Dela

Kontakt

 • Miljödepartementet
  Fredsgatan 6 103 33 Stockholm
  08-405 10 00
  http://regeringen.se/miljo
 • Citat

  För att få till den nödvändiga omställningen till förnybara energikällor är det särskilt viktigt att prövningen av vindkraft är rättssäker och förutsägbar för att näringslivet ska vilja investera.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Mänskligheten riskerar att pressa jordens värdefulla ekosystem bortom bristningsgränsen. Det får inte ske. Coronapandemin har visat att länder och världsledare kan agera snabbt och kraftfullt när de ställs inför ett gemensamt hot. Samma snabba och kraftfulla agerande behövs nu för att förhindra en kollaps av viktiga ekosystem
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  För att återställa Östersjöns viktiga havsmiljö krävs att alla länder runt detta känsliga innanhav samarbetar och genomför kraftiga åtgärder. Gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Miljösituationen i Östersjön är mycket allvarlig med syrefria bottnar, algblomningar och effekter på fiskbestånden. Det här är gränsöverskridande problem som behöver gränsöverskridande lösningar
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Majoriteten av Sveriges kommuner har redan idag matavfallsinsamling i någon form. Genom att vi tar ett samlat grepp på kraven på insamling av matavfall med annat bioavfall möjliggör vi samordningsvinster i det kommunala genomförandet.
  Isabella Lövin, miljö- och kllimatminister
  Världens länder har kommit överens om Agenda 2030 för att vi ska nå en hållbar utveckling. Vi har en otrolig möjlighet att lyckas när vi jobbar tillsammans. Nu har vi tio år kvar och det lokala och regionala arbetet är avgörande för att vi ska nå våra mål.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Det här visar att vi inte kan vänta med att agera. Läget för den biologiska mångfalden är akut, men det är positivt att den här rapporten också visar att trenden går att vända.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  En livskraftig natur är ett starkt skydd mot ett förändrat klimat. Vi behöver skydda den natur hotade arter lever i, återställa naturliga livsmiljöer och öka trycket i frågan globalt.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Framtiden är fossilfri och det är genom fortsatta investeringar i grön teknik och innovation, naturbaserade lösningar och cirkulära affärsmodeller som vi kommer att skapa framtidens jobb och stärka vår konkurrenskraft
  Isabella Lövin, klimat- och miljöminister
  Haven är jordens lungor, därför är det avgörande att vi skyddar marina områden. Det gläder mig att få vara med och inviga Svenska Högarna - landets största marina reservat
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Öresunds rika växt- och djurliv är värt att bevara. Frågan om att skydda området har diskuterats under lång tid. Det känns därför väldigt bra att idag kunna ge Länsstyrelsen i Skåne i uppdrag att titta på hur behovet av marint skydd i Öresund skulle kunna tillgodoses.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Det är inte klokt att värdefullt material används en gång och sedan slängs. Nu ska vi ändra på det. Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av våra klimatutsläpp samt mer än nittio procent världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi är klokare, betydligt bättre för miljön och dessutom skapar vi möjligheter till många nya jobb och ett hållbart företagande.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Sverige har, som ett av världens mest innovativa länder, goda förutsättningar att ta sig an denna omställning. Det ger också fördelar på den globala marknaden och många svenska företag ser redan möjligheterna med att ställa om sin verksamhet. Så skapas fler företag, nya jobb och ökad välfärd samtidigt som vår miljöpåverkan minskar.
  Näringsminister Ibrahim Baylan
  En livskraftig och hållbar miljö är avgörande för allt liv på jorden. En effektiv och enhetlig miljötillsyn är avgörande för att säkerställa att en hållbar utveckling främjas som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. För att stärka det arbetet vill regeringen nu se en nationell strategi för miljötillsyn.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Coronakrisen har blottat många av det globala samfundets sårbarheter och visar att genomförandet av Agenda 2030 är mer avgörande än någonsin, om vi ska skapa ett hållbart och rättvist samhälle. Nu slår Sverige fast att långsiktigt hållbar utveckling såväl nationellt som internationellt ska vägleda all politik.
  Isabella Lövin, statsråd
  Vår livsviktiga biologiska mångfald är hotad, och artskyddsförordningen är central för att bevara hotade växt- och djurarter. Vi behöver ett effektivt regelverk som bidrar till att bevara arter och bestånd av arter över tid.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Det är avgörande att den ekonomiska återhämtningen från coronakrisen är både grön och hållbar. Nu har vi chansen att lösa två kriser samtidigt och bygga en hållbar ekonomi, och då kommer Fossilfritt Sverige kunna fungera som ett viktigt stöd.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Regeringens inställning är tydlig: Arbetet med miljömålen ska fortsätta. Det finns oerhört mycket kvar att göra. Med förnyad kraft behöver vi gå in en period av fortsatt och utvecklat arbete – och vi ska göra det tillsammans.
  Isabella Lövin, miljö. och klimatminister
  Jag ser fram emot att konsumenter i Sverige 2021 blir först i världen med att kunna se vilken klimatpåverkan olika drivmedel har, direkt vid pumpen, oavsett var i landet de befinner sig. Det är ett viktigt steg mot att det ska bli lättare att göra rätt.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  I denna kris behöver vi arbeta med alla medel för att se till så att det finns tillräckligt med material inom vården. Nu lättar vi på reglerna för att kunna möta den stora efterfrågan på handsprit.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Det finns stora miljövinster med en utvecklad och förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall. Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra återvinningen. Genom att ställa högre krav på verksamheterna kan vi påskynda denna utveckling.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Världen behöver ett starkt klimatledarskap och EU har ett ansvar att använda det positiva klimatmomentum som finns till att öka ambitionerna. För att det ska ha ett så stort genomslag som möjligt behöver det annonseras i god tid innan nästa klimatmöte i Glasgow.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Svenska folket ska veta att alla gemensamma klimatansträngningar gör skillnad. Beslutet innebär att vi inte säljer ut våra utsläppsminskningar så att någon annan får släppa ut mer.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030. Vi ska bygga en hållbar värld för framtida generationer och alla aktörer behövs för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle – i Sverige och globalt. Gabriel Wikström har med sin bakgrund den breda kunskap och förståelse som krävs för att driva det här arbetet framåt.
  Isabella Lövin, statsråd
  Staten ska gå före i klimatarbetet. Genom att vara ett gott föredöme kan vi visa vägen framåt för andra.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Internationellt samarbete är avgörande för att stärka det nukleära säkerhetsskyddet. IAEA har en central roll i det arbetet och det kommer jag framföra vid mötet i Wien.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Föroreningar av vatten och natur stannar inte vid några gränser och då är det avgörande att vi agerar gränsöverskridande. Det är glädjande att vi nu kan bekräfta att fyra av barentsområdets värsta förorenare åtgärdats under det svenska ordförandeskapet.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  När vår miljö, inte minst vårt dricksvatten, förorenas är det allvarligt. Vi har ett stort ansvar att se till att städa upp föroreningar och hindra nya gifter från att komma ut, så att de inte drabbar våra barn.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  PFAS är ett nationellt problem och ansvaret för föroreningar och efterbehandling ligger inte enbart på Försvarsmakten, som står för ca en tiondel av PFAS-användningen från brandövningar i Sverige.
  Peter Hultqvist, försvarsminister
  Det man inte känner till kan man inte göra något åt. Kunskap är det som gör det möjligt att engagera sig och vända problem till lösningar. Bättre information bidrar på så sätt till att lösa klimatkrisen
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Vi ska bort från köp-och-släng och istället återanvända och återvinna. Sverige är ett av de länder i världen som har bäst förutsättningar att gå före och visa att en fossilfri värld med en cirkulär ekonomi är möjlig.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Regeringen arbetar intensivt med att minska den ohållbara användningen av plast. För att stärka det arbetet ger vi Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram bättre kunskap om bland annat nedskräpning. Köp-och-slängekonomin tillhör det förflutna och framtiden kommer vara cirkulär.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Det är mycket glädjande att temat för Davos i år är hur företag kan bidra till hållbarhet och klimatomställningen. Ledarskapsgruppen är ett sätt att verkligen ta detta arbete från diskussioner till praktik. Förutom att leda mötet med dem som redan anslutit sig, kommer jag i Davos träffa många representanter från sektorer som kemikalieindustrin, gruv- och metallsektorn och jag har en stor förhoppning att fler ansluter sig till ledarskapsgruppen. Utan den tunga industrins omställning kan världen inte nå Parisavtalets 1,5-gradersmål
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Klimatkrisen är ett allvarligt hot mot välstånd och trygghet i världen om vi inte tar oss ur fossilberoendet och bygger miljömässigt hållbara samhällen. Att ignorera forskarnas ihärdiga varningar vore totalt ansvarslöst. Sverige kan gå före och visa att en fossilfri värld inte bara är möjlig utan även gynnar vårt välstånd och våra företag. Det är unikt att Sverige nu går fram med en handlingsplan det grundläggande greppet att klimathänsyn ska finnas med i allt vi gör i samhället.
  Miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin
  Kläder och mode är en miljardindustri med en mycket stor miljöpåverkan. Det är självklart att klädproducenterna precis som producenter av andra återvinningsbara material måste ta ett ansvar för sina produkter från vaggan till graven. Därför tillsätter regeringen nu en utredning för att se hur ett producentansvar för textilier kan utformas.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Genom vårt stöd till Unep vill vi stärka FN:s roll på miljöområdet och det mellanstatliga miljösamarbetet. I tider när globalt samarbete ifrågasätts är det viktigare än någonsin att stärka dessa institutioner och stå upp för värdet av våra gemensamma ansträngningar
  Isabella Lövin. miljö- och klimatminister
  Gränsöverskridande miljöproblem behöver mer gränsöverskridande samarbete. Miljösituationen i Östersjön är mycket allvarlig med syrefria bottnar, algblomningar och effekter på fiskbestånden. Därför ökar vi nu stödet till BSAP-fonden så vi kan öka åtgärdstakten runt hela Östersjön
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Havet känner inga gränser. Därför är det nödvändigt att samarbeta med andra länder för att bekämpa de skrämmande hoten mot våra hav. Our Ocean-konferensen ger oss möjlighet att ta vidare det engagemang som väcktes i världen när Sverige tog initiativet till FN:s Havskonferens för två år sedan
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Sverige kommer att fortsätta trycka på vikten av att EU ska sätta upp en målsättning om att nå netto-nollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Arbetet med kemikalier och att skapa en giftfri miljö är en viktig prioritering för regeringen. Vägen dit bygger på internationellt samarbete, kunskap och ett starkt engagemang. Per Ängquist har den stora erfarenhet och kunskap som krävs för att kunna leda myndighetens viktiga arbete.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Havet känner inga gränser och det är viktigt att Sverige stödjer utvecklingsländer i deras arbete för en bättre havsmiljö. Miljoner människors uppehälle och livsmedelsförsörjning hotas när havens liv hotas. Det är enormt viktigt både för haven och för livskraftiga lokalsamhällen att stärka en hållbar havsförvaltning
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Regeringen är angelägen om att det finns ett bättre kunskapsunderlag om de eventuella riskerna innan ett dräneringsarbete kan inledas
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Utan drastiska åtgärder förväntas plastmängden i våra hav nästan fördubblas inom sex år. Vi behöver sätta in kraftfulla åtgärder för att få stopp på plastens negativa miljöeffekter. Vi behöver både minska plastavfallet och samtidigt öka återvinningen av avfallet. Sverige ska inom EU driva på för utfasning av all engångsplast.
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin
  Vi ligger långt efter i arbetet med förorenade sediment jämfört med arbetet med förorenade områden på land. Som ett led i regeringens satsning på rent hav behövs det mer kunskap och samverkan för att kunna hantera de förorenade sedimentområden som är störst risk för miljön och människors hälsa.
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Sverige producerar runt en miljon ton matavfall varje år. Matsvinn innebär en onödig klimatpåverkan och spridning av bekämpningsmedel i produktionsledet eftersom den mat som slängs inte hade behövt produceras från början
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Förslagen ska dels syfta till att förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det ska samtidigt finnas ett fortsatt starkt och, om det behövs, förstärkt strandskydd för att värna våra obrutna strandlinjer, tillgängligheten inom allemansrätten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  För att möta dessa utmaningar ska vi agera på flera områden samtidigt. Det behövs åtgärder för att skydda rödlistade arter och pollinatörer. Fisket ska bli mer hållbart genom att bottentrålning begränsas eller helt upphör i känsliga områden. Staten ska också vara en föregångare i hållbart skogsbruk och ta stor naturhänsyn
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Jag kan konstatera att de scenarier för att nå målen i Parisavtalet som tagit fram av FN:s klimatpanel IPCC och EU-kommissionen innehåller olika former av negativa utsläpp. För att nå det svenska klimatmålet om negativa utsläpp efter 2045 måste vi utveckla nödvändig teknik
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Vi är överlag nöjda med de slutsatser som nu ligger på bordet. Tillsammans med våra likasinnade har vi arbetat hårt för att slutsatserna ska bidra till en giftfri miljö för människor och djur inom EU. Det är positivt att slutsatserna så tydligt pekar på vikten av ambitiösa åtgärder på kemikalieområdet. Vi ser nu fram emot att kommissionen ska leverera den strategi för en giftfri miljö som de har åtagit sig genom EU:s miljöhandlingsprogram
  Isabella Löcin, miljö- och klimatminister
  Det lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser. Att Unescos nu utnämner två nya svenska biosfärområden är ett erkännande för de år av lokalt arbete och engagemang som många människor har lagt ner för att stärka en hållbar lokal och regional utveckling
  Isabella Lövin, miljö- och klimatminister
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter