Dela

Kontakt

 • Nacka kommun
  Granitvägen 15 131 81 Nacka
  08-718 95 50
  http://www.nacka.se/press
 • Helene Andersson

  Pressansvarig


  08-7189234
  070-4319234
  http://www.nacka.se
 • Länkar

  Citat

  – Nacka Företagarträff är en motvikt till de dystra utmaningar vi har i omvärlden just nu. Det är ett ljus i mörkret där Nacka står starkt som den mest robusta kommunen i Sverige för tredje året i rad. Vi är en av de kommuner i landet med bäst miljö och tillväxt för företagare, där vi har en stor tilltro till framtiden med långsiktighet och uthållighet i fokus.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun
  – En av de viktigaste bitarna för ett blomstrande näringsliv är att skapa och erbjuda arenor att mötas på, där det finns möjlighet för företagare, politiker och tjänstemän att samtala under informella och trevliga former. Syftet med Nacka företagarträff är just detta: Att föra samman människor som blir ännu bättre tillsammans. Nackapriserna är också viktiga i sammanhanget eftersom det är företagen och Nackaborna själva som är med och röstar fram slutkandidaterna.
  Anders Börjesson, biträdande näringslivsdirektör Nacka kommun
  Precis som tidigare år ger kvalitetsanalysen den samlade bilden att Nacka är en riktigt bra förskole- och skolkommun. Samtal med rektorer visar också att det pågår ett aktivt utvecklingsarbete för att alla barn och elever ska klara målen och nå så långt möjligt. Utbildningsenheten kommer utifrån sitt uppdrag på olika sätt fortsätta stödja arbetet mot ännu högre måluppfyllelse.
  Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
  Att elevers olika förutsättningar kan påverka resultaten trots skolors insatser kommer också fram i våra samtal med grundskolans rektorer. För att bidra till att fler barn klarar läsförståelsen tidigt i skolan och klarar målen kommer vi att stötta skolorna att bli bättre på språkutveckling i förskola och fritidshem.
  Carina Legerius, enhetschef, utbildningsenheten Nacka kommun
  Jag är glad och stolt över den förändringsresa vi har gjort! Medarbetarna har otroligt viktigt jobb som vårt ansikte utåt. Idag har vi en positiv och engagerad atmosfär med högt i tak, där medarbetarna brinner för att leverera service i världsklass till Nackaborna. Det är resultatet av ett systematiskt arbete för att skapa engagemang och förståelse för vikten av att leverera en bra service.
  Georgios Katsikiotis, chef för kundserviceenheten Nacka kommun
  Det är tunga ekonomiska tider för många organisationer nu men de organisationer som har engagerade medarbetare sticker ut och har mer lojala kunder och medborgare. Avgörande insikter att ta fasta på i dessa tider; det är viktigare än någonsin att kartlägga, analysera och agera på kundernas feedback. Här har kundservice en oerhört viktig roll i den direkta kontakten med kommunens medborgare.
  Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future
  – Vi har valt att automatisera ärenden där vi har stora volymer och där handläggningen ser ut på ungefär samma sätt, förklarar Maria Melcher, bygglovchef i Nacka kommun. Genom att automatiskt handlägga och besluta i stora mängder av liknande ärenden, så frigörs tid för bygglovhandläggarna att arbeta med större och mer komplicerade ärenden. Det gör att vi får kortare handläggningstid i både de enklare automatiserade besluten och i de mer omfattande ärendena, som kräver handläggarnas höga kompetens och erfarenhet.
  Maria Melcher, bygglovchef, Nacka kommun
  Det finns en tydlig ambition i nämnden att automatisera fler beslut så att Nackaborna får ännu bättre och snabbare service. Jag ser framför mig att vi under året kan fatta beslut om fler områden som kan automatiseras.
  Johan Krogh (C), ordförande miljö- och stadsbyggnadsnämnden, Nacka kommun
  Genom planen bidrar Selvaag Bostad till att Centrala Nacka utvecklas vidare till en levande och attraktiv stadsdel och förverkligar vår vision om närhet och naturbant. Det nya bostadskvarteret tillför fina kvaliteter till området och förenar stadsliv med grönska på ett hållbart sätt.
  Christina Gerremo, projektchef på exploateringsenheten i Nacka kommun
  Med innovativ arkitektur, grönska och gemenskap i fokus så är detta ett av våra mest ambitiösa projekt. Kvarteret kommer få extraordinära boendekvaliteter med trappningen mot Stadshusparken och många stora takterrasser och balkonger mot kvällssolen. Den framtida Stadshusparken kommer att bindas samman med ett nytt torg och det urbana i Centrala Nacka – det är vår tolkning av det naturbana konceptet.
  Patrik Eriksson, projektdirektör på Selvaag Bostad
  För att kunna mäta och analysera hur långt vi har kommit i vårt digitaliseringsarbete, med utgångspunkt i kommunens digitaliseringsstrategi, så har vi utvecklat ett index som är anpassat efter våra förutsättningar. Men eftersom uppgifterna i vårt index går att hämta i de flesta organisationer, så skulle fler kunna använda index för att mäta sina framsteg och utvecklingsområden.
  Marie Rotkirch, digitaliseringsstrateg, Nacka kommun
  Vi delar gärna med oss av Nackas sätt att styra och driva digitalisering, och vi har löpande kontakt med andra kommuner, myndigheter och forskare för att samskapa kring ny teknik och utforska möjligheter för invånarna i Nacka – tillsammans blir vi alla bättre och på sikt bidrar vi till hela Sveriges digitalisering när vi är bjussiga och bjuder in andra.
  Henrik Palmblad-Wennergren, digitaliseringsdirektör, Nacka kommun
  Nackas digitaliseringsindex sammanfattar “nuläget” avseende flera faktorer som är avgörande för att driva ett framgångsrikt digitaliseringsarbete. Vi har valt att mäta exempelvis hur många digitaliseringsinitiativ som slutförts under året, Nacka kommuns samlade digitala mognad, hur stor tilltro vi har till våra digitala verktyg, teknisk infrastruktur och vår egen IT-kompetens.
  Marie Rotkirch, digitaliseringsstrateg, Nacka kommun
  Studien visar att det pågår ett bra arbete med språkutveckling i Nackas förskolor men ger också handfasta tips på hur arbetssättet med enkla medel kan bli ännu bättre. För att ytterligare stötta barnen med språkutveckling erbjuder vi därför ett utbildningspaket med metodstöd till alla som jobbar i förskolan.
  Carina Legerius, enhetschef för utbildningsenheten
  Vi ser mycket positivt på Nacka kommuns initiativ till att ta fram en digital utbildning om krisberedskap och civilt försvar som också kan anpassas till andra kommuners lokala villkor. Genom att samarbeta kring spridningen av viktig kunskap kan vi bidra till ett mer motståndskraftigt samhälle. Det är precis den här typen av handlingskraft och samverkan över myndighetsgränser som behövs just nu.
  Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Vi vill ge Nackaborna de bästa förutsättningarna för att klara en kris och delar självklart gärna med oss av utbildningen till andra kommuner som vill gå samma väg. Jag är väldigt glad över de positiva reaktioner vi fått från experter inom krisberedskap och civilt försvar när vi drivit initiativet framåt. En av nycklarna för att lösa samhällsutmaningar är just att samskapa med andra som har annan expertis men samma ambition. På så sätt kan vi skapa bred förflyttning framåt och göra verklig skillnad inom flera olika områden.
  Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun
  Med kunskap och rätt förberedelser kan vi klara en besvärlig situation bättre. Utbildningen är ett effektivt sätt att öka kunskapen om krisberedskap, ju mer vi vet om hur vi kan förbereda oss inför en kris, desto tryggare känner vi oss.
  Henrik Ahl, stabschef i Nacka kommun
  Det här är fantastiska nyheter i ett läge där många kommuner brottas med stora ekonomiska problem och stor otrygghet. I Nacka har vi arbetat långsiktigt och målmedvetet för att kunna stå emot lågkonjunktur, kriser, klimatförändringar och brottslighet. Vi har en låg låneskuld och har byggt upp reserver och överskott och till och med kunnat sänka skatten nästa år vilket gör både kommunen och hushållen mer robusta. Vi är uthålliga i vårt arbete att ”framtidssäkra” kommunen så att vi kan möta både väntade och oväntade utmaningar på ett tryggt och säkert sätt.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Jag är glad att vårt sätt att driva Nacka kommuns verksamheter och skapa maximalt värde för skattepengarna inom alla områden ger utslag. Det här är ett gott resultat för inte bara oss utan att alla Nackabor som kan se att kunna lita på att vi som kommun kan leverera viktiga samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet även i svårare tider.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Nacka har genomgående högsta poäng i nästan alla parametrar för att mäta robusthet. Kommunen har en stor och välutbildad befolkning, en stark ekonomi och en hög branschbredd i näringslivet. Att det nu är tredje året i rad som Nacka tar hem utmärkelsen som Sveriges mest robusta kommun visar dessutom att utvecklingen är stabil och står sig över tid. Det betyder kort och gott att Nacka är väl rustad för framtiden och har goda möjligheter att stå emot kriser och hantera förändringar i omvärlden.
  Mattias Frithiof, sektionschef samhällsutveckling på WSP
  Det är riktigt roligt och väldigt bra att så många inom förskolan och skolan deltagit. Ny kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ger personalen ännu större chans att kunna utforma en mer tillgänglig lärmiljö så att alla barn och elever kan utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar.
  Carina Legerius, enhetschef för utbildningsenhete
  Målsättningen är att ge alla förskolor och skolor i Nacka – fristående och kommunala – möjlighet att tillsammans göra Nacka till en ännu bättre skolkommun för barn, elever, ledare och pedagoger. Nackas förskolor och skolor ska vara bra för alla barn och elever oavsett förutsättningar.
  Carina Legerius, enhetschef för utbildningsenheten
  Vi utvecklar insatsutbudet för att på ett mer effektivt sätt kunna möta behovet av stöd även hos de Nackabor som står längst från arbetsmarknaden. Den här åtgärden skapar bättre förutsättningar för egen hållbar försörjning, vilket i sin tur minskar det ekonomiska utanförskapet och ger ökade resurser till välfärden.
  Oliver Rykatkin (M), ordförande i nämnden för arbete och försörjning
  De Nackabor som har behov av ekonomiskt bistånd, har olika behov och behöver självklart individanpassade insatser. Med de tre nya kundvalen ökar möjligheten för Nackabor och utförare att tillsammans skräddarsy de insatser som på bästa sätt leder vidare mot studier, arbete och egen försörjning.
  Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör
  –  Nacka är en kommun som satsar på ett kvalitativt och innovativt ledarskap, vilket är en anledning till att just Nacka är platsen för vår kommande konferens. Viktiga parametrar är employer branding och kundbemötande och här har Nacka höga ambitioner. Ett annat område är digitalisering, som är ett viktigt område ur ett ledarskapsperspektiv. En stor del av våra chefers uppdrag är att hantera den digitala transformationen i samhället, och även här är Nacka ett bra exempel hur detta hanteras strategiskt och utåtriktat.
  Urban Nilsson, vd och programansvarig på Offentlig chef
  – I dagens föränderliga värld ställs höga krav på den offentliga sektorns ledarskap. Ska vi klara av den snabba utvecklingen inom digitalisering och teknik behövs ett sunt ledarskap som fungerar i praktiken. Vi ser att lösningarna på de samhälleliga problemen är att göra saker tillsammans i ett samskapande, där självledarskap och tillit till varandra är nyckeln till framgång. Jag ser fram emot att få ta del av tips, verktyg och inspiration i programmet för Offentlig chef 2024 för att vi som organisation kan möta morgondagens utmaningar.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Det är när vi hittar nya samarbetsformer och arbetar tillsammas som vi kan nå resultat, det visade förra årets jobbmässa i Fisksätra. Vår förhoppning är att även årets mässa lockar många besökare och leder till jobb. Genom att skapa direktkontakt mellan arbetssökande och arbetsgivare, bidrar vi både till individer och samhället genom varje Nackabo som finner sin plats i arbetslivet.
  Vilma Mori Aguilar, innovations- och entreprenörsrådgivare vid arbets- och etableringsenheten i Nacka kommun
  Förra årets mässa blev ett kvitto på vilken genomslagskraft det blir när närings- och föreningsliv samt kommunal verksamhet krokar arm med varandra. Vi på Stena Fastigheter, Samhällsmatchen och Nacka kommun har som gemensamt mål att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för individer som söker jobb och genom att göra aktiviteter tillsammans bidrar vi till det målet.
  Sarah Pettersson, chef social hållbarhet på Stena Fastigheter
  Arbetet med våra arbetsmässor på Tele2 Arena har visat extremt goda resultat när det kommer till att få människor ut i jobb. Vi såg ett behov av att arrangera dessa mässor även lokalt och testade det i bland annat Fisksätra. Med facit i hand blev det bättre än vi trodde och vi ser fortfarande stor potential i detta koncept och vill göra mer tillsammans med människorna i Nacka.
  Abel Abraham, hållbarhetsansvaring för Samhällsmatchen och Hammarby Fotboll
  Samarbeten med kommuner, andra samhällsaktörer och arbetsgivare är mycket viktiga i arbetet att få människor ut i arbete och till egen försörjning. Jobbmässor är fantastiska tillfällen för arbetsgivare och arbetssökande att mötas med förhoppning om att mötet ska leda till ett arbete och egen försörjning för den enskilde. Tillsammans gör vi stor skillnad.
  Maria Eriksson Viefhaus, arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen
  Det känns både viktigt och relevant att samskapa en ny utbildning inom AI tillsammans med Luleå tekniska universitet och deras professorer. Vi kommer att kunna erbjuda en hög nivå på utbildningen samtidigt som den är anpassad till de behov som finns hos flera målgrupper i kommunen, även fristående anordnare inom skola. Kursen ska omfatta det vi behöver kunna för att ligga i framkant när det gäller användandet av AI inom flera olika områden.
  Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings-och arbetsmarknadsdirektör
  En viktig uppgift för kommunen är att höja vår egen digitala mognad och kunskapsnivån  kring digitaliseringens möjligheter. Den här utbildningssatsningen är ett viktigt led i detta och kommer öka vår gemensamma förmåga att höja blicken och förstå vilka möjligheter och utmaningar som den nya tekniken medför för alla oss som bor och verkar i Nacka.
  Henrik Palmblad-Wennergren, digitaliseringsdirektör
  Ett positivt bemötande är något som hela samhället har nytta av. Det gynnar inte bara våra medarbetare och gör att vi blir en attraktiv arbetsgivare, utan ger oss också möjligheter till att uppnå ännu bättre resultat. Nacka kommun är en serviceorganisation, nu handlar det inte om att slipa diamanten utan att putsa den. Vi vill utmana andra kommuner och också näringslivet i att ha ett stort och genomgripande fokus på bemötande i alla verksamheter.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Bemötande är allt. Det spelar ingen roll hur bra verksamheter fungerar - om det inte finns ett gott bemötande så blir det inte ett bra slutresultat. Många framgångsrika verksamheter skulle kunna bli ännu bättre genom att ha bemötande i fokus. Allt man gör eller inte gör påverkar omgivningen både kopplat till ekonomiskt och mänskligt värde.
  Annmarie Palm, kundbemötandechef
  Hållbarhetsmålen är högt prioriterade för oss i politiken och vi arbetar långsiktigt och målmedvetet med att uppnå dem. Vi ser till att alla nämnder och verksamheter bidrar till arbetet, utifrån sina olika ansvarsområden och det är roligt att se allt engagemang. Framför allt på miljöområdet har vi tagit många nya initiativ med exempelvis fler solceller, en ny klimatanpassningsplan och övergång till en fossilfri fordonsflotta.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Det är roligt att vårt arbete ger resultat. Hållbarhetsarbetet är ett delat ansvar över alla typer av verksamheter i kommunen. Vi vill att alla kommunala bolag, enheter, medarbetare, verksamheter och företagare, ideella krafter och alla Nackabor känner delaktighet i vårt hållbarhetsarbete.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Hållbarhetsmålen och miljöarbetet går hand i hand. Vi har fokuserat på detta arbete under många år vilket gett bra resultat. Samtidigt tittar vi ständigt på olika sätt att bli bättre.
  Charlotte Persson, klimat- och miljödirektör
  – Det är väldigt roligt att vi tar ett rejält kliv uppåt. Vi kan också konstatera att Nacka stiger medan våra närmaste grannkommuner sjunker. Plats 47 är dessutom bland de bättre i Stockholms län och det största klivet upp jämförelsevis. Men vi är inte nöjda och det finns mer att göra. Våra stora insatser med bemötande och service har gett resultat, det visar att konkreta åtgärder ger framgång.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Nackas ambition är att vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige. För att vara bäst på riktigt i förhållande till våra medborgare, företag och föreningar behöver samtliga av kommunens verksamheter ha fullt fokus på business behavior – ett gott bemötande och en god service. Det ger oss möjligheter till att uppnå ännu bättre resultat, och det ser vi nu i årets företagsranking.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Företagen i Nacka märker av de satsningar som kommunen har gjort inom service och bemötande. Kommunen är en uttalad serviceorganisation och medarbetare tränas kontinuerligt i att agera och möta företagen med ett gott bemötande och hög service.
  Nathalie Marnell näringspolitisk rådgivare regionkontor Stockholm, Svenskt Näringsliv
  Vår ambition är att Nacka ska uppfattas som den kommun som har Sveriges bästa företagsklimat, och det är något som kommunen och företagen skapar tillsammans. Vi arbetar hårt för att bygga förtroende och ett av våra prioriterade mål har varit att företagarna ska uppfatta kommunen och kommunens myndighetsutövning som professionell och tillgänglig med ett gott bemötande.
  Mathias Forsberg, näringslivsdirektör
  Christer Lindberg är en topprekrytering för Nacka kommun. Han har omfattande erfarenheter av förändringsarbete, ekonomistyrning, processutveckling och analysarbete vilket kommer att innebära ett stort lyft för hela kommunorganisationen. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med honom och vår nuvarande ekonomi- och finansdirektör Jörn Karlsson som med sina samlade kompetenser kommer bilda ett mycket starkt team för kommunens utveckling.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Nacka är en av Sveriges mest offensiva kommuner med hög utvecklingstakt. Jag ser fram emot att få bidra med mina erfarenheter till den fortsatta resan.
  Christer Lindberg
  Jag ser fram emot att arbeta med Christer Lindberg. Vi kompletterar varandra väl och tillsammans kommer vi att bilda ett drömlag för att ge organisationen en trygg och stabil grund att stå på.
  Jörn Karlsson, ekonomi- och finansdirektör
  En välskött ekonomi är självklart för oss, i både låg- och högkonjunktur. Nackaborna kan känna sig trygga med att vi håller koll på deras skattepengar och att vi fortsätter prioritera skolan. En rolig knorr är att Nacka nu har bättre ekonomisk rating än USA.
  Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande
  Vi har en mycket stark och stabil verksamhet i grunden med en ekonomi i balans. Betyget från rankingen ger oss lägre räntor, och låga räntor ger ännu mer pengar över för att fortsätta utveckla våra verksamheter.
  Victor Kilén, stadsdirektör
  Nacka är en snabbväxande kommun som hanterar många ärenden och med robotarnas hjälp kan vi ge Nackaborna ännu snabbare service. Det ger också handläggarna möjlighet att fokusera på de mer komplicerade bygglovsärendena.
  Johan Krogh (C), kommunalråd och ordförande i miljö-och stadsbyggnadsnämnden
  Vi är glada och stolta över att ligga i framkant med digitaliseringen i Nacka. Vi gör det här för kundperspektivet i första hand, men också för att arbetet på enheten blir effektivare. Vi hinner med mycket annat och vi blir mer flexibla.
  Maria Melcher, chef på bygglovsenheten
  Den här är en plats som verkligen finns till för alla Nackas invånare och jag är otroligt glad att den vinner Stadsbyggnadsutmärkelsen 2022. När Nacka växer är det viktigt att vi skapar platser där Nackaborna får möta närheten till naturen. De här bryggorna har också fått en riktigt tilltalande gestaltning som tillför något i det offentliga rummet.
  Johan Krogh (C), kommunalråd och ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Det rena träets enkla och naturliga uttryck med sina varierade och inbjudande former adderar stort värde till platsen och ger den fler funktioner. Jag är inte förvånad över att så många uppskattar bryggdäcken.
  Nina Åman, stadsarkitekt
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp