Citat

Målsökande strålterapi är ett nytt snabbväxande fält som bedöms utgöra nästa stora genombrott inom cancerbehandling. Det som ligger till grund för vårt investeringsbeslut är bland annat grundarteamets långa erfarenhet inom fältet, både från akademi och industri, samt starka prekliniska data. Vi ser nu fram emot att delta i bolagets fortsatta resa.
Andreas Lindblom, Managing Partner, Sciety
Säkrare kirurgi räddar liv och minskar lidande. Dessutom är kirurgisk eftervård en av sjukhusens största utgiftsposter – under den senaste tioårsperioden har de nästan fördubblats. Därför är vi mycket glada över vår investering i Encare som är perfekt positionerat för att adressera problemet på en internationell marknad.
Andreas Lindblom, Managing Partner, Sciety
Vi är glada att investera ytterligare 47 miljoner kronor i PharmNovo, som adresserar ett stort men fortfarande otillfredsställt behov och har potential att hjälpa en enorm patientgrupp världen över. Bolagets läkemedelskandidat som är baserat på ett helt nytt angreppssätt har i preklinik visat lovande resultat och PharmNovo går nu in i nästa fas med sitt uppdrag att utveckla effektiv smärtlindring utan negativa biverkningar.
Andreas Lindblom, vd Sciety
Vi är glada över att investera ytterligare 34 miljoner kronor i Capitainer, som ligger i framkant inom sitt område. Det finns ett stort behov av nya och innovativa lösningar för att effektivisera och underlätta provtagning – även utan pandemi. Capitainer går i spetsen för ett teknikskifte som öppnar för nya möjligheter till vård på distans.
Andreas Lindblom, vd Sciety
Behovet av bättre terapier för solida tumörer är stort och vi tror att NEOGAPs neoantigen-baserade cellterapi har möjlighet att göra en avsevärd skillnad för förståelsen och behandlingen av cancer.
Andreas Lindblom, vd Sciety
Artros är ett ökande folkhälsoproblem och en ledande orsak till kronisk smärta och funktionsnedsättning. Behovet av effektiva läkemedel med färre biverkningar är stort. Bolaget är verksamt på en globalt växande marknad som domineras av injektioner, där knäartros står för den största marknadsandelen.
Andreas Lindblom, vd Sciety
Det är med glädje och stor ödmjukhet vi noterar det stora intresset för SAGA Diagnostics. Vi är tacksamma för att vi via Scietys nätverk har fått flera riskkapitalbolag och kapitalstarka privatpersoner som aktieägare. De nya aktieägarna kommer att både utvidga vårt nätverk inom branschen och bidra med värdefull life science-kompetens.
Lao Saal, vd SAGA Diagnostics
Det som fångade Scietys intresse var Medpros förmåga att förvärva och vända olönsamma nedläggningshotade vårdcentraler till lönsamma verksamheter med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet. Bolaget arbetade även utifrån konceptet design-in-healthcare för ökad trivsel bland såväl patienter som medarbetare, vilket vi såg som en styrka
Andreas Lindblom, vd Sciety
I Sverige har vi under lång tid varit förskonade från tuberkulos, men den pågående corona-pandemin har verkligen visat hur viktigt det är med snabb diagnostik. Tuberkulospandemin dödar ungefär 1,5 miljoner människor om året och här kan effektivare diagnostiklösningar göra stor skillnad. Det är därför glädjande att EMPE nu har säkrat närmare 50 miljoner kronor för bredare marknadsetablering.
Andreas Lindblom, vd för Sciety
Med denna framgångsrika emission är vi nu väl utrustade för att accelerera både vår produktutveckling och vår försäljning. Jag vill passa på att tacka för förtroendet och noterar med glädje det mycket stora intresset för bolaget även från nya investerare.
Christopher Aulin, vd Capitainer
Vi är väldigt nöjda och det känns oerhört motiverande att emissionen fulltecknades så snabbt. Det visar på starkt stöd och förtroende för vår vision att hjälpa alla med artros att leva ett smärtfritt och fysiskt aktivt liv.
Mia Brundin, vd Synartro
Vi är mycket glada över det stora intresset från Sciety-nätverket och våra nya aktieägare. Vårt mål är att förbättra livskvaliteten hos människor som lider av kronisk smärta.
Per von Mentzer, vd PharmNovo