• news.cision.com/
 • Sectra/
 • Sectras bokslutskommuniké 2021/2022: Ökad omsättning och vinst för räkenskapsåret – styrelsen föreslår höjd utdelning

Sectras bokslutskommuniké 2021/2022: Ökad omsättning och vinst för räkenskapsåret – styrelsen föreslår höjd utdelning

Report this content

Pressmeddelande – Linköping den 3 juni, 2022 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar en historiskt hög omsättning, växande återkommande intäkter och ökad vinst mot jämförelseåret. Den finansiella utvecklingen är resultat av bolagets arbete med att hjälpa kunder att ge patienter bästa möjliga vård och öka cybersäkerheten där viktiga samhällsfunktioner är som mest sårbara. Kundernas behov av Sectras erbjudanden bekräftas av att orderingången översteg en miljard kronor det senaste kvartalet. Styrelse och vd föreslår mot bakgrund av ovanstående att årsstämman beslutar att 1,00 SEK per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Räkenskapsåret 2021/2022

 • Orderingången uppgick till 2 320,2 MSEK (2 651,6). Det motsvarar en minskning med 12,5 procent mot jämförelseåret.
 • Nettoomsättningen ökade med 19,4 procent till 1 949,1 MSEK (1 632,4). Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 16,9 procent.
 • Av omsättningen avser 1 081,4 MSEK (967,8) återkommande intäkter, en ökning med 11,7 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 9,6 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 9,5 procent till 383,4 MSEK (350,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,7 procent (21,4). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 4,8 procent.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 394,5 MSEK (348,2).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 616,9 MSEK (372,2).
 • Styrelsen och vd föreslår att årsstämman 2022 beslutar att överföra 1,00 SEK (0,90) per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Kvartal 4: februari – april 2022

 • Orderingången uppgick till 1 017,4 MSEK (689,2). Det motsvarar en ökning med 48 procent mot jämförelsekvartalet. Av orderingången har 15 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 26–36 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
 • Nettoomsättningen ökade med 23,3 procent till 649,0 MSEK (526,2). Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 17,6 procent.
 • Av omsättningen avser 280,8 MSEK (252,4) återkommande intäkter, en ökning med 11,3 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 6,3 procent. 
 • Rörelseresultatet minskade med 13,9 procent till 141,1 MSEK (163,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 21,7 procent (31,1). I oförändrade valutakurser minskade rörelseresultatet med 21,3 procent.
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 141,4 MSEK (166,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 414,4 MSEK (113,7), främst till följd av ökade förskott från kunder.

Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
– Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden. Behoven av högre produktivitet, skalbarhet och tillgång till ny teknik ökar inom alla våra produktområden. Vårt framgångsrecept är nöjda kunder vilket i sin tur kräver nöjda medarbetare, i den ordningen. Lägg till en tydlig fokusering på marknader som växer, en bra kostnadskontroll, en tydlig bild av vart vi är på väg och en uthållighet kring denna riktning. Sectras utveckling genom åren visar på styrkan i denna kombination.

– Samtliga finansiella mål för koncernen är uppfyllda. Imaging IT Solutions och Business Innovation redovisar tillväxt i såväl omsättning som rörelseresultat. Secure Communications, som drabbats hårt av pandemin, förbättrade utfallet under det senaste kvartalet. Dessutom jobbar vi med satsningar och innovationsprojekt som ska skapa ytterligare kundvärden och tillväxt i framtiden.

– Vi befinner oss mitt i ett skifte där vi gradvis övergår till att leverera våra produkter som tjänst. Detta är en av de största omställningarna som Sectra har stått inför och den beräknas pågå i flera år. En samtidig förändring är övergången till molnleveranser, där vi i stället för att göra installationer på hårdvara hos kund, levererar från centrala serversystem där många kunder delar på samma resurser i molnet. Omställningen innebär förändringar i såväl organisation, produktutveckling och processer som i hur vi paketerar och säljer våra erbjudanden. För att öka transparensen kring övergången har vi beslutat att komplettera vår finansiella rapportering med ett nyckeltal för återkommande intäkter från molnbaserade tjänster, Cloud Recurring Revenue.

Läs bifogad bokslutskommuniké för ytterligare vd-kommentarer och information. 

Presentation av delårsrapporten 
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Dessutom deltar Fredrik Gustavsson, CTO i Sectras verksamhet Imaging IT Solutions, för att berätta om övergången till att sälja mjukvara som molnbaserade tjänster och de kommande förändringar i Sectras finansiella rapportering. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 3 juni 2022, kl. 10:00

Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/q4report2122

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2022, kl. 08:15.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden. Behoven av högre produktivitet, skalbarhet och tillgång till ny teknik ökar inom alla våra produktområden. Vårt framgångsrecept är nöjda kunder vilket i sin tur kräver nöjda medarbetare, i den ordningen. Lägg till en tydlig fokusering på marknader som växer, en bra kostnadskontroll, en tydlig bild av vart vi är på väg och en uthållighet kring denna riktning. Sectras utveckling genom åren visar på styrkan i denna kombination.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB