• news.cision.com/
 • Sectra/
 • Sectras halvårsrapport 2018/2019: Stärkt kassaflöde och ökad orderingång i USA

Sectras halvårsrapport 2018/2019: Stärkt kassaflöde och ökad orderingång i USA

Report this content

Pressmeddelande – Linköping den 7 december, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) växer på marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet genom samarbeten med nya och befintliga kunder. Framtidssatsningar i nya marknader och nya produktområden belastar resultatet, men förväntas bidra positivt till långsiktig tillväxt. 

Sexmånadersperioden i siffror

 • Orderingången uppgick till 637,2 MSEK (654,4).
 • Nettoomsättningen ökade med 9,5 procent till 633,4 MSEK (578,5). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 4,6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 94,7 MSEK (104,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,9 procent (18,0). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 17,1 procent.
 • Resultatet före skatt ökade 7,3 procent till 97,3 MSEK (90,7).
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 97,7 MSEK (74,7).

Kvartal 2 i siffror

 • Orderingången uppgick till 350,7 MSEK (426,8). Av orderingången under kvartalet uppskattas 60–70 procent avse fakturering inom 12 månader efter kvartalets utgång.
 • Nettoomsättningen ökade med 4,5 procent till 327,4 MSEK (313,4). Justerat för valutakursförändringar minskade omsättningen med 0,7 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 48,4 MSEK (59,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,8 procent (19,1). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 27,7 procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 54,5 MSEK (61,9).
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 78,3 MSEK (50,4). 

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

Ordervolymen under andra kvartalet var god, men som förväntat nådde den ändå inte upp till de fantastiska nivåerna för motsvarande kvartal föregående år. Verksamheten i USA har dubblerat sin orderingång och står för den största ökningen under perioden. 

– Orderboken är välfylld. Samtliga verksamhetsområden samt geografiska marknader visar omsättningsökning för halvårsperioden. Även om andra kvartalet var något svagare än jämförelsekvartalet, vi har relativt stora svängningar mellan olika kvartal, så ligger vi väl över våra finansiella mål för den senaste tolvmånadersperioden.

Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Med en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet och långa kundkontrakt har vi lagt en stadig grund för tillväxt. Hög kundnöjdhet, en fantastisk personal som gör nytta för samhället och sina medmänniskor samt spännande framtidssatsningar är vår bas för långsiktig framgång.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 7 december 2018, kl. 10:00.

För att delta, ring in på:

SE +46856642662

UK +442030089808

US +18557532236

Rapportpresentationen kan även följas live online: www.sectra.com/irwebcast. På denna adress kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2018, kl. 08:15 CET.

För ytterligare information kontakta

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel. 0705-23 52 27

Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems 

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Med en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet och långa kundkontrakt har vi lagt en stadig grund för tillväxt. Hög kundnöjdhet, en fantastisk personal som gör nytta för samhället och sina medmänniskor samt spännande framtidssatsningar är vår bas för långsiktig framgång.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB