• news.cision.com/
 • Sectra/
 • Sectras sexmånadersrapport 2019/2020: Sectra Imaging IT Solutions orderingång passerar 2 miljarder kronor för rullande 12 månader

Sectras sexmånadersrapport 2019/2020: Sectra Imaging IT Solutions orderingång passerar 2 miljarder kronor för rullande 12 månader

Report this content

Pressmeddelande – Linköping den 29 november, 2019 – Efterfrågan på medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (STO: SECT B) produkter ökar och bolaget redovisar en historiskt hög orderingång den senaste 12-månadersperioden. En betydande andel av beställningarna innebär långa projekt hos nya kunder vilket, i linje med vad som tidigare kommunicerats, belastar kassaflöde och resultat under första halvåret 2019/2020. Projektens resultat och kassaflöden kommer att förbättras när systemen successivt tas i drift under det kommande halvåret och därefter.

Perioden i siffror

 • Orderingången ökade med 4,3 procent till 664,4 MSEK (637,2).
 • Nettoomsättningen ökade med 14,1 procent till 696,1 MSEK (609,9). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 11,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 72,0 MSEK (80,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,3 procent (13,2). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 14,9 procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 75,6 MSEK (86,5). 
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 81,2 MSEK (100,4).

Kvartal 2 i siffror

 • Orderingången ökade med 21,4 procent till 425,7 MSEK (350,7). Av kvartalets orderingång har 25 procent intäktsförts under andra kvartalet och 24–34 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång. 
 • Nettoomsättningen ökade med 14,9 procent till 363,3 MSEK (316,2). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 12,0 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 42,7 MSEK (45,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,8 procent (14,2). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 8,2 procent.
 • Resultatet före skatt uppgick till 44,9 MSEK (52,7). 
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 109,2 MSEK (84,5). Sectra överförde 172,6 MSEK (171,5) till aktieägarna genom ett inlösenprogram. 


Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar
– Första halvåret 2019/2020 kan sammanfattas med att allt fler kunder runt om i världen väljer Sectras produkter och tjänster. Förtroenden som vi ska förvalta genom att hjälpa kunderna att ge sina patienter bättre, effektivare vård och öka cybersäkerheten i kritiska samhällsfunktioner.  


– Ökningen i orderingång under perioden är främst kopplad till Imaging IT Solutions, som för första gången passerar 2 miljarder kronor för rullande 12 månader. Sectras leveranser inom medicinska bildsystem är omfattande, personalkrävande installationsprojekt och perioden har inneburit en uppbyggnad av leveranskapaciteten för att klara den stora orderingången det senaste året. Inledningsvis innebär projekten stora kostnader och bara en mindre del kan resultatavräknas som pågående arbete under installationsfasen. När de sedan går över i driftfas innebär de å andra sidan mångåriga intäktsströmmar med god marginal. Som vi tidigare kommunicerat är det investeringstunga första halvåret i linje med våra planer och kostnaderna kommer under andra halvan av 2019/2020 att gradvis börja omvandlas i intäkter och positiva kassaflöden.

– Vi fortsätter att investera i framtidsområden med stor tillväxtpotential. Ett av dessa områden är digital patologi, där vi växer på den europeiska marknaden som har börjat ta fart. I USA kan kunder än så länge endast använda vår patologilösning för sekundärgranskning, då vi ännu inte har FDA-godkännande för primärgranskning. Inom digital patologi kräver FDA en komplett kedja bestående av skanner, IT-system och monitor. För att uppnå detta har vi inlett ett samarbete med Leica Biosystems, en ledande leverantör av bland annat digitala patologiskannrar, och i november lämnade Sectra in en ansökan till FDA baserat på Leicas skanner. 

Se bifogad delårsrapport för ytterligare vd-kommentarer och information. 
 

Presentation av delårsrapporten 
En presentation kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska. 

Tid: 29 november 2019, kl. 10:00.
Följ online via investor.sectra.com/q2report2019 eller ring in på:
SE: +46850558356 
UK: +443333009261 
US: +18338230586

En inspelad version kommer att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019, kl. 08:15 CET.


För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/ 

Taggar: