• news.cision.com/
 • Sectra/
 • Sectras sexmånadersrapport 2022/2023: Högsta orderingången i Sectras historia

Sectras sexmånadersrapport 2022/2023: Högsta orderingången i Sectras historia

Report this content

Pressmeddelande – Linköping den 16 december, 2022 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar ökad omsättning och orderingången växer. Framgångar i USA, ökade molnleveranser och positiva valutakurseffekter bidrar till den finansiella utvecklingen. Behoven av koncernens erbjudanden inom medicinsk IT och cybersäkerhet bekräftas av att den kontrakterade orderingången uppgår till närmare 2,9 miljarder kronor för första halvåret.

Kvartal 2 (augusti–oktober 2022) i siffror

 • Den kontrakterade orderingången ökade med 41,3 procent till 664,2 MSEK (470,0), varav 605,6 MSEK (470,0) avser garanterad orderingång. Av den garanterade orderingången har 15 procent intäktsförts under kvartalet och ytterligare 34–44 procent bedöms avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång

 • Nettoomsättningen ökade med 34,3 procent till 561,7 MSEK (418,2). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 21,4 procent. Av nettoomsättningen avser 316,4 MSEK (272,4) återkommande intäkter, en ökning med 16,2 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 6,0 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 39,9 procent till 59,6 MSEK (42,6).

 • Rörelseresultatet ökade med 28,6 procent till 107,6 MSEK (83,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,2 procent (20,0). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 2,6 procent. 

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 118,3 MSEK (83,9). 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,9 MSEK (39,6). 


Sexmånadersperioden (maj–oktober 2022) i siffror

 • Den kontrakterade orderingången ökade med 235,9 procent till 2 899,6 MSEK (863,2), varav 1 310,9 MSEK (863,2) avser garanterad orderingång. 

 • Nettoomsättningen ökade med 26,9 procent till 1 045,8 MSEK (823,9). Givet oförändrade valutakurser var ökningen 16,1 procent. Av periodens omsättning avser 626,8 MSEK (525,4) återkommande intäkter, en ökning med 19,3 procent. Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 10,4 procent. Återkommande intäkter från molntjänster ökade med 29,7 procent till 109,6 MSEK (84,5).

 • Rörelseresultatet minskade med 1,1 procent till 171,9 MSEK (173,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,4 procent (21,1). I oförändrade valutakurser minskade rörelseresultatet med 20,5 procent. 

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 186,4 MSEK (176,0). 

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,3 MSEK (49,4). Utfallet är främst en följd av reglering av kortfristiga skulder under kvartal 1.


Kommentar från Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

– När stora teknikbolag i andra branscher minskar personalstyrkan fortsätter vi att rekrytera. Att ännu en gång utses till en av de bästa arbetsgivarna i Sverige, och den allra bästa bland produktbolagen, underlättar i rekryteringen, vilket även gynnar kunderna och därmed aktieägarna. Det går inte att få nöjda kunder om man inte har nöjda anställda. Tillsammans har våra medarbetare lyckats skapat en arbetsplats och en företagskultur som levererar värde till våra kunder runt om i världen.

– Orderingången, som är på en historiskt hög nivå, har fortsatt att öka. Det beror till stor del på att volymerna av medicinska bilder som kunderna hanterar i våra system växer och att vissa kontrakt har långa löptider. Även verksamheten inom säker kommunikation bidrar till den positiva trenden i orderingång. 

–  Samtliga verksamhetsområden växer och levererar ett förbättrat resultat i kvartalet, även om det delvis sker med hjälp av valutakurseffekter. Det är viktigt att komma ihåg att vi jämför mot ett pandemiår med tillfälligt lägre kostnader för branschmässor, kundbesök och resor. Denna typ av aktiviteter och interna event har varit väsentligt högre under de inledande kvartalen med ett stort ackumulerat behov att resa och träffa kunder.

– Sectra bidrar med stor kundnytta och innovation för att tillsammans med kunderna leda utvecklingen mot ett friskare och tryggare samhälle. Behoven av ökad produktivitet i vården såväl som av cybersäkerhet är viktigare än någonsin. Även om övergången till tjänsteleveranser kortsiktigt kommer att ha en dämpande effekt på omsättningsutvecklingen, är den gynnsam för både oss och kunderna på längre sikt.

Läs den bifogade delårsrapporten för ytterligare vd-kommentarer och information. 


Presentation av delårsrapporten 

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Jessica Holmquist, CFO Sectra AB, presenterar den finansiella rapporten och besvarar frågor. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 16 december 2022, kl. 10:00

Följ live eller lyssna på inspelning i efterhand: https://investor.sectra.com/Q2report2223     


Kapitalmarknadsdag 2023

Plats: IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

När: 27 januari 2023 kl. 10:30

Kapitalmarknadsdagen kommer att genomföras som ett fysiskt event. Registrera dig senast den 21 december, antalet platser är begränsat: https://investor.sectra.com/cmd2023 
 

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022, kl. 08:15.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2021/2022 till 1 949 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

När stora teknikbolag i andra branscher minskar personalstyrkan fortsätter vi att rekrytera. Att ännu en gång utses till en av de bästa arbetsgivarna i Sverige, och den allra bästa bland produktbolagen, underlättar i rekryteringen, vilket även gynnar kunderna och därmed aktieägarna. Det går inte att få nöjda kunder om man inte har nöjda anställda. Tillsammans har våra medarbetare lyckats skapat en arbetsplats och en företagskultur som levererar värde till våra kunder runt om i världen.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB