Sectras tremånadersrapport 2018/2019: Framgångar i USA bidrar till ökad orderingång

Pressmeddelande – Linköping den 4 september, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar ökad orderingång, nettoomsättning och vinst. Samarbeten med nya och befintliga kunder bidrar till den goda utvecklingen och de finansiella nyckeltalen överträffar koncernens målnivåer. Samtidigt pågår framtidssatsningar i nya marknader och nya produktområden som belastar resultatet, men som kan förväntas bidra positivt inom något eller några år.

Kvartal 1 i siffror

  • Orderingången ökade med 25,9 procent till 286,5 MSEK (227,6). Av orderingången under kvartalet uppskattas 48–58 procent avse fakturering inom 12 månader efter kvartalets utgång.
  • Nettoomsättningen ökade med 15,5 procent till 306,1 MSEK (265,1). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 11,5 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 4,5 procent till 46,3 MSEK (44,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,1 procent (16,7). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 1,6 procent.
  • Resultatet före skatt ökade 48,6 procent till 42,8 MSEK (28,8). Utfallet påverkas av förbättringar i finansnettot till följd av valutakursförändringar, främst USD.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 19,4 MSEK (24,3).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Trenden för orderingång och omsättning är fortsatt positiv. Orderboken är välfylld och samtliga verksamhetsområden visar omsättningsökning. Vi har även medvind från valutakursutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket framför allt har stor effekt på finansiella poster. Vi har ökat satsningarna på den amerikanska kontinenten och även i nya produktområden samt nya geografiska marknader. Detta belastar resultatet, men på längre sikt bedöms satsningarna ge god avkastning. Kassaflödet belastades av flera omfattande avtal som vi har ingått med kunder inom Imaging IT Solutions och Secure Communications under det senaste året och som inledningsvis drar mer utgifter än de genererar inkomster.

– Inom Imaging IT Solutions är USA för närvarande vår mest spännande tillväxtmarknad och där har vi inlett räkenskapsåret med beställningar från nya välrenommerade kunder, bland andra Stanfords universitetssjukhus i Kalifornien och sjukhuskedjan Sanford Health som framför allt verkar i North och South Dakota. Avtalen med så stora och respekterade kunder stärker Sectras marknadsposition och ger bra referenser för framtiden.

Hög kundnöjdhet, nytta för samhället och framtidssatsningar är vår bas för långsiktig framgång. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framöver.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 4 september 2018, kl. 10:00.

För att delta, ring in på:

SE +46 8 5664 2662

UK + 44 20 3008 9806

US +1 855 753 2235

Rapportpresentationen kan även följas live online: www.sectra.com/irwebcast. På denna adress kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september 2018, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Trenden för orderingång och omsättning är fortsatt positiv. Orderboken är välfylld och samtliga verksamhetsområden visar omsättningsökning. Vi har även medvind från valutakursutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket framför allt har stor effekt på finansiella poster. Vi har ökat satsningarna på den amerikanska kontinenten och även i nya produktområden samt nya geografiska marknader. Detta belastar resultatet, men på längre sikt bedöms satsningarna ge god avkastning. Kassaflödet belastades av flera omfattande avtal som vi har ingått med kunder inom Imaging IT Solutions och Secure Communications under det senaste året och som inledningsvis drar mer utgifter än de genererar inkomster.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
Inom Imaging IT Solutions är USA för närvarande vår mest spännande tillväxtmarknad och där har vi inlett räkenskapsåret med beställningar från nya välrenommerade kunder, bland andra Stanfords universitetssjukhus i Kalifornien och sjukhuskedjan Sanford Health som framför allt verkar i North och South Dakota. Avtalen med så stora och respekterade kunder stärker Sectras marknadsposition och ger bra referenser för framtiden.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
Hög kundnöjdhet, nytta för samhället och framtidssatsningar är vår bas för långsiktig framgång. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framöver.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd