• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sectras tremånadersrapport 2019/2020: Framgångsrika satsningar i USA, nu Sectras största marknad

Sectras tremånadersrapport 2019/2020: Framgångsrika satsningar i USA, nu Sectras största marknad

Report this content

Pressmeddelande – Linköping den 3 september, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar tillväxt inom samtliga verksamhetsområden under första kvartalet. Snabbast växer verksamheten i USA där allt fler kunder väljer Sectras skalbara helhetslösningar för att få en enhetlig strategi för medicinsk bilddiagnostik och förbättra vården av patienter.

Kvartal 1 i siffror

  • Orderingången uppgick till 238,7 MSEK (286,5). Av orderingången har 28 procent intäktsförts inom kvartalet och 26–36 procent uppskattas avse intäkter inom 12 månader efter kvartalets utgång.
  • Nettoomsättningen ökade 13,3 procent till 332,8 MSEK (293,7). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 10,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 29,4 MSEK (35,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,8 procent (12,1). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 23,3 procent.
  • Resultatet före skatt uppgick till 30,6 MSEK (33,7).
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -28,0 MSEK (15,9).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– Efter ett år med rekordhög orderingång bakom oss redovisar vi en försiktigare inledning av 2019/2020. Samtliga verksamhetsområden växer, vi gör stora framtidssatsningar och vi följer våra planer. Beställningarna från förra året börjar nu övergå i produktleveranser och driftsättningar hos kunderna, vilket påverkat vinst och kassaflöde under perioden. Speciellt gäller det när vi måste öka våra kostnader (framförallt på personalsidan) för de stora driftsättningarna samtidigt som intäkterna från dessa kommer först senare. Omfattande och långa kundavtal ger oss långsiktig stabilitet, men inledningsvis leder de också till negativa kassaflöden och stora kostnader under installationsfasen. De ökade kostnaderna för driftsättningar ledde också till att vi, för första gången på länge, inte nådde ett av våra ekonomiska mål under kvartalet. Femårstillväxten i EBIT/aktie stannade på 44 procent (målet är 50 procent). När installationsfaserna är över kommer kostnaderna att vändas i intäkter och positiva kassaflöden under lång tid framöver.

– Inom verksamhetsområdet Imaging IT Solutions är USA för närvarande en av våra snabbast växande marknader. Under kvartalet har vi fått beställningar från nya kunder, bland andra det akademiska centret Vanderbilt Medical Center som är ett av USAs mest kända sjukhus. Vi har också slutfört installationen hos Stanford Health Care, en prestigeorder som vi tog för ett år sedan. Sectras höga kundnöjdhet och långsiktiga arbete stärker vår position och omsättningsmässigt har USA nu vuxit om Sverige som koncernens största marknad.

– På säkerhetssidan har vi under kvartalet förvärvat tillgångarna i det svenska IT-säkerhetsbolaget Columbitech AB samt aktierna i dess amerikanska dotterbolag. Förvärvet är i linje med vår strategi att i första hand expandera genom organisk tillväxt och komplettera med mindre förvärv som stärker den organiska tillväxten. Genom förvärvet etablerar vi Secure Communications i USA samtidigt som vi stärker vår kompetens och kompletterar verksamhetsområdets produkter inom cybersäkerhet.

Se bifogad delårsrapport för ytterligare vd-kommentarer och information.

Presentation av delårsrapporten

En presentation kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 3 september 2019, kl. 10:00.
Följ online via sectra.com/q1report2019 eller ring in på:
SE +46851999383
UK +443333009034
US +18335268380

En inspelad version kommer att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2019, kl. 08:15 CET.

Om Sectra

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.


För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tel 0705- 23 52 27

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Inom verksamhetsområdet Imaging IT Solutions är USA för närvarande en av våra snabbast växande marknader. Under kvartalet har vi fått beställningar från nya kunder, bland andra det akademiska centret Vanderbilt Medical Center som är ett av USAs mest kända sjukhus. Vi har också slutfört installationen hos Stanford Health Care, en prestigeorder som vi tog för ett år sedan. Sectras höga kundnöjdhet och långsiktiga arbete stärker vår position och omsättningsmässigt har USA nu vuxit om Sverige som koncernens största marknad.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
På säkerhetssidan har vi under kvartalet förvärvat tillgångarna i det svenska IT-säkerhetsbolaget Columbitech AB samt aktierna i dess amerikanska dotterbolag. Förvärvet är i linje med vår strategi att i första hand expandera genom organisk tillväxt och komplettera med mindre förvärv som stärker den organiska tillväxten. Genom förvärvet etablerar vi Secure Communications i USA samtidigt som vi stärker vår kompetens och kompletterar verksamhetsområdets produkter inom cybersäkerhet.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB