Sten A Olssons Stiftelse delar ut resestipendier på mastersnivå för år 2015

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en femårsperiod med början 2012 en miljon kronor per år till resestipendier. Under år 2015 har 34 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna skall i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap. 


Diplom har delats ut till 2015 års stipendiater vid en ceremoni i Dicksonska Palatset i Göteborg.
På bilden är stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson och Carl-Eric Hagentoft, verkställande ledamot i stiftelsen omgiven av 19 av de 34 studenter, som tilldelades resestipendier under år 2015.
Foto: Cicci Jonson

Stiftelsens satsning är tänkt att pågå i fem år i samma omfattning, d v s med 25.000 kronor per person till ca 40 stipendiater/år och hittills har ett drygt 160-tal stipendier delats ut. Resorna varierar såväl vad gäller mål som längd. 2015 års studenter har besökt universitet och lärosäten i hela världen, bl a Australien, Holland, Kina, Nepal och USA.

”Med resestipendierna är det tänkt att stiftelsen ska ge studenter möjlighet att förlägga delar av sina studier utomlands för att samtidigt kunna ta del av forskningens internationella aspekter. Resmålen har varit universitet och lärosäten över hela världen och vi har sett många bevis på fantastiska resultat. Inte minst har vi också förstått att studierna inneburit personligt värde för de enskilda studenterna. Dessutom har vi kunnat konstatera att många av de kontakter som tagits även varit värdefulla för de olika institutionerna här hemma,” sammanfattar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.

Stipendiet är tänkt att täcka resor och boende via mottagande universitet och omfattar vanligtvis tre månader.

Deltagande fakulteter/institutioner kopplade till mastersprogrammen:

 • Sahlgrenska akademin (SA): Läkar-, Apotekar- och Tandläkarprogrammen
 • Handelshögskolan: Mastersprogrammen: Innovation and Industrial Management och Knowledge-based Entrepreneurship
 • Chalmers: Mastersprogrammet: Management and Economics of Innovation
 • Litteraturvetenskap/religion: Litteratur, idéhistoria och religion
 • Psykologi: Psykologprogrammet och programmet i missbruks- och beroendevetenskap

Bland 2015 års stipendiater finns:


Fr v: Sofia Berg, Madeleine Englund, Oskar Dixelius, Emelie Marklund, Fredrik Möller Billing, Katarzyna Soja, Carolina Wilnerzon Thörn
Fotograf: Cicci Jonson
 • Sofia Berg och Madeleine Englund, som går mastersprogrammet Innovation and Industrial Management på Handelshögskolan har spenderat två månader vid Zhejiang University, Hangzhou i Kina där de undersökte vilka eventuella könsspecifika utmaningar kvinnliga entreprenörer möter i Kina. Syftet var att identifiera en potentiell förklaring till varför det finns färre kvinnor än män aktiva i entreprenöriella aktiviteter i Kina.
 • Oskar Dixelius går Apotekarprogrammet och tillbringade fem månader vid Bonds University, Australien där han inom området vävnadsfarmakologi utredde om ringmuskelns inre slemhinnelager påverkade kontraktionen av just ringmuskeln. Målsättningen var att, genom att identifiera de signalmolekyler som minskar kontraktionen av ringmuskeln, hitta potentiellt nya läkemedelsalternativ för att behandla avföringsinkontinens.  
 • Emelie Marklund, som läser Läkarprogrammet gästade under tio veckor Palo Alto University, San Francisco i USA där hon studerade psykisk ohälsa hos HIV-smittade homosexuella män. Genom en webbaserad enkät undersöktes i vilken grad den här gruppen upplever internaliserad homofobi och hur det är kopplat till olika aspekter av psykiskt mående. Studier gjordes också på vilken effekt internaliserad homofobi har på livskvalitet och om socialt stöd kan moderera den effekten. Syftet med studien har varit att bidra till dagens begränsade forskning på internaliserad homofobi och välmående bland just HIV-smittade homosexuella män som i och med sin HIV-diagnos har en ytterligare riskfaktor för psykisk ohälsa.
 • Fredrik Möller Billig studerar på Läkarprogrammet och genomförde en studie under tre månader vid Stanford University, USA. I studien har med en ny metod äggstocken undersökts och visualiserats 3-dimensionellt hos möss. Genom att undersöka hur kärl och nerver förhåller sig till varandra 3-dimensionellt var målsättningen att i framtiden bättre förstå sjukdomar relaterade till äggstocken.
 • Katarzyna Soja, som studerat vid Läkarprogrammet tillbringade tre månader vid St Vincent's hospital i Melbourne, Australien där hon genom en studie utvärderade en metod för sömnbedömning hos Parkinsonpatienter, en s.k. Parkinson`s Kinetigraph. Syftet var att jämföra kopplingen mellan patienternas självupplevda symptom och apparatens analyser.
 • Carolina Wilnerzon Thörn går Apotekarprogrammet och tillbringade fem månader vid Harvard Medical school, Boston, USA där hon, inom ämnet neurologi, studerade dopamin D4-receptorernas roll i den kognitiva dysfunktionen i schizofreni. Detta med syfte att analysera hur de påverkar lågfrekventa hjärnvågor.

Samtliga studenter vittnar om den stora nyttan av nya erfarenheter, värdefulla kontakter och personlig utveckling. Man talar också om möjligheterna att på hemmaplan återanvända sina nyvunna kunskaper i sina ordinarie verksamheter och nätverk.

För mer information, v.v. kontakta:

Madeleine Olsson Eriksson
Styrelseordförande
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur      
madeleine.olsson@stenastiftelsen.se     

Carl-Eric Hagentoft
Verkställande ledamot
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.se
+46(0)730 34 63  52

www.stenastiftelsen.se
Prenumera på vårt nyhetsbrev

OM STIFTELSEN
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.
Under de senaste nitton åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur fattat beslut om utdelning av ca 293 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, totalt ett drygt hundratal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 160 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur avsätter under en femårsperiod med början 2012 en miljon kronor per år till resestipendier. Under år 2015 har 34 resestipendier à 25.000 kronor delats ut till västsvenska studenter i samband med deras examensarbeten på mastersnivå. Stipendierna ska möjliggöra för studenterna att gästa utländska universitet och skapa egna internationella nätverk. Mottagarna av stipendierna skall i huvudsak verka inom de av stiftelsen prioriterade forskningsområdena, d v s Kultur och Hälsa, samt Innovation och Entreprenörskap.
Twittra det här

Citat

Med resestipendierna är det tänkt att stiftelsen ska ge studenter möjlighet att förlägga delar av sina studier utomlands för att samtidigt kunna ta del av forskningens internationella aspekter. Resmålen har varit universitet och lärosäten över hela världen och vi har sett många bevis på fantastiska resultat. Inte minst har vi också förstått att studierna inneburit personligt värde för de enskilda studenterna. Dessutom har vi kunnat konstatera att många av de kontakter som tagits även varit värdefulla för de olika institutionerna här hemma
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.