Så räntekänsliga är svenska småföretag – stora branschskillnader

Swedbank och sparbankerna har studerat räntekänsligheten för 275 000 svenska aktiebolag. Unik data från analysföretaget Bisnodes databas Serrano har använts och analysen visar att de flesta svenska företag skulle klara en fördubbling av dagens räntenivåer, men det finns stora branschvisa variationer [1].

De flesta bedömare är eniga om att vi, efter flera år med historiskt låga räntenivåer, är på väg mot en ny räntemiljö med högre räntor. Företagen kommer påverkas av detta på två sätt. Dels indirekt genom att konsumtionen minskar när räntan höjs, dels direkt genom ökade ränte-kostnader på företagens lån. I Swedbanks och sparbankernas analys har de direkta effekterna på företagens räntekostnader studerats. Slutsatsen är att räntekostnaderna inte har någon avgörande betydelse för de flesta företagen. Medianföretaget har en årlig räntekostnad på 4 000 kronor. Men i vissa branscher, exempelvis inom fastighetsverksamhet, jord- och skogsbruk och transporter är räntekänsligheten betydligt högre.

– Det skrivs mycket om hushållens räntekänslighet men inte lika mycket om hur företagen påverkas. Ofta beskrivs räntornas effekter på företagandet dessutom i generella termer. Vår analys visar att de flesta svenska företag skulle stå stadigt även i en miljö med betydligt högre räntor. Men det finns stora skillnader både mellan branscher och mellan företag i samma bransch, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och sparbankerna.

Endast åtta procent av dagens lönsamma företag skulle uppvisa förluster om räntenivåerna fördubblades
Ungefär 80 procent av de studerade företagen uppvisade ett positivt resultat i sina senaste bokslut. Av dessa skulle endast åtta procent få sitt resultat vänt till minus om räntenivåerna fördubblades. Inom fastighetsverksamhet uppgår denna andel till 23 procent och inom jord- och skogsbruk och transporter till 13 procent. Analysen visar också att det i samtliga branscher finns enskilda företag som är känsligare för räntehöjningar.

– Svenska företag är stabila efter flera år med stark konjunktur, syftet med vår analys är att visa på vikten av att som företagare förbereda sig för eventuella räntehöjningar. Det första steget är att skapa sig en bild av räntekänsligheten i företaget. Om slutsatsen är att höjda räntor skulle få en negativ effekt på verksamheten gäller det att i förväg veta vid vilka nivåer man påverkas, samt att ha en plan för att mildra dessa effekter. Det kan handla om att redan nu öka amorteringstakten eller att binda räntan på vissa lån, säger Johan Kreicbergs.

Tips från Swedbank och sparbankerna – så förbereder du som företagare dig för en ny räntemiljö

1.Stresstesta företagets ekonomi i scenarion med högre räntor

Detta kan låta betydligt mer komplicerat än vad det är. En väg är att för sitt företag upprepa den kalkyl vi gjort i vår analys, det vill säga se hur resultatet skulle påverkas av högre räntor. Detta kan kombineras med att även ta hänsyn till att efterfrågan normalt sjunker när räntan höjs. Till exempel kan det prövas hur en omsättningsminskning på ett par procent i kombination med fördubblade räntenivåer skulle påverka resultatet.

2.Om du bedömer att räntekänsligheten är för hög kan det vara värt att försöka öka amorteringstakten

Konjunkturen är fortfarande stark i svensk ekonomi och en klar majoritet av företagen uppvisar positiva resultat. Om ditt stresstest visar att företaget är för räntekänsligt kan det vara bra att försöka öka amorteringstakten på dina lån. Det gör företaget mindre räntekänsligt när räntorna börjar stiga.

3.Överväg att försöka binda räntan

Om du som företagare vill vara säker på vad du kommer ha för ränteutgifter i en annan räntemiljö kan det vara värt att ha en dialog med din bank om att binda räntan. Antingen genom en helt bunden ränta eller genom ett så kallat räntetak. Det är dock inte möjligt att få bunden ränta på alla företagskrediter, ofta krävs det en fastighet eller annan fast egendom som säkerhet för att kunna få en fast ränta. Men i de branscher där det finns flest räntekänsliga företag som fastighetsföretag och jord- och skogsbruk finns också dessa säkerheter.

För mer information:                                                      
Johan Kreicbergs, företagarekonom, tfn 076 802 59 89                                                                                  
Jörgen Kennemar, senioranalytiker, tfn 070 643 83 29                                 
www.swedbank.se/foretagande
www.swedbank.se/framtid


[1] Undersökningen baseras på 275 000 aktiebolag med en omsättning på minst 500 000 kronor.

Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns idag 60 sparbanker varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har totalt 208 kontor och drygt 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018  uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 173 kontor i Sverige och 123 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2019 uppgick balansomslutningen till 2 507 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår analys visar att de flesta svenska företag skulle stå stadigt även i en miljö med betydligt högre räntor. Men det finns stora skillnader både mellan branscher och mellan företag i samma bransch.
Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och sparbankerna