SubConnected vil elektrifisere norsk oppdrettsnæring

[SubConnected utlegging av kabel] [SubConnected hub Runde] [Emil Christiansen VD SubConnected AB] «Målet er at vi skal bidra til å gjøre norsk oppdrettsnæring både grønnere og mer energieffektiv», sier adm. dir Emil Christiansen i Göteborg-baserte SubConnected AB. Christiansen viser til at et oppdrettsanlegg som forbruker 200.000 liter diesel årlig, slipper ut 540 tonn CO2 fra dieselaggregatene. «Med vår løsning slipper man forurensning og man får en pålitelig energikilde». SubConnected tilbyr oppdretterne å kjøpe eller leie systemløsningen. Ved leie vil SubConnected ta seg av alt fra installasjon, til kontinuerlig overvåking og vedlikeholdsarbeid. «Vi tilbyr leieløsninger for utstyr og system, der risikoen er for utleier,og kundene får mulighet til å ta enklere beslutninger om investeringen», sier Christiansen. Han opplyser at løsningen er fleksibel, kablene kan flyttes sammen med anleggene, systemet kan utvides og det kan lett knyttes på andre energikilder som vind-, sol- eller bølgekraft. Her er det mulig å bygge systemet ut til et komplett grønt økosystem, og ha en løsning som er sikker for fremtiden. Christiansen og flere av partnerne har bakgrunn fra Waves4Power, det svenske selskapet som i 2017 lyktes å levere strøm til det norske elnettet fra bølgekraftanlegget utenfor Runde. Waves4Power fortsetter sin satsning, mens SubConnected spesialiserer seg på å utvikle og levere energisystem til oppdrettsnæringen og andre havbaserte installasjoner. Målet er å levere de første løsningene til norske oppdrettsselskap, før man satser i andre regioner. «Potensialet er svært stort. Med det fokus det er i dag på grønne bærekraftige energiløsninger som samtidig er økonomisk lønnsomme, samt at oppdrettsanleggene blir lagt lenger til havs, mener vi at dette er en riktig satsning på et riktig tidspunkt», avslutter Emil Christiansen. +--------------------------------------------+|Representanter fra SubConnected vil være til||stede på Aquanor i Trondheim 19. – 23. ||august. |+--------------------------------------------+ For ytterligere informasjon, kan følgende kontaktes: Emil Christiansen, konsernsjef, tlf. + 46 769428502, epost: emil.christiansen@subconnected.comJan Melsom, markedsrepresentant Norge, tel +47 90058578 epost: jan.melsom@subconneted.com SubConnected er et innovativt selskap spesialisert innen teknologi og løsninger for marin elektrifisering. Basert på en vellykket utvikling og testing av bølgekraft og over 50 MSEK i investeringer har nå SubConnected tilrettelagt teknologien for kommersiell bruk i oppdrettsnæringen. Ved å koble oppdrettsanlegg med landstrøm fjernes behovet for dieseldrevne generatorer og sparer både miljøet og eliminerer utgiftene til diesel. Vårt mål er å hjelpe våre kunder til å fremtidssikre sin virksomhet med sikker og ren elektrisk kraft, fri for utslipp og støy. SubConnected tilbyr en bærekraftig, kostnadseffektiv og fleksibel løsning med mulighet for å koble til grønn marin energi. Selskapet samarbeider med et nettverk av kommersielle partnere og er representert i Sverige og Norge. www.subconnected.com  Vedlagt er bilder til fri benyttelse av media. ·Første bildet viser SubConnected i arbeid med utlegging av elkabel, foto: Selöy Undervannservice AS ·Andre bildet viser Waves4Powers bølgekraftanlegg ved Runde. Den produserte strømmen gikk via huben (i bakgrunnen) og til lands på Remøya (til høyre på bildet), foto: Waves4power AB ·Bilde nummer tre er av konsernsjef Emil Christiansen, foto: SubConnected

Halvårsrapport 2019

Nordea Bank Abp – Innsideinformasjon – Halvårsrapport Konsernsjef Casper von Koskulls kommentar til resultatet: – Driftsklimaet for Nordea holder seg stabilt med fortsatt utlånsvekst, marginer under press og utfordrende forhold for børsaktivitetene våre. Tiltakene vi har gjennomført i løpet av de siste 12 månedene, har imidlertid ført til noen oppmuntrende tegn på gjenvunne markedsandeler og fremtidige kostnadsreduksjoner, men det vil ta tid før de økte aktivitetsnivåene gjenspeiles fullt ut i resultatene. Når det er sagt, så er ikke resultatet tilfredsstillende, og flere tiltak må settes i verk for å styrke det økonomiske resultatet. Jeg er overbevist om at investeringene vi har gjort i infrastrukturen for regelverk og systemer, kombinert med engasjerte og dyktige medarbeidere, vil sikre en sterk utvikling for banken fremover. De siste årene har Nordea redusert bankens risiko, investert i digitale plattformer og compliance-plattformer, konsentrert virksomheten om de nordiske landene og gått inn i en ny fase med kundefokus. Det økonomiske klimaet har også endret seg. Rentene forventes å være lave over lengre tid, og snart vet vi mer om kapitalkravene i bankunionen. Derfor vil Nordea gå gjennom de økonomiske målene våre, inkludert kapital- og utbyttepolitikken, og vi forventer å kunne presentere dem etter at resultatene for tredje kvartal 2019 er offentliggjort. Som det ble kommunisert den 30. juni 2019 har jeg besluttet å gå av med pensjon og slutte i Nordea innen utgangen av 2020, og prosessen med å finne en etterfølger er i gang. Mer informasjon om tidspunkt for lederskiftet vil bli offentliggjort når den er tilgjengelig. Andre kvartal 2019 mot andre kvartal 2018 (andre kvartal 2019 mot første kvartal 2019)   · Netto renteinntekter EUR 1071m, –4 %; –1 % i lokal valuta (1 %, 2 % i lokal valuta) · Samlede driftsinntekter EUR 2141m, –17 %; –16 % i lokal valuta (1 %, 2 % i lokal valuta) · Samlede driftsinntekter[1] EUR 2141m, –4 %; –3 % i lokal valuta (1 %, 2 % i lokal valuta) · Samlede driftskostnader EUR 1180m, 2 %; 3 % i lokal valuta (–19 %, –18 % i lokal valuta) · Samlede driftskostnader[2] EUR 1180m, 2 %; 3 % i lokal valuta (–13 %, –12 % i lokal valuta) · Resultat før tap på utlån EUR 961m, –33 %; –32 % i lokal valuta (45 %, 45 % i lokal valuta) · Netto tap på utlån EUR 61m, 3 %; 5 % i lokal valuta (45 %, 48 % i lokal valuta) · Driftsresultat EUR 900m, –34 %; –33 % i lokal valuta (45 %, 45 % i lokal valuta) · Ren kjernekapitaldekning[3],[4] 14,8 % mot 19,9 % (14,8 % mot 14,6 %) · Kostnader i forhold til inntekter 55 % mot 45 % (55 % mot 69 %) · Kostnader i forhold til inntekter[1],[2] 55 % mot 52 % (55 % mot 64 %) · Tap i forhold til utlån på 10 basispunkter mot 10 basispunkter (10 bp mot 7 bp) · Avkastning på egenkapitalen 9,1 % mot 14,3 % (9,1 % mot 5,5 %) · Avkastning på egenkapitalen[1],[2] 9,1 % mot 9,8 % (9,1 % mot 6,7 %) · Avkastning på egenkapitalen[1],[2],[5] 8,5 % mot 9,4 % (8,5 % mot 8,1 %) · Resultat per aksje, utvannet EUR 0,17 mot EUR 0,28 (EUR 0,17 mot EUR 0,10) Valutakurser brukt for poster i resultatregnskapet i 2. kv. 2019: DKK 7,4651, NOK 9,7314 og SEK 10,5170.[1] Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 4 kv. 2018: Gevinst på EUR 50m fra revaluering av Euroclear, EUR 38m etter skatt, og gevinst på EUR 36m forbundet med salg av Nordea Ejendomme. 1. kv. 2018: Gevinst på EUR 135m fra oppdatering av verdsettelsesmodell i Danmark, EUR 105m etter skatt. [2] Ekskl. poster som påvirker sammenlignbarhet i 1 kv. 2019: Ikke-fradragsberettiget kostnad på EUR 95m satt av til pågående arbeid knyttet til bekjempelse av hvitvasking. I 4. kv. 2018: Tap på EUR 141m fra nedskriving av goodwill i Russland. [3] Inklusive resultatet for perioden justert for opptjent utbytte. [4] Kapitaldekningen for 2018 har ikke blitt revidert på grunn av endret innregning og presentasjon av resolusjonsavgifter (se Note 1 for mer informasjon). [5] Justert for resolusjonsavgifter etter skatt: EUR –40m i 2. kv. 2019, EUR 118m i 1. kv. 2019 og EUR –32m i 2. kv. 2018.  Resultatregnskap  2. kv  1. kv  Lokal 2. kv  Lokal Jan–jun  Jan–jun  Lokal       2019  2019  Endr val. 2018  Endr val. 2019  2018  Endr val. %  %  %  %  %  % EURm Netto renteinntekter  1071  1056  1  2  1110  –4  –1  2127  2226  –4  –3 Netto gebyr- og provisjonsinntekter  743  737  1  1  800  –7  –6  1480  1570  –6  –5 Netto resultat på poster til virkelig 283  264  7  7  260  9  8  547  701  –22  –22 verdi Resultatet fra tilknyttede selskaper ogjoint ventures vurdert etter 24  14  71  71  33  –27  –35  38  61  –38  –42 egenkapitalmetoden Andre driftsinntekter  20  44  –55  –56  375  –95  –95  64  398  –84  –84 Sum driftsinntekter  2141  2115  1  2  2578  –17  –16  4256  4956  –14  –13  Personalkostnader  –727  –718  1  2  –730  0  1  –1445  –1528  –5  –4 Andre utgifter  –304  –594  –49  –48  –350  –13  –12  –898  –853  5  7 Avskrivning, amortisering ognedskrivning på varige driftsmidler og immaterielle –149  –140  6  7  –74  101  104  –289  –145  99  101 eiendeler Sum driftskostnader  –1180  –1452  –19  –18  –1154  2  3  –2632  –2526  4  6  Resultat før tap på utlån  961  663  45  45  1424  –33  –32  1624  2430  –33  –32  Netto tap på utlån  –61  –42  45  48  –59  3  5  –103  –99  4  6 Driftsresultat  900  621  45  45  1365  –34  –33  1521  2331  –35  –34  Skattekostnad  –219  –178  23  23  –250  –12  –12  –397  –479  –17  –16 Resultat for perioden   681  443  54  53  1115  –39  –38  1124  1852  –39  –39   Forretningsvolum, nøkkelposter[1] 30. 31. Lokal 30. Lokal jun  mar    jun    2019  2019  Endr val. 2018  Endr val. %  %  %  % EURmrd Utlån til kunder  323,8  325,6  –1  0  314,8  3  4 Utlån til kunder ekskl. 300,2  300,6  0  0  292,4  3  3 gjenkjøpsavtaler Innskudd og lån fra kunder  176,5  176,3  0  1  176,5  0  1 Innskudd fra kunder ekskl. 167,0  166,6  0  1  166,3  0  1 gjenkjøpsavtaler Samlede eiendeler  582,9  590,2  –1  570,1  2 Midler til forvaltning  306,5  300,2  2  307,0  0 Egenkapital  31,1  30,5  2  31,9  –3   Nøkkeltall[2] 2. kv  1. kv  2. kv  Jan–jun  Jan–jun  2019  2019  Endr 2018  Endr 2019  2018  Endr %  %  % Resultat per aksje, utvannet, EUR  0,17  0,10  70  0,28  –39  0,27  0,46  –41 Resultat per aksje, løpende 12 mnd. til 0,58  0,68  –15  0,82  –29  0,58  0,82  –29 slutten av perioden, EUR Aksjekurs[1], EUR  6,39  6,80  –6  8,26  –23  6,39  8,26  –23 Samlet avkastning til aksjonærene, %  4,0  3,3  3,7  –1,5  –7,0 Resultat per aksje[1], EUR  7,69  7,55  2  7,90  –3  7,69  7,90  –3 Potensielt utestående aksjer[1], 4050  4050  0  4050  0  4050  4050  0 millioner Vektet gjennomsnittlig antall utvannede 4032  4033  0  4037  0  4032  4037  0   aksjer, millioner Avkastning på egenkapital, %  9,1  5,5  14,3  7,2  11,7 Avkastning på egenkapital ekskl. 10,6  6,4  16,5  8,4  13,4 immaterielle eiendeler, % Avkastning på risikovektede eiendeler, 1,7  1,1  3,6  1,4  3,0 Avkastning på egenkapital med 8,5  7,0  13,9  7,7  12,1 periodiserte resolusjonsavgifter, % Kostnader i % av inntekter  55  69  45  62  51 Kostnader i % av inntekter med 58  61  46  59  49 periodiserte resolusjonsavgifter Tap i forhold til utlån, 10  7  43  10  0  9  8  13 basispunkter[3] Ren 14,8  14,6  19,9  14,8  19,9 kjernekapitaldekning[1],[4],[5],[6],[7],Kjernekapitaldekning[1],[4],[5],[7], %  17,3  17,1  22,2  17,3  22,2 Kapitaldekning[1],[4],[5],[7], %  19,8  19,5  25,4  19,8  25,4 Kjernekapital[1],[4],[7], EURmrd  27,6  27,8  –1  27,2  1  27,6  27,2  1 Risikovektede eiendeler[4], EURmrd  160  163  –2  123  30  160  123  30 Antall medarbeidere (årsverk)[1]  29 550  29 284  1  29 271  1  29 550  29 271  1 Økonomisk kapital[1],[7], EURmrd  27,8  28,2  –1  26,5  5  27,8  26,5  5 [1] Slutten av perioden. [2] Se www.nordea.com/en/investor-relations/ for mer detaljertinformasjon angående nøkkeltall definertsom alternative resultatmålinger. [3] Inkluderer utlån til kunderrapportert under Assets held for sale iQ1 2018 (på engelsk). [4] Inkluderer resultatet for perioden. [5] Endringer i gjeldendekapitalkravregime (se kapitlet Otherinformation (på engelsk) for merinformasjon). [6] Inklusive resultatet for periodenjustert for opptjent utbytte. [7] Kapitaldekningen for 2018 har ikkeblitt revidert på grunn av endretinnregning og presentasjon avresolusjonsavgifter (se Note 1 for merinformasjon).   Utsikter Viktige faktorer for utsikteneI hele Nordea intensiverer vi innsatsen vår for å øke forretningsvolumet, og hvert forretningsområde har identifisert en rekke initiativer som skal styrke verdien for kundene og øke inntektene. Eksempler på dette er investeringer i Private Banking i Norge og Sverige, integreringen av Gjensidige Bank, nye distribusjonskanaler i Asset Management og Wholesale Banking og tiltak for å gjenvinne boliglånvolumer, der vi allerede begynner å se resultater.   De viktigste faktorene bak kostnadsreduksjonen er økt bruk av automatisering og robotteknologi, endringen i sammensetningen av arbeidsstyrken vår gjennom nearshoring til Polen og Estland og økt bruk av outsourcing og partnerskap. Det nylig inngåtte samarbeidet med John Hancock om distribusjon av produkter med stabil avkastning i USA er et eksempel på det siste. Vi forenkler også gjennom å harmonisere produktene og tjenestene våre og utnytte stordriftsfordeler ved å fortsette med å slå sammen felles enheter, for eksempel globale drifts- og tjenesteenheter.   De siste årene har Nordea redusert bankens risiko, investert i digitale plattformer og compliance-plattformer, konsentrert virksomheten om de nordiske landene og gått inn i en ny fase med kundefokus. Det økonomiske klimaet har også endret seg. Rentene forventes å være lave over lengre tid, og snart vet vi mer om kapitalkravene i bankunionen. Derfor vil Nordea gå gjennom de økonomiske målene våre, inkludert kapital- og utbyttepolitikken, og vi forventer å kunne presentere dem etter at resultatene for tredje kvartal 2019 er offentliggjort. Den 18. juli 2019 vil Den europeiske sentralbanken (EBC) offentliggjøre resultatet fra sin omfattende gransking av Nordea, som blant annet inkluderer gransking av kvaliteten på eiendelene (AQR) og EBCs stresstest. Resultatet av granskingen bekrefter Nordeas robuste kapitalposisjon, som ligger over alle grenseverdiene som Den europeiske sentralbanken har fastsatt. Utfallet av AQR er uttrykk for en konservativ bedømming av aktuelle nedskrivinger. Nordea har gjennomgått resultatet og er trygg på det nåværende nivået på regnskapsmessige nedskrivinger. Nordea regner med at det konservative utfallet av AQR vil bli ytterligere evaluert og diskutert i dialogen med tilsynsmyndighetene i andre halvdel av 2019.  KostnaderVi forventer at kostnadene for 2021, med uforandrede valutakurser, vil være omtrent 3 % lavere enn i 2018, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018[1]. Når det gjelder kontantkostnadene forventes det i samme periode en reduksjon på opptil 10 %, med uforandrede valutakurser.   Kostnadene for 2019 forventes å være lavere sammenlignet med 2018, med uforandrede valutakurser, eksklusive poster som påvirker sammenlignbarhet i 2018 og 2019[2], og de samlede kontantkostnadene forventes å være lavere i samme periode, med uforandrede valutakurser.  [1] Nedskriving av goodwill på EUR 141m i 4. kv. 2018. [2] Justert for nedskriving av goodwill på EUR 141m i 2018, transaksjonskostnader på EUR 90m i 2019, høyere resolusjonsavgift i 2019 og avsetning av EUR 95m i 1. kv. 2019.  KredittkvalitetForventningene våre for de neste kvartalene er at netto tap vil holde seg lave og rundt gjennomsnittsnivået for 2018.  KapitalpolicyPå bakgrunn av implementeringen av overgangsordninger avtalt med Den europeiske sentralbanken som følge av Nordeas flytting til bankunionen og ambisjonen om å opprettholde samme nominelle kapitalbuffer, har kapitalbufferen blitt justert fra 50–150 basispunkter til 40–120 basispunkter. Dette er i hovedsak en teknisk justering, og derfor forblir kapitalbufferen i stor grad uendret i nominelle beløp i EUR. Nåværende størrelse på kapitalbufferen er omtrent EUR 2 mrd (120 basispunkter). Nordea har som mål å oppnå en årlig økning i utbyttet per aksje og samtidig beholde en sterk kapitalposisjon i tråd med kapitalpolicyen.  Du finner den fullstendige rapporten på engelsk på nettstedet vårt via lenken nedenfor.Nordea Group Q2 2019 Report   For mer informasjon:  Casper von Koskull, Christopher Rees, Group CFO, +45 5547konsernsjef, +358 503 821 391  2377Rodney Alfvén, leder av Christian Steffensen,Investor Relations, +46 72 235 kommunikasjonsdirektør, Nordea i05 15    Norge, +47 408 82 373  Informasjonen i denne børsmeldingen er i overensstemmelse med EUs forordning om markedsmisbruk og ble offentliggjort av kontaktpersonene over kl. 06.30 CET 18. juli 2019. Vi bygger sterke og nære relasjoner gjennom vårt engasjement for kundene og samfunnet. Vi hjelper kundene våre med å nå mål og virkeliggjøre drømmer gjennom å tilby relevante finansielle løsninger. Vi er en av de største bankene i Norden målt etter markedsverdi med rundt 10 millioner kunder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Copenhagen og Nasdaq Stockholm. Les mer om oss på nordea.com.

Årsrapport 2018: Aker BioMarine posisjonerer seg for fremtidig vekst

Totalt 1,28 milliarder doser Superba Krill ble solgt over hele verden i 2018. I tillegg bidro Aker BioMarinenes fiskefor, QRILL Aqua til optimale vekstkår for fisk, noe som resulterte i 325 millioner ekstra porsjoner med sjømat. Videre inntok 850.000 hunder fôr tilsatt QRILL Pet.   Aker BioMarine leverte et negativt resultat på 8,7 millioner kroner (USD 1 millioner) i 2018, hovedsakelig grunnet betydelige investeringer i ny teknologi, forskning og personell. Disse investeringene har vært avgjørende for å kunne ekspandere krillsegmentet i et svært kompetitivt globalt omega-3-marked. - Fra et forretningsmessig perspektiv nådde vi våre mål for 2018 med solide leveranser i alle våre segmenter, til tross for noen utfordringer i markedet. Kostnadene økte mer enn ønskelig, grunnet eksterne faktorer som høye drivstoffpriser, men også interne endringer og oppbemanning. Dette har vært nødvendig for å håndtere den raske veksten og utviklingen vi står overfor. Aker BioMarine er i dag en betydelig styrket, og godt posisjonert organisasjon, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine. En betydelig investering er det nye fartøyet Antarctic Endurance med en byggekostnad på 1,1 milliarder kroner (USD 140 millioner). Antarctic Endurance er det første fartøyet som er designet og konstruert fra grunnen for krillfisket. Skipet er bygget på det norske verftet VARD og tar i bruk den nyeste miljøteknologien, noe som reduserer CO2-avtrykket med 30 prosent, sammenlignet med andre fartøy. Antarctic Endurance begynte å fiske i starten av sesongen for krillhøsting i 2019.  R&D: nøkkeldriver for å akselerere krill-segmentet Selskapets visjon er å skape en bedre fremtid for mennesker og planeten. Aker BioMarine finansierte en rekke nye forsknings- og utviklingsprosjekter i 2018. Et eksempel på dette er samarbeidet mellom Aker Biomarine og Lupus Research Alliance om en ny klinisk studie som undersøker hvordan krillolje kan være til nytte for mennesker med den autoimmune sykdommen Lupus. Målet er å redusere alvorlighetsgraden av symptomene som følger med diagnosen. Resultatene fra studien er forventet i 2020. Bærekraft: en del av selskapets DNA Aker BioMarines suksess skyldes at bærekraft er fundamentet i selskapets virksomhet. Siden oppstart har Aker BioMarine fått anerkjennelse for sitt engasjement, og nå bruker selskapet sin ledende posisjon til å sette nye standarder for bærekraft i krillindustrien.  Sommeren 2018 hadde Aker BioMarine en avgjørende rolle i å få et flertall av krillaktører til å frivillig flytte fiske vekk fra områder hvor pingvinkolonier oppholder seg under hekkesesongen i Antarktis. Aker BioMarine støtter Antarktis Wildlife Research Fund  (AWR) med USD 1 million over en periode på fem år. Bidraget vil ytterligere styrke AWRs arbeid med å fremme, og legge til rette for, forskning på økosystemet i Antarktis. - Året 2018 var et vendepunkt for Aker BioMarine. Samtidig som vi leverte solid omsetningsvekst, posisjonerte vi organisasjonen for fremtidig vekst og forretningsutvikling, gjennom betydelige investeringer som nytt krillfartøy og nyansettelser. Potensialet i krillnæringen er stort, og med bærekraft som tilnærming i alle ledd i verdikjeden, er vi overbevist om at Aker BioMarine, som en ansvarlig aktør, vil sette nye bransjestandarder og samtidig oppleve sterk organisk vekst, avslutter Johansen Les mer om Aker BioMarines eventyr i 2018 her: https://www.akerbiomarine.com/download-annual-report-2018 For mer informasjon, kontakt: Innholdssjef, Marte Dalsegg Telefon: 934 33 087 marte.dalsegg@akerbiomarine.com Om Aker BioMarine:Aker BioMarine er et bioteknologiselskap som utvikler, markedsfører og selger krillbaserte ingredienser til både forbrukere og markeder for dyrefôr. Selskapet er vertikalt integrert og kontrollerer hele verdikjeden –fra krillfangst i Antarktis til forskning, produktutvikling, produksjon, logistikk og markedsarbeid. Aker BioMarine er heleid av Aker ASA. 

Solid vekst for Nordea Liv

– Vi har gått fra å være rigget til vekst, til å faktisk vokse. Store kunder plasserer sin tillit hos oss, og vi tar markedsandeler, sier administrerende direktør Randi Marjamaa i Nordea Liv. Siden første kvartal 2018 har kundenes sparing i produkter med investeringsvalg i Nordea Liv gått opp med 34,4 prosent. Markedet for øvrig har gått opp 17,8 prosent i samme periode. Ved utgangen av første kvartal hadde Nordea Liv en markedsandel på 13,5 prosent.  – Vår sterke vekst skyldes forbedringer i vår kundebetjening som kundene setter pris på. I tillegg har lanseringen av Fondskonto Bedrift bidratt til løftet, sier Marjamaa. Sparing med investeringsvalg er sparing i blant annet innskuddsbasert tjenestepensjon, pensjonskapitalbevis, Pensjonskonto, Fondskonto og IPS, hvor kunden selv velger aksjeandelen på sparemidlene sine. – At flere kunder tar aktive grep rundt egen pensjon synes vi er gledelig. Her er det et stort potensial og flere bør vurdere om de skal skru opp aksjeandelen i pensjonen sin. Har man en lang horisont, kan det potensielt gi høyere avkastning med en høyere aksjeandel, sier Marjamaa. God avkastning til kundene Hittil i år har innskuddsfondene Aktiva Bedrift 50 og Aktiva Bedrift 100 gitt kundene en avkastning på henholdsvis 8,6 og 13,1 prosent.   – Det har vært et knallsterkt marked gjennom dette halvåret. Vi er glade og stolte av at vi kan levere så god avkastning til kundene våre. Det er selvfølgelig et resultat av den sterke markedsutviklingen, men også solid kompetanse hos oss som har båret frukter over tid, sier Marjamaa. I første halvår har Nordea Liv, i samarbeid med de ansvarlige for Nordeas Bærekraftige Fondsutvalg, arbeidet med å sette opp porteføljer med et økt fokus på bærekraftige investeringer. Porteføljene har fått navnet Nordea Liv Bærekraft og består av seks porteføljer med varierende aksjeandel fra 10 prosent til 100 prosent. De ble lansert til kunder med Fondskonto i Nordea Liv 1. juli. – Det er stor interesse og etterspørsel fra kundene etter bærekraftig sparing. I tillegg vet vi at kundene setter pris på å spare i balanserte porteføljer, sier Marjamaa. Resultat første halvår Nordea Liv i Norge fikk et resultat før skatt per første halvår på 310 millioner kroner, mot 252 millioner kroner i samme periode i 2018. Det har vært en sterk forbedring av risikoresultat og omkostningsresultat i forhold til fjoråret. Risikoresultatet utgjør 145 millioner og administrasjons resultatet utgjør 187 millioner kroner per første halvår. Kollektivporteføljens gode avkastning i første halvår på 2,9 prosent, har muliggjort styrking av buffere, avsetning til kursreguleringsfond, med 676 millioner kroner. Ved utgangen av første halvår utgjorde soliditetskapitalen 16,2 milliarder kroner, som tilsvarer 34 prosent av forsikringstekniske avsetninger med garanti. Solvensgraden per mai var 174 prosent uten overgangsregler og 185 prosent med overgangsregler. Forvaltningskapitalen var per første halvår 131 milliarder kroner en vekst på 7,8 prosent i forhold til samme periode i fjor. Investeringsvalgs porteføljen utgjør per halvårsskiftet 68 milliarder kroner, en økning på 12,7 prosent siste 12 måneder. For mer informasjon: Randi Marjamaa, administrerende direktør i Nordea Liv, telefon 92 80 10 21 Jørn Nøstdal, økonomidirektør i Nordea Liv, telefon 98 28 02 30  Nordea er en av de ti største totalbankene i Europa målt etter markedsverdi. Vi har rundt 11 millioner kunder, 30 000 medarbeidere og bankkontorer på 600 steder. Nordea-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki og Nasdaq Copenhagen. Vi har bred ekspertise og tilbyr produkter, tjenester og løsninger innenfor bank, kapitalforvaltning og forsikring. I Nordea bygger vi relasjoner basert på tillit ved å engasjere oss i kundene og samfunnet vi opererer i. 

Tieto Q2: Tilrettelegger for fremtidig vekst gjennom virksomhetsendring

Implementeringen av strategien fortsetter som planlagt, med et sterkere fokus på det norske markedet, og overgangen til ny driftsmodell er også fullført. I Norge videreføres samarbeidet med Lyse, og departementene valgte Tieto som leverandør av deres nye og fremtidssikre sak- og arkivsystem. Videre annonserte Tieto og EVRY at de planlegger å gå sammen for å bli en ledende leverandør av digitale tjenester i Norden. Tieto økte omsetningen i lokal valuta med 1 prosent i andre kvartal 2019. Justert driftsresultatet (EBIT) for konsernet, eksklusive ekstraordinære poster, ble 34,0 (36,2) millioner euro, tilsvarende 8,4 prosent (9,0 prosent). Kombinasjonen av valutasvingninger og et kvartal bestående av færre arbeidsdager, resulterte i at veksten ble påvirket med 2 prosent og driftsmarginen med 1 prosent. Tieto avslutter andre kvartal med en betydelig ordrereserve på 1,8 milliarder euro. I Norge var veksten på nærmere 4 prosent i andre kvartal. - Tietos andre kvartal inneholdt store endringer. Vi implementerte ny driftsmodell og annonserte fusjonen med EVRY - den viktigste hendelsen i selskapets historie. Fusjonsmeldingen har skapt stor oppmerksomhet blant alle våre interessenter. Kvartalsresultatet ble midlertidig påvirket av den store endringen det har vært å gå over til ny driftsmodell, i tillegg til færre antall arbeidsdager - hvor effekten av denne kombinasjonen gjorde seg mest synlig i Digital Experience-enheten. Hybrid Infra fortsatte sin positive utvikling med 11 prosent justert resultat og 3 prosent vekst. Verken veksten på 1 prosent eller lønnsomheten på 9 prosent i lokal valuta, møter vår ambisjon. I løpet av andre kvartal har vi også avsluttet kostnadseffektivitetsprogrammet vårt etter planen, som forventes å bidra med rundt 15 millioner euro i andre halvdel av 2019, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tieto. Tieto og EVRY kunngjorde i juni en fusjonsavtale. Sammen skal partene skape et konkurransedyktig selskap for digitale tjenester og programvare i Norden. Det fusjonerte selskapet vil ha en samlet omsetning på rundt 3 milliarder euro og 24 000 medarbeidere. Tieto og EVRY er svært komplementære når det gjelder geografiske markeder, tjenesteportefølje og kunder. Selskapet vil bli kalt TietoEVRY og ha flere tusen kunder i privat og offentlig sektor i mer enn 90 land. Tieto og EVRY har solid og komplementær kompetanse innen digital rådgivning, industriprogramvare og avanserte sky- og plattformtjenester. Et sammenslått Tieto og EVRY vil tilby avanserte fintechløsninger for en global bank- og finansindustri. Det nye selskapet får også en omfattende portefølje av helse- og velferdsløsninger og tjenester til offentlig sektor, som er tilpasset det nordiske markedet og de nasjonale reformprogrammene. Det kombinerte selskapet får også mer enn 5 000 digitale konsulenter som jobber nært kundene i Norden, samt en global kompetansebase med omlag 10 000 konsulenter. Det sammenslåtte selskapet vil være en av de største arbeidsgiverne innenfor digitale tjenester og programvare i Norden. Transaksjonen skal godkjennes av aksjonærene i begge selskaper og forventes å være fullført i fjerde kvartal 2019, eller senest i løpet av første kvartal 2020. - Vi legger bak oss et innholdsrikt andre kvartal. Vi viderefører vårt tette samarbeid med Lyse, der Tieto blant annet støtter med innovasjon og effektiviserer tid til marked for Lyses nye produkter og tjenester. Vi er også veldig glade for å bidra til IT-moderniseringen av Norge ved å levere et nytt og fremtidssikkert sak- og arkivsystem til departementene. Vi arbeider med å styrke vår markedsposisjon i Norge og ser frem til en fartsfylt høst, med de lovbestemte godkjennelsene til den annonserte fusjonen med EVRY i vente, sier Thomas Nordås, Managing Partner i Tieto Norge. Les hele kvartalsrapporten for Q2 2019 på http://www.tieto.com/investors For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Thomas Nordås, Managing Partner, Tieto Norway, Tel: +47 920 33 485, thomas.nordas@tieto.com Kia Haring, Head of Global Communications, Tel: +358 40 765 3700, kia.haring@tieto.com Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.

God vekst og høy oppkjøpstakt

– Etterspørselen etter teknisk service og prosjekter er fortsatt god i våre markeder. Omsetningen økte i andre kvartal, og Bravida fortsetter å vokse innenfor service. EBITA-marginen var lavere enn i fjor på grunn av lavere resultat i Norge og Danmark. Ordrereserven fortsatte å øke og er på et nytt rekordnivå. Den høye oppkjøpstakten har fortsatt, og i kvartalet har det blitt gjennomført syv oppkjøp, sier Mattias Johansson. – Vi er, til tross for to utfordrende prosjekter, fornøyd med det norske resultatet så langt i 2019 istemmer Tore Bakke, administrerende direktør i Bravida Norge. – Vi har hatt en vekst i omsetningen siste halvår på 10%, noe vi er svært fornøyd med. Spesielt gledelig er det å se veksten komme i servicesegmentet, et segment vi har stor fokus på. Veksten gir grunnlag for nok et år med rekordhøyt inntak av lærlinger, en viktig forutsetning for videre vekst, fortsetter han.   FramtidsutsikterBravidas risikonivå er godt balansert ved at vi er lokalisert på rundt 160 steder i Norden med over 55 000 kunder i ulike segmenter. Den geografiske spredningen, det brede tilbudet og en stabil og differensiert kundebase gir lav eksponering mot enkeltstående markeder og kunder. Ordrereserven er på et rekordhøyt nivå og hoveddelen av ordrereserven er mange små og mellomstore prosjekter som sammen med vår store servicevirksomhet vil bidra til en stabil omsetningsutvikling framover. Den langsiktige underliggende lønnsomheten er fortsatt god, og den fremtidige utviklingen ser positiv ut. FOR BRAVIDA NORGE MARKEDService- og installasjonsmarkedet i Norge er fortsatt godt. Viktige drivkrefter er offentlige investeringer og vedlikehold i vei- og transportinfrastruktur, ny- og ombygging av lokaler i helsevesenet samt ny boligbygging. Det er også god etterspørsel etter investeringer knyttet til det grønne skiftet som vindkraft, solenergi og lading av elektrisk bil. NETTOOMSETNING OG RESULTATER April–juniNettoomsetningen for Bravida Norge økte med 6 prosent og utgjorde 1 199 (1 136) MSEK. Veksten kan forklares med god aktivitet innen både service og prosjekter. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetningen med 1 prosent. EBITA minsket med 31 prosent og utgjorde 48 (70) MSEK, hvilket innebar en EBITA-margin på 4,0 (6,2) prosent. Det lavere resultatet forklares med nedskrivninger i to store prosjekter som var inkludert i ordrebeholdningen ved oppkjøpet av Oras. Januar–juniNettoomsetningen for Bravida Norge økte med 10 prosent og utgjorde 2 455 (2 233) MSEK. Veksten kan tilskrives både service- og prosjektvirksomheten. Valutakursendringer har hatt en positiv innvirkning på nettoomsetningen med 2 prosent. EBITA minsket med 29 prosent og utgjorde 92 (130) MSEK, hvilket innebar en EBITA-margin på 3,8 (5,8) prosent. Det lavere resultatet forklares med nedskrivninger i to store prosjekter som var inkludert i ordrebeholdningen ved oppkjøpet av Oras. ORDREINNGANG OG ORDRERESERVE April–juniBravida Norges ordreinngang minsket med 13 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 1 201 (1 388) MSEK. Ordreinngangen gjelder hovedsakelig mindre og mellomstore prosjekter og service. Fjoråret fikk et stort prosjekt med kontraktsverdi på litt over 300 MSEK. Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 10 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 977 (3 296) MSEK. I løpet av kvartalet økte ordrereserven med 1 MSEK. Januar–juniBravida Norges ordreinngang økte med 6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor og utgjorde 2 881 (2 725) MSEK. Rapporten og presentasjonen ligger tilgjengelig på www.bravida.se/investerare/