NIB lanserer tredje lånefasilitet med Sparebanken Sør

Dette er det tredje låneprogrammet avtalt mellom NIB og Sparebanken Sør. De forrige to ble signert i 2017 og 2018 og er fordelt på prosjekter i SMB-sektoren, for eksempel investeringer i nye lokaler. Midlene til dette tredje lånet vil også bli gitt til SMBer for å finansiere prosjekter i Agder, Rogaland og Vestfold og Telemark i Sør-Norge. Prosjekter må oppfylle NIBs bærekraftskrav for å være kvalifiserte. -De små mellomstore og bedriftene utgjør en betydelig andel av samlet produksjon og sysselsetting i våre medlemsland. Vi forventer derfor at lånefasiliteten med Sparebanken Sør vil bidra til å øke produktiviteten og effektiviteten av investeringene i Sør-Norge, sier André Küüsvek, president og administrerende direktør i NIB. Sparebanken Sør er den sjette største sparebanken i Norge målt i forvaltningskapital. Basert i Kristiansand, Sør-Norge, har den regionale sparebanken 22.000 bedriftskunder og 180.000 personkunder. Banken leverer finansielle tjenester i Sør-Norge i Agder, Rogaland og Vestfold og Telemark. NIB er en internasjonal finansinstitusjon som eies av de åtte medlemslandene Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige. Banken finansierer private og offentlige prosjekter i og utenfor medlemslandene. NIB har den høyest mulige kredittrangeringen, AAA/Aaa hos de ledende kredittrangeringsinstitusjoner Standard & Poor’s and Moody’s. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Jim Dahlström, Senior Banker, +358 10 618 0334, jim.dahlstrom@nib.int Arild Moen, Associate Director, Communications, +358 10 618 0496, arild.moen@nib.int

FREYR Battery vedtar bygging av sin første gigafabrikk

 - Styret i FREYR har vedtatt bygging av Giga Arctic (Gigafabrikk 1 og 2 slått sammen), selskapets første batterifabrikk i Mo i Rana - FREYR øker Giga Arctics totale produksjonskapasitet til 29 GWh som et svar på et bedret marked for batterier, vellykket kommersialisering, betydelig progresjon i utviklingen av leverandørkjeden for råvarer og utstyr, teknologi- og produktforbedringer, samt klarhet rundt gjeldsbasert prosjektfinansiering - På FREYRs anleggsområde i Mo i Rana la den norske regjeringen i dag frem sin første nasjonale batteristrategi, en plan som inkluderer betydelig støtte fra Eksportfinansiering Norge (Eksfin) i forbindelse med FREYRs prosjektfinansiering av Giga Arctic - FREYR har identifisert samlet støtte for gjeldsfinansiering på over 1,6 milliarder dollar (om lag 16 milliarder kroner) basert på indikasjoner fra eksportkredittbyråer, multilaterale finansieringsinstitusjoner og kommersielle banker, noe som overgår ledelsens forventede belåning for det utvidede Giga Arctic-prosjektet som har en total estimert investeringsramme på 1,7 milliarder dollar  - FREYR vil i en tidlig fase søke å sikre salgskontrakter for omtrent 50 prosent av Giga Arctics kapasitet med langsiktige partnere og reservere de resterende volumene til å møte eksponentielt økende markedsetterspørsel, noe som gir en årlig kapasitet til å omsette for opp mot 2 milliarder dollar ved optimalisering av produksjonssystemer og batterikjemi - Giga Arctic forventes å bli en av de største og mest effektive batterifabrikkene i Europa der estimert investering per GWh installert kapasitet er 50 prosent lavere og produksjon per ansatt over 200 prosent høyere enn for konvensjonelle litium-ion batterianlegg - FREYR øker sitt mål for installert årlig produksjonskapasitet til mer enn 200 GWh innen 2030, en dobling av selskapets tidligere ambisjon - FREYR har nylig sikret seg ytterligere en betinget salgsavtale med en betydelig europeisk kunde innen energiteknologi tilsvarende 25 GWh battericeller fra 2024 til 2028, som kommer i tillegg til de mer enn 100 GWh som tidligere er annonsert Mo i Rana, 29. juni 2022, FREYR Battery (NYSE: FREY) (“FREYR”), en utvikler av ren, neste generasjons battericelleproduksjonskapasitet, kunngjorde i dag at styret har godkjent en utvidelse av det planlagte Giga Arctic-prosjektet i Mo i Rana til en årlig produksjonskapasitet på 29 GWh. FREYRs styre har også vedtatt utbyggingen av Giga Arctic. Godkjenningen følger nær ferdigstilling av anleggets detaljerte prosjektplaner, etablering av rammeavtaler for innkjøp med nøkkelleverandører av råvarer og utstyr, samt annonsering av betingede salgsavtaler som nå samlet overstiger 125 GWh fra planlagt produksjonsstart i første halvår 2024 og frem mot 2030. Selskapet er allerede godt i gang med grunnarbeidene på stedet og har nylig begynt å støpe fundamenter. Styrets beslutning sammenfaller med annonseringen av intensjonsavtale som indikerer garantier og/eller lån på inntil 400 millioner euro fra Eksfin, Norges eksportkredittbyrå («ECA»), og de norske myndigheters nylig fremlagte nasjonale batteristrategi med betydelig statlig støtte til batteriindustrien under utvikling i Norge. «Dersom vi skal nå Parismålene vil det kreve at batterier framover produseres på en enda mer bærekraftig måte og med lave eller ingen klimagassutslipp. Derfor er det både viktig og riktig at Norge posisjoner seg og har en klar retning på batteriarbeidet vårt framover. Batteristrategien vi nå har lagt frem presenterer Ti grep for bærekraftig industrialisering med tiltak som skal mobilisere privat kapital slik at vi kan etablere virksomheter i Norge langs hele verdikjeden. Tilgang til rikelig og stabil kraft gjør også at ingen andre land kan produsere batterikomponenter med lavere klimafotavtrykk. Det er derfor bra at de statlige tiltakene med for eksempel lån og garantier treffer godt og at FREYR Battery derfor går videre med sine planer om å etablere gigabatterifabrikk i Mo i Rana,» sier Næringsminister Jan Christian Vestre i en kommentar.  «I dag markerer vi nok en viktig milepæl for FREYR på vår vei til gigaskala produksjon av rene batteriløsninger. Med utvidet produksjonskapasitet, økende kommersiell aktivitet og sterk støtte fra Eksfin, andre eksportkredittbyråer og finansielle institusjoner, så representerer Giga Arctic en av Norges største landbaserte investeringer de seneste tiårene,» sier Torstein Dale Sjøtveit, arbeidende styreleder i FREYR. Statlig støtte og Gigafabrikkens finansieringsplan Den norske regjeringen offentliggjorde i dag nøkkelelementene i sin nasjonale batteristrategi ved FREYRs anleggsområde for gigafabrikken i Mo i Rana. Basert på den forventede støtten som følger av denne strategien og bistand fra andre europeiske offentlige enheter, har FREYR identifisert over 1,6 milliarder dollar i mulig gjeldsfinansiering for utviklingen av Giga Arctic, inkludert: · En intensjonsavtale mottatt fra Eksfin som indikerer garantier og/eller lån på opptil 400 millioner euro; · Forventede lånegarantier på over 800 millioner dollar fra ECAs i tre OECD-land basert på rammeverk for bestillinger av produksjonsutstyr til Giga Arctic fra de samme utstyrsleverandørene som til FREYRs kundekvalifiseringsfabrikk; · Indikasjoner på støtte mottatt fra multilaterale finansieringsinstitusjoner, som inkluderer henholdsvis et mulig lån på 300 millioner dollar fra Den europeiske investeringsbanken ("EIB") og 50 til 100 millioner dollar fra Den Nordiske Investeringsbank ("NIB"); og · Målrettet prosjektfinansiering fra et konsortium av kommersielle banker ledet av de første utnevnte hovedtilretteleggerne Societe Generale og DNB, som nå formelt lanserer prosessen for prosjektfinansiering. I tillegg hadde FREYR 523 millioner dollar i kontanter per 31. mars 2022 og en rekke søknader om ytterligere finansielle støtteordninger under behandling. Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin, legger til: «Eksportfinansiering Norges viktigste oppgave er å tilby kapital og risikoavlastning til grønn, norsk eksportindustri. Langsiktige partnerskap mellom statlig og privat kapital må til for å realisere overgangen til nullutslippssamfunnet, skape lokale arbeidsplasser og ta ledende posisjoner internasjonalt. FREYR Battery’s fabrikk kan spille en nøkkelrolle i å bygge en slagkraftig, høyteknologisk verdikjede innen batteri i Norge og Norden. Eksfin har derfor indikert deltakelse i finansieringen av prosjektet i samarbeid med øvrige finansaktører og investorer. Vi ønsker FREYR lykke til i den neste, spennende fasen og ser frem tett samarbeid med den voksende norske batteriindustrien.» Giga Arctic-prosjektet Det vedtatte Giga Arctic-prosjektet består av åtte produksjonslinjer for battericeller, et batteri-testsenter, administrative fasiliteter og infrastruktur med en samlet estimert investering på 1,7 milliarder dollar. Økningen i forhold til FREYRs opprinnelige forretningsplan, som ble ferdigstilt i februar 2021, kan detaljeres som følger: · En 150 prosent  økning i kapasitet på med samme elektrokjemiske basis til 29 GWh fra den opprinnelige planen om å bygge to mindre Gigafabrikker i Mo i Rana1; · Tekniske modifikasjoner og forbedringer av anlegget som skal øke operasjonell effektivitet og økonomisk avkastning; og · Inflasjon og utfordringer med forsyningskjedene. FREYR har designet og posisjonert Giga Arctic til å være det mest kapitaleffektive batterianlegget i Europa, med 50 prosent lavere estimerte investeringer per GWh installert kapasitet sammenlignet med anlegg som i dag er i drift eller under bygging. Selskapet forventer også at Giga Arctic vil være den mest driftseffektive batterifabrikken i Europa basert på en forventet 200 prosent høyere produksjon per ansatt sammenlignet med andre anlegg. De ventede effektivitetsgevinstene støttes av FREYRs nylig annonserte langsiktige kraftavtale med Statkraft. Giga Arctic vil kunne dra nytte av 100 prosent fornybar energi til priser som FREYR estimerer til å være vesentlig lavere enn i andre batteriproduserende regioner, samtidig som strømforbruket i produksjonen reduseres med 24M Technologies SemiSolid produksjonsprosess og -plattform for battericeller. FREYR vurderer også mulige oppgraderinger av Giga Arctic-prosjektet, inkludert modul- og pakkeproduksjon, resirkulering og andre applikasjoner som kan medføre omtrent 250 millioner dollar i ytterligere investeringer. Ledelsen venter at disse investeringene vil øke avkastning på investert kapital i prosjektet dersom selskapet går videre med disse initiativene. I tillegg fortsetter selskapet å evaluere det foreslåtte joint venture-selskapet med Aleees for et nordisk produksjonsanlegg for LFP-katodematerialer. Tom Einar Jensen, FREYRs administrerende direktør, avslutter: «Siden vår børsnotering på New York Stock Exchange i juli 2021 har FREYR gjort utrolige fremskritt mot målet om å tilby rene batteriløsninger til verden gjennom hurtighet, skala og bærekraft. Til tross for utfordringer i forsyningskjedene og inflasjon, har grunnlaget aldri vært bedre for batteriindustrien med det største skiftet menneskeheten har opplevd i omstilling av energisystemet for å løse klimakrisen. Det umiddelbare behovet for energisikkerhet, lokal kraftproduksjon og lagring, samt en akselererende bruk av elektriske kjøretøy og batteribaserte energilagringssystemer støtter opp under dette. FREYR spiller en nøkkelrolle i møtet med stigende energipriser, energisikkerhet og klimaendringer.» 1)       Gigafabrikk 1 og 2 var opprinnelig planlagt til å produsere NMC battericeller *** Om FREYR Battery FREYR Batterys ambisjon er å tilby rene batteriløsninger i industriell skala for å redusere globale utslipp. New York Stock Exchange-noterte FREYR har som misjon å akselerere avkarboniseringen av verdens energi- og transportsystemer. FREYR er i gang med byggingen av den første av sine planlagte fabrikker i Mo i Rana og har annonserte planer for mulig utvikling av industriell battericelleproduksjon i Vaasa, Finland og USA. FREYR planlegger å ha opptil 43 GWh battericellekapasitet i 2025 og opptil 83 GWh i årlig kapasitet i 2028. For å lære mer om FREYR, vennligst besøk www.freyrbattery.com Investorkontakt: Jeffrey Spittel Vice President, Investor Relations jeffrey.spittel@freyrbattery.com Tel: (+1) 281-222-0161 Mediakontakt: Hilde Rønningsen hilde.ronningsen@freyrbattery.com (katrin.berntsen@freyrbattery.com) Tel: (+47) 453 97 184 Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements All statements, other than statements of present or historical fact included in this press release, including, without limitation, statements regarding (i) FREYR’s anticipated path to commercialization and giga-scale production of clean battery solutions; (ii) the development, timeline, capacity and other usefulness of the Giga Arctic project, including annual revenue generating capacity of $2 billion upon optimization of production systems and cell chemistry; (iii) the realization of FREYR’s capital spending plan; (iv) the progress and development of FREYR’s customer relationships and offtake agreements and supply chain partnerships, including the entry into any successful joint ventures with Aleees and FREYR’s intent to contract approximately 50% of Giga Arctic’s capacity to long-term offtake partners and reserve remaining volumes to address exponentially growing market demand; (v) the success of any capital raising paths to fund FREYR’s planned expansion; (vi) FREYR’s ability to convert any conditional agreements, letters of intent, anticipated loan guarantees, indications of support from multilateral development finance institutions and targeted project financing into definitive agreements; (vii) the status of FREYR’s mission to establish over 200 GWh of annual capacity by 2030 and its anticipated total conditional offtake volumes exceeding 125 GWh through 2030; (viii) the success and impact of any support from the Norwegian government for the developing battery industry in Norway; (ix) the success of FREYR’s accelerated commercial momentum; (x) the success of any anticipated debt financing support to FREYR to fund the development of Giga Arctic; (xi) the success of any transition to a zero-emission society and the role of FREYR’s factory in building a powerful, high-tech value chain within batteries in Norway and the Nordic countries; (xii) the ability of any technical modifications and enhancements to Giga Arctic and its products to improve operational efficiency and economic returns; (xiii) Giga Arctic’s status as the most capital efficient battery plant in Europe (and its 50% lower estimated capital expenditures per installed GWh of capacity compared to plants currently in operation or under construction); (xiv) Giga Arctic’s status as one of the largest and most operationally efficient battery plant in Europe, generating an anticipated more than 200% higher production per plant employee compared to estimated averages at conventional Lithium-ion battery facilities in production today; (xv) the expected efficiencies supported by any long-term power purchase agreements that FREYR has announced, including with Statkraft, and any expected benefits from 100% renewable energy at prices that FREYR estimates to be substantially below those of other battery producing regions as a result of such agreements; (xvi) the development and commercialization of 24M Technologies, Inc.’s SemiSolidTM technology, including the use of less energy in production through such technology; (xvii) FREYR’s manufacturing capacity relative to other market participants; (xviii) the ability for any additional enhancements to the Giga Arctic development that could add approximately $250 million of additional capital expenditures or may generate highly accretive returns on capital for the project should FREYR move forward with these initiatives; (xix) FREYR’s progress towards its goal of providing clean battery solutions to the world through speed, scale and sustainability; (xx) the status of the largest secular shift in human history towards energy transition to address the climate emergency; (xxi) the immediate need for energy security, localized power generation and storage; (xxii) the accelerating adoption of electric vehicles and battery energy storage systems; and (xxiii) FREYR’s role in addressing energy cost inflation, energy security and climate change are forward-looking and involve significant risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from the expected results. Most of these factors are outside FREYR’s control and difficult to predict. Information about factors that could materially affect FREYR is set forth under the “Risk Factors” section in (i) FREYR’s Registration Statement on Form S-1 filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on August 9, 2021, as amended, and (ii) FREYR’s annual report on Form 10-K filed with the Securities and Exchange Commission on March 9, 2022, and available on the SEC’s website atwww.sec.gov.

Watch live the Nordic MICHELIN Star Revelation event on Monday 4 July 2022

On Monday 4 July 2022, Gwendal Poullennec, International Director of the MICHELIN Guides will present the new Nordic Star restaurants during the 2022 MICHELIN Star Revelation Ceremony taking place at the Stavanger Concert Hall in Norway. Watch the live reveal online via the MICHELIN Guide's YouTube channel: https://youtu.be/zZx-h0w8MmY. The live broadcast will begin at 18:00 CET. In addition to the new Nordic MICHELIN-starred restaurants, the MICHELIN Guide will also reveal this year's new Green Stars and MICHELIN Special Awards. For more information, please contact: Maira Zöller, Head of Public Relations, MICHELIN Europe North, +49 152 54698848, maira.zoeller@michelin.com Anders Parby, media adviser, +45 4087 6845, ap@rubisco.dk Michelin’s ambition is to improve the mobility of its customers over the long-term. As a leader in the mobility domain, Michelin designs, manufactures and distributes tyres best-suited to customers’ needs and uses, as well as services and solutions to enhance vehicle efficiency. Michelin also offers its customers ways to enjoy unique experiences during their journeys and when travelling. In addition, Michelin develops high-tech materials for many sectors of activity. Based in Clermont-Ferrand, Michelin has offices in 177 countries, employs 124,760 people and operates 68 tyre factories which together produced around 173 million tyres in 2021 (www.michelin.com). [Logo Visit Stavanger Region]

Ettårsjubileum for Flyr: - Stolte av å ha blitt en reell utfordrer

- Dette året har vært spennende, utfordrende og veldig moro. Vi er stolte av å ha etablert et helnorsk flyselskap på så kort tid, med faste ansettelser etter den norske modellen. Det er ganske unikt, og blir lagt merke til både i Norge og utenlands. Vi har fått på plass et fantastisk dyktig team med engasjerte medarbeidere, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr. Ved oppstarten i fjor sommer opererte Flyr kun med to fly. I dag teller selskapet over 400 ansatte, har en flåte på 10 fly i drift og venter ytterligere to fabrikknye Boeing 737-8 i løpet av sommeren. Med 12 fly i drift, hvorav 6 fabrikknye 737-8, vil Flyr ha en av Nordens mest drivstoffeffektive flyflåter. Ruteprogrammet har vokst gradvis og i sommer har Flyr 44 ruter fordelt på 38 ulike reisemål i Norge og Europa. Flyr tilbyr reiser til både populære feriesteder og storbyer over hele kontinentet, fra Tromsø i nord til Malaga i sør. Mer enn én million har allerede valgt å bestille flybillett med Flyr og merkevarekjennskapen er i sterk vekst. Selskapet har allerede rukket å få flere nominasjoner og utnevnelser for god kundeservice. Moderne teknologi Flyrs enkle og moderne digitale løsninger har blitt godt mottatt av kundene. Flyr var første flyselskap i verden som baserer seg fullt ut på IATAs nye bookingstandard “One Order”. Samarbeidet med VIPPS har også bidratt til en enkel innlogging og betaling. I det som har vært et utfordrende år å starte et flyselskap, har Flyr virkelig fått testet at forretningsmodellen fungerer; - Flyr leverer på å være enkle, ansvarlige og moderne. Vi tilbyr lave priser og sørger for en hyggelig opplevelse for våre passasjerer, fra start til slutt. Vi er små og fleksible, som vi ønsker å være, og kan tilpasse oss til markedet, fortsetter Wikstrøm Frislid. En veldig god mottagelse Med et fordelsprogram som allerede har passert 195 000 medlemmer har Flyr raskt gjort seg kjent blant befolkningen. Spesielt ungdomsbillettene Flyr UNG har fått mye oppmerksomhet med over 250 000 solgte billetter så langt. - Flyr har bevist at det er en plass for et nytt, helnorsk flyselskap som gir passasjerene en hyggelig opplevelse til lave priser. Vi er utrolig takknemlige for den positive mottakelsen og de fantastiske tilbakemeldingene vi har fått av våre gjester, sier Wikstrøm Frislid. Og etter et år i drift har Flyr en klar ambisjon for fremtiden: - Vi skal ivareta at våre passasjerer får en god opplevelse fra bestilling til reisens slutt, tilby et godt ruteprogram til populære reisemål, samt fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver slik at våre ansatte kan glede seg til å gå på jobb hver dag, avslutter Wikstrøm Frislid.

Norway Royal Salmon ASA (NRS): Ekstraordinær generalforsamling

Det vises til innkalling av 31. mai 2022 til ekstraordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ("NRS") og børsmelding 30. mai 2022 vedrørende fusjon mellom SalMar ASA som overtakende selskap og NRS som overdragende selskap. Generalforsamlingen ble avholdt i dag, og alle forslag til vedtak ble vedtatt som foreslått, herunder godkjenning av fusjonsplan for fusjon med SalMar ASA og godkjenning av rettet aksjeemisjon mot NTS ASA. Protokollen fra møtet er vedlagt denne børsmeldingen. Nærmere informasjon om fusjonen finnes i NRS' børsmelding 30. mai 2022 og fusjonsplanen datert 30. mai 2022 med vedlegg. Fusjonsplanen med vedlegg er tilgjengelig på NRS' hjemmeside www.norwayroyalsalmon.com. Nærmere informasjon om aksjeemisjonen, herunder bakgrunnen for emisjonen, tegningskurs, tegningsfrist o.l., finnes i NRS' børsmelding 30. mai 2022. . For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Styreleder Paal Espen Johnsen: +47 484 02 000 Administrerende direktør Charles Høstlund: +47 994 18 449 . Om Norway Royal Salmon: Norway Royal Salmon (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 21 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i to tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har ni oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon. Denne meldingen er offentligjort i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12

Advania internasjonalt sertifisert for å møte IT-trusler

– First er den globale gullstandarden for sertifisering av hendelseshåndteringsmiljøer (IRT) og IT-sikkerhetsmiljøer. Sertifiseringen innebærer en anerkjennelse av våre prosesser og rutiner, og gir oss samtidig tilgang til et internasjonalt miljø hvor vi kan dele erfaringer og samarbeide på tvers om alt som har med cybersikkerhet å gjøre, sier Wilhelmsen.    Advania har valgt å gå for en internasjonal sertifisering fordi mange av kundene opererer internasjonalt, men IT-selskapet har også startet arbeidet med en norsk godkjenning.   – Vi ønsker en godkjenning fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) fordi vi opplever større modenhet og høyere forventninger til området enn tidligere. Alle våre kunder skal føle seg trygge på at vi er den rette partneren innenfor cybersikkerhet.   Omfattende ombygging  First-sertifiseringen krevde gjennomgang og godkjenning av alle prosesser, i tillegg har Advania gjennomført omfattende ombygging av lokalene til Cyber Defense Center for å imøtekomme krav til fysisk sikkerhet og adgangskontroll.   – Vi behandler store mengder sensitiv informasjon, den fysiske sikkerheten er avgjørende for å være en troverdig og trygg partner på tjenesten vår, sier Wilhelmsen.  Wiggo Wilhelmsen, som har bakgrunn fra ulike etterretnings- og sikkerhetsmiljøer, er godt fornøyd med å ha på plass et Cyber Defense Center som kan møte truslene vi står overfor i dag, og i fremtiden.   – Vi befinner oss i en helt annen virkelighet i dag med tanke på sikkerhet enn vi gjorde for bare noen få år siden. Selskaper som utsettes for angrep lider store tap, i tillegg ser vi at datanettverksoperasjoner fra kriminelle og statlige aktører er med på å skade kritiske samfunnsfunksjoner. Med dette senteret har vi fått et kampklart digitalforsvar som er parat til å beskytte både kunder og Advania, sier Wilhelmsen.   For å være best mulig rustet har Advania Cyber Defense Center blant annet etablert tjenesten Security Intrusion Detection and Response (SIDR).  – Jeg vil si at det å få etablert SIDR er som å gå fra storfugljakt i mørket, til å gjøre det med nattoptikk. Teknologien gir oss en unik innsikt og visibilitet, men kanskje viktigst; menneskene i de ulike seksjonene og deres håndverk sikrer at vi er klare til å møte og håndtere enhver situasjon i det digitale rom.   

Fusjonen mellom Aker BP og Lundin Energys olje- og gassvirksomhet gjennomført

Lundin Energys olje- og gassvirksomhet ble overført til Aker BP 30. juni. – Vi skal skape verdens beste olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og attraktivt utbytte. I tillegg har vi en viktig rolle i det globale energiskiftet, sier administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik. Det sammenslåtte selskapet er den nest største operatøren på norsk sokkel. Selskapet har en stor ressursbase som gir et meget godt grunnlag for videre vekst, og er ledende både på kostnad- og utslipp per fat. · I 2016 gikk Aker ASA i tospann med bp for å slå sammen Det Norske og BP Norge til Aker BP. Ambisjonen den gang var å skape det ledende lete- og produksjonsselskapet offshore. Nå tar vi det ett skritt videre, i samarbeid med Lundin-familien. Sammen skal vi videreutvikle Aker BP til fremtidens olje- og gasselskap. Vi skal være i front innen lav kost, lav karbon, lønnsom vekst og attraktivt utbytte, og vi skal lede an i å skape fundamentale forbedringer blant annet gjennom digitalisering, sier styreleder i Aker BP, Øyvind Eriksen. Det beste teamet Aker BP er unikt posisjonert for lønnsom vekst. Selskapet vil operere eller delta som partner i de fleste store feltutbyggingene på norsk sokkel de neste årene, med NOAKA, ny sentralplattform på Valhall, King Lear tie-back til Valhall, Wisting og Skarv satellitter som de største. I sum planlegger Aker BP å investere over 150 milliarder kroner i utbyggingsprosjekter frem mot 2030. I samme periode skal selskapet bore rundt 180 nye brønner og gjennomføre et spennende leteprogram. Alt dette vil bidra til betydelig produksjonsvekst i årene som kommer. · Det ledende selskapet må også ha det ledende teamet. Med sammenslåingen av Aker BP og Lundin mener jeg vi har det beste laget på norsk sokkel. Men vi trenger enda flere til å bli med på å skape fremtidens olje- og gass-selskap, sier Hersvik. Skal returnere mer til samfunnet Utbyggingsprosjektene, leteaktiviteten og drift av de seks feltsentrene Aker BP opererer skaper store positive ringvirkninger for leverandørindustrien og titusener av arbeidsplasser hos høykompetente bedrifter landet rundt. · Det er de samme bedriftene som skal videreutvikle kunnskap og kompetanse til å levere fornybarprosjekter, sier Hersvik. Han påpeker at energiomstillingen er den største og viktigste strategiske utfordringen næringen noensinne har stått i. · Verden trenger mer bærekraftig, kostnadseffektiv og pålitelig energi. Aker BP er allerede i dag blant olje- og gasselskapene i verden med lavest CO\2\-intensitet. Vi er i rute til å nå målet om 50 prosent kutt i egne utslipp innen 2030, og vi planlegger å nøytralisere de resterende utslippene, sier Hersvik · I tillegg til å redusere utslipp, må olje- og gassressursene forvaltes på en måte som gir enda mer tilbake til samfunnet, understreker han. Aker BP satser derfor tungt på en rekke digitaliseringstiltak som har som mål å øke produktiviteten. Samtidig samarbeider bedriften tett med sine alliansepartnere. Alt for å maksimere verdiskapingen og redusere utslippene. Selskapet vil lede an i transformeringen av olje- og gassnæringen. · Vi ønsker at bransjen skal jobbe tettere sammen og dele mer. Vi skal bygge grunnlaget for at nye næringer kan vokse frem. Vi skal redusere utslippene fra vår virksomhet. Og vi skal øke lønnsomheten. Økt verdiskaping gir staten og våre eiere kapital som også kan investeres i nye næringer, sier Hersvik. Integrasjon i tre faser Nyheten om Aker BPs overtakelse av Lundin Energy’s olje- og gassvirksomhet ble annonsert 21. desember 2021. Sammenslåingen gjennomføres i tre trinn: · Fra 1. juli i år vil Lundin Energy Norway AS operere som et heleid datterselskap av Aker BP ASA. Datterselskapets navn endres til ABP Norway AS. · Fra 1. oktober blir alle ansatte fullt integrert i en samlet organisasjon. · ABP Norway AS vil deretter etter planen bli fusjonert med Aker BP ASA så snart det er praktisk gjennomførbart. For mer informasjon om sammenslåingen, besøk www.akerbp.com.

Fortsatt oljefeber blant Nordnets kunder

Private investorer hos den digitale banken Nordnet omsatte aksjer for 27 milliarder kroner i juni og netto ble det kjøpt aksjer for 420 millioner. Vår Energi troner på toppen over de mest kjøpte aksjene, med et nettokjøp på 175 millioner kroner. Telenor topper salgslisten, med et nettosalg på 89 millioner kroner. · Selv om Vår Energi var i hardt vær en periode med store kunder som solgte seg ned, til tross for lockup-avtale, har våre kunder benyttet kursfallet til å vekte seg opp. Ut ifra det makroøkonomiske bildet ser det ut til at oljeprisen fortsetter å holde seg sterk også inn i sommermånedene. Dette vil føre til at Vår Energi vil tjene mye penger fremover. · Av de topp 5 mest handlede aksjene denne måneden er 4 oljerelaterte. Dette tilsier at det fortsatt er stor investeringsvilje i olje- og oljeselskaper. · Telenor er den mest solgte aksjen i juni måned. Selv om selskapet er trygt, betaler et godt utbytte, så er det ingen vekst og marginene er på vei nedover. Kursutviklingen har også vært svak i år, som gjør at flere mister tålmodigheten, sier Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet. Børsmåneden har vært preget av sentralbankenes rentehevinger og inflasjonstall som fortsetter å komme inn på den høye siden. Markedet har på sin side reagert negativt, og alle de toneangivende indeksene i USA og Norden ender måneden med kraftig nedgang. Man ser at markedet nå i stadig større grad priser inn og frykter en resesjon. · Får vi en resesjon i verden vil dette sannsynligvis påvirke markedet kraftig. Samtidig tror jeg vi får enda flere signaler når de største selskapene kommer med tall i løpet av juli måned. Da får vi førstehånds kunnskap om hvordan selskapene takler inflasjonen, råvareprisene, transport- og logistikkutfordringer samt et press på lønnsveksten, forteller Mads Johannesen, investeringsøkonom i Nordnet. Nordnetkundene kjøper olje og oljeservice, selger konsumaksjer I løpet av juni måned har olje- og oljeserviceaksjer vært favoritten blant Nordnets kunder. Vår Energi og PGS er noen av kundenes favoritter. · PGS har fått et voldsom oppsving etter at selskapet hentet 710 millioner kroner i starten av mai. Oppgangen har, i takt med økt tro på investeringsvilje i oljesektoren, fortsatt og PGS er en av de mest kjøpte aksjene i juni, fortsetter Johannesen. På salgstoppen i juni troner Telenor, Aker BP og Borr Drilling. · Borr Drilling har så langt i år vært et eventyr å eie. Selskapet meldte tidligere denne uken at de selger 3 rigger som et ledd i en refinansieringsplan for selskapet. Til tross for dette er aksjen opp 19 prosent denne måneden og over 200 prosent så langt i år, avslutter investeringsøkonomen i Nordnet. Mest kjøpte aksjer Selskap Kjøp i kronerVÅR ENERGI ASA 175 641 964MPC CONTAINER SHIPS 161 634 225PGS 89 666 182EQUINOR 67 099 533SUBSEA 7 56 124 736SHELF DRILLING 54 433 139NORWEGIAN AIR SHUTTLE 46 781 402YARA INTERNATIONAL 40 150 326NORDIC SEMICONDUCTOR 40 116 478KAHOOT! ASA 35 973 927 Mest solgte aksjer Selskap Salg i kronerTELENOR -89 172 498AKER BP -82 004 796BORR DRILLING -77 165 754KONGSBERG GRUPPEN -58 522 910ORKLA -37 525 462REC SILICON -27 187 768MERCELL HOLDING ASA -26 410 748BW OFFSHORE LIMITED -25 680 720AKER -21 899 356LERØY SEAFOOD GROUP -20 965 478 Mest omsatte aksjer Selskap Omsatt i kroner 27 417 464 885EQUINOR 2 738 229 254REC SILICON 2 081 717 414VÅR ENERGI ASA 1 091 922 652AKER BP 916 059 940PGS 805 238 142MPC CONTAINER SHIPS 779 210 863NORSK HYDRO 652 462 424SOLSTAD OFFSHORE 542 665 873GOLDEN OCEAN GROUP 472 762 647BORR DRILLING 449 570 430

Hund og barn under samme tak

Det er en del ting du skal tenke på som forelder dersom du vurderer å kjøpe hund. 1. Den enkelte hund, ikke rasen Hvorvidt hunden passer med barn avhenger av individet, og ikke primært av rasen eller blandingshunden du velger. Valper er ofte lettere å gjøre "barnevennlige", da de kan trenes og formes fra starten av. Skal dere derimot ha en omplasseringshund er det viktig å høre om den er vant til og trives sammen med barn. 2. Ikke la små barn og hunder være sammen alene Et lite barn har ikke mulighet til å forstå hundens grenser og hva man ikke skal gjøre. For å unngå at barnet trekker i ørene, jager eller forstyrrer hunden, må det være en voksen til stede. Det samme gjelder ovenfor hunden, som kan komme til å skade barnet med klør eller tenner ved et uhell. Tilvenning må skje gradvis, og de må bli kjent og akseptere hverandre. 3. Du som voksen er alltid ansvarlig Et barn kan ikke være fullt ansvarlig for en hund. Ansvaret ligger alltid hos de voksne. Det er viktig å sikre at hundens behov for stell, mosjon, oppmerksomhet, kjærlighet og tålmodighet er oppfylt. Dersom barna er store og modne nok, kan de gjerne hjelpe til med å fôre og gå turer, men det er til syvende og sist de voksnes ansvar at alt foregår på en trygg og god måte. 4. Tilbring tid sammen Det er viktig at barnet får lov til knytte bånd med hunden. Ta dem med på turer, la dem bli med å lære triks og hjelpe til med daglig stell. Dette er med på å bygge relasjoner mellom hunden og barnet. Skal dere på hundekurs? Spør om barnet kan få være med! 5. Hundespråket Det er viktig at barnet lærer seg hundespråket og vet når man skal la hunden være i fred – som når den spiser og sover. Det samme gjelder hvordan man skal klappe og kose med hunden. Videre er det viktig at hunden lærer hvordan den skal oppføre seg ovenfor barnet, for eksempel at den ikke skal hoppe eller stjele mat fra barnet. 6. Tillit og kjærlighet = langt og godt vennskap Jo mer kjærlighet og forståelse barnet har ovenfor hunden, desto enklere blir det å skape tillitsbånd. En hund i hjemmet gir ikke bare glede og kjærlighet tilbake, men kan ha en positiv innvirkning på den fysiske og psykiske helsen til alle i familien. Gjennom omgang med dyr kan barn lære seg å ta ansvar og vise respekt. Dette kan bidra til en god utvikling av empati og omsorgsevne Vurderer dere hund? Det er viktig å gjøre en grundig vurdering før man skaffer seg en hund. Her er en liten sjekkliste: · Har du/dere tid og kapasitet til å ha en hund i mange år? · Har dere økonomi til å ha hunden? · Hvem skal passe på hunden når dere trenger hundevakt? · Hva slags rase eller blandingshund er riktig for dere? · Hva slags stell og aktivitetsbehov kan dere tilfredsstille?

Eltel signerer storavtale med Telenor for utrulling av 5G

Telenor fortsetter å realisere sine ambisiøse 5G-planer for de neste årene, med mål om å levere et oppgradert og heldekkende nett i løpet av 2024. For hver femte basestasjon Telenor skal bygge de neste årene, skal nå Eltel bygge to av dem. -Et godt og velfungerende samarbeid med entreprenørene er svært viktig for å levere best mulig tjenester til kundene, sier Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør i Telenor Norge. Eltel har vært en god samarbeidspartner for Telenor over mange år, og vi er veldig fornøyde med å ha Eltel på laget og videreutvikle samarbeidet gjennom den viktige 5G-utbyggingen fortsetter hun. Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel, gleder seg stort over den nye avtalen. - Vi er glade og stolte over at Telenor viser oss denne tilliten, og for det gode samarbeidet vi har hatt gjennom mange år. Den nye avtalen er i tråd med våre ambisjoner om å være markedsledende innenfor 5G-utbygging i Norge, i tillegg til å være en spennende og attraktiv arbeidsgiver. Telekommarkedet er i endring, og arbeidet med å bygge ut det norske 5G-nettet gir oss også en solid plattform for nye satsinger fremover, sier Bråthen. For 2021 og 2022 har partene tidligere inngått avtaler for nye 5G basestasjoner i Oslo, Stavanger, Trondheim, Bodø og Ålesund, Viken, Agder, Vestfold & Telemark og Møre og Romsdal.  I 2020 inngikk Telenor og Eltel en omfattende og langsiktig avtale for entreprenørtjenester innen drift, leveranse og utbygging for årene 2021-2023 med opsjon om forlengelse. Avtalen innebærer at Eltel er en landsdekkende telekomleverandør i Norge. For videre informasjon: Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør Eltel Networks asTlf. : +47 908 60 215, e-mail: Thor.Egel.Brathen@eltelnetworks.no Om EltelEltel er en ledende nordisk leverandør av felttjenester innen telekommunikasjonsnett og el-nettverk Selskapet leverer et bredt spekter av tjenester som spenner fra vedlikehold- og oppgraderingstjenester til prosjektleveranser. Tjenestene inkluderer design, planlegging, konstruksjon, installasjon og sikring av drift av elektrisitets- og kommunikasjonsnettverk. Eltel har cirka 950 ansatte fordelt på 25 kontorer i Norge Den norske delen av virksomheten omsatte for cirka 1,6 milliarder kroner i 2021. Eltelkonsernet er notert på Nasdaq-børsen i Stockholm. I 2021 hadde konsernet cirka 5 000 ansatte og omsatte for 812,6 millioner euro. Eltelnetworks.no

/Valla sykehjem – Fremtidsorientert med ny velferdsteknologi

Det nye sykehjemmet i Vallastaden er tilrettelagt for eldre med demens. Her er fokuset rettet mot individets behov og trivsel, mens miljøet skal utstråle sikkerhet og hygge. Sykehjemmet har tre etasjer med 60 leiligheter for personer med demens som ikke lenger er i stand til å bo hjemme. Her er det også lokaler dedikert til dagtilbud for de som fortsatt kan bo hjemme. Dagsenteret tilrettelegger for demensli-dende og deres pårørende. En avdeling på sykehjemmet er også spesielt rettet mot yngre personer inntil 70 år, med demens. Formålet med sykehjemmet er at eldre skal kunne klare seg selv og være aktive i den grad det er mulig med støtte fra helsepersonell. I første etasje leies et rom ut til KFUM, der de har fritidsaktiviteter for barn med spesielle behov og deres familier. Her interagerer virksomheten med sykehjemmet. To gang i uken kan de eldre være med på sykkeltur. På sykehjemmet er det også SPA og lysterapirom med menneskesentrert belysning (human centric lightning). Sykehjemmet  viser hvordan man bygger og tenker bærekraftig for alle livets faser, både sosialt og miljømessig. Sykehjemmet er bygget med et gjennomtenkt interiør der kunst pryder veggene. Eksteriøret er noe ganske unikt. Fasaden er kledd med et rusttregt platemetall som vil få en vakker patina over tid. Gjennom Alab har SAPA levert resirkulerte aluminiumfasader, vinduer og dører i Hydro CIRCAL til prosjektet. Hydro CIRCAL inneholder minst 75% resirkulert aluminium som for eksempel kommer fra tidligere brukte fasader og vinduer som er demontert fra bygninger. Karbonavtrykket til Hydro CIRCAL er maks. 2,3 kg CO2 per kg produsert aluminium. Vinterhage og balansetrening i hagen Med en ekstra satsing på utemiljøet er det anlagt et vakkert grøntområde i hagen. Bak bygningen har man utsikt til skogen, med sin beroligende og harmoniske effekt. Gjennom grøntområdene kan du gå på en bred asfaltert vei som strekker seg rundt i hagen. Her har de eldre tilgang til et område med ulike stasjoner som styrker brukerens balanseevne. Tilgjengelig for alle har Valla sykehjem også et fint oransjeri med  gulvvarme, slik at det kan brukes selv om vinteren. Med disse aktivitetene oppmuntres de eldre til å tilbringe mer tid ute, hvilket bidrar til bedre helse i det lange løp. Velferdsteknologi som tar helsetjenester inn i fremtiden Valla sykehjem sies å være en testpilot for ny velferdsteknologi. Her har forskere fra Linköping Universitet vært involvert i arbeidsprosessen for å utvikle digitale løsninger. Målet er å forbedre, legge til rette for og effektivisere omsorg til å bli mer fremtidsrettet. Velferdsteknologi gir mulighet for tryggere eldreomsorg, der fokuset ligger på at eldre kan ha stor innflytelse på sin egen hverdag. I hver leilighet er det tilgang til nettbrett, som er til stor hjelp både for de ansatte og eldre. Nettbrettet gir eldre muligheter til å fotografere, tegne, spille spill samt ha videosamtaler med sine slektninger, og gir personalet enkel tilgang til dagsplaner og den enkelte brukers historie. Digitalt tilsyn er implementert om natten, noe som øker trygghetsfølelsen for de eldre. Andre digitale løsninger på sykehjemmet er digitale låser, trygg-hetsalarmer med GPS-posisjonering og digital signe-ring av legemidler. Fakta: SAPA-produkter: SAPA 4150 SX Fasade og SAPA 2086 Dører SAPA-produsent: ALAB Aluman AB Arkitekt: White Arkitekter och Winell & Jern Arkitekter Foto: Göran Billeso

Kronesvekkelse demper børsfall for fondskundene

Nordnets kunder nettosolgte fond for 378 millioner kroner i juni. Aksjefond ble nettosolgt for 299 millioner, mens rentefond ble nettosolgt for 79 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 840 millioner og solgte for 1.218 millioner, som gir et nettosalg på 378 millioner.  I første halvår har Nordnets fondskunder nettosolgt fond for ca 1,2 milliarder kroner, derav aksjefond for knappe 800 millioner. Verdensindeksen ned 9 prosent i juni, minus 21 prosent YTD Det siste halvåret har vært preget av høy inflasjon og sentralbanker som har innsett at de må bruke rentevåpenet kraftfullt. I tillegg har krigen i Ukraina ført til større usikkerhet og lavere vekst. Verdensindeksen falt hele 9 prosent i juni, og er ned 21 prosent hittil i år (YTD), målt i dollar. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 endte med sitt verste første halvår siden 1970, med et kursfall på 21 prosent. - Det er lett å bli nærsynt i disse «bjørnetider». Husk på at det globale aksjemarkedet nå er på samme nivå som for ett år siden, målt i norske kroner. Avkastningen i globale indeksfond siste 3, 5 og 10 årene er fremdeles meget hyggelig - mellom 10 og 15 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning, uttaler spareøkonomen. Kronekursen demper børsfallet Verdensindeksen er ned rundt 20 prosent hittil år målt i dollar. Målt i norske kroner er verdensindeksen ned kun 11 prosent, altså kun det halve. Den store forskjellen skyldes at norske kroner har svekket seg vesentlig mot dollar og euro siden årsskiftet.   - Valutaeksponering, som du får ved å kjøpe et internasjonalt aksjefond, fungerer ofte som en naturlig forsikring mot dårlige tider – en slags støtpute. Årsaken er at den norske kronen som regel er medsyklisk: I perioder med stigende aksjemarkeder har den norske kronen en tendens til å styrke seg, og den tenderer til å svekke seg i perioder med svake aksjemarkeder, som nå, forklarer Sættem. Han legger til at dette er et godt argument for å ikke valutasikre investeringene sine. Selger teknologifond og high yield fond På salgstoppen ligger to teknologifond: Thematica Future Mobility og DNB Teknologi. Førstnevnte fond investerer i batteriprodusenter og elbilprodusenter, og ligger helt i avkastningstoppen siste tre år, med over 50 prosent årlig avkastning. I år er fondet imidertid ned 8 prosent. To norske high yield rentefond er også blant de ti mest solgte fondene i juni, Alfred Berg Nordic high yield og Heimdal Høyrente. De norske high yield rentefondene falt mellom 1 og 3 prosent i juni. Hittil i år har norske high yield fond i gjennomsnitt gitt omlag 0 i avkastning. - Våre kunder har nettosolgt high yield fond hittil i år. Disse fondene er de mest risikable rentefondene, og vil ventelig gjøre det svakere hvis økonomien og aksjemarkedene skulle forverre seg, kommenterer spareøkonomen.    På kjøpstoppen ligger Pareto Aksje Norge – et verdibasert norsk aksjefond, KLP Pengemarked – som er et trygt rentefond med lave kostnader samt Nordea Stabile Aksjer Global Etisk, som er et globalt verdibasert aksjefond. TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I JUNI: PARETO AKSJE NORGEKLP PENGEMARKEDNORDEA STABILE AKSJER GLOBAL ETISKSTOREBRAND VERDIFIDELITY FAST GLOBAL FUNDBGF CHINA IMPACTKLP AKSJE GLOBAL INDEKS VALUTASIKRETNORDNET INDEKSFOND EUROPANORQUANT MULTI ASSETFIDELITY CHINA FOCUS TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I JUNI: THEMATICA FUTURE MOBILITYDNB TEKNOLOGI ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELDHEIMDAL HØYRENTEODIN EIENDOMLANDKREDITT UTBYTTEKLP AKSJE NORGE INDEKS PNORDNET INDEKSFOND NORGEALFRED BERG GAMBAKFONDSFINANS UTBYTTE

Håndverksbransjens største og viktigste kåring får ABAX som støttespiller

ABAX er stolt sponsor Dyktige håndverkere får ikke den anerkjennelsen de fortjener og en pris som denne er viktig for å løfte frem kvalitetene som finnes i bransjen. Denne kåringen, som startet tilbake i 2017, er i dag blitt viktig for bransjen og som motivasjon for dyktige håndverkere. Norges Hyggeligste Håndverker arrangeres i år for sjette gang, og denne gangen med ABAX som stolt partner. Norges Hyggeligste Håndverker er et fantastisk initiativ som hedrer en bransje som fortjener å bli løftet frem. ABAX har en rekke dyktige håndverkere i kundebasen, og vi heier på seriøse aktører som er stolte av yrket sitt og gjør det lille ekstra for å fremme yrkesfag, sier Markedsdirektør i ABAX, Camilla Runnerstrøm Laumatia. Prosjektleder for Norges Hyggeligste Håndverker, Benjamin Husstad-Nedberg, er svært fornøyd med å ha fått ABAX med som sponsor. [Prosjektleder Norges Hyggeligste Hndverker] ABAX er ledende i Europa på sitt felt og tilbyr sentrale tjenester for håndverksbransjen. De er en aktør som vi tror kan bidra til å bringe prosjektet vårt videre. De passer derfor meget godt inn i vår eksisterende sponsorgruppe, sier Husstad-Nedberg Nominasjonene tikker innJakten etter Norges Hyggeligste Håndverker startet i april i år, og det renner inn nominasjoner til de ulike kategoriene. Den 10. august vil juryen trekke ut tre finalister i følgende kategorier: · Maler · Elektriker · Rørlegger · Snekker / Tømrer · Mur & Betong · Lærling · Andre bransjer De nominerte må levere gode tjenester med glimt i øyet, og være en pådriver for å skape hyggelige kundeopplevelser. Norges Hyggeligste Håndverker engasjerer veldig – både hos håndverkerne og blant befolkningen forøvrig. At vi har fått inn nesten 10 000 nominasjoner og over én million stemmer på seks år sier jo det meste om hvor mye denne kåringen engasjerer, sier Husstad-Nedberg.

Ned for NorQuant Multi Asset i juni

Det var fortsatt utfordrende finansmarkeder i juni måned med fallende priser i børsnoterte eiendommer, aksjer og brede råvareindekser. Den brede indeksen for Oslo børs, OBX, falt med 9,2 prosent og blant annet var nedgangene store i eiendomsaksjer, hvor renteoppgang har hatt stor betydning for selskapenes kostnader ved å låne kapital i rentemarkedet. Oslo børs Eiendomsindex falt med 13 prosent i løpet av måneden. I rentemarkedet steg obligasjonsindeksen da den siste kraftige renteoppgangen snudde til fallende renter og dermed stigende obligasjonspriser. Det var en sårt tiltrengt oppgang i obligasjonskursene etter en periode med kraftige nedganger. For eksempel har den brede obligasjonsindeksen Bloomberg Barclays Global Aggregate Index tapt 9,1 prosent så langt i år. NorQuant Multi-Asset, som er et trendfølgende kombinasjonsfond, ble negativt påvirket av fallende priser innen eiendom, aksjer og råvarer. Den positive verdiutviklingen på rentebærende instrumenter dempet nedgangen noe og fondet falt med 2,4 prosent. NorQuant Multi Asset er et av få fond som har klart å parere det negative klimaet så langt i år. Siden årsskiftet har fondet tapt 0,5 prosent. Fondet ble startet 11. januar 2021 og den svenske andelsklassen ble startet 23. juni 2021. Fondet er fortsatt på topp i sin fondskategori og når den svenske andelsklassen nå også har et års historik, havner den på førsteplass på topplistene, for eksempel hos nettmeglerne Avanza og Nordnet. - Målet da vi startet fondet var å gi sparerne et kombinasjonsfond som investerer i de aktivaklassene der trenden er positiv fremfor å begrense seg til en statisk blanding av kun aksjer og renter. Fondets gode resultater er et styrkebudskap gitt de turbulente markedene og det er inspirerende at det også rangerer høyt på fondslistene både i Norge og Sverige, sier Thomas Nygaard, Porteføljeforvalter og daglig leder NorQuant Kapitalforvaltning. Fondet øker nå eksponeringen mot renteinvesteringer (fra 29 til 35 %) på bekostning av eksponeringen mot aksjer (fra 31 til 28 %), råvarer (fra 20 til 18 %) og børsnoterte eiendommer (fra 20 til 19 %). - Utviklingen i obligasjonskursene er positiv på kort sikt og fondets renteøkning skal sees på denne bakgrunn, sier Thomas Nygaard. NorQuants andre fond, NorQuant ESG, som investerer i bærekraftige europeiske selskaper, fortsatte å utvikle seg negativt i takt med europeiske børser. Fondet tapte 5,9 prosent, som var en prosent lavere enn fondets referanseindeks.

Caverion trapper opp med elektriske servicebiler

Caverion akselererer overgangen til elektriske servicebiler. I nye bestillinger på servicebiler til byene vil elbiler være standard. Dette vil redusere selskapets karbonavtrykk betydelig. Innen 2025 har Caverion som mål å ha mer enn 2000 elektriske servicebiler i bruk. – Vi har en flåte på cirka 4500 servicebiler i ti land. Vårt anslag er at innen utgangen av 2025 kan halvparten være elektrisk drevet og innen 2030 alle, sier Kari Sundbäck, konserndirektør for Services, Solutions, Digital and Strategy. – I noen av landene våre, som Norge og Sverige , vi har allerede positive erfaringer med å bruke elektriske servicebiler i større skala og jeg er veldig glad for at vi går videre med konkrete mål for hele konsernet. Det viktigste er å gå fra diesel til elbiler så raskt som markedet tillater. De om lag 650 firmabilene i Norden vil også bli erstattet som standard med elbiler ved nye bestillinger. Vitenskapsbaserte mål Caverion er en del av initiativet Science Based Targets (SBTi). Dette betyr at selskapet er forpliktet til å sette vitenskapsbaserte mål for å redusere utslipp i tråd med Parisavtalen om å redusere den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Ettersom det meste av Caverions karbonavtrykk i dag kommer fra servicebilparken, er elektrifisering av bilene et viktig skritt for selskapet for å redusere utslippene betydelig. – Disse planene er også i tråd med Caverions nye strategi, bærekraftig vekst, og vårt mål om å skape resultater og øke menneskelig velvære i smarte og bærekraftige miljøer. Vi streber alltid etter å betjene våre kunder med digitale og smarte løsninger. Når vi foretar fysiske kundebesøk, er det bra at vi kan gjøre det med mindre utslipp i fremtiden, sier Sundbäck. Caverions overordnede bærekraftsmål er å skape en bærekraftig påvirkning gjennom sine løsninger, med et positivt karbonavtrykk ti ganger større enn selskapets eget karbonavtrykk (Scope 1-2) i 2030. Allerede i 2021 var Caverions positive håndavtrykk dobbelt så stort som selskapets fotavtrykk. For Caverion Norge er dette tilfelle med god margin. For mer informasjon, vennligst kontakt Susanna HietanenSenior Communications Manager, Caverion Group susanna.hietanen@caverion.com+358 50 3595 701

Semcon strategisk automatiseringspartner for utvidelsen av Bolidens sinkproduksjon

Boliden kan forbedre materialhåndteringen med automatisert transport internt på sinkverket, og på den måten oppnå økt effektivitet. Dette er en viktig del av innsatsen for å øke produksjonen samtidig som selskapets miljøfotavtrykk reduseres. Semcon har stor erfaring fra prosjekter med selvkjørende kjøretøy  i forskjellige næringer, for eksempel veibygging og flyplasser.  "Vi jobber som uavhengig rådgiver for dette banebrytende prosjektet. Vi bidrar med all vår samlede erfaring og ekspertise innenfor feltet og støtter Boliden under byggingen av bærekraftige selvkjørende drifts- og logistikkjeder", sier Baard Røsvik, business development manager hos Semcon Norge. Første steg var å fastsette de nødvendige systemkravene og sikkerhetsimplikasjonene ved å gå over til autonom transport i et miljø med blandet trafikk. Fremover vil Semcon bistå med sikker integrering av nye løsninger på det oppgraderte Boliden-anlegget i Odda.  Boliden og Semcon innledet samarbeidet i 2021. I den nåværende fasen av prosjektet deltar et team av Semcon-eksperter med bred kompetanse innen ulike fagområder. Arbeidet vil pågå frem til 2025.  En bærekraftig prosessindustriBolidens sinkverk i Odda  har en historie som strekker seg et århundre tilbake i tiden. Sørfjorden, som ligger like ved sinkverket, var lenge et av verdens mest forurensede marine miljøer, men nå er den nesten tilbake til førindustriell tilstand takket være selskapets langsiktige satsing på miljøvern. Boliden er et svensk gruve- og metallselskap som spesialiserer seg på prospektering, gruvedrift, smelting og resirkulering av metall. Selskapet har virksomhet i Sverige, Norge, Finland og Irland. Sink er et av de mest brukte metallene i verden, og er viktig for bærekraftig utvikling innen for eksempel bilindustrien og infrastruktursektoren. Les mer om Boliden. 

Veidekke: Nytt prosjekt for OBOS på Ulven

Ulvenkroken er det tredje feltet som bygges av Veidekke på Ulven. Prosjektet vil få fine park- og torgarealer i umiddelbar nærhet, underjordisk parkering samt bilfrie gatetun på begge sider. Beliggenheten er sentral på det som blir nye Ulven med kort gangavstand til kjøpesenteret og T-banestasjonen på Økern. -Vi er glade for tilliten og takker så mye for nok et flott oppdrag her på Ulven. For Ulvenkroken har vi sammen med OBOS og våre samarbeidspartnere i Team Veidekke videreutviklet vår effektive samarbeidsmodell for å kunne bygge attraktive boliger som folk flest har råd til, sier konserndirektør Hans Olav Sørlie Veidekke Bygg. - Kontrakten med Veidekke sikrer fremdriften i utviklingen av Ulven og Hovinbyen. Det er krevende tider for boligprodusentene med dagens markedssituasjon og råvareprisene. Med et presset boligmarked i Oslo-regionen er det viktig for OBOS å opprettholde igangsettingen av nye prosjekter for å sikre medlemmene tilgang på nye boliger. Veidekke leverer effektive prosjekter, noe som er avgjørende når vi de neste årene skal bygge rundt 2000 boliger på Ulven, sier Arne Baumann, konserndirektør for boligutvikling i OBOS. Byggearbeidene starter opp i august med planlagt før jul 2024. Mer om prosjektet på www.obos.no/ulven Oppdraget går inn i Veidekkes ordrereserve for andre kvartal. Team Veidekke DA består av Veidekke Bygg Oslo, Bravida Norge, LPO Arkitekter, Multiconsult, Dr techn. Olav Olsen og Landskaperiet. For mer informasjon kontakt:Avdelingsleder Kaare Gilhus i Veidekke Bygg Oslo, tlf 45 03 01 97, kaare.gilhus@veidekke.noKommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.noKommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald i OBOS, tlf 92 68 61 00, thomas.skjennald@obos.noVeidekkes pressebilder Abonner på meldinger fra Veidekke Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 38 milliarder kroner, og halvparten av de 7 800 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

MICHELIN Guide for de nordiske landene 2022 anerkjenner fremragende kulinarisk talent

I dag avduket Michelin det nye utvalget av restauranter i MICHELIN Guide for de nordiske landene fra Stavanger. 2022-utgaven av Guide har totalt 255 restauranter, inkludert 74 stjernerestauranter, 32 steder er tildelt en Bib Gourmand og 38 markerer seg med en MICHELIN Green Star. For å illustrere kreativiteten og dynamikken i den kulinariske scenen i Norden, har 11 nye restauranter i de fem landene – Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige – blitt tildelt en MICHELIN-stjerne, mens to andre har blitt forfremmet fra en til to stjerner. "Siden lanseringen av vårt nordiske utvalg i 2014, har våre inspektører kontinuerlig blitt imponert over den kulinariske avantgardismen til de lokale restaurantene. Fra Danmark til Sverige, Finland til Norge og Island, disse destinasjonene skinner i lys av personligheten og modigheten kokkene utstråler, som er internasjonalt anerkjente gastronomiske trendsettere", sa Gwendal Poullennec, internasjonal direktør for MICHELIN Guide. "I tillegg til denne bemerkelsesverdige kreativiteten, er nordiske restauranter også en stor inspirasjonskilde når det gjelder å forestille seg konturene av en mer bærekraftig gastronomi. Det økende antallet MICHELIN Green Stars i vårt utvalg illustrerer at bevissthet og handling er en del av den daglige filosofien til mange nordiske restauratører." Frederikshøj i Danmark, og Palace i Finland, ble tildelt sin andre MICHELIN-stjerne. To nye restauranter ble forfremmet fra én til to Michelin-stjerner, noe som bringer det antallet restauranter med to stjerner i Norden til 14. Frederikshøj ligger i Århus, i den tidligere stabshytten til Det Kongelige Slott, og er en smart og luksuriøs restaurant med fantastisk utsikt over hagene og ut mot havet. Restauranten åpnet i 2009 og ble tildelt sin første stjerne i 2015 – det første året Århus ble dekket av MICHELIN-Guide – denne andre stjernen illustrerer hvordan de har fortsatt å utvikle seg og streber etter fortreffelighet. Det å arbeide i noen av Danmarks fineste restauranter ga Wassim Hallal respekt for det klassiske kjøkkenet. Han bruker denne omfattende erfaringen, men har lagt til sin egen blanding av originalitet og personlighet for å lage dristige og utfordrende retter, som har sporadiske lekne elementer, men som likevel respekterer klassikerne. De ypperlige sausene supplerer til hvor sofistikerte rettene er. I hjertet av Helsinki ligger Palace, i 10. etasje i en modernistisk bygning bygget i 1952 for de olympiske leker. Ikke bare er utsikten over havnen bemerkelsesverdig, men selvfølgelig også maten. Eero Vottonen og teamet hans tilbyr en smaksmeny med sofistikert, moderne matlaging der moderne nordiske oppskrifter kombineres med fransk og japansk påvirkning. Suverene ingredienser underbygger velbalanserte retter som er presise, raffinerte og vakkert presentert. Rettene tilberedes ved bordet av kokkene selv, noe som øker opplevelsen. Tildelingen av to stjerner her er spesielt gripende ettersom denne landemerkerestauranten fikk Helsinkis første stjerne i 1987. 11 nye restauranter fikk en MICHELIN-stjerne for første gang Elleve nye restauranter i de fem nordiske landene dekket av MICHELIN-Guide har fått sin første stjerne i 2022-utvalget. På Island har restaurant, ÓX, som ligger i Reykjavík fått sin første stjerne. Restauranten er drevet av de dyktige kokkene Thráinn Freyr Vigfússon og Georg Arnar Halldórsson. De beste islandske råvarene blir vist frem i svært personlige retter, som svinger mellom tradisjonelle smaker og moderne innslag, og bringes på bordet av kokkene selv. I Finland har restaurant Kaskis, i Turku, fått den første MICHELIN-stjernen utenfor Helsinki. Her har kokkene Erik Mansikka og Simo Raisio laget en smaksmeny med dristige smaker og farger, og fine, delikate kombinasjoner. I Danmark, i henholdsvis Nykøbing Sjælland og København, har to restauranter også blitt tildelt en stjerne: MOTA, ved kokken Claus Henriksen, som lager retter med en sjømat- og grønnsaksbase, og Jatak, orkestrert av kokken Jonathan Tam, som tilbyr moderne mat hvor danske råvarer av topp kvalitet kombineres med sterke asiatiske smaker. Fire nye norske stjerner I Norge har fire nye restauranter blitt tildelt én MICHELIN-stjerne i 2022-utvalget. Tre i Oslo: Hot Shop ved kokken Jo Bøe Klakegg, Hyde fra den britiske kokken Matthew North, og Schlägergården, ledet av Bjørn Svensson. Hot Shop ligger i en tidligere sexbutikk, og er en vennlig nabolagsbistro i kantinestil, hvis overraskelses tasting meny er basert på de beste sesongbaserte, lokale ingrediensene som er tilgjengelige. Hyde, med lav belysning, høy musikk, avslappet, livlig atmosfære og supervennlig service er det perfekte stedet for en morsom kveld ute. Maten er dristig og kraftfull, og naturviner er spesielt godt utvalgt. Schlägergården, som ligger i et avsidesliggende gårdshus fra 1800-tallet, viser frem superlative lokale råvarer – inkludert noen de har dyrket eller konservert selv – i rene, ekspertlagde retter som har dristige, følelsesladede smaker. I Bergen, på sørvestkysten av Norge, er Lysverket også tildelt en stjerne. Kokken Christopher Haatuft åpnet denne restauranten, i et kunstmuseum, i 2013. Sesongbaserte «korte» og «lange» menyer viser frem det norske spiskammer, og de intelligent utformede, balanserte rettene sprudler av smak. Det er tre nye restauranter med én stjerne i Sverige. I Stockholm ligger Nour, hvor kokken Sayan Isaksson hyller sine røtter ved å kombinere asiatiske elementer med svenske ingredienser på en original måte. I Stockholm er også Adam / Albin, åpnet for 6 år siden av kokkene Adam Dahlberg og Albin Wessma, som tilbyr en svært personlig opplevelse, der de to kokkene legger til litt teater til saksgangen ved å fullføre rettene sine ved bordet og forklare hvordan en av deres originale, intrikate kreasjoner kom til. I Rydöbruk setter restaurant Knystaforsen, som ligger i et gammelt sagbruk i et herlig sted mellom elven og skogen, naturen i sentrum for alt de gjør, fra de utmerkede lokale råvarene til den dyktige matlagingen som foregår over åpen ild. Kokken Nicolai Trikk serverer til og med én rett ute rundt bålet. Totalt fremhever MICHELIN Guide for de nordiske landene 56 restauranter som har fått én stjerne. Fem nye restauranter er tildelt en MICHELIN Green Star for sine bærekraftige forpliktelser Fem restauranter er nylig tildelt en MICHELIN Green Star, noe som bringer antallet Green Star-restauranter i den nordiske Guide til 38 av totalt 255, noe som representerer 15 prosent av utvalget. Dette er en av de høyeste prosentandelene på tvers av alle MICHELIN Guide over hele verden, noe som illustrerer hvordan Nordiske land for tiden leder an innen miljøvennlig gastronomi. Ikke bare bruker de lokale, bærekraftige leverandører, jobber for å redusere matsvinnet og følger initiativer for å redusere deres karbonavtrykk, men de setter bærekraft i hjertet av alt de gjør, og tilbyr gjestene inspirerende og lærerike kulinariske opplevelser. De 5 nye tilleggene er: Natura, i Helsinki, Finland; DILL, i Reykjavík, Island; Jossa Mat & Drikke, i Trondheim, Norge; Knystaforsen i Rydöbruk og Oxenstiernan i Stockholm, begge i Sverige. Fire spesialpriser ble delt ut for å fremheve talentfulle lag Mer forpliktet enn noen gang til å fremme mangfoldet av gastronomiske yrker og vise frem aktørene som bringer ekspertisen som kreves for å bringe matopplevelser på toppnivå til live, har MICHELIN Guide nok en gang oppsøkt spesielt talentfulle fagfolk. MICHELIN Welcome and Service Award, sponset av Ferrari Trento, går til Heidi Bjerkan og teamet på Credo, i Trondheim, Norge. I denne restauranten, uvanlig plassert i en tidligere tankfabrikk, blir gjestene hjertelig møtt av hvert medlem av teamet og behandlet på en profesjonell og oppmerksom måte av Heidi Bjerkan og hennes vennlige, unge personale. Heidi er alltid tilstede og klar over behovene til middagsgjestene sine, enten det er servering, skjenking av vin eller en prat med gjestene. Christina Haukka, fra restaurant Kaskis, i Turku, Finland, er tildelt MICHELIN Sommelier Award, utdelt av Consorzio Barbera d’Asti. Christina Haukkas avslappede, men svært oppmerksomme tilnærming når hun demonstrerer sin omfattende kunnskap om vin, imponerte virkelig MICHELIN-inspektørene. Opplært i Paris og med mye erfaring fra topprestauranter, fortsetter hun å utvide kunnskapen sin og har en forfriskende, fordomsfri og nysgjerrig tilnærming, noe som illustreres av hennes store interesse for sake. Jimmy Øien, kjøkkensjef og eier av restaurant Rest, i Oslo, Norge, mottar MICHELIN Young Chef-prisen. Etter å ha tilbrakt sine formative år på kjøkkenet til Palace Grill, deltok Jimmy Øien på Bocuse d’Or som en del av Norges landslag. I 2018, sammen med to venner, åpnet Jimmy Rest. – en restaurant med en sterk etos for å bruke det mange ville kastet, og et enkelt mantra: waste not, want not. Denne tilnærmingen har allerede blitt anerkjent med en MICHELIN Green Star, og i år bestemte Michelin-inspektørene seg for å tildele Jimmy MICHELIN Young Chef-prisen for hans kulinariske ferdigheter og ambisiøse visjon, noe som er sjeldent for en så ung kokk. Til slutt, som en hyllest til hans vilje til å dele sin kunnskap og ferdigheter, vinner Wassim Hallal, kokk og eier ved restaurant Frederikshøj, i Århus, Danmark, MICHELIN Chef Mentor Award, utdelt av Rossini Caviar. Wassim Hallal flyttet til Danmark i 1985, og etter å ha jobbet på noen av landets beste restauranter, etablerte han sin egen restaurant, Frederikshøj, i 2009. Gjennom årene på sine mange kjøkken har han videreført sine ledende prinsipper til mange unge kokker, gitt opplæring og oppmuntring, og bidratt til å skape neste generasjon av dyktige danske kokker. 5 nye restauranter tildelt en Bib Gourmand Bib Gourmand ble lansert i 1997 for å fremheve restauranter som tilbyr god mat til en god pris, og har vokst med årene til å bli en veldig populær pris blant gourmeter. Fem nye restauranter – Møf i Århus og Bjørnekældere, i København, begge i Danmark; Jossa Mat & Drikke, i Trondheim, Norge; Mathias Dahlgren-Matbaren i Stockholm og Ruths i Malmö, begge i Sverige – blir med på listen i år, totalt er det nå 32 restauranter som utmerker seg med god kvalitet og rimelige priser. Det komplette utvalget av MICHELIN Guide Nordic Countries finner du på MICHELIN Guides digitale plattform  og på gratisappen på iOS  og Android , som kan lastes ned. Der kan du også oppdage alle Michelin-rangerte restauranter rundt om i verden og reservere på verdens mest unike og fantastiske hoteller. Som bruker av appen kan du også lage din egen liste over favorittrestauranter og hoteller og dele den. Ny mulighet til å teste tidlig For å dele med gourmeter noen av de beste oppdagelsene Michelin-inspektørene gjør i løpet av året, har MICHELIN Guide utviklet en ny tilnærming: hver måned vil noen få restauranter som har imponert teamet bli lagt til i utvalget og fremhevet med en «Ny» etikett. Stjerner, Bib Gourmands og Green Stars er fortsatt årlige priser, som vil bli annonsert under MICHELIN Star Revelation Ceremonies, men gourmeter inviteres til å utforske disse stedene med en gang: blant dem kan det være MICHELIN stjerner for 2023! Et overblikk på 2022 utgaven av MICHELIN Guide for de nordiske landene: 255 anbefalte restauranter, inkludert: - 4 MICHELIN tre-stjerners restauranter - 14 MICHELIN to-stjerners restauranter (2 nye); - 56 MICHELIN én-stjernes restauranter (11 nye); - 38 MICHELIN Green Star-restauranter (5 nye); - 32 MICHELIN Bib Gourmand-restauranter (5 nye). Her finner du bilder fra eventet: https://www.dropbox.com/sh/h3gxes860mx5fjr/AAAcZjj_-5QQDcPXiKYVOi-ja?dl=0Photo credit: Steffen Vidar Jenssen & Fabel MediaInstagram : @steffenvidar_jenssen / @fabelmedia TAKK TIL VÅRE PARTNERE: [Logo Partners Michelin] KONTAKT Maira Zöller Head of Public Relations Michelin Europe North +49 (0) 1 525 469 8848 maira.zoeller@michelin.com Anders Parby Local PR-contact, Denmark +45 4087 6845 ap@rubisco.dk

SAS iverksetter en rettsprosess i USA gjennom en chapter 11-begjæring for å implementere hovedelementene i SAS FORWARD-planen og vil fortsette å betjene sine kunder gjennom prosessen

SAS og enkelte av dets datterselskaper sendte i dag inn frivillige begjæringer om restrukturering i medhold av chapter 11 av U.S. Bankruptcy Code til U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York, i USA. Formålet med begjæringen er å akselerere SAS' transformasjon ved å implementere hovedelementene i SAS FORWARD-plan. Disse stegene er i samsvar med SAS' kunngjøring den 31. mai 2022 om at SAS FORWARD involverer komplekse forhandlinger med en rekke parter, og at det kunne bli aktuelt for selskapet å anvende en eller flere rettslige restruktureringsprosesser utformet for å løse SAS' finansielle utfordringer, og for å akselerere implementeringen av SAS FORWARD. Chapter 11 er et veletablert og fleksibelt juridisk rammeverk for restrukturering av foretak med virksomhet i flere jurisdiksjoner, og har vært benyttet for å restrukturere et stort antall større internasjonale flyselskap. Gjennom denne prosessen søker SAS å oppnå enighet med hovedinteressenter, restrukturere selskapets gjeldsforpliktelser, rekonfigurere selskapets flyflåte og gjennomføre en betydelig kapitalinnhenting. SAS forventer å gjennomføre rettsprosessen i USA i løpet av 9 – 12 måneder. "Vi har arbeidet tett med SAS' ledergruppe for å ta SAS FORWARD videre. Som en del av den prosessen har SAS også forberedt muligheten til å benytte rettslige restruktureringsprosesser for å kunne adressere selskapets finansielle situasjon. Den pågående streiken utgjør betydelige utfordringer for vår evne til å lykkes med vår transformasjon. Styret har konkludert med at juridiske verktøy er nødvendige for å få fremdrift i våre pågående forhandlinger med hovedinteressenter, og for til slutt å lykkes med å gjøre SAS til en konkurransedyktig og finansielt solid virksomhet. Prosessen vi har påbegynt vil gjøre SAS i stand til å fortsette vår mer enn 75-årige arv som en integrert del av skandinavisk infrastruktur og samfunn. Vi har tillit til at de tiltak vi iverksetter vil styrke SAS' evne til å ta tak i de betydelige mulighetene som finnes fremover, etter hvert som bransjen innhenter seg etter pandemien" sa Carsten Dilling, styreleder i SAS. Anko van der Werff, konsernsjef i SAS, uttalte, "Gjennom de siste månedene har vi arbeidet hardt for å forbedre vår kostnadsstruktur og forbedre vår finansielle posisjon. Vi gjør fremskritt, men det gjenstår mye arbeid og den pågående streiken har gjort en allerede utfordrende situasjon enda vanskeligere. Chapter 11-prosessen gir oss juridiske verktøy til å akselerere vår transformasjon, samtidig som vi kan fortsette virksomheten som vanlig. Vi vil fortsette med å bygge det nettverk av flyruter, produkter og tjenester som våre kunder forventer, både under og etter denne prosessen. Jeg er overbevist om at denne prosessen vil gjøre oss i stand til å bli et enda bedre flyselskap for våre kunder, samt en sterkere forretningspartner i årene som kommer. Å gjøre SAS til et mer konkurransedyktig flyselskap vil kreve bidrag fra hele laget og byrdefordeling fra alle interessegrupper. Vi oppfordrer SAS Scandinavias pilotforeninger til å avslutte streiken og bidra konstruktivt i denne prosessen." Styrking av SAS' evne til å levere på SAS FORWARD  SAS FORWARD ble lansert for å sikre langsiktig konkuranseevne for SAS i en global flybransje gjennom en total transformasjon av forretningsvirksomheten. Planen tar sikte på å styrke SAS' finansielle posisjon, og å oppnå en bærekraftig kostnadsstruktur med en årlig kostnadsreduksjon på ca. SEK 7,5 milliarder. Planen inkluderer også innhenting av minst SEK 9,5 milliarder i ny egenkapital i tillegg til å redusere og konvertere mer enn SEK 20 milliarder fra gjeld til egenkapital (av hvilket hoveddelen er balanseført gjeld), inkludert statlige hybridlån, kommersielle hybridlån, sveitsiske obligasjonslån, statlige terminlån og leasingforpliktelser for fly, samt forpliktelser under vedlikeholdskontrakter og andre driftsmessige kontrakter. SAS har gjort fremskritt i dette arbeidet, og har identifisert brorparten av de SEK 7,5 milliarder i reduserte årlige kostnader, fortsatt å investere i digitale løsninger og bærekraftstiltak og mottatt støtte fra de svenske, danske og norske regjeringene. Selskapet har også møtt potensielle investorer og vært i aktiv dialog med flere interessenter for å forbedre sin generelle finansielle styrke. Chapter 11-prosessen har til hensikt å akselerere transformasjonsprosessen. Reduksjon eller konvertering av statlig gjeld krever godkjenning fra henholdsvis EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan i samsvar med gjeldende statsstøtteregler. Som tidligere meddelt, er en stor del av den nye aksjekapitalen forventet å hentes inn fra nye investorer. Den planlagte reduksjonen eller konverteringen av gjeld til egenkapital og utstedelse av nye aksjer, er forventet å resultere i en vesentlig utvanning for eksisterende aksjonærer. Enhver utstedelse av nye aksjer vil være underlagt godkjenning fra generalforsamlingen, samt regulatoriske godkjenninger. Upåvirket drift – fortsatt kundebetjening  SAS' drift og planlagte flyvninger er upåvirket av chapter 11-begjæringen, og dets styre og ledelse beholder ansvaret for selskapets virksomhet. SAS' reservasjoner, kundeservice, SAS EuroBonus og all annen kundeservice og systemer vil fungere som normalt. Atskilt fra chapter 11-prosessen, vil streiken igangsatt av SAS Scandinavias pilotforeninger fortsette å påvirke planlagte flyvninger. SAS vil videreføre billettrefusjoner, samt innløse reisekuponger og betalinger eller kreditter i tilknytning til bagasje- og servicekrav, i samsvar med gjeldende retningslinjer.  Oppfylle forretningsforpliktelser  SAS' vurdering er at det har tilstrekkelig likviditet, inkludert SEK 7,8 milliarder i kontanter per 30. juni 2022, til å møte sine forretningsforpliktelser på kort sikt. Streiken har en negativ effekt på likviditeten og den finansielle posisjonen til selskapet, og ved forlengelse vil effekten kunne bli vesentlig. For å sikre at selskapet har tilstrekkelige midler til å gjennomføre restruktureringen, er selskapet i langt fremskredne diskusjoner med en rekke potensielle långivere for å sikre ytterligere «debtor-in-possession»-finansiering ("DIP") på inntil USD 700 millioner (tilsvarende ca. SEK 7 milliarder) for å støtte driften. DIP-finansiering er en særlig form for brofinansiering for bedrifter som restruktureres gjennom en chapter 11-prosess, underlagt enkelte vilkår for tilgang til det fulle låneengasjementet. I samsvar med vanlig praksis i chapter 11-prosesser, har selskapet fremmet en rekke rutinemessige anmodninger (Eng: Motions) om tillatelse til å fortsette driften under rettsprosessen, herunder ved å uavbrutt kunne fortsette å dekke lønn og andre ytelser. Som del av disse anmodningene har selskapet søkt om tillatelse fra retten til å videreføre oppfyllelsen av forpliktelser under kundeprogrammer på ordinært vis. SAS har videre anmodet om tillatelse til å oppfylle ulike forpliktelser overfor enkelte av dets kritiske reisebyråpartnere og andre leverandører, som refererer seg til før begjæringsdatoen. Selskapet vil betale leverandører fullt ut på ordinære betingelser for varer og tjenester som er ytes på eller etter begjæringsdatoen. Selskapet forventer at disse anmodningene vil prøves på en "First Day Hearing", som forventes avholdt i de kommende dagene. SAS forventer å motta rettens godkjennelse for alle dets anmodninger. Informasjon om chapter 11-prosessen og tilleggsinformasjon Chapter 11-prosessen i USA er annerledes enn en konkurs- eller administrasjonsbehandling i andre deler av verden. Prosessen gir selskapet tid og fleksibilitet til å reorganisere dets kapitalstruktur, redusere kostnader og gjennomføre en finansiell restrukturering under tilsyn av det amerikanske rettsapparatet. Styret og ledelsen fortsetter å drive selskapet og restruktureringsprosessen blir overvåket av en amerikansk føderal domstol. Mange utenlandske selskaper, inkludert mange store internasjonale flyselskaper med base utenfor USA, har benyttet chapter 11-prosessen til å restrukturere sine finansielle forpliktelser og reetablere seg som styrkede organisasjoner. Ytterligere informasjon om prosessen er tilgjengelig på selskapets nettside dedikert til restruktureringen, https://sasgroup.net/transformation. Rettsdokumenter og andre dokumenter knyttet til chapter 11-prosessen i USA er tilgjengelig på en egen nettside som administreres av SAS' claims agent Kroll Restructuring Administration LLC, på https://cases.ra.kroll.com/SAS. Informasjon er også tilgjengelig per telefon til (844) 242-7491 (USA/Canada) eller +1 (347) 338-6450  (internasjonalt), og per e-post til SASInfo@ra.kroll.com. Invitasjon til pressekonferanse med webcast Det vil avholdes en pressekonferanse kl. 08:45 (CEST) den 5. juli 2022. Det er ikke nødvendig med forhåndspåmelding. Talere: Carsten Dilling, styreleder i SAS og Anko van der Werff, konsernsjef i SAS Språk: Engelsk Lokasjon for fysisk oppmøte: SAS hovedkontor, Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna, Sverige Webcast-lenke: https://live.sasgroup.net (for kringkastere, vennligst kontakt studio@sas.se for å be om tilgang til video- og lyd-feed) Detaljer for å ringe inn til pressekonferansen: DK: +45 354 455 77 FI: +358 981 710 310 NO: +47 235 002 43 SE: +46 8 566 426 51  UK: +44 3333 0008 04 PIN: 11653156# Rådgivere  Weil, Gotshal & Manges LLP bistår som global juridisk rådgiver og Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB er svensk juridisk rådgiver for SAS. Seabury Securities LLC og Skandinaviska Enskilda Banken AB bistår som finansielle tilretteleggere. Seabury bistår også som restruktureringsrådgiver. FTI Consulting bistår som finansiell rådgiver.  For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: SAS' pressekontor, +46 8 797 29 44 Louise Bergström, VP Investor Relations, +46 70 997 0493 Dette er informasjon som SAS AB er forpliktet til å offentliggjøre i henhold til EUs markedsmisbruksdirektiv. Informasjonen ble sendt for publisering av Louise Bergström kl. 07:45 (CEST) den 5. juli 2022.  Om SAS SAS, Skandinavias ledende flyselskap, med knutepunkter i København, Oslo og Stockholm, flyr til reisedestinasjoner i Europa, USA og Asia. Inspirert av en skandinavisk arv og bærekraftverdier, streber SAS etter å være verdensledende innenfor bærekraftig flyvirksomhet. Vi skal minske det totale karbondioksidutslippet med 25 prosent innen år 2025, gjennom å anvende mer bærekraftig flydrivstoff og vår moderne flåte med drivstoffeffektive fly. Foruten flyvirksomheten, tilbyr SAS bakkehåndtering, teknisk vedlikehold og flyfrakttjenester. SAS er en av grunnleggerne av Star Alliance™ og sammen med partnerselskapene tilbys et stort antall destinasjoner rundt om i verden. For ytterligere informasjon besøk https://www.sasgroup.net. VIKTIG INFORMASJON Denne pressmeldingen er ikke et tilbud for å selge eller utstede, eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller erverve, eller tegne, aksjer eller noen andre finansielle instrumenter i SAS. Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede uttalelser som reflekterer SAS' nåværende syn på fremtidige begivenheter i tillegg til finansiell og operasjonell utvikling. Disse uttalelsene kan for eksempel inkludere alle uttalelser foran, etterfulgt og inkludert ord som "hensikt", "vurderer", "forventer", "kan", "plan" og "anslå", samt andre uttrykk som inkluderer indikasjoner eller spådommer som gjelder fremtidig utvikling og trender, og andre ord og begrep med liknende mening eller nektelser derav. Disse fremtidsrettede uttalelsene er utelukkende forberedt for illustrative formål, og er ikke basert på historiske fakta, er ikke garantier for fremtidig prestasjon, reflekterer kun SAS' antakelser og forventinger, og er underlagt kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og forutsetninger og andre faktorer som kan medføre faktiske begivenheter og prestasjoner som vesentlig avviker fra enhver forventet fremtidig begivenhet eller prestasjon utrykt eller underforstått av slike fremtidsrettede uttalelser. Som et resultat av disse risikoer, usikkerheter, forutsetninger og andre faktorer, bør ingen utilbørlig stole på disse fremtidsrettede uttalelsene som en spådom for faktiske fremtidige begivenheter eller annet. Informasjonen omfattet i denne pressmeldingen er underlagt endringer uten varsel og SAS tar, med unntak for det som kreves etter gjeldende rett ikke på seg noe ansvar for eller forpliktelse for offentlig å oppdatere eller gjennomgå noen av de fremtidsrettede uttalelsene omfattet i denne meldingen, enten som resultat av ny informasjon, fremtidige begivenheter eller annet. Ingenting i denne pressmeldingen utgjør eller skal tolkes til å utgjøre en resultatprognose.

/Fosshagen Ressurssenter – med fokus på de globale bærekraftsmålene

Lier kommune ville ta de eldre med kognitiv svikt på alvor, og vedtok å bygge et ressurssenter spesielt tilrettelagt for eldre med demens. Det var imidlertid klart fra starten av at Fosshagen ikke skulle stemples som et aldershjem, men som et ressurssenter. Boliger, fellesarealer, vaskeriet, kjøkkenet og administrasjonsbasen representerer senterets hovedfunksjoner. Flere ulike aktiviteter vil også være tilgjengelig i fellesarealene, inkludert hår- og fotpleie, aktivitetsrom, treningshall, kafé og bibliotek. Fosshagen ligger sentralt plassert i et boligområde, og sambruksarealer gjør at senteret har blitt et levende og åpent hus for kommunens innbyggere. Kaféen er et naturlig møtepunkt, og skoler og barnehager benytter flere av fellesarealene. Fosshagen Ressurssenter skal være et sted som forbindes med et hyggelig hjem, både for de som bor der og de som jobber der. Med dette utgangspunktet tenkte arkitektene nytt, og resultatet bryter med tra-disjonelle institusjoner. – De fleste forslagene vi konkurrerte mot så ut som typiske institusjoner. Vi ville heller skape noe som hadde hjemmets lunhet, både for de som skal bo og de som skal jobbe her. Arkitektur er viktig, fordi det utgjør rammene i våre liv, og sunne hus kan også gi oss sunnere liv, sier Reiulf Ramstad i Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Fosshagen er utformet som en liten landsby med hyggelige rom både inne og ute, for å skape en følelse av nærhet og tilhørighet, og for å ta hensyn til arbeidshverdagen til omsorgspersonalet. Gode fasi-liteter for rullestoler og rullatorer gjør det enkelt å komme seg rundt både inne og ute. Selv sterkt bevegelseshemmede skal kunne klare seg på egenhånd og med minst mulig hjelp fra andre. På samme måte var det viktig at besøkende og beboere lett kunne orientere seg og forstå ressurssenterets ulike funk-sjoner, samt å unngå korridorer som endrer retning og overflødige dører. Med et romslig design, mye inn-slipp av dagslys, enkle funksjoner og et stimulerende utemiljø er Fosshagen Ressurssenter et vellykket og harmonisk sted å bo, hvilket var viktig for arkitektene å fremheve. – I flere tiår har eldreomsorgen nærmest blitt sett på som en salderingspost. Boliger for mennesker som ikke lenger klarer seg selv har ofte en nesten ned-verdigende standard. Dette er samfunnsborgere som har stått på et helt liv, og så ender de opp i disse rammene. Jeg mener at disse menneskene bør feires, og at vi bør være så sjenerøse at vi gir dem gode rammer for å gå gjennom livets siste fase på en verdig måte, sier Reiulf Ramstad. Utearealet er skjermet for sol og nedbør. Sansehagene har vakre og godt tilrettelagte gang-veier og turstier som åpner for felles aktiviteter og fotturer, noe som arkitektene nøye planla for å optimalisere opplevelsen for eldre og besøkende. – Det er satset mye på utearealet. Her får brukerne flotte rammer, med mer enn 100 ulike planter og vekster. Sanseapparatet, med lukter, farger og opplevelser, er noe av det som kommer til oss først, og det er kanskje noe av det siste som forlater oss også, sier Reiulf Ramstad. Fosshagen er sertifisert med «Very good» i BREEAM-NOR. Fokuset har vært på materialbruk og energi- egenskaper i bygget. Materialene har blitt detaljovervåket for å vite nøyaktig hva som er benyttet. Ressurssenteret er også bygget som et lavenergi passivhus i klasse A, og forsynes med jordvarme fra 15 energibrønner. Ved å benytte jordvarme kan man oppnå inntil 70% energibesparelse. Prosjektet har berørt fire av de globale bærekrafts-målene, en fremtidsrettet tilnærming som imponerer. Fakta: SAPA-produkter: SAPA 4150 Fasader, SAPA 5050 Glasstak, SAPA 2086 Dører SAPA-produsent: FasadeConsult Aluminium AS Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS og Norconsult Solem Arkitektur Foto: Ivar Kvaal