Slik forebygger du brann i stallen

Det finnes flere tiltak for å forhindre brann. En god start er å få det lokale brannvesenet til å komme på besøk og gi sine anbefalinger om hvordan dere kan redusere brannfaren i stallen. Da kan dere også få utført tilsyn og service av brannvarslere og brannslukkere, samt trene på evakuering og slukking av mindre branner.  – For å være beredt er det viktig å ha regelmessige brannøvelser. På den måten finner man potensielle feil og brannfarer slik at man kan tilrettelegge stallen, sier administrerende direktør i Agria Dyreforsikring Norge, Christian Geelmuyden. Brannslukkere og rømingsveier  Kontroller at brannslukkerne fungerer og at de er lett tilgjengelige. Evakueringsruter må også fungere både for hester og mennesker, og må ikke blokkeres. Det er viktig at alle som er innom stallen kjenner til hvor man finner slukningsutstyr, rømningsveier og rutiner ved brann. Pass også på at dører og luker mellom stall og andre rom normalt sett holdes stengt. Pass på elektrisk utstyr De vanligste årsakene til brann i staller er feil eller mangler på elektrisk utstyr. Mange staller er eldre og har gammelt utstyr. I henhold til forskiften om velferd for hest skal alle driftsbygninger hvor det står 10 eller flere hester ha faglig kontroll av det elektriske anlegget hvert tredje år. Utenom dette kan det være lurt å ha en elektriker på besøk om du er i tvil.  – Å hyre inn en elektriker i et par timer kan redde liv. Glem heller ikke noe så enkelt som kaffemaskinen! Selv den kan være en trussel, sier Geelmuyden. Videre er det viktig å holde stallen ren og ryddig, og unngå at det dannes støv og spindelvev over kontakter og elektronikk. Dette kan bidra til økt brannfare. Sørg også for at sikringsskapet er rent og lukket. Ikke la utstyr henge over kontakter, ledninger, ovner, lamper eller annet elektrisk utstyr. Ellers anbefales det at man bruker skjøtekabel og skjøteledning av gummi.  Hvis det begynner å brenne i stallen Hvis det oppstår en brann er det viktig å beholde roen og alltid tilkalle hjelp. Dette er huskeregelen på hva du skal gjøre i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap . Rekkefølgen på punktene må vurderes ut fra den aktuelle situasjonen: · Varsle: Varsle brannvesenet på nødnummer 110. Oppgi stallens adresse og følg instruksene fra brannvesenet. Ikke legg på før du får beskjed om at det er greit. · Redde: Hvis det er personer eller hester som er i fare må du prøve å redde dem ut. Ta ut hestene i samme utgang som de vanligvis bruker om det lar seg gjøre. Hvis ikke, ta i bruk rømningsveien. Frakt hestene til et trygt samlingssted og bind dem fast. Hvis ikke kan hestene vende tilbake til stallen, da dette er et "trygt" sted for hesten. · Slukk brannen: Hvis brannen ikke har blitt større enn at det er mulig å slukke den kan du prøve å slukke med vannslange eller brannslokkeapparat. Hvis brannen utvikler seg i raskt tempo bør du antageligvis overlate jobben til brannvesenet. Husk at røyken er svært giftig.

DNB-kundene logger på oftere og kjøper mer

DNBs resultat for andre kvartal var 6 134 millioner kroner, en økning på 50 millioner fra samme kvartal året før. Banken opplever en sterk vekst i sine viktigste digitale kanaler. Mobilbanken er bankens aller viktigste «bankkontor», og slik har det vært lenge. I 2019 har den digitale utviklingen skutt ytterligere fart viser tallene for første halvår. DNB lanserte flere nye digitale tjenester i andre kvartal, blant annet en digital fondsrådgiver og tjenesten DNB Regnskap, som gjør hverdagen enklere for småbedrifter. DNBs nye mobilbank, som ble lansert i januar i år, har allerede fått 826 000 brukere. – Over 60 prosent av de aktive kundene våre bruker den nye mobilbanken. Denne trenden vil fortsette i takt med at vi utvikler ny funksjonalitet, og det samme ser vi også på sparesiden. Kundene logger på oftere og kjøper mer i Spare-appen, som til nå har solgt fond for 2,3 milliarder kroner. Hittil i år er salgsveksten på over 50 prosent, sier konsernsjef Rune Bjerke, som torsdag presenterer DNBs kvartalstall for 50. og siste gang. Vekst på alle områderNetto renteinntekter i andre kvartal var totalt 9 581 millioner kroner, en økning på 291 millioner fra forrige kvartal. Banken kan på nytt vise til vekst i samtlige forretningsområder i kvartalet. Totalt har utlånsvolumet økt med 6,3 prosent, godt understøttet av en solid utvikling for norsk økonomi. Makroutsiktene bidrar også til at tapsavsetningene fortsatt holder seg relativt lave i et historisk perspektiv. Eiendomsmegling og salg av skadeforsikring bidro sterkt til at netto provisjonsinntekter var 85 millioner kroner høyere enn i samme kvartal i fjor. – Jeg er veldig godt fornøyd med laginnsatsen i DNB om dagen. Vi blir stadig flinkere til å hjelpe kundene våre på de områdene som er viktige i den fasen de er inne i, enten det gjelder å realisere boligdrømmen, starte egen bedrift eller spare penger til neste generasjon. Helheten i det vi tilbyr er det få av konkurrentene som matcher, sier Bjerke. – Så er det også slik at vi lever av gode tilbakemeldinger og tillit fra både kunder og eiere. Litt ekstra gøy var det derfor at vi i juni for første gang var Nordens største bank målt i markedsverdi, legger den avtroppende konsernsjefen til.   Finansielle nøkkeltall for andre kvartal 2019 (sammenlignet med tall for tilsvarende kvartal i 2018): ·  Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 8,2 milliarder kroner (7,1) ·  Resultatet var 6,1 milliarder kroner (6,1) ·  Resultat per aksje ble 3,71 kroner (3,65) ·  Egenkapitalavkastningen ble 11,3 prosent (11,8) ·  Kostnadsgraden var 41,9 prosent (43.1) ·  Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,5 prosent (16,2) Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no. Kontakt:Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, mobil +47 962 32 017Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250Jan Ole Huseby, seniorrådgiver Investor Relations, mobil +47 958 61 003

Sterkt resultat i andre kvartal

Gjensidige Forsikring konsern fikk et resultat før skatt på 1 722,9 millioner kroner (1 034,9) i kvartalet. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 1 257,6 millioner kroner (706,8), tilsvarende en combined ratio på 79,3 (88,2). Finansavkastningen var 0,9 prosent (0,7), tilsvarende 512,9 millioner kroner (370,7). Resultat etter skatt ble 1 341,5 millioner kroner (1 004,6). Resultat per aksje ble 2,68 kroner (2,01). - Vi er svært godt fornøyde med å levere et sterkt kvartal, som viser tydelige forbedringer i lønnsomheten som følge av offensive lønnsomhetstiltak. Fremover vil vi fortsette vårt løpende arbeid med å utvikle vår sterke posisjon i Norge, og å styrke lønnsomhet og vekst i Danmark, Sverige og Baltikum, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad. Forsikringsresultatet var drevet av vekst i premieinntekter på 1,6 prosent, forbedret underliggende skadeprosent, høyere avviklingsgevinster og lavere storskader. Forbedringen i den underliggende skadeprosenten skyldes primært lønnsomhetsfremmende tiltak gjennomført for motorvognforsikring i Norge, og bedre værforhold enn i fjor, noe som påvirket eiendomsforsikring. Pensjonsvirksomheten oppnådde økt lønnsomhet takket være et høyere driftsresultat som delvis ble motvirket av lavere avkastning på eiendomsinvesteringer. Finansavkastningen i kvartalet var høyere enn i samme periode i fjor. Samtlige aktivaklasser har gitt positive bidrag. Hittil i år har konsernet oppnådd et resultat før skatt på 4 753,6 millioner kroner (1 639,9). Salget av Gjensidige Bank ble fullført 1. mars med en salgsproveny på ca. 5,6 milliarder kroner og en gevinst på 1,6 milliarder kroner for konsernet i første kvartal. Justert for denne gevinsten ble resultatet før skatt på 3 169,1 millioner kroner. Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten, målt ved forsikringsresultatet, ble 2 055,7 millioner kroner (1 118,0), tilsvarende en combined ratio på 82,9 (90,6). Finansavkastningen var 2,1 prosent (1,2), tilsvarende 1 195,1 millioner kroner (625,5). Resultat etter skatt fra løpende drift og avviklet virksomhet ble 4 127,2 millioner kroner (1 539,1), tilsvarende 8,25 kroner (3,08) per aksje.  Hovedpunkter andre kvartal 2019 (andre kvartal 2018):  ·  Resultat før skatt: 1 722,9 millioner kroner (1 034,9) ·  Resultat per aksje: 2,68 kroner (2,01) ·  Premieinntekter: 6 082,8 millioner kroner (5 987,2) ·  Forsikringsresultat: 1 257,6 millioner kroner (706,8) ·  Combined ratio: 79,3 (88,2) ·  Kostnadsandel: 14,9 (15,2) ·  Finansresultat: 512,9 millioner kroner (370,7) Spesielle forhold og hendelser:  ·  Utbytte for 2018 ble utbetalt 9. april 2019: 3 550 millioner kroner, tilsvarende 7,10 kroner per aksje Hovedpunkter hittil i år 2019 (hittil i år 2018):  ·  Resultat før skatt: 4 753,6 millioner kroner (1 639,9) ·  Resultat per aksje: 8,25 kroner (3,08) ·  Premieinntekter: 12 019,5 millioner kroner (11 853,5) ·  Forsikringsresultat: 2 055,7 millioner kroner (1 118,0) ·  Combined ratio: 82,9 (90,6) ·  Kostnadsandel: 14,9 (15,2) ·  Finansresultat: 1 195,1 millioner kroner (625,5) Denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Aker BP: Resultat for andre kvartal 2019

Selskapets produksjon i andre kvartal var 127,3 (158,7) tusen fat oljeekvivalenter per dag («mboepd»). Nedgangen fra forrige kvartal skyldtes primært planlagt vedlikehold. Netto solgt volum var 140,7 (162,0) mboepd. Selskapet opprettholder sitt produksjonsestimat for hele året på 155-160 mboepd. Gjennomsnittlig realisert væskepris (olje og ngl) var 69,3 (63,9) dollar per fat, mens realisert gasspris var 0,16 (0,24) dollar per standard kubikkmeter («scm»). Produksjonskostnadene for olje og gass solgt i kvartalet var 198 (200) millioner dollar. Produksjonskostnader per produsert fat oljeekvivalenter («boe») økte til 15,4 (13,4) dollar, hovedsakelig som følge av lavere produsert volum og høyere vedlikeholdskostnader. Selskapet forventer lavere produksjonskostnad per boe i andre halvår og opprettholder guidingen på om lag 12,5 dollar per boe som gjennomsnitt for hele året. Utforskingskostnader utgjorde 60 (90) millioner dollar. Totalt brukte selskapet 119 (159) millioner dollar på utforskingsaktivitet. Selskapet fullførte fire utforskingsbrønner i kvartalet, og gjorde et funn i Froskelår Nordøst-prospektet. Utforskingsbrønnen i Liatårnet-prospektet ble konkludert som et oljefunn etter kvartalsslutt. Videre har selskapet lagt til to nye brønner i årets leteprogram, og regner nå med å bruke om lag 550 (500) millioner dollar på utforsking i 2019. Avskrivinger ble 168 (183) millioner dollar, tilsvarende 14,5 (12,8) dollar per boe. Resultat før skatt beløp seg til 268 (249) millioner dollar. Skattekostnaden var 206 (239) millioner dollar, som tilsvarer en effektiv skattesats på 77 (96) prosent. Netto resultat ble 62 (10) millioner dollar. Investeringer i varige driftsmidler utgjorde 414 (364) millioner dollar i andre kvartal. Alle selskapets feltutbyggingsprosjekter, inkludert Johan Sverdrup, Valhall Flanke Vest og Ærfugl, utviklet seg som planlagt. Utgifter til fjerning utgjorde 40 (21) millioner dollar, og var knyttet til fjerning av den gamle boligplattformen på Valhall samt plugging av to brønner på det nedstengte Jette-feltet. Selskapet gjennomførte en vellykket refinansiering av gjelden i løpet av kvartalet. Den tidligere sikrede bankfasiliteten på 4 milliarder dollar er nå erstattet av en ny usikret bankfasilitet på 4 milliarder dollar, til lavere rentekostnad og med lengre løpetid. Selskapet utstedte også en ny obligasjon på 750 millioner. Netto rentebærende gjeld var 2,9 (2,5) milliarder dollar ved utgangen av kvartalet, inklusiv leasinggjeld på 0,4 milliarder dollar. Selskapets tilgjengelige likviditet ved utgangen av kvartalet utgjorde 3,3 (3,0) milliarder dollar. Selskapet betalte i mai et kvartalsvis utbytte på 0,5207 dollar (4,52363 kroner) per aksje. Styret har besluttet å betale et nytt kvartalsvis utbytte på 187,5 millioner dollar (0,5207 dollar per aksje / 4,44417 kroner per aksje) i august 2019. Styret forventer en utbyttebetaling på 187,5 millioner dollar også i fjerde kvartal, noe som innebærer et totalt utbytte på 750 millioner dollar for 2019. Styrets ambisjon er å øke de årlige utbyttene med 100 millioner dollar per år fram til 2023. AkerBP Q2 2019  2019-Q2 presentation  Presentasjon, webcast og telefonkonferansedetaljer Kvartalsrapporten og presentasjonen er vedlagt denne meldingen (kun på engelsk), og kan også lastes ned på våre nettsider www.akerbp.com En webcast vil være tilgjengelig på våre nettsider fra kl. 08.30 (CEST). Dersom du ønsker å følge vår webcast via telefon, ber vi om at du ringer inn 5 minutter før presentasjonen starter og oppgir konferansekode 28 333 53 eller spør etter Aker BP Second Quarter 2019 Presentation. +--------------+-------------------+|Lokasjon |Telefonnummer |+--------------+-------------------+|Norway |+47 2350 0296 |+--------------+-------------------+|United Kingdom|+44 (0)330 336 9411|+--------------+-------------------+

STOREBRAND ASA: 2. kvartal 2019 – konsernresultat på 578 millioner kroner i kvartalet og 1 311 millioner kroner hittil i år

·  Konsernresultat på 578 millioner kroner i andre kvartal, og 1 311 millioner kroner hittil i år ·  Solvensgrad 167 prosent  ·  God avkastning til kundene fører til 166 millioner kroner i opptjente, men ikke bokførte avkastningsbaserte inntekter i første halvår  - Storebrand leverer tilfredsstillende underliggende resultater justert for avkastningsbaserte kostnader og omstillingskostnader. Salget er godt og vi har vunnet mange nye kunder i både Norge og Sverige som vi ser frem til å ønske velkommen i andre halvår, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad. Driftsresultat er underliggende tilfredsstillende, men preget av omstillingskostnader og periodisering av avkastningsbaserte kostnader Driftsresultatet for andre kvartal var 474 millioner kroner, ned fra 645 millioner kroner i andre kvartal 2018. God avkastning i Skagen-fondene øker de avkastningsbaserte kostnadene med 44 millioner i kvartalet samtidig som de relaterte inntektene først kan bokføres ved utgangen av året. Kostnader knyttet til omstruktureringer, som vil gi lavere kostnader fremover, påvirker driftsresultatet med 45 millioner kroner. Et ordinært forsikringsresultat i kvartalet etter ekstraordinært gode forsikringsresultater i andre kvartal 2018 gir et lavere driftsresultat sammenlignet med fjoråret. Storebrand går inn i markedet for offentlig tjenestepensjon Pensjonssystemet for offentlig sektor er i ferd med å tilpasses pensjonsreformen. De nye reglene trer i kraft fra 2020. Storebrand har besluttet å returnere til markedet for offentlig tjenestepensjon for kommuner. Dette markedet er i dag dekket av egne pensjonskasser og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Godt salg i kvartalet Storebrand ser frem til å ønske Posten og deres ansatte velkommen. Posten er den største innskuddspensjonskunden som flytter til konsernet noensinne, med 3 milliarder i midler til forvaltning og 300 millioner i årlige premier. I den svenske virksomheten fortsetter nysalget i høyt tempo med en økning på 38 prosent sammenlignet med året før. Forvaltningskapitalen øker til 751 milliarder kroner                                                                   Finansmarkedene fortsatte den positive utviklingen i andre kvartal, noe som bidro til å løfte forvaltningskapitalen fra 707 milliarder kroner til 752 milliarder kroner, sammenlignet med andre kvartal 2018. Innen innskuddspensjon økte midlene til forvaltning med 20 milliarder kroner, tilsvarende 11 prosent. God avkastning, godt salg og strukturell markedsvekst driver veksten. Forvaltet innskuddspensjonskapital har i kvartalet passert 100 milliarder kroner både i Norge og Sverige. Forsikringsvirksomheten vokser etter en periode med flat utvikling. Samlet årlig bestandspremie økte 2 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor og innenfor skadeforsikring vokste bestandspremien med 6 prosent i den samme perioden. Fortsatt sterk kostnadskontroll og robust soliditet Den underliggende kostnadskontrollen i konsernet er sterk, og Storebrand opprettholder målet om reduserte kostnader mellom 2015 og 2020. I tråd med denne målsettingen har konsernet gjennomført en rekke omstruktureringer i andre kvartal, som gir en engangskostnad på 45 millioner kroner. Soliditeten i konsernet er robust. Solvens II-margin var beregnet til 167 prosent ved utgangen av andre kvartal. Solvensen er redusert med seks prosentpoeng i kvartalet, i hovedsak som følge av en lavere og flatere rentekurve. NØKKELTALL I KVARTALET: (Q2-18 i parantes) ·  Solvens II 167% (167%) ·  Resultat pr. aksje justert for amortisering 1,21 (1,46) ·  Egenkapital 32 242 (30 227) Aktivitet i forbindelse med 2. kvartal 2019 07.30: Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir. 10.00: Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park. Hovedinngang: Professor Kohts vei 9, Lysaker. Web-TV Presentasjonen vil bli sendt direkte på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen vil også bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon. 14.00: Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20 3003 2666 fra utlandet. (Passord Storebrand). For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir . Kontaktpersoner/mediehenvendelser: Leder Strategi og Finans, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155 Kommunikasjonsdirektør, Vibeke Hansen: vibeke.hansen@storebrand.no eller (+47) 990 13 349 Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 750 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5 -12.