Dela

Kontakt

 • Catharina Henriksson

  Pressansvarig


  AB Svensk Exportkredit Klarabergsviadukten 61-63 Box 194 111 64 Stockholm
  076-6775909
  http://www.sek.se
 • Citat

  Trots att många svenska företag klarat sig relativt väl genom pandemin behövs finansiering för att de ska kunna fortsätta växa ur krisen. Därför är vi glada att vi tillsammans med SEK kan säkerställa att svenska företag kan dra nytta av den alleuropeiska garantifonden.
  Thomas Östros, EIB:s vicepresident
  Genom detta avtal får vi ytterligare kapacitet att finansiera företag och stärka deras globala konkurrenskraft. Såväl exportföretag som deras underleverantörer kan få finansiering från SEK med garantier från EIB.
  Magnus Montan, vd på SEK
  Skåne är en stark exportregion med bra geografiskt läge i Öresundsregionen. Vi vill finnas lokalt för våra befintliga kunder i och samtidigt bredda vår kundbas och samarbeta med fler.
  Magnus Montan, vd på Svensk Exportkredit
  Vi kan nog inte förvänta oss en lika stark uppgång som i våras. Osäkerheten gör att vissa företag fortfarande avvaktar med stora investeringsbeslut, medan andra tar tillfället i akt för att investera i sin klimatomställning. Det vi ser är att alla kunder vill hitta sätt att koppla sin finansiering till hållbarhetsmål.
  Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
  I pandemin, när exportbolagens tillgång till finansiering på bank- och kapitalmarknaden var begränsad, lånade SEK ut rekordbelopp för att säkra företagens likviditet. Nu när konjunkturen vänt är en av våra främsta uppgifter att finansiera industrins omställning i syfte att minska klimatutsläppen.
  Catrin Fransson, vd på SEK
  Lyckas svensk exportindustri ställa om för att möta den stora och växande globala efterfrågan på hållbara lösningar kan detta bli ett av de största bidragen Sverige ger till den globala klimatomställningen.
  Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit
  Att en majoritet av exportföretagen investerar för att minska klimatutsläppen är väldigt positivt, det är nödvändigt för att Sverige ska lyckas med sitt åtagande i Parisavtalet. Investeringarna behövs också för att långsiktigt stärka exportindustrins konkurrenskraft globalt.
  Andreas Ericson, ansvarig för Hållbar finansiering på Svensk Exportkredit (SEK).
  Fler än hälften av företagen förväntar sig en ökad efterfrågan, vilket ger dem ännu bättre förutsättningar att investera i grön omställning. Tajmingen för det är utmärkt – tillväxtprognoserna i stora delar av världen är goda, det finns mycket kapital på marknaden och efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större.
  Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit
  De stora exportföretagen är mycket optimistiska inför framtiden vilket är glädjande eftersom 1,5 miljoner svenskar arbetar i exportsektorn. Många förväntar sig en ökad orderingång under det kommande året och behöver nu rekrytera
  Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på Svensk Exportkredit
  Nu när ekonomin tar fart finns mycket goda förutsättningarna att investera i grön omställning. Rätt kompetens och god tillgång till finansiering kommer vara avgörande för att kunna investera i klimatsmart teknik och hållbara lösningar. Det behövs för att långsiktigt stärka den svenska exportindustrins konkurrenskraft
  Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK
  De stora exportföretagen har gjort en mycket stark återhämtning och har även en ljus syn på framtiden. Deras framgång är helt avgörande för Sveriges ekonomiska tillväxt, eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export
  Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
  Affären är helt i linje med vår ambition att finansiera grön omställning i Sverige. SEK har lång erfarenhet av att finansiera förnybar energi internationellt vilket ofta kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker. Nu utnyttjar vi den kunskapen för svenska projekt.
  Birgitta Lindström Kruk, chef för Export- och projektfinansiering på Svensk Exportkredit
  De stora exportföretagen förväntar sig stark efterfrågan de kommande 12 månaderna vilket är glädjande, särskilt eftersom ökningen sker från en redan hög nivå. Nästan halva Sveriges BNP kommer från exportindustrin och dess underleverantörer så de företagens framgång är helt avgörande för Sveriges ekonomiska tillväxt och internationella konkurrenskraft.
  Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
  Vi har sökt efter en person med starkt affärsfokus och en gedigen erfarenhet av den finansiella sektorn som kan fortsätta att stärka svenska exportföretag. Magnus är en erfaren och stark ledare med dokumenterad förmåga att engagera och inspirera människor och i att utveckla och transformera verksamheter.
  Lars Linder-Aronson, SEK:s ordförande
  SEK har ett viktigt och tydligt uppdrag för svenskt näringsliv och tillför stor samhällsnytta. Med bolagets goda renommé och kompetenta medarbetare ser jag fram emot att bidra till att stärka Sverige som exportnation och att göra SEK:s produkter tillgängliga för fler svenska företag. En viktig del i arbetet blir att stötta exportföretagens investeringar i klimatomställning så att de inte bara minskar sin egen klimatpåverkan utan även kan stärka sin konkurrenskraft internationellt.
  Magnus Montan, ny vd på SEK
  En minskad nyutlåning var väntad. Många företag säkrade i ett tidigt skede av pandemin sina finansieringsbehov och besitter nu en stark likviditet. Samtidigt avvaktar många företag med nyinvesteringar, vilket också bidrar till en lägre efterfrågan.
  Catrin Fransson, vd på SEK
  Fordonsindustrin har en urstark orderingång. En utmaning är att hinna leverera i tid, samtidigt som det finns en global oro för komponentbrist.
  Jens Hedar, chef för Kundrelationer på Svensk Exportkredit
  Vi ser ett växande intresse från företag som vill finansiera sin omställning mot fossilfritt, både i Sverige och internationellt.
  Andreas Ericson, ansvarig för hållbar finansiering på SEK
  SEK:s uppdrag att säkerställa tillgång till finansiering för svensk exportnäring tydliggörs i kris och denna gång är inget undantag.
  Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit
  Det är viktigt att exportföretagen får god tillgång till finansiering för att inte bara överleva krisen, utan också ta sig starkare ur den.
  Catrin Fransson, vd för Svensk Exportkredit.
  Många exportföretag blickar framåt med försiktig optimism. Spridningen av coronavirus ökar just nu, men samtidigt kommer ett vaccin allt närmare och företagen är bättre rustade för restriktioner och nedstängningar. Företagens satsningar på en grön omställning kommer göra svensk export mer konkurrenskraftig.
  Catharina Henriksson, ansvarig för Exportkreditbarometern på SEK
  Om exportindustrin ställer om till en cirkulär ekonomi kan den bli en motor för nya innovationer och affärsmöjligheter, vilket hjälper Sverige att bli en modern exportnation även i framtiden.
  Catrin Fransson, vd på SEK
  Det här projektet är ett utmärkt exempel på hur Team Sweden kan hjälpa svenska företag att hitta och vinna intressanta exportaffärer utomlands. Hitachi ABB Power Grids och Elof Hanssons roll och engagemang har varit avgörande för att kunna sätta svensk flagg på projektet.
  Maria Hultén, affärsansvarig på SEK
  This project is a prime example of how Team Sweden can help Swedish companies find and win attractive export deals with other countries. The level of commitment and roles played by Hitachi ABB Power Grids and Elof Hansson have been crucial to setting the Swedish flag on the project.
  Maria Hultén, Director at SEK
  Den höga utlåningen under året har resulterat i att räntenettot för tredje kvartalet blev det högsta i SEK:s historia.
  Catrin Fransson, vd på SEK
  Vi är stolta och glada över att vara en av världens säkraste banker. SEK har ett högt förtroende och gott renommé bland globala investerare
  Erik Hådén, chef för Treasury på SEK
  Det är viktigt för oss att våra medarbetare ska kunna utvecklas och göra karriär inom SEK och att vi rekryterar rätt kompetens och talanger.
  Sirpa Rusanen, utnämnd till Årets HR-direktör
  Exporten står för nästan halva Sveriges BNP, det är oerhört viktigt att vi ger exportföretagen god tillgång till finansiering så de klarar sig igenom krisen.
  Catrin Fransson, vd för SEK
  SEK vill vara en positiv kraft i klimatomställningen. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med förnybar energi internationellt vilket ofta är projekt som kräver långfristig finansiering och en förståelse för att hantera projektrisker. Detta är en stor fördel när vi tar oss an svenska initiativ inom detta område.
  Catrin Fransson, vd för SEK
  Aldrig tidigare i SEK:s historia har bolaget haft så många kunder som nu.
  Catrin Fransson, vd för SEK
  Ambitionen är att fortsätta öka kundbasen genom att vässa SEK:s erbjudanden utifrån identifierade kundbehov.
  Catrin Fransson, vd för SEK
  Konjunkturen är fortfarande god och den svenska exporten stabil.
  Catrin Fransson, vd för SEK.
  Jag är väldigt glad att Peter Svensén har valt att börja hos oss. Riskhantering är en grundbult i SEK:s verksamhet och Peter har en stor erfarenhet av att arbeta med samtliga riskslag men en särskilt djup kompetens inom kreditrisk vilket är positivt då SEK nu växer med nya kunder inom segmentet medelstora företag.
  Catrin Fransson, vd på SEK
  En del företag har trots positiva resultat svårt att få lån från banker om de inte har tillräckliga säkerheter att erbjuda. Eftersom risken delas mellan Europeiska Investeringsfonden och SEK kan vi erbjuda en förmånlig finansiering utan säkerhet.
  Andreas Ericson, chef för Medelstora företag på SEK
  Det måste vara enkelt för företag att få lån. Ansökningsprocessen är enkel och företagen får snabbt ett lånebesked. En annan fördel som många företag uppskattar är att de inte behöver byta bank för att få lån hos oss.
  Andreas Ericson, Svensk Exportkredit.
  — Värt att notera är att fler företag känner sig oroliga för sina kunders förmåga att finansiera sina köp. Detta är en varningssignal, om än i tidigt skede. Vi vet sedan tidigare att bristande tillgång till finansiering riskerar att sätta käppar i hjulen för tillväxten. Att svenska exportörer kan erbjuda sina kunder finansiering är viktigt för svensk exportnäring.
  Catrin Fransson, vd för SEK
  Resultaten i kundundersökningen visar hur viktig SEK är för svensk exportnäring. Vi får otroligt fina omdömen vad gäller Kompetens och kunnande samt Förmåga att förstå företagens behov. Kombinerar du dessa faktorer med en hög leveransförmåga får du nöjda kunder.
  Jens Hedar, Chef för Stora företag på SEK
  Våra finansieringslösningar är ett konkurrensmedel för våra kunder när de gör affärer. Vi skapar helt enkelt ett tydligt mervärde för kunderna.
  Andreas Ericson, Chef för Medelstora företag på SEK
  Trots ökad exportorderingång anser företagen att behovet av exportfinansiering är oförändrat. Tillgången till finansiering i marknaden är god och företagens finansiella situation har stärkts.
  Catrin Fransson, vd SEK