Dela

Om oss

European Spallation Source (ESS) är en flervetenskaplig forskningsanläggning för materialforskning och life science, baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Forskningsanläggningen byggs i Lund med ett Data Management & Software Centre i Köpenhamn, Danmark. European Spallation Source ERIC (European Research Infrastructure Consortium) har för närvarande 13 medlemsländer.

Kontakt

Citat

Vi är övertygade om att AI, och i synnerhet maskininlärning, kommer att förändra hur Big Science-anläggningar och industriella processer drivs framöver
Karin Rathsman, acceleratorfysiker och projektledare för maskininlärningsprojektet på ESS
Vi konstaterar att ESS genom att dela data kan fungera som en katalysator för Industri 4.0 digitalisering, både inom industrin och i andra forskningsanläggningar. Datadelning fyller funktionen att dela kunskap - och vår pilotstudie visar att ESS kan vara ett föredöme och dela data som är relevant för industrin.
Per Runeson, professor i Datavetenskap på Lunds universitet
Kunskapsöverföring från ESS och andra forskningsanläggningar har en mycket stor betydelse för teknikutveckling och digitalisering inom svensk och europeisk industri. Samarbetsprojekten inom maskininlärning är ett exempel på hur ESS bidrar till innovation och ökad konkurrenskraft för såväl SMEs som stora företag.
Anna Hall, Director Big Science Sweden (Sveriges ILO)
ESS forskningsmöjligheter inom materialvetenskap, och potentialen att utveckla nya material och förbättrade processer, stämmer väl med industrins behov. Därför är det viktigt att vi redan nu etablerar fördjupade relationer och ökar industrins kunskap om de nya möjligheterna. Vi vill att investeringen i ESS leder till nya upptäckter och innovationer som kan bidra till medlemsländernas konkurrenskraft.
John Womersley, ESS Director General
Vi ser fram emot ett ökat samarbete för att utveckla ESS till en världsledande forskningsanläggning som svensk forskning och innovation drar största möjliga nytta av. Förväntningarna inför starten av ESS är höga och det är viktigt att förbereda och samla kraft för att kunna utnyttja de fantastiska resurser som ESS kommer att erbjuda. Både Vetenskapsrådet och Vinnova har viktiga roller i en sådan kraftsamling, som kommer att resultera i forskningsgenombrott och innovationer inom en rad områden.
Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör
ESS kommer att spela en viktig roll för utvecklingen av ny kunskap och innovationer som kan bidra till omställningen till ett hållbart samhälle. Om ett par år står anläggningen klart för användning, men redan nu pågår arbetet för fullt med att bygga upp de tekniska lösningar som ska skapa möjligheter för svensk forskning och industri. Vi arbetar tillsammans med Vetenskapsrådet för att de stora möjligheter som ESS skapar för Sverige ska tas tillvara.
Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova
Det här samförståndsavtalet bidrar till att befästa Sveriges värdskap för ESS och dess position som en ledande forskningsnation. Vi ser fram emot ett ännu närmare samarbete med Vetenskapsrådet och Vinnova; det är ett viktigt steg för svensk forskning och industri i och med att ESS närmar sig öppningsdagen.
John Womersley, ESS Director General
Leveransen av vakuumtanken tydliggör ännu en gång det långvariga spanska engagemanget för denna världsledande forskningsinfrastruktur i Europa. Spanien har genom ESS Bilbao och i samarbete med vårt team här i Lund levererat ytterligare ett avgörande tekniskt bidrag, och fler kommer, vilket möjliggör för ESS att utveckla vetenskapen till gagn för framtida generationer.
ESS Director General John Womersley
Spaniens medlemsskap i ESS, världens mest kraftfulla neutronkälla, är fundamentalt för vårt land som forskningsnation, särskilt till gagn för spanska forskare och industrileverantörer. Monolith vessel-leveransen markerar en viktig milstolpe i ESS-projektet och jag är väldigt stolt över ESS Bilbao och ESS-teamens arbete, och vill tacka våra industripartners; AVS för konstruktionsarbetet och Cadinox för tillverkningen.
Mario Pérez, ESS Bilbao Executive Director
Vakuumtanken är resultatet av flera års nära samarbete med det kompetenta och engagerade teamet på ESS Bilbao. Trots tekniska utmaningar och den pågående Covid 19-pandemin, så har våra partners i Spanien lyckats leverera denna avancerade tekniska komponent, som är helt vital för anläggningen.
Sara Ghatnekar Nilsson, Work Package Manager Monolith Systems på ESS
Vi har nått denna enorma milstolpe efter mer än fem år av hårt arbete och kan idag äntligen se vakuumtanken levereras till ESS-bygget. Det här har varit en teknisk utmaning när det gäller design, tillverkning, kvalitetskontroll, testning och logistik, som vi nu framgångsrikt har slutfört.
Fernando Sordo, Head Target group ESS Bilbao
ESS och ILL:s gemensamma användarmöte är en unik möjlighet att interagera med det europeiska forskarsamhället innan ESS tas i drift. Vi designar och bygger ESS med forskarna - för forskarna, i syfte att säkerställa att  instrumenten möter forskarnas behov och möjliggöra för europiska neutronanvändare att bibehålla sin världsledande ställning inom forskning med neutroner.
Andreas Schreyer, ESS Director for Science
Samtidigt som ESS närmar sig forskningsstart, så levererar ILL forskning, innovation och spjutspetskapacitet baserat på vårt uppgraderingsprogram. Det är viktigt att vi går vidare tillsammans, med våra användare och därför är den här konferensen ett idealiskt tillfälle. Vi kommer att utforska hur dagens forskning leder till morgondagens vetenskap.
Mark Johnson, Head of Science Division ILL
Överlämnandet av Långa Instrument-hallen är en viktig milstolpe på vägen mot att producera forskning från 2023. Vi går från byggnation av hallen till installationsarbeten, i nära samarbete med våra partners i medlemsländerna, som bygger den mesta instrumenteringen. Vi är fast beslutade att tillsammans göra ESS till ett landmärke för europeisk vetenskap.
John Womersley, ESS Director General
Tillsammans med våra in kind-partners runtom i Europa har vi förbundit oss att leverera 15 instrument för forskning med neutroner som möjliggör enastående vetenskapliga resultat. Vi har redan jobbat i många år med ESS instrumentsvit, och flera års hårt arbete återstår, men det här är ett enormt kliv framåt.
Andreas Schreyer, ESS Science Director
För mig personligen känns detta oerhört stort, eftersom jag innan jag kom till ESS var med och utvecklade instrumentet BEER, som kommer att installeras just i den här hallen. När jag står här i dag ser jag framför mig hur våra experimenthallar fylls med världsledande instrument och toppforskare som levererar forskning i världsklass
Andreas Schreyer, ESS Science Director
Frankrike är en ledande vetenskapsnation med stor erfarenhet av att bygga och vara värdland för stora forskningsinfrastrukturer, och en viktig och mycket engagerad medlem i ESS. RFQ-leveransen från vår partner CEA-IRFU är ett bevis på franska forskningsinstituts och industris unika vetenskapliga och tekniska förmågor.
John Womersley, ESS Director General
ESS är av stor vikt för Frankrike som medlemsland, med en av de största användargrupperna inom neutronspridning i Europa. Vi på CEA-IRFU är väldigt stolta över att på hög nivå bidra till uppförandet av världens mest kraftfulla neutronkälla, med stark involvering i uppbyggnaden av den supraledande linjära acceleratorn, RFQ:n och stråldiagnostik. RFQ-leveransen är en viktig milstolpe och resultatet av gemensamma ansträngningar med fransk industri.
Anne-Isabelle Etienvre, CEA-IRFU Director
IRFU är en av de världsledande inom RFQ-design och produktion, så det var naturligt för oss att inrätta ett partnerskap med dem. Genom åren har vi övervunnit många utmaningar och jag är extremt nöjd över att se detta tekniska mästerverk levererat till ESS i dag.
Mats Lindroos, ESS Head of Accelerator
RFQ:n består av fem sektioner av fyra hårdlödda stavar i ultraren koppar och rostfritt stål på cirka en meter, bearbetade med en mekanisk precision på några tiotals mikrometer. Förverkligandet av kvadrupolerna tog mer än tre år och involverade över15 personer i nära samarbete med industriföretaget Mecachrome.
Christophe Mayri, CEA-IRFU project manager RFQ
När ESS står klar, kan Lund bli det som en amerikansk forskare kallade ”a scientific capital”. Bra för vetenskapen och bra för svensk ekonomi - för varje krona Sverige investerar i ESS kommer två kronor från andra länder.
Allan Larsson, tidigare finansminister och chefsförhandlare för ESS
Att en internationell världsledande forskningsinfrastruktur som ESS lokaliseras till Sverige har enorm betydelse för svenska forskare och företag. Sverige arbetar aktivt för att maximera nyttan av ESS i syfte att befästa Sveriges position som innovativ kunskapsnation, bland annat beslutade regeringen nyligen att etablera ett nationellt ESS-kansli.
Elin Swedenborg, departementssekreterare Utbildningsdepartementet.
Svenskarna kan vara stolta över sitt värdskap; Sverige har som värdland bidragit till att ESS enligt plan är färdigställt till 58%. I samarbete med hundratals forskare och ingenjörer runt om i medlemsländerna arbetar ESS målmedvetet för att bygga en anläggning i världsklass till gagn för allas vår framtid.
Lars Börjesson, ordförande för European Spallation Source ERIC Council
ESS innebär stora framtidsmöjligheter för Sverige och därför ska vi nu inrätta ett nytt nationellt ESS-kansli, så att svensk forskning och industri får de bästa förutsättningarna att nå banbrytande nya upptäckter och skapa fler jobb. Det svenska värdskapet för ESS är en viktig del i vår målsättning att etablera Sverige som ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation.
Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Vi är glada över att idag hälsa forskningsministern välkommen och personligen visa henne alla de stora framstegen i uppbyggnaden av ESS. Sveriges värdskap och tydligt manifesterade stöd för ESS är avgörande för att vi ska kunna öppna som planerat för forskare från hela världen år 2023.
John Womersley, ESS Director General
Byggstarten av ESS Campus är en viktig milstolpe på vägen för denna unika forskningsanläggning, som kommer att bidra till att lösa de samhällsutmaningar som världen står inför. ESS Campus blir vårt ansikte utåt och vi har fokuserat på att optimera helhetsupplevelsen för anställda och besökare.
Agneta Nestenborg, Acting ESS Director General
Vårt mål är att skapa en trivsam och stimulerande miljö på ESS Campus som underlättar forskarnas arbete och bidrar till banbrytande forskning. Tillsammans med Skanska arbetar vi för att hitta lösningar som uppfyller våra högt ställda krav på de framtida byggnaderna.
Karin Svedin, ESS Project Manager Campus
Vi är hedrade över att välkomna Italiens president och Kungaparet till ESS, en europeisk forskningsanläggning som kommer att bli världsledande i sitt slag. Italiens medlemskap i ESS är ett bra exempel på landets långvariga engagemang i europeiskt samarbete inom vetenskap och teknologi. Italien och Sverige arbetar tillsammans med de andra medlemsländerna för att säkerställa att ESS blir ett forsknings- och innovationscenter i världsklass för forskare från hela världen.
Lars Börjesson, Chair European Spallation Source ERIC Council
ESS är ett europeiskt flaggskepp för vetenskap och innovation, som byggs med hjälp av avgörande bidrag från våra samarbetspartner i hela Europa. Driftsättningen av jonkällan är en viktig milstolpe för projektet och ett bevis för det utomordentliga samarbetet med vår italienska in kind-partner INFN-LNS, som har levererat ett tekniskt mästerverk till ESS.
John Womersley, ESS Director General
INFN har genom sin expertis och erfarenhet, och med hjälp av ett effektivt lagarbete lett av LNS (Southern National Laboratories) bidragit med högteknologisk utrustning till ESS. De avancerade teknologier som krävs för att förverkliga jonkällan och LEBT utgör en innovationsmöjlighet inom banbrytande fysikforskning där den italienska industri som varit involverad i projektet återigen levererat.
Speranza Falciano, vice ordförande för INFN.
Vi är stolta att kunna visa ESS för Säkerhetsrådet. Vi talade om teknologisk utvecklig och globala utmaningar och hur forskning och innovation kan användas för att möta dagens problem och kriser.
Utrikesminister Margot Wallström
Vi är hedrade och glada över att ta emot FN:s Säkerhetsråd i dag. ESS är ett lysande exempel på internationellt samarbete, med europeiska länder som samlar sina resurser för att bygga anläggningen och med anställda från hela 50 länder. Men ESS är mer än bara en symbol för samarbete – det här besöket betonar den nyckelroll som vetenskaplig och teknisk innovation måste spela för att hjälpa till med att ta itu med världens viktiga utmaningar, från hållbar energi till hälso- och sjukvård över bättre materialanvändning.
John Womersley, ESS Director General
En av anledningarna till att ESS placerades i Lund var våra ambitiösa hållbarhetsmål. Vi avser att sätta en ny standard för stora forskningsanläggningar och där är återvinningen av vår spillvärme avgörande. E.ON kommer att vara en utmärkt partner för ESS i vårt arbete för att bli en av de mest hållbara forskningsanläggningarna i världen.
John Womersley, ESS Director General
E.ON har varit med i processen för att ta fram ESS energikoncept, och vi har fortsatt ett spännande utvecklingsarbete framför oss kring denna energilösning
Kent Hedin, ESS Head of Conventional Facilities
ESS Campus blir det första besökarna möter när de kommer till ESS i Lund och en mötesplats där forskare från hela världen tillsammans med ESS-anställda kommer att samlas för att förbereda experimenten.
John Womersley, ESS Director General
Vårt fokus har varit att ta fram en bra och kreativ arbetsmiljö för våra anställda i en hållbar byggnad som samtidigt är ett exempel på modern och stilren arkitektur
Karin Svedin, ESS Project Manager Campus
IPAC är ett skyltfönster för alla fantastiska framsteg inom internationell acceleratorvetenskap och -teknik, och samlar i Köpenhamn mer än 300 representanter för företag, laboratorier och universitet. Det innebär en unik möjlighet för ett spännande och givande utbyte mellan industri och forskningsinstitut, mellan yngre och mer erfarna kollegor, tvärs över landgränser och forskningsfält.
Gianluigi Arduini, CERN Head of Accelerators & Beam Physics Group och ordförande för IPAC:s organisationskommitté
Acceleratorer är verktyg för upptäckter, vilket CERN nyligen visade med upptäckten av Higgs-partikeln. Det gör IPAC till den ideala mötesplatsen för toppforskare, ingenjörer och industrirepresentanter som vill utforska nya möjliga vägar att förbättra dessa fantastiska maskiners upptäcktspotential.
Mats Lindroos, ESS Head of Accelerator Division och ordförande för IPAC:s lokala organisationskommitté
Jag är mycket glad över att besöka European Spallation Source och få veta mer om denna imponerande anläggning. Detta viktiga forskningsprojekts komplexitet innebär att vi har mycket att vinna på att arbeta tillsammans. Jag ser fram emot resultaten av fortsatt samarbete mellan kanadensiska och svenska innovatörer och forskare.
David Johnston, Kanadas generalguvernör
Kanada är en viktig samarbetspartner för Sverige och vi hoppas genom det här statsbesöket kunna utöka våra samarbeten inom forskning och innovation. Som värdland för ESS välkomnar Sverige internationella partners i detta globala forskningsinfrastrukturprojekt.
Helene Hellmark Knutsson, Sveriges Minister för högre utbildning och forskning
Både Sverige och Kanada inser vikten av fortsatta investeringar i den forskningsinfrastruktur som behövs om vi ska göra framsteg inom tjugohundratalets viktigaste övergripande utmaningar, såsom energi, material och hälsovård. ESS är ett utmärkt exempel på en sådan investering och vi hoppas kunna bidra till att främja en djupare samarbetsrelation mellan svenska och kanadensiska forskare under det kommande årtiondet.
John Womersley, ESS Director General
Med stöd från EIB, NIB och SEK kan vi fortsätta arbetet med att i fortsatt snabb takt bygga världens främsta forskningsanläggning baserad på neutroner. Det är viktigt för ESS att säkerställa likviditeten för att möta projektets kostnader och undvika kostsamma förseningar.
Agneta Nestenborg, ESS Director for Administration
Det är fullkomligt logiskt för EIB att stödja en europeisk forskningsinfrastruktur som kommer att underlätta vetenskapliga samarbeten mellan länderna i Europa. Dessutom skapar ESS unika, banbrytande forskningskapacitet betydande och spännande nya möjligheter inom biovetenskap, energi- och miljöteknik, som också är prioriterade mål för EIB.
Jan Vapaavuori, EIB Vice-President
ESS kommer att bli en av de största materialforskningsanläggningarna i Europa, och den bygger på samarbete och kunskapshantering i regionen. NIB bidrar till att göra denna flervetenskapliga anläggning till ett viktigt nav för nordisk forskning och innovation.
Henrik Normann, NIB President & CEO
Lars Börjesson, ordförande för European Spallation Source ERIC Council.
John har stor erfarenhet som forskare och som chef för stora organisationer för forskningsinfrastruktur. Han är dessutom en nyckelperson inom utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Alla medlemsländerna är övertygade om att John är rätt person och att han kommer fortsätta Jim Yecks utmärkta arbete med att leda bygget och leverera en världsledande anläggning till forskarna.
John Womersley
Jag ser fram emot att börja på ESS. Det är ett av Europas största och mest synliga nya forskningsprojekt. Forskare, personal, partnerinstitut och länder över hela Europa arbetar tillsammans för att bygga vad som kommer att bli världens ledande neutronkälla för materialforskning och life science. ESS imponerande framsteg går att se på byggplatsen i Lund och jag är fast besluten att upprätthålla den positiva utvecklingen.
Jim Yeck, ESS Director General
Det gläder mig att lämna över organisationen till John. Hans erfarenhet, kompetenser och entusiasm gör honom till rätt person att leda ESS genom konstruktionsfasen och in i driftsfasen.
ESS har en pressad tidsplan och för att hålla den är det viktigt att vi nu kunnat lämna in en så genomarbetad ansökan till SSM. Vi har en bra dialog med SSM, vilket är avgörande för en sådan här tillståndsprocess i flera steg, där så många olika säkerhetsaspekter måste tas i beaktande.
John Haines, ESS Associate Director of Environment, Safety, Health & Quality
ESS tar säkerhet på största allvar och vi kommer att följa SSM:s anvisningar till punkt och pricka. Den här ansökan är betydligt mer omfattande än den första och ger SSM ett bra underlag för att fatta beslut.
Peter Jacobsson, ESS Head of Environment, Safety, Health and Quality
Installationen av evakueringsröret är viktig eftersom den representerar inte bara den första ESS-komponenten i acceleratortunneln utan också den första hårdvaran på ESS-bygget
Wolfgang Hees, Senior Cryogenics Engineer på ESS
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp