Höstens boknyheter inom Äldreomsorg, Medicin, Hälsa, Tandvård, Förskola och Skola

Gothia Fortbildnings höstutgivning tar upp flera aktuella ämnen inom Äldreomsorg, Medicin, Hälsa, Tandvård, Förskola och Skola. Våra böcker är kvalitetssäkrade och vänder sig till professionen, men många titlar kan också läsas med behållning av anhöriga och andra intresserade. Våra författare är uppskattade föreläsare runt om i landet och några av dem medverkar på Psykologiscenen, Bokmässan 2019 i Göteborg.

 

ÄLDREOMSORG

Detta är demens – fakta om en folksjukdom
Författare: Margareta Skog
Demens är en av de vanligaste folksjukdomarna och räknas sedan 2012 som en av världens stora hälsoutmaningar. För att möta och vårda den växande gruppen av personer som drabbas krävs ökad kunskap. Inte minst att förstå att demens inte är en sjukdom utan ett samlingsnamn för många olika symtom som påverkar hjärnan.

Det här är den första boken som presenterar de fem vanligaste demensdiagnoserna, vad som kännetecknar dem och vilka behov de olika patientgrupperna har. Boken lyfter också ovanligare diagnoser och symtom som ofta misstolkas som demens. Den förklarar och belyser även BPSD, beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Budskapet är att en ökad medvetenhet om vad kognitiva sjukdomar innebär för den drabbade och närstående ger större möjlighet till en personcentrerad vård och omsorg. Boken kan även användas som uppslagsbok och varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor.

Boken vänder sig till yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom och kognitiv svikt. Den kan även läsas av närstående och andra som vill veta mer.

Margareta Skog är leg. sjuksköterska, med. dr i omvårdnad med inriktning mot äldre och områdesansvarig, tema åldrande på Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har tidigare varit lektor på Sophiahemmet Högskola samt rektor för Silviahemmet. Hon är också en av föreläsarna på Demenssjukdom & kognitiv svikt hos äldre den 21 november 2019 i Umeå.

ISBN: 978-91-7741-130-7
Utgivning: 15 oktober

Pris: 240 kr exkl moms

MEDICIN OCH HÄLSA

Könsdysfori bland barn och ungdomar
Författare: Louise Frisén
I boken beskrivs hur en könsdysforiutredning och en könsbekräftande behandling går till. Vi får också en bakgrund hur könsutvecklingen går till och olika förklaringsmodeller till vad som kan ligga bakom dysforin. Fakta varvas med fallbeskrivningar.

Louise Frisén är överläkare i barn- och ungdomspsykiatri och docent vid Karolinska Institutet. Hon arbetar kliniskt i BUP-team för könsidentitetsutredningar av unga med barn och ungdomar med könsdysfori. Hon är också en av föreläsarna på konferensen Skolsköterskan 2019 den 13 november.

ISBN: 978-91-7741-155-0
Utgivning: november

Lust & olust – om sex, närhet och anknytning
Författare: Malin Drevstam
I nya boken Lust & olust förklarar sexologen och psykoterapeuten Malin Drevstam hur vår tidiga anknytning formar våra förväntningar och upplevelsen av intimitet och sex som vuxna.

Undviker du närhet för att slippa riskera att det leder till sex? Eller rusar du iväg i tanken och blir rädd att relationen är på väg att ta slut om ni inte haft sex på ett par veckor? Har du funderat på varför sex blir som det blir i olika relationer? I Lust & olust – om sex, närhet och anknytning berättar Malin Drevstam om hur vår tidiga anknytning formar våra förväntningar och upplevelsen av intimitet och sex som vuxna. Här får du få ta del av typiska problem som Malin möter på sin mottagning, kompletterat med den senaste forskningen inom anknytning i vuxna sex- och kärleksrelationer.

I boken finns också praktiska övningar med målet att öka din sexuella självkännedom och självkänsla. Du får förslag på hur du kan förändra beteendemönster i en sundare och stärkande riktning. Målet är att du, genom att förstå vad som format dig, ska känna större medkänsla med dig själv och ägna mindre tid åt självkritik och mer tid åt ett avslappnat och tryggt sexuellt utforskande.

Malin Drevstam, socionom, leg. psykoterapeut och sexolog, har många års erfarenhet från egen praktik. Fredagen den 27 september kl 17.00 – 17.45 medverkar Malin i en Psykologisk salong på Psykologiscenen, Bokmässan.

ISBN: 978-91-7741-095-9
Utgivning: 16 september
Pris: 225 kr exkl moms.

Bäckenbotten – att förebygga skador
Författare: Ann Olsson (huvudredaktör), Cecilia Lind, Mia Fernando, Emilia Rotstein
Den här boken är ett stöd för barnmorskor i möten med kvinnor före, under och efter förlossningen.
Ur innehållet: anatomi och definition av bäckenbottenskador, att förebygga bristningar under graviditet och förlossning samt klipp, inspektion, palpation och diagnos efter förlossningen. Även suturering och eftervård. Boken innehåller dessutom ett antal positiva och negativa patientberättelser.

Ann Olsson är kvalitetsutvecklare, barnmorska och medicine doktor. Cecilia Lind är barnmorska och vårdutvecklare. Mia Fernando är fysioterapeut med specialinriktning mot gravida, nyförlösta och kvinnor med gynekologiska besvär. Emilia Rotstein är gynekolog med inriktning på urogynekologi och arbetar på Karolinska Bäckenbottencetrum.

ISBN: 978-91-7741-140-6
Utgivning: november

Autistiska speglingar (-- preliminär titel --)
Författare: Serena Hasselblad, Dennis Hansson (redaktör)
Vad är autism? Vad innebär det att leva med autism? Svaren på dessa frågor har återkommande formulerats inom psykiatrin, av forskare och av föräldrar till autistiska barn – det vill säga av personer som inte själva har autism.

Texterna i den här boken är resultatet av en grupp autistiska vuxna som träffats för diskussioner kring identitet och för att dela och jämföra personliga erfarenheter – för att spegla sig i varandra. Ämnen som tas upp är bland annat annorlunda tänkande, perception, känslor, strategier i vardagen och återhämtning.

Serena Hasselblad, föreläsare, utbildare, projektledare. Dennis Hansson, journalist, fotograf, huvudredaktör för boken och har bidragit med texter och bilder.

ISBN: 978-91-7741-203-8
Utgivning: oktober

Prata mat med småbarnsföräldrar
Författare: Sara Ask
Många föräldrar är oroliga över barns matvanor, till exempel att barnet äter för mycket, för lite, är hård i magen etc. Frågor som barnhälsovården behöver hantera på ett bra och konstruktivt sätt. Den här boken ger konkreta tips och råd för personalen inom barnhälsovården så att de lyckas med ett konstruktivt samtal om mat. Syftet med skriften är inte att ersätta dietistkontakt där sådan behövs utan att de samtal som redan i dag sker ska bli så bra som möjligt. Boken är baserad på Livsmedelsverkets riktlinjer och den forskning som finns kring barn och mat och är skriven av en av Sveriges främsta barndietister, Sara Ask.

Sara Ask är legitimerad dietist, med gedigen klinisk erfarenhet från Karolinska universitetssjukhuset. Sedan några år tillbaka ägnar hon sig helt åt sin egen verksamhet och skriver artiklar, webbtexter och fackböcker. Hon är också en ofta anlitad föreläsare i ämnet mat.

ISBN: 978-91-7741-170-3
Utgivning: oktober

Pris: 215 kr exkl moms

TANDVÅRD

Estetisk Tandvård
Författare: Hilda Zollitsch, Cecilia Ömo
Estetisk tandvård är en grundbok som vänder sig till tandläkare och tandläkarstudenter med intresse för estetisk tandvård. Förutom ämnen som den viktiga kommunikationen med patienten tar boken upp bland annat fotografering, färglära och smile design och beskriver med hjälp av ett antal patientfall hur man kan lösa olika estetiska utmaningar. Fokus ligger på ett minimalinvasivt arbetssätt som inte kräver omfattande och komplicerade protetiska och kirurgiska insatser.

Hilda Zollitsch är tandläkare med examen från Karolinska institutet. Hon har lång erfarenhet som

privattandläkare och har också arbetat som distriktstandläkare på Seychellerna. År 2001 bytte hon bana och utbildade sig till medicin- och vetenskapsjournalist vid Stockholms universitet. Hon har arbetat som frilansjournalist och varit redaktör för tidningen Fysioterapi. Sedan 2016 är hon chefredaktör för Tandläkartidningen.

Cecilia Ömo är privatpraktiserande tandläkare sedan drygt 20 år och driver Birka Tandhälsa i Stockholm. Hon är ackrediterad medlem i American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD) och Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD), där hon också sitter i ackrediteringskommittén. Hon är även medlem i Scandinavian Academy of Esthetic Dentistry. Cecilia har publicerat en artikel i Journal of Cosmetic Dentistry (JCD) och är ofta anlitad kursgivare inom området estetisk tandvård. Hon föreläser även internationellt.

ISBN: 978-91-7741-104-8
Utgivning: november

FÖRSKOLA

Språklig förebild i förskolan
Författare: Karolina Larsson
Utvecklingen av kommunikation, språk och samspel är central genom hela barndomen. Hur vi språkar och kommunicerar i förskolan är viktigt för barnens identitetsutveckling och självbild. Med språket kan vi kan signalera delaktighet, respekt och trygghet. Att arbeta med språk och kommunikation är ett värdegrundsarbete.

Språklig förebild i förskolan handlar om att vara samtalspartner till barn och hur vi vuxna kan utvecklas som språkliga förebilder. Karolina Larsson beskriver hur barn utvecklar sitt språk och sin kommunikation. Eftersom barn speglar sig och sitt språkande i vuxna behöver pedagogen rikta sin uppmärksamhet mot sig själv som samtalspartner istället för att fokusera på barnet.

Boken vidgar förståelsen för varför och hur vi behöver tänka som språkliga förebilder. Hur skapar vi en språkmiljö som ger varje barn förutsättningar till ett väl utvecklat språk? Den ger också konkreta tips på hur vi kan arbeta för att stimulera barnens språkutveckling, till exempel genom vårt sätt att ställa frågor, kroppsspråket, samarbetet med vårdnadshavarna, högläsning eller genom att hänga upp ord- och begreppslistor i förskolan.

Karolina Larsson är leg. logoped, föreläsare och författare. Hon arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare i Halmstads kommun och driver också det egna företaget Ut med språket AB.

ISBN: 978-91-7741-173-4
Utgivning: 31 juli

Pris: 250 kr exkl moms

Barnskötare – att främja utveckling och lärande
Författare: Maria Nygren, Ramona Krantz
I den här boken beskriver två erfarna och professionella barnskötare läroplansuppdraget utifrån ett barnskötarperspektiv. De vill stärka andra barnskötare i sin yrkesroll och inspirera dem att ta mer plats än vad de tidigare kanske har gjort. Boken, som ger en inblick i och förförståelse för yrket, är också lämplig för de som vill veta mer om vad det innebär att arbeta som barnskötare.

Nya läroplanen skriver att barnskötare ska medverka till att främja barns utveckling och lärande. Det innebär att de ska vara en tydlig del av lärprocesserna och då är det en förutsättning att de också är delaktiga i planering och utvärdering av undervisningen. Det förutsätter att de kan sin läroplan och förstår sitt uppdrag. Författarna utgår från sin egen yrkeslivserfarenhet och boken är förankrad i forskning och beprövad erfarenhet.  

Maria Nygren är utbildad barnskötare med vidareutbildning och har arbetat i förskolan i mer än 20 år. Ramona Krantz är utbildad barnskötare med påbyggnadsutbildning och har arbetat i förskolan mer än 18 år. De arbetar inom Nilswiks förskolor i Kisa.

ISBN: 978-91-7741-167-3
Utgivning: november

Barns sociala och emotionella lärande - utifrån förskolans läroplan
Författare: Lars Löwenborg
I förskoleåldern är barn som mest mottagliga för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter är som störst. Då gäller det för förskolan att ge barnen en bra grund att bygga det livslånga lärandet på.

De sociala och emotionella färdigheterna är beståndsdelar som bygger upp, och som behövs för att lära, de förmågor som beskrivs i läroplanen. I den här boken kopplar Löwenborg det sociala och emotionella lärandet till förskolans nya läroplan, Lpfö 18.

Boken är indelad i två delar och i den första beskrivs förskolans roll i barnens lärande och utveckling. Löwenborg ger också en sammanställning av de sociala och emotionella färdigheternas betydelse för barnen, lärandet, samt deras betydelse för samhället i stort. Bokens andra del fokuserar på olika sociala och emotionella färdigheter som är viktiga att utveckla. Författaren ger konkreta exempel, övningar och förslag på hur man i förskolan kan arbeta för att utveckla olika färdigheter.

Den här boken är en omfattande vidareutveckling av författarens tidigare bok Färdigheter för livet (Gothia Fortbildning, 2015).

Lars Löwenborg är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och konsult och författare inom främst social och emotionell utveckling.

ISBN: 978-91-7741-157-4
Utgivning: november

SKOLA

Att vända en klass – från oro till fokus
Författare: John Steinberg, Åsa Sourander

Tusentals lärare har läst boken Att vända en klass. Nu kommer en reviderad upplaga av författarna John Steinberg och Åsa Sourander. Boken ger lärare verktyg och metoder för att åstadkomma fokus, arbetsro och engagemang i en orolig eller omotiverad klass.

Författarna visar hur man kan skapa fungerande vardagsrutiner, ett konstruktivt gruppklimat och arbetsmetoder som är anpassade efter elevernas mognadsnivå. Som lärare får man hjälp att analysera sitt eget arbetssätt och sitt sätt att leda en grupp. John Steinbergs teoretiska kunskap varvas med klassläraren Åsa Souranders verklighetsnära berättelser om hur hon praktiskt gick till väga för att vända en ofokuserad klass.

Boken är ett värdefullt verktyg för alla pedagoger som leder grupper och riktar sig framför allt till lärare i F–9, men kan läsas av alla pedagoger.

John Steinberg är fil.dr i pedagogik. Han har arbetat som universitetslektor och som rektor och är författare till ett 50-tal böcker.

Åsa Sourander är specialpedagog vid barn- och elevhälsan i Sigtuna kommun och tidigare klasslärare och författare till tre böcker i pedagogik.

ISBN: 978-91-7741-160-4
Utgivning: 2019-07-12
Pris: 250 kr exkl moms

Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan
Författare: Marie Nilsson Nordfors
Elever i särskolan behöver utveckla sina adaptiva förmågor. Dagens läroplaner fokuserar på kunskap och centralt innehåll men beskriver även förmågor som eleverna ska utveckla. Att visualisera och konkretisera dessa förmågor hjälper elever med intellektuell funktionsnedsättning att få syn på vad lärandet handlar om och motiverar även till lärande. Marie Nilsson Nordfors har skrivit boken Lära för livet som visar på ett arbetssätt för att utveckla elevens förmågor och som aktiverar tänkandet.

När eleverna i särskolan upplever undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull blir de motiverade. Ett sätt att visualisera och konkretisera det lärande som ska ske är att medvetandegöra de fem förmågorna; samarbete, ansvar, kreativitet, reflektion och kommunikation. Det ger den nya boken Lära för livet konkreta exempel på.

Marie Nilsson Nordfors arbetar som specialpedagog och förstelärare. Hon har en fil. mag. i specialpedagogik och jobbar även som fortbildare samt med läromedelsutveckling.

Utgivning: 12 juli 2019
ISBN: 978-91-7741-099-7
Pris: 250 kr exkl moms

Vässa undervisningen – en liten handbok i konsten att ställa stora frågor
Författare: Malin Larsson och Tommy Lucassi

Genom att ställa genomtänkta och särskilt utformade frågor kan du som lärare få både eleverna och undervisningen att växa. Rätt ställda frågor får eleverna att tänka ett varv till och säga sin mening och visar att du som lärare tar elevernas tänkande på allvar.

Boken Vässa undervisningen – en liten handbok i konsten att ställa stora frågor innehåller 470 frågor att använda direkt i undervisningen. Författarna till boken har medvetet skalat bort bakgrundsfakta och teori för att du som lärare snabbt ska kunna ta till dig frågorna och testa dem på en gång i klassrummet.

Frågorna i Vässa undervisningen är indelade i 14 kategorier som till exempel strategifrågor, metafrågor, jävlar anamma-frågor och fostransfrågor och kan användas av alla lärare, oavsett ämne – i grundskolan och på gymnasiet.

Malin Larsson är lärare i svenska i årskurs 7–9 och förstelärare. 2014 tilldelades hon Svensklärarpriset. Tommy Lucassi är lärare i matematik, NO och teknik. Han är ämnesutvecklare och utbildningsledare.

ISBN: 978-91-7741-134-5
Utgivning: 2019-07-17
Pris: 205 kr exkl moms

Design för skolorganisation – i praktiken
Författare: Maria Kempe, Anna Bengtsson

Skolan ska anpassas efter de elever som går där, inte tvärt om. Det innebär att vi måste flytta fokus från individen till skolan som organisation för att kunna skapa en skola som är tillgänglig och erbjuder utveckling och lärande åt alla elever. Ansvaret för detta delas av rektor, lärare och elevhälsans professioner. Det handlar om att bygga en verksamhet med förmåga till flexibilitet och ständig förbättring – kvaliteter som är utmärkande drag i en formativ och lärande organisation. Men hur kan en sådan organisation konkret se ut och byggas upp?

Design för skolorganisation ska kunna fungera som inspiration och som exempel på hur en formativ och lärande organisation kan se ut i praktiken. Boken tar upp forskning om hur man framgångsrikt kan organisera en skola men framförallt beskriver författarna hur de byggt upp sin egen organisation och går igenom de olika forum och rutiner de skapat för att få till lärande, utveckling och att arbeta tillsammans.

Maria Kempe Olsson arbetar som rektor och Anna Bengtsson som specialpedagog. Många av exemplen i boken kommer från den period då de båda arbeta tillsammans på en F-6-skola. Båda har lång erfarenhet av att arbeta inom skolan och har tidigare arbetat som lärare. Maria har även arbetat som specialpedagog. Tillsamman ägnar de sig också åt att föreläsa, utbilda och skriva kring frågor som har med skolutveckling och elevhälsa att göra.

ISBN: 978-91-7741-107-9
Utgivning: oktober

Illustrationen till detta pressmeddelande ägs av Josephine Skapare får ej återges eller publiceras. 

Presskontakt
Pia Leufstedt

PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
072-050 39 04

Helén Kim
Projektledare Skola
helen.kim@gothiafortbildning.se
076-677 58 12

Gothia Fortbildning grundades 1951 och erbjuder kompetensutveckling för professionella inom vård, skola och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

kommunikation böcker skola hälsa undervisning barn Språk sex medicin läroplan utveckling folksjukdom Bokmässan förskola föräldrar Demens Karolinska psykiatri förlossning graviditet BVC MVC äldreomsorg autism specialpedagogik lärare klass författare Bokutgivning elev Förskollärare tandvård höst matvanor Värdegrund särskola Boknyheter lärande anknytning tandläkare pedagog Patient eftervård barnmorska Malin Larsson närhet bäckenbotten Cecilia Lind förstelärare specialpedagog förskolepedagog sara ask intimitet John Steinberg barnskötare gothia fortbildning lars löwenborg värdegrundsarbete malin drevstam margareta skog sexolog dietist anna bengtsson mödrahälsovården Psykologiscenen motiverande undervisning Lpfö18 Åsa Sourander Lust olust Marie Nilsson Nordfors adaptiva förmågor Att vända en klass Karolina Larsson Språklig förebild i förskolan Vässa undervisningen Ann Olsson Autistiska speglingar Serena Hasselblad Dennis Hansson autistiska barn Mia Fernando socialt lärande Emilia Rotstein Hilda Zollitsch Cecilia Öhmo tandläkarstuderande estetisk tandvård Cecilia Eichenholz Öhmo Tommy Lucassi logope Maria Nygren Ramona Krantz språkutvecklare skrivutvecklare läsutvecklare bäckenbottenskador Utgivning Höstens boknyheter Detta är demens Design för skolorganisationen Könsdysfori Louise Frisén Barns sociala och emotionella lärande utifrån förskolans läroplan Prata mat med småbarnsföräldrar barnhälsovården emotionellt lärande Lära för livet Maria Kempe

Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. I december 2020 bytte företaget namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.