Dela

Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. I december 2020 bytte företaget namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  Projektledare marknad: Vård & Omsorg


  072-050 39 04
 • Helén Kim

  Projektledare marknad: Skola


  076-677 58 12
 • HIlda Widaeus

  Marknadschef


  072-050 40 93
 • Bo Westerdal

  VD


  08-462 26 10
 • Besöks- och budadress
  Gothia Kompetens, Box 22543, 104 22 Stockholm. Besöksadress: Kungsholmstorg 5 Stockholm
 • Andra Pressrum

  Citat

  Det är viktigt att skapa bra rutiner för att få det att fungera. Det gäller allt från hur man pratar om det till anmälningsskyldigheten.
  Björn Tingberg
  Barn som far illa finns i alla miljöer, men det krävs att vi upptäcker dem. Ibland behövs det lite mer kunskap och ibland behövs tydliga rutiner eller ett större civilkurage för att vi ska stå upp för barns rättigheter att få leva ett liv som inte innehåller våld, kränkningar eller andra former av utsatthet.
  Björn Tingberg
  Det här är ett systematiskt arbete där vi kartlägger alla elever, en gång per år. Det ger en tydlig bild av elevgruppen så att vi vet vad vi behöver kompensera i lärmiljön, vilka styrkor och brister som finns i förmågorna.
  Anna Morell, specialpedagog och författare
  Vi får en gemensam plattform att stå på och då kan vi tillsammans arbeta för att skapa bättre förutsättningar för lärandet hos alla elever.
  Jenny Karlsson, specialpedagog och författare
  Vi har skrivit en praktisk och konkret handbok utifrån våra egna erfarenheter
  Fanny Eklund och Sanna Halfdan
  Vi vill peppa läsaren och ingjuta lite hopp och mod att våga, för vinsterna är stora, både för huvudpersonen och de som jobbar med dem.
  Fanny Eklund och Sanna Halfdan
  Jag vill skapa förståelse för kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning. Jag vill visa att det varken behöver vara svårt, komplicerat eller ta en massa kvalitetstid från samvaron med barnen.
  Susanne Svedberg, leg. förskollärare och kvalitetschef i Nyköpings kommun
  Det ska inte spela någon roll var i landet barnet har sin förskola. Det ska finnas likvärdiga förutsättningar att utvecklas och lära i en förskola med hög kvalitet.
  Susanne Svedberg, leg. förskollärare och kvalitetschef i Nyköpings kommun
  Att prata patientsäkerhet och andra krav som ställs via hälso- och sjukvårdens lagstiftning tonas ibland ner av chefer som inte har den medicinska kompetensen. Men kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är viktigt för EMI och kan inte tonas ner.
  Susann Magnusson
  EMI har ofta en ledning som saknar medicinsk kompetens. Chefer inom elevhälsan som är rektorer har en stor kunskap om skollagen och skolans verksamhet. Att de också skulle vara insatta i hälso- och sjukvårdens hela lagstiftning är knappast rimligt, men det är nödvändigt om de ska leda denna typ av verksamhet.
  Susann Magnusson
  Personalens kompetens är nyckeln för att förebygga vårdskador, minimera risker och därigenom uppnå en patientsäker verksamhet av hög kvalitet för alla elever.
  Susann Magnusson
  Patientsäkerhets- & kvalitetsarbete är mycket bra, välskriven och uppfyller väl sitt syfte. Helhetsbetyg: 4.
  Lektör Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 20, 2021.
  Om vi kan lägga en god grund för samverkan redan under introduktionen ökar förutsättningarna. Det gynnar barnens utveckling och lärande.
  Anna Hellberg Björklund, leg. psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi
  Förskolan måste alltid hitta vägar att nå fram, även till de föräldrar där det är särskilt utmanande att skapa relation och samarbeta.
  Anna Hellberg Björklund, leg. psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi
  Vi behöver observera miljön och reflektera över vad som medverkar och vad som motverkar tillgängligheten och lärandet.
  Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare
  Den fysiska, sociala och pedagogiska tillgängligheten bidrar vart och ett med viktiga pusselbitar för att åstadkomma utveckling och lärande.
  Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare
  Det är många lärare som vittnar om att de är oroliga för att bli anmälda till Skolinspektionen eller att de blir utsatta för påtryckningar vid betygsättning.
  Maria Refors Legge, jurist, expert på skoljuridik och författare.
  Med kunskap om vad som gäller i de här frågorna kan lärare stå stadigare i relationen med till exempel vårdnadshavare eller rektor kring betygssättning eller ordningsfrågor. Det hoppas jag kan ge en större trygghet.
  Maria Refors Legge, jurist, expert på skoljuridik och författare.
  För att tillgodose barnets rättigheter behöver vi inom socialtjänsten, i kontakterna med barnen och deras anhöriga, alltid utgå från ett barnrättsperspektiv. Det baseras på rättigheterna, barnets eget perspektiv och vårt vuxna barnperspektiv.
  Åsa Ekman
  Att barnkonventionen blev lag har bland annat att göra med att man sett brister i hur den har använts. Vi hoppas att vår bok ska fungera som ett stöd i konsten att gå från ord till handling i vad lagen faktiskt kan leda till, och som också gör skillnad för barn.
  Ann Rask Samuelsson
  En bok, både av uppslagskaraktär och konkret handledning, som bör vara en guldgruva för yrkesverksamma, studenter och alla andra som på olika sätt är engagerade i barnets rätt i allmänhet och inom det breda fält som socialtjänsten rör sig i, i synnerhet. Helhetsbetyg: 5.
  Lektör Bosse Forsen, Btj-häftet nr 19, 2021
  Utifrån barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet ger de väl ämnes- och handlingsförtrogna författarna här en gedigen, innehållsrik, mångfasetterad och inspirerande grund för fortsatt utvecklande arbete på olika nivåer inom det sociala fältet.
  Lektör Bosse Forssen, Btj-häftet nr 19, 2021
  Författarna Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson fokuserar här i första hand på vad barnkonventionen innebär inom socialtjänsten i olika sammanhang och där utsatta barn står i centrum.
  Lektör Bosse Forssen, Btj-häftet nr 19, 2021
  För att upptäcka funktionell förstoppning måste vi prata om det, men det gör vi sällan. Det är ett skamfyllt ämne som föräldrar ogärna tar upp på eget initiativ. Därför är det viktigt att vården vågar ställa frågan.
  Malin Borgström barnsjuksköterska, urotarmterapeut, forskare, författare
  Dessa barn och deras familjer har låg livskvalitet och barnen mår psykiskt dåligt. Skam och skuld fyller deras vardag, speciellt hos de barn som har avföringsinkontinens. Barnen tappar självkänsla och självförtroende och riskerar isolering. Att komma upp i skolålder med besvär från urinblåsa och/eller tarm riskerar mobbning, utanförskap och allt sämre livskvalitet.
  Malin Borgström
  Genom att ge barnen en god start redan från början av förskoletiden kan de utveckla olika färdigheter som hjälper dem att utveckla goda relationer och möta livets utmaningar.
  Lars Löwenborg, leg. psykolog, familjeterapeut, föreläsare, handledare och författare
  Barnen får möjlighet att lära sig att förstå både sig själv och andra genom lek, samtal och vardagssituationer. Det utvecklar barnets självkänsla, sociala kompetens och empati.
  Björn Gíslason, leg. psykolog, föreläsare och författare
  Vi behöver ge arbetslaget tid och verktyg för att diskutera pedagogik och undervisning. Då kan vi också utveckla skolan.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
  Samhället och skolan är alldeles för komplexa för att lärare ska kunna lyckas utan stöd och utan att vara del i ett lag med en gemensam riktning.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
  Hjälp varandra att lyckas. Det finns inget annat sätt.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
  Vi behöver skapa samsyn kring vårt uppdrag för att öka möjligheterna till likvärdighet inom förskolan.
  Veronica Nytomt, leg. förskollärare, föreläsare och författare
  Jag vill ge stöd, vägledning och perspektiv som kan bidra till reflektion och utveckling i arbetet.
  Veronica Nytomt, leg. förskollärare, föreläsare och författare
  Det är ett arbetssätt för att förstå ett problem eller utmaning på djupet, innan vi fattar beslut om insatser.
  Johanna Kjellén, gymnasielärare, utvecklingsledare och författare
  Genom läranderonder fokuserar vi på undervisningens inverkan på lärandet. Då fokuserar vi också på det vi kan påverka.
  Johanna Kjellén, gymnasielärare, utvecklingsledare och författare
  Endometrios är ett vanligt tillstånd och diagnosen måste alltid övervägas när kvinnor söker för buksmärta. Därför är det viktigt att sprida kunskap om sjukdomen både inom vården och hos allmänheten.
  Johanna Nordengren, överläkare vid endometrioscentrum, Skånes universitetssjukhus och författare till Endometrios – symtom och behandling
  Att få en kronisk sjukdom är tungt nog i sig, men att dessutom få en sjukdom som får andra människor att dra sig undan av rädsla, den drabbade att skämmas och anhöriga att inte våga berätta, det gör inte situationen lättare.
  Författarna till nya boken Schizofreni – livet med en psykossjukdom
  Vi har 10 år på oss att skapa möjligheter för eleverna att gå ut grundskolan med ett rikt och nyanserat språk. Låt oss ta tillvara på den tiden.
  Anne-Marie Körling, lärare och adjunkt vid Uppsala universitet.
  Jag vill förstå hur eleverna tänker. Om jag bara ser felet så förstår jag inte hur eleven kom fram till det. Oftast finns det en logisk tanke bakom. Det leder mig vidare i undervisningen och eleven i lärandet.
  Anne-Marie Körling, lärare och adjunkt vid Uppsala universitet.
  Barnhälsovården blir för många den enda plats de kan hämta stöd. Med mer kunskap och djupare förståelse för hur samspelet i anknytningsrelationen utvecklas kan BHV-sjuksköterskan lättare finna ett anknytningsstödjande förhållningssätt mot familjer
  Eva Lyberg, leg. psykolog och leg. barn- och ungdomspsykoterapeut
  Jag vill visa på hur pedagogerna med hjälp av kunskap och förståelse kring psykiskt hälsofrämjande forskning och arbete kan skapa en tydlig positiv förskolepedagogik som främjar barns positiva utveckling.
  Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare
  Det är viktigt för alla barn, och i synnerhet för de barn som på något sätt lever i utsatthet.
  Margareta Öhman, leg. psykolog, familjeterapeut och författare
  Det finns andra hinder på vägen till identifikation och risken för stigmatisering gör det än svårare att prata öppet om ämnet. Att peka ut ett barn som alkoholskadat är något som man helst vill slippa.
  Jenny Rangmar
  Samtidigt är det viktigt för adekvat rehabilitering, preventiva insatser och för insikt om de drabbade barnens problem, att kunskap i ämnet blir tillgänglig för alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete.
  Ihsan Sarman
  Vi behöver minska avhoppen från gymnasiet och skapa elever med framtidstro. Färre studieavbrott och omval skapar på sikt fördelar för både individ och samhälle.
  Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare och författare
  Det är i undervisningen med eleverna som vi lägger grunden för ett kärnfullt vägledningssamtal. Vi ska utmana eleverna, få dem att ompröva sina tankar och upptäcka nya vinklar på studier och yrkesliv. Det bidrar till att eleverna står stadigare inför sina utbildningsval.
  Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare och författare
  Jag är så otroligt tacksam att någon tog sig tid att nominera mig. Detta är stort för mig och betyder mycket. Jag är så glad och stolt.
  Charlotte Hübner, barnskötare och vinnare av Årets Förskolekraft 2021
  Med utmärkelsen Årets Förskolekraft vill vi lyfta de många fantastiskt skickliga pedagoger som arbetar i förskolan.
  Malin Ring, chefredaktör Förskoletidningen
  Syftet och målet med epistemisk tillit är att personen via erfarenheten av att bli lyssnad på och förstådd, kan knata ut i sin sociala kontext och återknyta till den. Eller kanske ompröva den, se på den med en ny blick som hjälper hen att ingå i ett socialt sammanhang. Det är extra viktigt för våra ungdomar och särskilt för dem som på olika sätt dragit sig undan den sociala världen. 
  Maria Wiwe, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
  Alla vi som arbetar med människor som kämpar med psykisk ohälsa vet att förtroendet till oss som behandlare är avgörande för att vi ska kunna hjälpa till. Teorin om epistemisk tillit bidrar med att bryta ned det breda och generella konceptet allians till något betydligt mer specifikt, konkret och kliniskt användbart.
  Maria Wiwe
  För att kunna hjälpa behöver vi skapa förtroende mellan personen som mår dåligt och ”hjälparen”. Det är här epistemisk tillit kommer in och kan bidra med konkreta verktyg.
  Maria Wiwe
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp