• news.cision.com/
 • Sectra/
 • Sectras bokslutskommuniké 2018/2019: Fjärde kvartalets orderingång dubblerad och det operativa resultatet ökar med 15 procent

Sectras bokslutskommuniké 2018/2019: Fjärde kvartalets orderingång dubblerad och det operativa resultatet ökar med 15 procent

Report this content

Pressmeddelande – Linköping den 28 maj, 2019 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) växer på marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet. Framgångarna bygger på hög kundnöjdhet och har sin grund i bolagets företagskultur, innovation och långsiktighet. Omfattande, långa kundkontrakt och tillväxtområden som börjar ta fart har bidragit till rekordhög orderingång. Samtliga finansiella mål är uppfyllda. Mot bakgrund av den goda utvecklingen och bolagets starka finansiella position föreslås att årsstämman beslutar att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram.

Räkenskapsåret i siffror

 • Orderingången ökade 42,9 procent till 2 132,8 MSEK (1 492,5).
 • Nettoomsättningen ökade med 16,9 procent till 1 413,5 MSEK (1 209,2). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 12,0 procent.
 • Rörelseresultatet ökade med 9,9 procent till 235,5 MSEK (214,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7 procent (17,7). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 0,7 procent.
 • Rörelseresultat enligt tidigare redovisning ökade med 8,3 procent till 259,0 MSEK (239,1), se not 3 sidan 24 i bifogad bokslutskommuniké.
 • Resultatet före skatt ökade 7,6 procent till 248,8 MSEK (231,2). Vid jämförelse exklusive jämförelseårets poster av engångskaraktär, ökade resultatet efter finansnetto med 12,0 procent.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital ökade till 250,7 MSEK (207,5).
 • Styrelsen och vd föreslår att årsstämman 2019 beslutar att 4,50 SEK per aktie överförs till aktieägarna genom en aktiesplit 2:1 i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Ingen ordinarie utdelning föreslås.

Kvartal 4 i siffror

 • Orderingången ökade 120,9 procent till 1 104,9 MSEK (500,3). Av orderingången under kvartalet uppskattas 13–23 procent avse fakturering inom 12 månader efter kvartalets utgång.
 • Nettoomsättningen ökade med 32,8 procent till 474,1 MSEK (357,1). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 27,3 procent.
 • Rörelseresultatet ökade 15,4 procent till 104,7 MSEK (90,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,1 procent (25,4). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 7,5 procent.
 • Rörelseresultatet enligt tidigare redovisning ökade med 29,7 procent till 108,6 MSEK (83,7), se not 3 sidan 24 i bifogad bokslutskommuniké.
 • Resultatet före skatt minskade 9,3 procent till 110,9 MSEK (122,3). Vid jämförelse exklusive jämförelseperiodens poster av engångskaraktär, minskade resultatet efter finansnetto med 1,4 procent.
 • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital minskade till 103,8 MSEK (114,7).

Förändrade redovisningsprinciper och ändrad tidpunkt för riskövergång och omräkning av koncern- och segmentsredovisningen

 I samband med införandet av IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 16 Leasingavtal har bolaget gjort en förnyad analys av sina kundavtal vilket lett fram till en ändrad syn på tidpunkten för riskövergång för de koncernfinansierade driftsavtalen i Storbritannien. En retroaktiv omräkning har skett av koncern- och segmentsredovisningen. Läs mer om effekterna av den ändrade bedömningen och de nya redovisningsstandarderna i bifogad bokslutskommuniké i Noter på sidorna 22–28. Förändringarna påverkar inte årets eller framtida kassaflöden.

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar
– Varje år medför Sectras produkter och tjänster bättre vård för miljontals patienter över hela världen. Vi hjälper också kunder att minska riskerna för avlyssning av samhällets viktigaste hemligheter samt för dataintrång och störningar i dess känsligaste infrastruktur.

– Vi fortsätter att växa. Särskilda satsningar görs på den amerikanska kontinenten där vi har mycket hög kundnöjdhet och stor tillväxtpotential. Vinster återinvesteras också i nya geografiska marknader samt fördjupade produkterbjudanden. Orderingången 2018/2019 passerade två miljarder kronor. Närmare hälften avser beställningar från helt nya kunder. Den kraftiga ökningen är främst kopplad till stora, fleråriga kundavtal inom verksamhetsområdet Imaging IT Solutions. Det är särskilt glädjande att våra tillväxtsatsningar och nya marknader inom både den medicinska delen och cybersäkerhetsområdet börjar ta fart. Omfattande och långa kundavtal ger oss stabilitet för de kommande åren, men leder också till stora svängningar mellan kvartalen.

– Kombinationen av stora tillväxtmöjligheter inom samtliga verksamhetsområden, vår stabila utveckling samt positiva underliggande kassaflöden och vinst inom kärnverksamheterna ger mig anledning att vara fortsatt optimistisk till framtiden.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad bokslutskommuniké.

Presentation av bokslutskommunikén
En presentation kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 28 maj 2019, kl. 12:00.
Plats: Operaterrassen i Stockholm
För att delta på plats, registrera dig via: financialhearings.com/event/11474/register/live_event
Följ live online: investor.sectra.com/event/year-end-report-2018-2019/
På denna webbsida kommer en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2019, kl. 08:15 CET.

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: https://sectra.com/.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Varje år medför Sectras produkter och tjänster bättre vård för miljontals patienter över hela världen. Vi hjälper också kunder att minska riskerna för avlyssning av samhällets viktigaste hemligheter samt för dataintrång och störningar i dess känsligaste infrastruktur.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Vi fortsätter att växa. Särskilda satsningar görs på den amerikanska kontinenten där vi har mycket hög kundnöjdhet och stor tillväxtpotential. Vinster återinvesteras också i nya geografiska marknader samt fördjupade produkterbjudanden. Orderingången 2018/2019 passerade två miljarder kronor. Närmare hälften avser beställningar från helt nya kunder. Den kraftiga ökningen är främst kopplad till stora, fleråriga kundavtal inom verksamhetsområdet Imaging IT Solutions. Det är särskilt glädjande att våra tillväxtsatsningar och nya marknader inom både den medicinska delen och cybersäkerhetsområdet börjar ta fart. Omfattande och långa kundavtal ger oss stabilitet för de kommande åren, men leder också till stora svängningar mellan kvartalen.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Kombinationen av stora tillväxtmöjligheter inom samtliga verksamhetsområden, vår stabila utveckling samt positiva underliggande kassaflöden och vinst inom kärnverksamheterna ger mig anledning att vara fortsatt optimistisk till framtiden.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB