Dela

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har verksamhet i Stockholm och Visby.

Kontakt

 • Pressfunktionen

  http://www.uhr.se/  010-470 06 91
 • Citat

  Alla som har åldern inne för att få göra högskoleprovet har kunnat anmäla sig till vårens provtillfällen. Jag kan konstatera att många vill skriva högskoleprovet nu när antalet platser inte längre är begränsat som det var 2020–2021. Och 74 478 är det högsta antalet anmälda sedan våren 2018.
  Eino Örnfeldt, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet, UHR.
  Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19. I dagsläget finns det inget krav på vaccinationspass för att få skriva högskoleprovet, men UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen. Vi har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov på ett smittskyddssäkert sätt.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet, UHR.
  Intresset för läkarutbildningar ökar från drygt 5 300 sökande i våras till nära 6 100 våren 2022. Samtidigt vill nära 15 300 personer gå sjuksköterskeutbildningar, det är en ökning med knappt 1 000 sökande. Detta är positivt eftersom behovet av sjuksköterskor fortfarande är stort.
  Carina Hellgren, t.f. avdelningschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Minskningen beror sannolikt på det förbättrade läget på arbetsmarknaden vilket har fått färre att söka till högskolan nu i vår. Minskningen är allra störst för sökande som är 25 år eller äldre – denna åldersgrupp minskar med åtta procent jämfört med våren 2021.
  Torbjörn Lindquist, utredare på Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Jag vill tacka alla som bidragit till att genomföra provet i dag på drygt 130 provorter.
  Eino Örnfeldt, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR).
  I slutet av nästa vecka börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna. Den 30 november får provdeltagarna besked om sina resultat och UHR publicerar normeringstabellerna på Studera.nu.
  Charlotte Johansson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR)
  Intresset för att söka högskoleutbildning är fortfarande på en hög nivå jämfört med före pandemin. Men vi ser nu en avmattning jämfört med 2020 och 2021.
  Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Vår analys av antagningen till höstterminen 2021 visar att de yngsta som grupp i stort sett klarar sig lika bra nu som de gjorde höstterminerna 2020 och 2019. Huvudförklaringen är att fler unga har antagits på sina gymnasiebetyg.
  Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  För enskilda individer som inte har fått anmäla sig till högskoleprovet kan ett uteblivet provresultat ha haft stor betydelse. Det gäller särskilt för dem som sökt populära utbildningar där det är hög konkurrens om platserna.
  Torbjörn Lindquist, utredare vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
  Det fortsatt rekordstora intresset för högre utbildning kan till stor del förklaras av den långvariga coronapandemin. Den största förändringen finns bland sökande som är 35 år eller äldre – här har 47 329 antagits till distansutbildning, en ökning med 13,6 procent jämfört med hösten 2020.
  Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Att fler äldre söker distansutbildningar skulle kunna bero på att fler har vant sig vid online-formatet. Det är också en utbildningsform som passar bra vid kortare utbildningsinsatser.
  Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Jag vill tacka alla som bidragit till att genomföra provet i dag på drygt hundratalet provorter.
  Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Det är glädjande att högskoleprovet har kunnat genomföras i dag trots pågående pandemi.
  Peter Honeth, nationell samordnare för högskoleprovet.
  Totalt sett ser vi rekordsiffror för antalet sökande till högskolan i höst och det är sannolikt en konsekvens av pandemin. Det är positivt att fler tar vara på möjligheten att skaffa sig en högre utbildning när läget på arbetsmarknaden är kärvt.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
  Behovet av sjuksköterskor är stort och det är positivt att fler vill utbilda sig till yrket, säger Tuula Kuosmanen. Samtidigt ser vi ett något lägre intresse för läkarutbildningen – antalet sökande till programmet minskar med närmare fyra procent i höst jämfört med förra hösten.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
  Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbetsmarknad påverkas av pandemin. Ändå var det lugnt när anmälan stängde igår.
  Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Vi ser nu att det är tolv procent färre som har väntat till sista dagen med att anmäla sig jämfört med förra året. Detta är positivt, eftersom UHR nu i vår har drivit en digital kampanj för att få fler unga vuxna och karriärväxlare som vill börja på högskolan i höst att anmäla sig i tid. Och det verkar som att den kampanjen har fått avsedd effekt.
  Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Erasmus är en framgångssaga! Genom Erasmus har svenska elever, studenter och lärare kunnat lära sig mer i andra europeiska länder, och genom Erasmus har vi i Sverige kunnat stärka vår utbildning med elever och studenter från andra länder. Därmed kan vi förverkliga de globala målen, fördjupa demokratin och bidra till en hållbar internationalisering av utbildningen.
  Anna Ekström, utbildningsminister.
  Under den föregående programperioden delade UHR ut cirka 2,6 miljarder kronor i bidragsmedel från Erasmus+ till utbildningsorganisationer i Sverige. Nu 2021–2027 finns det betydligt mer bidrag att söka och det ger utökade möjligheter för svenska skolor, lärosäten och andra organisationer inom utbildningssektorn.
  Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Vi hoppas att fler organisationer upptäcker fördelarna med internationella utbyten när de ska utveckla sin verksamhet, personal och sina elever. De som blir ackrediterade får en klart förenklad process för att söka om medel inom Erasmus+ och kan arbeta långsiktigt med medel från programmet under hela den sjuåriga programperioden.
  Daniel Edquist, enhetschef och nationell direktör för Erasmus+ vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Vi förutsåg ett stort intresse för vårens högskoleprov och så har det också varit. Vi beklagar än en gång de problem med betalningen som många drabbades av när anmälan öppnade den 12 januari.
  Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
  UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Att intresset för högskoleutbildning ökar beror sannolikt till stor del på corona-pandemin och en vikande arbetsmarknad. Regeringens satsning på fler utbildningsplatser har gjort det möjligt att ta in fler sökande.
  Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Det är tydligt att gruppen 20-åringar och yngre ökar stort. Där är det 24 procent fler antagna, 30 procent fler behöriga sökande och 51 procent fler reserver jämfört med våren 2020.
  Andreas Sandberg, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Fler i den här gruppen med något äldre väljer också kortare kurser i vår, det är 15 procent fler antagna jämfört med våren 2020.
  Andreas Sandberg, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Sannolikt har coronapandemin och nedgången i konjunkturen fått fler att söka till högskolan. Att intresset för lärarutbildningar ökar är positivt. Det behövs fler behöriga och kompetenta lärare inom alla utbildningsnivåer i Sverige.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Vi såg en kraftig ökning av antalet sökande till höstterminen och den trenden fortsätter i vår. Coronapandemins effekter på samhället och arbetsmarknaden har sannolikt bidragit till det ökade intresset, men vi har inte analyserat detta närmare.
  Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR)
  Möjligheterna att bli antagen tycks inte ha minskat för någon åldersgrupp på övergripande nivå. Minskade chanser i urvalsgruppen för högskoleprov har kompenserats av att fler antagits i betygsgruppen.
  Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Att de yngsta klarat sig väl i höstantagningen trots det inställda vårprovet beror på att de i snitt har bättre betygsmeritvärde än äldre sökande, säger Maria Linna Angestav. Vårens uteblivna prov kan ha minskat chansen för enskilda sökande med lägre betyg att komma in på en del topputbildningar. Men detta gäller för alla åldersgrupper, både kvinnor och män och på olika utbildningar.
  Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Vi förutsåg ett stort intresse för höstens högskoleprov och så har det också varit. Samtidigt verkar många ha hörsammat uppmaningen att bara anmäla sig om man verkligen behöver ett provresultat för vårterminens antagning.
  Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet.
  Vi vet att många som redan har ett giltigt provresultat skulle ha velat skriva högskoleprovet i höst, men av smittskyddsskäl var det tyvärr nödvändigt att begränsa antalet anmälda. Vi beklagar de tekniska problemen och långa köerna när anmälan öppnade förra fredagen. Efter uppdateringar av systemet försvann köerna under lördagen och efter det har allt fungerat normalt.
  Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet.
  Det är viktigt att så många som möjligt av dem som behöver högskoleprovet för att kunna söka till högskolan inför vårterminen får chans att skriva provet. Eftersom antalet platser kommer att vara begränsat är det viktigt att endast de som verkligen behöver ett provresultat anmäler sig till provet.
  Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet
  För att i rådande läge kunna genomföra högskoleprovet har det varit nödvändigt att begränsa antalet skrivande. Det är nödvändigt för att kunna genomföra provet på ett smittskyddssäkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar bland annat om att begränsa antalet provdeltagare i varje provlokal. En svårighet är att med den väldigt korta tid som står till förfogande kunna finna lämpliga lokaler och det antal provledare som krävs. Provledarna ska dessutom hinna utbildas. Begränsningarna är möjliga efter de ändringar i högskoleförordningen som regeringen fattat beslut om. Den senaste ändringen har beslutats idag och gäller från och med måndag den 21 september.
  Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet
  Det är ett tungt men nödvändigt beslut att ställa in högskoleprovet för andra gången i rad. Jag förstår att många är besvikna.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.
  UHR gratulerar Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet. Det är glädjande att totalt elva svenska lärosäten nu räknas som Europauniversitet, den myndighet som samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten. Denna prestigesatsning innebär att både studenter och anställda får nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  UHR har kunskap och erfarenhet inom flera av de delar av Erasmus+programmet som är viktiga för att förverkliga målen för Europauniversiteten. Förhoppningsvis kommer Europauniversiteten bidra till ett ökat deltagande även i dessa delar av Erasmus+ och till att fler svenska studenter på olika nivåer läser en del av sin utbildning utomlands.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Att statsrådet Matilda Ernkrans och regeringen öppnat för ytterligare drygt 12 000 utbildningsplatser under 2020 är den främsta förklaringen till höstens rekordsiffror. De kampanjer som UHR drivit sedan i maj tillsammans med universitet och högskolor för att uppmärksamma denna satsning har därefter bidragit till att fylla fler utbildningsplatser med behöriga sökande.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Höstens distansutbildningar har fått drygt 20 procent fler sökande jämfört med 2019. Det är en undervisningsform som stadigt ökat i popularitet under senare år. Den pågående coronapandemin kan ha ökat intresset för distansutbildningar, men UHR har ännu inte analyserat statistiken för dessa utbildningar.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
  Förra våren ökade anmälningarna till höstterminen för första gången på fem år. Höstens stora ökning bekräftar trendbrottet i fjol, även om de höga siffrorna nu till stor del kan förklaras av ökad osäkerhet i samhället i spåren av coronapandemin.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Det växande intresset för lärarutbildning är glädjande – Sverige behöver fler utbildade och behöriga lärare.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Att antalet sökande till högskolan ökar kan vara en effekt av coronaviruset och den situation som råder i samhället och på arbetsmarknaden. Det är väntat och positivt att fler väljer högskolestudier när konjunkturen går ner.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
  Det är glädjande att fler väljer dessa samhällsviktiga utbildningar och yrken, där det finns en stor efterfrågan på kvalificerad personal. Den som väljer en vårdutbildning har goda utsikter på arbetsmarknaden.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
  Det är glädjande att fler söker och blir antagna till högskolans utbildningar. Särskilt när det gäller utbildningar till bristyrken som sjuksköterskor och lärare.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
  Även utbudet av utbildningar ökar. Vid andra urvalet våren 2020 erbjöd universitet och högskolor 644 programutbildningar, en ökning med en procent jämfört med förra våren. Samtidigt ökade antalet tillgängliga kurser vid andra urvalet nu i vår med tre procent, från 14 207 våren 2019 till 14 650.
  Carina Hellgren, enhetschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
  De senaste åren har antalet svenska studenter som studerar utomlands ökat. Utvecklingen går åt rätt håll, men ännu fler borde ta vara på de möjligheter till mobilitet inom högre utbildning som EU erbjuder.
  Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
  Höstens högskoleprov är nu genomfört. Jag vill tacka alla som har bidragit till att genomföra provet i dag.
  Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet.
  I slutet av nästa vecka börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna. Den 26 november kommer UHR att fatta beslut om de slutliga provresultaten.
  Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet.
  Högskoleprovet är en andra chans för alla som vill läsa vidare. Sedan 1977 har detta urvalsprov ökat möjligheten för många att komma in på högskoleutbildningar när betygen inte riktigt räcker till och det är konkurrens om platserna. Den som söker måste alltid uppfylla kraven på behörighet för att kunna antas.
  Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet
  Denna resursförstärkning är välkommen.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
  Den som antas genom att ha fuskat på högskoleprovet kommer alltså i åtnjutande av det generalla välfärdssystemet. Att stävja fusket är en fråga om rättvis antagning och att ingen ska ta en utbildningsplats från någon annan på felaktiga grunder.
  Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera