Citat

Totalt sett ser vi rekordsiffror för antalet sökande till högskolan i höst och det är sannolikt en konsekvens av pandemin. Det är positivt att fler tar vara på möjligheten att skaffa sig en högre utbildning när läget på arbetsmarknaden är kärvt.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
Behovet av sjuksköterskor är stort och det är positivt att fler vill utbilda sig till yrket, säger Tuula Kuosmanen. Samtidigt ser vi ett något lägre intresse för läkarutbildningen – antalet sökande till programmet minskar med närmare fyra procent i höst jämfört med förra hösten.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR)
Att allt fler söker till högskolan beror sannolikt till stor del på hur både samhälle och arbetsmarknad påverkas av pandemin. Ändå var det lugnt när anmälan stängde igår.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vi ser nu att det är tolv procent färre som har väntat till sista dagen med att anmäla sig jämfört med förra året. Detta är positivt, eftersom UHR nu i vår har drivit en digital kampanj för att få fler unga vuxna och karriärväxlare som vill börja på högskolan i höst att anmäla sig i tid. Och det verkar som att den kampanjen har fått avsedd effekt.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Erasmus är en framgångssaga! Genom Erasmus har svenska elever, studenter och lärare kunnat lära sig mer i andra europeiska länder, och genom Erasmus har vi i Sverige kunnat stärka vår utbildning med elever och studenter från andra länder. Därmed kan vi förverkliga de globala målen, fördjupa demokratin och bidra till en hållbar internationalisering av utbildningen.
Anna Ekström, utbildningsminister.
Under den föregående programperioden delade UHR ut cirka 2,6 miljarder kronor i bidragsmedel från Erasmus+ till utbildningsorganisationer i Sverige. Nu 2021–2027 finns det betydligt mer bidrag att söka och det ger utökade möjligheter för svenska skolor, lärosäten och andra organisationer inom utbildningssektorn.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör på Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vi hoppas att fler organisationer upptäcker fördelarna med internationella utbyten när de ska utveckla sin verksamhet, personal och sina elever. De som blir ackrediterade får en klart förenklad process för att söka om medel inom Erasmus+ och kan arbeta långsiktigt med medel från programmet under hela den sjuåriga programperioden.
Daniel Edquist, enhetschef och nationell direktör för Erasmus+ vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vi förutsåg ett stort intresse för vårens högskoleprov och så har det också varit. Vi beklagar än en gång de problem med betalningen som många drabbades av när anmälan öppnade den 12 januari.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
UHR följer noga utvecklingen kring smittspridningen och har en nära dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsenheterna om förutsättningarna för att genomföra vårens prov.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
Att intresset för högskoleutbildning ökar beror sannolikt till stor del på corona-pandemin och en vikande arbetsmarknad. Regeringens satsning på fler utbildningsplatser har gjort det möjligt att ta in fler sökande.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Det är tydligt att gruppen 20-åringar och yngre ökar stort. Där är det 24 procent fler antagna, 30 procent fler behöriga sökande och 51 procent fler reserver jämfört med våren 2020.
Andreas Sandberg, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).
Fler i den här gruppen med något äldre väljer också kortare kurser i vår, det är 15 procent fler antagna jämfört med våren 2020.
Andreas Sandberg, enhetschef på Universitets- och högskolerådet (UHR).
Sannolikt har coronapandemin och nedgången i konjunkturen fått fler att söka till högskolan. Att intresset för lärarutbildningar ökar är positivt. Det behövs fler behöriga och kompetenta lärare inom alla utbildningsnivåer i Sverige.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vi såg en kraftig ökning av antalet sökande till höstterminen och den trenden fortsätter i vår. Coronapandemins effekter på samhället och arbetsmarknaden har sannolikt bidragit till det ökade intresset, men vi har inte analyserat detta närmare.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR)
Möjligheterna att bli antagen tycks inte ha minskat för någon åldersgrupp på övergripande nivå. Minskade chanser i urvalsgruppen för högskoleprov har kompenserats av att fler antagits i betygsgruppen.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Att de yngsta klarat sig väl i höstantagningen trots det inställda vårprovet beror på att de i snitt har bättre betygsmeritvärde än äldre sökande, säger Maria Linna Angestav. Vårens uteblivna prov kan ha minskat chansen för enskilda sökande med lägre betyg att komma in på en del topputbildningar. Men detta gäller för alla åldersgrupper, både kvinnor och män och på olika utbildningar.
Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Vi förutsåg ett stort intresse för höstens högskoleprov och så har det också varit. Samtidigt verkar många ha hörsammat uppmaningen att bara anmäla sig om man verkligen behöver ett provresultat för vårterminens antagning.
Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet.
Vi vet att många som redan har ett giltigt provresultat skulle ha velat skriva högskoleprovet i höst, men av smittskyddsskäl var det tyvärr nödvändigt att begränsa antalet anmälda. Vi beklagar de tekniska problemen och långa köerna när anmälan öppnade förra fredagen. Efter uppdateringar av systemet försvann köerna under lördagen och efter det har allt fungerat normalt.
Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet.
Det är viktigt att så många som möjligt av dem som behöver högskoleprovet för att kunna söka till högskolan inför vårterminen får chans att skriva provet. Eftersom antalet platser kommer att vara begränsat är det viktigt att endast de som verkligen behöver ett provresultat anmäler sig till provet.
Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet
För att i rådande läge kunna genomföra högskoleprovet har det varit nödvändigt att begränsa antalet skrivande. Det är nödvändigt för att kunna genomföra provet på ett smittskyddssäkert sätt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar bland annat om att begränsa antalet provdeltagare i varje provlokal. En svårighet är att med den väldigt korta tid som står till förfogande kunna finna lämpliga lokaler och det antal provledare som krävs. Provledarna ska dessutom hinna utbildas. Begränsningarna är möjliga efter de ändringar i högskoleförordningen som regeringen fattat beslut om. Den senaste ändringen har beslutats idag och gäller från och med måndag den 21 september.
Peter Honeth, regeringens nationella samordnare för högskoleprovet
Det är ett tungt men nödvändigt beslut att ställa in högskoleprovet för andra gången i rad. Jag förstår att många är besvikna.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet.
UHR gratulerar Chalmers tekniska högskola, Karolinska institutet, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet. Det är glädjande att totalt elva svenska lärosäten nu räknas som Europauniversitet, den myndighet som samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten. Denna prestigesatsning innebär att både studenter och anställda får nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
UHR har kunskap och erfarenhet inom flera av de delar av Erasmus+programmet som är viktiga för att förverkliga målen för Europauniversiteten. Förhoppningsvis kommer Europauniversiteten bidra till ett ökat deltagande även i dessa delar av Erasmus+ och till att fler svenska studenter på olika nivåer läser en del av sin utbildning utomlands.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Att statsrådet Matilda Ernkrans och regeringen öppnat för ytterligare drygt 12 000 utbildningsplatser under 2020 är den främsta förklaringen till höstens rekordsiffror. De kampanjer som UHR drivit sedan i maj tillsammans med universitet och högskolor för att uppmärksamma denna satsning har därefter bidragit till att fylla fler utbildningsplatser med behöriga sökande.
Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
Höstens distansutbildningar har fått drygt 20 procent fler sökande jämfört med 2019. Det är en undervisningsform som stadigt ökat i popularitet under senare år. Den pågående coronapandemin kan ha ökat intresset för distansutbildningar, men UHR har ännu inte analyserat statistiken för dessa utbildningar.
Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
Förra våren ökade anmälningarna till höstterminen för första gången på fem år. Höstens stora ökning bekräftar trendbrottet i fjol, även om de höga siffrorna nu till stor del kan förklaras av ökad osäkerhet i samhället i spåren av coronapandemin.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Det växande intresset för lärarutbildning är glädjande – Sverige behöver fler utbildade och behöriga lärare.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Att antalet sökande till högskolan ökar kan vara en effekt av coronaviruset och den situation som råder i samhället och på arbetsmarknaden. Det är väntat och positivt att fler väljer högskolestudier när konjunkturen går ner.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
Det är glädjande att fler väljer dessa samhällsviktiga utbildningar och yrken, där det finns en stor efterfrågan på kvalificerad personal. Den som väljer en vårdutbildning har goda utsikter på arbetsmarknaden.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
Det är glädjande att fler söker och blir antagna till högskolans utbildningar. Särskilt när det gäller utbildningar till bristyrken som sjuksköterskor och lärare.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet (UHR).
Även utbudet av utbildningar ökar. Vid andra urvalet våren 2020 erbjöd universitet och högskolor 644 programutbildningar, en ökning med en procent jämfört med förra våren. Samtidigt ökade antalet tillgängliga kurser vid andra urvalet nu i vår med tre procent, från 14 207 våren 2019 till 14 650.
Carina Hellgren, enhetschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).
De senaste åren har antalet svenska studenter som studerar utomlands ökat. Utvecklingen går åt rätt håll, men ännu fler borde ta vara på de möjligheter till mobilitet inom högre utbildning som EU erbjuder.
Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
Höstens högskoleprov är nu genomfört. Jag vill tacka alla som har bidragit till att genomföra provet i dag.
Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet.
I slutet av nästa vecka börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänsteanteckningar från provledarna. Den 26 november kommer UHR att fatta beslut om de slutliga provresultaten.
Tuula Kuosmanen, avdelningschef vid Universitets- och högskolerådet.
Högskoleprovet är en andra chans för alla som vill läsa vidare. Sedan 1977 har detta urvalsprov ökat möjligheten för många att komma in på högskoleutbildningar när betygen inte riktigt räcker till och det är konkurrens om platserna. Den som söker måste alltid uppfylla kraven på behörighet för att kunna antas.
Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet
Denna resursförstärkning är välkommen.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
Den som antas genom att ha fuskat på högskoleprovet kommer alltså i åtnjutande av det generalla välfärdssystemet. Att stävja fusket är en fråga om rättvis antagning och att ingen ska ta en utbildningsplats från någon annan på felaktiga grunder.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
Att informera och utbilda är viktigt men räcker inte för att stoppa sexuella trakasserier. Lärosätena måste arbeta mer förebyggande: Analysera den egna organisationen, ta stöd från forskningen och sedan vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
Effekten blir att nästa kvinna som utsätts för trakasserier drar sig för att göra en anmälan. Tilltron till ledningen minskar när den inte tar itu med problemen. Det skapar en tystnadskultur.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
Få lärosäten lyfter fram att de aktivt försöker motverka repressalier mot dem som anmäler. Det finns heller inte så många vetenskapliga utvärderingar som beskriver lämpliga rutiner för att förhindra repressalier
Aleksandra Sjöstrand, utredare vid Universitets- och högskolerådet
Göta hovrätts beslut i det så kallade högskoleprovsmålet påverkar inte UHR:s hantering av fuskärenden.
Karin Röding, generaldirektör vid UHR.
UHR tar beslut i enlighet med högskoleförordningen, förvaltningslagen och myndighetens egna föreskrifter – även när UHR använder delvis samma bevis och underlag som domstolarna. Utan Ekobrottsmyndigheten och polisens tillslag mot HP-hjälpen i april 2018 hade UHR inte kunnat agera mot de provdeltagare som påträffades i fuskligans kundregister.
Karin Röding, generaldirektör vid UHR.
Nu bör det stå klart för alla att det inte är riskfritt att fuska och att konsekvenserna blir kännbara för den som avslöjas. UHR kommer att fortsätta utveckla metoder för att förebygga och avslöja fusk.
Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
Trots att antalet sökande under 25 år minskar med tre procent visar statistiken på plus för första gången på fem år även om ökningen bara handlar om 50 personer. Uppgången beror på att den större gruppen äldre sökande ökar med två procent.
Karin Röding, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet
Högskoleprovet är en andra chans för alla som vill läsa vidare. Sedan 1977 har detta urvalsprov ökat möjligheten för många att komma in på högskoleutbildningar när betygen inte riktigt räcker till och det är konkurrens om platserna. Den som söker måste alltid uppfylla kraven på behörighet för att kunna antas.
Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
Ämnesutbudet för kulturskolelärare var tidigare inte särskilt brett. Tack vare samverkan mellan sex lärosäten, Kulturrådet och UHR blir nu utbudet av utbildningar för blivande kulturskolepedagoger bättre.
Karin Röding, generaldirektör vid UHR
Kulturskolan är grunden i Kultursverige, det är en bred verksamhet där traditionella konstformer utvecklas parallellt med nya uttryck som spoken word, streetdance, animation, media, design och mycket mer. Att ha personal med både konstnärlig och pedagogisk kompetens är en nyckelfråga för att möta framtidens behov.
Staffan Forssell, generaldirektör Kulturrådet
De internationella kurserna och masterprogrammen tappade flertalet sökande när Sverige införde studie- och anmälningsavgifter år 2011. Glädjande är att antalet utländska sökande ökar i vår: jämfört med våren 2018 har 45 procent fler betalstudenter sökt till vårens internationella kurser, medan motsvarande ökning för masterprogrammen är 61 procent.
Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet.
Det är på regeringens uppdrag som UHR har tagit fram denna guide som ska öka kännedomen om både de längre reguljära och de kortare kompletterande alternativen. Med lärarutbildningsguiden kan fler upptäcka bredden av möjliga utbildningsvägar baserat på egen bakgrund och intressen.
Karin Röding, generaldirektör vid Universitets- och högskolerådet
Att arbeta med ungdomar var någonting nytt och spännande för mig. Utbildningen har gett mig en bra grund och jag fick snabbt en lärartjänst! Att arbeta med ungdomar och bidra till att forma framtidens vårdpersonal är något som gör att jag längtar till jobbet.
Rasmus Hermansson Truedsson, tidigare sjuksköterska som nu växlat karriär och gått yrkeslärarprogrammet