Dela

Citat

Spararna trotsade halloweenmörkret och noterade det högsta nysparandet hittills i år. In i långa räntefonder och i globala aktiefonder. En del av förklaringen till det stora inflödet kan vara det upptinade handelsläget mellan världens största ekonomier, och att Brexit verkar bli en enda lång förlängning
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Det finns ett behov av mer information om premiepensionen. Det är väldigt få som känner till det stöd som finns hos Pensionsmyndigheten. Samtidigt går utvecklingen snabbt och många andra aktörer har utvecklat framgångsrika lösningar
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Frågar man svenskarna själva så är det uppenbart att de vill ha möjlighet att välja och vill ha mer hjälp och stöd. Samtidigt sker förändringar i premiepensionen i motsatt riktning där valmöjligheterna begränsas och information och hjälpmedel nedprioriteras
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Osäkerheten bland de svenska spararna är tydlig. När börshumöret kastas mellan hopp och förtvivlan drar man ner på risken och köper blandfonder och räntefonder. Som vanligt är det viktigt att påminna den enskilde spararen om värdet av att vara långsiktig och att den största risken i ett långsiktigt sparande faktiskt är att inte ta risk alls
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Det är uppenbart att svenskarna fortsatt vill ha möjlighet att själva välja fonder i sin premiepension. Detta blir extra tydligt när det dessutom visar sig att en klar majoritet av de som i dag har ickevalsfonden tycker att det är bra eller mycket bra att få möjlighet att välja själva
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Alla åldersgrupper är positiva till möjligheten att själva kunna välja fonder. Även om vi vet att de yngsta spararna ännu inte är så aktiva är det viktigt att notera att det är framtidens pensionärer, alltså de som ska dra nytta av systemet under längst tid, som värderar valfriheten högst
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Återigen slår spararnas fondförmögenhet rekord. Under juli fortsatte fondspararna helårstrenden att nyspara i framförallt aktiefonder och långa räntefonder. Och trots att sommarbörsen hickar till ibland kan den långsiktige månadsspararen lugnt ligga kvar i hängmattan.
Gustav Sjöholm, sparekonom Fondbolagens förening
Carl Cederschiöld har en bred och gedigen erfarenhet från finansbranschen. Han har verkat inom Fondbolagens förening som vice ordförande sedan 2016 och är väl insatt i föreningens frågor. Carl har dessutom ett stort engagemang i hållbarhetsfrågorna som ligger högt upp på branschens agenda, och där vi bl.a. arbetar med att hitta gemensamma standarder.
Henrik Lindquist, ordförande i valberedningen och vd för Enter fonder
Fondbolagens förening har en viktig uppgift i att arbeta för bästa möjliga förutsättningar på den svenska fondmarknaden. Genom att ha såväl spararnas som fondbolagens intressen i fokus vill vi stärka förtroendet för fondsparandet och bidra till lösningar för sparbehoven i samhället. Inom hållbarhetsområdet ser jag det som föreningens viktigaste uppgift att bidra till att informationen till spararna blir jämförbar och så enkel som möjligt.
Carl Cederschiöld, tillträdande ordförande i Fondbolagens förenings styrelse
Intresset att spara i hållbara fonder har ökat, mer för kvinnor än för män. Noterbart är att könsskillnaderna ökar och att det i år är fler män som svarar nej jämfört med förra året.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
I år är det fler som väljer en hållbar fond för att undvika eller aktiv välja vissa bolag eller branscher. Det är färre som tror att hållbarhet påverkar avkastningen positivt. Om det är rätt eller fel är för tidigt att säga, men onekligen spännande att följa både samhälls- och sparmarknadsutvecklingen.
Gustav Sjöholm.
Att knappt 45 procent känner en oro märker vi av när vi är ute och besöker gymnasieskolor. Hur man ska ha råd att flytta hemifrån är en vanlig fundering. Det råder även en viss förvirring hos unga, vilket ansvar har man egentligen när man blir vuxen? Ett behov av mer kunskap finns.
Elin Agorelius, verksamhetschef på Ung Privatekonomi.
För många ungdomar är pension diffust och något som händer om en evighet. Ungefär som att ha en 40-årskris som 12-åring. Därför är det glädjande att de ungdomar vi frågat har tagit till sig behovet av ett privat sparande i takt med att vi lever allt längre.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Kunskap är A och O för möjligheten att kunna påverka sin pension. Att Ung Privatekonomi utbildar gymnasieungdomar i privatekonomi och pension är viktigt och för en del ungdomar helt avgörande. Att endast 9 procent kände till allt som som togs upp under föreläsningen tyder på det.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Ett sparande på investeringssparkonto har tack vare en mycket stark börsutveckling och minskade inlåsningseffekter varit en bra affär för spararna. Dock ska man komma ihåg att schablonbeskattningen gör att den enskilda spararen står för hela risken vid en börsnedgång.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Förändrad demografi, sjunkande pensionsnivåer och avsaknad av incitament för långsiktigt sparande gör att investeringssparkontot är en viktig pusselbit för att kunna tackla framtida samhällsutmaningar.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Bostadsmarknaden för unga förstagångsköpare är att likna vid ett föräldra-lotteri. I mångt och mycket är det föräldrarnas ekonomi som avgör om man har möjlighet till det så viktiga första bostadsköpet eller inte. Så ska det inte behöva vara.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Att åtta av tio svenskar inte sparar till ett första bostadsköp till sig själv eller annan närstående är bekymmersamt då vi vet att det i större utsträckning behövs för att köpa bostad. Det är däremot glädjande att så många svenskar tycker det vore välkommet med ett skattegynnat bosparande för unga och att ett sådant skulle få dem att börja spara.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Trots att makroekonomisk oro präglade stora delar av maj så hittade spararna tillbaka till aktiefonder efter ett par månader med nettoförsäljningar. De senaste månadernas trend med inflöde i globalfonder fortsatte men även branschfonder redovisade ett rejält nettoinflöde.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Ett sparande är alltid bra oavsett om det är i aktier, fonder eller på sparkonto. Det som skiljer är vilken risk man som sparare är beredd att ta och vilken avkastning man förväntar sig. För långsiktigt sparande är fonder ett bra alternativ. Fonder har en automatisk riskspridning och den förväntade avkastningen är högre än på sparkonto.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
I likhet med andra konsumentbeslut är det viktigt att vara påläst innan ett fondköp. Därför är det glädjande att fler dels är bekväma med sina fondval, men också att man överlag är påläst. För oss i branschen är det viktigt att fortsätta kommunicera och aktualisera för att lägga grunden för bra sparbeslut.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Allt sparande är bra. Om du dessutom månadssparar jämnar du ut ditt sparande och får ytterligare riskspridning. Du vet med säkerhet att du inte gör alla dina fondköp precis innan en nedgång, du kan också vara säker på att du inte missar en uppgång.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Det är glädjande att en stor majoritet är bekväma med sitt premiepensions-sparande. Nu införs ett flertal kraftfulla åtgärder för att stärka konsumentskyddet på premiepensionstorget. Det ger förutsättningar för ett ännu högre förtroende för systemet i framtiden.
Fredrik Nordström, VD på Fondbolagens förening
I samhällsdebatten ges det ibland sken av att spararna inte ser över sina placeringar, men det kan vi konstatera att man gör. Mitt tips till spararna är att minst en gång per år se över sina placeringar i premiepensionen utifrån riskspridning, placeringsinriktning och avkastning.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Vi månar om att ha en bred representation från den mångfald av fondbolag som finns på den svenska marknaden. Martin Öqvist har erfarenheter från att driva ett fristående fondbolag och kan bidra med de perspektiven i styrelsearbetet
Henrik Lindquist, ordförande i Fondbolagens förenings valberedning och vd för Enter fonder.
Fondbolagens förening bedriver ett angeläget arbete i viktiga frågor för fondbolag och fondernas andelsägare. En fungerande fondmarknad gynnar alla, och vi som oberoende fondförvaltare vill förstås gärna bidra med såväl opinion som expertis. Att erbjudas plats i styrelsen är ett hedervärt uppdrag som inspirerar och förpliktigar
Martin Öqvist, vd Lannebo Fonder
Att allt färre fondsparare uppger sig spara till sin pension är en utveckling som går åt fel håll. Särskilt då vi vet att det i framtiden kommer ställas högre krav på ett privat pensionssparande för att leva upp till de visioner och drömmar man har som pensionär.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Om det är något vi vet med säkerhet så är det att pensionsnivåerna i framtiden kommer att sjunka. Och vill man inte jobba längre än man måste har man två val. Antingen skruvar man ner förväntningarna på den egna pensionsnivån eller så ser man till att komplettera med ett privat pensionssparande. Det är ur den aspekten glädjande att se att fler känner ett behov av att komplettera den framtida pensionen med ett privat sparande.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Fondspararna fortsatte under april att prioritera lägre risk genom att placera i framför allt blandfonder och obligationsfonder. Aktiefonder uppvisade för tredje månaden i rad ett nettoutflöde. Trots det så nådde den svenska fondförmögenheten ytterligare en rekordnotering på 4 196 miljarder kronor.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Kunskapen om det svenska pensionssystemet är generellt sett dålig. Och det är därför inte förvånande att lika få sparare känner till den rabatterade fondavgiften i år som tidigare år. Den låga kunskapen understryker vikten av att kommunicera hur det svenska pensionssystemet är uppbyggt, och då till exempel om de fördelar som den rabatterade fondavgiften medför.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.
Den rabatterade fondavgiften skapar bra ekonomiska förutsättningar för svenska pensionssparare och bidrar till att öka pensionen för de allra flesta. Det är dock viktigt att komma ihåg att fondavgiften inte är allt i ett informerat fondval. Risk, avkastning och placeringshorisont är minst lika viktigt.
Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening
Fondspararna prioriterade lägre risk under mars månad och valde framförallt räntefonder och blandfonder. Liksom i februari sålde de aktiva fondspararna aktiefonder, om än i mindre utsträckning under mars.
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.
Vi kan se att intresset för fonder med hållbar inriktning är stort bland spararna, och att män och kvinnor väljer fonder av delvis olika skäl. Detta möts också av ett stort utbud av fonder med olika typ av hållbar inriktning på marknaden.
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening.
Vi står inför stora utmaningar för att kunna möta FN:s globala hållbarhetsmål. De bolag som kan bidra till att lösa de problemen kommer att kunna skapa stora värden
Fredrik Nordström
Det är viktigt med transparens och tydlig, lättillgänglig information som gör att sparare kan utvärdera och jämföra fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Mycket arbete har gjorts det senaste året. Förutom lagen har vi Svanenmärkning av fonder och hållbarhetsbetyg från olika aktörer. Det gör att det blir lättare att välja hållbara fonder i framtiden
Fredrik Nordström
”Fondbolagens förening verkar för att det ska vara enkelt att spara i fonder. Då behövs starka konsumenter som har bra kunskap om fondsparande. Det är här Gustav kommer in. Han är driven och har bra koll på hushållens förutsättningar. Det finns mycket att göra och vi ser verkligen fram emot att jobba med Gustav”
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
”I stort sett alla vuxna i Sverige har ett fondsparande. Det gör att Fondbolagen har en unik roll i det svenska samhällsbygget och att frågor kring fondsparande och andra typer av sparande blir oerhört viktiga att belysa, aktualisera och kommunicera. Det ser jag fram emot att göra med i rollen som sparekonom”
Gustav Sjöholm, ny sparekonom på Fondbolagens förening
Februari kännetecknades av stora svängningar på aktiemarknaderna, vilket också återspeglades i fondsparandet under månaden. De aktiva fondspararna valde att sälja aktiefonder och placerade i stället i fonder med lägre risk
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att stärka kvinnors självförtroende när det gäller privatekonomi och sparande. Vi ställs inför många viktiga privatekonomiska beslut i vårt dagliga liv: allt från vardagsekonomi och bostadsköp till långsiktigt sparande och försäkringar. Att ha en ekonomisk buffert ger trygghet och frihet
Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening
Det finns ingen anledning att kvinnor ska ha sämre självförtroende när det gäller privatekonomi. Vi kan t.ex. titta på utfallet i premiepensionen, där det inte finns någon skillnad mellan mäns och kvinnors avkastning. Vi kan också se att det är dubbelt så många män som kvinnor som har skulder registrerade hos Kronofogden
Fredrik Nordström
Förslaget om förbud mot telefonförsäljning och krav på egenhändig underskrift av fondval är ändamålsenliga och effektiva åtgärder för att komma tillrätta med de problem som varit. Med dessa krav, befintlig lagstiftning och god tillsyn uppnås syftet med att höja konsumentskyddet på fondtorget
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
- Däremot är det fel att stoppa nio av de tio mest populära fonderna genom att sätta upp en 50-procentsgräns för Pensionsmyndighetens ägande. Här handlar det om några av fondtorgets allra bästa fonder, sett till historisk avkastning och avgiftsnivåer som kommer att stängas för nysparande. Och det skulle inte ge någon effekt på konsumentskyddet. T.ex. skulle Falcon funds fortfarande vara kvar på fondtorget med allt kapital från gamla sparare.
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
Vi har under lång tid varit bortskämda med en stadigt uppåtgående börs och under januari var inflödet till aktiefonder fortsatt stort. De flesta sparar långsiktigt och regelbundet i aktiefonder och det kan vara bra att lyfta fram det synsättet nu när vi i början på februari blivit påminda om att börsen både kan gå upp och ner på kort sikt. Hur börsturbulensen påverkar fondsparandet kommer vi först att se i statistiken under nästa månad
Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening
Synkroniserad global tillväxt och stigande bolagsvinster gav stöd till världens börser vilket såklart gynnade aktieplaceringar
Maria Qundos, förvaltare Nordea
Intresset för gröna obligationer växer så det knakar
Niklas Edman, förvaltare Carnegie Corporate Bond och Carnegie High Yield Select
Tydliga tecken på att skiftet mot e-handel har tagit fart på riktigt
Maria Wärn, förvaltare Länsförsäkringar Småbolag Sverige
Enkla och kostnadseffektiva fondsparlösningar med bra beslutsstöd lanseras på bred front
Pär Nürnberg, vd Xact fonder
2017 blev ännu ett mycket starkt fondår. Den totala fondförmögenheten ökade med drygt 450 miljarder kronor och översteg vid årsskiftet för första gången någonsin 4 000 miljarder. Förmögenhetsökningen utgjordes till en fjärdedel av nysparande och till tre fjärdedelar av värdeökning
Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens förening
Här måste man sätta sig ner och fundera igenom syftet med ett förslag som stänger ner många av de bästa och mest populära fonderna i systemet och flyttar framtida sparande till ickevalet - en fond som de aktiva spararna redan har valt bort. Är fonderna oseriösa så ska de bort, inte köpstoppas. Det är de övriga 29 åtgärderna som föreslås som ska användas för att stänga ute oseriösa aktörer
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
- En viktig uppgift för Fondbolagens förening är att verka för goda förutsättningar för fondsparande. Det finns inget annat land där så många sparar i fonder som i Sverige. Det är därför av stor vikt att det finns ett modernt och effektivt fondregelverk. De regler som nu införs stärker konsumenterna på fondmarknaden och bidrar till ökad transparens och jämförbarhet för fonder. Vi är därför mycket positiva till de lagändringar som förverkligas i januari 2018.
Helene Wall, chefsjurist Fondbolagens förening
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp