Dela

Citat

För att kyrkan som organisation ska kunna leva behövs välfungerande församlingar med ett utvecklat ledarskap. Vi måste arbeta med ledarskapsbegreppet och utvecklas som arbetsledare såväl som andliga ledare.
Biskop Johan Tyrberg
Som biskop är det min uppgift att företräda Svenska kyrkan och stimulera till att angelägna samhällsfrågor belyses ur kristna perspektiv. Visitationen ser jag som ett utmärkt tillfälle att också nå utanför kyrkans vanliga rum. Min förhoppning är att visitationen ska ge nya och fördjupade tankar, visioner, kontakter och utmaningar som vi kan arbeta vidare med.
Biskop Johan Tyrberg
Barn och unga har en särställning i kristen tro. Det är därför viktigt att deras tankar tas på allvar. Barn och unga ska och vill vara med och bestämma i vår kyrka. Inom Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift finns plats för detta.
Stiftskonsulent Henrik Feldt
Jag känner mig redo för uppdragen på stiftskansliet än en gång. Nu med mer energi, större kunskaper och erfarenheter från pastoratsnivå än vad jag hade innan.
Lena Simonsson-Torstensson
Det senaste året har vi sett över kansliorganisationen och Lena kommer med nya erfarenheter så jag ser med stor hoppfullhet och glädje fram emot att vi tillsammans tar nya tag och bygger ett modernt kansli.
Biskop Johan Tyrberg
Det uppfriskande att träffa barn för de är ofta väldigt direkta i sina frågor. De kan lära oss vuxna mycket om hur man kan tänka!
Biskop Johan Tyrberg
I det Sverige som idag alltmer växer fram och där Malmö finns i framkanten, är tro och religiös tillhörighet inte ett privat särintresse, utan en angelägenhet som rör både samhälle och existens.
Kyrkoherde Anders Ekhem
Hur beskrivs religion i media och hur förstås begreppet i tidningsvärlden? Skärskådas religiösa makthavare på tidningarnas ledarsidor? Skärskådas den religiösa aspekten av samhällspåverkande rörelser i tiden?
Albin Tanke, konferensens projektledare
Genom mitt sätt att handla vill jag göra Gud känd
Biskop Johan Tyrberg
Många asylsökande kommer att få vänta länge på sina beslut. Asylprocessen är väldigt komplicerad och här fyller Rådgivningsbyrån en oerhörd viktig funktion. Som kyrka är det viktigt att vi står upp för varandra som medmänniskor och är beredda att vandra ett stycke tillsammans på vägen mot ett bättre liv. Avtalet med Rådgivningsbyrån hjälper oss som kyrka att ta vårt uppdrag på allvar från ord till handling.
stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen
Vi är mycket glada över det förnyade avtalet, för denna tjänst är önskad och behövd av medarbetarna i församlingarna.
Tillförordnad kanslichef Eva-Lotta Grantén
Församlingarnas engagemang och snabbhet i frågan gör mig mycket glad och stolt. Till och med mycket små enheter ställer upp med lokaler. Jag vidarebefordrar dagligen information om tillgängliga lokaler till Migrationsverket och har täta kontakter med länsstyrelsen.
stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen
Bidraget är verkligen välkommet! Trycket på våra församlingar är enormt eftersom nästan alla flyktingar och asylsökande kommer via Skåne.
stiftsdiakon Carita Ibarra Kristensen
1517 presenterade Martin Luther sina 95 teser, vilket blev inledningen till reformationen. 2017 kommer detta att uppmärksammas i alla lutherska kyrkor. Konventet blir en förberedelse och fördjupning där vi ser tillbaka på det som hände då och på reformationens relevans i dag.
Veronica Helm Andréasson
I dag är vi så spridda runt om i världen och dessutom tillbringar vi en stor del av våra liv på webben, så det är fint att möjligheten finns att tända ljus också där. Vi ser i kyrkan att det är viktigt för många att tända ljus året om, men vid allhelgonahelgen tänker vi extra mycket på våra nära och kära.
Magnus Salomonsson, präst i Helsingborg
Jag går till källorna, till Bibeln och Johannesevangeliets första kapitel: ”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det”.
Kyrkoherde Anders Ekhem
Heikki Ranta, stiftsantikvarie vid Lunds stiftskansli
I år ger vi bland annat en miljon kronor till forskning om Domkyrkan i Lund. Domkyrkans krypta firar 900 år 2023 och inför detta jubileum gör man en stor forsknings- och dokumentationsinsats. Det är viktigt med god kännedom om sin domkyrka som är stiftets centrum och biskopens säte.
Projektet handlar om hur vi gemensamt kan svara mot ett allt tuffare samhälle där fler slås ut och finns i ett utanförskap. Vi utgår från ett hållbarhetsperspektiv där social, andlig, ekonomisk och ekologisk hållbarhet hänger ihop. En av Svenska kyrkans styrkor är att vi kan erbjuda en meningsfull miljö och skapa sociala kontakter.
Johannes Jörgensen, projektledare
I mitt uppdrag som biskop ingår det att lyssna, ge råd och uppmuntra. Jag hoppas få möta inspirerande exempel på hur svårigheter vänts till sin motsats genom arbete och framtidstro. I den avslutande gudstjänstens predikan ska jag sammanfatta mina upplevelser och tankar från visitationen.
Biskop Johan Tyrberg
Vård- och underhållsplanering är oerhört viktigt för att långsiktigt och fokuserat kunna ta hand om de kulturhistoriskt värdefulla miljöer som våra kyrkor och begravningsplatser är. Det handlar om att på förhand planera in underhåll och åtgärder så att kyrkliga miljöer bevaras, används och utvecklas på bästa möjliga sätt. Utan att några kulturvärden äventyras.
Heikki Ranta, stiftsantikvarie vid Lunds stiftskansli
Det har kommit betydligt färre ansökningar i år. Många församlingar har redan genomfört större renoveringar. Egeninsatsen för församlingen blir 10-80 procent av kostnaderna. En del församlingar har ansträngd ekonomi och anser sig kanske inte ha råd att betala sin andel själv.
Heikki Ranta, stiftsantikvarie vid Lunds stiftskansli
– Baba Tawadros II representerar en kyrka där människor ibland får ge sitt liv som martyrer. Vi vill visa vårt stöd. Det är en ära att få ta emot honom och vi gläds åt att han besöker sina församlingar i Sverige och att vi tillsammans kan visa på vårt gemensamma kristna ansvar.
Biskop Johan Tyrberg
Det är med stor glädje och förväntan vi ser fram emot besöket av påven för den koptisk-ortodoxa kyrkan. Den kyrkan är en av de äldsta, och genom besöket blir vi påminda om kyrkans långa historia, som också vi är en del av. Genom besöket stärks relationen mellan våra kyrkor och i vårt gemensamma uppdrag att utifrån olika traditioner vara den kristna kyrkan i Malmö.
Kyrkoherde Anders Ekhem
Det är många som blir oroliga av de fruktansvärda bilderna av flyktingar som söker sig till Europa. Man undrar vad Svenska kyrkan gör och hur man själv kan bidra. Jag hoppas att vi under mötet i nästa vecka kommer fram till en plan för vårt agerande.
Carita Ibarra Kristensen, stiftsdiakon
Humor är seriöst! Det är en del av livet. För mig är humor ett livselixir.
Biskop Johan Tyrberg
– Under året har vi sett flera attacker på tiggare och deras bosättningar runt om i Sverige. Samtidigt sprider sig också en våg av empati, handlingskraft och hjälpsamhet. Detta vill vi prata om i Domkyrkan i sommar med musik, teater och dans.
Lotten Roos, regissör
De ombyggnadsplaner som finns för Fredrikskyrkan är helt unika. Med största sannolikhet är man först i Sverige med att genomföra denna typ av omfattande förändringar i en katedralstor stadskyrka. Projektet är en väldigt spännande balansgång mellan antikvariska värden och verksamhetsbehov.
Stiftsantikvarie Heikki Ranta
Vi vill öka tillgängligheten och göra kyrkorummet till en mötesplats även på vardagar och kvällar – trots minskade ekonomiska ramar. Det uppnår vi med större närvaro av församlingsmedarbetare som har sina utgångspunkter i Fredrikskyrkan.
Kyrkoherde Pamela Garpefors
Jag är mycket glad över den goda utvecklingen under 2014. Trots att vi ökat utdelningen till församlingarna har vi kunnat spara en del av avkastningen för att säkra framtida utdelningar. Församlingarna måste kunna känna sig trygga och göra upp långsiktiga planer för sin verksamhet.
Katarina Hallenborg, chef för egendomsavdelningen vid Lunds stift.
– Jag är intresserad av vad människor går och tänker på. Jag har inte svar på allting men jag vill gärna bidra till att räta ut ett och annat frågetecken. Man kan fråga mig om de stora mänskliga frågorna men man är också välkommen att ställa mer personliga frågor. Ingen fråga är för liten eller för stor.
Biskop Johan
Fantastiskt att kräklan kan användas för att samla universitet och kyrka, naturvetenskap och teologi, forskare och allmänhet! Jag tror att Loo Osterman skulle uppskatta detta sätt att förvalta donationen.
Biskop Johan
Mpho Tutu föreläser nästan dagligen över hela världen så jag är oerhört stolt och glad över att hon tackat ja till vår inbjudan och gästar oss här i Lund. Mpho ska även medverka i den mässa vi firar i domkyrkan klockan 16.
Biskop Johan
Vi har prioriterat utvecklande och nyskapande projekt som kommer till nytta för kyrkligt kulturarv i hela stiftet. Ett sådant är ombyggnad av domkyrkoarkivet i Lund och skanning av äldre arkitektritningar och övriga projekt i arkivet. Arkivet innehåller spännande historiskt material som berör hela stiftet.
Heikki Ranta
Den kyrkoantikvariska ersättningen är en fantastisk statlig investering som syftar till att vårt gemensamma kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas.
Heikki Ranta
Jag ser verkligen fram emot att fira julnattsmässa i domkyrkan. Denna fantastiska katedral ger stora möjligheter att gestalta julens mysterium.
Biskop Johan
– Det är inte acceptabelt att människor fryser ihjäl! Bidraget från stiftsstyrelsen ska användas till den akuta situationen i vinter. De långsiktiga insatserna ska vi arbeta vidare med.
Biskop Johan
Det känns överväldigande att så många människor deltog i gudstjänsten och mottagningen. Nu längtar jag efter vardagen och att få ta tag i alla nya uppgifter.
Biskop Johan
Jesus säger att vi är Jordens salt. Det finns olika tolkningar av det, men vilken tolkning man än väljer är tanken att Guds folk ska blandas i omgivningen. Vi har vår kallelse att leva i världen, i samhället. Utblandade som salt, märkbara som salt. Så vill jag leva och jag vill visa vägen till ett sådant liv.
Biskop Johan
Det är många goda erfarenheter och möten som jag bär med mig.
Biskop Antje Jackelén
Det är inspirerande att göra mitt eget program.
Biskop Antje Jackelén
Det ska bli en spännande utmaning att efterträda biskop Antje i vårt härliga och välskötta stift.
Johan Tyrber, nyvald biskop
Jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna att delta i samtal kring Svenska kyrkan.
Biskop Antje Jackelén
Vi har många gemensamma utmaningar och kan knyta an till ett gott ekumeniskt arbete.
Biskop Antje Jackelén
Det hör till ovanligheten att representanter för näringsliv, universitet och politik agerar tillsammans med företrädare för religiösa gemenskaper i samhälleliga frågor.
Biskop Antje Jackelén
Det är först när en person fått minst en röst i nomineringsvalet som denne de facto är nominerad.
Stefan Andersson, kanslichef Lunds stift
De kandidater som samrådsgruppen så småningom presenterar utgör dock inte en formell kandidatlista.
Stefan Andersson, kanslichef
Det här är en spännande utmaning och det känns verkligen roligt att vara den första socialdemokraten och den första kvinnan på den här posten.
Anne-Marie Hansson
Detta är fin jordbruksmark som passar väl in i kyrkans markinnehav och långsiktiga strategi.
Katarina Hallenborg, chef för egendomsavdelningen vid Lunds stift
Vi har prioriterat renoverings- och ombyggnadsprojekt som blivit oväntat dyra.
Heikki Ranta, stiftsantikvarie
Jag vill hälsa alla hjärtligt välkomna att delta i samtal kring kulturen och kulturerna.
Biskop Antje Jackelén
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp