Dela

Om oss

Vi är service- och intresseorganisation för 24 a-kassor med totalt 3,9 miljoner medlemmar. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Vårt uppdrag är att stötta a-kassorna med opinionsbildning, utbildning och IT-utveckling.

Kontakt

 • Tomas Eriksson

  Kanslichef


  070-583 19 37
 • Harald Petersson

  Ordförande


  072-546 69 08
 • Johan Ahlgren

  Kommunikationschef, presskontakt


  076-304 72 86
 • Sveriges a-kassor
  Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm
  08-555 138 00
  http://www.sverigesakassor.se
 • Citat

  - Under 2023 har Sverige gått in i en lågkonjunktur som får effekt i de flesta sektorer och branscher. När tiderna är sämre, brukar det innebära att fler söker sig till a-kassan. Men ökningen under förra året är stor och visar att på en tuff arbetsmarknad växer tilltron till arbetslöshetsförsäkringen som ett bra skydd i händelse av arbetslöshet.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  - Att a-kassorna tillsammans har fler medlemmar än någonsin är mycket glädjande. Den tydligaste förklaringen till att fler uppfattar att arbetslöshetsförsäkringen är viktig är dock sannolikt den försämrade konjunkturen. I slutet av sommaren lades flera varsel i olika branscher. För många blir det säkert en indikation om att det är viktigt att försäkra sin lön.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Att skydda sig mot arbetslöshet och att skaffa sig skyddet innan olyckan är framme är avgörande i oroliga tider. Det viktiga nu är dock att alla förstår att bäst är att vara försäkrad över konjunkturcykler, det vill säga också när tiderna är goda.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  - Arbetslöshetsförsäkringen är en central del av arbetsmarknadspolitiken och en trygghet för arbetstagarna. Årets forskningspris lyfter betydelsen av att försäkringen studeras och utvärderas.
  Katarina Bengtson Ekström, ordförande Sveriges a-kassors forskningsråd
  - Det här är ett välkommet besked. A-kassorna har på senare tid intensifierat det säkerhetshöjande arbetet för att trygga verksamheten. Vi kan dock konstatera att a-kassorna, liksom många liknande funktioner i Sverige, är beroende av ett flertal olika aktörer – statliga och privata – för att upprätthålla verksamheten vid olika former av kriser.
  Harald Petersson, ordförande Sveriges a-kassor
  -Att n u utreda hur a-kassornas förutsättningar i olika krisscenarier kan utvecklas, ger möjligheter att stärka förmågan att betala ut ersättning även vid samhällsstörningar. Det ligger helt i linje med a-kassornas ambition att utveckla den egna verksamheten.
  Harald Petersson, ordförande Sveriges a-kassor
  Ett stort antal av de som hittills valt att klara sig utan arbetslöshetsförsäkringen verkar lyssna till prognoserna om ökad arbetslöshet och söker nu medlemskap i en a-kassa. Det är bra, det är klokt att skaffa sig en ökad trygghet i arbetslivet och att göra det innan olyckan eventuellt är framme.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  - Vändningen sammanfaller med signalerna om att arbetsmarknaden 2023 sannolikt blir tuffare med bland annat ökad arbetslöshet. Det är då naturligt att fler ser till att skaffa sig en trygghet i arbetslivet genom den försäkring som ett medlemskap i en a-kassa är – och att skydda sig innan olyckan är framme,
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  – Det är positivt att se att arbetsmarknaden fortsatt varit stark under förra året trots oro i omvärlden, inflation och energikris. Samtidigt väntas arbetslösheten öka i år och därför är det klokt att se till att vara medlem i en a-kassa. Det är en billig försäkring för trygghet i arbetslivet.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Avmattningen under fjärde kvartalet är en signal om att ett kärvare läge på arbetsmarknaden sannolikt väntar under 2023. I det perspektivet är det positivt att en majoritet, sju av tio svenskar, i dag är medlemmar i en a-kassa men givetvis borde fler se över sitt skydd.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  - Vi fortsätter arbetet med att utreda och ta reda på incidentens omf.attning, vad som har hänt, hur och varför. Stängningen av systemen har gjorts för att i allra största utsträckning minimera risken för konsekvenser och skador på systemen
  Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor
  A-kassorna har gjort ett jättejobb med att skapa trygghet och stabilitet under pandemiåren. Ett medlemskap i en a-kassa är en billig försäkring för trygghet i arbetslivet, vilket är extra viktigt nu när de ekonomiska orosmolnen hopar sig.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  - Trygghet för den enskilde medlemmen är centralt i mötet med a-kassan. Därför är det avgörande att vi kan erbjuda olika alternativ för elektronisk identifiering och digital inkludering har varit en viktig faktor för a-kassorna i beslutet att erbjuda Freja.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  - Freja ska vara ett alternativ för alla, i olika skeden av livet. Sveriges a-kassor är precis som vi måna om att minska det digitala utanförskapet och erbjuda alternativ för identifiering för så stor del av befolkningen som möjligt.
  Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB (publ)
  - Det är ingen kraftig minskning, fortfarande är ungefär 3,9 miljoner medlemmar i a-kassan. Men att minskningen fortsätter också efter 2021 är oroande. I tider som dessa, när osäkerheten växer både i vår närhet och i den större omvärlden, borde ett medlemskap i en a-kassa vara en trygghet som fler skaffar sig.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Nu ändras attityden i rätt riktning när allmänheten ser att a-kassorna ganska snabbt kunde vända utvecklingen och att a-kassan är ett viktigt skydd när oron på arbetsmarknaden ökar.
  Harald Petersson, ordförande Sveriges a-kassor
  Erfarenheterna av pandemin och det just nu osäkra läget i världen visar att det är viktigare än någonsin att vara medlem i en a-kassa.
  Harald Petersson, ordförande Sveriges a-kassor
  Det är viktigt att försäkra sin inkomst för framtiden och se till att ha en ekonomisk grundtrygghet, om det oförutsedda händer.
  Harald Petersson, ordförande Sveriges a-kassor
  Den trend med minskade utbetalningar från a-kassan som pågått efter pandemin verkar nu ha brutits. Trendbrottet understryker vikten av att vara medlem i a-kassan för att vara trygg genom arbetslivet.
  Tomas Eriksson, kanslichef, Sveriges a-kassor
  . Att vi nu noterar en mindre ökning är normalt i början av ett nytt år och kan ha sin förklaring i att många medlemmar som är verksamma som säsongsarbetare i den gröna sektorn inte än har fått sina nya scheman eller uppdrag. Generellt minskar alltid arbetslösheten bland våra medlemmar ju längre in på våren vi kommer.
  Helena Wågberg, kassaföreståndare, Kommunals a-kassa
  – A-kassan är viktigare än någonsin för att vara trygg genom arbetslivet. De senaste årens svängningar på arbetsmarknaden har visat på betydelsen av att vara medlem i en a-kassa och försäkra sin lön. Det bör man ha i åtanke nu när arbetslösheten sjunker och antalet personer som får ersättning från a-kassan minskar.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  – I början av pandemin ökade arbetslösheten bland akademiker kraftigt. Vissa av våra yrken drabbades inte alls, bland annat officerare, lärare och sjuksköterskor, medan exempelvis arkitekter och kulturarbetare hade det tuffare. Och även om alla grupper inte är tillbaka på samma låga nivåer som före pandemin minskar antalet arbetslösa snabbt. Nu är långtidsarbetslösheten våra medlemmars största problem, människor som inte får vara med och bidra med sin kompetens.
  Katarina Bengtson Ekström, kassaföreståndare Akademikernas a-kassa
  Den positiva trenden med ett minskat behov av ersättning från a-kassan fortsätter även under årets sista kvartal. Samtidigt ser vi risker kopplade både till ekonomin och pandemin som kan påverka arbetsmarknaden negativt under kommande år. Medlemskap i a-kassan är därför en billig försäkring av inkomsten för alla som arbetar.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Våra medlemmar arbetar till stor del i en utsatt bransch. Vid coronapandemins utbrott var sektorn bland de först drabbade och många butiksanställda samt anställda inom sällanköpshandeln förlorade jobbet. Under pandemins början ökade vi utbetalningarna nära på fyrdubbelt. Nu är vi tillbaka på samma nivåer som före pandemin, även om minskningstakten inte är lika snabb som för a-kassorna totalt.
  Kim Sandberg, kassaföreståndare på Handelsanställdas a-kassa
  - Efter ett extremt 2020 är en viss tillbakagång under 2021 inte så förvånande. Det är till exempel inte samma tryck att bli medlem i en a-kassa med den positivare utvecklingen av arbetsmarknaden vi sett. Oavsett den utvecklingen gäller dock samma med a-kassan som för andra försäkringar – att skydda sig innan olyckan är framme och man drabbas av arbetslöshet.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  - Under 2020 ökade vi i medlemstal med cirka 20 000 medlemmar, nästan 27 procent. Under 2021 har vi minskat med knappt 5 procent. De som lämnar sitt medlemskap byter i stor utsträckning till andra branscher och väljer en annan a-kassa med specialistkunskap om den nya branschen.
  Karin Pettersson, kassaföreståndare Hotell- och restauranganställdas a-kassa
  När coronapandemin drabbade Sverige som hårdast förlorade många sitt arbete. A-kassan tog då ett stort ansvar för att mildra den negativa effekten på den egna ekonomin som det ledde till för många. Vi är stolta över insatserna hos alla a-kassor och ser nu att arbetsmarknaden utvecklas positivt.
  Tomas Eriksson, kanslichef, Sveriges a-kassor
  Vi ser nu en glädjande trend med minskade utbetalningarna från a-kassan under 2021. Men arbetsmarknaden förändras snabbt och det är viktigt att vara medlem i a-kassan och att fortsätta vara det även framöver.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  - Det är viktigt att det bedrivs forskning om arbetslöshetsförsäkringen och a-kassornas viktiga arbete. Studien av Landais, Nekoei, Nilsson, Seim och Spinnewijn behandlar en höggradigt relevant fråga. Kombinationen av relevans, teoretisk koppling och övertygande evidens i studien har gjort att en vetenskaplig artikel har publicerats i American Economic Review, en av de mest erkända tidskrifterna om nationalekonom.
  Katarina Bengtson Ekström, ordförande i Sveriges a-kassors forskningsråd och kassaföreståndare i Akademikernas a-kassa
  – Coronapandemin har blixtbelyst a-kassans betydelse för ett tryggt arbetsliv. Under 2020 ökade antalet personer med ersättning från a-kassan kraftigt. Att siffrorna nu sjunker är positivt, även om vi fortfarande är långt ifrån situationen före pandemin.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Det är positivt att det finns ett så starkt stöd för en förstärkt a-kassa. Arbetslöshetsförsäkringen är avgörande för den ekonomiska tryggheten i arbetslivet och för samhällsekonomin i stort.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Ändå behåller a-kassorna sammanvägt det höga värdet från NKI-undersökningen 2018. Det är mycket positivt och visar att systemet med arbetslöshetsförsäkringen fungerar.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  - Det är en historiskt stor medlemstillväxt i a-kassorna under ett enstaka år. Ökningen på mer än 7 procent är tio gånger så stor som ökningen under 2019.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  På kort tid, sedan coronakrisen började, har antalet personer som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen fördubblats. För vissa a-kassor har den ökade arbetsbördan lett till alltför långa handläggningstider. Majoriteten av a-kassorna har dock normala handläggningstider. Nu samverkar en grupp av dem om att avlasta Alfa-kassan som har längst väntetider.
  Harald Petersson, ordförande Sveriges a-kassor
  A-kassan är viktigare än någonsin för att vara trygg genom arbetslivet. Därför behöver vi en arbetslöshetsförsäkring som är anpassad till hur dagens arbetsliv faktiskt ser ut.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  A-kassan är mycket viktig för att vara trygg genom arbetslivet och särskilt i krissituationer som den vi befinner oss i just nu.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  För att a-kassan ska vara en långsiktigt effektiv omställningsförsäkring är det viktigt att ersättningen ökar i takt med löneutvecklingen.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Siffrorna visar att a-kassan är en effektiv omställningsförsäkring för de allra flesta, precis som det är tänkt. Under förra året motsvarade antalet som gjorde slut på ersättningen bara 8 procent av det totala antalet som fått ersättning från a-kassan. Det är väldigt positiva siffror.
  Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor
  Vi välkomnar en närmare analys från IAF. Samtidigt finns det ett bedömningsmoment i reglerna som saknar närmare vägledning och då är risken för olika tolkningar uppenbar. Därför är det positivt att Riksrevisionen efterlyser såväl föreskrifter som allmänna råd för att bidra till en mer likvärdig bedömning.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  A-kassorna arbetar tillsammans för kortare handläggningstider och bättre försäkringsvillkor för alla 3,6 miljoner medlemmar. Jag ser fram emot att fortsätta driva den utvecklingen framåt i min nya roll på Sveriges a-kassor.
  Tomas Eriksson, kanslichef Sveriges a-kassor
  Alla som arbetar borde vara med i a-kassan. Den är värdefull både när man är arbetslös och när man har jobb. Ersättningen gör att arbetslösheten inte behöver bli en ekonomisk kris, och den trygghet den ger gör att fler vågar byta jobb. Många vet inte att det är en laglig rättighet att få vara med i en a-kassa, och man vet inte heller att ersättningen består av 100 procent statsbidrag.
  Melker Ödebrink, kanslichef Sveriges a-kassor
  Arbetslösersättning är inte ett bidrag. Det är en försäkring och en förutsättning för en väl fungerande arbetsmarknad.
  Melker Ödebrink, kanslichef Sveriges a-kassor
  SO har under många år fungerat mycket bra som samordnande organisation för a-kassorna, men nu har vår växande verksamhet skapat ett behov av att utveckla den befintliga samarbetsstrukturen. De här förändringarna innebär att vi får en effektivare organisation som möter upp kraven på digitalisering och återkommande förändringar i regelverket.
  Melker Ödebrink, kanslichef SO
  Medlemmarna gav ett högt betyg på kvalitetsområdet utbetalningar i a-kassornas senaste medlemsundersökning 2014. Men nu ser vi att fler och fler rapporterar sin tid på Mina sidor på måndagar. Därför hoppas vi att de nya utbetalningsrutinerna bidrar till att medlemmarna blir ännu mer nöjda med a-kassornas service.
  Melker Ödebrink, kanslichef SO
  Det här är ett steg i rätt riktning. Men ersättningen måste fortfarande indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det håller inte att höja taket var trettonde år.
  Harald Petersson, ordförande SO
  De arbetslösa är beroende av sina arbetsgivarintyg och vi vet att alla upplever att det är krångligt med dagens pappersblanketter. Därför är vi nöjda med att ha tagit fram en lösning som förenklar och kortar ledtiderna för hanteringen av arbetsgivarintygen.
  Melker Ödebrink, Kanslichef SO
  Inte en dag för tidigt. Nu tar vi ett första viktigt steg på vägen mot en fungerande omställningsförsäkring.
  Melker Ödebrink, kanslichef SO
  Jag är glad för förtroendet att få leda SO ännu en mandatperiod. Vi har många spännande utmaningar framför oss.
  Harald Petersson
  Vi har länge varit oroade över att arbetslöshetsförsäkringen urholkas så kraftigt. Ar-betslöshetsförsäkringen ger inte längre ekonomisk trygghet vid perioder av arbetslöshet.
  Melker Ödebrink, kanslichef på SO
  För att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring måste taket höjas och indexeras.
  Harald Petersson, ordförande på SO
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera