Dela

Citat

Det här är en världsnyhet och vi har följt arbetet noga från CommToAct och också fått vara en remissinstans. Ramverket blir en del av livscykelanalysen för olika medieslag och blir en viktig del att rapportera in i CSRD
Karin Grohman, verksamhetsansvarig CommToAct
We’re excited to see how the industry accepts what we’re doing or is curious and wants to test and learn from the work that we are putting out into the industry as of last night
Rob Rakowitz, Initiative Lead - The Global Alliance for Responsible Media
Syftet med CommToAct People är att samla alla inom marknad och kommunikation bakom en gemensam ambition: Bidra till en mer hållbar, inkluderande och attraktiv bransch. Vi vill skapa verklig förändring genom att arbeta tillsammans och fokusera på konkreta åtgärder inom de områden vi adresserat
Karin Grohman, verksamhetsansvarig Commtoact
Vi ser det som vårt ansvar att adressera de utmaningar som många inom vår bransch möter. Utmaningarna är komplexa och tar tid att lösa, vi tror det sker bäst genom samverkan. Genom att lansera dessa guider hoppas vi kunna ge våra kollegor ett par konkreta verktyg de behöver för att främja en sund arbetsmiljö och skapa inkluderande kommunikation. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit med och arbetat fram denna vägledning. Det är en början och ett första steg i att skapa en mer socialt hållbar bransch. Till hösten släpps även ett antal “best case“ för att visa hur andra jobbar med ämnet och för att inspirera till fortsatt arbete
Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer
Kommunikation och marknadsföring är viktiga verktyg för företagets konkurrenskraft och tillväxt. Tillsammans med våra medlemmar och andra branschorganisationer skapar vi förutsättningar för kommunikation och marknadsföring som bidrar till långsiktigt framgångsrika verksamheter
Stina Liljekvist, ordförande i Sveriges Annonsörer
Jag känner mig hedrad att ingå i Sveriges Annonsörers styrelse och ser fram emot arbetet med att driva branschens viktigaste frågor framåt. Marknadskommunikation som ger effekt och möjliggör en hållbar omställning tillhör mina hjärtefrågor
Per Holgård, Head of Group Marketing på Lantmännen.
Vi är oerhört stolta över att vårt arbete med Campus Marketing har fått internationell uppmärksamhet och erkännande. Priset är ett bevis på det hårda arbete och det fokus vi har på att stödja och vägleda våra medlemmar på ett innovativt sätt och därmed verkligen kunna göra skillnad för marknadsförare
Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer
Att vi arbetar aktivt för att vända trenden med en ökande psykisk ohälsa i samhället är centralt för individen, branschen och samhället i stort. Därför kändes det självklart för mig att engagera mig i CommToAct. Vi ser tydligt att kommunikationsbranchen är en bransch som är särskilt drabbad av den psykiska ohälsan – vi behöver agera nu för att vända trenden. Med rätt insatser i rätt tid finns det väldigt stora möjliga vinster för både individer och företag att göra
Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia. 
Det är vårt ansvar att inte bara skapa innehåll som återspeglar dagens samhälle, utan att det också visas i medier som är mångsidiga och inkluderande. Ett viktigt verktyg som vi nu lanserar på hemsidan är vår Medieguide för inkluderande kommunikation, en viktig del för att skapa ett mer mångsidigt medie-ekosystem
Karin Grohman, Verksamhetsansvarig, CommToAct. 
CommToAct är det största hållbarhetsinitiativet i kommunikationsbranschen, med syfte att möta FN:s globala mål för en bättre värld. Vi vet att kommunikation driver förändring, och det är därför en självklarhet för Sveriges Kommunikatörer att vara en aktiv del i den omställning vi behöver göra
Caroline Thunved, vd och generalsekreterare Sveriges Kommunikatörer
Med EU-finansiering kommer vi kunna identifiera och adressera branschens mest akuta behov, vilket i sin tur kommer att forma framtida projekt
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Genom samarbeten med AdnetZero, World Federation of Advertisers (WFA) och GARM Sustainability, är vi rustade att driva vår agenda för hållbarhet och ansvarstagande framåt. Dessa partnerskap ger oss inte bara en bredare plattform att verka från, utan också tillgång till värdefulla resurser och expertis
Karin Grohman, verksamhetsansvarig CommToAct
Inom stora delar av offentlig sektor är det inte relevant att prata om intäktsmål eller marknadsandelar, utan i stället handlar det ofta om olika typer av beteendemål. Samtidigt finns det stora variationer mellan aktörerna inom offentlig sektor över vilka effekter som kommunikationsinsaterna ska fokusera på. Vi har arbetat med en referensgrupp med representanter från olika myndigheter för att säkerställa att såväl KPI:erna som beskrivningarna av effektmålen är relevanta och täcker in de olika verksamheter som finns inom den offentliga sektorn
Mats Rönne, en av Sveriges främsta experter inom effektområdet
Med lanseringen av Effektsystemet Offentlig sektor tar vi nu ytterligare ett kliv för att underlätta för marknadsförare och kommunikatörer att förstärka kopplingen mellan insatser och värde, vilket är minst lika kritiskt i offentlig sektor som kommersiellt näringsliv
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer 
Gensvaret från branschen efter att vi lanserade Effektsystemet har varit enormt. Det som tydligast framkommer i feedbacken från de som har certifierat sig är att man nu har ett gemensamt språk för vad som är effekt och att det underlättar rejält för marknadsförare och deras samarbetspartners att jobba mot gemensamma mål. Och att man nu har ett verktyg för att påvisa affärsvärdet av sitt arbete, vilket är kritiskt för att se marknadsföring som en investering i lönsam tillväxt, och inte bara som en kostnad. Uppdateringarna har vi gjort för att vi lärt oss mycket av alla de certifieringar som har genomförts men också för att det kommer nya insikter
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Många av de KPI:er som cirkulerar idag är effektivitetsmått eller kanalspecifika mått snarare än affärsorienterade effektmått. Det fanns därför ett stort behov av att rensa upp och välja ut de nyckeltal som bäst mäter effekten av marknadsinvesteringar och förklara hur de bidrar till att utveckla affärsnyttan. Det finns också en språklig utmaning, där vi marknadsförare behöver blir betydligt bättre på att översätta marknadsföringstermer till ledningsspråk och förklara den affärsmässiga nyttan som bra marknadskommunikation skapar. Vi har redan sett att Effektsystemet kan göra stor skillnad såväl för bolaget som för den enskilda marknadsföraren och nu tar vi detta ytterligare ett steg vidare
Mats Rönne, effektexpert Sveriges Annonsörer
Det finns en bild av att det bara är stora varumärken med stora kommunikationsbudgetar som är framgångsrika i 100-wattaren. Det stämmer inte. När vi gått igenom bidrag och vinnare är det tämligen jämnt fördelat mellan större och mindre aktörer. Min poäng här är att alla kan använda sig av insikterna i den här rapporten, oavsett om du är en stor teleoperatör eller en liten kommun
Niklas Bondesson, doktor i marknadsföring på Stockholms universitet och rådgivare på NoA Consulting
Genom internationell anpassning kan vi nu bygga en helt unik och internationellt jämförbar effektdatabas med svenska case. Den möjliggör fördjupad forskning kring hur kommunikation skapar effekt på den svenska marknaden. Så hoppas vi kunna bidra till mer kunskap som kan hjälpa våra medlemmar och branschen att förklara och argumentera hur man ska tänka för att kommunikationen ska kunna ge så bra effekt som möjligt
Hanna Riberdahl, vd, Sveriges Annonsörer
Jag är hedrad över uppdraget och tackar för förtroendet från medlemmarna. Vi i styrelsen kommer fortsätta att driva och vägleda Sveriges marknadsförare i en allt mer snabbföränderlig och komplex omvärld. Digitalisering, globalisering och grön omställning påverkar marknadsföringslandskapet i grunden. Och den negativa utvecklingen av effekten av marknadsinvesteringar är faktiskt ett hot mot företagens konkurrenskraft och långsiktiga lönsamma tillväxt. Så vi behövs nu mer än någonsin. Och vi kommer fortsätta på inslagen väg, att tillsammans med våra medlemmar och andra branschorganisationer skapa förutsättningar för marknadsföring som bidrar till framgångsrika verksamheter och marknadsföring som är anpassat för samtid och framtid
Stina Liljekvist, ordförande Sveriges Annonsörer
Marknadsavdelningar drunknar i produktion och processerna blir komplexa och ineffektiva, både internt och externt. En viktig del är starten av processen och det interna samarbetet med säljavdelning och affärsområden. Det är här man skapar förutsättningarna för effektivitet. Det intressanta är att om man gör det på rätt sätt leder det även till ökad effekt. Enligt vår erfarenhet kan en marknadsavdelning få ut upp till 30 procent mer av sina resurser och sin budget
Kaj Johansson, Managing partner & Co-founder, Kapero 
Det finns en stor potential i att samverka bättre kring marknad- och affärsstrategi. Det ger både en djupare förståelse för varandra och tillfälle att förankra att alla delar jobbar mot företagets gemensamma mål. För marknadsavdelningen bidrar det även till tydligare målsättningar och KPI:er, vilket i förlängningen tydliggör det affärsvärde som marknadsföringen bidrar till men också ett bättre fokus och att vi prioriterar rätt saker
Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer
Vi vet att konsumenter och forskare tycker att reklam och kommunikation har en viktig roll för att kunna bidra till att skapa beteendeförändringar som snabbar på klimatomställningen. Men samtidigt saknar konsumenterna förtroende för hur företagen kommunicerar kring sitt klimatarbete idag. Ska vi nå klimatmålen krävs att marknads- och kommunikationsbranschen är med och bidrar på ett proaktivt sätt, men idag ses vi mer som en del av problemet än en del av lösningen. Detta vill vi ändra! Därför startar vi detta unika samarbete mellan marknad – och kommunikationsbranschens organisationer under namnet CommToAct. Det är ett omfattande grepp där vi branschorganisationer och våra medlemmar jobbar gemensamt, där vår gemensamma projektägare Karin Grohman driver arbetet framåt. Vill bygga kunskap, ge vägledning och skapa riktlinjer så att våra medlemsföretag kan ställa om och skapa hållbara starka varumärken och framgångsrika företag för framtiden
Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer 
Den akuta klimat- och naturkrisen kräver ett starkt och brett ledarskap. Vi behöver nyttja marknadsföringens och kommunikationens kraft att driva klimatomställningen framåt genom att den lyfter fram hållbara livsstilar och klimatlösningar på ett vetenskaplig underbyggt och transparent sätt. Det innebär också att undvika vilseledande marknadsföring samt att fasa ut fossila lösningar och att implementera en strategi i linje med 1.5°C ambitionen, såsom beskrivs i 1.5°C Business Playbook2. Därför hoppas vi att så många som möjligt ställer sig bakom och ansluter sig till initiativet och gemensamt ställer in kompassen på en hållbar framtid inom de planetära gränserna
Johan Falk, VD Exponential Roadmap Initiative.
Reklam finansierar många illegala tjänster. Annonsörer måste därför ta ett aktivt ansvar för hur de placerar sina annonser och vårdar sitt varumärke. Genom att uppdatera varningslistan gör vi det lätt för alla annonsörer att undvika dessa olagliga tjänster
Sara Lindbäck, jurist, Rättighetsalliansen
Trovärdigheten till annonsörens varumärke urholkas om det finns på illegala sajter och det är viktigt att sajterna inte kan fortsätta existera genom att få pengar av seriösa annonsörer
Ulrika Wendt, jurist, Sveriges Annonsörer 
Vi måste gemensamt ta ansvar i den här frågan och arbeta för att de illegala sajterna inte finansieras av seriösa annonsörer. Att varningslistan över illegala sajter nu uppdateras är en bit på vägen för att öka kunskap och medvetenhet i frågan
Lena Regeheim, verksamhetsansvarig, Sveriges Mediebyråer
IAB Sverige tycker det är viktigt att vara del av detta initiativ som hjälper annonsörer att ta ansvar för var de placerar sina pengar. Vi behöver hjälpas åt för att hindra den här typen av oseriösa aktörer att finansiera sin verksamhet
Kenneth Danielsson, vd, IAB Sverige
Vi har höga förväntningar på årets mätning med att få in betydligt fler svar än mätningen 2021, då vi knappt fick 500 svar. I år är vi ännu fler partners och vi siktar på att få in över 2000 svar, vi får då ett fantastiskt underlag för att skapa en mer hållbar bransch
Karin Grohman, projektansvarig DEI Sverige, Sveriges Annonsörer
Resultatet av studien kommer att ge oss en angelägen nulägesbild och en viktig grundplatta för att fortsatt diskutera hur vi ska ta oss an de så centrala frågorna som mångfald och inkludering. Att diskussionen utgår ifrån en rättvisande bild av branschen är givetvis avgörande – så, se till att ta tiden att delta i studien
Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia
Hur har vi det egentligen med mångfald och inkludering i den svenska kommunikationsbranschen? Bara den som frågar får svar, och bara den som svarar räknas. Så nu hoppas jag att alla som jobbar med kommunikation svarar på undersökningen. För om vi inte vet hur det står till och upplevs är det svårt att göra branschen bättre. Själv är jag övertygad om att mångfald och inkludering gör oss mer kreativa och innovativa. Därför är undersökningen viktig. Gör din röst hörd genom att svara på den globala undersökningen!
Helena Westin, ordförande för Komm, Sveriges Kommunikationsbyråer
De flesta annonsörer hoppas skapa Fame-kampanjer, men få lyckas. En nyckel till framgång är att inte underskatta vad som krävs. Till att börja med behövs en grundsyn på kommunikation där man tänker lika mycket på vad mottagarna tycker är intressant eller underhållande som på vad man själv vill ha sagt. Och dessutom förstår vad medier ser ett nyhetsvärde i. Man ska inte heller tänka på det som en snabbare billigare genväg, utan det kräver hårt jobb med både innehåll utförande. Och i de allra flesta fall betydande investeringar i köpta kanaler
Niklas Bondesson, doktor i marknadsföring på Stockholms universitet och rådgivare på NoA Consulting
Alla vet att marknadskommunikation är ett kraftfullt verktyg för att driva lönsam tillväxt, men däremot finns inget enkelt recept för att lyckas. Med den här rapporten vill vi bidra till mer kunskap om hur kommunikation faktiskt kan ge effekt genom att identifiera konkreta
Hanna Riberdahl, VD på Sveriges Annonsörer
Att skapa en sund och trygg miljö på sociala och digitala plattformar är en högt prioriterad fråga för marknadsförare i hela världen. Vi som annonsköpare behöver ta vårt ansvar och ställa krav, men för att det ska bli hållbara lösningar krävs samverkan mellan alla parter. Målet med GARM Nordic är att skapa en tydlig väg framåt för den nordiska marknaden, med rätt balans mellan regleringar och egenåtgärder som GARM med tydliga definitioner samt riktlinjer för brand safety
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer 
I dagens fragmenterade digitala landskap drivet till stor del av användargenererat innehåll står man som annonsör ofta i riskzonen att förknippas med både olagligt och skadligt innehåll. GARM är därför ett fantastiskt initiativ där vi tillsammans kan hjälpa till att säkerställa en bättre miljö för oss annonsörer och för de som använder plattformarna. Med en tydlig agenda och nära samarbete med plattformsägare kan vi driva till en positiv förändring
Helene Moland Daly, mediachef Mondelez Norden 
Ansvarstagande är högsta prioritet för Google. Genom partnerskapet med GARM har vi tagit viktiga steg framåt för att bygga ett mer hållbart digitalt ekosystem för användare, annonsörer och publicist. Vi ser positivt på att de nordiska annonsörsorganisationerna har tagit sig an det här projektet och arbetar för att både sprida kunskap lokalt men att också dela lokala lärdomar med den globala GARM-organisationen
Lisa Blom, Head of Industry Relations Northern Europe, Google 
Vi arbetar målmedvetet för att säkra att både användare och annonsörer ska ha en trygg och givande upplevelse på TikTok. Vi har redan i dag omfattande system som tar bort skadligt innehåll och är transparenta om hur detta sker genom kvartalsvisa efterlevnadsrapporter. Tillsammans med övriga aktörer inom GARM Nordic stärks skyddet ytterligare för alla de varumärken som bygger relationer på våra plattformar
Liv Sandberg, VD Tiktok Nordics 
Vi vill ge annonsörer verktygen att skapa den mest hållbara miljön för deras varumärken när de använder vår teknik för att få kontakt med människor och bygga sina företag. Det krävs mer än bara ett företag för att åstadkomma detta mål – och därför är en branschorganisation som GARM viktig för att föra samman experter, plattformar, byråer och organisationer.
Samantha Stetson, Vice President, Client Council and Industry Trade Relations, Meta  
Vi visste att det fanns ett stort behov hos branschen att samlas kring gemensamma riktlinjer för vad som definierar effekten av vårt arbete. Det är otroligt kul att vara ute hos så många olika typer av företag och även på konsultsidan där alla verkligen ser värdet av det. Att se folk bli så engagerade och fokuserade vid en genomgång av 36 KPI:er är fantastiskt
Mats Rönne, Sveriges Annonsörers effektexpert
Vi ser att Effektsystemet underlättar rejält för marknadsförare när det kommer till att förstärka kopplingen mellan marknadsföringsinsatser och affärsvärde, vilket är kritiskt för att se marknadsföring som en investering i lönsam tillväxt, inte bara som en kostnad. Och vi får hela tiden mycket positiv feedback på att Effektsystemet verkligen har kommit till användning i både våra medlemmars och deras partners arbete
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
100-fattaren som har funnits sedan 2018, kommer från och med i år att bli branschens gemensamma pris och knytas samman med Hållbarhetsinitiativet. Initiativet syftar till att arbeta proaktivt och förebyggande kring klimatrelaterad kommunikation och för ökad inkludering och mångfald i marknadsföring och reklam
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörers
Så roligt att branschen tillsammans står bakom 100-fattaren som knyts samman med vårt Hållbarhetsinitiativ där vi nu inkluderar både miljö, ekonomi och det sociala perspektivet. Nu ser vi fram emot att ta del av alla de smarta kampanjer som har gjorts där ute och som har bidragit till en förändring för ett mer hållbart samhälle. Hyllas de som hyllas bör
Linda Nilsson, vd KOMM
Dagens annonsmarknad har förändrats oerhört de senaste 10 åren och framför allt de senaste åren dels med nya GDPR som man måste förhålla sig till, samt att vi har en alltmer digital annonsmarknad som skapar både nya möjligheter och problem med transparensen. Det nya samsynsdokumentet kommer synliggöra och förklara vad som bör regleras i ett mediebyråavtal
Peter Maché, medieexpert Sveriges Annonsörer
Mediebyråernas roll är under konstant förändring, idag står den digitala annonseringen för drygt hälften av medieinvesteringarna vilket påverkar hur man köper av annonser. Det nya samsynsdokumentet förklarar och klargör hur ett samarbete mellan mediebyrå och annonsör bör utformas så att båda parter känner sig trygga i ett långsiktigt samarbete
Lena Regenheim, verksamhetsansvarig Sveriges Mediebyråer
Det svenska Cross Media Measurement initiativet samarbetar med det globala arbetet som genomförs av WFA. Stora globala annonsörer vill veta vilken räckvidd och frekvens de har haft på sina kampanjer cross-media. Detta går tyvärr inte idag på grund av att vi köper olika saker som kontakter konton och impressions. Genom att sortera annonsvisningar med vår Advertising Value Chain kan annonsörer, mediebyråer och medier nu tala samma språk och använda samma definitioner för vad som planerades, köptes och levererades.
Peter Mackhé ansvarig för Cross Media Measurement-initiativet
Cross Media Measurement initiativet är oerhört viktigt eftersom bara annonser som har visats för en person kan ge effekt. Vi har en förvirring på marknaden där man blandar impressions med kontakter, vilket är helt skilda saker och bör värderas olika. Det är skillnad på annonser som har levererats till en device, app, browser och annonser som vi vet har exponerats för en person och som mätts på något vis via en gemensam branschstandard. Genom att sortera marknaden med tydliga definitioner på vad som köptes och levererades i olika kanaler kan jag nu värdera mina medieinvesteringar och sortera ut vad som är vad.
Michael Grimborg CMO Synsam, medlem i Cross Media Measurement-kommittén
Sambandet mellan mängden reklam och reklamtrötthet blir återigen tydligt. När frekvensen minskade under pandemin blev människor mindre negativt inställda till reklam. Nu är vi tillbaka på höga nivåer igen, och de främsta anledningarna till det är att konsumenterna upplever att det är för mycket reklam, att den är irriterande och att samma reklam kommer för ofta, sk överfrekvens. Det är tydligt att annonsmiljöerna behöver utvecklas om vi ska få konsumenterna att ta del av reklambudskap
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Svenska annonsörer lägger över 60 procent av investeringarna i digitala kanaler eftersom man vet att konsumenterna finns där. Men för att undvika att de investeringar man gör blir kontraproduktiva krävs dock en djupare analys av konsumentbeteendet i de olika mediekanalerna och att man är noga med att hitta rätt balans och frekvens i de kanaler man väljer att annonsera i
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Vi vet att reklam kan uppskattas och när det sker tar konsumenterna verkligen del av den. Den bästa reklamen lyckas överraska mottagarna, får dem att lägga budskapet på minnet och leder till handling. Reklamen i de digitala kanalerna haft mer fokus på kortsiktig aktivering vilket gör att det långsiktiga varumärkesbyggandet inte har fått samma utrymme. Det är helt enkelt för mycket av ”köp, köp, köp” och för lite av ”lär känna mig, gilla mig och lita på mig”. Kreativ, emotionell och relationsskapande reklam som bjuder på lika mycket som den kräver är något vi behöver se mer av
Ieva Englund, varumärkesexpert på Novus
While there is much focus on the work that we do on a global level, powerful local initiatives inspire us to translate those goals into meaningful action across a much broader advertiser base. These initiatives are facilitating better marketing, that is better for brands, better for society and better for the planet. Congratulations to all the teams behind these outstanding initiatives; you are helping the industry achieve positive change
Raja Rajamannar, WFAs President och Chief Marketing and Communications Officer på Mastercard
Många engagerade marknadsförare i Effektinitiativet arbetade hårt och länge med att få fram branschstandarden ”Effektsystemet”, som syftar till att skapa en gemensam förståelse för hur vi mäter effekten och hur vi kan koppla marknadsinvesteringar till ett tydligt affärsvärde. Vi har fått ett stort gensvar från branschen med närmare 600 effektcertifierade personer och 125 företag och det är såklart extra roligt att vi nu också får ett internationellt pris för vårt arbete
Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp