Citat

– Vår bransch har länge pratat om vikten av mångfald, rättvisa och inkludering och den här undersökningen är en viktig temperaturmätare på hur det arbetet går, i Sverige men också internationellt. Det är tydligt att många löften förblir just löften och att vi inte har gjort tillräckligt. Nu behöver vi lägga mycket större fokus på konkreta åtgärder och handling som driver förändring
Karin Grohman, projektledare Sveriges Annonsörer
– Sverige är en framstående reklamnation och vi vill vara ett föredöme även när det kommer till inkludering och mångfald. Vi ska betrakta resultatet som ett underlag för diskussion och som en utgångspunkt för att kunna jobba aktivt och målinriktat med frågan. Komm! och Sveriges Annonsörer kommer gemensamt med branschen verka för att föra mångfaldsarbetet framåt och startar nu upp branschöverskridande arbetsgrupper
Linda Nilsson, vd Komm! 
Det råder inget tvivel om att de flesta företagsledningar förstår värdet av ett starkt varumärke, men dessvärre råder stora missuppfattningar om hur man investerar för att lyckas. Detta är en stor utmaning och samtidigt en viktig förklaring till att marknadsinvesteringar ger allt lägre effekt – en trend som har pågått i över tio år
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Kunskapsbristen handlar om allt från målgrupper till kanalval och innehåll. Vanliga missuppfattningar är att det räcker med att rikta sig till befintliga kunder, att bred masskommunikation inte fungerar längre och att rationella budskap fungerar bäst. Allt detta går emot den samlade forskningen och leder tyvärr till felaktiga investeringar som begränsar företagens förmåga att växa lönsamt över tid
Niklas Bondesson, forskare i marknadsföring vid Stockholms universitet och strategisk rådgivare på NoA Consulting
Resultatet tyder på att det finns en direkt koppling mellan mängden reklam och reklamtrötthet. Under pandemin har medieinvesteringarna legat på en klart lägre nivå jämfört med tidigare år, och människor har därmed inte exponerats för reklam i samma utsträckning
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
De främsta anledningarna till att man inte tycker om reklam är att det stör upplevelsen och att det är för mycket reklam. Det är väsentligt färre som anger att reklamen är dålig, trist och inte har intressanta budskap
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Under pandemin har vi inte bara sett minskade medieinvesteringar utan även ett förändrat konsumentbeteende, bland annat genom ökad mediekonsumtion och en kraftig ökning av olika streamingtjänster
Peter Blid, analytiker och ansvarig Novus
Det är tydligt att reklam i mediekanaler så som tryckta dagstidningar och magasin i pappersformat, där konsumenten sitter i förarsätet och har större möjlighet att styra över sin reklamupplevelse, generellt är mer omtyckt än reklam i rörliga, digitala kanaler där konsumenten inte kan göra det. Där upplevs reklamen som mer påträngande
Peter Blid, analytiker och ansvarig Novus
Det blir intressant att följa utvecklingen när vi nu ser att medieinvesteringarna ökar igen. Om vi ska minska reklamtröttheten behöver hela branschen jobba tillsammans för reklam som har en sund balans mellan mängd och frekvens, som ger optimal effekt, och som inte tröttar ut konsumenterna
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Många strävar efter att skapa större mångfald och en mer inkluderande marknadsföring, men för att kunna åstadkomma det behöver vi syna oss själva och få insikter om nuläget i vår egen bransch. Studien är ett otroligt viktigt initiativ och en unik chans att synliggöra problem, både på nationell och internationell nivå, och därför uppmuntrar vi alla som jobbar i branschen att delta så att vi får insikter om vad som behöver göras
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Att branschen nu går samman både i Sverige och internationellt är unikt och oerhört viktigt och något som vi tar på stort allvar. Nu kan vi få en första ”noll-mätning” både i Sverige och Internationellt som kommer att ge värdefulla insikter för vårt arbete framåt
Linda Nilsson, vd Komm
Förhoppningen är att denna kartläggning verkar som ett starkt underlag för aktörer i branschen att accelerera sitt arbete med mångfald och inkludering och vi uppmuntrar alla som jobbar i branschen att delta
Nicole Kavander, Co-founder av nätverket All of Us
– Detta är en milstolpe och ett svar på en av branschens verkligt stora utmaningar. Den här branschstandarden kommer att underlätta rejält för marknadsförare, företagsledningar och samarbetspartners, och ger gemensamma mål att jobba mot. Men framför allt bidrar den till att förstärka kopplingen mellan marknadsföringsinsatser och affärsvärde, vilket är kritiskt för att se marknadsföring som en investering i lönsam tillväxt, och inte bara som en kostnad
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
– Många av de KPI:er som cirkulerar idag är snarare effektivitetsmått eller kanalspecifika mått. Det fanns därför ett stort behov av att rensa upp och välja ut de nyckeltal som bäst mäter effekten av marknadsinvesteringar och förklara hur de bidrar till att utveckla affärsnyttan. Vi tror och hoppas att ”Effektsystemet” kan göra stor skillnad såväl för bolaget som för den enskilda marknadsföraren
Mats Rönne, effektexpert
Det är tydligt att acceptansen för reklam, i förhållande till värdet av lägre priser, varierar stort beroende sammanhang. En trolig förklaring är att annonsmiljöerna skiljer sig markant åt och att människor inte upplever att de blir översköljda av reklam vid idrottsevenemang och i kollektivtrafiken i samma utsträckning som i nyhetsmedia
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Från köparsidan ser vi att medierna har ett viktigt jobb att göra framöver, både genom att utveckla bättre lösningar för placering och se över frekvensnivåerna så att reklamen inte upplevs störande. Samtidigt behöver vi satsa mer på att göra reklam som är intressant att ta del av. Tillsammans skulle detta kunna bidra till en större acceptans för reklam i nyhetsmedierna
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Resultatet tyder på att många människor, trots en utbredd reklamtrötthet, gärna ser att reklamen bidrar till finansieringen av vissa funktioner i samhället. Men vi måste samtidigt komma ihåg att acceptansen till stor del styrs av vilken slags reklam företagen gör. Idag görs en hel del reklam som är trist och tjatig, och om det fortsätter kommer acceptansen att sjunka. Det riskerar att missgynna både företagen, som får mindre utrymme att kommunicera, och samhället, i form av exempelvis dyrare priser på kollektivtrafik eller färre medier. Företag som vill göra samhällsnytta borde därför satsa på att göra bättre och mer kreativ reklam, som människor uppskattar och ser ett värde i
Niklas Bondesson, marknadsföringsforskare vid Stockholms universitet
Jag är hedrad över uppdraget och tackar för förtroendet från medlemmarna. Vi i styrelsen är redo att ta oss an Sveriges marknadsförares branschgemensamma frågor och utmaningar med full kraft. Det finns mycket att göra men vi är på god väg. En viktig nyckel för att vi ska lyckas är ett nära samarbete med andra branschorganisationer, byråer och medier och jag ser fram emot att jobba tillsammans för en positiv förändring
Michael Grimborg, ny ordförande i Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörer arbetar kontinuerligt med att hjälpa medlemmar i viktiga frågor kring media så att de kan få optimal valuta för sina annonsinvesteringar. Flera stora annonsörer genomför audit för att se att man har rätt pris på sina annonser och för att utvärdera mediebyråns arbete. Därför tycker vi att det är viktigt att vi kan guida dem i hur man gör en korrekt audit
Peter Mackhé, Medieexpert Sveriges Annonsörer
Vårt fokusområde är sund och ansvarsfull marknadsföring som ger effekt. Vi jobbar kontinuerligt med att driva frågor kring transparens och vilket ansvar branschen har för att säkerställa att vi agerar etiskt och korrekt i förhållande till rådande lagstifning och rekommendationer. Efter tuffa frågeställningar och diskussioner när det gäller audit och rätten till datakällor såg vi ett stort behov av att reda ut begreppen
Hanna Riberdahl, Vd Sveriges Annonsörer
Det är oerhört viktigt att alla aktörer i mediebranschen har en samsyn om processen för hur en audit bör genomföras. För att samarbetet mellan annonsör, mediebyrå och auditör ska fungera är det avgörande att lagar och regler om rätten till att använda datakällor efterföljs
Christina Wihlner Lentell, Byråvalskonsult på Engage Marketing
Det är oroande att reklamtröttheten har parkerat sig på den här höga nivån och det är en signal som annonsörer, medier och beslutsfattare behöver ta på största allvar. Reklam fyller en viktig funktion i samhället eftersom den informerar konsumenter och skapar konkurrens och tillväxt. Att människor tar avstånd från den får negativa konsekvenser för svenska företag, och i förlängningen svensk ekonomi
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Många upplever att reklamen är störande och att den inte är tillräckligt underhållande eller inspirerande. Därför måste hela branschen – annonsörer, medier och digitala plattformar – jobba tillsammans för att vända utvecklingen. En annan viktig nyckel är att få företagsledningar att börja se marknadsföring som en investering och inte en kostnad. Det kommer att bidra till en kvalitetshöjning och reklam som människor gillar och vill ha
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Vi är väldigt glada över att Google ansluter sig till Cross Media Measurement-initiativet även lokalt i Sverige. Det är viktigt att vi har ett engagemang från flera olika typer av medier, inte minst de stora digitala spelarna, när vi ska ta fram en lokal standard och gemensamma riktlinjer för medieköp i Sverige
Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer
Vi ser fram emot att vara delaktiga i detta branschinitiativ på lokal nivå och gemensamt arbeta fram lokalt anpassade ramverk och riktlinjer för medieköp i Sverige. Frågor kring mätningar är några av branschens stora utmaningar just nu, min förhoppning är att vi tillsammans ska kunna bidra till att göra det enklare för annonsörer att planera och utvärdera sina reklaminvesteringar på ett bättre sätt
Carsten Andreasen, Google
Vår förhoppning är att den här guiden ska starta konstruktiva samtal på varje marknadsavdelning i Sverige och öka kunskapen om hur man får bättre effekt av sin marknadsföring
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Att vara marknadsförare idag är tufft, med mängder av olika kanaler och arbetssätt att ta ställning till. Min förhoppning är att den här guiden ska få marknadsförare att stanna upp och fundera ett extra varv inför de investeringar man planerar att göra och vad som egentligen skapar effekt
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Detta är en kraftsamling och ett historiskt samarbete för att komma tillrätta med en av branschens stora utmaningar. Vi är glada att vi har med oss starka partners och flera av Sveriges största medieköpare i detta projekt, då det är avgörande för att nå framgång. Vi måste hitta lösningar tillsammans, och säkerställa att de gör nytta för alla parter. Med coronakrisen när varumärken, byråer och medier har det tufft ser vi det som viktigare än någonsin att skapa ordning och trygghet kring medieköp.
Hanna Riberdahl, vd på Sveriges Annonsörer
Det krävs ordning och reda och tydliga standarder och definitioner för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten i annonsmiljöerna. Vi behöver reda ut hur kostnad vs värde skiljer sig åt mellan olika kanaler så att det blir möjligt att jämföra dem med varandra. Att annonsörer, mediebyråer och mediekanaler har samsyn kring vad man köper och säljer är avgörande för att skapa trygghet och förtroende kring medieköp.
Per Carleö, Volvo Cars
Vi som jobbar med utomhusmedia har gemensamt investerat stora pengar i enhetliga valutor för medieslaget, både i Sverige och på andra marknader för att annonsörerna ska känna sig trygga i vad de köper. Genom att delta i det svenska initiativet för Cross Media Measurement vill vi bidra till attdet blir lättare för köparna att se hur många man når tvärs över alla medieslag.
Magnus Heljeberg, JCDecaux
Tv-branschen i Sverige har alltid arbetat hårt för att leverera enhetlig valuta för annonsköp i tv, för att köpare och säljare ska ha gemensamma siffror att luta sig mot. Genom att vi nu arbetar fram en standard för alla medieslag kan vi bidra till att det blir ännu tydligare och bättre, för alla parter. Vi ser fram emot att skapa en enhetlig standard i Sverige.
Malin Häger, TV4
YouTube Works är precis som 100-wattaren en tävling som premierar effekt. För oss på Sveriges Annonsörer, och för våra medlemmar, är fokus på effekt - kort och långsiktig - vår viktigaste fråga. Att nå ut och även nå in med sina budskap är en viktig del i att skapa effekt.
Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer
För oss på Google är YouTube Works en plattform för att kunna hylla de kampanjer inom rörlig media som föds digitalt – där andra faktorer blir avgörande för att skapa framgångsrika kampanjer och att kunna mäta effekten. Vi är stolta över vårt samarbete med 100-Wattaren och Sveriges Annonsörer, där 100-Wattaren är Sveriges främsta reklamtävling för att mäta just effekt inom kommunikation.
Anna Wikland, Sverigechef Google
Det är en ära att få leda YouTube Works-juryn ännu en gång - en jury som representerar tung kompetens från branschen och även den kommande generationens kreatörer. Förra året såg vi en härlig blandning av bra bidrag. Vi fick se filmisk storbudgetreklam blandas med smarta influencer-kampanjer, Youtuber-sketcher ställdes mot tänkvärda dokumentärserier, och episka musikvideor tävlade mot konverteringsdrivande bumpers. Eftersom det inte kostar något att tävla öppnas dörren för mindre aktörer.
Karl Wikström, juryns ordförande
Med denna tävling vill vi lyfta de varumärken och kampanjer som använt onlinevideo och YouTube på ett smart, engagerande och effektivt sätt. Och som därmed skapat mätbara resultat och drivit affären framåt.
Martina Göransson, CMO Blocket
Domstolens underkännande av placeringen av uttrycket ”sponsored post” är förvånade då domstolen tycks underskattat mottagarens digitala kompetens.
Tobias Eltell, jurist Sveriges Annonsörer
Utgången i målet får praktiska följder för våra medlemmar och aktualiserar återigen frågan om en gemensam branschrekommendation på området för att marknadens aktörer ska kunna arbeta ansvarsfullt med influencers.
Niklas Briselius, jurist Sveriges Annonsörer
Vi på Friends ser det som en stor förmån att få vara med i juryn för Media Genierna och framför allt i år när vi har fått vara värdorganisation. Många skratt och insikter har vi fått i juryn genom i de bidrag som skolorna och eleverna har skickat in till tävlingen. Det är viktigt att barn idag lär sig att förstå media hur det påverkar oss alla i vår vardag. Sen att de kan göra det genom att även få in ett socialt perspektiv är ju fantastiskt. Friends kommer även att kunna använda de bidrag som skickats in i vår marknadsföring och det är ju extra roligt. Vi ser fram emot att få fortsätta att vara en del av denna fantastiska tävling.
Karin Bjäreholt, Projektledare Privatinsamling från Stiftelsen Friends
Topplistan kommer även framledes ha en central plats, där vi nu redovisar både trafik- och räckviddsmått för digitala medier. Den tekniska mätningen kommer att komplettera räckvidds- och målgruppsmätningen Orvesto Internet. Mätningarna kommer framöver att vidareutvecklas och bli en del av våra crossmedia-mätningar. Både annonsörer och medier får ökad transparens och tillförlitlighet.
Yvonne Pernodd, VD, Kantar Sifo
Våra medlemmar behöver ordning och reda i räckviddsmätningarna och att de är transparenta och går att lita på. Att säkerställa detta som en oberoende part blir en central uppgift för oss framöver. Då kan vi inte göra egna mätningar. Vi har sökt en ny ägare som med stor trovärdighet kan leverera oberoende mätdata, men även en partner som ökar tydligheten om vem som mäter vad på mediemarknaden. Därför är vi glada att Kantar Sifo, som har stor erfarenhet av mätningar i allmänhet och mätningar på medieområdet i synnerhet, nu tar över KIA-index och Poddindex. Vi ser att det blir en ökad tydlighet när vi samlar alla lästa medier och ljudmedier analogt och digitalt, med hur många som besöker, läser och lyssnar på olika medier i Sverige. Det gör att vi underlättar för köparsidan att få kvalificerad mätdata för räckvidd.
Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer
Dessa tjänster passar utmärkt i vår portfölj, där vi nu introducerar förädlade audit- och informationstjänster för trafik på webbplatser och poddar, samt mervärden till befintliga kunder på KIA-och Poddindex. Vi fortsätter växa digitalt och levererar kvalitetssäkring och transparens till nytta för den svenska mediemarknaden.
Lars Björkman, affärsområdeschef Media Audit, Kantar Sifo
Cross Media Measurement blir grunden där vi skapar tydliga definitioner för räckvidd och kvalitetsparametrar. Dessutom säkerställer vi mätningarnas oberoende med tydliga krav på processerna för kvalificering. Syftet är att skapa en överskådlig mediekarta. Med denna ökade transparens blir det lättare för annonsörer att fatta genomtänkta köpbeslut. Samtidigt ger det neutrala sifferunderlag till medieägarna som får bättre förutsättningar att argumentera för sina kanaler.
Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer
Podcastmarknaden och annonsmarknaden är global och det är därför viktigt att det finns en transparens och en jämförbarhet även mellan länder. Med den här standarden är det inte bara möjligt att jämföra podcasts i Sverige utan även internationella podcasts som följer samma standard. För globala annonsörer skapar detta en trygghet när man ska investera i det heta ljudmediet
Peter Mackhé, medieexpert på Sveriges Annonsörer
Under övergångsperioden i slutet av 2019 kommer vi att ha en mix mellan befintlig Poddindex-standard och IAB 2.0-standard. Detta kommer att påverka jämförbarheten mellan de olika aktörerna på Poddindex. Vi kommer att informera löpande om när de olika aktörerna går över till IAB 2.0. Under 2020 kommer alla siffror på Poddindex vara enligt IAB 2.0-standard
Peter Mackhé, medieexpert på Sveriges Annonsörer
I dagens snabbt växande medielandskap med förändrade beteenden där man tittar på flera skärmar och plattformar måste även mätningarna följa med. Då flera företag utvecklar egna lösningar i ett försök att lösa en del av ekvationen, blir det allt tydligare att gemensamma standarder är ett mycket bättre alternativ
Malin Häger, försäljningsdirektör TV4
Under 2020 kommer frågan om Cross Media Measurement vara ett av våra prioriterade initiativ. Vi ser idag att det finns stora problem för köpare av medieutrymme att få en klar bild av skillnaderna mellan olika mediekanalers kvalitet och risker. Vi ser Cross Media Measurement-initiativet som ett viktigt verktyg för att ge köparen en klar bild av den medieeffekt som efterfrågas för marknadsinvesteringarna
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Poddlyssnandet växer konstant och samtalsämnet kring kaffebordet och när man träffar nya personer är ofta vilka poddar man lyssnar på. Det har blivit en naturlig del av vår medievardag att lyssna på poddar. Annonsörer har fått ett nytt spännande ljudmedia med stor räckvidd där de kan placera sitt varumärke och sina produkter i en bra och relevant kontext.
Peter Mackhé, chef mediefrågor
Sveriges Annonsörer arbetar för kommersiell yttrandefrihet och ett hållbart annonsklimat. Vi anser att reklamen har en viktig roll i samhället. Men då måste annonsörerna ta ett eget ansvar för hur reklamen utformas, särskilt när det handlar om produkter och tjänster som medför risker för folkhälsan.
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Utredaren ska presentera sitt förslag om skärpt lagstiftning för spelreklam nästa höst. Spelbranschen bör utnyttja tiden fram till dess för att skapa en fungerande självreglering som håller lagstiftaren borta från yttrandefrihetsinskränkningar. Sveriges Annonsörer bidrar gärna i ett sådant arbete
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Sveriges annonsörer har samlat några av de vassaste personerna på marknaden till Expertteam Mediékvalie. Vi har arbetat fram en enkel guide att reda ut och förklara svåra begrepp inom digital annonsering på ett lättförståeligt sätt, så att vi får samsyn i hela värdekedjan från annonsörer till mediebyråer och medier. Vi har fått ett otroligt stort gehör här i Sverige och det är extra roligt för teamet att vi nu även får ett internationellt pris för vårt arbete.
säger Peter Mackhé, chef mediefrågor på̊ Sveriges Annonsörer.