Sarnova nytt dotterföretag inom Patricia Industries

Patricia Industries, en del av Investor AB, har ingått avtal med Water Street Healthcare Partners och Sarnovas grundare Matthew D. Walter om att förvärva Sarnova Holdings, Inc., den ledande amerikanska specialdistributören av sjukvårdsprodukter inom Emergency Preparedness och Acute Care. Sarnova tillhandahåller ett brett sortiment av högdifferentierade, livsavgörande produkter och avancerade tjänster – inklusive produktutbildning och optimering, lagerhantering och logistik, samt specialanpassning – till sina kunder och produktleverantörer. Sarnova bildades 2008 då Water Street slog ihop två ledande specialdistributörer. Under de följande tio åren genomförde Sarnova åtta förvärv för att expandera sitt sortiment av sjukvårdsprodukter och tjänster. Idag har företaget nationell täckning och en klart ledande position på båda sina slutmarknader. Inom Emergency Preparedness erbjuder Sarnova exempelvis automatiserade externa hjärtstartare, emergency response kits och speciella artiklar för engångsanvändning till en bred kundbas inom brandförsvar, ambulansföretag, polis och den federala regeringen. Inom Acute Care erbjuder Sarnova innovativa andnings- och anestesirelaterade produkter till olika avdelningar inom sjukhus, såsom akut-, intensiv- och neonatalintensivavdelningar. Sarnovas fokus har lett till en väldifferentierad portfölj av produkter och avancerade tjänster. Transaktionsvärdet uppgår till 903 MUSD på skuldfri basis (enterprise value). För 12-månadersperioden till och med december 2017 uppgick omsättningen till 555 MUSD och EBITDA-marginalen till cirka 12 procent. Sedan 2012 har den genomsnittliga årliga omsättningstillväxten, varav merparten organisk, uppgått till 6 procent. EBITDA-tillväxten och kassaflödet har varit starka under samma period. Patricia Industries kommer att tillskjuta cirka 500 MUSD i eget kapital för ett majoritets-ägande i företaget. Resterande del av förvärvet kommer att finansieras av externa lån och investering i eget kapital från Water Street, Matthew D. Walter, styrelse, ledning och andra nyckelindivider. ”Sarnova har en stark och engagerad ledning och en klart ledande position inom attraktiva marknadsnischer, egenskaper vi typiskt sett söker när vi adderar nya företag till vår portfölj”, kommenterar Investors vd Johan Forssell. Efter transaktionens slutförande blir Sarnova Patricia Industries tredje nord-amerikanska dotterföretag efter BraunAbility och Laborie, som förvärvades 2015 respektive 2016. ”Sarnova är ett fantastiskt företag med både imponerande historik och betydande, uthållig långsiktig tillväxtpotential. Affärsmodellen binder begränsat med kapital, vilket gör att kassaflödet är starkt”, säger Noah Walley, Co-Head Patricia Industries. ”Vi ser fram emot att arbeta med Sarnovas ledning och att fortsätta investera i och utveckla företaget”, tillägger han. ”Jag är så stolt över vårt teams framgång. Det nya partnerskapet med Patricia Industries kommer att ytterligare stärka Sarnovas förmåga att tjäna våra kunder, produktleverantörer och anställda, samt att fullfölja vårt uppdrag att rädda och förbättra patienters liv. Familjen Wallenberg och Investorgruppen har, liksom Sarnova, en värdebaserad kultur, och vi ser fram emot en mycket lovande framtid som en medlem i den familjen”, säger Sarnovas vd Jeff Prestel. Chris Sweeney, partner på Water Street, tillägger: ”Det har varit en ära att arbeta med Matt, Jeff och hela teamet på Sarnova de senaste tio åren. Tillsammans lade vi fast och verkställde en strategisk plan som gjort företaget till en marknadsledare som verkligen bidrar till utvecklingen av marknaden för akutsjukvård. Under våra samtal har Patricia Industries hela tiden uppvisat en liknande kultur och Sarnova kommer att få ett bra hem.” Förvärvet är föremål för godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under det andra kvartalet 2018. Transaktionen är inte av sådan art att den omfattas av offentliggörandeskyldighet för Investor enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Patricia Industries, en enhet inom Investor AB, investerar i helägda best-in-classföretag med starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig marknadstillväxt. Vår ambition är att vara den enda ägaren i våra företag, tillsammans med starka ledningsgrupper och styrelser. Vi har en obegränsad investeringshorisont och fokuserar på att skapa långsiktigt värde och tillvarata organiska och icke-organiska tillväxtmöjligheter. Sarnova är den ledande amerikanska specialdistributören av sjukvårdsprodukter inom Emergency Medical Services (EMS) och akutvård. Företaget består av fyra större affärsområden: Bound Tree Medical, Cardio Partners, Emergency Medical Products och Tri-anim Health Services. För mer information: www.sarnova.com. Water Street är en strategisk investerare med fokus enbart på hälsovård. Företaget har ett starkt track record när det gäller att bygga marknadsledande företag inom olika hälsovårdsrelaterade tillväxtnischer. I samband med sina investeringar har Water Street samarbetat med några av världens ledande hälsovårdsföretag, inklusive Johnson & Johnson, Medtronic, Smith & Nephew och Walgreen Co. Water Streets team består av företagsledare och professionella investerare med decennier av erfarenhet när det gäller att investera i och driva globala hälsovårdsföretag. Företagets huvudkontor ligger i Chicago. För mer information: www.waterstreet.com.

Green Landscaping offentliggör notering på Nasdaq First North och prospekt i samband därmed

Green Landscaping Holding AB (publ) (”Green Landscaping” eller ”Bolaget”), en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer, offentliggjorde den 1 mars 2018 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. I samband med en notering har Bolagets huvudägare, FSN Capital III[1] beslutat att genomföra en ägarspridning av aktierna i Green Landscaping genom en försäljning av befintliga aktier kombinerat med en nyemission (”Erbjudandet”). Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt. Idag offentliggör Bolaget prospektet för Erbjudandet. Erbjudandet i sammandrag: · Erbjudandet kommer genomföras till ett fast pris om 21 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 670 MSEK före Erbjudandet. · Erbjudandet omfattar 17 850 000 aktier, varav 3 571 429 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget och 14 278 571 befintliga aktier som erbjuds av FSN Capital III och övriga aktieägare i Bolaget, motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. · För att täcka eventuell övertilldelning har FSN Capital III därutöver åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 2 677 500 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). · Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet omfattar Erbjudandet högst 20 527 500 aktier, motsvarande cirka 58 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. · Erbjudandet kommer tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 75 MSEK före transaktionskostnader.  · Sex svenska investerare har inför Erbjudandet, på vissa villkor, utan att vara garanterade tilldelning i Erbjudandet och till samma pris som övriga investerare, lagt order att förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde av totalt cirka 205 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen (”Ankarinvesterarna”). En av Ankarinvesterarna är Bolagets VD, Johan Nordström, som har åtagit sig gentemot säljande aktieägare att förvärva aktier inom ramen för Erbjudandet för cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 4 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen. Vidare har Bolagets CFO, Carl-Fredrik Meijer, åtagit sig gentemot säljande aktieägare att förvärva aktier inom ramen för Erbjudandet för cirka 0,8 MSEK. · Green Landscaping har som avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm inom tolv månader efter att noteringen på Nasdaq First North fullföljts. · Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North beräknas till den 23 mars 2018 under kortnamnet ”GREEN”. · Ett prospekt med fullständiga villkor för Erbjudandet offentliggörs idag den 12 mars 2018 på Green Landscapings hemsida och på Pareto Securities hemsida. Bakgrund till ErbjudandetFSN Capital III är sedan 2009 huvudägare i Bolaget och äger idag cirka 60 procent av Bolaget. FSN Capital III har som affärskoncept att investera i onoterade bolag i syfte att aktivt utveckla och avyttra dessa när de uppsatta målen har uppnåtts. FSN Capital III anser att Bolaget uppnått dessa mål och har påbörjat en tillväxtfas. FSN Capital III, tillsammans med Green Landscapings styrelse och ledning, anser att det nu är rätt tidpunkt för att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Erbjudandet syftar till att stödja Bolagets förvärvsstrategi och Bolagets ambition att spela en central roll i den pågående konsolideringen av utemiljöbranschen i Nordeuropa. Erbjudandet förväntas bredda Bolagets aktieägarbas och ge tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna för att stödja fortsatt tillväxt, samt öka medvetenheten om Green Landscaping och dess verksamhet.Johan Nordström, VD, kommenterar:”Green Landscaping har sedan starten byggt en position som Sveriges ledande företag inom skötsel och finplanering av utemiljöer, och vi har höga ambitioner för vår fortsatta tillväxtresa. Vi har redan nu mött ett stort intresse för vår verksamhet där vi fokuserar på kundnytta, hållbarhet och kvalitet, och jag ser fram emot att hälsa såväl ankarinvesterare som övriga intresserade välkomna som aktieägare i Green Landscaping.” Per Sjöstrand, styrelseordförande, kommenterar:”När Green Landscaping inom kort noteras går vi in i nästa fas av bolagets utveckling med fokus på lönsam tillväxt. I en publik miljö ges mycket goda förutsättningar att fortsätta konsolideringen av utemiljöbranschen, och såväl styrelse som ledning ser fram mot att spela en central roll i detta arbete. Vi är mycket glada att redan fått möta ett starkt engagemang från ankarinvesterarna, som ger en extra kvalitetsstämpel på bolaget.” Andreas Bruzelius, Principal, FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital III), kommenterar:”Sedan starten för 10 år sedan har Green Landscaping utvecklats till en fullskalig leverantör inom marknaden för skötsel av utemiljöer. Ledningen har under de senaste åren tagit bolaget genom en effektiviseringsfas, vilket resulterat i ökad kundnöjdhet och förbättrad lönsamhet. Med sitt starka operativa momentum och målsättningen att växa såväl organiskt som via förvärv kommer Bolaget passa mycket bra i en börsmiljö.” Om Green LandscapingGreen Landscaping är en ledande leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer. Den huvudsakliga verksamheten omfattar ett komplett utbud av underhållstjänster såsom grönyteskötsel, finplanering, skötsel av sport- och fritidsanläggningar samt träd- och skogsvård. Green Landscaping är verksamt i mellersta och södra Sverige med fokus på storstadsregionerna. Bolaget inledde sin verksamhet våren 2009 genom en konsolidering av fyra befintliga aktörer, vilka tillsammans formade den nya koncernen Green Landscaping. Sedan dess har Koncernen genomfört ytterligare sju[2] förvärv och uppnådde totala intäkter om 1 016 MSEK under 2017, inklusive helårsförsäljning från förvärvade bolag under 2017. Under 2015 tillträdde Johan Nordström som VD i Green Landscaping. Sedan dess har Bolaget etablerat en plattform för lönsam tillväxt genom implementering av ett flertal operationella effektiviseringar och effektiva styrprocesser. Dessa har även bidragit till en ökning av Bolagets justerade EBITDA-marginal från 4,2 procent under 2014 till 9,4 procent under 2017, inklusive helårsresultat från förvärvade bolag under 2017. Bolaget avser att växa Koncernen genom både organisk tillväxt samt via förvärv, och har etablerat en strukturerad förvärvsstrategi för kommande år. Finansiella målGreen Landscaping har antagit följande finansiella mål på medellång sikt: · Organisk tillväxt: förväntas i genomsnitt vara i nivå med marknadstillväxten om 5 procent. · Förvärvad tillväxt: målet är att i genomsnitt växa med 15 procent per år. Målet utrycks som en ”run-rate siffra” (pro-forma). Utfallet kan bli både lägre och högre beroende på marknadsförutsättningarna. · Lönsamhet: målet är att uppnå en EBITDA-marginal om 11 procent. · Kapitalstruktur: nettoskulden i relation till EBITDA, exklusive tillfälliga avvikelser, ska inte överstiga 2,5 gånger. · Utdelningspolicy: målet är att cirka 40 procent av årets resultat skall lämnas för utdelning. Utdelningsförslaget ska beakta Bolagets långsiktiga utvecklingspotential, finansiella position samt investeringsbehov.  Prospekt och anmälningssedlarEtt prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar offentliggörs idag på Green Landscapings hemsida (www.greenlandscapinggroup.se) och Pareto Securities hemsida (www.paretosec.com/corp/greenlandscaping). Anmälningssedel finns tillgänglig på Pareto Securities hemsida. Anmälan kan även göras på Avanzas internettjänst (www.avanza.se). Preliminär tidsplanAnmälningsperiod för allmänheten 13 mars–21 mars 2018Anmälningsperiod för institutionella investerare 13 mars–22 mars 2018Första handelsdag på Nasdaq First North 23 mars 2018Likviddag 27 mars 2018 RådgivarePareto Securities är Global Coordinator och Sole Bookrunner. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Green Landscaping. Baker McKenzie är legal rådgivare till Pareto Securities. Om FSN CapitalSedan 2000 har fonder till vilka FSN Capital Partners agerar som investeringsrådgivare sammantaget förvaltat ett kapital om 2,2 miljarder EUR och har hittills gjort 32 plattformsinvesteringar i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare svenska investeringar finns Troax, Instalco, Actic, Kjell & Company och Bygghemma. För mer information, se (www.fsncapital.com). För ytterligare information, kontakta:Johan Nordström, VD, Green LandscapingMob: +46 708 38 58 12E-post: johan.nordstrom@greenlandscaping.se Carl-Fredrik Meijer, CFO, Green LandscapingMob: +46 701 08 70 19E-post: cfm@greenlandscaping.se  Viktig InformationDenna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Pareto Securities komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Pareto Securities i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler. ---------------------------------------------------------------------- [1] Med ”FSN Capital III” avses FSN Capital Holding Jersey III Limited, i dess egenskap av general partner (på svenska motsvarande ’komplementär’) för FSN Capital GP III L.P. i dess egenskap av general partner för FSN Capital III Limited Partnership.  [2] Inkluderar inte förvärv av Miljöbyggarna Stockholm Aktiebolag som fusionerades med Bolaget 2016 eller Goldcup 16362 AB (u.ä.t. Green Landscaping Incentive AB) som förvärvades som ett lagerbolag i februari 2018 för administration av Bolagets planerade teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram.

Naturhistoriska får ytterligare elbilsladdare

Tidigare har femton elbilsladdare installerats vid flera av landets mest välkända besöksmål. De första fem installeras vid Historiska museet och Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm och är uppkopplade till Fortum Charge & Drives molnbaserade tjänst för övervakning, drift och app-tjänster. - För oss är det en positiv signal att man fortsätter att utöka antalet laddplatser, i detta fall utanför Naturhistoriska riksmuseet. Vi ser en stark ökning av elbilar och med det kommer även behovet av att kunna ladda sin elbil på ett enkelt och smidigt sätt. Vi är otroligt glad och stolta över att få fortsätta samarbeta med Statens fastighetsverk säger Tobias Henmark, Sverigechef Fortum Charge & Drive. För varje månad från augusti till november i år har antalet nyregistrerade el- och hybridbilar slagit rekord i Sverige och totalt har vi nu i runda tal 45 000 personbilar som tankar el i landet. Under 2018 beräknas 34 000 laddbara bilar säljas. Statens fastighetsverk planerar för elbilsladdare vid välkända platser och besöksmål runt om i Sverige. Flertalet av laddstationerna kommer att kopplas upp till Fortum Charge & Drives molntjänster och blir enkla att hitta genom de kartfunktioner som följer med. Om Fortum Charge & DriveCharge & Drive erbjuder ett marknadsledande affärssystem för laddinfrastruktur och ett nätverk som är ledande i Norden med 600 snabbladdare och drygt 1 800 smarta laddare. Molntjänsten Charge and Drive har bland annat en flexibel betalningsfunktion, kundtjänst, mobil- och webbapp med karta och omfattande funktioner för distansövervakning. Tjänsten används redan av ett 50-tal samarbetspartners i Norden och cirka 60 000 slutkunder. Hittills har företag som Sollentuna Energi och Miljö, Jönköping Energi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Alingsås Energi, Halmstad Energi och Miljö, Landstinget i Kalmar, Vasakronan, Luleå Energi, Elverket Vallentuna, Näckåns Energi, Mälarenergi, Falu Energi & Vatten, Hedemora Energi, Borlänge Energi, Ödeshög & Vadstena Kommun, Ale Kommun, Nissan, Genesta Property Nordic, Preem, Locum, Renault, BMW, Kraftringen och McDonalds valt att samarbeta med Fortum Charge & Drive. För mer information se gärna: www.chargedrive.se

Kungsleden förvärvar konceptfastigheten STUDIO i centrala Malmö

”Vi är mycket glada över att ha kommit i mål med ytterligare ett förvärv av en toppmodern fastighet med högsta hållbarhetsklassificering från Skanska. Fastigheten blir en del av vårt kärninnehav med stabila och långa kassaflöden från bra hyresgäster som höjer Kungsledens basintjäning till låg risk”, säger Henrik Gerdin, transaktionschef på Kungsleden. Fastigheten Tyfonen 1 färdigställdes under 2017 och är 14 våningar hög med cirka 18 250 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten är belägen på Universitetsholmen vid Centralstationen, med en fantastisk utsikt både mot hamninloppet och staden. STUDIO är ett hus byggt för möten, som med sin blandning av näringsliv, restauranger, hotell och kultur skapar en levande, kreativ och aktiv miljö som har öppet 24 timmar om dygnet. De största hyresgästerna är Story Hotel, EY, United Spaces, Scan Coin och Altitude Meetings. Den genomsnittliga hyreskontraktsdurationen uppgår till knappt sju år och det totala hyresvärdet till omkring 60 Mkr. Tillträde kommer att ske i maj 2018. ”STUDIO stärker vårt kvalitativa kunderbjudande i Malmö med ett spännande koncept där små och stora företag kan mötas i en internationell miljö som skapar dynamik och kreativitet. Kungsledens vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag och STUDIO är ett utmärkt exempel på vad det kan innebära”, säger Ulrica Sjöswärd, fastighetschef Göteborg/Malmö Kungsleden. ”Vi är stolta över att ha utvecklat STUDIO som med konceptet Work, Stay, Play skapat en ny mötesplats i staden som inbjuder till kreativitet och oväntade möten. Investeringsviljan i Malmö är stark och vi är särskilt glada över ett fint samarbete med Kungsleden. Vi ser nu fram emot vår fortsatta satsning på Universitetsholmen med projekten Epic och Citadellsstaden”, säger Camilla Wieslander, vd, Skanska Öresund.

Skanska säljer kontorsfastighet i Malmö för cirka 1 miljard kronor

Kontorshuset omfattar cirka 18 250 kvadratmeter och ligger på spetsen av Universitetsholmen, fem minuter från Centralstationen i Malmö. Utöver kontor rymmer fastigheten Story Hotel samt butiker och restauranger. Bland hyresgästerna återfinns EY, Altitude Meetings, United Spaces, BIMobject samt en Black Box för konserter och andra typer av event. – Vi är stolta över att ha utvecklat STUDIO som med konceptet Work, Stay, Play skapat en ny mötesplats i staden som inbjuder till kreativitet och oväntade möten. Investeringsviljan i Malmö är stark och vi är särskilt glada över ett fint samarbete med Kungsleden. Vi ser nu fram emot vår fortsatta satsning på Universitetsholmen med projekten Epic och Citadellsstaden, säger Camilla Wieslander, vd, Skanska Öresund. Kontorshuset är certifierat enligt det internationella miljösystemet LEED (Leadership in Energy & Enviromental Design) på högsta nivå, Platinum. – Vi är mycket glada över att ha kommit i mål med ytterligare ett förvärv av en toppmodern fastighet med högsta hållbarhetsklassificering från Skanska och därigenom fördjupat vår relation, säger Henrik Gerdin, transaktionschef, Kungsleden. Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

kallelse till årsstämma 2018

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ),kallas till årsstämma den 10 april 2018 klockan 10.00,Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 april 2018,dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal biträden, högst två, till bolaget senast den 6 april 2018. Anmälan om deltagande ska göras skriftligen tillAkelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller via e-post till agm@akelius.se.Vänligen uppge namn,person- eller organisationsnummer,adress,telefonnummer,aktieinnehav samteventuella biträden vid anmälan. ombud Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och daterad fullmakt.Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre giltighetstid, dock längst fem år, har angivits i fullmakten. Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före bolagsstämman. fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma . förvaltarregistrerade aktier Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste,för att ha rätt att delta i stämman,genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget namn.Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före den 4 april 2018 begära det hos sin förvaltare. förslag till dagordning 1.       stämmans öppnade 2.       val av ordförande vid stämman 3.       upprättande och godkännande av röstlängd 4.       val av en eller två justeringsmän 5.       prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 6.       godkännande av dagordning 7.       framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2017 8.       beslut:           a.   om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,           b.   om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och           c.   om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören 9.       fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 10.    fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag 11.    beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser redovisningsvaluta 12.    beslut om nyemission av stamaktier 13.    beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier 14.    stämmans avslutande beslutsförslag punkt 2 – val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår att årsstämman utser advokat Anders Janson till ordförande vid årsstämman. punkt 8 b – vinstutdelning Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om högst 20 kronor per preferensaktie.Totalt ska vinstutdelning på preferensaktierna betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 376 712 120 kronor. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle.Som avstämningsdagar föreslås den 4 maj 2018,den 3 augusti 2018,den 5  november 2018 ochden 5 februari 2019.Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB den 10 maj 2018,den 9 augusti 2018,den 12 november 2018 respektiveden 11 februari 2019. Styrelsen föreslår vidare att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 2,8 kronor per stamaktie.Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna betalas med ett belopp om 8 583 622 320  kronor.Utdelningen är villkorad av att stamaktieägarna tecknar samtliga aktier i förslagen nyemission i enlighet med punkt 12.Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelningen på stamaktierna. Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. punkt 9 – fastställande av styrelse- och revisorsarvoden Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor (år 2017: 500 000 kronor) ochtill övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor vardera (år 2017: 300 000 kronor).Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen. Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning. punkt 10 – fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleantersamt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Vidare föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja samtliga ledamöter,det vill säga Leif Norburg, Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars Åhrman,till styrelseledamöter. Det föreslås att Leif Norburg ska omväljas till styrelsens ordförande. För tiden intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att nyvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för bolaget.För det fall EY AB väljs har revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att utses till huvudansvarig revisor. punkt 11 – beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser redovisningsvaluta Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om ändring av redovisningsvaluta från kronor till euro samtatt beslutet ska omfatta ändring av bolagsordningen med innebörd att en ny bestämmelse upptas med följande lydelse:”Bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta. Aktiekapitalet ska vara bestämt i euro.” punkt 12 – beslut om nyemission av stamaktier Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om att öka bolagets aktiekapital med 75 737 844 kronor genom nyemission av 126 229 740 stamaktier.Som avstämningsdag föreslås den 19 april 2018 ochteckning av aktierna ska ske under perioden den 20 april – 4 maj 2018.De nya stamaktierna emitteras till en teckningskurs om 68 kronor per aktie.De befintliga stamaktiernas kvotvärde uppgår till 0,6 kronor. Överkursen 8 507 884 476 kronor ska överföras till bolagets överkursfond.Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma de aktieägare som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare till stamaktier, primär företrädesrätt.Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning, subsidiär företrädesrätt.Betalning får ske genom kvittning av fordran hos bolaget.De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning,första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att stamaktierna blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Nyemissionen är villkorad av att utdelning på stamaktierna sker i enlighet med punkt 8.Ägarna till samtliga stamaktier har förbundit sig att teckna samtliga aktier i nyemissionen. punkt 13 – beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019,med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,besluta om nyemission av sammanlagt högst 500 000 000 stamaktier. övrigt Årsstämmans beslut enligt punkterna 11 – 13 är giltiga endast om beslut biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande, hållbarhetsrapport samt styrelsens fullständiga förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets kontor,Svärdvägen 3 A, Danderyd ochpå bolagets hemsida under adressen www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma . Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman. Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som nämnts ovan. Stockholm i mars 2018 Akelius Residential Property AB (publ) Styrelsen Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade  rådgivare.

Nu skapas en ny nationell arena för marin forskning och innovation

– Nu går vi i frontlinjen för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation. Det finns stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige, men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet, säger Lena Gipperth som är ordförande för den grupp som koordinerar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre. Kristinebergs marina forskningsstation i Bohuslän är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning och drivs sedan 2008 av Göteborgs universitet. För att utveckla verksamheten och möta framtidens utmaningar har fem starka forskningsaktörer (Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och RISE) med stöd av Lysekils kommun, gått in för ett skapa ett gemensamt forsknings- och innovationscenter. – Den här satsningen stärker det maritima innovationsklimatet på regional, nationell och EU-nivå. Det ligger också helt i linje med Sveriges åtagande inom det globala arbetet med hållbarhetsmål 14 om hav och marina resurser, säger Jessica Hjerpe Olausson som är maritim expert på Västra Götalandsregionen. Centret kommer att erbjuda avancerad marin infrastruktur, testbäddar och demonstrationsmiljöer, något som efterfrågas allt mer av näringsliv och offentlig sektor. Ett exempel på testbädd är Testsite Akvamarin med mål att stödja utvecklingen av nya innovativa marina livsmedel där cirkulära system för odling av fisk, skaldjur och alger står i fokus. Ett annat exempel är utvecklingen av Testsite Skagerrak som möjliggör havsbaserade test- och demonstrationsområden för marin energi och teknik. Kristineberg Marine Research and Innovation Centre kommer att drivas gemensamt av de sex partnerorganisationerna. Göteborgs universitet äger anläggningen tillsvidare. Kontakt:Lena Gipperth, Göteborgs universitet, tel. 0768-581227, e-post: lena.gipperth@gu.seIda-Maja Hassellöv, Chalmers, tel. 0704-781849, e-post: ida-maja@chalmers.seFredrik Gröndahl, KTH, tel. 0706-363150, e-post: fredrik.grondahl@abe.kth.seThomas Angervall, RISE, tel. 010-5166674, e-post: thomas.angervall@ri.seJohn Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet, 010-7886806, e-post: john.munthe@ivl.seAnne Gunnäs, Lysekils kommun, tel. 0523-613154, e-post: anne.gunnas@lysekil.se Foto: Kristineberg. Fotograf Eduardo Infantes.

Swedbanks Investeringsstrategi: Aktiemarknaden fortsatt gynnad av stark konjunktur

Swedbank Analys behåller en övervikt i aktier, inte enbart mot bakgrund av den starka konjunkturen och vinsttillväxten utan delvis även för att det saknas attraktiva alternativ. Finansiella tillgångar har haft en positiv utveckling under lång tid, något som inte minst gäller för aktier. Swedbank Analys ser ändå att det finns fortsatta värden i börsen då konjunkturen förväntas vara fortsatt stark. Den långa börsuppgången har tidigare varit driven av centralbanksstimulanser snarare än vinsttillväxt varför värderingarna många gånger är relativt höga och en fortsatt vinsttillväxt är därför nödvändig för en positiv börssyn. - Med rådande värdering blir marknaden känslig för dåliga nyheter och har därför lätt att bli orolig varför man som investerare bör räkna med en mer turbulent börs under året jämfört med föregående år, säger Johannes Bjerner, investeringsstrateg på Swedbank Analys. Swedbank Analys väljer mot bakgrund av vinstutsikterna att fortsätta övervikta USA. Portföljvikten i Sverige förblir neutral och samma gäller för Japan. Även den europeiska vikten ligger kvar oförändrad, på undervikt. En förändring sker i regionsallokeringen och det är Tillväxtmarknader som uppgraderas till övervikt (från neutral). Ränteplaceringar kvarstår som undervikt i allokeringen. Även kreditplaceringar bedöms ha en begränsad potential och behåller neutral vikt. - Konjunkturen är stark men vi vill inte se något som kan få näringslivet att tveka kring framtiden. En sådan faktor skulle kunna vara någon form av handelskrig eller en överraskande hög inflation som tvingar centralbanker att börja strama åt mer än väntat, avslutar Johannes Bjerner. Om Swedbanks investeringsstrategiSwedbanks Investeringsstrategi syftar till enhetlig rådgivning samt goda placeringsrekommendationer och väl underbyggda argument till dessa. Rapporterna tas fram för bankens kunder i syfte att förenkla i valet av olika investeringsalternativ. Investeringsstrategin presenteras i februari, maj, september och december med kortare månatliga uppdateringar. För ytterligare information:Johannes Bjerner, investeringsstrateg, Swedbank, tfn 08-585 937 03 Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tfn 076-114 54 21

WeSC AB (publ) föreslår företrädesemission om cirka 32 MSEK

Stockholm, Sverige, 13 mars 2018 Styrelsen för WeSC AB (publ) (”WeSC” eller ”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 32 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser upp till cirka 60 procent av emissionslikviden. Sammanfattning · Aktieägare i WeSC har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per en (1) befintlig aktie. · Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 19 april 2018. · Teckningskursen är 0,12 SEK per aktie. · Teckningsperioden pågår mellan den 23 april 2018 och den 7 maj 2018. · Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare. · För att möjliggöra Företrädesemissionen föreslås även bolagsordningen att ändras vad avser gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier. Bakgrund och motiv Företrädesemissionen genomförs i samband med slutfasen av omstruktureringen och rekonstruktionen av dotterbolaget We International AB. Omstruktureringen har bland annat inneburit att WeSC dragit ned på den problemtyngda distributörsverksamheten och licenserat ut 4 olika produktområden. I tillägg har dotterbolaget WeSC America Inc. säkrat produktionsfinansieringen för den Nordamerikanska marknaden samt omstrukturerat e-handeln. Målsättningen med Företrädesemissionen är att man skall kunna få en nystart i verksamheten utifrån ett skuldfritt utgångsläge med smalare verksamhetsfokus. Företrädesemissionen Styrelsen för WeSC föreslår att en extra bolagsstämma, som avses hållas den 12 april 2018, beslutar att genomföra en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare till en teckningskurs om 0,12 SEK per aktie. Företrädesemissionen ger befintliga aktieägare rätt att teckna nya aktier i WeSC i relation till hur många aktier de redan äger, varvid en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätt att erhålla teckningsrätter är den 19 april 2018. Teckningsperioden för emissionen löper från och med den 23 april 2018 till och med den 7 maj 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen för WeSC. Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North förväntas ske från och med den 23 april 2018 till och med den 3 maj 2018. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 267 838 845 aktier till 535 677 690 aktier och aktiekapitalet öka med 24 208 131,94 SEK till 48 416 263,87 SEK, vilket motsvarar en ökning med 100 procent. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 32 MSEK före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden. Teckningsförbindelser Företrädesemissionen är till cirka 60 procent säkerställd genom teckningsförbindelser om att teckna aktier i Företrädesemissionen från ett antal befintliga aktieägare. Preliminär tidplan för Företrädesemissionen · 12 april 2018                 Extra bolagsstämma · 17 april 2018                 Sista dag för handel inkl. teckningsrätt · 18 april 2018                 Första dag för handel exkl. teckningsrätt · 19 april 2018                 Avstämningsdag för rätt att delta i           Företrädesemissionen · 23 april–7 maj 2018     Teckningsperiod · 23 april 2018                 Första dag för handel i teckningsrätter och                  BTA · 3 maj 2018                     Sista dag för handel i teckningsrätter · Omkring 9 maj 2018    Offentliggörande av slutligt utfall i           Företrädesemissionen Övrigt Extra bolagsstämma kommer att hållas den 12 april 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Rådgivare Advokatfirman Lindahl KB är WeSCs legala rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta:   Verksamhetsfrågor: Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00  Aktieägarfrågor: Theodor Dalenson, Styrelseordförande, +46 8 46 50 50 00    Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 08.00 CET. Kort om Bolaget WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC. WESCs aktie handlas på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 503 015 50.

Mer skog av förädlade plantor

– Stigande efterfrågan på våra förädlade plantor är en fantastisk trend vi ser just nu. Trots att vi slår tidigare leveransrekord så är efterfrågan så stor att det ändå råder plantbrist. Samtidigt ser vi att investeringarna vi gjort i plantskolorna för ökad plantproduktion nu börjar ge effekt, säger Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor. Förädlade plantor ger hög tillväxt, bättre kvalitet och är anpassade till ett förändrat klimat. Samtidigt ser Södra till att den genetiska mångfalden är hög. Under 2017 levererade Södra totalt 30 miljoner egenproducerade skogsplantor. Det är drygt 5 miljoner fler plantor än 2016. Trots dessa leveranser mättas inte efterfrågan fullt ut.  – Skogen växer allt bättre och vi har dubbelt så mycket skog nu som för 100 år sedan, en utveckling som vi vill skall fortsätta. Ett av Södras hållbarhetsmål är att uppnå 20 procent högre skogstillväxt på våra medlemmars skogsfastigheter år 2050. Våra förädlade plantor, med den tillväxtökning som de ger, är viktiga för att nå det målet, säger Johan Jonsson. *Vid förädling av skogsplantor utnyttjas kunskapen om att vissa egenskaper är ärftliga. Förädlade plantor kommer från frön från en fröodling. I en fröodling finns vuxna föräldraträd som är utvalda för goda egenskaper som friskhet och sundhet, virkeskvalitet med raka stammar och god tillväxt. På sommaren pollinerar föräldraträden varandra och på hösten skördas kottarna där fröna finns.   För mer information, vänligen kontakta:Johan Jonsson, chef Södra skogsplantor, Telefon: 0470-893 63E-post: johan.jonsson@sodra.com  Södras presstjänstTel: 0470-890 90E-post: press@sodra.com

Atlas Copco-priser belönar nytt och innovativt marknadsföringskoncept för intelligent tillverkning

Priset delas ut till marknadsavdelningen inom affärsområdet Industriteknik för att ha skapat ett heltäckande marknadskoncept runt den produktivitetsökande tillverkningslösning som kallas för Smart Connected Assembly. Konceptet positionerar Atlas Copco som en ledare inom Industri 4.0/intelligent tillverkning inom monteringsprocesser genom att erbjuda ett komplett utbud av verktyg, mjukvara och datadrivna produkter. Detta resulterar i ökad produktivitet och minskade kostnader för kunder inom industrin, till exempel fordonstillverkare. Nicklas Tibblin, VP Marketing, Robert Stribeck, Product Manager, Jonas Lundgren, Product Manager and Nurgul Atayer, Project Leader kommer att tilldelas priset vid Atlas Copcos årsstämma. ”Atlas Copco vill vara ledande när det kommer till smarta maskiner och system som samverkar och kommunicerar med varandra. Marknadsföringen av Smart Connected Assembly har visat just det och vilket kundvärde det ger på ett innovativt sätt. Jag är glad över att kunna dela ut priset till ett framgångsrikt och talangfullt team.” säger Atlas Copcos VD och koncernchef Mats Rahmström. Peter Wallenberg-priset – uppkallat efter Atlas Copcos f.d. Hedersordförande – belönar den mest innovativa och framgångsrika metoden inom försäljning och marknadsföring. Priset upprättades 1996. Priset delas ut till vinnarna på årsstämman den 24 april 2018. Se www.atlascopcogroup.com/innovation/ för information om tidigare vinnare. 

TC Connect tecknar avsiktsförklaring om att förvärva Mysec Sweden AB - ett av Stockholms ledande privata säkerhetsbolag

 - TC Connect AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med Mysec Sweden AB avseende förvärv av verksamheten.- Mysec har brutet räkenskapsår, och omsättningen från maj 2017 till februari 2018 uppgick till ca 29 MSEK,- Mysecs rörelseresultat under denna period uppgick till drygt 15 %.- Förvärvet av Mysec förväntas bidra positivt till koncernens resultat och vinst per aktie.- Förvärvskostnaden uppgår till maximalt 35 MSEK, varav 10 MSEK i aktier, 10 MSEK villkorat att resultatet för 2018 är i nivå med historisk lönsamhet och resterande i likvida medel vid tillträde.- Flera finansieringsalternativ finns tillgängliga, bland annat lånefinansiering.   Om Mysec Sweden AB Mysec utvecklar, installerar, driftar och underhåller avancerade säkerhetssystem till företag och den offentliga sektorn. Mysec innehar ett kvalitet- och miljöledningssystem, ISO 9001 och 14001. Mysec är av Svensk brand och säkerhetscertifiering SBSC, certifierad anläggarfirma för inbrottslarm SSF 1015 larmklass 1-3, automatiska brandlarm, SBF 1008:2 och för CCTV (kameraövervakning), SSF 1061. Mysec Larmportal är en egenutvecklad produkt som digitaliserar och effektiviserar säkerhetsbranschen. Med en stark position i Stockholmsregionen har företaget byggt långvariga kundrelationer med dokumenterat hög leveranskvalitet. Viktiga större kunder är Arla, SISAB, ICA, Botkyrka kommun, Stockholms Stad, SATS, och en större svensk klädkedja. Mysecs tre ägare och entreprenörer, Toste Hedlund, Kurt Jonsson och Peo Wallgren, kommer att fortsätta i sina funktioner i bolaget, vilket nu ingår i en First North noterad koncern med ökade möjligheter till tillväxt. Mysec har innehaft AAA-kreditrating under många år och utsågs till DI Gasell 2017. Att bli utsedd till ett Gasellföretag innebär bland annat: - En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.- Minst fördubblat sin omsättning.- Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.- Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.- I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.  Affären i siffror Förvärvskostnaden uppgår till maximalt 35 MSEK varav 10 MSEK i aktier (efter godkännande av TC Connects bolagsstämma), maximalt 10 MSEK förutsatt att resultatet för 2018 är i nivå med historisk lönsamhet, och resterande i likvida medel vid tillträde. Avtalet förväntas slutföras i april efter sedvanlig due diligence. Flera finansieringsalternativ finns tillgängliga, bland annat lånefinansiering. Kommentarer från ledning ”Mysec fyller alla våra krav på förvärv, en stark entreprenöriell ledning, långvariga kundrelationer, hög tekniknivå, stabil tillväxt och hög lönsamhet. Ledningen får dessutom en större del av köpeskillingen i aktier vilket blir ett viktigt incitament. Min övertygelse är att Mysec Larmportal kommer att öppna ytterligare vägar till lönsam tillväxt och att Mysec blir en viktig del i utvecklingen av den säkerhetsinriktade företagsgruppen TC Connect.” – Ole Oftedal, koncernchef och VD i TC Connect ”Vi är stolta över den resa vi gjort med Mysec och hur vi nära våra kunder byggt ett mycket fint företag. Vi ser också stora möjligheter för oss med TC Connect genom att komma in i ett större sammanhang, att få vidareutveckla våra produkter, att ta oss an ännu större projekt och nya geografiska områden. Det blir en spännande resa för oss alla i Mysec, många av våra duktiga medarbetare har varit med från starten. Vidare är det viktigt för oss att vi också blivit aktieägare i TC Connect vilket är en stark drivkraft för att ta Mysec till nästa nivå!” säger Toste Hedlund, VD i Mysec. Tidigare förvärv AW Technic förvärvades 2017 av och har utvecklats mycket väl inom koncerngruppen med leverans av ett antal stora projekt i Europa till multinationella företag och har samtidigt skapat en helt ny bas för fortsatt utveckling. Tillväxten är mer än 100 % och framtiden ser lovande ut. Två viktiga affärer som tecknades under slutet av 2017 var övervaknings- och inpasseringssystem till Spotify och Keppel Data Centers i Tyskland. Om TC Connect   TC Connect AB är en teknikorienterad säkerhetskoncern med lång historik och erfarenheter från leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn. TC Connect har sitt ursprung i Ericsson Radio Systems och Telenor Radio, och har under drygt 40 år levererat ett hundratal stora projekt inom säker kommunikation till kunder med mycket höga krav på säkerhet, funktionalitet och teknik, som ständigt efterfrågar koncernens expertis inom säkerhetssystem.      För ytterligare frågor vänligen kontakta:  Ole Oftedal, VD och koncernchef+ 46 70 592 75 99ole.oftedal@tcconnect.se         Toste Hedlund, VD Mysec Sweden AB+ 46 70 241 15 04toste.hedlund@mysec.se Viktig information: Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 Mars 2018 kl. 08.30 CET.  

Crowdsofts och Flowscape slås ihop

För förvärvet av Flowscape emitteras 600 000 000 aktier i Crowdsoft som betalning för samtliga aktier i Flowscape AB. Genom emissionen ökar bolagets aktiekapital med 15 000 000 SEK och kommer att uppgå till 35 437 198,875 SEK. Antalet aktier i bolaget ökar med 600 000 000, vilket innebär att det totala antalet och röster i bolaget därefter uppgår till 1 417 487 955. Finansiell rådgivare i samband med Apportemissionen är G&W Fondkommission AB. Nu är allt praktiskt hanterat och alla medarbetare sitter på samma adress i Kista. Därmed påbörjas ett nytt kapitel när det sammanslagna bolagets resa framåt inleds. ”Det är otroligt stimulerande att ha alla medarbetare på plats och det känns som vi går en stark vår till mötes. Inte minst vår gemensamma produktportfölj och de kraftfulla partnersavtalen borgar för en positiv tid framöver” säger VD Peter Reigo. För ytterligare information, vänligen kontakta: Crowdsoft / Flowscape VD Peter Reigo Tel: +46 70 942 46 87 Email: peter.reigo@flowscape.se  Kort om Crowdsoft Technology AB Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD. Hemsida: www.crowdsoft.com Kort om Flowscape AB Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda en toppmodern IoT baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har en stark kundbas med över 60 kunder varav 15 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Globala partners inkluderar Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt. Hemsida: www.flowscape.se

Gränges publicerar årsredovisning för 2017

Gränges årsredovisning för 2017, inklusive hållbarhetsrapporten, finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats http://www.granges.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/. En tryckt version av årsredovisningen för 2017 kan beställas på reports@granges.com. För ytterligare information, kontakta:Pernilla Grennfelt, SVP Communications & Investor Relationspernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 13 mars 2018, kl. 10.00. Om GrängesGränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.

SAS resenärer kan nu uppgradera sina bonusresor

SAS har sedan tidigare erbjudit möjlighet för sina kunder att buda på en uppgradering till Plus eller Business. Nu kan SAS kunder som bokat en EuroBonus Award Trip, d v s resa bokad med EuroBonus-poäng, lägga ett bud på en uppgradering. SAS gör det nu möjligt att enkelt lägga ett bud på en uppgradering på flyget oavsett om det är en köpt biljett eller en biljett bokad med EuroBonus-poäng. Uppgraderingarna går att buda på oavsett om det är inrikes, inom Europa, Norden eller till och från USA eller Asien. I SAS Upgrade, bestämmer man själv hur mycket man vill buda på en uppgradering till SAS Plus eller SAS Business. Det går även att betala med EuroBonus-poäng. Med andra ord kan man som kund välja hur mycket man är beredd att betala för att nyttja t ex Lounge, Fast Track eller sleeper seat på sin nästa resa. Det högsta budet uppgraderas, i mån av plats. – Vi arbetar hela tiden på att utveckla och stärka vår produkt med innovativa erbjudanden till våra kunder.  Vi har lyssnat på våra kunders feedback, och uppgraderingsmöjligheten gäller nu även resor bokade med EuroBonus-poäng. På det sättet får ännu fler av våra kunder tillgång till SAS bästa produkter, säger Johan Mägi, Head of Community Programs på SAS. Man kan buda på en uppgradering fram till 48 timmar före avresa. Kunderna får besked via mejl 36 timmar före avresa om budet accepteras. Betalning sker endast om budet accepteras. Det går bra att ändra eller avbryta sin budgivning fram till 48 timmar före avresa. Vad ingår i en uppgradering? När man uppgraderar till SAS Plus får man en rad fördelar: Tillgång till Fast Track (snabbare säkerhetskontroll) och SAS Lounger där de finns (med wifi, mat, dryck, tidningar och mycket mer) och SAS mat och dryck ombord. Med en uppgradering till SAS Business får man ytterligare fördelar som Sleeper seat, komfortkit och en restaurangupplevelse ombord. På vår upggraderingssida som finns på sas.se/upgrade kan du enkelt lägga ett bud och läsa mer om vad som ingår när du budar på en uppgradering.

Kallelse till årsstämma i ProfilGruppen AB

Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2018 kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda. Program för aktieägare 15.00-15.55          Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman 16.00                    Årsstämman öppnas ca 17.00                Enklare måltid serveras Rätt att delta och anmälan För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare: · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 april 2018, och · anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 11 april 2018. Anmälan om deltagande i årsstäm­man kan göras via anmälningsformulär på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda,  per telefon 0474 ‑ 550 00 (vardagar kl 9-15). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/firma, person‑/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefon­nummer och eventuella biträden (högst två). Vidare ska intresse av att delta vid den efterföljande måltiden anmälas. Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfäl­ligt ha låtit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman. Det innebär att aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 11 april 2018 då registreringen senast måste vara verkställd. Ombud m.m.Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda skriftlig och daterad full­makt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska behörighetshand­lingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella behörighets­handlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se. Förslag till dagordning 1       Årsstämmans öppnande 2       Val av ordförande vid årsstämman 3       Upprättande och godkännande av röstlängd 4       Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 5       Val av en eller två justeringsmän 6       Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad 7       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:a.     Verkställande direktörens anförandeb.     Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2017 8       Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen 9       Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen 10    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11    Redogörelse för valberedningens förslag 12    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13    Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande 14    Fastställande av arvoden till ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsens revis­ions- och ersättningsutskott 15    Fastställande av arvode till revisorn 16    Val av revisor 17    Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 18    Beslut om valberedning inför årsstämman 2019 19    Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 20    Årsstämmans avslutande Valberedningens förslag till beslutProfilGruppens valberedning, vilken utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2017, består av Lars Johansson (aktieägare), valberedningens ordförande, Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), Kåre Wetterberg, styrelsens ordförande och Mats Egeholm, aktieägare, tillsammans representerande drygt 50 procent av rösterna i bolaget. Valberedningen föreslår följande: Punkt 2 – Ordförande till årsstämman                                   Kåre Wetterberg utses till ordförande vid årsstämman 2018. Punkt 12 – Antalet styrelseledamöterAntalet stämmovalda styrelseledamöter ska förbli oförändrat och uppgå till fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Punkt 13 – Styrelseledamöter             Omval föreslås av styrelseledamöterna Mats Egeholm, Bengt Stillström, Thomas Widstrand, Monica Bellgran och Kåre Wetterberg. Kåre Wetterberg föreslås väljas till styrelseordförande. Om styrelseordförandens uppdrag upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande. Uppgifter avseende de till omval föreslagna ledamöterna finns under ”Års­stämma 2018” på bolagets hemsida www.profilgruppen.se och kommer även att fin­nas tillgängliga på stämman. Punkt 14 -  Styrelsearvoden Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med följande belopp. Styrelsear­vode om 365 000 kr (365 000 kr) till styrelseordföranden och 150 000 kr (150 000 kr) till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. Ersätt­nings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).  Punkt 15 – Arvode till revisornValberedningen föreslår att ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning. Punkt 16 - RevisorValberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av årsstämman 2019, varvid EY meddelat att auk­toriserade revisorn Franz Lindström avses utses som huvudansvarig.  Punkt 18 – Valberedning årsstämma 2019Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och att årsstäm­man ska uppdra åt styrelsens ordförande att, före det tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordfö­rande, ska utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida senast sex måna­der före årsstämman 2019. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarva­rande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valbered­ningen för återstående mandatperiod. Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2019 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att före­slå styrelse- utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberednin­g­ens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggö­ras i samband med kallelse till årsstämman. Ytterligare information från valberedningen tillhandahålls enligt nedan, se ”Övrig information”. Styrelsens förslag till beslut Punkt 9 - Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2017 skall utgå med 4,50 kronor per aktie (föregående år 3,00 kronor per aktie). Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdagen den 19 april 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 24 april 2018. Punkt 17 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700.000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket i aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemission. För giltigt beslut av årsstämman erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Syftet med emissionen är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas. Punkt 19 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  Styrelsen föreslår att nedan beskrivna riktlinjer ska gälla för 2018 . Förslaget grundar sig på bolagets långsiktiga Ersättningspolicy, som senast reviderades i februari 2018. Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och övriga personer i bolagsledningen, för närvarande totalt sex personer, inklusive verkställande direktören. Den totala ersättningen ska kunna utgöras av fast grundlön, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen, som kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen, är kopplad till koncernens resultat och endast i speciella fall till individuella mål. Rörlig ersättning är villkorad mot positivt nettoresultat för koncernen och ska justeras i efterhand om den utbetalats på uppenbart felaktiga grunder. Avtal om pensionsförmån träffas individuellt och pensionskostnaden kan uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen. Övriga ersättningar och förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Anställningsavtal för medlem i bolagsledningen ska generellt inneha en uppsägningstid om sex månader från båda parter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall skulle finnas särskilda skäl för det. Övrig information I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 7 398 775 aktier motsvarande 7 398 775 röster. Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget, Östra industriområdet, Åseda, och på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se, senast från och med den 19 mars 2018. Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hem­sida. Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samt­liga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Åseda i mars 2018 PROFILGRUPPEN AB (Publ.) Styrelsen 

Dags för byggstart Göteborg-Borås nu

Imorgon åker Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg och Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås till Stockholm för att tillsammans få de nationella beslutsfattarna att tänka om. På spel står en avgörande järnvägsinvestering: Göteborg-Landvetter-Borås. – Vi behöver komma igång med järnvägsbygget nu! Såsom förslaget nu ser ut så hämmas utvecklingen i hela regionen. Det drabbar de som bor längs sträckorna, arbetspendlingen och tillväxten i stort, säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen. För Västra Götalands politiker är regeringens prioritering obegriplig, i både regionalt och nationellt perspektiv. Sträckan är tänkt att vara en del av den nya Götalandsbanan som ska knyta samman Stockholm-Göteborg och erbjuda ett effektivt och hållbart alternativ för resenärer mellan Sveriges två största städer. Även Sverigeförhandlingen har pekat ut Stockholm-Göteborg som första prioritering om valet står mellan att först bygga Stockholm-Göteborg eller Stockholm-Malmö. - Göteborg går som tåget, där båda Volvobolagen slår rekord och nya internationella etableringar sker. Men ett växande näringsliv ställer krav på en snabb uppkoppling till Landvetter flygplats och goda pendlingsmöjligheter i regionen. Vi behöver en ny järnväg till Landvetter flygplats och Borås nu! Varken näringslivet, pendlarna eller miljön kan vänta, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Göteborg–Borås är ett av landets hårdast trafikerade pendelstråk med mer än 100000 dagliga resor. Samtidigt är järnvägen Sveriges sämsta mellan två stora och närliggande städer. En tågresa de sex milen tar cirka 60 minuter. 75 procent av pendlarna väljer bilen och 25 procent tar bussen. Hela 1 400 bussar per dygn passerar det ofta hårt ansträngda Delsjömotet. Med ett modernt dubbelspår skulle restiden kunna kortas till 35 min. - Det borde vara självklart att Västsveriges två största städer förbinds av en modern och snabb järnväg som underlättar för människor att resa till jobb, studier, släkt och vänner, säger Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande, Borås Stad. Regeringen väntas presentera den slutliga nationella planen för transportsystemet 2018-2029 under våren 2018.

Valberedningens förslag till årsstämman 2018

ValberedningenValberedningen utgörs av ordföranden Gillis Cullin representerande Östersjöstiftelsen, samt ledamöterna Fredrik Persson representerande Zimbrine Holding BV, Anders Rodebjer representerande Wolco Invest AB och Thomas Eklund, ordförande i styrelsen för Moberg Pharma. Årsstämmans ordförandeValberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Thomas Eklund. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av deras arvodenValberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) personer och inga suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Geert Cauwenbergh, Sara Brandt och Mattias Klintemar för en mandatperiod som sträcker sig fram till och med nästa årsstämma. Torbjörn Koivisto och Thomas Thomsen har efter sju år, respektive fyra år, i styrelsen valt att ej stå till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Anna Malm Bernsten som ny ledamot i styrelsen. Anna Malm Bernsten, civ ing, bedriver konsultverksamhet i egen firma inom affärsutveckling och management. Tidigare koncernchef och CEO för Carmeda AB samt haft ledande befattningar inom internationell marknadsföring och försäljning på bl a Pharmacia, ASSA ABLOY och GE Healtcare. Anna är styrelseordförande i Medivir AB och Björn Axén AB samt ledamot i Cellavision AB, Probi AB samt Pågengruppen AB. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag för bl a Arcam AB, Biophausia AB, Neurovive AB och Oatly AB.  Valberedningen föreslår ett sammanlagt styrelsearvode om 1 220 000 kronor varav 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 kronor vardera till övrig av bolagsstämman utsedd styrelseledamot. En kompletterande ersättning om 90 000 kronor ska utgå till ledamöterna i kompensationsutskottet, 45 000 kronor till ordförande och 22 500 kronor vardera till övriga ledamöter (2 st). En ersättning om 90 000 kronor till revisions- och finansutskottet ska utgå till ledamöterna, 45 000 kronor till ordförande och 22 500 kronor till övriga ledamöter (2 st). Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, omval av EY som revisionsbolag med Andreas Troberg som huvudansvarig revisor med mandattid till och med årsstämman 2019. Valberedningen föreslår att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) personer och inga suppleanter. Förslag till beslut om riktlinjer för inrättande av valberedningen och dess arbeteValberedningen föreslår att årsstämman utser en valberedning enligt följande principer. Årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare), enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 28 september 2018, som vardera utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse sådan representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2019. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019:a) Förslag till stämmoordförandeb) Förslag till styrelsec) Förslag till styrelseordföranded) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsene) Förslag till revisorerf) Förslag till arvode för Bolagets revisorerg) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2019 Denna InformationDenna information är sådan information som Moberg Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 11.00 CET.

Nordea lanserar betalningslösning för Fitbit och Garmin-klockor

Nu kan Nordeas kunder snabbt, enkelt och säkert betala i butiker direkt från handleden genom Fitbit och Garmins smarta sportklockor.* Tjänsten är en del av det vässade Nordea Wallet-erbjudandet, kundernas mobila plånbok. Nordea har nu lanserat en lösning för kontaktlösa betalningar genom Fitbit-aktivitetsarmband och Garmins smarta sportklockor. Tjänsten är tillgänglig för alla kunder som har privata kredit- eller betalkort från Nordea Mastercard eller Visa, i Sverige, Danmark och Finland. Nordea är den första banken i Norden som lanserade både Visa- och Mastercard-betalningar via Garmin Pay  och Fitbit Pay.  Dagens lansering är en del i vår satsning på att erbjuda våra kunder de bästa digitala och mobila banktjänsterna, och följer på våra lanseringar av Samsung Pay och Apple Pay nyligen. Betalningsmetoden fungerar i alla de miljontals butiker som accepterar kontaktlösa betalningar. Varken butikerna eller Fitbit/Garmin får tillgång till kortuppgifterna, utan kundinformationen hålls privat. – Genom smarta sportklockor som Fitbit och Garmin kan man snabbt och enkelt betala i butiker, direkt från handleden. Nu kan kunderna gå till gymet, sticka ut på en löptur eller bara ta en promenad utan att behöva ta med sig vare sig telefonen eller plånboken, och ändå handla på hemvägen, säger Lars Boström, chef för Cards i Nordea. – Vi ser verkligen fram emot att kunna erbjuda våra kunder de enklaste och snabbaste betalningsupplevelserna i samarbete med välkända varumärken som Mastercard och Visa på kortområdet och Garmin och Fitbit på området smartklockor, via Nordea Wallet, fortsätter han. Den nya Nordea Wallet-lösningen innehåller förbättrad navigering, en ny översiktssida och support vid registrering av kort för betalningar via smartklockor. Fler funktioner, som till exempel lagring av kvitton, följer inom kort.  – Vi är jätteglada över den här möjligheten tillsammans med Nordea. Vi ser att marknaden mognar snabbt och att allt fler vill gå över till kontantlösa betalningar, eftersom de är både säkrare och smidigare. Många av våra kunder tränar och är fysiskt aktiva, och de vill kunna både uträtta vardagsärenden och idrotta - springa, cykla, spela golf, och så vidare - enkelt och tryggt och slippa krångla med kontanter eller mobiltelefoner, säger Marcus Bjärneroth, marknadsföringschef i Norden för Garmin.     *Kompatibla smarta sportklockor: Fitbit Ionic, Garmin vivoactive 3 och Garmin Forerunner 645, Garmin Forerunner 645 music   För ytterligare information: Lars Boström, Head of Cards, Nordea, lars.bostrom@nordea.se, +46 73 321 5279Afroditi Kellberg, presschef Sverige, afroditi.kellberg@nordea.com, + 46 73 350 5599

Stort behov av mer kunskap i privatekonomi bland unga

Den 12-18 mars infaller Money Week, en internationell temavecka då man uppmärksammar utbildning i privatekonomi för barn och unga. Behovet av utbildning i privatekonomi är stort. Även om privatekonomi är inskrivet i läroplanen för grund- och gymnasieskolan [1] så behövs det ännu mer. - Vi vet sedan tidigare att många ungdomar vill lära sig mer om privatekonomi. I åldrarna 15-19 år är det mellan 20-30 procent som vill lära sig mer, mest intresserade är 17-åringarna, säger Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom. Många unga saknar kunskapTre av tio ungdomar mellan 18 och 25 år upplever inte att de har tillräcklig kunskap för att fatta bra beslut kring sin ekonomi. Knappt hälften (49 procent) saknar kunskap om hur ekonomin påverkas av krediter och snabblån, och riskerna de kan medföra. Sex av tio har inte kunskap för att kunna sätta sig in i och förstå bland annat försäkringsavtal. Över åtta av tio (85 procent) har inte kunskap om hur de kan påverka sin pension. Behovet av utbildning i privatekonomi är stort. - För att kunna fatta bra beslut om sin ekonomi, som påverkar den ekonomiska situationen nu men även på längre sikt, är det viktigt med kunskap i ämnet privatekonomi, fortsätter Arturo Arques. Swedbank och sparbankerna pratar privatekonomi med 60 000 eleverSwedbank och sparbankerna har en lång tradition av att sprida kunskap om pengar, sparande och företagande. Vi vill inspirera barn och unga att ta kontroll över sin ekonomi och på så sätt kunna påverka sin framtid. Vi vill ge ungdomar ökade kunskaper och förståelse för hur de genom olika val kan påverka sin privatekonomi, både nu och längre fram i livet. Därför träffar Swedbank och sparbankerna högstadie- och gymnasieelever runtom i landet och ger föreläsningen ”Ung ekonomi”. 2017 träffade vi nästan 60 000 elever. Så får du bättre koll på din privatekonomi – tips från Swedbank • Ha koll på din privatekonomi – gör en budget.• Försök att undvika onödiga småutgifter, att spara in en fika på stan i veckan kan bli 3 000 kronor på ett år.• Tänk igenom och planera större inköp noga. Jämför olika alternativ.• Prata ekonomi, hemma och i skolan, det ökar intresset och kunskapen.• Försök komma igång med ett sparande och sätt upp konkreta sparmål, det gör sparandet roligare. Att spara 10 procent av sin inkomst är en bra utgångspunkt.• Sparande handlar om att avstå en del konsumtion nu för att kunna få desto mer pengar till roliga saker längre fram. För mer information:                                                              www.swedbank.se/ungekonomi Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                       www.swedbank.se/arturosbloggMadelén Falkenhäll, senior analytiker, tfn 076-790 16 38       www.swedbank.se/privatekonomi [1] Inom hem- och konsumentkunskap och inom samhällskunskap.

CST Globals icke-kylda, ridge waveguide, CWDM, DFB laser för 25Gbps-transmission i fas på väg mot kommersiell produkt

”Bekräftelsen av dessa prestanda utgör en del av CST Globals engagemang i det brittiska regeringsfinansierade SUPER 8-projektet, som Sivers IMA Holding AB offentliggjorde den 26 september 2017. ”Detta är en bekräftelse på att vi kan uppnå 200Gbps, vilket är ultrahöga transmissionshastigheter för användning i så kallade hyper-scale, molnbaserade datacenter. Nätverk av den här typen kräver högre prestanda till lägre kostnad, vilket också kommer att vara av avgörande betydelse för marknaderna för molntjänster, video-on-demand och IoT. Det här visar tydligt att de CWDM, DFB lasrar som är under utveckling inom SUPER 8-projektet är på rätt väg mot att bli kommersiella produkter”, kommenterar Anders Storm, VD för Sivers IMA Holding. CST Global är Storbritanniens ledande, oberoende, III-V opto-elektroniska halvledarbolag baserat i Glasgow, och är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB. För ytterligare information,Anders Storm, vdTel: 070 262 6390E-mail: anders.storm@siversima.com  Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Advisor på Nasdaq First North. Tel: +46 8 463 80 00 Sivers IMA Holding AB är en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger I Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

AB Volvo publicerar Års- och hållbarhets-redovisning 2017

Under temat lönsamhet och innovation beskriver rapporten strategin och aktiviteter som bidragit till att 2017 blev ett rekordår för Volvokoncernen när det gäller omsättning och lönsamhet. Rapporten belyser också Volvokoncernens starka ställning inom nya teknologier som elektromobilitet, automation och uppkopplade fordon samt ger en beskrivning av de nya produkter som lanserades under 2017. Hållbarhet är kärnan i Volvokoncernens mission, att driva välstånd genom transportlösningar, och är också en integrerad del i rapporten. Års- och hållbarhetsredovisningen ger också en inblick i hur Volvokoncernen skapar värde för kunder, aktieägare och andra intressenter samt för samhället som i stort. Volvokoncernens GRI-index (G4) publicerades också. 13 mars, 2018 Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: Joakim Kenndal, Volvokoncernens mediarelationer, +46 31 323 72 29. För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se    Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Kontigo Care genomför riktad nyemission om cirka 9,8 Mkr

Nyemissionens begränsade storlek i kombination med de höga kostnader och tidsutdräkten som en företrädesemission medför, har gjort att styrelsen valt att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Huvudsyftet med nyemissionen är att finansiera ett antal satsningar som Bolaget avser göra på ett intensifierat sälj- och marknadsarbete i Sverige, samt på en internationell expansion av Bolagets verksamhet. Vidare syftar nyemissionen till att ta in kapitalstarka och långsiktiga investerare i Bolaget samt att knyta vissa befintliga aktieägare starkare till utvecklingen av Bolaget. Bolagets bedömning är att Bolagets kassa efter genomförd nyemission med god marginal ska räcka tills Bolaget uppnår lönsamhet. Nyemissionen riktas till investerare där det stora flertalet är helt nya aktieägare, varvid respektive tecknare äger rätt att teckna aktier enligt följande:Vellenova AB 600 000 aktier, AB Giraffen 330 000 aktier, Fårö Capital AB 330 000 aktier, Christer Staaf 200 000 aktier, Niclas Andersson 200 000 aktier, Pontus Rode 200 000 aktier, Gerhard Dal 170 000 aktier, Anders Håkansson 160 000 aktier, Richard Djursén 160 000 aktier, Kenth Ericson Management Consulting AB 160 000 aktier, Jimmie Landerman 140 000 aktier, Anders Oskarsson 100 000 aktier, Björn Andersson 100 000 aktier, Niklas Jönsson 100 000 aktier, Paul Appelgren 100 000 aktier, Fredrik Åhlander 70 000 aktier, Ove Johansson 70 000 aktier och Resursbruket AB 70 000 aktier. Genom nyemissionen tillförs bolaget 9 780 000 SEK före emissionskostnader. Genomförandet av nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 14 procent genom att antalet aktier ökar med 3 260 000 till 23 071 533. Bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 2 621 765,11 SEK.Teckningskursen har räknats fram utifrån den volymviktade genomsnittskursen 15 dagar innan styrelsebeslutet med avdrag för marknadsmässig rabatt. Rabatten har fastställts till 11 procent och hänsyn har då tagits till aktiens och marknadens volatilitet. Jämfört med stängningskurs den 13 mars 2018 är rabatten 9 procent. Styrelsen bedömer att kursen är marknadsmässig och villkoren för emissionen fördelaktiga ur ett aktieägarperspektiv. Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”Vår omsättning ökade under 2017 med nästan 500 procent jämfört med 2016 och under 2018 fortsätter vi att satsa på expansion med huvudfokus på Sverige, men i förlängningen också internationellt. Parallellt med detta bedriver vi utvecklingsaktiviteter inom det mycket spännande men tidiga projektet avseende drogdetektion genom avläsning av ögats iris. Denna nyemission ger oss medel att genomdriva våra satsningar med en fortsatt mycket hög ambitionsnivå och den ger också bolaget finansiell stabilitet då kassan efter nyemissionen med god marginal ska räcka tills vi uppnått lönsamhet. Det är med tillförsikt jag ser fram mot resten av 2018”, avslutar Henrik Nordlindh. Vellenova AB har varit finansiell projektledare för nyemissionen och Baker McKenzie har varit legal rådgivare. För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80 Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.comIR- och pressfrågor: Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.comFör mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2018 kl 20.30 CET. Om Kontigo Care AB (publ)Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.  

Stor omsättning och små prisrörelser

Bostadsrätter Stockholm bryter, åtminstone temporärt, det tidigare nedgångsmönstret med en prisuppgång på +1% både i länet och de centrala delarna. I centrala Malmö noterar vi en nedgång på -1%. I övrigt ser vi stillastående priser när februaris försäljningar räknats samman. Årstakten varierar där Stor-Malmö avviker som fortsatt positiv på +4%. I övrigt har vi negativ årsprisutveckling i samtliga områden med Centrala Stockholm i botten på -9%. Göteborgs årstakt står oförändrat mot januari med -1% för såväl storstaden som de centrala delarna, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik. Villor Villamarknaden fortsatte nedåt i Stockholms- och Malmö-området med -1% senaste månaden. Malmö har dock fortsatt positiv årstakt medan de andra två storstadsområden har negativ årstakt. I Stockholms län är villapriserna nu i genomsnitt -5% lägre än för ett år sedan. En svensk genomsnittsvilla kostade 3.264.000 kronor under februari säger Per-Arne Sandegren. Volymer Antalet bostadsaffärer ökade med +13% i februari 2018 jämfört med samma månad förra året. För respektive bostadsslag så ökade antalet bostadsrätter med +11% och antalet villor med +19%. Amorteringskravet är en bidragande orsak, vi såg en liknande volymökning innan det förra amorteringskravet infördes sommaren 2016. Folk har helt enkelt velat genomföra sina köp innan införandet, avslutar Per-Arne Sandegren. Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, februari 2018  BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)Riket ± 0% - 3% - 5% 38 974Centrala Stockholm + 1% - 3% - 9% 86 503Stor-Stockholm + 1% - 2% - 7% 55 508Centrala Göteborg ± 0% - 5% - 1% 58 274Stor-Göteborg ± 0% - 4% - 1% 43 480Centrala Malmö - 1% - 5% - 3% 29 954Stor-Malmö ± 0% - 2% + 4% 27 487 Statistiken baseras på försäljningen av 24 010 bostadsrätter under december 2017 - februari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2017 - november 2017, tolvmånaderssiffran med december 2016 - februari 2017 och i enmånadssiffran jämförs november 2017 - januari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistik VILLOR, februari 2018  VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån MedelprisRiket ± 0% - 2% + 2% 3 264 000Stor-Stockholm - 1% - 5% - 5% 5 464 000Stor-Göteborg ± 0% - 3% - 1% 4 486 000Stor-Malmö - 1% - 3% + 5% 3 674 000 Statistiken baseras på försäljningen av 9 903 villor under december 2017 - februari 2018. Tremånaderssiffran är en jämförelse med september 2017 - november 2017, tolvmånaderssiffran med december 2016 - februari 2017 och i enmånadssiffran jämförs november 2017 - januari 2018 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistik Fritidshus  FRITIDSHUS 12 mån MedelprisRiket + 9% 1 668 000 Statistiken baseras på försäljningen av 5 349 fritidshus mellan mars 2017 och februari 2018. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod. Nästa pressmeddelande publiceras den 16 april 2018 kl 06:00 Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 95 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 452 eller   Hans Flink, Försäljningschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 451 Johan Engström, VD Fastighetsbyrån 070-588 05 30 Tanja Ilic, VD Svensk Fastighetsförmedling, 0727-33 59 16 Joakim Lusensky, Analys- och kommunikationsansvarig, Mäklarsamfundet 073-3807212 Erik Olsson, Ordförande Fastighetsmäklarförbundet, 070-760 66 00

Mer individanpassad vård skulle ge bättre vård av missbruk och psykisk ohälsa

Jonas Stålheim är psykolog och möter i sin kliniska verksamhet många patienter som också har missbruksproblem. Omvänt är det känt att personer som söker vård för ett missbruk ofta även lider av psykisk ohälsa. Sambanden har belagts i tidigare forskning, men i sin avhandling har Jonas Stålheim kunnat visa att de är vanligare än vad som tidigare uppskattats. – Framförallt fanns det en större grupp än väntat bland personer med alkoholberoende som också uppvisade psykossymtom, säger Jonas Stålheim. Studien visade dessutom ett tydligt samband mellan psykossymtom, barndomstrauma och låg tilltro till att själv kunna kontrollera sitt bruk av alkohol. I avhandlingen har Jonas Stålheim gjort enkätstudier och djupintervjuer med personer som har psykos- och eller missbruksproblematik. Resultaten leder Jonas Stålheim till slutsatsen att vården av personer med beroenden och med psykisk ohälsa behöver förändras och i högre grad individanpassas. Inte minst med tanke på att såväl psykos som missbruk är glidande skalor snarare än avgränsade kategorier. Men fortfarande ges vård mestadels utifrån kategorier. Patientens sjukdom diagnosticeras och sedan ges behandling utifrån diagnosen. Det här systemet behöver problematiseras, enligt Jonas Stålheim. –  Det kanske inte är viktigast att veta vad som är den ursprungliga sjukdomen, utan istället se patientens livssituation och symtombild i sin helhet och utifrån detta sätta samman en behandling. Vilket förutsätter förtroende och att psykologen lyssnar på patienten, säger han. Sådan patientcentrerad vård är ett arbetssätt som anammas alltmer inom vården. Och resultaten från Jonas Stålheims studier ger ytterligare stöd för tidigare rön som pekat mot att sjukvårdens arbetssätt behöver förändras i den här riktningen. – Om inte annat så behöver vården av missbruk och psykisk ohälsa ges som en sammanhängande behandling, säger Jonas Stålheim. För mer information Jonas Stålheim, telefon: 070–969 9700, 031–786 1688, mejl: jonas.stalheim@psy.gu.se Avhandlingens titel: ”Everybody gets a little bit loco”. Interactions between psycchotic experiences and substance use as a dimensional phenomena. Mer om avhandlingen på: http://hdl.handle.net/2077/54896

Clas Ohlson niomånadersrapport 2017/18

Nio månader · Försäljningen ökade med 2 % till 6 528 Mkr (6 415), en ökning om 3 % i lokala valutor · Rörelseresultatet uppgick till 574 Mkr (592) · Vinst efter skatt uppgick till 444 Mkr (459) · Vinst per aktie uppgick till 7,02 kr (7,28) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 772 Mkr (763) Händelser efter rapportperiodens slut · Försäljningen i februari ökade med 2 % till 518 Mkr (511), en ökning om 3 % i lokala valutor · Butiksbeståndet utökades med 1 butik netto · I mars inledde vi vårt 100-års firande i alla våra försäljningskanaler på alla våra marknader Räkenskapsåret 2017/18 utgörs av perioden 1 maj 2017 till 30 april 2018. Kommentar från VDEtt kvartal med fortsatt ökad försäljning i den viktiga julhandeln Vår försäljning uppgick till 2 746 miljoner kronor i det tredje och största kvartalet vilket är en ökning om 2 procent jämfört med föregående år. Under perioden har vi initierat ett antal initiativ för att möta utvecklingen på marknaden och stärka vårt kunderbjudande på både kort och längre sikt. De förändringar som pågår på marknaden innebär stora möjligheter för Clas Ohlson, både i det korta perspektivet och på lång sikt. Med utgångspunkt i vår starka position och vårt starka varumärke arbetar vi för att utveckla kunderbjudandet, kundmötet och våra försäljningskanaler. En stabil försäljningsutveckling i kvartalet I det kortsiktiga perspektivet kan vi konstatera att julförsäljningen var den bästa någonsin, med fler och bättre erbjudanden till våra kunder än tidigare år. Det för oss viktiga tredje kvartalet var försäljningsmässigt stabilt med en tillväxt om 4 procent i lokala valutor och en försäljningsökning i jämförbara enheter om 1 procent. Försäljningen online utvecklades väl på samtliga marknader, särskilt i Storbritannien. Vi har under perioden investerat mer i marknadsföring och marginal för att driva försäljning, vilket har påverkat resultatet negativt jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 349 Mkr i tredje kvartalet. Vi redovisar idag också februariförsäljningen och kan konstatera en fortsatt stabil försäljning om 518 Mkr, en ökning om 3 procent i lokal valuta mot föregående år. Fortsatta steg på vägen mot ett starkare erbjudande För att stärka vårt erbjudande framåt har vi under perioden initierat ett antal nya initiativ. I Norge har vi lanserat Click & Collect via hela vårt norska butiksnätverk. I Sverige har vi inlett ett samarbete med Telenor i utvalda butiker för att bredda kunderbjudandet. Vi har också arbetat intensivt med MatHem för att utforma det gemensamma erbjudandet. Med MatHems digitala plattform som komplement kan vi komma närmare våra kunder med ett erbjudande med leverans hem till dörren och nå nya kundgrupper. Vi räknar med att kunna ta emot den första kundordern redan om några veckor. Alldeles nu i dagarna inledde vi firandet av vårt 100 års jubileum. Som kund kommer du under 2018 att få ta del av en lång rad riktigt bra erbjudanden och överraskningar i våra butiker och i vår e-handelskanal. Mer än så avslöjar jag inte idag. Plan för framtida tillväxt I det längre perspektivet arbetar vi med att utforma Clas Ohlsons plan för framtida tillväxt. Den kommer, som tidigare kommunicerats, att presenteras vid en kapitalmarknadsdag den 3 maj i Stockholm. Lotta Lyrå, vd och koncernchef Clas Ohlson AB Analytiker- och medieträff Kvartalsrapporten presenteras onsdagen den 14 mars klockan 08:30 via telefonkonferens eller audiosändning. Presentationen kan också följas via about.clasohlson.com/201718-q3. För mer information, vänligen kontakta:Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13 Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 klockan 07:00.

Kallelse till årsstämma i SWECO AB (publ)

Sweco AB kommer den 16 mars 2018 att publicera kallelsen till årsstämman i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse har skett kommer samtidigt att publiceras i Svenska Dagbladet. Årsstämman hålls den 19 april 2018 kl. 15.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Anmälan Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 13 april 2018, dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 13 april 2018 under adress Sweco AB, ”Sweco Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Anmälan kan också ske per telefon 08-402 90 73 vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00 eller via Swecos hemsida www.swecogroup.com. Vid anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt registrerat innehav och eventuellt biträde. Anmälda stämmodeltagare erhåller per post ett inträdeskort som ska uppvisas vid entrén till stämmolokalen. Förslag till dagordning Vid stämman, som öppnas av styrelsens ordförande, ska följande ärenden behandlas 1.       Val av ordförande vid stämman 2.       Anmälan om sekreterare vid stämman 3.       Upprättande och godkännande av röstlängd 4.       Godkännande av dagordning 5.       Val av två justeringsmän för protokollet 6.       Fråga om stämman behörigen sammankallats 7.       Verkställande direktörens anförande 8.       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2017 9.       Beslut om           a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen           b) disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställelse av avstämningsdag för utdelning           c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 10.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer som ska utses av årsstämman 11.     Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden 12.     Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande 13.     Val av revisor 14.     Beslut om principer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Sweco-koncernen 15.     Beslut om           (a) införande av Aktiebonusprogram 2018 för anställda i Sverige           (b) överlåtelse av egna aktier av serie B          (c) att bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier av serie B för att säkra betalning av sociala avgifter 16.     Beslut om a)      införande av prestationsbaserat Aktiesparprogram 2018 b)      överlåtelse av egna aktier till deltagare i aktiesparprogrammet 17.     Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier 18.     Beslut om godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Mecaplan 19.     Stämmans avslutande Kallelsen i sin helhet bifogas i detta pressmeddelande.

SaltX Technology Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 2017

Bokslutskommuniké 2017 Finansiella händelser Fjärde kvartalet-Nettoomsättningen ökade till 2,2 (0,3) mkr -Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,7 (-6,5) mkr -Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,3 (-3,6) mkr -Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,14) kr  Helåret januari – december-Nettoomsättningen ökade till 5,3 (0,6) mkr genom fler utvecklingsprojekt och ny licens-Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,5 (-35,8) mkr -Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,5 (-14,1) mkr-Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (-0,88) kr  Väsentliga händelserFjärde kvartalet-Energimyndigheten finansierar SaltX-projekt och beviljade 5 mkr till pilotprojekt för storskalig energilagring-SaltX sålde licens för gasvärmepumpar i Kina -SaltX vann europeiskt gasvärmepumpsprojekt som finansieras med 20 mkr av EU:s Horizon 2020-program-SaltX ingick avtal med ledande grafen-teknikbolag i Europa Efter periodens utgång-SaltX säkrade ytterligare EU-finansiering med 15 mkr för att påskynda lansering av HeatBoost i Europa-Serieproduktion har startats och SunCool-fabriken i Kina invigdes i januari-Fusionen av SunCool AB och SaltX fullbordades i januari-SaltX och papperstillverkaren Ahlstrom-Munksjö har tecknat utvecklings- och licensavtal för att tillsammans utveckla tillverkningsmetod för SaltX material på grafenpapper Stockholm 14 mars 2018 Styrelsen & VDFör ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: +46–705 600 268Harald Bauer, CFO SaltX Technology: Tel: +46–708 108 034 Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 mars, 2018 kl. 08.00 CET.  Om SaltX TechnologySaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som bland annat Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Nordic Tech House investerar i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB

Det två-åriga avtalet innebär att Nordic Tech House ansvarar för NXTCL´s totala digitala närvaro med ett specifikt fokus på familjesparande av stamceller som erbjuds blivande föräldrar via varumärket Cellaviva. Isabella Löwengrip, en av delägarna av Nordic Tech House, kommer att som influencer, mamma, entreprenör och investerare öka medvetenhet om stamceller och familjesparande av stamceller. Avtalet innebär att 2 MSEK kommer att betalas ut i NXTCL-aktier, som förmedlas till Nordic Tech House halvårsvis i efterskott till genomsnittsvärderingen av slutkursen för NXTCLs aktie under de 10 börsdagarna före den 13:e mars 2018. Nordic Tech House förbinder sig i en lock-up klausul att inte avyttra aktierna under avtalstiden. “Jag ser det som ett privilegium att arbeta tillsammans med Sveriges ledande stamcellsbolag och använda mina kanaler för att informera kvinnor om möjligheten att spara sitt barns stamceller från födelsen”, säger Isabella Löwengrip, medgrundare och delägare in Nordic Tech House. Jag når ut till 400 000 småbarnsföräldrar i veckan så jag vet att det finns många föräldrar som vill maximera möjligheterna att ge sina barn en god hälsa livet ut. Detta är varför jag har valt att investera i NXTCL och Cellaviva.”  “NextCell Pharma är intressant både ur samarbets- och investeringssynpunkt vårt gemensamma mål är att öka Cellavivas tillväxt och nå ut till fler nya kunder”, säger Viktor Lundquist, VD för Nordic Tech House. “Det finns goda förutsättningar för en mycket värdefull utveckling i Cellaviva och NXTCL’s stamcellsprodukt, ProTrans, som redan är i klinisk prövning. “ ”Vi ser fram emot att arbeta med Nordic Tech House’s professionella team på det digitala området och öka medvetenheten om att födseln är ett unikt tillfälle att ta tillvara stamceller, som erbjuds genom i Cellavivas biobank”, säger Dr. Mathias Svahn, VD på NextCell Pharma AB. Denna information är sådan information som NextCell Pharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 Mars 2018.

PAYZMART OCH PAYNOVA TAR NÄSTA STEG

Payzmart, som tidigare har gått under namnet ”Vårdkunden”, ingår i bolagsgruppen runt Unident som sedan 20 år tillbaka har en ledande position inom dentalbranschen. Idag har Unident avtal med närmare 85 % av alla tandläkarkliniker i Norden. Det nystartade bolaget Payzmart, som står under Finansinspektionens tillsyn, lanserade hösten 2017 en specialbyggd betal- och kundfinansieringslösning som löser flera problem för tandläkarna, till en lägre kostnad än existerande betalsätt. Höstens pilottester har uppvisat mycket goda resultat och Payzmart lanserar nu lösningen på bred front. Först ut är svenska tandläkare och därefter sker vidare lansering i övriga Norden. ”Jag har lång erfarenhet från finans- och betalbranschen och den lösning vi har lanserat kommer tveklöst att skapa stora värden för våra kunder. Redan i testfasen ser vi att Payzmarts lösning adresserar så hög andel som 80 % av klinikernas försäljningsvärde”, säger Jan Lundblad, VD Payzmart. Paynova levererar produkten Faktura som tjänst till Payzmart, vilket innebär en komplett tjänsteplattform där Paynova tar hand om alla betalningar från början till slut. Allt detta sker också i Payzmarts namn och böcker. Tjänsten är helt integrerad med Payzmarts gränssnitt och kan enkelt skalas upp: nya kliniker konfigureras bokstavligen med en knapptryckning. ”I och med partnerskapet med Payzmart visar Paynova ännu tydligare hur flexibel och skalbar plattformen är. Tillsammans med Payzmart kommer vi nu att utveckla vår affär inom tjänstesektorn kraftigt”, säger Daniel Ekberger, VD Paynova. Under devisen "The Power of One" är Unident en helhetsleverantör av utrustning, förbrukningsvaror och tjänster inom dentalbranschen.    ”Det känns naturligt att stärka och utöka vårt erbjudande med en betal- och kundfinansieringslösning till våra kunder. Tillsammans med Paynova har vi skapat en skalbar och värdeadderande lösning som ligger helt rätt i tiden och som har mycket stor potential”, säger Markus Nordwall, grundare och ägare av Unident. ------------------------------------------------------------------------------------------------ FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova ABDaniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)70-882 07 66 David Larsson, Försäljnings- och marknadschefDavid.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06 OM PAYNOVAPaynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen har lämnats för offentliggörande den 14 mars 2018 klockan 08.45 

Nordstjernan har ingått avtal om att förvärva aktier i Swedol av Zelda

Nordstjernan AB (”Nordstjernan”) har idag den 14 mars 2018 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Aktiebolaget Zelda (”Zelda”) avseende förvärv av en majoritet av Zeldas aktier i Swedol AB (publ) (”Swedol”) för en köpeskilling om 32 SEK per aktie (oavsett aktieslag). Antalet aktier som omfattas av aktieöverlåtelseavtalet uppgår till 15 686 448 aktier, varav 1 300 000 A-aktier och 14 386 448 B-aktier, motsvarande cirka 18,9 procent av de utestående aktierna och cirka 27,5 procent av rösterna i Swedol. B‑aktierna i Swedol är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Förvärvet, som är villkorat av att svenska och norska konkurrensmyndigheter beslutar att godkänna eller lämna förvärvet utan åtgärd, förväntas kunna slutföras i månadsskiftet april/maj 2018. Förutsatt att förvärvet slutförs kommer Nordstjernans innehav i Swedol att uppgå till cirka 48,8 procent av de utestående aktierna och cirka 57,2 procent av rösterna. Nordstjernan kommer därmed att uppnå ett aktieinnehav i Swedol som överstiger gränsen för budplikt i enlighet med lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och Nordstjernan blir då skyldigt att, inom fyra veckor från det att förvärvet slutförts, lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Swedol (budpliktsbud). I sådant fall kommer Nordstjernan, genom ett separat pressmeddelande och inom den föreskrivna tidsfristen, att offentliggöra ett budpliktsbud med ett pris om 32 SEK per aktie, dvs. det pris per aktie som Nordstjernan ska betala till Zelda enligt aktieöverlåtelseavtalet. Tomas Billing, verkställande direktör för Nordstjernan, kommenterar: ”Swedol har haft en stark utveckling sedan Nordstjernan blev ägare under 2015. Bolagets rörelseresultat har ökat från 49 MSEK 2014 till 281 MSEK 2017. Den goda resultatutvecklingen har lett till att aktiekursen har ökat med 115 procent eller 32 procent per år.” ”Nordstjernan är en långsiktig ägare i Swedol, och med denna affär tar vi ett ännu tydligare huvudägaransvar. Affären är villkorad av godkännande från svenska och norska konkurrensmyndigheter. Om affären genomförs innebär det budplikt för Nordstjernan och att övriga ägare kommer att ges möjlighet att sälja aktier till samma villkor som Zelda, dvs. 32 SEK per aktie. Vi ser dock gärna att bolaget är fortsatt börsnoterat och att vi deläger Swedol med andra ägare.” fortsätter Tomas Billing. John och Rolf Zetterberg, representanter för Zelda, kommenterar: ”Vi har haft ett bra samarbete med Nordstjernan sedan de blev ägare i Swedol. Vi är nöjda med bolagets utveckling, och det känns bra för oss att vi med denna affär reglerar det långsiktiga ägandet i bolaget och lämnar över till Nordstjernan.” Tomas BillingVerkställande direktörNordstjernan AB Frågor besvaras av: Tomas Billing, verkställande direktör NordstjernanTelefon: +46 8 788 50 18E-post: tomas.billing@nordstjernan.se Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. 

Totalt över 4 000 sålda elektrifierade Volvobussar

Volvo Bussar är en av världens ledande utvecklare av el-och hybridteknologi. Den avancerade teknologin som används i Volvos elbussar vidarutvecklas och anpassas också till andra produkter inom Volvokoncernens för att nå hållbara transportlösningar. De 90 bussarna, som är av modellen Volvo 7900 Hybrid, har beställts av STIB-MIVB, som ansvarar för kollektivtrafiken i Bryssel. Merparten av bussarna kommer att levereras och sättas i trafik redan i år. Med de nya hybridbussarna tar Bryssel ett viktigt steg i utbyggnaden och moderniseringen av stadens kollektivtrafik. Målet är att hela fordonsflottan ska vara elektrifierad senast 2030. – Belgien fortsätter att gå i täten för en renare och tystare stadstrafik. Det är bara ett år sedan vi fick en lika stor order på elektrifierade bussar från operatören TEC till de belgiska städerna Charleroi och Namur. Nu väljer även Bryssel vår teknik. Det är en viktig framgång som innebär att vi nu sålt över 4 000 elektrifierade bussar totalt, säger Volvo Bussars vd, Håkan Agnevall. Totalt har Volvo sålt 90 hybrider och 101 laddhybrider till Belgien. I Volvo Bussars modellprogram för elektrifierad stadstrafik ingår hybridbussar, laddningsbara elhybridbussar och helt eldrivna bussar. Fakta Volvo 7900 Hybrid Volvo 7900 Hybrid drivs helt elektriskt och utsläppsfritt från start och upp till 15–20 km/h. Vid högre hastigheter används en mindre dieselmotor. Volvo 7900 Hybrid har 30–40 procent lägre bränsleförbrukning och CO2-utsläpp än motsvarande dieselbuss. Utsläppen av partiklar och kväveoxider är 50 procent lägre. 2018-03-14 Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta: Helena Lind, presschef Volvo Bussar AB tel: 031-323 62 57. För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Pressmeddelande: Spiltan växlar upp inför nya investeringar

Efter framgångarna med börsnoterade dataspelsföretaget Paradox Interactive söker Investment AB Spiltan nya företag att investera i. Nu rekryteras därför två erfarna Investment Managers med uppdrag att hitta nya, spännande bolag. Göran Pallmar kommer närmast från rollen som VD på Provider medan Björn Persson är tidigare VD på Almi Invest Östra Mellansverige. “Genom de här rekryteringarna går Investment AB Spiltan in i en ny spännande fas. Nu har vi de personella och finansiella muskler vi behöver för att intensifiera jakten på nya bolag till portföljen, främst minoritetsposter i onoterade entreprenörsledda bolag. Med Görans profil inom tech och Björns starka nätverk i en intressant tillväxtregion så stärker vi Spiltans möjligheter att både hitta och stödja spännande entreprenörer”, säger Per H Börjesson, VD och största ägare i Investment AB Spiltan. På Provider sedan 2007Göran Pallmar har mångårig erfarenhet av att analysera och investera i bolag. Under åren på Provider där han varit VD sedan 2012 märks bland annat de framgångsrika investeringarna i IT-säkerhetsföretaget Yubico och i BidTheatre, ett helsvenskt teknikbolag inom automatiserad marknadsföring och dataanalys. Göran har redan gjort sin första investering för Spiltan i restaurang- och upplevelseföretaget Boulebar. ”Jag hoppas att mina erfarenheter från alla delar av ett onoterat bolags tillväxtresa gör mig till ett värdefullt bollplank för hungriga entreprenörer. Min bakgrund är främst inom tech men som investeringen i Boulebar visar är jag nyfiken även på andra typer av företag. Det som lockar är att verkligen förstå och skapa det som får företag att växa. Det som lockade mig till Spiltan var långsiktigheten och vår samsyn kring entreprenörens avgörande betydelse - det är alltid människorna i företagen som avgör om en verksamhet ska lyfta” säger Göran Pallmar. Investerat i över 25 bolagBjörn Persson har över 17 års erfarenhet från investeringar och styrelsearbete i teknikbaserade tillväxtbolag. De senaste åren har Björn byggt upp en framgångsrik investeringsverksamhet inom Almi Invest Östra Mellansverige. Han var bland de första investerarna i 3D-grafikföretaget Donya Labs (som under 2017 såldes till Microsoft) och ansvarig för börsnoteringen av XMReality som utvecklar system för att hjälpa servicetekniker på distans. Björn gillar att arbeta nära entreprenörer och att bidra aktivt i styrelsen. Hans fokus ligger på skalbarhet och internationalisering. ”Att stötta och utveckla bolagens affärer är oerhört berikande. Genom att Spiltan är långsiktiga ägare får jag möjlighet att vara med hela vägen i företagens tillväxtresa. Särskilt roligt vore det om vi på Spiltan hittar fler fina företag i Östergötland med omnejd – en region med innovationskraft, stark entreprenörsanda och en mycket spännande framtid” säger Björn Persson.

’Riksting för västerländsk konstmusik’ samlar branschen för tredje året

Nu samlas musikbranschen för tredje året i rad för att diskutera ett antal avgörande frågor för den västerländska konstmusiken, som ligger till grund för de flesta musikyttringar som vi lyssnar på idag, som en slags grammatiik. -          Den klassiska musiken marginaliseras, politiska och ekonomiska åtgärder för ett långsiktigt musikliv måste sättas i spel, säger Helena Wessman, konserthuschef för Berwaldhallen.-          Årets 'Riksting' har fyra teman som har avgörande betydelse för hur vi kommer vidare, som det viktiga, långsiktiga arbetet efter #metoo, utmaningarna i den ökande politiseringen av kulturen, konserthusens programläggning samt kulturskolans framtid och utbildningen av musiker, fortsätter Helena Wessman. 'Riksting för västerländsk konstmusik' är ett initiativ från Sveriges Radio Berwaldhallen och genomförs i samarbete med Kungliga Musikaliska akademien och Svensk Scenkonst. Det har på kort tid blivit ett viktigt forum för branschens aktörer att dela erfarenheter och gemensamt samla kraft. -          Debatten kring kulturlivets ansvar för att bidra till en positiv samhällsutveckling är viktig, men får inte ske på bekostnad av konstens fria ställning. säger Susanne Rydén, preses för Kungliga Musikaliska akademien. -          Det är lätt att skjuta över samhällsproblem på kulturlivet, kräva institutioner och konstnärer på lösningar kring den egna existensen när det egentligen handlar om faktorer i den större samhällsstrukturen, fortsätter hon. Uppropet #metoo har präglat musiklivet under det senaste halvåret. Ett tema i årets Riksting är hur branschen kan komma tillrätta med de problem som blottlagts. -          Det är nödvändigt med ett i grunden förändrat förhållningssätt till jämställdhet för att åstadkomma en normförskjutning. Det kräver ett långsiktigt arbete som inte hamnar i policydokument utan som omsätts i praktiken, säger Helena Wessman, konserthuschef i Berwaldhallen. Hela dagen kommer att direktsändas över berwaldhallen.se och Berwaldhallens Youtube-kanal. Efter seminarierna invigs konstmusikfestivalen Svensk Musikvår i Berwaldhallen och sedan ges konserten Schumann & Borisova-Ollas med Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av Ariane Matiakh. För mer information, kontakta

Everysport Media Group tecknar strategiskt samarbetsavtal med Game Lounge

- Vi har under den senaste tiden fokuserat på att förtydliga vårt erbjudande av content och media inom sport och spel. Samarbetsavtalet med Game Lounge är långsiktigt viktigt och ett tecken på att vi uppnått vår roll som en nyckelpartner för bolag inom betting och casino som vill nå ut till både svenska och internationella kunder, säger Everysport Media Groups VD Hannes Andersson. Game Lounge är ett dotterbolag till Cherry AB (publ.) och är idag verksamt i 12 länder. - Game Lounge fortsätter växa och att vi nu valt ESMG som ett av våra strategiska partnerskap känns spännande. Vi har tagit en ledande position på den europeiska affiliate-marknaden och tror att vi tillsammans med ESMG både kan växa i Sverige och på nya marknader internationellt, säger Game Lounge VD Jonas Cederholm. Avtalet avser content och mediautrymme inom affärsområdet ESMG Media, där bland annat webbsidorna SvenskaFans.com, Fotbolldirekt.se, HockeySverige.se, EliteProspects.com och Everysport.com ingår. Eventuella frågor besvaras av: Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736  56 25mail: hannes.andersson@esmg.seJonas Cederholm, VD Game Lounge Ltd, tel: +356 99170863, mail: jonas@gamelounge.com   Denna information är sådan information som Everysport Media Group (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018. 

Årets Tarmcancerpris till överläkare Kenneth Smedh på Västmanlands sjukhus:

Kenneth Smedh, kirurg, överläkare och professor på Västmanlands sjukhus, tilldelas det hedersamma ”Tarmcancerpriset 2018” av patientföreningen ILCO Tarm- uro- stomiförbundet. - Jag är förstås väldigt glad och hedrad över att bli tilldelad detta fina pris! Det är ju ett tecken på att all energi jag lagt ner i sjukvården på klinik och forskning uppskattas, särskilt som det är en patientförening som står för priset. Det är ändå patienternas bästa vi haft för ögonen, säger Kenneth Smedh. Kenneth Smedh. Han har under sina dryga 20 år på Västmanlands sjukhus utvecklat vården och forskningen kring tarmcancer och inflammatorisk tarmsjukdom, särskilt akut divertikulit dvs inflammation av fickor på tjocktarmen. Genom att centralisera länssjukvården till ett sjukhus och ett fåtal kirurger och genom att utveckla samarbetet med andra specialiteter, höjdes kompetensen och fler patienter överlevde sin cancer och färre fick komplikationer. En viktig del i Kenneth Smedhs verksamhet har också varit att integrera vården med klinisk forskning. I kvalitetsregistret för tarmcancer där jämförelser görs med andra sjukhus har Västerås oftast legat ensamt i topp de senaste 15 åren. Prismotiveringen för Tarmcancerpriset 2018 lyder: Kenneth Smedh har under många år kämpat för bästa möjliga vård för personer med kolorektalcancer. Han har hjärtat hos patienterna och tvekar inte att säga sin mening om vårdens tillstånd och förbättringsmöjligheter. Detta både på lokal, regional och nationell nivå. Kenneth Smedh har en stor del i det metodiska arbete som byggt upp en av landets förnämsta tarmcancervårdenheter i Västerås. Sedan flera år har den kolorektala enheten utvecklat förmågan och behandlingsmetoder till förmån för patienterna att överleva sin tarmcancer.” Kontakt: Kennet Smedh: +46-70-3735576, Bo Karlsson, ordförande ILCO: 070-380 00 52. www.ilco.nu  Presskontakter: Lena Bergling 070 2345 158 info@rmpmedia.se  ILCO tarm – uro – och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation för alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar, närstående och övriga intresserade. Det uppskattas att 25 000 svenskar har stomi. En stor målgrupp för verksamheten är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdomen. Förbundet och länsföreningarna arbetar tillsammans för att samhällets stöd och insatser ska göra detta möjligt. ILCO är en del av Nätverket mot cancer. www.natverketmotcancer.se 

GASPOROX vinner offentlig upphandling på Irland

Gasporox Micro-Lab med dubbelsensor kan mäta både syrgas (O2) och vattenånga (H2O) och kommer användas i forskning om lungkapacitet på prematura bebisar. Detta är forskning som bedrivs av Gasporox dotterbolag GPX Medical AB och där Gasporox tagit fram själva sensorn för mätningarna. Denna sensor är byggd på GASMAS (Gas in Scattering Media Absorption Spectroscopy) tekniken som gör att man kan mäta gaskoncentration i icke-transparenta media som t ex en vävnad. Med GPX Medicals laserteknik kan man mäta gasen inuti lungorna hos för tidigt födda bebisar vilket man tror kan minska användningen av lungröntgen eller invasiva ingrepp som är standardförfarande idag för dessa patienter. Tyndall Institutet är världskända för sin medicinska forskning och inom biofotonikgruppen, ledd av Prof. Stefan Andersson-Engels forskar man just på GASMAS-teknik för lungmonitorering. Avsikten är att båda parter ska fortsätta forskning dels i respektive land men också utbyta resultat och erfarenheter. Nu återstår vissa administrativa förfaranden innan upphandlingen är färdigställd och Gasporox får själva ordern. Därefter levereras Micro-Labet med sensorn till Tyndall Institutet på Irland. Förväntat ordervärdet uppgår till 325 000 SEK. VD Märta Lewander Xu kommenterar ”Att fler forskargrupper väljer att vidareutveckla och forska på GASMAS-tekniken för lungmonitorering ser vi positivt på och välkomnar detta engagemang från Tyndall Institute särskilt med tanke på deras erkända ställning vad gäller medicinsk forskning och kliniska koppling. En bra grund för forskningen av dessa lungtester är ett stabilt och tillförlitligt labsystem vilket Gasporox här kan erbjuda genom sitt Micro-lab egentligen utvecklat för förpackningsanalys. För Gasporox innebär detta en order vilket alltid är välkommet men vi ser också mervärdet det ger för dotterbolaget GPX Medical och framtida samarbete. I tillägg är det positivt för Gasporox verksamhet och produkter att en välrenommerad institution vill använda produkterna för forskning och utveckling. Visar att vi har värdeskapande lösningar. ” Om GPX Medical AB GPX Medical utvecklar teknik för icke-invasiv medicinsk diagnostik av komplikationer i luftfyllda delar av kroppen, som lungor och bihålor. Tekniken baseras på spektroskopiska metoder utvecklade av forskare vid Lunds universitet. GPX Medical bildades 2016 och är ett delägt dotterbolag till GASPOROX AB (publ). För ytterligare information, kontakta: Märta Lewander Xu, VD, tel: 0702-95 11 13, e-post: ml@gasporox.se  Denna information är sådan information som Gasporox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 10:00 CET. ____________________________________________________________________________ GASPOROX i korthet Gasporox erbjuder kvalitetssystem till förpackningar med skyddande atmosfär. Bolaget förser livs- och läkemedelsindustrin med lasersensorer för kvalitetskontroll av den gas som varan förpackas i och som förlänger dess hållbarhet. Till skillnad mot befintliga metoder, kan Gasporox unika teknologi tillgodose förpackningsindustrins behov av automatiserad, fullständig och kostnadseffektiv kvalitetskontroll. Antalet förpackningar med skyddande atmosfär uppskattas till 200 miljarder årligen inom livsmedelsindustrin. Gasporox bedriver även, genom sitt delägda dotterbolag GPX Medical AB, utveckling av laserteknik för medicinsk diagnostik. Mer information om verksamheten finns på www.gasporox.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ny VD till Orderstyrning

Pressmeddelande 14 mars 2018: Orderstyrning.se etablerade sig i Sverige för ett drygt år sedan och bolaget är under tillväxt. På den danska marknaden, där bolaget har sitt säte och finns under namnet Ordrestyring.dk, är det landets största molnbaserade digitala hanteringsprogram med närmare 10 000 anslutna hantverkare. Sedan starten år 2011 har tillväxten ökat årligen med nästan 100 procent. Alla vinster har återinvesterats i utveckling. Som en del av en tydlig tillväxtstrategi blir Tommy Hahn Sørensens främsta uppdrag att växla upp organisationen till ökad tillväxt med lönsamhet. ”Företaget har nu nått en storlek och position på marknaden där vi kan lyfta oss till nästa nivå. Tommy Hahn Sørensen, som rekryterades som kommersiellt ansvarig för ett år sedan, har kompetens och erfarenhet av att driva ett tillväxtföretag. Tommy har redan ansvarat för verksamhetens drift i nästan ett år, så han känner väl till verksamheten och företagskulturen, vilket är en stor fördel. Vi är helt i tråd med varandra”, säger Carsten Rasmussen. Dessutom påpekar styrelsens ordförande att Tommy Hahn Sørensen är känd som en framstående ledare som i kraft av sin bakgrund inom försäljning och erfarenhet har kundfokus och långsiktiga relationer i sitt DNA. "Med Tommy Hahn Sørensen vid rodret får Orderstyrning en ledare som förstår att delegera ansvar och uppgifter och backar upp de koncept och det ramverk som läggs i nära samarbete med styrelsen”, säger Carsten Rasmussen. ”Digitalisering inom byggbranschen går snabbare än någonsin. Det är upp till byggföretagen att uppnå tillväxt som samtidigt ger svarta siffror på sista raden. Våra tjänster är ett viktigt verktyg så att företagen kan ta sig dit. Därför förväntar vi oss att vi ska vinna ytterligare mark de närmaste åren”, säger Tommy Hahn Sørensen.

Bygghemma Group offentliggör börsintroduktion och prospekt för notering på Nasdaq Stockholm

Erbjudandet i korthet: ·  Det slutgiltiga priset per aktie i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 45 – 50 kronor, motsvarande ett totalt marknadsvärde av aktierna i Bygghemma Group efter genomförandet av Erbjudandet om 4 850 – 5 350 miljoner kronor. Det slutgiltiga priset i Erbjudandet till allmänheten kommer inte överstiga 50 kronor per aktie och förväntas att offentliggöras omkring den 27 mars 2018. ·  Erbjudandet omfattar mellan 29 313 482 och 30 018 931 stamaktier, varav 7 000 000 – 7 777 777 nya aktier kommer att emitteras av Bolaget. Återstående 22 241 154 – 22 313 482 aktier är befintliga aktier och erbjuds av FSN Capital Shareholders[1]. Erbjudandet av nya aktier förväntas tillföra Bygghemma Group en bruttolikvid om cirka 350 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka 321 miljoner kronor. ·  Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med upp till 5 388 886 aktier, motsvarande högst fem procent av det totala antalet aktier i Bolaget. ·  För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Huvudägarna erbjuda Sole Global Coordinator (definieras nedan), såsom företrädare för Managers (definieras nedan), en möjlighet att köpa ytterligare upp till 5 311 170 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,0 % av antalet aktier i Erbjudandet. ·  Förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 1 913 miljoner kronor, motsvarande cirka 37,5 % av det totala antalet aktier i Bygghemma Group efter Erbjudandet, vid antagande om ett pris motsvarande mittpunkten av prisintervallet. ·  Två cornerstone-investerare har, förutsatt vissa villkor, åtagit sig att förvärva upp till 5 555 555 aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 250 miljoner kronor. Cornerstone-investerarna är Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) (som åtagit sig att förvärva upp till 3,1 % av de utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande, motsvarande cirka 150 miljoner kronor) och Creades (som åtagit sig att förvärva upp till 2,1 % av de utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande, motsvarande cirka 100 miljoner kronor). ·  Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige. Alla erbjudanden och all försäljning utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. I USA kommer aktierna endast att säljas till investerare som rimligen bedöms vara qualified institutional buyers, enligt definitionen i, och i enlighet med, Rule 144A eller annat tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. ·  Anmälningsperioden för Erbjudandet till allmänheten i Sverige förväntas pågå mellan 15 och 23 mars 2018. Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan 15 och 26 mars 2018. ·  Beräknad första handelsdag för Bygghemma Groups aktier på Nasdaq Stockholm är den27 mars 2018 under kortnamnet ”BHG” och beräknad likviddag är den 29 mars 2018. ·  I samband med genomförandet av Erbjudandet, och vid antagande om att Erbjudandet utökas till fullo och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Huvudägarna att äga cirka 44 % av Bolagets aktier, och nuvarande styrelsemedlemmar och ledningsgruppen kommer att äga cirka 10 % av Bolagets aktier, vid antagande om ett pris motsvarande mittpunkten i prisintervallet. ·  Ett prospekt kommer att offentliggöras idag den 14 mars 2018 på Bygghemma Groups hemsida, Carnegies hemsida för pågående erbjudanden, SEBs hemsida och Nordnets hemsida. Mikael Olander, Koncernchef och VD för Bygghemma Group: ”Bygghemma Group har byggt upp en stark position som den största onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter i Norden. De senaste åren har vi vuxit betydligt och med bibehållen lönsamhet. Detta har varit möjligt tack vare att vi var först på marknaden, skalbara affärsmodell och vinnande företagskultur. Jag är väldigt stolt över vad hela organisationen tillsammans åstadkommit och vi ser alla fram emot att nu ta nästa steg och bli ett börsnoterat bolag.” Henrik Theilbjørn, Styrelseordförande i Bygghemma Group: ”Bygghemma Group har etablerat en ledande nordisk plattform och har stor potential för såväl betydande organisk som förvärvsdriven tillväxt samt förbättrat resultat de kommande åren. Bolaget är inriktat på en stor och attraktiv market under digital transformation där det har en tydlig marknadsledande position online. Det är nu rätt tid att ta nästa steg och fortsätta att skapa värde i en noterad miljö. Vi är glada att bredda ägarbasen och erbjuda en större grupp aktieägare möjligheten att följa oss in i Bolagets spännande framtid. Peter Möller, Partner, FSN Capital Partners (investeringsrådgivare till FSN Capital Shareholders): “Bygghemma Group är verksamt på en snabbväxande marknad där det har etablerat en stark position som den ledande onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter i Norden. Under vårt ägarskap har Bolaget genomfört ett flertal viktiga strategiska initiativ, gjort tilläggsförvärv och stärkt sin marknadsposition. Vi ser fram emot att fortsätta stödja Bolaget och delta i utvecklingen av Bygghemma Group.” Om Bygghemma Group Bygghemma Group är den ledande onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter till konsumenter i Norden[2]. Bolaget erbjuder sina kunder ett brett[3] produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Försäljningen sker främst online och de flesta beställningarna levereras direkt från leverantör till slutkund. Under 2015-2017 växte nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 44 procent, och den justerade EBITA-marginalen ökade från 2,5 procent 2015 till 5,0 procent 2017. Under 2017 redovisade Bygghemma Group en nettoomsättning på 4,0 miljarder SEK och en justerad EBITA om 197,0 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 5,0 procent. Nettoomsättningen proforma för 2017, vilken inkluderar förvärv genomförda under 2017, uppgick till 4,4 miljarder SEK. Den totala nordiska marknaden för hemförbättringsprodukter, vilket innefattar DIY (Do-It-Yourself) och heminredning, värderades till cirka 230 miljarder SEK under 2016[4]. Samtidigt som den totala marknaden för hemförbättringsprodukter är relativt stabil präglas den av en ökad onlineförsäljning. Onlinepenetrationen inom hemförbättringsprodukter är låg jämfört med andra populära detaljhandelskategorier såsom hemelektronik, kläder och vitvaror. Bygghemma Groups verksamhet består av två segment: DIY och heminredning. De två segmenten följer liknande affärsmodeller och strategier, operationella aktiviteter, leverantörskontrakt samt finansiella profiler. Därutöver genererar segmenten operationella synergier som ökar effektiviteten i verksamheten genom effektiva försäljningsorganisationer, gemensamma produktkategorier och gemensam logistisk organisation, utbyte av best practice samt IT och system, gemensamma betalningslösningar och möjligheter att analysera data i en växande kundbas. Som ett resultat av leveransmodellen, där en stor del av beställningarna levereras direkt från leverantör till slutkund samt att heminredningssegmentet primärt lagerhåller populära artiklar med snabb lageromsättningshastighet, kan Bygghemma Group hålla låga lagernivåer. Detta ger potential för en stark omvandling av EBITDA till operativt kassaflöde och Bolaget har haft en kassagenerering på över 100 procent mellan 2015 och 2017. Bygghemma Group anser att Bolaget har ett antal betydande styrkor och konkurrensfördelar som gör att Bolaget kan realisera sin strategi och uppnå sina finansiella mål: ·  Inriktning på en stor och attraktiv nordisk marknad som genomgår digitalisering; ·  Tydlig onlineledare på en fragmenterad nordisk hemförbättringsmarknad; ·  En beprövad och vinnande modell för att skapa kategoridominans; ·  Attraktiv finansiell profil kombinerat med lönsam tillväxt, skalfördelar och stark kassagenerering; och ·  En välmeriterad ledningsgrupp med omfattande erfarenhet. Sedan starten 2006 har Bygghemma Group utökat sitt produktsortiment, gjort betydande operationella investeringar och breddat sin geografiska närvaro i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Per den 1 januari 2018 kompletteras Bolagets webbutiker av 72 showrooms, kundtjänst och säljare. Bolagets huvudkontor ligger i Malmö (Sverige) och Koncernen hade under 2017 i medeltal 812 anställda. Om FSN Capital och bakgrund till noteringen Sedan 2000 har fonder till vilka FSN Capital Partners agerar som investeringsrådgivare sammantaget förvaltat ett kapital om 2,2 miljarder EUR och har hittills gjort 32 plattformsinvesteringar i mellanstora nordiska företag med fokus på värdeskapande genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare svenska investeringar finns Actic, Troax, Kjell & Company, Holmbergs and CTEK. För mer information, se www.fsncapital.com. Huvudägarna har som affärskoncept att investera i onoterade bolag i syfte att aktivt utveckla och avyttra dessa när de uppsatta målen har uppnåtts. Styrelsen och ledningen för Bygghemma Group, tillsammans med Huvudägarna, anser att tidpunkten är mogen för att utöka aktieägarbasen och ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet och noteringen förväntas bidra till framtida tillväxt och ge Bolaget tillgång till kapitalmarknaden och en diversifierad krets av nya svenska och internationella aktieägare. Vidare förväntar sig Bygghemma Group att noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att öka kännedomen om Bolaget bland kunder och leverantörer. Bygghemma Group har etablerat en ledande nordisk plattform och har god potential till såväl betydande organisk som förvärvad tillväxt och förbättrade resultat de kommande åren. Prospekt och anmälan Prospekt (på svenska och engelska) kommer att publiceras på Bygghemma Groups hemsida (www.bygghemmagroup.com), Carnegies hemsida för pågående erbjudanden (www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden/) samt på SEBs hemsida för prospekt (www.sebgroup.com/prospectuses). Anmälan kan göras via Nordnets internettjänst (www.nordnet.se) och via Carnegie för dess kunder. Preliminär tidsplan Offentliggörande av prospekt:                                           14 mars 2018 Anmälningsperiod för institutionella investerare:                  15 mars – 26 mars 2018 Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige:                      15 mars – 23 mars 2018 Första handelsdag på Nasdaq Stockholm:                         27 mars 2018 Likviddag:                                                                        29 mars 2018 Rådgivare Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner (“Sole Global Coordinator”). SEB och Berenberg är Joint Bookrunners (tillsammans med Sole Global Coordinator, “Managers”). Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägarna avseende svensk och amerikansk lag, Cederquist är legal rådgivare till Managers avseende svensk lag och Latham & Watkins är legal rådgivare till Managers avseende amerikansk lag. White & Case är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägarna avseende finansiering, och Linklaters är legal rådgivare till SEB. För mer information, vänligen kontakta: Mikael Olander, Koncernchef och VD för Bygghemma Group Telefon: +46 708-19 43 00 E-post: mikael.olander@bygghemmagroup.se  John Womack, Ansvarig för Investor Relations Telefon: +46 706-78 24 99 E-post: john.womack@bygghemmagroup.se  www.bygghemmagroup.com  Denna information offentliggjordes 11:45 CET den 14 mars 2018. Viktig information Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Managers komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Managers i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler. Information till distributörer I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bygghemma Groups aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bygghemma Groups aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bygghemma Groups aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bygghemma Groups aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bygghemma Groups aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bygghemma Groups aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. ---------------------------------------------------------------------- [1] FSN Capital GP IV Limited, som agerar i egenskap av komplementär (med begreppet avses motsvarigheten till engelskans General Partner) för och på uppdrag av FSN Capital IV L.P., FSN Capital IV (B) L.P. och FSN Capital IV Invest L.P. (”FSN Capital IV”), (ii) FSN Capital GP V Limited som agerar i egenskap av komplementär för och på uppdrag av FSN Capital V L.P., FSN Capital V (B) L.P. och FSN Capital V Invest L.P. (”FSN Capital V”), och (iii) FSN Capital Growth GP Limited som agerar i egenskap av komplementär för FSN Capital Project Growth Co-Investment L.P. (tillsammans “FSN Capital Shareholders” eller “Huvudägarna”). [2] Bolagets bedömning med stöd av analys som utförts av Arthur D. Little baserat på intäkter inom onlinemarknaden för hemförbättring i Norden under 2016. Beräkningarna är baserade på offentligt tillgänglig information såsom årsredovisningar samt uppskattningar gjorda kring marknadsstorlek och andel onlineförsäljning. Analysen exkluderar moms. Bygghemma Group inkluderar försäljning för följande bolag: Bygghemma (Sverige, Norge, Danmark), Chilli (Sverige, Norge), Trademax (Sverige, Norge, Danmark, Finland), United Web, Stonefactory, Linoleumkompaniet, Kodin1, Taloon, Netrauta, Talotarvike, Polarpumpen, Vitvaruexperten, Golvpoolen, Furniturebox, My Home, Frej Jonsson samt WeGot. [3] Baserat på ett produktutbud med cirka 250 000 artiklar inom DIY och cirka 50 000 artiklar inom heminredning. [4] Arthur D. Little.

Inför årsstämman 2018: Förslag till styrelsens sammansättning och ersättning

Valberedningen (Nomination & Governance Committee) föreslår för styrelsen att omval sker av Alexander af Jochnick, Robert af Jochnick, Magnus Brännström, Mona Abbasi, Anders Dahlvig, Anna Malmhake, Christian Salamon och Karen Tobiasen till styrelseledamöter, och att omval sker av Alexander af Jochnick till styrelsens ordförande. Jonas af Jochnick, medgrundare av Oriflame, har avböjt omval efter att ha varit styrelseledamot sedan bolaget grundades. Jonas visionära och entreprenörsdrivna ledarskap har i hög grad bidragit till Oriflames framgångar och dess företagskultur. Valberedningen har nöjet att nominera Anna af Jochnick och Gunilla Rudebjer som nya styrelseledamöter. Citat från Jonas af Jochnick, medgrundare av Oriflame som nu lämnar dess styrelse– Efter 50 år är det dags för mig att lämna styrelsen och bereda plats för en ny generation. Enligt min uppfattning är Oriflames entreprenörsdrivna företagskultur en av våra främsta styrkor, och så har det alltid varit, det har varit en av bolagets grundstenar från första början. Jag är övertygad om att den kommer att leva vidare under många år och jag är mycket glad att min dotter, Anna af Jochnick, har blivit föreslagen som ny styrelseledamot.  Snabba fakta om de föreslagna nya styrelseledamöterna Anna af Jochnick har omfattande såväl bolagsspecifik som direktförsäljningserfarenhet och tar med sig ett fokus på aktieägarna och företagskulturen till styrelsen. Anna är född 1980 och har en Master of Laws (LL.M), Major in Business Law från Lunds universitet. Under sin karriär har hon bland annat varit Associate på Grönberg Advokatbyrå och innehaft ett antal befattningar inom Oriflame, däribland Tax Manager, Area Sales Manager, Regional Online Implementation & Business Development Manager för region Västeuropa. Anna af Jochnick har inga andra styrelseuppdrag och äger 233 400 aktier i Oriflame. Gunilla Rudebjer tar med sig omfattande erfarenhet av ledarskap, finans och redovisning till styrelsen. Gunilla är född 1959 och har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har under sin karriär innehaft ett flertal chefsbefattningar, t.ex. CFO på Scandic Hotels, Cision, Parks & Resort Scandinavia, Mandator och TUI Nordic (Fritidsresor). Gunilla Rudebjer är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Capio, Ambea, Optigroup och NCAB Holding. Hon har inga aktier i Oriflame. Oberoende i enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning Styrelseledamöterna Mona Abbasi, Anders Dahlvig, Anna Malmhake, Karen Tobiasen och Christian Salamon samt den föreslagna styrelseledamoten Gunilla Rudebjer är oberoende i förhållande till bolaget och dess största aktieägare. Anna, Robert och Alexander af Jochnick är inte oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare eftersom de, tillsammans med den övriga familjen af Jochnick, utgör bolagets största aktieägare. Magnus Brännström, Anna och Robert af Jochnick betraktas inte som oberoende i förhållande till bolaget. Magnus är bolagets VD, Anna har varit anställd i koncernen de senaste tio åren och Robert är medgrundare till bolaget och har suttit i styrelsen sedan starten. Styrelsens ersättning  Ersättningsutskottet föreslår för styrelsen att ersättningarna för styrelseuppdrag och uppdrag i utskotten för perioden från årsstämman 2018 till nästa årsstämma fastställs enligt följande:  · Styrelsens ordförande: 80 000 euro   · För var och en av styrelseledamöterna: 40 000 euro  · Revisionsutskottets ordförande 15 000 euro   · Var och en av ledamöterna i utskottet: 10 000 euro   Om valberedningen samt ersättningsutskottet  Oriflames styrelse har, i enlighet med schweizisk lag, bildat både en valberedning och ett ersättningsutskott bland ledamöterna. Valberedningen har bland annat till uppgift att förbereda styrelsens förslag om styrelsens sammansättning, som ska framläggas för årsstämman, och ersättningsutskottets obligatoriska uppgifter är bland annat att förbereda styrelsens förslag till ersättning till denna. I valberedningen ingår:  Anders Dahlvig, styrelseledamot och ordförande för valberedningenAlexander af Jochnick, styrelsens ordförande Valberedningen har bland annat kontaktat och rådgjort med bolagets fem största aktieägare (såvitt de var kända av bolaget) i nomineringsprocessen. I ersättningsutskottet ingår: Karen Tobiasen, styrelseledamot Alexander af Jochnick, ordförande i ersättningsutskottet och styrelsens ordförande Om årsstämman Förslagen till styrelsens sammansättning och ersättning till styrelsen kommer, i enlighet med schweizisk lag, att beslutas av styrelsen och tillsammans med övriga punkter på dagordningen läggas fram av styrelsen på årsstämman. Den fullständiga kallelsen och dagordningen kommer att publiceras senast 20 dagar före årsstämman, som hålls i Zürich, Schweiz den 4 maj 2018. För mer information, kontakta: Nathalie Redmo, IR-chef                            +41 799 220 173  Denna information är sådan som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018 kl. 11:45 CET. Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,4 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagets kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är bland annat medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oriflame, besök www.oriflame.com. 

Nordic Capital förvärvar Trustly, den ledande aktören inom nästa generations betalningslösningar

Trustly grundades 2008 och möjliggör direktbetalningar på nätet för handlare över hela Europa. Trustly har idag omkring 200 anställda, med huvudkontor i Stockholm och regionala kontor i Spanien, Malta, Tyskland och Storbritannien. Företaget genomför mer än 3,5 miljoner betalningar med en transaktionsvolym på över 6 miljarder kronor per månad. Nordic Capital ser stor potential i att öka tillväxttakten för Trustly på befintliga och nya marknader samt genom att utveckla produktportföljen. Nordic Capital kommer också att stödja Trustly genom att investera i banknätverket och i den tekniska plattformen, för att driva innovation och ytterligare stärka bolagets unika position på den globala betalmarknaden. Nuvarande ägare Alfvén & Didrikson, grundare och bolagets ledning kommer att kvarstå med betydande ägarandelar. ”Skiftet mot betalningar direkt från konsumentens bankkonto befinner sig bara i sin linda. Vi ser fram mot att fortsätta att göra det enklare, säkrare och effektivare för konsumenter och handlare att hantera betalningar online. Vi är otroligt glada över partnerskapet med Nordic Capital vars stöd kommer blir av yttersta vikt när vi växer över affärsområden, produkter och marknader”, säger Oscar Berglund, VD på Trustly. “Trustly leder det pågående skiftet mot direktbetalningar. Denna investering går i linje med Nordic Capitals investeringsstrategi inom betalningssektorn, en sektor där vi har stor kunskap och erfarenhet. Efter att ha följt bolaget under många år har vi stor tilltro i styrkan i Trustlys affärsmodell. Vi är oerhört imponerade över vad grundare och ledning har utvecklat under de senaste 10 åren. Nordic Capital ser Trustly som en strategisk plattform med unika möjligheter. Vi avser att stötta ledningen och grundare på resan mot att bli den globala ledaren inom direktbetalningar på nätet. Nordic Capital kommer att bistå med kapital och med gedigen erfarenhet från tidigare framgångsrika investeringar inom sektorn”, säger Fredrik Näslund, Partner, rådgivare till Nordic Capitals Fonder. Nordic Capital har en lång historia och goda erfarenheter av att investera i betalsektorn. Under 2017 avyttrade Nordic Capital Fond VIII det svenska betalbolaget Bambora efter tre års ägande. Under Nordic Capitals ägande genomfördes 12 viktiga tilläggsförvärv och bolaget utvecklades till en ledande marknadsaktör. Investeringen i Point, ett svenskt kortterminals- och mjukvaruföretag, som gjordes av Nordic Capital Fond V, är ytterligare en framgångshistoria. Transaktionen är villkorad av godkännande från berörda konkurrens- och regulatoriska myndigheter. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra några finansiella detaljer om affären. Mediakontakt: Katarina Janerud, Communications ManagerRådgivare till Nordic Capitals FonderTel: 08-440 50 50E-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com  Om Trustly Trustly Group AB är ett svenskt FinTech-företag, grundat 2008, som tillhandahåller snabba, enkla och säkra onlinebetalningar, direkt från bankkontot. Trustlys B2B betalningslösningar attraherar globala företag inom e-commerce, finansiella tjänster, resor och spel. 2017 utsågs Trustly till ett av Europas snabbast växande företag på Financial Times lista FT1000 samt till en av Europas mest inspirerande snabbväxare av London Stock Exchange. Trustly har ~200 anställda, erbjuder sina tjänster i 29 länder och länkar samman över 3 000 banker i Europa. Trustly är ett svenskt betalningsinstitut under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att tillhandahålla betaltjänster inom EU/EES. Läs mer på www.trustly.com Om Nordic Capital Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom förbättringar i verksamheten och värdedriven tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där man har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälso- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 12 miljarder euro i närmare 100 investeringar. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Sårbarhet i fokus på välbesökt riksdagsseminarium om kontanter

Kontantfrågan blir allt viktigare i den politiska debatten. Frågan har fått ökad aktualitet med digitaliseringen och den försämrade hotbilden. Idag hölls ett seminarium om kontanternas roll i krislägen i Riksdagen, på initiativ av Kontantupprorets ordförande Björn Eriksson, riksdagsledamöterna Per Åsling (C) och Håkan Svenneling (V), med flera. Medverkade gjorde experter inom cyberkriminalitet och yttre hotbilder samt riksdagspolitiker som driver kontantfrågan. Syftet med hearingen var att utifrån den förändrade hotbilden i landet få en bild av hur sårbart betalningssystemet är vid cyberattacker eller av yttre angrepp. Seminariet var välbesökt med deltagare från hela landet inklusive våra nordiska grannländer. – Vi vet inte vad som händer om vi tar bort kontanter. Tekniken är så pass ny. Sverige har generellt ett högt säkerhetstänkande, men en kompetent person kan alltid hacka sig in. Det är därför dumt att förlita sig på system som tidigare visat sig inte fungerat. Avvecklingen av kontanter går definitivt för fort. Staten bör efterfråga mer krisanalys, säger IT-säkerhetsexpert Mattias Skarec. – Naiviteten från flertalet politiker att lämna över betalningssystemet till marknaden har varit skrämmande. Det känns dock som att allt fler politiker inser att man nu kommit till vägs ände. De grundläggande funktionerna för ett betalningssystem är i grunden en politiks frågeställning. Vad gör vi till exempel om betalningssystemet slås ut av främmande makt? säger Björn Eriksson, ordförande Kontantupproret. Politiker från höger till vänster var också ense om att det finns en naivitet i frågan som man nu måste ta tag i. Stora förhoppningar fästes vid Riksbankskommitténs kommande betänkande som beräknas komma före valet. För ytterligare information, kontakta: Björn Eriksson, tel: 070-626 4606 Mattias Skarec, tel: 070-973 0055

CLS får ny order avseende TRANBERG®-systemet från UTMB i USA

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har genom sitt dotterbolag CLS Americas Inc., fått en order från University of Texas Medical Branch (UTMB)  avseende TRANBERG®|Thermal Therapy System. UTMB använder sedan tidigare rutinmässigt CLS engångsprodukter, för behandling av prostatacancer i tidig fas med bildstyrd fokal laserablation (FLA), och kommer nu även att använda TRANBERG-systemet vid denna behandling. Ordervärdet uppgår till cirka 240 000 kronor. - Det är mycket glädjande att UTMB väljer att köpa vårt system och fortsätta använda våra produkter. Dr. Eric Walser har hittills använt CLS sterila engångsmaterial, för MR-bildstyrd fokal laserablation, vid behandling av cirka 20 patienter med tidig prostatacancer och produkterna fungerar mycket bra, säger Dan Mogren, CCO på CLS. I oktober 2017 teckande CLS ett leverantörsavtal med UTMB och i samband med detta placerade UTMB en första order på CLS sterila engångsmaterial för MR-bildstyrd laserablation. Därefter har UTMB lagt ytterligare en order på engångsmaterial. Engångsmaterialet har använts tillsammans med ett lasersystem från en annan leverantör, men nu har alltså UTMB valt att investera i  CLS TRANBERG®|Thermal Therapy System. CLS uppskattar att den totala adresserbara marknaden (USA/EU/Japan) för fokuserad laserablation (FLA) av benign prostatahyperplasi (BPH) och malign lokaliserad prostatacancer uppgår till cirka 500 000 behandlingar per år. Mer om University of Texas Medical Branch: www.utmb.edu Mer om Dr. Eric Walser och behandling med MR-bildstyrd laserablation finns i en film på CLS hemsida . Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2018, kl 14:45

Lyckad första flygning med GlobalEye

Klockan 12:52 den 14 mars 2018 lyfte GlobalEye för första gången från Saabs flygfält i Linköping. Under den 1 timme och 46 minuter långa flygningen genomfördes en rad tester och en stor mängd data samlades in med hjälp av provflygutrustning ombord på planet. Datan kommer att användas för verifiering av flygplanets prestanda och modellering. Innan flygningen ägde rum genomfördes en serie marktester, bland annat markrullningar med hög och låg hastighet. Jetflygplanet Global 6000 från Bombardier används som plattform för GlobalEye och Saab genomför en omfattande modifiering av flygplanet. “Den första flygningen är den andra stora milstolpen inom GlobalEye-programmet på mycket kort tid. Vi visar än en gång att vi levererar enligt våra åtaganden och att produktionen av GlobalEye går som planerat. GlobalEye är det mest avancerade flygburna övervakningssystem som finns på marknaden, säger Anders Carp, chef Saabs affärsområde Surveillance. “Dagens flygning gick som vi planerat, med en prestanda som motsvarade våra höga förväntningar. Flygplanet är smidigt för piloten att hantera och det var en mycket behaglig upplevelse för mig att flyga GlobalEye idag”, säger Magnus Fredriksson, provflygare på Saab. Premiärflygningen ägde rum tre veckor efter att Saab visade upp GlobalEye för media för första gången 23 februari 2018. GlobalEye ger användaren förmåga att övervaka luft, hav och mark med en och samma lösning. Saab kombinerar en rad sofistikerade sensorer, bland annat Saabs nya kraftfulla radar Erieye ER (Extended Range) med flygplanet Global 6000 som har mycket lång räckvidd och är känt för sina fina flygegenskaper. Förenade Arabemiraten är den första kunden som köpt GlobalEye, som av kunden kallas Swing Roll Surveillance System (SRSS). Saab fick den första beställningen i november 2015. GlobalEye ger användaren utökad radarräckvidd med radarn Erieye ER, bättre flygräckvidd med plattformen Global 6000, kombinerat med förmågan att utföra flera olika uppdrag med samma lösning; exempelvis räddningsuppdrag, gränsövervakning och militära operationer. Bombardier och Global 6000 är varumärken som tillhör Bombardier Inc. eller dess dotterbolag Ladda ner bilder och film från GlobalEye Media Kit: https://saabgroup.com/globaleye För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Styrelsen i Ahlsell AB föreslår långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen för Ahlsell AB (publ) har idag beslutat att föreslå att årsstämman i bolaget beslutar om att införa a) ett aktiesparprogram riktat till ledande befattningshavare och ytterligare nyckelmedarbetare, och b) ett köpoptionsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare. Aktiesparprogrammet (ASP 2018) i korthet: · För att delta i ASP 2018 krävs en egen aktieinvestering i Ahlsell antingen genom nyförvärvade aktier eller ett befintligt aktieinnehav. Deltagare som behåller aktierna under intjänandeperioden och under samma tid är fortsatt anställda av bolaget kan vederlagsfritt erhålla upp till tre aktier för varje aktie som investerats i ASP 2018. · Tilldelning av aktier kräver även att ett antal definierade prestationskrav uppnåtts under intjänandeperioden juli 2018 – juni 2021. · Prestationskraven beaktar bolagets finansiella mål och avser försäljningstillväxt, EBITA-marginal och aktieavkastning. · Maximalt antal aktier i bolaget som kan tilldelas enligt ASP 2018 är begränsat till 1 461 000, vilket motsvarar cirka 0,33% av det totala antalet aktier i bolaget. · Baserat på antaganden om maximal investering från samtliga deltagare, en aktiekurs om 52,00 kronor med avdrag för föreslagen utdelning om 1,65 kronor per aktie, en årlig kursuppgång för Ahlsell-aktien om 10%, 5% personalomsättning och 50% intjänande på prestationsnivåerna avseende försäljningstillväxt och EBITA-marginal respektive 100% intjänande på prestationsnivån avseende aktieavkastning, uppgår den uppskattade totalkostnaden för bolaget (inkl. sociala avgifter men exklusive räntekostnad för aktieswap) för ASP 2018 över dess löptid till cirka 39 miljoner kronor. · För att säkra aktieleverans till deltagare i programmet kommer Ahlsell att ingå ett aktieswapavtal med en tredje part. Räntekostnader till följd av aktieswapen beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor på årsbasis. Köpoptionsprogrammet (KO 2018/2022) i korthet: · Köpoptionerna ska överlåtas till deltagare till ett pris som fastställs utifrån ett av oberoende institut beräknat marknadsvärde för köpoptionerna. · Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i bolaget under perioden fr.o.m. den 1 juni 2021 t.o.m. den 31 maj 2022. · Antalet köpoptioner att överlåtas i bolaget enligt KO 2018/2022 ska vara begränsat till447 000, vilket motsvarar cirka 0,10% av det totala antalet aktier i bolaget. · Förvärvspriset för en aktie vid utnyttjande av en köpoption ska motsvara 120 % av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Ahlsell-aktien på Nasdaq Stockholm under perioden 4 maj 2018 t.o.m. 18 maj 2018. Om bolagets aktiekurs vid tidpunkten för köpoptionernas utnyttjande skulle uppgå till mer än 170 % av ovan nämnda genomsnittsbetalkurs kommer antalet aktier som varje köpoption berättigar till att minska. · De svenska deltagarna kommer att förvärva köpoptionerna till marknadsvärde, vilket innebär att köpoptionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Ahlsell. En av deltagarna är dock skattskyldig i Norge och en i Finland, vilket beräknas föranleda något ökade kostnader avseende sociala kostnader och förhöjd sjukvårdsavgift för bolaget avseende dessa deltagare. · Säkring av aktieleverans till deltagare i programmet kommer att ske genom att Ahlsell ingår ett aktieswapavtal med en tredje part. Räntekostnader till följd av aktieswapen beräknas uppgå till cirka 0,5 miljoner kronor på årsbasis. Övrigt: De huvudsakliga motiven till att införa ASP 2018 och KO 2018/2022 är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland Ahlsells nyckelpersoner liksom att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt att stärka länken mellan nyckelpersonernas och Ahlsells aktieägares intressen. Styrelsen kommer inom kort att utfärda kallelse till årsstämman som äger rum den 3 maj 2018 i Stockholm. I samband med detta kommer styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende ASP 2018 och KO 2018/2022 offentliggöras. För ytterligare information kontakta:Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se Johan Nilsson, VD och koncernchef08 685 70 00, johan.nilsson@ahlsell.se Kennet Göransson, Ekonomidirektör08 685 7040, kennet.goransson@ahlsell.se Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 500 medarbetare, över 220 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs! Pressmeddelande 14 mars 2018

Stark koppling mellan kondition i medelåldern och risk för demens i hög ålder

– Det här visar att vi har möjlighet att påverka vår risk att få demens och Alzheimers sjukdom, säger Ingmar Skoog, professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin och föreståndare för AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs universitet. Studien bygger på uppgifter om 191 kvinnor som genomgick konditionstest på träningscykel när de var i genomsnitt 50 år gamla. Kvinnorna fick trampa sig upp till sin maximala syreupptagningsförmåga, där effekten av deras insatser på cykeln avlästes. 40 kvinnor uppfyllde kraven på hög kondition, medan 92 låg på en medelnivå, och 59 på låg nivå. Av dem som hamnade lågt var vissa också tvungna att avbryta testet på grund av bröstsmärtor, högt blodtryck eller andra kardiovaskulära problem. Fler friska år Under de efterföljande 44 åren testades personerna i studien för demens vid sex tillfällen. 44 av de totalt 191 kvinnorna utvecklade sjukdomen, i genomsnitt drygt 20 år efter cykeltestet. I gruppen som haft bäst resultat i cykeltestet fick fem procent demens. I mellangruppen var andelen 25 procent, och i den lägsta gruppen 32 procent. Av de kvinnor som tvingades avbryta testet drabbades 45 procent av demens. De kvinnor som var vältränade i medelåldern, och ändå utvecklade demens, gjorde det i genomsnitt elva år senare än de som var måttligt tränade. Sjukdomen bröt då ut vid i genomsnitt 90 års ålder istället för 79. Skydd mot demens Helena Hörder, postdoktor vid Sahlgrenska akademin och försteförfattare till artikeln, betonar att studien inte påvisar något orsakssamband mellan kondition i medelåldern och risken för demens. Däremot är kopplingen tydlig. – Resultaten är spännande på grund av möjligheterna att förbättra kardiovaskulär kondition i medelåldern, vilket skulle kunna skjuta upp eller till och med skydda från demens. Men det behövs mer forskning, även för att undersöka när under en livstid det är som viktigast att vara i bra fysisk kondition, menar hon. Studien bygger på bearbetning och analyser av resultat från Kvinnoundersökningen i Göteborg som startade 1968, och från H70-studien, som hanteras inom AgeCap. Begränsningar i den aktuella studien är det relativt låga antalet försökspersoner, samt att deras kondition och syreupptagningsförmåga bara testades vid ett tillfälle. Titel:  Midlife cardiovascular fitness and dementia, A 44-year longitudinal population study in women (studien bifogas som pdf) Kontakt: Ingmar Skoog 0709 433681; ingmar.skoog@gu.se  Helena Hörder; 0734 327991; helena.horder@neuro.gu.se  Bilder: Ingmar Skoog (foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet) Helena Hörder (foto: Pernilla Lundgren/Södra Älvsborgs sjukhus)

Enighet om nätläkarna – viktigt för vårdens utveckling

- Vårdbesök via webben är en självklar service till patienterna i en modern hälso- och sjukvård. Det hade varit förödande om vi inte kunnat enas om en gemensam hållning från Sveriges sjukvårdshuvudmän. Ett första viktigt steg är att vi nu enas om en enhetlig lägsta patientavgift. Men minst lika viktigt är att vi får en samlad syn på tekniken, juridiken och det medicinska innehållet så att de digitala vårdbesöken kan fortsätta utvecklas och inkluderas som en självklar del av vårdutbudet, säger Daniel Forslund (L). Oro har funnits för att nätläkarbesök utan patientavgift ska leda till överanvändning och undanträngningseffekter för de svårast sjuka patienterna. Liberalerna och Daniel Forslund vill betona behovet av långsiktigt hållbara regelverk kring tjänsternas innehåll, och har drivit på för att SKL skyndsamt ska enas om ett nytt nationellt regelverk för den digitala vården. Införandet behöver också löpande utvärderas och beforskas. - Som patient ska jag kunna känna mig trygg med vad jag kan söka hjälp för på webben. Det är en stor frihet att kunna nå vården via en mobilapp, och den vård man får ska självfallet hålla lika hög kvalitet och patientsäkerhet som vid ett vanligt besök på en vårdcentral. Samma skyldigheter och möjligheter ska gälla för de digitala vårdaktörerna som för alla andra vårdgivare, understryker Daniel Forslund. I Stockholms läns landsting får samtliga vårdcentraler sedan årsskiftet 2017/18 erbjuda videobesök med samma ersättning som ett fysiskt besök, och många vårdcentraler rullar nu ut nya digitala tjänster på detta område. Exempelvis har landstingets egna vårdcentraler inom SLSO utvecklat primärvårdsappen ”Alltid Öppet” där man i den första versionen kan boka besök och genomföra videobesök. Appen lanseras nu stegvis på landstingets samtliga vårdcentraler i takt med att den utvärderas och utvecklas. Sjukvårdsdelegationen och styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) väntas under torsdag och fredag besluta: · att rekommendera alla landsting och regioner att tillämpa en gemensam lägstanivå på 100 kronor för patientavgifter för ett digitalt vårdbesök · att bredda arbetet med att se över inte bara de ekonomiska aspekterna, utan även de medicinska, juridiska och systempåverkande effekterna av digitala vårdbesök för att skapa långsiktigt hållbara regelverk för området. Mer information om SLL:s arbete för att införa digitala vårdmöten i Stockholm finns här: http://www.vardgivarguiden.se/digitalavardmoten Mer info om SLSO:s nya primärvårdsapp ”Alltid Öppet” finns här: http://slso.sll.se/vard-hos-oss/vardcentralerhuslakarmottagningar/appen-alltid-oppet/

ME Dental AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 30 öre per aktie till aktieägarna i Orasolv AB (publ)

ME Dental AB[1] (”ME Dental”) offentliggör härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Orasolv AB (publ) (”Orasolv”) att överlåta samtliga aktier i Orasolv till ME Dental för 30 öre kontant per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i Orasolv är upptagna till handel på AktieTorget.  Sammanfattning  · ME Dental erbjuder 30 öre kontant för varje aktie i Orasolv, vilket innebär att Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 74,5 miljoner kronor[2].  · Erbjudandet innebär:  · en premie om 57,89 procent jämfört med stängningskursen om 19,00 öre per aktie i Orasolv den 14 mars 2018, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och  · en premie om 67,22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 17,94 öre per aktie i Orasolv under tre senaste månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet.  · En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 16 mars 2018. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta omkring den 19 mars och avslutas omkring den 9 april 2018. Beräknad likviddag är omkring den 12 april 2018.  · Den största aktieägaren, Lectica Aktiebolag, har åtagit sig att gentemot ME Dental acceptera Erbjudandet. Lectica Aktiebolag representerar genom sitt innehav i Orasolv cirka 15,17 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Orasolv.  · Orasolvs Oberoende Budkommitté (definierat nedan) har enhälligt rekommenderat Orasolvs aktieägare att acceptera Erbjudandet.  · ME Dental avser att finansiera Erbjudandet med egna tillgängliga medel. Erbjudandets fullföljande är således inte föremål för något finansieringsvillkor.  [1] Ett nybildat bolag under namnändring från Visionsbolaget G 3852 AB. [2] Baserat på 248 279 032 utestående aktier. Orasolv har gett ut 2 200 000 teckningsoptioner vilka samtliga innehas av det helägda dotterbolaget Orasolv Clinics AB ("Orasolv Clinics"), dessa teckningsoptioner har lämnats utanför Erbjudandet. Bakgrund och motiv till Erbjudandet  Orasolv är ett tandvårdsbolag som driver kliniker i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Orasolv är en av landets tre största tandvårdskedjor och erbjuder kvalitativ tandvård med lokal förankring på Sveriges mest expansiva marknader.  ME Dental är ett direkt helägt dotterbolag till ME Enterprises Holdings AB ("ME Holdings")[3], som anser att Orasolv genom sitt renommé i branschen, trogna patienter och kompetenta medarbetare har expansionsmöjlighet. Orasolv har dock haft svårigheter att uppnå tillväxt och god lönsamhet i den befintliga strukturen. Genom ett privat ägande kommer ME Dental, med sitt genuina tandvårdsintresse och sin breda erfarenhet från att driva en av Europas största privatägda tandvårdskedjor, kunna ta tillvara på Orasolvs potential och stärka dess verksamhet och position i marknaden. Förvärvet av Orasolv är ett led i ME Dentals mål att skapa ett ledande och modernt tandvårdsalternativ i Sverige.  ME Dental förutser för närvarande inte några väsentliga förändringar i Orasolvs verksamhet, inkluderat dess verksamhetsområde. ME Dental är entusiastiskt över möjligheten att samarbeta med Orasolvs professionella och kunniga personal. Erbjudandet innebär att inga väsentliga förändringar kommer att ske avseende anställningsförhållandena hos Orasolv, det kan dock inte uteslutas att vissa förändringar kan komma att ske på ledningsnivå.  Erbjudandet   Samtliga aktieägare i Orasolv erbjuds 30 öre kontant för varje aktie i Orasolv. Samtliga utestående aktier i Orasolv är värderade till totalt cirka 74,5 miljoner kronor[4]. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Orasolv genomför en utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring.  Priset enligt Erbjudandet representerar en premie om:[5]  · 57,89 procent jämfört med stängningskursen om 19,00 öre per aktie i Orasolv den 14 mars 2018, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och  · 67,22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 17,94 öre per aktie i Orasolv under tre månader före offentliggörandet av Erbjudandet.  [3] Ett nybildat bolag under namnändring från Visionsbolaget G 3851 AB. [4] Baserat på 248 279 032 aktier. Orasolv har gett ut 2 200 000 teckningsoptioner vilka samtliga innehas av det helägda dotterbolaget Orasolv Clinics, dessa teckningsoptioner har lämnats utanför Erbjudandet. [5] Källa för Orasolvs aktiekurs: Bloomberg. Courtage utgår inte i Erbjudandet.  Villkor för fullföljande av Erbjudandet   Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av:  1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att ME Dental blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Orasolv;  2. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Orasolv på villkor som är förmånligare för Orasolvs aktieägare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;  3. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Orasolv, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, på i varje enskilt fall godtagbara villkor enligt ME Dentals rimliga bedömning;  4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Orasolv helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller förväntas och som ME Dental inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande;  5. att inga omständigheter, som ME Dental inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt förändrar, eller kan förväntas väsentligt negativt förändra, försäljningen, vinsten, likviditeten, soliditeten, det egna kapitalet eller tillgångarna för OraSolv och dess dotterbolag, betraktade som en helhet, inklusive men ej begränsat till att Orasolvs och Orasolv Clinics långivare SEB kräver återbetalning av utestående lån;  6. att ingen information som offentliggjorts av Orasolv är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Orasolv har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Orasolv; och  7. att Orasolv inte vidtar några åtgärder som sannolikt kommer att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.  ME Dental förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 – 7 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för ME Dentals förvärv av Orasolv eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.  ME Dental förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett eller flera av villkor 1 – 7 ovan, inklusive, med avseende på villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.  Rekommendation från Orasolvs Oberoende Budkommitté  Styrelsen i Orasolv har inrättat en oberoende budkommitté ("Oberoende Budkommitté") för att utvärdera Erbjudandet. Orasolvs Oberoende Budkommitté utgörs av styrelseledamöterna Torbjörn Gunnarsson (ordförande), Håkan Hallberg och Marianne Westerlund, vilka inte har några intressekonflikter i förhållande till ME Dental eller Erbjudandet. Den Oberoende Budkommittén har enhälligt rekommenderat Orasolvs aktieägare att acceptera Erbjudandet. För ytterligare information rörande rekommendationen, vänligen se separat pressmeddelande från Orasolvs Oberoende Budkommitté.  Orasolvs styrelseordförande Bertil Haglund äger aktier i Orasolv via Lectica Aktiebolag, som är huvudägare i Orasolv, och Lectica Aktiebolag har åtagit sig att gentemot ME Dental acceptera Erbjudandet, se nedan. Därmed har Bertil Haglund, i sin roll som styrelseledamot, en intressekonflikt i förhållande till Erbjudandet.  Åtagande från aktieägare i Orasolv  ME Dental har erhållit ett åtagande att acceptera Erbjudandet från Lectica Aktiebolag avseende sammanlagt 37 652 640 aktier, motsvarande 15,17 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Orasolv. Detta åtagande avser hela Lectica Aktiebolags innehav av aktier i Orasolv.  Detta åtagande är villkorat av bland annat att ingen part offentliggör ett konkurrerande erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Orasolv till ett pris per aktie som överstiger vederlaget i Erbjudandet med mer än 17,5 procent och att ME Dental i så fall beslutar att inte matcha det konkurrerande erbjudandet inom fem arbetsdagar. För det fall det kommer ett sådant konkurrerande högre bud som Lectica Aktiebolag accepterar kommer den del av Lectica Aktiebolags likvid som överstiger likviden i ME Dentals bud att delas 50/50 mellan Lectica Aktiebolag och ME Dental.  ME Dentals aktieägande i Orasolv  Vid tidpunkten för detta offentliggörande innehar ME Dental inte några aktier i Orasolv eller finansiella instrument som ger ME Dental en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Orasolv.  ME Dental kan under acceptfristen komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Orasolv. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i överensstämmelse med svensk lag och kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplatser ("Takeover-reglerna"), samt offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.  Beskrivning av ME Dental  ME Dental är ett av ME Holdings direkt helägt nybildat bolag under namnändring från Visionsbolaget G 3852 AB, med organisationsnummer 559144-0416. ME Dental och ME Holdings har hemvist i Sverige och har tidigare inte bedrivit någon verksamhet.  ME Holdings ägs i sin tur av Mazdak Eyrumlu, tidigare ägare och grundare till Southern Dental Ltd ("Southern Dental"). Mazdak Eyrumlu startade Southern Dental efter några års arbete som tandläkare i England och byggde upp denna grupp till 80 kliniker med 850 anställda. Mazdak Eyrumlu kunde genom sin bakgrund som kliniker och förståelse för tandvård bygga upp en verksamhet med branschens duktiga och ambitiösa tandvårdspersonal där ett brett utbud av tandvård erbjöds till patienter, samtidigt som det skapades möjligheter för personalen inom en växande och dynamisk organisation.  Finansiering av Erbjudandet   ME Dental är inte beroende av extern finansiering för Erbjudandet. Erbjudandet kommer att finansieras med ME Dentals tillgängliga medel. Erbjudandets fullföljande är således inte villkorat av att någon finansiering erhålls.  Preliminär tidplan[6] Offentliggörande av erbjudandehandlingen        16 mars 2018  Acceptperiod                19 mars – 9 april 2018  Redovisning av likvid beräknas påbörjas        12 april 2018  ME Dental förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.   Due diligence  ME Dental har, i samband med förberedelserna för Erbjudandet, genomfört en begränsad bekräftande due diligence-undersökning av Orasolv, innefattande dokumentgranskning och möten med Orasolvs ledning. Orasolv har bekräftat till ME Dental att ingen insiderinformation (som detta begrepp definieras i artikel 7 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014) har lämnats till ME Dental i samband med due diligence-undersökningen.  Godkännande från myndigheter  Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter erhålls, i varje enskilt fall på för ME Dental godtagbara villkor. Enligt ME Dentals nuvarande bedömning kommer Erbjudandets fullföljande inte att kräva några godkännanden från konkurrens- eller andra myndigheter.  Tvångsinlösensförfarande och avnotering  Så snart som möjligt efter att ME Dental har förvärvat aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Orasolv, avser ME Dental att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Orasolv. I samband därmed avser ME Dental att verka för att aktierna i Orasolv avnoteras från AktieTorget.  Tillämplig lag och tvister   Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan ME Dental och aktieägarna i Orasolv till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.   Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet.  Rådgivare  Roschier Advokatbyrå är juridisk rådgivare och Mangold Fondkommission agerar Emissionsinstitut till ME Dental i samband med Erbjudandet.  [6] Alla datum är preliminära och kan komma att ändras. ME Dental AB  Styrelsen  Ytterligare information   ME Dental AB Mazdak Eyrumlu, verkställande direktör Ängeviken 632 471 91 Klövedal Tel: +46 769458939 E-mail: maz@meholdings.co.uk      Denna information offentliggjordes den 15 mars 2018 klockan 07.00.     Information om Erbjudandet:   www.medental.se      Viktig information  Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.  Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.  Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom ME Dentals kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och ME Dental har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.  

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation tecknar avtal om förvärv av Ovako Group från Triton

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), en av världens största stålproducenter, har tecknat avtal med fonder som rådges av Triton att förvärva 100 procent av Ovako Group. Förvärvet är föremål för myndigheters godkännande. NSSMC är global marknadsledare inom stålproduktion med världsledande teknik och tillverkningskapacitet. Koncernen tillverkar ett brett sortiment av avancerade stålprodukter i mer än 15 länder och vid 12 stålverk i Japan. För räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016 rapporterade NSSMC en stålproduktion på en konsoliderad nivå om 45 miljoner ton. - Ovako är en global teknologisk ledare inom högrent stål för rullager och andra avancerade applikationer, säger Kosei Shindo, VD för NSSMC. Vårt mål med förvärvet av Ovako är att stärka och utöka vår globala verksamhet och ytterligare stärka vår teknologi, produktkvalitet och produktutvecklingsförmåga för specialstål och säkra en bas av tillverkning och försäljning i Europa för att stärka vår globala verksamhet inom specialstål. Ovako har under de senaste åren genomfört ett antal viktiga förbättringar, såsom tydliga segmentstrategier, ökad effektivitet i produktionen, säkerhetsprogram för medarbetare, investeringar i produktutveckling, inrättande av en ny global försäljningsorganisation och lansering av digitala verktyg för att förbättra försäljningen. Detta har resulterat i nya affärer, ökade marknadsandelar, högre efterfrågan från kunder och förbättrad effektivitet och lönsamhet. - Jag är mycket nöjd med att Ovako nu kommer att bli en del av Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, en stark industriell ägare och en tydlig teknikledare inom den globala stålindustrin, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako. Med starkt stöd från vår ägare Triton har vi stärkt vår konkurrenskraft och marknadsposition betydligt under de senaste åren. Vårt mål är att fortsätta växa under de kommande åren, och vi ser fram emot att NSSMC:s teknologiska kunskap och stöd ska skapa ännu mer värde för våra kunder. - Triton har varit ägare till Ovako i mer än sju år och det är nu en lämplig tid för en industriell ägare att fortsätta utveckla Ovako. Vi vill tacka medarbetarna och ledningen för deras bidrag till Ovakos framgångsrika utveckling under Tritons ägande, säger Joakim Olsson, styrelseordförande i Ovako. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen. Vid genomförande av transaktionen är det Ovakos avsikt att lösa in obligationslånet om 310 miljoner euro med förfall 2022. - - -

Uttalande från Orasolvs oberoende budkommitté med anledning av ME Dental AB:s offentliga uppköpserbjudande

Bakgrund Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén (”Budkommittén”) utsedd av styrelsen för Orasolv AB (publ) (”Orasolv” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). ME Dental AB (”ME Dental”) har idag, den 15 mars 2018, genom pressmeddelande lämnat ett offentligt kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Orasolv att överlåta samtliga sina aktier i Orasolv till ME Dental (”Erbjudandet”). ME Dental erbjuder 30 öre kontant för varje aktie i Orasolv. Erbjudandet motsvarar ett värde för samtliga utestående aktier i Orasolv om cirka 74,5 miljoner kronor. Erbjudandet innebär en premie om: · 57,89 procent jämfört med stängningskursen om 19,00 öre per aktie i Orasolv den 14 mars 2018, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och · 67,22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 17,94 öre per aktie i Orasolv under tre senaste månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta omkring med den 19 mars 2018 och avslutas omkring den 9 april 2018. Beräknad likviddag är omkring den 12 april 2018. ME Dental har förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. ME Dental är ett av ME Enterprises Holdings AB direkt helägt nybildat bolag under namnändring från Visionsbolaget G 3852 AB, med organisationsnummer 559144-0416. ME Dental och ME Enterprises Holdings AB har hemvist i Sverige och har tidigare inte bedrivit någon verksamhet. ME Enterprises Holdings AB ägs i sin tur av Mazdak Eyrumlu, tidigare ägare och grundare till Southern Dental Ltd. Mazdak Eyrumlu startade Southern Dental Ltd efter några års arbete som tandläkare i England och byggde upp denna grupp till 80 kliniker med 850 anställda. Mazdak Eyrumlu kunde genom sin bakgrund som kliniker och förståelse för tandvård bygga upp en verksamhet med branschens duktiga och ambitiösa tandvårdspersonal där ett brett utbud av tandvård erbjöds till patienter, samtidigt som det skapades möjligheter för personalen inom en växande och dynamisk organisation. Enligt ME Dentals pressmeddelande avseende Erbjudande har styrelsens ordförande Bertil Haglund, via Lectica Aktiebolag, som innehar 37 652 640 aktier, motsvarande 15,17 procent av antalet utestående aktier och röster i Orasolv, åtagit sig i förhållande till ME Dental att acceptera Erbjudandet. Detta åtagande är villkorat av bland annat att ingen part offentliggör ett konkurrerande erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Orasolv till ett pris per aktie som överstiger vederlaget i Erbjudandet med mer än 17,5 procent och att ME Dental i så fall beslutar att inte matcha det konkurrerande erbjudandet inom fem arbetsdagar. För det fall det kommer ett sådant konkurrerande högre bud som Lectica Aktiebolag accepterar kommer den del av Lectica Aktiebolags likvid som överstiger likviden i ME Dentals bud att delas 50/50 mellan Lectica Aktiebolag och ME Dental. För ytterligare information om Erbjudandet, se ME Dentals pressmeddelande avseende Erbjudandet. Orasolvs styrelseordförande Bertil Haglund är, med anledning av ovan beskrivna åtagande att acceptera Erbjudandet, jävig i förhållande till Erbjudandet. Orasolv har, efter skriftlig begäran av ME Dental, tillåtit ME Dental att genomföra en begränsad bekräftande företagsgranskning (en så kallad due diligence) av Orasolv som en del av ME Dentals förberedelser inför Erbjudandet. Granskningen har omfattat möten med ledningen för Orasolv liksom en granskning av viss dokumentation. ME Dental har inte erhållit någon insiderinformation (som detta begrepp definieras i artikel 7 i marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014) inom ramen för sin företagsgranskning. Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av sedvanliga villkor, inklusive att aktieägare i Orasolv accepterar Erbjudandet i sådan utsträckning att ME Dental blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Orasolv samt att nödvändiga regulatoriska myndighetsgodkännanden erhålls. ME Dental har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och andra villkor för fullföljandet av Erbjudandet. För ytterligare information om Erbjudandet, se ME Dentals pressmeddelande avseende Erbjudandet. Budkommittén har anlitat Hamilton Advokatbyrå som juridisk rådgivare. Rekommendation Budkommittén grundar sitt uttalande på en samlad bedömning av ett antal faktorer som Budkommittén ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande ställning, Bolagets förväntade framtida utveckling och därtill relaterade möjligheter och risker samt Bolagets strategiska alternativ. Vid utvärderderingen av Erbjudandet har Budkommittén även analyserat Erbjudandet med hjälp av de metoder som normalt används för att utvärdera offentliga uppköpserbjudanden, inklusive Orasolvs värdering i förhållande till jämförbara bolag och jämförbara förvärv, aktiemarknadens förväntningar på Bolaget samt Budkommitténs syn på Bolaget baserat på dess långsiktiga kassaflöde. Budkommittén har noterat att priset i Erbjudandet motsvarar en premie om 57,89 procent jämfört med stängningskursen om 19,00 öre per aktie i Orasolv den 14 mars 2018, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, och 67,22 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 17,94 öre per aktie i OraSolv under tre senaste månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet. Budkommittén noterar vidare att Erbjudandet inte är villkorat av att ME Dental erhåller extern finansiering. Enligt Takeover-reglerna ska Budkommittén, baserat på ME Dentals uttalande i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförande av Erbjudandet kan ha på Orasolv, i synnerhet sysselsättning, samt sin uppfattning om ME Dentals strategiska planer för Orasolv och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Orasolv bedriver sin verksamhet. Budkommittén har därvid noterat att ME Dental uttalat följande: ”ME Dental är ett direkt helägt dotterbolag till ME Enterprises Holdings AB (”ME Holdings”), som anser att Orasolv genom sitt renommé i branschen, trogna patienter och kompetenta medarbetare har expansionsmöjlighet. Orasolv har dock haft svårigheter att uppnå tillväxt och god lönsamhet i den befintliga strukturen. Genom ett privat ägande kommer ME Dental, med sitt genuina tandvårdsintresse och sin breda erfarenhet från att driva en av Europas största privatägda tandvårdskedjor, kunna ta tillvara på Orasolvs potential och stärka dess verksamhet och position i marknaden. Förvärvet av Orasolv är ett led i ME Dentals mål att skapa ett ledande och modernt tandvårdsalternativ i Sverige. ME Dental förutser för närvarande inte några väsentliga förändringar i Orasolvs verksamhet, inkluderat dess verksamhetsområde. ME Dental är entusiastiskt över möjligheten att samarbeta med Orasolvs professionella och kunniga personal. Erbjudandet innebär att inga väsentliga förändringar kommer att ske avseende anställningsförhållandena hos Orasolv, det kan dock inte uteslutas att vissa förändringar kan komma att ske på ledningsnivå.” Budkommittén utgår från att denna beskrivning är korrekt och har ingen anledning att inta en annan uppfattning i detta avseende. Mot denna bakgrund rekommenderar Budkommittén enhälligt aktieägarna i Orasolv att acceptera Erbjudandet. ___________________ Svensk lag skall gälla vid tolkning och tillämpning av detta uttalande. Tvist i anledning av detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt med Stockholms tingsrätt som första instans. ___________________ Stockholm den 15 mars 2018Orasolv AB (publ)Budkommittén___________________ Informationen är sådan som Orasolv AB är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, klockan 07.15 CET den 15 mars 2018. För ytterligare information, kontakta:Torbjörn Gunnarsson, ordförande i Orasolvs oberoende budkommitté, tel: +46 70 486 1718

Urban Insight: Snabbare fordon ger inte kortare restid

Under de senaste 200 åren har vi gått från att färdas till fots, till att använda häst och slutligen tåg och bil. Men den tid vi ägnar åt dagliga resor har inte blivit kortare. Avstånden vi färdas ökade visserligen under 1900-talet, men restiden förblev relativt konstant omkring 70-80 minuter. Den senaste Urban Insight-rapporten från Sweco, Running to stand still – the role of travel time in transport planning, utforskar restiden och dess relation till stadsplanering och stadsliv. Rapporten visar att städer med olika transportalternativ ändå kan ha i stort sett samma restider. Med andra ord är det möjligt för en stad som prioriterar gång- och kollektivtrafik att erbjuda samma tillgänglighet som städer där biltrafik dominerar. Exempelvis har Zürich, med hög andel kollektivtrafik, ungefär samma restider som Lyon, där bil huvudsakligen är det dominerande transportsättet. “Fenomenet – det vi kallar restidsbudget – är en slags universell lag som påverkar stads- och trafikplanering. Hur vi väljer att nyttja tillgänglig mark påverkar vårt resande, och vice versa. Man kan säga att en stad formar invånarna lika mycket som invånarna formar staden", säger David Lindelöw, trafikplanerare på Sweco. David Lindelöw anser att invånare bör betraktas både som ”medproducenter” och nyttjare vid stadsutveckling. "Jag tror att vi måste komplettera, och ibland ersätta, traditionell trafikplanering med principen om närhet och tillgänglighet. Att förtäta och bygga städer ’inåt’ är en trend som pågått under ganska lång tid. Genom att prioritera närhet och tillgänglighet kan invånare spara tid. Det kan också leda till att staden blir mer tillgänglig för alla, och inte bara vid vissa tider på dygnet”, säger han. Bakgrund Urban Insight bygger på en serie insiktrapporter som författats av en rad experter inom Sweco. Det är ett långsiktigt initiativ med ett nytt tema varje år. 2018 är temat ”Urban Move”, med fokus på rörlighet och hållbar transportutveckling i Europa. Experter från hela Sweco delar med sig av kunskap och insikter kring stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv. Läs rapporten: http://www.swecourbaninsight.com/urban-move/running-to-stand-still/ Mer information om Urban Insight: http://www.swecourbaninsight.com/

Kungsleden har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

Obligationslånet består av två trancher: en med rörlig ränta och en med fast ränta. Löptiden är fyra år för båda trancherna. Den ränterörliga lånetranchen uppgår till SEK 1 250 miljoner och har en ränta på Stibor 3 månader plus 205 räntepunkter. Detta innebär en initial kupongränta om ungefär 1,61 procent. Lånetranchen med fast ränta har ett belopp om SEK 750 miljoner och en ränta motsvarande swapräntan på 4 år plus 205 räntepunkter, vilket ger en fast kupongränta om 2,38 procent. Kungsleden har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i bolagets verksamhet. Kungsledens ambition är att miljöcertifiera alla fastigheter fram till år 2025, och bolaget strävar efter att finansiera alla gröna tillgångar med grön finansiering. ”Vi är mycket glada över det stora intresse vi fått från investerare för vår första gröna obligation. Den starka efterfrågan gjorde inte bara en stor transaktionsvolym möjlig utan breddar även vår skuldinvesterarbas. Totalt deltog cirka 50 placerare, varav ett tiotal var helt nya investerare för Kungsleden som tillkom just för att emissionen var grön. Med denna transaktion tar vi ytterligare ett stort kliv mot att uppfylla förutsättningarna för att vårat ratingbetyg från Moody’s ska höjas till Investment Grade.” säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson. SEB och Swedbank var arrangörer av transaktionen och SEB har varit rådgivare kring framtagandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

Irisity har publicerat årsredovisning för 2017

Irisity A R2017 20180315 MB Irisity A R2017 20180315 MB VD-kommentar: Irisity inledde 2017 med en ny strategi att ställa om till affärsmodellen SaaS samt ta bolaget till lönsamhet. Under första halvåret genomfördes därför ett framgångsrikt förändrings- och rationaliseringsarbete, vilket från och med andra kvartalet tog bolaget till positivt resultat. I augusti bytte bolaget namn till Irisity AB (publ) med varumärket IRIS™ för SaaS tjänsten samt kortnamnet iris, för Nasdaq First North. Irisity ställer om affärsmodellen och fokuserar mot en prenumerationsbaserad SaaS modell. Kunder är ledande säkerhetsbolag såväl nationellt som internationellt. Leverans sker genom vår Security as a Service, IRIS™ för högprecisionsdetektering av mänsklig aktivitet på långa avstånd i alla ljusförhållanden och närmast helt störningsfritt. Omsättningen ökade under året med 35% procent till 35,3 MSEK (26,1), rörelseresultatet EBITDA uppgick till 0,7 (-6,7). Det ackumulerade nettoresultatet för året uppgick till -3,5 MSEK (-15,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändringar i rörelsekapitalet) uppgick till 0,08 MSEK (-7,5) och soliditeten var 52,4 procent (25,5). Marcus Bäcklund Årsredovisningen finns på: www.irisity.com  För ytterligare information: Marcus Bäcklund, CEO Telefon: +46 733 80 17 80 E-mail: marcus@irisity.com Erik Stenberg, CFO Telefon: +46 761 74 05 92 E-mail: erik@irisity.com

OBDUCAT OFFENTLIGGÖR EMISSIONSVILLKOR

Styrelsen för Obducat AB (publ) (”Obducat”) offentliggör idag de slutliga föreslagna villkoren för den unitemission av nya aktier och teckningsoptioner som föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 19 mars 2018. · Aktiekapitalet föreslås öka med högst cirka 27.022.219,51 kronor genom utgivande av nya aktier. Aktiekapitalet kan ökas med ytterligare högst cirka 10.133.332,32 kronor genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i emissionen*. · Antalet aktier som ges ut i emissionen uppgår till högst 44.243.680, varav högst 1.413.624 stamaktier av serie A och högst 42.830.056 stamaktier av serie B, och det antal teckningsoptioner som ges ut i emissionen uppgår till högst 16.591.380, varav högst 530.109 är teckningsoptioner av serie A och högst 16.061.271 är teckningsoptioner av serie B**. · Det belopp som ska betalas för varje unit uppgår till 6,80 kronor, oavsett serie, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,85 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Styrelsens beslut enligt ovan medför att aktieägare erhåller en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie A (UR A) som innehas på avstämningsdagen den 26 mars 2018. Nio UR A berättigar till teckning av en A-unit (bestående av åtta stamaktier av serie A samt tre teckningsoptioner med rätt att teckna en stamaktie av serie A per teckningsoption) till teckningskursen 6,80 kronor. Styrelsens beslut innebär vidare att aktieägare erhåller en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie B (UR B) som innehas på avstämningsdagen. Nio UR B berättigar till teckning av en B-unit (bestående av åtta stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner med rätt att teckna en stamaktie av serie B per teckningsoption) till teckningskursen 6,80 kronor. Vid full teckning tillförs Obducat cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för emissionen, se Obducats pressmeddelande den 16 februari 2018.   Preliminär tidplan 19 mars 2018                                             Extra bolagsstämma för beslut om emissionen 22 mars 2018                                             Sista dag för handel med Obducat-aktien inklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter 23 mars 2018                                             Första dag för handel med Obducat-aktien exklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter 26 mars 2018                                             Avstämningsdag för rätt att teckna units med stöd av uniträtter 27 mars – 13 april 2018                              Teckningsperiod 28 mars – 11 april 2018                              Handel med uniträtter Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början. ---------------------------------------------------------------------- * Uppgifterna om aktiekapitalökningen baseras på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet i bolaget som föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 19 mars 2018. ** Uppgifterna om bland annat antal nya aktier som ges ut kan komma att förändras för det fall konvertering av bolagets konvertibla skuldebrev sker under tiden fram till avstämningsdagen för emissionen. Viktig information Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Obducat och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. De nya aktierna, teckningsoptionerna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av emissionen i USA och de värdepapper som ges ut i emissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet. Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Obducats aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 08:00 CET. För mer information, var god kontakta:   Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38   Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250  Om Obducat AB (publ) Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com. 

Starbreeze offentliggör villkoren för företrädesemissionen

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER. STOCKHOLM (15 mars 2018) Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 24 januari 2018 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma, genomföra en nyemission om cirka 150 MSEK före emissionskostnader för att öka tillväxttakten och bredda intäktsbasen inom kärnverksamheten, samt för att expandera spelportföljen. Styrelsen för Starbreeze offentliggör idag villkoren för företrädesemissionen genom detta pressmeddelande.  Sammanfattning · Aktieägare i Starbreeze har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per femton (15) befintliga aktier av respektive aktieslag, det vill säga en teckningsrelation om 1:15 · Teckningskursen har fastställts till 7,50 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 152 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas · Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 22 mars 2018 och teckningsperioden löper från och med den 26 mars 2018 till och med den 10 april 2018 · Sista handelsdag i Starbreeze aktier med rätt att delta i företrädesemissionen är den 20 mars 2018 · Företrädesemissionen förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 20 mars 2018. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 44 procent av rösterna i Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att rösta för emissionen på den extra bolagsstämman. Villkor för företrädesemissionen  Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 22 mars 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. För varje innehavd aktie i Starbreeze erhålls en (1) teckningsrätt av serie A eller serie B. Femton (15) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A och femton (15) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer då att ske i första hand till dem som anmält sig för teckning och tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter var och en har utnyttjat för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal nya aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningskursen är 7,50 kronor per ny aktie, oavsett aktieslag. Under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 404 959,64 kronor genom nyemission av maximalt 20 247 982 nya aktier, varav 3 620 249 aktier av serie A och 16 627 733 aktier av serie B. Företrädesemissionen kommer vid fullteckning att tillföra Starbreeze cirka 152 MSEK före emissionskostnader. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 26 mars 2018 till och med den 10 april 2018 eller den senare dag som bestäms av styrelsen. En eventuell förlängning av teckningstiden kommer att offentliggöras senast den 10 april 2018. Handel i teckningsrätter av serie A och serie B kommer att pågå under perioden från och med den 26 mars 2018 till och med den 6 april 2018. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 6,2 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter. Sista dag för handel med teckningsrätter är den 6 april 2018. Företrädesemisisonen är villkorad av godkännande av den extra bolagsstämman som kommer hållas den 20 mars 2018 kl. 10:30 i Carnegie Investment Banks lokaler, Regeringsgatan 56 i Stockholm. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes den 15 februari 2018 och finns tillgänglig på Starbreeze hemsida. Aktieägare som tillsammans innehar cirka 44 procent av rösterna i Bolaget har aviserat att de är positiva till företrädesemissionen och har uttryckt sin avsikt att rösta för emissionen på den extra bolagsstämman. Tidsplan Nedanstående tidsplan är preliminär och kan komma att ändras. +--------+---------------------------------------------------------------------+|20 mars |Extrastämma för godkännande av styrelsens beslut om ||  |företrädesemissionen  |+--------+---------------------------------------------------------------------+|20 mars |Sista handelsdag i Starbreeze med rätt att delta i || |företrädesemissionen  |+--------+---------------------------------------------------------------------+|22 mars |Beräknad dag för offentliggörande av prospektet  |+--------+---------------------------------------------------------------------+|22 mars |Avstämningsdag för företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som|| |är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla || |teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen  |+--------+---------------------------------------------------------------------+|26 mars |Handel i teckningsrätter   ||-6 april| ||  | |+--------+---------------------------------------------------------------------+|26 mars |Teckningsperiod  ||-10 | ||april  | |+--------+---------------------------------------------------------------------+|13 april|Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i företrädesemissionen ||  | |+--------+---------------------------------------------------------------------+ Rådgivare Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Starbreeze.

Tobii och Qualcomm i samarbete för att ta eyetracking till mobila VR- och AR-headsets

Tobii offentliggör ett samarbete med och Qualcomm Technologies. Inc. för att göra eyetracking tillgängligt för mobila headsets för virtual reality (VR) och augmented reality (AR) som utrustas med Qualcomm® Snapdragon™ 845 Mobile VR Platform. Qualcomm är en ledande leverantör av chip (system on chip, SOC) och positionerad som nyckelteknologipartner för headset-tillverkare. För Tobii är samarbetet en viktig bekräftelse på den stora efterfrågan och fördelarna med att integrera eyetracking i VR-/AR-hårdvara. Som ett resultat av samarbetet tar Tobii och Qualcomm fram en komplett referensdesign och ett utvecklingskit för Qualcomm Snapdragon 845 Mobile VR Platform, som inkluderar Tobiis EyeCore™ eyetracking-algoritmer och hårdvarudesign. Tobii kommer, baserat på denna referensdesign, att licensiera sin eyetracking-teknologidirekttill headset-tillverkare och samarbetar med dem kring den optiska lösningen. – Ett stadigt ökande intresse för mobila VR-headsets, tillsammans med Qualcomms mycket starka position inom segmentet, stärker ytterligare vår tro på potentialen för Tobii inom detta område, säger Oscar Werner, affärsområdeschef för Tobii Tech. Eyetracking möjliggör för tillverkarna att bygga smartare och mer kapabla enheter, vilket i sin tur ger användarna starkare och mer naturliga upplevelser. Fördelar med eyetracking i VR- och AR-headsets: · Foveated rendering: Med eyetracking blir VR- och AR-enheter medvetna om var man tittar och kan i realtid projicera högupplöst grafik just där och lägre upplöst grafik i periferin. Detta möjliggör användande av mer högupplösta displayer, effektivare processering, längre batteritid och ökad mobilitet. · Avstånd mellan pupillerna: Med eyetracking kan grafiken projiceras rätt i förhållande till båda ögonen. Detta gör att enheterna kan anpassa sig till individuella användare, vilket bidrar till en bättre bildkvalitet i VR- och AR-upplevelser. · Öga-hand-koordination: Genom att kunna använda både ögon- och handrörelser kan utvecklare skapa mer naturlig interaktion och starkare upplevelser, något som inte är möjligt utan eyetracking. · Interaktiv ögonkontakt: Med eyetracking kan VR- och AR-headsets läsa av var man tittar i realtid, vilket möjliggör för utvecklare att återskapa en av de mest fundamentala aspekterna i mänsklig interaktion – ögonkontakt. VR-teknologi ses som ett nytt medium för social interaktion. Att lägga till ögonkontakt i VR bidrar till att realisera detta. – Qualcomm fokuserar på att förändra hur vi människor ser på och använder mobila teknologier. Att lägga till stöd för eyetracking i vårt Snapdragon 845 utvecklingskit för VR är fundamentalt för att hjälpa våra utvecklare att skapa nya upplevelser där blicken är en del av interaktionen. I förlängningen ger det användarna tillgång till bästa möjliga bildkvalitet och en så fängslande upplevelse som möjligt, säger Hiren Bhinde, Director of Product Management, XR Technologies, Qualcomm Technologies, Inc. Relaterat material · Se videon om eyetracking applikationer här  · Läs blogginlägget om Tobii och mobil VR här  · Läs mer om Tobii´s VR erbjudande här  Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 08:10 CET.

Cantargia presenterar nya data på AACR kring blockering av metastaser med hjälp av antikroppar mot IL1RAP.

Postern “Antibody blockade of IL1RAP signaling reduces metastasis in a breast cancer model” av David Liberg, Per-Ola Önnervik, Matteo Riva, Liselotte Larsson, Göran Forsberg och Karin von Wachenfeldt kommer presenteras kl. 08.00 lokal tid den 16-e april 2018 i sessionen “Therapeutic Antibodies, Including Engineered Antibodies 1”. Sammanfattningen publiceras på www.abstractsonline.com/pp8/#!/4562/presentation/8455 och resultaten visar att målstyrd behandling med en antikropp riktad mot IL1RAP kan, förutom att stimulera avdödandet av tumörceller och blockera deras svar på IL-1, också blockera metastasering genom att påverka tumörens mikromiljö. Parallellt med presentationen kommer postern också publiceras på www.cantargia.com.   Spridning av cancer i kroppen och bildandet av metastaser är utmärkande för elakartade cancerformer och ofta något som gör sjukdomen mycket svår att behandla. Att motverka spridningen av cancer i kroppen är därför ett centralt mål för nya cancerbehandlingar “Vi är väldigt glada över att Cantargias viktiga data där våra antikroppar används för att motverka metastasering, har valts ut för presentation på AACR. Det är en av de ledande vetenskapliga konferenserna kring framsteg inom cancerforskning”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.” För ytterligare information, kontaktaGöran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018, kl. 8.30. Om Cantargia Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Antalet TBE-fall ökade förra året

Smittskydd Västra Götaland ser en fyrfaldig ökning av antalet personer som smittats av TBE den senaste femårsperioden. Förra året rapporterades 61 fall. Med anledning av detta rekommenderar Smittskydd Västra Götaland vaccination till permanent- och sommarboende och de som vistas i naturen i de utsatta områdena. Se karta. – Vaccination är det bästa skyddet om man rör sig i riskområden, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog. TBE är en virussjukdom som sprids av fästingar och som kan orsaka en inflammation i hjärnan. De flesta som blir sjuka får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar. Upp till en tredjedel får hjärninflammation. Det finns ingen behandling mot TBE men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination. För ett fullgott skydd bör vaccinationen ske i god tid innan fästingsäsongen. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera sig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten. Fästingarna är som regel aktiva från april till november men om temperaturen är mer än 5°C kan de också vara aktiva på vintern. En annan fästingöverförd sjukdom är borrelia, som också kan ge symtom från hjärna och hjärnhinnor. Till skillnad från TBE orsakas denna av en bakterie och kan behandlas med antibiotika. Något vaccin mot borrelia finns inte. Det går att minska risken för fästingbett, till exempel genom att bära täckande kläder i områden där fästingar finns.   Vid frågor om TBE-vaccination, kontakta en vårdcentral eller läs mer på webbplatsen Vårdguiden 1177.    Kontaktperson: Peter Nolskog, biträdande smittskyddsläkareSmittskydd Västra Götaland, 010-441 24 26

Vart är vi på väg? Boräntenytt nr 1/2018

SBAB återlanserar idag "Boräntenytt" efter en tids uppehåll. Boräntenytt kommer att ges ut ca sex gånger per år jämte ett "Makronytt" under SBAB:s nya publikationsserie Vart är vi på väg? Vid sidan av en genomgång av den senaste tidens ränteutveckling tillhandahålls i Boräntenytt en boränteprognos och, givet prognosen, en bedömning av huruvida det kan vara läge att binda räntan på hela eller delar av bolånet. Inflationsförväntningar som mer varaktigt legat kring Riksbankens inflationsmål och stigande globala långräntor har bidragit till att de långa boräntorna stigit något i Sverige det senaste året. Ett fortsatt måttligt inflationstryck och Riksbankens svårigheter att helt få upp inflationen till målet på 2 procent har dock bidragit till att de korta räntorna inte rört sig uppåt. Högtrycket i svensk ekonomi talar ändå för att både de korta och långa boräntorna är på väg uppåt, om än i långsam takt. De rörliga boräntorna förväntas enligt prognosen att ligga på 1,7 procent  januari 2019 och på 2,1 procent januari 2020. Boräntorna på bindningstider mellan 1 och 5 år bedöms vid samma tidpunkter ligga på i genomsnitt 2,0 respektive 2,5 procent. För bindningstider över 5 år bedöms boräntorna ligga på i genomsnitt 2,8 respektive 3,5 procent vid samma tidpunkter. Enligt prognosen kan det för den låntagare som vill ha en mer förutsägbar räntekostnad framöver just nu vara ett gynnsamt läge att välja en kortare bunden ränta på en viss del av eller hela bolånet.

SSAB erbjuder elbilsladdning till anställda för koldioxidfria transporter

-Det här är något vi vill testa eftersom vi jobbar för att bli fossilfria till 2045. Vi kommer successivt att byta ut vår egen fordonsflotta mot koldioxidfria alternativ. Därför är det bra att redan nu ha alternativa bränslealternativ som även vår personal kan ta del av, säger Jacob Sandberg platschef på SSAB i Oxelösund. Laddstationen finns utanför SSABs produktionsområde i Oxelösund vilket gör att även leverantörer till SSAB kan ladda sina fordon. Laddstationerna är uppkopplade till InCharge publika laddnätverk och är ett samarbete med Vattenfall som även tillhandahåller elen. -I takt med ett ökat antal elbilar på marknaden, ökar även efterfrågan av laddningsmöjlighet på jobbet. Jag tycker det är väldigt positivt att SSAB tar initiativ till att erbjuda elbilsladdning, vilket uppmuntrar till att fler vågar satsa på en elbil, säger Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-mobility. Inom SSAB finns en betydande intern transportverksamhet som omfattar truckar och andra fordon. Där används i dag främst fossila bränslen som energikällor. Totalt används ett 50-tal olika fordon inom interna transporter i Oxelösund. Dessa kommer successivt att bytas ut till fordon som drivs med koldioxidfria bränslen. Under året kommer bland annat en vätgasdriven gaffeltruck att testas under produktion. SSAB arbetar ständigt för att minska koldioxidutsläppen i den egna verksamheten, både på kort- och långsikt. Tillsammans med LKAB och Vattenfall driver SSAB också ett projekt för en fossilfri stålproduktion, HYBRIT, med målet att hela SSABs verksamhet ska vara fossilfri 2045.

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2018. Valberedningen 2017-2018 består av representanter för de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2017 som accepterat att ingå i valberedningen samt styrelsens ordförande. Valberedningen 2017-2018 har haft följande sammansättning: · Maria Rengefors, ordförande i valberedningen och representant för Nordea Fonder · Bo Öberg, representant för A-aktieägarna · Bengt Julander, representant för Linc AB · Anna Malm Bernsten, styrelseordförande Medivir AB   Inför årsstämman 2018 har valberedningen enats om att föreslå att en ny styrelse utses genom omval av styrelsens nuvarande ledamöter Anders Hallberg, Bengt Julander, Helena Levander, Anna Malm Bernsten och Bengt Westermark samt nyval av två ledamöter, Uli Hacksell och Lennart Hansson.Valberedningen föreslår omval av Anna Malm Bernsten som styrelsens ordförande. Anders Ekblom har avböjt omval. Uli Hacksell, född 1950. Uli Hacksell har över 20 års internationell erfarenhet i ledande positioner på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han var VD för ACADIA Pharmaceuticals 2000 - 2015 och ledde företaget från att vara ett privat start-up bolag till att bli ett publikt bolag i mångmiljardklassen. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom Astra AB och har varit professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han är styrelseordförande i Cerecor Inc., samt styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB, Beactica AB och Uppsala universitet. Lennart Hansson, född: 1956. Doktorsexamen i genetik från Umeå universitet.Lennart Hansson är senior rådgivare hos Industrifonden. Han har bred erfarenhet inom life science-sektorn och har haft ledande och exekutiva befattningar hos KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca, Arexis AB, Biovitrum AB och Karolinska Development AB. Han är styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB, Athera Biotechnologies AB, Ignitus AB (ordförande), Calliditas Therapeutics AB, Sixera Pharma AB (ordförande) samt Cinclus Pharma AG.   För ytterligare information vänligen kontakta:Marie Rengefors, Nordea Fonder AB, telefon: +46 10 1565674.  Om MedivirMedivir AB (publ) är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com.

Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea har utsetts till Chair of the Year

- Jag är självklart mycket glad över utmärkelsen men framförallt är jag stolt över Ambea och alla medarbetare som bidragit till företagets utveckling. När jag kom till organisationen levde vi med vårt arv från Carema. En historia som fick sitt eget mediala liv genom vinklingar och felaktigheter, det skapade en situation där rykten och myter visade sig vara seglivade. Men ser man till var vi står idag har det varit en fantastisk utveckling. Vi har renodlat verksamheten, expanderat i Norge och blivit börsnoterade. Vi har fortsatt att satsa på kvalitet, innovation och ledarskap vilket gett resultat och som gör oss redo att möta framtidens utmaningar. Sverige har en åldrande befolkning, vilket kommer att leda till ett ökat behov av vård och omsorg. Till den samhällsutmaningen vill vi bidra med vår kunskap, investeringar och erfarenhet, säger Lena Hofsberger, ordförande Ambea. Lena Hofsberger har varit styrelseordförande i Ambea sedan 2013. Styrelsen har en jämn representation av kvinnor och män. I Ambeas ledningsgrupp finns nio kvinnor och sex män MotiveringÅrets vinnare av Chair of the Year är en mycket aktiv och engagerad styrelseordförande, som sätter kund och kvalitet som utgångspunkt för allt styrelsearbete. Vinnaren har mycket god förståelse och kunskap om den bransch som bolaget verkar i; en omdiskuterad, komplex och politiskt utsatt bransch, som just nu är under stark press för eventuella förändrade affärsmässiga förutsättningar. I denna kontext har ordförande varit central för bolagets utveckling från att ha varit ett ifrågasatt och kritiserat bolag till att idag vara ett lönsamt bolag med goda värderingar, hög kundnöjdhet, förtroende i marknaden, med stolta medarbetare och en fin finansiell utveckling. Styrelseordförande har dessutom lett bolaget genom en lyckad börsnotering under 2017 och fått med sig ägare, styrelse, ledning och personal i genomförandet. Årets Chair of the Year lägger fokus på strategifrågorna i styrelserummet och har lagt rapporteringsfrågorna utanför styrelsemötena. Framtidsfrågor, expansion och tillväxt är de viktigaste frågorna på styrelsens agenda. Styrelsearbetet leds engagerat, med hög energi och passion. Ordförande är trygg och balanserad, vågar utmana och är alltid öppen för feedback och mån om att förbättra och förstärka kvaliteten i styrelsearbetet. Dessutom säkerställer ordförande att alla styrelseledamöter kommer till tals och bidrar i styrelsearbetet. Chair of the YearUtmärkelsen Chair of the Year delas i alla de nordiska länderna samt ett övergripande nordiskt pris. Det är tionde gången utmärkelsen delas ut i Sverige. Bland tidigare pristagare finns, Hans Stråberg, Atlas Copco, Claes-Göran Sylvén,ICA-Gruppen AB och Anitra Steen, Svenska Spel. www.styreinfo.no 

Invent Medic Sweden AB beslutar om företrädesemission för finansiering av utökad marknadslansering

Motiv för nyemissionInvent Medic närmar sig marknadslansering av TVS. Nyligen avslutades bolagets kliniska studie med positiva resultat. Resultaten sammanställs för närvarande och kommer att inkluderas i den tekniska fil som bolagets Notified Body kommer att granska i syfte att ge bolaget rätten att CE-märka och därmed marknadslansera sin produkt TVS. Invent Medics målsättning är att lansera TVS i Sverige efter sommaren 2018. Invent Medic har nyligen beslutat att göra en utvidgad lansering av TVS där lansering kommer att ske både mot konsumentmarknaden och mot sjukvården eftersom detta bedöms öka tillgängligheten av produkten och ge bolaget utökade marknadsmöjligheter. Bolaget avser initialt att lansera TVS i Sverige och Norden efter sommaren 2018, varpå lansering kommer att ske i fler europeiska länder i samarbete med etablerade aktörer under 2019. Bolaget planerar även för marknadslansering i USA tillsammans med en samarbetspartner under 2020. VD Karin Bryder kommenterar:”För att finansiera marknadsföring av TVS och etablering på både konsumentmarknaden och inom sjukvården har styrelsen, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 19,3 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att finansiera marknadslanseringen av TVS samt vidare utvecklingsarbete med målsättningen att bygga ett välrenommerat varumärke inom området Kvinnors Hälsa. Innevarande verksamhetsår kommer att vara mycket spännande för Invent Medic.” Erbjudandet i sammandrag · Planerad teckningstid: 12-27 april 2018. · Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie. · Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 288 928 aktier, motsvarande cirka 19,3 MSEK. · Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 6 april 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 april 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den5 april 2018. · Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 6 april 2018 är registrerade som aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att teckna aktier i planerad nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie. · Antal aktier innan nyemission: 9 022 500 aktier. · Värdering (pre-money): Cirka 135,3 MSEK. · Teckningsförbindelser: Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter i bolaget. · Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden12-25 april 2018. · Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den12 april 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2018. Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds. Senarelagd delårsrapportStyrelsen har mot bakgrund av den planerade företrädesemissionen beslutat att senarelägga delårsrapporten för perioden januari-mars 2018. Delårsrapporten kommer att publiceras den 31 maj 2018. Lock up-avtalStyrelseordförande Lars Persson (dels privat och dels genom Mandelträdet AB) samt VD Karin Bryder (genom Bryder Consulting AB) ingår i samband med den planerade företrädesemissionen lock up-avtal som förbinder parterna att behålla minst 60 procent av sina respektive innehav i Invent Medic under en period om nio månader räknat från efter genomförd företrädesemission. Finansiell rådgivareSedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med den planerade företrädesemissionen.

Skanska preferred bidder för att bygga ett av Norges största vägprojekt någonsin

Det norska vägverket har idag utsett Skanska till preferred bidder för det första OPS-projektet på över tio år. Det är också det största vägprojektet i Norge någonsin. Projektet omfattar att bygga en ny väg mellan Løten och Elverum i Hedmarks kommun. OPS-kontraktet är värt cirka 5,5 miljarder norska kronor, cirka 5,5 miljarder svenska kronor, vilket omfattar byggnation, finansiering liksom drift och underhåll i 20 år. Ingen orderbokning eller investering kommer att bokföras förrän financial close, som beräknas till andra kvartalet 2018. Skanska Norge genomför byggprojektet och Skanska Infrastrukturutveckling ansvarar för OPS-projektet och finansiering. För ytterligare information kontakta:Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel +46 10 448 88 08Audun Brandt Lågøyr, Kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 40 00 64 00Direktnummer för media, tel +46 (0)10 448 88 99 Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har cirka 40 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Ny försäljnings- och marknadsdirektör för Iggesund Paperboard inom Holmen-koncernen

Kenneth Nystén har en gedigen bakgrund inom massa- och pappersindustrin, med tidigare befattningar på företag som Stora Enso och Metsä-Serla. Han kommer närmast från den finska kemikaliekoncernen Kemira Oy. Kenneth Nystén föddes 1958 i Esbo i Finland. Han har en kandidatexamen i ekonomi från Uppsala universitet och en MBA-examen (Master of Business Administration) från Seton Hall University i USA. – Kenneth är en driven företagsledare med bred erfarenhet från ledande befattningar i vår bransch, främst kartongindustrin. Hans förmåga att skapa starka resultat och motiverade säljteam kommer att ha stor betydelse när vi går framåt och vidareutvecklar kartongverksamheten, säger Daniel Peltonen, VD för Iggesund Paperboard. Försäljnings- och marknadsdirektören ingår i affärsområdets ledningsgrupp och rapporterar till Iggesund Paperboards VD. – Det är en mycket inspirerande och utmanande uppgift och jag ser fram emot att leda den framgångsrika säljorganisationen hos Iggesund Paperboard. Tillsammans ska vi bygga vidare på vår starka position inom premiumsegmentet. Mina erfarenheter av att ha bott och arbetat i Asien och Nordamerika kommer att bli värdefulla eftersom vi har som mål att expandera kartongverksamheten globalt. Jag är dessutom glad över att återvända till den nordiska skogsindustrin och flytta tillbaka till Sverige, säger Kenneth Nystén. Kenneth Nystén ersätter Arvid Sundblad som lämnade Iggesund Paperboard i februari 2018. För ytterligare information, vänligen kontakta:Daniel Peltonen, VD Iggesund Paperboard, 076 823 32 88Charlotte Lagerwald, Director of Marketing and Communications, 073 077 05 59

Gustav Fagerman – vinnare av Årets Bagare 2018

Gustav var den bagare som lyckades bäst med de åtta tävlingsmomenten, som alla är framtagna för att sätta de tävlandes fantasi och yrkeskunnande på prov. I ett av momenten – Råvarukorgen – har tävlingens arrangör, Sveriges bagare & konditorer, plockat ut råvaror som är extra intressanta inom modernt bagerihantverk just nu och som utmanar de tävlande. Med råvarorna ska finalisterna skapa ett recept som håller måttet i såväl smak och textur, som estetisk utformning. Gustav fick en korg lottad till sig som bland annat bestod av fullkornsdinkel, valnötter och klippta rågkärnor och bakade med dessa ett saftigt bröd med framträdande nötiga smaker. Gustav utnyttjade egenskaperna i råvarorna väl och imponerade stort på juryn. Genomgående var Gustavs bidrag väl utförda med utmärkt teknik och noggrannhet, något som bland annat återspeglades i de fina pistagesnurrorna. –  Wow, vilken härlig känsla! Det här har jag verkligen strävat efter. Många sena kvällar och nätter har det blivit, så det känns självklart enormt bra att få kamma hem vinsten. Det betyder mycket för mig som bagare. Jag höll en genomgående hög nivå på alla min bakverk. Bröden är jag särskilt nöjd med. Jag har gjort en tolkning av franska regionala bröd, med olika former för olika regioner. För mig är helheten viktigt, att allting blir perfekt, och det blev det idag, säger Gustav Fagerman. Juryn bestod av en metodjury och en smakjury. Deras samlade motivering lyder:Tack vare en bredd av smaker, färger, former och tekniker har vi fått se spännande bakverk växa fram. I högt tempo arbetade segraren med jämnhet, precision och respekt för naturliga råvaror. Årets vinnare har flätat samman en klassisk hantverksskicklighet med hög innovation som imponerade stort på juryn.–  Gustav bjöd idag på en fantastisk uppvisning med imponerande jämnhet och klassisk hantverksskicklighet! Jag är imponerad av vår femte svenska mästare i professionellt bageri. Jag är även stolt över den skicklighet som svenska bagare generellt visar upp, såväl i bagerierna runt om i landet, som ute på bagerimästerskap i världen, säger Martin Lundell, VD för branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer som anordnar Årets Bagare.  –  I Årets Bagare visar de tävlande att de förutom att vara mathantverkare även är kreatörer, och till och med artister som kombinerar traditionell yrkesskicklighet med kreativitet och nyskapande. Finalisterna i Årets Bagare har lyckats utmana, utforska och utveckla hantverket och genom det givit inspiration till den svenska matkulturen, fortsätter Martin Lundell. Urval av vinnarens bakverkMatbröd – Ett bröd bakat på grahamsmjöl och fullkornsråg, smaksatt med en lager från det lokala bryggeriet Good Guys Brew i Karlstad.Söta bullar med frukt/bär – ”Kardemummabulle 2.0”, en innovativ kardemummabulle, där fyllningen inneslutits och den framträdande smaken av kardemumma brutits av med en mandel- och apelsinfyllning.Söta bullar med efterdekorering – ”Pistagesnurra”, inkavlat smör i briochedeg fylld med pistage- och kirschkräm, dekorerad med en hallonmarmeladskupol och toppad med hackad pistage. Resultat för Årets Bagare 2018 Första plats: Gustav Fagerman är från Kristinehamn och driver Artisan Bread i Karlstad. Andra plats: Fredrik Eiserman är från Jönköping och arbetar på Valhallabageriet i Stockholm. Tredje plats: Paul Florian Ficard är från Hässleholm och arbetar på Björns konditori i Vellinge. Delad fjärde plats utan inbördes ordningLina Kempe är från Ängelholm och arbetar på Backhaus Bageri & Café i Helsingborg.Marcus Billing Söderberg är från Tumba och arbetar på Gamla verket i Segeltorp. I 2018 års tävling ingår följande tävlingsmoment20 st vanliga baguetter30 st kuvertbröd, tre olika sorter (från samma deg som baguetterna)20 st croissanter20 st Pain au chocolat20 st söta bullar med frukt/bär20 st söta bullar med efterdekorering10 st matbröd, valfritt10 st matbröd, lottade ingredienserTävlingstiden är 6 timmar, plus 1 timmas uppvägning dagen före tävling. Juryn för Årets Bagare 2018 bestod avJohan Sörberg, bagarmästare och konditormästare. Juryns ordförande med en gedigen meritlista från såväl nationella som internationella tävlingar. Johan är tidigare landslagstränare för Bagarlandslaget som han lyckades bli bäst i Europa med. Han är även president för juryn i VM för bagare och känd för hela svenska folket genom sin medverkan som domare i Hela Sverige Bakar. Ått Padtum Söderström, Årets Bagare 2017. Arbetar på Vår Gård i Saltsjöbaden. Kim Lund, Årets Bagare 2016. Medlem i Bagarlandslaget och tränare för Juniorbagarlandslaget. Arbetar på restaurang Frank Bistro i Västerås. Gabriel Di Grado, Årets Bagare 2015. Driver Spånga Konditori samt Bullar & Bröd i Stockholm. Tobias Bergstrand, tidigare medlem i Bagarlandslaget. Driver Utö Bakgård i Stockholms skärgård. Om Årets BagareÅrets Bagare är de svenska mästerskapen för professionella bagare och anordnas för femte året i rad av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. Huvudsponsorer är KåKå, Nord Mills och Sveba-Dahlen. Finalen tog plats under SM-veckan i Göteborg, som även inkluderar Skolmästerskapen och SM Unga Bagare. Mer information finns på www.aretsbagare.se  För högupplösta pressbilder och mer information:www.aretsbagare.se För ytterligare information om Årets Bagare, kontakta:Martin Lundell, vd Sveriges bagare & konditorermobil: 0703-64 67 94, e-mail: martin@bageri.se För intervju med och ytterligare information om finalisterna eller bilder, kontakta:Nena Javadian, presskontakt på PR-byrån Kelly and Plingmobil: 0735-71 14 14, e-mail: nena.j@kellyandpling.com 

Förlorad dokumentation från grundarens forskning

Bakgrund NorInvents patenterade teknologi bygger i grunden på Dr. Jonatan Moses tidigare forskning under 1990- och tidigt 2000-tal. Omständigheter under årets första månader gör att Bolagets styrelse och ledning nu bedömer att det inte är sannolikt att dokumentationen från denna forskning, såsom protokoll, anteckningsböcker, etc., kommer att göras tillgänglig för Bolaget. Det är inte heller sannolikt att Dr. Jonatan Moses kommer att bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet. Dr. Moses har fram till hösten 2016 varit operativ i Bolaget som dess forskningschef. Därefter har han, via sitt bolag Amplified Energy, engagerats som konsult vid behov. Detta konsultavtal har varit vilande under 2017. Det bör här tydliggöras att Dr. Moses generella kompetens inom området inte är unik och Bolaget har tillgång till all relevant expertis genom kontrakterade konsulter och CRO:er (kontraktforskningsföretag). Den 17:e januari i år gavs ett pressmeddelande där vi tydliggjorde att det återstår fler studier för att uppnå Proof of Mechanism, då vidare analys av data från tidigare studier under 2017 inte kunde bekräfta den kemiska frisättningen som är ett unikt och viktigt särdrag i sammanhanget.  I samband med detta återupptogs kontakten med Dr. Jonatan Moses för att få hans tolkning av resultaten samt synpunkter på planerade försök. Dialogen med Dr. Moses har varit givande på så vis att det framkommit relevanta detaljer från hans tidigare forskning rörande XtriG. Dessa detaljer har integrerats i planerna för de studier som ska göras under andra kvartalet i år. Under denna kontakt med Dr. Moses har Bolaget även uttryckt ett starkt önskemål om att få ta del av dokumentationen från hans tidigare forskning från 1990- och tidigt 2000-tal rörande XtriG. Detta underlag utgörs bl.a. av rådata, protokoll och anteckningsböcker från laboratoriearbetet. Det har nu framkommit att det inte är sannolikt att denna dokumentation kommer att göras tillgänglig för Bolaget. Dr. Moses har också meddelat att han valt att inte bistå Bolaget med sin erfarenhet framledes. Påverkan på bolaget Vad gör bolaget nu Detta påverkar inte Bolagets verksamhet idag och studier kommer att genomföras som planerat under det andra kvartalet. Det är dock svårt att i dagsläget värdera hur detta kommer att påverka NorInvents ställning framöver. Högst relevant för den frågan blir de resultat som genereras från kommande studier. Bolaget bedömer att befintliga medel medger genomförande av dessa studier och väljer därför att senarelägga tidpunkten för kapitalanskaffning, så att nya resultat kan ingå i ett beslutsunderlag för investerare i Bolaget. Positiva testresultat innebär att Bolaget med gott förtroende kan fortsätta med sin forskningsplan. Dessa data kommer också att vara starkt bidragande till ett ökat intresse från externa parter, vilket underlättar fortsatt finansiering.  Negativa testresultat innebär att ytterligare studier måste göras för att verifiera teknologin på en grundläggande nivå. Detta kan försvåra fortsatt finansiering.  Kommande kapitalbehov Bolaget har likvida medel som under gällande budget och studieplan medger drift fram till kommande halvårsskifte. Kommentar till kapitalbehov Givet positiva testresultat under andra kvartalet, bedöms kapitalbehovet därefter vara 15-20 MSEK fram till årsskiftet 2019, för att genomföra fortsatta studier enligt plan. Vid negativa testresultat uppskattas kapitalbehovet vara omkring 5 MSEK för att genomföra liknande nya grundläggande studier.

Redwood Pharma genomför företrädesemission och tar viktigt steg att säkra ytterligare finansiering

Styrelsen för Redwood Pharma AB (publ) (”Redwood Pharma” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2017, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 6,75 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 6 - 23 april 2018. De 525 000 aktier som styrelsen beslutade att emittera den 9 mars 2018 berättigar till deltagande i Företrädesemissionen. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 15,8 mkr före emissionskostnader. Emissionen är inte säkerställd genom teckningsförbindelser eller garantiavtal. Vidare har styrelsen ingått ett sk ”term sheet” med Formue Nord Markedsneutral A/S, ett fristående danskt kapitalförvaltningsföretag (”Formue Nord”). Överenskommelsen innebär att Formue Nord över en 20-måndersperiod åtagit sig att teckna konvertibler för upp till 15 mkr, i enskilda trancher om 1,0 mkr vardera. Redwood har förbundit sig att ropa av minst tre (3) sådana trancher. Konvertiblerna kan konverteras till aktier med nio (9) procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton handelsdagar som föregår det datum då Formue Nord har skickat en begäran om konvertering. Dagar där Formue Nord står för tjugo (20) procent eller mer av handeln i Redwood-aktien skall dock inte ingå i beräkningen. Konvertering måste ske inom tolv (12) månader från avrop. För varje tretal aktier som konverteras erhåller Formue Nord en teckningsoption, som var och en berättigar Formue Nord att under en period av tre år teckna en ny aktie till 130 procent av konverteringskursen. En startavgift om fem (5) procent av den avtalade faciliteten på 15 mkr skall erläggas med nyemitterade aktier i samband med första konvertering. Överenskommelsen innebär att parterna kommit överens om de huvudsakliga villkoren för kreditfaciliteten och avser nu att snarast ingå juridiskt bindande avtal. Vidare förutsätter finansieringslösningen att årsstämman i Redwood Pharma beslutar om ett bemyndigande till styrelsen som möjliggör denna. Bakgrund och motivRedwood Pharmas första projekt är utveckling av ett läkemedel, RP101, mot måttlig till svår kronisk ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet. Läkemedlet använder drug delivery-plattformen IntelliGel®, som kontrollerar frisättningen av aktiva substanser. Genom att använda IntelliGel kan Redwood Pharma med stor sannolikhet även förbättra doseringen hos andra etablerade och nya läkemedel. Redwood Pharma fokuserar på formulering och tidig klinisk utveckling. Intäkter genereras genom licensavtal med läkemedelsbolag som har intresse av Redwood Pharmas läkemedelsprojekt och av IntelliGel. Nästa steg för Bolaget är en klinisk fas II-studie av RP101. Syftet med Företrädesemissionen och överenskommelsen med Formue Nord är att tillföra finansiella medel för att kunna genomföra den planerade studien samt att driva verksamheten vidare. Villkor i FöreträdesemissionenFöreträdesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med högst 2 337 581 stycken till högst 11 687 908 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,20 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med högst 467 516,20 kronor till högst 2 337 581,60 kronor.   Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Redwood Pharma erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 4 april 2018. Teckning ska ske från och med den 6 april 2018 till och med den 23 april 2018. Teckningskursen har fastställts till 6,75 kronor per aktie, vilket innebär att Företrädesemissionen, vid full teckning, tillför Bolaget 15,8 mkr före emissionskostnader, som bedöms uppgå till cirka 0,8 mkr. Företrädesemissionen är inte säkerställd via teckningsförbindelser eller garantiavtal. VDs kommentarer”Denna lösning säkrar tillgången till rörelsekapital fram till dess att den kliniska Fas II-prövningen av RP101 är avslutad och utvärderad” säger Martin Vidaeus, VD för Redwood Pharma. ”Lösningen är utformad så att utspädningen begränsas samtidigt som den anpassas till våra faktiska kapitalbehov. Finansieringsmodellen ger oss också flexibilitet inför eventuellt uppkommande nya affärsmöjligheter kring vår drug delivery-plattform IntelliGel. Denna finansieringslösning blir också totalt sett mer kostnadseffektiv då vi exempelvis gjort bedömningen att vi mot bakgrund av överenskommelsen om en kreditfacilitet inte behöver handla upp emissionsgarantier”. ”Vi tror oss ha kunnat säkerställa hela kapitalbehovet antingen genom en emission eller genom en kreditfacilitet. En kombination av de två alternativen innebär dock att vi dels kan begränsa utspädningen, dels, mot bakgrund av den senaste tidens kraftigt ökande intresse för vår verksamhet, kan erbjuda befintliga och nytillkommande aktieägare att teckna aktier. Förhoppningsvis ökar även ägarspridningen, vilket vi tror kommer att gynna den fortsatta handeln i vår aktie”, avslutar Martin Vidaeus. Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2018) 29 mars                            Sista dag för handel med Redwood Pharma-aktien med rätt att erhålla teckningsrätter 3 april                                Första dag för handel i Redwood Pharma-aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter 4 april                                Avstämningsdag för rätt att teckningsrätter i Företrädesemissionen 5 april                                Beräknat datum för offentliggörande av prospekt 6 april                                Teckningsperioden inleds 6 april                                Handel med teckningsrätter inleds 6 april                                Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds 19 april                              Handel med teckningsrätter avslutas 23 april                              Teckningsperioden avslutas 26 april                              Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen Registrering av Före-     Handel med BTA avslutasträdesemissionen Till följd av tidplanen för Företrädesemissionen har styrelsen beslutat att senarelägga årsstämman till onsdagen den 30 maj 2018 kl 16.00 i Stockholm. Delårsrapport för perioden den 1 januari – 31 mars 2018 kommer offentliggöras samma dag. RådgivareEminova Fondkommission AB (www.eminova.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare i samband med emissionen.

Beslut av Nordeas årsstämma 2018

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2017 och beslutades om utdelning om 0,68 euro per aktie med den 19 mars 2018 som avstämningsdag för utdelningen. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017. Nigel Hinshelwood och Torbjörn Magnusson valdes till nya styrelseledamöter. Årsstämman godkände fusionsplanen med Nordea Holding Abp, vilket är ett av villkoren för att genomföra fusionen mellan bolagen varigenom moderbolagets säte flyttar till Helsingfors. Val av styrelseBjörn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen och Maria Varsellona omvaldes till styrelseledamöter och Nigel Hinshelwood och Torbjörn Magnusson valdes till nya styrelseledamöter till nästa årsstämma. Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens ordförande. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Lars G Nordström till styrelsens vice ordförande samt informerades om att följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola, Dorrit Groth Brandt, Gerhard Olsson (suppleant) och Hans Christian Riise. Val av revisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma. ArvodeÅrsstämman beslutade om oförändrat arvode åt styrelsens ledamöter med 294 600 euro åt ordföranden, 141 300 euro åt vice ordföranden och 91 950 euro åt övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens drift- och regelefterlevnadsutskott, revisionsutskott och riskutskott ska därutöver utgå med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga ledamöter och för arbete i styrelsens kompensationsutskott med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå. Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning. Inrättande av valberedningÅrsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea den 30 september 2018. Emission av konvertiblerStyrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet ska kunna ökas med maximalt tio procent av aktiekapitalet. Emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna. Förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsenÅrsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier för att underlätta värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga det lägre av antingen 0,1 procent av samtliga aktier i Nordea eller 10 procent av Nordeas överskjutande kärnprimärkapital. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavareÅrsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (koncernchef, ställföreträdande koncernchef och övriga medlemmar av koncernledningen). Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta målen så att Nordea kan bli en ”great European bank”. Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett Executive Incentive Programme 2018 (GEM EIP 2018), med i förväg överenskomna mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. Utfallet från GEM EIP 2018 kommer att baseras på styrelsens bedömning av utfallet av de i förväg överenskomna målen. Utfallet från GEM EIP 2018 betalas över en femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas totalavkastning TSR (exklusive utdelning under uppskjutandeperioden) samt förfoganderestriktioner enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är relevant. GEM EIP 2018 har en resultatmätningsperiod om ett år och utfallet ska inte överstiga den fasta lönen. De ledande befattningshavarna har erbjudits liknande program sedan 2013. Godkännande av fusionsplan mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Holding AbpÅrsstämman godkände fusionsplanen mellan Nordea och Nordea Holding Abp, vilket är ett av villkoren för att genomföra fusionen mellan bolagen varigenom moderbolagets säte flyttar till Helsingfors. Övriga villkor för fusionens genomförande förväntas vara uppfyllda senast det planerade datumet för fusionen den 1 oktober 2018. Årsstämmans beslut gäller tills dess fusionen registreras av den finska Patent- och registerstyrelsen, då Nordea Bank AB (publ) upplöses. Därför kommer motsvarande beslut som de beslut som har fattats vid dagens årsstämma och som är avsedda att gälla fram till nästa årsstämma även att fattas i Nordea Holding Abp inför fusionen, i den mån besluten kan fattas enligt finsk lag. På så sätt säkerställs kontinuiteten i verksamheten och god bolagsstyrning fram till den ordinarie bolagsstämman 2019. För ytterligare information:Claes Eliasson, tf chef för extern kommunikation, tel 072 141 67 12Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

Ett svagt kvartal i en marknad i förändring

Kvartalet har präglats av en marknad i förändring där försäljningen i fysiska butiker (HUI) backar -6,4 %. Det kalla vintervädret har gjort det svårt att få igång försäljningen av vårsäsongens sortiment. MQ-koncernen gör ett svagt kvartal försäljningsmässigt, men redovisar en stabil bruttomarginal samt en mycket god kostnadskontroll. Andra kvartalet (december 2017-februari 2018) ·  Nettoomsättningen uppgick till 448 MSEK (496), en minskning med 9,7 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 10,9 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 6,4 procent enligt HUI). ·  Bruttomarginalen uppgick till 50,6 procent (51,0).  ·  Rörelseresultatet uppgick till -4 MSEK (14), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -1,0 procent (2,8).  ·  Periodens resultat uppgick till -3 MSEK (10), vilket motsvarar -0,09 SEK (0,29) per aktie efter utspädning. ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 26 MSEK (71).  Första halvåret (september 2017-februari 2018) ·  Nettoomsättningen uppgick till 877 MSEK (930), en minskning med 5,7 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med 6,7 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med 4,3 procent enligt HUI). ·  Bruttomarginalen uppgick till 56,2 procent (56,6).  ·  Rörelseresultatet uppgick till 31 MSEK (56), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,6 procent (6,0). ·  Periodens resultat uppgick till 24 MSEK (42), vilket motsvarar 0,68 SEK (1,21) per aktie efter utspädning. ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 20 MSEK (61). För ytterligare information, vänligen kontakta:Christina Ståhl, VD och Koncernchef: 031-3888010Tony Siberg, vVD och CFO: 031-3888401 Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 07:15 CET.

CLS och Toronto General Hospital, Kanada, genomför klinisk studie avseende bildstyrd FLA-behandling av prostatacancer

Clinical Laserthermia Systems ABs (publ) TRANBERG®|Thermal Therapy System och tillhörande engångsprodukter kommer att ingå i en klinisk studie, avseende MR-bildstyrd FLA-behandling av prostatacancer, som initierats av Toronto General Hospital i Toronto, Kanada. Studien omfattar 25 patienter och har erhållit etiskt godkännande samt godkännande från Health Canada. Den kommer att inledas under april 2018 och pågå i 24 månader. Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och effekt vid behandling av prostatacancer med MR-bildstyrd fokal laserablation. -  Det är glädjande att Toronto General Hospital valt våra produkter för sin kliniska studie. Vi kommer att på ett systematiskt sätt få tillgång till viktig data för hur våra produkter presterar inom MR-bildstyrd fokal laserablation. Studien omfattar män med prostatacancer i tidig fas, som ännu inte genomgått strålbehandling eller hormonbehandling, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. Studien vid Toronto General Hospital genomförs på initiativ av sjukhuset. CLS kommer att låna ut TRANBERG-systemet och stå för kostnader för de engångsprodukter som används vid varje behandling. I samband med att studien vid Toronto General Hospital startar har CLS beslutat att stänga den studie avseende imILT®-behandling av prostatacancer, som bolaget bedrivit vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö, men där det på grund av resursbrist inte varit möjligt att genomföra några behandlingar. -  Inom prostatacancer kommer vi nu att koncentrera våra resurser på FLA-behandling och fortsätta etablera TRANBERG-systemet inom denna behandlingsmetod, där USA och Kanada är stora marknader. Det utesluter inte att imILT® på sikt också kan vara intressant för denna cancertyp, men vi ser ett värde i att bygga vidare på de aktiviteter vi har i USA och utnyttja möjligheten att vidare etablera TRANBERG-systemet för FLA-behandling av tidiga prostatacancer, säger Lars-Erik Eriksson.  Toronto General Hospital kommer att registrera studien på clinicaltrials.gov. Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl 09:10.

Tillförs ca 8 MKR genom en riktad emission

· Emissionen omfattar 7 272 727 nya aktier riktade mot UCCU DK och partners med långsiktigt intresse i SensoDetects utveckling, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget genomför en riktad emission istället för en företrädesemission av tids- och kostnadsbesparingsskäl, något som förväntas gynna alla aktieägare.  · Teckningskursen var 1,10 kronor och sattes baserad på dagskurs per beslutsdag med hänsyn tagen till kursens utveckling och likviditeten i aktien under en 30 dagar period.  · Det totala emissionsbeloppet uppgår till 8 MSEK och har därmed inte föranlett krav på upprättande av prospekt.  · Kostnaden för emissionen beräknas uppgå till cirka 250 000 kronor, varav hälften i aktier och resterande avser konsultarvoden.   Bakgrund och motiv   Den riktade emissionen genomförs för att stärka SensoDetects finansiella ställning och tillföra rörelsekapital. Bolaget kommer efter emissionens registrering att ha sammanlagt 30 977 754 aktier, och aktiekapitalet ökas därmed med 1 236 364 kronor. Emissionen medför en spädningseffekt om ca 15 % för befintliga aktieägare. Det kapitaltillskott som emissionen innebär påverkar Bolagets framtida marknadsintroduktion och kan påskynda försäljning och kostnader för rörelsefinansiering tryggas för lanseringen av nya BERA 3.0. UCCU är ett danskt corporate finance bolag som är registrerat hos det danska Finanstillsynet (motsvarande FI). UCCU har med partners ett intresse för investeringar inom bland annat med-tech, som är en stark sektor i Danmark, och är en positiv samarbetspartner för SensoDetect som ser spridning utanför Sverige som mycket positivt. Marknaden för SensoDetects system är global och långsiktiga internationella och nationella investerare är positivt för bolagets aktie och handeln i densamma. Emissionen ger handlingsfrihet för SensoDetects genom säkring av kapital för en 12 månaders period även om förväntade intäkter skulle försenas. Detta har föranlett styrelsen att ta detta beslut för att tydligt och snabbt visa stabilitet för kommande 12 månader även om man räknar med att lanseringen av BERA 3.0 skall medföra positiva resultat. Styrelsen har därför ansett att en riktad emission kan öka takten av introduktion på marknaden samtidigt som man säkerställer bolagets behov av kapital och samtidigt avfärda eventuella frågetecken på ett för alla parter kostnadseffektiv och tryggt sätt.   ”Sensodetect går in i en ny fas med lansering av nya BERA 3.0 och med tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets helårsresultat”, säger Johan Olson, VD, Sensodetect. 

NeuroVive presenterar vid den andra årliga H.C. Wainwright NASH Investor Conference

Potentialen i Neurovives NASH-program har bedömts som hög och företaget har valts ut som presentatör vid den prestigefyllda H.C. Wainwright NASH Investor Conference. Den andra upplagan av konferensen samlar investerare, samt företag inom bioteknik, läkemedel och diagnostik som är aktiva inom utveckling av NASH-behandlingar, liksom välrenommerade NASH opinionsbildare. En direktsänd webcast av presentationen kan ses här: http://wsw.com/webcast/hcw3/nvp/ Om NV556 NV556 är en läkemedelskandidat med en direktverkande anti-fibrotisk verkningsmekanism och riktar in sig på NASH-patienter vars sjukdom har utvecklats förbi det inledande metabola stadiet, som kännetecknas av fettinlagring och inflammation i levern. NV556 är en potent cyklofilinhämmare ur NeuroVives substansklass sangamider. NV556 har genomgått omfattande preklinisk utveckling, har gynnsamma allmänna läkemedelsegenskaper och bekräftad anti-fibrotisk effekt i flera experimentella modeller av NASH. Bolaget har accelererat utlicensieringsaktiviteterna för NV556 med målsättningen att nå ett partnerskapsavtal under 2018. Om NVP022 NVP022 riktar in sig på de metabola komponenterna i NASH genom att delvis frikoppla (uncouple) energirelaterade funktioner och tar därmed bort överflödigt fett som lagrats i levern. NVP022 riktar sig mot de metabola komponenterna i NASH genom att använda milda, leverinriktade protonophorer för att öka energiförbrukningen, ta bort överflödig fettlagring i levern och därigenom motverka sjukdomsprocesserna vid NASH. NeuroVive utvärderar för närvarande substanser med utgångspunkt i att kunna välja en läkemedelskandidat under 2018. Om NASH Fettinlagring i levern, inflammation och fibros är symtom på NASH - ett tillstånd som kan leda till skrumplever eller levercancer (hepatocellulär cancer). Uppskattningsvis 20% av världsbefolkningen lider av icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) och 20% av NAFLD-befolkningen lider av icke-alkoholorsakad steatohepatit (NASH). Det finns en stark koppling mellan NASH och andra metabola syndrom, såsom diabetes och fetma. För närvarande finns inga registrerade behandlingar för NASH, men med behandlingar på väg förväntas den globala NASH-marknaden överstiga 25 miljarder dollar år 2026. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 11:00. För mer information, kontakta: Daniel Schale, kommunikationsdirektör +46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel) info@neurovive.com, www.neurovive.com Om NeuroVive   NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). 

Ökad omsättning under februari

– Vi är glada över att omsättningen har ökat varje månad sedan den globala lanseringen och vi har goda förhoppningar om att så kommer att vara fallet även kommande månader, säger VD Pär Hultgren.Totalt har ungefär 98 900 iOS- och Androidanvändare installerat WHM under februari månad. Av dessa är ungefär 44 600 från Nordamerika och de resterande i huvudsak från Europa, där Sverige och Tyskland med 9 300 respektive 11 600 ligger i topp. I Ryssland har 6 050 användare installerat spelet. Av de totalt 98 900 installationerna var 21 400 av dem organiska och kostnaden för marknadsföring uppgick till ungefär 450 000 SEK.– Både antalet nedladdningar och kostnaden för de nya användarna är positiva. Vi arbetar vidare med att förbättra spelets retention, inte minst dag 1 och dag 7 men också längre in i spelet. Vi tror att ett rikare spel med fler funktioner i spelet så som den utlovade Social League, som nu går in i ett skede av intern testning, kommer att bidra till ökad retention. Med de positiva februarisiffrorna som grund har vi ökat och intensifierat marknadsföringen av WHM under mars månad, avslutarPär Hultgren.Ungefärlig användardata för perioden 1 till 28 februari 2018, Android och iOS  Antal nedladdningar: 98 900 stycken Omsättning under februari: 1 400 000 SEK Marknadsföringskostnader: 450 000 SEK Andel av totala antalet användare som genomfört köp: 4,6 procent On-boarding: 83 procent Retention dag 1: 33 procent Retention dag 7: 17 procent Retention dag 14: 14 procent Genomsnittlig tid i applikationen per användare per dag: 30 minuter Dagliga aktiva användare 180201: 25 000 stycken Dagliga aktiva användare 180228: 33 500 styckenPresenterad data om andelen användare som genomfört köp liksom dagliga aktiva användare räknar även in de användares som registrerats före den 1 februari 2018. De som tar del av siffrorna bör också beakta att användare som inkommit i början av februari spenderat mer tid i applikationen än de som registrerat sig i slutet. Siffrorna baseras på en avrundad växelkurs 8,20 SEK/1 USD.KORT OM GOLD TOWN GAMESGold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och  använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Cumbria polisdistrikt i Storbritannien implementerar nästa generations ledningssystem från Saab

Lednings- och kommunikationssystemet SAFE är en heltäckande lösning för ledning och styrning av polisverksamhet och kommer att användas över hela Cumbria (ett grevskap i nordvästra Storbritannien) för hantering av alla incidenter som rapporteras av allmänheten via samtal till larmnumren 999 och 101, e-post och webbchat. Dessutom kommer lösningen att integreras med Storbritanniens nya radionätverk Airwave and Emergency Services Network (ESN) och användas för resursfördelning i polisens sambandscentraler. Poliser på fältet kommer att kunna se och uppdatera incidentdetaljer samt inhämta och dela information via en mobilapplikation som SAFE-systemet omfattar. -  SAFE kommer att minska IT-komplexiteten för Cumbrias polisdistrikt och användarna kommer att kunna ta bättre grundade och snabbare beslut tack vare en effektiv samordning av arbetsflöden. Som ett resultat av detta kommer SAFE att bidra till minskade kostnader, förbättrad operativ verksamhet och att polisstyrkan kan erbjuda bättre tjänster till allmänheten. Saab har lång erfarenhet av samarbete med räddningstjänster och vi är stolta över att den teknologi och kapacitet som finns i SAFE ännu en gång kommer att användas i Storbritannien, säger Jessica Öberg, chef för Saabs affärsområde Industrial Products and Services. -  Med SAFE kommer Cumbrias polisarbete att förbättras avsevärt och vi ser fram emot att arbeta med Saab. Våra många olika befintliga system har begränsade utvecklingsmöjligheter och med den nya teknik som SAFE innebär kommer vi kunna bidra till ett tryggare liv för invånarna i Cumbria. Med SAFE får vi koll på nuläge, kan prioritera resurser och vara på rätt plats vid rätt tillfälle - något som efterfrågas av allmänheten. Jag ser fram emot att integrera SAFE i vår verksamhet och komma igång under nästa år, säger Peter McCall, Cumbria polisdistrikts poliskommissarie. Saab har cirka 300 anställda i Storbritannien fördelade på fem kontor. Det är avdelningen som arbetar med säkerhetslösningar för allmänheten (Public Safety) som levererar SAFE-lösningen. Leverans kommer att ske under 2018 och vara färdigt inför introduktionen av Storbritanniens nya radionätverk ESN. Integrationen med ESN genomförs av Saabs team för programvaruutveckling som är baserat i Centre for Digital Innovation i Hull, Storbritannien. Cumbrias polisdistrikt är det fjärde distriktet som stegvis övergår från flera äldre system till Saabs moderna lednings- och kommunikationslösning. SAFE har utvecklats i samarbete med räddningstjänsterna och är i drift i över 30 ledningscentraler i Storbritannien, Europa och USA. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Sista dag för handel med BTU den 19 mars 2018

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Minesto AB till 4 992 005,50 SEK fördelat på 99 840 110 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Teckningskurs och teckningsperiod för teckningsoption av serie TO 2 En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Minesto AB till en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie under perioden 11 januari till och med 8 februari 2019. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 tillförs bolaget cirka 45,3 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO 2 kommer aktiekapitalet i Minesto AB att uppgå till 5 315 754,75 SEK, fördelat på 106 315 095 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK. Rådgivare Under företrädesemissionen har Stockholm Corporate Finance AB varit bolagets finansiella rådgivare. MAQS Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare. För mer information, vänligen kontakta Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 13:00 CET. Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Ahlsell AB publicerar årsredovisningen för 2017

Ahlsell, den ledande nordiska distributören av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter, har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida. Johan Nilsson, VD och koncernchef säger: ”Det är med stolthet och glädje jag tänker tillbaka på 2017. Ahlsell fyllde 140 år och det visade sig också bli det hittills mest framgångsrika året i vår historia. Framgångsrika strategiska initiativ, förvärv och goda marknadsförutsättningar gjorde att vi 2017 lyckades uppnå en total omsättningstillväxt på 12%. Av denna var 9% organisk. Det visar på att våra kunder uppskattar Ahlsell och att vi lyckas uppfylla vårt kundlöfte; vi gör det enklare att vara proffs.” Årsredovisningen finns tillgänglig på www.ahlsell.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/ För ytterligare information kontakta:Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 500 medarbetare, över 220 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs! Denna information är sådan som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2018 kl.15:00 CET.

Saab tar emot order om underhåll av flygsäkerhetsmateriel

Flygsäkerhetsmateriel delas in i flygplansbunden och personburen utrustning. Inom ramen för avtalet ska Saab, som auktoriserad underhållsorganisation, leverera både förebyggande och avhjälpande underhåll på materiel inom båda kategorierna, som exempelvis nödsändare och olika typer av flytvästar. Avtalet omfattar även tekniska tjänster i form av utredningar, försöksverksamhet och teknikinformation. -       Arbetet kommer i första hand att utföras på våra produktionsorter Linköping och Arboga, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support and Services. Grundavtalet sträcker sig över tre år, 2018-2020. Det innehåller även en option på ytterligare två år, liksom en option för stöd vid kris eller krig. Under avtalstiden avropar FMV och Försvarsmakten tjänsterna löpande enligt varje enskilt uppdrags förutsättningar. -       Saab har en lång tradition av att leverera tjänster till FMV inom det här området och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete, säger Ellen Molin. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Korrigerad intjäningsförmåga

Heimstaden är ett mycket transaktionsaktivt fastighetsbolag med många avtalade förvärv. Dessvärre medförde några sent framflyttade tillträden, gällande avtalade förvärv, att vår beräkningsmodell för aktuell intjäning blev felaktigt uppdaterad varpå att vår offentliggjorda intjäningsförmåga i Bokslutskommunikén blev felaktig.  Bilagt återfinns vår korrigerade intjäningsförmåga. Vi vill ännu en gång förtydliga att vår intjäningsförmåga ej är en prognos för innevarande år eller de kommande 12 månaderna utan är endast att betrakta som en teoretisk ögonblicksbild och presenteras enbart för illustrationsändamål. Aktuell intjäningsförmåga tar sin utgångspunkt i de fastigheter som ägs per 31 december 2017 och dess finansiering varvid aktuell intjäningsförmåga illustrerar den intjäning på årsbasis som Heimstaden har härefter. Transaktioner med tillträde efter den 31 december är därmed inte inkluderade i beräkningen. Således ingår inte de under 2017 aviserade förvärven, med tillträde efter 2017-12-31, uppgående till ca 7,9 mdkr med tillhörande kontrakterade investeringar/byggprojekt om 2,8 mdkr, totalt 10,7 mdkr. Ej heller ingår, de under 2018, avtalade och aviserade förvärven om ca 11,3 mdkr.  För ytterligare information, kontakta: Magnus Nordholm, vVD                                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com Carl-Fredrik Streiby, Ekonomidirektör                0763-93 78 69 carl-fredrik.streiby@heimstaden.com Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018 kl. 16:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF.