Kommuniké från årsstämma i AcouSort AB (publ)

Resultatdisposition Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Vid stämman beslutades härutöver om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att inget arvode skall utgå till styrelsen. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Val av styrelse och revisor Stämman beslutade att Thomas Laurell, Sven Martin Linde, Stefan Scheding och Annelie Sylvén Troedsson omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman omval av Sven Martin Linde. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår. Beslut om ändring av bolagsordningen  Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående: +-----------------------+------------------------------------------------------+|Nuvarande lydelse |Beslutad lydelse |+-----------------------+------------------------------------------------------+|§ 6 StyrelseStyrelsen |§ 6 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fyra och ||skall bestå av lägst |högst åtta ledamöter med lägst noll och högst tre ||tre och högst åtta |suppleanter. ||ledamöter med lägst | ||noll och högst tre | ||suppleanter. | |+-----------------------+------------------------------------------------------+|§ 8   Kallelse till |§ 8   Kallelse till bolagsstämmaKallelse till ||bolagsstämmaKallelse |bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post||till bolagsstämma skall|- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att||alltid ske genom |kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. ||annonsering i Post- och|Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra ||Inrikes Tidningar och |skall annonsering istället ske genom Dagens ||på bolagets webbplats. |Industri.Bolagsstämman kan, förutom på den ort där ||Att kallelse skett |styrelsen har sitt säte, hållas i Malmö kommun. ||skall annonseras i | ||Svenska Dagbladet. Om | ||utgivningen av Svenska | ||Dagbladet skulle | ||upphöra skall | ||annonsering istället | ||ske genom Dagens | ||Industri. | |+-----------------------+------------------------------------------------------+|§ 12 |§ 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara ||AvstämningsförbehållDen|registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen ||aktieägare eller |(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring ||förvaltare som på |av finansiella instrument (avstämningsförbehåll). ||avstämningsdagen är | ||införd i aktieboken och| ||antecknad i ett | ||avstämningsregister, | ||enligt 4 kap. lagen | ||(1998:1479) om | ||kontoföring av | ||finansiella instrument | ||eller den som är | ||antecknad på | ||avstämningskonto enligt| ||4 kap. 18 § första | ||stycket 6 – 8 nämnda | ||lag, ska antas vara | ||behörig att utöva de | ||rättigheter som framgår| ||av 4 kap. 39 § | ||aktiebolagslagen | ||(2005:551). | |+-----------------------+------------------------------------------------------+ Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner  Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2017. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Lund i juni 2017 AcouSort AB (publ) STYRELSEN

Shortcut Post får beställningar värda 2 Mkr och utser Pia Berglund till VD

Beställningarna om ca 2 Mkr avser efterbearbetning och kommer från svenska produktionsbolag. Produktion väntas pågå mellan Q2 och Q4 2017, med en relativt jämn fördelning mellan kvartalen. De nya beställningarna, tillsammans med den höga orderingången i bolaget de senaste månaderna, innebär att Shortcut Post förväntas öka sin omsättning med omkring 50% under 2017. 2016 omsatte bolaget 8 Mkr. Pia Berglund har tidigare haft en befattning som produktionschef i bolaget sen 2012 och kommer dessförinnan från produktionsbolaget Eyeworks. Hon efterträder Anders Brinck, som kommer att lägga ytterligare fokus på rollen som koncernchef. Pia utsågs även till styrelsesuppleant i SMG vid årsstämman den 23 maj. - Det är jätteroligt att ha fått den här möjligheten att driva och utveckla arbetet vi redan påbörjat på Shortcut Post. Min vision är att bygga Stockholms mest efterfrågade efterbearbetningsbolag. Jag vill samla på mig de bästa teamen i branschen för att kunna ge våra kunder bästa möjliga kvalitet, säger Pia Berglund, som tillträder som VD för Shortcut Post den 1 augusti 2017. - Pia har varit en viktig drivkraft bakom Shortcut Posts starka tillväxt. Tillsammans med vårt fantastiska team har hon på kort tid byggt upp Shortcut Post som en viktig och välrenommerad spelare på den svenska efterbearbetningsscenen, säger Anders Brinck, VD, Shortcut Media Group.  Om Shortcut Post Shortcut Post är specialiserade på postproduktion och arbetar inom bl.a. webb- och linjär-TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio. Postproduktion är ett samlingsbegrepp som omfattar allt arbete som utförs mellan det att en inspelning är färdig tills dess att en färdig produktion levereras.  Om Shortcut Media Group Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende och mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, animerad film, promos samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av Bond Street Film, Oddway Film, Shortcut Post, Good Motion, Shortcut Film samt Shortcut Graphics. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget. Under 2016 uppvisade Shortcut en omsättningstillväxt om 229% samt en rörelsemarginal på 9%. Shortcuts bokslutsfilm för 2016 finns att se här: https://vimeo.com/206008644.  För ytterligare information vänligen kontakta: VD Anders Brinck anders.brinck@shortcutmedia.se  Tel: 076-949 66 99 Denna information är sådan som Shortcut Media Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017.

Världspremiär för nya Volkswagen Polo

Nyckelfakta – nya Polo i korthet  · Den 6:e generationen av Polo kör vidare i succémodellens framgångsrika spår: Med fler än 14 miljoner sålda exemplar hör Polo till en av de allra mest framgångsrika i sin klass. · Nya Polo är större än någonsin: På längden mäter den 405,3 cm. Hjulbasen har förlängts med 94 mm för att fullända åkkomforten.   · Mer utrymme: Nya Polo bjuder på mer plats för alla i bilen. Bagageutrymmesvolymen har utökats med 25 % till 351 liter.   · Spelar i en högre teknisk division: Med Front Assist, Blind Spot Detection, ACC och LED-strålkastare som i Golf-klassen. · Första Polon med digitala instrument: Polo är först ut med den andra generationen av Volkswagens digitala instrumentering Active Info Display.    · Design som lockar: Nya Polo utmärker sig med en karismatisk design.   · Precis som man själv vill ha den: De svenska modellversionerna Polo, Polo GT och Polo GTI samt olika paket och tillval ger massor av valmöjligheter.    · Bred färgpalett: Många olika lacker och flera kulörer för instrumentpanelen.   · Gasdrift en nyhet: Motorerna på den svenska marknaden levererar från 90 till 200 hk. Ny Polo-motor är en TGI (fordonsgasdriven) på 90 hk.  · Lanseringen: Nya Polo lanseras på den svenska marknaden i höst. Förförsäljningen beräknas starta vid månadsskiftet juli/augusti. En Polo som bjuder på framtiden redan i dag6:e generationen. Nu premiärvisas en helt ny generation av bästsäljaren Polo. Den har en helt ny design utvändigt, är betydligt mycket rymligare invändigt och har också konstruerats om in i minsta detalj, med digitalt inriktad förarplats, effektiva TSI (bensin), TGI (fordonsgas) och TDI (diesel) -motorer och en lång rad förarassistanssystem som tidigare endast kunde hittas i större Volkswagen-modeller.– Polo är en ung och fräsch bil. Den kombinerar karisma med effektiv teknik. Ingen annan bil erbjuder så mycket plats för sin storlek. Det här gör att vår Polo intar förstaplatsen bland småkompaktbilarna, en tätposition den kommer att behålla, säger Herbert Diess, chef för märket Volkswagen.Nya Polo river klassgränsernaDigitala instrument, nya informations- och assistanssystem. Frank Welsch, styrelseledamot för utveckling av märket Volkswagen:– Nya Polo för in kompaktklassen i framtiden. Gott om plats tack vare MQB-arkitekturen, hållbara drivkällor som den fordonsgasdrivna TGI-motorn, världspremiären för den nya generationen av Active Info Display, de senaste infotainmentsystemen och de förutseende förarassistanssystemen: allt detta är kvalitéer som får denna Volkswagen-modell att riva de traditionella gränserna mellan klasserna.Mycket större invändigt, lika kompakt utvändigtPolo bjuder hela tiden på mer komfort. Denna den 6:e generationen av Polo har vuxit – alla de viktigaste måtten är större än på den förra versionen. Detta har resulterat i ett kupéutrymme som blivit mycket större och att bagageutrymmesvolymen har utökats från 280 till 351 liter. Trots detta är den lika kompakt på utsidan – och lika pigg.Det är intressant att jämföra den med den 4:e generationen av Golf (som byggdes fram till 2003) och sålde i miljonupplagor. Jämförelsen visar att Polo anpassat sig efter att människor blivit längre, men också att den utnyttjar det tillgängliga utrymmet i kupén på ett ännu effektivare sätt.Nya Polo, som mäter 405,3 cm på längden, är något kortare än den fjärde generationen av Golf men har längre hjulbas (+53 mm) och större plats för både föraren, passagerarna och bagaget (21 liter större). En jämförelse av de viktigaste måtten: +-------------------+------------------+-----------------+-----------------+|Alla data i mm |Polo gen 6 (2017) |Polo gen 5 (2009)|Golf gen 4 (1997)|+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+|Längd |4.053  |3.972 |4.149 |+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+|Bredd (exkl. |1.751  |1.682 |1.735 ||sidobackspeglar) | | | |+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+|Höjd |1.446  |1.453 |1.439 |+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+|Hjulbas |2.564  |2.470 |2.511 |+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+|Spårvidd, fram |1.525  |1.463 |1.513 |+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+|Spårvidd, bak |1.505  |1.456 |1.494 |+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+|Fri höjd invändigt,|1.019  |1.004 |1.014 ||fram | | | |+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+|Fri höjd invändigt,|964  |943 |955 ||bak | | | |+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+|Bagageutrymmesvolym|351  |280 |330 |+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+ Designen följer tidsandanKristallklar karisma. MQB-arkitekturen har en mycket stor positiv effekt på bilens proportioner, och därmed också på designen. Klaus Bischoff, chefsdesigner för Volkswagen, förklarar:– De avsevärt mycket bättre proportionerna lägger grunden för ett fullvuxet, kaxigt utseende för den 6:e generationen av Polo – karismatiskt, progressivt, modernt och gemytligt. Vi har systematiskt arbetat med omstruktureringen av dimensionerna för att bygga en kompakt och attraktiv bil.Så här beskriver Klaus målsättningarna med detta projekt: Alla Polo-versionerna skulle göras sportigare, starkare, fräschare, mer kraftfulla och mer karismatiska. När han nu betraktar nya Polo, summerar Volkswagens chefsdesigner det hela så här:– Man kan genast se att denna Volkswagen är originalet i sin klass, men också att den är av en helt ny generation. En Polo med en uttrycksfull design som gör denna kompakta modell – nu endast som 4-dörrars – sportigare, mer renodlad och helt unik i Volkswagens modellutbud. Det här är en bil som ligger helt rätt i tiden, både utseendemässigt och tekniskt.Många möjligheter för att få bilen just som man vill ha denTre utrustningsversioner och flera paket. På den svenska marknaden kommer Polo, precis som tidigare, att erbjudas i de tre modellversionerna ”Polo”, ”Polo GT” och Polo GTI”. Nya Polo kommer dessutom att erbjudas med designpaketet R-Line som gör bilen ännu mer dynamisk med utrustning som 16"-lättmetallfälgarna ”Sebring”, en stor och sportig stötfångare fram, kromprydd diffusor bak och en tuff takspoiler. R-Line-paketet smyckar Polo med svarta tröskellister som ger bilen ett intryck av att ligga pressad mot vägbanan. Med R-Line-paketet uppgraderas också interiören – helt och hållet, och det till en mycket överkomlig merkostnad. Flera Sverige-anpassade utrustningspaket såsom dragpaket, pluspaket, komfortpaket och mediapaket kommer också att erbjudas till nya Polo. Bland tillvalen kan en 300 Watt stark ljudanläggning från den legendariska amerikanska hörlurstillverkarens Beats (Dr. Dre) nämnas.Polo. Modellversion Polo är välutrustad och levereras med standardutrustning som LED-varselljus, Coming Home/lLeaving Home-funktion, hastighetsbegränsare, trötthetsvarnare, passagerarskyddsystemet Pre-Crash, Hill Hold Control och närområdesövervakningen Front Assist med City Emergency Brake och Pedestrian Monitoring (fotgängarigenkänning). Alla dessa system har fokus på säkerheten. Modellversionen bjuder dessutom på utrustning som infotainmentsystemet Composition Colour med 6 högtalare, air condition (manuell), sätesklädsel i stickad sammet, elektriska fönsterhissar med 1-trycksfunktion fram och bak samt en multifunktionsratt. Standard är även 15"-fälgarna ”Sassari”.Polo GT. Kunder som väljer modellversion Polo GT får dessutom bland annat mittarmstöd fram, mörkröda bakljus, dekorpanel Indium Glossy med chrompaket, komfortsportstolar och 16"-fälgarna ”Las Minas”.Polo GTI. Högst upp i modellversionspyramiden tronar nya Polo GTI. Denna sportiga toppmodell drivs nu av en 2,0-liters TSI-motor på 200 hk (i förra modellen satt en 1,8 TSI på 192 hk). Den höga motoreffekten matchas av en XDS differentialbroms, ett standardmonterat sportchassi och av tillvalet Sport Select-chassi. Fram känner man direkt igen denna den kraftfullaste Polo-versionen på den specialdesignade stötfångaren med sin integrerade spoilerläpp och sitt dimljus, allt standard. Typiska GTI-kännetecken fram är den röda randen på kylargrillen, de bikakeformade luftintagsgallren och, självfallet, det snitsiga GTI-märket. En exklusiv finess som erbjuds för GTI är tillvalet LED-strålkastare med en röd så kallad winglet som designmässigt blir till en förlängning på den röda randen på kylargrillen.Bak är Polo GTI utrustad med en större takspoiler i svart högglans (mattsvart undersida), en diffusor i stötfångaren, dubbelpipigt ändrör (på vänster sida) med speciell GTI-design och (även här) ett GTI-märke. 17"-lättmetallfälgar (18" finns som tillval), tröskelbreddare och rödlackerade bromsok hör till de karakteristiska kännetecknen på bilens sidor.Även i kupén på denna 200 hk starka modellversion av Polo hittar vi unika GTI-detaljer. Ta till exempel sportstolarna med sin legendariska, skotskrutiga ”Clark”-klädsel, den läderklädda multifunktionssportratten med röda dekorsömmar, det svarta innertaket, de svarta takstolparna och den speciella GTI-växelspaksknoppen. Här hör även orienteringsbelysning till standardutrustningen.14 lacker att välja mellan. Nya fräscha färger (det finns totalt 14 lacker att välja mellan för exteriören), en rad olika fälgar (från 15 till 18 tum), instrumentpaneler i ett flertal olika dekorer och klädslar med olika mönster, gör det enkelt att sätta sin egen prägel på nya Polo.Komfort och bekvämlighet från Golf-klassen. Det är enkelt att anpassa Polo efter de egna önskemålen och den egna plånboken. Nyheter bland tillvalen är till exempel de ljusstarka LED-strålkastarna, LED-varselljus, LED-baklyktor, klimatanläggningen ”Air Care Climatronic” (komplett med luftkvalitetssensor och allergenfilter), trådlös laddning för smartphones (med induktiv anslutning till antennen som tillval) och ett av de största panoramasoltaken i sin klass (med 10 mm bredare och 20 mm längre öppning än tidigare). Ett ytterligare tillval är chassit Sport Select som har aktiva stötdämpare. Genom att välja mellan olika klädslar, färger, interiörer, fälgar och tillval, kan Polo individualiseras så mycket att den nästan blir helt unik i sitt slag. Dessutom finns det ett brett utbud av högeffektiva motorer att välja mellan.Ny fordonsgasdriven turbomotorSläpps på marknaden 2017. Nya Polo gör entré på de flesta europeiska marknaderna under 2017. På den svenska marknaden har motorerna ett effektspann på från 90 till 150 hk, alla Euro6-klassade. För första gången kommer Polo också kunna fås med en fordonsgasdriven motor – nya 1,0 TGI som har en effekt på 90 hk. Tre bensinmotorer och en dieselmotor kommer också stå till buds på i Sverige. Bensinmotorerna sträcker sig från TSI 95 hk till helt nyutvecklade 1,5 TSI EVO med cylinderavstängning (ACT) och 150 hk. Dieselversionen (TDI) har 95 hk. Alla versionerna är utrustade med stopp/start-system och ett läge för bromsenergiåtervinning. Alla motorer på den svenska marknaden, förutom TGI-motorn, kan kombineras med en DSG-växellåda med dubbla kopplingar. GTI rundar av Polo-familjen högst upp i modellversionsutbudet. Som tidigare nämnts, utvecklar TSI-motorn i Polo GTI en effekt på 200 hk.Assistanssystem från Golf och Passat i nya PoloAvancerad teknik för alla. Med nya Polo har Volkswagen satt hjul på en av världens mest avancerade kompaktbilar. Det här avspeglar sig i så avancerade finesser som till exempel den långa raden av nya förarassistanssystem, system som tidigare var reserverade enbart för Golf eller Passat. Som vi redan kunnat se levereras även grundversionen av nya Polo som standard med närområdesövervakningen Front Assist med City Emergency Brake och Pedestrian Monitoring. *Ett tillval vi känner igen sedan tidigare är den adaptiva farthållaren ACC. Denna kan nu aktiveras i hastigheter upp till 210 km/h. I kombination med en DSG-växellåda (som har dubbla kopplingar), erbjuder ACC nu också en stopp/start-funktion (för första gången med en manuell parkeringsbroms).Nya tillval för Polo är filbyteshjälpen Blind Spot Detection med Rear Traffic Alert, det halvautomatiska Park Assist-systemet som är en välkommen hjälp när man ska backa ut från parkeringsplatser samt en så kallad ”manövreringsfunktion”. Den senare skyddar automatiskt mot små, förtretliga men ofta kostsamma parkeringsskador. ”Keyless Access”-systemet (tillval) som också det är en nyhet för Polo, kan användas för att låsa upp och starta bilen på ett smidigt sätt.Ny interiör influerad av den digitala världenVärldspremiär för ny version av Active Info Display. Interiör- och HMI -avdelningarna (den senare sysslar med gränssnittet mellan människa och bil) skapade en ny interiörlayout från scratch för att kunna placera de digitala och uppkopplade displayerna och reglagen längs en linje så högt upp som möjligt för att vara optimalt synliga för föraren.När Polo lanseras, kommer den vara den första Volkswagen-modell som utrustats med den nya generationen av Active Info Display. De digitala instrumentens funktionalitet når här nya höjder – precis som grafiken är allt mycket tydligare och också enklare att använda. För första gången räcker det med en enda knapp på multifunktionsratten för att till exempel kunna växla mellan grundmenyerna.Samtidigt förses Polo också med den senaste generationen infotainmentsystem (med 6,5 till 8" stora displayer) – enheter som är inkapslade i glas och minst lika avancerade som högklassiga smartphones. Den rena, högteknologiska interiören förstärks ytterligare av en stämningsfull bakgrundsbelysning (standard i Polo GT och GTI) liksom av instrumentpanelen och dekorlister i en lång rad färger.Uppkopplad Polo. Volkswagen banar också ny väg på uppkopplingsområdet. Car-Nets App Connect-appar (med MirrorLinkÒ, Android Auto™ och Apple CarPlay™) och ”Guide & Inform” finns tillgängliga i nya Polo.Polo på den svenska marknadenLanseras i höst. I Sverige har cirka 116 000 exemplar av Polo sålts sedan 1975. Förförsäljningen av nya Polo beräknas starta vid månadsskiftet juli/augusti. Den svenska lanseringen sker i höst.

Ninni Pramdell är ny Group CFO för Cinnober

Cinnober  har rekryterat Ninni Pramdell som Group CFO för Cinnober. Hon tillträder den nya tjänsten 1 september i år. Pramdell har mångårig erfarenhet som ekonomichef inom finansiell IT. Senast kommer hon från rollen som CFO på Palette Software. Bland tidigare arbetsgivare återfinns betalningsföretaget DIBS och ORC, numera Itiviti, där hon innehaft ledande ekonomibefattningar. Pramdell har en ekonomie magisterexamen från Mälardalens högskola/Mittuniversitet. Som Group CFO kommer Pramdell ha det övergripande ansvaret för koncernens ekonomifunktion inklusive nya tillväxtområden genom Cinnobers dotterbolag. “Ninni har en gedigen och stor erfarenhet från flera internationella techbolag och jag välkomnar henne varmt till Cinnober”, säger Veronica Augustsson, vd på Cinnober. ”I och med att vi växer och utökar vår affär så behöver vi även utöka vår ekonomifunktion. Jag är mycket nöjd med att Anna-Märta Göransson fortsätter sitt uppdrag som CFO för Cinnobers ursprungliga kärnverksamhet. Med Ninni som en del av finansteamet så stärker vi oss för en fortsatt expansion inom våra spännande tillväxtsatsningar”, avslutar Veronica Augustsson. För ytterligare information, vänligen kontakta:Fredrik BacklundHead of Corporate CommunicationsCinnober Financial TechnologyTel. 073 403 12 39fredrik.backlund@cinnober.com (fredrik.backlund@cinnober.com%20) Om Cinnober Financial TechnologyCinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Australian Securities Exchange, B3 (f.d. BM&FBOVESPA), Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. För ytterligare information om Cinnober och bolagets verksamhet, se www.cinnober.com

Uppdatering av JOSAB Indias projekt i Hyderabad, Telangana

De första 54 platserna i Hyderabad har fastställts mellan inblandade parter och under juni har de första installationerna av JOSABs vattenkiosker påbörjats. De första 4 kioskerna är idag på plats och till juli månads utgång beräknas ca 20 kiosker vara installerade. En av orsakerna till förseningen har varit att administrationen i Telangana önskat göra en invigning av projektet med medverkande från olika håll vilket varit svårt, och egentligen har politiska orsaker vilket är svårt för oss att påverka. Nu har parterna accepterat att utrullningen av projektet påbörjas och att invigningen får ske när dessa parter enats om ett invigningsdatum, preliminärt satt till slutet av juni månad. På grund av förskjutningen beräknas de första 150 maskinerna att vara installerade fram till årsskiftet. Projektets slutliga storlek är i detta skede inte bestämd och beror i stor utsträckning på hur lyckat projektet blir under det första halvåret. JOSAB är givetvis beredda att utöka projektet vilket är ett prioriterat mål under utbyggnadsskedet. Som tidigare informerats bygger projektet på en s.k. ”BOO” modell (Build Own Operate). Betalning sker via vattentariffer under en period på 7 år från leverans av maskinerna. Projektets totala ordervärde är ca MSEK 200-335 varav JOSABs andel är ca MSEK 65-100, beroende på antalet maskiner. Josab India Pvt Ltd kommer att leverera teknologin (rening av råvatten med JOSABs AqualiteTM). Natures Spring Eco Tap Pvt Ltd kommer att bistå med samverkan med regeringsorgan för licenser och uppställningsplatser för installation, marknadsföring och den dagliga driften. Ordern är initierad av delstatsregeringen i Telangana för att erbjuda säkert dricksvatten i staden Hyderabad. Vattenkioskerna skall vara i drift dygnet runt, baserad på JOSABs teknologi för att kunna erbjuda rent dricksvatten till ett överkomligt pris. Johan Gillgren, VD, Josab International AB, säger att ”projektet har trots allt inte stått still då den krävt stora förberedelser, men att det nu är fantastiskt kul att äntligen kunna nå målet med projektet, att ge rent vatten till befolkningen i Hyderabad”. Dennis Abraham, VD, Josab India Pvt Ltd. förklarar att ”Förseningen är beklaglig men samtidigt inte ovanlig i Indien på större projekt, detta är en förskjutning av uppstarten som inte kommer att påverka vår intjäning över projekttiden som är helt oberoende av uppstartstidpunkten.”  Stockholm 16 juni2017 För mer information, vänligen kontakta: Johan Gillgren      VD/Koncernchef Josab International AB    +46 (0)8 121 389 00       johan.gillgren@josab.com  Om Josab International ABJosab International AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet Aqualite™. Josab International AB har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd, Josab China Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Instalco fortsätter expandera i Norge genom förvärv av elbolaget Frøland & Noss

Frøland & Noss Elektro AS grundades 1997 av Frode Noss och Gunnar Frøland och har idag cirka 130 anställda. Genom förvärvet etableras Instalco i Bergen och stärker sin närvaro på den norska installationsmarknaden. Det förvärvade bolaget förväntas bidra med en årlig omsättning om cirka 150 miljoner kronor till Instalco. -Frøland & Noss är ett bolag med stark lokalanknytning som utgör en bra grund för expansion i Bergen-regionen. Vi kommer bland annat titta på att utöka verksamheten till att också omfatta ventilation. Bolaget har uppvisat en stabil lönsamhet under många år och har långa kundrelationer, säger Per Sjöstrand, VD för Instalco. -Instalcos modell passar utmärkt med Frøland & Noss. Vi får behålla vår starka lokala identitet och samtidigt dra nytta av Instalcos centrala funktioner samt bidra till de andra norska enheterna med best practice. Vi bedriver idag många projekt på totalentreprenad där vi plockar in andra discipliner såsom ventilation och VS, och vi hoppas kunna jobba tillsammans med andra Instalco-bolag i framtida projekt, säger Frode Noss och Gunnar Frøland på Frøland & Noss. Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Frøland & Noss med beräknat tillträde den 28 juni 2017. Grundarna Frode Noss och Gunnar Frøland, som idag innehar rollerna som projektchef respektive storkundsansvarig, kommer stanna kvar i bolaget. För ytterligare information:Adrian Westman, IR-ansvarigtelefon 0735 09 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) förvärvar fastighet i Karlskrona

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har ingått avtal om förvärv av fastigheten Berget 3 i Karlskrona. Fastigheten innehåller 28 lägenheter samt en mindre andel kontor/lager och har en totalyta på 1 992 kvadratmeter. Byggnadsåret är 1947 och fastigheten förvärvas av Zebriz AB. Tillträde kommer att ske omgående. Svenska Bostadsfondens koncern har under flera år ägt fastigheter på orten, och äger idag sammanlagt 332 lägenheter i Karlskrona. Fastigheten Berget 3 kommer att förvaltas av Svenska Bostadsfondens lokala förvaltningskontor i Kalmar. Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) äger genom detta förvärv fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv samt Karlskrona, till ett totalt värde om cirka 254 miljoner kronor. Den totala ytan på dessa fastigheter uppgår till 22 217 kvadratmeter. Fastighetsbeståndet har inga vakanser idag, förutom sedvanliga omflyttningsvakanser. Samtliga fastigheter har förvärvats på en direktavkastning på mellan 3-6 procent, enligt fondens prospekt. -          Vi ser fram emot att förvalta denna väl underhållna fastighet och vill fortsätta utöka vårt bestånd av hyresfastigheter i denna region, säger Lars Swahn, VD på Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ). -          Det känns tryggt att överlåta såväl fastighet som hyresgäster till Svenska Bostadsfonden, som sedan tidigare är en välrenommerad ägare och förvaltare på orten, säger Jan Mathiasson, VD på Zebriz AB. Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har en pågående emission som avslutas idag den 16 juni. Teckning fortgår under dagen och avslutas ikväll hos bland annat Nordnet, Avanza och Skandiabanken. Förvärvet av fastigheten Berget 3 i Karlskrona finansieras av denna och tidigare genomförd emissioner. För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14. Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 16 juni 2017 kl. 14.15.

Möbler tillverkade av havreskal

OrganoClick beviljas 2.3 MSEK stöd av Vinnova för utveckling av ett biokompositmaterial för möbler och inredning i offentliga miljöer. Biokompositen kommer baseras på havreskal från jordbrukets sidoströmmar i kombination med OrganoClicks bindemedel och fibergjutningsteknik. Med OrganoClick®s teknologier och kunskaper kring utveckling av biobaserade material är syftet att tillsammans med övriga projektparter ta fram prototyper av möbler och inredning som ska utvärderas ur en mängd aspekter, som tex funktion, hållbarhet, kostnadseffektivitet. En viktig förutsättning för omställningen från fossilbaserade till biobaserade material är att produkterna är attraktiva för slutkunderna ur ett helhetsperspektiv. Biobaserade produkter möter ofta utmaningen att de blir dyrare än motsvarande fossilbaserade produkter. Genom att som i detta projekt, utgå från sidoströmmar från jordbruket, som annars skulle förbrännas, finns potential att skapa inte bara en miljömässigt attraktiv produkt, utan också en kostnadsfördel för de biobaserade fibergjutna produkterna. Kombinationen av en attraktiv design, goda hållbarhetsegenskaper och en rimlig kostnadsbild kan bana vägen för ännu mera framgångsrika biobaserade produkter. I projektet deltar Lantmännen som råvaruleverantör och primär förädlare av fiberråvaran (havreskal), OrganoClick® som material- och processutvecklare (biokomposit och fibergjutning), Offecct som utvecklare och producent av inredningsprodukter, samt ÅF som fastighetsägare med ambition att tillhandahålla funktionella och hållbara arbetsmiljöer i sina fastigheter. Arkitekterna Sandell & Sandberg och Studio Stockholm arbetar med design av produkterna och miljöerna. NiNa Innovation leder arbetet inom projektet. Den totala finansiering från Vinnova är 3,5 miljoner kronor varav OrganoClick® andel är 2,3 miljoner kronor. Finansieringen kommer från VINNOVAs program Bioinnovation, där visionen är att transformera Sverige till en bioekonomi innan år 2050. Projektet kommer utföras under tre år med start i juni 2017. ……………………………………………………………………………………………………….. För mer information, vänligen kontakta:  Mårten Hellberg, VD OrganoClick AB Telefon: +46 8 684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com ……………………………………………………………………………………………………….. Om OrganoClick OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB), gröna biokompositmaterial under varumärket OrganoComp®, bindemedel för nonwovenmaterial samt BIOkleen®s rengörings- och underhållsprodukter för hus och hem. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni kl. 15:00.

OPUS FÖRVÄRVAR AUTOLOGIC DIAGNOSTICS ISTORBRITANNIEN

• Opus Group AB (publ) (Opus) har förvärvat Autologic Diagnostics (Holdings) Ltd, som äger 100 procent av AutologicDiagnostics Ltd. (Autologic) för en köpeskilling om 9,3 MGBP (cirka 104 MSEK). I förvärvet ingår en kassa omcirka 1,3 MGBP (cirka 15 MSEK). Därav värderas den förvärvade verksamheten exklusive kassa till cirka 8 MGBP(cirka 89 MSEK).• Efter förvärvet kommer Autologic att fortsätta drivas som en fristående juridisk enhet.• Autologic är ett världsledande bolag inom avancerad fordonsdiagnostik till eftermarknaden för bilindustrin.• Under 2016 omsatte Autologic cirka 16,5 MGBP (cirka 184 MSEK) med EBITDA (justerat för engångsposter) omcirka 2,6 MGBP (cirka 29 MSEK).• Transaktionen, om 8 MGBP (cirka 89 MSEK) finansieras genom Opus befintliga kassa. Autologic kommer att konsoliderasfrån och med 16 juni 2017. På grund av omstruktureringskostnader förväntas Autologics bidrag till Opusnettovinst under 2017 vara försumbar. “Vi är glada över att ha genomfört förvärvet av Autologic med sin status som ett världsledande företag inom avanceradfordonsdiagnostik. Vårt befintliga dotterbolag Drew Technologies (Drew Tech) och Autologic passar väl ihop till exempelgenom Autologics ledande diagnostiska produkter och tjänster och dess call center med specialister inom fordonsmekaniksom tillhandahåller support inom fordonsdiagnostisk i Europa, USA och Australien. Autologics närvaro i Europaoch Australien kommer att hjälpa Drew Tech att expandera sina erbjudanden långt utöver den amerikanska marknaden”,säger Lothar Geilen, VD för Opus. ”Jag vill uttrycka ett varmt välkomnande till de över 130 anställda på Autologic.Vi ser fram emot att Autologic-medarbetarna blir en del av Opus familjen”, fortsatte Geilen. Bakgrund och motiv för förvärvetAutologic med huvudkontor i Oxford i Storbritannien och med dotterbolag i USA, Tyskland och Australien grundades1999 och har utvecklats till ett världsledande bolag inom avancerad fordonsdiagnostik till eftermarknaden för bilindustrin.Företaget tillhandahåller marknadsledande programvara, hårdvara och professionella supporttjänster för att biståden globala eftermarknaden för bilindustrin att utföra diagnos och åtgärda fel på personbilar. De sammanslagna enheterna kommer att betjäna en befintlig kundbas med nästan 40 000 bilverkstäder genom atttillhandahålla marknadsledande fordonsdiagnostik och fordonskommunikationstjänster för att adressera utvecklingen avökad datorisering av fordon. Runt om i världen införs lagstiftning som tvingar bilproducenter att tillåta oberoende verkstäder att kunna diagnostiseraoch åtgärda fel på bilar. Vi ser detta i USA (Right to Repair Act), Asien, Europa (Euro 5 lagstiftning) och Australien. Denhär trenden skapar intressanta tillväxtmöjligheter för företag inom sektorerna för fordonsdiagnostik och fordonskommunikation,där Autologic och Drew Tech är verksamma. Autologic har en etablerad närvaro i de viktiga geografiska områdena för eftermarknaden för fordonsindustrin genomsina verksamheter i Europa, USA och Australien. Autologic har långvariga relationer med de viktigaste fordonstillverkarnaoch en kundbas med 6 000 konton i 120 länder runt om i världen, främst bestående av specialiserade verkstäder. Förvärvet i korthetOpus har förvärvat 100 procent av aktierna i Autologic Diagnostics (Holdings) Ltd. Köpeskillingen uppgår till 9,3 MGBP (cirka104 MSEK). Autologic har en kassa om cirka 1,3 MGBP (cirka 15 MSEK). Företaget förvärvas på en kassa- och skuldfribasis. Köpeskillingen exklusive kassa uppgår till cirka 8 MGBP (cirka 89 MSEK). Autologics räkenskaper i sammandragAutologic omsatte cirka 16,5 MGBP (cirka 184 MSEK) under 2016 med ett rörelseresultat före räntor, skatt, av- och nedskrivningar(EBITDA) (justerat för engångsposter) om cirka 2,6 MGBP (cirka 29 MSEK). Finansiering av FörvärvetTransaktionen, om 8 MGBP (cirka 89 MSEK) finansieras genom Opus befintliga kassa.För mer information om Autologic besök www.autologic.com; för Opus besök www.opus.se; och för Drew Tech, besökwww.drewtech.com. Mölndal 16 juni 2017Opus Group AB (publ)

Skanska konverterar Farley Post Office Building till nytt transportnav i New York, USA, för cirka 11 miljarder kronor

Den renoverade byggnaden kommer att omfatta den nya 24 000 kvadratmeter (255 000 kvadratfot) stora Moynihan Train Hall, en dramatisk omvandling av det sekelgamla sorteringsrummet för US Postal Service. Ett nytt glastak, liksom hiss och rulltrappor till alla plattformar, kommer att byggas, vilket kommer tågstationen att förbättra tillgängligheten för Penn Stations uppskattningsvis 650 000 dagliga järnvägsresenärer. Den övergripande renoveringen av Farley Building omfattar 120 000 kvadratmeter transit, detaljhandel och kontorsytor och omfattar all förbättring av strukturer, arkitektur, mekanik, elektronik och VVS, rivning av befintliga strukturella och arkitektoniska element samt reducering av asbest och bly. En restaurering av hela byggnadens historiska exteriör och det intilliggande annexet ingår också i uppdraget. – Skanska är glada över att få fördjupa vårt långa samarbete med delstaten New York om att modernisera och bygga ut transportinfrastrukturen. Vi är också stolta över att få samarbeta med Related and Vornado. Vår expertis inom anläggnings- och husbyggande tillsammans med deras projektutvecklingsteam i världsklass gör oss redo att möta denna unika utmaning, säger Anders Danielsson, vd, Skanska USA. Arbetet pågår och färdigställandet är planerat till december 2020. Projektet utgör den andra fasen av Skanskas pågående arbete för ESD och staten New York för att införliva Farley Building med den närliggande Pennsylvania (Penn) Station och skapa Penn-Farley - ett toppmodernt transportcentrum för järnväg. I juni 2017 slutförde Skanska den första stora fasen i arbetet med att skapa ett enhetligt Penn-Farley-komplex, en utbyggnad och renovering av Pennsylvania Station West End Concourse - som går från 33:e gatan till 31a gatan under 8th Avenue på Manhattan. Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

Två nya segrar för Kristoffersson

Totalt tog Volkswagen hand om fem pallplatser av nio möjliga. - I det stora hela en bra helg och vi samlar mest poäng i teammästerskapet, konstaterar stallchefen i KMS, Tommy Kristoffersson. Lika bra som i Alastaro blev det dock inte. Fredrik Ekblom hade det lite stökigt och dömdes tillsammans med Daniel Haglöf för en tjuvstart i första racet. - Jag koncentrerade mig helt på att ta starten och när han rörde sig rullade jag också, förklarar Ekblom, som fick en stop-and-go och slutade elva. I de följande racen hade Ekblom problem med farten i början, men jobbade sig upp till två tredjeplatser. - Jag kan inte förklara det riktigt, men den här banan har jag aldrig haft några stora framgångar på. Jag har åkt okej och fått någon pallplats här och där genom åren och så blev det nu också, summerar Fredrik, och konstaterar att helgen ändå var skaplig trots att han tappade från första till tredje plats i förarmästerskapet. Johan Kristoffersson hade en ganska krokig väg fram till sina två segrar. Trots snabbaste tid i kvalet fick Johan starta fyra i första racet efter att ha satt sin snabbaste tid på gulflagg. - Men jag är väldigt nöjd med att lyckas vinna från fjärde rutan och även att jag tog mig om Robban i race två. Robert Dahlgren fick bättre grepp och kom snabbt från yttern i andra racet och tog sig förbi Johan från pole, men det dröjde inte många kurvor förrän Kristoffersson hade manövrerat sin Golf GTI TCR till ledning och därifrån blev det en säker styrning i mål. Även i avslutningsracet tappade Johan starten, där förutom Dahlgren även Mattias Andersson smet förbi. - Det var ingen traction alls där inne, konstaterar Johan. Kristoffersson tog sig raskt förbi Andersson, men lyckades inte rå på Dahlgren den gången. - I andra racet öppnade Robban alldeles för generöst. Förmodligen lärde han sig av det. I tredje höll han bara innern och på yttern fanns inget fäste att kunna göra något av. Tommy Kristoffersson kunde ändå konstatera att Johan höll Volkswagen Dealer Teams fana högt även denna dag. - Mycket positivt att Johan gör ett så bra jobb. Han var snabbast på träning, i kvalen och vann två race. I totalställningen tog Robert Dahlgren över ledningen på 167 poäng medan Johan Kristoffersson ligger tvåa på 148 och Fredrik Ekblom trea på 141. Tredje länken i Volkswagen Dealer Teams föraruppsättning, Fredrik Blomstedt, plockade två fjärdeplatser och en åttonde och ligger därmed kvar som totalfyra. Lestrup Racing Teams hade en lyckad helg när det gäller Dennis Strandberg, som summerade två femteplatser och därefter personbästat med en fjärdeplats med sin Golf GTI TCR. - Precis utanför pallplatserna, men vi är verkligen på rätt väg, konstaterar teamchefen Fredrik Lestrup. Albin Wärnelöv, Experion Racing, hade det tyngre med en niondeplats och två brutna lopp. För Micke Kågered Racings Andreas Ahlberg var det också blandad kompott. Han bröt de två första racen men avslutade starkt med en sjätteplats. I teammästerskapet har Volkswagen Dealer Team utökat sin klara ledning till PWR Racing. Totalt sett kunde också racinghelgen på Solvalla summeras som en succé. - En bra helg för svensk motorsport. Jättemycket folk och många av våra samarbetspartner på plats, summerar Tommy Kristoffersson.

SSAB bryter ny mark med Strenx

-Vår ambition är att vara bland de världsledande inom höghållfast tjock plåt och med Strenx 1100 tar vi ett stort kliv framåt. Genom fokuseringen har vi nått hållfasthet på tjock plåt som vi inte trodde var möjligt för några år sedan, säger Lars Johansson försäljningsansvarig SSAB Special Steels. Idag finns Strenx performance steel 1100 MPa till försäljning i ett standardsortiment med tjocklekar upp till 40 mm. Tjock höghållfast grovplåt över 100 mm, är bland det svåraste att producera. Genom forskning och utveckling kan SSAB i Oxelösund ta fram Strenx 1100 i tjocklek upp till 120 mm. -Utmaningen i ett nästa steg blir är att utveckla produktionsprocesser i industriell skala för ett så pass avancerat stål, förklarar Lars Johansson. Som en del av utvecklingen tillverkades en cirka 5,5 meter lång köl med en 7500 kilos bulb till skepparen Ludde Ingvall med sin 30 meter långa super maxi racer CQS. En köl som minskar strömningsmotståndet och maximerar farten. Strenx 1100 i tjockleken 120 mm kunde motsvara de tuffa kraven på hållfasthet genom att samtidigt vara superstarkt och segt. Kölen visas upp för första och enda gången i Sverige och lyfts upp i en specialbyggd vagga under sitt unika 24-timmarsstopp i Oxelösund. Tillsammans med våra kunder uppgraderar vi på SSAB kontinuerligt material och utformning i olika tillämpningar. Fördelarna med att uppgradera till höghållfasta stål inkluderar reducerad vikt, förbättrad bränsleekonomi och förlängd produktlivslängd - alla viktiga delar för att minska produktens koldioxidavtryck, det vill säga EcoUpgrade. 

Regeringen tar första steget – nu måste även huvudmännen ta sitt ansvar

Idag presenterade regeringen en tydlig resursförstärkning till skolan. 1,5 miljarder kommer att läggas in i höstbudgeten för år 2018. Pengarna kommer att styras dit behoven är som störst i syfte att förbättra likvärdigheten mellan olika skolor. Närmar sig OECD-snittet– Det är också ett första steg att återställa finansieringen för just undervisning så att den närmar sig OECD-snittet, säger Sara Svanlund. Sverige har länge utmärkt sig negativt i internationella sammanhang när det gäller resursanvändningen i skolan. En förhållandevis liten andel av totalresursen, cirka hälften, går till undervisning, och en mycket liten andel av undervisningsresursen styrs sedan efter elevernas olika behov. Behövs enighet om satsningar på skolan– Det är nu av största vikt att politikerna visar enighet i satsningarna på skolan. Men när staten nu gör åtgärder, förutsätter det att även huvudmännen prioriterar mer av resurserna till just undervisning, säger Sara Svanlund. Höstbudgeten kommer att presenteras i sin helhet i september. Att skolan kommer att vara en viktig del i regeringens satsningar har varit känt redan tidigare, då ekonomiska medel för skolan tidigare meddelats. – Lärarnas Riksförbund ser som enda möjlighet att staten tar ett helhetsansvar för skolan, om likvärdigheten och kunskapsresultaten ska förbättras. Dagens avisering är mycket välkommen, men det räcker inte. Skolkommissionens förslag måste fullföljas, vilket vi förväntar oss när remisstiden för slutbetänkandet gått ut, säger Sara Svanlund. Skolkommissionen presenterade sitt slutbetänkande den 20 april i år. Ett av huvudförslagen innebär att staten tar över en del av ansvaret för skolans finansiering genom att skjuta till extra resurser som ska användas kompensatoriskt, det vill säga efter elevernas behov och förutsättningar. Vissa huvudmän får mer och andra får mindre, beroende på hur elevsammansättningen i skolorna ser ut. Skolkommissionen lade fram ett helt paket av förslag som syftar till att höja kunskapsresultaten och förbättra likvärdigheten. Kommissionen redovisade också förslag på ett antal utredningar som behöver tillsättas. 

LRF: Så ska livsmedelsstrategin lyfta Sverige

Sverige har aldrig tidigare haft en samlad strategi kring livsmedelsproduktionen i landet. Idag importeras 50 procent av allt svenskt livsmedel. Oftast från länder med bristande miljötänkande och undermålig djurhållning. Regeringen, Alliansen och Vänsterpartiet har enats om att förenkla för Sveriges bönder för att skapa tillväxt i livsmedelsproduktionen. Medlen är minskat regelkrångel, ökad forskning och innovation, stärkt konkurrenskraft samt ökad export. Målet är att 2030 ha en hållbar och betydligt konkurrenskraftigare livsmedelskedja från jord till bord. – Ambitionen att höja konkurrenskraften måste bli mycket högre. Förenkla reglerna, lär av goda exempel i andra länder och branscher. Se till att villkoren i form av regler, skatter och avgifter ligger på samma nivå som hos våra konkurrentländer. Med livsmedelsstrategin måste det följa en attitydförändring, säger Palle Borgström. För att livsmedelsstrategin ska lyckas och företagen inom det gröna näringslivet blir ledande i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle krävs: ·  Tydliga tillväxtuppdrag till myndigheter så att vi går från detaljstyrning till främjande. ·  Förbättra förutsättningarna för lokal livsmedelsproduktion genom att satsa på regionala livsmedelsstrategier. ·  Skattesänkningar och förenklingar så att svenska bönder får samma förutsättningar som sina nordiska konkurrenter. Bönder som satsar på fossilfria bränslen ska belönas med lägre skatt, inte som idag inte straffas med högre skatt. ·  En mer målstyrd svensk djurskyddslagstiftning som ger bättre djurvälfärd och företagande. ·  Bejaka nytänkande och utveckla marknaden för livsmedel i Sverige och genom innovation och export. – Om myndigheterna levererar rätt förutsättningar, så vågar vi svenska bönder att ekonomiskt satsa och investera för att öka produktionen som redan är den mest hållbara i hela världen, säger Palle Borgström. För mera information, kontakta LRF pressavdelning 08-787 57 77 

Nya miljoner till utvecklingsprojekt i Västra Götaland

För 2017 års utvecklingsprojekt går det att se ett visst uppsving i ansökningar för festivaler både i storstad och landsbygd. Teater Nu i Göteborg beviljas stöd för att genomföra scenkonstgalan i Göteborg, medan Centre for performing arts vill arrangera en tio dagars scenkonstfestival i Tanum och Strömstad.   Många projekt handlar om platsutveckling med fokus på kulturmiljö, kulturarv, landart och scenkonst. Karlsborgs Fästning söker stöd för att producera en barnteaterföreställning och föreningen Ålgården planerar att knyta ihop kvinnohistoria med muralmålningar. Genomgående i flera projekt är att skapa förutsättningar för ungdomar att själva arrangera och utöva kultur samt att betona vikten av ett interkulturellt perspektiv – att skapa möjligheter för förståelse och att nå och angå nya deltagare och invånare. Popkollo får exempelvis fortsatt stöd för att utveckla kolloverksamhet för musikintresserade tjejer och transpersoner och Kurdiska Islamiska Förbundet får stöd för att driva ”Eid-firande för alla”, en festival som syftar till att inkludera nyanlända. Vad är utvecklingsprojekt? Utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens stöd för att stimulera kulturen i Västra Götaland. Stödet fördelas under två ansökningsomgångar årligen. Bedömningar En referensgrupp från de fyra centrumbildningarna, Danscentrum Väst, Konstnärscentrum Väst, Musikcentrum Väst och Teatercentrum Väst har särskilt bedömt den konstnärliga kvaliteten i projekten. Årets referensgrupp består av Ida Gillner (musik), Fredrik Fabó (bildkonst), Anna Leppäjoki (dans), och Gunnar Eriksson (teater).

Victoria Park förvärvar bostäder i Göteborg för 200 miljoner

Victoria Park AB (publ) förvärvar ett bostadsfastighetsbestånd om totalt 175 lägenheter, med en uthyrbar yta om cirka 16 000 kvadratmeter, belägna i Bergsjön, Göteborg. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 200 miljoner kronor, motsvarande 12 500 kronor per kvadratmeter. Säljare är SHALL Fastigheter AB. Tillträde sker den 30 september 2017. – Vi har sedan tidigare drygt 2 000 lägenheter i Göteborg med omnejd, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär, som genomfördes utan brett auktionsförfarande, ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd och ger oss synergier i förvaltningen, säger Victoria Parks VD Peter Strand. Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 1 000 kronor per kvadratmeter och har en omsättningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd. – De förvärvade fastigheterna är byggda på 1970-talet, och bara en mindre andel har genomgått renovering, vilket passar vår affärsmodell med värdeskapande investeringar genom rullande ROT utmärkt, säger Victoria Parks VD Peter Strand. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 200 miljoner kronor där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till 99 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Tillträde sker den 30 september 2017, då även betalning sker. För ytterligare information, vänligen kontaktaVD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.seEkonomi- och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl. 07.30. Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 841 lägenheter, med ett marknadsvärde om 12,9 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Victoria Park AB (publ)Box 2, 201 20 MalmöTel 040 16 74 40Org nr 55 66 95-0738, Säte Malmöwww.victoriapark.se 

Swedbank och Kepler Cheuvreux inleder strategiskt samarbete

Samarbetet bygger på styrkan i Swedbanks kundrelationer och rådgivningskompetens tillsammans med Kepler Cheuvreuxs aktieanalys och distributionskapacitet. Swedbanks institutionella kunder och privatkunder får i och med samarbetet tillgång till ett av marknadens största utbud av nordisk aktieanalys, inklusive täckning av europeiska bolag. Genom Kepler Cheuvreuxs nätverk bestående av över 1 200 institutionella investerare i Europa och USA kan Swedbanks företagskunder dra nytta av kraftigt förstärkt distributionskapacitet. - Den här satsningen visar hur nytänkande kan förändra ett annars ganska traditionellt segment inom bankverksamhet och ligger helt i linje med vår strategi för att möta kundernas förväntningar på en modern bank. Vi stärker vårt ECM-erbjudande för våra kunder på ett långsiktigt hållbart sätt för banken. Kepler Cheuvreux är en ideal partner för Swedbank. De har gott renommé som global, oberoende aktiemäklare med stark analysfunktion och distributionskapacitet, säger Ola Laurin, chef för Stora Företag och Institutioner på Swedbank. - Att Swedbank nu blir en av våra partners är ytterligare ett bevis på att vi har en stark plattform i Europa och att vi har ett unikt koncept som gör att vi kan fortsätta investera i ledande aktieanalys och mäkleri. Det är glädjande att nu inleda detta spännande samarbete, säger Laurent Quirin, vd för Kepler Cheuvreux. Swedbank investerar i en aktieägarandel motsvarande 6 procent av Kepler Cheuvreux, samt tar en plats i styrelsen. Kepler Cheuvreuxs partnermodell inom ECM har varit framgångsrik, och inleddes tillsammans med UniCredit (2011), Crédit Agricole CIB (2013) och Rabobank (2016). Kepler Cheuvreux har tillsammans med sina partners flera topprankningar; i Italien rankas man, tillsammans med UniCredit, som nummer ett inom DCM 2012-2017 och i Frankrike rankas man, tillsammans med Crédit Agricole CIB, som nummer ett inom aktieemissioner 2013-2017. Swedbank och Kepler Cheuvreux kommer, i och med samarbetet, att sysselsätta över 100 aktieanalytiker och erbjuda en av marknadens bredaste analyser av nordiska aktier, med bevakning av nära 300 nordiska bolag, utöver de 660 bolag inom 32 sektorer Kepler Cheuvreux täcker på den europeiska marknaden. Samarbetet stärker Swedbanks distributionskapacitet genom att ge bankens företagskunder tillgång till Kepler Cheuvreuxs nätverk med över 1 200 institutionella investerare som hanteras av Kepler Cheuvreuxs 120 mäklare i 11 länder. Dessutom breddas nätverket för distribution inom ECM tack vare Kepler Cheuvreuxs samarbete med CIMB och Piper Jaffray i Asien och USA. Utöver tillgång till en betydligt större investerarbas får Swedbanks företagskunder möjlighet att nyttja bättre roadshow- och konferensmöjligheter. Som en del av samarbetet kommer delar av Swedbanks analysteam att erbjudas tjänster inom Kepler Cheuvreuxs organisation i Stockholm och Oslo. Henning Steffenrud, idag Head of Research Norge på Swedbank, blir dessutom i samband med partnerskapet nordisk chef för analys hos Kepler Cheuvreux. Jan-Peter Larsson, idag Head of Fixed Income, Currency and Commodities på Swedbank, blir chef för den nordiska marknaden hos Kepler Cheuvreux. För ytterligare information:Ola Laurin, chef för Stora Företag och Institutioner, Swedbank, +46 8 585 929 17Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21 Information om Kepler Cheuvreux Kepler Cheuvreux är en ledande europeisk leverantör av finansiella tjänster som specialiserar sig på rådgivningstjänster och aktiehandel. Bolaget har fyra affärsenheter: Aktier; Skuld och Derivat; Investeringslösningar; och Corporate Finance. Kepler Cheuvreux har sitt säte i Paris och koncernen har idag cirka 550 anställda. Kepler Cheuvreux är ett multinationellt bolag med verksamhet i Amsterdam, Boston, Frankfurt, Geneve, London, Madrid, Milan, New York, Stockholm, Wien, Zurich och snart även i Oslo. Bolagsledningen och de anställda är de största aktieägarna, stora europeiska finansiella koncerner såsom Crédit Agricole CIB, UniCredit, Rabobank och nu även Swedbank är andra viktiga aktieägare. Innan samarbetet med Swedbank inleddes hade Kepler Cheuvreux 100 aktieanalytiker som täcker 750 europeiska bolag. Kepler Cheuvreux erbjuder en av marknadens bredaste analyser i Europa. För ytterligare information, Kepler CheuvreuxMarlon Kelly, Co-Head of Equity Brokerage, Kepler Cheuvreux, +31 6 531 75 337 www.keplercheuvreux.com

Stora Ensos Sverigechef utsedd att ingå i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi

Syftet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa och främja cirkulära lösningar. Det är ministrarna Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister samt Karolina Skog, miljöminister som gemensamt är ansvariga för samverkansprogrammet  och beslutar vilka representanter som ska ingå i programmet. Camilla Lehorst, Näringsdepartement, är projektledare för programmet. ”Det är hedrande att få möjlighet att ingå i samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Att i detta forum få visa på skogsindustrins potential som motor i utvecklingen av bioekonomin är oerhört värdefullt både för Stora Ensos verksamhet och för Sveriges konkurrenskraft”, säger Per Lyrvall. Totalt fem samverkansprogramRegeringens fem samverkansprogram är en kraftsamling för att hitta innovativa lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.De fem samverkansprogrammen: · Nästa generations resor och transporter · Smarta städer · Cirkulär och biobaserad ekonomi · Life Science · Uppkopplad industri och nya material För mer info om samverkansprogrammen: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/ Samtliga deltagare i Samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi:Carina Håkansson, Verkställande direktör SkogsindustriernaKatarina Kolar, Projektdirektör, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, division Forest ProductsIngrid Petersson, Generaldirektör, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandeHerman Sundqvist, Generaldirektör, SkogsstyrelsenMikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region SkåneChrister Forsgren, Teknik- och miljöchef, Stena Recycling ABHelena Jonsson, Ordförande, Lantbrukarnas RiksförbundPer Arfvidsson, Vice verkställande direktör, Lantmännen GroupAndreas Regnell, Strategichef, Vattenfall ABMattias Backmark, Affärsutvecklingschef, Preem AktiebolagChristina Claesson-Jonsson, Chef forskning och utveckling, NCCPer Lyrvall, Sverigechef, Stora EnsoCecilia Strömblad Brännsten, Hållberhetsexpert, H&M Hennes &Mauritz ABClas Engström, KonsultPia Sandvik, Verkställande direktör, Rise Research Institutes of Sweden ABKarin Holmgren, Prorektor, Sveriges lantbruksuniversitetSigbritt Karlsson, Rektor, Högskolan SkövdeKristina Elg Christoffersson, Chef forskning och utveckling, Domsjö fabriker AktiebolagÅsa Domeij, Ansvarig miljö och socialt ansvar, Axfood AktiebolagKarin Varverud, Grundare och delägare, Energifabriken ABAnders Fröberg, Verkställande direktör, Borealis AktiebolagAnders Frisk, Verkställande direktör, BioEndev ABFredrika Gullfot, Verkställande direktör, Simris Alg ABOla Alterå, Särskild utredarePer-Olof Sjöö, Förbundsordförande, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch Bildtext:Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso är utsedd  att ingå i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomiFoto: Stora Enso För mer information:Sara Kvarfordh, Kommunikationschef, Media Relations & Public Affairs Sweden, Stora Enso, 070-234 45 90, sara.kvarfordh@storaenso.com  Fakta om Stora Enso:     Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com 

Kontigo Care genomför riktad nyemission

Emissionens begränsade storlek i kombination med de höga kostnader som en företrädesemission medför, har gjort att styrelsen valt att fatta beslut om en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med emissionen är att på ett kostnadseffektivt sätt, i sin helhet lösa det lån om 6,0 MSEK som Bolaget tog upp i april 2017. Emissionen syftar också till att bredda ägandet med strategiska investerare av framtida betydelse för Bolaget, samt att finansiera Bolagets fortsatta expansion. Efter genomförd emission har Bolaget en kassabehållning om ca 20 MSEK, vilket kan ställas i relation till Bolagets kostnadsmassa om cirka 1,6 MSEK/månad, intäkter ej medräknade. Teckningskursen om 3,00 kr motsvarar den volymviktade genomsnittskursen under 15 handelsdagar innan dagen för emissionsbeslutet med en rabatt omcirka 10 procent. Jämfört med stängningskurs sista handelsdag innan emissionen är rabatten cirka 8 procent. Rabatten motiveras av styrelsens antagande om att exempelvis en företrädesemission hade medfört betydligt högre kapitalanskaffningskostnader för Bolaget. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 19 811 533 aktier, varav de nyemitterade aktierna utgör ca 20 procent. Bolagets aktiekapital efter emissionen uppgår till 2 251 303,36 SEK. Deltagarna i den riktade emissionen har vardera tecknat sig för mer än 500 000 kr och  deltagarna är: Anders Staaf, entreprenör och verksam i och delägare av den rikstäckande blomsterleverantören S-blommor AB, som nyligen förvärvades av Accent Equity. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget. Christer Forsström, tidigare VD på TV4 och i Electrolux-koncernen. Christer har en lång och bred bakgrund inom svensk och internationell marknadsföring och försäljning. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget. Christer Jönsson, investerare och senior finansiell rådgivare inom Corporate Finance, Investor Relations, m.m. Deltar privat och via bolaget Vellenova AB i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget. Christer Staaf, tidigare VD på AVTECH Sweden AB (publ), med en bakgrund i bland annat SAS och Spanair samt verksam som investerare och entreprenör i svenska och internationella teknik- och innovationsbolag. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare en icke betydande andel aktier i Bolaget. Gerhard Dal, investerare och borgenär i det lån som Bolaget erhöll i april 2017 och som kommer att återbetalas med den likvid som Bolaget erhåller i den riktade emissionen. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget. Gunnar Lindén, investerare med en lång bakgrund i dentalbranschen. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget. Niclas Andersson, med en bakgrund i SAS, verksam som entreprenör och investerare i svenska och internationella teknik- och innovationsbolag. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget. Nils Arnemo, norsk investerare och förmögenhetsförvaltare. Deltar privat i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget. Ulf Tidholm, tidigare verksam i seniora positioner på Alfred Berg Fondkommission och Penser Bank. Ulf är aktiv som investerare och affärsängel med fokus bland annat på innovations- och tillväxtbolag. Deltar via bolag Ulti AB i den riktade emissionen. Innehar sedan tidigare inga aktier i Bolaget. ”Det är med stor glädje vi välkomnar dessa investerare till Kontigo Care”, säger Henrik Nordlindh, VD på Kontigo Care AB (publ). ”Tillförseln av kapital är av strategisk betydelse för vår fortsatta intensiva marknadsbearbetning och det är också glädjande att vi på mycket kort tid har kunnat attrahera denna grupp mycket erfarna investerare till att investera hela 12 MSEK i Kontigo Care. Den kompetens som denna mycket resursstarka grupp representerar är också av stor betydelse för vår framtid och jag ser fram emot en mycket spännande fortsättning på 2017”, avslutar Henrik Nordlindh.   Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com IR- och pressfrågor: Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com  Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl 08.30 CET.

Kobra II redo för Mercedes-Benz verkstadsportal XENTRY

Mercedes-Benz har tagit fram en portal för sina återförsäljare. Samtidigt används många andra olika program (SPPS, EVA m fl) i samband med ett verkstadsjobb, vilket många gånger gör det administrativa arbetet för en verkstad komplicerat. Genom att integrera Kobra II med portalen får verkstäderna snabbare och enklare åtkomst till information om fordonen, vilket leder till att de behöver lägga ner mindre tid per order. FordonsDatas affärssystem Kobra II, som har ett antal integrationer till dessa olika program från både generalagent och andra systemleverantörer, kontaktades av Mercedes-Benz återförsäljarförening för att ta fram en ny integration, och har under året arbetat mycket nära Mercedes-Benz personal i både Sverige och Tyskland. Certifieringen innebär att Kobra II kan kommunicera med XENTRY och utbyta information om fordonen och att Mercedes-Benz nu kan rulla ut det arbetssätt som krävs för att få vara en auktoriserad serviceverkstad. - Vi ser fram emot att våra verkstäder får ett verktyg som spänner över allt som rör service för Mercedes-bilarna. Fram till nu har man varit tvungen att arbeta i flera olika system, så detta kommer att förenkla arbetet för våra serviceadministratörer, förklarar Mats Gustavsson, Mercedes-Benz Återförsäljarförening. FordonsData genomförde certifieringen den 9 juni och har nu en godkänd integration till XENTRY. Ett pilotprojekt kommer att testa integrationen mot XENTRY innan den släpps till samtliga återförsäljare, vilket kommer att bli under hösten med start i augusti. FordonsData arbetar ofta med testpiloter i utvecklingsarbetet. Det är en metod som gör det möjlig för oss att göra en sista kvalitetskontroll och ger oss viktig input från våra kunder. Det är också en del av Mercedes-Benz kvalitetsprocess för utveckling. Det är Mercedes-Benz Försäljning AB i Malmö som är utvalda som testpilot för integrationen mellan Kobra II och XENTRY. Mercedes-Benz, med assistans av FordonsData, gör en stor utbildningssatsning i samband med utrullningen. Under hela hösten åker ett team runt i Sverige och utbildar, coachar och säkerställer installationen ute hos verkstäderna. En kurs hos Global Training erbjuds också till återförsäljarna.  

Bokslutskommuniké (2016-05-01 – 2017-04-30)

I KORTHET · Helårets nettoomsättning uppgick till 4 127 (3 706) TSEK. Det totala ordervärdet för order mottagna efter perioden uppgick till 748 TSEK vid rapportdagen. · Under fjärde kvartalet uppgick bruttomarginalen till 62 %, motsvarande c:a 80 % vid direktförsäljning till kund. Komponenter till HoloMonitor köps nu in i större kvantiteter, vilket gör att bruttomarginalen framöver förväntas uppgå till c:a 60 % eller högre. · Omfattande kvalitetssäkringsarbete har medfört att marknadsbearbetningen intensifierades först i inledningen av 2017. Detta har nu resulterat i en markant ökning av antalet offertförfrågningar. I kombination med den våg av vetenskapliga artiklar som nyligen publicerats indikerar detta att försäljnings­utvecklingen under 2016/17 är en direkt följd av att marknads- och försäljningsarbetet avsiktligt begränsades tills dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett. · Ytterligare instrument har driftsatts vid University of Iowa, Taipei Veterans General Hospital, University of Tehran (2 enheter), InnovaBio i Sankt Petersburg, QIMR Berghofer Medical Research Institute i Brisbane samt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2016/17. FEBRUARI 2017 – APRIL 2017 Nettoomsättning                                                              1 221 (1 212) TSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)              -2 129 (-1 997) TSEK Nettoresultat                                                                  -3 378 (-3 443) TSEK Resultat per aktie                                                                 -0,29 (-0,33) SEK MAJ 2016 – APRIL 2017 Nettoomsättning                                                              4 127 (3 706) TSEK Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)              -6 039 (-6 108) TSEK Nettoresultat                                                                -10 416 (-9 329) TSEK Resultat per aktie                                                                 -0,90 (-0,94) SEK VD-KOMMENTAR “I went in 1932 to the Zeiss Works [Zeiss är fortfarande en världsledande leverantör av mikroskop] in Jena to demonstrate [faskontrastmikroskopet]. It was not received with such enthusiasm as I had expected. Worst of all was one of the oldest scientific associates, who said: ‘If this had any practical value, we would ourselves have invented it long ago’.” Ursprungsidén Dessa ord är från Frits Zernikes Nobelföreläsning  1953. När Zernikes uppfinning till slut lanserades kommersiellt i slutet av 40-talet revolutionerades cellbiologin. Faskontrastmikroskopet uppfanns i en tid då datoriserad bildbehandling ännu var ett okänt begrepp. Inte oväntat, fungerar teknikerna mindre bra tillsammans. Holografisk mikroskopering förbättrar och anpassar faskontrastmikroskopets fördelar till datoriserad bildbehandling. Detta var ursprungsidén som ledde till att PHI bildades 2004 och som oförändrat leder oss även idag. Allt mer mainstream Sedan dess har holografisk mikroskopering utvecklats från att initialt bli bemött med samma bristande entusiasm som faskontrastmikroskopet till att snabbt bli allt mer mainstream inom forskningen. Beviset för detta kom den 19:e maj 2017 då International Society for Advancement of Cytometry publicerade en särskild utgåva , helt ägnad åt att presentera holografisk mikroskopering och närliggande tekniker för en bredare vetenskaplig publik. I utgåvan bygger 3 av de 10 originalartiklarna på forskningsresultat skapade med HoloMonitor. Vikten av mainstream Jag får ofta frågan “Om HoloMonitor nu är så fantastisk, varför kastar inte forskare sig över den?”. Tveklöst fick Zernike samma fråga efter att han kommit hem från den dystra demonstrationen hos Zeiss. Vi människor uppskattar förändring. Men, om förändringen är för snabb och utanför vår “comfort zone” känner vi att vi tappar kontroll och reagerar instinktivt mot förändringen, på det sätt som medarbetarna vid Zeiss gjorde. Vetenskapliga artiklar Detta för mig till varför vetenskapliga artiklar är så viktiga. Oberoende experter granskar vetenskapliga artiklar anonymt. Därmed både marknadsför och bevisar artiklarna med hög trovärdighet för den breda majoriteten av framtida kunder att HoloMonitor och holografisk mikroskopering ger bättre forskningsresultat än deras gamla trotjänare, faskontrastmikroskopet. De veten­skap­liga artiklarna gör vår bransch unik. Artiklarna är ett fantastiskt redskap för att på ett sakligt sätt förmedla kunskap om ny teknik, men även för att bedöma intresset för tekniken och framtida försäljning. Vetenskapliga artiklar baserade på resultat skapade med HoloMonitor. Indikator om försäljningstillväxt Kundnyttan för våra akademiska och industriella kunder är att skapa nya forskningsresultat. Den akademiska forskningen syftar till att publicera dessa nya forskningsresultat. Tillväxten av antalet publicerade artiklar där HoloMonitor har en framträdande roll är därför en tidig indikation på framtida försäljningstillväxt. Antal vetenskapliga artiklar, posters och doktorsavhandlingar har nu vuxit till väl över 80, fördelade över ett 60-tal forskare. Se hela listan här . Produktverifiering Allt för många bolag med lovande produkter har fallit i ivern om en snabb försäljningsökning; en alltför kostsam försäljningsorganisation rekryteras innan produkten kan tillverkas i volym med hög och jämn kvalité till en hållbar kostnad. Svårigheten ligger i produktverifieringen. Varje kund hanterar produkten lite annorlunda. Det enda sättet att med säkerhet fastställa att en produkt kommer att fungera i fält är därför att i tillräckligt stor omfattning testa den i fält. All annan form av produktverifiering är förknippad med en stor osäkerhet. De drygt 90 instrument som är i drift har gjort det möjligt att identifiera och verifiera de enkla konstruktionsförändringar som varit nödvändiga för att HoloMonitor bl.a. skall klara den varma och mycket fuktiga inkubatormiljön utan driftstörningar. HoloMonitor i drift vid QIMR Berghofer i Brisbane. Försäljning I tidigare rapporter har vi nämnt att vårt omfattande kvalitetssäkringsarbete har medfört att vi först i inledningen av 2017 intensifierade vår marknadsbearbetning. Den sedan årsskiftet förstärkta marknadsorganisationen bedriver nu ett allt intensivare försäljningsarbete i samarbete med våra distributörer. Detta har resulterat i en markant ökning av antalet offertförfrågningar, ett mycket betydelsefullt steg i en säljprocess som inte sällan tar månader i anspråk. Ökningen av offertförfrågningar i kombination med den våg av vetenskapliga artiklar som nyligen publicerats indikerar att årets försäljningsutveckling är en direkt följd av att marknads- och försäljningsarbetet avsiktligt begränsades tills dess att produktkvalitet och leveransförmåga säkerställts, vilket nu alltså har skett. Varken hus eller bolag utan grund lär bestå eller betinga ett högre värde. Grunden för lönsam och långsiktig volymförsäljning har nu lagts med förbättrad bruttomarginal, kvalitetssäkrade produkter, säkerställd produktion, allt mer etablerad teknik, bekräftad kundnytta och med en i nuläget begränsad konkurrens. Peter Egelberg

Besqab förvärvar i Täby – planerar cirka 200 bostäder

De cirka 200 byggrätterna som Besqab förvärvar av Klövern ligger i Roslags Näsby i Täby och bostäderna ersätter en tidigare parkeringsplats och butiksbyggnader. Det ena projektet om cirka 80 bostäder kommer att bidra till att det befintliga gångstråket vid Konvaljparken upplevs som både trevligare och tryggare. Det andra som ligger i söder i Pentavägsområdet möjliggör cirka 120 lägenheter, samt några verksamhetslokaler i bottenvåningen och har en fin grönskande innergård. Boende i de båda fastigheterna kommer att ha direkt närhet till Roslagsbanan. -          Vi har sedan tidigare utvecklat flera områden med eftertraktade bostäder i Täby och det är glädjande att vi nu får möjlighet att fortsätta utveckla Täby, säger Anette Frumerie, vd på Besqab. Besqab planerar för bostadsrätter i storleksordningen ett- till fyrarumslägenheter. -          Dessa kommer att tilltala en bred målgrupp med personer i olika faser i livet och områdena kommer att skapa nya mötesplatser i en förlängning av kärnan kring Täby Centrum, säger Anette Frumerie. Planbesked har erhållits från Täby kommun och tillträde sker efter laga kraftvunnen detaljplan. Avtalet med Klövern är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Köpeskillingen beräknas uppgå till cirka 200 Mkr. För ytterligare information: Johan Westring, chef affärsutveckling och exploatering, tel. 08-409 416 39 johan.westring@besqabs.eCharlotte Näsström-Morén, kommunikationschef, tel 08-409 415 62 charlotte.nasstrom-moren@besqab.se

9 miljoner till forskning och utveckling

Den enskilt största satsningen görs på Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, ett forskningsprogram som ska utveckla skötselmetoder för ett mer varierat skogsbruk och öka användningen av digitala datakällor i södra Sverige. Detta projekt är ett samarbete mellan SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk, och det beviljas 4 miljoner kronor. – Skogen spelar en allt viktigare roll i det biobaserade samhället, samtidigt som förutsättningarna för skogsbruket förändras. Vi har kommit långt med skogsbruket i södra Sverige, men vi vill mer. Det finns mer att göra både vad gäller produktionstakt och mångfald. Det kommer den här forskningen att bidra till. Så skapas än fler möjligheter för en stabil och skogsbaserad framtid, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse. Övriga projekt som beviljats bidrag spänner över en bred räckvidd av skogsindustrirelaterade områden, från flervåningshus i trä till olika uppföljnings- och skötselmetoder för skogsbruket.  Projekt som beviljades bidrag maj 2017: +----------------------+-------+-------------------+---------------------+|Projekt |Bidrag |Forskare |Organisation |+----------------------+-------+-------------------+---------------------+|Flervåningshusbyggande|2 475 |Sigurdur Ormarsson |Linnéuniversitetet ||av prefabricerade |000 | | ||volymmoduler i trä – |kronor | | ||modellutveckling och | | | ||experimentella studier| | | |+----------------------+-------+-------------------+---------------------+|Framtidens |4 000 |Urban Nilsson |SLU ||skogsskötsel i södra |000 | | ||Sverige |kronor | | |+----------------------+-------+-------------------+---------------------+|Datainsamling och |35o 000|Johanna Enström |Skogforsk ||analys av skandinavisk|kronor | | ||teknik och logistik | | | ||för askåterföring | | | |+----------------------+-------+-------------------+---------------------+|Utveckling av |829 400|Pia Brelid |RISE  ||tanninbaserade |kronor | | ||träskyddsmedel | | | |+----------------------+-------+-------------------+---------------------+|Gallringsplanering på |215 000|Erik Viklund |Skogforsk ||webben |kronor | | |+----------------------+-------+-------------------+---------------------+|Skogsgödsling – |370 000|Staffan Jacobson |Skogforsk ||tillväxteffekter i |kronor | | ||sydsvenska tallbestånd| | | |+----------------------+-------+-------------------+---------------------+|Nya |300 000|Maria Nordström |Skogforsk ||uppföljningsverktyg |kronor | | ||för förbättrad | | | ||diametermätning i | | | ||skördare | | | |+----------------------+-------+-------------------+---------------------+|Dikesrensningens |430 000|Martin Schmalholz |Skogsekologikonsulten||effekter på |kronor | | ||vattenkvalitet | | | ||nedströms åtgärd | | | |+----------------------+-------+-------------------+---------------------+|Utvärdering av system |500 000|Martin Englund  |Skogforsk ||för krankörning och |kronor | | ||lastsäkring från | | | ||lastbilshytten på | | | ||timmerbilar | | | |+----------------------+-------+-------------------+---------------------+ Totalt beviljades ett sammanlagt belopp av 9 469 400 kronor.  +------------------------------------------------------------------------------+|Fakta ||Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning verkar ||för att främja forskning och utbildning av betydelse för skoglig och ||skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. ||Projekten som tilldelas medel omfattar aktuella och viktiga forsknings- och ||utvecklingsområden för såväl skogsbruket som skogsindustrin. Sedan starten av ||stiftelsen 1995 har omkring 150 forskningsprojekt beviljats anslag. Resultaten||av forskningsprojekten har varit betydelsefulla såväl ur ett samhälleligt ||perspektiv som för skogsbranschen.  ||Stiftelsen har fyra styrelsemöten per år, då bland annat ansökningar om medel ||behandlas. Information om reglerna för ansökan om medel från stiftelsen hittar||du på www.sodra.com. |+------------------------------------------------------------------------------+ För mer information, vänligen kontakta: Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse,Tel: 0470-893 62E-post: goran.orlander@sodra.com Södras presstjänstTel: 0470-890 90E-post: press@sodra.com

Kobra II Säljstöd – klart för Mercedes-Benz pilot

Otto Olssons Bil AB, en bilfirma med rötter så långt tillbaka som 1924, var direkt med på noterna att agera testpilot. - På Otto Olssons Bil vill vi alltid vara först med de nya hela tiden, det genomsyrar allt vi gör, så när vi fick frågan om att vara först med att testa ett nytt säljverktyg var vi inte sena med att säga ja, förklarar Mikael Olsson, försäljningschef. Marcus Svensson, som är Mercedes-Benz säljare på Otto Olssons Bil har nu varit testpilot lite mer än vecka. - Det är alltid svårt i början när man är van vid ett annat sätt, men ett säljstöd ska underlätta mitt jobb och det har nya KSS 10 gjort. Det är väldigt lättanvänt och lättmanövrerat och jag kan nu starta ett affärsförslag var som helst i systemet, om jag så utgår från fordon eller ägare eller ett tomt affärsförslag, förklarar han. Modern fordonsförsäljning är en komplex process med många olika delmoment. Det handlar om stora pengar per såld produkt som ska hanteras, och bakom kulisserna ska samarbeten med parter som fordonsimportör och långivare fungera. Fredrik Andersson är utvecklingschef på FordonsData och en av dem som drivit utvecklingen av det nya säljstödet. För honom är det viktigt med system som ger fördelar i den hårda konkurrens som finns i branschen idag. Bild: Uppstart hos Otto Olssons Bil i Tomelilla den 8 juni. Säljare Karl-Johan och Håkan i samtal med Lars från FordonsData. - Systemet är ihopkopplat med bl a långivare på ett helt annat sätt än tidigare, och tillåter att man säljer fordon från andra bolag i samma koncern - en mycket viktig funktion idag när allt fler bolag köpts upp och ingår i olika koncernkonstellationer, förklarar Fredrik Andersson. Utvecklingsarbetet har involverat ett tiotal personer på FordonsData. Samtliga är dot.net-utvecklare med olika erfarenheter och spetskompetens inom bland annat kravframställning, analys, design och kvalitetssäkring. Man har arbetat roterande med de olika uppdragen för största möjliga kunskapsspridning och kompetensöverföring. Utrullningsplan: Utrullningen startar hösten 2017 då Mercedes-Benz återförsäljare kommer att erbjudas det nya säljstödet. Under tiden anpassas systemet för fler bilmärken och ett antal större pilotprojekt kommer att startas.

CLS inför konstruktionsförbättringar i sin laserapplikator av diffusortyp.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har beslutat att införa förbättringar i bolagets egenutvecklade icke-kylda laserapplikatorer av diffusortyp, för att göra konstruktionen i dessa produkter mer robust och användarvänlig. Beslutet följer kraven som CLS ställer på produktkvalitet och har tagits i samråd med de kliniker som CLS samarbetar med i USA. Leverans av uppdaterade produkter beräknas ske under tredje kvartalet, vilket är senare än planerat, och därför påverkas CLS kommunicerade målsättning för 2017. –  Vi arbetar kontinuerligt med att öka produktkvaliteten i våra ny produkter. Vi har en efterfrågad produkt och de åtgärder vi nu genomför sker i samråd med de kliniker CLS samarbetar med i USA. Dessa är fortsatt mycket positiva till pågående samarbete även om produktuppdateringen gör att tidplanen förskjuts något, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. För CLS innebär det att våra intäktsmöjligheter från försäljning, främst från USA-marknaden, försenas jämfört med plan. Jag ser därför inte att det är möjligt för CLS att uppnå tidigare kommunicerade målsättning för 2017, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. Diffusorteknologin gör det möjligt att behandla större cancertumörer och kan användas såväl för bildstyrd laserablation som för CLS egen immunstimulerande behandlingsmetod imILT®. CLS marknadsgodkännanden i USA och Europa för de aktuella produkterna påverkas inte av den planerade konstruktionsförändringen. CLS utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System som inkluderar engångsmaterial och metoder för skonsam och säker värmeinducerad behandling av cancertumörer. Bolaget köpte nyligen den del av det tyska laserteknikföretaget LMTB som omfattar utvecklingen av CLS diffusorfiber. Tillverkningstekniken för fibern bygger bland annat på en unik kompetens när det gäller mikrostrukturering, det vill säga formandet av den struktur som ger ljuset dess specifika spridning.  Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl 09:15.

Ungas alkoholvanor: Ingen minskning av smugglad alkohol

Studien har fokuserat på ursprunget till den alkohol som skolungdomarna uppger att de dricker och skiljer på registrerade respektive oregistrerade anskaffningskällor. Med registrerade källor avses alkohol från Systembolaget, restauranger och livsmedelshandeln (folköl) och med oregistrerade menas exempelvis insmugglad, privatinförd eller hemtillverkad alkohol. - Analyserna visar att alkohol från registrerade källor som Systembolaget har minskat kraftigt men att anskaffningen av insmugglad alkohol har varit relativt oförändrad under den studerade perioden, säger alkoholforskaren Håkan Leifman, som genomfört analyserna. Smugglad alkohol vanligare bland ungaTidigare undersökningar har visat att alkohol med Systembolaget som ursprungskälla är vanligast förekommande bland unga. Även den här studien visar att alkohol från registrerade källor är vanligast, men också att alkohol från oregistrerade källor är vanligare förekommande bland unga än i befolkningen i övrigt, allra vanligast bland flickor i årskurs 9. - All konsumtion av alkohol bland unga ska naturligtvis förebyggas i största möjliga utsträckning, men eftersom vi ser att de som dricker smugglad alkohol dricker mer än andra är det här ett viktigt problem att få bukt med, säger Håkan Leifman. Andel pojkar och flickor i årskurs 9 som uppger olika anskaffningskällor av alkohol den senaste gången man drack. Bland de elever som druckit alkohol under de senaste 12 månaderna, 2012–2016. (Urval av svarsalternativ, för samtliga svarsalternativ, se PM:n). +----+--+----------+--+-------+--+-------+--+-----+|  |Från |Från |Från |Från || |Systembolaget|person som|person som|internet|| | |säljer |tillverkar| || | |insmugglad|alkohol (t| || | |alkohol |ex | || | | |hembränt) | |+----+--+----------+--+-------+--+-------+--+-----+|  |Po|Fl |Po|Fl |Po|Fl |Po|Fl |+----+--+----------+--+-------+--+-------+--+-----+|2012|44|57 |21|16 |3 |4 |1 |0 |+----+--+----------+--+-------+--+-------+--+-----+|2013|43|52 |18|21 |4 |3 |0 |0 |+----+--+----------+--+-------+--+-------+--+-----+|2014|40|50 |21|21 |3 |2 |0 |0 |+----+--+----------+--+-------+--+-------+--+-----+|2015|36|45 |24|25 |4 |4 |1 |0 |+----+--+----------+--+-------+--+-------+--+-----+|2016|39|42 |23|29 |6 |3 |1 |1 |+----+--+----------+--+-------+--+-------+--+-----+   Bakgrund I studien används data från två olika undersökningar. Sedan 1971 har det genomförts årliga undersökningar av skolungdomars alkohol-, narkotika-, tobaks- och sniffningsvanor. Sedan 1986 ansvarar CAN för undersökningarna, som utförs på riksrepresentativa urval i årskurs 9. Även skolelever från gymnasiets årskurs 2 deltar i undersökningarna sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen. Antalet analyserade formulär 2016 uppgick till 4 805 i årskurs 9 och till 4 059 i gymnasiets år 2. Sedan 2013 ansvarar CAN för de så kallade Monitormätningarna. Mätningarna startade år 2000 och har pågått kontinuerligt sedan dess. Syftet är att skatta den totala alkohol- och tobakskonsumtionen i Sverige. Utöver frågor om anskaffningskällor ingår frågor om konsumtionsvanor på både alkohol- och tobaksområdet. Mätningarna genomförs genom telefonintervjuer och varje år genomförs totalt 18 000 intervjuer med 17-84-åringar. PM:n ”Ungdomars anskaffning av alkohol” kan laddas ner från www.can.se.

Lena Nyberg utsedd till Digital Lead för ABB Sverige

ABB Ability är samlingsbegreppet för ABB :s digitalt uppkopplade enheter, system och tjänster som används i syfte att öka produktiviteten, halvera underhållskostnaderna och minska energianvändningen. Lena Nyberg har arbetat på ABB i 30 år och har haft flera olika roller inom främst marknad och försäljning på divisionen ABB Industrial Automation i Sverige. Hon har tidigare varit marknadschef för ABB:s affärsenhet Control Technologies i norra Europa. Som Digital Lead kommer Lena Nyberg att rapportera till Johan Söderström, vd för ABB Sverige samt till Eva Kvist Östgren, chef för ABB Svensk Försäljning, och vara placerad i Västerås. ”Med Lena Nyberg som Digital Lead för ABB Sverige förstärker vi erbjudandet till våra kunder med ABB Ability. Vi ser stora möjligheter framåt och digitaliseringen stärker konkurrenskraften både lokalt och globalt. Med ABB Ability Customer Center på plats kommer vi att få en unik möjlighet att visa, och tillsammans med våra kunder och partners utveckla, hur digitalisering kan förstärka dem och samtidigt lyfta svensk industri”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com . I Sverige har ABB ungefär 8 600 medarbetare och finns på cirka 30 orter. Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4 000 medarbetare och Ludvika med cirka 2 700 medarbetare.

Valberedningens förslag till styrelse i Elekta inför årsstämman 2017

Caroline Leksell Cooke har gedigen erfarenhet från områdena digital strategi, kommunikation och teknologi och är för närvarande ansvarig för större internationella affärer i sin roll som branschansvarig på Google. Hon har en civilekonomexamen från Stockholms universitet och har vidare studerat marknadsföring på Wharton School vid University of Pennsylvania samt vid Columbia Business School. Caroline Leksell Cooke är ledamot i Leksell Social Ventures investeringsutskott samt styrelseordförande i Bonit Invest S.A./N.V. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter ska vara nio stycken. Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman den 23 augusti 2017 kommer att redovisas på bolagets hemsida samt offentliggöras i kallelsen till årsstämman. Valberedningen inför årsstämman 2017 består av valberedningens ordförande Laurent Leksell (utsedd av familjen Leksell för familjens direkta och indirekta innehav samt i egenskap av styrelseordförande), Åsa Nisell (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Per Colleen (utsedd av Fjärde AP-Fonden), Magnus Henjeby (utsedd av Nordea Investment Funds) samt Tomas Flodén (utsedd av AMF Pensionsförsäkring och AMF Fonder). Caroline Leksell Cooke har varit adjungerad till valberedningen, men har inte deltagit vid beredningen av valberedningens förslag till styrelsens sammansättning. # # # För ytterligare information, var vänlig kontakta:Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta ABTel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.comTidszon: CET: Centraleuropeisk tidTobias Bülow, Director Financial Communication, Elekta ABTel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.comTidszon: CET: Centraleuropeisk tidOm ElektaElekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com. 

Vattenfalls koncernchef Magnus Hall ny vice ordförande i Eurelectric

– En ökad användning av el som energibärare inom transport-, värme- och industrisektorerna är en av de viktigaste frågorna för mina kommande två år som vice ordförande. Ett stabilt investeringsklimat för förnybara energikällor, ett stärkt EU ETS-system för att minska koldioxidutsläppen i Europa, liksom att säkerställa en kostnadseffektiv, säker leverans genom en integrerad energimarknad är andra prioriterade frågor, säger Magnus Hall. Vid Eurelectrics årsmöte i Lissabon valde organisationens styrelse Francesco Starace, koncernchef för den italienska energikoncernen Enel, till ny ordförande. Samtidigt utsågs Alistair Phillips-Davies, VD för brittiska SSE, till vice ordförande där han kommer att dela på uppdraget med Magnus Hall. Samtliga utnämningar gäller för en tvåårsperiod. Om Magnus HallMagnus Hall är VD och koncernchef för Vattenfall sedan 2014. Magnus Hall har tidigare varit VD och koncernchef i skogsindustrikoncernen Holmen. Magnus Hall är civilingenjör från Linköpings Tekniska Högskola och har även studerat vid amerikanska Fulbright Scholarship Georgetown University. Magnus Hall är också ordförande för mediekoncernen NMT AB. OM EURELECTRICEurelectric är den europeiska elindustrins intresseorganisation och representerar 3500 företag i 32 europeiska länder med en sammanlagd omsättning på omkring 200 miljarder euro. Huvudkontoret ligger i Bryssel. För ytterligare information:Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post:   (press@vattenfall.com)press@vattenfall.com (press@vattenfall.comFacebook) (press@vattenfall.com)Facebook:    facebook.com/vattenfallpressrum Twitter:          (press@vattenfall.com)twitter.com/Vattenfall_Se 

Regionen behöver bostäder - Nacka har överklagat domen om Bergs gård

− Vi är lika tydliga i dag som tidigare. När vi nu bygger stad i Nacka måste bostäder vara viktigare än olja. Vi ser med tillförsikt fram emot överdomstolens förnyade prövning, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande. Mats Gerdau konstaterar vidare att bostadsbyggandet på Bergs gård har avgörande betydelse för kommunens åtagande gentemot staten och regionen att bygga 13 500 bostäder, vilket är en del av att avtalet att bygga tunnelbanan ut till Nacka.     Tydligt besked från landstinget Genom ett enhälligt beslut den 8 juni klargjorde tillväxt- och regionplanenämnden inom Stockholms läns landsting att det är landstingets intention att Bergs oljehamn ska omvandlas till tät sammanhållen bebyggelse och ingå i den centrala regionkärnan. Detta tydliggörs bland annat i regionens utvecklingsplan RUFS 2050 som planeras att klubbas igenom under 2018.   − Landstingets beslut är ett viktigt steg mot att kunna börja bebygga Bergs gård. Det är ett starkt demokratiskt förankrat beslut och något vi i Nacka kommun arbetat strukturerat och målmedvetet på i över 15 år, säger Nackas stadsdirektör Lena Dahlstedt.  Allt förberett för bostäder Mark- och miljödomstolen menade i sin dom, som kom i slutet av maj, att Nacka kommun inte visat hur det är möjligt att få igenom en ny detaljplan för markens nya användning. Kommunen utvecklar nu tydligt i sin överklagan att man både kan och kommer att bygga bostäder vid Bergs gård så snart processen med Circle K är klar. Allt som i dagsläget går att förbereda är gjort och några andra direkta hinder för att bygga finns inte. − Det råder inga tvivel om att Bergs gård kommer att bebyggas med bostäder så snart vi får tillgång till fastigheten. Att vi skulle tvingas vänta tills 2059 med byggandet är en absurd tanke och som vi sagt tidigare: Tunnelbanan kan inte sluta i en oljehamn, fortsätter Lena Dahlstedt. 

Förändring av ägande i Seamless

Peter Fredell, VD i Seamless Distribution AB (Seamless), har genom sitt helägda bolag Fredell & Co i dag förvärvat 3.526.334 aktier i Seamless motsvarande 6,0 % av aktierna i bolaget. Säljare är Kinnevik. Efter transaktionen äger Fredell & Co 9,9 % av aktierna i Seamless. Vid tillfället för förvärvet har Fredell & Co ingått ett avtal som innebär att en amerikansk fond kommer förvärva 3.526.334 aktier i Seamless av Fredell & Co. Förvärvet avses vara fullbordat inom tre månader. Kinnevik har samtidigt med försäljningen till Fredell & Co ingått ett garantiavtal. Avtalet innebär att Kinnevik i den planerade särnoteringen av Seamless dotterbolag Seamless Distribution Systems (SDS) garanterar teckning av aktier i SDS motsvarande ett belopp om upp till 21,158,004 SEK. Det av Kinnevik garanterade beloppet motsvarar säljlikviden i försäljningen till Fredell & Co. För ytterligare information, kontakta:  Martin Larsson, Head of Treasury & Investor Relations, martin.larsson@seamless.se, +46 707 22 56 65 Om Seamless Seamless, en av världens ledande leverantörer av betalsystem för mobiltelefoner. Grundat 2001 och verksamt i 35 länder hanterar Seamless årligen över 5,3 miljarder transaktioner genom 675 000 aktiva försäljningsställen. Seamless har tre affärsområden; transaktionsväxeln, teknikleverantör för distribution av e-produkter samt tillhandahåller den mobila betalningsplattformen Seqr. Seamless handlas på Nasdaq OMX Stockholm, www.seamless.se Informationen är sådan som Seamless Distribution AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk den. Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, vid 17:55 CET den 19 juni 2017. Seamless Distribution AB, Box 6234, 102 34 Stockholm | Visiting address: St Eriksgatan 121 D | Org. no: 556610-2660 Phone: 08-564 878 00 | Fax: 08-564 878 23 | www.seamless.se

Diös Fastigheter och Norrlandspojkarna i bytesaffär

De två förvärvade fastigheterna avser dels en kommersiell fastighet i stadsdelen Norrmalm, dels en blandfastighet i Sundsvalls stenstad. Den kommersiella fastigheten omfattar ca 1 600 kvm och förhyrs i huvudsakligen av Engelska Skolan. Den centrala fastigheten är en nyrenoverad blandfastighet bestående av både kontor och bostäder med en total yta om ca 1 100 kvm. De sammanlagda årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 3,5 mkr. De avyttrade industrifastigheterna ligger i Birsta och omfattar 7 500 kvm bestående av mestadels lager och industri. De årliga hyresintäkterna uppgår till cirka 4,4 mkr. Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet ligger i linje med Diös senaste värdering. Transaktionen kommer att redovisas under tredje kvartalet 2017. – Förvärven stärker Diös inriktning att koncentrera beståndet mot centrumnära fastigheter. Nu får vi ytterligare möjligheter till att vara med i utvecklingen av stadsdelen Norrmalm, samt att komplettera vårt bestånd i stenstan med både bostäder och kommersiella lokaler. Båda förvärven sammanfaller med vår långsiktiga strategi och bidrar till ett levande centrum, säger Lars-Göran Dahl chef affärsutveckling, Diös Fastigheter. – Vi byter två centrala fastigheter mot bra industrifastigheter i ett etablerat område som Birsta. Bytet passar bra i vår strategi att fortsätta utveckla industri- och logistikfastigheter utanför centrum, säger Håkan Andersson, vd, Norrlandspojkarna. För ytterligare information vänligen kontakta: Lars-Göran Dahl, chef affärsutveckling, Diös FastigheterTelefon: 010-470 95 04E-post: lars-goran.dahl@dios.se Håkan Andersson, vd, NorrlandspojkarnaTelefon: 060- 13 95 64E-post: hakan@norrlandspojkarna.se Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 06.45 CET. 

Ökad försäljning och stärkt rörelseresultat

MQ-koncernen fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Försäljningen ökar i både fysiska butiker och e-handel. Den snabba uppgraderingen av Joys butiker fortsätter med stark försäljningsutveckling som följd. Bruttomarginalen stärks och rörelseresultatet förbättras. Arbetet med att ompositionera koncernen till en framstående omniaktör på den svenska marknaden fortsätter. Joy ingår i koncernens rapportering från och med maj 2016. Tredje kvartalet (mars 2017-maj 2017) ·  Nettoomsättningen uppgick till 424 MSEK (379), en ökning med 11,9 procent. Den jämförbara försäljningen ökade med 1,9 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med -1,1 procent enligt HUI). ·  Bruttomarginalen uppgick till 61,6 procent (60,9). ·  Rörelseresultatet uppgick till 36 MSEK (32), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,4 procent (8,5). ·  Periodens resultat uppgick till 27 MSEK (24), vilket motsvarar 0,77 SEK (0,68) per aktie efter utspädning. ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 4 MSEK (8).  Niomånadersperioden (september 2016-maj 2017) ·  Nettoomsättningen uppgick till 1 354 MSEK (1 194), en ökning med 13,4 procent. Den jämförbara försäljningen minskade med -1,0 procent (marknadens jämförbara butiker minskade med -1,9 procent enligt HUI). ·  Bruttomarginalen uppgick till 58,2 procent (55,7). ·  Rörelseresultatet uppgick till 91 MSEK (90), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,7 procent (7,5). ·  Periodens resultat uppgick till 69 MSEK (68), vilket motsvarar 1,98 SEK (1,94) per aktie efter utspädning. ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten var 65 MSEK (55). För ytterligare information, vänligen kontakta:Christina Ståhl VD och Koncernchef: 031-388 80 10Tony Siberg vVD och CFO: 031-388 84 01  Denna information är sådan som MQ Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 07.15 CET. 

Så förbättrar vi framkomligheten och minskar förseningarna i Stockholms busstrafik

- I grunden handlar det om att våga prioritera bussresenärerna framför den enskilda bilisten.Ökad biltrafik i kombination med ett stort antal gatuarbeten som drar ut på tiden är de främsta orsakerna till att bussarna blir försenade. Men vi ser att det finns bra och konkreta lösningar, säger Alexis Keolis beräkningar visar att förseningarna i busstrafiken kostar samhället upp till 1,5 miljard kronor per år. Därför har Keolis tillsammans med sina förare tagit fram en framkomlighetsrapport och identifierat ett antal konkreta förbättringsförslag.   ·Prioritera bussar framför bilar i gatukorsningarna. ·Utöka stombussnätet och separata busskörfält med en mil. ·Inför kameraövervakning i bussarna för att bötfälla felparkerade bilar och bilar som kör i busskörfält. ·Varje år sker det över 4000 arbeten i gatumiljön i Stockholm, många av dessa drar ut på tiden. Inför bonus- och vitessystem vid upphandlingar av arbeten i gatumiljön för att dessa ska bli klara i tid. ·Fortsätt arbetet med att minska antalet bilparkeringar på gatan till förmån för cykelbanor och kollektivtrafik. ·Förbjud eller enkelrikta biltrafiken på Odengatan mellan Odenplan och Valhallavägen när Citybanan öppnar för att svara mot det ökade antalet resenärer. ·Fortsätt trafikkontorets arbete med att flytta nyttotrafik från rusningstid. ·Överväg möjligheten till tidsdifferentierad kollektivtrafiktaxa för att jämna ut rusningstrafiken och se över om det är möjligt att omfördela skoldagens början.   - Våga prova, är vårt enkla budskap. De flesta av våra förslag kräver inga segdragna utredningar. I många fall räcker det med lite målarfärg och trafikskyltar för att testa och utvärdera förslagen, säger Alexis Kahlmann. Framkomlighetsrapporten kommer att presenteras den 3 juli i Almedalen men går redan nu att ladda ned från Keolis hemsida. Har du frågor eller önskar en fördjupad genomgång av förslagen, kontakta Keolis presstjänst.  

1 av 5 arbetsgivare ser sig tvingade att tumma på reglerna

Arbetsmiljöverket har intervjuat 3 200 arbetsgivare inom offentlig och privat sektor runtom i landet. De branscher som deltagit är bygg, transport, hotell- och restaurang samt verksamheter inom lant- och skogsbruk. Frågorna handlar om vad arbetsgivarna har för uppfattning om attityder och beteenden inom deras egen bransch vad det gäller att konkurrera genom att bryta mot regelverk på arbetsmarknaden.– Nu har vi en bättre bild av attityder och beteenden om osund konkurrens. Det ligger ett stort ansvar på oss myndigheter, arbetsmarknadens parter och enskilda arbetsgivare att påverka situationen. Vårt mål är att risken för upptäckt ska öka, säger Kicki Höök som leder arbetet mot osund konkurrens på Arbetsmiljöverket.Bygg- och transportbranschen sticker utDet finns många resultat att läsa om i undersökningarna. Bland annat visar arbetsgivarundersökningen att 1 av 4 arbetsgivare inom bygg- och transportbranschen har uppfattningen att de inte kan överleva utan att fuska med regelverken. Detta är i jämförelse med att en av fem arbetsgivare överlag ger det svaret.Andra resultat handlar om att 4 av 10 arbetsgivare bedömer att upptäcktsrisken är låg vid fusk. Det handlar då om att betala svarta löner, bryta mot regler om arbetsmiljö, låta arbetstagare arbeta för mycket övertid samt ha arbetstagare utan giltigt svenskt arbetstillstånd.– Undersökningarna visar att ökad kontroll behöver gå hand i hand med information om konsekvenserna för individen, företaget och hela samhället att inte följa regler, säger Kicki Höök.Förstärkt tillsyn – en del av arbetet mot osund konkurrensUndersökningarna är en del av ett större arbete för att motverka osund konkurrens. Arbetsmiljöverket har sedan en tid utökat samarbetet med andra myndigheter. Myndigheternas olika regler, kunskap och metoder gör det möjligt att från olika håll komma åt företag som bryter mot regelverken i olika branscher. Polisen, Skattemyndigheten, Länsstyrelsen, Migrationsverket och Ekobrottsmyndigheten är några av de samverkande myndigheterna. Under en vecka i maj gick flera myndigheter samman för oanmälda kontroller av byggarbetsplatser i flera städer .– Människor ska inte utnyttjas och skadas. Det får inte vara så att företag som följer reglerna ska konkurreras ut av oseriösa aktörer som vinner kontrakt med dålig arbetsmiljö, avslutar Kicki Höök.Svaren per bransch, geografiskt och på företagsstorlekUndersökningarna gjordes november 2016–april 2017. De baseras på intervjuer och enkäter.  Alla undersökningar : · arbetsgivare i Sverige (nedbruten geografiskt och på företagsstorlek) · arbetstagare och skyddsombud i Sverige · utstationerande företag (utländska arbetsgivare) · utländska arbetstagare · metoder som användes i undersökningarna (teknisk rapport) Delrapporter för arbetsgivare i olika branscher: · hotell- och restaurangbranschen · byggbranschen · transportbranschen ·  ”gröna näringen”   Arbetsmiljöverkets filmer om osund konkurrens i arbetslivet”Vi ska leta upp de arbetsplatser som inte följer regelverket” ”Ett liv kan du inte ersätta i pengar” ”Upplev farorna på ett bygge – följ med Johnnie och Mattias i VR, Virtual Reality” ”Förr eller senare kommer det att ske en olycka” Kontakter på Arbetsmiljöverket:Kicki Höök, leder arbetet mot osund konkurrens, telefon: 010-730 9595Presstjänsten, telefon: 010-730 9155

Enersize tecknar vinstdelningsavtal med ytterligare BOE-fabrik

Enersize har sedan årsskiftet tecknat 5 nya installationskontrakt i Kina. Bolaget har nyligen genomfört en fulltecknad spridningsemission och noterades på First North Stockholm 15 juni. BOE Technology Center är BOE Groups pilotfabrik för förserieproduktion och utprovning av nya produktionsmetoder som är avsedda att användas för uppsättning av nya produktionslinor och fabriker. Kapaciteten för fabrikens tryckluftssystem uppgår till ca 0,5MW. Detta är Enersize tredje projekt för BOE Group. Avtalet har tecknats i samarbete med Joint Team International som agerar affärsmässig part gentemot BOE. Enersize har sedan tidigare ett pågående vinstdelningsavtal med en av BOEs fabriker i Peking samt installationsavtal med ytterligare en BOE fabrik i Peking. BOE Group är noterat på Shenzhenbörsen och största aktieägare är kinesiska staten. BOE Group har en årsomsättning på över 6,9 Miljarder EUR (2015) och rankas som världens 3:e största plattskärmstillverkare. BOE Group driver 8 fabriker i Kina. Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar:  ”Med en installation hos BOE Technology Centre så kommer vi rakt in i hjärtat på BOE Group. I den här fabriken provas alla kommande produktionsmetoder innan de implementeras i BOEs befintliga eller nybyggda fabriker. Att Enersize blivit erbjudna att arbeta med BOE Group i just denna fabrik är verkligen ett tecken på hur uppskattade vi har blivit hos BOE.” Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar:   “BOE har tydligt uttryckt sitt intresse för den helautomatiserade teknik vi håller på att utveckla och denna installation i deras pilot- och förseriefabrik ger dem väldigt bra möjligheter att i en kontrollerad miljö kunna prova ut vår nya teknik även i tidiga stadier, något vi ser både BOE och Enersize senare kommer kunna dra nytta av genom tidigare implementation i övriga BOE anläggningar” Certified Adviser  Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. För mer information om Enersize, vänligen kontakta:  Christian Merheim, styrelseordförande Telefon: +46(0)708-182 853 E-post: christian.merheim@enersize.com    Or (English only): Sami Mykkänen, CEO Tel: +358 405 59 90 47 E-post: sami.mykkanen@enersize.com Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017. Enersize i korthet   Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com 

CVC Capital Partners köper Etraveli för 508 miljoner Euro

Etraveli, med huvudkontor i Uppsala, är en global e-handelsplattform för flygbiljetter (t.ex. Gotogate, Supersavertravel, Flygresor.se), som kombinerar en stark marknadsposition i Norden med en snabbväxande internationell verksamhet Företaget är verksamt i 46 länder på 5 kontinenter. Etraveli har växt cirka 40 % per år organiskt de senaste åren och år 2016 sålde Etraveli flygbiljetter och relaterade tjänster till över 5 miljoner resenärer för cirka 18 miljarder kronor.   Under de senaste åren har Etraveli expanderat internationellt och uppnått betydande marknadsandelar på stora europeiska marknader som Storbritannien, Tyskland och Frankrike, vilket medfört en snabb tillväxt av försäljning och lönsamhet. Med de nya ägarna siktar Etraveli på att öka sin globala närvaro och på att bli den största aktören i Europa där företaget idag är nummer tre.   "Etraveli har under senare år omvandlats till ett internationellt företag med en tydlig strategi baserad på att erbjuda konsumenterna billigare flygbiljetter på ett mer effektivt sätt än konkurrenterna", säger Mathias Hedlund, VD för Etraveli sedan 2014.   Han kommenterar också försäljningsprocessen, "Det är med glädje och stor förväntan vi idag välkomnar våra nya ägare, CVC. CVC visade tidigt i bolagets försäljningsprocess att de förstod både våra framtida utmaningar och möjligheter. Tillsammans med CVC kommer vi att ytterligare höja våra ambitioner och sträva efter att öka vår internationella närvaro, både organiskt och genom förvärv”, fortsätter han.   Lorne Somerville, partner och chef för TMT hos CVC, säger: "Den elektroniska resesektorn är dynamisk och snabbväxande, och Etraveli är en tydlig ledare tack vare sin e-handelskompetens och en mycket skalbar affärsmodell. Vi ser fram emot att utveckla sektorn och att bredda CVCs nätverk tillsammans med Etraveli för att omvandla företaget till en verklig global plattform".   Gustaf Martin-Löf, VD, CVC Nordics, tillägger "Jag ser fram mot att få jobba tillsammans med Mathias och hans team för att utveckla bolaget ytterligare".

15 spelutvecklare flyttar in i East Sweden Game redan i sommar

I Östergötland finns de bästa förutsättningarna för att bli en framgångsrik spelutvecklingsregion. Därför etableras nu East Sweden Game – ett centrum för entreprenörer och kreatörer inom dataspel och digitala upplevelser. Lagom till midsommar, fylls East Sweden Game med ett 15-tal utvecklare, som jobbar i olika projekt och företag. De som flyttar in redan nu är; Stylaero, Bear Twigs, Planetary Dustoff, Catalope Games, Radical Rabbit Stew, Lifee, Virtual Sound och Dimfrost. – Det känns fantastiskt att intresset är så stort från spelutvecklarna, men också från spelbranschen i stort. Vi hoppas att sommaren leder till fler innovativa spelidéer och lösningar när så många kreativa spelutvecklare samlas i beta-versionen av East Sweden Game. Planen är att, i början av augusti, öppna upp för full verksamhet med fler medlemmar, men också för personer som vill lyssna på föreläsningar eller bara vill träffas i en inspirerande miljö, säger Tomas Ahlström, projektledare för East Sweden Game. Nästa generations upplevelse Ett av de spännande projekten som flyttar in är Stylaero. De utvecklar en hårdvara med teknik som grundar sig i forskning från Linköpings universitet. Tekniken möjliggör ett nytt sätt att spela där användaren kan styra sin dator med helt andra saker och produkter än vad vi är vana vid. – När vi fick höra om planerna kring East Sweden Game kändes det som det perfekta stället för oss att utveckla vår teknik. Då vi levererar en ny typ av handkontroller för spel så är kommunikation med spelutvecklare viktigt. Här får vi möjlighet att sitta nära våra partners och kunna bidra tillsammans för att leverera nästa generations upplevelser, säger Oscar Spaak, vd Stylaero.   Fakta om East Sweden Game Ytan på 190 kvm har tre delar; ett mötesyta för lektioner och föreläsningar, arbetsytor med flexibla och fasta arbetsplatser och TechLab där medlemmarna kan låna utrustning för bland annat Virtual Reality och Internet of Things. Läs mer om de nya projekten och East Sweden Game på: www.eastswedengame.se

Seamless offentliggör erbjudande till sina aktieägare att förvärva aktier i dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Styrelsen i Seamless Distribution AB (“Seamless”) har den 19 juni 2017 fattat beslut om att erbjuda aktieägarna i Seamless att förvärva upp till 85 procent av aktierna i dotterbolaget Seamless Distribution Systems AB (“SDS” eller “Bolaget”) (”Erbjudandet”) samt i samband därmed låta notera SDS på Nasdaq First North Premier. Syftet är att synliggöra de värden som finns i gruppen samt skapa bästa möjliga förutsättningar för respektive bolags framtida utveckling. Erbjudandet i korthet · Aktieägare i Seamless kommer att tilldelas en (1) inköpsrätt per innehavd aktie i Seamless. Tio (10) inköpsrätter ger rätt att för ett pris om 36 kronor förvärva en (1) SDS-aktie. · Totalt kommer 5 876 530 aktier i SDS, motsvarande 85 procent av Bolagets samtliga aktier (såväl röster som kapital), att erbjudas till försäljning. · Erbjudandet är garanterat till cirka 57 procent, dels genom åtaganden från vissa aktieägare i Seamless att utnyttja de inköpsrätter som erhålls, dels genom åtaganden från såväl vissa aktieägare i Seamless som vissa externa investerare att förvärva aktier som inte säljs genom utnyttjande av inköpsrätter eller på annat sätt. Åtaganden från befintliga aktieägare att utnyttja de inköpsrätter som kommer att erhållas uppgår till cirka 24 procent av Erbjudandet och åtaganden att förvärva de aktier som inte säljs i samband med utnyttjande av inköpsrätter eller på annat sätt uppgår till cirka 33 procent av Erbjudandet. Seamless förbehåller sig rätten att inhämta ytterligare garantier upp till 70 procent av Erbjudandet. · Genom försäljningen av de aktier i SDS som omfattas av Erbjudandet tillförs Seamless minst 120,0 miljoner kronor och högst 211,6 miljoner kronor före kostnader för Erbjudandet. · Avstämningsdag för erhållande av inköpsrätter är den 28 juni 2017. Sista dag för handel i Seamless aktie inklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet är den 26 juni 2017. Första dag för handel i Seamless aktie exklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter är den 27 juni 2017. · Priset i Erbjudandet motsvarar ett marknadsvärde av SDS aktier om cirka 248,9 miljoner kronor.   Bakgrund och motiv för Erbjudandet Seamless har för närvarande två huvudsakliga verksamhetsområden, SEQR (d.v.s. mobila betalningar som bedrivs genom dotterbolaget SEQR Group AB) respektive digital distribution av samtalstid och mobildata som bedrivs av SDS. De teknologiska och industriella synergierna mellan SDS och SEQR är numera ytterst begränsade. SDS teknologi var väsentlig för SEQR under SEQR:s uppstartsfas, men det teknologiska utbytet har sedermera i princip upphört. Bolagen är vidare verksamma på skilda geografiska marknader och vänder sig till skilda kundgrupper. Mot denna bakgrund anser Seamless styrelse att det inte längre finns någon industriell logik i att behålla de två dotterbolagen inom samma koncern. Därtill kommer att styrelsen inte anser att Seamless nuvarande marknadsvärde i tillfredställande grad avspeglar den positiva utvecklingen och den potential som finns inom respektive affärsområde. Seamless styrelse har mot denna bakgrund fattat beslut om att dela upp koncernen genom att avyttra 85 procent av aktierna i SDS. Härigenom synliggörs de värden som finns i gruppen samtidigt som bästa möjliga förutsättningar skapas för SEQR och SDS att utvecklas positivt. Uppbyggnaden av SEQR har i hög utsträckning finansierats genom de medel som den verksamhet som bedrivs i SDS har genererat. Detta har medfört att SDS har haft begränsad tillgång till kapital för expansion. Genom att SDS inte längre kommer att vara ett dotterbolag till Seamless anser styrelsen att SDS har bättre möjligheter att fortsätta att utvecklas positivt. Styrelsen i SDS har också identifierat ett antal intressanta expansionsmöjligheter som en ökad tillgång på kapital kan möjliggöra. Styrelsen för Seamless har av dessa anledningar och på grund av bedömt kapitalbehov för SEQR beslutat att erbjuda Seamless aktieägare att med företräde förvärva upp till 85 procent av aktierna i SDS. Seamless kommer att kvarstå som aktieägare till minst 15 procent av aktierna i SDS. Villkor för Erbjudandet Seamless styrelse har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 april 2017 beslutat att avyttra upp till 85 procent av aktierna i det helägda dotterbolaget SDS varvid aktieägarna i Seamless erbjuds förvärva dessa aktier. Beslutet innebär att aktieägare i Seamless per avstämningsdagen den 28 juni 2017 kommer att tilldelas en (1) inköpsrätt per aktie i Seamless. Tio (10) inköpsrätter ger rätt att förvärva en (1) SDS-aktie. För varje förvärvad SDS-aktie ska 36 kronor erläggas kontant. Totalt kommer 5 876 530 aktier i SDS att erbjudas till försäljning. För det fall att inte samtliga aktier i Erbjudandet förvärvas med stöd av inköpsrätter (primär inköpsrätt) ska styrelsen, inom ramen för Erbjudandet, besluta om tilldelning av SDS-aktier utan stöd av inköpsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:  (a)   De som förvärvat aktier i SDS med stöd av inköpsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och anmält intresse av att förvärva ytterligare aktier i SDS utan stöd av inköpsrätter pro rata i förhållande till antalet aktier i SDS som förvärvats med stöd av inköpsrätter. (b)   Övriga som anmält intresse av att förvärva aktier i SDS utan stöd av inköpsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. (c)   De som åtagit sig att förvärva de aktier som inte sålts enligt ovan. Genom Erbjudandet, som är garanterat till cirka 57 procent (se nedan under åtaganden att utnyttja inköpsrätter och åtaganden att förvärva aktier i SDS), tillförs Seamless minst 120,0 miljoner kronor och högst  211,6 miljoner kronor före kostnader för Erbjudandet. Avstämningsdag för erhållande av inköpsrätter är den 28 juni 2017. Sista dag för handel i Seamless aktie inklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter i Erbjudandet är den 26 juni 2017. Första dag för handel i Seamless aktie exklusive rätt till tilldelning av inköpsrätter är den 27 juni 2017. Anmälan om förvärv av SDS-aktier sker under perioden 29 juni – 14 juli 2017. Handel med inköpsrätter äger rum under perioden 29 juni – 12 juli 2017 och arrangeras på Mangoldlistan genom Mangold Fondkommission AB.  För inköpsrätter som inte utnyttjas utgår inte någon ekonomisk ersättning. Aktieägare som tilldelas inköpsrätter bör beakta att beskattning sker på olika sätt beroende på om inköpsrätter utnyttjas, säljs eller förfaller outnyttjade. För ytterligare information och de fullständiga villkoren för Erbjudandet hänvisas till det prospekt som beräknas publiceras omkring den 27 juni 2017. Åtaganden att utnyttja inköpsrätter och åtaganden att förvärva aktier i SDS Erbjudandet är garanterat till cirka 57 procent genom åtaganden från vissa aktieägare i Seamless att utnyttja erhållna inköpsrätter motsvarande cirka 24 procent av Erbjudandet och genom köpåtaganden avseende aktier som inte sålts i Erbjudandet från såväl vissa aktieägare i Seamless som vissa externa investerare motsvarande cirka 33 procent av Erbjudandet. Bland dessa ingår Danske Invest Fonder och Kinnevik Consumer Finance. Seamless förbehåller sig rätten att inhämta ytterligare garantier upp till 70 procent av Erbjudandet. Notering på Nasdaq First North Premier SDS styrelse har ansökt och erhållit godkännande från Nasdaq Stockholm om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier under förutsättning att sedvanliga villkor uppfylls, inklusive att Finansinspektionen godkänner det för Erbjudandet upprättade prospektet och att spridningskravet för Bolagets aktier uppfylls senast på noteringsdagen. Första dag för handel med SDS-aktien på Nasdaq First North Premier är planerad till den 21 juli 2017 och aktien kommer att handlas under kortnamnet SDS. Styrelsens målsättning är att, beroende på marknadsförutsättningar, notera Bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista inom 12 månader efter att Noteringen på Nasdaq First North Premier fullföljts. Prospekt Ett prospekt med fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet beräknas publiceras omkring den 27 juni 2017 på SDS webbplats (sds.seamless.se), Seamless webbplats (www.seamless.se), ABG:s webbplats (www.abgsc.com) samt DNB:s webbplats (www.dnb.no/emisjoner). Preliminär tidsplan Sista dag för handel i Seamless aktie inklusive rätt 26 juni 2017till tilldelning av inköpsrätter i ErbjudandetFörsta dag för handel i Seamless aktie exklusive rätt 27 juni 2017till tilldelning av inköpsrätter i ErbjudandetAvstämningsdag, det vill säga aktieägare som är 28 juni 2017registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhållainköpsrätter som medför rätt att delta i ErbjudandetBeräknad dag för offentliggörande av prospekt 27 juni 2017Handel i inköpsrätter på Mangoldlistan 29 juni – 12 juli 2017Anmälningsperiod 29 juni – 14 juli 2017Beräknad dag för offentliggörande av utfall i 21 juli 2017ErbjudandetHandel i SDS-aktierna på First North Premier påbörjas 21 juli 2017   Om SDS SDS är ett globalt snabbväxande mjukvaruutvecklingsföretag specialiserat på teknologilösningar för elektronisk distribution. Bolaget, med rötter tillbaka till 2001, grundades 2014 som ett dotterbolag till Seamless Distribution AB, för att fokusera på moderbolagets ursprungliga affärsidé, att utveckla och sälja distributionssystem för elektronisk påfyllning av kontantkort till mobiloperatörer. SDS system effektiviserar distributionen av samtalstid och mobildata genom att ersätta fysiska värdebevis och skrapkort vilket leder till kostnadsbesparingar för mobiloperatören samtidigt som flexibiliteten och leveranssäkerheten förbättras. Bolagets transaktionsmotor ERS 360 är navet i verksamheten och hanterar varje år över 5,3 miljarder mobila transaktioner och används av fler än 675 000 återförsäljare i 28 marknader. SDS tillhandahåller även tjänster för support, drift och förvaltning av systemen. Bolaget har en stark marknadsposition i tillväxtländer, framförallt i Afrika, och tillhandahåller transaktionssystem till flera ledande mobiloperatörer. SDS har sitt huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Asien, Afrika och Sydamerika. Styrkor och möjligheter · Stark strukturell tillväxt för mobiltelefoni i Afrika och Mellanöstern –  SDS primära marknader · Välbeprövad och skalbar affärsmodell med unik position i en attraktiv nischmarknad · SDS är positionerat för att ta tillvara tillväxt och möta en bredare efterfrågan · Unik plattform och effektiv utvecklingsorganisation för ytterligare expansion genom nya produkter · Solid finansiell historik med hög kassaflödesgenerering Finansiella mål och utdelningspolicy SDS upprättade i och med bildandet 2014 finansiella mål för de första årens verksamhet. Syftet var att snabbt öka omsättning med bibehållen eller högre lönsamhet, vilket uppnåddes. Målsättningen är att Bolagets kärnaffär med försäljning av ERS 360 ska fortsätta växa med cirka 20 procent per år med en rörelsemarginal om 20 till 30 procent. SDS kärnverksamhet har utvecklats stabilt under de senaste åren och Bolaget anser att det finns ett flertal intressanta affärsmöjligheter kopplade till denna. Med hänsyn till SDS nystartade affärsområde för återförsäljarkrediter föreligger dock osäkerhet i koncernens framtida intäktsfördelning och därmed såväl intjäningsnivå (marginaler) som kapitalbindning. Således har styrelsen valt att för närvarande inte presentera några finansiella mål för koncernen i dess helhet. Avsikten är att fastställa sådana mål när det är känt hur det nya affärsområdet utvecklas. Finansiell översikt +------------------------------+------+------+|TSEK |2016 |2015 |+------------------------------+------+------+|Rörelsens intäkter |97 234|90 851|+------------------------------+------+------+|Rörelseresultat |31 831|28 467|+------------------------------+------+------+|Periodens resultat efter skatt|25 096|28 430|+------------------------------+------+------+|Rörelsemarginal, % |33,0 |31,9 |+------------------------------+------+------+ Rådgivare ABG Sundal Collier och DNB Markets är finansiella rådgivare till Seamless i samband med Erbjudandet. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Seamless. För mer information, vänligen kontakta: Martin Larsson, Head of Treasury & Investor Relations Telefon: +46 707 22 56 65 E-post: martin.larsson@seamless.se Albin Rännar, VD, SDS Telefon: +46 704 44 52 52 E-post: albin.rannar@seamless.se Denna information är sådan information som Seamless Distribution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 08.50 CET. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper får inte erbjudas i USA utan registrering hos the United States Securities and Exchange Commission eller tillämpligt undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act från 1933 i gällande lydelse (”Securities Act”). Varken Seamless Distribution AB eller Seamless Distribution Systems AB avser registrera någon del av erbjudandet i USA eller lämna ett erbjudande till allmänheten avseende aktier i USA. Värdepapper som säljs i USA kommer endast att säljas till personer som är ”qualified institutional buyers” (såsom dessa definieras i Rule 144A i the Securities Act) i en transaktion som är undantagen från registreringskraven i Securities Act. Detta pressmeddelande får endast distribueras till och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utom Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Article 19(5) av Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”) eller (iii) bolag med högt eget kapital och andra personer till vilka det lagligen kan kommuniceras, vilka faller inom Article 49(2) (a) till (d) av Order (samtliga sådana personer i (i), (ii), och (iii) ovan benämns gemensamt som ”Relevanta Personer”). Aktierna och inköpsrätterna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat vis förvärva sådana värdepapper kommer endast att ske till Relevanta Personer. En person som inte är en Relevant Person ska inte agera på basis av eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. FCA/ICMA stabilisering är tillämplig. I medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) vilka har implementerat Prospektdirektivet (förutom Sverige) är detta pressmeddelande endast avsett för och är endast riktat till kvalificerade investerare i sådan medlemsstat, såsom dessa definieras i Prospektdirektivet. Uttrycket ”Prospektdirektivet” betyder Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (och tillägg därtill, inklusive Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/73/EU, i den utsträckning det implementerats i relevant medlemsstat) och inkluderar varje relevant implementeringsåtgärd i relevant medlemsstat.

Nu ökar risken för fång

- Oftast är det hormonella förändringar som gör att hästar drabbas av fång, men man kan också misstänka överutfodring i kombination med för lite motion, säger Charlie Lindberg, hästveterinär på Agria Djurförsäkring. Dagens hästar går generellt i mindre hagar och rör sig mindre, men får lika mycket eller mer foder än tidigare generationer hästar som gick i flockar på större ytor, motionerades mer och åt en mer sparsmakad foderstat. - Det är också viktigt att låta hästen vänja sig successivt vid gräs och andra foderslag under ett par veckors tid, tipsar Charlie. En häst som en gång drabbats av fång kan bli bra med lång boxvila, specialskoning och restriktiv foderstat. Men rehabiliteringstiden är lång och risken är stor att en häst som en gång drabbats blir sjuk igen. Ju tidigare sjukdomen behandlas desto bättre prognos. - Ta för vana att känna på hästens hovar. Ett varningstecken är om hovarna är varma eller om du känner puls. Då bör veterinär tillkallas. Hästen kan också bli kort och snubblig i steget. Det är inte säkert att hästen står i den klassiska fångställningen med kroppsvikten förskjuten bakåt och framhovarna långt framför sig, säger Charlie Lindberg. Sjukdomsförloppet kan vara så kort som några timmar. Om det inte behandlas i tid kan inflammationen skapa en försvagning i hovens lamellager som i sin tur leder till att hovbenet sänks eller roteras. Tecken på en lägesförändring av hovbenet är att kronranden blir mjuk när den förlorat sitt stöd från hovbenet. Det är mycket smärtsamt för hästen och innebär ibland att hästen inte tillfrisknar. Varför drabbas hästen av fång? För mycket foderDen mest välkända orsaken till fång är foderförätning som leder till en störning i tarmfloran. Det kan ske när hästen får i sig stora mängder kraftfoder eller släpps på ett kraftigt grönbete. Se till att hästen vänjs successivt vid bete och foderbyten. Under en viloperiod bör kraftfodergivan minskas för att undvika fång. Fång på grund av överbelastningHästar som har en kraftig hälta en längre tid kan drabbas av belastningsfång på det tidigare friska benet. Normalt skiftar en häst vikt mellan benen för att blodcirkulationen i hovarna ska fungera. Om den inte kan göra detta på grund av smärta kan fång uppstå. Följa veterinärens rekommendationer för att förebygga. Förlossningsfång av kvarliggande efterbördEn annan orsak till fång är att ett sto inte släpper efterbörden normalt efter en förlossning. Efterbörden ligger då kvar och släpper ut bakterier och toxiner (gifter) som påverkar cirkulationen i hovarna. Akut behandling Om du misstänker att din häst har drabbats av fång ska du genast ställa den på boxvila med ett mjukt torrt underlag. Helst bör det vara en tjock spånbädd eftersom det underlaget ger mest svikt. Se även till att kyla hästens ben med kallt vatten för att minska risken för skador i hovarna. Ge inte kraftfoder utan enbart hö, gärna ett sent skördat hö som innehåller mycket fibrer men en mindre mängd protein. Eller dryga ut givan med halm. Tillkalla en veterinär omedelbart för behandling. Behandlingen går ut på att identifiera och avlägsna orsaken till sjukdomen och även ge smärtlindring till hästen.

SSABs kapitalmarknadsdag 2017: Tydliga mål för tillväxt

Under de kommande åren har SSAB ambitionen stärka positionen på hemmamarknaderna - Norden och Nordamerika – samt leverera på ett antal tillväxtinitiativ. SSAB Special Steels har som målsättning att växa med 35 procent och leverera 1,35 miljoner ton höghållfasta stål år 2020. SSAB Europe ska förbättra produktmixen så att 40 procent utgörs av premiumprodukter vid 2020, vilket kan jämföras med 30 procent 2016. Som en del av denna förbättring ska leveranserna av SSAB Europes premiumprodukter till Automotivesegmentet växa till 750 000 ton. Under 2016 levererades motsvarande 442 000 ton. SSAB Americas mål är en marknadsandel över tid om 30 procent på den Nordamerikanska grovplåtsmarknaden. “Våra tlllväxtambitioner koncentreras till höghållfasta stål. Efterfrågan växer strukturellt och den drivs av våra kunders behov av högre produktivitet och bättre prestanda. Även efterfrågan på mer hållbara lösningar är en viktigt komponent. Tillväxten kommer ge stöd till förbättrad lönsamhet eftersom dessa produkter har ett högt mervärde och således även en högre marginal, jämfört med standardprodukter. Samtidigt engagerar vi alla medarbetare i koncernen i arbetet med ständiga förbättringar, vilket gör oss mer effektiva. Sammantaget är jag övertygad om att vi kommer nå vårt mål om branschledande lönsamhet”, säger Martin Lindqvist, VD för SSAB. Agenda: Presentationerna inleds den 20 juni kl 10.00. Programmet sänds direkt genom en webcast som kan följas på webbplatsen www.ssab.com/investors  10:00-10:40 Martin Lindqvist, President and CEO 10:40-11:40 Per-Olof Stark, EVP och Head of SSAB Special Steels,                    Gregoire Parenty, Head of SSAB Services 11:40-12:00 Paus 12:00-13:40 Olavi Huhtala, EVP och Head of SSAB Europe,                    Tony Harris, VP Sales, SSAB Europe                    SSAB Americas, Chuck Schmitt, EVP och Head of SSAB Americas 13:40-14:30 Paus14:30-16:00 Eva Pétursson, Head of Strategic R&D                    Maria Långberg, EVP och Head of Sustainability and HR                    Håkan Folin, CFO16:00-16:30 Q&A och summering av dagen  Alla presentationer finns tillgängliga på www.ssab.com/company/investors/reports-and-presentations den 20 juni vid cirka 9.30. Allt material och alla presentationer är på engelska. En inspelning av webcasten kommer finnas tillgänglig på koncernens webbplats.  För ytterligare information, vänligen kontakta:Per Hillström, Head of IR, tel: +46 70 295 29 12 Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications, viktoria.karlsberg@ssab.com,tel: +46 72 233 5288

Brighter håller föredrag på diabetesevent med Cambridge Wireless och Cambridge University Health Partners.

Henrik Norström, Brighters COO, håller idag ett föredrag om hur Actiste och The Benefit Loop revolutionerar dagens diabetesvård på eventet ”Unlocking 'remote monitoring' for effective diabetes care”, som anordnas av Cambridge Wireless och Cambridge University Health Partners. Eventet fokuserar på hur sensorer, dataanalys och uppkopplade, mobila lösningar kan effektivisera vården av diabetes, samt hur ny teknik öppnar upp för en mer proaktiv vård som ger bättre långsiktiga resultat. Läs mer om eventet och övriga deltagare talare här . Följ eventet på Twitter: @cambwireless #CWHealthcare För ytterligare information, vänligen kontakta:Henrik Norström, COO                  Telefon: +46 733 40 30 45                  E-post:  henrik.norstrom@brighter.se Truls Sjöstedt, VD                  Telefon: +46 709 73 46 00                  E-post:  truls.sjostedt@brighter.se Om Brighter AB.  Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på  NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50,  CorporateFinance@remium.com,  www.remium.com.

Returer är lönsamma för e-handelsföretagen

En forskningsstudie vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet visar att företag med returprocesser som gör det enkelt att skicka tillbaka varor får nöjdare kunder och dessutom köpare som kommer tillbaka. − Vi ser i vår studie att återkommande kunder som returnerar varor är mer lönsamma än kunder som inte skickar tillbaka produkter, säger Daniel Hellström, forskare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet och ansvarig för forskningsprojektet om kundreturer. Den ökande e-handeln innebär att alltfler konsumenter utför sina inköp digitalt – och därmed ökar även returerna. När kunder handlar alltmer på nätet kan företagen behöva hänga med och titta både på hur köpprocessen och returflödet ser ut. En utvecklad funktionalitet och service hos företagen påverkar kundernas köpbeteende, upplevelse och lojalitet – och bidrar till att de återkommer som köpare. − Många företag ser returer som ett nödvändigt ont, men de borde istället betrakta det som en service som tillför värde för företaget och något som de kan tjäna på, säger Daniel Hellström. − En schysst returpolicy kan göra att kunderna känner tillit till företaget. En rättvis policy är en viktig aspekt för att kunder ska återkomma, säger Klas Hjort, forskare vid Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet och en av de forskare som medverkat i studien. I framtidens samhälle där den digitala handeln förmodligen kommer ha ännu större utrymme än idag kan returprocessens utformning vara helt avgörande för ett företags överlevnad. − Dagens digitala konsumenter vill känna att de litar på företagen de handlar från och studerar ofta returpolicyn innan de beställer för att vara säkra på att den är rättvis. Det är en insikt som e-handlare bör ta till sig och använda sig av för ett ökat kundvärde och en lönsam handel, säger Klas Hjort. Forskningsstudien har finansierats av Handelsrådet, pågått 2014–2016 och omfattat tolv e-handelsföretag och 730 konsumenter. Medverkande forskare kommer Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Forskningsrapport ”Konsumentreturer i digital handel”, 2017:5, Handelsrådethttp://handelsradet.se/wp-content/uploads/2017/06/2017-5-Konsumentreturer-i-digital-handel.pdf Film om forskningsprojektet kring konsumentreturerhttp://handelsradet.se/forskning-och-utveckling/forskningsprojekt/e-handel-it-och-handelns-digitalisering/e-handelns-vardeskapande-returprocess/Kontakt Daniel Hellström, forskare Förpackningslogistik LTH och Centrum för handelsforskning, Lunds universitetdaniel.hellstrom@plog.lth.se, 046-222 72 30 Klas Hjort, forskare Förpackningslogistik LTH och Centrum för handelsforskning, Lunds universitetklas.hjort@plog.lth.se, 046-222 40 41 Jessika Sellergren, kommunikatör Designvetenskaper, LTH, Lunds universitetjessika.sellergren@design.lth.se, 046-222 85 10 Sammanfattning av studien: Syftet med studien var att utveckla och sprida ny kunskap om hur returhanteringsprocessen kan bidra till värdeskapande för e-handelsföretag och konsumenter. Fokus i forskningsprojektet har varit att, tillsammans med e-handelsföretagen, dess distributörer och konsumenter, förstå, förklara och förbättra returhanteringsprocessen för att både öka dess värdeskapande och nå dess fulla potential. Följande forskningsfrågor har ställts: Hur upplevs och påverkas konsumenterna av e-handelns returpolicy? Hur kan konsumentreturer vara värdeskapande? Hur ser dagens returhanteringsprocess ut?

Sedana Medicals erbjudande blev kraftigt övertecknat – handel i aktien på Nasdaq First North inleds imorgon

· Som tidigare kommunicerats är priset i Erbjudandet 19,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett värde på Bolagets utestående aktier om cirka 206 miljoner SEK före Erbjudandet.[1] .docx#_ftn1) · I Erbjudandet emitteras och tilldelas 5 128 205 nya aktier, motsvarande en utspädning om 31,5 procent.[2] .docx#_ftn2) · För att täcka eventuell övertilldelning, har Bolaget åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, emittera ytterligare högst 769 230 nya aktier, motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet. · Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet högst 5 897 435 nya aktier, motsvarande en utspädning om 34,5 procent.2    · Nyemissionen kommer att tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 100–115 miljoner SEK före transaktionskostnader, beroende på i vilken utsträckning övertilldelningsoptionen utnyttjas.  · Bland de nya investerarna i Sedana Medical återfinns cornerstone investors HealthInvest Partners AB, Alto Invest SA, Brohuvudet AB, Nyenburgh Holding B.V., Alfred Berg Kapitalförvaltning samt ett flertal andra välrenommerade institutioner, däribland Swedbank Robur, Öhman Hjärt-Lungfond och Lancelot Asset Management. · Handel i Sedana Medicals aktier på Nasdaq First North inleds imorgon den 21 juni 2017 under kortnamnet ”SEDANA” (ISIN-kod: SE0009947534). · Handeln är villkorad fram till likviddagen i Erbjudandet, vilken förväntas vara den 22 juni 2017. Christer Ahlberg, VD, kommenterar: ”Vi är mycket stolta och glada över det stora intresse som visats för att delta i Sedana Medicals erbjudande. Noteringen och nyemissionen ger oss nu goda förutsättningar att genomföra vår vision att göra inhalationssedering med våra produkter AnaConDa och IsoConDa till en global standard för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården. Vi välkomnar med stor glädje alla er nya aktieägare att delta på vår resa att utveckla Sedana Medical till en ledande aktör inom inhalationssedering." Thomas Eklund, Styrelseordförande, kommenterar: ”Ett stort tack till våra nya aktieägare och det stora förtroende som ni har visat oss genom att delta i vårt erbjudande. Med emissionslikviden från erbjudandet är Sedana Medical nu finansierat för att genomföra den kliniska registreringsstudien av läkemedelskandidaten IsoConDa och etablera inhalationssedering inom intensivvården.” Bakgrund till Erbjudandet Sedana Medical är ett medicinteknikbolag verksamt inom området sedering (behandling med lugnande läkemedel). Bolaget har under lång tid salufört den medicintekniska produkten AnaConDa som för första gången möjliggör terapin inhalationssedering inom intensivvården. Terapin har brett stöd från medicinsk litteratur som visar dess många fördelar gentemot den nuvarande standarden intravenös sedering. På grund av att inget läkemedelsbolag tidigare ansökt om marknadsföringstillstånd för indikationen inhalationssedering inom intensivvård betraktas användning för denna indikation för närvarande som off-label och den får därför inte marknadsföras. Det huvudsakliga syftet med Erbjudandet är att finansiera den pågående kliniska registreringsgrundande studien för Sedana Medicals läkemedelskandidat IsoConDa i Europa. Studien är av non-inferiority-karaktär där studien måste påvisa att IsoConDa (isofluran) inte är sämre än nuvarande behandling med propofol. Studien, vilken omfattar upp till 550 patienter, initierades under fjärde kvartalet 2016 och är beräknad att avslutas under fjärde kvartalet 2018. Syftet med studien är initialt att erhålla marknadsföringstillstånd för IsoConDa i Europa, vilket förväntas ske under fjärde kvartalet 2019. Under förutsättning att marknadsföringstillstånd erhålls förväntas Sedana Medical som första bolag i världen kunna erbjuda intensivvården en godkänd lösning för inhalationssedering. Vidare planerar Bolaget att använda en del av emissionslikviden för att finansiera kliniska studier och registreringsprocess för IsoConDa och AnaConDa i USA, ett arbete som beräknas påbörjas under 2017. Sedana Medicals styrelse och ledning anser att Erbjudandet och noteringen utgör ett viktigt steg i Bolagets utveckling och förväntas öka kännedomen hos nuvarande och möjliga partners, kunder, personal och opinionsledare inom medicinteknik- och läkemedelsindustrin. Erbjudandet och noteringen bedöms även kunna gynna Sedana Medicals framtida tillväxt genom att förbättra Bolagets tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket i sin tur förväntas stödja Bolagets fortsatta utvecklingsplan och studier. Av dessa skäl har Sedana Medicals styrelse ansökt om att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Kort om marknaden Sedana Medicals marknad utgörs främst av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter. Marknaden för sedering av mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter utgörs idag av etablerade läkemedel som ges intravenöst. Den målgrupp som Bolaget fokuserar på är de patienter som ventileras under mer än 24 timmar, en målgrupp som globalt uppgår till mellan två och fyra miljoner patienter per år. Totalt bedömer Bolaget detta till en adresserbar marknad om 10–20 miljarder SEK per år, varav Europa svarar för omkring sex miljarder SEK. Rådgivare  Pareto Securities AB är sole manager och bookrunner i samband med Erbjudandet. Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Pareto Securities AB. Pareto Securities är certified advisor till Sedana Medical. För ytterligare information, kontakta: Christer Ahlberg, VD, Sedana Medical AB Mob: +46 70 675 33 30 E-post: Christer.ahlberg@sedanamedical.com  Thomas Eklund, styrelseordförande, Sedana Medical AB Mob: +46 70 824 20 25 E-post: Thomas.eklund@investorab.com  Denna information är sådan information som Sedana Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 11.15 (CET). Viktig Information Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.  Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan, ”försätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas. ---------------------------------------------------------------------- [1] .docx#_ftnref1) Värderingen är baserad på antalet utestående aktier innan Erbjudandet, justerat för de konvertibler som i samband med Erbjudandet konverteras till 1 881 509 nya aktier (konverteringskurs 2,50 SEK), vilket totalt ger 10 561 509 aktier före nyemissionen. Värdet av Bolagets utestående aktier före Erbjudandet, men inklusive Bolagets 1 040 000 utestående teckningsoptioner serie 2014/2019 (teckningskurs 2,50 SEK) uppgår till omkring 226 miljoner SEK. Bolaget har därutöver ett utestående aktieägarlån vilket konverteras till 613 594 nya aktier (till en kurs motsvarande erbjudandepriset) i samband med Erbjudandet, samt ett nytt teckningsoptionsprogram serie 2017/2021 vilket berättigar till teckning av maximalt 310 149 nya aktier till en teckningskurs motsvarande 130 procent av erbjudandepriset. [2] .docx#_ftnref2) Utspädningen baseras på det totala antalet utestående aktier efter Erbjudandet, justerat för de konvertibler och aktieägarlån som konverteras till aktier i samband med Erbjudandet. Sammanlagt resulterar nämnda konverteringar i 2 495 103 nya aktier (konvertibler 1 881 509 och konvertering av aktieägarlån 613 594) vilka emitteras utöver den nyemission som genomförs i samband med Erbjudandet. Detta ger ett totalt antal utestående aktier efter Erbjudandets slutförande om 16 303 308 eller 17 072 538 vid outnyttjad respektive fullt utnyttjad övertilldelningsoption.

Volkswagens världsunika bil gästar Almedalen

Det var under bilsalongen i Paris som Volkswagen för första gången visade upp sin eldrivna konceptbil I.D.. Den är startskottet för en stor elbilsoffensiv som ska leda fram till att Volkswagen-koncernen år 2025 ska ha lanserat 30 nya elbilar som kommer att stå för cirka 25 procent av koncernens försäljning. Tanken med I.D. är att den ska ha en lång räckvidd – 40-60 mil – och kosta ungefär som en dieseldriven Volkswagen Golf. Det vill säga en folklig elbil. Lanseringen är planerad till år 2020. Bilen är också byggd för att vara helt självkörande – en teknik som Volkswagen siktar på att lansera omkring år 2025. I.D. har väckt stor uppmärksamhet sedan den visades och nu kommer den alltså till Sverige och Almedalsveckan. Volkswagen kommer att visa bilen under dagarna 3-7 juli i sin Electric Lounge, som ligger mycket centralt på Hansaplatsen mitt emot Almedalsparken.− Det är fantastiskt roligt att vi lyckats få hit denna unika bil. Vi tror helt klart att I.D. har goda möjligheter att bli Almedalens snackis. Genom den vill vi kunna visa för Almedalens besökare hur omfattande och långtgående våra elbilsplaner är, säger Sten Forsberg, chef för Volkswagen Sverige och tillägger:− Vi kommer samtidigt att lansera en ny satsning som går ut på att Volkswagen elektrifierar Sverige. Vad det handlar om får vi återkomma till när Almedalsveckan startar.Under Almedalsveckan arrangerar också Volkswagen tillsammans med sina systermärken Audi och Skoda fyra seminarier på temat framtida mobilitet. Alla seminarier hålls vid Hansaplatsen där det också finns en utställning med el- och gasdrivna bilar.Hela seminarieprogrammet finns här: www.volkswagen.se/almedalen

NCC och Platzer avtalar om storaffär i Gårda och Mölndal

NCC och Platzer har idag tecknat avtal om att gemensamt utveckla Platzers fastighet på Drakegatan i Gårda (Gårda 16:17, som bland annat består av den så kallade ”Canon-skrapan”) genom ett delägt bolag. Projektet omfattar idag en befintlig byggnad om cirka 16 000 kvadratmeter samt en tillkommande byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter kontor i ett attraktivt läge intill Ullevimotet. Projektet blir en tydlig entré till området med en 25 våningar hög kontorsbyggnad som kommer att byggas ihop med den befintliga byggnaden. Affären i Gårda genomförs som en bolagsaffär där parterna idag har avtalat om att NCC förvärvar 50 procent av det fastighetsägande bolaget av Platzer i samband med att detaljplanen vinner laga kraft till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 300 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling om cirka 45 miljoner kronor vid färdigställandet. Parterna har vidare avtalat om att Platzer återköper NCC:s 50-procentiga andel när fastigheten är färdigutvecklad. Planerad byggstart är Q1 2018 med ett beräknat färdigställande under Q4 2020. Affären förutsätter att detaljplanen vinner laga kraft. – Denna affär är ett bra exempel på hur vi vill öka takten i vår projektutveckling och tillsammans med Platzer kommer vi att driva och utveckla ett attraktivt projekt i Gårda. Jag är också väldigt glad över att Platzer har ambitionen att bli en långsiktig fastighetsägare i Mölndal innerstad där vi fortsatt kommer vara en aktiv stadsutvecklare, säger Carola Lavén, Affärsområdeschef NCC Property Development Affären innebär dessutom att Platzer avser att förvärva NCC:s kommande projekt i Mölndals innerstad. NCC har sedan tidigare avtal med Mölndal kommun om att förvärva två centrala fastigheter med en bedömd tillkommande byggrätt om cirka 30 000 kvadratmeter i anslutning till den nya gallerian och SCA:s kontor. Detaljplanearbetet är påbörjat och beräknas vara klart under 2018. Platzer har enligt det avtal parterna tecknat idag en option att förvärva fastigheterna i samband med att de färdigställs. – Vi ser fram emot att arbeta tillsammans NCC i utvecklingen av en ny skrapa i Gårda. Avtalet och samarbetet innebär att vi uppnår många mål i samma affär. Vi kommer snabbare fram i vår projektutveckling och kan erbjuda nyproducerade lokaler till hyresgäster i ett område där vi har högt tryck på lokaler. Samtidigt kan vi erbjuda våra befintliga hyresgäster ännu bättre förutsättningar i nuvarande läge med bättre entré, utökat serviceutbud och expansionsmöjligheter. Utöver det tar vi klivet in i Mölndals Innerstad, vilket är ett prioriterat tillväxtområde för oss där vi vill vara en långsiktig fastighetsägare, säger P-G Persson, VD på Platzer Fastigheter. NCC:s projekt i Mölndals innerstad beräknas byggstarta Q4 2018 och färdigställas i etapper under 2021-2023. NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället. Med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer blir utvecklingen av Gårda och Mölndal viktiga delar i att nå en långsiktig ambition om att bidra med en positiv nettoeffekt på miljön. Projekten kommer att drivas i affärsområde NCC Property Development.

MyDentist öppnar i centrala Malmö – anställer 15 personer till tandklinik med butik på bästa läge

  – Malmö är en viktig stad för oss och vi är därför mycket glada över att vi nu lyckats hitta ett läge som passar vårt koncept perfekt – gatuplan på bästa butiksläge. Vi har dessutom hittat en fantastisk klinikchef, Annica Malmlöf, och vi ser fram emot rekryteringen av resterande personal, säger Fredrik Wistrand vd på MyDentist.   MyDentist vill förändra tandvårds-branschen genom ett tydligt koncept där man ska erbjuda kunderna en förbättrad tandhälsa på ett lättillgängligt och enkelt sätt med hög kvalité. Detta gör MyDentist bland annat genom professionella behandlingar, hög service, drop-in-tider och öppettider på kvällar och helger. Ett koncept som svensk tandvård inte har sett tidigare. – När jag fick erbjudandet tvekade jag inte en sekund. MyDentist är precis vad branschen behöver. Kundupplevelsen inom tandvården måste bli mycket bättre. Det gör vi inte bara genom en trevlig miljö på gatuplan och högre service, utan även med ett tydligt fokus på personalen och den kombinationen tror jag starkt på, säger Annica Malmlöf, klinikchef på MyDentist Malmö. MyDentist mål är tydligt och bolaget följer sin plan. I höstas öppnades den första kliniken i Västerås och nu fortsätter MyDentist med tre nya kliniker under hösten. Därefter kommer konceptet att rulla ut med cirka en kliniköppning i månaden.– Vi kommer att börja med att fokusera på Sverige. Men vårt mål att bli störst i Norden är det vi arbetar för varje dag säger Fredrik Wistrand. Bakom det nya konceptet, MyDentist, står Fredrik Wistrand och Per Jansson. Fredrik Wistrand var tidigare vd och koncernchef på optikkedjan Smarteyes, som under hans ledning gick från en omsättning på 10 till 500 miljoner kronor.

Stendörren Fastigheter offentliggör återköpserbjudande för utestående februari 2018-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIER OCH INNEHAV (”USA”) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT I VISSA JURISDIKTIONER KAN VARA FÖRBJUDET AV LAG. Stendörren Fastigheter erbjuder, via ABG Sundal Collier och Swedbank (”Arrangörerna”), innehavare (”Innehavarna”) av Stendörren Fastigheters utestående obligation om 750 000 000 SEK med rörlig ränta och förfall den 18 februari 2018 (ISIN: SE0006600268) möjlighet att investera i en ny treårig obligation (”Nya Emissionen”) och därmed att sälja februari 2018-obligationer mot kontant vederlag, med reservation för villkoren beskrivna nedan. Innehavarna erbjuds härmed att delta i den Nya Emissionen. Återköpserbjudandet För varje obligation om nominellt belopp om 1 000 000 SEK som en Innehavare oåterkalleligt tecknat i den Nya Emissionen, åtar sig Stendörren Fastigheter att från den Innehavaren köpa tillbaka ett nominellt belopp om 1 000 000 SEK av februari 2018-obligationen till ett fast kontantpris motsvarande 101,500 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, det relevanta settlement-datumet) (”Återköpserbjudandet”). Likviden från den Nya Emissionen kommer att användas för refinansiering av februari 2018-obligationen och för allmänna företagsändamål. Accepterandet av återköp i enlighet med Återköpserbjudandet är villkorat av att den Nya Emissionen, enligt Stendörren Fastigheters bedömning, framgångsrikt genomförs på för Stendörren Fastigheter tillfredsställande villkor. Innehavarna kan endast delta i Återköpserbjudandet genom att inkomma med en giltig återköpsinstruktion. Viktiga datum Återköpserbjudandet löper ut kl.17.00 CET fredagen den 30 juni 2017, om det inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Stendörren Fastigheter. Stendörren Fastigheter kommer att offentliggöra utfallen, samt om någon februari 2018-obligation kommer att accepteras för återköp enligt Återköpserbjudandet, så snart som rimligen är genomförbart efter prissättningen av den Nya Emissionen. Likviddag för återköp av februari 2018-obligationerna i enlighet med Återköpserbjudandet förväntas att inträffa samma datum som likviddag för obligationerna tecknade i den Nya Emissionen och förväntas bli den 5 juli 2017. Stendörren Fastigheter kan, med reservation för tillämplig lag, komma att godtyckligt förlänga, återöppna, ändra eller göra avkall på något villkor för eller avsluta Återköpserbjudandet när som helst. Innehavarna rekommenderas att noggrant läsa detta pressmeddelande för detaljer för och information om förfaringssättet för att delta i Återköpserbjudandet. Deltagande Innehavarna kommer inte att erhålla ett erbjudandedokument för denna återköpstransaktion, och om en Innehavare önskar delta i Återköpserbjudandet ska denne kontakta Arrangörerna genom att använda kontaktdetaljerna nedan för att få en anmälningssedel, vilken inkluderar detaljerna för hur Innehavaren skall gå tillväga för att delta i Återköpserbjudandet. Återköpsinstruktioner avgivna via anmälningssedel anses vara oåterkalleliga av Innehavaren, med undantag för den begränsade omständigheten beskriven i anmälningssedeln. Innehavaren skall endast överlämna sin återköpsinstruktion till en av Arrangörerna. Joint Bookrunners och Arrangörer ABG Sundal Collier AB Tel: +46 8 566 286 08 E-mail: ai@abgsc.se Swedbank AB (publ) Tel: +46 8 700 90 22 E-mail: syndicate@swedbank.se Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheters intention är att notera obligationerna i den Nya Emissionen på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar från utfärdandet. ABG Sundal Collier och Swedbank har varit finansiella rådgivare och Vinge har varit juridisk rådgivare till Stendörren Fastigheter. För ytterligare information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon +46 70-8886665,fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Denna information är sådan som information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.15 CET, den 20 juni 2017. Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker STEF-B) som äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Peckas Naturodlingar AB noteras på Nordic MTF

Peckas Naturodlingar AB bygger upp storskaliga kretsloppsodlingar av tomater och har anläggning i drift i Härnösand. Kretsloppsodlingen bygger på en modell som har testats under 20 år av pionjären Pecka Nygård. Den består av en bassäng med fisk och ett växthus med tomater. Det näringsrika vattnet från fisken går över till tomaterna som tar upp näringen. Vattnet renas av bakterier i växtbädden och går tillbaka till fiskbassängen. Anläggningen läcker inte näring som traditionell fiskodling och är därför mycket skonsam för miljön och långsiktigt hållbar. Resultatet är välsmakande fisk och tomater, allt miljövänligt producerat nära konsumenterna. ”Det är glädjande att se intresset för Peckas Naturodlingar och det vi arbetar för – att ta fram närodlad, resurseffektiv och giftfri mat till den medvetna konsumenten. Noteringen öppnar inte bara upp för kapitalmarknaden utan kommer också skapa delaktighet hos konsumenterna. Idag är vi 1800 ägare och ser fram emot fler engagerade ägare”, säger Hugo Wikström, VD för Peckas Naturodlingar AB.    ”Vi välkomnar Peckas Naturodlingar AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling som noterat bolag på Nordic MTF”, säger Roger Peleback, VD på NGM. Nordic MTF är en plattform för handel av tillväxtbolag som vill få tillgång till kapitalmarknaden genom daglig handel av aktien. KONTAKT: Ulf Krumins, Noteringchef NGM +46 8 566 390 57 ulf.krumins@ngm.se  Roger Peleback, VD NGM  +46 8 566 390 25  roger.peleback@ngm.se (roger.peleback@ngm.se) 

Nya aktörer upphandlade för Nackas bibliotek och museum

  Beslutet innebär att Nacka som första kommun i landet från den 1 januari 2019 inte kommer att ha några kommunalt drivna folkbibliotek. Kommunen kommer fortfarande att äga alla bibliotek, men driften kommer att skötas av två bolag. Nacka unikt i landet – Som enda kommun i landet har Nacka nu gjort ännu en upphandling av bibliotekstjänster till medborgarna. Dieselverkstaden AB har framgångsrikt drivit tre bibliotek i Nacka sedan 2013. Axiell AB är en ny aktör vad gäller att driva bibliotek men företaget har sedan 1980-talet levererat olika tjänster och system till bibliotek i Sverige och utomlands. Det ska bli spännande att se hur Axiell kommer att uppfylla kommunens biblioteksstrategi, säger Hans Peters (C), ordförande i kulturnämnden. De nuvarande biblioteksavtalen löper ut den 31 december 2018 och under våren har driften av biblioteken därför upphandlats. "Nacka visar nytänkande" Kulturnämnden fattade alltså på tisdagskvällen beslut om att Dieselverkstaden bibliotek AB även under de kommande åren kommer att driva biblioteken i Sickla, Älta och Saltsjöbaden, samt att Axiell Services AB tar över driften från kommunen för biblioteken i Nacka Forum, Orminge och Fisksätra. – Nacka kommun är nytänkande inom kulturområdet, och det visar vi även genom detta beslut. Vi fick in fem kvalificerade anbud, men de vinnande anbuden var starkare än de andra och håller en hög kvalitativ nivå som kommer att gynna Nackaborna, säger Anders Mebius, Nackas kultur- och fritidsdirektör. Medarbetarna på dagens kommunala bibliotek, ett 20-tal anställda, kommer att erbjudas ny anställning hos Axiell Services AB. Det är andra gången som driften av Nackas sex bibliotek upphandlas. Den nya avtalsperioden löper på 4 år med 2 + 2 års förlängning. De nya avtalen börjar gälla den 1 januari 2019.   Ny driftsaktör även för museet Hamn Efter upphandling fattade kulturnämnden även beslut om driften för museet Hamn i Fisksätra, som är kommunens museum och Sveriges första slagfältsmuseum. Nämnden beslutade att Stiftelsen Kulturmiljö Mälardalen den 1 januari 2018 tar över driften från Emotion AB, som har drivit museet sedan starten 2014.

Goodbye Kansas flyttar till nystartat projekt i Hammarby Sjöstad

Goodbye Kansas är en koncern inom animations- och specialeffektindustrin som växer otroligt snabbt. På två år har antalet anställda mer än fördubblats och två filialer startats utomlands. Företaget ligger bland annat bakom effekter med blodtörstiga zombies i amerikanska TV-serien ”The Walking Dead” och animationer och så kallad VFX (digitala visuella effekter) till spel, långfilm och reklam för kunder över hela världen. I gruppen ingår också investmentbolaget Goodbye Kansas Game Invest samt idéutvecklingsbolaget Infinite Entertainment. Utöver de nya kontorslokalerna kommer Fabege även att skapa en ny studiolokal i byggnaden. -          "Vi sökte lokaler där vi kunde samla all vår verksamhet under samma tak, vilket bland annat inkluderar en alldeles egen Motion-Capture-studio som kräver sju meters takhöjd. Lokalerna skulle också vara stora nog att härbärgera hundratals digitala experter/artister i inspirerande arbetsmiljöer - samtidigt som vi ville ha fortsatt närkontakt med Södermalms alla dataspelsföretag. Kopparhuset i Hammarby Sjöstad är en perfekt plats och byggnad där vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet", berättar Peter Levin, CEO och Co-founder på Goodbye Kansas. Fabege påbörjar nu projekt Hammarby Terrassen i fastigheten Båtturen 2 med en beräknad investering på cirka 170 mkr. Byggnaden projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM-SE nivå Very good och får drygt 5 200 kvm uthyrningsbar yta när den är klar. Genom det gröna hyresavtalet har parterna kommit överens om en gemensam miljöagenda för lokalen, som till exempel berör materialval, förnybar el och källsortering. -          "Vi ser verkligen fram emot att uppföra en fantastisk kontorsmiljö och unik studio åt Goodbye Kansas. Deras energi, tillväxt och kreativitet kommer att bidra ytterligare till området som redan har ett stort antal tech- och mediebolag", kommenterar Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege. Fabege AB (publ) 

Castellum satsar på digitalisering – utvecklar utvecklar morgondagens kontor i nytt innovations-labb

Castellum har 700 fastigheter dit 250 000 människor varje dag går till jobbet. ”Ny teknik innebär nya möjligheter och förändringar av arbetslivet – fastighetsbranschen behöver utvecklas”, säger Henrik Saxborn, koncernchef i Castellum. ”När hyresgästernas behov snabbt förändras blir kraven på oss annorlunda. Som fastighetsägare måste vi förstå hur vi kan bidra till att underlätta arbetslivet för våra hyresgästers anställda”. Motorn i företagets satsning, labbet Castellum Next20, har stärkts upp med resurser och kompetens inom digitalisering. Huvuduppgiften är att, med människan i centrum, utveckla morgondagens kontor med målsättningen att bli branschledande inom digitalisering till 2020. ”Vi kartlägger framtida behov och krav på moderna fastigheter och samarbetar med starts ups inom innovation och tech för att ta vara på de många möjligheter som digital transformation innebär”, säger Saxborn. Det första projektet kommer att sjösättas inom kort och handlar om att förenkla livspusslet för människor som arbetar i Castellum-fastigheter. ”Planen är att rulla ut flera pilotprojekt under året. Med det här ambitiösa initiativet framtidssäkrar vi Castellums verksamhet och skapar förutsättningar för fortsatt god lönsamhet”, säger Henrik Saxborn. Castellum är Sveriges just nu största utvecklare av kontor. Projektportföljen totalt uppgår till 4,5 miljarder kronor. För ytterligare information kontakta:Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50Presskontakt: Anders Johansson, chef för medierelationer Castellum, 031-60 74 82 www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 74 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

Simris Algs omega-3 för gravida på Apoteket

“Vi är mycket glada över att Apoteket valt att ta in Simris® Algae Omega-3 for Mothers i sitt sortiment. Omega-3 är jätteviktigt för gravida och ammande att få i sig med kosten, och det har saknats en bra omega-3-produkt för de kvinnor som inte vill äta fisk eller ta fiskolja.” säger Fredrika Gullfot, Simris Algs grundare. “Apoteket är en utmärkt partner med sina höga kvalitetskrav och fokus på service och rådgivning, som passar våra lite mer exklusiva omega-3-tillskott.” Simris® Algae Omega-3 for Mothers säljs med början i juni via apoteket.se, och kommer senare i höst även finnas i Apotekets butiker. Planen är att även Simris Algs kommande produkter Simris® Algae Omega-3 och Simris® Algae Omega-3 for Athletes skall tas in i butikssortimentet, så fort produkterna erhållit Novel Foods-godkännande inom EU. Apoteket är Sveriges ledande apotekskedja sett till omsättning på konsumentmarknaden med cirka 390 apotek över hela landet, 660 apoteksombud samt 20 miljoner kundmöten online via Apoteket.se och appen Mina Recept. Sedan tidigare samarbetar Simris Alg även med LloydsApotek och ett antal fristående apotek inom Apoteksgruppen. Simris® Algae Omega-3 for Mothers är ett kosttillskott med omega-3 DHA från odlade alger, speciellt utvecklat av Simris Alg för gravida och ammande kvinnor. Behovet av omega-3-fettsyran DHA ökar under graviditet och amningsperiod, då DHA behövs för barnets utveckling av hjärnfunktion och syn. Livsmedelsverket, Nordiska Ministerrådet och världshälsoorganisationen WHO rekommenderar därför ett tillskott av minst 200 mg omega-3 DHA om dagen under graviditet och amningsperiod. Normalt kan det förhöjda DHA-behovet täckas genom ökat intag av fet fisk eller fiskolja. Omega-3 DHA bildas i naturen av mikroskopiska havsalger, som anrikas i fisken genom dess föda. Genom att odla dessa alger kan man få en helt växtbaserad omega-3 DHA, som dessutom är fri från de miljögifter som kan finnas i fet fisk och fiskolja. En betydande del av den forskning som visar vikten av omega-3 DHA under graviditet och amningsperiod har gjorts just på DHA från odlade alger.

Fyra kandidater till Vårdförbundspriset på 500 000 kronor är klara

Medlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården. Det vill förbundet uppmuntra och delar därför ut ett pris till en eller flera som vågar och lyckas genomdriva innovativa förändringar. Prissumman är 500 000 kronor och går direkt till vinnarna personligen. -       Det är fantastiskt att ta del av Vårdförbundets yrkesgruppers och medlemmars innovativa bidrag till utvecklingen av hälso- och sjukvården, mot ett mer personcentrerat arbetssätt, säger Lisbeth Löpare Johansson, vårdstrategisk chef, Vårdförbundet. Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom vårdområdet. Vinnaren år 2017 presenteras på Vårdgalan i Stockholm den 20 oktober. Men redan nu är kandidaterna till priset utsedda av expertjuryn. Kontaktuppgifter till kandidaterna för intervjuer (se juryns motiveringar nedan och bubblarna längst ner): -       Andreas Rantala, 0707 461 226, andreas.rantala@med.lu.se -       Elin Nilsson, 0709 770 781, Elin.nilsson@vardaga.se och Madeleine Nilsson, 0734 386 648, madeleine.nilsson@vardaga.se -       Joachim Eckerström, 0739 31 40 55, joachim.eckerstrom@rkh.se -       Sara Haile, 072 582 4611, Sara.haile@sll.se Juryns kandidater, utan inbördes rangordning, är: · ”Personcentrerad ambulanssjukvård”Andreas Rantala, Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvårdAmbulansenheten, Skånevård Sund, HelsingborgTrots att man inom ambulanssjukvården har stora förutsättningar att arbeta personcentrerat, då man oftast vårdar en person i taget, tenderar vården ofta att handla om att sortera patienter utifrån flöden. Ambulanssjukvården i nordvästra Skåne har som mål att bli första ambulanssjukvårdsenhet att införa ett komplett personcentrerat arbetssätt. Det har med stor passion inlemmats i verksamhetsplaner, rekryteringsmaterial och inte minst i det dagliga arbetet med patienter i den speciella vårdmiljö som är ambulans. Positiv återkoppling har kommit från patienter och deras anhöriga, som känner sig mer sedda och hörda, men också från medarbetare som upplever att de nu får större användning av sina kunskaper. Då ambulanssjukvården är först i vårdkedjan och har en avgörande roll i samspelet med andra vårdenheter påverkar införandet av ett personcentrerat förhållnings- och arbetssätt på bredden. · "Minskad läkemedelsanvändning hos personer med Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)”Elin Nilsson specialistsjuksköterska inom vård av äldre och Madeleine Nilsson leg. sjuksköterska, Österbo Vardaga, LundTack vare ett dedikerat genomförande av personcentrerad vård har man hjälpt de äldre till en bättre livskvalitet och kunnat dra ner på en stor del av de läkemedel som ger allvarliga biverkningar. Det märks också en tydlig minskning i antalet fallolyckor på enheten. Det personcentrerade arbetssättet har gett medarbetarna djup kännedom om patienterna som personer, vilket har inneburit en mycket positiv effekt på patienternas välmående och livskvalitet. Arbetsmiljön har blivit lugnare och teamarbetet har förbättrats, då det krävs att alla arbetar mot samma håll och där varje del blir till en större helhet. Sjuksköterskorna upplever att deras handledande roll har utvecklats och de får möjlighet att stötta annan omvårdnadspersonal. · ”Självvald inläggning (SI) vid emotionell instabilitet och självskadebeteende”Joachim Eckerström, Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård, Fil. Mag. i vårdvetenskap, Röda Korsets högskola, Huddinge. Verksamhet: Mottagningen för ångestsjukdomar och för personlighetssyndrom, S:t Eriksplan, StockholmGenom att erbjuda möjlighet till självvald inläggning för personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende tas personens egna resurser tillvara, personens egenmakt ökar och trygghet ökas. Här har man genom verkligt nytänkande, patientdelaktighet och omfattande interna utbildningsinsatser skapat en ny vårdform som innebär ett paradigmskifte för en utsatt patientgrupp. Man arbetar personcentrerat genom systematiskt upprättande av patientkontrakt, som möjliggör att personen själv styr vården och kan initiera den vård man bedömer sig vara i behov av. Patienten och de anhöriga är delaktiga i ett tydligt resultatorienterat, involverande arbetssätt. För medarbetarnas del nämns ett bättre användande av specialistsjuksköterskornas kompetens. · ”Personcentrerad, hälsofrämjande och sjuksköterskeledd uppföljning efter kirurgi för Intermittent Claudicatio”Sara Haile, Specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård, Södersjukhuset, StockholmEtt viktigt förnyelsearbete med en sjuksköterskeledd uppföljningsmottagning för äldre patienter med den mycket vanliga kärlsjukdomen ”fönstertittarsjuka”. Projektet demonstrerar hur personcentrerad vård kan genomföras inom akut kirurgisk verksamhet. Man arbetar framgångsrikt och holistiskt med partnerskap, patientberättelse, dokumenterad hälsoplan och uppföljning. Patienterna upplever att de får ett bra omhändertagande, förstår sin sjukdom bättre och får ökad motivation att följa behandlingsplaner och göra livsstilsförändringar. Det nya arbetssättet har också lett till en positiv utveckling av sjuksköterskornas roll och karriärmöjligheter. Bubblare Juryn vill också uppmärksamma två bra nomineringar där arbetet med ett personcentrerat förhållningssätt påbörjats och där kandidaterna använder sig av digital informationsteknik. Vi ser fram emot att följa utvecklingen. · ”KOLinfo- en ny väg att nå ut till personer med KOL”Anna Gero och Ingrid Rosengren, sjuksköterskor och KOL rökavvänjare, Lungmedicinmottagningen, Skaraborgs sjukhus, SkövdeMinst en halv miljon svenskar lider av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, en av vår tids stora folksjukdomar. Som komplement till patientutbildning i fysisk form har man i detta projekt skapat en digitaliserad/internetbaserad utbildning för personer med KOL, utvecklad enligt personcentrerat arbetssätt och tillsammans med en grupp patienter. Satsningen har fått bra respons i patientutvärderingarna och möjliggör att ett interprofessionellt egenvårdsstöd kan levereras dygnet runt och till hur många individer som helst. På så sätt har egenvårdstödet utvecklats och tidigarelagts, servicegraden höjs och den jämlika vården ökat. KOLinfo vägleder KOL-patienter att gå från passiva vårdkonsumenter till aktiva egenvårdare. · ”Personcentrerad vård för immunbristpatienter”Ramona Fust, sjuksköterska, Infektionsmottagningen Universitetssjukhuset, LinköpingInfektionskliniken vårdar patienter som har immunbrist och behandlas med gammaglobulin med injektioner en till fyra gånger i månaden. Genom ett personcentrerat, inlyssnande arbetssätt och konsekvent användande av digitala hälsodagböcker har man lyckats uppnå fina hälsoresultat för patienter som tidigare haft följsamhetsproblem, på grund av exempelvis tidsbrist eller rädsla för nålstick. Både antalet stick och antal polikliniska besök har gått ner tack vare det nya sättet att arbeta utifrån patienternas behov. Medarbetarna får i digitala hälsodagböckerna ett gediget underlag för att löpande utvärdera patientens behandlingsalternativ och därmed möjlighet att bättre utnyttja befintliga resurser – både de professionellas och patienters. Expertjuryn består av: · Anna-Greta Brodin, Sektionschef för hälso- och sjukvård, avdelningen för vård och omsorg, SKL · Björn Hansell, Läkare Experio lab, Ledamot SYLF:S styrelse · Roine Hernbrand, Verksamhetsutvecklare, Karolinska Universitetslaboratoriet · Ejja Häman Aktell, Äldreomsorgschef i Skellefteå · Mikaela Javinger, Psykiatridebattör och föreläsare med patientperspektiv · Carol Tishelman, Leg. Sjuksköterska, Professor i innovativ vård och omsorg, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset · Lisbeth Löpare Johansson, ordförande för juryn, vårdstrategisk chef Vårdförbundet

Immunovias IMMray™ biomarkörer särskiljer Reumatoid artrit från andra autoimmuna sjukdomar med en träffsäkerhet på 89%

I detta tredje dataset kunde IMMray™ biomarkörs-signatur särskilja RA, en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna, från SLE, Sjögren syndrom och systemisk vaskulit med 89% träffsäkerhet. IMMray™-signaturerna detekterade även RA med en träffsäkerhet på 98% från de friska kontrollerna. Vid differentiering från Sjögrens syndrom och systemisk vaskulit var RA-träffsäkerheten 83% respektive 95%. Slutligen kunde Sjögrens syndrom och systemisk vaskulit också särskiljas med hög träffsäkerhet från de tre övriga autoimmuna sjukdomarna, med resultaten 85% respektive 94%. Immunovias VD Mats Grahn kommenterar: "Förekomsten av autoimmuna sjukdomar fortsätter att öka och därmed behovet av mer precis differentialdiagnos. Dessa extremt lovande resultat bekräftar styrkan hos IMMray™-plattformen att kunna leverera enastående biomarkörs-signaturer och dessutom förse oss med de data som behövs för vidare förädling av vår strategi för autoimmuna sjukdomar. På kort till medellång sikt kommer vi att expandera och intensifiera våra samarbeten med Key Opinion Leaders på detta område för att prioritera de mest omättade kliniska behoven och att definiera de studier som krävs framåt". Med anledning av ovannämnt inbjuder Immunovia till telefonkonferens onsdagen den 28 juni, kl 15.00. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska. Efter en presentation av företaget av VD Mats Grahn erbjuds möjlighet att ställa frågor. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar. Datum: 28 juni 2017 Tid: 15:00 (CET) Telefonnummer: DK: +45 35445579 UK: +44 (0)2030089802 SE: +46 (0)856642665 För frågor samt för tidsbokning av intervjuer: ir@immunovia.com På Immunovias hemsida under Investerare/Nyhetsarkiv/Ljud- och videoinspelningar kommer det att finnas en MP3 fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand. För ytterligare information, kontakta: Mats Grahn VD Immunovia AB Telefon: +46 (0)70-532 02 30 E-post: mats.grahn@immunovia.com Om Immunovia Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)  Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.  Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.  Om Reumatoid artritReumatoid artrit är en kronisk inflammationssjukdom som kan påverka mer än bara lederna. Hos vissa, kan sjukdomen också skada en rad andra kroppsdelar, bland annat huden, ögonen, lungorna och blodkärlen. En automimmun sjukdom uppstår när immunförsvaret av misstag angriper kroppsvävnad. Till skillnad mot förslitningen i lederna som uppkommer av osteoartrit, sväller dem och kan efter ett tag resultera i benerosion och missbildning i lederna Inflammationen dom förknippas med Reumatoid artrit kan också skada andra delar av kroppen. Medan ny medicin har förbättrat möjligheterna till behandling drastiskt, kan svår Reumatoid artrit fortsatt orsaka psykiska men. Reumatoid artrit är den vanligaste formen av autoimmun artrit. Det påverkar mer än 1,3 miljoner amerikaner. Cirka 75% av patienter med reumatoid artrit är kvinnor. Faktum är att 1 - 3% av kvinnorna väntas få reumatoid artrit under sin livstid. Sjukdomen börjar oftast i åldern mellan 30 och 50 år. Rheumatoid artrit kan dock fås i alla åldrar. Om Sjögrens SyndromSjögrens syndrom är en sjukdom som drabbar immunsystemet och identifieras av de två vanligaste symptomen - torra ögon och torr mun. Sjögrens syndrom kommer ofta samtidigt som liknande sjukdomar som påverkar immunförsvaret, som Reumatoid artrit och lupus. I Sjögrens syndrom påverkas slemhinnorna och fuktsekretande körtlar i ögonen och munnen först, vilket resulterar i minskad produktion av tårar och saliv. Du kan utveckla Sjögren syndrom vid alla tidpunkter i livet, men det vanligaste är att de flesta som drabbas är äldre än 40 vid diagnosstiden. Sjukdomen är mycket vanligare hos kvinnor. Behandlingen fokuserar på att lindra symtom. Om Systemisk VaskulitVaskulit, eller kärlinflammation, orsakar förändringar i blodkärlsväggarna såsom förtjockning, försvagning, avsmalning och ärrbildning. Dessa förändringar begränsar blodflödet vilket resulterar i organ- och vävnadsskador. Det finns många olika typer av vaskulit och de flesta av dem är sällsynta. Vaskulit kan påverka ett organ, såsom din hud, eller flera. Tillståndet kan vara kortsiktigt (akut) eller långsiktigt (kroniskt). Vaskulit kan drabba vem som helst även om vissa typer är vanliga bland vissa grupper. Beroende på vilken typ du har kan du antigen komma att bli bättre utan behandling eller så kommer du att behöva medicinsk behandling för att kontrollera inflammationen och förhindra uppblossningar. Vaskulit går också under namnen angit och artrit. Om träffsäkerhetTräffsäkerhet beräknas utifrån känslighets- och specificitetsvärden som genereras av klassificeringsmodellen. ###

Idogen med i stor Vinnova-satsning för att göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel

Vinnovas satsning ingår i ett åttaårigt forskningsprogram för biologiska läkemedel på totalt 320 miljoner kronor och är en del i regeringens strategiska samverkansprogram inom life science. Syftet är att Sverige ska bli ledande inom området. ”Cell- och genterapi är ett framtidsområde som ger möjlighet att bota eller behandla patienter som idag saknar behandlingsalternativ, men på sikt också för de stora folksjukdomarna. Vi har den senaste tiden sett betydande satsningar internationellt inom området och det är en oerhört viktig signal att Vinnova nu medverkar till att göra Sverige ledande inom området med en så pass omfattande satsning. Det unika i vårt beviljade projekt är att vi skapar ett brett samarbete där akademi, vård och såväl mindre som större läkemedelsbolag gemensamt etablerar ett internationellt erkänt cell- och genterapicentrum.”, kommenterar Agneta Edberg, Idogens styrelseordförande samt styrelseledamot i CAMP-projektet. ”För Idogen är det mycket glädjande och meriterande att få delta i etableringen av ett internationellt erkänt centrum för cell- och genterapi tillsammans med stora och små företag inom området, samtliga svenska universitet och flertalet vårdgivare. Samarbetet väntas bidra positivt till utvecklingen av vårt tolerogena vaccin, då det ger oss enklare och snabbare tillgång till expertis inom cellterapi och blir ett viktigt stöd för klinisk utveckling och produktion, logistik och kommersialisering.”, kommenterar VD Lars Hedbys. CAMP ‒ Centre for Advanced Medical ProductsCAMP ska etablera sig som ett internationellt erkänt centrum med fokus på tillväxt i industrin och i små och medelstora företag, klinisk praxis, forskning och utbildning, avancerad produktionsteknik och ett framstående innovations- och företagsklimat. På längre sikt kan centrumet bidra till att attrahera investeringar från den globala life science industrin, inklusive läkemedel, biotech, medicinsk teknik och servicenäring. Om Vinnova Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Vinnova är ett statligt verk under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Läs pressmeddelandet från Vinnova här: Stor satsning på forskningscentrum ska göra Sverige ledande inom biologiska läkemedel   För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Hedbys, VD Tel: 046-275 63 30 E-post: lars.hedbys@idogen.com Denna information är sådan information som Idogen är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017.

Kontigo Care tecknar avtal med fyra kommuner för leverans av TripleA

Ytterligare fyra kommuner har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets produkt TripleA för förstärkt och prediktiv vård av alkoholberoende. En av kommunerna har lagt inledande ordrar och de andra kommunerna förväntas lägga beställningar inom kort. Inklusive de fyra nya kommunkunderna har Kontigo Care avtal med totalt 46 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,5 miljoner invånare - 15 procent av Sveriges befolkning. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 45 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar ytterligare 150 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget. Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com IR- och pressfrågor: Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com  Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017 kl 08.30 CET.

Enterspace öppnar snart Sveriges största VR-center i Stockholm

Enterspace utlovar upplevelser av hög kvalitet och en inspirerande mötesplats där man kan umgås innan eller efter VR-upplevelsen – en plats för alla som har ett nyfiket sinne och vill testa en helt ny typ av underhållning med VR-teknik som inte finns tillgänglig för hemmabruk. På Enterspace Stockholm kommer företaget att erbjuda VR i så kallade ”poddar” där man kan röra sig fritt. Dessa upplevelser görs med lätta, trådlösa ryggsäckar som i kombination med rörelsesensorer och trackingteknologi ger en unik, interaktiv gruppupplevelse. Enterspace kommer också att erbjuda VR-upplevelser  i bio-sittning som ett komplement till poddarna. I och med att Enterspace nyligen har förvärvats av Starbreeze arbetar man med att successivt utveckla alla upplevelser med Starbreeze StarVR ® headset, ett arbete som kommer att fortsätta under hösten. ”Vi erbjuder den bästa VR-tekniken som finns tillgänglig på marknaden idag. Men tekniken är vårt medel och det är upplevelsen som är vårt mål. Varje VR-upplevelse vi skapar ska lämna ett intryck hos gästen – vare sig det handlar om tanke, en upptäckt eller en känsla. Vi skapar upplevelsecenter, säger Staffan Klashed, CEO på Enterspace.” VR-centret i Stockholm kommer att öppna med Enterspaces debutupplevelse Ringwalker , ett futuristiskt rymdäventyr där besökarna kommer att kunna se och interagera med andra användare i podden och den virtuella världen. Enterspace utvecklar sina signaturupplevelser internt och kommer med tiden även att erbjuda VR-titlar från moderbolaget Starbreeze. ”Vi har hela tiden haft som mål att skapa ett koncept som inte endast tilltalar en åldersgrupp eller endast personer som är intresserade av tekniken. Vi hoppas att vårt VR-center och de upplevelser vi kommer att erbjuda kommer att locka människor i alla åldrar som har ett nyfiket sinne – familjer, kompisgäng eller andra konstellationer av personer som vill prova på något nytt och ta en drink eller en bit mat innan eller efter upplevelsen. Enterspace är en social upplevelse, både i det virtuella och det icke-virtuella”, berättar Staffan.

Svenskar unnar sig dyr semester i år

Den svenska ekonomin går starkt och då passar svenska folket på att öka semesterbudgeten kraftigt. Det framgår av Nordeas årliga semesterundersökning. Hur mycket vi är beredda att lägga på semestern skiljer sig rejält beroende på var i livet vi befinner oss samt var i landet vi bor.I år ser svenskarna ut att satsa stort på semestern och ökar den planerade semesterbudgeten med i genomsnitt sju procent från föregående år. I år ligger semesterkassan per hushåll på 18 000 kronor jämfört med 16 890 kronor förra året.- Det finns många skäl till att vi plussar på vår semesterkassa i år. Dels går det bra för Sverige och det är många som har jobb, dels har vi ett sparande vi kan använda oss av, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.Svenskarnas semesterbudget varierar dock ordentligt. Minst pengar till semestern tänker norrlänningarna lägga, i snitt 14 862 kronor per hushåll, medan sydsvenskarna lägger hela 21 535 kronor. Smålänningar och östgötar lägger 17 911 kronor, västsvenskar 18 541 kronor och stockholmare 19 913 kronor per hushåll.- Det är viktigt att man låter den egna ekonomin avgöra vad som är möjligt. Undvik att låna till semestern, det kostar mer än du tror att betala tillbaka på lånet när sommaren är över. Tycker man att det blir för dyrt att resa så undersök vad den egna hemorten lockar med på sommaren och turista där du bor istället, säger Ingela Gabrielsson.Inte så förvånande är det de äldre som har råd att lägga mer pengar på sina semestrar. Personer över 66 år budgeterar 21 215 kronor för semestern medan de i åldrarna 18-25 nöjer sig med 14 180 kronor.- Trenden visar tydligt att ju äldre man är desto mer lägger man på semestern per hushåll, ända fram till 55 år då det plötsligt sjunker. Sannolikt hör det ihop med att barnen flyttar ut då vilket gör att den samlade utgiften per hushåll naturligtvis blir lägre. Efter pensionen ökar man budgeten igen ganska rejält, säger Ingela GabrielssonEn annan tydlig trend är att de som är beredda att betala mer för semestern också i högre utsträckning använder sparade pengar. Av samtliga tillfrågade svarade 58 procent att de använder sparade pengar till semestern, 49 procent använder lönen och 18 procent använder semesterersättningen. Bara 14 procent uppger att de använder pengar från skatteåterbäringen för att finansiera sin semester.Trots att vi lägger mer pengar på semestern i år uppger 45 procent att de kommer att tillbringa merparten av semestern hemma medan 26 procent uppger hotell och 19 procent fritidshus. Airbnb och liknande koncept inom delningsekonomin är fortfarande i sin linda och uppges bara av 3 procent som huvudsakligt semesteralternativ. Bland personer i åldrarna 18-25 är samma andel 7 procent. För ytterligare information:Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 0702 27 24 77Petter Brunnberg, presschef, tel. 0738 66 10 87

STOR KINESISK BILTILLVERKARE VÄLJER IMPACT COATINGS FÖR BRÄNSLECELLER

Den kinesiska biltillverkaren har ett omfattande program att utveckla bränsleceller och ökar nu hastigheten i utveckling av bränslecellsbilar lämpliga för massproduktion. Teknologin ska vara skalbar och lämplig för att tillverka tiotusentals bilar om året. För det krävs en pålitlig och kostnadseffektiv beläggningsteknologi för bipolära plattor. Kina är den snabbast växande marknaden för bränsleceller. De kinesiska myndigheterna har satt upp som mål att 2 miljoner s.k. New Energy Vehicles (fordon drivna utan fossila bränslen) ska finnas i drift i Kina år 2020. Enligt den nationella målsättningen ska New Energy Vehicles utgöra 20% (7 miljoner) av alla nytillverkade bilar år 2025. Samtidigt erbjuder den kinesiska regeringen värdens största subventioner för att underlätta produktionsuppbyggnad för bränsleceller. Nästa fas i samarbetet är långtidstester av monterade plattor i bränsleceller. Även Impact Coatings förmåga att leverera beläggningar och beläggningssystem kommer att utvärderats. ”Vår ambition är att fokusera på Kinamarknaden med vår unika världsledande patenterade teknologi, Ceramic MaxPhase™ för beläggning av bränsleceller. Kina är världens största marknad för bränsleceller och statliga subventioner kommer att driva marknaden från fossila bränslen till det miljövänliga alternativet bränsleceller”, säger Impact Coatings VD Henrik Ljungcrantz. För mer information kontakta: VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se. Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2017, kl. 09:40 CET. ------------------------------------------------------

Sveriges roligaste forskare bokdebuterar

Emma Frans är forskare på Karolinska Institutet och University of Oxford. Hon skriver den granskande Vetenskapskollen i Svenska Dagbladet och driver twitterkontona @DrEmmaFrans och @altflashar (Alternativa flashar). Hon har också utnämnts till en av de roligaste svenskarna på Twitter. I sitt flöde tar hon ofta upp mänsklighetens märkliga förhållande till vetenskapen och avslöjar diverse myter.   – Idag är det som att varje dag är den första april, säger Emma Frans. Vi måste lära oss att leva med att allt vi läser och hör kan vara aprilskämt.  Alternativa fakta, fejknyheter, osannolika forskarrön och rena lögner sprids alltmer – såväl via sociala medier som via mäktiga presidenter. Därför har hon skrivit den definitiva guiden som hjälper läsaren att undvika att gå på lögner, lösa antaganden och grundlösa påståenden.  Hennes Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams (Volante förlag) ger en god och grundläggande vetenskapskoll.   –  När man, som jag, studerat och forskat hela sitt liv är det vetenskapliga förhållningssättet en ”arbetsskada”, säger Emma Frans.   – Det innebär att jag ofta är tveksam till nya påståenden, jag försöker hitta alternativa förklaringar och jag försöker utmana mina förutfattade meningar. Jag har insett att det är en väldigt användbar arbetsskada i dagens medielandskap och det är den jag nu vill lära ut till andra.  Emma Frans kommer att delta på bokmässan i Göteborg hos Volante förlag.   – Det här är en bok som både dockar in i en oerhört viktig diskussion just nu, och som har potential att bli en blivande klassiker, säger Tobias Nielsén som är förlagschef på Volante.  ** Emma Frans  Larmrapporten – att skilja vetenskap från trams  Volante förlag  Utgivning: 7 oktober 2017  ISBN: 9789188123930  ** Fler pressbilder på Emma hittar du här .

VD-brev juni 2017

Säljsamarbeten Vår strategi är att etablera samarbeten med starka säljpartners och genom deras säljkårer få maximal hävstång på försäljningen av hela vår produktportfölj. Vi är mycket glada över det samarbete som har inletts med Solera Beverage Group på den svenska marknaden samt på Travel Retail marknaden. Soleras bolag Multibev är igång med att sälja och aktivera Shot 4.4 och GR8 på hotell- och restaurangmarknaden (HoReCa). Försäljningen av Shot 4.4 på Viking Line och Scandlines genom Soleras andra bolag Five Eyes har också kommit igång starkt och där volymerna är större än vad vi vågade hoppas på. Vi har en pågående kampanj på Viking Line för smakerna Hallon-lakrits, Viol-lakrits och Ginamon. Även Scandlines sommarkampanj är igång med bl a sampling-aktiviteter av hela sortimentet i taxfree-butikerna. Som kommunicerades i förra veckan har vi etablerat ett nytt stort samarbete med en ny säljpartner – Conaxess Trade. Conaxess är ett ledande säljbolag på den svenska marknaden och har även verksamhet på flera utländska marknader. Genom Conaxess får vi en stark bearbetning av dagligvaruhandeln, där de besöker över 1 600 butiker varje år. Conaxess kommer, som ni redan läst, att sälja vårt matlagningssortiment med matlagningssvin, oljor, vinäger etc. gentemot storköksmarknaden. Conaxess bearbetar både den privata och den offentliga sektorn och vi kommer därmed få en avsevärt större bredd i säljarbetet. Vi uppskattar den samlade nettoomsättningen för våra storköksprodukter för den svenska marknaden till ca 100 MKR under den 5-åriga avtalstiden. Utöver detta kommer Conaxess även sälja vårt alkoholfria glöggsortiment från Vinfabriken gentemot dagligvaruhandeln och servicehandeln. Vi är väldigt nöjda med det nya upplägget som ger oss en fantastisk kundbearbetning, säljkraft och närvaro i marknaden. Samarbetet startar den 1 juli och vi är i full gång med förberedelser, sälj- och marknadsplanering. Vår partner i England Bear Smyth Limited, för försäljning av förfyllda vinglas, har slutit ett väldigt viktigt och flerårigt ramavtal med Compass Group för Storbritannien och Irland. Det är en milstolpe i deras säljarbete och det nya ramavtalet ger oss möjlighet att växa med nya slutkunder och öka vår försäljning i Storbritanien och Irland. Compass Group är ett ledande internationellt cateringföretag med 50 000 anställda i England på fler än 7 000 platser. Vi kommer fortsatt att ha huvudfokus på arenor och events som är en central del av Compass Groups affär och det ger oss möjlighet till tillväxt både för våra förfyllda vinglas och på sikt för vårt övriga produkterbjudande. Innovation Innovation och produktutveckling är som jag har nämnt tidigare en central del i vår affärsstrategi. Vi har för avsikt att bygga vår egen produktportfölj starkare genom att utveckla nya produkter och smaker, med fokus på hållbarhet och smakupplevelser. Under den senaste månaden har vi vunnit tre offertförfrågningar från Systembolaget i Sverige, vilket är ett bevis på vår förmåga att utveckla produkter av hög kvalitet. Vi kommer lansera två glöggprodukter på Systembolaget i december, en starkvinsglögg smaksatt med calvados och en äppelglögg. Det är också väldigt roligt att vi i hög konkurrens har vunnit upphandlingen av en ekologisk blanddryck med tonic-smak, i burkförpackning. Det blir ett jättebra tillskott i vår portfölj och vi håller nu på att förbereda för den lanseringen. De nya smakerna under varumärket Shot 4.4 finns nu att beställa i Systembolagets beställningssortiment. Genom samarbetet med Solera har produkterna börjat säljas mot hotell och restaurangmarknaden (HoReCa) och har fått ett bra första gensvar. Den nya GR8-smakerna kommer finnas i Systembolagets beställningssortiment från början av juli.  Blomberg-sortimentet har utökats med 12 nya produkter som har sålts in mot storköksmarknaden under våren och nu pågår ett kampanjprogram under maj till augusti hos samtliga stora grossister. De nya Blomberg produkterna har också fått ett positivt mottagande av kunderna. Legoproduktions-uppdrag Vi har flera pågående diskussioner om produktionsuppdrag för externa partners/kunder. Vi har nyligen kommit överens med Galatea om att producera julsnaps och ett par till produkter i vår anläggning i Götene. Vi har som ambition att kunna sluta fler överenskommelser under den närmsta tiden med ledande aktörer på framförallt den Nordiska marknaden. Vi har även färdigställt produktionen av ekologiska Österlensnapsar som nu finns tillgängliga på Systembolaget, lagom till midsommar. Om det inte varit förbjudet att uppmana till alkoholkonsumtion så hade jag tipsat om att provsmaka. Försäljningsutveckling Jag vill avslutningsvis passa på att berätta lite om hur försäljningsutvecklingen ser ut för våra varumärken. Överlag har vi en positiv utveckling för vår egen produktportfölj jämfört med föregående år. Som kommunicerats tidigare minskar lego-produktionen signifikant, beroende på lägre volymer till Constellation Brands. Detta ligger i linje med vår strategi att fokusera på lönsamma affärer och uppdrag med tillväxtmöjligheter. Egna varumärken levererar högre marginaler i förhållande till den legoproduktion bolaget historiskt ägnat sig mest åt. Shot 4.4 har en stark försäljningsutveckling och har ökat jämfört med föregående år. Vår ekologiska gin Biostilla fortsätter att öka på Systembolaget även om konkurrensen på ginmarknaden hårdnar med nya produkter och konkurrenter. Det är också glädjande att se att försäljningen av Blomberg började öka under maj månad och vi räknar med att kampanjprogrammet under sommaren och det nya Conaxess-samarbetet ska ge en ökad orderingång. GR8 är ett tillskott i portföljen jämfört med 2016, men även cider/blanddrycksmarknaden är en mycket tuff marknad med många starka konkurrenter och många nylanseringar. Sammanfattningsvis har vårt hårda arbete på många fronter nu börjat ge önskat resultat och som tidigare kommunicerats kommer bolaget att nå lönsamhet från Q4 i år. Vi har därmed skapat en stabil plattform för vår vidare resa mot att bli en ledande och lönsam aktör på dryckesmarkanden. Tack för din tid att läsa detta VD-brev. Det var spännande med min första bolagsstämma i denna roll förra veckan. Det känns som att intresset för bolaget stadigt ökar och jag uppskattar de många frågor jag får via mejl och besvarar dem i mån av tid. Jag avslutar traditionsenligt med att tacka för ert förtroende för mig och för bolagets övriga ledning och styrelse. Trevlig midsommar! Stockholm 21 juni 2017 Katarina Nielsen Verkställande direktör

Ahlsell förvärvar VA-rörelse med en årsomsättning på cirka 320 MSEK

ViaCon startade VA-verksamheten 2004, och har genom flera förvärv etablerat en stark ställning i Sverige med flera stora kunder inom bygg och anläggning. Den förvärvade rörelsen har 81 anställda fördelat på 11 orter i Sverige. Ahlsell avser att driva verksamheten vidare under varumärket ViaCon VA. Inköp, logistik och administration integreras successivt efter övertagandet. ”Förvärvet tillför värdefull kompetens och stärker vår satsning på attraktiva kundsegment inom bygg och infrastruktur. Affären öppnar också för ett spännande samarbete med ViaCon runt deras erbjudande av avancerade tekniska geoprodukter, där jag ser att vi kan komplettera deras nuvarande distribution på ett positivt sätt”, säger Johan Nilsson, vd och koncernchef i Ahlsell. ”Vi ser fram emot samarbetet och den säljkapacitet som Ahlsell tillför vårt distributionsnät för geotekniska produkter medan vi fortsätter att utveckla mervärden och svara för teknisk expertis”, säger Morten Holum, vd och koncernchef Saferoad. Köpeskillingen för VA-rörelsen inklusive lager ligger på cirka 90 MSEK och är beroende av rörelsekapitalets storlek på tillträdesdagen. Förvärvet förväntas ha marginell positiv påverkan på Ahlsells resultat per aktie för 2017. Affären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och tillträdet planeras ske under september 2017. För ytterligare information kontakta:Johan Nilsson, vd och koncernchef, 08-685 70 00Anna Oxenstierna, Investor relations, 0708-15 84 85 Denna information är sådan information som Ahlsell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2017 kl. 08.00 CEST. 

Wihlborgs hyr ut till Ferrero i Hyllie

Ferrero Scandinavia är känt för varumärken som Kinder, Nutella och Tic Tac. Ferreros skandinaviska huvudkontor finns idag i Scandinavian Center vid Anna Lindhs plats, där man hyr 700 m². Inflyttning i de nya lokalerna i Hyllie planeras till våren 2019. - Vi är glada att kunna fortsätta vår hyresrelation med Ferrero Scandinavia och erbjuda dem en attraktiv lösning när de nu behöver större lokaler. I Dungen får de toppmoderna lokaler alldeles intill Hyllie station och 10 minuter från Köpenhamns flygplats, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter. Dungen omfattar ca 9 000 m2och sedan tidigare har Tullverket tecknat avtal om 6 300 m². Översta våningen med egen takterrass är fortfarande ledig, liksom en del av plan 4 där Ferrero Scandinavia flyttar in. I Hyllie bygger Wihlborgs också kontorshuset Origo, även detta med inflyttning under 2019. Läs mer om projektet på https://www.wihlborgs.se/dungenWihlborgs Fastigheter AB (publ) För ytterligare information kontakta:Anders Jarl, vd, 040-690 57 10Mikael Strand, regionchef, 040-690 57 05 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.Fastigheternas bokförda värde uppgår till 33 mdkr med ett årligt hyresvärde om 2,4 mdkr.Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. 

TC Connect AB (publ) ingår avtal om förvärv av Access World Technic AB och etablerar ny division inom Security

Med världsledande leverantörer som Honeywell (Platinum partner), Tyco Software House, Techsphere, HID Global, Axis och American Dynamics levererar, driftsätter och tecknar AW Technic serviceavtal för unika säkerhetslösningar till krävande kunder. Bolaget har etablerade kundrelationer med större internationella företag såsom OKG, H&M, Citibank, Johnson & Johnson, Spotify och GoPro. AW Technic hade 2016 en omsättning på cirka 9 MSEK och en EBITDA på 1,8 MSEK. För 2017 förväntas en betydande tillväxt med en omsättning på cirka 20 MSEK under fortsatt god lönsamhet. Köpeskillingen uppgår till 8 MSEK vid tillträde och en prestationsbaserad del om maximalt 5 MSEK som är beroende av årets resultat. ”Förvärvet ska ses som en naturlig utveckling av TC Connects strategi där vi söker tillväxt genom ökande säljresurser, nya produktområden och genom förvärv inom vår kärnverksamhet. AW Technic är ett välskött kvalitetsbolag med en imponerande kundbas och en mycket kompetent ledning. Genom att samla vårt erbjudande inom divisionen Security kommer vi kunna expandera i Norden och använda denna bas för ytterligare satsningar internationellt”, säger Ulf Carlzon, VD för TC Connect. ”AW Technic befinner sig i en stark tillväxtfas och behöver expandera för att möta en ökande efterfrågan på säkerhetslösningar, inte minst bland internationella företag i både Norden och övriga Europa. Med TC Connects resurser och projekt inom digital kommunikation kommer vi att kunna växa ännu snabbare.”, säger Per Lindstrand, VD för AW Technic. Som en följd av förvärvet samlar TC Connect sin norska och svenska verksamhet inom säkerhet och biometri i den nyetablerade divisionen Security, under ledning av Per Lindstrand. Bolagets CFO Annica Lindstrand kommer att fortsätta i sin roll och dessutom arbeta med ekonomiansvar inom hela TC Connect koncernen. För mer information, vänligen kontakta: Ulf Carlzon, VDTel: +46 19-500 10 00ulf.carlzon@tcconnect.no  Ole Oftedal, styrelseordförandeTel: +46 70-592 7599 Per Lindstrand, VD Access World Technic ABTel: +46 70-646 5931  Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2017 klockan 08.00 CET. Om TC Connect TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se.

Nordisk försäkringskoncern väljer Greater Thans teknikplattform för ny bilförsäkring

Den nya bilförsäkringen, Tryg Drive är baserad på samma teknik som ligger till grund för den bilförsäkring som i början av mars 2017 lanserades på den svenska marknaden tillsammans med Moderna Försäkringar, som ingår i den nordiska försäkringskoncernen Tryg. – För oss är den en ära och ett erkännande att få arbeta ihop med Tryg. Deras distributionskraft och vår digitala kompetens är en bra grund för ett framgångsrikt samarbete, säger Liselott Johansson, vd på Greater Than. Sedan svenska bilförsäkringen, Enerfy – Försäkring med Moderna, lanserades har Greater Thans teknikplattform, Enerfy, fått stor internationell uppmärksamhet. Greater Thans kunskap att prissätta risk i realtid med hjälp av artificiell intelligens (AI) börjar nu synas på marknaden och har fått stora försäkringsbolag, däribland Tryg, att visa intresse och förstå det revolutionerande med teknologin bakom Enerfy. – Våra priser har hittills baserats på en riskbedömning, byggd på skadedata för alla ungdomar, men med hjälp av Greater Thans teknik kan vi nu bedöma varje körning för varje enskild ung förare. I praktiken innebär detta att vi kan erbjuda ett pris som är baserat på individens beteende snarare än en grupps körmönster, säger Johan Kirstein Brammer, ansvarig chef för Privat Tryg i Danmark. Trygs lansering innebär att Greater Than släpper en produkt baserat på företagets flexibla och starka White Label-plattform till ett försäkringsbolag. Det innebär även starten på Greater Thans globala expansion av den egenutvecklade teknikplattformen Enerfy. – Samarbetet med Tryg är en språngbräda ut i världen där vi ser ett stort intresse från andra försäkringsbolag i Europa och även andra världsdelar, säger Liselott Johansson. Baserad på Greater Thans egenutvecklade teknikplattformDet är via en Plug-in, kundens smartphone och Enerfys molnlösning med algoritmer och AI som prissätter förarens körsätt och som får föraren att köra smartare. Trygs nya sätt att beräkna priser ger en rättvis premie som speglar förarens körsätt för varje enskild körsträcka. All information om försäkringen finns och hanteras i förarens smartphone via appen ”Tryg Drive”. Viktig information:Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2017 kl. 08:30 CET. 

FJÄRDE STÖRST I VÄRLDEN – PÅ EN MÅNAD!!!

AIAR är ett bolag som med hjälp av disruptiv AI- och AR-teknologi har ambitionen att demokratisera lärandet och ta den globala toppositionen inom lärande. Efter ett framgångsrikt lokalt Proof of Concept med en beta-version i Sverige, så har företaget precis gjort en global lansering av sin första applikation inom digital marketing på Android och IOS. Redan efter fyra veckor så är man fjärde störst i världen inom kategorin med över 50,000 nedladdningar på Android med IOS på stark frammarsch, och det bara fortsätter rassla in. Dessutom har man en skyhög rating på 4,7 av 5 möjliga, högst av alla de största i världen.       -   Det roligaste är att nästan alla nedladdningar kommer från Sydostasien, vilket bevisar att AIAR verkligen är ’born global’, berättar Magnus Larsson, en av serieentreprenörerna i företagets styrelse. Det första globala Proof of Concept har bevisat att attraktionskraften är gigantisk, där man kallt räknar med att först passera Kotler och sen ge Google en värdig match – redan innan sommaren är slut. Parallellt fortsätter AIAR arbeta med prototyper av deras verkliga USP – först genom AI-baserad EdTech designad för att på riktigt personalisera lärandet för första gången i världshistorien, och sedan med hjälp av gamechanging AR-teknologi få en ännu mer revolutionerande impact i lärandeprocessen. Allt som förberedelse för att ta fram världens ledande EdTech plattform för alla typer av lärande, oavsett inriktning – en språngbräda till total branschdominans.    -   Det kanske låter stöddigt, och än så länge har vi bara tagit de första myrstegen. Samtidigt pratar vi om väldigt förtroendeingivande myrsteg, och vi har i bolaget nu alla förutsättningar för att låta de myrstegen bli till gorillakliv. Vi har headhuntat den grymmaste eliten av digitala doers. Vi har rekryterat en internationell styrelse av högsta rang, med ett antal unicorns i bagaget. Nu handlar det om två saker: att ha den bästa strategin för att lyckas, och en brutal portion jävlar anamma. Vi har bägge två, berättar Rufus Lidman.     Länkar till appen: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalmarketingprofessional IOS: https://itunes.apple.com/se/app/digital-marketing-pro/id1217361454?l=en&mt=8