Konstnärers villkor i fokus på Kulturting 2018

Politiker ska lära sig mer om konstskapares villkor Syftet med forumet är att fördjupa dialogen mellan konstnärer och kulturpolitiska beslutsfattare. För att fatta kloka kulturpolitiska beslut krävs kunskap. Störst kunskap om konstnärernas villkor har konstnärerna själva. 2018 års Kulturting är en möjlighet för politiker att lära mer om villkoren för konstskapande och för konstnärer att diskutera dessa frågor med politiker. Huvudtalare är Ann-Christin Nykvist, regeringens utredare om konstnärernas villkor. Övriga medverkande är bland annat Stella Hall (UK), Mats Granér, Stina Oscarsson, Conny Brännberg, Lars Nordström, Mariya Voyvodova, Max Valentin och Teater Kurage.     Delta i Kulturting 2018 Platserna till Kulturting 2018 tog snabbt slut och för att så många som möjligt ska kunna ta del av det kommer hela dagen att kunna ses via live-streaming på www.vgregion.se/kulturting2018 För press/media som är intresserade av att delta på plats, kontakta Kimberly Åkerström kimberly.akerstrom@vgregion.se Datum: 22 maj, 9:00-16:30 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg   Ur programmet: Hur bedrivs konstnärspolitik i Sveriges regioner? KLYS regionalpolitiska sekreterare Carl Liungman berättar om sitt arbete och hur konstnärspolitiken ser ut i landets olika regioner. Vad bör vi göra? Politiker utfrågar konstnärer om hur en lokal och regional konstpolitik och konstnärspolitik bör utformas. Medverkar gör bland andra Mariya Voyvodova och Conny Brännberg, kulturnämnden i Västra Götalandsregionens ordförande. Hur kan en kommun kvalitetssäkra sin konstpolitik? Vad kan en kommun och en region göra för att stärka sin konstverksamhet? Pontus Björkman från KRO berättar om den undersökning av landets kommuners konstpolitik de genomfört under 2017. Konkreta exempel. Kulturpolitisk tidsmaskin I denna teaterföreställning tar Fabel kommunikation med publiken på en kulturpolitisk tidsresa från antikens Aten till framtiden. Kurage roastar Kulturting 2018   Om Kulturting Kulturting Västra Götaland är en mötesplats för konstnärer, kulturskapare, politiker och tjänstepersoner i Västra Götaland. För andra året i rad genomförs det kulturpolitiska forumet, i år med det övergripande temat ”Konstnärernas villkor i Västra Götaland”, som är ett unikt tillfälle att diskutera konst- och kulturskaparnas villkor direkt med förtroendevalda.

Gold Town Games har lanserat Social League

– Social League är en efterlängtad feature, både från användare och aktieägare och därför är det skönt att vi äntligen har lanserat den. Möjligheten till ökad interaktion mellan användarna är viktig för den fortsatta utvecklingen av WHM. Att användarna nu kan chatta, tävla och utvecklas tillsammans förhöjer den totala spelupplevelsen. Vår förhoppning är att detta kommer att bidra till en ökad organisk spridning samt en förstärkt retention, det vill säga att fler användare fortsätter att spela WHM under en längre tid, säger VD Pär Hultgren. Detta är en första versionen av Social Leauge och framgent finns en plan på att utveckla det vidare. – Vi fortsätter att arbeta metodiskt och det finns planer på ytterligare nya funktioner i WHM som till exempel att ge användarna möjligheten byta saker inom spelet eller tillgång till varandras statistik och framgångar. Men närmast ska vi först samla in och analysera användardata avslutar Pär Hultgren. Kort om Gold Town GamesGold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Första handelsdag i Ovzon-aktien

”Det här är verkligen en spännande dag för oss på Ovzon. Det framgångsrika utfallet av Erbjudandet möjliggör en expansion av vår befintliga tjänst och ger stärkta förutsättningar för att nå vårt mål om att skjuta upp en egen satellit inom några år, vilket avsevärt kommer att öka vår omsättnings- och vinstkapacitet. Vi välkomnar våra nya aktieägare ombord och vi är fast beslutna att fortsätta arbeta hårt för att utveckla vårt erbjudande och fortsätta skapa värde för våra aktieägare”, säger Per Wahlberg, VD för Ovzon. Erbjudandet i korthet: · Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 70 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Ovzon efter genomförandet av Erbjudandet om 588 miljoner kronor, under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut · Erbjudandet omfattade 4 642 857 aktier, varav 2 699 971 aktier emitterades av Bolaget och 1 942 866 befintliga aktier erbjöds av Bolagets enda direkta aktieägare, OverHorizon (Cyprus) PLC (”Huvudägaren”). Erbjudandet tillför Ovzon cirka 189 miljoner kronor före transaktionskostnader. Erbjudandet motsvarar totalt cirka 60 procent av det totala antalet aktier utestående i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet · För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget utfärdat en option till Carnegie att förvärva ytterligare 696 428 nya aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,0 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet · Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 374 miljoner kronor, motsvarande cirka 64 procent av det totala antalet aktier i Ovzon efter genomförandet av Erbjudandet, och Erbjudandet kommer att tillföra Ovzon cirka 238 miljoner kronor före transaktionskostnader · Bolaget avser att använda nettolikviden från Erbjudandet för att återbetala vissa utestående skulder och för att stödja Ovzons tillväxt och fortsatta utveckling av Bolagets tjänsteutbud. Huvudägaren avser att använda nettolikviden för att återbetala utestående skulder i bolaget som rör den historiska finansieringen av Ovzon · Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Ovzons största aktieägare bestå av Huvudägaren (36 procent av det totala antalet aktier i Ovzon efter att Erbjudandet genomförts), Bure Equity AB (12 procent) och Investment AB Öresund (12 procent) · Vid en extra bolagsstämma den 9 maj 2018 valdes Patrik Tigerschiöld, Nicklas Paulson, Magnus René och Peter Näslund till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2019. I samband med detta utträdde Per Wahlberg ur styrelsen · Handel i Ovzon-aktien på Nasdaq First North Premier inleds idag den 18 maj 2018 under kortnamnet ”OVZON” och beräknad likviddag är den 22 maj 2018 Rådgivare Carnegie är Global Coordinator och Sole Bookrunner. White & Case är legal rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Carnegie.   För mer information kontakta Per Wahlberg, VD Lennart Hällkvist, Styrelseordförande Tel: +46 8 508 600 60 E-mail: media@ovzon.com Om ovzon Ovzon är en leverantör av en satellit-baserad mobil bredbandstjänst som riktar sig till marknader och användare i behov av höga datahastigheter i kombination med mobilitet. Applikationer inkluderar realtidssensorer och videouppladdningar antingen från rörliga plattformar som små fordon, flygplan eller små drönare, eller personal på plats som bär terminalerna med sig. Sedan Ovzon grundades har Bolaget utvecklat en komplett satellitkommunikationstjänst med kompakta och mobila terminaler i fokus. Ovzons nuvarande system är utformat för att ge konkurrensfördelar genom en unik kombination av flera egenskaper, däribland hög mobilitet, höga datahastigheter både på upplänk och nedlänk, små terminaler och hög länktillgänglighet. Ovzons nuvarande tjänsteutbud bygger på leasade satellittranspondrar från fem befintliga kommunikationssatelliter. För att utöka tjänsternas täckning och den totala tillgängliga bandbredden avser Ovzon leasa ytterligare satellitkapacitet, bl.a. från satelliter som är under tillverkning och planeras skjutas upp under 2019. Bolagets mål är att skjuta upp egna satelliter för att kunna leverera en ännu kraftfullare tjänst till sina kunder. Ovzon har sitt huvudkontor i Solna och har också kontor i Tampa i Florida, USA och i Bethesda i Maryland, USA. Koncernen har 14 anställda samt fyra heltidskonsulter och fem deltidskonsulter. För räkenskapsåret 2017 uppgick Ovzons nettoomsättning till 201,1 miljoner kronor och rörelseresultat till 24,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,0 procent. Bolagets resultat under 2017 påverkades negativt av engångskostnader i form av bland annat kostnader relaterade till Erbjudandet uppgående till cirka 8,5 miljoner kronor och kostnader för att ta i bruk Bolagets banposition 59,7°E uppgående till cirka 8 miljoner kronor, vilket är en kostnad som avser Bolagets kommande tjänster. Justerat för kostnader relaterade till Bolagets börsnotering uppgick Bolagets justerade rörelseresultat för räkenskapsåret 2017 till 32,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal om 16 procent. Om Bure Equity AB Bure bildades 1992 ur de avvecklade löntagarfonderna och noterades på Nasdaq Stockholm 1993. Idag är Bure ett investmentbolag med ett substansvärde om cirka 8,3 miljarder kronor (första kvartalet 2018). Den befintliga portföljen består av nio portföljbolag, av vilka fem är noterade, och en nettokassa om cirka 943 miljoner kronor. Bures huvudägare är familjen Tigerschiöld, Nordea Investment Funds och familjen Björkman. Om Investment AB Öresund Investment AB Öresund är ett börsnoterat investmentföretag som bedriver förvaltningsverksamhet. Öresunds övergripande målsättning är att som investmentföretag bedriva en verksamhet som ger Öresunds aktieägare en god långsiktig avkastning. Investeringsportföljen består av cirka 25 bolag. Öresund har ett substansvärde om 5,6 miljarder kronor och en nettokassa om 305 miljoner kronor (första kvartalet 2018). Öresunds huvudägare är familjen Qviberg. För mer information, se www.oresund.se. Viktig information Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Ovzon AB (publ) värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Japan eller Kanada och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Japan eller Kanada. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Japan eller Kanada att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt. Framåtriktad information Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan innehålla uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande. Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande.

Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2018

KOMMENTAR FRÅN VD Från en riktigt god utsikt Det är klokt att lura i vassen när knappt simkunniga ger sig ut på djupt vatten. Genom vassgluggen har vi sneglat på alla bostadsutvecklare och funderat på om vi missat något? Om de sett något som vi förbisåg? Glada är vi dock att inte vara i deras vatten. Istället fortsätter vi att bygga värde för våra aktieägare genom en mix av investeringar i stabila tillväxtbolag, där den gemensamma nämnaren är starka entreprenörer bakom rodret. Det är en strategi som har givit mycket positiva resultat det senaste året - vi har goda kassor och stark tillväxt i våra intressebolag. Offentliga Hus, vårt största innehav, växer enligt plan mot målet om att flerdubbla sitt fastighetsvärde och därefter en börsnotering. På samma sätt som Fastator tidigt började med investeringar i samhällsfastigheter, fortsätter vi kontinuerligt att utvärdera var nästa fastighetssegment med stor tillväxtpotential finns. Vår ambition är att återigen investera tidigt inom detta segment och fortsätta skapa värden för våra aktieägare. Affärer är bra, men bra affärer är bättre. Vilken av de stjärnor vi ser på horisonten som lyser starkast i våra utvärderingar kommer att visa sig under året. Joachim Kuylenstierna, VD FastatorStockholm den 18 maj 2018 Fastators rapport för första kvartalet 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se.   För mer information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VDjoachim.kuylenstierna@fastator.se+46 (0) 70 515 51 51  Svante Bengtsson, vice VD och CFOsvante.bengtsson@fastator.se+46 (0) 709 566 756 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 07.00. OM FASTATOR Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

PRESSMEDDELANDE 2018-05-18Besqab delårsrapport januari–mars 2018Stark finansiell ställning i avvaktande marknad

Januari–mars 2018 ·  Enligt segmentsredovisningen, 1), uppgick periodens intäkter till 282,3 Mkr (384,0) och rörelseresultatet till 36,1 Mkr (62,8) ·  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 324,4 Mkr (431,4) och rörelseresultatet till 50,5 Mkr (65,3) ·  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 41,4 Mkr (54,9), motsvarande 2,69 kr per aktie (3,56) ·  Eget kapital uppgick per den 31 mars till 1 334,6 Mkr (1 130,7) motsvarande 86,72 kr per aktie (73,35) ·  Likvida medel var vid periodens utgång 493,8 Mkr (315,9) Väsentliga händelser under första kvartalet I februari utnämndes Besqabs bostadsprojekt Seglarbyn i Gustavsberg till Årets bästa projekt i NKI-mätningen (Nöjd Kund Index) om Sveriges nöjdaste bostadskunder 2017. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Den 9 april 2018 tillträdde Magnus Ekström tjänsten som ny CFO och medlem av Besqabs koncernledning. 1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 11 i delårsrapporten.Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari–mars 2017 och för balansposter den 31 mars 2017. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i delårsrapporten.   jan–mar jan–mar apr 2017– jan–dec 2017 2018 2017 mar 2018KoncernenIntäkter   enligt 282,3 384,0 1 825,6 1 927,2segmentsredovisning, Mkr, 1)Rörelseresultat   enligt 36,1 62,8 313,1 339,8segmentsredovisning, Mkr, 1)Rörelsemarginal   enligt 12,8 16,4 17,2 17,6segmentsredovisning, %, 1)Rörelsemarginal   enligt 12,8 16,4 12,7 13,5segmentsredovisning  exkl fastighetsförsäljningar,%, 1) Intäkter, Mkr 324,4 431,4 1 938,1 2 045,2Rörelseresultat, Mkr 50,5 65,3 356,3 371,0Resultat efter skatt, Mkr 41,4 54,9 306,6 320,1Rörelsemarginal, % 15,6 15,1 18,4 18,1Räntabilitet på eget kapital, 12,6 19,9 24,9 27,0%,   2)Soliditet, % 73,5 59,6 – 71,8Resultat per aktie för   2,69 3,56 19,92 20,78 utspädning, krEget kapital per aktie, kr 86,72 73,35 – 83,97 Antal produktionsstartade   0 111 339 450bostäder, st– varav vård- och 0 – 54 54omsorgsbostäder, stAntal sålda bostäder, st, 3)  20 105 207 292Antal bostäder i pågående   732 785 – 732produktion, st, 3) Andel sålda och bokade bostäder 66 82 – 66  i pågående produktion, %, 3) Antal osålda bostäder i   2  1 – 10avslutad produktion, st, 3) – varav upptagna i 2  1 – 3 balansräkningen 1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 11 i delårsrapporten.2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 5168239) eller webbsändning . För ytterligare information vänligen kontakta: Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52 Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 18 maj 2018 klockan 07:30 (CEST). 

Årets Struerpokal till judotalangen David Ahlqvist

16-årige David Ahlqvist är en lovande och framgångsrik medlem i Södertälje judoklubb, och har redan nått Sverigeeliten i judo. Han började i judoklubben redan som 8-åring och hans brinnande intresse för sporten har lett honom till silverplats i junior-SM sommaren 2017.Under 2017 nådde han även framgångar i flertalet andra tävlingar, bland annat silver i Borås judo challenge, silver i Södra judo open, silver i P18-55, guld i Sundsvall Cup och silver i P18 Elit.David Ahlqvist är också aktiv tränare för medlemmar i föreningen. Till hösten har han antagits på judogymnasiet i Lindesberg där han ytterligare får utveckla sin talang inom judo.Årets pristagare har utsetts av en jury ledd av kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Bohman Enmalm.— Mina varmaste gratulationer till David Ahlqvist, säger Anna Bohman Enmalm. Jag är imponerad av hans fina framgångar. Han är ett föredöme för andra ungdomar i sin roll som hjälptränare på klubben.Struerpokalen har delats ut sedan 1971 till föregående års bästa idrottsprestation, individuellt eller i lag. Priset delas ut till en eller flera ungdomar som under året fyller högst 18 år och som tävlar för en förening i Södertälje kommun.Mer information: Michael Andersson, förenings- och anläggningschef, Södertälje kommun, 08-523 067 57, michael.a.andersson@sodertalje.seHelene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se Med vänliga hälsningar Södertälje kommun info@sodertalje.se Kontaktcenter: 08-523 010 00 www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press   www.twitter.com/sodertalje  www.facebook.com/sodertalje

PRESSMEDDELANDE 2018-05-18Besqab återköper egna aktier

Styrelsen i Besqab AB (publ) (”Besqab”) har den 17 maj 2018 beslutat, med utnyttjande av bemyndigande från årsstämman 2018, att återköpa egna aktier. Återköpen får ske vid ett eller flera tillfällen under perioden från och med den 21 maj 2018 till och med den 25 april 2019. Syftet med återköpen är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Besqabs aktiebaserade incitamentsprogram. Återköpen genomförs i enlighet med EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 (”MAR”) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe Harbour-förordningen”). Återköpen kommer att förvaltas av ett värdepappersföretag eller ett kreditinstitut som fattar sina handelsbeslut avseende Besqabs aktier oberoende av och utan inflytande från Besqab. Återköpen av egna aktier ska uppfylla följande villkor: 1. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och ske i enlighet med de regler rörande köp av egna aktier som framgår av Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt i enlighet med MAR och Safe Harbour-förordningen. 2. Återköpen får genomföras under perioden från och med den 21 maj 2018 till och med den 25 april 2019. 3. Återköp av aktier på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 4. Maximalt får 145 000 aktier återköpas, motsvarande 0,94 procent av bolagets utestående aktier. 5. Aktier för maximalt 18 Mkr får återköpas. 6. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Det totala antalet aktier i Besqab uppgår till 15 514 829. Besqab äger idag 125 000 egna aktier. För ytterligare information vänligen kontakta: Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52 Olle Nordström, styrelseordförande, e-post: olle.nordstrom@skirner.se, tel: 0709-40 70 83 Denna information är sådan information som Besqab AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 08.00.  

Delårsrapport 3  -  Första tre kvartalen (2017-07-01 – 2018-03-31)

Kort sammanfattning av utvecklingsprocessen 1. Den kliniska studien. Utformningen av den kliniska studien baseras på tidigare erfarenheter av HAMLETs effekt på blåscancer, samt avsaknaden av biverkningar hos de patienter som exponerades för HAMLET.  Vi har därför kunnat utforma studieprotokoll och kliniska rutiner med god precision, vilket gjorde det möjligt att skicka in ansökan om etiskt tillstånd och få ansökan beviljad redan under Q1.  Kliniken i Prag är redo för att inkludera första patienten och Bolaget har under flera års tid samarbetat med experterna där för att förbereda och optimera den kliniska studien. Vid ”Site Initiation Visit” som genomfördes nyligen ingick även en genomgång med all personal som kommer att delta i studien, för att synkronisera protokoll och processer som är förknippade med genomförandet enligt Good Clinical Practise (GCP). Det är viktigt att följa regelverket för patienternas säkerhet och resultatens tillförlitlighet för att senare kunna använda data för ansökan om registrering av nytt läkemedel. Samtlig dokumentation är framtagen tillsammans med vårt CRO i Prag, för att de på ett optimalt sätt ska kunna monitorera genomförandet av studien vid kliniken.   2. Toxikologi. Baserat på det kliniska protokollet kunde vi också genomföra toxikologiska tester av den första omgången av Alpha1H som tillverkades, och fick därför en mycket glädjande rapport under Q1, som visade att substansen inte är toxisk i djurmodell.  3. Tillverkning av Alpha1H med full läkemedelskvalitet. Tillverkningen av Alpha1H omfattar först syntesen av peptiden Alpha1H, som framgångsrikt genomförts av Polypeptides fabrik i Strasbourg. Nästa steg är beredningen av kliniskt prövningsmaterial, som genomförts i samarbete med Recipharm. Forskargruppen vid Lunds universitet har spelat en avgörande roll för att försäkra att denna process kunnat genomföras och att den tumördödande effekten av substansen har kunnat garanteras. Slutligen har vi haft en mycket detaljerad diskussion med Tjeckiska myndigheten för att besvara frågor kring stabilitet, renhet och formulering. Vi har idag tillräckligt med material för att starta den kliniska studien - en av de viktigaste milstolparna under detta räkenskapsår. Patentportföljen Under Q1-Q3 har två nya ansökningar lämnats in relaterade till nya komplex baserade på olika peptider besläktade med Alpha1H. Dessa patent omfattar även nya produktions-metoder.  Hamlet Pharmas patentportfölj består idag av över 40 patent och patentansökningar. Dessa är godkända eller under utvärdering i USA, Europa, Canada, Australien och Japan.  Vi fortsätter med full kraft att söka nya patent när nya forskningsresultat och ny teknik utvecklats. Bolagets grundläggande patent på HAMLET samt produktionsmetoder utvecklade på 90 talet har ersatts av patent som täcker de nya läkemedels-molekylerna, de nya produktionsmetoderna och specifika användningar av bland annat Alpha1H. Patentportföljen innehåller också patent som säkerställer våra rättigheter att exklusivt använda såväl HAMLET som BAMLET och besläktade komplex vid t.ex. profylax av koloncancer eller som nutraceutical. När dessa patent blir beviljade kommer Bolaget att ha patentskydd fram till 2033.  En annan viktig patentfamilj i Bolagets patentportfölj är rekombinanta former av alfa-laktalbumin där produktionsmetoderna förbättrats avsevärt. Patent i denna familj har beviljats och täcker många länder i Europa samt USA, Japan och Australien och med patentansökningar som är under behandling i Indien och Kanada. Patenten i denna familj varar fram till 2030. Kommentarer Vi är oerhört stolta över att ha tagit projektet från upptäckten av HAMLET till en punkt där vi nu har tillstånd att starta kliniska studier med Alpha1H på patienter med cancer i urinblåsan. Vi har på kort tid tagit Alpha1H från första laboratorieförsöken, via effektstudier i djurmodeller och toxikologiska studier på möss och kaniner till nu kliniska studier på människa.  Under denna tid har även stort arbete lagts ner på att producera Alpha1H på ett säkert och effektivt sätt. Vi har idag tillgång till GMP godkänt prövningsmaterial som kan användas till forskning och utveckling även utanför blåscancerområdet. Det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsmetoder inom blåscancerområdet. Vi är stolta över att kunna erbjuda patienter möjlighet att delta i studien och väntar med spänning på att utvärdera resultaten. Vi är också mycket tacksamma för alla er aktieägares stöd och uppmuntran under resans gång. Det betyder mycket för oss som arbetar i Bolaget. Vi ser fram emot att starta och genomföra studien samt att utvidga bolagets verksamhetsområde till att inkludera andra cancer-indikationer. Bolaget ser det också som väsentligt att öka sin internationella närvaro.  Mats Persson och Catharina Svanborg VD respektive arbetande styrelseordförande i Hamlet Pharma AB Siffror Tredje kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) – Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK  – Resultatet före skatt uppgick till -5297 (-3045) TSEK – Resultatet efter skatt uppgick till -5297 (-6998) TESK –  Resultatet per aktie* uppgick till -0,173 (-0,2285) SEK Nio månader (2017-07-01 – 2018-03-31) – Intäkterna för nio månader uppgick till 0 (0) TSEK  – Resultatet före skatt uppgick till -12873 (-8364) TSEK – Resultatet efter skatt uppgick till -12873 (-11147) TSEK – Resultatet per aktie* uppgick till -0,4203 (-0,364) SEK – Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2018 till 84,3% (93,4)%  Belopp inom parentes ovan och nedan anger motsvarande värde föregående år. * Periodens resultat efter skatt dividerat med 30 624 899 (30 624 899) aktier där 30 624 899 utgör det antal aktier som var utestående per den 31 mars 2018. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 31 mars 2017. ** Eget kapital dividerat med totalt kapital. Hamlet Pharma AB Hamlet Pharma AB är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Den nya verksamma substansen HAMLET bildas när det humana mjölkproteinet alfa-laktalbumin binder till sig en fettsyra. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt visat sig vara ofarligt i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebokontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Alpha1H är den syntetiska variant av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Alpha1H dödar olika typer av tumörceller och visar behandlingseffekter mot blåscancer i djurmodell. Hamlet Pharma har nu fått klartecken att starta kliniska studier med Alpha1H, på patienter med blåscancer, som är en svårbotad och kostsam cancerform.  Intäkter och resultat Hamlet Pharma har haft en omsättning på 0 (0) TSEK under räkenskapsårets första nio månader. Kostnaderna har till stor del utgjorts av kostnader i samband med förberedelser för start av klinisk studie. Framför allt har kostnader för framtagning av kliniskt prövningsmaterial ökat under senaste kvartalet. Bolaget har även haft kostnader för fortsatt utvecklingsarbete som utförts av Lunds universitet och dess forskningsgrupp som på Hamlet Pharmas uppdrag arbetar med forskning kring Alpha1H och framtida läkemedelskandidater. Vidare har Bolaget under andra kvartalet haft kostnader för initiering av klinisk studie, patent och ledning av bolaget. Resultat före skattför de tre första kvartalenuppgick till – 12 873 (-8 364) TSEK. Omsättningen under räkenskapsårets tredje kvartal uppgick till 0 (0) TSEK och resultat före skatt till -5 297 (-3 045) TSEK. Finansiell ställning Inga finansiella aktiviteter har påverkat Bolaget under de första tre kvartalen.  Soliditeteten uppgick vid det gångna kvartalets utgång till 84,3% (93,4)%. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 20 365 (35 496) TSEK. Kassan beräknas räcka väl för planerade aktiviteter under 2018/2019. Kassaflöde och investeringar HAMLET Pharma har omfattande immateriella tillgångar avseende forskning kring HAMLET molekylen och nya substanser i HAMLET familjen, experimentella modeller, cancerbehandling i djurmodell och klinik samt skillnader i egenskaper mellan cancerceller och friska celler. Bolaget har också väsentliga tillgångar i form av internationella kontaktnät och samarbeten, som också inkluderar upparbetade kontakter med ledande juridiska experter, patenthantering, tillverkning av läkemedel, kompetens för kliniska studier mm. Hamlet Pharma har valt att inte aktivera kostnader för forskning och utveckling, patent eller andra immateriella tillgångar. Inga nya investeringar i materiella anläggningstillgångar har aktiverats under de första nio månaderna. Aktien Antal aktier per den 31 mars 2018 uppgick till 30 624 899 st. Handel i aktierna sker sedan den 23 oktober 2015 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Principer för delårsrapportens upprättande Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Granskning av revisor Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké för räkenskapsår 2017/18                                          2018-08-30 Delårsrapport 1 2018/19                                      2018-11-09 Bolagsstämma för  räkenskapsår 2017/18                                          2018-11-15

Delårsrapport januari – mars 2018

Första kvartalet 2018 ·Omsättningen uppgick till 267,0 MSEK (121,3 MSEK), en ökning med 120 % jämfört med samma period föregående år. ·Rörelseresultatet uppgick till 140,5 MSEK (38,0 MSEK), en ökning med 270 %. ·Resultat före skatt uppgick till 140,5 MSEK (38,0 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 108,8 MSEK (29,2 MSEK). ·Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 144,2 MSEK (85,7 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -90,3 MSEK (-44,6 MSEK). ·Vid utgången av perioden uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 373,6 MSEK (288,0 MSEK). ·Resultat per aktie uppgick till 1,03 SEK (0,28 SEK) per aktie. ·Intäkterna för första kvartalet 2018 är framförallt hänförliga till Stellaris, Cities: Skylines, Surviving Mars, Hearts of Iron IV och Europa Universalis IV. Väsentliga händelser under första kvartalet ·Ett nytt spel släpptes under perioden, Surviving Mars, utvecklat av den Bulgariska utvecklingsstudion Haemimont Games. ·Flera expansioner släpptes under perioden; Back to Hell till Steel Division: Normandy 44, Apocalypse till Stellaris, Waking the Tiger till Hearts of Iron IV, Rule Britannia till Europa Universalis IV och Content Creator Pack till Cities: Skylines på konsol. ·2 januari förvärvades 33 % av aktierna i den Seattle-baserade utvecklingsstudion Hardsuit Labs. Köpeskilling uppgick till 2,0 MUSD och Paradox har en option på att öka sitt ägande i framtiden. ·Steam Winter Sale startade 21 december och pågick till och med 4 januari. VD:n har ordet Bra start på 2018 När vi bestämde oss för att notera Paradox Interactive valde vi att göra det direkt efter ett ganska mediokert kvartal – något som var fullständigt medvetet från vår sida. Det gav oss nämligen chansen att på ett strukturerat sätt informera om att vår bransch inte är kvartalsdriven. Detta är viktigt att förstå som investerare, så att man ser på bolaget och dess affärer på lång sikt. Paradox är alltså inte något för den nervösa investeraren. När vi tittar på resultaten för det första kvartalet 2018 är det på sin plats att påminna om detta. Vi har haft ett bra kvartal på alla sätt och vis med en välplanerad releasekalender. I jämförelse med tidigare års första kvartal skulle jag till och med beskriva kvartalet som riktigt bra! Det är extra kul eftersom många i organisationen har jobbat hårt för att få till bra releaser. Vi kan också se att vi har gjort ett rejält lyft när det gäller att få genomslag i vår marknadsföring. Internt brukar vi säga att vi satsar på maraton och inte på sprint. Det handlar om att orka hela vägen in i mål. På samma sätt som vi driver bolaget och våra strategier långsiktigt, ser vi också på interaktionen med våra spelare som långsiktig. En konvertering i form av ett spelköp är inte slutdestinationen, utan snarare början på den gemensamma resan framåt. Det innebär att varje nytt spel som släpps kan ses som en grund som vi fortsätter bygga tillsammans med vårt community. Vi kan till exempel se att för flera av våra spel går lönsamheten och antalet spelare upp över tid (i vissa fall under flera år). Detta innebär att lanseringsperioden för Paradox fortfarande är viktig, men långt ifrån så avgörande som den var för bara några år sedan. Sen handlar det naturligtvis fortfarande om att få till en aktiv spelarbas som återkommer till spelen regelbundet. Under kvartalet har vi släppt ett nytt spel och flera expansioner. Vi är väldigt nöjda med releasen av Surviving Mars, som har nått upp till de mål och förväntningar vi satte i vår prognos. Dessutom är vi mycket stolta över att vi för första gången släppte spelet på PC, MAC, Linux, PS4 och XboxOne simultant över multipla tidszoner. Generellt har spelet mottagits väl, särskilt av kritikerna, men det har funnits vissa utmaningar som har dragit ner användarbetygen under nivån som vi är vana att se vid spelsläpp. Utvecklarteamet och förläggarteamet jobbar nu på att fortsätta utveckla spelet tillsammans med spelarbasen, för att förbättra spelupplevelsen enligt spelarnas feedback. Vi har också släppt en rad efterlängtade expansioner under kvartalet. Dessa bidrar till ett förnyat intresse för spelet, samtidigt som de lockar tillbaka spelare. Hearts of Iron IV: Waking the Tiger sålde till exempel mycket bra, trots att många i den trogna spelarskaran redan har expansionspass till spelet. Med släppet av Europa Universalis IV: Rule Britannia slog vi nytt rekord i antal aktiva månadsspelare. Även Stellaris: Apocalypse nådde en hel mängd nya spelare, vilket märktes på två sätt: dels att försäljningen gick bra, dels att storytrailern har visats över två miljoner gånger. Vidare fick Steel Division: Back to Hell ett positivt mottagande i spelets community då det fanns ett sug efter soloinnehåll. Därtill fick Cities: Skylines Console nytt innehåll i form av ett Content Creator Pack. Innehållet skapades av spelets moddare, som genom ett partnerskap med Paradox blir medskapare till spelet. Efter perioden har även Battletech lanserats och gått enligt plan med en bra CCU (concurrent user) dvs antal spelare som spelar simultant. I januari samlade vi hela bolaget på Kolmården för några dagars konferens och teambuilding. Vi pratade då om organisationen och vår strategi framöver samt firade att Paradox Development Studio fyller 20 år under 2018. I mars gick också Game Developers Conference av stapeln i San Francisco. Det här året låg fokus främst på våra partnerskap, eftersom vi sparar våra tillkännagivanden till PDXCON i maj. Vi hade även talare på utvecklarkonferensen och deltog med talare på Tencents interna konferens. Det här blir det sista VD-ordet från enbart mig. Nästa VD-ord skriver jag och Ebba gemensamt som avgående VD och tillträdande VD. Därefter ser jag fram emot att få kliva in i min nya roll som arbetande styrelseordförande och låta er stifta bekantskap med vår nya VD. Jag sitter dock kvar på posten till sista juli, och det är mycket vi ska hinna med både innan och efter det datumet! Fredrik Wester, VD  Presentation av delårsrapport Fredagen den 18 maj 12:00 presenteras rapporten av Fredrik Wester och Alexander Bricca via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive. Skicka frågor på förhand via vårt forum https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/q1-report-q-a-stream-may-18-12pm-cest-noon.1096412/, genom att maila dem till ir@paradoxplaza.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett konto.

Ny artikel om Lovisagruvans geologi

Lovisagruvan har under perioden 2014-2017 tillsammans med Boliden, Zinkgruvan Mining samt Luleå Tekniska Universitet samarbetat i ett forskningsprojekt benämnt: ”Konceptuell modellering och prospekteringskriterier för stratiforma Zn-Pb-Ag-(Cu) fyndigheter i Bergslagen”, (”stratiform” betyder att mineraliseringen förekommer i skikt/lager i berggrunden). Projektet finansierades av det strategiska innovationsprogrammet för den svenska gruv- och metallproducerande industrin (STRIM) med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten, samt med ytterligare ekonomiskt stöd från Zinkgruvan Mining, Boliden Mineral AB och Lovisagruvan (bidrag 2014-01792). Forskningsprojektets geografiska fokus har varit Jugansboområdet nära Sala i Västmanland, Zinkgruvan i södra Örebro Län samt Lovisagruvan i norra Örebro län. Delresultat av forskningsprojektet har med geolog Dr Nils Jansson som huvudförfattare, publicerats i flera olika vetenskapliga artiklar, och nu senast har resultatet av studien av Lovisagruvan publicerats i den välrenommerade tidskriften Economic Geology i en publikation med titeln: ”The Lovisa Stratiform Zn-Pb Deposit, Bergslagen, Sweden: Structure, Stratigraphy, and Ore Genesis”. Publikationen är skriven på engelska, innehåller flera kartor och diagram och kan fritt läsas och laddas ned via denna länk: https://pubs.geoscienceworld.org/segweb/economicgeology/article/113/3/699/530167/the-lovisa-stratiform-zn-pb-deposit-bergslagen En viktig slutsats som presenteras i artikeln är att Lovisagruvan tillhör samma typ av mineralisering, och är ett resultat av likartade processer som de som skapat zink-bly-silver, och koppar-koboltfyndigheterna vid Zinkgruvan ca 120 km söder om Lovisagruvan. Vidare beskrivs i artikeln, i detalj, den mineraliserade delen av bergartssekvensen som omger Lovisagruvan samt sekvensens kemiska, strukturella och mineralogiska särdrag. Projektet har gett ökade kunskaper om geologin och de speciella egenskaperna hos berggrunden nära Lovisagruvan vilket har stor relevans för prospektering generellt, men speciellt för den fortsatta prospekteringen i Lovisagruvans närområde och inom Lovisagruvans undersökningstillstånd i Bergslagen. Styrelsen För eventuella frågor, kontaktaStefan Sädbom 070 27 327 87stefan.sadbom@lovisagruvan.se

Pharmacolog genomför företrädesemission om cirka 23,6 MSEK och byter lista till Nasdaq First North

Sammanfattning · Genom Företrädesemissionen tillförs Pharmacolog högst cirka 23,6 MSEK, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst 3 929 333 nya B-aktier i Pharmacolog. · En (1) befintlig B-aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 6,00 SEK per aktie. · Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelsens ordförande Erik Hedlund, styrelseledamot och grundare Hans Dahlin samt VD Mats Högberg. · Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 25 maj 2018. Teckningsperioden  löper under perioden 31 maj till 14 juni 2018. · I samband med Företrädesemissionen avser Pharmacolog genomföra ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North. Sista dag för handel på AktieTorget är beräknad till den 25 maj 2018 och första dag för handel på Nasdaq First North är beräknad till den 28 maj 2018. Handel i teckningsrätter och BTA kommer att ske på Nasdaq First North. · Prospekt avseende Företrädesemissionen beräknas offentliggöras den 21 maj 2018. · Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att snabba upp sin internationella expansion, förstärka utvecklingsverksamheten samt kunna etablera nya forskningssamarbeten som ligger i linje med Bolagets vision. Bakgrund och motiv i sammandrag Pharmacolog är specialiserat på att utveckla produkter och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel såsom exempelvis cytostatika och antibiotika. Visionen är att varje enskild patient skall få en individuellt optimerad medicinering där läkemedlet kontrolleras och justeras under behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons. Ytterst handlar det om att maximera möjligheten för svårt sjuka patienter att bli friska. Pharmacolog har utvecklat och sedan en tid marknadsfört DrugLog®, en produkt för snabb och effektiv kontroll av identitet och koncentration av intravenösa läkemedel. Bolagets andra produkt, ReVal™, är ett system som vägleder vårdpersonal på pediatriska vårdavdelningar när de iordningställer läkemedel och talar om vilken kontrollmetod som skall användas. Bolaget genomför föreliggande kapitalisering för att snabba upp sin internationella expansion, förstärka utvecklingsverksamheten samt kunna etablera nya forskningssamarbeten som ligger i linje med Bolagets vision. Syftet är att snabbare kunna realisera de utvecklingsprojekt som ligger närmast i tiden för marknadsintroduktion. Dessa projekt bygger på den existerande DrugLog®-teknologin men som genom ytterligare specialisering ger helt nya tillämpningar inom andra, kommersiellt intressanta applikationsområden. Kapitalanvändning Pharmacolog avser använda anskaffat kapital från Företrädesemissionen till: · Lansera DrugLog® i USA med fokus mot drug diversion. · Snabba upp lansering och marknadsintroduktion av Bolagets nya ReVal™- system. · Tillsammans med strategiska partners integrera DrugLog® i befintliga och framtida mjukvarumiljöer som hanterar cellgifter. · Etablera nya forskningssamarbeten. Villkor för Företrädesemissionen Företrädesemissionen innebär att högst 3 929 333 B-aktier ges ut med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,6 MSEK, före emissionskostnader. Genom Företrädesemissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 2 357 599,80 SEK, från 2 357 599,80 SEK till 4 715 199,60 SEK. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig B-aktie ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 6,00 SEK per aktie. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt. För det fall inte samtliga aktier av serie B tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier av serie B tecknade utan stöd av teckningsrätter. Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen ska vara den 25 maj 2018 och teckningsperioden löper under perioden 31 maj 2018 till 14 juni 2018. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North under perioden 31 maj 2018 till 12 juni 2018. Ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen med fullständiga villkor beräknas offentliggöras den 21 maj 2018. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och emissionsgarantier. Teckningsförbindelserna är vederlagsfria och uppgår till cirka 9,3 procent av Företrädesemissionen och har lämnats av styrelsens ordförande Erik Hedlund (genom bolaget Nolsterby Invest AB), styrelseledamot och grundare Hans Dahlin samt VD Mats Högberg. Emissionsgarantierna uppgår till cirka 70,7 procent av Företrädesemissionen och inkluderar bland annat styrelseordförande Erik Hedlund (genom bolaget Nolsterby Invest AB). Listbyte Bolaget har blivit godkänt för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North i anslutning till Erbjudandet. Första dag för handel på Nasdaq First North beräknas till den 28 maj 2018 och sista dag för handel på AktieTorget beräknas till den 25 maj 2018. Handel i teckningsrätter och BTA kommer ske på Nasdaq First North. Pharmacolog kommer även efter listbytet att handlas under kortnamnet PHLOG med nuvarande ISIN-kod SE0011178763. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Preliminär tidplan +--------+-------------------------------------------------------------------+|21 maj |Beräknad dag för offentliggörande av prospektet. ||2018 | |+--------+-------------------------------------------------------------------+|23 maj |Sista dag för handel i Pharmacologs aktier inklusive rätt att ||2018 |erhålla teckningsrätter. |+--------+-------------------------------------------------------------------+|24 maj |Första dag för handel i Pharmacologs aktier exklusive rätt att ||2018 |erhålla teckningsrätter. |+--------+-------------------------------------------------------------------+|25 maj |Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare som är||2018 |registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller teckningsrätter|| |för deltagande i Företrädesemissionen. |+--------+-------------------------------------------------------------------+|25 maj |Sista handelsdag på AktieTorget. ||2018 | |+--------+-------------------------------------------------------------------+|28 maj |Första handelsdag på Nasdaq First North. ||2018 | |+--------+-------------------------------------------------------------------+|31 maj –|Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North. ||12 juni | ||2018 | |+--------+-------------------------------------------------------------------+|31 maj –|Teckningsperiod för Företrädesemissionen. ||14 juni | ||2018 | |+--------+-------------------------------------------------------------------+|19 juni |Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall. ||2018 | |+--------+-------------------------------------------------------------------+ Rådgivare Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen. Mangold Fondkommission AB kommer även att agera Certified Adviser åt Pharmacolog efter listningen på Nasdaq First North. Viktig information Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Pharmacolog i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Pharmacolog kommer endast att ske genom det prospekt som Pharmacolog avser offentliggöra omkring den 21 maj 2018.

GoldBlue AB (publ) ökar kommunikationen med VD-brev

Hej kära aktieägare och intressenter, Sedan februari 2018 har GoldBlue varit noterad på NGM Nordic MTF och sedan dess har våra dotterbolag gjort viktiga framsteg mot våra mål för 2018. Ett av målen var att expandera på nya marknader. Under februari testlanserade vi mot vietnamesiska kunder och hade den skarpa lanseringen i mars, sedan dess har Vietnam haft en hög registreringsfrekvens.Vi har också börjat förbereda lanseringen mot två nya kundsegment, de indonesiska och thailändska kunderna, med förväntan om att kunna lansera i slutet av tredje kvartalet. Även på teknikfronten har det skett stora framsteg. Vi har bl.a. integrerat med tre nya slotspels-leverantörer och nya betalösningar som lägger grund för att öka våra framtida intjäningsmöjligheter. Vi är stolta över att vår plattform har ett av de största utbuden av online kasinospel på den asiatiska marknaden med över 1500 spel. Vi har också en helt ny typ av produkt under integrering: Sportsbook eller Odds som är ett annat namn för detta. Sportbook har stort kundunderlag i Asien och efter en noggrann urvalsprocess i höst valde vi vår sportbook-leverantör och är i slutfasen av integrationen. Vi hoppas på att kunna lansera mot våra kunder innan fotbolls VM i juni i år. Vi ser fram emot att utöka kundbasen snabbt efter det att sportsbook-produkten lanserats. En annan mycket viktig nyhet är att vi jobbar på att komma igång med B2B försäljning. Hitintills har vi enbart jobbat med en B2C modell. B2B är en affärsmodell som öppnar upp helt nya intjäningsmöjligheter för oss. Modellen bygger på att vi licensierar ut vår teknikplattform till andra operatörer som specifikt vill in på den Asiatiska eller andra emerging markets. För att fortsätta bygga våra nätverk samt för att marknadsföra våra tjänster är deltagande i konferenser viktig. Under våren deltog vi i två igaming konferenser i London; ICE Totally Gaming och LAC där vi fokuserade på att hitta nya produktleverantörer till vår plattform. I mars deltog vi aktivt i I-Gaming Asia konferensen där vår ordförande blev inbjuden att tala och jag blev inbjuden att delta som domare av 1st iGA Gaming Innovation Startup Launchpad där jag analyserade start-ups i igaming-sektorn. Trots denna spännande utveckling har vår börskurs dessvärre sjunkit en bit under introduktionskursen. Det finns inte något rakt svar på frågan varför kursen gått nedåt eftersom det inte finns några händelser i marknaden eller i bolaget som kan förklara denna utveckling. Bolaget följer den plan som styrelse och ledning har kommunicerades i prospektet inför noteringen och levererar enligt planen. För att öka tydligheten kring GoldBlues verksamhet kommer jag och mina medarbetare att arbeta intensivt med att bli bättre på att kommunicera vår marknadsposition, vår teknik och vår utveckling, för att ni aktieägare ska bättre förstå värdet på bolaget. Jag och styrelsen ser mycket optimistiskt på framtiden eftersom vi har många intressanta projekt på gång. Målet är att under tredje kvartalet driva igenom flera av dessa projekt.  Sammanfattningsvis vill jag betona att marknadspotentialen är mycket stor och vi har vuxit som företag både på teknikfronten och på marknadsfronten. Vårt mål är att under de närmaste månaderna är att bli en komplett underhållningsplattform där vi kan erbjuda allt från kasinospel till sportsbook och pokerspel till våra spelare.  Jag vill slutligen återigen tacka våra aktieägare vilka visat bolaget stort förtroende under en vår där aktien har varit under press. Jag hoppas att ni kan se det värdet som vi har byggt och fortsätter att ha tålamod så värdet hinner realiseras i form av finansiella framgångar för er. Vänliga Hälsningar, Andre Rodrigues VD GoldBlue AB För ytterligare information vänligen kontakta: Rune Löderup, Styrelseordförande och IR-ansvarig Email: rune.loderup@goldblue.eu  Andre Rodrigues, VD Email: ceo@goldblue.eu  Douglas Adamsson, IR och Compliance  Email: ir@goldblue.eu  Tel: +46 (0)8 559 25 266 Om GoldBlue AB (publ) GoldBlues verksamhet består i att äga och förvalta aktier i bolag som erbjuder slutkunder spel över internet. GoldBlue erbjuder på detta sätt en möjlighet att investera i snabbt växande emerging markets via ett svenskt holdingbolag med skandinaviska grundare med lång erfarenhet från både den europeiska och asiatiska spelmarknaden online. Bolaget erbjuder ett av de bredaste utbuden av onlinecasinospel för mobila enheter i Asien, en av världens största spelmarknader för internet och mobilspelande. GoldBlue har integrerat de ledande mobila spelprodukterna i Asien, med över 1 500 spelprodukter inom kasino-och jackpotspel.

Follicum offentliggör fullt säkerställd företrädesemission om 15,5 MSEK – förstärkt fokus på diabetesprojektet och kommersialiseringsaktiviteter

Styrelsen i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) har den 18 maj 2018 beslutat att föreslå en extra bolagsstämma, som kommer att äga rum den 4 juni 2018, för att besluta om en nyemission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 15,5 MSEK och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 15,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer framförallt att användas till Follicums diabetesprojekt för att skapa ett internationellt attraktivt Bolag med en differentierad produktportfölj. Företrädesemissionen vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner avser att täcka Bolagets kapitalbehov kommande 18 månader. Sammanfattning · Den som på avstämningsdagen den 13 juni 2018 är aktieägare i Follicum har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen, varvid fyra (4) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. · Teckningskursen är 2,20 SEK per unit och aktie. · En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,20 SEK under januari/februari 2019. · Teckningsperioden löper från och med den 19 juni till och med den 3 juli 2018. · Företrädesemissionen är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden upp till 15,5 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsåtaganden uppgår till 35 procent från vissa aktieägare, däribland Bolagets huvudägare Swedish Growth Fund (15 procent) samt vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare. LMK Ventures AB garanterar 10,0 MSEK motsvarande 65 procent av Företrädesemissionen. · Företrädesemissionen om initialt ca 15,5 MSEK samt ytterligare 15,5 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner under januari/februari 2019 avser att täcka Bolagets kapitalbehov för planerade aktiviteter till och med november 2019. Bakgrund och motivFollicum utvecklar peptidbaserade läkemedel vilket är en klass substanser som enligt Bolaget innebär en betydligt mer hanterbar risk samt förenat med lägre utvecklingskostnader jämfört med många andra läkemedelsutvecklingsprojekt. Bolaget har fortlöpande följt sin utvecklingsplan av huvudkandidaten för behandling av håravfall och tar nu flera steg närmare kommersialisering samt ökar sin internationella marknadsnärvaro. Som ett led i detta har Gunnar Gårdemyr anlitats som affärsutvecklingschef, med omfattande relevant erfarenhet och kontaktnät. Bolaget ser synergier med att parallellutveckla en läkemedelskandidat mot håravfall (FOL-005) och en läkemedelskandidat mot diabetes (FOL-014). Synergier utgörs bl.a. av snabbare väg till klinik genom den omfattande kompetens och erfarenhet av peptidläkemedel som Bolaget erhållit genom den forskning och utveckling av FOL-005 som bedrivits sedan 2011. Ur kommersiell synvinkel finns emellertid anledning att överväga att dela upp projekten. Om och när det kommer att ske är avhängigt de resultat som förväntas i respektive projekt under Q3/Q4 2018 samt intresse från potentiella partners. HårväxtBolagets huvudläkemedelskandidat, FOL-005, är en potentiell ”first-in-class” behandling mot håravfall, för vilken inga biverkningar hittills observerats i genomförda studier. Därtill har lovande effekt konstaterats i en fas I/IIa-studie på frivilliga försökspersoners lår. Follicum genomför nu en klinisk fas IIa-studie i syfte att verifiera effekten och responsen av FOL-005 vid behandling på skalp. Toplinedata från fas IIa-studie avses rapporteras under Q3/Q4 2018. Parallellt utvecklar Bolaget en topikal formulering av FOL-005 i syfte att säkerställa stabil och kosmetiskt tilltalande beredning för administration på huden, vilken kommer att användas i följande kliniska studier. Syftet är att främja produktens användarvänlighet vilket bedöms öka sannolikhet för kommersiellt partnerskap. Håravfall (alopecia) påverkar miljontals människor världen över och orsakar ofta både fysiskt och psykiskt lidande hos såväl kvinnor som män. Den globala marknaden för läkemedel för behandling av håravfall beräknas vara värd över 3 miljarder dollar[1]. Viktiga kommande milstolpar under 2018/2019 inom hårväxt; · Val av topikal formulering Q2 2018 · ”Last Patient In” dvs komplett patientrekrytering för fas I/IIa-studie Q2 2018 · Toplinedata från fas IIa-studie rapporteras Q3/Q4 2018 · Prekliniska säkerhetsstudier med topikal formulering påbörjas, inför kommande kliniska studier · Förberedelser inför kliniska fas II-studier med topikal formulering. DiabetesUtöver kandidater för reglering av hårväxten har Follicum utvecklat ytterligare peptider och under 2017 upptäckt att dessa stimulerar frisättning av insulin. Detta är bakgrunden till Bolagets målsättning att utveckla FOL-014 vidare för behandling av diabetes och dess komplikationer (se pressmeddelande 14 maj 2018 för mer information). Prekliniska studier har visat att FOL-014s insulinfrisättande effekt är jämförbar, eller till och med bättre än, vissa befintliga diabetespreparat. Follicum medverkar sedan maj 2017 i diabetesprojektet (LUDC-IRC) som fokuserar på individanpassad medicin i diabetes. Projektet är finansierat av Stiftelsen för Strategisk Forskning och genomförs i samarbete med Lunds Universitet. Utöver Follicum ingår Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö i projektet. Marknaden för diabetesläkemedel beräknades 2015 till omkring 60 miljarder USD, varav t ex läkemedelstypen GLP-1 som öka insulinutsöndringen stod för runt 6 miljarder USD.[2] Behandlingseffekten av befintliga terapier avtar ofta med tiden varför ett stort kliniskt behov föreligger inom diabetes. Viktiga kommande milstolpar under 2018/2019 inom diabetes; · In-vivo resultat av Bolagets peptider · Val av läkemedelskandidat avseende diabetes vid årsskiftet 2018/2019 · Information om effekter av läkemedelskandidaten på diabeteskomplikationer. KapitalbehovDet är Follicums bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden pga beslut om intensifierade aktiviteter vad gäller kommersialisering av hårprojektet samt förstärkt fokus på diabetesprojekt. Bolagets befintliga kapital kommer, som tidigare kommunicerats, framförallt att användas till att genomföra pågående fas II-studie där FOL-005 studeras på skalp och till utvecklingen av en topikal beredningsform vidare mot en slutlig produkt.   Mot bakgrund av ovanstående avser Follicum genomföra Företrädesemissionen, framförallt för att finansiera pre-kliniska studier inom diabetesprojektet med målsättning att välja en läkemedelskandidat vid årsskiftet 2018/2019. Via Företrädesemissionen tillförs Follicum initialt 15,5 MSEK vid full teckning, vilket bedöms täcka Bolagets kapitalbehov till och med februari 2019. Företrädesemissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptioner tillför Bolaget totalt cirka 31,0 MSEK (före emissionskostnader) vilket avser att täcka Bolagets kapitalbehov för planerade aktiviteter inom såväl hår- som diabetesprojektet till och med november 2019. Follicums målsättning är att skapa ett internationellt attraktivt Bolag med en differentierad produktportfölj för att utlicensera eller sälja hela eller delar av Bolagets läkemedelsprojekt efter genomförda kliniska studier. Bolaget söker kontinuerligt partners till projekten och utvärderar löpande andra möjligheter för att finansiera senare och kostnadsintensiva utvecklingsfaser. FöreträdesemissionenDen 18 maj 2018 beslutade Follicums styrelse att föreslå extra bolagsstämman som äger rum den 4 juni 2018 att besluta om en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 15,5 MSEK, före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 13 juni 2018 är aktieägare i Follicum har företrädesrätt att teckna units i Företrädesemissionen och kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje innehavd aktie, varvid fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit (dvs teckningsrelation 1:4). En (1) unit innehåller en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2,20 SEK under perioden 21 januari till och med 15 februari 2019. Teckningskursen uppgår till 2,20 SEK per unit och aktie. Teckningstiden löper under perioden 19 juni – 3 juli 2018. Genom Företrädesemissionen tillkommer högst 7 030 391 nya aktier, motsvararande en ökning av aktiekapitalet med 843 646,92 SEK. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till 20 procent, men har möjlighet att helt eller delvis kompensera sig ekonomiskt för utspädningen genom att sälja tilldelade uniträtter. För det fall att samtliga units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till dem som anmält sig för teckning av units utan företrädesrätt. Ifall även teckningsoptionerna utnyttjas till fullo ökar aktiekapitalet med ytterligare 843 646,92 SEK, från 4 218 234,84 SEK till 5 061 881,76 genom 7 030 391 nyemitterade aktier, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 16,7 procent. Företrädesemissionen förutsätter beslut vid extra bolagsstämman den 4 juni 2018. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början. Tecknings- och garantiåtagandenFöreträdesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 100 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 15,5 MSEK. Follicum har erhållit teckningsåtaganden om cirka 5,5 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av Företrädesemissionen, från ett antal större aktieägare samt vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Bolagets huvudägare Swedish Growth Fund tecknar pro-rata 2,3 MSEK motsvarande 15 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgaranti om cirka 10,0 MSEK, motsvarande cirka 65 procent av Företrädesemissionen från LMK Ventures AB. Indikativ tidplan 4 juni 2018                                      Extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen 11 juni 2018                                    Sista handelsdag för Follicum-aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen 12 juni 2018                                    Första handelsdag för Follicum-aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen 13 juni 2018                                    Avstämningsdag för rätt till deltagande med företrädesrätt i Företrädesemissionen Omkring 15 juni 2018                     Prospekt offentliggörs 19 juni – 3 juli 2018                        Teckningsperiod 19 juni – 29 juni 2018                     Handel med uniträtter 19 juni (tillsvidare)                          Handel med BTU till dess att Bolagsverket registrerat Företrädesemissionen Omkring 9 juli 2018                       Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen Finansiell rådgivareFinansiell rådgivare till Follicum i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl. För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Alenfall – VD, Follicum ABTelefon: 046 - 19 21 97E-post: info@follicum.com Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018. Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Follicum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Follicum kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Follicum kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Follicum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Follicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Framåtriktade uttalandenDetta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering. Om Follicum AB (publ)Follicum AB (publ) är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com. ---------------------------------------------------------------------- [1] Alopecia Treatment Market and Segment Forecast until 2024 - Grand View Research (2016). ----------------------------------------------------------------------  [2] Antidiabetics Market Size By Product, By Application, Regional Outlook, Application Potential, Price Trends, Competitive Landscape & Forecast, 2017 – 2024 Global Market Insights (2017).

FORTSATT TILLVÄXT OCH RESULTATFÖRBÄTTRING I Q1

RESULTATET I KORTHET 2018 2017 2017   jan-mar  jan-mar  HelårNettoomsättning exklusive alkoholskatt, MSEK 19,1 17,1 80,9Omsättningstillväxt exklusive   alkoholskatt 12% 18% 10%Försäljning Flaskor, MSEK 12,4 10,6 50,3Försäljning Fat och Upplevelser, MSEK 6,7 6,5 30,6Bruttoresultat, MSEK 9,6 8,7 43,4Bruttovinstmarginal,   procent 50% 51% 54%EBITDA, MSEK -0,3 -0,9 2,1Rörelseresultat, MSEK -0,7 -1,3 0,5Finansnetto, MSEK -2,9 -3,0 -11,4Skatt, MSEK 0,0 0,0 -0,1Resultat efter skatt, MSEK -3,6 -4,3 -11,0Kassaflöde efter   investeringar, MSEK -7,7 -7,3 -14,2Resultat per aktie före full   utspädning, SEK -0,29 -0,37 -0,95 FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING UNDER Q1 2018 års första kvartal blev Mackmyras trettonde kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs i huvudsak av försäljningen inom flaskor som växte med 17 %. Även försäljningen av fat och upplevelser nådde under kvartalet tillväxt, 4%. Sammantaget blev kvartalets tillväxt 12 %. ·  Antalet sålda flaskor nådde vid utgången av kvartalet än en gång en ny rekordnivå sedan Mackmyra startades sett över en rullande 12 månaders period. Antalet sålda flaskor för de senaste 12 månaderna uppgår till ca 316 000. Denna siffra exkluderar de volymer som buteljerats från tidigare sålda kundfat. ·  Försäljningstillväxten till de prioriterade exportmarknaderna; Tyskland, Frankrike och Storbritannien, uppgick till 27 %. Samtliga tre marknader uppvisar en för kvartalet tydlig tillväxt både i termer av volym och värde. ·  Försäljningen till Systembolaget som är Mackmyras största kund ökade med 15 % under kvartalet. Tillväxten är till stor del driven av försäljningsframgången med MACK by Mackmyra och Kreatör [jin] som från den 1 mars ingår i Systembolagets ordinarie sortiment. ·  Segmentet Travel Retail fortsätter att växa, tillväxten i Q1 blev 15 %. ·  Segmentet Private Brand minskar under det första kvartalet med 10 %. ·  Försäljningen av fat och upplevelser växte med 4 % i kvartalet, dock bör utfallet ses i perspektivet av att den stora öl- och whiskymässan i Göteborg som stod för en betydande andel av försäljningen i Q1 2017 under 2018 istället gick av stapeln i april och intäkterna från denna hamnar under 2018 därmed i Q2.                    UTVECKLING I RESULTAT OCH KASSAFLÖDE UNDER Q1 Det första kvartalet 2018 innebar en fortsatt positiv resultatutveckling för Mackmyra. Bruttoresultatet uppgick till 9,6 MSEK (8,7), förbättringen är en följd av den ökade nettoomsättningen. EBITDA uppgick till -0,3 MSEK (-0,9) och rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-1,3). Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -3,6 (-4,3) och innebar en resultatförbättring jämfört med föregående år motsvarande 0,7 MSEK. Kassaflödet efter investeringar uppgick för det första kvartalet till -7,7 MSEK (-7,3). Försämringen påverkas till stor del av den ökande produktionstakten i destilleriet som innebär en ökad investering i framtida tillväxt. Det första kvartalet är överlag ett kassaflödesmässigt svagt kvartal med relativt sett låg försäljning samtidigt som moms och alkoholskatt avseende föregående års mest försäljningsstarka kvartal, det fjärde, betalas ut.    VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1 ·  I januari lanserades Svensk rök/Amerikansk ek, en ny rökig specialutgåva i begränsad upplaga i Systembolagets beställ­ningssortiment och på exportmarknaderna exklusive Tyskland där produkten lanserades redan under hösten 2017. ·  I januari tillkännagavs att MACK by Mackmyra under Q4 2017 blev den näst mest sålda single malt whiskyn (jämfört med single malt whisky från samtliga länder i världen) sett till antal sålda flaskor. MACK såldes i mer än 100 000 exemplar under året och lansering har även påbörjats i Tyskland och Frankrike där produkten bland annat har börjat säljas på utvalda butiker hos butikskedjan Monoprix i Frankrike och på utvalda butiker hos Edeka Nord. ·  I februari påkallades konvertering av konvertibla skuldebrev (K18 och K19) motsvarande ett värde av 11,2 MSEK. Konver­tibelprogrammen K18 och K19 beslutades ursprungligen I februari 2015 och konverterades därmed i sin helhet. Detta innebär att Mackmyras räntekostnader beräknas minska med nära 1 MSEK på årsbasis. ·  En kapitalanskaffning om ca 27 MSEK i fyra steg genomfördes under det första kvartalet. 1. Riktad emission 1 om ca 16 MSEK, beslutades av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2017, fulltecknades. 2. Riktad emission 2 om ca 5 MSEK, beslutades av extra bolags­stämma i februari 2018, fulltecknades. 3. Företrädesemission om ca 4 MSEK, beslutades av extra bolagsstämma i februari 2018, övertecknades kraftigt. 4. Emission av konvertibler till företagets personal om ca 2 MSEK, beslutades av extra bolagsstämma i februari 2018, fulltecknades. ·  I slutet av mars lanserades projekt Hällsnäs sjölager, som är ett samarbete mellan Mackmyra och Hällsnäs gård. Projektet innebär en etablering av ett nytt fatägarlager i Mölnlycke utanför Göteborg under vintern 2018/2019. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER UTGÅNGEN AV Q1 ·  I april tillkännagavs att Mackmyra startar ett dotterbolag i Storbritannien. Syftet med satsningen är att bygga upp en egen säljkår för att öka tillväxten på den brittiska marknaden. ·  I april tillkännagavs att Mackmyras inlägg i sociala medier blir pilotfall i domstol. Konsumentombudsmannen vill genom stämnings-ansökan låta Patent- och marknadsdomstolen pröva om sex av de bilder som finns på Mackmyras Facebook- och Instagramkonton är otillbörlig marknadsföring av alkohol. Mackmyra välkomnar att frågan prövas med förhoppningen att domslutet kan fastställa en tydlig praxis för Sveriges pro-ducenter och distributörer av alkoholhaltiga drycker. ·  I april lanserades vårens säsongsutgåva Gruvguld. Gruvguld är till största delen baserad på whisky som lagrats på mindre ekfat vilket ger whiskyn en snabbare mognad och en unik karaktär och blivit något av Mackmyras signum. ·  I april kallade styrelsen till Årsstämma som planeras gå av stapeln i samband med Mackmyradagen den 2 juni i Mackmyra Whiskyby. Styrelsen föreslog bland annat för årsstämman att besluta om att införa ett omvandlingsförbehåll i bolagets bolagsordning, innebärande att samtliga aktier av serie A under vissa förutsättningar ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Samt att besluta om bemyndigande för nyemission av aktier eller konvertibler i likhet med bemyndigandet från föregående års årsstämma. Som ny styrelseledamot efter Carl von Schantz, som inte är tillgänglig för omval, föreslås Adéle Robberstad. ·  I maj tillkännagavs att Mackmyra i samarbete med Swe/Tonic lanserar “Kreatör Tonic”. Kreatör Tonic är en ekologisk och hantverksmässigt framställd drinkingrediens av högsta kvalitet. Lanseringen av denna tonic kompletterar det befintliga ginerbjudandet och innebär en första alkoholfri produkt från LAB Distillery. · I maj presenterade Mackmyras nomineringskommitté ett justerat förslag till årsstämman innebärande att Peter Kollberg föreslås för nyval till Mackmyras styrelse. Jörgen Andersson som tidigare föreslagits för omval, har efter att kallelse till årsstämma utsändes den 27 april meddelat att hans arbetssituation har förändrats, vilket innebär att han inte längre är tillgänglig för omval. ·  

Delårsrapport 1 2018

VD-ord: Esportfokus När vi summerar första kvartalet så ser vi att omsättningen har ökat med ca 15% från föregående år. Intäkterna kommer från två delar av verksamheten. Våra egna turneringar där vi har etablerat Rainbow Six Siege som ett stående inslag tillsammans med CS:GO turneringen. Samt från produktionsuppdrag, där vi producerade Copenhagen Games CS:GO turnering och Polaris Hearthstone turnering som genomfördes i Oslo. Vi ser att det strategiskt är värt mycket att samarbeta med spelutvecklarna direkt, och vi kommer att fokusera på att knyta till oss fler samarbeten med spelutvecklare. Dagens Industri har uppmärksammat esporten och skriver nu löpande artiklar, det är kul att se sådant intresse för vår branch. Vi fick frågan från Dagens industri hur vi ser på esportens tillväxt och framtid och här kommer svaret i sin helhet: -Hittills har vi sett en mycket god tillväxt inom svensk esport, mycket tack vare att vi har en lång historik med mycket starka och globalt erkända spelare och lag som banat väg för andra. Sverige har också kommit långt vad gäller utbildningsmöjligheter och andra möjligheter att tjäna pengar på esport, så framtiden här ser bra ut. Vad gäller esportens framtid i stort så menar vi att vi bara sett toppen på ett isberg och att esporten kommer bli den största globala sporten i framtiden, mycket tack vare hur jämställd den har potential att vara. Vi är inte riktigt där ännu, men viljan finns hos många och vi jobbar hårt för att esporten skall bli mer inkluderande och strukturerad med rättvisa regelverk – då kommer också det globala erkännandet och de riktigt stora volymerna kunna strömma in i denna fantastiska bransch! Vi har även ett avtal med Sportradar på plats vilket kommer att generera intäkter på våra turneringar. Sportradar samlar in data och säljer detta vidare till olika bettingpartners. Vi ser att betting på sport är en viktig faktor för att skapa en extra dimension för tittarna. Finansiell översikt  FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KVARTAL 1 2018 Totala intäkter uppgick till 0,9 MSEK (0,8) Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-0,6) Periodens resultat uppgick till -0,8 MSEK (-0,6) Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,20*) Siffror inom parentes avser kvartal 1 2017. *En split av aktierna gjorde i november 2017 (2000:1) och hänsyn har tagits till denna split i resultat per aktie för kvartal 1 2017 i syfte att göra siffrorna mer jämförelsebara. ANTAL AKTIER Bolaget har per 2018-03-31, 3 179 324 aktier. KOMMANDE RAPPORTER Delårsrapport två 2018                                                                          2018-08-22 Delårsrapport tre 2018                                                                           2018-11-15   VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.03.31) · ESEN eSports arrangerade King of Nordic Rainbow Six Siege cup. Cupen hade 620 spelare och genererade 1,2 miljoner impressions. · Bolaget anordnade King of Nordic CS:GO som nu har genomförts i 10 säsonger. · Bolaget producerade Copenhagen games och Polaris Hearthstone turnering i Mars. · Bolaget meddelade i maj att de inleder ett samarbete med Sportradar kring data, streaming och integritetsskydd. · Bolaget satte igång King of Nordic säsong 11 i CS:GO i April. · Bolaget fortsätter samarbetet med Ubisoft och anordnar säsong 2 i Rainbow six siege.   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG  KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN UNDER DET FÖRSTA KVARTALET 2018 Bolaget Esen eSports AB startades den 15 augusti 2015. Rapportperioden omfattar perioden 2018-01-01 fram till 2018-03-31 (beloppet för motsvarande period är inom parantes). Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik. RESULTATRÄKNING Finansiell utveckling perioden 1 januari - 31 mars 2018 Bolagets intäkter för det första kvartalet 2018 uppgick till 919 tkr, vilket är en ökning med 135 tkr jämfört med samma period 2017. Bolagets intäkter består av annonsförsäljning, sponsring och produktionsuppdrag. Ökningen under 2018 jämfört med motsvarande period föregående år beror på ett ökat antal aktiviteter i Bolaget. Övriga externa kostnader, personalkostnader, avskrivningar och handelsvaror uppgick tillsammans till 1 731 tkr för det första kvartalet 2018, jämfört med 1 321 tkr för samma period 2017. Kostnaderna består av konsultarvoden, personalkostnader, lokalhyra och prispengar. Att kostnaderna gått upp under 2018 är främst beroende på  ökade marknadsföringsinsatser samt ökade personalkostnader. Utökningen av antalet aktiviteter medför ökade kostnader för personal, konsulter och resor. Rörelseresultatet för det första kvartalet 2018 blev -812 tkr jämfört med -621 tkr samma period 2017.  BALANSRÄKNING Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 1 619 tkr (1 695 tkr) vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kassa och bank på 475 tkr (1 105 tkr) och kundfordringar på 727 tkr (484 tkr).   Bolagets egna kapital uppgick per 2018-03-31 till 2 069 tkr (1 678 tkr).  Kortfristiga skulder per 2018-03-31 på totalt 232 tkr (391 tkr) utgörs av skulder till leverantörer på 189 tkr (207 tkr), upplupna kostnader på 30 tkr (116 tkr). Redovisnings- och värderingsprinciper KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD Det finns inga ytterligare bolag än ESEN eSports AB (559022-4506) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande. Inventarier, verktyg, installationer och goodwill skrivs av över 5 år. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka de interna rutiner, men det finns yttre faktorer som bolaget inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i bolaget. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum offentliggjort i oktober 2017. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet. Styrelsen, Stockholm 2018-05-18 Joakim Stenberg, VD & ledamot                                                                                                                  Ulf Björnemark, ledamotPer Hägerö, Styrelseordförande & ledamot                                                                                                 Christer Körnbäck, ledamot KONTAKT                                                                  MARKNADSPLATS Esen eSports AB                                                        AktietorgetHangövägen 18                                                          Aktien handlas under kortnamnet ESEN och har ISIN-kod: SE0009889157. Bolagets LEI-kod är: 549300K56JNOY5PC2M79.115 41 Stockholm                                                       Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm+46 (0)70 772 87 72                                                   +46 (0)8-511 68 000   KONTOFÖRANDE INSTITUT Euroclear Sweden AB Klarabergsviadukten 63 111 64 Stockholm +46 (0)8-402 90 00 Denna information är sådan information som Esen eSports är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018.

Jämställd inkomst kan leda till fler skilsmässor

En undersökning, gjord av Novus oktober 2017 på uppdrag av Länsförsäkringar på 2800 svenskar stärker statistiken. Resultatet visar att 7 av 10 tror att pengar kan vara en bidragande orsak till att man stannar i en relation man egentligen vill lämna. I snitt över riket har kvinnor en medelinkomst motsvarande 77 procent av männens, vilket motsvarare cirka 80 000 kronor mindre per år. Det gör att kvinnors ekonomiska manöverutrymme är mindre än männens. – Resultatet visar att det för kvinnor, som ofta tjänar mindre än sin partner, kan vara svårt att klara ekonomin vid en eventuell separation. Att inte ha råd att lämna en relation man inte trivs med visar verkligen på vikten av att ha ett eget kapital som gör det möjligt att göra de val man önskar i livet, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Siffrorna nedan går också att få nedbrutna på kommunnivå. Skicka mejl till press@lansforsakringar.se  Tabell nedan - antalet skilda i förhållande till antalet gifta och inkomstgap mellan kvinnor och män per län Blå stapel: Antalet skilda i förhållande till antalet gifta Tal ovanför stapel: Kvinnors medelinkomst i förhållande till mäns medelinkomst (Ex. Kvinnor i Jönköping tjänar 75 kronor i timmen och män 100 kronor) *Inkomst = Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från försäkringskassan. Undersökningen visar också att 24 procent av de som gått igenom en skilsmässa har fått det sämre ställt ekonomiskt. Bland dem som skilt sig i åldersgruppen 50-64 år uppger var tredje att de inte har det lika bra som innan skilsmässan. – Att skiljas är en kostsam och omständlig process, särskilt med dagens höga bostadspriser. Ett hushåll ska bli två och med barn i skolålder och delad vårdnad krävs ofta två nya bostäder i närheten av barnomsorg och skola. Det kräver två kontantinsatser, att hushållet klarar bankens kreditprövning och eventuella amorteringskrav. Utöver det ska det nya hushållet klara alla kostnader som uppstår i samband med och efter skilsmässan, vilket kan bli svårt för många att klara av, säger Emma Persson. Data per län, Medelinkomst Medelinkomst Medelinkomst Antal Antal Antal2016  Kvinnor och Kvinnor  Män   Gifta  Skilda  Ogifta  män BLEKINGE LÄN  276021  240863  310607  55695  14894  79271 DALARNAS LÄN  276831  242541  310899  91836  28558  149404 GOTLANDS LÄN  261193  238593  284489  18677  5991  30240 GÄVLEBORGS LÄN  275256  241148  309474  88635  28911  151970 HALLANDS LÄN  302501  256456  349649  117652  28615  158908 JÄMTLANDS LÄN  270174  247125  293076  36467  11814  73745 JÖNKÖPINGS LÄN  286124  244555  327766  131281  27423  176484 KALMAR LÄN  272982  237727  308298  84800  22226  121249 KRONOBERGS LÄN  279670  240909  317785  68942  15718  100388 NORRBOTTENS 291305  256409  325114  82135  22853  132183 LÄN SKÅNE LÄN  281459  244330  319867  457960  135142  672834 STOCKHOLM LÄN  350069  302446  399292  719058  233196  1243351 SÖDERMANLANDS 281022  244233  318440  100433  30106  143076 LÄN UPPSALA LÄN  300984  261110  341881  118447  32868  196403 VÄRMLANDS LÄN  268869  237753  300365  90984  27745  135732 VÄSTERBOTTENS 281730  247674  315557  85978  20732  146174 LÄN VÄSTERNORRLANDS 285653  251295  319986  80158  23369  128487 LÄN VÄSTMANLANDS 288997  247350  331128  89842  27465  146865 LÄN VÄSTRA 296026  256376  336265  560335  160817  878371 GÖTALANDS LÄN ÖREBRO LÄN  278935  243460  315076  96079  29230  155517 ÖSTERGÖTLANDS 282767  242771  322769  154195  39965  236911 LÄN  I län där medelinkomstgapet mellan män och kvinnor är relativt stort finns det en lägre andel skilda i förhållande till gifta. I län där medelinkomstgapet mellan män och kvinnor är mindre är andelen skilda i förhållande till gifta högre. Regressionsanalys visar att 1 procentenhet minskat medelinkomstgap korrelerar med 0.6 procentenheter högre andel skilda i förhålland till gifta. Analyserad data är från SCB. Vi har valt att använda oss av medelinkomst* istället för medellön eftersom att inkomst på ett bättre sätt fångar upp att kvinnor i större utsträckning jobbar deltid och i större utsträckning är sjukskrivna jämfört med män. För ytterligare information kontakta:Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 076-109 27 30Länsförsäkringars pressjour, Tel. 08 – 588 418 50

Gabathers VD lämnar sitt uppdrag

Dr. Junno har varit VD för bolaget sedan det startade sin verksamhet 2014. Styrelseordförande Svein Mathisen kommenterar: ”Gabather står inför en klinisk utveckling av huvudprojektet GT-002. Styrelsens uppfattning är att denna utmaning bör mötas med mer vetenskaplig kompetens och erfarenhet från läkemedelsutveckling i VD-rollen. Bert Junno har haft en viktig roll i att starta och etablera Gabather, så jag vill på styrelsens vägnar rikta ett stort tack till Dr. Junno för hans insatser. Jag kan också med stor tillfredställelse konstatera att Dr Witt med sin bakgrund inom forskning och utveckling på CNS-området och hans erfarenhet att driva ett forskningsbolag, är väl rustad att leda bolaget fram till en permanent VD är på plats. ” Som framgår av kallelsen till Gabathers årsstämma kandiderar Dr. Junno inte till omval i bolagets styrelse. För ytterligare information, vänligen kontakta: Svein Mathisen, styrelseordförande, 0708-978213, svein.arild@mathisens.net Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gabather AB måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom Svein Mathisens försorg, den 18 maj 2018 kl. 10.40. Kort om Gabather AB Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. www.gabather.se

Batterianläggning i drift vid brittisk vindkraftspark

Vattenfall startade tidigare i veckan den kommersiella driften av anläggningen för batterilagring vid Pen y Cymoedd i Wales. Det är Vattenfalls och Storbritanniens största samlokalisering av batterier med en vindkraftspark på land. Det 22 MW stora batteriet, som delar elnät med vindkraftsparken, kommer att bidra till att upprätthålla en tillförlitlig elförsörjning genom att lagra den producerade vindkraftselen.-Vattenfall är på väg mot en smart digitaliserad framtid, fri från fossila bränslen. Jag kan inte tänka mig några andra energianläggningar som bättre visar hur den framtiden ser ut än den här batterianläggningen vid Pen y Cymoedd, säger Gunnar Groebler, chef Business Area Vind på Vattenfall.Batteriet består av 500 BMW i3-batteripaket med en kapacitet på 33 kilowattimmar (kWh) vardera.-Det här är Vattenfalls största batterianläggning hittills, där vi utnyttjar synergieffekter vid våra befintliga vindkraftsparker, som här vid Pen y Cymoedd eller vid Princess Alexia Vindkraftspark i Nederländerna. Den här typen av hybridanläggningar kommer att spela en större roll i framtiden och vi leder utvecklingen, säger Claus Wattendrup, chef Business Unit Solar and Batteries på Vattenfall.Pen y Cymoedd vindkraftspark har totalt 76 vindkraftverk med en total kapacitet på 228 MW och den beräknade årliga produktionen motsvarar hushållsel till 188 000 brittiska hem. För ytterligare information kontakta:Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se 

CLS: Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) den 18 maj 2018 beslöts att godkänna styrelsens beslut om emission av nya B-aktier med företrädesrätt för Bolagets samtliga aktieägare om cirka 61 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen är 8,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 23 maj 2018 och teckning av de nya aktierna ska ske under tiden 25 maj – 8 juni 2018. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 21 maj 2018. Genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst cirka 663 588,99 kronor genom utgivande av högst 7 173 935 nya B-aktier. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare varvid fyra befintliga aktier, oavsett aktieslag, ska berättiga till teckning av en ny B-aktie. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet. Företrädesemissionen omfattas av garanti- och teckningsåtaganden motsvarande cirka 70 procent av emissionsbeloppet. Bolagsstämman beslöt även om två emissionsbemyndiganden i enlighet med styrelsens förslag. Syftet med emissionsbemyndigandena är dels att kunna tillgodose de intressenter som anmäler sig för teckning i nyemissionen utan att erhålla tilldelning av aktier (högst 3 600 000 nya B-aktier), dels att kunna erlägga ersättning för de garantier som lämnats i anslutning till nyemissionen genom utgivande av nya B-aktier istället för genom kontant betalning (kvittningsemission). För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se Bolagets pressmeddelande den 2 maj 2018. Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början. För ytterligare information, vänligen kontakta:  Lars-Erik Eriksson, VDTel: 0702 – 90 33 00 E-post: lee@clinicallaser.se  VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Clinical Laserthermia Systems och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.  De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Clinical Laserthermia Systems har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.  Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.  Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.  Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Clinical Laserthermia Systems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Sustainable Transport Forum 2018 samlar ledare från hela världen för att diskutera omställningen till ett fossilfritt transportsystem

Professor Johan Rockström, en av världens ledande forskare inom hållbarhetsfrågor, kommer att leda forumet. Han kommer tillsammans med talare och paneldeltagare som representerar regeringar, städer, internationella organisationer, näringslivet, akademin och det civila samhället, att stimulera till diskussioner för att definiera en tydlig väg framåt för hållbara transporter. Transportsektorn står för en betydande del av de globala utsläppen av växthusgaser. Urbanisering och social och ekonomisk utveckling ökar behovet av att transportera människor och gods ytterligare. Det är tydligt att framsteg inom transportindustrin kommer att bidra till att uppnå många av målen för hållbar utveckling. "Vi på Scania har fattat ett beslut. Vi har bestämt oss för att utöva ett aktivt ledarskap inom omställningen till hållbarhet i vår sektor. Men det är bara genom fortsatt samarbete som vi kan uppnå verklig förändring. Det är därför vi samlar ledare och beslutsfattare på Sustainable Transport Forum för att tillsammans diskutera hur vi kan samverka, förenkla och viktigast av allt – snabba på förändringstakten", säger Henrik Henriksson, Scanias VD och koncernchef. Forumet kommer att diskutera vad som krävs för att globalt uppnå ett fossilfritt transportsystem för tunga fordon till senast 2050, vilket är den förändringshastighet som krävs. De förändringsmöjligheter som är tillgängliga redan idag kommer också att diskuteras. "Vi är övertygade om att vi kan uppnå ett fossilfritt transportsystem till 2050 och därmed bidra till att uppfylla målet för Parisavtalet. För att lyckas med denna övergång måste vi ständigt utmana oss själva, våra partners, våra kunder och deras kunder, politiker samt den akademiska världen. Scania vill vara en del av lösningen och kan bidra på ett betydelsefullt sätt till att uppfylla målet", säger Henriksson. 2016 organiserade Scania det första Sustainable Transport Forum för att understryka sitt åtagande att leda övergången till ett transportsystem utan fossila bränslen.    För ytterligare information, kontakta: Karin Hallstan, PR-ansvarig, telefon: +46 76 842 81 04, e-post: karin.hallstan@scania.com

Securitas utbildar landets räddningstjänstpersonal

Utbildningen är valfri och syftar till att de studerande ska få goda kunskaper i att hantera olika typer av olyckor där kommunens räddningstjänst svarar för räddningsinsatser som bränder, trafikolyckor, akut omhändertagande av skadade och olyckor med farliga ämnen. GribDen nya utbildningen benämns Grib - grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap –  och ersätter den tidigare utbildningen ”Räddningsinsats” och 650 personer väntas gå utbildningen årligen. Utbildningen som är totalt sex veckor lång och är den numerärt största utbildningen som MSB genomför och syftet med att utbildningen genomförs på tio orter är att tillgängliggöra utbildningen för landets räddningstjänster och deras deltagare. Securitas har sedan 2009 utbildat över 1 200 av 5000 deltidsbrandmän vid MSBs utbildningar, och säkerhetsföretaget har de senaste åren satsat stora resurser inom Brand & Räddning.– Vi levererar idag allt inom segmentet från enklare kontroller av handbrandsläckare, egenkontroller brand, utbildning inom brand och sjukvård till operativ räddningstjänst på flygplatser och industri. Securitas har som strategiskt mål att bli en stark samhällsaktör och förtroendet att få fortsätta utbilda deltidsbrandmän i MSBs regi är viktigt och ligger i linje med att växa inom operativ räddning, säger Mats Egebrant, brandingenjör och chef Brand & Räddning, Securitas Sverige AB. Vill du veta mer om Grib och kursen i sin helhet? Kontakta Mats Egebrant på 010 - 470 10 00

Pressmeddelande från Smittskydd Västra Götaland 180518

Smittskydd Västra Götaland har under våren utrett fall av Listeria, där sex av dem säkert kan kopplas till samma utbrott och där ytterligare ett är starkt misstänkt. Utbrottet är begränsat till Västra Götaland. De drabbade är alla äldre eller har bakomliggande sjukdomar. Flera dödsfall har förekommit, men orsakssamband är svårbedömt, eftersom de drabbade hade underliggande sjukdomar. En omfattande utredning har genomförts tillsammans med flera lokala kommunala myndigheter, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket. Man finner en tydlig koppling till enportionsmat från Food Company i Lidköping AB. Vid provtagning påvisas samma listeriatyp från mat och hos de sjuka. Producenten har återkallat produkterna från marknaden, men det finns risk att konsumenter kan ha produkter kvar i kylskåp och frysboxar. Se hemsida för Food Company i Lidköping AB  och Lidköpings kommun  för närmare information om produkter. Eftersom det första fallet insjuknade redan i mitten av februari kan smitta i maten ha förekommit redan från januari. Se vidare på Livsmedelsverkets råd till gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar .   Fakta om Listeria · Listeria är en bakterie som är vanlig i vår miljö, bland annat i vatten och jord. Både människor och djur kan bära på bakterien utan att vara sjuka. Det är oftast personer med ett nedsatt immunförsvar som kan bli allvarligt sjuka och drabbas av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. · Man smittas vanligen via mat som innehåller bakterien. Tiden mellan födointag och sjukdom kan vara mycket lång. Därför kan det vara svårt att hitta det sjukdomsorsakande födoämnet. · Symtomgivande infektion hos människa är ovanligt. Med tanke på att de flesta av oss sannolikt fått i oss stora mängder listeriabakterier genom åren utan att bli sjuka, bör bakterien kanske egentligen ses som förhållandevis ofarlig för de flesta av oss. Den kan dock vara farlig för människor med nedsatt immunförsvar, bland annat gravida kvinnor, svårt sjuka och äldre personer. Sjukdomsinformation på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

FrontOffice satsar vidare på FinTech - utökar sitt innehav i FTCS till 9,98%

FrontOffice verksamhet kommer framgent delas in i två affärsområden, där det ena området, likt tidigare, är investeringar i turnaroundcase och där den andra delen fokuseras på investeringar inom FinTech och betallösningar. Anledningen till den strategiska affärsindelningen är främst för kunna hålla ett tydligare operativt fokus och ha möjlighet att rekrytera relevanta resurser. Indelningen syftar även till att tydliggöra mot marknaden vilka typer av investeringar FrontOffice kommer att fokusera på framöver. ” Vi har under en längre tid analyserat intressanta FinTech-bolag med stor potential och det är en alldeles för spännande bransch för att vi inte ska välja att vara en aktiv del av den. Vi kommer självklart även fortsätta att utveckla vår turnaroundverksamhet genom Svensk Företagsrekonstruktion som har en betydande kontracyklisk komponent vad gäller omsättning och lönsamhet. Indelningen i dessa två affärsområden görs dels för att ytterligare tydliggöra vår verksamhet gentemot ägare och marknad, dels för att kunna allokera rätt typ av resurs till rätt uppdrag” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic AB (publ). Den utökade investeringen i FTCS är det officiella startskottet på FrontOffice satsning på FinTech-bolag. FrontOffice köper ytterligare 1 575 000 aktier á 12 SEK, motsvarande 18 900 000 SEK, av grundare och tidiga investerare. Förvärvet regleras kontant med avseende på 385 000 aktier (4,62 mSEK) och med avseende på resterande post om 1 190 000 aktier (14,28 mSEK) genom en konvertibel säljarrevers som berättigar FrontOffice att inom 180 dagar från dagens datum helt eller delvis reglera köpeskillingen genom nyemission av B-aktier till en teckningskurs om 4,50SEK/aktie. Full reglering av köpeskillingen genom nyemission enligt ovan medför en utspädningseffekt om ca 11 % avseende aktiekapital och ca 6,8 % avseende röstetal.*   FrontOffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering motsvarar 9,98 % av kapital och röster. Efter genomförd investering innehar FrontOffice 2 926 000 aktier i FCTS. ” FTCS har som tidigare kommunicerats nyligen slutit ett licensavtal med en brasiliansk bank, vilket vid full implementering förväntas ge FTCS en nettointäkt om cirka 300 mSEK/år. Jag har tidigare lyft fram den stora potential jag ser i vårt innehav i FTCS och jag är övertygad om att investeringen i FTCS på sikt kommer att vara mycket gynnsam för FrontOffice och våra aktieägare. FTCS har en mycket lovande framtid och jag ser innehavet som en betydande styrka i den investeringsportfölj vi håller på att bygga upp" säger Johan Lund. Om investeringenAntal aktier: 1 575 000 aktier Köpeskilling: 18 900 000 SEK (12 SEK/aktie) Investeringen motsvarar ca 5,37 % av kapital och röster i FTCS.FrontOffice totala innehav i FTCS efter genomförd investering är 2 926 000 aktier motsvarande ca 9,98 % av kapital och röster. FrontOffice innehar innan nuvarande investering 1 351 000 aktier i FTCS och FrontOffice VD, Johan Lund, innehar privat 700 000 aktier i FTCS. Om FTCSFTCS är ett ledande skandinaviskt fintechbolag som utvecklat en plattform för att hantera säkra, omedelbara och gränsöverskridande betalningar både för privata och kommersiella kunder. FTCS erhöll under 2017 tillstånd av Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar samt tillhandahålla betaltjänster.  FTCS har nyligen slutit ett avtal med den Brasilianska banken Banco BS2 avseende tillhandahållande av betalinfrastruktur. Avtalet förväntas generera en nettointäkt till FTCS om 300 mSEK årligen vid full implementering. Implementeringen av avtalet löper enligt plan per dagens datum.   För mer information om FTCS besök: http://ftcs.se/  *utspädningen innefattar beslutade men ännu ej registrerade nyemissioner av B-aktier.

Frans Ryden utsedd till CFO

Frans Ryden har 20 års erfarenhet från olika finansroller, inklusive mer än 14 år inom Mondelez. Inom Mondelez innehade han roller som CFO India och CFO Indonesia, finance director Asia-Pacific, regional manager financial planning and analysis och area manager internal controls. Han arbetar nu som Vice President Finance för Arla Foods på bolagets huvudkontor i Danmark. Han är född 1972 och är fil. kand. i företagsekonomi och jur. kand. från Stockholms universitet. ”Jag är mycket glad över att kunna välkomna Frans Ryden till Cloettas koncernledning. Han har en gedigen och väldokumenterad erfarenhet från olika finansroller inom branschen för snabbrörliga konsumentvaror”, säger Henri de Sauvage-Nolting, VD för Cloetta. En interim finansorganisation (inklusive M&A och IT) har skapats från och med den 16 juli då Cloettas nuvarande CFO, Danko Maras, lämmar Cloetta fram till att Frans Ryden tillträder. Johnny Engman, Senior Vice President Corporate Development and M&A och medlem i Cloettas koncernledning, har beslutat sig för att lämna Cloetta för att tillträda en roll som CFO/COO i ett annat bolag. “Johnny Engman har haft en avgörande roll i alla förvärv och sammanslagningar som Cloetta har gjort. Jag vill därför uttrycka vår uppriktiga tacksamhet och uppskattning för hans utmärkta arbetsinsatser under hans sex år i bolaget. Det är min avsikt att fortsätta att bygga på det arbete med förvärv och fusioner som Johnny Engman har utvecklat,” säger Henri de Sauvage-Nolting.

Minesto News Update 18 maj 2018

MGS-boj på väg till Holyhead Minesto har slutfört förberedelserna för installation av den boj med ett mikronätssystem (micro grid system, MGS) som kommer att användas tillsammans med det första Deep Green-systemet i Holyhead Deep, Wales. Bojen lyftes ned från kajen till floden Clyde i dockan King George V i Glasgow, och kommer nu att bogseras till Holyhead för kommande installation på Minestos site utanför nordvästra Wales kust. Läs mer här . Minesto pitchar på aktat EU-event Igår deltog Minesto i matchmaking-evenemanget Blue Invest i Bryssel, organiserat av EU-kommissionen. Minesto var ett av 20 företag från fyra olika sektorer inom den så kallade blå ekonomin, utvalda från totalt 120 sökande bolag, som fick möjlighet att pitcha sitt investeringserbjudande för en jury bestående av professionella investerare. Dessutom fick Minestos VD Martin Edlund chansen att träffa och nätverka med andra potentiella affärspartner och intressenter på hög nivå. Eventet besöktes av inflytelserika nyckelpersoner som Karmenu Vella, EU-kommissionär med ansvar för miljö- och fiskeripolitik och Jonathan Taylor, Vice President på Europeiska investeringsbanken. I sitt inledningstal sade EU-kommissionär Vella: – Vår erfarenhet visar att investerare litar på stora varumärken och beprövade teknologier. Samtidigt kämpar uppstarts- och uppskalningsbolag, särskilt i framväxande områden som havsenergi eller blå bioteknik, för att anskaffa mycket mindre summor. Det är en fråga om synlighet och det är också en fråga om trovärdighet. Och i båda fallen är Europeiska kommissionen redo att hjälpa till. Läs mer på MarineEnergy.biz . Träffa Minesto på Aktiedagen Malmö nästa vecka Tisdag 22 maj medverkar Minesto på Aktiedagen Malmö som arrangeras av Aktiespararna och hålls på Kockum Fritid. VD Martin Edlund kommer att presentera Minesto kl 13:20 och vi finns även på plats i företagsloungen före och efter presentationen. För dem som inte har möjlighet att vara på plats sänds dagen live via denna länk . För mer information och anmälan, se denna länk .

Allt färre svenskar sparar privat till pensionen men uppger samtidigt att behovet att göra det är stort

  I år uppger 39 procent av svenska fondsparare att det huvudsakliga ändamålet med fondsparandet är pensionen. Det är sju procentenheter färre jämfört med 2016 då 46 procent uppgav detsamma. Noterbart är att fler kvinnor (41 procent) än män (37 procent) uppger att det huvudsakliga ändamålet med det privata fondsparandet är pensionen.    Källa: TNS Sifo Prospera, 2018   ”Att allt färre fondsparare uppger sig spara till sin pension är en utveckling som går åt fel håll. Särskilt då vi vet att det i framtiden kommer ställas högre krav på ett privat pensionssparande för att leva upp till de visioner och drömmar man har som pensionär.”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening. Andelen som känner ett behov av att komplettera pensionen med ett privat pensionssparande har ökat med fyra procentenheter, från 43 procent 2016 till 47 procent 2018. Det skiljer sig mellan könen där 52 procent av kvinnorna känner ett behov av att komplettera pensionen medan 40 procent av männen uppger detsamma. Männen känner också i större utsträckning än kvinnor inget behov av att komplettera pensionen med ett privatpensionssparande, 44 procent jämfört med 28 procent för kvinnor.  Källa: TNS Sifo Prospera, 2018    ”Om det är något vi vet med säkerhet så är det att pensionsnivåerna i framtiden kommer att sjunka. Och vill man inte jobba längre än man måste har man två val. Antingen skruvar man ner förväntningarna på den egna pensionsnivån eller så ser man till att komplettera med ett privat pensionssparande. Det är ur den aspekten glädjande att se att fler känner ett behov av att komplettera den framtida pensionen med ett privat sparande.”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening. TNS Sifo Prospera har på uppdrag av Fondbolagens förening frågat svenska folket vad man har för ändamål med sitt privata fondsparande och om man känner ett behov av att komplettera pensionen med privat pensionssparande. Telefonintervjuerna gjordes på ett urval av 1000 svenskar från 14 mars till 26 april 2018. För information kontakta: Eva Reimers, Kommunikationschef Fondbolagens förening08-506 988 03 / 0733-12 55 77eva.reimers@fondbolagen.se Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening 08-506 988 07 / 0765-40 05 07gustav.sjoholm@fondbolagen.se

Sökes: Ambassadör för hållbart resande

Ditt uppdrag blir att själv testa på och inspirera andra till hållbara resor genom att lämna bilen hemma och istället kombinera vikcykel med kollektivtrafik för dina resor under en tre månader lång testperiod. Genom sociala medier rapporterar du om hur uppdraget går. Det är meriterande om du kan cykla.  Uppdraget är ideellt. Du får låna vikcykel av oss under perioden. Placeringsort: Halland/Västra Götaland (fast mest på cykeln) Uppdraget avser perioden 21 augusti tom. 12 november 2018 Välkommen med din ansökan på www.vgregion.se/bussohoj mellan 21 maj och 3 juni 2018   Vad är Buss ohoj!? Fler ska lämna bilen hemma för att istället cykla och resa med kollektivtrafiken. Det är tanken med satsningen Buss ohoj! där bilister får testa på att vara "flexikanter" och bli ambassadörer för hållbart resande. Under tre månader får utvalda deltagare låna varsin cykel för att kombinationspendla med kollektivtrafik. Cykeln viks ihop vid transport och förvaring. – Jag tycker att man ska söka om man är nyfiken på att ändra sina vanor och anta en utmaning. Deltagarna agerar som ambassadörer för projektet, så vi ser gärna att deltagarna är aktiva i sociala medier och visar upp sig med cykeln, säger William Schotte, projektledare för Buss ohoj!, som drivs av Hållbart resande väst. Projektet pågår i tre månader och vänder sig till den som oftast kör bil och vill använda cykel mer i sina vardagsresor. – Huvuddelen av resan kan göras med kollektivtrafik, men cykeln kompletterar resan och kan snabbt ta dig mellan hållplatsen och din slutdestination, säger William Schotte, projektledare för Buss ohoj som drivs av Hållbart resande väst. Kort om Buss ohoj! ·Ansökningsperioden är öppen mellan 21 maj – 3 juni på www.vgregion.se/bussohoj ·Alla som bor i Västra Götaland och Halland kan anmäla sitt intresse ·För våren 2018 var söktrycket högt och ca 230 ansökningar kom in ·20 deltagare väljs ut och får låna en vikcykel under projektperioden ·Deltagarna får göra hälsaundersökning innan och efter projektperioden, för att se hur det har påverkat deras hälsa ·Deltagarna rapporterar en gång varannan vecka till projektet om hur de har rest och sin upplevelse ·Deltagarna uppdaterar projektets sociala medier och är ambassadörer för hållbara resor   Har du frågor om projektet? Kontakta projektledare William Schotte, william.schotte@grkom.se eller 0709 - 725 701 Läs mer på www.vgregion.se/bussohoj 

Svenskarna pensionssparar mindre efter slopat skatteavdrag - Skandia föreslår ”Allemanspension”

Fram till 2016 kunde man göra skatteavdrag för privat pensionssparande. Nu står det klart att beslutet att slopa skatteavdraget har påverkat svenskarnas långsiktiga sparande. Nästan en av fem svenskar (17%) sparar mindre som en direkt följd att att avdraget togs bort. Det visar en ny undersökning som Skandia har låtit Novus göra. Fler än sju av tio tycker även att politikerna borde uppmuntra till pensionssparande genom lägre skatt eller andra fördelar och över hälften uppger att de skulle utöka sitt pensionssparande eller börja pensionsspara om det blev mer fördelaktigt skattemässigt.– Idag är det för svårt att spara till sin pension i Sverige. På Skandia vill vi spänna bågen för bättre pensioner för alla, med målet att fler ska få 80 procent av sin slutlön i pension. Idag presenterar vi därför ett nytt politiskt förslag – Allemanspension – som åter ger förutsättningar för eget pensionssparande, säger Mattias Munter, pensionsekonom på Skandia. Svenskarna ger tummen ner för skattehöjningarna på ISK Efter 2016 hänvisades många pensionssparare till Investeringssparkonton (ISK). De senaste tre åren har skatten på sparande i ISK-konton höjts vid två tillfällen. Nära sex av tio svenskar anser att skattehöjningarna på ISK har varit fel väg att gå, enligt den nya undersökningen. – I politikernas renovering av pensionssystemet har det egna sparandet helt tappats bort. Istället attackeras sparandet från alla håll med slopade incitament och högre skatter. Vi måste vända en illavarslande trend och gå från att subventionera sms-lån och kortsiktiga krediter till att gynna långsiktigt sparande. Vi hoppas att valvinnarna i höst ska lockas av Allemanspension – en ny smart sparform med tydlig win-win karaktär för både pensionsspararna och samhället, säger Mattias Munter. Om Allemanspension  Allemanspension skulle bli ett brett folksparande med tydligt pensionssyfte. Kapitalet skulle beskattas på samma sätt som tjänstepensioner och pensionsförsäkringar i övrigt. Skatten på ett sparkapital i Allemanspension skulle för 2018 bli 0,08 procent vilket motsvarar cirka en sjättedel av den nuvarande skatten på sparande i ISK, 0,45 procent. Spararna får tillgång till en skattemässigt gynnad sparform, under förutsättning att det är ett långsiktigt sparande som öronmärks för pensionssparande och inte kan tas ut i förtid. Ta del av hela förslaget och läs mer på www.skandia.se/pension80 Undersökningens resultat i korthet: · 17 procent av svenskarna sparar mindre på grund av att skatteavdraget för privat pensionssparande togs bort 2016. 30-49 åringar uppger i högre utsträckning att de sparar mindre efter att skatteavdraget tagits bort (24%). · Nära 6 av 10 svenskar (57%) anser att de två skattehöjningarna på ISK-konton de senaste tre åren har varit en dålig utveckling.   · Mer än hälften (55%) skulle utöka sitt privata pensions-sparande eller börja pensionsspara om det blev mer fördelaktigt skattemässigt  · 7 av 10 (71%) anser att politikerna borde uppmuntra privat pensionssparande genom lägre skatt eller andra skattemässiga fördelar.   Information om Novus-undersökningen:  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Skandia med den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1 005 intervjuer genomförts under perioden 19 - 25 april 2017. Deltagarfrekvensen är 61%. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Världens första anläggning för förnybar energigas till stålindustrin byggs nu i Höganäs

På Höganäs AB:s industriområde i Höganäs finns den 14 meter höga förgasaren på plats och det pågår ett intensivt byggarbete för att färdigställa anläggningen inför invigningen i juni. Här ska anläggningen producera en gas från skogsråvara som ska ersätta naturgas i Höganäs produktion. - Anläggningen har kapacitet att minska Höganäs koldioxidutsläpp med 10 000 ton per år. Men i ett första skede är avsikten att demonstrera hur det nya bränslet fungerar vid värmebehandling av stål. Dessutom är syftet är att sprida tekniken så att hela branschen kan fasa ut fossila bränslen, säger Magnus Pettersson som är projektledare på Höganäs AB. Idé blir verklighet - elva personer nyanställsFram tills nu har det inte funnits alternativ till fossila bränslen inom järn och stålindustrin, men Cortus Energy har utvecklat en teknik som klarar tillverkningsprocessernas krav på bland annat renhet och höga temperaturer. En idé som föddes av Cortus Energys grundare Rolf Ljunggren redan 2006 och som nu blir verklighet i Höganäs. - Vi har utvecklat och studerat tekniken vid en testanläggning i Köping sedan 2011 men det är första gången vi bygger en anläggning för industrin. Det innebär att vi skalar upp testanläggningen tolv gånger för Höganäs initiala behov. Vi anställer elva personer för att driva anläggningen till att börja med. Efter igångkörningen kommer en del av dessa integreras i vårt processteam säger Rolf Ljunggren på Cortus Energy. Investeringen som är i 100 miljonersklassen är ett viktigt steg för att sprida tekniken till fler företag i branschen och bidra till samhällets minskade koldioxidutsläpp, något som är intressant för företag runt om i stora delar av världen. - Det finns väldigt stort intresse och alla väntar nu på att få se den första industriella anläggningen när den invigs i juni. I Köping har vi haft besökare från alla de nordiska länderna samt Frankrike, Holland, USA, Japan, Kina och Ryssland, säger Rolf Ljunggren. Fakta · Vid järn och ståltillverkning krävs höga temperaturer och bränslen som inte förorenar produkten. Fram tills nu har det endast funnits fossila lösningar som olja och naturgas som bränsle samt koks som råvara till processen. · Den nya anläggningen i Höganäs kommer använda skogsbaserade bränslen, tex hyggesrester och energiskog, som råvara. · Anläggningen bygger på WoodRoll tekniken och ersätter fossila bränslen genom effektiv förgasning av biomassa. Anläggningen i Höganäs ska i ett första steg producera energigas och kommer därefter eventuellt kompletteras för att producera biokoks. · Finansiering bygger på en kombination av bidrag från Klimatklivet och Energimyndigheten samt kapital från Cortus och Höganäs. Industriella partners är ABB, Calderys, SSAB och Södra. · Anläggningen innebär att Höganäs koldioxidutsläpp minskar med 3 procent som ett första steg. För mer information kontakta gärna:Ulrika Rask-Lindholm, Senior Vice President Communications. Telefon: 0768 40 84 55, e-post Ulrika.rask-lindholm@hoganas.comMagnus Pettersson, Energikoordinator Höganäs, tel: 042-33 80 72, magnus.pettersson@hoganas.comRolf Ljunggren, VD Cortus Energy, tel: 08- 588 866 31, rolf.ljunggren@cortus.se Om Höganäs ABHöganäs är världens ledande tillverkare av metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. I tätt samarbete med kunder utvecklar vi morgondagens lösningar för till exempel bilkomponenter, elektriska motorer, högtemperaturlödning, ytbeläggning, additiv tillverkning och hållbar vattenrening. Höganäs har 13 produktionsenheter runt om i världen och har 2 300 anställda. Omsättningen för 2017 var cirka 8 200 Mkr. Höganäs grundades 1797, och ägs av Lindéngruppen and Wallenbergägda FAM. www.hoganas.com Om Cortus EnergyCortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.Cortus Energy har två anläggningar, en testanläggning i Köping (2011-) och en industriell anläggning i Höganäs under uppförande. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser. www.cortus.se

KARO PHARMA ERHÅLLER "MILESTONE" BETALNING FÖR RORGAMMA PROJEKTET FRÅN PFIZER

Pfizer har meddelat Karo Pharma att ett ny milestone uppnåtts. Det innebär att Karo Pharma erhåller en betalning på 6 MUSD, vilket motsvarar ca 52 MSEK. I december 2011 ingick Karo Pharma ett forskningssamarbete och licensavtal med amerikanska Pfizer. Syftet med avtalet är att upptäcka och utveckla substanser som hämmar aktiviteten i den nukleära hormonreceptorn RORgamma för behandling av autoimmuna sjukdomar. Utvecklingsarbetet bedrivs i egen regi av Pfizer i enlighet med avtalets villkor. Pfizer innehar en världsomfattande ensamrätt att använda, utveckla, tillverka och kommersialisera de substanser och produkter som utvecklas under avtalet, och Pfizer innehar patenträttigheterna hänförliga till de substanser och produkter som utvecklas. Karo Pharma kan erhålla upp till drygt 200 MUSD, när Pfizer uppnår vissa utvecklings- och försäljningsmål i projektet samt utöver det royalty på försäljning av framtida läkemedel.”Det är mycket glädjande att denna ”milestone” kom och att projektet gör framsteg, säger Anders Lönner, Ordförande i Karo Pharma.  OM KARO PHARMA Karo Pharma är ett specialty pharma företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap. Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com. FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDENDetta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Karo Pharma kan inte ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden.

SaltX får genombrottsorder för SunCool

SaltX meddelade vid energikonferensen i Accra, Ghana i oktober förra året, att man inlett ett samarbete med energibolaget SunAct (tidigare SolarX). SunAct har redan köpt ett mindre antal SunCool-solfångare som nu installeras för demonstrationssyfte vid industrialiseringsinstitutet – CSIIR – i Accra.  ”Den här ordern är viktig för oss på många plan; dels för att den sätter ordentlig fart på försäljningen i Afrika - en nyckelmarknad för SunCool utanför Kina, och dels för att den visar på styrkan i SunCool som autonom och kostnadseffektiv solenergilösning. Det är också viktigt att visa att vår teknologi kan göra skillnad för så många människor som i dag saknar basala förutsättningar”,säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology. SunActs kund – Thermodul Systems – är en tysk hustillverkare med unik och billig modulbaserad byggteknik. Det tyska bolaget tecknade nyligen ett kontrakt värt 300 miljoner dollar med Ghana First som ska driva stationerna åt Ghanas regering. ”Vi är glada att få SaltX som partner i den här viktiga satsningen att erbjuda en hållbar energilösning till autonoma sanitetsbyggnader i Ghana. Vår ambition är att bli Ghanas ledande leverantör av solenergilösningar, och med vårt starka samarbete med CSIIR får vi tillgång till 1 400 installatörer för att installera solenergisystem däribland SunCool-solfångare”, säger Francis Asante VD på SunAct. SunAct kommer att importera SunCool-solfångare från SaltX och dess kinesiske partner NSECT, men har en option att, efter de första 1 000 solfångarna har levererats, endast köpa själva glastuberna med SaltX material från Kina, fortfarande via SaltX, för att sedan montera solfångarna lokalt i Ghana. Om SunActSunAct är privat, nybildat energibolag i Ghana med ambitionen att leverera, installera och driva innovativa och kostnadseffektiva solenergianläggningar. Bolaget har i och med SunCool-ordern en exklusiv marknadsrättighet att under kontraktsperioden sälja SunCool i Ghana. Om ThermodulThermodul Systems - http://www.thermodulsystem.de– är en tillverkare av en unik och billig modulbaserad byggteknik som gör det möjligt att uppföra byggnader på väsentligt kortare tid än konventionella tekniker och/eller material.  Om SaltX TechnologySaltX Technology - www.saltxtechnology.com- utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på NASDAQ First North Premier i Stockholm. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser.  För ytterligare information kontakta:Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268 ************************************************** Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj, 2018 kl. 08.00 CET. Stockholm2018-05-21

Mer forskningspengar genom nytt samarbete

Reumatism drabbar alla åldrar och kan göra de enklaste saker till plågsamma utmaningar. Det finns 20-åringar som knappt kan öppna ett mjölkpaket och det finns barn som har ständig värk. Ungefär en miljon svenskar lever med en reumatisk sjukdom eller annan sjukdom i rörelseorganen. För att stödja forskningen inom reumatism och öka möjligheterna till bättre behandling har Reumatikerförbundet inlett ett samarbete med Apoteket. Från och med den 21 maj till och med den 17 juni kommer Apoteket att erbjuda alla sina kunder i samtliga butiker i landet att skänka pengar till forskningen. Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson är mycket glad över samarbetet; -        När vi pratar om reumatism menar vi egentligen 200 olika, kroniska sjukdomar och även om det forskas på området saknas det fortfarande viktig kunskap om dem och hur de uppstår och bäst behandlas. Kampanjen är en fantastisk möjlighet för oss att nå ut till alla de människor som besöker Apotekets butiker runt om i landet, säger hon. Sanna Lindelöf, projektledare på Apoteket, berättar att Apoteket har närmare 100 000 kundmöten varje dag. -        Vi träffar dagligen människor med reumatiska sjukdomar och deras anhöriga i våra kundmöten på apotek. Genom samarbetet vill vi bidra till forskning och hjälpa personer som lever med en reumatisk sjukdom att få ett enklare liv. Vi hoppas också kunna öka kunskapen om artros hos allmänheten, särskilt på de apotek där vi gör gemensamma aktiviteter i samband med Artrosdagen i juni, säger hon. För fler kommentarer av Reumatikerförbundets ordförande, var god kontakta: Lotta Håkansson, telefon 072 - 566 35 77.  

Kvartalsrapport 1 2018

VD kommentarFörsta kvartalet har framförallt handlat om en sak, öka farten. Som tidigare kommunicerats handlar 2018 om att ta position på marknaden. Alla indikationer pekar på en sak och det är att 2018 kommer ett stort antal företag implementera våra typer av produkter i sitt tjänsteerbjudande. Som en del i att öka takten har vi under kvartalet bland annat anställt två Global Sales Directors, genomfört en mängd PR- och marknadsföringsaktiviteter samt närvarat vid ett antal konferenser. Sammantaget har dessa aktiviteter givit gott resultat och bidragit till att fylla vår redan stora ”leadspipe” ytterligare.Vi har tidigare varit tydliga med att våra huvudsakliga segment vi riktar oss mot är Bank- och Finans, Operatörer samt Försäkringsbranschen. Dessa kvarstår som våra huvudsegment men vi märker att även andra branscher har visat intresse däribland inom Säkerhet, Spel- och Betting och i viss mån även Media. Ser vi utifrån de huvudsakliga segmenten vi riktar oss till, ligger försäkringsbranschen och operatörerna något före bankerna i Europa men i USA är det jämnare fördelat. På den afrikanska kontinenten är det operatörerna som är hetast och jämnt fördelat därefter. Asien ligger något efter men ett antal läckor och incidenter i Indien har gjort att tjänster som ID Monitorering blivit mer intressanta. Ovan baseras på de pågående dialoger vi har med potentiella Partners.Under perioden vill jag framförallt framhålla tre saker, avtalet med Telenor, det undertecknade finansieringsavtalet samt avtalet med MyCybercare.Som tidigare kommunicerats har vi skrivit ett Global Framework Agreement med Telenor Group där även lansering skett under mars månad i Norge. Avtalet är av stor vikt då det visar att koncerner som Telenor ser och förstår den nytta som vi levererar samt att vi klarar av att leva upp till de höga krav som ställs på en leverantör av denna typ av tjänst. En annan del som är viktig att framhäva var att vi gick från avtal till skarp lansering på under tre månader. Vi fortsätter nu vidareutveckla vårt erbjudande tillsammans med Telenor Norge samtidigt som vi tittar på andra länder.Den 31 januari skrev vi ett finansieringsavtal om upp till 100 miljoner kronor. Detta avtal säkrar att vi kan följa den strategi vi har satt och nå våra uppsatta mål.Med avtalet med MyCybercare har vi nu tagit ett steg in på den afrikanska kontinenten. Detta avtal bidrar även till att kunna skynda på slutförandet av ett avtal med Mowa som kan ta inspiration från vår nya Partner. Främsta skälet till varför avtalet fortfarande ej är påskrivet handlar just om att Mowa inte fattat beslut om hur de skall ta ut tjänsten till marknaden, dialogen sker fortlöpande.ProduktområdenKvartalet har även givit oss mängder av lärdomar gällande våra tre produktområden och hur vi skall vidareutveckla vårt erbjudande för dessa.EyeOnID. I dagsläget har vårt erbjudande framförallt handlat om ID Monitorering där våra Partners slutanvändare får reda på om deras personliga uppgifter eller företagsuppgifter läckt på platser där de inte bör vara. Varningen kommer i kombination med risknivå samt rekommendation till åtgärd. Detta är i viss mån ett något begränsat erbjudande varpå vi nu skapar ett helhetserbjudande. Syftet är att vår Partner endast skall behöva en huvudleverantör, EyeOnID som hanterar hela tjänsten från den proaktiva till den reaktiva delen. Detta innebär att EyeOnIDs erbjudande blir moduluppbyggt där våra Partners antingen väljer att vi skall ta hand om allt eller enskilda moduler, allt förpackat under ”white label” till en global marknad.EyeOnPASS. Utvecklingen har även gått framåt på EyeOnPASS som efter vidareutveckling numera erbjuder kunder fem olika API slagningar:1: Läckta lösenord inklusive risknivå2: E-mail plus lösenord i kombination3: Användarnamn plus lösenord i kombination4: Alternativ 2 eller 3 inklusive för vilken läcka uppgiften fanns med i5: Alternativ 2 eller 3 inklusive på vilka övriga sociala medier vi finner vi denna användareErbjudandet ser olika ut beroende på var i världen kunden samt dess användare kommer ifrån, allt i enlighet med lagar och regler såsom GDPR.Under kvartalet har vi fokuserat på att marknadsföra tjänsten vilket genererat flera potentiella kunder. Då detta främst är en säkerhetsprodukt som inte syns ut mot användaren flaggar vi redan nu för att vi i vissa fall inte kommer kunna namnge kunden.EyeOnTEXT. I enlighet med vad som tidigare kommunicerats fortsätter utvecklingen av portalen som beräknas vara klar till sommaren. Under perioden har dock ett antal mindre avtal samt samarbetsavtal skrivits som i ett första läge inte beräknas ge några större intäkter men som på sikt kan bli stora. Ett mer strukturerat försäljningsarbete kommer starta efter det att portalen är klar.FramåtUtifrån den kontinuerligt växande ”leadspipe” och de pågående dialoger vi har med potentiella Partners kvarstår de uppsatta målsättningarna som är satta för 2018:•    Stänga 25 stycken kundavtal•    Ha avtal med kunder i 10 länder•    Driftsätta våra produkter/tjänster på minst tre kontinenter•    Finnas representerade med kontor och personal i minst 3 länder•    Nå en underliggande lönsamhet från fjärde kvartaletI den bästa av världar hade våra nya Partners skrivit på sina avtal i en jämn takt löpande över året, men nu blir det inte alltid som i den bästa av världar utan vi får vackert vänta tills de är redo. Det är också viktigt att komma ihåg att i vissa fall får vi inte kommunicera något innan avtal är påskrivet, som i Telenor fallet. Jag kan förstå att detta kan skapa en viss oro för huruvida vi kommer nå våra mål eller inte och av det skälet kommer vi se över huruvida vi skall börja skicka ut PM igen vid t ex ingångna LOI:er etc.  Vi planerar att kunna hålla fortsatt bra takt i utvecklingen samt att kunna ta hand om de kunder vi beräknar få in under året och ser därför över möjligheten till att sätta upp ett kontor i Riga, Lettland.Vi kommer även arbeta med nedan för att förstärka vår position på marknaden:  •    Arbeta med vårt egna varumärke•    Tydliggöra våra erbjudanden inom respektive produktområde•    Utöka vårt nätverk av återförsäljare och samarbetspartners•    Aktivt söka efter lämpliga förvärvsmöjligheterTill sist vill jag som alltid rikta ett tack till alla våra aktieägare som är med på denna spännande resa.Leverans is Everything!Daniel SöderbergVDVerksamhetenEyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekomma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata såsom inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer, vilket möter ett stort och växande behov.Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunder när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar.Den första tjänsten ur plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker.Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten EyeOnPASS.Då Eyeonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.Eyeonid i korthetEyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterbolagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc och EyeOnText BVBA. Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm.Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2018 till och med den 31 mars 2018.Händelser under periodenDen 19 januari tecknade Eyeonid Group AB ett 2 årigt avtal för sin ID-bevakningstjänst med det sydafrikanska bolaget My Cybercare (Pty) Ltd. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla en kundportal samt tjänsten för proaktiv ID-bevakning som integreras till en befintlig IT-plattform tillhandahållen av My Cybercare.Eyeonid Group AB och My Cybercare (Pty) Ltd har ingått ett långsiktigt samarbete för den sydafrikanska marknaden som ett första steg, vilket är tänkt att expandera till andra delar av Afrika och regioner när tillfälle ges. My Cybercare kommer marknadsföra tjänsten från EyeOnID till både befintliga och nya kunder i Sydafrika. My Cybercare erbjuder en cyber-försäkring inkluderat ett antivirusprogram för konsument- och företagsmarknaden i Sydafrika tillsammans med sin partner Genric Insurance. My Cybercare har sedan tidigare ett befintligt distributionsavtal med en välkänd global leverantör av antivirus-mjukvara. Denna antivirus-mjukvara tillsammans med en försäkring från Genric Insurance Company paketeras nu ihop med den proaktiva ID-bevakningstjänsten från EyeOnID. Försäljningen av tjänsten kommer att ske både via en befintlig e-handeltjänst från My Cybercare (www.mycybercare.com) samt i olika paketeringar med fysiska och virtuella produkter via lokala och globala partners som hanteras av My Cybercare.Eyeonid Group AB erhåller ersättning enligt två modeller:·    När tjänsten bundlas i en kampanj med tredjepartsprodukt erhåller Eyeonid Group en fast årsavgift per användare gällande det första året, och om kunder därefter väljer att förlänga tjänsten erhåller Eyonid Group en löpande månatlig ersättning.· Om tjänsten säljs direkt till kund av My Cybercare erhåller Eyeonid Group en löpande månatlig ersättning per användare.· Beräknat på årsbasis är de månatliga ersättningarna högre. Utöver de rörliga ersättningarna ovan erhåller även Eyeonid Group en mindre engångsersättning vid leverans.Baserat på tidigare volymer som My Cybercare levererat och prognoser uppskattas avtalets värde till minstEUR 500 000 över 2 år.    Eyeonid Group AB ("Eyeonid Group") meddelade den 31 januari att bolaget tecknat avtal om finansiering upp till 100 miljoner SEK. Kapitaltillskottet ska främst användas för att utöka försäljnings- och marknadsföringsaktiviteterna i det pågående arbetet om att nå ut med Eyeonid Groups produkter på en global marknad. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna") med tillhörande teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en "Tranche"). I den första Tranchen kommer Eyeonid Group tillföras 20 MSEK. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning. Trancherna tecknas av European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"), som är en fond fokuserad på Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential.Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Eyeonid Group och Investeraren på kvällen tisdagen den 30 januari 2018 ("Avtalet"). Den första Tranchen om 20 miljoner kronor är den första transaktionen i Avtalet, innefattande rätt till 5 Trancher om 20 miljoner kronor per Tranche.I samband med ingåendet av Avtalet kommer Eyeonid Group att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till Investeraren (”Teckningsoptionerna”) motsvarande 50% av värdet av en Tranche, vid fullt utnyttjade. Eyeonid Group kommer också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. I den första Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för fyrtiosju (47) aktier som innehas per avstämningsdagen. Avstämningsdag beräknas bli cirka en vecka efter det att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer efter sådan registrering pressmeddela om definitiv avstämningsdag. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner.Den 20 februari meddelades att avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO2 som Eyeonid Group AB (publ) ("Eyeonid Group") delat ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Eyeonid Group genomförde den 31 januari 2018 sattes till den 27 februari. Detta innebär att sista dag för handel med Eyeonid Groups aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO2 var den 23 februari 2018. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO2 var den 26 februari 2018.Den 23 februari skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 23 februari 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 175 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 50 592 433. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 231 053. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 50 823 486.Eyeonid Group meddelade den 27 februari att bolaget har börjat se över möjligheten till att öppna ett kontor i Riga, Lettland. Som ett led i utvärderingen har en rekryteringsplan påbörjats där Eyeonid Group i nuläget söker tekniska utvecklare.Då annonserna för rekrytering ligger ute publikt och detta kommit allmänheten till känna har Eyeonid valt att kommunicera detta för att undvika missförstånd.Den 2 mars redogjorde Eyeonid Group AB (publ) för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT. Nedan följer status för årets två första månader:-Arbetet med att lansera en EyeOnTEXT-portal vid halvårsskiftet 2018 fortlöper som planerat. -Befintlig kund inom bolagsupplysning och kreditbedömning med fokus på företag verksamma i Benelux, Storbritannien och Tyskland, har förlängt sitt avtal med EyeOnTEXT. Vid sidan om förlängningen har ett tilläggsavtal tecknats om ytterligare leveranser från EyeOnTEXT i syfte att öka kundens konkurrenskraft inom sitt marknadsområde.-En bank i Antwerpen med verksamhet inom Private Banking, har beslutat att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med EyeOnTEXT. Syftet är att utvärdera EyeOnTEXT för att utveckla bankens beslutsstöd genom att använda dynamisk textanalys.  -Ett partner- och licensavtal har tecknats mellan EyeOnTEXT och det tyska marknadsanalysföretaget Almagenic UG.Almagenic erbjuder tjänster inom marknadsanalys med fokus på kvalitativa värden för varumärken och marknader. Partneravtalet är reciprokt och löper över fem (5) år med möjlighet till ömsesidig förlängning. Licensavtalet reglerar Almagenics nyttjande av EyeOnTEXT i sitt tjänsteerbjudande och är baserat på en fast årlig licensavgift samt en del baserad på bearbetade datamängder.Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 6 mars att bolaget går live med Telenor Group som samma dag lanserade EyeOnID:s tjänst via Telenor Norge. Eyeonid Group tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med en av världens största mobiloperatörer gällande integrering och försäljning av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänster riktat mot konsumentmarknaden. Nu meddelades att denna globala partner är Telenor Group och att Telenor Norge blir det första landet att lansera tjänsten med start den 6 mars. Under senvåren 2017 genomförde parterna en pilot av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänst för ett urval av Telenors konsumentkunder. Därefter har det under början av 2018 genomförts ett omfattande arbete för att integrera tjänsten från EyeOnID helt och hållet till Telenor’s tjänsteplattform och deras mobila applikation Mitt Telenor. I grunden för detta samarbete har parterna skrivit ett sk Global Framework Agreement (GFA) som innebär att övriga nationella bolag inom Telenor-gruppen enkelt kan skriva påhängsavtal sk Local Access Agreement (LAA) för respektive land.Den 6 mars skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 6 mars 2018 var 30 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 145 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 50 823 486. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 299 401. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 122 887.Den 21 mars skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 21 mars 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 120 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 122 887. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 249 500. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 372 387.Väsentliga händelser efter periodens utgångDen 9 april skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 9 april 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 95 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 372 387. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 238 549. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 610 936.Den 20 april kommunicerades att Henrik Sundewall, ordförande i Eyeonid Group AB, sålt 100 000 aktier till Fredrik Skytt en tidig investerare i bolaget.Den 20 april meddelades också att styrelse, ledning samt personal har förvärvat 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1. Köpet skedde utanför marknaden av den tidigare garanten 4X Kapital AB. Styrelse, ledning samt anställda har fattat ett gemensamt beslutat att ingen försäljning av de nu förvärvade optionerna, serie TO1 skall ske före tidigast om 6 månader, 19 oktober 2018 då även konverteringsperioden startar.Den 27 april skedde konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 31 januari 2018. Antalet konvertibler som konverterades den 27 april 2018 var 25 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 70 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 51 610 936. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 249 500. Totalt antal aktier och antal röster efter konverteringen blir 51 860 436.Finansiell översiktI följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – mars 2018 med jämförelseperiod januari – mars 2017.Försäljning och resultatJanuari - marsKoncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 1 041 (KSEK 0), med ett nettoresultat om KSEK  6 671(KSEK -2 472).Likviditet och finansieringDen 31 mars 2018 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 22 994 (KSEK 206). Koncernen hade per den 31 mars 2018 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0).InvesteringarJanuari - marsEyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 4 909 (KSEK 2 853) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 4 608 (KSEK 2 842) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 301 (KSEK 11) såsom inventarier, verktyg och installationer.AvskrivningarJanuari – marsPeriodens resultat har belastats med KSEK 806 (KSEK 91) i avskrivningar varav KSEK 83 (KSEK 62) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 481 (KSEK 0) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 29 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 0).Eget kapitalPer den 31 mars 2018 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 45 910 (KSEK 12 714).AktienPer den 31 mars var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 51 372 387 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.AnställdaPer den 31 mars hade Eyeonid 12 (4) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.RedovisningsprinciperRapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.Kommande rapporttillfällenEyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:27 augusti 2018            Kvartalsrapport 2 2018Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.21 maj 2018Eyeonid Group AB (publ)Styrelsen

Cantargia erhåller Notice of Allowance från USPTO för antikroppen CAN03

Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel mot interleukin 1 receptor accessory protein (IL1RAP). Huvudprojektet CAN04 är för närvarande i klinisk utveckling för behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Ett andra projekt, CANxx, befinner sig i preklinisk fas med målet att utveckla en antikropp mot IL1RAP för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. En antikropp, CAN03, som ursprungligen utvecklades som en backup kandidat för CAN04, påverkar IL1RAP signalering på ett unikt sätt och har dessutom uppvisat intressanta IL-33 blockerande egenskaper. CAN03 är en del i forskningsprogrammet CANxx. USPTO har nu meddelat Cantargia att ett s.k. notice of allowance för Cantargias patentansökan 15/501,710 har utfärdats. Denna patentansökan inkluderar antikroppen CAN03. Sammanfattningsvis betyder det här att USPTO har för avsikt att godkänna patentet efter att några formella steg har genomförts. Om patentet godkänns kommer det vara giltigt till 2035. “Vi är väldigt glada att USPTO har för avsikt att godkänna ett patent för vår antikropp CAN03. Den här antikroppen har unika egenskaper då den blockerar signalering från både IL-1 and IL-33, en kombination som kan vara högst relevant för behandling av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Den här patentansökan är en viktig del i CANxx projektets patentportfölj”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com  Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2018, kl. 8.30. Om Cantargia Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Pressinbjudan: Välkomna till Karolinska Universitetssjukhusets invigningsceremoni

Föranmälan för media görs senast den 23 maj till presstjanst.karolinska@sll.se Uppge i anmälan: Namn på samtliga som kommer, vilken media som representeras och om ni önskar vara med på seminariet. Datum och tid:  25 maj klockan 10.30 Se hållpunkter nedan. Plats: Samling för föranmäld press utanför nya sjukhusbyggnaden, entrén Eugeniavägen 3 i Solna. Se karta nedan.   När ni fotograferar under invigningen: Det råder ett generellt foto - och filmförbud i sjukhusets alla lokaler; fototillstånd utfärdas av presstjänsten vid anmälan. Vi önskar att hänsyn tas till att vi har pågående verksamhet och därmed många patienter på plats inne i lokalerna. Agenda och hålltider för föranmäld press fredagen den 25 maj: 10.30Samling för press vid entrén Eugeniavägen 3 10.50 Fototillfälle 1: Kungaparet anländer och blir välkomnade av Melvin Samsom (Sjukhusdirektör), Irene Svenonius (Finanslandstingsråd), Anna Starbrink (Hälso- och sjukvårdslandstingsråd). 11.00-11.35 Invigningsceremonin (se program bifogat) 11.20 -11.25 Fototillfälle 2: H.M. Konung Carl XV1 förrättar invigningen genom bandklippning. 11.25-11.35 Avslutning med underhållning och Karolinska Institutets kör. 11.35-12.30 Enskilda intervjuer med representanter från Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns landsting, förtroendevalda, Coor och Skanska. Pressrum finns tillgängligt. Önskemål för övrig fotografering och intervjuer tas emot av pressansvariga på plats. 12.30-14.30 Seminarium (se separat program bifogat) Välkomna! Parkering: Ett större parkeringshus finns på Framstegsgatan 9, med infart från Karolinska vägen. Från parkeringshuset är det en kort promenad till den nya sjukhusbyggnaden. Kollektivt: Närmaste busshållplats till nya sjukhusbyggnaden heter Karolinska Sjukhuset Eugeniavägen. Den finns på Solnavägen, nära Eugeniavägen, i anslutning till byggnaden. Det går också att åka till busstorget utanför Karolinska Universitetssjukhusets huvudentré, hållplats Karolinska Sjukhuset Norra och promenera genom sjukhusområdet till den nya byggnaden. Se SL för resväg och bussturer (öppnas i nytt fönster)  Karta: Det finns en översiktskarta över hela sjukhusområdet som inkluderar nya sjukhusbyggnaden, med beteckningar på byggnader, parkeringar och dylikt. Här finns översiktlig karta med byggnader, p-platser och vägar på området. 

Absolicons delårsrapport Q1 2018 visar vinst om 4,5 MSEK

Nyckeltal delårsrapport Q3 2017 perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 · Nettoomsättningen uppgick till: 16 312 (473) KSEK Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 4 547 (-2 033) KSEK Resultatet per aktie uppgick till: 4,19 (-2,14) SEK Utöver rörelseresultatet har Absolicon finansiella intäkter (framförallt valutavinst) som ger resultat före skatt om 4 985 kkr. Vår första produktionslina som tillverkar Absolicons koncentrerande solfångare är på plats i Sichuan. Det har gått snabbt sedan Absolicon noterades på Aktietorget 22 juni 2016 med en plan för hur vi skulle bli världsledande på koncentrerad solenergi för industrier och fjärrvärmenät. Först utvecklade vi T160 att vara enkel och billig att massproducera och erhöll världens högsta optiska verkningsgrad, 76,6%. Därefter har vi paketerat kunskapen i en produktionslina och byggt en patentportfölj med fram till idag tio beviljade eller sökta patent. Nu har vi också installerat vår första lina och bevisat att vi klarar hela kedjan från försäljning till färdig leverans. Mindre spektakulärt men minst lika viktigt är vårt långsiktiga arbete med att kapa kostnaderna genom inköp, forskning och vidare produktutveckling. De projekt som beskrivs i delårsrapporten visar hur vi etablerat oss i flera sektorer. Absolicon gör nu för första gången vinst. Resultatet (EBIT) blev 4,5 miljoner och med valuta-vinst om en halv miljon blir resultatet före skatt ca 5 miljoner.

St1 och SCA ingår partnerskap för att tillverka förnybara drivmedel

Syftet med partnerskapet är att anlägga en ny fabrik för tillverkning av avancerade förnybara drivmedel av tallolja med en kapacitet på 100 000 ton per år. Den nya fabriken, förutsatt en genomförd tillståndsprocess och beslut från båda företagen, är en investering på i storleksordningen 500 MSEK och planeras vara i drift 2021. Tallolja är en restprodukt från tillverkningen av sulfatmassa vid SCAs fabriker Östrand, Obbola och Munksund. SCA bygger för närvarande ut sin massafabrik Östrand och produktionen av tallolja i fabriken kommer att mer än fördubblas. Tillsammans har parterna tillgång till hela värdekedjan, från råvaror till raffinering, distribution och försäljning av förnybara bränslen till konsument. - Partnerskapet med SCA är en nyckelfaktor i genomförandet av vårt investeringsprogram för förnybara bränslen och det säkrar försörjningen med råvara för att kunna möta de ambitiösa nordiska klimatmålen för 2030, säger Mika Anttonen, styrelseordförande i St1. SCA arbetar med en rad intressanta utvecklingsprojekt när det gäller förnybar energi och vi ser goda möjligheter att utveckla samarbetet vidare. - När vi nu börjar arbeta med mer förädlade energiprodukter, så är partnerskap med ett företag som väl känner processerna och marknaden mycket värdefullt, säger Ulf Larsson, vd och koncernchef i SCA. St1 är ett företag med ambitionen att arbeta tillsammans med oss i omställningen till förnybara bränslen. För ytterligare information, kontakta Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA, tel. 060-19 34 98Mikael Källgren, affärsområdeschef Förnybar Energi, SCA, tel. 060-19 33 17Bo-Erik Svensson, vd St1 Refinery, tel. 031-744 6250, bo-erik.svensson@st1.se St1 Nordic Oy är ett nordiskt energiföretag vars vision är att vara den ledande producenten och försäljare av CO2-medveten energi. Koncernen utvecklar och kommersialiserar ekonomiskt hållbara och miljövänliga energilösningar. St1 fokuserar på marknadsföring av bränsle-, oljeraffinering och förnyelsebara energilösningar, såsom avfallsbaserade avancerade etanol och industriell vindkraft. Koncernen har totalt 1 400 St1- och Shell bensinstationer i Finland, Sverige och Norge. St1 har huvudkontor i Helsingfors och sysselsätter över 750 personer. www.st1.eu Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com  (bo-erik.svensson@st1.se)

Erfaren fintech-grupp blir start-up

Untie Group utgjorde tidigare flera olika företag, där Bricknode och Lendytech var de två största. De hade en gemensam grundare i Stefan Willebrand och använde dessutom delvis samma, egenutvecklade programvara. Åtskilliga personer har dessutom gått mellan företagen genom åren. Att företagen skulle slås ihop var alltså ingen högoddsare. Men ett hinder på vägen var lokalfrågan. Sedan den löst sig låg vägen öppen för Skövdes definitiva insteg på fintech-scenen. – Vår bransch är hopplöst Stockholmscentrerad. Men vi ser fördelen med att bygga snabbrörliga finansiella tjänster utifrån ett lokalt entreprenörskap. Den företagskultur vi har vore svår att uppnå vid Stureplan. Nu tar vi upp kampen mot de stora aktörerna säger Erik Hagelin, VD för Untie Group. Under hösten kommer företaget att utveckla nya konsumentprodukter, bland annat inom peer to peer lending (lån mellan privatpersoner), ett fält som är ganska nytt i Sverige. På så sätt är företaget en typisk start-up. Men delar av verksamheten har varit igång i åtskilliga år. Peer to peer-verksamheten har till exempel provkörts i flera år, om än i liten skala och med inriktning mot företagslån. Därmed är också mycket av den egenutvecklade programvara som kommer att utgöra kärnan i det nyaväl beprövad. Erik Hagelin igen: – Vi är en start-up med historia. Det är egentligen inte konstigare än så. Det vi har lärt oss under de senaste åtta åren ska vi nu ta till helt nya nivåer. Det är en rejäl utmaning, men också väldigt, väldigt roligt.

ICA och Svenska Fotbollförbundet samlar in pengar till ett mer jämställt föreningsliv

ICA har tagit fram ett blågult sortimentet inför fotbolls-VM i Ryssland som innefattar totalt 55 varor, speciellt utvalda för att passa framför TV-matcherna. Under vecka 21-28 finns produkterna i butik där en del av varans pris går till Svenska Fotbollförbundets initiativ Alla är olika – olika är bra. Insamlingsmålet för perioden är två miljoner kronor. - ICA har ett stort engagemang både lokalt och nationellt i fotbollen. Idrottsföreningar spelar en viktig roll för att förbättra folkhälsan och skapa gemenskap i samhället. Därför är det viktigt att alla får vara med. Svenska Fotbollförbundets initiativ Alla är olika – olika är bra gör ett betydelsefullt arbete för mångfald som vi stöttar med stort engagemang, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige. Alla är olika – olika är bra handlar om allas rätt att delta i svensk fotboll. Alla ska känna sig välkomna oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning och funktionshinder. Projektet har sedan 2016 delat ut bidrag till föreningar som arbetar förebyggande med demokrati, jämställdhet och integration. De 55 blågula varorna från ICA består av allt från pizza och tacos till smaksatta dadlar och selleristicks. - Genom sin blågula insamling bidrar ICA till ett öppnare och mer jämställt föreningsliv runt om i landet – vilket i förlängningen bidrar till ett tryggare samhälle. Vi är otroligt tacksamma för samarbetet och hoppas nu på framgång både på fotbollsplanen och i butikerna i sommar, säger Håkan Sjöstrand, generalsekreterare Svenska Fotbollförbundet. ICAs blågula sortiment finns i ICA-butiker runt om i landet mellan vecka 21-28. Mer information om Alla är olika – olika är bra . För mer informationICAs presstjänst, telefon: 010-422 52 52

NeuroVive och Yungjin rapporterar positiva resultat från klinisk fas I-studie med KL1333 och banar därmed väg för fortsatt klinisk utveckling

Genomgång av topline-data från fas I-studien visar att KL1333 har en högst gynnsam och mycket tydlig dosproportionerlig farmakokinetisk profil. Det har inte förekommit några allvarliga biverkningar, och endast milda gastrointestinala biverkningar registrerades vid högre doser. Grundat på de positiva farmakokinetik- och säkerhetsresultaten går NeuroVive snabbt vidare för att initiera nästa studie i Europa, som kommer att omfatta upprepad dosering (Multiple Ascending Dose, MAD) hos friska frivilliga och patienter. Detaljerad analys av den kompletta databasen pågår. Det finns ett enormt icke-tillgodosett behov av mediciner för att behandla genetiska mitokondriella sjukdomar. Patienterna kan ha allvarliga symptom i många olika organ och har betydligt förkortad förväntad livslängd. De här sjukdomarna är ovanliga sjukdomar som det nästan inte finns några godkända mediciner för. ”Vi tycker att det är mycket spännande med resultaten från vår kliniska first-in-human-studie med KL1333 och betraktar dem som synnerligen lovande för den fortsatta kliniska utvecklingen av det här viktiga programmet tillsammans med NeuroVive,” säger Yungjin Pharms vd och koncernchef Chae J. Lee. NeuroVive kommer nu, tillsammans med en ledande global CRO-organisation (Contract Research Organization) snabbt att gå vidare med planeringen av och förberedelserna för fas I MAD-studien med KL1333 hos friska frivilliga och patienter med genetiska mitokondriella sjukdomar. Studien förväntas påbörjas under andra halvåret 2018. ”Med den övertygande säkerhetsprofilen för KL1333 och gynnsamma data gällande den farmakokinetiska profilen känner vi oss trygga med att ge högsta prioritet till att driva utvecklingen framåt av det här lovande programmet. Nästa viktiga steg är den kliniska fas I MAD-studien, som kommer att föra oss närmare målet att erbjuda en ny behandling till patienter med allvarliga medfödda mitokondriella sjukdomar som i dagsläget har få eller inga behandlingsalternativ,” säger NeuroVives vd Erik Kinnman. MAD-studien ska bestå av två delar – en doseskalering hos friska frivilliga personer och även upprepad dosering till patienter med medfödda mitokondriella sjukdomar. Syftet med studien är att ytterligare undersöka säkerheten och den farmakokinetiska profilen hos KL1333 innan en klinsk fas II-studie inleds för att undersöka hur effektivt läkemedlet är. Studien kommer att bedrivas vid centra i Storbritannien och resultaten väntas under första halvåret 2019. Informationen är sådan som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Information lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg kl. 11:00 den 21 maj 2018. För mer information, kontakta: Daniel Schale, Director of Communications +46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Medicon Village, SE-223 81 Lund Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel) info@neurovive.com, www.neurovive.com Om KL1333 SAD-studien  Studien är en dosbaserad blockrandomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad, en-dos, klinisk fas I-studie med doseskalering. 25, 50, 100, 400, 600, 800 mg KL1333 administrerades till 60 friska frivillliga för att undersöka farmakokinetik, säkerhet och tolerans.  Om KL1333 KL1333 är en kraftfull reglerare av nivåerna av cellulärt NAD+, ett ko-enzym centralt för cellens energimetabolism. KL1333 har i prekliniska studier visats öka mitokondriens energiproduktion, minska ansamlingen av laktat, motverka bildandet av fria radikaler och förmedla långsiktiga positiva effekter på energimetabolismen. Läkemedelskandidaten är avsedd för oral behandling av medfödda mitokondriella sjukdomar såsom MELAS, KSS, PEO, Pearson och MERRF. KL1333 genomgår för närvarande kliniska fas I studier och har erhållit särläkemedelsklassificering i både Europa och USA. Om Mitokondriella sjukdomar Medfödda mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna kan yttra sig väldigt olika beroende på i vilka organ de genetiska defekterna finns och beskrivs som syndrom. Uppskattningsvis 12 personer per 100 000 har en mitokondriell sjukdom. Mitokondriell sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår och leda till svåra symptom såsom utvecklingsstörningar, hjärtsvikt och rytmstörningar, demens, rörelsehinder, perioder med stroke, dövhet, blindhet, hängande ögonlock, begränsad ögonrörlighet, kräkningar och kramper. Om NeuroVive   NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).  Om Yungjin Pharm Yungjin Pharm Co. Ltd., etablerades 1952 och har under ett halvt sekel haft en huvudroll i den koreanska läkemedelsindustrin. Under ledorden “Att underlätta för patienter genom våra innovativa, effektiva och säkra läkemedel”, har bolaget visat att de bidrar till läkemedelsindustrin inte bara i Korea utan även globalt. Detta har resulterat i totalt 25 utmärkelser innefattande “the President Award for Superior Product Development”, ”the Prime Minister Award”, ”Industry Award” och många andra. Dessa prestationer visar på uthållighet och engagemang i utvecklingen av innovativa produkter och på framgångsrika affärer både utomlands och inom det egna landet. Företaget är listat på den sydkoreanska marknadsplatsen KOSPI (KRX 003520).

Lannebo Fonders vd tar plats i Fondbolagens förenings styrelse

”Vi månar om att ha en bred representation från den mångfald av fondbolag som finns på den svenska marknaden. Martin Öqvist har erfarenheter från att driva ett fristående fondbolag och kan bidra med de perspektiven i styrelsearbetet”, säger Henrik Lindquist, ordförande i valberedningen och vd för Enter fonder. Lannebo Fonder grundades år 2000, och Martin Öqvist har varit vd sedan februari 2016. ”Fondbolagens förening bedriver ett angeläget arbete i viktiga frågor för fondbolag och fondernas andelsägare. En fungerande fondmarknad gynnar alla, och vi som oberoende fondförvaltare vill förstås gärna bidra med såväl opinion som expertis. Att erbjudas plats i styrelsen är ett hedervärt uppdrag som inspirerar och förpliktigar”, säger Martin Öqvist. Fondbolagens förenings styrelse: Ordförande:Maria Rengefors, Nordea Fonder (omval)                 Vice ordförande:Carl Cederschiöld, Handelsbanken Fonder (omval)                                    Övriga ordinarie ledamöter: · Martin Öqvist, Lannebo Fonder (nyval) · Peter Branner, SEB Investment Management (omval) · Annelie Enquist, Skandia Fonder (omval) · Liza Jonson; Swedbank Robur (omval) · Magnus Lekander, East Capital (omval) · Johan Wahlman, FIM Fonder (omval) · Åsa Wallenberg, SPP Fonder (omval) Vid frågor kontakta: Henrik Lindquist, ordförande i valberedningen, tfn 070-693 57 13 Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening, tfn 070-219 35 20 / fredrik.nordstrom@fondbolagen.se

Uppgifter i svensk media om ett tillsynsärende vid  Handelsbankens filial i Storbritannien.

Svensk media uppmärksammar i dag ett ärende i Finansinspektionens tillsyn av Handelsbankens verksamhet i Storbritannien. Ärendet berör bland annat frågeställningar som banken tidigare tagit upp och redovisat i Pelare 3-rapporten som publicerades och offentliggjordes i februari 2018. Det är viktigt att understryka att de iakttagelser som Finansinspektionen gjort, enligt bankens bedömning, inte innebär ökad risk för kreditförluster i Handelsbanken UK. Tillsynsärendet berör till exempel hur beslutsunderlag för riskklassificering i bankens IRK-modeller och kreditbeslut ser ut och dokumenteras. I Storbritannien tillämpar Handelsbanken samma strikta risktolerans och kreditprocess som i övriga koncernen. Dessa metoder har, tillsammans med vår decentraliserade affärsmodell, under decennier resulterat i att Handelsbanken har haft väsentligt lägre kreditförluster än andra banker. Sedan en tid pågår en löpande dialog mellan Handelsbanken och FI. Syftet är att banken på bästa sätt ska kunna göra de förbättringar som myndigheten förväntar sig. Banken har under de senaste åren vidtagit åtgärder för att förbättra rutiner, processer och dokumentationen av beslutsunderlag och vid riskklassificering av krediter.  Bankens faktiska kreditförluster är lägre än vad som beräknas i bankens interna riskklassificeringsmetoder (så kallade IRK-modeller) vilket visar att Handelsbanken har betryggande marginaler. Därtill görs omfattande årliga valideringar av IRK-modellerna av bankens enhet för Oberoende Riskkontroll. Syftet är bland annat att säkerställa att modellerna används på ett korrekt sätt och konsistent i hela banken. En avstämningsskrivelse av det slag som refereras till i media utgör en rutinmässig del i ett tillsynsärende. Syftet är att ge banken möjlighet att göra faktakontroller och inkomma med synpunkter. Skrivelsen är alltså inte ett slutligt ställningstagande från myndighetens sida.För ytterligare information kontakta:Mikael Sörensen, chef Handelsbanken UK, + 46 8–22 92 20Katarina Grönwall, informationschef +46 72–203 32 63Lars Höglund, chef Investor Relations +46 8–701 51 70, +46 70–345 51 70Johan Wallqvist, presschef, + 46 8–701 80 47, +46 72–206 34 50För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se    

NCC bygger skola och idrottshall i Katrineholm

– Vi ser fram emot att få arbeta med NCC som i sitt anbud beskrivit ett genomtänkt arbetssätt för att utföra projektet, som bland annat innebär stora krav på planering och kommunikation eftersom vi kommer bygga i och intill pågående skolverksamhet, säger Niclas Bloom, byggprojektledare KFAB. Arbetet i sin helhet är uppdelat i två etapper, där NCC först ska göra en tillbyggnad av Tallåsskolan samt bygga en idrottshall i anslutning till skolan. I andra etappen ska befintliga Tallåsskolan byggas om och moderniseras. Tillbyggnaden byggs i direkt anslutning till Tallåsskolan med förbindelse mellan byggnaderna. Den nya idrottshallen med tillhörande omklädningsrum kommer också att byggas på området för att möta det ökade elevantalet när skolan byggs ut. Den totala ytan för utbyggnaden uppgår till 9 650 kvm, varav skola 8 500 kvm och idrottshall 1 150 kvm. Skolan kommer att ge plats för 1 300 elever i årskurs 7-9. Den nya utbyggnaden som fått namnet Järvenskolan ska vara en modern skola med ny teknik och planeras utifrån tre särskilda aspekter: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I social hållbarhet ingår bland annat att skapa en trygg skola för alla elevers behov. Järvenskolan kommer även att byggas enligt miljöbyggnad Silver som innebär att det ställs höga miljökrav på bland annat ljud, ventilation och energianvändning. – Det känns roligt att tillsammans med KFAB utveckla och bedriva partneringsamarbete, där en öppen dialog och löpande gemensamma beslut ger bästa slutprodukt för en framtida skolbyggnad för Katrineholms elever, säger Marcus Sandlund, affärschef på NCC Building. Tillbyggnaderna och ombyggnationerna beräknas vara färdigställda i slutet av 2021. Ordervärdet om 215 MSEK registreras i fjärde kvartalet 2018 i affärsområde NCC Building.

Trianon hyr ut till ny stor aktör på Entré i Malmö

Trianon har tecknat ett femtonårigt avtal om uthyrning av ca 4 700 kvm. Den nya aktören kommer under hösten att öppna olika aktiviteter på Entré som bl.a. innefattar glowgolf, en kombinerad boule- och tapasbar, Laserdome samt Virtual Reality. Det kommer även att göras plats för en större temarestaurang med, ett för Malmö, helt nytt koncept. ”Det här blir ett komplement i vår långsiktiga plan för omställningen av Entré, tillsammans med de kontrakt vi tecknat tidigare under året. Vi är tidigt ute med mixen av nöje, aktiviteter, kultur, samhällsservice och handel. Med detta avtal tar vi ytterligare ett kliv mot ett fullt uthyrt Entré” säger Olof Andersson VD på Trianon. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Telefon: 040 611 34 97 E-post: olof.andersson@trianon.se Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig Telefon: 040 611 34 85 E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se  OM TRIANON Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 48 fastigheter om 250 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 60 procent bostäder och 40 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2018 på cirka 5,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08-4094 21 20. För mer information se: www.trianon.se 

Nya ledtrådar om biologin bakom schizofreni

Schizofreni är en sjukdom som ofta är förödande och vållar enormt mänskligt lidande. Genetikforskare har hittat hundratals gener som är kopplade till schizofreni, där var och en bidrar med en liten del till risken för att utveckla sjukdomen. Den stora mängden identifierade gener har gjort det svårt att utforma experiment. Och forskarna har haft svårt att förstå vilken den gemensamma nämnaren är för generna och om de påverkar hela hjärnan på ett diffust sätt, eller påverkar enskilda delar mera. I den aktuella studien satte forskarna ihop en karta över samtliga gener som används av hjärnans olika celltyper tillsammans med listor på de gener som man vet modifierats hos patienter med schizofreni. Därigenom kunde forskarna identifiera de typer av celler som ligger till grund för sjukdomen. Genetiken pekar på att vissa celltyper är mycket mer inblandade än andra. Ett fynd var att det tycks finnas ett fåtal viktiga celltyper som bidrar till sjukdomen, vilka var och en har sitt ursprung i separata delar av hjärnan. – Detta markerar en övergång i hur vi kan använda oss av stora genetiska studier för att förstå sjukdomars biologi. Resultaten från vår studie ger forskarvärlden en möjlighet att fokusera sitt arbete där effekten blir som störst, säger Jens Hjerling-Leffler, forskargruppsledare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik på Karolinska Institutet och en av huvudförfattarna. Fynden anger även en färdriktning för utvecklingen av nya behandlingsmetoder. – Frågan är om dessa celltyper hör samman med olika kliniska yttringar av sjukdomen. Till exempel skulle det kunna vara så att dysfunktion i en celltyp ligger bakom att patienter svarar dåligt på vissa behandlingar. Dysfunktion i en annan celltyp skulle kunna orsaka kognitiva effekter. Det här kan ha stor betydelse för utvecklingen av nya behandlingsmetoder, eftersom separata läkemedel kan komma att krävas för de olika inblandade celltyperna, säger Patrick Sullivan, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet och Yeargan Distinguished professor vid institutionen för genetik och psykiatri, University of North Carolina, USA. Det är först nyligen som det blivit möjligt att studera sjukdomar på det här sättet, som ett resultat av exponentiellt snabba framsteg inom två separata forskningsfält; människans genetik och transkriptomik av enskilda celler. Forskarna spekulerar i att metoden under kommande år bör kunna leda till genombrott i den biologiska förståelsen av andra komplexa sjukdomstillstånd, till exempel autism och depression. – Att förstå vilka celltyper som påverkas av en sjukdom är av kritisk betydelse för att kunna utveckla mediciner som verkligen hjälper. Om vi inte vet vad som orsakar sjukdomen går det inte att studera hur den ska behandlas, säger Nathan Skene, forskare i Hjerling-Lefflers forskargrupp vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet och Institute of Neurology, UCL, UK och en av huvudförfattarna. Studien finansierades av Vetenskapsrådet, StratNeuro, Wellcome Trust, Hjärnfonden, schweiziska National Science Foundation, amerikanska National Institute of Mental Health, och anslag från Psychiatric Genomics Consortium. Primär GWAS-data för schizofreni genererades med stöd av Medical Research Council Centre, Program Grant och Project Grant, samt finansiering från EU:s sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration (CRESTAR Consortium). Författarna uppger följande potentiellt konkurrerande ekonomiska intressen. PF Sullivan: Lundbeck (rådgivande kommitté). J Hjerling-Leffler: Cartana (vetenskaplig rådgivare) och Roche (mottagare av anslag). Publikation: ”Genetic identification of brain cell types underlying schizophrenia” . Nathan G Skene, Julien Bryois, Trygve E Bakken, Gerome Breen, James J Crowley, Héléna A Gaspar, Paola Giusti-Rodriguez, Rebecca D Hodge, Jeremy A Miller, Ana B Muñoz-Manchado, Michael C O’Donovan, Michael J Owen, Antonio F Pardiñas, Jesper Ryge, James T R Walters, Sten Linnarsson, Ed S Lein, Major Depressive Disorder Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, Patrick F Sullivan och Jens Hjerling-Leffler. Nature Genetics, online 21 maj 2018, doi: 10.1038/s41588-018-0129-5.

Andreas Eriksson från Örnsköldsvik är Sveriges bästa unga maskinmekaniker

    Slutproven har pågått i fem veckor, mellan den 16 april och den 18 maj, och under denna tid har elever inom fem olika yrkesgrenar påvisat kunskaper utifrån motorbranschens krav och som efterfrågas vid anställning. - Kompetensen som branscher eftersöker förändras kontinuerligt. Slutproven skickar en tydlig signal till skolorna om vad företagen efterfrågar och skapar förutsättningar för att öka kvaliteten på utbildningar, vilket leder till ökad matchning och därmed ökad anställningsbarhet, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen. - Slutproven utgör en viktig del av arbetet med att höja statusen på utbildningen och visa vilka karriärmöjligheter som finns inom branschens yrken, avslutar Caj Luoma. Årets vinnare är: · Maskinmekaniker: Andreas Eriksson, Örnsköldsviks Gymnasium Parkskolan, Örnsköldsvik, 121 poäng Fakta · Slutprov är till för avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildning och övriga utbildare inom fordon. Mellan den 16 april och 18 maj 2018 kunde elever svara på 50 fordonstekniska frågor i ett provprogram. · I år skrev 1282 elever från 128 gymnasieskolor slutprovet · Genom att delta i 2018 års slutprov ges möjlighet att erhålla ett certifikat . I certifikatet dokumenteras all grundutbildning och inom yrket kompetenshöjande utbildning, praktik och anställning. · Slutprovets syfte är att: · Höja statusen och kvaliteten på utbildningen · Visa utbildningsnivåer och utbildningsområden · Synliggöra branschens krav · Hålla kontakt med skolorna   För mer information, kontakta Rose-Marie Olsson på 08-762 71 46 eller rose-mare.olsson@transportforetagen.se

Aktietorget byter namn till Spotlight Stock Market

Vi har haft ett tydligt syfte sedan starten av AktieTorget för över 20 år sedan: vi vill hjälpa bolag att växa. Precis som då är grunden att erbjuda en väl fungerande marknadsplats där tillväxtbolag kan ta in det kapital de behöver för att kunna växa i den takt de vill. Investerare får samtidigt möjligheten att bli delägare i intressanta bolag. Vi vet att det inte räcker att ”bara” erbjuda handel i bolagens aktier, det finns fler behov och önskemål att uppfylla. Vårt mål är att hjälpa tillväxtbolag att nå sin fulla potential. Länge har aktörerna i vår bransch sett ut och pratat på ett och samma sätt. Med namnet Spotlight vill vi ändra på det; vi vill ändra sättet människor tänker kring aktiehandel och noterade bolag. I grunden är det en positiv upplevelse – företag får möjlighet att växa och investerare för möjlighet att följa med på den resan. Vi gör ett strategiskt skifte från att vara en traditionell marknadsplats för aktier till att bli en starkare plattform med fokus på att sätta våra tillväxtbolag i rampljuset. Vår nya identitet är mycket mer modern, fräsch och tydlig, och vi är säkra på att den kommer att bidra till att det blir lätt att förstå vårt syfte med Spotlight Stock Market. Sedan starten har vi utvecklat våra tjänster för att det ska bli enklare, tryggare och synligare för bolag att vara noterade hos oss. Under det senaste året har vi lanserat ”i fokus”, en extra trygghet för våra nynoterade bolag. Mer mediabevakning och analys för alla våra bolag. Snart lanserar vi vår lösning på den danska marknaden och i höst presenterar vi två nya segment – ett för bolag på väg till notering och ett för våra större bolag. Vår ambition är att ta ännu fler steg. För mer information, vänligen kontakta: Peter GöncziCEO, Spotlight Stock Market+46 8 511 68 00pg@spotlightstockmarket.com Christina PloomCOO and Head of Market Surveillance+46 8 511 68 00cp@spotlightstockmarket.com

Delårsrapport för IMINT Image Intelligence AB 1 januari–31 mars 2018

Första kvartalet, 1 januari - 31 mars 2018  · Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 6,4 Mkr (2,0 Mkr) · Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till 11,8 Mkr (8,4 Mkr) · Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till -2,1 Mkr (-2,3 Mkr) · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,24 kr (-0,26 kr) · Kassaflödet efter investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -2,8 Mkr (-4,3 Mkr) · Eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till 61,3 Mkr (67,0 Mkr) · Likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till 36,9 Mkr (48,8 Mkr) Väsentliga händelser 1 januari - 31 mars 2018 · Den 17 januari 2018 tecknade Imint ett treårigt licensavtal med kinesiska Xiaomi gällande videostabilisering. Xiaomi är den fjärde största mobiltelefontillverkaren i världen. · Den 20 februari tecknade Imint ett treårigt licensavtal med japanska Fujitsu Connected Technologies. Avtalet ger Fujitsu rätt att inkludera funktioner från produktplattformen Vidhance i kommande smartphoneprodukter. · Den 26 februari 2018 lanserade Bolaget en ny version av Vidhance Videostabilisering och meddelade att tester påvisade att Vidhance har en bättre stabiliseringslösning än Google Pixel 2, som av många anses vara den bästa telefonen då den erhållit bäst i test. · Den 9 mars 2018 tecknade Imint ett licensavtal med kinesiska Blackshark Technologies gällande videostabilisering. · Den 21 mars 2018 tecknade Imint ett utvecklingsavtal med ett turkiskt mobiltelefonbolag. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut · Den 16 maj utökade Imint samarbetet med Sharp genom att teckna ett tilläggsavtal till licensavtalet från april 2017. Avtalet ger Sharp möjlighet att använda fler komponenter från produktplattformen Vidhance.  VD har ordet Under kvartalet har vi vunnit ett par viktiga kontrakt. Särskilt inspirerande är vår affär med kinesiska Xiaomi, idag den fjärde största smartphonetillverkaren i världen och den som växer mest av alla. I ett första skede så levererar vi Vidhance Video Stabilization, med förhoppningen om att genom ett fortsatt nära samarbete erbjuda fler lösningar. Andra glädjande affärer är vårt kontrakt med Fujitsu som innehåller många olika funktioner, inte bara vår videostabilisering. Ytterligare en intressant kund som valt vår stabiliseringslösning är Black Shark från Kina. De väljer att satsa på en smartphone anpassad för spelmarknaden, riktad till den yngre generationen. Imint har nu 8 licensavtal med smartphonetillverkare i Kina, Japan och Europa. Vidhance har integrerats i mer än 20-talet modeller och i sammanlagt mer än 40 miljoner smartphones sedan den första modellen med Vidhance lanserades i kvartal 4 2016. För oss är Mobile World Congress i Barcelona en återkommande och viktig begivenhet under första kvartalet. Under årets upplaga träffade vi fler kunder och partners än tidigare år, vilket öppnat upp många affärsmöjligheter. Det märks tydligt att vi har byggt upp ett varumärke som är betydligt mer välkänt nu. Antalet sålda enheter på den globala smartphonemarknaden sjönk med 3% i första kvartalet jämfört med 2017 och konkurrensen spetsas till ytterligare. Det innebär att kameran och kreativa videofunktioner blir ännu viktigare för tillverkarna att attrahera kunder. Vi märker ingen avmattning på konkurrensen, men vi anser fortfarande att vi är i framkant med våra lösningar. Ett bevis för det, är de jämförelsetester som vi gör med branschledande telefoner som Google Pixel 2 och Iphone. En annan bekräftelse på vår kapacitet, är att Huaweis senaste flaggskepp, P20, erhållit bästa betyget någonsin för videostabilisering. Något som ytterligare har bidragit till våra framgångar är ett bättre samarbete med Qualcomm, den största chipset leverantören inom Smartphonebranschen. Det medför att vi har en bra möjlighet att fortsätta skapa högkvalitativa lösningar framledes. I slutet av kvartalet var vi 34 anställda i bolaget inklusive konsulter och vi har under de senaste två kvartalen legat stabilt på den nivån. Omsättningen ökade med 220% jämfört med kvartal 1 2017 och var något lägre än i kvartal 4 2017. Detta till följd av att viktiga högvolymprodukter lanserades av våra kunder först i slutet av kvartalet. Samtidigt ser vi positiva effekter av vårt interna förbättringsarbete, vilket medfört att kostnaderna stabiliserats. I kombination med en bra likviditet, möjliggör det en fortsatt fokuserad satsning på tillväxt. Sammanfattningsvis har 2018 startat väl och vi ser med tillförsikt fram emot att kunna fortsätta att bygga ett framgångsrikt företag. Uppsala i maj 2018 Andreas Lifvendahl, VD

Therese Hillman ny VD och koncernchef för NetEnt

Therese Hillman har varit CFO på NetEnt sedan januari 2017 och tf VD sedan mars 2018. Innan dess arbetade hon inom e-handelsbranschen i tio år och var VD för Gymgrossisten, ett dotterbolag inom Qliro Group. Hon har även varit styrelseledamot i Unibet. Therese har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. - ”Det är glädjande att utse Therese Hillman till ny VD och koncernchef. Therese har ett tydligt affärsfokus och är en uppskattad ledare med mycket energi. NetEnt är banbrytande inom onlinespelbranschen, och tar nu nästa steg för att ligga på topp både vad gäller affärsfokus och innovation. Med Thereses egenskaper får vi rätt person att leda bolaget i nästa tillväxtfas”, säger NetEnts styrelseordförande Fredrik Erbing. - ”Det är med stor entusiasm och ödmjukhet jag tar mig an uppgiften som VD och koncernchef för NetEnt. Jag ser fram emot att tillsammans med våra kunder och medarbetare driva utvecklingen inom branschen och leverera de bästa spelupplevelserna. Så kan vi fortsätta att skapa värden för kunder, aktieägare, spelare och medarbetare”, säger Therese Hillman. För ytterligare information vänligen kontakta:Fredrik Erbing, styrelseordförande, NetEnt AB (publ)Tel: 08-5785 4500 Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB (publ)Tel: +46 760 024 863roland.glasfors@netent.com Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 08:30 CET. Om NetEntNetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och har 1 000 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com

Kallelse till årsstämma i Clinical Laserthermia Systems

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 20 juni 2018 kl. 14.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 (Gamla gästmatsalen), i Lund. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 14 juni 2018, · dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 juni 2018, skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-15 21 00 eller per e-post info@clinicallaser.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd torsdagen den 14 juni 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.  Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.clinicallaser.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.  Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 28 695 743, varav 600 000 A-aktier med tio röster per aktie och 28 095 743 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande totalt 34 095 743 röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.  c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.        9.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.     10.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.      11.  Val av styrelse och revisor.     12.  Beslut avseende valberedning.     13.  Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.     14.  Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.     15.  Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Resultatdisposition (punkt 8 b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning. Styrelse mm (punkterna 2 och 9-12)  Valberedningens förslag till beslut avseende dessa ärenden kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart möjligt. Styrelseledamoten Carl Borrebaeck har emellertid undanbett sig omval. Emissionsbemyndigande (punkt 13) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, senast trettio dagar efter sista dag för teckning i den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 18 maj 2018, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av högst 3 600 000 nya B-aktier. Teckningskursen och övriga villkor ska därvid vara desamma som i företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna tillgodose de intressenter som anmäler sig för teckning av aktier i företrädesemissionen, utan att erhålla tilldelning av sådana aktier (överteckningsoption). Emissionsbemyndigande (punkt 14) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, senast trettio dagar efter sista dag för teckning i den företrädesemission som beslutades av extra bolagsstämma den 18 maj 2018, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya B-aktier. Teckningskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska uppgå till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq First North under teckningstiden i företrädesemissionen. Syftet med bemyndigandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att kunna erlägga ersättning för de garantier som lämnats i anslutning till företrädesemissionen genom utgivande av nya B-aktier istället för genom kontant betalning (kvittningsemission). Emissionsbeslut ska därmed kunna fattas med bestämmelse om kvittning eller annat villkor. Det belopp som sålunda kan bli föremål för kvittning genom utnyttjande av bemyndigandet uppgår till högst 5 122 190 kronor.  Övrigt Fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt på bolagets kontor, Scheelevägen 2 i Lund och på bolagets hemsida www.clinicallaser.se senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. ________________ Lund i maj 2018 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) Styrelsen

Sankta Ragnhildsmedaljen till journalisten Samir Abu Eid

Representationsgruppens motivering: Samhällsengagerad journalist, utrikes- och Mellanösternkorrespondent med rötter i Södertälje och Palestina. Som utrikeskorrespondent har Samir Abu Eid arbetat på några av världens mest oroliga platser. Med livet som insats har han rapporterat från krigets Syrien, Irak och Libyen. Han har på ett enkelt och opartiskt sätt förklarat komplicerade världspolitiska frågor. Samtidigt har han låtit oss komma i kontakt med människor som flytt från krigets fasor.Samir Abu Eid är som utrikeskorrespondent på TV4 Nyheterna en välkänd person i teverutan. Han har tidigare varit Mellanösternkorrespondent på SVT och nyhetsreporter på SVT:s Rapport och ABC. Han har också varit programledare för ”Korrespondenterna” och ”Samirs Sverige”, och gjort nyhetsdokumentärerna ”Maleks dröm” och ”En förlorad generation?”. Samir Abu Eid är född 1973 och uppvuxen i Södertälje.Årets medalj delas ut av Södertälje kommunfullmäktige i samband med firandet av Sveriges nationaldag på Torekällberget den 6 juni. Mer information:  Besim Aho, ordförande i kommunfullmäktige (S), 08-523 036 20, besim.aho@sodertalje.se  Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se Med vänliga hälsningar Södertälje kommun info@sodertalje.se Kontaktcenter: 08-523 010 00 www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press   www.twitter.com/sodertalje  www.facebook.com/sodertalje

Nu aktiva dialoger i sex olika världsdelar

Behovet av kvalificerad teknologi med beprövad och verifierad kommersiell driftserfarenhet ökar i takt med flera olika trender, men också som ett resultat av att alternativa teknologier och enklare lösningar helt enkelt inte möter marknadens krav på kvalitet. Men det gör EnviroCB. – Vi har ett ganska unikt utgångsläge jämfört med flertalet andra aktörer eftersom Enviros återvunna kimrök sedan två år levereras med industriell kvalitet till gummikomponenter i Volvos personbilar. Flera länder har även implementerat eller planerar att införa producentansvar för avfallsfraktioner med tydlig påverkan på miljö och samhälle, inte minst däck. Detta gör att allt fler aktörer runt om i världen får upp ögonen för Enviros återvinningsteknik. – Förutom uppenbara miljövinster visar sig vårt återvunna material fungera i paritet med jungfrulig kimrök i många typer av applikationer och compounders. Med tanke på att den globala marknaden för kimrök beräknas överstiga 25 miljarder dollar per år 2020 ser vi stor potential för både Enviros teknologi och det återvunna materialet, säger Thomas Sörensson. För mer information, vänligen kontakta:Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se   Alf Blomqvist, styrelseordförande, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com Scandinavian Enviro Systems AB Regnbågsgatan 8C 417 55 Göteborginfo@envirosystems.se www.envirosystems.se  

Cherrys VD utreds av svenska Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten har under förmiddagen genomfört husrannsakan vid Cherry AB:s huvudkontor i Stockholm och i samband med denna anhölls bolagets VD, Anders Holmgren. Cherry kommer att samarbeta fullt ut med Ekobrottsmyndigheten i förundersökningen. Under tidsperioden som undersökningen pågår, kommer Gunnar Lind, ordförande i Cherry AB:s revisionsutskott, att agera som tillförordnad VD för Cherry. Cherry återkommer med mer information så snart fler detaljer kan presenteras. För ytterligare information, vänligen kontakta:Morten Klein, styrelseordförande i Cherry AB, +47 913 22 222, morten@kleingroup.noAnders Antonsson, IR & Kommunikation, tel: 0709 994 970, anders.antonsson@cherry.se (anders.antonsson@cherry.se%0d) Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 22 maj 2018, klockan 14:30 CET. CHERRY I KORTHET Cherry är ett innovativt och snabbväxande bolag med verksamhet inom spel, underhållning och media. Bolaget grundade 1963 och idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden: Online Gaming, Game Development, Online Marketing, Gaming Technology, och Restaurangcasino. Koncernens målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 1 400 personer och har cirka 6 700 aktieägare. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet. Mer information finns på www.cherry.se.

Zaplox ingår partneravtal med VisBook

Partnerskapet innebär att VisBook nu kan erbjuda Zaplox mobila gästresa som en integrerad lösning till deras cirka 700 hotell som idag använder VisBook PMS. Visbooks anslutna hotell, med uppskattningsvis cirka 70 000 rum, kan därmed genom Zaplox lösning tillhandahålla mobila nycklar samt in- och utcheckning via mobilen till sina gäster. ”Partnersamarbetet med VisBook är nästa steg för Zaplox i vår strategi att bygga ett starkt partnernätverk. VisBook kommer aktivt att marknadsföra och sälja Zaplox lösning direkt till de hotell som använder sig av VisBook PMS ”, säger Magnus Friberg, VD Zaplox. Mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning är centrala i en mobil gästresa. Idag bokas cirka 50% av alla resor via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse. ”Zaplox integration till VisBook PMS stärker vårt erbjudande och gör oss mer konkurrenskraftiga. Partnerskapet öppnar också upp nya affärsmöjligheter när vi nu kan erbjuda en värdeskapande mobil gästresa till VisBooks kunder”, kommenterar Magnus Friberg, VD Zaplox. Om VisBook ASVisBook AS är ett norskt programvaruföretag med över 25 anställda och över 700 kunder i sju länder. Huvudkontoret ligger i Kvikne och utvecklingskontoret ligger i Oppdal. VisBook har ett dotterbolag i Göteborg, VisBook AB, samt även ett dotterbolag i Tyskland, VisBook GmbH. VisBook utvecklar, driftar, säljer, utbildar samt tillhandahåller support av bokningssystemet VisBook som är ett online boknings- och administrationssystem. https://visbook.com 

Detaljplan för 570 nya lägenheter i Linköping har vunnit laga kraft

Victoria Park har sedan 2016 bedrivit en planprocess med syfte att bygga cirka 570 lägenheter i Ryd, Linköping. Detaljplanen med byggrätter om cirka 50 000 kvm BTA har nu vunnit laga kraft och framtagande av bygglovshandlingar inför bygglovsansökan inleds omgående. Ambitionen är att starta byggnation kring årsskiftet och att en första etapp av lägenheter kan stå klar under år 2020.  – Arbetet med att förtäta vårt befintliga bestånd i Ryd, i närheten av Linköpings Universitet, går in i nästa fas när detaljplanen nu vunnit laga kraft. Genom att bygga nya bostäder på underutnyttjade parkeringsytor kan vi skapa ett ännu attraktivare område med en blandning av upplåtelseformer, säger Mikael Bengtsson, chef för nyproduktion inom Victoria Park.      Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedriver Victoria Park förtätningsprojekt på befintlig mark för att öka uthyrbar yta och bostadsområdenas attraktionskraft. Ambitionen är att över tid skapa en betydande portfölj av byggrätter för bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. – Det aktuella projektet i Linköping omfattar cirka 50 000 kvm BTA, som kommer fördelas på cirka 570 lägenheter. Vi ser fram emot att bygga såväl hyres- som bostadsrätter och överväger även att avyttra en del av den byggklara marken, säger Victoria Parks VD Per Ekelund.   För närvarande bedöms Victoria Parks totala förtätningspotential till 224 000 BTA kvm med ett marknadsvärde om 230 Mkr, omfattande cirka 3 100 lägenheter, fördelat på kategorierna byggklar mark, pågående planprocess samt framtagande av ny detaljplan. För ytterligare information, vänligen kontaktaVD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.seNyproduktionschef Mikael Bengtsson, telefon 0736 72 28 75, mikael.bengtsson@victoriapark.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Ekelunds försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 07.30. Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.  Victoria Parks fastighetsbestånd per den 31 mars 2018 uppgick till 1 083 000 kvadratmeter, fördelat på 13 725 lägenheter, med ett marknadsvärde om 16,2 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Vattenfall och Facebook tecknar avtal för leverans av ny förnybar el i Norden

Avtalet innebär att Vattenfall överför och balanserar elproduktionen från tre nya vindkraftparker i Bjerkreim-området i sydvästra Norge åt Facebook. Facebook har köpt hela produktionen, totalt 294 MW, genom långsiktiga elhandelsavtal (Power Purchase Agreement, PPA), av Luxcara som äger vindkraftparkerna. Vattenfall blir elleverantör till Facebooks datacenter i Odense och Luleå. - Vattenfall är stolta över att kunna förlänga vårt långvariga samarbete med Facebook genom att integrera leveransen av ny förnybar el i det nordiska elnätet. Avtalet om kraftbalansering är Vattenfalls största med en extern part i Norden, säger Branislav Slavic, chef för Business Sales i Norden. - Vi är glada för partnerskapet med Vattenfall i vårt hittills största projekt för förnybar energi i Europa. Dessa projekt kommer att öka vindkraftsproduktionen i det nordiska elsystemet och ge en hundraprocentigt förnybar lösning till våra datacenter i Odense i Danmark och Luleå i Sverige, säger Vince Van Son, kommersiell direktör för energi och infrastruktur vid Facebook. Det kommer också att ge en förnybar lösning för energianvändningen vid datacentret i Odense och möjliggöra produktion av förnybar värme för kommunen från värme som kommer att återvinnas vid vårt datacenter. För ytterligare information kontakta: Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

E.ON, H&M group, Scania och Siemens bildar koalition för att påskynda skiftet till fossilfria tunga transporter

Utgångspunkten för koalitionen är studien "The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050 ”. Studiens slutsats är att det är möjligt att nå fossilfritt inom tunga transporter inom tidsramen för Parisavtalet. För att komma dit krävs dock att näringsliv och politik går samman, påbörjar förändringen och ser till att den sker i en historiskt snabb takt. Näringslivsaktörer går därför samman som en röst för att påverka allmänhet och politik, med sikte på att skapa optimala förutsättningar för en ömsesidigt fördelaktig förändring inom transportsektorn. Det krävs att hela systemet beaktas och koalitionen av bolag utgör en stark bas som representerar infrastruktur, energiförsörjning, fordonstillverkning och detaljhandel med transportköps-perspektivet. Koalitionen kommer att fortsätta att bygga kunskap samt identifiera innovationsmöjligheter och partnerskap inom medlemmarnas verksamhet och ekosystem som har potential att ge stor effekt. – De senaste åren har visat att omställningen till hållbara tunga transporter börjar ta fart och att marknaden svarar. Mycket mer måste dock ske för att minska växthusgasutsläppen. Ingen klarar av att göra detta ensam, men tillsammans kan vi lyckas. Därför är den grund som vi nu lägger med denna kollation ett viktigt steg som visar hur vi kommer att driva förändring, säger Henrik Henriksson, Scanias VD och koncernchef. – Det vi idag tillkännager är en språngbräda för ytterligare och djupare kunskap om ett globalt fossilfritt system för tunga transporter. Redan nu står det dock klart att infrastruktur för elektrifiering av tunga fordon är en viktig del av resan. Det passar därför bra för Siemens att gå ihop i denna grupp av företag som visar att de vill vara med och påverka och som åtar sig att se till att det händer, säger Ulf Troedsson, koncernchef för Siemens Norden. – Det finns ingen tvekan om att framtidens transportsystem kommer att gå på grön energi. Omställningen av den tunga transportsektorn kommer att påverka ett helt ekosystem av aktörer. När vi ser till våra långsiktiga agendor så är vi helt ense, men det är här och nu vi måste gå samman för att påskynda förändring. Detta är bara första steget i ett mycket intressant samarbete, säger Marc Hoffmann, VD för E.ON Sverige. – Klimatet är en av de främsta prioriteringarna för alla bolag idag och vi har satt höga ambitioner för att vår verksamhet ska bli klimatpositiv till 2040. Men det är först när vi slår oss samman med andra nyckelaktörer i näringslivet som vi kan nå de ambitiösa målen. Att gå med i denna koalition ger oss en unik möjlighet att införa smarta, effektiva och hållbara lösningar för vår egen transport och logistik, säger Anna Gedda, hållbarhetschef på H&M group. För ytterligare information, kontakta: Karin Hallstan, Public Relations Manager, Scania, telefon: 076 842 81 04, e-post: karin.hallstan@scania.com Charlotta Målargård, Kommunikationschef, Siemens AB, telefon: 070-728 10 67;e-post: charlotta.malargard@siemens.com Pernilla Schoug, Kommunikationschef E.ON Energilösningar 070 655 14 85 H&M group Media Relations: groupmediarelations@hm.com

Ändrad publiceringsdag för kvartalsrapport, första kvartalet

För ytterligare information, vänligen kontakta:Crowdsoft & FlowscapeVD Peter ReigoTel: +46 70 942 46 87Email: peter.reigo@flowscape.se Kort om Flowscape AB  Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt. För mer information, besök www.flowscape.se Kort om Crowdsoft Technology AB Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD. För mer information, besök www.crowdsoft.com

868 miljoner i utdelning på Södras stämma

På stämman, som hölls 23 maj i Norrköping, beslutades om en vinstutdelning på 868 miljoner kronor (602) till medlemmarna, vilket motsvarar 47 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningen består av utdelning på virkesleveranser, så kallad efterlikvid, med 10 procent (8), utdelning på insatskapital med 6 procent (4), och insatsemission med 15 procent (10). - Det är oerhört glädjande att kunna besluta om en sådan utdelning. Det är flera orsaker bakom detta resultat, som en stark marknad med hög efterfrågan. Men det handlar också om vår förmåga att möta denna marknad med de investeringar vi har genomfört, som nu får genomslag. Utan våra ägares stora engagemang hade de inte varit möjliga, och nu får de del av det resultatet. Det är kärnan i hela den kooperativa idén, och det är något storslaget i att få vara med i hjärtat av detta, säger Lena Ek, Södras styrelseordförande. – Jag vill också gärna lyfta våra medarbetares starka insatser i detta arbete. 80-årsjubilerande stämmaPå stämman uppmärksammades även det pågående 80-årsjubileet. - Under 80 år har Södra utvecklats och bidragit till sina ägare, men också till samhällets välstånd. Den grunden tar vi nu sats ifrån för att möta framtiden; en framtid som allt tydligare behöver växla om till en bioekonomi där skogsbruket och produkter från skogen är centrala för att lyckas. Vi är mer aktuella nu än någonsin, så det är med all tydlighet en pigg 80-åring vi firar. Framtiden finns i skogen, säger Lena Ek. Stämman behandlade 11 motioner som rörde ett antal olika ämnen, däribland säkrare virkesförsörjning och skogsbrukskunskap. Stämman beslutade också om att antalet ledamöter i styrelsen ska minska från tio till nio, alla med en mandattid på ett år. Inga nya ledamöter valdes in i styrelsen.   För mer information, vänligen kontakta:Gustav Tibblin, medlemschef,Telefon: 070 – 573 49 85E-post: gustav.tibblin@sodra.com Södras presstjänstTelefon: 0470-890 90E-post: press@sodra.com

KARO PHARMA OFFENTLIGGÖR TILLÄGGSPROSPEKT

Karo Pharma AB (”Karo Pharma”) har upprättat ett tilläggsprospekt, i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 11 maj 2018 med anledning av Karo Pharmas förestående fullt garanterade företrädesemission, vilket har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Tilläggsprospektet finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se, på SEB:s hemsida www.sebgroup.com/prospectuses samt på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Karo Pharma den 21 maj 2018 genom pressmeddelande offentliggjorde att Bolaget har erhållit en milstolpesbetalning för RORgamma-projektet från Pfizer. Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt med 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga till och med den 25 maj 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Swedbank AB (publ), Emissioner S85, SE-105 34 Stockholm, Sverige, eller via e-post till emissioner@swedbank.se. Investerare som anmält sig för teckning av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare avseende återkallelse. Anmälan som ej återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin teckning av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder. Finansiella och legala rådgivare SEB Corporate Finance och Swedbank Corporate Finance är Joint Global Coordinators och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Karo Pharma i samband med företrädesemissionen.  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se       Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018, klockan 17:30 CEST. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com. OM KARO pharmaKaro Pharma är ett Specialty Pharma företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. VIKTIG INFORMATION Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Karo Pharma offentliggjorde den 11 maj 2018. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

IRLAB Therapeutics har genomfört en riktad nyemission om 138,6 mkr till topprankade investerare i USA och Sverige

”Vi är stolta över att kunna attrahera en amerikansk topprankad biotechinvesterare, tre AP-fonder och välrenommerade svenska investerare med djupa branschkunskaper. Det visar på kvaliteten och potentialen i IRLAB:s forskningsplattform och projektportfölj. Detta är en viktig milstolpe för IRLAB och ger oss än bättre förutsättningar att utveckla säkra och effektiva läkemedel mot Parkinsons sjukdom och andra sjukdomar i det centrala nervsystemet”, säger Nicholas Waters, vd, IRLAB Therapeutics. Bakgrund och motiv Syftet med emissionen är att vidga ägarbasen med välrenommerade, branschspecialiserade, institutionella och internationella investerare. Samtidigt är det ett tids- och kostnadseffektivt sätt att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets kliniska projekt och den prekliniska forskningsportföljen. Emissionen Styrelsen har på basis av bemyndigandet från årsstämman den 16 maj 2018 beslutat om en riktad emission av 1 100 000 stamaktier av serie A. Teckningskursen i emissionen uppgår till 126 kronor per aktie vilket sammantaget tillför bolaget 138,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett så kallat private placement-förfarande och motsvarar en rabatt om 4,9 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna. Nyemissionen är riktad till ett antal utvalda institutionella och internationella investerare som tecknat den fullt ut i enlighet med separata avtal. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är främst att vidga ägarbasen i bolaget och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ta in kapital för att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolagets projektportfölj. Genom emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 110 000 kronor till 809 993,9 kronor, vilket innebär en utspädning om cirka 13,6 procent av såväl antalet aktier och röster. Rådgivare IRLAB Therapeutics har i samband med transaktionen anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare och Erik Penser som emissionsinstitut. Zonda Partners och MAQS advokatbyrå har agerat rådgivare åt styrelsen.

Symf anmäler Huddinge kommun till skolinspektionen

Skollagen ställer krav på att omsorgsbeslut för barn alltid ska utgå ifrån en individuell prövning. Det har inte Huddinge kommun gjort. Skollagen och FN:s barnkonvention ställer en mängd krav på hur beslut som påverkar familjer och barn ska tas för att barnets bästa alltid ska vara i fokus. Eftersom Huddinge kommun, och många andra kommuner i Sverige, verkar sakna kunskap om dessa krav väljer Symf att låta skolinspektionen att pröva fallet. – Jag har tröttnat på att våra medlemmar som är föräldrar tvingas flytta eller byta karriär för att kommuner inte vill ta sitt ansvar för att behovet av hjälp med barnomsorg ligger utanför kontorstid, Symfs förbundsordförande Gunnar Jönsson. Det finns en självklar förväntan att kultur skall vara tillgänglig på tider som passar medborgarna. Musik och teater konsumeras därför nästan uteslutande på kvällar och helger. Det innebär att anställda inom musik och teater arbetar på tider när andra har slutat sina jobb. Då måste kommunal barnomsorg fungera även utanför kontorstid. I 20 års tid har Symf slagits för att ändra attityder hos beslutsfattare inom stat och kommun. Många gånger framgångsrikt men tyvärr alldeles för ofta utan framgång alls. – Vi kan inte längre se på när kommuners tjänstemän och politiker hårdnackat väljer att strunta i de regler som gäller för beslut som påverkar familjers möjlighet till försörjning och till barns behov av trygghet och omsorg. Nu vill vi att skolinspektionen prövar Huddinge kommuns ogrundade förfarande så att vi får svart på vitt om skollagen och barnkonventionen gäller i Sverige, säger Anna-Karin Simlund, Symfs vice ordförande som har arbetat med frågor kring barnomsorg på obekväm arbetstid sedan i slutet på 1990-talet.

Delårsrapport första kvartalet 2018

VD-kommenterar första kvartalet: Omsättningen ökade under perioden med 102% procent till 9,5 MSEK (4,7), rörelseresultatet EBITDA uppgick till -1,2 MSEK (-4,3). Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-5,5). Båda resultatnivåerna enligt plan. Under perioden har kostnader för R&D, internationalisering och förstärkning av organisation uppgått till 3 MSEK varav 1,2 MSEK utgör direkta investeringar. Bruttomarginalen sjönk något och uppgick till 75,4 procent (79,8) vilket förklaras med ökade kostnader för underleverantörer. Irisity fortsätter arbetet med att ställa om till en mjukvarubaserad affärsmodell enligt SaaS (Software as a Service). Denna omställning sker gradvis under resterande del av 2018, varvid omfattande investeringar fortsatt tas i R&D, organisation samt internationalisering. Under kvartalet intensifierades säljarbetet av IRIS™ i syfte att teckna internationella SaaS avtal, varvid samarbetsavtal hittills tecknats med Portugals ledande säkerhetsbolag Trivalor AS samt den globala säkerhetskoncernen G4S enhet i Lettland. Båda samarbetsavtalen inleds med objektsverifieringar inkluderande cirka 3-5 skyddsobjekt. Ytterligare samarbetsavtal förväntas tecknas under kommande kvartal. Marcus Bäcklund Första kvartalet 2018 i sammandrag: · Faktureringen uppgick till 9,3 MSEK (4,8) · Omsättningen uppgick till 9,5 MSEK (4,7), varav aktiverat arbete stod för 2,8 MSEK (0,6). · Bruttomarginalen uppgick till 75,4 procent (79,8). · Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,2 MSEK (-4,3). · Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-5,5). · MRR uppgick till 0,1 MSEK (0). · Bolaget fortsätter att komplettera affärsmodellen med SaaS-licensiering. · Bolagsverket registrerade emissionen den 15 januari 2018. · Bolaget tillfördes under januari en emissionslikvid efter emissionskostnader om 30,4 MSEK. Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com För ytterligare information: Marcus Bäcklund, CEO Telefon: +46 733 80 17 80E-mail: marcus@irisity.com Erik Stenberg, CFO Telefon: +46 761 74 05 92E-mail: erik@irisity.com

Tullverket testar aktiva farthinder

Tullverket testar aktiva farthinder från Ljusteknikföretaget TopRight Nordic under tre månader. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, rök och regn. Flytande ljus av tekniken elektroluminiscent ger supertunna, böjbara, stöttåliga och energisnåla säkerhetslösningar. Med sitt sortiment inom BRIGHT Safety™ erbjuder TopRight en helt ny dimension av säkerhet på våra vägar. Vissa miljöer ställer extra höga krav på säkerhet, som till exempel en olycksplats i mörker eller vägarbete i snö och dimma. Där jobbar yrkesgrupper som är extra utsatta och som riskerar sina egna liv för att rädda andras. Att skapa uppmärksamhet och vara synlig är en oerhört viktig säkerhetsåtgärd. Med aktiva varselvästar, trafikband, blinkande farthinder, upplysta varningstält och hjälmar med ljus kan en olycksplats snabbt skapa markant bättre synlighet och därmed säkerhet. Produkterna har testats och utvärderats i nära samarbete med Trafikverket och räddningstjänsten. Det finns ett stort antal gränsövergångar vid norska gränsen – från Svinesund i söder till Idre i norr. De stora varuflödet kommer på E6 och E18, men kontroller görs även på de mindre vägarna. ”Under tre månader kommer Tullverket att testa aktiva farthinder, säger Annica Lundgren Frisk, Gränsskyddschef vid kompetenscenter Gränsskydd Göteborg” ”Vi känner oss oerhört glada över att Tullverket väljer att testa aktiva farthinder. Detta visar värdet, att efterfrågan ökar är mycket positivt för både oss och alla de yrkesgrupper som arbetar ute på våra vägar”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. Fakta BRIGHT Safety från TopRight Nordic: Ljusteknologin som används i produkterna är elektroluminiscent ljus (EL-ljus). Genom att applicera EL-teknik på befintlig utrustning eller genom utveckling av nya produkter med denna teknik, är målet att kunna öka synbarheten och därmed säkerheten för både räddningspersonal och trafikanter. En fördel med EL-ljuset är att ljuset inte bländar ögat samtidigt som man enkelt identifierar ljuset på långa avstånd i mörker. Ett budskap som belyses med EL-tekniken blir tydligt utan att störa. Ljuset har unik synbarhet i mörker, genom dimma, snö, regn och rök. Läs mer på www.toprightnordic.com ”Styrelsen för TopRight Nordic AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär”. https://toprightnordic.com/nyheter/2017/5/15/svt-rapport-om-varningsljusen-som-ska-radda-liv  https://www.motormannen.se/om-oss/opinion-och-paaverkan/pressrum/pressmeddelanden/   För ytterligare information vänligen kontakta Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com TopRight NordicTopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen. TullverketTullverket är en av Sveriges uppbördsmyndighteter och har till uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter.Tullverket är även en del i samhällets gränsskydd med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och substanser som kan utgöra en fara för medborgarnas säkerhet, miljö och hälsa.TopRight Nordic AB (publ) Taptogatan 6115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Gold Town Games gör en företrädesemission på 7,4 MSEK för att öka tillväxttakten

Nyemissionen omfattas av teckningsförbindelser till ett belopp uppgående till 2,1 MSEK. Teckningsförbindelserna är tecknade av bland annat Gold Town Games största ägare Vision Invest AB men också Robert Wahlström genom bolag, samtliga i bolagets styrelse, verkställande direktör och grundare Tomas Nordström. Dessa förbindelser och garantier är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller liknande arrangemang.I det fall emissionen blir övertecknad, och om styrelsen finner det lämpligt, kan ytterligare högst 400 000 aktier till teckningskurs 3,15 SEK per aktie komma att emitteras. Tilldelning av dessa aktier kommer att ske till de som lämnat teckningsförbindelser och som inte fått full tilldelning i företrädesemissionen. Denna emission kan vid fullt utnyttjande tillföra bolaget ytterligare 1 260 000,00 SEK. – Emissionen genomförs för att stärka bolagets likviditet och möjliggöra en offensivare marknadsföring av World Hockey Manager och framgent World Football Manager. Vi är mycket positiva till det siffror och det resultat som bolaget nått sedan lanseringen av World Hockey Manager. För att bolaget skall kunna öka tillväxttakten och fortsätta sin resa mot visionen; attvara världsledande inom mobila sportmanagerspel är vår bedömning att detta ytterligare kapital behövs, säger styrelseordförande Magnus Orregård. AvstämningsdagAvstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 31 maj 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 maj 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 maj 2018. TeckningstidTeckning av aktier ska ske under perioden från och med den 4 juni 2018 till och med den 18 juni 2018. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen äger inte rätt att avbryta emissionen efter det att teckningstiden har påbörjats. TeckningskursTeckningskursen är 3,15 SEK per aktie. Inget courtage kommer att tas ut. TeckningsrätterAktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och kommer att bokas bort från VP-kontot utan särskild avisering från Euroclear. Handel med teckningsrätterHandel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 4 juni 2018 till och med 14 juni 2018. Banker och värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst vid förmedling av köp och försäljning av teckningsrätter. Tilldelning ska ske enligt följande:I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 31 maj 2018. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska återstående aktier tilldelas de som lämnat teckningsförbindelser. Vid överteckning kommer styrelsen att besluta om en övertilldelningsemission i enlighet med beskrivningen i det inledande stycket. I det fall överteckning sker av såväl företrädesemissionen samt övertilldelningsemissionen sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget, som leds av VD Pär Hultgren, består av en grupp personer med gedigen erfarenhet av free-to-play, som är den dominerande affärsmodellen i mobilspelsbranschen. Bolaget fokuserar idag helt på sportmanagerspel för de två största mobila plattformarna iOS (Apple) och Android (Google). Bolagets första speltitel, World Hockey Manager (WHM), lanserades globalt i slutet av 2017. Målsättningen är att fortsätta utveckla det populära hockeymanagerspelet och använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Prospekt avseende CLS nyemission offentliggjort

Prospektet avseende den nyemission av B-aktier som beslutades av bolagsstämman i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) den 18 maj 2018 är nu offentliggjort och hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.clinicallaser.se, på Mangolds hemsida www.mangold.se samt i CLS nyhetsrum på Cision under ”Dokument och länkar”. Prospektet kan också beställas från CLS på telefon 046-15 21 00. VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Clinical Laserthermia Systems och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.  De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Clinical Laserthermia Systems har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.  Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.  Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.  Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Clinical Laserthermia Systems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.