Nu kan du köpa bitcoin hos Kronofogden

Digitala valutor, varav bitcoin är den första och mest kända av sitt slag, är en sorts elektroniska pengar som du kan skicka eller ta emot på internet. I takt med att fler använder sig av valutan ökar sannolikheten för att den som har en skuld också kan äga bitcoin. – Tillgångar är inte bara bilen på uppfarten eller pengarna på bankkontot. Vi lever i en digital värld, och numera letar vi efter tillgångar såväl i datorer och hårddiskar som i telefoner och webbtjänster, säger Johannes Paulson, verksamhetsutvecklare på Kronofogden. Kronofogden samverkar sedan flera år tillbaka med polisen och andra myndigheter för att säkra tillgångar som hittas hos personer med koppling till organiserad brottslighet. – Eftersom du inte har pengarna på ett bankkonto knutet till ditt namn kan du handla i princip helt anonymt. Det har gjort bitcoin till ett populärt betalningsmedel bland kriminella. Vår förmåga att hitta och mäta ut bitcoin kan därför vara en viktig pusselbit i arbetet med att försvåra och motverka organiserad brottslighet, säger Johannes Paulson. Kontakt Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10. Fakta – digitala valutor på Kronofogden Under senare år har skapats ett betalningsmedel, som kallas för digital valuta, kryptovaluta eller virtuell valuta. Den mest framträdande valutan i nuläget är bitcoin. Bitcoin kan beskrivas som en krypterad datafil som används som betalningsmedel direkt mellan användare, oberoende av banker och finansiella institut. Hos Kronofogden kan bitcoin förekomma i två situationer. Antingen blir vi tipsade av någon eller så misstänker vi själva att den skuldsatta äger bitcoin. När vi har sådana misstankar går vi vidare med att försöka spåra, mäta ut och därefter sälja innehavet, så att den som är skyldig pengar kan betala sin skuld. Handla bitcoin på Auktionstorget 

Social bakgrund påverkar inte avhopp

– När man väl har kommit in på en utbildning spelar föräldrarnas utbildningsnivå ingen roll. Det förvånade oss då social bakgrund påverkar exempelvis betyg från gymnasiet och hur vanligt det är att välja högskolestudier, säger Fredrik Svensson som tillsammans med Sofia Berlin Kolm har författat rapporten. Enligt högskolelagen ska universitet och högskolor främja breddad rekrytering, vilket innebär att studenterna i så stor utsträckning som möjligt ska avspegla befolkningen i stort. –  Att social bakgrund inte påverkar avhopp visar att breddad rekrytering inte har ett direkt samband med en lägre genomströmning. Om lärosätena i högre grad rekryterar studenter med goda gymnasiebetyg från miljöer med liten erfarenhet av högskolestudier kan avhoppen snarare minska, säger Fredrik Svensson.   Andelen tidiga avhopp varierar stort mellan programmen – från 8 procent på läkarprogrammet till 35 procent på ämneslärarprogrammet. – Det är framför allt studenter med låga gymnasiebetyg som hoppar av sin högskoleutbildning. På ämneslärarutbildningen är söktrycket lågt och dit söker sig många studenter med relativt låga studiemeriter från gymnasiet. Detta i kombination med att ämneslärarprogrammet är en lång och teoretiskt krävande utbildning leder till stora avhopp, säger Sofia Berlin Kolm. Studien ”Tidiga avhopp från högskolan” analyserar genomströmning genom att titta på tidiga avhopp och kvarvaro termin 1 till 6 på de tio största yrkesexamensprogrammen (statistiken finns också nedbruten på lärosäten  se sid 30-39 i rapporten alt på www.uka.se  ). På de flesta programmen finns generella samband mellan avhopp och gymnasiebetyg, kön, och ålder. Svensk respektive utländsk bakgrund har också betydelse på vissa utbildningar. – Vi hoppas att studien ska leda till ökad kunskap om vad som påverkar genomströmningen och var insatser behöver sättas in för att minska avhoppen, säger Sofia Berlin Kolm. Till rapporten på UKÄ:s webbplats  För mer information, kontaktaFredrik Svensson, utredare, 08-563 087 87, fredrik.svensson@uka.seSofia Berlin Kolm, utredare, 08-563 085 21, sofia.berlin.kolm@uka.sePresstjänsten 073-662 86 33, press@uka.se

KappAhl bokslutskommuniké 16/17: Förbättrad prestation

· Försäljningen under kvartalet var oförändrad, 1 248 (1 248) MSEK jämfört med fjärde kvartalet föregående år och ökade med 4,1 procent till 4 916 (4 724) MSEK under året. · Bruttomarginalen ökade med 2,7 procentenheter till 60,7 (58,0) procent under kvartalet och med 0,4  procentenheter till 62,2 (61,8) procent för året. · Investeringarna har ökat till 177 (120) MSEK för året. · Rörelsemarginalen i kvartalet blev 11,1 (7,9) procent och 9,1 (7,4) procent för året. · Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 2,00 kronor/aktie. Därutöver föreslår styrelsen en utskiftning om 6,50 kronor/aktie genom ett inlösenförfarande. Fjärde Tolv kvartalet månader (juni (september -augusti) -augusti)      2016/2017 2015/ Förändring 2016/2017 2015/ Förändring 2016 2016    Nettoomsättning, 1 248 1 248 0 4 916 4 724 192MSEK Rörelseresultat, 139 99 40 448 350 98MSEKBruttomarginal, 60,7 58,0 2,7 62,2 61,8 0,4%Rörelsemarginal, 11,1 7,9 3,2 9,1 7,4 1,7%Resultat efter 141 59 82 364 245 119skatt, MSEKResultat per 1,84 0,77 1,07 4,74 3,19 1,55aktie, SEK Kassaflöde från 61 -3 64 572 304 268den löpandeverksamheten,MSEK  Denna information är sådan information som KappAhl AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom vd Danny Feltmanns försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 07.30 CET.

Stora skillnader i dagens villaarkitektur

– De fyra projekt som vi nominerat till årets villapris är olika både i fråga om ekonomi och skala, alla har stora kvaliteter och personliga lösningar på bostaden. Dessutom har de mycket skiftande platserna väldigt tydligt bidragit till det arkitektoniska uttrycket, säger juryns ordförande Ulla Alberts, vd för Murman Arkitekter. Juryn har granskat cirka 25 inkomna förslag till Villapriset och valt ut tolv som de besökte under sommaren. Bland dessa tolv har de nu nominerat fyra hus. Villan Späckhuggaren utanför Kungälv ”flörtar med timmerladans uttryck”, skriver juryn i sin motivering, och gillar att huset hålls i en skala som påminner om ekonomibyggnader på landet. Det är välbyggt och genomtänkt och arkitekterna knyter ihop alla delar till en avslappnad helhet. Beställare: Kalle Lindvall, arkitekt: Bornstein Lyckefors genom Andreas Lyckefors, Per Bornstein och Johan Olsson. Byggnad 104 i Bungenäs på Gotland är ett omtalat fritidshus som är om- och tillbyggt ovanpå en bunker. Juryn nominerar huset på grund av hur det knyter an till tomten och platsens historia, liksom balansakten mellan öppet och slutet samt de sofistikerade materialvalen och detaljarbetena. Beställare: privat, arkitekt: Skälsö arkitekter genom Erik Gardell, Joel Phersson, Mats Håkansson och Sofia Nyman. Beställare och arkitekter har gått utanför konventionerna när de i nära samarbete skapat villan Idun Lee i Kummelnäs, Stockholm. Experiment med funktioner, rörelsen genom huset och visuella kopplingar ger nya kvaliteter åt en bostad. ”Ett hus rikt på rumsliga och sinnliga upplevelser”, motiverar juryn sitt val till nominering. Beställare: Axel von Friesen och Marika Vaccino Andersson, arkitekt: Anton Kolbe och Per Nadén. Fritidshuset Örnberget ligger fint inkilat mellan bergsknallarna på Älgö i Stockholms skärgård – placeringen förstärker husets och tomtens kvaliteter. Huset är uppbyggt kring en central mur som har rum i form av träkuber kopplade till sig. Juryn skriver uppskattande om den avvägda skalan, starka materialbehandlingen och husets fina komposition. Beställare: privat, arkitekt: Petra Gipp Arkitektur genom Petra Gipp. – Under juryarbetet har vi sett att arkitektonisk kvalitet inte nödvändigtvis behöver hänga ihop med stor ekonomi, det viktiga är att göra rätt som arkitekt. En villa och boende är ofta en personlig sak och relationen mellan beställare och arkitekt är viktig, vi har sett fruktbara exempel på gemensamt sökande samarbeten och projekt där arkitekterna fått mer fria händer, då ofta med en tydlighet hos beställaren. Det är roligt att se att det finns så många som har en vilja att skapa ett personligt boende och satsa på arkitekturen, säger Ulla Alberts. Villapriset delas ut av Sveriges Arkitekter på Arkitekturgalan den 28 november på Cirkus i Stockholm. Det går till ett hus byggt för ett hushåll av hög arkitektonisk kvalitet och består av en plakett som fästs på huset. Har du frågor om juryarbetet? Kontakta ordförande, arkitekt SAR/MSA och vd för Murman Arkitekter Ulla Alberts, tel: 070-836 47 49.

Riksbyggen får markanvisning för 80 bostadsrätter i Gårdsten

Riksbyggen har en långsiktig satsning i Gårdsten som startade redan för tio år sedan och har under åren bland annat byggt villor i olika etapper för att skapa fler boendeformer i ett område som domineras av hyreslägenheter. Riksbyggen är en av de parter bakom Gårdstens vision 2025 som innebär 1 000 nya bostäder på tio år. – Vi tror mycket på Gårdsten och har sett hur området har utvecklats i positiv riktning under åren. Riksbyggen är en samhällsutvecklare och nu tar vi ett steg till i Gårdsten och bygger bostadsrätter i två punkthus vid centrum, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen. – Riksbyggen är ett av de viktiga sju byggföretagen som satsar i Gårdsten inom ramen för Vision 2025. Vi äger idag 85 procet av bostäderna i Gårdsten och det är strategiskt viktigt att få mer bostadsrätter och äganderätter i Gårdsten, säger Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder. De nya bostadsrätterna får ett bra läge med närhet till service som livsmedelsbutik, kafé, läkare och tandläkare. – Att bygga bostadsrätter i Gårdsten ställer krav på oss som byggherre att arbeta kostnadseffektivt för att ta fram bostäder som boende i närområdet kan efterfråga, berättar Mikael Ahlén. Riksbyggen kommer att bygga 80 bostadsrätter i storlek 2-3 rum och kök. Målgruppen är i första hand lite äldre personer som idag är bosatta i nordöstra Göteborg. – Social hållbarhet är en viktig del av projektet. I tidigare projekt i Gårdsten har vi till exempel gett praktikplatser till unga i genomförandet av projektet. Även denna gånga kommer vi att göra liknande insatser, säger Mikael Ahlén. Som i alla Riksbyggens projekt kommer det att finnas ett program för ett mer hållbart byggande och husens energiprestanda kommer att förbättras genom solceller på taken. För mer information: Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen, 070-58 72 404Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder, 031-332 60 00 ------------------------------------

Slutliga försäljningsavtal för Södra Änggården är nu tecknade

Den 7 juli 2017 tecknade Platzer avtal med Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter och Hökerum Bygg om merparten av de bostadsbyggrätter som planeras i området Södra Änggården. Totalt bedöms Platzer erhålla 1,8 mdkr för byggrätterna i området, varav avtal till ett värde av 1,7 mdkr tecknades i juli, av vilka 0,4 mdkr utgjordes av avsiktsförklaringar att teckna förvärvsavtal under andra halvåret 2017. Platzer har nu tecknat slutliga försäljningsavtal avseende de 0,4 mdkr som anges ovan, i enlighet med de avsiktsförklaringar som träffades den 7 juli. Samtliga avtal är villkorade av att detaljplanen vinner laga kraft, vilket beräknas ske under första halvåret 2018. Omvandlingen från Högsbo industriområde till Södra Änggården Det aktuella området ligger i Högsbo, vid Pågens brödfabrik, med rejäl potential för utveckling. Läget är attraktivt mitt emellan centrum och havet. Sammanlagt planeras cirka 2000 lägenheter. 600 av dessa lägenheter ingår i Göteborgs Stads satsning BoStad2021, vilka ska vara färdigställda i december 2021. Läs mer på www.södraänggården.se Platzers framtida roll Platzer är största fastighetsägare i området och kommer även under byggskedet att vara kvar och samordna utvecklingen av Södra Änggården tillsammans med de aktörer man tecknat avtal med. I området kommer även finnas kommersiella fastigheter som Platzer kan utveckla som skola och förskola. Platzer har tagit initiativ till och tecknat ett samarbetsavtal med bostadsutvecklarna som dels säkerställer ett långsiktigt engagemang i området och dels säkerställer att området utvecklas enligt den vision och den handbok som är framtagen. För mer information vänligen kontakta:  P-G Persson, VD, Platzer, tel: 0734-11 12 22Lennart Ekelund, CFO, Platzer, tel: 0703-98 47 87  Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 14 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i USA

Det utbrutna patentet, med titeln Method for prevention of colectomy (patentnummer 9795627), ger en exklusivitetsperiod till november 2032, med möjlighet till upp till 5 års förlängning efter marknadsgodkännande. “Detta nya patent utgör ett värdefullt komplement till vår befintliga portfölj av godkända patent för cobitolimod i USA,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. “Patentet täcker användningen av cobitolimod för behandling av ulcerös kolit hos patienter med eller utan historia av steroidanvändning då cobitolimod inte administreras i kombination med steroider, och det är inte begränsat till vissa doseringsregimer av cobitolimod.”  USPTO har underrättat bolaget om att patentet kommer att utfärdas den 24 oktober 2017. Motsvarande patentansökningar är inskickade eller kommer att skickas in i Europa, Japan och Kanada och kommer hanteras i god ordning fram till godkännande. För mer information:Peter Zerhouni, VDTel: +46 8 508 847 35E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com Kort om cobitolimodCobitolimod är en ny typ av läkemedel som kan hjälpa patienter med måttlig till svår ulcerös kolit tillbaka till ett normalt liv. Det är en så kallad Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist, som kan ge en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod har uppnått kliniskt proof-of-concept i måttlig till svår aktiv ulcerös kolit, med en mycket fördelaktig säkerhetsprofil. Data från fyra placebokontrollerade kliniska studier visar att cobitolimod ger statistiskt signifikant förbättring av de effektmått som är mest relevanta för sjukdomen, både ur ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv. Dessa effektmått inkluderar de viktigaste kliniska symtomen såsom blod i avföringen, antalet tarmtömningar, samt läkning av tarmslemhinnan. Cobitolimod är även känd som Kappaproct® och DIMS0150. Kort om InDex PharmaceuticalsInDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv. OffentliggörandeDenna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 8:00 CET. 

Swedbank integrerar FinTech-bolaget Mina Tjänster i sin app

Swedbanks investering i Mina Tjänster skedde för drygt ett halvår sedan, och var bankens första investering i ett FinTechbolag. I bankens app kallas funktionen Abonnemangshjälpen -När vi nu erbjuder Abonnemangshjälpen till våra svenska kunder direkt i appen bryter vi ny mark, aldrig tidigare har bankkunder kunnat hantera sina abonnemang direkt i sin mobila bank-app. Den nya tjänsten är ett resultat av samarbetet med Mina Tjänster, vi är verkligen stolta över att samarbetet redan efter ett halvår genererat Abonnemangshjälpen. Att folk får bättre överblick och ökad kontroll över sin privatekonomi bidrar till en sundare ekonomi för hela samhället, säger Lotta Lovén, Head of Digital Banking på Swedbank. -Det känns riktigt kul att vi har gått från ett långsiktigt mål att integrera med en bank, till att faktiskt vara där. Vårt fokus är att underlätta och förbättra vardagen för konsumenter. Nu kan vi göra det för ytterligare 4,3 miljoner svenskar, säger Joakim Sjöblom, medgrundare av Mina Tjänster. I samarbete med Swedbank och Sparbankerna erbjuder Mina Tjänster nu bankkunderna möjligheten att se vilka abonnemang de har samt hantera dessa genom att antingen säga upp eller förbättra dessa. Hittills har Mina Tjänster hjälpt sina användare att spara närmare 60 miljoner kronor genom hantering av över 30 000 olika abonnemang. Om Mina Tjänster: Mina Tjänster är en abonnemangs-app där privatpersoner kostnadsfritt kan hantera sina abonnemangs- och prenumerationstjänster. Appen lanserades i en första version i mars 2016 och på strax över ett år har drygt 60 miljoner kronor sparats åt plattformens användare. Tjänsten går ut på att genom inloggning med BankID sammanställa en lista med de abonnemang som användaren har, visa om det finns abonnemang som erbjuder samma värde men till ett lägre pris och via ett knapptryck säga upp abonnemang som användaren har, samt visa om det finns abonnemang som erbjuder samma värde men till ett lägre pris och via ett knapptryck säga upp det sämre abonnemanget. För mer information:Lotta Lovén, Chef Digital Banking, Swedbank, +46 70 815 51 66Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21

Amnode tecknar leveransavtal med ny global kund.

Amnode har ingått ett nytt flerårsavtal med en ny större industriell kund och global leverantör av flödeskomponenter till framför allt den tunga fordonsindsutrin. Smidda och precisionsbearbetade mässingkomponenter för flödeshantering, vätskor och gaser, till tunga fordon är en specialitet för Amnode och våra dotterbolag SGV Forging och Stacke Mattssons. Provleveranser har påbörjats och orden beräknas ge ett mindre tillskott, 1 till 2 mkr, i omsättning under fjärde kvartalet 2017. Beräknat ordervärde under 2018 ca 20 mkr och ca 30 mkr under 2019. Ytterligare volymer kan komma att tillkomma under de kommande 12-24 månaderna på grund av den stora efterfrågan från lastbilstillverkare i världen. Det råder kapacitetsbrist i stort och 2018 kan bli ett mycket bra år för den tillverkande industrin, så även för Amnode. Det är glädjande att Amnode har säkrat denna nya kund och att vi redan är på gång att rulla ut leveranserna. Tillsammans med de tidigare rapporterade leveransavtalen under sommaren är denna nya och krävande kund ytterligare ett bevis på att Amnode kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar. Amnode är exponerad till snabba och kraftiga svängningar i faktiska avropen och utleveranserna till kund. Amnode är därtill utsatt för kraftiga svängningar i valutor och på vårt huvudsakliga råmaterial, mässing. Dessa faktorer kan Amnode endast med stor tidsfördröjning över tiden kompensera sig för. Konverteringen av en viss ordervolym till ett positivt kassaflöde i framtiden är en svår konstart och viss försiktighet att övertolka det finansiella resultatet av rapporterade ordervolymer i framtiden kan vara befogat även om vi alla gläds att vi tar hem nya stora ordervolymer. Marcus Stacke, säljansvarig för koncernen säger om den nya storordern, ”det är alltid roligt att vårt arbete med leveransprecision och kvalitet betalar sig i form av nya framtida leveransvolymer. Amnode har nu leveranser direkt eller indirekt till alla de stora producenterna av tunga fordon i världen, en marknad som vi känner extremt väl sedan många år. Vi vet att vi är konkurrenskraftiga och att vårt tekniska kunnande kring dessa flödeskomponenter uppskattas av våra kunder. Orderläget ser nu mycket bra ut även om det är långt kvar och mycket arbete återstår till slutet på 2018.” Delårsrapport 3 2017 publiceras den 15 november 2017. Stockholm 2017-10-12 Styrelsen Frågor tillVD Lars Save, 070 590 18 22, www.Amnode.se, vår hemsida!                   Sam Olofqvist, VD AM Stacke Group, 070 550 88 82 Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017.  

SmartEye lanserar Smart AI

Smart AI gör det möjligt att, i realtid, processa kunskap om status på såväl förare som passagerare inuti ett fordon. Plattformen har stöd för multipla sensorer för att möjliggöra avancerad förbindelse mellan bil, förare och passagerare. Smart Eye presenterar Smart AI idag på Nvidias stora årliga GPU Technology Conference i München. De första Smart AI-enheterna har utvecklats till Drive Me-projektet och är baserade på Nvidias hårdvara Drive PX 2 Autocruise. Drive-Me projektet är världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning där 100 självkörande Volvobilar kommer att köras på allmän väg i Göteborg. Smart AI-plattformen kommer att komplettera Smart Eyes befintliga erbjudande inom affärsområdet Applied Solutions, som tillhandahåller eyetrackingsystem för integration i personbilar och andra fordon. För mer information, var vänlig kontakta:Martin Krantz, VD Smart Eye ABMobil: 070-329 26 98E-post: martin.krantz@smarteye.sehttp://corp.smarteye.se Denna information är sådan information som Smart Eye AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl.08:30 CET. Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon. Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande två design wins avseende serieleverans till personbilar hos två globala fordonskoncerner. Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.

Sex av tio positiva till digitalisering av hälso- och vårdtjänster – samtidigt finns en oro över att den fysiska kontakten med personal ska försvinna

Apotek Hjärtats E-hälsoindex är en statistiskt säkerställd undersökning genomförd av Novus. Undersökningen visar att mer än hälften av svenskarna är positiva till den digitala utvecklingen som sker inom området för vård och hälsa. Bland annat anses digitaliseringen främja möjligheten för alla att få hjälp direkt. Sex av tio tycker också att digitala tjänster och lösningar gör det enklare att ta kontroll över den egna hälsan. – Utöver att det många gånger går fortare att få hjälp via nätet, så är det positivt att kunna erbjuda sjuka personer möjligheten att slippa lämna hemmet. I många fall är det idag möjligt att stanna hemma i sängen vid sjukdom, istället för att ta sig till en vårdcentral eller ett apotek, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat. Även om majoriteten av befolkningen är positivt inställda till den digitala utvecklingen är en del, 18 procent negativa. Vanligast är inställningen bland personer mellan 65-79 år där mer än var tredje svarar att de tycker att det är svårt att sätta sig in i nya tekniska lösningar. Det kan jämföras med personer i åldern 18-29 där endast sex procent uppger samma sak. Den vanligaste anledningen till att man är negativt inställd till digitaliseringen, oavsett ålder är oron för att kontakten med fysisk farmaceut, läkare eller annan vårdpersonal ska försvinna. Det uppger hela 73 procent av dem som är negativa till digitaliseringen. – Samtidigt som de flesta är positiva till nya digitala lösningar, såsom möjligheten att hämta ut sina läkemedel på nätet, ser vi också att en stor andel värdesätter det personliga mötet. I takt med att vi utvecklar våra digitala tjänster kommer vi fortsätta lägga stort fokus på rådgivningen i våra fysiska apotek, fortsätter Annika Svedberg. E-hälsoindex visar också att fyra av fem personer tror att bokning av tider hos sjukhus, vårdcentral eller tandläkare kommer skötas övervägande digitalt om 3–5 år och mer än hälften förutspår även att all recepthantering kommer ske digitalt inom en snar framtid. Om undersökningen  Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Apotek Hjärtat under augusti 2017 och har 1074 respondenter. Undersökningen är statistiskt säkerställd och är genomförd via webbenkäter. För mer information  ICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52 

Säljstarten i Karlbergsvägen 77 påbörjas när ny detaljplan vunnit laga kraft

”Karlbergsvägen 77 är ett relativt ovanligt bostadsprojekt i ett mycket attraktivt läge i Stockholms innerstad och vi märker en fortsatt stark efterfrågan med ett stort antal personer som anmält sitt intresse för bostäderna. Genom att senarelägga försäljningen av bostäderna till dess att den nya detaljplanen vunnit laga kraft kan vi tillgodose önskemålet om en fastställd tidpunkt för inflyttning, ett önskemål som tydligt framkommit i kontakter med intresserade kunder. Vi ser önskemålet som en naturlig reaktion på en viss generell osäkerhet på bostadsmarknaden för närvarande, och vi är självklart lyhörda för vad marknaden signalerar”, säger Jens Rastad, VD för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB.  I projekt Karlbergsvägen 77 planeras två moderna byggnader med cirka 90 bostadsrätter i premiumsegmentet att uppföras på adressen Karlbergsvägen 77-79 i stadsdelen Vasastan i Stockholm. Arbetet med projektet går enligt plan och detaljplaneprocessen fortskrider i linje med förväntningarna. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se Denna information är insiderinformation som Karlbergsvägen 77 Fasighets AB AB (publ) är skyldigt att offentlig­göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 8:30 CET. Om Karlbergsvägen 77   Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Avsikten är att uppföra två nya byggnader med bostadsrätter inom premium­segmentet efter att en ny detaljplan antagits. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, www.patriam.se, www.fridhemab.se.

Ny energikostnadsanalys slår fast att Minestos teknologi gör havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen

Som en del av bolagets första kommersiella projekt har Minesto tillsammans med ITPEnergised slutfört en uppdaterad analys av Minestos marina kraftverks framtida energikostnad – Levelized Cost of Energy (LCOE). Analysen baseras på ny kunskap om systemet, dess potential och dess kostnader. Beräkningar visar nu att Minestos LCOE kan nå 100 euro/MWh redan vid 100 MW kumulativ installerad kapacitet i tidvattenströmmar. Tidigare prognoser visade en 50 procent högre kostnadsnivå. Det innebär att Minestos teknologi redan i ett tidigt skede beräknas vara mer kostnadseffektiv än etablerade energislag som ny kärnkraft. Installation av anläggningar i kontinuerliga havsströmmar, där kraftverken kan nå en betydligt högre kapacitetsfaktor jämfört med i tidvatten, får ännu större effekt på energikostnaden som då beräknas nå under 50 euro/MWh vid 100 MW kumulativ installerad effekt. – Detta påstående är unikt inom branschen för havsenergi – men så är också vår teknik. Det är det enda kända, verifierade marina kraftverket som kan installeras i kontinuerliga, långsamma havsströmmar för att tillhandahålla kostnadseffektiv förnybar baskraft runt om i världen, säger Martin Edlund VD för Minesto. Han fortsätter: – Dessa nya resultat gör mig helt övertygad om att vår teknologi förvandlar havsenergi till ett av de mest kostnadseffektiva energislagen. Detta är direkt kopplat till vårt systems lättviktsdesign, det unika drift- och underhållskonceptet och det faktum att vi är verksamma på platser med relativt långsamma strömmar. Det bör också noteras att den här analysen är baserad på återhållsamma lärkurvor samt initialt höga kostnader för drift och underhåll som är att vänta i nya innovationer. Det är framför allt två faktorer som har drivit den betydande förbättringen av Minestos energikostnad, säger Martin Edlund. – För det första har varje enskilt systems projicerade prestanda förbättrats. Detta är hänförligt resultat från våra havstester i kvartsskala, data från nya simuleringar samt en ny verifierad turbinbladsdesign som vi har utvecklat internt. För det andra har vårt drift- och underhållskoncept förbättrats avsevärt. Ned Minns, Offshore Group Manager på ITPEnergised kommenterar den uppdaterade energikostnadsanalysen: – Minesto står sig väl jämfört med andra tidvattenteknologier och påvisar betydligt lägre kapitalkostnader. Den takt i vilken man förväntar sig framtida kostnadsreduktioner är åt det återhållsamma hållet, då man genomgående i modellen använder försiktiga antaganden. Minesto utgår även från lärkurvor som visserligen matchar uppskattningar från SI Ocean*, men som samtidigt bara är hälften av vad havsbaserad vind och solkraft har presterat enligt Bloomberg**. Ju mer innovativ en design är, desto lättare uppnås höga inlärningsnivåer och om Minesto går samma väg som havsbaserad vind och sol kan deras kostnadsminskningar uppnås tidigare än vad som förutses i modellen. – Minestos noggrannhet i att använda de mest exakta data som finns tillgängliga, och att skapa en modell baserad på branschpraxis, har lett till en extremt ingående Cost of Energy-modell som förmodligen saknar motstycke i branschen, fortsätter Ned Minns. * Strategic Initiative for Ocean Energy är ett projekt som koordineras av Ocean Energy Europe i tätt samarbete med Europakommissionens gemensamma forskningscentrum, UK Carbon Trust, Portugals Wave Energy Centre, Edinburghs universitet, Renewable UK och DHI.  ** Bloomberg New Energy Outlook 2017. För mer information, vänligen kontakta Dr Martin EdlundVD och koncernchef, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com  Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com Bakgrundsfakta: Minestos Cost of Energy-modell och milstolpar i teknikutvecklingen Minestos Cost of Energy-modell togs ursprungligen fram 2015 i samarbete med branschexperterna ITPEnergised och baseras på en kombination av vedertagna metoder från the Carbon Trust och SI Ocean som används i stor utsträckning i havsenergisektorn. Modellen används för att beräkna den framtida energikostnaden för Minestos havsenergiteknik Deep Green. Funktionalitet och elproduktion av Minestos teknologi har verifierats via havstester av prototyper i skala. Hittills har fem prototyper byggts och testats och el producerades första gången 2009. Det första testet i autentisk havsmiljö genomfördes vid Minestos test- och demonstrationsanläggning i Strangford Lough på Nordirland i slutet av 2011. 2013 togs ett stort steg i teknikutvecklingen när tester inleddes med en prototyp med tre meter bred vinge. Denna skala har sedan dess använts för omfattande testning  i Strangford Loughs tidvattenströmmar. Minestos produktutvecklingsplan är att fortsätta bedriva prototyptestning i Nordirland och parallellt med det sjösätta en 0,5MW-enhet i Holyhead Deep, Wales. Syftet är att demonstrera teknologin i kommersiell skala. Denna installation, planerad till 2018, kommer att följas av en gradvis expansion till en anläggning med flera kraftverk. I februari 2017 meddelade Minesto planer  på att bygga ut Holyhead Deep till 80MW installerad kapacitet. Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt vid namn Deep Green är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia. Om ITPEnergised ITPEnergised is a leading international consultancy offering renewable energy, natural resources, environmental, engineering, technical advisory and asset management services for clients with onshore and offshore projects. ITPEnergised’s expertise in offshore energy projects dates back to 1991 and this experience in the sector allows the company to offer comprehensive, technical consultancy on offshore engineering design and due diligence. ITPE offers a range of project support services to project developers as well as providing strategic advice to private clients on their market business plans and governmental agencies on their techno-economic feasibility assessments for offshore energy. Following Energised Environments Limited's acquisition of Bristol-based IT Power Consulting Limited in mid-2016, the merged businesses have been re-branded as ITPEnergised. Read more about ITPEnergised at www.itpenergised.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 09:00 CEST.

Vad göra om du kör på en katt?

Även om katter utomhus är försedda med kattsäkra reflexhalsband kan olyckan vara framme. - En katt som blivit skadad försöker nästan alltid gömma sig eller fly. Risken att katten springer från platsen är stor och då kan den vara väldigt svår att hitta. Men en skadad katt behöver tas till veterinär, därför bör man leta kring olycksplatsen, säger Lotta Möller, veterinär hos Agria Djurförsäkring. När katten är funnen, bör du skapa dig en uppfattning om hur skadad den är, samt ringa polisen och ta katten till veterinär så fort som möjligt. Om katten är chipmärkt, är det enkelt för veterinären att hitta ägaren och underrätta honom eller henne. - Var försiktig när du lyfter katten - en skadad och rädd katt kan försöka att bitas eller rivas på grund av smärtan och det är inte bra att bli biten av katter. Linda gärna en filt eller handduk om den, och lyft katten i den. Även om katten ser ut att må bra kan den ha fått inre skador som ger symptom först senare. Och vice versa – en illa tilltygad katt kan mycket väl tillfriskna med rätt behandling, säger Lotta Möller. Ring polisen oavsett om katten är skadad eller avliden. Generellt är det inget lagbrott att köra på en katt. Såvida bilföraren håller sig till trafikreglerna är han eller hon inte ansvarig för olyckan och heller inte skyldig att ersätta kattägaren för skador på katten eller räkningar från veterinären. Men alla situationer är unika. Om föraren agerat vårdslöst och som en följd av det kört på en katt kan situationen var en helt annan. Tänk på att det bara är polis eller veterinär som får avliva en skadad katt. Gör så här om du kör på en katt: · Stanna bilen, ställ ut varningstriangel - värna om din egen säkerhet · Se efter hur det gick för katten · Meddela polisen eller djurets ägare - om telefonnummer finns tillgängligt på halsbandet · Se till att katten snarast kommer till en veterinär

Stendörren lanserar ytterligare konceptfastighet - Point Slagsta

Nu lanseras det andra Point-huset, i Slagsta söder om Stockholm. Point Slagsta ligger på Fågelviksvägen 18 i Norsborg. Stendörrens Point-koncept innebär att man förädlar fastigheter i attraktiva geografiska lägen och erbjuder tjänster som underlättar och skapar mervärde för hyresgästerna. Point Slagsta är en vacker industribyggnad från 50-talet med högt i tak och stort ljusinsläpp. På sikt kommer det att finnas träningsmöjligheter och servering för personalen samt moderna logistiklösningar för mottagning och distribution av gods. ·Vi är stolta över att kunna rulla ut ännu ett Point-hus i ett attraktivt läge på Fågelviksvägen i Norsborg. Vi tror att Point Slagsta kan passa kreativa verksamheter som behöver stora utrymmen, kanske med direktanslutning till lagermöjligheter, säger Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef på Stendörren Fastigheter. Huset ligger precis vid Mälaren och i närheten av Skärholmen Centrum med butiker och restauranger. Läget erbjuder utmärkta kommunikationer, både med bil från E4:an och lokaltrafik (tunnelbana). Point Slagsta är det andra i raden av ett antal konceptfastigheter i samma linje. Under våren 2017 lanserades det första huset, Point Nacka, där Nacka Energi är en av de större hyresgästerna. För ytterligare information, vänligen kontakta: Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef E-post: maria.mastej@stendorren.se Tel: 0768-76 63 51 Om Stendörren Stendörren Fastigheter AB (publ) äger utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Audi Stockholm expanderar med nytt Audi Center i Kista

Bilmarknaden fortsätter att utvecklas positivt och märket Audi har en stark ställning i Stockholmsregionen. För att möta efterfrågan på både nya bilar och service har Audi Stockholm påbörjat byggnationen av en helt ny fullserviceanläggning i Kista, vid E4 strax norr om Stockholm. Med över 6.000 planerade kvm kommer den att bli Sveriges största Audi-anläggning. -          Vi har under flera år sett en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster, både vad gäller bilar och service, vilket innebär att vi behöver utöka vår tillgänglighet för att kunna leva upp till de förväntningar som finns på Audi, säger Jens Wetterfors, VD för Din Bil Sverige AB. Audi Center Kista är den största investeringen Din Bil Sverige hittills gjort inom Audi-affären och när anläggningen står klar kommer den att sysselsätta drygt 70 personer. -          Vår nuvarande anläggning i Järva Krog har levererat goda resultat under flera år. Detta gör att det rent strategiskt ligger rätt i tiden att modernisera och skapa nya förutsättningar för tillväxt, säger Anders Boqvist, Märkeschef för Audi Stockholm. Bilutställningen i Audi Center Kista kommer att ha plats för 85 bilar, men stora resurser har även lagts på att kunna visa upp hela modellutbudet digitalt. I en s.k. Customer Private Lounge kommer besökare att kunna konfigurera sin bil i en avancerad digital miljö. Med hjälp av VR-glasögon kan Audi-kunderna bygga och uppleva sin egen drömbil verklighetstroget och in i minsta detalj. Den avancerade tekniken är dessutom helt integrerad med märkets IT-system som ett led i Audis satsning på digitalisering av bilhallarna. -          Audi Center Kista kommer att ha kapacitet att leverera 1800 nya Audi samt 900 begagnade bilar per år. Vi har dessutom stärkt upp vår eftermarknad för att kunna serva och reparera i snitt 55 bilar per dag. Vår ambition är att ge förstklassig service och därför har vi valt att satsa extra mycket på vår dagliga tillgänglighet, säger Tomas Lennström, tillträdande platschef. Audi Center Kista planeras vara klart och öppnas under första kvartalet 2019. I samband med det kommer verksamheten i Audi Järva avvecklas. Parallellt med nybyggnationsplanerna sker också just nu en ombyggnation av Audi Danderyd. Anläggningen som står klar senare under hösten, kommer att få senaste designelement med en ny fasad och även en ny layout för bilutställningen och kundmottagningen. Även Audi Danderyd kommer att kunna visa upp hela modellutbudet digitalt i en Customer Private Lounge och låta besökarna konfigurera sin bil i en avancerad digital miljö med tredimensionell visning. Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då:Anders Boqvist, Märkeschef, tel 08-503 337 77, anders.boqvist@audistockholm.seTomas Lennström, Platschef, 08-503 336 11, tomas.lennstrom@audistockholm.se 

100-wattaren 2017 – här är alla nominerade

I år är det 27:e gången i ordningen som Sveriges effektivaste kommunikation ska prisas i 100-wattaren som arrangeras av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer. Juryn, bestående av totalt 60 personer från reklam- och kommunikationsbranschen har sållat ut 87 bidrag fördelat över nio kategorier. Flest nomineringar bland annonsörerna får IKEA med kampanjerna ”Där livet händer” och ”Retail Therapy”. Även Ålandsbanken får tre nomineringar, samtliga för kampanjen Åland Index/Östersjöprojektet.Bland reklambyråerna toppar Forsman & Bodenfors med elva nomineringar, följt av Åkestam Holst NoA med tio nomineringar där två nomineringar är tillsammans med systerbyrån Great Works. Kategorin långsiktigt som belönar case med långsiktighet i koncept och budskap samt förmågan att kreativt förnya kommunikationen firar i år 20-årsjubileum. Sju annonsörer är nominerade i kategorin, dessa är: Apoteket, ATG, ST1, Folksam, TCO, Procter & Gamble samt Telia.Vilka som vinner presenteras på årets 100-wattsgala och prisutdelning den 14 november som äger rum på Stockholms stadshus. Mer information och möjlighet att köpa biljetter finns på https://100wattaren.se/.Konsument Kampanj: "5 i…" med Knorr Snack Pot/Unilever/Mindshare/ Nyheter24-Gruppen/ Splay Networks4 för 80/Coop/Forsman & Bodenfors 80 ml/Gedeon Richter/Det & Rippler Åland Index/Östersjöprojektet/Ålandsbanken/RBK Boendeekonomi är jättekul!?/SBAB/Emakina DBG (Doe Blomberg Gottberg) Böndernas eget Mejeri/Arla/ANR BBDO Com Hem till starkare upplevelser/Com Hem/M&C Saatchi Där livet händer/IKEA/Åkestam Holst NoA Ellos #Fahrmansxellos With love from Positano/Ellos/Iprospect, We are group Gör Donken/Svenska McDonald´s AB/DDB Stockholm Grand Deluxe Umami - Ett smakäventyr i stereo/Max/Acne/Starcom/JMWGolin Jessica berättar/Mr Green/BLCK Communication kent - sista året med kent/Sony Music Sverige/Sony Music Sverige Köp din bil från hängmattan/Volkswagen Sverige/DDB Stockholm Mage/Apoteket/Forsman & Bodenfors Mobilnacke/Norrlands Guld/Åkestam Holst NoA Moments/Volvo Cars/Forsman & Bodenfors Några X är allt som behövs/Vikinglotto, Svenska Spel/King Namnbytet/TUI/Forsman & Bodenfors Playing with fire/Trygg-Hansa/Prime SIA Glass - När livet leker/SIA Glass/Lundberg&Co Skämslåtarna/Halebop/Perfect Fools Släpp bubblorna fria/Ramlösa/M&C Saatchi Think Big/SAS/Åkestam Holst NoA V75 - Spelet med flest miljonvinster/ATG/Åkestam Holst NoA Konsument Singel: #IDittNamn/Adidas och Svenska Fotbollsförbundet/Edelman Deportivo 3 - Handen av Jens Lapidus/3/INGO AEG Fashion Wash/Electrolux/Pool Barnspar/Swedbank/Forsman & Bodenfors Det ojämställda priset/Fotografiska/ORD&BILD Fotbollstuben/Intersport Sverige/Welcom IKEA Retail Therapy/IKEA/Åkestam Holst NoA Mello/SIA Glass/Lundberg&Co Sportsvenska för invandrare/Svenska Spel/Jung Relations Sven nästan 100 år/Nordea Liv & Pension/BerntzonBylund Strategisk Design: Delicato visuell identitet/Delicato bakverk AB/DDB Stockholm Din egen lilla jordkällare. Och mer./Svegro/ÖPPET Dometic/Dometic/Happy Forsman & Bodenfors Mjau varumärkesutveckling/Doggy AB/Scandinavian Design Group Stockholm Nick´s - Ett svenskt uppror mot sockerindustrin/Nick´s/Bold (NoA) TV4 Play - Mänsklig i en digital värld/Bonnier Broadcasting/Bold (NoA) Årets Nytänk: Åland Index/Östersjöprojektet/Ålandsbanken/RBK Drömkatalogen/Skidstahus/Oh My! IKEA Retail Therapy/IKEA/Åkestam Holst NoA Love at First Flight/Norwegian/M&C Saatchi Playing with fire/Trygg-Hansa/Prime Singelsläppet/Popagandafestivalen/Luger inc./Saatchi & Saatchi Sweden on Airbnb/Visit Sweden/Forsman & Bodenfors The Dark Offer/Daidalos/DDB Stockholm The Humanium Metal Initiative/IM/Great Works/Åkestam Holst The Invisible Tie/Eton Shirts/Tillsammans Sthlm Internationellt Åland Index/Östersjöprojektet/Ålandsbanken/RBK Atlas Copco Crushing Crescendo/Atlas Copco Underground Rock Excavation Division/Graviz Foundation 500/H&M Foundation/Volontaire Free The Speech/Utrikesdepartementet/King Sweden on Airbnb/Visit Sweden/Forsman & Bodenfors The Amsterdam Sneaker/KLM/Pool The Name Switch/TUI/Forsman & Bodenfors The Original Brushes of Edvard Munch/Adobe/Abby Priest Långsiktigt: Apoteket "Apoteket"/Apoteket/Forsman & Bodenfors ATG - Ingen dröm är för stor/ATG/Åkestam Holst NoA Ett annorlunda sätt att tanka/St1/Garbergs För allt du bryr dig om/Folksam/Åkestam Holst NoA Like a Swede/TCO/ANR BBDO Sveriges stoltaste ambassadör/Procter & Gamble/Jung Relations / HardHat / FLX / MediaCom The backbone of the Internet - Hur Telia Carrier blev världsledande inom infrastruktur för internet/Telia Carrier/HilandersFöretag: Atlas Copco Crushing Crescendo/Atlas Copco Underground Rock Excavation Division/Graviz Göteborgstryckeriet/Göteborgstryckeriet/Happy Forsman & Bodenfors Personlig tekniker/Telia/Forsman & Bodenfors Rivstart/Swedbank/Forsman & Bodenfors Södra Experience/Södra/Ehrenstråhle The Original Brushes of Edvard Munch/Adobe/Abby Priest Världens första riktiga kabeltröja/Nexans/MeckaIdeellt Kampanj: Batterijakten 2017/Håll Sverige Rent + Clas Ohlson + Varta/Nice One BRISBOT/Bris/Garbergs Foundation 500/H&M Foundation/Volontaire Mustaschkampen 2016/Prostatacancerförbundet/New Ad Agency/Tre Kronor Media Stoppa näthandeln med barn/ECPAT/Gullers Grupp The Invisible Tie/Eton Shirts/Tillsammans Sthlm Världens viktigaste barnbok/Stiftelsen Barnforskningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Yellon Vem ser?/Göteborgs Stadsmission/Dear FriendsIdeellt Singel: #ochjagprotesterade/Make Equal/Lennox PR Bakom fasaden/Kvinnojouren Ellinor/Markus Free The Speech/Utrikesdepartementet/King Läs upp/Berättarministeriet/King Plumpynut/Röda Korset/Le Bureau The Humanium Metal Initiative/IM/Great Works/Åkestam Holst För mer information och kommentarer, vänligen kontakta: Tero Marjamäki, Pressansvarig, tero.marjamaki@annons.se, 0736-53 71 36 Om Sveriges Annonsörer Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.seOm 100-wattaren100-wattaren belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Kommunikationens mål ska vara väl definierat och resultatet mätt. Smartast lösning utifrån insikterna som gett fantastiska resultat vinner. Tävlingen arrangeras av Sveriges Annonsörer och startade redan 1990. Läs mer på 100wattaren.se

Ökning av antalet aktier i Brighter AB.

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 26 april. Antalet konvertibler som konverterades den 11 oktober 2017 var 10 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den andra tranchen för framtida omvandling är 3 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 62 410 093. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 120 722. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 62 530 865. Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida: http://brighter.se/investerare/dokument/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Norström, COO    Telefon: +46 733 40 30 45    E-post: henrik.norstrom@brighter.se Truls Sjöstedt, VD    Telefon: +46 709 73 46 00    E-post: truls.sjostedt@brighter.se Om Brighter AB.    Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com. Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 09:55 CET.

Peab Bostad först ut i Sisjödal

Brf Sisjödal består av tre punkthus med sammanlagt 75 lägenheter beläget högt upp i det nya bostadsområdet. Punkthusen har sex våningar med fyra till fem lägenheter i varje plan. Garage kommer att finnas beläget under husen. Närmaste granne med bostadsområdet är naturreservatet Sandsjöbacka och den välbesökta Sisjön. Granne är också det expansiva handelsområdet Sisjön och det är även nära till ett stort utbud av butiker i Högsbo och Frölunda Torg. Det har under flera år funnits ett behov av fler lägenheter i området runt Askim-Hovås-Sisjön. Nu kommer sex byggaktörer bygga ca 550 bostäder fördelade mellan bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter i form av tvåplans radhus. Först ut är Peab Bostad med sina 75 bostadsrätter i Brf Sisjödal. Säljstart den 15 oktober och med en planerad inflyttning tidigt 2020. Bildtext: De tre punkthusen med 75 lägenheter smälter fint in i det naturnära området. Illustration: Peab Bostad. Fakta Brf Sisjödal Bostadsutvecklare: Peab Bostad Arkitektbyrå: Studio Ekberg Antal lägenheter: 75 Storlek: 2-4 rok, 52-87 kvm Fakta Sisjödal Antal bostäder: ca 550 Upplåtelseformer: Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter Byggaktörer: Peab Bostad, Derome, Egnahemsbolaget, Familjebostäder, Stena Fastigheter och Veidekke Produktionsperiod: 2018-2021 För ytterligare information, vänligen kontakta: Maria Nergården, marknadskommunikatör Peab Bostad, 031-700 85 87, maria.nergarden@peab.se (heidi.papillero@peab.se) Lisette Berg, kommunikationsansvarig Peab Bostad, 073-337 68 93, lisette.berg@peab.se

Scania lanserar Fleet Care with Uptime Guarantee

Den nya tjänsten inriktas framför allt på att säkerställa en avbrottsfri verksamhet. Lastbilsåkerier och bussoperatörer kan välja den kritiska tid för tillgänglighet som de önskar uppnå. I städer, till exempel, kan åkerier som transporterar varor till detalj- och dagligvaruhandeln välja 100 procent tillgänglighet måndagar till fredagar klockan 06:00–18:00. Scania kommer då att säkerställa att allt underhåll och alla reparationer genomförs på vardagskvällar, nätter samt under helger. Skräddarsydd för tillgänglighet Tjänsten har utvecklats specifikt för de verksamheter som är beroende av tillgänglighet med bestämda tidsluckor och högt dagligt fordonsutnyttjande, bland annat bränsletransporter, stadsbussar och företag med tydliga säsongsvariationer som turistbussoperatörer. – Vi ger kunderna ett brett erbjudande att kunna bestämma vilka timmar som är viktigast för dem, alltså då de skapar vinst, säger Claes Åkerlund, chef för Scania Service Concepts. Tjänsten kan precist utformas för deras affärsbehov och när deras verksamhetsbehov är som störst. Åkeriansvariga på Scania Varje Fleet Care with Uptime Guarantee-avtal kommer därför att individuellt skräddarsys och diskuteras fram. Scania kommer fortlöpande att följa tillgängligheten och automatiskt kompensera kunderna för varje avvikelse från de överenskomna villkoren. Den åkeriansvariga vid Scania tar fullt ansvar för att planera underhåll , förebyggande reparationer och andra reparationsåtgärder. Denna får en överblick av kundernas fordonsflottor och kan planera verkstadsåtgärder som motsvarar tillgänglighetskraven. – Fördelen för åkerierna är att de exakt kan dimensionera sina fordonsflottor med hänsyn till transportuppgiften och därmed undvika dyr överskottskapacitet för att klara oplanerade störningar. Bättre totalekonomi Scania Fleet Care with Uptime Guarantee erbjuds för alla bussar med Scaniachassier. Alla lastbilar som är uppkopplade mot Scania Fleet Management kan också utnyttja tjänsten. Scania Fleet Care with Uptime Guarantee erbjuds på utvalda europeiska marknader från november 2017 med fortsatt utrullning under de kommande månaderna. Scania Fleet Care lanserades 2014 och används idag av kunder runtom i världen. – Tillgänglighet är en kritisk parameter för att nå en bra totalekonomi. Med denna utvidgade tjänst kan åkerier vara säkra på att deras fordon alltid är tillgängliga när de behövs som mest, avslutar Claes Åkerlund. För mer information, vänligen kontakta: Claes Åkerlund, Head of Global Service Concepts, Scania Parts and Service Tel: + 46 70 798 94 07 E-post: claes.akerlund@scania.com

Förundersökningar om uppmärksammade operationer på Karolinska universitetssjukhuset nedlagda

De två förundersökningarna mot kirurgen har omfattat fem operationer på fyra målsägare under perioden 2011-2013. Kirurgen var delgiven misstanke om tre fall av vållande till annans död, grovt brott, alternativt vållande till kroppsskada, grovt brott och ett fall av vållande till kroppsskada, grovt brott. Tre målsägande har avlidit. − Vi har kommit fram till att det har varit oaktsamt att genomföra fyra av de fem operationerna eftersom kirurgen utförde operationerna med syntetiska luftstrupar i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Men, vi har inte funnit att brott går att styrka. Detta beror på att vi inte kan bevisa att effekterna med hög sannolikhet hade uteblivit med en annan metod. När det gäller den fjärde målsäganden anser vi inte att agerandet har varit oaktsamt. Den medicinska expertisen är inte enig om vad man borde ha gjort för de svårt sjuka målsägandena, vilket försvårar bevisläget, säger kammaråklagare Jennie Nordin. Tillsammans med kammaråklagare Anders Tordai och kammaråklagare Leif Appelgren har Jennie Nordin analyserat en stor mängd uppgifter. Omkring 80 förhör har hållits i Sverige och utomlands för att få fram uppgifter i utredningen. − Utredningen har varit mycket omfattande med många svåra medicinska frågor, säger Jennie Nordin. Beslut målsägande 1-3 (pdf) Beslut målsägande 4 (pdf) 

SAS börjar flyga direkt till Malaga från Skellefteå

SAS kommer att flyga till och från Malaga på tisdagar och lördagar, med start den 16 juni. . Flygningarna kommer att ske med en fabriksny A320neo  med 180 säten på linjen, och 15-18 % mindre bränsleförbrukning och därmed mindre utsläpp än sin föregångare. -          Vi fortsätter att anpassa våra destinationer efter våra kunders önskemål, och ser att allt fler vill resa med oss på fritiden, inte minst på sommaren. Vi fortsätter även i år att satsa på Spanien, där antalet resenärer till Malaga bara ökar, och vi gläds nu åt att öppna en direktlinje dit även från Skellefteå, säger Anders Wahlström, försäljningschef, SAS Sverige. -          SAS etablering av en ny reguljär linje ut i Europa skapar nya förutsättningar för vår regions tillgänglighet. Den utveckling vi haft och Skellefteås optimala geografiska läge skapar gynnsamma förhållanden för nya linjer. Skellefteås placering på mitt på Norrlandskusten innebär att upptagningsområdet för den nya linjen sträcker sig från Luleå ner till Umeå och dessutom fångar upp passagerare från inlandet, säger Robert Lindberg, vd Skellefteå Airport. I det pågående vinterprogrammet har SAS en rad spännande nyheter, som Eilat, Madeira, Chambéry i de franska alperna och Miami från Stockholm. TidtabellSkellefteå – Malaga, avgår lördagar kl. 19.30 och landar 00.15Malaga – Skellefteå, avgår lördagar kl. 13:50 och landar 18.40Skellefteå – Malaga, avgår tisdagar kl. 19.30 och landar 00.15Malaga – Skellefteå, avgår tisdagar kl. 13:50 och landar 18.40 Förutom nya direktlinjer satsar SAS nu även på att införa nya kabiner på samtliga kort- och medeldistansflyg. De nya kabinerna installeras löpande mellan 2017-2019. 

Apples fruktbara satsning ger Stora Förnybarhetspriset 2017

Motiveringen lyder:Apples mycket ambitiösa miljömål och strävan efter att driva all sin egen verksamhet med förnybar energi har burit frukt. Det goda exemplet i kombination med stora insatser för att övertyga leverantörer om att arbeta på samma sätt har resulterat i konkreta steg framåt och betydande investeringar i förnybar energi runt om i världen. Redan idag drivs Apples verksamhet i 23 länder med 100 procent förnybar energi. Totalt är andelen förnybar energi i den världsomspännande verksamheten 96 procent. Apples mål är att 100 procent av leverantörerna ska ha gått över till 100 procent förnybar energi år 2020. − Apples satsning ger god utdelning. Genom det utpräglade miljöansvar Apple tar, utgör de ett föredöme för andra aktörer på marknaden och vi hoppas att detta sporrar fler företag till att våga satsa på hållbara energilösningar, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi. Om Stora FörnybarhetsprisetStora Förnybarhetspriset instiftades av Svensk Vindenergi år 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el, och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Tidigare pristagare är bland andra Wallenstam, Google, Polarbröd, IKEA och Tesla Motors.Förutom äran får Förnybarhetsprisets mottagare en statyett i återvunnet glas som formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson, med tema vind, sol och vatten.

Catena Media firar fem år och utses av branschen till årets bästa arbetsgivare

Catena Media samlade i dagarna alla anställda på Malta för att gemensamt fira bolagets femårsjubileum. Bolaget har sedan start genomfört en kraftig och framgångsrik tillväxtresa. Efter börsnotering på First North Premier i februari 2016, genomförde man redan i september i år ett listbyte till Nasdaq Stockholms huvudlista – en betydande kvalitetsstämpel och en stor milstolpe i Catena Medias relativt korta historia. Dessutom blev bolaget nyligen utsett till ”Employer of the Year” under eventet ”iGaming Idol” som uppmärksammar talanger inom iGaming industrin på Malta. Ett bevis på att den egna personalen trivs i bolaget. ”Vi är glada och stolta över det vi har åstadkommit under bolagets första fem år och ser fram emot att fortsätta denna resa. Vi har en fantastisk kultur där grundstommen är att jobba hårt men samtidigt ha väldigt roligt tillsammans”, säger Henrik Persson Ekdahl, VD Catena Media. Som ett resultat av Catena Medias snabba expansion har man tidigare i år flyttat in i nya toppmoderna lokaler i London och Belgrad. Nyligen har bolaget även flyttat huvudkontoret på Malta, där man bland annat investerat i ett eget gym och ett kök som serverar hälsosamma rätter kostnadsfritt till personalen. Totalt jobbar cirka 250 personer från över 30 olika länder på Catena Media. För ytterligare information, vänligen kontakta:   Henrik Persson Ekdahl, VD Tel: +46 706 91 43 43 E-mail: henrik.persson@catenamedia.comwww.catenamedia.com  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 13.00 CET. Om Catena Media Catena Media Plc är verksamt inom prestationsgenererad marknadsföring på internet och har etablerat en ledande ställning genom stark organisk tillväxt och förvärv. Verksamheten startade år 2012 och koncernen har i dag cirka 250 medarbetare i USA, Serbien, Storbritannien och Malta där huvudkontoret är beläget. Under år 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.catenamedia.com.

Bokslutskommuniké 1 september 2016 – 31 augusti 2017 för Bergs Timber AB (publ)

Sammanfattning ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Räkenskapsåret (1 september 2016 – 31 augusti 2017) · Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning på 1 243,8 Mnkr (894,3), och ett rörelseresultat på 37,1 Mnkr (2,4). Resultatet efter skatt uppgår till 25,0 Mnkr (-3,7), vilket är en förbättring med 28,7 Mnkr jämfört med föregående år. Det ger ett resultat per aktie på 0,15 kronor (-0,03). · Den finansiella ställningen är tillfredsställande. Soliditeten uppgår till 57,5 procent (52,3) och tillgängliga likvida medel inklusive ej utnyttjade checkkrediter uppgår till 177,6 Mnkr (78,0). Koncernens räntebärande nettoskuld har minskat och uppgår vid räkenskapsårets slut till 122,3 Mnkr (173,8). · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 111,8 Mnkr (-33,7), vilket är 145,5 Mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. · Förvärvet av sågverket i Vimmerby har genomförts under räkenskapsåret. · Styrelsen föreslår en utdelning om 0,05 kr/aktie (0). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fjärde kvartalet (1 juni 2017 – 31 augusti 2017)  · Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 333,7 Mnkr (233,0), med ett rörelseresultat på 11,3 Mnkr (2,3). Resultatet efter skatt uppgår till 8,6 Mnkr (-0,4), en förbättring med 9,0 Mnkr jämfört med föregående år. Detta ger ett resultat per aktie på 0,05 kronor (-0,00). Fjärde kvartalet påverkas av semesteruppehåll. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 86,4 Mnkr (-16,8), vilket är 103,2 Mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. · Under det fjärde kvartalet har beslut fattats att investera 25 MSEK i en ny biobränslepanna vid sågverket i Mörlunda.  · Bergs Timber har i juli tecknat ett långsiktigt avtal med Burnblock Aps, där Bergs Timber blir ensamproducent av brandskyddsimpregnerat trä med Burnblocks produkt i Sverige.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncernens verksamhet Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid fyra av koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd på 14 mil. Den samlade produktionstakten vid nuvarande driftsformer uppgår efter förvärvet av sågverket i Vimmerby till ca 530 000 m³ sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Av trävarorna exporteras mer än 80 procent, främst till Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 m³ per år. Biprodukter från produktionen säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle från våra bränsleterminaler. Timmerråvaran anskaffas i huvudsak från områdena kring koncernens sågverk. Koncernen är ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning gentemot skogsägare till slutavverkningsarbete. Moderbolaget Bergs Timber AB (publ) är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på Nasdaq OMX Nordiska börs Stockholm Small Cap, materials. Nettoomsättning och resultat för räkenskapsåret (1 september 2016 - 31 augusti 2017)Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 1 243,8 Mnkr (894,3). Koncernens rörelseresultat uppgick till 37,1 Mnkr (2,4). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på de genomförda förvärven av sågverken i Broakulla och Vimmerby. Sågverket i Broakulla förvärvades i juli 2016 och ingår hela delårsperioden medan sågverket i Vimmerby ingår från och med förvärvet den 9 januari 2017. Vidare har delårsperioden inneburit högre utleveranser från jämförbara enheter samtidigt som priserna på sågade trävaror är högre än föregående år. Sågverket i Broakulla tillför 136 Mnkr (19) och sågverket i Vimmerby 168 Mnkr (0) till koncernens nettoomsättning under räkenskapsåret jämfört med föregående år. Resultat efter skatt blev 25,0 Mnkr (-3,7) vilket gav ett resultat per aktie efter skatt på 0,15 kronor (-0,03). Resultatet under räkenskapsåret har påverkats positivt av orealiserade valutakursdifferenser med 2,7 Mnkr (1,2) samt transaktionskostnader för förvärv av sågverk med -1,4 Mnkr (-3,5). Vidare påverkades resultatet föregående år positivt av upplösning negativ goodwill med 8,7 Mnkr. Koncernens finansiella kostnader uppgår för delårsperioden till -6,1 Mnkr (-6,6). Produktionen av sågade trävaror uppgår till 462 000 m3sv vilket är en ökning med 125 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby. För jämförbara enheter är produktionen ca 11 000 m3sv lägre än föregående år. Nettoomsättning och resultat för fjärde kvartalet (1 juni 2017 - 31 augusti 2017)Bergs Timber uppnådde under fjärde kvartalet en nettoomsättning om 333,7 Mnkr (233,0). Koncernens rörelseresultat uppgick till 11,3 Mnkr (2,3). Ökningen av nettoomsättningen beror främst på att sågverken i Broakulla och Vimmerby ingår under hela fjärde kvartalet innevarande år. Vidare har kvartalet inneburit högre utleveranser från jämförbara enheter samtidigt som priserna på sågade trävaror är högre än föregående år. För kvartalet bidrar Broakulla med 41 Mnkr (19) och Vimmerby med 63 Mnkr (0) till koncernens nettoomsättning. Resultat efter skatt blev 8,6 Mnkr (-0,4) vilket gav ett resultat per aktie efter skatt med 0,05 kronor (-0,00). Resultatet under fjärde kvartalet har påverkats positivt av orealiserade valutakursdifferenser med 3,5 Mnkr (3,4). Vidare påverkades resultatet föregående år positivt av upplösning negativ goodwill med 8,7 Mnkr. Jämfört med föregående år är det främst förbättrade priser på sågade trävaror samt effekter från lönsamhetsförbättrande åtgärder som bidragit till resultatförbättringen. Resultatet har påverkats negativt av att den svenska kronan stärkts mot framförallt GBP och USD under kvartalet. Produktionen av sågade trävaror uppgår till 100 000 m3sv vilket är en ökning med 31 000 m3sv jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på förvärvet av sågverken i Broakulla och Vimmerby. För jämförbara enheter är produktionen på samma nivå som föregående år. Likviditet, investeringar och finansieringLikvida medel uppgick i koncernen till 1,1 Mnkr (16,7), vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 176,5 Mnkr (61,2). Därutöver finns beviljade outnyttjade garanti- och investeringsramar på 15,5 Mnkr (38,9). Koncernens räntebärande skulder med avdrag för likvida medel uppgår till 122,3 Mnkr (173,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 111,8 Mnkr vilket är 145,5 Mnkr bättre än föregående år. Det förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten beror på den förbättrade resultatnivån samtidigt som de goda utleveranserna under vår och sommar medfört ett lägre kapital bundet i varulager. Årets kassaflöde från investeringsverksamheten har belastats med 30,6 Mnkr avseende kontant betalning i samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby. Under augusti 2016 förnyades kreditfaciliteten med Bolagets huvudfinansiär. Kreditfaciliteten omfattar totalt 260 Mnkr och innefattar en checkräkningsfacilitet med en kreditram om 175 Mnkr, bankgarantiram om 37 Mnkr samt ett periodlån om 48 Mnkr. Den nya kreditfaciliteten löper till 2018-12-31. Faciliteten omfattar huvuddelen av koncernens befintliga lån samt checkräkningskredit och bankgarantiramar. Utöver sedvanliga finansiella åtaganden såsom EBITDA-krav och nettoskuldsättningsgrad innefattar de huvudsakliga villkoren även rätt för huvudfinansiären att få insyn i verksamheten. Avtalet föreskriver vidare att årlig vinstutdelning inte ska överstiga 50 procent av årets vinst. Under avtalsperioden uppgår de avtalade amorteringarna till 48 Mnkr. I samband med förvärvet av sågverket i Vimmerby har Bergs Timber erhållit en ny checkräkningskredit på 65 Mnkr för finansiering av förvärvet. Samtidigt gjordes en nedsättning av den kreditfacilitet som beskrivs ovan med 12 Mnkr avseende bankgarantiramar. Efter justeringen uppgår kreditfaciliteten till 248 Mnkr. Den nya checkräkningskrediten ligger utanför det befintliga facilitetsavtalet och har en avtalad nedsättning med 25 Mnkr per 2017-09-30. Facilitetsavtalet löper i övrigt med oförändrade villkor. Koncernen har under delårsperioden uppfyllt samtliga villkor enligt facilitetsavtalet. Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under räkenskapsåret uppgår till 35,2 Mnkr (18,4). Den enskilt största posten utgörs av förvärv av maskinell utrustning från sågverket i Myresjö. Bland övriga större investeringar finns investering i Broakulla i samband med omställning av produktionen samt uppgradering av hyvelintaget i Gransjö. Försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 5,9 Mnkr varav 4,1 Mnkr avser försäljning av koncernens andel (33 %) av en samfälld skogsfastighet. PersonaloptionsprogramDet personaloptionsprogram som beslutades vid årsstämman 2014 har upphört 2016-08-31. Programmet har inte haft någon påverkan på periodens resultat. Väsentliga händelser i Moderbolaget under delårsperioden samt efter delårsperiodens utgångModerbolagets verksamhet avser förvaltning av aktier i dotterbolag samt koncernövergripande administrativa uppgifter. Moderbolaget har under delårsperioden förvärvat rörelsen vid sågverket i Vimmerby från Setra Trävaror AB. Förvärvet omfattar samtliga anläggnings- och lagertillgångar, med avdrag för vissa rörelseskulder. Betalningen för rörelsen har erlagts dels genom 11 000 000 nyemitterade aktier i Bergs Timber och dels genom kontant ersättning. Köpet av sågverket i Vimmerby har transporterats ned till dotterbolaget Bergs Timber Production AB. Vid en extra bolagsstämma den 28 augusti 2016 beslutades efter en begäran från Kieryd Gård AB och Rörvik Timber Höglandet AB om en särskild granskning av förvärvet av Bergs Timber Broakulla AB. Under räkenskapsåret har den särskilde granskningsmannen tillsänt bolaget en rapport efter utförd granskning. Enligt granskningsrapporten finns det inget som tyder på att apportemissionen borde ha behandlats som en riktad kontantemission eller att det har skett några överträdelser av aktiebolagslagens så kallade generalklausul. En extra bolagsstämma har hållits den 29 juni 2017 där den särskilde granskningsmannen föredrog rapporten. Kostnaden för den särskilda granskningen uppgår till 0,8 Mnkr och har belastat tredje kvartalet. Utöver de direkta kostnaderna har granskningen varit tidskrävande för bolaget och nu kan fullt fokus läggas på verksamheten. Förvärv av sågverket i VimmerbySågverket i Vimmerby förvärvades den 9 januari 2017 och bedriver produktion av sågade trävaror i Vimmerby kommun, endast ca 40 km från Bergs Timbers anläggning i Mörlunda. I samband med förvärvet har produktionen minskats från den tidigare nivån om ca 160 000 m3 till omkring 130 000 m3 på årsbasis. Den geografiska närheten mellan Bergs Timbers befintliga anläggningar och sågverket i Vimmerby bidrar positivt till transaktionens industriella logik. Vidare gör Bergs Timber bedömningen att förvärvet medför potential för synergier inom flera områden. Betalningen för sågverket i Vimmerby har gjorts dels genom apportemission av 11 000 000 aktier av serie B i Bergs Timber och dels genom kontant betalning om 30,6 Mnkr. Med ledning av börskursen för Bergs Timber på transaktionsdagen, 2,42 kronor per aktie, uppgick den totala köpeskillingen till 57,2 Mnkr. Efter genomfört förvärv har den tidigare ägaren till sågverket i Vimmerby, Setra Trävaror AB, en ägarandel som motsvarar 6,44 % av aktierna och rösterna i Bergs Timber. En förvärvsanalys upprättades med ledning av börskursen på transaktionsdagen. Köpeskillingen 57,2 Mnkr fördelas enligt nedan; Identifierbara nettotillgångar Totalt (Mnkr)Materiella anläggningstillgångar       25,1Varulager            36,1Kortfristiga skulder  -4,0 57,2 Den totala kostnaden för att genomföra förvärvet uppgår till 1,9 Mnkr, varav 1,4 Mnkr avser transaktionskostnader och har belastat räkenskapsårets resultat och 0,5 Mnkr avser emissionskostnader och redovisas direkt mot koncernens egna kapital. Transaktionskostnaderna ingår i raden övriga rörelsekostnader. FramtidsutsikterVärldskonjunkturen fortsätter att utvecklas väl och med detta ökar byggandet. Vi ser en ökad efterfrågan på trävaror i USA, Kina och Europa. Byggtakten i Sverige ligger kvar på en hög nivå. Nybyggandet i Sverige är i dagsläget präglat av flerfamiljshus i städer där stål och betong dominerar som byggmaterial. Det finns nu klara tecken på att trä som byggmaterial på allvar kan ta upp konkurrensen som ett viktigt byggmaterial även i större och högre byggnader. Vår viktiga UK marknad präglas fortsatt av frågor rörande vad Brexit egentligen innebär och hur det i praktiken kan ske. Så här långt kan vi samtidigt konstatera att trävarukonsumtionen är fortsatt god. Glädjande är att den viktiga Algeriska marknaden nu, efter en tid av importstopp, åter börjar importera trävaror. Jämfört med hösten 2016 har vi i år ett bättre råvaruflöden. Intresset för att sälja råvara är stort och vår kontraktering av rotstående skog har ökat. Det ökade utbudet motsvarar efterfrågan och är bra för att stabilisera dagens prisnivå på råvaran. Efterfrågan på flis och övriga biprodukter är god. Produktionen följer uppgjord plan och vi är nöjda med att Vimmerbysågen nu är helt integrerad i Bergs Timber. Delar av den utrustning som köpts vid sågverket i Myresjö är avyttrad. Vi ser samtidigt på flera intressanta möjligheter att använda delar från Myresjö i våra egna anläggningar. Här kan nämnas möjligheten att bygga om och effektivisera sågen i Vimmerby samt flytt av torkar till sågverket i Gransjö. Marknadsorganisationen har stärkts för att klara av en mera offensiv satsning på marknadsföring och produktutveckling. Resultatet för kvartal 4 påverkades negativt av förstärkningen av SEK gentemot främst GBP och USD. Den goda marknaden gör att priserna nu gradvis ökar och delvis kompenserar för valutaförändringen. Vårt orderläge inför hösten är bra och vi räknar med att komma in i vinterperioden med relativt låga lager. Det förbättrade resultatet och konjunkturläget gör att styrelsen nu föreslår stämman att besluta om utdelning med 0,05 kr per aktie. Information om risker och osäkerhetsfaktorerPrisutvecklingPrisutvecklingen för trävaror styrs till stor del hur den globala konsumtionen överensstämmer med den globala produktionen. Råvarukostnaden är en mycket stor del av den färdiga produktens försäljningsvärde varför produkten är mycket känslig för prisförändringar av skogsråvaran. Råvaran anskaffas företrädesvis i närområdet och utbud och efterfrågan av råvaran påverkar på kort sikt starkt prissättningen. Finansiella riskerBergs Timber är exponerad för finansiella risker, vilka huvudsakligen är relaterade till likviditets- och kassaflödesrisker i samband med likviditets- och skuldhantering och valutarisker i samband med exportaffärer. En stor del av finansieringen har omförhandlats och är beroende av uppfyllandet av sedvanliga finansiella åtagande, vilka rapporterats ovan under stycket likviditet. Avseende valutaexponering är koncernens policy att normalt 50-75 procent av förväntat valutaflöde för de närmaste sex månaderna skall säkras. Verkligt värde för koncernens valutaderivat uppgår till 3,7 Mnkr (1,0). Verkligt värde för valutaterminskontrakt är fastställt enligt nivå 2 och har beräknats utifrån rådande marknadsläge. AnläggningsvärdenKoncernen har under de senare åren redovisat negativa resultat, vilket har föranlett prövning av redovisade anläggningsvärden genom s.k. nedskrivningstest. En sådan prövning baseras på vår bästa bedömning av den framtida utvecklingen. Den prövning som gjorts visar att något nedskrivningsbehov inte föreligger. En framtida negativ avvikelse kan komma att påverka redovisade anläggningsvärden. För en ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning hänvisas till årsredovisningen 2015/16. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa hänvisas till årsredovisningen 2015/16. Någon väsentlig förändring i bolagets riskbild har inte skett sedan avlämnandet av årsredovisningen. Eventualförpliktelser/tillgångarIngen väsentlig förändring har skett sedan avlämnandet av årsredovisningen 2015/16 avseende eventualförpliktelser/tillgångar. NärståendetransaktionerTransaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare och till dessa närstående bolag omfattar inköp av skogsråvara, skogliga tjänster, juridiska tjänster, trävaror och byggnadstjänster samt försäljning av maskinell utrustning, biprodukter och impregneringstjänster. Samtliga affärer har skett till marknadsvärde. Inga transaktioner har ägt rum mellan Bergs Timber och närstående som väsentligt påverkat koncernens ställning och resultat. Moderbolaget har haft närståendetransaktioner med koncernens dotterbolag i form av försäljning av lednings- och administrationskostnader. Omfattningen av transaktioner med närstående har inte förändrats jämfört med den information som lämnats i årsredovisningen 2015/16. Rapportperioder -  Delårsrapport september-november, den 25 januari 2018.-  Delårsrapport september-februari, 5 april 2018.-  Delårsrapport september-maj, 28 juni 2018.-  Bokslutskommuniké för helåret september-augusti 2017/2018, den 4 oktober 2018. Förslag till utdelningStyrelsen föreslår att utdelning lämnas med (0,05) kronor per aktie. Årsstämma och årsredovisningDen legala årsredovisningen inklusive bolagsstyrningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast den 22 december 2017. Den tryckta årsredovisningen för räkenskapsåret 2016/2017 kommer att sändas till de aktieägare som begärt det i januari 2018 och publiceras på bolagets hemsida, www.bergstimber.se. Årsstämman kommer att hållas den 25 januari 2018. RedovisningsprinciperFöreliggande delårsrapport har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen tillämpar IFRS och tolkningsuttalande från IFRIC såsom de har godkänts av EU-kommissionen för tillämpning inom EU. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de principer som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Omfattning och karaktär av finansiella tillgångar och skulder är i allt väsentligt oförändrat mot årsbokslutet den 31 augusti 2016. I likhet med rapporteringen vid årsbokslutet överensstämmer redovisade värden med verkligt värde. Belopp inom parentes avser värden för samma period föregående räkenskapsår om inte annat anges. Undertecknade försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför. Mörlunda den 12 oktober 2017Lars Gustafsson, ordförande Sampsa AuvinenÅke Bergh Michael BertorpJon Helgi Gudmundsson Magnus WennerholmLars Pettersson, arbetstagarrepresentant Reino Thapper, arbetstagarrepresentantPeter Nilsson, verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Bergs Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/ eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2017 klockan 13.00. Ytterligare information avseende delårsrapporten kan lämnas av verkställande direktör Peter Nilsson på telefonnummer 010 – 19 98 500.

Maria Baldin ny kommunikations- och hållbarhetsdirektör i Södra-koncernen

Maria Baldin är 50 år, kommer närmast från en roll som kommunikations- och hållbarhetschef för Siemens Sverige. Dessförinnan arbetade Maria på Bewator, Comex Electronics och Bennett BTI Nordic. Maria har en gedigen och bred erfarenhet med ett tydligt affärsfokus. Vidare är det företagets avsikt att med denna rekrytering placera kommunikation och hållbarhet under ett ledarskap. Detta är ett sätt att ytterligare stärka fokus på Södras strategi. Maria tillträder den 1 januari 2018. – Maria Baldin har en industriell bakgrund med stark kommunikations- och hållbarhetskompetens och med utgångspunkt i affären. Detta kommer Södra tillgodo i vårt fortsatta arbete med att stärka konkurrenskraften, tillväxten och den långsiktiga lönsamheten, säger vd och koncernchef Lars Idermark. – Jag ser fram emot att jobba för Södra och det som genomsyrade mitt vägval var känslan av ett stabilt företag med starka värderingar, en utpräglad hållbarhetsprofil med hög kompetens. Det finns tydliga mål, strategier och planer på hur Södra ska visa vägen inom kommunikation och hållbarhet, säger Maria Baldin. Roine Morin, en mångårig och kompetent hållbarhetschef kommer successivt att trappa ner på arbetet 2018 för att därefter gå i pension. – Jag vill tacka Roine för hans fina insatser med att förflytta miljö- och hållbarhetsarbetet i Södra till den framträdande position det nu har, säger vd och koncernchef Lars Idermark. För frågor, kontakta:Södras presstjänst,Tel: 0470 - 890 90E-post: press@sodra.com 

Vacse tecknar 25-årigt hyresavtal med Domstolsverket

Regeringen lämnade vid sitt sammanträde den 5 oktober sitt medgivande till att ingå 25-åriga hyresavtal för en ny domstolsbyggnad i Attunda, Sollentuna, vilken kommer att ägas och förvaltas av fastighetsbolaget Vacse AB (Publ). Byggnaden benämns Färgskrapan och kommer att ha en uthyrningsbar yta om ca 14 800 kvm och beräknas vara färdigställd under våren 2020. Domstolsverkets och Kriminalvårdens lokaler kommer att omfatta ca 9 400 kvm och bland annat innehålla förhandlingssalar, säkerhetssalar, utbildningslokaler och omkring 150 - 200 nya arbetsplatser. Den nya tingsrätten kommer att ha en mycket hög säkerhetsklassning och stort fokus har legat på att skapa en modern tingsrätt som möter framtidens utmaningar gällande säkerhet för personal och besökare i kombination med ett högt ställda krav på miljö och arkitektur. På markplanet ska Färgskrapan även innehålla publika verksamheter som butiker och caféer. De översta våningsplanen kommer hyras ut som kontor för andra hyresgäster och dialoger förs med flera offentliga och privata parter. "Detta är en milstolpe i Vacses historia och vi är mycket glada över att i ett sådant nära samarbete med Domstolsverket uppföra denna byggnad som är unik i sitt slag" säger Fredrik Linderborg Vd för Vacse. Entreprenör för projektet är under upphandling enligt LOU och byggstart sker inom kort. Vacse AB (publ) För ytterligare information kontakta:     Fredrik Linderborg, Vd070 - 579 79 79   

iMotions och Smart Eye ingår partnerskap för att kombinera avancerad, beröringsfri,eyetracking med emotionell analys och biometrisk data

"Vi är stolta över att kunna meddela detta samarbete med världsledaren inom multimodal biometrisk forskning, iMotions. Eyetracking kommer nu att kunna kombineras med andra fysiologiska signaler. Genom samarbetet kommer vi kunna hjälpa forskare runt om i världen att upptäcka både medvetet och undermedvetet beteende i experimentell forskning. Det är vår övertygelse att vår kompromisslösa design och bästa möjliga hårdvara går hand i hand med iMotions unika och breda tillvägagångssätt, med beaktande av hela spektret av experimentell variabilitet. Det är en perfekt match", säger Martin Krantz, VD Smart Eye. iMotions plattform kommer fullt ut integrera Smart Eye Pro, konstruerad för avancerad eyetrackingforskning med flera kameror, samt Aurora, Smart Eye’s avancerade skärmbaserade eyetracker. Detta möjliggör sömlös datainsamling, synkronisering, visualisering och analys i kombination med andra sensorer och tekniker som galvanisk hudreaktion, ansiktsuttrycksanalys, EEG, självskattning och mycket mer, i en och samma dator. Forskare inom flyg- och fordonsindustrin kan nu ta insikter om känslomässiga beteenden ändå längre med denna integrerade lösning. "Det är ett nöje att tillkännage att iMotions biometriska forskningsplattform nu fungerar med Smart Eyes innovativa och högkvalitativa eyetrackingsystem. Integrationen kommer att ge befintliga och framtida kunder ännu fler möjligheter att bedriva avancerad forskning om mänskligt beteende, utan att för den skull öka komplexiteten i projekten”, säger Peter Hartzbech, grundare och VD iMotions. För mer information, var vänlig kontakta:Martin Krantz, VD Smart Eye ABMobil: 070-329 26 98E-post: martin.krantz@smarteye.sehttp://corp.smarteye.se Denna information är sådan information som Smart Eye AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 15:00 CET. Om iMotionsiMotions tillhandahåller mjukvara, hårdvara och tjänster till akademiker, neuro forskare, UX-forskare, forskare inom vård och Fortune 100-företag för att öka insikter om mänskligt beteende genom att använda psykofysiologiska mätningar från eyetracking, ansiktsuttrycksanalys, EEG, galviska hudreaktioner, EKG, EMG och integrering med självskattningar från undersökningar. iMotions grundades 2005 och har kontor i Köpenhamn och Boston. Dess lösningar används av mer än 600 kunder i mer än 70 länder runt om i världen och av ledande akademiska institutioner som Harvard, Stanford, NYU och MIT, och av ledande varumärken som P&G, Unilever och GM.www.imotions.com  Om Smart EyeSmart Eye grundades för att överbrygga klyftan mellan människa och maskin för en bättre framtid genom att utveckla banbrytande eyetrackingteknik som förstår, stödjer och förutspår mänskliga intentioner och handlingar. Genom att kombinera djup teknisk kunskap med lekfull kreativitet består Smart Eye av två affärsenheter. Dess forskningsinstrument erbjuder hög prestanda i komplexa, verkliga situationer, vilket banar väg för nya insikter inom rymd-, flyg-, fordons-, psykologi-, neurovetenskaps-, medicinsk och klinisk forskning. Affärsenheten Applied Solutions system används i nästa generations fordon, vilket hjälper bilindustrin att ta ett steg närmre förarlösa fordon. Smart Eye grundades 1999 och har kontor i Göteborg och Michigan, USA, samt har partners, återförsäljare och distributörer i Europa, USA och APAC. Smart Eyes lösningar används av mer än 700 kunder över hela världen. Ledande forskargrupper, varumärken och forskningscenter som US Air Force, Nasa, BMW, Lockheed Martin, Audi, Boeing, Volvo, GM, och många fler. Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.www.smarteye.se 

OrganoWood panel i tufft långtidstest

Organowood®s unika kiselmodifierade panel bjöds in för att delta i testet på den nedlagda lantbruksskolan i Plönninge. En laduvägg har delats in i 6 avsnitt, 4,2 m breda och ca 8 m höga. Materialen som testas fick ett av dessa 6 avsnitt för att klä regelverket med respektive fasadmaterial. Testet kommer pågå under en 10-årsperiod och kontrolleras kontinuerligt med förbestämda mätvärden. OrganoWood® panelen är nummer två i ordningen, från vänster sida sett. Övriga deltagare i projektet är bla. Derome, Södra Lida Timber AB m.fl. Forskare från Linnéuniversitetet kommer att utföra besiktning två gånger om året under perioden för att se hur panelerna beter sig under de olika årstiderna. På varje panelavsnitt har ett fönster monterats för att så verklighetstroget som möjligt kunna se de problem som kan uppstå på en verklig byggnad. Besiktning kommer också att göras på panelens insida då denna är fullt synlig och åtkomlig. Detta blir mycket intressant eftersom OrganoWood®s panel är tryckt i tryckkammare och därför har samma miljöanpassade behandling på utsidan som på insidan av panelen, till skillnad från ytbehandlad panel exempelvis målad, som endast är behandlad på utsida och kortsida. I slutet av maj i år sattes OrganoWoods stående enkelfas panel upp av KIS AB med skruvar från Spax Sverige. Syftet med projektet är att främja träbyggandet i det halländska klimatet, där det annars finns fördomar om att trä inte passar det hårda klimatet. Idag byggs det få hus som är högre än två våningar med träfasader, detta hoppas OrganoWood att det ska bli ändring på. .......................................................................................  Jens Hamlin, VD  08-684 001 14, Jens.Hamlin@organowood.com .......................................................................................  OrganoWood grundades 2010 av OrganoClick AB (publ) och Kvigos AB och är baserat på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. OrganoWoods produkter produceras i OrganoClicks produktionsanläggning i Täby och av bolagets industriella samarbetspartners Bergs Timber Bitus i Nybro som utför modifieringen av virket. OrganoClick är listat på Nasdaq First North och utsågs av Världsnaturfonden – WWF till en ”Climate Solver” (www.climatesolver.org) 2010, till ett av Sveriges 20 mest innovativa bolag 2011 av Svenska Institutet och har varit med på NyTekniks och Affärsvärldens ”33-lista” över Sveriges hetaste teknikbolag 2012 och 2013. 

Global Gamings emission kraftigt övertecknad

Global Gaming har genomfört en nyemission genom att erbjuda allmänheten i Sverige att teckna aktier i bolaget. Teckningsperioden löpte mellan 2 och 11 oktober 2017 och omfattade totalt 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 22 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs bolaget 22 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionen har rönt stor uppmärksamhet och de inkomna anmälningarna summerar till drygt 400 MSEK. På grund av emissionens storlek och den stora efterfrågan valde bolaget att premiera en bred spridning av aktierna. ”Det känns fantastiskt att ha fått möjligheten att prata med så många intressanta personer, under de investerarträffar vi varit på de senaste veckorna, och att så många vill vara med på vår fortsatta resa. Det skapar så klart ännu mer driv både personligen och för gruppen som helhet.” säger Stefan Olsson, VD för Global Gaming. Tilldelning  Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att kunna få tilldelning. Styrelsen för Global Gaming har beslutat om tilldelning av tecknade aktier i enlighet med tilldelningsprinciperna som angavs i det memorandum som offentliggjordes den 29 september 2017. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Betalning skall ske i enlighet med instruktioner på avräkningsnota och senast den dag som där anges. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande. Efter tilldelning kommer bolaget att ha cirka 2 300 ägare. Preliminär första dag för handel  I samband med emissionen har styrelsen för Global Gaming ansökt om upptagande till handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North. Första dag för handel är planerad till den 19 oktober 2017. Kortnamn:     GLOBAL ISIN-kod:       SE0002685958 Rådgivare    Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Wistrands Advokatbyrå Stockholm KB har agerat legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Aktieinvest FK har agerat emissionsinstitut. Stockholm 12 oktober 2017 Styrelsen För mer information, kontakta: Stefan Olsson, VD Global Gaming 555 AB (publ)E-post:   stefan.olsson@globalgaming.comTel: +46 702 216 050 eller besök www.globalgaming.com och www.ninjacasino.com VIKTIG INFORMATION Distributionsområde Varken detta dokument, memorandumet eller Bolagsbeskrivningen utgör ett prospekt och har därmed inte upprättats i enlighet med till exempel bestämmelserna i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och EU-kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 etc. Detta dokument, memorandumet eller Bolagsbeskrivningen har inte heller varit föremål för godkännande och eller registrering hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 §§ lagen om handel med finansiella instrument. Global Gaming har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgärder för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. De värdepapper som omnämns har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt amerikanska Securities Act från 1933, med ändringar, eller någon provinslag i Kanada. Varken detta dokument eller Erbjudandet riktar sig till personer med hemvist i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Varken detta dokument, memorandumet eller Bolagsbeskrivningen får följaktligen distribueras i eller till något land eller någon jurisdiktion där distribution eller Erbjudandet kräver sådana åtgärder eller strider mot reglerna i sådant land respektive sådan jurisdiktion. Förvärv av aktier i strid med ovanstående begränsningar kan vara ogiltig. Personer som mottar exemplar av detta dokument och/eller, memorandumet och/eller Bolagsbeskrivningen måste informera sig om och följa sådana restriktioner. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Veterinärklinik använder TRANBERG®-systemet för studie avseende behandling av cancer hos hundar. Studien finansieras av Sveland Djurförsäkringar.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), kommer att tillhandahålla TRANBERG® |Thermal Therapy System samt engångsmaterial för en studie som genomförs på initiativ av veterinärkliniken ”Din Veterinär” i Helsingborg och som syftar till att kartlägga effekten av värmebehandling av cancertumörer hos hundar. Studien finansieras helt av Sveland Djurförsäkringar och genomförs på veterinärkliniken ”Din Veterinär”. - Cancertumörer hos hundar är dessvärre inte ovanliga och kostnaderna för kirurgisk behandling blir ofta väldigt höga. Det ligger därför i vårt intresse att stödja forskning som kan bidra till att ta fram nya, mindre kostsamma, behandlingsmetoder för cancer hos husdjur, säger Anette Henriksson, VD för Sveland Djurförsäkringar. - Vi är glada att vara delaktiga i detta forskningsprojekt. Behandlingen innebär i korthet att man värmebehandlar en tumör så att den minskar i storlek och successivt förstörs. Detta lämpar sig väl för tumörer som, på grund av sin lokalisation och art, inte kan behandlas med konventionell kirurgi. Om det fungerar bra kan det bli ett stort genombrott inom veterinäronkologin, säger leg veterinär Torkel Falk, Din Veterinär. -  CLS ser positivt på denna forskning som bedrivs inom ett område som på sikt skulle kunna innebära en bredare användning av våra produkter. Vi kommer att följa projektet med stort intresse, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. CLS strategiska fokus dock är oförändrat behandling av cancer hos människa, säger Lars-Erik Eriksson. Mer om Sveland Djurförsäkringar Sveland Djurförsäkringar Ömsesidigt bildades 1911 och har alltsedan dess erbjudit ett brett sortiment av djurförsäkringar till den svenska marknaden. Idag försäkras, förutom hundar och katter, även smådjur, hästar och lantbruksdjur. Mer information hittar du på Sveland Djurförsäkringars webbplats: www.sveland.se   Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober  2017 kl 16:00

Kommuniké från extra bolagsstämma i Paynova AB den 12 oktober 2017

Vid extra bolagstämma i Paynova AB (publ) beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 13 september 2017 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av högst 87 671 389 aktier, vilket innebär att aktiekapitalet ökar med högst 2 219 924 kronor. Den som är registrerad som aktieägare i Paynova på avstämningsdagen 1 november 2017 äger rätt att teckna en (1) ny aktie för varje tre (3) befintliga aktier i bolaget till en kurs av 0,38 kronor per aktie. Teckningstiden löper under perioden 6 november 2017 till och med 20 november 2017. Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 oktober 2017. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget 33,3 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen omfattas till 87,5% av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Utspädningseffekten för de aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen uppgår till 25 procent av kapitalet och rösterna. ------------------------------------------------------------------------------------------------ FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova ABTelefon: 0708 - 820 766 Anders Persson, Styrelseordförande, Paynova ABTelefon 0702 – 690 890 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 17:00 CEST. 

TVÅNGSINLÖSEN AV AKTIER I WEIFA ASA

· Med hänvisning till börsmeddelandet från Karo Pharma AB ("Karo Pharma") den 6 oktober 2017 om slutförandet av det offentliga uppköpserbjudande avseende aktierna i Weifa ASA ("Weifa"). · Karo Pharma äger idag 35 553 352 aktier i Weifa vilket motsvarar 97,48% av Weifas aktiekapital och röster. · Styrelsen för Karo Pharma har i enlighet med avsnitt 4-25 i den norska lagen om publika aktiebolag och avsnitt 6-22 i den norska lagen om värdepappershandel (”LVH”) beslutat att genomföra tvångsinlösen av samtliga återstående aktier i Weifa som inte redan ägs av Karo Pharma ("minoritetsaktier") med effekt från handelns slut på Oslo Börs idag. · I enlighet med avsnitt 6-22 (2) i LVH är det erbjudna inlösenpriset för varje minoritetsaktie 35 NOK, vilket är detsamma som kursen i det offentliga erbjudandet. · Från dagens datum kommer rättigheterna och ägandet av minoritetsaktierna automatiskt att föras över till Karo Pharma, vilket innebär att Karo Pharma från och med idag är den verkliga ägaren till 100 procent av aktierna i Weifa. · Karo Pharma har erhållit en garanti för avvecklingen av värdepapperen i inlösenförfarandet i enlighet med avsnitt 6-22 (3) nr. 3 i LVH. · Eventuella invändningar mot, eller avslag på, det erbjudna inlösenpriset måste göras senast den 15 december 2017. Tidigare aktieägare i Weifa som inte invänder mot, eller avvisar, det erbjudna inlösenpriset inom denna tidsfrist anses ha accepterat det erbjudna priset. Avräkning av budpriset till minoritetsaktieägarna kommer att äga rum senast den 19 oktober 2017. · Ett brev om tvångsinlösen kommer att skickas till alla tidigare aktieägare i Weifa vars adresser är kända och vars aktier har förvärvats genom tvångsinlösen. Dessutom kommer inlösenförfarandet att meddelas i Brønnøysundsregistrets elektroniska publikation. · Som ett resultat av det inlösenförfarandet kommer Karo Pharma att verka för att aktierna i Weifa avnoteras från Oslo Börs. Ett separat börsmeddelande kommer att publiceras avseende sådan avnotering.   FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se  OM KARO PHARMAKaro Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017, klockan 17.30. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.  FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDENDetta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som bygger på osäkerhet, eftersom de är relaterade till händelser och beror på omständigheter som kommer att uppstå i framtiden och som genom sin natur kan påverka verksamhetens resultat och den ekonomiska ställningen för Karo Pharma och/eller Weifa. Sådana framåtblickande uttalanden återspeglar nuvarande förväntningar och bygger på den information som för närvarande finns tillgänglig. Varken Karo Pharma eller Weifa kan ge någon försäkran om huruvida sådana framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Dessa framåtblickande uttalanden inkluderar uttalanden angående Erbjudandet, förväntningar om lanseringen av Erbjudandet, inklusive villkoren för Erbjudandet och förväntad tidpunkt, förväntad fördel med Erbjudandet. Det finns ett antal faktorer som kan medföra att det verkliga resultatet och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller underförstås i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer innefattar bland annat uppfyllelser av villkor för Erbjudandet och investerares deltagande iErbjdandet. VIKTIGT MEDDELANDE:Erbjudandet kommer inte att lämnas i någon jurisdiktion enligt vilken lämnandet av Erbjudandet inte skulle vara i enlighet med lagen i sådan jurisdiktion. Detta meddelande utgör inte i sig något erbjudande. Erbjudandet kommer endast att göras på grundval av Erbjudandehandlingen och kan endast accepteras i enlighet med villkoren i ett sådant dokument.

Catena vinner pris för Årets Logistiketablering 2017

2017-10-12, kl. 18:30 Catena äger via helägda dotterbolaget Queenswall AB drygt 205 000 kvadratmeter utvecklingsbar mark väl belägen söder om Ängelholm utmed E6:an. På fastigheten, som vi benämner E-City Engelholm, har bland annat en 43 500 kvadratmeter stor logistikbyggnad uppförts till Boozt. I fastigheten bedriver Boozt sitt e-handelslager med en stor automationslösning, AutoStore, som dessutom är under en pågående utbyggnad. Fastigheten är utformad speciellt för att passa e-handelsoperatörernas krav och är miljöanpassad och håller på att certifieras genom Green Building. Genom innovativa lösningar, bland annat energiträd, har byggnaden endast en energiuppvärmning som maximalt uppgår till 10 kWh per kvadratmeter och år. Som jämförelse kan nämnas att Boverket förespråkar 45 kWh. Hela området omfattar en möjlig logistikyta om cirka 97 000 kvadratmeter. Två etapper av fem är färdigställda och arbetet med att projektera tredje etappen är påbörjad. Ängelholm är strategiskt belägen för både nationella och internationella godsflöden och den kvarvarande marken ger Catena goda möjligheter att fortsätta utvecklingen av området med för logistik anpassade anläggningar. ”Det känns glädjande att vårt arbete med att vara i framkant när det gäller nya trender både inom smarta lösningar, energieffektivitet, placering och byggnadens utformning ger resultat. Vi ser utnämningen som en bekräftelse på ett väl utfört arbete.” säger Benny Thögersen, VD Catena AB. För ytterligare information, vänligen kontakta Benny Thögersen, VD                              Göran Månsson, VD Queenswall Tel. 0706-60 83 50                                    Tel. 0730-70 22 32 benny.thogersen@catenafastigheter.se   goran.mansson@catenafastigheter.se                                                                                                                            

Något avvaktande bostadsmarknad med blandade prisförändringar

-        Priserna på bostadsrätter är oförändrade i både Stor-Stockholm och de centrala delarna. Årstakten har sjunkit till +2% för länet och +4% för innerstaden. I Göteborg står priserna still i storstadsområdet men ökar med +1% i de centrala delarna, årstakten ligger på +11% för Stor-Göteborg och +9% för de centrala delarna. Malmö fortsätter notera de högsta prisuppgångarna, sista månaden +2% för de centrala delarna och +1% för Stor-Malmö. Årstakten för samma områden är +15% respektive +16% säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.  -        Villapriserna i Stor-Stockholm ökar mer än bostadsrätterna, årstakten ligger nu på +6%. I de två andra storstadsregionerna råder det omvända, villorna ökar något långsammare än bostadsrätterna. Årstakten för villor i Stor-Göteborg är nu +10% och i Stor-Malmö +12%. Medelpriserna under september var 5,8 Mkr i Stor-Stockholm, 4,8 Mkr i Stor-Göteborg samt 3,9 Mkr i Stor-Malmö, säger Per-Arne Sandegren  -        Allmänt har vi en något avvaktande marknad där vi ser att ett ökat utbud inte motsvaras av samma ökning i antalet försäljningar. Volymerna hittills i år ligger på samma nivå som förra året och vi ser också en gradvis ökning av den genomsnittliga tiden det tar mellan att annonserna sätts ut och bostaden sedan säljs. Snittet senaste 3 mån ligger på 34 dagar för BR i riket och 41 dagar för Villor, vilket ska jämföras med 31 respektive 39 dagar för motsvarande period 2016, avslutar Per-Arne Sandegren.

Clas Ohlson ökar försäljningen i september 2017

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med13 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 220. Försäljningen i september fördelar sig enligt följande: +-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+|Länder,|September|September|Procentuell förändring|Procentuell förändring,||Mkr |2017/18 |2016/17 | |lokal valuta |+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+|Sverige|289 |274 |6 |6 |+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+|Norge |251 |237 |6 |8 |+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+|Finland|78 |70 |11 |12 |+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+|Utanför|22 |28 |-22 |-19 ||Norden*| | | | |+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+| |640 |610 |5 |6 |+-------+---------+---------+----------------------+-----------------------+ *Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien. Den totala försäljningen för räkenskapsårets första fem månader (maj till september 2017) ökade med 2 procent till 3 094 Mkr (3 039). I lokala valutor ökade försäljningen med1 procent jämfört med föregående år. Delårsrapporten för andra kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den6 december 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm. För mer information, vänligen kontakta:Sara Kraft Westrell, Informations- och IR-direktör, telefon 0247-649 13 Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 klockan 07:00.

Stark installationsmarknad med sikte på smart teknik och energieffektivisering

Installationsbranschens stabila tillväxt har fortsatt under första halvåret av 2017 och marknaden uppgick totalt till 68,2 miljarder där 44,1 miljarder kronor står för elinstallationer (el) och 24,1 miljarder kronor för värme och sanitet (VS). Jämfört med samma period 2016 innebär det en ökning med tre procent för respektive gren. Under 2018 väntas tillväxten mattas av något jämfört med årets nivå till två procent för el och oförändrad för VS. - Installationsmarknaden är fortsatt stark och det beror till stor del på den positiva utvecklingen av byggmarknaden, säger Reijo Mustonen, branschekonom på Installatörsföretagen. Vi ser fler påbörjade husbyggen och att bygginvesteringarna ökar. Den dämpade prognosen för 2018 kan bero på flera saker. Fastighetsmarknaden har lugnat ned sig något jämfört med förra årets rekordstarka uppgång. Oro för bostadsmarknadens utveckling, höjningar av räntan och minskad privat konsumtionen påverkar prognosen liksom det osäkra politiska klimatet i världen, fortsätter han. Samtidigt rapporterar medlemsföretagen att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. - Drygt 95 procent av våra medlemmar menar att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta är den enskilt största tillväxthämmande faktorn om man frågar våra företag, säger Reijo Mustonen. Det som bidrar till att ändå hålla installationsmarknaden stabil är den positiva utvecklingen på byggmarknaden, som ger upphov till goda marknadsmöjligheter för installatörer. De intervjuade företagen uppger själva att möjligheterna inom ny- och ombyggnad av bostäder är särskilt goda. - Våra företag ser dessutom potential inom andra spännande områden. Det finns två övergripande trender i branschutvecklingen just nu, och dessa speglar samhällsintresset i stort. Det är dels inom energieffektivisering och dels inom digitaliser­ing. Det kan handla om energieffektivare belysning, värmepumpar, solceller och integrerad teknik i byggnader för att bara nämna några exempel, berättar Reijo Mustonen. Även om installationsmarknaden som helhet har en positiv prognos så präglas branschen fortfarande av stora regionala skillnader. Västra Götaland, Skåne och Norrland går starkt framåt med Västra Götaland i spetsen, mycket tack vare fortsatt god aktivitet inom bostads- och lokalbyggandet. Även Syd- och Mellansverige utvecklas stabilt. Stockholm däremot planar ut i efter sin mycket starka tillväxt tidigare år. Två gånger om året sammanställer Installatörföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år. 

Cleantech Invest portföljbolag Nuuka Solutions tecknar avtal med LähiTapiola Real Estate Management

Cleantech Invest portföljbolag Nuuka Solutions har tecknat ett avtal med LähiTapiola Real Estate Asset Management för ytterligare innovationer i LähiTapiola´s Espoo Campus och Ainoa köpcenter i Espoo-området. Cleantech Invest äger 34% av Nuuka. Espoo Campus är en 71 500 kvadratmeter stor byggnad med 2 500 mätpunkter uppkopplade till Nuukas platform Connect and Create och Ainoa 1 är ett 17 000 kvadratmeter stort köpcenter med 700 mätpunkter uppkopplade till Nuuka. Målet med samarbetet är att göra LähiTapiolas byggnader ännu mer effektiva, hållbara, innovativa och attraktiva arbetsplatser. Genom Nuukas mjukvara kan LähiTapiola optimera sin ventilation så att luftkvaliteten förbättras. Data från automationssystemet som sköter värme, ventilation och luftkonditionering kan genom maskininlärning användas för att automatisera processoptimering. Nuuka optimerar hur värme, ventilation och luftkonditionering används och styrs i fastigheterna. Detta resulterar i bättre inomhusluft samt både lägre energiförbrukning och kostnader för fastighetsskötsel. Nuukas kunnande inom integration av system för fastighetsautomation spelar även en viktig roll i att efterforska möjligheter att använda LähiTapiolas fastigheter som virtuella kraftverk, så kallad “demand response” i framtiden. LähiTapiola Real Estate Ltd är ett bolag inom private equity fondförvaltning och relaterad konsultverksamhet. Tillgångar under förvaltning är ca tre miljarder euro. Eero Kokkonen, miljöchef LähiTapiola:  “Vi ser att Nuuka har ett nytt och innovativt angreppssätt till fastighetsautomation. Nuukas Connect & Create hjälper oss att koppla ihop byggnadens information på ett nytt och innovativt sätt, vilket i sin tur hjälper oss skapa värde för användarna av våra byggnader, optimera värme, ventilation och luftkonditionering och sammantaget göra våra byggnader mer användarvänliga och effektiva. Än viktigare är att vi med Nuukas hjälp kan erbjuda våra hyresgäster topp-lokaler med konstant god luftkvalitet och behagliga arbets och levnadsmiljöer. Vi tror med andra ord att vi kommer att kunna göra våra fastigheter attraktivare.” Olli Parkkonen, affärsutvecklingschef Nuuka: “Samarbetet med LähiTapiola är viktigt för oss eftersom de har en genuint öppen attityd gentemot nya, innovativa tjänster som kan ge ökat kundvärde. Nuuka kan ge värde till hyresgäster, ägare och olika tjänsteleverantörer i byggnaderna genom att ge dem en gemensam plattform för all fastighetsdata. Vi kallar det Connect & Create. När du samlar och kan överblicka all information är då du verkligen kan optimera, förbättra och skapa nya lösningar inom det här området och öka fastigheters värde betydligt. Vi är nöjda att en så välrenomerad finsk fastighetsägare som LähiTapiola har valt oss.” Cleantech Invest VD Alexander Lidgren:  “Vi är otroligt glada over hur nöjda Nuukas nuvarande kunder är. Det är tydligt att de ger fastighetsägare ett stort kundvärde och när du börjar jobba med en fastighetsförvaltare som LähiTapiola ser vi än mer potential framöver. Genom att kombinera kraftfull datainsamling och analyskapaciteten i Nuukas Connect & Create med LähiTapiola’s fastighetsbestånd kan man uppnå betydande effektivitetsvinster med både miljö- och besparingseffekt för kunden. När Nuukas Connect & Create används i större fastighetsbestånd som LähiTapiolas skapas tydligt värde samtidigt som fastighetsförvaltare kan säkerställa att de möter framtida miljö och hållbarhetskrav."

Stora Enso positionerar sig som det ledande bolaget inom bioekonomi

Kommunikationsdirektör Ulrika Lilja var på plats och delade med sig av erfarenheter om hur man bygger ett strakt nordiskt varumärke. Stora Enso är ett exempel på ett mycket lyckat svenskt-finskt samarbete. En viktig del i framgången har varit satsningen på kommunikation och varumärkesbyggande.  Lösningen i världenFör att driva affären och växa på globala marknader är ett starkt varumärke oerhört betydelsefullt.  För Stora Ensos del handlar varumärkesarbetet om att förändra bilden av ett traditionellt skogsbolag till att positionera sig som ett innovationsdrivet bolag för förnybara material. “Vi arbetar för att positionera oss som det ledande bolaget inom bioekonomin. Vi vill ses som lösningen i världen vad gäller förnybara material”, säger Ulrika Lilja. Tydligt & EnhetligtAtt vara tydliga och enhetliga i kommunikationen är något som det fästs stor vikt vid i ompositioneringen av företaget. ”Vi har en enkel men briljant idé för en bättre värld. Allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av trä imorgon. Detta budskap är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Att ha ett tydligt mål med vad vi vill uppnå underlättar i den transformationsresa vi genomgår”, säger Ulrika Lilja. En annan viktig del för att bygga ett starkt varumärke har varit fokus på att ha ”one company approach”, d v s att harmonisera och skapa en enhetlig kommunikation som sker under ett och samma varumärke - Stora Enso. ”Vi hade tidigare ett rätt spretigt kunderbjudande med många produktnamn som inte alls associerades med Stora Enso. Nu har vi skapat en modern och enhetlig visuell profil för våra produktvarumärken där alla har en tydlig Stora Enso-koppling. Det är en betydelsefull del för att bygga ett attraktivt kunderbjudande”, säger Ulrika Lilja. Stolta över skogenAtt hela tiden ha ett fokus på skogen och att visa på möjligheterna med förnybarhet är något som är utmärkande i all kommunikation. ”Vi är stolta över vår förnybara råvara skogen. Där andra bara ser skog, ser vi  lösningar på världens  klimatutmaning och människors efterfrågan på hållbara produkter. Vi behöver nu vara innovativa och fortsätta utveckla framtidens produkter från skogen”, säger Ulrika Lilja. Relevanta arenorFör Stora Enso är det viktigt att vara aktiva och synas på arenor som är relevanta för de marknader som företaget verkar på. Sponsring av skid-VM i Falun och av skid-VM i Lahtis är två exempel på arenor där man varit mycket närvarande. ”Vi har genom denna sponsring bidragit till att skapa hållbara sportevent med våra förnybara produkter från skogen. Dessutom gav det oss möjlighet att bjuda in många av våra kunder till våra hemmamarknader, vilket var ett utmärkt sätt att stärka och förmedla det nordiska perspektivet i vårt varumärke”, säger Ulrika Lilja. Stora Ensos satsningar på att bygga ett starkt nordiskt varumärke, som stöttar företagets transformationsresa in i den nya bioekonomin fortsätter med stort driv och engagemang.För mer info: http://renewablefuture.storaenso.com/ Bildtexter:* Fr v Kjell Skoglund, vd, Finsk-svenska Handelskammaren och Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso* Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora EnsoFoto: STORA ENSO För mer information:  Sara Kvarfordh, kommunikationschef, Mediarelationer och Public Affairs Sverige, Stora Enso, sara.kvarfordh@storaenso.com, 070-234 45 90  Fakta om Stora Enso:   Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR. Stora Enso är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. www.storaenso.com    

Eurocine Vaccines genomför företrädesemission av units till ett värde om ca 40 mkr

Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ)(”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) ämnar kalla till extra bolagsstämma den 10 november 2017 och föreslå att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra en emission av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit kommer att bestå av en (1) nyemitterad aktie samt en (1) nyemitterad teckningsoption. Styrelsen har för avsikt att med stöd av bemyndigandet besluta om Företrädesemissionen inom en vecka efter det att den extra bolagsstämman har hållits. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att fatta beslut om Företrädesemissionen med följande villkor. Befintliga aktieägare kommer att ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier de äger. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Eurocine Vaccines kommer att erhålla en (1) uniträtt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Hur många uniträtter som kommer att krävas för att teckna en unit kommer att bestämmas av styrelsen vid emissionsbeslutet. Teckningskursen för varje unit i Företrädesemissionen kommer att fastställas utifrån en rabatt[1]  på minst 20% mot den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under den tvåveckorsperiod som föregår styrelsens beslut om nyemission av units. Teckningskursen kan dock i inget fall understiga 2,34 kronor per unit. Antalet nyemitterade units i Företrädesemissionen kommer att vara det antal som, baserat på den enligt ovan fastställda teckningskursen, inbringar ett belopp som totalt motsvarar en teckningslikvid om ca 40 mkr. Vid full teckning tillförs Eurocine Vaccines ca 40 mkr före emissionskostnader. För att säkerställa att Företrädesemissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Eurocine Vaccines ingått avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier med ett antal befintliga och externa investerare om sammanlagt ca 32 mkr, motsvarande 80 procent av emissionsbeloppet. Styrelsemedlemmen Pär Thuresson äger 387 500 aktier och avser att teckna hela sin pro rata-andel i emissionen. Styrelsemedlemmen Jan Sandström äger 150 000 aktier och avser att teckna halva sin pro rata-andel i emissionen. Den extra bolagsstämman kommer att hållas fredagen den 10 november 2017 kl. 10.00. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande. Bakgrund och motiv Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin. WHO rekommenderar årlig influensavaccinering för bland annat barn och äldre. En klinisk fas I/II-studie i vuxna har genomförts med det nasala kvadrivalenta influensavaccinet Immunose™ FLU, bolagets huvudprojekt. Resultaten från studien visar god säkerhet och immunrespons i både nässlemhinna och blodserum, vilket utgör en god grund för den fortsatta utvecklingen av Immunose™ FLU. Nästa kliniska studie, där äldre kommer att inkluderas, planeras redan under kommande influensasäsong, 2017/2018. Syftet med Företrädesemissionen är därför att tillföra finansiella medel för att kunna genomföra den planerade kliniska studien samt att driva verksamheten vidare. Parallellt fortsätter Eurocine Vaccines det strukturerade arbetet att finna och välja rätt partner för samarbete kring de senare faserna av utvecklingen. Villkor för teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Företrädesemissionen Bemyndigandet ger även styrelsen rätt att inom ramen för Företrädesemissionen emittera teckningsoptioner som en del av den unit som ska ges ut. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 70 % av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för Bolagets aktie vid handel på AktieTorget under perioden 12 november 2018 till 23 november 2018. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen dock inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 26 november 2018 till 7 december 2018. Det är styrelsens avsikt att teckningsoptionerna ska noteras och tas upp till handel på Aktietorget med start under det första kvartalet 2018. Preliminär tidplan för Företrädesemissionen 13 oktober 2017 Kallelse till extra bolagsstämma 10 november 2017 Extra bolagsstämma  17 november 2017 Formellt styrelsebeslut angående företrädesemission21 november 2017 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt 22 november 2017 Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla uniträtter 23 november 2017 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla uniträtter 24 november 2017 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen28 november t.o.m. 12 december 2017 Teckningsperiod 28 november t.o.m. 8 december 2017 Handel i uniträtter28 november fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket, Handel i betalda tecknade units (BTU) 14 december 2017 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen Ändring av Bolagets bolagsordning Styrelsen avser vidare föreslå att bolagsstämman beslutar att ändra lydelse av bolagsordningens bestämmelser om gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier (§ 4 samt § 5) från att aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor till att vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor samt från att antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 till att vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. Extra bolagsstämma Den extra bolagsstämman kommer att hållas fredagen den 10 november 2017 kl. 10.00 på Karolinska Institutet Science Park, Tomtebodavägen 23a, Konferensrum Air (entréplanet), i Solna. Fullständig kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs i särskilt pressmeddelande. Rådgivare Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är juridisk rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med Företrädesemissionen. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg den 13 oktober 2017. ---------------------------------------------------------------------- [1]  Med rabatt avses här rabatt mot TERP (Theoretical Ex-Rights Price), dvs. den teoretiska aktiekursen efter avskiljning av teckningsrätterna.

Cherry AB har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (CHER B) och ISIN-kod (SE0010133256). Det sker inte något utgivande av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i Cherry AB behöver inte vidta några åtgärder i samband med bytet från AktieTorget till Nasdaq Stockholm. ”Cherry är ett lönsamt och snabbväxande spelbolag som täcker hela värdekedjan från teknik till konsument. Med listbytet får vi ökad exponering mot den svenska och de internationella kapitalmarknaderna”, säger Anders Holmgren, VD för Cherry AB. Genom listbytet till Nasdaq Stockholm upphör Cherrys aktier av serie B att handlas på AktieTorget. Sista dag för handel av Cherrys aktier av serie B på AktieTorget beräknas vara tisdagen den 17 oktober 2017. ProspektFör ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet. Prospektet förväntas publiceras på Cherrys webbplats, www.cherry.se, senast måndagen den 16 oktober 2017. RådgivareAdvokatfirman Delphi har agerat juridisk rådgivare till Cherry i samband med listbytet till Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Holmgren, CEO: 0708 607 534, anders.holmgren@cherry.seChristine Rankin, CFO: 076 539 94 92, christine.rankin@cherry.seCarolina Haglund Strömlid, Head of Investor Relations & Communications: 0708 807 173, carolina.stromlid@cherry.se Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 13 oktober 2017, klockan 08:00 CET.

Familjebilar allt säkrare

– Vi har sett att allt fler bilmodeller får bättre säkerhet även i baksätet. Det handlar om att fler nu erbjuder framförallt bältessträckare, bälteskraftbegränsare och bältespåminnare bak, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare Folksam. Utifrån undersökningen ”Hur säker är bilen 2017” har Folksam gjort en särskild granskning med fokus på barnens säkerhet i bilen. Grunden till en säker familjebil är bra krocksäkerhet i kombination med viktiga egenskaper såsom autobroms, whiplashskydd och antisladd, som alla är krav för att klassas som Bra Val. Dessutom ska de bilar som klassas som Bra familjebil ha viktig säkerhetsutrustning för barn i baksätet. – Eftersom vi dagligen får frågor om barnsäkerhet från våra kunder så är det något som engagerar oss starkt. Förutom val av barnstol och hur den ska placeras i bilen, så får vi ofta frågan om vilken bil som är säkrast för familjen. Därför har vi tagit fram rankningen av familjebilar, säger Anders Ydenius. Av de 693 familjebilsmodeller som granskats uppfyller 109 Folksams nivå för ”Bra Val”. Av dessa får 38 modeller högsta betyget för familjen, varav fyra bland de minsta, tio i småbilsklassen och sex modeller i mellanklassen. – 2015 fick arton bilmodeller högsta familjebilsbetyg avseende säkerheten. I år har det skett en kraftig ökning till 38 bilmodeller vilket är glädjande att se då vi vet att säkerhet är en av de allra viktigaste egenskaperna i valet av familjebil, säger Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare Folksam. Audi, Mercedes, Toyota och Volvo har flest bilmodeller i olika storlekar där all säkerhetsutrustning finns på plats. De äldsta modellerna med högsta familjebilsbetyg är Volvo XC60 08-, Volvo V40 12- och Mercedes CLA 13-. De äldsta modellerna som får det nästa högsta betyget Utmärkt är från 2012. Det rör sig om Mazda CX5, Skoda Citigo, VW Up och VW Golf. Dock lyser fortfarande minibussarna till stor del med sin frånvaro. Inga minibussar får de två högsta betygen vilket handlar om att de inte har all säkerhetsutrustning bak eller saknar autobroms som standard. – Till skillnad mot tidigare går det nu att hitta säkra familjebilar i alla storlekar. Däremot är det tråkigt att se att minibussar som många familjer använder fortfarande inte uppfyller alla säkerhetskrav. När det gäller den minsta klassen däremot blir säkerheten allt bättre. Ur den senaste generationen i den klassen återfinner vi bilmodeller som Honda Jazz, Nissan Micra, Seat Ibiza och Suzuki Ignis. För drygt två år sedan när Folksam senast gjorde en familjebilsundersökning fick ett fåtal högsta betyg av småbilarna och ingen bland de allra minsta, säger Anders Ydenius. Hela listan på familjebilar finns på www.folksam.se/familjebilar För ytterligare information: Anders Ydenius, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 0708- 316286Folksams pressjour, telefon 08- 772 66 60 Så har vi delat in familjebilarnas säkerhetsnivåer: Bra - Autobroms finns i vissa versioner, minst ett av systemen bältespåminnare, bältessträckare, kraftbegränsare och sidogardin i baksätet som standard. Mycket bra – Som ”Bra” men samtliga system: bältespåminnare, bältessträckare, kraftbegränsare och sidogardin i baksätet som standard. Utmärkt – Autobroms standard, 3 av 4 systemen: bältespåminnare, bältessträckare, kraftbegränsare och sidogardin i baksätet som standard Utmärkt + – Som ”Utmärkt” men samtliga baksätessystem standard. Utmärkt +                 Minibilar Honda Jazz 15-Nissan Micra 17-Seat Ibiza 17-Suzuki Ignis SP 16- SmåbilarAudi Q2 16-Hyundai I30 17-Hyundai Ioniq 16-Kia Niro SP 16-Mercedes CLA 13-Mercedes GLA 14-Mini Countryman 17-Opel Astra 15-Toyota C-HR 17-Volvo V40 12- MellanklassAlfa Romeo Giulia 16-Audi A4 16-Jaguar XE 15-Mercedes C-Klass 14-Subaru Levorg 16-Toyota Prius 16- Stora bilarBMW 5-Serie 17-Jaguar XF 15-Mercedes E-klass 16-Skoda Superb 15-Toyota Avensis 15-Volvo S90/V90 16-VW Arteon 17- Mindre SUVAudi Q5 16-Mercedes GLC 15-Peugeot 3008 16-Seat Ateca 16-Volvo XC60 08-VW Tiguan 16- Större SUVAlfa Romeo Stelvio 17-Land Rover Discovery 16-Lexus RX 16-Skoda Kodiak 17-Toyota Hilux SP 16-

Delårsrapport kvartal 3 2017

Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) · Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 492 (-983) tkr · Resultatet före skatt uppgick till 1 000 (-1 148) tkr · Resultat per aktie uppgick till 0,138 kr  Jan - Sep 2017 (9 månader) · Nettoomsättningen uppgick till 20 356 (1 973) tkr · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 141 (-2 691) tkr · Resultatet före skatt uppgick till 688 (- 3 165) tkr · Resultat per aktie uppgick till 0,095 kr (Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år) Antalet aktier uppgick till 7 255 200 st vid utgången av perioden.  Väsentliga händelser under tredje kvartalet · Då Bolagets kunder i första hand är elektriker så påverkade industrisemestern försäljningen negativt under ca 4-6v i kvartal tre. · Bolaget levererar nya produkten RTR-01. · Antalet elektriker ökar kraftigt efter semestern med 900 tillagda bara i september, bästa månaden innan var ca 550 tillagda. Totalen uppgår nu till ca 5000 unika kunder / konton som har installerat minst en enhet. · Antalet installerade produkter har också ökat kraftigt där det i september installerades 60% mer än bästa månaden innan. Tittar man på tillväxten i installationer sedan mars 2017 (6 mån), det var då vi började få bättre lager nivåer så har antalet installationer växt med i snitt 38% månad för månad. · Bolagets produkter finns nu i ca 9,400 hushåll i 267 av landets 290 kommuner. · Yachtingen utvecklas enligt plan.  Väsentliga händelser efter periodens utgång · Bolaget inleder samarbete med Sonos för att direkt integrera Bolagets produkter med Sonos serie av smarta högtalare. · Orderingången ser en kraftig ökning efter semestern och vid ingången av fjärde kvartalet har Bolaget en orderbok om ca 17,600 enheter till ett värde av ca 5,4 mkr. · Bolaget flyttar kontor, där nya adressen är Göteborgsvägen 52, 431 37, Mölndal. · Då denna rapport släpps bara några dagar efter kvartalets utgång har inga fler väsentliga händelser inträffat.  VD ord 900% tillväxt in på målrakan Ytterligare ett kanon kvartal, nettoomsättningen ökar med över en faktor 20 mot samma kvartal förra året. Tittar man på jan - sept (9 mån) mot samma period förra året är tillväxten hela 900%. Det är såklart jättekul att kunna påvisa lönsamhet redan nu, jag vill dock påpeka återigen att kraftig tillväxt är vårt mål och med det kommer investeringar. Den över förväntade försäljningstillväxten gör dock att vi fortfarande har kvar över 20 mkr av det kapital vi tog in under april 2017. Jag tar detta tillfälle i akt att besvara en del av dom vanligaste frågorna som vi får. Produktion Produktionen fortsätter att vara ansträngd då efterfrågan växer i mycket hög takt hela tiden, vi har fortfarande inte hunnit bygga upp ett buffert lager utan allt som produceras åker direkt ut till kunderna. Avsaknaden av buffertlager gör produktionen sårbar för minsta lilla försening. Vi behöver i höst komma upp i 10,000+ enheter per månad för att möta efterfrågan och kunna påbörja byggandet av ett buffertlager. Efter fortsatta diskussioner med vår produktionspartner Scanfil så har vi kartlagt att kapaciteten inte skall vara ett problem för 2018 men att vi under 2018 behöver börja se över att flytta delar av produktionen till andra fabriker inom Scanfils koncern alternativt bygga ut kapaciteten i nuvarande fabrik. Detta för att ligga steget före ökningarna som väntas komma 2019 och 2020. Vi för en kontinuerlig dialog med Scanfil för att i god tid förbereda oss för nästa hopp i kapacitet. Den andra utmaningen i produktionen är prognoser och tillgång på komponenter. Här är det en avvägning mellan att inte beställa för mycket och binda massa kapital i lager samt att inte ligga för lågt och tappa försäljning. Vi har lagt oss i överkant hela tiden, men då efterfrågan växer så snabbt så behöver vi hela tiden revidera prognoserna och varje större hopp innebär ledtider. Vi lägger mycket tid på produktionen och automatiserar mer och mer, med den tillväxten vi har så kommer produktionen att vara en utmaning under en tid framöver. Vi bedömer dock att det inte bör påverka vår tillväxt på längre sikt, men att vi hela tiden måste ligga steget före så långt vi bara kan genom att bevaka tillväxten och fortsätta jobba med att effektivisera och automatisera. Nya produkter Vi har 3-4 ytterligare produkter planerade för lansering under 2017, dessa kommer i så fall att komma i slutet på 2017 och kommer inte påverka försäljningen nämnvärt för helåret. Däremot som vi kommunicerat är det viktigt att vi går in i 2018 med en produktportfölj på 6-7 produkter. De produkterna som är planerade för i år ligger alla i slutet av utvecklingsfasen och vi har börjat köpa in komponenter för att kunna sätta igång produktionen så fort som möjligt.  Vi märker också att med en snabbt växande kundbas så kräver det mer test och kvalitetssäkring i utveckling då varje release av både app och produkter snabbt skalar upp och når många kunder. OEM Vi blir ständigt uppvaktade av aktörer som är intresserade av att integrera vår teknik i deras produkter. Vi håller just nu på med två mindre pilotprojekt med armaturtillverkare för att påbörja utvärderingen av OEM spåret när det gäller anpassning av teknik, prismodell etc. Det som hindrar oss från att gasa på ytterligare på OEM sidan just nu är brist på resurser då vår egen produktaffär växer i mycket snabb takt och hela organisationen är fokuserad på att leverera mot denna efterfrågan. Vi anser att det är avgörande för ett mindre bolag som vårt att fokusera där tillväxten sker och se till att våra kunder är så nöjda dom bara kan bli. Våra mål med OEM kvarstår där vi under 2017 skall utvärdera spåret för att under 2018 i så fall växla upp omsättningen. Internationalisering Vi har påbörjat expansion till Norge och Finland. Vi har bokat in oss på de stora mässorna och påbörjat etablering av säljkontor i respektive land. Vi fortsätter således enligt vår plan att få igång Norge och Finland under 2018. Självklart nns planer på expansion även efter norden, men vi får återkomma till det längre fram. Sammanfattning av årets första 3 kvartal Vi har nått 20 mkr i omsättning vilket med ett kvartal kvar är 900% tillväxt jämfört med samma period 2016. Denna tillväxt har skett med i stort sett bara 2 produkter ute på marknaden, vi kommer växa produktportföljen kraftigt likväl som att börja ta nya marknader. Vi är övertygade om att vi kommer nå god lönsamhet längre fram och fokuserar nu på att öka omsättningen och ta en stark position på marknaden. Framtidsutsikterna kunde inte se mycket bättre ut än dom gör. 

Kontigo Care och Avonova Hälsa inleder samarbete

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget har tecknat ett ramavtal för leverans av Kontigo Cares eHälsolösning Previct® Alcohol (tidigare TripleA) med Avonova Hälsa AB avseende Avonova Hälsas samtliga enheter och samarbetspartners. Avonova Hälsa erbjuder ett brett spektrum av hälsotjänster till den offentliga sektorn, företag, organisationer och privatpersoner.   ”Vi är glada över samarbetet med Avonova Hälsa, som innebär att vi stärker vår etablering i företagshälsan”, säger Henrik Nordlindh, VD på Kontigo Care. ”Företagshälsan är ett segment som tillsammans med den framgångsrika direktförsäljning som vi idag bedriver gentemot de svenska kommunerna, är strategiskt viktig för vår fortsatta expansion”, fortsätter Henrik Nordlindh. ”Previct Alcohol passar väl in i tjänsteutbudet hos en modern hälsokoncern som vill dra nytta av den senaste tidens betydande utveckling inom eHälsa. Svenska arbetsgivare har ett långtgående rehabiliteringsansvar för alkoholmissbruk hos sina anställda och Kontigo Care har de moderna lösningar som möjliggör en vårdkvalitet som tidigare inte var möjlig. Det är med stor tillförsikt vi ser fram emot en spännande fortsättning på 2017”, avslutar Henrik Nordlindh.     Ramavtalet mellan parterna innefattar inget kvantifierat ordervärde men Avonova Hälsas samtliga enheter på 120 orter i landet kan nu avropa Previct® från Kontigo Care, varpå Kontigo Care ansvarar för leverans och support av Previct® Alcohol. Avonova Hälsas kundkrets omfattar ca 12 000 företag och kommuner med totalt ca 850 000 anställda.  För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80. Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.comIR- och pressfrågor: Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80,    e-post: ir@kontigocare.com För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com Denna information är sådan information som Kontigo Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl 08.30 CET. Om Kontigo Care AB (publ)Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets avancerade eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.    

Cantargia: Första patienten har behandlats med immunonkologiska antikroppen CAN04 och följts upp i tre veckor avseende säkerhet.

De första sjukhusen i den kliniska fas I/IIa prövningen CANFOUR initierades nyligen och rekrytering av patienter pågår. I enlighet med protokollet behandlas patienterna i grupper om tre. Efter start av patientrekryteringen har nu alla tre patienterna i den första gruppen erhållit vardera minst två infusioner av CAN04. Den första patienten har erhållit tre infusioner och genomgått en 21-dagars säkerhetsutvärdering. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats och när samtliga tre patienter fått tre infusioner och avslutat 21-dagars uppföljning av säkerhet, kan nästa dosgrupp rekryteras. I CANFOUR prövningen kommer behandling med Cantargias patenterade antikropp CAN04, som är riktad mot målmolekylen IL1RAP, att undersökas i patienter med cancer. CAN04 fungerar genom en dubbelverkande immunonkologisk mekanism. Dels stimuleras immunceller att avdöda tumörceller, dels motverkas tumörinflammationen genom att IL-1 signalering blockeras. De sjukdomar som kommer studeras är icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer, tarmcancer samt trippelnegativ bröstcancer. Relevansen av att rikta behandling mot IL1RAP har dokumenterats i samtliga dessa sjukdomar. Det primära målet för studien är att undersöka säkerhet. Andra mål inkluderar farmakokinetik, effekt och biomarkörer. Den första delen av studien är en doseskaleringsfas som undersöker upprepad behandling med CAN04 vid olika dosnivåer. Målet är att bestämma vilken dos som ska användas i fas II. Resultaten från den här delen förväntas under sommaren 2018. Efter en analys av erhållna data, startar en andra del som planeras undersöka CAN04 som monoterapi i cirka 20 patienter med icke-småcellig lungcancer samt bukspottkörtelcancer och kombinationsterapi där CAN04 undersöks ihop med standardbehandling i en av dessa sjukdomar. Det exakta valet av sjukdom och kombinationsterapi bestäms efter avslutandet av fas I delen. Studien genomförs på erkända och erfarna sjukhus i Danmark, Norge, Belgien och Holland. Studieinformation finns tillgänglig på www.clinicaltrials.gov    “Vi är väldigt glada över att ha startat behandlingen av patienter i denna viktiga prövning” säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. ”Initieringen av sjukhus samt rekryteringen av patienter följer vår plan”. För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017, kl. 08.30. Om Cantargia Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Nordic Capital blir den största aktieägaren i Nordax Group AB (publ)

Nordax grundades 2003 och bedriver verksamheten från en centraliserad plattform i Stockholm. Nordax är en ledande nischbank i norra Europa med cirka 120 000 lånekunder och 28 000 sparandekunder. Nordax fokuserar på stora privatlån med långa löptider och inlåningskonton. Nordax börsnoterades på Nasdaq Stockholm den 17 juni 2015 och har för närvarande ett totalt börsvärde om cirka 5 miljarder kronor (baserat på senaste betalkurs för Nordax-aktien den 12 oktober 2017). Nordic Capital [1] är en av Nordens mest väletablerade och aktiva private equity-investerare som investerarar i fem kärnområden; hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industriella varor och tjänster samt detaljhandel. Nordic Capital har ett starkt track record inom finansiella tjänster som inkluderar Resurs Bank, Lindorff och Nordnet. Nordic Capital har majoritets- eller minoritetspositioner i privata eller publika bolag och är vanligtvis en aktiv ägare som genom representation i styrelsen bidrar till den långsiktiga utvecklingen av bolaget. ”Nordic Capital har omfattande erfarenhet av och ett starkt track record från investeringar inom finansiella tjänster och ser Nordax som ett intressant bolag med stor potential och en stark ledningsgrupp. Det finns en stabil underliggande tillväxt i denna marknadsnisch samt möjligheter för bolag som Nordax att ta nya steg inom digitalisering och produktutveckling. Nordic Capital har stor kunskap inom dessa områden och ser fram emot att bli en engagerad aktieägare i Nordax”, säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder. Transaktionen genomfördes genom en så kallad reverse book-building process där totalt 15% av kapitalet förvärvades av Nordic Capital (9,96%) och Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) (5.04%). Nordic Capital har ingått ett köpoptionsavtal med Carnegie enligt vilket Nordic Capital har rätt att förvärva alla Nordax-aktier som för närvarande innehas av Carnegie. Det är Nordic Capitals avsikt att så snart som möjligt efter att ha fått nödvändiga tillstånd från Finansinspektionen utnyttja denna köpoption. Till dess att tillstånd från Finansinspektionen har erhållits och före utnyttjande av köpoptionerna finns det inga röstsamarbeten, vetorättigheter eller andra avtal eller överenskommelser mellan Nordic Captial och Carnegie som avser utövande av inflytande över Nordax. En ansökan om Finansinspektionens tillstånd (s.k. ägarprövning) som ger Nordic Capital rätt att utnyttja optionen kommer att skickas in idag. [1] Nordic Capital avser Nordic Capital Fond VIII och någon, eller alla, av dess föregående fonder beroende på sammanhanget.  Presskontakt: Elin Ljung, Director of Communication and SustainabilityNC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals FonderTel: +46 8 440 50 69e-mail: elin.ljung@nordiccapital.com  Om Nordic Capital Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.  För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com 

Företrädesemission fulltecknad och Aptahem tillförs cirka 23,4 MSEK före emissionskostnader

VD Mikael Lindstam kommenterar-”Det är med stor glädje vi nu konstaterar det förtroende som nya och gamla aktieägare visat i Aptahem resulterat i en fulltecknad emission. Vi tar detta förtroende med oss nu när vi kan köra på enligt framlagd plan.”   Teckning och tilldelningGenom emissionen nyemitteras 7 793 580 aktier, 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 och 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 3. 1 738 171 units (cirka 67 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt och 859 689 units (cirka 33 procent av emissionsvolymen) tecknades och tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 13 oktober 2017. Aptahem tillförs cirka 19 MSEK efter emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 4,4 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 1,9 MSEK. Aktier och aktiekapitalEfter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 3 542 536,3780 kronor fördelat på 15 587 160 aktier. Dessutom kommer 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 och 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 3 finnas utgivna. Handel med betalda tecknade units (BTU) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i början av november 2017. Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 2En teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie för 4 SEK under perioden 7 – 18 maj 2018. I det fall även samtliga 2 597 860 teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget. Teckningskurs och teckningstid för teckningsoption av serie TO 3En teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 15 – 26 oktober 2018 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 27 september - 10 oktober 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 4 SEK/aktie eller överstiga 10 SEK/aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 3 tillförs Bolaget ytterligare cirka 10,4-26,0 MSEK, före emissionskostnader vilka vid högsta teckningskurs beräknas uppgå till cirka 1,3 MSEK. Teckningsoptionerna avses bli föremål för handel på Aktietorget.  RådgivareFinansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. För mer informationAptahem ABMikael Lindstam, VDTel: 0766-333 699E-post: ml@aptahem.com Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017.  Kort om AptahemAptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners. 

BioArctics patent för bolagets produktkandidat antikroppen BAN0805 för Parkinsons sjukdom har nu beviljats i Europa

Stockholm den 13 oktober 2017 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm:BIOA B) meddelar idag att det europeiska patentverket, (European Patent Office, EPO), har beslutat att bevilja BioArctic AB ett europeiskt patent (EP2539366) och att patentet kommer att publiceras den 8 November 2017. Det europeiska patentet EP2539366 omfattar skydd för den monoklonala antikroppskandidaten BAN0805 som sådan, avsedd för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, bland annat Parkinsons sjukdom. Validerade nationella patent löper ut den 25 februari 2031 och förlängningar av patenttiden kommer att vara möjliga i upp till fem år efter att marknadsföringstillstånd beviljats. Motsvarande patent har också beviljats på andra stora marknader, bland annat USA, Japan och Kina. För mer information, vänligen kontakta:Gunilla Osswald, VD                                                 Tel: 08 695 69 30                                                      E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se Christina Astrén, Head IR & CommunicationsTel: 070 835 43 36E-post: christina.astren@bioarctic.se Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017, kl 10.15 CET. Om BAN0805BioArctics läkemedelskandidat BAN0805 är en monoklonal antikropp som selektivt binder och eliminerar oligomerer och protofibriller av alfa-synuklein. BAN0805 är avsedd att stoppa eller fördröja sjukdomsförloppet hos Parkinsonpatienter. I prekliniska studier har BAN0805 visats reducera nivåerna av alfa-synukleinprotofibriller, minska motoriska störningar och fördubbla livslängden hos Parkinsonmöss.1) De behandlingar för Parkinsons sjukdom som idag finns på marknaden är inriktade mot att mildra de motoriska symtomen hos Parkinsonpatienter. BAN0805 har potential att bli den första sjukdomsmodifierande behandlingen för Parkinsons sjukdom. Om BioArcticBioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en potentiell behandling för komplett ryggmärgsskada. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (STO:BIOA B). www.bioarctic.se 1)Ingelsson M, 2016. 'Alpha-synuclein oligomers-neurotoxic molecules in Parkinson's disease and other Lewy body disorders', Front Neurosci, 10: 408

Jacob Mühlrads omtalade ”Kaddish” livestreamas från Berwaldhallen

Radiokören repeterar inför lördagens konsert. Eva Dahlgren, Jacob Mühlrad och chefsdirigent Peter Dijkstra. Foto: Karl Thorson Radiokörens konserter i Berwaldhallen, Sveriges Radios konserthus, på lördag den 14/10 har rönt ett mycket stort intresse. På programmet står Jacob Mühlrads nyskrivna verk ”Kaddish” som därmed får sitt uruppförande, med artisten Eva Dahlgren som solist i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen. Konserten sålde slut snabbt och när Jacob sommarpratade i P1 sattes en extra konsert in som också blev utsåld på kort tid. För de som inte har biljett kommer konserten direktsändas i P2, men även med bild över Berwaldhallens nya webbplats, berwaldhallen.se. Tonsättaren Jacob Mühlrad mottog i januari i år Michael Bindefelds Stipendium till minne av Förintelsen, för att kunna komponera sitt verk ”Kaddish” till Radiokören. Verket bygger på Jacobs morfars berättelse om sina upplevelser i konscentrationslägren Bergen-Belsen och Auschwitz under andra världskriget. Jacob har fått stor uppmärksamhet i samband med stipendiet, men också efter sitt mycket uppskattade sommarprat i början av augusti. På konsertprogrammet står även musik av J.S. Bach, Maija Einfelde och Ernst Krenek. Radiokören under ledning av sin chefsdirigent Peter Dijkstra är en av världens främsta ensembler och är också viktiga ambassadörer för svenskt musikliv i utlandet. Alldeles nyligen kom de hem från en bejublad turné i Japan med flera utsålda konserthus i Tokyo och Nagano. I november reser de till New York för att framträda i Lincoln Center, ett riktigt musik-Mecka, men även till Leksand.

Fas II-resultat med remetinostat påvisar effekt vid behandling av hudlesioner och klåda, samt uppvisar god tolerabilitet hos patienter med MF/CTCL

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag effekt- och säkerhetsresultat från den fas II-studie som utvärderade remetinostat gel i patienter med Mycosis Fungoides (MF)/kutant T-cellslymfom (CTCL), i tidigt stadium. Studien påvisade att hudlesionernas svårighetsgrad reducerades av remetinostat gel 1%, applicerat topikalt två gånger om dagen. Remetinostat åstadkom en kliniskt signifikant lindring av pruritus (klåda) hos de patienter som led av kliniskt signifikant klåda vid studiens början. Remetinostat uppvisade även god tolerabilitet utan systemiska biverkningar. Resultaten ingår i ett abstract, publicerat på European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Cutaneous Lymphoma Task Force, en konferens som hålls i London 13–15 oktober. Utförliga data från studien presenteras vid konferensen av dr Madeleine Duvic, Professor of Internal Medicine and Dermatology vid the MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas. Fas II-studien rekryterade 60 patienter med MF i stadium IA-IIA, den dominerande varianten av CTCL, till fem kliniker i USA. Patienterna randomiserades till behandling med antingen remetinostat gel 0,5% två gånger om dagen, remetinostat gel 1% en gång om dagen eller remetinostat gel 1% två gånger om dagen, i upp till 12 månader. Andelen patienter som uppnådde partiell eller fullständig bekräftad behandlingsrespons utgjorde studiens primära effektmått. Detta mäts med CAILS (Composite Assessment of Index Lesion Severity) som bedömer svårighetsgrad av indexlesioner i huden). Studien visade att behandlingsarmen med remetinostat gel 1% två gånger om dagen uppvisade den högsta andelen patienter med bekräftad behandlingsrespons, vilket inkluderar en patient med fullständig respons. “Intent-to-treat”-analysen nedan visar fördelningen av patienterna med bekräftad behandlingsrespons: +--------+------------+-------------------------------------+------------------+|Dosarm |Antal |Antal patienter med bekräftad |% av patienter med|| |patienterper|behandlingsrespons (varav fullständig|bekräftad || |arm |behandlingsrespons) |behandlingsrespons|+--------+------------+-------------------------------------+------------------+|1 % två | 20 | 8 (1) | 40 % ||ggr/dag | | | |+--------+------------+-------------------------------------+------------------+|0,5 % | 20 | 5 (0) | 25 % ||två | | | ||ggr/dag | | | |+--------+------------+-------------------------------------+------------------+|1 % en | 20 | 4 (0) | 20 % ||gång/dag| | | |+--------+------------+-------------------------------------+------------------+ I studien mättes även, som sekundärt effektmått, effekten av remetinostat gel på svårighetsgraden av pruritus. Detta mättes varje månad under hela studien med hjälp av den visuella analogskalan (VAS). Bland patienterna med kliniskt signifikant pruritus vid baseline återfanns den högsta andelen patienter som uppnådde kliniskt signifikant lindring av pruritus jämfört med baseline (80 %) i den arm som behandlades med remetinostat gel 1% två gånger om dagen. Nedan visas fördelningen av patienterna som uppnådde bekräftad kliniskt signifikant lindring av pruritus jämfört med baseline, definierat som minst 30 mm minskning på VAS-skala under >4 veckor: +--------+-------------------------------------------+|Arm |% patienter med bekräftad kliniskt ||(dos) |signifikant lindring av pruritusjämfört med|| |baseline |+--------+-------------------------------------------+|1 % två | 80 % ||ggr/dag | |+--------+-------------------------------------------+|0,5 % | 50 % ||två | ||ggr/dag | |+--------+-------------------------------------------+|1 % en | 37,5 % ||gång/dag| |+--------+-------------------------------------------+ Generellt tolererades remetinostat väl och förekomsten av biverkningar var jämnt fördelad i de olika behandlingsarmarna. De vanligaste biverkningarna var hudrelaterade (grad 1–2). Inga tecken på systemiska biverkningar till följd av behandlingen med remetinostat, inklusive sådana biverkningar som är associerade med systemiskt administrerade HDAC-hämmare, kunde konstateras. De flesta patienterna stannade kvar i studien under hela studielängden. Den genomsnittliga behandlingstiden i studien var 350 dagar. - Den positiva effekt som remetinostat visar på både hudlesioner och pruritus vid CTCL i tidig fas är mycket uppmuntrande, och detta gäller även säkerhetsprofilen, säger Medivirs Chief Medical Officer John Öhd, och fortsätter:  - Med tanke på att det här är en kronisk cancer med bristande tillgång på säkra, effektiva och okomplicerade behandlingar finns det ett behov av nya behandlingsmetoder för patienter med CTCL i tidig fas. Framför allt behandlingar som kan erbjuda effektiv kontroll av sjukdomens symtom och som är säkra att använda under lång tid. Resultaten av fas II-studien ger stöd för ett beslut att gå vidare med remetinostat i ett pivotalt kliniskt program.   Baserat på resultaten av fas II-studien avser Medivir inleda diskussioner med läkemedelsmyndigheter om utformningen av ett pivotalt kliniskt program för behandling med remetinostat i MF/CTCL. För ytterligare information kontakta: Christine Lind, VD Medivir AB, tel: +46 (0)8 5468 3100John Öhd, CMO Medivir AB, mobil +46 (0) 725 296 200Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017, klockan 12.45 CET.Om mycosis fungoides (MF) och kutant T-cellslymfom (CTCL)Kutant T-cellslymfom (CTCL) är en kronisk och sällsynt form av hematologisk cancer som primärt är lokaliserad till huden. Enligt amerikanska National Cancer Institute är mycosis fungoides (MF) den vanligaste CTCL-varianten. I USA beräknas 15 000 till 20 000 personer lida av MF, med uppskattningsvis 1 500 nya insjuknanden per år, och ca 75 % av patienterna har sjukdomen i tidig fas (stadium IA-IIA), där sjukdomen är begränsad till huden. Sjukdomen kvarstår i tidig fas under lång tid och patienterna behöver då långvarig topikal behandling mot sina sjukdomsbesvär. Hos en liten andel av patienterna utvecklas sjukdomen och leder till hudtumörer eller systemisk sjukdom och dessa patienter kräver då cancerterapi som kan inbegripa systemiskt administrerade behandlingar, t.ex hämmare av histondeacetylaser (HDAC). Pruritus, eller klåda, är ett dominerande sjukdomssymtom som medför försämrad livskvalitet hos många CTCL-patienter. Tillgängliga topikala läkemedel för CTCL i tidig fas har antingen bristfällig verkan eller tolerabilitet och kan ibland förvärra pruritus. Medivir bedömer att den adresserbara marknaden enbart i USA för en effektiv och väl tolererad behandling av CTCL i tidig fas är värd ca USD 900 miljoner om året. Om remetinostatRemetinostat är en hämmare av histondeacetylaser (HDAC) som uteslutande används topikalt på huden och som Medivir utvecklar för behandling avMF/CTCL i tidig fas. Remetinostat är utvecklad för att ge effektiv verkan i huden samtidigt som den ger snabb nedbrytning i blodbanan vilket förebygger de biverkningar som är associerade med systemiskt administrerade HDAC-hämmare.   Om MedivirMedivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Mats Hederos vinner Boosting the Capital-pris

- Det känns fantastiskt roligt att vårt arbete i Stockholms city uppmärksammas. Samarbetet med innovationshuset Epicenter och start-uphubben SUP46 har gett många ringar på vattnet och vi har lyckats skapa ett nav för digitala bolag i city. Parallellt har vi utvecklat Urban Escape-kvarteret som nu är på väg att bli ett av stans trevligaste områden, säger Mats Hederos, VD AMF Fastigheter.  Boosting the Capital-priset syftar till att uppmärksamma personer som bidrar till att huvudstadsregionen blir mer attraktiv, innovativ och rolig. Priset kommer att delas ut varje månad och pristagare kommer att vara enskilda individer, företagare, politiker och innovatörer vars idéer och insatser bidragit till regionens positiva utveckling. - För oss handlar det om att skapa platser där människor vill vara. Vi tror på möten mellan människor och blandning av verksamheter. Ett exempel är hur vi genom vårt samarbete med Liljevalchs Vårsalong lät konsten ta plats bland kontor, hotell och digitala entreprenörer i Urban Escape. Det var ett oväntat och berikande möte i en helt ny miljö, säger Mats Hederos. I våras delinvigde AMF Fastigheter Urban Escape med två nya livsstilshotell, flera restauranger och en takterrass med 360 graders utsikt över staden. I augusti invigdes också nya Brunkebergstorg. Parallellt arbetar AMF Fastigheter med att fortsätta utveckla Mood-kvarteret till en urban och nytänkande mötesplats i city. 

CONCENT HAR IDAG GENOMFÖRT STRUKTURAFFÄREN

Stockholm, 13 oktober 2017 Concent Holding AB (publ) ("Bolaget") med dotterbolag (gemensamt "Koncernen") får härmed meddela att strukturaffären idag har genomförts genom att de avyttrade dotterbolagen tillträtts av förvärvaren Grundingen Fastighets AB ("Grundingen"). Strukturaffären har varit mycket omfattande varför den har tagit längre tid att genomföra än först beräknat.Som en del av strukturaffären har innehavarna av de obligationer om 140 MSEK respektive 110 MSEK som utfärdats av koncernbolagen Concent Utveckling Holding AB (publ) och Concent Utveckling Holding 3 (publ) godkänt att konvertera sina fordringar gentemot Koncernen mot nyemitterade aktier i Grundingen. Jool Invest AB jämte andra bolag inom Jool-koncernen har i samband med transaktionens genomförande konverterat samtliga sina fordringar mot Koncernen uppgående till cirka 50 MSEK till eget kapital i Grundingen. Totalt sett innebär strukturaffären att Koncernen löser lån uppgående till cirka 388 MSEK. I och med att Grundingen övertar projekten kommer Grundingen även att stå för de upparbetade kostnaderna om cirka 30 MSEK som tillhör de avyttrade projekten och tidigare har belastat Koncernens resultat. Koncernen behåller projekten Barents Center samt Mantorps Ängar i Linköping. Bolagets VD Björn Sahlström kommenterar strukturaffären enligt följande: -          Bolaget står nu inför inspirerande utmaningar och vi är mycket glada att strukturaffären idag genomförts. Vi kan nu fokusera på kvarvarande projekt samt det utredningsarbete som pågår för att klargöra de mellanhavanden som resulterat i den situation som föranlett strukturaffären.

Därför försvinner huvudsponsorns logotyp från AIK-tröjorna

Efter mötet mellan AIK och IF Elfsborg reagerade många supportrar på att huvudsponsorn Åbros logotyp var blek och syntes sämre än vanligt på de svarta matchtröjorna. Flera har hört av sig med frågor under landslagsuppehållet och nu avslöjar AIK Fotboll och Åbro vad det är som hänt och varför. Åbro, som tidigare meddelat att 2017 blir sista året som huvudsponsor för AIK Fotboll, kommer under den allsvenska slutspurten att låta sin logotyp successivt bli allt mörkare för att slutligen bli ett med den svarta färgen och tryckas ton i ton på matchtröjorna.Henrik Dunge är vd och ägare i fjärde generation på Åbro Bryggeri och har varit med sedan 1994 då samarbetet med AIK Fotboll inleddes.– Vi konstaterar att Neil Young hade fel som menade ”it’s better to burn out than to fade away”. Vi vänder på det och hyllar vårt 23-åriga samarbete genom att vi smälter samman för all framtid. Åbro är och kommer för alltid att vara en del av AIK.AIK Fotbolls VD Mikael Ahlerup tycker att initiativet är en fin hyllning till de 23 år man haft tillsammans.– Många stora spelare och ledare har burit AIK Fotbolls matchtröja och tillsammans med supportrarna fyllt den svarta färgen med mening. Att Åbro nu blir en del av det arvet är en fin gest.Vad som händer i framtiden är i dagsläget oklart, men Åbro och AIK för diskussioner om ett fortsatt samarbete. Det enda som står klart är att Åbros logotyp inte kommer att synas på spelarnas matchtröjor när Allsvenskan drar igång våren 2018.BakgrundPå den allsvenska upptaktsträffen meddelade Åbro att säsongen 2017 blir bryggeriets sista som huvudsponsor för AIK Fotboll. Åbros logotyp, som prytt den klassiskt svarta matchtröjan, byttes under Allsvenskans 20 inledande omgångar ut mot Hjärt-Lungfondens. Manifestationen gjordes för att hylla minnet av AIK Fotbolls målvakt Ivan Turina som avled av plötslig hjärtdöd som kan orsakas av t.ex. hjärtrytmrubbning i maj 2013. Utöver exponeringen på AIK Fotbolls matchtröjor genererades 345 601 SEK i insamlingen till hjärtforskning.Under säsongen har även Åbro hyllat sin historia genom att låta tidigare spelare bli fanbärare under parollen ”Matchen Åbro-hjälte”, exempelvis Mauro Iván Óbolo, Andreas Andersson, Björn Kindlund och senast Gary Sundgren.För mer information, kontakta:Stefan Mellerborg, informationsansvarig AIK Fotbollstefan.mellerborg@aik.se, 070 - 431 12 76Niklas Nestlander, sponsringsansvarig, Åbroniklas.nestlander@abro.se, 070 - 690 25 77

Valberedningen föreslår omval av Göran Arrius som ordförande för Saco

Den 23 – 24 november samlas Sacofederationen för kongress. Kongressen äger rum vart fjärde år och är federationens högsta beslutande organ. Kongressledamöterna ska då bland annat ta ställning till innehållet i det samhällspolitiska programmet som går under namnet ”Med kunskap utvecklar vi Sverige” och därigenom staka ut riktningen för federationens gemensamma arbete. En annan viktig fråga är att utse vilka som ska leda Saco de kommande åren och valberedningen har nu kommit med sitt förslag till styrelse. Göran Arrius föreslås få förnyat förtroende som ordförande för Sacofederationen, ett uppdrag han haft sedan 2011. Till förste vice ordförande föreslås Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer, och till andre vice ordförande Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR. Valberedningens förslag i sin helhet: Ordförande:Göran Arrius (omval) Förste vice ordförande:Richard Malmborg, Sveriges Ingenjörer (omval)Andre vice ordförande:Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR (omval till styrelsen, nyval som vice ordförande)Övriga ledamöter:Ulrika Edwinson, Sveriges Psykologförbund (nyval)Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund (nyval)Magnus Hedberg, Jusek (omval)Mikael Igelström, Civilekonomerna (omval)Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna (nyval)Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter (nyval)Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund (nyval)Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund (nyval)Ytterligare information om Sacokongressen 2017 finns på www.saco.se/kongress  Frågor om valberedningens förslag:Helena Linge, ordförande för valberedningen: 070-215 10 15 Övriga frågor om Sacokongressen:Thomas Jartsell, pressansvarig Saco: 070- 918 64 31

Heimstaden etablerar egen administration i Danmark genom förvärv av Nordic Property Management A/S

Heimstaden har det senaste åren växt kraftigt i Danmark, framförallt i Köpenhamnsområdet. Under denna tillväxtfas har de danska fastighetsportföljen förvaltats och administrerats av Nordic Property Management A/S (”NPM”). Heimstaden har i ett avtal med NPMs ägare kommit överens om att överta ägande och utveckling av bolagets verksamhet. NPM har 20 anställda inom hyres- och bolagsadministration, uthyrning samt fastighetsförvaltning och hanterar en fastighetsportfölj med ett värde på ca 12 miljarder DKK åt inte bara Heimstaden utan ett flertal andra större och mindre fastighetsägare. NPM kommer även framöver att fortsätta sitt arbete gentemot externa parter. ”Samarbetet mellan Heimstaden och NPM har fungerat mycket bra under Heimstadens initiala expansion i Danmark och vi är idag glada för det goda samarbete vi har. Detta samarbete vill vi nu fördjupa och bygga vidare på, och är därför både glada och stolta över att få kunna välkomna NPM och dess medarbetare in i Heimstaden”, säger Magnus Nordholm, vice VD Heimstaden.”Alla nuvarande och framtida externa kunder ska känna en trygghet i att den höga kvalitet som NPM hittills levererat kommer fortsätta oförändrat. Tydliga interna rutiner ska säkerställa den kvalitet och det oberoende som NPMs kunder efterfrågar”, fortsätter Magnus. ”Som komplement till NPM kommer Heimstaden även framöver att fortsätta sitt samarbete med andra förvaltningsbolag i Danmark. NPM kan i dagsläget inte hantera hela vårt geografiska område varpå komplettering av andra förvaltningsbolag säkerställer att vi får den bästa förvaltningen och administrationen av en fastighet”, säger Tom Rasmussen, Head of Asset Management Heimstaden ”Vi är glada att kunna överlåta ägandet av ett välfungerande bolag till en professionell samarbetspartner, som vi känner väldigt bra och som delar samma värdegrund som oss i NPM”, säger Henrik Duhn, delägare av NPM och verkställande direktör. Styrelsen kommer bestå av Henrik Duhn, som fortsätter sitt arbete i NPM, samt Magnus Nordholm och Tom Rasmussen som tar plats från Heimstaden. Tillträde är avtalat till den 1 november 2017. För ytterligare information, kontakta: Magnus Nordholm, vVD Heimstaden AB               0705 - 29 31 44    magnus.nordholm@heimstaden.com Tom Rasmussen, Head of Asset Management     0706 - 85 40 81     tom.rasmussen@heimstaden.com

Crown Energy offentliggör prospekt samt ny finansiell och annan information som återfinns i prospektet

Offentliggörande av prospekt Prospektet har upprättats med anledning av att totalt 353 267 971 C-aktier, i samband med slutavräkningen för förvärvet av ESI Group SA som offentliggjordes den 25 augusti 2015, omvandlats till stamaktier i Bolaget och ska tas upp till handel på NGM Equity. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets hemsida www.crownenergy.se. Prospektet finns även tillgängligt på Bolagets huvudkontor. Ny finansiell information I prospektet redovisas, på grund av regulatoriska krav (krav att finansiell information avseende eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning ej får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospekt, vilket gör att siffrorna i Bolagets halvårsrapport här uppdateras), Crown Energys eget kapital och skulder samt nettoskuldsättning per den 31 juli 2017. Denna information har inte tidigare offentliggjort och nedanstående tabell återger denna information. I tabellen inkluderas både räntebärande skulder och icke räntebärande skulder. I allt väsentligt återspeglar nedan siffror vad som offentliggjordes i Bolagets halvårsrapport, men är uppdaterad per 31 juli 2017. Kapitalstrukturen med förklaringar är presenterad på s. 58 i prospektet. +-----------------------------------------------+-----------+|Eget kapital och skulder i TSEK | 2017-07-31|+-----------------------------------------------+-----------+|    | |+-----------------------------------------------+-----------+|Totala kortfristiga skulder | 58 943|+-----------------------------------------------+-----------+|Mot garanti eller borgen | –|+-----------------------------------------------+-----------+|Mot säkerhet | –|+-----------------------------------------------+-----------+|Utan garanti/borgen eller säkerhet | 58 943|+-----------------------------------------------+-----------+|   | |+-----------------------------------------------+-----------+|Totala långfristiga skulder | 119 752|+-----------------------------------------------+-----------+|Mot garanti eller borgen | –|+-----------------------------------------------+-----------+|Mot säkerhet | –|+-----------------------------------------------+-----------+|Utan garanti/borgen eller säkerhet | 119 752 |+-----------------------------------------------+-----------+|    | |+-----------------------------------------------+-----------+|Eget kapital | 678 760|+-----------------------------------------------+-----------+|Aktiekapital | 13 107|+-----------------------------------------------+-----------+|Reservfond | -23 943|+-----------------------------------------------+-----------+|Övrigt tillskjutet kapital | 720 823|+-----------------------------------------------+-----------+|Total kapitalisering | 857 455|+-----------------------------------------------+-----------+|       | |+-----------------------------------------------+-----------+|Nettoskuldsättning (TSEK) |2017-07-31 |+-----------------------------------------------+-----------+|A) Kassa | 49 634|+-----------------------------------------------+-----------+|B) Likvida medel | –|+-----------------------------------------------+-----------+|C) Lätt realiserbara värdepapper | –|+-----------------------------------------------+-----------+|D) Likviditet (A)+(B)+(C)  | 49 634 |+-----------------------------------------------+-----------+|E) Kortfristiga fordringar  | 22 855|+-----------------------------------------------+-----------+|F) Kortfristiga bankskulder | –|+-----------------------------------------------+-----------+|G) Kortfristig del av långfristiga skulder | –|+-----------------------------------------------+-----------+|H) Andra kortfristiga skulder | 9 995|+-----------------------------------------------+-----------+|I) Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)  | 9 995 |+-----------------------------------------------+-----------+|J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) | -62 494 |+-----------------------------------------------+-----------+|K) Långfristiga banklån |  -|+-----------------------------------------------+-----------+|L) Utestående obligationslån |  -|+-----------------------------------------------+-----------+|M) Andra långfristiga skulder exkl. minoritet | 101 680|+-----------------------------------------------+-----------+|N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M) | 101 680|+-----------------------------------------------+-----------+|O) Nettoskuldsättning (J)+(N)  | 39 186 |+-----------------------------------------------+-----------+ Värderingsutlåtande över Crown Energys fastighetsbestånd I prospektet avlämnas, på grund av regulatoriska krav, ett värderingsutlåtande över Bolagets fastighetsbestånd. Bolaget lät under första kvartalet 2017 externvärdera samtliga fastigheter. I samråd med den externa vär­deraren Miguel Farinha på Ernst & Young, S.A., gjordes bedöm­ningen att inga väsentliga förändringar i kontrakt skett mellan 31 mars och 30 juni 2017. Den externa värderaren har den 6 oktober 2017 lämnat ett värderingsutlåtande, avseende värdering som utfördes per 31 mars 2017, över Bolagets fastigheter. Notera att förändringar i fastighetsbeståndet mellan 31 mars 2017 (totalt 19 fastigheter) och avgivandepunkt för prospektet (totalt 18 fastighe­ter) avser det faktum att avtalet med markägaren för fastigheten Village 1 inte förlängdes vid utgången den 31 maj 2017. Värdet per 31 mars 2017 för Village 1 var ej väsentligt. Det finansiella värdet för fastighetsbeståndet har beräknats uppgå till 68 716 tusen USD. Värderingsutlåtandet återfinns i sin helhet på s. 35-36 i prospektet. Notera att då värderingsutlåtandet har upprättats i enlighet med IAS 40 Förvaltningsfastigheter, innebär detta att värderingen enbart tar hänsyn till kassaflöden från fastighetsbeståndet som avser hyror, ej kassaflöden genererade från fastighetsbeståndets serviceverksamhet. Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017 kl.17:15 CET. MER INFORMATION Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ) +46 8 400 207 20 +46 760 15 15 95 OM CROWN ENERGY Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden – Energy och Property Development and Services. För mer information besök gärna www.crownenergy.se.

Indentive utses till Gasellföretag för andra året i rad

– Det är jätteroligt att vi blir Gasellföretag även i år. Men vi är bara i början på vår tillväxtresa, idag är vi 45 medarbetare och redan nästa år räknar vi med att vara minst 75 personer, säger Lars-Thomas Rasmussen, vd på Indentive.  Bakgrunden till den snabba tillväxten är satsningen på plattformen Connective som lanserades i början av oktober 2017. IoT-plattformen (Internet of Things) samlar olika uppkopplade enheter och kan koppla ihop dessa med varandra för att skapa nya smarta tjänster för bl.a. staden, hemmet och vård/omsorg. Intresset för Connective är stort och Indentive spår att flera av landets operatörer kommer att implementera systemet inom kort för att kunna erbjuda smarta tjänster till sina kunder. – Det handlar inte längre om IoT blir en del av vår vardag utan när. Vi pratar om ett teknikskifte som kan jämföras med smartphone-revolutionen för tio år sedan. Med vår plattform Connective kan vi skapa nytta med IoT och förenkla vardagen för människor, säger Rasmussen. Planerar för börsnotering och fortsatt tillväxt Indentive har ansökt om notering på Nasdaq First North med planerad första handelsdag den 13 november. Börsen ses som en viktig plattform för tillväxt. – I och med noteringen får vi tillgång till kapital och kan fortsätta satsa och växa. Vi har en unik produkt som vi nu ska etablera på den svenska och globala marknaden. Det finns mycket att göra där ute, säger Rasmussen. Den nationella vinnaren bland alla Gasellföretag utses den 5 december i Stockholm. Om DI Gasell Dagens industri har sedan år 2000 utsett Gasellföretag i Sverige i syfte att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa. De arrangerar varje år Gasellträffar runt om i landet och hyllar Sveriges snabbast växande företag. Kriterier En Gasell har: · En omsättning som överstiger 10 Mkr · Minst tio anställda · Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden · Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren · Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt · I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner · Sunda finanser

Husqvarna Group minskar affärsvolymen hos en större amerikansk detaljhandelskund

Som ett led i strategin att fokusera resurser på kundkonton med mer attraktiva möjligheter kommer Consumer Brands-divisionen inom Husqvarna Group att avsevärt minska sin affärsvolym hos en av sina största amerikanska detaljhandelskunder. Divisionen har börjat anpassa kapacitet och vidtagit andra åtgärder för att mildra kortsiktiga negativa finansiella effekter. På grund av den minskade volymen förväntas nettoomsättningen för Consumer Brands under 2018 att minska med cirka 1 miljard svenska kronor jämfört med 2017. Detta kommer att fördröja förbättringen av rörelseresultatet för divisionen. ”Vi strävar efter att skapa en stark och framtidsorienterad Consumer Brands Division, tyvärr innebär det att vi ibland måste fatta beslut som är smärtsamma på kort sikt.”, Säger Kai Wärn, VD och koncernchef för Husqvarna Group. Koncernens finansiella mål om en rörelsemarginal på minst 10% för de kommande åren påverkas inte. Ytterligare information kommer att lämnas i samband med koncernens delårsrapport för tredje kvartalet som publiceras den 20 oktober. Under 2018 kommer Consumer Brands lägga ytterligare fokus och resurser på batteridrivna produkter och robotgräsklippare under ett antal olika varumärken. Bland lanseringarna ingår ett uppdaterat Weed Eater®-varumärke med en ny serie utbytbara trädgårdsverktyg och en komplett serie med 58 volts batteridrivna handhållna produkter under varumärkena Poulan Pro® och Jonsered®. "Vi utvecklar möjligheter inom batteriprodukter och robotgräsklippare", säger Jeff Hohler, President Consumer Brands Division, "och medan beslutet om att minska volymen kan vara ett kortsiktigt bakslag, är vi övertygade om att vi kommer att bli en starkare division på medellång och längre sikt. "

MYTASTE OFFENTLIGGÖR TECKNINGSLÄGE OM TOTALT 10,3 MSEK FRÅN ANKARINVESTERARE OCH STYRELSELEDAMÖTER I PÅGÅENDE EMISSION

Ytterligare 4,5 MSEK i teckning av units, utöver redan kommunicerade 5,8 MSEK, har erhållits. Tecknare är bland annat Cherry-grundarna Per Hamberg och Lars Kling samt styrelseordförande Fredrik Burvall och styrelseledamot Patrik Christiansen myTaste ABs (”myTaste” eller ”Bolaget”) har erhållit teckning av units om ytterligare cirka 4 MSEK från professionella investerare, utöver de i informationsmemorandumet redan kommunicerade 5,8 MSEK. Totalt uppgår nu teckning av units från professionella investerare till cirka 10,3 MSEK fördelat på: Familjen Hamberg (privat och via bolag) (grundare till Cherry): 4 MKR Lars Kling (grundare till Cherry): 2 MKR Fredrik Burvall (styrelseordförande): 0,53 MKR Patrik Christiansen (styrelseledamot): 0,3 MKR Övriga: 3,5 MKR Emissionen är därmed per den 13 oktober tecknad upp till cirka 57 procent av den initiala emissionsvolymen. Det inkluderar inte teckning från övriga aktieägare och allmänheten. Teckningsperioden inleddes den 9 oktober och går ut den 23 oktober. ”Det är glädjande att vi nu knyter till oss nya ägare som har förtroende för myTaste. Det ser vi som ett viktigt kvitto på att vår nya strategi med inriktning på prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker i kombination med strategiska förvärv är den rätta. Vår affärsmodell liknar mycket hur spelbranschen har fungerat under en längre tid där Catena Media är ett exempel på ett framgångsrikt bolag som lyckats väl inom den nischen. Med vår nya styrelse med Cherrys tidigare VD Fredrik Burvall i spetsen på plats har vi nu knivskarpt fokus på tillväxt och vinst framöver, ” säger Jonas Söderqvist, medgrundare och VD på myTaste. Likviden från den förestående offensiva Företrädesemissionen kommer, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, att användas främst till redan kommunicerade samt nya förvärv. Teckningen av dessa ankarinvesterare har skett med hjälp av teckningsrätter som Jonas Söderqvist och Andereas Friis har fört över till tecknarna. Därutöver har Bolaget erhållit åtaganden från Bolagets tre huvudägare, vilka innehar cirka 12 miljoner SEK av Bolagets utestående konvertibler om totalt drygt 14,4 miljoner SEK, om att kvitta sin respektive konvertibelfordran genom nytecknande av ny konvertibel. Bolaget avser att under Q4 emittera en ny konvertibel, och i samband med detta rikta motsvarande erbjudande till samtliga konvertibelinnehavare. Företrädesemissionen i sammandrag Styrelsen har beslutat att genomföra en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom Emissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 2 201 708 kronor genom nyemission av högst 4 403 416 aktier, motsvarande en utspädning om 20 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen. Därtill emitteras högst 1 100 854 teckningsoptioner, som var och en berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2018 till och med den 31 december 2018. Nyttjas samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 550 427 kronor genom utgivande av ytterligare högst 1 100 854 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 4,8 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen. Tidplan för företrädesemissionen i korthet · Teckningstid: 9 oktober - 23 oktober, 2017 · Handel med uniträtter: 9-19 oktober, 2017 Rådgivare Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare i Emissionen och Advokatfirman Delphi KB är juridisk rådgivare. Hagberg Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Emissionen. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna värdepapper i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort idag den 16 oktober 2017. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i myTaste har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober, klockan 08:.30.

Nya Volvo 7900 Electric ger större räckvidd och flexibilitet

Framför allt har batterikapaciteten ökats rejält jämfört med tidigare. Nya Volvo 7900 Electric finns med 150, 200 alternativt 250 kWh. Det betyder att bussen kan köras betydligt längre mellan laddningarna, och därmed utnyttjas effektivare över dygnet. – Det här är en mycket viktig förstärkning av vårt produktprogram inom elektromobilitet som ger våra kunder maximal flexibilitet i sin verksamhet. Vid högtrafik kan bussarna gå i kontinuerlig drift utan laddning. Istället kan batterierna laddas under mindre intensiva perioder. På kortare rutter kan de till och med köras hela dagen och laddas på natten, säger Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar. – När nu efterfrågan på eldrivna bussar växer snabbt både i Europa och i resten av världen känns det mycket bra att vi kan erbjuda städerna ett elbussystem som ger bättre förutsättningar än någonsin att övergå till en hållbar, tyst och utsläppsfri kollektivtrafik. Även när det gäller hur batterierna ska laddas har Volvo Bussar utökat möjligheterna. Precis som tidigare kan batterierna i nya Volvo 7900 Electric snabbladdas vid linjens ändstationer, genom det öppna och konkurrensneutrala gränssnittet OppCharge. Men de kan också laddas via kabel, CCS, som är den europeiska standarden för laddning av elfordon från nätet. – Operatörerna kan välja det laddinterface som passar bäst vid varje tillfälle. Till exempel är CCS lämpligt att använda för laddning med hög effekt när bussen står i depå, säger Johnny Lidman, produktchef stadsbussar Europa på Volvo Bussar. Nya Volvo 7900 Electric marknadsintroduceras och premiärvisas på internationella bussmässan, Busworld, i Kortrijk i Belgien 20 till 25 oktober. De första exemplaren av Volvos nya generation elbussar beräknas sättas i trafik i slutet av 2018. Elbussarna säljs i form av en komplett, nyckelfärdig lösning, där Volvo tar hand om allt underhåll av både fordon och batterier för en fast månatlig kostnad. Nya Volvo 7900 Electric ·  Helt eldriven, tvåaxlig 12 meter lång stadsbuss med lågt golv och tre dörröppningar. ·  Tyst och utsläppsfri drift. ·  80 % lägre energiförbrukning än motsvarande dieselbuss. ·  Batterikapacitet 150, 200 alternativt 250 kWh. ·  Kan laddas via OppCharge alternativt CCS (250 kWh laddas endast via CCS) ·  Körsträcka upp till 200 km beroende på topografi och körförhållanden. ·  Som tillval erbjuds Volvos styrsystem Volvo Dynamic Steering (VDS) och trafiksäkerhetssystemet Pedestrian and Cyclist Detection Warning För mer information besök Volvo Bussars hemsida . 2017-10-16 För mer information kontakta: Helena Lind, presschef Volvo Bussar AB, tel: 031-323 62 57 För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till www.volvogroup.se Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter cirka 95 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2016 cirka 302 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.volvogroup.se.

Amasten rekryterar Ellen Reichard som affärsutvecklingschef

Ellen Reichard tillträder som affärsutvecklingschef på Amasten i januari 2018 Ellen kommer att arbeta både strategiskt och operativt med utvecklingen av fastighetsportföljen. I uppdraget ingår ansvar för uthyrningen av beståndets kommersiella lokaler och nyproduktion av både hyres- och bostadsrätter. - Just nu är Amasten inne i ett spännande expansionsskede och det känns som en bra tidpunkt att ansluta. Jag ser fram emot att få ingå i ett fastighetsbolag med stark entreprenöriell anda som satsar och växer, säger Ellen Reichard. - Ellen tillför Amasten fastighetskompetens som kompletterar den befintliga kompetensen på ett mycket bra sätt, säger Jan-Erik Höjvall Ellen Reichard är civilingenjör från KTH och har en bred erfarenhet av fastighetsbranschen. Hon kommer senast från Savills där hon främst arbetar med intag av större uppdrag och projektuthyrning av kommersiella lokaler. Ellen har tidigare även arbetat på Datscha, Com Hem samt NAI Svefa. Vid frågor, vänligen kontakta: Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se   ___________________________________________________________________________ Om Amasten Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt i viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla, huvudsakligen hyresbostadsfastigheter, i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon +46 8 528 00 399. www.fnca.se.

SAS presenterar sommaren 2018 - 6 nya destinationer och 27 nya direktlinjer från Skandinavien

Totalt ökar SAS sitt utbud med över 110 000 flygstolar från Skandinavien till Kroatien, Portugal, Italien och Spanien och öppnar fem nya direktlinjer från Skandinavien. Några av nyheterna från Sverige är en nya direktlinjer till Verona, Gazipasa och Birmingham och en ökning i antalet avgångar till populära destinationer som Palma, Lissabon, Malaga och Rom.  -        SAS fortsätter att stärka sitt erbjudande till fritidsdestinationer under sommarhalvåret. Förutom en rad spännande nyheter så vi ökar vi även närvaron på våra mest populära destinationer. Vi stärker vårt ombordkoncept med en ny kabin, ny mat och dryck. Samtidigt jobbar vi vidare med att skapa ett hållbart resande, bland annat i form av satsningar på biobränsle och 30 helt nya flyg med upp till 18 procent lägre bränsleförbrukning och utsläpp. Vi ser fram emot att hälsa våra resenärer varmt välkomna ombord, säger Rickard Gustafsson. Intresset för resor till Italien fortsätter. Nästa sommar lanserar SAS nya linjer till Verona, med närhet till Gardasjön, och Christopher Columbus hemstad Genoa, som även ligger nära populära Cinque Terre (flygs från/via Köpenhamn). SAS ökar även upp antalet avgångar till Rom från sex till nio avgångar i veckan från Stockholm. SAS dubblerade antalet flygstolar till Portugal den gångna sommaren och fortsätter öka även 2018. Lissabon ökar till 3 avgångar i veckan från Stockholm och en ny direktlinje från Köpenhamn. SAS flyger även till Faro i södra Portugal. Ett av skandinavernas favoritländer – Spanien – fortsätter behålla sin popularitet, och SAS flyger nu över en miljon Skandinaver under sommarmånaderna. Palma de Mallorca får 11 avgångar i veckan från Sverige och till Malaga kommer man kunna flyga direkt från Stockholm och Göteborg, men nytt för i år även från Malmö och Skellefteå. Redan 1959 flög SAS med jetflyg (Caravelle SE-210) till Beirut, och börjar från sommaren åter att flyga till huvudstaden i Libanon från/via Köpenhamn. Till Bosniens huvudstad Sarajevo, som bland annat lockar med mat, kultur, nattliv och historia, börjar SAS flyga 2 gånger i veckan från/via Köpenhamn. En ny destination blir även Toulon, mellan Nice och Marseilles, bara några mil från St. Tropez. SAS börjar även åter att flyga direkt från Stockholm till Gazipasa i Turkiet, strax sydost om Alanya. Efterfrågan på resor till Kroatien innebär att SAS även i år fortsätter öka antalet flygstolar med 60 000 mot förra året. Totalt har SAS ökat med 330 000 flygstolar sedan 2010 och flyger nu till Pula, Split och Dubrovnik. Inrikes satsar SAS bland annat på att åter öppna en direktlinje mellan Stockholm och Örnsköldsvik, med upp till fyra dagliga avgångar. Övriga satsningar från SAS Förutom Beirut och Genoa, så storsatsar SAS på danska Aarhus dit en daglig avgång kommer att flygas från Stockholm. Aarhus får även nya direktlinjer till Oslo, München, Palma och Split. Hong Kong fortsätter öka i popularitet och kommer under sommaren att fortsätta flygas 5 gånger i veckan från Stockholm. Biljettförsäljningen till SAS sommartrafikprogram 2018, som inleds gradvis från mars har nu öppnat. Läs mer om några av sommardestinationerna här:Beiruthttp://www.destinationlebanon.gov.lb/ Veronahttp://www.tourism.verona.it/en Toulonhttp://toulontourisme.com/en/ Genoahttp://www.cinqueterre.eu.com/sv/ Lissabonhttps://www.visitlisboa.com/ Sarajevohttps://sarajevo.travel/enhttp://www.bhtourism.ba/eng/

Thomas Engelhart lämnar Scandic Hotels

- Thomas Engelhart har framgångsrikt drivit och stärkt det kommersiella arbetet vilket varit positivt för bolaget. Vi är mycket tacksamma för hans arbete och stora engagemang. Thomas och jag har haft en dialog under den senaste tiden där det har visat sig att vi har olika syn hur vi ska arbeta tillsammans för att nå våra strategiska mål. Vi har därför gemensamt kommit fram till att Thomas lämnar Scandic. Vi inleder nu en översyn av hur vi på bästa sätt ska organisera ledningen för Scandics kommersiella organisation, säger Even Frydenberg, VD och koncernchef för Scandic Hotels Group. För ytterligare information, vänligen kontakta:Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels GroupEmail: Henrik.vikstrom@scandichotels.comTelefon: +46 709 52 80 06Elin Westin, Kommunikationsdirektör, Scandic Hotels GroupEmail: elin.westin@scandichotels.comTelefon: +46 702 777526 Om Scandic Hotels Group                                                                 Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 15 000 medarbetare och med ett nätverk av närmare 230 hotell fördelat på cirka 45 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen med 2 miljoner medlemmar. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA och Scandic är vald till ‘best hotel brand’ i Norden (BDRC). Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com 

DELÅRSRAPPORT januari–september 2017

Kv 3 2017 · Nettoomsättning MSEK 5 544 · EBITDA MSEK 1 051 · EBITDA-marginal 19 % · Resultat per aktie SEK 2,48 KVARTALSDATA · Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade med cirka 3 % jämfört med samma kvartal föregående år främst till följd av förbättrade priser i lokal valuta. · EBITDA var drygt 1 % bättre än samma kvartal föregående år på grund av lokala prishöjningar. · EBITDA påverkades av kostnader om MSEK 215 för planerade underhållsstopp. · Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till SEK 2,48 (2,41). UTSIKTER – Q4 · Efterfrågan och orderingång förväntas vara stark under det fjärde kvartalet med normala säsongsvariationer för samtliga affärsområden. · Affärsområdena Packaging Paper och Corrugated Solutions ser möjligheter till lokala prisökningar under det kommande kvartalet. · Vedkostnaderna för Q4 förväntas vara oförändrade. · Kostnaderna för planerade underhållsstopp under det fjärde kvartalet beräknas uppgå till MSEK 120. · Extrakostnader av engångskaraktär avseende utbildning och temporära anställda i Gruvön förväntas belasta fjärde kvartalet med cirka MSEK 30. UTSIKTER 2018 · Papperspriser i lokala valutor förväntas öka. · En ökad marknadsefterfrågan kan komma att påverka den samlade råvarukostnaden. · Massapriset förväntas sjunka under året. · Produktionskapaciteten bedöms öka med cirka 1 %. · Den till Skärblacka flyttade MG-maskinen från Tervasaari startas upp och förväntas producera 40 kton, framförallt under andra halvåret. · Inför starten av den nya kartongmaskinen i Gruvön 2019 kommer bolaget att behöva bygga lager motsvarande cirka 20 kton. · Bolaget estimerar extrakostnader av engångskaraktär i Gruvön om cirka MSEK 150 för volymbortfall, utbildning och temporära anställda. Kommentar av BillerudKorsnäs VD Per Lindberg: Bra efterfrågan och stabilt resultat  ”Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet med positiv försäljningsutveckling som följd. Nettoförsäljningen blev 3 % och volymerna 1 % över förra året. Vi har generellt sett haft en del besvär med tillgängligheten i produktionen under senare kvartal, och som en konsekvens har vi etablerat en ny organisation för att jobba proaktivt med både tillgänglighet och kvalitet i våra anläggningar. Jag är övertygad om att detta kommer ge resultat under kommande år. Marknadsläget framåt ser ljust ut, och vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt. På längre sikt får vi extra support av den allt högre efterfrågan på hållbara förpackningslösningar. Våra stora investeringar, som kommer börja leverera under 2018 och 2019, kommer därmed att kunna bidra mycket positivt till vår tillväxt på denna marknad.” RESULTATET  EBITDA i kvartalet uppgick till MSEK 1 051 och vi upplevde en positiv försäljningsutveckling pådrivet av en stark marknad i Europa och ökad efterfrågan från Kina och övriga Asien. De något högre volymerna i kombination med högre priser motverkade en negativ valutautveckling. Under kvartalet drabbades vår fabrik i Karlsborg av ett produktionsstopp på grund av brand, vilket påverkade resultatet med cirka MSEK 35. Branden släcktes snabbt och orsakade inga personskador, men fick omfattande konsekvenser för kablage i ett angränsande utrymme. Skadorna har reparerats och Karlsborg producerar igen enligt plan. Affärsområdena levererade stabila resultat. Inom Consumer Board noterades den högsta försäljningsvolymen för förpackningskartong sedan sammanslagningen av Billerud och Korsnäs. Inom Corrugated Solutions uppvisade Managed Packaging en försäljningstillväxt om närmare 50 procent jämfört med föregående år. MARKNADSUTSIKTER  Marknaden för samtliga affärsområden förväntas bli fortsatt stark under kommande kvartal. Vi ser ett gynnsamt orderläge och möjligheter till ytterligare prishöjningar. Dock är det osäkert hur stora prisökningarna kan komma att bli. På längre sikt förstärks den positiva bilden ytterligare av en ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar, och framför allt vad gäller alternativ till plast. Plastskräp är en av vår tids största miljöutmaningar och vi ser därför hur ett större fokus läggs på bland annat reglering för att motverka onödig plastanvändning. Detta stärker vår konkurrenskraft då möjligheterna att ersätta mindre hållbara lösningar ökar.STRATEGI  Effektivitet är en hörnsten i vår strategi. Vår syn på effektivitet handlar om att göra saker rätt, att vara effektiva i våra processer och arbetssätt. I första hand är det våra kunder som avgör vad som är rätt saker. Det är därför vi i allt högre grad satsar på att utveckla och harmonisera våra arbetssätt genom att stärkta koncerngemensamma funktioner inom vår produktionsorganisation. Inte minst gäller det för att minimera produktionsstörningar och hålla en hög konsekvent kvalitet i våra produkter. En annan aspekt av detta är strukturell. Vi har genom våra två stora investeringsprojekt, en ny kartongmaskin i Gruvön och ett världsledande MG-center i Skärblacka, inte bara visat vår ambition att möta marknadens ökande behov med effektiva kartong- och pappersmaskiner. Vi har också visat vår förmåga att skapa en produktionsstruktur som i sina delar och sin helhet är effektiv. Allt för att tillgodose våra nuvarande och framtida kunder med hållbara förpackningsmaterial och -lösningar av högsta kvalitet. Projekten fortlöper enligt tidplan och vi ser fram emot starterna, våren 2018 i Skärblacka och våren 2019 i Gruvön. Delårsrapporten presenteras av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg och Ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander på en press- och analytikerkonferens tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 10.00.Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, StockholmPress- och analytikerkonferensen kan även följas direkt via BillerudKorsnäs webbsida www.billerudkorsnas.se.   För ytterligare information, kontakta gärna:Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00 Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 07.00. BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har sju produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 300 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 22 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Bra efterfrågan och stabilt resultat

VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet 2017: ”Vi upplevde en mycket stark marknad i kvartalet med positiv försäljningsutveckling som följd. Nettoförsäljningen blev 3 % och volymerna 1 % över förra året. Vi har generellt sett haft en del besvär med tillgängligheten i produktionen under senare kvartal, och som en konsekvens har vi etablerat en ny organisation för att jobba proaktivt med både tillgänglighet och kvalitet i våra anläggningar. Jag är övertygad om att detta kommer ge resultat under kommande år. Marknadsläget framåt ser ljust ut, och vi ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt. På längre sikt får vi extra support av den allt högre efterfrågan på hållbara förpackningslösningar. Våra stora investeringar, som kommer börja leverera under 2018 och 2019, kommer därmed att kunna bidra mycket positivt till vår tillväxt på denna marknad.” RESULTATET EBITDA i kvartalet uppgick till MSEK 1 051 och vi upplevde en positiv försäljningsutveckling pådrivet av en stark marknad i Europa och ökad efterfrågan från Kina och övriga Asien. De något högre volymerna i kombination med högre priser motverkade en negativ valutautveckling. Under kvartalet drabbades vår fabrik i Karlsborg av ett produktionsstopp på grund av brand, vilket påverkade resultatet med cirka MSEK 35. Branden släcktes snabbt och orsakade inga personskador, men fick omfattande konsekvenser för kablage i ett angränsande utrymme. Skadorna har reparerats och Karlsborg producerar igen enligt plan. Affärsområdena levererade stabila resultat. Inom Consumer Board noterades den högsta försäljningsvolymen för förpackningskartong sedan sammanslagningen av Billerud och Korsnäs. Inom Corrugated Solutions uppvisade Managed Packaging en försäljningstillväxt om närmare 50 procent jämfört med föregående år. MARKNADSUTSIKTER Marknaden för samtliga affärsområden förväntas bli fortsatt stark under kommande kvartal. Vi ser ett gynnsamt orderläge och möjligheter till ytterligare prishöjningar. Dock är det osäkert hur stora prisökningarna kan komma att bli. På längre sikt förstärks den positiva bilden ytterligare av en ökande efterfrågan på hållbara förpackningslösningar, och framför allt vad gäller alternativ till plast. Plastskräp är en av vår tids största miljöutmaningar och vi ser därför hur ett större fokus läggs på bland annat reglering för att motverka onödig plastanvändning. Detta stärker vår konkurrenskraft då möjligheterna att ersätta mindre hållbara lösningar ökar. STRATEGI Effektivitet är en hörnsten i vår strategi. Vår syn på effektivitet handlar om att göra saker rätt, att vara effektiva i våra processer och arbetssätt. I första hand är det våra kunder som avgör vad som är rätt saker. Det är därför vi i allt högre grad satsar på att utveckla och harmonisera våra arbetssätt genom att stärkta koncerngemensamma funktioner inom vår produktionsorganisation. Inte minst gäller det för att minimera produktionsstörningar och hålla en hög konsekvent kvalitet i våra produkter. En annan aspekt av detta är strukturell. Vi har genom våra två stora investeringsprojekt, en ny kartongmaskin i Gruvön och ett världsledande MG-center i Skärblacka, inte bara visat vår ambition att möta marknadens ökande behov med effektiva kartong- och pappersmaskiner. Vi har också visat vår förmåga att skapa en produktionsstruktur som i sina delar och sin helhet är effektiv. Allt för att tillgodose våra nuvarande och framtida kunder med hållbara förpackningsmaterial och -lösningar av högsta kvalitet. Projekten fortlöper enligt tidplan och vi ser fram emot starterna, våren 2018 i Skärblacka och våren 2019 i Gruvön.    För mer information, vänligen kontakta: Per Lindberg, VD och koncernchef, +46 (0)8 553 335 00Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0)8 553 335 00 Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2017 kl. 07.02.

Karolinska Universitetssjukhuset: Fler med svår Parkinsons sjukdom kan nu få behandling i hemmet via videokommunikation

– Studien visar många fördelar, bland annat att det tar betydligt kortare tid. I sin hemmiljö har patienten en mer normal aktivitetsnivå, något som är viktigt för att ställa in rätt dos. För personer med Parkinsons sjukdom kan det vara stressande att vara inlagda på sjukhus, säger Thomas Willows, läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och huvudansvarig för studien. I studien har patienter med Parkinsons sjukdom observerats när de provat ut en medicin med läkemedelspump hemifrån. Kontakten med vårdpersonalen sker med hjälp av videokommunikation och patienten behöver inte läggas in på sjukhus, vilket annars tar cirka en vecka. Mediantiden för patienterna i studien var 2,8 dagar. Under 92 procent av den tiden kunde patienterna leva som vanligt i hemmet, utan kontakt med sjukvården. Resultaten av studien visar att dosinställning i hemmet är både resurseffektivt och säkert. Såväl patienter som neurologer och sjuksköterskor som deltog i studien var nöjda med metoden. – Att prova ut sin medicin hemma ger en större möjlighet för patienter som har förmåga och vilja att använda nya metoder. På Karolinska Universitetssjukhuset har vi infört detta i vår verksamhet och vi har möte var fjärde vecka där vi diskuterar vilka patienter som är aktuella för en så kallad avancerad Parkinson behandling, däribland pumpbehandling, säger Thomas Willows.   http://content.iospress.com/articles/journal-of-parkinsons-disease/jpd161048   Om studien I studien med telemedicinsk hemtitrering har patienter med Parkinsons sjukdom via videokommunikation i hemmet fått hjälp av sjukvårdspersonal med att justera sin dos, kompletterat med hembesök. Studien har genomförts av Neurologiska kliniken och Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset tillsammans med Linköpings Universitetssjukhus, Uppsala Akademiska sjukhus och Skånes Universitetssjukhus samt med biopharmaföretaget AbbVie. Totalt deltog 15 patienter från de fyra medverkande klinikerna. Patienternas medianålder var 67 år och mediantiden sedan de fick sin diagnos var 10 år.

SaltX Technology introducerar SunCool i Ghana

Som ett led i marknadsföringen av SunCool i Afrika, har SaltX nyligen besökt Ghana och deltagit vid en större mässa för förnybar energi.  Vidare har bolaget har diskuterat med olika partners som kan sälja, tillverka och distribuera SunCool i Ghana. Planen är att importera antingen SunCool-solfångare från SaltX kinesiske partner NSECT eller glastuber med SaltX material för att sedan montera solfångarna i Ghana. ”Även om SolarX är ett nystartat bolag har det de rätta politiska kontakterna för att kunna påverka och vara en aktiv del i den stora solrevolution som landet nu genomgår. Alla som jag träffat i Ghana, inklusive energiministern, tror att SunCool behövs för att göra sig oberoende av dyra, fossila bränslen som hämmar den ekonomiska tillväxten i landet, säger Göran Bolin, CTO och vice VD för SaltX Technology. SolarX har nyligen tecknat ett så kallat memorandum of understanding (MOU) med Ghanas energikommission om ackreditering av ”solentreprenörer”. SaltX VD Karl Bohman avslutar: ”Ghana kommer att vara en utmärkt ingång till övriga marknader för SunCool i Afrika”. För ytterligare information kontakta:Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268 Om SaltX TechnologySaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com. Stockholm2017-10-17

Delårsredogörelse januari-september 2017

Viktiga händelser under tredje kvartalet · Det justerade substansvärdet*, baserat på bedömda marknadsvärden för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 380.140 Mkr (497 kronor per aktie) per den 30 september 2017, en ökning om 3.404 Mkr, motsvarande 1 procent, under kvartalet. · Det rapporterade substansvärdet1)* uppgick till 335.581 Mkr (439 kronor per aktie) per den 30 september 2017, en ökning med 4.343 Mkr (6 kronor per aktie), motsvarande 1 procent, under kvartalet. · Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning* om 2 procent. Aktier i Ericsson förvärvades för totalt 1.245 Mkr, vilket stärkte vårt ägande till 6,6 procent av kapitalet och 22,2 procent av rösterna. · Inom Patricia Industries uppgick den rapporterade omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 7 procent, varav 3 procent organiskt. Mölnlycke distribuerade 450 MEUR till Patricia Industries. · Värdeförändringen på Investors investeringar i EQT uppgick till 3 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet från EQT uppgick till 340 Mkr. Finansiell information, januari-september 2017 · Tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive återlagd utdelning, uppgick till 14 procent respektive 15 procent. · Påverkan på förändringen av det rapporterade substansvärdet uppgick till 35.504 (18.881) Mkr, varav: Noterade Kärninvesteringar 43.602 (23.595) Mkr, Patricia Industries -121 (2.838) Mkr och EQT 1.774 (1.392) Mkr. Betald utdelning uppgick till 8.411 Mkr. · Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 3,4 (5,3) procent per den 30 september 2017. · Koncernens nettoomsättning uppgick till 25.430 Mkr (22.995). Koncernens resultat för perioden, inklusive orealiserad värdeförändring, uppgick till 45.314 Mkr (59,28 kronor per aktie före utspädning), jämfört med 24.485 Mkr (32,08 kronor per aktie före utspädning) för motsvarande period 2016.

Tele2 vinner Sveriges näst största landsting

Bestående av 49 kommuner är Västra Götalandsregionen Sveriges näst största landsting. Drygt 50 000 anställda arbetar dagligen med länets hälso- och sjukvård, tillväxt, utveckling och kollektivtrafik och från och med 1 oktober ansvarar Tele2 för verksamhetens telefoni och datakommunikation. Det innefattar bland annat växel, konsult- och supporttjänster samt nätverks- och datacenterlösningar. – Västra Götalandsregionen påverkar livet för över 1,6 miljoner invånare och det känns som ett hedersamt uppdrag att vi får vara med och bidra till samhällsviktiga funktioner för så många människor, säger Pernilla Nissler, affärsområdeschef för företagsmarknaden på Tele2. Samarbetet mellan Tele2 och Västra Götalandsregionen har möjliggjorts genom förvärvet av TDC Sverige, då TDC sedan många år har varit landstingets leverantör av telefoni och nätverksprodukter. Värdet på avtalen uppgår till drygt 50 miljoner kronor per år och sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning. – Välfungerande kommunikation är avgörande för ett landsting och vi är stolta över att Tele2 har fått förtroendet att leverera det på ett säkert och stabilt sätt, säger Pernilla Nissler. Presskontakt  Louise Ekman, press- och PR-ansvarig, Tele2 Sverige, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.comFölj Tele2 på vårt pressrum: http://om.tele2.se/sektion/pressrum/ 

inUse blir en del av ÅF Digital Solutions

inUse är en designbyrå specialiserad på att förstå och forma användning av produkter och tjänster. Missionen har uttryckts lite olika genom åren men alltid haft samma andemening “Design som gör skillnad för individ, verksamhet och samhälle”. inUse varumärke inom Service Design och User Experience är starkt, framförallt i Skandinavien – och vidare internationellt genom bland annat konferensen From Business To Buttons, talare och författare på inUse, kontoret i Denver runt Smarta Städer, och mera. Totalt har bolaget 100 medarbetare på tre kontor i Sverige och en satellit i Denver. Tiden var kommen att ta missionen vidare. – Tillsammans med ÅF kan vi komma in ännu tidigare i beslutsprocesser och få uppdrag som leds genom design men har med sig hela bredden av ÅF:s samhällsbyggande och industriella förmågor, säger Kjell Persson, vd på inUse, när han beskriver sammanslagningen. Internationell expansion inUse behåller sitt namn och varumärke och bildar tillsammans med ÅFs designverksamhet ett nytt affärsområde inom ÅFs division Digital Solutions. – Å ena sidan blir det inte så stor skillnad i närtid för kollegorna. Att vi är just inUse är ju det som ÅF vill att vi växlar upp på ytterligare. För kunderna är vi också desamma, även om vi nu kan hjälpa dem med så mycket mer. Men den andra sidan är att vi öppnar en hel värld av nya möjligheter med spännande integrerade uppdrag med bidrag från både inUse och ÅF, säger Kjell Persson och fortsätter: –  Ett sådant område där vi blir extra starka tillsammans är det som övergripande kallas för smarta städer. Förståelsen för människor, med olika gruppers beteenden och drivkrafter, är en viktig komponent inUse tillför ÅF:s breda förmåga inom infrastruktur och energi. Också det digitala designmaterialet innebär en stark synergi: Där inUse designar gränsytan för medborgaren och ÅF:s division Digital Solutions har en stark genomförandeförmåga på systemarkitektsnivå inom mjukvara, sensorer, datainsamling och mera. Dessutom har inUse länge strävat efter en ökad internationalisering. Genom ÅF får vi fantastisk draghjälp med den ambitionen, både för att kunna öppna kontor i våra grannländer och för att expandera ytterligare internationellt. Gemensam sak Smarta städer, internationalisering och mer av paketlösningar istället för timförsäljning är nycklar i ÅF:s nya strategi, där smarta städer harmonierar väl med inUse befintliga affärsområde Human Spaces med upplevelsedesign av byggda platser. – Användarupplevelse och samspelet mellan människor och teknik blir allt viktigare i utvecklingen av smarta städer och digitalisering av industrin. Marknaden är snabbt växande och tillsammans med inUse skapar vi ett unikt erbjudande av design och user experience-lösningar inom infrastruktur och industri, säger Jonas Gustavsson, vd på ÅF. Fakta om förvärvet: ·ÅF förvärvar inUse Experience AB, samt det amerikanska dotterbolaget inUse Inc. ·Samtlig personal på inUse och ÅF Design går in i den nya sammanslagna verksamheten. Det innebär en total designverksamhet med en omsättning på 200 msek. ·Grundarna, vd, samt regioncheferna på inUse har samtliga varit med i förvärvsprocessen och kommer att stanna kvar i verksamheten. ·Johan Berndtsson, medgrundare och vvd på inUse, kommer att leda inUse. Han kommer att rapportera till Ann Granberg, chef för ÅF Design. ·Kjell Persson kommer att ha ett särskilt ansvar för affärsutveckling inom området Smart City och inom andra områden där inUse blir nyckeln till tvärdisciplinära kunderbjudanden.

Svenska Golfförbundet ökar fokus på breddidrott

Svenska Golfförbundet (SGF) är långt framme i arbetet med frågor som rör idrott hela livet, jämställdhet, hälsa, turism och miljöengagemang. Genom att samla områden som dessa i ett dedikerat verksamhetsområde ökar SGF fokus på breddidrott ytterligare. Avstamp tas i Riksidrottsförbundets strategi mot 2025, där alla människor oavsett ålder, kön, bakgrund och övriga förutsättningar ska vara välkomna till idrotten. – Jag känner mig stolt och glad över förtroendet att vara delaktig i golfens fortsatta utvecklingsarbete. Jag ser det som ett naturligt steg i min fortsatta karriär efter tre år som nationell förändringsledare för Vision 50/50. Jag älskar golf och med många års erfarenhet som klubbchef och VD hoppas jag kunna bidra med kompetens och erfarenhet i frågor som ligger mig varmt om hjärtat, säger Annica Lundström. Annica Lundström anställdes på SGF 2014 som ansvarig för Vision 50/50  på halvtid, en roll hon haft parallellt med sin tjänst som VD och klubbchef på Örebro City Golf & Country Club. Från årsskiftet lämnar hon sina klubbåtaganden för att på heltid ägna sig åt breddutvecklingsfrågorna inom SGF. Annica Lundström är också sedan flera år vice ordförande i Örebro läns Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Örebro och belönades tidigare i år av Swedish Alliance for Women in Sports som en av 50 förebilder för jämställd idrott . – Då SGF slagit fast att golf ska vara den största breddidrotten i attraktionskraft känns det nya verksamhetsområdet helt rätt i tiden. Den förändringsresa vi startat med Vision 50/50 kommer vara ett bra verktyg för klubbar och förbund som vill påbörja en utvecklingsresa och investera i framtiden, säger Annica Lundström. Det nya verksamhetsområdet breddidrottsutveckling kommer att ansvara för en rad frågor som rekrytera & behålla, Golfens Dag, utbildningen Grönt kort och introduktionen till golf, Vision 50/50, handigolf (golf för personer med funktionsnedsättning) och footgolf. Verksamhetsområdet ska också hantera frågor kring hälsa och friskvård, attraktivare golfupplevelse samt inkluderingsfrågor. – Vi har historiskt jobbat med dessa frågeställningar, men behöver öka fokus och kraften i genomförandet. Många av dessa frågor är väldigt viktiga för golfklubbarna och vi kan nu med stark prioritering och tydligt ansvar driva dessa viktiga framtidsfrågor bättre, säger Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet.  För mer information, kontakta: Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska GolfförbundetTelefon: 08-622 15 00, e-post: gunnar.hakansson@golf.se Annica Lundström, chef för breddidrottsutveckling på Svenska GolfförbundetTelefon: 08-622 15 00, e-post: annica.lundstrom@golf.se  

25 grannar i Malmberget blev miljonärer

Måndagen den 9 oktober avslöjades det att postnummer 983 32 i Malmberget hade vunnit i Grannyran och i dag när vinstpotten på 103 miljoner kronor delades ut var de 39 vinnarna i postnumret samlade på Vassara torg i Gällivare. Många anhöriga, grannar, vänner och andra nyfikna fanns också på plats för att följa Grannyran, fira vinnarna samt se artisterna Robin B. och Kamferdrops uppträda. När programledaren Rickard Sjöberg avslöjade att den vinnande postkoden var XN utbrast ett stort jubel. På den visade det sig bo 15 Malmbergsbor som fick dela på den största delen av pengarna, drygt 68 miljoner kronor. På vinnarnas önskelistor fanns allt från resor till USA, nytt körkort till köp av nya bostäder.    Dagens största vinster gick bland annat till sjuksköterskan Veronika Nejden och Helena Estholm som vardera vann 8 363 446 kronor.   –  Jag har inte kunnat sova på en vecka. I dag fyller min dotter år och nu får hon önska sig vad hon vill, sade Helena Estholm, och log brett. Om Grannyran Grannyran är en specialvinst i Postkodlotteriet som delas ut några gånger varje år. Under året samlar lottköparen på sig andelar (tio andelar/lott för varje månad respektive lott deltar i lotteriet). Hur mycket respektive lottköparen vinner i Grannyran beror på var i postnumret lottköparen bor samt antalet lotter och andelar lottköparen innehar. Alla 39 lottköpare i postnumret fick dela på en tredjedel av potten, knappt 34 miljoner kronor. 15 av dessa personer bodde i den vinnande postkoden, som är en mindre del av postnumret, och de fick dessutom dela på ytterligare två tredjedelar av potten, alltså drygt 68  miljoner kronor. Tv-programmet Grannyran sänds i TV4, fredag 20 oktober kl.19.30.  

Handelsbankens delårsrapport januari – september 2017

Sammanfattning januari – september 2017, jämfört med januari – september 2016 · Rörelseresultatet steg med 1% till 16 028 mkr (15 935), men ökade med 10% justerat för engångsposter och årets återupptagna avsättning till Oktogonen · Periodens resultat efter skatt för total verksamhet minskade med 4% till 12 340 mkr (12 801) · Resultatet per aktie för total verksamhet minskade till 6,35 kr (6,66) · Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet sjönk till 12,7% (14,0) · Intäkterna uppgick till 30 522 mkr (30 638), men ökade med 5% justerat för realisationsvinster i jämförelseperioden · Räntenettot steg med 7% till 21 989 mkr (20 644) · Provisionsnettot ökade med 8% till 7 217 mkr (6 709) · K/I-talet ökade till 45,6% (45,1) · Kreditförlustnivån sjönk till 0,04% (0,06) · Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 23,6% (24,0) och den totala kapitalrelationen uppgick till 28,5% (30,1)  Sammanfattning tredje kvartalet 2017, jämfört med andra kvartalet 2017 · Rörelseresultatet ökade med 3% till 5 424 mkr (5 257)  · Periodens resultat efter skatt för total verksamhet ökade med 3% till 4 173 mkr (4 056) och resultatet per aktie steg till 2,15 kr (2,09) · Räntabiliteten på eget kapital för total verksamhet uppgick till 12,9% (12,9) · Intäkterna uppgick till 10 248 mkr (10 238) · Räntenettot ökade med 4% till 7 587 mkr (7 321) · K/I-talet minskade till 45,0% (46,9) · Kreditförlustnivån var oförändrad och uppgick till 0,04% (0,04) Från klockan 07.00 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir  Ytterligare information lämnas av:Anders Bouvin, President and Group Chief ExecutiveTel: 08-22 92 20Rolf Marquardt, CFOTel: 08-22 92 20Lars Höglund, Head of Investor RelationsTel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 klockan 07.00 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se 

Insplorion och RISE tilldelas 350.000 kronor av Vinnova för vidare miniatyrisering av batterisensorn

”Det här anslaget ger oss möjlighet att accelerera vårt eget miniatyriseringsarbete. Dessutom kommer vi närmare RISE och deras experter inom miniatyrisering. Det är ett spännande projekt som väl kompletterar våra andra samarbeten med industrin”, kommenterar Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion. Övergången till en fossilfri fordonsflotta är avgörande för att minska utsläppen av växthusgaser. Idag hindrar dock kostnaden och prestandan hos befintliga Litium-jon batterier en snabb övergång. Dagens batterier är överdimensionerade och arbetar långt under sin maximala kapacitet. Insplorion har utvecklat en sensorteknik som möjliggör övervakning av lokala kemi- och temperaturförändringar inuti batterier, vilket gör det möjligt för slutanvändaren att uppnå ökad prestanda för sin tillämpning. För att uppnå en utbredd användning av Insplorions batterisensor, krävs att alla delar i systemet är tillräckligt små för integrering i en batterimodul, till ett attraktivt pris. I detta projekt utarbetas möjligheterna till ett miniatyriserat sensorsystem ytterligare. Denna förundersökning kommer fokusera på kostnadsreduktion, och ambitionen är att utföra en teoretisk och praktisk studie med målet att hitta lösningar som kan vidareutvecklas till ett billigt avläsningssystem för Insplorions fiberoptiska NPS-sensorer. Förstudien kommer också att beskriva eventuell vidareutveckling som kan ge förbättringar specifikt för batterisensorn som tillämpning men också öppna möjligheter för nya applikationer. Frågor besvaras av:Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2017

TREDJE KVARTALET[1] · Nettoomsättningen ökade med 5,5 procent till 868,1 (822,6) miljoner kronor · Bruttomarginalen ökade med 5,6 procentenheter till 23,6 (18,0) procent · Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 22,0 (-1,3) miljoner kronor · Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (-30,9) miljoner kronor · Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till -0,01 (-0,31) kronor före och efter utspädning · Likvida medel var 433,8 (180,9) miljoner kronor vid periodens slut FÖRSTA NIO MÅNADERNA[1] · Nettoomsättningen ökade med 3,9 procent till 2 765,7 (2 662,0) miljoner kronor · Bruttomarginalen ökade med 5,1 procentenheter till 22,7 (17,6) procent · Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 69,3 (-5,2) miljoner kronor · Rörelseresultatet uppgick till 13,0 (-61,3) miljoner kronor · Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till -0,20 (-1,38) kronor före och efter utspädning +------------------------+--------+--------+----+--------+--------+----+|Miljoner kronor | 2017| 2016| Δ | 2017| 2016| Δ || |Jul-sep |Jul-sep | |Jan-sep |Jan-sep | |+------------------------+--------+--------+----+--------+--------+----+|Nettoomsättning | 868,1 | 822,6 | 6% |2 765,7 |2 662,0 | 4% |+------------------------+--------+--------+----+--------+--------+----+|Bruttoresultat | 204,9 | 148,0 |38% | 627,6 | 469,3 |34% |+------------------------+--------+--------+----+--------+--------+----+|Bruttomarginal | 23,6% | 18,0% |   | 22,7% | 17,6% |   |+------------------------+--------+--------+----+--------+--------+----+|Rörelseresultat före av-| 22,0 | -1,3 | | 69,3 | -5,2 | ||och nedskrivningar | | | | | | |+------------------------+--------+--------+----+--------+--------+----+|Rörelsemarginal före av-| 2,5% | -0,2% |   | 2,5% | -0,2% |   ||och nedskrivningar, | | | | | | ||procent | | | | | | |+------------------------+--------+--------+----+--------+--------+----+|Rörelseresultat | 3,4 | -30,9 |  | 13,0 | -61,3 |  |+------------------------+--------+--------+----+--------+--------+----+|Rörelsemarginal | 0,4% | -3,8% |   | 0,5% | -2,3% |   |+------------------------+--------+--------+----+--------+--------+----+|Kassaflöde från rörelsen| -33,7| -119,7| | -121,6 | -215,7 | |+------------------------+--------+--------+----+--------+--------+----+ [1]Tretti AB avyttrades i det tredje kvartalet 2016 och Lekmer AB i det andra kvartalet 2017. Dessa bolag redovisas under avvecklad verksamhet i koncernen. Historiska jämförelsesiffror i resultaträkningar och kassaflödesrapporter visar kvarvarande verksamhet. I rapporten redovisas kvarvarande verksamhet om inget annat anges. Dessutom räknas räntekostnader inom Qliro Financial Services som kostnad för sålda varor och tjänster i koncernredovisningen sedan första kvartalet 2017, vilket justerats för i jämförelseperioden. Under första nio månaderna 2017 redovisas inga jämförelsestörande poster. I denna rapport har inte historiska jämförelsetal justerats för jämförelsestörande poster under 2016 såsom tidigare. KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT Qliro Group har ytterligare förstärkt sin position inom digital handel i Norden under kvartalet. Vi har gjort framsteg i linje med den strategiska inriktning som vi kommunicerade i början av året. Vår e-handelsverksamhet ökade omsättningen, bruttomarginalen och rörelsemarginalen. Qliro Financial Services drar nytta av dessa volymer och växer sin omsättning och erbjudande. Nya finansiella tjänster vidgar vår position i värdekedjan och förbättrar ytterligare våra förutsättningar för lönsam tillväxt. Tillväxt och stärkt bruttomarginalKoncernens nettoomsättning ökade med 6 procent (4 procent rensat för valutakursförändringar) samtidigt som bruttomarginalen förstärktes med 5,6 procentenheter till 23,6 procent i kvartalet. Ökningen drevs av tillväxten för CDON Marketplace, tillväxten och lönsamheten inom Nelly samt expansionen inom Qliro Financial Services. Vidare är vi nöjda med kassaflödet i Health and Sports Nutrition Group. Tillväxten i CDON Marketplace skapar skalfördelarCDON Marketplace bruttoförsäljningsvärde ökade med 8 procent i kvartalet, trots negativ påverkan av en ny skatt på hemelektronikförsäljning i Sverige. Vi fortsätter att satsa för att bygga den ledande digitala marknadsplatsen i Norden. Vi är övertygade om att detta långsiktigt är rätt även om det innebär ökade kostnader för teknikutveckling och marknadsföring. Tillväxten för CDON Marketplace driver volymer och skalfördelar för hela gruppen, inklusive Qliro Financial Services. Nelly rätt positionerat för lönsam tillväxtNellys omsättning ökade med 10 procent till 278 miljoner kronor och rörelseresultat före av- och nedskrivningar ökade med 17 miljoner kronor till 24 miljoner kronor i kvartalet. Detta drevs delvis av en hög andel egna varumärken i förhållande till total försäljning och god lojalitet i kundgruppen. Likt CDON Marketplace driver Nellys tillväxt volymer för Qliro Financial Services.   Qliro Financial Services lanserade nya tjänsterQliro Financial Services ökade rörelseintäkterna med 28 procent till 56 miljoner kronor och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade till 11 miljoner kronor i kvartalet. Vi fortsätter att lansera nya tjänster och under kvartalet inleddes en gradvis introduktion av privatlån i Sverige. Health and Sport Nutrition Group ökade kassaflödetHealth and Sport Nutrition Groups nettoomsättning minskade med 5 procent till 183 miljoner kronor i kvartalet. Vi växer inom Bodystore (hälsokost) och Fitness Market Nordic (grossistverksamhet), men minskar i Gymgrossisten i Sverige. Vi fortsätter att fokusera på kassaflödet som ökade till 53 miljoner kronor för de första nio månaderna. Som tidigare kommunicerat pågår en process där vi söker potentiella partnerskap och utvärderar strategiska alternativ för att skapa ytterligare aktieägarvärde.   Ledande plattform för digital handelQliro Groups mål är att vara den ledande nordiska plattformen för digital handel med kompletterande finansiella tjänster. Fokus ligger på CDON Marketplace, Nelly och Qliro Financial Services. Strategin för Qliro Financial Services är att skapa ett finansbolag med ett starkt erbjudande av betaltjänster och finansiella tjänster som förenklar konsumenters vardag. Fokus är att lansera attraktiva, kundvänliga och innovativa finansiella tjänster. Vi drar ökad nytta av de kundrelationer och affärsvolymer som genereras inom koncernens e-handel vilket ger låga kundanskaffningskostnader. Samtidigt säkerställer vi att våra e-handlare erbjuder enkla och effektiva betalningar med god konvertering. Qliro Financial Services förlänger relationen med konsumenterna efter deras köp på nätet. Detta ökar kundlojaliteten och ger möjlighet att erbjuda fler nya tjänster. Marknaden för e-handel är under snabb förändring. Under året har vi stärkts i tilltron till vår strategiska inriktning att bredda marknadsplatsen, förstärka egna varumärken inom mode, effektivisera logistiken, dra nytta av datadrivna kundrelationer och bredda vår roll i värdekedjan med finansiella tjänster. Vi arbetar vidare för att förverkliga strategin med kontinuerliga effektiviseringar och investeringar. Stockholm i oktober 2017Marcus Lindqvist, VD och koncernchef LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL Qliro Groups långsiktiga finansiella mål är: CDON Marketplace · Uppnå en organisk tillväxt i bruttoförsäljningsvärde om i genomsnitt 10 procent per år. · Generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 1 – 2 procent av bruttoförsäljningsvärdet.   Fashion (Nelly och NLYMan) · Uppnå en organisk tillväxt om i genomsnitt 8 procent per år. · Generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6 procent.   Qliro Financial Services · Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150 miljoner kronor under 2019. För Health and Sports Nutrition Group (tidigare segmentet Gymgrossisten) prioriteras en kontinuerlig förbättring av rörelseresultat och kassaflöden samt utveckling av varumärket. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER DET TREDJE KVARTALET 2017 Patrik Illerstig lämnat Qliro Financial ServicesDen 10 augusti meddelade Qliro Group att Patrik Illerstig, Head of Qliro Financial Services, sagt upp sig från sin befattning inom Qliro Group och att rekryteringsprocessen för en efterträdare inletts. Qliro lanserade privatlån i SverigeDen 4 september inledde Qliro Groups dotterbolag Qliro AB den gradvisa lanseringen av privatlån i Sverige. Privatlån blir ett komplement till Qliro AB:s huvudsakliga tjänster som betalningar, faktura och delbetalning. Tjänsten är helt digital. Initialt kan privatpersoner låna mellan 20 000 och 350 000 kronor utan säkerhet. TelefonkonferensAnalytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:Sverige 08 5065 3942UK +44 330 336 9411US +1 719 325 2202PIN-koden för att delta: 8742446 Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com/investerare/presentationer/  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktörMathias Pedersen, finansdirektörTelefon: 010 703 20 00 Erik Löfgren, Head of CommunicationsTelefon: 0700 80 75 06press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com Om Qliro GroupQliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver CDON.COM (Nordens ledande marknadsplats), Nelly.com och NLYman.com (mode), Gymgrossisten och Bodystore.com (hälsa och träning) samt Qliro Financial Services, Under 2016 omsatte gruppen 4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”. Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2017 klockan 8:00 CET.

Henrik Torehammar till Ekot för politisk poddsatsning

FOTO: Martina Holmberg/Sveriges RadioHenrik Torehammar kommer närmast från Aftonbladet där han är sidekick i tv-programmet Aftonbladet Morgon. 2008 startade han talkshowen "Brunchrapporten" i P3, han var med i den första upplagan av Musikhjälpen och utsågs till "Årets rookie" på Radiogalan 2009. Henrik Torehammar har också gjort ett antal samhällsprogram som Korrerapporten, Torehammars vecka, Torehammarssupervalår i P3 samt kanalens partiledarutfrågningar 2010 och 2014. Inför valet 2014 gjorde han Kvalet, en podd om politik tillsammans med Ekots Robin Olin.  Sedan hösten 2014 är han programledare för Det politiska spelet, en uppskattad politikpodd där Ekots inrikespolitiska kommentatorer Tomas Ramberg och Fredrik Furtenbach är ständiga gäster. Inför riksdagsvalet 2018 satsar Sveriges Radio och Ekot nu vidare på Det politiska spelet. – Att få nörda ner sig i politik under ett valår är en sådan lyx. Att få göra det på Ekot, den redaktion svenska folket litar på mest är fantastiskt. Och lite läskigt. Just nu pågår det ett krig mot fakta och där spelar trovärdig nyhetsjournalistik en nyckelroll. Om jag kan vara en liten kugge i det maskineriet så kan jag dö nöjd, säger Henrik Torehammar. Henrik Torehammar kommer att tillsammans med producenter, digitalredaktörer och reportrar på Ekot att vidareutveckla och förnya poddkonceptet så att det blir ännu mer aktuellt och tillgängliggörs på fler plattformar. – Det känns mycket stimulerande att få jobba tillsammans med en så erfaren programledare och politisk bevakare som Torehammar. Ekots politikgrupp kommer framöver att bli ännu mer involverad i Det politiska spelet och tillsammans kan vi utveckla konceptet för att nå en ännu större publik, säger Thomas Björkman, chef för Ekots politikgrupp. Ekot satsar hårt på valbevakningen nästa år. Bland annat kommer Ekots digitala team att förstärkas ytterligare med uppdrag att vässa hela Sveriges Radios valutbud digitalt.  – Henrik Torehammar kombinerar sakkunskap och humor. Hans kreativa driv och digitala kompetens blir superviktig för vår valsatsning, säger Karin Lindblom, chef för Ekots digitalgrupp, där Henrik Torehammar kommer att ingå. Henrik Torehammar börjar på Ekot den 1 december. Bild Henrik Torehammar FOTO: Martina Holmberg/Sveriges Radio Kontakt för kommentarerer:Henrik Torehammar, ny digital programledare Ekot, 076 810 55 08, Karin Lindblom, chef för Ekots digitalgrupp eller Thomas Björkman, chef för Ekots politikgrupp via Sveriges Radios växel 08 – 784 5000