Stendörren förvärvar i Botkyrka

Stendörren Fastigheter har, via bolagsförvärv, förvärvat fastigheten Botkyrka Fysikern 1. Fastigheten omfattar cirka 3 000 kvadratmeter, fullt uthyrda lokaler för industri och kontorsändamål. Fastighetsvärdet i transaktionen uppgår till 37 miljoner kronor och den preliminära aktielikviden uppgår till 21 miljoner kronor. Säljare är KopparCronan AB. Tillträdet är planerat till mars 2017. Stendörrens VD Fredrik Brodin kommenterar affären: "Vi är mycket glada att kunna utöka vår närvaro i det expansiva området kring Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Fysikern 1 är en modern och väl underhållen fastighet med stor potential i ett attraktivt läge". Säljarens rådgivare i denna transaktion var Advokatfirman Nova och Skandiamäklarna. Köparens rådgivare var Advokatfirman Glimstedt. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Denna information är sådan information som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 07.00 CET. Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB ( www.remium.com ). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

BJÖRN BORG AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2016               · Koncernens nettoomsättning ökade med 12,3 procent till 171,4 MSEK (152,6), exklusive valuta­effekter ökade omsättningen med 10,2 procent. · Bruttovinstmarginalen uppgick till 48,0 procent (51,8), exklusive valutaeffekter till 49,9 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 21,4 MSEK (14,6). · Resultat efter skatt uppgick till 17,9 MSEK (7,3). · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,74 (0,34).  1 JANUARI – 31 DECEMBER 2016 · Koncernens nettoomsättning ökade med 10 procent till 631,6 MSEK (574,3), valutapåverkan var marginell. · Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,3 procent (52,4), exklusive valutaeffekter till 50,7 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 64,2 MSEK (58,6). · Resultat efter skatt uppgick till 46,9 MSEK (41,6). · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,88 (1,79). · Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utskiftning om 2,00 SEK (2,00) per aktie, motsvarande totalt 50,3 MSEK (50,3)  CITAT FRÅN VD ”Vi avslutar året mycket starkt och två år och fyra månader efter lanseringen av vår affärsplan Northern Star, stänger vi nu ytterligare ett år där våra nyckeltal har förbättrats mot föregående år”, kommenterar VD Henrik Bunge.  För ytterligare information vänligen kontakta:Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700Informationen i denna delårsrapport är sådan som Björn Borg ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017 kl 07.30.

SAS utsett till bästa flygbolag i Europa och Inrikes i årets Grand Travel Award

Årets upplaga av resebranschens Grand Travel Award (http://www.travelnews.se/grand-travel-award) ägde rum på Grand Hotel i Stockholm igår kväll. Totalt röstade över 1000 representanter från resebranschen på ett 20-tal kategorier inom olika områden. SAS utsågs till bästa flygbolag i Europa och Transport Inrikes i hård konkurrens mot övriga nominerade. Läs mer om SAS new experience (https://scandinaviantraveler.com/se/sasnewexperience) med vår helt nya Airbus A320neo, med förutom 15 % lägre klimatutsläpp har SAS nya kabin på kort- och medeldistans. Till hösten påbörjas även installation av markadens snabbaste WiFi. -          Vi är oerhört glada för utmärkelserna och det mottagande vår produkt får från kunder och från branschen.  Vi fortsätter vår satsning på inrikesmarknaden och Europa som båda är enormt viktiga för oss. Dessutom har vi nyligen gjort vår största satsning på USA och Asien. Förutom att fokusera på en attraktiv tidtabell så utrustar vi hela vår flotta med den nya kabinen och kommer under året att rulla ut WiFi även på inrikes och inom Europa, med marknadens högsta hastighet. SAS, som nyligen gjort sin största satsning någonsin på USA och Asien var även nominerad i kategorin bästa flygbolag interkontinentalt. -          Samtidigt som vi fokuserar på våra viktiga affärsdestinationer så satsar vi stort även på fritidsdestinationer både på vintern och sommaren. Inför den kommande sommarsäsongen utökar vi med omkring 370 000 flygstolar till Spanien, Italien, Kroatien och Grekland och börjar bland annat att flyga till Lissabon och Ibiza, säger Annelie Nässen, global försäljningschef, SAS. Mer information kring SAS sommarprogram:http://www.sasgroup.net/en/sommarprogram-sas-oppnar-fem-nya-rutter-fran-sverige/ För ytterligare information, vänligen kontakta:SAS Pressjour + 46 8 797 29 44

Alligator Bioscience AB Bokslutskommuniké för 2016

Sammanfattning · Under kvartalet har Bolagets aktier noterats på Nasdaq Mid Cap. I samband med detta genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 350 MSEK före emissionsutgifter · Bolagets projektportfölj har fortsatt utvecklats enligt plan med bland annat start av ytterligare en klinisk fas I-studie vilken drivs i Janssen Biotechs regi. · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016. Telefonkonferens för investerare, analytiker och mediaBokslutskommunikén för 2016 kommer att presenteras av Alligators VD Per Norlén och medlemmar ur bolagets ledningsgrupp fredagen den 17 februari 2017, kl. 10.00 (CET).Telefonnummer för deltagare från:Sverige: +46 (0) 856642696, Europa: +44 (0) 2030089803, USA: +1 8558315946Telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida efter avslutad konferens: www.alligatorbioscience.se Fjärde kvartalet 2016 i korthet · Under kvartalet har bolagets aktier noterats för handel på Nasdaq Mid Cap. · I samband med noteringen gjordes en nyemission som tillförde bolaget 350 000 TSEK före emissions-utgifter. · I oktober inleddes dosering i ytterligare en klinisk fas I-studie med ADC-1013, denna andra studie inkluderar intravenös doseskalering och drivs av Janssen Research & Development, LLC. · Periodens nettoomsättning uppgick till 6 433 (512) TSEK. · Periodens resultat uppgick till -19 352 (-39 450) TSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning med -0,31 (‑0,67) SEK · Periodens kassaflöde uppgick till 310 886 (-28 690) TSEK och likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 659 136 (365 605) TSEK Januari - december 2016 i korthet · Alligators kliniska studie med ADC-1013 utökades under första kvartalet vilket resulterade i en milstolpsbetalning om 5 MUSD, kopplat till partnerskapsavtalet med Janssen Biotech Inc.  · Janssen startade i oktober en klinisk fas I-studie med ADC-1013. · Cellinjeutveckling för tillverkning av kliniskt material för ATOR-1015 påbörjades i januari. · Periodens resultat uppgick till -48 356 (207 377) TSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie före och efter utspädning med -0,80 (3,81 respektive 3,70) SEK · Periodens kassaflöde uppgick till 287 135 (326 232) TSEK · Under det andra kvartalet skrevs andel i forskningsprojekt Biosynergy ned med 22 120 TSEK. · Alligator har under 2016 ökat andelen av kostnaderna som investerats i FoU till 64,3% (54,6%). · Antalet anställda har ökat under året, de flesta inom FoU, vilket gör att bolaget står väl rustade inför 2017. Händelser efter periodens utgång · Under januari 2017 har 700 000 teckningsoptioner konverterats till lika många aktier. Finansiellt sammandrag (koncernen)  +--------------------------+-------+----------+-------+--------+| |oktober - december|januari-december|+--------------------------+-------+----------+-------+--------+| |   2016|    2015 |   2016|   2015 |+--------------------------+-------+----------+-------+--------+|Nettoomsättning, TSEK | 6 433| 512| 58 240| 289 797|+--------------------------+-------+----------+-------+--------+|Periodens resultat, TSEK |-19 352| -39 450|-48 356| 207 377|+--------------------------+-------+----------+-------+--------+|Periodens kassaflöde, TSEK|310 886| -28 690|287 135| 326 232|+--------------------------+-------+----------+-------+--------+|Likvida medel, TSEK |659 136| 365 605|659 136| 365 605|+--------------------------+-------+----------+-------+--------+|Soliditet, % | 96%| 95%| 96%| 95%|+--------------------------+-------+----------+-------+--------+|FoU-kostnader i % av | 68,5%| 47,3%| 64,3%| 54,6%||rörelsekostnader exkl | | | | ||nedskrivningar | | | | |+--------------------------+-------+----------+-------+--------+|Resultat per aktie före | -0,31| -0,67| -0,80| 3,81||utspädning, SEK | | | | |+--------------------------+-------+----------+-------+--------+|Resultat per aktie efter | -0,31| -0,67| -0,80| 3,70||utspädning, SEK | | | | |+--------------------------+-------+----------+-------+--------+|Genomsnittligt antal | 35| 26| 31| 27||anställda | | | | |+--------------------------+-------+----------+-------+--------+  För ytterligare information, vänligen kontakta:Rein Piir, VP IR, rein.piir@alligatorbioscience.com, +46 (0) 46 286 42 80Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, +46 (0) 46 286 42 80Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, +46 (0) 46 286 42 85 Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 klockan 08:00 (CET).

Bokslutskommuniké januari-december 2016

- Periodens hyresintäkter ökade till 1 057 mkr (719) - Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,5 procent (99,6) - Driftnettot ökade totalt 530 mkr (347) - Finansnettot uppgick till -193 mkr (-146) - Förvaltningsresultatet uppgick till 368 mkr (368) - Värdeförändring i fastigheter uppgick till 2 316 mkr (1 122) - Värdeförändring i derivat uppgick till 36 mkr (28) - Periodens resultat uppgick till 2 215 mkr (1 718) ”Det fjärde kvartalet 2016 och inledningen av 2017 har präglats av fortsatt tillväxt, där både nya förvärv avtalats och tillträde skett. Vårt fokus har främst varit att finna bra kompletteringar på de orter vi, redan idag, har ett centralt fastighetsbestånd samt finna nya fastighetsportföljer på nya orter tillräckligt stora för etablering av egen personal och lokalt kontor ifrån dag ett. Detta fokus borgar för effektiv drift samt en god kvalité och service till våra hyresgäster”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden. ”En god framtid skapas genom de långsiktiga strategier och mål vi verkar efter, där fokus sker på kärnverksamheten; att leverera en efterfrågad produkt till våra hyresgäster med god kvalitet, personlig service och omtanke. Denna väg kommer vi träget och målmedvetet att vandra oavsett de gupp som kan uppkomma på vägen”, fortsätter Patrik Hall. För ytterligare information, kontakta: Patrik Hall                          VD                       0705-85 99 56  patrik.hall@heimstaden.com  Magnus Nordholm             vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com  Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08:00 CET. Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.

Obducat AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 Januari – 31 December 2016

Fjärde kvartalet 1 Oktober – 31 December 2016 * · Intäkterna uppgick till 12,4 MSEK (8,7) ·  Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-5,3) · Resultat före skatt uppgick till -12,8 MSEK (-5,6) · Resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,23) · Kassaflöde efter investeringar uppgick till -12,1 MSEK (-25,7) · Orderingången uppgick till 5,8 MSEK (4,8) · Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 18,4 MSEK (35,2) · Företrädesemission tillför bolaget 49,4 MSEK före emissionskostnader. Perioden 1 Januari – 31 December 2016 * · Intäkterna uppgick till 61,9 MSEK (27,9) · Rörelseresultatet uppgick till -38,6 MSEK (-13,9) · Resultat före skatt uppgick till -39,5 MSEK (-14,3) · Resultat per aktie uppgick till -1,35 SEK (-0,62) · Kassaflöde efter investeringar uppgick till -46,4 MSEK (-28,0) · Orderingången uppgick till 45,1 MSEK (17,6) *Dotterbolaget Solar-semi GmbH förvärvades i november 2015 och ingår i koncernkonsolideringen fr.o.m. december 2015 varför jämförelsesiffrorna för de första elva månaderna föregående år inte inkluderar dotterbolaget Solar-semi. VD-kommentar Orderingången 2016 blev väsentligt lägre än förväntat vilket även gällt branschen som helhet. För Obducats del är det främst ett par större order till bl.a. företag inom försvarsindustrin där deras administrativa process fördröjt orderna. Vår bedömning är dock att kunderna kommer att fatta de uppskjutna investeringsbesluten under 2017. Vår målsättning kvarstår för 2017 att nå en orderingång om minst 120 MSEK. Den målsättningen bygger på en förväntan om att de uppskjutna investeringsbesluten 2016 kommer att tas under 2017. Förhandlingen med en asiatisk LED aktör om bildande av ett samägt bolag, för utveckling och produktion av nya produkter och applikationer baserade på NIL-teknologi, fortsätter. Vidare finns där ytterligare ett flertal pågående kundprojekt inom LED området från vilka vi förväntar oss att förhandlingarna skall avslutas under första halvåret 2017.   Bedömningen inom LED-industrin är att ett flertal kunder planerar en expansion av produktionskapaciteten mot bakgrund av att den globala efterfrågan på substrat beräknas öka med ca 30% under perioden 2017–2019. Driftsättning av den nyutvecklade produktplattformen Eitre Large Area pågår och vi räknar med att inleda flertalet utvärderingsprojekt under första halvåret 2017. Vid vårt dotterbolag Solar-semi GmbH pågår ett flertal projekt för att öka marginalen på företagets produkter och därmed förbättra företagets lönsamhet. Rekryteringar har skett som förstärker Obducats säljorganisation. Vidare har registreringsprocessen avseende ett dotterbolag i Hong Kong inletts. Dotterbolagets uppgift blir primärt att driva affärsutvecklingen samt marknadsförings- och säljaktiviteter i regionen och vi räknar med att bolaget är operativt under andra kvartalet 2017.   Med utgångspunkt i emissionsutfallet, vilket tillförde bolaget ca 49,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader, och förväntad orderingång gör vi bedömningen att den plan som redogjordes för i emissionprospektet kommer att kunna genomföras.   Försäljning och marknad Obducat fokuserar på marknaden för litografiprocess-utrustning. Obducats försäljning under 2016 har varit betydligt lägre än förväntat. Flera förväntade kundorder från bl.a. försvarsindustrin och LED-industrin har drabbats av väsentliga förseningar. Bolaget genomför nu en intensifiering av försäljningsaktiviteterna och de signaler bolaget får om kundernas investeringsplaner leder till en positiv syn på marknadsutvecklingen för 2017 och framåt. En högre lokal marknadsnärvaro är central och bolaget har därför fattat beslut under fjärde kvartalet om att etablera ett helägt dotterbolag i Hong Kong. Orderingången för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 5,8 MSEK (4,8). Den samlade orderingången för 2016 uppgick till 45,1 MSEK (17,6). Under fjärde kvartalet undertecknade Obducat, en avsiktsförklaring med ett asiatiskt företag inom LED-industrin, som avser bildandet av ett joint venture samt därtill knuten order på fem Sindre 400 NIL-system. Under fjärde kvartalet erhölls order avseende bl.a. ett EITRE® 6 NIL system till kinesiska Huawei samt ett Quickstep QS W 300 SM Mask Cleaner system till Leibniz-Institute of Surface Modification. Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 18,4 MSEK (35,2). Intäkter och resultat Den lägre orderingången under 2016 har medfört lägre intäkter och resultat än förväntat under rapportperioden. Den lägre marginalen under 2016 förklaras även av att en större del av omsättningen härrör från maskiner för ytbeläggning- och våtprocessbearbetning vilka har en lägre marginal jämfört med maskiner för nanoimprintlitografi. Bolaget arbetar med att påskynda marginalförbättringen avseende ytbeläggnings- och våtprocesssutrustning och bedömer att de första stegen i detta arbete skall slutföras under första halvåret 2017. Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 12,4 MSEK (8,7). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 2,6 MSEK (3,7) vilket motsvarade 21% (42%) bruttomarginalRörelseresultatet för rapportperioden uppgick till -12,6 MSEK (-5,3), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,8 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var -12,8 MSEK (-5,6). Periodens resultat per aktie uppgick till-0,44 SEK (-0,23). Koncernens intäkter uppgick under helåret till 61,9 MSEK (27,9) med ett bruttoresultat om 15,5 MSEK (18,2) motsvarande en bruttomarginal på25% (65%). Rörelseresultatet för helåret blev -38,6 MSEK (-13,9), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -10,7 MSEK (-8,5) Årets resultat före skatt var -39,5 MSEK (-14,3). Finansiering och likviditet I syfte att säkerställa tillräckligt med rörelsekapital och finansiell handlingsfrihet för fortsatt kommersialisering och vidareutveckling av bolagets produkt- och teknikportfölj har bolaget under det fjärde kvartalet genomfört en nyemission av preferensaktier. Företrädesemissionen, som avslutades i december 2016 innebär att Obducat tillförs 49,4 MSEK, före emissionskostnader. Bolaget bedömer därmed att man säkerställt tillräckligt med kapital för att genomföra den plan som fastlagts för de kommande 12 månaderna.  Aktiekapitalet har därigenom ökat med 17 315 993 SEK från30 082 276 SEK till 47 398 269 SEK. Preferensaktien ska ha företrädesrätt till en årlig utdelning om sju procent av teckningskursen, vilken var 2,85 kr per preferensaktie, fördelat på halvårsvisa utbetalningar. Under förutsättning att full utdelning lämnats, ska samtliga preferensaktier omvandlas till stamaktier efter årsstämman 2021. Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 39,0 MSEK att jämföra med 0,9 MSEK vid årets början. Vid rapportperiodens utgång kvarstodca 7,7 MSEK att erhålla i likvid från den genomförda emissionen, vilka har tillförts bolaget i början av 2017.   Kundfordringarna uppgick per den 31 december 2016 till 11,4 MSEK (9,2). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under fjärde kvartalet till -11,3 MSEK (-12,0). Förändring av rörelsekapital medförde en ökning av kapitalbindningen med 1,2 MSEK (8,6). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgicktill -12,1 MSEK (-25,7). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under helåret till– 39,8 MSEK (-5,4). Förändring av rörelsekapital medförde en ökning av kapitalbindningen med 10,9 MSEK (minskning med 0,5). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -46,4 MSEK (-28,0). Företrädesemissionen, som avslutades i februari 2016 innebar att Obducat tillfördes cirka 41,1 MSEK, före emissionskostnader Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 92,8 MSEK att jämföra med 47,0 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den31 december 2016 till 69%, jämfört med 50% vid årets början. Investeringar Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder. Koncernens investeringar uppgick till 0,8 MSEK (13,7) under fjärde kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med1,1 MSEK (2,3) och materiella anläggningstillgångar med -0,3 MSEK (4,8). Investeringar har för helåret uppgått till 6,5 MSEK (22,6), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan. Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion. Forskning och utveckling Under fjärde kvartalet har merparten av utvecklingsarbetet varit relaterat till tester och processoptimeringar av den nya NIL maskin som är avsedd för processbearbetning av stora substrat, benämnd Eitre Large Area. Fjärde kvartalets resultat har belastats med 2,0 MSEK (1,9) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,1 MSEK (2,3). Resultatet för helåret inkluderar 7,3 MSEK (8,3) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 6,2 MSEK (9,5). Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom; §  ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer. ANILP har avslutats under fjärde kvartalet 2016. Projektet har utgjort en hörnsten i utvecklingen av Obducats Large Area system. §  GREENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik §  MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader §  ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen. Väsentliga händelser efter rapportperioden Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden. Personal Vid periodens utgång hade koncernen totalt 50 (52) heltidsanställda varav 8 (7) kvinnor. Antalet anställda fördelas med 22 i den svenska och 28 personer i den tyska verksamheten. Moderbolaget Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj. Den 28 oktober meddelade Henri Bergstrand att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot och utträder därmed ur styrelsen i Obducat med omedelbar verkan. Ursula Hultkvist Bengtsson har utsetts till ny styrelseordförande. Obducat och Henri Bergstrand diskuterar för närvarande hur mellanhavanden dem emellan, i Henri Bergstrands egenskap av arbetande styrelseordförande, ska slutligt regleras såvitt avser ersättning för återstoden av Henri Bergstrands anställningsavtal med Obducat. Moderbolagets intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 2,2 MSEK (3,8) och resultatet före skatt uppgick till -10,2 MSEK (-5,8). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen. Transaktioner med Närstående Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna. Aktien Per den 31 december finns totalt 30 082 276 aktier i bolaget, varav928 157 A-aktier (med vardera tio röster) och 29 154 119 B-aktier (med vardera en röst), var och en med ett kvotvärde om 1 SEK. Aktierna berättigar till sammanlagt 38 435 689 röster. Under december 2016 genomförde bolaget en nyemission av preferensaktier. Antalet aktier har därigenom ökat med 17 315 993 till 47 398 269, varav 928 157 A-aktier, 29 154 119 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Per den 31 december 2016 har de tillkommande preferensaktierna ännu inte blivit registrerade vid Bolagsverket. Obducats aktie och preferensaktie handlas på NGM Equity. Risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt. Per den 31 december 2016 hade bolaget inga utestående valutasäkringar. För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2015. Kommande rapporttillfällen 28 april 2017Årsredovisning 2016 28 april 2017Delårsrapport 1, 2017 (januari-mars) 29 maj 2017Årsstämma 2017 21 juli 2017Delårsrapport 2, 2017 (januari-juni) 27 oktober 2017Delårsrapport 3, 2017 (januari-september) 16 februari 2018Bokslutskommuniké 2017 (januari-december) Kontakt och ytterligare information Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com, alternativt via telefon 046-10 16 00. För ytterligare information kontakta: Patrik Lundström, VD046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande046-10 16 00 eller 0709-13 12 36 Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de har antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen samt NGM Börsens Regelverk för emittenter. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Enligt ändring i Årsredovisningslagen som trädde i kraft från 1 januari 2016 införs begränsning av möjligheten att dela ut eget kapital, genom att ett lika stort belopp som är aktiverat gällande utvecklingsutgifter för egenupparbetade immateriella tillgångar ska avsättas till en särskild bunden fond, fond för utvecklingsutgifter. Det gäller dock endast för nya aktiveringar av utgifter, d.v.s. sådana aktiveringar som gjorts efter 1 januari 2016. Moderbolagets finansiella rapporter bedöms inte bli påverkade, då utvecklingsprojekten sker i dotterbolagen. Koncernredovisningen som är upprättad enligt IFRS berörs inte. Nyheter i redovisningsstandards som trätt i kraft 1 januari 2016 har inte haft någon påverkan på koncernens redovisning per 2016-12-31. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen för 2015. Verksamheten omfattar endast ett rörelsesegment, processutrustning för litografi, och hänvisar därför till resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment. Aktierna i det helägda dotterbolaget Solar-semi GmbH förvärvades per 2015-11-25 och bolaget konsolideras i Obducat koncernen fr.o.m. den 1 december 2015. Se bolagets årsredovisning för 2015 för en utförlig beskrivning. Granskning Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017  Styrelsens och verkställande direktörens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företaget Obducat AB:s och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 31 december 2016 samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Malmö 16 februari 2017 Obducat AB (publ) Org.nr. 556378-5632

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2016

Fjärde kvartalet (1 oktober – 31 december 2016) · Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 290 (151) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 61 (48) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (-19) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 38 (28) mkr. · Resultat före skatt uppgick till 12 (-4) mkr, inkl. engångseffekter om 0 (-37) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till 10 (-4) mkr, motsvarande 0,30 (-0,11) kr per aktie. · Produktionen uppgick till 238 (228) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 128 (125) GWh och Samägd vindkraftdrift 110 (103) GWh. Vinden var stark i kvartal 4 både under 2016 och 2015. · Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 433 (518) SEK/MWh, fördelat på el 310 (340) SEK/MWh och elcertifikat 122 (178) SEK/MWh. · Försäljningen av Bohult genomfördes enligt plan och medförde en positiv kassaflödeseffekt, efter återbetalning av projektfinansieringslån och lösen av en ränteswap, om ca 90 mkr. Transaktionen medförde också en positiv påverkan på 2016 års resultat. · Förvaltningsavtal ingicks för Tellenes Vindpark i Norge. Parken ägs av BlackRock fonder. Årets 12 månader (1 januari – 31 december 2016) · Nettoomsättningen under perioden uppgick till 594 (487) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 138 (193) mkr varav intressebolag påverkade koncernen med 0 (-25) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 182 (170) mkr. · Resultat före skatt uppgick till -52 (-164) mkr, inkl. nedskrivningar om -18 (-213[1]) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -41 (-156) mkr, motsvarande -1,23 (-4,67) kr per aktie. · Produktionen uppgick till 640 (774) GWh, fördelat på Egen vindkraftdrift 353 (442) GWh och Samägd vindkraftdrift 287 (332) GWh. Minskningen beror på färre parker och svagare vindar. · Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 433 (505) SEK/MWh, fördelat på el 297 (340) SEK/MWh och elcertifikat 136 (165) SEK/MWh.[1] Innehåller både nedskrivningar och andra engångsposter Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut · För att offensivt utveckla Arise position samt för att stärka bolagets finansiella flexibilitet och handlingsfrihet har beslut fattats om en företrädesemission av konvertibler om ca 245 mkr.  · Förvärvet av Kraftös projektportfölj om upp till 370 MW genomfördes.  · Ett optionsavtal med rätt att förvärva projektet Svartnäs om cirka 100 MW tecknades. Halmstad den 17 februari 2017ARISE AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta:Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916 Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08.00 CET.  Om AriseArise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.         Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726E-mail: info@arise.se, www.arise.se  

Arise genomför en fullt understödd företrädesemission av konvertibler för att offensivt utveckla sin position samt stärka sin finansiella flexibilitet

Med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 3 maj 2016 fattade styrelsen för Arise AB (publ) (”Arise” eller ”Bolaget”) den 17 februari 2017 beslut om att Bolaget ska ta upp ett konvertibelt lån om nominellt högst cirka 245 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen i korthet · Syftet med företrädesemissionen är att ge förutsättningar för att offensivt kunna utveckla Bolagets marknadsposition genom: · ökad tillväxt inom projektutveckling och förvaltning inklusive genom förvärv; · beredskap att kunna ta tillvara på konsolideringsmöjligheter; samt · möjlighet att skapa högre värden i Bolagets projektaffär till följd av ökad flexibilitet Företrädesemissionen kommer även att stärka bolagets finansiella flexibilitet och handlingsfrihet och därmed ge Bolaget möjlighet att förvalta sina tillgångar utifrån en finansiell styrkeposition och minska Bolagets kapitalkostnad · Rätt att teckna konvertiblerna ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets befintliga aktieägare, dock ej inkluderande Bolagets innehav av egna aktier om 54 194 stycken. Bolaget kommer i samband därmed att ansöka om att ta upp teckningsrätter och konvertiblerna till handel på Nasdaq Stockholm  · Befintliga aktieägare Claesson & Anderzén med bolag, AB Traction, Briban Invest AB och Peter Gyllenhammar genom bolag, vilka tillsammans innehar 36,85 procent av aktierna i Bolaget, har ingått garanti- och teckningsåtaganden motsvarande cirka 177,8 mkr. Vidare har Tredje AP-fonden, som innehar 9,99 procent av aktierna i Bolaget, ingått en avsiktsförklaring om att teckna motsvarande cirka 24,5 mkr i företrädesemissionen. Därutöver har Swedbank AB (publ) garanterat cirka 42,4 mkr. Därmed understöds företrädesemissionen till 100 procent av teckningsåtaganden, garantier och en avsiktsförklaring  · Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 24 februari 2017 och teckningstiden kommer att löpa från och med den 28 februari till och med den 16 mars 2017 · Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om 5,75 procent, med kvartalsvisa kupongbetalningar · Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden från och med två bankdagar efter att konvertiblerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2022 konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till nya stamaktier i Arise till en konverteringskurs om 22 kronor   · Lånet förfaller till betalning den 31 mars 2022 i den mån det inte konverterats dessförinnan  Daniel Johansson, verkställande direktör i Arise AB kommenterar: ”Det är mycket glädjande att några av våra större aktieägare valt att ställa sig bakom emissionen. Sammantaget är emissionen genom teckningsåtagande, en avsiktsförklaring och garantier understödd till 100 procent. Vi vill nu öka tillväxten tillsammans med våra kunder och emissionen ger oss en starkare finansiell position att agera utifrån” Bakgrund och motivArise är en av Sveriges ledande aktörer inom landbaserad vindkraft. Vid utgången av 2016 uppgick portföljen av förvaltad vindkraft till cirka 655 MW varav cirka 241 MW ägs av Arise och cirka 415 MW förvaltas för externa kunder. Den totala produktionen ett normalår från egen och samägd produktion uppgår till 628 GWh. Arise är därmed en betydelsefull leverantör av förnybar, vindkraftel på den nordiska marknaden. Arise har också en omfattande projektportfölj om cirka 1 000 MW i Sverige. I Skottland pågår förprojektering av projekt om cirka 150 MW för vilka bolaget har tecknat arrendeavtal. I ljuset av att produktion av el från vindkraft blir alltmer kostnadseffektiv och att man från politiskt håll i Sverige vill fortsätta stödja utbyggnaden av förnybar energi genom den nyligen annonserade energiöverenskommelsen är Bolagets ambition att växa projektportföljen ytterligare. Under de senaste två åren har Arise framgångsrikt utvecklat och byggt ett antal vindkraftparker åt olika investerare samt även sålt några redan drifttagna vindkraftparker. Arise kunder är investerare inom vindkraft, som antingen vill förvärva vindkraftparker eller som vill ha bolagets hjälp att ekonomiskt och tekniskt förvalta redan existerande parker. Det har blivit gradvis alltmer tydligt att Arise har den förmåga och trovärdighet som krävs för att vara en framgångsrik utvecklare av projekt åt olika typer av investerare. Syftet med Företrädesemissionen är att ge förutsättningar för att offensivt kunna utveckla Bolagets marknadsposition genom i) ökad tillväxt inom projektutveckling och förvaltning inklusive genom förvärv, ii) skapa beredskap att kunna ta tillvara på konsolideringsmöjligheter samt iii) möjlighet att skapa högre värden i Bolagets projektaffär till följd av ökad flexibilitet och uthållighet. Företrädesemissionen kommer även att stärka bolagets finansiella flexibilitet och handlingsfrihet och därmed ge Bolaget möjlighet att förvalta sina tillgångar utifrån en finansiell styrkeposition och minska Bolagets kapitalkostnad. Detta innefattar att en del av likviden från Företrädesemissionen kommer att användas för att slutbetala obligationslån som förfaller under 2017. Företrädesemissionen tillåter Arise att vara opportunistiska i projektutvecklingsaffären, där Arise ser affärsmöjligheter i det rådande marknadsläget, såväl som i ägandet av vindparker och därtill kopplade finansieringar. Företrädesrätt och konvertibelvillkor i korthetArise styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 maj 2016, beslutat att Bolaget ska ta upp ett konvertibelt lån om nominellt högst cirka 245 mkr. Rätt att teckna konvertibler ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid tre aktier ska berättiga till teckning av en konvertibel, envar om nominellt 22 kronor. Det konvertibla lånets nominella belopp uppgår således till högst 244 741 750 kronor. Konvertiblerna ska emitteras till nominellt belopp. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen ska vara den 24 februari 2017. Teckning ska ske under tiden 28 februari – 16 mars 2017. Det konvertibla förlagslånet löper med en årlig ränta om 5,75 procent, med kvartalsvisa kupongbetalningar. Konvertibelinnehavare har rätt att under perioden från och med två bankdagar efter att konvertiblerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 28 februari 2022 konvertera hela eller delar av sin konvertibla fordran till stamaktier i bolaget till en konverteringskurs om 22 kronor. Det konvertibla förlagslånet förfaller till betalning den 31 mars 2022 i den mån det inte konverterats dessförinnan. Förutsatt full teckning i Företrädesemissionen och full konvertering av de konvertibler som därmed emitteras, kommer Arise aktiekapital öka med 889 970,00 kronor genom utgivande av 11 124 625 stamaktier. Teckningsförbindelser och garantiåtagandenSom framgår av ovan har befintliga aktieägare som innehar 36,85 procent av aktierna i Bolaget ingått tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 177,8 mkr. Vidare har en aktieägare som innehar 9,99 procent av aktierna i Bolaget ingått en avsiktsförklaring om att teckna motsvarande cirka 24,5 mkr. Därutöver garanteras cirka 42,2 mkr av en extern part. Teckningsåtaganden och emissionsgarantier uppgår totalt till cirka 220,2 mkr, motsvarande 89,99 procent av Företrädesemissionen. Inberäknat avsiktsförklaringen motsvarar det Företrädesemissionens totala volym. Fullständiga villkor och anvisningar för konvertibelemissionen samt övrigt information om Arise kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperioden börjar. +----------+-------------------------------------------+|Preliminär|Händelse   ||tidplan | ||Datum   | |+----------+-------------------------------------------+|20 |Beräknat offentliggörande av prospekt (dock||februari |senast den 27 februari) |+----------+-------------------------------------------+|22 |Sista dag för handel inklusive rätt att ||februari |erhålla teckningsrätter i || |konvertibelemissionen |+----------+-------------------------------------------+|23 |Första dag för handel exklusive rätt att ||februari |erhålla teckningsrätter i || |konvertibelemissionen |+----------+-------------------------------------------+|24 |Avstämningsdag för rätt att delta i ||februari |konvertibelemissionen |+----------+-------------------------------------------+|28 |Teckningsperiod ||februari –| ||16 mars | |+----------+-------------------------------------------+|28 |Handel med teckningsrätter ||februari –| ||14 mars | |+----------+-------------------------------------------+|28 |Handel med betalda tecknade konvertibler ||februari –| ||27 mars | |+----------+-------------------------------------------+|21 mars |Offentliggörande av slutligt utfall i || |konvertibelemissionen |+----------+-------------------------------------------+    RådgivareSetterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare och Swedbank AB (publ) är finansiell rådgivare till Arise i samband med konvertibelemissionen. Inbjudan till telefonkonferens i samband med Arise bokslutskommuniké 2016Arise AB:s bokslutskommuniké för 2016 offentliggörs fredagen den 17 februari 2017 omkring klockan 08.00. Samma dag klockan 11.00 hålls en telefonkonferens med Daniel Johansson, Verkställande direktör och Linus Hägg, Finansdirektör, som presenterar rapporten för aktiemarknad och media. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Telefonkonferensen nås på telefonnummer: Sverige:                                         08 50 510 036UK: (local):                                    020 3059 8125Övriga länder:                               + 44 20 3059 8125Lösenord:                                      Arise En presentation kommer att hållas under telefonkonferensen. För att få tillgång till denna gå in på länk http://www.investis-live.com/arise/587f532e7b6fba170040b9b8/ioj2a.Efter konferensen kommer också en inspelad version att finnas på denna länk.   Inbjudan till telefonkonferens med anledning av företrädesemissionen 22 februari klockan 10.00Med anledning av företrädesemissionen inbjuder Arise till en företagspresentation som kommer att hållas via en telefonkonferens den 22 februari klockan 10.00 med Daniel Johansson, Verkställande direktör och Linus Hägg, Finansdirektör. Efter presentationen ges möjlighet att ställa frågor. Telefonkonferensen nås på telefonnummer: Sverige:                                         +46 (0) 8 535 211 70    För ytterligare information, vänligen kontakta:Daniel Johansson, verkställande direktör för Arise, +46 702 24 41 33. Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08.00 CET.      Om AriseArise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm. Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274-6726E-mail: info@arise.se, www.arise.se       Viktig informationDenna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Kanada, Japan, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bokslutskommuniké Januari - December 2016

The Lexington Company Bokslutskommuniké JAN DEC 2016 (http://mbpublicbinaryproxy/Public/11454/2191889/8be261ba4cab9a7a.pdf)Stark avslutning på året av Lexington. Ökar både försäljning och vinst i sista kvartalet. OKTOBER – DECEMBER 2016 · Totala rörelseintäkter ökade i perioden med 9,9 procent till 84,1 (76,5) MSEK · Bruttomarginalen uppgick till 63,3 (61,2) procent · EBITDA uppgick till 8,4 (-0,2) MSEK · EBITDA-marginalen uppgick till 9,9 (-0,2) procent · Rörelseresultatet för perioden uppgick till 7,0 (-1,8) MSEK · Resultat före skatt för perioden uppgick till 6,9 (-2,1) MSEK · Periodens resultat uppgick till 5,5 (-2,2) MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 915 (4 034) KSEK · Resultat per aktie uppgick till 1,13 (-0,45) SEK JANUARI – DECEMBER 2016 · Totala rörelseintäkter ökade med 2,9 procent till 286,5 (278,4) MSEK · Bruttomarginalen uppgick till 62,9 (61,2) procent · EBITDA uppgick till 6,3 (4,0) MSEK · EBITDA-marginalen uppgick till 2,2 (1,5) procent · Rörelseresultatet för året uppgick till -0,7 (-2,6) MSEK · Resultat före skatt för året uppgick till -2,3 (2,7) MSEK · Årets resultat uppgick till -5,4 (0,5) MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 572 (-278) KSEK · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,10 (0,11) SEK · Styrelsen föreslår att ingen utdelning till aktieägare sker för räkenskapsåret 2016 (0,0 SEK per aktie)  VD HAR ORDET Under årets sista kvartal fortsatte den positiva utvecklingen från kvartal 3, och vi ökade både försäljning och vinst på ett mycket tillfredsställande sätt. Årets Julkollektion på Home fungerade väldigt bra på alla marknader, liksom första leveransen av Spring 17 på Clothing. De marknader som gick särskilt starkt under kvartal 4 var Sverige, Norge, Tyskland och vår egen webhandel. Vi har också haft en mycket stark tillväxt bland våra E-tailers, där framförallt försäljningen av Clothing utvecklats särskilt positivt. Flera andra marknader i Europa har haft en stabil utveckling, liksom vår Franchiseverksamhet i Kina. Vi har för övrigt haft en bra höst överlag och det är inspirerande att se hur de nya kollektionerna tagits emot på marknaden, samtidigt som våra andra åtgärdsprogram har gett önskade resultat. Bruttomarginalen fortsatte att förstärkas under kvartalet som en följd av åtgärder vi vidtagit tidigare. Arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätter. Vi minskar kostnader och åtgärdar de delar som inte fungerat tillfredsställande. Åtgärdsprogrammen som vi drog igång för ett drygt år sedan har gett resultat. Under kvartalet flyttades det lokala lagret i Tyskland till vårt centrallager i Sverige, och vi får därigenom ytterligare synergier i logistikkedjan. I slutet av september började vi också leverera ut vår senaste produktnyhet – Lexington Wallpaper. Tapetkollektionen vann Designpriset 2016 på ELLE DECO AWARDS i början av februari i år och är ett licenssamarbete med Borås Tapeter. Jag är väldigt glad och nöjd med utvecklingen vi haft under andra halvåret 2016, och stolt över att vi har kunnat vända den negativa utvecklingen från slutet av 2015, och första halvåret 2016. Jag har alltid haft en stark tro på vårt koncept och vårt team, och varit övertygad om att nedgången var tillfällig. Det är så långa ledtider i vår bransch, att det tar tid att se resultat av åtgärder man satt in långt tidigare. Nu arbetar vi vidare med vår multikanalstrategi och våra långsiktiga mål som tidigare, och inledningen på 2017 ser lovande ut. Vi arbetar strukturerat i enlighet med vår strategi och med olika åtgärdsprogram för att nå våra långsiktiga finansiella mål. Vi fortsätter att utveckla vår egen Web Shop och stärka vår totala närvaro Online, samtidigt som vi öppnar fler egna butiker. Strukturomvandlingen i vår bransch går snabbt, och vi styr om interna resurser för att skapa en starkare position i den nya handel vi ser framför oss. Welcome to our world! Welcome to our dream! Kristina Lindhe Verkställande direktör

Intellecta Delårsrapport 1 januari- 31 december 2016

Stabilt kvartal avslutar året · EBIT för Q4 och för helåret 2016 i linje med tidigare kommunikation · Reduktion av nettoskulden och förbättring av det operativa kassaflödet · Utdelning för 2016 föreslås till 0,50 (0,90) SEK/aktie –2016 var ett relativt stabilt år för Intellecta trots vinstvarningen i juli hänförlig till affärsområde Digital i USA. Vi fortsatte att renodla koncernen, utveckla våra erbjudanden och intensifiera våra kundrelationer. Vi kunde också möta våra kunders behov med kreativa och teknologiskt avancerade kommunikationslösningar och som ett resultat ser vi ett fortsatt ökat inflöde av kunder och uppdrag inom båda affärsområdena, inleder Yann Blandy, VD och koncernchef för Intellecta. Under kvartalet hade affärsområde Strategic Communications en tillväxt på cirka 10 procent på byråintäkterna, exklusive Rewir, med förbättrad lönsamhet. Processen att omstrukturera Rewir och överföra kunder och medarbetare till de andra koncernbolagen har framgångsrikt slutförts. Ett flertal nya kunder som bland andra Sweco, Ejendals, Statistiska Centralbyrån, BillerudKorsnäs, Falck, Bilprovningen, Teknikföretagen och Nordea Markets har tillkommit. Inom affärsområde Digital var tillväxten av byråintäkterna cirka 11% under kvartalet. Tillväxten var fortsatt stark i Europa (framförallt i Tyskland och Storbritannien) samt på den amerikanska västkusten medan FFWs verksamhet i östra USA fortfarande påverkades negativt av att en större kund kraftigt dragit ner på sina investeringar. Resultatminskningen under kvartalet beror på investeringar i sälj- och marknadsföringsinsatser, lansering på nya marknader (APAC) samt kostnader för att rekrytera nya utvecklingsresurser för att möta den ökande efterfrågan. Under fjärde kvartalet fortsatte den positiva trenden för Drupal* 8 för FFW och antalet Drupal 8-baserade uppdrag ökade till cirka 24 procent av byråintäkterna från cirka 4–5 procent under tredje kvartalet och 0 procent under första halvåret. ­–Både Gartners och Forrester Research jämförelser av ledande web Content Management System (web CMS) – aktörer identifierar Acquia/Drupal som ett av tre ledande bolag, fortsätter Yann Blandy. Koncernen som helhet uppvisade ett stabilt resultat, i linje med tidigare kommunikation, för kvartalet och för helåret, före goodwillnedskrivningen under tredje kvartalet. Nettoresultatet och vinsten per aktie hänförlig till moderbolagets aktieägare förbättrades under kvartalet. Samtidigt har ansträngningarna att förbättra kassaflödet intensifierats med effekten att det operativa kassaflödet stärktes och att nettoskulden minskade med cirka 45 MSEK eller 38 procent sedan tredje kvartalet 2016. Intellecta uppfyller därmed alla finansiella covenanter med god marginal. Styrelsen anser det vara lämpligt att anpassa utdelningen till nettoresultatet för 2016, justerat för nedskrivning av goodwill. Utdelning för 2016 föreslås till 0,50 (0,90) SEK/aktie. –Intellecta kommer under 2017 att fortsätta renodla verksamheten och erbjudandena i skärningspunkten av kreativ kommunikation och digital teknologi för att möta marknadens behov samt för att förbättra koncernens tillväxt och resultat. Vi kommer också att satsa på nya marknader, vilket FFWs lansering på den franska marknaden under första kvartalet är ett exempel på. Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla Intellectas anställda! Det är tack vare våra skickliga och engagerade medarbetare som vi kan fortsätta att ständigt förbättras och utvecklas, avslutar Yann Blandy. FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER – DECEMBER -    Nettoomsättningen uppgick till 143,9 (131,4) MSEK. -    Byråintäkterna uppgick till 121,0 (117,7) MSEK. -    Rörelseresultatet uppgick till 10,0 (11,2) MSEK -    Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 8,3 (9,5) -    Resultatet efter skatt uppgick till 8,7 (5,1) MSEK JANUARI – DECEMBER -    Nettoomsättningen ökade till 511,5 (474,6) MSEK. -    Byråintäkterna ökade till 449,4 (410,9) MSEK. -    Rörelseresultatet uppgick till 23,6 (24,7) MSEK före nedskrivning av goodwill om 57,0 (-) MSEK. -    Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 5,3 (6,0) procent före nedskrivning av goodwill. -    Resultatet efter skatt uppgick till -41,7 (12,1) MSEK inklusive nedskrivning av goodwill om 57, 0 (-) MSEK. Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q1 (1 januari – 31 mars) lämnas den 11 maj 2017. Årsstämma för 2016 kommer att hållas den 11 maj 2017, kl. 16.00 på Intellecta, Birger Jarlsgatan 57 A, 4 tr, Stockholm. Valberedning: Vid årsstämman den 12 maj 2016 antogs beskrivning av valberedningens uppdrag och principerna för sammansättning. Processen för valberedningens sammansättning inför årsstämman den 11 maj 2017 utgår från aktieägarlistan från Euroclear per den 31 augusti 2016 under ansvar av styrelsens ordförande som ett led i valberedningens arbete.  Denna process har resulterat i följande sammansättning av valberedningen: Stellan Atterkvist, ordförande, representerande större B-aktieägare Lars Fredrikson, representerande största A-aktieägare Per Granath, representerande mindre A-aktieägare Richard Ohlson, representerande största B-aktieägare Information om valberedningens kontaktuppgifter finns på bolagets hemsida www.intellecta.com/investerarinformation/bolagsstyrning/valberedningen  *Drupal är ett webbpubliceringsverktyg (content management system) baserat på fri källkod, vilket innebär att uppgraderingen till nya versioner sker på frivilligt deltagande i en s k Drupal Community. Tidigare uppgraderingar har lett till en starkt ökad efterfrågan på verktyget. För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://intellecta.com/investerarinformation/rapporter/ För information, vänligen kontakta: Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.com  Lotta Boman, informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com Denna samt tidigare releaser finns på www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/ Informationen är sådan som Intellecta AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017, kl. 08.05 Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

Intellecta AB (publ) expanderar och öppnar via dotterbolaget FFW kontor i Paris.

Efter de framgångsrika etableringarna i Tyskland och England är Frankrike ett naturligt nästa steg för FFW i Europa. Frankrike är en av de snabbast växande marknaderna för Drupal (Open Source Web Content Management System) i Europa, och etableringen av Paris-kontoret är i linje med koncernens strävan att följa med sina kunder till nya marknader. Flera av FFWs befintliga kunder har redan verksamhet i Frankrike.   Paris-kontoret kommer att erbjuda heltäckande service och digitala tjänster för den franska marknaden samt för närliggande marknader.   Om FFW  FFW är en full-service digitalbyrå, världsledande Acquiapartner och leverantör av Drupal (Open Source Web Content Management System) samt guldpartner till Sitecore. FFW har verksamhet i fler än 10 länder på tre kontinenter. FFW erbjuder avancerad webbutveckling i kombination med högkvalitativ design och strategi med särskilt fokus på Drupalutveckling. FFW ingår sedan 2013 i Intellecta-koncernen. För mer information:  Yann Blandy, VD och koncernchef Intellecta, 070-716 1731, yann.blandy@intellecta.com. Thomas Pedersen, General Manager Europe, Thomas Pedersen, +45 28 14 95 02, thomas.pedersen@ffwagency.com  Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har cirka 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.

JM bygger studentbostäder i Nacka, Stockholm

I Alphyddan skapas ett yteffektivt boende med studenters behov i centrum. Social hållbarhet har varit en central fråga under hela planeringen, vilket resulterat i en gemensam takterrass, särskilda studieplatser och en lounge, med målbilden att skapa en ökad integration bland de boende. Som ett led i JMs arbete mot ökad digitalisering är fastigheten planerad för att möta marknaden om allt fler digitala tjänster som rör såväl fastigheten men också studenternas möjlighet till utökad delningsekonomi. JM kommer också erbjuda bilpool där minst två bilar kommer finnas tillgängliga inom fastigheten. Studentbostäderna är, tillsammans med JMs nya lansering av ett ökat produktutbud, ett led i arbetet mot ett mer kundanpassat erbjudande som i större utsträckning möter samhällets behov av olika bostäder. Alphyddan är ett ytterligare exempel på JMs vision att bygga höga hus i en växande storstad med allt högre densitet. Det är ett projekt som visar på att det går att producera bostäder snabbt, från det att stommen börjar resas ges de första studenterna möjlighet att flytta in redan tio månader senare. Bostäderna kommer vara klara för inflyttning under kvartal två 2018, förmedlingen sker via Stockholms bostadsförmedling. – Vi ser Alphyddan som en mycket positiv start av vår projektutveckling av studentbostäder och vi verkar för fler kommande projekt med detta fokus. Vi på JM vill utveckla projekt som möter det behov som samhället efterfrågar, säger Per-Arne Jonsson, chef på JM hyresbostäder.

MEDIVIR AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, JANUARI – DECEMBER 2016

Finansiell sammanfattning Väsentliga händelser under fjärde kvartalet · Medivir renodlar verksamheten till ett forsknings- och utvecklingsbolag helt inriktat på onkologi och omorganiserar för att uppnå betydande besparingar. Den operativa omställningen har belastat resultatet med kostnader av engångskaraktär uppgående till 49,1 MSEK i kvartalet och med 52,6 MSEK för helåret. · Medivir avyttrar läkemedelsbolaget BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma för 908 MSEK och redovisar en koncernmässig reavinst på 534,8 MSEK, och tillämpar därmed IFRS5, se vidare sidan 12. · Medivir stärker sin kliniska pipeline genom att teckna avtal om förvärv av en portfölj av onkologiprogram i klinisk fas, vilket har ökat de immateriella anläggningstillgångarna med 89 MSEK samt kortfristiga fordringar med 22 MSEK. Oktober – december 2016 · Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgick till 9,9 (34,5) MSEK, varav 5,6 (31,1) MSEK utgjordes av royalty för simeprevir. · Intäkterna från Medivirs kvarvarande läkemedelsförsäljning uppgick till 2,9 (2,9) MSEK, varav 2,9 (2,7) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO®. · Resultatet efter skatt för den kvarvarande verksamheten uppgick till -121,3 (-56,9) MSEK. · Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -4,50 (-2,12) SEK respektive -4,50 (-2,12) SEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -69,6 (-37,6) MSEK. Januari – december 2016   · Nettoomsättningen för den kvarvarande verksamheten uppgick till 93,0 (474,3) MSEK, varav 60,3 (418,6) MSEK utgjordes av helårets royalty för simeprevir. · Intäkterna från Medivirs kvarvarande läkemedelsförsäljning uppgick till 12,3 (53,9) MSEK, varav 12,0 (53,0) MSEK avsåg försäljning av OLYSIO®. · Resultatet efter skatt för den kvarvarande verksamheten uppgick till -294,9 (31,7) MSEK. · Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -10,94 (1,09) SEK respektive -10,94 (1,08) SEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -180,1 (307,4) MSEK. +--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Koncernens siffror i sammandrag | Q4 | Q1-Q4 ||(MSEK) | | |+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Kvarvarande verksamheter | 2016| 2015| 2016| 2015|+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Nettoomsättning | 9,9| 34,5| 93,0| 474,3|+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Bruttoresultat | 7,7| 30,0| 77,1| 436,0|+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Rörelseresultat före av- och | -120,7| -51,9| -278,9| 95,7||nedskrivningar (EBITDA) | | | | |+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Rörelseresultat (EBIT) | -128,9| -60,4| -312,4| 55,4|+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Resultat före skatt | -129,9| -67,8| -306,7| 46,2|+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Resultat efter skatt | -121,3| -56,9| -294,9| 31,7|+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Rörelsemarginal, % |-1 306,1| -175,3| -335,7| 11,7|+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Resultat per aktie före | -4,50| -2,12| -10,94| 1,09||utspädning, kr | | | | |+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Resultat per aktie efter | -4,50| -2,12| -10,94| 1,08||utspädning, kr | | | | |+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Eget kapital per aktie, kr | 64,38| 54,04| 64,38| 54,04|+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Avkastning på eget kapital, % | -30,5| -15,5| -18,5| 1,8|+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Kassaflöde från löpande | -69,6| -37,6| -180,1| 307,4||verksamhet | | | | |+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Likvida medel och kortfristiga | 1 698,5|1 077,9|1 698,5|1 077,9||placeringar vid periodens | | | | ||utgång | | | | |+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+|Forsknings -och | 65,9| 77,8| 78,8| 73,1||utvecklingskostnader/rörelsekost| | | | ||nader, % | | | | |+--------------------------------+--------+-------+-------+-------+ Telefonkonferens för investerare, analytiker och mediaBokslutskommuniké för perioden januari – december 2016 kommer att presenteras av Medivirs VD och koncernchef Niklas Prager.Tid: Fredag den 17 februari 2017, kl. 14.00 (CET).Telefonnummer för deltagare från:Sverige 08- 566 426 91Europa +44 20 3008 9804USA +1 855 753 2235Telefonkonferensen kan även följas via en länk på hemsidan: www.medivir.comEfter telefonkonferensen kommer presentationen att finnas tillgänglig på Medivirs hemsida. VD har ordetUnder fjärde kvartalet tog vi flera avgörande steg i bygget av ett nytt Medivir. I allt väsentligt slutförde vi den omställning av bolaget som pågått under 2016. En central del i denna omställning är renodlingen av bolaget till ett forsknings- och utvecklingsbolag helt inriktat på onkologi. Denna renodling betonades ytterligare genom förvärvet av två onkologiprojekt i senare utvecklingsfaser och som båda har stor potential. Förvärvet stärker och balanserar vår forskningsportfölj, ger oss en större bredd av projekt i olika faser och flyttar tyngdpunkten från tidig forskning till klinisk utveckling.Som ytterligare ett led i vår renodling avyttrade vi också BioPhausia med läkemedelsportföljen Nordic Brands. Efter att ha övervägt och förberett en separat börsnotering av BioPhausia bedömde vi att en försäljning till Karo Pharma AB var det bästa alternativet för våra aktieägare. En extrastämma i början av februari 2017 beslutade sedan i enlighet med styrelsens förslag att nettolikviden om 870 MSEK från försäljningen skulle delas ut till Medivirs aktieägare i form av ett frivilligt inlösenprogram.Under kvartalet genomförde vi också en omorganisation inom den tidiga forskningen och i administrativa funktioner. Omorganisationen beräknas ge årliga kostnadsbesparingar på totalt ca 110 MSEK.Samtidigt fortsatte vi under kvartalet att göra framsteg i våra forskningsprojekt, både i den egna portföljen och i partnerprojekt. Jag vill speciellt lyfta fram att vi från vår egen forskningsportfölj valde ut två nya läkemedelskandidater som nu gått vidare in i preklinisk utvecklingsfas. Det handlar dels om MIV-323 för behandling av RSV-infektioner, dels om MIV-818 för behandling av levercancer. I linje med att vårt fokus nu ligger på onkologi kommer vi själva att fortsätta driva utvecklingen av MIV-818, medan vi kommer att söka en partner för fortsatt utveckling av MIV-323.Tillsammans med MIV-802, för behandling av hepatit C, som vi under tredje kvartalet 2016 utlicensierade till Trek Therapeutics, är dessa projekt tydliga indikationer på den förbättrade produktiviteten i vår tidiga forskning och förmågan att utifrån vår egen teknikplattform fortsätta att ta fram nya väl differentierade läkemedelskandidater inom områden med stora medicinska behov.Artrosstudien MIV-711 fortsatte enligt plan, och är nu fullrekryterad med patienter. Vi räknar som tidigare med att redovisa resultat från studien under tredje kvartalet 2017.I november meddelade vår partner Janssen Research & Development att de bygger vidare på tidigare intressanta resultat genom att inleda en fas IIb-studie med kombinationen av simeprevir, odalasvir och AL-335 för behandling av hepatit C.Royalty hänförlig till hepatit-C läkemedlet OLYSIO® (simeprevir) uppgick under fjärde kvartalet till 5,6 MSEK, som en följd av den lägre nivån på global nettoförsäljning av OLYSIO®.Den omfattande omställning vi nu genomfört ger mig stor tillförsikt om framtiden. Vår starka och balanserade forsknings- och utvecklingsportfölj fokuserad på onkologi, som bygger på våra intressanta teknikplattformar inom proteashämmare och nukleosider/-tider, har mycket stor potential att bygga långsiktiga värden för aktieägarna och kommer att generera ett kontinuerligt nyhetsflöde under 2017 och de närmaste åren. Det är därför med stolthet och stor tillförsikt som jag konstaterar att våren 2017 är ett bra tillfälle att lämna över VD rollen till Christine Lind. Jag vill passa på att tacka alla engagerade aktieägare, styrelsen, alla medarbetare och samarbetspartners för spännande och intensiva år och önska bolaget all lycka framåt. Jag kommer som fortsatt aktieägare att följa utvecklingen med spänning! Niklas PragerVD och koncernchef Kommande informationstillfällen:Delårsrapport (januari – mars 2017)28 april 2017Årsstämma 20173 maj 2017Delårsrapport (januari – juni 2017)25 juli 2017Delårsrapport (januari – september 2017)26 oktober 2017För ytterligare information, vänligen kontakta:Niklas Prager, VD och koncernchef, +46 (0) 8 407 64 30Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017, klockan 08.30 CET. Om MedivirMedivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Bokslutskommuniké januari–december 2016

2017-02-17, kl 08.30 · Hyresintäkterna ökade med 70 procent till 786,6 Mkr (464,2). · Driftsöverskottet ökade med 65 procent till 578,1 Mkr (351,3). · Förvaltningsresultatet ökade med 22 procent till 316,0 Mkr (259,3).  · Årets resultat uppgick till 338,4 Mkr (571,5), motsvarande ett resultat per aktie om 10,20 kronor (22,11), varav värdeförändringar på derivat ingår med -38,6 Mkr (30,5) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 148,1 Mkr (300,5). Även förändring av goodwill påverkar resultatet med -38,9 Mkr (0). · Substansvärde per aktie Epra Nav ökade till 135,8 kr (115,0). · Styrelsen föreslår en utdelning på 3,50 kronor per aktie (3,00). ” Catena har under året dubblerat sin fastighetsportfölj och etablerat sig som Skandinaviens ledande logistikfastighetsbolag.                              Via förvärvet av Tribona, som slutfördes i början av 2016, ökade vårt fastighetsvärde med cirka fem miljarder och dubblerades därmed till dryga 10 miljarder kronor, även om uthyrningsgraden minskade något. Vi fick framför allt ett stort antal nya intressanta kunder inom livsmedelssektorn som, med sina speciella behov, tarvar en kunnig, aktiv och serviceorienterad hyresvärd som Catena.                       Året har präglats av ett hårt arbete med att höja standarden i våra fastigheter, vilket har belastat årets resultat. Detta har bidragit till att uthyrningsgraden har förbättrats med hela sju procentenheter från 86 procent, i slutet av första kvartalet, till 93 procent vid årets slut, vilket bäddar för ett bra 2017.                       Under de gångna åren har vi lyckats etablera Catena som Sveriges inte bara ledande utan också största logistikfastighetsbolag med en bred portfölj av strategiskt placerade terminal-, lager- och distributionsbyggnader. Vi har vuxit genom såväl strategiska förvärv som via nyproduktion och har i dagsläget 1,5 miljoner kvadratmeter lokalyta. Ett flertal förvärv har skett i avsikt att komma närmare nya kundgrupper, snarare än utifrån intresset för specifika fastigheter.                       Goda marknadsförutsättningar, ett fortsatt fokus på framtidens klimatsmarta och hållbara logistiklösningar i kombination med effekten av 2016 års insatser och investeringar gör att vi ser fram emot en fortsatt god utveckling. Jag förväntar mig en förbättrad uthyrningsgrad, möjligheter till nyproduktion och därmed en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under 2017.” säger VD Gustaf Hermelin i sin kommentar till bokslutskommunikén. För ytterligare information, vänligen kontakta Gustaf Hermelin, VD                                             Peter Andersson, CFO Tel. 070-560 00 00                                                Tel. 0730-70 22 44 gustaf.hermelin@catenafastigheter.se                            peter.andersson@catenafastigheter.se

Bokslutskommuniké januari-december 2016 (GTAB B)

Oktober – december 2016 (jämfört med samma period föregående år) · Nettoomsättning: 9,9 miljoner kronor (8,2), +20 % · Rörelseresultat före avskrivningar: 1,7 miljoner kronor (-1,6) · Rörelseresultat: 1,0 miljoner kronor (-2,3) · Periodens resultat: 1,0 miljoner kronor (-2,4) · Resultat per aktie: 0,01 kronor (-0,04) · Perioden uppvisade ett positivt kassaflöde · Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med 29 % jämfört med motsvarande period förra året. Försäljningen ökade framförallt i Australien, Holland, Italien, Sverige och Spanien. Sammantaget ökade försäljningen på samtliga kontinenter där Bolaget är aktivt (Europa, Oceanien, Asien och Nordamerika). Orderingången från den tyska marknaden fortsatte att minska jämfört med motsvarande period 2015.  · Den första levertransplantationen genomfördes i Israel med Bolagets produkt. · Patent beviljades i USA för produkter med avsedd användning inom framställning av universellt blod. · Publikation av utmärkta resultat med Glycosorb®-ABO vid blodgruppsinkompatibla levertransplantationer · Under fjärde kvartalet tillkom fem nya kunder bland annat i Israel, Spanien och Italien.  Januari – december 2016 (jämfört med samma period föregående år) · Nettoomsättning: 33,5 miljoner kronor (30,1), +11 % · Rörelseresultat före avskrivningar: 3,8 miljoner kronor (-4,3) · Rörelseresultat: 1,3 miljoner kronor (-6,8) · Periodens resultat: 1,2 miljoner kronor (-6,9) · Resultat per aktie: 0,02 kronor (-0,11)  Fjärde Helår kvartaletBelopp TSEK  okt-dec okt-dec 2015  jan-dec 2016  jan-dec 2015  2016 Nettoomsättning  9 890  8 214  33 469  30 107 Förändring av -170  -290  210  -640 lager av färdigavaror Aktiverat arbete 1 417  1 100  5 631  5 009 för egen räkning Övriga 282  15  299  81 rörelseintäkter Rörelseintäkter  11 419  9 039  39 609  34 557 Rörelsekostnader  -9 762  -10 622  -35 831  -38 773 Avskrivningar   -637  -625  -2 515  -2 493 Övriga -  -61  -  -124 rörelsekostnader Rörelseresultat  1 020  -2 269  1 263  -6 833 Finansnetto  -89  -34  -112  -60 Resultat före 931  -2 303  1 151  -6 893 skatt Skatt  28  -47  28  -47 Periodens 959  -2 350  1 179  -6 940 resultat  Resultat per aktie 0,01  -0,04  0,02  -0,11 i SEK, genomsnitt VD har ordet Under det fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 20 % jämfört med samma period föregående år och Bolaget kunde uppvisa ett positivt resultat om 1,0 MSEK (-2,4) och ett positivt kassaflöde. Sammantaget under helåret 2016 ökade Bolagets nettoomsättning med 11 % jämfört med 2015 och vi omsatte mer på samtliga av våra marknader Europa, Oceanien, Asien och Nordamerika. Exklusive den tyska marknaden har försäljningen ökat med 48 % fler sålda enheter under året. Bolagets resultat under 2016 uppgick till 1,2 miljoner kronor (-6,9). Under året har vi sett en positiv effekt av det arbete vi gör för att ytterligare stärka vår närvaro på befintliga och nya marknader. Vår strategi att öka försäljningen utanför Europa har varit framgångsrik. Bolagets huvudmarknad, Europa, stod under 2016 för 78 % (85 %) av antalet försålda enheter. Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade under det fjärde kvartalet med 29 % jämfört med samma period förra året och under året har antalet försålda enheter totalt sett ökat med ca 15 %. I januari 2016 utfördes den första simultana behandlingen med hjärt/lungmaskin och Glycosorb®-ABO på ett engelskt transplantationscentrum för att möjliggöra en blodgruppsinkompatibel akut hjärttransplantation. Metodiken har därefter använts på flera patienter. Samma metodik användes under kvartalet även i Indien med utmärkta resultat. Resultaten planeras att publiceras under 2017. I oktober publicerade ett indiskt transplantationscentrum resultat från tre akuta blodgruppsinkompatibla levertransplantationer. I samtliga fall räckte det med en fyra till sex timmar lång Glycosorb®-behandling före transplantation för att få ner höga nivåer av blodgruppsantikroppar till en säker nivå. Den effektivare behandlingen underlättar användningen av produkten vid akuta transplantationer från avlidna givare (lever, hjärta, njure, lunga). Resultaten är således mycket betydelsfulla. Omställningen av patientbehandlingarna till färre Glycosorb-kolonner per behandlad patient samt att produkten nu i allt högre grad används simultant med både hemodialys och med hjärt-lung-maskiner, bidrar till konkurrensfördelar gentemot konkurrerande metoder. Dessutom finns det idag 10-årsresultat som visar på samma goda resultat för blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från levande givare som för kompatibla njurtransplantationer från levande givare. Bolaget erhöll i slutet av 2016 samtliga komponenter som behövs för att genomföra fortsatt extern validering av produkterna inom universell blodplasma. Produkten är under validering av externa aktörer. När detta är klart kan registrering ske. Bolaget beviljades under fjärde kvartalet ett nytt patent, som kan användas för kompletterande produkter inom detta område. Koncernen - Fjärde kvartalet 2016 · Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med 29 % jämfört med motsvarande period förra året. Försäljningen ökade framförallt i Australien, Holland Sverige, Spanien och Italien. Försäljningen minskade framförallt till Tyskland och Frankrike. · Den europeiska marknaden är fortfarande Bolagets huvudmarknad, som under perioden utgjorde cirka 75 % (87 %) av antalet försålda enheter. · Nettoomsättningen uppgick till 9,9 MSEK (8,2 MSEK). · Rörelseresultatet uppgick till 1,0 MSEK (-2,3 MSEK). · Nya kunder i Israel, Spanien, Italien och Tyskland Koncernen - 1 januari – 31 december 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 33,5 MSEK (30,1 MSEK) · Rörelseresultat före avskrivningar blev 3,8 MSEK (-4,3 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (-6,8 MSEK). Resultat efter finansiella poster blev 1,2 MSEK (-6,9 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning med -1,8 MSEK (-1,8 MSEK) på aktiverad utvecklingskostnad och patent. · Årets resultat blev 1,2 MSEK (-6,9 MSEK) vilket ger ett resultat per aktie om 0,02 SEK (-0,11 SEK). · Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring av lager av färdiga varor, uppgick till –38,3 MSEK (-41,4 MSEK). · Årets kassaflöde, exklusive kursdifferens i likvida medel, blev -1,9 MSEK (2,3 MSEK). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -5,6 MSEK (-5,0 MSEK) varav 1,9 MSEK (0 MSEK) avräknas mot erhållet bidrag från Vinnova. Investeringarna utgör aktivering av kostnader för utveckling av UBP och övrig produktutveckling (se Utveckling av nya produkter nedan). Investeringar i materiella anläggningtillgångar uppgick till -0,9 MSEK (-0,1 MSEK). · Antalet försålda enheter av Glycosorb®-ABO ökade med ca 15 % jämfört med motsvarande period förra året.   Likviditet och finansiering · Koncernens likvida medel inklusive kortfristig placering var vid utgången av perioden 10,0 MSEK (12,0 MSEK vid årets början). · Det egna kapitalet uppgick till 61,5 MSEK (60,4 MSEK), vilket motsvarar 0,93 SEK (0,91 SEK) per aktie. Koncernens soliditet var vid periodens utgång 86,6 % (86,0 %). Moderbolaget - 1 januari – 31 december 2016 · Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 33,5 MSEK (30,1 MSEK). · Rörelseresultat före avskrivningar blev 1,7 MSEK (-5,4 MSEK). Resultat efter finansiella poster blev 0,0 MSEK (-7,1 MSEK) inkluderat planenlig avskrivning med -1,5 MSEK (-1,5 MSEK) på aktiverad utvecklingskostnad och patent. · Resultatet per aktie blev 0,02 SEK (-0,12 SEK). Soliditeten uppgick till 90,4 % (89,9 %). · Rörelsekostnaderna inklusive avskrivningar, exklusive förändring av lager av färdiga varor, uppgick till –38,5 MSEK (-39,1 MSEK). · Årets kassaflöde, exklusive kursdifferens i likvida medel, blev -1,9 MSEK (2,2 MSEK). Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -4,6 MSEK (-2,5 MSEK). Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -0,9 MSEK (-0,0 MSEK). Likviditeten inklusive kortfristig placering uppgick till 9,9 MSEK (11,9 MSEK) vid periodens slut. · Skattemässigt underskott per 2015-12-31 uppgick till 119 MSEK som kan utnyttjas mot framtida vinster. För mer information se not 14 i årsredovisningen 2015. Personal Medelantalet anställda uppgick till 14 (16) i moderbolaget och i koncernen 25 (29). Väsentliga händelser efter periodens utgång Inga. Utveckling av nya produkter och marknader · Under slutet av 2015 beviljades Bolaget medel om 4,3 miljoner kronor av Vinnova under två år för att utveckla produkter för specifik behandling av Myasthenia gravis patienter. Myasthenia gravis (MG) är en autoimmun sjukdom för vilken det idag inte finns en specifik och effektiv behandling. Det finns därför ett stort behov av att ta fram den typ av produkt som Bolaget utvecklar. Totalt under perioden januari till december 2016 har Bolaget investerat 3,8 miljoner kronor i projektet samt avräknat 1,9 miljoner kronor av erhållet bidrag från Vinnova vilket innebär att 1,9 miljoner kronor har aktiverats. Produktprototyper har tagits fram och testas på blodprover från MG-patienter.  Marknadspotentialen för denna produkt bedöms vara lika stor eller större än marknaden för våra befintliga produkter.Bolaget har som mål att även utveckla specifika medicintekniska produkter för behandling av ett antal andra autoimmuna sjukdomar med bolagets befintliga teknologiplattform.Det helägda dotterbolaget, Glycorex UBP AB har utvecklat produkter att användas inom universella blodprodukter (UBP). Produkten är under validering av externa aktörer. När detta är klart kan registrering ske. Marknadspotentialen för denna produkt beskrivs i Årsredovisningen 2015 sidan 19. Bolaget beviljades under fjärde kvartalet ett nytt patent, som kan användas för kompletterande produkter inom detta område.   · I USA använder man sig i ökande omfattning av så kallade ’multiple donor chains’, där inkompatibla par matchas mot andra givare och mottagare (se Årsredovisning 2015). Detta medför att antalet blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer är relativt få i USA, vilket gör att det är svårt att rekrytera patienter till en studie av blodgruppsinkompatibla transplantationer i USA. Bolaget undersöker alternativa möjligheter för att underlätta registreringsprocessen. Risker och osäkerhetsfaktorer Bolaget är beroende av de resurser som allokeras till transplantationsverksamheten och hur befintliga ersättningssystem ändras. Påverkan på dessa får betydelse för försäljningen. I Glycorex Transplantations årsredovisning 2015 (sid 31) redovisas de olika risker koncernen är utsatt för, bland annat av konkurrerande produkter. Ett svenskt bolag har nyligen aviserat att man avser påbörja studier med en produkt, ett enzym, som bryter ner samtliga immunoglobuliner (IgG) till mindre beståndsdelar i kroppen. Detta bolag menar att om deras produkt blir godkänd, skulle denna produkt kunna komma att konkurrera med Glycosorb®-ABO. Detta är svårt att utvärdera i dagsläget, men noteras bör att även immunoglobuliner av typen IgM är viktiga att reducera i samband med blodgruppsinkompatibla transplantationer. Glycosorb®-ABO addresserar både IgG och IgM. Några övriga generella förändringar i den allmänna riskbilden har inte identifierats. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående bolag under 2016. Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Interim Financial Reporting. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen med undantag för de nya eller omarbetade standarder och uttalande från IASB som antagits av EU för tillämpning från och med den 1 januari 2016. Redovisningsprinciperna beskrivs i årsredovisningen för 2015 på sidorna 41-44. De nya eller omarbetade standarder och uttalande som trätt i kraft sedan 1 januari 2016 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter.  Alternativa nyckeltal Nya ESMA (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal gäller från 2016. Glycorex Transplantation AB redovisar finansiella definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal i denna bokslutskommuniké. Glycorex Transplantation AB redovisar alternativa nyckeltal då dessa ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Kort om Glycorex Transplantation AB Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, produktion och försäljning framför allt inom området organtransplantation. Företagets huvudprodukt, Glycosorb®-ABO, möjliggör transplantationer över blodgruppsgränserna. Bolaget utvecklar även produkter inom universellt blod och produkter för specifik behandling av autoimmuna sjukdomar, specifikt Myasthenia gravis. Behandlingen med Glycosorb®-ABO är idag effektivare än för 10 år sedan. Produkten har kontinuerligt förbättrats och har visat sig vara säker även vid längre behandlingstid per behandling. Idag krävs därmed normalt 3 behandlingar jämfört med 7-10 behandlingar för 10 år sedan och nu kan även patienter med höga nivåer av anti-A/B antikroppar behandlas. Produkten är en medicinteknisk produkt, en immunoadsorptionskolonn, som är baserad på principen biospecifik interaktion, i det här fallet bindning av blodgruppsspecifika antikroppar till blodgruppsantigen. Produkten används vid en extrakorporal blodbehandling, det vill säga en blodbehandling som sker utanför kroppen. Produkten binder selektivt och reducerar den del av patientens antikroppar som skulle leda till avstötning vid en transplantation. Behandlingen möjliggör transplantationer oavsett blodgrupp hos givare-mottagare, vilket ökar möjligheterna för transplantationer från närstående levande givare, men även vid akuta transplantationer från avlidna givare. Glycosorb®-ABO användes första gången 2001 vid Huddinge sjukhus. Fram till och med december 2016 har fler än 150 transplantationscentra i 25 länder behandlat fler än 3 000 patienter med sammantaget utmärkta resultat. Utanför Europa kan speciellt Indien, Mexiko, Turkiet och Kanada bedömas utgöra marknader med betydande potential. Kliniska resultat har presenterats i över 50 artiklar i transplantationstidskrifter och vid internationella/nationella transplantationskongresser. Under det senaste året har kliniska 10-års uppföljningsdata publicerats. Resultaten visar att blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer med Glycosorb®-ABO ger minst lika bra resultat som blodgruppskompatibla transplantationer och klart bättre resultat än blodgruppskompatibla transplantationer från avlidna givare. Se även artikel av H. Genberg, Dialäsen, 2015 och G. Tydén, G. Nordén, A.-R. Biglarnia och P. Björk, i Läkartidningen, september 2012. All produktion sker i egen regi och bedöms kunna öka utan större kostnadsökningar. Försäljningen sker i egen regi och tillsammans med distributörer på utvalda marknader. Hittills har i huvudsak blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från närstående levande givare genomförts med produkten, men produkten används även vid blodgruppsinkompatibla lever-, hjärt-, lung-, bukspottkörtel- och benmärgstransplantationer. Produkten är godkänd för klinisk användning i Europa, Australien, Indien, Kanada, Mexiko, Turkiet, Singapore och Israel. Arbete pågår för registrering på fler marknader. Glycorex Transplantation AB (publ) har sitt säte på Ideon i Lund och är noterat på NGM Equity sedan september 2001. Kommande informationstillfällen Årsredovisning 2016 offentliggörs                                   2017-04-28    Delårsrapport januari-mars                                              2017-05-23    Årsstämma                                                                      2017-06-01 Delårsrapport januari-juni                                                2017-08-29 Delårsrapport januari-september                                     2017-11-23 Bokslutskommunikén har inte granskats av bolagets revisor. Styrelsens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Lund den 17 februari 2017 Glycorex Transplantation AB (publ) Org.nr. 556519-7372 Leif Smeby                                                                   Kerstin Jakobsson Styrelseordförande                                                       Styrelseledamot Thomas Niklasson                                                      Kurt Nilsson Styrelseledamot                                                             Styrelseledamot Johan Nilsson Verkställande direktör Årsredovisning, kvartalsrapporter och annan information om Glycorex Transplantation AB kan hämtas från bolagets hemsida www.glycorex.se Informationen är sådan som Glycorex Transplantation AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017. Denna information är sådan information som Glycorex Transplantation AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 08:30 CET. Kontakt: Johan Nilsson, VD, vd@glycorex.ideon.se, 046-286 52 30

Flera personer begärda häktade för grovt barnpornografibrott

Totalt åtta personer är frihetsberövade, varav tre är begärda häktade. Ytterligare personer kan komma att begäras häktade under dagen. Av de åtta är sju anhållna, medan en person är tagen till förhör. Utredningen har bedrivits under en längre tid. Initialt var endast en person misstänkt för våldtäkt mot barn i ärendet. – Ytterligare misstänkta har sedan identifierats då de har använt sig av en teletjänst som de har ringt in till. Där har synnerligen grova sexuella övergrepp och grova våldsbrott mot barn diskuterats, säger kammaråklagare Reena Devgun vid Internationella åklagarkammaren Stockholm. De misstänks för innehav och delning av grovt material. För att identifiera och kartlägga de misstänkta personerna har polis och åklagare använt sig av sparade teleuppgifter. – Den här typen av brottslighet är oerhört svårupptäckt och tillgången till datalagrade uppgifter har varit helt avgörande i utredningen. Polisen har lagt ner ett omfattande analysarbete och satsat stora resurser i denna utredning, säger Reena Devgun. Kontakt Häktningsförhandlingarna äger rum i Södertörns tingsrätt idag fredag den 17 februari, preliminärt med start klockan 13. Efter att samtliga häktningsförhandlingar är avslutade och i cirka en halvtimme framåt finns åklagarna tillgängliga för media på plats i tingsrätten. Innan dess har åklagarna inga ytterligare kommentarer till media. Målnr: B 2233-17 Kammaråklagare Reena Devgun och Martina Winslow vid Internationella åklagarkammaren Stockholm.

Första flerfamiljshuset i världen som är självförsörjande på el

Den revolutionerande byggnaden försörjs med solenergi år efter år. Solenergin omvandlas till el och värme som även kan lagras till vintermånader när solen är svagare. Lägenhetskomplexet kopplades symboliskt bort från elnätet vid invigningsceremonin som ett sätt att belysa vad man åstadkommit.  All energi som de boende behöver för att leva, som energi till värme, matlagning och tvätt etc., får de lokalt från solljus. Även om byggnaden spar in på energi på alla nivåer behöver de boende inte dra ned på bekvämligheterna. Det uppnås genom beprövad teknik och system som samlar in och lagrar energi samt innovationer som minskar energianvändningen. Taket och hela fasaden är klädda med solcellspaneler, och ABB-produkter matar in energin i huset. ”Vi är stolta över att vara en del av det här milstolpsprojektet. Lösningen ABB-free@home förvandlar lägenheterna till smarta hem och vår solenergiutrustning stödjer byggnadens självförsörjning”, förklarar Mike Mustapha, global chef för ABB:s affärsverksamhet Building Products inom division Electrification Products. ”Olika funktioner i byggnadens automationssystem används till att minska energianvändningen och samtidigt öka komforten. Med ’hej då’-knappen kan du till exempel stänga av alla standby-apparater när du går hemifrån.” På sommaren räcker det med en timmes solsken för att täcka energibehovet hos de nio familjerna i ett dygn tack vare de kraftfulla solenergisystemen. 26 solenergiomvandlare från ABB omvandlar likström från solcellspanelerna till växelström och matar in el i husets elnät. Energi som inte omedelbart används av de boende lagras för att användas på natten, molniga dagar och under vintern. Detta sker med hjälp av batterier på kort sikt och en stor värmeackumulator på lång sikt. Värmeenergin används för uppvärmning på vintern. För att det ska gå åt så lite som möjligt av energin som byggnaden samlat in måste hushållsapparaterna vara mycket energieffektiva. Förutom energisnåla tvättmaskiner och kylskåp hjälper ABB-free@home för fastighetsautomation till att hålla energianvändningen så låg som möjligt. För att det ska bli ännu mer bekvämt och lätthanterligt kan systemet konfigureras med olika scener så att det går att skilja mellan dämpad middagsbelysning och en väl upplyst läsmiljö. Systemet känner också igen olika ljuskombinationer och ger dig automatiskt möjlighet att välja dem. Om de boende till exempel ser på TV med dämpad belysning och fördragna gardiner noterar fastighetsautomationssystemet kombinationen för att sedan erbjuda den som ett alternativ. Tack vare sensorer utomhus och inomhus svarar ABB-free@home för fastighetsatuomation automatiskt på yttre förhållanden. Om det är för varmt i lägenheten på grund av starkt solljus dras gardinerna för automatiskt. Vid kraftig vind som skulle kunna skada markiserna, vevas de upp. På det här sättet är byggnadens automationssystem inte bara säkert och energieffektivt, utan även maximalt bekvämt. Om ABBABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com (http://file///C:/Users/secarat/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M5MZ7E7V/www.abb.com)

Advenica: Bokslutskommuniké 2016

Advenica vinner stororder och får genombrott på Enterprise-marknaden 1 oktober – 31 december · Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 13,8 (17,4) MSEK. · Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet blev -5,4 (-2,6) MSEK.  · Resultatet efter skatt uppgick till -4,2 (-2,1) MSEK. · Kassaflödet för fjärde kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 (10,4) MSEK. · Resultatet efter skatt per aktie för fjärde kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,16) SEK.  1 januari – 31 december · Omsättningen för perioden uppgick till 53,6 (53,6) MSEK. · Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev -22,7 (-3,7) MSEK.  · Resultatet efter skatt uppgick till -17,9 (-2,9) MSEK. · Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 (-6,4) MSEK. · Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till -1,42  (-0,23) SEK. VD har ordet  2016 var ett positivt och händelserikt år för Advenica. Det är för oss av största strategiska betydelse att vi har bevisat vår förmåga att bredda kundbasen. Trots att vi under 2016 inte nådde våra finansiella mål gjorde vi under året många genombrott där vi bland annat vann 11 nya kunder och sålde till fem nya marknader. Dessutom fick vi våra första kunder inom marknadsområdet Enterprise Solutions! I november påbörjades vår flytt till nya säkerhetsklassade lokaler i Malmö där hela organisationen nu kommit på plats. Detta är någonting som vi har sett fram emot eftersom vår nya geografiska position och toppmoderna kontor bättre reflekterar den förändring Advenica genomgått och de ambitioner vi har framöver. I fjärde kvartalet fick bolaget ett flertal produktbeställningar och bland dem vår största order under 2016 med ett ordervärde på 23,8 miljoner kronor från en svensk myndighet, vilken kommer att levereras vid flera tillfällen med start i slutet av 2016 och avslutas inom det närmsta halvåret. Ordern var på lösningar inom produktfamiljen SecuriVPN som fått godkännande av EU till och med högsta informationsklassningsnivån, SECRET UE/EU SECRET. Advenica är ett av fyra bolag i världen och det enda i Sverige som klarar kraven för EU:s högsta säkerhetsklassning för IP-krypton och detta är en unik position på marknaden. Advenica lösningar möjliggör framtidssäkrad kommunikationsintegritet och eliminerar insiderhot. I slutet av året vann bolaget en strategisk order från en av EU:s mest avancerade myndigheter vad gäller forskning rörande utmanande kommunikation och informationssäkerhet. Vi ser fram emot att ytterligare fördjupa vår relation med kunden i fråga. 2017 inleddes med ytterligare en order inom marknadsområdet Enterprise Solutions från en ny kund från Singapore. Produktbeställningen var på våra SecuriCDS Datadioder, DD1000i som används primärt för att låta säkra nät ta emot data från öppna eller lägre klassade nät. I december bjöds Advenica in till rundabordssamtal på Regeringskansliet med inrikesminister Anders Ygeman (S) och närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Mötet var en del i regeringens arbete med att ta fram en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet. Advenica har 25 års erfarenhet av cybersäkerhet och leverans av utrustning till svenska myndigheter och ser stora möjligheter att bidra med unik expertis och erfarenhet. I fjärde kvartalet uppnådde bolaget en milstolpe då våra datadioder blev godkända av Försvarsmakten med komponentassuransnivå N3, enligt Försvarsmaktens Krav på Säkerhetsfunktioner (KSF). Godkännandet gjorde Advenicas datadioder till de enda godkända dioderna på N3-nivå. Ännu en gång ligger Advenica i framkant gällande säkerhetsteknologi och under året har det bekräftats att vi är ett av världens främsta företag inom cybersäkerhet. Advenica påbörjade i fjärde kvartalet sin medverkan i LTH:s forskningsprojekt om Internet of Things (IoT), då Advenica har den högsta säkerhetsnivån för kryptoprodukter. Projektet finansieras av den statliga myndigheten Vinnova och vi ser fram emot att bidra med vår kunskap och långa erfarenhet. Projektet avser att ta fram säkerhetslösningar för IoT-baserade produkter.  Under förra året ingick bolaget i ett projekt om Sveriges första IT-säkerhetsindex tillsammans med Dataföreningen, SIG Security, SACS, Christer Magnusson vid Stockholms Universitet och Radar. I fjärde kvartalet publicerades resultatet som fick stor medieuppmärksamhet och publicerades i bland annat DI, DN, Offentliga Affärer samt branschtidningarna Skydd & Säkerhet och Aktuell Säkerhet. Indexet visade bland annat att vart 5:e bolag inte har kartlagt vilken information som är känslig, utsatt och behöver skyddas och att kommunerna ligger sämst till gällande IT-säkerhet. Advenicas målsättning är att Sveriges första IT-säkerhetsindex ska fungera som ett verktyg för företag och organisationer, där de kan testa sin säkerhet och få en bra översikt hur branscherna ligger till gällande informationssäkerhet. I tredje kvartalet öppnade Advenica kontor i Finland och i slutet av november rekryterades Mikael Puska till tjänsten som VD för Advenica Oy. Vi har höga ambitioner och med Mikael Puska kommer vi fortsätta att positionera bolaget som en ledande aktör inom cybersäkerhet även i Finland. Advenica rekryterade även Lars Nagy att förstärka utvecklingsteamet. Lars Nagy rekryterades till tjänsten som utvecklingschef och vi är glada över att kunna genomföra båda dessa rekryteringar med oerhört kompetenta individer som nu är med och utvecklar Advenica som bolag. Digitaliseringen sker inom alla branscher och organisationer idag. Detta sker för att företag behöver vara konkurrenskraftiga, optimera arbetsflöden och leva upp till de krav som finns i förhållande till att säkerställa integritet och informationsflöden. Denna digitalisering innebär att säkra informationsflöden måste kunna hanteras och dessutom, till en grad stå emot en helt ny nivå av cybersäkerhetshot. Ytterligare en aspekt som alla företag behöver hantera, är att från och med den 25 maj 2018[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) kan bolag få böta upp till fyra procent av sin omsättning, max 20 miljoner euro i böter om man inte följer EU:s nya dataskyddslag. Advenica erbjuder tjänster och lösningar som hjälper företag och organisationer att hantera detta. Einar Lindquist, VD Advenica För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com  Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl.08.45.  ---------------------------------------------------------------------- [1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) EU-kommissionens hemsida. Protection of personal data. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

PostNord låter konsumenten bestämma över leveranser

Nu har PostNord tagit ytterligare steg mot att öka valfriheten för konsumenterna vid hemleveranser. Mottagarna bestämmer enkelt hur leveransen ska ske via en länk som medföljer det sms eller e-postmeddelande som de får. Leveransvalen kommer med start i mars också kunna göras direkt i PostNords app.  − PostNord vill sätta konsumentens behov främst. Det ska vara enkelt och bekvämt att handla på nätet. Det är därför vi har utvecklat den här funktionen, på mottagarens villkor. Mottagandet har varit väldigt positivt; det är tydligt att det är vid hemleveransen som behovet av flexibilitet är som störst. Vår ambition är att PostNord ska leverera på det sätt som passar mottagaren bäst, säger Johan Hellman, Head of eCommerce på PostNord.  Den nya funktionen erbjuder möjligheten att välja dag och tid för hemleverans samt möjligheten för leverans även om ingen är hemma. Det går också att välja att hämta försändelsen direkt hos PostNord. − Som mottagare kan du till exempel enkelt uppdatera tiden för en bokad hemleverans om förutsättningarna förändras. Väljer du leverans även om ingen är hemma kan du välja att avisera en granne eller släkting som tar hand om leveransen. När handeln på nätet fortsätter att växa förändras våra konsumtionsbeteenden, vilket ställer helt nya krav på oss som levererar de e-handlade paketen, fortsätter Johan Hellman.   Så fungerar FlexChange – Steg för steg 1. Mottagaren får en avisering via sms eller e-post, med en länk, om att leveransen är på väg. Det visas också i PostNords app.2. Mottagaren väljer leveransalternativ på webbsidan eller i appen:- Boka hemleverans – välj eller uppdatera vilken tid som passar bäst för leveransen.- Leverera även om jag inte är hemma – PostNord aviserar dig eller den du har valt när vi levererat.- Hämta själv – adress och karta till närmaste distributionscentral visas. 3. Mottagaren får en bekräftelse på vald leveranstid.  Läs mer om FlexChange på http://www.postnord.se/flexchange

Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium 21-22 mars 2017

Datum:              21 och 22 mars 2017Tid:                    Kl. 07.45-12.15Plats:                 Operaterrassen, StockholmModerator: Lars Frick, ekonomijournalist Börsveckan/Placera Program 21 mars 07:45 Kaffe och smörgås08:00 Bactiguard  VD Christian Kinch08:30 Moberg Pharma  VD Peter Wolpert09:00 Medcap  VD Karl Tobieson09:30 Scibase  VD Simon Grant10:00 Kaffe och kaka10:15 Dignitana Inc. US CEO Bill Cronin10:45 Addlife VD Kristina Willgard11:15 Medivir VD Niklas Prager11:45 Hansa Medical Vice VD Emanuel Björne Program 22 mars 07:45 Kaffe och smörgås08:00 Redwood Pharma  VD Martin Vidaeus08:30 Wnt Reserarch  VD Henrik Lawaetz09:00 Karolinska Development  CIO Viktor Drvota09:30 InDex Pharma  VD Peter Zerhouni10:00 Kaffe och kaka10:15 IRLAB VD Nicholas Waters10:45 Orexo VD Nikolaj Sörensen11:15 Oasmia Pharmaceutical Vice Ordf. Julian Aleksov11:45 Camurus  VD Fredrik Tiberg Anmälningslänkhttps://www.lyyti.in/Stockholm_Corporate_Finance_Life_Science_Seminarium_0041För mer information kontakta;Peter Enström, VD, tel 08-440 56 47 peter.enstrom@stockholmcorp.seOm Stockholm Corporate Finance ABStockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se

Kallelse till årsstämma 2017

Anmälan m m  Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 mars 2017 dels anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 21 mars 2017, helst före kl 17.00, under adress Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm, varvid antalet biträden skall anges. Anmälan kan också göras per telefon 08‑666 21 11 eller via bolagets hemsida, www.holmen.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan om­registrering måste vara verkställd tisdagen den 21 mars 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmakts­formulär genom bolaget. Fullmaktsformulär finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.holmen.com. Förslag till dagordning  1        Stämmans öppnande 2        Val av ordförande vid stämman 3        Upprättande och godkännande av röstlängd 4        Godkännande av dagordning 5        Val av justeringsmän 6        Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7        Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisningen samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen           Anförande av verkställande direktören 8        Frågor i anslutning till den lämnade redovisningen 9        Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen 10      Fråga om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag för utdelning 11      Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12      Bestämmande av antalet av stämman valda styrelseledamöter och revisorer 13      Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn 14      Val av styrelse och styrelsens ordförande 15      Val av revisor 16      Information om valberedningen inför årsstämman 2018 17      Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning 18      Styrelsens förslag rörande förvärv och överlåtelse av egna aktier 19      Stämmans avslutande Valberedningens förslag avseende punkt 2 och punkterna 12-15 i dagordningen  Bolagsstämman har tidigare beslutat att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag avseende val av styrelseledamöter och styrelsearvode samt, i före­kommande fall, val av revisorer och revisionsarvoden. Enligt bolagsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 augusti varje år. Inför årsstämman 2017 består valberedningen av Mats Guldbrand, L E Lundberg­företagen, Alice Kempe, Kempestiftelserna, Hans Hedström, Carnegie Fonder, och styrelsens ordförande Fredrik Lundberg. Ordförande i val­bered­ningen är Mats Guldbrand. Valberedningen har anmält följande förslag. Punkt 2       Fredrik Lundberg föreslås som ordförande vid stämman. Punkt 12     Valberedningen föreslår nio styrelseledamöter och en revisor. Punkt 13     Arvode till styrelsen föreslås utgå med 3 060 000 kr, varav till styrelse­ordföranden 680 000 kr och till envar av övriga av års­stämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 340 000 kr. Förslaget innebär oförändrade arvoden.                   Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Punkt 14     Valberedningen föreslår omval av Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Josefsson, Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Henrik Sjölund och Henriette Zeuchner.                     Fredrik Lundberg föreslås väljas till styrelsens ordförande. Punkt 15     Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har anmält att avsikten är att auktoriserade revisorn Joakim Thilstedt skall utses till huvudansvarig revisor. Styrelsens förslag avseende punkt 10 i dagordningen  Styrelsen föreslår att utdelningen fastställs till 12 (10,5) kr per aktie. Som avstäm­ningsdag för erhållande av utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 29 mars 2017. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden måndagen den 3 april 2017. Styrelsens förslag avseende punkt 17 i dagordningen  Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, dvs de affärsområdes- och stabschefer som rapporterar direkt till verkställande direktören. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut. Lön och övriga förmåner: Ersättningen till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av en fast, marknadsmässig lön. Övriga förmåner, i huvudsak bil- och bostadsförmån, skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningen. Utöver eventuella av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram skall ingen rörlig ersättning förekomma. Pension: Pensionsåldern skall normalt vara 65 år. Pensionsförmånen skall vara avgiftsbestämd och följa ITP-planen. Kompletterande avgiftsbestämda pensions­lösningar kan tillkomma. Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden skall vara sex månader, oavsett om uppsägningen sker på initiativ av bolaget eller befattnings­havaren. Vid uppsägning från bolagets sida skall ett avgångsvederlag kunna utgå med belopp motsvarande högst 18 månadslöner. Ersättningsutskott: Ett inom styrelsen utsett ersättningsutskott skall bereda frågor om lön och övriga anställningsvillkor för verkställande direktören och förelägga styrelsen förslag till beslut i sådana frågor. De närmare principerna för lönesätt­ning, pensioner och andra förmåner avseende övriga ledande befattnings­havare skall återfinnas i av ersättnings­utskottet fastlagd lönepolicy. Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. Styrelsens förslag avseende punkt 18 i dagordningen Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte över­stiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, avyttra av bolaget innehavda egna aktier som likvid i sam­band med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning får ske på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna. Upplysningar vid stämman Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagord­ningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernbolag. Handlingar Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till utdelning jämte motiverat yttrande därtill, styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt styrelsens förslag till bemyndig­ande att förvärva och överlåta egna aktier jämte motiverat yttrande därtill kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med måndagen den 6 mars 2017 och kommer därjämte att finnas på bolagets hemsida, www.holmen.com.                                                                                         _____________ I Holmen AB finns totalt 84 756 162 aktier, varav 22 623 234 är A-aktier och 62 132 928 är B-aktier. A-aktien har tio röster och B-aktien en röst. Det totala antalet röster är 288 365 268. Bolaget innehar efter tidigare återköp 760 000 B‑aktier, motsvarande cirka 0,9 procent av samtliga aktier. Stockholm i februari 2017 Styrelsen  Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl.10.00 CET. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, Holmen, tel. 070 212 9712

Resultat 452 MSEK för Södra tredje tertialet

- År 2016 var ett omställningsår för Södra med stora förändringar genom offensiva investeringar, omstruktureringar men också genom lägre färdigvarupriser på våra produkter. Mot den bakgrunden är rörelseresultatet på 452 MSEK för det tredje tertialet ett styrkebesked, och helårsresultatet på 1 005 MSEK är helt i linje med förväntningarna, säger Lars Idermark, koncernchef.  Nettoomsättningen det tredje tertialet uppgick till 6 214 MSEK (6 081) och för helåret uppgick den till 18 482 MSEK (18 267). Rörelseresultatet för tertialet blev 452 MSEK (502) och för helåret 2016 1 005 MSEK (2 162). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 7 procent (17) och soliditeten till 55 procent (62).  - Inom Södra fortsätter arbetet med att skapa ett starkare företag i en mer global och konkurrensutsatt marknad. De senaste årens mångmiljardinvesteringar är bland de största i Södras historia och vi stärker våra kunderbjudanden och tryggar avsättningen av skogsråvara för våra medlemmar, säger Lars Idermark. Styrelsen lägger förslag till föreningstämman den 17 maj om en vinstdelning till medlemmarna på 602 MSEK (1 002), vilket motsvarar 64 procent av resultatet före skatt. Vinstdelningen består av utdelning på insatskapital med 4 procent (15) motsvarande 124 MSEK (439), utdelning på virkesleveranser med 8 procent (10) motsvarande 343 MSEK (436) och insatsemission med 10 procent (10) motsvarande 135 MSEK (127). Förutom denna vinstdelning föreslås utdelning enligt avtal 7 MSEK (10) för förlagsinsatser.  Se koncernchef Lars Idermark kommentera bokslutet (https://www.youtube.com/watch?v=_i4AaaMPme0) +-----------------------------+-----+-------------+------------+------------+|  |2016 |2015 |2016 |2015 |+-----------------------------+-----+-------------+------------+------------+|  |1 sep|1 sep- 31 dec|1 jan-31 dec|1 jan-31 dec|| |-31 | | | || |dec | | | |+-----------------------------+-----+-------------+------------+------------+|Nettoomsättning, MSEK |6 214|6 081 |18 482 |18 267 |+-----------------------------+-----+-------------+------------+------------+|Rörelseresultat före av- och |822 |854 |2 101 |3 146  ||nedskrivningar (EBITDA), MSEK| | | | |+-----------------------------+-----+-------------+------------+------------+|Rörelseresultat, MSEK |452 |502 |1 005 |2 162 |+-----------------------------+-----+-------------+------------+------------+|Resultat före skatt, MSEK |430 |458 |939 |2 072 |+-----------------------------+-----+-------------+------------+------------+|Avkastning på sysselsatt |  |  |7 |17 ||kapital, % | | | | |+-----------------------------+-----+-------------+------------+------------+|Soliditet |  |  |55 |62 |+-----------------------------+-----+-------------+------------+------------+ För frågor, vänligen kontakta: Anna Belfrage, CFO Södra,Tel: 0470-894 80 Annica Gerentz, kommunikationsdirektör Södra,Tel: 0470-894 81

Hemfosa överväger emission av obligationer i SEK och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande för utestående April 2017-obligationer

Hemfosa Fastigheter AB (publ) (“Emittenten”) har givit Danske Bank och SEB i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 21 februari för att undersöka möjligheterna till att emittera nya obligationer. En emission av en icke säkerställd obligation med rörlig och/eller fast ränta, med en ungefärlig löptid om 3,5 år, i svenska kronor kan följa, med reservation för rådande marknadsförutsättningar (den ”Nya Emissionen”). Vidare offentliggör Hemfosa ett återköpserbjudande, enligt villkoren specificerade nedan, riktat till innehavarna av obligationerna med rörlig och fast ränta med ISIN SE0005933207 och SE0005933215 emitterade av Hemfosa den 8 maj 2014 och med förfall 4 april 2017 (”April 2017-obligationerna). Som ett led i Hemfosas löpande skuldhantering är syftet med den potentiella transaktionen för bolaget att proaktivt hantera kommande skuldförfall samt att förlänga skuldprofilen. Återköpserbjudandet Hemfosa erbjuder, villkorat av den Nya Emissionen, härmed att återköpa samtliga utestående April 2017-obligationer mot kontant vederlag. Hemfosa erbjuder att betala ett fast pris för April 2017-obligationerna enligt följande villkor: · För April 2017-obligationer med rörlig ränta (ISIN: SE0005933207), 100,25% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen för återköpet); och · För April 2017-obligationer med fast ränta (ISIN: SE0005933215), 100,40% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive likviddagen för återköpet) Likviden från Nya Emissionen kommer att användas för refinansiering av April 2017-obligationerna och för allmäna företagsändamål. Emittenten kan komma att ge innehavare av April 2017-obligationen prioriterad i allokering i den Nya Emissionen, givet att innehavaren inkommer med en giltig säljorder till någon av arrangörsbankerna. Återköpserbjudandet är villkorat av, enligt Emittentens bedömning, ett framgångsrikt genomförande av den Nya Emissionen på för Emittenten tillfredsställande villkor. Tidplan Återköpserbjudandet löper ut i samband med att den Nya Emissionen är genomförd, om inte Emittenten beslutar att Återköpserbjudandet ska förlängas, öppnas igen, dras tillbaka eller avslutas. Hemfosa kommer att offentliggöra resultaten och om någon April 2017-obligation kommer att accepteras för återköp enligt Återköpserbjudanet efter prissättningen av den Nya Emissionen. Likviddag för återköp av April 2017-obligationen förväntas att inträffa samma datum som likviddag för obligationerna tecknade i den Nya Emissionen. · Återköpserbjudandet öppnas: 17 februari 2017 · Återköpsrebjudandet stänger: 22 februari2017 · Offentliggörande av resultatet: 23 februari2017 · Likviddag av återköpet: 1 mars 2017  Deltagande Vänligen kontakta er custody-bank eller er säljkontakt hos någon av arrangörsbankerna om ni vill delta i Återköpserbjudandet och/eller om ni har några frågor relaterat till erbjudandet eller den Nya Emissionen. Arrangörsbanker: Danske BankContact person:                   Martin OlénEmail:                                  maol@danskebank.dk (maol@danskebank.dkTelephone)Telephone:                          +45 45 14 67 03 SEBContact person:                   Henrik BlomgrenEmail:                                  SEBLiabilityManagement@seb.seTelephone:                          +46 8 506 233 26

STYRELSEN I BRIOX FÖRESLÅR BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION OCH RIKTAD EMISSION

Styrelsen har idag den 17 februari 2017 beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i bolaget den 21 mars 2017 beslutar om företrädesemission av units (innefattande aktier och teckningsoptioner), riktad nyemission av units (innefattande aktier och teckningsoptioner) samt riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget. Företrädesemission av units För att stärka bolagets finansiella ställning och därmed möjliggöra en fortsatt och ökad satsning på redovisningsbyråer i Finland och på byråsamarbeten i Tyskland föreslår styrelsen en nyemission av högst 8 824 648 aktier och emission av högst 4 412 324 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget knappt 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor. Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätter, ökar bolagets aktiekapital med cirka 14 560 763 kronor. Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen. Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar. Preliminär tidplan +-------------+-----------------------------------------------------------+|21 mars |Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag ||2017        |gällande företrädesrättsemissionen |+-------------+-----------------------------------------------------------+|28 mars 2017 |Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är|| |berättigade att med företrädesrätt teckna units i || |företrädesemissionen |+-------------+-----------------------------------------------------------+|30 mars – 18 |Teckningsperiod ||april 2017 | |+-------------+-----------------------------------------------------------+|Omkring 21 |Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs ||april 2017 | |+-------------+-----------------------------------------------------------+|16 maj 2018 -|Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt ||15 juni 2018 | |+-------------+-----------------------------------------------------------+ Riktad nyemission av units Emissionen omfattar nyemission av högst 3 076 920 aktier och emission av högst 1 538 460 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget knappt åtta (8) miljoner kronor före emissionskostnader. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor. Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätter, ökar bolagets aktiekapital med cirka 5 076 950 kronor. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma professionella investerare i Sverige och utomlands. Skälen till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ett utökat ägande av professionella investerare i bolaget samt för att möjliggöra att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för återbetalning av skuld. Emissionen är säkerställd genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till ett belopp om totalt 7 760 000 kronor. Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen. Preliminär tidplan +-------------+---------------------------------------+|21 mars |Extra bolagsstämma tar ställning till ||2017        |styrelsens förslag gällande den riktade|| |emissionen |+-------------+---------------------------------------+|21 mars 2017 |Teckningsperiod |+-------------+---------------------------------------+|Omkring 21 |Utfallet i den riktade emissionen ||mars 2017 |offentliggörs |+-------------+---------------------------------------+|16 maj 2018 -|Teckning av aktier med utnyttjande av ||15 juni 2018 |teckningsoptionsrätt |+-------------+---------------------------------------+ Riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och ledande befattningshavare Emissionen omfattar nyemission av högst 1 859 381 teckningsoptioner varmed bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 2 045 332 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jens Collskog, Chief Sales Officer i bolaget via konsultavtal, samt Johan Rutgersson, styrelseledamot och VD i bolaget. Jens Collskog ska ha rätt att teckna högst 619 794 teckningsoptioner och Johan Rutgersson ska ha rätt att teckna högst 1 239 587 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Vid tilldelningen av teckningsoptioner ska styrelsen iaktta följande. Jens Collskog ska tilldelas teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier motsvarande högst 2,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter att teckningsförfarandet slutförts i emissionerna av units enligt ovan (ej inkluderande de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i nämnda units), samt inkluderande de antal aktier som kan komma att tecknas vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet. Johan Rutgersson ska tilldelas teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier motsvarande högst 5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget enligt samma beräkningsunderlag. Skälen till emissionen och avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets långsiktiga intressen genom inrättandet av ett väl övervägt incitamentsprogram. Genom inrättandet av ett incitamentprogram samt därmed sammanhängande emission av teckningsoptioner skapas delaktighet i bolagets utveckling för de nyckelpersoner och ledande befattningshavare som omfattas, samt säkerställs att nämnda personer delar bolagets målsättning att generera värdeskapande tillväxt. Emissionen syftar också till att motivera till fortsatt anställning respektive uppdrag i bolaget.  Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde den 20 mars 2017, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av Stockholm Corporate Finance AB, en av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 20 februari 2017 till och med 20 mars 2017, dock lägst till aktiens kvotvärde. För att god sed på aktiemarknaden ska upprätthållas vid utgivande av teckningsoptioner till styrelseledamöter inom ramen för incitamentsprogram för anställda/konsulter krävs särskilda skäl. Eftersom Johan Rutgersson, utöver att vara styrelseledamot även är anställd som VD i bolaget, anses särskilda skäl föreligga. Utnyttjande av teckningsoptionerna för Johan Rutgersson är vidare beroende av att hans anställning som VD i bolaget fortgår under hela intjänandeperioden. Intjänandeperioden för Johan Rutgersson uppgår till tre år från sista dag för teckning i enlighet med ett teckningsoptionsavtal som kommer ingås i samband med tilldelning av teckningsoptionerna. Deltagarna kommer inte kunna disponera över teckningsoptionerna utan att de dessförinnan har erbjudits bolaget, och teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske endast efter särskilt överenskomna intjänandeperioder (s.k. vesting), under vilka fortsatt anställning/uppdrag i bolaget är en förutsättning för intjäning. Sådana begränsningar kommer att avtalas med respektive deltagare i incitamentsprogrammet i samband med teckning av teckningsoptioner. Fullt utnyttjande av teckningsoptioner i bolaget enligt förevarande förslag medför en utspädning om 7,5 procent såvitt avser bolagets aktiekapital, totala antal aktier samt röstetal, beräknat på antalet aktier i bolaget efter att teckningsförfarandet slutförts i emissionerna av units enligt ovan, dock utan medräkning av de aktier som tillkommer vid eventuellt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i nämnda units. Med beaktande av även de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i emissionen av units enligt ovan uppgår utspädningen istället till cirka 6,1 procent. Då teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av emissionen av teckningsoptioner. Kostnaderna för incitamentsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. Beslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen. Preliminär tidplan +-------------+----------------------------------------------------------+|21 mars |Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag ||2017        |gällande emissionen (incitamentsprogrammet) |+-------------+----------------------------------------------------------+|21 mars 2017-|Teckningsperiod ||28 mars 2017 | |+-------------+----------------------------------------------------------+|Omkring 28 |Utfallet i emissionen offentliggörs ||mars 2017 | |+-------------+----------------------------------------------------------+|29 mars 2020-|Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt||29 juni 2020 | |+-------------+----------------------------------------------------------+ Övrigt Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare i samband med emissionerna. Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades till publicering kl. 11 fredag den 17 februari 2017. 

Förlängning av avtal med Helsingfors Universitetssjukhus

Intresset för hypofraktionering ökar i hela världen. Fler och fler kliniker ligger i startgroparna för att övergå till detta då det börjar komma alltfler vetenskapliga publikationer och kliniska erfarenheter som stödjer detta. Strålbehandling är en avvägning mellan den botande effekt som man vill uppnå och den biverkan man riskerar genom strålningen. Det är därför viktigt att fokusera stråldosen på tumörvävnaden och ej den omgivande friska vävnaden. Men eftersom organ i kroppen rör på sig så måste alltid en säkerhetsmarginal läggas till får att vara säker på att tumören får tillräckligt hög stråldos. Detta gör att patienten riskerar livskvalitetsnedsättande biverkningar. Vid en övergång till hypofraktionering ökar dessutom denna risk. Anledningen är att effekten av att applicera en högre stråldos vid cirka 5 tillfällen, och om prostatan exempelvis rör på sig vid endast ett av dessa tillfällen, är att upp till 20 % av den totala behandlingen ges felaktigt. Detta kan ha en avgörande betydelse för slutresultatet och de biverkningar som patienten riskerar. Genom RayPilot® kan prostatans position detekteras 30 gånger per sekund vilket kliniker nu använder för att minska på dagens väl tilltagna marginaler och därmed sparas omgivande frisk vävnad. HUS använder RayPilot® för att övervaka prostatarörelse och avbryter strålningen direkt organet har rört sig mer än 3 mm från planerat läge.  - Vi är mycket glada till att vi nu förlänger vårt betydelsefulla samarbete med Helsingfors Universitetssjukhus som fungerar som en utmärkt referenskund och som vi skickar intressenter till. Extra kul är att de har flertalet konkurrerande utrustningar men väljer att arbeta med RayPilot® för de prostatacancerpatienter som skall behandlas på kortast tid och med hög precision, säger Micropos VD, Tomas Gustafsson. Samarbetet med HUS som referensanvändare för RayPilot® innebär att strålbehandlingskliniker kan komma, studera och lära sig av användningen. Hittills har ett flertal framstående strålkliniker från Sverige, Frankrike och Turkiet varit på besök som sedan blivit kunder till Micropos. Initialt ordervärde på förbrukningsvara i det nya avtalet ligger på cirka 200 kSEK. Kliniken har för avsikt att utöka användningen till andra tumörgrupper, arbeta för att få det integrerat med andra system samt option att friköpa RayPilot® systemet.

Byggnads: ”Äntligen revansch för svenska modellen”

Byggnads har under lång tid agerat blåslampa för att få regeringen att förändra den osunda konkurrens som råder i den svenska byggbranschen. Detta är en av de viktigaste frågorna för Byggnads medlemmar och många av de svenska byggföretag som inte vill vara med i låglöneracet. – Att regeringen nu lyssnat på oss och river upp lex Laval är ett stort steg i rätt riktning. Och vi hade inte varit här om inte vi i Byggnads drivit frågan så hårt som vi gjort, säger Johan Lindholm. Sedan lex Laval infördes har facket inte haft någon möjlighet att kontrollera löner och villkor för utländska företag. När Sverige gick med i EU lovades den svenska fackföreningsrörelsen att den svenska modellen skulle lämnas orörd, men så blev det inte. Facket fråntogs sina verktyg och utländska byggnadsarbetare som kommer hit för att jobba på svenska byggen blir idag ofta utnyttjade. –Jag är glad för att vi nu kommer att kunna kräva kollektivavtal för utländsk arbetskraft. Det är bara så vi kan se till att alla få sjyssta villkor ute på våra byggen, och det är så våra medlemmar vill ha det, säger Johan Lindholm . Så länge EU-direktivet om utstationerad arbetskraft har sin nuvarande formulering kommer dock facket inte att kunna kräva att utländska företag ska betala samma löner som svenska. –Äntligen har den svenska modellen fått något av en revansch. Men det finns mer att göra. Nu häller vi mer fotogen i blåslampan och fortsätter den fackliga kampen, säger Johan Lindholm.

Spintr nu bland de 50 hetaste i startup-världen!

– Det är en stor ära och vi är väldigt stolta, Spintr tävlade mot tusentals duktiga startups från 200 städer i 80 länder. Nu ser vi fram emot möjligheten att öka vår tillväxttakt genom att komma i kontakt med investerare och mentorer från Startup Grinds stora nätverk, säger Daniel Hagenfeldt, VD på Spintr. Startup Grind är världens största fristående community för entreprenörer. Idén med deras globala program är att varje utvald startup ska kunna åka hem med nya och ännu vassare förutsättningar än tidigare – tack vare kontakt med rätt människor.   – Spintr har redan utmanat begreppet intranät och gjort det till något som ger, snarare än tar, energi. Nu vill vi växla upp, vårt mål nu närmast är att dubbla omsättningen under 2017. Och förutsättningarna ser bra ut, förutom det här roliga beskedet från Startup Grind så blev vi även nyligen utvalda att delta i det nordiska samarbetet TechINCubator, TINC, på plats i Silicon Valley samt uttagna till Swedish Hotspot på Slush i Helsingfors säger Daniel Hagenfeldt. Som grädden på moset blev vi också nyligen nominerade till ”Årets digitala affärsinnovation” lokalt här i Örebro. Spintr har med andra ord ytterligare stärkt förutsättningarna för att vända upp och ner på marknaden för intranät och digitala arbetsplatser – med en produkt som vänder sig till användaren, snarare än till IT-specialisten. Det här är Spintr: · Säljer en molnbaserad intranätstjänst med sociala funktioner. · En första produkt togs fram 2010, molntjänsten Spintr lanserades 2015. · Örebrobaserat företag – med hela världen som målgrupp. · Siktar på att dubbla omsättningen under 2017. · Exempel på svenska kunder är ACTIC, Kalmar kommun, Cervera, Stjärnurmakarna och branschföreningen Svensk Energi.  För mer information kontakta: Daniel HagenfeldtVD/CEO Spintrdaniel@spintr.se+46 (0)70 494 10 00 Läs gärna mer om StartUp Grid, TINC och Swedish Hotspot: http://www.startupgrind.com/ http://www.nordicinnovationhouse.com/tinc http://slush.swedishhotspot.com/about www.spintr.com  

Cloetta förvärvar Candyking

”Förvärvet av Candyking kommer att avsevärt stärka Cloettas position i Danmark, Norge och Storbritannien. Cloetta kommer att kunna utveckla Candykings varumärke och produkterbjudande för att därigenom erbjuda en attraktiv kund- och konsumentupplevelse. Förvärvet stärker också vår position inom natursnacks med varumärket Parrots. Därtill finns betydande kostnadssynergier som gör förvärvet attraktivt” säger Danko Maras, CFO och avgående t.f. VD i Cloetta. Candyking erbjuder butiker ett helhetskoncept inom lösviktsgodis som inkluderar produkter, inredning samt butiks- och logistiktjänster. Candyking har ingen egen produktion, utan köper produkter från olika leverantörer. Företaget har idag ca 8 000 försäljningsställen i sju länder. Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark är de största marknaderna. Övriga marknader är Finland, Irland och Polen. Candyking har ca 370 medarbetare. Candykings försäljning (inklusive dansk skatt) uppgick till ca 1 300 Mkr på rullande 12-månaders basis per det tredje kvartalet 2016. Underliggande EBITDA uppgick till ca 70 Mkr och underliggande EBIT till ca 30 Mkr. Candykings varumärken inom konfektyr är Candyking, Karamellkungen och Candyking Favourites. Företaget är också en ledande lösviktsaktör inom natursnacks i Sverige och Finland under varumärket Parrots. Förvärvet förväntas skapa betydande synergier som gradvis kommer att realiseras under åren 2017 – 2020. Synergierna skapas inom administration, inköp, logistik, försäljning och genom insourcing av produktion. Det slutliga utfallet av synergier är beroende av volymutvecklingen. Cloetta avser att efter affären genomförts återkomma med information avseende förväntade synergier och engångskostnader. Cloetta-koncernens mål om en underliggande EBIT-marginal på 14 procent ligger fast. Transaktionen Cloetta har avtalat om att förvärva 100 procent av aktierna i Candyking samt 100 procent av Candykings utestående obligationer och andra skulder. Den initiala köpeskillingen uppgår till 325 Mkr på kassa- och skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 225 Mkr baserat på utfallet av Cloettas och Candykings sammantagna försäljningsvolym inom lösviktsgodis och lösviktsnaturgodis i Norden, Storbritannien och Polen under 2018. Säljare av aktierna är Candykings VD, Dani Evanoff. Merparten av den initiala köpeskillingen och den möjliga tilläggsköpeskillingen kommer att tillfalla innehavarna av Candykings utestående obligationslån om nominellt 750 Mkr. I samband med att tillträde sker i förvärvet kommer Candykings obligationer att avnoteras från Nasdaq Stockholm samtidigt som Cloetta utger ett instrument för tilläggsköpeskillingen till befintliga obligationsinnehavare som berättigar till eventuell framtida tilläggsköpeskilling. Instrumentet kommer att registreras hos Euroclear för att underlätta distributionen av eventuell tilläggsköpeskilling till de befintliga obligationsinnehavarna. Transaktionen är föremål för tillstånd från den svenska konkurrensmyndigheten. Finansiering Förvärvet kommer att finansieras genom att utnyttja Cloettas tillgängliga kassa och befintliga kreditfaciliteter. Rådgivare Handelsbanken Capital Markets har varit finansiell rådgivare till Cloetta och Advokatfirman Cederquist har varit legal rådgivare. KPMG bidrog med stöd avseende finansiell due diligence. Telefonkonferens och webpresentation En telefonkonferens och webpresentation med Danko Maras, CFO och avgående t.f. VD och koncernchef kommer att hållas idag kl.15.00. De som önskar delta är välkomna att ringa in på telefonnummer 08-566 426 90.Webpresentation Länk till livesändningen kommer att publiceras på www.cloetta.com Presentationen kommer att hållas på engelska. Försäkra dig om att du är ansluten till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. En ljudinspelning kommer att publiceras på www.cloetta.com  Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 13.30 CET.

Riksantikvarieämbetet presenterar plan för övertagande av uppgifter från Riksutställningar

Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag av regeringen att förbereda inordnandet av vissa uppgifter som idag hanteras av Riksutställningar i myndighetens verksamhet. Den 31 maj 2017 ska Riksutställningar upphöra som myndighet. Under torsdagen informerades de anställda på Riksutställningar om planerna och under fredagen träffade de riksantikvarie Lars Amréus, Riksantikvarieämbetets stabschef Torsten Hökby och Riksantikvarieämbetets HR-chef Therese Bendelin. – För att lösa uppgifterna från Riksutställningar har vi gjort bedömningen att vi behöver ytterligare 17 heltidstjänster, säger Torsten Hökby, stabschef på Riksantikvarieämbetet. Riksantikvarieämbetet har gjort en bedömning av vad som är att betrakta som verksamhetsövergång enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd. Riksutställningars verkstad är föremål för verksamhetsövergång och med den 4 anställda. De anställda där behåller sina tjänster, villkor och arbetsuppgifter men hos Riksantikvarieämbetet. I övrigt bedömer myndigheten att det inte är verksamhetsövergång i lagens mening. – Vi måste därför utlysa de övriga 13 tjänsterna, Det kommer vi att göra så snart som möjligt och vi har uppmanat de anställda på Riksutställningar att söka tjänsterna. Vi behöver kompetens från dagens Riksutställningar för att bygga upp vårt stöd till museerna, säger Torsten Hökby, stabschef på Riksantikvarieämbetet. Utöver de 17 heltidstjänster som behövs för att lösa uppgifterna från Riksutställningar kommer ytterligare tre tjänster att utlysas inom kort på Gotland och två i Stockholm för att lösa andra nya och utvidgade uppgifter som Riksantikvarieämbetet fått från regeringen. – Vi håller nu en dialog med aktörerna inom kulturarvsområdet och väntar på den proposition om kulturarvet som regeringen aviserat. Jag bedömer att det blir ytterligare rekryteringar med anledning av nya uppdrag, säger riksantikvarie Lars Amréus. Idag har Riksutställningar 21 tillsvidareanställda. Organisationsförändringar I huvudsak inordnas de nya uppgifterna i befintlig organisation på Riksantikvarieämbetet i Visby. Myndigheten behåller de tre avdelningarna på Gotland: Administrativa avdelningen, Kulturvårdsavdelningen och Informationsavdelningen. Kulturvårdsavdelningen och Informationsavdelningen får delvis nya och förändrade enheter för att passa in de nya uppgifterna. BakgrundKulturdepartementet aviserade i mitten av september 2016 att Riksutställningar skulle upphöra som myndighet per den 1 juni 2017 och att flertalet uppgifter därmed ska inordnas i Riksantikvarieämbetet. Uppdraget var mer utförligt beskrivet i den lagrådsremiss som Kulturdepartementet presenterade den 8 december. Läs mer här: http://www.regeringen.se/artiklar/2016/12/regeringen-foreslar-en-samlad-kulturarvspolitik/

Östers IF är stolta över att få presentera Atteviks & Volkswagen som ny premiumpartner till föreningen inför säsongen i Superettan 2017.

– De blir ny dräktpartner och kommer exponeras på ett nytt sätt inför varje match på Myresjöhus Arena, vilket kommer att uppskattas av våra supportrar, säger Andreas Skagerlind, Försäljning & Marknadschef, Östers IF.Som representant för bilmärket Volkswagen i större delen av Småland blir nu Atteviks lokalt en stark samarbetspartner till Östers IF. Atteviks har haft ett framgångsrikt samarbetsavtal med Jönköping Södra under en längre tid och vill nu även vara med och stötta Östers resa tillbaka till Allsvenskan. Svensk elitfotboll presenterade inför säsongen 2016 Volkswagen som ny officiell bilpartner till ligorna Allsvenskan och Superettan. Parternas ambition, tillsammans med lokala aktörer som Atteviks, är ett långsiktigt samarbete där liganivån förstärker Volkswagens nuvarande engagemang på klubbnivå. Samarbetet ger också både ligorna och klubbarna en starkt etablerad partner som vill vara aktivt delaktig i utvecklingen av Svensk elitfotboll. Volkswagen kommer att synas i samband med samtliga matcher i Allsvenskan och Superettan med start säsongen 2016. – I och med avtalet med SEF tar vi vår satsning på fotbollen ett steg vidare. Fotboll har en stark förankring hos svenskarna och hos många av våra kunder, det är en riktig folksport som passar oss väl. Den svenska elitfotbollen skapar också möjligheter till ett brett engagemang på alla nivåer, inte minst hos barn och ungdom, säger Mattias Gustavsson, Märkeschef Volkswagen Atteviks Personvagnar AB.

SensoDetect – Positivt kassaflöde ej uppnått 2016

Den 22/2 2016 meddelade bolagets dåvarande ledning att den konstaterat att besluts- och regulatoriska processer tagit längre tid än beräknat i planerade och pågående försäljningsaktiviteter. Vidare konstaterade dåvarande ledning att bolagets målsättning att nå ett positivt kassaflöde under 2016 låg kvar men till följd av att ingående av nya försäljnings- och samarbetsavtal fördröjts bedömde bolaget vid tillfället att risken för försening av uppfyllandet av målsättningen hade ökat. Under sommaren 2016 fick bolaget dock en ny styrelse och nya stora ägare med stor tilltro till bolaget som i och med detta gjort en omstart med nytt fokus på bredare marknad och målgrupp. I det förändringsarbete som nu genomförs av den nya ledningen efter omfattande analys har bland annat fokuserat på kostnadskontroll. Bolagets ”burn-rate” upplevdes som hög, denna är nu under kontroll. Förändringarna kommer att få fullt genomslag i resultaträkningen först under Q1 2017. Samtidigt har patent gått in i nationell fas vilket inneburit engångskostnader för översättningar och nationella inlämningskostnader. ”Den missräkning som tidigare ledning gjort är inte ovanlig. Vi genomför nu ett omfattande förändringsarbete där vi fokuserar på produkt och marknad. Jag återkommer med en mera ingående analys av bolagets framtidsutsikter och en detaljerad plan för att nå lönsamhet”, säger VD Johan Olson

Volkswagen återkallar gasbilar av nyare årsmodeller

Som en frivillig och preventiv åtgärd, utökar nu Volkswagen den pågående utbyteskampanjen av gastankar till att gälla följande även följande modeller: Touran (årsmodell 2011-2014), Passat (2011-2014) och Caddy (2011-2012). Även om de berörda bilarna är av senare årsmodeller vill Volkswagen byta ut deras gastankar mot nya tankar med ett modernare lackskydd. I Sverige omfattas totalt 10 301 bilar (7 262 Passat, 2 158 Touran och 881 Caddy). Genom denna åtgärd vill Volkswagen AG säkerställa att samtliga bilar med den äldre generationens gastankar får dem utbytta till tankar som har nya och förbättrade produktegenskaper. Åtgärden syftar också till att ge kunderna en hållbar och långsiktig lösning. Gastankarna är placerade under bilen och är utsatta för extern påverkan som kan leda till förkortad hållbarhet. Tankarna måste därför regelbundet kontrolleras i enlighet med Volkswagens rutiner för service. Om denna inspektion inte sker fullt ut, eller på oriktigt sätt, finns risken att potentiell rost inte upptäcks. Det gör i sin tur att det finns en risk att en yttre påverkan på tankarna kan leda till att deras skydd inte längre är fullständigt. Om rostangrepp fortsätter under en längre tid, kan tankväggens tjocklek minskas till en otillräcklig nivå. I ett sådant fall finns risken att tanken inte håller och det kan resultera i en uppenbar risk för skada och fara för liv. Volkswagen Sverige har sedan en tid tillbaka varit i kontakt med berörda myndigheter om att införa en regelbunden kontroll av gastankar i samband med bilens kontrollbesiktning. Volkswagen kommer nu att kontakta samtliga kunder av berörda bilar brevledes. De ombeds att kontakta en auktoriserad Volkswagen-verkstad för att få tankarna utbytta. Volkswagen vill samtidigt understryka att bilar av nyare årsmodeller (från 2011) är fortsatt lagliga att köra och att man kan fortsätta att tanka dem med gas.  

Porsche fortsätter expandera – nytt Porsche Center etableras i Jönköping

Porsche har under de senaste åren haft stora försäljningsframgångar på den svenska marknaden. Tidigare etablerade modeller som Porsche 911 och Porsche Cayenne säljer fortsatt mycket bra. Dessutom har Porsche Macan, den sportiga mellanklass-SUV som lanserades 2014, bidragit på ett bra sätt till volymtillväxten för Porsche. I november lanserades nya Porsche Panamera och den initiala efterfrågan på den sportiga supersedanen har överträffat alla förväntningar. Med den stora försäljningsframgången för Porsche skapas ett behov att öka kapaciteten i återförsäljarledet. I tillägg till de sju Porsche Center som redan idag finns, kommer Porsche Center Danderyd öppnas i norra Stockholm under 2018. Därmed kommer Porsche Center Jönköping bli den nionde fullserviceanläggningen i Sverige. Den nya verksamheten kommer att bedrivas i ett helt nybyggt Porsche Center längs högtrafikerade E4 genom Jönköping. Porsche Center Jönköping kommer att drivas av det framgångsrika norska bilhandelsföretaget Bavaria Nordic AS. Bavaria Nordic är sedan tidigare etablerade i Sverige med ett antal andra bilmärken. Mindre känt på den svenska marknaden är att Bavaria driver tre Porsche Center i Norge, och bolaget står för över 40 % av den norska nybilsförsäljningen av Porsche. De goda erfarenheter Bavaria har av att jobba med Porsche har inneburit att de sedan en tid utvärderat möjligheten att expandera sitt samarbete med Porsche utanför den norska gränsen. - Porsche har bilar som är i absolut toppklass i varje segment där man är representerad. Dessutom jobbar Porsche väldigt långsiktigt med utvecklingen av sin affär, vilket stämmer väl överens med den filosofi vi har inom Bavaria, säger Jacob Tveraabak, CEO för Bavaria Nordic AS. Från Bavaria har man genom sin koppling till både svensk bilhandel och till Porsche följt de senaste årens utveckling för Porsche på den svenska marknaden. När möjligheten väl gavs att etablera ett Porsche Center i Jönköping var det en relativt snabb beslutsprocess för den norska bilkoncernen. - Porsche Sverige har tillsammans med sina återförsäljare utvecklat affären Porsche på ett imponerande sätt, både vad gäller hur många bilar som säljs, den totala omsättningen samt vad gäller kvalitativa dimensioner, säger Jacob Tveraabak. Därför är det med stor glädje och stolthet vi på Bavaria tar oss an att bygga upp en verksamhet för Porsche på den svenska marknaden, fortsätter Tveraabak. - Den positiva utvecklingen för Porsche under de senaste åren, med ett starkt modellprogram både idag och under de kommande åren, samt ett professionellt arbete med att stärka både varumärke och kundnöjdhet ytterligare, gör det väldigt intressant att investera i Porsche. Prognoserna för kommande år indikerar på fortsatt god försäljning av nya bilar, samtidigt som försäljning av begagnade Porsche och servicetjänster ökar i takt med den växande vagnparken. - Porsche har haft en fantastisk utveckling på den svenska marknaden under de senaste åren, säger Raine Wermelin, direktör på Porsche Sverige. Porsche har sålt bra i samtliga produktsegment, mest utmärkande är kanske den stora efterfrågan vi har sett för Porsche 911. - Parallellt med det omfattande arbetet med att anpassa hela organisationen till de växande nybilsvolymerna och de nya arbetssätt det kräver, behöver vi säkerställa att alla nya och gamla Porsche kunder tas omhand på det sätt de kan förvänta sig. - Förutom att vi löpande ser allt fler kollegor tillkomma på både försäljnings- och servicesidan hos våra befintliga Porsche Center, behöver vi ytterligare förbättra kapacitet och tillgänglighet genom fler anläggningar. Att Bavaria genom etableringen av Porsche Center Jönköping väljer att investera i en stor ändamålsenlig fastighet med tillhörande organisation visar en stor tilltro till Porsche, vår affärsmodell, våra produkter och vårt varumärke, summerar Wermelin. Porsche Center Jönköping beräknas öppnas med full verksamhet under 2018 och processen med att rekrytera personal till nyckelpositioner har redan påbörjats. Kontaktpersoner: Jacob Tveraabak, Bavaria Nordic AS, tel +47 908 213 70 Raine Wermelin, Porsche Sverige, tel 08-553 867 94

Konferensen Mittlärande slår upp portarna för 1700 pedagoger och skolledare

Tanken bakom Mittlärande är att pedagoger och skolledare inom förskola, grundskola och gymnasiet ska ges möjlighet att ta del av ett gediget och varierat utbud av föreläsningar och workshops på hemmaplan. De kommunala förskolorna och skolorna i Sundsvall har lagt studiedagar dessa två dagar för så många pedagoger som möjlig ska få inspiration och kompetensutveckling. - Konferensen har på bara några år utvecklats till att bli mellannorrlands största konferens inom lärande. Det finns ett stort intresse för att inspireras och mötas för att utbyta erfarenheter kollegor emellan vilket känns fantastiskt roligt, säger Lars Karlstrand, skoldirektör. Åtta fokusområden I år finns 147 föreläsare på plats, både från den egna verksamheten och erkända föreläsare i Sverige. Totalt bjuds det på 121 föreläsningar med olika inriktningar samlade under åtta fokusområden: Trygghet, Utvecklande lärmiljö, Kunskaper, Utveckla sin fulla potential, Barn- och elevinflytande, Effektivt resursanvändande, Rektorers och förskolechefers pedagogiska uppdrag samt Personal och hälsa.Nytt för i år är dagarna är uppdelade efter olika verksamheter. Under tisdagen besöks konferensen av pedagoger från förskolan, årskurs 6-9 och gymnasiet. Under onsdagen kommer pedagoger från förskola, årskurs F-6 och skolledare. Mötesplatser för inspiration - Förutom spännande föreläsningar kommer vi att erbjuda ett så kallat ”Share and Learn”. Det är en mötesplats där konferensdeltagarna kan träffa varandra och ett flera av föreläsarna för att utbyta av erfarenheter. HR kommer att ha ett öppet hus där Sundsvalls kommuns skoldirektör kommer att delta i webbsända samtal. Vårt moderna skolbiblioteket finns på plats i sällskap av intressanta utställare inom olika områden, berättar Heléne Oskarsson, projektledare Mittlärande. Om Mittlärande KontaktJeanette Larsson Tostar, projektledare Mittlärande, 070-190 35 94Heléne Oskarsson, projektledare Mittlärande, 070-191 6200 När: 21-22 februari21 februari: för förskola, åk 6-9 och gymnasiet22 februari: för förskola, åk F-6 och skolledareVar: Södra berget, SundsvallTid 09.00- 16.30Mer information: https://www.skola.sundsvall.se/mittlarande/ Program Mittlärande (https://www.skola.sundsvall.se/mittlarande/wp-content/uploads/2017/02/Program-Mittlarande-2017.pdf) Fakta Mittlärande Mellannorrlands största konferens inom lärande idag genomförs nu för fjärde året. Sedan starten 2014 ökar antalet besökare, talare och utställare för varje år. Mittlärande är en mötesplats för inspiration, kollegiala samtal och praktiskt görande. Konferensen riktar sig till förskollärare, lärare, fritidspedagoger, övriga pedagoger inom förskola och skola, skolledare och personal som arbetar med övergripande förvaltningsfrågor eller ett stort intresse för skola och skolutveckling.          

Valberedningens förslag till Swedbanks årsstämma 2017

Swedbanks valberedning föreslår nyval av Mats Granryd, Bo Johansson, Annika Poutiainen och Magnus Uggla: Mats Granryd (f. 1962) kommer från telekombranschen, där han inledde sin karriär med 15 år på Ericsson i olika roller både i Sverige och globalt, för att år 2010 gå till Tele2 som vd, en roll han lämnade år 2015 då han utsågs till Director General för GSMA (mobilbranschens intresseorganisation). Mats Granryd är styrelseledamot i Coor Service Management Holding AB. Bo Johansson (f. 1965) har en gedigen bakgrund inom Sparbanksrörelsen och i Swedbank, där han har arbetat under en stor del av sitt yrkesliv. Sedan år 2002 är han vd för Swedbank Sjuhärad och sedan år 2015 är han vice ordförande för Sparbankernas Riksförbund. Bo Johansson är även ordförande för IF Elfsborg. Annika Poutiainen (f. 1970) har varit chef för marknadsövervakningen på Nasdaq Nordics, enhetschef på Finansinspektionen, medlem i den konsultativa arbetsgruppen för bolagsstyrningsutskottet inom Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, samt medlem i Aktiemarknadsnämnden. Sedan år 2014 är hon Industriell Rådgivare vid JKL Group inom främst finansiell kommunikation. Annika Poutiainen är styrelseledamot i Hoist Finance AB, Saferoad AS, eQ Oyj och stiftelsen Carpe Diem, vars syfte är att driva Fredrikshovs Slotts Skola. Magnus Uggla (f. 1952) har mer än 30 års erfarenhet från Handelsbanken, varav huvuddelen av tiden som vice vd och chef för bland annat Handelsbanken International, Handelsbankens verksamhet i Storbritannien samt regionbankschef för Stockholmsregionen. Han avgick med pension från Handelsbanken år 2015. Magnus Uggla är styrelseledamot i Hoist Finance AB och AB Svensk Exportkredit. Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrningSamtliga föreslagna ledamöter, utom Bo Johansson, är att anse som oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Samtliga föreslagna ledamöter är att anses som oberoende i förhållande till bankens större aktieägare. Vidare kan noteras att Annika Poutiainen har meddelat att hon avser att lämna sitt uppdrag i Hoist Finance AB och att Magnus Uggla har meddelat att han avser att lämna sina uppdrag i Hoist Finance AB och AB Svensk Exportkredit, för att minska eventuell risk för intressekonflikter. Arvode åt styrelseledamöter och revisorValberedningen föreslår arvoden på årsbasis enligt följande, vilket motsvarar en genomsnittlig höjning med 4,90 procent: styrelsens ordförande 2 460 000 kr (2 430 000 kr), styrelsens vice ordföranden 825 000 kr (815 000 kr), övriga styrelseledamöter 550 000 kr per ledamot (525 000 kr), ordföranden i styrelsens revisionsutskott 350 000 kr (290 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott 225 000 kr per ledamot (215 000 kr), ordföranden i styrelsens risk- och kapitalutskott 400 000 kr (290 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens risk och kapitalutskott 225 000 kr per ledamot (215 000 kr), samt ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 100 000 kr (100 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 100 000 kr per ledamot (100 000 kr). Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Swedbank håller årsstämma den 30 mars 2017 på Folkets Hus i Stockholm. Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman 2017. Valberedningen har inför årsstämman 2017 utgjorts av följande ledamöter; Jens Henriksson, utsedd av ägargruppen Folksam, tillika valberedningens ordförande, Lennart Haglund, utsedd av Sparbanksgruppen, tillika vice ordförande i valberedningen, Ramsay Brufer, utsedd av Alecta, Johan Sidenmark, utsedd av AMF, Peter Karlström, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna samt Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank AB.  Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgänglig på Swedbanks webbplats. För ytterligare information:Jens Henriksson, valberedningens ordförande, tfn 076-762 20 55Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tfn 070-144 89 66

Bokslutskommuniké januari – december 2016

VD har ordetSom VD för FrontOffice så har jag ansvaret att omsätta bolagets uttalade vision till handlingar. Låt oss kort reflektera över vad jag skrev för ett år sedan i Bokslutskommunikén:“Vår målsättning är att under 2016 fortsätta arbetet med att synliggöra våra tjänster för Svenska företag. Vi skall vara det naturliga valet av partner vid obeståndssituationer. (Bokslutskommuniké 2015).”Vi har under det gångna året varit oerhört aktiva i media. Vår konstanta närvaro, och under året ökade visibilitet, har medfört att vi har fått nöjet att arbeta med affärer av större dignitet och med en längre tidshorisont än vad vår budget hade förutspått.I det korta perspektivet så medför det en negativ påverkan på omsättningen, men sett över tid så gynnas aktieägarna i FrontOffice. De flesta av er som läser detta vet sedan tidigare att jag är en stor aktieägare i FrontOffice, och ställd i relation till min lönebaserade ersättning så kommer jag i varje enskilt fall lägga fokus på ett ökat aktieägarevärde över tid än en kortsiktig vinst.I rapporten för tredje kvartalet 2016 så skrev jag följande rader om den plattform vi använder som bas för att generera aktieägarvärde:”Genom denna plattform kan vi nu rekonstruera och finansiera fina svenska bolag. Värden och arbetstillfällen som tidigare skulle gått förlorade kan vi nu fånga upp. Vårt ekosystem börjar ta form och det kommer bli en spännande vinter” säger Johan Lund, verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB (publ)”. (Delårsrapport januari – september 2016)Plattformen fungerar och bär frukt! Som exempel på detta ser vi bland annat TheGreatWild, det sociala nätverket för jägare världen över. Plattformen fångade upp bolaget, rekonstruerade det, finansierade det, fick det att växa, och nu kommer det att noteras under 2017 till en kraftigt ökad värdering jämfört med vad FrontOffice har betalat för sitt innehav.På samma sätt har plattformen fångat upp Abelco Investment Group, omstrukturerat bolaget, finansierat det, och sett till att bolaget har börjat göra affärer. Som exempel kan nämnas TBS Yard och Mockfjärdshus, vilka man kan läsa mer om på Abelcos egen hemsida, www.abelco.se (http://www.abelco.se%20)Det har naturligvis tagit mycket av min och organisationens tid i anspråk att få plattformen att fungera såsom den var tänkt. Därför blev det naturligt för mig att kliva av som VD för Svensk Företagsrekonstruktion AB och istället utnämna Marcus Wenner till ny VD. I hans roll är det viktigt att ha fullt fokus på att leverera marknadens bästa turn-aroundtjänster till bolag som har problem. Eftersom mitt fokus är att leverera marknadens bästa avkastning för aktieägarna i FrontOffice så har vi nu funnit en uppdelning av arbetsuppgifterna som gynnar såväl våra kunder som våra aktieägare.Jag vet att många undrar över status gällande samarbetet med Peter Gyllenhammar AB (PGAB) och det gemensamma investmentbolaget. Både jag och Peter har haft våra betänkligheter över samarbetets nuvarande utformning. Vår största farhåga är att samarbetsavtalet, så som det är utformat, inte maximerar värdet för FrontOffice aktieägare, där PGAB är en betydande sådan. Vi har därför under senaste tiden fört en dialog över hur vi tillsammans kan finna den optimala lösningen. Vi fortsätter klura på detta, men jag är positiv till att vi kommer att komma till en för FrontOffice mycket bra lösning inom kort.”Avslutningsvis vill jag understryka att jag under 2017 kommer att fokusera på att synliggöra de värden som finns i innehaven TheGreatWild och Abelco. Båda dessa bolag kommer att noteras, och i samband med detta kommer naturligtvis en omvärdering av FrontOffice innehav att göras, från anskaffningsvärde till marknadsvärde. Närmast tillhands är Abelco, där en notering är att vänta i första kvartalet” säger Johan Lund, verkställande direktör för FrontOffice Nordic AB (publ).Försäljning och resultatNettoomsättningen uppgick till KSEK 13 089 (f å KSEK 10 483). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till KSEK 182 (f å KSEK 194). Av omsättningen svarade dotterbolaget Svensk Företagsrekonstruktion AB för en omsättning om KSEK 11 256 (f å 10 227) med ett resultat om KSEK 1 518 (f å 497).Resultatet per aktie under perioden uppgick till 0,04 SEK per aktie (f å 0,0 SEK), resultatet per aktie under perioden efter full utspädning uppgick till 0,01 SEK per aktie (f å 0,00 SEK).InvesteringarFrontOffice har under 2016 investerat 545 KSEK i den egna programvaran.I bolaget Börshajen AB har FrontOffice investerat 1 080 KSEK under perioden. Börshajen AB beskriver sig som Sveriges snabbast växande utbildningsplattform med fokus på sparande och investeringar. Fokus ligger på att ge fler möjligheten att få en bättre privatekonomi och pension genom att börja investera i god tid. Genom bolagets plattformar hjälper Börshajen AB företag att kommunicera med köpstarka konsumenter, framtida medarbetare och aktieägare. För ytterligare information besök www.borshajen.se   (http://www.borshajen.se%20%20)I bolaget TheGreatWild har FrontOffice investerat 637 KSEK under perioden. TheGreatWild kan lättast beskrivas som Facebook för jägare och är Nordens snabbast växande digitala plattform för jakt. TheGreatWild nyttjar delningsekonomins principer, vilket gör det möjligt för markägare och jaktintresserade att mötas på ett enkelt sätt. Via bolagets plattform ska jaktintresserade kunna få tillgång till jaktmarker i såväl Sverige som utomlands. För ytterligare information besök https://se.thegreatwild.comI Abelco Investment Group har FrontOffice investerat KSEK 2 203, och investerade ytterligare KSEK 1 600 i den senaste nu stängda emissionen. Abelco är ett investmentbolag som, i egen regi och tillsammans med FrontOffice, kommer att utvärdera möjliga investeringar. Styrelsen för FrontOffice gör bedömningen att marknadsvärdet för investeringen i Abelco överstiger vad som har investerats. Abelcos styrelse har för avsikt att uppta aktierna i Abelco till handel på NGM Nordic MTF. För ytterligare information se www.abelco.seUtöver detta har FrontOffice som tidigare kommunicerats investerat i Reficere Kapital AB som är det med Peter Gyllenhammar AB samägda investmentbolaget med finansiella muskler att hantera investeringar i 100 miljonersklassen. Urvalsprocessen för investeringar är gedigen och bolaget har inte för avsikt att kasta sig in i en affär som inte är optimal för alla parter.AvskrivningarUnder året har avskrivningar gjorts om KSEK 90 (f å KSEK 90) avseende den egna programvaran.Likviditet och finansieringBolaget hade vid periodens utgång KSEK 1 708 (f å KSEK 143) i likvida medel och inga utnyttjade krediter. Bolaget har inga krediter i bank eftersom styrelsen vill hålla FrontOffice oberoende av traditionella långivare. FrontOffice förhandlar med banker dagligen för sina klienters räkning. För att inte hamna i en situation där det ifrågasätts huruvida bolagets bankrelation påverkar klientuppdraget så kommer FrontOffice heller inte i framtiden ha krediter i bank eller finansbolag.FrontOffice-koncernen hade den 31 december 2016 långfristiga skulder som uppgår till KSEK 2 000 (f å KSEK 2 246).Eget kapital, aktiekapital och antal aktierPer den 31 december 2016 uppgick FrontOffice egna kapital (hänförligt till moderbolagets ägare) till KSEK 14 117 (f å KSEK 1 142).Bolagets soliditet uppgick den 31 december 2016 till 76,0 procent (f å 21,0 procent).Aktiekapitalet är fördelat på 15 174 996 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10. Det finns tre aktieslag.Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Totalt finns det 2 000 000 aktier av serie A, samt 11 749 996 aktier av serie B. Av dessa har 750 000 aktier av serie B har registrerats hos Bolagsverket efter den 31 december 2017. Ytterligare 100 000 aktier av serie B kommer att emitteras i samband med investeringen i Börshajen AB.Aktier av serie A, ISIN-kod SE0005337912, berättigar till 10 röster och aktier av serie B, ISIN-kod SE0005337920, berättigar till en röst på bolagsstämman.Preferensaktier åtnjuter även de en röst per aktie på bolagsstämman. Det är endast aktierna av serie B som är upptagna till handel på NGM Nordic MTF. Under perioden har ingen utdelning lämnats för preferensaktierna men KSEK 75 (f å KSEK 0) har avsatts för dem i resultaträkningen. Totalt finns det 1 425 000 preferensaktier i bolaget.NoteringFrontOffice Nordics B-aktier handlas sedan den 19 maj 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B och med ISIN-kod SE0005337920. Per den 31 december 2016 hade bolaget cirka 900 aktieägare.Avtalet om likviditetsgaranti med Mangold Fondkommission AB har under perioden sagts upp.AnställdaPer den 31 december 2016 hade FrontOffice 10 anställda, varav 5 män och 5 kvinnor. Utöver detta har koncernen tre konsulter anställda på heltid. FrontOffice har för avsikt att rekrytera nya medarbetare för att väsentligt öka mängden debiterbara timmar.Väsentliga händelser under perioden samt efter periodens utgångFrontOffice arbetssätt med att finna, bearbeta och finansiera bolag i behov av bolagets tjänster skiljer sig markant från marknadens övriga aktörer, vilket gör att över 65 procent av alla de företag som FrontOffice hjälper överlever en rekonstruktion. Detta skall jämföras med ett snitt på 18 procent för alla de företag som genomför en rekonstruktion.En direkt effekt av publiciteten runt noteringen på NGM är att intresset ökat för de tjänster koncernen erbjuder, i första hand från större företag. Att arbeta med större företag innebär i allmänhet en större mängd debiterbara timmar för FrontOffice.Bolaget har under 2015 och under rapportperioden bistått två publika bolag vars aktier handlas på svenska marknadsplatser. FrontOffice har även hjälpt dessa bolag att säkerställa långfristig finansiering, något som sannolikt räddat båda dessa företag från fortsatt obestånd.Under januari fattade bolaget beslut om att flytta till större och mer ändamålsenliga lokaler på Birger Jarlsgatan 60.Den 27 januari 2016 fattade bolagets styrelse beslut om att ansöka om att uppta bolagets aktier till handel på NGM Nordic MTF. Som tidigare kommunicerats genomförde FrontOffice Nordic AB (publ) en nyemission om två miljoner aktier, till ett totalt belopp om 5,0 Mkr. Den emission som påbörjades under det fjärde kvartalet 2015 och som var riktad till allmänheten blev övertecknad. Emissionen innebar att bolaget fick 183 nya aktieägare. Emissionen av 2 000 000 aktier innebär även att FrontOffice Nordic AB (publ) hade 13 000 000 aktier efter det att emissionen registrerats på Bolagsverket.Den 19 maj 2016 upptogs B-aktierna i FrontOffice till handel på NGM Nordic MTF under kortnamnet FRNT MTF B.Samma dag så meddelades att Bolaget slutit avtal med Peter Gyllenhammar AB avseende en riktad emission av 1 425 000 preferensaktier till aktiekursen 3,50 SEK. Samarbetet avser även grundande av ett investmentbolag där FrontOffice har ett 20 procentigt ägande och Peter Gyllenhammar AB äger 80 procent. Detta bolag kom att heta Reficere Kapital AB.FrontOffice Nordic kunde i juli meddela att koncernen engagerats av ledningen i Narrative AB för att leda bolagets turn-around. FrontOffice kom att fungera som Narrative ABs konsult i den turnaround-process som inleddes den 6 juli 2016 med en ansökan om företagsrekonstruktion. På FrontOffice inrådan begärde styrelsen i Narrative AB i september hos tingsrätten att bolaget skulle försättas i konkurs då det stod klart att en uppgörelse med fordringsägarna inte skulle gå att nå. I och med att man inte har kunnat uppnå en tillräckligt stor nedskrivning av Narratives skulder investerade inte FrontOffice i Narrative varför konkursen inte medför någon negativ resultatpåverkan för FrontOffice.FrontOffice höll den 20 juli 2016 en extra bolagsstämma där stämman beslutade om att ändra bolagsordningen samt bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission.Bolaget hade ingått ett investeringsavtal med Peter Gyllenhammar AB som i huvudsak innebär att bolaget emitterar 1 425 000 inlösenbara preferensaktier till Peter Gyllenhammar AB till en kurs om 3,50 SEK per aktie. För att möjliggöra detta beslutade bolagsstämman att införa ett nytt aktieslag, preferensaktier, i bolagsordningen. Preferensaktier ska ha en röst vardera, berättiga till en årlig avkastning om sex (6) procent av teckningskursen, och omfattas av omvandlings-, inlösen och hembudsförbehåll.Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av högst 1 425 000 preferensaktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktades den av styrelsen beslutade nyemissionen till Peter Gyllenhammar AB.I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 13 000 000 aktier och röster. Aktieägare med 5 955 454 aktier, motsvarande 77,28 procent av de röstberättigade aktierna deltog i bolagsstämman.Under den senare halvan av augusti meddelades att FrontOffice assisterar snabbväxande Mockfjärdshus under detta företags rekonstruktionsprocess. Mockfjärdshus erbjuder nyckelfärdiga lösningar för villor, fritidshus, parhus, kedjehus och radhus.I augusti kunde styrelsen meddela att FrontOffice har engagerats av PolyPlank AB (publ) att syndikera ett lån på 3 MSEK. Polyplank hade genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behövde nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett för Polyplank snabbt och ändamålsenligt sätt så anlitade Bolaget FrontOffice som erbjöd sig att förmedla ett brygglån om 3 MSEK. Polyplank offentliggjorde strax därefter villkoren för en företrädesemission vilken senare kom att bli kraftigt övertecknad.Styrelsen kunde även kommunicera att FrontOffice investerar i ytterligare ett bolag; Abelco AB (publ) som då var listat på AktieTorget. Styrelsen i Abelco beslutade, med stöd av sitt bemyndigande från årsstämman, om en riktad emission till FrontOffice. Emissionen omfattade 811 112 aktier som tecknades till kursen 0,25 SEK per aktie. Efter genomförd emission kom FrontOffice att äga 10,8% i Abelco. Styrelsen i Abelco begärde att bolaget skulle avlistas för att kunna genomföra den verksamhetsförändring som hade beslutats. En företrädesemission genomförs i Abelco under november vilken väntas inbringa KSEK 8 100 till bolaget. FrontOffice har förbundit sig att teckna sig i emissionen för att uppnå en ägarandel av cirka 30 procent. Abelco höll även en bolagsstämma där bland annat Johan Lund valdes in som ledamot i styrelsen.I slutet av november kunde styrelsen i FrontOffice meddela att intressebolaget Abelco genomfört en övertecknad nyemission. När Abelco Investment Group AB (publ) avslutade sin företrädesemission. konstateras att emissionen om KSEK 8 100 tecknats till KSEK 13 600 vilket innebär en teckningsgrad om 168 procent.Emissionsbeloppet tecknades till 92 procent av befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Abelco bolaget drygt KSEK 8 100 före emissions- och garantikostnader vilka beräknas uppgå till KSEK 600 kronor. Styrelsen i Abelco valde därför att utnyttja hela den i memorandumet beskrivna övertilldelningsoptionen om 30 000 000 aktier. FrontOffice tecknade sig fullt ut, det vill säga för sin i memorandumet beskrivna pro rata andelen.Styrelsen i Abelco arbetar med att upprätta ett så kallat listningsmemorandum i syfte att åter kunna uppta bolagets aktier till handel på en lämplig marknadsplats, något som kommer att synliggöra FrontOffice värden i Abelco.I december investerade FrontOffice i Börshajen AB, en kostnadsfri utbildningsplattform med fokus på sparande och investeringar som vill skapa bättre förutsättningar för människor att bygga upp en bra privatekonomi genom att kombinera inspiration och kunskap.Börshajen Sverige AB grundades av Andra Farhad och har varit en framgångssaga som uppmärksammats en hel del i media. Nu siktar Andra på att bygga upp en digital verksamhet och Börshajen står inför en Asienlansering inom kommande år.Samtidigt utnyttjade styrelsen i FrontOffice Nordic AB (publ) bemyndigandet från bolagsstämman den 29 april 2016 och genomförde en riktad nyemission om 750 000 aktier till åtta privata investerare. Totalt sett inbringar emissionen 3,525 Mkr före emissionskostnader. Den riktade emissionen gjordes till en kurs om 4,70 SEK, vilket motsvarade en rabatt om en (1) procent mot aktiekursen.Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med 75 000,00 SEK genom nyemission av högst 750 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.I mitten av december meddelade styrelsen för intressebolaget Abelco Investment Group att den efter den övertecknade nyemissionen påbörjat arbetet med ett så kallat listningsmemorandum i syfte att uppta Bolagets aktier till publik handel. Styrelsen i Abelco har till NGM, Nordic Growth Market, inlämnat en ansökan om att aktierna i Abelco skall upptas till handel på NGM Nordic MTF.Det är styrelsens förhoppning om att aktierna i Abelco skall kunna upptas till handel under det första kvartalet 2017.Efter periodens slut, i februari 2017, meddelade styrelsen i FrontOffice att bolaget förbereder The Great Wild för en kommande notering. Under 2016 gjorde FrontOffice Nordic AB (publ) en strategisk investering i TheGreatWild AB. TheGreatWild är ett av de många företag som FrontOffice dotterbolag, Svensk FöretagsRekonstruktion AB, bistått med hjälp i samband med rekonstruktion.Efter att rekonstruktionen vunnit laga kraft har FrontOffice bistått ledningen i TheGreatWild med bolagets affärsutveckling och strategier. En av de viktigaste åtgärderna har varit att öka användarbasen, något som har lyckats över förväntan. I skrivande stund ökar antalet användare med cirka 20 procent per månad.Då detta delmål är uppfyllt anser styrelsen i TheGreatWild att det nu är dags att ta nästa steg, att kapitalisera på det kraftigt ökande antalet användare. För att göra detta krävs emellertid kapital för att kunna betala den planerade ökningen av marknadsföringsinsatser.Av den anledningen kommer FrontOffice Nordic AB (publ) att bistå TheGreatWild med en mindre kapitalanskaffning till en pre money värdering om 25 Mkr. På sikt är tanken att aktierna i TheGreatWild skall listas på en lämplig marknadsplats. I samband med detta kommer även FrontOffice att bistå TheGreatWild med en ägarspridning genom att dela ut hela eller delar av sitt aktieinnehav i TheGreatWild till sina aktieägare. FrontOffice äger i dagsläget cirka 30 procent av TheGreatWild AB.FramtidStyrelsen för FrontOffice bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att färdigställa en stark produktfamilj. Framtidsutsikterna är mycket goda med de framsteg om gjorts under perioden och med de investeringar inom försäljning och produktutveckling som görs under året. Styrelsen väljer emellertid att inte gå ut med någon prognos för kommande period.Utdelning 2016Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas för bokföringsåret 2016.RedovisningsprinciperRapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital.Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.Kommande rapporttillfällenBolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:Rapport avseende första kvartalet 2017            15 maj 2017Bolagsstämma                15 maj 2017Rapport avseende halvåret 2017                21 augusti 2017Niomånadersrapport 2017                20 november 2017Bokslutskommuniké 2017 (Year-end 2017)            19 februari 2018

ALLGON AB (PUBL)BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 JANUARI–DECEMBER

VD HAR ORDET Allgongruppen avslutar 2016 med en försäljning i fjärde kvartalet om 40 MSEK. Året har till stor del präglats av ett omfattande omställnings- och förändringsprogram för att säkerställa ökad konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet för samtliga bolag i Allgongruppen. Som Allgon aviserade innan bokslutskommunikén har bolaget reserverat ytterligare kostnader vilket påverkar kvartalet negativt. Resultatmässigt lämnar vi ett tufft år bakom oss men genom de vidtagna åtgärderna har vi skapat en strukturell och strategisk plattform i Allgon vilken gör oss rustade för framtiden. Året inleddes med tillträde till vårt förvärv av Åkerströms Björbo AB och vi driftsatte första fasen av det offensiva program för omstrukturering som pågått under hela 2016. Syftet var att anpassa verksamheten i Åkerströms kinesiska produktionsbolag i Tianjin, men även verksamheten lokalt i Björbo, till befintlig och förväntad framtida efterfrågan på företagets produkter. Från starten av 2016 har vi arbetat intensivt med att stabilisera och renodla produktionen i Kina och Björbo och har även tillsatt ny ledning både i Åkerströms Björbo samt i det kinesiska dotterbolaget. Parallellt med denna omställning har vi lyckats behålla en stabil försäljning under hela året och har även vunnit nya affärer. Dean avslutande etappen i omstruktureringsprogrammet innebar en förflyttning av produktionen av standardprodukter från Åkerströms i Björbo till det kinesiska dotterbolaget med konsekvensen att antalet anställda i Björbo minskade med 15 personer. Till följd av detta belastas det fjärde kvartalet av en omstruktureringsreserv avseende personal om 3,6 MSEK samt en nedskrivning av lagret efter renodling och konsolidering av produktsortiment samt utgående reservdelar. Den årliga besparingseffekten av dessa åtgärder uppgår till 5 MSEK. Därmed har Allgon skapat en god position inför 2017 som redan inletts med en bra orderingång och fullt fokus på försäljning och utveckling av våra försäljningskanaler i Åkerströms. Allgon har goda förutsättningar för en fortsatt tillväxt inom industriell radiostyrning. I bolaget Smarteq Wireless anställdes en ny VD under tredje kvartalet. Under slutet av fjärde kvartalet märktes tydligt effekten av att Norge har högsta fart inom installationer av automatiska avläsningsbara elmätare. Smarteq hade som mål att nå 30 procent av marknaden i Norge och genom den större affären med vår kund Aidon har vi nu nått detta mål. Totalt är det närmare 2,9 miljoner elmätare som ska installeras fram till år 2019. Samtidigt satsar Smarteq ännu mer på energisegmentet då Sverige ska uppgradera närmare fyra miljoner befintliga elmätare.  Detta innebär en bra möjlighet till nya affärer kommande år.  Smarteq har därutöver ett antal spännande kunder inom laddningsstationer i krävande miljöer vilket passar våra produkter väl. Vidare kommer laddningsbara fordon  att kräva robusta och tillförlitliga antennlösningar som en del av infrastrukturen.     Den 29 september 2016 offentliggjorde Allgon förvärvet av IoT bolaget Wireless System Integration Sweden AB (WSI). Genom förvärvet får koncernen direkt en årlig omsättningsökning på närmare 50 MSEK samt ett positivt resultat- och kassaflödestillskott. För Allgon innebar det även en strategisk förflyttning och ett nytt affärsområde för Industriell IoT bildades. Det nya affärsområdet blir ett viktigt och mycket välkommet komplement till Allgons befintliga affärsområden. WSI erbjuder sina kunder helhetslösningar inom utveckling och industrialisering av IoT applikationer och avancerade radiolösningar. Kundportföljen spänner från mindre företag i en tidig produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer inom många olika branscher. Tillskottet av WSI ligger helt i linje med Allgons ambition att förvärva utvecklingsbara bolag inom trådlösa produkter och system och genom förvärvet har Allgon tagit steget mot att kunna erbjuda kunderna helhetslösningar inom växande IoT. Smarteq Wireless har under många år haft ett samarbete med WSI och nu kompletteras båda bolagens erbjudande så att antennsystem erbjuds med både elektronik och mjukvara.  Dessutom finns tydliga mervärden som WSI kan erbjuda Åkerströms kundbas med nära 20 000 installerade system inom industrin. Under slutet av fjärde kvartalet beslutades att ytterligare tydliggöra strukturen genom att bilda bolaget Allgon Supply AB. Huvudskälet är att under 2017 kunna påvisa vår tidigare uttalade transparens i kostnadsstrukturen och koncernens segmentredovisning för områdena antenner, radiostyrning och Industriell IoT. Allgon Supply är inte ett eget affärsområde utan har till huvuduppgift att ansvara för inköp, logistik och processer avseende produktion för hela Allgongruppen. Genom samordning och samverkan skapas ett tydligt mervärde för hela företagsgruppen. Inför 2017 ser Allgon en god möjlighet att växa både organiskt och genom förvärv. Den gemensamma kundmassan i Allgongruppen betingar ett högt värde. En stor del av de internationella kunderna står inför nya digitala utmaningar och Allgongruppen kan ta en viktig roll att vara mer drivande i dialogen med våra kunder kring deras behov. 2017 har inletts bra med ett starkt fokus på tillväxt. Under året har Allgon lagt grunden för en stark entreprenörskultur, där alla bolag har styrka att tillsammans driva Allgon framåt - den kulturen kommer att utvecklas vidare under 2017 i takt med nya affärer. Kista den 20 februari 2017 Johan Hårdén

Brighter sluter avtal med Sonat för global logistiklösning.

Brighter har valt Sonat som utvecklingspartner för bolagets logistikfunktion inför den kommande lanseringen av Actiste®, Brighters uppkopplade diabeteslösning. Sonat, som specialiserat sig på att utveckla, leda och driva logistikprocesser, kommer tillsammans med Brighter att utveckla en stark logistikplattform som underlättar tillväxt och internationell expansion. Inom ramen för avtalet ingår att Sonat i rollen som partner driver utvecklingen av en logistikplattform som möjliggör snabb tillväxt och expansion till nya marknader. Vidare kommer Sonat att fungera som outsourcad logistikfunktion med ansvar för bland annat prognoser, lagerstyrning, tillgänglighet, orderplanering, transportadministration, leveransbevakning och löpande problemlösning. – Lanseringen av Actiste kommer allt närmare och för oss är det av yttersta vikt att ha professionella partners inom samtliga relevanta områden. Sonat, liksom vår produktionspartner Sanmina, tillför värdefull kompetens samtidigt som vi säkerställer en framgångsrik lansering via avtal med exempelvis Telia och Indosat Ooredoo. Sonat har genom sina samarbeten med exempelvis Apoteket, Svenska Retursystem och Varner Ibrahimovic visat att de klarar av att leverera logistiklösningar i världsklass, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. Samarbetet med Sonat inleds omedelbart. Brighter, som nu befinner sig i industrialiseringsfasen, har med detta säkrat alla nödvändiga partnerskap som krävs för att kunna genomföra lanseringen av Actiste på aktuella marknader. Tillverkningspartner, i form av det globala bolaget Sanmina, valde Brighter i juli 2016 och ungefär samtidigt slöt bolaget ett avtal med Telia kring abonnemangstjänster i Sverige, med option för Norden. Utöver det har Brighter även slutit avtal med den indonesiska mobiloperatören Indosat Ooredoo. Sedan tidigare har Brighter även ett nära samarbete med Ericsson kring deras Device Connection Platform. – Det här är ett otroligt spännande uppdrag som vi ser fram emot att arbeta med. Under våra 17 år har vi samlat på oss en enorm kompetens och erfarenhet. Med Brighter får vi en möjlighet att kombinera det operativa i vår 4PL-verksamhet med vårt stora strategiska kunnande. Vi har stor erfarenhet från såväl stora som små företag, en del i startup-läge, andra etablerade, men med samma tydliga mål om tillväxt som Brighter har, säger Kjell Rundqvist, VD på Sonat. För ytterligare information, vänligen kontakta:Henrik Norström, COO      Telefon: +46 733 40 30 45      E-post: henrik.norstrom@brighter.se Truls Sjöstedt, VD      Telefon: +46 709 73 46 00      E-post: truls.sjostedt@brighter.se Om Brighter AB.Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG  (http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE86375). Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com. Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Opus Group kommer att påbörja bilprovningsprogram i Córdoba, Argentina den 1 mars 2017

Regeringen i Córdoba har tilldelat tre bilprovningskoncessioner i Córdoba till Opus argentinska dotterbolag Opus Inspection SA. Från den 1 mars 2017 kommer Opus att utföra fordonsbesiktningar för alla registrerade fordon i Córdoba. Koncessionerna inkluderar drift av 18 testlinjer i tre statligt ägda bilprovningsstationer. Under de första sex månaderna kommer Opus att uppgradera befintlig teknik i bilprovningsstationerna med sitt avancerade datahanteringssystem och bilprovningsmjukvara. Staden Córdoba har förbundit sig att säkerställa efterlevnaden av bilprovning i samarbete med Opus genom att utnyttja Opus egenutvecklade RFID-teknik. Som ett resultat förväntar vi oss att signifikant öka efterlevnaden i Córdoba under kontraktstiden. “Jag ser fram emot att ta Opus tekniska lösningar av världsklass och vår förstklassiga kvalitet i vår verksamhet till Córdoba. Vi ser fram emot att samarbeta med regeringen i Córdoba för att göra detta till ett framgångsrikt program för medborgarna i denna fantastiska stad”, säger Martin Susbielles, General Manager på Opus Argentina. "Våra medarbetare har arbetat hårt för att förbereda sig för övergången av bilprovningsverksamheten till Opus. Jag ser fram emot att se Opus expandera i Argentina", uttalade Alfredo Granai, Opus “President of Vehicle Inspection Latin America”. Córdoba är Argentinas näst största stad befolkningsmässigt och har en fordonsflotta på drygt 500 000 fordon. Med den nya verksamheten i Córdoba fortsätter Opus sin tillväxt i Latinamerika. Detta adderar ytterligare verksamhet i Latinamerika till Opus befintliga verksamhet i Chile och Peru och Opus etablering på den latinamerikanska marknaden förväntas stärkas under ledning av Alfredo Granai. Den återstående kontraktslängden av bilprovningsverksamheten i Córdoba är sju år exklusive förlängningar. Det exakta kontraktsvärdet är osäkert vid denna tidpunkt och kommer att publiceras vid ett senare tillfälle.   Mölndal 20 februari 2017Opus Group AB (publ)   

Autoliv fastställer ökad kvartalsutdelning

Utdelningen kommer att betalas ut torsdagen den 1 juni 2017 till dem som är aktieägare i bolaget på avstämningsdagen onsdagen den 17 maj. Aktien noteras utan rätt till utdelningen fr o m måndagen den 15 maj för innehavare av aktier noterade på New York börsen (NYSE) och tisdagen den 16 maj för innehavare av svenska depåbevis (SDR) listade på NASDAQ OMX, Stockholm Bolagsstämma Som tidigare meddelats har styrelsen beslutat att årets bolagsstämma hålls tisdagen den 9 maj 2017 i Chicago, USA. Endast de som är aktieägare på avstämningsdagen den 13 mars 2017 har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman. Kallelse till 2017 års bolagsstämma skickas till registrerade aktieägare i slutet av mars. På bolagsstämman föreslås samtliga nuvarande styrelseledamöter, vars mandattid löper ut vid 2017 års bolagstämma (dvs. Robert Alspaugh, Jan Carlson, Aicha Evans, Leif Johansson, David Kepler, Franz-Josef Kortüm, Xiaozhi Liu, James Ringler, Kazuhiko Sakamoto and Wolfgang Ziebart) till omval utom George Lorch. Han har meddelat bolaget att han inte ställer upp för omval vid bolagsstämman 2017, då han uppnått den pensionsålder som fastslagits i företagets riktlinjer för bolagsstyrning. George Lorch har varit ledamot i styrelsen sedan 2003 och förste oberoende ledamot sedan maj 2014. När George Lorch lämnat styrelsearbetet kommer styrelsen utnämna en ny förste oberoende ledamot. Styrelsen kommer inte att fylla den vakans som uppkommer till följd av att George Lorch pensioneras, utan styrelsen minskar till tio ledamöter. Ändringen träder i kraft direkt efter att röstningen om styrelseledamöter vid  2017 års bolagsstämma stängts. För ytterligare information kontakta: Thomas Jönsson, Group Vice President Communications, Tel +46 (0)8 58 72 06 27 Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 08.30 CET.

Dödarimmuncell i frisk och sjuk hud – pusselbit för vitiligo

Frisk hud skyddas mot mikrobiella angrepp av olika sorters skyddande immunceller, bland annat T-celler. Vid kroniska inflammatoriska sjukdomar hamnar hudens immunsystem i lokal obalans. Hos personer med sjukdomen vitiligo, som får pigmentbortfall på vissa hudfläckar, dominerar en viss sorts T-celler i de sjuka hudpartierna. För psoriasisdrabbade har en annan sorts T-celler ökat till antalet. I studien kan två forskargrupper, ledda av Yenan Bryceson och Liv Eidsmo, visa hur dessa två undergrupper av T-celler fungerar för att skydda den friska huden från yttre angrepp, men också hur dessa celler ansamlas i psoriasis och vitiligo. Doktoranden Stanley Cheuk med kollegor använde upp till 1500 hudbiopsier per experiment och totalt flera hundra kilo frisk hud när de genomförde de kritiska experimenten i studien.– Genom att kombinera genanalys av ett litet antal immunceller från frisk hud med funktionella experiment har vi definierat två undergrupper av minnesimmunceller och i detalj kunnat studera hur dessa celler beter sig i frisk och inflammerad hud, säger Liv Eidsmo, läkare och docent vid institutionen för medicin, Solna.Vid vitiligo ansamlas en viss undergrupp av T-celler, CD49a+, som känner igen och är redo att döda pigmentceller. Vid psoriasis är de sjuka hudpartierna fulla av en annans sorts T-celler, CD49a-, vilka i sin tur producerar IL-17, ett protein som orsakar inflammationen. I frisk hud däremot ligger både CD49a+ och CD49a-cellerna vilande, men båda dessa undergrupper kan snabbt aktiveras och få inflammatoriska och celldödande funktioner när de stimuleras med proteinet IL-15, som utsöndras från hudceller vid fara. På så vis kan dessa celler försvara och blixtsnabbt rensa bort oönskade mikrobiella angrepp.– Om man kan tyda de lokala immunologiska förändringar, som ger upphov till ansamling av en av undergrupperna vid dessa fläckvisa sjukdomar, öppnar det upp för mer målinriktade lokalbehandlingar, säger Liv Eidsmo.Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Ragnar Söderbergs Stiftelse, Wallenbergstiftelserna, Hudfonden, Psoriasisförbundet och ALF.  Publikation: ”CD49a expression defines tissue-resident CD8+ T cells poised for cytotoxic function in human skin (http://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(17)30031-6)”, Stanley Cheuk, Heinrich Schlums, Irène Gallais Sérézal, Elisa Martini, Samuel Chiang, Nicole Marquardt, Anna Gibbs, Ebba Detlofsson, Andrea Introini, Marianne Forkel, Charlotte Höög, Annelie Tjernlund, Jakob Michaëlsson, Lasse Folkersen, Jenny Mjösberg, Lennart Blomqvist, Marcus Ehrström, Mona Ståhle, Yenan Bryceson och Liv Eidsmo, Immunity, online 14 February2017, doi: 10.1016/j.immuni.2017.01.009.

De kan vinna Årets Dagstidning 2017

”Årets nominerade visar verkligen på bredden och hur mycket intressant och spännande det görs i branschen. Lite extra roligt är det att vår nya klass Årets Ljud & Bild lockas så många kvalificerade bidrag”, säger Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige. Årets Dagstidning arrangeras årligen av branschorganisationen TU – Medier i Sverige och är öppen för alla landets mediehus. Mer om evenemanget finns på TU:s sajt (http://tu.se/evenemangochseminarier/arets-dagstidning/). Årets Dagstidning – Helhetspriset Nominerade: Nerikes Allehanda I en global 24:7-omgivning lyckas NA bli en oumbärlig plattform för läsarna och de lokala annonsörerna. Nytänkande ansiktslyftning visar på mod att satsa på print både prenumererad och gratis.  Den digitala affären skördar ekonomisk framgång. Den rörliga bilden drar miljonpublik. Närheten till den politiska debatten gynnar demokratin och journalistiken som täcker såväl det egna kvarteret som världen. Sammantaget blir 2016 året när förändrat arbetssätt och teknisk innovation visar att både publiken och NA bryr sig. Västerbottens-Kuriren Västerbottens-Kuriren visar att ensam är stark och modig och når nu ett avundsvärt starkt resultat både ekonomiskt och publikt. Strategiskt och envist strävande gör att tidningen 2016 tar matchen med de stora om digital räckvidd och digital prenumeration, utan att någonsin tappa sitt lokala fokus. VK vågar göra lokala granskningar, till exempel av nazismen, satsar på teknisk utveckling och får Västerbottens näringsliv att hänga på Affärsliv24. Dagens Nyheter Dagens Nyheter visar 2016 att mitt i livet-läsarna visst väljer att läsa kvalificerad granskning - och även betala för den. Digitala prenumerationer från läsare i hela landet har blivit en frodigt växande vardaglighet. Flerstegssatsningar, inte minst på nya redaktionella medarbetare och innovativa format, har under det gångna året fört upp DN på en högre nivå som inte bara är en virtuell verklighet utan en riktigt bra affär. Jury Helhetspriset 2017: · Ordförande: Kerstin Brunnberg, tidigare vd Sveriges Radio · Anders Ahlberg, tidigare publisher Kyrkans Tidning och chefredaktör Medievärlden · Cecilia Beck-Friis, vd Rayvr · Niclas Breimar, vd och rektor Poppius journalistskola · Daniel Collin, vd mediebyrån MEC · Claes de Faire, vd Fokus · Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter · Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer · Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television · Lena Larsson, vd BBGruppen, tidigare vd för Stampen Local Media · Anna Rastner, programchef Bonnier Broadcasting · Frippe Stenberg, varumärkesdirektör Scandic · Frida Åberg, Client Service Director på mediebyrån PHD Kerstin Brunnberg, juryordförande: ”Bidragen 2016 är ett utsnitt ur verkligheten som gör mig hoppfull. Det ser ut som det kan bli ett vinn vinn-race mellan journalistik, demokrati och affärer.” Årets Redaktion Nominerade: Aftonbladet Gräv med Digital story Medan andra redaktioner är stolta över ett eller ett par grävjobb med rejält genomslag per år, presterar Aftonbladets grävredaktion tiofalt, som skandalen i Kommunal, Det svenska hatet, Miljardnotan och Egor Putilov-affären. Aftonbladet ligger längst fram i att utveckla såväl researchmetoderna som den digitala presentationen, vilket belönats såväl av publiken som av branschkollegor. I centrum för framgångarna står en liten kärna journalister som förenar traditionellt grävande med dataanalys och nyskapande berättarformat. Nerikes Allehanda När branschen skakas om av nya ekonomiska förutsättningar och den egna organisationen måste förändras så förmår NA:s redaktion att utveckla nya produkter, format och arbetsmetoder. I dialog med läsarna och nära säljavdelningarna skapas, med bibehållen integritet, ett engagerande och modigt innehåll som gör skillnad. På NA jobbar alla reportrar med text, stillbild, video och livesändningar, såväl snabbt som fördjupande. Och de når ut, bredare än någonsin. Västerbottens-Kuriren Med kvalitetsjournalistik i fokus har VK utvecklat berättandet på de digitala plattformarna och nått en unik räckvidd och position i spridningsområdet. Satsningar på kommunal bevakning i hela sin omfattande geografi, resurskrävande gräv och anpassad journalistik för olika målgrupper engagerar hela deras publik. Det har lett till framgångar i såväl de digitala formaten som i det traditionella pappret. Publicistiken gör att VK står stark. Årets Ljud & Bild Nominerade: Expressen TV Vid stora händelser är Expressen gång på gång nyhetsledande i tv-formatet. Redaktionen fokuserar och kraftsamlar såväl vid stora publikevenemang som i dramatiska skeenden, och ligger långt fram i teknik och berättargrepp. Det är kvällstidningens adelsmärke, att snabbt göra det komplexa begripligt, i en ny tappning. KIT KIT:s redaktion har utvecklat en ny form för videoberättandet i sociala medier. Deras effektiva format, i tid, tydlighet och träffsäkerhet har inspirerat andra medier och lett till en rad efterföljare. Deras sätt att använda big data som bas för att skapa kvalitativ social video imponerar. MittMedias live-tv-nav Hur får man 550 reportrar utspridda på redaktioner från Mälardalen till Jämtland att producera kvalitativ live-tv? MittMedias lösning med ett tv-nav har gjort det inte bara möjligt utan också framgångsrikt. Reportrarna är snabbt på plats, och i sändning, när det händer. Jury Årets Redaktion och Årets Ljud & Bild: · Ordförande: Anders Ahlberg, tidigare publisher Kyrkans Tidning och chefredaktör Medievärlden · Unn Edberg, vice vd Chef, ordf Sveriges Tidskrifter · Niclas Breimar, vd och rektor Poppius journalistskola · Lena Larsson, vd BBGruppen, tidigare vd för Stampen Local Media Anders Ahlberg, juryordförande Redaktion: ”Det är djupt imponerande att se hur redaktionerna möter affärskrisen med mod, innovationer och smarta sätt att arbeta – och hur de därför når ut till publiken bredare och djupare än någonsin. Då står man som jury ut med att det är riktigt svårt att välja nominerade och vinnare bland alla goda kandidater.” Anders Ahlberg, juryordförande Ljud & Bild: ”Det är en utmaning att bedöma en ny priskategori och att pröva vad kriterierna innebär.  Det första startfältet var fyllt med spännande berättargrepp och djärva satsningar. Bra för branschen – och roligt för oss i juryn!” Årets Affär Nominerade: Bonnier News Brand Studio Genom att proffsigt guida kunderna i dagens snårskog av marknadsföringskanaler, har Bonnier News Brand Studio med ett kraftfullt driv och ett nära samarbete med tre olika redaktioner, tagit en position som ledande aktör bland nytänkande innovations- och konceptavdelningar. MittMedias Digitala produktutvecklingsgrupp Med en stark tilltro till innehållet som säljande kraft, har MittMedias digitala produktutvecklingsgrupp i ett rasande tempo förflyttat sig från klickjakt till avancerad dataanalys av vad läsarna faktiskt vill ha och är beredda att betala för och på så sätt lagt grundbulten till den nya betalda affären online. HD/Sydsvenskan och Helsingborgs stad Genom att våga satsa på ett okonventionellt och nära samarbete med den part har som man samtidigt är satt att granska, har HD/Sydsvenskan hittat ett lönsamt och skalbart sätt att använda och stärka sin position som viktigaste digitala aktören lokalt. Årets Kampanj Nominerade: Bonnier News Brand Studio och Mazda Genom nya kreativa annonsformat som tar oss från insidan och ut och spännande interaktiva lösningar, har Bonnier News Brand Studio lyckats skapa en nyfikenhet, inspiration och inte minst ett 20 gånger högre engagemang än kundens tidigare kampanjer. KIT och RFSL:s kampanj Ta steget För att våga tala om det svåra krävs mod och nyfikenhet. Men hur når man genom bruset med ett stigmatiserat ämne? Med hjälp av data, en varm tonalitet och en tydlig avsikt att informera har kampanjen levererat långt över förväntningarna. HD/Sydsvenskan och Helsingborgs stad Genom att ta native advertising till en ny nivå, med ett djupgående samarbete med kunden där respekten för den redaktionella integriteten varit avgörande, har HD/Sydsvenskan initierat ett oväntat samarbete med en part som samtidigt utsätts för granskning. Jury Årets Affär och Årets Kampanj: · Ordförande: Anna Rastner, programchef Bonnier Broadcasting · Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer · Frippe Stenberg, varumärkesdirektör Scandic · Frida Åberg, Client Service Director på mediebyrån PHD Anna Rastner, juryordförande: ”Det har som alltid varit ett svårt och roligt arbete att hitta en vinnare bland de inskickade bidragen när många håller väldigt hög nivå. Kreativiteten flödar verkligen när det gäller möjligheten att hitta nya intäkter och affärslösningar, vilket är väldigt glädjande i en ganska tuff tid.” Årets Idé Nominerade: DN.VR Med marknadsledarskap kommer ansvar och med virtual reality kommer helt nya möjligheter. VR ger möjlighet att närvara där det händer och har potential att bli nästa generations journalistiska plattform. Genom att sprida detta nya berättarformat till en bredare publik tar DN just det där ansvaret som bara en marknadsledare gör.  Mobile Stories  ”Vem ska jag tro på?” sjöng Thomas DiLeva på 80-talet. Ja, hur vet man det när man växer upp i en tid av alternativa fakta, klickjakt och en utspridd avsaknad av källkritik? Mobile Stories hjälper med sin nya mediekanal unga att ta större ansvar i samhällsdebatten genom att praktisera och lära sig grundläggande kunskaper om journalistik. Ett viktigt och angeläget initiativ i dessa tider.  Klackspark.com Med en Klackspark och textroboten Rosalinda utvidgar Östgöta Media gränserna för vad som är möjligt att bevaka. Annars okända historier samt personer lyfts fram och får spridning på ett helt nytt sätt och begreppet robotjournalistik blev plötsligt både mer mänskligt och underhållande. Jury Årets Idé: · Ordförande: Cecilia Beck-Friis, vd Rayvr · Daniel Collin, vd mediebyrån MEC · Claes de Faire, vd Fokus · Eva Hamilton, tidigare vd Sveriges Television Cecilia Beck-Friis, juryordförande: ”Det är otroligt kul att se att idérikedomen flödar och att antalet inskickade bidrag ökade så mycket i år. Vi har haft spännande diskussioner där vi vänt och vridit utifrån flera aspekter. Det är en tuff kategori då bidragen spänner över så många områden och är så olika.”   För mer information kontakta: Jeanette Gustafsdotter, vd TU, jeanette.gustafsdotter@tu.se, 0706-24 45 56 Bodil Gidlund, projektledare,  bodil.gidlund@tu.se, 0708-230767  

Fortum Värme tar nästa steg mot 100% förnybart

Omsättningen steg med 7 procent och uppgick till 6 608 MSEK, då året periodvis varit kallare än föregående år. Efterfrågan på fjärrvärme är stabilt ökande, främst genom organisk tillväxt i nybyggnadsområden. Rörelseresultatet steg med 4 procent till 1 607 MSEK. Förutom omsättningsökningen har produktionsstarten av det nya biokraftvärmeverket bidragit positivt. Det är nu i full drift och förser 190.000 hushåll med el och värme från 100 procent förnybara bränslen – rester från skogs- och sågverksindustrin.”Hälften av finansieringen är vigd åt miljöförbättrande åtgärder och här spelar det nya biokraftvärmeverket en central roll. Det känns positivt att det största investeringsprogrammet i vår historia nu är i mål”, säger Kerstin Levin, ekonomi- och finansdirektör på Fortum Värme.Ytterligare en positiv aspekt är att biokraftvärmeverket producerar mer el och värme än tidigare väntat, motsvarande ett medelstort kraftvärmeverk. Genom framgångsrik design och utveckling under projektet kunde effekthöjningar göras under drifttagningsfasen.”Vi kan producera 315 MW värme och 150 MW el i stället för ursprungsplanen som låg på 280 MW värme och 130 MW el. Vi tränger alltså undan mer fossilkraft i systemet och vi möter stadens planer på fler bostäder och nya stadsdelars behov av värme”, säger Anders Egelrud, vd för Fortum Värme.Viktiga händelser under åretSatsningen på Öppen Fjärrvärme, återvinning av överskottsvärme i fjärrvärmenätet, har framgångsrikt utvecklats under året. Nya avtal har tecknats med bland andra GleSys, Hemköp och Ericsson. Vidare lanserades Stockholm Data Parks, som möjliggör för storskaliga datahallar att etablera sig i Stockholm. Konceptet innebär att de köper kyla från Fortum Värme och säljer överskottsvärmen från datahallen tillbaka. Det är ett unikt samarbete mellan Stockholms stad, Ellevio, Stockholm Business Region, Stokab och Fortum Värme.”Värmeåtervinning är en viktig satsning men även inom ramen för vår grundaffär, fjärrvärme, finns en stabil efterfrågan. I fjol tecknade vi 215 kontrakt med nya kunder motsvarande en volym på 120 GWh”, säger Anders Egelrud. Ladda ner hela kommunikén här (http://www.fortum.com/countries/se/sitecollectiondocuments/fortumvarme_bokslut_q4_16_170220%20slutlig.pdf)Informationen är sådan som AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Den lämnades för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 10 CET.För mer information, kontakta presschef Viktoria Raft på 0722-320631, viktoria.raft@fortum.comFortum Värme skapar energin i framtidens städerFortum Värme skapar ett behagligt inomhusklimat till boende och verksamma i Stockholmsregionen. Det lokala energibolaget producerar resurseffektiv fjärrvärme, fjärrkyla och el och ägs till lika delar av Fortum och Stockholms stad. Tillsammans med kunder och stockholmare har Fortum Värme bidragit till att Stockholm räknas som en av världens mest hållbara huvudstäder.

Eltels operativa EBITA för Q4 och helåret 2016 understiger väsentligt tidigare vägledning - delårsrapport för Q4 publiceras en dag tidigare

På grund av dessa omständigheter kommer Eltel att publicera sin delårsrapport för fjärde kvartalet och helåret 2016 en dag tidigare än aviserat, på tisdagen den 21 februari 2017 klockan 7.00 CET. Eltels VD Håkan Kirstein, CFO Lars Nilsson och styrelseordförande Ulf Lundahl kommer att hålla en presentation på engelska via audiocast som börjar klockan 9.00 CET. Delårsrapporten och presentationen kommer även att innehålla information om beslutade strategiska förändringar och strukturåtgärder. Presentationen kommer att sändas live på www.eltelgroup.com. De som vill delta på telefonkonferensen i samband med presentationen ringer in på följande nummer: · SE: +46 8 56 64 26 94 · FI: +358 9 81 71 04 92 · UK: +44 20 30 08 98 03 Vänligen ring i god tid för att registrera dig. Efter presentationen kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor via audiocasten eller telefonkonferensen. Presentationsmaterialet kommer även att finnas tillgängligt vid samma tidpunkt på www.eltelgroup.com samt möjlighet att se presentationen i efterhand. För mer information:Ingela UlfvesVP – Investor Relations and Group CommunicationsTel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2017 kl. 11.00 CET. Om EltelEltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2015 hade Eltel en omsättning på 1 255 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 600. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.

NCC bygger ut Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

– Vi gör nu en storsatsning på att förbättra och modernisera Länssjukhuset Ryhov i Jönköping med bland annat en toppmodern akutvårdsavdelning och flera nya vårdavdelningar. Vi har ett stort behov av att öka sjukhusets kapacitet och denna utveckling möjliggör det, säger Tomas Calmviken, Fastighetschef Region Jönköpings län. Den nya byggnaden kommer att uppföras norr om den befintliga byggnaden och ska inrymma flera vårdavdelningar. En ytterligare avdelning för akutvård med 48 vårdplatser, två vårdavdelningar för medicin med tillhörande dagsjukvård och mottagningar, mammografimottagning samt utbildningslokaler för bland annat läkarutbildningen som bedrivs av Linköpings Universitet. Den totala ytan blir 34 000 kvadratmeter fördelad på sex våningar. Projektet genomförs i så kallad partnering, vilket är en strukturerad samverkansform där NCC och Region Jönköpings län gemensamt tar fram systemhandlingar, projektbudget och detaljprojektering för projektet. NCC har flera pågående byggprojekt inom sjukhus och vård runt om i Sverige. Det innebär att det finns kunskap och erfarenhet hos medarbetare som specifikt arbetar med att utveckla sjukhus- och vårdprojekt. Det ger förutsättningar att ligga i absolut framkant inom området. – NCC:s breda kunskap och gedigna erfarenhet att bygga vårdinrättningar bidrar till kundens nya sjukhusprojekt. Det är även en stor fördel att komma in tidigt i processen när man bygger verksamheter av den här karaktären. Det ger mervärde för alla parter, säger Gunnar Masthagen, vice chef för NCC Building Sverige. Ordern registreras i det tredje kvartalet 2017 i affärsområdet Building. Byggnationen beräknas starta under första kvartalet 2018 och utbyggnaden kan då tas i drift år 2020.

Nej till vinstreglering på välfärdstjänster som upphandlats

Konkurrensverket går emot utredningens förslag att vinster i välfärden ska regleras. Om förslagen ändå genomförs anser Konkurrensverket att de i vart fall inte bör omfatta de verksamheter där avtal träffats efter konkurrensutsättning enligt upphandlingsreglerna. – Upphandling av varor och tjänster i konkurrens är ofta ett mycket effektivt sätt att använda offentliga medel, framhåller Konkurrensverkets tf. generaldirektör Karin Lunning. – Om vinstnivåerna blir onormalt höga tyder det framför allt på att konkurrensen behöver förbättras på just den marknaden eller i en upphandling. Konkurrensverket framhåller att det finns flera olika regelverk som innebär att privata företag ges rätt till offentlig finansiering utan någon konkurrensutsättning. Det gäller bland annat på skolområdet. De problem som utredningen pekar på handlar främst om sådana områden. Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag att välfärdstjänster som understiger de så kallade tröskelvärdena skulle undantas från upphandlingsreglerna. Det skulle, om det genomfördes, innebära att kontrakt på cirka sju miljoner kronor skulle vara helt oreglerade. – En sådan ”frizon” för upphandlingar på omkring sju miljoner kronor skulle öka risken för korruption, och dessutom leda till små möjligheter för uppföljning och tillsyn, framhåller Karin Lunning. Välfärdsutredningen har också lagt en rad förslag om reglerna för upphandling av välfärdstjänster. Konkurrensverket har i det sammanhanget inga invändningar mot att lagen om valfrihetssystem (LOV) ersätts av en ny lag utan koppling till upphandlingsreglerna.

Vindkraftutbyggnaden bromsar in

Förklaringen till den minskade utbyggnadstakten under kommande år är att utbyggnadsmålet till 2020 snart har uppnåtts, sett till tagna investeringsbeslut, och att elcertifikatsystemet havererat och ger en mycket låg ersättning till förnybar elproduktion – För att undvika konkurser för de som investerat i vindkraft och samtidigt värna det framtida investeringsklimatet, måste politikerna ta sitt ansvar för den uppkomna situationen, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi. Under det fjärde kvartalet 2016 har det beslutats om investeringar i vindkraft avseende 273 MW, vilket kan jämföras med totalt 289 MW under de tre föregående kvartalen. Men trots ökningen i slutet av året spår branschorganisationen en väsentligt lägre utbyggnadstakt under de kommande åren. – Det var möjligt att fatta investeringsbeslut under förra kvartalet när den samlade intäkten från el och elcertifikat var på en något högre nivå. Men den nuvarande situationen i elcertifikatsystemet leder till en minskad utbyggnadstakt de kommande åren, säger Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi. De senaste veckorna har ersättningen till förnybar elproduktion (priset på elcertifikat) fallit dramatiskt på grund av en osäkerhet om hur systemet kommer att se ut efter 2020. Ersättningen för förnybar elproduktion har sjunkit från cirka 20 öre per kWh för några år sedan till nuvarande 4–5 öre per kWh. Det innebär stora förluster för tidigare investeringar i vindkraft. – I dagarna pågår förhandlingar mellan Sverige och Norge om framtiden för elcertifkatsystemet. Vi hoppas politikerna tagit till sig våra förslag som både kan skapa förutsättningar för att nå det nya målet till 2030 och ge de som redan investerat en rimlig ersättning, säger Charlotte Unger Larson. Vindkraftens årsproduktion har mer än fördubblats från 7,1 TWh 2012 till 15,4 TWh 2016, trots att vindkraftsproduktionen under 2016 minskade med ca 1 TWh på grund av mindre blåst jämfört med året innan. Enligt Svensk Vindenergis prognos kommer årsproduktionen under 2020 uppgå till cirka 20 TWh. Se statistik och prognos (http://www.vindkraftsbranschen.se/wp-content/blogs.dir/11/files/2017/02/Statistics-and-forecast-Svensk-Vindenergi-20170217.pdf)

Securitas lanserar sökhundsekipage för explosiva ämnen

Länsstyrelsen har precis godkänt Securitas första sökhundsekipage för upptäckt av explosiva ämnen vilket innebär att Securitas nu kan utöka sitt tjänsteutbud med sökhundar för att tillgodose önskemål från befintliga och framtida kunder. Efterfrågan på sökhundar för explosiva ämnen, även kallade EDD-ekipage (Explosive Detection Dogs), har ökat i takt med samhällets sårbarhet. Bland annat märks en ökad efterfrågan från myndigheter samt kunder inom offentliga miljöer och kritisk infrastruktur såsom från kärnkraftverken. EDD-hundarna kan med sin känsliga nos och specialträning snabbt påvisa förekomsten av explosiva ämnen även i mycket små mängder.  – Vi har nu startat upp tjänsten i företaget med vårt första godkända ekipage, säger Johan Ohlsson, ansvarig för Securitas Sveriges segment för transportsäkerhet och Securitas sökhundsverksamhet. Ytterligare sju ekipage genomgår träning och vi beräknar att de kommer att kunna godkännas under våren men redan nu utvärderar vi hundar och förare som kan passa för denna tjänst för ytterligare en omgång. Vi växer sedan med efterfrågan och har som ambition att, på några års sikt, vara det självklara valet för myndigheter och privata företag för genomsökning efter spår av sprängämnen och explosiva produkter med hund. För ytterligare information vänligen kontakta Ronny Fredriksson, Securitas Sverige AB, 010-470 10 00.

Carl Melin blir samhällsanalytiker och forskningsledare hos tankesmedjan Futurion

Carl Melin har en lång erfarenhet och ett gediget förflutet inom samhällsanalys, opinionsbildning och politik. Under amerikanska valet var han även Aftonbladets valexpert och kommentator. Carl kommer närmast från en tjänst som kommunikationsansvarig på Systembolaget och har tidigare bland annat varit analyschef på United Minds. - I Carl Melin får Futurion en etablerad och mycket erfaren resurs när det gäller opinionsanalys, politik och samhälle, säger Ann-Therese Enarsson, VD Futurion. Carl kommer förstärka och ansvara för vår analysdel men också ansvara för forskningssamarbetena och utveckla dem. Som disputerad forskare bidrar han också till att säkra en hög vetenskaplig kvalitet. Tankesmedjan Futurion fokuserar under det kommande året på konsekvenser av automatiseringen av arbetsmarknaden, ungas värderingar och arbetsliv samt framtidens färdigheter och nya krav på kompetensutveckling, - Jag ser mycket fram emot det här uppdraget, säger Carl Melin. Att få vara med och bygga upp en verksamhet som fokuserar på frågor som rör morgondagens arbetsliv känns både lockande och utmanande. Arbetsmarknaden står under en kraftig strukturomvandling Det kommer att ställa stora krav både på samhället, arbetsmarknadens parter men också på oss som individer. - Jag har under många år studerat människors värderingar och vilken betydelse dessa har för hur de agerar som väljare och konsumenter men även inom arbetslivet. Det är ett perspektiv som jag tar med mig till Futurion.   Carl Melin tillträder under februari.   För mer information: Ann-Therese Enarsson, VD Futurion, +46709217550 Carl Melin, +46733550615

Årets unga branschstjärna i Stockholm

– Alexander och Emelie har imponerat på oss. Att i så unga år ha den kompetensen och det engagemanget som de har är fantastiskt! Det bådar gott för framtiden, säger Visita Stockholms ordförande Katarina Romell. Hotell- och restaurangbranschen i Stockholms län sysselsätter drygt 45 000 personer. Växande näring behöver förebilder– En dryg tredjedel av medarbetarna är utlandsfödda och nästan en tredjedel är under 25 år. Många får sina första jobb i vår näring och vi är en jobb- och integrationsmotor. Och faktum är att våra medlemmar skriker efter nya medarbetare. Då behövs talanger och förebilder som Alexander och Emelie, säger Visitas vd Eva Östling. Sedan år 2007 har en femtedel av alla nya jobb i Sverige skapats i besöksnäringen. Till år 2023 kommer näringen skapa ungefär 50 000 helt nya jobb i hela Sverige, många av dem i Stockholm. – Vi hoppas att Alexander och Emelie fortsätter att inspirera och att deras starka engagemang får andra att välja vår näring. Karriärmöjligheterna är oändliga, inte minst i en stad som Stockholm, avslutar Eva Östling. Om priset Årets unga branschstjärnaUtmärkelsen Årets unga branschstjärna går till två unga lovande talanger inom besöksnäringen som visar potential att utvecklas till riktiga stjärnor. Prissumman är på 40 000 kronor per vinnare. Stipendierna delas ut av Visita Stockholm med syftet att höja statusen på att arbeta inom besöksnäringen, visa karriärmöjligheterna och motivera fler att stanna kvar i näringen. Pengarna ska gå till vidare förkovran inom näringen, till exempel en inspirationsresa eller en utbildning. Om vinnarnaAlexander Ihre, Management trainee, Quality Hotel FriendsRedan som liten blev Alexander drillad i service. Efter att ha vuxit upp på mammas kurs och konferensgård var karriären inom hotell och besöksnäringen given. Han beskrivs ofta som en social kameleont och det finns knappast ett tillfälle där Alexander inte passar in. Hans öga för detaljer och förståelsen för vad som krävs för att uppnå resultat gör Alexander Ihre till ett namn att räkna med i framtiden. Emelie Lindell, Pastry chef, Clarion Hotel Arlanda AirportHär har vi en kreatör som tar pastry till nya nivåer! Varje dag inspirerar hon alla sina kollegor med en stor dos passion – från en idé kan Emelie skapa magi. Att överösas av beröm av både gäster och personal hör till Emelies vardag. Och efter att ha träffat henne förstår vi varför! Emelie själv är helt enkelt the icing om the cake.

Det sista kolet ska fasas ut i Stockholm

Fortum Värme har under de senaste sex åren investerat över sju miljarder kronor i ny hållbar värmeproduktion. De nya kraftvärmeverken i Brista och Värtan svarar tillsammans för en kapacitet som kan försörja mer än 250 000 lägenheter med värme och generera el till cirka 200 000 elbilars årsbehov från 100 procent förnybara och återvunna bränslen. Samtidigt växer staden och Fortum Värme har avvecklat många mindre och ineffektiva anläggningar. Det sista kolet i Värtan ska avvecklas och kraftvärmeverket i Hässelby som är 60 år gammalt ska ersättas samtidigt som leveranssäkerheten i Stockholms fjärrvärmesystem ska tryggas. Därför fortsätter Fortum Värme resan mot framtidens energisystem genom flera satsningar: • projektet Stockholm Data Parks för storskalig värmeåtervinning från datahallar• effektökningar i befintlig värmeproduktion• fortsatt utveckling av kundsamverkan genom Öppen Fjärrvärme• nya digitaliseringslösningar för kunderna• sammankopplingar och lagringslösningar i det stora fjärrvärmenätet• ny produktionskapacitet baserad på förnybara eller återvunna bränslen– Det finns fortfarande flera utmaningar, men vi vet nu att vi kan klara att både ersätta Hässelbyverket och att tidigarelägga avvecklingen av det sista kolet med nästan tio år. Målet är att vi är klara redan 2022. Det innebär att både Fortum Värme och Stockholms stad kan klara sina klimatmål betydligt tidigare än planerat, säger Anders Egelrud, vd Fortum Värme.Fullt utbyggd skulle en ny kraftvärmeanläggning i Lövsta kunna försörja över 200 000 lägenheter med värme och generera el till över 125 000 elbilars årsbehov. Fortum Värme påbörjar nu alla tillståndsprocesser som behövs för att kunna fatta ett investeringsbeslut. Om allt faller på plats ska beslutet kunna fattas under 2018. Stockholm växer och det finns ett skriande behov av nya bostäder runt om i länet. Tomten där Hässelbyverket står är stor och ligger vid Mälaren. Det är en mycket attraktiv plats för nya bostäder. Ägarna Stockholms stad och Fortum kommenterar beslutet:– Det här är ett stort steg mot målet att Stockholm ska vara fossilbränslefritt senast år 2040. Vi kommer kunna fasa ut kolet 2022, vilket är snabbare än tidigare beräkningar. Stockholm ska fortsätta att gå före på klimatområdet och inspirera andra städer att följa efter. En målmedveten prioritering av miljöfrågorna ger resultat. Det säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad (S) i en kommentar.– Det är en stor framgång för Stockholm och klimatet när stängningen av Stockholms största utsläppskälla av koldioxid tidigareläggs. Ingen annan enskild åtgärd kommer påverka Stockholms klimatarbete lika mycket som utfasningen av kolkraftvärmeverket i Värtahamnen, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.– Inriktningsbeslutet gör det möjligt för stockholmarna att få sin värme genom enbart förnybar och återvunnen energi redan till 2022. Mellan oss ägare finns en tydlig samsyn om förutsättningarna för detta ambitiösa mål, bland annat en helt ny etablering för kraftvärmeproduktion. Tack vare den samsynen ger vi Fortum Värme förutsättningarna att möta stockholmarnas förväntan på ett världsledande klimatneutralt energisystem. För Fortum är det här ett beslut som ligger helt i linje med vår vision, säger Markus Rauramo, Divisonschef City Solutions på Fortum. För mer information eller frågor, kontakta:Viktoria Raft, presschef Fortum Värme viktoria.raft@fortum.com, 0722-320631P-O Hedman, presschef Fortum per-oscar.hedman@fortum.com, 0702-147545Ömer Oguz, kommunikationschef finansroteln (frågor till Karin Wanngård), omer.oguz@stockholm.se, 0761-22 92 34

Eltelkoncernen: Bokslutskommuniké januari–december 2016

Januari–december 2016 · Nettoomsättning 1 399,8 miljoner euro (1 254,9), upp 13,5 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning ökade med 1,8 procent* · Operativt EBITA 2,1 miljoner euro (62,2), eller 0,1 procent av nettoomsättningen (5,0) · Nedskrivningar och avsättningar inom operativt EBITA 49,8 miljoner euro · Goodwillnedskrivning om 55,0 miljoner euro redovisad avseende krafttransmissionsverksamheten · EBIT uppgick till -67,4 miljoner euro (46,6) · Finansnettot uppgick till -12,6 miljoner euro (-14,4) · Resultat efter skatt -82,2 miljoner euro (43,2) · Resultat per aktie -1,33 euro (0,69) · Operativt kassaflöde -8,0 miljoner euro (+45,8), kassagenerering (cash conversion) om -387,4 procent beräknat på rullande 12 månader · Styrelsen föreslår att ingen utdelning betalas för 2016 (0,24) Oktober–december 2016 · Nettoomsättning 387,1 miljoner euro (397,3), ner 1,8 procent i lokala valutor; organisk nettoomsättning minskade med 2,8 procent* · Operativt EBITA -14,6 miljoner euro (20,5), eller -3,8 procent av nettoomsättningen (5,2)  · Nedskrivningar och avsättningar i operativt EBITA 34,1 miljoner euro  · Goodwillnedskrivning om 55,0 miljoner euro redovisad avseende krafttransmissionsverksamheten · EBIT uppgick till -73,2 miljoner euro (16,5) · Finansnettot uppgick till -4,5 miljoner euro (-2,2)  · Resultat efter skatt -80,3 miljoner euro (17,3)  · Resultat per aktie -1,29 euro (0,27)   · Operativt kassaflöde 22,5 miljoner euro (+90,4)  Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges.* Organisk nettoomsättning inkluderar inte förvärvet av U-SERV under 2016 och inte heller den norska Communication-verksamheten fram till den 1 september 2016 (Eltel Sønnico) och redovisas till jämförbara valutakurser. Väsentliga beslut och händelser vid styrelsemötet den 20 februari 2017 Styrelsens beslut för att fokusera och stabilisera verksamheten:  · Eltels ledning och styrelse har fattat beslut om en strategisk inriktning på kärnverksamheterna Power och Communication · Geografiskt kommer marknaderna i Norden och Polen att prioriteras, liksom möjligheter att fortsätta växa i Tyskland · De verksamheter som ingår i Power och Communication omsatte tillsammans cirka 1,2 miljarder euro, motsvarande 87 % av koncernens totala omsättning 2016 · Som en följd av beslutet kommer verksamheter som ligger utanför Eltels kärnverksamhet att avyttras, med avsikt att hitta nya ägare med relevant kärnkompetens inom respektive verksamhetsområde. Verksamheter som omfattas av beslutet är;– Verksamheten för krafttransmission i Afrika– Järnvägsverksamheten inom Rail & Road– Eldistributionsverksamheten i Baltikum · De verksamheter som avses avyttras omsatte under 2016 tillsammans cirka 180 miljoner euro · En överenskommelse har uppnåtts med Eltels långivare om revidering av kovenanter för 2016 · Styrelsen har beslutat att inleda en process för en företrädesemission för att skapa förutsättningar för de omstruktureringar som krävs och för tillväxt på kärnmarknaderna · Eltels största ägare, Zeres Capital, Solero Luxco S.á.r.l., Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur fonder samt Första AP-fonden, med en sammanlagd ägarandel om 49,02 % av aktiekapitalet i Eltel per den 31 januari 2017, har meddelat att man ställer sig bakom beslutet om företrädesemission · Styrelsen har beslutat att tillsätta en särskild granskningsman för att utreda ansvarsfrågor kring eventuella historiska felaktigheter i redovisningen av projektverksamheten Koncernchefens kommentar Strategi för stabil tillväxt inom vårt kärnområde Efter mitt tillträdde som koncernchef för Eltel den 19 september 2016 påbörjade vi en operativ genomgång av projektverksamheten. Därefter etablerade vi en Group Project funktion för att genomföra en rad operativa förbättringsåtgärder inom projektverksamheten, såsom projektstyrning, riskbedömning och rapportering. Beslut fattades om att genomföra en fördjupad undersökning av projekt med hög riskprofil, ledd av externa revisorer, med fokus primärt på projekt i Afrika. Parallellt har Eltels ledning, i nära samarbete med styrelsen, fortsatt genomlysningen av övrig verksamhet. Våra slutsatser efter genomgången är tydliga. Eltels kärnkompetens återfinns inom Power och Communication på våra hemmamarknader Norden och Polen. Därutöver finns möjligheter att växa i Tyskland – en marknad som ligger nära Norden kulturellt och strukturellt. Den expansion som skett på övriga marknader har inte visat sig vara framgångsrik. Eltel har haft svårt att uppnå kritisk massa och därmed lönsamhet. Mot bakgrund av ovanstående analys och Eltels finansiella situation har ledningen utvecklat en strategi och handlingsplan som styrelsen fattat beslut om att genomföra under 2017. Vi kommer att fokusera Eltels verksamhet på våra stabila och lönsamma verksamheter inom Power och Communication i Norden samt Polen och utvärdera våra möjligheter att fortsätta växa i Tyskland. Det är här vi har långsiktig förmåga att skapa stabil lönsamhet. Dessa marknader erbjuder dessutom intressanta marknadsförutsättningar, stabila kunder och en intressant utveckling inom fiber och smarta elmätare. Verksamheterna inom Power och Communication i Norden, Polen och Tyskland omsatte 2016 tillsammans cirka 1,2 miljarder euro, motsvarande 87 % av Eltels totala omsättning. Som en följd av beslutet kommer de verksamheter som ligger utanför Eltels kärnverksamhet att avyttras till nya ägare med kärnkompetens inom respektive verksamhetsområde. Beslutet ligger i linje med vår ambition att sänka risknivån i verksamheten och frigöra resurser för vår kärnverksamhet. Vi avser som en följd av beslutet under året initiera säljprocesser för verksamheterna inom krafttransmission i Afrika, järnvägsverksamheten inom Rail & Road samt eldistributionsverksamheten i Baltikum. Verksamheterna omsatte under 2016 tillsammans cirka 180 miljoner euro. Vi har skapat handlingsutrymme genom en överenskommelse med Eltels långivare om reviderade kovenanter för 2016. Men för att skapa långsiktigt aktieägarvärde krävs en balansräkning som tillåter en balanserad lånebörda kombinerat med investeringar i tillväxt på våra kärnmarknader. Styrelsen har därför beslutat initiera en process för en företrädesemission. Eltels största ägare, Zeres Capital, Solero Luxco S.á.r.l, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur fonder samt Första AP-fonden, med en sammanlagd ägarandel om 49,02 % av kapitalet per den 31 januari 2017, har meddelat att man ställer sig bakom beslutet om en företrädesemission. Styrelsens beslut och huvudägarnas uttalade stöd utgör viktiga grundstenar för den vändning av verksamheten vi nu sätter i verket. Utfallet av våra externa revisorers genomgång av vissa projekt påvisade större brister än tidigare befarat, vilket resulterade i att resultatnedskrivningarna blev mer omfattande än vad som förutsågs i samband med vinstvarningen i januari. Vinstavräkningen har visat sig vara mer aggressiv än vad som tidigare befarats inom krafttransmission, i projekt främst i Afrika. Arbetet med genomlysningen av projektverksamheten och implementeringen av ny styrmodell som vi inledde när jag tillträdde som VD fortsätter. Eltels styrelse har meddelat att man fattat beslut om att tillsätta en särskild granskningsman för att utreda ansvarsfrågor kring eventuella felaktigheter i redovisningen av projektverksamheten. Ser vi till utvecklingen i det fjärde kvartalet så kan vi konstatera att omsättningsökningen minskade till 387,1 miljoner euro, motsvarande 1,8 procent. För helåret 2016 uppgick omsättningen till 1,4 miljarder euro, en tillväxt på 13,5 procent, främst drivet av förvärv inom Communication. Operativt EBITA för det fjärde kvartalet uppvisade en förlust på -14,6 miljoner euro och uppgick till 2,1 miljoner euro för helåret 2016. Provisioner och nedskrivningar huvudsakligen i projektverksamheten inom krafttransmission i Afrika och järnvägsverksamheten i Norge påverkade koncernens operativa EBITA för 2016 negativt med 49,8 miljoner euro, av vilka 34,1 miljoner euro var relaterade till fjärde kvartalet. Det svaga resultatet är allvarligt, även om det har tydliga förklaringar. Jag känner samtidigt stor tillförsikt till att vi nu vidtar rätt åtgärder. Eltel bedriver en i grunden sund verksamhet med mycket duktiga anställda och trogna kunder. Vi har en stark och lösningsorienterad kultur och lång historik av att leverera tjänster som skapar värde. Vårt nygamla fokus på våra kärnverksamheter och marknader har lång historik och vi känner våra kunder och marknader väl. Tillsammans med vår styrelse och våra ägare kommer vi nu lägga full kraft på att genomföra den handlingsplan som skall återställa Eltel till ett stabilt bolag som ges förutsättningar att kapitalisera på de tydliga tillväxtmöjligheter som finns i bolagets kärnverksamhet. – Håkan Kirstein, vd och koncernchef För mer information:Ingela UlfvesVP – Investor Relations and Group CommunicationsTel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl. 07.00 CET. Om EltelEltel är en ledande europeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Transport & Security, med verksamhet i Norden, Baltikum, Polen, Tyskland, Storbritannien och Afrika. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till större projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 9 500. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm. 

Anders Holmgren tillträder som ordinarie VD och koncernchef för Cherry

Anders Holmgren är idag styrelseledamot både i Cherry AB (publ) och Yggdrasil Holding Ltd och har sedan januari 2017 varit tillförordnad VD och koncernchef. Med anledning av Anders övergång till att vara ordinarie VD kommer han att avgå som styrelseledamot i Cherry AB (publ). ”Anders har under sina år som styrelseledamot visat en stark drivkraft för bolaget och besitter ett gediget kunnande om den bransch vi verkar inom. Anders erfarenhet från att verka både i stora bolag, inom finansbranschen och som entreprenör kommer ge Cherry drivkraft till en fortsatt expansiv utveckling", säger styrelseordförande Rolf Åkerlind. ”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Cherry som ett snabbväxande bolag, samt förvalta den starka position som Cherry har inom samtliga sina affärsområden. Som styrelseledamot i Cherry har jag haft förmånen att på nära håll se vilket spännande bolag Cherry är, och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Cherry är idag ett av de mest kompletta spelbolagen med stora möjligheter att fortsätta utvecklas och växa snabbare än marknaden ”, säger Anders Holmgren, nytillträdd ordinarie VD. Tidigare har Anders arbetat i olika ledande befattningar bl.a. i styrelsen för Betsson AB (publ), som VD för Betsson Malta och inom Sjunnesson & Krook AB/Matteus Fondkommission. Anders är 44 år, utbildad civilekonom från Boston College och International University of Monaco. För ytterligare information, vänligen kontakta: Rolf Åkerlind, Styrelseordförande Cherry AB (publ), Telefon 0708-836 190, rolf@akerlind.se eller Anders Holmgren, VD/Koncernchef Cherry AB (publ) Telefon 0708-607 534, anders.holmgren@cherry.se eller Gunnar Modalen, Chef IR & kommunikation Cherry AB (publ), Telefon 0702-802 636, gunnar.modalen@cherry.se Denna information är sådan som Cherry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och AktieTorgets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2016 kl. 08.15 CET. Cherry i korthet Cherry är ett innovativt och snabbväxande spelföretag grundat 1963 vars övergripande strategi är att skapa aktievärde genom att äga och utveckla snabbväxande och lönsamma bolag inom spel och casino. Idag bedriver Cherry sin verksamhet genom fem diversifierade affärsområden, Nätspel via Cherry iGaming, Prestationsbaserad Marknadsföring via Game Lounge, Spelteknologi via XCaliber, Spelutveckling via Yggdrasil Gaming (http://www.yggdrasil.com/) och Restaurangcasino via Cherry Spelglädje. Bolagets målsättning är att växa organiskt och genom strategiska förvärv av snabbväxande företag. Cherry sysselsätter cirka 900 personer och har drygt 5 600 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.  

NeuroVive Pharmaceutical AB Bokslutskommuniké januari - december 2016

Verksamheten Väsentliga händelser oktober - december 2016 •   Utvecklingen av CicloMulsion för akut njurskada avbröts och som en konsekvens av detta gjordes en nedskrivning av aktierna i dotterbolaget NeuroVive Asia med 50 procent och tidigare aktiverade utgifter kopplade till CicloMulsion utrangerades •   Ny affärsmodell implementerades vilken innebär dels utlicensiering av forskningsprojekt inom vanliga indikationer, dels egen utveckling av särläkemedelsindikationer •   Positiva prekliniska resultat erhölls i experimentell modell för indikationen fettlever (NASH), en allvarlig och mycket vanlig sjukdom där det för närvarande saknas läkemedel •   I uppsägningsavtal med Arbutus Biopharma återgick samtliga rättigheter för NV556 till NeuroVive. Samtidigt erhöll NeuroVive av Arbutus producerad läkemedelssubstans värderat till 1,5 miljoner dollar Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut • Bolagets nya generation av sanglifehrin-baserade substanser uppvisar starkt hämmande effekt på humana levercancerceller och resultaten presenterades på vetenskaplig konferens • Bolaget beslutade att omfördela forskningsresurser från det asiatiska dotterbolaget till moderbolaget. Verksamheten i Taiwan har sålts till nuvarande taiwanesiska aktieägare • Samarbetsavtal tecknades för projektet NVP015 med väl ansedd amerikansk forskargrupp inom mitokondriell medicin • Samarbetsavtal tecknades med Karolinska Institutet och projektportföljen har utökats med indikationen mitokondriell myopati Finansiell information Fjärde kvartalet (oktober - december 2016) •   Nettoomsättningen uppgick till 14 (0) KSEK och övriga rörelseintäkter till 14 (23) KSEK •   Resultat före skatt uppgick till -14 580 (-7 366) KSEK •   Resultat per aktie* uppgick till -0,34 (-1,75) SEK •   Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -0,34 (-1,75) SEK Hela året (januari - december 2016) •   Nettoomsättningen uppgick till 14 (2 502) KSEK och övriga rörelseintäkter till 104 (522) KSEK •   Resultat före skatt uppgick till -71 845 (-90 801) KSEK •   Resultat per aktie* uppgick till -1,67 (-3,01) SEK •   Resultat per aktie efter utspädning** uppgick till -1,67 (-3,01) SEK *     Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier före utspädning vid periodens utgång.**Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning vid periodens utgång. Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.neurovive.com. Frågor avseende denna rapport hänvisas till VD Erik Kinnman, telefon: 046-275 62 20. Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017 kl.08.30. Om NeuroVive NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion. NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)Medicon Village, SE-223 81 LundTel: 046-275 62 20 (växel)ir@neurovive.comwww.neurovive.com (ir@neurovive.com)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset först ut med nya karriärvägar för akademiska vårdyrken

–  Vi har arbetat med frågan under lång tid och jag är väldigt glad över att vi äntligen kommit i mål. Det här lyfter den vetenskapliga kompetensen och gynnar därmed vårdverksamheten och den enskilde medarbetarens engagemang i forskning och karriärmöjligheter på sjukhuset, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kraven är höga, förutom en doktorsexamen inom ett vårdvetenskapligt område, krävs minst sex års tjänstgöring inom sin profession förutom forskarutbildningen. Dessutom krävs en pedagogisk universitetsutbildning motsvarande Högskolepedagogik 1 och att man är kliniskt verksam. Med utnämningen följer också en höjning av lönen. Hur mycket är ännu inte färdigförhandlat, men samma policy som gäller ekonomisk ersättning för den som utnämns till överläkare kommer också att gälla i detta fall. – Även tillsättningen kommer att ske på samma sätt som för överläkarna. Verksamhetscheferna nominerar årligen medarbetare till respektive områdeschef, som sedan fattar beslutet, säger Ann-Marie Wennberg.  Anledningen till att sjukhuset valt att införa den här modellen är att allt fler av sjukhusets medarbetare efter avlagd doktorsexamen söker jobb utanför sjukhuset. Nya karriärvägar är ett sätt att behålla medarbetarna, samtidigt som de disputerades forskningsresultat också kommer patienterna till godo i vården. En stor del av forskningen på sjukhuset sker i samverkan med Sahlgrenska akademin och även där välkomnar man satsningen. – Det kommer att vara ett stöd för utbildning och forskning inom vård och är helt i linje med institutionens mål när det gäller samverkan med sjukvården. Att alla professioner har samma struktur när det gäller akademiska titlar kommer med allt säkerhet att utveckla vården och gör förhoppningsvis att fler som disputerat ser en möjlighet att arbeta kvar i vården och samtidigt ha en anknytning till akademin, säger Ingela Lundgren, prefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns idag drygt 120 medarbetare som är disputerade och som kan bli aktuella för de nya utnämningarna. En av dem är Monika Fagevik Olsén, sjukgymnast på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och adjungerad professor vid Göteborgs universitet. Hon disputerade redan 1998 och för henne är det en efterlängtad karriärväg. – Vi lägger ner så fruktansvärt mycket tid och det handlar inte så mycket om titeln som att bli sedd för den kompetens man har, få en chans att växa vidare och ett lönepåslag som är rimligt, säger hon. Fakta De vårdprofessioner som omfattas är sjuksköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, audionomer, logopeder, dietister, biomedicinska analytiker, psykologer och socionomer. 2016 fanns det 122 medarbetare på SU från dessa professioner som disputerat, de flesta sjuksköterskor och fysioterapeuter. För medarbetare som uppfyller ännu högre satta krav, bland annat tio års erfarenhet som specialist, docent och aktivt engagerad i forskning, kan också från och med i höst få benämningen ”universitetssjukhus” i sin titel. Man kan då exempelvis utnämnas till universitetssjukhusöversocionom.

Tralltest, Altan Test, Bäst-i-Test virke – hållbart virke?

Både konsumenter och offentliga miljöer behöver ett hållbart virke med prestanda att klara hårt utsatta miljöer och som även håller sig vackert i många år. Malmö stads gatukontor tog på sig uppgiften att testa olika typer av virke och ytbehandlingar på bryggor i Öresund. Studien har utförts i samråd med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 2013 tog man helt enkelt, två av tio bryggor i Sibbarp och bytte ut det befintliga, utslitna träplankorna mot en mängd olika träslag och med olika träskyddsbehandlingar för att kunna jämföra hur hållbarhet och utseende förändras med tiden. Alla träslag är märkta med infobrickor. Detta är ett oberoende test där SP och Malmö stads gatukontor har enats om att testa så många olika material som möjligt. Torbjörn Anderson, ansvarig på Gatukontoret i Malmö stad och för Sibbarps testet är mycket nöjd med OrganoWood®s resultat. ”Vi har sett att efter fyra år står OrganoWood® plankorna emot vädrets makter på ett bra sätt och får en tilltalande vacker grånad”. säger Torbjörn Anderson. Testets Utförande Systematiska inspektioner av bryggorna genomförs under några års tid för att studera följande egenskaper: · Angrepp av mikroorganismer (missfärgande svampar, alger, röta) · Färgbeständighet · Sprickbildning · Deformationer · Övriga observationer som påverkar materialets funktion eller utseende Inspektioner har tidigare genomförts 2013-05-06, 2013-10-25 och 2014-06-10. I denna rapport granskas materialen efter ca 41 mån exponering vid en inspektion den 21 september 2016. OrganoWood® klassificeras i testet som modifierat trä, vilket definieras i rapporten som ”sådant som inte är behandlat med ett biocidpreparat. Hit hör Thermowood®, Kebony, Accoya och Organowood®”[i] (http://#_edn1). En sammanställning av alla material som testats visas i tabellen nedan. Resultat OrganoWood® och 3 andra trämaterial, av 14 testade trämaterial, klarar testet utan extra anmärkningar. En summerande kommentar var: ”Samtliga material utom återvunnen plast och kompositer har i varierande grad fått påväxt av missfärgande svamp samt alger.” Grånaden av OrganoWood® uppkommer på grund av en mängd olika faktorer, t.ex. att solljuset bryter ner ligninet och hemicellulosan i det yttre virket vilket gör att virket bleks. Andra faktorer som smutspartiklar, ytlig påväxt och döda vedpartiklar gör att virket blir grått. Kombinationen av blekningen och grånaden skapar den vackra silvergrå nyansen. OrganoWood® klarar hårda förhållanden, och har ett rötskydd som istället för att döda rötsvamparna har modifierat träfibrerna med kisel, så att rötsvamparna inte identifierar träet som föda och därför inte ”äter upp” virket. En hållbar, långsiktig, giftfri teknologi som ger ett vackert silvergrått trä – enkelt och genialt! Exempel på nedslag som några andra material fick i rapporten var: · Eroderad yta · Tilltagande antal sprickor, med risk för skador på bara fötter · Ytan fläkts upp · Förekomst av brott orsakat av materialets sprödhet · Kärnfura: består inte av 100 % kärnved utan även splintved. · Röta upptäcktes i skruvhål · Dålig dimensionsstabilitet · Ojämn grånad · Sprickor i sidorna Hållbara & miljövänliga alternativ De olika provmaterialen i testet varvades med referensmaterial av impregnerat trä NTR klass A, det traditionella gröna träet som är tryckimpregnerat med kopparsalter. Testet visar att OrganoWood® har utvecklats likvärdigt med det tryckimpregnerade virket under provperioden men betänk då att OrganoWood® är helt giftfritt och miljöbedömt av både Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Det kallar vi bra prestanda! -”Vi är väldigt glada över testet som visar att OrganoWood® klarar sig i en tuff miljö över tid”. Säger Jens Hamlin, VD OrganoWood®. OrganoWood® är idag lika populärt bland konsumenter som hos proffs. Konsumenter bygger altaner, fasader, bryggor, odlingslådor och utemöbler av OrganoWood® virke. De attraheras av den vackra ljust silvergrå nyansen som virket får med tiden och självklart att det är giftfritt för både människor, djur och natur. Proffs; hantverkare, arkitekter, kommuner och andra institutioner faller ofta för de många funktionella egenskaper OrganoWood®s virke erbjuder. Virket har ett dokumenterat rötskydd och flamskydd som är viktigt vid byggnation. Det är även miljöklassat vilket är A & O när man bygger skolor och förskolor eller i naturreservat. Nyckelord: Altan test, trätest, trall test, tralltest, fältprovning, impregnerat trä, modifierat trä, naturligt beständigt trä, träplastkompositer, WPC, återvunnen plast, utomhusexponering, OrganoWood, Accoya, Thermowood, Kebony, Sioo, komposittrall, NTR, tryckimpregnerat, trallvirke, bäst i test, trall, trä, altan, fältprovning, impregnerat trä, modifierat trä, naturligt beständigt trä, träplastkompositer, WPC, återvunnen plast, utomhusexponering ………………………………………………………………………….. För mer information kontakta: Jens Hamlin, OrganoWood på jens.hamlin@organowood.com eller 08-684 001 14 ………………………………………………………………………….. Om OrganoWood OrganoWood grundades 2010 av OrganoClick AB (publ) och Kvigos AB och är baserat på vetenskapliga genombrott inom metoder för modifiering av biofibrer. OrganoWoods produkter produceras i OrganoClicks produktionsanläggning i Täby och av bolagets industriella samarbetspartners Bergs Timber Bitus i Nybro som utför modifieringen av virket. OrganoClick är listat på Nasdaq First North och utsågs av Världsnaturfonden – WWF till en ”Climate Solver” ( www.climatesolver.org ) 2010, till ett av Sveriges 20 mest innovativa bolag 2011 av Svenska Institutet och har varit med på NyTekniks och Affärsvärldens ”33-lista” över Sveriges hetaste teknikbolag 2012 och 2013. Nedan alt bifogat finns en tabell över de material och ytbehandlingar som testats i rapporten. ---------------------------------------------------------------------- [i] (http://#_ednref1) SP Rapport 2016:83 - Försök med olika material i bryggor vid Öresund Lägesrapport nr 3, http://www.sp.se/sv/publications/Sidor/Publikationer.aspx

Kallelse till extra bolagsstämma i Briox ab (publ)

Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 15 mars 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 15 mars 2017. Anmälan ska göras via e-post till info@briox.se eller skriftligen till Briox AB (publ), att. Johan Rutgersson, Framtidsvägen 12, 352 57 Växjö. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 15 mars 2017, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. Ombud Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registrerings­bevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörig­hetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.briox.se från och med den 28 februari 2017. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängden 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om ändring av bolagsordningen 8. Beslut om företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner 9. Beslut om riktad nyemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner10. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseleda­möter och ledande befattningshavare11. Stämmans avslutande Beslutsförslag Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen  Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning innebärande justering av gränserna för det lägsta och det högsta tillåtna aktiekapitalet, samt gränserna för det lägsta och det högsta tillåtna antalet aktier i bolaget. Beslutet är villkorat av att extra bolagsstämma beslutar att emittera units i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 8-9 nedan. Punkt 8: Beslut om företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner För att stärka bolagets finansiella ställning och därmed möjliggöra en fortsatt och ökad sats­ning på redovisningsbyråer i Finland och på byråsamarbeten i Tyskland, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om emission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare på följande huvudsakliga villkor. Antal units och aktiekapitalets ökning Emissionen omfattar nyemission av högst 8 824 648 aktier och högst 4 412 324 tecknings­optioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna skiljas åt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av tecknings­optionsrätter, kommer bolagets aktiekapital att öka med 14 560 763,274857 kronor enligt dagens kvotvärde om cirka 1,100007107 kronor per aktie varav 9 707 175,516571 kronor avser ökningen av aktier som emitteras direkt i erbjudandet och 4 853 587,758286 kronor avser aktier som tillskapats genom utnyttjandet av teckningsoptionerna.  Rätt att teckna units Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna units, varvid en aktie ger en teckningsrätt och fem teckningsrätter berättigar till teckning av en unit. Om inte samtliga units tecknas med företrädesrätt ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta belopp. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units i emissionen är den 28 mars 2017. Teckningskurs avseende units samt grund för teckningskurs Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med bolagets huvudaktieägare och med bolagets finansiella rådgivare baserat på ett bedömt investerarintresse. Teckning och betalning Teckning av units ska äga rum under tiden från och med den 30 mars 2017 till och med den 18 april 2017.  Teckning av units ska ske på särskild teckningslista. Betalning för units som tecknats ska erläggas kontant till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning. Teckning och teckningskurs vid teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt Teckning av aktie med utnyttjande av teckningsoptionsrätt ska kunna ske under tiden från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor. Rätt till utdelning De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för ut­del­ning som infaller efter det att de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och in­förda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Övrigt Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan. Punkt 9: Beslut om riktad nyemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande huvud­sakliga villkor. Antal units och aktiekapitalets ökning Emissionen omfattar nyemission av högst 3 076 920 aktier och högst 1 538 460 tecknings­optioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna skiljas åt. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av tecknings­optionsrätter, kommer bolagets aktiekapital att öka med 5 076 950,801400 kronor enligt dagens kvotvärde om cirka 1,100007107 kronor per aktie varav 3 384 633,867600 kronor avser ökningen av aktier som emitteras direkt i erbjudandet och 1 692 316,933800 kro­nor avser aktier som tillskapats genom utnyttjandet av teckningsoptionerna. Rätt att teckna units och skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma profession­ella investerare i Sverige och utomlands. Vid överteckning kommer anmälningar från professionella investerare som särskilt kan bidra med strategiska värden för bolaget att särskilt beaktas. Avseende befintliga aktieägare kommer tilldelning ske på basis av det antal units som anmäls för teckning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra ett utökat ägande av pro­fession­ella investerare i bolaget samt för att möjliggöra att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för återbetalning av skuld. Teckningskurs avseende units samt grund för teckningskurs Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med bolagets huvudaktieägare och med bolagets finansiella rådgivare baserat på ett bedömt investerarintresse. Teckning och betalning Teckning av units ska göras på särskild teckningslista och ske i samband med emissions­beslu­tet. Betalning för units som tecknats ska erläggas till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning. Teckning och teckningskurs avseende aktier vid teckning med utnyttjande av optionsrätt Teckning av aktie med utnyttjande av teckningsoptionsrätt ska kunna ske under tiden från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av det volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor. Övrigt Emissionsbeslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 ovan. Punkt 10: Beslut om riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och le­dande befattningshavare  Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta ett optionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande huvudsakliga villkor. Antal teckningsoptioner och aktiekapitalets ökning Emissionen omfattar nyemission av högst 1 859 381 teckningsoptioner varmed bolagets aktie­kapital kan komma att öka med högst 2 045 332,314578 kronor. Varje teckningsoption berätti­gar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Rätt att teckna Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till­komma Jens Collskog, Chief Sales Officer i bolaget via konsultavtal, samt Johan Rutgersson, styrelseledamot och VD i bolaget. Jens Collskog ska ha rätt att teckna högst 619 794 teck­ningsoptioner och Johan Rutgersson ska ha rätt att teckna högst 1 239 587 teckningsoptioner. Vid tilldelningen av teckningsoptioner ska styrelsen iaktta följande. Jens Collskog ska tilldelas teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier motsvarande högst 2,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter att teckningsförfarandet slutförts i emissionerna av units enligt punkterna 8-9 på dagordningen för denna extra bolagsstämma (ej inkluderande de aktier som kan tillkomma vid utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i nämnda units), samt inkluderande de antal aktier som kan komma att tecknas vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet enligt detta beslut. Johan Rutgersson ska till­delas teckningsoptioner berättigande till teckning av aktier motsvarande högst 5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget enligt samma beräkningsunderlag. Styrelsen ska endast ha rätt att tilldela det antal teckningsoptioner som respektive deltagare i incitamentsprogrammet har rätt till enligt ovan. Överteckning kan ej ske. Teckningskurs samt grund för teckningskurs Teckningsoptionerna ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde den 20 mars 2017, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av Stockholm Corporate Finance AB, en av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Teckning och betalning Teckning av teckningsoptioner ska äga rum under tiden från och med den 21 mars 2017 till och med den 28 mars 2017. Överteckning kan ej ske. Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista. Betalning för tecknings­optioner som tecknats ska erläggas kontant till ett av bolaget anvisat konto senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning. Teckning och teckningskurs avseende teckning av aktier med utnyttjande av optionsrätt Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 29 mars 2020 till och med den 29 juni 2020. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden 20 februari 2017 – 20 mars 2017, dock lägst till aktiens kvotvärde. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Skälet till avvikelsen från aktieägarens företrädesrätt är att bolaget önskar främja bolagets lång­siktiga intressen genom inrättandet av ett väl övervägt incitamentsprogram. Genom in­rättan­det av ett incitamentprogram samt därmed sammanhängande emission av tecknings­optioner skapas delaktighet i bolagets utveckling för de nyckelpersoner och ledande befatt­ningshavare som omfattas, samt säkerställs att nämnda personer delar bolagets målsättning att generera värdeskapande tillväxt. Emissionen syftar också till att motivera till fortsatt an­ställning respek­tive uppdrag i bolaget.  Bolaget har inga utestående incitamentsprogram sedan tidigare. Begränsningar avseende dispositioner och utnyttjande av teckningsoptioner Deltagarna kommer inte kunna disponera över teckningsoptionerna utan att de dessförinnan har erbjudits bolaget, och teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske endast efter särskilt överenskomna intjänandeperioder (s.k. vesting), under vilka fortsatt anställ­ning/uppdrag i bolaget är en förutsättning för intjäning. Sådana begränsningar kommer att avtalas med respektive deltagare i incitamentsprogrammet i samband med teckning av tecknings­optioner. Förslagets beredning och skäl för styrelseledamöters deltagande Förevarande förslag till emission av teckningsoptioner samt övriga villkor för incitaments­programmet har lagts fram av styrelsen i bolaget. Då Johan Rutgersson som är styrelseledamot i bolaget också är teckningsberättigad i emissionen har han emellertid inte deltagit i bered­ningen av, eller beslut relaterade till, framläggandet av incitamentsprogrammet. Johan Rutgersson och Jens Collskog kommer i egenskap av aktieägare i bolaget inte heller delta i bolagsstämmans beslut. För att god sed på aktiemarknaden ska upprätthållas vid utgivande av teckningsoptioner till styrelseledamöter inom ramen för incitamentsprogram för anställda/konsulter krävs vidare särskilda skäl. Enligt Aktiemarknadsnämnden kan ett sådant särskilt skäl vara att styrelse­ledamoten i praktiken är verksam i bolaget på samma sett som en anställd. Då Johan Rutgersson, utöver att vara styrelseledamot även är anställd som VD i bolaget, anses särskilda skäl föreligga. Utnyttjande av teckningsoptionerna för Johan Rutgersson är vidare beroende av att hans anställning som VD i bolaget fortgår under hela intjänandeperioden. Intjänande­perioden för Johan Rutgersson uppgår till tre år från sista dag för teckning i enlighet med ett teckningsoptionsavtal som kommer ingås i samband med tilldelning av teckningsoptionerna. Utspädning, kostnader m.m. Fullt utnyttjande av teckningsoptioner i bolaget enligt förevarande förslag medför en ut­späd­ning om 7,5 procent såvitt avser bolagets aktiekapital, totala antal aktier samt röstetal, beräknat på antalet aktier i bolaget efter att teckningsförfarandet slutförts i emissionerna av units enligt punkterna 8 – 9 ovan, dock utan medräkning av de aktier som tillkommer vid eventuellt ut­nyttjande av de teckningsoptioner som ingår i nämnda units. Med beaktande av även de aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i emissionen av units enligt beslutspunkterna 8 – 9 ovan uppgår utspädningen istället till cirka 6,1 procent. Då teckningsoptionerna i incitamentsprogrammet överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av emissionen av teckningsoptioner. Kostnaderna för incitamentsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. Övrigt Ett beslut i enlighet med förslaget enligt denna punkt 10 innefattar även ett godkännande av styrelseledamots deltagande i incitamentsprogrammet. Beslutet förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen enligt punkten 7 ovan. Särskild beslutsmajoritet Giltigt beslut enligt punkt 7 – 9 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredje­delar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Giltigt beslut enligt punkt 10 omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen varför giltigt beslut fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Upplysningar på stämman Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid extra bolagsstämman lämna upp­lys­ningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Stämmohandlingar Fullständiga förslag enligt punkt 7 – 10, tillsammans med anknytande handlingar enligt aktie­bolagslagen, kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida www.briox.se samt hos bolaget på ovanstående adress från den 7 mars 2017, och kommer att skickas kost­nads­fritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. ____________________ Stockholm i februari 2017 Styrelsen

Cline Scientific erhåller patentgodkännande i USA

Den 11 november 2016 meddelade Cline Scientific att bolaget erhållit besked om kommande godkännande i USA för bolagets patentansökan med rubriken ”A method for preparing a surface with a controlled coverage of nanograde particles”. Denna patentansökan är nu godkänd, vilket innebär att patentet är gällande i Sverige, Kina och USA. Patentet i USA gäller till och med år 2035, vilket innebär drygt 22 års giltighetstid jämfört med normala 20 år på grund av långsam handläggning av den amerikanska patentmyndigheten. – Denna milstolpe innebär att Cline Scientific nu kan teckna licensavtal med aktörer i USA, vilket inte har varit möjligt tidigare. Det gör att vi nu kan bearbeta potentiella kunder inom såväl försäljning av våra Nanogradient-produkter till forskning och utveckling som licensiering av vår teknologi för celltillverkning eller inkludering i kundens egna produkter, säger Cline Scientifics VD Patrik Sundh. Bolaget utvärderar löpande potentiella aktiviteter i viktiga regioner, och har som uttalad strategi att etablera försäljningsresurser i Asien, Europa och USA som är världens tre största marknader för Life Science-produkter. – Vi har tidigare kommunicerat ett distributörsavtal med IWAI North America som fokuserar på USAs västkust inklusive Silicon Valley och övriga Kalifornien. Det gör att vi nu ser över möjligheterna som finns inom ramen för denna relation samt andra alternativ för att stärka vår närvaro i USA, fortsätter Patrik Sundh.

Riksåklagaren har fattat beslut i ett ärende om hur brott utomlands ska hanteras

Socialtjänsten och Migrationsverket har var för sig anmält ett fall om misstänkt våldtäkt mot barn. Det rör sig om ett par från Syrien där mannen är född 1987 och kvinnan 1999. Paret gifte sig 2013 och kom till Sverige 2015 med ett gemensamt barn fött i februari 2014. Av förhör framgår att paret har haft samlag inom äktenskapet och att kvinnan måste ha blivit gravid då hon var 13 eller 14 år gammal. Kvinnan har uppgett att samlagen var frivilliga. Enligt svensk lag är det straffbart såsom våldtäkt mot barn att ha samlag med någon som inte har fyllt 15 år. Det gäller även om barnet deltar frivilligt i samlaget. Som huvudregel är svensk domstol behörig och svensk lag tillämplig endast för brott som har begåtts i Sverige. Det finns dock ett stort antal undantag från denna regel när det gäller allvarliga brott, bland annat våldtäkt mot barn. På så sätt är det möjligt att i Sverige lagföra exempelvis personer som reser utomlands för att utnyttja barn sexuellt, så kallad barnsexturism.   För att åtala ett brott som har begåtts utomlands krävs normalt tillstånd av regeringen, så kallat åtalsförordnande. Vid beslut om åtalsförordnande kan hänsyn tas till vilken anknytning till Sverige som brottet hade och övriga omständigheter. Enligt förarbetena till lagstiftningen ska åtalstillstånd beviljas mycket restriktivt om anknytningen till Sverige är svag. Riksåklagaren konstaterar i sitt beslut att paret inte hade någon anknytning till Sverige innan de kom hit. Vid tidpunkten för gärningen hade mannen därför inte anledning att anpassa sitt handlande efter svensk lag. Inte heller omständigheterna i övrigt är sådana att de talar för att det enligt gällande rätt finns skäl att bevilja åtalstillstånd. Riksåklagaren avstår därför från att ansöka om åtalsförordnande hos regeringen. - Det finns ingenting i förarbetena till lagstiftningen som talar för att det har varit avsikten att brott utomlands ska lagföras i Sverige i en situation som den nu aktuella. Samtidigt kan omständigheterna skilja sig åt och en bedömning måste därför göras i varje enskilt fall, säger riksåklagare Anders Perklev i en kommentar. - Att ändra de principer som hittills gällt för hur brott utomlands ska lagföras i Sverige skulle kunna få långtgående konsekvenser för personer som har flytt hit, om de tidigare har levt i andra kulturer och med andra rättsliga traditioner. En förändring av principerna skulle därför kräva noggranna överväganden och bör inte ske på annat sätt än genom ny lagstiftning, säger Anders Perklev vidare. Länk till beslutet. (https://www.aklagare.se/globalassets/am/atalstillstand-barnvaldtakt.pdf)

Ny e-legitimation nyckeln till Sveriges digitalisering

För att det digitala samhället skall fungera måste alla inkluderas vilket förutsätter att alla har en säkerställd digital identitet. Lösenord är varken säkra eller praktiska och för många digitala tjänster är de inte längre tillåtna. Med den nya e-legitimationen kan alla dessa lösenord ersättas med en enda mobilapp, som är enkel, säker och tillgänglig för alla. Och lika viktigt är att tjänsten skall kunna användas av alla företag, myndigheter, organisationer och föreningar. Regeringen har genom E-legitimationsnämnden länge arbetat för en mångfald av e-legitimationer och Verisecs alternativ är det första, tack vare samarbetet med ATG, som erbjuder en landsomfattande lösning på hur alla svenskar enkelt skall kunna knyta sin fysiska identitet till sin digitala.  Tjänsten kommer från start att förberedas för säker åtkomst till många av de nationella och internationella internettjänster som svenskar idag använder. Under förutsättning att tjänsten får certifieringen Svensk e-Legitimation skapas genom nya EU-regler också möjlighet att använda den för legitimering till offentliga tjänster inom EU. Katarina Widman, Säljchef på ATG kommenterar:”Inom ATG har vi ambitionen att ligga i framkant av den digitala utvecklingen och vi ser ett stort värde i att det skapas en e-legitimation för alla. Vi ser också e-legitimation som en möjlighet som kan förstärka vårt arbete mot penningtvätt. Vi är stolta att tillsammans med Verisec kunna bidra med en så viktig pusselbit i Sveriges digitalisering.”  Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:”Det saknas en e-legitimation som är inkluderande, skalbar och internationellt användbar. Idén är inte ny men hittills har ingen lyckats lösa problemet med att erbjuda en smidig och landsomfattande grundidentifiering. Tack vare samarbetet med ATG har vi nu för första gången möjlighet att kunna erbjuda den nyckel som krävs för att Sverige skall kunna nå regeringens mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.” För mer information, vänligen kontakta: Johan Henrikson, VD VerisecMobil: +46 733-45 89 02Email: johan.henrikson@verisec.com  Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 07.30 CET.

Beowulf: Graphite Drilling Starts in Finland

22 February 2017  See Press Release Graphite Drilling Starts in Finland (http://mb.cision.com/Public/11673/2195183/819edb27dfb8bbe7.pdf) The information contained within this announcement is deemed to constitute inside information as stipulated under the Market Abuse Regulations (EU) No. 596/2014. Upon the publication of this announcement, this inside information is now considered to be in the public domain. Beowulf (AIM: BEM; AktieTorget: BEO), the Nordic focused mineral exploration and development company, focused on the Kallak magnetite iron ore project and the Åtvidaberg polymetallic exploration licence in Sweden, and its graphite portfolio in Finland, is pleased to announce that drilling has started at its Aitolampi graphite prospect in Finland, part of its 100 per cent owned Exploration Permit Pitkäjärvi 1. The Company plans an approximate 2,000 metre drill programme, up to 30 drill holes, split in two phases. The first phase will drill 1,150 metres, taking two to three weeks to complete and samples for testwork will be shipped concurrently with drilling.  The second phase of drilling will start in the summer of this year, after all of the information from the first phase has been analysed in full. Kurt Budge, CEO, commented: “I am delighted to announce that we have started the drilling programme at Aitolampi which will significantly enhance our geological understanding of the prospect, and provide representative sample material for further testwork. “We look forward to providing shareholders with further updates on our progress and findings in due course.” Enquiries: Beowulf Mining plcKurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 3771 6993Cantor Fitzgerald Europe(Nominated Advisor & Broker)Phil Davies / David Porter / Craig Francis Tel: +44 (0) 20 7894 7000Blytheweigh   Tim Blythe / Megan Ray  Tel: +44 (0) 20 7138 3204 Cautionary Statement Statements and assumptions made in this document with respect to the Company’s current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to, (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf’s continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecasts. 

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2016

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 december 2016 1 oktober – 31 december ·                Nettoomsättningen uppgick till 244,7 (174,5) MSEK under det fjärde kvartalet. ·                Försäljningstillväxten för samma period var 40 (47) procent. ·                Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (0,8) MSEK. ·                Resultat per aktie före utspädning var 1,21 (0,06) SEK. ·                Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,0 (-34,9) MSEK. ·                EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 11,0 (6,6) MSEK. 1 januari – 31 december ·                Nettoomsättningen uppgick till 701,6 (542,3) MSEK för perioden. ·                Försäljningstillväxten under perioden var 29 (47) procent. ·                Rörelseresultatet uppgick till 18,2 (-37,5) MSEK. ·                Resultat per aktie före utspädning 4,68 (-4,43). ·                Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,7 (-54,8) MSEK. ·                EBITDA uppgår i segmentet Sverige till 21,5 (0,6) MSEK.   "Det fjärde kvartalet innebär avslutningen på ett fantastiskt år för Sportamore. Nettoomsättning för helåret växer med 29% och uppgår till 701,6 MSEK. Samtidigt förbättras rörelseresultatet med hela 55,7 MSEK mot föregående år och uppgår till 18,2 MSEK. Vidare stärks planenligt också kassaflödet, ökningen uppgår till 74,5 MSEK mot föregående år och flödet från den löpande verksamheten landar för 2016 på 19,7 MSEK. Totalt sett är bolagets utveckling i linje med uppsatta finansiella mål om fortsatt tillväxt under lönsamhetsförbättring. Nettoomsättningen i årets avslutande kvartal uppgår till 244,7 (174,5) MSEK, en tillväxt om 40% mot föregående år. Väderförutsättningarna var inledningsvis gynnsamma för sporthandeln, en kall höst och vinterns tidiga ankomst bäddade för en bra underliggande behovsefterfrågan på höst- och vintervaror. Bolaget har fortsatt att stärka sin ställning i samtliga nordiska marknader. Under fjärde kvartalet växte den aktiva kundstocken med 55 000 kunder jämfört med föregående kvartal och bolaget har nu drygt 700 000 aktiva kunder. För en stor del av kunderna, över 40 procent, hade det förflutit mindre än 90 dagar sedan deras föregående transaktion. Genomsnittligt ordervärde har förbättrats väsentligt under kvartalet som en effekt av strategiskt sortimentsarbete och positiva vädereffekter. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 137,2 (106,3) MSEK och varulagret är fortsatt kurant, mindre än 15 procent härstammar från tidigare säsong. Bruttomarginalen i kvartalet förbättras till 35,5 (34,4) procent och rörelseresultatet uppgår till 13,8 MSEK, att jämföra med 0,8 MSEK för samma period föregående år. Resultatförbättringen härrör primärt till förbättrade bruttomarginaler och lägre marknadsföringskostnader i relation till omsättning. För kvartalet levererar segmentet Sverige ett EBITDA-resultat på 11,0 MSEK eller 7,5 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 2,0 (-34,9) MSEK, en markant förbättring mot föregående år primärt driven av ökad omsättning i förhållande till marknadsföringskostnader och förbättrat varuflöde. Bolagets finansiella position är fortsatt god och kassan uppgår på balansdagen till 59,0 MSEK exklusive beviljad kreditfacilitet om 40 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten kommer också fortsatt uppvisa tydliga säsongsvariationer men förväntas stärkas på årsbasis. Under januari 2017 har Sportamore meddelat att vi investerar i en automatiserad lagerlösning avseende en logistikanläggning i Eskilstuna. Detta är ytterligare ett viktigt steg i att skapa rätt förutsättningar för såväl fortsatt tillväxt som för effektivare logistik och ökad skalbarhet. I takt med att kapacitetsutnyttjandet i anläggningen ökar förväntas också automationen bidra till att sänka bolagets logistikkostnader. Inflyttning och driftsättning av anläggningen förväntas ske under hösten 2017. Vi summerar ett 2016 där Sportamore tagit stora steg framåt på ett betydande antal områden. Sportamore Outlet har framgångsrikt lanserats i samtliga marknader. Vår redaktionella satsning Sportamore Magazine som sedan tidigare varit en del av vårt koncept i Sverige har nu rullats ut även i Norge, Finland och Danmark. Vi har också tagit viktiga steg i att utveckla vår prisbelönta service genom lansering av användarvänliga hemleveranser på bred front, effektivisering av returhantering och introduktion av vår nya mer användarvänliga mobilsite. Sammantaget står vi väl rustade för fortsatt utveckling och tillväxt." Johan Ryding, VD

Zaplox AB förbereder inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North med Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare

Det förberedande arbetet inför noteringen har inletts och mer information kommer att presenteras i det prospekt som kommer att publiceras i god tid före IPO:n, vilken är planerad att genomföras inför noteringen. VD Magnus Friberg kommenterar: ”Vi är glada att kunna meddela att vi är i startgroparna inför en notering av Zaplox. Den planerade IPO:n som ska föregå noteringen är ämnad att ge oss de bästa förutsättningarna för en fortsatt global expansion. Som finansiell rådgivare inför IPO och notering på Nasdaq Stockholm First North har vi valt Sedermera Fondkommission.” Zaplox AB – Marknadsinnovatör inom mobila nyckeltjänster sedan 2010 Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder hotell och företag en lösning med mobila nycklar och värdeskapande tjänster via smartphone genom hotellets app som man enkelt laddar ner. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 och är installerat på hotell, semesteranläggningar och kontor. Det fungerar på alla större smartphone-plattformar. Systemet kan stödja lås, hotellsystem och access-system och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige och har kontor i Europa och USA. För mer information om Zaplox Magnus Friberg, VD E-post: magnus.friberg@zaplox.com Telefon: +46706580760 www.zaplox.com Om Sedermera Fondkommission Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified advisor, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Bolaget har även kontor i Lund (Medicon Village) och Norrköping (Norrköping Science Park). Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.

Meddelande från styrelsen i Swedbank AB

Vid Swedbanks årsstämma den 5 april 2016 beslöts, mot revisorns rekommendation, att neka bankens f.d. vd Michael Wolf och f.d. styrelseordförande Anders Sundström ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Ansvarsfrihet nekades eftersom aktieägare som företrädde minst tio procent av samtliga aktier i banken röstade mot ansvarsfrihet för dessa befattningshavare. Enligt aktiebolagslagen får en eventuell skadeståndstalan för ett bolags räkning mot en befattningshavare, som inte beviljats ansvarsfrihet, enligt huvudregeln väckas senast ett år från årsstämman, dvs. i bankens fall senast den 5 april 2017. En talan kan i dessa fall väckas av bolaget, företrätt av styrelsen, eller av ägare till minst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Vid bedömning av den information som hittills funnits tillgänglig har Swedbanks styrelse inte funnit att det finns någon grund för banken att väcka en skadeståndstalan mot bankens f.d. vd eller f.d. styrelseordförande avseende räkenskapsåret 2015. – Styrelsen har fattat beslutet att inte väcka talan mot f.d. vd samt f.d. styrelseordförande, eftersom vi inte har funnit någon grund för en sådan talan. Beslutet är i linje med den rekommendation som bankens externrevisor lämnade på årsstämman för ett år sedan, säger Lars Idermark, styrelseordförande för Swedbank. För ytterligare information:Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tel 070-144 89 66

Beowulf: Kallak North Exploitation Concession Update

22 February 2017 See Press Release Kallak North Exploitation Concession Update 220217 (http://mb.cision.com/Public/11673/2195649/822c14e5ca1043ee.pdf) The information contained within this announcement is deemed to constitute inside information as stipulated under the Market Abuse Regulations (EU) No. 596/2014. Upon the publication of this announcement, this inside information is now considered to be in the public domain. Beowulf (AIM: BEM; AktieTorget: BEO), the mineral exploration and development company, focused on the Kallak magnetite iron ore project and the Åtvidaberg polymetallic exploration licence in Sweden, and its graphite portfolio in Finland, has met with the Mining Inspectorate of Sweden, on 20 February 2017, and discussed the next steps in the review process for the Kallak North Exploitation Concession. The Company notes the media comments by the Mining Inspectorate following the meeting and confirms that it has been invited to supplement its existing Environmental Impact Assessment for Kallak North even further should it wish to do so. The Company is reviewing the Environmental Impact Assessment for Kallak North, first submitted to the County Administrative Board (“CAB”) for the County of Norrbotten in April 2013 and significantly supplemented in April 2014, and will determine if any further submission is required before the Mining Inspectorate sends all information to the Swedish National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) for their review and opinions on the sufficiency of information provided, with respect to the interaction between Kallak and Laponia. The Company will provide a further update to shareholders should it make any further submission or material developments in relation to the application process. While the Company remains hopeful of an award of the Exploitation Concession, there can be no guarantee if, or when, the Concession might be awarded. Enquiries: Beowulf Mining plcKurt Budge, Chief Executive Officer Tel: +44 (0) 20 3771 6993Cantor Fitzgerald Europe(Nominated Advisor & Broker)David Porter/Craig Francis Tel: +44 (0) 20 7894 7000Blytheweigh Tim Blythe / Megan Ray  Tel: +44 (0) 20 7138 3204 Cautionary Statement Statements and assumptions made in this document with respect to the Company’s current plans, estimates, strategies and beliefs, and other statements that are not historical facts, are forward-looking statements about the future performance of Beowulf. Forward-looking statements include, but are not limited to, those using words such as "may", "might", "seeks", "expects", "anticipates", "estimates", "believes", "projects", "plans", strategy", "forecast" and similar expressions. These statements reflect management's expectations and assumptions in light of currently available information. They are subject to a number of risks and uncertainties, including, but not limited to, (i) changes in the economic, regulatory and political environments in the countries where Beowulf operates; (ii) changes relating to the geological information available in respect of the various projects undertaken; (iii) Beowulf’s continued ability to secure enough financing to carry on its operations as a going concern; (iv) the success of its potential joint ventures and alliances, if any; (v) metal prices, particularly as regards iron ore. In the light of the many risks and uncertainties surrounding any mineral project at an early stage of its development, the actual results could differ materially from those presented and forecast in this document. Beowulf assumes no unconditional obligation to immediately update any such statements and/or forecasts.

NeuroVive utser vetenskapliga rådgivare och ingår forskningsavtal inom NASH och hepatocellulär cancer

I det nya samarbetet med Philippe Gallay kommer verkningsmekanismen för NeuroVives nya sanglifehrin-baserade substansers kraftfulla anti-cancereffekter att studeras. Dessa studier kommer att utgöra en viktig del i NeuroVives urvalsprocess för att välja en läkemedelskandidat för HCC-projektet. “Jag är glad över att fortsätta det goda samarbetet med NeuroVives forskargrupp. NeuroVives potenta läkemedelsmolekyler har unika och lovande egenskaper som ska bli spännande att studera vidare”, sade professor Philippe Gallay. I samarbetet med Massimo Pinzani kommer Engitix Ltd och NeuroVive utvärdera NV556:s anti-fibrotiska egenskaper i Engitix avancerade humana 3D-levermodeller. Dessa modeller ger möjligheter att utvärdera och validera effekter vid adekvata patofysiologiska betingelser. “Fibros är en kritisk del i utvecklingen av flera olika leversjukdomar, inklusive NASH, och jag ser fram emot att studera de anti-fibrotiska effekterna av NeuroVives nya läkemedelsmolekyler och hur de kan bidra till att fylla det stora medicinska behov som finns inom detta område”, sade professor Massimo Pinzani. "Jag är väldigt glad över att Philippe Gallay och Massimo Pinzani på detta sätt deltar i vår strävan att utveckla nya behandlingsmöjligheter för NASH och HCC”, sade Magnus Hansson, medicinsk chef på NeuroVive. "Deras vetenskapliga vägledning som experter på mekanismer bakom olika leversjukdomar och klinisk behandling kommer att vara ytterst värdefull i den fortsatta utvecklingen av vår projektportfölj och positioneringen av våra läkemedelskandidater i den framtida behandlingsarsenalen”. Philippe Gallay är professor i immunologi vid avdelningen för immunologi och mikrobiologi vid det välrenommerade forskningsinstitutet Scripps Research Institute i Kalifornien, USA. Professor Gallay och NeuroVive har sedan tidigare ett samarbete kring bolagets cyklofilinhämmarplattform, ett forskningsarbete som var inriktat på den mest kraftfulla cyklofilinhämmaren som hittills utvecklats, NV556. Massimo Pinzani är professor i medicin, klinisk hepatolog och chef för University College London (UCL) Institute for Liver and Digestive Health i England. Han innehar även det prestigefyllda ordförandeskapet på the Sheila Sherlock Liver Centre på the Royal Free Hospital i London och är ordförande för Engitix Ltd. Om Engitix Engitix Ltd är en avknoppning från UCL Institute for Liver and Digestive Health vid the Royal Free Hospital i London. Engitix använder sin patenterade teknologi för framställning av humana levervävnadsstrukturer och vävnadsodling för utveckling av produkter inom regenerativ medicin och forskning kring målmolekyler för läkemedel. Engitix expertis möjliggör tredimensionell odling av leverceller och andra vävnadsspecifika modeller för att bättre spegla sjukdomsförlopp i utvecklingen av framtida behandling vid leversjukdom. Om hepatocellulär carcinom (HCC) och NeuroVives projekt NVP024 Det finns huvudsakligen två olika typer av levercancer: hepatocellulär cancer (HCC) och intrahepatisk gallgångscancer. HCC är den sjätte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste dödsorsaken världen över. Det finns ett stort mediciniskt behov av nya och effektiva behandlingar för HCC. NeuroVives projekt NVP024 fokuserar på en särskild grupp av bolagets nya sanglifehrin-baserade substanser vilka visat kraftfullt hämmande effekter på hepatocellulära cancerceller och anti-cancereffekter i en experimentell modell av HCC. Om NASH och NeuroVives projekt NV556 och NVP022 När patienten har fettansamling, fibros och inflammation i levern talar man om NASH; ett tillstånd som kan riskera att vidareutvecklas till skrumplever (levercirros) och levercancer (hepatocellulär cancer). Det finns en stark koppling mellan NASH och flera olika metabola sjukdomar som diabetes och fetma. Cirka 3–5 procent av alla amerikaner (motsvarande cirka 15 miljoner människor) lider av NASH, och det finns för närvarande inga registrerade behandlingar. NV556 är en potent cyklofilinhämmare i NeuroVives substansklass Sangamider. NV556 har uppvisat hämmande effekter på fibrosutvecklingen i en experimentell modell av NASH. NVP022 är en ny substansklass som kompletterar NV556 i behandlingen av NASH och är riktad mot mitokondriella metabola signalvägar i NASH. Om NeuroVive   NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Bolaget är fokuserat på forskning och utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVives värdeskapande inom projekten sker i samarbeten och i nätverk med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin samt experter med resurser inom läkemedelsutveckling och läkemedelsproduktion. NeuroVive har ett projekt i tidig klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®). Läkemedelskandidaten NeuroSTAT® har särläkemedelsstatus i Europa och USA. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). För investerar- och/eller mediefrågor, kontakta:Cecilia Hofvander, NeuroVive, Tfn: 046-275 62 21 eller ir@neurovive.com (ir@neurovive.com)Charles Athle Nelson, NeuroVives representant i USA, Tfn +1 212 961 6277 or ir.usa@neurovive.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)Medicon Village, 223 81 LundTfn: 046-275 62 20 (växel)www.neurovive.com Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017, kl. 10.30.

Vollmers i Malmö får två stjärnor i MICHELIN Guiden

Press Release MICHELIN guide Nordic countries 2017 (http://mb.cision.com/Public/55/2194824/9e56baccddac6731.pdf)Idag lanseras MICHELIN Guide Nordic Countries 2017 som listar totalt 274 restauranger i Danmark Sverige, Norge, Finland och för första gången även Island och Färöarna. - Vi är väldigt nöjda över att ha utvidgat vår guide till de yttre regionerna av de nordiska länderna och att fortsätta vår expansion genom att inkludera Island och Färöarna, säger Michael Ellis, International Director med ansvar för Michelin-guiderna. - Våra inspektörer var glada över att få upptäcka kvaliteten på den kulinariska scenen i Reykjavik och att få tilldela Dill den allra första stjärnan på Island. De var också imponerade över kockens användning av de inhemska råvarorna och traditionella tekniker som rökning och saltning som KOKS på Färöarna använder sig av och som också tar emot en ny Michelin stjärna. Årets guide innehåller två nya tvåstjärniga restauranger: Vollmers i Malmö och Henne Kirkeby Kro i Henne, Danmark. - Det är spännande att få utse två nya tvåstjärniga restauranger i 2017 års MICHELIN-guide. Mats Vollmer, som gett den charmiga Malmö-restaurangen sitt namn, serverar superbt innovativ, modern mat, medan Paul Cunningham i Henne Kirkeby Kro, lagar sublimt välsmakande, klassiskt baserade rätter som hyllar det omgivande landskapet, säger Rebecca Burr, redaktör för MICHELIN guiden Nordic Countries 2017. Förutom sin nya tvåstjärna, kan Danmark i år även visa upp fyra nya enstjärniga restauranger: 108 i Köpenhamn, Domestic i Århus, Ti Tren Ned i Fredericia på östra delen av halvön Jutland och Slotskøkkenet vid Dragholm Slot i Hørve. Koks på de nyligen inkluderade Färöarna tilldelas också sin första stjärna. I Sverige får Imouto i Stockholm och Sture i Malmö varsin stjärna. I Norge gör den nya enstjärniga Sabi Omakase sällskap med RE-NAA som redan har en stjärna, vilket innebär att Stavanger nu har två stjärnrestauranger. Michelin avslöjade också listan över restauranger som fått Bib Gourmand utmärkelsen, ett pris som inspektörerna ger till restauranger som erbjuder kvalitetsmenyer till överkomliga priser. Det här priset, som blivit en allt större framgång världen över, är populärt både i restaurangbranschen och bland besökarna eftersom det belönar ett vällagat, lokalt och prisvärt kök. I år har en Bib Gourmand tilldelats Anarki i Köpenhamn, Matur och Drykkur i Reykjavik, och Cirkus på More Bistro och Namu i Malmö. MICHELIN Guiden Nordic Countries 2017 har tilldelat 33 restauranger varsin Bib Gourmand. Michelin Guiden Nordic Countries 2017 appen kan laddas hem gratis för mobilabonnenter i Norden. Innehållet uppdateras kort efter lanseringen. Michelin Guiden Nordic Countries 2017 finns tillgänglig hos välsorterade bokhandlar från den 24 februari 2017.  För hela listan av stjärnrestauranger i Norden se separat Nordic Guide Award List 2017. 

Wallenstam AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2016:Substansvärdet ökar med 23 %

Vd Hans Wallenstam och CFO och IR-ansvarig Susann Linde kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 14.30.Conference call med Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, äger rum kl. 15.30 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer. 1 JANUARI–31 DECEMBER 2016 · Substansvärdet, exklusive utdelning och återköp, har ökat med cirka 23 % under året. · Resultat före skatt uppgår till 4 198 Mkr (3 418) och resultat efter skatt uppgår till 3 348 Mkr (2 754), motsvarande 10,1 kr per aktie (8,3). · Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 9 % och uppgår till 733 Mkr (672). · Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 3 470 Mkr (2 507), varav 1 195 Mkr (639) kommer från vår kostnadseffektiva nyproduktion av hyresrätter. · Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till -130 Mkr (165). · Hyresintäkterna ökar 4 % och uppgår till 1 607 Mkr (1 549). · Fastigheter har sålts för 1 179 Mkr (2 129) och resulterat i realiserade värdeförändringar om 187 Mkr (204), vilket är 19 % över senaste värdering. · Förvärv av fastigheter uppgår till 340 Mkr (1 270) och investeringar i fastigheter uppgår till 2 351 Mkr (1 902). · Under perioden har vi byggstartat cirka 850 lägenheter. På bokslutsdagen hade vi cirka 2 000 lägenheter i produktion. · Styrelsen föreslår en utdelning om 1,70 kr per aktie (1,50), vilket motsvarar en ökning med 13 %. 1 OKTOBER–31 DECEMBER 2016 · Förvaltningsresultat fastigheter ökar cirka 6 % och uppgår till 169 Mkr (160). · –Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgår till 1 618 Mkr (627), varav 493 Mkr (204) kommer från nyproduktion av hyresrätter. · –Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument uppgår till 248 Mkr (136). · –Resultat efter skatt uppgår till 1 701 Mkr (586), motsvarande 5,2 kr per aktie (1,8). · Hyresintäkterna ökar och uppgår till 410 Mkr (390). Kommentar från vd Hans Wallenstam:  ”Årets resultat om 4,2 Mdr före skatt visar tydligt att verksamheten fungerar väldigt bra. Det jag särskilt vill lyfta framär det faktum att förvaltningsresultatet har ökat med 9 % till 733 Mkr och att de orealiserade värdeförändringarna som kommer från vår kostnadseffektiva nyproduktion har ökat till 1 195 Mkr. Tillsammans är det i år ett värde om 1,9 Mdrsom organisationen själv skapat.” ”Substansvärdestillväxten var cirka 23 % för 2016! Vårt mål i affärsplanen är att ha en genomsnittlig substansvärdes-tillväxt om minst 10 % per år.” ”Allt sammantaget gör att 2016 var ett mycket bra år för bolaget – men 2017 har förutsättningar att se än bättre ut!” För fullständig rapport se bifogad PDF. Denna information är sådan information som Wallenstam är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017 kl 14:00 CET.

Pressmeddelande från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 22 februari

Förslag om förlängt avtal med SOS Alarm men prioriteringen i egen regi Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen tecknar fortsatt avtal med SOS Alarm om alarmering och dirigering av ambulanser från och med 1 oktober 2017. Förslaget innebär också att VGR tar över den medicinska prioriteringen i egen regi från och med samma datum. Förslaget går vidare för beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Bedömning och prioritering blir därmed en del av den prehospitala sjukvården med möjlighet att få högre kvalitet och precision i bedömningarna. De sjuksköterskor som gör bedömning och prioritering anställs av Västra Götalandsregionen och det finns därmed också möjlighet till växeltjänstgöring emellan larmcentralen och en akutmottagning. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i mars 2015 att prioriteringen skulle tas över i egen regi. Bakgrunden var bland annat att SOS Alarm inte levde upp till VGR:s krav på sjuksköterskebemanning i minst 90 procent av vårdärendena. Regionstyrelsen ändrade i oktober 2015 HSS beslut och nytt avtal tecknades för perioden 1 april 2016 till 30 september 2017. Ägarutskottet beslutade i höstas att göra en oberoende översyn av alarmeringssituationen i Västra Götalandsregionen. Uppdraget var att analysera olika alternativ och förutsättningar för Västra Götalandsregionen att tillhandahålla tjänster för prioritering och dirigering av ambulanser. En utgångspunkt har varit Västra Götalandsregionens krav att medicinska bedömningar i största möjliga utsträckning ska göras av en sjuksköterska för att säkerställa en hög patientsäkerhet och att resurserna används effektivt.    22 miljoner kronor till förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att fördela 22 miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrin under 2017. Pengarna kommer att användas dels till en generell förstärkning av barn- och ungdomspsykiatrin och dels till att anställa nya yrkeskategorier. Utvecklingen inom barn- och ungdomspsykiatrin går mot en allt mer specialiserad vård vilket gör att BUP får ett allt större ansvar för utredningar, behandlingar och uppföljning. Nya medicinska riktlinjer inom barn- och ungdomspsykiatrin pekar också på behovet av tillgång till fler yrkeskompetenser. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar därför 14,3 miljoner kronor till att förstärka den barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus. Styrelsen fördelar vidare 7,7 miljoner kronor till sjukhusen för att säkerställa tillgången till arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och dietister. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har under de senaste åren avsatt medel för att förstärka den psykiatriska vården inom bland annat neuropsykiatrin, ätstörningsvården och den specialiserade traumavården.   50 miljoner kronor för att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att fördela 50 miljoner kronor 2017 för att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Pengarna går till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs Sjukhus, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus och Kungälvs sjukhus och avser väntetider till första bedömning, fördjupad utredning och behandling samt för att täcka ökade kostnader i samband med behandling och uppföljning. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma med mer specifika förslag till hur pengarna ska fördelas under 2018 för att ge bästa möjliga resultat.   Behovet av strålbehandling ska utredas Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har gett Regionalt cancercentrum väst i uppdrag att utreda behovet av strålbehandling i Västra Sjukvårdsregionen (Västra Götaland och Halland) för perioden 2017-2027. I Västra Götaland bedrivs strålbehandling vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs Sjukhus. Nationella undersökningar visar att behovet av strålbehandling ökar i takt med att befolkningen ökar och blir allt äldre. Tillgängligheten till strålbehandling behöver öka och det finns ett behov av att rekrytera och utbilda strålbehandlingssjuksköterskor, ingenjörer, sjukhusfysiker och onkologer. Utredningen beräknas vara klar i höst.

myFC visar världens tunnaste bränslecell LAMINA™ Thin Film på Mobile World Congress i Barcelona

Utöver LAMINA™ Thin Film och dess möjliga tillämpningar, kommer myFC också att visa upp JAQ-teknologin med tillhörande bränsle. MyFC skrev nyligen ett avtal med den kinesiska mobildistributören Telling för bränslecellsladdaren JAQ. – LAMINA™ är ett resultat av vår satsning på integrerade bränsleceller. JAQ-teknologin har gjort det möjligt att bygga den här rekordtunna cellen med avsevärt högre prestanda på mindre volym, säger Björn Westerholm, vd för myFC. LAMINA™ Thin Film är så tunn att den kan flush-monteras, alltså byggas in helt och hållet i exempelvis en smartphones chassi. Under mässan kommer myFC att visa upp flera integrerade mobiltelefoner och skal, och demonstrera framtida tillämpningar. MyFC:s affärsmodell för integrerade bränsleceller kommer företrädesvis att baseras på licensiering. MyFC kommer att finnas i den svenska paviljongen i Hall 7. Företaget deltar också på presseventet Showstoppers, som går av stapeln söndagen den 26 februari, alltså dagen före mässans början. Pressträffen, som hålls vid University Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes) har som syfte att sammanföra företag med journalister som vill upptäcka nya innovationer inom konsumentelektronik. Vid frågor, vänligen kontakta:myFC Press OfficeE-mail: press@myfc.seTelefon: +46 (0) 738 09 33 83 Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 kl. 07:55 CET.

Bokslutskommuniké för 2016

VD-KOMMENTARNär vi ser tillbaka på 2016 är det två teman som framträder. Å ena sidan har det varit ett framgångsrikt år med förändringar för Sensys Gatso-koncernen. Vi har effektiviserat organisationen och ökat andelen löpande intäkter i enlighet med vår långsiktiga strategi. Å andra sidan var det också ett år med ogynnsam geopolitisk utveckling som hade en negativ inverkan på vår utveckling och på marknaden i stort. Det låga oljepriset i kombination med valutgången i USA har orsakat störningar, särskilt för verksamheten i Mellanöstern. Som vi påpekade redan förra kvartalet kan situationen komma att ändras fort, men vi förblir optimistiska vad gäller den underliggande verksamheten och de långsiktiga framtidsutsikterna. Vi ser en tydlig ökning i efterfrågan på trafiksäkerhetslösningar världen över, och vi vet att det värde som vi kan tillföra är väsentligt.  Årsomsättningen för de två affärssegmenten uppgick till 436,6 Mkr, varav Systemförsäljning svarade för 370,3 Mkr och Operatörstjänster för 66,3 Mkr. I fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 104,0 Mkr, med 84,9 Mkr för Systemförsäljning och 19,0 Mkr för Operatörstjänster. EBITDA var 5,8 Mkr (37,7) och rörelseresultatet blev -4,6 Mkr (21,4). Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 66,6 Mkr (186,4), vilket är högre än föregående kvartal (44,8) men lägre än fjärde kvartalet 2015. Orderingången kan variera väsentligt mellan kvartalen. Under fjärde kvartalet mottog vi beställningar från Sverige till ett värde av 28,0 Mkr och från Förenade Arabemiraten på 5,0 Mkr samt ett antal mindre beställningar, mestadels från Europa. Efter årets utgång har vi även mottagit två beställningar från Belgien till ett värde om totalt 18,6 Mkr avseende trafiksäkerhetssystem i Bryssel och Flandern, samt beställningar från Sydeuropa värda 25,6 Mkr. Vi har kunnat upprätthålla ett starkt kassaflöde under året, och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,4 Mkr, detta trots kostnader tagna i samband med förändringsprogrammet under 2016 på 16,0 Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet var 38,9 Mkr. Som en följd av det starka kassaflödet under 2016 har vi återbetalat lån med 66,2 Mkr och gjort amorteringar på våra rörliga kreditfaciliteter med 42,7 Mkr. Vi har nu kommit halvvägs in i första kvartalet 2017, där vi räknar med att vårt förändringsprogram kommer att få fullt genomslag vad gäller kostnadsbesparingar i både den svenska och nederländska verksamheten på 5 Mkr per kvartal jämfört med föregående år, samt en minskning av nettorörelsekapitalet. Därtill har vi väsentligt ökat våra tillgängliga likvida medel under året, med hänsyn tagen till återbetalning av banklån, kreditfaciliteter och även återbetalning av lån till aktieägarna som togs i samband med förvärvet av GATSO, på totalt 109,4 Mkr. De tillgängliga likvida medlen uppgick vid årets utgång till 85,5 Mkr jämfört med 57,7 Mkr i slutet av 2015. På kort sikt är marknadsutsikterna för Systemförsäljningssegmentet volatila, och kan visa sig vara osäkra på grund av globala geopolitiska förändringar. Vi kommer emellertid att fortsätta fokusera på vår strategi och är rustade att ta oss an alla affärsmöjligheter när de uppstår. Oavsett vilken riktning den politiska utvecklingen tar är den långsiktiga trenden positiv för hållbara lösningar och tjänster och med vår utökade kapacitet kommer Sensys Gatso Group att gynnas av denna trend. Inbjudan till presentation för press och analytikerDen 23 februari kl. 09.30 presenterar VD Torbjörn Sandberg och finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en audiocast. Presentationen går att följa online via länk på Sensys hemsida: www.sensysgatso.com  Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt:  Förhandsregistrering via webblänkFör att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:http://emea.directeventreg.com/registration/68274778Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.För att delta i konferensen, slå in koden följt av “#” när du ombes göra så.  Direkt via telefon:Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:Sverige: 08-566 194 25USA: +1 8 669 049 624Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31  Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1-2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 68274778 (http://emea.directeventreg.com/registration/68274778) eller “Sensys” för att registrera.  Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid.  Torbjörn SandbergVD, Sensys Gatso Group Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med Lagen om värdepappersmarknaden och/eller Lagen om handel med finansiella instrument.  Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 23 februari 2017. 

CLS företrädesemission övertecknad

Det slutliga resultatet visar att aktier motsvarande totalt cirka 22,6 MSEK tecknades med företrädesrätt, motsvarande cirka 95,0 procent av företrädesemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 88,9 procent av företrädesemissionen. Det betyder att emissionen övertecknats och nått en teckningsgrad om 183,9 procent. Eftersom företrädesemissionen, vars teckningstid löpte från och med den 6 februari till och med den 20 februari 2017, övertecknades kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 2 MSEK. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet daterat den 3 februari 2017. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i CLS med cirka 314 274,39 SEK genom nyemission av 3 397 561 B-aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till cirka 2 514 195,42 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 27 180 491 varav 600 000 A-aktier och 26 580 491 B-aktier. Betalda tecknade aktier (BTA B) i företrädesemissionen handlas på AktieTorget fram till dess att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av aktier. Som tidigare meddelats avser CLS att genomföra ett listbyte för handeln med Bolagets B-aktier från Aktietorget till Nasdaq First North under mars 2017. -          Vi är naturligtvis mycket glada och tacksamma över det förtroende som våra aktieägare visat oss genom att delta i företrädesemissionen. Det finns ett stort intresse för CLS och det område som vi verkar inom, vilket visar sig bland annat genom överteckningen i emissionen, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. Rådgivare Västra Hamnen Corporate Finance är projektledare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen.   Bolagskontakt:Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)Tel: +46 – (0)702 – 90 33 00 E-mail: lee@clinicallaser.se Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017 klockan 09:00. VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i CLS. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av CLS har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS aktie är noterad på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se