Nya fynd kring muskelsjukdomen Laing’s sjukdom

– Nu vet vi att nivåerna av enzymets aktivitet är en viktig faktor för hur snabb sjukdomen är. Detta kan innebära att sjukdomen skulle kunna behandlas om man artificiellt kan höja aktiviteten, konstaterar Martin Dahl Halvarsson, doktorand i patologi, institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin, och studiens försteförfattare.   Muskelsjukdomen Laing’s sjukdom (Laing early-onset distal myopathy) orsakas av en ärftlig mutation i ett muskelprotein, myosin, vars normala funktion är att bidra till muskelsammandragning. Sjukdomen debuterar ofta i unga år, från femårsåldern upp till cirka 20-års ålder.   Det som sker vid Laing’s sjukdom är att långsamma muskelfibrer i främst ben, händer, höft, nacke och axlar över tid förtvinar. Med minskad styrka och rörlighet får patienterna på sikt en försämrad livskvalitet. Hur mycket och hur snabbt sjukdomen utvecklas varierar dock stort.   Kryp- och hoppförmåga   Det forskarna gjorde, under ledning av Homa Tajsharghi, professor i biomedicin vid Högskolan i Skövde, var att för första gången introducera mutationen för Laing’s sjukdom i en hel organism. Detta genom att mutera genen för myosin i bananflugor. Gruppens tidigare forskning har baserats på cellodlingsexperiment och försök utanför levande organismer.   I den här studien korsades mutantflugorna med bananflugor som getts egenskapen att överproducera ett visst enzym – hos bananflugan heter det Abba och hos människan MuRF – som signalerar till cellens nedbrytningssystem att förstöra det skadade muskelproteinet.    Forskarna undersökte sedan både larver och vuxna flugor ur flera aspekter. Dels hur myosin och andra proteiner organiserar sig över tid i sjuka bananflugor, och dels larvers krypmönster och vuxna flugors förmåga att hoppa och klättra.   Enzym som kan ge lindring   Resultaten visar att Laing’s sjukdom yttrar sig på liknande sätt hos bananfluga och människa, och att enzymet Abba utgör en motkraft till mutationen. Bananflugor med överproduktion av Abba räddas från sjukdomen förutsatt att de är heterozygoter, med en muterad och en normal gen.   De homozygota flugorna, med mutationen i dubbel upplaga, överlevde inte till vuxen ålder. Hos människa har homozygoter dock aldrig diagnostiserats. Kanske för att människor inte kan vara överleva med mutationen i dubbel upplaga.   – Vi har behandlat sjuka bananflugor som bär samma genetiska förändring som patienter med Laing myosin muskelsjukdom. Flugorna blev botade och fick tillbaka muskelstyrka och flygförmågan, men bananflugor till människor har naturligtvis olikheter och ytterligare studier behövs, säger Homa Tajsharghi, korresponderande författare bakom studien.  Titel: Drosophila model of myosin myopathy rescued by overexpression of a TRIM-protein family member; http://www.pnas.org/content/115/28/E6566   Kontakter: Martin Dahl Halvarsson 0707 48 19 96; martin.dahl@gu.se, och Homa Tajsharghi  0736 22 55 25; homa.tajsharghi@his.se   Bilder: Martin Dahl Halvarsson (foto: Andreas Andersson) och Homa Tajsharghi (foto: Högskolan i Skövde)  

Minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna

– Vi går från rekordomsättning till en sund och normal nivå. Nu finns tid för eftertanke i ett läge där omsättningen för samhällsfastigheter ökar och humanistiska värden ska tas om hand på ett klokt sätt, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef och ansvarig för branschrapporten. Rapporterna från 2016 och 2017 visar en bransch som slår i kapacitetstaket på grund av en glödhet bostadskonjunktur. Följden har varit brist på arbetskraft och högt tryck på medarbetarna, vilket gör den långsammare takten som vi nu ser till något snudd på efterlängtat. Arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters medlemmar är fortfarande under en procent, men antalet personer som varslats och som beviljats inkomstförsäkring har ökat, om än från mycket låga nivåer. Synar man företagens planer på att rekrytera är det knappt hälften, 44 procent, som planerar att öka antalet medarbetare i år, mot hela 87 procent 2017. Det ska understrykas att marknaden fortfarande är god och att det är inom segmentet bostäder för höginkomsttagare som avmattningen sker. Företagens beläggningsgrad har minskat men ligger fortfarande på höga nivåer. Offentliga investeringar i lokaler och anläggningar växer och det gör att LOU, lagen om offentlig upphandling, ökar i betydelse. – Arkitektkontoren har, trots en glödhet marknad hemma, tagit en rad internationella steg framåt. Det och vikten av en kreativ och långsiktigt hållbar tillämpning av LOU är nycklar inför en mer osäker framtid, där politisk stabilitet är av stor vikt, säger Charlotta Holm Hildebrand.  Branschrapporten beskriver en arkitektbransch i förändring. Den pågående konsolideringen gör stora företag ännu större och utrustade med fler kompetenser. Gränsen mellan arkitektföretag och teknikkonsultdito börjar suddas ut när teknikkonsulter som Tyréns blir stora arbetsgivare för arkitekter. Även de nationella gränserna blir otydligare svenska samhällsbyggnadsföretag köper utländska och vice versa, liksom när svenska arkitektföretag i allt högre omfattning kliver ut på internationella marknader. I år svarar 15 procent att de exporterar sin tjänster. Några nyckeltal för arkitektbranschen: Omsättning 2018 (prognos): 11,4 miljarder kronor 2016: 10,4 miljarder kronor Rörelsemarginal 2018 (prognos): 13,5 procent 2016: 13 procent Arbetslöshet juli 2018: 0,9 procent

Urban Score underlättar för morgondagens urbaniter att göra medvetna bostadsval

SSM:s vision är tydlig. Många fler människor ska ges möjlighet till – och råd med – ett bra boende. Utifrån denna vision erbjuder SSM ett boendekoncept baserat på smarta och prisvärda bostäder. Med ”smarta” bostäder menar SSM att bostäderna ska vara yteffektiva, multifunktionella och miljövänliga. Därutöver ska de erbjuda gemensamma ytor och tjänster samt ha närhet till allmänna kommunikationer. ”Prisvärda” bostäder innebär för SSM att människor med ”normala” inkomster eller studenter med sedvanligt studiestöd ska ha råd att bo i bostäderna. Därför befinner sig många av SSM:s bostadsrätter i prisintervallet 1,5 – 3,0 MSEK. Baserat på bolagets hållbarhetsstrategi och urbana konsumenters preferenser tar SSM nu nästa steg i utvecklingen av det framgångsrika boendekonceptet. Ett ökat fokus på de boendes totala hushållsekonomi, social och miljömässig hållbarhet samt hälsa förstärks inom boendekonceptet. För att sätta tydliga mål och ange strategisk riktning för fortsatt konceptutveckling, men även för att underlätta för individen att göra medvetna bostadsval, har ett index tagits fram – Urban Score. - SSM:s målsättning är att erbjuda våra kunder en sammantaget prisvärd produkt samtidigt som kundernas livspussel, trygghet, hälsa och välmående tillvaratas inom ramen för projektet och dess närområde. Urban Score syftar till att uppmuntra individen att reflektera över fler parametrar som påverkar hela hushållsekonomin samt individens klimatavtryck vid sitt bostadsval, säger Susanne Blomberg, marknadschef på SSM. SSM har totalt färdigställt 3 500 bostäder i Storstockholm, merparten efter 2012. För närvarande finns 1 172 bostäder under produktion, både bostads- och hyresrätter. Samtliga projekt har ett Urban Score mellan 82 – 100, vilket är i linje med målgruppens preferenser.För mer information besök SSM på Business Arena i Stockholm den 19 – 20 september 2018, monter 4052, eller kontakta:  Ann-Charlotte Johansson  Susanne Blomberg Kommunikations- & IR-chef  Marknadschef E-post: ann E-post: susanne.blomberg@ssmliving.se -charlotte.johansson@ssmliving.se  Telefon: +46 (0)761-65 17 71 Telefon: +46 (0)763-46 64 27   Twitter: @AnnCharlotteSSM  Om Urban ScoreUrban Score syftar till att underlätta för den urbana konsumenten att kunna göra medvetna bostadsval. Indexet omfattar totalt 100 poäng och består av fyra parametrar; kommunikationer, vardagstjänster, gemenskap och välbefinnande. Därutöver har indexet följande riktmärken:Urban Exurbia = 0 – 39 poängUrban Outskirts = 40 – 74 poängUrban Territory = 75 – 90 poängUrban Paradise = 91 – 100 poäng Målsättning och viktning av parametrarInom ramen för varje parameter har SSM formulerat en tydlig målsättning för parameterns fortsatta utveckling. För att motsvara målgruppens preferenser samt bidra till ett minskat behov av privatbilar i storstadsregionen utgör parametern kommunikationer totalt 40 poäng i indexet. Övriga parametrar utgör 20 poäng vardera. Kommunikationer (Urban Score 40)Boende i SSM:s projekt ska kunna transportera sig smidigt och klimatsmart utan att behöva äga en egen bil. Urban Score bedömer projektens avstånd och tid till Stockholms city med hjälp av kollektivtrafik och cykel.Vardagstjänster (Urban Score 20)Boende i SSM:s projekt ska ges bästa möjliga förutsättningar för balans i vardagen samt möjlighet till att minimera sitt klimatavtryck. Urban Score bedömer projektens närhet till lokalt centrum och dess tjänster, avstånd till läkarvård samt om det finns cirkulärekonomiska tjänster i bostaden eller närområdet. Gemenskap (Urban Score 20)Boende ska ges möjlighet till ökad trygghet och inkludering genom variation av upplåtelseformer samt att gemensamma ytor, funktioner och tjänster tillförs i SSM:s projekt. Urban Score bedömer projekten utifrån utbudet av olika mötesplatser i fastigheten och området, såsom restauranger, caféer, gemensamma ytor och kulturutbud. Välbefinnande (Urban Score 20)Boende i SSM:s projekt ska ges möjlighet till rekreation och bättre hälsa. Urban Score bedömer projekten utifrån avstånd till grönområden samt träningsmöjligheter, både inomhus och utomhus,i fastigheten eller i närområdet. Urban Score för ett urval av projektNedan följer Urban Score för ett urval av färdigställda projekt, projekt som för närvarande är under produktion samt projekt som är försäljningsstartade. Se även ssmliving.se för mer information om projekten. +----------------+---+|Tellus Towers |100|+----------------+---+|West Side Solna |100|+----------------+---+|Bromma Tracks |100|+----------------+---+|The Lab |100|+----------------+---+|Rosteriet |100|+----------------+---+|Metronomen | 99|+----------------+---+|Platform West | 97|+----------------+---+|Bromma Boardwalk| 95|+----------------+---+|Tentafabriken | 94|+----------------+---+|Täby Market | 91|+----------------+---+|Elverket | 91|+----------------+---+|Täby Turf (HR) | 91|+----------------+---+|Turbinhallen | 90|+----------------+---+|Kosmopoliten | 90|+----------------+---+|Sollentuna Hills| 88|+----------------+---+|ND Studios | 82|+----------------+---+|The Tube | 82|+----------------+---+ Om SSM Holding AB (publ)                SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj.SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com

Valberedning för Investor AB inför årsstämma 2019

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. De fyra till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 31 augusti 2018 som önskat utse ledamöter till valberedningen utgjordes av Wallenbergstiftelserna, AMF och AMF Fonder, SEB-Stiftelsen och Alecta. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Investors valberedning. Valberedningens ledamöter:Michael Treschow, WallenbergstiftelsernaAnders Oscarsson, AMF och AMF FonderLars Isacsson, SEB-StiftelsenRamsay Brufer, AlectaJacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:- förslag till stämmoordförande,- förslag till styrelse,- förslag till styrelseordförande,- förslag till styrelsearvoden,- förslag till revisorer,- förslag till arvode för bolagets revisorer och- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen. Årsstämman för Investor AB kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2019, på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev till adressen: Investor AB, Att: Valberedningen, 103 32 Stockholm, senast den 13 mars 2019.

Double Bond Pharmaceutical och NIHR har tecknat kontrakt för Study Support

Double Bond Pharmaceutical (DBP) och The National Institute for Health Research (NIHR) i Storbritannien har tecknat ett avtal om en undersökning av hur fort en klinisk studie av SI053 kan påbörjas och hur många patienter som kan rekryteras. Undersökningen kommer att omfatta möjligheten att utföra alla faser av kliniska prövningar i Storbritannien och inkluderar hela utbudet av tjänster från granskning av protokoll och information om- och identifikation av kliniker, till planeringen av studien och övervakning av klinikernas prestation. Denna ”Study Support” tjänst som NIHR tillhandahåller är helt gratis. ”Storbritannien är känt för sin expertis inom kliniska prövningar och är en mycket viktig marknad för vår läkemedelskandidat SI053. Det skulle vara en fördel för oss att kunna inkludera brittiska kliniker i våra kommande kliniska prövningar, säger Igor Lokot, VD på DBP. -Vi är väldigt glada över stödet från NIHR så vi kan utföra kliniska prövningar på det mest effektiva sättet.” Mer om The National Institute for Health Research och deras Study Support tjänst: https://www.nihr.ac.uk/life-sciences-industry/running-your-study-in-the-nhs/study-support-service-summary/ Mer om SI-053 och Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Mer information hittar du här . ____________________________________________________________________ Fullständigt bolagsnamn:        Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)Organisationsnummer:            556991-6082Aktiens kortnamn:                    DBP BAktiens ISIN-kod:                     SE0007185525 För mer information, kontakta:Igor Lokot, VD Hemsida: http://www.doublebp.com/ Maila till: info@doublebp.com Blogg: http://blog.doublebp.com Följ oss på LinkedIn , Facebook  och Twitter ! ____________________________________________________________________ Information om Double Bond Pharmaceutical International AB DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för Temodex.

Wihlborgs stärker positionen i Lund genom ytterligare förvärv

Fastigheten ligger inom Ideonområdet i Lund och omfattar förutom kontors­byggnaderna även ett parkeringshus med 600 platser samt byggrätt för ytterligare cirka 11 000 m² BTA kontor. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 570 miljoner. Fullt uthyrd beräknas avkastningen till 6 procent. Tillträde sker 1 oktober 2018. Fastigheten är idag uthyrd till drygt 90 procent och den största hyresgästen är Ericsson som hyr cirka 13 000 m². Bland övriga hyresgäster finns CellaVision och Lunds kommun samt Smarta kök som driver en populär restaurang i huset. -       Vi är glada att kunna förvärva en modern fastighet med ett attraktivt läge i östra delen av Ideon, precis söder om den nya stadsdelen Brunnshög. Ett område som kommer att utvecklas under många år framöver med fler företag, bostäder och forskning. När spårvägen invigs 2020 stärks fastighetens attraktivitet ytterligare genom att en av hållplatserna ligger alldeles intill, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter. -       Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår position som den största kommersiella fastighetsägaren i Lund. Wihlborgs har ett omfattande och långsiktigt engagemang i Lund, inte minst på Ideon. Vi ser stor potential i nordöstra Lund, liksom i centrum, och detta förvärv är en viktig pusselbit i Wihlborgs fortsatta utveckling i Lund. Efter förvärvet äger och förvaltar Wihlborgs 242 000 m² i Lund, varav 134 000 m² på Ideon. Tillsammans med Peab äger Wihlborgs även Fastighets AB ML4 som uppfört och äger Max IV-anläggningen, vilken hyrs ut till Lunds universitet på ett 25-årigt hyresavtal.

NCC köper strategisk fastighet i Bromma och investerar 2,5 miljarder i utvecklingsprojekt

Fastigheten ligger intill handelsplatsen Bromma Blocks, vid infarten till Bromma flygplats. NCC:s projekt omfattar cirka 50 000 kvadratmeter fördelat på kontor, butiker och hotell med direkt anslutning till kommande tvärbanestation. NCC har tecknat hyresavtal om cirka 20 000 kvadratmeter för en Maxi ICA Stormarknad och ett Biz Apartment lägenhetshotell med cirka 175 hotellägenheter. Den totala investeringen för NCC beräknas uppgå till cirka 2,5 miljarder SEK. -Vi är stolta över att skapa ett nytt och attraktivt kontorserbjudande i Bromma. Samtidigt utvecklar vi en levande plats med ett starkt serviceutbud och närhet till kommunikationer, säger Katarina Wåhlin Alm, Sverigechef NCC Property Development. Området ligger strategiskt vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla nya moderna arbetsplatser. Närområdet är också ett utpekat stadsutvecklingsområde som successivt utvecklas med nya bostäder, skolor och kommersiella lokaler. Projektet genomförs i affärsområde NCC Property Development och affären är villkorad av bygglov. Byggstart beräknas ske under Q4 2018 och entreprenaden orderregistreras i affärsområdet NCC Building Sweden. Projektet färdigställs i etapper där Maxi ICA Stormarknad och Apotek Hjärtat beräknas öppna Q1 2021. Hela projektet beräknas vara färdigställt i Q4 2021. Projektet klassificeras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM i nivån Excellent. NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer.

Nytt samarbete för smartare användande av elnätet

Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Bakom denna förändring ligger nyindustrialisering, ett historiskt högt bostadsbyggande samt ökad elanvändning för en fossilfri transportsektor och industri. EU-projektet CoordiNet siktar på att använda dagens elnät smartare. Totalt omfattas tre länder och 23 aktörer med en budget på totalt 150 miljoner kronor. Redan i dag finns städer som passerat gränsen för att kunna ansluta nya industrier eller bostadsområden. Men att öka elnätets kapacitet tar tid - en ny kraftledning kan exempelvis ta tio år eller mer att få tillstånd för att bygga. Detta kan bli ett hot mot Sveriges konkurrenskraft. Dessutom kräver omställningen till förnybar och väderberoende elproduktion en större flexibilitet. Ibland kommer det att produceras mycket el, när det blåser och solen skiner - ibland mindre när förutsättningarna är de motsatta. – Alla har mycket att vinna på om hushåll och industrier kan använda el mer flexibelt. CoordiNet syftar till att göra en sådan flexibilitet möjlig utan att kompromissa med kundens komfort eller elnätskostnad. Projektet ska ge insikter i en rad tekniska frågeställningar och undersöka vilka incitament som krävs för att hushåll och industrier ska bidra med flexibilitet. Vi vill också ta reda på hur koordineringen mellan de olika aktörerna i elnäten behöver förbättras och digitaliseras, berättar Annika Viklund, VD för Vattenfall Eldistribution AB. Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet kommer att genomföras på fyra områden i Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Förutsättningarna och problemen på dessa platser är helt olika. – Det är kunder i dessa områden som kommer kunna delta i projektet. Det kan handla om en datahall eller snabbladdare som tidvis kan sänka sitt effektbehov. Det kan också handla om att låta värmepump och varmvattenberedare arbeta lite mer eller mindre under vissa kortare perioder, utan att påverka kundens komfort, kommenterar Johan Mörnstam, VD för E.ON Energidistribution AB. – Det här är inte hela lösningen på att det saknas kapacitet i elnäten, men det har potential att bli en viktig dellösning för att få ett smartare elsystem, och där lösningen inte alltid behöver vara att bygga nya ledningar. Konceptet kan även vara ett sätt bidra till att minska den framtida utmaningen med den ökande risken för effektbrist, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät. För ytterligare information, kontakta:Mikael Björnér, Vattenfall Eldistribution AB, 073-054 82 29, mikael.bjorner@vattenfall.com Maria Örtenholm, Svenska kraftnät, 010-475 80 10, press@svk.se Johan Aspegren, E.ON Energidistribution AB, 070-655 58 75, johan.aspegren@eon.com Projektet CoordiNet samlar flera viktiga aktörerProjektet CoordiNet startar den 1 januari 2019 och pågår fram till år 2022.Förutom Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät deltar följande företag och organisationer som svenska partners: EnergiforskEnergiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning genom samarbete och dialog, så att ny kunskap skapar värde för kunder och samhället i stort. www.energiforsk.se Expektra ABExpektra AB är ett innovativt IT bolag som utvecklar lösningar för att optimera elsystemet med hjälp av hög grad av automation och artificiell intelligens. www.expektra.se Uppsala kommunUppsala är ett av de fyra demonstrationsområdena i Sverige. Kommunen utsågs nyligen till Klimatstad 2018 i Världsnaturfonden WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge. www.uppsala.se Fler aktörer kommer att delta i projektet, bland annat lokalnäten Gotlands Elnät www.gotlandsenergi.se, Upplands Energi www.upplandsenergi.se och de företag och hushåll som deltar på marknadsplattformen.

Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2019

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter: ·  Advokat Patrik Essehorn, utsedd av Rutger Arnhult genom bolag ·  Vincent Fokke, utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP ·  Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder ·  Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande Valberedningen representerar tillsammans ca 16,3% av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020. Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 3 december 2018 via Castellum AB, Att: Charlotte Strömberg, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail till charlotte.stromberg@castellum.se. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2019 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 21 mars 2019. För ytterligare information kontakta:Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, telefon 0702-77 04 03www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Arcamea lanserar sin första produkt, Efemia kontinensstöd, den 1 oktober i Sverige.

Karin Bryder, VD, säger:  ”Kvinnor förtjänar effektiva lösningar som är enkla att använda i vardagen. För att lyckas med Efemia har vi använt ett helhetsperspektiv under produktutvecklingen och prioriterat lika mellan tillförlitlighet, funktionalitet och känsla. Vi är mycket glada över att nu kunna lansera Efemia – och vi är övertygade om att produkten kommer att förändra vardagen för kvinnor som lever med ansträngningsinkontinens.” Efemia är utformad från samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de vanligaste kirurgiska ingreppen där en slynga placeras runt urinröret via slidväggen.Innovativa aspekter ·  Efemia uppnår avsett syfte genom att ge samma effekt som de vanligaste kirurgiska ingreppen, men utan operation. ·  Kontinens beror i högre grad på urinröret, än på urinblåsans hals. Efemia reducerar urinläckage hos kvinnor med ansträngningsinkontinens genom att stöda urinröret, till skillnad från de flesta andra produkter, som stöder urinblåsans hals. ·  Efemia är utformat för att säkerställa rätt placering av användaren själv. Efemia har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie där en signifikant reduktion i urinläckage samt att produkten är säker att använda har påvisats. Kvinnorna som deltog i studien hade en genomsnittlig reduktion av urinläckage med 77% när de använde Efemia. I studien som koordinerades av Aino Fianu Jonasson, senior forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, deltog 97 kvinnor på totalt fyra kliniker. Efemia kontinensstöd är ett CE-märkt medicinsktekniskt hjälpmedel, i klass IIb.Pris i detaljhandeln Efemia (enstaka produkt): 1 290 kronorEfemia provförpackning (samtliga 3 storlekar): 1 590 kronor Efemia säljs i e-handelsbutik från 1 oktober 2018.

WntResearch presenterar utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2017/2018

Totalt nyttjades 98 139 teckningsoptioner av serie 2017/2018, vilket innebär att 98 139 nyemitterade aktier registreras hos Bolagsverket. WntResearch tillförs således cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till knappt 0,2 MSEK. Antalet aktier i WntResearch kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 21 467 959 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 932 116,31 SEK. Som tidigare kommunicerats har styrelseledamöter och ledande befattningshavare nyttjat teckningsoptioner motsvarande cirka 0,8 MSEK av totalt tecknat belopp under nyttjandeperioden. För ytterligare information kontakta: Peter Morsing, vd, WntResearch ABE-mail: pm@wntresearch.comTelefon: +46 72 720 0711 Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018. Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1‑studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Björnen klart för inflyttning

- Investeringarna i Björnen är en del i förvaltningen av de fastighetskapital som svenska folket äger. De ombyggnader och renoveringar som har gjorts är kloka och långsiktiga investeringar för att bibehålla och utveckla fastigheternas värde, Peter Wallin, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk. Ombyggnaden av Björnen, där Regeringskansliet nu flyttar in, innefattar ny rumsindelning, nya entréer och ett nytt centralt placerat trapphus, helt nya tekniska installationer, tre påbyggnader med tre våningar och ett nytt gårdshus. Idag finns cirka 850 arbetsplatser samt mötesrum och personalrestaurang i Björnen. - Målet har varit att skapa flexibla och funktionella kontor som uppfyller dagens arbetsmiljökrav. Vi vill utveckla området i Klara och bidra till en hållbar och attraktiv stadsmiljö, fortsätter Peter Wallin. Statens fastighetsverk förvaltar elva kvarter som hyrs av regeringskansliet i centrala Stockholm. De första kontoren började användas på 1970-talet och flera av byggnaderna är i behov av renovering och underhåll. Flera byggnader har redan renoverats: Centralposthuset, kvarteret Loen och nu senast kvarteret Björnen. I södra Klara kommer Statens fastighetsverk att fortsätta arbeta med upprustningsprojekt av olika fastigheter, närmast i tur är Rosenbad som beräknas vara klar 2021/2022. Fakta om projektet:Byggherre: Statens fastighetsverkArkitekt: White Arkitekter, BAUOmfattning: Om- och påbyggnad av kvarteret Björnen där Adelcrantzka palatset från 1700-talet ligger insprängt. Projektet har bland annat omfattat rivning invändigt, grundförstärkning, viss rivning utvändigt, renovering invändigt, påbyggnad samt helt nytt värmesystem och nytt system för styr- och övervakning av ventilation.Sedan starten har 3 000 personer arbetat i projektet som har haft en budget på närmare 2 miljarder kronor För mer information kontakta:Peter Wallin, fastighetsdirektör Statens fastighetsverk, 010-478 72 84, peter.wallin@sfv.seCharlotte Johansson, projektchef Statens fastighetsverk, 010-478 70 82, charlotte.johansson@sfv.se Pressbilder: http//news.cision.com/se/statens-fastighetsverk Se även: https://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/stockholm/ombyggnad-av-kvarteret-bjornen/       Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

CTT Systems meddelar att ännu ett flygbolag väljer kabinluftfuktare till sin Business Class på Airbus A350-900

Kabinbefuktning från CTT är ett uppskattat tillval på VIP-flygplan. Genom att välja luftfuktare på A350 kan flygbolag erbjuda sina premiumklasspassagerare marknadens bästa kabinklimat med förutsättningar för bättre välbefinnande som matchar det i ett VIP-flygplan. Passagerare i Business Class kommer lättare kunna upprätthålla sin vätskebalans, smak och kunna sova bättre samt dra fördel av minskad jetlag. Ett bra kabinklimat, är ett som speglar förutsättningarna på jorden. Dagens moderna långdistansflygplan, som Boeing 787 och Airbus A350, har förbättrat klimatet genom att ha lägre upplevd kabinhöjd (trycket), lägre ljud och vibrationer, bättre ventilation med frisk luft och temperaturreglering i fler zoner, samt avancerad belysning. För att förbättra kabinklimatet krävs att luftfuktigheten höjs. På Boeing 787 och Airbus A350 ökar den endast 1 - 2 procentenheter vilket inte är tillräckligt. I Business Class är det med en relativ luftfuktighet på 6 - 10 % fortfarande torrare än någon plats på jorden. På Airbus A350 och Boeing 777X kan flygbolag erbjuda sina passagerare marknadens bästa kabinklimat genom tillval av luftfuktare. ”Det här är det andra flygbolaget i år som väljer kabinbefuktning i Business Class till A350. Dessutom har två flygbolag i år specificerat luftfuktare i First/Business till sina Boeing 777X,” kommenterar Peter Landquist, försäljnings- & marknadschef på CTT Systems. ”Välbefinnande är efterfrågat och prioriterat. Förhöjd luftfuktighet till normala nivåer som vi är vana vid på jorden har stor positiv påverkan på upplevelser ombord såsom smak och sömn samt en mer utvilad och piggare känsla vid ankomst.” Om CTT SYSTEMS CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efter installeras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det är standardutrustning på alla Boeing 787 och tillval till Airbus A350XWB och till Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. Besök även: www.ctt.se  För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems ABTel. 070-665 24 46 torbjorn.johansson@ctt.se                        CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 8:30 (CET).

Smart Eye har genomfört en riktad nyemission om cirka 114 miljoner kronor

Styrelsen för Smart Eye har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 25 april 2018, beslutat om en riktad nyemission av 2 191 157 nya aktier till en teckningskurs om 52 kronor per aktie (”Nyemissionen”), vilket innebär att Bolaget tillförs 113 940 164 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om 7,0 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna. Swedbank Robur Ny Teknik blir nu en betydande ny ägare med 1 miljon aktier (7,6 procent av aktiekapitalet efter Nyemissionen). Därutöver tillkommer ytterligare institutionella investerare som ägare, bland annat en småbolagsfond ägd av ett ledande svenskt pensionsbolag.  Bolaget har under den senaste tiden erhållit ett antal nya kontrakt (sk design wins) avseende att leverera mjukvara till förarövervakningssystem i bilar och deltar i ett antal upphandlingsprocesser för att erhålla ytterligare sådana. För att arbeta vidare med erhållna design wins och delta i upphandlingar av nya har bolaget behövt, och kommer fortsätta att behöva, skala upp sin organisation. Styrelsen i Smart Eye har beslutat att avvika från företrädesrätten för att säkerställa en så tids- och kostnadseffektiv finansiering av detta som möjligt så att bolaget kan täcka sitt rörelsekapitalbehov fram tills att erhållna och potentiellt tillkommande design wins börjar generera tillräckligt stora licensintäkter för att täcka bolagets löpande kostnader.  Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent av aktiekapitalet i förhållande till antalet aktier i Smart Eye efter Nyemissionen, varvid antalet utestående aktier ökar med 2 191 157 från 10 955 786 till 13 146 943 och aktiekapitalet ökar med 219 115,70 kronor från 1 095 578,60 kronor till 1 314 694,30 kronor. Fouriertransform AB har sedan tidigare meddelat att de långsiktigt skall avveckla samtliga sina innehav i enlighet med riksdagsbeslut från juni 2016. Då intresset för Nyemissionen var mycket stort har Fouriertransform AB sålt samtliga sina aktier i Smart Eye i samband med Nyemissionen. De övriga större aktieägarna, innefattande styrelseordförande Anders Jöfelt, styrelseledamot Mats Krantz, VD Martin Krantz och Linda Jöfelt, har ingått lock-up förbindelser om att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Smart Eye under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har Bolaget ingått ett åtagande, med sedvanliga undantag, att inte genomföra ytterligare aktieemissioner under en period om 90 kalenderdagar efter likviddatum. Rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat sole bookrunner och Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare i samband med Nyemissionen. För mer information, vänligen kontaktaMartin Krantz, CEO Smart Eye ABTelefon: +46 70-329 26 98Email: martin.krantz@smarteye.se Anders Lyrheden, CFO Smart Eye ABTelefon: +46 70-320 96 95Email: anders.lyrheden@smarteye.se  Om Smart Eye  Smart Eye utvecklar och marknadsför system för eyetracking, d.v.s. system som kan mäta och beräkna vart en person tittar. Bolaget har idag två affärsområden, Research Instruments och Applied Solutions. Inom Research Instruments tillhandahåller Smart Eye avancerade eyetrackingsystem för mätning och analys av mänskligt beteende. Inom Applied Solutions tillhandahåller Smart Eye eyetrackingmjukvara för integration i fordon.  Smart Eye grundades år 1999 och har sedan dess etablerad sig som en av de ledande aktörerna för eyetrackinganalyser av mänskligt beteende. Detta tack vare en avancerad teknisk mjukvara för eyetrackingsystem samt lång erfarenhet inom branschen. Smart Eye satsade tidigt på att utveckla eyetracking för fordonsindustrin och är idag ett av få företag i världen som har eyetrackingsystem för integration i fordon som lever upp till fordonsindustrins omfattande krav. Smart Eye har för närvarande 23 design wins avseende serieleverans till personbilar hos fem globala fordonskoncerner.   http://smarteye.se/ Smart Eye är noterade på First North. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 8000.  [Denna information är sådan information som Smart Eye AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 08:30 CET.]  Viktig informationDetta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Smart Eye i någon jurisdiktion, varken från Smart Eye eller från någon annan. Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Smart Eye har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition. Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktas till, ”kvalificerade investerare” så som definierats som (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Framåtriktad informationDetta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.  

Brighter tillförs 2,9 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.

Teckningsperioden för Brighters teckningsoptioner av serie TO4 har nu avslutats. Bolaget tillförs därmed 2 893 140 SEK, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 481 388. Bolaget beräknas även tillföras ytterligare 29 MSEK genom bolagets incitamentsprogram för ledning, styrelse och nyckelpersoner, vilket kommunicerades  tidigare i september. De kommande fyra inlösenperioderna löper enligt följande:  22 februari 2019 till och med 8 mars 2019; 25 augusti 2019 till och med 8 september 2019; 22 februari 2020 till och med 8 mars 2020; 25 augusti 2020 till och med 8 september 2020. De som tecknat sig i inlösenperioden har nu fått interimsaktier. När registreringen av ärendet har slutförts hos Bolagsverket kommer omvandling av interimsaktierna automatiskt att ske utan vidare avisering till innehavarna. Omvandlingen beräknas ske inom cirka en vecka från det att bolagsverket registrerat emissionen. Interimsaktierna kommer inte att tas upp till handel. Denna inlösenperiod medför att antalet aktier och antalet röster i Brighter ökar med 481 388 till totalt 69 424 135. Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida, www.brighter.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: Truls Sjöstedt, CEOTelefon: +46 709 73 46 00E-post: truls.sjostedt@brighter.se Ann Zetterberg, CFOTelefon: +46 708 37 21 23 E-post: ann.zetterberg@brighter.se Om Brighter ABBrighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se. Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 08:30 CET.

IRLAB utser två nya läkemedelskandidater och uppdaterar projektportföljen

”Utnämningen av två nya läkemedelskandidater och uppdateringen av vår projektportfölj tydliggör att IRLAB primärt fokuserar på IRL790 och IRL752 för att tillvarata vårt försprång efter de positiva resultaten i de inledande kliniska studierna. De nya läkemedelskandidaterna är avsedda att komplettera IRL790 och IRL752-projekten med en kraftfull satsning inom Parkinsons sjukdom”, säger Nicholas Waters, VD för IRLAB Therapeutics. ”Det är mycket stimulerande att som ungt bolag målinriktat kunna stärka vår pipeline med ett nytt forskningsprogram samtidigt som vi nominerat ytterligare två lovande läkemedelskandidater i ett av våra pågående projekt. Vår forskningsorganisation har återigen påvisat ISP-plattformens effektivitet” säger Clas Sonesson, IRLAB:s forskningschef (CSO). Figur: IRLAB:s pipeline P001 IRLAB:s läkemedelsprojekt P001 fokuserar på behandling av bristande exekutiva funktioner som leder till störningar i rörelseapparaten samt psykisk och kognitiv ohälsa. I projektet har nu två nya läkemedelskandidater nominerats, IRL942 och IRL1009, där utvecklingsarbete initieras för IRL942 med IRL1009 som backup-substans. IRL942 och IRL1009 har tagits fram med IRLAB:s unika forskningsplattform, ISP. Både IRL942 och IRL1009 adresserar sambandet mellan motoriska och kognitiva funktioner. De nya läkemedelskandidaterna är avsedda att erbjuda bättre effekt och färre biverkningar än dagens behandlingsalternativ och kommer inledningsvis att utvecklas för icke-motoriska symtom inom neurodegenerativa sjukdomar och åldrande. IRL942 har valts till projektets ledande substans efter omfattande prekliniska studier, in vivo och in vitro, avseende bland annat effektstudier, genuttryck, farmakokinetik och säkerhet. IRL1009 har likartade effekter och substansen utvecklas i serie med IRL942. Läkemedelskandidaten IRL942 kommer i ett första steg att tas vidare genom ett prekliniskt utvecklingsprogram för att uppfylla de myndighetskrav som ställs för att få tillstånd att genomföra kliniska Fas I-studier. IRLAB har erhållit notice of allowance från det amerikanska patentverket (USPTO) avseende patentansökan som berör IRL942 och IRL1009, vilket innebär att IRLAB kommer att beviljas amerikanskt patent. Patentet är ett så kallat substanspatent (composition of matter patent). Kostnaderna för den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaterna medför inga ytterligare finansieringsbehov. P003 Sedan 1960-talet är levodopa i olika beredningsformer standardbehandlingen för Parkinsons sjukdom. Behandlingen är generellt effektiv men saknar eller har dålig effekt på vissa symtom och har, särskilt vid långvarig medicinering, biverkningar. IRLAB har med hjälp av forskningsplattformen ISP tagit fram en grupp molekyler med potential att utvecklas till läkemedel som ersätter levodopa som behandling av nyligen diagnostiserad Parkinsons sjukdom. IRL790 Efter en något reducerad patienttillströmning under augusti beräknar IRLAB och bolagets CRO, The Clinical Trial Consultants (TCTC), att rekryteringsmålet på 74 patienter kommer att nås under fjärde kvartalet 2018, vilket innebär en viss förskjutning från den bedömning som lämnades i januari 2018. Topline-resultat presenteras omedelbart efter avslutad behandlingsperiod och dataanalys. Totalt är 16 brittiska kliniker involverade i den placebokontrollerade, dubbelblinda och randomiserade Fas IIa-studien (IRL790C003), som har som primärt mål att studera effekten av IRL790 på levodopa inducerade dyskinesier (PD-LIDs). Ledande kliniker med inriktning på Parkinsons sjukdom påbörjade rekrytering till studien i april 2018. Deltagande läkare och sjukhus är mycket engagerade i studien. Arbetet med att ytterligare stärka det immateriella skyddet kring läkemedelskandidaten IRL790 fortsätter. IRL448 och IRL555 är substanser som utvecklats parallellt med IRL790. Substanserna har egenskaper som gör att de stärker IRL790-projektet och skyddet kring de indikationer IRL790 adresserar. Patenten kring IRL448 och IRL555 läggs nu till IRL790 programmet. IRL752 På basen av de lovande resultaten från de genomförda Fas I och Fas IIa-programmen med IRL752 planerar bolaget nu för en Fas II-studie med det primära målet att studera effekt på axiala motorfunktioner och kognitiva funktioner. IRL626 IRLAB fokuserar på Parkinsons sjukdom och de kliniska projekten runt IRL790 och IRL752. IRL626 som är inriktat på schizofreni tas ut ur bolagets pipeline och hålls tillgängligt för utlicensiering till partner med strategier inom schizofreni.

Tyska forskningsinstitutet Fraunhofer installerar bränsleceller från PowerCell för elförsörjning

Fraunhofer är ett av Europas ledande forskningsorganisationer med sammanlagt 72 institut och forskningscenter runtom i Tyskland. De nu levererade bränslecellsstackarna skall användas för att säkra värme- och elförsörjningen i en nyligen gjord tillbyggnad i Mainz. Byggnaden tillhör Fraunhofer Institute for Microengineering and Microsystems, IMM, och används bland annat för utveckling av kemiska processer och s k reformer-teknologi, dvs teknologi för att omvandla olika bränslen till vätgas. Eftersom IMM arbetar med reformerteknologi är intresset stort för att använda och utvärdera bränslecellsteknologin i centrala energiapplikationer. De nu levererade bränslecellsstackarna har en total effekt på 2 gånger 25 kW, och kommer att kopplas samman med Fraunhofers egenutvecklade reformer för att genera elkraft och värme från naturgas. ”Vi ser flera möjliga marknader för bränsleceller och reformerteknologin och vill testa teknologin i praktiken. Att valet föll på bränslecellsstackar från PowerCell hänger samman med att de bygger på en unik teknologi som tål att köras på reformat, d v s, vätgas tillverkad genom reformering av andra bränslen, samtidigt som den har den bästa energitätheten på marknaden”, säger Professor Dr.-Ing. Gunther Kolb. För mer information, vänligen kontakta: Per EkdungeVice VD, PowerCell Sweden AB (publ)Tel: +46 (0) 739 10 37 39Email: per.ekdunge@powercell.se  Om PowerCell Sweden AB (publ) PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov PowerCell  grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

BUBLAR SIKTAR PÅ KNOCKOUT MED NYTT RÖRELSESTYRT MOBILSPEL

Idag släpper Bublar beta-versionen av mobilspelet Glowing Gloves på App Store. Bublar har skapat ett nytt boxningsspel där man förflyttar sin boxare i ringen genom fysiska rörelser i verkligheten. Spelet är byggt med augmented reality-teknik, Apple ARKit, och använder rörelsestyrningsteknik (motion tracking) som en ny dimension i mobilspel. ”Glowing Gloves visar på ett helt nytt sätt hur vi kan använda den senaste augmented reality-tekniken för att skapa en innovativ spelupplevelse. Här använder vi rörelsestyrning - där motståndarens rörelser överförs till boxaren framför dig i realtid”, säger Magnus Granqvist, Bublars VD. ”Vi har skapat en ny upplevelse som inte tidigare funnits i mobilspel. När man rör sig i verkligheten förflyttas boxaren i ringen. Det påminner om den omslutande känslan som finns i vissa VR-spel, vilket vi har försökt återge i mobilen. Börja träna i Franky’s gym, spela mot vänner och andra spelare i världen och bygg din boxningskarriär i med- och motgång”, säger Wictor Hattenbach, Game Studio Director på Bublar. För att styra boxaren går spelaren fysiskt runt med sin mobiltelefon. Genom att till exempel gå framåt, bakåt eller röra sig i sidled kan spelarna parera och förhålla sig till sin motståndare i spelet. För att boxas och göra olika slagkombinationer trycker och sveper man på mobilskärmen. ”Glowing Gloves är inget man spelar stillasittande i soffan som många andra mobilspel. Det är ett aktivt player-vs-player (PvP) spel. Det känns bra att kunna erbjuda ett spel som får människor att röra sig fysiskt och på sikt skulle man kunna ha turneringar mellan spelare över hela världen.” fortsätter Magnus Granqvist. Spelet finns att ladda ner på Apple App Store. Glowing Gloves och är utvecklat för Apples iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X , iPhone XS , iPhone XS Max samt iPad. I betaversionen testar Bublar tekniken bakom spelet, interaktions- och speldesign. Glowing Gloves kommer successivt att utvecklas med mer innehåll, fler boxare och ett ökat utbud av tillbehör i den digitala butiken. Spelet är kostnadsfritt att ladda ner och har videoannonser samt köp-inuti-app som intäktsmodell. Mer information om spelet samt press-kit finns tillgängligt på: https://glowing-gloves.com/ OM BUBLAR GROUP Bublar skapar framtidens mobilupplevelser, spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten augmented reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bolaget har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid kan interagera och kommunicera med varandra. Bublar är noterat på NGM Nordic MTF. KONTAKT Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm, Telefon: 08-559 251 20 Hemsida: www.bublar.com, Magnus Granqvist, VD, investorrelations@bublar.com Bolagets mentor är G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50.

Cantargia erhåller patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Japan

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL1RAP för behandling av livshotande sjukdomar. Huvudprojektet, den immunonkologiska antikroppen CAN04 som har en dubbel verkningsmekanism, befinner sig i en klinisk fas I/IIa prövning med fokus på behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Den patentansökan som nu godkänts i Japan avser själva produktkandidaten CAN04 samt dess användning vid cancerbehandling. Cantargia har sedan tidigare motsvarande patentskydd i bland annat Europa, USA och Kina. Patentet i Japan ger skydd till 2035. Cantargia har sedan tidigare även godkända patent runt IL1RAP som målmolekyl vid antikroppsbaserad cancerbehandling. ”Japan är, vid sidan av USA och Europa, den största marknaden för läkemedel. Det godkända patentet är av stor betydelse vid en framtida kommersialisering av CAN04 på denna strategiskt viktiga marknad”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 11.30 CET. Om Cantargia Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 19 september

Fortsatt satsning på akutsjukvården Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fördelar 195 miljoner kronor under 2019 till akutsjukvården i Västra Götalandsregionen. Medlen ska gå till att korta väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar och att införa fasta läkartjänster på akutmottagningarna. Målet är att 90 procent av de sökande ska kunna lämna akutmottagningen eller bli inlagda på en vårdavdelning inom fyra timmar. Att få ner väntetiderna på akutmottagningarna är ett viktigt mål för VGR. För att lyckas behöver man arbeta med flera olika faktorer. Det kan till exempel handla om interna processer på sjukhuset och samarbete med primärvården. Eller om fasta, specialiserade akutläkare som snabbt kan göra en helhetsbedömning istället för att patienten ska behöva träffa flera olika specialister. Västra Götalandsregionen har under de senaste tre åren satsat 650 miljoner kronor på förstärkning av akutsjukvården. När det gäller väntetiderna har det skett många kvalitativa förbättringar till exempel vad gäller arbetssätt, men väntetiderna är fortsatt långa. Införandet av fasta läkartjänster vid akutmottagningarna pågår och det finns idag 10 akutläkare anställda. Dessutom finns 82 ST-läkare som är under utbildning.   20 miljoner kronor till Innovationsfonden Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att finansiera Innovationsfonden med 20 miljoner kronor per år. Fonden kommer därmed att permanentas. Innovationsfonden ska skapa möjligheter för hälso- och sjukvårdens verksamheter och medarbetare som vill utveckla, testa, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder eller organisationsförändringar. Fonden inrättades som ett projekt 2016.   20 miljoner kronor för behandling av barn med sällsynta sjukdomar Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beviljar upp till 20 miljoner kronor till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för läkemedelskostnader för barn med sällsynta sjukdomar. Under det senaste året har godkända läkemedel gett sjukvården möjligheten att behandla vissa sällsynta sjukdomar där man tidigare endast kunna behandla symptomen.   Handlingsplan för strålbehandling Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har godkänt handlingsplan för regionalt sammanhållna patient- och vårdprocesser vid strålbehandling i Västra Götalandsregionen. Sammanhållna vårdprocesser handlar om att i större utsträckning samordna vårdens olika delar utifrån patientens behov. Handlingsplanen beräknas leda till ökad tillgänglighet och förbättrad kvalitet i cancersjukvården.  

Dala Energi AB (publ) delårsrapport Q2 2018

VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN Om en boll kommer rullande förbi en hund och en människa, så skulle hunden troligen fundera på vart bollen är på väg och titta framåt. En människa som ser en boll komma rullande från ingenstans tittar förmodligen åt andra hållet och funderar på vart bollen kom ifrån. Det är många bollar i rullning i omvärlden och på Dala Energi. Den 16 augusti beslutade regeringen att skärpa förordningen för intäktsregleringen av elnätsavgifter för perioden 2020-2023. Enligt regeringen innebär det att de flesta elnätskunderna kan få upp till 21 % lägre elnätsavgifter från 2020. Vi analyserar nu konsekvenserna av beslutet. Effekten av förändringen innebär att intäktsramen sänks men eftersom vi historiskt inte har utnyttjat hela den beslutade ramen kommer konsekvensen att bli mindre för oss. Detta samtidigt som det pågår en rättsprocess om att outnyttjad ram från perioden 2012-2015 får rullas med till perioden 2020-2023. Vi skall leverera en av Sveriges prisvärdaste elnätstjänster med en prisutveckling som är långsiktigt hållbar. Med nu kända fakta är vår bedömning att nuvarande intäktsnivå för den reglerade elnätsverksamheten kan bibehållas fram till 2024. Kortsiktigt är det ingen bra förändring. Man kan förenklat beskriva det som att pendeln nu slår tillbaka. El nätsföretagen har haft ett för högt tak vilket vissa företag har utnyttjat genom att maximera sina intäkter. Nu blir taket istället långsiktigt för lågt vilket kommer att påverka möjligheten till att förnya och utveckla elnäten. Långsiktigt är det dock en bra förändring för branschen, eftersom delar av elnätsbolagen har glömt bort syftet med sin verksamhet, det vill säga för vilka och varför man skall göra vad. Men en ny marknadsmodell, den elhandlarcentriska modellen, hoppas jag att hela branschen börjar sätta kunden och hållbarheten i fokus och ser ny teknik som en möjlighet istället för ett hot. Då kommer pendeln att svänga och vi får en långsiktig sund elmarknad där Dala Energi kan vara framgångsrik. Utbyggnaden av fibernätet fortsätter och prognosen är att vi passerar l 0 000 anslutna adresser före årets slut. Vi dras generellt med förseningar i projekten orsakade av en snörik vinter samt resursbrist och långa handläggningstider hos Trafikverket. Men också för att vi har en konkurrenssituation som innebär att vi inte har tillräckligt många kunder i vissa områden för byggstart. Potentiella kunder är bundna till avtal hos konkurrenter som inte lämnar besked om projektet skall realiseras eller inte. Tyvärr så drabbar detta i slutändan kunderna. Vi ser också att mer bidrag måste till för att nå fler områden. Vårfloden var intensiv och under perioden uppstod ett dammbrott vid utloppet av sjön Lång i Limå vattendrag. Dammen ägs av Fortum, men Dala Energi sköter vattenhushållningen. Dammbrottet gav följdskador på dammen vid Limå bruk. En utredning pågår gällande framtiden för Limå vattendrag med hänseende på kraftproduktion, biologisk mångfald och kulturminne. Som helhet presterade våra verksamheter elnät, elhandel (Dalakraft), kraftproduktion och värme bättre än motsvarande period i fjol. För fibernätsverksamheten drar förseningar ner resultatet då anslutningstakten är lägre än planerat. Bengt Östling VD

Tidigareläggande av ScandiDos kvartalsrapport Kv1

Om ScandiDos ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, numera ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med den senaste produkten Delta4 Discover stärker ScandiDos denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats. Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina, Frankrike och direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem. ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se , anlitas som Certified Adviser. För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com  Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 14:20 CET. Uppsala den 19 september 2018 ScandiDos AB (publ) Styrelsen

Final i Handigolf Tour på Dalsjö Golfklubb

Efter årets fyra deltävlingar runtom i Sverige har totalt 16 spelare kvalificerat sig till finalen – åtta i klassen för fysisk funktionsnedsättning och åtta i intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Spelformen är matchspel och tävlingen startar klockan 09.00 både lördag och söndag. Spelarna som deltar på touren är bland annat amputerade, cp-skadade, synskadade, intellektuell funktionsnedsättning, autism, ADHD, rullstolsburen, har en förvärvad skada (stroke) eller är kortväxta. Flera av årets finalister är med i svenska handigolflandslaget och har representerat Sverige i internationella sammanhang. Däribland Niklas Viktor, Hinton GC och Jesper Gutke, Dynekilens GK som båda utsågs till Årets Handigolfare  och fick motta Henrik Stensons stipendium tidigare i sommar. – Vi har haft en fantastisk säsong på Handigolf Tour med välarrangerade tävlingar, bra golf och tufft motstånd. Årets finalister har gjort en stor prestation som har kvalificerat sig till finalen på Dalsjö Golfklubb och nu ser vi fram emot att få kora 2018 års totalsegrare, säger Helena Brobeck, ansvarig för handigolf på Svenska Golfförbundet.  Finalister fysisk funktionsnedsättning: Björn Jonsson, Hässelby GK (Stockholm)Niklas Viktor, Hinton Golf Club (Malmö)Ronnie Ekström, Roslagens GK NorrtäljeStefan Isaksson, Tortuna GK (Västerås)Per-Christian Nygren, Kinds GK (Svenljunga)Benny Ahlinder, Gävle GKJan Schönemann, Skövde GKOlle Tjärnberg, Hässelby GK (Stockholm)  Finalister intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Isak Brink, Hinton Golf Club (Malmö)Jesper Gutke, Dynekilens GK (Strömstad)Matilda Jonsson, Kumla GKFelix Norrman, Köpings GKMaria Brodell, Borås GKMarcus Sunnäng, Borås GKSebastian Davidsson, Torslanda GKÖrjan Swenson, Österåkers GK Startlista och resultatlista kommer att finnas tillgänglig här .  Högupplösta bilder Bilder på flera av finalisterna kan laddas ner här  och får användas fritt. Ange fotograf Susanne Persson eller Lina Hoof (syns vid markerad bild). Bilderna är tagna vid Swedish Open for Disabled i augusti samt Henrik Stenson Handicamp i juli.   För mer information och kontakt med spelare: Helena Brobeck, handigolfansvarig på Svenska Golfförbundet, tel 08-622 15 07, e-post helena.brobeck@golf.se.  Om handigolf Sedan 1996 är handigolf integrerad i Svenska Golfförbundets verksamhet med uppdraget att utveckla golf för personer med fysisk och intellektuell/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Handigolfgruppen ansvarar för tour och landslag samt bidrar med kunskap, utbildning och stöd till distrikt och klubbar så att de ska kunna utveckla golf för denna kategori av spelare. Svenska handigolfare kan tävla på klubbnivå, spela Handigolf Tour, delta i SM och representera Sverige internationellt. Sedan 1990-talet representeras Sverige av ett framgångsrikt handigolflandslag med medaljer i VM och EM på meritlistan. Mer om svensk handigolf på golf.se/handigolf Mer om Handigolf tour på golf.se/handigolftour   

Cloetta är Årets börsbolag

Motiveringen för priset Cloetta – Årets börsbolag 2017” Cloettas heltäckande finansiella rapporter kompletteras med en av börsens främsta hemsidor från vilken användare kan hämta såväl uppdaterad som historisk information. Med konsekvent, tydlig och informationsrik kommunikation i samtliga kanaler beskriver bolaget sig självt och sin värdeskapandeprocess samt förklarar sin omvärld på ett sätt som möjliggör för investerare och andra intressenter att fatta välgrundade beslut." Motivering för priset Cloetta – Bästa IR-webb 2017”Cloettas IR-webbplats linjerar på ett föredömligt vis med bolagets övriga finansiella kommunikation i såväl form som struktur och innehåll. Här finner användare intuitivt både den senaste informationen och historiska data. Tillsammans med välorganiserad layout och gedigna beskrivningar finner användarna enkelt det de behöver för att förstå bolagets affär, utveckling och omvärld.” ” Cloetta strävar efter hög kvalitet i vår finansiella kommunikation då vi är medvetna om att den är viktig för att öka förståelsen för bolaget. Att vi återigen utses till ”Årets börsbolag” är ett välkommet kvitto på att vi bibehåller vår höga kvalitet i den finansiella kommunikationen”, säger Jacob Broberg, Informations- och IR-direktör på Cloetta. Årets börsbolag är Sveriges största tävling inom finansiell kommunikation och investerarrelationer. Syftet är att höja ambitionsnivån för publika bolags informationsgivning i årsredovisningar, delårsrapporter och på IR-webbplatser. Tävlingen startades 1980 av Aktiespararna och har arrangerats av Kanton med Aktiespararna som huvudsponsor sedan 2007.

Online Media veteranen blir ny tillväxt VD på Devinix

  Jerry har en häftig mix som tilltalar oss mycket, både som person och framgångsrik sälj och marknadschef, säger Thomas Bäckström styrelseordförande på Devinix. Vi är väldigt glada över att ha honom ombord”, fortsätter Thomas Bäckström. Han kommer närmast som försäljningschef på Bisnode ägda bolaget Vendemore och har flera ledande befattningar inom tillväxtbolag i bagaget. - Jag brinner för att skapa starka team med olika kompetenser och personligheter”, säger Jerry Månsson och fortsätter: ”Att få möjligheten att jobba med den kompetensmix som Devinix har och fylla på med nya stjärnor känns otroligt spännande. Devinix är ett företag med starkt fokus på personal och det lockade mig väldigt mycket. Kunderna är minst sagt imponerande med en blandning av banker, fastighetsbolag och myndigheter. De har ett enormt förtroende att driva och utveckla miljöer och ge fantastisk service. Det ska vi fortsätta göra och bredda oss ytterligare för att skapa ännu mer värde för våra kunder”. - Med stark tillväxt kommer nya roliga utmaningar, för vår del har det mestadels varit att möta enormt behov av infrastrukturspecialister, molnteknik och applikation. Säkerhet är ett annat fokus i kölvattnen på GDPR. Vi är strax klara med vår ISO 27001 certifiering för hela organisationen och våra processer – våra hallar innehar sedan länge ett flertal certifieringar inom kvalité, säkerhet och verksamhet, avslutar Thomas Bäckström.

THQ Nordic förvärvar Alone in the Dark

Om Alone in the Dark Alone in the Dark utvecklades ursprungligen av Infogrames och det första spelet släpptes 1992 med genomsnittliga Gamerankings på 90%. Den ursprungliga berättelsen baseras på H. P. Lovecrafts historier. Sex spel i serien har släppts, med olika teman och miljöer. Även två serietidningar och två filmer skapades baserade på spelen. Om Act of War Act of War är ett strategispel i realtid som utvecklats av Eugen Systems, med en raffinerad historia av bästsäljarförfattaren och New York Times-skribenten Dale Brown. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Wingefors, Grundare och VD Tel: +46 708 471 978 E-mail: lwingefors@thqnordic.com Om THQ Nordic THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för en global marknad. Bolaget har en bred portfölj omfattande över 100 egna varumärken såsom Saints Row, Dead Island, Homefront, Darksiders, Metro (exklusiv licens), Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce, The Guild och många fler. THQ Nordics förlagsverksamhet når globalt med marknadsföring, försäljning och distribution, både online och i fysiska kanaler. Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad, Sverige och verksamhetskontor i Wien, Österrike och München, Tyskland. THQ Nordic har elva helägda utvecklingsstudios i Tyskland, Storbritannien, USA och Sverige och sysselsätter nära 1750 personer. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolaget Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök: http://www.thqnordic-investors.com

Cantargia offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Den 13 september 2018 meddelade Cantargia AB (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Prospektet som upprättats i samband med listbytet finns nu tillgängligt på Cantargia’s webbplats, www.cantargia.com , och kan även beställas via telefon +46 (0)46-275 62 60 Första dag för handel på huvudmarknaden är den 25 september 2018. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är den 24 september 2018. Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Om CantargiaCantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Stendörren Fastigheter lanserar sin tredje konceptfastighet

I dagarna lanserar fastighetsbolaget Stendörren sitt tredje Point-hus. Den här gången är det inte fråga om bara en, utan ett helt område med tre fastigheter i Farsta i ett utmärkt kommunikationsläge. Fastigheterna som omfattas av satsningen är belägna på Fryksdalsbacken 12 och 26 samt Mårbackagatan 31. Inom ramarna för Point-konceptet förädlar Stendörren fastigheter och erbjuder skräddarsydda lokaler i attraktiva geografiska lägen i expansiva områden i Storstockholm och Mälardalen. Point Farsta är nummer tre i raden av ett antal konceptfastigheter utvecklade efter samma princip. ·I Point Farsta har vi hämtat inspirationen från områden som Meatpacking District i New York, och LUMA i Stockholm, med mycket ljus och rymd i ett område med industriell känsla. Vi kommer även skapa generösa umgängesytor för att göra det enkelt att samverka över en kopp kaffe, säger Maria Mastej, marknads- och uthyrningschef på Stendörren. Följande ingår för hyresgästerna: ·Effektiva kontor. Med öppna ytor, stora glaspartier och co-working utrymmen. ·En kreativ miljö. Med ruff industrikänsla, men även plats för lek och skapande. ·Smidig bilaccess. Direkt anslutning till Nynäsvägen goda parkeringsmöjligheter. ·Nära till träning. En av fastigheterna lockar med ett välutrustat crossfit-gym. ·Goda kommunikationer. Hit tar man sig smidigt med både tunnelbana, pendeltåg och buss. ·Naturen runt hörnet. Fina promenadstråk finns vid den intilliggande sjön Magelungen. ·Skräddarsydda lokaler. I Point-husen anpassas lokalerna efter hyresgästernas behov. ·Bästa skyltläge. Husen ligger i nära anslutning till och med god synbarhet från Nynäsvägen. ·Shopping i världsklass. Närliggande Farsta shoppingcenter, landets fjärde största, har det mesta. ·Vi valde våra fastigheter på Frykdalsbacken då de är belägna i ett av de mest expansiva områdena i Stockholmsområdet i dag. Farsta bedöms som ett viktigt utvecklingsområde, där flera aktörer nu fokuserar på att skapa ett välmående näringsliv, bra handelsutbud liksom fortsatt utveckling av transporter och infrastruktur, fortsätter Maria Mastej. För mer information, vänligen kontakta: Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef. Telefon 0768-76 63 51, maria.mastej@stendorren.se  (maria.mastej@stendorren.se%20)eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

BioInvents partner Oxurion rekryterar första patienten i en klinisk fas 2-studie som utvärderar THR-317 för behandling av idiopatisk MacTel 1

Lund, Sverige – 20 september 2018 – BioInvent International AB:s (OMXS: BINV) partner Oxurion (tidigare ThromboGenics) rapporterar idag att bolaget har rekryterat den första patienten i en öppen fas 2-multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av intravitreal THR-317, en antikropp mot PIGF (human placental tillväxtfaktor), för behandling av makulär telangiektasi typ 1 (MacTel 1). MacTel 1 är en ovanlig sjukdom som drabbar gula fläcken och som kan leda till synnedsättning. Det finns i dagsläget ingen botande eller effektiv behandling av MacTel 1. Denna fas 2-studie (THR-317-003 - NCT03669393) planerar att rekrytera 10 patienter med makulaödem orsakad av MacTel 1. Under 2017 erhöll Oxurion fullt och exklusivt ägande över THR-317 för utveckling och kommersialisering inom alla indikationer som inte rör onkologi. I utbyte är BioInvent berättigat till fem procent av programmets ekonomiska värde. För mer information, se Oxurions pressmeddelande från den 20 september 2018 (www.oxurion.com). Om BioInventBioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program är BI-1206, för närvarande i fas 1/2 mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se  För mer information, vänligen kontakta: Martin Welschof, Hans Herklots, LifeSci Advisors     CEO                                  046-286 85 50   +41 79 598 71 49  martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com BioInvent International AB (publ)Org nr: 556537-7263Sölvegatan 41223 70 LUND046-286 85 50www.bioinvent.com  Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande. Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2018 kl. 7.30 CET.

H&M-GRUPPEN NÅR NÄRMARE EN MILJON ARBETARE MED LÖNESTRATEGI

En mänsklig rättighetAlla textilarbetare ska tjäna en lön som det går att leva på. Den ska vara tillräcklig för att täcka grundläggande behov för den anställde och hans eller hennes familj samt tjänas in under lagstadgad ordinarie arbetstid. Detta är vår vision, men även en mänsklig rättighet. Som bransch har vi ett gemensamt ansvar att säkerställa att de jobb som skapas inom textilindustrin i utvecklingsländer leder till bättre förhållanden för de människor och samhällen som berörs.– Jag är stolt över det arbete som hundratals dedikerade kollegor runt om i världen har genomfört de senaste fem åren. Vi gör något som ingen annan har gjort tidigare. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för rättvisa levnadslöner. Resultatet från denna första fas överstiger våra förväntningar och med vårt arbete på fabriksnivå når vi i dagsläget nästan en miljon textilarbetare. Nu tar vi arbetet vidare tillsammans med resten av vår bransch, säger Anna Gedda, hållbarhetschef på H&M-gruppen.Slutsatserna bakom vår strategiFör att driva på utvecklingen mot rättvisa levnadslöner skapade H&M-gruppen en lönestrategi för fem år sedan. Det var något som aldrig hade gjorts tidigare. Strategin presenterades i Berlin den 25 november 2013 vid Conference on Living Wages in International Supply Chains . Vårt arbete skulle handla om att skapa de processer och mekanismer som är en förutsättning för rättvisa levnadslöner. Vår strategi grundar sig i två slutsatser som fortfarande vägleder oss:1) arbetare ska tjäna en lön som det går att leva på2) vårt ansvar som köpare* är att påverka processen som kan möjliggöra rättvisa levnadslöner, inte att bestämma exakta lönenivåer. Löner ska sättas genom rättvisa förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter: regering, arbetsgivare och arbetarrepresentanter.Den första milstolpenVid samma tillfälle presenterade H&M-gruppen två ambitiösa delmål  för arbetet vi bedriver på fabriksnivå, nämligen att till slutet av 2018:• Implementera förbättrade lönesystem hos alla strategiska leverantörer.• Stärka textilarbetarnas ställning genom att se till att de företräds av demokratiskt valda representanter hos 100% av de fabriker vi samarbetar med i Bangladesh.Dessa mål går hand i hand och är ömsesidigt beroende av varandra. De första resultaten på fabriksnivåVi är stolta över att vi har nått och även överträffat våra mål. På fem år har vi nått 655 fabriker** och mer än 930 000 arbetare i tio olika länder. I detalj innebär det att:• 500 fabriker (motsvararande 67% av vår produktvolym) i tio länder skapar förbättrade lönesystem vilket omfattar 635 000 arbetare.• 594 fabriker (motsvarande 73% av vår produktvolym) i tio länder tillsätter demokratiskt valda arbetarrepresentanter vilket omfattar 840 000 arbetare.• 100% av fabrikerna i första ledet vi arbetar med i Bangladesh hade december 2017 demokratiskt vald arbetarrepresentation.• Totalt sett innebär det att 655 fabriker (motsvarande 84% av vår produktvolym) antingen implementerar förbättrade lönesystem eller tillsätter demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och. Detta omfattar 930 000 arbetare.Ett gemensamt ansvar inom industrinVi visste redan från början att det skulle krävas samarbete för att arbeta fram lösningar på branschens gemensamma utmaningar inom detta område. Istället för att arbeta var och en för sig behöver industrin gå samman för att hitta lösningar som gynnar alla textilarbetare oavsett vilken fabrik de arbetar på. Det unika samarbetet inom plattformen ACT gör detta möjligt. Där arbetar H&M-gruppen tillsammans med andra varumärken och IndustriALL Global Union för att åstadkomma kollektivavtal som spänner över hela industrin, och som stödjs av ansvarstagande inköpsrutiner. Detta är en viktig del av vårt arbete som bedrivs på industrinivå.Nästa steg– Det arbete som våra lokala team i tio olika produktionsländer bedriver i nära samarbete med andra aktörer och mer än 600 fabriker har gett oss en unik möjlighet att pröva nya arbetssätt och dra slutsatser om hur vårt arbete kan bli än mer effektivt, säger Anna Gedda.Ethical Trading Initiative  (ETI) kommer göra en oberoende utvärdering av strategin, som publiceras i december 2018. Vi kommer dela med oss av våra lärdomar för att tillsammans med andra branschaktörer utarbeta nya steg framåt mot en rättvis och hållbar modeindustri.Varför behövs förbättrade lönesystem?En förutsättning för rättvisa levnadslöner är att textilfabrikerna har transparenta lönesystem som säkerställer att lönen reflekterar individuell kunskap, erfarenhet och prestation. Lika viktigt är att anställda har nödvändig kunskap om sin lön; vad lönen baseras på, vilken minimilön som gäller i landet, vilka lagar som finns att förhålla sig till och regler rörande övertidsersättning. Systemen ska också säkerställa att arbetarna är involverade i beslut om lönerelaterade frågor.Varför behövs demokratiskt valda arbetarrepresentanter?En fungerande arbetsplatsdialog mellan arbetsgivare och arbetstagare är en annan förutsättning för rättvisa levnadslöner. Att säkerställa att textilarbetarna företräds av demokratiskt valda arbetarrepresentanter är en viktig del i detta. Arbetarrepresentanten utgör en viktig länk mellan arbetstagare (textilarbetare) och arbetsgivare (textilfabriker). Att stärka textilarbetarens ställning är något som alla parter tjänar på – både arbetare och fabriksledning.H&M group Communications:Telephone: +46 8 796 53 00E-mail: groupmediarelations@hm.com * Som köpare är vårt ansvar att arbeta för en process som stödjer rättvisa levnadslöner genom rättvisa, regelbundna lönerevisioner och förhandlingar, genom samarbete med våra partners och andra aktörer på fabriks-, industri- och regeringsnivå, samt genom att vara en ansvarstagande och stabil affärspartner. ** Fabriker som implementerar förbättrade lönesystem eller tillsätter demokratiskt valda arbetarrepresentanter, eller både och (per den 31/8 2018).

Betydande nordamerikansk mobiloperatör väljer Clavisters virtuella säkerhetslösning

Örnsköldsvik, Sverige. 20:e september, 2018. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att en betydande mobiloperatör i Nordamerika har valt att implementera Clavisters virtuella säkerhetslösning i sitt nätverk. Clavisters lösning underlättar operatörernas övergång till en SDN/NFV-miljö och ger mobiloperatören i detta specifika fall ett robust och virtualiserat brandväggsskydd för de driftskritiska OSS/BSS-komponenterna i nätverket. Den initiala ordern är begränsad i storlek, men förväntas växa i takt med att kunden expanderar med ytterligare tillämpningar och med högre kapacitetsbehov. “När mobiloperatörerna nu börjar komma en bit på vägen i sin övergång till SDN/NFV, ökar också medvetenheten om cybersäkerhetshot och de allvariga konsekvenser de kan få. Det är givetvis glädjande att se att operatörerna nu börjar ta hoten på allvar och väljer att implementera professionella säkerhetslösningar som kan växa med både ökande kapacitetsbehov och mer komplexa hotbilder. Att få förtroendet att leverera till en av de viktigaste mobiloperatörerna på den nordamerikanska marknaden är givetvis väldigt hedrande”, säger John Vestberg, VD och koncernchef för Clavister. For mer information om detta pressmeddelande kontaktas:John Vestberg, VD och koncernchefjohn.vestbergcla(at)vister.com Om Clavister  Clavister är en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder företag, telekomoperatörer och leverantörer av Cloud-lösningar marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens och morgondagens säkerhetshot.

Mantex genomför företrädesemission om cirka 30 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Mantex Aktiebolag (”Mantex” eller ”Bolaget”) har idag den 20 september 2018 beslutat om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och en emission av teckningsoptioner. Företrädesemissionen och emissionen av teckningsoptioner förutsätter efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 22 oktober 2018. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom särskilt pressmeddelande. Sammanfattning ·Under förutsättning att bolagsstämman den 22 oktober 2018 beslutar att godkänna styrelsens beslut, tillförs Mantex genom Företrädesemissionen vid fullteckning cirka 30 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare som lägst cirka 30 MSEK och som högst cirka 44 MSEK. Företrädesemissionen omfattar högst 13 885 010 aktier och därutöver emitteras högst 13 885 010 teckningsoptioner. ·Företrädesemissionen omfattas till cirka 40 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt cirka 60 procent av externa emissionsgarantier. Sammanlagt är därmed hela emissionsbeloppet säkerställt. Teckningsförbindelser har lämnats av Pegroco Invest AB (publ), Håkan Johansson (styrelseledamot), Kattson i Sverige AB (helägt bolag av styrelseledamoten Håkan Johansson) samt Allba Holding AB (representerat av styrelseledamoten Magnus Hagerborn). ·En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) aktie i Företrädesemissionen till en teckningskurs om 2,15 SEK. Dessutom, för varje tecknad och tilldelad aktie i Företrädesemissionen, kommer tecknaren erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption. ·En (1) teckningsoption ger möjlighet att teckna en (1) nyemitterad aktie under perioden 9 september till och med 20 september 2019. Teckningskursen för att teckna aktie med stöd av teckningsoptionen kommer att vara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden 26 augusti till och med 6 september 2019, med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen kan inte vara lägre än 2,15 SEK per aktie eller högre än 3,15 SEK per aktie. ·Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 26 oktober 2018. Teckningsperioden löper under perioden 31 oktober till och med 15 november 2018. ·Prospekt avseende Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 24 oktober 2018. ·Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses användas för: förstärkning av balansräkning; produkt-, organisations- och affärsutveckling, och investeringar i försäljning, marknadsföring och sälj- och distrubitionssupport. ·Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma för godkännande den 22 oktober 2018. Bakgrund och motiv i sammandragMantex har utvecklat och patenterat en mätteknik för biomaterialindustrin som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar biomaterials karakteristik, såsom fukthalt, askhalt och energiinnehåll, i syfte att kunna kvalitetsbestämma och prissätta biomaterialet samt optimera processen för bearbetning av materialet. Genom Mantex nära samarbete med ett flertal biokraftverk i framför allt Sverige har systemet kunnat bevisa sitt värdeskapande genom att på kort tid kunnat mäta kvalitet i bränsle. Mantex vill genomföra en kommersialisering av sin produkt Biofuel Analyzer genom att vidareutveckla industrialiseringen av produkten och bygga ut sin säljsupportorganisation för att befästa sin närvaro inom marknadssegmentet biobränsle. KapitalanvändningLikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande: ·Produkt-, organisations- och affärsutveckling om cirka 14 MSEK; ·Förstärkning av balansräkning i syfte att accelerera expansionen om cirka 7 MSEK; och ·Investeringar i försäljning, marknadsföring och sälj och distributionssupport om cirka 4 MSEK. Villkor för Företrädesemissionen och emissionen av teckningsoptionerFöreträdesemissionen innebär att högst 13 885 010 aktier ges ut med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Vid fullteckning av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 30 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning av samtliga aktier som emitteras i emissionen kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 3 471 253 SEK. Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,15 SEK. Teckning kan även ske utan stöd av teckningsrätter. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning i första hand till de som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand till annan som tecknat aktier i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter, och i sista hand till garanter med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser. För varje en (1) tecknad och tilldelad aktie i Företrädesemissionen kommer tecknaren att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption. En (1) teckningsoption ger möjlighet att teckna en (1) nyemitterad aktie under perioden 9 september till och med 20 september 2019. Teckningskursen för att teckna aktie med stöd av teckningsoptionen kommer att vara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden 26 augusti till och med 6 september 2019, med en rabatt om 25 procent. Teckningskursen kan inte vara lägre än 2,15 SEK per aktie eller högre än 3,15 SEK per aktie. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Nasdaq First North efter att emissionen av teckningsoptioner registrerats på Bolagsverket. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier kommer Bolaget att tillföras ytterligare sammanlagt som lägst cirka 30 MSEK och som högst 44 MSEK. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptionerna för teckning av aktier är ytterligare högst cirka 3 471 253 SEK. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsrätter i Företrädesemissionen ska vara den 26 oktober 2018 och teckningsperioden löper under perioden 31 oktober till och med 15 november 2018. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North under perioden 31 oktober till och med 13 november 2018. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och emission av teckningsoptioner föreläggs extra bolagsstämma den 22 oktober 2018 för godkännande. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. Teckningsförbindelser och garantiåtagandenFöreträdesemissionen omfattas till cirka 40 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare samt cirka 60 procent av externa emissionsgarantier. Sammanlagt är därmed hela emissionsbeloppet säkerställt. Teckningsförbindelser har lämnats av Pegroco Invest AB (publ) (till viss del genom kvittning), Håkan Johansson (styrelseledamot), Kattson i Sverige AB (helägt bolag av styrelseledamoten Håkan Johansson) samt Allba Holding AB (representerat av styrelseledamoten Magnus Hagerborn). För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig garantiprovision om tio procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår till de aktieägare som ingått teckningsförbindelser. Preliminär tidplan +-------------+------------------------------------------------------------+|22 oktober |Extra bolagstämma. ||2018 | |+-------------+------------------------------------------------------------+|24 oktober |Beräknad dag för offentliggörande av prospektet. ||2018 | |+-------------+------------------------------------------------------------+|24 oktober |Sista dag för handel i Mantexs aktier inklusive rätt att ||2018 |erhålla teckningsrätter. |+-------------+------------------------------------------------------------+|25 oktober |Första dag för handel i Mantexs aktier exklusive rätt att ||2018 |erhålla teckningsrätter. |+-------------+------------------------------------------------------------+|26 oktober |Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter. Aktieägare||2018 |som är registrerade i Bolagets aktiebok denna dag erhåller || |teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen. |+-------------+------------------------------------------------------------+|31 oktober |Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North. ||– 13 november| ||2018 | |+-------------+------------------------------------------------------------+|31 oktober |Teckningsperiod för Företrädesemissionen. ||– 15 november| ||2018 | |+-------------+------------------------------------------------------------+|19 november |Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall. ||2018 | |+-------------+------------------------------------------------------------+ Extra bolagsstämmaAktieägarna i Mantex Aktiebolag kommer kallas till extra bolagsstämma den 22 oktober 2018. Fullständig kallelse offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. RådgivareMangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Mantex i samband med Företrädesemissionen. För mer information vänligen kontakta:Mats Vikström, CFOTel: +46 76-786 66 06E-post: mats.vikstrom@mantex.se Om MantexMantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk. Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North och G&W Fondkommission är Certified Adviser (CA) till Mantex. Denna information är sådan som Mantex Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2018 kl 08.00. Viktig informationDetta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier med vederlagsfria teckningsoptioner i Mantex och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Hongkong eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja aktier, teckningsoptioner, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Aktier, teckningsoptioner, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Mantex har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet. Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Mantexs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Trendig havre – nya Fazer Yosa utmanar på snabbväxande marknad

Yosa har skapat havreprodukter i 20 år och släpps nu i uppdaterad form med nio olika produkter där alltifrån innovativa havresnacks som overnight oats till vardagsprodukter som havremjölk och matlagningsvaror ingår. Målet med Fazer Yosa är att förstärka havrens roll i konsumenternas dagliga kost och utnyttja havrens potential på ett mer mångsidigt sätt. Fazer satsar på att använda lokalproducerad havre från Sverige och Finland för att ligga i framkant gällande utvecklingen av havreprodukter globalt. ”Vi vill se havreprodukter som en del av dagens alla mål. Med Fazer Yosa-produkterna vill vi erbjuda en så mångsidig havreupplevelse som möjligt, från morgon till kväll. Fazer Yosa-produkterna stöder en hållbar livsstil och lämpar sig för alla som är måna om sitt välmående”, säger Tiia Antila, varumärkes- och kategoriansvarig för Fazer Yosa. Fazer har malt havre vid sin kvarn i Finska Lahti sedan 1971 och har nyligen dubblat kapaciteten till 40 000 ton per år. År 2016 förvärvades även Fazer Kvarn i Lidköping, tidigare Frebaco Kvarn. Fler Fazer Yosa-nyheter är att vänta framöver. ’Vi ser ett växande intresse för havreprodukter globalt och är redo att driva efterfrågan med nya innovativa Fazer Yosa-produker i toppkvalité. Även om marknaden blir allt mer mättad tror vi att det finns en ökande efterfrågan på Fazer Yosa, som är överlägsna gällande smak och innovation enligt konsumenttester. Konsumenter värdesätter välsmakande produkter som främjar välbefinnande och kräver att företag har en ansvarsfull produktion’, avslutar Heli Anttila, VP Supply chain and operations. Nordisk havreDe långa nordiska sommarnätterna skapar havre som har erkänt högsta kvalité. De ljusa sommardygnen ger helt unika förhållanden och tillväxtperioden på våra breddgrader är kort men väldigt intensiv. Havren planteras i maj för att skördas redan i augusti och september. Vinterns tjäle gör även jorden exceptionellt ren och denna miljö går inte att återskapa någon annanstans. Havre och miljönAtt äta växtbaserat är bevisat bra för planetens framtid. Det hjälper oss bland annat att reducera växthusgaser och minskar vattenförbrukningen i matproduktionen. Utöver att stödja utvecklingen av växtbaserad mat är Fazer även med i utvecklingen av det hållbara jordbruket. Fazers principer för hållbart spannmål är utvecklade tillsammans med bönder för att, bland annat, minska kemikalieanvändningen och övergödning inom jordbruket samt öka den biologiska mångfalden samtidigt som produktivitetsnivån behålls. Havre och hälsaFazer Yosamellanmålen är fermenterade vilket innebär att råvaran har jäst i en kontrollerad process, de innehåller probiotika vilket särskiljer Fazer Yosa från andra havreprodukter på marknaden. Havre innehåller även betaglukan som har flera positiva hälsoeffekter, vilket bland annat fastställts av EU. Att äta havre kan även associeras med lågt kolesterolvärde och ett friskt hjärta. Havre innehåller E-vitamin- och omega-6. Att äta havre är ett hållbart sätt att få i sig fibrer och protein.  Havre och konsumenterEnligt en undersökning som Fazer låtit genomföra i sex länder, upplever ändå konsumenter att sortimentet av växtbaserade produkter ofta är rörigt. Därtill anser konsumenter att växtbaserade produkter kan vara svåra att få tag på samt att man tvingas göra uppoffringar gällande smaken på produkterna. Konsumenternas önskemål har fungerat som en startpunkt för det förnyade Fazer Yosa-varumärket: tack vare Fazer Yosa-produkterna behöver konsumenten inte kompromissa mellan smak och hälsa. Fazer Yosa-produkter:Havredryck naturell (1L)Havredryck fyllig (1L)Overnight oats äpple (mellanmål) 150gOvernight oats svarta vinbär (mellanmål) 150gOat snacks naturell musli top (mellanmål) 170gOat snacks vanilj granola top 170gOat snacks skogsbär, 400gOat snacks vanilj, 400gOat for cooking, 500ml Läs mer på: www.fazer.se/fazeryosa Fazer Yosa bilder: http://www.fazergroup.com/picturesFazers pressrum: https://news.cision.com/se/fazer-groupFazer Sverige i social medier @fazersverige  Du kan även hitta Fazer Yosa på Facebook och Instagram: @yosaoat #fazeryosa och #weknowoats. Ytterligare information, vänligen kontakta; Cecilia Lilljeforss, kommunikationsansvarig Fazer SverigeTelefon: + 46(0) 72 526 49 91E-post: cecilia.lilljeforss@fazer.com 

European High Growth Opportunities Securitization Fund begär konvertering av konvertibler

QuickCool har erhållit meddelande från European High Growth Opportunities Securitization Fund angående konvertering av konvertibler till 454 545 aktier i QuickCool, motsvarande 500 000 kronor av konvertibellånet. Efter registrering hos Bolagsverket kommer QuickCools totala aktiekapital uppgå till 15 832 492 kronor och det sammanlagda antalet aktier kommer att uppgå till 19 790 615. För ytterligare information, vänligen kontakta:Fredrik Radencrantz, VDTelefon: 046-286 38 40E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se Denna information är sådan information som QuickCool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2018. QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool© system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter som drabbats av t.ex. akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, hänvisar vi till vår hemsida: www.quickcool.se

Candidator DGC levererar IT till 350 företag genom United Spaces

United Spaces har i över 15 år drivit en coworking-plattform som handlar om hårdvara och mjukvara, om människa och teknik, om effektivitet och kreativitet, det lokala och det globala. United Spaces finns i Stockholm, Göteborg och Malmö samt öppnar på Arlanda i mars 2019. På sikt planerar de även en expansion till fler städer. Candidator DGC och United Spaces signerade avtal innan sommaren och leveransen är nu i full gång. Leveransen är självklart modern, skalbar och trådlös, och innehåller bland annat LAN, WAN och WiFi. ”United Spaces är banbrytande i sin genre. Vi på Candidator DGC tycker att det är roligt att arbeta med ett riksomfattande företag som är så expansiva. Vi levererar tjänster till United Spaces medarbetare, och tillsammans med deras kunder får vi hjälpa över 1000 användare till en modern och uppkopplad arbetsdag. Vi är glada att få vara med på deras resa och hjälpa dem att växa!” säger Jan Franzén på Candidator DGC. ”Efter en mycket noggrann och omfattande upphandlingsprocess så är vi säkra på att Candidator DGC är den bästa partnern för United Spaces inom IT. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete som ger alla våra medlemmar modern och driftsäker IT.” säger Johan Fägerblad COO, United Spaces.   Kontaktpersoner Jan Franzén, Försäljning Candidator DGC, 0706 02 16 97, jan.franzen@candidator.se Johan Fägerblad, COO United Spaces, 070 685 30 43 johan.fagerblad@unitedspaces.se

Kallelse till extra bolagsstämma i Mantex AB (publ)

Aktieägarna i Mantex AB (publ), org. nr. 556550-8537, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 oktober 2018 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Torshamnsgatan 30F i Kista. Rätt att deltaFör att få delta i den extra bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 16 oktober 2018, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid stämman senast onsdagen den 17 oktober 2018.  Anmälan ska ske skriftligen till bolaget under adress Mantex AB, "Extra bolagsstämma", Torshamnsgatan 30F, 164 40 Kista eller per e-mail på mats.vikstrom@mantex.se. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall antalet medföljande biträden. Ombud samt företrädare för omyndig eller juridisk person anmodas att i god tid före den extra bolagsstämman inge behörighetshandlingar till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.mantex.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, vara tillfälligt registrerad i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast tisdagen den 16 oktober 2018 och bör därför begäras i god tid före detta datum hos förvaltaren. Förslag till dagordning 1.Stämmans öppnande 2.Val av ordförande vid stämman 3.Upprättande och godkännande av röstlängd 4.Godkännande av dagordning 5.Val av en eller två justeringsmän 6.Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7.Beslut om att anta ny bolagsordning 8.Beslut oma. att godkänna styrelsens beslut om företrädesemissionb. att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner 9.Stämmans avslutande Beslut om att anta ny bolagsordning (punkt 7 ovan)Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning i syfte att möjliggöra nyemissionen enligt punkt 8 på dagordningen, genom att gränserna för antalet aktier och aktiekapitalets storlek höjs enligt nedan. Förslaget innebär i korthet följande förändringar (genomstruken text föreslås strykas och understruken text läggas till): §4 Aktiekapital / Share capitalAktiekapitalet skall vara lägst 1.600.000 3.400.000 kronor och högst 6.400.000 13.600.000 kronor.The minimum share capital is SEK 1,600,000 3,400,000 and the maximum share capital is SEK 6,400,000 13,600,000. §5 Antal aktier / Number of sharesAntalet aktier skall vara lägst 6.400.000 13.600.000 och högst 25.600.000 54.400.000 stycken.The minimum number of shares is 6,400,000 13,600,000 and the maximum number of shares is 25,600,000 54,400,000. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 8 a ovan)Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 20 september 2018, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, villkorat av att bolagsstämman också beslutat anta ny bolagsordning, om en företrädesemission av högst 13 885 010 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 471 252,62 kronor. De huvudsakliga villkoren för emissionen enligt styrelsens beslut är följande: ·Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget. Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt per innehavd aktie. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie. ·Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 26 oktober 2018. ·För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ske till garanter med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om detta inte är möjligt, genom lottning. ·För varje tecknad aktie ska erläggas 2 kronor och 15 öre. ·För att aktie som tillkommer genom nyteckning med stöd av teckningsoptioner utgivna av Mantex AB, skall medföra rätt att delta i emissionen, skall nyteckning vara verkställd och införd i bolagets aktiebok senast den 28 oktober 2018. ·Teckning av nyemitterade aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom betalning eller på teckningslista under perioden från och med den 31 oktober 2018 till och med den 15 november 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. ·Teckning av nyemitterade aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 31 oktober 2018 till och med den 15 november 2018. Betalning ska erläggas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. ·Om samtliga aktier i emissionen tecknas kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 3 471 252,62 kronor. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner (punkt 8 b ovan)Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 20 september 2018, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, villkorat av att bolagsstämman också beslutat anta ny bolagsordning och godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier, om en riktad emission av högst 13 885 010 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 3 471 252,62 kronor. De huvudsakliga villkoren för emissionen enligt styrelsens beslut är följande: ·Rätt att teckna teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma de personer och med den fördelning, som tilldelats aktier i företrädesemissionen av aktier enligt punkt 8 a ovan (”Företrädesemissionen”). ·Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar tilldela en teckningsoption för varje tecknad och tilldelad aktie i företrädesemissionen. ·Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. ·För varje tecknad och tilldelad aktie i Företrädesemissionen ska tilldelas en teckningsoption. ·Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 30 november 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. ·Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som ska bestämmas till den volymvägda genomsnittskursen under perioden 26 augusti till och med den 6 september 2019, med avdrag för en rabatt om tjugofem (25) procent. Teckningskursen per aktie ska dock inte kunna bestämmas till lägre än 2 kronor och 15 öre eller högre än 3 kronor och 15 öre om inte annat framgår av villkoren för teckningsoptionerna. ·Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 9 september till och med den 20 september 2019. ·Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med ytterligare 3 471 252,62 kronor. ·För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av två tredjedelar av såväl avgivna röster som vid stämman företrädda aktier. Antal aktier och rösterVid tidpunkten för denna kallelse finns i Mantex AB totalt 13 885 010 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier. HandlingarFullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7, 8 a och 8 b på dagordningen, fullmaktsformulär samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.mantex.se senast från och med måndagen den 8 oktober 2018 samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Stockholm i september 2018Mantex AB (publ)Styrelsen För mer information var vänlig kontakta:Mats Vikström, CFO, på +46 76-786 66 06 eller mats.vikstrom@mantex.se. Om MantexMantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk. Mantex aktie är noterad på Nasdaq First North. G&W Fondkommission är Certified Advisor (CA) till Mantex AB (publ).

Hållbart Långhus med tak av GreenCoat®-stål visas i holländsk TV

SSAB förser innovativa arkitekter och byggföretag runt om i världen med hållbara stållösningar och främjar dess användning i byggnader. Långhuset, ett privat bostadshus i klassisk-industriell stil i Nederländerna som ritats av arkitekten Rick Eijsbouts från Architecten Studio-pls, är ett bra exempel på detta. Färgbelagt GreenCoat®-stål valdes för taket till den unikt utformade byggnaden av många skäl. Ett skäl var förmågan att skapa skarpa linjer som matchar träfasaden på det mycket grafiska huset. Andra orsaker var det beprövat hållbara och miljövänliga materialet. -Att utnyttja hållbara lösningar var ett viktigt krav från Långhusets ägare, säger arkitekten Rick Eijsbouts. -De valde bland annat att installera solfångare, och användandet av det hållbara GreenCoat®-stålet passar då mycket väl in i det temat. Dessutom fick vi inte använda ren zink på grund av korrosion och risk för förorening av grundvattnet, men det skulle ändå ha varit en dyrare och mindre hållbar lösning. I GreenCoat® färgbelagt stål används svensk rapsolja i beläggningen istället för fossilbaserade oljor, vilket gör det till det grönaste stålet på marknaden för utvändiga byggnads applikationer. Dessutom har det stark motståndskraft mot korrosion, UV-strålning, bucklor och repor. Det falsade profilerade taket tillverkades av SCH Holland, som uppskattade den enkla hanteringen och den goda formbarheten i det valda materialet GreenCoat Pural BT, vilket bidrog till att byggandet gick smidigt. -Vi använde GreenCoat Pural BT för Långhuset i vårt KlikFels-system, en förtillverkad profilplåt där stålet bearbetas i ett antal profileringsstationer, förklarar SCH Hollands VD Arjen Peek. -GreenCoat®-produkter är mycket lätta att tillverka och ger ett enastående resultat. Långhuset visades nyligen upp i det populära hem- och trädgårdsprogrammet BinnensteBuiten i nederländsk TV och nominerades till 2017 BNA Building of the Year Award. Bilder: -          Det nederländska Långhuset nominerades till 2017 BNA Building of the Year Award och presenterades i det nederländska TV-programmet BinnensteBuiten. -          Hållbart färgbelagt GreenCoat®-stål användes för taket på Långhuset på grund av dess förmåga att skapa skarpa linjer på det mycket grafiska huset. -          Rick Eijsbouts, Architecten Studio-pls, Eindhoven, Nederländerna, valde att arbeta med miljövänligt färgbelagt GreenCoat®-stål på grund av dess tålighet och låga påverkan på miljön. För mer information, kontakta:Lasse Bengtsson, Corporate Marketing, SSAB, tel: +46 70 2058793,lasse.bengtsson@ssab.com

CLS genomför hands-on workshop vid CIRSE i Lissabon, den 22-25 september 2018

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), deltar i konferensen CIRSE i Lissabon, Portugal, den 22-25 september. CLS demonstrerar sitt TRANBERG®|Thermal Therapy System för intresserade läkare och annan medicinsk personal i en hands-on workshop. - Vi ser ett stort värde av att delta i den här typen av workshops, där experter inom interventionell radiologi, i ett utbildande format på nära håll kan få se fördelarna med våra produkter, säger Karin Peterson, Chief Product Officer på CLS. Konferensen ger naturligtvis också tillfälle till att träffa potentiella kunder såväl som befintliga affärskontakter från både Europa och USA, säger Karin Peterson.  TRANBERG®|Thermal Therapy System består av en liten, användarvänlig laserenhet samt specialdesignade instrument och engångsmaterial framtagna för precis, skonsam och effektiv behandling med bolagets egen metod, imILT®, samt med bildguidad fokal laserablation (FLA) CLS workshop äger rum tisdagen den 25 september, HDT 5, ”Tumor Ablation  - Cryoablation, laser ablation and irreversible electroporation”, Auditorium 3, kl 9:30 – 11:00 . CLS är sedan några år tillbaka medlemmar i organisationen CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) som står bakom konferensen.  Förra årets möte, i Köpenhamn, lockade ca 7000 deltagare från cirka 50 länder, varav ca 30% från Asien och USA. Läs mer på om CIRSE 

Genova Property Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av sina nya obligationer vid Nasdaq Stockholm

Genova Property Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Genova”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av sina nya obligationer, emitterade inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån, på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Genova har upprättat ett prospekt avseende notering av Bolagets nya obligationer emitterade under Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0009779291. Prospektet har upprättats med anledning av de ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor som emitterades den 18 september 2018. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.genovapropertygroup.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Bolaget avser att, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om notering av de nya obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första noteringsdag på Nasdaq Stockholm beräknas bli omkring den 24 september 2018. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se OM GENOVA Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter. Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser. Om denna information: Denna information offentliggjordes klockan 16.00 den 20 september 2018. Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Enorama Pharma erhåller partihandelstillstånd

Enorma Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har erhållit Läkemedelsverkets tillstånd till partihandel med läkemedel. Därmed är alla förutsättningar på plats för Enorama Pharma att ansöka om läkemedelsregistrering för medicinska produkter i Europa under eget namn. I juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget ansökt om ett partihandelstillstånd hos Läkemedelsverket, LMV. Enorama Pharma införde i samband med detta ett omfattande kvalitetsledningssystem som säkerställer att Bolaget följer GDP-reglerna (Good Distribution Practice). Den 24 juli genomförde LMV en inspektion av Bolaget varvid endast mindre avvikelser noterades. Enorama Pharma har nu erhållit det partihandelstillstånd som är nödvändigt för att kunna lämna in en registreringsansökan för medicinska produkter i Europa som säljs under eget namn. Som tidigare meddelats är även samtliga kliniska studier och tester av Bolagets nikotintuggummi klara. ”Det är mycket glädjande att inspektionen gick bra och att vi nu mottagit LMV:s tillstånd. Nu kan vi lägga sista handen vid vår registreringsansökan. Vi avser att lämna in den inom kort så att vi kan börja sälja vårt nikotintuggummi under 2019”, säger Mats Rönngard, vd för Enorama Pharma. Enorama Pharmas strategi för ansökan om marknadsföringstillstånd kan skilja sig för olika marknader och produkter. I Europa har Bolaget valt att självt införskaffa partihandelstillstånd för medicinska NRT-produkter (Nicotine Replacement Therapy), detta för att stärka erbjudandet mot marknaden och ge större framtida flexibilitet kring hur Bolaget väljer att sälja produkterna inom olika marknadssegment.

Vinnare på bostadsrättsmarknaden 2013-2018: Dalmasar och svedalabor

För att få en bild av hur prisutvecklingen på bostadsrätter sett ut de senaste fem åren i olika regioner har Fastighetsbyrån bett Mäklarstatistik jämföra snittpriser på bostadsrätter januari till juli 2013 jämfört med samma period 2018 både procentuellt och värdeökning i kronor. Snittökningen på bostadsrätter i landet sedan 2013 är 37 % och 628 000 kronor. · Vi har haft en tydlig avmattning på bostadsrättsmarknaden det senaste året och eftersom vi vant oss vid prisökningar blir det en stor psykologisk omställning.  Men på fem års sikt är det överlag fortfarande kraftiga ökningar. Det är bara i en av de redovisade kommunerna som bostadsrättspriserna gått ner, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån. Utifrån procentuell prisökning är det orter som utgår från en lägre prisnivå som ligger i topp. Tittar man däremot på värdeökning i kronor har det tidigare endast varit dyra Stockholmskommuner på listan. Nu har dock avmattningen i Stockholm gjort att mindre kommuner från olika delar av landet kommit i på topplistan.  Svedala kommun i Skåne kvalar i på båda topplistorna med en prisökning på 169 % och 1,1 miljoner kronor. · Prisavmattningen på bostadsrätter har varit tydligast i Stockholm. Det gör att Stockholms län kommer långt ner när det gäller procentuell ökning och de dyraste kommunerna dominerar inte längre när det gäller värdeutveckling i kronor. Vi har fått en tydlig utjämning mellan Stockholm och resten av landet, fortsätter Johan Engström.  Länssiffror – Dalarna i topp -  Uppsala i botten Län pris (genomsnitt) pris (genomsnitt) % kronorDalarnas län 639 470 1 309 727 105% 670 257Blekinge län 668 354 1 201 026 80% 532 673Södermanlands län 835 438 1 458 270 75% 622 832Västernorrlands län 549 054 937 558 71% 388 504Västerbottens län 935 390 1 548 064 66% 612 674Västmanlands län 818 970 1 335 835 63% 516 865Östergötlands län 1 033 269 1 682 386 63% 649 116Jämtlands län 1 005 535 1 632 500 62% 626 965Jönköpings län 962 037 1 555 758 62% 593 721Gävleborgs län 720 803 1 153 962 60% 433 159Gotlands län 1 256 000 1 996 211 59% 740 212Kronobergs län 1 008 063 1 573 790 56% 565 728Värmlands län 806 500 1 203 608 49% 397 108Norrbottens län 772 584 1 146 646 48% 374 062Skåne län 1 178 075 1 744 799 48% 566 724Västra Götalands län 1 557 327 2 278 308 46% 720 981Kalmar län 821 902 1 198 488 46% 376 585Hallands län 1 443 992 2 070 810 43% 626 818Stockholms län 2 440 660 3 340 406 37% 899 746Örebro län 982 868 1 299 657 32% 316 788Uppsala län 1 695 828 2 163 114 28% 467 286Riket 1 713 839 2 341 924 37% 628 085 Kommunsiffror, procentuell ökning topp 10 – Lilla kommunen i topp Kommun pris (genomsnitt) pris (genomsnitt) % kronorLilla Edet 315 000 1 185 870 277% 870 870Åstorp 213 846 756 781 254% 542 935Bjuv 245 742 844 579 244% 598 837Älvkarleby 237 000 805 765 240% 568 765Askersund 241 818 702 647 191% 460 829Herrljunga 223 750 649 474 190% 425 724Leksand 485 909 1 351 557 178% 865 648Svedala 646 429 1 736 086 169% 1 089 658Hallstahammar 185 312 486 341 162% 301 030Lindesberg 276 111 716 851 160% 440 740 Kommunsiffror, värdeökning i kronor topp 10 – Stockholmskommuner i topp Kommun pris (genomsnitt) pris (genomsnitt) % kronorLidingö 2 329 868 3 841 596 65% 1 511 728Ekerö 1 655 283 2 947 800 78% 1 292 517Malung-Sälen 1 068 813 2 308 393 116% 1 239 580Vellinge 1 796 159 3 016 834 68% 1 220 676Härryda 1 634 029 2 726 408 67% 1 092 380Svedala 646 429 1 736 086 169% 1 089 658Tyresö 1 548 272 2 623 948 70% 1 075 677Solna 2 407 073 3 475 677 44% 1 068 604Ale 901 131 1 963 506 118% 1 062 375Mölndal 1 558 811 2 617 491 68% 1 058 679 Beskrivning av siffrornaSiffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför snittpriser på alla bostadsrättsförsäljningar gjorda jan-juli 2013 med samma period 2018. Procentuell prisökning samt värdeökning i kronor redovisas. De kommuner som haft färre än 10 försäljningar under någon av perioderna är borttagna. SE BIFOGAD FIL MED ALLA KOMMUNERS SIFFROR (förutom kommuner med färre än 10 försäljningar under någon av perioderna). Kontakta gärna något av Fastighetsbyråns kontor för kommentarer kring enskilda kommuners prisutveckling: http://www.fastighetsbyran.se/har-finns-vi/ För mer information kontakta gärna:Johan Engström, VD på FastighetsbyrånTel: 070-558 05 30E-post: johan.engstrom@fastighetsbyran.se Johan Vesterberg, Presschef, FastighetsbyrånTel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest är fulltecknad

2018 har varit och är ett spännande år för skogsbranschen i allmänhet och för nordisk skogsindustri i synnerhet. Ett flertal stora industriinvesteringar har slutförts under senare år och fler är på gång. Här kan nämnas massabruken Äänekoski - Metsä Fibre, Östrand - SCA, Värö – Södra Skogsägarna samt kartongbruket Gruvön – Billerud Korsnäs. Investeringarna medför stor efterfrågan på virkesråvara och i kombination med ett starkt marknadsläge och ett allmänt intresse för trä, cellulosa och olika kartong- och pappersprodukter ger det en ökad efterfrågan på skogliga investeringar.  – Det är glädjande att vår skogsfond Silvestica Green Forest har attraherat nya investerare och att fonden i nuläget är fulltecknad och stängd. Förutom de tidigare ankarinvesterarna, Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv och Folksamgruppen, kan vi nu välkomna KLP (Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap) samt FPK (Försäkringsbranschens Pensionskassa), säger Karl Danielsson, presstalesman för Silvestica Green Forest. Silvestica Green Forest fortsätter på den inslagna vägen och har sedan starten i juli 2017 nu förvärvat drygt 25 000 hektar skogsmark i Finland och ca 800 hektar i Litauen. Ytterligare förvärv kommer att ske under hösten och vid årsskiftet bedöms de totala investeringarna uppgå till ca 80 miljoner euro.  – Intresset för fonden har överstigit våra högt ställda förväntningar och vi arbetar nu fokuserat med att identifiera och genomföra nya och intressanta förvärv. Utbudet är begränsat men tack vare en effektiv organisation, våra samarbetspartners och väl utbyggda nätverk runt om Östersjön, räknar vi med att under de närmaste åren komma en bra bit på väg för att uppfylla fondens målsättning om 500 miljoner euro i totalt investerat kapital. Mycket grovt och genomsnittligt räknat innebär det ca 140 000 hektar skogsmark fördelat på de fem länderna runt Östersjön; Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen, säger Karl Danielsson. Läs mer om Silvestica Green Forest på www.silvestica.se. För ytterligare information vänligen kontakta Karl Danielsson, Presstalesman, Silvestica Green Forest ABTel: 070-648 23 03E-post: karl.danielsson@crkforest.se  Rickard Lehmann, CEO, CRK Forest Management AB (förvaltare av Silvestica Green Forest)Tel: 070-544 81 00E-post: rickard.Lehmann@crkforest.se

If förenklar försäkringslingot

  Kontraheringsplikt, delkasko, förtidskapital och force majeure. Är det uttryck som du snabbt och enkelt skulle kunna förklara för en anhörig eller nära vän? Nej, inte om du frågar det svenska folket i alla fall. Sex av tio tycker att det är svårt att förstå termerna som svenska försäkringsbolag använder, enligt en undersökning som If har gjort. - Det är en alldeles för hög siffra. Vi arbetar stenhårt för att bli ett mer tillgängligt och enkelt försäkringsbolag att ha att göra med, och språkbruket har varit en prioritet. Våra kunder har naturligtvis rätt att kunna förstå vad de behöver, köper och har rätt till när det kommer till deras försäkringar, säger Caroline Starck, informationschef på If. Den ursprungliga poängen vad gäller de svåra orden var att det skulle framgå exakt, helst med juridisk terminologi, vad försäkringen gällde för. Men många av orden har blivit föråldrade, och det finns idag bättre ord och begrepp att förklara försäkringsvillkoren med. - Vi jobbar hela tiden på att förenkla och göra det mer begripligt. Många av de här orden i exempellistan har vi bytt ut, eller ser till att förklara på ett enkelt sätt i anslutning till där de förekommer, säger Caroline Starck. If har gjort en undersökning över vilka försäkringsord svenskarna tycker är svårast att förstå. Vissa av orden, såsom kontraheringsplikt, är inga som försäkringstagare ens behöver komma i kontakt med i sitt val av försäkring. Men vissa är viktiga för privatpersoner att förstå för att bli rätt försäkrade – och det är framförallt dem If lagt ned arbete på att förenkla. För bilägare är exempelvis begreppet delkasko centralt för valet av försäkring till bilen. Eftersom ordet i mångas öron nog inte ens låter bilrelaterat är det någonting som If aktivt försökt fasa ur kommunikationen. Ordet avser, utöver den trafikförsäkring som alla fordonsägare enligt lag behöver teckna, ett skydd för stöld-, brand-, glas- och maskinskador, samt för räddning och rättsskydd. Numera talar If om detta som halvförsäkring för bil. På samma sätt har helkasko – ett mer omfattande skydd som också täcker skador till följd av kollision eller skadegörelse – bakats in under helförsäkring för bil. Ekonomisk invaliditet är ett annat krångligt begrepp, enligt Ifs undersökning, och det avser nedsatt arbetsförmåga till följd av skada eller sjukdom. Försäkringstagaren kan då få ersättning för inkomstbortfallet. Hos If heter det numera förlorad arbetsförmåga. På samma sätt har begreppet medicinsk invaliditet, som ger försäkringstagaren ersättning för bestående kroppsskador, förenklats till bestående skada. Det kanske allra mest grundläggande begreppet i försäkringsbranschen är premie – kostnaden för försäkringstagaren betalar för att vara försäkrad. Inte så komplicerat kanske, men kanske ändå mer luddigt än det behöver vara. Hos If kallas premien numera för pris. Det här försäkringsorden har många svårt att förstå och förklara, enligt en undersökning med drygt 3500 personer som YouGov gjort på uppdrag av If. Procentsiffrorna står för andelen av deltagarna som tyckte ordet var ett av de fem svåraste på listan. Kontraheringsplikt: 76% Kontraheringsplikt innebär skyldighet att sluta avtal. Du som kund har rätt att få köpa en försäkring, försäkringsbolaget kan inte neka avtal utan saklig grund. Delkasko: 51% Delkasko är en del i en halvförsäkring för bil, som innefattar försäkring för stöld- brand, glas- maskinskada, räddning och rättsskydd, utöver den obligatoriska trafikförsäkringen. Förtidskapital: 33 % Förtidskapital, eller sjukkapital, är en försäkring som ger ersättning vid långvarig sjukskrivning. Den erbjuds ofta i gruppförsäkringar och tecknas vanligen enbart i kombination med andra olycksfall- sjuk- eller livförsäkringar. Force Majeure: 25 % Omständigheter som gör att försäkringsverksamheten inte längre kan fungera. Med force majeure avses vanligen krig, upplopp, brand, naturkatastrofer (som översvämning, orkan, jordbävning), explosioner, strejk, nya lagar som förhindrar fullföljande av avtalet, och liknande. Prisbasbelopp: 18 % Prisbasbeloppet räknas fram enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Det används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter. Det ändras årligen eftersom avsikten med basbeloppen är att de ska spegla och justera för inflationen i samhället. Ekonomisk invaliditet: 16 % Ekonomisk invaliditet innebär att du skadar dig så illa, eller blir så svårt sjuk, att du får en framtida, bestående nedsatt arbetsförmåga. Värdesäkring: 14 % Innebär att en ersättning som ska betalas ut knyts till ett index, till exempel prisbeloppet, så att den skyddas mot inflationen. Periodisk sjukersättning: 12 % Barnförsäkringens periodiska sjukersättning, vårdersättning, är ett komplement till det vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning som Försäkringskassan betalar när barnet är allvarligt sjukt, är sjukt en längre tid eller får en funktionsnedsättning. Ansvarsförsäkring: 8 % Ansvarsförsäkringen är en del som alltid ingår i hemförsäkringen, och används om en privatperson blir krävd på skadestånd på grund av att personen har skadat någon annan person alternativt dess egendom. Lösöre: 8 % Lösöre motsvarar lös egendom, det vill säga allt i ditt bohag som är flyttbart, till exempel möbler, kläder, husgeråd, konst, och personliga tillhörigheter. Annullering: 8 % Att en försäkring annulleras betyder att försäkringen upphör att gälla. Medicinsk invaliditet: 7 % Om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga efter en sjukdom eller ett olycksfall, kallas det medicinsk invaliditet. Rättsskydd: 5 % Rättskydd ingår i hemförsäkringen och ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om du hamnar i en rättslig tvist med någon. Karens: 4 % När du tecknar en djurförsäkring finns en karenstid på 20 dagar. Om ditt djur blir sjukt under den tiden gäller inte försäkringen. Villkor: 3 % Försäkringsvillkor är de skriftliga villkor som reglerar innehållet i ett försäkringsavtal. Arbetsoförmåga: 3 % Ett begrepagare är den person eller personer som får ersättning från en försäkring när den faller ut, till exempel en livförsäkring. Försäkringsbelopp: 2 % Individuella försäkringar går oftast att teckna på flera olika nivåer . Försäkringsbeloppet ligger till grund för hur ersättningen beräknas. Främst är det ersättningen för invaliditet som påverkas av försäkringsbeloppets storlek. I många försäkringar följer försäkringsbeloppet prisbasbeloppet. Premie: 2 % Premie är den avgift försäkringsbolaget tar ut för att försäkra ett objekt under en viss tid. ”Jag har inte svårt att förklara något ord”: 9 % Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 23 april – 2 maj 2018 har sammanlagt 3 508 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Hemsö påbörjar byggnationen av tredje etappen i Sandbyhov

Hemsö fortsätter utvecklingen av Sandbyhov och skapar vårdlokaler till Region Östergötland samt hyresrätter i det så kallade ”Nodhuset”. Huset består även av lokaler för folktandvård samt butiker och hela projektet har en uppskattad investeringskostnad om 230 miljoner. I projektet ingår också byggnation av 42 hyreslägenheter samt garage. Bostadsbolaget Hyresbostäder kommer att förvärva hyresrätterna för 108 miljoner vid färdigställandet. Totalt får Nodhuset en yta på 9 000 kvadratmeter. Nodhuset blir 10 våningar högt och de första tre planen över marknivå är avsedda för vårdverksamhet med viss yta för kommersiella ändamål. Resterande sju plan ovanpå bottendelen blir hyresrätter. Byggnationen av Nodhuset påbörjades under sommaren 2018 och beräknas vara klart i juli 2020. Ambitionen är att uppnå Miljöbyggnad Silver. -          Nu fortsätter vi att utveckla området och skapar en modern stadsdel med lokaler för samhällsservice. Kombinationen av vårdlokaler, kommersiella ytor och hyresrätter i samma byggnad ser vi som en attraktiv lösning i framtidens stadsdelar. Vi har haft ett mycket givande samarbete med kommunen när vi har arbetat fram detaljplanen och vi är glada över att nu kunna erbjuda hyresrätterna till Hyresbostäder, säger Nils Styf, VD på Hemsö. -          Vi är glada och nöjda med att kunna bidra till Sandbyhovs utveckling genom denna affär. Vi har länge velat öka vår närvaro och kunna erbjuda hyresrätter på norr, och med Hemsö som byggherre och framtida granne får vi en kompetent och bra samarbetspartner, säger Gunnar Boquist, VD på Hyresbostäder. I den första etappen av stadsplaneprojektet i Sandbyhov har Hemsö färdigställt ett kommunalt äldreboende i januari 2018. Under andra kvartalet påbörjades omvandlingen av Apelgården samt Ekhöjden till nya skolor med ett planerat slutdatum i juli 2019.

Modern mobilitet i Barkarbystaden får stöd av Vinnova

− Vår ambition är att ha världens modernaste kollektivtrafik, i världens modernaste huvudstadsregion och att framtidens stad och framtidens kollektivtrafik ska växa fram hand i hand. Med en unik överenskommelse mellan SL, Järfälla och Nobina som knyter samman flera världsunika satsningar i mötet mellan ny trafik och ny teknik tar vi nu ett fortsatt efterlängtat steg i den riktningen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting. − Det här är ett stort steg framåt på vägen mot att få världens modernaste stadstrafik till Järfällaborna, den första satsningen drar igång redan i höst. Med hjälp av ny teknik och i samverkan mellan forskning, näringsliv och det offentliga ska Barkarbystaden bli en hållbar stad med människan i centrum, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla samt styrelseordförande i Barkarby Science. − Samhället, våra städer och kollektivtrafiken utvecklas och förändras i ett allt snabbare tempo. Stödet från Vinnova visar samtidigt att Barkarbyinitiativet är viktigt för hela landet genom såväl ny kunskap som att utveckla trafiken och tekniken - i ett redan unikt samarbete för kanske världens modernaste stadstrafik - tillsammans med SL och Järfälla kommun, säger Henrik Dagnäs, vd för Nobina Sverige. Exempel på innovativa lösningar som delfinansieras genom satsningen från Vinnova: · Integration av autonoma bussar i linjenät, tidtabeller och informationskanaler. · Nya hållplatslösningar och resenärsinformation för flexibel och modern trafik. · Utredning och utveckling av nya digitala lösningar för olika mobilitetstjänster. · Integration av olika transporter och tjänster som bilpool, cykel och delade tjänster. · Planeringsstudie av föreslagna godstransportlösningar från Vinnovaprojektet DenCity. · Attrahera och möjliggöra för nya tjänster och hemleveranser. · Ny forskning om konsekvenser och acceptans kring nya transporttjänster. · Utvärdering av systemeffekter av autonoma bussar och insatser för ökat hållbart resande. · Mobilitetshub med central bytespunkt mellan flera transportslag i Barkarbystaden. Samtliga projekt är ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, Järfälla kommun, KTH och bussoperatören Nobina. Projektet genomförs i Barkarbystaden, norra Europas största stadsutvecklingsområde, där stadsplanering, infrastruktur och kollektivtrafik samverkar enligt en unik modell. Satsningen på världens modernaste stadstrafik omfattar bland annat; Europas första självkörande elektriska bussar i reguljär linjetrafik och kapacitetsstarka eldrivna snabbussar med infrastruktur enligt BRT-standard. Samtidigt ska nya mobilitetstjänster och nya digitala SL-biljetter utvecklas och testas. Genom satsningen från Vinnova möjliggörs nu ytterligare steg till både fördjupande forskning kring användning av autonoma transporter likväl som konkreta tjänster och produkter som hållplatser och information för självkörande bussar som tillsammans syftar till att öka det hållbara resandet och minska behovet av en privatägd bil. Satsningen från Vinnova är en del av regeringens strategiska samverkansprogram, Nästa generations resor och transporter.

Infranode Energi AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 70 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

Infranode Energi AB (“Infranode Energi”)[1], ett bolag kontrollerat av Infranode I Holding AB och dess dotterbolag (”Infranode”), offentliggör härmed ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ) (“Skånska Energi”) om förvärv av samtliga utestående aktier i Skånska Energi till ett pris om 70 kronor för varje aktie oavsett aktieslag (”Erbjudandet”). Aktierna av serie B i Skånska Energi är upptagna till handel på Nasdaq First North.Den 6 september 2018 lämnade Acsnacs Energi AB (”Acsnacs”) ett offentligt kontanterbjudande om förvärv av samtliga utestående aktier i Skånska Energi till ett pris om 60 kronor för varje aktie oavsett aktieslag. Infranode har följt Skånska Energi under en tid och är mycket glada att kunna ge aktieägarna i Skånska Energi ett mer förmånligt erbjudande.Erbjudandet i sammandrag · Infranode Energi erbjuder 70 kronor kontant för varje aktie, oavsett aktieslag, i Skånska Energi. Det totala värdet av Erbjudandet beräknat på samtliga aktier i Skånska Energi uppgår till 579 398 400 kronor.[2] · Erbjudandevederlaget motsvarar en premie om 16,7 procent jämfört med Acsnacs erbjudande som lämnades den 6 september 2018 respektive 16,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Skånska Energis B-aktie under de senaste 365 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. · Styrelsen i Skånska Energi rekommenderar enhälligt aktieägarna i Skånska Energi att acceptera Infranode Energis bud om 70 kronor per aktie. · Ägare till sammanlagt 12,8 procent av aktierna i Skånska Energi, däribland tidigare styrelseordföranden Göran Boijsen, har förklarat sig positiva till Infranode Energis bud om 70 kronor per aktie. · Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. · En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 23 september 2018. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 24 september 2018 och avslutas omkring den 15 oktober 2018. [1] Infranode Energi AB (under namnändring från Off The Shelf 10082 AB), ett nybildat bolag som ägs av Infranode I (No. 1) AB och Infranode I Co-Investment (No. 2) AB (under namnändring från Goldcup 17272 AB), samtliga kontrollerade av Infranode I Holding AB.[2] Baserat på samtliga utestående 1 586 183 aktier av serie A och 6 690 937 aktier av serie B i Skånska Energi. Om Skånska Energi, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att reduceras i motsvarande mån. Infranode kommenterar: ”Vi har följt Skånska Energi under en tid och är imponerade av hur VD och ledningen har byggt upp verksamheten. Skånska Energi är ett starkt idéburet företag med stort kundfokus. Det passar Infranode Energis önskan om att investera i hållbara energiföretag som också kan erbjuda goda långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Vi vill se till att Skånska Energi fortsätter att utvecklas för att möta dagens och framtidens energibehov”, säger Philip Ajina, en av Infranodes grundare.Bakgrund och motiv till ErbjudandetSkånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra affärsområden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar med den gemensamma målsättningen att leverera energi från förnybara energikällor. Skånska Energi grundades 1916 och bolagets aktier av serie B är noterade på Nasdaq First North.Infranode är ett svenskt bolag som långsiktigt äger och investerar i infrastruktur i Norden. Infranode förvaltar 4,45 miljarder kronor från välkända pensionsfonder och institutioner, som till exempel KPA Pension, Fjärde AP-fonden och Folksam, för investeringar i infrastruktur som ger en långsiktig och stabil avkastning samt bidrar till ett starkt och mer hållbart samhälle. Bland investeringarna finns hållbara energiföretag i Sverige som fjärrvärmeföretagen Vasa Värme och solcells- och geoenergiföretaget Eneo Solutions samt fjärrvärmeföretagen Akershus Energi Varme och Oslofjord Varme i Norge.Infranode har möjlighet att tillföra finansiell styrka, branschkunskap och långsiktighet till Skånska Energi och har beredskap att göra de investeringar som krävs i befintlig verksamhet men även i nya projekt och ny teknik. Detta för att tillsammans med ledning och personal ta Skånska Energi vidare i företagets utveckling. En flerårig affärs- och investeringsplan kommer att tas fram i samarbete med företaget.Infranode värdesätter Skånska Energis stabila elnätverkssamhet och fokus på hållbara energilösningar. Erbjudandet skapar ännu bättre förutsättningar och möjligheter för bolaget att ytterligare bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Av Erbjudandets genomförande förutses inga negativa effekter för Skånska Energis medarbetare, inklusive anställningsvillkor, organisation eller dagliga verksamhet. Infranodes ambition är att Skånska Energi ska växa och utvecklas från en redan stark grund.ErbjudandetInfranode Energi erbjuder 70 kronor kontant för varje aktie av serie A respektive serie B i Skånska Energi. Om Skånska Energi, före redovisning av likvid i Erbjudandet, lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, kommer Erbjudandevederlaget att reduceras i motsvarande mån. Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet.Erbjudandevederlaget motsvarar en premie om: · 16,7 procent jämfört med Acsnacs erbjudande som lämnades den 6 september 2018, om 60 kronor per aktie i Skånska Energi, · 14,8 procent jämfört med stängningskursen för Skånska Energis B-aktie den 20 september 2018 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), om 61 kronor, · 16,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Skånska Energis B-aktie under de senaste 365 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, om 60,28 kronor, och · 7,7 procent jämfört med stängningskursen för Skånska Energis B-aktie den 5 september 2018 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Acsnacs erbjudande), om 65 kronor. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga utestående 1 586 183 aktier av serie A och 6 690 937 aktier av serie B i Skånska Energi, uppgår till 579 398 400 kronor.Acceptperioden i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 24 september 2018 och avslutas omkring den 15 oktober 2018. Utbetalning av likvid beräknas påbörjas omkring den 25 oktober 2018, under förutsättning att villkoren för Erbjudandets fullföljande dessförinnan har uppfyllts eller Infranode Energi i annat fall beslutar att fullfölja Erbjudandet. Villkor för fullföljande av Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Infranode Energi blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Skånska Energi; 2. att ingen annan part meddelar ett erbjudande att förvärva aktier i Skånska Energi på villkor som är fördelaktigare för aktieägarna i Skånska Energi än Erbjudandet; 3. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Skånska Energi, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande erhålles, i varje enskilt fall på för Infranode Energi godtagbara villkor; 4. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Skånska Energi helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller förväntas och som Infranode Energi inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; 5. att inga omständigheter, som Infranode Energi inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Skånska Energis försäljning, vinst, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar; 6. att ingen information som lämnats till Infranode Energi eller offentliggjorts av Skånska Energi är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Skånska Energi har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Skånska Energi; och 7. att Skånska Energi inte vidtar några åtgärder som sannolikt kommer att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande. Infranode Energi förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 - 7 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Infranode Energis förvärv av Skånska Energi eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden.Infranode Energi förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett eller flera av villkoren enligt ovan, inklusive, såvitt avser villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.Rekommendation från styrelsen i Skånska EnergiStyrelsen i Skånska Energi rekommenderar enhälligt aktieägarna i Skånska Energi att acceptera Erbjudandet. Rekommendationen kommer att publiceras idag i ett separat pressmeddelande från Skånska Energi.Positiva uttalanden från aktieägare i Skånska EnergiGöran Boijsen, tidigare ordförande i styrelsen för Skånska Energi och ägare till 2,3 procent av aktierna i Skånska Energi, har förklarat att han ser positivt på Infranode Energis bud om 70 kronor per aktie och har för avsikt att acceptera det förutsatt att något annat högre bud inte presenteras. Några andra större aktieägare i Skånska Energi har lämnat samma besked. Sammantaget har därmed ägare till 12,8 procent av aktierna i Skånska Energi ställt sig positiva till Erbjudandet.Information om InfranodeInfranode Energi AB är ett privat aktiebolag med säte i Sverige. Bolagets nuvarande firma är Off The Shelf 10082 AB och dess nuvarande registrerade adress är Armfeltsgatan 18, 115 34 Stockholm. Beslut har emellertid fattats om ändring av bolagets firma till Infranode Energi AB samt om ändring av bolagets registrerade adress till Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm. Infranode Energi bildades den 20 april 2017 och registrerades hos Bolagsverket den 24 april 2017. Infranode Energi har aldrig bedrivit och bedriver för närvarande ingen verksamhet och dess affärsmässiga syfte är att lämna Erbjudandet, inneha aktier i Skånska Energi samt vidta nödvändiga åtgärder för att finansiera och genomföra Erbjudandet samt vara Skånska Energis moderbolag. Infranode Energi ägs av Infranode I (No. 1) AB och Infranode I Co-Investment (No. 2) AB (under namnändring från Goldcup 17272 AB), samtliga kontrollerade av Infranode I Holding AB.Infranode är en svensk investerare och långsiktig ägare av infrastruktur i Norden. Infranode förvaltar 4,45 miljarder kronor från ledande institutionella investerare och pensionsfonder som till exempel KPA pension, Fjärde AP-fonden och Folksam.Infranode fokuserar på att förvalta och utveckla tillgångar inom energi, transport, telekom och socialinfrastruktur såsom samhällsfastigheter genom ett aktivt ägande med en långsiktig ägarhorisont. Bland investeringarna finns fjärrvärmeföretagen Vasa Värme, Akershus Energi Varme och Oslofjord Varme samt solcells- och geoenergiföretaget Eneo Solutions.Infranodes medarbetare har omfattande kunskaper inom energisektorn med tidigare erfarenheter från till exempel E.ON, Vattenfall, Fortum och Ellevio.Som investerare och ägare ställer Infranode höga krav på hållbarhet genom sin investeringspolicy, där förbättringsarbete inom till exempel miljö, hälsa, och säkerhet genomsyrar förvaltningsarbetet. Infranode är medlem i SWESIF, ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för hållbara investeringar i Sverige, och har signerat PRI som är FN:s principer för ansvarsfulla investeringar.Som en del av Infranodes engagemang för hållbara investeringar och ambition att utveckla den förnybara energi- och eldistributionssektorn i Norden, är investeringen i ett företag som Skånska Energi av stor vikt. Infranode är en långsiktig investerare med en ägarhorisont som sträcker sig över 25 år. Det ligger således i Infranodes och dess investerares intresse att under ägarperioden framtidssäkra verksamheten genom professionell aktiv förvaltning, investeringar i underhåll och resursfördelning för att möjliggöra energiproduktion och eldistribution av högsta kvalitet under lång tid framöver, samt vidareutveckling av bolagets verksamhet för energilösningar.Ytterligare information om Infranode finns på dess hemsida, www.infranode.se.Information om Skånska EnergiSkånska Energi är en oberoende energikoncern som erbjuder klimateffektiva helhetslösningar inom energiområdet till konsumenter, företag och offentliga organisationer. Verksamheten består av fyra områden: Produktion, Elnät, Elhandel och Energilösningar. Dessa områden samverkar för att uppnå den gemensamma målsättningen att all kraftproduktion, all levererad el och alla de energilösningar bolaget tillhandahåller ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor.Skånska Energi driver egen småskalig elproduktion i vattenkraftverk. Elnätet är beläget norr och öster om Lund och består huvudsakligen av markförlagd kabel för att säkra elleveranserna. Skånska Energi levererar el inom och utom det egna elnätet.Skånska Energis B-aktie handlas på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Ytterligare information om Skånska Energi finns på dess hemsida, www.skanska-energi.se.Finansiering av ErbjudandetVederlag som betalas i samband med Erbjudandet finansieras i sin helhet genom medel som är tillgängliga för Infranode Energi i enlighet med åtaganden avseende kapitaltillskott från dess ägare och närstående.Den ovannämnda finansieringen kommer att ge Infranode Energi tillräckliga likvida medel för att fullt ut täcka vederlaget som skall betalas i Erbjudandet och följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att finansiering erhålls.Godkännanden från myndigheterFullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att alla erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra liknande åtgärder från myndigheter eller liknande erhålls, i varje enskilt fall på för Infranode Energi godtagbara villkor. Infranode Energis bedömning är att Erbjudandet för närvarande inte omfattas av några anmälningsskyldigheter eller krav på godkännanden.Acceptansnivå i ErbjudandetErbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Infranode Energi blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Skånska Energi. Infranode Energi förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå.Infranode Energis aktieägande i Skånska EnergiInfranode Energi och dess närstående äger för närvarande inga aktier i Skånska Energi. Varken Infranode Energi eller någon av dess närstående har förvärvat aktier i Skånska Energi under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande eller innehar några finansiella instrument i Skånska Energi som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Skånska Energi.FöretagsgenomlysningInfranode Energi har i samband med förberedelserna för Erbjudandet genomfört en begränsad företagsgenomlysning (s.k. due diligence-undersökning) av Skånska Energi samt har i samband därmed träffat vissa ledande befattningshavare i Skånska Energi. Skånska Energi har informerat Infranode Energi att ingen insiderinformation (såsom definieras i Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning) har lämnats till Infranode Energi under företagsgenomlysningen.Preliminär tidplan Alla datum nedan är preliminära och kan komma att ändras. 23 september 2018 Offentliggörande av erbjudandehandlingen24 september – 15 oktober 2018         AcceptperiodOmkring 25 oktober 2018      Redovisning av likvid påbörjas  Infranode Energi förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet, liksom att senarelägga redovisningen av likvid.Tvångsinlösen och avnoteringSå snart som möjligt efter det att Infranode Energi har förklarat Erbjudandet ovillkorat och förvärvat aktier motsvarande mer än 90 procent av samtliga aktier i Skånska Energi avser Infranode Energi att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. I samband därmed avser Infranode Energi att verka för att aktierna i Skånska Energi avnoteras från Nasdaq First North.Tillämplig lag och tvisterErbjudandet, och de avtal som ingås mellan Infranode Energi och Skånska Energis aktieägare med anledning av Erbjudandet, ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna") och Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked rörande tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna och, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande Regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, är tillämpliga på Erbjudandet.RådgivareCarnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare, Hannes Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Prime Public Relations i Sverige AB är kommunikationsrådgivare till Infranode Energi i samband med Erbjudandet.Infranode Energi ABStyrelsenYtterligare information Philip Ajina, grundare av Infranode, 070-755 99 78Carl-Emil Lindholm, Investment Manager hos Infranode, 070-566 57 36Annika Stenlund, Infranodes presskontakt hos Prime, 073-314 99 29Information finns även tillgänglig på Infranodes hemsida, www.infranode.se.Denna information lämnades för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 08.00 (CET). VIKTIG INFORMATION Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Infranode Energi kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.Erbjudandet lämnas inte och kommer inte lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i sådant erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Infranode Energi kommer inte att tillhandahålla något vederlag från Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.Framtidsinriktad informationInformation i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom "bedöms", "förväntas" eller "tros", eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Infranode Energis kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Infranode Energi har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av lagstiftning och annan reglering.

Genombrott för Nexam Chemical inom PET-skum - erhåller order på 5,7 MSEK för produktion av högvolymprodukter

”Vi har under en tid samarbetat med vår kund, som är en av världens fyra största tillverkare av PET-skum, och levererat masterbatch i mindre volymer. Det är mycket glädjande att kunden nu ökar sina volymer av vår produkt för att tillverka sitt högpresterande PET-skum. Vi ser nu fram emot vårt fortsatta samarbete för att ytterligare utveckla affären” säger Anders Spetz, CEO i Nexam Chemical. Nexam Chemical utvecklar och tillverkar egenskapsförbättrande additiv under varumärket NEXAMITE®. NEXAMITE® levereras i form av en förblandad mix, en så kallad masterbatch. Genom masterbatch kan NEXAMITE® tillsättas i kundernas befintliga produktionsutrustning, vilket förenklar inblandningsprocessen och säkrar en hög och stabil produktkvalitet. Nexam Chemical samarbetar med tre av de fyra världsledande tillverkarna av PET-skum. PET-skum används till exempel till turbinblad i vindkraftverk, i byggnadskonstruktioner, lättviktsskåp på lastbilar, i tågkonstruktioner m.m. För mer information, kontakta: Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com  Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 08:00 CET. __________________________________________________________________________ Om Nexam Chemical Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Uttalande från styrelsen för Skånska Energi med anledning av Infranodes offentliga uppköpserbjudande

Detta uttalande görs av styrelsen för Skånska Energi i enlighet med punkten II.19 i Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”). BakgrundInfranode har den 21 september 2018 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Skånska Energi att överlåta samtliga aktier i Skånska Energi till Infranode (”Erbjudandet”). Infranode erbjuder 70 kronor kontant för varje aktie i Skånska Energi oavsett aktieslag. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa under perioden 24 september – 15 oktober 2018. Infranode Energi AB ägs av Infranode I (No. 1) AB och Infranode I Co-Investment (No. 2) AB, samtliga kontrollerade av Infranode I Holding AB. Infranode är ett svenskt företag som äger och investerar i infrastruktur i Norden. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Skånska Energi till 579 398 400 kronor. Erbjudandet innebär en premie om: · 16,7 procent jämfört med erbjudandet från Acsnacs Energi AB (”Acsnacs Energi”) som lämnades den 6 september 2018, om 60 kronor per aktie i Skånska Energi, · 14,8 procent jämfört med stängningskursen för Skånska Energis B-aktie den 20 september 2018 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet), om 61 kronor, · 16,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Skånska Energis B-aktie under de senaste 365 kalenderdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, om 60,28 kronor, och · 7,7 procent jämfört med stängningskursen för Skånska Energis B-aktie den 5 september 2018 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Acsnacs Energis erbjudande), om 65 kronor. Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat bl.a. av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Infranode blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Skånska Energi. Liksom det uppköpserbjudande som offentliggjorts av Acsnacs Energi den 6 september 2018 är Infranodes Erbjudande även villkorat av att ingen offentliggör ett högre konkurrerande bud, dvs. ett erbjudande att förvärva aktier i Skånska Energi på villkor som är fördelaktigare för aktieägarna i Skånska Energi än det egna erbjudandet. Både Acsnacs Energi och Infranode har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor för sina respektive erbjudanden. För ytterligare information om Erbjudandet, se www.infranode.se/erbjudande. För information om Acsnacs Energis erbjudande, se www.ancala.com/offer. I Acsnacs Energis erbjudandehandling, som kan nås via den angivna länken, finns under rubriken Villkor och anvisningar – Rätt till återkallelse av accept anvisningar om hur den som accepterat Acsnacs Energis erbjudande ska gå tillväga om han eller hon vill återkalla sin accept, och när så senast måste ske. Motsvarande anvisningar såvitt avser Infranodes Erbjudande kommer att finnas i Infranodes erbjudandehandling. Efter skriftlig begäran från Infranode har styrelsen för Skånska Energi funnit det motiverat att medge Infranode att genomföra en begränsad, bekräftande s.k. due diligence-undersökning inför Erbjudandet. Infranode har inom ramen för denna undersökning inte erhållit någon insiderinformation. Styrelsens rekommendationStyrelsen för Skånska Energi grundar sin uppfattning om Erbjudandet på en samlad bedömning av ett antal faktorer som styrelsen anser vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Skånska Energis nuvarande ekonomiska ställning, bedömda framtida utveckling och potential samt därtill relaterade möjligheter och risker. En av riskerna är osäkerhet i intäktsnivån till följd av förändringar i den kommande nätregleringen i kombination med investeringsbehoven för affärsområde Elnät, Produktion och Energilösningar. Styrelsen har utvärderat Erbjudandet mot bakgrund av Skånska Energis långsiktiga värde utifrån bedömda framtida kassaflöden och intjäning samt i relation till jämförbara tidigare transaktioner, budpremier vid tidigare bud på noterade bolag i Sverige samt aktiemarknadens förväntningar kring utvecklingen av Skånska Energis aktiekurs och lönsamhet. Erik Penser Bank har den 6 september 2018, på uppdrag av styrelsen, avgivit en s.k. fairness opinion avseende Acsnacs Energis erbjudande om 60 kronor per aktie, där Erik Penser Bank uttalade att det erbjudandet var skäligt för aktieägarna i Skånska Energi ur ett finansiellt perspektiv. Vid bedömningen av Erbjudandet har styrelsen tagit hänsyn till att Erbjudandet från Infranode är tydligt förmånligare för aktieägarna i Skånska Energi än erbjudandet från Acsnacs Energi. Styrelsen rekommenderar enhälligt Skånska Energis aktieägare att acceptera Infranodes Erbjudande om 70 kronor per aktie. Styrelsen rekommenderar således inte längre aktieägarna att acceptera Acsnacs Energis erbjudande om 60 kronor per aktie. Enligt takeover-reglerna ska styrelsen även redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan komma att ha på Skånska Energi, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Infranodes strategiska planer för Skånska Energi och de effekter som dessa planer kan förväntas ha på sysselsättningen och på de platser där Skånska Energi bedriver sin verksamhet. Infranode har i sitt pressmeddelande den 21 september 2018 uttalat följande: ”Infranode värdesätter Skånska Energis stabila elnätverksamhet och fokus på hållbara energilösningar. Erbjudandet skapar ännu bättre förutsättningar och möjligheter för bolaget att ytterligare bidra i omställningen till ett hållbart samhälle. Av Erbjudandets genomförande förutses inga negativa effekter för Skånska Energis medarbetare, inklusive anställningsvillkor, organisation eller dagliga verksamhet. Infranodes ambition är att Skånska Energi ska växa och utvecklas från en redan stark grund.” Styrelsen utgår ifrån att Infranodes uttalanden är korrekta och finner i relevanta hänseenden ingen anledning att ha någon annan uppfattning. Styrelsen har med anledning av Infranodes Erbjudande anlitat Advokatfirman Vinge som legal rådgivare. Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Södra Sandby den 21 september 2018Skånska Energi AB (publ)Styrelsen

Delårsrapport för perioden 1 maj 2018 – 31 juli 2018

VD har ordet ScandiDos försäljning av är för närvarande oregelbunden då kundernas beslutsprocess fortsatt tar lång tid. Publiceringen av erfarenheterna från de kliniskt aktiva Delta4 Discover systemen tar längre tid än förväntat vilket påverkar beslutsprocesserna negativt. ScandiDos kvalitetsledningssystem och rutiner inspekterades av amerikanska FDA under fyra dagar i juli. Denna inspektion var framgångsrik för ScandiDos och endast några få mindre påpekande erhölls vilka redan hanterats. Efter periodens utgång har banklån på 7 Mkr beviljats verksamheten. Banklånet skall överbrygga den tillfälliga likviditetsnedgången pga. försämrad försäljning under kvartalet. Om ScandiDos ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, ersatt av Delta4 Phantom+ 2015, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med den senaste produkten Delta4 Discover stärker ScandiDos denna position genom att på ett unikt sätt möjliggöra stråldosverifiering även under behandling, vilket ökar kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom ordinerats. Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. produktutvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina, Frankrike och direkt i Norden samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem. ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se , anlitas som Certified Adviser. För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com  Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 08:30 CET. Uppsala den 21 september 2018 ScandiDos AB (publ) Styrelsen

Gapwaves är en av talarna vid IWPCs antennkonferans i Paris med fokus på teknik som möjliggör utrullningen av 5G nätverk.

Konferansen hålls i Paris och annordnas av telekombolaget Orange för IWPCs medlemmar i syfte att dela åsikter och erfarenheter angående utrullningen av 5G nätverk, nya vertikala marknadskrav, Internet of Things (IoT) med mera. Gapwaves har blivit inbjudna att tala vid konferensen och kommer att hålla en presentation med temat Systemanalys och implementering av 28 GHz Advanced Antenna System för 5G. "Vi känner oss stolta och hedrade över att ha blivit inbjudna att tala vid denna konferens, både med tanke på ämnets relevans och på listan över företag som deltar. IWPC är ett viktigt forum för att koppla samman systemleverantörer med systemoperatörer, säger Lars-Inge Sjöqvist, VD på Gapwaves. Gapwaves tillkännagav nyligen att de har avslutat första fasen i utvecklingen av en aktiv 28GHz antenn med integrerade chip och analog styrning, vilket kommer att vara en central del i presentationen (se tidigare pressmeddelande https://news.cision.com/se/gapwaves-ab/r/gapwaves-presenterar-aktiv-5g-antenn-med-integrerat-chip,c2604083). Konferensen kommer att äga rum vid Renaissance Paris La Defense i Paris mellan den 24-27 September, 2018. Mer information om konferensen finns på https://www.iwpc.org/workshops/2018/2018-09-Orange/agenda.html För ytterligare information om Gapwaves AB, se bolagets hemsida www.gapwaves.com eller kontakta: Lars-Inge Sjöqvist, VDTelefonnummer: 0736 84 03 56E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com Om Gapwaves Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på gap-vågledarteknologin. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat aktiva antenner för mobilbasstationer, radiolänkar inom data- och telekom samt antenner för bilradar.  Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

STENOCARE A/S – det första bolaget inom medicinsk cannabis att noteras i Europa – har godkänts för notering på Spotlight Stock Market

Om STENOCARE Den 1 januari 2018 initierade det danska “Folketinget” (motsvarande Riksdagen) ett fyraårigt försöksprogram ("Försöksprogrammet") som möjliggör för samtliga läkare i Danmark att förskriva recept på medicinsk cannabis. Syftet med försöksprogrammet är att ge patienter i behov en laglig möjlighet att få behandling med medicinsk cannabis. STENOCARE var det första bolaget på den danska marknaden att erhålla licenser från det danska läkemedelsverket om att både odla, producera och importera medicinsk cannabis. Som ett resultat är STENOCARE den första och för närvarande enda leverantören inom försöksprogrammet som, genom Danmarks två ledande läkemedelsdistributörer, har börjat leverera medicinska cannabisoljeprodukter till danska apotek och sjukhus. De ursprungliga produkterna importeras från STENOCAREs kanadensiska partner, CannTrust [TSX: TRST] och är tillgängliga i storskalig volym. Produkterna består av högkvalitativa medicinska cannabisoljor av farmaceutisk kvalitet, framställda genom hygienisk odling och bearbetning, utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE erbjuder för närvarande tre produkter: CBD Drops STENOCARE, THC Drops STENOCARE och 1:1 Drops STENOCARE. STENOCARE kommer även att utveckla en separat produktionsanläggning för odling och produktion av egna medicinska cannabisprodukter i Bolagets lokaler på Jylland i Danmark. Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD för STENOCARE ”STENOCARE grundades med den tydliga och enkla visionen om att skapa bättre livskvalitet för patienter genom att erbjuda medicinsk cannabis som alternativ eller komplement till traditionell medicin. Inspirationen till Bolaget kom från personliga erfarenheter av familjemedlemmar och vänner som upplevt omänskliga mängder av smärta och trauma. Det kapital vi får in genom nyemissionen kommer att användas för att utveckla vår förmåga att göra en verklig skillnad på denna nya och viktiga marknad”, kommenterar Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD och medgrundare av STENOCARE. Noteringen och kommande nyemission STENOCARE har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (danskt bolag och danska kronor) under förutsättning att den kommande nyemissionen uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 11,1 MDKK samt att Spotlights ägarspridningskrav uppnås. Bolaget genomför nu en nyemission om cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader, inför notering på Spotlight. Det kapital som tillförs genom nyemissionen kommer primärt att finansiera utvecklingen av Bolagets produktionsanläggning på Jylland i Danmark samt operativa kostnader. Noteringsemission i sammandragTeckningstid: 24 september – 9 oktober 2018.Teckningskurs: 8,80 DKK.Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier.Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 2 113 000 aktier, motsvarande 18 594 400 DKK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 11 088 000 DKK.Antal aktier innan nyemission: 6 784 762 stycken.Värdering (pre-money): Cirka 59,7 MDKK.Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,2 MDKK, totalt motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Detta inkluderar teckningsförbindelser från styrelse, ledande befattningshavare och huvudägare.Notering på Spotlight: Aktien i STENOCARE är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober 2018 under kortnamnet STENO.Aktiens ISIN-kod: DK0061078425. Investerarträffar I samband med emissionen kommer representanter från STENOCARE att presentera verksamheten, teamet och Bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer. Datum och Arrangemang Plats Anmälantid1 oktober Investerarträff Dansk Arkitektur Anmälan görs201817:30 Center viawww.sedermera.se,-19:30 Bryghuspladsen www.gemstonecapital.com, 10 1473 www.nordnet.dk eller København K www.stenocare.com2 oktober Investerarträff Scandic201817:45 Klara,Slöjdgatan-19.30 7,Stockholm Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight. Nordnet Bank AB är Selling Agent. Gemstone Capital är Bolaget behjälpligt med bland annat marknadsföring i Danmark. Mer information För en introduktion av STENOCARE samt tillgång till teckningsblanketter och instruktioner, hänvisas till Bolagets memorandum (på engelska och svenska) som finns att tillgå på STENOCAREs (www.STENOCARE.com/investor), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com) respektive hemsidor. Memorandumet finns även tillgängligt på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). Teasers (på svenska och danska) och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga den 24 september 2018, då teckningstiden inleds. För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:Sedermera FondkommissionTelefon: +46 (0) 40-615 14 10E-post: info@sedermera.se För mer information om STENOCARE, vänligen kontakta:Thomas Skovlund Schnegelsberg, CEOgenom presskoordinator Lisbeth Grænge HansenTelefon: +45 30 16 10 97E-post: presse@stenocare.com STENOCARE A/S grundades 2017 med syfte att vara en aktiv deltagare i det danska försöksprogrammet avseende medicinsk cannabis. Bolaget har fått tillstånd från det danska läkemedelsverket att importera, distribuera samt producera medicinsk cannabis. Bolaget erbjuder högkvalitativ medicinsk cannabisolja av farmaceutisk kvalitet, som produceras genom hygienisk och högteknologisk odling och bearbetning utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE kommer även att utveckla en produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis i Bolagets lokaler på Jylland i Danmark.

SAS fördubblar antalet flygningar med förbeställda måltider

Från och med den 1 oktober 2018 går det att förbeställa mat från hela dags- och kvällsmenyn på alla SAS skandinaviska och europeiska flygningar på minst 80 minuter, istället för som idag på flygningar på minst två timmar. Det innebär en fördubbling av antalet flygningar där det går att förbeställa mat. Initiativet betyder att förbeställningstjänsten nu blir tillgänglig för totalt cirka 80 000 SAS-flygningar om året. Resenärerna kan välja från ett sortiment med 11 fräscha och härliga rätter, där bland annat de uppskattade salladsboxarna New Nordic by SAS som lanserades våren 2017 ingår. – Det är många som väljer att förbeställa mat ombord och tjänsten är uppskattad bland våra passagerare. Det är ett sätt för oss att erbjuda en modern och nytänkande service, som gör att resenärerna kan skräddarsy sin resa och beställa precis den mat de önskar, till exempel veganska rätter, glutenfritt eller välja bland flera olika kötträtter. Det är också därför vi har valt att fördubbla antalet flygningar med möjlighet till förbeställning. SAS strävar alltid efter att ligga i framkant både vad avser utveckling och optimering, likaså för att inspirera nästa generations sätt att resa, säger Freja Annamatz, SAS presschef i Sverige. Att förbeställa mat till resor med SAS är enkelt. Man kan göra det i samband med biljettbokningen eller lägga till det senare genom att logga in på sidan ”Mina bokningar” på SAS webbplats. Här finns det sedan ett brett utbud av rätter för alla smaker att välja till. Beslutet om att lansera möjligheten till förbeställning av mat ombord på fler flygningar är ett led i SAS miljö- och hållbarhetsarbete.   – Förbeställningen är ett utmärkt sätt att minska matsvinnet, eftersom det gör att man lastar precis rätt mängd sorts mat på varje enskild flygning. På så sätt kan man se till inte bara att maten som SAS serverar alltid är god, inspirerande och av högsta kvalitet, utan också att matsvinnet blir lågt. Såväl råvaror som efterfrågan växlar med årstiderna, och därför optimeras och anpassas New Nordic by SAS-menyerna så att säsongens råvaror står i fokus. Vi har alltid varit angelägna om att erbjuda våra passagerare en förstklassig reseupplevelse, och att minimera matsvinnet ligger helt klart i linje med den ambitionen. Med fler förbeställningar kan vi bättre lasta precis de färska rätter som kunderna vill ha. Varje insats är viktig och hjälper oss att nå våra hållbarhetsmål. Att minska matsvinnet och mängden onödig last är ett viktigt steg i den riktningen. På europeiska flygningar på minst tre timmar tar SAS även i fortsättningen med ett brett utbud av färska rätter, bland annat salladsboxarna New Nordic by SAS. Salladsboxarna kommer däremot inte längre automatiskt att lastas på europeiska och skandinaviska flygningar som är kortare än tre timmar, säger Linnea Malmberg, Head of Concept & Service på SAS.  Passagerare i SAS Go kan även i fortsättningen köpa frukostboxar, smörgåsar, pizza och snacks utan att förbeställa. Dessutom finns en rad olika rätter och snacks på menyn, som löpande uppdateras – senast den 30 september 2018.

Korrigering: STENOCARE A/S godkänt för notering på Spotlight

I Danmark pågår ett fyraårigt försöksprogram som är godkänt av danska läkemedelsmyndigheten, vilket gör det möjligt för danska läkare att ordinera medicinsk cannabis för medicinsk användning och STENOCARE är en ”first-mover” inom det fyraåriga försöksprogrammet. STENOCARE var det första bolaget att erhålla alla licenser från det danska läkemedelsverket för att odla och producera samt importera och distribuera medicinsk cannabis. STENOCARE har tre produkter som importeras från STENOCAREs strategiska partner, det kanadensiska bolaget CannTrust Inc. [TSX: TRST]. Den initiala affärs- och intäktsmodellen består av distribution av importerad växtbaserat läkemedel via apotek och sjukhus i Danmark. Det är STENOCARE:s avsikt att etablera en egen produktionsanläggning för odling och produktion i Bolagets befintliga lokaler på Jylland i Danmark för att sälja på den danska och europeiska marknaden. STENOCARE har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market (som danskt bolag i danska kronor). Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst 60 procent av emissionen tecknas, vilket är uppfyllt med teckningsåtagandet inför emissionen. En annan förutsättning är att de uppfyller spridningskravet om 300 aktieägare. Memorandumet finns tillgängligt på spotlightstockmarket.com vid inledande av teckningsperioden. Erbjudandet i sammandrag:Teckningskurs i emissionen: DKK 8,80 per aktieTeckningsperiod: 24 September till den 9 Oktober 2018Emissionsvolym: Upp till 18 594 400 DKKVärdering: Bolaget värderas pre-money till 59,7 MDKKBeräknad första dag för handel: Den 26 Oktober 2018 under kortnamnet STENO För mer information, vänligen kontakta:Christina PloomCOO and Head of Market Surveillance, Spotlight Stock Market+46 8 511 680 18cp@spotlightstockmarket.com 

Real Heart Lyckas med att förkorta operationstiden

Målet var att väcka upp försöksdjuret. Djurets blodtryck var emellertid instabilt och detta visade sig vid närmare undersökning bero på att anslutningen inne i djuret från hjärt-lungmaskinen hade blivit accidentellt/oavsiktligt avklämd. Detta ledde tyvärr till att djuret inte fick tillräcklig blodcirkulation och därmed fick sådana skador att vi tvingades avbryta försöket. Det skall i sammanhanget noteras att det är mycket svårare att säkert söva kalvar än att söva människor. Risken för lung- och cirkulationskomplikationer är större, och det är därför vanligt att en del försöksdjur förloras. ”Pumpen och vår kirurgiska teknik fungerade på alla sätt optimalt under hela processen vilket är mycket glädjande. Missödet med hjärt-lung-maskinen är beklagligt men har inget med vår hjärtpump att göra. Händelser som denna är svåra att förutse men inträffar tyvärr av och till när man bedriver medicinsk forskning. För att optimera förutsättningarna och komma snabbare fram mot vårt mål planerar vi nu att genomföra ytterligare försök i Sverige. Vi kommer dessutom att etablera samarbete med ett ledande certifierat laboratorium i USA. En ansökan är under bearbetning och kommer att inlämnas till amerikanska myndigheterna inom kort. Vi fortsätter samarbetet med Leuven. Tillsammans med Leuvens team har vi kunnat utveckla och standardisera operationstekniken som är ett av de viktigaste utvecklingsstegen, säger Azad Najar, Vd och innovatör. För mer information kontakta: Azad Najar, vd 073-667 34 63 azad.najar@realheart.se  Denna information är sådan information som Scandinavian Real Heart AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018. www.realheart.se  Om Scandinavian Real Heart AB – Endast cirka 5 000 hjärttransplantationer sker årligen i hela världen och tillgången på donerade hjärtan är mycket begränsad. Behovet är stort och patienter med hjärtsvikt avlider i väntan på ett nytt hjärta. Scandinavian Real Heart utvecklar ett hjärtpumpssystem som består av en hjärtpump (TAH) som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Systemet ska kunna användas som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar avtal med Tieto Corporation (Tieto) gällande Eyeonid’s produkter och integration till Tieto’s Insurance In a Box(IIB)

Eyeonid Group AB och Tieto är två bolag från Norden som har stort fokus på att hjälpa företag att digitalisera sina affärer och fördjupa kundkommunikationen, samt erbjuda större mervärden till konsumenten via olika fördelaktiga erbjudanden. Försäkringsbranschen är ett viktigt marknadssegment för Eyeonid så därav passar Tieto’s nya digitala plattform IIB väldigt väl in i strategin att nå ut brett till så många försäkringsbolag som möjligt. Eyeonid har under det senaste året varit i kontakt med alla större försäkringsbolag i Norden och stora delar av Europa där behovet av Eyeonids produkter, samt en digital plattform för nya produkter, är tydlig.Arbetet med Tieto går snabbt framåt och startar med Digital Insurance Agenda i München 17–18 oktober där båda företagen har blivit utvalda för att presentera sina senaste produktnyheter för en stor mängd försäkringsbolag från hela världen. Gemensamt har Eyeonid och Tieto redan långt gångna kunddialoger med försäkringsbolag där ett stort intresse har visats för erbjudandet som tagits fram.”Att få möjligheten att integrera våra produkter med en digital plattform som IIB från ett etablerat bolag som Tieto med över 14,000 anställda och stora erfarenheter inom många marknadssegment, öppnar självklart nya möjligheter för oss som företag. Våra digitala produkter och tjänster passar väldigt väl in i detta Ekosystem och allt fler företag ser behovet av att digitalisera sina affärsverksamheter med lösningar som är framtidssäkra, snabba och flexibla. Vi ser också att vi kan skapa unika mervärden för Tieto IIB som gynnar både Tieto och våra gemensamma kunder”, säger Daniel Söderberg, VD Eyeonid Group AB (publ). Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018.

Saab AB (publ) offentliggör information om genomfört återköp av medium term notes och emission av nya medium term notes

Saab AB (publ) (“Saab” eller “Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 13 september 2018 till innehavare av nedan listade utestående medium term notes (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”). Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 13 september 2018 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (www.saabgroup.com, investor, debt and funding). Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CET den 20 september 2018 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om 691,000,000 SEK i Obligationer erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp per ISIN anges nedan. Bolaget offentliggör härmed att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts och att ett sammanlagt belopp om (i) SEK 950.000.000 i nya obligationer med en löptid om tre (3) år och (ii) SEK 120.000.000 i nya obligationer med en löptid om fem (5) år har givits ut under Bolagets SEK 10.000.000.000 medium term note program (de ”Nya Obligationerna”). Följaktligen kommer samtliga giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet att godkännas för köp av Bolaget. Bolaget köper tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna): Beskrivning av obligationerna / ISIN / Erhållet återköpsbelopp / Godkänt återköpsbelopp / Utestående belopp / Pris Floating Rate Notes förfall 10 dec 2018 / SE0005567070 / SEK 75,000,000 / SEK 75,000,000  / SEK 127,000,000 / 100.212% Fixed Rate Notes 3.250% förfall 10 dec 2018 / SE0005567088 / SEK 27,000,000 / SEK 27,000,000 / SEK 83,000,000 / 100.669% Floating Rate Notes förfall 10 sep 2019 / SE0007499975 / SEK 374,000,000 / SEK 374,000,000 / SEK 201,000,000 / 100.865% Floating Rate Notes förfall 12 dec 2019 / SE0006027249 / SEK 204,000,000 / SEK 204,000,000 / SEK 296,000,000 / 101.129% Fixed Rate Notes 2.750% förfall 12 dec 2019 / SE0006027231 / SEK 11,000,000 / SEK 11,000,000 / SEK 89,000,000 / 103.200% Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 27 september 2018. Samtliga Obligationer som Bolaget återköpt kommer att makuleras. Obligationer som inte återköpts i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att förbli utestående. Det sammanlagda beloppet av Obligationer som inte återköpts i enlighet med Återköpserbjudandet uppgår till SEK 796,000,000. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans ”Joint Bookrunners” eller ”Dealer Managers”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner. För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Managers. KONTAKTUPPGIFTER Joint Bookrunners och Dealer Managers Nordea Bank AB (publ)                                                                                                             Email: nordealiabilitymanagement@nordea.com Swedbank AB (publ) Email: syndicate@swedbank.se Bolaget Saab AB (publ)                                                                                                                            Group Treasurer Stefan Lind Email: stefan.lind@saabgroup.com                                                                    Saab AB (publ) Head of Investor Relations Ann-Sofi Jönsson Email: ann-sofi.jonsson@saabgroup.com Mobile: +46 (0)734 187 214 VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Tender Information Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper. Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse, ”Securities Act”) eller någon jurisdiktion där utgivande, publicering eller distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag. Obligationerna och de Nya Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S. person. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon person till eller från vilken det är förbjudet att göra ett sådant erbjudande eller att delta i Återköpserbjudandet enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Distribution av detta dokument i vissa jurisdiktioner (framförallt USA och Storbritannien) kan vara förbjudet enligt lag. Bolaget och Dealer Managers kräver att personer som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer sådana restriktioner. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Arise avyttrar Bröcklingeberget vindkraftpark om ca 45 MW till en fond förvaltad av re:cap global investors

Arise har ingått avtal med en fond förvaltad av re:cap global investors, en schweizisk kapitalförvaltare, om avyttring av projektet Bröcklingeberget (”Projektet”). Arise har utfört utveckling, design och upphandling av Projektet, inklusive att hitta en investerare. Arise förväntar sig att försäljningen kommer att ha en positiv resultateffekt om totalt cirka 70 MSEK under åren 2018 och 2019. Slutresultatet i form av vinst och kassaflöde beror på hur konstruktionen av Projektet avlöper mot plan och budget. Transaktionen innehåller en mekanism för en produktionsbaserad köpeskillingsjustering. Arise kommer att ansvara för projektledning under byggnationen och förvalta projektet för re:cap global investors räkning när vindkraftparken är driftsatt, genom ett förvaltningsavtal. Siemens ska leverera 11 turbiner av modell DD 142, 4,1 MW. Byggnationen av Projektet startar omedelbart och vindkraftparken förväntas tas i drift i slutet av 2019. ”Vi är mycket nöjda med att vår nya kund, re:cap global investors, vill göra denna transaktion med oss. Affären ligger helt i linje med vår strategi att skapa värde genom utveckling, byggnation och förvaltning av vindkraft. Vi ser fram emot att utforska fler möjligheter med re:cap global investors i framtiden och är mycket glada över förtroendet att bygga och förvalta deras första investering i Sverige”, säger Daniel Johansson, VD för Arise. Om re:cap global investors: Re:cap global investors förvärvade Projektet för Wind Infrastructure I, en sub-fond till Luxembourg special fund FP Lux Investments. Inklusive denna transaktion, uppgår den totala portföljen till över 300 MW. Detta gör den till en av de största fonderna i Europa för landbaserad vindkraft. Fonden har designats exklusivt för institutionella investerare och investerar direkt i landbaserad vindkraft i europeiska länder såsom Tyskland, Finland och nu också Sverige. Detta gör fonden extra intressant för investerare med lågriskprofil. Halmstad den 21 september 2018 ARISE AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Johansson, CEO Arise AB, +46 702 244 133 Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916 Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 12.20 CET. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi dig till vår personuppgiftspolicy på vår hemsida. Om du inte vill motta ytterligare utskick från oss är du välkommen att kontakta oss på info@arise.se

CHMP rekommenderar godkännande av Buvidal® (CAM2038) för behandling av opioidberoende

· Vid godkännande blir Buvidal® det första långtidsverkande läkemedlet för opioidberoende i EU · Slutgiltigt besked från Europeiska kommissionen väntas i november Lund – 21 september 2018 — Camurus meddelar idag att Europeiska läkemedelsverkets vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, lämnat ett positivt utlåtande och rekommenderar godkännande av Buvidal® (buprenorfin) depålösning för behandling av opioidberoende hos vuxna och ungdomar från 16 år. Ett slutgiltigt besked om försäljningsgodkännande av Buvidal® väntas ges av Europeiska kommissionen i slutet av november 2018. – CHMP:s positiva utlåtande för godkännande av Buvidal® mot opioidberoende är oerhört positivt och innebär att patienter och vårdgivare i Europa snart kan få tillgång till en ny och effektiv behandling, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef, Camurus. Vid ett försäljningsgodskännande från EU-kommissionen blir Buvidal® det första långtidsverkande läkemedlet för behandling av opioidberoende i Europa. Det positiva utlåtandet från CHMP baseras på granskning av resultat från ett omfattande kliniskt program bestående av sju kliniska studier, inklusive en randomiserad, dubbelblind, aktivkontrollerad fas 3-studie i 428 opioidberoende patienter. Resultat från studien visade att behandling med Buvidal® gav statistiskt förbättrad behandlingseffekt jämfört med daglig standardbehandling med sublingualt buprenorfin. [1] CAM2038 är under regulatorisk granskning för godkännande i USA och Australien. I USA är Camurus partner Braeburn ansvarig för den regulatoriska ansökan. Om opioidberoendeOpioidberoende och opioid-relaterade dödsfall utgör eskalerande globala hälsoproblem [2, 3], som bidrar till signifikant negativa mentala, fysiska och sociala konsekvenser för de drabbade, såsom överföring av infektionssjukdomar, oavsiktliga överdoser, kriminell aktivitet. [4, 5, 6] Enligt World Drug Report använder ungefär 33 miljoner individer otillåtna opioider. [7] Opioider toppar listan av droger som orsakar den största sjukdomsbördan och det största antalet drogrelaterade dödsfall i världen. I EU har ungefär 1,3 miljoner människor en högrisk-användning av opioider, och av dem är endast ca 630 000 i behandling. [8] Varje år dör ca 9 000 européer av drogrelaterade överdoser. [8] I USA är ungefär 2,6 miljoner människor diagnostiserade med opioidberoende. Under 2017 dog nästan 50,000 amerikaner av opioid-relaterade överdoser, vilket gör det till den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år. [3, 7, 9] Om CAM2038 – europeiskt produktnamn Buvidal®CAM2038 vecko- och månadsdepåer av buprenorfin har utvecklats för behandling av opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Läkemedlet doseras subkutant en gång i veckan respektive en gång i månaden och finns i olika dosstyrkor för individualiserad medicinsk behandling. Produkterna ska administreras av sjukvårdspersonal, vilket säkerställer följsamhet och minimerar risken för illegal spridning, felanvändning och oavsiktlig exponering mot minderåriga. CAM2038 har tidigare utvärderats i fem avslutade kliniska fas 1- och 2-studier, samt två registreringsgrundande fas 3-studier av behandlingseffekt respektive långtidssäkerhet. Studierna inkluderade såväl nya patienter som patienter som bytt från behandling med sublinguala buprenorfinprodukter. CAM2038 är baserade på Camurus formuleringsteknologi FluidCrystal® injektionsdepå. Produkterna tillhandahålls i form av förfyllda sprutor med ett automatiskt nålskydd. Produkterna administreras vecko- eller månadsvis som en liten injektion under huden genom en tunn (23G) nål. CAM2038 kan förvaras i rumstemperatur och kräver ingen blandning eller konditionering före dosering. Om CamurusCamurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se. Referenser[1]   Lofwall MR, Walsh SL, Nunes EV, Bailey GL, et al. Weekly and monthly subcutaneous buprenorphine depot formulations vs daily sublingual buprenorphine with naloxone for treatment of opioid use disorder: A randomized clinical trial. JAMA Internal Medicine. 2018;178(6)764-773. doi:10.1001/jamainternmed.2018.1052 [2]   Hedegaard H, Warner M, Minino AM. Drug overdose deaths in the United States, 1999 2015. NCHS Data Brief. 2017;(273):1-8.[3]   Rudd RA, Seth P, David F, Scholl L. Increases in drug and opioid-involved overdose deaths: United States, 2010-2015. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2016;65(5051):1445-1452.[4]   Strathdee SA, Beyrer C. Threading the needle: how to stop the HIV outbreak in rural Indiana. N Engl J Med. 2015;373(5):397-399.[5]   Schwartz RP, McKenzie M, Rich JD. Opioid addiction and incarceration: an overview. Med Health R I. 2007;90(5):157-158.[6]   Suryaprasad AG, White JZ, Xu F, et al. Emerging epidemic of hepatitis C virus infections among young nonurban persons who inject drugs in the United States, 2006-2012. Clin Infect Dis. 2014;59(10):1411-1419[7]   Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Results from the 2015 National Survey on Drug Use and Health: Table 5.2 A. https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/NSDUH-DetTabs-2015/NSDUH-DetTabs-2015/NSDUH-DetTabs-2015.htm[8]   European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. European Drug Report 2018. http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001ENN_PDF.pdf[9]   Center for Disease Control & Prevention 2018 Ytterligare informationFredrik Tiberg, vd och koncernchefTel. +46 46 286 46 92fredrik.tiberg@camurus.com Fredrik Joabsson, VP Business DevelopmentTel. +46 70 776 17 37ir@camurus.com Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 13:10.

Kollektivtrafiknämnden föreslår att 70 zoner i Västra Götalands kollektivtrafik ska slås samman till tre

Västra Götalandsregionen har under flera år, tillsammans med Västtrafik, arbetat med att förenkla biljettsystemet. I det arbetet har ingått att se över zonstrukturen i Västra Götaland. För att göra resandet enklare, till exempel för de som reser över kommungränser, föreslår Västra Götalandsregionen att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner. Det ligger i linje med förändringar i zonstrukturen som flera andra kollektivtrafikmyndigheter i Sverige har gjort på senare år. I förslaget omfattar zon A Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö, zon B omfattar övriga nio kommuner i Göteborgsregionen inklusive Kungsbacka, och zon C omfattar resterande 37 kommuner i Västra Götaland. Göteborgs stad subventionerar idag periodkorten i den egna kommunen med ca 150 mnkr per år. I samband med zonförändringen kommer Västra Götalandsregionen att omhänderta Göteborgs subvention för att kunna hålla nere priset på periodkorten i hela den nya zonstrukturen i Västra Götaland. Om sedan någon kommun vill rabattera periodkort så kommer det fortfarande att vara möjligt.  Kollektivtrafiknämnden föreslår, vid sitt möte den 21 september, att regionfullmäktige godkänner förslaget, när de tar upp frågan den 9 oktober. Ett införande kan ske tidigast hösten 2020.   Priserna i kollektivtrafiken höjs med i snitt 2,5 procent under 2019 Under kollektivtrafiknämndens möte den 21 september beslutades att prisjusteringen för 2019 bör ligga på i genomsnitt 2,5 procent. Prisjusteringen, som Västtrafik ska genomföra, är på samma nivå som 2018. I korthet innebär prisjusteringen en höjning på cirka tre procent för enkelbiljetter och cirka två procent för periodbiljetter. Kilometerpriserna på kontoladdningskorten kommer även att höjas, för att utjämna priserna i förhållande till enkelbiljettpriset i appen ToGo Kostnadsutvecklingen går fortsatt i en sådan riktning att kollektivtrafiknämnden vill hålla nere prishöjningarna, för att bibehålla kollektivtrafikens konkurrenskraft.  

Beslut vid extra bolagsstämma i Tele2

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna fusionsplanen som antogs av styrelserna för Tele2 och Com Hem den 9 januari 2018, enligt vilken fusionen sker genom absorption med Tele2 som övertagande bolag och Com Hem som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i Com Hem byts mot 1,0374 nya B-aktier i Tele2 och 37,02 kronor i kontanter. Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen mellan Tele2 och Com Hem sker hos Bolagsverket. Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen, bland annat att alla tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheterna som är nödvändiga för fusionen har erhållits. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under fjärde kvartalet 2018 och resulterar i upplösningen av Com Hem varigenom alla Com Hems tillgångar och skulder kommer att övergå till Tele2. Vidare beslutade extra bolagsstämman om emission av fusionsvederlaget innebärande emission av 183 441 585 nya B-aktier i Tele2. Berättigade att erhålla de nyemitterade B-aktierna ska vara aktieägare som är upptagna i Com Hems aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av fusionen. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen. Extra bolagsstämman valde Lars-Åke Norling till ny styrelseledamot med verkan från den extra bolagsstämman och Andrew Barron och Eva Lindqvist (som idag är styrelseledamöter i Com Hem) till nya styrelseledamöter med verkan från det att fusionen har registrerats av Bolagsverket. Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter extra bolagsstämman utsågs Lars-Åke Norling till ny medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet. En detaljerad tidplan för genomförandet av fusionen med Com Hem kommer att kommuniceras så snart som, och förutsatt att, samtliga erforderliga tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheter som är nödvändiga för fusionen har erhållits. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2018 kl. 14:30.För mer information, vänligen kontakta:Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88 _________________________________________________________________________ TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Com Hem Holding AB (publ) den 21 september 2018

Fusionen med Tele2 och godkännande av fusionsplanenExtra bolagsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, att godkänna fusionsplanen som antogs av styrelserna för Tele2 AB (publ) (”Tele2”) och Com Hem den 9 januari 2018, enligt vilken fusionen sker genom absorption med Tele2 som övertagande bolag och Com Hem som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en aktie i Com Hem byts mot 1,0374 nya B-aktier i Tele2 och 37,02 kronor i kontanter. Beslutet är villkorat av att registrering av fusionen mellan Tele2 och Com Hem sker hos Bolagsverket. Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen, bland annat att alla tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheterna som är nödvändiga för fusionen har erhållits. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under fjärde kvartalet 2018, och resulterar i upplösningen av Com Hem, varigenom alla Com Hems tillgångar och skulder kommer att övergå till Tele2. Redovisning av fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen. En detaljerad tidplan för genomförandet av fusionen med Tele2, inklusive förväntad sista dag för handel med Com Hems aktier, kommer att kommuniceras så snart som, och förutsatt att, samtliga erforderliga tillstånd och godkännanden från konkurrensmyndigheter som är nödvändiga för fusionen har erhållits. Beslut om förslag från aktieägaren Martin GreenExtra bolagsstämman beslutade att avslå förslaget från aktieägaren Martin Green. För ytterligare information kontakta:    Investerare: Marcus Lindberg, Head of Investor Relations Tel: +46 (0)734 39 25 40marcus.lindberg@comhem.com MediaFredrik Hallstan, Head of PRTel: +46 (0)761 15 38 30fredrik.hallstan@comhem.com Informationen i detta pressmeddelande lämnades för publicering den 21 september 2018 kl. 14:30 (CET). Om Com Hem  Com Hem-koncernen levererar bredband, tv, play och telefonitjänster till svenska hushåll och företag under sina två varumärken Com Hem och Boxer. I koncernen ingår även kommunikationsoperatören iTUX Communication AB som tillhandahåller öppna fibernät till tjänsteleverantörer. Vi erbjuder våra 1,45 miljoner kunder ett stort utbud av digitala tv-kanaler och playtjänster via digitalboxar, surfplattor och mobiltelefoner. Vårt kraftfulla och framtidssäkra nät med hastigheter upp till 1,2 Gbit/s når över 60% av Sveriges hushåll, vilket gör oss till en viktig motor i det digitala Sverige. Com Hem-koncernen grundades 1983 och har cirka 1 100 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm och under 2017 omsatte koncernen 7 136 MSEK. Com Hem-aktien är sedan 2014 noterad på Nasdaq Stockholm.

Swedbank och Asteria i samarbete för att erbjuda nästa generations digitala banktjänster för småföretag

Swedbank och Asterias digitala lösning kommer att ge små- och medelstora företagskunder en helhetssyn på deras ekonomiska planering, samt tillhandahålla verktyg och tjänster som både förenklar och gör de olika processerna betydligt mer tidseffektiva. -För små och medelstora företag är det viktigt att minimera tidskrävande administration och samtidigt behålla bra kontroll på sin ekonomi och finansiella planering. Just det är ofta svårt för småföretagare som inte har lika stora resurser som ett större företag. Vår digitala lösning kommer att rikta in sig på många av dessa kunders utmaningar. Vi vill jobba för att göra det enklare för småföretag att fokusera på sin kärnverksamhet och tillväxt, säger Per Skargren, företagschef, Svensk Bankverksamhet på Swedbank. Den standardfunktionalitet som ingår i lösningen kommer i början att erbjuda Smart Cash Flow, en funktion uppbyggd på artificiell intelligens och machine learning, som inkluderar kassaflöde och möjligheter till forecast, finansiell visualisering och proaktiv rådgivning. Annan funktionalitet kommer sedan kontinuerligt att utvecklas och läggas till, exempelvis fakturering och företagsfinansiering samt målsättning och uppföljning genom KPI:s. - Det är glädjande att antalet fintech-samarbeten nu fortsätter att växa hos oss på Swedbank. Att samarbeta med andra snabbfotade digitala aktörer för att förenkla våra kunders vardag är framtidens affärsmodell. Tillsammans skapar vi kundvärde i en allt högre takt, säger Lotta Lovén, chef för Digital Banking på Swedbank. Asteria blir i och med samarbetet en innovationspartner till Swedbank och kommer att stå för huvuddelen av IT-utvecklingsresurserna. Asteria ansvarar i detta samarbete för att utveckla kundgränssnittet, funktionaliteten och API:erna. Ambitionen är att säkerställa täckning av majoriteten av alla bokföringssystem som används av kunderna inom det första året. Länk till mer information om Asteria . För ytterligare information:Lotta Lovén, chef, Digital Banking, Swedbank, +46 70 815 51 66Per Skargren, företagschef, Svensk Bankverksamhet, Swedbank, tel. +46 70 671 06 13Anders Nordkvist, VD, Asteria, +46 72 200 24 28Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel. +46 76 114 54 21  

CombiGenes företrädesemission om 31 miljoner kronor övertecknad

Den 18 september 2018 avslutades teckningstiden i CombiGene AB:s (”CombiGene” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 31 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 46 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 148 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 31 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 21 september 2018. VD Jan Nilsson kommenterar- Den framgångsrika företrädesemissionen ger oss resurser att fortsätta utvecklingen av vår läkemedelskandidat CG01 med full kraft och utan dröjsmål. Konkret innebär detta att vi under 2018 och 2019 tillsammans med vår partner CGT Catapult kommer att utveckla tillverkningsmetod för CG01 och därefter initiera biodistributions- och toxikologistudier. Teckning och tilldelning i företrädesemissionenTotalt inkom anmälningar motsvarande cirka 46 MSEK, varav 3 160 134 units (cirka 62 procent av totalt tecknat belopp) med stöd av företrädesrätt och 1 935 804 units (cirka 38 procent av totalt tecknat belopp) utan stöd av företrädesrätt. Totalt tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt 3 160 134 units (cirka 92 procent av emissionsvolymen) och 279 431 units (cirka 8 procent av emissionsvolymen) tilldelas tecknare utan stöd av företrädesrätt innebärande att Bolaget tillförs cirka 31 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 5,6 MSEK (inkl. ersättning för garantiåtaganden om cirka 2,3 MSEK). Därtill kan Bolaget komma att tillföras ytterligare mellan cirka 13,8 och 17,2 MSEK före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019 nyttjas. Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för motsvarande 70 procent av volymvägd snittkurs under perioden från och med den 15 augusti 2019 till och med den 28 augusti 2019, dock minst 2,00 SEK och maximalt 2,50 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018/2019 kan äga rum under perioden från och med 1 september 2019 till och med den 30 september 2019. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av företrädesrätt har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som upprättats med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes den 24 augusti 2018. De som tilldelas units utan stöd av företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 21 september 2018. Tecknare som inte tilldelas units erhåller inga avräkningsnotor. För garantiåtaganden utgår ersättning om 10 procent på garanterat belopp. Antal aktier och aktiekapitalFöreträdesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 3 439 565 SEK genom emission av 34 395 650 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 5 159 347,60 SEK fördelat på 51 593 476 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2019 som emitteras i företrädesemis-sionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 687 913,00 SEK genom utgivande av högst 6 879 130 aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 5 847 260,60 SEK, fördelat på 58 472 606 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Handel med BTUHandel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske omkring vecka 40, 2018. RådgivareStockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Fredersen Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen. För ytterligare information kontakta:Jan Nilsson, VDCombiGene AB (publ)Tel: +46 (0)704 66 31 63E-post: jan.nilsson@combigene.com Otto Rydbeck, VDStockholm Corporate FinanceTel: +46 (0)8-440 56 40E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se Denna information är sådan som CombiGene är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 21 september 2018. Om CombiGene ABCombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska sjukdomar. CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.combigene.com Om Stockholm Corporate Finance ABStockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.För mer information se: www.stockholmcorp.se Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 24 augusti 2018. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. CG01-projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och utvecklingsprogram Horizon 2020 inom anslagsavtalet nr 823282.

ASSA ABLOY förvärvar Crossmatch i USA

ASSA ABLOY har förvärvat Crossmatch, ett ledande företag inom lösningar för hantering av biometriska identiteter och säker autentisering. ”Crossmatch är en strategiskt teknologisk komplettering till ASSA ABLOY. Bolaget förstärker vårt nuvarande erbjudande inom hantering av biometriska identiteter. Förvärvet av Crossmatch stärker avsevärt koncernens position som ett av världens ledande företag inom biometriska lösningar och erbjuder kompletterande tillväxtmöjligheter”, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef. "Vårt förvärv av Crossmatch stärker HID Globals möjlighet att kunna erbjuda innovativa biometriska lösningar till hundratals miljoner användare världen över,” säger Stefan Widing, Chef för affärsenheten HID Global och Executive Vice President ASSA ABLOY. ”Förvärvet av Crossmatch utökar HIDs marknadsledarskap inom säkra identiteter och möjliggör för oss att leverera säkra biometriska lösningar i kritiska identitetslösningar.” Crossmatch grundades 1996 och har cirka 270 anställda. Huvudkontoret ligger i Palm Beach Gardens, Florida. Försäljningen 2018 förväntas uppgå till 1 150 MSEK (USD 125 M) med en god EBIT-marginal. Förvärvet bidrar positivt till vinst per aktie från start. Mer informationNico Delvaux, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 82Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72Om ASSA ABLOYASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 76 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.

Forxiga uppnådde ett positivt resultat i fas III-studien DECLARE TIMI 58, en stor kardiovaskulär studie med 17 000 patienter med typ 2-diabetes

AstraZeneca meddelade i dag positiva övergripande resultat från den kardiovaskulära fas III-studien DECLARE-TIMI 58 for Forxiga (dapagliflozin), den bredaste kardiovaskulära studien hittills för en SGLT2-hämmare. Studien utvärderade de kardiovaskulära effekterna av Forxiga jämfört med placebo över en period på upp till fem år, i 33 länder och hos mer än 17 000 vuxna patienter med typ 2-diabetes som har flera riskfaktorer för kardiovaskulära sjukdomar eller etablerad kardiovaskulär sjukdom. I DECLARE (Dapagloflizin Effect on Cardiovascular Events) TIMI-58 mötte Forxiga det primära säkerhetsmåttet (non-inferiority) för allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE). Forxiga uppnådde en statistiskt signifikant reduktion för det sammansatta effektmåttet sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt eller kardiovaskulär död, ett av studiens två primära effektmått. Dessutom blev färre MACE-händelser observerade i Forxiga-gruppen för det andra primära effektmåttet, men denna minskning uppnådde ej statistisk signifikans. Data från DECLARE TIMI-58 bekräftade den väletablerade säkerhetsprofilen för Forxiga. ”Forxiga har uppnått en statistiskt signifikant och kliniskt betydelsefull minskning av sjukhusinläggningar för hjärtsvikt eller kardiovaskulär död i en bred population av patienter med typ 2-diabetes och kardiovaskulär risk. Resultaten från denna banbrytande studie är speciellt viktiga eftersom hjärtsvikt är en vanlig komplikation av diabetes som kan uppträda tidigt i sjukdomsförloppet och är förknippad med sjukhusinläggningar, vilket innebär en betydande ekonomisk börda för vården och samhället i stort”, säger Elisabeth Björk, Vice President, Head of Cardiovascular, Renal and Metabolism, Global Medicines Development på AstraZeneca. 1-7 Dr Stephen Wiviott från Brigham and Women’s Hospital och Harvard Medical School, senior prövare vid den akademiska forskargruppen Thromoslysis in Myorcardial Infarction (TIMI) och en av de ansvariga prövarna för studien, kommenterar: ”Resultaten från DECLARE TIMI-58 ger betydande stöd för att dapagliflozin kan möta ett viktigt medicinskt behov for en bred grupp patienter med typ 2-diabetes genom att minska det sammansatta effektmåttet sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt eller kardiovaskulär död, med en säkerhetsprofil som stödjer bred användning”. Studieresultaten presenteras i detalj den 10 november 2018 på den amerikanska hjärtkongressen AHA (American Heart Association Scientific Sessions) i Chicago. Om DECLARE-TIMI 58 DECLARE  (Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events) TIMI-58 är en randomiserad, dubbelblind, och placebokontrollerad fas III-studie finansierad av AstraZeneca. Studiens huvudsyfte är att undersöka om Forxiga jämfört med placebo kan skydda mot kardiovaskulära händelser hos patienter med typ 2-diabetes och flera riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom eller patienter med etablerad kardiovaskulär sjukdom. DECLARE omfattar mer än 17 000 patienter med typ 2-diabetes från 33 länder på 882 olika platser. Studien har genomförts i samarbete med de två oberoende akademiska forskargrupperna TIMI Study Group (Boston, USA) och Hadassah Hebrew University Medical Center (Jerusalem, Israel). 8 DECLARE är en del av det omfattande kliniska DapaCare-programmet för Forxiga, som innefattar både randomiserade kliniska prövningar, inklusive en rad mekanistiska studier, och en multinationell observationsstudie (CVD-REAL). Det kliniska DapaCare-programmet kommer generera information om patienter med kardiovaskulära riskfaktorer, etablerad kardiovaskulär sjukdom och olika stadier av njursjukdom, både med och utan typ 2-diabetes. DECLARE banar vägen för tre fas-III-studier: Dapa-HF, DELIVER och Dapa-CKD. Om Forxiga (dapagliflozin) Forxiga är det första godkända läkemedlet i en grupp diabetesläkemedel som kallas SGLT2-hämmare. SGLT-2 är det viktigaste transportproteinet för natrium och glukos i njurarna och genom att selektivt hämma dess aktivitet ökas utsöndringen av glukos från kroppen. Forxiga är godkänt för behandling av vuxna med typ 2-diabetes som monoterapi eller som kombinationsbehandling för att förbättra glykemisk kontroll. Behandling med Forxiga som ett komplement till kost och motion har även visat sig leda till viktminskning och en gynnsam effekt på blodtrycket. Forxiga är inte godkänt för att minska risken för kardiovaskulära händelser, dödsfall eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt. Det kliniska prövningsprogrammet för Forxiga är omfattande, med mer än 35 avslutade eller pågående fas IIb/III-studier med över 35 000 patienter, och användningen av Forxiga överstiger mer än 1,8 miljoner patientår. Om AstraZeneca inom kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar (CVRM) CVRM är ett av AstraZenecas huvudterapiområden och en viktig tillväxtplattform för bolaget. Genom att följa vetenskapen för att bättre förstå det bakomliggande samspelet mellan hjärtat, njurarna och bukspottskörteln utvecklar AstraZeneca en portfölj av läkemedel för att  skydda dessa organ och bromsa fortsatt sjukdomsutveckling. Vår ambition är att modifiera eller stoppa CVRM-sjukdomars naturliga förlopp och potentiellt regenerera organ och funktionalitet genom att fortsätta leverera banbrytande forskning som förbättrar behandlingsregimen och kardiovaskulär hälsa för millioner av patienter över hela världen. Om AstraZeneca AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se. Du kan även följa oss på twitter https://twitter.com/AstraZenecaSE  Media RelationsKaren Birmingham UK/Global +44 203 749 5634Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821Matt Kent UK/Global +44 203 749 5906Gonzalo Viña   UK/Global  +44 203 749 5916 Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20Michele Meixell US +1 302 885 2677  Investor RelationsThomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797Christer Gruvris Cardiovascular; Metabolism +44 203 749 5711Nick Stone Respiratory; Renal +44 203 749 5716Josie Afolabi Other +44 203 749 5631Craig Marks Finance; Fixed Income +44 7881 615 764Jennifer Kretzmann Retail Investors +44 203 749 5824US toll-free +1 866 381 7277 Referenser  1.      International Diabetes Federation, IDF Diabetes Atlas, Eighth Edition Update, 2017. 2.      Shah AD, Langenberg C, Rapsomaniki E, et al.  Type 2 diabetes and incidence of cardiovascular diseases: a cohort study in 1·9 million people. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3:105-113.  3.      Faden, et al. The increasing detection of asymptomatic left ventricular dysfunction in patients with type 2 diabetes mellitus without overt cardiac disease: Data from the SHORTWAVE study. Diabetes Res Clin Pract. 2013;101(3):309-16. 4.      Low Wang, Cecilia C. et al. “Atherosclerotic Cardiovascular Disease and Heart Failure in Type 2 Diabetes – Mechanisms, Management, and Clinical Considerations.” Circulation 133.24 (2016): 2459–2502. PMC. Web. 19 Sept. 2018.  5.      Heidenreich, Paul A. et al. “Forecasting the Impact of Heart Failure in the United States: A Policy Statement From the American Heart Association.” Circulation. Heart failure 6.3 (2013): 606–619. PMC. Web. 19 Sept. 2018.  6.      Nichols GA, Brown JB: The impact of cardiovascular disease on medical care costs in subjects with and without type 2 diabetes. Diabetes Care 25:482–486, 2002.   7.      Nichols, et al. The incidence of congestive heart failure in type 2 diabetes. Diabetes Care, Volume 27, Number 8, August 2004: http://care.diabetesjournals.org/content/27/8/1879.  8.      DECLARE - Multicenter Trial to Evaluate the Effect of Dapagliflozin on the Incidence of Cardiovascular Events(DECLARE-TIMI58). Accessed September 2018. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01730534.

Teckningstiden i STENOCARE A/S nyemission inleds idag

Om STENOCARE och nyemissionen Den 1 januari 2018 initierade det danska “Folketinget” (motsvarande Riksdagen) ett fyraårigt försöksprogram som möjliggör för samtliga läkare i Danmark att förskriva recept på medicinsk cannabis. Syftet med försöksprogrammet är att ge patienter i behov en laglig möjlighet att få behandling med medicinsk cannabis. STENOCARE var det första bolaget på den danska marknaden att erhålla licenser från det danska läkemedelsverket om att både odla, producera och importera medicinsk cannabis. Som ett resultat är STENOCARE den första och för närvarande enda leverantören inom försöksprogrammet som, genom Danmarks två ledande läkemedelsdistributörer, har börjat leverera medicinska cannabisoljeprodukter till danska apotek och sjukhus. De ursprungliga produkterna importeras från STENOCAREs kanadensiska partner CannTrust [TSX: TRST] och är tillgängliga i storskalig volym. Produkterna består av högkvalitativa medicinska cannabisoljor av farmaceutisk kvalitet, framställda genom hygienisk odling och bearbetning, utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE erbjuder för närvarande tre produkter: CBD Drops STENOCARE, THC Drops STENOCARE och 1:1 Drops STENOCARE. STENOCARE kommer även att utveckla en separat produktionsanläggning för odling och produktion av egna medicinska cannabisprodukter i Bolagets lokaler på Jylland i Danmark. För att finansiera utvecklingen av produktionsanläggningen samt operativa kostnader genomför Bolaget nu en nyemission om cirka 18,6 MDKK före emissionskostnader, inför planerad notering på Spotlight. Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD för STENOCARE "STENOCARE har skapat en ledarroll i Danmark genom förmågan att säkra godkännanden från det danska läkemedelsverket och i jämförelse med våra fler än 30 konkurrenter har vi genomfört många viktiga milstolpar på vår väg mot att hjälpa patienter till förbättrad livskvalitet. Vi välkomnar varmt nya investerare att investera i STENOCARE och att vara med på vår resa för att ge bättre livskvalitet för patienter och lyckas i en ny industri med hög tillväxtpotential i Danmark och Europa." Noteringsemission i sammandrag Teckningstid: 24 september – 9 oktober 2018.Teckningskurs: 8,80 DKK.Teckningspost: Minsta teckningspost är 400 aktier.Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 2 113 000 aktier, motsvarande 18 594 400 DKK. Lägsta gräns för nyemissionens genomförande är 11 088 000 DKK.Antal aktier innan nyemission: 6 784 762 stycken.Värdering (pre-money): Cirka 59,7 MDKK.Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 11,2 MDKK, totalt motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen. Detta inkluderar teckningsförbindelser från styrelse, ledande befattningshavare och huvudägare.Notering på Spotlight: Aktien i STENOCARE är planerad att noteras på Spotlight förutsatt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första dag för handel är beräknad att bli den 26 oktober 2018 under kortnamnet STENO.Aktiens ISIN-kod: DK0061078425. Investerarträffar I samband med nyemissionen kommer representanter från STENOCARE att presentera verksamheten, teamet och Bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer. Datum och Arrangemang Plats Anmälantid1 oktober Investerarträff Dansk Arkitektur Anmälan till båda201817:30 Center,Bryghuspladsen träffarna kan-19:30 10,1473 göras via København K www.sedermera.se, www.stenocare.com, www.nordnet.dk eller www.gemstonecapital.com2 oktober Investerarträff Scandic201817:45 Klara,Slöjdgatan-19.30 7,Stockholm Finansiell rådgivare Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight. Nordnet Bank AB är Selling Agent. Gemstone Capital är Bolaget behjälpligt med bland annat marknadsföring i Danmark. Mer information För en vidare introduktion av Bolaget och erbjudandet hänvisas till Bolagets memorandum (på engelska och svenska), teaser (på danska och svenska) och anmälningssedlar som finns att tillgå på STENOCAREs (www.stenocare.com/Investor), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Gemstone Capitals (www.gemstonecapital.com) respektive hemsidor. Investeringsdokumenten finns även tillgängliga på Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.com). För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta: Sedermera Fondkommission Telefon: +46 (0) 40-615 14 10 E-post: info@sedermera.se För mer information om STENOCARE, vänligen kontakta: Thomas Skovlund Schnegelsberg, VD genom presskoordinator Lisbeth Grænge HansenTelefon: +45 30 16 10 97 E-post: presse@stenocare.com STENOCARE A/S grundades 2017 med syfte att vara en aktiv deltagare i det danska försöksprogrammet avseende medicinsk cannabis. STENOCARE var den första att erhålla tillstånd från det danska läkemedelsverket att både importera, distribuera samt odla och producera medicinsk cannabis. STENOCARE erbjuder högkvalitativa medicinska cannabisoljor av farmaceutisk kvalitet, som produceras genom hygienisk och högteknologisk odling och bearbetning utan användning av bekämpningsmedel. STENOCARE kommer även att utveckla en produktionsanläggning för odling och produktion av medicinsk cannabis i bolagets lokaler på Jylland i Danmark.

Upptäckt av hur Kanceras PFKFB3-hämmare verkar mot cancer publicerad i ansedd vetenskaplig tidskrift

I den aktuella studien upptäckte forskarna att enzymet PFKFB3 bidrar till att cancerceller motstår strålbehandling. Upptäckten visar att det sker genom att PFKFB3 binder till cancercellens skadade DNA (arvsmassa) där enzymet bidrar till en reparation som leder till fortsätt tillväxt. Denna nya kunskap stödjer därmed att ett läkemedel som blockerar PFKFB3 skulle kunna förändra en motståndskraftig cancer till en som är känslig för strålbehandling. Den hypotesen prövades genom att utvärdera Kanceras PFKFB3-hämmare KAN0438757 mot cancerceller i kombination med strålning. Forskarna kunde visa i laboratoriet att cancercellernas förmåga att reparera sin arvsmassa och överleva stoppades av denna kombination medan friska celler inte påverkades av KAN0438757. ”Det är tidigare känt att mängden PFKFB3 är mycket högre i cancerceller än i friska celler. Men upptäckten att PFKFB3 reglerar reparation av arvsmassan vid strålningsterapi är banbrytande och väldigt spännande. Hälften av alla cancerpatienter genomgår strålningsterapi någon gång under sin cancerbehandling. ” säger Nina Gustafsson, docent och Teamledare i Translationell Medicin vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, som lett studien tillsammans med professor Thomas Helleday vid samma institution. ”Då vanliga, friska celler inte är beroende av PFKFB3 för fungerande DNA reparation, är det möjligt att kombinationen av PFKFB3-hämmare och strålning kan leda till en effektiv och väl tolererad behandling mot vissa resistenta tumörer. Det är därför glädjande att konstatera att upptäckten som stödjer att PFKFB3 är en viktig måltavla för nya behandlingar mot svårbehandlad cancer får spridning genom en väl ansedd vetenskaplig tidskrift, säger Thomas Olin, VD på Kancera AB. Studien leddes av forskare på Kancera AB och Karolinska Institutet med anknytning till SciLifeLab i samarbete med forskare från Stockholms universitet, University of Sheffield, Sprint Bioscience AB, SARomics Biostructures AB, Roma Tre University, Emory University School of Medicine med flera. Forskningen har finansierats av Kancera, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Marie Sklodowska-Curie anslag No. 722729, som är en del av EU:s Horizon 2020 program, samt Torsten Söderbergs och Ragnar Söderbergs stiftelse med flera. (1) Artikeln kan nås på http://www.nature.com/ncomms. DIO:10.1038/s41467-018-06287-x. Om PFKFB3-projektetProjektet syftar till att utveckla hämmare av enzymet PFKFB3 för att på så sätt strypa cancercellers energiomsättning och därmed göra dem känsliga för kemo- och radioterapi. Kancera AB har tillsammans med Professor Thomas Helleday och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet gjort en överraskande upptäckt som visar hur bolagets hämmare av PFKFB3 går in i cancercellens kärna och förstärker effekten av en nyligen given stråldos.  Om Kancera AB (publ)Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av inflammationssjukdomar och av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 17 augusti 2018 cirka 7 500. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB. För ytterligare information, kontakta, Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01 Adress:Kancera AB (publ)Karolinska Institutet Science ParkBanvaktsvägen 22SE 171 48 SolnaBesök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 24 september 2018 kl.11:00 CET. 

Ny Sifo: Kroppshets hindrar träningen – Nu utmanar Friskis

– Nu tar Friskis&Svettis Stockholm upp kampen mot påtvingade prestationskrav och kroppsideal. Alla har rätt till sin egen rörelseglädje. Vi skapar träning på dina villkor, oavsett om du väljer lugn yoga eller ett tufft, högintensivt pass. Det har vi jobbat med sedan 1978, men nu är det mer aktuellt än någonsin, säger Andreas Strömberg, ordförande i F&S Stockholm.Träning har länge lyfts av forskare som en viktig del för att minska psykisk ohälsa och öka välbefinnandet. Den psykiska ohälsan hos unga har dessutom ökat lavinartat, enligt Socialstyrelsens rapport om utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn och unga från 2016.Paradoxalt nog visar nu en ny Sifo-undersökning, som F&S Stockholm låtit göra, att var fjärde (26 procent) ung vuxen mellan 18 och 29 år upplever prestationshets från sin omgivning kopplat till träning i ganska stor eller mycket stor utsträckning. Kvinnor upplever högre krav än män.Unga kvinnor påverkas allra mest (38 procent).– Sifo-undersökningen gör mig bekymrad över att så många unga människor upplever prestationskrav, samtidigt som den belyser det vi befarade. Träning ska få människor att må bra, inte dåligt. Vi fortsätter jobba för att rörelse ska vara lustfylld för alla. Därför utmanar vi träningsnormerna med #nollkroppshets och en manifestation, säger Andreas Strömberg.Friskis ordnar träningsfest mot kroppshetsFör att belysa kroppshetsen och prestationskraven gör Friskis&Svettis Stockholm en favorit i repris. Likt 1979 ordnas en demonstration på Sergels torg, denna gång som i form av en Mani-fest!-ation för rörelseglädje 6 oktober. (Länk ) Om Friskis&Svettis Stockholm:Friskis&Svettis finns för att ge alla som vill möjlighet att hitta sin egen rörelseglädje.Vi anser att alla har rätt till rörelse, fri från påtvingade prestationskrav och kroppsideal.F&S Stockholm är Sveriges största idrottsförening. Vi har över 90 000 medlemmar, 1400 funktionärer, 150 medarbetare och 18 träningsställen runt om i Stockholm. Vårt mål är att beröra varje stockholmare och få hela Stockholm i rörelse. Vill du veta mer? Eller prata med F&S Stockholms ordförande Andreas Strömberg?Kontakta Josefin Engfelt, PR-ansvarig F&S Stockholm, josefin.engfelt@sthlm.friskissvettis.se0708-488182 Slutsatser utifrån Friskis&Svettis Stockholms Sifo-undersökning i september 2018Undersökningen genomfördes 7-10 september 2018 med 1117 respondenter i Sverige i åldrarna 18-79 år i en oberoende undersökning av Sifo.Unga kvinnor påverkas mest negativtUnga kvinnor mellan 18 och 29 år påverkas signifikant mest negativt av samhällets, medias och träningsindustrins ideal än snittet. Mer än varannan ung kvinna som tränar regelbundet säger att de påverkas negativt av samhällets, medias och träningsindustrins kroppsideal. Men med åldern minskar upplevda prestationskrav. Ju äldre respondenter i undersökningen – ju färre upplevda prestationskrav. Kvinnor påverkas tre gånger mer av kroppsidealUndersökningen visar också att kvinnor påverkas nära tre gånger mer av samhällets kroppsideal än den utsträckning som männen påverkas. Män känner sig mindre hemma i träningsmiljönVar femte man som tycker mindre om att träna anger att det är på grund av att de inte känner sig hemma i träningsmiljön. Var fjärde ung svensk blir stressad av träningUndersökningen visar även att nästan var fjärde ung svensk i åldrarna 18-29 anger att den främsta anledningen till varför de inte gillar att träna är att de kopplar träning med stress, en signifikant skillnad i jämförelse med äldre respondenter.  Många vill träna merUndersökningen visar även att fler än hälften av både kvinnor och män vill träna i större utsträckning än vad de gör idag, medan unga kvinnor sticker ut som grupp. Hela 70 procent av de som redan tränar idag svarar att de vill träna mer. Nyckeltal från undersökningen:  ·26 % av unga vuxna mellan åldrarna 18-29 år upplever prestationshets från sin omgivning kopplat till träning och motion. ·38 % av kvinnor i åldrarna 18-29 år som tränar anger att de upplever prestationskrav från sin omgivning kopplat till träning i ganska stor eller mycket stor utsträckning. ·Varannan ung kvinna (55 %) som tränar regelbundet anger att de påverkas negativt av samhällets, medias och träningsindustrins ideal – i jämförelse med snittet på 22 %. ·70 % av unga kvinnor som redan tränar regelbundet, vill träna i större utsträckning, jämfört med snittet på 57 %. ·31 % av kvinnorna påverkas av samhällets kroppsideal, i jämförelse med 12 % av männen. ·27 % av svenska män som anger att de inte tränar i den uträckning som de vill anger att det beror på grund av att de inte hittat sin träningsform. ·20 % av svenska män som tränar tycker mindre om att träna på grund av att de inte känner sig hemma i träningsmiljön. ·31 % av män som tränar i åldrarna 30 -49 år anger att de inte tränar i den uträckning som de vill på grund av att de inte hittat sin träningsform. Om undersökningen:Undersökningen genomfördes 7-10 september 2018 med 1117 respondenter i Sverige i åldrarna 18-79 år i en oberoende undersökning av Sifo. 

BrainCools dotterbolag PolarCool offentliggör emissionsvillkor inför notering

Om PolarCool Verksamheten inom idrottsmedicin i BrainCool AB (publ) har sedan 2017 bedrivits i det helägda dotterbolaget PolarCool AB (publ). BrainCool kommunicerade 2016 att verksamheten inom idrottsmedicin ska delas ut till aktieägarna, och tidigare under 2018 meddelades att bolaget erhålllit ett positivt förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende en skattefri utdelning enligt lex Asea reglerna. BrainCool har i egen regi drivit processen för en lex Asea-utdelning. PolarCool är ett medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund.   Emissionsvillkor Styrelsen i PolarCool AB (publ) har fastställt teckningskurs och andra villkor för den nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, som styrelsen bemyndigades fatta beslut om vid extra bolagsstämma 24 augusti, enligt nedan villkor: Aktieägare i PolarCool erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 2 SEK. -Högst 8 998 108 nya aktier ska ges ut -Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 125 000 SEK -Avstämningsdagen för rätt att erhålla teckningsrätter är 5 oktober 2018 Vid full teckning av emissionen tillförs Bolaget cirka 18 000 000 SEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 200 000 SEK. Emissionslikviden är avsedd att finansiera bolaget fram till och med Q4 2019 vilket inkluderar*: 1. Organisationsutveckling och cirka 55 % marknadsetablering                      2. Forskning och utveckling samt cirka 35 % kliniska studier                             3. Licens & IP  cirka 10 % *Ovanstående beräkning inkluderar reglering av mellanhavandet med BrainCool AB om cirka 6,1 MSEK som avser finansiering av verksamheten i PolarCool sedan 2017 i form av forskning och utveckling, förvärv av varulager, kliniska studier, immaterialrätt samt licensrättigheter. Utspädning Erbjudandet kommer vid full teckning innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 8 998 108 från 35 992 435 till 44 990 543 aktier. För befintliga ägare som inte deltar i företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om 20 procent. Preliminär tidsplan 25 september 2018             Sista dag för handel med BrainCools aktie inklusive rätt att erhålla aktier i PolarCool 27 september 2018             Avstämningsdag i BrainCools aktie för rätt att erhålla aktier i PolarCool 5 oktober 2018                   Avstämningsdag i PolarCools aktie för rätt att erhålla teckningsrätter 9 – 23 oktober 2018           Teckningstid i PolarCools företrädesemission 7 november 2018                Planerad notering på Spotlight Stock Market** ** PolarCools aktie är planerad att noteras på Spotlight Stock Market under förutsättning att nyemissionen genomförs samt att Spotlight Stock Market godkänner Bolaget. Första dag för handel beräknas bli den 7 november 2018. Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt övrig information om PolarCool kommer att framgå av investeringsmemorandumet som offentliggörs innan teckningstiden inleds. Styrelse och ledning i både PolarCool och BrainCool avser att delta i företrädesemissionen. Viktig informationDetta pressmeddelande utgör inte något erbjudande avseende några värdepapper i PolarCool. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan eller Sydafrika, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga units, betalda tecknade units, aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av PolarCool har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga aktier, betalda tecknade aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av PolarCool överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas. Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 september 2018.