Börsoro präglade fondsparandet under oktober

  Under oktober månad gjordes nettouttag från fonder på totalt 9,1 miljarder kronor. Aktiefonder uppvisade ett nettoutflöde på 21,4 miljarder, medan korta räntefonder hade nettoinsättningar på 14,8 miljarder. Även blandfonder noterade ett nysparande på 0,3 miljarder kronor. För långa räntefonder och hedgefonder uppvisades nettouttag på 1,3 respektive 1,6 miljarder i oktober.   Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till närmare 30 miljarder kronor. Störst nettoinsättningar uppvisar korta räntefonder, med ett nysparande på 20,7 miljarder, följt av blandfonder som uppvisar nettoinsättningar på 15,2 miljarder.  ”Börsoro och makroekonomisk hicka präglade världens aktiemarknader under oktober. Aktiva sparare valde i hög grad att balansera om portföljen genom att sälja av aktiefonder och köpa korta räntefonder. Det totala nettoutflödet från aktiefonder under månaden motsvarar dock mindre än 1 procent av den sammanlagda förmögenheten i aktiefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening. I oktober var utvecklingen på de flesta av världens aktiemarknader kraftigt negativ och värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk under månaden med drygt 7 procent. Aktiefonder noterade i oktober ett nettoutflöde på totalt 21,4 miljarder kronor och i princip samtliga aktiefondtyper uppvisade uttag. Störst var nettouttagen från Sverigefonder, branschfonder och USA-fonder. Globalfonder utgjorde undantaget som noterade nettoinsättningar under månaden.  Hittills i år uppvisar aktiefonder ett nettoutflöde på totalt 15,2 miljarder kronor. Globalfonder uppvisar nettoinsättningar på drygt 21 miljarder medan Sverigefonder noterar nettouttag på omkring 22 miljarder. Anmärkningsvärt är att 23,5 miljarder kronor nysparats i indexfonder hittills under 2018.  Långa räntefonder noterade i oktober ett nettoutflöde på totalt 1,3 miljarder kronor, dock gjordes nettoinsättningar i företagsobligationsfonder på 0,6 miljarder. Så här långt under 2018 uppgår det totala nysparandet i långa räntefonder till 8,7 miljarder kronor och av detta har 1,8 miljarder tillfallit företagsobligationsfonder.  Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under oktober med 214 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 4 190 miljarder. Av den totala fondförmögenheten var 2 435 miljarder (motsvarande 58 procent) placerade i aktiefonder.  För kommentarer kontakta: Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening076-540 05 07gustav.sjoholm@fondbolagen.se För information om statistiken kontakta: Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening08-506 988 03 / 0733-12 55 77fredrik.pettersson@fondbolagen.se Fredrik Hård, Fondbolagens förening08-506 988 08fredrik.hard@fondbolagen.se Nettosparandet i fonder 2018, mdkr   Föreningens medlemmar Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Granit Fonder, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmar Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, SEB Fund Services, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.  

Svenskarna trötta på klyschiga bostadsannonser

Fastighetsbyrån har undersökt hur svenskarna uppfattar bostadsannonser – och domen är hård. Nära varannan svensk (47 %) anser att bostadsannonser är generiska*. Lika många tycker att de innehåller klyschor. Denna bild förstärks om man varit i kontakt med mäklare det senaste året. Endast åtta procent anser att bostadsannonserna ger en realistisk och korrekt bild av verkligheten. · Bland annat så tror jag att resultaten hänger ihop med en allmän trötthet kring en polerad och retuscherad verklighetsbild i marknadsföring och sociala medier. Vi kommer ju fortsätta visa bostäder från deras bästa sida men måste ju fundera på hur vi kan göra det på ett mer personligt sätt, säger Johan Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån. Birgitta Vitestam Blomqvist, forskare i fastighetsvetenskap vid Malmö universitet, har kommit fram till att ”hemkänsla” är den viktigast faktorn för spekulanter när de ska köpa en lägenhet. · Mina forskningsresultat visar bland annat på att hemkänsla är den viktigaste faktorn vid bostadsaffären. Ett hem är en plats som kopplas till förankring, trygghet och säkerhet men det är olika hur detta upplevs. Om bostadsannonserna blir mer nyanserade hjälper det köpare att bestämma om bostaden kan fungera som ett hem eller inte, säger Birgitta Vitestam Blomqvist, forskare i fastighetsvetenskap vid Malmö universitet. Spekulanter söker en personligare bostadsbeskrivningEn Novus-undersökning visar även att två av tre (65 %) svenskar vill ta del av säljarens personliga beskrivning av bostaden, som komplement till mäklarens. Fastighetsbyrån har därför tagit fram verktyget ”Säljaren berättar” där säljaren kan presentera sitt hem med egna ord. · Det perfekta hemmet definieras ju inte av antal rum eller kvadratmeterpris, det handlar snarare om livet som äger rum innanför väggarna. Med ”Säljaren berättar” får säljaren möjlighet att med egna ord dela med sig av sina upplevelser av bostaden. Samtidigt får spekulanter större inblick och en mer personlig beskrivning, säger Johan Vesterberg, presschef på Fastighetsbyrån. Läs mer om Birgitta Vitestam Blomqvists forskning här.  Se exempel på säljaren berättar här.  Om undersökningarna*Undersökningen genomfördes av Reagera marknadsanalys, på uppdrag av Fastighetsbyrån, mellan den 31:a januari 2018 och 6:e februari 2018. Kartläggningen genomfördes online till medlemmar i en webbpanel och målgruppen är svenska allmänheten 20-64 år. Totalt deltog 1002 personer i undersökningen. Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Fastighetsbyrån. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1614 intervjuer genomförts under perioden 16 maj-6 juni 2018. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Undersökningsfrågor:Om du tänker på hur mäklares bostadsannonser är utformade (text och bild), i vilken utsträckning tycker du att följande egenskaper stämmer in (Reagera)? · Generiska 47 % (55 % bland de som varit i kontakt med mäklare senaste året) · Text innehåller klyschor 47 % (54% bland de som varit i kontakt med mäklare senaste året) · Inspirerande bilder 41 % · Säljande text 34 % · Opersonliga 25 % · Informativ text och fakta 24 % · Väcker känslor 18 % · Faktabaserade 13 % · Tråkiga 10 % · Realistiska (ger en korrekt bild av verkligheten) 8 % Hur ställer du dig till att ta del av säljarens personliga beskrivning av bostaden du är intresserad av att köpa som komplement till mäklarens beskrivning (Novus)? · Mycket positiv 21 % · Ganska positiv 43 % · Varken eller 32 % · Ganska negativ 3 % · Mycket negativ 1 % För mer information kontakta gärna:Johan Vesterberg, Presschef på FastighetsbyrånTel: 08-0708-20 44 34E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se Kort om Fastighetsbyrån:Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 250 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2017 förmedlade företaget cirka 47 500 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 107 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 150 medarbetare i Spanien och Portugal.

Ripasso Energy AB (publ): 3e kvartalet 2018

Det svenska miljöteknikföretaget Ripasso Energy AB publicerar idag halvårsrapport för perioden 2018-07-01 – 2018-09-30. Rapporten finns i sin helhet tillgänglig på företagets hemsida för nedladdning. Bland väsentliga händelser under perioden märks: · Ripasso Energy AB ombads av ferrokromproducenten Glencore att inkomma med detaljerat förslag för installation av 72 stycken PWR BLOK 400-F på två produktionsanläggningar för ferrokrom i Sydafrika. Bolaget inledde även marknadsföring av PWR BLOK för användning av syntetgas och lågkvalitativ LPG i Sydafrika. · Mot bakgrund av utvecklingen i Sydafrika beslutade Ripasso Energys styrelse att inleda förberedelser av notering på reglerad marknad.  Bolagets bedömning är att man står inför en kraftig tillväxt och vill göra det möjligt för en bredare och mer institutionell skara investerare att bli ägare i bolaget. Val av marknadsplats kommer göras Q1 2019 och avsikten är att notering skall kunna ske Q3 2019.   · Ripasso Energy AB beslutade att tillsvidare senarelägga leveransen av tre hybridiserande stirlingmotorer till en solanläggning i Italien. Bakgrunden till beslutet är ett fortsatt ökat intresse för företagets produkt PWR BLOK 400-F. · För att förstärkta styrelsen inför notering på reglerad marknad valdes Gunilla Spongh in som ledamot i bolagets styrelse vid en extra bolagsstämma den 13 september. Gunilla Spongh, tidigare finansdirektör (CFO) på bland annat Preem AB, Mekonomen AB och Cashguard AB, är förnärvarande styrelseledamot i Pierce AB, Momentum group AB (publ) och AQ group AB (publ) som båda är listade på Nasdaq Stockholm, samt som styrelseledamot i statligt ägda Infranord AB

Den rörliga och femåriga boräntan väntas gå upp med 1 respektive 1,5 procentenheter till 2022

Trots att både inflationen mätt med Riksbankens målvariabel KPIF och inflationsförväntningarna under en längre tid legat i linje med inflationsmålet väntas Riksbanken avvakta med att höja reporäntan till i februari.  - Vår bedömning är att majoriteten i Riksbankens direktion verkligen vill säkerställa att även den underliggande inflationen rensad för volatila energipriser kommer upp något innan reporäntan höjs med 25 punkter, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.  Både de rörliga och de bundna boräntorna bedöms ligga kvar på historiskt låga nivåer de närmsta åren även om de väntas stiga när Riksbanken börjar höja reporäntan och fasa ut innehavet av statsobligationer.  - Strukturella faktorer som håller tillbaka de globala realräntorna och som också påverkar Sverige talar för fortsatt låga både rörliga och bundna boräntor de närmsta åren ur ett historiskt perspektiv, även om de kommer gå upp. Vår prognos är att 3-månadersräntan går upp med drygt 1 procentenhet till 1 januari 2022 och femåringen med 1,5 procentenheter jämfört med idag, säger Robert Boije.  Under mycket lång tid har det, med facit i hand, varit billigare att välja rörlig ränta. Skillnaden mellan de bundna och rörliga boräntorna är dock ovanligt liten för tillfället. För de bolånetagare som föredrar en förutsägbar räntekostnad i ett läge där bedömningen är att räntorna är på väg upp och som kanske har små marginaler i sin ekonomi kan det just nu därför vara ett mycket gynnsamt läge att binda räntan.  - Den historiskt lilla skillnaden mellan bundna och rörliga räntor tillsammans med ett litet ytterligare fallutrymme för den rörliga räntan om prognosen om höjda räntor skulle slå fel talar för att kostnaden av att binda räntan nu är relativt liten, säger Robert Boije.  De senaste åren har hushållen ändrat sitt beteende. Trots sjunkande skillnad mellan de rörliga och bundna räntorna har andelen bolånetagare som väljer rörlig ränta varit fortsatt hög. Tidigare sjönk andelen nya lån med rörlig ränta när skillnaden mellan rörliga och bundna räntor sjönk.  - Vi bedömer dock att andelen bolånetagare som väljer rörlig ränta kommer att sjunka tillbaka något i närtid när nu Riksbanken så tydligt aviserat att reporäntan snart kommer att börja höjas och innan skillnaden mellan de rörliga och bundna räntorna ökar igen, säger Robert Boije.  - Spreaden mellan den rörliga och de bundna räntorna kommer rimligen att öka när Riksbanken börjar fasa ut innehavet av statsobligationer, säger Robert Boije. Aktuell prognos över boräntor med olika bindningstider (snitträntor på marknaden) 1 jan 3 mån 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år2019 1,6 1,6 1,6 1,7 2,0 2,12020 2,0 2,1 2,2 2,3 2,7 2,82021 2,4 2,5 2,6 2,7 3,1 3,22022 2,6 2,7 2,8 3,0 3,4 3,5 Källa: SBAB Boräntenytt ingår tillsammans med Bomarknadsnytt i SBAB:s nya publikationsserie Vart är vi på väg? och publiceras ca sex gånger per år. Rapporten tillhandahåller en analys av boränteutvecklingen ur ett makroekonomiskt perspektiv och en prognos över boräntor med olika löptider. Den tillhandahåller också aktuell marknadsinformation och allmän information inför val av räntebindningstid. Prognosen över boräntorna för olika bindningstider avser den allmänna marknadsutvecklingen och inte SBAB:s räntor. Rapporten finns att ladda ned här .  För mer information, vänligen kontakta:  Robert Boije, Chefsekonom, SBAB, redaktör för Vart är vi på väg?Telefon: 070-269 45 91E-post: robert.boije@sbab.se Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation, SBABTelefon: 070-668 38 24E-post: karin.hellgren@sbab.se

Nordea sänker boräntorna

Måndagen den 12 november sänker Nordea boräntornaNordea sänker boräntorna med ett, två och tre års löptid med 0,03, 0,04 respektive 0,05 procentenheter till 1,99 procent. Även boräntan med fem års löptid sänks med 0,02 procentenheter till 2,29 procent.- Vi vill ha ett konkurrenskraftigt erbjudande även på de långa, bundna räntorna inför att Riksbanken väntas börja höja reporäntan i långsam takt. Nyligen sänkte vi räntan på två av våra bundna alternativ och nu tar vi nästa steg och sänker räntan på ytterligare fyra av våra bundna alternativ, säger Michael Skytt, bolånechef på Nordea.Ränteändringen börjar gälla från och med måndag den 12 november 2018.- Vi bedömer att läget är bra för våra kunder att binda hela eller delar av sin bolåneportfölj, fortsätter Michael Skytt. +--------------------+------------------+-------------+|Löptid |Förändring |Villa || |Procentenheter    |Bostadsrätt || | |Fritidshus   |+--------------------+------------------+-------------+|3 mån bunden ränta  | |1,89 |+--------------------+------------------+-------------+|1 år bunden ränta |-0,03 |1,99 |+--------------------+------------------+-------------+|2 år bunden ränta |-0,04 |1,99 |+--------------------+------------------+-------------+|3 år bunden ränta |-0,05 |1,99 |+--------------------+------------------+-------------+|4 år bunden ränta | |1,99 |+--------------------+------------------+-------------+|5 år bunden ränta |-0,02 |2,29 |+--------------------+------------------+-------------+|8 år bunden ränta | |2,99 |+--------------------+------------------+-------------+ För ytterligare information:Michael Skytt, bolånechef, nås via pressjouren, tel: 0771-40 10 60Afroditi Kellberg, presschef, tel: 0733-50 55 99

Ny bok tar död på ogrundade och skadliga fördomar och myter inom psykiatrin

Bemötande inom vård och omsorg av personer med psykisk ohälsa kan i slutändan handla om liv och död. Därför är det viktigt att förstå och bli medveten om att vad man gör och hur man är; beteende och förhållningssätt påverkar den man möter. Boken beskriver hur man, med ett återhämtningsinriktat arbetssätt, kan göra skillnad för människor med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Detta arbetssätt flyttar fokus från sjukdom och behandling till människors erfarenheter och resurser. Genom att utgå från människors individuella behov och anpassa åtgärder och förhållningssätt till individen och den aktuella situationen, finns möjlighet att stödja återhämtningsprocesser. Bemötande i psykiatrin vänder sig till de som är, eller utbildar sig för att kunna arbeta som, baspersonal i psykiatriska verksamheter. Den kan med fördel även läsas av andra som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning och fungerar som en kortfattad introduktion till ett återhämtningsinriktat arbetssätt.Om författarnaSebastian Gabrielsson, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil. dr i omvårdnad, arbetar med undervisning och forskning. Han är också chefredaktör för Psyche (utges av Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor) och ledamot i Sjuksköterskornas etiska råd. Git-Marie Ejneborn Looi är specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och fil. dr i omvårdnad. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i och utveckla psykiatrisk vård. Idag arbetar hon som lärare på sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Myter eller möten i psykiatrin? Författarna föreläser på Psykiatrin i praktiken 3–4 decemberI sin föreläsning på konferensen Psykiatrin i praktiken, Stockholm, hugger  Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi huvudet av många myter om psykiatrisk vård. Utgångspunkten är aktuell forskning som beskriver erfarenheter av psykiatrin ur olika perspektiv. Om bokenTitel: Bemötande i psykiatrin – möten som främjar återhämtningFörfattare: Sebastian Gabrielsson, Git-Marie Ejneborn LooiUtgivning: 21 november 2018ISBN: 978-91-7741-088-1Sidor: 96Pris: 190 kr ex momsBoken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Återköp av aktier i Telia Company under vecka 45 2018

Under perioden den 5 november 2018 till och med den 9 november 2018 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.  +----------+--------------------+-------------------+------------------------+|Datum | Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts-|Totalt transaktionsvärde|| |volym (antal aktier)| pris per dag(SEK)| per dag (SEK)|+----------+--------------------+-------------------+------------------------+|5 november| 350 000| 41,9032| 14 666 120||2018      | | | |+----------+--------------------+-------------------+------------------------+|6 november| 1 043 963| 41,7799| 43 616 670||2018 | | | |+----------+--------------------+-------------------+------------------------+|7 november| 260 000| 42,0807| 10 940 982||2018 | | | |+----------+--------------------+-------------------+------------------------+|8 november| 700 000| 42,0046| 29 403 220||2018 | | | |+----------+--------------------+-------------------+------------------------+|9 november| 500 000| 42,1210| 21 060 500||2018 | | | |+----------+--------------------+-------------------+------------------------+   Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 9 november 2018 till 78 806 963 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 330 084 781 aktier.  Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 23 april 2018 och till och med den 9 november 2018 har sammanlagt 78 806 963 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 433 008 478 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-sharesFör ytterligare information, vänligen kontakta: Investerare Andreas Joelsson, Head of Investor RelationsTel: +46(0)70 863 33 27andreas.joelsson@teliacompany.com MediaRalf Bagner, pressekreterare Johanna Hansson, pressekreterareTel: +46(0)70 338 72 48    +46(0)73 086 47 14ralf.bagner@teliacompany.com              johanna.z.hansson@teliacompany.com  Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2018 kl. 07.30 CET. För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom  och följ oss på Twitter @Teliacompany .   Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.                     

Batterilager kan fördubbla gotländsk vindkraft till 2030

På uppdrag av Energimyndigheten har Vattenfalls forsknings- och utvecklingsenhet tillsammans med Vattenfall Eldistribution och Gotlands Energi genomfört en förstudie om hur mer förnybar energi och höjd leveranssäkerhet kan uppnås på Gotland. Detta bidrar i sin tur till att Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Det finns ett stort intresse från både sol- och vindkraftsexploatörer för mer förnybar elproduktion på Gotland. Men detta kräver ytterligare kapacitet i elnätet och för Gotland begränsas denna främst av förbindelsen till fastlandet via Gotlandskablarna. Förstudien visar på hur både nyanslutning av elproduktion och ökad leveranssäkerhet kan möjliggöras med befintliga elanslutningar till Gotland. Det handlar om olika lösningar bestående av ett batterilager, varierande och reglerbar vindkraftsproduktion och styrbar elkonsumtion. Detta sker via en digital marknadsplats för systemtjänster där kunderna både kan sänka sina kostnader och sälja sin elproduktion. – Det är mycket positivt att studien visar på möjligheterna med omställning till ett förnybart energisystem på Gotland. Potentialen är stor med ny smart teknik som exempelvis möjliggör att Gotland kan bidra med förnybar elproduktion till det svenska elsystemet i större skala, säger Karl Bergman, forskningschef, Vattenfall AB. Studien visar att det, med ett batterilager, är möjligt att öka installerad mängd förnybar elproduktion på Gotland med 80 MW Därutöver är det möjligt att ansluta ytterligare 70 MW förnybar elproduktion efter spänningshöjning av nätet från dagens 70 kV till 130 kV, det vill säga totalt 150 MW ny elproduktion. Det motsvarar nästan en fördubbling av installerad effekt och en fördubbling av den nuvarande produktionen av vindkraft på Gotland. I nästa steg kommer olika finansierings- och ägaralternativ för batterilagret att utvärderas. För ytterligare information kontakta:Mikael Björnér, kommunikationsansvarig, tel. 073-054 8229, mikael.bjorner@vattenfall.com Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Episurfs styrelse beslutar om riktad emission och tar in ny storägare, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission av högst 3 713 814 B-aktier (”Aktieemissionen”) riktad till ett antal utvalda investerare, däribland Niles Noblitt (en av grundarna till Biomet) och den befintliga aktieägaren Rhenman Healthcare Equity L/S. Styrelsen har därtill beslutat om en riktad nyemission av teckningsoptioner till Niles Noblitt, vilken ger honom rätt att teckna ytterligare högst 2 252 210 B-aktier (”Optionsemissionen”). Båda emissionerna är villkorade av godkännande på en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 7 december 2018. ·  B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 4 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 4,8 procent jämfört med stängningskursen för Episurfs B-aktie den 9 november 2018. Genom Nyemissionen kan Episurf komma att tillföras högst cirka 15 MSEK före emissionskostnader. ·  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och ger under två år rätt att teckna högst 2 252 210B-aktier till en teckningskurs om 4 kronor per aktie. Genom Optionsemissionen kan Episurf komma att tillföras ytterligare högst cirka 9 MSEK. Episurf kan således som högst komma att tillföras cirka 24 MSEK. Bolaget avser att använda den potentiella emissionslikviden för fortsatt verkställande av Bolagets strategi, med fokus mot initiering av klinisk studie i USA, lansering av fotledsimplantat samt fortsatt tillväxt i Europa. Ny amerikansk storägare Niles Noblitt, en av grundarna av och tidigare ordförande för en av de globala ledarna inom den ortopediska industrin, Biomet (numera Zimmer-Biomet), har åtagit sig att i Aktieemissionen teckna 2 252 210 B-aktier till ett sammanlagt belopp om cirka 9 MSEK, förutsatt att han under en tvåårsperiod ges möjlighet att dubblera sin investering till samma villkor. Detta uppnås genom att styrelsen beslutat om Optionsemissionen. Godkänner den extra bolagsstämman emissionerna blir således Niles Noblitt ägare till mellan 2 252 210 och 4 504 420 B-aktier, motsvarande cirka 5–11 procent av rösterna och 7–14 procent av aktierna i Bolaget. ”Episurf Medical har tagit fram en av de mest intressanta teknologierna som finns för behandling ben- och broskskador i knäleden, något som röner stort intresse inom den ortopediska industrin. Vi är otroligt glada och stolta över att Niles Noblitt väljer att investera ett betydande belopp i Episurf. Niles var en av grundarna av den globala branschledaren Biomet (numera del av Zimmer Biomet) och har en imponerande karriär inom den ortopediska industrin bakom sig. Vi kunde inte bett om en mer passande investerare för Episurf Medical. Vi breddar därmed också vår aktieägarbas till att inkludera en sofistikerad amerikansk investerare bland de största ägarna. Vi fortsätter att verkställa vår strategi med full kraft och vår teknologi har levererat utmärkta resultat för en patientgrupp i avsaknad av en effektiv behandlingsstandard, det är otroligt spännande” säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical. Mer om emissionerna Utöver Niles Noblitt riktas Aktieemissionen till ett begränsat antal utvalda investerare, inklusive vissa befintliga aktieägare (däribland Rhenman Healthcare Equity L/S som genom transaktionen ökar sin andel av kapitalet i Episurf från 4,4 procent till 4,9 procent). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett skyndsamt och resurseffektivt sätt säkerställa kapital samt att möjliggöra för Bolaget att ta in en ny huvudägare som bidrar med såväl kapital som värdefull branschkompetens. Priset och villkoren har fastställts genom ett anbudsförfarande och förhandlingar med investerarna och motsvarar enligt Bolagets styrelses bedömning marknadsvärdet. Styrelsens emissionsbeslut är villkorade av godkännande från en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 7 december 2018. Bolaget kommer idag separat att kalla till denna extra bolagsstämma. De nya B-aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm först när ett prospekt upprättats och godkänts av Finansinspektionen, vilket förväntas ske som tidigast i slutet av december 2018. Genom Aktieemissionen kan antalet aktier i Bolaget öka med högst 3 713 814 aktier, från 31 244 556 aktier (varav 5 221 662 A-aktier med tre röster och 26 022 894 B-aktier med en röst) till högst 34 958 370 aktier (varav 5 221 662 A-aktier med tre röster och 29 736 708 B-aktier med en röst). Antalet röster kan öka med högst 3 713 814, från 41 687 880 till 45 401 694. Detta innebär en högsta utspädning om cirka 12 procent av aktierna och 9 procent av rösterna. Genom Optionsemissionen kan ytterligare 2 252 210 B-aktier komma att emitteras, motsvarande en ytterligare högsta utspädning om cirka 7 procent av aktierna och 5 procent av rösterna, eller totalt högst 19 procent av aktierna och 14 procent av rösterna. För mer information, vänligen kontakta: Pål Ryfors, vd, Episurf MedicalTel:+46 (0) 709 62 36 69Email: pal.ryfors@episurf.com Denna information är sådan information som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 07.30 den 12 november 2018. Om Episurf Medical Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Viktig information Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.  Detta material får inte publiceras, distribueras eller överföras på något sätt, direkt eller indirekt, in i eller inom USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna får inte erbjudas eller säljas i USA utan (i) registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller (ii) utan ett tillämpligt undantag från registrering enligt Securities Act. Värdepapperna som omnämns häri har inte, och kommer inte, registreras enligt Securities Act och kommer inte heller att publiceras i USA.  Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.  Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. 

Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ), 556767-0541 (”Episurf” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 december 2018 kl. 14:00 på Bolagets kontor på Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. Dörrarna öppnar klockan 13:30.  ANMÄLAN, M.M. Aktieägare som önskar delta i och rösta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 30 november 2018, dels senast måndagen den 3 december 2018 ha anmält sig för deltagande via Bolagets webbplats, www.episurf.com, eller per post till Episurf Medical AB (publ), Karlavägen 60, 114 49 Stockholm. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 3 december 2018. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress. Fullmaktens giltighetstid får vara längst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.episurf.com. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 30 november 2018. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum. Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1)                  Stämmans öppnande 2)                  Val av ordförande vid stämman 3)                  Upprättande och godkännande av röstlängd 4)                  Val av en eller två justeringspersoner 5)                  Godkännande av dagordning 6)                  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7)                  Beslut om: a)                   godkännande av riktad emission av aktier b)                  godkännande av riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2020 8)                  Stämmans avslutande FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag under punkten 7; Beslut om (a) godkännande av riktad emission av B-aktier, och (b) godkännande av riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2020 Förslag under punkten 7(a): godkännande av riktad emission av aktier Styrelsen har beslutat, villkorat av efterföljande godkännande av bolagsstämma, om en nyemission avB-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande huvudsakliga villkor. · Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 115 087,26 kronor genom nyemission av högst 3 713 814 B-aktier. · De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 14 december 2018. Aktierna ska betalas senast den 14 december 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. · De nya B-aktierna ska emitteras till en kurs om 4 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett anbudsförfarande och förhandlingar med investerarna och motsvarar enligt styrelsens bedömning aktiernas marknadsvärde. · Rätt att teckna de nya B-aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Niles Noblitt (eller ett av honom kontrollerat företag) samt vissa andra på förhand utvalda investerare. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och genomföra en riktad nyemission är att på ett skyndsamt och resurseffektivt sätt säkerställa kapital samt att möjliggöra för Bolaget att ta in en ny huvudägare som bidrar med såväl kapital som värdefull branschkompetens. Förslag under punkten 7(b): godkännande av riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2020 Vidare har styrelsen beslutat, villkorat av efterföljande godkännande av bolagsstämma, om en emission av teckningsoptioner av serie 2018/2020 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande huvudsakliga villkor. · Högst 2 252 210 stycken teckningsoptioner ska emitteras. Teckningsoptionerna emitteras kostnadsfritt. · Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Niles Noblitt (eller ett av honom kontrollerat företag). · Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en B-aktie till en teckningskurs om 4 kronor under perioden från och med den 14 december 2018 till och med 14 december 2020. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar teckningskursen för de nya B-aktierna enligt punkt 7(a) ovan. · Teckningsoptionerna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 14 december 2018. · Bolagets aktiekapital kommer, vid utnyttjandet av teckningsoptionerna, att ökas med högst 676 234,91 kronor beräknat per dagen för denna kallelse. Majoritetskrav, villkor m.m. Styrelsens förslag under punkterna 7(a)-(b) ovan utgör ett ”paket”, eftersom de olika förslagen är beroende av, och starkt kopplade till, varandra. Med anledning av detta, föreslås stämman endast fatta ett beslut i relation till ovannämnda förslag. Ett beslut enligt denna punkt 7 behöver biträdas av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. ÖVRIGT Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Episurf till 31 244 556, varav 5 221 662 ärA-aktier med tre röster vardera och 26 022 894 är B-aktier med en röst vardera. Antalet röster uppgår därmed sammanlagt till 41 687 880. Bolaget innehar inte några egna aktier. Fullmaktsformulär, handlingar enligt kapitel 13-14 aktiebolagslagen och fullständigt förslag avseende emissionerna kommer senast den 16 november 2018 att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.episurf.com och på Bolagets huvudkontor. Samtliga handlingar skickas även kostnadsfritt med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på den extra bolagsstämman. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman. Välkomna! Stockholm i november 2018 Styrelsen www.episurf.com För mer information, vänligen kontakta: Pål Ryfors, vd, Episurf MedicalTel:+46 (0) 709 62 36 69Email: pal.ryfors@episurf.com Om Episurf Medical Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

GomSpace Group beslutar om företrädesemission om cirka 298 miljoner kronor

Företrädesemissionen i korthet: ·  Aktieägare i GomSpace har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för deltagande (19 november 2018). ·  För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. ·  Teckningskursen har fastställts till 10,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer GomSpace att tillföras cirka 298 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. ·  Teckningsperioden löper från och med den 21 november 2018 till och med den 5 december 2018. ·  Sista dagen för handel med aktier inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 15 november 2018. Aktierna handlas exklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt från och med den 16 november 2018. Handel med teckningsrätter kommer ske på Nasdaq First North Premier från och med den 21 november 2018 till och med den 3 december 2018. ·  Nettolikviden från Företrädesemissionen, efter avdrag för transaktionskostnader, kommer främst att användas för att finansiera och underlätta en snabbare expansion samt för att säkerställa finansiell styrka för att kunna fortsätta att utvecklas på marknaden. Bakgrund och motiv GomSpace, grundat 2007 och med operationellt huvudkontor i Danmark, är en global designer, integratör och tillverkare av högpresterande nanosatelliter för kunder inom de akademiska, statliga och kommersiella marknaderna. GomSpace ligger i framkant inom teknologisk utveckling och tänjer på gränserna för vad som har ansetts vara möjligt att uppnå med nanosatellitteknik. Den starka tillväxten sedan listningen i juni 2016, med en total tillväxt om 211 procent (250 procent utan eliminering av transaktioner mellan koncernbolag), har accelererat investeringar i produktionskapacitet, projektledning och produktutveckling. Möjligheterna för att omvandla rymdteknologi från högkostnadslösningar till lågkostnadslösningar fortsätter att utvecklas och området som GomSpace har investerat mest i är R&D. Ett flertal nya produkter håller för närvarande på att färdigställas och göras redo för försäljning till kund, inkluderande avancerade kraftlösningar, förbättrad radioteknik för nyttolaster samt nya utvecklingsbara solpanelstrukturer. GomSpace har parallelt förberett för att skala upp och industralisera produktionen. I övergångsfasen, från produktion av enstaka satelliter till industrialiserad montering av större kvantiteter, förväntas betydande skalfördelar uppnås. Med dessa nya produkter och kompetenser har Bolaget en väldigt stark platform för den nästa fasen som innebär att öka det kommersiella fokuset. Övergångsfasen till den nya fasen skapar också möjligheter till att optimera organisationsstrukturen och att minska utvecklingskostnader. Detta är en del av den nyligen kommunicearde femåriga affärsplanen som förväntas göra GomSpace kassaflödespositivt. Bolaget har fram tills idag erhållit fler ”demonstrationsprojekt i omloppsbana” än förväntat. Framtidspotentialen har därmed ökat ytterligare då dessa projekt kan konverteras till betydande konstellationprojektsordrar på medellång sikt. Utöver detta förväntas etableringen av den Luxemburgbaserade serviceverksamheten (konstellationsprojektledning) växa snabbt och vara starkt bidragande till försäljningstillväxten. Översynen av strategi och affärsplan, initierad av styrelsen, har genomförts för att till fullo kunna ta tillvara på den underliggande marknadspotentialen och nya identifierade användningsområden och lösningar för GomSpaces produkter. Översynen resulterade i den nya, nyligen kommunicerade, femåriga affärsplanen, inkluderande en positiv revidering av de långsiktiga ambitionerna för 2023 och ett definierat kapitalbehov fram till dess att Bolaget förväntas vara kassaflödespositivt. Antalet IOD kunder som Bolaget redan har eller har identifierat framgent gör GomSpace övertygat om att Bolaget kommer uppnå de nya långsiktiga ambitionerna. Efter översynen bedömer nu styrelsen att en företrädesemission är den mest gynnsamma lösningen för aktieägarna. Med den uppdaterade affärsplanen och med nuvarande förutsättningar förväntas Bolaget vara fullt finansierat med en företrädesemission om cirka 298 miljoner kronor före transaktionskostnader, fram till dess att Bolaget förväntas vara kassaflödespositivt. Mot bakgrund av detta har Bolagets styrelse nu utnyttjat sitt bemyndigande och beslutat om att genomföra en Företrädesemission om totalt 298 miljoner SEK före transaktionskostnader. Som en följd av en framgångsrik Företrädesemission avser GomSpace att säga upp det avtal om möjlig finansiering om 300 miljoner SEK med European Select Growth Opportunities Fund som ingicks i juli 2018. Företrädesemissionen Aktieägare i GomSpace äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen för deltagande (19 november 2018). För varje aktie som innehas på avstämningsdagen för deltagande erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen har fastställts till 10,50 kronor per ny aktie. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer GomSpace att tillföras cirka 298 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, genom utgivande av högst 28 340 667 aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 1 983 846,69 kronor. Efter Företrädesemission kommer antalet utestående aktier i GomSpace att uppgå till högst 56 681 334 aktier. Företrädesemissionen kan därför komma att medföra en utspädning om 50 procent. Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen har möjlighet att få ekonomisk kompensation för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter enligt aktieägarnas företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också har tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter och i andra hand ska tilldelning ske till övriga som tecknat nya aktier utan stöd av teckningsrätter. Preliminär tidplan för Företrädesemissionen +-------------+---------------------------------------------------------------+|15 november |Sista handelsdagen i GomSpaces aktier inklusive rätt att delta ||2018 |i Företrädesemissionen med företrädesrätt |+-------------+---------------------------------------------------------------+|16 november |Första handelsdagen i GomSpaces aktier exklusive rätt att delta||2018 |i Företrädesemissionen med företrädesrätt |+-------------+---------------------------------------------------------------+|19 november |Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med ||2018 |företrädesrätt, det vill säga, aktieägare som är registrerade i|| |aktieboken förd av Euroclear Sweden AB denna dag kommer att || |erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i || |Företrädesemissionen med företrädesrätt |+-------------+---------------------------------------------------------------+|20 november |Beräknad dag för offentliggörande av prospektet ||2018 | |+-------------+---------------------------------------------------------------+|21 november –|Handel i teckningsrätter ||3 december | ||2018 | |+-------------+---------------------------------------------------------------+|21 november –|Teckningsperiod ||5 december | ||2018 | |+-------------+---------------------------------------------------------------+|7 december |Offentliggörande av det preliminära utfallet i ||2018 |Företrädesemissionen |+-------------+---------------------------------------------------------------+|Omkring 11 |Offentliggörande av det slutliga utfallet i ||december 2018|Företrädesemissionen |+-------------+---------------------------------------------------------------+|Omkring 20 |Företrädesemissionen är slutförd och registrerad ||december 2018| |+-------------+---------------------------------------------------------------+ RådgivareDanske Bank är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till GomSpace i samband med Företrädesemissionen. För mer information, vänligen kontakta:Niels Buus (CEO)Tel: +45 40 31 55 57Email: nbu@gomspace.com Om GomSpace Group ABBolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag med ett mål om att vara verksam på den globala marknaden för rymdsystem och tjänster genom att introducera nya produkter, exempelvis komponenter, plattformar och system baserad på innovation inom professionella nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök vår hemsida, www.gomspace.com. Denna information är sådan information som GomSpace är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 08.00 CET den 12 november 2018. VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i GomSpace. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på GomSpaces hemsida. Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. GomSpace har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett allmänt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Schweiz, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar eller föreskrifter.  

Azelio offentliggör avsikt att notera bolagets aktier på Nasdaq First North

Pressmeddelande den 12 november 2018 Azelio AB (publ) (”Azelio” eller ”Bolaget”), ett teknikbolag som erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring som möjliggör elproduktion dygnet runt, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North och samtidigt genomföra en nyemission av aktier för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt (”Erbjudandet”). Erbjudandet är riktat till befintliga aktieägare, allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt. Erbjudandet i sammandrag: · Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 22 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 690 MSEK före Erbjudandet. · Erbjudandet förväntas omfatta högst 13 636 363 nyemitterade aktier, motsvarande cirka 30 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. · Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 300 MSEK före transaktionskostnader. · Ett antal institutionella investerare samt personer i bland annat Bolagets styrelse, ledning och existerande aktieägare har åtagit sig att under vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt 138 MSEK eller 46 procent av Erbjudandet. Dessa teckningsåtaganden utgörs av: -       LMK Venture Partners AB: 30 MSEK; -       Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): 25 MSEK; -       Alfred Berg Kapitalförvaltning AB: 25 MSEK; -       Back in Black Capital Ltd: 22 MSEK; -       Kent Janér genom Blue Marlin AB (styrelseledamot i Azelio): 15 MSEK; samt -       Personer i bland annat Bolagets styrelse, ledning och existerande aktieägare: 21 MSEK. · Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i ett prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 19 november 2018.    Jonas Eklind, VD, kommenterar: Azelio har gjort fantastiska framsteg under det senaste året och nu är vi nära att kunna erbjuda våra kunder en mycket konkurrenskraftig produkt. Det kommer att vara den första lösningen för modulär och distribuerad solelsproduktion baserad på termisk solkraft kombinerat med termisk energilagring, vilket möjliggör elproduktion från solkraft dygnet runt till ett mycket attraktivt pris. I juni i år demonstrerade vi vårt termiska energilager, vilket var det sista obeprövade delsystemet i vår lösning, tillsammans med vår Stirlingmotor och visade att vi kan producera el från lagrad värme. Sedan dess har kundintresset ökat avsevärt och nu växlar vi upp för att industrialisera systemet och få ut produkten på marknaden. Vi genomför därför en nyemission och noterar bolagets aktie, vilket välkomnas av både mig och styrelsen.” Bo Dankis, styrelseordförande, kommenterar: ”Azelio har en gedigen industriell historia med över tio års utveckling bakom sig. Det gläder mig att nu kunna säga att vi är mycket nära en marknadslansering av en produkt som löser en av de stora utmaningarna på energimarknaden – långtidslagring av förnybar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Vi kommer därigenom att kunna erbjuda elproduktion från solkraft dygnet runt till ett pris som konkurrerar med fossila bränslen. Å styrelsens vägnar välkomnar jag nyemissionen och noteringen av bolagets aktie och gläds av att se starkt stöd från institutionella investerare och från personer i vår ledning och styrelse, vilka tillsammans lämnat teckningsförbindelser om 138 miljoner kronor inför emissionen.” Bakgrund till Erbjudandet Syftet med Erbjudandet är i första hand att finansiera Bolagets fortsatta industrialisering av systemets utformning, konstruktion och produktion, med målet att nå industrialiserad volymproduktion. Bolaget avser även att etablera en försäljnings- och marknadsorganisation som på ett strukturerat sätt kan öka kännedomen om Bolaget och etablera, vidmakthålla och utveckla relationer med potentiella kunder på de marknader Bolaget bedömer som intressanta. Azelio bedömer att den första kommersiella ordern av Bolagets system erhålls under första halvåret 2020 och Bolaget avser då att genomföra ytterligare investeringar i produktionen som exempelvis verktyg och produktionsutrustning samt rekrytering och utbildning av produktionspersonal och investeringar i data- och produktionssystem. Om Azelio AB (publ) Azelio är ett teknikbolag som erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk solkraft med termisk energilagring som möjliggör elproduktion dygnet runt. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg med produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål samt säljkontor i Peking, Kina och representationskontor i Madrid, Spanien. Per 30 september 2018 hade Bolaget 75 anställda. Azelios teknik och utveckling Azelios Stirlingmotor är kommersiellt tillämpad med över två miljoner ackumulerade drifttimmar och 172 installationer globalt medan delsystemet för termisk energilagring bevisats i demonstrationsanläggning i juni 2018 men ännu inte tillämpats kommersiellt. Under 2018–2020 kommer Bolaget fokusera på industrialiseringen av systemets utformning, konstruktion och produktion. Under fjärde kvartalet 2019 kommer tre system i ett verifieringsprojekt installeras i Marocko tillsammans med statligt styrda Masen. Från 2020 förväntas ytterligare 8–16 system installeras i kommersiella projekt, varefter volymproduktion förväntas från 2021. Azelios marknad och kunder Tekniken är väl lämpad för områden som idag saknar tillgång till ett elnät eller inte har tillförlitliga elnät. Bolaget bedömer att Azelios lösning kan användas för att påskynda utrullningen av el till de cirka en miljard människorna i solbältet som idag saknar tillgång till tillförlitlig el. Bolaget avser att sälja sina system till EPC-leverantörer som monterar systemet hos slutkunden. Exempel på slutkunder är energiintensiva industrier såsom gruvindustrin, cementindustrin och processindustrin. Prospekt och anmälningssedlar Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar förväntas offentliggöras omkring den 19 november 2018 på Azelios hemsida (www.azelio.com) och Pareto Securities hemsida (www.paretosec.com). Anmälningssedel finns tillgänglig på Azelios och Pareto Securities hemsida. Anmälan kan även göras via Avanza, Nordnet och Aktieinvest. Preliminär tidsplan för Erbjudandet Anmälningsperiod för allmänheten 20 november–4 december 2018 Anmälningsperiod för institutionella investerare 20 november–5 december 2018 Första handelsdag på Nasdaq First North och likviddag 10 december 2018 Rådgivare Pareto Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner, Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Azelio och Pareto Securities, Avanza, Nordnet och Aktieinvest är Selling Agents. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 november 2018 kl. 08:00. För ytterligare information, kontakta: Jonas Eklind, VD, AzelioMob: +46 709 40 35 80E-post: jonas.eklind@azelio.com Kennet Lundberg, CFO, AzelioMob: +46 705 24 47 79E-post: kennet.lundberg@azelio.com Viktig Information Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet kommer att publiceras, och kan, när det har publicerats, erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna information endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta pressmeddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta pressmeddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas. I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna release så kan Pareto Securities komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Pareto Securities i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

Minesto tecknar avtal med elbolaget SEV för installationer på Färöarna

– Vi är mycket glada över att ha tecknat detta avtal med SEV. De är en kvalificerad kund som är föregångare inom den globala energiomställningen, med en tidvattenresurs i världsklass. Med Minestos teknologi kan de lägga till en förutsägbar och kostnadseffektiv källa till ren energi som har potential att spela en betydande roll i Färöarnas övergång till 100 procent förnybar energi före 2030, säger Martin Edlund, VD för Minesto. Samarbetsavtalet mellan Minesto och SEV omfattar installation och drift av två kraftverk av Minestos DG100-modell som är en del av bolagets unika havsenergiteknik Deep Green. Kraftverken kommer att vara anslutna till Färöarnas elnät och genom ett elköpsavtal förbinder sig SEV att köpa elektriciteten som kraftverken genererar. SEV kommer dessutom att tillhandahålla nödvändig infrastruktur såsom nätanslutning och resurser för tillståndsprocesser. Site-utveckling är inledd och en installationsplats har identifierats i Vestmannasund, ett sund i nordvästra delen av Färöarna. Samarbetet utgör den första fasen i en långsiktig ambition att tillföra Färöarnas energimix ytterligare kapacitet för kraftproduktion ur tidvattenströmmar baserat på Minestos Deep Green-teknologi. Potentialen för detta uppskattas till cirka 30–70 MW installerad kapacitet. Färöarna har satt upp målet att tillgodose nationens hela elbehov, inklusive transport och uppvärmning, genom förnybara energikällor före 2030. – Som en avlägsen ö-nation har vi inte möjlighet att köpa elektricitet från grannländer. Vi måste själva skapa möjligheterna för en hållbar framtid. Därför arbetar vi kontinuerligt med vår färdplan mot 100 procent ren energi. Under det senaste året har vi utfört mätningar av tidvattenströmmar, då energi från tidvatten till rätt kostnad kan utgöra en viktigt bit av pusslet. Vi ser fram emot att utforska den möjligheten vidare tillsammans med Minesto och deras innovativa teknologi för att omvandla energi i tidvattenströmmar till ren elektricitet, säger Hákun Djurhuus, VD för SEV. Installationen av den första DG100-enheten planeras till slutet av 2019 eller början av 2020, med följande enhet installerad under 2020. Projektet kommer att finansieras genom en kombination av eget kapital och resurser från Minesto och SEV tillsammans med offentliga utvecklingsmedel. För mer information, vänligen kontakta Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB031-774 14 89press@minesto.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 november 2018 kl. 08:00 CET. Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia Om SEV The power company SEV is an inter-municipal community, which is owned by all the municipalities in the Faroe Islands, and therefore by all the Faroese people. SEV is based on joint and several liability, a democratic organisation. Most of the profit, from sales of electricity, is spent on future developments of supply productions and the power supply system. In this way everybody enjoys the profit, and developments can be carried out parallel to progress in society, which requires more demand for electricity. SEV is obliged to supply to all citizens, companies, and organisations with power supply 24-hours a day. SEV has sole responsibility for power quality and the power supply system in the Faroe Islands. Read more at http://www.sev.fo

Scout Gaming ingår distributionsavtal med WeAreCasino

WeAreCasino är baserat i Portugal och utvecklar och distribuerar spel under varumärket WeAreCasino. Kundbasen består av ett antal internationella operatörer. WeAreCasino kommer enligt avtalet att distribuera och sälja Scout Gamings produkter till tredjepartsoperatörer."WeAreCasino är en snabbväxande modern distributör med global räckvidd. De riktar in sig på ett flertal intressanta marknader för oss och vi är glada över att inkluderas i deras erbjudande", kommenterade Scout Gamings vd, Andreas Ternström. "Scout Gamings fantasy sport-spel kommer att bli ett fantastiskt tillskott till vår portfölj. Scout Gamings spel kan enkelt integreras i operatörsplattformar och kommer att tillsammans med det populäraste innehållet på marknaden tillgängligt för våra kunder", kommenterade WeAreCasinos CCO, Christian Maglia. För ytterligare information, vänligen kontakta:Andreas Ternström, vd, Scout GamingTel: +46 706 770 660E-mail: andreas.ternstrom@scoutgaminggroup.com  Om Scout Gaming GroupScout Gaming Group är en licensierad och reglerad leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolbetting. Företaget erbjuder en flexibel och anpassningsbar nätverksbaserad Fantasy Sports-lösning med stöd för de flesta sporter och ligor. Koncernen har cirka 70 anställda och har huvudkontor i Stockholm, Sverige med utveckling och verksamhet i Bergen, Norge och Lviv, Ukraina. Försäljning, support och produktutveckling hanteras från kontoret på Malta. För mer information om bolaget, vänligen besök: www.scoutgaminggroup.com. Bolaget är noterat på Nasdaq First North.

HANZA: Delårsrapport januari-september 2018

TREDJE KVARTALET (1 juli – 30 september ­2018) · Nettoomsättningen uppgick till 431,2 MSEK (324,3). · Koncernens rörelseresultat uppgick till 17,1 MSEK (6,9).Exklusive direkta kostnader för listbyte uppgår koncernens rörelseresultat till 19,6 MSEK (6,9)*) Rörelseresultatet från de operativa segmenten uppgick till 19,9 MSEK (7,0). · Resultat efter skatt uppgick till 10,7 MSEK (3,8), vilket motsvarar 0,37 SEK per aktie före utspädning (0,16) och 0,36 SEK per aktie efter utspädning (0,16). ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,1 MSEK (17,9). NIOMÅNADERSPERIODEN (1 januari – 30 september ­2018) · Nettoomsättningen uppgick till 1 377,8 MSEK (1 041,9). · Koncernens rörelseresultat uppgick till 57,2 MSEK (29,3).Exklusive direkta kostnader för listbyte uppgår koncernens rörelseresultat till 60,2 MSEK (29,3) *)Rörelseresultatet från de operativa segmenten uppgick till 64,8 MSEK (30,6). · Resultat efter skatt uppgick till 30,5 MSEK (15,1), vilket motsvarar 1,11 SEK per aktie före utspädning (0,64) och 1,10 SEK per aktie efter utspädning (0,63). ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73,7 MSEK (53,0). *) HANZA har påbörjat arbetet med att genomföra ett listbyte till börsens huvudlista, Nasdaq Stockholm Small Cap. Listbytet bedöms genomföras under första halvåret 2019. Direkta kostnader för listbytet kommer att redovisas löpande och bedöms sammanlagt understiga 8 MSEK. Ackumulerade direkta kostnader till och med 30 september 2018 uppgår till 3,0 MSEK. VD Erik Stenfors kommenterar rapporten: ”Under kvartal tre ser vi en fortsatt resultatförbättring mot tidigare år och noterar en dryg fördubbling av HANZAs vinst per aktie. Även kassaflödet är fortsatt positivt och nettoskulden fortsätter att minska under kvartalet. Efter en framgångsrik integration av vårt senaste förvärv, Wermech, i början av året är vårt Tillverkningskluster i Sverige väl rustat för framtiden. Segment Norden uppvisar en rörelsemarginal om 7,8 % för kvartal 3. Vi arbetar nu aktivt vidare med att utveckla våra Tillverkningskluster utanför Norden.” ”HANZA har inlett processen med att byta marknadsplats till börsens huvudlista. Syftet är bland annat att erhålla den kvalitetsstämpel som följer av att möta de betydligt högre krav som ställs på huvudlistan. Ett listbyte möjliggör även för nya institutionella placerare att investera i HANZA.” ”HANZA ser inte en avmattning av konjunkturen i de prognoser för år 2019 som presenterats av bolagets kunder. Eventuellt kan slutet av år 2018 medföra en inbromsning av volymer på grund av julens kalenderplacering och att en oro för konjunkturen leder till reducerade lager hos våra kunder.I övrigt ser vi stora tillväxtmöjligheter för HANZA under år 2019 och framåt genom det systematiska arbete vi utför för att bredda bolagets kundmarknad utanför Norden.” För ytterligare information, vänligen kontakta:Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.comLars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com

Oscar Properties breddar affärsverksamheten

- I dagens marknadsläge gäller det att hitta nya spännande möjligheter. Genom vår pågående breddning av Oscar Properties blir vi mindre påverkade av marknadssvängningar och får fler ben att växa verksamheten på framöver, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties. - Oscar Properties startades när vi såg en möjlighet att bygga något som ingen annan byggde, designade och funktionella bostäder främst i Stockholmsområdet och det är ett område vi kommer att fortsätta att fokusera på och investera i. Men idag ser vi att få bygger för breda grupper i tillväxtorter. Här finns det en stor möjlighet att tillsammans med olika partners utveckla ytterligare ett affärsområde som idag är rätt tomt på konkurrens. - Även om vi ska producera bostäder riktade mot nya kundgrupper så kvarstår vår affärsidé, våra bostäder ska vara de bästa inom segmentet, avslutar Oscar Engelbert, vd Oscar Properties. Boverket konstaterar att 243 kommuner uppger att de har underskott på bostäder samtidigt som byggstarterna minskat kraftigt i större kommuner utanför storstadsregionerna. Att bygga bostäder i tillväxtorter runt om i Sverige blir ett eget affärsområde inom Oscar Properties Holding och ska genomföras i samarbete med olika markägare. Dessa bostäder kommer att produceras under ett eget varumärke. Som en konsekvens av den breddade affärsverksamheten, där bostadserbjudandet under varumärket Oscar Properties blir ett av flera varumärken, kommer bolaget se över om man bör ändra namn på det noterade moderbolaget, Oscar Properties Holding.

RhinoChill® kan bana väg för nya riktlinjer för tidig kylning vid hjärtstopp

BrainCool AB (publ) kan avisera framsteg för tidig kylning av patienter som drabbats av hjärtstopp med bolagets produkt RhinoChill®. Det framgår av en studie - Princesstudien - där man använt RhinoChill® redan i ambulans och vid akutintag för att snabbt kyla ned patienter. Studien presenterades igår den 11 november 2018 på ”late breaking session” på det vetenskapliga mötet American Heart Association Meeting i Chicago, USA. Karolinska Institutet som genomfört studien som samfinansierats tillsammans med Hjärt- och Lungfonden, bedömer att riktlinjerna för behandling vid hjärtstopp kan komma att påverkas.   VD Martin Waleij kommenterar;  -        Vi delar den uppfattningen att tidig kylning vid hjärtstopp enbart har positiva effekter utan biverkningar. Dessutom är resultatet för patienter med ventrikelflimmer (oregelbunden hjärtfrekvens) oerhört intressant med betydande hälsoekonomiska värden.  -        Princesstudien är den första studien på patienter som bekräftar att ju tidigare man kyler, desto bättre resultat för överlevnad och neurologisk funktion. Vidare visade studien att för patienter med ventrikelflimmer noterades en ännu större effekt, med statistisk signifikans. Här blev en större andel patienter helt återställda med full neurologisk funktion.   -        Princessstudien visade samtidigt ökad överlevnad men resultatet uppnådde inte statistisk signifikans med hänsyn till antalet patienter. Överlevnadsdata påverkas dels av olika patientgrupper, dels av om beräkningar görs utifrån samtliga randomiserade patienter eller patienter som anländer överlevande till sjukhus. Den kliniska studien kommer leda till flera publikationer samt även en meta-analys av både Prince-studien och Princessstudien, vilket kommer ge ytterligare ökad evidens för denna nya unika metod.    -        Studien visar att det är säkert att kyla ned patienter med hjälp av RhinoChill® tidigt i förloppet efter ett hjärtstopp och att man uppnår den avsedda temperaturen flera timmar tidigare än med traditionella metoder. -        Publikationen är ännu inte offentlig, vilket medför att BrainCool fortfarande är begränsad att lämna ut fullständig information. Utifrån presentationerna igår förväntas det emellertid, att flera viktiga rön i studien kommer leda till ett antal publikationer som kommer få stor betydelse för implementering av hypotermi.  -        Satellitmötet Resuscitation Science Symposium, med årets rubrik ”Cooling – Need for Speed”, fokuserade på analysen av att överlevnaden i Princess var högre ju snabbare kylningen påbörjades. Det intressanta med Princessstudien är att nedkylningen påbörjas innan hjärtat har återfått cirkulation, vilket motverkar många av de skadliga processer som börjar när blodflödet kommer igång igen. Detta ger en intressant parallell till vilken betydelse RhinoChill® kan få även inom stroke-sjukvården. Tillsammans med forskare i Tyskland planeras studier av patienter som drabbats av stroke och där trombektomi (mekanisk borttagning av blodpropp i hjärnan) kombineras med nedkylning. I studierna, som är i pilotfas, har företagets system RhinoChill® och BrainCool® System använts.   -        Det är även glädjande att utvärderingar med en av bolagets andra produkter, BrainCool® System (varumärke IQoolSystem® i USA ), var en del av presentationerna på American Heart Association Meeting, och produkten renderade ett stort intresse då det ställdes ut under mötet, säger Martin Waleij.  -        BrainCools målsättning är nu att etablera RhinoChill® som en standardprodukt för kylning i tidigt skede, redan i ambulansen och/eller vid ankomst till akuten, för att sedan övergå till behandling med produkten BrainCool System på intensivvårdsavdelningen. Rhinocill kompletterar således Braincool System!  -        Princesstudien är ett första steg i målet att RhinoChill® ska vara lika självklar som hjärtstartaren för patienten som har drabbats av plötsligt hjärtstopp.   Nedan bifogas pressmeddelande från en av sponsorerna av studien, Hjärt- och Lungfonden, som distribuerades i samband med att studien presenterades samt nyhetsinslag från Sverige Radio och en intervju från European Society of Cardiology.  https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7087614  https://youtu.be/pKLC1wqTWvU  För mer information   Martin Waleij – VD                                        +46 – 733 93 70 76                                                                                          E-post: martin.waleij@braincool.se               Om BrainCool AB (publ)  BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.     Pressmeddelande den 11 november 2018Svensk studie visar:Ny kylmetod skyddar hjärnan vid plötsligt hjärtstoppI dag presenteras resultatet av en svenskledd internationell studie, finansierad av Hjärt-Lungfonden, som för första gången visar att det är möjligt att på ett säkert sätt utföra nedkylning av hjärtstoppspatienter utanför sjukhus. Den nya metoden kan få stor betydelse för att minska de hjärnskador som uppkommer vid plötsligt hjärtstopp, och påverkar sannolikt riktlinjerna för behandling.– Metoden som vi använt i studien är världsunik – dels eftersom behandling av hjärtstoppet kan påbörjas direkt på plats eller allra senast i ambulansen, dels eftersom studien visar att metoden saknar allvarliga biverkningar. Tidigare har nedkylning i ambulans skett genom att man sprutar in kall vätska intravenöst i blodet, vilket inneburit stora risker för patienten då det kan orsaka belastning på hjärtat och leda till nya hjärtstopp, säger Per Nordberg, ansvarig forskare för studien och verksam vid Centrum för hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet.2017 påbörjades hjärt-lungräddning vid cirka 6 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. De allra flesta som drabbas, cirka 90 procent, avlider – framförallt på grund av de hjärnskador som uppstår. Den största utmaningen är tiden; när hjärnan utsätts för syrebrist tar den snabbt skada, och för varje minut som går utan behandling ökar risken att dö med tio procent. Om hjärnan snabbt kyls ner begränsas dock skadorna, och chansen till överlevnad med bevarad hjärnfunktion förbättras.Den nya metoden riktar sig primärt mot hjärnan. En kylande flyktig vätska blandas med syrgas och sprids i näshålan med hjälp av katetrar. Resultatet blir en snabb nedkylning, först av hjärnan och därefter resten av kroppen. Per Nordbergs studie visar att metoden är säker och fungerar, samt att den har flera fördelar gentemot andra kylmetoder. I patientgruppen med ventrikelflimmer noterades en större effekt, med en ökad andel patienter som blev helt återställda.– Vid plötsligt hjärtstopp är varje sekund avgörande. Hjärt-Lungfondens givare har bidragit till en studie som kan förändra behandlingsrutinerna i hela världen. I dag är det inte praxis att kyla ner patienter utanför sjukhus, men förhoppningsvis leder detta till förändrade riktlinjer och på sikt fler överlevande med helt bevarad hjärnfunktion, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att effektivisera alla länkar i vårdkedjan vid plötsligt hjärtstopp – från det att hjärtstoppet upptäcks till dess att livräddande insatser och efterföljande vård sätts in. Tidigare har forskningen bland annat resulterat i hjärtstartaren, som årligen räddar tusentals liv världen över.Läs mer om studien: http://www.hjartstoppscentrum.se/forskning/princess/Bilder:- Pressbild på ambulans  med kylutrustningen- Pressbild på hjärt-lungräddning med hjärtstartare - Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden - Per Nordberg, forskare vid Centrum för Hjärtstoppsforskning på Karolinska Institutet samt biträdande överläkare vid hjärtkliniken på Södersjukhuset För mer information, kontakta gärna: Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.sePer Nordberg, huvudansvarig forskare för studien, telefon 070-280 25 79, per.nordberg@sll.se Fakta om plötsligt hjärtstopp 2018 (Källa: Hjärt-Lungfonden)- Cirka 6 000 fall av plötsligt hjärtstopp där hjärt-lungräddning påbörjades inträffade utanför sjukhus 2017. Det finns också ett mörkertal på flera tusen där hjärt-lungräddning inte påbörjas för att den drabbade redan hunnit dö. Cirka 600 drabbade överlevde 2017.- Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt och kärlkramp.- Hjärt-lungräddning (HLR) kan tredubbla chansen till överlevnad för personer som drabbas av hjärtstopp. Varje minut utan behandling och defibrillering minskar chansen till överlevnad med tio procent.- För att kunna rädda fler liv behövs mer forskning kring hjärtstopp, en minskad responstid för ambulanser, fler som kan HLR, fler registrerade och tillgängliga hjärtstartare i samhället samt effektivare behandlingsmetoder.- Vid plötsligt hjärtstopp: larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns.Fakta om nedkylning vid plötsligt hjärtstopp (Källa: Hjärt-Lungfonden)- Behandling med temperaturkontroll och nedkylning benämns vanligtvis hypotermi.- Metoden innebär att patientens kroppstemperatur sänks, i syfte att rädda liv genom att begränsa de hjärnskador som uppstår i samband med hjärtstoppet. - Fokus vid nedkylning är framför allt att skydda hjärnan, som är det organ som är mest syrekänsligt och därför skadas först. Men metoden har potential att skydda även övriga organ i kroppen. - Hypotermi kan genomföras på olika sätt, till exempel genom användning av kyltäcken med iskallt cirkulerande vatten, en kylkateter som placeras i ljumsken, eller kall koksaltlösning som sprutas in intravenöst. - I de allra flesta fall påbörjas nedkylning först vid ankomst till sjukhus. I Stockholm har det under tiden för studien varit praxis att starta behandlingen redan i ambulans.Mer från Hjärt-Lungfonden:- Ge en gåva till forskningen - Gilla oss på Facebook - Följ oss på Twitter - Följ oss på Instagram - Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se/levaHjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.seInformation om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicyMed anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy . 

Kvartalsredogörelse Q3-2018

Perioden (2018-01-01 – 2018-09-30)✓ Nettoomsättningen uppgick till 11 (62) TSEK.✓ Resultat efter finansiella poster var -6 692 (-5 090) TSEK.✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,22 kr (-0,16) SEK.✓ Soliditeten** uppgick per den 30 september 2018 till 44 % (50 %). Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30)✓ Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.✓ Resultat efter finansiella poster var -2 272 (-1 965) TSEK.✓ Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,07 kr (-0,06) SEK. * Periodens resultat dividerat med 30 977 753 aktier per 2018-09-30.** Eget kapital dividerat med totalt kapital. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018➢ 2018-09-03 SensoDetects distributör i Sydkorea har meddelat att man fått till ett samarbete med 2 sjukhus i Sydkorea för inledande försök med SensoDetects BERA 3.0.➢ 2018-08-30 SensoDetect deltog på Sweden China forum i Stockholm i tisdags och VD Johan Olson träffade både Hainingdelegationen och flera andra aktörer från Kina.➢ 2018-08-27 SensoDetect och den sydkoreanska distributören meddelar att man fördjupat samarbetet och tecknat ett distributionsavtal för sydkoreanska marknaden efter att distributören haft möjlighet att utvärdera SensoDetect BERA 3.0 och besökt SensoDetect i Sverige några gånger under året.➢ 2018-08-15 SensoDetect - Studie på depression och effekt av behandling publicerad med lovande resultat och i linje med Socialstyrelsen riktlinjer. Studien har fokuserat på att dels kunna upptäcka depression hos patienter men även att se på effekten av behandling i form av medicinering med Citalopram. Studien visar att SensoDetect BERA kan urskilja med en hög statistisk signifikans patienter med depression och redan efter ca 1 vecka urskilja effekten av behandlingen vilket är unikt och helt i linje med Socialstyrelsens uttalade förbättringsmål.➢ 2018-08-13 SensoDetect AB: SensoDetect - Besked om beviljat patent i USA. Amerikanska patentverket har beviljat patentansökan från SensoDetect rörande " BRAIN RESPONSE STATE". SensoDetect har anlitat AWA patent för att bistå med patentportföljen som idag består av 4 familjer och där BRAINSTEM RESPONSE STATE är en av dessa. Brainstem response ansökan innefattar både ljudstimuli och analysdelen som SensoDetects teknologi bygger på och är därför en viktig del i patentskyddet. Patent i USA är giltiga i 20 år från ansökningsdatum.➢ 2018-08-08 SensoDetect: BERA 3.0 godkänd och CE märkt. SensoDetect BERA 3.0 nu registrerade hos Läkemedelsverket, TUV godkänd och CE märkt. Samtidigt har TUV godkänt företagets uppdaterade certifiering till ISO 13485:2016. Ta del av kvartalsredogörelse för Q3 2018 i SensoDetect via länken nedan.

Kista Galleria stärker dagligvaruhandeln med Lidl

CITYCON AB Pressmeddelande 12 november 2018 Kista Galleria ökar fokus på vardagsshopping med Lidl som kommer att öppna en stor butik på 1 400 kvadratmeter i gallerian. Öppningen är planerad till mitten av 2019. Lidl blir den tredje och största matvarubutiken i Kista Galleria. Sedan tidigare finns Ica Supermarket och Coop i gallerian. Lidls sortiment består av svenska och ekologiska produkter vilka samsas med utländska delikatesser och ett brett, varierat utbud av varor för hela hemmet. Allt till fördelaktiga priser. –  Vi har tittat på och utvärderat många butikslägen i Kista genom åren därför känns det extra skönt att vi nu signerat ett av Kistas och Kista Gallerias bästa lägen mot Jan Stenbecks Torg. Vi är övertygade om att boende och arbetande i Kista kommer att uppskatta vårt erbjudande om högsta kvalitet till bästa pris, säger Jonas Strömvall, fastighetschef på Lidl. Kista Galleria är Stockholms största stadsdelscentrum med 18 miljoner besökare under öppettiderna. Med de nya bostadsprojekten förväntas antalet människor inom Kista Gallerias upptagningsområde att öka med 54 procent fram till 2030. –  Större matbutiker i gallerian är starkt efterlängtade bland våra kunder och något vi har planerat för länge, inte minst med tanke på den växande befolkningen. Vi genomför just nu en förändring av butiksmixen med starkare fokus på vardagsshopping och dagligvaror. Lidl är en viktig pusselbit i denna förnyelse. Samtidigt gör vi även större modernisering och uppfräschning av gallerian som kommer att få en mer varierad och trivsammare interiör, säger Magnus Åkesson, affärsområdeschef på Citycon. För mer information, kontakta: Magnus ÅkessonAffärsområdeschefCityconTel. 070-301 8183magnus.akesson@citycon.com Anne OsteliusKommunikationschefCityconTel. 0727-15 80 99anne.ostelius@citycon.com  Om Kista GalleriaKista Galleria har 180 butiker fördelade på 92 500 kvadratmeter. Gallerian är centralt beläget med tunnelbanestation och busstorg alldeles intill. Förutom butiker, caféer och restauranger har Kista Galleria även Filmstaden Kista, O’Learys Event Center med bowling & gokart samt ett gediget serviceutbud med barnavårdscentral, vårdcentral, tandläkare och mycket mer. I gallerian finns också Stockholms näst största bibliotek som 2015 utsågs till världens bästa bibliotek.Kista Galleria är beläget i Kista Science City, Sveriges största företagsområde med 65 000 anställda i cirka 8 500 företag. 35 000 personer bor inom fem minuters gångavstånd till gallerian. Kista Galleria har ca 60 000 besökare på vardagar och ca 45 000 besökare på helgdagar.Ankarhyresgäster:  ICA, Coop, Lidl (öppnar mitten av 2019), Systembolaget, H&M, JD Sports, SF Bio, O'Learys, bibliotek, vårdcentral

Follicum breddar patentportföljen: Första diabetespatentet publicerat och lovande experimentella data genererar ny patentansökan

Follicum har identifierat en ny klass av peptider som ökar insulinsekretionen i flera experimentella modeller. Baserat på detta skickade bolaget 2017 in en patentansökan som skyddar Follicums peptider. Ansökan som nu har nått PCT-fas har erhållit en positiv internationell granskningsrapport från Europeiska patentverket (EPO) och har nyligen publicerats (WO 2018/202870). I prekliniska studier som har utförts under senare delen av 2018 har ny värdefull information framkommit, vilken nu skyddas i en ny patentansökan. Potentialen hos peptiderna har bekräftats både i cellstudier och i försöksdjur. De experimentella studierna genomförs framför allt i samarbete med Follicums nätverk vid Lunds universitet. Den nya patentansökan, som signifikant både breddar skyddsomfånget och förlänger livslängden på Follicums patentportfölj, är ett viktigt tillskott till det redan breda patentskyddet för Follicums diabetesprojekt. Nästa milstolpe inom diabetesprojektet är att välja en läkemedelskandidat vid årsskiftet 2018/2019 för att därefter avancera denna mot kliniska prövningar. Om DiabetesDiabetes ökar snabbt globalt. Sjukdomen kännetecknas av dålig blodsockerkontroll på grund av defekt insulinsignalering vilket medför allvarliga följdsjukdomar som kardiovaskulär sjukdom, njursvikt, fetma, blindhet och diabetiska fotsår. Såväl diabetes som dess följdsjukdomar innebär en stor börda, dels för den enskilda patienten men också för hela sjukvårdsystemet. Det finns därmed ett redan stort och ett växande globalt behov av nya terapier som adresserar effektiv kontroll av glukosnivåer i kombination med förebyggande effekter på de olika diabetiska komplikationerna. Follicums strategi är att driva fram ett välutvecklat projekt inom diabetes som är attraktivt för globala partners. För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Alenfall – VD, Follicum ABTelefon: 046 - 19 21 97E-post: info@follicum.com Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2018. Om Follicum ABFollicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight Stock Market 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com

Ökat fokus på hållbarhet och ny teknik i byggbranschen – nu invigs Neptun, Sveriges största plusenergihus som Miljöbyggnad Guld

Precis som flera andra branscher behöver byggbranschen göra mer för att minska sin miljöpåverkan – Fossilfritt Sverige har till exempel lagt fram en färdplan för hur sektorn ska vara klimatneutral fram till 2045. När nu Neptun i Västerås invigs är det ett av Sveriges största och första plusenergihus uppfört som flerbostadshus där man genom smart teknik och innovativa lösningar har byggt hus som producerar mer energi än de förbrukar på årsbasis. Det är också det första som blivit certifierat som Miljöbyggnad Guld, den högsta miljöbyggnadsnivån. Det innebär högt ställda miljökrav på alltifrån energianvändning, byggteknik och materialval till boendekvalitet. Både Mälardalens Högskola och KTH har varit involverade i projektet som är fullt med modern teknik och består av en kombination av olika lösningar för att kunna både skapa och återvinna så mycket energi som möjligt. Energi från 1208 kvm högeffektiva solceller, bergvärmepump vars effekt maximeras med låga temperaturer genom golvvärme, tillvaratagande av den frånluftsvärme och ett 3eflowsystem som minskar energiförlusterna i varmvattencirkulationen är några av förutsättningarna. Fastigheten är uppbyggd med ett internt elnät så att hyresgästerna också kan ta del av den el som produceras på deras egna tak. Tekniken kring plusenergihus är fortfarande under utveckling och när det nu efter färdigställandet av Neptun är dags för nästa projekt, finns det en viktig skillnad. Hydran, även det i Öster Mälarstrand byggs som plusenergihus men istället för bergvärme används tillsammans med stadens fjärrvärme. -          Hållbarhet i alla former är ett viktigt fokusområde för oss och genom de projekt vi gör testar vi därför formerna för nya typer av byggande som tar hänsyn till omställningen till ett mer ansvarsfullt samhälle. Vi är otroligt stolta över att ha byggt ett av de största plusenergihusen i landet och att i nästa steg bidra till att utveckla den tekniken ytterligare, säger Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad. Långsiktiga miljömässiga fördelar Kvarteret Neptun och Hydran ligger i den nya profilstadsdelen Öster Mälarstrand i Västerås, ett område där fokus ligger på att hitta lösningar som främjar hållbarhet. Förutom den teknik som finns inbyggd kan de boende också bidra till sin egen miljöpåverkan genom till exempel att övervaka sin egen förbrukning av el och varmvatten. Man har också tillgång till elbil, bilpool och cykelpool.

Halvering av MC-olyckor där föraren bromsat omkull

Sedan 2016 är alla motorcyklar över 126 kubik som säljs i Europa utrustade med låsningsfria bromsar, ABS. Mängder av studier har gjorts om effekterna av ABS på motorcyklar. En uppmärksammad svensk studie från 2009* visade att ABS beräknades ha en olycksreducerande effekt av 38 procent på alla olyckor med personskador på motorcykel i Sverige. Studien visade också att skadegraden i trafikolyckor med motorcyklar utrustade med ABS var betydligt lindrigare än i olyckor med motorcyklar utan ABS. Resultatet av ABS-studierna har publicerats av MC-tidningar i Sverige och Europa vilket lett till både efterfrågan och acceptans bland MC-köparna. ·Det har nu bevisats att det blivit säkrare att köra motorcykel om den har ABS. Att halvera antalet MC-olyckor där föraren bromsat omkull, en typisk MC-olycka, är en stor framgång. Jag ser fram emot att detta kommer medföra minskade kostnader för försäkringsindustrin och därmed kunderna, säger Jesper Christensen, generalsekreterare SMC. En viktig del av samarbetet mellan Svedea och SMC är utbyte av försäkringsstatistik. Svedea ger en annan bild än den officiella som enbart beskriver skadade och dödade i trafiken. Försäkringsstatistik är ett viktigt underlag i SMC:s trafiksäkerhets- och informationsarbete. ·Vi arbetar ständigt med uppföljning av skadestatistiken. Genom den får vi en bra förståelse och kan följa upp de skador som motorcyklisterna i Sverige råkar ut för. Tyvärr har vi inte samma möjlighet att inhämta uppgifter om säkerhetsutrustning som ABS och traction control för motorcyklar som det gör på bilsidan. Det försvårar för försäkringsbolagen att djupare analysera vilken effekt säkerhetssystem som ABS har på säkerheten. Det går därför inte heller att premiera MC-ägare som väljer att satsa på motorcyklar som är utrustade med säkerhetssystem, säger Jan Karlsson, controller vid Svedea. Ett resultat från den svenska ABS-studien 2009 som tyvärr inte stämmer gäller svåra och dödliga MC-olyckor. Studien menade att dessa skulle reduceras med 48 procent vilket inte skett. ·Säkerhetssystem som ABS är inte en lösning på alla MC-olyckor. Fyra av tio som dör på tvåhjulig motorcykel har inget MC- körkort. Mellan 10-20 procent av de som omkommer har krockat med ett räcke eller stolpe som står i vägkanten. I många olyckor har motorcyklisterna krockat med andra trafikanter. Motorcyklister har i de flesta dödsolyckor kört över hastighetsgränsen. ABS kan helt enkelt inte rädda alla liv, det behövs betydligt mer insatser. Några exempel är satsningar från väghållare och ökad polisnärvaro i trafiken, säger Jesper Christensen. · Länk till ABS-rapporten: www.svmc.se/smc/Nyhetsakriv/2009/ABS-kan-minska-olyckor/

Blockkedjeteknik för säkrare hälsodata utvecklas på Karolinska Universitetssjukhuset

Det finns ett växande intresse för blockkedjetekniken inom offentlig sektor, bland annat för hur medborgarna på ett säkert sätt ska kunna använda och dela sin egen hälsodata i olika digitala lösningar. Fördelen med blockkedjeteknik är att individen äger sin egen data och nyckeln till denna data istället för att lösenord och data lagras hos en organisation eller ett företag. Tekniken förhindrar även att data kan förvanskas av tredje part. Karolinska Universitetssjukhuset undersöker hur tekniken kan användas för säkrare hantering och delning av personlig hälsodata inom högspecialiserad vård. Projektgruppen, som består av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset i samarbete med CareChain, Microsoft och Intel, ska ta fram en prototyp för att konkret visa hur blockkedjeteknik kan ge säkrare delning av hälsodata. – Målet är att ta fram en första prototyp för en lösning som ger enskilda individer full kontroll och ägarskap över sin egen hälsodata på ett säkert och enkelt sätt, säger Fredrik Öhrn, som leder innovationsprojektet. Ambitionen är även att utforma lösningen så att den hälsodata som olika individer genererat kan matas in i journalsystem och andra delar av vårdinformationssystemen. Läkare och annan sjukvårdspersonal ska också kunna bedöma om datan är tillförlitlig i vårdarbetet. - Vi arbetar mycket utforskande i projektet för att ta reda på mer om potentiella användningsområden för högspecialiserad vård, säger Fredrik Öhrn. Idag finns begränsade möjligheter för individer att använda sin egen hälsodata på ett strukturerat och säkert sätt i samarbete med hälso- och sjukvården. Blockkedjor bygger på distribuerad data som ägs och kontrolleras av individen själv istället för data som är centralt lagrad på servrar, vilket ökar säkerheten för datan. - Ett framtida användningsområde är patienter som vill dela hälsodata som genereras i hemmet; exempelvis EKG, provsvar eller stegmätare, med sin läkare. Idag ägs dessa data av olika app-företag eller andra parter, men med blockkedjeteknik kan individen istället äga och dela data på ett säkert och tryggt sätt, säger Fredrik Öhrn.   FAKTA - Användningen av blockkedjor har hittills främst använts för att skydda transaktioner med digitala valutor. -Innovationsprojektet undersöker hur blockkedjeteknik kan används för säkrare och enklare hantering och delning av hälsodata, och ska ta fram en prototyp för att visa hur det praktiskt kan gå till. - Projektet drivs av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset som arbetar strategiskt med innovation för att möta vårdens utmaningar. -Övriga parter: CareChain, Microsoft och Intel. -Projektet stöds av Stockholms läns landsting, som beviljat 550 000 kronor ur landstingets innovationsfond.

BIMobject släpper nytt program som organiserar och hanterar allt innehåll

BIMobject, världens ledande BIM-plattform, släpper BIMobject EVO, ett nytt program för att organisera och hantera allt innehåll i BIM-processen. Det nya programmet, som är gratis för alla användare, bidrar till att öka produktiviteten och effektiviteten samt underlättar hanteringen av ett ständigt ökande antal BIM-objekt. BIMobject EVO ökar användares kontroll, flexibilitet och effektivitet i hanteringen av sina BIM-objekt. Programmet samlar allt som används i BIM-processen på ett ställe, oavsett om innehållet sparats lokalt av användare eller om det hämtats från andra källor. Innehåll nedladdat från från bimobject.com kan utnyttja BIMobjects ekosystem med förbättrad data och arbetsflöde. Det betyder att exempelvis ljusarmaturer, handfat, möbler och köksutrustning och kan listas i en strukturerad förteckning. BIMobject EVO är helt integrerad med bimobject.com, vilket gör det enklare än någonsin att hitta BIM-objekt. Användare har exempelvis möjlighet att importera befintligt innehåll, lokala mappstrukturer och enkelt hitta allt BIM-innehåll med ett helt redigerbart tagging-system. EVO är fullt integrerbar med Revit, vilket möjliggör ett sömlöst och obrutet designflöde. Med den privata molnbaserade plattformen Hercules integrerad i EVO kan projektledare enkelt bjuda in användare till privata BIM-objekt. BIMboards har utökats och förbättrats så att användare snabbt och enkelt kan fästa sina favorit-BIM-objekt till sina ”boards” och även dela dem till flera projektgrupper. BIMobject EVO finns tillgängligt för Windows, MAC och Linux. För mer information gå till https://evo.bimobject.com. ”Användning av BIM-teknologi fortsätter att öka, vilket gör det allt viktigare för tillverkare och användare att enkelt kunna hantera det växande antalet BIM-objekt och den data som behövs i det dagliga arbetslivet. BIMobject EVO samlar smidigt all data på en och samma plats och effektiviserar arbetet för användare och tillverkare så att de kan fokusera på sina kärnverksamheter. Detta kommer öka den dagliga användningen av plattformen mer än någonsin”, säger Ben O'Donnell, CTO på BIMobject.  För mer information, vänligen kontakta: Stefan Hansson - CFO Tel: +46 40 - 685 29 00 E-mail: press@bimobject.com Om BIMobject AB BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 970 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com

Essity, CGI Sverige AB och Sensus Västra Sverige vinner Unionens jämställdhetspris år 2018

– På Unionen vill vi inspirera och åstadkomma förändring för en bättre arbetsmarknad för både män och kvinnor. Därför lyfter vi fram och prisar arbetsgivare som faktiskt jobbar aktivt med jämställdhet i praktiken, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen. Hygien- och hälsobolaget Essity är årets mest föräldravänliga arbetsplats år 2018 och får priset Guldnappen.  – Jag är väldigt stolt över att vi vinner Guldnappen. Det är ett officiellt erkännande på att Essitys arbete med jämställdhetsfrågor syns i organisationen, och att det vi gör är bra, säger Åsa Gidsäter Roos, HR-chef på Essity i Norden. Essity prisas för sina insatser för ett mer föräldravänligt arbetsliv som möjliggör för småbarnsföräldrar att få en bättre balans mellan privat- och arbetsliv. Det handlar om flexibla arbetstider, möjlighet att arbeta hemifrån och att inte lägga möten så att det krockar med hämtning och lämning. CGI Sverige AB är årets mest karriärvänliga arbetsplats ur ett jämställdhetsperspektiv och får priset Guldstegen. – Vi har under många år bedrivit ett intensivt arbete för ökad jämställdhet på CGI och vi har satsat på att skapa en arbetsmiljö som ska vara välkommande för alla, oavsett kön, livssituation, ursprung och ålder, säger Pär Fors, VD på CGI. CGI Sverige AB prisas för att i en mansdominerad IT-bransch jobba aktivt för att skapa jämställda karriärmöjligheter. Sedan några år tillbaka sitter lika många kvinnor som män i den svenska ledningsgruppen. Med hjälp av mentorskap och nätverkande får kvinnliga medarbetare stöd för att fler ska vilja ta steget och satsa på sin karriär. Sensus Västra Sverige är årets bästa arbetsplats gällande lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv och får priset Guldpengen. Sensus Västra Sverige prisas för sitt aktiva arbete med lönekartläggning. Arbetet har lett till att företaget idag inte har några som helst skillnader mellan könen i lön. – Det är med stor glädje vi tar emot ett pris för det arbete vi gör. Att jobba med lönefrågorna ur både ett genusperspektiv och ett verksamhetsperspektiv är vardag för oss. Vårt arbete med lönekartläggningarna har hjälpt oss att identifiera skillnader i lön och att arbeta med att komma tillrätta med dessa om det skulle visa sig att skillnader skulle uppstå, säger Anders Warg, enhetschef, Sensus Västra Sverige. – Unionens jämställdhetspris är ett viktigt bidrag för att visa vad näringslivet kan göra för att arbetslivet ska bli mer jämställt. I ett jämställt arbetliv har alla samma självklara rätt till en bra lön, utveckling och karriär, avslutar Martin Linder. Om Unionens jämställdhetspris I cirka 15 år har Unionen delat ut priset Guldnappen till Sveriges mest föräldravänliga företag. Guldnappen är ett viktigt bidrag men Unionen kan göra mer för att näringslivet ska bli mer jämställt. I år breddar Unionen Guldnappen till ett jämställdhetspris med tre kategorier · Guldnappen - för ett föräldravänligt arbetsliv · Guldstegen - för jämn könsfördelning bland chefer · Guldpengen - för jämställda löner Genom att lyfta fram företag som faktiskt jobbar aktivt med jämställdhet i praktiken kan fler inspireras och åstadkomma förändring för en bättre arbetsmarknad för både män och kvinnor.

Ecoclime offentliggör nyemissioner om 66,5 MSEK

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Sammanfattning av Företrädesemissionen · Aktieägare i Bolaget per avstämningsdagen den 27 november 2018 har företrädesrätt och erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett serie. Det krävs elva (11) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya B-aktier. · Teckningsperioden löper från och med den 29 november till och med den 13 december 2018. · Teckningskursen i Företrädesemissionen är 6,80 kronor per B-aktie. · Bolaget tillförs högst cirka 58,3 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen. · Prospektet för Företrädesemissionen beräknas offentliggöras omkring den 26 november 2018. · Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till att finansiera Bolagets fortsatta förvärvsdrivna expansion samt produkt- och projektinvesteringar. · Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från huvudägare om cirka 1,7 miljoner kronor och extern investerare om cirka 5,0 miljoner kronor (motsvarande totalt cirka 11,5 procent av Företrädesemissionen) samt garantiförbindelser från externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen. · Företrädesemissionen av B-aktier har beslutats av styrelsen den 12 november 2018 med bemyndigande från Bolagets årsstämma den 24 maj 2018. Utöver Företrädesemissionen beslutade styrelsen att kalla till en extra bolagsstämman den 27 november 2018 för att besluta om en riktad nyemission (”den Riktade Emissionen”) av högst 1 200 000 A-aktier till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen dvs 6,80 kronor per aktie, till huvudägaren Celsium Group i Umeå AB. Vid fullteckning av den Riktade Emissionen tillförs Bolaget cirka 8,2 miljoner kronor. Teckning och betalning av de nya A-aktierna ska ske tidigast efter tilldelning av aktier i Företrädesemissionen, dock senast den 31 januari 2019. Huvudägaren kommer således, vid fullteckning av Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen, bli utspädd med totalt cirka 5 procent (beräknat som huvudägarens antal nya aktier till följd av emissionerna dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknade emissioner). Bakgrund och motiv Bakgrund Ecoclime är ett svenskt energisystemföretag för inomhusklimat och energieffektivisering. Verksamheten bygger på en teknologi för tillverkning av en patenterad värmeväxlare för energiöverföring och en patenterad komfortstyrningsenhet (benämnd komfortpanel) för styrning av inomhusklimatet dvs. temperatur, drag och CO2. Därtill erbjuder Bolaget en rad produkter och system baserade på värmeväxlarens och komfortpanelens funktion, för integration med ventilations- och energisystem samt återvinning och utvinning av termisk energi i fastigheter. För detta har Bolaget även utvecklat en egen digitaliserad plattform samt diverse simuleringsverktyg för projektering av systeminstallationer. Bolagets huvudsakliga kunder är ägare av kommersiella- och bostadsfastigheter, skolor, vårdinrättningar, hotell och konferensanläggningar m fl. Ecoclimes affärsidé är att erbjuda fastighetsägare system- och driftlösningar för bättre inomhusklimat och lägre energikonsumtion baserad på hållbar energi som ger produktivare fastigheter med hyresgäster som kan nyttja fastigheterna effektivare med bättre innemiljö och lägre kostnader som följd. Motiv Bolaget avser nu med likvid från föreliggande Företrädesemission förvärva ytterligare installations- och driftföretag under de närmaste åren. Bolaget planerar även att inleda internationalisering genom ett finansiellt samarbete med Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) och molntjänstföretag. Ett samarbete med EIB har som mål att etablera ett 40-tal av Bolagets energi- och inneklimatlösningar till Nordeuropeiska kunder. Stödet från och samarbetet med EIB planeras pågå under fem år med start 2019. Affärsmodellen i EIB-projekten baseras bland annat på uthyrning och drift av Ecoclimes systemprodukter för lokalkomfort och energieffektivisering i befintliga fastighetsbestånd. Fastighetsbranschen har störst behov av energisparåtgärder i såväl Sverige som i Europa för att EU ska uppnå de av EU uppsatta klimatmålen. Samarbetet med EIB ger även Bolaget en möjlighet att etablera sig snabbt på serverhallsmarknaden som är den enskilt snabbast växande energikonsumerande marknaden globalt med mer än 3% av den globala energikonsumtionen år 2017. Motivet till Företrädesemissionen uppgående till cirka 58,3 MSEK före emissionskostnader, är primärt att finansiera Bolagets fortsatta förvärvsdrivna expansion. Nettolikviden (upp till cirka 49,3 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader och ersättning för garantiåtagande om totalt cirka 9 MSEK) planeras huvudsakligen användas till: ·  Förvärv av entreprenad- och projektbolag i Sverige  ·  Produkt- och projektinvesteringar ·  Organisations- och exportmarknadsinvesteringar  Milstolpar 2018 · Ecoclime förvärvade i maj 2018 det snabbväxande teknologibolaget SDC Automation som erbjuder fastighetsautomation innefattande komfort-, klimat- och energistyrning av fastigheter. Bolaget tillhandahåller även tjänster för belysningsstyrning samt styrningslösningar för serverhallar samt SDC Keyhole, som är ett gränssnitt som möjliggör integration med presentationssystem, BMS (Building Management) och andra fastighetsautomationslösningar (BAS). · Flexibel Luftbehandling vinner miljonorder från Skanska. Ordern är ytterligare ett viktigt steg i den pågående etableringen och utvecklingen av Ecolimes entreprenadverksamhet i Mälardalsregionen, särskilt för den fortsatta satsningen på olika samarbeten med Skanska inom Ecoclimes affärsområden Innekomfort och Komfortenergi. · Under juni 2018 erhöll Ecoclime en genombrottsorder om 2,4 MSEK från Atrium Ljungberg, som äger och förvaltar 600 000 kvadratmeter kontorslokaler i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala, för installation av komfortvärmesystem. · Ecoclime introducerar till följd av ett samarbete med Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) under hösten 2018 en ny affärsmodell för energieffektivisering och bättre inomhusklimat. Affärsmodellen ska leda till ökad energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp enligt EU:s klimatmål och ske på basis av Ecoclimes cirkulära energi- och inomhusklimatsystem. Satsningen gäller särskilt äldre fastigheter med hög energiförbrukning som måste minska sin energikonsumtion för att klimatmålen ska kunna uppnås. · Styrelsen har under oktober 2018 höjt omsättningsmålet för helåret 2018 till 65 MSEK. Det innebär en fördubbling av omsättningen jämfört med föregående år. Målet justeras upp efter att faktureringen varit högre än beräknat under tredje kvartalet samt att orderingången fortsatt att öka mer än Bolagets tidigare scenario samt på basis av de projekteringar som pågår avseende Ecoclimes systemprodukter och Bolagets planerade internationalisering. Nya finansiella mål · Ecoclime har som mål att från och med år 2021 ha en omsättning 500 MSEK i rullande årsomsättning med en rörelsemarginal om 15%. Expansion via förvärv och internationell expansion · Ytterligare förvärv av installations- och driftföretag. · Inleda internationalisering genom ett finansiellt samarbete med Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) och molntjänstföretag. Ett samarbete med EIB har som mål att etablera ett 40-tal av Bolagets energi- och inneklimatlösningar till Nordeuropeiska kunder. Stödet från och samarbetet med EIB planeras pågå under fem år med start 2019. Företrädesemissionen Styrelsen har beslutat om att genomföra en företrädesemission av B-aktier. Utöver Företrädesemissionen föreslår styrelsen att extra bolagsstämma den 27 november 2018 beslutar om att tillföra Bolaget ytterligare kapital genom en riktad nyemission av högst 1 200 000 A-aktier. För mer information, se separat kallelse. Om enbart Företrädesemissionen fulltecknas ökar Bolagets aktiekapital med högst 857 222,60 kronor genom utgivande av högst 8 572 226 B-aktier, motsvarande en utspädningseffekt om 31,3 procent för de aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen. Om enbart den Riktade Emissionen fulltecknas ökar Bolagets aktiekapital med högst 120 000 kronor genom utgivande av högst 1 200 000 A-aktier. Om Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 66,5 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 9 miljoner kronor varav garantikostnader utgör cirka 2,4 miljoner kronor. Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 27 november 2018 ska ha företrädesrätt att teckna B-aktier i förhållande till det antal aktier, oavsett serie, de förut äger. Aktieägare kommer att för varje aktie de äger i Bolaget, oavsett serie, på avstämningsdagen erhålla en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier i Bolaget. Teckningskursen är 6,80 kronor per B-aktie. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 29 november till och med den 13 december 2018. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske genom teckning på särskild anmälningssedel. Likvid för B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre (3) bankdagar efter erhållandet av avräkningsnota och betalning ska ske till bankgiro enligt instruktion på avräkningsnotan. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. För det fall samtliga B-aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske enligt följande: ads. I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.adt. I andra hand ska tilldelning ske till andra som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal B-aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.adu. I tredje och sista hand ska eventuella återstående B-aktier tilldelas de garanter som ingått avtal om emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Teckningsåtagande och emissionsgarantier för Företrädesemissionen Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från huvudägare om cirka 1,7 miljoner kronor och extern investerare om cirka 5,0 miljoner kronor (motsvarande totalt cirka 11,5 procent av Företrädesemissionen) samt garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka 34,1 miljoner kronor (motsvarande cirka 58,5 procent av Företrädesemissionen). Företrädesemissionen är därmed säkerställd upp till cirka 70 procent av emissionsvolymen. Preliminär tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2018) 23 november, Sista dagen för handel i Bolagets B-aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen 26 november,  Första dagen för handel i Bolagets B-aktie exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen 27 november, Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen dvs aktieägare som är registrerade i Bolaget denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen 26 november, Beräknat offentliggörande av prospektet 29 november – 11 december, Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market 29 november – 13 december, Teckningsperiod (teckning genom betalning) 29 november, Handel i BTA startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket Rådgivare Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Wistrand Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesmissionen. För ytterligare information kontakta: Lennart Olofsson, VD, Ecoclime Group AB (publ)Tel: 070 537 16 42E-post: lennart.olofsson@ecoclime.se Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate FinanceTel: +46 (0)8-440 56 40E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se Denna information är sådan som Ecoclime är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2018 Om Ecoclime Group AB Ecoclime Group är en svensk ledande leverantör av fastighetsteknologi för återvinning, laddning, lagring, utvinning och distribution av återvunnen och förnybar termisk energi. Bolaget bidrar till en hållbar framtid genom att minska fastigheters behov av köpt och tillförd energi och skapar samtidigt en bättre inomhuskomfort. Ecoclimes unika innovativa produkter och cirkulära energisystem gör det möjligt för fastighetsägare att ta till vara på egen återvunnen och förnybar energi, med lägre kostnader, ökad hållbarhet och nöjdare hyresgäster som följd. Ecoclime grundades 2013 och har huvudkontor i Umeå. Bolaget är publikt och är noterat på Spotlight Stock Market. www.ecoclime.com. Om Stockholm Corporate Finance AB Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 26 november 2018. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e november 2018.

Söderberg & Partners och Wassum blir ett inom rådgivning till institutionella kapitalägare

Wassum och Söderberg & Partners går samman inom rådgivning till institutionella kapitalägare och blir därmed en av norra Europas största aktörer inom segmentet. Syftet med samgåendet är att samordna och dra fördel av såväl de resurser som den kompetens som finns i de respektive organisationerna och tillsammans ska de båda aktörerna ge kunderna ett ännu bättre erbjudande.- Jag är oerhört glad att vi nu går samman med Wassum på detta område, de har ett gott renommé och en lång erfarenhet i branschen. Med våra gemensamma krafter kan vi utveckla och förädla de tjänster vi har idag och erbjuda vår kompetens i en större geografisk spridning. Våra verksamheter kompletterar varandra på flera plan, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef på Söderberg & Partners.För Wassum, som har byggt upp sin verksamhet i 22 år, är Söderberg & Partners en naturlig samarbetspartner. Det finns en tydlig samsyn på transparens, långsiktighet och hur de ska förstärka mervärdet för kunden. I början sker dock inga större förändringar.- Alla kunder fortsätter att erhålla de tjänster de har idag, men på sikt får de ett ännu starkare erbjudande, säger Gustaf Rentzhog.Wassum och Söderberg & Partners samordnar successivt resurserna för att utnyttja kraften i samgåendet och den gemensamma inköpsvolymen om 300 miljarder. Contento Wassum Academy/Learnify berörs inte av affären.- För oss är detta den absolut bästa lösningen för vår verksamhet gentemot institutionella kunder och vi är övertygade om att samgåendet kommer att ge en positiv utveckling för både kunder och medarbetare, säger Ulf Källum, styrelseordförande i moderbolaget Wassum Investment Network som i och med affären ändrar namn till Montibus AB.För ytterligare information:Charlotte Näsström Morén, tf informationschef, tel: 072-715 70 50Jan Bernhard Waage, VD Wassum, tel: 070-586 56 11

REVIDERAD STRATEGI FÖR NYA AFFÄRER

TREDJE KVARTALET · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 16,8 Mkr (10,1). · Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,4 Mkr (-6,5). · Resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,7 Mkr (-7,5). · Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,00 kr (-0,02). · Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till 0,00 kr (-0,02). · Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -0,2 Mkr (3,9). DELÅRSPERIODEN · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet till 53,7 Mkr (46,9). · Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till -5,7 Mkr (-8,7). · Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -7,2 Mkr (-10,7). · Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,02 kr (-0,03). · Resultat per aktie för total verksamhet uppgick till -0,02 kr (-0,02). · Kassaflödet från den totala löpande verksamheten uppgick till -17,0 Mkr (19,7). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET · Stefan K Persson tillträdde den 1 augusti som ny VD. · Ulrik Nilsson tillträdde den 27 september som ny CFO. · Oppo R17 lanserades där Precise BioMatch Mobile är implementerad med en optisk sensor under glas från Silead. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT · En reviderad strategi presenterades där bolaget ska ta fram biometriska autentiseringslösningar inom nya användningsområden. · En planerad omorganisation av verksamheten presenterades med syfte att förbättra kundservice och möjliggöra tillväxt inom nya områden. FINANSIELL DATA OCH NYCKELTAL   Som konsekvens av att affärsområdet Mobile Smart Card Solutions avyttrats per 1 januari 2018 har tidigare rapporterade siffror räknats om för att öka jämförbarheten. Affärsområdet har redovisats som verksamhet för avyttring med start i delårsrapporten för det andra kvartalet 2017. För att erhålla en jämförbar historik har tidigare rapporterade siffror enbart justerats för de till det avyttrade verksamhetsområdet direkt knutna kostnaderna och som inte längre kommer påverka bolagets kvarvarande verksamhet. Den avyttrade verksamhetens påverkan på finansiell ställning har inte särredovisats, eftersom bolaget bedömer att det inte är möjligt att redovisa den avyttrade verksamhetens påverkan på kassaflödet. Istället redovisas kassaflöde från total verksamhet.Om inget annat uttrycks avser redovisade siffror i delårsrapporten kvarvarande verksamhet. NYCKELTAL +--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|Belopp i Tkr om inte|2018 |2017 |2018 |2017 |2017 |Rullande||annat anges | | | | | | |+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+| |Q3 |Q3 |Q1-Q3 |Q1-Q3 |Helår |12 mån |+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|Nettoomsättning |16 817|10 081 |53 697 |46 858 |61 039 |67 878 |+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|Omsättningstillväxt,|66,8% |-56,1% |14,6% |-25,0% |-26,7% |0,4% ||% | | | | | | |+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|Bruttomarginal, % |84,3% |90,5% |86,4% |93,8% |93,3% |87,5% |+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|Rörelseresultat |-367 |-6 479 |-5 696 |-8 658 |-13 936|-10 974 |+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|Rörelsemarginal, % |-2,2% |-64,3% |-10,6% |-18,5% |-22,8% |-16,2% |+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|Kassaflöde från |-153 |3 887 |-16 988|19 695 |22 788 |-13 895 ||löpande verksamhet | | | | | | |+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+|Likvida medel, total|91 309|116 722|91 309 |116 722|116 955|91 309 ||verksamhet | | | | | | |+--------------------+------+-------+-------+-------+-------+--------+ PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTENMed anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in till ett informationstillfälle idag kl. 10.00. För mer information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten. VD HAR ORDETJag tillträdde positionen som VD den 1 augusti 2018 och detta är följaktligen mitt första VD-ord. Jag är glad över att vara ombord i bolaget och sedan jag tillträdde har jag observerat en väldigt intressant industri som är i en expansionsfas, där biometriska lösningar allt mer görs tillgängliga för allmänheten genom en rad applikationer. Historiskt har Precise Biometrics kärna legat inom fingeravtrycksbiometri med fokus på mobila enheter. I takt med att användningen av smarta enheter som mobiltelefoner, fordon, konsumentelektronik och wearables ökar, ser vi en ökad efterfrågan av biometriska lösningar som gör livet mer bekvämt och säkert. Genom att studera marknaden och den tekniska utvecklingen har vi identifierat möjligheter att utöka vår existerande verksamhet med nya områden, och jag är övertygad om att vi är väl positionerade att ta nästa steg i vår utveckling. Från att tidigare ha levererat högkvalitativa biometrilösningar för fingeravtryck, har vi nu en möjlighet att gå in på ett bredare system av lösningar, där vi ämnar förena olika biometriska modaliteter för sektorer som finans, gaming, medicin och säkerhet. Förmågan att läsa data genom fingeravtryck, iris, ansikte, beteende och geodata möjliggör den typ av användarupplevelse och säkerhet som efterfrågas av marknaden. Med målsättning att förbättra kundservice och support samt förstärka våra ambitioner att förena olika biometriska modaliteter avser vi att omstrukturera vår organisation. Den asiatiska biometrimarkaden växer snabbt, och vi har därför nyligen annonserat våra intentioner att etablera ett kontor i Shanghai under den första halvan av 2019, för att erbjuda kundservice och support på plats. Samtidigt planerar vi att centralisera vår forskning & utveckling i Sverige till Lund. Det möjliggör för oss att fortsätta utveckla lösningar som förenar olika biometriska modaliteter. Tester av våra nya erbjudanden kommer att påbörjas under den första halvan av året men förväntas inte ha någon väsentlig finansiell påverkan under 2019. Vi har sett en ökad omsättning och minskade förluster under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror främst på ökade royaltyintäkter samt en justerad reservering. Vi har ett bra samarbete med ett flertal kunder som fokuserar på optiska- och ultraljudssensorer och kommer att fortsätta fokusera på dessa områden. Vi konkurrerar om flertalet mobilprojekt inom dessa nya sensortekniker, men konkurrensen inom området är stark och osäkerheten kring vilka tekniska lösningar som kommer användas är stor. De första kontaktbaserade biometriska betalkorten närmar sig kommersiell lansering vilket blir en milstolpe i utvecklingen av biometriska betallösningar. Det tar oss ett steg närmare introduktionen av kontaktlösa biometriska betalkort vilket kommer bli den föredragna betallösningen, eftersom det ger en markant bättre användarupplevelse jämför med kontaktbaserade kort. Vi förväntar oss mindre initiala volymer inom smarta kort under den andra halvan av 2019 med högre volymer under 2020. Som tidigare kommunicerat kvarstår vår strävan att generera lönsam tillväxt som högsta prioritet och vi är övertygade att den planerade omorganisationen av vår verksamhet kommer att bidra positivt till vår utveckling. Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl 8.00.

Svenska fastighetsbolag listar återigen Swedbank i topp i årlig kundnöjdhetsmätning

Kantar Sifo Prosperas årliga kund- och marknadsundersökning visar att Swedbank återigen är på första plats och ligger i topp på hälften av de kategorier som kunderna har utvärderat. De har utvärderat Swedbank och övriga aktörer i rankingen utifrån kriterier som bland annat fokuserar på personliga kontakter, servicenivå, koordinering av erbjudande, specialistkompetens, strategisk rådgivning, kundanpassade lösningar och aktiv rådgivning i hållbarhetsfrågor. -Vi är mycket stolta över att rankas som nummer ett i den här undersökningen. Den väger tungt i branschen och visar att vi gör rätt saker och har våra kunders förtroende. Vi har alltid haft en stark position inom Real Estate med en unik spetskompetens inom området och ett fantastiskt team. Extra kul är det också att se att vår satsning inom hållbarhet ger resultat. I år har vi rankats högst inom rådgivning vad gäller hållbarhet, säger Urban Håkansson, chef för Swedbanks Real Estate sektor. Prosperas kundnöjdhetsmätning Corporate Banking 2018 Real Estate Sweden, omfattar bankernas erbjudande till fastighetssektorn och baserar sig på svar från finanschefer och treasurychefer på 30 svenska fastighetsbolag.   För ytterligare information:Urban Håkansson, sektorchef Real Estate, Swedbank, tel +46 70 886 32 04Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel +46 76 114 54 21

Sobi™ förvärvar USA-rättigheterna till Synagis® från AstraZeneca – skapar en plattform för global tillväxt

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  (Sobi™) (STO:SOBI) har ingått avtal med AstraZeneca, om att förvärva rättigheterna till Synagis® (palivizumab) i USA. Avtalet innebär också att Sobi kommer att ha rätt att ta del av 50 procent av den framtida potentiella avkastningen från läkemedelskandidaten MEDI8897 på den amerikanska marknaden. Den totala initiala köpeskillingen motsvarar 1 500 MUSD (13,6 miljarder SEK[1] ) och består dels av 1 000 MUSD (9,1 miljarder SEK) i kontanter och dels av nyemitterade Sobi-aktier motsvarande 500 MUSD (4,5 miljarder SEK). Därutöver kan uppskjutna och villkorade betalningar komma att utgå, med belopp enligt vad som närmare anges nedan. Bakgrund till affären: · Diversifierar Sobis intäktsbas inom Specialty Care – Immunology: Synagis, som är den enda godkända förebyggande behandlingen för respiratoriskt syncytialvirus (RSV) hos spädbarn med hög sjukdomsrisk, bidrar till Sobis expertis inom pediatrik och immunologi. Förvärvet av Synagis kommer att öka den relativa betydelsen av Sobis affärsområde Immunology (som kommer att bestå av Kineret, emapalumab[2]  och Synagis) som därmed kommer att stå för merparten av intäkterna inom Specialty Care. · Accelererar uppbyggnaden av den kommersiella plattformen i USA: Omsättningen i USA och storleken på den amerikanska organisationen förväntas mer än fördubblas som ett resultat av förvärvet och därmed förväntas den amerikanska verksamheten stå för cirka en tredjedel av Sobis totala intäkter. Tillgång till en erfaren sälj- och marknadsorganisation skapar goda förutsättningar för att generera hållbar tillväxt på den amerikanska marknaden. · Förstärker den finansiella förmågan: Förvärvet förväntas bidra till Sobis expansion i USA med en betydande omsättningsökning och därmed väsentligt ökad lönsamhet vilket skapar förutsättningar att bygga vidare på tillväxten i USA. På så sätt ger förvärvet även möjligheter till framtida strategiska förvärv på medellång sikt, vilket placerar bolaget i en gynnsam position inför nästa tillväxtfas. Synagis omsatte 269 MUSD (2,4 miljarder SEK) under tolvmånadersperioden juli 2017-juni 2018. Sobi förväntar sig att produkten kommer att generera en EBITA[3] -marginal på över 60 procent och att Synagis kommer att bidra positivt till resultat per aktie under 2019. Synagis är ett läkemedel godkänt för prevention av allvarliga nedre luftvägsinfektioner (NLI) orsakade av RSV hos barn med hög sjukdomsrisk och är den enda godkända förebyggande behandlingen för infektioner orsakade av RSV. Synagis är en attraktiv produkt för Sobi då den riktar sig mot ett litet antal pediatriska patienter inom terapiområdet immunologi. Sobi kommer att ansvara för kommersialiseringen av Synagis i USA. MEDI8897 är en uppföljningsprodukt till Synagis och är en monoklonal antikropp (mAb) som utvärderas för att förebygga NLI orsakade av RSV i en bredare patientgrupp. ”Jag gläder mig åt att kunna addera Synagis till vår produktportfölj eftersom det är den enda behandlingen som förebygger infektioner orsakade av RSV i denna utsatta patientgrupp med stora medicinska behov. Synagis kommer att bli en viktig strategisk katalysator för bolagets fortsatta utveckling och skapar en kraftfull plattform för tillväxt inom sällsynta sjukdomar. Vi ser tillskottet som en språngbräda för att driva en hållbar tillväxt i USA och det gör Sobi till en mer attraktiv partner. Det kommer också att stärka affärsområdet Specialty Care och diversifiera Immunology-verksamheten. De förväntade intäkterna från förvärvet kommer också att stärka vår finansiella förmåga att stödja framtida tillväxtinitiativ”, kommenterar Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers. ”Sobis fokus på Synagis kommer att göra det möjligt för spädbarn i USA att även fortsättningsvis få tillgång till denna viktiga behandling, medan AstraZeneca lägger stor vikt vid en framgångsrik utveckling och kommersialisering av MEDI8897”, kommenterar AstraZenecas vd Pascal Soriot. Villkor för transaktionenDen initiala köpeskillingen att betala vid slutförande av affären motsvarar 1 500 MUSD (13,6 miljarder SEK) och består av både kontanter och nyemitterade stamaktier i Sobi. Utöver detta ska Sobi erlägga 20 MUSD (181 MSEK) kontant årligen i tre år, (2019–2021) för MEDI8897. Under förutsättning att vissa villkor relaterade till försäljningen av Synagis uppfylls kan en tilläggsköpeskilling på upp till 470 MUSD (4,3 miljarder SEK) utgå från och med 2026. Sobi kan också komma att erlägga 175 MUSD (1,6 miljarder SEK) i samband med att godkännandeansökan (Biologics License Application, BLA) för MEDI8897 lämnas in till amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA). Avtalet omfattar även potentiella nettobetalningar motsvarande cirka 110 MUSD (1,0 miljard SEK) om vissa villkor andra uppfylls gällande vinster och utveckling av MEDI8897. Dessa utfaller i så fall från och med 2023. Efter slutförandet av förvärvet kommer AstraZeneca att äga 8,1 procent av det totala antalet aktier och rösterna i Sobi. AstraZeneca har åtagit sig att under en period om 12 månader från slutförandet av förvärvet att inte sälja aktierna de erhållit som vederlag och att under en period om 18 månader från slutförandet av förvärvet inte förvärva ytterligare aktier i Sobi. Slutförandet av förvärvet förutsätter uppfyllande av vissa sedvanliga villkor och regulatoriska godkännanden. Förvärvet förväntas slutföras i slutet av 2018 eller i början av 2019. FinansieringDen initiala del av köpeskillingen som ska erläggas kontant uppgår till 1 000 MUSD (9,1 miljarder SEK) och den del av köpeskillingen som ska erläggas i form av aktier består av 24 193 092 nyemitterade Sobi-aktier, vilket motsvarar ett värde om 500 MUSD (4,5 miljarder SEK) baserat på den dagliga volymviktade genomsnittskursen för Sobi-aktien på Nasdaq Stockholm under en period om fem handelsdagar omedelbart innan förvärvsavtalet ingicks. Vid slutförandet av förvärvet kommer Sobis styrelse att utnyttja bemyndigandet från årsstämman i maj 2018 för att emittera Sobi-aktierna. Den kontanta delen av köpeskillingen kommer att finansieras genom lån under nya kreditfaciliteter som tillhandahålls av BNP Paribas, Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken.Jefferies International Ltd. är exklusiv finansiell rådgivare till Sobi och Latham & Watkins LLP och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är juridiska rådgivare till Sobi i samband med transaktionen. Efter slutfört förvärv förväntas Sobis finansiella nettoskuld uppgå till cirka 6 miljarder SEK. Om SynagisSynagis (palivizumab) är godkänt för prevention av allvarliga NLI orsakade av RSV hos spädbarn med hög sjukdomsrisk. RSV är den vanligaste orsaken till NLI bland spädbarn och små barn. Synagis är en RSV F proteinhämmande monoklonal antikropp (mAb) och fungerar som en profylax mot allvarlig RSV-sjukdom.[4]  Det är den enda godkända förebyggande behandlingen för allvarlig RSV-sjukdom.[5]  AstraZeneca har ett partnerskapsavtal med AbbVie Inc. avseende rättigheterna till Synagis utanför USA som inte kommer att påverkas av den föreslagna transaktionen. Om MEDI8897MEDI8897 är en en-dos anti-RSV F mAb med förlängd halveringstid som utvecklas i syfte att förebygga NLI orsakade av RSV hos alla spädbarn som närmar sig sin första RSV-säsong[6]  och barn med kroniska lungsjukdomar eller medfödda hjärtsjukdomar som närmar sig sin första eller andra RSV-säsong. MEDI8897 är under utveckling för passiv immunisering av en bred spädbarnspopulation och har designats för att ha en lång halveringstid så att endast en dos täcker hela RSV-säsongen[7] . Den aktuella utvecklingsplanen omfattar en initiering av fas 3-studie med friska fullgångna spädbarn och för tidigt födda barn. I mars 2015 erhöll MEDI8897 så kallad ”Fast Track”-status från den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. I mars 2017 offentliggjorde AstraZeneca och Sanofi Pasteur ett avtal om att gemensamt utveckla och kommersialisera MEDI8897. Enligt avtalet ansvarar AstraZeneca för alla utvecklingsaktiviteter under de inledande godkännandena samt tillverkning av MEDI8897, medan Sanofi Pasteur ansvarar för kommersialiseringsaktiviteterna. Alla kostnader och vinster delas lika mellan de två företagen. TelefonkonferensAnalytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens angående transaktionen idag klockan 14:00 CET. Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers är värd för konferensen och presentationen hålls på engelska. Presentationen kan följas live, eller i efterhand på www.sobi.com. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring: SE: 08 506 395 49UK: +44 203 008 98 04US: + 1 855 831 59 46 Klicka här för live webcast . Efter livesändningen kommer en webbsändning på begäran finnas tillgänglig via samma URL. --- Framåtblickande uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive uttalanden om de potentiella fördelarna som kan härledas från förvärvet av Synagis och rättigheterna till MEDI8897, planer och beräknade tidpunkter avseende potentiellt godkännande av MEDI8897 i USA, samt framtida försäljningspotential gällande Synagis och MEDI8897. Dessa framåtblickande uttalanden bygger på ledningens förväntningar och antaganden vid tidpunkten för detta pressmeddelande, och faktiska resultat kan skilja sig avsevärt från vad som uttrycks i dessa framåtblickande uttalanden till följd av olika faktorer. De framåtriktade uttalanden som framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och Sobi åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera dessa uttalanden, förutom vad som kan krävas enligt lag eller annan reglering.   Om Sobi™ Sobi™ är ett internationellt biofarmaceutiskt företag inriktat på sällsynta sjukdomar. Vår vision är att bli ansedd som en global ledare i att tillhandahålla innovativa och livsförändrande behandlingar för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på behandlingar inom Haemophilia och Specialty Care. Samarbeten avseende utveckling och kommersialisering av produkter inom Specialty Care är en viktig del av vår strategi. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom proteinteknik och produktion av biologiska läkemedel. 2017 uppgick intäkterna till 6,5 miljarder SEK och antalet anställda var cirka 850. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.  För mer information, vänligen kontakta:   Media relations  Investor relations Charlotte af Klercker, Head of Jörgen Winroth, ViceCommunications (Tf.)  President, Head of Investor Relations +46 707 297 327  +1 347 224 0819, +1 212 579 0506  charlotte.afklercker@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com  Linda Holmström +46 708 734 095 linda.holmstrom@sobi.com Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Senior Communications Manager, försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 08:00 CET.  ---------------------------------------------------------------------- [1]  Alla belopp i USD i detta pressmeddelande har konverterats till SEK (och vice versa) med växelkursen USD/SEK på 9,05, vilket är den genomsnittliga växelkursen som publicerats av Sveriges Riksbank under en period om fem affärsdagar före offentliggörandet av förvärvet. [2]  PDUFA-datum den 20 november 2018. [3]  Finansiella mått som inte definieras enligt IFRS (alternativa nyckeltal). EBITA är rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar. [4]  Synagis (palivizumab) förskrivningsinformation i USA, maj 2017   [5]  Villafana, T. et al. Expertgranskning av vacciner 2017  [6]  Säsongen för RSV infaller vanligtvis från tidig höst till sen vår, med en topp under vintern. [7]  Zhu et al. Science Translational Medicine 2017

AstraZeneca to divest US Synagis rights to Sobi

AstraZeneca has agreed to sell US rights to Synagis (palivizumab) used for the prevention of serious lower respiratory tract infection (LRTI) caused by respiratory syncytial virus (RSV) to Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi). Sobi will commercialise Synagis in the US and around 130 AstraZeneca employees will transfer to Sobi as part of the transaction. Sobi will also have the right to participate in AstraZeneca’s share of US profits and losses related to potential new medicine MEDI8897. AstraZeneca will continue to develop MEDI8897 in collaboration with Sanofi Pasteur, the vaccines division of Sanofi S.A. Pascal Soriot, Chief Executive Officer, said: “We continue to streamline our portfolio, allowing AstraZeneca to allocate resources more effectively, while Sobi’s focus on Synagis will enable infants in the US to continue benefiting from this important treatment. Meanwhile, the successful development and commercialisation of MEDI8897 remains important for AstraZeneca.” Sobi President and CEO Guido Oelkers said: “I am excited about adding Synagis to our portfolio as it remains the only product preventing RSV infection in this vulnerable patient group with a great medical need. The addition of Synagis will become an important catalyst for Sobi’s future development and will form a powerful platform for growth in rare diseases.” Financial considerations Under the agreement, AstraZeneca will receive an upfront consideration of $1.5bn, consisting of $1.0bn in cash and $500m in ordinary shares of Sobi upon completion. This would equate to an ownership interest of 8%, based on the current Sobi share price. AstraZeneca has undertaken not to sell the shares received as consideration for a period of 12 months following the closing date of the transaction. The cash proceeds from the transaction will be used for general corporate purposes. AstraZeneca will also receive up to $470m in sales-related payments for Synagis, a $175m milestone following the submission of the Biologics License Application for MEDI8897; potential net payments of approximately $110m on achievement of other MEDI8897 profit and development-related milestones; and a total of $60m in non-contingent payments for MEDI8897 during 2019-2021. Under the agreement, Sobi will have the right to participate in payments that may be received by AstraZeneca from the US profits or losses for MEDI8897. The agreement is subject to customary closing conditions and is currently expected to complete very early 2019. AstraZeneca will provide additional information if closing conditions are achieved earlier and the agreement can complete late 2018. Net income attributable to the arrangements will be recorded in the Company’s financial statements upon completion as Other Operating Income. As part of the agreement, AstraZeneca will de-recognise on a proportionate basis a significant intangible asset related to Synagis. The transaction does not impact the Company’s financial guidance for 2018. For the purposes of the UK Listing Authority’s Listing Rule LR 10.4.1 R (Notification of class 2 transactions), the total book value of gross assets attributable to the RSV franchise were $2.2bn at 31 December 2017, of which approximately $1.0bn was attributable to Synagis in the US. In the year to 31 December 2017, the pre-tax profits attributable to Synagis in the US were approximately $118m. About Synagis Synagis (palivizumab) is indicated for the prevention of serious lower respiratory tract infection (LRTI) caused by respiratory syncytial virus (RSV) in infants and young children at high risk of RSV disease. RSV is the most prevalent cause of LRTI among infants and young children.  Synagis is a RSV F protein inhibitor monoclonal antibody (mAb) that acts as a prophylaxis against serious RSV disease.1 It is the only medicine approved for the prevention of serious RSV disease.2 AstraZeneca has an agreement with AbbVie Inc. for the distribution of Synagis outside the US, which will not be impacted by the proposed transaction with Sobi. About MEDI8897 MEDI8897 is a single dose extended half-life anti-RSV F mAb being developed for the prevention of LRTI caused by RSV in all infants entering their first RSV season and children with chronic lung disease or congenital heart disease entering their first and second RSV season. It is being developed for the passive immunisation of a broad infant population and has been engineered to have a long half-life so that only one dose will be needed for the entire RSV season.3 The current development plan includes initiation of a Phase III trial in healthy full-term and late pre-term infants. MEDI8897 has received Fast Track Designation from the US FDA in March 2015. In March 2017, AstraZeneca and Sanofi Pasteur announced an agreement to develop and commercialise MEDI8897. Under the agreement, AstraZeneca is responsible for all development activity through initial approvals, as well as manufacturing of MEDI8897, while Sanofi Pasteur leads commercialisation activities. The two companies share all costs and profits equally. About Sobi Sobi is a leading integrated biopharmaceutical company focused on rare diseases and specialty healthcare products, headquartered in Solna, Sweden; it has approximately 850 employees. The company operates in over 20 countries in Europe and the Middle East, as well as in the US and Canada. About AstraZeneca AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas - Oncology, Cardiovascular, Renal & Metabolism and Respiratory. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit astrazeneca.com  and follow us on Twitter @AstraZeneca .  Media Relations Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821Matt Kent UK/Global +44 203 749 5906 Gonzalo Viña   UK/Global  +44 203 749 5916Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20Michele Meixell US +1 302 885 2677  Investor Relations Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797Christer Gruvris Cardiovascular; Metabolism +44 203 749 5711Nick Stone Respiratory; Renal +44 203 749 5716Josie Afolabi Other +44 203 749 5631Craig Marks Finance; Fixed Income +44 7881 615 764Jennifer Kretzmann Retail Investors +44 203 749 5824US toll-free +1 866 381 7277 References 1 Synagis (palivizumab) US prescribing information, May 2017 2 Villafana, T. et al. Expert Review of Vaccines 2017 3 Zhu et al. Science Translational Medicine 2017 

Brighter har tillsatt en Deputy Managing Director för bolagets nyetablerade verksamhet i Förenade Arabemiraten.

Hamza Moftah blir Deputy Managing Director för den verksamhet som Brighter AB etablerade i Förenade Arabemiraten under augusti 2018 tillsammans med AFAQ Group. Hamza är en erfaren affärsutvecklare med stor kunskap om Förenade Arabemiraten och övriga GCC/MENA-regionen, särskilt inom MedTech, digital hälsa och läkemedelssektorn, samt har tidigare innehaft ledande befattningar inom bland annat EY och Cerner. I rollen som DMD utgör Hamza Moftah den primära kontaktytan för Brighters lokala samarbeten och aktiviteter. Han utgör också en viktig funktion i kommersialiseringen av Actiste® Diabetes Management as a Service i Förenade Arabemiraten och övriga G.C.C, samt i den övergripande uppbyggnaden av Brighters Dubai-baserade dotterbolag. – Jag kommer in i en otroligt spännande och händelserik fas där Brighter står precis inför sitt stora genombrott, säger Hamza Moftah, Deputy Managing Director UAE, Brighter. Actiste är en fantastisk tjänst för diabetiker och behovet i mellanöstern är synnerligen stort. Jag ser fram emot att utveckla Brighter vidare och att göra det möjligt för diabetiker och andra kroniskt sjuka i mellanöstern att leva ett friskare och enklare liv. Hamza Moftah tillträder tjänsten under november 2018. – Vi är väldigt glada över det här tillskottet. Hamza tillför inte bara stor kunskap utan är också en väldigt engagerad och ambitiös person med stort eget driv som kommer hjälpa oss att ta bolaget till nästa nivå, säger Truls Sjöstedt, Brighters CEO och grundare. Eftersom vi räknar med hög aktivitet i regionen framöver kommer Hamza spela en viktig roll i Brighters fortsatta utveckling och expansion. För ytterligare information, vänligen kontakta: Truls Sjöstedt, CEOTelefon: +46 709 73 46 00E-post: truls.sjostedt@brighter.se Henrik Norström, COOTelefon: +46 733 40 30 45      E-post: henrik.norstrom@brighter.se Om Actiste Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. http://actiste.com/ Om Brighter ABBrighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

20-åriga Stella bryter manlig norm i byggbranschen

[Kvinnliga NCCntverket Stella fyller 20 r] – När jag var ny i branschen i slutet av 90-talet möttes jag ofta av män som inte trodde att jag kunde något eller som inte behandlade mig på samma sätt som en manlig kollega. Arbetsplatserna var inte heller anpassade för både kvinnor och män. Det fanns ett stort behov av att förändra den kultur som fanns i byggbranschen, säger Ylva Lageson, Head of Operations Development and IT och medlem i NCC:s koncernledning. Ylva Lageson samlade sina tankar i ett brev som blev starten på en dialog med andra kvinnor på andra arbetsplatser inom NCC. Dialogen ledde till ett PM som skickades till personalchefen om att företaget behövde arbeta med dessa frågor och förändra företagskulturen. Förslaget fick gehör hos koncernledningen och det blev startskottet för det kvinnliga nätverket Stella som i år fyller 20 år. Stella har sedan dag ett arbetat för att öka antalet kvinnliga ledare inom NCC och stötta kvinnor i produktion. Genom nätverksträffar finns utrymme för att möta och inspireras av andra kvinnor i liknande situation samt personlig utveckling genom föreläsningar och workshops. Utöver att driva en mer jämställd norm i byggbranschen har nätverket även drivit praktiska frågor som föräldralön, ökad flextid, förbud mot diskriminerande bilder på arbetsplatsen, arbetskläder för kvinnor, successionsplanering och påverkat uppstarten av en mångfaldskommitté inom NCC. – Vi har åstadkommit otroligt mycket under de åren vi har varit verksamma i NCC och det har varit till gagn för hela branschen som också har fått fler kvinnor på ledande positioner och fler förebilder. Men vi behöver fortsätta vårt arbete, särskilt i hur vi kan förändra kulturen så att vi kan locka fler kvinnor till branschen, säger Ylva Lageson. Idag har Stella 550 medlemmar i fem lokala nätverk från norr till söder i Sverige som alla driver en stor mängd aktiviteter mot målet att utveckla fler kvinnliga ledare inom NCC. Antalet kvinnliga ledare i koncernen uppgick 2017 till 13,8 procent. I koncernens styrelse är fem av åtta ledamöter kvinnor.   – Stella är en viktig del i NCC:s mångfaldsarbete, både som en samlande kraft och för att driva på arbetet framåt. Samtidigt är det viktigt att poängtera att den viktigaste och största delen av vårt mångfaldsarbete görs i linjeorganisationen, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på NCC. Ta del av NCC:s film om Stella där Ylva Lageson berättar mer om nätverket: https://youtu.be/QrwR804Pyf8 

Polarn O. Pyret live med ny e-handel!

Att verkligen utgå från kundernas behov och skapa symbios mellan butik och e-handel är grundläggande för modern digital handel. I den nya lösningen har Polarn O. Pyret satsat mycket på målgruppsstyrt innehåll för en bättre och mer kundanpassad köpupplevelse. E-handelsplattformen som används är Episerver, och Avensia Storefront används för att möjliggöra integrationen mellan affärssystemet och den digitala upplevelsen. För att optimera prestanda används Avensias SCOPE-ramverk som gör nya  www.polarnopyret.se till en av Nordens snabbaste sajter. ”Vi har fokuserat mycket på en snabb och användarvänlig sida. Hastigheten i lösningen ger användaren en app-liknande upplevelse vilket har varit viktigt för oss. Vi vill ge våra kunder samma känsla av kvalitet när de besöker vår hemsida, som de får i de produkter de köper av oss”, säger Hans Edlund, Head of E-commerce på Polarn O. Pyret.  ”Målet med projektet var att bygga en e-handelslösning som motsvarar Polarn O. Pyrets ambitioner; snabb, stabil och redo för framtiden”, säger Jesper Goudoulakis, projektledare på Avensia. ”Vi har också arbetat väldigt nära Polarn O. Pyret med designen, för att få fram den rätta känslan i användarupplevelsen, i alla kanaler”. E-handel är en central del av Polarn O. Pyrets verksamhet, och kvalitet och framtidssäkring har varit centralt i satsningen från RNB:s sida.  ”Genom starkt kundfokus fortsätter vi utveckla vårt digitala erbjudande genom alla kanaler för att ligga i framkant i den omställning som nu sker inom retail. Vi har i princip dubblat onlineförsäljningen i Sverige över två år och vi fortsätter med samma kraft framåt”, fortsätter Hans Edlund. ”Det är jättekul att arbeta med ett välkänt svenskt varumärke som fungerar så bra internationellt. Vi är glada att RNB har valt Avensia som partner för att framtidssäkra sin e-handelsverksamhet och att expandera internationellt” säger Patrik Sundquist, Sales Director på Avensia.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Jin Jiang International och SINO-CEE Fund, genom Aplite Holdings, genomför förvärvet av 50,21 procent av aktierna i Radisson Hospitality

Den 9 augusti 2018 offentliggjorde det av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd. ("Jin Jiang") ledda internationella konsortiet som inkluderar SINO-CEE Fund ("Konsortiet"), att Konsortiet hade ingått avtal med Radisson Hospitality Inc. respektive HNA Sweden Hospitality Management AB, ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism Group Co., Ltd., om förvärv av aktier i Radisson Hospitality AB (publ) ("Radisson AB"). Köpeskillingen under avtalen uppgick till 35,00 SEK per aktie. Genomförandet av förvärvet var villkorat av erhållande av myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga villkor, vilka nu har uppfyllts. Följaktligen genomförde Konsortiets gemensamt kontrollerade bolag Aplite Holdings AB ("Köparen") idag förvärvet av 87 552 187 aktier i Radisson AB från Radisson Hospitality Inc., motsvarande 50,21 procent av aktierna och rösterna i Radisson AB[1]. Köparen är nu, i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, skyldig att antingen lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende de resterande aktierna i Radisson AB eller sälja av sitt innehav i Radisson AB till under 30 procent inom fyra veckor från förvärvet, det vill säga senast den 11 december 2018. RådgivareBaker McKenzie är legal rådgivare till Köparen och Konsortiet. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 09.30 CET. Information om Jin Jiang InternationalJin Jiang International är en ledande kinesisk hotell- och resekoncern med huvudkontor i Shanghai som utvecklar och förvaltar hotell i Kina och i resten av världen. Information om SINO-CEE FundSINO-CEE Fund är en luxemburgisk private equity-fond som vill uppnå långsiktig kapitaltillväxt för sina investerare genom investeringar i sektorer såsom infrastruktur, tillverkning och konsumentprodukter. Viktig informationDetta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att förvärva aktier Radisson Hospitality AB (publ). Den som når eller överstiger budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad måste i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden offentliggöra sitt aktieinnehav i bolaget. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande. [1] Baserat på 174 388 857 aktier i Radisson AB (inklusive 2 532 556 aktier som innehas av Radisson AB).

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag - sammanfattning

Bolagets strategiska pelare utgör basen för organisk tillväxt, då de fokuserar på att förbättra kundupplevelsen och produktledarskapet samt uppgradera serviceerbjudandet. I kunddimensionen har Alfa Lavals gränssnitt blivit allt mer digitaliserat, från möjligheten att göra beställningar online till de connectivitylösningar som är under utveckling. Vad gäller produktteknologi har Alfa Laval ökat hastigheten och investerat mer i forskning och utveckling än tidigare år. Detta har resulterat i 46 produktlanseringar de senaste 12 månaderna och ytterligare 87 förväntas över de kommande 12 månaderna. Viktiga initiativ inom Service inkluderar ökad automatisering i serviceverkstäderna liksom snabbare responstid genom det nya marina servicekonceptet. Framöver kommer bolaget att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete för att säkra den långsiktiga riktningen. Detta inkluderar fortsatta initiativ inom försörjningskedjan de kommande två åren. Tom Erixons presentation kommer att gå att ladda ner från Alfa Lavals hemsida. Dessutom kommer en filmad version av hans presentation, liksom av Jan Alldes, att läggas upp på hemsidan inom några dagar. Jan Allde, ekonomi- och finansdirektör, kommer också att tala om utvecklingen fram till idag, för både orderingång och försäljning. Han kommer att gå djupare in på lönsamhetsutvecklingen och peka på flera initiativ som bidragit, såsom produktivitetsförbättringar inom försäljning och produktion liksom en genomgripande fokusering på produktkostnads- liksom kvalitetskostnadsreduktion. De ökade satsningarna på forskning och utveckling har också spelat en roll. Denna kommer att öka i vikt under kommande år i takt med att produktlanseringarna - dvs resultatet av investeringarna – gradvis accelererar. Han kommer att upprepa att riktvärdet för FoU förblir 2,5 procent av omsättningen framöver. Andra viktiga initiativ för Alfa Lavals fortsatta utveckling är de som kan kopplas till en mer effektiv produktionsstruktur liksom de som är knutna till bolagets planerade kapacitetsutbyggnad. Tillsammans kommer dessa att resultera i investeringar som motsvarar cirka 3 procent av omsättningen 2018-2019, varefter de börjar normaliseras under 2020. Avskrivningarna på övervärden över de kommande två åren förväntas bli SEK 950 miljoner under 2019 och SEK 850 miljoner under 2020. Ytterligare när det gäller guidning: skattesatsen förblir 26 procent på resultatet före skatt och utdelningsandelen hålls oförändrad på 40-50 procent av vinst per aktie, justerad för nedskrivning av övervärden. Bolagets finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och avkastning kvarstår. Jan Alldes presentation kommer att finnas tillgänglig på Alfa Lavals hemsida. Peter Leifland, direktör för Marinedivisionen, kommer att tala om utvecklingen för Alfa Laval PureSOx och Alfa Laval PureBallast och konstatera att efterfrågan på denna typ av lösningar varit högre än väntat under 2018. För rökgastvättar framöver kommer han att peka på att de senaste marknadsrapporterna visar en trend mot en marknadspotential för perioden 2018-2026, som möjligen är högre än den Alfa Laval gav vid kapitalmarknadsdagen 2017. Han kommer att betona att den slutliga marknadsutvecklingen i stor utsträckning kommer att bero på prisskillnaden mellan bränsle med 0,5 procents svavelinnehåll och tjockolja, tillgången på bränsle samt hur stor anslutningsandelen blir per fartygssegment, för att ge några exempel. För ballastvattenrening, lyfts guidningen för marknadspotentialen till cirka EUR 9 miljarder, från tidigare EUR 7 miljarder, för perioden 2018-2026. Samtliga presentationer från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängliga på: http://www.alfalaval.se/investerare/publikationer/ Om Alfa Laval Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödes­hantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstads­sektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och cirka 16 400 anställda.                                                                                                                                                                                                                                                                                       www.alfalaval.com                  För mer information kontakta: Peter Torstensson                                                                                                     Senior Vice President, Communications                  Alfa LavalTel: + 46 46 36 72 31Mobil: +46 709 33 72 31                                                                                   Gabriella GrotteInvestor Relations ManagerAlfa LavalTel: +46 46 36 74 82Mobil: +46 709 78 74 82

Pressinbjudan: Kronprinsessparet besöker Höganäs och Cortus Energy

Förutom besöket vid den nya energianläggningen får Kronprinsessparet en inblick i Höganäs arbete med att minska sin egen och samhällets miljöpåverkan. - Hur vi utvecklar hållbara produkter, samarbetar med olika energiföretag och driver vattenreningsprojekt, det är några exempel på vad vi ska berätta mer om, säger Fredrik Emilson, VD för Höganäs AB. Vid besöket får Kronprinsessparet se, och gå in i, den nya energianläggningen för förnybar energigas. - Det är oerhört glädjande att Kronprinsessparet besöker den nya anläggningen. Just nu pågår olika kapacitetstester och dem kan vi berätta mer om vid besöket, säger Rolf Ljunggren, VD för Cortus Energy.   ress är välkommenPress inbjuds att delta vid Kronprinsessparets besök vid den nya anläggningen för förnybar energigas. Anmäl ditt deltagande till ann.wulf@hoganas.com, telefon 042-33 80 49 senast den 14 november. BakgrundFram tills nu har det inte funnits alternativ till fossila bränslen inom järn- och stålindustrin, men Cortus Energy har utvecklat en teknik som klarar tillverkningsprocessernas krav på bland annat renhet och höga temperaturer. Vid Höganäs AB finns nu världens första anläggning som ska demonstrera tekniken i industriell skala. En framgångsrik utvärdering kan sprida tekniken till fler företag i branschen och bidra till minskade koldioxidutsläpp. Läs mer på Höganäs hemsida https://www.hoganas.com/en/sustainability/renewable-energy-gas-and-bio-coke/  ellerhttp://news.cision.com/se/hoganas/r/i-dag-invigs-varldens-forsta-anlaggning-for-fornybar-energigas-till-stalindustrin-i-hoganas,c2551841 Om Höganäs AB Höganäs är världens ledande tillverkare av metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. I tätt samarbete med kunder utvecklar vi morgondagens lösningar för till exempel bilkomponenter, elektriska motorer, högtemperaturlödning, ytbeläggning, additiv tillverkning och hållbar vattenrening. Höganäs har 13 produktionsenheter runt om i världen och har 2 300 anställda. Omsättningen för 2017 var cirka 8 200 Mkr. Höganäs grundades 1797, och ägs av Lindéngruppen and Wallenbergägda FAM. www.hoganas.com  Om Cortus EnergyCortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.   Cortus Energy har två anläggningar, en testanläggning i Köping (2011-) och en industriell anläggning i Höganäs under uppförande. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Redsense breddar verksamheten med nytt marknadsområde med innovativ teknologi för smarta bandage och plåster

Den nya teknologin är en vidareutveckling av Redsenses patenterade teknikplattform som används i bolagets blodläckagealarm för ökad patientsäkerhet vid hemodialys. Den möjliggör mer precis optisk mätning av flertalet olika fysiska och biologiska parametrar. Det finns ett intresse hos globala aktörer inom sårvård, och initiala diskussioner har inletts, vilket gör att Redsense väljer att nu delge denna information till marknaden.  –Precis som Redsense blodläckagealarm gjort inom hemodialys vill vi nu med den här smarta optiska sensorteknologin även revolutionera patientsäkerheten inom sårvård. Även inom detta område kan vi möjliggöra lägre vårdkostnader och mer individanpassad behandling. Det finns ett initialt intresse hos globala aktörer inom sårvård att utveckla sina produkter med ny teknologi, vilket vår innovation kan bidra med på ett kostnadseffektivt sätt, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer. Marknaden för sårvårdsprodukter omsatte ca 18 miljarder dollar under 2016, och den förväntas växa med en CAGR om 5,3 % fram till 2023. Marknadstillväxten drivs bland annat av en ökad andel äldre befolkning, fler diabetiker samt ökande investeringar inom forskning och utveckling, vilket även förväntas leda till fler forskningsframsteg inom området. Kroniska sår väntas utgöra merparten av sårvårdsmarknaden fram till 2022. –Vi siktar mot att adressera marknaden för avancerad sårvård vilket motsvarar omkring 100 miljarder kronor i marknadsstorlek. Tittar vi specifikt på brännskador uppgår marknadsandelen där vi bedömer att intresset för vår produkt är stort till ca 20 miljarder kronor. Vi kommer att utveckla en OEM-affärsmodell där vi jobbar med etablerade företag i branschen, säger Patrik Byhmer.  Redsense betonar att det inte finns något behov av ytterligare externt kapitaltillskott till Redsense Medical för att driva den fortsatta utvecklingen av det nya marknadsområdet. Andra lösningar för finansieringen är möjliga och diskuteras nu, inklusive en särnotering i ett separat bolag. – Det betydande intresset för den här teknologin och den mycket stora globala marknaden för sårvårdsprodukter innebär att finansiering inte är svår att finna. Utmaningen är istället att hitta den form för utvecklingen som skapar optimalt mervärde för både bolag och aktieägare. En särnotering kan vara lämplig då teknologin har potential inom ett flertal olika marknadsområden. Redsense kan samtidigt fortsätta att vara ett renodlat medicinteknikbolag med sikte på att nå ett positivt kassaflöde i rimlig närtid, vilket vi har goda förhoppningar om att uppnå. Vi ser denna möjlighet till att bredda vårt produktutbud som en bidragande faktor till att ta Redsense Medical till en helt ny nivå, säger Patrik Byhmer. Redsense har hittills visat att den nya teknologin fungerar som avsett, samt lämnat in en första patentansökan som kommer att ligga till grund för en global patentstrategi. Nästa steg blir att utveckla en fungerande prototyp av den smarta optiska sensorn som sedermera kan utvärderas av potentiella partners.  

Skanska bygger ESS Campus i Lund för 475 miljoner kronor

ESS Campus ligger intill den stora forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) som Skanska bygger i Lund. Campus-området omfattar totalt cirka 40 000 kvadratmeter markyta där tre byggnader med en bruttoyta på 20 000 kvadratmeter ska uppföras. Skanska har tillsammans med ESS under året arbetat med förberedelser för projektet som nu kommer att byggstartas i december. De färdiga byggnaderna kommer ESS att hyra av SKR Spallation AB. – ESS Campus blir anläggningens ansikte utåt och vi ser fram emot att fullborda arbetet med denna viktiga anläggning för Lund. Vi bygger för framtiden med högt ställda hållbarhetsmål. Målet är att miljöcertifiera kontorsbyggnaden enligt BREEAM, nivå Outstanding, vilket är den högsta nivån, säger Jörgen Christiansson, distriktschef Skanska Sverige. ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att användas inom en rad forskningsområden, bland annat miljö, medicin, mat och material. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera framtidens material för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. – ESS Campus är en del av Sveriges kanske mest intressanta forskningsprojekt genom tiderna. Vi är därför mycket stolta och glada att få vara en del av denna unika händelse. Vi har också historiskt goda erfarenheter av Skanska och ser fram emot ett gott samarbete framöver, säger Johannes Nyberg, vd Skandrenting. ESS Campus ska stå färdigt vid utgången av 2020.

BIMobject inleder strategiskt samarbete med Sigma Estimates

BIMobject, som erbjuder en global och molnbaserad plattform och marknadsplats för digitala bygg- och inredningsprodukter, inleder ett strategiskt samarbete med mjukvaruutvecklaren Sigma Estimates. Mjukvarubolaget utvecklar bland annat kostnadsberäkningsprogram och prisdatabaser för byggbranschen. Samarbetet innebär att bolagens plattformar ska synkroniseras och därmed koppla ihop både 3D-data (modeller på det som byggs) och 5D-data (kostnader). För BIMobjects och Sigma Estimates slutanvändare innebär detta initialt att digitala byggprodukter kommer kunna kopplas ihop mot programvara för kostnadsberäkning efter att ha infogats i CAD- eller BIM-plattformar. Kostnadsberäkning sker på så sätt snabbare och integrerat i en designprocess samtliga faser. Det strategiska samarbetet mellan BIMobject och Sigma Estimates är ett bra exempel på hur ett digitalt ekosystem för den globala byggindustrin skapas när allt fler oberoende aktörer kopplas samman i den internationella BIM-gemenskapen. Rent konkret innebär det att parterna öppnar för att en rad olika verktyg och tjänster ska koppla upp sig mot varandra via öppna API:n och molntjänster. I ett längre perspektiv är det sannolikt att BIM- och CAD-programvaror samt standarder kommer att kunna användas helt sömlöst. Resultatet av samarbetet kommer att kunna ses den 13-15 november 2018 i både BIMobjects och Sigma Estimates montrar vid Autodesk University i Las Vegas. Där kommer det även visas många fler exempel på hur bolagen leder och driver byggindustrins digitalisering. ”Ekosystem av ihopkopplade programmiljöer håller snabbt på att bli en av de viktigaste utvecklingarna inom BIM-industrin. Samarbetet med Sigma Estimates visar tydligt hur vår API kan användas för att skapa synergier med andra plattformar och effektivisera bygg- och designprocesser avsevärt”, säger Stefan Larsson, VD och grundare av BIMobject. För mer information, vänligen kontakta: Stefan Hansson - CFO Tel: +46 40 - 685 29 00 E-mail: press@bimobject.com Om BIMobject AB BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 970 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.

Lund, 13 november 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HMED) (”Hansa Medical” eller ”Bolaget”), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade immunsjukdomar, offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission av stamaktier till institutionella investerare om 450 MSEK / 50 MUSD. Vid tillräcklig efterfrågan kan Bolagets största aktieägare Nexttobe AB (”Nexttobe”) även komma att sälja upp till 450 MSEK / 50 MUSD av sitt aktieinnehav i samband med nyemissionen och till samma pris som emissionen. Med stöd av emissionsbemyndigandet från Hansa Medicals extra bolagsstämma den 29 oktober 2018, avses den riktade nyemissionen genomföras genom en accelererad bookbuilding-process, som påbörjas direkt efter detta offentliggörande och som kan komma att avslutas med kort varsel. Ett särskilt pressmeddelande kommer att offentliggöras efter slutförd bookbuilding-process och prissättning av den riktade nyemissionen. Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken agerar joint bookrunners i samband med emissionen, Vinge är legal rådgivare och Zonda Partners är rådgivare. White&Case är legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen. Kapitaltillskottet kommer att användas för att påskynda förberedelserna för kommersialisering av imlifidase vid njurtransplantation och för fortsatt utveckling av Bolagets befintliga produktportfölj. Mer specifikt kommer intäkterna att göra det möjligt för Bolaget att: ·  Finansiera Hansa Medicals pågående kommersiella utbyggnad, bland annat genom att expandera försäljningsstyrkan, i syfte att förbereda den potentiella lanseringen av imlifidase vid njurtransplantation; ·  Finansiera Bolagets pågående forsknings- och utvecklingsprogram, inklusive utveckling av imlifidase för ytterligare indikationer, som till exempel antikroppsmedierad njurtransplantatavstötning (AMR), Guillain-Barré syndrom (GBS) och anti-GBM-sjukdom (GBM); ·  Fortsätta investera i Bolagets utveckling av nästa generations IgG-eliminerande enzymer för upprepad dosering; och ·  Finansiera rörelsekapital och allmänna bolagsändamål Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare. I samband med nyemissionen har Bolaget och Bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att ingå lock-up avtal under en period som upphör 180 respektive 90 dagar efter nyemissionen. Bolaget har informerats av sin största aktieägare Nexttobe om deras intresse att sälja en del av sitt aktieinnehav i samband med nyemissionen. Vid tillräcklig efterfrågan under bookbuilding-processen kan sådan försäljning komma att genomföras. En eventuell försäljning kommer att ske till samma pris som för nyemissionen och antalet aktier som säljs av Nexttobe kommer inte att överstiga antalet aktier som emitteras av Bolaget i nyemissionen. Om sådan försäljning skulle genomföras av Nexttobe har Nexttobe åtagit sig att ingå lock-up avtal under en period som upphör 120 dagar efter nyemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta:Hansa Medical AB (publ)Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor RelationsMobile: 070 717 5477E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com Max Sakajja, Vice President Corporate StrategyMobile: 076 722 2062E-mail: max.sakajja@hansamedical.com www.hansamedical.com  Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 17.50 CET. Om Hansa MedicalHansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm. VIKTIG INFORMATION Informationen i detta pressmeddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Hansa Medical AB avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Hansa Medical har genomfört en riktad nyemission om 453 MSEK / 50 MUSD

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes den 13 november 2018 efter börsens stängning. Styrelsen har nu beslutat om en sådan emission till ett antal utvalda internationella och svenska långsiktiga institutionella investerare samt internationella sektorspecialistfonder, på grundval av en accelererad bookbuilding-process genomförd av Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken. ”Med utgångspunkt i de starka kliniska resultat för imlifidase vid njurtransplantation som vi har i dag, förbereder vi nu ansökningar om marknadsgodkännande i USA och Europa. Denna finansiering gör det möjligt för oss att påskynda våra kommersialiseringsförberedelser inför en potentiell lansering av imlifidase samt för att även vidareutveckla Hansa Medicals andra utvecklingsprojekt. Vi är väl positionerade för att ta vår unika behandling till marknaden och bygga ett globalt biopharma-bolag kring vårt unika utvecklingsprogram med immunmodulerande enzymer för organtransplantation och akuta autoimmuna sjukdomar”, säger Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Medical. Kapitaltillskottet kommer att användas för att påskynda förberedelserna för kommersialisering av imlifidase vid njurtransplantation och för fortsatt utveckling av Bolagets befintliga utvecklingsportfölj. Mer specifikt kommer intäkterna att göra det möjligt för Bolaget att: · Finansiera Hansa Medicals pågående kommersiella utbyggnad, bland annat genom att expandera försäljningsstyrkan, i syfte att förbereda den potentiella lanseringen av imlifidase vid njurtransplantation; · Finansiera Bolagets pågående forsknings- och utvecklingsprogram, inklusive utveckling av imlifidase för ytterligare indikationer, som till exempel antikroppsmedierad njurtransplantatavstötning (AMR), Guillain-Barré syndrom (GBS) och anti-GBM-sjukdom (GBM);  · Fortsätta investera i Bolagets utveckling av nästa generations IgG-eliminerande enzymer för upprepad dosering; och · Finansiera rörelsekapital och allmänna bolagsändamål Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten, samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.  Den riktade nyemissionen medför att antalet stamaktier i Hansa Medical ökar med 1 776 765 från 38 183 125 till 39 959 890 och att aktiekapitalet ökar med 1 776 765 kronor, vilket resulterar i en utspädning för Hansa Medicals befintliga aktieägare om cirka 4,65 procent efter den riktade nyemissionen. I samband med nyemissionen har Bolaget och Bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, ingått lock-up avtal under en period som upphör 180 respektive 90 dagar efter nyemissionen. Emissionen övertecknades påtagligt till följd av stor efterfrågan från amerikanska, brittiska, schweiziska och svenska institutionella investerare såsom såsom Consonance Capital, Redmile Group, Polar Capital och HBM Partners. I samband med emissionen sålde Bolagets största aktieägare Nexttobe en del av sin andel motsvarande 888 382 stamaktier i Hansa Medical. Dessa stamaktier såldes till samma pris som i nyemissionen. Efter försäljningen äger Nexttobe 5 755 379 stamaktier i Hansa Medical, motsvarande 14,4 procent av det totala antalet stamaktier i Hansa Medical efter den riktade nyemissionen. Nexttobe har ingått lock-up avtal under en period som upphör 120 dagar efter nyemissionen. Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken har varit joint bookrunners i samband med emissionen, Vinge har agerat legal rådgivare och Zonda Partners har varit rådgivare till Hansa Medical. White&Case har agerat legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen.  För ytterligare information, vänligen kontakta:Hansa Medical AB (publ)Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor RelationsMobile: 070 717 5477E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com Max Sakajja, Vice President Corporate StrategyMobile: 076 722 2062E-mail: max.sakajja@hansamedical.com www.hansamedical.com  Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 01.15 CET. Om Hansa MedicalHansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm. VIKTIG INFORMATIONInformationen i detta pressmeddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Hansa Medical AB avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

THQ Nordic förvärvar Coffee Stain

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION ÄR OTILLÅTEN ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Transaktionen i korthet · THQ Nordic AB ("THQ Nordic" eller "Bolaget") förvärvar 100 procent av aktierna i både Coffee Stain Holding AB ("CSH") och Coffee Stain Publishing AB ("CSP") (CSH och CSP gemensamt benämnda som "Coffee Stain"). Coffee Stain är en ledande spelutvecklare och förläggare med ett växande avtryck i Norden. Verksamheten består av två affärsområden; i) spelutveckling i Coffee Stain Studios AB (100 procent), Coffee Stain North AB (60 procent) och Lavapotion (60 procent), samt ii) Coffee Stain Publishing AB (100 procent) och minoritetsinvesteringar i Ghost Ship Games (35 procent) och Other Tales Interactive (20 procent) · Immateriella rättigheter inkluderar Satisfactory, Goat Simulator, Sanctum samt förlagsrättigheter till Deep Rock Galactic.  · Den preliminära köpeskillingen uppgår till 392 miljoner SEK, motsvarande 317 miljoner SEK på en kassa- och skuldfri basis. Den första betalningen finansieras genom Bolagets befintliga kassa. · En initial tilläggsköpeskilling "Milestone I" om totalt 405 miljoner SEK hänförlig till säljarna är villkorad av att vissa projekt genomförs inom 36 månader. Milestone I ska vid tillträdet betalas med B-aktier i THQ Nordic baserat på ett volymvägt genomsnittspris om 170,55 SEK per aktie (vilka är förenade med så kallade Claw Back-rättigheter och lock up-åtaganden).  · En slutlig tilläggsköpeskilling "Milestone II" om totalt 130 miljoner SEK hänförlig till säljarna är villkorad av att Coffee Stain senast den 31 december 2023 uppnår en ackumulerad EBT om minst 520 miljoner SEK. Milestone II ska vid tillträdet betalas med THQ Nordics B-aktier (vilka förenade med så kallade Claw Back-rättigheter och lock up-åtaganden) och baserat på ett volymvägt genomsnittspris om 170,55 SEK per aktie. · THQ Nordic förväntar att Coffee Stain kommer ha en tillväxt i försäljning, lönsamhet och kassaflöde under de kommande åren. För kommande räkenskapsår (april 2019 till mars 2020) uppskattar THQ Nordic att Coffee Stain kommer att ha en nettoomsättning inom intervallet 200-250 miljoner SEK och en EBT inom intervallet 100-150 miljoner SEK.  · För niomånadersperioden januari 2018 – september 2018 genererade Coffee Stain en nettoomsättning om cirka 86 miljoner SEK och en justerad EBT[1]  om cirka 53 miljoner SEK. "Jag är övertygad om att THQ Nordic är ett bra hem för Coffee Stain. Utöver att ha en lång erfarenhet inom spelutveckling och förlagsverksamhet har THQ Nordic kunskapen, villigheten och kapitalet för att stödja våra nya releaseser och vår framtida tillväxt", säger Anton Westbergh, VD Coffee Stain. Bakgrund och motiv Den 14 november 2018 ingick THQ Nordic avtal med säljarna om förvärv av 100 procent av aktierna i CSH och 30 procent av aktierna i CSP. Coffee Stain är en innovativ oberoende spelutvecklare och förläggare med ett avtryck i Norden. Coffee Stains verksamhet består av två affärsområden; i) spelutveckling i Coffee Stain Studios AB (100 procent), Coffee Stain North AB (60 procent) och Lavapotion AB (60 procent) samt ii) förlagsverksamhet i helägda dotterbolaget Coffee Stain Publishing AB och mindre investeringar i Ghost Ship Games (35 procent) och Other Tales Interactive (20 procent). Coffee Stain äger immateriella rättigheter såsom Satisfactory, Goat Simulator och Sanctum, och har förlagsrättigheter till exempelvis Deep Rock Galactic. Coffee Stain har haft en sammanlagd nettoomsättning om mer än 500 miljoner SEK och har sålt mer än 16 miljoner spel sedan dess bildande 2010. Under de senaste åren har Coffee Stain investerat i den befintliga pipelinen av spel, vilka ska ges ut under de kommande åren. Exempel på offentliggjorda kommande releaser är Satisfactory, Deep Rock Galactic (version 1.0), Huntdown och Goat Simulator (för Nintendo Switch). Därutöver ska ett stort icke offentliggjort projekt baserat på befintliga IP-rättigheter ges ut framöver. THQ Nordic förväntar att Coffee Stain kommer att ha en tillväxt i försäljning, lönsamhet och kassaflöde under de kommande åren. Under kommande räkenskapsår (april 2019 till march 2020) uppskattar THQ Nordic att Coffee Stain kommer att ha en nettoomsättning inom intervallet 200-250 miljoner SEK och en EBT inom intervallet 100-150 miljoner SEK. Coffee Stain kommer fortsätta verka som en oberoende koncern under moderbolaget och utgör ett starkt kompletterande tredje ben till THQ Nordic. Coffee Stain har ett avtryck i Norden och ett mycket kompetent team som skapar och ger ut bra spel. Särskilda styrkor finns inom skapandet av nya produkter fokuserade på digital försäljning, bibehållande av kunder, cross platform och multiplayer-fokus. Framtida fokus kommer ligga på att verkställa affärsplanen, dvs. den befintliga affärsportföljen med nya spel i pipelinen. Avsikten är även att stärka förlagspositionen inom den nordiska marknaden med A/AA-utvecklare och fortsätta att utvärdera minoritetsinvesteringar i samband med publiceringsmöjligheter. Utöver detta ser THQ Nordic potential för synergieffekter inom distribution, marknadsföring, know-how och IP-utveckling. Anton Westbergh kommer fortsätta som VD för Coffee Stain och kommer att rapportera till koncern-VD Lars Wingefors. Coffee Stain finansiella ställning avseende den niomånadersperiod som avslutades 30 september 2018 Nedan visas Coffee Stains oreviderade konsoliderade resultaträkning avseende niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2018. Notera att Coffee Stain historiskt inte har kapitaliserat sina spelutvecklingskostnader och att de finansiella resultat som visas nedan därför har justerats i enlighet med THQ Nordics redovisningsprinciper i detta avseende. Coffee Stain (såsom justerat)MSEK jan-sep 2018Nettoomsättning 86 Övriga rörelseintäkter 38Rörelseintäkter totalt 124Andra rörelsekostnader, -69exklusive avskrivningar ochamorteringarJusterad EBITDA 55Avskrivningar och amorteringar -3Justerad EBIT 52Finansiella poster 1 Intäkter före skatt EBT 53   Perioden ovan karaktäriserades och drevs av en tillväxt i förlagsintäkter, drivet av den framgångsrika lanseringen av Deep Rock Galactic under perioden. Coffee Stain äger förlagsrättigheterna för detta spel, vilket har utvecklats av intresseföretaget Ghost Ship Games. Därutöver fortsatte befintliga versioner av Goat Simulator att generera försäljning under perioden. Det har inte förekommit några nya spelreleaser under perioden, och Coffee Stain har primärt fokuserat på utvecklingen av kommande lanseringar. Uppskattade utvecklingskostnader som kan kapitaliseras baserat på THQ Nordics redovisningsprinciper uppgår till 23 miljoner SEK (vilket har justerats ovan och inkluderas i posten Övriga rörelseintäkter). Intäkter från Battlerite, som har utvecklats av Stunlock Studios, för den senaste perioden var 3,5 miljoner SEK (ingår i posten Övriga rörelseintäkter ovan, men redovisas som finansiell intäkt i årsredovisningen på grund av avtalens natur). En oreviderad konsoliderad balansräkning pro forma för Coffee Stain per den 30 september 2018 visas nedan, såsom redovisat vid utgången av konsolideringsperioden (dvs. inga justeringar till THQ Nordics redovisningsprinciper eller andra justeringar har gjorts avseende beloppen nedan). Coffee Stain (såsom redovisat)MSEK sep 30 2018Immateriella tillgångar 24Fastigheter, anläggningar, inventarier 1Andelar i intresseföretag 15Långsiktiga värdepappersinnehav 29Kortfristiga fordringar 22Kassabehållning 53Totala tillgångar 144 Eget kapital 118Minoritetsintressen 26Uppskjutna skatteskulder 9Skatteskulder -27Kortfristiga skulder 19Summa eget kapital och skulder 144 Immateriella tillgångar ovan avser framför allt goodwill från tidigare förvärv (19 miljoner SEK); återstoden avser framför allt licenser. Finansiella tillgångar inkluderar långfristiga fordringar (investeringar i olika fonder) om 29 miljoner SEK, vilka kommer att släppas så snart praktiskt möjligt efter tillträdet och bedöms utgöras av kontakter såvitt avser transaktionens aktievärde; återstoden avser aktier i intresseföretag. Notera att Coffee Stain historiskt inte har gjort reserveringar för årets skatteskulder i sina räkenskaper under året, vilket har medfört en nettotillgång som framgår ovan. Inverkan på THQ Nordics konsolidering Förvärvet kommer att konsolideras i THQ Nordics finansiella rapporter från och med dagens datum. En sedvanlig köpeskillingsjustering kommer att utföras där Coffee Stains immateriella rättigheter troligtvis hänförs till IP-rättigheter, förlagsrättigheter, innehav i intresseföretag; återstoden kommer att bokas som goodwill i konsolideringen. Ytterligare kommunikation om detta och annan påverkan kommer att lämnas i kommande kvartalsrapport.   Köpeskilling, tilläggsköpeskilling, lock up-åtaganden och Claw Back-rättigheter 392 miljoner, motsvarande 317 miljoner SEK på en kassa- och skuldfri basis kommer att betalas vid genomförande av transaktionen genom en kontant betalning till säljarna, där 382 miljoner SEK är hänförligt till förvärvet av 100 procent av aktierna i CSH (inklusive kassa netto om 78[2]  miljoner SEK) och 10 miljoner SEK är hänförligt till förvärvet av 30 procent av aktierna i CSP. Den första betalningen finansieras med THQ Nordics befintliga kassa. THQ Nordic kan komma att betala en tilläggsköpeskilling om totalt 535 miljoner SEK, där 475 miljoner SEK är hänförligt till förvärvet av CSH och 60 miljoner SEK är hänförligt till förvärvet av CSP. Tilläggsköpeskillingen kommer att betalas med B-aktier i THQ som emitteras vid tillträdet i transaktionen ("Vederlagssaktier") till ett pris per aktie som baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under de tjugo (20) handelsdagar som föregår kontraktsdagen (dvs. datumet för detta pressmeddelande), dvs. 170,55 SEK. Vederlagsaktierna kommer således omfatta 3 136 903 B-aktier. Den första betalningen och tilläggsköpeskillingen uppgår till totalt 852 miljoner SEK, vilket inkluderar full betalning av tilläggsköpeskillingen på en kassa- och skuldfri basis, motsvarande ett aktievärde om 927 miljoner SEK.  Vederlagsaktierna kommer att vara föremål för lock up-åtaganden som gradvis kommer att släppas i samband med uppfyllande av överenskomna milstolpar samt föremål för andra sedvanliga överlåtelsebegränsningar om vissa milstolpar inte uppnås, vilka ger THQ Nordic rätt att återköpa eller kräva att säljarna, utan ersättning, överför Vederlagsaktierna till THQ Nordic ("Claw Back-rättigheten"). Säljarna kommer vara berättigade att behålla Vederlagsaktierna och Bolaget har rätt att utnyttja Claw Back-rättigheterna om vissa milstolpar uppnås. Om Milestone I inte har uppnåtts inom 36 månader efter 14 november 2018, har Bolaget rätt att utnyttja Claw Back-rättigheterna avseende totalt 2 374 667 Vederlagsaktier, motsvarande en tilläggsköpeskilling om 405 miljoner SEK. Om Milestone I inte i sin helhet uppnås har THQ Nordic rätt att utnyttja Claw Back-rättigheterna avseende samtliga Vederlagsaktier som emitterats inom ramen för Milestone I. Om endast en del av Milestone I skulle uppfyllas, och förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, kommer 2/3-delar eller 1/3-del av Vederlagsaktierna vara föremål för Claw Back-rättigheterna. Om CSH inte har uppnått Milestone II har Bolaget rätt att utnyttja Claw Back-rättigheterna avseende 762 236 Vederlagsaktier, motsvarande en tilläggsköpeskilling om 130 miljoner SEK. Den totala tilläggsköpeskillingen för Milestone I och Milestone II uppgår till totalt 535 miljoner SEK, baserat på Vederlagsaktiernas värde om ett pris per aktie som baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under de tjugo (20) handelsdagar som föregår kontraktsdagen (dvs. dagen för detta pressmeddelande), dvs. 170,55 SEK. Emission av Vederlagsaktierna Vederlagsaktierna motsvarar 3,44 procent respektive 1,82 procent av det totala antalet aktier och röster i THQ Nordic på en fullt utspädd basis. Beslut om emission av Vederlagsaktierna kommer att fattas av THQ Nordics styrelse med stöd av årsstämmans bemyndigande den 16 maj 2018. Rådgivare Ernst & Young AB har tillhandahållit transaktionsrådgivning och Baker McKenzie är THQ Nordics legala rådgivare i samband med transaktionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Wingefors, Koncern-VD Tel: +46 708 47 19 78 E-mail: lwingefors@thqnordic.com Om THQ Nordic THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Darksiders, Metro (exklusiv licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Destroy All Humans, Jagged Alliance, Alone in the Dark, SpellForce med flera. THQ Nordic har global förlagskapacitet inom marknadsföring, försäljning och distribution, både online och offline. Bolaget har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och operativa kontor i Wien, Österrike samt München, Tyskland. Koncernen har elva interna utvecklingsstudios i Tyskland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 1 900 medarbetare. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com. Denna information är sådan information som THQ Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som ovan. Framåtriktade uttalanden  Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande. ---------------------------------------------------------------------- [1]  Coffee Stains oreviderade internredovisning justerad i enlighet med THQ Nordic GAAP. [2]  Uppskattat netto kontant per den 13 november 2018.

THQ Nordic förvärvar Bugbear Entertainment

THQ Nordic ser Bugbear som en erfaren och världsledande utvecklare av nischade racing-spel byggda på den egenutvecklade spelmotorn som är försedd med verktyg för destruktion av fordon. Wreckfest, en demoleringsracing-titel, lanserades framgångsrikt för PC i juni 2018 och utvecklas för närvarande för att lanseras på PlayStation 4 och Xbox One under 2019. Bugbear är även välkänt för den kritikerrosade FlatOut-serien, som lanserades för PC och konsoler under 2004-2007. THQ Nordic har sedan 2017 varit förläggare för Wreckfest, som har varit det bäst presterande spelet som THQ Nordic har publicerat på Steam sedan dess juni-lansering. THQ Nordic tror starkt på Bugbears kompetens att utveckla framgångsrika action racing-spel och vill göra långsiktiga investeringar för att stödja Bugbears framtida tillväxtsresa. Förvärvet av Bugbear är även THQ Nordics första steg in på den finska marknaden, som ofta klassas som en av de världsledande inom spelutveckling, och THQ Nordic förutser ytterligare strategiska investeringar i ägda studios och/eller förlagsverksamheter framgent. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra den exakta köpeskillingen. Dock överensstämmer köpeskillingen med ledningens uppskattade royalties till Bugbear under de kommande tre åren.   "Vi har arbetat tillsammans med Janne Alanenpää och hans team sedan 2017, och vi ser fortsatt god potential i såväl Wreckfest som Bugbears framtida spelpipeline. Janne Alanenpää är en legend inom action-racing spel och Bugbear-teamet kommer med viktiga förmågor inom utveckling som har vunnits från skapandet av utmärkta action racing-spel under nästan två decennier. Vi är väldigt glada över att ha kunna förvärva Bugbear och dess portfölj och vårt mål är att tillsammans bygga Wreckfest till en stor franchise för THQ Nordic, med lansering på konsol som ligger närmast i tid", säger Lars Wingefors, VD THQ Nordic. "Vi är väldigt glada att gå ihop med THQ Nordic-teamet. Jag tror att THQ Nordic kommer bli ett perfekt hem för Bugbear som kan stödja vår passion för spel och för våra kunder. Vi ser fram emot att accelerera vår utveckling av högkvalitativa racing-spel och bidra till THQ Nordics portfölj och framtida tillväxt", säger Janne Alanenpää, VD Bugbear Entertainment. Bakgrund och motiv THQ Nordic har en klar tillväxtstrategi och en lång och framgångsrik historia av att förvärva spelfranchiser och utvecklingsstudior. I juni 2018 tog THQ Nordic in 1 447 miljoner SEK i en riktad emission i syfte att finansiera potentiella förvärv av franchiser, spelutvecklingsstudior, förläggare eller andra objekt som kompletterar verksamheten. Emission av Vederlagsaktierna  En del av köpeskillingen kommer att betalas med B-aktier i THQ Nordic som emitteras till Janne Alanenpää vid tillträdet av transaktionen ("Vederlagsaktierna") till ett pris per aktie som baseras på den volymvägda genomsnittskursen för THQ Nordics aktier på Nasdaq First North för de tjugo (20) handelsdagar som föregick kontraktsdagen (dvs. datumet för detta pressmeddelande), dvs. 170,55 SEK. Vederlagsaktierna kommer således omfatta 60 358 B-aktier. Vederlagsaktierna kommer att motsvara 0,07 procent respektive 0,04 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i THQ Nordic på en fullt utspädd basis. Beslut att emittera Vederlagsaktierna kommer att fattas av THQ Nordics styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 16 maj 2018. Rådgivare Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie och Krogerus är THQ Nordics legala rådgivare i samband med Transaktionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Wingefors, Koncern-VD Tel: +46 708 47 19 78 E-mail: lwingefors@thqnordic.com Om THQ Nordic THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Darksiders, Metro (exklusiv licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Destroy All Humans, Jagged Alliance, Alone in the Dark, SpellForce med flera. THQ Nordic har global förlagskapacitet inom marknadsföring, försäljning och distribution, både online och offline. Bolaget har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och operativa kontor i Wien, Österrike samt München, Tyskland. Koncernen har elva interna utvecklingsstudios i Tyskland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 1 900 medarbetare. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com. Framåtriktade uttalandenDetta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Delårsrapport januari–september 2018

Januari–september 2018 ·  Enligt segmentsredovisningen1) uppgick periodens intäkter till 911,5 Mkr (1 495,5) och rörelseresultatet till 100,3 Mkr (229,9) ·  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 983,0 Mkr (1 594,1) och rörelseresultatet till 137,6 Mkr (253,3) ·  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 112,1 Mkr (208,0), motsvarande 7,29 kr per aktie (13,50) ·  Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 300,6 Mkr (1 179,6) motsvarande 84,73 kr per aktie (76,65) ·  Likvida medel var vid periodens utgång 490,7 Mkr (407,9) ·  Antal sålda bostäder var för perioden 113 (244) och antal produktionsstartade 147 (357) Väsentliga händelser under tredje kvartaletBesqab fick i augusti en markanvisning i Hagastaden i Stockholms innerstad inkluderande cirka 150 bostadsrättslägenheter. Beräknad produktionsstart 2020.Händelser efter rapportperiodens utgångBesqab planerar för uppförande av ett vårdboende i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala med produktionsstart under vinterhalvåret. Vi har tecknat avtal med Ersta Diakonisällskap som vårdgivare.  Koncernen jan–sep jan–sep jul–sep jul–sep okt 2017–sep jan–dec 2018 2017  2018 2017 2018 2017 Intäkter   enligt 911,5 1 495,5 247,7 722,6 1 343,2 1 927,2segmentsredovisning, Mkr1)Rörelseresultat   enligt 100,3 229,9 33,9 104,8 210,2 339,8segmentsredovisning, Mkr1)Rörelsemarginal   enligt 11,0 15,4 13,7 14,5 15,6 17,6segmentsredovisning, %1)Rörelsemarginal   enligt 11,0 15,4 13,7 14,5 9,7 13,5segmentsredovisning  exklfastighetsförsäljningar,% 1) Intäkter, Mkr 983,0 1 594,1 213,0 738,0 1 434,1 2 045,2Rörelseresultat, Mkr 137,6 253,3 27,7 118,0 255,3 371,0Resultat efter skatt, 112,1 208,0 23,0 95,2 224,1 320,1MkrRörelsemarginal, % 14,0 15,9 13,0 16,0 17,8 18,1Räntabilitet på eget 11,5 24,6 – – 18,1 27,0kapital,% 2)Soliditet, % 68,8 57,5 – – – 71,8Resultat per aktie före 7,29 13,50 1,50 6,19 14,57 20,78 utspädning,   krEget kapital per aktie, 84,73 76,65 – – – 83,97kr Antal 147 357 0 101 240 450produktionsstartade  bostäder, st– varav vård- och 0 54 0 0 0 54omsorgsbostäder, stAntal sålda bostäder, st 113 244 38 38 161 2923)Antal bostäder i 633 892 – – – 732pågående  produktion, st 3)Andel sålda och bokade 53 80 – – – 66bostäder i   pågåendeproduktion, % 3)Antal osålda bostäder i 5 1 – – – 10avslutad   produktion,st 3)– varav upptagna i 0 1 – – – 3balansräkningen 1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 12 i delårsrapporten.Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari–september 2017 och för balansposter den 30 september 2017. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Magnus Ekström rapporten via en livesänd telefonkonferens. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 5188597) eller webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q3-2018. För ytterligare information vänligen kontakta:Anette Frumerie, VD, anette.frumerie@besqab.se, 08-409 416 20Magnus Ekström, CFO, magnus.ekstrom@besqab.se, 08-409 415 52 Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 14 november 2018 klockan 07:30 (CEST). 

Stor bostadsbrist på en avvaktande marknad

Sammanfattning av juli – september 2018 · Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 52,4 MSEK (104,1). · Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (124,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (120,0). Rörelseresultatet för motsvarande kvartal 2017 påverkades med 112,6 MSEK till följd av det inledande JV-samarbetet med Partners Group. · Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -29,3 MSEK (-24,9). · 24 förhandsavtal tecknades under kvartalet. · Projekten Turbinhallen och The Tube med 255 bostadsrätter slutsålda och tillträdda. · Affärsutvecklingschef Erik Lemaitre ny medlem av koncernledningen. · Boendekonceptet uppdaterades med Urban Score, ett index som anger konceptets strategiska riktning samt underlättar för konsumenten att kunna göra medvetna bostadsval. Sammanfattning av januari – september 2018 · Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 221,1 MSEK (408,9). · Rörelseresultatet uppgick till 12,2 MSEK (165,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (40,6). Rörelseresultatet för motsvarande period 2017 påverkades med 112,6 MSEK till följd av det inledande JV-samarbetet med Partners Group. · Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -0,5 MSEK (-257,1). · 63 förhandsavtal tecknades under perioden. · Produktionsstart i egen regi av Täby Turf och Sollentuna Quarters med totalt 270 hyresrätter. · Förändring av bolagets obligationsvillkor möjliggör produktionsstart av projekt till en lägre säljgrad, förutsatt att bolagets samtliga bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent. · Tidigt samråd för Tellus Towers pågick under våren. Stockholms Stadsbyggnadskontors ställningstagande från det tidiga samrådet väntas under slutet av 2018. Därefter följer ordinarie samråd. Väsentliga händelser efter balansdagen · Försäljning av Täby Turf med 176 hyresrätter till Willhem. Försäljningspris uppgick till 473,0 MSEK. · Till följd av bristande kommersiella förutsättningar har SSM valt att inte ingå avtal med Keyser Fastigheter om förvärvet av fem industrifastigheter, motsvarande 1 200 bostäder, i Storstockholm. Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:”Bostadsmarknaden är fortsatt avvaktande, även om en viss stabilisering har skett. Intresserade bostadsköpare kommer på visningar, men försäljningsprocesserna är långa. Vi kan se att både ålder och inkomst hos våra nytillkomna kunder ökar, vilket är en naturlig följd av konsumenternas allt tuffare finansieringsvillkor. Vid periodens utgång har vi tecknat 63 förhandsavtal under året, varav 24 stycken under tredje kvartalet. Försäljningsgraden för projekt i pågående produktion uppgick till 96,4 procent vid kvartalets utgång. Rörelseresultatet minskade under kvartalet, vilket avspeglar den avtagande aktivitetsnivån i bolagets nuvarande produktion. Vinstavräkningen härrör sig framförallt till projekten West Side Solna och Metronomen. Motsvarande kvartal 2017 påverkades rörelseresultatet betydligt av JV-samarbetet med Partners Group som inleddes under sommaren. SSM jobbar aktivt för att kunna produktionstarta fler projekt, där ger våra förändrade obligations-villkor oss önskad flexibilitet framöver. Täby Turf kommer att vinstavräknas från och med Q1 2019. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under årets första nio månader, vilket till största del kan förklaras av inflyttningen i Turbinhallen och The Tube. Bostadsmarknaden i Storstockholm är paradoxernas marknad, med omfattande bostadsbrist, lågt kapacitets-utnyttjande av befintligt bostadsbestånd tillsammans med ett stort utbud av bostäder som är till försäljning. Amorteringskrav, höga fiktiva kalkylräntor, reavinstbeskattning samt bristen på hyresrätter får tydliga ute- och inlåsningseffekter. I den kalibrering av marknaden som nu pågår är SSM med vårt prisvärda boendekoncept som fokuserar på kommunikationer, vardagstjänster, gemenskap och hälsa, rätt positionerad. Vilket även bekräftas av det faktum att SSM under året har färdigställt 521 bostadsrätter, där samtliga är slutsålda och tillträdda.” Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 07:30 CET.  För mer information, vänligen kontakta:Mattias Roos                                                             VD & koncernchef                                                                            E-post: mattias.roos@ssmliving.se Ann-Charlotte JohanssonKommunikations- & IR-chefE-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.seTelefon: +46 (0)761-65 17 71@AnnCharlotteSSM   Om SSM Holding AB (publ)      SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i september 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com                                              

Frank Vang-Jensen har utsetts till ny chef för Personal Banking och tar plats i Nordeas koncernledning

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Ändring av styrelse/ledning/revisor Frank Vang-Jensen, idag landschef för Danmark och chef för Personal Banking Danmark, blir chef för Personal Banking på koncernnivå och ny medlem i koncernledningen. - Frank personifierar och står för själva kärnan i Nordeas kundvision. Sedan Frank började i Nordea har han drivit på utvecklingen inom de prioriterade områdena på privatsidan i Danmark, bland annat en rad initiativ för att förbättra kundnöjdheten. Frank drivs av att förenkla för kunderna och har en passion för att ständigt öka engagemanget bland både kunder och medarbetare. Jag ser fram emot att få välkomna Frank i koncernledningen och fortsätta följa det han och Personal Banking-teamet levererar till våra kunder, säger Casper von Koskull, koncernchef i Nordea. Innan han kom till Nordea 2017 var Frank Vang-Jensen 18 år på Handelsbanken, senast som verkställande direktör, där han skapat starka affärsresultat genom att förbättra kundnöjdheten och utöva ett ledarskap präglat av syfte och värderingar. - Jag känner mig glad, hedrad och ödmjuk inför den här nya utmaningen att leda och utveckla Nordeas Personal Banking-verksamhet i våra fyra länder och dra nytta av Nordeas storlek. Efter ett och ett halvt år i Nordea kan jag säga att jag verkligen gillar företaget, liksom syftet och de värderingar som vi navigerar efter. Det är en så intressant tid, och vi har farten uppe och viljan att anpassa oss till de omvälvande förändringar som banksektorn står inför. Jag känner ett starkt engagemang för vår satsning på digitalisering och vårt agila arbetssätt – allt för att leverera fantastiska lösningar och tjänster för våra kunder, säger Frank Vang-Jensen. Frank fortsätter att vara involverad i den danska verksamheten i sin roll som landschef, med särskilt fokus på kontakter med danska myndigheter, institut, handelsorganisationer, partner och media i frågor som rör Danmark. Frank Vang-Jensen tillträder sin nya befattning den 1 december 2018, vilket ger tid för överlämning innan Topi Manner lämnar Nordea i slutet av december 2018. Från detta datum ingår därmed följande personer i Nordeas koncernledning: Casper von Koskull (vd och koncernchef), Torsten Hagen Jørgensen (Group COO och ställföreträdande koncernchef), Erik Ekman (chef för Commercial & Business Banking), Matthew Elderfield (chef för Group Compliance), Christopher Rees (Group CFO), Martin A Persson (chef för Wholesale Banking), Snorre Storset (chef för Wealth Management), Karen Tobiasen (chef för Group People), Julie Galbo (Group Chief Risk Officer), Jussi Koskinen (chef för Group Legal) och Frank Vang-Jensen (chef för Personal Banking). Rekryteringen av en ny chef för Personal Banking i Danmark liksom Country Senior Executive har redan inletts. För ytterligare information: Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel. 073 350 55 99 Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 CET den 14 november 2018. 

IRLAB delårsrapport januari - september 2018

Händelser under det tredje kvartalet 2018 · Den 30 augusti rapporteras lovande effektdata från Fas IIa-studie med IRL752. · Den 11 september meddelas att IRLAB erhållit ”notice of allowance” för ett amerikanskt patent. · Den 19 september utses två nya läkemedelskandidater, IRL942 och IRL1009, och projektportföljen uppdateras. · Den 20 september utses valberedningen i IRLAB. · Den 26 september presenteras ISP på konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston. Händelser efter periodens slut · Den 30 oktober lämnades fördjupad information om resultatet från framgångsrik Fas IIa-studie med IRL752. Finansiell översikt över det tredje kvartalet 2018 · Rörelseresultatet uppgick till –15 864 TSEK (–20 689 TSEK). · Periodens resultat uppgick till –15 806 TSEK (–20 687 TSEK). · Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –1,95 SEK (–2,96 SEK). · Likvida medel per den 30 september 2018 uppgick till 151 917 TSEK (96 095 TSEK). · Eget kapital per aktie uppgick till 28,53 SEK (24,00 SEK). · Genomsnittligt antal anställda var 15 (12) varav 14 (9) inom FoU. VD:s kommentar Vi har under lång tid byggt upp en kompetens och en process för att regelbundet kunna ta fram nya läkemedelskandidater med stöd i vår forskningsplattform, ISP. Det strukturerade arbetet ger nu konkreta resultat. Under det tredje kvartalet har vi kunnat nominera två nya läkemedelskandidater, vilka båda beviljats patentskydd i USA. Detta har vi åstadkommit samtidigt som de kliniska projekten effektivt drivits framåt mot nästa utvecklingssteg. Vår ISP-plattform uppmärksammas internationellt, senast på en konferens i Boston i september, och våra kliniska projekt har levererat nya starka data – det har varit ett hektiskt och framgångsrikt kvartal. Effektdata från IRL752 Vår Fas IIa-studie med IRL752 för patienter med Parkinsons sjukdom och demens avslutades under sommaren. Förutom den goda tolererbarhetsprofilen, vilken studien främst avsåg att studera, sågs även en indikation för positiv effekt i på sjukdomssymptom associerade till hjärnans s.k. exekutiva funktioner – de symtom IRL752 avser att behandla. Detta är glädjande då det tidigare inte funnits någon effektiv behandling för dessa symtom. I nästa steg skall vi starta en Fas IIb-studie för att detaljerat fastställa dessa effekter, specifikt på de axiala motoriska, de kognitiva och psykiatriska symtomen, hos patienter med avancerad Parkinsons sjukdom och demens. Arbetet med IRL790-studien fortlöper Den Fas IIa-studie med IRL790 i patienter med Parkinsons sjukdom som pågår i Storbritannien hade en långsammare patientrekrytering än förväntat under sommaren. Parallellt med de pågående kliniska aktiviteterna fortlöper aktiviteter för att färdigställa utvecklingen av tillverkningsprocesser för tabletter samt längre säkerhets- och toxikologiska studier för att möta myndighetskrav inför nästa utvecklingsfas, där studietiden skall vara längre. Den fördröjda patientrekryteringen förväntas inte få några konsekvenser för projektet i det längre perspektivet. Patent för IRL942 och IRL1009 I projektet P001 har två nya läkemedelskandidater nominerats, IRL942 och backup-substansen IRL1009. Med ett redan beviljat amerikanskt substanspatent har vi en god grund inför starten av utvecklingsarbetet. Betydande milstolpar framöver Våra utvecklingsprogram går in i en viktig period med analys av data från studien med IRL790 samt planering och start av kommande studier med både IRL790 och IRL752. Detta kombineras parallellt med forskningen inom P003, förberedelserna av IRL942 och 1009 inför framtida kliniska studier samt organisatoriska och administrativa processer som bland annat flytten från First North Premier till Nasdaq Stockholm Main Market. Samtidigt förs dialoger med aktieägare, investerare, potentiella licenstagare/partners och myndigheter om IRLAB, våra projekt och planer. Finansiell kalender Bokslutskommuniké (Q4) 2018 27 februari 2019Årsredovisning 2018 3 april 2019Årsstämma 2019 25 april 2019Kvartalsrapport (Q1) 2019 25 april 2019Kvartalsrapport (Q2) 2019 28 augusti 2019Kvartalsrapport (Q3) 2019 7 november 2019 Länk till IRLAB:s delårsrapport: IRLAB Delårsrapport Q3 2018 

113 miljoner till cancerforskning vid Lunds universitet

I dag analyseras tumören först efter operation, vilket riskerar att både för lite, eller för mycket, hud tas bort. Fotoakustik, som tekniken heter, kombinerar laser och ultraljud och skapar en tredimensionell bild som visar hudtumörens utbredning och djup. Därmed kan läkaren avgöra exakt vad som ska opereras bort. – I framtiden hoppas vi kunna minska antalet operationer av hudtumörer, vilket skulle vara fantastiskt för patienterna, säger Malin Malmsjö, professor och överläkare, som i dag tagit emot beskedet om en finansiering på 800 000 kronor per år i tre år. En av dem som får allra mest forskningsstöd från Cancerfonden är Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet. Han tilldelas 1,75 miljoner per år i tre år samt ytterligare 4 miljoner per år i tre år i ett extra anslag.  Tumörer är beroende av att kommunicera med omkringliggande celler för att kunna växa till. Kristian Pietras och hans team ska undersöka hur bröstcancerceller kommunicerar med bindväven, och vilken betydelse blodkärlens celler har för tumörens spridning. Målet är att mer kunskap om hur cancerceller kommunicerar med omgivningen ska leda till nya sätt att behandla cancer. Kristian Pietras får ett extra anslag bland annat för att kunna anställa personal med en rad olika kompetenser som behövs i ett omfattande projekt som sträcker sig hela vägen från laboratorium till patient.  – Vi hoppas att tillskottet från Cancerfonden kan leda till genombrott i detta translationella projekt. Vår vision är att helt besegra cancer och med bättre behandlingsmetoder och förfinad diagnostisering tar vi kliv som gör att fler överlever, säger Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd.   Fakta: Cancerfondens anslagsutdelning  Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning. Nytt för i år är en ytterligare satsning för extra kostnadskrävande studier som forskare kan ansöka om på 1-5 miljoner kronor årligen i upp till tre år.    Fakta: malignt melanom i huden Malignt melanom hör till de cancerdiagnoser som ökar mest, cirka 5 procent per år de senaste 10 åren  Insjuknande:1 053 kvinnor och 2 090 män år 2016  Medianålder vid insjuknande:67 år  Symtom:vanligen ett födelsemärke som har börjat växa, ändra färg eller form, börjat blöda eller klia  Överlevnad:cirka 93 procent av kvinnorna och 86 procent av männen lever tio år efter diagnos  Avlidna:225 kvinnor och 289 män år 2016  Antal som lever med att ha eller ha haft malignt melanom: drygt 44 000 personer år 2016   Fakta: bröstcancer Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor  Insjuknande:7 558 kvinnor och 58 män år 2016  Medianålder vid insjuknande:66 år  Symtom:vanligen förändring/knöl i bröst eller armhåla  Överlevnad:drygt 86 procent av kvinnorna och 74 procent av männen lever 10 år efter diagnos  Avlidna:1 391 kvinnor och 13 män år 2016  Antal som lever med att ha eller ha haft bröstcancer: cirka 109 000 personer år 2016

Södertälje kommun får medel för att utveckla digitala lösningar och samverkan kring hållbar mat

[sa Cannerheim frbereder mat] – Det här är mycket goda nyheter, säger Sara Jervfors, chef för kommunens kostenhet och projekt Matlust.  Ur ett samhällsperspektiv behöver konsumtionen av hållbara livsmedel öka i framtiden. För att hitta lösningar för dessa utmaningar måste vi hitta smarta system och samverka med privata och offentliga livsmedelsaktörer. Målet är att hitta en samsyn för att kunna tillvarata de tekniska lösningar som underlättar aktörernas leveranser av hållbara livsmedel.Förstudien inleds omgående och kommer att pågå under ett år. I den ingår bland annat att utveckla och testa metoder och digitala verktyg som underlättar anbudsläggning för små och medelstora företag. Andra delar är att utveckla verktyg, processer och rutiner så att de blir mer hanterbara, vilket motiverar aktörerna att göra hållbara val i inköpsprocessen.Förstudien drivs av projektet Matlust på Södertälje kommun, och involverar även Telge inköp, kostenheten och digitaliseringsenheten. En extern samarbetspartner är Upphandlingsmyndigheten.Projektet är ett steg i Södertälje kommuns långsiktiga och strategiska arbete med hållbara offentliga måltider i enlighet med Agenda 2030. Det är också ett led i etableringen av Södertälje som en nod för hållbara livsmedel i Mälardalsområdet.Mer information:Sara Jervfors, chef för Kostenheten och projekt Matlust., 08-523 064 66, sara.jervfors@sodertalje.se Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se Med vänliga hälsningar Södertälje kommun info@sodertalje.se Kontaktcenter: 08-523 010 00 www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press   www.twitter.com/sodertalje  www.facebook.com/sodertalje

SENS offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet samt ingående av avtal om förvärv av Wessman Group AB

Delårsrapport Q3 2018, 1 juli – 30 september ·  Nettoomsättning uppgick till 7,2 MSEK (14,1 MSEK)  ·  Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,9 MSEK (-3,2 MSEK) ·  Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,79 SEK (-0,54 SEK)   ·  Eget kapital i koncernen 16,3 MKSEK (2,6 MSEK)  ·  Eget kapital i moderbolaget 47,5 MSEK (10,7 MSEK) ·  Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 5,7 MSEK Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 september ·  Nettoomsättning uppgick till 25,9 MSEK (26,9 MSEK)  ·  Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,8 MSEK (-8,9 MSEK) ·  Resultat per aktie efter skatt uppgår till -1,40 SEK (-1,80 SEK)  ·  Eget kapital i koncernen 16,3 MSEK (2,6 MSEK)  ·  Eget kapital i moderbolaget 47,5 MSEK (10,7 MSEK) ·  Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 5,7 MSEK ·  Förvärvet av Sustainable Energy Solutions Sweden AB ·  Erhållandet av borrtillstånd för ett tredje Färdig värme-projekt ·  Expansion av Färdig Värmeprojektet i Kungsberget ·  SENS har, under oktober månad, erhållit ett lån från Meus Liberi Tripudium AB, bolagets huvudägare, om 3 MSEK ·  Calle Wellenius har börjat som försäljningschef ·  Avtal har ingåtts avseende förvärv av Wessman Group, inklusive dotterbolag. Ett företag verksamt inom borrning och installation Väsentliga händelser under rapportperioden Händelser efter Rapportperioden Förvärv av Wessman Group SENS har ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Wessman Group. Köpeskillingen uppgår till 10 MSEK i kontant betalning och 725 060 aktier i SENS samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 6 MSEK i kontant betalning fördelat under 2019 och 2020. Tilläggsköpeskillingarna är baserade på EBITDA utvecklingen (exkl. extraordinära poster) för verksamheten som bedrivs i Wessman Drilling AB för räkenskapsåren 2019 och 2020. Den totala initiala köpeskillingen kan maximalt uppgå till cirka 18,9 MSEK (beräknat på dagens stängningskurs om 3,95 kr i SENS-aktierna). SENS avser att kalla till en extra bolagsstämma, som för närvarande planeras till den 10 december 2018, i avsikt att fatta beslut om genomförande av apportemissionen till aktieägarna i Wessman Group. 725 060 aktier i SENS motsvarar ungefär 6 procent av det totala antalet aktier i SENS efter genomförd apportemission. Wessman Group bedriver verksamhet inom bland annat styrd hammarborrning, borrning av energibrunnar samt vattenbrunnar. De tillhandahåller även konsulttjänster i samband med borransökningar, tillståndshantering, projektering m.m. Wessman Drilling Solution AB startade sin verksamhet våren 2017, då Hälsinge Entreprenad AB förvärvade Wessman Entreprenad AB genom en inkråmsaffär. Under hösten 2017 förvärvades dels Brunnsborrning i Sörbo AB och dels ett VVS installationsbolag, vilket blev starten på Wessman Energy Solution AB med fokus på installationsarbeten åt Wessman Drilling Solution AB och andra värmepumpsinstallationsbolag. Förvärvet av Wessman Group är i linje med den strategi SENS har, det vill säga att växa organiskt och genom förvärv. Wessman Group bidrar med ökad närvaro på den svenska marknaden och borrverksamheten kompletterar det befintliga erbjudandet med kompetens, resurser och möjliggör för SENS att tillhandahålla större delar av sina projekt utan att vara beroende av underentreprenörer. Genom förvärvet av Wessman Group fördjupas och breddas SENS kontaktnät ytterligare och dess kunder kan erbjudas lösningar som är än mera integrerade. Genom att SENS nu kan kontrollera flera steg i processen, säkerställs SENS redan höga lösningskvalitet genom hela implementeringen av SENS produkter och lösningar.   Tillträdet till aktierna i Wessman Group sker den 13 november 2018. I samband med tillträdet kommer en av huvudägarna i SENS, Meus Liberi Tripudium AB, tillskjuta 10 MSEK genom ett aktieägarlån för att finansiera förvärvet av Wessman Group. Lånets löptid är 12 månader och det löper med 6 procent ränta. ”Genom förvärvet skaffar vi oss en strategisk vidd, och en möjlighet att kunna erbjuda våra kunder bredare lösningar.”, säger VD Jan Egenäs. SENS får genom förvärvet ytterligare 23 medarbetare, vilka kommer fortsätta arbeta under varumärket Wessman - en del av SENS-gruppen. Göran Beronius, idag VD för Wessman Group, kommer parallellt med arbetet inom Wessman Group även att ta plats i koncernledningen för SENS, med särskilt ansvar för affärsutveckling. ”Wessman Group får i och med samgåendet med SENS en möjlighet att fortsätta den expansion vi sett början till under 2017 och 2018. Det kommer också att ge oss möjligheter att tillsammans ta projekt vi var och en för sig inte skulle kunna ta.”, säger Göran Beronius, VD i Wessman Group. För vidare information vänligen kontakta: Jan Egenäs, VD SENS, 0705 937138, jan.egenas@sens.se  Sverker Littorin, IR SENS, 0708 755309, sverker.littorin@momentor.se Göran Beronius, VD Wessman Group, 0708 98 08 31, göran@wessmangroup.se Denna information är sådan information som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november, 2018 kl. 08.30 CET.    Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM). 

Castellum lånar i euromarknaden och strukturerar om swap-portföljen

Vidare har Castellum fortsatt att omförhandla och förlänga befintliga kreditavtal med banker samt genomfört omstrukturering av vissa derivat i form av ränte-swappar, motsvarande ett undervärde om ca 500 Mkr, i syfte att förbättra förutsättningarna för ett stabilt framtida räntenetto. Sammantaget bedöms ovanstående medföra att Castellums låneportfölj per slutet av november 2018, får en förlängd genomsnittlig kapitalbindning till ca 3,5 år (2,7), med en genomsnittlig räntebindning om ca 2,9 år (2,3), till en genomsnittlig låneränta om ca 2,0% (2,1), jämfört med utgången av Q3-2018. För ytterligare information kontakta:Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 031-60 74 74     Krister Kylås, Treasurychef Castellum AB, 031-60 74 52     www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.    Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.    Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

OptiFreeze AB ger uppdatering av finansiell information

Optifreeze AB estimerar att varje OptiCept installation genererar en försäljningsmarginal mellan 7,5 m Sek och 15 m Sek över en fem års period. Tidigare har OptiFreeze meddelat ett samarbete med en internationell aktör i blomsterindustrin. Genom samarbetet har en tydligare affärsmodell arbetats fram. Varje år säljs 2,5 miljarder sticklingar globalt. Den korta livslängden på sticklingen är ett problem för industrin då den transporteras från ursprungslandet till slutkundsmarknaden. Med Optifreeze patenterade OptiCept process erbjuder företaget en lösning till industrin. OptiFreeze affärsmodell består av tre delar: Försäljningen av OptiCept linjen, en årlig försäljning av tillsatser och en årlig royalty för varje behandlad blomsterplanta. Över en period på 5 år är den beräknade försäljningsmarginalen som varje process linje genererar uppskattad till mellan 7,5 m Sek och 15 m Sek, beroende på vilken typ av blomma som behandlas. Optifreeze gör bedömningen att 10 linjer kommer att säljas till kunder i OptiFlower segmentet under de kommande 3 åren. Det är även vår bedömning att försäljning kommer att ske i andra applikationsområden under samma tidsperiod. OptiCept teknologin är ny för industrin, men det är vår tro att den kommer att förändra logistik strukturen hur sticklingar transporteras och planteras. Blommer kommer att växa snabbare och ha en förlängd livstid. Företaget har gjort en försiktig bedömning då vi introducerar en helt ny teknik. Optifreeze har tidigare estimerat att break-even kommer att nås 2020. Det är företagets fortsatta bedömning att den tidsplanen håller. Under vårt arbete med tester av blomstersticklingar har flera nya applikationer öppnats upp. En sådan är att introducera tillväxt tillsatser i OptiCept processen. Detta för att accelerera växten av plantan och på så sätt skapa ytterligare större värde till kunden. Hittills har OptiFreeze endast arbetat mot blomsterindustrin, men har ambitionen att introducera samma koncept till grönsaks-, fruktväxt sticklingar, samt skurna blommor. Inget av dessa möjligheter har tagits in i bedömningen ovan. “Vi har nu nått en punkt där affärsmodellen och potentialen är tydligare. Vi tycker därför det är korrekt att informera våra ägare och den finansiella marknaden om våra nya bedömningar. Samtidigt vil vi påminna om att detta är en helt ny teknik med utmaningar och stora möjligheter.”, säger Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB. Lund, 14 November 2018 Eda Demir Westman Denna information är sådan information som Inhalation OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.

Så ska bostadsglappet för unga motverkas

Rikshem har tecknat en avsiktsförklaring med bostadsföretaget Colive som tillhandahåller ett modernt koncept för kollektivt boende. Tillsammans vill företagen utveckla och etablera lägenheter med en planlösning anpassad för samboende, en boendeform som idag saknas på den svenska marknaden. Sverige är det land i världen som har högst andel singelhushåll, 40 procent av alla hushåll är singelhushåll enligt SCB. Samtidigt visar undersökningar* att unga vuxna vill bo tillsammans med andra. I åldern 20-35 år uppger nära hälften att de vill bo tillsammans med andra och 80 procent av unga vuxna skulle kunna tänka sig att dela kök och vardagsrum. Unga vuxna påverkas särskilt av den rådande bostadsbristen och samboende är ett sätt att motverka bostadsglappet som uppstår för unga vuxna mellan studentlivet och vuxenlivet. - Efterfrågan på delade bostäder bland unga vuxna är stort. Nästan en tredjedel av alla som vill flytta har inte möjlighet att göra det. Näringslivet uppger också att var femte anställning uteblir till följd av brist på boendelösning. Samarbetet med Rikshem, en rikstäckande och långsiktig aktör öppnar upp för en etablering av boendeformen co-living i den omfattning som krävs för att snabbt göra stor skillnad, säger Jonas Häggqvist, Vd för Colive. Rikshem och Colive har som avsikt att skapa fler bostäder för unga, på de orter där det behövs som mest. Mark- och byggprisnivåerna gör det svårt att bygga billigare hyresrätter men när gemensamhetsytor delas kan fler unga få en bostad till en lägre kostnad. - Idag saknas den här typen av boende på marknaden. Vi vill möjliggöra utvecklingen av nya boendeformer för att tillgodose de olika behov som finns genom livet. Samboende är en boendeform som efterfrågas och som kan bidra till en flexibilitet i samhället när unga kan flytta till jobben. Just nu tittar vi på vilka projekt som kan passa för konceptet och Uppsala är en av de städer som kan vara aktuell i första skedet, säger Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem. *Källor: "Hur vill unga bo i framtiden" Fastighetsägarna i samarbete med United Minds 2014-02-06 samt COLIVE i samarbete med CINT 2018-05-02. Vad är Coliving? Coliving innefattar ett boende där hyresgästerna delar på vissa ytor och funktioner i en bostad. Typiskt är att sociala ytor som kök, matplats, vardagsrum och arbetsytor delas medan sovutrymmen är privata. Boende får tillgång till sociala och rymliga gemensamhetsutrymmen och samtidigt egna utrymmen för säng och förvaring. I de bostäder företaget Colive vill etablera delar 6-10 personer lägenheten.

Delårsrapport januari – september 2018

VD-kommentar Insplorions strategi fungerar, vi fortsätter att skapa och utveckla samarbeten med framstående aktörer både kring forskning och marknadsutveckling. Våra starka patent och andra kunskapsskydd för vår teknik – NanoPlasmonic Sensing (NPS) – gör att vi är en uppskattad utvecklingspartner. Inom forskningsinstrumentaffären tecknades i augusti ett avtal med Niigata University i Japan. Målsättning är att vi tillsammans ska undersöka och utveckla nästa generations sensorer för Acoulyte-instrumentet. Inom batterisensorprojektet, inleddes senare under hösten ett samarbete med SynerLeap, ABB:s centrum för innovationsutveckling, i syfte att effektivisera systemen för batterilagring. Energimyndigheten beslutade även nyligen att finansiera samarbetet där vi, forskargrupper på Chalmers och CEVT, systerbolag till Volvo och Geely-gruppens utvecklingsbolag, vidareutvecklar batterisensorn. Professor Kazunari Shinbo vid Niigata University har stor erfarenhet av att skapa och utveckla ytstrukturer på nanonivå som kommer vara värdefullt i den fortsatta utvecklingen av Acoulyte. Samarbetet stärker även vår marknadsposition i Japan då denna samverkan även ger oss en licens angående vissa immateriella rättigheter inom QCM-tekniken, dvs den teknik som Acoulyte instrumentet kombineras med. Grunden till samarbetet med SynerLeap inom ABB är vårt gemensamma intresse för att utveckla effektivare batterilager till fossilfria energisystem. Efterfrågan på batterilagring har ökar i takt med övergången till fossilfri energi. Insplorions anslutning till ABB:s centrum för innovationsutveckling är viktigt för vår vidareutveckling av de integrerade batterisensorerna och deras användning för effektivare batterilager. Tillgång till ABB:s kompetens och laboratorier möjliggör att takten i vårt utvecklingsarbete kan accelerera. Insplorion, ABB och VänerEnergi med ytterligare åtta partners i Sverige, Norge och Tyskland ingår även i ACES (Adaptive Control of Energy Storage), ett samarbete för effektivare batterilager. Uppdraget i ACES-projektet är att bygga fyra demonstrationsanläggningar för att påvisa hur nya sensorer med smarta styrsystem kan möta industrins växande behov av effektiv batterilagring. Insplorion kommer främst att leverera sensorer till batterier. Projektet har nyligen startats och vår ambition är att sensorerna ska finnas på plats för skarpa tester under sommaren 2019. Energimyndighetens beslut att finansiera vidareutvecklingen av batterisensorn gör att vi snabbare kan erbjuda temperaturmätning inuti batterier, i kombination med dagens kemiska mätning. Bättre temperaturmätning är starkt knutet till att effektivare kunna säkra batteriers livslängd och har från både kraft- och fordonsindustri beskrivits som nästan lika viktigt som vår nuvarande kemiska mätning för bättre fastställning av laddstatus. Att vi även knyter kommersiella aktörer till projektet som CEVT och SAFT påskyndar också på kommersialiseringen på kort sikt. Arbetet med utvecklingen av vår luftsensor fortsätter enligt plan. Vi arbetar dels med att miniatyrisera själva elektroniken och dels med att öka känslighet och selektivitet i mätningarna. Miniatyriseringen är i nuläget på storleksnivå av en snusdosa. För att öka känsligheten och selektiviteten i mätningarna arbetar vi med att förfina den beläggning som appliceras på sensorn. Även detta arbete följer plan. För att få full utväxling och göra riktig nytta behöver luftsensorn vara uppkopplad till molnet. Vi är mycket aktiva inom samarbetet LoV-IoT i Göteborg. Där utvecklas för närvarande en mjukvarulösning för att samla in information om luftens och vattnets kvalitet i städer. Denna informationen kommer att vara publik via molnlösningar. Under november och december genomförs tester på fältet av luftsensorn. Målet är att kunna visa goda mätresultat under våren 2019 gällande halterna av kväveoxider i luften. Därefter kommer vi att gå vidare med olika partners för kommersialisering. Insplorion har idag 10 aktiva forskningssamarbeten med företag, inom akademin eller i större projekt med flera deltagare. Intresset för våra instrument och sensorer är stort. Vi får uppskattning och bekräftelse för det vi hittills åstadkommit samt stort stöd för våra mål framöver. Det ger oss extra energi för framtiden.   Patrik Dahlqvist, VD

Edtech-satsning i Nacka får finansiering av Vinnova

  Testbädden ska också stödja entreprenörer, ”startups” och etablerade företag att utveckla, verifiera och validera sina edtech-produkter och tjänster på den svenska marknaden.  -  Genom att testa på plats tillsammans med elever och deltagare i kurser kan processerna mötas och kunskapen om behov och möjligheter höjas.  Med mer hållbara produkter utvecklade och testade i lärmiljöer ökar möjligheten för edtechbranschen att växa, utvecklas globalt och bidra till ett högt innovationstempo inom utbildningssektorn, säger Hanna Elving, som leder utveckling av Vercity och projektleder Vinnovasatsningen.  Nacka är en av Sveriges främsta kommuner inom utbildning, men behovet av kompetens förändras i rask takt, bland annat på grund av digitaliseringen. Nacka kommun utforskar därför hur resan mellan dagens och morgondagens utbildning kan tillgodose framtidens behov av kompetensförsörjning. Testbädden kan bidra genom att överbrygga gapet mellan utbildning och digitalisering och bidra till utveckling av skalbara lösningar som matchar utbildningens och arbetsmarknadens behov  Vad är Vercity? Vercity är en framtida plats för lärande i Nacka stad och drivs i partnerskap mellan Nacka kommun, AcadeMedia, Nackademin, FEI, Företagsekonomiska institutet och Rise (Research Institutes of Sweden). Partnerskapet utgår från insikten om att de som idag går på lågstadiet kommer att ha yrken som inte finns idag. För att kunna identifiera vilken utbildning som är relevant för dem samverkar Vercity med näringsliv, offentliga aktörer och kreativa näringar.

Idogen AB offentliggör prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 20 november – 5 december 2018. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna aktier.   Företrädesemissionen i sammandrag Styrelsen i Idogen har upprättat ett prospekt med anledning av den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 17 oktober 2018 och som godkändes vid extra bolagsstämma den 5 november 2018. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.idogen.com) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder. Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 77 Stockholm. Den som på avstämningsdagen den 14 november 2018 är registrerad som aktieägare i Idogen har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper 20 november – 5 december 2018. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs Idogen cirka 48,5 MSEK efter emissionskostnader. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till 80 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,5 MSEK. Vissa långsiktiga investerare ingår i en s.k. toppgaranti vilken avser utrymmet mellan 58,6 procent upp till 80,0 procent, motsvarande 13,0 MSEK av företrädesemissionen. Resterande garanter ingår i en s.k. bottengaranti som garanterar beloppet från teckningsåtaganden upp till 58,6 procent, motsvarande 33,4 MSEK av företrädesemissionen. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 3,4 procent av företrädesemissionen, och har erhållits från Mikael Lönn och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Investerarträffar där Idogens vd Lars Hedbys presenterar Bolaget  Aktiekvällen i Lund Datum och tid: torsdagen den 15 november 2018, kl. 18:00 – 18:30 Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund  Anmälan: Via Aktiespararnas hemsida, www.aktiespararna.se                Arctic Securities, lunchpresentation  Datum och tid: torsdagen den 22 november 2018, kl. 12:00 – 13:00 Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm Förtäring: Lunch serveras Anmälan: Via e-post till invitation.sweden@arctic.com, v.g. ange namn och kontaktuppgifter Stora aktiedagen i Stockholm Datum och tid: måndagen den 26 november 2018, kl. 11:20 – 11:50  Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm  Anmälan: Via Aktiespararnas hemsida, www.aktiespararna.se  Tidplan för företrädesemissionen +---------------+-------------------------------------+|20 november – 5|Teckningsperiod ||december 2018 | |+---------------+-------------------------------------+|20 november – 3|Handel med teckningsrätter på ||december 2018 |Spotlight Stock Market |+---------------+-------------------------------------+|20 november |Handel med BTA till dess att ||2018 |Bolagsverket registrerat ||(tillsvidare) |företrädesemissionen |+---------------+-------------------------------------+|Omkring 11 |Offentliggörande av slutligt utfall i||december 2018 |företrädesemissionen |+---------------+-------------------------------------+ ”Den förestående företrädesemissionen har potential att markant stärka Idogens möjligheter att bli en framgångsrik och betydande aktör på den snabbväxande cellterapimarknaden. Likviden från företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att ta Idogens huvudprojekt IDO 8 fram till starten av kliniska studier och att föra det prekliniska arbetet för IDO T och IDO AID till nästa nivå. Vi har nyligen breddat Bolagets projektportfölj till att även innefatta autoimmuna sjukdomar och i slutet av september beviljades Idogens första produktkandidat IDO 8 särläkemedelsstatus i USA, vilket är ett viktigt värdehöjande steg. Genom kapitalanskaffningen får Idogen dessutom nya investerare som avser att vara med långsiktigt”, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys. Rådgivare Finansiell rådgivare till Idogen i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal rådgivare till Idogen är Setterwalls Advokatbyrå AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Hedbys, vd, Idogen AB Tel: 046-275 63 30 E-post: lars.hedbys@idogen.com Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018. Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Framåtriktade uttalanden  Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Diamyd Medicals huvudägare ökar sin investering i Bolaget genom att fullt ut nyttja sina teckningsoptioner

Huvudägare och styrelseledamot Anders Essen-Möller innehar totalt 3 596 420 teckningsoptioner, varav 852 074 utgörs av teckningsoptioner för A-aktier och 2 744 346 för B-aktier, varav 300 000 finns i kapitalförsäkring. Totalt motsvarar Essen-Möllers nyttjande av teckningsoptionerna en investering om 8 181 856 SEK. Samtliga ledande befattningshavare som innehar teckningsoptioner kommer att nyttja sina teckningsoptioner fullt ut. Styrelseordförande Erik Nerpins innehav av teckningsoptioner uppgår till 13 688 och styrelseledamot Maria-Teresa Essen-Möllers innehav till 21 332. VD Ulf Hannelius innehav uppgår till 33 332 och CFO Anna Styruds till 26 666 teckningsoptioner. Samtliga dessas innehav utgörs av teckningsoptioner för B-aktier och det totala teckningsbeloppet motsvarar 216 166 SEK. Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Diamyd Medical 1-30 november 2018I samband med en företrädesemission i maj 2017 utgav Diamyd Medical 852 074 teckningsoptioner för A-aktier och 25 989 268 teckningsoptioner för B-aktier. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionkurs 4,55 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna för B-aktier är noterade och handlas på Nasdaq First North fram till och med den 28 november. (DMYD T01 B, ISIN kod: SE0009889199). Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid, då en del förvaltare kan ange 28 november eller tidigare som sista anmälningsdag. De fullständiga villkoren för DMYD TO1 B, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.diamyd.com. Om Diamyd MedicalDiamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det orala GABA-baserat prövningsläkemedel Remygen®. En prövarinitierad studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år har startat vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA. Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Cantargia genomför bolagspresentationer under november och december 2018

Event: Financial Meetings ÖresundDatum och tid: Den 19 november 2018, kl. 08:00-10:00.Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund.Om: http://www.financialmeetings.se/aktuellt/      Event: Redeye Life Science DayDatum och tid: Den 21 november 2018, kl. 08.00-15.00. Cantargia presenterar kl. 11.00.Plats: Haymarket, Hötorget 13-15, Stockholm.Om: https://www.redeye.se/live/ls-day-2018#live-ls-18-sal-2 Event: Nordea Stockholm, Nordic Tech & Medtech/Life Science SeminarDatum och tid: Den 27 november 2018.Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.Om: https://nordeamarkets.com/campaigns/program-for-nordea-tech-medtech-life-science-seminar/ Event: Antibody Engineering and TherapeuticsDatum och tid: Den 11 december 2018. Cantargia presenterar kl. 08.45 lokal tid.Plats: Manchester Grand Hyatt, San Diego, USA.Om: https://lifesciences.knect365.com/antibody-engineering-therapeutics/agenda/3 För ytterligare information, kontaktaGöran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Om CantargiaCantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Idogen deltar i projekt om avancerade terapiläkemedel

Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att bolaget deltar i ett Swelife‑projekt om avancerade terapiläkemedel (ATMP). Projektet är ett delprojekt inom Swelife‑ATMP och inriktar sig på affärsutveckling inom ATMP‑området. Ett särskilt fokus läggs på hälsoekonomi och värdebaserad hälsovård. Genom att identifiera hinder och möjligheter är förhoppningen att projektet kommer att underlätta för fler avancerade terapiläkemedel att nå marknaden och därigenom göra nytta för patienterna. Förutom Idogen deltar både aktörer inom akademin såväl som stora läkemedelsbolag. ATMP har potentialen att etablera nya behandlingar, baserade på celler, vävnader eller gener, som kan motverka eller till och med bota tillstånd som tidigare inte kunnat botas. Dessa behandlingar medför också stora möjligheter att reparera, återskapa eller ersätta vävnad. Projektet, som har fått namnet “Business development within the ATMP area based on health economics, value-based health care and the available infrastructures within Sweden”, kommer att pågå under totalt 1,5 år mellan 2018 till 2020. Bland partners i projektet finns förutom Idogen, Novartis, Pfizer, Nextcell Pharma, CellProtect Nordic Pharmaceuticals, RISE, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, LIF, Västerbotten läns landsting, Region Örebro, Akademiska sjukhuset, Region Skåne och IHE. Projektet syftar till att främja utvecklingen av ATMP-projekt med ökad nytta för patienterna. Målet är även att göra Sverige mer attraktivt inom ATMP-området ur ett internationellt perspektiv vid utveckling, kliniska studier och produktion. I projektet inrättas fyra arbetsgrupper med fyra fokusområden. Den första gruppen omfattar regulatoriska aspekter, rättigheter och tillstånd. En andra grupp riktar in sig på kostnader, pris och ersättningsmodeller. Affärsutveckling eller andra ekonomiskt hållbara betalningsmodeller bearbetas i en tredje grupp. Den sista gruppen i projektet belyser införandet av ATMP i vården. Dessutom kommer projektet även att titta på hur man arbetar med ATMP i andra länder och kartlägga vilka intressenter som finns.  Swelife är en organisation som bidrar till att accelerera innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta. Genom att stödja samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso‑ och sjukvård är målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. För mer information om projektet se: https://swelife.se/2018/11/13/nytt-projekt-greppar-om-de-avancerade-terapilakemedlens-halsoekonomiska-utmaningar/. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Hedbys, vd, Idogen AB Tel: 046-275 63 30 E-post: lars.hedbys@idogen.com Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018. Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Clas Ohlson ökar försäljningen i oktober

Försäljningen i oktober ökar med 10 procent till 755 Mkr (688). Den organiska försäljningen ökar med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i oktober i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 2 procent. Under oktober påverkade kalendereffekten positivt om cirka 2 procentenheter med anledning av fler handelsdagar jämfört med motsvarande period föregående år. I det utmanande marknadsklimat som råder har betydande marknadsinvesteringar gjorts enligt plan för att stärka kundbasen och därigenom driva försäljning såväl i oktober som under den viktiga julhandeln. Försäljningen online i oktober ökar med 56 procent till 40 Mkr (26). Jämfört med oktober månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 14 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 237. +----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Länder, Mkr |Oktober|Oktober|Procentuell förändring|Organisk tillväxt|| |2018/19|2017/18| | |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Sverige |339 |313 |8 |8 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Norge |301 |267 |13 |5 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Finland |92 |86 |6 |-2 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Utanför Norden**|23 |22 |5 |-3 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+| |755* |688 |10 |6 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+ * varav 40 Mkr (26) utgör försäljning online.** Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien, butiken i Croydon stängdes 180816. Den totala försäljningen för de första sex månaderna av räkenskapsåret 2018/19 (maj till oktober 2018) ökar med 9 procent till 4 115 Mkr (3 782). Den organiska försäljningen ökar med 5 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 2 procent. Försäljningen online för perioden ökar med 51 procent till 189 Mkr (125). Delårsrapporten för andra kvartalet 2018/19 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 5 december 2018. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Sveavägen 52 i Stockholm. För mer information, vänligen kontakta:Elisabet Johansson, Interim IR-chef, telefon 072-22 11 650 Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 klockan 07:00.

Stendörren Fastigheter förvärvar tre fastigheter i Uppsala & Enköping för 140 miljoner kronor

Pressmeddelande 15 november 2018 Stendörren Fastigheter AB har, via dotterbolag, ingått avtal med Queenie Holding AB och MCA förvaltning i Uppsala AB om förvärv av en portfölj bestående av totalt tre fastigheter varav två fastigheter, Husbyborg 15:1 och Librobäck 21:3, är belägna i Uppsala och fastigheten Stenvreten 7:74 i Enköping. Tillträde planeras till den 17 december 2018. Förvärvet sker via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till närmare 42 miljoner kronor, baserat på ett samlat underliggande fastighetsvärde om 140 miljoner kronor. Årshyresvärdet, fullt uthyrt, uppgår till knappt 10 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan på fastigheterna uppgår till drygt 11 000 kvadratmeter och uthyrningsgraden är för närvarande 96 procent med en genomsnittlig hyresduration om 5 år. "Vi är glada över förvärvet av tre mycket välskötta fastigheter i Uppsala och Enköping, belägna i områden där Stendörren sedan tidigare äger ett flertal fastigheter. Fastigheterna genererar stabila kassaflöden och erbjuder även betydande potential i form av attraktiva byggrätter.” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin. ”De förvärvade objekten passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd. Genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i områden som vi har valt att prioritera samtidigt som positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning skapas.” säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår samarbete med Oscar Properties om utveckling i Karlskrona

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har tecknat ett avtal med Oscar Properties gällande ett samarbete kring nyproduktion av bostäder inom Gullbernaområdet i Karlskrona. SBB står för marken, Oscar Properties projektleder och står för försäljning av bostäderna. ”Oscar Properties har gjort stora avtryck på den svenska bostadsmarknaden genom grundarens entreprenörskap och fokus på arkitektur och design och vi bidrar gärna till bygget av kvalitetsbostäder i hela Sverige. Affären visar att de svenska regionstäderna och deras tillväxt är attraktiva och vi ser fram emot att tillsammans med Oscar Properties utveckla bostadsrätter intill befintligt bestånd samtidigt som vi i samma område tillsammans med KlaraBo utvecklar hyresrätter med investeringsstöd,” säger Krister Karlsson, vice VD och fastighetsutvecklingschef på SBB. ”Oscar Properties startades för att vi såg ett tomrum på bostadsmarknaden. Det saknades någon som ville bygga med design och arkitektur i fokus. I dag ser vi samma marknadsmisslyckande i många kommuner där det saknas en bostadsproducent som bygger kvalitetsbostäder för människor med vanliga plånböcker, den nischen tänker vi fylla. Jag har länge varit imponerad av SBBs förmåga att snabbt ta fram byggrätter. Vi är båda entreprenörsdrivna bolag som kompletterar varandra perfekt för bostadsproduktion därför är det extra kul att vi efter en tids letade hittade ett spännande samarbete, förhoppningsvis får vi möjlighet att genomföra fler projekt tillsammans i framtiden,” säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties. Projektet i Karlskrona är på 17 000 kvm BTA. Byggstart är planerat mot slutet av 2019. Avsikten är att SBB och Oscar Properties ska hitta fler projekt att samarbeta kring.

Delårsredogörelse 1 januari–30 september 2018

Väsentliga händelser juli–september 2018 · Inledande driftsättningstester av Minestos DG500-system i Wales slutförda. · Deep Green-teknologins funktionalitet verifierad i kommersiell skala. Efter periodens utgång · Minesto genererar elektricitet för första gången med kraftverk i kommersiell skala. · Väsentlig utbetalning om cirka 2,3 MEUR från Welsh European Funding Office inom ramen för Minestos publika finansieringskontrakt. · Driftsättningsprogrammet av bolagets EU-finansierade projekt i Wales slutfört. · Avtal för kundinstallationer inklusive elköpsavtal tecknat med elbolaget SEV på Färöarna. Koncernen i sammandrag januari–september 2018 · Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 27 042 Tkr (29 385 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. · Nettoomsättningen var 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet –12 912 Tkr (–6 281 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 23 072 Tkr (25 487 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. · Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 228 120 Tkr (154 319 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 10 593 Tkr (9 385 Tkr). · Bidrag har under perioden upptagits till 51 585 Tkr (43 140 Tkr), varav 47 622 Tkr (39 252 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar från bidragssystem skett med 23 941 Tkr (38 087 Tkr). · Periodens kassaflöde uppgick till –36 920 Tkr (18 673 Tkr). · De likvida medlen uppgick på balansdagen till 12 296 Tkr (62 124 Tkr). · Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 305 798 Tkr (253 845 Tkr) varav periodens resultat utgjorde –9 507 Tkr (–5 620 Tkr). Under perioden har 101 Tkr tillförts bolagets egna kapital genom utnyttjande av personaloptioner. För mer information, vänligen kontakta Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB031-774 14 89press@minesto.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08:00 CET. Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Väsentliga händelser under tredje kvartalet Klinik · I augusti presenterade Cantargia en uppdatering av den kliniska prövningen CANFOUR och fas IIa förberedelserna. Patent · I juli erhöll Cantargia preliminärt godkännande från EPO kring expanderat patentskydd för behandling av solida tumörer. · Cantargia erhöll i juli patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Kina. · I september erhöll Cantargia patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Japan. Listbyte · I juli godkändes Cantargia för notering på Nasdaq Stockholm First North Premier som ett led i processen mot Nasdaq Stockholms huvudlista. · I september erhöll Cantargia godkännande för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad med första handelsdag den 25 september 2018. .Väsentliga händelser efter periodens utgång · Cantargia erhöll patent i USA för antikroppen CAN03. · I oktober presenterade Cantargia kliniska data från den pågående CANFOUR-studien på ESMO. Finansiell information Perioden (2018-01-01 – 2018-09-30) ·  Nettoomsättning, 0 (0) KSEK ·  Rörelseresultat, -65 225 (-45 597) KSEK ·  Periodens resultat efter skatt, -63 302 (-45 586) KSEK ·  Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,96 (-1,48) SEK ·  Soliditet, 93 (90) % ·  Likvida medel, 80 691 (32 385) KSEK ·  Kortfristiga placeringar, 110 000 (20 000) KSEK  Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30) · Nettoomsättning, 0 (0) KSEK · Rörelseresultat, -21 412 (-11 306) KSEK · Periodens resultat efter skatt, -21 456 (-11 306) KSEK · Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,32 (-0,35) SEK  För ytterligare information, kontaktaGöran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08.30 CET. Om CantargiaCantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Heimstaden Bostad erhåller preliminär BBB- kreditbetyg från S&P och undersöker möjligheterna att genomföra sin första emission i obligationsmarknaden

Heimstaden Bostad har erhållit ett preliminärt ”Investment Grade” kreditbetyg, BBB-, från S&P med ”stable outlook”. Bolaget har vidare gett Danske Bank, DNB, J.P. Morgan och Nordea uppdraget att undersöka möjligheten för bolaget att emittera obligationer med flertalet löptider och flertalet valutor. Anledningen till att Heimstaden Bostad undersöker möjligheten till att emittera obligationer är bland annat: - Att förlänga den genomsnittliga löptiden på sin skuldportfölj genom att emittera obligationer med längre löptid än den skuld som återbetalas- I enlighet med S&Ps kriterier reducera sin säkerställda skuld genom att emittera icke-säkerställda obligationer och återbetala säkerställd bankskuld- Att få tillgång till nya finansieringskällor som en del av bolagets tillväxtplaner"Som en del av våra tillväxtplaner ser vi framemot att ta del av den internationella kapitalmarknaden. Under förutsättning att vi framgångsrikt lyckas med vår första emission kommer bolaget fortsätta sitt arbete med att förbättra sitt kreditbetyg med en ambition att nå BBB (”flat”) inom 18 månader", säger Magnus Nordholm, vVD för Heimstaden Bostad. För ytterligare information, kontakta:Magnus Nordholm, vVD, tel 0705-29 31 44, email magnus.nordholm@heimstaden.comAdam Lindh, Finanschef, tel 0708-86 96 74, email adam.lindh@heimstaden.com

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Sommaren 2017 uppmärksammade SÄS i en publikation en oklar uppgift kring ett etikgodkännande för en forskningsstudie. Enligt regionens rutin för ärenden som gäller oklarheter i forskning gjorde SÄS en anmälan till Göteborgs universitet, som gjort en granskning och som i juli 2018 kom med ett beslut i ärendet. Beslutet gör gällande att medarbetare i forskningsstudien gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning genom att de inte följt bestämmelser om inhämtande av etiskt godkännande från berörd myndighet. Den aktuella forskningsstudien handlar om kirurgisk behandling av brustna magsår. Granskningen gäller behandlingar av åtta patienter på Södra Älvsborgs sjukhus under perioden 2008-2012. Efter att beslutet kommit in från Göteborgs universitet har SÄS gjort en egen utredning som bland annat innehåller en granskning ur patientperspektiv om vård och behandling orsakat vårdskada eller risk för vårdskada. I utredningen har SÄS också tagit hjälp av experter utanför regionen för att få en fördjupad bedömning. När det gäller de åtta patienter som behandlats på SÄS visar utredningen att patienterna har behandlats med en metod som inte är vetenskapligt värderad. Behandlingen har skett utan att patienterna har fått information eller gett samtycke till att använda den aktuella metoden. Utredningen visar att tre av patienterna drabbats av vårdskada och att samtliga patienter utsattes för risk för vårdskada, eftersom de behandlades med en metod som inte är vetenskapligt värderad utan att de fått information eller gett sitt samtycke. Samtliga tre patienter som drabbades av vårdskada är avlidna. Det finns inget som tyder på att de avlidit till följd av att de behandlats med den aktuella metoden. En av vårdskadorna uppstod till följd av fördröjd behandling med efterföljande komplikation som kan vara kopplad till fördröjningen. En annan vårdskada handlar om att patienten fick en propp i benet efter utebliven förebyggande medicinering. Den tredje vårdskadan gäller psykiskt lidande till följd av för omfattande vårdinsatser på en döende patient. Med utredningen som grund gör SÄS nu en Lex Maria-anmälan. SÄS beklagar att patienter har behandlats med en metod som inte är vetenskapligt värderad utan att patienterna har fått information och gett samtycke till att använda den aktuella metoden. Den berörda verksamheten arbetar med åtgärder för att rätta till de konstaterade brister som utredningen visar på. Sjukhuset eftersträvar transparens i all forskning och har redan innan denna händelse blev känd säkerställt att det finns rutiner som klargör vad som gäller för inhämtande av forskningsetiskt godkännande och vem som är ansvarig. Varför anmälan enligt Lex Maria? Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vård-skada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Maria-förordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ger möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning. För ytterligare information, kontakta Chefläkare Sara Degerman-Carlsson, nås via pressjouren 033- 616 24 44

BillerudKorsnäs tillsätter ekonomidirektör

Ivar Vatne har mer än 16 års erfarenhet av olika roller inom finans främst med fokus på fast moving consumer goods (FMCG) från Procter & Gamble (P&G), Fiskars och Arla. På P&G har Ivar bland annat varit gruppfinansschef för en av P&Gs divisioner med ansvar för 19 marknader. Sedan tre år är han verksam inom Arla-koncernen där han har tjänstgjort som CFO för Arla Foods Sweden AB och sedan cirka två år som CFO för Arla UK Ltd med en omsättning på cirka 2,2 miljarder euro. Ivar har en civilekonomexamen från Norges handelshögskola (NHH) samt en examen i filosofi från Tromsø Universitet (UiT).– Det är min övertygelse att Ivars med sin starka kommersiella profil och breda erfarenhet av stora investeringsprojekt, innovationsdriven tillväxt och en solid internationell bakgrund, kommer att bidra mycket positivt till hela bolagets utveckling samt med värdefull kompetens inom koncernledningen, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef BillerudKorsnäs.– Det är mycket glädjande och hedrande att ha blivit erbjuden rollen som ekonomidirektör i BillerudKorsnäs. Kombinationen av världsledande kompetens och innovation med stort fokus på hållbarhet, gör att BillerudKorsnäs inriktning och erbjudande ligger utmärkt rätt i tiden. Jag ser mycket fram emot att ta mig an uppdraget och stödja bolagets fortsatta utveckling, säger Ivar Vatne. Ivar kommer att ingå i BillerudKorsnäs koncernledning och tillträder sin tjänst senast den 1 juni 2019. Kristina Schauman, ledamot i BillerudKorsnäs styrelse, tillträdde som tillförordnad ekonomidirektör från och med den 1 november 2018. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 klockan 12:00 CET.

Collector Bank förvärvar Lowells betallösning

Lindorff Payments har en imponerande portfölj med hundratals nordiska kunder samt flera strategiska partnerskap. Den förvärvade betallösningsverksamheten har sedan starten 2011 hanterat miljontals transaktioner från både e-handlare och traditionella butiker. – Det är oerhört glädjande att kunna stärka vår position på marknaden för betallösningar i Finland och Norden. Verksamheten vi övertar från Lowell är otroligt välskött. Nu påbörjar vi arbetet för att hjälpa våra nya kunder att öka sin försäljning och förstärka kundupplevelsen, säger Martin Nossman, CEO på Collector Bank. Precis som i Collector Banks befintliga erbjudande har Lowell betallösningar för både B2C- och B2B-handel i såväl butiker som e-handel. Affären kompletterar Collector Banks erbjudande och ger ytterligare kraft i företagets tillväxt på den nordiska marknaden. Lowell uppger ökad fokusering på kärnverksamheten som anledning till försäljningen. – Avyttringen gör det möjligt för oss att lägga större fokus på att fortsätta växa inom vårt idag viktigaste segment i Norden, finansiella institutioner. Dels att vi får möjlighet att titta på nya marknadssegment inom ramen för kredithanteringstjänster, säger Trond Brandsrud, Nordenchef på Lowell. Avtalet signeras idag och partnerna strävar efter att tillträdet ska ske innan årsskiftet. För ytterligare information: Martin Nossman, CEO Collector I Telefon +46 70-330 26 75 I E-post martin.nossman@collectorbank.se Susanne Bruce, COO Collector I Telefon +46 70-828 24 27 I E-post susanne.bruce@collectorbank.se Aki Tusa, Country Manager Finland I Telefon +358 50-538 96 82 I E-post aki.tusa@collectorbank.fi

NeuroVive erhåller Vinnova-anslag till stöd för utvecklingen av NV354, en ny behandling av genetisk mitokondriell sjukdom

Utvecklingsprogrammet som Vinnova stöder innefattar den formella prekliniska utvecklingen såsom toxikologistudier och processutveckling för storskalig tillverkning av NV354. NeuroVive erhåller anslaget från Vinnovas Swelife-utlysning Projekt för bättre hälsa - Steg 2 (2018) som är en fortsättning av steg 1-anslaget på 1 MSEK vilket bolaget erhöll 2017. Steg 1-anslaget möjliggjorde bland annat valet av kandidatsubstans NV354 inom spjutspetsprojektet NVP015, med målet att utveckla en ny farmakologisk behandling av patienter med mitokondriella sjukdomar orsakade av komplex I-dysfunktion såsom Leighs syndrom, en sjukdom med betydande medicinskt behov. ”Utvecklingsprogrammet med NV354 har som mål att avsevärt förbättra livet för de patienter, vanligtvis barn, som lider av denna typ av mitokondriella sjukdomar. Anslaget är av största vikt för att kunna driva projektet effektivt framåt och en kvalitetsstämpel för vårt program,” säger Eskil Elmér, forskningschef på NeuroVive. ”Denna finansiering från Vinnova är naturligtvis oerhört glädjande för oss. Den understryker den potential NV354 har att göra skillnad för mitokondriella sjukdomar vilket också bekräftats av att vår samarbetspartner i USA, Children’s Hospital of Philadelphia, tidigare i år fick ett treårigt forskningsanslag om fyra miljoner dollar för stödjande forskning inom programmet, samt av vår utlicensiering av andra substanser inom NVP015 med inriktning på ögonsjukdomen LHON till amerikanska BridgeBio”, kommenterar Erik Kinnman, VD på NeuroVive. NeuroVive rapporterade tidigare i år de första prekliniska effektresultaten för NV354, och har utöver dessa sett ytterligare övertygande effektdata i flera olika etablerade experimentella modeller av mitokondriella sjukdomar. Utöver NeuroVives egna försök pågår oberoende studier hos bolagets välrenommerade akademiska partners inom mitokondriell medicinsk forskning, såsom Children’s Hospital of Philadelphia (USA), för att få ytterligare värdefulla data inför den kliniska utvecklingen av NV354. Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november kl. 12:00. För mer information, kontakta: Catharina Johansson, CFO, IR & Communications+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)info@neurovive.com, www.neurovive.comFör nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/ Om Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i SverigeSwelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.www.swelife.se  Om NV354En av de vanligaste orsakerna till medfödda mitokondriella sjukdomar är bristande funktion i det första av de fem proteinkomplexen i mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling, komplex I. Detta ses bland annat vid Leighs syndrom och MELAS, som båda är mycket allvarliga sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan. Projektet NVP015 grundar sig på ett koncept framtaget av NeuroVive som innebär att det kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs tillgängligt inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är en inaktiv läkemedelssubstans som, genom en transformation av sin kemiska struktur, aktiveras först när den kommer in i kroppen. Inom projektet har substansen NV354 valts ut för fortsatt utveckling inom programmet baserat på god tolerabilitet, oral biotillgänglighet, plasmastabilitet och organleverans, särskilt till hjärnan. NeuroVive erhöll 2017 ett forskningsanslag från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, för utveckling av prodrogerna av succinat till en ny behandling för genetisk mitokondriell sjukdom.  Om genetiska mitokondriella sjukdomarGenetiska mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna kan yttra sig väldigt olika beroende på i vilka organ de genetiska defekterna finns och beskrivs som syndrom. Uppskattningsvis har 12 personer per 100 000 en mitokondriell sjukdom. Mitokondriell sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår och kan leda till svåra symptom såsom utvecklingsstörningar, hjärtsvikt och hjärtrytmstörningar, demens, rörelsehinder, strokeliknande tillstånd, dövhet, blindhet, begränsad ögonrörlighet, kräkningar och kramper.  Om NeuroVive  NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Tack Stefan Löfven - där rök den svenska modellen

I dag röstade Europaparlamentet igenom ett lagförslag som innebär början till slutet för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Trots alla varningar om att just detta skulle hända drog statsminister Stefan Löfven och socialdemokraterna igång EU:s sociala pelare med ett EU-toppmöte i Göteborg 2017. Nu kommer den lagstiftning som han då hävdade aldrig skulle komma, konstaterar Europaparlamentariker Jasenko Selimovic. Samtliga svenska Europaparlamentariker, inklusive alla socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister röstade mot förslaget och krävde att det skulle stoppas, men förslaget antogs ändå med stor majoritet. -EU-direktivet sägs vilja ge arbetare mer tydliga och förutsägbara arbetsvillkor, men är extremt problematiskt för Sveriges del, eftersom den skrotar den svenska modellen, säger Jasenko Selimovic. - Det är bra att även Socialdemokraterna tar fullständigt avstånd från direktivet nu (Arbetet 2018-11-15). Men det borde de gjort redan hösten 2017 när jag varnade för att just det här skulle hända. Då hävdade Socialdemokraterna att den sociala pelaren inte skulle innebära någon lagstiftning, att den svenska modellen inte skulle kringskäras och att reglerna på vår arbetsmarknad inte skulle tvingas att anpassa sig ner till en sämre EU-nivå. Men det är precis det som nu har hänt, och det är mycket olyckligt, konstaterar Selimovic. - Nu vet jag inte längre hur detta skadliga lagförslag ska kunna stoppas. Det är ironiskt att det blev en socialdemokratisk statsminister och socialdemokraterna som begravde den svenska modellen. Konsekvenserna av detta blir mycket svåra att överskåda, säger Jasenko Selimovic. För ytterligare kommentarer eller information, kontakta pressansvarige Ola Tedin, 073 988 4502

Sprint Bioscience inleder slutförhandlingar i STK25-projektet

De övergripande villkoren i avsiktsförklaringen är i paritet med tidigare avtal Sprint Bioscience tecknat med Bayer och Petra Pharma, vilka innefattar en initial betalning vid signering, delmålsbetalningar vid uppnådda mål inom preklinisk och klinisk forskning, samt royalties på framtida försäljning. Processen med den initiala förhandlingen av avsiktsförklaringen inleddes under sommaren, för att nu, efter denna överenskommelse fördjupas i licensavtalsförhandlingar. Resultatet kommer att kommuniceras när licensavtalet är slutligt definierat och signerat av båda parter. De pågående affärsförhandlingarna ligger i linje med vårt tidigare kommunicerade mål med STK25-projektet, att hitta en stark samarbetspartner som tillsammans med Sprint Bioscience kan driva projektet vidare mot kliniska studier. ”Vi visar med denna överenskommelse att vår affärsmodell är stabil. Projekten vi driver i Sprint Bioscience får positiv respons av läkemedelsbranschen och vi har genom att hålla hög kvalité möjliggjort licensavtal för bolagets prekliniska projekt”, säger Sprint Biosciences vd, Anders Åberg. Fakta om NASH och STK25-projektet NASH är en allvarlig leversjukdom där det i nuläget saknas behandlingar. NASH-terapi är en potentiellt stor marknad och intresset för att utveckla molekyler för behandling är betydande. Sprint Bioscience driver ett läkemedelsprojekt som avser att inhibera STK25, ett protein som har betydelse för utveckling av NASH. I projektet har Sprint Bioscience utvecklat flera kemiska serier som stänger av STK25 med en potential att kunna utvecklas till ett läkemedel för behandling av NASH.

Fredrik Engströmer ny innovationschef för Region Stockholm

- Landstinget har de senaste åren lagt en stabil grund för vårt innovationsarbete genom nya styrdokument, en Innovationsfond som finansierar medarbetarnas projekt och en sammanhållen organisation som ger praktiskt stöd för innovation och utveckling. Nu är vi redo att växla upp arbetet ytterligare, och jag är därför mycket glad över att få välkomna Fredrik Engströmer som ny innovationschef i landstinget, funktionsområdet FoUUI, säger Daniel Forslund (L), ordförande i Region Stockholms blivande Innovations- och utvecklingsutskott. - Framtidens lösningar på dagens problem kan inte bara tas fram internt utan behöver utvecklas i bred samverkan med forskare, företagare och vårdgivare, där det är behoven från patienter och vårdpersonal som ska stå i centrum. Fredrik Engströmers långa erfarenhet från internationellt arbete inom industrin är därför särskilt viktigt när vi ska stärka Stockholmsregionens attraktionskraft och som organisation bli en bättre kund och samarbetspartner, avslutar Daniel Forslund. Fredrik Engströmer är utbildad civilingenjör i teknisk fysik och har arbetat internationellt inom Ericsson-koncernen och bl.a med 5G, den nya generationens mobiltelefoni. Som chef för Region Stockholms samordningskansli för innovation (i dag SLL Innovation) blir han bl.a. ansvarig för att förverkliga landstingets innovationsstrategi. Innovationsstrategin gäller alla verksamheter som drivs eller finansieras av Region Stockholm. I samband med att landstinget blir region stärks också uppdraget att samarbeta med lärosäten, näringsliv och entreprenörer, särskilt inom life science-sektorn. SLL Innovation är samlingsnamnet för innovationsverksamheten inom Stockholms läns landsting. Innovationsarbetet är en viktig del i utvecklingen och förnyelsen av landstingets kärnverksamheter såsom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. SLL Innovation ingår i landstingsstyrelsens förvaltning FoUUI, (Forskning, Utbildning, Utveckling, Innovation). Innovationsarbetet drivs främst ute i landstingets verksamheter på akutsjukhusen och i primärvården, och bygger på idéer från medarbetare, forskare och företag. Syftet är att utveckla nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar för patienter och medarbetare. De innovationsstödjande verksamheterna fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. Ett samordningskansli vid landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera innovationsverksamheten utifrån landstingsövergripande riktlinjer.

Dignitana AB (Publ) Genomför Företrädesemission Och Riktad Nyemission

Styrelsen i Dignitana AB  ("Dignitana" eller "Bolaget")  har idag beslutat att genomföra en total kapitalisering om högst 31,6 MSEK fördelat på en riktad nyemission om cirka 5.8 MSEK, en fullt garanterad företrädesemission om cirka 24,3 MSEK samt ytterligare en riktad emission genom kvittning av garantiersättning om cirka 1,4 MSEK för att finansiera bolagets fortsatta expansion. Dignitana meddelar att Bolagets styrelse, med stöd av befintligt emissionsbemyndigande, beslutat att genomföra en riktad nyemission, om högst 1 380 500 aktier till en emissionskurs om 4,20 SEK, en företrädesemission om högst 5 792 603 aktier till en emissionskurs om 4,20 SEK och en riktad kvittningsemission om högst 339 972 aktier till en emissionskurs om 4,20 SEK. Total emissionslikvid för de tre emissionerna uppgår till cirka 31,6 MSEK. Vid full teckning i samtliga emissioner enligt ovan kan aktiekapitalet komma att öka med sammanlagt 7 513 075 SEK till 48 061 299 SEK. Genom den riktade kontantemissionen tillförs Bolaget cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemission tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader på villkor enligt nedan. · Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantier. · Sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. · Teckningskursen är 4,20 SEK per aktie. · Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen är den 30 november 2018. · Teckningsperioden löper från 4 december till den 18 december 2018. Den riktade kvittningsemissionen om cirka 1,4 MSEK genomförs för att kunna kvitta garantiersättning i den fullt garanterade företrädesemissionen. Bakgrund och motiv Dignitana är ett svenskt medicinteknikbolag som fokuserar på en bred marknadslansering i USA av DigniCap skalpkylningssystem, en produkt som motverkar håravfall hos cancerpatienter vid cytostatikabehandling och väsentligt bidrar till välbefinnandet och livskvaliteten. Målsättningen är att Bolaget skall bli marknadsledande inom hårbevarande genom sitt system med skalpkylning. Systemet blev godkänt av FDA i december 2015 för försäljning på den amerikanska marknaden och Bolaget har inlett en lansering i USA genom eget dotterbolag. Systemet har också medicintekniskt godkännande, CE-märkt, för försäljning i Europa. Dignitana har lanserat en affärsmodell i USA som innebär att kunderna, cancerkliniker, leasar maskinen och patienterna betalar en avgift för varje behandling som genomförs. Detta har stor påverkan på Dignitanas intjäningsförmåga men större rörelsekapital. Dignitana behöver ytterligare rörelsekapital för att finansiera den fortsatta tillväxten. Vid full teckning i företrädesemissionen och de riktade emissionerna tillförs Bolaget totalt cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader. Bolaget bedömer att tillfört kapital ska var tillräckligt för att · finansiera Bolagets verksamhet genom hela 2019, · möjliggöra en lansering av den nya generation av DigniCap-systemet och · stärka Bolagets finansiella ställning. Nettolikviden från emissionerna ska användas till den fortsatta expansionen i USA, personalförstärkningar, samt färdigställande och marknadsföring av den nya generationen av DigniCap systemet. Resterande del av emissionslikviden kommer att användas för att förstärka Bolagets likviditetsbuffert - något som bedöms som nödvändigt för att främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. "Vi har ett positivt momentum i Dignitana. Vi är övertygade om att vår nya produktgeneration för med sig tydliga fördelar för sjukhus och patienter. Vi ser framemot tilltagande tillväxt i med lanseringen av den nya produktgenerationen under första halvåret 2019" – William Cronin, VD. Riktad nyemission Styrelsen i Dignitana har idag, den 16 november 2018 med stöd av befintligt emissionsbemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av 1 380 500 aktier ("Emissionen") till kursen 4,20 SEK per aktie innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 380 500 SEK. Genom Emissionen tillförs Bolaget cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är fulltecknad av ett antal utvalda investerare. För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den riktade emissionen uppgår till om cirka 3,3 procent. Syftet med beslutet att emittera nya aktier i Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en fortsatt snabb expansion på den amerikanska marknaden samt för att säkerställa ytterligare rörelsekapital. Bolagets aktieägare bereds därtill möjlighet att teckna sig för aktier i en företrädesemission enligt nedan. Företrädesemissionen Styrelsen har också med stöd av befintligt emissionsbemyndigande beslutat att idag den 16 november 2018, erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att teckna aktier i Dignitana till samma teckningskurs som i den riktade emissionen, 4,20 SEK, genom en företrädesemission. Företrädesemissionen omfattar högst 5 792 603 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 792 603 SEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen per aktie är 4,20 SEK och det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 328 932,60 SEK. Företrädesemissionen ska genomföras på följande villkor: Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid aktieägare för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt.Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknas utan teckningsrätt ska fördelning ske enligt följande: 1. i första hand till de som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, och 2. i andra hand till de som, före emissionsbeslutet, har ingått avtal om emissionsgaranti. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,20 SEK. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 30 november 2018. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 4 december 2018 till och med den 18 december 2018. Teckning av aktier som tecknas med företrädesrätt sker genom betalning senast den 18 december 2018, och teckning utan företrädesrätt sker genom Aktieinvests försorg efter undertecknande av särskilt upprättad anmälan. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter beslut om tilldelning, enligt särskild instruktion på utsänd avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, förbehåller sig rätten att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet kommer vid full teckning i Företrädesemissionen att öka med 5 792 603 SEK till 46 340 827 SEK och antalet aktier kommer att öka med 5 792 603 aktier till 46 340 827 aktier (innan registrering av Emissionen). För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, vid full teckning i Företrädesemissionen om cirka 12,5 procent. Tecknings- och garantiåtaganden Dignitana har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från ett antal av Bolagets aktieägare om cirka 5,3 MSEK, motsvarande cirka 22 procent av företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 19,0 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av företrädesemissionen, som kan tas i anspråk vid eventuell bristande teckning i Företrädesemissionen upp till 100 procent av totalt emissionsbelopp, motsvarande cirka 24,3 MSEK. Riktad kvittningsemission Styrelsen har beslutat att erbjuda emissionsgaranter möjligheten att kvitta sin garantiersättning mot aktier till kursen 4,20 SEK genom en riktad emission i samband med Företrädesemissionen Kvittningsemission bedöms omfatta cirka 339 972 aktier varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med cirka 339 972 SEK. Totalt kvittat belopp kommer att vara cirka 1,4 MSEK. För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i av kvittningsemissionen uppgår till cirka 0,9 procent. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att dels kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att stärka sin kassa genom att garantiersättningen kvittas mot aktier, och dels kunna bredda Bolagets aktieägarkrets med investerare som Bolaget bedömer kan vara viktiga för Bolaget. Styrelsen gör bedömningen att den samlade garantiersättningen, givet dess belopp och form, är marknadsmässig. Preliminär tidplan 28 november Sista dag för handel inkl. teckningsrätt201829 november Första dag för handel exkl. teckningsrätt201830 november Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen20184 – 18 Teckningsperioddecember 2018 4 december Första dag för handel i teckningsrätter och BTA201814 december Sista dag för handel i teckningsrätter2018omkring den 19 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionendecember 2018 Detaljerade villkor för Företrädesemissionen kommer att beskrivas i det memorandum som beräknas offentliggöras senast den 3 december 2018 och som kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.dignitana.com. Investerarträffar Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att presenteras på Dignitanas hemsida. Rådgivare Redeye AB (redeye.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare i Emissionen, Företrädesemissionen och kvittningsemissionen. AktieInvest är emissionsinstitut. Memorandum Memorandum är beräknat att offentliggöras senast den 4 december 2018. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Dignitanas Memorandum som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets, Redeyes och Aktieinvests respektive hemsidor . Lund 2018-11-16 För mer information, vänligen kontakta: William Cronin, VD, Dignitana AB  bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB  mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20 Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande 08:00 (CET), den 16 november 2018. VIKTIG INFORMATION Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Dignitana. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dignitana kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 3 december 2018. Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Dignitana att informera sig själva om och observera sådana restriktioner. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Dignitana avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dignitana aktuella syn på Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Ord som ”avses”, ”antar”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Socialt hållbart höghus blir nytt landmärke i Hagsätra

[Hagstra Hubb] Ett krav från staden har varit att förslagen ska bidra till att utveckla Hagsätra Centrum. Betoningen har legat på socialt hållbar stadsplanering, där man ville se en byggnad som både bidrar till och förstärker platsens identitet. Konkurrensen var hård och 22 förslag kom in i tävlingen där juryn i jämförelseförfarande slutligen valde Hagsätra Hubb från Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter, där man adresserat frågor inom områden som bildning, idrott och gemenskap.  · Vi är otroligt stolta över att vinna markanvisningen för ett så komplext uppdrag med högt ställda krav inom framförallt social hållbarhet vilket är ett område vi aktivt arbetar med i alla våra projekt, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad.   En gedigen analys ligger till grund för förslaget där man genom intervjuer med boende och andra berörda. Tillsammans med konsultbolaget Tyréns sammanställdes en analys för att få en bild av området och vilka sociala behov som finns, däribland att öka tryggheten och kulturutbudet. En del i projektet är därför Hagsätra Hubb, en multifunktionell mötesplats som ska vara en plats för bildning, studier, entreprenörskap och konst. Det inrymmer också bland annat ett gym, ett ”vardagsrum” för olika målgrupper under dag och kvällstid samt vad som kommer att bli Sveriges minsta biograf.  · Mötesplatsen kommer att fyllas med innehåll i samarbete med lokala organisationer för att bli en plats som bidrar till hela Hagsätras utveckling, säger Harry Mc Neil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter Bostad.   Projektet består av blandade boendeformer med alltifrån ungdomsboende, kollektivhus och kompislägenheter till vanliga lägenheter. Byggnaden och gårdens utformning främjar rörelse och ett aktivt liv, och ett stort fokus har varit att hitta sociala samlingsytor för att skapa möten mellan generationer och locka fler besökare till Hagsätra. Utöver att adressera Hagsätras specifika behov ställdes höga krav på den arkitektoniska kvaliteten. Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter ville med sitt bidrag ge Hagsätra en ny modern siluett, där husets högdel ger intryck av att sväva i luften.   · Det är alltid ett privilegium at få vara med och utforma stadens landmärken. I Hagsätra ville vi spinna vidare på ABC stadens vision om en levande ytterstad samtidigt som vi tillför ett nytt lager av samtida arkitektur med ett rikt innehåll, säger Rahel Belatchew, chefsarkitekt och VD på Belatchew Arkitekter.   Hållbarhet genomsyrar hela projektet och huset har låg energiförbrukning, solceller på taket och digitaliserade funktioner som erbjuder hyresgästerna klimatsmarta alternativ som bilpool, lastcyklar och leveransboxar för varor vilket gör att bilparkering inte behövs. 

Alzinova offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel

Företrädesemissionen i sammandrag  ·  Värdering (pre money): Cirka 120,5 MSEK. ·  Teckningskurs: 22 SEK per aktie. ·  Teckningstid: 21 november – 5 december 2018. ·  Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter. ·  Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 16 november 2018. Sista dag för handel i Alzinovas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 november 2018. ·  Emissionsvolym: Högst 1 369 600 aktier. ·  Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK och emissionsgarantier om cirka 26,1 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av företrädesemissionen. ·  Antal aktier innan företrädesemissionen: 5 478 400 aktier. ·  Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 21 november – 3 december 2018. ·  Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 november 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av december 2018. ·  Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 30,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK. Tecknings- och garantiåtagande Alzinova har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 30,1 MSEK, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av företrädesemissionen. VD Per Wester har ingått teckningsförbindelse för hela sitt befintliga innehav. Vidare har Modelio Equity AB, Oliver Molse och Sonny Johansson ingått teckningsförbindelser genom att aktieägarna GU Ventures AB och MIVAC Development AB vederlagsfritt har överlåtit sina teckningsrätter i företrädesemissionen till dessa teckningsåtagare. Alzinova har dessutom erhållit emissionsgarantier om cirka 26,1 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av företrädesemissionen, från LMK Venture Partners AB, Pegroco Invest AB, Sonny Johansson, Modelio Equity AB, Oliver Molse, Love Carlsson, Jens Olsson och Alexander Jenselius. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2,6 MSEK. Rådgivare Finansiell rådgivare är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Wester – VD Telefon: +46 70 837 44 33 E-post: per.wester@alzinova.com Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 11.50. Om Alzinova AB Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.