Medivir meddelar att Janssen beslutat avsluta sin licens för simeprevir i juni 2018

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att Janssen Pharmaceuticals Inc. (Janssen) har beslutat att avsluta sin licens för simeprevir mot bakgrund av Janssens bedömning av marknadens efterfrågan. Licensen upphör att gälla i juni 2018 och Medivir fortsätter erhålla royalty på all återstående försäljning av Olysio/Sovriad (simeprevir) som Janssen åstadkommer fram till den tidpunkten. Medivir kommer att söka potentiella kommersialiseringspartners på specifika geografiska områden där bolaget ser att marknadsmöjligheter kan föreligga. Medivirs royalty på den globala försäljningen av simeprevir under de tre första kvartalen 2017 var 13,7 MSEK, 7,7 MSEK respektive 4,1 MSEK. För ytterligare information kontakta:Christine Lind, CEO Medivir AB, tel: +46 (0)8 407 4641Anders Lundin, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)73 125 1453 Denna information är sådan som Medivir AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 december 2017, klockan 11.30 CET.  Om MedivirMedivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Studie visar att veckovis profylaktisk behandling med Elocta® ger blödningsskydd och förbättrad ledhälsa hos personer med hemofili A

Swedish Orphan Biovitrum AB   (publ) (Sobi™)(STO:SOBI) och Bioverativ Inc.  (NASDAQ: BIVV) publicerar idag resultaten av en ny, post hoc longitudinell analys av den pivotala fas 3-studien A-LONG samt den långsiktiga uppföljningsstudien ASPIRE. Studierna visar att profylaktisk dosering en gång i veckan med Elocta® (efmoroctocog alfa) med förlängd halveringstid, har potential att ge förbättrat skydd jämfört med vid-behovsbehandling, samt motverka s.k. target-leder (leder med historik av återkommande blödningar) och minska behandlingsbördan jämfört med mer frekventa doseringsintervall. Analysen redovisas i en posterpresentation idag på den amerikanska hematologiföreningens ASH (American Society of Hematology), 59:e årliga kongress. Elocta marknadsförs i USA som ELOCTATE® (rekombinant antihemofilifaktor Fc-fusionsprotein). Elocta har utvecklats med Fc-fusionsteknik för att förlänga cirkulationstiden i kroppen, och dess effekt och säkerhet vid behandling av personer med hemofili A har undersökts sedan 2010. Denna nya, post hoc-analys stöder en växande mängd kliniska data som visar att profylaxbehandling med Elocta kan inverka positivt på den långsiktiga ledhälsan. Elocta är för närvarande inte godkänd för dosering en gång per vecka. ”En av utmaningarna som personer med svår hemofili A kan uppleva är täta behandlingsintervall med bara några dagars mellanrum och otillräckligt blödningsskydd”, säger Maha Radhakrishnan, M.D., Senior Vice President of Medical på Bioverativ. ”Vi är engagerade i att förbättra behandlingsresultaten och att fortsätta undersöka hur ELOCTATE kan göra meningsfull skillnad för patienter genom att möjliggöra längre doseringsintervall och en fortsatt förbättrad ledhälsa.”  Profylaxbehandling med faktorterapi är den optimala behandlingen för svår hemofili A, ändå innebär denna behandlingsregim, enligt riktlinjerna från World Federation Hemophilia, traditionellt tre injektioner i veckan med konventionella faktorbaserade produkter. Med Eloctas förlängda halveringstid kan patienter förlänga doseringsintervallen upp till fem dagar vilket resulterar i mindre frekventa injektioner. Forskarna har använt data från den pivotala fas 3-studien A-LONG samt från den långsiktiga uppföljningsstudien ASPIRE som sträcker sig över en fyraårsperiod, för att undersöka individer som behandlats med sju-dagars doseringsintervall (65 IU/kg/wk) och bedöma långsiktiga utfall vad gäller årlig blödningsfrekvens (ABR), behandlingsföljsamhet och motverkande av s.k. target-leder. I studien behandlades 43 vuxna och ungdomar (>12 år) med Elocta i ett doseringsintervall på sju dagar under en mediantid för studien på 3,1 år.  Forskare har också analyserat resultaten av de individer som bibehöll ett doseringsintervall på sju dagar under hela studien (n = 19). För den grupp individer som erhållit veckovis dosering under någon period av studien och som före studien erhållit vid-behovsbehandling (n=32), resulterade övergången till veckovis profylaxdosering i en förändring av medianvärdet för ABR (IQR) på -23,7 (-35,8; -12,8). För de patienter som stod på en veckovis doseringsregim under hela studien (n=19) minskade medianvärdet för ABR (IQR) till 1,7 (0,5; 6,7) under studien, jämfört med medianvärde för ABR (IQR) 29 (18; 45) före studien då de erhöll vid-behovsbehandling. Patienter upplevde skydd mot akuta blödningar. Medianvärdet för akuta ABR var 1,2 (0,2; 2,8) för försökspersoner på veckovis dosering under någon period av studien och 0,7 (0; 1,6) för de som alltid stått på veckovis dosering. Skyddet var också bra vad gäller akuta ledblödningar, där medianvärdet för ABR (IQR) var 0,8 (0; 2,5) hos individer som under någon period av studien stått på veckovis dosering, respektive 0,2 (0; 1,0) för individer som alltid stått på veckovis dosering. Behandlingsföljsamheten var mycket hög för alla individer då de stod på veckovis doseringsregim (medianlängd 3,1 år), och majoriteten av de individer som valt att övergå till ett sju-dagars doseringsintervall med Elocta vid någon tidpunkt under studien höll fast vid detta doseringsintervall. Hundra procent av alla utvärderingsbara s.k. target-leder, både i gruppen som under någon period stått på veckovis dosering och i gruppen som alltid stått på veckovis dosering, blev problemfria under studieperioden. Studieresultaten tyder på att dosering en gång i veckan kan vara en rimlig profylaxregim för patienter som erhåller vid-behovsbehandling, men som skulle föredra fördelarna med profylax och bättre blödningsskydd, med minimal behandlingsbörda. ”Tillsammans med Bioverativ har vi genom våra behandlingar och pågående forskning länge engagerat oss i att förbättra vården för personer med hemofili”, sade Armin Reininger, M.D., Ph.D., Head of Medical and Scientific Affairs på Sobi. ”Dessa data visar att Elocta har potential att göra skillnad för patienter genom att möjliggöra ett förlängt doseringsintervall baserat på deras behov, en förbättrad ledhälsa samt möjligheten att minska bördan av den kroniska behandling som patienter med hemofili genomgår.” ---- Om ASPIREASPIRE är en öppen, icke-randomiserad, flerårig uppföljningsstudie för personer som avslutat de pivotala fas 3-studierna A-LONG eller Kids A-Long. I studien deltog 211 män eller pojkar, varav 150 (98 procent) av har fullföljt A-LONG och 61 (91 procent) fullföljt Kids A-LONG. Det primära effektmåttet var utveckling av antikroppar. Sekundära effektmått inkluderade det årliga antalet akuta blödningar per deltagare, behandlingsdagar med Elocta® samt deltagarens bedömning av hur behandlingen svarat vid akut blödning.  Om hemofili AHemofili (blödarsjuka) är en sällsynt ärftlig rubbning som gör att blodets koaguleringsförmåga hos en person är nedsatt. Hemofili A förekommer hos ungefär en av 5 000 födda pojkar per år. Enligt World Federation of Hemophilia beräknas för närvarande 150 000 personer runt om i världen vara diagnosticerade med hemofili.[i]  Personer med hemofili A upplever blödningstillfällen som kan vara smärtsamma, ge upphov till bestående ledskador samt livshotande blödningar. Profylaktiska injektioner av faktor VIII kan tillfälligt ersätta de koagulationsfaktorer som behövs för att kontrollera blödning och förhindra nya blödningar.[ii]  The World Federation of Hemophilia rekommenderar profylaktisk behandling eftersom sådan kan förhindra blödningar och leddestruktion.[iii]  Om Elocta®Elocta® (efmoroctocog alfa) är en rekombinant koagulationsfaktorterapi som utvecklats för hemofili A och som genom Fc-fusionsteknik når en förlängd cirkulationstid i kroppen. Elocta har skapats genom att fusionera faktor VIII med Fc-delen av immunoglobulin G, subgrupp 1, eller lgG1 (ett i kroppen vanligt förekommande protein). Detta möjliggör för Elocta att utnyttja en naturligt förekommande process som fördröjer nedbrytningen och förlänger tiden som behandlingen finns kvar i kroppen. Även om Fc-tekniken under 15 år har använts inom andra terapiområden, har Sobi och Bioverativ förädlat teknologin och är först med att tillämpa den inom hemofili. Elocta tillverkas i en human cellinje, i en miljö fri från tillsatser från djur eller människa. Elocta är godkänt för behandling av hemofili A i EU, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Kuwait och Saudi Arabien där det marknadsförs av Sobi. I USA, Japan, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Brasilien och andra länder är produkten godkänd som ELOCTATE® [Antihemophilic Factor (Recombinant), Fc Fusion Protein], och Bioverativ har marknadsföringsrättigheterna. Som för faktorersättningspreparat i allmänhet kan allergiska överkänslighetsreaktioner och utveckling av inhibitorer ske vid behandling av hemofili A. Inhibitorer har rapporterats vid behandling med Elocta/ELOCTATE inklusive hos tidigare obehandlade patienter. För mer information, vänligen se komplett amerikansk förskrivningsinformation  för ELOCTATE. Notera att tidigare obehandlade patienter inte är inkluderade i EUs produktinformation för Elocta .Om Sobis och Bioverativs samarbeteSobi och Bioverativ samarbetar kring utvecklingen och kommersialiseringen av Elocta®/ELOCTATE® och Alprolix. Sobi har rättigheterna att slutföra utvecklingen och kommersialisera Elocta och Alprolix på sina marknader (i huvudsak Europa, Nordafrika, Ryssland, samt de flesta marknader i Mellanöstern). Bioverativ har tillverkningsansvar för Elocta/ELOCTATE och Alprolix och har utvecklings- och kommersialiseringsrättigheter i Nordamerika och alla andra regioner i världen, förutom på Sobis marknader.  Om BioverativBioverativ är ett globalt företag inriktat på biologiska läkemedel som söker att förändra livet för personer med hemofili och andra sällsynta blödningsrubbningar genom forskning i världsklass, utveckling och kommersialisering av innovativa behandlingar. Bioverativ lanserades 2017 efter att ha knoppats av från Biogen Inc. och företaget bygger på en stark historia av vetenskaplig innovation och inriktar sig på att arbeta aktivt för människor med blödningsrubbningar. Bolagets mission är att nå framsteg för patienter där de som mest behöver det. Bolagets hemofilibehandlingar representerade vid lansering de första större framstegen inom behandlingen av hemofili på över två årtionden. För mer information, besök http://www.bioverativ.com eller följ @bioverativ på Twitter.  Om Sobi™Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på sällsynta sjukdomar. Sobis uppdrag är att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar och tjänster som ger patienter ett bättre liv. Produktportföljen fokuserar främst på hemofili, inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även en portfölj med specialist- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag i Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland. Sobi är en pionjär inom bioteknologi med stort kunnande inom produktion av biologiska läkemedel. Intäkterna uppgick 2016 till 5.2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 760. Aktien (STO: SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.  För mer information, vänligen kontakta:   Media relations        Investor relations Linda Holmström, Senior Jörgen Winroth, ViceCommunications Manager  President, Head of Investor Relations 0708 73 40 95   +1 347 224 0819 linda.holmstrom@sobi.com jorgen.winroth@sobi.com   ---------------------------------------------------------------------- [i]  World Federation of Hemophilia, Annual Global Survey 2016, published in October 2017. Available at: http://www.wfh.org/en/data-collection [ii]  World Federation of Hemophilia. About Bleeding Disorders – Frequently Asked Questions. Available at: http://www.wfh.org/en/page.aspx?pid=637#Difference_A_B. Accessed on: June 17, 2016. [iii]  Guideline for the management of hemophilia, World Federation of Hemophilia, 2nd edition, http://www1.wfh.org/publication/files/pdf-1472.pdf. Accessed on December 2015

4 nya miljarder till fonder i november

Under november månad gjordes nettoinsättningar i fonder på totalt 4,2 miljarder kronor. Obligationsfonder (långa räntefonder) uppvisade ett nettoinflöde på 3,5 miljarder och blandfonder hade nettoinsättningar på 2,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från penningmarknadsfonder (korta räntefonder) och aktiefonder på 2,1 respektive 0,9 miljarder kronor. ”Den skakiga börsen i november fick de aktiva spararna att dra ned på risken och nettosälja aktiefonder,” säger Johanna Kull, sparekonom på Fondbolagens Förening. ”Att sälja aktiefonder de månader Stockholmsbörsen backar och köpa mer under plusmånaderna är en trend vi sett under hela året. Här kan det finnas anledning att se över sin strategi, annars är det lätt att man hamnar snett i tajmingen. Ett par minusdagar på kontot betyder inte att börsen ska rasa, lika lite som en uppgång utlovar rikedom. För att svära sig fri från irrationella känslor är ett automatiskt månadssparande utmärkt.” Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till drygt 79 miljarder kronor. Av detta har 34,4 miljarder placerats i aktiefonder. För blandfonder och obligationsfonder summerar nysparandet till 18,1 respektive 25,7 miljarder kronor.   I november såg fondspararna en blandad utveckling på världens börser. Globalt steg aktiemarknaden något, medan värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) sjönk med 3,5 procent. Aktiefonder noterade ett nettoutflöde på totalt 0,9 miljarder kronor under november. Störst var nettouttagen från Sverigefonder, medan Asienfonder och globalfonder uppvisade fortsatta nettoinsättningar.    Hittills i år har aktiefonder haft ett totalt nettoinflöde på 34,4 miljarder kronor och globalfonder uppvisar nettoinsättningar på 32 miljarder. Även Sverigefonder och Europafonder har haft nettoinsättningar på 8 respektive 8,6 miljarder. Däremot har stora nettouttag gjorts från Nordamerika- och Rysslandsfonder hittills under året. Noterbart är också att en fortsatt mycket stor del, 32,6 miljarder, av nysparandet i aktiefonder har gått till indexfonder.  Obligationsfonder noterade i november ett totalt nettoinflöde på 3,5 miljarder kronor. Av detta utgjorde 1,1 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppvisar obligationsfonder ett nettoinflöde på totalt 25,7 miljarder kronor, av vilket 16,9 miljarder har tillfallit företagsobligationsfonder.  Den totala fondförmögenheten i Sverige minskade i november med 3 miljarder kronor och uppgick vid utgången av månaden till 3 993 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 425 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten var, vid utgången av november, 2 346 miljarder (motsvarande 59 procent) placerat i aktiefonder. Mer statistik samt historiska data finns i de bifogade Excel-filerna och på http://fondbolagen.se/Statistik--index/Nysparande-i-fonder/.  För kommentarer kontakta: Johanna Kull, Sparekonom Fondbolagens förening08-506 988 07 /  0704-52 48 34johanna.kull@fondbolagen.se För information om statistiken kontakta: Fredrik Pettersson, Fondbolagens förening08-506 988 03 / 0733-12 55 77fredrik.pettersson@fondbolagen.se Fredrik Hård, Fondbolagens förening08-506 988 08fredrik.hard@fondbolagen.se

Fler mäklare spår prisnedgång

De senaste två månaderna har Fastighetsmäklarförbundet och Valueguard rapporterat om hur antalet mäklare som tror på prisnedgång har blivit fler än de som tror på prisuppgång. Resultatet från månadens Mäklarpanel visar att nästan hälften (47%) tror att priserna kommer att gå ned den kommande tremånadersperioden. Endast 14 procent tror på prisuppgång och 4 av 10 mäklare tror på stillastående priser. – Det är naturligt att fler mäklare tror på fortsatt prisnedgång. De förutspår prisbilden under en period då de sitter med en hel del osålda objekt samtidigt som intresset för att köpa bostad minskar när människor har fullt upp med kommande storhelger. I januari drar marknaden igång på nytt med många nya bostäder till försäljning. I kombination med tidigare osålda objekt skapar det dock ett större utbud som i sin tur leder till lägre priser, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet. Förra gången som indikatorn var under noll – det vill säga när antalet mäklare som tror på prisnedgång är fler än de som tror på prisuppgång – var inför amorteringskravet våren 2016. – Det nya amorteringskravet, som träder i kraft i mars 2018, påverkar också mäklarens bild av prisutvecklingen framåt då en sådan lag skapar osäkerhet. Människor vill planera sin boendeekonomi långsiktigt och regler som införs hastigt skapar avvaktande konsumenter. Den förväntade prisnedgången innan jul riskerar att skapa svarta rubriker i januari men Carolina Stegman menar att detta inte behöver säga något om prisutvecklingen under våren. – De konsumenter som avvaktat med att köpa boende under den turbulenta hösten kommer troligen att behöva köpa i vår. Människors byte av bostad är i de flesta fall behovsstyrt och det man som konsument ska tänka på är att man köper och säljer på samma bostadsmarknad och därför inte behöver känna någon större oro att ge sig ut på marknaden, kommenterar Carolina Stegman.  Om MäklarpanelenMäklarpanelen sammanställs av Valueguard sedan januari 2016 och genomförs idag i samarbete med Fastighetsmäklarförbundet. Den bygger på en webbaserad enkät riktad till registrerade fastighetsmäklare och sammanställs veckovis. Frågan som ställs lyder: Om du tänker på den typ av bostäder som just du brukar förmedla - hur tror du att priserna kommer att utvecklas de kommande tre månaderna jämfört med idag? Antalet svar varje vecka uppgår till knappt 200 st.

Sweco expanderar i Belgien

-       Jag är glad att kunna välkomna HaskoningDHV Belgium till Sweco. Sweco har en stark bas i Belgien. Vi har en effektiv organisation och växer kontinuerligt. HaskoningDHV Belgiums experter passar perfekt in i våra multidisciplinära team, vilket säkerställer en smidig fortsättning för nuvarande projekt. Genom denna förstärkning kommer vi bli ännu bättre på att planera och utforma framtidens samhällen och städer, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef på Sweco. HaskoningDHV Belgium, verksamma i Mechelen och Namur, erbjuder tjänster inom markundersökningar och åtgärder för förorenad mark, miljökonsekvensbedömningar samt integrerad områdesutveckling. Bolagets 36 högkvalificerade experter kommer per den 2 januari 2018 att vara anställda av Sweco. -       Vi har en tydlig strategi som beskriver var vi vill arbeta och hur vi ska kunna växa genom effektiv leverans av innovativa lösningar. Utifrån detta har vi utvärderat vår lokala verksamhet i Belgien. Vi analyserade ett antal alternativ för att säkerställa kontinuitet och attraktivitet för såväl anställda som våra kunder inom dessa tjänster. Eftersom Sweco Belgien fokuserar på att växa inom just dessa serviceområden är vi övertygade om att vi har hittat den bästa möjliga framtida partnern för HaskoningDHV Belgium. Royal HaskoningDHV kommer även framöver att erbjuda den belgiska marknaden våra globalt erkända tjänster, säger Erik Oostwegel, vd på Royal HaskoningDHV. -       Genom förvärvet av HaskoningDHV Belgium stärker Sweco sin marknadsposition ytterligare. Vi växer och expertisen inom HaskoningDHV Belgium matchar vår befintliga projektportfölj perfekt. Vi har ett engagerat integrationsteam för att säkerställa en effektiv och snabb samgåendeprocess. Vårt fokus de närmaste månaderna är att integrera alla nya anställda och säkerställa kontinuitet i alla våra projekt, säger Erwin Malcorps, chef för Sweco Belgien.

LightLab rekryterar försäljningschef

LightLab har rekryterat Björn Gustavsson som försäljningschef. Björn har bred erfarenhet av global försäljning, marknadsföring, affärsutveckling och ledning med fokus på B2B försäljning av avancerade produkter med högt teknikinnehåll. Tidigare har Björn innehaft ett flertal seniora positioner inom Ericssons försäljningsorganisation och kommer närmast från norska Transpacket AS. Björn tillträder som försäljningschef på LightLab den 1 januari 2018. Under 2017 har antalet potentiella kunder som utvärderar LightLabs teknik vuxit snabbt. Framförallt bolag inom sektorn för vitvaror och andra hushållsapparater visar stort intresse att införa UV-desinfektion i sina produkter, vilket i sin tur skapar affärsmöjligheter för LightLab och har förstärkt Bolagets position. LightLab blir också kontaktade av allt fler aktörer på området samtidigt som dialog och kontakter med tidigare befintliga affärsrelationer intensifieras.Det är med bakgrund av ovanstående som Bolaget ser behov att väsentligt förstärka försäljningsverksamheten, både för att på bästa sätt vårda existerande kundrelationer och för att skapa nya affärer. ”Vi är mycket glada att ha knutit Björn till vår organisation. Trots begränsad marknadsföring genererar våra UV-chip stort intresse på marknaden och vi behöver förstärka vår försäljningsverksamhet för att på bästa sätt kunna tillvarata detta intresse och ge våra potentiella kunder det stöd de behöver för att vi ska kunna ta pågående utvärderingsprojekt till intäktsgenererande affärer. Dessutom återstår en stor del av marknaden som vi hittills ännu inte börjat bearbeta.”, säger Johan Tingsborg, VD LightLab. 

Analysguiden: Genombrott runt hörnet

Teknologisk innovation har varit Impact Coatings ledord under de år som verksamhet bedrivits. Bolaget levererar en världsledande teknologi för PVD–beläggning (Physical Vapor Deposition) av bränslecellsplattor och fordonsreflektorer. PVD är en metod som i vacuum framställer tunna skikt av metaller och keramer. Dessa skikt blir ytbeläggningar som ökar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings teknologi har haft ett antal kommersiella applikationer under flertalet år. Bolaget identifierade tidigt marknaden för bränsleceller som extra intressant. De av bolaget under flera år egenutvecklade beläggningarna fungerar bra för ökad effektivitet och livslängd för bränslecellsstackar.  Den totala effektiveten, det vill säga både den tekniska och ekonomiska effektiviteten förbättras kraftigt i en bränslecell med bolagets patenterade lösning. Impact Coatings har under 2016 – 2017 erhållit ett flertal order på sina beläggningssystem för bränsleceller från kinesiska företag. Det finns ett tydligt och stort intresse från företag på den kinesiska marknaden där potential för bränslecellsmarknaden just nu är som störst. De statliga direktiven som lades fram i den senaste femårsplanen är en viktig faktor som påverkar tillväxten för alla typer av rena fordon och därmed indirekt bränslecellsmarknaden i Kina. För Impact Coatings är utvecklingen i detta land av största vikt. En stor del av det framtida värdet i Impact Coatings är hänförligt till den nu stora fokuserade satsningen på beläggningar för bränsleceller. Den pågående finansieringen genom en kombinerad garanterad företrädesemission och riktad nyemission är ytterst viktig för att Impact Coatings ska kunna dra nytta av sitt teknologiska försprång. Vi räknar med att bolaget i stort sett kommer att leverera enligt sin kommunicerade orderstock. Och har en intressant tillväxtpotential framledes. Det är tydligt att det finns risker för förseningar då kunderna i vissa fall själva håller på att bygga upp sin kapacitet.   Baserat på vår kassaflödesvärdering och relativvärdering ser vi en uppsida i aktien på lång sikt. Vi initierar bevakning med en köprekommendation och riktkurs på 19,3 kronor. Läs hela analysen på Analysguiden . Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här .

Tågkompaniet ny operatör för Krösatåg

– Vi är mycket glada och stolta för förtroendet att få köra Krösatågen. Det passar oss perfekt, säger Mats Gustafsson, vd på Tågkompaniet. Tågkompaniet hade inte det lägsta priset, men tillsammans med övriga kriterier för anbudsutvärderingen vann deras anbud. – Det är bra att Jönköpings Länstrafik inte gick på lägsta pris, utan att även olika kvalitetsaspekter vägdes in i utvärderingen. Det ger oss möjlighet att satsa på service till kunderna, som bland annat kommer att märka det genom både förbättrad information ombord i tågen och en bättre punktlighet, säger Mats Gustafsson. För att locka fler resenärer till tåget kommer Tågkompaniet även att fokusera på punktligheten med moderna teknik som hjälper förarna att köra ännu bättre. Det innebär att det går att förutse trafikstörningar som därmed kan hanteras så de får så liten konsekvens som möjligt för resenärerna. – Vi har förberedda planer som vi snabbt kan sätta i verket för att minska problemen för våra resenärer, säger Mats Gustafsson. Även personalen som går över till Tågkompaniet kommer att märka av förbättringar. – Bland annat kommer vi att införa vårat moderna ledarskap med ledare som arbetar nära den personal som har kundkontakt att ge dem ett ökat stöd för att sätta kunden i centrum, säger Tågkompaniets vd. Tågkompaniet tar över driften av trafiken den 9 december 2018. Fram till dess ska alla praktiska detaljer kring trafikövertagandet lösas. Avtalet är på nio år med möjlighet till tre års förlängning. Ytterligare upplysningar Mats Gustafsson, vd, tel: 026-420 64 14 Om Tågkompaniet Tågkompaniet är ett litet bolag med stort hjärta. Vi bryr oss om våra kunder, trafikbeställare och våra medarbetare. Svenska Tågkompaniet AB bildades år 1999 och har sedan dess befäst sin plats på den svenska järnvägsmarknaden. Tågkompaniet är specialiserade på den upphandlade trafiken och är uppskattade av våra trafikbeställare som upplever att vi levererar tågtrafik med hög kvalitet och aldrig är omöjliga. Tågkompaniet är ett helägt dotterbolag till norska NSB AS.

XMReality tecknar order värd 0,6 MSEK med amerikansk försvarskoncern

XMReality har tecknat en order som omfattar arbete med att ytterligare effektivisera serviceverksamheten hos den globala försvarskoncernen. XMReality Remote Guidance™ skall användas i kundens egen tillverkning samt för att utveckla serviceverksamheten. Ordern avser programvaran Remote Guidance, XMReality Point-pad samt smarta glasögon. ”Vi har en längre tid sett ett ökande intresse i Norden och internationellt för vår systemlösning. Denna affär är ytterligare ett tydligt exempel på att intresset för vårt erbjudande växer även på andra marknader utanför Europa” säger Johan Castevall VD på XMReality. Denna affär innebär en omsättningsökning motsvarande 0,6 MSEK avseende programvara och hårdvara för XMReality, merparten av affären intäktsförs under 2018.. För mer information, vänligen kontakta: Johan Castevall, VD XMRealityTelefon: +46 (0)73 356 04 81E-mail: johan.castevall@xmreality.se Om XMReality XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, Wärtsilä och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.se Bolagets Certified Adviser är Redeye AB Telefon: +46 (0)8 545 013 30 www.redeye.se Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndagen den 11 december 2017 kl. 08:30

Diabetesvaccinet Diamyd® visar positiva resultat

- Resultaten som ses i DIAGNODE-1 är glädjande, nu när alla tolv patienter följts i 6 månader, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet och sponsor för studien. Det är därför med entusiasm vi börjar DIAGNODE-2, där vi nu screenat vår första patient. Den egna insulinproduktion som finns kvar hos nyinsjuknade typ 1-diabetespatienter är viktig att bevara, då även en mindre sådan förenklar livet med diabetes, minskar antalet hypoglykemier och leder till färre långsiktiga komplikationer. I rapporten från den öppna pilotstudien DIAGNODE-1, där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, presenteras nu resultat för samtliga tolv patienter som följts i 6 månader. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats i studien, och positiva effekter kan ses på sjukdomsförloppet. Vid 6 månader är den egna förmågan att bilda insulin så gott som oförändrad. I genomsnitt har den egna insulinproduktionen (mätt som stimulerad C-peptid, AUC) minskat med 1,7% (mot förväntade 15%), samtidigt som patienterna i genomsnitt har lägre (-22%) långtidsblodsocker (HbA1c) och använder mindre insulin (-10%) än vid studiestart. Tidigare rapporterade preliminära 15-månadersresultat för sex deltagare visar att den egna insulinproducerande förmågan endast minskat med 10,8% (mot förväntade 35%), och att långtidsblodsocker och insulindos minskat med 31% respektive 39%. Behandlingen ger även ett önskat immunologiskt svar. - DIAGNODE-2, som vi nu dragit igång, blir mycket spännande och med deltagande kliniker från Sverige, Tjeckien och Spanien ska vi tillsammans jobba för en effektiv patientrekrytering, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Om sjukdomsförloppet i typ 1-diabetesDe nu tillgängliga resultaten ska ses i perspektiv till hur sjukdomsförloppet brukar se ut hos nydiagnostiserade typ 1-diabetespatienter. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att betacellerna, de celler i bukspottkörteln som bildar insulin, bryts ner av det egna immunförsvaret. Den minskande egna insulinproduktionen leder till högre blodsockervärde och patienten blir beroende av externt tillfört insulin för att överleva. Baserat på data från Diamyd Medicals egna studier samt andra publicerade studier inom typ 1-diabetes förlorar en patient i samma åldersgrupp som DIAGNODE-1-deltagarna i snitt runt 15% av sin egen insulinproducerande förmåga (C-peptid AUC) under de första 6 månaderna och 35% under 15 månader. Långtidsblodsocker och insulindos brukar vid 6 månader ligga oförändrat eller något förhöjt och vid 15 månader fortsätter det negativa sjukdomsförloppet med ytterligare förhöjda blodsockervärden som kräver högre insulindoser vilket i sin tur ökar risken för både kortsiktiga och långsiktiga komplikationer. Om DIAGNODE-1DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt tolv patienter mellan 12 och 30 år med typ 1-diabetes där diabetesvaccinet Diamyd® injiceras tre gånger med en månads mellanrum i låg (4µg) dos direkt i lymfkörtel. Behandlingen kombineras med intag av D-vitamin. Tolv patienter har följts i 6 månader och av dessa har sex följts i 15 månader från inklusion i studien. Om DIAGNODE-2DIAGNODE-2 är en uppföljning av DIAGNODE-1 där preliminära resultat visar ett positiv kliniskt förlopp och eftersträvat immunologiskt svar då diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel. DIAGNODE-2 är en dubbelblind randomiserad studie som omfattar cirka 80 patienter från Sverige, Tjeckien och Spanien i åldrarna 12–24 år och som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Patienterna kommer att följas i 15 månader i syfte att utvärdera den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin. Koordinerande prövare för studien är professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. Sponsor för studien är Diamyd Medical. Om Diamyd MedicalDiamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även Remygen®, ett GMP-tillverkat oralt GABA-baserat prövningsläkemedel. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA. Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Beslut om företrädesemission om 23,6 Mkr

För nyemissionen gäller i korthet följande: Emissionsvillkor och teckningskurs:  Den som på avstämningsdagen den 4 januari 2018 är registrerad som aktieägare i Transferator AB äger företrädesrätt att teckna Units i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav av A- och B-aktier. Sex (6) per avstämningsdagen innehavda A- eller B-aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad Unit av serie A eller B. Varje Unit består av tre (3) A- eller B-aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoption av serie TO 1 eller TO 2. Företrädesemissionen medför, vid fullteckning, att Bolagets aktiekapital ökar med högst 3 339 256,02 SEK till sammanlagt högst 10 017 768,71 SEK, samt att antalet aktier ökar med högst 26 021 097 aktier till sammanlagt högst 78 063 296. Teckningskursen är 2,73 kronor per Unit oavsett aktieslag, d.v.s. 0,91 kronor per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 4 januari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 2 januari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 3 januari 2018. Uniträtter och dess handel:  Handel med uniträtter äger rum på AktieTorget under perioden 8 januari 2018 till och med den 18 januari 2018. Teckningstid: Teckning av Units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 8 januari 2018 till och med den 22 januari 2018. Emissionens säkerställande: Emissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser (52%) och emissionsgarantier (48%) från VD och ledamöter av styrelsen. Garantiersättningen uppgår till 3 % av garanterat belopp, ingen ersättning utgår för teckningsförbindelser. Villkor för teckningsoptionen: Optionsinnehavare ska ha rätt att teckna en ny aktie i Bolaget per teckningsoption under tiden fr.o.m. den 14 februari 2019 till och med den 28 februari 2019. Teckningskursen är 1,20 kronor per aktie oavsett serie. Denna information är sådan information som Transferator AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017.

Säljstart för nya Volkswagen Polo GTI

Oskiljaktigt förknippad med Volkswagen är GTI (Gran Turismo Injection) − världens mest kända beteckning för sportiga kompaktbilar.Nu gör en ny Volkswagen GTI entré på marknaden, närmare bestämt Polo GTI, med en effekt på 200 hk, DSG-växellåda som standard och en topphastighet på 237 km/h. De första bilarna beräknas komma till Sverige under första kvartalet 2018. Rekommenderat cirkapris är från 245 000 kronor. Versionen med manuell växellåda släpps preliminärt till sommaren 2018.Triss i GTIVolkswagen kommer för första gången att ha tre GTI-modeller i sitt utbud: up! GTI (115 hk) som lanseras 2018, ikonen Golf GTI (245 hk) och så nya Polo GTI. Något de alla har gemensamt är den perfekt balanserade dynamiken.Det är denna som är hemligheten bakom GTI-konceptets framgångar – en mix mellan låg vikt, pigg drivlina, ett styvt men ändå komfortabelt chassi, säker framhjulsdrift och en ergonomiskt fulländad sittposition bakom en greppvänlig ratt.Till dessa kännetecken för GTI kan vi också lägga den typiska röda listen i kylargrillen och den smått legendariska, skotskrutiga klädseln ”Clark”. Tillsammans gör allt detta Volkswagen GTI till det genuina originalet i respektive klass.Från Polo GT till Polo GTIDet känns som om Golf alltid funnits som GTI. Det var 1976 som allt tog sin början och nu erbjuds den sjunde generationen. Även Polo har imponerat som GTI i årtionden. Volkswagens första sportiga Polo såg dagens ljus 1980 som ”Polo GT”, alltså utan direktinsprutning. Redan 1987 var Polo GT G40 begåvad med sann GTI-dynamik – topphastigheten låg på 200 km/h. 1998 kom så den första, 120 hk starka, Polo GTI.2010 tog den ett effektskutt upp till 180 hk, och 2014 höjdes effekten ytterligare till 192 hk. 2017 bryter så Polo GTI den symboliska 200 hk-gränsen. Motorns kraftfulla prestanda matchas som standard av en sportfjädring och som tillval finns Sport Select-fjädring (erbjuds från och med vecka 6, 2018). Tack vare övergången till MQB-plattformen och en utökning av längden, hjulbasen och bredden, har Polo GTI blivit betydligt rymligare.Den 5-sitsiga bilen har dessutom ett bagageutrymme på 305 till 1 079 liter – i den förra modellen rymde det 204 till 952 liter – vilket gör nya Polo GTI väl förberedd både för långfärder och lite mer krävande transporter.Designen framFronten karakteriseras av en friliggande stötfångare med integrerad spoilerläpp och dimljus som standard. Självklart pryds den av en röd list i kylargrillen – ett klassiskt GTI-kännetecken.En exklusiv detalj för GTI är LED-strålkastarna (tillval) med sina röda ”winglets”, vingformade ramar som blir till en fortsättning på den röda listen in i strålkastarna.Andra klassiska detaljer är GTI-emblemet på kylargrillen och de bikakeformade luftintagen i stötfångaren. Nya Polo GTI skiljer sig också från standardversionen av Polo genom att ha C-formade paneler i svart högglans i stötfångaren.Designen bakPolo GTI känns också igen på de karakteristiska GTI-detaljerna bak. Svart är en stylingdetalj som funnits med ända sedan 1976 då Golf GTI kom till världen. På denna användes svart färg till exempel runt bakrutan. I dag, på nya Polo GTI, är det den stora tvådelade takspoilern som är lackerad i svart (högglans på ovansidan, mattsvart undertill).Andra GTI-kännetecken på bakpartiet är diffusorn i svart högglans och de kromade dubbla ändrören på vänster sida. Rakt ovanför ändrören sitter ett GTI-emblem placerat på bakluckan. En annan detalj som är standard på Polo GTI är LED-baklyktorna som ger bilen en distinkt look nattetid.SidoprofilenTill GTI-detaljerna på sidorna hör de nydesignade 17"-lättmetallfälgarna ”Milton Keynes” med sina 215/45-däck. De inre delarna av de högglanspolerade fälgarna går i svart. De matchas färgmässigt av mattsvarta tröskelbreddare.Som tillval kan man nu för första gången beställa Polo GTI med exklusiva 18"-lättmetallfälgar (däck: 215/40). Även ”Brescia”-fälgarna är högglanspolerade och även här är de inre delarna lackerade i svart högglans. Det spelar ingen roll vilka av dessa fälgar man väljer, i båda fallen lyser de rödlackerad oken på högprestandabromsarna tydligt igenom. På framskärmarna, i änden av den effektfulla tredimensionella tornadolinjen, sitter ett GTI-emblem i krom och rött.FärgernaDet finns billacker – och så finns det typiska GTI-lacker. För Polo GTI talar vi om färger som Pure White, Flash Red och Deep Black pärleffekt. Denna den sportigaste Polo-modellen kan också fås i Limestone Grey metallic eller Reef Blue metallic.InteriörenNågot speciellt för alla GTI-modeller är den unika interiören. Svart, rött, grått och krom är här de dominerande färgerna. Allt som inte uppgraderats med rött, grått eller krom, är här alltid svart (klädselfärg: Titan Black). Därför går även takstolparna och innertaket i svart. Kontrasterande sömmar i rött är en annan typisk GTI-detalj i interiören. Vi hittar dem på den läderklädda multifunktionsratten (standard), växelspaken, golvmattorna och sätenas ytterytor.De högklassiga sportstolarna, som kan ge praktiskt taget alla typer av kroppsformer ett ergonomiskt stöd, är klädda i den klassiska, skotskrutiga tygklädseln ”Clark” på sina innerytor (röda, mörkgrå och ljusgrå linjer, svarta rutor).Svart läderklädsel finns som tillval. Interiören pryds också av ett flertal kromdetaljer (exempelvis på ratten, växelspaksknoppen, runt instrumenten, reglagen på luftinsläppen och klimatanläggningen, på många av knapparna och, naturligtvis, på pedalerna).En annan exklusiv detalj för GTI är de matchande dekorerna på instrumentpanelen, mittkonsolen och dörrpanelerna. Instrumentpanelen kan beställas i Deep Iron Glossy eller Velvet Red, instrumenten på den övre delen av panelen går alltid i svart.GTI-instrument – Active Info DisplayFör första gången kan nu nya Polo, självklart även nya GTI, beställas med helt digitala instrument. Polo är först ut i Volkswagens modellutbud med att kunna fås med den senaste generationen av den digitala instrumenteringen Active Info Display, nu hela 10,25" stor. Denna Polo är den kraftfullaste av alla och får en exklusiv GTI-grafik med en röd-vit-svart design − kort och gott kallad Sport.Infotainmentsystemen (med en skärm på 6,5" resp. 8,0") hälsar dig välkommen med en unik GTI-display. Instrumenten och infotainmentsystemet är placerade i linje med varandra i nya Polo vilket gör dem lika lätta att se och lika lätta att använda. Digitala smartphone-gränssnitt gör det enklare att använda apparna på dessa och olika online-funktioner ombord. Smartphones kan laddas med sladd, och som tillval även sladdlöst (induktiv laddning).GTI-finesserNya Polo GTI erbjuds endast med fyra dörrar. Precis som övriga Polo-versioner är GTI standarutrustad med ett flertal förarassistanssystem, bland annat närområdesövervakningen Front Assist inklusive City Emergency Brake (autobroms) och Pedestrian Monitoring (fotgängarigenkänning) liksom med multikollisionsbroms.Men Polo GTI bjuder på så mycket mer som standard: förutom de specifika GTI-detaljerna även extra krockkuddar för huvudena (fram och bak), XDS differentialbroms, körprofilsväljare, infotainmentsystemet Composition Colour, ambientebelysning (vit), tröskellister med GTI-logo, luftkonditionering, dimljus fram, kurvljus, LED-baklyktor, förarsäte inställbart i höjdled, golvmattor fram och bak, elektriska fönsterhissar runt om (med komfortöppning) och multifunktionsdisplay plus.Som tillval till Polo GTI finns ett extra stort utbud av komfort- och assistanssystem. Bland övrig extrautrustning hittar vi klassens största panoramasoltak och en ljudanläggning från Beats på 300 Watt.Motor och körprestandaNaturligtvis är det motorn som är själva hjärtat i alla GTI-modeller. Så också i nya Polo GTI. På senare tid har det alltid varit turboladdade, vridmomentstarka motorer som svarat för drivningen av GTI. När det gäller Polo GTI handlar det om en 2-liters direktinsprutad bensinmotor med en effekt på 200 hk.Som vi redan nämnt utvecklar denna 8 hk mer än 1,8 TSI i den förra modellen gjorde. Det här betyder att nya Polo GTI, precis som Golf GTI, för första gången nu finns representerade i turbomotorernas 2-litersklass. Den 1.984 cc stora motorn har ett kompressionsförhållande på 11,65:1. GTI-motorn levererar sin maximala effekt från 4 400 till 6 000 varv/min. Detta krutpaket ur den tredje generationen EA888-motorer skickar ett vridmoment på 320 Nm till framhjulen hela vägen från låga 1 500 till 4 400 varv/min vilket ger GTI-motorn en vridmomentkurva som med sin extremt sportiga vridmomentplatå definitivt inte hör till de vanliga.Polo GTI går på 95-oktanig bensin. Nya Polo GTI lanseras med en 6-stegad DSG-växellåda (dubbla kopplingar) som standard. En version med en 6-växlad manuell växellåda kommer nästa år och släpps preliminärt till sommaren.Med DSG-växellåda gör Polo GTI 0-100 km/h på 6,7 sekunder. Denna den starkaste versionen av Polo har en topphastighet på 237 km/h. Tack vare sin effektiva drivteknik kan Polo GTI köras mycket bränslesnålt trots sin effekt på 200 hk. Förbrukningen vid blandad körning ligger för DSG-versionen på 5,9 l/100 km (134 g CO2/km).ChassiDet finns två olika chassikonfigurationer att välja på för Polo GTI. Som standard har den sportfjädring som tillval finns fjädringen Sport Select (erbjuds från och med vecka 6, 2018). Precis som alla versioner av Polo är GTI utrustad med elektromekanisk servostyrning och antisladdsystem (ESC; elektronisk stabilitetskontroll). Differentialbromsen XDS förfinar grepp och driv när man klipper kurvorna snabbt. • Grundkonfiguration. 200 hk starka Polo är liksom alla GTI-modeller framhjulsdriven och har en upphängning med fjäderben med undre triangellänk och spårstabiliserande styraxelvinkel. Upphängning fram: av MacPherson-typ, med krängningshämmare, spiralfjädrar och gasfyllda teleskopdämpare, integrerade i fjädercylindrarna. Upphängning bak: torsionsaxel med integrerad krängningshämmare. Gasdämpare med separata fjädrar svarar för optimal fjädring bak. • Sportfjädring. Polo GTI är den enda modellen i serien som är utrustad med sportfjädring som standard. Till denna konfiguration hör speciellt avstämda fjädrar, hjälpfjädrar, stötdämpare, krängningshämmare och att chassit sänkts med 15 mm. • ”Sport Select”-fjädring och körprofilväljare. Som tillval kan nya Polo också utrustas med en ”Sport Select”-fjädring. Denna gör det möjligt att ändra karakteristiken för de aktiva dämparna – via den standardmonterade körprofilväljaren kan föraren välja mellan lägena ”Normal” eller ”Sport”. Körprofilväljaren själv har fyra lägen: ”Normal”, ”Sport”, ”Eco” och ”Individual”. Körprofilväljaren gör det möjligt för föraren att göra individuella justeringar, inom givna gränser, som har direkt inverkan på hur bilen uppför sig. Förutom den effekt den har på ”Sport Select”-fjädringen, påverkar den valda profilen även karakteristiken för styrningen, motorn och växellådan. Körprofilväljaren kan också beställas separat.Tekniska data Polo GTIMotor: fyrcylindrig TSI bensinmotorCylindervolym: 2,0 lEffekt: 200 hk vid 4 400 till 6 000 varv/minDrivsystem: framhjulsdriftStyrsystem: Elektromekanisk styrservo med ServotronicVridmoment: 320 Nm vid 1 500 till 4 400 varv/minVäxellåda: 6-stegad DSGBränsleförbrukning, blandad körning: 5,9 l/100 kmCO2-utsläpp: 134 gAcceleration, 0-100 km/h: 6,7 km/hTopphastighet: 237 km/hTjänstevikt: 1 355 kgTotalvikt: 1 780 kgMax släpvagnsvikt: 1 200 kgRek. cirkapris: från 245 000 krNya Polo GTI går att bygga i konfiguratorn "Bygg din bil" på www.volkswagen.se , med mer information om paket, tillval och priser.

Åkerströms Björbo AB som ingår i Allgongruppen, har tecknat avtal med Zinkgruvan Mining

Åkerströms Björbo som ingår i Allgongruppen meddelar att man har tecknat avtal om regelbunden försäljning av Åkerströms produkter för radiostyrning av bommar och trafikljus i Zinkgruvan. Genom leveransavtalet säkrar Zinkgruvan Mining upp sina leveranser av Åkerströms radiostyrningar anpassade för att användas i gruvmiljöer. Säkerhet inom gruvmiljöer är centralt viktigt och Åkerströms har under lång tid levererat radiostyrningar för dessa miljöer. Åkerströms har under 2017 visat på en god tillväxt och vi arbetar intensivt med att utveckla vår befintliga affär och vi vinner också helt nya kunder och affärskontrakt. Vi är väldigt glada att vi får förtroende som leverantör och inom gruvindustrin blir vi allt starkare aktör där vi kan addera mervärden till våra kunder, Johan Hårdén VD Åkerströms Zinkgruvan Mining är sedan 2004 ett helägt dotterbolag inom Lundin Mining koncernen. Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar i världsklass. Även silver utvinns i ett senare skede ur blykoncentratet. Zinkgruvan är Sveriges sydligaste gruva, belägen i samhället Zinkgruvan två mil från Askersund och sex mil söder om Örebro. Malmproduktionen under 2016 blev 1,2 miljoner ton producerad malm och omsättningen cirka 1 500 miljoner kronor. Företaget har 400 anställda och ett sextiotal entreprenörer. För ytterligare information kontakta: Johan Hårdén Allgon AB Tel.0733-859219                                 E-post:  johan.harden@allgon.se Om Allgon:   Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med Redeye som cerfified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Ny restaurang med livescen på Dramaten

– Dramatenbaren ska bli en mötesplats som kompletterar dagens utbud i närområdet. En oas där musik möter scenkonst och konstnär, tillresta jazzälskare eller spontana gäster som kommer för god mat eller en välgjord cocktail. Programmet, liksom maten, kommer att variera och överraska, berättar Jeanette Simon, restaurangchef, nyrekryterad från Grand Hotel Stockholm. Sandra Rosa Bergman, med gedigen klubberfarenhet, närmast som musikansvarig på Rival, är ansvarig för scenen. Det kommer bokas både jazzband med etablerade artister och musikstudenter. Instrument finnas på plats vilket även skapar möjlighet för artister som besöker Dramatenbaren att spela spontant om känslan infinner sig. Menyn är skapad av Oscar Fernandez Selg tillsammans Håkan Thörnström som utöver Michelinstjärna, Nobelfester och vinst i kockarnas kamp också har stor erfarenhet av nyetableringar. Det skall vara vällagat från grunden med noggrant utvalda råvaror. Den säsongsbetonade menyn av mellanrätter spänner från klassisk minihamburgare, via club- sandwich på hummer och lammbogskebab till laxtacos och vegetariska alternativ. Här ska finnas stor bredd hos få rätter, till en rimlig peng. Till Dramatenbaren går man för att uppleva kultur och inspireras av den aptitretande menyn. Interiören är bevarad och respekten för nationalscenens miljöer stor. Möbler är till exempel hämtade från Dramatens förråd och stilen är en blandning av jugend och fransk bistro. För inredningen står scenograf Magdalena Åberg och ljussättare Ellen Ruge. Dramatenbaren drivs av Rasta Kulturrestauranger AB som även driver Restaurang Frippe, Paulicaféet och Dramatensterrassen. Dramatenbaren smygöppnar fredag 15 december kl. 16.00. Öppettider:Tisdag-torsdag kl. 16.00–22.00Fredag-lördag kl. 16.00–01.00 För jul- och nyårstider se www.dramatenbaren.se@dramatenbaren   För mer informationLena TörnerTf pressansvarig0703-72 61 47lena.torner@dramaten.se Anna Dahl TillanderPR- och KommunikationsansvarigRasta Kulturrestauranger AB0739-81 67 39anna@rastagroup.se  

NeuroVive rapporterar lovande framsteg i sitt kliniska projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, KL1333

Studiens första halva har varit framgångsrik. De farmakokinetiska studieresultaten mötte förväntningarna och inga negativa säkerhetssignaler har upptäckts. Studiens återstående högre doskohorter är nu godkända av den koreanska läkemedelsmyndigheten Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). ”Vi är mycket glada över utvecklingen i den första kliniska studien med KL1333. Tillsammans med det positiva utlåtandet om europeisk särläkemedelsklassificering för KL1333 tar detta oss ett steg närmare starten av vår egna kliniska fas Ib-studie och vårt slutmål att kunna erbjuda behandling till patienter med olika genetiska mitokondriella sjukdomar, där det finns ett stort medicinsk behov men i de flesta fall inga specifika behandlingar,” kommenterade Magnus Hansson, M.D., Ph.D, Chief Medical Officer och ansvarig för preklinisk och klinisk utveckling vid NeuroVive. Studien är en dubbelblind, placebo-kontrollerad, enkeldos, fas I dos-eskaleringsstudie som undersöker farmakokinetik, säkerhet och tolerabilitet av KL1333 i friska frivilliga personer. Studiens första del inkluderade dosnivåer om 25 mg och 50 mg. Bägge dosnivåerna har bedömts vara säkra och MFDS har därför godkänt dos-eskalering och en uppdaterad studiedesign. En multipeldos fas Ib-studie som sponsras av NeuroVive planeras att inledas i Europa och/eller USA under 2018. “Resultaten från studiens första del är positiva och godkännandet från MFDS är avgörande för KL1333 och projektets fortsatta globala utvecklingsprogram. I nära samarbete med vår partner NeuroVive har vi nu mycket goda möjligheter att utveckla KL1333 till ett nytt behandlingsalternativ för patienter med genetiska mitokondriella sjukdomar såsom MELAS,” sade Soo-Hyun Lew, M.D., Executive Director of Development vid Yungjin Pharm. Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017 kl. 11:00. För mer information, kontakta: Daniel Schale, kommunikationsdirektör +46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel) info@neurovive.com, www.neurovive.com Om NeuroVive NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen upptäcktsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar och cancer samt neurologiska och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).  Om KL1333 KL1333 är en kraftfull reglerare av nivåerna av cellulärt NAD+, ett ko-enzym centralt för cellens energimetabolism. KL1333 har i prekliniska studier visats öka mitokondriens energiproduktion, minska ansamlingen av laktat, motverka bildandet av fria radikaler och förmedla långsiktiga positiva effekter på energimetabolismen såsom i bildandet av nya mitokondrier. Läkemedelskandidaten är avsedd för oral behandling av genetiska mitokondriella sjukdomar såsom MELAS, KSS, CPEO, PEO, Pearson och MERRF. Dess verkningsmekanism kompletterar den för NVP015, vilken är avsedd att ge stöd under akuta energikriser vid genetiska mitokondriella sjukdomar med komplex I-dysfunktion, och till NVP025 som är avsedd att skydda mitokondrierna i skelettmusklerna från felaktig hantering av kalcium och efterföljande muskelförtvining.  Om Yungjin Pharm Yungjin Pharm Co. Ltd., etablerades 1952 och har under ett halvt sekel haft en huvudroll i den koreanska läkemedelsindustrin. Under ledorden “Att underlätta för patienter genom våra innovativa, effektiva och säkra läkemedel”, har bolaget visat att de bidrar till läkemedelsindustrin inte bara i Korea utan även globalt. Detta har resulterat i totalt 25 utmärkelser innefattande “the President Award for Superior Product Development”, ”the Prime Minister Award”, ”Industry Award” och många andra. Dessa prestationer visar på uthållighet och engagemang i utvecklingen av innovativa produkter och på framgångsrika affärer både utomlands och inom det egna landet. Företaget är listat på den sydkoreanska marknadsplatsen KOSPI (KRX 003520). 

ExpreS2ion och Intravacc ingår samarbetsavtal

Memorandum of Understanding ExpreS2ion, ett helägt dotterbolag till ExpreS2ion Biotech Holding AB och Intravacc, ett erfaret R & D-institut för vacciner, har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MoU). Detta MoU möjliggör för ExpreS2ion att tillhandahålla tjänster för kunder och partners över hela värdekedjan i vaccinutveckling, från upptäckt hela vägen fram till GMP-produktion och kliniska studier. I enlighet med avtalet kommer Intravacc att utgöra ExpreS2ions föredragna GMP-partner. Avtalet är en referens för expanderad kundbearbetning och MoU som är grunden för avtalet innehåller därmed inget finansiellt utbyte mellan ExpreS2ion och Intravacc. Däremot expanderar det de kommersiella möjligheterna inom vaccinområdet för båda parter. VD för ExpreS2ion, Dr. Steen Klysner kommenterar  “Vi är väldigt nöjda över att kunna expandera ExpreS2ions kapacitet inom tillverkning av vacciner genom etableringen av ett preferenspartnerskap med Intravacc. Denna strategiska allians ökar ExpreS2ions serviceerbjudande och fortsätter vår ompositionering mot att bli en helhetsleverantör för vaccinutvecklande SME- och Pharmabolag.” VD för Intravacc, Thijs Veerman, Msc, kommenterar “Vi är stolta över att utgöra föredragen GMP-partner för ExpreS2ion och deras klientel. Intravacc erbjuder helhetslösningar för GMP-produktion och klinisk utveckling och har ett starkt track record inom teknologiöverföring av vaccinprodukter och kunskap till våra partners. Vår erfarenhet av utveckling och framgångsrik teknologiöverföring av vacciner så som Haemophilus influenzae b och Sabin inactivated Polio-vaccin till vaccintillverkade har banat vägen för en snabb och produktorienterad väg till marknaden.” Om Intravacc   Intravacc, baserat i Bilthoven i Nederländerna, är en etablerad R & D-organisation med över 100 års erfarenhet inom optimering av vacciner, vaccinprocesser och vaccinteknologier. Intravacc har toppmoderna produktionsfaciliteter och organisationens mål är att väsentligt reducera utvecklingsriskerna och kostnaderna för nya vacciner för att därigenom kunna bidra till global hälsa och jämställd tillgång till vacciner över hela världen. Läs mer på www.intravacc.nl. För mer information om Intravacc, vänligen kontakta: Thijs Veerman, Msc, VD Telefon: +31 30 7920445 E-post: thijs.veerman@intravacc.nl  Certified Adviser  Sedermera Fondkommission är utsedd till bolagets Certified Adviser.

Valberedningens förslag till styrelse i Indutrade AB inför årsstämman 2018

Valberedningen föreslår att Katarina Martinson väljs till styrelsens ordförande vid årsstämman 2018. Vidare föreslås omval av ledamöterna Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik. Till ny styrelseledamot föreslås Anders Jernhall. Nuvarande ordförande Fredrik Lundberg har avböjt omval. Tidpunkten har bedömts lämplig att lämna över ordförandeskapet. Katarina Martinson har gedigen kunskap om bolaget och borgar för kontinuitet i styrelsearbetet. Fredrik Lundberg har önskat frånträda ett av sina uppdrag som en anpassning till de riktlinjer om lämplighetsprövningar från EBA och ESMA som träder ikraft den 30 juni 2018. Regelverket behandlar bland annat beräkningen av det högsta tillåtna antal uppdrag som en styrelseledamot i ett betydande bankaktiebolag får inneha. Fredrik Lundberg är vice ordförande i Handelsbanken. Katarina Martinson är född 1981, civilekonom och har varit styrelseledamot i Indutrade sedan 2015. Katarina är styrelseledamot i de börsnoterade företagen L E Lundbergföretagen AB och Husqvarna Group. Hon är även huvudinvesterare och styrelseledamot i Fidelio Capital. Anders Jernhall är född 1970 och civilekonom. Han är vice VD och ekonomi- och finansdirektör i Holmen AB. Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat åtta personer. Indutrades årsstämma äger rum den 26 april 2018. Stockholm den 11 december 2017 Valberedningen

Victoria Park och Trianon förvärvar bostäder i Malmö för 795 miljoner

– Det är glädjande att kunna genomföra denna affär tillsammans med Trianon. Vi har sedan tidigare en betydande del av vårt totala bestånd i Malmö, vilket innebär en effektiv och skalbar förvaltning, säger Victoria Parks VD Peter Strand. Beståndet, som delvis är renoverat de senaste åren, är fullt uthyrt. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 795 miljoner kronor där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till cirka 551 miljoner kronor, varav Victoria Park kommer att erlägga cirka 231 miljoner kronor och Trianon cirka 320 miljoner kronor. Victoria Park, liksom Trianon, kommer att finansiera förvärvet genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagens policy. Tillträde beräknas ske den 1 mars 2018 då köpeskillingen erläggs. Det förvärvade bolaget kommer efter tillträdet att fissioneras och Victoria Park respektive Trianon konsoliderar var sin del. Victoria Park kommer att bli långsiktig ägare till närmare 300 lägenheter och Trianon till drygt 400 lägenheter. Fastighetsvärdet fördelar sig med 462 miljoner kronor på Trianons del motsvarande cirka 16 900 kronor per kvadratmeter, med en genomsnittlig bostadshyra om cirka 1 350 kronor per kvadratmeter. För Victoria Parks del är fastighetsvärdet 333 miljoner kronor motsvarande cirka 16 400 kronor per kvadratmeter, med en genomsnittlig bostadshyra om cirka 1 200 kronor per kvadratmeter. Fissionen beräknas vara avslutad 31 mars 2018. – Fastigheterna ligger i nära anslutning till vårt befintliga bostadsbestånd på Lindängen i Malmö och vi ser detta som ett strategiskt tillfälle att öka vår närvaro i området och kommer att ge ytterligare effektivitet i förvaltningen. Vi är glada att göra förvärvet tillsammans med Victoria Park. Det kommer att stärka det fortsatta utvecklingsarbetet i området, säger Trianons VD Olof Andersson. För ytterligare information, vänligen kontakta Victoria Park: Peter Strand, VD, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se Tommy Åstrand, ekonomichef, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se Trianon: Olof Andersson, VD, 040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se  (olof.andersson@trianon.se%20)Mari-Louise Hedbys, vVD, ekonomichef, 0733 70 75 39, mari-louise.hedbys@trianon.se  (mari-louise.hedbys@trianon.se%20)Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB och Fastighets AB Trianon måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands respektive Olof Anderssons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017 kl. 13.15. Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på drygt 13 425 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information se: www.victoriapark.se  Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2017 på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08 4094 21 20. För mer information se: www.trianon.se   Victoria Park AB (publ)        Fastighets AB Trianon (publ)      Box 2, 201 20 Malmö Stenhuggaregatan 2, 211 41 MalmöTel 040 16 74 40 Tel 040 611 34 00Org. nr 556695-0738, Säte Malmö Org. nr 556183-0281, Säte Malmöwww.victoriapark.se             www.trianon.se

Victoria Park och Trianon förvärvar bostäder i Malmö för 795 miljoner

Victoria Park AB och Fastighets AB Trianon har tecknat avtal om att förvärva ett fastighetsbestånd om 722 lägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler, med en uthyrbar yta om totalt cirka 47 700 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Lindängen, Malmö, och förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 795 miljoner kronor. Säljare är Willhem och tillträde beräknas ske den 1 mars 2018. – Det är glädjande att kunna genomföra denna affär tillsammans med Trianon. Vi har sedan tidigare en betydande del av vårt totala bestånd i Malmö, vilket innebär en effektiv och skalbar förvaltning, säger Victoria Parks VD Peter Strand. Beståndet, som delvis är renoverat de senaste åren, är fullt uthyrt. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 795 miljoner kronor där köpeskilling för aktierna preliminärt uppgår till cirka 551 miljoner kronor, varav Victoria Park kommer att erlägga cirka 231 miljoner kronor och Trianon cirka 320 miljoner kronor. Victoria Park, liksom Trianon, kommer att finansiera förvärvet genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagens policy. Tillträde beräknas ske den 1 mars 2018 då köpeskillingen erläggs. Det förvärvade bolaget kommer efter tillträdet att fissioneras och Victoria Park respektive Trianon konsoliderar var sin del. Victoria Park kommer att bli långsiktig ägare till närmare 300 lägenheter och Trianon till drygt 400 lägenheter. Fastighetsvärdet fördelar sig med 462 miljoner kronor på Trianons del motsvarande cirka 16 900 kronor per kvadratmeter, med en genomsnittlig bostadshyra om cirka 1 350 kronor per kvadratmeter. För Victoria Parks del är fastighetsvärdet 333 miljoner kronor motsvarande cirka 16 400 kronor per kvadratmeter, med en genomsnittlig bostadshyra om cirka 1 200 kronor per kvadratmeter. Fissionen beräknas vara avslutad 31 mars 2018. – Fastigheterna ligger i nära anslutning till vårt befintliga bostadsbestånd på Lindängen i Malmö och vi ser detta som ett strategiskt tillfälle att öka vår närvaro i området och kommer att ge ytterligare effektivitet i förvaltningen. Vi är glada att göra förvärvet tillsammans med Victoria Park. Det kommer att stärka det fortsatta utvecklingsarbetet i området, säger Trianons VD Olof Andersson. För ytterligare information, vänligen kontaktaVictoria Park:Peter Strand, VD, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.seTommy Åstrand, ekonomichef, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.seTrianon:Olof Andersson, VD, 040 611 34 97, olof.andersson@trianon.seMari-Louise Hedbys, vVD, ekonomichef, 0733 70 75 39, mari-louise.hedbys@trianon.se Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Victoria Park AB och Fastighets AB Trianon måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands respektive Olof Anderssons försorg, för offentliggörande den 11 december 2017 kl. 13.15. Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på drygt 13 425 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information se: www.victoriapark.se Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar 44 fastigheter om 223 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 50 procent bostäder och 50 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2017 på cirka 4,6 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq First North Premier med kortnamnet TRIAN B. Certified adviser är Avanza, 08 4094 21 20. För mer information se: www.trianon.se Victoria Park AB (publ), Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se            Fastighets AB Trianon (publ), Stenhuggaregatan 2, 211 41 Malmö, Tel 040 611 34 00, Org. nr 556183-0281, Säte Malmö, www.trianon.se

Anders Visell ny vd för Indentive AB

Anders Visell, född 1964, har sedan juni 2017 varit styrelseledamot i Indentive och är vd i telekombolaget VodVision Europe AB. Dessförinnan har han haft flera ledande befattningar i telekombranschen, bland annat som CTO (Teknisk chef) på Comhem, Affärschef IP-TV TeliaSonera, VD 27M Group och VD Zenterio Services. Anders har genomdrivit omfattande förändringsarbeten och har lång erfarenhet av internationella affärer. Anders har dessutom suttit i ledningen för tidigare O-listenoterade bolaget Connova. Anders Visell efterträder Lars-Thomas Rasmussen som nu lämnar sitt VD-uppdrag för att istället fokusera på affärsutveckling och stöd till styrelsen och ledning. – Vi är mycket glada att Anders, med sitt starka ledarskap och långa erfarenhet, väljer att ta Indentive vidare på vår tillväxtresa. Vd-skiftet är en naturlig utveckling nu när det är dags för bolaget att ta nästa steg in på den internationella marknaden. Med Anders som vd har vi skapat goda förutsättningar för en långsiktig och strukturerad tillväxt, säger Mikael Hult, styrelseordförande i Indentive. – Vi är bara i början av den IoT-revolution som kommer att påverka alla branscher och alla människors vardag. Indentive har, med den öppna plattformen Connective, skapat en infrastruktur för tekniken som gör att den snabbt kan nå ut till en massmarknad via operatörer. Jag ser fram emot att, med min erfarenhet från marknads- och ledningsfunktioner i telekombranschen, leda Indentive in i nästa tillväxtfas för att skapa värde för våra aktieägare, säger Anders Visell. Anders Visells innehav i Indentive är 3555 aktier av serie B, 300 teckningsoptioner (TO2) avseende aktier av serie B i bolaget som berättigar till teckning av 7500 aktier av serie B samt 555 teckningsoptioner (TO3) vilka berättigar till teckning av 111 aktier av serie B. Anders Visell kommer att kvarstå som ledamot i bolagets styrelse. Indentives aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet INDEN B. Denna information är sådan information som Indentive AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december kl 18.00 CET. Certified Advisor är Remium Nordic AB, www.remium.se , 08-454 32 00. Läs mer om Indentive här 

Karolinska Universitetssjukhusets strategiska inriktning för 2018

Karolinska Universitetssjukhuset befinner sig, tillsammans med övriga vårdgivare inom Stockholms läns landsting, mitt i genomförandet av en både ambitiös och nödvändig förändring; Framtidsplanen. Karolinskas nya uppdrag Karolinska Universitetssjukhusets nya uppdrag ska fokusera på den mest högspecialiserade vården i Stockholm. Vård som inte är högspecialiserad ska flyttas till andra vårdgivare. Under 2018 kommer detta uppdrag att genomföras fullt där en viktig del är övergång från en öppen akutmottagning för vuxna i Solna till en intensivakut. Huddinge kommer att stödja det högspecialiserade uppdraget, men där planeras även för en utökning av det akuta uppdraget. Karolinska ska ta hand om de patienter som behöver högspecialiseradvård och omdirigera andra patienter till andra vårdgivare enligt den plan som finns. ·Karolinska får ett högspecialiserat och mindre uppdrag, vilket innebär att budgeten minskas enligt plan med 1 miljard SEK. ·En viktig del i att kunna genomföra uppdraget är att samverkan i nätverket med övriga vårdgivare och landstingssystemet fungerar enligt plan; under 2017 har cirka 50% av planerad utflytt realiserats. Ökat kapacitet Karolinska har idag utmaningar med att hålla uppe den vårdkapacitet som behövs, vilket beror på bristen på sjuksköterskor. Trots detta genomför Karolinska 95% av vårduppdraget, samtidigt som ett av de största förändringsprogrammen någonsin genomförs. Under 2018 kommer ett stort fokus att ligga på att öka kapaciteten, särskilt för de patientgrupper där Karolinska är ensamutförare. ·Karolinska ska förbättra sin effektivitet genom ·Bättre planering av vårdplats- och operationskapacitet ·Vårdplatskapacitet ska användas så effektivt som möjligt ·Ökat dagvård och dagkirurgi med minskat behov av vårdplatser ·Nya arbetssätt, som t ex workshifting, där varje yrkesgrupp används till rätt uppgift – det ger till exempel sjuksköterskor mer tid för sina specifika uppgifter ·Upphandlad extern vårdplats- och operationskapacitet. Detta kommer också att krävas under flytten 2018 då tidigare sjukhusflyttar nationellt och internationellt visat att det är nödvändigt att tillfälligt minska kapaciteten, under en sådan flytt. Samarbete med de andra sjukhusen i Stockholm samt övriga universitetssjukhus i Sverige kring detta kommer ske. En mer attraktiv arbetsgivare Karolinska satsar nu på ett nytt kraftfullt program för att bli en attraktiv arbetsgivare. ·Tydliggöra erbjudandet till potentiella medarbetare om att arbeta i Sveriges mest högspecialiserade sjukvårdsorganisation. ·Göra verklighet av visionen ”Patienten först” – införandet av nya verksamhetsmodell som utgår från patienterna och involverar dem i besluten om sin vård på ett bättre sätt än tidigare. ·Införa hälsosamma scheman, vårdtyngdsmätning, kompetensstegar och att förbättra ledarskapet tar vi kraftfulla steg för att förbättra arbetsmiljön. ·Tittar igenom arbetstidsmodeller och löner. ·Gör en särskild satsning på sjuksköterskor inom 24/7-verksamhet. Flytten till en ny sjukhusbyggnad ska genomföras fullt ut 2018 Under 2018 kommer den nya sjukhusbyggnaden i Solna, NKS, att öppnas helt. Flytten påbörjades med vissa verksamheter 2016, men kommer att vara mer omfattande och komplex 2018. ·Sjukhuset flyttar till NKS i fyra perioder under 2018. Det finns ett mycket detaljerat schema för detta, som kommer att följas upp veckovis. ·Alla medarbetare är aktiva och delaktiga i arbetet med att flytta till den nya byggnaden. En tillfällig reduktion av vårdkapaciteten kommer att göras under flytten. ·Karolinska kommer att fokusera på att få ett stabilt IT-system i byggnaden, i nära samarbete med SLL IT och IT-leverantörerna. ·Karolinska omorganiserar sin IT- and MT-verksamhet samt anställer personer med hög kompetens inom IT och MT för att minska behovet av att använda konsulter i verksamheten. ·Konsulter fasas ut så snabbt som möjligt när de inte längre behövs, men under 2018 är det nödvändigt att fortsatt använda ett antal externa konsulter för att klara den stora och komplexa flytt som då ska ske.

Endast ett landsting lever upp till nationella vårdgarantin

Reumatikerförbundets granskning visar att för den reumatologiska specialistvården förklaras inte skillnaderna mellan landstingen av ojämlikhet mellan stora och små landsting. – Att en del mindre landsting och regioner som Kalmar län och Dalarna klarar att ge vård i tid samtidigt som en stor region som Skåne inte gör det signalerar att skillnaderna kan bero på politiska prioriteringar, säger Lotta Håkansson, ordförande i Reumatikerförbundet. Väntetider till planerad vård regleras av den nationella vårdgarantin. I den framgår att den planerade specialiserade vården ska erbjuda ett första besök till läkare inom 90 dagar från det att beslut tagits om att vård ska ske. –  Det är ett stort problem att var tredje patient  i Jönköpings län och Norrbottens län får vänta längre än 90 dagar på reumatologisk vård. Vi vill veta vad ansvariga landstingsråd gör för att personer som väntar ska få vård inom vårdgarantins gränser, säger Lotta Håkansson. Tabellerna visar andel (%) första besök som genomförts inom 90 dagar i reumatologisk vård i varje landsting och region. Statistik från 2016. Topp tio bästa +--+-------------------------+----+|1 |Landstinget i Kalmar län |100 |+--+-------------------------+----+|2 |Region Dalarna |99,9|+--+-------------------------+----+|3 |Stockholms läns landsting|99 |+--+-------------------------+----+|4 |Västra Götalandsregionen |98,9|+--+-------------------------+----+|5 |Region Örebro län |98,7|+--+-------------------------+----+|6 |Region Västmanland |98,6|+--+-------------------------+----+|7 |Region Gotland |98,3|+--+-------------------------+----+|8 |Region Östergötland |96,6|+--+-------------------------+----+|9 |Landstinget i Värmland |96 |+--+-------------------------+----+|10|Landstinget Blekinge |95,3|+--+-------------------------+----+ Botten tio sämsta +--+----------------------------+----+|1 |Region Jönköpings län |60 |+--+----------------------------+----+|2 |Region Norrbotten |67,1|+--+----------------------------+----+|3 |Västerbottens läns landsting|84,5|+--+----------------------------+----+|4 |Landstinget Västernorrland |86,5|+--+----------------------------+----+|5 |Region Skåne |88,7|+--+----------------------------+----+|6 |Region Uppsala |91 |+--+----------------------------+----+|7 |Region Jämtland Härjedalen |92,5|+--+----------------------------+----+|8 |Region Kronoberg |93,4|+--+----------------------------+----+|9 |Landstinget Sörmland |93,9|+--+----------------------------+----+|10|Region Gävleborg |94,1|+--+----------------------------+----+ Faktaruta: Över en miljon personer i Sverige har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Tidig diagnos är viktigt för att bromsa sjukdomsförloppet och förebygga skada. Att söka hjälp tidigt är därför betydelsefullt. Källa: Reumatikerförbundet

Coor tecknar nytt och utökat IFM-avtal med Fortum Värme

Coors uppdrag för Fortum Värme sträcker sig över tre geografiska områden i Stockholm; södra, nordvästra och city där även Fortum Värmes huvudkontor ingår. Leveransen omfattar 450 000 kvm fördelat på fem huvudanläggningar samt ett antal spetsanläggningar och pumpstationer. Coor ansvarar för fastighetsteknisk drift, lokalvård, arbetsplatsservice samt säkerhetstjänster, som innefattar både teknisk säkerhet och bevakning genom receptionister med väktarutbildning. - Vi har haft förmånen att arbeta tillsammans med Fortum Värme sedan 2013. Under kontraktsperioden har vi utvecklat våra tjänster i samarbete med Fortum Värme och nu ser vi fram emot att ta nästa steg och bygga en ännu bättre leverans utifrån det nya avtalet, kommenterar Mikael Stöhr, vd och koncernchef på Coor. Fortum Värme har i upphandlingen betonat hållbarhetsfrågorna, såväl krav på att produkterna som används uppfyller kriterierna för miljömärkning, men också att Coor i dialog med Stockholm stads arbetsmarknadsförvaltning ska se över möjligheten att sysselsätta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden inom ramen för uppdraget åt Fortum Värme. - Vi har gjort ett gediget förarbete inför upphandlingen och det nya avtalet har en  annan utformning vilket skapar nya möjligheter till löpande uppföljning och utveckling under avtalsperioden, säger Ulrika Magnusson, Facility management-ansvarig, Fortum Värme. Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta: Mikael Stöhr, Vd och koncernchef, Coor +46 10 559 59 35 mikael.stohr@coor.com Sofie Schough, Tf. Kommunikationsdirektör Coor+46 10 559 59 83sofie.schough@coor.com

Loudspring ökar ägande i Eagle Filters

LOUDSPRING OYJ PRESSMEDDELANDE 12.12.2017, 08:30 (EEST) Loudspring utnyttjar sin option i Eagle Filters och ökar sitt ägande från 28% till 34%. Loudspring har option att öka ägandet ytterligare till 40%. Eagle Filters samlar allt mer verifierade kunddata som visar de ekonomiska och miljömässiga fördelarna med sin teknik, och Eagles Management uppskattar att potentialen för uppföljningsodrar från den nuvarande kundbasen är hög. Eagle Filters möjliggör betydande bränsle- och därmed koldioxidbesparingar för den globala energibranschen. Bolaget erbjuder högeffektiv filtrering av in-luften till gaseldade kraftverk. Genom att utnyttja Eagles teknologi i befintliga gaskraftverk uppnår energiproducenterna besparingar i intervallet 1-3 miljoner euro per kraftverk årligen och minskar samtidigt både koldioxidutsläppen och luftföroreningar i städerna. Besparingarna beror främst på ökad bränsleeffektivitet hos turbinerna på grund av mindre nedsmutsning av kompressorblad när insugningsluften effektivt rengörs. Alexander Lidgren, VD Cleantech Invest kommentarer: " Eagle Filters arbetar nu med några av världens största energibolag och vi är extremt stolta över deras framsteg. Detta ligger väl i linje med vårt beslut att öka i starkt presterande portföljbolag med lågt kapitalbehov och den återkommande naturen av Eagles affär är särskilt tilltalande för Loudspring när vi nu går upp i ägande. "

Första handelsdag för Lyko

Joanna Hummel, VD, Lyko, kommenterar: ”Vi är mycket stolta och glada över det stora intresse som visats för Lyko under listningsprocessen. Det är en skön bekräftelse för vårt erbjudande och vår strategi. Jag ser fram emot att förvalta förtroendet och att tillsammans med våra duktiga medarbetare fortsätta leverera tillväxt.” Rickard Lyko, grundare, CDO och styrelseledamot, Lyko, kommenterar: ”Att så många delar vår tro på Lyko och därmed valt att teckna aktier känns fantastiskt. Det är med stor tillfredställelse vi välkomnar nya såväl som gamla aktieägare att ta del av bolagets fortsatta utveckling, nu som noterat bolag.” Erbjudandet i korthet · Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare meddelats, 50 SEK, motsvarande ett marknadsvärde för Lyko efter genomförandet av Erbjudandet om cirka 766 miljoner SEK. · Erbjudandet omfattade 4 890 474 aktier, varav 4 460 000 nya aktier som emitterades av Bolaget och 430 474 befintliga aktier som erbjöds av de Säljande Aktieägarna[1] . · Erbjudandet av nya aktier tillför Lyko en bruttolikvid om cirka 223 miljoner SEK och en nettolikvid om cirka 203 miljoner SEK. Bolaget avser att, tillsammans med befintliga medel, använda nettolikviden för att återbetala den säljarrevers som Bolaget ställde ut till Bellbox Holding AB i samband med samgåendet mellan Lyko och Bellbox och som uppgår till cirka 215 miljoner SEK. · I syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet har de Säljande Aktieägarna åtagit sig att, på begäran av Sole Global Coordinator (som definieras nedan), erbjuda ytterligare högst 733 571 befintliga aktier, motsvarande cirka 37 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”)1. · Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet 5 624 045 aktier, vilket motsvarar cirka 37 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. · Genom Erbjudandet har cornerstone-investerarna Swedbank Robur Fonder AB (”Swedbank Robur”) och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) (”Länsförsäkringar Fondförvaltning”) förvärvat aktier motsvarande deras åtaganden om cirka 90 miljoner SEK, motsvarande cirka 32 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. · Omedelbart efter Erbjudandets genomförande, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Lykos största aktieägare bland annat att bestå av familjen Lyko (genom Lyko Holding AB) med 50,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, Fidelio Capital (genom Bellbox Holding AB) med 12,5 procent, Swedbank Robur med 9,1 procent, och Länsförsäkringar Fondförvaltning med 2,6 procent. · Familjen Lyko (genom Lyko Holding AB) har för avsikt att kvarstå som största ägare i Bolaget på lång sikt och har således inte sålt några aktier i Erbjudandet. · Cirka 4 000 personer har anmält sig för teckning inom erbjudandet till allmänheten i Sverige. Alla dessa har tilldelats aktier. · Över 100 anställda i Lyko valde att teckna aktier i Erbjudandet. · Handeln i Lykos aktier på Nasdaq First North Premier inleds idag den 12 december 2017 under kortnamnet ”LYKO” och likviddag är den 14 december 2017. Rådgivare ABG Sundal Collier AB är Sole Global Coordinator (“Sole Global Coordinator”). Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget och Baker McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator. För mer information, vänligen kontakta: Joanna Hummel, VD Telefon: 070 286 26 82 E-post: joanna.hummel@lyko.se Malin Stavlind, Kommunikations- och hållbarhetschef Telefon: 076 669 69 61 E-post: malin.stavlind@lyko.se Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CET den 12 december 2017 Lyko i korthet Lyko är en omnikanalplattform för hårvård och skönhet. Verksamheten består av webbplatserna Lyko.se, en av Sveriges ledande[2]  destinationer för hårvårds- och skönhetsprodukter på nätet, Lyko.no samt helägda butiker i Sverige och Norge, uppgående till 40 per dagens datum, varav 39 med tillhörande salonger. För 2016 redovisade Lyko totala intäkter om 658 miljoner SEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 28,9 procent jämfört mot 2015, och EBITDA om 52 miljoner SEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 7,9 procent. Lykos totala intäkter fördelar sig i ungefär lika stora delar mellan e-handel och fysisk butiksförsäljning. Lykos omnikanalerbjudande möjliggör för kunden att röra sig obehindrat mellan de olika försäljningskanalerna, till exempel genom möjligheten att returnera varor som beställts online i butik och att beställa varor ur Bolagets onlinesortiment i butik. Lykos två kontor är belägna i Stockholm samt Vansbro i Dalarna. Lagerhantering och distribution utförs från Bolagets centrallager i Vansbro. Avanza agerar Certified Adviser åt Bolaget. Om Swedbank Robur Swedbank Robur är en av Skandinaviens största fondförvaltare och ett helägt dotterbolag till Swedbank. Swedbank Robur erbjuder sparandealternativ för privatpersoner och institutionella klienter genom investeringsfonder och diskretionär förvaltning. Om Länsförsäkringar Fondförvaltning Länsförsäkringar Fondförvaltning är en svensk fondförvaltare helägd av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringar Fondförvaltnings fondvolym uppgick till 138,2 miljarder SEK vid årsskiftet 2016, och bolaget erbjuder cirka 40 fonder. Viktig information Detta pressmeddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hong Kong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet offentliggjordes den 30 november 2017 och kan erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll. Detta pressmeddelande innehåller vissa finansiella mått som inte utgör mått definierade enligt International Financial Reporting Standards (”IFRS”), inklusive vissa mått som ”försäljningstillväxt”, ”EBITDA” och ”EBITDA-marginal”), vilka benämns ”icke IFRS finansiella mått”. Dessa icke IFRS-mått kompletterar IFRS-mått och bör inte betraktas som ett alternativ till IFRS-mått. Icke IFRS-mått har vissa begränsningar som analysverktyg och bör inte betraktas isolerat eller som alternativ till resultatmått härledda i enlighet med IFRS. Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”fortsätter”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas. Stabilisering och övertilldelningsoption ABG Sundal Collier AB, såsom stabiliseringsansvarig, kan i samband med Erbjudandet komma att utföra vissa transaktioner som kan resultera i att aktiekursen på aktierna bibehålls på en högre nivå än vad som annars skulle vara fallet. Stabiliseringsåtgärderna, som syftar till att understödja aktiekursen för aktierna, kan vidtas från den första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier, och under en efterföljande period om högst 30 dagar och kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt. Dessa stabiliseringstransaktioner kan utföras till ett pris som inte överstiger det försäljningspris som fastställts i Erbjudandet. Det faktum att stabiliseringsåtgärder kan vidtas innebär inte nödvändigtvis att sådana åtgärder kommer vidtas. Vidare kan utförda stabiliseringsåtgärder när som helst avbrytas. Vidare har Säljande Aktieägarna utfärdat en option till Sole Global Coordinator, vilken kan utnyttjas helt eller delvis, under 30 dagar från första dagen för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier, att förvärva ytterligare 733 571 aktier i Bolaget, motsvarande femton procent av det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet. ---------------------------------------------------------------------- [1]  Varav 251 349 aktier erbjuds av Fidelio Capital (genom Bellbox Holding AB) i Erbjudandet och 428 325 aktier i Övertilldelningsoptionen. Övriga aktier har erbjudits av före detta anställda och styrelseordförande Per Sjödell. [2]  Bolagets beräkningar för intäkter inom onlineförsäljning av hårvårds- och skönhetsprodukter under 2016 (samt 2015 där 2016 inte finns tillgängligt) för de största specialiserade aktörerna (Kicks, Skin City, NordicFeel, Sephora Sweden, Parfym.se, Cocopanda, Eleven, Bangerhead och Grand Parfymeri) har analyserats baserat på offentligt tillgänglig information såsom årsredovisningar för 2016 (och 2015 där 2016 inte finns tillgängligt), pressmeddelanden samt annan information tillgänglig på respektive aktörers webbsida.

Tips inför årsskiftet – så kan du spara pengar och öka tryggheten

- Många ger nyårslöften om att leva sundare, att börja träna med mera. Ett bra löfte till dig själv är att inför det nya året se över ditt sparande. Kanske kan du öka ditt sparande något eller börja spara regelbundet för att ha en buffert, till pensionen eller något som du drömmer om, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom. Arturo Arques tipsar även om att det är bra att se över försäkringarna, till exempel sjuk-, olycksfalls och hemförsäkringar. - Genom en bra hemförsäkring kan du skydda dig mot en del oförutsedda utgifter om något till exempel skulle gå sönder i hemmet, fortsätter Arturo Arques. ROT och RUTDu kan få skattereduktion för arbetskostnad för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (ROT) och för hushållsnära tjänster (RUT). Har arbete utförts under 2017 och du vill få reduktionen under 2018 måste du betala för det innan årsskiftet. Om du betalar efter årsskiftet kommer skattereduktionen först i den deklaration du lämnar in i maj 2019. För att få skattereduktion måste du ha en viss inkomstskatt att kvitta reduktionen mot. Avdragsrätt för pensionssparandeEnskild näringsidkare och anställd som saknar tjänstepension från sin arbetsgivare har fortfarande avdragsrätt för individuellt pensionssparande (IPS) [1]. För att ta del av avdraget behöver du betala in på kontot innan årsskiftet. Om du, som de allra flesta anställda, har tjänstepension, bör du inte föra över pengar till ditt IPS då du inte har avdragsrätt längre.   TjänstepensionAvsättning till avtalspension går till den aktör som är vald 31 december varje år. Om du vill ändra ska det göras före årsskiftet. Jämkning och fördela räntebetalningarSe över eventuell jämkning, till exempel om bolånen har ökat eller minskat. Är ni flera som delar på ett lån kan ni även passa på att se över fördelningen av räntebetalningarna. Meddela banken före årsskiftet hur räntorna ska betalas så kommer det förtryckt i deklarationen. Annars går det bra att ändra i deklarationen i maj. Kvitta vinster mot förlusterKapitalvinster kan kvittas mot kapitalförluster och på så sätt minska skatten. Om du har gjort en kapitalvinst under året och säljer av innehav som har gått med förlust görs en skattemässig justering och minskar därmed skatten man ska betala. Schablonintäkt på investeringssparkonto kan kvittas mot ränteutgift eller mot 70 procent av en kapitalförlust. Skatt på fonder tas ut 1 januari, så står du inför att sälja dina fonder kan det vara fördelaktigt att göra det före årsskiftet. Begränsningsregeln för pensionärers fastighetsavgiftKapitalinkomster kan påverka fastighetsavgiften. Makar/sambor med lån på en fastighet och som omfattas av begränsningsregeln för fastighetsavgift bör se till att inte en make har överskott och den andre har underskott av kapital. Eftersom överskott av kapital räknas in i inkomsten som ligger till grund för begränsningsregeln är det i så fall det bättre att omfördela låneräntorna mellan er. Görs det nu förtrycks det i deklarationen, men det går även att justera i deklarationen i maj. StudiemedelVid bedömning av rätten till studiemedel tas hänsyn till inkomst både från tjänst och från kapital. Det innebär att inkomster från försäljning av till exempel aktier, hus eller lägenhet kan påverka dina studiemedel. Om du ligger på gränsen till att få studiemedlen minskade för 2017 bör du avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskiftet. Nytt inför 2018 Höjd beskattning av sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkringSkatten på sparande i investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring höjs genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan + en procentenhet i stället för som idag med 0,75 procentenheter. Exempel: På ett sparkapital på 100 000 kronor i ISK blir skatten nästa år 480 kronor i stället för 405 kronor, det vill säga en skattehöjning med 75 kronor. Beräkningen utgår från statslåneräntan i början av september. Effekter av ändrade pris- och inkomstbasbeloppNästa år höjs prisbasbeloppen och inkomstbasbeloppet. Basbelopp är fastställda belopp som används vid beräkning av till exempel nivåer på sjukpenning, föräldrapenning och studiemedel, samt skatter och pensioner.    2018Prisbasbelopp, kronor 45 500Förhöjt prisbasbelopp, kronor 46 500Inkomstbasbelopp, kronor 62 500 För mer information:                                       Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                              www.swedbank.se/arturosbloggAnette Ringius, presskontakt, tfn 070-529 24 76                              www.swedbank.se/privatekonomi    [1] Avdragsrätt med 35 procent av din lön i pensionssparande, med ett tak på avsättningen på ca 450 000 kronor per år.

Storstadsborna missnöjda med sitt boende – landsbygden lockar

Den bild som målas upp när landsbygden diskuteras är ofta dyster och utan framtidsutsikter. En vanlig uppfattning är att många därför vill flytta från landsbygden in till städerna. Men vill människor verkligen det? Den undersökning som Landshypotek Bank har gjort tillsammans med Kantar Sifo visar motsatsen. Det är landsbygden och villalivet vi drömmer om, när vi får välja boende med hjärtat. Drygt sju av tio (72%) av de tillfrågade som bor på landsbygden svarar att de bor så som de drömmer om, medan knappt hälften (45%) i städer och tätorter uppger att de har sitt drömboende. I undersökningen blir det även tydligt att landsbygden lockar även dem som i dag bor i stad. 28% av svenskarna svarar att de helst vill bo i villa på landsbygden, vilket är många fler än de 18% som gör det idag. 48% vill helst bo i villa i en stad eller tätort, och bara 23% föredrar att bo i lägenhet. De län där man är mest nöjda med sitt boende är de som bor i Halland, Kalmar, Jämtland och Gotland, län där många har möjlighet att bo i sitt drömboende, på landsbygden och i villa. I botten av listan återfinns flera län där många bor i stora städer, till exempel Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. – Tvärtemot den bild som vi ofta möter är det livet utanför storstäderna som lockar.  Landsbygden står både för drömmen och ger de värden vi svenskar vill ha för vårt boende.  Undersökningen bekräftar att många landsbygdsboende tycker att de har gjort rätt val för sitt boende, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, tf VD på Landshypotek Bank. När man väljer bostad är det viktigaste att bo i ett lugnt område, ha möjlighet att utöva sina intressen och bo nära natur och skog, enligt svenskarna. Det finns dock skillnader mellan vad stads- och landsortsbor prioriterar vid val av boende. I städerna tycker man att karriär, kultur- och restaurangutbud och status är viktigare än vad landsbygdsborna gör. På landsbygden däremot, värderar man natur och egen trädgård högre. – Den politiska diskussionen blir ofta storstadsfokuserad. Diskussionen skulle må bra av att än mer utgå från de positiva möjligheter som finns i hela landet, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren. Topp 10 – det här är viktigast när svenskarna väljer bostad +--+----------------------------------+---+|1 |Lugn omgivning |92%|+--+----------------------------------+---+|2 |Möjlighet att utöva mina intressen|88%|+--+----------------------------------+---+|3 |Nära till skog och natur |87%|+--+----------------------------------+---+|4 |Möjlighet till arbete |78%|+--+----------------------------------+---+|5 |Stor bostadsyta |66%|+--+----------------------------------+---+|6 |Egen trädgård |61%|+--+----------------------------------+---+|7 |Bra utbud av kultur/restauranger |59%|+--+----------------------------------+---+|8 |Bo nära föräldrar/syskon |59%|+--+----------------------------------+---+|9 |Nära skola/förskola |45%|+--+----------------------------------+---+|10|Möjlighet till karriär |42%|+--+----------------------------------+---+ Siffrorna anger andelen som svarat att alternativet är ganska eller mycket viktigt. Fakta om undersökningen: - Kantar Sifos onlinepanel med ett representativt urval för befolkningen - Fältperioden var 14-26 juni 2017 - Totalt har 3320 personer svarat på undersökningen Läs hela rapporten på landshypotek.se/boundersokning  För ytterligare information:Sofie Essayh, kommunikatör Landshypotek Bank, 070-285 13 63 Om Landshypotek BankLandshypotek Bank är en av de tio största bankerna i Sverige och har till huvuduppgift att finansiera Sveriges jord- och skogsbrukare. Banken erbjuder även sparande för alla och bolån till husägare. Kunderna i banken bidrar till att stärka de gröna näringarna och att vi alla därmed kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har 170 medarbetare på 19 orter i Sverige. 

Probi har tecknat betydande avtal för lansering av Functional Food-produkt i Nordamerika

Probi har tecknat ett betydande avtal med ett globalt FMCG-företag (fast-moving consumer goods) gällande lansering av en Functional Food-produkt innehållande Probis bakterie för maghälsa i Nordamerika och potentiellt ytterligare marknader. Lanseringen ska göras under ett ledande kategorivarumärke och planeras till det andra halvåret 2019 på den nordamerikanska marknaden. Avtalet förväntas ha betydande påverkan på framtida intäkter och resultat i Probis affärsområde Functional Food. 2016 uppgick Probis nettoomsättning inom Functional Food till 35 MSEK, vilket motsvarade 8% av den totala nettoomsättningen. Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 08.00 CET. FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.comJörn Andreas, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 41, e-post: jorn.andreas@probi.comNiklas Brandt, CIO & Investor relations, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-post: niklas.brandt@probi.com OM PROBIProbi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt företag med fyra verksamhetscenter, distribution på över 40 marknader och med 400 patent världen över. Under 2016 omsatte Probi 444 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. 

Pressmeddelande; Senzime erhåller CE-godkännande för TetraGraph

Lena Söderström, VD Senzime, ”CE-godkännandet är en stor milstolpe för Senzime. Vi kommer nu omgående att påbörja leveranser av TetraGraph systemet till marknaden via våra distributörer, initialt i Europa följt av USA och resten av världen. TetraGraph skapar bättre förutsättningar att övervaka effekterna av narkos och säkerställa att patienten kan andas spontant vid uppvaknande vilket förebygger komplikationer och därmed minskar sjukvårdskostnader ”.  TetraGraph är ett unikt system för övervakning av patienter under narkos med muskelavslappnande läkemedel, så kallade NMBAs (neuromuscular blocking agents). Systemet gör det möjligt att enkelt och objektivt avgöra när det är säkert att väcka patienten efter operation, och säkerställa rätt dosering av läkemedel under operation. “Vi ser fram emot att använda TetraGraph rutinmässigt då systemet ger oss ovärderlig klinisk information samtidigt som den sparar tid med snabb installation och är enkel att använda.”, säger Prof. Bela Fulesdi, ordförande på Institutionen för Anestesiologi och Intensivvård, Debrecen Universitetssjukhus, Debrecen, Ungern.   Över 70 miljoner patienter genomgår årligen kirurgi där man använder både narkos och muskelrelaxerande läkemedel och forskning har visat att över 30 procent drabbas av postoperativa komplikationer om objektiv patientövervakning saknas. TetraGraph är ett unikt system som utvecklats för att bidra till färre postoperativa komplikationer med en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning. Senzime har sedan tidigare distributionsavtal för TetraGraph i Storbritannien, Irland, Schweiz, Australien och Nya Zealand, samt ett licensavtal i Japan. Diskussioner pågår för närvarande med distributörer på ytterligare marknader och dessa avtal väntas under kommande kvartal. För ytterligare information, vänligen kontakta:  Lena Söderström, VD för Senzime AB  Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com  TILL REDAKTÖRERNA  Om Senzime   Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com  Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2017.  

Autoliv avslutar strategisk översyn och förbereder avknoppning av affärsområdet Electronics

Analyser gjorda under den strategiska översynen visar att de antaganden som gjordes vid tidpunkten för det initiala offentliggörandet i september 2017, om en uppdelning av bolaget, har visat sig vara riktiga. Uppdelningen skapar mervärde för aktieägare och övriga intressenter då möjligheten att adressera två differentierade, växande marknader med ledande produkter ökar. De viktigaste drivkrafterna för uppdelningen omfattar: ·Skillnaden i teknologisk utvecklingstakt för de två verksamheterna ·Verksamheternas olika kompetensbehov (ledarskap, teknik, försäljning) ·Skillnader i försäljningstillväxt på kort och lång sikt, med begränsade kund- och operationella synergier ·Olika marknadsbehov som driver investeringar för tillväxt och innovation (FoU) ·Potentiellt olika aktieägarprofiler givet tidpunkt för avkastning ”När den strategiska översynen nu avslutats fortsätter vi processen med fullt fokus på en framgångsrik introduktion av våra två affärssegment som fristående bolag under 2018. Vi ser med tillförsikt på de strategiska möjligheter våra båda affärsområden har som fristående bolag”, säger Jan Carlson, styrelseordförande, vd och koncernchef i Autoliv. Avknoppningen kommer att genomföras som en utdelning av aktierna i det nya Electronics-bolaget på pro rata-basis till innehavarna av stamaktier (inklusive genom svenska depåbevis) i Autoliv på en ännu inte fastslagen avstämningsdag. Som en del av förberedelserna för avknoppningen väntas Electronics erhålla ett kapitaltillskott från Autoliv, med det underliggande målet att Autoliv förblir ”strong investment grade”. Avsikten är att avknoppningen ska vara skattefri för aktieägare både i USA och Sverige. En s.k. Form 10-registrering avseende transaktionen kommer göras till den amerikanska finansinspektionen, SEC under första halvåret av 2018. Form 10 kommer att inkludera historisk finansiell information för Electronics-verksamheten som fristående bolag för räkenskapsåren 2015–2017 samt andra upplysningar om den föreslagna avknoppningen. Efter avknoppningen kommer Autolivs nuvarande affärsområde Passive Safety fortsätta under namnet Autoliv med fortsatt listning på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm. Electronics-verksamheten kommer att få ett nytt företagsnamn som meddelas vid senare tidpunkt och förväntas noteras i USA och Sverige. Båda bolagen kommer ha huvudkontor i Stockholm, Sverige. En framåtblickande indikation för helåret för de fristående bolagen förväntas lämnas i samband med Autolivs kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2017. Avknoppningen beräknas slutföras under tredje kvartalet 2018 och är föremål för marknads- och regulatoriska villkor samt vissa övriga villkor, inkluderande ett godkännande av Autolivs styrelse. Det görs härvid ej någon försäkran vad avser slutgiltig tidpunkt för avknoppningen eller att avknoppningen slutligen kommer att äga rum. Uppdateringar om uppdelningen och börsnoteringsprocessen kommer tillhandahållas i god tid. Bakgrund Electronics består av aktiva säkerhetssystem (radar till fordonsindustrin, kameror med förarassistanssystem, kameror med mörkerseende samt positioneringssystem), styrenheter och sensorer samt bromssystem. Marknaden (i synnerhet inom aktiva säkerhetssystem med inriktning mot självkörande bilar) karaktäriseras av hög förändringstakt och tillväxt, vilket kräver en snabbfotad innovations- och partnerskapsmodell samt betydande, tidiga investeringar för att kunna tillvarata framtida tillväxt. Uppskattningsvis kommer den totala marknaden för säkerhetselektronik att växa från omkring 20 miljarder USD under 2017 till mer än 40 miljarder USD under 2025. Målet för Electronics är att ta en betydande del av denna tillväxt och samtidigt kontinuerligt förbättra lönsamheten.Electronics är idag en av ledarna inom aktiv säkerhet med en av de mest omfattande och avancerade produktportföljerna inom industrin. Under de senaste två åren har Electronics flyttat fram positionerna ytterligare och utgör idag en betydande aktör inom fordonselektronik vilket bl.a. inkluderar en konkurrenskraftig produktportfölj, att Electronics blivit en kvalificerad leverantör av aktiva säkerhetsprodukter till ett stort antal biltillverkare, samt ingått betydelsefulla partnerskap med företag som Volvo Cars (Zenuity), NVIDIA och LiDAR-experterna Velodyne för kommande generation bilar med hög automatiseringsgrad. Under 2016 uppgick Electronics försäljning till 2,216 miljarder USD, med en målsättning att nå en omsättning på 3 miljarder USD under 2020. Passive Safety består av system för krockkuddar, rattar och säkerhetsbälten. Marknaden kännetecknas av stabil tillväxt och stegvis, kontinuerlig innovation, vilket ställer mycket höga krav på kvalitet och effektiv tillverkning. Den totala, tillgängliga marknaden för Passive Safety beräknas växa från omkring 20 miljarder USD under 2017 till omkring 25 miljarder USD under 2025. Under samma period väntas Passive Safety växa snabbare än marknaden för personbilar, som väntas växa med nära två procent per år. Målsättningen för Passive Safety är att bibehålla sin position som innovativ marknadsledare och samtidigt bibehålla en hög kvalité och kapitaleffektivitet samt ytterligare förbättra sin marginal. Passive Safety är världsledande med en marknadsandel på 39% under 2016. Under de senaste 2,5 åren har Passive Safetys andel av den totala orderingången uppgått till omkring 50% eller mer, vilket indikerar en betydande ökning av marknadsandelen framöver. Som självständigt bolag kommer Passive Safety få ökade möjligheter att optimera verksamheten ytterligare. Under 2016 uppgick Passive Safetys försäljning till 7,9 miljarder USD, med målet att nå drygt 10 miljarder USD under 2020. För ytterligare information kontakta: Media: Thomas Jönsson, Group Vice President Corporate Communications    Tel +46 (0)8 5872 0627 Investerare: Ray Pekar, Vice President Investor Relations Americas    Tel +1 248 794 4537 Anders Trapp, Vice President Investor Relations    Tel +46 (0)8 5872 0671 Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående Group VP of Corporate Communications försorg, för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 08.30 CET. Om Autoliv Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com. ”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag Denna rapport innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och utvecklingar som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, inkluderande, utan begränsning, uttalanden avseende Bolagets strategiska översyn av dess verksamhetsstruktur eller villkoren, tidpunkten eller strukturen av någon transaktion till följd av en sådan översyn, om någon, framtidsutsikterna för Passive Safety och Electronics som separata verksamheter, uttalanden relaterat till den framtida prestationen av Bolaget eller av någon annan sådan verksamhet om transaktionen genomförs; övriga mål med hänsyn till Bolagets prestation som ett bolag, ledningens bedömningar av affärsmässig utveckling och trender i förfluten tid, samt bedömningar av framtida försäljning, operativ marginal, kassaflöde, faktisk skattesats eller framtida operativa prestationer eller finansiellt resultat grundas på våra nuvarande förväntningar, diverse antaganden och uppgifter inhämtade från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att faktiskt resultat väsentligen avviker från resultat som uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda uttalanden. Då uttalanden om framtiden innefattar risker och osäkerhet kan resultatet bli helt annorlunda jämfört med vad som angivits i gjorda uttalanden, vilket kan bero på en mängd olika orsaker, bland annat och utan några begränsningar, förändringar i produktionen av lätta fordon; svängningar i den planerade fordonsproduktionen till vilken Bolaget agerar som leverantör; förändringar för industrin generellt sett; förändringar avseende marknadsförutsättningar; förändringar i våra möjligheter att framgångsrikt anpassa vår produktionskapacitet till rådande förhållanden på marknaden, omstruktureringskostnader och initiativ till kostnadsreduktioner som tidigare offentliggjorts samt marknadens reaktioner på detta; förlust av affärer beroende på ökad konkurrens; högre råmaterialkostnader; högre bränsle- och energikostnader; förändringar i kundbasen och förändringar i kundernas beteenden i förhållande till våra produkter; kundförluster; förändringar i lagar och regler; kunder som går i konkurs eller försäljningar eller avyttringar och kunders varumärken; ofördelaktiga fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller några av de länder där vi är verksamma; brist på komponenter; marknadens acceptans av våra nya produkter; kostnader och svårigheter i samband med integration av nya verksamheter och ny teknologi; fortsatt osäkerhet i prisförhandlingar med kunder; vår förmåga att få nya affärer; produktansvar och garantier; krav i samband återkallelser och andra krav relaterade till tvister och våra kunders reaktioner på detta (inklusive beslutet om Toyota-återkallelsen); högre omkostnader för våra pensionsplaner och andra ersättningssystem inklusive högre avsättningar för pensionsplaner; stopp i produktionen och andra arbetskraftsrelaterade problem; möjliga negativa effekter av pågående eller framtida tvister eller intrångskrav; vår förmåga att skydda våra immateriella rättigheter; negativa konsekvenser av kartellutredningar eller andra liknande (statliga) utredningar och relaterade tvister (inklusive s.k. securities litigation i USA) om hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet; ställningstaganden avseende skatt av relevanta myndigheter och förändringar i våra faktiska skattesatser; vårt beroende av nyckelpersonal; förändringar i relevant regelverk som förändrar eller begränsar vår verksamhet; politiska förhållanden; vårt beroende av och våra relationer med kunder och leverantörer; osäkerheten kring vilka strategiska alternativ som kan komma i fråga med hänsyn till Electronics-verksamheten, huruvida någon transaktion kommer att påbörjas eller avslutas med anledning av en sådan översyn, samt timing och värdet på en sådan transaktion; risker relaterat till den potentiella separeringen av Electronics-verksamheten och andra osäkerhetsfaktorer angivna under rubrikerna ”Risk Factors” och ”Management’s Discussion and Analysis of Financial Conditions and Results of Operations” i våra årsredovisningar (”10-K”) och kvartalsrapporter (”10-Q”) inklusive ändringar. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är s.k. ”forward-looking statements” åberopar vi det skydd som USA:s [Amerikas Förenta Staters] ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden vid fall av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.

Orexo lämnar mer information om den förbättrade prissubventionen för Zubsolv® i USA 2018

Uppsala, 12 december, 2017 – Orexo AB (publ) meddelar idag mer detaljerad information kring den förbättrade prissubventionen för Zubsolv (buprenorfin och naloxone) sublingual tablett (CIII) i USA, från och med 1 januari 2018, och som tidigare kommunicerats i delårsrapporten för tredje kvartalet 2017. Läkemedelslistorna för subventionerade läkemedel för 2018 har nyligen publicerats av samtliga försäkringsbolag vilket är anledningen till att Orexo kan lämna mer information om Zubsolvs position inför 2018. Vid ingången av 2018 kommer Zubsolv ha en starkare prissubvention än någonsin i USA. I segmentet Commercial, privatfinansierad vård, kommer Zubsolv per 1 januari 2018 vara det läkemedlet med bäst prissubvention bland både patenterade produkter och generika med en täckning på 96 procent av patienterna. I det snabbt växande segmentet Public, statligt finansierad vård, har prissubventionen förbättrats betydligt, och täckningen har ökat från 28 till 43 procent av patienterna (från 1 juli 2018). Framgångarna förklaras framför allt av Zubsolvs rekommenderade position på CVS Caremarks lista (även kommunicerat i ett pressmeddelande den 2 augusti 2017) och av exklusiva fleråriga kontrakt med Humana Medicare Part D, Humana Commercial och Envision Rx Commercial. Avtalet med Humana Medicare Part D är det första exklusiva kontraktet inom Medicare Part D, som växer snabbt inom segmentet Public, och är av stort värde för Orexo. Även Envision Rx, ett PBM (Pharmacy Benefit Manager) med stort inflytande över sina försäkringsbolag, har också gett Zubsolv exklusiv status på läkemedelslistan som vänder sig till deras kommersiella kunder. De nya exklusiva kontrakten motsvarar tillsammans 3 procent av den totala marknaden för buprenorfin/naloxone läkemedel. De exklusiva kontrakten är associerade med betydande rabatter och Orexos försäljning är beroende av den marknadsandel som Zubsolv kan uppnå inom respektive kontrakt samt varje enskild vårdgivares förmåga att få försäkringsbolag och patienter att använda Zubsolv. Dessutom har Ohio FFS Medicaid, meddelat att Zubsolv kommer vara ett rekommenderat läkemedel tillsammans med ett annat patenterat läkemedel, medan generika och det tredje patenterade läkemedlet klassificeras som ej rekommenderat på deras lista. Idag representerar Ohio FFS Medicaid en liten andel av de totala buprenorfin/naloxon förskrivningarna i Ohios samlade Medicaid planer. Från 1 juli 2018 kommer däremot Ohio FFS Medicaid ta över kontrollen över delstatens samtliga Medicaid planer vilket innebär att Zubsolv som rekommenderat läkemedel får tillgång till ytterligare närmare 9 procent av den totala statligt finansierade marknaden och drygt 4 procent av den totala marknaden på nationell nivå för buprenorfin/naloxone läkemedel. Idag har generika en marknadsledande position i Ohios Medicaid planer och en stor andel av generikas ökning i marknadsandelar under 2017 på nationell nivå förklaras av deras starka utveckling i Ohio. ”Inför 2018 är jag stolt över att få lämna mer detaljer kring de avsevärda förbättringarna i Zubsolvs prissubvention. Vi har lärt oss att avtal med försäkringsbolag är nyckeln till ökad marknadsandel för Zubsolv och en viktig väg för att säkerställa att patienter får tillgång till Zubsolv. Med en accelererande opioidkris i USA är det viktigt att vi kan erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ som möjliggör finansiering så att allt fler patienter som lider av sitt opioidberoende får tillgång till behandling”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef Orexo AB. På hemsidan, www.orexo.com, finns även en intervju där Robert DeLuca, VD Orexo US Inc, kommenterar den senaste utvecklingen för Zubsolv och den accelererande opioidkrisen i USA. För mer information vänligen kontakta: Orexo AB (publ)Nikolaj Sørensen, VD och koncernchefTel: 018 780 88 00email: ir@orexo.com Om Orexo Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala. För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. För mer information om Zubsolv i USA, se produkt- och marknadswebbplatserna www.zubsolv.com och www.rise-us.com. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december, 2017, kl 8:30 CET.

Rekryterar ny Head of Sales & Marketing

Umida Group AB (publ) har utsett Filip Lundquist till ny Head of Sales & Marketing, med uppdraget att utveckla och stärka bolagets varumärkesportfölj i syfte att skapa lönsam tillväxt för Umida Group. Filip Lundquist tillträder den 26 januari och har en bakgrund från liknande roller på Treasury Wine Estates och L'Oréal. Filip Lundquist har en mastersexamen i ekonomi från Uppsala Universitet samt är utbildad sommelier från Restaurangakademin och WSET. Filip Lundquist kommer närmast från en roll som Business Development Manager & Customer Marketing Manager Nordics på Treasury Wine Estates, och dessförinnan arbetade han som Key Account Manager för ICA på L'Oréal. "Jag är mycket nöjd med att vi lyckats knyta Filip Lundquist till oss som ansvarig för hela Umidas varumärkesportfölj, när det gäller försäljning och kundbearbetning för samtliga marknader och säljkanaler. Filips bakgrund och tidigare resultat talar sitt tydliga språk när det gäller vad vi på Umida kan förvänta oss i ytterligare höjt tempo och kvalitet i vår varumärkes- och konceptutveckling samt marknadsbearbetning." säger Katarina Nielsen, VD för Umida Group AB (publ). Filip Lundquist kommer att ansvara för försäljning och kundbearbetning både på den svenska marknaden och på internationella marknader samt för samtliga säljkanaler. En viktig uppgift är att vidareutveckla Umidas strategiska säljsamarbeten med Solera Beverage Group och Conaxess Trade, men också att identifiera och etablera nya partnersamarbeten. I uppdraget ingår att stärka och utveckla Umidas befintliga varumärken, men även att utveckla nya varumärken och produkter i linje med konsument- och kundbehov. En viktig målsättning är att genom innovation, i form nya produkter, smaker, förpackningar och varumärken, skapa en tydlig och konkurrenskraftig produktportfölj. "Det känns väldigt spännande att starta 2018 tillsammans med Katarina och övriga teamet på Umida. Med Umidas tydliga strategi och starka produktportfölj som utgångspunkt skall det bli roligt att få bidra till nya affärer och ökad tillväxt. Jag har alltid haft höga målsättningar och förväntningar på mig själv och Umidas höga ambitioner för de kommande åren är en utmaning som passar tävlingsmänniskan i mig." säger Filip Lundquist, tillträdande Head of Sales & Marketing på Umida Group AB (publ). För ytterligare information, kontakta: Katarina Nielsen, VD, Umida Group AB (publ.), Telefon: +46 (0)70 759 08 90

Autoliv fastställer kvartalsutdelning och datum för bolagsstämma

Utdelningen kommer att betalas ut den 8 mars 2018 till de som är aktieägare i bolaget på avstäm­nings­dagen den 22 februari 2018. Styrelsen har beslutat att nästa ordinarie bolagsstämma ska hållas tisdagen den 8 maj 2018 i Chicago, USA. Endast de som är aktieägare i Autoliv Inc. på avstämningsdagen den12 mars 2018 har rätt att närvara och rösta vid bolagsstämman. Kallelse till stämman kommer att postas sent i mars 2018 till registrerade aktieägare. För ytterligare information kontakta: Thomas Jönsson, Group Vice President Communications    Tel +46 (0)8 58 72 06 27 Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 09.00 CET. Om Autoliv Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com. ”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiskta resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder.

ProstaLund planerar för introduktion av nytt system för CoreTherm behandling

Värmebehandling av prostatakörtlar genom användande av mikrovågor finns dokumenterat sedan många år och tidiga system och metoder uppvisade många brister. ProstaLund adresserade de viktigare invändningarna mot metoden vid introduktionen av första generationens CoreTherm system, med egen patenterad temperaturmätning och återkoppling under ingreppet. Under senare år har metoden vidareutvecklats för att förbättra det medicinska resultatet och förenkla den kliniska användningen. Exempelvis infördes tidigt en patenterad metod för ”steril injektion” av lokalbedövning samt adrenalin för att smärtfritt genomföra behandlingen samt för en kontroll av blodflödet. Lanseringen av Schelinkatetern förkortade vidare dramatiskt behandlingstiden. Den kliniska erfarenheten som ackumulerats vid våra behandlande kliniker har vidare givit oss viktig feedback att utveckla ett användarvänligt gränssnitt till läkare samt behandlande personal för att integrera ett metodstöd i behandlingsystemet. Dr Sonny Schelin tidigare klinikchef vid Urologiverksamheten vid länssjukhuset i Kalmar, idag verksam vid Specialitsläkargruppen i Kalmar säger;Jag har i min kliniska verksamhet behandlat BPH patienter med samtliga i Sverige tillgängliga metoder, TUR-P opererat 1000 tals patienter, samt genom åren behandlat över 2000 patienter med CoreTherm metoden. Den metodförbättring som representeras i denna generation CoreTherm är fundamental och är en dramatisk förbättring jämfört med den tidigaste metoden. Genom denna introduktion ser ProstaLund en stor potential att etablera metoden bredare inom sjukvården. Det skapas en plattform för en kvalitetssäkrad och uniform metod samt möjligheter till en patientanpassad behandling som minskar risken för behandlingsvariationer. De kliniska resultaten som dokumenterats i randomiserade kliniska studier uppvisar redan idag kliniska resultat med betydligt lägre komplikationsgrad jämfört med ”gold standard”, Transuretral operation. Dr Sonny Schelin;Det pågår utvärderingar vid kliniken i Kalmar där patientmaterial behandlade med den nya metoden kan jämföras med tidigare patientmaterial och metoder. Vi har anledning att förvänta oss ett förbättrat kliniskt resultat med 4:e generationens CoreTherm. Docent Magnus Bolmsjö, grundare av ProstaLund AB och ansvarig för produkt och systemutveckling vid ProstaLund har följt utvecklingen av olika produkter för mikrovågsbehandling genom åren.Det skapades ett dåligt rykte om mikrovågsmetoder tidigt i utvecklingen då kliniker runt om i världen utvärderade bristfälliga teknologier från en rad företag. Flertalet av dessa produkter är inte längre tillgängliga på marknaden då dom inte kunde påvisa ett gott kliniskt resultat. ProstaLund har dock sedan dess varit tvingade att överbrygga den negativa uppfattning som skapades omkring användandet av mikrovågor. CoreTherm metoden skiljer sig från samtliga alternativa mikrovågsmetoder och uppvisar ett mycket gott kliniskt resultat. Jag anser att introduktionen av senaste generationens CoreTherm har adresserad samtliga aspekter för att etablera en säker och patientvänlig metod som resulterar i bättre behandling än något annat som finns tillgängligt för denna patientgrupp inom sjukvården idag. Målsättningen är att kunna CE märka systemet under det första halvåret 2018 och påbörja en marknadsintroduktion vid halvårsskiftet 2018. Våra första prioriterade marknader är inom Skandinavien där vi har en stabil kundbas och användning för vidare marknadspenetration samt uppgraderingar. Patientgruppen som är aktuell för CoreTherm är betydande. I Sverige finns ca 300,000 vårdsökande patienter med BPH; 80,000 patienter inom katetervården och 4900 TURP operationer. Marknadspotentialen uppskattas till 32,000 patienter bara i Sverige och vi tror 10,000 behandlade patienter årligen är en realistisk penetration på medellång sikt.

Nackas skolor fortsätter leverera toppresultat

Det är inte enbart i det här årets mätning som Nackas skolor – kommunala och fristående – visar fina resultat i Sveriges Kommuner och Landstings rapport Öppna jämförelser. De senaste sex åren har Nacka tillhört de tio bästa av Sveriges samtliga 290 kommuner. "Fokus på resultat ger effekt" – Det är självklart väldigt roligt och visar att vårt fokus på elevresultat och kvalitet ger effekt. Det viktiga är inte vilken placering vi når utan att vi är bra över tid – och där har vi, skolorna och eleverna lyckats ännu en gång, säger Susanne Nord, utbildningsdirektör i Nacka kommun. Tobias Nässén (M), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Nacka, gläds också över resultaten. - Det jag särskilt vill lyfta fram är att vi har höga förväntningar på alla aktörer i skolan, både elever, lärare och skolledare. Detta tillsammans med att vi ser till att både ansvar och befogenheter finns lokalt på varje skola skapar grunden för goda resultat, säger han. Nackas elever är nöjda och trygga I den senaste upplagan av Öppna jämförelser redovisas elevresultat för årskurs 9, läsåret 2016/17. Men det är inte bara kunskapsresultaten som gör att Nacka utmärker sig. Av de tillfrågade Nackaeleverna svarar 82,9 procent att de är nöjda med sin skola mot 72,2 procent i riket som helhet. I Nacka svarar 90,5 procent av niondeklassarna att de känner sig trygga i skolan, vilket kan jämföras med ett genomsnitt för hela landet på 84,6 procent.  – Det är ett väldigt fint betyg och visar på det fina arbete och engagemang som finns hos lärare, rektorer och övriga medarbetare som arbetar för att skapa ett gott och stimulerande klimat i våra skolor, säger Susanne Nord.

SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt lex Maria

En man i 70-årsålder utreddes på misstanke om cancer. Vi en kontroll med datortomografiröntgen noterade röntgenläkare vid förnyad granskning av bilderna att det fanns tecken på små proppar i blodkärlen i lungorna. Detta skrevs som ett uppdaterat och särskilt utmärkt röntgensvar i journalsystemet. Patientens ansvariga läkare uppmärksammade inte att svaret ändrats. Röntgenfynden påtalades vid röntgenrond med läkare från verksamheten och patienten var också på återbesök hos läkaren som kommenterade röntgenfynden i journalanteckning, men utan att notera det ändrade svaret. Cirka två månader senare upptäckte en annan läkare svaret i samband med att patienten försämrats och behandling insattes mot blodpropparna. Anmälan görs då tidigare insatt behandling mot blodpropparna kunde ha förbättrat hur patienten mådde och minskat risken för eventuella bestående lungproblem. En kvinna i 70-årsålder kontrollerades på grund av en ögonsjukdom med synpåverkan. Man planerade en ny kontroll efter ett år, men detta missas. Efter två år var patienten på läkarbesök och påtalade att synen försämrats. Man upptäckte en grumling av ögats lins. Samtidigt planeras för ytterligare undersökningar inom tre månader med anledning av grundsjukdomen. När tiden passerats tar patienten kontakt då synen ytterligare försämrats. Först sju månader senare får patienten sin undersökning och har då en kraftig synförsämring framför allt på ena ögat. Anmälan görs då de fördröjda undersökningarna troligen orsakat en bestående skada för patienten. Varför anmälan enligt lex Maria? Chefläkaren anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och lex Maria- föreskriften. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vårdskada. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten. Sjukhuset gör en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria anmälningar ger möjlighet att sprida erfarenheterna nationellt och därmed minska risken för upprepning.

VGR säger ja till höghastighetsjärnväg

I praktiken betyder det att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna avtalet om höghastighetsjärnväg sträcka Jönköping-Göteborg och förslaget till överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg. Själva avtalet och överenskommelsen måste tecknas innan 31 december 2017 då Sverigeförhandlingens uppdrag med regeringen upphör. Regionstyrelsens ordförande tecknar därför avtal och överenskommelse under förbehåll att dessa blir gällande först i det fall att också regionfullmäktige tar ett positivt beslut i januari 2018. Även med dessa avtal påskrivna kvarstår fortfarande att lösa finansiering och om det inte är löst innan 2023 så finns möjlighet att kliva av. Västra Götalandsregionen (VGR), Borås stad och Sverigeförhandlingen ingår ett ramavtal som är höghastighetsjärnväg mellan Jönköping-Göteborg, inom ramen för Sverigeförhandlingens uppdrag. Borås stad tar beslut om detta den 19 december.  VGR, Göteborgs Stad och Sverigeförhandlingen tecknar en överenskommelse om utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg inom samma ram. Göteborgs Stad tar beslut om sin del i kommunstyrelsen den 13 december. Med beslutet om att bygga höghastighetsjärnväg genom Sverige kan landets storstäder knytas ihop samtidigt som det ger en ökad kapacitet och konkurrenskraftig tågtrafik. Beslutet gör det också enklare att arbetspendla såväl inom regionen som mellan storstäderna och underlättar för ett klimatsmart och energisnålt resande och transportsystem.

Hifab leder utredning när Boliden bygger unikt djupförvar

Sedan 1930 har smältverket Rönnskär producerat främst koppar, bly, zink, silver och guld från gruvkoncentrat och på senare tid även från kasserad elektronik. Processerna skapar dock restavfall och idag finns närmare 300 000 ton avfall placerade i olika lagerplatser på området. Boliden har sedan många år haft för avsikt att slutförvara och 2006 påbörjades processen om att anlägga och drifta ett djupförvar. – Ett djupförvar innebär konkret att processavfall skickas djupt ner i berget och sen stänger vi igen utrymmet i flera tusen år. A och O är därför att skapa ett så säkert förvar som möjligt och minimera riskerna att tungmetaller från avfallet läcker ut, förklarar Ida Tjerngren som är ansvarig projektledare för projektet. Boliden har sedan tidigare fått godkänt av Mark- och miljödomstolen att anlägga ett djupförvar. Nästa steg i processen är att även få godkänt på att ta själva anläggningen i drift. – För att vi ska kunna deponera avfallet i berggrunden behöver vi göra noggranna undersökningar som visar att berg, barriärer och avfall tillsammans bildar ett säkert förvarssystem, berättar Ida. Som projektledare samordnar Ida arbetet med att ta fram en utredningsrapport som ska ligga till grund för Mark- och miljödomstolens bedömning. Rapporten fokuserar på tre olika delar; bergets kvalitet, vilken typ av restavfall som ska deponeras samt barriärerna – det vill säga hur bergrummen ska förslutas så att avfallet hålls på plats. – Till min hjälp har jag bland annat min kollega Susanna Wold som är chef på Hifabs miljöavdelning och som har forskat om just barriärer. Hennes expertkunskap kommer väl till pass. Tillsammans med Boliden, och flertal andra experter, kan vi på ett metodiskt tillvägagångssätt räkna ut bergets hållfasthet och därefter ta fram förslag på olika typer av barriärer. Just nu håller vi på att gå igenom för- och nackdelarna med olika typer av barriärer, exempelvis cementinslutning. Idas stora utmaning som projektledare är att få ihop alla delarna till en tydlig rapport. Det är många olika personer som är inblandade och utredningen täcker frågor som sträcker sig över en rad kompetensområden. Allt från geologi, kemi och hydrogeologi till drift, transporter, masshantering samt miljö- och arbetsmiljöfrågor. – För att vara en bra projektledare krävs struktur men framför allt engagemang och intresse. Och engagemang är inte svårt att uppbåda i det här projektet. Det här är det enda djupförvar som jag kommer att bygga i hela mitt liv. Det är unikt! Det är helt enkelt jätteläckert att få vara med om! avslutar en nöjd Ida Tjerngren.

Viking Supply Ships AB informerar om ändringar i den finansiella kalendern och om diskussionerna med långivarna

Som tidigare meddelats, pågår diskussioner mellan dotterbolaget Viking Supply Ships A/S och dess långivare angående bolagets långfristiga finansiering. Samtliga långivare har nu meddelat Viking Supply Ships A/S att man antagit omstruktureringsförslaget. Koncernens bedömning är att den finansiella omstruktureringen kan slutföras inom kort, under förutsättning av att slutliga godkännanden från långivarnas kreditkommittéer erhålls. I huvudvillkoren i omstruktureringsförslaget ingår att Viking Supply Ships tar in 15 MUSD i den nyemission som tidigare meddelats. Vidare kommer bolagets räntebetalningar och amorteringar väsentligt reduceras fram till det första kvartalet 2020. De finansiella kovenanterna har också omförhandlats vilket ger Viking Supply Ships A/S större utrymme att operera under de för närvarande utmanande marknadsförutsättningarna.   Enligt information som gick ut i pressmeddelande den 29 november, senarelades offentliggörandet av bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2017 på grund av de pågående diskussionerna med långivarna. Då en principöverenskommelse med långivarna är på plats, förväntas delårsrapporten offentliggöras den 18 december kl. 08:30. Med anledning av offentliggörandet av delårsrapporten kommer en telefonkonferens att hållas den 18 december kl. 10:00. Med anledning av beslutet om uppskjutande av tidpunkten för offentliggörande av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2017 har styrelsen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande beslutat att ändra den tidigare kommunicerade tidsplanen för nyemissionerna genom att förlänga teckningsperioden i företrädesemissionen enligt nedan. Skälet till förlängningen av teckningsperioden är att möjliggöra för aktieägarna att ta delårsrapporten för det tredje kvartalet 2017 i beaktande. Ny indikativ tidplan för företrädesemissionen: 18 december     Delårsrapport för det tredje kvartalet 2017 offentliggörs 21 december     Preliminärt datum för offentliggörande av tilläggsprospekt 22 december     Handel med teckningsrätter avslutas 28 december     Teckningsperioden avslutas   2 januari          Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt teckningsresultat För ytterligare information om den finansiella kalendern, vänligen se: http://www.vikingsupply.com/investorrelations. För ytterligare information vänligen kontakta:  Ulrik Hegelund, CFO, tfn +45 41 77 83 97, e-mail ulrik.hegelund@vikingsupply.com  Morten G. Aggvin, IR & Treasury Director tfn +47 41 04 71 25, e-mail ir@vikingsupply.com (mga@vikingsupply.com)  Viking Supply Ships AB  är moderbolag i en svensk rederikoncern med huvudkontor i Göteborg. Koncernen bedriver sin verksamhet i fyra segment: Anchor Handling Tug Supply fartyg (AHTS), Platform Supply Vessels (PSV), Services samt Ship Management. Verksamheten är fokuserad inom offshore och isbrytning primärt i Arktiska samt subarktiska områden. Koncernen har ca 400 anställda och omsättningen för 2016 uppgick till 760 MSEK. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Small Cap. www.vikingsupply.com. Denna information är sådan information som Viking Supply Ships AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 11:10 CET. 

Åklagarmyndigheten överklagar en kammarrättsdom till Högsta förvaltningsdomstolen

Skälet till att begäran avslogs var att uppgifterna omfattas av socialtjänstsekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) samt att socialnämnden menade att den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 23 § samma lag inte var tillämplig för de aktuella uppgifterna. Kammarrätten avslog Åklagarmyndighetens överklagande. Enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Enligt 10 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen får uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt bland annat 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen lämnas till bland annat. Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten endast om misstanken angår brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år. Socialnämnden och kammarrätten hänvisar till att det enligt tidigare praxis (RÅ 1989 ref. 7) inte är möjligt att lämna ut uppgifter av förevarande slag angående den som inte med fog kan misstänkas för brottet. Åklagarmyndigheten har nu överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Åklagarmyndighetens uppfattning är det av vikt för ledning av rättstillämpningen att Högsta förvaltningsdomstolen ytterligare klargör omfattningen av den sekretessbrytande bestämmelsen i 10 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen. Länk till överklagandet  (pdf) Kontakt Byråchef My Hedström010-562 50 27

Version 3.0. En ny kompakt, portabel version av SensoDetect Bera är här!

I utvecklingsarbetet har vi utgått från den beprövade grundkonstruktionen i befintligt system moderniserat och effektiviserat systemet radikalt samtidigt som vi eliminerat flaskhalsar i signalvägarna. Ny firmware har tagits fram för den nya versionen. V3.0 är anpassad för rationell industriell produktion med samtliga komponenter på ett kretskort. V3.0 genomgår nu en intern validering. Grundkonstruktionen är i all väsentlighet densamma som i tidigare versioner. Existerande dokumentation kommer att kunna användas i CE-processen vilket avsevärt minskar tiden för processen. - Jag är mycket glad för att utvecklingsarbetet har bedrivits med högt tempo. SensoDetect kan inom kort erbjuda användarna en riktigt modern, robust och kompakt version av det unika SensoDetect Bera systemet i en helt ny skepnad; V3.0. Ett portabelt system som även är lämpligt att använda ute på fältet. Produkten har alla komponenter på ett kretskort, kan maskinmonteras i dess helhet och är därmed mycket kostnadseffektiv. Den nya mjukvaran gör det möjligt att använda SensoDetect Bera V3.0 tillsammans med en portabel PC eller pekplatta vilket gör produkten kompakt och flexibel. Den nya produkten har funktioner inbyggt för att säkerställer att alla elektroder sitter korrekt applicerade på patienten och att mätningarna har en optimal kvalitét. Våra valideringar hittills är mycket lovande, produkten är stabil och resultaten är mycket reproducerbara., säger Johan Olson, VD, SensoDetect AB (publ.)

Elekta och Stockholms läns landsting enas om en konstruktiv väg framåt

Elekta kommer att fortsätta att fullt ut utrusta den nya strålterapiavdelningen på Södersjukhuset i Stockholm (SöS) samt att tillhandahålla brachyterapilösningar till Nya Karolinska Solna (NKS). Stockholms läns landsting kommer att ha möjlighet att hitta en separat lösning för den återstående utrustningen på NKS.  – Avsiktsförklaringen ger båda parter ett konstruktivt sätt att gå vidare och samarbeta för Stockholms läns landsting att utöka cancervårdstjänster. Som ett Stockholmsbaserat företag ser vi fram emot att fortsätta att tillhandahålla cancervård i världsklass till patienterna i Stockholm, säger Richard Hausmann, Elektas vd och koncernchef.  Avsiktsförklaringen förväntas bli ett bindande kontrakt senast 31 januari 2018. Värdet på den återstående delen av kontraktet förväntas uppgå till cirka 160 miljoner SEK. Den ursprungliga ordern var värd cirka 350 miljoner SEK över en trettonårsperiod.   # # # För ytterligare information, var vänlig kontakta:Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta ABTel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.comTidszon: CET: Centraleuropeisk tidTobias Bülow, Director Financial Communications, Elekta ABTel: +46 722 215 017, e-post: tobias.bulow@elekta.comTidszon: CET: Centraleuropeisk tid Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 12 december 2017 klockan 13.00 CET. (REGMAR) Om ElektaElekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com.

Engelska skolan med idrottshall får Landskrona stads stadsbyggnadspris 2017

Syftet med priset är att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå i Landskrona. I år utsågs Engelska skolan med den tillhörande idrottshallen som pristagare. Byggherre är Hemsö och arkitekt är Lijlewalls arkitekter. Stadsbyggnadsnämndens motivering ”Arkitektur i skarpskurna former med sedumtak, fasader av omväxlande ljust tegel, målad betong och grafiska utsmyckningar. Byggnaderna visar på att arkitektur kan medverka till platsens helhetsupplevelse. Med en intressant och spännande omsorg om detaljer och god anpassning till både plats och människa manifesterar skolbyggnaden för Internationella Engelska skolan tillsammans med Borstahusen idrottshall ett självklart och viktigt centrum i den framväxande nya stadsdelen Norra Borstahusen i Landskrona.” Tidigare pristagare 2016 – Västerpark samt hedersomnämnande till Vildanden 2015 – Receptionsbyggnad Landskrona stugby & camping 2014 – ingen utdelning 2013 – ingen utdelning 2012 – DSV 2011 – Häststallet, Säbyholms montessori samt hedersomnämnande till Emiliaskolan 2010 – ingen utdelning 2009 – Townhouse kv Rehnschöld, arkitekter Conny Ahlgren och Johnny Lökaas 2008 – ingen utdelning 2007 – ingen utdelning 2006 – Nyhamnsprojektet, byggherrar Gustavssons varv, HSB, AB Landskronahem och Svenska hus 2005 – Klas Klättermus, Kristinebergs fastigheter och Thomas Hultegård 2004 – Kv. Nornan, Bertil Mernsten 2003 – ingen utdelning 2002 – STR Service AB på Mården 2, arkitekt Bengt Holmqvist 2001 – ingen utdelning 2000 – ingen utdelning 1999 – Triangelplatsen, arkitekt Monica Gora 1998 – ingen utdelning 1997 – ingen utdelning 1996 – Haldex tillbyggnad 1995 – ingen utdelning 1994 – Strandpaviljongen, arkitekt Ulf Roos 1993 – Gåsen 4 1992 – Kung Karls varv, arkitekt Peter Broberg I de fall nämnden inte finner något objekt som är värt att belöna, meddelas detta istället. Det är en signal till marknaden att höja ambitionsnivån.

KARO PHARMA OFFENTLIGGÖR PROSPEKT

Karo Pharma AB:s (”Karo Pharma”) prospekt med anledning av dess förestående fullt garanterade företrädesemission har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Karo Pharmas hemsida www.karopharma.se samt på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/prospekt. Viktig information om LEI och NID vid teckning utan stöd av teckningsrätter Enligt MiFID II behöver alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att kunna genomföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav medför att juridiska personer behöver ansöka om registrering av en LEI-kod (Legal Entity Identifier) och fysiska personer behöver ta reda på sitt NID-nummer (Nationellt ID eller National Client Identifier) för att kunna teckna nya aktier i Karo Pharma utan stöd av teckningsrätter. Observera att det är aktietecknarens juridiska status som avgör om en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs samt att Swedbank kan vara förhindrad att utföra transaktionen åt personen i fråga om LEI-kod eller NID-nummer (såsom tillämpligt) inte tillhandahålls. Juridiska personer som behöver skaffa en LEI-kod kan vända sig till någon av de leverantörer som finns på marknaden. Via denna länk hittar du godkända institutioner för det globala LEI-systemet: www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations. För fysiska personer som har enbart svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personens personnummer. Om personen i fråga har flera eller något annat än svenskt medborgarskap kan NID-numret vara någon annan typ av nummer. Tänk på att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller ta reda på ditt NID-nummer (fysiska personer) i god tid då denna information behöver anges i anmälningssedeln för teckning utan stöd av teckningsrätter. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Peter Blom, CEO, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se  OM KARO PHARMAKaro Pharma är ett ”specialty pharma” företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017, klockan 17.45. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.  VIKTIG INFORMATION Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Karo Pharma. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Karo Pharma kommer endast att ske genom det prospekt som Karo Pharma offentliggjorde den 12 december 2017. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. 

Samhällsbyggnadsbolaget säljer byggrätter i Falun till HSB

I centrala Falun utvecklas området Born till en levande stadsdel med 1000 nya bostäder, samhällsservice och ett parkområde intill Faluån. Nu avyttrar Samhällsbyggnadsbolaget ytterligare 10 000 kvm byggrätter för bostadsändamål i området till HSB. -          Våra byggrätter i centrala lägen i region- och storstäder är likvida oavsett konjunkturläget, detta tack vare relativt lågt pris och hög attraktivitet. Affären ligger i linje med vårt arbete med byggrättsutveckling i attraktiva lägen där vi tillsammans med andra etablerade aktörer bygger både bostäder och samhällsservice, säger Krister Karlsson, vice VD Samhällsbyggnadsbolaget. Vi välkomnar HSB till detta spännande projekt i centrala delen av Falun.    -          Inom ramen för HSB Dalarnas markförvärvsstrategi utvärderar vi ständigt attraktiva lägen i Dalarna. Efterfrågan och betalningsviljan tillsammans med det geografiska läget gör att vi nu beslutat oss för att delta i utvecklingen av området Born i Falun, säger Maria Engholm, VD HSB Dalarna. -          Falun är en av de orter vi ser som intressanta i vårt samarbete med HSB Dalarna och det är roligt att vi nu får chansen att bygga fler bostäder där genom detta förvärv, säger Ulf Kullén, regionchef Nord, HSB Projektpartner AB, som är HSBs nationella nyproduktionsbolag. Tidigare har Riksbyggen förvärvat delar av området och en avsiktsförklaring har tecknats med Frösunda Omsorg om ett nytt vård- och omsorgsboende på platsen. Detaljplanearbete pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet 2018/2019.

Intea hyr ut i Linköping

Polismyndigheten har tecknat ett avtal om att hyra 3 635 kvm i nybyggda lokaler på Garnisonsområdet i Linköping. Avtalet är 6-årigt och hyresvärdet uppgår till 6,3 miljoner kronor per år. De som kommer att utnyttja lokalerna är Nationellt forensiskt centrum, NFC, och Polismyndighetens it-avdelning. NFC ansvarar för hela den forensiska verksamheten inom Polismyndigheten, från brottsplats till domstol. Det innebär att styra, samordna och följa upp metoder, forskning och utveckling samt att kvalitets- och kompetenssäkra forensisk verksamhet. Forensisk bevisning får allt större betydelse vid rättegångar och utredningar. Trenden är ständigt ökande antal ärenden till NFC. Samtidigt ökar komplexiteten i flera ärenden. Huvuddelen av NFC:s verksamhet bedrivs i Linköping samt vid tre regionala laboratorier i Stockholm, Göteborg och Malmö. I NFC:s verksamhet på Garnisonsområdet arbetar idag omkring 390 medarbetare. De nyuppförda lokalerna ingår som en del i det befintliga rättscentrumet på Garnisonsområdet i Linköping. Tillträde är planerat till våren 2018 med inflyttning i början av 2019. ”Antalet medarbetare hos NFC har ökat kontinuerligt. Behov av nya lokaler har funnits en lägre tid och samtalen om en förhyrning har pågått i närmre två år. Genom det nya hyresavtalet fortsätter parternas sedan tidigare goda relation med varandra. Lokalerna passar Polismyndighetens verksamhet och håller en mycket hög standard” säger Kjell-Åke Nilsson, Inteas fastighetschef. Intea förvärvade Garnisonsområdet i Linköping i juni 2016. Totalt består fastigheten av 84 200 kvm uthyrningsbar yta fördelad på ett 30-tal byggnader. Hyresgästerna utgörs av Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten, Trafikverket, Region Östergötland och Linköpings kommun m fl.

NCC ökar avsättningar i bygg- och anläggningsprojekt samt sänker omkostnaderna

Sedan början av september har tf affärsområdeschef Göran Landgren i NCC Infrastructure arbetat med att vända den svaga resultatutvecklingen i affärsområdet. Vid genomgång av både avslutade och pågående projekt har ett behov av reserveringar bedömts föreligga inför årsbokslutet. Omvärderingen av pågående projektportfölj belastar affärsområdets resultat med 260 MSEK i det fjärde kvartalet. 150 MSEK avser väg- och markprojekt och 110 MSEK större anläggningsprojekt. NCC Infrastructure beräknas redovisa ett rörelseresultat om cirka -100 MSEK i det fjärde kvartalet. Även affärsområde NCC Buildings resultat i det fjärde kvartalet belastas av avsättningar i byggprojekt om 55 MSEK, vilket främst hänförs till den danska verksamheten. Rörelseresultatet beräknas uppgå till cirka 200 MSEK i det fjärde kvartalet. Med ökade avsättningar får projektportföljen i NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet en lägre och mer balanserad risk. Dessa avsättningar påverkar inte kassaflödet i det fjärde kvartalet. NCC kommer, som beskrivits i senaste delårsrapporten, från och med 1 januari 2018 att tillämpa den nya redovisningsstandarden IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. Analys av effekter pågår och kommer att redovisas i bokslutskommunikén. NCC Industry förväntas redovisa ett rörelseresultat i linje med föregående år i det fjärde kvartalet. NCC Property Development har, som tidigare kommunicerats, inget fastighetsprojekt att resultatavräkna i det fjärde kvartalet vilket medför ett rörelseresultat om cirka -50 MSEK. NCC:s omkostnader är med nuvarande tillväxttakt för höga och därför kommer kostnaderna att sänkas, vilket beräknas ge en årlig besparing om cirka 200 MSEK. Avsikten med omkostnadssänkningen är att säkerställa en omkostnadsnivå på högst 5 procent av omsättningen. Omstruktureringskostnader om cirka 75 MSEK belastar resultatet i det fjärde kvartalet. I omstruktureringskostnaderna ingår även avgångsvederlag för tidigare vd. NCC lanserade 2015 en ny strategi med ambitionen att växa omsättningen 5 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen skulle förbättras från 3 till minst 4 procent. – För att lyckas med strategin krävs att vår bygg- och anläggningsverksamhet utvecklas bra. Denna verksamhet har levererat avseende orderingång men resultatet har varit svagt. Fokus kommer framöver att ligga på att förbättra lönsamheten och det är inte prioriterat att upprätthålla tillväxtambitionen i strategiplanen. Förutom att förbättra lönsamheten är arbetsmiljö och säkerhet högt prioriterat, säger Håkan Broman tf koncernchef NCC AB. En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdag den 13 december, kl. 08.30. NCC:s tf VD och koncernchef, Håkan Broman, samt CFO Mattias Lundgren, kommer att svara på frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 519 993 55 (SE), +44 203 194 05 50 (UK), eller +1 855 269 26 05 (US). All övrig information som är relaterad till det fjärde kvartalet 2017 kommer att presenteras vid NCC:s bokslutskommuniké för 2017 den 25 januari 2018.

IRRAS återkallar som en försiktighetsåtgärd sin enhet IRRAflow™ på grund av en isolerad förekomst av ett produktionsfel i batteriet

IRRAS AB (IRRAS), ett kommersiellt medicintekniskt bolag som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för olika typer av hjärnsjukdomar, meddelar att bolaget har informerat sina kunder om en frivillig återkallelse och tillfälligt säljstopp av IRRAflow™, bolagets slutna medicintekniska system för behandling av intrakraniell blödning. Anledningen till att IRRAflow™ återkallas frivilligt av bolaget är att batteriet, som kommer från en välrenommerad extern tillverkare, överhettades på en enskild IRRAflow™-enhet medan den laddade i standbyläge under en rutinmässig demonstration på ett kontor. Inga patienter var närvarande och inget ingrepp var schemalagt, då detta enbart var en demonstration på ett kontor. IRRAS vidtar denna åtgärd som en försiktighetsåtgärd. IRRAS arbetar nu tillsammans med leverantören av batteriet för att förstå den exakta anledningen till batteriets haveri. Som en del av vårt kvalitetsledningssystem genomgår alla batterier laddnings- och urladdningstester samt 24timmars användartester för att kartlägga eventuella tillverkningsproblem. På grund av detta bedömer IRRAS att detta är en enskild händelse på grund av en tillverkningsdefekt. Berörda tillsynsmyndigheter kommer att informeras om den frivilliga återkallelsen.   Som en påminnelse om den positiva inverkan IRRAflow™ hittills har haft på neurokirurgisk intensivvård vid behandling av intrakraniell blödning bör nämnas att IRRAflow™ har använts vid 94 medicinska ingrepp i fyra olika EU-länder. Inga ocklusioner eller blockeringar har uppstått i katetrarna och inga infektioner har rapporterats. Av de 94 kliniska fallen sedan säljstart har total behandlingstid på sjukhus reducerats väsentligt jämfört med dagens standardbehandling. IRRAS förväntar sig ingen långsiktig negativ inverkan på intresset för och kliniska användandet av IRRAflow™ på grund av denna isolerade händelse, speciellt med tanke på de framgångsrika kliniska resultaten, och förväntar sig att försäljningen kommer att återupptas så snart som de nya batterierna finns tillgängliga. Den frivilliga återkallelsen kommer att påverka 2017 års försäljning av IRRAflow™ genom att försäljningen av nya produkter tillfälligt har stoppats och genom att IRRAS har erbjudit sina kunder att återköpa redan sålda produkter. Bolaget har redan initierat en process för ersättning av ett specifikt parti batterier i kontrollenheterna. IRRAS uppskattar att ersättningen och valideringen av ett nytt parti kan vara färdigt inom 1 till 3 månader, vilket därmed kommer att försena försäljningsplanen med motsvarande tid. Målet för 2020 att nå en omsättning över 250 miljoner kronor kvarstår. Om IRRASIRRAS är ett kommersiellt medicintekniskt bolag som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av innovativa lösningar för olika typer av hjärnsjukdomar med målet att dramatiskt förbättra resultatet för patienter, minska den tid patienten behöver tillbringa på både intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen och att ge sjukhus och vårdgivare betydande hälsoekonomiska fördelar. Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar som nyttjar den egenutvecklade plattformstekniken IRRAflowTM, ett CE-märkt, helt integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell vätskehantering och noggrann övervakning av intrakraniellt tryck i realtid. Med sin unika produktportfölj, skyddat av nyckelpatent och patentansökningar, är IRRAS väl positionerat för att öka patientnyttan och etablera en ledande position inom medicinteknik. IRRAS har sitt huvudkontor i Sverige och har kontor i Tyskland och i Kalifornien i USA. För ytterligare information vänligen besök www.irras.com. Investerar- och mediakontakt:Fredrik AlpstenCFO och VVD0706 67 31 06fredrik@irras.com  Denna information är sådan information som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 kl. 07.25 (CET).

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

Det amerikanska patentverket (USPTO) utfärdade i mars 2017 en ”Notice of Allowance” och har nu meddelat att de formellt beviljat ett patent, US 9,839,674, baserat på Idogens ansökan nr 14/553,098. Detta patent tillhör Idogens andra patentfamilj och täcker användningen av bolagets immunteknologi för behandling av autoimmuna sjukdomar samt tolerans av transplanterade organ. Patentet är giltigt till den 20 december 2031. En relaterad patentansökan är under handläggning i Kanada. Det godkända patentet kompletterar de godkända japanska och europeiska patenten i denna familj och ett tidigare europeiskt patent i Idogens första patentfamilj som godkändes i december 2013.  ”Det nu beviljade patentet ger ett starkt immaterialrättsligt skydd på världens största läkemedelsmarknad och ökar därmed signifikant den kommersiella potentialen för våra innovativa tolerogena immunterapier”, kommenterar Idogens vd, Lars Hedbys. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Hedbys, vd, Idogen AB Tel: 046-275 63 30 E-post: lars.hedbys@idogen.com Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2017.  Idogen utvecklar tolerogena immunterapier som programmerar om immunförsvaret. Benämningen ”tolerogen” kommer av att immunförsvaret efter behandling med Idogens terapi selektivt tolererar ett utvalt sjukdomsframkallande antigen. Det innebär en ny behandlingsmetod för svåra sjukdomar med stort medicinskt behov som idag saknar bot ‒ såsom autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och patienter som har utvecklat antikroppar mot behandling med biologiska läkemedel. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka den egna kroppens skadliga immunreaktion, utan att påverka immunsystemets funktion i övrigt. Idogens första produkt riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som drabbats av hämmande antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. Bolagets andra terapiområde är en tolerogent immunterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation, primärt njurtransplantation. Idogens tolerogena immunterapi förväntas minska behovet av immunhämmande läkemedel och förbättra transplantatöverlevnaden, samt därmed samtidigt minska risken för cancer och infektioner. Idogen grundades år 2008 från en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. För mer information, besök www.idogen.com.

Därför bor andra i bostadsrätt, men inte du

Oavsett om bostadsmarknaden är på upp- eller nedgång just nu ligger priserna generellt på en skyhög nivå, historiskt sett. Fler och fler sparar för att kunna ha råd med första bostaden, men samtidigt har fler svårare att kunna nå upp till de lägstanivåer som krävs för att komma in på marknaden i vissa regioner. Detta leder i sin tur till att många undrar hur andra människor har råd med sitt boende. I en undersökning som SBAB genomförde under mitten av november hade 37 procent av svenskarna ställt sig själva frågan. –       Eftersom tröskeln för att komma in på marknaden bara blir högre är det inte konstigt att fler och fler undrar hur andra gör för att klara sig. Sett till prisutvecklingen de senaste åren behöver allt fler ta hjälp för att kunna köpa bostad. Det nya amorteringskravet kommer ytterligare att öka det behovet, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB. Undersökningen visar att främst ungdomar och unga vuxna undrar över hur andra har råd med sitt boende. Funderingen är motiverad och svaret är i många fall enkelt – det har de inte. Många klarar det inte själva utan får hjälp från nära och kära. I somras påvisade SBAB bland annat att nästan var fjärde svensk ungdom behöver ta hjälp från familj och släktingar för att slå sig in på bostadsmarknaden. –        Om du har det svårt så undrar du hur andra kan ha det så lätt. Så kan man sammanfatta resultatet. Att de unga, i större utsträckning än de äldre, undrar över hur andra har råd med boendet är en spegling av hur det också ser ut. De som kommit i kläm på den svenska bostadsmarknaden är ju de unga, vår framtid. Det är ett flerdimensionellt misslyckande, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB.  Om undersökningen Undersökningen utfördes av SIFO, på uppdrag av SBAB, mellan den 6 – 17 november 2017. Undersökningen besvarades av 2004 personer, varav 1127 med bolån, i åldrarna 20 - 80 år. För mer information, vänligen kontakta: Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB, 0709-90 68 14, claudia.wormann@sbab.se Karin Hellgren, Informationschef SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Sandbäckens förvärvar Rörproduktion

 Sandbäckens och ägarna till Rörproduktion har tecknat avtal gällande förvärv av Rörproduktion Sverige AB med tillhörande dotterbolag. Rörproduktion Sverige AB:s verksamheter Kakelentreprenören i Östergötland AB, Badrumsgrossisten AB och Novror AB ingår ej i förvärvet. Förvärvet förväntas genomföras under första kvartalet 2018.  Rörproduktion är ett komplett VVS-företag med stark marknadsposition i Östergötland, Södermanland och Mälardalen. Bolaget som grundades i Norrköping 2010, har på några få år framgångsrikt vuxit från 4 till drygt 150 medarbetare. I dag finns verksamheten etablerad i Norrköping, Linköping, Nyköping, Katrineholm och Stockholm.  – Det är med stor glädje jag hälsar Rörproduktions medarbetare välkomna till Sandbäckens. Rörproduktion är ett av Sveriges mest kunniga VVS-företag, med stark lokal förankring på de orter de är verksamma och med en företagskultur som stämmer väl överens med Sandbäckens. Rörproduktions duktiga medarbetare kommer att bli ett starkt tillskott till vårt team. Jag ser fram emot att vi nu kommer att fortsätta vår tillväxtresa tillsammans, med fortsatt fokus på att möta våra kunders högt ställda krav, säger Peter Johansson, Koncernchef Sandbäckens.  Rörproduktion arbetar till största delen med service, entreprenader, konsultationer och projektering inom VVS, samt utför energibesparande åtgärder åt fastighetsägare. Utöver branschkrav som Säker Vatteninstallation och Heta Arbeten är bolaget även certifierat för kyla och är återförsäljare av värmepumpar.  – Att få möjlighet att fortsätta utveckla vår verksamhet som en del av Sandbäcken-koncernen känns spännande och som ett naturligt steg i vår fortsatta utveckling. Sandbäckens starka tillväxtstrategi och position på marknaden ger våra medarbetare och kunder ökad trygghet, och för oss som bolag nya möjligheter och förutsättningar att uppnå vår vision och våra mål, säger André Roos, VD och grundare för Rörproduktion Sverige AB.  Sandbäckens har under 2017 förvärvat sprinklerföretagen Sprincom AB och Mälar Sprinkler AB. Med förvärvet av Rörproduktion, samt med Sandbäckens snabba organiska tillväxt, beräknas årsomsättningen uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor och antalet anställda cirka 700.

ŠKODA hyllar rallyframgångarna – med specialutgåva av FABIA

Motorsport är en viktig del av ŠKODA’s DNA – och har så varit i 117 år. För att hylla världsmästartiteln i WRC 2 och mästerskapssegrarna i såväl internationella som nationella mästerskap världen över har ŠKODA utvecklat en specialmodell, och det är den snabbaste versionen hittills av nuvarande FABIA-generation. Utrustad med en sportig 1,4-liters TSI-motor med 125 hästkrafter är toppfarten 203 km/h och accelerationen från 0 till 100 km/h går på 8,8 sekunder.R5 edition är dessutom utrustad med sportfjädring för lägre markfrigång och med styvare stötdämpare. Därtill har specialmodellen en supersport-ratt, nya unika sportsäten och ett vidareutvecklat avgassystem för rätt motorljud. Designmässigt baseras specialmodellen på FABIA MONTE CARLO med Candy White exteriörlack och svart tak – men rallyjärnet har också specialutvecklade 17” SAVIO-lättmetallfälgar tillgängliga i tre färger (gröna, vita och svarta) och ”WRC 2 2017 champion”-emblem såväl in- som utvändigt.Förutom motorsport-designen har specialmodellen även generös standardutrustning, bland annat med backkamera, navigationssystem Amundsen, klimatanläggning och trådlöst start- och låssystem – samt självklart adaptiv farthållare och autobroms. FABIA Special Model kommer enbart att tillverkas i 1 300 exemplar som fördelas på 21 marknader från februari 2018, bland annat Sverige.Hur många är ännu inte fastställt, inte heller pris.

Arkessa, Brighter, Ericsson och Gemalto ingår partnerskap om global uppkoppling för diabeteslösningen Actiste.

Brighter har valt Arkessas eUICC-lösning för den globala marknadslanseringen av Actiste, en mobil vårdtjänst som förenklar insulinbehandlad diabetes genom att samla in och dela hälsodata mellan patienter och vårdgivare via ett uppkopplat hjälpmedel i fickformat. Actiste kommer marknadsföras och säljas som en tjänst till både konsumenter och sjukvårdsaktörer över hela världen. Arkessas eUICC möjliggör en effektiv ”go-to-market”-process och säkerställer att Actiste kan levereras till användaren uppkopplad, lokaliserad och klar för användning direkt. Möjligheten att säkra och lokalisera anslutning och personuppgifter är ett grundläggande krav för både regeringar och konsumenter, särskilt inom vården. I maj 2018 införs exempelvis EUs nya data-förordning: GDPR (General Data Protection Regulation). Detta innebär att organisationer måste dokumentera och rapportera var och hur de lagrar personuppgifter, hur de samlas in och vem som kan komma åt informationen. Genom att göra det möjligt att styra vilka mobilnät som används för datakommunikation, skapar Arkessas eUICC-lösning – som levereras via bolagets MVNO-plattform – förutsättningar att enkelt följa den typen av förordningar, samtidigt som man tillhandahåller såväl kommersiell som teknisk flexibilitet. – Genom att kombinera Arkessas MVNO-funktionalitet med Ericssons Device Connection Platform och Gemaltos On Demand Connectivity-lösning kan vi skapa en global uppkopplingslösning som fungerar oavsett vilka lokala teleoperatörer Brighter inleder samarbeten med, säger Henrik Norström, Brighters COO. Därutöver innebär lösningen att vi på ett enkelt sätt kan lokalisera tjänsten utifrån rådande regulatoriska krav, behov och riktlinjer. Därmed kan vi lägga allt vårt fokus på det vi är bäst på, det vill säga mobil vård. – Diabetes är ett snabbt växande samhällsproblem och kommer enligt WHO att utgöra en av de vanligaste dödsorsakerna år 2030. Kostnaden för att behandla diabetes beräknas uppgå till 670 miljarder USD redan i år. Brighter är perfekt positionerat för att möte dessa utmaningar med Actiste och vi är mycket glada att få vara delaktiga i deras globala expansion med vår eUICC-lösning, säger Arkessas VD Andrew Orrock. – Vi är glada över att våra strategiska förbindelser med internationella OEMs leder till affärsuppgörelser för våra partner som erbjuder Connectivity Management as a service. Vårt partnerskap med Brighter och ledande teleoperatörer kan möjliggöra en förbättrad och mer effektiv hälsovårdssektor, vilket gynnar såväl patienter som samhället, där individer – i det här fallet diabetespatienter – får möjligheten att hantera sin hälsa och sitt välmående på ett bättre sätt, säger Jeff Travers, Head of IoT-Connectivity Management, Ericsson. – Teknik revolutionerar vården, speciellt för de som drabbats av en kronisk sjukdom såsom diabetes. Det beräknas finnas över 50 miljoner uppkopplade vårdhjälpmedel år 2021, i takt med att Internet of Things-fenomenet växer. Att kunna samla in, lagra och dela data på ett säkert sätt är en viktig del i att hjälpa patienterna ta kontroll över sin sjukdom och förbättrar samtidigt kontakten med vården. Genom Gemaltos eSIM och ODC-plattform tillhandahåller vi den mest effektiva lösningen för enkel och pålitlig kommunikation, så att patienterna får ta del av en sömlös användarupplevelse, säger Benoit Jouffrey, Vice President of Connectivity och Embedded Solutions, Gemalto. För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Norström, COO BrighterTelefon: +46 733 40 30 45E-post: henrik.norstrom@brighter.se Andrew Orrock, CEO, ArkessaTelephone: +44 1279 799270Email: andrew.orrock@arkessa.com Ericsson Media Relationsmedia.relations@ericsson.com+46 10 719 69 92 Om ActisteBrighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. Validerad användargenererad data, såsom provsvar, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com Om Brighter AB”Driving Behavioral Change in Healthcare™”Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se Om ArkessaArkessa is a global M2M managed services provider making Internet of Things (IoT) connectivity easier and future-proof. Arkessa connects devices and services to the IoT, regardless of location, network operator or wireless technology. www.arkessa.com/euicc   Om EricssonEricsson provides high performing solutions for Networks, IT & Cloud, and Media. The company provides infrastructure, services and software to the telecom industry and other sectors. Ericsson has approximately 110,000 employees with customers in more than 180 countries. www.ericsson.com/en/internet-of-things Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com. Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl. 08:30 CET.

Nordea Open Banking är sjösatt

Under hösten har Nordeas Open Banking-team tillsammans med över 1 000 externa utvecklare testat och gett återkoppling på de öppna API:erna (Application Programming Interface) och vidhängande tjänster. Idag kopplas API:erna samman med bankens produktionssystem, och Nordea tar därmed ett första, viktigt steg i riktning mot den nya Open Banking-världen. Därmed blir Nordea den första nordiska banken som erbjuder sina pilottestare åtkomst till verkliga kunddata. - De nya PSD2-reglerna förändrar bankvärlden i grunden. Det rör sig inte om en fluga. Från 2018 blir allt annorlunda, när bankerna måste öppna sig för externa aktörer som vill sälja sina tjänster till bankens kontoinnehavare, säger Erik Zingmark, Co-Head i Transaction Banking i Nordea, och fortsätter: - Vi ser PSD2 som en möjlighet, och därför har vi satsat stort på vår Open Banking-plattform. Vi ser det som en chans att erbjuda våra kunder nya tjänster tillsammans med partners, och även att kunna betjäna kunderna i andra delar av världen än vår hemmaregion.  Nordea inleder nu en pilottestperiod där utvalda externa aktörer bygger in applikationer i API:erna. Tillsammans med pilotkunder ska de gå igenom och testa att Open Banking-lösningen fungerar som tänkt i alla delar. Just nu är det bara kunddata från Finland som används i testerna, men inom kort breddas underlaget så att det omfattar kunddata även från de andra nordiska länderna.   - Tillsammans med fintech-bolag och andra externa utvecklare satsar vi på att skapa nya produkter och tjänster för våra kunder på kortare tid än vad vi skulle klara på egen hand, samtidigt som vi ser till att kunderna har full kontroll över vilka data de är beredda att dela med sig av och vilka produkter de vill använda, säger Claus Richter, chef för Cash Management Solutions i Nordea, och fortsätter: - Allt vårt jobb börjar nu bära frukt, och vi är stolta att vara den första nordiska bank som erbjuder sina pilottestare åtkomst till verkliga kunddata.   Tredjepartsapparna kommer att kunna använda API:n för Account Information Service (AIS), där de kan hämta kontouppgifter och initiera betalningarna genom API:n för Payment Initiation Service (PIS). Slutanvändarna kommer att kunna legitimera sig själva, och bevilja tredjepartsleverantören åtkomst till deras konton.   Genom att introducera utvalda pilottestare till kunddata på det här begränsade sättet kan Nordea samarbeta med de externa aktörerna, och använda deras fortlöpande feedback till att vidareutveckla sina tjänster. Fler urvalda externa aktörer inkluderas allteftersom under 2018.   För ytterligare information:Gunnar Berger, chef för Open Banking, tel 070 433 10 90Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 0721439175 

TopRight Nordic AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

TopRight Nordic AB erbjuder produkter baserade på, och tillverkningskapacitet för, material med mycket speciella ljusegenskaper. Bolagets unika kompetens består i att identifiera material, tekniker och produktionsmetoder för produkter som är till för att synas, och att göra dessa teknologier tillgängliga för kunder verksamma inom vitt skilda områden. Bolagets affärsidé är att erbjuda företag och samhälle smarta – interaktiva, flexibla och energisnåla – ljuslösningar för ökad trygghet, uppmärksamhet och upplevelse. TopRight Nordic AB:s vision är att vara den som leder företag och samhälle mot en smartare och ljusare värld. Läs mer om TopRight Nordic AB på www.toprightnordic.com. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det informationsmemorandum som har upprättats inför noteringen. Styrelseordförande för TopRight Nordic AB är Fredrik Skarke. Verkställande direktör är Anders Myrbäck. ”Vi ser verkligen fram emot att handeln i TopRight startar på NGM. Med våra starka ljusteknikprodukter och tydliga tillväxtfokus hoppas vi att många nya aktieägare får upp ögonen och delar vår otroligt spännande resa”, säger Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB.  ”Vi välkomnar TopRight Nordic AB till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM. Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är Eminova Fondkommission AB. Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar. För ytterligare information kontakta: Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se Anders Myrbäck, VD, TopRight Nordic AB (publ), e-post: anders.myrback@toprightnordic.com Om NGM  Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn  och Twitter .  Nordic Growth Market NGM AB - SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42

Nyemissionen avslutad

Genom den lyckade emissionen kan ObsteCare fortsätta sitt arbete med att kommersialisera och sälja utrustning för förlossningsövervakning med hjälp av AFL®-metoden, som mäter mjölksyrahalten i fostervattnet vid förlossningar. Genom nyemissionen skapas förutsättningar för ytterligare marknads- och försäljningsinsatser för att göra systemet till standard inom, i första, hand europeisk förlossningsvård.   ”Tack vare nyemissionen får vi tillräckligt med resurser att kraftfullt satsa på marknadsföring och försäljning av vårt system för förlossningsövervakning”, säger Johan Itzel, VD i ObsteCare AB. ”Systemet används på fem förlossningskliniker i fem olika länder i Europa och möter ett stort intresse inom förlossningsvården. Utvecklingen inom förlossningsvården har de senaste femtio åren varit väldigt fokuserat på barnet, medan vårt instrument i ObsteCare är inriktat på mamman. Med hjälp av AFL® får förlossningsläkaren och barnmorskor ett bättre beslutsunderlag så att mamman kan slippa komplicerade förlossningar på grund av värksvaghet, något som drabbar i genomsnitt var femte kvinna i världen.”  Avräkningsnotor till de som tecknat sig kommer att sändas ut under innevarande vecka. Första handelsdagen är den 4 januari 2018. För ytterligare information  Johan Itzel, VD, ObsteCare ABTelefon: 070-742 24 64E-post: johan.itzel@obstecare.com  www.obstecare.com  Denna information är sådan information som ObsteCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017.  Kort om ObsteCare ObsteCares affärsidé är att erbjuda innovativa lösningar för förlossningsvården med fokus på kvinnan för att skapa tryggare förlossningar och förbättra vården till förmån för mamman, barnet och förlossningskliniken. Långdragna förlossningar är ett stort problem vid förlossningskliniker världen över, som oftast beror på värksvaghet. Värksvaga kvinnor är en svårbehandlad och mycket resurskrävande grupp. Värksvaghet leder till onödigt lidande och belastar sjukvårdens resurser hårt. En allmänt accepterad siffra är att 40 procent av alla förstföderskor drabbas av värksvaghet.  

Soldrivet hus byggs i decembermörkret

- Vi tycker att det här är Sveriges mest spännande energiprojekt som kommer lära oss massor om nya, klimatsmarta energisystem, och som förhoppningsvis på sikt kommer kunna vara till nytta för samhället och världen, säger Christoffer Svanberg, chef för affärsområde affärsinnovation vid Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft beslutade tidigare i höstas att de tillsammans med Deromegruppen och dotterbolaget A-hus skulle bygga en soldriven villa helt frånkopplad från elnätet. Villan ska anpassas efter klimatet i norra Sverige med ojämnt fördelade soltimmar och mörka vintrar. Projektet ska realtidstesta ett nytt självförsörjande energisystem bestående av solceller, batterier, vätgas och bränsleceller som samspelar. Systemet är det andra av sitt slag i världen och det första som har testats så här långt norr ut.- Nu är det som mörkast och kallast här, men en av de främsta finesserna med det nya energisystemet är att alla komponenter samspelar så smart att det kan producera egen energi även när solen inte skiner, vilket är unikt, säger Christoffer Svanberg.Konstruktionen på den 140 kvadratmeter stora villan, som kommer från A-hus standardsortiment, blir precis samma som i ett vanligt hus utan någon specialanpassning annat än att fönstren har lite bättre energivärde. Skillnaden är att det installeras en energicentral i garaget för att kunna förse huset med egenproducerad energi året om. - Det här är en fantastisk möjlighet för oss som energibolag att testa ny teknik och se hur den kan bidra till förnybar energiförsörjning och ett mer hållbart boende, säger Christoffer Svanberg. Huset kommer vara helt klart utvändigt till julafton. När huset är klart utvändigt monteras solpanelerna och i början av nästa år påbörjas installationen av tekniken. Helt färdigt står huset i juni 2018, då också allmänheten kommer kunna boka in sig att bo i huset. Övriga aktörer i projektet är Deromegruppen och dotterbolaget A-hus som levererar huset, Power Cell som levererar bränslecellssystemet och Schneider Electric levererar sin Ecostruxture lösning.

MUNTERS FÖRUTSER LÄGRE ÄN TIDIGARE FÖRVÄNTAT RESULTAT I AFFÄRSOMRÅDET DATA CENTER

Som tidigare kommunicerats i Munters Q3-rapport, som offentliggjordes den 9 november 2017, påverkas affärsområdet Data Center av en försenad produktionsstart rörande en stor europeisk Data Center-order som tecknades under andra kvartalet i år, och delar av intäkterna, som beräknades bli intäktsförda under fjärde kvartalet i år, har förskjutits till första kvartalet 2018. I Q3-rapporten redogjordes även för att de initiala uppstartskostnaderna varit högre än förväntat.  Ovan nämnda projekt i Munters Data Center-fabrik i Europa har fortsatt haft lägre produktionsvolymer än tidigare förväntat under november och i början av december samt fortsatt höga uppstartskostnader, vilket föranlett större påverkan i Q4 2017 än tidigare förväntat. Munters offentliggör av denna anledning preliminärt Q4-resultat för affärsområdet Data Center. Det Justerade EBITA-resultatet* för Munters affärsområde Data Center i Q4 2017 beräknas bli cirka -15 MSEK, vilket är cirka 50 MSEK lägre än vad Munters tidigare förutsett. All annan information relaterad till Munters fjärde kvartal 2017 kommer att presenteras i Munters bokslutskommuniké den 16 februari 2018.   Inför 2018 har Munters goda förutsättningar att förbättra utförandet av Data Center-affären. Marknaden för Data Center-kylning (evaporativt assisterad kylning) förväntas växa med cirka 30% årligen under de kommande åren. Munters försäljnings-pipeline är fortsatt stark och dess orderbok, med planerade leveranser till stor del under de första sex månaderna 2018, uppgår till cirka 700 MSEK, vilket kommer att stödja förbättrat kapacitetsutnyttjande. Munters försäljningstillväxt under Q1 2018 i affärsområdet Data Center förväntas vara i linje med marknadens tillväxttakt och marginalen beräknas förbättras jämfört med Q4 2017, men med en del kvarvarande uppstartskostnader under Q1 2018. “Produktionsförseningarna i vår Data Center-fabrik i Europa har fortsatt under november. Att skala upp produktionsvolymerna har tagit längre tid än beräknat och projektstartkostnaderna har varit högre än tidigare gjorda bedömningar. Den veckovisa produktionstakten har ökat successivt under november och i början av december och vi nådde vår målsatta produktionstakt andra veckan i december.  Dock har försäljningsbortfallet och lägre marginaler orsakade av den operationella ineffektiviteten slagit hårt på lönsamheten. Produktionen löper just nu i full takt men den lägre volymen och högre kostnaderna under november medför att resultat under fjärde kvartalet kommer att vara lägre än våra tidigare bedömningar. Det är ingen överraskning att vår snabbväxande Data Center-affär är slagig i sin natur och att orderingång, försäljning och marginaler skulle uppvisa stora variationer på kvartalsbasis. Med vår kundanpassade produktdesign har det dock visat sig vara mer utmanande än väntat att skala upp vår produktionskapacitet samt att styra fasningen av större projekt. Våra produktionsvolymer och vår lönsamhet under 2017 har varit långt från acceptabla. Förbättringar krävs i Data Center-verksamheten och vi kommer i samband med bokslutskommunikén i februari att presentera en plan för att styra detta tillväxtområde på ett bättre sätt”, säger John Peter Leesi, CEO Munters Group. *Rörelseresultat, justerat för avskrivningar på immateriella tillgångar och jämförelsestörande poster. Munters Group anser att Justerad EBITA är användbart för att analysera resultatet, eftersom det eliminerar påverkan från poster i vårt rörelseresultat som, enligt Munters Group, inte speglar bolagets huvudsakliga rörelseresultat. En telefonkonferens kommer att hållas den 14 december kl. 08.30 CET. CEO John Peter Leesi och CFO Jonas Ågrup kommer att svara på frågor. För att delta i konferensen, vänligen ring: SE: +46856642662 UK: +442030089801 US: +18557532235 För mer information:John Peter Leesi, CEO Munters GroupTelefon: +46 8 626 63 60 John Womack, Head of Investor RelationsTelefon: +46 706 782499 Denna information är sådan information som Munters Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 december 2017 kl 23.00 CET. Om Munters Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Munters bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och har drygt sex miljarder kronor i omsättning. För mer information se www.munters.com

Bred nedgång på bostadsmarknaden

– Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter. I Stockholmsområdet är nu samtliga tidsperioder på minus. Stor-Stockholm och centrala Stockholm hade en nedgång med -3% senaste månaden och årssiffrorna är nu -4% respektive -2%. Priserna i Stor-Göteborg och centrala Göteborg minskade med -3% senaste månaden men där är årssiffrorna +8% respektive +5%. Även i Stor-Malmö och centrala Malmö noterar vi en nedgång senaste månaden med -2% respektive -1%, men årstakten är alltjämt hög med +12% respektive +9% säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik. – Även villamarknaden minskar något senaste månaden. I Stor-Stockholm minskade priserna med -2% senaste månaden och årstakten sjönk till +2%. Även i Stor-Göteborg sjönk villapriserna med -2% senaste månaden medan de var oförändade i Stor-Malmö. Årstakten sjönk till +6% i Stor-Göteborg men var oförändrad i Stor-Malmö med +9%, säger Hans Flink – Det stora utbudet, i form av nyproduktion och successionsbostäder, gör att köparna har mer att välja på och tar längre tid på sig innan köp. Säljarna börjar därför anpassa sina priser till den hårdare konkurrensen vilket pressar priserna något nedåt. Däremot tycks det inte bromsa antalet affärer. Antalet inkomna kontrakt under årets första elva månader är +5% fler bostadsrätter och +6% fler villor jämfört med samma period 2016. Samtidigt har antalet sålda bostadsrätter i Stockholms, Göteborgs och Malmös centrala delar minskat något mot förra året vilket tyder på att köparna drar sig längre ut från citykärnorna där priserna är lägre, avslutar Hans Flink. Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, november 2017  BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)Riket - 3% - 4% + 1% 35 820Centrala Stockholm - 3% - 5% - 2% 85 508Stor-Stockholm - 3% - 4% - 4% 53 848Centrala Göteborg - 3% - 3% + 5% 57 690Stor-Göteborg - 3% - 3% + 8% 43 566Centrala Malmö - 1% ± 0% + 9% 30 878Stor-Malmö - 2% - 4% + 12% 27 903 Statistiken baseras på försäljningen av 29 629 bostadsrätter under september 2017 - november 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2017 - augusti 2017, tolvmånaderssiffran med september 2016 - november 2016 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2017 - oktober 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistik VILLOR, november 2017  VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån MedelprisRiket - 1% - 1% + 6% 3 047 000Stor-Stockholm - 2% - 2% + 2% 5 484 000Stor-Göteborg - 2% - 2% + 6% 4 617 000Stor-Malmö ± 0% - 1% + 9% 3 837 000 Statistiken baseras på försäljningen av 15 357 villor under september 2017 - november 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2017 - augusti 2017, tolvmånaderssiffran med september 2016 - november 2016 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2017 - oktober 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistik Fritidshus  FRITIDSHUS 12 mån MedelprisRiket + 9% 1 662 000 Statistiken baseras på försäljningen av 5 242 fritidshus mellan december 2016 och november 2017. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod. Nästa pressmeddelande publiceras den 15 januari 2018 kl 06:00 Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 90 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 452 eller Hans Flink, Försäljningschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 451 Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet, 070-669 34 34 Erik Olsson, Ordförande Fastighetsmäklarförbundet, 070-760 66 00 Johan Engström, VD Fastighetsbyrån 070-588 05 30  Tanja Ilic, VD Svensk Fastighetsförmedling, 0727-33 59 16

ICA Gruppens strategiska prioriteringar 2018

ICA Gruppen har fem långsiktiga strategiska teman som sätter riktningen för verksamheten; kundupplevelse, varumärke och lojalitet, enkelhet, medarbetare och hållbarhet. Utöver de mer långsiktiga temana identifieras varje år ett antal mer kortsiktiga gemensamma prioriteringar. Dessa prioriteringar sätter fokus på ICA Gruppens viktigaste områden och underlättar samarbete och tillvaratagande av synergier mellan olika verksamheter inom ICA Gruppen. Prioriteringarna har justerats för att anpassas till kommande års möjligheter och utmaningar. ICA Gruppens strategiska prioriteringar för 2018 kan sammanfattas i tio punkter: · Säkra konkurrenskraftiga priser och en rättvisande prisuppfattning · Implementera stärkta kunderbjudanden för ICA Special, Hemtex och ICA Banken · Skapa ledande omnikanal- och leveranserbjudanden tvärs över ICAs verksamheter och plattformar · Stärka butiksnät och koncept med fokus på storstad och convenience · Framgångsrikt slutföra och integrera IKI-förvärvet · Stärka det gemensamma lojalitetsprogrammet med ett ledande, mer personaliserat CRM och nya digitala tjänster i ekosystemet · Öka stabilitet och effektivitet i hela värdekedjan, med fokus på logistik och butikernas konkurrenskraft · Öka utvecklingstakt och effektivitet genom nya arbetssätt och automation · Förbättra arbetssätt för prestation, karriär och utveckling samt öka förändringsförmågan · Driva “En god morgondag” med fokus på hälsa och klimat För mer informationICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICAs kapitalmarknadsdag; Förstärker en ledande position

ICA Gruppens ledning träffar idag finansanalytiker, bankrepresentanter och media för att presentera företagets strategier, syn på marknaden och satsningar. Under dagen kommer ICA bland annat att berätta om investeringsnivån för 2018. - Var och en av verksamheterna inom ICA Gruppen har på egna meriter byggt ledande positioner på sina respektive marknader. Fokus framöver är att använda den koncernstruktur vi har satt och nyttja bredden i ICA Gruppen för att förenkla kundernas vardag. Bland annat genom att bygga ekosystem utifrån olika kundbehov, säger Per Strömberg, vd för ICA Gruppen. - ICA-butikernas e-handel växer i snabb takt och vi har hittills i år haft en e-handelsförsäljning på över en miljard. Vi närmar oss därmed på flera platser volymer där det är mer effektivt med centrala e-handelslager. Vi kommer att öppna e-handelslager i storstadsregionerna och först ut blir ett manuellt lager i Stockholm som vi driver själva. Exakt tidpunkt för när vi startar denna verksamhet kommer vi att återkomma om, säger Anders Svensson, vd ICA Sverige. För att säkerställa en långsiktig tillväxt kommer ICA Gruppen att fortsätta med en hög investeringstakt. Investeringarna (Capex) under 2018 bedöms bli 3,5 miljarder SEK. Investeringarna för 2017 beräknas bli något lägre än den bedömning ICA Gruppen tidigare har lämnat och förväntas uppgå till cirka 3 miljarder SEK vid utgången av året. Bland annat ökar ICA Gruppen investeringar i IT och fortsatt digitalisering i samtliga bolag, i den nya verksamhet ICAx och förbättrade lojalitetstjänster. Men ICA Gruppen fortsätter också att investera i apoteks- och butiksnätverket samt i att bygga ut Rimi Baltics huvudlager. Under 2018 förväntas butiksetableringarna ligga på ungefär samma nivå som i år. Rimi Baltic förväntas öppna 6–8 nya butiker, Apotek Hjärtat förväntas öppna 9-13 nya apotek och ICA Sverige 10-14 nya butiker under 2018. För mer informationICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Scania miljardsatsar på resurssnålt gjuteri i Södertälje

– I den pågående omställningen till ett fossilfritt samhälle kommer det under många år framåt att finnas behov av förbränningsmotorer, i synnerhet för lastbilar och bussar som används för långväga vägtransporter. Det nya gjuteriet kommer därför att ha en viktig roll i framtagningen av framtida ännu mer energieffektiva förbränningsmotorer som även kan köras på en palett av förnybara drivmedel, säger Scanias produktionsdirektör Ruthger de Vries. Satsningen på ett helt ny gjuteri är en av Scanias enskilt största investeringar i en helt ny industriell anläggning. Investeringsbeslutet har föregåtts av en omfattande utredning av olika alternativ, som ökade inköp från externa leverantörer eller en om-  och tillbyggnad av det befintliga gjuteriet. – En helt ny anläggning är det mest kostnadseffektiva och miljö- och kvalitetsmässigt bästa alternativet när det gäller den framtida försörjningen av strategiskt viktiga komponenter till vår motortillverkning. Med investeringen behålls också den viktiga närheten till vår forskning och utveckling, som är koncentrerad till Södertälje. Den innebär samtidigt att Södertälje fortsatt kommer att vara navet i vår europeiska motorproduktion, säger Ruthger de Vries. Värmeåtervinning och effektivare materialhantering Energianvändningen per tillverkat ton beräknas för det nya gjuteriet att vara 50 procent lägre än vid den nuvarande anläggningen. De största energivinsterna görs genom förbättringar av gjuteriprocessen och återvinning av den värme som denna generar. Med införandet av nya metoder för materialhantering och -återvinning minskar också transporterna i förhållande till antalet tillverkade enheter. Här uppnås den enskilt största energibesparingen genom återvinning av den sand som används för tillverkningen av gjutformar, s k kärnor, där 70 procent av sanden kommer att kunna återanvändas. Tekniken som används vid det nuvarande gjuteriet möjliggör inte någon sandåtervinning. Sanden transporteras långa sträckor på lastbil. Dessa transporter kommer således inte att öka trots en tredubbling av produktionsvolymen. – Sett ur ett hållbarhetsperspektiv innebär detta att vi minskar användningen av en ändlig resurs samtidigt som klimatpåverkan från transporterna av sand inte ökar trots att produktionsvolymen tredubblas, säger Ruthger de Vries. Stor hänsyn till lokal miljöpåverkan Hänsyn till den lokala miljöpåverkan i form av buller och utsläpp från verksamheten, liksom från godstransporter, har varit vägledande vid Scanias val att investera i ett helt nytt gjuteri. Det nuvarande gjuteriet, som uppfördes 1914, är beläget i ett industriområde nära Södertäljes centrala delar, medan den nya anläggningen kommer att uppföras i ett av stadens yttre områden, vid Tveta industriområde beläget väster om E20. I takt med förverkligandet av planerna på att förbättra väginfrastrukturen i Södertälje, med bland annat en ny anslutning till motorvägen E20, kommer den lokala miljöpåverkan från Scanias godstransporter att i framtiden kunna minskas ytterligare. Projekteringen av marken för det nya gjuteriet i Södertälje inleds efter att den erforderliga miljöprövningen är avslutad, vilket förväntas ske under våren 2018, och byggstarten är planerad till januari 2019. Vid fullt kapacitetsutnyttjande kommer det nya gjuteriet att sysselsätta samma antal anställda som vid det nuvarande gjuteriet, dvs närmare 200 personer. För mer information, kontakta Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62, e-post hans-ake.danielsson@scania.com

NCC bygger Global Business Gate i Göteborg

– Tillsammans med NCC inleder vi nu arbetet med Global Business Gate. Global Business Gate ska bli ett innovativt nav och en mötesplats för det exportinriktade näringslivet och globala specialistföretag som verkar inom internationella affärer. Vi har arbetat med projektet länge och är mycket glada över att vi nu inlett ett samarbete med en entreprenör för själva genomförandet, säger Lennart Hedström, vd, Global Business Gate. Projektet består av två hus om totalt 40 000 kvadratmeter som ska byggas på en ny halvö som sträcker sig cirka 100 meter ut i Göta Älv vid Masthuggskajen i centrala Göteborg. Global Business Gate ägs till hälften var av Elof Hansson Fastigheter och tjänstepensionsbolaget Alecta och bolaget har tecknat ett partneringavtal med NCC för projektet. Tillsammans ska parterna lösa uppgiften i ett öppet och lösningsorienterat samarbete med projektets bästa i fokus. – Partnering bygger på samma principer som lagsport. Gemensamma mål, tydlig taktik och ett sammansvetsat lag för bästa möjliga resultat. Global Business Gate är en av de största satsningarna för näringslivet i Göteborg de kommande åren och det är jätteroligt att vi fått möjligheten att vara en del av det projektet och driva det som en gemensam partneringaffär, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building. Projektet är indelat i två faser där parterna först ska ta fram programhandlingar, systemhandlingar och en projekttidplan. I den andra fasen sker fortsatt projektering och byggnation. Global Business Gate förväntas stå klart år 2021. Projektets totala ordervärde uppskattas till cirka 900 MSEK och förväntas orderregistreras i september 2018 när parterna tecknar avtal för fas två. Affären kommer att registreras i affärsområdet NCC Building.

Förutsättningar för höjd pensionsålder saknas

I dag kom förslaget om höjd pensionsålder. För att hålla pensionerna på en acceptabel nivå är det absolut nödvändigt att skapa förutsättningar för alla till fler arbetade timmar och ett längre arbetsliv. Och att inblandade parter är överens om vad detta innebär. - Under rådande omständigheter kan Unionen inte ställa sig bakom förslaget om en höjd pensionsålder. Pensionsgruppen hänvisar till parternas avsiktsförklaring, men någon sådan finns inte inom den privata sektorn då Svenskt Näringsliv inte står bakom den, säger Martin Linder. Representanter för pensionsgruppen, med företrädare för de partier som står bakom och vårdar pensionsöverenskommelsen, har under 2016 samtalat med ett 70-tal organisationer, myndigheter och sakkunniga för att inhämta synpunkter om hur en höjning av pensionsåldern kan ske på ett så smidigt sätt som möjligt. Samtliga inblandade, med undantag för arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv, har alltså valt att ställa sig bakom avsiktsförklaringen. - Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Svenskt Näringsliv sätter sina särintressen framför möjligheterna att genomföra en långsiktigt nödvändig reform. Deras främsta argument för att sätta sig på tvären är att LAS-reglerna inte får ändras och att det är arbetsgivarna som ska avgöra om man får och kan jobba kvar till 69-års ålder. Det är ohållbart, säger Martin Linder. En höjd pensionsålder förutsätter också att trygghetssystemen justeras. Dessutom bör en höjd pensionsålder också följas av förändringar i andra regelverk som exempelvis anställningsskyddet och att parterna verkar för avtalslösningar som matchar den nya pensionsordningen. - Ska man jobba tills man är 69 år och fortsätta bidra, måste man också kunna nyttja trygghetsförsäkringarna efter 65 års ålder. Annars får vi ett system som är orättvist, säger Martin Linder.

GOLD TOWN GAMES REDOVISAR ANVÄNDARDATA FRÅN LANSERINGEN I EUROPA

Under november har totalt 43 892 användare laddat ner World Hockey Manager. Fördelningen av dessa är ungefärliga 15 procent från Sverige respektive Tjeckien, 20 procent från Tyskland och 10 procent från Schweiz. Resterande 40 procent är fördelade på övriga länder i Europa. 22 procent av nedladdningarna var organiska. Kostnad per nedladdning har varit fortsatt gynnsamt. – Den europeiska lanseringen har bevisat att World Hockey Manager är en engagerande produkt för en större marknad än bara i Sverige och Skandinavien. Intresset och användandet har ökat i Sverige och det är fortsatt vår primära marknad. I både Schweiz och Tyskland finns det ett gediget hockeyintresse vilket genererat många nedladdningar men vi har ännu bara skrapat på ytan av Europamarknaden. Vi ser fram emot ett fortsatt spännande arbete med riktade kampanjer föratt attrahera fler användare och öka kännedomen om spelet, säger VD Pär Hultgren. Användardata Android och iOS under perioden 1-30 novemberAntal nedladdningar: 43 892 styckenIntäkt: 448 500 SEKAndel av totala antalet användare som genomfört köp: 6,5 procentOn-boarding: 82 procentRetention dag ett: 35,1 procentRetention dag sju: 17,5 procentGenomsnittlig tid i applikationen/användare/dag: 31 minuterDagliga aktiva användare 1 november: ~4 000 styckenDagliga aktiva användare 30 november: ~9 000 stycken I presenterad användardata om andelen användare som genomfört köp samt dagliga aktiva användare räknas även de som registrerats före den 1 november. – Användardatan är överlag tillfredställande, inte minst den fortsatt stigande intäkten och kostnaden per nedladdning. Vi vet dock att båda dessa siffror snabbt kan ändras. Den vikande trenden för spelets retention, jämfört med målbilden på 40 procent, är förväntad då det ofta inträffar när spel presenteras för en bredare målgrupp. Vi fortsätter, enligt plan, att arbeta datadrivet för att nå uppsatta målsättningar och för att skapa ett engagerande managerspel, avslutar Pär Hultgren. Pär Hultgren VD, Gold Town Games KORT OM GOLD TOWN GAMES Gold Town Games AB är ett spelutvecklingsbolag med säte i Skellefteå. Bolaget har 12 anställda och leds av VD Pär Hultgren och inriktar sig på sportmanagerspel till de två största mobila plattformarna iOS(Apple) och Android(Google). Bolagets första spel, World Hockey Manager(WHM), lanserades i Europa den 31 oktober 2017. Målsättningen är att skapa ett populärt hockeymanagerspel och därefter använda sin egenutvecklade teknik- och designplattform till fler managerspel inom lag- och arenasporter.

Brighter kallar på en fjärde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Brighter har kallat på en fjärde tranche om 10 MSEK i linje med det finansieringsavtal som pressmeddelades den 26 april 2017. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibeler med tillhörande teckningsoptioner. Detta är den fjärde av upp till åtta trancher som totalt uppgår till 100 MSEK. 48,2 MSEK av de tidigare trancherna, som uppgår till totalt 50 MSEK, har hittills konverterats och därmed stärkt bolagets balansräkning. Investeringen är en del av avtalet, och utgör basen för de finansiella resurser som behövs för den kontinuerliga strategiska utvecklingen likså produktutvecklingen som möjliggör för Brighter att fortsätta förbereda för lansering samt för produktion av Actiste för den inhemska marknaden samt för internationella marknader.   I samband med transaktionen kommer Brighter också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner (TO4) till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för sextio (60) befintliga aktier. Avstämningsdag är den 21 december 2017, vilket innebär att sista dag för handel med aktien inklusive rätt att erhålla TO4 är den 19 december 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till TO4 blir den 20 december 2017. Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som Investerarens. Fakta om transaktionen: · Denna den fjärde tranchen om 10 miljoner kronor sker genom utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner. · Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i de tidigare trancherna samt denna fjärde tranchen samt aktieägarnas optioner tillförs Brighter ytterligare 61,1 miljoner kronor.  Av dessa har Brighter i oktober 2017 redan erhållit 5,3 miljoner kronor från lösen av TO3 genom teckning av aktier i den första av sex teckningsperioder. · L1 Capital och Brighter har kommit överens om att teckningsoptionerna som tilldelas till denna fjärde Tranche ska vara likadana som de som tilldelats under den andra och tredje Tranchen, dvs TO4, för att upprätthålla en synlig och förenklad struktur för de instrument som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North (aktier, teckningsoptioner TO3 relaterade till första Tranchen och teckningsoptioner TO4 relaterade till andra, tredje och fjärde Trancherna) för marknaden och aktieägarna. · Teckningsoptionerna TO4, tilldelas ur de sedan tidigare utgivna och som innehas av Brighter One AB, löper ut den 8 september 2020 och är fristående från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Brighter till ett fast lösenpris om 6,01, med förbehåll för standardjusteringar. · Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North, tillsammans med den befintliga TO4 som redan handlas och inneha samma ISIN-kod. · Förutsatt att samtliga teckningsoptionerna TO4 utnyttjas under löptiden kommer Investeraren ha rätt att teckna ytterligare maximalt 831 946 aktier, med förbehåll för standardjusteringar. Konvertiblerna: · Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK. · Konvertiblerna är räntefria · Löptiden är 18 månader · Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.) · Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier. Teckningsoptionerna: · Löptiden löper till och med 8 september 2020. · Lösenpriset är 6,01 kronor per aktie. · Antal teckningsptionoptioner per tranche till Investeraren är Tranchens summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två). · Så nära som möjligt till 130 % av antalet teckningsoptioner ges vid varje Tranche ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism mot utspädning. Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att publiceras på Brighters hemsida . För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Norström, COO    Telefon: +46 733 40 30 45    E-post: henrik.norstrom@brighter.se Truls Sjöstedt, CEO           Telefon: +46 709 73 46 00           E-post: truls.sjostedt@brighter.se Om Actiste Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. Validerad användargenererad data, såsom provsvar, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com  Om Brighter AB.Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com. Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 14:00 CET.

H&M-koncernens försäljningsutveckling helåret 2017 inklusive fjärde kvartalet 2017

Försäljningen inklusive moms för fjärde kvartalet, 1 september 2017 – 30 november 2017, uppgick till MSEK 58 454* (61 098). Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 50 390* (52 720), vilket innebär en minskning med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. I lokala valutor var minskningen 2 procent. H&M-koncernen fortsatte att växa under året. Dock dämpades tillväxten av att försäljningsutvecklingen under det fjärde kvartalet blev betydligt under bolagets egna förväntningar. H&M:s försäljning online och försäljningen för övriga varumärken har varit fortsatt god. Däremot var det ett svagt kvartal för H&M-varumärkets fysiska butiker som påverkades negativt av en fortsatt utmanande marknad med minskad kundtrafik till följd av det skifte branschen genomgår. Därtill har det varit obalans i delar av H&M-varumärkets sortimentsammansättning. För att rätta till detta har en rad åtgärder vidtagits. Dessutom har H&M-varumärkets ledning nyligen förstärkts. För att ännu snabbare kunna möta kundernas förändrade beteende accelereras bolagets pågående förändringsarbete. Detta omfattar bland annat att de fysiska och digitala butikerna integreras alltmer och att optimeringen av H&M-varumärkets butiksportfölj intensifieras med fler butiksstängningar samt färre öppningar som resultat. Bokslutskommuniké och kapitalmarknadsdagBokslutskommunikén för helåret 2017, dvs 1 december 2016 till 30 november 2017, kommer att publiceras kl 08.00 den 31 januari 2018, följt av en press- och telefonkonferens. På kapitalmarknadsdagen i Stockholm den 14 februari 2018, som vänder sig till institutionella investerare, analytiker samt finansiell media, kommer H&M-koncernen att presentera det pågående förändringsarbetet som bolaget genomgår mer i detalj. Karl-Johan Persson, vd *Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från bokslutskommunikén, 1 december 2016 – 30 november 2017, som publiceras den 31 januari 2018.

Thomas Dennerby ny förenings- och anläggningschef

– Jag är väldigt glad över att kunna presentera Thomas Dennerby, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson. Han är en van ledare på förenings- och anläggningssidan i den kommunala sektorn. Hans erfarenheter från såväl idrottsvärlden som från sin tid som polis kommer att bli värdefulla tillskott till kommunen.Thomas Dennerby arbetar idag som enhetschef på Idrottsförvaltningen på Stockholms stad, och var under fyra år fritidschef på Tyresö kommun. Han har lång erfarenhet av att vara polis, först som ordningspolis och arbetade bland annat med supporterrelaterade problem, senare som kriminalinspektör och utredare vid Rikspolisstyrelsen. Han har tidigare varit verksam som fotbollspelare och tränare på både bredd- och elitnivå. Under drygt sju år var han förbundskapten för damlandslaget i fotboll.– Det känns både väldigt roligt och utmanande att börja jobba i Södertälje, en riktig idrottsstad känd för sitt starka föreningsliv och sina fina anläggningar, säger Thomas Dennerby.Tomas Dennerby tillträder sin tjänst den 22 februari 2018. Mer information: Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, Södertälje kommun, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.seEva Häggmark, pressekreterare, 08-523 066 03, eva.haggmark@sodertalje.se Med vänliga hälsningar Södertälje kommun info@sodertalje.se Kontaktcenter: 08-523 010 00 www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press   www.twitter.com/sodertalje  www.facebook.com/sodertalje

Förändring i Telia Companys koncernledning

– Jag är mycket tacksam för det hängivna arbete som Robert har utfört för Telia Company. Hans breda, internationella erfarenhet från telekomindustrin har visat sig ovärderlig för mig och företaget på vår New Gen Telco resa. Jag önskar honom allt gott i Finland där han numera bor och är redo för nya utmaningar, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef Telia Company.   Robert Andersson började på Telia Company och i koncernledningen 2012 när han utnämndes till vd för Sonera, Telias finska verksamhet.2013 utsågs han till chef för Region Europe som omfattade den nordiska och baltiska verksamheten utanför Sverige, och Yoigo i Spanien. Under hans ledning konsoliderade och utökade Telia Company verksamheterna i Estland, Litauen och Norge och nådde starka marknadspositioner.   I december 2016 utsågs Robert Andersson till chef för Corporate Holdings, en ny enhet med ansvar för Telia Companys dåvarande betydande intressen i Turkcell och Megafon (i dag återstår endast ett indirekt ägande i Turkcell). Telia Companys lettiska verksamhet och Telia Carrier, ett globalt ledande företag som erbjuder fiberbaserade telekommunikationstjänster och infrastruktur, ingick även i enheten.   – Jag uppskattar verkligen min tid på Telia Company där jag har haft förmånen att få arbeta med mycket bra personer i olika delar av organisationen och i olika länder. Jag menar att Telia Company är väl förberett i en industri som genomgår snabba förändringar och jag är stolt över att kunna säga att jag har bidragit till att lägga den starka grund som företaget vilar på i dag, säger Robert Andersson.    Robert Andersson som inte kommer att ersättas kommer att fortsätta att arbeta för Telia Company under en tid för att säkerställa ett ordnat överlämnande av hans ansvarsuppgifter till andra medlemmar i koncernledningen.    För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom  och följ oss på Twitter @Teliacompany .    Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.              

Regeringens elfordonspremie klar

Fler elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och tillgängligt, också över lite större avstånd. Regeringen räknar med att den nya elcykelpremien kommer ge en överflyttning av transporter från bil till elcykel. – Forskningen visar att elcyklar är ett substitut för bilar. Alla måste inte längre ha ett ton stål hemma på uppfarten för att kunna ta sig runt, säger miljöminister Karolina Skog. Om fler använder lätta elfordon istället för bil kan den globala resursanvändningen och klimatutsläppen minska. De kan också bidra till en bättre folkhälsa. Regeringen avsätter 350 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 för premien. Förordningen sätter ramarna för elfordonspremien Förordningen om bidrag till privatpersoner för inköp av eldrivna cyklar, mopeder eller motorcyklar träder i kraft den 1 februari 2018. Naturvårdsverket kommer att ansvara för prövningar av ansökningar och av utbetalning av premien. Detta gäller: · Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år. · Premien kan användas en gång per person. · Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, exempelvis eldriven rullstol och handelcykel. Även elfordon som lastelcykel och elfordon som går på tre eller fyra hjul omfattas av premien. · Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard. · Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer på kvittot eller en annan handling. Detta kan återförsäljaren av elfordonet hjälpa till med. · Elcykel ska vara CE-märkt (eller ha motsvarande märkning). · Elmoped eller elmotorcykel måste ha ett så kallat CoC, som är en typ av fordonsintyg. · Premien motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms, maxbeloppet för bidraget är 10 000 kronor. · Det går att ansöka om premien från och med den 1 februari 2018. För att kunna få bidraget måste man ansöka till Naturvårdsverket inom 6 månader efter köpet. · Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot från och med den 1 februari 2018. Förordningen i sin helhet blir tillgänglig i Svensk författningssamling (SFS) före årsskiftet.

Porsche Carrera Cup Scandinavia kör deltävlingar på Nürburgring!

Efter en fantastisk säsong 2017 med en av de mest dramatiska finalerna i seriens historia är förberedelserna i full gång inför 2018. Sedan tidigare är det klart att Porsche Carrera Cup Scandinavia genomförs med ett delvis nytt format. Ambitionen är tio nya 911 GT3 Cup (991 II) som slåss om mästerskapssegern. Samt ytterligare tio 911 GT3 Cup (991 I) som tävlar i Porsche Approved Cup. Den nya instegsklassen i Carrera Cup. Störst bland nyheterna för året är att serien får en tydlig internationell prägel. Hela 6 av 14 deltävlingar körs utanför Sveriges gränser. Två tävlingshelger, 19-20 maj och 8-9 september, genomförs på Rudskogen Motorsenter i Norge. En timmes bilväg från Oslo. – Vi hade en väldigt lyckad tävling på Rudskogen i år. Det är Skandinaviens modernaste motorsportarena och en mycket spektakulär bana. Därför är vi väldigt glada att det blir ”dubbelt upp” 2018, säger Raine Wermelin direktör Porsche Sverige. De mest dramatiska nytillskotten i kalendern är tveklöst sjunde och åttonde deltävlingarna som körs på klassiska Nürburgring i de tyska Eifelbergen söder om Köln. Banan är en av de mest berömda och utmanande motorsportanläggningarna i världen. I direkt anslutning till Grand Prix-banan ligger den legendariska nordslingan, ”Nordschleife”, där Porsche 911 GT2 RS nyligen krossade varvrekordet för produktionsbilar med tiden 6:47,30 minuter. Porsche innehar även banans absoluta varvrekord. 1983 avverkade Stefan Bellof varvet på 6:11,13 minuter i en Porsche 956. – Äntligen blir det verklighet, fortsätter Wermelin. Till sommaren skrivs historia när Porsche Carrera Cup Scandinavia kör en tävlingshelg på Nürburgring. Helig mark för motorsportentusiaster och en plats där Porsche alltid har skördat stora framgångar. Tävlingarna genomförs i samarbete med Porsche Motorsport, som driver Porsche Carrera Cup Deutschland och som har ett av Europas mest konkurrenskraftiga startfält. Porsche Sverige har fört diskussioner med Porsche Motorsport sedan mitten av förra säsongen och kan nu presentera ett mycket spektakulärt upplägg. De två mästerskapen ställs mot varandra på banan samtidigt. En enorm kraftmätning mellan Skandinaviens och europeiska fastlandets snabbaste Porsche-förare. – De senaste åren har Porsche Carrera Cup Scandinavia utvecklats till en mycket stark racingserie med hög kvalitet på både förare och team, säger Oliver Köppen, ansvarig för Porsche Carrera Cup Deutschland. Det här projektet har utvecklats ur det nära samarbetet med Porsche Sverige och vi ser fram mot att dela Nürburgring med skandinaverna. Två race med startfält på hela 40 Porsche 911 GT3 Cup. Det blir en fantastisk upplevelse, avslutar Köppen. Porsche Carrera Cup Scandinavia 2018 avgörs under sju tävlingshelger med två deltävlingar per helg. Med start på Ring Knutstorp första helgen i maj och final på Mantorp Park i september. Drabbningen på Nürburgring går av stapeln 3-5 augusti.  Porsche Carrera Cup Scandinavia 2018 4-5 maj: Ring Knutstorp19-20 maj: Rudskogen Motorsenter, Norge16-17 juni: Anderstorp Raceway4-5 augusti: Nürburgring, Tyskland18-19 augusti: Karlskoga Motorstadion8-9 september: Rudskogen Motorsenter, Norge21-22 september: Mantorp Park

Joanna Sandell blir ny chef för Södertälje konsthall

På kort tid har hon gjort Kalmar konstmuseum till en synligare aktör i regionen och en öppnare institution. Under Joannas ledning har Kalmar konstmuseum slagit nya besöksrekord och museet gör sitt bästa år sedan det byggdes 2008. – Södertälje har ett genuint intresse för konstens och kulturens plats i samhället, och jag är oerhört glad över att ha fått uppdraget, säger Joanna Sandell. Jag har haft ögonen på Södertälje under en tid, och etableringen av andra starka aktörer inom konstfältet som till exempel Grafikens hus har bidragit till att jag tackade ja till tjänsten. – Vi är mycket glada över att vi rekryterat just Joanna Sandell till Södertälje konsthall, säger kultur- och fritidschef Staffan Jonsson. Hon har med sig en bred kompetens och erfarenhet av att arbeta med utveckling av samtidskonsten kopplat till samhällsutvecklingen, både nationellt och internationellt. Joanna Sandell har även varit chef för Botkyrka konsthall under tio års tid och utvecklade konsthallen till att omfatta ett internationellt utbytesprogram för konstnärer och arkitekter. Hon initierade också en nybyggnation och flytt av Botkyrka konsthall till Fittja som realiseras 2019. – Södertälje är en plats med en befolkning som på många sätt representerar det nya Sverige, det är precis på en sådan plats jag vill verka. Här finns möjligheten att utveckla en konstverksamhet som prövar hur de lokala frågorna möter de stora och ibland väldigt svåra globala frågorna, säger Joanna Sandell. Joanna Sandell börjar som chef för Södertälje konsthall den första augusti 2018. Mer information: Staffan Jonsson, kultur- och fritidschef, Södertälje kommun, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se

TopRight Nordic i nytt samarbetsavtal för SMART Glas™

Samarbeten med etablerade och välrenommerade återförsäljare är en del i utvecklingen av TopRights strategi för tillväxt.  I ett första steg handlar samarbetet med Brandmästarna om produkter inom SMART Glas. I nästa fas är ambitionen att utveckla det till att också innefatta BRIGHT Safety™. Avtalet innebär en årlig leverans av SMART Glas till ett värde av omkring 800 000 kronor.”Att etablera seriösa och starka samarbeten är en del av vår tillväxtstrategi för SMART Glas. Brandmästarna har ett nätverk och ett professionellt kunnande som är högintressant för oss, och tillsammans kan vi skapa nya lösningar som utvidgar och utvecklar marknaden”, säger Anders Myrbäck, VD på TopRight Nordic. ”Vi ser det som en naturlig breddning av vår affärsverksamhet. Brandmästarna arbetar med trygghet och för oss är SMART Glas en säkerhetsprodukt. Vi har ett starkt nätverk av kunder inom säkerhetsområdet och där ser jag en enorm potential för SMART Glas”, säger Peder Bergling, VD på Brandmästarna. Om SMART Glas™ från TopRight Nordic Med TopRight Nordics teknik och produkter för SMART Glas kan du växla mellan full insyn eller avskärmning. Nya eller befintliga glaspartier behandlas och med en knapptryckning växlar du mellan transparent öppenhet och frostad avskärmning på mindre än en sekund. Högteknologiskt men enkelt och rent. Tillsammans med en projektor kan du dessutom projicera film, budskap och presentationer direkt på glaset. Fönster, insynsskydd och skärm i ett. Användningsområdena är många; butiker som vill skapa uppmärksamhet, kontor som eftersträvar effektiv flexibilitet eller sjukhus, banker och rättssalar som snabbt vill skapa trygghet och värna integritet.  Brandmästarna Brandmästarna arbetar primärt med att skapa trygga och kostnadseffektiva lösningar ur brandsäkerhetssynpunkt åt sina kunder. De är en viktig partner i stora nybyggnadsprojekt och anlitas på ett tidigt stadium i projekten, för att kunna påverka konstruktion och materialval. Styrelsen för TopRight Nordic AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande är av kurspåverkande karaktär. För ytterligare information vänligen kontakta:  Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB på 0703-32 30 07 eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com Peder Bergling, VD på 070-212 88 77 eller via mail, peder.bergling@brandmastarna.se (peder.bergling@brandmastarna.se%20) TopRight Nordic AB  Taptogatan 6115 26 Stockholm +46(0)8 530 300 50 www.toprightnordic.com TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt glas.

Catena förvärvar logistikfastigheter av Kilenkrysset och emitterar nya aktier

2017-12-15 kl. 13:30 Catena och Kilenkrysset har idag tecknat avtal om att Catena förvärvar fem fastigheter i Stockholmsregionen till ett underliggande fastighetsvärde om 1 104 Mkr. Fastigheterna förvärvas genom bolagsaffärer och köpeskillingen för aktierna uppgår till preliminärt 608 Mkr, varav 250 Mkr erläggs i form av reverser vilka säljarna enligt avtalet överlämnat som betalning för nyemitterade aktier i Catena. I övrigt finansieras förvärvet initialt via egen kassa. Emissionen sker för att delfinansiera förvärvet. Emissionen riktas till säljarna, Kilenkryssets helägda dotterbolag Rödfalken Invest AB och Mino 425 AB, u.ä.t. Kilen 128 Strängnäs AB. Emissionen har fulltecknats och betalats genom förvärvet. Emissionen innebär ett kapitaltillskott om 250 Mkr enligt ovan. Teckningskursen i emissionen om cirka 149 kr per Catena-aktie baseras på de tio senaste handelsdagarnas snittkurs och innebär att Kilenkrysset, genom dotterbolag, äger 1 678 017 nya aktier i Catena, vilket motsvarar 4,49 procent av samtliga aktier efter emissionen. Nyemissionen är beslutad av Catenas styrelse med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på bolagets årsstämma 2017. Fastigheterna är samtliga belägna i Stockholmregionen med en uthyrningsbar yta om cirka 91,5 tkvm, ett hyresvärde om 57 Mkr och en kvarvarande genomsnittlig hyresavtalstid på 9,6 år. Eskilstuna Källstalöt 1:6 och 1:7 är ett logistiklager med en uthyrningsbaryta om 32.200 kvm med Volvo som hyresgäst och ett hyresvärde om 15,1 Mkr. Enköping Stenvreten 8:33 är ett fryslager med en uthyrningsbar yta om 10 876 kvm med Coop som hyresgäst och ett hyresvärde om 15,1 Mkr. Sigtuna Rosersberg 11:81 är ett distributionslager med en uthyrningsbar yta om 22 605 kvm med Samdistribution som hyresgäst och med ett hyresvärde om 15,2 Mkr. Sigtuna Rosersberg 11:116 är ett logistiklager med uthyrningsbar yta om 10 072 kvm med Stena Recycling som hyresgäst och ett om hyresvärde 9,6 Mkr. Norrköping Statorn 31 är ett logistiklager med en uthyrningsbar yta om 15 708 kvm, varav 2 281 kvm vakant. Hyresgäster är Ocay och Strukton Rail och fastigheten har ett hyresvärde fullt uthyrd om 6,9 Mkr. På fastigheterna finns ytterligare byggbar mark i storleksordningen om cirka 150 000 kvm. ”Det finns några personer jag ser upp till inom svenskt näringsliv - två av dem är Erik Paulsson och Gustaf Hermelin. Erik och Gustaf har en beundransvärd historia av att utveckla inte bara fastigheter utan även hela stadsdelar, och de delar samtidigt Kilenkryssets affärskultur och värdegrund. Vi ser denna affär dels som en möjlighet att erhålla en långsiktig finansiell placering i ett välskött bolag, och dels som en början på ett strategiskt samarbete mellan Kilenkrysset och Catena. Med Catenas professionella förvaltningsorganisation känner vi oss även trygga med att våra hyresgäster är i goda händer.” säger Jan Persson, styrelsens ordförande i Kilenkrysset, jan.persson@kilenkrysset.se. ”Förvärvet stärker positionen i Mälardalen med, för Catena, nya hyresgäster och långa hyresavtal som genererar bra kassaflöden. De byggrätter som följer med fastigheterna borgar för goda möjligheter till nyproduktion vilket är i linje med vår strategi om hur vi vill växa. Genom förvärvet får Catena dessutom en ny långsiktigt och stark ägare med stor fastighetskompetens.” säger Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande i Catena. För ytterligare information, vänligen kontakta Gustaf Hermelin, Styrelsens ordförande, Tel. 0705-60 00 00, gustaf.hermelin@catenafastigheter.se   Benny Thögersen, VD, Tel. 0706-60 83 50, benny.thogersen@catenafastigheter.se  Maths Carreman, Regionchef Stockholm, Tel. 0730-70 22 12, maths.carreman@catenafastigheter.se  

Aktieemission i Ripasso Energy avslutad – preliminärt resultat visar överteckning

”Vi tackar våra aktieägare för förtroendet. Vi har nu alla resurser som behövs för att bygga ett framgångsrikt och lönsamt exportföretag”, säger Sven Sahle, styrelseordförande och största aktieägare i Ripasso Energy AB. För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys styrelseordförande Sven Sahle, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev. Ripasso Energy är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla Stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Företaget erbjuder olika lösningar för elproduktion till rekordlåga priser jämfört med andra klimatsmarta och hållbara alternativ. Ripasso Energys stirlingmotor har inofficiellt världsrekord i konvertering av solenergi till elektricitet med närapå dubbelt så hög effektivitet som konkurrerade teknologier. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt kan handlas på Börse Stuttgart i Tyskland. Läs mer på www.ripassoenergy.com. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.