Ny storsatsning lägger grunden för framtidens elnät

Just nu pågår den största omställningen av energisystemet i modern tid. Smarta elnät spelar en nyckelroll, och med det nya avtalet kan Ellevio gå vidare med att implementera en av de avgörande pusselbitarna - ett modernt elmätarsystem. De nya mätarna kommer till en början att installeras i ett pilotprojekt i Stockholm under perioden april 2020 till september 2020, men samtliga av Ellevios  960 000 kunder kommer att ha fått en ny mätare innan utgången av 2023.- Detta är ett av våra strategiskt viktigaste projekt för att förverkliga ett klimatsmart samhälle. Med det nya mätarsystemet möter vi både samhällets energiutmaningar och ger Ellevios kunder bättre information om sin elanvändning. I framtiden kommer du att kunna styra din elförbrukning till de tider på dygnet när det är som mest gynnsamt, säger Johan Lindehag.Framväxten av ett smart elnät kommer även att kunna ge Ellevio viktig information för att bättre kunna förstärka elnätet, med färre och kortare avbrott som följd. Dessutom stärker det arbetet med att möta de utmaningar som energiomställningen och elektrifieringen av samhället medför för elsystemet. Avtalet med One Nordic och Sagemcom sträcker sig över tio år, med möjlighet till förlängning i max sex år, och innehåller leverans av drygt en miljon smarta elmätare med installation, kommunikationslösning, systemimplementation och tillhörande tjänster.- Partnerskap är någonting som vi på Ellevio värderar högt och har fokuserat på under hela upphandlingsprocessen. Komplexa infrastrukturprogram som detta kräver ett starkt och transparant samarbete för att lyckas, och vi är både nöjda och förväntansfulla med vårt val av One Nordic och Sagemcom, säger Johan Lindehag. KONTAKT:Ellevios pressjour 020-20 20 60 Markus Tobé, presskontakt Ellevio, 070-875 89 47

1 av 4 kvinnor skippar lunchen för att hinna med jobbet

  Lunchrasten är inte bara ett tillfälle att få i sig mat, den ger också det avbrott vi behöver för att orka koncentrera oss på eftermiddagen. Men nu visar en ny undersökning från Novus, gjord på uppdrag av Unionen, att bland det första många gör när de känner sig stressade är att skippa lunchen. Så många som en av fyra kvinnor väljer att hoppa över lunchen med kollegorna en eller flera gånger i veckan på grund av hög arbetsbelastning. Ännu värre ser det ut bland tjänstemän som har en chefsbefattning. Där uppger var tredje chef att de en eller flera gånger i veckan arbetar i stället för att äta lunch. – För att orka med en hektisk arbetsdag är det viktigt att ta en rast. Att äta lunch med kollegorna är inte bara trevligt, det är också något som du som jobbar har rätt till. Är du chef behöver du även tänka på vilka signaler du skickar till dina medarbetare. Om chefen jobbar i stället för att ta en lunchrast kommer medarbetarna tro att även de förväntas jobba på lunchen, säger Marina Åman. Undersökningen visar även att det är vanligt att kvinnliga tjänstemän och tjänstemän i chefsbefattning ställer in fritidsaktiviteter för man helt enkelt är för trött efter en stressig arbetsvecka. En av fyra kvinnor uppgav att det har hänt att de, en eller fler gånger i månaden, har ställt in en fest eller aktiviteter med familjen för att kunna återhämta sig. För tjänstemän i chefsbefattning var siffran en av fem. – Det är inte rimlig att vara så utmattad av jobbet att man inte orkar med sin fritid. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning där det är möjligt att äta lunch och ta rast. Man ska inte vara helt utmattad vid dagens slut, säger Marina Åman. Om undersökningen Undersökningen om hur vanligt det är att jobba på lunchen är en del av Unionens Stressundersökning som genomförts av Novus i december/januari 2018/19. Totalt har 2 483 personer svarat på undersökningen.  

Cancerfonden finansierar fler framstående forskare

Varje år delar Cancerfonden ut pengar för löner till forskare som ligger i framkant och som håller högsta vetenskapliga kvalitet. – Vi är så stolta och glada att få presentera årets tjänster som vi kommer att finansiera från Cancerfonden. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer, och med dessa nya tjänster tar vi ett kliv närmare den visionen, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Cancerfonden finansierar sedan tidigare redan 62 pågående forskartjänster. Forskarna befinner sig i olika steg i karriären och syftet är att skapa en långsiktighet för att de på bästa sätt ska kunna öka kunskapen och förståelsen om cancer och hur cancer kan upptäckas och behandlas. Tjänsterna finansieras i upp till sex år. Varje år väljer Cancerfondens forskningsnämnd ut en diagnos som det finns ett extra stort behov av ökad kunskap om och i år har cancer i äggstockarna valts ut. I år får två forskare möjlighet att under tre års tid ägna sig helt eller delvis åt forskning inom området. – Äggstockscancer som är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer, är svår att upptäcka då symptomen ofta är vaga i början. Många patienter får gå allt för länge innan diagnos, så där hoppas vi att forskningen nu kan hitta bättre vägar för att förbättra möjligheterna till tidig upptäckt och behandling, säger Klas Kärre. Sedan Cancerfonden startade 1951 har organisationen delat ut mer än tio miljarder kronor till cancerforskning i Sverige. Förutom tjänster för forskare finansierar Cancerfonden varje år hundratals forskningsprojekt och olika stipendier.  De nya forskartjänsterna 2019: Senior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som ska ha disputerat för max tolv år sedan. I år tilldelas tjänsten till Johan Staaf, Lunds universitet, och Anna Martner, Göteborgs universitet. Johan Staaf studerar nya möjligheter att behandla den aggressiva form av bröstcancer som kallas trippelnegativ. Anna Martner prövar i djurmodeller om läkemedel som hämmar ett visst enzym kan bidra till att eliminera cancerceller. Junior Investigator Award finansieras i sex år och tilldelas forskare som har disputerat för max sju år sedan. I år tilldelas Joakim Dahlin och Sean Rudd, båda Karolinska institutet, sådana tjänster.  Postdoktortjänster finansieras i tre år och går till forskare som ska ha disputerat för max tre år sedan. Tjänsterna tilldelas i år Maciej Ciesla, Shuhei Koide, Ryu Kanzaki, Olga Zimmermannova, Shan Wang vid Lunds universitet och Kathleen Grabert vid Karolinska institutet.  Senior Clinical Investigator Award är en klinisk forskartjänst på 50–70 procent där övrig tid ägnas åt kliniskt arbete. Tjänsten tilldelas i år Michael Uhlin, Karolinska institutet.  Junior Clinical Investigator Award är en sexårig klinisk forskartjänst på 50­-70 procent. Disputation ska ha skett för max tio år sedan. I år tilldelas tjänsten Ingrid Glimelius, forskare vid Uppsala universitet. Ingrid Glimelius forskar på behandlingar av mantelcellslymfom som är en snabbväxande form av blodcancer med dålig prognos. Fellowship ovarialcancer är en särskild satsning som Cancerfonden i år gör på cancer i äggstockarna. Julhasch Uddin Kazi, Lunds universitet, och Emma Aneheim, Göteborgs universitet, tilldelas varsin tjänst för att forska inom området.   Fakta äggstockscancer: Varje år drabbas drygt 700 kvinnor i Sverige av cancer i äggstockarna eller ovarialcancer som sjukdomen också kallas. De flesta kvinnor som insjuknar är mellan 40 och 70 år. Det är den näst vanligaste gynekologiska cancerformen efter livmoderkroppscancer. Ibland kallas sjukdomen också för bukens tysta tumör, då diagnos många gånger ställs sent eftersom symtomen inledningsvis ofta är vaga. Prognosen varierar mycket beroende på vilken typ av äggstockscancer det är och i vilket stadium sjukdomen upptäckts. De flesta kvinnor med tidigt upptäckt äggstockscancer har god prognos.   För mer information kontakta: Frida Ekberg, pressekreterare Cancerfonden 0702-731555 Frida.ekberg@cancerfonden.se

Cancerfonden finansierar sju nya forskartjänster i Lund

– Vi är så stolta och glada att få presentera årets tjänster som vi kommer att finansiera från Cancerfonden. Det är bara genom forskning vi kan besegra cancer, och med dessa nya tjänster tar vi ett kliv närmare den visionen, säger Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. En av forskarna är Johan Staaf som driver ett projekt som på DNA-nivå undersöker nya möjligheter att behandla trippelnegativ bröstcancer. Detta är en aggressiv cancerform med dålig prognos. Johan Staaf får en tjänst som Senior Investigator Award vilket innebär ett sexårigt anslag på sammanlagt cirka sju miljoner kronor.  Ytterligare fem forskare får Postdoktor-tjänster och studier finansierade med uppåt 700 000 kronor vardera per år i tre år:  Både Maciej Ciesia och Shuhei Koide forskar på den molekylära grunden till leukemi och andra typer av blodcancer, i syfte att utveckla nya behandlingar.  Ryu Kanzakis studie söker grundläggande kunskap om de olika celltyper som tillsammans utgör en tumör, d v s förutom cancercellerna även normala celler i mikromiljön. I studien kommer betydelsen av bindvävsceller i bröst- och lungcancer att studeras för att bättre förstå kommunikationen mellan bindväv och tumörceller. Man vill veta vad som leder till utvecklingen av en aggressiv och behandlingsresistent sjukdom. Olga Zimmermannova arbetar med en metod för att hindra tumörens utveckling som till och med kan leda till att tumören försvinner. Hon har som mål att kunna vända cancerceller mot sig själva genom att omprogrammera dem till immunceller.    Shan Wang studerar molekylära mekanismer för proteiner inblandade i uppkomsten av cancer.  Den sjunde forskaren är Julhash Uddin Kazi som får ett fellowship-anslag. Han ska studera molekylära mekanismer som leder till att cancer i äggstockarna sprider sig och till att vissa patienter inte får önskad effekt av behandling.   För mer information kontakta: Frida Ekberg, pressekreterare Cancerfonden 0702731777 Frida.ekberg@cancerfonden.se

Barn och unga berättar om sin uppväxt i Knutby

Knutby Filadelfia har väckt ett enormt intresse hos media och allmänheten ända sedan pastorn Helge Fossmos fru, Alexandra Fossmo, mördades i januari 2004 och det så kallade ”Knutbydramat” dominerade länge svensk nyhetsrapportering. Inte minst har läran om att församlingens karismatiska ledare, Åsa Waldau, skulle vara Kristi brud uppmärksammats, men bestämt tillbakavisats av såväl ledare som medlemmar. Flera experter, medier och medlemmar som lämnat församlingen har genom åren ifrågasatt församlingsmedlemmarnas barnuppfostran och ansett att barnen i Knutby på olika sätt farit illa i församlingen, som man menat styrts av auktoritära ledare som varit omöjliga att ifrågasätta. Trots detta saknades länge akademisk forskning om församlingen, vars cirka 100 medlemmar levde i en sluten gemenskap. Sanja Nilssons religionssociologiska avhandling bygger framför allt på en observations- och intervjustudie med barn, ungdomar, föräldrar och ledare inom församlingen, under åren 2014 till 2018. Studien redovisar församlingens bakgrund men framför allt barn och ungas egna skildringar av att växa upp där och inkluderar deras relationer till församlingens ledare, till föräldrarna, till varandra och till världen utanför församlingen. – Det visade sig att församlingen haft flera kluster av medlemskap. Från den allra innersta kärnan, de tolv medlemmar som stod närmast den karismatiska ledaren, via mellanskiktet och ut till de yttersta, minst engagerade, medlemmarna. Hos alla dessa medlemmar har kunskapen om Kristi brud skiftat, säger Sanja Nilsson, doktorand vid Göteborgs universitet. – Utöver dessa har det funnits en relativt stabil grupp av cirka 20 ungdomar som umgicks hela tiden och vars föräldrar i de flesta fall tillhörde församlingens innersta krets. Bilden av uppväxten förändrades2016 skedde plötsligt en radikal omstrukturering, då de båda ledarna Åsa Waldau och dåvarande pastor Urban Fält hastigt fick lämna Knutby på församlingens uppmaning. Detta visade sig bli början till slutet på församlingens nära nog 100-åriga historia. – I avhandlingen redogör jag för uppbrottet, dess orsaker och konsekvenser för medlemmarna. I takt med att församlingen föll samman och medlemmar började flytta ifrån Knutby ändrades de flestas syn på hur uppväxtvillkoren för barnen egentligen sett ut. – De tidigare idealiserade beskrivningarna av ledare, föräldrar och av vänskapen mellan ungdomarna i ungdomsgruppen gav vika för en annan bild av hur barndomen i församlingen varit. Nu uppfattades de tidigare ledarna som auktoritära och falska, säger Sanja Nilsson. Relationen mellan barn och föräldrar visade sig vara långt mer komplex än vad medlemmarna tidigare uppfattat och inte minst gemenskapen inom ungdomsgruppen sågs i det nya ljuset som påtvingad och ytlig. Avhandlingen Performing Perfectly. Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation försvaras vid en disputation den 22 mars 2019, klockan 10 i föreläsningssal 2, Högskolan i Dalarna, Falun. Kontakt:Sanja Nilsson, tel: 0707-194 120, e-post: sanja.nilsson@lir.gu.se

Svag inflation ger fortsatt låga bolåneräntor

Trots fortsatt negativ reporänta och en historiskt svag kronkurs tar den underliggande inflationen inte fart. Efter att Riksbanken höjde reporäntan i december har inflationen, mätt med samtliga inflationsmått, sjunkit. Även inflationsförväntningarna har fallit tillbaka något. Den underliggande inflationen – rensad för volatila energipriser – som i praktiken är den inflation Riksbanken kan påverka, har legat långt under målet ända sedan februari förra året. – Vi var förvånade när Riksbanken valde att höja reporäntan i december med tanke på de fortsatt svaga utfallen på den underliggande inflationen och sett till de svaga konjunktursignalerna. Vi tror att Riksbanken kommer att höja reporäntan i långsammare takt än Riksbankens egna prognos. Vår bedömning är att det bara är 30 procents sannolikhet för att Riksbanken höjer reporäntan i år, säger Robert Boije chefsekonom, SBAB. Fortsatt svagt inflationstryck i kombination med strukturella faktorer och Riksbankens obligationsköp som håller nere de långa marknadsräntorna talar för att både tremånaders och de längre bundna boräntorna förblir låga och bara ökar svagt framöver. – Vår prognos är att bankernas snitträntor med tre månaders bindningstid stiger svagt från 1,6 procent i mars i år till 2,7 procent i januari 2023. Femårsräntan väntas stiga från 1,8 till 3,3 procent under samma period, säger Robert Boije.– Det är med andra ord en mycket svag uppgång av bostadsräntorna vi ser framför oss. Riskerna ligger dessutom på nedåtsidan. Sannolikheten för en ännu svagare ränteuppgång jämfört med vår prognos är större än sannolikheten för en starkare uppgång, säger Robert Boije. Majoriteten av de som tecknar nya bolån väljer tre månaders bindningstid även om andelen har sjunkit kraftigt på senare tid. Historiskt sett har detta också varit billigast. Det är samtidigt ett mycket gynnsamt läge att binda räntan på lite längre tider för den som av olika skäl föredrar en mer förutsägbar räntekostnad. – Vi har idag en historiskt unik situation med mycket små skillnader mellan räntor med olika bindningstider. Skillnaderna är just nu minus 0,1 respektive plus 0,4 procentenheter mellan tremånadersräntan och tre- respektive femåringen. Enligt vår prognos med stigande räntor kan det nu till och med bli billigare att välja de lite längre bindningstiderna rakt över, säger Robert Boije, som samtidigt påpekar att prognoser alltid är osäkra. En sammanställning av differensen mellan olika bankers list- och snitträntor visar på mycket stora skillnader. Det ger värdefull information till bolånetagare om att bankerna jobbar med olika räntesättningsmodeller avseende både rabatter och möjligheter till att förhandla räntan. – När man söker bostadslån är det viktig att vara medveten om detta och att de rabatter som vissa banker erbjuder för att knyta till sig nya kunder kan upphöra efter en tid, säger Robert Boije.– Skillnaden mellan list- och snitträntorna har ökat kraftigt trendmässigt de senaste 10-15 åren och det är därför betydligt viktigare för bolånekunderna att titta på snitt- och inte listräntor. Ökningen i skillnad den allra senaste tiden kan möjligen förklaras av att konkurrensen tilltagit på bolånemarknaden. Ett annat tecken på det är att bankernas bolånemarginaler har sjunkit, säger Robert Boije.

Sveriges Radios Sverigeturné kommer till Gävleborg

– Vi vill lyssna på vår publik, våra lyssnare, och ta reda på vad de önskar sig av Sveriges Radio i framtiden. Jag hoppas att många tar chansen och kommer och träffar oss. Det är viktigt för oss att vara hela Sveriges Sveriges Radio, och då är det också angeläget att vi lyssnar på vad våra uppdragsgivare över hela landet har för förväntningar på oss, säger Sveriges Radios VD Cilla Benkö.  Publikturnén är en del av Sveriges Radios förberedande arbete inför det nya sändningstillståndet som träder i kraft den 1 januari 2020. Turnén genomförs med två husbilar som startar samtidigt i norr och i söder den 6 mars, för att sedan mötas i Skövde på avslutningen 17 april. Under turnén kommer Sveriges Radios medarbetare bland annat samla in svar på ett antal frågor. Svaren som samlas in kommer att användas som underlag för att kunna precisera satsningar och i förlängningen bli ännu bättre på att spegla lyssnarnas verklighet och vardag. I Gävleborg stannar bussen till vid:22 mars Hudiksvall, Kanalbron vid Sundskanalen, på gågatan 10.00-12.00Bl.a. deltar Sveriges Radios strategidirektör Janne Petersson  Söderhamn, Köpmangatan 15.00 – 16.30Bl.a. deltar Sveriges Radios strategidirektör Janne Petersson  25 marsGävle, Högskolan i Gävle 10.00 - 12.00 Valbo köpcentrum 14.30 – 16.30 P4 Gävleborg kommer sända från alla turnéstoppen i för- och eftermiddagsprogrammen BILD: Cilla Benkö vd och Björn Löfdahl programdirektör Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio Nedladdningbar karta för turnén   Mer om publikturnén   För ytterligare information eller frågor: Claes Bertilson, presschef, mobil 070-327 7807 eller e-post: claes.bertilson@sverigesradio.se eller P4 Gävleborgs tf kanalchef Mikael Sanner, 026/66 65 27 eller e-post mikael.sanner@sr.se

Nordea emitterar primärkapitaltillskott med konverteringsklausul

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE STRIDA MOT GÄLLANDE LAG.   Nordea Bank Abp tillkännagav idag prissättningen av ett primärkapitaltillskott (”instrumenten”) om 1 250 000 000 dollar som emitteras inom ramen för Nordeas Global Medium-Term Note Programme. Instrumenten med evig löptid har fast ränta med räntejusteringsdagar och innefattar en konverteringsklausul. Första inlösendag är i mars 2026. Instrumenten ingår i övrigt primärkapital (AT1) och emitteras i syfte att upprätthålla Nordeas starka kapitalposition och dra nytta av det gynnsamma marknadsläget. Instrumenten emitteras till en teckningskurs om 100 procent och har en kupongränta på 6,625 procent fram till första räntejusteringsdagen den 26 mars 2026, varefter räntan justeras på nytt vart femte år. Instrumenten är eviga, med första inlösendag i mars 2026. Om Nordeas kärnprimärkapitalrelation (antingen enskilt eller konsoliderat på koncernnivå) sjunker till under 5,125 procent konverteras instrumenten automatiskt till aktier i Nordea Bank Abp. Emissionen är en del i Nordeas normala kapitalhantering. Erbjudandet av instrumenten, som förmedlats på enskild basis på de internationella kapitalmarknaderna, har fulltecknats. Likviddag är den 26 mars 2019. Nordea kommer att ansöka om att få instrumenten noterade på Global Exchange Market på den irländska börsen Euronext Dublin. För ytterligare information:Andreas Larsson, chef för Debt Investor Relations, tel 070 970 7555Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 073 350 5599 Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.00 CET den 20 mars 2019.  ANSVARSFRISKRIVNINGDistributionen av detta börsmeddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer som kommit i besittning av något dokument eller annan häri nämnd information bör informera sig själva om och iaktta sådana restriktioner. Detta börsmeddelande riktar sig inte till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av, personer eller företag i någon jurisdiktion där sådan distribution, publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle förutsätta registrering i jurisdiktionen. Detta börsmeddelande utgör inte något erbjudande om att sälja eller köpa instrumenten eller andra värdepapper, inte heller ska något erbjudande eller försäljning av instrumenten eller andra värdepapper göras i någon stat eller annan jurisdiktion där detta skulle strida mot gällande rätt.   Detta börsmeddelande är inte avsett för publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, och är inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. Instrumenten har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt den amerikanska värdepapperslagen U.S. Securities Act of 1933 (”värdepapperslagen”). De får därmed inte erbjudas eller säljas i USA, såvida inte tillämpligt undantag i värdepapperslagen tillåter detta, eller om transaktionen inte omfattas av nämnda lag. Inget offentligt erbjudande om förvärv av värdepapper kommer att göras i USA.   Inget prospekt har godkänts, eller kommer att godkännas, i Storbritannien med avseende på instrumenten. Detta börsmeddelande riktar sig endast till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) professionella investerare enligt definitionen i artikel 19(5) av den brittiska lagen Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“FSMO”), eller (iii) kapitalstarka företag och andra personer som enligt gällande lag har rätt att ta del av informationen, enligt artikel 49(2) (a) till (d) i FSMO (samtliga personer som nämns i (i), (ii) och (iii) kallas nedan gemensamt för ”relevanta personer”). Investeringar som detta börsmeddelande kan hänföra sig till är endast tillgängliga för, och inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att delta i sådan investering avser endast, relevanta personer. En person som inte är en relevant person ska inte agera utifrån eller förlita sig på detta börsmeddelande eller uppgifterna i däri. Endast professionella kunder/jämbördiga motparter enligt MiFID II / Inget PRIIP-faktablad / Brittiska finansinspektionens restriktion om villkorade konvertibler – Producentens målmarknad (produktstyrningskravet enligt MiFID II ) är endast jämbördiga motparter och professionella kunder (alla distributionskanaler). Inget PRIIP-faktablad har tagits fram eftersom produkten inte görs tillgänglig för icke-professionella kunder i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ingen försäljning till icke-professionella kunder, enligt definitionen i MiFID II.  Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Genvarianter kan påverka återhämtning efter stroke

Studien som publiceras i tidskriften Neurology är en så kallad meta-analys av tolv olika internationella strokestudier, och har letts av två forskargrupper vid universiteten i Göteborg och Lund. Studien omfattar drygt 6 000 patienter med ischemisk stroke, den vanligaste formen av stroke där en blodpropp orsakat syrebrist i ett område i hjärnan. Stroke kan också orsakas av en blödning i hjärnan. För studien delades patienterna in i två grupper beroende på hur bra de klarat sig tre månader efter ischemisk stroke. I den ena gruppen ingick dels de som inte överlevt, och dels de som var beroende av hjälp från andra för att få sin vardag att fungera. I den andra gruppen placerades de som tre månader efter insjuknandet tillfrisknat så pass att de kunde klara sig själva. Genom att jämföra analyser av patienternas arvsmassa kunde forskarna hitta flera olika genvarianter som verkar ha spelat roll för hur det gått för patienterna. Ökar risk för sämre återhämtning – En av de vanliga genvarianterna vi hittade var signifikant, och alltså tydligt kopplad till ett sämre utfall i de stora mängder data vi hade tillgång till, säger Annie Pedersen, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och en av studiens huvudförfattare. Den genvariant som identifierats kan kopplas till en annan gen som bland annat ingår i ett större maskineri involverat i hjärnans plasticitet, det vill säga nervcellernas förmåga att anpassa sig och ta över uppgifter när andra nervceller i hjärnan dör. Studien har tagit hänsyn till flera andra faktorer som också kan påverka förmågan att återhämta sig efter stroke: ålder, kön och hur omfattande hjärnskada patienten fått. Efter justering för dessa faktorer kvarstod kopplingen mellan genvarianten och ökad risk att ingå i den grupp av patienter som ännu tre månader efter insjuknandet inte klarade sig utan hjälp. – Även om två patienter ser ut att ha samma förutsättningar att återhämta sig kan utfallet för dem bli olika. Det har gjorts studier på djur som pekat på att det finns gener som kan bidra till förklaringen, och som vi nu funnit stöd för också hos människa, säger Annie Pedersen. Mycket forskning återstår Den begränsade kunskapen om varför vissa patienter återhämtar sig väl medan andra får bestående funktionsnedsättningar efter samma typ av stroke har gjort det svårt att utveckla nya behandlingsmetoder, menar Christina Jern, professor vid Sahlgrenska akademin, som drivit studien i samarbete med professor Arne Lindgren vid Lunds universitet. – I förlängningen hoppas vi att forskningen kan leda till att vi kan identifiera nya måltavlor för läkemedel som skulle kunna bidra till en bättre återhämtning efter stroke, men det återstår mycket forskning innan vi är där, säger Christina Jern. Förra året publicerades en studie från ett internationellt forskningssamarbete, där analyser av data från en halv miljon människor, varav drygt 60 000 med stroke, ledde till att 22 helt nya genetiska regioner kunde kopplas till ökad risk att utveckla stroke. Den aktuella studien är i sammanhanget relativt liten men planen är att via det internationella forskningsnätverket successivt inkludera fler patienter för att kunna identifiera fler genetiska varianter som är kopplade till utfallet efter ischemisk stroke. Titel: Genome-wide association meta-analysis of functional outcome after ischemic stroke; http://www.neurology.org/cgi/pmidlookup?view=long&pmid=30796134 Kontakter: Annie Pedersen, doktorand Göteborgs universitet, 0707 32 83 08, annie.pedersen@gu.se Christina Jern, professor Göteborgs universitet, 0709 83 16 16, christina.jern@neuro.gu.se Arne Lindgren, professor Lunds universitet, 046 17 14 24, arne.lindgren@med.lu.se – nås på telefon klockan 12-15 Bilder: Annie Pedersen (foto: Sven-Öjvind Swahn) och Christina Jern (foto: Cecilia Hedström)

Få har grannsamverkan trots god effekt

Nyligen presenterade organisationen Samverkan mot brott (SAMBO) resultatet av en två år lång studie  över hur antalet brott i ett bostadsområde påverkas av grannsamverkan – det vill säga när de boende i ett område under organiserade former håller uppsikt över varandras boende och upprättar kommunikationskanaler för misstänkta händelser. Resultatet var att antalet inbrott minskade med 36 procent i områden där grannsamverkan initierats, samtidigt som initiativet ledde till ett ökat antal gripanden av Polisen och en förbättrad trygghetskänsla bland de boende. - Det är mycket positivt att vi nu får svart på vitt att grannsamverkan faktiskt leder till en minskning av brott och ökad trygghet. Vi har länge uppmuntrat detta, men då utifrån vad vi själva trott och äldre undersökningar från utlandet, säger Josefin Hamilton, ansvarig för skadeförebyggande arbete på If. If tittar nu på åtgärder för att eventuellt premiera hemförsäkringskunder som aktivt arbetar med grannsamverkan. En undersökning från If visar att det finns utbredda förväntningar om att samverkan inom grannskapet faktiskt resulterar i färre brott. 75 procent av de 3 518 respondenterna svarade att de tror att grannsamverkan har positiva effekter på brottsligheten i området. Samtidigt svarade endast 7 procent att de inte tror att grannsamverkan leder till färre inbrott. Ändå är det alltjämt en minoritet som har denna typ av samarbete i sitt grannskap, enligt undersökningen. Sex av tio respondenter (57 procent) tillfrågade svarade att de inte har någon grannsamverkan. Grannsamverkan på telefon fortfarande vanligast I undersökningen frågade If också dem som hade grannsamverkan hur de höll kontakt med varandra. Kontakt via telefon är fortfarande vanligast (27%), visar undersökningen, följt av Facebook (24%) och chattapplikationer som Messenger (14%) och Whatsapp (5%). Kommunikationsapparna har gjort det betydligt enklare för grannar att hålla kontakt med varandra, men det finns skäl att tänka ett extra varv kring vilka som har tillgång till den information man delar med sig av, menar Josefin Hamilton: - Om man exempelvis håller kontakt via en Facebookgrupp är det viktigt att man gör gruppen privat och att man kontinuerligt håller koll på att medlemmarna faktiskt är boende i området. Vi har sett fall där tjuvar gått med i grupperna för att den vägen ta reda på exempelvis när folk är bortresta. Ett bra alternativ är Stöldskyddsföreningens egen grannsamverkansapp, där man styrker sin identitet med BankID, avslutar hon. Under hela 2018 anmäldes över 17 000 inbrott i bostäder i Sverige, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet. Uppklarningsprocenten för bostadsinbrott ligger på runt tre procent. Vanligaste sätten att kommunicera i grannsamverkansgrupper enligt Ifs undersökning: 1. Telefonsamtal               27% 2. Facebook                      24% 3. Sms                               22% 4. Messenger                     14% 5. Whatsapp                      5% 6. Annat                            8% Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober–22 oktober 2018 har sammanlagt 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Kjell & Company växlar upp och gör digital resa tillsammans med Avensia - bygger ny e-handel

Kjell & Company har över 100 butiker på 52 orter i Sverige samt 15 butiker i Norge och totalt närmare 1000 anställda. Huvudkontoret och logistikanläggningen ligger i Malmö. Företaget strävar efter en e-handelsupplevelse som speglar kundmötet i den fysiska butiken, där rådgivning och kunskapsspridning står i centrum. Kjell & Company har sedan 2011 kontinuerligt utvecklat sin sajt med e-handelsspecialisten Avensia som partner. Kjell & Companys nya e-handel kommer att möjliggöra en mer sömlös koppling mellan webb och fysisk butik samtidigt som de kan öka takten i de digitala tjänsterna med en skalbar plattform. – Med Avensia som e-handelspartner och Episerver som motor för vår webb och e-handel får vi en stark plattform för att möta fortsatt tillväxt och nå våra långsiktiga affärsmål. Vi ser inte minst att vårt arbete med att lyfta kundupplevelsen gynnas av den nära kopplingen mellan Avensias ramverk SCOPE, Episerver CMS & Commerce, inRiver PIM och Apptus eSales, som idag är en vinnande kombination hos de flesta ledande retailers i Sverige, säger Martin Knutson, CTO på Kjell & Company. Bland Avensias kunder som använder kombinationen Episerver och Avensias ramverk SCOPE för sin e-handel finns NA-KD, Kicks, LYKO, Polarn O. Pyret och Stenströms. SCOPE ger e-handlare beprövade e-handelskomponenter, hastighet och stabilitet, inte minst när man handlar via mobilen. - Att få förnyat förtroende från ett så tekniskt och affärsmässigt kompetent företag som Kjell & Company är en riktig fjäder i hatten för oss på Avensia. Det är också ytterligare ett bevis på att det mycket långsiktiga och fokuserade arbete med e-handel, Avensia SCOPE och våra plattformpartners återigen bär frukt. Tillsammans har vi skapat ett framgångsrecept som nästan har blivit det givna alternativet på den nordiska e-handelsmarknaden för retailers, säger Niklas Johnsson, VD på Avensia.

Spridningsemissionen i Toadman Interactive övertecknad - Bolaget tillförs cirka 21 MSEK och fler än 1 500 nya aktieägare

Stockholm, onsdag 20 mars 2019 Det slutgiltiga utfallet i Toadman Interactive AB:s (publ) ("Toadman Interactive" eller "Bolaget") spridningsemission, för vilken anmälningsperioden avslutades den 18 mars 2019, visar att anmälningar för teckning av cirka 2 426 000 aktier inkommit, motsvarande cirka 135 procent av de erbjudna aktierna. Teckningskursen har fastställts till 11,70 SEK per aktie. Som offentliggjordes i kommunikén från extra bolagstämman den 19 mars 2019 beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut om nyemission om högst 1 800 000 aktier från den 4 mars 2019. Samtliga aktier i nyemissionen har tecknats och styrelsen har idag beslutat om tilldelning av samtliga 1 800 000 aktier i spridningsemissionen enligt de tilldelningsprinciper som tidigare meddelats Spridningsemissionen i sammandrag Erbjudandet omfattade högst 1 800 000 nya aktier (motsvarande maximalt 2,5 MEUR) och riktade sig till allmänheten i Sverige med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med spridningsemissionen, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget, skapa förutsättningar för bättre likviditet i aktien och att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt. Utfallet Anmälningar för teckning i spridningsemissionen uppgår till cirka 135 procent av nyemissionen motsvarande cirka 2 426 000 aktier, vilket innebär att spridningsemissionen övertecknades. I enlighet med de tilldelningsprinciper som tidigare meddelats har styrelsen idag beslutat om tilldelning av 1 800 000 aktier och Bolaget tillförs därmed 1 500 nya aktieägare. Teckningskursen har fastställts till 11,70 SEK per aktie, vilket baseras på den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North under perioden 4 mars - 18 mars 2019 med en rabatt om 10 procent. Bolaget tillförs därmed en emissionslikvid om cirka 21 MSEK. Den stärkta finansiella ställning som tillförs Bolaget genom likviden i Erbjudandet möjliggör en fortsatt utveckling av Bolaget och dess verksamhet samt ge viss operationell flexibilitet för ytterligare expansion, både genom förvärv och organiskt. Det totala antalet aktier i bolaget kommer efter registreringen hos Bolagsverket att uppgå till 16 978 761 aktier vilket är en ökning med 1 800 000 aktier. Genom emissionen ökar aktiekapitalet med cirka 67 466 SEK från cirka 568 919 SEK till cirka 636 385 SEK. Robin Flodin, VD Det är med stolthet som jag får välkomna fler än 1 500 nya aktieägare i Toadman Interactive. Vi är glada över det stora intresset samtidigt som vi förbättrar både vår finansiella ställning och bidrar till ökad handel i aktien. Listbytet från NGM Nordic MTF till Nasdaq First North och denna spridningsemission är ett led i vår strategi att göra oss mer synliga än tidigare på aktiemarknaden, säger Robin Flodin vd för Toadman Interactive. RådgivareAvanza agerar finansiell rådgivare samt emissionsinstitut till Toadman Interactive och Baker McKenzie är legal rådgivare. För ytterligare information, vänligen kontakta:Alexander Albedj, Styrelseordförande Toadman Interactive (publ) alexander.albedj@thetoadman.com  +46 76 221 30 75 Robin Flodin, VD Toadman Interactive (publ) robin@thetoadman.com  +46 70 477 06 34 Certified Adviser:  Eminova Fondkomission AB info@eminova.se 08-684 211 00   Denna information är sådan information som Toadman Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående/nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019 vid den tidpunkt som är angiven av Toadman Interactives nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Om Toadman Interactive AB (publ): Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.   Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Toadman Interactive i någon sådan jurisdiktion, varken från Toadman Interactive eller från någon annan. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Avanza Bank AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Avanza Bank AB agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Avanza Bank AB är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Erbjudandet. I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) "kvalificerade investerare" som är (a) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (b) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "bedömer", "antar", "förutser", "kan", "vill", "ska", "bör", "enligt uppskattning", "anser", "får", "planerar", "potentiell", "beräknar", "såvitt man känner till" eller liknande uttryck som identifierar information som är framåtriktad. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget. Framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framåtriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Bolagets finansiella ställning, kassaflöde och lönsamhet, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Bolagets verksamhet är exponerad för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framåtriktade uttalanden blir felaktiga eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet. Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas. Information till distributörer I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Toadman Interactivesaktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Toadman Interactives aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Toadman Interactives aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Toadman Interactives aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. 

Pileseptin finns nu att köpa på APOHEM

Double Bond Pharmaceuticals dotterbolag Drugsson AB, distributör av Pileseptin på den nordiska marknaden, rapporterar att Pileseptin som både gel och spray finns nu att köpa på APOHEM. Tidigare i år började produkten att säljas på Apotea, Apotek365 och Meds.se i Sverige och även på Webpharma i Norge. ”Vi är glada att ha vår första receptfria produkt på marknaden nu även tillgänglig i ett av Sveriges största nätapotek, och vi fortsätter att jobba mot att sluta avtal med ännu fler försäljningskanaler i framtiden, - kommenterar Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical och Drugsson AB, - Vi är fortfarande intresserade att ta in fler nya, högt eftertraktade produkter som kan vara lämpliga för Drugssons pipe-line.” Mer om Pileseptin: Det är en ny behandling mot hemorrojder som fungerar effektivt genom att minska svullnaden och hålla området rent från bakterier och smuts. Pileseptin Spray används mot yttre hemorrojder och Pileseptin Gel mot inre hemorrojder. Pileseptin är den enda produkten i sitt slag som lindrar och minskar hemorrojderna och inte bara symptomen. Mer om APOHEM: Apohem grundades 2017 och affärsidén är att erbjuda ett brett och attraktivt sortiment av apoteksvaror på nätet. Bakom Apohem står huvudägarna Axfood och Novax. Axfood är Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln och Novax investerar i tillväxtföretag som söker en partner för att uppnå tillväxt. ( https://apohem.se/) Mer om Drugsson AB: www.drugsson.com

Strossle väljer Closer för ökad försäljning i södra Sverige ”Jobbar bara med de bästa uppdragen och de bästa säljarna”

Ökad närvaro i södra Sverige är anledningen till att Strossle nu tecknar avtal med Closer. Med en aggressiv expansionsplan ser bolaget det som avgörande att försäljningen sker lokalt med goda relationer och hög servicegrad. Closer har rekryterat en ny säljkonsult för att ta hand om uppdraget. Tommy Lycén, som senast kommer från en KAM-tjänst på Stampen och innan dess KAM på Metro, ska från och med nu ansvara för försäljningen av Strossles tjänster i södra Sverige. – Vi ser hur efterfrågan på vårt erbjudande inom native advertising och content marketing fortsätter att öka över hela landet. Med Closer och Tommy kommer vi närmare våra kunder i södra Sverige, kan erbjuda en högre servicenivå och fortsätta vår tillväxtresa, säger Tobias Knutsson, försäljningsdirektör på Strossle Sverige. För Tommy Lycén är det här en spännande utmaning som helt går i linje med den utveckling han gjort på tidigare uppdrag och så som han ser på marknadens framtid inom mediesälj. – Jag har sett en växande potential i native under mina år inom dagspress och det ska bli fantastiskt roligt att få representera en av de absolut vassaste aktörerna inom detta i södra Sverige. Att dessutom få bli en del av Closer ser jag som högsta betyg på mina prestationer de senaste åren, säger han. Detta är Closers åttonde uppdrag och Stefan Norén, partner i bolaget, är mycket stolt och glad över utvecklingen sedan starten för fem år sedan.   – Att vi lyckas få in både Strossle som kund och Tommy Lycén som medarbetare bekräftar ännu en gång att vi bara jobbar med de bästa säljuppdragen och de bästa säljarna, säger Stefan Norén. Closer är det lokala säljbolaget inom media som sedan starten för snart fem år sedan arbetat med att öka försäljningen och stärka bolagens position på marknaden i södra och västra Sverige. En del av framgången är att varje säljkonsult driver sitt eget bolag och arbetar exklusivt med sina säljuppdrag.  Strossle är ett av Sveriges snabbast växande techbolag och hjälper publicister att förbättra sin trafik och hitta nya intäktskällor. Strossle erbjuder annonsörer att distribuera sin content marketing i Strossles publicistnätverk genom så kallad native advertising. Bolaget grundades 2013 och har på bara fem år etablerat sig i 10 länder och deras teknik används idag på fler än 1500 siter. Flera av Sveriges mest älskade varumärken är idag kunder till Strossle. För ytterligare information:Fredrik Skåntorp vd och grundare Closer AB, tfn: 0708-13 34 31 alt. fredrik.skantorp@closer.sePresskontakt: Anders Ekhammar, epost: anders.ekhammar@perspective.se www.closer.se

Appspotr lanserar version 3.0 internt

Professional Services skapar nu nya rutiner för sälj- och produktionsarbete och kommer att erbjuda både nya och gamla kunder app-som-tjänst på den nya plattformen. Med deras arbete och användning kvalitetssäkras plattformen innan bredare lansering.  – Vi är väldigt nöjda och glada över att nu kunna lansera version 3.0 internt. Att ha en krävande intern kund i Professional Services ger oss fördelarna att vi med säkerhet kan veta att funktionaliteten i plattformen dels efterfrågas på marknaden och dels fungerar i skarpt läge innan vi lanserar externt. Vi har höga förväntningar på 3.0 och ser med tillförsikt framåt, säger vd Patric Bottne.  I version 3.0 har hantering av data, vyer och logik separerats. Plattformen har även fått kraftfulla funktioner för användar- och behörighetshantering. Läs om de nya funktionerna nedan. Snabbare och mer responsiva apparBättre prestanda i användarupplevelsen. Apparna kommer inte längre kräva en “launch”-skärm vilket kommer göra att apparna får en snabbare och mer responsiv känsla. Genom att ha data tillgänglig vid första launch kommer apparna vara snabbare och fungera bättre i offline-läge. AnvändarhanteringProfessionell användarhantering för krävande företagskunder och organisationer finns nu i plattformen. Användarhanteringssystemet gör det möjligt för att styra rättigheter för grupper och för enskilda användare. Till exempel kan en grupp skapas för designers som har rätt att ändra designen, en grupp för content creators som har rätt att lägga upp nytt innehåll i ett Dataset (se nedan) medan en publisher har rätt att publicera innehållet.  Utöver användarhantering i CMS:et finns möjligheter för användarhantering på appnivå så att varje appanvändare får en unik upplevelse med relevant innehåll beroende på vilka rättigheter som kopplas till användarkontot. Administratören kan hantera olika användargrupper som exempelvis ”inloggade användare” och ”icke inloggade användare” och ge rätt person tillgång till rätt innehåll. OrganisationshanteringMan kan nu skapa och hantera organisationer i plattformen. Detta möjliggör att partners, återförsäljare och större företag kan ha full koll på sina kunder och appar genom att skapa organisationer med tillhörande användare. DatasetsDatahanteringen har separerats från vyerna i apparna, vilket gör att det inte längre finns några begränsningar i hur data presenteras. I Datasets kommer man kunna skapa upp en Excel-liknande struktur för information som sedan kan visas upp i en vy som man skapar i vybyggaren. Datasets kan skapas manuellt eller genom att ladda upp information från Excel-filer. VybyggareDen nya vybyggaren sätter flexibilitet i fokus och gör det möjligt att skapa helt egna vyer utifrån till exempel ett Dataset eller skapa en helt specialiserad vy för till exempel onboarding-skärmar. StrukturbyggareMed Strukturbyggaren byggs logiken och strukturen i appen upp med full överblick genom att dra och släppa kopplingar mellan vyer och funktioner i en sk storyboard. Definiera en startpunkt i appen och bygg sedan upp flödet med hjälp av vyer, dataset och kodblock. In- och utdata definierar hur en app beter sig. Till exempel blir en knapp i en vy utdata som går vidare till nästa vy i strukturbyggaren. Push-notifieringssystemMer avancerad och oberoende pushfunktionalitet. Den nya pushfunktionen är skapad och styrd av Appspotr och är inte längre beroende av tredjepart. Även webb-push kommer integreras. Style/DesignverktygHög flexibilitet i designverktyget gör det möjligt att skapa helt unika appar. Dessutom finns möjlighet att skapa tillfälliga designteman som aktiveras vid behov, till exempel vid jul. Designverktyget ger möjlighet att definiera flera olika designer.  Förhandsgranskning av appFörhandsgranskningen av appar har gjorts mer flexibel och sker nu direkt i browsern på datorn, mobiltelefon eller surfplattan. Det gör att man inte behöver en specifik device för att kunna se hur appen kommer att se ut på en sådan enhet. Mediahantering Mediehanteringen har gjorts mer kraftfull och ger större möjligheter att definiera hur en bild ska visas i en vy. PWAPWA står för Progressive Web App och är i princip en mobil webbsida med extra funktionalitet såsom lokal caching (möjligheten att använda webbsidan offline), push-notifikationer och ett enkelt sätt att lägga till webbsidan som en app i sin telefon. Detta kommer finnas som nytt alternativ vid sidan av native appar till iOS och Android i Appspotr. Funktioner som kommer att lanseras efter att Professional Services etablerat kunder med behovet och därmed kvalitetssäkrat funktionen Data sourcesDatasources ger möjligheter att visa och hantera extern data i apparna direkt i plattformen. Att kunna koppla extern data till apparna har tidigare bara varit möjligt med traditionell apputveckling. Datasets är en del av Data sources.  Cloud codeYtterligare funktionalitet som tidigare enbart gick att lösa med traditionell apputveckling. Ger möjlighet att skapa sin egen kod som antingen körs på Appspotrs servrar eller direkt i apparna.  ModulerModuler är en samling av fördefinierade vyer, kodblock och Data sources redo för användning i strukturbyggaren, ungefär på det sättet man väljer moduler i dag. Moduler kan skapas av alla i CMS:et och sedan sparas för eget bruk eller läggas ut till försäljning i Marknadsplatsen. Denna funktionalitet kommer göra alla användare till utvecklare och bidra till att ekosystemet av appmoduler växer. 

Ninetech byggde Sverige bästa sajt 2019 - skistar.com

- SkiStar har haft digitalisering som en av sina viktigaste konkurrensfördelar under hela 2000-talet. Man var långt före branschen i övrigt att fokusera fullt ut på det digitala ur ett strategiskt perspektiv. Den kulturen och framåtandan finns i högsta grad kvar än i dag, vilket förstaplatsen på IDG:s Topp 100-tävling är ett kvitto på, säger Jonas Aronsson, marknadschef på Ninetech som varit digital partner till SkiStar sedan 2007. Framgångsrikt arbetssätt För Nordeuropas största aktör inom alpin turism har ambitionen alltid varit att skapa branschledande kundupplevelser. Det kräver lyhördhet och förmåga att omsätta idéer till handling. Något som Ninetech kan vittna om. - Det är en förmån att arbeta med SkiStar som lyssnar på sina kunder och har modet att snabbt provtrycka nya idéer. Vi har hittat ett arbetssätt som bygger på stort förtroende och en ambition att arbeta som ett team, även om vi leverantör och SkiStar är beställare, säger Jonas Aronsson. Nära samarbete sedan 2007 Det faktum att Ninetech och SkiStar har arbetat i över tolv år vittnar om att snabbrörlig digitalisering också handlar om kontinuitet och långsiktighet.  - Jag tror att vår förmåga att samarbeta och dela erfarenheter år efter år är en viktig pusselbit i SkiStars digitala framgångar. Vi ser många bolag som har som kultur att byta ut sina leverantörer varannat år. Jag tror att alla vinner på en större långsiktighet, avslutar Jonas Aronsson. Ninetech har sitt säte i Karlstad och ingår i digitaliseringskoncernen Combined Excellence AB som sysselsätter över 300 digitala experter.

Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: ·vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 april 2019, och ·anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl.12.00 den 15 april 2019. Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier: ·Måste för att få rösta på stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd den 15 april 2019. Kontakta din förvaltare/bank för hjälp med omregistreringen. Anmälan om deltagande kan göras per post till Diös Fastigheter AB, ”Årsstämma 2019”, Box 188, 831 22 Östersund eller via anmälningsformuläret på www.dios.se. Ange namn, person-/ organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden. Ombud som deltar på stämman bör skicka in behörighetshandlingar i samband med anmälan. Dagtecknad fullmakt, som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än ett år om det inte anges en längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år), ska visas upp. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknarens behörighet visas upp. Förslag till dagordning: 1.Stämmans öppnande. 2.Val av ordförande vid stämman. 3.Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.Godkännande av dagordning. 5.Val av en eller två justeringsmän. 6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.Verkställande direktörens anförande. 8.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9.Beslut om: 1.fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, 2.dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, 3.ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören, och 4.avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning. 10.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11.Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor. 12.Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 13.Val av revisor. 14.Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen. 15.Godkännande av principer för utseende av valberedningen. 16.Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier. 17.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 18.Beslut om ändring av bolagsordningen 19.Övriga ärenden. 20.Stämmans avslutande. Förslag till beslut Val av ordförande för stämman (punkt 2) Valberedning, bestående av ordförande Bo Forsén (Backahill Inter AB), Stefan Nilsson (Pensionskassan SHB Försäkringsförening), Carl Engström (Nordstjernan AB) och Bob Persson (AB Persson Invest), föreslår Bob Persson som ordförande för stämman. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2018 lämnas med 3,00 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen med 1,50 kr per aktie vid respektive tillfälle. Som avstämningsdagar för utdelning, som innebär rätt att erhålla utdelning, föreslås torsdagen den 25 april 2019 och onsdagen den 30 oktober 2019. Beslutar årsstämman enligt lagt förslag, sker utbetalning tisdagen den 30 april 2019 och måndagen den 4 november 2019. Val av styrelseledamöter, revisor, arvoden m.m. (punkterna 10–13) Valberedningen föreslår följande: ·att utse fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, ·att omvälja styrelseledamöterna Anders Nelson, Ragnhild Backman, Eva Nygren och Bob Persson, ·att nyvälja Peter Strand till ordinarie styrelseledamot, ·att omvälja Bob Persson till styrelsens ordförande, ·att styrelsearvode utgår med totalt 960 000 kronor med: ·300 000 kronor till styrelsens ordförande, och ·165 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, ·att till revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja Deloitte AB. Deloitte har meddelat att auktoriserade revisorn Rickard Peters kommer vara huvudansvarig revisor, samt ·att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 14) Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga medlemmar av koncernledningen. Ersättning och förmåner till verkställande direktör beslutas av bolagets styrelse. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör i samråd med bolagets styrelse. Incitamentsprogram med möjlighet till rörlig ersättning kan förekomma för bolagets ledande befattningshavare och ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Inga aktierelaterade ersättningar förekommer. Den rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till en månadslön. Verkställande direktör har rätt till tjänstebil och tjänstebostad samt rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan under anställningstiden. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för verkställande direktör är 65 år. Mellan bolaget och verkställande direktör gäller från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och från verkställande direktörs sida fyra månaders uppsägningstid. Ersättning under uppsägningstid avräknas från inkomster från annan arbetsgivare. Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos bolaget har övriga befattningshavare rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt vid vald tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. För övriga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid mellan den anställde och bolaget om 3–6 månader. Beslut avseende principer för utseende av valberedning (punkt 15) Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2020 ska ske på samma grunder som gällt till denna stämma, dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före årsstämman. Valberedningen ska och bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2019. Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen bemyndiganden, längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier som likvid eller för finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst sammanlagt tio (10) procent av aktiekapitalet vid styrelsens första emissionsbeslut under det aktuella bemyndigandet. Betalning för de nya aktierna ska ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning. Teckning av de nya aktierna får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske i syfte att möjliggöra fastighets- eller företagsförvärv där betalning sker med bolagets egna aktier alternativt där bolaget kapitaliseras inför sådana förvärv. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 18)  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en ändring av Bolagsordningen gällande §6, Kallelse till bolagsstämma: Nuvarande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i Svenska Dagbladet”.  Föreslagen lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbsida. Upplysning om att kallelse har skett skall lämnas i annons i tidningen Dagens Industri”.    Mer information Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut och förekommande motiverande yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttrande samt fullmaktsformulär, finns tillgängliga på vårt huvudkontor senast tre veckor före årsstämman och skickas kostnadsfritt per post till aktieägare på förfrågan och som uppger sin postadress. Dessa handlingar finns även tillgängliga på www.dios.se. Antal aktier och röster I bolaget finns totalt 134 512 438 aktier och röster för tidpunkten av denna kallelse. För närvarande är inga av dessa aktier återköpta egna aktier. Aktieägares frågerätt Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om bolagets finansiella ställning och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman. Styrelsen eller verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas vänligen se: www.euroclear.com . ____________________________Östersund mars 2019 Diös Fastigheter AB (publ)Styrelsen

AlzeCure initierar nytt läkemedelsprojekt inom smärta

Det nya projektet, som ligger i tidig preklinisk fas, är inriktat mot behandling av smärta och har stark validering, både prekliniskt och kliniskt. Det finansieras med delar av det belopp som angavs i noteringsprospektet i höstas för utveckling av nya substanser. Målet med det nya projektet är att utveckla en småmolekulär TrkA-negativ allosterisk modulator som kan minska rörelseframkallad och spontan smärta hos patienter med smärtsam artros. Över 240 miljoner människor globalt sett beräknas lida av smärtsam och aktivitetsbegränsande osteoartrit i knä eller höft. Många patienter upplever otillräcklig smärtlindring eller biverkningar med befintlig behandling som idag oftast består av NSAIDs eller opiater och det finns idag ett stort behov av mer effektiva och tolerabla läkemedel inom området. AlzeCure räknar med att kunna erhålla pre-kliniska effektdata i slutet av 2019 och påbörja det prekliniska utvecklingsarbetet mot en klinisk kandidat under 2020. ”Teamet på AlzeCure har många års erfarenhet av forskning inom neurologi och smärta. I det lovande läkemedelprojektet TrkA-NAM har vi dragit nytta av vår kunskap inom den bakomliggande biologin för NeuroRestore-plattformen till att utveckla nya substanser som är inriktade på att verka smärtlindrande vid en rad svåra smärttillstånd, som till exempel artros och kronisk ryggsmärta”, säger Johan Sandin, vd på AlzeCure. ”Detta är ett utmärkt exempel på att utnyttja synergieffekter mellan projekten och maximera värdet för våra aktieägare.” För mer information, vänligen kontakta Johan Sandin, CEOTel: 0703-738 824johan.sandin@alzecurepharma.com Om AlzeCure PharmaAlzeCure Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag som bedriver innovativ läkemedelsforskning med ett primärt fokus på Alzheimers sjukdom. Bolaget utvecklar fem läkemedelskandidater inom sina två forskningsplattformar NeuroRestore, som består av symptomlindrande läkemedelskandidater och Alzstatin, som består av sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater. Genom en diversifierad läkemedelsportfölj som angriper centrala signalmekanismer i hjärnan möjliggörs även andra indikationer såsom kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser, tel: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information, besök: www.alzecurepharma.se.

Hon är Svenska Äggs nya ordförande

Efter påsk för snart ett år sedan avslutade Astrid Lovén Persson sin anställning som verksamhetsledare på Svenska Ägg, men det dröjde alltså inte ens ett år innan hon kom tillbaka. Den 12 mars var det en entusiastisk Astrid som tog över ordförandeposten efter Axel Lagerfelt.  – Det känns roligt att vara tillbaka med nya krafter och i en helt ny position. Det är en väldigt spännande och samtidigt utmanande tid för svensk livsmedelsproduktion. Vi har en nationell livsmedelsstrategi med höga ambitioner på plats. Samtidigt har vi en extrem sommar bakom oss som har påverkat lönsamheten för många livsmedelsproducenter, inte minst inom äggbranschen, säger Astrid Lovén Persson.  Nästan samtliga ägg som säljs är svenskaI den färska undersökning som Ungdomsbarometern presenterade förra veckan framgår det att hela 68 procent av de svenska ungdomarna anser att det viktigaste är att maten de handlar är producerad i Sverige.  – Då känns det extra bra att vi inom Svenska Ägg kan möta upp de ungas önskemål eftersom i stort sett samtliga färska ägg som säljs i våra svenska butiker kommer från svenska gårdar, säger Astrid Lovén Persson.  Under Astrids tid som verksamhetsledare på Svenska Ägg genomförde hon tillsammans med sina kollegor bland annat ett certifieringsprogram för det svenska ägget. Certifieringen garanterar att produktionen uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet.  –     Kraven på spårbarhet, djurskydd, trygghet och garantier blir allt viktigare för konsumenterna. Certifieringen är ett sätt att visa att hela äggbranschen tar konsumenternas önskemål på allvar och säkerställer att vi producerar världens bästa ägg - inte bara nu, utan även framåt, säger Astrid Lovén Persson.  Ägg – ett prisvärt och näringsrikt livsmedel Ägg är ett populärt livsmedel och varje dag äter vi svenskar cirka sex miljoner ägg. I takt med att vi har blivit mer hälsomedvetna har konsumtionen ökat. De attitydmätningar som Svenska Ägg årligen genomför visar att 8 av 10 svenskar känner till att ägg är rikt på protein och lika många anser att ägget är ett prisvärt livsmedel. Hela 72 procent menar att ägg är ett av de mest näringsrika livsmedel som finns.  –     Det är naturligtvis fantastiska siffror. Samtidigt är det inte lika många som känner till att våra svenska ägg är fria från salmonella eller att vi inte använder någon antibiotika i äggproduktionen. Det betyder att vi fortfarande har mervärden med det svenska ägget som vi behöver lyfta och kommunicera, säger Astrid Lovén Persson.  Fakta om Astrid  Lantbruksfrågor och framförallt äggbranschen, ligger Astrid varmt om hjärtat. Som barn växte hon upp på en gård utanför Uppsala och efter att några år ha arbetat praktiskt inom olika produktionsgrenar utbildade hon sig till husdjursagronom. Sedan dess har hon arbetat inom den gröna näringen på olika positioner.  Snabba fakta om Certifierad Svensk Äggkvalitet  Svensk äggproduktion uppfyller världens hårdaste krav inom djurvälfärd, livsmedelssäkerhet, smittskydd och produktkvalitet. Bondens arbete är en grundförutsättning för det goda djur- och smittskydd som finns i Sverige. Resultatet är en unik smittskyddsmodell där Sverige klarar sig från många sjukdomar tack vare ett förebyggande arbete och där hälsokontroller ersätter användningen av antibiotika. Ett certifierat ägg från Sverige kan spåras genom hela kedjan - från ägget i butik till packeri, producent, uppfödare och kläckeri.

Real Madrid skaffar sig en ny Cub Cadet INFINICUT®FL-flotta för att få perfekta gräsplaner och minska potentiell miljöbelastning.

Cub Cadets INFINICUT® precisionsgräsklippare har redan använts i två år nu på Santiago Bernabéu Stadium; Den senaste leveransen innebär att de elektriska INFINICUT®-gräsklipparna nu utgör 25 av gräsklipparna i Real Madrid-flottan. Burgess, som leder teamet med 60 personer, ansvariga för underhållet av klubbens gräsplaner, är övertygad inte bara om den förbättrade miljövänligheten hos INFINICUT® gräsklipparna, utan även om deras goda prestanda: – Vi har ansvaret att införa ett prejudikat när det gäller koldioxidutsläpp, säger Burgess. Att kunna köra gräsklipparna på el är en viktig fråga för mig och uppfyller min önskan att använda en renare energiteknik. Dessutom är prestandan och klippkvaliteten vi uppnår med dessa maskiner utmärkt. INFINICUT® - den ultimata sportgräsklipparen INFINICUT® precisionsgräsklipparen är utformade så att den är anpassningsbar till de olika förhållandena så gott som möjligt. Med en dynamisk returhuvudmekanism, variabel skärhastighet, skärhöjdsjustering, rörliga bottenklingor och en utbytbar strömkälla, erbjuder INFINICUT® fler funktioner än någon annan gräsklippare i den här klassen. I motsats till vad som idag är extremt höga tekniska krav när det gäller höjdhantering ger INFINICUT® maximal flexibilitet. Detta innebär att maskinen kan reagera på det ofta oförutsägbara mikroklimatet på sportytor och ge ett bra resultat. Lågt marktryck Marktrycket hos en INFINICUT® utjämnas via bakrullen och de två chassisrullarna tack vare den flytande huvudkonstruktionen. INFINICUT®-systemet utför därmed sin uppgift utan att belasta gräset. Genom denna försiktiga behandling kan användningen av kemikalier i kampen mot grässjukdomar tydligt minimeras. Detta är en enorm fördel för alla, som gillar att Real Madrid-teamet driver innovativt gräsunderhåll som är miljövänligt. Paul Burgess är glad att kunna förbättra effekterna på miljön utan att den totala gräshanteringen påverkas negativt. – Vi är mycket imponerade av systemets prestanda och har redan uppnått bra resultat. Batteridriven Strömmen för gräsklipparen och trummans borstlösa likströmsmotor produceras av en 48 Volts LiPo-batterimodul (20 Ah, 30 Ah och 40 Ah). Beroende på arbetsmiljö kan de bytas ut snabbt på planen efter behov. Dessutom producerar en batteridriven gräsklippare mindre buller Anpassningsbart chassi Både den främre hjulhöjden och de justerbara bottenklingorna kan användaren justera för att maximera skärningseffektiviteten oberoende av miljöförhållanden. Kompatibel med ATT Turf Management SystemTM Cub Cadets ATT Turf Management SystemTM med många olika chassi och matchande adaptersatser är helt kompatibel med Cub Cadet INFINICUT®. Det är kassettsystemet som möjliggör att prestandan hos INFINICUT®-gräsklipparen blir den absolut bästa och gör precisionsgräsklipparen till ett komplett system för underhåll av gräsmattor. Systemet är baserat på principen om att byta kassetter beroende på vilket arbete som ska utföras såsom exempelvis luftning, borstning, avtagning, trimning, utjämning, vertikalskärning och top dressing. Den erbjuder en lämplig SMART-kassett för att uppfylla alla kraven för modernt gräsunderhåll. Det gör att du slipper köpa en mängd olika maskiner, utan kan nöja dig med en. Det hela blir därmed betydligt mer ekonomiskt än med konventionella lösningar. Tillsammans med INFINICUT®-precisionsgräsklipparna använder Burgess och hans team en serie TMSystemTM-kassetter, såsom SMARTThatchMaster ™ (för vertikalskärning), SMARTSarel ™ (för luftning) och det nya SMARTTurfClean ™ -systemet för underhåll av stadion och träningsanläggningar. Resultatet är en välskött gräsyta med framträdande ränder och oskadade gräsplantor fritt från jord ner till rötterna. INFINICUT® precisionsgräsklipparen och ATT Turf Management SystemTM tillverkas i bredden 22 tum, 26 tum, 30 tum och 34 tum. Om Cub Cadet Cub Cadet grundades 1961. De erbjuder, konstruerar och bygger trädgårdsmaskiner med hjälp av komponenter av högsta kvalitet som erhålls lokalt och globalt. Genom ett engagerat och omfattande nätverk av återförsäljare levererar Cub Cadet en komplett serie av högpresterande trädgårdsmaskiner och redskap som täcker alla behov av trädgårdsarbete för yrkesverksamma och husägare - inklusive Zero-Turn-klippare, Zero-Turn-klippare med styrspakar, minilastbilar, trädgårdstraktorer, batteri- och bensindrivna redskap och snöslungor med mera. Baserat i Valley City, Ohio, är Cub Cadet ett företag som är erkänt världen över för sin mångåriga tekniska kompetens samt sin progressiva design. Sedan 1981 har Cub Cadet varit en del av MTD Products Inc. Med 10 000 anställda i 183 länder är MTD en av de största leverantörerna av trädgårdsredskap. Inom Europa distribuerar MTD Products AG varumärkena Cub Cadet, WOLF- Garten, Arnold och MTD. För ytterligare information, vänligen se: https://eu.cubcadet.com/se/ För mer info v v kontakta: Christopher DunströmSales Manager Sweden – NorwayTel: 070-541 03 14E-mail: Christopher.Dunstrom@mtdproducts.com Johan NybomInmema PRTel: 073-660 81 75E-mail: johan.nybom@inmema.com 

Kallelse till årsstämma i Thule Group AB

RÄTT TILL DELTAGANDERätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som: –         dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 18 april 2019, –         dels senast torsdagen den 18 april 2019, helst före kl. 16.00, anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 18 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. ANMÄLAN OM DELTAGANDEAnmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Thule Group AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08 402 92 95 eller på bolagets hemsida, www.thulegroup.com. Anmälan ska ange namn, personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman. Fullmakts-formulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Godkännande av dagordning5. Val av justerare6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad7. Verkställande direktörens redogörelse8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner9. Framläggande ava. årsredovisning och revisionsberättelseb. koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsec. revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följtsd. styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande10. Beslut oma. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningenb. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdagc. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören11. Fastställande av antalet styrelseledamöter12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter13. Val av styrelse och styrelsens ordförande14. Fastställande av arvode till revisor15. Val av revisor16. Beslut om principer för valberedning17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare18. Avslutning VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 11-16)Valberedningen inför årsstämman ska enligt bolagsstämmans beslut utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken den 30 september varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen har sålunda bestått av Anders Oscarsson (utsedd av AMF Försäkring och Fonder), Charlotta Faxén (utsedd av Lannebo Fonder), John Hernander (utsedd av Nordea Fonder), Helen Fasth Gillstedt (utsedd av Handelsbanken Fonder) och Bengt Baron, i egenskap av ordförande i Thule Groups styrelse. Valberedningen har föreslagit följande:Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Bengt Baron, förslås väljas till ordförande vid stämman.Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Till styrelseledamöter föreslås omval ske av Bengt Baron, Mattias Ankarberg, Hans Eckerström, Liv Forhaug och Heléne Mellquist samt nyval av Helene Willberg. Eva Elmstedt har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Bengt Baron.Styrelseledamot föreslagen för nyval:Helene Willberg, född 1967, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Helene är idag landschef på Alvarez och Marsal i Sverige och har dessförinnan haft flera ledande roller på KPMG, inklusive som vd för KPMG Sverige och chef för KPMG:s Financial Advisory Services. Helene har mångårig erfarenhet som revisor för noterade bolag som t.ex. Alfa Laval, Cloetta och Investor och har även varit Thule Groups huvudansvariga revisor under perioden 2010-2017. Helene är ledamot av styrelserna i Profoto AB och Footway Group AB. Helene äger inga aktier i Thule Group AB.Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med 1 075 000 (925 000) kronor till ordföranden och 385 000 (360 000) kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 200 000 (200 000) kronor till ordföranden och 70 000 (60 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 85 000 (75 000) kronor till ordföranden och 40 000 (35 000) kronor till var och en av de övriga ledamöterna.Revisor och revisorsarvode: Till revisor föreslås, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2020. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget omväljs kommer Eric Salander att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.Beslut om principer för valberedning: Valberedningen föreslår oförändrade principer för valberedning, förutom att valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken den 31 augusti varje år, istället för den 30 september som tidigare, i enlighet med följande.Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda aktieboken den 31 augusti varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska normalt sätt offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i förslag till valberedning.Denna instruktion ska gälla tillsvidare.UTDELNING (punkt 10 (b))Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med totalt 7,00 kronor per aktie för 2018. Det föreslås att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil. Styrelsen har som avstämningsdag för den första utbetalningen om 3,50 kronor föreslagit den 30 april 2019 och till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 3,50 kronor föreslagit den 7 oktober 2019. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas den första utbetalningen komma att utsändas av Euroclear med start den 6 maj 2019 och den andra utbetalningen med start den 10 oktober 2019.RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 17)Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Thule Groups aktie som kommer aktieägarna till del. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad upp till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Thule Groups sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6-12 månaders fast lön. Inget avgångs-vederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGARRedovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 9, valberedningens fullständiga förslag till beslut under punkt 16 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 17 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.thulegroup.com, senast från och med den 5 april 2019 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman.På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag.Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 103 208 606. Bolaget innehar inga egna aktier.BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTERFör information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.————————————Malmö i mars 2019Styrelsen för Thule Group AB (publ)

Bilia stöttar Motorbranschcollege

       Motorbranschen har ett stort behov av personal och behöver anställa 6 400 personer mellan 2018 och 2020. Syftet med konceptet Motorbranschcollege är att genom ett strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch höja utbildningskvaliteten på fordonstekniska utbildningar i syfte att öka intresset för fordonstekniska yrken. Bilias engagemang i Motorbranschcollege kommer att ytterligare stärka Motorbranschcollege-konceptet. –  Att säkra kompetensförsörjningen är oerhört viktigt för vår bransch och gymnasieskolan är en central del i detta arbete. Vi behöver få en attraktiv utbildning som elever vill söka sig till så att vi kan få kompetent arbetskraft för framtiden och att stötta Motorbranschcollege är ett naturligt steg i detta arbete, säger Per Avander, vd och koncernchef, Bilia AB. Endast 60 procent av personalbehovet tillfredsställs av det offentliga utbildningssystemet och är en anledning till att konceptet med Motorbranschcollege tillskapades. Motorbranschcollege är en garant för kvalitet på utbildningen. – Branschen vet att de elever som tar examen från en motorbranschcertifierad skola har haft bästa förutsättningar att få de kunskaper som efterfrågas i branschen. Men det kräver också engagemang från företagen och därför är det mycket glädjande att en stor aktör som Bilia vill stötta konceptet med Motorbranschcollege. Företagen driver fram teknikutvecklingen och det är deras engagemang som stärker kvaliteten på utbildningen och gör utbildningen relevant för såväl elever som för branschen, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.   Fakta: · Transportföretagens rekryteringsundersökning ”Tempen på motorbranschen”  visar att 6 400 personer behöver anställas mellan 2018 och 2020. · Motorbranschcollege är ett kvalitetsledningssystem med sex kriterier för fordonstekniska gymnasieskolor. Kriterierna ska säkerställa utbildningarnas kvalitet gentemot elever, lärare och företag. Kriterierna omfattar: en säkrad kompetensförsörjning, en stärkt samverkan mellan skolan och branschen, kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen, en god kompetensutveckling av yrkeslärarna, ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler och ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande. · Företagen stödjer satsningen på Motorbranschcollege genom att aktivt:           – erbjuda MBC-skolor relevant teknik för utbildningen;           – erbjuda relevant kompetensutveckling till lärare i MBC-skolor;            – uppmana andra företag i branschen att engagera sig i skolornas utvecklingsresa mot en certifiering som Motorbranschcollege · Företag som sedan tidigare undertecknat avsiktsförklaring med Motorbranschcollege är Volvo Lastvagnar Sverige, Scania Sverige, Lantmännen Maskin, Swecon Anläggningsmaskiner och Toyota Sweden AB. · Motorbranschcollege är ett samarbete mellan Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och IF Metall.   För mer information, kontakta Shashika Sellgren, kommunikatör Transportföretagen, på shashika.sellgren@transportforetagen.se eller 072-214 82 89.

OK Västerbotten ökar mest i landet

Under perioden januari till och med mitten av mars blev hela 1 700 västerbottningar nya medlemmar. Det gör Västerbotten till det OK-distrikt vars medlemsantal ökat mest i Sverige. Västerbotten är ett av totalt 13 distrikt och innefattar samtliga 36 OKQ8-stationer i länet. – Att vi har gjort det enklare att bli och vara medlem är en stor anledning till att vi ser den här ökningen. Kortlöst medlemskap har varit efterlängtat. Som medlem är man också med och stödjer vårt arbete för ett levande län, något vi blivit bättre på att berätta om, säger Erica Lundgren. OK Västerbotten är en förening som ägs av sina medlemmar och drivs på demokratisk grund. Vi är i dag fler än 92 000 medlemmar och driver 36 drivmedelsstationer runt om i Västerbotten. Samtliga stationer samarbetar under varumärket OKQ8. Alla beslut fattar vi tillsammans och eventuell vinst delar vi på. Vi är ett lokalt, nytänkande och hållbart alternativ – för dig och oss, för samhället och miljön. Med det kortlösa medlemskapet räcker med att visa upp körkort eller id-kort i kassan för att registrera sitt köp och ta del av medlemskapets förmåner. En lösning som förenklar för såväl gamla som nya medlemmar. På lördag den 23 mars får alla drygt 92 000 medlemmar i OK Västerbotten möjlighet att samlas och fira den positiva medlemsutvecklingen när föreningen anordnar medlemsdag på samtliga bemannade stationer i länet. – Förutom medlemserbjudanden i butikerna kommer vi också ha tävlingar, pyssel till barnen, god mat och dryck. En härlig dag då vi får glädjas åt den starka utvecklingen tillsammans, säger Erica Lundgren.

Oddsen: Så slutar Game of Thrones

Enligt oddsen blir det Jon Snow som till sist lyckas döda Night King, hela seriens antagonist. Jon Snow är även främste utmanare till Bran Stark att sitta på järntronen till slut. Ett spel på Snow står i oddset 5.00, att jämföra med Stark som spelas till 1.80. – Att Jon Snow dödar Night King står i oddset 2.00, men fanfavoriten ser ändå inte ut att få sitta på tronen till slut. Som inbiten GoT-fantast är jag dock inte helt säker på att Bran Stark vill ta över tronen, även om det är ditåt oddsen lutar, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet. Vidare visar Unibets odds att ingen från familjen Lannister kommer att klara sig med livhanken i behåll, vilket adderar till spekulationerna om att ett tronskifte är att vänta. – Det är inte bara the Lannisters som ser att få möta döden, även tittarfavoriten Daenerys, även känd som ”Khaleesi”, ser ut att bli tagen av daga, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet. Unibets odds på Game of Thrones: Person som överlever till slutet på säsong 8 Arya StarkJa 1.55Nej 2.30 Bran StarkJa 1.33Nej 3.00Brienne of TarthJa 1.60Nej 2.20Cersei LannisterJa 9.00Nej 1.02Daenerys TargaryenJa 3.00Nej 1.33DrogonJa 2.75Nej 1.40 GendryJa 1.33Nej 3.00Gregor Clegane (The Mountain)Ja 11.00Nej 1.01 Jamie LannisterJa 4.50Nej 1.15Jon SnowJa 1.50Nej 2.40 Tyrion LannisterJa 2.75Nej 1.40 Sansa StarkJa 1.72Nej 2.00 Figur som dödar Night KingJon Snow 2.00Daenerys Targaryen 4.50Bran Stark 5.00Arya Stark 7.50Jamie Lannister 11.00Gendry 15.00Beric Dondarrion 21.00Brienne of Tarth 21.00Samwell Tarly 21.00 Att bli härskare i WesterosBran Stark 1.80Jon Snow 5.00Sansa Stark 6.00Gendry 8.00Tyrion Lannister 9.00Daenerys Targaryen 10.00The Night’s King 11.00Cersei Lannister 15.00Arya Stark 17.00Samwell Tarly 21.00Lord Varys 34.00Euron Greyjoy 51.00Jamie Lannister 51.00 Alla odds på Game of Thrones: https://www.unibet.se/betting#filter/tv___novelty/1004076876 För mer information, vänligen kontakta:Henrik Holm, spelexpert på Unibet, 070-875 41 31, henrik.holm@kindredgroup.com

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IMMUNOVIA AB

Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 april 2019 och senast denna dag anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Immunovia AB, att. Hans Liljenborg, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, per telefon +46 70 792 05 29 eller via e-post på adress hans.liljenborg@immunovia.com. Vid anmälan ska namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav uppges, samt i förekommande fall uppgift om antalet biträden (högst 2). Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 18 april 2019, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar i original samt registreringsbevis till bolaget under ovanstående adress senast den 18 april 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.immunovia.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande  2. Upprättande och godkännande av röstlängd  3. Val av en eller två justeringsmän  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad   5. Godkännande av dagordning6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen  7. Beslut om följande:   a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen  b. Dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen  c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören  8. Fastställande av arvoden till styrelse, utskott och revisorerna  9. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor fram till nästa årsstämma 10. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier12. Beslut om nyemission av teckningsoptioner till nyckelpersoner mm enligt förslag framlagt av styrelsen13. Stämmans avslutning Styrelsens förslag till beslut vid årsstämma i Immunovia AB (publ), 2019-04-26 § 1 Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Carl Borrebaeck ska vara ordförande vid stämman. § 7 b Förslag till disposition av bolagets förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) enligt följande:  Överkursfond                                              312 177 499 Balanserat resultat                                     196 785 781 Årets förlust                                                - 66 333 762 disponeras så att i ny räkning överföres     442 629 518. § 8 Fastställande av arvode till styrelse, utskott och revisorn Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter ersätts med vardera 150 000 kronor, och 400 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelseordföranden deltog ej i detta förslag. Ordföranden i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ersätts med 40 000 kronor och övriga medlemmar i nämnda utskott ersätts med 20 000 kronor. Reskostnader ersätts enligt företagets policy. Därutöver föreslås att revisorn ersättes enligt godkänd räkning. § 9 Val av styrelse, styrelseordförande och revisor fram till nästa årsstämma Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Carl Borrebaeck, Ann-Christine Sundell, Hans Johansson, Mimmi Ekberg och Christofer Sjögren som ordinarie ledamöter, samt att Carl Borrebaeck omväljs till styrelsens ordförande. Nuvarande styrelseledamoten Åsa Hedin har avböjt omval.  Valberedningen föreslår även, efter rekommendation från revisionsutskottet, att stämman väljer auktoriserade revisorn Mats-Åke Andersson (som tidigare varit bolagets huvudansvariga revisor) till revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Martin Gustafsson som revisorssuppleant.  Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida och i årsredovisningen för 2018. § 10 Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsens föreslår, efter rekommendation från ersättningsutskottet, att ersättning till ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda årliga ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och ta hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter samt att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Den fasta lönen ska revideras årsvis. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i bolagsledningen. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och/eller i aktier/teckningsoptioner/konvertibler eller andra aktierelaterade instrument såsom syntetiska optioner eller personaloptioner och baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år. Rörlig kontant ersättning ska inte överstiga den fasta lönen. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl. Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. Pensionsförmåner ska så långt möjligt vara avgiftsbestämda. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare ska ha en uppsägningstid på högst 18 månader. Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Styrelsen i bolaget ska verka för att samtliga dotterbolag i koncernen tillämpar dessa principer. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.  Frågor om lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. För pågående program och ersättningar samt utbetalda ersättningar hänvisas till årsredovisningen för 2018, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats. § 11 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport.  För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, avser styrelsen bestämma emissionskursen vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket. Beslutet är giltigt om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. § 12 Styrelsens förslag till beslut om nyemission av teckningsoptioner för nyckelpersoner mm Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för bolagets anställda. Syftet med det föreslagna programmet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland deltagarna genom ett incitament som är kopplat till bolagets framtida värdetillväxt.   För genomförande av incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att bolagsstämman ska fatta beslut om (i) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övrig personal, på följande villkor:  1. Högst 191 000 teckningsoptioner ska kunna ges ut.   2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av bolaget helägda dotterbolaget Grundbulten 28073 AB (under namnändring till Immunovia Incentive AB, nedan ”Immunovia Incentive”).  3. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.  4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista under perioden 6 maj 2019 till och med den 10 maj 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden.  5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget.  6. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 30 juni 2023.  7. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 % av den volymviktade genomsnittskursen för aktien de tio (10) handelsdagarna närmast före dagen för årsstämman. Teckningskursen och det antal aktier som varje option berättigar till kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas.  8. Teckningsoptionerna ska av Immunovia Incentive, vid ett eller flera tillfällen, mot betalning överlåtas till ledande befattningshavare och övrig personal verksamma inom koncernen, i enlighet med i punkt 10 angivna riktlinjer.  9. Överlåtelse enligt punkten 8 ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell.  10. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske i enlighet med följande riktlinjer:  Befattning                                         Antal teckningsoptionerVD                                                     högst 2 000Övriga ledande befattningshavare    högst 15 000 per person (totalt högst 67 000)Övriga anställda                                högst 4 000 per person (totalt högst 122 000)Garanterad tilldelning kommer inte att förekomma. Överteckning kan inte ske. Första tilldelning beräknas ske i september 2019.  11. Av teckningsoptioner som kvarstår efter första tilldelningen får tilldelning därefter ske till framtida anställda till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelnings principer. Överlåtelse av teckningsoptioner till framtida anställda får inte ske efter årsstämman 2020.   12. Vid antagande av att samtliga 191 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 9 550 kronor.  13. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  14. Övriga villkor för teckningsoptionerna, såsom rätt till vinstutdelning för aktie som tecknats med stöd av teckningsoptionerna, framgår av ”Villkor för teckningsoptioner 2019/2023”. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att vissa för bolaget viktiga nyckelpersoner, antingen redan anställda eller sådana som bolaget önskar rekrytera, har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och bolagets aktieägare. Styrelsen föreslår att styrelsen ska ges rätt att även besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i länder där tilldelning av teckningsoptioner av olika skäl inte är lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt som det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det till sin ekonomiska effekt för nyckelpersonen motsvarar villkoren i det här aktuella incitamentsprogrammet baserat på teckningsoptioner. Den totala kostnaden för bolaget för sådant alternativt incitamentsprogram får ej överstiga 520 000 US dollar. För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beredning av styrelsens förslag till incitamentsprogram 2019/2023, kostnader för programmet, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m. Förslaget enligt punkt 12 har beretts av styrelsen samt efter riktlinjer från ersättningsutskottet samt i samråd med externa rådgivare. Värdering Förvärv av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande deras marknadsvärde, vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med utställandet teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 162,80 kronor, 9,33 kronor per option, vid antagande av en lösenkurs om 325 kronor per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om -0,328 procent och en volatilitet om 38,4 procent samt med hänsyn till att ingen förväntad utdelning och övriga värdeöverföringar till aktieägare kommer ske under programmets löptid. Kostnader I och med att teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Immunovia Incentive och överlåtas till medarbetare på marknadsmässiga villkor beräknas inte några framtida kostnader för sociala avgifter att belasta bolaget i anledning av teckningsoptionerna. Mot denna bakgrund saknas behov av att säkra programmet (hedge). Programmet bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på viktiga nyckeltal. Som ovan anges är den maximala totala kostnaden för bolaget för det alternativa incitamentsprogrammet 520 000 US dollar. Utspädning Det totala antalet registrerade aktier och röster är vid tidpunkten för detta förslag 19 531 353. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 0,98 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i bolaget), förutsatt full teckning av teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av enligt denna punkt med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i bolaget beräknas uppgå till cirka 2,72 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i bolaget. Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram För övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2018 och bolagets webbplats. Antal aktier och röster Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 19 531 353 aktier med motsvarande antal röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Handlingar till stämman Årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress enligt ovan och på bolagets hemsida, www.immunovia.com, senast tre veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på bolagets webbplats. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  Lund i mars 2019 Immunovia AB (publ) Styrelsen För mer information, vänligen kontakta:   Julie Silber Director of Investor Relations Email: julie.silber@immunovia.com  Tel: +46 7 93 486 277 Om Immunovia Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa:www.immunovia.com) Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besökwww.immunovia.com. ###

Ulf Lindén slutar i Platzer

Marknadsområdeschef Ulf Lindén har valt att säga upp sin anställning i Platzer Fastigheter. Ulf slutar hos Platzer i juni 2019 och börjar därefter som chef för affärsutveckling hos Bostads AB Poseidon. Nu startar bolaget rekryteringen efter Ulfs ersättare. -          Det har varit mycket intressant och spännande att vara en del av Platzer som allt mer tar position som ett av Göteborgs ledande fastighetsbolag. Det har också varit roligt och givande att bygga upp en ny organisation och arbetssätt kring logistikfastigheter. Platzers vision är att Göteborg ska vara Europas bästa stad att arbeta i, jag ser nu fram emot att arbeta för att Göteborg även ska bli Europas bästa stad att bo i, säger Ulf Lindén. -          Vi rekryterade Ulf våren 2017 med anledning av vårt förvärv av Volvos fastigheter i Torslanda och Arendal. Under dessa två år har Ulf bland annat ansvarat för att bygga upp en hållbar organisation för vårt fastighetsbestånd inom industri och logistik samt varit med och startat upp våra stora kontorsprojekt i Gårda. Ulf är en mycket uppskattad kollega som kommer att saknas av många. Jag vill önska Ulf lycka till i sin nya roll på Poseidon, säger P-G Persson, vd, Platzer. För mer information vänligen kontakta: P-G Persson, vd, Platzer, 0734-11 12 22 Kristina Arelis, kommunikations- och marknadschef, Platzer, 0705-77 51 54  Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 18 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Folksamgruppen investerar 2,8 miljarder i obligation för att minska matsvinn

En tredjedel av all mat som produceras i världen går förlorad årligen. Matsvinnet i världen är den tredje största orsaken till utsläpp av växthusgaser. Resurserna som krävs för att producera mat som antingen går till spillo eller förfars uppgår årligen till utsläpp av 3,3 miljarder ton koldioxid. Det motsvarar 8 procent av de globala utsläppen. Samtidigt lider ungefär hälften av världens befolkning av undernäring och hunger och övervikt är ett ökande hälsoproblem i andra delar av världen. – Vi vill genom den här investeringen sätta fokus på FN:s hållbarhetsmål nummer 12 om hållbar konsumtion och produktion och särskilt frågan om mat som går förlorad. Det är en nyckelfråga med stor påverkan på både planetens och människors hälsa.  Vi tar vara på alla tillfällen att vara resurseffektiva i vår verksamhet. Vi jobbar till exempel med att återanvända och återvinna det som går av våra kunders skadade saker. Vi har också kraftigt minskat matsvinnet i vår egen personalmatsal. Alla förbättringar räknas och vi kan bidra på så många olika sätt mot målet att producera och konsumera hållbart, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet. – Det sätt vi idag producerar och konsumerar mat på gör både människor och planet sjuka. Vi måste fokusera på hur vi ska mätta en växande befolkning utan att tillfoga planeten skada. Genom vårt partnerskap med Folksamgruppen vill vi fästa investerares uppmärksamhet på den här utmaningen och visa på den roll de kan spela genom att stötta lösningar i sin egen verksamhet, säger Jingdong Hua, Vice president and Treasurer, Världsbanken. Exempel på projekt som investeringen går till är att förbättra förvaringsmöjligheterna av spannmål i Mexiko, öka återvinningen av mat och minska matavfallet i Kina samt att öka produktiviteten inom jordbruket i Angola. Folksamgruppen har en lång tradition av att arbeta för en hållbar värld. FN:s sjutton hållbarhetsmål ger hållbarhetsarbetet en stabil grund att stå på. Alla de globala hållbarhetsmålen är viktiga, men Folksamgruppen har valt att särskilt fokusera på Hälsa och välbefinnande(mål nr 3), Jämställdhet (mål nr 5), Hållbar konsumtion och produktion (mål nr 12) samt Bekämpa klimatförändringen (mål nr 13). – Jag är stolt över vårt nära samarbete med Världsbanken. Det hjälper oss att förverkliga vår vision om att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Under de senaste två åren har vi investerat över 10 miljarder i Världsbankens obligationer, avslutar Michael Kjeller. Världsbanken emitterar årligen obligationer till ett värde av mellan 50 och 60 miljarder amerikanska dollar. All denna finansiering stödjer utvecklingsprogram som är i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling.  Investeringen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 1 246 miljoner kronor (133 MUSD), Folksam Sak 375 miljoner kronor (40 MUSD), KPA Pension 1 189 miljoner kronor (127 MUSD).   Se Michael Kjeller, chef kapitalförvaltning och hållbarhet och Geeta Sethi, globalt ansvarig för matsystem på Världsbanken, berätta om investeringen och hur den motverkar den globala problematiken med matsvinn: https://youtu.be/JDOgmouWVxQ  Se filmen om vårt arbete för hållbar konsumtion och produktion (FN:s globala mål nummer 12 för hållbar utveckling) och hur vi arbetar för att motverka matsvinn: https://youtu.be/lDjym-deLME   För ytterligare information:Kajsa Moström, presschef Folksamgruppen 08-772 66 60Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen 0708-31 53 21   Om FolksamgruppenFolksamgruppen erbjuder försäkringar och långsiktigt sparande. Folksamgruppens vision är att våra fyra miljoner svenska kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vi förvaltar 400 miljarder kronor, har fondförsäkringstillgångar på 140 miljarder kronor och en årlig premievolym på 50 miljarder kronor. Folksamgruppen består av de kundägda försäkringsgrupperna Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. I Folksamgruppen ingår varumärken som Folksam, KPA Pension och Folksam LO Pension.

Starkaste februari i Samtryggs i historia - ökar med 49 procent på årsbasis

Samtryggs månadsrapport Februari 2019 +-----------------------------+-------------+-------------+------------+| |Februari 2019|Februari 2018|Januari 2018|+-----------------------------+-------------+-------------+------------+|Antal sålda hyresmånader[1] |1 197 |801 |931 |+-----------------------------+-------------+-------------+------------+|Antal besökare på hemsidan[2]|60 085 |61 163 |64 963 |+-----------------------------+-------------+-------------+------------+|Antal nya bostadssökande[3] |2 257 |1 714 |2 095 |+-----------------------------+-------------+-------------+------------+ VDs kommentar Samtrygg levererar det starkaste februariresultatet i bolagets historia, vilket därtill motsvarar det nästbästa försäljningsresultatet under en månad någonsin. Aktiviteten i plattformen har varit hög under månaden. Till exempel växte antal bostadssökande med drygt 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Efter att ha haft ett mellanår under 2017 - under vilket viktiga investeringar gjordes i plattformen - tog Samtryggs nästa tillväxtfas vid under februari 2018. Tillväxten på årsbasis under februari månad ett år senare är kvitto på att Samtrygg har god kapacitet att fortsatt tillvarata marknadens potential. Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta skala upp verksamhet, samt att inom kort återkomma till er aktieägare med mer information kring den nya produktlanseringen. · Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 197, vilket är en ökning med 49 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 29 procent jämfört med föregående månad. · Antalet besökare på hemsidan uppgick till 60 085, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en minskning med 8 procent jämfört med föregående månad. · Antalet nya bostadssökande uppgick till 2 257, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande period föregående år och en ökning med 8 procent jämfört med föregående månad. ---------------------------------------------------------------------- [1] Antal hyresmånader avser antalet kontrakterade hyresmånader för alla kontrakt som har signerats under perioden. Tidigare användes nyckeltalet “antal sålda nätter”, vilket har ersatts av “antal hyresmånader”, som bättre avspeglar tidsenheten i Samtryggs avtal. [2] Antal besökare på hemsidan avser det totala antalet besökare på hemsidan under perioden [3] Antal nya bostadssökande avser antalet bostadssökande som registrerat ett nytt konto under perioden.

Kamerabevakning, producentansvar och stärkt konsumentskydd: Få koll på de viktigaste bostadsfrågorna

Att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse kan vara både svårt och tidskrävande och det gäller att ha koll på såväl nya som kommande bestämmelser. Styrelsens beslut är av stor betydelse och kan påverka hela fastigheten. Så hur ska du som sitter i en bostadsrättsstyrelse gå tillväga och vad behöver du känna till för att ta rätt beslut för er förening?– Under 2018 trädde flera viktiga lagändringar i kraft som kan komma att påverka bostadsrättsföreningar. Bland annat en bestämmelse i folkbokföringslagen där lämnandet av falska uppgifter ska kunna straffas med böter eller fängelse. En annan stor snackis ifjol var GDPR, vilket är en av de viktigare lagarna för bostadsrättsföreningar att anpassa sig efter då de hanterar och ansvarar för mängder av uppgifter om de boende. Vi ser även flera punkter i Januariavtalet som ligger till grund för regeringskansliets arbete med bland annat en ny hyresmodell och regelförenklingar inom plan- och bygglagstiftningen som berör bostadsrättsföreningar och som kan komma att leda till lagändringar på sikt, säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.För att underlätta styrelsearbetet har SBC initierat en webbutbildning där styrelsemedlemmar kan testa sina kunskaper samt fördjupa kunskaperna i föreningsstyrning och styrelsearbete.– För snart två år sedan lanserade vi styrelsecertifieringen, en utbildning för styrelseledamöter i bostadsrättsföreningar. Och vi ser tydligt var kunskapen brister. Det handlar mestadels om styrelser som felprioriterar, har för många och för långa möten samt att kunskapen brister inom juridiska, såväl som ekonomiska frågor. Medlemmar i bostadsrättsstyrelser byts ofta ut, vilket resulterar i kompetensförlust och i stället för att arbeta långsiktigt hamnar fokus på att släcka bränder. Man måste dock inte kunna allt. SBC hjälper tusentals bostadsrättsföreningar runt om i landet med rådgivning inom såväl ekonomisk och teknisk förvalting som juridisk rådgivning, säger Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.SBC tipsar: Lagar som trätt i kraft under 2018 eller kan komma att träda i kraft under 2019:Kamerabevakning:Regeringen uppdaterade under 2018 den tidigare kamerabevakningslagen för att underlätta övervakning i gemensamma utrymmen i bostadsrättföreningen.Slopat bygglov på solpaneler:Bygglovetför att montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område slopades den första augusti 2018.Producentansvar:Regeringen fattade i somras beslut om nya regler kring sopsortering. Syftet var att göra det enklare för hushållen att källsortera. Dessa regler trädde i kraft januari 2019.Förenklat byggande:Enligt januariavtalet föreslås regelförenklingar för att underlätta och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare. En del av förslaget är att införa en byggbefrielse för altaner. En proposition väntas våren 2019.Registrera en ordförande:I somras kom ytterligare ändringar i lagen om ekonomiska föreningar som nu måste registrera en styrelseordförande hos Bolagsverket. Detta ska antingen ske vid styrelseförändring eller senast den 31 december 2019. Om inte detta görs gäller inte ändringar i styrelsen.Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden:För att öka konsumentskyddet på bostadsmarknaden tillsatte regeringen en utredning 2015. Utredningen stod klar våren 2017 och föreslår flera förändringar som ska göra det lättare för bostadsrättsägare att förstå föreningens ekonomi och göra den mer transparant. En lagändring har ännu inte trätt i kraft.För ytterligare information kontakta:Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABTelefon: 076-534 06 21E-post: stefan.lindberg@sbc.se (Nina.Wahlberg@sbc.se) Helena Klåvus, CIO på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABTelefon: 08-50 11 50 05E-post: helena.klavus@sbc.se

Fem tips för att stoppa de okända brandfarorna i ditt hem

Diskmaskiner orsakar uppskattningsvis 50 bränder per år - med risk för ett helt nedbrunnet hus. Diskmaskinen kan förstås även börja läcka och orsaka vattenskador, men att den även kan orsaka en brand är det inte många som tänker på. – Oftast startar bränderna i programpanelen eller i andra elkopplingar i vitvarorna, säger Dan Ove Andréasson. Att alltid vara hemma när du kör tvätt- eller diskmaskin är därför en bra regel. – Risken för vattenläckage är anledning nog att bara köra hushållsmaskinerna när du är hemma, då upptäcker du om något går snett och kan begränsa skadorna betydligt. Detsamma gäller förstås om den skulle börja brinna, säger Dan Ove. En del bränder beror på bristande skötsel, där torktumlaren är ett exempel. Alla vitvaror behöver rengöras ibland, men allra viktigast är filtret i torktumlaren eftersom luddet kan täppa till luftcirkulationen och leda till överhettning. – Runt kompressor och kylslingor på kyl och frys kan det också samlas damm och i värsta fall bli så tätt att det börjar brinna av värmen från kompressorn, så gör ditt bästa för att hålla rent bakom kyl och frys, säger Dan Ove. Tipsen för att undvika brand:• Kör bara maskiner när du är hemma och vaken• Rengör filtret i torktumlaren efter varje användning• Håll rent bakom kyl och frys.• Dammsug gärna runt kompressor och kylslingor (kyl och frys)• Ha en brandvarnare, en 6 kg pulversläckare och en brandfilt hemma. Kontakt: Dan Ove Andréasson, skadeförebyggare, Länsförsäkringar, dan-ove.andreasson@lansforsakringar.se, 0522-911 46Länsförsäkringars pressjour,  press@lansforsakringar.se, 08-588 418 50

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541–2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 klockan 17.00. Årsstämman hålls på Abstracta AB i Lammhult, Lammengatan 2 i Lammhult. Inregistrering börjar kl. 16.00. Rätt till deltagande i årsstämman Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: − dels  vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, − dels  senast onsdagen den 17 april 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 17 april 2019 och bör begäras i god tid före detta datum. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan göras per post till adressen: Lammhults Design Group AB, c/o Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm, på vår hemsida www.lammhultsdesigngroup.com eller via telefon 08 – 402 92 45. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer, uppgift om aktieinnehav samt uppgift om eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Euroclear, se adress ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Ärenden och förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 5. Val av en eller två justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten 8. Redogörelse för styrelsens arbete, samt arbetet inom ersättnings- och revisionskommittéerna 9. Framläggande av a) årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 b) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts c) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt rapport över resultat för koncernen och rapport över finansiell ställning för koncernen per den 31 december 2018 11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018 13. Redogörelse för valberedningens arbete och fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer 14. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor 15. Val av styrelse och styrelseordförande 16. Val av revisor 17. Beslut om instruktioner för valberedningen 18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier 20. Stämmans avslutande Förslag till beslut Valberedningens förslag (punkterna 2 och 13-17) Den inför årsstämman 2019 utsedda valberedningen bestående av Jerry Fredriksson (ordförande och utsedd av Canola AB), Yngve Conradsson (utsedd av Scapa Capital AB), Gunnar Sjöberg (utsedd av familjen Sjöberg) och Sune Lundqvist (utsedd av Input Interiör AB) har föreslagit följande: Val av ordförande vid stämman: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Anders Pålsson, ska väljas till ordförande vid stämman. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara ett registrerat revisionsbolag. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor: Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, exklusive kommittéarvode, ska utgå oförändrat med totalt 1 155 000 kr, varav arvode till ordförande ska uppgå till 330 000 kr och arvode till övriga ledamöter ska uppgå till 165 000 kr. Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén ska utgå oförändrat med 50 000 kr till ordförande och med 25 000 kr till övriga två ledamöter samt att arvode för uppdrag i ersättningskommittén ska utgå oförändrat med 50 000 kr till ordförande och med 25 000 kr till övriga två ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning. Val av styrelse och styrelseordförande: Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Pålsson, Maria Bergving, Peter Conradsson och Jörgen Ekdahl samt nyval av Susanna Hilleskog och Stina Nilimaa Wickström Till styrelseordförande föreslås omval av Anders Pålsson. Lars Bülow och Sofia Svensson har avböjt omval. Styrelseledamöter som föreslås för nyval: Susanna Hilleskog, född 1963, har en civilekonomexamen från Lunds universitet. Susanna har lång operativ erfarenhet av marknads- och försäljningsinriktad verksamhet, internationell verksamhet samt styrelseuppdrag, däribland flertalet ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborgkoncernen samt som styrelseledamot i ProfilGruppen AB (publ) och Svensk Däckåtervinning AB. Susanna är för närvarande VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB samt styrelseledamot i BIM Kemi AB, GARO AB (publ) och Gullberg & Jansson AB (publ). Susanna innehar inga aktier i bolaget. Stina Nilimaa Wickström, född 1964, har en industridesignexamen (MFA) från Umeå universitet. Stina har lång operativ erfarenhet av design, produktutveckling och marknadsföring, styrelseuppdrag samt från uppdrag i statliga expertråd, däribland ledande befattningar inom AB Volvokoncernen och Wallvision AB samt som styrelseordförande för Svensk Form och ledamot i Rådet för arkitektur, form och design vid kulturdepartementet. Stina är för närvarande global designchef för AB Volvokoncernens samtliga varumärken och affärsområden samt styrelseledamot i den digitala designbyrån Doberman Group AB. Stina innehar inga aktier i bolaget. Val av revisor: I enlighet med revisionskommitténs rekommendation, föreslår valberedningen nyval av revisionsbolaget Deloitte AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att för det fall Deloitte AB väljs till revisor kommer Richard Peters att vara huvudansvarig revisor. Beslut om instruktioner för valberedningen: Valberedningen föreslår instruktioner för valberedningen i enlighet med följande. Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller.1  Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren. Valberedningens ordförande ska vara valberedningens talesperson. Om tidigare än två månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen.  Denna instruktion ska gälla tills vidare. 1 Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB. Punkt 11. Beslut om disposition av bolagets resultat Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018 med 2,00 kr per aktie (föregående år 2,00 kr per aktie). Utdelningen föreslås utbetalas i två delbetalningar om vardera 1,00 kr per aktie. Avstämningsdag för den första utbetalningen föreslås vara den 29 april 2019 och den andra avstämningsdagen för utbetalning föreslås vara den 4 november 2019. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas den första utbetalningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start den 3 maj 2019 och den andra utbetalningen med start den 7 november 2019. Punkt 18. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen. Med ledande befattningshavare avses de personer som ingår i Lammhults Design Groups koncernledning. Löner och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga så att kompetenta och skickliga medarbetare kan rekryteras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och baseras på i förväg bestämda mål avseende individuellt uppsatta mål, eller koncernens resultat och kassaflöden. För koncernens ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen högst uppgå till fyra månadslöner per år. I den mån högre rörliga ersättningar är möjliga i förvärvade bolag korrigeras dessa så snart det är juridiskt och ekonomiskt möjligt. Långsiktiga aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska kunna förekomma, vilka beslutas av bolagsstämman. Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare gäller att ersättning ska utgå med ett belopp motsvarande högst 18 månaders fast lön. Denna totala ersättning ska inte överstiga den ersättning som skulle utgått vid en fördelning på en uppsägningstid om sex månader och avgångsvederlag motsvarande ytterligare högst 12 månaders fast lön. Pensionsvillkoren ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden. Pensionen ska vara avgiftsbestämd och motsvara högst 30 % av den fasta årslönen. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det, förutsatt att detta redovisas och motiveras i efterhand. Punkt 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier Styrelsen föreslår, i likhet med föregående år, att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier av serie B Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flertal tillfällen, dock längst intill årsstämman 2019. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 8 000 000 kronor genom utgivande av högst 800 000 nya aktier av serie B, vilket motsvarar cirka tio procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för förslaget. Med stöd av bemyndigandet får emission av aktier av serie B ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen. Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Majoritetskrav För giltigt beslut enligt styrelsens förslag i punkt 19 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Antal aktier och röster i bolaget Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 8 448 104, varav 1 103 798 A-aktier och 7 344 306 B-aktier, motsvarande sammanlagt 18 382 286 röster. Tillgängliga handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse, inklusive styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom revisorns yttrande huruvida riktlinjerna följts, styrelsens motiverade yttrande till beslut om vinstutdelning enligt punkt 11, samt styrelsens förslag till emissionsbemyndigande enligt punkten 19 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på dess hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Upplysningar på stämman Aktieägare informeras om att styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernföretagens ekonomiska situation, och (iii) bolagets förhållande till annat koncernföretag. Övrig information Efter stämman kommer Kristina Ragnar, från Lammhults Design Groups dotterbolag Ragnars Inredningar AB, ge en presentation av företaget och dess spännande utveckling som branschledande inom inredningsakustik. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. ____________ Lammhult i mars 2019 Lammhults Design Group AB (publ) Styrelsen

Skanska renoverar i Tensta åt Olov Lindgren AB

Skanska har nyligen färdigställt första etappen av renovering på Glömmingegränd med 48 lägenheter. En utmärkande detalj i första etappen, som kommer att användas även i etapp två, är att hyresgästerna får bo i tillfälliga modulhus på gården under renoveringstiden. Därtill har det satsats på gemensamma aktiviteter av olika slag för de boende i husen. – Samarbetet med Olov Lindgren AB har varit mycket bra. Stor vikt har lagts vid att bibehålla nöjdheten hos hyresgästerna. Faktum är att kundmätningar visar att flera parametrar ökade väsentligt under pågående renovering, vilket måste vara unikt och bäddar för en spännande fortsättning, säger Rolf Sundström, distriktschef, Skanska Direkt AB. Byggprojektet samarbetar med lokala organisationer och under kommande etapp är tanken att anställa en person från området som ansvarig för kontakten med hyresgästerna. – För att ett renoveringsprojekt ska bli lyckat krävs ett bra samarbete mellan entreprenören, oss och hyresgästerna. Vi och Skanska har fått en bra relation med våra hyresgäster under projektet och det är en bidragande framgångsfaktor, säger Sven Renström, vd på Olov Lindgren AB. Andra etappen har påbörjats och husen beräknas vara färdigrenoverade till hösten 2021. Skanska Direkt AB är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB med omkring 500 medarbetare som återfinns på cirka 15 orter över hela landet. Skanska Direkts verksamhet omfattar om- och tillbyggnad av fastigheter, renovering och underhåll av fastigheter samt mindre nybyggnationer.

Matts Lilja föreslås som arbetande vice ordförande i Netmore Group AB

Lilja har deltagit i arbetet med att ta fram den samlade strategin för Netmore Group AB efter förvärven av Blink Services, Omnipoint och New Deal. Detta har skett i samarbete med ledande personer inom respektive verksamhet och under ledning av styrelsens ordförande. Lilja påbörjar sin roll inom Gruppen officiellt per den 1 april, men kommer att verka omgående inom ramen för sin anställning som VD i Blink Services AB.  Lilja har tidigare varit VD i flera olika bolag bl.a. inom SAAB Technology. Lilja har vidare bred erfarenhet av styrelsearbete främst från sina år i Precise Biometrics men också från flera innovativa tillväxtföretag. Se mer på https://www.linkedin.com/in/matts-lilja-a170481/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89, RolfN49@gmail.com Om Netmore Group AB (publ)Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens ochmorgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är enkomplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris,och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningarinom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smartastäder och samhällen. G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North.  Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

EQL Pharma – information om flaggningsmeddelande samt budpliktsbud från Fårö Capital AB

Av det flaggningsmeddelande som Fårö Capital offentliggjort den 19 mars 2019 framgår att Fårö Capital den 19 mars 2019 förvärvat 332 000 aktier i EQL Pharma, motsvarande cirka 1,1 procent av rösterna och kapitalet i EQL Pharma samt att transaktionen har skett i en blockpost utanför marknaden genom kontant köp till en kurs om 11,35 SEK per aktie i EQL Pharma. Före transaktionen ägde Fårö Capital 8 387 338 aktier, motsvarande cirka 28,9 procent av röster och kapital i EQL Pharma. Efter transaktionen äger Fårö Capital cirka 30 procent av röster och kapital i EQL Pharma. Till följd av förvärvet som framgår av flaggningsmeddelandet har Fårö Capital passerat gränsen för budplikt enligt ”Takeover-regler för vissa handelsplattformar” som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”). I anledning härav har Fårö Capital den 19 mars 2019 offentliggjort ett budpliktsbud (”Budpliktsbudet”) till aktieägarna i EQL Pharma enligt vilket aktieägarna i EQL Pharma erbjuds att överlåta samtliga eller delar av sina aktier i EQL Pharma till Fårö Capital mot kontant betalning om 12,00 SEK per aktie. Samtidigt med offentliggörandet av Budpliktsbudet har Fårö Capital också offentliggjort en erbjudandehandling avseende Budpliktsbudet. Enligt Budpliktsbudet och erbjudandehandlingen löper acceptfristen från den 22 mars 2019 till den 25 april 2019. Budpliktsbudet samt erbjudandehandlingen finns tillgängliga på Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) samt på EQL Pharmas hemsida (www.eqlpharma.com). Till följd av att Christer Fåhraeus som är styrelseledamot och verkställande direktör i EQL Pharma kontrollerar budgivaren Fårö Capital är de särskilda närståendereglerna i Avsnitt IV i Takeover-reglerna tillämpliga, vilket medför att EQL Pharma ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) från oberoende expertis avseende Budpliktsbudet senast två veckor före acceptfristens utgång. Christer Fåhraeus kommer inte att delta i styrelsens handläggning av Budpliktsbudet. EQL Pharmas styrelse avser att återkomma med sin uppfattning om Budpliktsbudet och skälen för denna uppfattning tillsammans med värderingsutlåtande enligt ovan senast två veckor före acceptfristens utgång.

EQL Pharma AB flyttas till observationslistan

(for English version see below)  Igår, den 19 mars 2019, offentliggjorde Fårö Capital AB ett pressmeddelande med information om ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i EQL Pharma AB.  Enligt Spotlights regelverk blir ett bolag noterat på Spotlight observationslistat om bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande.  Med anledning av ovanstående flyttas bolagets aktie (EQL) till Spotlights observationslista.   Spotlight Stock Market 08-511 68 000  E-post: informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com   Om Spotlight Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com     EQL Pharma AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list  Yesterday,  March 19th, 2019 Fårö Capital AB published a press release with information about a mandatory public cash offer to the shareholders in EQL Pharma AB.  The current rules of Spotlight stat that a listed company will be given observation status if the company is subject to a public offer.  With reference to what is stated above, Spotlight has decided that the shares in EQL Pharma AB (EQL) will be transferred to Spotlight´s observation list.  Spotlight Stock Market + 46 8-511 68 000  E-mail: informationsovervakningen@spotlightstockmarket.com (informationsovervakning@spotlightstockmarket.com)   About Spotlight Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Zarges förvärvar TH-Teocon Oy och etablerar sig i Finland

Zarges, ett av de främsta företagen på området för aluminiumprodukter, har förvärvat tillgångarna i det finska företaget TH-Teocon Oy. TH-Teocon Oy har samarbetat med Zarges på den finska marknaden sedan 1979. TH-Teocon har representerat Zarges och har positionerat företaget som en av de ledande leverantörerna på den professionella marknaden inom arbete på höjd, säkra och hårt testade stegar, arbetsplattformar och ställningar. De har även etablerat Zarges aluminiumboxar som kända för att klara applikationer med extra höga krav. Efter 40 år av samarbete väljer Zarges att ta ytterligare ett steg för att öka sin närvaro på marknaden genom att köpa TH-teocon Oy och bilda Zarges Oy. Företaget kommer att bestå av samma professionella medarbetare som tidigare men nu kommer det att finnas lite mer muskler bakom. Zarges avser bland annat att förstärka back office – funktionerna och har inlett en rekryteringsprocess av nya medarbetare. – TH-teocon Oy har gjort ett mycket bra jobb för att positionera våra produkter på den finska marknaden, säger Patric Seger, vd för Zarges AB och det nybildade Zarges Oy. Nu vill vi dock ta ett steg till och bli marknadsledare på Access-produkter på den professionella marknaden i Finland. Vi har inlett en rekryteringsprocess och avser att i första steget förstärka vår back office-funktion.  Om Zarges Zarges GmbH, med säte i Weilheim i Övre Bayern, är ett globalt företag med cirka 800 medarbetare och tre produktionsanläggningar i Europa. I Sverige finns Zarges i ett helägt dotterbolag. Innovativ teknik och omfattande erfarenhet av högkvalitativt aluminium gör Zarges till ett ledande företag inom de tre huvudbranscherna: Access - Förpackning, Transport och Lagring - Specialkonstruktion. Zarges-produkterna kombinerar aluminiets flera fördelar, såsom hög stabilitet med låg vikt, korrosionsbeständighet och flexibilitet. Zarges har rätt produkt för alla behov och kan även erbjuda skräddarsydda lösningar. Oavsett om det är för detaljhandeln, proffsen, näringslivet eller privatpersoner, ser våra kunder Zarges som en pålitlig partner och drar nytta av den kvalitet, kompetens och omfattande service som de fått i många år efter att ha köpt Zarges-produkter. För mer information se: www.Zarges.se   Presskontakt Patric Seger, vd                                       Zarges Sverige                                         070-541 22 20                                          patric@zarges.se  Johan NybomInmema PR073-660 81 75                                   Johan.nybom@inmema.com 

Historisk satsning på forskning ska lösa klimatkrisen

EU:s lagstiftare nådde i natt fram till en överenskommelse om den hittills största satsningen på klimatforskning och grön teknikutveckling inom EU. Över 400 miljarder kronor kommer troligen satsas på hållbar utveckling i det nya forskningsprogrammet Horisont Europa.  – Med ny teknik och mer forskning får vi snabbare ner utsläppen. Detta är en stor seger för hela miljörörelsen, säger Jakop Dalunde (MP) som har varit de gröna EU-partiernas förhandlare. Överenskommelsen innebär att minst 35 procent av EU:s forskningsbudget ska gå direkt till forskning som på olika sätt ska lösa klimat- och miljöproblem. Hur stor den totala budgeten kommer bli avgörs nästa mandatperiod, men bör utefter de förslag som redan ligger på bordet landa på mellan 365-440 miljarder kronor. -  Jag tror många av de företag som vill ta ansvar för klimatkrisen firar med oss gröna just nu. Svenska företag och högskolor finansierar en stor del av sina projekt inom grön teknik med EU:s forskningsbudget. En såhär omfattande satsning blir därför väldigt viktig för den svenska gröna omställningen, säger Jakop Dalunde.  Budgeten har utformats efter amerikansk förlaga. Inför den första amerikanska månlandningen riktades den amerikanska forskningsbudgeten in på teknisk utveckling för att sätta en människa på månen – så kallad missionsdriven forskning. På samma sätt kommer delar av budgeten vara inriktad på att åstadkomma specifika miljöinsatser. Några av de forskningsområden som föreslås är plastfria hav och koldioxidneutrala städer. - Detta är ett nytt och spännande sätt att arbeta på. Klimatkrisen är vår tids månlandning. Jag är glad att fler inser vilken stor utmaning vi står inför, säger Jakop Dalunde.  Bakgrundsfakta Vad är Horizon Europe? Horizon Europe är EU:s forskningsprogram som finansierar forskning med Europeiskt mervärde. Horizon Europe är EU:s 9:e i ordningen och kommer att efterträda forskningsprogrammet Horizon 2020 som sträcker sig till 2020. Horizon Europe sträcker sig över sju år med start 2021. Vad är det som hänt?  Vi har haft det sista trepartsamtalet (förhandlingar mellan EU-parlamentet, kommissionen och EU:s ministerråd). EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) förhandlade förslaget för de gröna partierna.  Vad händer nu? Lagstiftningsarbetet är med dagens förhandlingar avslutat. För att bli slutgiltigt antaget ska EU-parlamentet godkänna slutuppgörelsen.  Vad var de viktiga gröna segrarna?  1. Klimatsatsningar De gröna har vunnit att bindande klimatsatsningar på åtminstone 35 procent i lagstiftningens artiklar. Så kallad “klimatmainstreaming” går ut på att relevanta projekt ska ha en klimatdimension.  Utifrån Europaparlamentets förslag innebär dessa 35 % 42 miljarder euro till klimatrelaterad forskning och grön teknikutveckling. (32,9 miljarder euro med kommissionens förslag). Den slutgitiga summan för hur stort programmet blir bestäms av budgetförhandlingar vilka först kommer att slutföras efter valet. 2. Programmet förblir civilt Programmet förblir civilt. Det har funnits flera intressenter som velat se starka länkar till det nya programmet för försvar European Defence Fund. Här har vi gröna arbetat för att det ska bli tydligt att pengarna ur Horisont Europa endast ska gå till civil forskning.  3. Missionsdriven forskning Missionsdriven forskning är ett nytt element som kommissionen föreslår. För att åstadkomma förändringar och acceptans för ny teknik och samhälleliga innovationer är det viktigt att medborgare och slutanvändare involveras bättre än tidigare i innovationsprocessen. Detta föreslås ske genom s.k. missionsdriven forskning. Men en tydlig mission ex. 100 Co2 fria europeiska städer, ett plastfritt hav, eller att sätta en människa på månen skapas en vision som gör komplex forskning enklare att förstå för människor.Det ska bli mycket intressant att se hur Europas lärosäten, företag och medborgare kan lösa de utmaningar som programmet lyfter. Vi gröna är positiva till detta nya element. Vi gröna är glada över att så många områden har klimatfokus: De områden som föreslås för missioner är bland annat följande: Missions Area 1: Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation Mission Area 3: Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters Mission Area 4: Climate-Neutral and Smart Cities Mission Area 5: Food and Soil Health and Food Kopplingen till FN:s globala mål  Det finns i EU:s nästa forskningsprogram en stark koppling till de globala målen som är en av hörnstenarna för en hållbar utveckling. Dessa mål ska genomsyra den forskning som finansieras genom Horisont Europa. Källor: Kommissionens förslag: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0435 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0436 EU-parlamentet förslag: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0401_EN.html http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0410_EN.html Slutöverenskommelsen presenteras senare. Kontakt:  Henrik Ljung, Pressekreterare för Miljöpartiet i EU-parlamentet henrik.ljung@mp.se, 073-8162528

Kallelse till årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: - dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 19 april 2019, och - dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 22 april 2019. Anmälan skall ske till Kristoffer Nordström, antingen skriftligen på adress XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, 400 14 Göteborg, per telefon 0735-192164, per fax 031-788 21 69 eller per e-post kristoffer.nordstrom@xvivoperfusion.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge fullständigt namn och gärna person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas i original tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.xvivoperfusion.com. Den som företräder juridisk person skall även förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken för att få delta på stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken fredagen den 19 april 2019 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering  1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Godkännande av dagordning5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad7. Anförande av verkställande direktören8. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 20189. Beslut om   a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning jämte koncernresultat- och koncernbalansräkning;   b. resultatdisposition och   c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för 2018 års förvaltning10. Valberedningens redogörelse för sitt arbete11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn13. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen15. Beslut om emission av teckningsoptioner till anställda i XVIVO Perfusion-koncernen16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier18. Stämmans avslutande Valberedningens förslag Ordförande vid stämman (punkten 2) Till ordförande vid stämman föreslår valberedningen advokat Olof Thorsell. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter (punkten 11) Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn (punkten 12) Styrelsearvode föreslås utgå med totalt 1 180 000 kronor (1 035 000), varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande (205 000), 150 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter (130 000), 40 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet (40 000), 40 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet (40 000) samt 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott (25 000). Förslaget innebär en höjning av det totala styrelsearvodet med 145 000 kronor jämfört med föregående år. Arvode till revisorn föreslås under mandattiden utgå enligt av revisionskommittén godkänd faktura. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkten 13) Valberedningen föreslår omval av Gösta Johannesson, Camilla Öberg, Yvonne Mårtensson, Alan Raffensperger och Folke Nilsson. Erik von Schenck har avböjt omval. Valberedningen föreslår nyval av Dag Andersson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Gösta Johannesson. Närmare uppgift om föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats www.xvivoperfusion.com. Styrelsens förslag Dispositioner beträffande Bolagets vinst (punkten 9b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Beslut om riktlinjer för ersättning till bolagsledningen (punkten 14) Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Gruppen andra ledande befattningshavare består för närvarande av fem personer. Sammansättning och storlek av denna grupp kan förändras över tiden till följd av verksamhetens utveckling. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den årliga rörliga ersättningen för verkställande direktören är maximerad till sex månadslöner. För andra ledande befattningshavare är den årliga rörliga ersättningen maximalt tre månadslöner. Den årliga rörliga ersättningen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av olika parametrar jämfört med på förhand fastställda mål. Parametrarna är hänförliga till Bolagets försäljning, resultat och individuellt uppsatta mål. Ersättningsnivåerna skall vara marknadsmässiga. Uppsägningstid för verkställande direktören skall vara maximalt sex månader och för övriga ledande befattningshavare maximalt sex månader. Vid uppsägning från Bolagets sida utgår avgångsvederlag om maximalt tolv månadslöner till verkställande direktören. Till övriga ledande befattningshavare utgår inget avgångsvederlag vid uppsägning av deras anställning. Styrelsen skall årligen utvärdera om man till årsstämman skall föreslå någon form av aktierelaterat incitamentsprogram. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i XVIVO Perfusion-koncernen (punkten 15) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 351 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier på följande villkor (”Teckningsoptionsprogrammet”). Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma samtliga anställda i Bolaget eller i Bolagets svenska dotterbolag den 1 maj 2019 samt nyanställda därefter med anställningsdatum senast den 18 oktober 2019. Anställda i utländska bolag i koncernen kommer att erhålla motsvarande ersättning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna utgör en del av det föreslagna Teckningsoptionsprogrammet. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom betalning senast den 25 oktober 2019. Teckningskursen för optionerna ska motsvara optionernas marknadsvärde. Värderingen av teckningsoptionerna ska baseras på beräkning enligt Black&-Scholes optionsvärderingsmodell och utföras med hjälp av oberoende expert. En preliminär värdering indikerar att värdet per teckningsoption blir cirka 4,62 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 3 maj 2021 till och med 31 maj 2021. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska motsvara ett belopp uppgående till 150 procent av det vägda medelvärdet av betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under (i) perioden från och med den 2 maj 2019 till och med den 15 maj 2019 för personer anställda den 1 maj 2019, och (ii) de 10 föregående handelsdagarna före dag för anställning för de personer som anställs under perioden 2 maj 2019 till och med den 18 oktober 2019, dock ska teckningskursen lägst motsvara aktiens kvotvärde. Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ökar Bolagets aktiekapital med 9 126 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Styrelsen föreslår även att styrelsen ska ges rätt att istället för att utge teckningsoptioner besluta om införande av ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram för deltagare i länder där tilldelning av teckningsoptioner inte är praktiskt möjligt eller lämpligt. Sådant alternativt incitamentsprogram ska, så långt som det är praktiskt möjligt, vara utformat på så sätt att det motsvarar villkoren i Teckningsoptionsprogrammet). Det maximala totala utfallet får dock inte överstiga ett belopp motsvarande 25 000 000 kronor. Ersättning enligt ett alternativt kontantbaserat incitamentsprogram förutsätter anställning i Bolaget eller ett koncernenbolag under hela perioden för Teckningsoptionsprogrammet. Bolaget har sedan tidigare två utestående incitamentsprogram. För ytterligare information hänvisas till not 2 i Bolagets bokslutskommuniké för 2018. För giltigt beslut enligt punkten 15 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkten 16)  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 640 000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med förvärv eller kapitalanskaffningar. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om knappt tio procent av aktierna och rösterna i Bolaget. För giltigt beslut enligt punkten 16 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier (punkten 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av aktie på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Betalning för aktierna ska erläggas kontant. Syftet med förslaget till återköpsbemyndigande är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta aktierna som betalningsmedel vid förvärv av tillgångar eller rättigheter.  För giltigt beslut enligt punkten 17 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Övrigt Fullmaktsformulär, redovisningshandlingar och revisionsberättelse, samt fullständiga förslag enligt punkterna 2, 9 b) och 11-17, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida www.xvivoperfusion.com senast tre veckor före stämman. Handlingarna översänds utan kostnad till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 26 402 496 stycken, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om Bolaget, Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman. Göteborg i mars 2019 XVIVO Perfusion AB (publ) Styrelsen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB (PUBL)

RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som: –           dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget måndagen den 15 april 2019, –           dels senast måndagen den 15 april 2019, helst före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd måndagen den 15 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB (publ), ”Årsstämma”, Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 010-335 08 18 (vardagar kl. 09.00 – 16.00) eller via bolagets hemsida, www.getinge.com. Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt eventuella biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt i original översändas till bolaget på ovan angiven adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av(a)    årsredovisning och revisionsberättelse(b)    koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse(c)    revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare som gällt sedan föregående årsstämma har följts(d)    styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande 8. Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner 9. Verkställande direktörens redogörelse10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören13. Valberedningens redogörelse för sitt arbete samt fastställande av(a) antalet styrelseledamöter och suppleanter(b) antalet revisorer och suppleanter14. Fastställande av arvoden till(a) styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och(b) revisor(er)15. Val av styrelseledamöter och styrelseordförandea. omval av Carl Bennet;b. omval av Johan Bygge;c. omval av Cecilia Daun Wennborg;d. omval av Barbro Fridén;e. omval av Dan Frohm;f. omval av Sofia Hasselberg;g. omval av Johan Malmquist;h. omval av Mattias Perjos;i. omval av Malin Persson;j. omval av Johan Stern; ochk. nyval av Johan Malmquist till styrelseordförande16. Val av revisor(er)17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare18. Avslutning VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 13-16) Valberedningen inför årsstämman 2019 har bestått av ordföranden Carl Bennet (Carl Bennet AB), Per Colleen (Fjärde AP-fonden), Mikael Berglund (Incentive), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) samt Viveka Ekberg som representant för de mindre aktieägarna. Valberedningen har föreslagit följande: Stämmoordförande: Styrelsens ordförande, Carl Bennet, ska väljas till ordförande vid stämman. Styrelsen: Antalet styrelseledamöter ska vara tio, utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Till styrelseordförande ska nyval ske av Johan Malmquist. Carl Bennet har avböjt omval till styrelseordförande. Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.getinge.com. Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå oförändrat med totalt 5 920 000 kronor, varav 1 184 000 kronor till ordföranden och 592 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 260 000 kronor till ordföranden och 130 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå oförändrat med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Revisor: Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant. Till revisor ska omval ske av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, för tiden intill slutet av årsstämman 2020, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Johan Rippe att utses till huvudansvarig revisor. DISPOSITION SAMT AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING (punkt 11) Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med 1,00 kronor per aktie. Styrelsen har som avstämningsdag föreslagit torsdagen den 25 april 2019. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med start tisdagen den 30 april 2019. STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Utöver den rörliga ersättningen kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt punkt 7, styrelsens motiverade yttrande under punkt 7 och 11 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt 17 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.getinge.com, senast från och med tisdagen den 2 april 2019. Valberedningens fullständiga förslag till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för valberedningens arbete finns tillgängliga på bolagets hemsida. Ovanstående handlingar kommer, från den dag då de finns tillgängliga, att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 272 369 573, varav 18 217 200 aktier av serie A och 254 152 373 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 436 324 373. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. ————————————  Göteborg i mars 2019 Styrelsen för Getinge AB (publ)

Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till      ÅRSSTÄMMA

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga på årsstämman ska: -    vara införda i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB, per tisdagen den 16 april 2019. -    anmäla sig hos bolaget senast tisdagen den 16 april 2019 före kl. 13.00 under adress: OEM International AB, Box 1009, 573 28 TRANÅS,per telefon 075‑242 40 14 alternativt 075-242 40 05 eller e-post ir@oem.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att deltaga på årsstämman. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett tisdagen den 16 april 2019. Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original ska i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Aktieägare som önskar företrädas av ombud kan erhålla fullmaktsformulär genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.oem.se. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Godkännande av dagordning. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning - VD:s tal avseende verksamheten 2018. - Frågor beträffande verksamheten 2018. 7. Redogörelse för styrelsens arbete. 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt kon­cernens rapport över totalresultat och rapport över finansiell ställning. 9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.11. Beslut om antal styrelseledamöter.12. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.13. Val av styrelseledamöter.14. Val av styrelseordförande.15. Val av revisor.16. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.17. Beslut om valberedning.18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier.20. Övriga ärenden.21. Stämmans avslutande.22. Delårsrapport januari – mars 2019. Valberedningen, vilken utsetts i enlighet med de principer som beslutades vid årsstämman 2018, består av Petter Stillström (valberedningens ordförande) som representant för AB Traction, Richard Pantzar som representant för Orvaus AB, Mattias Franzén som representant för Siv Franzén och Agne Svenberg som representant för Agne och Inger Svenberg, vilka tillsammans representerar ca 79 % av röstetalet och ca 41 % av kapitalet i bolaget.   Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter Stillström väljs till ordförande vid årsstämman. Punkt 9 – Beslut om disposition beträffande bolagets vinst samt avstämningsdag för utdelning Styrelsen föreslår årsstämman att för 2018 lämna utdelning med 6,75 kr per aktie och fastställa fredagen den 26 april 2019 som avstämningsdag. Om årsstämman antar förslaget, beräk­nas utdelningen sändas ut torsdagen den 2 maj 2019, till de som på avstäm­nings­dagen är införda i aktieboken. Punkten 11 – Antalet styrelseledamöter Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Punkten 12 - Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 1 800 000 kr, varav 450 000 kr till styrelsens ordförande och 225 000 kr till var och en av de övriga av årsstämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i OEM. Valberedningen föreslår att ersättning för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kr. Inga andra ersättningar för kommittéarbete ska utgå. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Punkterna 13 och 14 - Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter Valberedning föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Ulf Barkman, Jörgen Rosengren, Petter Stillström och Åsa Söderström Winberg. Till nya styrelseledamöter föreslås Mattias Franzén, Richard Pantzar och Agne Svenberg. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström. Punkt 15 - Val av revisor Valberedningen föreslår nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Martin Odqvist, intill årsstämman 2020. Punkt 16 - Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inom OEM koncernen i huvudsak enligt följande. Styrelsen utser en ersättningskommitté som har till uppgift att bereda frågor rörande anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem avseende ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD, koncernledning och chefer som direkt rapporterar till VD. För ledande befattningshavare ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga ersättningsvillkor. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken kan komma att uppgå till 58 % av fast lön, motsvarande sju månadslöner. Ersättningsnivån överensstämmer med föregående år. Ledande befattningshavare i OEM-koncernen ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade och högst uppgå till 30 % av fast ersättning. Vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Alla aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av stämman. Uppsägningstiden ska inte vara längre än 24 månader och ska dessutom innebära arbetsplikt under uppsägningstiden. Inga anställningsavtal ska innehålla avgångsvederlag. Det finns dock ett undantag vad gäller ett avtal som tecknades 2001 där ett avgångsvederlag kan utgå under sex månader vid uppsägning från bolagets sida efter uppnådda 55 år. Avgångsvederlaget innebär inte arbetsplikt. Detta undantag innebär maximalt 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse sker skall information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna. Punkt 17 – Beslut om valberedning Valberedningen föreslår instruktioner för valberedning av huvudsaklig innebörd att styrelsens ordförande ska sammankalla en valberedning. Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de minst tre och högst fyra största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2020 och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att valberedningen utsetts ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att förelägga årsstämman 2020 för beslut: · förslag till stämmoordförande · förslag till styrelse- och revisionsarvode · förslag till arvode för eventuellt kommittéarbete · förslag till styrelseledamöter · förslag till styrelseordförande · förslag till revisor · förslag till beslut om valberedning Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk bolagskod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och vid behov ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder mer än hälften av de avgivna rösterna. Punkt 18 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Styrelsen ber om årsstämmans bemyndigande att i samband med eventuellt företagsförvärv få nyemittera aktier av serie B till ett antal av högst 1 800 000 st. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission med bestämmande om apport och därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska gälla intill nästa årsstämma. Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Punkt 19 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsen ber om årsstämmans bemyndigande att förvärva upp till maximalt 10 % av bolagets aktier genom köp på NASDAQ Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv. Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska gälla intill nästa årsstämma. Bolagsstämmans godkännande av detta förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrig information Per den 18 mars 2019 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 23 169 309, varav 4 767 096 av aktieslag A och 18 402 213 av aktieslag B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 66 073 173. Bolaget har 61 847 B-aktier i eget innehav som inte kan företrädas vid bolagsstämman. Handlingar Styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisningshandlingar och handlingar som i övrigt erfordras enligt aktiebolagslagens regler (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida, www.oem.se, fr.o.m. 22 mars 2019 och kommer att sändas till de aktieägare som begärt detta. Upplysningar Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller koncernens ekonomiska situation. Tranås i mars 2019 OEM International AB (publ) STYRELSEN

TagMaster lanserar ny ANPR-kamera för parkerings- och accesskontroll

Pressmeddelande,  Stockholm, 20 mars 2019 TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer, lanserar en ny ANPR-kamera - CS40 - som riktar sig till marknaderna för parkerings- och accesskontroll.     TagMasters brittiska dotterbolag CitySync Limited har utvecklat och lanserar nu nästa modell i ett nytt sortiment av intelligenta ANPR-kameror - CS40. Kameran visades för första gången på den stora mässan Parking Industry Exhibition i Chicago 11-14 mars och premiärvisas i Europa på Traffex i Birmingham 2-4 april. CS40-kameran är den mest kompletta intelligenta allt-i-ett-kameran för så kallad free float-parkering respektive accesskontroll på marknaden. Nya funktioner som PoE+, Linux-operativsystem, inbyggd OCR-motor och ANPR-bearbetning garanterar hög prestanda och skalbarhet. Den inbyggda OCR-motorn har en av de snabbaste och mest exakta algoritmerna för att läsa registreringsskyltar på marknaden. Den nya CS40-kameran har utvecklats genom ett omfattande och samarbete inom TagMaster Groups gemensamma tekniska team med värdefulla bidrag från partners på parkerings- och accesskontrollmarknaderna. Installationen av den nya kameran är snabb och enkel tack vare en inbyggd hjälpguide som minskar installationstider och sänker kostnader. Den nya CS40-kameran innehåller den senaste tekniken för plate fingerprint (nummerskyltsavläsning), vilket ökar redan hög noggrannhet. För större flexibilitet kan ett stort antal CS40-kameror anslutas till CitySync Jet Management Software, som möjliggör räkning av antal parkerade bilar, kontroll om en parkering går över tiden och analys gällande frekventa besökare respektive parkeringstid. ”Takten i utvecklingen av nya produkter för att snabbt och effektivt få ut nya högkvalitativa produkter på marknaden har ökat sedan TagMaster förvärvade CitySync. Lanseringen av CS40 följer kort inpå CS50T, som lanserade i slutet av förra året och visar på vårt starka fokus på innovation”, säger Steve Townsend, ansvarig för ANPR Sales på CitySync. För ytterligare information vänligen kontakta: Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com  Om TagMaster TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se  www.tagmaster.com

Stålgross förstärker utbudet med nya kvalitetsprodukter från SSAB - Nytt lagertält ger bättre möjligheter till lagerhållning i Mariestad

Med de nya tillskotten i lagersortimentet så kan Stålgross nu utöka sin service med snabba leveranser av kvalitetsstål för tillverkande industri. Materialen som lagerhålls är i de mest förekommande kvaliteterna och tjocklekarna och kan levereras snabbt från lager. -          Tack vare vår stora investering i Mariestad så kan vi nu utöka och bredda vårt lagersortiment med de produkter som ofta efterfrågas. Här finns också möjlighet för kunder att lägga sitt buffertlager, en möjlighet som varit mycket begränsad tidigare, säger Johan Helge, VD på Stålgross. SSABs stål är kända för sin höga renhet vilket ger egenskaper som enastående repeterbarhet, utmärkta egenskaper för bockning och skärning och stål som kan svetsas med alla vanliga metoder. -          Det är mycket glädjande att Stålgross nu tar in fler av SSAB s produkter i sitt lagersortiment. Stålen är det idealiska valet för den som vill ha hög produktivitet och högklassiga slutprodukter. Typiska tillämpningar är komponenter och stålkonstruktioner som passar inom många tillverkande företag, säger Per Johansson, ansvarig säljare från SSAB. Strenx 700 MC – nu som lagerprodukt för snabb leverans Stålgross är certifierad partner för Strenx och har sedan tidigare lagerhållit Strenx® 700 som grovplåt och Strenx® 650 MC som bandplåt – båda i svart och betat utförande. Nu tillkommer bandvalsad Strenx® 700 MC som lagervara. Strenx® 700MC är ett varmvalsat konstruktionsstål för kallformning med en lägsta sträckgräns på 700 MPa för starkare och lättare konstruktioner. Strenx® 700MC uppfyller eller överskrider kraven på S700MC i EN 10149-2. Typiska tillämpningar omfattar ett stort urval komponenter och delar i krävande lastbärande konstruktioner. För mer information: Stålgross                                              SSABJohan Helge                                       Per Johansson0733 130 141                                       0705 25 94 08johan@stalgross.se                        per.johansson@ssab.comwww.stalgross.se                            www.ssab.se

Styrelsen för ÅF Pöyry beslutar om en företrädesemission om cirka 2 777 MSEK samt offentliggör villkor

Styrelsen för ÅF Pöyry AB (publ) (”ÅF Pöyry” eller ”Bolaget”) har beslutat att, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 16 januari 2019, genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”företrädesemissionen”) samt fastställt villkoren för företrädesemissionen. Företrädesemissionen i korthet · Aktieägare i ÅF Pöyry kommer att erhålla en (1) teckningsrätt av serie A för varje innehavd A-aktie i ÅF Pöyry och en (1) teckningsrätt av serie B för varje innehavd B-aktie i ÅF Pöyry. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med primär företrädesrätt teckna nya aktier, varvid tre (3) teckningsrätter av serie A ger rätt till teckning av en (1) ny A-aktie och tre (3) teckningsrätter av serie B ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie, det vill säga en teckningsrelation om 1:3. · Teckningskursen har fastställts till 99 SEK per ny aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 2 777 MSEK före emissionskostnader. · Avstämningsdagen för företrädesemissionen är den 27 mars 2019 och teckningsperioden löper från och med den 29 mars 2019 till och med den 12 april 2019. · Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 mars 2019 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 mars 2019. Handel med teckningsrätter sker på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 29 mars 2019 till och med den 10 april 2019. · Totalt 44,0 procent av aktierna respektive 58,3 procent av rösterna i företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden eller avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare att teckna sina respektive pro rata-andelar. Bakgrund och motiv till företrädesemissionenDen 10 december 2018 offentliggjorde ÅF och Pöyry PLC (”Pöyry”) att de hade ingått ett avtal om att slå samman de två bolagen för att bilda ett ledande europeiskt ingenjörs-, design- och konsultföretag, varefter ÅF lämnade ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utgivna och utestående aktier i Pöyry till ett pris om 10,20 EUR per aktie, vilket motsvarade ett totalt värde om 611 MEUR. Förvärvet slutfördes den 21 februari 2019 efter att godkännande från berörda konkurrensmyndigheter hade erhållits samt att övriga villkor i uppköpserbjudandet uppfyllts. ÅFs offentliga uppköpserbjudande finansierades delvis genom skuldfinansiering i form av brygglån som förfaller 12 månader från och med den 21 februari 2019 då förvärvet av Pöyry slutfördes. I samband med offentliggörandet av det offentliga uppköpserbjudandet tillkännagav ÅF sin avsikt att genomföra två nyemissioner av aktier för att finansiera en del av återbetalningen av skuldfinansieringen för uppköpserbjudandet; en riktad nyemission till vissa tidigare större aktieägare i Pöyry, som beslutades den 21 februari 2019 och slutfördes den 6 mars 2019, och förestående företrädesemission till befintliga aktieägare i ÅF Pöyry. Företrädesemissionen kommer att tillföra ÅF Pöyry cirka 2 777 MSEK före emissionskostnader. Nettolikviden från företrädesemissionen kommer, likt likviden från den riktade nyemissionen om cirka 1 210 MSEK, att i sin helhet användas till att reducera ÅF Pöyrys skuldsättning. För ytterligare information om bakgrund och motiv, innefattande ytterligare information om Bolaget, förvärvet samt Bolagets strategi och finansiella mål hänvisas till pressmeddelandet den 10 december 2018 och kommande emissionsprospekt. Villkor för företrädesemissionenDen som på avstämningsdagen den 27 mars 2019 är registrerad av Euroclear Sweden AB som aktieägare i ÅF Pöyry kommer erhålla en (1) teckningsrätt av serie A för varje innehavd A-aktie i ÅF Pöyry och en (1) teckningsrätt av serie B för varje innehavd B-aktie i ÅF Pöyry. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med primär företrädesrätt teckna nya aktier, varvid tre (3) teckningsrätter av serie A ger rätt till teckning av en (1) ny A-aktie och tre (3) teckningsrätter av serie B ger rätt till teckning av en (1) ny B-aktie. Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom ramen för den primära företrädesrätten ska, oberoende av aktieslag, erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). I samband med överföring av teckningsrätt (primär företrädesrätt) överförs även den subsidiära företrädesrätten till den nya innehavaren av teckningsrätten. Härutöver kan även investerare anmäla intresse om teckning av nya aktier utan primär eller subsidiär företrädesrätt. Bolagets aktiekapital kommer att öka med högst 70 130 322,50 SEK genom nyemission av högst 1 072 584 A-aktier och högst 26 979 545 B-aktier. Teckningskursen är 99 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 2 777 MSEK före emissionskostnader, förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas. De befintliga B-aktierna i ÅF Pöyry handlas inklusive rätt att erhålla teckningsrätter till och med den 25 mars 2019 och första dag för handel i B-aktier i ÅF Pöyry exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 mars 2019. Teckningsperioden löper från och med den 29 mars 2019 till och med den 12 april 2019. Styrelsen för ÅF Pöyry förbehåller sig rätten att förlänga teckningsperioden, vilket i förekommande fall offentliggörs genom pressmeddelande. Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 25,0 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. Handel med teckningsrätter av serie B sker på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 29 mars 2019 till och med den 10 april 2019. Det kommer inte att ske någon organiserad handel med teckningsrätter av serie A. Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringarAktieägarna Stiftelsen ÅForsk, Handelsbanken Fonder, Corbis S.A., Fjärde AP-fonden, EQT, Procurator-Holding Oy, Mariatorp Oy och Wipunen Varainhallinta Oy – som tillsammans innehar 32,2 procent av aktierna och 49,5 procent av rösterna i ÅF Pöyry – har åtagit sig att teckna nya aktier motsvarande sina respektive pro rata-andelar av nyemissionen. Därutöver har Swedbank Robur och andra aktieägare, som tillsammans innehar 11,8 procent av aktierna och 8,8 procent av rösterna, uttalat sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. Sammantaget uppgår de totala teckningsåtaganden samt avsiktsförklaringarna till 44,0 procent av aktierna i nyemissionen. Preliminär tidsplan för företrädesemissionen 25 mars 2019 Sista dag för handel inklusive teckningsrätter26 mars 2019 Första dag för handel exklusive teckningsrätter27 mars 2019 Avstämningsdag för deltagande i emissionen27 mars 2019 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt29 mars Handel med teckningsrätter av serie2019–10 april B201929 mars Teckningsperiod2019–12 april201929 mars Handel med betalda tecknade aktier2019–17 april (BTA) av serie B201918 april 2019 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i emissionenOmkring 25 Första dag för handel med aktierapril 2019 tecknade med stöd av teckningsrätterOmkring 3 maj Första dag för handel med aktier2019 tecknade utan stöd av teckningsrätter Finansiella och legala rådgivareHandelsbanken Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är finansiella rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. För mer information, kontakta:Jacob Landén, General CounselTel: +46 708 94 12 16E-mail: jacob.landen@afconsult.com Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 mars 2019 kl. 09:00 CET. Om ÅF PöyryÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.Making Future. Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i ÅF Pöyry i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, utan undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i ÅF Pöyry kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA. Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar ÅF Pöyrys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen tryggar inhemsk matproduktion och sporrar tillväxt

Jordbruks- och landsbygdsfinansieringen tryggar den inhemska matproduktionen, stöder utvecklingen av livsmedelsproduktionen i Finland och skapar förutsättningar för företagsamhet och boende på landsbygden. Livsmedelssektorn har en stor sysselsättande effekt i Finland. Jordbruket, livsmedelsindustrin, parti- och detaljhandeln med livsmedel samt förplägnadstjänsterna sysselsätter totalt nästan 340 000 finländare. Det är 13 procent av alla sysselsatta. Av hela finansieringspotten på ungefär 2 miljarder euro kommer över 887 miljoner euro från EU. Finansieringen av jordbruks- och landsbygdsutveckling står för en viktig del av EU-finansieringen till Finland. Av den finansiering som EU riktar till Finland går ungefär två tredjedelar till att utveckla jordbruket och landsbygden.   Finansieringen för landsbygdsutveckling gör det möjligt för företag att investera Investeringarna på gårdar och inom andra landsbygdsföretag som växer och utvecklas avspeglas i de stöd som betalades ut i fjol. Finansieringen för landsbygdsutveckling är ofta en viktig faktor som möjliggör eller försnabbar företagsinvesteringar. Med stöd från EU:s landsbygdsfond EJFLU har finska företag i livsmedelsbranschen investerat till exempel i den allra nyaste tekniken eller utvidgat sin produktion. I bästa fall leder företagens investeringar till att arbetstillfällen skapas i omgivningen, antingen direkt eller via upphandlingskedjor. På så sätt är företagsfinansieringens effekter positiva för den regionala ekonomin. Utbildning och rådgivning till hjälp i jordbrukets lönsamhetskris Jordbrukets lönsamhetssituation har redan länge varit svag. Det har gjorts försök att förbättra gårdarnas lönsamhet med hjälp av krisstöd och genom att finansiera utbildning och rådgivning för jordbrukarna. Jordbrukarna kan exempelvis anlita EJFLU-finansierad rådgivning för att förbättra gårdarnas lönsamhet och konkurrenskraft eller för att utveckla sin kompetens. För rådgivningen betalar jordbrukarna bara mervärdesskatten, och rådgivningsersättningen betalas direkt till rådgivaren eller rådgivningsorganisationen. Från och med år 2015 har omkring var tredje gård (16 000 gårdar) anlitat rådgivning. Också utbildningsprojekten främjar jordbrukarnas företagsekonomiska kompetens. Omkring 25 000 personer har deltagit i utbildningsprojekt som finansierats under den innevarande EU-finansieringsperioden. Av dem är 61,5 procent jordbrukare eller sådana små och medelstora företagare som förädlar eller säljer jordbruksprodukter. Utbildningsprojekten förbättrar jordbrukarnas och övriga företagares kompetens inom exempelvis företagsledning, marknadsföring, miljövård, ekologisk produktion och energieffektivitet. Dessutom har jordbrukarna utbildats bland annat i att begränsa och anpassa sig till klimatförändringen samt använda förnybar energi. Finansieringsbesluten fattas i regionerna Finansieringsbesluten fattas i huvudsak av kommunala tjänsteinnehavare och NTM-centralernas tjänstemän. Endast en del av finansieringen, exempelvis stöden för skolmjölk och frukt i skolan, beviljas av Livsmedelsverket. Livsmedelsverket betalar stöden i enlighet med de beslut som kommunerna och NTM-centralerna fattar. Finansiering får bland annat jordbrukare, projektaktörer, företag, kommuner och organisationer. Också handel och industri, rådgivning samt forsknings- och utvecklingsorganisationer beviljas finansiering. Finansieringens effekter sträcker sig till en större målgrupp än bara stödsökanden. Som exempel kan nämnas att företagare och lokalbefolkningen är de slutliga nyttohavarna vid projekt som utvecklingsorganisationer genomför. Landsbygds- och jordbruksstöden är viktiga för den regionala ekonomin och har stor inverkan på landskapens och kommunernas ekonomi. Mest jordbruks- och landsbygdsfinansiering (totalt 34 procent av finansieringen) betalades ut i landskapen Södra och Norra Österbotten samt Egentliga Finland. I de här landskapen finns också största delen av de finländska gårdarna. År 2018 betalades stöd till totalt 59 831 mottagare. Omkring 90 procent av stödmottagarna är gårdar.   Kontakta Livsmedelsverket för mer information om stödutbetalningar och utlämnande av uppgifter: tiedonluovutus@ruokavirasto.fi Kommunikationsexpert Riika Isola040 714 5768 Kommunikationsexpert Pia-Maria Jokipii040 167 9112 fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi Söktjänst för uppgifter om EU-stöd (innehåller inte uppgifter om stöd som är helt och hållet nationellt finansierade)  Begäran om utlämnande av uppgifter Gårdarna i Finland, infografik    Mer information om stödpolitiken och stödens effekter ges vid jord- och skogsbruksministeriet av: Konsultativ tjänsteman Martti Patjas, 029 516 2474 (jordbrukarstöd)Landsbygdsöverinspektör Marianne Selkäinaho, 029 516 2218 (projektfinansiering)Ledande expert Juuso Kalliokoski, 029 516 24 70 (företagsfinansiering)Specialsakkunnig Petri Koskela, 029 516 2382 (marknadsstöd)fornamn.efternamn@mmm.fi 

Tryggade utbetalningar av garantipension

– Människor ska inte hamna i kläm i tider av osäkerhet, och stora förändringar ska inte ske över en natt. Därför tar vi ansvar för de garantipensionärer som har bott och arbetat i Sverige men i dag bor utomlands, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Regeringen har tillsatt en utredning (Garantipensionsutredningen, S 2018:14) som ska analysera och lämna förslag till hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Detta efter en dom från EU-domstolen i december 2017 som innebär att det saknas stöd för Sverige att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland. Riksdagen har tidigare beslutat att garantipension och garantipension till omställningspension under en tidsbegränsad period till utgången av 2019 ska kunna betalas ut till personer bosatta inom EU/EES och i Schweiz.  Eftersom Garantipensionsutredningen inte lämnar sitt slutbetänkande förrän i slutet av året föreslås nu att den tillfälliga lagen förlängs ytterligare ett år, till utgången av 2020. Det innebär att cirka 43 000 pensionärer bosatta i EU/EES och Schweiz får garantipension fortsatt utbetald till utgången av 2020. Föranlett av Storbritanniens pågående EU-utträde föreslår regeringen även en förlängning av utbetalningen av garantipension och garantipension till omställningspension till personer bosatta i Storbritannien, vilket berör cirka 1 700 personer. Förslaget innebär att även personer i Storbritannien som får garantipension eller garantipension till omställningspension kommer att fortsätta få förmånerna utbetalda till utgången av 2020. Syftet är att de som får garantipension i Storbritannien ska få samma förutsättningar att överväga, planera och fatta väl avvägda beslut som personer med andra socialförsäkringsförmåner. Förlängningen av utbetalningen till Storbritannien ska komma i fråga endast om landet lämnar EU med ett utträdesavtal. Vid en avtalslös så kallad hård brexit kommer förmånerna att sluta utbetalas vid utgången av 2019. 

Parans godkänns som leverantör för enerigbolagen i Kalifornien

Foto: SCPPA http://www.scppa.org/ (tv), David mark, Pixabay (th) Parans och SCPPA har efter flera månader av avtalsförhandlingar kommit i land med ramavtalet som kommer att öppna upp försäljningen till alla kommunala energibolag i södra Kalifornien som ingår i SCPPA. Ramavtalet har även en signifikant betydelse för att komma in på den offentliga sektorn i Kalifornien. Vissa nyckelkunder har avvaktat godkännandet och kommer nu att börja titta på demosystem för sina anläggningar. SCPPA arbetar med olika energieffektiviseringsprogram för att se till att medlemmarna sänker sina verksamhetskostnader vilket naturligtvis också kommer slutkunderna till del. Parans lösning kan exempelvis komma att bli en del inom ramen för energieffektiviseringen.     - Jag har under hösten träffat många av energibolagen som ingår i SCPPA och de har visat ett stort intresse för vår lösning, säger Anders Koritz, VD på Parans. De har avvaktat att Parans godkänts som leverantör och det är mycket positivt att nu kunna gå in i projektdiskussioner med dem. För mer information kontakta gärna:  Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com  Om Parans Solar Lighting AB (publ)  Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo  Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019. 

Nu lanseras Europas första fullskaliga digitala plattform för investeringar och finansiering när finska Invesdor går ihop med tysk-österrikiska Finnest och bildar Invesdor Group

• Med licens för investeringstjänster som täcker 28 länder (MiFID) och över 50 000 användare blir Invesdor Group en av Europas ledande aktörer inom FinTech. • Invesdor Groups unika sortiment av finansiella produkter och plattformen för finansiella tjänster tjänar företag, investerare och finansiella företag som söker finansiering. • Koncernen erbjuder omedelbart det bredaste utbudet av finansiella tjänster på marknaden: aktier, lån, obligationer, IPOs Finska Invesdor Oy och tysk-österrikiska Finnest GmbH meddelar idag en planerad sammanslagning av deras verksamheter. På Invesdors årsstämma den 4 april 2019 fattas beslut om fusionen. I Invesdor Group samlas Invesdors ledande plattform för nordisk digital kapitalfinansiering och Finnest, den ledande digitala finansiären av medelstora företag på den tysktalande marknaden. "Tillsammans skapar vi Europas första digitala plattform för investeringar och finansiering som riktar sig till såväl startups som storföretag. Oavsett var i livscykeln företagen befinner sig erbjuder vi dem ett av de bredaste sortimenten av digitala verktyg som finns på marknaden idag. Vi är en investeringsplattform för intresseväckande bolag såväl som privata och institutionella investerare i Europa", säger Lasse Mäkelä, VD för Invesdor. Tjänsteportföljen omfattar både aktieplaceringar, obligationer, noteringar, syndikerade lån, mellanfinansiering, obligationer och andra finansiella instrument. Finansieringarna varierar från 250 000 euro till 25 miljoner euro. Under de senaste åren har de kombinerade och ackumulerade investeringarna från företagsplattformarna fördubblats varje år och uppgår för närvarande till 130 miljoner euro. Invesdor Group fick redan i april 2015 finansinspektionens godkännande för MiFID-licens, vilket gör finansierings- och investeringsplattformen till den första att tilldelas denna licens.Licensen tillåter företaget att verka i 28 europeiska länder. Invesdor Group har redan en stor kundbas med över 50 000 privata och institutionella investerare registrerade i över 150 länder. "Finansiärer och investerare blir allt mer digitala. Vi kan se att såväl framgångsrika europeiska företag som privata och institutionella investerare behöver trovärdiga digitala alternativ till dagens finansiella lösningar”, säger Stefan Klestil, partner på riskkapitalbolaget Speedinvest F. ”Konsolideringen av fintech-industrin har börjat och Invesdor Group har vad som krävs för att stå längst fram i ledet.” Speedinvest F, med bas i Wein, är en av de största investerarna i fintech i Europa. De kommer tillsammans med Taaleri Oyj, som är ett Helsingfors-baserat och Nasdaq-noterat förvaltningsbolag, och det globala private equity-bolaget Maxfield Capital, gå in som aktieägare i koncernen. Fusionen gör det möjligt för nordiska investerare att delta i finansiering av framgångsrika medelstora företag på den tysktalande marknaden. Samtidigt öppnar sig nya möjligheter för investerare från länder utanför Skandinavien att ta del av framgången i nordiska tillväxtbolag. Dessutom samarbetar Invesdor Group med finansiella tjänsteleverantörer som banker. De gynnas bland annat av verktyg som Platform-as-a-Service (PaaS) och Sorfware-as-a-Service (SaaS) för vidare digitalisering av deras verksamheter. Invesdor Group erbjuder partners en avancerad programvara för hantering av lån, aktier och värdepapper. "Vi jobbar nära marknadsledande partners som Nordea och Raiffeisen Bank International", säger Lasse Mäkelä. Invesdor Group sysselsätter cirka 40 finans- och teknikexperter från flera länder. Med en stark ställning på respektive marknad fortsätter Invesdor och Finnest att agera lokalt, samtidigt. Det nystartade Invesdor Group kommer att verka under Invesdor och Finnest och erbjuder därigenom deras kunder nya tjänster. Invesdor Group kommer att ledas från Helsingfors med kontor i Wien, Stockholm och Bratislava.   För mer information Lasse Mäkelä, Invesdor (nås den 20 mars, 10-14)+358 40 753 3844lasse.makela@invesdor.com Essi Isomäki, Netprofile+358 40 572 4648essi@netprofile.fi Presskontakt i de tysktalande länderna Sascha Grundmann, Newskontor – Communications Agency Contact+49 211 863949-21press@finnest.com   Invesdor Group Invesdor Group är Europas första digitala finans- och investeringsplattform för företag av alla storlekar, oavsett livscykel. Sortimentet av finansiella produkter omfattar aktieplaceringar, obligationer, noteringar, syndikerade lån, mellanliggande finansiering, obligationer och andra finansiella instrument. Med MiFID-licens har Invesdor Group behörighet att verka i 28 europeiska länder. Invesdor Group har en stor kundbas och över 50 000 registrerade användare i över 150 länder. Huvudkontoret ligger i Helsingfors. Invesdor Invesdor är en prisbelönt pionjär inom digital finansiering och investering och marknadsledande i Norden. Invesdor grundades år 2012 och sammanför ambitiösa europeiska tillväxtföretag och internationella investerare. År 2018 fick Invesdor bästa Nordic FinTech Startup Award. Företagets kunder omfattar både onoterade och noterade bolag från Finland, Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark samt investerare från hela världen. Invesdor förvaltas från Helsingfors och dess verksamhet övervakas av Finansinspektionen (FIN-FSA). www.invesdor.com Finnest Finnest GmbH är ett österrikiskt finansteknikbolag som arbetar med tysktalande länder i Slovakien och Kroatien. Företaget tillhandahåller en plattform för finansiella tjänster för medelstora företag. Förvaltningen av Finnest består av erfarna bank- och finanspersonal. Under de senaste åren har de största finansieringssystemen i regionen implementerats på Finnests plattform. Finnest valdes bland nio av världens bästa finansiella teknikföretag i BBVA Open Talent. www.finnest.com

The show must go on!

Det här exemplaret är ett av de tidigast tillverkade AJ 37 som på 1990-talet blev modifierat till AJS. Flygplanet kom 1993 till Skånska flygflottiljen F 10, första divisionen. En uppvisning vid Karlsborg Airshow i juni 2001 var den sista officiella flygningen. Därefter var flygplanet under flera år ett färgstarkt blickfång utanför Flygvapenmuseum. Nu är det deponerat till Malmö museer där Teknikens- och sjöfartens hus ingår men snart går färden vidare till Stenbäcks Flygmuseum i Skurup. Flygplanet kommer under maj-juni att demonteras och transporterat till sitt nya museum. Där väntar montering och målning. Stenbäcks Flygmuseum beräknar att flygplanet kan återinvigas hösten 2019. - De senaste åren utanför Sjöfartsmuseet har inte varit så muntra eftersom underhållet har släpat efter och den röda färgen övergått i mossgrön. Flygvapenmuseum har fått en hel del hårda ord från Viggenentusiaster. Därför känns det helt underbart att Stenbäcks Flygmuseum övertar stafettpinnen och jag vet att de kommer att ge ikonen Johan röd all den kärlek som flygplanet behöver, berättar Torsten Nilsson, Flygvapenmuseum. - Vår plan är att starta demonteringen så fort det går att beträda gräsmattan där Viggen är parkerad. Vi kommer att flytta maskinen maj/juni om inget krånglar med demonteringen. Under sommaren blir det tvätt och ny färg och målet är att den skall vara monterad till slutet av augusti, berättar Rickard Andersson, Stenbäcks Flygmuseum. Röda Viggen I samband med att första divisionen på F 10, Johan röd, ombeväpnades från AJS 37 till JAS 39 blev det här exemplaret målat i divisionens röda färg och försett med divisionens emblem, det vita spöket. Dessutom är devisen The show must go on skriven längs flygplanskroppens långsidor.  

Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi ställer sig bakom Fossilfritt Sverige

Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan idag med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri, men för att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och det kommer krävas ytterligare teknikutveckling. En stor del av det praktiska arbetet för att nå målet ligger hos näringslivet. Den färdplan som idag lämnas över till regeringen innebär långtgående åtaganden från de underskrivande parterna om hur vi i samverkan kan göra uppvärmningsbranschen fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. - För oss handlar det om att ta det samhällsansvar som vi har möjlighet att ta och därmed bidra till vår gemensamma framtid, säger Anna Josefsson, vd Södertörns Fjärrvärme. Det känns väldigt bra att vi nu tillsammans med andra aktörer på marknaden har lämnat in vår färdplan för att nå fossilfrihet till regeringen. Att samverka med så många olika aktörer har varit väldigt givande och jag anser att det är nödvändigt att vi fortsätter på det spåret. Nu börjar det stora arbetet med att uppfylla de mål vi har satt upp. Visionen är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri 2030. Med fossilbränslefri avses ingen användning av fossila bränslen; kol, olja eller naturgas. Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi satsar mer än så genom att ha som mål att klara detta redan till 2025. - Detta är en bra och viktig ambition som vi delar, säger Karin Medin, vd Söderenergi. Redan idag erbjuder vi våra kunder energileveranser som är till 99 % fossilbränslefria. Samhällsnyttan är påtaglig. Att gå från 99 % till 100 % är ett tufft mål. Vi behöver balansera målet med vad kunder efterfrågar och att de tekniska lösningarna håller måttet. Vi får inte riskera störningar när vi som mest behövs. Leveranslöftet är en del av vårt samhällsansvar, säger Karin Medin, vd Söderenergi. Nu ser vi på Södertörns Fjärrvärme och Söderenergi fram emot att få fortsätta arbeta både på hemmaplan och tillsammans med branschen för att nå de uppsatta målen.

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2019. Dels senast 18 april 2019 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till Svedbergs, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 17 april 2019, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler vederbörande i samband med anmälan till stämman. Var vänlig och ange följande i anmälan: Namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt namn på biträde Förslag till dagordning   1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängden. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Verkställande direktörens anförande. 7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse och särskilt granskningsintyg avseende ersättningar och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. 8. Beslut om: a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda     balansräkningen. c) Avstämningsdag för eventuell utdelning. d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer 10. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer. 11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter, samt val av       revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 12. Val av valberedning. 13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande       befattningshavare. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra riktade nyemissioner i       förvärvssyfte, som maximalt uppgår till 10 procent av antalet aktier i bolaget 15. Övriga frågor. 16. Stämmans avslutande. Förslag till beslut:   Punkten 1 – Val av ordförande på årsstämman:   Valberedningen, som består av Anders Wassberg, Johan Wester, Ricard Wennerklint och Bengt Belfrage, föreslår Anders Wassberg. Punkterna 8 b och 8 c på dagordningen – Utdelning och avstämningsdag:   Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kronor per aktie som utdelas i maj 2019. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås 29 april. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen utbetalas, genom Euroclear Sweden AB, 3 maj 2019. Punkterna 9–11 på dagordningen – Val av styrelse och revisorer samt beslut om arvoden   Valberedningen föreslår följande: Totalt arvode till styrelsens inklusive ersättnings- och revisionsutskott utgår med1 300 000 kr (1 300 000). ·  Att arvode till ordföranden utgår med 400 000 kronor (400 000 kronor fg år) och till var och en av de ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår arvode med  200 000 kronor (200 000 kronor fg år). ·  Arvode till ersättnings- respektive revisionsutskott utgår med totalt 100 000 kr (100 000 kronor fg år)  ·  Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. ·  Att antalet styrelseledamöter skall vara 5 (5), inklusive ordförande och utan suppleanter. ·  Att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period av ett år, det vill säga till årsstämman 2020 och att inga revisorssuppleanter utses. ·  Att till ordförande omvälja Anders Wassberg. ·  Att till ledamöter omvälja Anders Wassberg, Martin Svalstedt, Jan Svensson, Anette Frumerie och Ingrid Osmundsen. Uppgifter om alla styrelseledamöter finns på www.svedbergs.se   Punkten 12 – Val av valberedning – principer för hur valberedning skall inrättas   En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå oförändrade principer för hur valberedningen skall inrättas. Principerna för att inrätta valberedning finns att tillgå på bolagets hemsida. Punkten 13 – Principer för ersättningar till ledande befattningshavare   Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom koncernen. Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt befattningshavarens prestationer. Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön baserad på koncernens resultatförbättring. Rörlig lön får maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen och ej vara semester- eller pensionsgrundande. Befattningshavarnas pensioner skall vara premiebestämd och följa ITP-planen. Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida senast 2 april. Punkt 14 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 10 procent av aktiekapitalet det vill säga 2 120 000 aktier eller 2 650 000 kronor. Förslaget innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna emittera aktier för att säkerställa köpeskillingslikviden i samband med förvärv av andra företag, delar av företag eller andra tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för bolagets verksamhet. Fullt utnyttjande av bemyndigandet motsvarar en utspädning om knappt tio procent av aktiekapitalet och rösterna. För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Övrigt Följande handlingar kommer senast 2 april 2019 att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, www.svedbergs.se ·  Årsredovisning inklusive koncernredovisning och revisionsberättelse ·  Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning ·  Revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare ·  Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för ersättning till ledande befattningshavare ·  Fullmaktsformulär Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så begär. Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 B-aktier. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Dalstorp i mars 2019 Styrelsen Informationen i denna kallelse är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 20 mars 2019, kl. 10.00 Information beträffande kallelse lämnas av VD Per-Arne Andersson på 0321-53 30 00.

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2019 kl. 15.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN  Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2019, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 23 april 2019. Anmälan om deltagande i stämman ska göras på bolagets webbplats home.sandvik, per telefon 026­-26 09 40 vardagar kl. 09.00–16.00 eller med brev till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd. Aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade måste tisdagen den 23 april 2019 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investerings­sparkonton (ISK). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten skickas in till ovan angiven adress före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats home.sandvik. Se nedan gällande behandling av personuppgifter. DAGORDNING  1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två personer att justera protokollet. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Anförande av verkställande direktören. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.11. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen samt beslut om avstämningsdag.12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.14. Val av styrelseledamöter:14.1 Jennifer Allerton14.2 Claes Boustedt14.3 Marika Fredriksson14.4 Johan Karlström14.5 Johan Molin14.6 Björn Rosengren14.7 Helena Stjernholm14.8 Lars Westerberg15. Val av styrelseordförande.16. Val av revisor.17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.18. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019).19. Stämmans avslutande.                                                BESLUTSFÖRSLAG  Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 4,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 2 maj 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen beräknas utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 7 maj 2019. Valberedningens förslag   Valberedningen utgörs av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl), Marianne Nilsson (Swedbank Robur) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande). Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande: Punkt 2 –       Advokat Sven Unger som ordförande vid stämman. Punkt 12 –     Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter samt ett registrerat revisionsbolag som revisor. Punkt 13 –     Arvode till styrelsen: ·  Styrelsens ordförande: 2 550 000 (2 400 000) kronor ·  Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 690 000 (660 000) kronor vardera ·  Ordförande i revisionsutskottet: 300 000 (285 000) kronor ·  Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 170 000 (160 000) kronor vardera ·  Ordförande i ersättningsutskottet: 145 000 (135 000) kronor ·  Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 115 000 (110 000) kronor vardera            Inget arvode ska utgå till ledamöterna i utskottet för förvärv och avyttringar. Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning. Punkt 14 –     Val av följande personer till styrelseledamöter: 14.1    Jennifer Allerton (omval)14.2    Claes Boustedt (omvall)14.3    Marika Fredriksson (omval)14.4    Johan Karlström (omval)14.5    Johan Molin (omval)14.6    Björn Rosengren (omval)14.7    Helena Stjernholm (omval)14.8    Lars Westerberg (omval)              Punkt 15 –     Omval av Johan Molin som styrelseordförande. Punkt 16 –     I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2020, vilka motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2018. Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. För verkställande direktören kan alternativt gälla en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not 3.5 i bolagets årsredovisning för 2018 och bolagets webbplats. Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019) Bakgrund Sedan 2014 har Sandviks årsstämma årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av prestationsbaserade aktiesparprogram med krav på investering för samtliga deltagare. Styrelsen anser att dessa program uppfyller sitt syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen, stärka Sandvik-koncernens möjlighet att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt stärka Sandviks fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner för 2019 ("LTI 2019") på nedanstående villkor. Allmänt LTI 2019 omfattar cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelade på fyra kategorier. Det maximala antalet Sandvik-aktier som kan komma att tilldelas enligt LTI 2019 är 3 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 0,24 procent av antalet utestående aktier i Sandvik. För deltagande i LTI 2019 krävs att den anställde till marknadspris senast den 14 juni 2019 investerar i Sandvik-aktier (”Investeringsaktier”). För det fall den anställde inte kan investera före detta datum på grund av att denne är upptagen i en av Sandvik förd loggbok, ska styrelsen ha rätt att senarelägga investeringsdatumet för sådan anställd. Den anställde kan inom ramen för LTI 2019 investera upp till ett belopp motsvarande 10 procent av sin fasta årslön före skatt vid tidpunkten för investeringen. Förutsatt sådant förvärv av Investeringsaktier kommer deltagare i LTI 2019 ges rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas Sandvik-aktier enligt de villkor som anges nedan. Prestationsaktier Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare rätt att tilldelas Sandvik-aktier förutsatt att vissa prestationsmål uppnås (”Prestationsaktier”). Maximalt antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är: -  8 för verkställande direktören-  7 för övrig medlem av koncernledningen (för närvarande 7 personer),-  6 för högre chef (cirka 60 personer), och-  5 för nyckelperson (cirka 283 personer). Varje medlem av koncernledningen ska nominera de personer som ska erbjudas deltagande i LTI 2019 och som ska ingå i kategorierna högre chef respektive nyckelperson, baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Alla nomineringar ska godkännas av verkställande direktören. Antalet Prestationsaktier som deltagaren slutligen tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är beroende av utvecklingen av Sandvik-koncernens justerade vinst per aktie (”EPS”) för räkenskapsåret 2019 (”EPS 2019”) i förhållande till justerad EPS för räkenskapsåret 2018 (”EPS 2018”). Styrelsen fastställer de nivåer avseende justerad EPS som måste uppnås för tilldelning av ett visst antal Prestationsaktier. Tilldelning sker enligt följande:  - En Prestationsaktie tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie om EPS 2019 överstiger EPS 2018.  - För att tilldelning av övriga Prestationsaktier över huvud taget ska bli aktuell krävs en ökning av EPS 2019 med mer än 5 procent i förhållande till EPS 2018. Den ökning av EPS som krävs för tilldelning av maximalt antal Prestationsaktier för varje förvärvad Investeringsaktie fastställs av styrelsen. Den nivå som krävs för maximal tilldelning samt i vilken utsträckning de fastställda nivåerna har uppnåtts kommer att redovisas i årsredovisningen för 2019. Förutsättningar för tilldelning Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter fortlöpande anställning och att samtliga Investeringsaktier innehas under en period om tre år från det att Investeringsaktierna förvärvades (”Intjänandeperioden”). Styrelsens ordförande får i särskilda fall medge undantag från dessa krav när det gäller enskilda deltagare, medan styrelsen får besluta om sådana undantag gällande grupper av deltagare. Om villkoren för tilldelning som uppställs för LTI 2019 är uppfyllda ska tilldelning av Prestationsaktier ske under 2022, dock senast den 30 juni 2022. Tilldelning ska ske vederlagsfritt med förbehåll för skatt. Justering av antalet Prestationsaktier m m Före tilldelning av Prestationsaktier ska styrelsen pröva om antalet Prestationsaktier är rimligt i förhållande till Sandviks finansiella resultat och ställning, inverkan av större förvärv, avyttringar och andra betydande kapitaltransaktioner, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen reducera antalet Prestationsaktier till det lägre antal som styrelsen bedömer lämpligt eller besluta att ingen tilldelning ska ske. Styrelsen ska ha rätt att besluta om omräkning av villkoren för LTI 2019 i händelse av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser i Sandvik. En alternativ kontantbaserad incitamentslösning kan komma att implementeras för deltagare i sådana länder där förvärv av Investeringsaktier eller tilldelning av Prestationsaktier inte är lämpligt, eller i övrigt om sådan lösning bedöms vara lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTI 2019. Verkställande direktören och koncernchefen ska ha rätt att besluta vilka personer som ska erbjudas deltagande i den kontantbaserade incitamentslösningen. Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2019 inom ramen för angivna huvudsakliga villkor. Rätten att tilldelas Prestationsaktier kan inte överlåtas och ger inte deltagaren rätt till kompensation för utdelning som lämnas på underliggande aktier under Intjänandeperioden. Kostnader för LTI 2019 och säkringsåtgärder Den totala kostnaden för LTI 2019 uppskattas till högst 315 miljoner kronor, vid antagande om ett pris per Sandvik-aktie om 135 kronor. Kostnaderna kommer att fördelas över åren 2019–2021. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter om 52 miljoner kronor, och administrativa kostnader för programmet uppgående till cirka 2 miljoner kronor. Sandvik avser att säkra sitt åtagande att leverera upp till 3 miljoner Sandvik-aktier under LTI 2019 genom aktieswapavtal med tredje part. Räntekostnaden för en sådan aktieswap beräknas uppgå till cirka 2 miljoner kronor per år baserat på nuvarande ränteläge och ett aktiepris om 135 kronor. Mot denna kostnad står dock värdet av eventuella aktieutdelningar. Beredning av förslaget Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott och har diskuterats och beslutats av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens diskussion och beslut gällande förslaget. Majoritetskrav Beslutet om LTI 2019 kräver en majoritet om mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna. Övrigt För en beskrivning av Sandviks övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till not 3.5 i Sandviks årsredovisning för 2018 och bolagets webbplats. UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. HANDLINGAR Valberedningens förslag under punkterna 2 och 12–16 samt styrelsens förslag under punkterna 17 och 18 framgår i sin helhet av denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande och presentationen av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats home.sandvik. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna för ersättning är tillgängliga hos Sandvik AB på adress Kungsbron 1, sektion G, plan 6, Stockholm, och på bolagets webbplats home.sandvik. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till bolaget. AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 1 254 385 923 aktier och röster. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Sandvik Aktiebolag, org. nr 556000-3468, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.  PROGRAM Inregistreringen till stämman börjar kl. 13.00. Med början kl. 13.00 bjuder vi på musikunderhållning och lättare förtäring. Kl 14.00 inleds ett förprogram som fokuserar på hur Sandvik drar nytta av globala trender samt bidrar till den industriella utvecklingen. Utdelningen av Wilhelm Haglund-medaljen sker ca kl. 14.30. Stockholm i mars 2019 SANDVIK AKTIEBOLAG (PUBL)Styrelsen

Industrin visar vägen till fossilfrihet

- Vi ser nu hur dessa processer sprider sig till fler och fler branscher. Det är ett paradigmskifte inom klimatpolitiken att branscherna nu går före och ställer krav på politiken för att få rätt förutsättningar att ställa om, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Färdplanerna följer på de nio färdplaner som presenterades förra året. De visar upp branschernas egna strategier för att bli fossilfria och vilka politiska förutsättningar som krävs för att målen ska nås till år 2045. Tillsammans beskriver de vilka utmaningar som samhället står inför och ger förslag på hur politik och näringsliv kan lösa dem tillsammans. I färdplanen för uppvärmningsbranschen beskrivs möjligheterna till en helt fossilfri uppvärmningssektor år 2030 och hur sektorn också, med hjälp av koldioxidinfångning vid förbränning av biobränsle (BECCS), kan bli en kolsänka och bidra till att minska halten växthusgaser i atmosfären till 2045. För sjöfartsnäringen är målet att uppnå en fossilfri inrikes sjöfart. Svensk sjöfart ligger långt fram i utvecklingen av bland gasdrift (LNG/LBG), batteridrift, biodiesel (HVO) och metanol. De har en viktig uppgift att visa vägen för sjöfarten internationellt. Bergmaterialindustrin arbetar med att elektrifiera bergtäkterna och öka cirkuleringen av materialflöden. Det handlar också om effektivare logistiklösningar för att undvika onödigt långa transporter. Målet är att halvera utsläppen till 2030 (jmf 2015) och bli fossilfria till 2045. För digitaliseringskonsulterna är de egna utsläppen små och deras färdplan beskriver framför allt hur de kan bidra till transformativa lösningar som påskyndar utvecklingen mot fossilfrihet och resurssnålhet inom flera områden i samhället och näringslivet. Färdplanerna är framtagna inom ramen för Fossilfritt Sverige och överlämnades till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S) i samband med en konferens i Stockholm under onsdagen. - Pressen ligger nu på politikerna att leverera spelregler så att näringslivet kan få de konkurrensfördelar på den internationella marknaden som en snabb omställning ger, säger Svante Axelsson. Ladda ner färdplanerna eller se sändningen från överlämnandet: http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/direktsandning-fran-konferensen-fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/  

”Nu ska vi förverkliga färdplanen för fossilfri uppvärmning”

I samarbete med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har uppvärmningsbranschen tagit fram en färdplan för fossilfri uppvärmning. Idag överlämnas uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft till regeringen som representeras näringsminister Ibrahim Baylan (S). Medverkar gör även Isabella Lövin (MP), miljö- och klimatminister samt Annie Lööf (C), partiledare. Färdplanen för fossilfri uppvärmning har tagits fram i ett samarbete mellan ett femtiotal aktörer på värmemarknaden (fjärrvärmeföretag, värmepumpsföretag, biobränsleföretag, fastighetsägare och byggherrar, kommuner, landsting och regioner), med konsult- och forskningsföretaget Profu som redaktör. Färdplanen innehåller gemensamma åtaganden och förväntningar och särskilda åtaganden för exempelvis fjärrvärmebranschen. Målet är att uppvärmningssektorn ska vara helt fossilbränslefri (ingen användning av kol, fossil olja eller naturgas) 2030 och därutöver vara klimatpositiv 2045. – Uppvärmningssektorn i Sverige är unik i hur den redan nu med hjälp av biobränslen och energiåtervinning blivit i praktiken fossilfri. Nu är utmaningen att gå från att nolla koldioxidutsläppen till att fånga in och binda koldioxid och på det sättet bli klimatpositiv, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. – Nu ska vi förverkliga färdplanen för fossilfri uppvärmning. För Energiföretagen var det självklart att vi skulle ställa oss bakom. En styrka är att alla värmemarknadens olika parter är med, och vi är överens om att samverkan är vägen framåt. Jag är glad att vi har hittat en bred enighet kring förväntningarna på politiken. Där efterfrågar vi bland annat en strategi för uppvärmningssektorn och teknikneutrala energikrav i Boverkets byggregler. Det är åtgärder som är mycket angelägna, understryker Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige. Läs hela färdplanen , med alla punkter som fjärrvärmeföretagen och övriga undertecknare åtar sig, liksom den samlade listan med förväntningar på omvärlden. 

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2018 ”Ett fossilfritt liv inom en generation”

- Vattenfall har bestämt sig för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Under 2018 följde vi vår plan med fortsatt expansion inom fossilfria energislag, fortsatta samarbeten för att möta klimatförändringarna och satsningar på områden där elektrifiering ersätter fossila bränslen, säger Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall i VD-ordet.Bolagets helårsomsättning 2018 ökade med 16 procent till 156,8 miljarder SEK (135,1) med ett resultat efter skatt på 12,0 miljarder SEK, vilket är en ökning med 2,5 miljarder SEK. Lägre bolagsskatt bidrog positivt. Styrelsen föreslår en utdelning om 2 miljarder SEK. Sammantaget minskade det underliggande rörelseresultatet med 3,3 miljarder SEK till 19,9 miljarder SEK. Prissäkringar som Vattenfall gör för att säkerställa prisstabilitet över tid medförde att det stigande elpriset under året inte fick fullt genomslag i resultatet.Stora investeringarVattenfall har beslutat om en investeringsplan för 2019-2020 på 56 miljarder SEK. Till största del kommer tillväxtinvesteringar ske i vindkraft. Vattenfall kommer också att investera i solkraft och nya affärsområden såsom decentraliserade energilösningar, energilagring och e-mobility.Vattenfall gjorde rekordstora satsningar på elnäten under 2018, men ny svensk lagstiftning påverkar framtida investeringar. Vattenfalls kärnkraft slog nytt produktionsrekord och viktiga framsteg har gjorts inom förnybar energi i form av idrifttagen ny kapacitet och investeringsprojekt. Till exempel färdigställdes den havsbaserade vindkraftparken Aberdeen Bay (97 MW) i Skottland, med världens största turbinkapacitet i kommersiell drift (8,8 MW). Därtill vann Vattenfall budgivningen av Hollandse Kust Zuid 1 & 2 (~700 MW) i Nederländerna, vilket kommer bli den första havsbaserade vindkraftsparken utan statligt stöd.Vattenfall fortsätter samtidigt arbetet med att minska koldioxidutsläppen. I Berlin uppnåddes exempelvis målet att halvera koldioxidutsläppen till 2020 tre år i förväg. Därtill beslutade Vattenfall att investera i ett nytt värmeverk i Uppsala och sammanlagt ska 3,5 miljarder SEK investeras i produktionsanläggningar och nätinfrastruktur i Uppsala. Tillsammans med staden har Vattenfall åtagit sig att halvera utsläppen av koldioxid fram till 2020 och bli helt koldioxidneutrala till 2030. Läs mer om Vattenfalls verksamhet under 2018 och hur företagets strategi kan bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling:Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning  För ytterligare information kontakta:Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10e-post: press@vattenfall.com

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Program för aktieägare I samband med stämman kommer det att finnas möjlighet att se produktionen av platt­värmeväxlare vid anläggningen i Lund. Visningen börjar med samling vid Scandic Star Lund, senast klockan 13.30. Bussar kommer sedan att transportera besökarna till produktionsanläggningen och därefter tillbaka till stämmolokalen. Deltagarantalet vid visningen är begränsat och anmälan till visningen ska ske i samband med anmälan till årsstämman. 13.30       Buss avgår från Scandic Star Lund till Alfa Lavals produktionsanläggning i Lund15.00     Servering av kaffe i anslutning till stämmolokalen15.30     Inregistrering till årsstämman påbörjas16.00     Årsstämman öppnas   Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman och äga rösträtt ska ·  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 16 april 2019, och ·  dels anmäla sitt deltagande till Alfa Laval AB – jämte eventuella biträden (dock högst två) – senast tisdagen den 16 april 2019, gärna före kl. 12.00.  Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste dessutom tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering ska vara verkställd tisdagen den 16 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman kan ske ·  per post: Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 Lund, ·  per e-post: arsstamma.lund@alfalaval.com, ·  på hemsida: www.alfalaval.com/sv/investerare, eller ·  per telefon 046-36 74 00 eller 046-36 65 00. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt uppgifter rörande eventuella biträden (dock högst två) uppges. Vid anmälan ska också anges önske­mål om att delta i visningen av produktionsanläggningen. Ombud för aktieägare ska senast vid stämman överlämna skriftlig och daterad fullmakt i original som vid tidpunkten för stämman inte får vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Blankett för fullmakt kan beställas från Alfa Laval AB, Juridik, Box 73, 221 00 Lund och finns också tillgänglig på bolagets hemsida, www.alfalaval.se/investerare/bolagsstyrning/. Ombud eller ställföreträdare för juridisk person ska dessutom överlämna registreringsbevis senast vid stämman. För att underlätta inpasseringen bör fullmakt och registreringsbevis skickas in (dock ej i elektronisk form) till Alfa Laval AB i samband med anmälan. Som bekräftelse på anmälan kommer Alfa Laval AB att tidigast den 17 april 2019 skicka ett inträdeskort som ska uppvisas vid in­registreringen. Förslag till dagordning 1.  Stämmans öppnande. 2.  Val av ordförande vid stämman. 3.  Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.  Godkännande av dagordning för stämman. 5.  Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet. 6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.  Redogörelse av verkställande direktören. 8.  Redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott. 9.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen jämte revisorns yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2018 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare. 10. Beslut (a)       om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen; (b)      om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för vinstutdelningen; samt (c)      om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 11. Redogörelse för valberedningens arbete. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt av revisorer och revisorssuppleanter. 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.  15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 16. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 2 Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses till ordförande vid årsstämman 2019. Punkt 10 (b) Styrelsen föreslår att vinstutdelning lämnas för 2018 med fem (5) kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås fredagen den 26 april 2019. Om stämman beslutar enligt detta förslag, beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 2 maj 2019. Punkt 12 -14 Valberedningens förslag är enligt följande: Punkt 12:        Antalet styrelseledamöter utsedda av stämman föreslås vara åtta utan supple­anter. Såväl antalet revisorer som revisorssuppleanter föreslås vara två. Punkt 13:        Arvodet till styrelsen föreslås vara 5 845 000 kronor (5 035 000 kronor) att för­delas till ledamöter valda av stämman och som inte är anställda av bolaget, enligt följande: 1 750 000 kronor           (1 675 000 kronor) ·  Ordförande     585 000   kronor              (560 000 kronor) ·  Övriga ledamöter Förutom det föreslagna arvodet till styrelseledamöter föreslås även att nedan nämnda arvoden ska utgå till de utav dessa ledamöter som är ordförande eller ledamot av nedan nämnda utskott. De föreslagna arvodena är följande: +--------------------------+--------------------------------------+|Tillägg för ordförande i |200 000   kronor    (175 000   kronor)||revisionsutskottet     | |+--------------------------+--------------------------------------+|Tillägg för ledamot i |125 000   kronor    (125 000   kronor)||revisionsutskottet       | |+--------------------------+--------------------------------------+|Tillägg för ordförande i |50 000   kronor      (50 000   kronor)||ersättningsutskottet      | |+--------------------------+--------------------------------------+|Tillägg för ledamot av |50 000   kronor      (50 000   kronor)||ersättningsutskottet | |+--------------------------+--------------------------------------+   Inom parentes angivna belopp avser arvode för år 2018. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Punkt 14: Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Narvinger, Finn Rausing, Jörn Rausing, Ulf Wiinberg, Anna Ohlsson-Leijon och Henrik Lange för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Nyval föreslås av Heléne Mellquist och Maria Moræus Hanssen. Margareth Øvrum har avböjt omval. Heléne Mellquist är för närvarande verksamhetschef för Volvo Lastvagnar, Area International. Från och med den 1 april i år kommer hon att övergå till att vara ansvarig för Area Europe. Heléne har lång erfarenhet inom Volvo-koncernen där hon har haft olika ledande befattningar, såsom ekonomichef och ett flertal direktörstjänster. Hon har även varit verkställande direktör i TransAtlantic AB. Heléne Mellquist är för tillfället styrelseledamot i Cavotec och Thule Group. Maria Moræus Hanssen är sedan 2018 verkställande direktör i DEA Deutsche Erdoel. Moræus Hanssen har lång erfarenhet inom Norsk Hydro, Statoil och Aker där hon har haft olika ledande befattningar samt direktörstjänster.   Valberedningen föreslår omval av Anders Narvinger till ordförande i styrelsen. Om Anders Narvingers uppdrag som styrelseordförande upphör i förtid, ska styrelsen välja ny ordförande. Information om samtliga ledamöter som föreslås till styrelsen samt valberedningens motiverade yttrande finns på Alfa Laval AB:s hemsida, www.alfalaval.com och kommer även att finnas tillgängligt på stämman. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av auktoriserade revisorerna Staffan Landén och Karoline Tedevall till bolagets revisorer för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Valberedningen föreslår vidare omval av auktoriserade revisorerna Henrik Jonzén och Nina Bergman till bolagets revisorssuppleanter för det kommande året, det vill säga för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Punkt 15 Styrelsen vill i kallelsen göra en del förtydliganden avseende riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare, bland annat baserat på synpunkter från aktieägare. Avsikten är att tydliggöra principerna för ersättningsfrågorna och villkoren för den rörliga ersättningen. Bland annat har möjligheten till kvalitativt uppställda mål tagits bort från den individuella årliga rörliga ersättningen (punkt 15.4 (i) nedan) och mål och maximalt utfall för det långsiktiga incitamentsprogrammet förtydligats (punkt 15.4 (ii) nedan). Styrelsen föreslår härmed att stämman beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: 1.    Omfattning Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören samt koncernledningen. Dessa riktlinjer gäller för anställningsavtal för ledande befattningshavare som ingås efter det att riktlinjerna godkänts av stämman och för ändringar i befintliga anställningsavtal för ledande befattningshavare som görs därefter. Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett en­skilt fall finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl kan t.ex. vara att ledande befattningsha­vare bosatta utanför Sverige måste kunna erbjudas villkor som är konkurrenskraftiga i det land där de är bosatta. För det fall styrelsen frångår riktlinjerna med anledning av särskilda skäl ska dessa skäl tydligt motiveras. 2.    Grundprincipen samt hur ersättningsfrågor bereds Grundprincipen för riktlinjerna är att Alfa Laval AB ska erbjuda en marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent företagsledning. Nivåerna på ersättning jämförs på regelbunden basis med andra företag som verkar på samma marknader för att säkerställa en marknadsmässig ersättning. Styrelsen har inom sig inrättat ett utskott med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman och ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören efter ersättningsutskottets beredning. Utskottet fattar beslut i frågor avseende löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören. Utskottet rapporterar löpande till styrelsen. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare närvarar inte då deras respektive ersättningsvillkor beslutas.   3.    Fast ersättning Den fasta lönen revideras årligen och baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde och prestation. 4.    Rörlig ersättning Den rörliga ersättningen omfattar (i) en individuell årlig rörlig ersättning och kan även som ett komplement omfatta (ii) ett långsiktigt incitamentsprogram. (i)    Den individuella årliga rörliga ersättningen kan utgöra mellan maximalt 40 och 60 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Utfallet beror på graden av uppfyllelse av förutbestämda uppsatta finansiella mål. Utfallet av den individuella rörliga ersättningen redovisas efter det att resultatet för innevarande år är fastställt. Vidare presenteras målen samt vilka kriterier som använts för fastställande av målen på efterföljande årsstämma. Mot bakgrund av att mål och kriterier är för bolaget känsliga ur ett kommersiellt perspektiv skulle ett offentliggörande av dessa i förväg enligt styrelsens uppfattning vara till nackdel för bolaget.   (ii)   Det långsiktiga incitamentsprogrammet riktas till bolagets ledande befattningshavare samt bolagets högre chefer (totalt maximalt 95 personer). Programmet är avsett att utgöra ett komplement till den individuella årliga rörliga ersättningen. Styrelsen menar att det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet är utformat på så sätt att det starkt bidrar till ett långsiktigt värdeskapande för aktieägare. Det är styrelsens förslag att för 2019 implementera ett långsiktigt incitamentsprogram med samma villkor som 2018 års program. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för 2019 är, liksom de långsiktiga incitamentsprogrammen för 2016, 2017 och 2018, ett kontantbaserat program. Syftet är att det långsiktiga incitamentsprogrammet ska vara relaterat till de finansiella mål över en konjunkturcykel som beslutats av styrelsen och som kommunicerats externt. Programmen för 2018 och 2019 är därför baserade på en rörelsemarginal (justerad EBITA marginal) på 15 procent samt en faktureringstillväxt på 5 procent med en 50/50 fördelning. Programmet löper, som tidigare, över tre år. Programmets utfall beräknas på ett genomsnitt av de tre årens rörelseresultat respektive faktureringstillväxt. Utfallet för rörelsemarginal beräknas linjärt mellan 14 procent och 17 procent samt för faktureringstillväxt linjärt mellan 4 procent och 7 procent. Maximalt utfall utgår således när de externt kommunicerade målen klart överträffats. Ersättningen från det långsiktiga incitamentsprogrammet kan för den verkställande direktören utgöra maximalt 50 procent av den fasta ersättningen. För övriga ledande befattningshavare maximalt 30-40 procent samt för övriga deltagande i programmet maximalt 20-40 procent av den fasta ersättningen beroende på befattning. Den maximala kostnaden för det långsiktiga programmet över de tre programåren beräknas uppgå till cirka 81 MSEK, varav cirka 22 MSEK för ledande befattningshavare.   Utbetalning till deltagarna i programmet sker först efter år tre och endast under förutsättning att de fortfarande är anställda vid utbetalningstidpunkten. Utfallet för det långsiktiga incitamentsprogrammet 2019-2021 beräknas således i början av år 2022 och baseras på ett genomsnitt av de tre programårens resultat. De tidigare programmen för 2016 och 2017 styrs av bolagets vinst per aktie efter att hänsyn tagits till eventuella aktieåterköp.      Styrelsen kan överväga om aktie- eller aktiekursrelaterade program till ledande befattningshavare ska föreslås stämman. 5.    Pensionsersättning En detaljerad beskrivning av existerande pensionslösningar för ledande befattningshavare återfinns i not 6 till årsredovisningen för 2018. Förtida pension utfästs selektivt och bara efter ett särskilt beslut i ersättningsutskottet. Från och med 2006 erbjuds en premiebaserad förtida pensionslösning med en premie om 15 procent av den pensionsgrundande lönen. För ålderspension, utöver ITP-förmånen, erbjuds sedan 2006 en premiebaserad lösning, med en premie om 30 procent av den pensionsgrundande lönen utöver 30 basbelopp. De ledande befattningshavarna har också en efterlevandepension som kan utgöras av antingen en livförsäkring eller en särskild familjepension som är en utfyllnad mellan ålderspensionen och familjepensionen enligt ITP. Därutöver har de möjlighet att avsätta lön och bonus för en temporär ålders- och familjepension. 6.    Icke-monetär ersättning Ledande befattningshavare har rätt till normala icke-monetära ersättningar, såsom tjänstebil samt företagshälsovård. 7.    Uppsägning och avgångsvederlag Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Alfa Lavals sida får ersättningen under uppsägningstiden samt avgångsvederlag vara ett belopp som motsvarar maximalt två årslöner.  Tillgängliga handlingar Årsredovisning, revisionsberättelse och styrelsens motiverade yttrande rörande förslaget till vinstutdelning enligt punkt 10 (b), revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämma 2018 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut enligt ovan kommer att finnas tillgängliga hos Alfa Laval AB för aktieägarna senast tisdagen den 26 mars 2019. Kopior av handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer också att finnas tillgäng­liga senast vid det ovan angivna datumet på bolagets hemsida, www.alfalaval.com/sv/investerare/bolagsstyrning/. Där finns även valberedningens förslag och dess motiverade yttrande publicerade. Antal aktier och röster i bolaget Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 419 456 315 stycken. Samtliga aktier är av samma aktieslag. Bolaget innehar självt inga aktier i bolaget.  Upplysningar på årsstämman Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Behandling av personuppgifter Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679) som gäller från den 25 maj 2018. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Integritetspolicyn på följande länk: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf eller kontakta bolaget på följande e-postadress: dataprivacy@alfalaval.com. __________________________ Lund i mars 2019 ALFA LAVAL AB (publ) Styrelsen

Ework och System Verification tecknar ramavtal

Den nya digitala verkligheten ställer höga krav på flexibilitet och smidighet. Användare av digitala tjänster och produkter förväntar sig snabb återkoppling och ständiga förbättringar. Med samma hastighet växer den så kallade gig-ekonomin, vilket innebär att effektiva digitala mötesplatser för företag och konsulter måste skapas. Det är mot denna bakgrund som Ework nu tecknar ett ramavtal med konsultbolaget System Verification för fortsatt utveckling av sina interna system. ”Vår digitala plattform måste dels anpassas till de nya behov som finns hos företag och egenkonsulter, dels byggas så att den snabbt kan fånga upp feedback, genomföra förändringar och få ut dem till användarna. Kundfeedback, återkoppling samt en effektiv pipeline är kritiskt. System Verification har rätt kunskap, partners och attityd för att stödja detta arbete,” säger Jesper Vraa Henriksen, CDO på Ework Group och fortsätter: ”Vi värdesätter också att en extern partner som System Verificaion utmanar och kvalitetssäkrar vår interna utvecklingsorganisation. Tillsammans blir vi både bättre och starkare,” säger han. I arbetet står datadriven utveckling i fokus. Den nya utvecklingsprocessen använder bland annat AI för monitorering av mjukvaran och en automatiserad hantering av pipeline. Detta ökar leveranstakten, stärker säkerheten samt ger användarna en bättre upplevelse. ”Detta är ett enormt roligt och spännande projekt där vi får möjlighet att visa hur moderna utvecklingsprocesser och kvalitetssäkringsmetoder fungerar, och det värde som vårt ekosystem ger,” säger Henrik Sällman, CEO System Verification Bosnien-Herzegovina. Omkring fyrtio personer från System Verification, Reeinvent och Ework samt övriga partners arbetar med den nya digitala plattformen i Sverige, Polen och Bosnien-Herzegovina. Det nya ramavtalet signerades i slutet på februari och löper över tre år.

Cyxone tillkännager strategisk avsikt att positionera sin läkemedelskandidat T20K i MS som ett profylaktiskt medel

De prekliniska studier som utfördes förra året gav ytterligare förståelse för läkemedelskandidaten T20K och resultaten indikerar att läkemedlet skulle kunna användas för att förebygga eller sakta ner sjukdomsprogressionen i MS. Ny kunskap om hur T20K absorberas och distribueras i kroppen tyder på att läkemedlet skulle kunna administreras i låga doser varannan vecka eller till och med månadsvis, vilket på längre sikt kan ge en betydande positiv inverkan på MS-patienters livskvalitet. En förlängd läkemedelsutsöndring från vävnad skulle innebära att endast mycket små mängder av T20K skulle cirkulera i patientens kropp vid varje givet tillfälle, vilket markant reducerar risken för systemisk toxicitet. Ett läkemedel med en såpass låg toxicitetsnivå kan eventuellt ges till patienter redan vid fastställd diagnos, eller kort därefter, vilket har potential att sakta ned sjukdomens progression i jämförelse med patienter som inte får tidig intervention med T20K. Detta skulle innebära att patientens nästa MS-skov signifikant skulle fördröjas och eventuellt också ha mildare symptom. Denna strategiska riktning kommer att positionera T20K som en ny behandlingsform inriktad på att förebygga eller mildra MS-skov snarare än på att behandla aktiva MS-skov, vilket är nuvarande standardbehandling. Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade: ”Om T20K fortsätter att demonstrera sin effekt också i studier i människa, vilket vi inte har några motsägande indikationer till, så tror vi att detta kan transformera sättet hur vi ser på autoimmuna sjukdomar såsom MS. Både hur vi behandlar sjukdomen men också hur patienter upplever en diagnos då deras utsikter skulle förändras. Då T20K är ett naturligt växtprotein, en cyklotid som anses vara en ideal ’mall’ för nya läkemedel, är vi ivriga att få veta mer om dess förmågor i kommande kliniska studier.” Cyxone genomför just nu de slutgiltiga förberedelserna inför starten av den första studien i människa, även kallat en fas 1-studie. Ansökan om att få påbörja den kliniska prövningen kommer att skickas in under det andra kvartalet 2019. Det fortsatta arbetet med T20K kommer att ha ett viktigt fokus på att finna en dosregim som effektivt bromsar sjukdomens progression utan att skada andra vitala kroppsfunktioner, varför fas 1-studien i friska frivilliga personer kommer att vara avgörande för företagets fortsatta strategiska planering. KontaktCyxone AB (publ)Kjell G. Stenberg, VDTel: 0723-816168E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.comAdelgatan 21221 22 Malmöwww.cyxone.com Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2019, 10.00. Framåtriktad informationDetta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Om CyxoneCyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i prekliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com  

Kommuniké från årsstämma 2019 i PolarCool AB (publ)

-Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018. -Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar. -För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Hans Andersson och Iman Ziai (omvalda), till styrelsens ordförande Mats Forsman (omvald) samt Mats Pernhem för nyval. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars Nilsson till huvudansvarig revisor (omvald). -Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag: I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. -Stämman beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) enligt styrelsens förslag innebärande att 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr. Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. -Slutligen beslutades om ändring av bolagsordning som en direkt följd av beslutet om sammanläggning av aktier, där gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. 

Karnov Group avser att notera dess aktier på Nasdaq Stockholm

Karnovs styrelse och Bolagets huvudägare Five Arrows Principal Investments anser att en notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm skulle utgöra ett viktigt steg i Bolagets utveckling. Styrelsen bedömer att en notering kan öka medvetenheten om Karnovs verksamhet och gynna Karnovs framtida potential genom att stärka Bolagets profil och varumärke gentemot investerare och kunder, samt öka förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner i ledningen. Erbjudandet och börsnoteringen kommer även att bredda aktieägarbasen och ge Karnov tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader som möjliggör en bred och långsiktig aktieägarbas. Därutöver gör Erbjudandet det möjligt för säljande aktieägare att sälja en del av sina nuvarande aktieinnehav och skapa en likvid marknad för aktierna. Nasdaq Stockholm har bedömt att Karnov uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att Bolaget inkommer med en sådan ansökan och att spridningskravet för Bolagets aktie är uppfyllt. Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind AS har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 607 miljoner kronor. Flemming Breinholt, VD för Karnov, kommenterar: “Karnov har byggt en stark position som en ledande leverantör av juridiska informationstjänster i Danmark och Sverige. Vårt varumärke bygger på en lång tradition av att utveckla affärskritisk information och leverera den genom en kraftfull och intuitiv plattform som är utformad utifrån våra användares behov. Vi är tacksamma för våra kunders lojalitet och tilltro till Karnov som samarbetspartner och vi strävar efter att belöna denna lojalitet genom att fortsätta investera i vårt produktutbud för att ytterligare förbättra våra kunders produktivitet. Noteringen är ett spännande steg för Karnov och dess exceptionella medarbetare. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit och jag ser fram emot en spännande framtid för verksamheten." Magnus Mandersson, styrelseordförande i Karnov, kommenterar: “Under de senaste åren har ledningsgruppen tagit Bolaget på en imponerande resa, där man har haft en fin tillväxt, gjort strategiska och värdeskapande förvärv och etablerat Karnov som en marknadsledande leverantör av informationstjänster i Danmark och Sverige. Det är nu rätt tid att ta nästa steg i Karnovs utveckling, genom att fortsatt skapa värde i en noterad miljö. Vi är glada över att erbjuda en bredare grupp av aktieägare möjligheten att ta del av detta fantastiska bolag.” Erbjudandet i korthet Erbjudandet förväntas omfatta befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av säljande aktieägare och nya aktier som emitteras av Bolaget. Karnov avser att använda nettolikviden till att positionera Bolaget för framtida tillväxt, återbetala befintliga skulder och därigenom anpassa skuldsättningsgraden till Karnovs finansiella mål avseende kapitalstruktur samt genomföra förändringar i kapitalstrukturen genom förvärv av dotterbolagsaktier. Aktierna i Erbjudandet kommer att erbjudas till kvalificerade investerare i Sverige och i utlandet samt till allmänheten i Sverige. Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind AS har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om högst 607 miljoner kronor. Fullständiga villkor, anvisningar och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget kommer att upprätta med anledning av Erbjudandet och noteringen. Prospektet kommer att publiceras på Karnovs webbplats, www.karnovgroup.com. Om Karnov Karnov är en ledande leverantör av informationstjänster och produkter inom juridik, skatt och revision samt miljö och hälsoskydd i Danmark och Sverige. Karnovs vision och mission är att vara en självklar samarbetspartner för alla juridiska rådgivare, skatterådgivare och revisorer i Danmark och Sverige och möjliggöra för användarna att fatta bättre beslut – snabbare. Med en mycket hög andel abonnemangsbaserade onlinetjänster erbjuder Karnov affärskritisk information till mer än 60 000 användare på advokatbyråer, revisionsbyråer och företag, samt inom offentlig sektor såsom domstolar, myndigheter, kommuner och universitet. Karnov grundades 1924 och har över 240 anställda med kontor i Köpenhamn, Stockholm och Malmö. Finansiell utveckling Helåret(MSEK) 2018 2017 2016Nettoomsättning 715 452 422Nettoomsättningstillväxt, 58,4% 7,1% 11,9%%*Organisk 3,9% 2,8% 5,8%nettoomsättningstillväxt,%** Justerad EBITA*** 262 184 163Justerad EBITA-marginal, 36,6% 40,8% 38,5%% Operativt kassaflöde**** 308 156 144Kassagenerering, %***** 106,8% 80,1% 84,4%* Tillväxt i förhållandetill motsvarande periodföregående år.** Förändring inettoomsättning exklusiveeffekt från förvärv ochvalutakursförändringar iförhållande tillmotsvarande periodföregående år.Nettoomsättning hänförligtill förvärv inkluderas iorganisk nettoomsättningefter en period om tolvmånader.*** EBIT exklusivejämförelsestörande posteroch avskrivning avförvärvsrelateradfördelning avköpeskilling ochnedskrivning avförvärvrelateradeinvesteringar.**** Justerad EBITDA plusförändringar inettorörelsekapitaletminus investeringar iutveckling av nyaprodukter ochförbättringar avbefintliga produkter ochaffärssystem.***** Kassaflöde från denlöpande verksamheten iförhållande till JusteradEBITDA. Finansiella mål ·  Nettoomsättningstillväxt: Karnov förväntas uppnå en årlig organisk nettoomsättningstillväxt om 3–5 procent på medellång sikt, kompletterad med selektiva förvärv ·  Justerad EBITA-marginal: Karnov förväntas öka marginalerna på medellång sikt ·  Kapitalstruktur: Karnov har som målsättning att ha en nettoskuld i förhållande till Justerad EBITDA på högst 3,0. Nivån kan tillfälligt överskridas, exempelvis till följd av förvärv ·  Utdelningspolicy: Karnovs mål är att dela ut 30–50 procent av den PPA-justerade nettovinsten (d.v.s. nettovinst exklusive avskrivning av förvärvsrelaterad fördelning av köpeskilling). Förslag till beslut om vinstutdelning ska ta hänsyn till Karnovs investeringsmöjligheter och finansiella ställning. Viktiga styrkor och konkurrensfördelar  ·  Marknadsledare i ett attraktivt segment av marknaden för informationstjänster till rådgivare ·  Högkvalitativt innehåll och digitala rättsdatabaser ·  En diversifierad och lojal kundbas av framstående företag och en abonnemangsbaserad modell ger stabila och förutsägbara intäkter ·  Stadiga resultat och stark kassagenerering ·  En erfaren bolagsledning med lång erfarenhet av transformation, integration och implementation. Om Five Arrows Principal Investments Five Arrows Principal Investments (”FAPI”) är den europeiska private equity-verksamheten inom Rothschild & Co Merchant Banking, med över 11 miljarder euro under förvaltning globalt. FAPI specialiserar sig på att investera i bolag över hela Europa med starka marknadspositioner och ledningsgrupper som är starkt engagerade i de bolag de driver, affärsmodeller med god förutsägbarhet i intäkterna och operativa hävstänger som kan användas för att ta tillvara på latent värde. FAPI:s sektorfokus är begränsat till hälso- och sjukvård & utbildning, data & mjukvara samt teknikbaserade företagstjänster. Rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank Abp, filial i Sverige, är Joint Bookrunner. Rothschild & Co är finansiell rådgivare till Bolaget och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget och FAPI. White & Case är legal rådgivare till Joint Bookrunners. För mer information, vänligen kontakta: Flemming Breinholt, VDTelefon: +45 4032 2332E-post: flemming.breinholt@karnovgroup.com Mats Ödman, Head of Investor RelationsTelefon: +46 708 32 09 33E-post: mats.odman@karnovgroup.com Denna information lämnades för offentliggörande kl. 10.00 CET den 20 mars 2019. Viktig information Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva Karnovs värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Kopior av detta pressmeddelande kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerade, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat. Detta pressmeddelande och den information som pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan att de registreras, omfattas av ett tillämpligt undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att förvärva de värdepapper som omnämns här. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Kanada eller Japan och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Australien, Kanada eller Japan att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande. Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll. Erbjudande om teckning eller förvärv av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att ske genom ett prospekt som kommer att tillhandahållas av Bolaget och som kommer att innehålla detaljerad information om Bolaget och bolagsledningen, liksom finansiella rapporter. Detta pressmeddelande utgör annonsering och är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare får inte förvärva värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande om det inte sker på basis av information som ingår i ett prospekt. N.M. Rothschild & Sons Limited (“Rothschild & Co”), som är auktoriserad och står under tillsyn av brittiska Financial Conduct Authority, agerar för Bolaget och ingen annan i samband med Erbjudandet och är ej ansvarig gentemot någon eller några andra parter än Bolaget för tillhandahållande av det skydd som kunder till Rothschild & Co erhåller eller för att ge finansiell rådgivning i relation till Erbjudandet. Framåtriktad information Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktad information. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de kan identifieras genom uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”bör”, ”skulle kunna”, ”eftersträvar” och ”kanske”, liksom negationer av dessa samt liknande uttryck. Den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är baserad på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådan framåtriktad information föremål för väsentliga kända och okända risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska händelserna kan komma att avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom den framåtriktade informationen. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande är korrekta. Vidare tar Bolaget inte något ansvar för den framtida riktigheten i de uppfattningar som uttrycks häri eller för att uppdatera eller revidera uttalanden i detta pressmeddelande för att anpassa informationen efter faktiska händelser eller utvecklingar. Otillbörlig tilltro bör inte fästas vid den framåtriktade informationen i detta pressmeddelande. Information, uppfattningar och framåtriktad information i detta pressmeddelande är lämnade endast per detta datum, och kan komma att förändras utan avisering. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta, eller offentliggöra några justeringar avseende någon framåtriktad information för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår avseende innehållet i detta meddelande. Information till distributörer Med anledning av produktstyrningskrav i (a) EU-direktivet 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, (”MiFID II”), (b) artiklar 9 och 10 i Kommissionens delegerande direktiv (EU) 2017/593 om komplettering av MiFID II, och (c) kapitel 5 i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2, (sammantaget ”MiFID IIs produktstyrningskrav”), och utan ersättningsansvar för skador som kan åvila en ”producent” (i enlighet med MiFID IIs produktstyrningskrav) i övrigt kan ha därtill, har aktier i Bolaget varit föremål för en produktgodkännandeprocess, där målmarknaden för aktier i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och (ii) investerare som uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter, var och en enligt MiFID II (”målmarknaden”). Oaktat målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera att: värdet på aktierna i Bolaget kan minska och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade beloppet; aktier i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt och inget kapitalskydd; och en investering i aktier i Bolaget är endast lämpad för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett kapitalskydd, som (antingen enbart eller ihop med en lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabel att utvärdera fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav. Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande till Erbjudandet. Målmarknadsbedömningen är inte att anse som (a) en lämplighets- eller passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd rörande aktier i Bolaget. Varje distributör är ansvarig för sin egen målmarknadsbedömning rörande aktier i Bolaget och för att bestämma lämpliga distributionskanaler.

Daniel Forslund ny ordförande för SKL:s Beredning för digitalisering

-Det är med stor glädje jag axlar rollen som ordförande i Beredningen för digitalisering, och jag är oerhört stolt över förtroendet att få företräda landets alla kommuner och regioner i denna viktiga framtidsfråga. Digitaliseringen är numera en kärnfråga för att vi ska kunna lösa välfärdens utmaningar med bemanning, kvalitet och tillgänglighet, och genom fler smarta digitala tjänster kan vi både ge våra medborgare en bättre service samtidigt som medarbetarna får en bättre arbetsmiljö , säger Daniel Forslund (L). Ordförandeskapet i Beredningen för digitalisering är en nyckelposition i SKL:s politiska organisation. Beredningen hanterar centrala framtidsfrågor som berör alla samhällssektorer, från socialtjänst och hälso- och sjukvård till skola och samhällsbyggnad. Beredningen arbetar bl.a. med attmodernisera och effektivisera verksamheter med digital teknik och artificiell intelligens, stärka nationell infrastruktur och skapa en mer säker informationshantering. Detta är frågor av såväl kommunal, regional, nationell och internationell karaktär. I uppdraget ingår också att stärka SKL-koncernens samverkan kring digitalisering genom bolagen Inera och Kommentus för att konkret stödja medlemmarna i deras verksamhetsutveckling och företräda SKL nationellt i exempelvis arbetet med Vision eHälsa 2025.- Jag kommer prioritera konkreta satsningar för att ta bort hinder för den digitala utvecklingen och skapa trygghet i den digitala omställningen av våra verksamheter. Stärkt informationssäkerhet, moderna regelverk för den digitala vården och ”nätläkarna” samt lagförändringar för att äldreomsorg och sjukvård säkert och effektivt ska kunna dela information digitalt är mina främsta prioriteringar. Mitt ansvar är att se till att digitala lösningar implementeras och skapar konkret nytta i människors vardag för högre tillgänglighet, bättre service och större frihet för medborgarna, säger Daniel Forslund (L). Daniel Forslund (L) är Liberalernas biträdande regionråd i Region Stockholm och ordförande i Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott och v.ordf. I Forskningsberedningen. Han blev 2014 Sveriges första innovationslandstingsråd och har sedan dess ansvarat för arbetet med innovation, digitalisering, eHälsa och informationssäkerhet i Region Stockholm. Daniel Forslund har arbetat med vårdens digitalisering sedan 2004, och var som kansliråd på Socialdepartementet ansvarig för att ta fram den första nationella strategin för eHälsa 2006. Fakta om Beredningen för digitalisering: Beredningen hanterar strategiska frågor om grundläggande gemensamma förutsättningar för digital utveckling. I grundläggande förutsättningar ingår frågeställningar kopplat till bl.a. effektivisering genom digitalisering, automation och artificiell intelligens (AI), innovations- och förändringsledning, data som strategisk resurs, säker informationshantering och nationell digital infrastruktur. Vidare ska beredningen hantera rättsliga förutsättningar för en digital samverkande förvaltning. I uppdraget ingår också att följa SKL-koncernens samverkan för att gemensamt stötta medlemmarna i deras verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Kommuniké från årsstämma 2019 i PolarCool AB (publ)

(Rättelse: I förra versionen uppgavs omval av styrelseledamot Hans Andersson. Rättad version anger Anders Hansson) -Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt att behandla årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018. -Stämman beslutade att bolaget ska ha fyra (4) styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med två (2) prisbasbelopp till ordföranden och ett (1) prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter, vilka inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkända räkningar. -För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till ordinarie styrelseledamöter Anders Hansson och Iman Ziai (omvalda), till styrelsens ordförande Mats Forsman (omvald) samt Mats Pernhem för nyval. För tiden intill slutet av nästa årsstämma, valdes till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som har utsett Lars Nilsson till huvudansvarig revisor (omvald). -Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner enligt styrelsens förslag: I syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller företag genom apportemission, bemyndigades styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande eller berättigar till konvertering/teckning av ett antal aktier som sammantaget högst motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. -Stämman beslutade om sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) enligt styrelsens förslag innebärande att 16 befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:16. Sammanläggningen medför även att kvotvärdet per aktie ändras till 0,22 kr. Anledningen till sammanläggningen är att uppfylla det förbehåll som Spotlight Stock Market lämnade vid noteringsgodkännandet gällande det krav som finns på varje enskild akties värde. Vidare bemyndigades styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. -Slutligen beslutades om ändring av bolagsordning som en direkt följd av beslutet om sammanläggning av aktier, där gränsen för antalet aktier ändras från befintlig lydelse ”lägst 35 992 435 och högst 143 969 740” till nytt förslag som lyder ”lägst 2 689 912 och högst 10 759 648”. 

Sova flerdubblade sina digitala annons-resultat efter A/B/N-tester i Emerse Labs

Emerse Labs är en plattform för A/B/N-testning av annonsmaterial som är direkt integrerad med Emerse Demand Side Platform, men även kan köras separat. Till skillnad från ett klassiskt A/B-test, innebär N:et att det finns stöd för en större mängd varianter. På bara några minuter kan du starta dina tester, välja sajter, annonsutrymme och målgrupper, samt få resultaten lätt tillgängliga i realtid. Man behöver ej ladda upp alla separata annonsvarianter, utan det räcker att ange de olika värdena man vill rotera på olika delar av annonsen, som texter, bilder, färger med mera. Du är fri att arbeta med vilken design du vill, utan att styras av mallar, tack vare Emerse teknik för dynamiskt annonsmaterial. Plattformen ger rekommendationer på antal exponeringar för ett statistiskt tillförlitligt resultat. Dessutom roterar Emerse Labs annonsvarianterna och delar automatiskt upp målgrupper så att varje individ bara exponeras för en variant av annonsen. – Ibland är det inte de annonser som på förhand tippats som succéer som i verkligheten presterar bäst, vilket kan ge både kreatörer, beställare och publicister huvudbry. Den risken är just vad Emerse Labs minimerar, genom att helt evidensbaserat låta annonsörer testa varianter på sitt material, förklarar Carl-Johan Grund, vd på Emerse. Sova-butikerna lät testa 30 olika bannervarianter i Emerse Labs. Huvud-sakligen valde man mellan en rad olika texter, färger och storlekar på sin call-to-action-knapp. Efter totalt 200 000 visningar, hade alla banners fått klick, men den vinnande hade en klickfrekvens som var sex gånger så stor som den sämst presterande. Vinnande annons i Sovas testkampanj syns till höger. – Det var så häftigt att testkampanjen bevisade att även en liten skillnad i utformning kunde ha stor inverkan på klickfrekvensen. Det gjorde att vi baserat på fakta kunde ta beslut om att köra huvudkampanjen med den bästa bannern och använda vår annonsbudget rätt, intygar Dag Westerberg, marknadschef på Sova. Läs mer om Emerse Labs på www.emerse.com/sv/ab-tester-av-annonsmaterial och kontaktaCarl-Johan Grund, vd på Emerse, för ytterligare information på carl-johan.grund@emerse.com (carl-johan.grund@emerse.com?subject=Om%20Emerse%20Labs%20i%20Cision) eller 046-378 01 00

Kandidattestet hjälper att välja kandidat också i Metsäliitto Osuuskuntas val

Röstningen har inletts i Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktigeval. Inalles 439 personer strävar efter en plats i fullmäktige och för första gången finns ett kandidattest till hjälp vid val av lämplig kandidat. Man kan rösta både per post och elektroniskt. Metsäliitto Osuuskunta är Metsä Groups moderbolag. Högsta beslutanderätten i Metsä Group utövas av Metsäliitto Osuuskuntas fullmäktige, till vilket det väljs 52 ledamöter vid vårens val. Röstningstiden infaller 20.3-12.4.2019. ”Alla kandidater i distriktet är kanske i inte så bekanta för medlemmarna och därför är röstningsbeslutet inte enkelt. Vi har blivit bekanta med kandidattest från kommunala och statliga val och vi tror att svaren hjälper medlemmarna att hitta en kandidat som motsvarar de egna värderingarna”, säger valnämndens ordförande Ahti Siponen. I kandidattestet svarar kandidaterna på frågor om till exempel medlemsförmåner, avverkningsvolymer och -sätt samt de tjänster som skogsägarna behöver. Siponen är glad för att kandidaterna representerar medlemskåren på ett så mångsidigt sätt. ”Antalet kandidater är lika stort som i föregående val, de har en mångsidig skolningsbakgrund och till exempel andelen kvinnor har ökat något sedan senaste.” Siponen uppmuntrar alla medlemmar att utnyttja sin rösträtt. ”Fullmäktige fattar till exempel beslut om vinstutdelning till medlemmarna. I fullmäktige växer man också till sig för andra krävande uppdrag inom förvaltningen.” I Metsäliitto Osuuskuntas val kan man rösta antingen per post eller elektroniskt på webbplatsen metsaval.fi. Den elektroniska röstningen tillämpas nu för andra gången i fullmäktigevalet. Röster som avges per post ska vara valnämnden tillhanda senast 12.4 kl. 16:00. Den elektroniska röstningen upphör samma dag kl. 23:59. Cirka 103 000 skogsägare är medlemmar i Metsäliitto Osuuskunta. De äger mera än hälften av de privatägda skogarna i Finland. Metsä Group är en finländsk skogsindustrikoncern som verkar på den globala marknaden. Fullmäktigevalet i korthet ·Man kan ställa upp som kandidat i valet om man har varit Metsäliitto Osuuskuntas medlem 31.12.2018 ·I valet väljs 52 medlemmar till fullmäktige från 15 valdistrikt ·Röstning 20.3-12.4 antingen per post eller elektroniskt ·Resultatet fastställs senast 1.6.2019 ·Det nya fullmäktiges mandatperiod börjar 1.7.2019 Tilläggsuppgifter: www.metsaval.fi

Grisgårdars egen praxis påverkar antibiotikaresistensen av produktionskedjan av griskött

I undersökningen deltog tio frivilliga kombinationsgårdar eller kedjor som består av grisproducenter och köttproducerande grisgårdar. Prov togs av levande grisar två gånger: efter avvänjningen av grisar som var fem veckor gamla och före slakt av grisar som var cirka 22 veckor gamla. Resistens förekom oftast i prover som tagits efter avvänjningen, men resistensen minskade betydligt före provtagningen före slakt. Det förekom dock variation mellan gårdarna. ”Enligt undersökningsplanen undersökte man från varje gård en griskull som medicinerats med antibiotika och en motsvarande grupp som inte vid något skede hade medicinerats med antibiotika och som inte hade haft trynkontakt med de grisar som medicinerats. Eftersom det sist och slutligen var endast enskilda djur som medicinerades med antibiotika, fick vi inte från alla gårdar det antal prover som vi hade planerat”, säger FD, docent Johanna Suomi från Livsmedelsverket. God slakthygien påverkar köttet Av de grisar som undersökts togs prover även på slakteriet: svabbprover togs på ytan av slaktkroppar efter slakten och i styckeriet togs prover av köttet. E. coli -bakterie kunde inte isoleras på alla prover som tagits på slakterier. Resistens förekom emellertid även i bakterier isolerat från de slaktkropps- och köttprover som tagits på slakteriet. ”Med god slakthygien kan man förhindra eller minska överföringen av tarmbakterier till köttet, vilket även minskar överföringen av antibiotikaresistenta bakterier. Under denna undersökning observerade vi emellertid att vissa köttprover innehöll E. coli -bakterier som är multiresistenta mot antibiotika. Därför är alla åtgärder för att minska resistensen på gårdarna viktiga”, säger specialforskare Suvi Nykäsenoja från Livsmedelsverket. Grisgårdarnas egna praktiska åtgärder viktiga för förebyggande ”Enligt mina statistiska analyser inverkade användningen av antibiotika inte ensam på huruvida de E. coli -bakterier som isolerats från grisarna var antibiotikaresistenta eller hur eventuell resistens förändras mellan avvänjningen och slakterilinjen. Resultaten tyder på att man genom att förbättra sjukdomsskyddet på gårdarna kunde även minska resistensen hos bakterierna i produktionsdjur. Jag anser att detta samband bör undersökas vidare”, säger projektforskare, AFD Johanna Muurinen från Purdue-universitetet. Biosäkerheten, dvs. de åtgärder med vilka man kan minska risken för sjukdomar och deras spridning, på de gårdar som deltog i undersökningen som helhet betraktat på ett lägre nivå än på finländska gårdar i övrigt. Biosäkerheten på de enskilda gårdarna, dvs. de åtgärder som man vidtar på den enskilda gården för att förebygga sjukdomsspridningen, varierade mer mellan de olika gårdarna än den externa biosäkerheten, dvs. gårdsägarnas åtgärder för att förhindra att sjukdomar sprids från externa källor till gården. ”Vid motsvarande undersökningar utomlands har man upptäckt att det finns ett samband mellan biosäkerheten och användningen av mikrobläkemedel, även om något orsakssamband inte har observerats. Användningen av läkemedel betyder emellertid inte att resistensen automatiskt skulle öka. Å andra sidan skulle man kanske inte få några tydliga resultat i Finland även med ett större urval, eftersom användningen av antibiotika på produktionsdjur är hos oss på en lägre nivå än t.ex. i flera länder i Central- och Sydeuropa. Dessutom har ett relativt stort antal av undersökningar av biosäkerheten och användningen av läkemedel genomförts med tanke på förebyggande användning av antibiotika, vilket i regel inte förekommer i Finland tack vare vårt hälsovårdssystem för produktionsdjur”, säger doktorand Virpi Sali från Helsingfors universitet. Nivån av sjukdomsskyddet på gårdarna undersöktes med en internationell frågeformulär (BiocheckU.GentTM) som har utvecklats för bedömning av både extern och intern biosäkerhet. ”Vid tolkningen av resultaten ska man ta hänsyn till att frågeformulären har utvecklats för en djursjukdomssituation som avviker från Finlands situation som är väldigt bra. På de finländska gårdarna identifierar man i regel de externa hoten, men man satsar mindre på förhindrandet av spridningen av sjukdomsalstrare inom den egna gården. På grund av detta är nivån för det interna sjukdomsskyddet på de finländska gårdarna i regel lägre än genomsnittet”, säger Sali. Val av läkemedel motsvarar inte alltid hälsovårdsplanerna I Finland har veterinärerna sedan länge använt mikrobläkemedelsrekommendationer som det är önskvärt att följa. Med hjälp av dessa rekommendationer strävar man efter att så bra som möjligt hålla resistenssituationen under kontroll. Ju mer man avviker från läkemedelsrekommendationerna, desto svårare blir det att kontrollera resistenssituationen. Hur bra de medicineringar som antecknats i undersökningsgårdarnas hälsovårdsplaner genomförs undersöktes i databasen Sikava dit de gårdar som omfattas av hälsoklassificeringen är skyldiga att registrera uppgifterna om medicineringen. Det fanns en del variation mellan de olika gårdarnas hälsovårdsplaner. Skillnader i medicineringen förekom i behandlingen av de vanligaste sjukdomarna hos grisar, såsom tarm- och ledinfektioner. Skillnaderna i medicineringen vid behandling av ledinfektioner kan delvis orsakas av att det fanns problem med tillgången till penicillin under den tid som uppgifterna samlades. På alla gårdar fanns det minst två läkemedelsalternativ för behandling av ledinfektioner. Det fanns även olika rekommendationer enligt olika sjukdomsalstrare för medicinering av diarré där symptombilden ofta är tydlig, men det finns flera olika orsaker till sjukdomen. Infektioner p.g.a. svansbitning behandlades rekommendationsenligt så gott som uteslutande med penicillin. ”E. coli -bakterier som beskriver resistenssituationen konstaterades vara mest resistenta mot tetracykliner, sulfonamider, trimetoprim och aminopenicilliner. Även multiresistenta bakterier var vanliga, dvs. att av alla resistenta E. coli -stammar var ungefär hälften resistenta mot minst två av de ovannämnda läkemedlen. Om motsvarande resistens upptäcks hos bakterier som orsakar sjukdom, är det läkemedelssortiment som kan användas litet och man kan behöva behandla med antibiotika som ur resistenssynpunkt är särskilt problematiska, såsom fluorokinoloner”, säger Nykäsenoja. Undersökningen genomfördes i samarbete mellan riskbedömnings- och mikrobiologienheterna vid Livsmedelsverket och veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. En av undersökningen finansiärer var Gårdsbrukets utvecklingsfond Makera. Projektets resultat kommer senare att publiceras i form av vetenskapliga artiklar samt en rapport. För producenterna kommer man att upprätta ett faktapaket om resistens som publiceras under 2019. Bekanta dig med projektet Kontroll och förebyggande av mikrobläkemedelsresistens i produktionskedjan för svinkött  Läs mer om hantering av kött i hemmet  i Livsmedelsverkets anvisning Ytterligare information:Den 20 mars 2019, tidigare kl 15.00. specialforskare Johanna Suomi, projektets forskningsprocess, tfn 040 822 5629, Livsmedelsverketspecialforskare Suvi Nykäsenoja, undersökningar om antibiotikaresistens, tfn 040 489 3447, Livsmedelsverketpostdoktoral forskare Johanna Muurinen, statistisk analysering, hur praxis och sjukdomsskydd inverkar på förekomsten av resistens samt användningen av läkemedel, smuurine@purdue.edu, Purdue-universitetet, West Lafayette, USAdoktorand Virpi Sali, sjukdomsskydd på gårdarna, virpi.sali@helsinki.fi, veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet

Ny produktionslinje för Smartsnacks installerad i Laholm, produktion påbörjas enligt plan.

Projektet med att installera en ny produktionslinje för tillverkning av Gårdschips Smartsnacks är klar och produktionen väntas komma igång enligt plan. ” Det känns otroligt tillfredsställande att vi nu äntligen är igång med egenproduktion utav Smartsnacks. Nu kan vi växla upp vår produktutveckling ytterligare framöver och jobba för en hållbar och lönsam produktion. Vi stärker vår konkurrenskraft betydligt inom segmentet functional snacking”, avslutar Hanna Åhsberg Platschef i Laholm. För frågor om bolaget, vänligen kontakta: Anna Wallin-Krasse, VD E-post: anna.wallin-krasse@rootfruit.se Telefon: 0705-125530 Om Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB är moderbolag i Rootfruitkoncernen. Moderbolaget utvecklar, tillverkar och säljer premiumsnacks av hög kvalitet under varumärket Gårdschips. Dotterbolaget Exotic Snacks AB importerar och säljer natursnacks under varumärket Exotic Snacks på den nordiska marknaden. Bolagen har centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor i Sverige och ett antal större dagligvarukedjor på den övriga nordiska marknaden. Bolagen arbetar även aktivt med produktutveckling. Rootfruit Scandinavia AB (publ)                                                    Industrigatan 23                                                                                    312 34 Laholm                                                                                      Telefon: +46 430-134 40                                                                    E-post: info@rootfruit.se                                                                 Hemsida: www.rootfruit.se                                                            

CGit leverera nytt datacenter & data management-lösning med tillhörande drift till Citymail Sweden AB, värde 3 MSEK

Mölndal 2019-03-20CGit har tagit en viktig affär, värd 3 MSEK. Kunden som är CityMail Sweden AB, är en svensk postoperatör som delar ut industriell post, det vill säga försändelser från företag till andra företag eller till privatpersoner Citymail Sweden AB investerar i nytt datacenter samt data management-lösningen med tillhörande drift som en del i att möta framtidens krav på IT-infrastruktur.Värdet på affären uppgår till 3 MSEK.  //För mer information, kontakta Bolaget på:VD Mattias Bergkvist Telefon: 031-762 02 40info@cgit.sewww.cgit.seDenna information är sådan information som CGit Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20:e mars 2019.  CGit:CGit är ett IT-konsultbolag med säte i Mölndal som ingår i en koncern där det helägda dotterbolaget CGit AB har sedan 2007 bedrivit verksamhet inom uppbyggnad och utveckling av IT-infrastruktur vilket omfattar bl.a. datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Bolaget levererar tjänster inom tre affärsområden; IT-drift, IT-konsulter samt IT-produkter och har i dagsläget omkring 60 kunder fördelade över flera olika branscher, varav hos 30 kunder är Bolaget en helhetspartner i sin leverans av IT-stöd.

Wedgwood planerar att minska produktionens komplexitet samt att fortsätta investeringar i hantverk, design och produktutveckling

Fiskars Oyj AbpPressmeddelande20.3.2019 kl. 12:30 (EET) Wedgwood planerar att minska produktionens komplexitet samt att fortsätta investeringar i hantverk, design och produktutveckling ·  Då konsument beteendet och verksamhetsomgivningen förändras, måste Wedgwood förbättra sin konkurrensförmåga för att säkra sin framtida tillväxt ·  Enligt förslaget skulle produktionskapaciteten minska i Storbritannien – produkter av hög kvalitet, såsom Jasperware, produceras fortsättningsvis i England, och därmed förstärker hantverkskunskapen och varumärkets kärna ·  Design, produktutveckling och global marknadsföring av produkter fortsätter i Storbritannien ·  Idag påbörjas samarbetsförhandlingarna med personalen. Enligt förslaget kommer antalet arbetsplatser att minska med högst 145 arbetsplatser i Barlaston, Staffordshire Wedgwood har idag berättat om planerna att minska komplexiteten i produktionen. Målet med förslaget är att förstärka affärsverksamheten samt förbättra dess konkurrensförmåga. Enligt planen kommer produktionen i Barlaston att i fortsättningen fokusera på hantverksprodukter av hög kvalitet som är centrala för varumärket. Produktionen av övriga produkter övervägs och ifall de planerade förändringarna genomförs, kommer produktionen av vissa serviser att konsolideras till andra produktionsanläggningar. Därtill kommer restaurangverksamheterna i Barlaston att ses över i samband med dessa förändringar. Målet med de föreslagna förändringarna är att stöda Wedgwoods kärnverksamhet. Ett team av skickliga hantverkare fortsätter producera handgjorda produkter i Barlaston. De för varumärket centrala verksamheterna, som design, produktutveckling och global marknadsföring, kommer att fortsätta i Barlaston, Storbritannien. Enligt förslaget kommer antalet arbetsplatser att minska med högst 145 arbetsplatser i Storbritannien. På grund av planerna kommer samarbetsförhandlingarna med personalens representanter att påbörjas. ”Vårt säte i Barlaston är ett viktigt center för brittiskt hantverk och vi är engagerade i att utveckla det – både som Wedgwood-varumärkets hem och en turistattraktion. Eftersom marknaden förändras måste vi dock säkerställa att vår affärsverksamhet är på en stabil grund och att vi kan stärka vår marknadsposition”, sade Ulla Lettijeff, direktör för Living-verksamheten. ”De idag presenterade förändringarna är svåra, och vi gör dem inte på lätt grund. För affärsverksamheten är de ändå nödvändiga på lång sikt. Vi strävar till att på alla sätt stöda vår personal som är utsatta för möjliga förändringar.” Förändringarna är en del av Living-segmentets omstruktureringsprogram som publicerades i oktober 2018. Programmets mål är att öka verksamhetens effektivitet, förenkla verksamhetens struktur samt accelerera den långsiktiga strategiska utvecklingen.FISKARS OYJ ABPMedia och investerarkontakter:Koncernkommunikation, tfn +358 204 39 5031, communications@fiskars.com WedgwoodWedgwood är ett ikoniskt brittiskt premium-livsstilsvarumärke, som grundades år 1759 av Josiah Wedgwood. Wedgwood värnar om principer för design, kvalitet och innovation, och skapar ikonisk jaspergods samt middagsserviser och teserviser i fin benporslin av högsta kvalitet och vackert utformade prydnader. Fiskars GroupFiskars Group betjänar konsumenter och kunder över hela värden genom internationellt kända varumärken som Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood. Våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder och vi har ca 7 600 människor i över 30 länder. Läs mera på vår webbplats www.fiskarsgroup.com.

Henning Olsen utnämnd till ny CEO för NRC Group ASA

Under de senaste nio åren har Øivind varit avgörande för etableringen och utvecklingen av NRC Group. Först som grundare och verkställande direktör för Team Bane och sedan i rollen som CEO för NRC Group sedan våren 2016. Under de senaste åren har koncernen etablerat sig som den ledande nordiska entreprenören inom järnvägsinfrastruktur. Detta har skett genom flera samgåenden och förvärv, och koncernen har nu en stark plattform för ytterligare tillväxt och utveckling. Øivind har varit avgörande i denna utveckling och styrelsen vill tacka för den viktiga roll han spelat för NRC Group.Vid styrelsemötet den 19 mars utnämndes Henning Olsen till ny CEO för NRC Group av styrelsen.  Olsen kommer från posten som koncerndirektör på AF Gruppen, där han varit direktör för byggdivisionen sedan 2016. Inom AF Gruppen har han tidigare varit direktör för fastighetsdivisionen, finansdirektör för AF Bygg Oslo och controller för koncernen. Innan han blev en del av AF Gruppen år 2010 var han anställd på Statkraft och Boston Consulting Group. Olsen har en civilekonomexamen från BI Norwegian Business School år 2003. Olsen har omfattande erfarenheter från projektorienterade organisationer, inklusive projektledning, strategi- och affärsutveckling och företagstransaktioner. Styrelsen anser att Olsen har de yrkesmässiga och personliga egenskaper som krävs för att leda och vidareutveckla NRC Group, och är mycket glada över att han kommer att starta i sin nya roll under våren. 

Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall: ­- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, - dels anmäla sitt deltagande senast klockan 16.00 onsdagen den 17 april 2019. Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt: - per post till Wihlborgs Fastigheter AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm ­ - per telefon 08 – 402 91 54 ­  - via Wihlborgs webbplats: www.wihlborgs.se, där ytterligare information om årsstämman också kan inhämtas. Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort med posten. Detta skall medtagas till inregistreringen vid stämman. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/registreringsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två). Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Begäran om sådan registrering måste göras i god tid före den 17 april 2019. Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare skall skriftlig dagtecknad och undertecknad fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet uppvisas vid årsstämman. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahålls fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.wihlborgs.se. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justerare 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Verkställande direktörens anförande 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut oma)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningb)    dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningenc)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörend)    avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning 10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden12. Val av styrelse och styrelseordförande13. Val av revisor14. Beslut om principer för hur ledamöter i valberedningen skall utses15. Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet18. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen19. Stämmans avslutning Förslag till beslut Punkt 9 b och d - dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för år 2018 lämnas med 3,75 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 29 april 2019. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 3 maj 2019. Punkt 2 och 10-14 - Val av ordförande vid stämman; Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer; Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden; Val av styrelse och styrelseordförande; Val av revisor; Beslut om principer för hur ledamöter i valberedningen skall utses Valberedningen består av Bo Forsén (Backahill AB), ordförande, Hans Ek (SEB Fonder), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar Fondförvaltning) och Krister Eurén (mindre aktieägare) och representerar 19 procent av rösterna i Wihlborgs. Valberedningen föreslår: -       att till ordförande på stämman välja Anders Jarl; -       att utse sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter; -       att omvälja styrelseledamöterna Anders Jarl, Sara Karlsson, Jan Litborn, Helen Olausson, Per-Ingemar Person, Johan Qviberg och Tina Andersson; -       att välja Anders Jarl till styrelsens ordförande; -       att styrelsearvode utgår med totalt 2 395 000 kr att fördelas med 350 000 kr till styrelsens ordförande, 165 000 kr vardera till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget och 1 055 000 kr till styrelsens ordförande såsom särskilt arvode -       att till revisor omvälja Deloitte AB med Richard Peters som huvudansvarig revisor; -       att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning samt -       i huvudsak oförändrade regler för utseende av ny valberedning inför årsstämman 2020. Mer information om föreslagna styrelseledamöter jämte valberedningens fullständiga rapport återfinns på Wihlborgs hemsida www.wihlborgs.se. Punkt 15 - Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen Styrelsen i Wihlborgs föreslår att ersättningar och andra anställningsvillkor skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Ersättningen utgår med en fast ersättning för samtliga i koncernledningen. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad till hälften av den fasta ersättningen och utges i kontanter. I förekommande fall skall ersättning utöver den fasta lönen vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intresse. Bolaget har för närvarande inte några ersättningsåtaganden gentemot koncernledningen utöver den fasta lönen. I Wihlborgs finns en vinstandelsstiftelse som omfattar alla anställda. Avsättningen till stiftelsen är hänförlig till avkastningen på eget kapital och är maximerad till ett basbelopp per år och anställd. Pensionsåldern är 65 år för samtliga i koncernledningen. Kostnaden för verkställande direktörens pension utgår med en premie om 35 procent av den pensionsgrundande lönen per år under anställningstiden. För övriga i koncernledningen gäller ITP-planen eller motsvarande. För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader och för övriga i koncernledningen gäller en uppsägningstid om fyra till sex månader. Avgångsvederlag för verkställande direktören uppgår till 18 månadslöner och för övriga i koncernledningen till maximalt 12 månadslöner. Avgångsvederlaget skall avräknas mot andra inkomster. Hela styrelsen förutom styrelsens ordförande bereder frågan om principerna för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen och beslutar om verkställande direktörens ersättning och anställningsvillkor. Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier enligt nedan: A. Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier 1. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets registrerade aktier. 2. Förvärv skall ske på NASDAQ Stockholm. 3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 4. Betalning för aktierna skall ske kontant. 5. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. B. Bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier 1. Överlåtelse får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets registrerade aktier. 2. Överlåtelse skall kunna ske såväl på NASDAQ Stockholm som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. 3. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 4. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. 5. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande maximalt tio (10) procent av utestående aktier Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission motsvarande sammanlagt högst tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Syftet med bemyndigandet är att underlätta eventuella kommande fastighetstransaktioner med en förenklad beslutsprocess. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Övrig information Styrelsens fullständiga förslag i övriga ärenden samt styrelsens motiverade yttrande över beslut under punkt 9 och 16 samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts finns tillgängliga på Wihlborgs kontor i Malmö från och med onsdagen den 20 mars 2019. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress. Handlingarna finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.wihlborgs.se. Årsredovisning och revisionsberättelse publiceras på www.wihlborgs.se den 3 april 2019 och distribueras till aktieägare som aktivt begärt detta. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslag till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen. Styrelsen och vd skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag. Vid utfärdandet av denna kallelse uppgick det totala aktier och röster i bolaget till 153 713 456. Bolaget saknar innehav av egna aktier. Program vid årsstämman 15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas 16.00 Årsstämman öppnas Efter årsstämman bjuder vi på lätt förtäring. Malmö i mars 2019 Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Styrelsen

Delat ledarskap – vad, varför och hur?

Ledarskap beskrivs i forskningslitteraturen i ökande omfattning som kollektivt. Forskning om delat ledarskap mellan chefer är en del av denna trend – särskilt inom vård, skola och förskola. Genom att utgå från ett lärteoretiskt perspektiv om människors vardagslärande kan man förstå hur och varför gemensamt ledarskap kan fungera. Vad innebär delat ledarskap? Vilka förutsättningar krävs mellan chefer som arbetar i delat ledarskap? Vilka svårigheter kan ledningen komma att brottas med när man som organisation väljer att införa funktionellt delat ledarskap? Under seminariet definieras vad delat ledarskap är, varför och hur delat ledarskap kan fungera. Marianne Döös, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet, delar med sig av 20 års erfarenheter från forskning inom området. De senaste två åren har hon tillsammans med kolleger arbetat med forskningsprojektet Funktionellt delat ledarskap – en modell för hållbart chefskap i skola och förskola? som finansierats av AFA Försäkring. I april kommer boken Delat ledarskap i förskola och skola. Om täta samarbeten som kräver och ger förutsättningar, Lund: Studentlitteratur, som bland annat bygger på de forskningsresultat Marianne Döös delar med sig av. Dokumentation från seminariet publiceras i efterhand på afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier   Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet Anmälan för journalister görs till presskommunikatör Linda Harling på linda.harling@afaforsakring.se senast 27 mars. Är du inte journalist men är intresserad av att delta på seminariet, hör av dig till afaseminarier@afaforsakring.se Tid: Torsdag 28 mars kl. 08.30–10.00, frukostmingel från kl. 08.00. Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm Om AFA Försäkrings forskningsstöd AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor per år. Det övergripande syftet är att minska de långvariga sjukskrivningarna och förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Relevans, vetenskaplig kvalitet och förväntad praktisk nytta är viktiga kriterier i bedömningen av vilka projekt som får anslag. Mer information finns på afaforsakring.se/forskning.