Fortum har fått tillstånd att riva ut dammen i Acksjön

Acksjödammen är placerad där Acksjön mynnar ut i Acksjöälven, i Hagfors kommun. Dammen ägs av Fortum, och fungerar som regleringsdamm för vattenkraften i Klarälven. Dammens funktion som reglerdamm är inte betydande för det svenska energisystemet så området lämpar sig mycket väl för miljöförbättrande åtgärder. -Det känns naturligtvis väldigt viktigt att vi får tillstånd att genomföra detta projekt. När vi tittar på det framtida energisystemet är det avgörande att hitta en bra balans mellan att förbättra miljön och att säkra att Sverige och Norden har ett förnybart energisystem. Acksjödammen är ett mycket bra exempel på en damm som inte bidrar tillräckligt mycket till reglerkraften som är så viktig för vattenkraften. Därför är det ett utmärkt område att genomföra miljöåtgärder som förbättrar den ekologiska statusen lokalt, säger Katarina Erelöf, projektledare för projektet på Fortum. Förutom utrivningen av dammen ingår även andra biotopförstärkande åtgärder som Länsstyrelsen Värmland ansvarar för. Acksjöälven är ett biflöde till Klarälven, och har påverkats åtskilligt av mänsklig aktivitet. De största ingreppen kommer från forna dagars flottning då älven rensades för att möjliggöra smidigare flottning. Länsstyrelsen skall därför åtgärda dessa flottningsskador genom att utföra biotopåtgärder som exempelvis nytt lekgrus samt utplacering av större stenar. När projektet är genomfört är förhoppningen att området kommer att nå god ekologisk status och att livsmiljöerna för flertalet arter har förbättrats. Som del i projektet kommer en uppföljning att göras för att utreda vilka förändringar i ekosystemet som sker på grund av åtgärderna. Uppföljningsprojektet påbörjades redan under 2015 med undersökning av nuläget. Projektet genomförs i bred samverkan inom vattenrådet, och övriga deltagare Förutom Fortum och Länsstyrelsen i Värmland, är en rad markägare och ideella krafter som skoterklubben, fiskeintressen och Bergsängs byalag involverade. Det är i tät samverkan mellan dessa parter som åtgärderna kommer att genomföras. Fortum har nu påbörjat projektering av utrivningen så att den kan genomföras så snart det är möjligt enligt villkoren i domen. Fortums del av projektet beräknas kosta ca 1,2 miljoner kronor varav ca 600 000 kommer att bekostas ur Fortums Miljöfond.

Kungsleden förlänger avtal med Hotel Plaza i Skrapan i Västerås

Västerås är Sveriges femte största stad och en viktig tillväxt- och logistikort med ett strategiskt läge invid E18 samt goda kommunikationer till Stockholm och övriga Mälardalen. Kungsledens kluster Västerås City är koncentrerat kring de centrala delarna av staden och inkluderar bland annat landmärket Skrapan. Kungsleden äger totalt 153 000 kvm i Västerås City och är stadens största kommersiella fastighetsägare. Hotel Plaza, numera medlem i Best Western Plus Hotel, står inför den sista etappen av en totalrenovering av hotellet och förstärker därmed sitt varumärke och koncept ytterligare. Hyresavtalet med Kungsleden möjliggör att 100 hotellrum renoveras samt att ett Sky Spa på plan 23 och 25 byggs. Kungsleden kommer också omgående att påbörja byggandet av en ny hotellentré. ”Vi är glada för vårt samarbete med en ambitiös hyresgäst som vill vara med att bidra till Västerås City. För Kungsleden är det viktigt att ha en stark hotelloperatör som hela tiden strävar efter att utveckla sina koncept och verksamheter. Satsningen är ytterligare ett bevis på att området är eftertraktat och på att Kungsleden är en attraktiv samarbetspartner för att skapa utveckling”, säger Mats Eriksson, fastighetschef förvaltningsområde Mälardalen. ”Det förnyade samarbetet gör att vi kan satsa på en helt ny och unik spaupplevelse, slutföra renoveringen av alla 202 hotellrum och korridorer samt bygga en helt ny hotellentré. Det gör vårt erbjudande till hotellgästerna än mer attraktivt. Det här är en satsning jag har velat göra länge och det är väldigt kul att få förverkliga den tillsammans med Kungsleden”, säger Tobias Hultberg, vd för Hotel Plaza, Aros Congress Center och Hotel Esplanade. Bild: Lorens 14 (Skrapan) 

Valberedningarnas förslag till Folksams bolagsstämmor 2017

Styrelsen Folksam Liv, att väljas t.o.m. 2018 års stämma: Ordinarie Titel Omval/NyvalledamöterLars Ericson, Vd Konsumentföreningen Omval   (Nyvalordförande Sthlm  som ordförande)Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarstiftelsen OmvalGöran Arrius Ordförande Saco OmvalBritt Hansson Vd och koncernchef OK Omval ekonomisk föreningCecilia Hermansson Forskare KTH och Omval seniorekonom på SwedbankLars-Inge Larsson Förbundskassör SKPF OmvalJonas Nordling Förbundsordförande Omval JournalistförbundetElisabeth Brandt 2:e vice förbundsordförande OmvalYgeman HandelsTobias Baudin Förbundsordförande Kommunal NyvalJohan Lindblom Förbundsordförande Byggnads NyvalEva Nordström Vd Stockholms Kooperativa   Nyval Bostadsförening (SKB)Mikael Åbom Vd och koncernchef Fonus   Nyval ekonomisk förening Avgår från Folksam Livs styrelse: Göran Lindblå, Jan Rudén, Niklas Rengen, Maj-Britt Johansson-Lindfors. Styrelsen Folksam Sak, att väljas t.o.m. 2018 års stämma: Ordinarie ledamöter Titel Omval/NyvalKarl Ordförande LO Omval-Petter Thorwaldsson,ordförandeEva Nordmark Ordförande TCO OmvalUlf Andersson Ekonomichef IF Metall OmvalBjörn Eriksson Ordförande Riksidrottsförbundet OmvalAnders Lago Ordförande HSB OmvalLeif Linde Vd Riksbyggen OmvalBo Jansson F.d. Omval förbundsordförande Lärarnas RiksförbundMalin Ackholt Förbundsordförande Hotell- och Nyval restaurangfacketHelena Liljedahl Vd KF Fastigheter AB Nyval Patrik Nygren Vd Unionen Medlemsförsäkring AB NyvalHeidi Stensmyren Förbundsordförande Sveriges Nyval LäkarförbundPia Varumärkes- och NyvalCarlsson Thörnqvist kommunikationschef KF ekonomisk förening Avgår från Folksam Saks styrelse: Therese Guovelin, Eva Lindh, Anita Modin, Karin Mattsson Weijber, Magnus Ling. Valberedningarna för Folksam Sak och Folksam Liv utgörs av:Ella Niia, ordförandeTorbjörn BredinTommy OhlströmRobert Söderhjelm För ytterligare information:Ella Niia, valberedningarnas ordförande, telefon 070-652 24 33Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26

Styrelsen för XVIVO Perfusion beslutar om nyemission om högst ca. 181 miljoner kronor riktad till institutionella investerare

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. Styrelsen för XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO Perfusion” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med vad Bolaget indikerat i pressmeddelande den 16 mars 2017, beslutat, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om en nyemission av högst 2 361 408 nya aktier riktad till institutionella investerare (”Nyemissionen”). Nyemissionen är fullt tecknad av Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Norron och Swedbank Robur. Investerarna har valts ut på grundval av en s.k. accelererad bookbuilding-process som genomförts av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB (”Pareto Securities”). Nyemissionen och teckningen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma som kommer att hållas den 10 april 2017 (”Bolagsstämman”). Kallelse till Bolagsstämman kommer att offentliggöras separat. Bolagets tre största aktieägare, Bure Equity AB, Eccenovo AB och Thomas Olausson, vilka sammanlagt innehar ca. 31,5 procent av aktierna i Bolaget, har åtagit sig att rösta för Nyemissionen på Bolagsstämman. Teckningskursen per ny aktie i Nyemissionen uppgår till 76,50 kronor och har fastställts genom bookbuilding-processen som genomförts av Pareto Securities. Genom Nyemissionen tillförs XVIVO Perfusion högst ca. 181 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt om ca. 4,5 procent jämfört med senaste fem dagars volymvägda genomsnittliga betalkurs (5-dagar VWAP) för XVIVO Perfusions aktie på Nasdaq Stockholm och en rabatt om ca. 4,7 procent jämfört med stängningskursen för XVIVO Perfusions aktie den 16 mars 2017. Anledningen till att Nyemissionen genomförs är att accelerera Bolagets kliniska produktutvecklingsprojekt, främst hjärttransplantationsprojektet, med målet att nå en global marknadsregistrering. Styrelsen för XVIVO Perfusion bedömer att likviden från Nyemissionen kommer att vara tillräcklig för att finansiera hjärttransplantationsprojektet fram till marknadsintroduktionen. ”Intresset för XVIVO Perfusions hjärttransplantationsprojekt är stort och tillförseln av kapital ökar möjligheterna att snabbare kunna nå marknadsgodkännande globalt och därmed kunna marknadsföra dessa produkter. Dessutom kommer XVIVO Perfusion snabbare kunna tillvarata den potential som finns i utvecklingen av nya indikationer som till exempel levertransplantation, PrimECC och Cancer”, säger Magnus Nilsson, VD på XVIVO Perfusion. Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion att öka med högst 2 361 408 aktier och röster från 23 614 088 aktier och röster till högst 25 975 496 aktier och röster. De nyemitterade aktierna motsvarar högst 9,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i XVIVO Perfusion efter Nyemissionen. Teckning av och betalning för de nya aktierna skall ske senast den 12 april 2017. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av tecknings- och betalningsperioden. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och genomföra en riktad nyemission är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Pareto Securities har agerat sole bookrunner och lead manager i samband med Nyemissionen. Göteborg 17 mars 2017Magnus Nilsson, VD XVIVO Perfusion AB (publ) Viktig information Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.

Kallelse till extra bolagsstämma i XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ), org.nr 556561-0424 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 april 2017 kl. 9.00 i Bolagets lokaler på Mässans gata 10 i Göteborg.  Anmälan Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: dels       vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken tisdagen den 4 april 2017, och dels       anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 12.00 onsdagen den 5 april 2017. Anmälan skall ske till Bolaget, antingen skriftligen på adress XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ), att. Catrin Olsson, Box 53015, 400 14 Göteborg, per telefon 031-788 21 53, per fax 031-788 21 69 eller per e-post catrin.olsson@xvivoperfusion.com. Vid anmälan skall aktieägare uppge fullständigt namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. För aktieägare som företräds av ombud bör en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt översändas i original tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär kommer senast den 20 mars 2017 att finnas tillgängligt på www.xvivoperfusion.com. Den som företräder juridisk person skall även förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken för att få delta på stämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken tisdagen den 4 april 2017 bör aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.  Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om godkännande av riktad nyemission 8. Stämmans avslutande Förslag till beslut Beslut om godkännande av riktad nyemission (punkten 7) Styrelsen för XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ) har beslutat, villkorat av efterföljande godkännande av bolagsstämma, om en nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande huvudsakliga villkor. Ökning av aktiekapital och antal aktier Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 60 354,646114 kronor genom nyemission av högst 2 361 408 aktier. Teckningsrätt Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma på förhand vidtalade institutionella investerare, vilka valts ut på grundval av en s.k. accelererad bookbuilding-process som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB. Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och genomföra en riktad nyemission är att bredda aktieägarbasen samt att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Tid för teckning och betalning De nya aktierna ska tecknas på separat teckningslista senast den 12 april 2017. Aktierna ska betalas senast den 12 april 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 76,5 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom en så kallad accelererad bookbuilding-process som har genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB och motsvarar enligt styrelsens bedömning aktiernas marknadsvärde. Utdelningsrätt De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Majoritetskrav För giltigt beslut enligt denna punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrigt Fullmaktsformulär, handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt fullständigt emissionsförslag kommer senast den 20 mars 2017 att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats www.xvivoperfusion.com. Handlingarna översänds utan kostnad till de aktieägare som begär att få del av dessa samt uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid den extra bolagsstämman. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 23 614 088 stycken, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare har rätt att på den extra bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om förslag som skall tas upp vid stämman. Göteborg i mars 2017XVIVO Perfusion Aktiebolag (publ)Styrelsen

SaltX Technology genomför nyemission om 100 Mkr – Ökar satsningen på storskalig energilagring

”Intresset på marknaden för vårt nystartade affärsområde - EnerStore - har varit mycket starkare än vad vi räknade med. Vi bedömer därför att tidpunkten för SaltX att växla upp är rätt. För att möta det snabbt växande behovet för energilagring måste vi utöka och förstärka organisationen tidigare än planerat. Samtidigt vill vi säkerställa att nuvarande resurser behåller fullt fokus på våra övriga områden som ligger närmare kommersialisering”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology. I oktober förra året annonserade SaltX Technology ett nytt affärsområde baserat på sitt unika Nano Coated Salt (NCS) för vilket patent har blivit beviljat på alla viktiga marknader. Efter de framgångsrika verifieringstesterna på DLR i Tyskland, pågår nu förhandlingar med flera ledande energibolag i Europa om en fullskalig pilotanläggning. ”Att våra huvudägare Industrifonden, Skirner och Utilsun redan har åtagit sig en betydande del - totalt 51 procent - av kapitalbehovet visar på en fortsatt stark tro på bolaget”, säger Åke Sund, SaltX Technologys styrelseordförande. EnerStore bedöms ha en betydande global marknadspotential.   Erbjudandet i korthet · Totalt uppgår erbjudandet till 100 Mkr före emissionskostnader. · Emissionen omfattar 8 947 461 aktier (motsvarande 1:5). · Teckningskursen i erbjudandet är 11,20 kr per aktie. · Totalt har 100 procent av det totala emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare samt ett garantikonsortium. · Beräknad avstämningsdag är omkring den 27 april 2017. · Erbjudandet omfattar nyemission av aktier där teckningstiden är 2-19 maj 2017. Mer detaljer kommer att delges i prospekt efter årsstämmans beslut. Inbjudan till investerarmöten kommer separat. Rådgivare Advokatfirman Törngren Magnell är juridisk rådgivare och Eminova emissionsinstitut i samband med erbjudandet. FNCA är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Bohman (VD) +46 (0)705 600 268 eller Harald Bauer (CFO) +46(0)708 108 034. Om SaltX och EnerStore SaltX teknologi gör det möjligt att lagra energi i salt för att senare utvinna den i form av värme och/eller kyla. Därigenom möjliggörs ett effektivare energiutnyttjande och avsevärda energibesparingar. SaltX fyra affärsområden är: · Gasdrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av bostäder (HeatBoost) · Termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggnader (SunCool) · Värmedriven kyla i lastbilar och tunga fordon (Verdacc) · Energilagring för värme- och elproduktion (EnerStore). Det utvecklade lagringsmaterialet EnerStore bygger på SaltX teknologi för Nano Coated Salt som är patenterat på viktiga marknader som Sverige, Kina, USA, EU, Australien och Japan. Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor som vind- och solenergi, med minimala lagringsförluster och på ett kostnadseffektivt sätt. EnerStore kan användas som ett termiskt energilager i många olika applikationer. Ett exempel är till solkraftverk – Concentrated Solar Power (CSP), se följande animation: https://youtu.be/GABV5kNx3ro Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 07.45 CET.

Valberedningens pressmeddelande inför årsstämman 2017

Valberedningen har bestått av Axel Calissendorff, ordförande (utsedd av Flerie Participation AB), Lars Backsell (styrelseordförande i Recipharm) och Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder) samt Ossian Ekdahl (utsedd av Första AP-fonden). Valberedningen förslår omval av samtliga styrelseledamöter: Lars Backsell, Anders G. Carlberg, Marianne Dicander Alexandersson, Thomas Eldered, Helena Levander, Wenche Rolfsen, Tony Sandell och Carlos von Bonhorst. Vidare föreslås omval av Lars Backsell som styrelseordförande. Valberedningens övriga förslag, bland annat avseende val av stämmoordföranden, arvoden för styrelse och revisor samt val av revisor, kommer att publiceras på hemsidan samt offentliggöras i kallelsen till årsstämman. Recipharms årsstämma kommer att hållas den 10 maj kl. 14.00 i Klara Konferensens lokaler på Vattugatan 6 i Stockholm.  Vid eventuella frågor kontakta:Axel Calissendorff, valberedningens ordförande mobil: 0768 409 103ellerLars Backsell, styrelsens ordförande och ledamot av valberedningen tel: 08 602 52 00  Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com

Koll på bostadsrättsföreningarnas skuldsättning viktigare än någonsin

Många som köper en bostadsrätt tittar bara på försäljningspris och månadsavgift, och glömmer att titta på föreningens skuldsättning. Stiger räntan leder det till ökade boendekostnader i form av ökade räntekostnader på de privata bolånen. Men en högre ränta leder också till högre månadsavgift. Om bostadsrättsföreningen är högt belånad kan ökningen bli kraftig. - Det är viktigt att köpare av bostadsrätter tittar på föreningens skuldsättning. Stiger räntan kan det för många innebära en eller ett par tusenlappar i högre månadsavgift, säger Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom. Högre månadsavgift om räntan stiger Enligt Swedbanks och Sparbankernas beräkningar skulle en bostadsrättsförening behöva höja månadsavgiften med över 900 kronor om räntan stiger från två procent till fem procent för en lägenhet på 75 kvadratmeter boyta och som har en skuldsättning på 5 000 kronor per kvm. För en nyare förening med en skuldsättning på 10 000 kronor per kvm handlar det om 1 900 kronor i högre månadsavgift. Föreningar med mycket lån, ofta nyproduktioner eller nyligen ombildade föreningar, är mer räntekänsliga än gamla föreningar, som oftast hunnit amortera ner sina lån. I Stockholm, Göteborg och Malmö är det inte längre ovanligt med en skuldsättning på över 15 000 kronor per kvadrat för nyproducerade bostadsrättsföreningar. För dessa föreningar kan det innebära 2 800 kronor i högre månadsavgift om räntan stiger till fem procent. - Bostadsrättsföreningarnas skuldsättning har stor påverkan på de framtida boendekostnaderna och hela hushållsekonomin. Om fastighetsmäklarna informerade om bostadsrättens andel av föreningens lån i objektbeskrivningen skulle det underlätta för människor att planera sin ekonomiska framtid, fortsätter Arturo Arques. Exempel: Bostadsrätt, 75 kvadratmeter och pris 4 500 000 kronor Pris brf 4 500 000Boyta 75 kvmPris per kvm 60 000Belåningsgrad 85 %Bolån 3 825 000Driftskostnad per kvm och år 430Kapitalkostnad per kvm och år 100Slitagekostnad per kvm och år 150 Månadsavgift och boendekostnad vid olika räntor och lån i brf (belopp i kronor) Ränta Ränta Ränta Ränta Förändring Förändring i 2 % 3 % 4 % 5 % i kr, procent, 5 % jmf 5 % jmf med 2 % med 2 %Brf lån 5 000kr per kvm Månadsavgift 4 250 4 563 4 875 5 188 938 22 %Boendekostnad 8 713 11 367 14 198 17 028 8 316 102 %exklamorteringBoendekostnad 15 088 17 742 20 573 23 403 8 316 55 %inklamortering* Brf lån10 000kr per kvm Månadsavgift 4 875 5 500 6 125 6 750 1 875 38 %Boendekostnad 9 338 12 304 15 448 18 591 9 253 99 %exklamorteringBoendekostnad 15 713 18 679 21 823 24 966 9 253 59 %inklamortering* Brf lån15 000kr per kvm Månadsavgift 5 500 6 438 7 375 8 313 2 813 51 %Boendekostnad 9 963 12 242 16 698 20 153 10 191 102 %exklamorteringBoendekostnad 16 338 19 617 23 073 26 528 10 191 62 %inklamortering* *) Amortering av bolån med två procent. +------------------------------------------------------------------------------+|Bostadsrättsföreningens kostnader || · Driftkostnader för t.ex. uppvärmning, vatten och avlopp, el och ||sophämtning. || · Kapitalkostnader för föreningens lån || · Slitagekostnader för föreningens byggnadskomponenter. ||Långsiktigt måste en bostadsrättsförening täcka sina samtliga kostnader, ||annars ställs föreningen till slut inför tre alternativ: ta mera lån, begära ||kapitaltillskott av sina medlemmar eller ställa in sina betalningar och begära||föreningen i konkurs. Det vanligaste är att utöka lånen, vilket leder till ||högre skuldsättning och ofta höjda månadsavgifter. |+------------------------------------------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------+|Tips: || · Läs föreningens årsredovisning, ta hjälp om du inte förstår || · Fråga mäklaren eller styrelsen om bostadsrättens andel av föreningens lån|| · Undersök hur stor andel av lånen som ligger med rörlig ränta  || · Går föreningen med underskott kontakta styrelsen och fråga varför || · Ett enkelt sätt att få koll på en bostadsrättsförenings skuldsättning och||ekonomi är att använda dig av Checklista – köp av bostadsrätt ||. |+-----------------------------------------------------------------------------+ För mer information:                                          Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                        Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38      www.swedbank.se/arturosbloggwww.swedbank.se/privatekonomi

SaltX Technology Holding AB (publ) -Bokslutskommuniké 2016

Fjärde kvartalet 2016  · Rörelsens intäkter uppgick till 3 548 (37 593) tkr  · Rörelseresultatet uppgick till –6 285 (25 967) tkr  · Resultat per aktie, före utspädning -0,13 (0,96) kr · Eget kapital uppgick till 88 347 Tkr (72 162) tkr · Periodens kassaflöde uppgick till –7 687 (–589) tkr · Soliditeten uppgick till 69 (67) % 1 januari – 31 december  · Rörelsens intäkter uppgick till 15 173 (51 753) tkr  · Rörelseresultatet uppgick till –20 229 (20 226) tkr · Resultat per aktie, före utspädning -0,48 (0,75) kr · Eget kapital uppgick till 88 347 (72 162) tkr · Periodens kassaflöde uppgick till 13 299 (–9 927) tkr · Soliditeten uppgick till 69 (67) % Väsentliga händelser under fjärde kvartalet  · Nytt fokusområde – storskalig energilagring   · Säkrad finansiering till nästa generations saltmaterial - ökar prestandanfem gånger   · Flera viktiga patent beviljade, bland annat i Europa, Japan och Australien   · Överenskommelse med Mobile Climate Control om global licensaffär för luftkonditionering i tunga fordon   · SaltX ingått strategiskt samarbete med marknadsledande Rheem i USA   · Start av pilotproduktion av termiska solfångare i Kina  Väsentliga händelser efter årets slut  · Deltagande i internationell expertgrupp om nästa generations gasdrivna värmepumpar   · Avsiktsförklaring med Öresundskraft om ny gasvärmepump i samarbete med ledande tillverkare i Europa   · Framgångsrika tester av storskalig energilagring genomfört i samarbetemed DLR · Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om nyemission som tillför SaltX 100 Mkr Stockholm 17 mars 2017 Styrelsen & VD  För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Bohman (VD) +46 (0)705 600 268 eller Harald Bauer (CFO) +46 (0)708 108 034. Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 08.00 CET.  

PA Consulting anställer offentlig sektorexpert med fokus på förnyelse och innovation

Sabina har drygt 15 års erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter, riksdagsförvaltning och kommun och har i rollerna skaffat sig en djup inblick i styrning, villkor och förutsättningar för arbete i politiskt styrda organisationer. Sabina är utbildad jurist med mångårig erfarenhet som linjechef med fokus på verksamhets-, organisations- och medarbetarutveckling. I sin konsultroll har Sabina haft fokus på styrning, ledning, optimering av organisation och processer. Under senare år har Sabina engagerat sig inom och genomfört flera projekt om hur offentlig sektor ska kunna öka sin innovationsförmåga. - Jag ser fram emot att få vara med och utveckla PA:s erbjudanden mot såväl stat som kommun, där mina erfarenheter från en rad förnyelseprojekt ska komma väl till pass, säger Sabina. För mer information kontakta PA Consulting Group:Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig i Sverige, 0733-10 47 80, pia.kullander@paconsulting.com Kort om PA:PA Consulting Group är ett världsledande managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting Group sysselsätter 2500 anställda globalt varav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com 

Kallelse till årsstämma i SaltX Technology Holding AB (publ)

Anmälan och registrering För att få delta på årsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 april 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 12 april 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare ska aktieägare som önskar delta på årsstämman anmäla detta till Bolaget senast den 12 april 2017. Anmälan om deltagande sker: · per post: SaltX Technology Holding AB (publ), Instrumentvägen 20, 126 53 Hägersten, · per telefon: 08-794 03 70, eller · per e-post: info@saltxtechnology.com I anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 12 april 2017. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com. Förslag till dagordning 1       Årsstämmans öppnande. 2       Val av ordförande vid årsstämman. 3       Upprättande och godkännande av röstlängd. 4       Val av en eller två justeringsmän. 5       Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad. 6       Godkännande av dagordning. 7       Framförande av verkställande direktören. 8       Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 9       Beslut om: 1. a.     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, 2. b.     dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och 3. c.     ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer. 11    Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn. 12    Val av styrelseledamöter samt av revisor. 13    Beslut om företrädesemission av aktier. 14    Beslut om emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda. 15    Beslut om principer för valberedning. 16    Årsstämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman Det föreslås att Åke Sund väljs som ordförande vid årsstämman. Punkt 9 b – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Punkt 10 – Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer Aktieägare som representerar 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex. Det föreslås att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag. Punkt 11 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn Aktieägare som representerar 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns 375 000 kr och övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Bolaget 125 000 kr vardera. Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning. Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och revisor Aktieägare som representerar 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Olle Nordström, Tommy Nilsson och Juan Zayas Hernandez samt nyval av Elin Lydahl och Indra Åsander. Lennart Rolfsman har avböjt omval. Samtliga ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Åke Sund föreslås väljas om till styrelsens ordförande. Elin Lydahl är civilingenjör och är idag styrelseledamot i Telge AB samt VD för Tom Tits Experiment AB. Elin Lydahl har tidigare varit generalsekreterare i Teko – Sveriges Textil- och Modeföretag Service AB och arbetat som managementkonsult på Prové AB och hållbarhetschef på Sweco Energiguide AB. Hon har även haft olika chefsbefattningar inom Teknikföretagen och befattningar inom Eltel Networks. Indra Åsander är civilingenjör och är idag VD på Sergel Group, vilket är ett kredithanteringsbolag inom TeliaSonera-koncernen samt styrelseledamot i Aura Light International AB, Amer Sports Corporation samt styrelseordförande i Mavab AB. Indra Åsander har tidigare haft olika chefsbefattningar inom BA Mobility Services, Telia och Vattenfall. Indra är också mentor i Novares nätverk. Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Claes Sjödin som huvudansvarig revisor. Punkt 13 – Beslut om företrädesemission av aktier Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genom nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 715 796,88 kr genom nyemission av högst 8 947 461 aktier av serie B enligt följande villkor: Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B. De nya aktierna emitteras till en kurs av 11,20 kr per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 100 211 563,20 kr. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 27 april 2017. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 april 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 april 2017. Teckning av aktier ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 2 maj 2017 till och med den 19 maj 2017. Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter äger rum på First North under perioden från och med den 2 maj 2017 till och med den 17 maj 2017. För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. I första hand ska tilldelning ske till Bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 27 april 2017. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I sista hand ska återstående aktier tilldelas personer som garanterat emissionen i enlighet med deras garantiåtaganden. Nyemissionen är garanterad genom teckningsförbindelser till 36 procent samt genom emissionsgarantier till 64 procent. Nuvarande antal aktier i Bolaget kan komma att påverkas av tillkommande aktier (maximalt 14 860 aktier) från apportemissionen av kvarvarande utestående aktier i dotterbolaget ClimateWell AB vilket i sin tur påverkar antalet nyemitterade aktier enligt ovan. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Punkt 14 - Beslut om emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett nytt incitamentsprogram enligt följande. Bakgrund och motiv Vid årsstämman 2016 beslutades om ett incitamentsprogram till anställda som införts under året. Styrelsen anser att det är betydelsefullt att även nytillkommande ledande befattningshavare och övriga medarbetare får del av liknande program och därmed görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds teckningsoptioner i ett nytt optionsprogram. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till Bolaget eller annat bolag i koncernen samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare och övriga anställda genom att ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under den period som det föreslagna optionsprogrammet omfattar. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Befintliga incitamentsprogram Vid tidpunkten för detta förslag finns ett incitamentsprogram i Bolaget. Bolaget har emitterat 1 500 000 teckningsoptioner (TO3), där varje teckningsoption ger rätt till tecknande av en aktie av serie B. 483 000 av dessa teckningsoptioner har förvärvats av ledande befattningshavare och anställda i Bolaget och de kommer inte påverkas av förevarande förslag. Tilldelning och villkor för teckningsoptionerna Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av 750 000 teckningsoptioner till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 60 000 kr, med förbehåll för den ökning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna till följd av emissioner m.m. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Följande villkor ska gälla. 1. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget ClimateWell AB. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till ClimateWell. Teckning ska ske på teckningslista senast den 20 juni 2017. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden. ClimateWell ska överlåta teckningsoptionerna till de personer som framgår av punkt 2 nedan. 2. Rätt att förvärva teckningsoptioner av ClimateWell ska tillkomma följande kategorier av personer: ledande befattningshavare samt övriga anställda, främst nyanställda, i Bolaget eller annat koncernbolag förutsatt att sådan person ingår avtal om återköpsrätt med Bolaget eller ClimateWell. Slutligt beslut om vem som får förvärva teckningsoptioner av ClimateWell ska beslutas av styrelsen i ClimateWell. Varje person inom respektive kategori nedan får förvärva maximalt 100 000 teckningsoptioner. +-------------------+---------------++----------------------------+|Kategori   |Totalt max |Antal personer i kategorin  || |antal optioner | || |  | |+-------------------+---------------++----------------------------+|1 – Ledande |375 000 (totalt|Cirka 8 (varav 5 ||befattningshavare 2|för samtliga |nyanställda)Cirka ||– |deltagare inom |10 (varav 5 ||Övriga anställda   |denna kategori)|nyanställda) || |375 000 | |+-------------------+---------------++----------------------------+| | || |+-------------------+---------------++----------------------------+ 3. Priset per teckningsoption vid överlåtelsen från ClimateWell ska fastställas av ett av Bolaget anlitat värderingsinstitut i anslutning till att erbjudande om optioner utfärdas till anställda och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt den s.k. Black & Scholes-formeln baserad på vägd genomsnittlig aktiekurs under fem handelsdagar direkt före dagen för värderingen. Betalning ska erläggas kontant till ClimateWell. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning. För förvärv som görs av nya medarbetare ska styrelsen fastställa motsvarande betalningsdag. 4. Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med 29 maj 2020 till och med 29 juni 2020 till teckning av en B-aktie i Bolaget till en kurs som motsvarar 150 procent av kursen baserad på vägd genomsnittlig aktiekurs under fem handelsdagar direkt före dagen för värderingen och i anslutning till att erbjudandet om optioner till anställda utfärdas (teckningskursen får dock ej under B-aktiens aktuella kvotvärde). Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag. 5. Rätt att inneha och utnyttja teckningsoptionerna förutsätter att innehavaren är anställd i Bolaget eller annat bolag i koncernen fram till dess att utnyttjande av optionerna kan ske samt att innehavaren ingår ett avtal om återköpsrätt med Bolaget eller ClimateWell för det fall att anställningen upphör eller optionsinnehavaren önskar överlåta teckningsoptionerna till tredje man före dess att utnyttjande av optionerna kan ske. 6. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att godkänna att ClimateWell får överlåta teckningsoptionerna till de personer som framgår under punkt 2 ovan eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtaganden i anledning av incitamentsprogrammet. Priset per teckningsoption vid en överlåtelse framgår under punkt 3 ovan. Utspädningseffekter och kostnader etc. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner medför en högsta sammanlagd utspädning om cirka 1,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget räknat efter att styrelsens förslag till årsstämmans beslut om emission av aktier och teckningsoptioner fullbordats och utnyttjats fullt ut. Det föreslagna programmet förväntas ha en marginell inverkan på Bolagets nyckeltal. Under antagande om emission och full tilldelning av de föreslagna teckningsoptionerna samt att marknadsvärdet per teckningsoption motsvarar cirka 2 kr (vid antagande av en kurs på Bolagets aktie om 18 kr per aktie, en lösenkurs om 27 kr per aktie, en riskfri ränta om - 0,40 procent och en volatilitet om 30 procent och 3 procent i förväntad utdelning), beräknas intäkterna från erhållen likvid vid överlåtelsen av optionerna väsentligt överstiga kostnaderna vid tillskapandet av programmet. Styrelsens ordförande, eller den han sätter i sitt ställe, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. Punkt 15 – Beslut om principer för valberedningAktieägare som representerar 45 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget föreslår att årsstämman 2017 antar regler för utseende av valberedningen inför årsstämma i enlighet med nedan föreslagna riktlinjer. Dessa ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedning fattas av en stämma.   Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter, en ledamot utsedd av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om aktieägaren inte utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande störste aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Styrelsens ordförande ska, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant, vara adjungerad till valberedningen, och har som uppdrag att kontakta de största aktieägarna och därmed sammankalla valberedningen. Namnen på de ledamöter i valberedningen och de aktieägare de utsetts av ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Om ledamot avgår ur valberedningen ska den ägare som utsett ledamoten ha rätt att utse en ersättare. I de fall under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de till röstetalet tre största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet tre största aktieägarna ska äga utse ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: • förslag till ordförande vid årsstämman,• förslag till styrelse och styrelseordförande,• förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt, i förekommande fall, ersättning för utskottsarbete,• förslag, utarbetat i samarbete med Bolagets revisionsutskott, om sådant förekommer, till revisorer,• förslag till arvode till revisorn. Valberedningen ska lämna ett motiverat yttrande över sitt förslag till styrelsens sammansättning. I det motiverade yttrandet ska man särskilt motivera sitt förslag mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.  Majoritetskrav För beslut i enlighet med förslaget i punkt 14 krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman. Antalet aktier och röster i Bolaget Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 44 737 307. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägares frågerätt I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Tillgängliga handlingar Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelser samt fullständiga förslag kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos Bolaget. Kopior av nämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.saltxtechnology.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. SaltX Technology Holding AB (publ) Stockholm i mars 2017Styrelsen Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 08.15 CET. 

PayPal samarbetar med AppSpotr för att erbjuda appbaserade e-handelslösningar

Stockholm, 17 mars 2017 – AppSpotr och PayPal har inlett ett samarbete för att marknadsföra AppSpotrs e-handelslösning. PayPal-betalningar kommer nu att vara tillgängliga i samtliga AppSpotrs nya e-handelsappar. Att AppSpotr har blivit godkänd som Solution Partner hos PayPal innebär att AppSpotrs appbaserade e-handelslösning kommer att marknadsföras mot B2B-kunder i PayPals kanaler under 2017 och att Braintree och PayPal blir tillgängliga i samtliga Appspotrs e-handelsappar. Den initiala lanseringen kommer att riktas mot västra Europa. Braintree är en betalningsplattform som gör det enkelt att ta emot betalningar via en app eller webbplats. Den tillåter kunder att acceptera kort som Visa eller MasterCard och PayPal via en enda integrering. ”Vi är väldigt glada och stolta över att kunna nå ut till PayPals B2B-segment med vårt erbjudande. Tillsammans med PayPal gör vi det möjligt för alla företag att lansera e-handel genom sina egna appar, något som tidigare var mycket dyrt, tidskrävande och svårt”, säger AppSpotrs VD Patric Bottne. AppSpotr är i dagsläget den enda appbaserade e-handelsleverantören som har godkänts som PayPal Solution Partner. "Att kunna lansera e-handel via din egen app är något som vi har identifierat som ett stort behov inom B2B-segmentet. AppSpotrs e-handelslösning är lätt att använda samt kostnadseffektiv, och vi är mycket glada över att kunna erbjuda denna lösning till våra kunder ", säger Jonas Breding, General Manager på PayPal.

Andelen kvinnliga styrelseledamöter fortsätter att öka

Bland mellanstora bolag är det branschen Financials som står för procentuellt sett största arvodesökningen till styrelsen (+47 jämfört med föregående år). Andelen ledamöter har ökat kraftigt i antal sedan föregående mätning, från 501 till totalt 609 styrelseledamöter. Det förklaras med ett större antal noteringar än vanligt. Under mätperioden noterades hela 22 nya företag på Mid Cap-listan, varav 16 var nynoteringar. - Sammansättningen bland mellanstora bolag på Stockholmsbörsen fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Andelen kvinnor ökar främst bland styrelseledamöter men vi kan också notera en marginell ökning bland kvinnliga ordföranden, säger Anna Gustring Boman, på PwC Sverige.   Genomsnittliga styrelsearvodenGenomsnittlig ersättning till ordföranden uppgår 487 000 kr (+14,5 procent jämfört med föregående år). Eftersom ordföranden har ett särskilt ansvar för styrelsens arbete är ersättningen generellt sett högre än övriga ledamöters ersättning.Topp 10 -  bolag med högst arvode för ordförande, kr: Large Cap* Arvode Mid Cap** Arvode Small Cap* ArvodeEricsson 4 075     Hoist 1 800     Edgeware 1 275 000Volvo 000   Finance 000   Eniro AB*** 1 100 000Autoliv 3 250 Eniro 1 100 Tradedoubler 763 000Handelsbanken 000 AB*** 000 Prevas 720 000SEB 3 175 Nordax 1 100 Mr Green & 700 000Nordea 000 Group 000 Co 650 000Swedbank 3 150 Beijer 900 Studsvik 625 000Investor 000 Alma Ab 000 Arise 600 000SCA 2 800 Nobina 900 Anoto Group 558 000Kinnevik  000 Transcom 000 Black Earth 550 000 2 660 Worldwide 880 Farming 650 Bure 000 Semcon  2 430 Equity 800 000 Thule 000 2 400 Group 800 000 Vostok 000 2 100 New 800 000 Ventures 000 2 000 Dustion 750 000 Group  000  Topp 10 - bolagen med högst sammanlagt arvode för styrelsen, kr:  Large Cap* Arvode Mid Cap** Arvode Small Cap* ArvodeAutoliv 21 075     Nordax 5 000     Eniro*** 2 360 000Ericsson 000   Group 000   Tradedoubler 2 066 000Volvo 11 995 Hoist 4 850 Concordia 1 925 000SEB 000 Finance 000 Karolinska 1 800 000Nordea 11 800 Scandic 4 600 Development 1 775 000Investor 000 Hotels 000 Studsvik 1 725 000Handelsbanken 10 460 Group 4 043 Edgeware 1 700 000Kinnevik 000 Rezidor 155 Seamless 1 650 000SKF 9 682 Hotel 3 575 Distribution 1 625 000SCA  200 Group 000 Rottneros 1 610 000 8 910 Eniro 3 396 Beijer 000 AB*** 000 Electronics 7 890 Qliro 3 332 Semcon  000 Group 980 7 400 Transcom 3 302 000 Worldwide 170 7 294 Vostok New 3 107 000 Ventures 500 7 000 Clas 3 050 000 Ohlson 000 Nordnet  Källa: PwC, Nordic Aktieservice*Siffror avser räkenskapsåret 2016.** Siffror avser räkenskapsåret 2015.***Eniro listade på small cap sedan 4 januari 2016.

Mikael Fryklund utses till VD och Koncernchef för HEXPOL AB

Styrelsen för HEXPOL AB (publ.) har utsett Mikael Fryklund till VD och Koncernchef för HEXPOL AB (publ.). Valberedningen för HEXPOL AB har som tidigare kommunicerats föreslagit Georg Brunstam, nuvarande VD och Koncernchef i HEXPOL AB, till ny styrelseordförande i HEXPOL AB till årsstämman den 28 april 2017. Mikael Fryklund är för närvarande och sedan 2012 Affärsområdeschef inom Trelleborg AB och ingår i koncernledningen. Tidigare har Mikael Fryklund haft andra ledande positioner inom Trelleborgkoncernen (sedan 2002) samt inom Boschkoncernen. Mikael Fryklund, född 1963, är civilingenjör och har dessutom en fil. kand. i ekonomi.  ”Med rekryteringen av Mikael Fryklund får HEXPOL en koncernchef med bred internationell erfarenhet från gummi- och plastindustrin. Mikael har sedan 2012 framgångsrikt utvecklat Trelleborg Industrial Solutions genom stärkta globala positioner, såväl organiskt som genom förvärv. Jag är övertygad om att Mikael med sin bransch- och förvärvserfarenhet kommer att fortsätta utveckla HEXPOL positivt. ”                                                                                                                  Georg Brunstam, VD och Koncernchef HEXPOL Mikael Fryklund tillträder tjänsten som VD och koncernchef preliminärt den 1 juli 2017.

Bokslutskommuniké januari-december 2016 CybAero AB (publ)

Perioden januari - december 2016 • Nettoomsättningen uppgick till 2,9 MSEK (4,8 MSEK).• EBITDA uppgick till -75,5 MSEK (-61,1 MSEK)• Rörelseresultatet uppgick till -86,8 MSEK (-72,5 MSEK).• Resultat efter skatt uppgick till -91,3 MSEK (-74,0 MSEK).• Resultat per aktie uppgick till -2,50 SEK (-2,53 SEK).• Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas. Perioden Juli - December 2016 • Nettoomsättningen uppgick till 1,9 MSEK (2,1 MSEK).• EBITDA uppgick till -32,7 MSEK (-36,3 MSEK)• Rörelseresultatet uppgick till –39,0 MSEK (-41,9 MSEK).• Resultat efter skatt uppgick till –41,7 MSEK (-43,1 MSEK).• Resultat per aktie uppgick till –1,57 SEK (-1,80 SEK). VD har ordet 2016 har varit ett händelserikt år som präglats av stora förändringar samt hårt och intensivt arbete med produktutveckling, testverksamhet och leveranser till kund. Jag tog över som VD efter Mikael Hult i maj 2016. Vi har sedan dess genomfört ett fokusskifte på CybAero. Vi vill gå från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett effektivt industriellt företag med kapacitet att kunna leverera både produkter och tjänster, som tillfredsställer våra kunders önskemål. För att öka effektiviteten i vår försäljning har vi anställt två mycket erfarna säljchefer: Brian Lawrence med ansvar för Nordamerika och Stellan Hallberg, som ansvarar för resten av världen. Båda har lång erfarenhet av internationell försäljning och vår offertstock har redan ökat med ca 800 MSEK. Vi har även arbetat hårt med kostnadsnedskärningar för att anpassa personalstyrkan till våra nuvarande behov. Resultatet är att vi trots ca 10 färre anställda kan producera med avsevärt kortare ledtider än tidigare. Under året har Mikael Smith, med gedigen erfarenhet från företag med internationell verksamhet, anställts som ny CFO. I vår strävan att skapa tillförlitliga och kundvänliga produkter har vi lagt ner mycket energi på ISO-arbetet med processer och kvalitetsarbete. Hela företaget är engagerat och personalen är mycket motiverad i detta viktiga arbete. Testverksamheten i riggar, på marken och i luften har utökats under året och vårt eget testcenter har blivit en värdefull resurs i detta arbete. Sammantaget har denna intensiva verksamhet skapat en stabil och robust flygande plattform. Årets siffror är en spegling av ett högteknologiskt utvecklingsföretag i snabb omvandling för att bli ett kommersiellt företag med bred kompetens inom obemannat flyg. Jollyaffären har krävt betydligt mer utvecklingsarbete än förutsett och har därmed dragit stora resurser. Det positiva med detta är att resultatet blivit ett av världens kanske mest avancerade fartygsbaserade UAV-system. Demonstrationsflygning med Marinen och FMV I april 2016 genomförde vi tillsammans med Försvarets Materielverk omfattande tester ombord på en korvett av Visby-klass utanför Karlskrona. Att kunna starta och landa från ett fartyg som går med en hastighet på 25 knop, samtidigt som det blåser sidvind med upp till 15 m/s, visar att vårt styrsystem håller hög internationell klass. I samband med FMV´s flygningar utanför Karlskrona i april hade vi dessutom möjlighet att visa upp vårt system för representanter från bl.a. Polen ,Tyskland och Italien. ACC/AVIC Ramavtalet med ACC/AVIC ligger kvar. Nyligen fick vi ett avslag från ISP på en exportförfrågan rörande ett system, som skulle användas för demo-flygningar i Kina. Vi tror dock fullt ut på detta avtal och kommer att arbeta vidare med nya ansökningar tillsammans med vår distributör, ACC. Jolly I slutet av augusti levererades de tre system som vi sålt till företaget Jolly och som är avsedda att bli fartygsbaserade hos den kinesiska tullen. Vi drabbades av helt oförutsedda förseningar hos såväl de svenska som de kinesiska tullmyndigheterna. Regelverken i Kina hade ändrats så sent som i juni och våra produkter blev klassificerade som farligt gods. När väl helikptrarna släpptes i slutet av året kunde förberedelserna för de s.k. FAT(Factory Acceptance Test)-testerna påbörjas. Regelverk Regelverken för våra produkter varierar mellan länder. När Högsta förvaltningsdomstolen den 21 oktober offentliggjorde sin dom rörande fotografering från drönare, reagerade marknaden hårt. Justitiedepartementet reagerade snabbt och det finns redan ett förslag på ny lag, där ett särskilt undantag för drönare tas in i kameraövervakningslagen. Förslaget innebär att kravet på tillstånd tas bort och att enskildas personliga integritet istället ska skyddas av reglerna i personuppgiftslagen. Demonstrationsflygning tunisiska tullen I november gästades CybAero under fyra dagar av den högsta ledningen för tullmyndigheten i Tunisien. Ett antal lyckade demoflygningar i dagsljus och i mörker genomfördes under besöket. Fortsatta demonstrationsflygningar kommer att äga rum i Tunisien under 2017. Air Services Under bolagsstämman i juni redovisades att vi planerar för det nya affärsområdet Air Services som ska utföra tjänster där små eller stora obemannade farkoster är en kostnadseffektiv lösning på många kunders olika behov. Serviceverksamheten inleddes redan under 2016 och omfattade bl.a. ett uppdrag för Linköpings Universitet, där vi genomförde mätningar av radioaktivitet i utsläppsrök från skorstenar. Ett andra uppdrag genomfördes inomhus åt ett företag i fordonsindustrin. Båda dessa uppdrag genomfördes med en mindre typ av farkoster. I denna tjänsteverksamhet använder vi oss av vårt kunnande inom obemannat flyg samtidigt som vi själva ökar kunskapen och förståelsen för kunders behov inom denna snabbt växande tjänstesektor. Ett antal analyser från olika organisationer visar entydigt på potentialen för UAVér. Vi arbetar med att kunna erbjuda tjänster som kräver UAV:er från den kapacitet som vår APID har ned till små batteridrivna farkoster. I slutet av Q2 2017 räknar vi med att kunna presentera några nyheter inom detta område. I november genomfördes den företrädesemission, som var en förutsättning för bolagets fortsatta utvecklning. Emissionen var garanterad till 90% och tillförde bolaget 115,2 MSEK. Samarbetet med Albright Stonebridge Group, ASG, har fördjupats under året och vi är övertygade om att de kommer att vara en viktig partner i vår internationella marknadsföring. ASG är en världsledande aktör för myndighetskontakter och riskhantering vid internationella affärer med ett omfattande internationellt nätverk. Utsikter för 2017 Året har börjat mycket intensivt. Våra FAT-tester för Jolly i Kina har till stora delar redan genomförts med det första av tre system. Tidsutdräkten är kopplad till att systemen ska användas på fartyg och att flera parter därmed är involverade i processen. I ACC/AVIC-affären kommer vi att söka nytt tillstånd hos ISP så snart förutsättningarna är de rätta. Vi går in i 2017 med flera offerter ute till potentiella kunder i flera länder. Inom affärsområdet Air Services ser jag stora möjligheter för vår egen APID inom exempelvis områden som brandförsvar och räddningstjänst. Möjligheterna är obegränsade. Linköping den 17 mars 2017 Rolf SchyttVerkställande direktörCybAero AB För fullständig rapport se bifogat pdf eller på vår hemsida, www.cybaero.se

Ny nationell rekommendation för barns säkerhet i bilen

Även om andelen barn som åker bakåtvänt är hög i Sverige, så behövs kontinuerligt arbete med att uppmuntra och informera nya föräldrar om att låta barnen åka bakåtvänt. Det är anledningen till den nya gemensamma rekommendationen som tecknas av Audi, Ford, Hyundai, Isuzu, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Porsche, Suzuki, Subaru, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, Volkswagen, Trafikverket, Transportstyrelsen, Bil Sweden, NTF, VTI, Axkid, Britax, BeSafe, Maxi-Cosi, Autoliv och Folksam. – Vuxna som transporterar barn i bil har rätt till korrekt och saklig information om hur barn bäst skyddas i bilen. Den nationella rekommendationen bidrar till en samsyn kring hur barn färdas säkert i bil, vilket innebär att den svenska barnsäkerhetskulturen stärks. Vinnarna är de minsta barnen. Bilindustrins förståelse för problemet och deras goda vilja till samarbete har varit det mest glädjande under processen med att ta fram rekommendationen, säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam. Huvudbudskapet i den nationella rekommendationen är att små barn ska sitta bakåtvänt till minst fyra års ålder. Om man vänder ett barn framåt redan vid två-tre års ålder, så ökar risken för en allvarlig skada i en frontalkollision med upp till fem gånger. Ur krocksäkerhetssynpunkt har det ingen betydelse om den bakåtvända bilbarnstolen placeras i fram- eller baksätet, förutsatt att framsätets krockkudde är urkopplad. För de större barnen är det säkrast att åka i bältestol, bälteskudde eller integrerat barnskydd. Bilars säkerhetsutveckling har varit imponerande under de senaste 10-20 åren. Tack vare Euro NCAP, det europeiska utvärderingsprogrammet för nya bilar, har nästan alla bilmodeller numera nyckelavstängning av passagerarkrockkudden i framsätet. – Men vi kan inte förlita oss på att Euro NCAP driver utvecklingen så att det fortsätter att främja säkerheten för barn i Sverige. Här måste vi stå enade i Sverige för att bibehålla vår höga standard och tradition att skydda barn i bil, säger Anders Lie, säkerhetsspecialist Trafikverket. Den allra första gemensamma rekommendationen för barns säkerhet i bil togs fram på initiativ av Folksam år 2006, då för att hejda utvecklingen när man upptäckte att andelen barn som åkte bakåtvänt minskade. – Nu tio år senare finns ett förnyat behov av att kommunicera barnsäkerhet eftersom det fortfarande är sex av tio treåringar som åker framåtvänt. Dessutom har det under de senaste åren inträffat minst en olycka där en bakåtvänd bilbarnstol var placerad framför en aktiv krockkudde, som tur var utan barn i bilen. Men det visar på behovet av en tydlig rekommendation, säger Helena Stigson. För ytterligare information:Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam, 0708-31 62 04Anders Lie, säkerhetsspecialist Trafikverket, 0705-80 18 45Folksams pressjour, 08-772 66 60

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Bo Forsén har varit valberedningens ordförande. De tre största ägarna som har utsett ledamöter, representerar tillsammans cirka 20 procent av rösterna i Wihlborgs. Inför årsstämman den 26 april 2017 föreslår valberedningen att styrelsen består av sju ledamöter. Valberedningen föreslår vidare omval av styrelseledamöterna Tina Andersson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson och Johan Qviberg. Valberedningen föreslår också att Erik Paulsson omväljs till styrelseordförande. Arvodet till styrelsen föreslås utgå med totalt 1 000 000 kronor (905 000). Till styrelsens ordförande utgår ett arvode om 250 000 kronor (230 000) och till övriga ledamöter 150 000 (135 000), förutom vd Anders Jarl. Valberedningen föreslår, i likhet med tidigare, att en ny valberedning tillsätts senast sex månader före årsstämman 2018 och består av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna som önskar delta, baserat på ägandet per den 31 augusti 2017, jämte en representant för de mindre aktieägarna. Wihlborgs Fastigheter AB (publ) Denna information är sådan information som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt­personers försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 08.30 CET. 

MTG säljer TV-verksamheten i Baltikum

· MTG säljer sina verksamheter i Estland, Lettland och Litauen till Providence Equity Partners · Transaktionen värderar 100% av verksamheten (Enterprise Value) till 115 miljoner euro (cirka 1 094 Mkr) · Försäljningen återspeglar MTG:s pågående omvandling från ett traditionellt nationellt TV-bolag till en global digital underhållningskoncern MTG har ingått avtal om att sälja sina verksamheter inom fri-TV, betal-TV, digitala verksamheter och radiostationer till Providence Equity Partners, en etablerad global kapitalförvaltare som äger den Litauiska och Lettiska mobiloperatören Bite. Transaktionen värderar 100% av verksamheten till 115 miljoner euro (cirka 1 094 Mkr), motsvarande 12,0x gånger EBIT för helåret 2016. Den baltiska verksamheten har rapporterats inom segmentet International Entertainment och bidragit med 1 024 Mkr miljoner i försäljning och 91 Mkr i rörelseresultat (EBIT) för helåret 2016. Affären är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden. Försäljningen återspeglar MTG:s pågående omvandling från ett traditionellt nationellt TV-bolag till en global digital underhållningskoncern, där bolaget kapitaliserar på de snabbt förändrade konsumtionsbeteendena av media. MTG kommer att använda vinsten från försäljningen till att fortsätta utveckla bolaget. Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef, MTG: “Vi har varit i Baltikum under två decennier och under den tiden har våra engagerade och professionella kollegor skapat en mycket framgångsrik verksamhet här. Jag vill rikta ett stort tack till vårt lokala team för deras utomordentliga insats under dessa år. ”Vi utvecklar bolaget för att bygga en ännu starkare global närvaro på den digitala arenan, och jag är väldigt glad över att vi har hittat en köpare som delar vår syn på den potential som finns i våra baltiska verksamheter. Våra baltiska kollegor kan se fram emot en framtid där alla möjligheter på den baltiska mediemarknaden kommer att tillvaratas.” Karim Tabet, Managing Director på Providence: “MTG:s baltiska TV-verksamheter är alla ledande inom sina respektive områden och vi är glada över att bli en del av det här kompetenta teamet för att tillsammans fortsätta växa bolaget. Efter vårt förvärv av Bite så visar den här affären på Providence fortsatta engagemang att investera i Baltikum.” Robert Sudo, Managing Director på Providence: “Litauen, Lettland och Estland är alla bland de snabbast växande ekonomierna inom EU. Den affärsvänliga miljön, i kombination med de mycket duktiga medarbetarna, gör Baltikum till en intressant region för oss och vi ser fram emot att arbeta ihop med MTG:s baltiska ledning och medarbetare över de kommande åren.” Verksamheter som ingår i försäljningen: ·  Den starkaste portföljen av TV-kanaler i alla tre baltiska länder med en samlad tittarandel (Commercial Share of Viewing) om 48,6% under kv4 2016 (målgrupp: 15-49 år), vilken omfattar: · Tre TV-kanaler i Estland (TV3, TV3+, TV6) · Fem TV-kanaler i Lettland (TV3, TV3+, TV6, Kanals2 och LNT) · Tre TV-kanaler i Litauen (TV3, TV6, TV8) · Ledande betal- och reklamfinansierade videostreamingtjänster · Den enda plattformen för TV-kanaler sända över satellit (DTH) och den tredje största betal-TV-operatören i Baltikum, inklusive premiumkanaler för betal-TV inom sport och underhållning · Nationella kommersiella radiostationer · Digitala tjänster och ett baltiskt mediebyrånätverk med fokus på digitala kanaler. Försäljningen av MTG:s verksamheter i Baltikum kommer att medföra en väsentlig nettovinst, vilken kommer att rapporteras under jämförelsestörande poster.  **** Frågor? press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke; Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) mtg.com  Facebook  Twitter  LinkedIn  Instagram  MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017 klockan 08.30. Om Providence Equity Providence Equity Partners is a premier global asset management firm with $50 billion in assets under management across complementary private equity and credit businesses. Providence pioneered a sector-focused approach to private equity investing with the vision that a dedicated team of industry experts could build exceptional companies of enduring value. Since the firm’s inception in 1989, Providence has invested in more than 160 companies and is the leading equity investment firm focused on the media, communications, education and information industries. Providence is headquartered in Providence, RI and also has offices in New York, London, Hong Kong, Singapore and New Delhi. Visit www.provequity.com for more information. Medieförfrågningar till Providence Equity:Jonathan Doorley / Conrad Harrington+44 (0)20 3178 8914charrington@sardverb.com

Fyra anledningar till varför låga avgifter gör stor skillnad för pensionen

Hur stor pension man får beror på hur mycket man arbetar under livet, vilken lön man har och om man har tjänstepension. Avkastning och avgifter är också viktigt för pensionens storlek, men det är enbart avgifterna som är givna på förhand. Beräkningar från AMF visar att en avgift på 1 procent minskar pensionskapitalet med över 100 000 kronor för en typisk pensionssparare efter 30 års sparande, jämfört med om avgiften är 0,2 procent då pensionskapitalet sjunker med endast 23 000 kronor. Avgifter påverkar pensionen på fyra sätt: 1. Avgifterna minskar pensionskapitalet. 2. Avgifterna minskar den framtida avkastningen (jämfört med om pengarna hade funnits kvar). 3. Avgifterna betalas under alla år (både när man tjänar in sin pension och när den utbetalas). 4. Avgifterna är extra viktiga nu när räntorna är låga och den förväntade avkastningen är lägre (risk att avgifterna äter upp avkastningen). Figur: Så här äter olika avgifter av tjänstepensionskapitalet efter 35 års sparande +----+---------------+----------------+------------+------------------------+| |Totalt |Total |Varav |Varav avkastningsförlust|| |pensionskapital|kapitalminskning|avgiftsuttag| |+----+---------------+----------------+------------+------------------------+|0,20|598 802 kronor |23 053 kronor |19 329 |3 724 kronor ||% | | |kronor | |+----+---------------+----------------+------------+------------------------+|0,40|576 881 kronor |44 975 kronor |37 668 |7 307 kronor ||% | | |kronor | |+----+---------------+----------------+------------+------------------------+|0,60|556 027 kronor |65 828 kronor |55 074 |10 754 kronor ||% | | |kronor | |+----+---------------+----------------+------------+------------------------+|0,80|536 182 kronor |85 673 kronor |71 600 |14 073 kronor ||% | | |kronor | |+----+---------------+----------------+------------+------------------------+|1,00|517 292 kronor |104 564 kronor |87 294 |17 294 kronor ||% | | |kronor | |+----+---------------+----------------+------------+------------------------+|2,00|435 416 kronor |186 440 kronor |154 854 |31 586 kronor ||% | | |kronor | |+----+---------------+----------------+------------+------------------------+ Beräkning enligt prognosstandard. Lön 25 000 kronor per månad. Premieinbetalning startar vid 30 års ålder och pågår fram till 65 år. Återbetalningsskydd fram till pensionering. Ingen inflationsanpassning av premier. De kollektivavtalade tjänstepensionerna upphandlas av arbetsmarknadens parter och är kraftigt prispressade. Men den som har sin tjänstepension utanför kollektivavtalen betalar ofta tre till fyra gånger mer i avgift. - Jobbar man på en arbetsplats med kollektivavtal får man automatiskt låga avgifter för sin tjänstepension. Har man tjänstepension utanför kollektivavtalen behöver man ha mer koll själv och syna produkten och priset. De som inte får någon tjänstepension alls bör under yrkeslivet söka sig mot andra anställningar med bättre villkor, säger Dan Adolphson, trygghetsekonom AMF. Många underskattar hur mycket de betalar i avgift för sin tjänstepension. I en undersökning[1]  som AMF genomförde 2016 uppgav nästan hälften av de tillfrågade (45 procent) att de tror att de kommer betala hundratals eller tusentals kronor i avgifter för sin tjänstepension efter 30 års sparande. I själva verket handlar det om femsiffriga eller i vissa fall sexsiffriga belopp, som försvinner i avgifter under åren man sparar. - Med en enkel tumregel kan man ta ställning till vad som är låg respektive hög avgift för pensionen. De som inte gör ett val för sin premiepension eller sin kollektivavtalade tjänstepension får automatiskt låga avgifter, runt 0,2 procent eller till och med lägre. För den som vill välja själv finns det gott om alternativ där avgiften är 0,4 procent. Väljer man någonting dyrare ska man känna till att det är just dyrare, säger Dan Adolphson.   ---------------------------------------------------------------------- [1]  Undersökningen genomfördes 6 maj - 6 juni 2016 som en internetenkät i Novus Sverigepanel. Drygt 1 000 personer i åldrarna 25-79 år med tjänstepension svarade (deltagarfrekvens över 55 procent). Undersökningen och pressbilder kan laddas ned från AMFs medierum.

Saab får order på AT4CS ER och AT4CS HP

Nya AT4CS ER tar den välbeprövade pansarbrytande förmågan hos AT4-familjen och utökar den effektiva räckvidden till 600 m. Med den här ordern har Saab tagit hem sitt andra kontrakt för den nya AT4CS ER-versionen. -        Vi har sett ett stort intresse för vår nya serie av AT4-vapen och den här ordern är ett tydligt bevis på det förtroende kunden visar för oss som leverantör av världsledande vapensystem. AT4CS ER och AT4CS HP ger användaren en världsledande och modern kapacitet att hantera de hot som de kan ställas inför, både idag och imorgon, säger Torbjörn Saxmo, chef för affärsenheten Ground Combat inom Saabs affärsområde Dynamics. Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras. AT4-familjen är en portfölj av lätta och soldatburna engångsvapen som kännetecknas av enkel användning och hantering. Detta innebär att det inte behövs några expertkunskaper för att skytten ska kunna använda vapnet på ett effektivt sätt. Systemets flexibilitet innebär att det inte är begränsat till att enbart bekämpa stridsvagnar och tunga stridsfordon, utan det är även effektivt mot hot i byggnader och andra installationer. Systemet kan även användas för skydd av anläggningar och andra tillgångar. I december 2014 tecknades det första kontraktet på AT4CS ER. Då fick Saab ett kontrakt av det franska försvarsministeriets anskaffningsgren DGA (Direction Générale de l'Armement) om att leverera Roquette Nouvelle Generation (Roquette NG), nästa generations axelavfyrade vapensystem, till det franska försvaret. I det kontraktet ingår leveranser av nya AT4CS ER (Extended Range), nya AT4CS HE (High Explosive) samt AT4CS AST (Anti-Structure). För mer information kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube  Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov. 

ICA lanserar Matlådans dag med tips och recept på ica.se

Att minska matsvinnet upplever ICAs kunder som den viktigaste frågan när det gäller maten och att leva klimaträtt*, ändå är det i hemmen som det största matvinnet uppstår. Matlådans dag är en hyllning till alla hemlagade måltider som kan bli matlådor och räddas istället för att riskera att slängas. 37 procent svarar att dålig planering är anledningen till att inte ta med matlåda. Genom tips och recept på ica.se vill ICA inspirera och underlätta att ta vara på matresterna. - Får vi fler kunder att börja med matlådor kan det göra att bra mat räddas istället för att bli matsvinn. Det är en viktig fråga att uppmärksamma vilket vi nu gör med Matlådans dag den 23 mars. Vi vill underlätta för våra kunder genom tips och smarta recept på ica.se. Vi börjar med oss själva, så på huvudkontoret uppmuntrar vi att ta med och kanske byta matlådor med varandra, säger Kerstin Lindvall, direktör corporate responsibility ICA Gruppen. ICA kommer fortsätta uppmärksamma Matlådans dag den 23 mars även kommande år för att inspirera att ta vara på resterna för att undvika onödigt matsvinn.  Läs hela sifo-undersökningen här  Att minska matsvinnet upplever ICAs kunder som den viktigaste frågan när det gäller maten och att leva klimaträtt*, ändå är det i hemmen som det största matvinnet uppstår. Matlådans dag är en hyllning till alla hemlagade måltider som kan bli matlådor och räddas istället för att riskera att slängas. 37 procent svarar att dålig planering är anledningen till att inte ta med matlåda. Genom tips och recept på ica.se vill ICA inspirera och underlätta att ta vara på matresterna. - Får vi fler kunder att börja med matlådor kan det göra att bra mat räddas istället för att bli matsvinn. Det är en viktig fråga att uppmärksamma vilket vi nu gör med Matlådans dag den 23 mars. Vi vill underlätta för våra kunder genom tips och smarta recept på ica.se. Vi börjar med oss själva, så på huvudkontoret uppmuntrar vi att ta med och kanske byta matlådor med varandra, säger Kerstin Lindvall, direktör corporate responsibility ICA Gruppen ICA kommer fortsätta uppmärksamma Matlådans dag den 23 mars även kommande år för att inspirera att ta vara på resterna för att undvika onödigt matsvinn. Läs hela sifo-undersökningen här  * siffran hämtad från ICAs kundpanel    För mer informationICAs presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Åklagarmyndigheten åter i toppen som drömarbetsgivare

Åklagarmyndigheten är den arbetsgivare inom rättsväsendet som lockar flest unga jurister och med tredjeplatsen återtar myndigheten sin fina placering sen 2015. Som bäst har myndigheten kommit på andra plats (2009 och 2010). – Vi vet att det finns ett stort intresse för åklagaryrket bland juriststudenterna. De lockas bland annat av åklagarnas självständiga och objektiva roll i rättsprocessen och av att det är ett omväxlande och ansvarsfullt jobb, säger Helena Ekstrand, biträdande informationsdirektör. – Många jurister som söker sig till oss har varit i kontakt med åklagare som pratat om sitt yrke med ett driv och ett engagemang som får juristerna att söka, säger Ann-Sofie Berg, personalhandläggare. Vi är stolta över alla medarbetares bidrag till vår fina tredje plats. Exklusiv utbildning Vad är det då som får juriststudenterna intresserade av åklagaryrket? Det åklagarna ofta själva nämner som positivt är att det är ett spännande, självständigt och flexibelt yrke med kvalificerade arbetsuppgifter. Det är bra arbetsvillkor och som åklagare känner man att man gör en insats för samhället. Många lovordar även den omfattande utbildningsverksamheten på Åklagarmyndigheten. – Vi har en skräddarsydd exklusiv utbildning för de jurister som ska bli åklagare. Vi arbetar med arbetsintegrerat lärande, vilket innebär att åklagaraspiranterna samtidigt som de jobbar på en åklagarkammare  får en omfattande teoretisk utbildning, berättar Nicklas Lagrell, åklagare och utbildningschef. De nya åklagarna får sammanlagt 15 veckors utbildning i internatform, utspritt under totalt två år. Utbildningen innehåller bland annat kurser i förundersökningsledning, straffrätt,  rättsmedicin, medieträning, kriminalteknik, tvångsmedel  och förhörsteknik. Efter grundutbildningen finns ett vidareutbildningspaket som är en fördjupning av grundutbildningen. Det finns också många kurser för övriga medarbetare på myndigheten. Åklagarmyndighetens Employer Brand Åklagarmyndigheten har sällan problem att hitta kompetenta sökande till sina lediga tjänster, men eftersom det är viktigt att såväl behålla kompetenta medarbetare som att rekrytera ny duktig personal, arbetar myndigheten med sitt arbetsgivarvarumärke via till exempel juristmässor, utbildning och utveckling. En av de viktigaste externa målgrupperna i det arbetet är unga jurister och tredjeplatsen i Universums undersökning är därmed ett kvitto på att ett långsiktigt och målmedvetet arbete har gett resultat. I undersökningen kom Utrikesdepartementet på första plats och Förenta nationerna tog andraplatsen. Priset delades ut på Universum Awards och togs emot av chefsåklagare Kristian Agneklev från åklagarkammaren i Eskilstuna.

Information om Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev är precis som namnet antyder ett brev som allmänt informerar om läget i företaget. Brevet får inte innehålla någon som helst kursdrivande information således får inget skrivas om påskrivna avtal, ordrar o.s.v. Nyhetsbrevet måste såldes vara helt rent från information som inte publicerats tidigare. Jag skrev att Ebeco sålt 2000 släpvagnar till en återförsäljare, jag nämner vare sig kunden eller värdet på order, att jag kunde göra det är för att Ebeco ännu inte ingår i EasyFill och bolaget är än så länge privatägt. En sak vet jag och det är att en affär inte är klar förrän det är påskrivet av alla parter, det skulle förvåna mig om inte affären med Ebeco inte blir av men som sagt innan allt är påskrivet är affären inte klar. Bolagsstämman är sista instans och den kommer vi kalla till så snart alla handlingar är klara. Pressmeddelande Ett pressmeddelande skall vara sakligt och informativt om den sak det gäller, där får man informera om ordervärde, namn på kunden o.s.v (om kunden accepterar det) I ett Pressmeddelande får inga som helst personliga saker som kan påverka kursen skrivas. Ett pressmeddelande måste enligt nya EU regler släppas i hela Europa samtidigt. Övrigt Om ni aktieägare i EasyFill inte vill att vi släpper nyhetsbrev från och med nu så är det ok för min del eftersom jag då slipper som idag jobba många timmar för att jag ville att ni aktieägare skulle få en bild av det företag ni äger aktier i. Jag åkte hemifrån 05.45 i morse och räknar med att vara hemma ca 21.00 ikväll. Mycket beroende på det nyhetsbrev jag ville skriva för er skull. Jag är säkert naiv som tror att ni aktieägare gillar att få information om det bolag ni är ägare i. Någon mailade mig att jag var en idiot som skrev att mina aktier inte är till salu eftersom jag sålt 2016 och 2017. Saken är den att man ibland tvingas göra saker som man inte vill och när jag sålde aktier så var det för att mitt andra företag Loxysoft var i desperat behov av de pengarna. Från Loxysoft har jag förövrigt stoppat in 35 miljoner i EasyFill och det är många miljoner kvar innan Loxysoft fått tillbaka de pengar bolaget investerat i EasyFill. Gå in på de länkar som är med i nyhetsbrevet, titta och njut, titta på filmen om ”We support an healthier planet” tänk efter vad jag skriver där och hur det kan påverka EasyFills patenterade produkter. Jag blir förvånad över de mail jag får med urklipp från börssnack och funderar på om de som skriver verkligen läst mitt nyhetsbrev och sett vad jag skriver. Världen ligger öppen för EasyFill och jag må efter alla mina år i EasyFill vara hjärntvättad men vilka enorma förutsättningar bolaget har. Du som är kritisk läs igenom nyhetsbrevet en gång till och tänk till. När vi har ordinarie bolagstämma i Sollentuna den 24 maj kom då dit och vädra era åsikter, jag tar gärna kritik om den är befogad. Fram till bolagsstämman kommer jag inte skriva fler nyhetsbrev eller blogga så får ni aktieägare på bolagstämman bestämma om vi skall ha blogg och nyhetsbrev enligt mitt sätt att skriva eller inte. Lev väl / Håkan Ps; skicka inga mer elaka mail, skriv inte negativt på olika börssidor, kom på bolagsstämman istället och lufta era åsikter som jag alltid kommer att ta lärdom av. Ring eller maila om ni vill men kom ihåg att jag bara kan informera om saker vi släppt pressmeddelande om. +46 70 59 444 69                               hakan.sjolander@easyfill.se              

PayPal samarbetar med AppSpotr för att erbjuda appbaserade e-handelslösningar

Att AppSpotr har blivit godkänd som Solution Partner hos PayPal innebär att AppSpotrs appbaserade e-handelslösning kommer att marknadsföras mot B2B-kunder i PayPals kanaler under 2017 och att Braintree och PayPal blir tillgängliga i samtliga AppSpotrs e-handelsappar. Den initiala lanseringen kommer att riktas mot västra Europa. Braintree är en betalningsplattform som gör det enkelt att ta emot betalningar via en app eller webbplats. Den tillåter kunder att acceptera kort som Visa eller MasterCard och PayPal via en enda integrering. ”Vi är väldigt glada och stolta över att kunna nå ut till PayPals B2B-segment med vårt erbjudande. Tillsammans med PayPal gör vi det möjligt för alla företag att lansera e-handel genom sina egna appar, något som tidigare var mycket dyrt, tidskrävande och svårt”, säger AppSpotrs VD Patric Bottne.  AppSpotr är i dagsläget den enda appbaserade e-handelsleverantören som har godkänts som PayPal Solution Partner.  "Att kunna lansera e-handel via din egen app är något som vi har identifierat som ett stort behov inom B2B-segmentet. AppSpotrs e-handelslösning är lätt att använda samt kostnadseffektiv, och vi är mycket glada över att kunna erbjuda denna lösning till våra kunder", säger Jonas Breding, General Manager på PayPal.  About PayPal Fueled by a fundamental belief that having access to financial services creates opportunity, PayPal (Nasdaq: PYPL) is committed to democratizing financial services and empowering people and businesses to join and thrive in the global economy. Our open digital payments platform gives PayPal’s nearly 200 million active account holders the confidence to connect and transact in new and powerful ways, whether they are online, on a mobile device, in an app, or in person. Through a combination of technological innovation and strategic partnerships, PayPal creates better ways to manage and move money, and offers choice and flexibility when sending payments, paying or getting paid. Available in more than 200 markets around the world, the PayPal platform, including Braintree, Venmo and Xoom, enables consumers and merchants to receive money in more than 100 currencies, withdraw funds in 56 currencies and hold balances in their PayPal accounts in 25 currencies. For more information on PayPal, visit https://www.paypal.com/about For PYPL financial information, visit https://investor.paypal-corp.com  Om AppSpotr AppSpotr är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder en molnbaserad plattform för utveckling av appar. Plattformen gör det möjligt för företag, organisationer och privatpersoner att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt utveckla appar samt publicera och underhålla dessa på App Store och Google Play.  Presskontakt:  Emma Blom Social Industries T: +46 (0)76-196 35 69 M: +46 (0)76-196 35 69 Patric Bottne VD, AppSpotr AB  T: +46 (0)70-146 61 89 

Verisure vinner prestigefullt pris

– Det känns fantastiskt kul! Jag är oerhört stolt och glad! säger Markus Finér, Director Technology & Development North Platform, efter prisutdelningen. I kategorin tävlade ställdes Verisure mot välkända företagen Volvo Cars, Husqvarna och AssaAbloy men det var Verisure som imponerade mest på juryn med sin innovationsstrategi inom Internet of Things (IoT). – Vi imponerar genom att vi fortsätter göra det vi är bäst på – lansera nya innovationer och kombinera det med en fantastisk användarvänlighet. Nu fortsätter vi resan mot att bli inte bara nummer ett i Europa, utan i världen! avslutar Markus Finér. Juryns motivering var: ”Since Spun out from Securitas some ten years ago Verisure has continued to execute with excellence. Today they are European market leader in monitored alarms, active in 14 countries including Brazil, Chile and Peru. On top of continuous growth they have successfully added a great app based user experience to their robust security service”. För mer information eller fakta, vänligen kontakta: Theres Lakso, Kommunikationschef Verisure Sverige AB, 0700-036015, press@verisure.se Verisure är en ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm samt produkter och tjänster för det smarta hemmet med över 2 miljoner kunder i 14 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en professionell övervakningstjänst som är öppen dygnet runt. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom hemlarmsområdet. För mer information besök www.verisure.se 

Dometics årsredovisning för 2016 offentliggjord

Årsstämman äger rum fredagen den 7 april 2017 klockan 13.00 på Meeting Room, Alströmergatan 20, Stockholm. Stämmohandlingar finns tillgängliga på www.dometic.com. För mer information, vänligen kontakta:Erika Ståhl, Head of Business Control & Investor RelationsPhone: +46 8 501 025 24Email: ir@dometicgroup.com Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 10.45 CET. OM DOMETIC GROUP Dometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 22 tillverknings- och monteringsanläggningar i nio länder, säljer våra produkter i ett hundratal länder och tillverkar cirka 85 procent av de produkter vi säljer i våra egna anläggningar. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 6 500 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 12,4 miljarder kronor för år 2016 och har sitt huvudkontor i Solna.

Trelleborgkoncernens årsredovisning 2016 publicerad

Trelleborgs årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig för nedladdning på koncernens hemsida www.trelleborg.com. En pdf-version finns även bifogad till detta pressmeddelande. Tryckta exemplar av årsredovisningen kan beställas från http://www.trelleborg.com/sv/investerare/bestall--tryckt--material eller via Trelleborgs kommunikationsavdelning, telefon 0410-670 00.     Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter 30 miljarder kronor på årsbasis och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, samt verksamheterna Rubena och Savatech. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.www.trelleborg.com För ytterligare information, kontakta:Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747 015, karin.larsson@trelleborg.comInvesterare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665 140, christofer.sjogren@trelleborg.com Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappers-marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2017 kl. 11:00 CET.

Handeln i teckningsrätter börjar den 20 mars 2017

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. För ytterligare information kontakta:Peter Rejler; vd och koncernchef, e-post: peter.rejler@rejlers.seMats Åström; finanschef, tel. 072-050 22 40, e-post: mats.astrom@rejlers.se Viktig information:Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Rejlers. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Rejlers kommer endast att ske genom det prospekt som Rejlers offentliggjorde den 15 mars 2017. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.Inga aktier eller andra värdepapper i Rejlers har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.Rejlers är en av Nordens stora teknikkonsulter. 2 000 experter som arbetar med projekt inom bygg och fastighet, energi, industri och infrastruktur. Hos oss möter du specialiserade ingenjörer med bredd, spets och inte minst energi som skapar resultat. Vi fortsätter att växa snabbt och finns idag på 80 orter runt om i Sverige, Finland och Norge. År 2016 omsatte Rejlers 2,3 miljarder kronor och B-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm.

Universitetssjukhuset Örebro har startat behandling med RayPilot®

Första patienten har påbörjat sin behandling med RayPilot® på Universitetssjukhuset Örebro. RayPilot® systemet installerades hösten 2016 och kliniken har för avsikt  att använda RayPilot® som precisionsinstrument både vid hypofraktionerad prostatacancerbehandling samt i en klinisk studie som även den syftar till att uppnå en hög dos på tumören samtidigt som stråldosen till den friska vävnaden runt prostata minskas. - På Universitetssjukhuset Örebro vill vi ligga i framkanten med ny teknik och nya behandlingsmetoder. Här förenas fördelen med en hög intern stråldos från brachyterapi som ges till prostatakörteln utan marginal med en extern strålserie vars positionering kontrolleras med mm precision även under själva bestrålningstiden. Vi har redan fått internationell uppmärksamhet för det vi gör för att höja precisionen med RayPilot. Under denna veckan har vi besök från en Europeisk klinik som är här för att studera och lära sig denna nya och spännande teknik. säger Bengt Johansson, Överläkare på Onkologiska Kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Studien omfattar ett 30-tal patienter i Örebro där patienterna får en kombination av intern strålbehandling (brachyterapi) på 14,5 Gy följt av extern strålbehandling vid 14 tillfällen med 3 Gy per tillfälle. RayPilot® används för att kontinuerligt följa intern prostatarörelse. Marginalen runt prostata är 3 mm och strålningen avbryts om prostata rör på sig mer än 2 mm för att säkerställa att rätt volym behandlas. - Det känns mycket bra att vi med Universitetssjukhuset Örebro nu har en referenskund i Sverige som kommer dra nytta av de potentiella fördelar som RayPilot kan ge. Det är även positivt att kliniken har för avsikt att använda RayPilot både inom ordinarie behandling samt inom en klinisk studie vilket leder till publikationer som är viktiga för att stärka RayPilot internationellt säger Micropos VD, Tomas Gustafsson.

Camanio Care noteras på AktieTorget.

Camanio Care AB, som Brighter har en ägarandel om 29,99 % i, har nu genomgått AktieTorgets formella registreringsprocess och blivit godkänt för listning. Första dag för handel beräknas bli 28 mars 2017. – Vi är stolta över att Camanio Care nu tagit klivet in på AktieTorget och ser fram mot en spännande utveckling för bolaget. Nya innovationer inom välfärdsteknologi som löser problem kopplat till en snabbt åldrande befolkning kommer spela en viktig roll framöver och behovet är enormt i stora delar av världen, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare. För ytterligare information, vänligen kontakta:Henrik Norström, COO       Telefon: +46 733 40 30 45       E-post:  henrik.norstrom@brighter.se Truls Sjöstedt, VD       Telefon: +46 709 73 46 00       E-post:  truls.sjostedt@brighter.se Om Brighter AB. Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på  NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Nomineringsrekord för Framtidsmyran - Sundsvalls kommunala akademigala. De nominerade är:

– Vi har fått in över 1200 nomineringar i år från medarbetare, elever och föräldrar. Det är nästan dubbelt så många som förra året! I år har vi även en ny kategori, Årets arbetslag, som har bidragit till nomineringsrekordet. Det är väldigt roligt att galan engagerar så många och vi planerar för en fantastisk gala och kväll! säger Anna Dahlgren, projektledare Framtidsmyran, Sundsvalls kommun.Galan anordnas i samarbete med UF-företaget Inspira UF från Sundsvalls gymnasium. Hederpriset Årets Framtidsmyra utses av juryn Under galan delas även hederspriset ”Årets Framtidsmyra” ut som utses av Framtidsmyrans jury. Juryn består av Eva Jönsson, utvecklingschef Centrum för kunskapsbildning, Urban Åström, verksamhetschef grundskola södra verksamhetsområdet, Ebba Gotte, elev och UF-företagare på Sundsvalls gymnasium Hedbergska, Eva Andersson, vetenskaplig ledare på Centrum för kunskapsbildning, Susanne Berggren, förskolechef Njurunda och Birgit Fältstam, rektor på Sundsvalls gymnasium, Västermalm. Grundläggande kriterier för de nominerade är engagemang, yrkesskicklighet, goda prestationer och bidragande till skolutveckling. Nominerade till Framtidsmyran 2017 Årets lärare förskolaSandra Malmsten, Storkens förskolaLena Mattsson, Granlo förskolaLena Cajonberg, Grevebäckens förskola Årets lärare fritidshemKalle Berglund, Bredsands skolaJenny Östman, Österro skola Frida Davidsson, Vibackeskolan Årets lärare grundskolaTina Nyblad, HagaskolanMalin Ignell, Essviks skolaAnette Bergman, Stöde skola Årets lärare gymnasietMaria Visén, Sundsvalls gymnasium, VästermalmJonas Gidlund, Sundsvalls gymnasium, HedbergskaGisela Annerstedt, Sundsvalls gymnasium, Hedbergska Årets eleventreprenör/värdeskapandeAmanda McDonald, Sundsvalls gymnasium, Västermalm Oskar Gustavsson, Sundsvalls gymnasium, HedbergskaMolly Nilsson, Tilda Högbom och Jennie Lindberg, Stöde skola Årets skolledareBengt Nordin, Sundsvalls gymnasium, VästermalmJohan Henriksson, Stöde skolaAnn-Catrine Karlsson, Nivrenaskolan Årets medarbetareJenny Eriksson, Robäckens förskolaMärit Källman, grundskola södra verksamhetsområdetUlrika Flemström Edlund, Hagaskolan Årets arbetslagPedagogistorna, Barn och utbildningsförvaltningenMartina Unger, Janika Fröjdholm, Catrin Hassel, Karolina Lilja, Mats Melin, Annika Nilsson, Helena Näslund, Anna-Lena Rehnberg och Pia RosdahlRestaurang Trollkrubbet, Lidens skolaUlrika Lindvall och Glenn VidénHagaskolans förskoleklassLena Öberg, Linda Johansson, Christelle Bergman, Anngret Jaktlund och Rana Chaafati Nomineringslunch När: 30 marsPlats: Sundsvalls gymnasium, Altinska, Skolhusallén 5Tid: 12.00-14.00  Kontakt Anna Dahlgren, Strategisk marknadsförare070-190 3024anna.b.dahlgren@sundsvall.se      

Diamyd Medical – ”Ingen anledning tveka efter starkt vetenskapligt stöd”

”De resultat vi sett i öppna studier och externa experters sammanfattande analys från tidigare kliniska studier gör att vi nu kan säga att detta är vägen fram för oss. Med en egenfinansierad studie som vi utformar själva finns förutsättningarna att lägga grunden för ett framtida marknadsgodkännande”, säger Ulf Hannelius. I dag pågår totalt sex studier med diabetesvaccinet Diamyd®. Den planerade fas II-studien knyter an till den forskning som bedrivits av professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet. Det är en öppen studie, benämnd DIAGNODE-1, där resultat i början av detta år publicerades i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine, en nyhet som fick Diamyd Medical-aktien rusa så mycket att börsen fann anledning att stoppa handeln i aktien ett par timmar. Metoden i studien är banbrytande och går ut på att injicera preparatet direkt i lymfkörteln. Det är en avgörande skillnad mot metoden i den fas III-studie som fick avbrytas 2011. Då behandlades patienterna genom injektion under huden, men senare forskning inom allergiområdet har visat att effekten påtagligt förbättras genom att administrera genom lymfkörteln. "Vi fäster stor vikt vid all data och analyser som publiceras från studierna, det fördjupar vår kunskap om hur diabetesvaccinet fungerar. Det märks att det är en styrka när vi för samtal med möjliga partners. Många har följt oss länge och intresset har tilltagit efter senaste tidens framsteg både vad gäller diabetesvaccinet Diamyd® och GABA-läkemedlet., poängterar Ulf Hannelius och fortsätter: ”Allt det här gör det extra kul att nu kunna satsa på en uppföljande fas II-studie med intralymfatisk administration som vi hittills sett starkast vetenskapligt stöd för i nydiagnostiserade patienter med typ 1-diabetes, då finns ingen anledning att tveka." Den nya studien, som får namnet DIAGNODE-2, kommer också att ha Johnny Ludvigsson som huvudprövare. I övrigt kommer den att bedrivas vid utvalda kliniker i Europa. Utöver DIAGNODE-2 avser Diamyd Medical även genomföra en studie med egenproducerat så kallat GABA-läkemedel. Det kommer att vara en mindre studie, men bolaget ser ett stort värde i att gå vidare på detta spår efter senare tids forskning där GABA identifierats som en av de mest lovande substanserna för att stimulera tillväxt av insulinproducerande betaceller. Bild: Diamyd Medical är inriktat på typ 1-diabetes, en sjukdom som drabbar barn i ökad utsträckning. Nyemission säkrar finansieringen För att säkra finansieringen av studien avser Diamyd Medical genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare. Målet är att ta in cirka 68,8 miljoner kronor före emissionskostnader och kapitaltillskottet kan bli större om teckningsoptioner som ges till de som tecknar i emissionen utnyttjas. Vid fullt utnyttjande kan det ge ytterligare cirka 44,7 miljoner kronor. Villkoren säger i övrigt att tre befintliga aktier ger rätt att teckna två så kallade units för 3:50 kronor styck, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner ger i slutet av 2018 (1-30 november) rätt att teckna en ny aktie till kursen 4:55 kronor. Teckningskursen i emissionen innebär en rabatt mot aktiekursen (6:15 kronor innan beskedet släpptes) som Ulf Hannelius betecknar som bruklig inom sektorn. Rabatten var i samma härad vid den mindre emission som bolaget gjorde i början av 2016. Samtidigt ger det en buffert för det fall aktien skulle pressas innan emissionen genomförts och den initiala reaktionen på torsdagen var också negativ, en reaktion som inte är ovanlig i samband med emissionsnyheter. Ulf Hannelius ser dock goda förutsättningar att emissionen ska bli lyckosam, givet de motiv som finns. Dessutom är emissionen garanterad till 80 procent, vilket säkerställer ett kapitaltillskott om drygt 55 miljoner kronor, före emissionskostnader. Garantikostnaden (7, 5 procent) betalas inte kontant utan i form av nyemitterade units. ”Vi är glada över att vi har 80 procent hemma av emissionen, det gör att vi vet att vi har tillräckligt finansiering för att genomföra den nya studien. Och naturligtvis, en fulltecknad emission skulle förstås ge oss medel att ytterligare förstärka våra satsningar mot marknad”, avslutar Ulf Hannelius. Bild: Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical FAKTA om nyemissionen: Villkor: • Tre befintliga aktier ger rätt teckna två units, vardera bestående av en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption.  •A-aktie ger rätt att teckna A-aktie och B-aktie ger rätt att teckna B-aktie. • Teckningskurs 3:50 SEK per unit, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 68,8 MSEK (före emissionskostnader).  • Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden 1-30 november 2018 till lösenkurs 4:55 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs ytterligare cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader. • Övertilldelningsoption vid överteckning 5,7 miljoner units, kan utöka nyemissionen med 20 MSEK. • Nyemissionen är till 80 procent garanterad genom garantiförbindelser, dock har bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppet. • Nyemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma onsdagen den 19 april 2017. Nyemissionen är villkorad av att den extra bolagstämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.  • Rådgivare i samband med nyemissionen: G&W Fondkommission (finansiell) och Setterwalls Advokatbyrå (legal). Preliminär tidplan: Onsdag 19 april 2017                  Extra bolagsstämma Torsdag 4 maj 2017                     Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i nyemissionen Fredag 5 maj 2017                       Avstämningsdag erhållande uniträtter och rätt delta i nyemissionen Fredag 5 maj 2017                       Beräknad dag för offentliggörande av prospekt Onsdag 10 maj 2017                    Teckningsperiod startar, handel med uniträtter startar Måndag 22 maj 2017                   Handel med uniträtter avslutas Onsdag 24 maj 2017                    Teckningsperioden avslutas Tisdag 30 maj 2017                      Offentliggörande av utfall av Nyemissionen Bild: Aktiekursen i Diamyd Medical det senaste året. I likhet med andra biotech-bolag är volatiliteten hög. Den senaste kursrusningen i mitten av februari kom i samband med publicering av studieresultat i New England Journal of Medicine.

Biovicas nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Nasdaq First North

Uppsala 17 mars 2017 - Nyemissionen i Biovica International AB (”Biovica” eller ”Bolaget”) inför Bolagets notering på Nasdaq First North blev totalt tecknad till 220 miljoner kronor motsvarande en teckningsgrad om 370 %. Spridningsemissionen blev tecknad till 62 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 600 %. Genom nyemissionen tillförs Bolaget därigenom 60 MSEK före emissionskostnader och får över 1 000 nya aktieägare. Beräknad första dag för handel med Bolagets B-aktie på Nasdaq First North är den 29:e mars 2017. Efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Biovica att öka med 4 800 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Biovica kommer att uppgå till 17 573 372, varav 9 317 497 aktier kommer att vara av serie A och 8 255 875 aktier kommer att vara av serie B. Det motsvarar en ökning av aktiekapitalet med cirka 27 % och antal röster med cirka 15 %. Bolaget avser att använda emissionslikviden för att initiera marknadsintroduktionen och kommersialiseringsfasen av bolagets test DiviTum® – ett blodbaserat test för snabb och tillförlitlig bedömning av cellproliferation och terapirespons vid behandling av spridd bröstcancer. Tekniken kan bli världens första blodbaserade test inom detta område på marknaden. Teckningsperioden för Biovicas nyemission löpte ut den 16:e mars 2017. Redan innan teckningsperioden startade hade ett antal befintliga och nya investerare åtagit sig på förhand att teckna aktier för totalt 50 MSEK eller cirka 83 % av erbjudandet. Bland ankarinvesterare kan nämnas Ålandsbanken Fondbolag samt Lars Holmqvist, tidigare VD för Dako och tidigare Senior Vice President på Agilent Technologies Inc, där han även ansvarade för bolagets life science- och diagnostik-grupp. Vid beslutet om tilldelning har målet i övrigt varit att uppnå en bred spridning av aktierna bland allmänheten i Sverige för att möjliggöra en likvid handel med Biovicas aktier på Nasdaq First North. RådgivareVator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie är legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen och noteringen vid Nasdaq First North. FNCA Sweden är certified adviser till Bolaget.

12 grannar i Norrköping blev miljonärer

I tisdags avslöjades det att postnummer 616 33 i Åby, som ligger norr om Norrköping, hade vunnit i GrannYran och att 226 personer skulle få dela på en vinstpott på 30 miljoner kronor. Idag samlades vinnarna på Tyska torget i centrala Norrköping tillsammans med många anhöriga, grannar och vänner för att fira.  När programledaren Rickard Sjöberg avslöjade att den vinnande postkoden var 616 33 XE utbrast det stort jubel bland Åbyborna i publiken. Bland lottköparna fanns 12 lottköpare som fick dela på den största delen av pengarna, 20 miljoner kronor. På vinnarnas önskelistor fanns allt från husbilar och höftproteser till bergochdalbaneresor, en häst och en båt. Dagens största vinst gick till Anna Thörn, 48 år. När hon fick se summan på sin vinstcheck höll hon nästan på att svimma. Med 4 lotter blev vinsten 3 325 326 kronor. – Det här är helt galet. Jag gick med i julas, köpte två lotter och vann sedan två lotter till och nu vinner jag allt det här, sa Anna Thörn. Anna gick med i lotteriet efter att ha läst en artikel om att PostkodLotteriets överskott går till ideella organisationer. Anna berättade att hon vill vara med och bidra till att skapa ett finare samhälle och kommer därför även att skänka en del av vinsten till välgörande ändamål. Om GrannYran GrannYran är PostkodLotteriets extradragning som sker några gånger per år. Under året samlar lottköparen på sig andelar (tio andelar/lott för varje månad man deltar). Hur mycket man vinner i GrannYran beror på antalet andelar och lotter man har. Alla 226 lottköpare i postnumret fick dela på en tredjedel av potten, 10 miljoner kronor. 12 av dessa personer bodde i den vinnande postkoden, som är en mindre del av postnumret, och de fick dessutom dela på ytterligare två tredjedelar av potten, alltså 20 miljoner kronor. Inslaget sänds i programmet En ska bort i TV4 lördag 25 mars kl. 19.30.   Bilder Bilder från GrannYran kan laddas ned från www.bildbanken.com Användar-id: Postkodpress Lösenord: postkodbild   För mer information kontakta: Emma Bergling, pressansvarig PostkodLotteriet Telefon: 076-109 37 03 emma.bergling@postkodlotteriet.se

AZ’s CVD-real study shows SGLT-2 inhibitors significantly reduced death and hospitalisations for heart failure versus other type-2 diabetes medicines

AstraZeneca today announced results of the first large real-world evidence study of its kind evaluating the risk of hospitalisation for heart failure and death from any cause in patients with type-2 diabetes (T2D) receiving treatment with a newer class of diabetes medicines, SGLT-2 inhibitors (SGLT-2i).1 The CVD-REAL study assessed data from more than 300,000 patients across six countries, 87% of whom did not have a history of cardiovascular disease. The data showed that across this broad population of patients with T2D, treatment with SGLT-2i medicines - Farxiga (dapagliflozin), canagliflozin, empagliflozin - reduced the rate of hospitalisation for heart failure by 39% (p<0.001) and death from any cause by 51% (p<0.001), compared to other T2D medicines. For the composite endpoint of hospitalisation for heart failure and death from any cause, the reduction was 46% (p<0.001).1 Worldwide, diabetes affects around 415 million adults, a number estimated to rise to 642 million by 2040 (1 in 10 adults).2People with T2D have a 2-3 times greater risk of heart failure and are at an increased risk of having a heart attack or stroke, and some 50% of deaths in people with T2D are caused by cardiovascular disease.3,4,5 Bruce Cooper, MD, Vice President and Head of Global Medical Affairs at AstraZeneca, said: “Diabetes is a growing epidemic worldwide, which is associated with significant comorbidities that contribute to an increased risk of costly hospitalisations and even death.6,7Real-world data from this study provide striking evidence that the newer SGLT-2i class of medicines cuts the rate of hospitalisations for heart failure and death by approximately half. CVD-REAL is the first study to observe these effects of SGLT-2i treatment in a much broader and lower risk group of type-2 diabetes patients than previously evaluated in clinical trials.” The hospitalisations for heart failure analysis was conducted using anonymised patient data from Denmark, Germany, Norway, Sweden, United Kingdom and the United States. Of the data reviewed, 41.8% of patients were on Farxiga (dapagliflozin), 52.7% on canagliflozin and 5.5% on empagliflozin. The analysis of death from any cause was conducted using anonymised patient data from Denmark, Norway, Sweden, United Kingdom and the United States. Of the data reviewed, 51.0% of patients were on Farxiga (dapagliflozin), 42.3% on canagliflozin and 6.7% on empagliflozin.   This is the first of several comparative analyses of CVD-REAL. The collection of real-word evidence is ongoing and future analyses will be conducted using this dataset as well as data from additional countries. All the data for the study were obtained from anonymised real-world sources including medical records, claims databases and national registers. The analysis was validated by the independent academic statistical group at St. Luke’s Mid America Heart Institute, Kansas City, US. – ENDS – NOTES TO EDITORS About Dapagliflozin (Farxiga) Clinical Trials Programme Dapagliflozin (marketed as Farxiga in the US and Forxiga outside the US) is part of a class of medicines called sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors (SGLT-2i) used to manage type-2 diabetes, which remove glucose via the kidneys. Farxiga (dapagliflozin) is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type-2 diabetes. Farxiga is not indicated to reduce the risk of CV events, death or hospitalisation for heart failure. There are three ongoing outcomes trials for dapagliflozin. DECLARE is a robust randomised, double-blind, multicentre, placebo-controlled cardiovascular outcomes trial enrolling more than 17,000 patients around the world, designed to evaluate the cardiovascular outcomes of dapagliflozin compared with placebo in addition to standard of care, in adults with T2D and high risk of cardiovascular disease (either established cardiovascular disease or multiple cardiovascular risk factors). DECLARE is ongoing and expected to provide data in 2019 at the latest. In addition to DECLARE, AstraZeneca has initiated two outcomes trials, the DAPA-HF and DAPA-CKD trials, to help to define the potential role of dapagliflozin in the management of chronic heart failure and chronic kidney disease respectively, in people with and without type-2 diabetes. Dapagliflozin is not indicated to reduce the risk of cardiovascular events, death, heart failure or the progression of chronic kidney disease.   About AstraZeneca in Diabetes AstraZeneca is pushing the boundaries of science with the goal of developing life-changing medicines that aim to reduce the global burden and complications of diabetes. As a core therapy area for the company, we are focusing our research and development efforts on diverse populations and patients with significant co-morbidities, such as cardiovascular disease, obesity, non-alcoholic steatohepatitis (NASH), and chronic kidney disease. Our commitment to diabetes is exemplified by the depth and breadth of our global clinical research programme. This commitment is advancing understanding of the treatment effects of our diabetes medicines in broad patient populations, as well as exploring combination product approaches to help more patients achieve treatment success earlier in their disease progression. Our ambition is to reduce the long-term impact of diabetes. About AstraZeneca in Cardiovascular and Metabolic Diseases Cardiovascular, renal and metabolic diseases are key areas of focus for AstraZeneca as part of the company’s strategy for achieving scientific leadership and returning to growth. By collaborating across therapeutic disciplines within the CVMD therapy area, we are addressing the underlying disorders that drive CVMD risk, with the goal of reducing morbidity, mortality and organ damage through innovative therapies. Recognising the growing unmet needs and challenges faced by the millions of people worldwide living with these interrelated diseases, we are determined to understand how they interact and impact one another – and how they can be treated together to save more patients’ lives. About AstraZeneca AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three main therapy areas - Oncology, Cardiovascular & Metabolic Diseases and Respiratory. The Company also is selectively active in the areas of autoimmunity, neuroscience and infection. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.com and follow us on Twitter @AstraZeneca. References 1.  The CVD-REAL Study: Lower Rates of Hospitalization for Heart Failure in New Users of SGLT-2 Inhibitors Versus Other Glucose Lowering Drugs — Real-World Data From Four Countries and More Than 360,000 Patients; presented 19 March at ACC 2017 2.  International Diabetes Federation. Facts and Figures. Accessed 15 March 2017 http://www.idf.org/WDD15-guide/facts-and-figures.html 3.  Nwaneri C, Cooper H, Bowen-Jones D. Mortality in type 2 diabetes mellitus: magnitude of the evidence from a systematic review and meta-analysis. The British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2013;13(4):192-207 4. Morrish NJ, et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001;44 Suppl 2:S14-21.  5. World Heart Federation. Diabetes as a risk factor for cardiovascular disease. Available from: http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/cardiovascular-disease-risk-factors/diabetes/  6. World Health Organization. Media Centre: Diabetes Fact Sheet. Reviewed November 2016. Accessed 9 March 2017. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ 7. American Diabetes Association. The Cost of Diabetes. Accessed 9 March 2017 http://www.diabetes.org/advocacy/news-events/cost-of-diabetes.html?referrer=https://www.google.com/ Media Enquiries Esra Erkal-Paler UK/Global +44 203 749 5638Vanessa Rhodes UK/Global +44 203 749 5736Karen Birmingham UK/Global +44 203 749 5634Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20Michele Meixell US +1 302 885 2677Investor RelationsThomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712Craig Marks Finance, Fixed Income, M&A +44 7881 615 764Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771Lindsey Trickett Cardiovascular & Metabolic Diseases +1 240 543 7970Nick Stone Respiratory +44 203 749 5716Christer Gruvris Autoimmunity, Neuroscience & Infection +44 203 749 5711US toll free +1 866 381 7277

Ambea offentliggör prospekt i samband med börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

 Erbjudandet i korthet: · Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 75 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Ambea efter genomförandet av Erbjudandet om 5 071 miljoner kronor · Erbjudandet omfattar 26 565 495 aktier, varav 2 666 667 aktier som emitteras av Bolaget och 23 898 828 befintliga aktier som erbjuds av ACTR Holding AB, som kontrolleras av Actor SCA, ett partnerskap mellan fonder rådgivna av Triton respektive KKR (gemensamt ”Huvudägaren”[1] ). Erbjudandet kommer att tillföra Ambea en bruttolikvid om 200 miljoner kronor · För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer Huvudägaren vidare åta sig att, på begäran av Joint Bookrunners (se definition nedan), sälja ytterligare högst 3 984 824 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet · Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 2 291 miljoner kronor och motsvarar cirka 45,2 procent av det totala antalet aktier i Ambea efter genomförandet av Erbjudandet · Fidelity International via olika fonder, Investment AB Öresund, Carve Capital AB, Catella Fondförvaltning AB, Didner & Gerge Fonder AB och RAM One AB har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 3,9 procent, 3,9 procent, 3,0 procent, 3,0 procent, 3,0 procent respektive 2,0 procent av det totala antalet aktier i Ambea efter genomförandet av Erbjudandet · Åtaganden från de sex ankarinvesterarna uppgår totalt till 950 miljoner kronor, motsvarande cirka 47,7 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 41,5 procent av antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo) · Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare samt ett erbjudande till allmänheten i Sverige och anställda i Ambea-koncernen · Beräknad första handelsdag för Ambeas aktier på Nasdaq Stockholm är den 31 mars 2017 under kortnamnet ”AMBEA” och beräknad likviddag är den 4 april 2017 · Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 20 mars 2017 på Ambeas hemsida, Carnegies hemsida för pågående erbjudanden samt på Nordeas hemsida Prospekt och anmälningssedlarProspekt (på svenska och engelska) och anmälningssedel (på svenska) publiceras på Ambeas hemsida www.ambea.se, Carnegies hemsida för pågående erbjudanden www.carnegie.se/om-carnegie/kontakt/pagaende-erbjudanden/ samt på Nordeas hemsida www.nordea.se. Anmälan kan även göras på Nordnets internettjänst www.nordnet.se. Preliminär tidplanAnmälningsperiod för institutionella investerare: 21-30 mars 2017Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige: 21-29 mars 2017Anmälningsperiod för anställda i Ambea-koncernen: 21-29 mars 2017Första handelsdag på Nasdaq Stockholm: 31 mars 2017Likviddag: 4 april 2017 RådgivareCarnegie och Nordea är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Danske Bank är Joint Bookrunner. Sundling Wärn Partners är finansiell rådgivare till Bolaget och Huvudägaren. Vinge och Latham & Watkins är legala rådgivare till Bolaget och Huvudägaren och White & Case är legal rådgivare till Joint Bookrunners. Fredrik Gren, VD och koncernchef för Ambea:”Ambea har under lång tid uppvisat god tillväxt i kombination med hög kvalitet och har idag över 200 svenska kommuner som kunder. Behovet av omsorg är stort och ökande och vi vill bidra till att lösa denna samhällsutmaning. Vår strategi är att fortsätta stärka omsorgen för våra äldre och de som är i behov av särskilt stöd, genom att jobba med kvalitetsförbättringar, utveckla nya boenden och satsa på kompetensutveckling. För att vara en långsiktigt framgångsrik omsorgsaktör är öppenhet och kvalitet av central betydelse. Vi ser därför steget till börsen, med breddat ägande och tydliga krav på transparens, som viktig i vår ambition att bidra till omsorgsutvecklingen i samhället.” Lena Hofsberger, Styrelseordförande i Ambea:”Jag har en stark tilltro till Ambeas framtida utsikter. Det stora intresset från nya, långsiktiga och professionella ägare bekräftar att Ambeas konsekventa satsning på kvalitet i alla delar av verksamheten har varit framgångsrik. Bolaget har idag en ledande position på omsorgsmarknaden i Sverige och tillväxtmöjligheterna inom Ambeas fokusområden, verksamheter i egen regi och boendeomsorg, är mycket goda. Det är därför rätt tidpunkt i Ambeas utveckling att bredda ägandet vilket kommer att leda till ett ökat förtroende för företaget.” ---------------------------------------------------------------------- [1]  ”Triton” avser Triton Fund III L.P., rådgivna av Triton Managers III Limited. ”KKR” avser KKR Actor Investor S.à r.l., som indirekt kontrolleras av KKR European Fund III, L.P., rådgivna av Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 

InDex Pharmaceuticals presenterar på Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium

Stockholm Corporate Finance arrangerar kapitalmarknadsdagen för nionde året i rad och erbjuder investerare, analytiker och media att träffa företag i Life Science & Healthcare branschen. Ca 400 åhörare samlas för att lyssna till 16 företag som under 21 och 22 mars presenterar sina verksamheter, följt av en frågestund ledd av moderator Lars Frick, ekonomijournalist på Placera/Börsveckan. InDex Pharmaceuticals presentation kan följas live här:https://wonderland.videosync.fi/2017-03-22-index-pharma  Anmälan till kapitalmarknadsdagarna kan göras här:https://www.lyyti.in/Stockholm_Corporate_Finance_Life_Science_Seminarium_0041  För mer information:Peter Zerhouni, vdTel: +46 8 508 847 35E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com  Kort om InDex PharmaceuticalsInDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.  

Miljöfarligt ämne hittades i hemtextilier

– Flera av de textilier som vi har kontrollerat innehåller nonylfenol eller nonylfenoletoxilat som EU har beslutat att förbjuda. Fram till att förbudet träder i kraft är det viktigt att företagen arbetar för att få bort ämnena från tillverkningen och från sina textilvaror, säger Amanda Rosen, inspektör på Kemikalieinspektionen. I tillsynsprojektet har Kemikalieinspektionen granskat sammanlagt 167 varor från 51 företag. Projektet har fokuserat på textilier som är vanliga i barns hemmiljö. Av de kontrollerade hemtextilierna var det 16 som innehöll nonylfenoletoxilat i halter över 0,01 viktprocent. Det innebär inte någon lagöverträdelse, men proverna skulle inte ha varit godtagbara enligt den begränsning som träder i kraft inom EU den 3 februari 2021. Nonylfenoletoxilat bryts ner i naturen till det hormonstörande ämnet nonylfenol, som är giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer. EU:s beslut om ett förbud mot ämnet i textilier har kommit till efter ett förslag från Sverige. En av de 167 textiler som analyserades i projektet innehöll otillåtna halter av ett ämne som är förbjudet sedan länge. Det var ett kuddfodral som innehöll bensidin, vilket är en nedbrytningsprodukt av ett azofärgämne. När azofärgämnen bryts ner kan de bilda aromatiska aminer och en del av dessa har bedömts vara cancerframkallande. Vissa kan ge allergi vid hudkontakt och de kan också vara giftiga för vattenlevande organismer. Kemikalieinspektionen har anmält företaget som sålde kuddfodralet till åklagare för misstänkt miljöbrott. Företaget har slutat att sälja kuddfodralet och har inlett ett arbete med att ta fram rutiner för att se till att varorna i framtiden uppfyller kemikaliekraven i lagstiftningen. – Vårt tillsynsprojekt tyder på att azofärgämnen i sängkläder och handdukar inte är ett särskilt utbrett problem på den svenska marknaden, säger Amanda Rosen.  Läs rapporten: Textil 2016 – Sängkläder, handdukar och andra textilier i barnens hemmiljö   Läs mer om kemikalier i textilier  För mer information, kontakta gärna: Amanda Rosen, inspektör, 08-519 41 279 Marcus Hagberg, inspektör, 08-519 41 159 Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se  Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen   E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

EasyFill AB (publ.) 556653-2924 startar upp utvecklingsprojekt med ICA Sverige AB.

Som ett led i att utvidga bolagets produktportfölj med lösningar mot livsmedelsbutiker har ICA Sverige AB och EasyFill AB kommit överens om att skapa en gemensam utvecklingsgrupp för att tillsammans finna lösningar för ett större antal produkter som är besvärliga att hantera i butik. EasyFill har redan idag ett antal RotoShelf för kyldiskar och butiksinredning för torra varor i ICA-butiker runt om i landet och representanter från ICA Sverige och ett större antal handlarkonstellationer möttes i EasyFills monter under EuroShop i Düsseldorf som pågick mellan 5-9 mars 2017. Intresset från ICA handlarna i montern var massiv och alla var rörande överens om att EasyFills patenterade produkter förenklar hanteringen i butik avsevärt. ICA Sverige och EasyFill har för avsikt att göra Bolagets sortiment tillgängligt till samtliga ICA handlare via ICAs portal/webshop via ett kommande sortimentsavtal. Detta kommer att ske löpande under våren. Kommentar ICA Sverige AB Jörgen Sporre Jag har känt till Håkan och EasyFill i många år och det idoga arbete Håkan och hans team gör imponerar men att imponera ger inga affärer. På vårt huvudkontor i Solna hör vi då och då av enskilda ICA handlare som berättat att man investerat i RotoShelf från EasyFill och att man är väldigt nöjda. Personal från EasyFill har då och då presenterat sina produkter för oss samtidigt som man informerat om minskat svinn, minskad påfyllningstid och ökad försäljning men som inköpare tas alltid dylika siffror med en nypa salt. Fler och fler handlare hör av sig så vi bestämde att göra en centralmarknadstest. Innan det så kontaktade vi några handlare som investerat i EasyFills produkter och fick bara positiva omdömen. På mässan i Düsseldorf förra vecka var ett antal ICA handlare i EasyFills monter och man gillade vad man såg. På mässan berättade Håkan om de enorma siffrorna som kommit från en av världens största butikskedjor, nu kommer vi själva testa och se om vi får liknande utfall och om så är fallet så.... Nu startar vi en projektgrupp och testar EasyFills produkter och entusiasmen är stor. Kommentar EasyFills VD Håkan Sjölander: Detta är självklart ett mycket viktigt steg till en bredare etablering i Sveriges största livsmedelsbutikskedja och vi har med våra patenterade FIFO-lösningar verktygen till minskat svinn och enklare hantering av varor i butik och detta samarbete med ICA passar mycket väl in i vår strategi att utvidgar antalet produktkategorier som våra lösningar passar till. Vi har redan testat både RotoShelf och SwingOut hos flera stora butikskedjor runt om i världen och bland annat hos den belgiska delen av världens näst största kedja med huvudkontor i Frankrike och de resultat vi nått är fantastiska - Minskad hanteringstid av varorna med dryga 50%, minskat svinn med ca 20% och ökad försäljning med ca 25%. Resultaten kan så klart variera med bättre rutiner i butikerna men att ICA Sverige ser dessa fördelar som något viktigt är glädjande.

Phase Holographic Imaging och Malmö högskola får 2,3 miljoner kronor för att detektera blodburna cancerceller

Det saknas idag metoder för att enkelt upptäcka cancer – t.ex. med ett blodprov. Cancer upptäcks därför i allmänhet först då patienten uppsöker läkare på grund av de symptom cancern framkallar. Tyvärr innebär detta allt för ofta att cancern behandlas för sent. Innan cancern ger symtom frigörs dock ofta cancerceller i blodet. Förbättrade detektionsmetoder av blodburna cancerceller skulle göra det möjligt att med ett rutinmässigt blodprov upptäcka aggressiv och svårbehandlad cancer före cancern ger symtom. GlycoImaging är ett samarbetsprojekt mellan PHI, Malmö högskola och fyra internationella forskningsinstitut. Genom att kombinera PHI:s HoloMonitor-teknik med en ny typ av cancermarkörer syftar GlycoImaging till att utveckla mer känsliga metoder, för att kunna upptäcka och diagnostisera cancer på ett tidigare stadium än vad som i dag är möjligt. GlycoImaging finansieras med ett tidigare bidrag om 2,1 miljoner euro från Europeiska Kommissionen.  Läs mer på GlycoImagings hemsida  “Det långsiktiga målet är att utveckla nya och förbättrade kliniska metoder för att diagnostisera cancer. Samma metoder kan med fördel även användas i prekliniska sammanhang. Projekten bidrar därför också med expertis och resurser till att i närtid förbättra och utöka vår nuvarande produktlinje av HoloMonitor-produkter, ämnade för den prekliniska forskningsmarknaden”, säger VD Peter Egelberg. För att möjliggöra en kommersialisering av de utvecklade metoderna och dess betydande marknadspotential äger PHI rätt att fritt förvärva alternativt licensiera de immateriella rättigheter som framkommer i projekten.

PAYNOVA STÄRKER STYRELSEN OCH GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION

Valberedningen i Paynova AB (publ) ("Paynova" eller "Bolaget") föreslår Bo Mattsson och Johan Åberg som nya styrelseledamöter inför Bolagets årsstämma den 10 maj 2017. Bo Mattsson är en utpräglad entreprenör och grundade bland annat Cint som såldes till Nordic Capital 2016. Johan Åberg har gedigen retail-kunskap efter flertalet VD-roller i bolag såsom KappAhl, Jula och Bauhaus. Övriga delar av valberedningens förslag publiceras senare. ”Det är mycket glädjande att Bo Mattsson och Johan Åberg väljer att engagera sig i Paynova, både med sina gedigna erfarenheter och i Bo:s fall även genom att investera i Bolaget. Att Bo och Johan kommer in i styrelsen befäster värdet av Paynovas koncept i marknaden för konsumentkrediter, och deras engagemang kommer också att bidra till att Bolaget ännu snabbare når en bred kundgrupp”, säger Anders Persson, styrelseordförande för Paynova. Paynova meddelar även idag att Bolagets styrelse har genomfört en riktad nyemission av aktier om 7 267 758 SEK, före emissionskostnader, till ett fåtal kvalificerade investerare, däribland Bo Mattsson. Nyemissionen som beslutades av styrelsen den 19 mars 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2016, omfattar 9 955 833 nya aktier till ett pris av 73 öre per aktie. Prissättningen har skett utifrån aktiens marknadspris justerat med en förhandlad marknadsrabatt som styrelsen bedömer rimlig med beaktande av emissionens storlek. Kursen i den riktade emissionen motsvarar en rabatt om: · cirka 6,4 procent rabatt jämfört med stängningskursen den 17 mars 2017, · cirka 9,9 procent rabatt jämfört med genomsnittlig kurs under de senaste 20 handelsdagarna före detta offentliggörande. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för Bolaget och aktieägarna att genomföra en snabb och kostnadseffektiv kapitalanskaffning på de villkor som gäller för emissionen samt att Bolaget tillförs kapital att användas för rörelsens drift. Styrelsens bedömning är att emissionen kommer att bidra till ökat värde för alla aktieägare i Bolaget. Genom emission av nya aktier kommer antalet aktier i Paynova att öka med 9 955 833 aktier, från 253 058 333 till 263 014 166 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 252 091,2 SEK, från cirka 6 407 678,6 till cirka 6 659 769,8 SEK. Nyemissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 3,8 procent. Redeye AB har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen. ------------------------------------------------------------------------------------------------ FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova ABTelefon: 0708-820 766 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 20 mars 2017 klockan 08:45.

Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ)

Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 28 april 2016, består av: - Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, företräder Bure Equity AB- Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S- Martin Lewin, företräder Eccenovo AB- Carsten Browall, styrelsens ordförande Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 27 april 2017: -  att ordförande vid stämman skall vara Carsten Browall. -  att styrelsen skall bestå av sex styrelseledamöter. -  att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 1 615 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden, 175 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 60 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Förslaget innebär oförändrat belopp jämfört med föregående år.  -  omval av styrelseledamöterna Fredrik Mattsson, Tord Lendau, Barbro Fridén, Pia Marions, Carsten Browall och Jón Sigurdsson. -  omval av Carsten Browall till styrelsens ordförande. -  omval av Deloitte AB som revisor för en mandatperiod om 3 år, samt att arvode till revisorer under mandattiden utgår enligt av revisionskommittén godkänd faktura. -  att en ny valberedning inrättas inför 2018 års årsstämma. Valberedningen föreslås tillsättas genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna senast vid utgången av det tredje kvartalet 2017 och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Notering av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier och offentliggörande av prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET. Isofol Medical AB (publ) (”Isofol” eller ”Bolaget”), ett läkemedelsbolag i klinisk fas, offentliggjorde den 13 mars 2017 sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”). Idag offentliggör Bolaget priset och prospektet för Erbjudandet. Erbjudandet i sammandrag: · Erbjudandet omfattar 14 828 000 nyemitterade aktier, vilket motsvarar cirka 46,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandet. · Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning, åtar Bolaget sig att, på begäran av Pareto Securities, emittera ytterligare högst 1 482 800 nya aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). · Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet omfattar Erbjudandet högst 16 310 800 aktier, motsvarande cirka 49,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet. · Erbjudandet kommer att genomföras till ett fast pris om 29 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt värde på Bolagets aktier om cirka 487 miljoner SEK före Erbjudandet. · Nyemissionen som genomförs som del av Erbjudandet förväntas tillföra Bolaget en emissionslikvid om cirka 430–473 miljoner SEK före transaktionskostnader, beroende på i vilken utsträckning Över-tilldelningsoptionen utnyttjas.  · Bolaget har sammanlagt mottagit teckningsförbindelser motsvarande cirka 235 miljoner SEK eller 55 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen.- Ett antal svenska och internationella institutioner har åtagit sig att, på vissa villkor och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt cirka 215 miljoner SEK eller 50 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelningsoptionen. Dessa teckningsåtaganden utgörs av bland annat Cornerstone Investors: Handelsbanken Fonder (50 miljoner SEK) och AFA Försäkring (20 miljoner SEK).- Utöver dessa har ett antal befintliga ägare tecknat aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 20 miljoner SEK. · Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt. · Isofol har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Beräknad första handelsdag för Isofols aktier är den 4 april 2017 under kortnamnet ”ISOFOL” och beräknad likviddag är den 6 april 2017. · Ett prospekt med fullständiga villkor offentliggörs i dag den 20 mars 2017 på Isofols hemsida och på Pareto Securities hemsida. · Pareto Securities är Global Coordinator och Sole Bookrunner, Avanza och Nordnet är Selling Agents och Vinge är legal rådgivare. Bakgrund till ErbjudandetDen huvudsakliga anledningen till Erbjudandet är att finansiera registreringsstudien för Isofols läkemedelskandidat Modufolin®, som ska genomföras i första behandlingslinjen för patienter med metastaserad kolorektalcancer. Givet en framgångsrik studie förväntas Isofol erhålla ett marknadsgodkännande för Modufolin® inom ovannämnda indikation. Dessutom, som del av Isofols utvecklingsplan för Modufolin®, planerar Bolaget att genomföra andra studier, så som inom rescue therapy efter HDMTX-behandling av osteosarkompatienter samt andra kompletterande studier med målsättningen att underlätta kommersialiseringen av Modufolin®. Vidare anser Isofols styrelse och ledning att Erbjudandet och Noteringen är ett viktigt nästa steg i bolagets utveckling och kommer att öka kännedomen ytterligare hos nuvarande och möjliga partners, kunder och opinionsbildare inom läkemedelsindustrin. Erbjudandet och Noteringen kommer även att gynna Isofols framtida tillväxt genom att förbättra Bolagets tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader, vilket i sin tur förväntas tillgodose Bolagets finansieringsbehov för Bolagets planerade utvecklingsplan och studier. Av dessa skäl har Isofols styrelse ansökt om att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Anders Rabbe, VD, kommenterar:”Vi har haft en bra resa och är nu mycket nära målet att kunna erbjuda hundratusentals cancerpatienter avsevärt förbättrade utsikter. Intresset bland institutionella investerare har också varit stort med investerare som Handelsbanken Fonder och AFA Försäkring i spetsen och flera andra bakom dem. Vi står nu inför den avgörande kliniska studien för att få vårt läkemedel Modufolin godkänt för behandling av kolorektalcancer. Vi har regulatoriskt stöd från både EMA och FDA för vårt kliniska utvecklingsprogram och resultat från pågående studier ser mycket lovande ut.” Jan-Eric Österlund, styrelseordförande, kommenterar:”Vi är mycket stolta över att nuvarande ägare har haft möjlighet och intresse att finansiera bolaget hela vägen genom utvecklingsarbetet fram till den avgörande sista kliniska studien. Men för att verifiera Modufolins effektivitet behövs ytterligare resurser och en börsnotering ger oss den möjligheten. En stor andel patienter svarar fortfarande inte på cancerbehandling, och vi hoppas genom Modufolin kunna förbättra livet för många av dessa. Det är sällan man möter en möjlighet att kunna kombinera patientnytta med kommersiella möjligheter så tydligt som med Modufolin. Jag vill därför å bolagets vägnar välkomna institutioner och allmänheten att teckna aktier i nyemissionen och ta del av företagets framtida utveckling.”  Prospekt och anmälningssedelProspekt och anmälningssedel publiceras på Isofols IR-hemsida www.isofol.se/ipo och på Pareto Securities hemsida www.paretosec.com/corp/isofolmedical. Anmälan kan även göras på Avanzas internettjänst www.avanza.se samt på Nordnets internettjänst www.nordnet.se. Preliminär tidsplan Anmälningsperiod för 21 mars 2017–31 mars 2017 allmänheten: Anmälningsperiod för 21 mars 2017–3 april 2017 institutionellainvesterare: Besked om tilldelning:  4 april 2017 Första dag för handel på 4 april 2017 Nasdaq First NorthPremier: Likviddag:  6 april 2017  Tredje vanligaste cancerformenKolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, som påverkar både män och kvinnor, och är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall. Globalt beräknas ca 1,35 miljoner personer årligen drabbas av denna form av cancer. I USA, Västeuropa och Japan, där cirka 550 000 patienter drabbas av Kolorektalcancer, får cirka 365 000 patienter årligen behandling med 5-FU och folaten leukovorin eller levoleukovorin, som Isofol har som ambition att ersätta med Modufolin®. Om Isofol Medical AB (publ)Isofol är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Isofol ämnar därmed ersätta de existerande folatbaserade läkemedlen leukovorin och levoleukovorin, vilka idag anses vara standardbehandling inom dessa indikationsområden. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical alla rättigheter till att globalt kommersialisera Modufolin för cancerbehandling samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga. Om Modufolin®Modufolin (aktiv ingrediens: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med cytostatika. Modufolin innehåller den aktiva metaboliten hos alla folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens genetiskt styrda förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier. För ytterligare information, kontakta:Anders Rabbe, VD, IsofolMob: +46 70 764 65 00E-post: anders.rabbe@isofolmedical.com  Jan-Eric Österlund, styrelseordförande, IsofolMob: +44 77 853 68 155E-post: jan-eric@osterlund.co.uk  Viktig InformationDenna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer endast att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan, ”försätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Schibsted och Stiftelsen Tinius lanserar The Power of Journalism

Första Power of Journalism-dagen kommer att hållas den 31 maj i Oslo, med inbjudna gäster från mediabranschen, journalister och redaktörer, politiker och opinionsledare. Det genomgående temat är ”trust”, tillit, med dess olika perspektiv och konsekvenser. Bland talarna finns Bill Adair, skapare av PolitiFact, Jenna Pirog, virtual reality-redaktör på The New York Times och Schibsteds egen Torry Pedersen, ordförande för Schibsteds mediehus i Norge och tidigare publisher för VG. – Resultaten vi sett i de senaste valen och den betydelse fake news kan ha haft för utgången är en väckarklocka för traditionell media att bli mer transparent och relevant. Därför är tillit ett högst relevant tema för den allra första Power of Journalism. För Schibsted är det också en möjlighet att dela, lära och visa upp en del av den innovativa och högklassiga journalistik som skapats i våra mediehus och av andra, säger Torry Pedersen.  – Stiftelsen Tinius är huvudägare i Schibsted och bidrar till att säkra en god kvalitetsjournalistik. Nu mer än någonsin är detta viktigt för vårt samhälle och för demokratin, säger Kjersti Løken Stavrum, vd för Stiftelsen Tinius. –  Med Power of Journalism vill vi stärka alla som stödjer och arbetar för journalistikens värden. Tillit och trovärdighet är avgörande för att journalistik ska ha en funktion i den offentliga debatten. Det har aldrig varit viktigare än nu och för oss är den här dagen ett tillfälle att väcka debatt och dela insikter. Schibsted kommer för tionde gången också att belöna den bästa journalistiken som publicerats i Schibsteds mediehus i Sverige och Norge. Schibsted Journalism Awards delar ut priser för Best Storytelling, Best Innovation och Best Scoop. De nominerade presenteras under Power of Journalism. Power of Journalism riktar sig till inbjudna gäster, men dess innehåll sprids brett genom webcast och sociala medier, före, under och efter dagen. Sociala medier-kampanjen produceras av VG TV och lanseras under hashtagen #powerofjournalism. Eventet produceras tillsammans med Z Event. För mer information om dagen, besök gärna http://www.thepowerofjournalism.com/.

Åbros sista år som huvudsponsor – skänker platsen på tröjan

Åbros samarbete med AIK Fotboll är ett av svensk idrotts största och längsta sponsorskap. Sedan starten 1994 har bryggeriet varit huvudsponsor och synts på de svartgula tröjorna. I och med AIK Fotbolls flytt till Friends Arena har möjligheterna att aktivera sponsorskapet varit utmanande då ett konkurrerande bryggeri äger serveringsrättigheterna. Säsongen 2017 bli Åbros sista år som huvudsponsor och även om man kommer att finnas med runt AIK Fotboll i nya former framöver så vill Åbros vd Henrik Dunge att det sista året på AIK-tröjan ska bli något att minnas. – Jag har samlat på mig en hel del minnen under de här åren men något som påverkade mig djupt och som jag fortfarande känner tyngden av många år senare är förlusten av Ivan Turina, säger Henrik Dunge, vd och ägare i fjärde generation på Åbro Bryggeri. Under Allsvenskans 20 inledande omgångar har Åbro valt att upplåta huvud-sponsorskapets ytor till AIK Fotboll för ett gott ändamål. AIK Fotbolls val föll på Hjärt-Lungfonden, som samlar in pengar till forskning i hjärtsjukdom. En organisation som AIK Fotboll har nära koppling till ända sedan Ivan Turina avled i maj 2013 av ett hjärtfel. Upplåtelsen innefattar samtliga exponeringsytor som ingår i huvudsponsorskapet, inklusive den åtråvärda platsen på matchtröjan. – Vi är stolta över att ett och samma företag valt att vara huvudsponsor till AIK Fotboll i 23 år och när man lämnar över den stafettpinnen till nästa år så gör man det på ett sätt som berör oss alla. Vi ser fram mot att förvalta det förtroendet och samla in så mycket pengar som möjligt till forskningen, säger Mikael Ahlerup, vd för AIK Fotboll. AIK Fotboll och Hjärt-Lungfonden har samarbetat vid ett flertal tillfällen tidigare och så sent som 2015 spelades en välgörenhetsmatch där 150 000 kronor samlades in till forskningen om hjärt- och lungsjukdomar. – För snart fyra år sedan skakades AIK Fotboll av en händelse som tyvärr blir allt vanligare. För att vända den utvecklingen behövs mer pengar till hjärtforskningen, något som vi hoppas kunna åstadkomma i och med den här möjligheten, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden. För mer information eller intervjuförfrågningar, kontakta:Stefan Mellerborg, kommunikationsansvarig AIK Fotbollstefan.mellerborg@aik.se070 - 431 12 76  Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfondenanna.aderlund@hjart-lungfonden.se070 - 854 42 39  Patrik Sundberg, presskontakt Åbropatrik.sundberg@poststhlm.se070 - 013 71 10

En Polo med extra bett för Johan och Petter

Monster har hjälpt till att skapa en Polo som är mer dramatisk och mer hotfull än någonsin tidigare. Det är inte för inte som den kallas Volkswagen Polo GTI Supercar. Johan Kristoffersons och Petter Solbergs nya bil kunde inte se mer atletisk och vältränad ut hur mycket den än försökte. Se den på banan och se hur solen smeker de anslående breda hjulhusen lackerade i electric blue men studsar från ett mattsvart mittparti, överglänst bara av känslan av hot. Det är verkligen ett monster. Det är ett Monster monster. Välkommen till 2017, PSRX Volkswagen World RX, nu på svenska. Det kommer att bli något stort. Född i Tyskland men uppväxt i Sverige är den här Polo GTI Supercar något alldeles extra. Det är förverkligandet av en dröm för PSRX och en ny fantastisk början för Volkswagen Sverige. Framgång, det är allt Johan Kristoffersson vill få ut av det utan tvekan mest spännande samarbetet hittills i FIA World Rallycross Championship. -Det tycker jag att det är, säger Johan, det så spännande det är. Att få starta tillsammans med Petter, PSRX och Volkswagen Sverige är perfekt för mig. Det vi måste göra nu är att utnyttja den här perfekta starten, göra en perfekt mellantid och en helt perfekt målgång! - Vi vill vinna team-mästerskapet i World RX i år och vi vill naturligtvis vinna förarmästerskapet. Petter har två titlar så det är kanske dags för honom att hjälpa mig att få en egen. Säger han med sitt Hollywood-leende som döljer en vilja av stål. - Johan har rätt, säger tvåfaldige världsmästaren i FIA World RX, Petter Solberg, vi vill ha båda titlarna, men om han vill sitt eget guld, får han kämpa om det! - Men allvarligt talat, vi kommer att arbeta som ett team. Jag har känt Johan länge nu, jag känner honom och han känner mig och vi litar fullständigt på varandra. Vi kommer att arbeta som ett team och i år tävlar vi på helt lika villkor, vi delar på nummer ett antar jag och också på nummer två! Vi delar på allt, all data, däcksval. Vi vill inte ha några hemligheter, bara succé. - Det här är en dröm för mig, säger Petter. Vi har jobbat för det här så länge och att äntligen ha kommit i mål… ja, jag kan inte säga i ord hur lycklig jag är. Utom ett ord, det finns bara ett ord för den här bilen, mitt team, Johan och Volkswagen Sverige och det ordet är: otroligt! - Vi har testat Volkswagen Polo GTI Supercar en tid nu och varje gång jag kliver ur den gör jag det med ett leende på läpparna. Och sedan vill jag bara kliva in och köra litet till. Det är ett riktigt monster, men det är ett vackert monster skapat av de briljanta människorna i Hannover, Volkswagen Motorsport. - Jag är så glad över att få jobba med Volkswagen Sverige och Volkswagen Motorsport i år, nu har vi en verklig möjlighet att förverkliga en dröm. Men samtidigt vill jag rikta ett mycket, mycket stort tack till er alla sponsorer som gjort det här året möjligt. Alla de ansträngningar som gjorts under försäsongen kommer att belönas under 2017, det tvivlar jag inte ett ögonblick på. Försäsongen har varit en succé och den framgången har fött förväntningar och intresse, inte minst från partnern Volkswagen Sverige. - Vi har med stort intressen följt teamets förberedelser och det ser verkligen lovande ut, säger Sten Forsberg, chef för Volkswagen Sverige. - Volkswagen Sverige och våra återförsäljare ser fram emot säsongsöppningen av mästerskapet. Petter, Johan, teamet och en fantastisk bil – det här upplägget är vi mycket stolta över att vara en del av, säger Sten Forsberg. Petter Solberg ler vid minnet av bra vinter. - Vår försäsong har varit mycket bra, troligen den bästa någonsin för PSRX-teamet – som man kunde förvänta sig med Volkswagen Sverige och Volkswagen Motorsport med oss och bakom oss. Men vi vet mycket väl vilket vilka strider som ligger framför oss. Bilarna runt omkring oss är snabba och blir allt snabbare och konkurrensen blir tuff. På tal om tuff, det är dags att än en gång ta en titt på vår Supercar. Ur den fyrfaldiga världsmästarbilen i rally har en best vuxit fram som är snabbare än någon annan tävlingsbil i serier som regleras av FIA. Johan och Petter når 100 km/tim på mycket kortare tid än det tar dig att säga: ”Menar du att den accelererar snabbare än en Formel !-bil?” De som gör det möjligt att nå den farten på den tiden sitter i Hannover. Volkswagen Motorsports chef Sven Smeets ser fram emot att se teamets Polo GTI Supercar i sin naturliga omgivning, i ledningen på rallycrossbanan. - Vi har jobbat mycket hårt med PSRX och Volkswagen Sverige för att få Polo GTI Supercar färdig på relativt kort tid, säger Sven Smeets. - Nu när bilen är färdig och testad ser vi alla fram emot första racet i Barcelona. Vi vill alla se hur Petter, Johan och vår Polo klarar sig mot ett mycket starkt startfält i ett mycket spännande mästerskap. Nu är det dags för FIA World Rallycross Championship. Vi har bilarna, kraften, glamouren och verktygen. Och från och med idag (måndag den 20 mars) i Stockholm har vi det bästa av PSRX, Volkswagen Sverige och Volkswagen Motorsport.

Naturvårdsverket blir hyresgäst i nystartat projekt i Hammarby Sjöstad

Allt fler företag har upptäckt attraktionskraften i Stockholms södra delar. Här finns goda kommunikationer, väl utbyggda cykelbanor, unika miljöer som vilar på en historia och ett närområde i stark utveckling. I Trikåfabriken 9, har Naturvårdsverket hittat lokaler som passar deras verksamhetsutveckling och krav på nya arbetssätt. Byggnaden kommer att miljöcertifieras, och avtalet är grönt.  -          Vi är oerhört glada över att ha hittat en lösning som passar Naturvårdsverket så väl. Att de väljer att flytta till Hammarby Sjöstad är ytterligare ett bevis på områdets kvaliteter.  Vi ser att våra kunder uppskattar områdets industrihistoria och den höga servicenivån som till stor del uppstår tack vare blandningen av bostäder och kontor i en tät stadsdel, kommenterar Klaus Hansen Vikström, Vice VD och affärsutvecklingschef på Fabege. Fabege påbörjar nu projekt Trikåfabriken 9 med en beräknad investering på cirka 450 mkr. Tillbyggnaden kommer utgöras av en trästomme, ett förnybart material med låg miljöpåverkan som dessutom binder koldioxid. Byggnaden projekteras för miljöcertifiering enligt BREEAM-SE nivå very good och får drygt 16 000 kvm uthyrningsbar yta när den är klar. Genom det gröna hyresavtalet har parterna kommit överens om en gemensam miljöagenda för lokalen, som till exempel berör materialval, förnybar el och källsortering. -          Fabege har sedan många år arbetat intensivt med hållbarhetsfrågor och Naturvårdsverkets krav på miljöcertifierade lokaler, grönt avtal och väl utbyggda cykelparkeringar passar våra värderingar väldigt väl, berättar Andreas Malmsäter, uthyrnings- och marknadschef på Fabege. Tenant & Partner har varit rådgivare åt Naturvårdsverket under processen. För mer information om Trikåfabriken 9: www.trikafabriken9.se Fabege AB (publ) 

Nordisk Film öppnar biografer i Sverige - samarbetar med Atrium Ljungberg

Nordisk Film, som äger de största biografkedjorna i Danmark och Norge, planerar nu för en satsning i Sverige. I ett första steg öppnar de två stora biografer i Uppsala och Malmö. Det är Atrium Ljungberg, ett av Sveriges största fastighetsbolag, som bygger de nya biograferna, där Nordisk Film blir hyresgäst. Målet med satsningen är att skapa och tillgängliggöra ett större kultur- och filmutbud för de svenska konsumenterna. Satsningen omfattar i nuläget två städer men Nordisk Film och Atrium Ljungberg planerar även för en tredje biograf i Stockholmsområdet.   - Nordisk Film är ledande inom biografdrift i Danmark och Norge. Vi har länge undersökt möjligheten att visa film även på den svenska marknaden, en marknad som vi tror har möjlighet att växa. Med det här avtalet får vi ett bra fotfäste i två av Sveriges största städer, säger John A. Tønnes, direktör för Nordisk Film Biografer. - Dagens biografbesökare eftersöker den exklusiva och stämningsfulla biografupplevelsen som vi kan leverera. Med vår erfarenhet från Danmark och Norge vill vi bidra till att lyfta den svenska biomarknaden och skapa nya attraktiva möjligheter för de svenska biografbesökarna, fortsätter John A. Tønnes. De biografer som initialt byggs kommer att ligga i Atrium Ljungbergs fastigheter i de två städerna. I Gränbystaden i Uppsala planeras för en biograf med fem salonger med planerad öppning i slutet av 2018. Även i Mobilia i Malmö planeras en biograf med fem salonger. Där är öppningen planerad till våren 2020. Båda biograferna kommer att vara toppmoderna anläggningar och ha den bästa tekniken för både ljud och bild. - Atrium Ljungbergs vision är att skapa stadsmiljöer som lever alla tider på dygnet. I det arbetet är biografer en viktig del då det skapar ett utbud efter ordinarie öppettider. I Nordisk Film har vi funnit en erfaren samarbetspartner som kommer kunna erbjuda ett attraktivt och innovativt underhållningsutbud, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.- Biografmarknaden växer och vi har en stark tro på att bio även i framtiden kommer vara ett av de populäraste kulturvalen. Biografen erbjuder underhållning och socialt umgänge för hela familjen – det är ett riktigt socialt medium, något som folk efterfrågar mer än någonsin. Därför arbetar vi målinriktat på att utvidga vår affär, avslutar John A. Tønnes. Nacka, 2017-03-21Atrium Ljungberg AB (publ)

Positivt besked för biogasen

  - Vår ambition är att kraftigt öka biogasproduktionen och då är långsiktigt verkande styrmedel avgörande. Vårt drivmedel har en hög klimatnytta och därför är det naturligt att regeringen vill se en kraftigt förlängd skattebefrielse, det gynnar investeringar, jobb och tillväxt i gröna näringar. Det är viktigt att skattebefrielsen så snart som möjligt beslutas gälla till åtminstone år 2030, säger Matti Vikkula, VD på Scandinavian Biogas. På senare tid har biogas t.ex. från Danmark börjat säljas till mycket lågt pris i Sverige. Anledningen är att det produceras biogas i Europa som ges stöd per producerad kilowattimme, och att den vid export till Sverige dessutom får svensk skattebefrielse. Detta dubbla stöd skapar en skev konkurrenssituation, och det behövs därför ett stöd även till svensk produktion. En möjlighet är att använda det befintliga s.k. gödselstödet och utöka det att gälla alla typer av organiskt avfall.   - Om regeringen verkligen vill stimulera en cirkulär och biobaserad ekonomi behöver stöd ges till dem som omvandlar avfall till bränslen och skapa en konkurrensneutralitet mot importerad gas. Vi ser allvarligt på konkurrensen från t.ex. den danska biogas som nu importeras i allt större skala. Den hotar på sikt svensk produktion och därmed den klimatnytta och de jobb vi skapar, säger Matti Vikkula. Det är dock viktigt att regeringen även ser till kompletterande system för styrning, som t.ex. bonus-malus, miljözonsdefinition och ett nationellt mål för biogas. Ett kraftfullt bonus-malus system där den som väljer att köpa en biogasbil ges en bonus och där det känns i plånboken för dem som inte köper en miljöbil är viktigt för att skapa en efterfrågan på biogas.   - Politiken som nu föreslås är bra men behöver kompletteras med bonus-malus system för bilar för att stimulera efterfrågan. Vi har föreslagit en kraftig bonus för biogasbilar och vi föreslår även en bonus för de som konverterar en begagnad bensinbil till biogas. Det behövs också ett bonus-malus för den tunga trafiken, där biogas faktiskt har en ännu större möjlighet att göra skillnad. Och branschen har stora möjligheter att växa, avslutar Matti Vikkula, VD på Scandinavian Biogas. För ytterligare information, kontakta Matti Vikkula, vd och koncernchef,+46 70 597 99 38, matti.vikkula@scandinavianbiogas.com

WntResearch tillkännager positiva resultat från klinisk studie med läkemedelskandidaten Foxy-5

I fas 1b-studien har totalt 12 patienter med avancerad cancer i tjocktarm, prostata eller bröst behandlats med Foxy-5. De analyser av geners aktivering som nu slutförts visar att den näst högsta av de fyra dosnivåer som studerats resulterar i bäst biologisk effekt i patienternas tumörvävnad. Säkerhetsprofilen är fortsatt gynnsam och samtliga testade doser tolererades väl av patienterna. ”De positiva resultaten har gjort det möjligt att välja en dosnivå med tydlig biologisk effekt i de behandlade patienternas tumörvävnad för utvärdering i den kommande fas 2-studien. Den biologiska effekt som observerats stärker oss i vår övertygelse om att vår läkemedelskandidat har en god förmåga att nå fram till och påverka tumörer hos människa”, säger Henrik Lawaetz, VD, WntResearch AB. Ytterligare data för den valda dosnivån kommer att genereras i den nu initierade avslutande delen av studien, i en så kallad ”expansion group” med tre patienter. Fas 2-studien är planerad att starta senare i år. För ytterligare information kontakta: Henrik Lawaetz, VDE-mail: hl@wntresearch.comTelefon: +46 72 702 4694 Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017. Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se: www.wntresearch.com

Lantmännen lanserar barnmat: ”Little Farmer”- ett helt nytt ekologiskt sortiment från svenska gårdar

Lantmännen med nya Little Farmer är först på marknaden med att erbjuda välling och gröt gjord på ekologisk havre och fullkornsvete som är från svenska gårdar. Havren och fullkornsvetet odlas och skördas i bland annat Lidköping och Mariestad, och genomgår Lantmännens kontroller för att säkerställa att produkterna håller högsta kvalitet. Ekotrenden i Sverige är stark. Förra året utsågs svenskarna till bäst i världen på att köpa ekologiskt, och barnmat låg i topp. Trots det har ekologiska och närproducerade alternativ i barnmatshyllan hittills varit ytterst få. – Det är viktigt för föräldrar att ge sitt växande barn bra mat redan från början. Särskilt efterfrågat är ekologisk och närproducerad barnmat. Därför har vi på Lantmännen tagit hjälp av ett antal utvalda svenska gårdar för att kunna erbjuda bra mat för små magar, säger Johanna Freijd, tvåbarnsmamma och affärsutvecklare på Lantmännen Cerealia. Livsmedelsverket har särskilda regler för barnmat. Little Farmer är ekologisk och måste därför även leva upp till EU:s omfattande regelverk för ekologisk produktion. – Kraven på barnmat är mycket höga, vilket är bra. Att våra produkter dessutom är ekologiska gör att vi har ännu högre krav på oss. Little Farmer-produkterna är även berikade med viktiga vitaminer och mineraler, bland annat järn som är svårt för många små att få i sig tillräckligt av, säger Karin Magnusson, dietist på Lantmännen Cerealia. Lanseringen av Little Farmer är ett resultat av det långsiktiga arbetet med att hitta nya affärsmöjligheter för Lantmännen och Lantmännens ägare, svenska lantbrukare, och skapar ytterligare ett användningsområde för svensk ekologisk spannmål. En av lantbrukarna som odlar havre till Little Farmers sortiment är Håkan Landenmark, ekobonde på WL lantbruk utanför Mariestad. – Havren till Little Farmers välling och gröt bidrar till ett öppet landskap och växer i en optimal miljö. Jag vågar påstå att detta är den bästa havre som odlas i Sverige, ekologisk och mycket näringsrik, säger Håkan. Little Farmers produkter, som består av havregröt och havrevälling samt fullkornsgröt och fullkornsvälling, finns i butik från och med vecka 14. Pressbilder finns på: http://lantmannen.com/bildbanken, sökord Little Farmer. För mer information om produkterna, kontakta gärna:Karin Magnusson, dietist på Lantmännen CerealiaTel: 076-628 39 80E-post: karin.magnussson@lantmannen.com För övriga frågor, Lantmännens pressjour: 073-046 58 00

ÅF utsedd till rådgivare vid tunnelbygget mellan Danmark och Tyskland

Ett brett internationellt rådgivningsteam bestående av ÅF i Danmark, Norge och Sverige, Atkins Danmark samt den tyska rådgivningsfirman Obermeyer Planen + Beraten GmbH ska under de kommande åren fungera som rådgivare åt Femern A/S. Rådgivningsteamet kommer att bistå Femern A/S tekniska avdelning som arbetar med projektering, etablering och markarbeten för tunneln. Förbindelsen kommer att bli en 1,8 mil lång sänktunnel mellan Rödby i Danmark och Puttgarden i Tyskland. Tunneln kommer att förkorta resan från Köpenhamn till Hamburg med 16 mil.  ”Vi är mycket stolta över att vara med och skapa historia när Skandinavien på ett nytt sätt länkas samman med den europeiska kontinenten. Tunneln kommer att skapa stora möjligheter, inte minst vad gäller arbetstillfällen och handelsmöjligheter mellan länderna. Vårt starka dansk-svensk-norsk-tyska team har den spetskompetens som krävs för arbetet, och vi ser fram emot att sätta igång projektet”, säger Mats Påhlsson, divsionschef ÅF Infrastructure.  ”Vi fick ett väl kvalificerat anbud från ÅF. Valet av ÅF ger oss möjligheten att inkludera högt kvalificerade experter i vår tekniska avdelning, när väl byggprojektet sätter igång på allvar efter tyska myndigheters godkännande”, säger Henrik Christensen, Technical Director för Femern. Femern A/S ägs av den danska staten. Rådgivningsavtalet har ett fastställt värde på 35 miljoner euro. 

Lärarbristen slår hårdast mot utsatta skolor - skillnader i andel behöriga ökar

Idag släppte Skolverket siffror om andel behöriga lärare i skolorna. Lärarförbundet kan nu visa hur andelen behöriga lärare är direkt relaterad till utbildningsnivå hos elevernas föräldrar. Ju fler barn till välutbildade föräldrar – desto fler behöriga lärare har skolan. Ju fler barn till föräldrar med låg utbildningsnivå – desto färre behöriga lärare har skolan. I genomsnitt ökar andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne med 2,9 procent procentenheter för varje tio procentenheter som andelen elever med föräldrar med högskoleutbildning ökar. Om man jämför två skolor där andelen elever med högskoleutbildade föräldrar på den första är tio procent och på den andra 90 procent så är andelen behöriga lärare i genomsnitt 23 procent högre på den andra skolan. -  Skolan måste vara bäst där förutsättningarna är sämst. Allt annat är ett misslyckande och ett brott mot skollagens portalparagraf. Nu måste vi höja ambitionerna för svensk skola. Vi kan aldrig nöja oss förrän alla barn har samma chans att lyckas i skolan, oavsett vad deras föräldrar jobbar med eller har för utbildning, säger Johanna Jaara Åstrand. I skollagen slås det fast att svensk skola ska erbjuda en likvärdig utbildning med hög kvalitet för alla elever. Faktorer som socioekonomisk bakgrund eller boendeort ska aldrig vara avgörande för en elevs skolresultat.  En ny undersökning bland över 3000 av Lärarförbundets medlemmar som Ipsos genomfört visar att det också är på skolorna med störst behov och lägst andel behöriga lärare som också resurserna saknas. Var tredje lärare, 33 procent, på skolor med många elever vars föräldrar saknar högskolebehörighet uppger att deras resurser inte räcker till på långa vägar. Motsvarande siffra för lärare på socioekonomiskt starka skolor är 12 procent.   - Vi vet redan hur vi löser lärarbristen. Yrkets status måste höjas för att vi ska få köerna att ringla långa utanför lärarutbildningarna. Då krävs det högre lön, bättre arbetsvillkor och mer makt över yrket, säger Johanna Jaara Åstrand. Läs Lärarförbundets rapport här. 

Årsstämma i Sandvik Aktiebolag

Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 kl.17.00 på Göransson Arena, Sätragatan 21, Sandviken. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN  Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 april 2017, dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 21 april 2017. Anmälan om deltagande i stämman ska göras på bolagets webbplats home.sandvik, per telefon 026­-26 09 40 vardagar kl. 09.00–16.00 eller med brev till Computershare AB, ”Sandviks årsstämma”, Box 610, 182 16 Danderyd. Aktieägare som har sina aktier förvaltar­registrerade måste fredagen den 21 april 2017 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på banks aktieägardepå och vissa investerings­sparkonton (ISK). Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefon­nummer samt antalet eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör fullmakten skickas in till ovan angiven adress före stämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats home.sandvik. DAGORDNING  1.   Stämmans öppnande.  2.   Val av ordförande vid stämman. 3.   Upprättande och godkännande av röstlängd. 4.   Val av en eller två personer att justera protokollet. 5.   Godkännande av dagordning. 6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7.   Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8.   Anförande av verkställande direktören. 9.   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar.11.   Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräk­ningen samt beslut om avstämningsdag.12.   Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.13.   Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.14.   Val av styrelseledamöter:  14.1  Marika Fredriksson  14.2  Jennifer Allerton   14.3  Claes Boustedt  14.4  Johan Karlström  14.5  Johan Molin  14.6  Björn Rosengren  14.7  Helena Stjernholm  14.8  Lars Westerberg15.   Val av styrelseordförande.16.   Val av revisor.17.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.18.   Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017).19.   Stämmans avslutande.                                                BESLUTSFÖRSLAG  Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning om 2,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 2 maj 2017. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen beräknas utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 5 maj 2017. Valberedningens förslag   Valberedningen utgörs av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Kaj Thorén (Alecta), Pär Boman (Handelsbanken Pension), Marianne Nilsson (Swedbank Robur Fonder) och Johan Molin (Sandviks styrelseordförande). Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar följande: Punkt 2 –        Advokat Sven Unger som ordförande vid stämman. Punkt 12 –      Åtta styrelseledamöter och inga suppleanter samt ett registrerat revisionsbolag som revisor. Punkt 13 –      Arvode till styrelsen: · Styrelsens ordförande: 2 200 000 (2 000 000) kronor · Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 630 000 (600 000) kronor vardera · Ordförande i revisionsutskottet: 275 000 (225 000) kronor · Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 150 000 (150 000) kronor vardera   · Ordförande i ersättningsutskottet: 125 000 (125 000) kronor · Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 100 000 (100 000) kronor vardera            Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning. Punkt 14 –      Val av följande personer till styrelseledamöter: 14.1    Marika Fredriksson (nyval)14.2    Jennifer Allerton (omval)14.3    Claes Boustedt (omval)14.4    Johan Karlström (omval)14.5    Johan Molin (omval)14.6    Björn Rosengren (omval)14.7    Helena Stjernholm (omval)14.8    Lars Westerberg (omval)  Jürgen M Geissinger har meddelat att han inte är tillgänglig för omval. Marika Fredriksson, född 1963, med magisterexamen i finans och företagsekonomi, är CFO & Group Executive Vice President för Vestas Wind Systems A/S sedan 2013. Dessförinnan var hon CFO på Gambro AB, CFO på Autoliv Inc. samt har innehaft flera ledande positioner inom Volvokoncernen. Hon är styrelseledamot för ÅF AB och SSAB AB.           Punkt 15 –      Omval av Johan Molin som styrelseordförande. Punkt 16 –      I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2018, vilka i huvudsak motsvarar de riktlinjer som antogs av årsstämman 2016. Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt koncernens resultatutveckling. Den rörliga lönen kan bestå av årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad i förhållande till den fasta lönen. Långsiktig rörlig lön i form av aktier och/eller aktierelaterade instrument i Sandvik AB ska kunna utgå genom deltagande i långsiktiga incitamentsprogram beslutade av bolagsstämman. Villkor för rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. I särskilda fall kan överenskommelser träffas om ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande individens årliga fasta lön och maximala rörliga kontanta lön, och inte utges mer än en gång per år och individ. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från Sandviks sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande 6–12 månaders fast lön. För verkställande direktören kan alternativt gälla en uppsägningstid om 24 månader och inget avgångsvederlag. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdas sida. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. För information om gällande ersättningar till ledande befattningshavare, inklusive pågående långsiktiga incitamentsprogram, hänvisas till not 3.5 i bolagets årsredovisning för 2016 och bolagets webbplats. Punkt 18 – Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2017) Bakgrund Sedan 2014 har Sandviks årsstämma årligen beslutat om långsiktiga incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i form av prestationsbaserade aktiesparprogram med krav på investering för samtliga deltagare. Styrelsen anser att dessa program uppfyller sitt syfte att sammanlänka deltagarnas och aktieägarnas intressen, stärka Sandvik-koncernens möjlighet att attrahera, behålla och motivera kompetent personal samt stärka Sandviks fokus och inriktning för att uppfylla de långsiktiga affärsmålen. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner för 2017 ("LTI 2017") på huvudsakligen samma villkor som de senaste tre långsiktiga incitamentsprogrammen. Allmänt LTI 2017 omfattar cirka 350 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sandvik-koncernen, uppdelade på fyra kategorier. Det maximala antalet aktier som kan komma att tilldelas enligt LTI 2017 är 3 500 000 aktier, vilket motsvarar cirka 0,28 procent av antalet utestående aktier i Sandvik. För deltagande i LTI 2017 krävs att den anställde till marknadspris senast den 12 juni 2017 investerar i Sandvik-aktier (”Investeringsaktier”). För det fall den anställde inte kan investera före detta datum på grund av att denne är upptagen i en av Sandvik förd loggbok, ska styrelsen ha rätt att senarelägga investeringsdatumet för sådan anställd. Den anställde kan inom ramen för LTI 2017 investera upp till ett belopp motsvarande 10 procent av sin fasta årslön före skatt vid tidpunkten för investeringen. Förutsatt sådant förvärv av Investeringsaktier kommer deltagare i LTI 2017 ges rätt att efter en treårsperiod vederlagsfritt tilldelas Sandvik-aktier enligt de villkor som anges nedan. Matchningsaktier Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare inom samtliga fyra kategorier rätt att tilldelas en Sandvik-aktie (”Matchningsaktie”). Prestationsaktier Varje förvärvad Investeringsaktie ger deltagare rätt att utöver Matchningsaktier tilldelas ytterligare Sandvik-aktier förutsatt att vissa prestationsmål uppnås (”Prestationsaktier”). Maximalt antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är: -          7 för verkställande direktören,-          6 för övrig medlem av koncernledningen (för närvarande 7 personer)-          5 för högre chef (cirka 60 personer), och-          4 för nyckelperson (cirka 283 personer). Varje medlem av koncernledningen ska nominera de personer som ska erbjudas deltagande i LTI 2017 och som ska ingå i kategorierna högre chef respektive nyckelperson, baserat på befattning, kvalifikation och individuell prestation. Alla nomineringar ska godkännas av verkställande direktören. Antalet Prestationsaktier som deltagaren slutligen tilldelas för varje förvärvad Investeringsaktie är beroende av hur Sandvik-koncernens justerade vinst per aktie utvecklas under räkenskapsåret 2017 i förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2016. Styrelsen fastställer de nivåer avseende justerad vinst per aktie som måste uppnås för tilldelning av visst antal Prestationsaktier. För att tilldelning av Prestationsaktier över huvud taget ska bli aktuell krävs en ökning av justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2017 med mer än 5 procent i förhållande till justerad vinst per aktie för räkenskapsåret 2016. De nivåer som fastställs samt i vilken utsträckning de har uppnåtts kommer att redovisas i årsredovisningen för 2017. Förutsättningar för tilldelning Tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier förutsätter fortlöpande anställning och att samtliga Investeringsaktier innehas under en period om tre år från det att Investeringsaktierna förvärvades (”Intjänandeperioden”). Styrelsens ordförande har rätt att i särskilda fall medge undantag från kravet att Investeringsaktierna ska innehas under hela Intjänandeperioden. Rätten att tilldelas Matchningsaktier är villkorad av att årsstämman 2018 beslutar om utdelning för räkenskapsåret 2017. Huruvida utdelning beslutas ska dock inte påverka deltagares rätt att tilldelas Prestationsaktier. Om villkoren för tilldelning som uppställs för LTI 2017 är uppfyllda ska tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier ske under 2020, dock senast den 30 juni 2020. Tilldelning ska ske vederlagsfritt med förbehåll för skatt. Justering av antalet Prestationsaktier och/eller Matchningsaktier m.m. Före tilldelning av Prestationsaktier ska styrelsen pröva om antalet Prestationsaktier är rimligt i förhållande till Sandviks finansiella resultat och ställning, inverkan av större förvärv, avyttringar och andra betydande kapitaltransaktioner, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen bedömer att så inte är fallet ska styrelsen reducera antalet Prestationsaktier till det lägre antal som styrelsen bedömer lämpligt eller besluta att ingen tilldelning ska ske. Styrelsen ska ha rätt att besluta om omräkning av villkoren för LTI 2017 i händelse av fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande händelser i Sandvik. Styrelsen ska ha rätt att besluta att införa en alternativ kontantbaserad incitamentslösning för deltagare i sådana länder där förvärv av Investeringsaktier eller tilldelning av Matchnings- respektive Prestationsaktier inte är lämpligt, eller i övrigt om sådan lösning bedöms vara lämplig. Sådan alternativ incitamentslösning ska, så långt praktiskt möjligt, utformas med motsvarande villkor som LTI 2017. Styrelsen, eller av styrelsen för ändamålet inrättat utskott, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2017 inom ramen för angivna huvudsakliga villkor. Rätten att tilldelas Matchnings- respektive Prestationsaktier kan inte överlåtas och ger inte deltagaren rätt till kompensation för utdelning som lämnas på underliggande aktier under Intjänandeperioden. Kostnader för LTI 2017 och säkringsåtgärder Den totala kostnaden för LTI 2017 vid maximal tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier beräknas till högst 318 miljoner kronor. Kostnaderna kommer att fördelas över åren 2017–2019. Kostnaderna har beräknats som summan av lönekostnaderna, inklusive sociala avgifter, och administrativa kostnader för programmet uppgående till 3 miljoner kronor. Lönekostnaderna (exklusive sociala avgifter) har beräknats baserat på värdet vid programmets start av de Matchnings- och Prestationsaktier som kan komma att tilldelas vid högsta måluppfyllelse, med avdrag för nuvärdet av förväntad utdelning under Intjänandeperioden. Beräkningen av kostnaderna baseras på maximal måluppfyllelse och ett pris per aktie om 100 kronor. Sandvik avser att säkra sitt åtagande att leverera upp till 3 500 000 Sandvik-aktier under LTI 2017 genom aktieswapavtal med tredje part. Räntekostnaden för en sådan aktieswap beräknas uppgå till cirka 4 miljoner kronor per år baserat på nuvarande ränteläge och ett pris per aktie om 100 kronor. Mot denna kostnad står dock värdet av eventuella aktieutdelningar. Beredning av förslaget Förslaget har beretts av styrelsens ersättningsutskott och har diskuterats och beslutats av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens diskussion och beslut gällande förslaget. Majoritetskrav Beslutet om LTI 2017 kräver en majoritet om mer än hälften av de vid bolagsstämman avgivna rösterna. Övrigt För en beskrivning av Sandviks övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till not 3.5 i Sandviks årsredovisning för 2016 och bolagets webbplats. UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. HANDLINGAR Valberedningens förslag under punkterna 2 och 12–16 samt styrelsens förslag under punkterna 17 och 18 framgår i sin helhet av denna kallelse. Valberedningens motiverade yttrande samt presentationen av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats home.sandvik. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande avseende tillämpningen av riktlinjerna för ersättning är tillgängliga hos Sandvik AB på adress Kungsbron 1, sektion G, plan 6, Stockholm, och på bolagets webbplats home.sandvik. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till bolaget. AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 1 254 385 923 aktier och röster. PROGRAM Inregistreringen till stämman börjar kl. 15.00. Med början kl.15.00 bjuder vi på musikunderhållning och lättare förtäring. Ett förprogram med fokus på hur vi säkerställer att Sandvik har de största talangerna börjar kl.16.00 och utdelningen av Wilhelm Haglund-medaljen sker cirka kl.16.30. Stockholm i mars 2017 SANDVIK AKTIEBOLAG (PUBL) Styrelsen

FEETFIRST fortsätter att växa

Höstens etablering av det nya samlade butikskonceptet, FEETFIRST, var första steget i en spännande process. Nu fortsätter satsningen på flera fronter i form av nya butiksetableringar och kampanjer. Konceptet förstärks ytterligare och presenteras visuellt av tre ambassadörer, samtliga med stort inflytande på den svenska modescenen. Sofi Fahrman, välkänd modeikon, aktuell med sin nya succépodd ”Trettio plus trevar”, appen ”Left of Right” och en klädkollektion för nyblivna mammor och deras döttrar. Marcus Schuterman, moderedaktör på Metro Mode. Bianca Ingrosso, livsstilsbloggare och ambassadör för FEETFIRST sedan starten. Tillsammans med Sofi, Marcus och Bianca kommer konceptet lansera kampanjer och nyheter under året. De är alla trendsetters och förebilder med starkt driv och framåtanda.  Satsningar under 2017Nya butiker öppnar under året på utvalda platser i Skandinavien. Etableringarna ingår i målsättningen att fram till år 2020 öppna tjugotalet FEETFIRST-enheter inom vårt marknadsområde. Några av 2017 års kommande nyöppningar listas här: · FEETFIRST Göteborg · FEETFIRST Skärholmen · FEETFIRST Södergatan, Malmö · FEETFIRST Hamar, Norge · FEETFIRST Eurostop, Halmstad · FEETFIRST Boulevard Kristianstad Utöver nya fysiska butiker fortsätter utvecklingen av FEETFIRST.SE och en alltmer sömlös shoppingupplevelse där den digitala och fysiska shoppingen förstärker varandra och förenklar för kunderna. Med ett ständigt växande online-sortiment och fria leveranser till, och returer från, de fysiska butikerna förenas det bästa av båda världarna. FEETFIRST MagazineNu släpps vårnumret av vårt magasin, FEETFIRST Magazine. Här hittar läsarna stiltips för säsongen, tar del av inspirerande modereportage och skotrender. Bland mycket annat berättas om sneakerns resa från gatan till finrummet och Sara Winter från Skobranschrådet berättar om vårens måsten i skogarderoben.  Magasinet finns att hämta gratis i våra butiker eller se digital utgåva här .

Holmen stärker trävaruverksamheten

Holmen har idag träffat avtal att förvärva Linghems sågverk från nuvarande ägaren Rörvik Timber. Sågverket har en ny såglinje med kapacitet att producera 75 000 kubikmeter per år. Som råvara används klenare timmer än vad som sågas vid koncernens sågverk i Braviken, som ligger fyra mil från Linghem. Köpeskillingen uppgår till 48 Mkr.   - Förvärvet av Linghems sågverk är ett led i vår strategi att ta till vara en större del av råvaran i området kring våra sågverk. Det gör oss till en ännu bättre partner till skogsägarna, säger Johan Padel, affärsområdeschef Trävaror. Linghems produkter kompletterar Holmens nuvarande upplägg och stärker marknadspositionen i Sverige och Storbritannien. Till sågverket hör även ett hyvleri. Antalet anställda uppgår till 28 personer. Övertagandet är planerat till den 28 april. Vid Holmens två befintliga sågverk vidtas kontinuerligt åtgärder för att utveckla verksamheten. På Bravikens sågverk sågas numera två träslag, distributionen har effektiviserats och förädlingsgraden ökas genom uppförandet av en impregneringsanläggning. Vid Iggesunds sågverk har investeringar i anläggningen ökat kapaciteten med 15 procent under det senaste året. Vidare undersöks möjligheterna att etablera produktion av väggmoduler i massivt trä (KL-trä) till följd av det ökande intresset att bygga i trä. För ytterligare information, vänligen kontakta:Johan Padel, affärsområdeschef Trävaror, tel.070 214 82 44Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör Holmen, tel. 070 212 97 12 Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017 kl. 14.30 CET.

A1M Pharma offentliggör prospekt, inleder teckningsperiod 24 mars

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, anmälningssedlar samt folder kommer att finnas att tillgå på A1M Pharmas (www.a1m.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Erik Penser Banks (www.penser.se) respektive hemsidor. Emissionen i sammandrag · Aktieägare i A1M har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 21 mars 2017. · En (1) Unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption till emissionskurs 2,25 SEK, motsvarande 0,75 SEK per aktie. · Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,75 SEK under perioderna 28 augusti - 8 september samt 27 november - 8 december 2017. Villkoren kommer att räknas om efter genomförd sammanläggning av aktier med anledning av listning på Nasdaq First North. · Bolaget tillförs vid full teckning 122 884 758 SEK före emissionskostnader. · Teckningsoptionen tillför Bolaget 40 961 586 SEK vid full teckning före emissionskostnader. · Teckning av Units sker under perioden 24 mars 2017 – 7 april 2017. · Handel i uniträtter sker under perioden 24 mars 2017 – 5 april 2017. · Emissionen är säkerställd med emissionsgarantier upp till 80 000 000 SEK motsvarande 65,1 procent av emissionsbeloppet. Sammanläggning av aktier och listning på Nasdaq First North · A1M kommer att genomföra en sammanläggning av aktier (1:20) efter genomförd och registrerad emission. Detta beräknas ske omkring vecka 21, 2017. · Bolaget kommer därefter, givet godkännande av Nasdaq, att listas på Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017. Detta kommer att meddelas i särskilt pressmeddelande. · Teckningsoptionen kommer att noteras och tas upp till handel på Nasdaq First North med beräknad handelsstart under vecka 23, 2017. RådgivareErik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till A1M Pharma i samband med nyemissionen och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North. MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare. För ytterligare information, vänligen kontakta: Tomas Eriksson, VD Telefon: 046-286 50 30 E-post: te@a1m.se Om A1M PharmaA1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard™ - baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin - har i flera prekliniska studier visat sig återställa nedsättningar av njurfunktionen genom att skydda mot oxidativ stress och reparera skadad vävnad. Njurskador är ett tillstånd som uppkommer vid havandeskapsförgiftning, större kirurgiska ingrepp och som begränsar möjlighet till strålbehandlingar mot cancer. Bolagets två inriktningar är njurskydd vid Peptide Receptor Radionuclide Therapy (PRRT) - en målsökande strålbehandling av tumörer - i syfte att möjliggöra ökad stråldos och på så sätt mer effektivt bekämpa metastaserad cancer samt diagnos och behandling av havandeskapsförgiftning. Varje år drabbas över 12 miljoner människor av akuta njurskador som kan leda till permanenta skador på njurarna. Havandeskapsförgiftning drabbar varje år omkring 10 miljoner gravida kvinnor i världen och omkring 76 000 mödrar och 500 000 spädbarn avlider i sjukdomen. Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i A1M Pharma AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i A1M Pharma AB kommer endast att ske genom det prospekt som A1M Pharma AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av A1M Pharma AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från A1M Pharma AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna information är sådan information som A1M Pharma AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2017, kl. 15.00.

BOLAGSSTÄMMOKOMMUNIKÉ - BRIOX EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Ändring av bolagsordningen Beslutet om ändring av bolagsordningen avser ändring av den lägsta gränsen för aktiekapitalet från nuvarande 5 940 000 kronor till 22 000 000 kronor, och ändring av högsta gränsen från nu- varande 23 760 000 kronor till 88 000 000 kronor. Vad avser lägsta gränsen för antalet aktier i bolaget så innebär beslutet en ändring från nuvarande antal 9 848 935 till 20 000 000 aktier, och högsta gränsen för antalet aktier ändras från nuvarande antal 39 395 740 till nytt antal 80 000 000 aktier. Företrädesemission av units Emissionen avser högst 8 824 648 aktier och högst 4 412 324 teckningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget knappt 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Varje tecknings- option berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor. Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätter, ökar bolagets aktiekapital med cirka 14 560 763 kronor. Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar i enlighet med nedan lista. Tecknare Teckningsförbindelse/ Garantiförbindelser Totalt Andel (%) Avsiktsförklaring(*)John 5 000 000 5 000 21,79Fällström 000Six Sis AG 4 763 191*    4 763 20,76 191   PMJ 1 973 572 1 500 000 3 473 57 15,14Förvaltning 2ABOskar i 2 142 633 2 142 9,34Grästorp AB 633Gerhard Dal 2 000 000 2 000 8,72 000LMK Venture 1 000 000 1 000 4,36Partners AB 000Banque 660 790*    660 2,88Öhman S.A. 790   Göran 626 339    626 2,73Månsson 339   Kent 504 048    504 2,20Jacobsson 048   Lars 500 000    500 2,18Karlsson 000   Modelio 400 000 400 000 1,74Equity ABLorentzons 200 000 200 000 400 000 1,74i Grenna ABMikael 200 000 200 000 0,87RosencrantzMaida Vale 200 000 200 000 0,87Capital ABGöran 200 000 200 000 0,87KälleboRune 200 000 200 000 0,87LöderupJan 200 000    200 000 0,87PettersonHemo Spray 200 000 200 000 0,87& Pump ABDag 200 000 200 000 0,87RolanderJens 43 139 43 139 0,19CollskogJohan 30 368 30 368 0,13RutgerssonTOTALT 10 817 741    12 126 339 22 944 100,00 080    Preliminär tidplan 21 mars 2017 Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande företrädesrättsemissionen28 mars 2017 Avstämningsdag för fastställande av vilka ak- tieägare som är berättigade att med företrä- desrätt teckna units i företrädesemissionen30 mars – 18 Teckningsperiodapril 2017Omkring 21 Utfallet i företrädesemissionen offentliggörsapril 201716 maj 2018 - Teckning av aktier med utnyttjande av teck- ningsoptionsrätt15 juni 2018 Riktad nyemission av units Emissionen omfattar nyemission av högst 3 076 920 aktier och emission av högst 1 538 460 teck- ningsoptioner, vilka endast ska kunna tecknas och tilldelas tillsammans i så kallade units där varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Teckningskursen ska vara 10,40 kronor per unit, vilket motsvarar teckningskursen för fyra (4) aktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid full teckning i emissionen tillförs bolaget knappt åtta (8) miljoner kronor före emissionskostnader. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor. Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma professionella investerare i Sverige och utomlands. Skälen till emissionen och avvikelsen från aktieägarnas före- trädesrätt är att möjliggöra ett utökat ägande av professionella investerare i bolaget samt för att möjliggöra att bolaget skyndsamt får ytterligare kapital för återbetalning av skuld. Emissionen är säkerställd genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till ett belopp om totalt 7 760 000 kronor i enlighet med nedan lista. Vid full teckning i emissionen, och vid full teckning av nya aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätter, ökar bolagets aktiekapital med cirka 5 076 950 kronor. Tecknare Antal units BeloppDanske Bank International S.A. 480 769 5 000 000   Gerhard Dal 72 115 750 000   Modelio Equity AB 28 846    300 000   Göran Källebo 25 000    260 000   Göran Månsson 24 038    250 000   Hemo Spray & Pump AB 19 231    200 000   Mikael Rosencrantz 19 231    200 000   Raging Bull Invest AB 19 231    200 000   Maida Vale Capital AB 19 231    200 000   Robark & Co AB 19 231    200 000   Jan Pettersson 19 231    200 000   Totalt 746 154 7 760 000    Preliminär tidplan 21 mars 2017 Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande den riktade emissionen21 mars 2017 TeckningsperiodOmkring 21 mars 2017 Utfallet i den riktade emissionen offentliggörs16 maj 2018 - 15 Teckning av aktier med utnyttjande av teck-juni 2018 ningsoptionsrättRiktad emission avteckningsoptioner(incitamentsprogram)tillstyrelseledamöteroch ledandebefattningshavareEmissionen omfattarnyemission av högst1 859 381teckningsoptionervarmed bolagetsaktiekapital kankomma att öka medhögst cirka 2 045332 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Jens Collskog, Chief Sales Officer i bolaget via konsultavtal, samt Johan Rutgersson, styrelseledamot och VD i bolaget. Jens Collskog ska ha rätt att teckna högst 619 794 teckningsoptioner och Johan Rutgersson ska ha rätt att teckna högst 1 239 587 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckningsoptionerna emitterades till en teckningskurs om 0,22 kronor per teckningsoption vilket motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde den 20 mars 2017, beräknat enligt ”Black & Scholes”-formeln av Stockholm Corporate Finance AB, en av bolaget anlitad oberoende värderingsman. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny stamaktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 20 februari 2017 till och med 20 mars 2017, dock lägst till aktiens kvotvärde. Preliminär tidplan +-------------+----------------------------------------------------------+|21 mars |Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag ||2017        |gällande emissionen (incitamentsprogrammet) |+-------------+----------------------------------------------------------+|21 mars 2017-|Teckningsperiod ||28 mars 2017 | |+-------------+----------------------------------------------------------+|Omkring 28 |Utfallet i emissionen offentliggörs ||mars 2017 | |+-------------+----------------------------------------------------------+|29 mars 2020-|Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt||29 juni 2020 | |+-------------+----------------------------------------------------------+ Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionsrätt Övrigt Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades till publicering kl. 16:00 tisdagen den 21 mars 2017. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)Mobil: +46 (0)708157200E-post: johan.rutgersson@briox.se Om Briox Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken uppkopplad dator eller enhet som helst. 

CloudRepublic AB (publ):s emission blev tecknad till 180 %

VD Alexander Kehrer kommenterar: Jag är mycket nöjd med det stora intresse som vi har fått för bolaget och ser det som en tydlig signal på att det finns ett stort intresse och en hög medvetenhet av den accelererande digitalisering som företag nu tvingas genomgå för att hänga med i utvecklingen. Nu skall vi accelerera arbetet med att höja försäljningsvolymerna samt att intensifiera arbetet med möjliga förvärvskandidater. Jag vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna till CloudRepublic. Vi ser fram emot en kontinuerlig dialog med er så gilla oss gärna på FB eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. Tilldelning Till följd av överteckningen kan inte full tilldelning ske. Styrelsen har, för att i största möjliga mån tillgodose det breda intresset, dels beslutat att använda övertilldelningsoptionen om 185 000 aktier (4 995 000 SEK) dels beslutat att minimiposten blir 200 aktier. Första dag för handel Bolaget har ansökt om notering på NGM Nordic MTF och återkommer så snart all dokumentation är klar med ytterligare information om första noteringsdag. Antal aktier och aktiekapital Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i CloudRepublic att uppgå till 2 073 333 st med ett aktiekapital på 777 500,07 SEK. Pressmeddelande från CloudRepublic AB (publ), Stockholm den 21 mars 2017. Rådgivare inför listningen CloudRepublic har använt Göteborg Corporate Finance AB (GCF) som finansiell rådgivare i arbetet med listningen och emissionen.

Ny varumärkesidentitet för Heimstaden

Heimstaden har vuxit och utvecklats kraftigt under de senaste åren. Från att fokusera på förvärv och förvaltning på några få orter till att bli ett av de största bostadsfastighetsbolagen i Sverige med fastigheter i över 20 städer. Därtill har Heimstaden etablerat sig på den danska marknaden samt förstärkt och etablerat nya affärsområden inom förädling och nyproduktion av hyres- och bostadsrätter. Denna förändring av företaget vill Heimstaden spegla i en ny varumärkesidentitet. Den rödbruna logotypen ersätts av en energisk orange logotyp och ett grafiskt mönster som symboliserar nytänkande och omtanke. Förändringsprocessen har pågått i nära ett år där beslutet om att använda en stark enhetlig grafisk identitet för samtliga bolag i koncernen mognat fram. Den visuella identiteten blir bärare av både ny vision och varumärkeslöfte som tillsammans med det värderingsstyrda arbetssättet får ett ännu tydligare kundfokus. -  Våra lägenheter är världens mittpunkt för dom som bor där och genom att förgylla och förenkla livet genom omtänksamma boenden påverkar vi platsen där de lever sina liv. Därför lanserar vi en ny varumärkesidentitet som bär ett bredare och modernare budskap och som gör kommunikationen mer tydlig och effektiv i vår kontakt med kunder såväl som leverantörer och andra intressenter, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden. Den grafiska identiteten består av tre delar; logotyp, slogan samt ett grafiskt mönster: · Logotyp är ändrat till en ren form i en pigg och energisk orange färg. · Slogan ”Tid för dig” bygger på tre dimensioner; den första handlar om att lyfta hyresrätten som boendeform. Genom att bo i en hyresrätt behöver man inte lägga tid på underhåll som gräsklippning eller droppande kranar. Det sköter Heimstaden medan hyresgästen får mer tid över för aktiviteter som bidrar till en ökad livskvalité. Vidare ska varje möte med kunder och samarbetspartners kännetecknas och genomsyras av våra kärnvärden; nytänkande, affärsmässighet och omtanke. Den sista dimensionen riktar sig inåt i organisationen där Heimstaden ska kännetecknas av att vara ett värderingsstyrt företag där medarbetare kan utvecklas och växa som individer. · Det grafiska mönstret visualiserar hus där man mellan husen kan skönja bokstaven H vilket symboliserar att Heimstaden är kittet för ett hållbart och långsiktigt arbete. - Grundtanken är att Heimstadens framgång står och faller med viljan och förmågan till nytänkande med omtanke, där vi aktivt ska bidra med lösningar på kundernas utmaningar, säger Patrik Hall. Men ett gott samspel är lika viktigt internt som externt. Lyhördhet, flexibilitet och glädje är en utmärkt grogrund för goda relationer och trygghet – och därmed förmågan att skapa värde för våra kunder och vår omvärld, avslutar Patrik Hall. Nu lanseras den nya grafiska identiteten och under 2017 kommer Heimstaden att arbeta med att stärka varumärket på olika sätt. Arbetet med att byta ut logotyp på fastigheter och övrigt material kommer att pågå fram till sommaren, samt lanseras en ny hemsida inom kort. För ytterligare   information, kontakta: Patrik Hall, vd, tel 0705-85 99 56, e-post patrik.hall@heimstaden.comKarmen Mandic, kommunikationschef, tel 0761-44 20 70, e-post karmen.mandic@heimstaden.com 

Dela vardagen med en turist

Baka hallongrottor med en inflyttad skotte, titta på graffiti och street-art med en kulturintresserad småbarnsförälder eller ta kollektivtrafiken rakt ut i naturen och grilla korv med en västsvensk familj. Turistrådet Västsveriges initiativ Meet the Locals knyter turister och lokalbefolkning närmare varandra. - Det finns två starka trender inom internationell turism just nu: Folk letar efter unika upplevelser och söker det genuina, samtidigt som de vill resa hållbart och inte slita på jordens resurser. Med Meet the Locals förenar vi dessa önskemål, säger Anna Martinez, projektledare Turistrådet Västsverige.  Middagar, samåkning och fruktplockning På webbplatsen Meet the Locals  samlar Turistrådet Västsverige olika initiativ inom så kallad delningsekonomi. Förutom kända tjänster som Airbnb och Couchsurfing listas också många andra appar, organisationer och Facebookgrupper. Det kan handla om alltifrån samåkning till upplevelser och rena tjänster: Ät middag hemma hos en privatperson, plocka gratis frukt eller hyr kläder till speciella tillfällen.  Dessutom finns så kallade ”locals” med. Dessa är enskilda privatpersoner som anmält sitt intresse för att via Meet the Locals dela sin vardag med en gäst. - Går man in på hemsidan och hittar en ”local” man är intresserad av att träffa får man fylla i en enkät där man får svara på några frågor om sig själv. Därefter skickar vi på Turistrådet vidare denna information och kontaktuppgifter till ”the local”, sedan är det upp till parterna själva att bestämma om, hur och var de vill träffas. Därmed är vår roll i det hela avslutad – alla som träffas gör det på eget ansvar, säger Anna Martinez. Stort intresse Trots att Meet the Locals bara är i sin linda har Turistrådet Västsverige redan nu kontaktats av personer som visat intresse för att bli en ”local”. Den som är intresserad kan gå in på Meet the Locals och göra en intresseanmälan. Därefter kontaktar Turistrådet Västsverige personen i fråga, och hjälper till att göra en beskrivning av den vardagsupplevelse som ska delas. Denna läggs sedan ut på webbplatsen. - Vi ser det här som ett komplement till den klassiska besöksnäringen, och som vårt bidrag till att ta en position inom delningsekonomin. Vi vill öppna upp för möten mellan olika människor och kulturer, och även uppmuntra fler att dela med sig av sina resurser, säger Marie Linde, vice vd, Turistrådet Västsverige. Se presentationsfilmen om Meet the Locals här    Kontakta för mer information Anna Martinez, projektledare för Meet the Locals, Turistrådet VästsverigeTelefon: 031-818304Mail: anna.martinez@vastsverige.com Marie Linde, vice vd, Turistrådet VästsverigeTelefon: 031-818307Mail: marie.linde@vastsverige.com

Granskning av ett ärende om grov kvinnofridskränkning

Syftet med granskningen har inte varit att bedöma om mordet på kvinnan kunnat förhindras. – Jag vill göra klart att mina synpunkter inte ska uppfattas som att åklagarna kan hållas ansvariga för det som senare inträffade, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp. Bakgrund Den 26 maj 2016 polisanmälde en kvinna i Bromma att hon blivit misshandlad av en man som hon hade en relation med. En förundersökning om grov kvinnofridskränkning inleddes och mannen anhölls i sin frånvaro. Den 30 maj meddelade kvinnan att hon inte längre ville medverka i utredningen, varpå anhållandet i sin frånvaro hävdes. Den 1 juni lades förundersökningen om bland annat grov kvinnofridskränkning ned. Kort därefter dödades kvinnan av mannen. I ärendet var åklagare 1 ansvarig förundersökningsledare, utom den 30 maj då åklagare 2 var förundersökningsledare. Åklagare 2 var den som hävde anhållandet och åklagare 1 var den som beslutade att lägga ned förundersökningen. Beslutet att häva anhållandet i frånvaro Beslutet att häva anhållandet av mannen grundades på att bevisningen försvagats eftersom kvinnan meddelat att hon inte längre ville medverka i utredningen. Riksåklagaren konstaterar att beslutet inte kan kritiseras, eftersom det var en situation där olika bedömningar kunde göras. Däremot kritiseras åklagare 2 för att han inte självständigt försökt bilda sig en helhetsuppfattning av utredningsläget, utan nöjde sig med den information han fått av åklagare 1 och polisen. Beslutet att lägga ned förundersökningen Uppgifterna om att kvinnan inte längre ville medverka i utredningen lämnades i ett kort förhör i en polisbil. Vidare fanns det i utredningen viss stödbevisning, bland annat uppgifter om namngivna vittnen och uppgifter om att det fanns bilder på skador på kvinnan. – Min bedömning är att åklagaren borde ha beaktat omständigheterna kring förhöret och kallat kvinnan till ett nytt förhör på polisstationen, där hon i närvaro av sitt målsägandebiträde fått svara på om de uppgifter hon lämnat tidigare var riktiga och varför hon ändrat inställning. Mycket talar också för att det fanns anledning att vidta ytterligare utredningsåtgärder med anledning av den stödbevisning som fanns, säger Kerstin Skarp. I beslutet konstateras att åklagare 1 har brustit i sitt förundersökningsledarskap på ett sätt som inte har varit acceptabelt genom att lägga ned förundersökningen utan att först vidta de ytterligare utredningsåtgärder som följer av Åklagarmyndighetens handböcker och JO:s uttalanden om vikten av att skaffa sig ett fullgott beslutsunderlag innan en förundersökning läggs ned. Riksåklagarens slutsatser Riksåklagarens tillsynsverksamhet är inte disciplinär, utan syftar till att identifiera brister för att förhindra att de upprepas. Riksåklagaren framhåller i beslutet vikten av att följa gällande rutiner för handläggning av denna typ av ärenden samt åklagares självständiga ansvar även när man tillfälligt övertar förundersökningsledarskapet i ett ärende. I samarbete med Polismyndigheten har Åklagarmyndigheten nyligen utvecklat ett ”bästa arbetssätt” för utredningar om bland annat våld i nära relation, där checklistor tagits fram för att få kortare handläggningstider och högre kvalitet i bevissäkringen. – Ärenden om våld i nära relation är komplexa och beslut måste ofta fattas snabbt och efter svåra avvägningar. Det är därför angeläget att vi kan erbjuda åklagarna metodstöd, säger Kerstin Skarp. Ett särskilt projekt har påbörjats 2017 i syfte att säkerställa att rättslig information som riktlinjer och handböcker finns lätt tillgänglig och når ut till alla åklagare. I detta ligger också att spridningen av rättslig information koordineras med utbildningsverksamheten. Kontakt: Vice riksåklagare Kerstin Skarp är tillgänglig för media idag klockan 10.30 – 13, 010-562 50 20.  Tillsynsbeslutet 

Nytt centrum för ryggmärgsskador etableras i Göteborg

– Det handlar om att höja baskompetensen, att skapa en slags certifiering för att kunna hjälpa människor med ryggmärgsskadepåverkan och andningspåverkan. I dag är det väldigt varierande vad folk kan, och om man saknar kunskap om personerna man ska hjälpa så blir det väldigt dålig vård, säger Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och professor i rehabiliteringsmedicin på Göteborgs universitet.  Den nya verksamheten, med placering på Högsbo sjukhus i Göteborg, byggs upp med stöd av en donation på drygt 34 miljoner kronor över fem år från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. – Det är angeläget och viktigt, för att inte säga ett privilegium för oss, att stödja etableringen av ett centrum för dessa frågor. Behovet av ett kunskapscentrum för personal, anhöriga och patienter kring det ökande antalet ryggmärgsskadade som vårdas i öppenvård med personlig assistans är mycket stort, säger stiftelsens ordförande Madeleine Olsson Eriksson. Viktigt med egenmakt Egenmakt blir ett nyckelord för Ryggmärgsskadecentrum Göteborg. Den forskning och utbildning som ska bedrivas, med inriktning på bland annat ny teknik, handlar om att ge de drabbade möjligheter att leva på sina egna villkor. – Förhoppningsvis medför detta att personer med ryggmärgsskada och människor omkring dem får möjlighet att tillsammans skapa och nå gemensamma mål för ett så oberoende liv som möjligt, säger Agneta Holmäng, professor och prefekt på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kurserna som vänder sig till exempelvis assistenter kommer att pågå i några dagar och ge grundläggande kunskaper om ryggmärgsskador. Utbildad vårdpersonal erbjuds längre utbildningar, motsvarande fem veckors heltidsstudier, som även ger högskolepoäng. Utbildningarna ska bedrivas både på plats i Göteborg och på distans, och kommer på sikt att bli fler. Parallellt skapas en kunskapsbank med läroplattformar som ska vara tillgängliga på nätet, där både kursdeltagare och andra på ett enkelt sätt ska få tillgång till vederhäftig information. Hundratals drabbade Göteborg har sedan länge en ledande roll i Sverige inom flera områden för personer med ryggmärgsskada. Centrumet kommer att tillhöra Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, i samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Region Halland, primärvård, kommuner och intresseorganisationer. En ryggmärgsskada innebär skador på någon del av ryggmärgen eller nerver i slutet av ryggradskanalen. Den medför ofta permanenta förändringar i styrka, känsel och andra kroppsfunktioner. Årligen skadas och insjuknar mellan 200 och 300 personer i landet, varav ett drygt 50-tal i Västsverige.

Catena utser ny VD och ny vice VD

2017-03-23, kl. 08:05 Catenas valberedning har lämnat förslag till årsstämman för 2017 att utse nuvarande VD Gustaf Hermelin till ny styrelseordförande. På grund av den föreslagna förändring utser styrelsen den nuvarande vice VD, Benny Thögersen, till ny VD och som ny vice VD utses bolagets CFO, Peter Andersson. Ny VD och ny vice VD tillträder i samband med årsstämman den 27 april 2017. Gustaf Hermelin lämnar VD posten och övergår, under förutsättning att årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag, till att bli styrelseordförande för bolaget med extra uppgift att bistå ledningen för Catena för tiden fram till årsstämman 2018. Benny Thögersen har som vice VD snabbt satt sig in i verksamheten och kan nu ta över den operativa ledningen för Catena AB. Benny Thögersen kommer, förutom att leda det operativa arbetet och fokusera på att utveckla bolaget, även hjälpa våra kunder med hållbara automatiserade logistiklösningar för framtidens utmaningar inom Citylogistik. Gustaf Hermelin kommer bistå ledningen i arbetet med transaktioner, IR (investor relations) och affärsutveckling. Peter Andersson kommer även fortsatt att ansvara för ekonomi och finans. Mer information om berörda personer finns på bolagets hemsida: www.catenafastigheter.se För ytterligare information, vänligen kontakta Henry Klotz, ordförande                          Gustaf Hermelin, VD Tel. +44 7766 205145                             Tel. 070-560 00 00 hklotz@clsholdings.com                         gustaf.hermelin@catenafastigheter.se

Femplus – ny tidning om nöje och kultur

En dag i veckan gifter Aftonbladet ihop kultur och nöje. Tidningen, som kommer ut som en bilaga till Aftonbladets huvudtidning varje fredag, ersätter tidigare Nöjesbladet. I den nya tidningen fördjupas kvällstidningens kultur- och nöjesjournalistik samtidigt som ett mervärde skapas för papperstidningens läsare. – Våra läsare har efterfrågat ännu maffigare kultur- och nöjesläsning till helgen. I den nya tidningen finns de senaste nyheterna och nostalgi, credd och bredd, högt och lågt – skrivet med spets, humor, kunskap och värme. Nöjesbladets läsare kommer att känna igen sig och dessutom få extra allt när nu kulturen flyttar in, säger Aftonbladets nöjeschef Ylva Niklasson. Den nya tidningen innehåller både den klassiska kulturjournalistiken och kvällstidningens mix av nöjesnyheter och granskningar. Men nu också varvat med fördjupningar, längre intervjuer och initierade tips av Aftonbladets experter inom sina respektive områden. Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg lovar att också kultursidornas läsare kommer att känna igen sig i Femplus. – Vi fortsätter med recensioner, samhällsdebatt och mediakritik. Men nu kan vi också ta nya grepp, med intervjuer och nya ämnesval. Jag är jätteglad att Aftonbladet satsar på sin kulturjournalistik när andra tidningar drar ner. I turbulenta tider som dessa finns ett behov av att någon förklarar och tar ställning till det som händer, säger Åsa Linderborg. I första numret av Femplus möter Åsa Linderborg skådespelaren Lena Endre. I den 28 sidor tjocka tidningen går redaktionen också till botten med vad som verkligen hände under Bob Dylans första besök i Sverige 1966. Nästa vecka är Nobelpristagaren tillbaka i Sverige. Bland de återkommande skribenterna i Femplus finns Ingalill Mosander, Fredrik Virtanen och Karolina Fjellborg samt filmrecensenterna Jens Peterson och Jan-Olov Andersson. Varje vecka återkommer också tecknaren Jan Stenmark med nya underfundiga teckningar. Femplus kommer ut på fredagar. Veckans övriga dagar återfinns Aftonbladet Kultur och Nöjesbladet på sina vanliga sidor i papperstidningen.

Nomineringar klara inför MP:s kongress

Valberedningen föreslår omval av de båda språkrören Isabella Lövin (vald 2016) och Gustav Fridolin (vald 2011). Valberedningen föreslår också att Amanda Lind (vald 2016) väljs om som partisekreterare. Partistyrelsen föreslås fortsätta bestå av 19 personer inklusive de båda språkrören. Könsfördelningen är nio kvinnor och tio män. Hänsyn har tagits till kompetens, erfarenhet, politisk inriktning, kön, etnicitet, geografisk spridning, ålder och samarbetsförmåga. - Vi har lagt stor vikt vid att skapa ett starkt lag, som kan arbeta tillsammans för att fortsätta bygga vårt parti och genomföra en framgångsrik valrörelse, säger Katrin Wissing, sammankallande i riksvalberedningen. Riksvalberedningen har haft som inriktning att partistyrelsen ska bestå av ungefär en tredjedel parlamentariker/ministrar, en tredjedel tunga kommun-, region- och landstingspolitiker samt en tredjedel med andra plattformar. Kopplingen till både nationellt och lokalt politiskt arbete är viktig, liksom att även andra än heltidspolitiker ska finnas med på beslutande positioner och bidra med sina erfarenheter. Språkrör och partisekreterare väljs på ett år, partistyrelseledamöter på två år. Valen äger rum på Miljöpartiets kongress i Linköping den 26–28 maj. Riksvalberedningens förslag till partistyrelse 2017-2019:Janine Alm Ericson, 43 år, Alingsås (omval, invald i PS 2015, PSAU sedan 2015)Alice Bah Kuhnke, 45 år, Nacka (omval, invald i PS 2016)Per Bolund, 45 år, Stockholm (omval, invald i PS 2013, i PSAU 2013-2015)Manuel Cortez Azero, 19 år, Stockholm (nyval)Mats Dahlberg, 44 år, Piteå (omval, invald i PS 2013)Jakop Dalunde, 33 år, Stockholm (nyval)Tina Ehn, 56 år, Hunnebostrand (omval, invald i PS 2015)Maria Ferm, 31 år, Stockholm (omval, invald i PS 2012, PSAU sedan 2014)Malin Hagerström, 40 år, Nyköping (nyval)Göran Hådén, 36 år, Härnösand (omval, invald i PS 2012, PSAU sedan 2014)Rasmus Ling, 33 år, Malmö (omval, invald i PS 2016)Jenny Lundström, 49 år, Tierp (omval, invald i PS 2015)Linus Pettersson Lakso, 33 år, Eskilstuna (nyval)Marléne Tamlin, 32 år, Västerås (omval, invald i PS 2015, PSAU sedan 2016)Karin Thomasson, 55 år, Östersund (omval, invald i PS 2011, PSAU 2013-2016)Max Troendlé, 21 år, Kalmar (nyval)Anders Åkesson, 51 år, Malmö (omval, invald i PS 2013) PS=partistyrelsen, PSAU= partityrelsens arbestutskott För vidare information:Katrin Wissing, sammankallande i riksvalberedningen, tel 070-559 56 64Hanne Simonsen, pressekreterare, tel 072-560 54 45    

SSAB offentliggör återköpserbjudande av obligationer samt överväger emission av ny obligation

SSAB AB (publ) (”Emittenten”) har givit Danske Bank, DNB och SEB (tillsammans ”Arrangörsbankerna”) i uppdrag att, med start den 27 mars 2017, arrangera möten med obligationsinvesterare. Med hänsyn taget till rådande marknadsförutsättningar kan en emission av en ny 5-årig icke-säkerställd obligation med rörlig och/eller fast ränta i svenska kronor följa (den ”Nya Emissionen”). I enlighet med villkoren nedan, offentliggör SSAB dessutom ett återköpserbjudande riktat till innehavare av obligationer med ISIN SE0004950517 och SE0004950525 emitterade av SSAB den 13 december 2012 och med förfall den 13 december 2017 (”December 2017-obligationerna”) samt innehavare av obligationer med ISIN SE0005757523 och SE0005757515 emitterade av SSAB den 25 februari 2014 och med förfall den 25 februari 2019 (”Februari 2019-obligationerna”). Som ett led i SSABs löpande skuldhantering är syftet med återköpserbjudandet att proaktivt hantera kommande skuldförfall samt att förlänga förfalloprofilen. Återköpserbjudandet SSAB erbjuder, villkorat av genomförandet av den Nya Emissionen, härmed att återköpa samtliga utestående December 2017-obligationer och Februari 2019-obligationer mot kontant avräkning enligt följande villkor (”Återköpserbjudandet”): December 2017-obligationerna · för obligationer med rörlig ränta (ISIN: SE0004950517), 102,20% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen för återköp); och · för obligationer med fast ränta (ISIN: SE0004950525), 103,50% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen för återköp) Februari 2019-obligationerna · för obligationer med rörlig ränta (ISIN: SE0005757523), 101,90% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen för återköp); och · för obligationer med fast ränta (ISIN: SE0005757515), 105,70% av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den föregående räntebetalningsdagen till, och inklusive, likviddagen för återköp) De innehavare som deltar i Återköpserbjudandet och uttrycker intresse av att deltaga i den Nya Emissionen kan komma att ges prioriterad allokering i den Nya Emissionen. SSAB förbehåller sig rätten att ej genomföra den Nya Emissionen. Preliminär tidplan Återköpserbjudandet förväntas löpa ut den 29 mars 2017. SSAB förbehåller sig dock rätten att förlänga, dra tillbaka eller avsluta acceptperioden för Återköpserbjudandet. Emittenten kommer att offentliggöra resultaten och om någon av December 2017-obligationerna och/eller Februari 2019-obligationerna kommer att accepteras för återköp efter prissättningen av den Nya Emissionen. Den förväntade likviddagen av återköpet och den Nya Emissionen beräknas till omkring den 5 april 2017. Deltagande Vänligen kontakta Er custody-bank eller er säljkontakt hos någon av Arrangörsbankerna om Ni vill deltaga i Återköpserbjudandet och/eller om Ni har frågor relaterat till Återköpserbjudandet eller den Nya Emissionen. Arrangörsbankerna Danske BankKontaktperson: Johan HansenEmail: liabilitymanagement@danskebank.seTelefon: +46 8 568 805 54 DNBKontaktperson: Henrik KansmarkEmail: henrik.kansmark@dnb.seTelefon: +46 8 473 4816 SEBKontaktperson: Peter SwärdEmail: SEBliabilitymanagement@seb.seTelefon: +46 8 506 232 18 För mer information, vänligen kontakta: Henrik G. Welch, Vice President, Head of Group TreasuryE-mail: henrik.welch@ssab.comTelefon: +46 70 2638399 Peter Nordquist, Head of Funding and Markets OperationsE-mail: peter.nordquist@ssab.comTelefon: +46 8 454 5745 DETTA ÄR ENDAST EN INOFFICIELL ÖVERSÄTTNING AV ÅTERKÖPSERBJUDANDET OCH VID EVENTUELLA TOLKNINGSKONFLIKTER HAR DEN ENGELSKA VERSIONEN AV ÅTERKÖPSERBJUDANDET FÖRETRÄDE. This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other jurisdiction in which, or to or from any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation under applicable securities laws. The securities to which this announcement relates have not been, and will not be, registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act), except pursuant to registration or an exemption from the registration requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities in the United States. This communication is being distributed outside the United States solely to non-US persons as defined under Regulation S. This announcement is not being made, and this announcement has not been approved, by an authorised person for the purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 (the "FSMA"). This announcement is not an invitation nor is it intended to be an inducement to engage in investment activity for the purpose of Section 21 of the FSMA. Accordingly, this announcement is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. Rather, this announcement is being distributed on the basis it is only directed at: (i) persons who are outside the United Kingdom; (ii) persons who are investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) of the United Kingdom; or (iii) any other persons to whom this announcement for the purposes of Section 21 of FSMA can otherwise lawfully be made (all such persons together being referred to as "relevant persons"), and must not be acted on or relied upon by persons other than relevant persons. Any invitation or inducement to engage in any investment activity included within the announcement is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.  Anyone other than a relevant person must not rely on this announcement.