Diamorph AB (publ) löser in sitt utestående obligationslån i dess helhet

Obligationsinlösen Diamorph (publ) (”Bolaget”) har underrättat dess obligationsinnehavare om att det utnyttjar sin möjlighet till förtida frivillig inlösen i dess helhet av Bolagets obligationslån 2014/2019, ISIN SE0006028221 (”Obligationerna”), vilket har meddelats samtliga innehavare av Obligationerna. Inlösen av Obligationerna kommer att ske den 5 september 2017. Det totala utestående beloppet under Obligationerna är SEK 450 000 000. Samtliga Obligationer kommer att lösas in till ett belopp motsvarande 103,00 procent av Obligationernas nominella belopp jämte upplupen men ej betald ränta från den senaste räntebetalningsdagen till och med inlösendagen den 5 september 2017. Betalning av inlösenlikviden kommer att göras till obligationsinnehavare som på avstämningsdagen den 29 augusti 2017 är registrerade som innehavare av Obligationerna i den av Euroclear Sweden AB förda skuldboken. I samband med den förtida frivilliga inlösen av Obligationerna kommer Obligationerna att avlistas från Nasdaq Stockholms obligationslista.   Påkallandet av förtida frivillig inlösen är oåterkalleligt och lyder under svensk rätt. Fullständig underrättelse till obligationsinnehavarna finns publicerad på Bolagets hemsida. Ny bankfacilitet Obligationerna kommer att återlösas genom en kombination av överskottslikviditet som har ackumulerats inom koncernen och medel från en ny senior säkerställd bankfacilitet utställd av Nordea Bank AB (”Nordea”). Nordeafaciliteten består av ett treårigt banklån om USD 5,7 miljoner samt en revolverande kreditfacilitet om EUR 36 miljoner, vilket medför att den totala initiala faciliteten uppgår till omkring 392 miljoner kronor. Den revolverande kreditfaciliteten har en initial löptid om tre år (med möjlighet till förlängning i upp till två år, förutsatt att vissa villkor uppfylls) och dragningar på faciliteten kan göras i en kombination av valutorna SEK, EUR, USD och GBP. Räntan på dragningar på faciliteten baseras på en marginal över rörliga marknadsräntor, där marginalen är kopplad till koncernens skuldsättning. Bolaget förväntar sig att refinansieringen kommer att medföra ett flertal fördelar, inklusive: · En reduktion av finansieringskostnaderna. Beroende på framtida utveckling av marknadsräntor, med beaktande av transaktionskostnader (inklusive avgifter till banken för krediten, legala kostnader och de 13,5 miljoner kronor som avgiften för förtida inlösen av obligationen uppgår till), uppgår den förväntade återbetalningsperioden för dessa kostnader till omkring ett år; · Förbättrad flexibilitet att på ett effektivt sätt hantera den överskottslikviditet som genereras i koncernen; och · Möjligheten att på ett bättre sätt hantera valutaexponeringen i verksamheten, eftersom en stor del av koncernens nettointäkter är i EUR och USD. Slutförandet av denna refinansiering utgör ett viktigt fortsatt steg i den strategiska utvecklingen av Diamorph.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Mark Hutchison, CFO, Telefonnr: +44 7930 118555, E-post: Mark.Hutchison@tenmat.com Om Diamorph: Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella applikationer. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt har dotterbolag i Storbritannien och Tjeckien. För mer information, se www.diamorph.com. Om denna information: Denna information är sådan som Diamorph är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen offentliggjordes genom ovanstående kontaktpersons försorg den 10 augusti 2017 kl. 12:25 (CET).

Ny kunskap om hur immunceller bildas

Allergi och astma drabbar en stor andel av befolkningen. Mastceller är specialiserade immunceller som spelar en viktig roll vid dessa tillstånd, men också vid andra sjukdomar som mastocytos, en hematologisk sjukdom med ett ökat antal mastceller. En gängse uppfattning har varit att tillväxtfaktorn stamcellsfaktor, som stimulerar mastcellsutvecklingen, är helt nödvändig för bildandet av mastceller. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet att detta inte stämmer. Forskarna har analyserat mastceller och deras förstadieceller i blod från patienter med blodsjukdomen kronisk myeloid leukemi. – När patienterna behandlades med läkemedlet imatinib (Glivec), som blockerar effekten av stamcellsfaktor, så minskade antalet mogna mastceller medan antalet förstadieceller var oförändrat. Vi kunde då dra slutsatsen att mastcellens förstadiecell inte är beroende av stamcellsfaktor, säger professor Gunnar Nilsson vid institutionen för medicin, Solna och Centre of excellence för systemisk mastocytos vid Karolinska Institutet samt gästprofessor vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, som har lett studien. Genom att odla mastcellens förstadieceller som finns i blod, vilka är relativt ovanliga (cirka 10 celler per miljon vita blodkroppar), fann forskarna att mastcellernas förstadieceller kan överleva, dela sig och delvis mogna utan stamcellsfaktor. Utvecklingen kan i stället fortgå med faktorerna interleukin 3 och 6. – Studien ökar vår förståelse för hur mastceller bildas, vilket kan få betydelse för utvecklingen av nya terapier för till exempel mastocytos där behandling med imatinib/Glivec inte fungerar. En hypotes som vi nu ska analysera är om interleukin 3 kan vara ett nytt mål för behandling av mastcellsdrivna sjukdomar, säger Joakim Dahlin, forskare vid institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet och försteförfattare till studien. Forskningen har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Ollie och Elof Ericssons stiftelse, Hans von Kantzows stiftelse, Tore Nilsons stiftelse, Cancer- och Allergifonden, Radiumhemmets forskningsfonder och Karolinska Institutet. Publikation: Joakim S Dahlin, Maria Ekoff, Jennine Grootens, Liza Löf, Rose-Marie Amini, Hans Hagberg, Johanna S Ungerstedt, Ulla Olsson-Strömberg, Gunnar Nilsson. KIT signaling is dispensable for human mast cell progenitor development . Blood, online 8 augusti 2017. doi: 10.1182/blood-2017-03-773374.

Aptahem ingår produktionsavtal med BioSpring

Aptahem AB (publ) kan idag meddela att b­­olaget har ingått ett produktionsavtal med en av världens ledande oligonukleotidproducenter. BioSpring har varit aktiva sedan 1997 och erhöll cGMP-certifiering (current Good Manufacturing Practice) för tillverkning av terapeutiska oligonukleotider år 2007. BioSpring har kontrakterats för substanstillverkningen av den aptamerbaserade läkemedelskandidaten Apta-1. Avtalet med BioSpring är en av de slutgiltiga pusselbitarna för färdigställandet av Aptahems nya utvecklingsplan för Apta-1, vilken kommer att kommuniceras inom kort. Mikael Lindstam, VD på Aptahem, kommenterar ”Det är mycket glädjande att idag kunna meddela att vi med dagens avtal tar ytterligare ett steg närmare en klinisk prövning med Apta-1. BioSpring är världsledande experter på produktion av aptamerbaserade produkter och kommer att vara en stor tillgång vid genomförandet av vår utvecklingsplan. Med mycket lovande resultat från prekliniska djurmodeller och tillsammans med en mycket kompetent substanstillverkare är vi nu väl rustade för det kommande kliniska arbetet.” Frankfurt-baserade BioSpring innehar cGMP-certifiering och är en välkänd aktör som förser den globala marknaden med syntetiska oligonukleotider för terapeutiska, diagnostiska och forskningsrelaterade ändamål. Företaget har en mycket bred tillverkningskompetens och erbjuder allt från småskalig produktion för forskning hela vägen till fullskalig kommersiell produktion av godkända läkemedel. BioSpring erbjuder även ett stort utbud av tekniska tjänster som kommer kunna stödja Aptahems utvecklingsarbete.  För ytterligare information:Aptahem ABMikael Lindstam, VDTel: 0766-33 36 99E-post: ml@aptahem.com  Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017. Kort om AptahemAptahem utvecklar nya blodproppshämmande och antiinflammatoriska läkemedel för behandling av kardiovaskulära och inflammatoriska sjukdomar. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att utveckla en helt ny typ av behandling med både koaguleringshämmande och antiinflammatoriska effekter av allvarliga och akuta sjukdomar. Bolaget innehar patent för Europa, Kina, USA och Kanada samt patentansökning i Indien.

Novotek: Halvårsrapport januari – juni 2017

Halvårsrapport januari – juni 2017 • Rörelseintäkterna uppgick till 107,7 (104,3) MSEK varav 52,6 (52,8) under andra kvartalet. • Rörelseresultatet uppgick till 10,5 (10,3) MSEK, varav 5,1 (5,0) under andra kvartalet. • Resultatet efter skatt uppgick till 7,9 (7,8) MSEK, varav 3,9 (3,9) under andra kvartalet. • Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 0,7 (0,7) kronor, varav 0,3 (0,3) under andra kvartalet • Orderingången uppgick till 104,8 (95,7) MSEK, varav 52,3 (48,5) under andra kvartalet. • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,3 (14,7) MSEK, varav 1,2 (2,0) under andra kvartalet. Marknadsläget Under första halvåret var marknaden stabil, men utvecklingen var blandad mellan våra olika marknader. Marknaden för tjänster har generellt varit god på de flesta håll. Marknaden för produkter har varit blandad och framförallt svagare inom infrastruktur i Danmark och för olja/gas i Norge. Marknaden för Novoteks nya verksamhetsområde Internet of Things (IoT) har utvecklats positivt. Strategiska och viktiga händelser under andra kvartalet Inom våra nya produktområden sker nu många marknadsaktiviteter och rekryteringar för att under hösten fullt ut kunna satsa större och bredare. IoT men främst Cyber security har varit i fokus under inledningen av året och vi får många förfrågningar från både nya och gamla kontaker. Utsikter Marknaden förväntas fortsatt vara stabil men med tillväxt på låga nivåer inom Novoteks traditionella automationsområde. Arbetet fortsätter med att införa nya erbjudanden från GE och PTC inom IoT och Cyber security, vilket förväntas skapa tillväxtmöjligheter för Novotek. Resultat och finansiell ställning Omsättning och resultatPerioden april - juni 2017 Novotekkoncernen redovisar för andra kvartalet 2017 ett rörelseresultat 5,1 (5,0) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,3) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 52,6 (52,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (9,5) procent. Perioden januari - juni 2017 Novotekkoncernen redovisar för första halvåret 2017 ett rörelseresultat om 10,5 (10,3) miljoner kronor. Resultatet per aktie uppgick 0,7 (0,7) kronor. Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 107,7 (104,3) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (9,9) procent. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-juni 2017 till 15,3 (14,7) miljoner kronor. Novotekkoncernen har en soliditet om 60,5 (59,9) procent. Utdelning om 13,3 miljoner kronor har skett under andra kvartalet. Likvida medel uppgick 62,3 (56,2) miljoner kronor och räntebärande skulder uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder. Händelser efter balansdagen Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen. Personal Antalet anställda var under perioden januari till juni 2017 oförändrat. Den 30 juni 2017 uppgick antalet anställda till 105 jämfört med 110 föregående år. Investeringar Bruttoinvesteringar under det första halvåret 2017 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 (0,0) miljoner kronor. Aktivering av balanserade utvecklingskostnader under det första halvåret 2017 uppgick till 0,0 (0,1) miljoner kronor. Moderbolaget Rörelseintäkterna uppgick för det första halvåret 2017 till 4,4 (4,4) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,0 (9,9) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 11,5 (10,6) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 14,1 (12,8) miljoner kronor. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter. Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna halvårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport. För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning. Redovisningsprinciper Denna halvårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks halvårsrapport har upprättats enligt International Financial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Halvårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2016. Nya och reviderade IFRS-standarder och tolkningar, samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering som trätt i kraft efter den 31 december 2016 har inte haft någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter för 2017. Finansiella instrument Novotek har för närvarande inga finansiella instrument som värderas till verkligt värde utan samtliga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna. Kommande rapporttillfällen 9 november 2017Delårsrapportjuli-september 2017 15 februari 2018Bokslutskommunikéoktober-december 2017 Underskrift Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför. Malmö 10 augusti 2017Novotek AB (publ)Styrelsen Göran AnderssonOrdförande Claes Lindqvist Fredrik Larsson Ingvar Unnerstam Anna Bjelm Tobias AntiusVerkställande direktör InformationFör ytterligare information kontakta: Tobias AntiusCEO och verkställande direktör040-316915, 073-6338915tobias.antius@novotek.com Jonas HanssonCFO040-316932, 073-6338932jonas.hansson@novotek.com Halvårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan som NOVOTEK AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti, 2017 kl. 14:00 (CET).

Diamyd Medical och Cardiff University samarbetar i studie för utvärdering av immunsvar i celler från lymfkörtel efter administrering av Diamyd®

Diamyd® kommer att administreras intradermalt till 12 patienter med typ 1-diabetes och immunsvaret kommer att utvärderas direkt i lymfvätskan genom ultraljudstyrda lymfkörtelbiopsier. Intradermal administrering (via huden), liksom direkt administrering i lymfkörtel av autoantigener, såsom GAD, antas signifikant öka antigenspecifik toleransinduktion jämfört med subkutan administrering (under huden). Huvudprövare är professor Colin Dayan och dr Danijela Tatovic. – Vi är glada över intresset för vårt diabetesvaccin och att Cardiff University som är ledande inom typ 1-diabetes väljer Diamyd® för sin nya studie. Studien passar väl in med Diamyd Medicals fokus på mer direkt immunmodulering som i den kommande randomiserade DIAGNODE-2-studien och i den mycket lovande öppna DIAGNODE-1-studien, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. – Detta är den första studien som utvärderar immunsvaret i celler från lymfkörtel när ett naturligt protein som GAD administreras intradermalt, säger professor Colin Dayan, huvudprövare för studien. Vi är tacksamma över att Diamyd Medical ger oss tillgång till sitt rekombinanta GAD-baserade vaccin som ser mycket lovande ut gällande bevarande av den egna insulinproduktionen hos patienter med typ 1-diabetes. Om Diamyd MedicalDiamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.   Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Det pågår fyra kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och Bolaget arbetar med att utveckla ett GABA-läkemedel. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.   Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Försäljningen under juli ökade med 3% jämfört med föregående år

För perioden juli 2017 uppgick försäljningen till 3,2 MSEK (3,1 MSEK), vilket innebär en ökning på 3% jämfört med 2016. Ackumulerat för jan-juli 2017 uppgår försäljningen till 21,1 MSEK (18,4) vilket motsvarar en ökning med 15 procent. För frågor om bolaget, vänligen kontakta: Hans Jacobsson, VDE-post: hans.jacobsson@rootfruit.seTelefon: 0705-687 637 Om Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av hög kvalitet. Chipsen tillverkas av närodlade potatis och rotfrukter och med svensk rapsolja. Bolaget säljer chipsen under två varumärken: Rootfruit och Gårdschips. Under de senaste två åren har Rootfruit Scandinavia tecknat centrala avtal med samtliga större dagligvarukedjor och har en stark försäljningstillväxt. För att underlätta en fortsatt hög tillväxt är bolaget kapitaliserat inför satsningar i ökad produktions-kapacitet och investeringar i sälj- och marknadsföring. Denna information är sådan information som Rootfruit Scandinavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017. Rootfruit Scandinavia AB (publ) Industrigatan 23312 34 LaholmTelefon: 0430-134 40E-post: info@rootfruit.seHemsida: www.rootfruit.se Tidplan för finansiell rapportering Kvartalsrapport Q2                    2017-08-31 Kvartalsrapport Q3                    2017-11-20

Realfiction Holding AB: Realfiction meddelar organisations­förändring

”Realfiction växer och det är mycket glädjande. Som ett resultat av detta har arbetet som CFO blivit mer tidskrävande och Anya Mantzius har, som deltidskonsulterande CFO, meddelat att hon behöver mer tid för övriga uppdrag. Arbetet att rekrytera en ny CFO har påbörjats och Anya kommer att fortsätta sitt arbete till dess att ny CFO rekryterats. Jag vill även passa på att tacka Anya för den mycket fina insats hon har gjort som CFO för Realfiction”, kommenterar Realfictions VD Clas Dyrholm. Certified Adviser Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta: Clas Dyrholm, grundare och VD Telefon: +45 25 22 32 81 E-mail: clas@realfiction.com www.realfiction.com   Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017. Om Realfiction Holding AB Realfiction Holding AB:s rörelsedrivande dotterbolag grundades 2008 och är en marknadsinnovatör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Realfictions första produktfamilj, Dreamoc, har sedan starten sålts i över 10 000 enheter och bolaget lanserar nu sin nya patentansökta teknologi DeepFrame, en serie stora mixed reality-skärmar. DeepFrame erbjuder en mängd nya applikationer för företag inom branscher som underhållning, tillverkning och detaljhandel samt ett brett utbud av framtida konsumentprodukter.

Höj ersättningen och satsa på personalen – så vänder vi förlossningskrisen!

Socialdemokraterna vill ha höjd ersättning till förlossningsklinikerna i kombination med en rad åtgärder. Detta för att vända förlossningskrisen som de styrande borgerliga partierna inte har några förslag för att förändra. Förslagen om höjd ersättning och krafttag i förlossningsvården kommer att lämnas till landstingsstyrelsens nästa sammanträde 25 augusti. – Födande kvinnor har fått ökad otrygghet och mindre valfrihet under moderaternas styre. Men vi kräver att ingen kvinna med värkar ska avvisas för att tvingas åka till andra län. De stängda förlossningsplatserna måste öppna genom att arbetsvillkoren för personalen förbättras. Stockholms läns landsting är det rikaste i landet och utöver höga skatteintäkter har staten tillfört landstinget kraftigt ökade statsbidrag de senaste åren. Det är hög tid att förlossningsvården och vårdpersonalen får del av dem, säger Erika Ullberg oppositionslandstingsråd (S).    Våra förslag för att vända förlossningskrisen · Höj ersättningen till förlossningsenheterna (förlossningsvården har inte fått höjd ersättning sedan 2008). Den höjda ersättningen kan bland annat användas till en bättre löneutveckling för barnmorskorna samt flexibla arbetsscheman med möjlighet till arbetstidsförkortning.  · Inför mål om en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning och arbeta utifrån att alla kvinnor i länet har rätt att föda i sitt hemlandsting.  · Avveckla vårdval förlossning som upphandlingsform då vårdvalet har lett till mindre valfrihet och sämre tillgänglighet för länets kvinnor. Inför en sammanhållen förlossningsvård präglad av kontinuitet där olika inriktningar på förlossningsvård kan upphandlas av landstinget,  · Inför en barnmorskeledd enhet på Karolinska i Huddinge. Vi vill se fler alternativ av förlossningsverksamheter i direkt anslutning till akutsjukhusen i stil med BB Sthlm och det populära men numera nedlagda Södra BB.  Bakgrund: De borgerliga partierna har styr landstinget i över 10 år. Trots detta var det inte förrän sent i vår som de presenterade en förlossningsplan. Förlossningsplanen kommer alldeles för sent och är dessutom otillräcklig då den inte har någon lösning på hur vi ska kunna stoppa personalflykten i förlossningsvården. Dessutom tillför det moderatledda styret inga långsiktiga ekonomiska resurser till den ansträngda förlossningsvården som inte fått höjd ersättning sedan 2008.För att vända den negativa utvecklingen inom förlossningsvården behöver vi höja ersättningen till förlossningsklinikerna så att de kan bemanna med en barnmorska per kvinna i aktiv förlossning samt ge barnmorskorna en bättre löneutveckling och mer tid till återhämtning.Vi tycker det är dags att de styrande politikerna i landstinget lyssnar till barnmorskorna som gör ett fantastiskt arbete. Det är genom att värna om vårdpersonalen som vi kan ge invånarna i Stockholm en trygg vård!

Cleantech Invest ökar ägandet i ResQ Club

Cleantech Invest har deltagit i en intern investeringsrunda i sitt portföljbolag ResQ Club. Cleantech Invest ägande var 8.7% före investeringen och är 14.7% efter. Flera av nuvarande ägare deltog. ResQ Clubs verksamhet är i centrum för det som kallas digital mat, en snabbt växande global megatrend som redan har sett ideer gå från nystartade företag till multimiljardbolag och som förändrar den urbana livsstilen världen över. ResQ Club låter dig hitta utmärkt mat som annars skulle gå till spillo till kraftigt reducerade priser, vilket ger användare möjlighet att köpa billig god restaurangmat och samtidigt upptäcka nya restauranger. Bolaget har haft solid och imponerande tillväxt månad för månad sedan tjänsten lanserade i Januari 2016. Cleantech Invest VD och styrelsemedlem i ResQ Alexander Lidgren kommenterar: "Marknaden för att rädda utmärkt restaurangmat är mer än 20 miljarder euro bara i Europa och liknande i USA. ResQ Club har nu bevisat sin affärsmodell, går med vinst i  Finland och replikerar tillväxten i ett antal nya städer. Både produktens användbarhet, den positiva miljöpåverkan den har och det dedikerade teamet i det här bolaget är ytterst imponerande.” ResQ Club VD Oula Antere: "Vårt fokus nu är att växa internationellt, vi har fått en bra start via vårt köp av Berlin-baserade Mealsaver och vi ser redan tillväxten ta fart i Tyskland. Vi har nått 160 000 användare och 700 leverantörer som levererar varje månad sedan vi startade men vi skrapar bara på ytan till den här marknaden." 

ASSA ABLOY säljer AdvanIDe

ASSA ABLOY har avyttrat verksamheten i AdvanIDe till ett holdingbolag i Singapore, med japanska South East Asia Fund som majoritetsägare. Försäljningen kommer att leda till synergier för AdvanIDe vilka för närvarande är begränsade inom ASSA ABLOY. AdvanIDe är en ledande leverantör av halvledare, fokuserad på komponenter för RFID transondrar, kort för chip,RFID läsare och terminaler. Bolaget har sitt huvudkontor i Singapore med 56 anställda och har verksamhet i USA, Sydamerika, Europa och Asien. Försäljningen 2017 förväntas uppgå till drygt 1 250 MSEK (USD 150 M). ”Jag tycker att det är mycket glädjande att AdvanIDe får en långsiktig ägare som ger företaget ett strategiskt hem och därmed skapar förutsättningar för en fortsatt bra utveckling”, säger Johan Molin, VD och koncernchef. Avyttringen kommer att ha en positiv effekt på ASSA ABLOYs rörelsemarginal och vara neutralt för vinst per aktie. Mer informationJohan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72  Om ASSA ABLOYASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet och användarvänlighet. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 medarbetare, verksamhet i mer än 70 länder och en omsättning på 71 miljarder SEK. I det snabbväxande området för elektromekaniska säkerhetslösningar har koncernen en ledande ställning inom till exempel passerkontroll, identifiering, entré­automatik och hotellsäkerhet.

World Hockey Manager – rapport från soft launch i Finland

World Hockey Manager (WHM) är på soft launch sedan december i Tjeckien och maj i Finland på Google Play store. Under sommaren har vi tagit in cirka 1800 finska spelare med syfte att testa köpfunktionerna och hur WHM fungerar på en starkare mobilspelsmarknad.Från insamlad data kan vi konstatera att onboardingen, det vill säga användarnas benägenhet att registrera sig och skapa ett lag, fortsatt fungerar över förväntan då 85 procent av spelarna går igenom den. Retention dag ett, användarnas benägenhet att återvända till spelet inom ett dygn, är 32 procent. Vi ser i dagsläget inga hinder att nå vår målsättning på minst 40 procent med planerade insatser som går ut på att förtydliga spelets pedagogik och belöningar.Glädjande är att de återkommande spelarna i genomsnitt loggar in 3,5 gånger per dag och tillbringar ungefär 6 minuter per session i spelet. Varje dag genomförs också köp och de betalande användarna har i genomsnitt spenderat 248 kronor.Inom kort släpper vi in fler spelare i Finland och får med det bättre data för att kunna dra slutsatser om lönsamhet och när vi kan gå vidare till större marknader för WHM. Vi i teamet kring WHM är glada och optimistiska över det faktum att spelet nu har en bas av användare som regelbundet återkommer och dessutom genomför alltfler köp.Följ gärna soft launchen närmare på våra sociala medier eller blogg, goldtowngames.com/en/blog/, där vi löpande släpper uppdateringar. World Hockey Manager (WHM) är på soft launch sedan december i Tjeckien och maj i Finland på Google Play store. Pär Hultgren - VDGold Town Games AB Storgatan 53 931 30 Skellefteå+46(0)73-600 50 47 http://www.goldtowngames.com/ir@goldtowngames.com

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q2 2017

ANDRA KVARTALET 2017 ·  Nettoomsättningen ökade med 11 % till 75,3 MSEK (67,9) - i jämförbara valutor, en ökning med 7 % ·  Rörelseresultat (EBIT) minskade till 13,6 MSEK (13,8)  ·  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 18 % (20) ·  Resultat efter skatt uppgick till 12,1 MSEK (9,8) ·  Resultat per aktie ökade till 0,96 SEK (0,78) ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,5 MSEK (18,6) DELÅRET JANUARI - JUNI 2017 ·  Nettoomsättningen ökade med 13 % till 148,3 MSEK (131,0) - i jämförbara valutor, en ökning med 11 %. ·  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 28,9 MSEK (23,5)  ·  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 20 % (18 %) ·  Resultat efter skatt uppgick till 24,1 MSEK (17,8) ·  Resultat per aktie ökade till 1,93 SEK (1,42). ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,7 MSEK (26,9) PROGNOS TREDJE KVARTALET 2017 Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2017 bedöms bli mellan 52 och 57 MSEK (57,9). CTT ÖVERGÅR FRÅN KONCERN TILL BOLAG  Under 2017 har sista delen av integrationen av dotterbolaget Bribo Mekaniska AB genomförts genom en fusion med CTT Systems AB. Detta innebär att CTT Systems AB från och med första kvartalet 2017 inte upprättar någon koncernredovisning, men att verksamheten i CTT Systems AB motsvarar den som tidigare innefattades av hela koncernen. Där så anges i rapporten jämförs därför CTT Systems ABs utfall 2017 med koncernens utfall 2016 och tidigare, då detta anses ge den mest rättvisande bilden av verksamhetens utveckling under denna period. CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2017 klockan 8:30 (CET).

Delårsrapport andra kvartalet 2017

Kommentarer Omsättningen för det första halvåret 2017 för den tidigare koncernen TC Connect AS (1 januari 2017 till 31 mars 2017) och den nybildade koncernen TC Connect AB (1 april 2017 till 30 juni) uppgick till totalt 71,7 MSEK (75,6 MSEK) med ett justerat EBITDA-resultat om 2,5 MSEK (3,7 MSEK).[1] [2]  Under det första halvåret 2017 har Bolaget genomfört flera initiativ vilket medfört extra kostnader på över 1 MSEK. För det andra kvartalet 2017 uppgick omsättningen till 33,8 MSEK (53,2 MSEK) och EBITDA till 3,3 MSEK (4,9 MSEK).[1] I samband med delårsrapporten har Bolaget valt att införa IFRS (International Financial Reporting Standards) som redovisningsstandard, och till följd av det har förvärvsanalysen för förvärvet av TC Connect AS uppdaterats. I övrigt har införandet av IRFS inte medfört några ändrade redovisnings- eller värderingsprinciper. Andra kvartalet i sammandrag · Total omsättning för perioden uppgick till 33,8 MSEK · Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 3,3 MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK · Periodens resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,45 kr · Soliditeten per 2017-06-30 uppgick till 61% Rapporten finns tillgänglig på www.tcconnect.no/sv/investerare/finansiell-information För mer information, vänligen kontakta: Ulf Carlzon, VD  Tel: +46 19-500 10 00 ulf.carlzon@tcconnect.no  Denna information är sådan information som TC Connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2017 klockan 08.30 CET. Om TC Connect TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom digital kommunikation, övervakning, passersystem och biometri. Vi har cirka 50 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects huvudkontor ligger i Stockholm. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer 08-503 015 50. För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida www.tcconnect.se. ---------------------------------------------------------------------- [1]  Den 31 mars 2017 förvärvade TC Connect AB aktierna i TC Connect AS-koncernen. Omsättning och EBITDA för första halvåret 2017 är beräknat genom att slå samman den tidigare koncernen TC Connect AS (kvartal 1) och den nybildade koncernen TC Connect AB (kvartal 2). Omsättning och EBITDA inom parentes avser motsvarande period föregående år för den tidigare koncernen. Den finansiella informationen för TC Connect AS presenteras endast i syfte att ge en bild av det finansiella utfallet under dessa perioder, och är inte nödvändigtvis jämförbar med den nya koncernen. Den nybildade koncernen har en annan koncernstruktur, och använder andra redovisningsprinciper, vilket medför skillnader i jämförelse med den tidigare koncernen. [2]  I kvartal 1 2017 har EBITDA-resultatet belastats med kostnader av engångskaraktär i form av avvecklingskostnader för personal på ca 1,4 MSEK. I det justerade EBITDA-resultatet är dessa kostnader borträknade.

Aptahem presenterar ny utvecklingsplan för Apta-1

Aptahem AB (publ) kan idag meddela att bolagets styrelse har fastlagt en reviderad utvecklingsplan för sin läkemedelskandidat Apta-1. Beslutet innebär att Apta-1 får en ny, primär klinisk inriktning med en stark kommersiell positionering i en utsatt patientgrupp med få kliniska alternativ.  Mikael Lindstam, VD Aptahem, kommenterar, ”Vår strategiska målsättning har hela tiden varit att identifiera en utvecklingsplan som terapeutiskt nyttiggör den unika kombinerande verksamhetsprofilen hos Apta-1, adresserar ett stort kliniskt behov och resulterar i en hög betalningsvilja bland förskrivande läkare för att attrahera framtida samarbetspartners. Det är befriande att äntligen få meddela våra aktieägare, som har väntat tålmodigt, att vi nu har bekräftat en sådan möjlighet”.  Den nya utvecklingsplanen är ett resultat av ett gediget bakgrundsarbete utfört av bolagets styrelse, ledning, vetenskapliga råd och externa strategiska rådgivare. För att hitta en optimal positionering har bland annat kommersiell potential, Apta-1s egenskaper, immaterialrättsliga möjligheter och det positiva utfallet från bolagets prekliniska studier beaktats. Det samlade resultatet har utvärderats noggrant av bolagets olika experter och har slutligen utgjort beslutsunderlag för styrelsens beslut att genomföra utvecklingsplanen.  Om sepsisSepsis är ett vanligt förekommande, allvarligt och akut sjukdomstillstånd som uppstår då kroppens immunsystem reagerar kraftigt på en infektion. Immunförsvaret utsöndrar en rad inflammatoriska och antiinflammatoriska substanser som försvar vilket bl.a. ger upphov till en störd cirkulationskontroll med lågt blodtryck och minskad tillförsel av syre till vitala organ som resultat. Tillståndet kan medföra livshotande organskador innan infektionen är under kontroll och i en okontrollerad situation kan situationen förvärras ytterligare genom att blodproppar uppstår i blodkärl. Idag saknar sjukvården en effektiv behandling för att minska risken för organskador tills infektionen är under kontroll. Samverkan mellan inflammation och koagulation är orsaken till det vanligtvis snabba förloppet och den höga mortaliteten vid sepsis, vilket resultaten från de prekliniska studierna indikerar att Apta-1 motverkar.  Trots att sepsis beskrevs redan av Hippokrates 400 år f.kr. finns det i dag inte några effektiva läkemedel på marknaden mot sepsis utöver antibiotika och understödjande behandlingar. Vid svår sepsis är dödligheten så hög som 20 - 50% och är en av de ledande orsakerna till akuta dödsfall i västvärlden. Sepsis har stora ekonomiska konsekvenser som uppgår till 14.6 miljarder USD årligen i enbart USA, enligt det amerikanska smittskyddsinstitutet (Centers for Disease Control and Prevention). Sjukdomen och dess relaterade komplikationer bedöms vara den tredje största dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Bengt-Åke Henriksson, docent, tidigare läkare på intensivvårdsavdelningar där patienter med sepsis behandlas och medlem i Aptahems vetenskapliga råd, kommenterar ”Om Apta-1 kan åstadkomma en riskreduktion vid behandling av människor som liknar den vi har sett i bolagets djurstudier kan Apta-1 bli en värdefull behandling av sepsis. Datan indikerar inte bara förbättrad överlevnad utan även att blodcirkulation och andra vitala funktioner bibehålles, vilket är viktiga kliniska aspekter i behandling av dessa utsatta patienter likväl under som efter sjukdomstillståndet.”  Med en kombinerad verksamhetprofil av antikoagulerande- och antiinflammatoriska effekter bedömer Aptahem att Apta-1 kan vara mycket lämpligt för att förhindra utvecklingen av de organskador som leder till den höga mortaliteten hos denna utsatta patientgrupp. Resultaten från studier i kliniskt relevanta modeller för sepsis har påvisat att Apta-1 vid icke-toxiska doser avsevärt förbättrar överlevnad med en ökad och återställd blodcirkulation hos försöksdjur som intravenöst injicerats med Apta-1. Intravenös administration av Apta-1 resulterade även i en signifikant positiv påverkan på biomarkörer relaterade till koagulation och inflammation.   Marknaden för Apta-1 som akutbehandling av sepsisDet amerikanska smittskyddsinstitutet CDC bedömer att mer än 1,1 miljoner patienter årligen hamnar på intensivvårdsavdelningar med sepsis som primärt eller sekundärt sjukdomstillstånd. Antalet nya fall av sepsis är något lägre i Europa och Japan där förekomsten beräknas till ungefär 817 000 patienter respektive 100 000 patienter per år. Med konservativa antaganden och prissättning inom indikationen uppskattas den totala marknaden till ungefär 10 miljarder USD per år. Aptahem bedömer att Apta-1 har goda förutsättningar att erhålla en stark konkurrensposition och stor marknadsandel då det idag inte finns något likvärdigt läkemedel på marknaden.   Utvecklingsplanen och tidslinjerAptahem har nyligen kommunicerat att bolaget har slutit ett avtal med tyska BioSpring som är en av världens ledande oligonukleotidproducenter. I enlighet med den nya utvecklingsplanen utför BioSpring substansutveckling av Apta-1 som beräknas vara slutförd till det andra kvartalet år 2018. Bolaget kommer att utföra ett toxikologiskt utvärderingsprogram, som ligger till grund för ansökan om klinisk prövning till läkemedelsverket, fram till det tredje kvartalet år 2018. Parallellt med det toxikologiska programmet kommer bolaget att utveckla ytterligare analytiska mätmetoder och Apta-1 kommer dessutom att utvärderas i två separata stabilitetstudier, enligt det kliniska regelverket. Aptahems målsättning är att lämna in den första ansökan om att inleda kliniska fas 1-prövningar under det fjärde kvartalet år 2018 samt påbörja en klinisk studie under det första kvartalet år 2019. För ytterligare information:Med anledning av innehållet i detta pressmeddelande vill styrelsen och ledningen bjuda in intressenter till dialog kring eventuella frågor Aptahem välkomnar därför skriftliga frågor från aktieägare, media och allmänheten till e-postadressen em@aptahem.com. Svar på frågor kommer att sammanställas och tillsändas samtliga intressenter i bolagets nästa nyhetsbrev.   Aptahem ABMikael Lindstam, VDTel: 0766-33 36 99E-post: ml@aptahem.com  Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2017. Kort om AptahemAptahem AB (Aktietorget: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamerbaserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners. 

B3IT stärker satsningen på molntjänster

Genom att dra nytta av de massiva kapitalinvesteringar aktörer som Microsoft gjort i infrastruktur och tjänsteplattformar, så kan B3IT nu erbjuda sina kunder tillgänglig och säker drift av applikationer och databaser i Azure-miljö. Vare sig det handlar om nyutveckling eller transition av befintliga applikationer till molnet så kan B3IT bistå med helhetslösningar med en hög grad av flexibilitet, tillförlitlighet och genomförandeförmåga. - I B3IT Cloud Services sätter vi nu upp ett professionellt Operations Center med övervakning och proaktiv support, säger Ronnie Eliasson, projektledare för etableringen. Inom ramen för vårt nära samarbete med Microsoft kommer vi också att kunna erbjuda prenumerationer och support på hela Office 365-portföljen - Med etableringen av B3IT Cloud Services stärker vi vår förmåga att stötta våra kunder genom hela digitaliseringsprocessen från idé till genomförande och in i löpande drift och förvaltning, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.  Verksamheten kommer att vara fullt operativ från 1 september 2017 och ha sitt säte i Göteborg, med sju erfarna och tungt certifierade medarbetare redan från start. För mer information kontakta gärna: Ronnie Eliasson, ronnie.eliasson@b3it.se tel 070-860 2350Daniel Eriksson, daniel.eriksson@b3it.se tel 076-1269904 B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 419 medarbetare per sista mars 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se 

Consilium januari - juni 2017

Orderingången för Consilium-koncernen ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 901,1 MSEK (837,0). Nettoomsättningen ökade med 3 procent jämfört med föregående år och uppgick till 812,1 MSEK (785,0). Orderstocken per 30 juni 2017 uppgick till 894,4 MSEK. Orderingången för affärsområde Marine & Safety ökade till 669,3 MSEK (610,1). Nettoomsättningen minskade till 617,3 MSEK (632,6). Orderingången för affärsområde Safety Engineering ökade till 231,8 MSEK (226,9). Nettoomsättningen ökade till 194,8 MSEK (152,4). Orderingång +------------------+----------+---------+-------+| |  Jan-jun |Jan-jun |Jan-dec|| |      2017|     2016|2016 |+------------------+----------+---------+-------+|Marine & Safety |669,3 |610,1 |1 221,8|+------------------+----------+---------+-------+|Safety Engineering|231,8 |226,9 |432,3 |+------------------+----------+---------+-------+|Totalt |901,1 |837,0 |1 654,1|+------------------+----------+---------+-------+ Nettoomsättning +------------------+---------+---------+-------+| |Jan-jun |Jan-jun |Jan-dec|| |     2017|     2016|2016 |+------------------+---------+---------+-------+|Marine & Safety |617,3 |632,6 |1 240,7|+------------------+---------+---------+-------+|Safety Engineering|194,8 |152,4 |402,5 |+------------------+---------+---------+-------+|Totalt |812,1 |785,0 |1 643,2|+------------------+---------+---------+-------+ Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. juli kommer att publiceras den 28 augusti 2017. Stockholm 2017-08-11Consilium AB (publ) För ytterligare information kontakta:Ove Hansson, VD och KoncernchefTelefon: 08-563 05 300Mobil:    0705-760 833 Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har mer än 900 anställda och omsätter 1 600 MSEK. 

Paynova och Sköna Advertising inleder samarbete

Fintech bolaget Paynova som erbjuder handlare en helhetslösning för ”pay-later” tar ett ytterligare steg att stärka sin position på marknaden inför kommande lansering av nya lösningserbjudanden och inleder därmed samarbete med B2B-byrån Sköna Advertising. Samarbetet är en del av Skönas strategiska satsning på etablering i Europa. Den San Francisco-baserade reklambyrån har sedan 2005 samarbetet med high tech, fintech och start up bolag i Silicon Valley. På byråns meritlista finns bolag som Google-ägda Apigee, VMware, samt snabbväxande techföretag såsom Affirm, Snowflake, EMC och ON24. Sköna, som har ett blandat svensk-amerikanskt team i San Francisco, utökade nyligen sin verksamhet med ett europakontor i Stockholm. Samarbetet med Paynova drivs av det lokala Svenska teamet i samarbete med San Francisco-kontoret - Sköna har spännande erfarenheter från Silicon Valley gällande bolag och lösningar i precis den fas vi befinner oss i. Sköna har dessutom visat på värdefulla insikter kring Paynovas framtida möjligheter att utmana genom att erbjuda transparenta och lönsamma lösningar för våra partners, säger David Larsson, Försäljnings- och Marknadschef på Paynova. - Vi är väldigt glada över samarbetet med Paynova och tillsammans kommer vi att arbeta för att förflytta varumärket i en ny riktning. Det är ett viktigt samarbete för vår fortsatta strategiska satsning i Europa, säger Gwen Lafage, General Manager på Sköna Europe. ------------------------------------------------------------------------------------------------FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA David Larsson, Försäljnings- och marknadschef PaynovaDavid.larsson@paynova.com, Telefon: +46 (0)72-550 23 06 OM PAYNOVAPaynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity sedan februari 2004. Mer information finns på www.paynova.com. OM SKÖNA ADVERTISING Sköna Advertising fokuserar på att bygga starka varumärken och generera leads åt sina kunder. Utöver varumärkesidentiteter arbetar byrån med bland annat varumärkeskampanjer, lead generation- och ABM-kampanjer samt design och utveckling av hemsidor. Mer information finns på www.skona.com Informationen har lämnats för offentliggörande den 11 augusti 2017 klockan 13:00

Redsense genomför riktad nyemission om ca 7,46 MSEK med tidigare Gambro-ordförande som en av huvudinvesterarna

Den riktade emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt genomförs i syfte att möjliggöra delägarskap för strategiskt viktiga investerare samtidigt som bolaget tillförs kapital till marknadsmässiga villkor. Likviden kommer huvudsakligen att användas till en fortsatt offensiv satsning inom distribution och försäljning i framför allt USA och Europa med betoning på Tyskland. Lennart Nilsson är en välkänd svensk företagsledare som har varit styrelseordförande i Gambro, ett globalt medicintekniskt bolag som tillverkar produkter för dialysbehandling. Han har tidigare även bland annat varit vd och styrelseledamot i Cardo och styrelseledamot i Trelleborg AB, Lunds universitet och Industrivärden. Idag är Lennart Nilsson vd för Crafoordska stiftelsen, som främjar vetenskap och forskning. Crafoordska stiftelsen förvaltar idag ett kapital som överstiger 3 miljarder SEK. – Den här emissionen ger Redsense Medical ökade finansiella resurser och i Lennart Nilsson en ny storägare som har goda internationella kontakter och är mycket välrespekterad i branschen. Det är fördelaktigt när vi nu fortsätter att på ett kontrollerat sätt öka antalet distributörer och få igång volymförsäljningen av vårt branschledande system för detektion och minimering av blodläckage i samband med hemodialys, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer. – Redsense Medical har tagit fram en attraktiv produkt som effektivt minimerar en av de största kvarvarande riskerna för patientsäkerheten i samband med hemodialys. Samtidigt görs detta utan att introducera nya potentiella risker för patienten, vilken ger bolaget en stark konkurrensfördel och betydande ekonomisk potential. Jag välkomnar därför denna möjlighet att som investerare kunna bidra till att etablera bolaget och dess produktportfölj på den globala marknaden, säger Lennart Nilsson. Utöver Lennart Nilsson har ett antal erfarna investerare tecknat sig för aktier i den riktade emissionen. Personer med ledande ställning i Redsense Medical, inklusive styrelsen, kunde inte deltaga i den riktade emissionen på grund av MAR-regelverket och ABL. I och med emissionens genomförande ökar antalet aktier i bolaget från 9 390 733 till 10 100 947. Samtidigt ökar aktiekapitalet med 71 021,4 kr, från 939 073,3 kr till 1 010 094,7 kr. Utspädningseffekten blir cirka 7,56 procent för befintliga aktieägare. Emissionskostnaden uppgår till cirka 4 procent av det emitterade beloppet, motsvarande lägre än 300 tkr. Teckningskursen om 10,5 kr per aktie är satt med marknadsmässig rabatt jämfört med aktiekursen under juli månad. I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i den riktade emissionen har aktieägaren Pacar Holding AB åtagit sig att låna ut upp till 710 214 aktier till Partner Fondkommission. Aktierna kommer att återlämnas i samband med den att riktade emissionen har registrerats hos Bolagsverket. Nedanstående lista visar investerare som tecknat sig för ett belopp överstigande 250 000 kronor i den riktade emissionen. Namn                                                                                     Antal aktier      Belopp AB Pethk (Lennart Nilsson via bolag)                                   190 500              2 000 250,0 kr Gerhard Dal                                                                          100 000              1 050 000,0 kr Handelshuset Viroderm                                                         50 000                  525 000,0 kr Haos Inwest AB                                                                     47 619                  499 999,5 kr Martin Olausson                                                                    50 000                  525 000,0 kr Oscar Duvik                                                                           238 095              2 499 997,5 kr

Gaming Corps ingår avtal med Bracknor om finansieringslösning uppgående till 2,8 MEUR

Den finansieringslösning som träffats mellan Gaming Corps och Bracknor gäller sju konvertibla skuldebrev med ett totalt värde om 2,8 MEUR, dvs. ca 27 MSEK. Varje enskild konvertibel uppgår till 400 000 EUR.  "Gaming Corps har börjat få vind i seglen och vi har sedan i vintras tecknat en rad avtal med både finansiärer och spelpartners. Med Bracknors stöd tryggar vi bolagets ekonomi ytterligare samtidigt som det ger oss möjlighet att snabbare kunna utveckla bolagets potential", säger Gaming Corps VD Magnus Kolaas i en kommentar. De konvertibler som affären omfattar har tvingande konvertering senast 12 månader från emissionstillfället med konverteringskursen satt till 90 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15 handelsdagar omedelbart före påkallande av konvertering. Konvertiblerna emitteras tillsammans med teckningsoptioner som ger Bracknor rätt att teckna ytterligare aktier motsvarande 50 % av det nominella beloppet för de konvertibellån, dvs hälften så många aktier kan tecknas med stöd av optionsrätter jämfört med respektive konvertibellån, med vilka optionerna hör samman. Teckningskursen för att lösa teckningsoptionerna är satt till 120 % av den lägsta volymvägda slutkursen under en period om 15 handelsdagar omedelbart före påkallande av varje enskild konvertibel och löptiden är fyra (4) år utan tvingande lösen. Teckningsoptionerna tillhörande det första konvertibellånet kan därtill även prissättas, givet att det medför en lägre teckningskurs, genom att utgå från datumet då avsiktsförklaringen med Bracknor ingicks och i övrigt på samma villkor.

Way out Vega med Gustaf Norén som dragplåster blev en stor succé

Utanför äldreboendets grindar drog samtidigt storasyster Way out West igång med en betydligt yngre målgrupp. Men i Vegahusens trivsamma trädgård var repertoaren en annan och anpassad till lite äldre åhörare. Gustaf Norén (tidigare Mando Diao), som uppträdde tillsammans med Marcus Moszny och Christoffer Anthin hade satt samman ett specialkomponerat program med många, framför allt svenska klassiska musikpärlor. Publiken njöt till fullo och deltog även gärna i de välkända allsångerna. Dagen inleddes dock med zumbagympa, där Felicia lockade de boende till rörelse och glada skratt med rytmisk, afrikansk musik. Under lunchen, där det förstås även fanns ett välsmakande vegetariskt alternativ med ugnsbakade rödbetor och palsternackor med bönris och getostyoghurt på menyn, underhöll Göran Lange med trevligt pianoackompanjemang. Den färgstarka och livsglada sambagruppen Los Copihues stod för dagens sista framträdande. ”Vi är förstås mycket nöjda med dagen,” konstaterar en glad Jessica Henriksson, kultursamordnare på Tre Stiftelser. ”Vi jobbar under hela året hårt med att erbjuda de boende många olika kulturaktiviteter här på Tre Stiftelser, men har märkt att allt som har med musik att göra är extra populärt. Way out Vega är vår största satsning och i år var det extra roligt att Gustaf Norén ville gästa oss. Han är omtyckt av många och gjorde ett strålande framträdande här idag”. För mer information och anmälan, vänligen kontakta:  Monica Berglund    Birgitta    Jessica HenrikssonVD Tre Stiftelser Plyhm, PR    KultursamordnareTel: 031-70 42 601, 0705 11 75    Mobil: 0707    Tel: 0738 45 10 0870 771290    E-post:monica.berglund@trestiftelser.se    jessica.henriksson@trestiftelser.se birgitta@plyhm.se Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på tre olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Magnus Ahlqvist utsedd till ny VD och koncernchef i Securitas AB från och med mars 2018

Magnus Ahlqvist är sedan den 1 september 2015 divisionschef för Securitas Security Services Europe och medlem av Securitas koncernledning. Magnus kom till Securitas från Motorola Mobility, ett Google-företag innan det förvärvades av Lenovo. Magnus var då Corporate Vice President för EMEA och Indien inom Motorola. Tidigare arbetade han tolv år för Sony Ericsson och Sony Mobile Communications bland annat som President för Sony Mobile Communications i Kina, General Manager i Spanien och Portugal och Telefónica samt General Manager Kanada. Magnus Ahlqvist, 43, har en Masterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och examen i ledarskap från Harvard Business School.  - Securitas är ett fantastiskt företag med mycket kompetenta och engagerade människor. Det är det ledande säkerhetsföretaget i världen. Vi har en framgångsrik strategi och vi leder omvandlingen av säkerhetsbranschen, från traditionell bevakning till ett betydligt bredare spektrum av kvalificerade säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet. Jag känner mig hedrad och mycket laddad inför att få arbeta med företagets medarbetare världen över under nästa spännande fas, när vi kommer att ha ett ännu större fokus på ny digital teknik inom säkerhet. Att leverera bästa service till våra kunder är högsta prioritet i detta arbete, säger Magnus Ahlqvist. Alf Göransson fortsätter att vara VD och koncernchef för Securitas fram till mars 2018 och kommer därefter under två år att vara rådgivare till Securitas tillträdande koncernchef. I denna roll kommer Alf Göransson att bland annat bistå i vissa kundrelationer. förvärvsrelaterade frågor och specifika branschfrågor. Alf Göransson lämnar Securitas’ styrelse samtidigt som han avgår som VD och koncernchef i Securitas. - I mars nästa år har jag varit börsbolags-VD i 18 år och koncernchef i Securitas i elva år, så det känns som att det är tid att göra något annat i karriären och i livet. Det har varit ett fantastiskt privilegium att under elva år få leda detta fina bolag, som idag leder utvecklingen av säkerhetsbranschen tack vare den starka kulturen och alla engagerade medarbetare, säger Alf Göransson. I en kommentar säger Securitas styrelseordförande Marie Ehrling: -  Alf Göransson har mycket framgångsrikt utvecklat Securitas under sina drygt tio år som koncernchef. Bolaget är idag ledande i säkerhetsbranschen och kan erbjuda våra kunder kompletta säkerhetslösningar baserade på både avancerad säkerhetsteknik och mer traditionella lösningar. Omvandlingen av branschen sker snabbt och nästa steg blir att ta tillvara de möjligheter som ny digital teknik ger. Denna omvandling måste ske snabbt och kraftfullt för att upprätthålla vår position. Det är mycket glädjande att Securitas Europachef Magnus Ahlqvist accepterat att överta rollen som koncernchef från mars 2018. Magnus har under sina två år i bolaget visat att han är en stark ledare med stor förståelse för branschens utmaningar och att han har en genuin känsla för att hitta de bästa lösningarna för Securitas kunder. Med Magnus som ny koncernchef säkerställer vi kontinuiteten i bolaget och ett fortsatt kraftfullt genomförande av Securitas strategi, säger Marie Ehrling. PRESSTRÄFF Marie Ehrling, Alf Göransson och Magnus Ahlqvist är tillgängliga för kommentarer vid en pressträff måndagen den 14 augusti 2017 kl 10.00 på Securitas huvudkontor, Lindhagensplan 70 i Stockholm. Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com Information och kontakt: Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Vi baserar våra säkerhetslösningar på kundens specifika behov utifrån olika kombinationer av stationär bevakning, mobil bevakning och fjärrbevakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 335 000 medarbetare skillnad. Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2017 kl.20.00 CET.

Fortsatt lugnt på bostadsmarknaden under sommaren

-        Bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm minskade med -2% senaste månaden, vilket till stor del kan förklaras med att andelen sålda lägenheter i Stockholms Stad, där priserna är som högst, minskade. I Stockholms centrala delar står priserna däremot stilla, liksom i Malmöområdet. I Göteborg noterar vi en uppgång på +1% för både storstadsområdet och de centrala delarna. Årstakten är fortfarande högst i Malmöområdet med +16% och lägst i Stockholm med +5% och +6% för länet resp. innerstaden och Göteborg där emellan, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik. -        Villamarknaden står stilla i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg medan Stor-Malmö visar en uppgång på +1% den senaste månaden. På årsbasis har priserna på villor i Stockholmsområdet ökat med +6%, i Göteborg +12% och i Malmö med +11% konstaterar Per-Arne Sandegren. -        Det är normalt med en avmattning på bostadsmarknaden under sommarmånaderna. Tittar vi på samma period 2016 ser vi en liknande utveckling. Medelpriserna och prisutvecklingen på bostadsrätter påverkas starkt av Stockholmsområdet där cirka 40% av alla lägenheter säljs och har de högsta priserna. Från nu och framåt kommer antalet försäljningar öka kraftigt och tittar vi på mönster från tidigare år kan vi också förvänta oss en återhämtning, avslutar Per-Arne Sandegren. Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli 2017  BOSTADSRÄTTER 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris (kr/kvm)Riket - 1% - 2% + 7% 34 187Centrala Stockholm ± 0% - 1% + 6% 96 784Stor-Stockholm - 2% - 3% + 5% 56 158Centrala Göteborg + 1% + 1% + 9% 63 539Stor-Göteborg + 1% + 1% + 13% 45 897Centrala Malmö ± 0% - 1% + 16% 31 581Stor-Malmö ± 0% + 3% + 16% 28 532 Statistiken baseras på försäljningen av 24 038 bostadsrätter under maj 2017 - juli 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2017 - april 2017, tolvmånaderssiffran med maj 2016 - juli 2016 och i enmånadssiffran jämförs april 2017 - juni 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistik VILLOR, juli 2017  VILLOR 1 mån 3 mån 12 mån MedelprisRiket ± 0% + 2% + 9% 2 325 000Stor-Stockholm ± 0% ± 0% + 6% 5 075 000Stor-Göteborg ± 0% + 2% + 12% 4 110 000Stor-Malmö + 1% + 5% + 11% 3 323 000 Statistiken baseras på försäljningen av 14 781 villor under maj 2017 - juli 2017. Tremånaderssiffran är en jämförelse med februari 2017 - april 2017, tolvmånaderssiffran med maj 2016 - juli 2016 och i enmånadssiffran jämförs april 2017 - juni 2017 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket. Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar. Prisstatistik Fritidshus  FRITIDSHUS 12 mån MedelprisRiket + 9% 1 642 000 Statistiken baseras på försäljningen av 5 121 fritidshus mellan augusti 2016 och juli 2017. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod. Nästa pressmeddelande publiceras den 14 september 2017 kl 06:00 Fakta om Svensk Mäklarstatistik AB Svensk Mäklarstatistik redovisar varje månad den enda aktuella och heltäckande prisstatistiken för bostadsrätter, villor och fritidshus i Sverige. Statistiken är framtagen av SCB - Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik och baseras på över 90 procent av de bostadsaffärer som genomförs via fastighetsmäklare. Prisinformation hämtas då köpekontrakten skrivs och behöver därför inte invänta lagfartshanteringen som tar 3-4 månader. Vi kan därför publicera det faktiska marknadsläget och de prisförändringar som sker varje månad utan den eftersläpning som myndigheter och andra aktörer dras med. Svensk Mäklarstatistik AB ägs av branschorganisationerna Fastighetsmäklarförbundet och Mäklarsamfundet, samt Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. På www.maklarstatistik.se är det möjligt att följa utvecklingen på riks-, län- och kommunnivå. Det går också att följa oss på Twitter: @maklarstatistik För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Per-Arne Sandegren, Analyschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 452 eller Hans Flink, Försäljningschef Svensk Mäklarstatistik AB 08-588 00 451 Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet, 070-669 34 34 Erik Olsson, Ordförande Fastighetsmäklarförbundet, 070-760 66 00 Johan Engström, VD Fastighetsbyrån 070-588 05 30 Tanja Ilic, VD Svensk Fastighetsförmedling, 0727-33 59 16

Sweco ska planera och utforma moderniseringen av Stockholm Central

Järnvägsanläggningen vid Stockholm Central, från Tegelbacken till Karlberg, är med cirka 1000 ankommande och avgående tåg per dygn den mest trafikerade i Sverige. För att möta framtida behov och förbättra tillgängligheten för resenärerna behöver spåranläggningen och stationsmiljön moderniseras. Det inkluderar allt från växlar och nya uppställnings- och vändmöjligheter för tågen till renoverade samt tillgänglighetsanpassade plattformar. På grund av stationens omfattning, läge och centrala betydelse för Sveriges infrastruktur så blir projektet ett av de mest komplexa inom svensk järnväg hittills. Swecos  konsulter kommer att arbeta inom alla teknikområden i projektet. - Vi är glada att i tätt samarbete med Trafikverket skapa framtidens järnvägsnav för människor och gods. Helhetsåtagandet innebär att vi bidrar med vår expertis, erfarenhet och engagemang inom en mängd discipliner, från järnväg, miljö och arkitektur till konstruktion, installation och projektledning, säger Åsa Bergman, affärsområdeschef på Sweco Sverige. Projektet sker i etapper för att upprätthålla en väl fungerande station under perioden. Sweco deltar från start till färdig byggnation och kommer att upprätta systemhandlingar, genomföra utredningar inklusive gestaltningsprogram och ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Sweco agerar också som granskningsstöd för Trafikverket då fastighetsbolaget Jernhusen planerar en överdäckning av spåren. Projektet påbörjas omgående och pågår till och med 2022. Sweco uppskattar det totala ordervärdet till att överstiga 300 miljoner SEK. I Stockholm arbetar Sweco sedan tidigare bland annat med projekt Getingmidjan och har dessutom deltagit i utformningen av Citybanan, två projekt som är av stor betydelse för Stockholm Central.

Arbetslösheten i Gävleborgs län inte längre högst i landet

Arbetslösheten i Gävleborg minskar och är för första gången på åtminstone tio år inte högst i landet. Allra mest har arbetslösheten sjunkit i kommunerna Bollnäs, Ovanåker och Söderhamn. Där är minskningen 14 procent till 3 071 personer i juli jämfört med samma månad i fjol. Totalt i länet är minskningen 6 procent till 13 683 personer. – Det är flera insatser som gett resultat, bland andra ett omfattande arbete med extratjänster där vi tillsammans med kommunerna fått fram många anställningar. Och vi har LX-projektet i Ovanåker och just nu är det också en gynnsam arbetsmarknad med stor efterfrågan där vårt kvalitativa matchningsarbete är lyckosamt för att nämna några, säger Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i södra Hälsingland och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborgs län. Färre nyinskrivna arbetslösa Antalet nyinskrivna öppet arbetslösa i juli var 687, vilket är 168 färre jämfört med juli 2016. Av dessa var 49 procent kvinnor och 51 procent män. Antalet ungdomar 18–24 år var färre, 241 jämfört med 294 året innan. Även antalet nyinskrivna utrikesfödda oavsett ålder var 218 personer, nästan ett hundratal färre än för ett år sedan. Av dessa tillhör 34 etableringsuppdraget, ett drygt hundratal färre än för ett år sedan. Drygt 1 000 personer fick jobb I juli började 1 015 personer som var inskrivna vid något av Arbetsförmedlingens kontor i länet, någon form av arbete. Det är 94 färre än i fjol. Bland utrikesfödda gick däremot fler till arbete än under juli 2016. Av dem som fick arbete i juli var: ·416 kvinnor och 599 män (458 respektive 651 under samma månad 2016) ·225 under 25 år (313 juli 2016) ·341 utrikesfödda (288) ·198 med funktionsnedsättning (218) ·49 inom etableringsuppdraget (34) – Det är positivt att fler utrikesfödda får jobb, de utgör en stor arbetskraftsresurs som vi behöver på arbetsmarknaden. Det gäller för oss att fortsätta rusta dem genom bland annat utbildning och praktik i nära samverkan med kommuner och näringsliv, säger Mohamed Chabchoub. Kort om arbetsmarknaden för Gävleborgs län juli 2017 (Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2016) ·10,1 procent var inskrivna som arbetslösa (10,8).*Sammanlagt 13 683 personer (14 551) varav 2 328 inom etablering (2 767). ·16,6 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (19,7).* Sammanlagt 2 447 personer (3 000) varav 451 inom etablering (586). ·4 990 personer var öppet arbetslösa (5 855) varav 1 103 inom etablering (1 624). ·8 693 personer deltog i program med aktivitetsstöd (8 696)varav 1 225 inom etablering (1 143). ·687 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (855) varav 34 inom etablering (138). ·1 015 personer fick arbete (1 109) varav 49 inom etablering (34). ·38 personer varslades om uppsägning (48). *Andel av den registerbaserade arbetskraften.   Inskrivna arbetslösa i juli 2017 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 16–64 år Fakta om statistikenArbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU) Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning    För kommentarer:Mohamed Chabchoub, chef Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland, 010-486 19 92Mer information:Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen Gävleborg, 010-486 26 60Presskontakt:Urban Isberg, press- och informationsansvarig, 010-486 46 40  

Fortsatt stark arbetsmarknad

I slutet på juli var 356 000 personer inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar, en ökning med 6 000 personer jämfört med samma månad i fjol. Arbetslösheten landade på 7,3 procent, samma nivå som för ett år sedan. - Vi har en fortsatt mycket stark tillväxt av jobb. Samtidigt är det fler personer som vill in på arbetsmarknaden och det gör att antalet arbetslösa stiger något. Det här är en väntad utveckling som inte ska ses som ett tecken på en svagare arbetsmarknad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Arbetslöshetsnivån bland inrikes födda är nere på 3,9 procent i juli, medan den är 21,8 procent bland utrikes födda. Samtidigt fortsätter antalet arbetslösa med långa tider utan arbete (12 månader eller mer) att stiga. Även här är förklaringen att en större del av de inskrivna arbetslösa numera finns inom etableringsuppdraget, som pågår i upp till två år. Därmed räknas de in statistiken över långtidsarbetslösa. - Många saknar en utbildning som är gångbar på svensk arbetsmarknad. Samtidigt är det alltför få som väljer att studera under sin tid i etableringsuppdraget. Därför är det viktigt att vi kan motivera fler att satsa på en utbildning som banar väg till arbete, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Kort om arbetsmarknaden i juli Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2016. · 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 355 553 personer (349 557) varav 58 930 inom etablering (47 554). · 10,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,1).* Sammanlagt 52 526 personer (57 744) varav 10 991 inom etablering (8 184). · 193 170 personer var öppet arbetslösa (187 838) varav 37 698 inom etablering(30 876). · 162 383 personer deltog i program med aktivitetsstöd (161 719) varav 21 232 inom etablering (16 678). · 21 830 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (22 426) varav 1 110 inom etablering (2 165). · 25 606 personer fick arbete (27 540) varav 1 603 inom etablering (1 004). · 6,1 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden. Detta är i nivå med föregående månader. · 3 281 personer varslades om uppsägning (1 683).   *Andel av den registerbaserade arbetskraften.   Månadsstatistiken för augusti publiceras den 11 september kl. 8:00   Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Samtliga patienter färdigbehandlade i WntResearchs fas 1b-studie med läkemedelskandidaten Foxy-5

Preliminära resultat från studiens dosfinnande del visade att Foxy-5 har en god säkerhetsprofil och ger tydliga signaler på biologisk effekt. Baserat på dessa positiva resultat valdes en dosnivå för utvärdering i ytterligare några patienter, vilka nu slutfört sin behandling. Vald dosnivå kommer utvärderas i en kommande fas-2 studie.   ”Slutförandet av fas 1b-studien med Foxy-5 är en viktig milstolpe för WntResearch. Med den avslutade kliniska studien som grund kan vi nu gå vidare och planera inför den fortsatta utvecklingen av vår unika läkemedelskandidat mot tumörspridning”, säger Henrik Lawaetz, vd, WntResearch AB. Fas 1b-studien genomfördes på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst under en tre veckors behandlingsperiod. Några patienter valde, i samråd med sin läkare, att fortsätta behandlingen under ytterligare några veckor efter det att den formella studieperioden avslutats. Foxy-5 uppvisade en fortsatt god säkerhetsprofil hos dessa patienter. ”Det framgångsrika genomförandet av fas 1b-studien, och de nyligen annonserade positiva preliminära resultaten från en retrospektiv studie, utgör ett utmärkt underlag för att utforma fas 2-studien på ett optimalt sätt”, kommenterar Henrik Lawaetz, vd, WntResearch. För ytterligare information kontakta: Henrik Lawaetz, VDE-mail: hl@wntresearch.comTelefon: +46 72 702 4694 Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017. Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från en genomförd fas 1-studie visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. WntResearch är noterat på Aktietorget. För mer information se: www.wntresearch.com

Flera kommuner i Västsverige inblandade i solarieverksamhet

I Västra Götaland och Halland finns totalt 55 kommuner. Av dessa bedriver sju kommuner (13 procent) solarier i egen regi. Det visar en kartläggning  som Regionalt Cancercentrum Väst (RCC Väst) utfört. De sju kommunerna är Falkenberg, Laholm, Mellerud, Sotenäs, Trollhättan, Töreboda och Åmål. Solarierna är placerade på badhus och friskvårdsanläggningar.   – Det är beklämmande att flera av dessa kommuner låter minderåriga använda solarierna. Forskning visar att sola i unga år är särskilt förknippat med en ökad risk för hudcancer. Kommunerna måste ta sitt folkhälsoansvar här, säger Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och regional processägare i vårdprocessen för malignt melanom i Västra sjukvårdsregionen. "Märkligt budskap till medborgarna" Första september 2018 uppdateras strålskyddslagen och det blir förbjudet att låta en minderårig person använda en solariebädd. Men varför ska kommunerna vänta till dess, frågar sig Ellen Brynskog, som genomfört kartläggningen och är projektkoordinator på Regionalt Cancercentrum Väst. – Att solarierna dessutom är placerade i verksamheter som sammankopplas med hälsa och friskvård blir också ett väldigt märkligt budskap till medborgarna, säger Ellen Brynskog.  Ytterligare nio kommuner i väst (16 procent) hyr ut lokaler till privata näringsidkare som antingen bedriver rena solariesalonger eller har solarier som en del av sin verksamhet, till exempel på gym. Dessa kommuner är Essunga, Göteborg, Halmstad, Herrljunga, Lerum, Mölndal, Skövde, Tidaholm och Vårgårda. Nära en tredjedel av kommunerna Totalt är nära en tredjedel av kommunerna på något sätt involverade i solarieverksamhet, som klassas som cancerogena för människor av Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan, IARC.   – En kan argumentera för att kommunerna har ett ansvar för vilka tjänster de erbjuder sina invånare, men även för vilka verksamheter de tillåter i lokaler de hyr ut. Jag hoppas att den här kartläggningen når ut till de berörda kommunerna och att det får dem att inse att det är dags att släppa taget om solarierna, säger Ellen Brynskog.  RCC Väst är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Region Halland. Läs hela rapporten: "Finns solarierna kvar?" 

Kontigo Care AB (publ) delårsrapport januari - juni 2017: Kvartalsomsättningen högre än för hela 2016

Kvartalsomsättningen högre än för hela 2016, VD Henrik Nordlindh kommenterar:  Omsättningen ökade för sjätte kvartalet i rad och nådde 1,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 36 % jämfört med föregående kvartal och dessutom mer än vi omsatte under hela 2016. Vi lyckas med detta trots att våra kunders aktivitet är som lägst under sommarmånaderna och det bådar gott inför fortsättningen på året. Under kvartalet har vi attraherat ett större antal kunder och vi har idag avtal med 48 kommuner som tillsammans har över 1,6 miljoner invånare. Vi har dessutom skrivit avtal med Nordens största behandlingsföretag inom beroende, Nämndemansgården, som behandlar cirka 1 000 missbrukspatienter per år. Under hösten fortsätter vi vårt intensiva arbete med öka antalet kunder och att utveckla befintliga kunder. De flesta av våra kunder har tillkommit senaste halvåret och det är naturligt att det finns en tröghet i deras besluts- och implementeringsprocesser. Återkopplingen är dock mycket positiv och deras ökande användning av våra lösningar är en viktig del i vår fortsatta tillväxt. I maj breddade vi vår eHälso-plattform med TripleG (Gambling) som används vid behandling av spelberoende. Lanseringen sammanföll med Sveriges riksdags beslut att de svenska kommunerna från och med 1 januari 2018 får ansvar för att förebygga spelmissbruk på motsvarande sätt som de idag har ansvar för att motverka alkohol- och drogmissbruk. Vi bedömer marknaden för TripleG till cirka 50 miljoner kronor, vilket tillsammans med TripleA gör att vi har ökat vår långsiktiga uppskattning av den svenska marknaden till cirka 400 miljoner kronor per år. Än så länge är de flesta av våra kunder i en utvärderingsfas avseende TripleA och vi vet att motsvarande process kommer att krävas för TripleG med tillägget att kompetensen inom spelberoende i många fall behöver höjas. I slutet av kvartalet säkerställde vi genom en riktad aktieemission till en liten grupp strategiska investerare de finansiella medel som behövs för att friktionsfritt kunna fortsätta vår expansion. Investerarna är betydelsefulla inte enbart för de likvida medel som de bidrog med i emissionen, utan på sikt sannolikt ännu mer tack vare de affärsnätverk och den kunskap de kan bidra med i den fortsatta utvecklingen av Kontigo Care. Henrik Nordlindh, VD, Kontigo Care AB (publ) · Kontigo Cares omsättning för det andra kvartalet 2017 uppgick till KSEK 1 200 (215). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till KSEK 2 081 (409). Tillväxttakten under det andra kvartalet 2017, jämfört med det första kvartalet 2017 uppgick till cirka 36 %, och för den första sexmånadersperioden 2017, jämfört med den första sexmånadersperioden 2016, till cirka 409 %.   · Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2017 var KSEK -4 406 (-5 986) och för sex-månadersperioden KSEK -8 466 (-10 919). Nettoresultatet för det andra kvartalet 2017 uppgick till KSEK -4 614 (-6 045) och för sexmånadersperioden till KSEK -8 713 (-11 017) eller SEK  -0,55 (-1,76) per aktie.   · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet 2017 till KSEK -3 732 (1 178) och för sexmånadersperioden till KSEK -7 829 (-3 463) eller SEK -0,50         (-0,55) per aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till KSEK 18 505 (vid föregående årsskifte 10 241) vilket motsvarar SEK 1,17 (0,65) per aktie. Likvid om KSEK 500 från den i juni 2017 beslutade och tecknade riktade aktieemissionen hade vid periodens slut ännu inte erhållits. · Eget kapital uppgick vid periodens utgång till KSEK 20 942 (vid föregående årsskifte KSEK 18 218) eller SEK 1,32 (1,15) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 59 (71) procent.   · Under perioden januari till juni 2017 slöt Kontigo Care avtal med 27 svenska kommuner avseende leverans av Bolagets eHälso-lösning TripleA, för vård av alkoholberoende. Vid inledningen av juli 2017 hade Bolaget avtal med totalt 48 svenska kommuner som tillsammans omfattar ca 1,6 miljoner invånare, motsvarande ca 16 % av Sveriges befolkning. · Avseende Kontigo Cares svenska, icke-kommunala kundsegment för TripleA, så tecknade Bolaget i januari 2017 avtal med Stordala Vård & omsorg, och i april 2017 informerade Bolaget att man slutit avtal om leverans av TripleA med Nämndemansgården i Sverige AB, vilket är Nordens största behandlingsföretag inom beroende. · I maj 2017 lanserade Kontigo Care sin nya eHälso-lösning, TripleG, för vård av spelberoende. TripleG bygger på samma tekniska plattform som TripleA och bedöms vara viktig för såväl Bolaget som samhället, inte minst p.g.a. Sveriges riksdags beslut i juni 2017 att de svenska kommunerna från och med den 1 januari 2018 kommer få ansvar för att förebygga spelmissbruk på motsvarande omfattande sätt som de idag har ett ansvar för att motverka alkohol- och drogmissbruk. Enligt svensk nationell statistik har cirka två procent av befolkningen mellan 16 och 84 år ett spelproblem, vilket motsvarar 134 000 personer. · I juni 2017 kommunicerade Bolaget att man fattat ett strategiskt beslut att avyttra varumärkesrättigheterna för ketonmätaren AceTrack till Deversify AB. Som ersättning för transaktionen erhöll Bolaget en mindre ägarandel i Deversify AB. Avyttringen gjordes utifrån Bolagets önskan att fokusera på att uppnå lönsamhet inom den beroendevård som drivs av Kontigo Cares primära målgrupper, d.v.s. kommuner, företagshälsovård, behandlingshem och privata vårdgivare.   · I april 2017 informerade Kontigo Care att Bolaget säkerställt finansiering för den fortsatta expansionen av bolagets verksamhet, i form av ett låneavtal om KSEK 6 000 med en liten grupp investerare. Lånet återbetalades i sin helhet i inledningen av juli 2017 i samband med att Bolaget genomförde en riktad nyemission av aktier. · Kontigo Care genomförde i slutet av juni 2017, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 maj 2017, en riktad aktieemission om totalt 4 000 000 aktier till en mindre grupp strategiskt betydelsefulla investerare. Emissionen genomfördes till en teckningskurs om 3,00 kr per aktie och tillförde Bolaget KSEK 12 000 före emissionskostnader.  Händelser efter periodens slut · I juli 2017 offentliggjorde Kontigo Care att man slutit avtal med två svenska kommuner avseende leverans av TripleA. Inberäknat de två nya kommunkunderna hade Kontigo Care efter detta offentliggörande avtal med totalt 48 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1,6 miljoner invånare. Utifrån svensk nationell statistik innebär det att 48 000 av dessa är alkoholister och att ytterligare 160 000 personer konsumerar alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.  Delårsrapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida www.kontigocare.com under Investor Relations - Finansiella rapporter och dokument.  Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017 klockan 08.30 CET. För mer information, vänligen kontakta:  Henrik Nordlindh, Verkställande direktör, telefon: 46 (0)18 410 88 80 Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com   IR- och pressfrågor: Jonas Saric, CFO och IR-ansvarig, telefon: 46 (0)18 410 88 80, e-post: ir@kontigocare.com   För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com  Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Alzinova beviljas patent för ALZ-101 i Kanada

Godkännandet ger ett starkt skydd för grundteknologin AβCC och ALZ-101. Patentskyddet gäller till april 2029 med möjlighet till förlängningar en bra bit in på 30-talet. -Ett viktigt steg i vår strategi att fortsatt förstärka våra patentskydd. Med det kanadensiska patentet får vi också en starkare position på den mycket viktiga nordamerikanska marknaden, säger Per Wester, VD på Alzinova. För ytterligare information om Alzinova, vänligen kontakta: Per Wester – VD Telefon: +46 70 837 44 33 E-post: per.wester@alzinova.com Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017. Om Alzinova AB Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB (f.d. GU Holding).

Axfood startar apotek på nätet

Axfood startar nätapotek tillsammans med Axel Johnsons investeringsbolag Novax oche-handelsentreprenörerna bakom LensOn.  Axfood har investerat och äger idag 28 procent av det nybildade e-handelsbolaget Hubia* som planerar att lansera ett nytt nätapotek i Sverige. Övriga delägare är Novax, Axel Johnsons investeringsbolag, samt entreprenörerna Kim Persson, Johan Bergenheim och Henrik Patzer. Kim och Johan har tidigare grundat och drivit LensOn, som är en av Europas största nätbutik för kontaktlinser och glasögon, och som 2012 såldes till ett brittiskt bolag. Affärsidén med det nya apoteksbolaget är att erbjuda ett brett och attraktivt sortiment apoteksvaror på nätet, till låga priser, med snabba trygga leveranser och innovativa kringtjänster som gör kundupplevelsen unik. −  Apoteksmarknaden är enorm och e-handeln har precis börjat ta fart. Med Axfood och Novax i ryggen finns alla förutsättningar för att bygga ett riktigt bra nätapotek. Nu har vi kommit till en fas där vi ska vi rekrytera ett starkt e-handelsteam och söker ett flertal duktiga ledare, utvecklare, rådgivare/farmaceuter, marknadsförare och kategoriansvariga, säger Hubias vd Kim Persson.  I Axfoods butiker kan man idag enbart köpa receptfria läkemedel. Genom det planerade nätapoteket skulle Willys och Hemköps e-handelskunder på sikt även kunna erbjudas receptbelagda läkemedel. Klas Balkow, Axfood vd och koncernchef, kommenterar investeringen på följande sätt:− Axfood arbetar ständigt med att stärka köpupplevelsen för kunderna. Genom att vara delaktiga i starten av ett nätapotek har vi möjlighet att i framtiden göra det lika smidigt för kunderna att beställa receptbelagda läkemedel som receptfria.  Apoteksmarknaden i Sverige växer ständigt och omsatte i fjol cirka 40 miljarder kronor, varav e-handeln är den del som ökar snabbast. *Hubia är bolagsnamnet. När väl nätapoteket lanseras på marknaden kommer det att bli under ett annat, ännu inte fastställt, namn. Läs mera på www.hubia.se För ytterligare information kontakta:Kim Persson, vd Hubia, telefon 0732-50 50 21 Axfoods presstjänst, telefon 0702-89 89 83 Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2017, klockan 10:00 (CET).

Autoliv fastställer kvartalsutdelning

Utdelningen kommer att betalas ut torsdagen den 7 december 2017 till dem som är aktieägare i bolaget på avstämningsdagen onsdagen den 22 november. Aktien noteras utan rätt till utdelningen fr o m tisdagen den 21 november för innehavare av aktier noterade på New York börsen (NYSE) samt för innehavare av svenska depåbevis (SDR) listade på Nasdaq Stockholm För ytterligare information kontakta: Thomas Jönsson, Group Vice President Communications, Tel +46 (0)8 58 72 06 27 Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017 kl. 11.00 CET. Om Autoliv Autoliv Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint venture har Autoliv mer än 80 anläggningar med 70 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 22 tekniska centra i tio länder runt om i världen med 19 krockbanor, vilket är fler än något annat bilsäkerhetsföretag. Koncernens försäljning var under 2016 c:a 10,1 miljarder dollar. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com. ”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana framåt­blickande uttalanden innefattar åtgärder, möjliga händelser och potentiell utveckling som Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden, grundas på våra nuvarande förväntningar och antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker, all­männa osäkerhetsfaktorer som kan leda till det faktiska resultatet väsentligen avviker från det resultat som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”, åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Vi uppdaterar inte dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser, om så inte krävs enligt lag.

Förlikar med före detta utvecklingspartner.

Under 2016 meddelade Brighter utfallen av de övriga två processerna. Läs mer här: 12 oktober, 2016 | Skiljedom avgjord – Brighter får rätt mot före detta utvecklingspartner.  8 juni, 2016 | Brighter säkerställer alla rättigheter i patenttvist – Hotswap avstår alla anspråk på äganderätten.  Om Brighter AB.Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG  Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se  Följ oss på:          www.introduce.se Certified Adviser Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Norström, COOTelefon: +46 733 40 Truls Sjöstedt, VDTelefon: +46 709 7330 45E-post: henrik.norstrom@brighter.se 46 00E-post: truls.sjostedt@brighter.se Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017 kl. 11:00 CET.

Stendörren Fastigheter AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Stendörren" eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 30 juni 2017 en emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 360 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor ("Obligationen"). I enlighet med villkoren för Obligationen avses denna att inom kort bli noterad samt upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har härvid lämnats in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen. Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida (www.stendorren.se). För ytterligare information kontakta Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den14 augusti 2017 klockan 13.00. Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmentet lager och lätt industri. Stendörren är noterat på First North Premier, Nasdaq Stockholm (Ticker: STEF B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ) se www.stendorren.se

Kallelse till extra bolagsstämma i Ripasso Energy AB (publ)

Anmälan och registrering För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 september 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 1 september 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare uppmanas aktieägare som önskar att delta på bolagsstämman att anmäla detta till Bolaget senast den 1 september 2017. Anmälan om deltagande sker: · per post: Ripasso Energy AB (publ), Gruvgatan 35 B, 421 30 Västra Frölunda, · per telefon: +46 (0) 722 323 901, eller · per e-post: ir@ripassoenergy.com I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress, telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden. Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls enligt ovan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara Bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 1 september 2017. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats, www.ripassoenergy.com. Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande.2. Val av ordförande vid bolagsstämman.3. Upprättande och godkännande av röstlängd.4. Godkännande av dagordning.5. Val av en eller två justeringsmän.6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.7. Beslut om emission av konvertibler.8. Bolagsstämmans avslutande. Förslag till beslut Punkt 2 – Val av ordförande vid bolagsstämman Det föreslås att Sten Hedbäck väljs som ordförande vid bolagsstämman. Punkt 7 – Beslut om emission av konvertibler Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 25 074 660,69 kronor genom emission av högst 61 157 709 konvertibla skuldförbindelser till en teckningskurs om 0,41 kronor per konvertibel skuldförbindelse. Det konvertibla lånet skall medföra rätt till utbyte mot aktier i Bolaget, till en konverteringskurs om 5 kronor per aktie, varvid Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 149,32 kronor. För teckningen av de konvertibla skuldförbindelserna och för det konvertibla lånet skall följande villkor gälla: Emissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i bolaget. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) konvertibel skuldförbindelse. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear Sweden AB per den 2 november 2017 (”Avstämningsdagen”). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 31 oktober 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 november 2017. Bolaget ska emittera konvertibla skuldförbindelser för ett högsta belopp om 25 074 660,69 kronor. Varje konvertibel skuldförbindelse ska ha ett nominellt belopp om 0,41 kronor, vilket också ska vara den konvertibla skuldförbindelsens teckningskurs. De konvertibla skuldförbindelserna ska löpa med en ränta om 10 procent årligen. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. Teckning av de konvertibla skuldförbindelserna ska ske genom kontant betalning under perioden från och med 6 november 2017 till och med den 24 november 2017. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic MTF under perioden från och med den 6 november 2017 till och med den 22 november 2017. Handel med betald tecknad unit (BTU) äger rum på Nordic MTF från och med den 6 november 2017 intill dess att emissionen registrerats hos bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg. För det fall samtliga konvertibla skuldförbindelser inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående konvertibla skuldförbindelser: i första hand ska tilldelning ske till dem som också tecknat konvertibla skuldförbindelser med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och – vid överteckning – i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av konvertibla skuldförbindelser och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, i andra hand tilldelas dem som endast tecknat konvertibla skuldförbindelser utan stöd av teckningsrätter, och – vid överteckning – i förhållande till det antal konvertibla skuldförbindelser som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, i tredje och sista hand tilldelas dem som genom avtal med Bolaget garanterat emissionen i förhållande till respektive emissionsgarantis belopp (utan avräkning mot teckning utan skyldighet enligt avtal med Bolaget) och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. Emissionen är garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 100 procent. Konverteringskursen ska vara 5 kronor per aktie. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 149,32 kronor och antalet aktier i Bolaget kan högst ökas med 5 014 932 aktier. Begäran om konvertering får göras från och med den 1 oktober 2019 fram till och med den 18 november 2019. Aktier tecknade efter konvertering berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i Bolagets aktiebok. Såväl styrelsen som verkställande direktören, eller den de utser i sitt ställe, har rätt att vidta de smärre justeringar i styrelsens beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av emissionen vid Bolagsverket samt vid Euroclear Sweden AB. De fullständiga villkoren för konvertiblerna framgår av separat dokument. Som framgår av dessa villkor kan bland annat konverteringskursen komma att omräknas vid vinstutdelning, fondemission, och nyemission samt i vissa andra fall. Antalet aktier och röster i Bolaget Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget, liksom det totala antalet röster, till 61 157 709. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägares frågerätt I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Tillgängliga handlingar Styrelsens förslag till emission av konvertibler samt tillhörande relevanta handlingar finns tillgängliga för aktieägarna och kopior kan erhållas utan kostnad. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, https://ripassoenergy.com/. Ripasso Energy AB (publ) Augusti 2017 Styrelsen

Ripasso Energy - konvertibelemission

Enligt styrelsens förslag ska följande gälla för konvertibeln: · Konvertibellånets nominella belopp är högst 25 074 660,69 kronor fördelat på högst 61 157 709 konvertibler. · Varje konvertibel har ett nominellt belopp om 0,41 kronor, vilket också är teckningspriset per konvertibel. · Konvertiblerna har en löptid om två år, med en ränta om 10 procent per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. · Konverteringskursen är 5 kronor per aktie, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 50 149,32 kronor och antalet aktier i bolaget kan komma att öka med högst 5 014 932 aktier. Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 7,6 procent. · Begäran om konvertering får göras från och med den 1 oktober 2019 fram till och med den 18 november 2019. · Emissionen ska ske med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. För varje aktie i bolaget som innehavs på avstämningsdagen, vilken är den 2 november 2017, erhålls en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en konvertibel. · Teckningsperioden är från och med 6 november 2017 till och med den 24 november 2017. · Avsikten är att lista konvertibeln på Nordic MTF samt att där möjliggöra handel med teckningsrätter och betalda tecknade units (BTUs). · Handel med teckningsrätter förväntas äga rum på Nordic MTF under perioden från och med den 6 november 2017 till och med den 22 november 2017 och handel med BTUs förväntas äga rum på Nordic MTF från och med den 6 november intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket, sista handelsdag kommer att meddelas en vecka i förväg. Första dag för handeln med konvertibeln förväntas vara omkring den 7 december 2017. · Bolaget avser upprätta ett prospekt med anledning av emissionen som är föremål för godkännande av Finansinspektionen. Prospektet kommer att offentliggöras genom pressmeddelande innan teckningsperioden inleds. Den extra bolagsstämman ska hållas den 7 september 2017. Kallelsen samt styrelsens förslag till emission av konvertibler samt tillhöprande relevanta handlingar finns tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och kopior kan erhållas utan kostnad. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.ripassoenergy.com. Som offentliggjordes i pressmeddelande den 7 augusti 2017 har bolaget ingått en principöverenskommelse bolagets största och tredje största ägare enligt vilka de åtar sig att genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser säkerställa emissionen till 100 procent. Principöverenskommelsen är bindande för huvudägarna förutsatt att extra bolagsstämma beslutar om emission av konvertibler enligt ovan. Bolagets största ägare och bolaget har ingått en brygglånsfinansiering om SEK 7,5. Pengarna ska betalas ut till bolaget senast den 1 september 2017. Lånet ska lösas genom kvittning vid huvudägarens deltagande i konvertibelemissionen. "Det är mycket glädjande att se ett så starkt stöd för bolaget från våra största ägare. Att övriga aktieägare har en möjlighet att vara med på samma villkor är mycket positivt då den första kommersiella anläggningen levereras redan första kvartalet nästa år och större beställningar är möjliga innan dess.", säger Johan Ekesiöö och Ulf Gundemark, oberoende ledamöter i Ripasso Energys styrelse. "Den utökade finansieringen gör att vi med god marginal kan driva bolaget framåt och nå våra försäljningsmål på Sicilien. Vår kapitalförsörjning är tryggad till slutet av juni 2018 med utrymme för att utvidga verksamheten med ytterligare ett affärsområde", säger Gunnar Larsson, Vd och grundare av Ripasso Energy. För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Gunnar Larsson, Ripasso Energys grundare och Vd, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök: www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev. Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017 kl. 14.30. DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE SAMT SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Ripasso Energy offentliggör halvårsrapport

”Anläggningen är på tre enheter och inkluderar hybridiseringsfunktionaliteten. Denna beställning är ett historiskt genombrott för bolaget och innebär att vi kommer att ha en första kommersiell anläggning i drift inom mindre än ett år - en mycket viktig referens för vår teknologi”, säger Gunnar Larsson, Vd och grundare för Ripasso Energy. Vidare lämnade Ripasso Energy i mars 2017 in tre patentansökningar rörande hybridiseringsteknologin till det europeiska patentverket (EPO). Den initiala responsen har varit god och den totala handläggningstiden uppskattas till ungefär 18 månader. ”Resultatet av dessa tre patent är ett omfattade skydd som vi bedömer säkerställer ensamrätten till det unika i vår produkt”, kommenterar Gunnar Larsson. Slutligen kunde Ripasso Energy tidigare i augusti 2017 meddela att bolaget säkrat ytterligare 25 miljoner SEK i finansiering. Detta efter en principöverenskommelse med bolagets största och tredje största ägare. Tillskottet i kassan säkrar bolagets kapitalförsörjning till slutet av juni 2018 och ger dessutom utrymme för ytterligare ett affärsområde. Halvårsrapporten finns tillgänglig bifogad i detta pressmeddelande samt på bolagets hemsida . För ytterligare information med anledning av detta pressmeddelande, vänligen kontakta Ripasso Energys Vd och grundare Gunnar Larsson, e-post: ir@ripassoenergy.com. För ytterligare information om bolaget, besök www.ripassoenergy.com. På hemsidan finns också möjlighet att prenumerera på bolagets nyhetsbrev. Denna information är sådan information som Ripasso Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017 kl. 15.00 CET. 

Softronic omstrukturerar sin digitaliseringsverksamhet

Softronic har sedan länge erbjudit större aktörer inom offentlig sektor samt medlemsorganisationer och Sveriges arbetslöshetskassor digitalisering som BPO-tjänst (Business Process Outsourcing). Målsättningen är att vara den sammantaget främsta tjänsteleverantören till de kunder som kräver den absolut bästa säkerheten, leveransförmågan och kvalitén. Nu har det blivit dags att strukturera verksamheten för att följa marknadens krav. Softronic har efter tidigare förvärv haft flera inläsningscentraler i Sverige för olika delar av marknaden där även andra kunder än ovanstående har fått leveranser. De delar som avser standardleveranser finns i Solna och i Östersund. Dessa delar avyttras nu till det internationella företaget BancTec som ser större möjligheter i den typen av leveranser. Medan Softronic väljer att fokusera ytterligare på de mest krävande större kunderna i Sverige där digitalisering är en affärsavgörande fråga. Avyttringen omfattar inkråm i form av kundavtal och leverantörsavtal. Samtlig personal på dessa orter erbjuds anställning hos BancTec AB. Softronic bedömer att avyttringen inte kommer att ha någon resultatpåverkan. Om Softronic Softronic är ett konsultbolag inom IT och management vars tjänster spänner från e-tjänster och rådgivning till nyutveckling, förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat och har ca 430 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Östersund och Arjeplog.  www.softronic.se  För mer information kontakta:Anders Eriksson VD, Softronic AB (Publ)anders.eriksson@softronic.setel: +46 8 5190 9000

Clas Ohlsons försäljningsutveckling i juli 2017

Jämfört med samma månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med11 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 218. Försäljningen i juli fördelar sig enligt följande: +-------+---------+---------+------------------------+-------------------------+|Länder,|Juli |Juli |Procentuell   förändring|Procentuell   förändring,||Mkr |  2017/18|  2016/17| |  lokal valuta |+-------+---------+---------+------------------------+-------------------------+|Sverige|276 |291 |-5 |-5 |+-------+---------+---------+------------------------+-------------------------+|Norge |250 |251 |0 |-1 |+-------+---------+---------+------------------------+-------------------------+|Finland|70 |69 |+2 |0 |+-------+---------+---------+------------------------+-------------------------+|Utanför|19 |23 |-17 |-14 ||Norden*| | | | |+-------+---------+---------+------------------------+-------------------------+| |616 |635 |-3 |-3 |+-------+---------+---------+------------------------+-------------------------+ *Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien. Den totala försäljningen för räkenskapsårets första tre månader (maj till juli 2017) ökade med 1 procent till 1 783 Mkr (1 763). I lokala valutor var försäljningen oförändrad. Delårsrapporten för första kvartalet 2017/18 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den6 september 2017. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Drottninggatan 53 i Stockholm. Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 klockan 07:00.

THQ Nordic AB (publ) publicerar Q2 för 2017

Andra kvartalet 2017 ·  Nettoomsättningen ökade med 62% till 85,6 MSEK (52,7). ·  Egna titlar motsvarade 65,2 MSEK (38,6), eller 77%, av nettoomsättningen under kvartalet. ·  EBITDA uppgick till 39,7 MSEK (23,2), motsvarande en EBITDA-marginal om 46%. ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,6 MSEK (2,0). ·  Resultat per aktie uppgick till 0,32 SEK (0,18). ·  5 egna titlar och 2 förlagstitlar lanserades under det andra kvartalet. Samtliga jämförelsetal inom parentes motsvarande period föregående år, om inte annat anges. För ytterligare information, vänligen kontakta:Lars Wingefors, VDTel: +46 708 471 978E-post: lwingefors@thqnordic.com  Om THQ NordicTHQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel. Bolaget har en bred portfölj omfattande 270 spel och 81 egna varumärken såsom Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Destroy All Humans, Aquanox, ELEX, Jagged Alliance, SpellForce och The Guild. THQ Nordics förlagsverksamhet når globalt med marknadsföring, försäljning och distribution, både online och i fysiska kanaler. Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad, Sverige och det operationella kontoret ligger i Wien, Österrike. THQ Nordic sysselsätter 423 medarbetare och har fyra helägda utvecklingsstudios i Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet THQN B. Bolaget Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com eller www.thqnordic.com. Denna information är sådan information som THQ Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 07.00 CET.

Kommunikativt ledarskap i praktiken – ny, lättillgänglig chefshandbok av Pär Lager

Boken bygger på hans breda erfarenhet inom ledarskap och kommunikation samt på svensk och internationell forskning. Den varvar praktik och forskning med konkreta och inspirerande tips och exempel hämtade från både privat och offentlig sektor. Bokens kärna är en modell för det kommunikativa ledarskapet som presenteras i fyra steg och tretton moment.  – Nyckeln för att få medarbetare att växa, trivas och nå sin fulla potential är ett kommunikativt ledarskap. Ett modernt ledarskap som också höjer produktiviteten, stärker kvalitén och minskar kostnaderna då både sjukfrånvaro och personalomsättning sjunker. Kommunikativt ledarskap är ett förhållningssätt, en uppsättning principer, processer och verktyg som används för att utveckla och styra verksamheter med kommunikativa metoder. På ett konkret och aktivt sätt sätter det medarbetaren i centrum, vilket stärker engagemanget och motivationen samt ökar förändringsviljan. Det handlar om att släppa lös all energi, kunskap och kraft från alla medarbetare, vilket är avgörande för att utveckla en verksamhet. – Det har länge forskats och pratats om hur viktigt det är, i min bok visar jag konkret hur alla chefer kan praktisera det i vardagen. Om författarenPär Lager är idag verksam som styrelseledamot, rådgivare och utbildare för företag och organisationer med inriktning på ledarskap kommunikation och verksamhetsutveckling. Han är också en mycket uppskattad föreläsare. Tidigare har han bland annat varit vd för Anthon B Nilsen Utbildning och Berghs School of Communication (utsedd till världens bästa kommunikationsskola sex gånger). Han har också varit mellanchef på Svenska Spel och Sifo/Observer samt politiskt sakkunnig på Utbildningsdepartementet. Om bokenTitel: Kommunikativt ledarskap i praktiken – handbok för chefer Författare: Pär LagerISBN: 978-91-7741-015-7Utgivning: 4 september 2017Omfång: 168 sidorCa pris: 250 kr exklusive momsBoken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se 

MyFC utökar koncernledningen, rekryterar Torbjörn Möller som Chief Operating Officer

Torbjörn Möller har mer än tolv års COO-erfarenhet, senast från Pricer och dessförinnan från ögonstyrningsbolaget Tobii och spelförlaget och spelutvecklaren EA DICE. Hans ansvarsområde på myFC blir att utveckla, planera och optimera myFC:s totala supply chain management, med speciellt fokus på industrialisering och inköpsstrategier. – Torbjörn har lång internationell erfarenhet av högteknologiska, snabbt expanderande verksamheter och exakt den drivkraft och vana myFC behöver nu när vi står inför storskalig industrialisering av JAQ Hybrid. Han är en mycket välkommen förstärkning av vår organisation, säger Björn Westerholm, vd på myFC.   – Det är alltid särskilt motiverande att se svenska innovationsföretag göra internationellt avtryck. Jag ser en enorm potential i myFC och ser mycket fram emot att kunna bidra med min expertis och skapa resultat nu när företaget går in i en så avgörande och viktig fas, säger Torbjörn Möller. Torbjörn Möller tillträder sin tjänst vid årsskiftet. Koncernledningsgruppen kommer då att bestå av vd Björn Westerholm, CFO Ulf Henning, COO Torbjörn Möller, Chief Product Officer Michael Glantz, samt marknads- och försäljningsdirektör Max Rydahl. Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 07:55 CET.  

Delårsrapport andra kvartalet 2017

VD-kommentar: Under det andra kvartalet har vårt förändringsarbete i syfte att ta bolaget till stabil lönsamhet fortsatt. En solid finansiell grund är nödvändig inför vår kommande expansionsstrategi. Det andra kvartalet uppvisar positiva effekter av hittills genomförda förändringar. Under kvartalet uppgick omsättningen till 9,4 MSEK vilket är en ökning från motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen blev 78,8% vilket är något lägre än föregående år men fortsatt på en acceptabel nivå. Rörelseresultatet på EBITDA uppgick till 1,3 MSEK samt nettoresultatet 0,2 MSEK båda resultatnivåerna en ökning gentemot föregående år. Det operativa kassaflödet fortsätter att stärkas och var positivt för juni månad. Förändringsarbetet kommer fortsätta under kommande kvartal och resterande del av året. Där vi även fortsatt kommer att minska kostnaderna, främst inom områdena ledningscentral och installation. Marcus Bäcklund Andra kvartalet 2017 i sammandrag: -        Omsättningen uppgick till 9,4 (8,6) MSEK. -        Bruttomarginalen uppgick till 78,8 (81,9) procent -        EBITDA uppgick till 1,3 (0,6) MSEK -        Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (-0,6) MSEK Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com Irisity hette tidigare Mindmancer. För ytterligare information: Marcus Bäcklund, VD Telefon: +46 733 80 17 80 E-mail: marcus@irisity.com Erik Stenberg, CFO Telefon: +46 761 74 05 92E-mail: erik@irisity.com

MUNTERS ANDRA KVARTAL 2017

Andra kvartalet 2017 · Orderstocken ökade med 21 % till 2 449 Mkr (2 025). · Orderingången ökade med 32 % till 2 234 Mkr (1 688) varav 25 % organiskt*. · Nettoomsättningen ökade med 20 % till 1 723 Mkr (1 438), varav 12 % var organisk tillväxt*. · Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 4 % till 143 Mkr (150). · Justerad EBITA minskade med 3 % till 190 Mkr (194), vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 11,0 % (13,5). · Nettoresultatet uppgick till 11 Mkr (11). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 86 Mkr (19). · Resultat per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,58). · Munters noterades på Nasdaq Stockholm den 19 maj 2017. · Kristian Sildeby utsågs till styrelseledamot. Januari-juni 2017 · Orderingången ökade med 18 % till 3 888 Mkr (3 305) varav 11 % organiskt*. · Nettoomsättningen ökade med 22 % till 3 242 Mkr (2 657), varav 15 % var organisk tillväxt*. · Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 2 % till 218 Mkr (223). · Justerad EBITA ökade med 7 % till 337 Mkr (314), vilket motsvarar en EBITA-marginal på 10,4 % (11,8). · Nettoresultatet uppgick till -30 Mkr (-17). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 66 Mkr (73). · Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (-1,12). * Per andra kvartalet 2017 ny definition av organisk tillväxt där organisk tillväxt exkluderar valutakurseffekter. DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM MUNTERS GROUP AB ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT LAGEN OM HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT. INFORMATIONEN LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE KLOCKAN 08:00 CET DEN 15 AUGUSTI 2017. Presentation / Audiocast / Telefonkonferens Med anledning av delårsrapporten anordnas en presentation av andra kvartalet torsdag 15 augusti klockan 10.00. John Peter Leesi, VD och Jonas Ågrup, CFO kommer att presentera och kommentera rapporten. Uppgifter till telefonkonferens; SE: +46856642665 UK: +442030089811 US: +18558315945 Presentationen, som hålls på engelska, kan också följas via audiocast: http://www.financialhearings.com/event/10287  För mer information:John Peter Leesi, CEO Munters GroupTelefon: +46 8 626 63 60 John Womack, Investor RelationsTelefon: +46 706 782499 Om Munters Munters grundades 1955 och är en ledande global leverantör av energieffektiva, verksamhetskritiska och högpresterande klimatkontrollösningar för kommersiellt och industriellt bruk. Munters bedriver sin verksamhet inom fyra affärsområden: Air Treatment, Data Centers, AgHort och Mist Elimination, med stöd av Global Operations- och Global Services-organisationerna. Respektive affärsområde adresserar ett flertal slutkundsmarknader, kundindustrier och användningsområden baserat på Munters teknologier och specialistkompetenser.  Bolaget bedriver verksamhet över hela världen med över 3 500 heltidsanställda som arbetar i över 30 länder med att erbjuda Munters produkter och lösningar till en mängd olika kunder, däribland ett flertal ledande globala företag, i över 180 länder. Bolagets produktionsverksamhet är idag fördelad på 18 större produktionsanläggningar och sju monteringscenter i 16 länder över hela världen. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och har drygt sex miljarder kronor i omsättning. För mer information se www.munters.com 

Castellum investerar 317 Mkr i Stockholms främsta bilhandelskluster

Den nya byggnaden beräknas vara färdigställd under första kvartalet 2019. Fastigheten kommer att uppföras i fyra plan. Plan ett och två kommer att omfatta en lokalyta om cirka 9 300 kvm. Plan tre och fyra kommer att rymma ouppvärmd parkeringsyta om cirka 13 900 kvm. Ett 15-årigt hyreskontrakt omfattande cirka 4 000 kvm varm lokalyta samt parkering på garageplan har tecknats med NCG Retail Eijendomme AB, som genom British MotorGroup Stockholm kommer att driva bilhandel samt service och reparation av Jaguar och Land Rover. Det motsvarar en ekonomisk uthyrningsgrad om 34% i förhållande till det totala årliga hyresvärdet om 24,8 Mkr. Detta är den sista nybyggnationen längs E4 och Smista Allé som även kommer att utgöra buller- och riskskärm för den bakomliggande bostadsbebyggelsen. Det betyder att kunder får tillgång till ett 180 meter långt, mycket välexponerat skyltläge direkt mot E4 och vid kommande Förbifart Stockholm. I och med detta projekt färdigställs området vid Smista Allé vilket ger förutsättningar för ökad närservice och ännu bättre kollektivtrafik. Smista är Castellums hittills största utvecklingsområde i Stockholmsregionen. ”Här har vi sedan 2004 utvecklat ett kluster för bilhandel där vi, efter att detta projekt slutförts, äger och förvaltar 59 000 kvm högkvalitativa lokaler – merparten konceptbyggnader för kända bilmärken som Porsche, Mercedes, Audi, Volkswagen, Mini Cooper, Ford och Lexus”, säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. Castellum har, efter avdrag för utestående företagscertifikat, outnyttjade krediter om cirka 10 miljarder kronor, vilka kommer att utnyttjas för investeringen. För ytterligare information kontakta:Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum, 0706-47 12 61www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 76 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.   Castellum har under 2016 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum har dessutom valts in i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.  Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556475-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55

Scandinavian ChemoTech AB (publ) delårsrapport juli-juni 2016/2017

Väsentliga händelser april-juni 2017 - Den 31 maj 2017 hölls en extra bolagsstämma. Stämman beslöt att förlänga Bolagets räkenskapsår och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen. - Den 15 juni 2017 tecknade Scandinavian ChemoTech AB ett LOI (Letter of Intent) med Amrita Institute of Medical Sciences (AIMS) i Kerla, Indien. AIMS i Kerla är ett fullservicesjukhus med över 1 000 bäddar och hanterar nästan 3 000 patienter dagligen. - I juni förstärkte Scandinavian ChemoTech AB den medicintekniska ledarkompetensen i det indiska dotterbolaget genom att utse Ashim Purohit till ny styrelseordförande i dotterbolaget. Ashim har lång erfarenhet från den medicintekniska branschen och har nyligen lämnat Getinges indiska dotterbolag, där han var VD i 13 år. Väsentliga händelser efter periodens utgång - Den 18 juli 2017 tecknade Scandinavian ChemoTech AB ett LOI (Letter of Intent) med Dr. Vijayabhaskar på Meenakshi Mission Hospital & Research Centre (MMHRC). MMHRC Hospital är ett fullservicesjukhus med över 800 bäddar, vars ledord är att leverera världsledande kvalitet på den vård de utför, till rimliga kostnader. Perioden april-juni 2017  - Omsättningen i det svenska bolaget var 0 (0) KSEK.  - Rörelseresultatet var -2 605 (-442) KSEK.  - Resultat före skatt var -2 617 (-453) KSEK.  - Resultat per aktie var -1,79 (-0,45) SEK.  - Soliditeten var 87 (13) %. Perioden juli 2016-juni 2017  - Omsättningen i det svenska bolaget var 38 (14) KSEK.  - Rörelseresultatet var -8 085 (-1 149) KSEK.  - Resultat före skatt var -8 139 (-1 181) KSEK.  - Resultat per aktie var -5,57 (-1,18) SEK.  - Soliditeten var 87 (13) %. Se bifogad pdf-fil för att läsa rapporten i sin helhet.

Ny affärsutvecklingschef på Fastighets AB Trianon

Anna Heide kommer närmast från det kommunala fastighetsbolaget i Malmö, MKB Fastighets AB, där hon senast har innehaft en tjänst som CSR-chef. Anna har även tidigare gedigen erfarenhet som Fastighetschef på MKB samt erfarenhet från SABO som ansvarig för ett nationellt integrationsprojekt för allmännyttan i Sverige. ”Vi är mycket glada att Anna kommer till Trianon i en spännande nyinrättad tjänst som affärsutvecklingschef” säger Trianons VD Olof Andersson som fortsätter, ”Anna kommer att ha en viktig roll när det gäller att utveckla bolaget vidare i ett fortsatt högt tempo. Hon kommer att vara en stor tillgång både vad gäller vårt fortsatta CSR-arbete och utvecklingsarbetet i den nyförvärvade fastigheten Entré samt i de framtida utvecklingsprojekten i bl.a. Rosengård och Sege Park.” ”Det här ska bli riktigt roligt” säger Anna Heide. ”Jag ser mycket fram emot att bli en del av Trianons framtida utveckling. Jag hoppas kunna bidra med lång och gedigen erfarenhet av fastighets- och stadsutvecklingsfrågor från bl.a. Rosengård. Bolaget är inne i en expansiv fas med stark tillväxt, där hållbarhetsfrågorna är en naturlig del i affären. Att få vara med och driva detta arbete vidare till nästa nivå och mot ett hållbart Malmö är en rejäl utmaning och det ska bli väldigt spännande.” Anna Heide tillträder sin nya tjänst den 1 september. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD Telefon: 040 611 34 97 E-post: olof.andersson@trianon.se Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig Telefon: 040 611 34 85 E-post: mari-louise.hedbys@trianon.se  OM TRIANON Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianons fastighetsbestånd omfattar, efter förvärvet av Entréfastigheterna, 44 fastigheter om drygt 220 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 41 procent bostäder och 59 procent kommersiella- och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2017 på cirka 3,8 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.   För mer information se: www.trianon.se                                                                                                                                                                                  Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017, kl 08.30.             

Minesto utser ny leverantör av fundament

Minesto har slutfört upphandlingen av ny leverantör av fundament som inleddes efter att den tidigare leverantören i juli meddelande Minesto att denne inte längre kunde fullfölja sina åtaganden. Ny leverantör är den walesiska bygg- och anläggningsentreprenören Jones Bros Ruthin (Civil Engineering) Co Ltd med över 60 års erfarenhet av ingenjörs- och konstruktionslösningar, inte minst inom förnybar energi. Fundamentet kommer att tillverkas i en miljö anpassad för uppskalad produktion. Det globala konsultbolaget Arup har samtidigt fått uppdraget att färdigställa och verifiera design av fundamentet. Den tekniska designen av kraftverkets fundament ligger fast, vilket skapar stora fördelar i funktion, hantering och ekonomi för Deep Green-konceptet. Givet leveranstiden för det nya fundamentet måste Minesto dock flytta fram den första installationen av bolagets unika tidvattenteknologi i Holyhead Deep till efter årsskiftet. – Vi ligger väl till att leverera enligt de tidsramar och målsättningar vi har gentemot våra publika finansiärer, för att demonstrera Deep Green-teknologins unika fördelar och utveckla detta behövda, förnybara energislag. Situationen som har uppstått ger oss möjlighet att förbereda och genomföra den kommande installationen med ännu högre effektivitet och precision, säger Martin Edlund, VD för Minesto. För mer information, vänligen kontakta Dr Martin EdlundVD och koncernchef, Minesto AB031-29 00 60press@minesto.com  Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB0705-70 75 08press@minesto.com Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från långsamma vattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och har kontor i Göteborg, Holyhead, Wales och Portaferry, Nordirland. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl. 08:45 CEST.

Ökad efterfrågan på Clavisters virtuella lösningar

Clavister (Nasdaq: CLAV) rapporterar idag i dess Q2 2017 rapport starkt kommersiellt intresse för dess virtuella säkerhetslösning, med ett antal ordrar under rapport-perioden. En mindre ny order för virtuell säkerhet har erhållits från en marknadsledande, global, datacenter-aktör – en viktig milstolpe för Clavister, då den påvisar att lösningen är relevant även för det starkt växande datacenter-segmentet. Clavister har fått ett uppdrag av Nokia att utveckla stöd för integration med Nuage Networks SDN/NFV-orkestreringsprodukt. Integrationen har blivit certifierad och möjliggör en sömlös hantering av lösningen i ett storskaligt virtualiserat telekomnätverk. Den kommersiella relationen med Canon IT Solutions är stark, och den uppskattade försäljningsutvecklingen för den japanska marknaden kvarstår oförändrad. En order på ca 1,6 MSEK erhölls i juni. Ytterligare ordrar förväntas under andra halvan av 2017. Clavisters styrelse har som tidigare annonserats utsett John Vestberg som VD. Björn Norrbom, bolagsstämmovald ordförande, har av personliga skäl valt att begära ett entledigande från sin roll som styrelseledamot och Styrelseordförande i Clavister Holding AB. Styrelsen har utsett Viktor Kovács som styrelseordförande fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Clavister har erhållit indikativa avtalsvillkor från ett antal finansiärer, vilka samtliga har kapacitet att förse bolaget med större volymer av tillväxtkapital, med ett större inslag av skuldfinansiering. Kvartalet i korthet · Intäkterna uppgick till 21,4 (17,4) MSEK, en ökning med 23% jämfört med andra kvartalet 2016 · Bruttoresultatet uppgick till 17,0 (10,9) MSEK, en ökning med 56% · Bruttomarginalen uppgick till 80 (63)% · Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,2 (-22,9) MSEK · Resultat per aktie uppgick till -0,84 (-1,19) SEK · Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 29,6 (17,6) MSEK. Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång om 8,2 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel ger en summa om 37,8 MSEK Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.   Rapporten kan hämtas i sin helhet här     Rapporten kommer att presenteras via webcast kl 09.00 CET – detaljer för denna finns tillgänglig via hyperlänk  under på bolagets hemsida.  

Nordnet i samarbete med Infront – lanserar ny handelsapplikation till aktiva sparare

I samband med implementeringen av Web Trader kommer Nordnets egenutvecklade handelsapplikation Wintrade att fasas ut. Övergången kommer att påbörjas under september, och beräknas slutföras under november. Under hösten kommer Wintrade-användare ha möjlighet att prova Infront Web Trader kostnadsfritt. - På Nordnet brinner vi för att skapa världens bästa erbjudande inom sparande och investeringar, och som kund hos Nordnet ska du kunna lita på att du alltid får tillgång till den senaste teknologin inom området. Ibland utvecklar vi tjänsterna själva och andra gånger tillhandahåller vi dem genom partnerskap med ledande aktörer på marknaden. Med Infront Web Trader får vi en teknik som är anpassad till dagens aktiva sparare, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet. Wintrade är en egenutvecklad handelsapplikation som lanserades på marknaden 2001, och vid den tiden var Sveriges första Windowsbaserade realtidsapplikation för aktiehandel. Idag har Wintrade drygt 4 000 användare. Applikationen kräver nedladdning av en programvara och kan enbart användas på PC. Infront Web Trader startas direkt från Nordnets hemsida i en webbläsare, kräver inte nedladdning av separat mjukvara och fungerar på såväl PC som Mac. - Vi har länge haft ett bra samarbete med Nordnet som erbjudit sina Active Trader-kunder våra Infront-terminaler. Vi ser nu fram emot att utöka detta samarbete genom att hjälpa Nordnet att erbjuda sina kunder den mest moderna webbteknologin på marknaden. Att en av Nordens ledande digitala banker väljer oss som partner ser vi som ett bevis på att vår Web Trader, baserat på Infronts Web Toolkit, håller hög kvalitet och möter kraven hos en av de mest krävande kundgrupperna. Detta stärker Infronts position som den ledande nordiska leverantören av marknadsdata och handelsterminaler, säger Kristian Nesbak, CEO på Infront.

Månadsrapport juli 2017

Omsättningen under juli månad 2017 uppgick till 198 tkr. Produktutbudet har fortsatt ökat under juli månad och vi erbjuder idag våra kunder drygt 4 400 produkter. Som tidigare kommunicerat ökar produktutbudet kontinuerligt, vilket enligt våra prognoser leder till fler nya och återkommande kunder. Vi fortsätter marknadsföra iApotek genom Webb-TV och sociala medier. Det är glädjande att försäljningen ökat trots semestertider. Nu fortskrider tillväxtarbetet med fokus på bland annat öppenvårdsapotekstillstånd, något vi planerar att ansöka om nu under hösten 2017. Månadsrapporter kommer publiceras varje månad om inget annat anges, månadsrapporter utgår vid publicering av delårsrapporter eller bokslutskommuniké. // För mer information, kontakta Bolaget på:VD Beatrice SederowskyTelefon: +46-8 551 091 88 ir(at)iapotek.se www.iapotek.se  Om iApotek iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotionläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.iapotek.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren. iApotek har ytterligare ett varumärke, Shave It, som inriktar sig mot groomingprodukter för män via abonnemang online. Denna information är sådan information som iApotek Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017. 

Realfiction Holding AB: Bolaget avser att inleda rekryteringsprocess för att nyanställa COO

”Realfiction är väl positionerat för tillväxt inom Mixed Reality under de kommande åren. För att tillse att bolaget uppfyller sin fulla tillväxtpotential har vi nu beslutat att tillsätta en COO. Vi ser fram emot rekryteringsprocessen och ser fram emot hitta en person med rätt profil som både passar in i vårt team och har kompetensen att lyfta bolaget ytterligare”, kommenterar Realfictions VD Clas Dyrholm. Certified AdviserSedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. För mer information om Realfiction Holding AB, vänligen kontakta:Clas Dyrholm, grundare och VD Telefon: +45 25 22 32 81 E-mail: clas@realfiction.com www.realfiction.com   Denna information är sådan information som Realfiction Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017.Om Realfiction Holding ABRealfiction Holding AB:s rörelsedrivande dotterbolag grundades 2008 och är en marknadsinnovatör inom mixed reality, en marknad som beräknas att uppgå till 80 miljarder dollar under 2025. Realfictions första produktfamilj, Dreamoc, har sedan starten sålts i över 10 000 enheter och bolaget lanserar nu sin nya patentansökta teknologi DeepFrame, en serie stora mixed reality-skärmar. DeepFrame erbjuder en mängd nya applikationer för företag inom branscher som underhållning, tillverkning och detaljhandel samt ett brett utbud av framtida konsumentprodukter.

CLS uppdaterade icke-kylda laserapplikator av diffusortyp är nu klar för leverans till sjukhus i USA

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), har som tidigare meddelats genomfört förbättringar i bolagets egenutvecklade TRANBERG®|Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp. Den nya versionen av produkten är nu klar och kan levereras, bland annat till det ledande sjukhus i USA som, i juni i år, lade en order på produkten hos CLS. TRANBERG®|Laser Applicator Non-cooled av diffusortyp gör det möjligt att behandla större cancertumörer och kan användas för både CLS egen immunstimulerande behandlingsmetod imILT® och MR-styrd laserablation. –  Vi har nu en mer robust och användarvänlig produkt att erbjuda marknaden i Europa och USA. Arbetet med uppdateringen har följt tidplanen och leverans kan nu ske av de volymer som vi bedömer kommer att efterfrågas fram till dess att vi har en industriell produktionsprocess på plats, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. CLS utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System som inkluderar engångsmaterial och metoder för skonsam och säker värmeinducerad behandling av cancertumörer. I början av 2017 köpte bolaget den del av det tyska laserteknikföretaget LMTB som omfattar utvecklingen av CLS diffusorfiber. Tillverkningstekniken bygger bland annat på en unik kompetens när det gäller mikrostrukturering, det vill säga formandet av den struktur som ger ljuset dess specifika spridning. Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2017 kl 15:15.

Nordeas kommentar till frågor från medierna om en utredning initierad av den danska åklagarmyndigheten

Nordea Bank i Danmark fick förra veckan ett väntat besök av representanter för danska åklagarmyndigheten (statsåklagaren för allvarlig ekonomisk och internationell brottslighet, SØIK), med anledning av att de nu har inlett en officiell utredning.- Det var ett förväntat besök. Det följer på den kritik som danska finansinspektionen framförde i juni 2016 om överträdelser av penningtvättslagen hos Nordea Bank Danmark A/S. Vid den tidpunkten överlämnades ärendet – i enlighet med dansk administrativ praxis – till åklagarmyndigheten för vidare utredning, säger Julie Galbo, Chief Risk Officer i Nordea Bank AB.I juni 2015 genomförde danska finansinspektionen en granskning av hur Nordea i Danmark följt regelverken för bekämpning av penningtvätt. Slutrapporten resulterade i kritik, och den 17 juni 2016 överlämnades ärendet, i enlighet med dansk administrativ praxis, till åklagarmyndigheten för ytterligare utredning.- Vi fokuserar på att samarbeta till fullo med åklagarmyndigheten, och vi är inställda på att säkerställa åtkomst till all relevant information, säger Julie Galbo och fortsätter:- Det här har varit ett ärende sedan sommaren 2015, och att det nu är dags för det naturliga nästa steget i processen ser vi som positivt. Vi hoppas kunna avsluta ärendet i samarbete med den danska åklagarmyndigheten så snart som möjligt.Nordea inledde en satsning på bekämpning av penningtvätt i juni 2015. Satsningen fokuserar på att säkerställa robusta, koncernomfattande standarder och processer. I samband med detta samlade Nordea huvuddelen av sin verksamhet för bekämpning av penningtvätt, som avser kundkännedom, sanktionsbevakning och transaktionsövervakning, i en central enhet. Dessutom stärker Nordea de funktioner och processer som är inriktade på regelefterlevnad. Idag har Nordea totalt 1 500 medarbetare som arbetar på heltid med dessa frågor. Att få den pågående utredningen avslutad går alltså hand i hand med detta arbete. För ytterligare information:Stine Wind, presschef, Danmark, +45 40 45 10 72

ICA Gruppens delårsrapport andra kvartalet 2017

Andra kvartalet 2017 i sammandrag · Koncernens nettoomsättning uppgick till 27 198 Mkr (26 222), en ökning med 3,7 procent · Rörelseresultatet exklusive engångsposter var 1 094 Mkr (1 154) · Avyttring av ICA Fastigheter i Norge och inkClub samt kostnader inför integration av förvärvet av IKI i Litauen påverkar rörelseresultatet exkl. engångsposter med sammanlagt  -53 Mkr · Periodens resultat uppgick till 1 021 Mkr (829). I resultatet ingår resultat från avyttringar samt nedskrivning av anläggningstillgångar med netto 165 Mkr (-37) · Resultat per aktie var 5,06 kr (4,12) · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 001 Mkr (1 785). · Exklusive ICA Banken uppgick kassaflödet till 1 836 Mkr (1 463) · Avyttringen av 12 fastigheter till Secore Fastigheter slutfördes den 2 juni vilket resulterade i en reavinst om cirka 150 Mkr Viktiga händelser efter kvartalets utgång · Inga väsentliga händelser har ägt rum efter kvartalets utgång Kommentar från ICA Gruppens Vd Per Strömberg: ”Vi har i det andra kvartalet ett stabilt underliggande resultat där framförallt Apotek Hjärtat gör ett bra kvartal. Övriga verksamheter har i varierande grad påverkats av avyttringar - inte minst avyttringen av fastigheter i Norge - pågående aktiviteter och satsningar. Högre kostnader har inneburit en lite lägre rörelsemarginal än föregående år, men med en hög aktivitetsnivå är det samtidigt naturligt att det blir variationer mellan kvartalen som påverkar resultatet. Långsiktigt ligger vi i takt med våra målsättningar.” För ytterligare information, vänligen kontakta: Frans Benson, IR Direktörtel. +46 8-561 500 20 ICA Gruppens presstjänstTel +46 10 422 52 52 Press- och analytikermöteOnsdagen den 16 augusti kl. 10.00 arrangerar ICA Gruppen ett press- och analytikermöte på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Vd Per Strömberg och CFO Sven Lindskog presenterar delårsrapporten. Mötet webbsänds och går att följa på www.icagruppen.se/investerare Det finns också möjlighet att ringa in på tel.SE +46 8 5050 3050                  UK +44 203 655 1001              Konferenskod: 1839741# Kalender 10 november 2017                Delårsrapport tredje kvartalet 14 december 2017                Kapitalmarknadsdag 8 februari 2018                      Bokslutskommuniké 2017 Denna information är sådan information som ICA Gruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 16 augusti 2017, kl 07.00.

ICA Gruppens hållbarhetsrapport för andra kvartalet 2017

-  I kraft av vår storlek har vi ett stort ansvar, men därutöver ser vi också tydligt att ett bra hållbarhetsarbete driver tillväxt. Vi ser det i våra siffor och det visas även i flera oberoende studier. Företag med ett bra hållbarhetsarbete är i genomsnitt lönsammare och levererar högre avkastning till sina aktieägare, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen. Läs mer i hållbarhetsrapporten om bland annat: · ICA Gruppens utsläpp av växthusgaser minskade under perioden juli 2016–juni 2017 med 41 procent jämfört med basåret 2006. · Fortsatt ökad försäljning av miljömärkta, ekologiska och etiskt märkta produkter i ICA Sveriges centrala sortiment. Sammantaget ökade försäljningen under perioden juli 2016–juni 2017 med åtta procent jämfört med motsvarande period föregående år. · Ny förpackning minskar matsvinn. Genom att byta förpackning på stora delar av köttsortimentet möjliggörs avsevärt längre hållbarhet och även bättre smak. · Matsvinn blir fisk i cirkulärt system. Svinn från potatis blir foder åt insekter som i sin tur blir foder åt röding under ICA Sveriges varumärke. · Apotek Hjärtat har under våren gått över till plastkassar tillverkade av sockerrör, vilka vid förbränning ger 85 procent mindre fossilt koldioxidutsläpp än vad oljebaserade kassar gör. För mer informationICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

Swedbanks förvärv av PayEx godkänt efter myndighetsprövning

Betallösningsmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste åren genom kraftigt ökande on-line köp och genom utvecklingen inom fakturalösningar och administrativa tjänster. Payment Service Providers (PSP), såsom PayEx, har etablerats i syfte att förbättra kundens köpupplevelse. I och med förvärvet skapas goda förutsättningar för Swedbank att fortsätta satsa på betalområdet genom att utveckla långsiktiga och attraktiva betaltjänster till handeln och dess kunder. PayEx ska drivas vidare som ett helägt dotterbolag till Swedbank, med huvudkontor i Visby, och fortsätta att agera i en öppen marknad med existerande och nya kunder. Bolagets finansiella resultat konsolideras in i Swedbank AB per den 15 augusti 2017. Under 2016 hade PayEx totala rörelseintäkter på 541 mkr, totala rörelsekostnader på 460 mkr och ett resultat före skatt på 78 mkr. Vid utgången av 2016 uppgick PayEx totala riskvägda exponeringsbelopp till 1,7 mdkr. Förvärvet kommer att medföra en mindre negativ påverkan på Swedbankkoncernens kärnprimärkapitalkvot på ca 40bps. För ytterligare information:Josefine Uppling, presschef, Swedbank, +46 761 14 54 21Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, +46 727 40 63 38 Information om PayExPayEx grundades 1972 av Max Hansson som ägt bolaget sedan dess. Bolaget har fler än 10 000 kunder och omkring 500 medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De processar årligen mer än 250 mdkr för sina kunders räkning på sina hemmamarknader. PayEx har AAA-rating och är ett kreditmarknadsbolag godkänt av svenska Finansinspektionen. Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformationSwedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2017, kl. 08:00.

ScandiDos har valts ut som huvudleverantör av Franska sjukhuskedjor

VD Görgen Nilsson Vi är glada och stolta över att vårt dotterbolag i Frankrike lyckats bli utvald som enda företag för leverans av Pre Treatment system samt som ett av två företag för In Vivo dosimetri (verifiering under behandling) i Frankrike. Det är två oberoende organisationer som består av 15 respektive 20 sjukhus som nu via upphandling av ramavtal valt ScandiDos som huvudleverantör. Ramavtalen löper över fyra år och det är upp till varje sjukhus att lägga slutlig beställning. Det finns inga fasta åtaganden men vi bedömer att det finns goda förutsättningar att leverera system till en stor andel av de drygt 35 sjukhus som ramavtalen omfattar. Den totala potentiella marknaden är ca 35st Delta4Phantom+ och 90st Delta4Discover. Frankrike är ett av de länder som ligger långt framme och har tydliga regulatoriska krav på verifiering under behandling vilket ger goda förutsättningar för en snabb utbyggnad av in Vivo dosimetrin, dvs. försäljning av Discover system. För ytterligare information Görgen Nilsson, CEO ScandiDos, Telefon +46-18-472 3030, investor@scandidos.com Om ScandiDos ScandiDos har med sin produkt Delta4Phantom, nu ersatt av Delta4 Phantom+, tagit en ledande roll inom avancerad dosimetri och kvalitetssäkring av modern strålterapi av cancer. Med Delta4 Discover öppnas också möjligheten att under pågående behandling utföra stråldosverifiering och därmed öka kvaliteten och säkerheten i behandlingen. ScandiDos mätsystem och avancerade beräkningsprogram ger läkare, fysiker och patient ett kvitto på att den avancerade och komplicerade behandlingen kan levereras och har levererats såsom planerat. Huvudkontoret ligger i Uppsala Science Park där bl.a. utvecklingen utförs. Försäljning genomförs av säljkontor i USA ,Kina och Frankrike, direkt i Norden och samt via återförsäljare i drygt 45 länder. ScandiDos har samarbetsavtal med de två största terapiföretagen Varian och Elekta som har ScandiDos produkter inlagt i sina säljsystem. ScandiDos är sedan april 2014 listat på NASDAQ First North Stockholm under koden SDOS. Erik Penser Bank, www.penser.se , anlitas som Certified Adviser. För ytterligare information om ScandiDos, besök gärna scandidos.com  Denna information är sådan information som ScandiDos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 aug 2017 kl. 08:30 CET. 

Cline Scientific erhåller besked om kommande patentgodkännande i Europa

Beskedet är en viktig milstolpe för Cline Scientific som nu har erhållit positiva patentbesked på de tre största och viktigaste marknaderna för life science-produkter: USA, Japan och Europa. – Detta besked är av stor strategisk betydelse för vår affärsutveckling och därmed den ekonomiska potentialen hos bolaget som helhet. Jag vill framförallt lyfta fram fördelarna med ett starkt patentskydd även i Europa när det gäller licensiering av vår teknologi till existerande och potentiella samarbetspartners, säger Cline Scientifics vd Patrik Sundh. Ett konkret exempel är samarbetet med Göteborgsbaserade Liv Diagnostics AB, som utvecklar diagnostikprodukten CellRACE för att på ett revolutionerande sätt kunna bestämma cancertumörers spridningsförmåga med hjälp av Cline Scientifics teknologiplattform. I dagsläget utvecklas den första prototypen av produkten med initialt fokus på bröstcancer. För denna och liknande produkter bedöms Europa vara en viktig framtida försäljningsmarknad. – I takt med att vi utökar den geografiska täckningen för vårt patentskydd blir vi mer attraktiva för bolag som skulle kunna dra stor nytta av vår innovativa teknologi i sina produkter. Arbetet med att identifiera och komma överens med ytterligare licenstagare är en viktig del av vår affärsverksamhet som nu underlättas i och med detta positiva besked, förklarar Patrik Sundh. Den aktuella patentansökan har rubriken ”A method for preparing a surface with a controlled coverage of nanograde particles”. Besked om kommande godkännande (notice of allowance) innebär att det europeiska patentverket EPO avser att godkänna bolagets ansökan. För mer information, vänligen kontakta:Patrik Sundh, VDE-post: patrik.sundh@clinescientific.comTelefon: 0703-585 088 Cline Scientific ABCarl Skottsbergs gata 22 B, 413 19  GÖTEBORGTelefon: 031-387 55 55 Hemsida: www.clinescientific.com Denna information är sådan information som Cline Scientific är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017.

Nu hittar 30-åringarna till Minpension

Även juli månad lockade många nya användare och i höst räknar vi med att tre miljoner har registrerat sig för att få koll på sin pension. En titt på statistiken över de första sex månaderna 2017 visar att allt fler hittar till Minpension.  De senaste åren har antalet nyregistrerade användare legat kring 280 000 personer. I år ligger prognosen på drygt 300 000 nya användare för helåret 2017. -      Det är mycket glädjande att fler hittar till Minpension eftersom vi arbetar för att nå ut ännu bättre till personer som befinner sig mitt i livet och som inte är så kunniga och intresserade av sin framtida pension, säger Johan Hellman, vice vd på Minpension. Allt fler yngre vill ha koll på sin pension. Av de nykomna användarna är 40 procent yngre än 40 år. I åldersspannet 30-40 återfinns de flesta. Drygt var femte nytillkommen användare finns i den åldersgruppen. Även bland de ännu yngre, de mellan 20 och 30 år, märks ett ökat intresse. Jämfört med förra årets siffror så är det i år 20 procent fler 20-30-åringar som loggat in för första gången på Minpension. -      Flera stora tjänstepensionsavtal har ändrat villkoren de senaste åren. Det har fått stor betydelse framför allt för de som är i 30-årsåldern. Kanske har det fått dem extra intresserade av att se över resten av sin pension, tror Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.  Den som jobbar statligt har fått ett nytt avtal där det finns en skarp åldersgräns för hur villkoren fungerar. Är du född före 1988 gäller andra regler än om du är född 1988 och senare. För kommun- och landstingsanställd är det 1986 som är brytåret.  I båda dessa avtal har den lägsta åldern för att vara berättigad till tjänstepensionsinbetalningar tagits bort. För privatanställda tjänstemän är brytåret 1979 och åldersgränsen för tjänstepensionsinbetalningar 25 år. -      Sedan pratas det ju rätt mycket om pensioner och om att de unga kan behöva jobba  längre upp i åren för att få en pension som liknar tidigare generationers, säger Kristina Kamp. Av de yngre än det en övervikt av män som har loggat in på Minpension men i de äldre åldersgrupperna, de som fyllt 50 år, är det en övervikt av kvinnor. Den totala fördelningen är 48 procent kvinnor och 52 procent män bland de nytillkomna användarna. Av alla drygt 2,9 miljoner användare är fördelningen kvinnor-män ungefär densamma. 

Magnus Johansson ny VD för Coop Sverige

– Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Magnus, som kommer med lång och gedigen erfarenhet från detaljhandelns samtliga led. Med Magnus får vi in en stark kraft med erfarenhet av ledarskap med fokus på tillväxt och samverkan, säger Tommy Ohlström, styrelseordförande i Coop Sverige AB. Den 1 januari 2018 kommer Coop Sverige AB att bestå av de centrala affärsområdena Inköp & Kategori, Supply Chain & Logistik, Marknad och Online samt ett antal affärstödjande funktioner, som har till uppgift att serva hela Coops butiksnät i enhetlig struktur. – Jag är mycket glad att få uppgiften att fortsätta bygga Coop och ser mycket fram emot att få utveckla verksamheten och tillsammans med medarbetarna lägga en strategi som skapar förutsättningar för lönsam tillväxt, säger Magnus Johansson. Sonat Burman-Olsson, som varit VD och koncernchef för Coop Sverige sedan maj 2014, lämnar nu bolaget. – Coop har genomgått en mycket framgångsrik turn-around under Sonat Burman-Olssons ledning. Nu visar verksamheten åter lönsamhet och ekonomisk stabilitet och Coop går in i en ny fas. Vi tackar Sonat Burman-Olsson för hennes viktiga insatser, säger Tommy Ohlström. Magnus Johansson har en lång och omfattande karriär från detaljhandeln. Han kommer senast från uppdraget som VD och koncernchef för Mekonomen och därförinnan var han VD för Mekonomen Nordic. Under 2012 och 2013 var han VD för Coop Inköp och Logistik, och därförinnan spenderade han mer än 10 år inom Lantmännen, senast som VD för Lantmännen Cerealia. Magnus Johansson är 45 år gammal och har en magisterexamen i Ekonomi från Lunds Universitet. Magnus Johansson tillträder som VD för Coop Sverige idag den 16 augusti. För mer information:Coops presstjänst: 010-743 13 13

Här är juryn som ska kora årets effektivaste kommunikation

100-wattaren har funnits sedan 1990 och belönar kreativ kommunikation som gett effekt. Bland fjolårets 100-wattsvinnare återfinns annonsörer som Adobe Nordic, Orio, Svenska Turistföreningen, Stockholms Stadsmission, Action Aid, Systembolaget, ICA, SAS och Comviq.Frågan blir vilka som tar hem de ärofyllda utmärkelserna i år?Totalt ingår 60 branschexperter i juryn som ska bedöma bidragen och utse vinnarna i de 14 olika kategorierna. I juryn återfinns bland annat Björn Larsson, Chef Affärsområde Marknad på Coop, Nike Carlstoft, VD, Carat, Linus Blom, Manager Brand & Insight på Lantmännen, Christina Ericsson, Chef ehandel och kundkontakt på Apotek Hjärtat, Torbjörn Sjöström, VD, Novus, Linda Sjödin, Marknad- och kommunikationsdirektör på Swedavia och Henrik Adenskog, Patent Director / Account Director, Åkestam Holst.– Vi är oerhört stolta över årets jurysammansättning och hoppas juryn kommer få många bidrag att jobba med. Det görs fantastiskt mycket bra och kreativ kommunikation och det är viktigt att denna lyfts fram för att visa på de goda exemplen, inspirera och föra branschen framåt. 100-wattaren är unik och extra viktig då det behövs både kreativ höjd och bevisad stor effekt för att belönas som kommunikation som har fungerat av juryn, säger Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren.Bidragsinlämningen öppnar klockan 12.00 den 16 augusti och stänger 13 september klockan 12.00. Årets gala går av stapeln den 14 november på Stockholms Stadshus. För mer information och biljettköp, vänligen gå in på 100wattaren.se.För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:Ulf Hermansson Samell, ansvarig för 100-wattaren, 0725-05 01 04, ulf@annons.se Jurygrupp Konsument Mats Dahlquist, Marknadsdirektör, Trygg-Hansa (ordförande) Kristina Nyström, Head of Group Marketing, Stena Line Johan Hallin, Marketing Director, Lindex Jenny Reithner, Country Marketing Manager, Santa Maria Marie Wollbeck, Creative Director/Partner, BAS Julia Blomquist, Planner, F&B Niklas Brodd, Creative Director, Lundberg & co Marie Brander-Hestréus, Client Service Director & Market Lead, Mediacom Håkan Jerner, CEO, Tre kronor Lena Gilricht, Country Manager, Ipsos   Jurygrupp Företag Linda Sjödin, Marknad- och kommunikationsdirektör, Swedavia (ordförande) Niclas Wullt, Sales Director, Weber/S:t Gobain Åse Holmberg, Kommunikation- och marknadsdirektör, Tele2 Magnus Aurell, Head of Brand, Nordea Hugo Mann, Business Director, Ehrenstråhle DDB Jörgen Olofsson, Creative Director/Partner, Amore Ulrika Almquist, CEO, FamiljenPangea Sofie Westerstrand, Partner/Insight Director, Scream Nike Carlstoft, VD, Carat Fredrik Öhrfelt, Strategy & Insight/Partner, Augur   Jurygrupp Internationellt Linus Blom, Manager Brand & Insight, Lantmännen (ordförande) Jesper Both, Marketing Manager, Unibet Lisa Vejlo Degerman, Communication Manager, Circle K Patrik Karlsson, Brand & Creative Lead, iZettle Anette Brolin Berg, Client Director, Identity Works Daniel Hegborn, Business Director & Strategist, PassionLab Hans Sydow, Strateg, Graviz Jenny Leeb, COO & Head of Client Service, Bizkit Fredrik Lundgren, VD och Business Director, HowCom Peter Callius, Affärsområdeschef Media, Kantar Sifo   Jurygrupp Ideellt Henrik Lindroth, Marknadschef, Folkspel (ordförande) Lina Karanikas, Fundraising Manager, WWF Anna Moberg-Lindqvist, Kommunikatör, Södertörns Högskola Marika Hjelm Siegwald, Kommunikations- och insamlingschef, Stockholms Stadsmission Fredrika Doré, Design Director, Bold Marcus Göransson, Senior Art Director, ANR BBDO Petter Rudwall, Creative Director, Wenderfalck Martin Hugosson, VD, Maxus Linus Lord, Insight Director, Starcom Torbjörn Sjöström, VD, Novus   Jurygrupp Långsiktigt Björn Larsson, Chef Affärsområde Marknad, Coop (ordförande) Patrik Nygren-Bonnier, Marknadschef, IKEA Robert Forss, Marknadschef, Försvarsmakten Sten Andersen, Chief Marketing & PR Officer, ATG Anna Sjöberg, Projektledare, KING Henrik Adenskog, Patent Director / Account Director, Åkestam Holst Claes Kjellström, Copywriter, Le Bureau Sara Forssberg, Business Director, OMD Ebba Kilman, VD, Vizeum Madeleine Thor, VD, IRM   Jurygrupp Årets Nytänk Christina Ericsson, Chef ehandel och kundkontakt, Apotek Hjärtat Louise Jacobson, Online Creative Manager, Ellos Jenny Engström, Kommunikationsansvarig, Svenska Turistföreningen STF Thomas Ekman, VD, Cabonline Martin Jon Adolfsson, Creative Director, Edelman Deportivo Mia Berggren, Production Director, North Kingdom Petter Brink, VP, Head of Design & Creative Production, CP+B Scandinavia Frida Åberg, Chef Creative Studio och Insikt, Bonnier Magazines and Brands Rickard Wiberg, Business Intelligence Director, Group M Erik Berling, Senior Consultant, Demoskop   Om 100-wattaren100-wattaren är tävlingen som belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Kommunikationens syfte ska vara väl definierat och resultatet mätt. För att kvalificera till 100-wattaren måste den som tävlar visa att deras kommunikation har gjort skillnad. Tävlingen har arrangerats sedan 1990. 100-wattaren arrangeras av Sveriges Annonsörer. Läs mer på 100wattaren.se Om Sveriges AnnonsörerSveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se.

Talkpool delårsrapport januari-juni 2017

1 APR – 30 JUN, 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 3 441 tusen euro (2 653), en ökning med 29,7 procent · EBITDA på 86 tusen euro (-9) och en EBITDA-marginal på 2,5 procent (-0,3) · EBIT på 67 tusen euro (-20) och en rörelsemarginal på 2,0 procent (-0,8) · Resultat efter skatt på -116 tusen euro (84). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 158 tusen euro (51) 1 JAN – 30 JUN, 2017 · Nettoomsättningen uppgick till 6 896 tusen euro (5 109), en ökning med 35,0 procent  · EBITDA på -44 tusen euro (75) och EBITDA-marginal på -0,6 procent (1,5)  · EBIT på -80 tusen euro (55) och rörelsemarginal -1,2 procent (1,1)  · Resultat efter skatt på -305 tusen euro (-65).  · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 167 tusen euro (72) HÄNDELSER APR-JUN, 2017 · Talkpool förvärvade LCC Pakistan med 1000 anställda och EBITDA på ca 1,5 miljoner euro · Talkpoolkoncernens EBITDA gick från en förlust på -130 tusen euro under det första kvartalet 2017 till en vinst på 86 tusen euro under andra kvartalet.  · Talkpools förvärvsstrategi skördar framgångar när de nyförvärvade företagen Camouflage and Technetix bidrar signifikant till den positiva finansiella utvecklingen  · Europeiska nätoperatörer som Deutsche Telekom, Belgacom, Vodafone och Orange blev det snabbast växande kundsegmentet för Talkpool · Talkpool blev en betrodd partner hos Deutsche Telekom för FTTH-projekt i östra Tyskland · Talkpools Mexiko-investeringar inom personaluthyrning, utbildning och verktyg gav resultat då företaget nådde ett nollresultat i juni · Talkpool AG och Sigren Engineering AG fick ett prestigefyllt uppdrag inom IoT för smarta fastigheter i Zürich · Talkpool och dess partners vann ett prestigefyllt IoT-projektet för miljöövervakning i Västsverige VD-KOMMENTAR Den positiva Q2-rapporten kommer inte som någon överraskning. Trenden med ökande intäkter, vinst och kassaflöde fortsätter. Talkpool redovisar en EBITDA-vinst (på 86 tusen euro) för första gången sedan vår börsnotering. De nyförvärvade företagen Camouflage and Technetix utvecklas väl samtidigt som vår organiska tillväxt fortsätter att utvecklas positivt. Den positiva intäktstrenden fortsätter och många av våra marknader har utvecklats bra, med nya kontrakt och ökad orderingång. Förutom en positiv organisk tillväxt i vår verksamhet har de nyförvärvade företagen Camouflage and Technetix haft en bra utveckling under det andra kvartalet. Camouflage har nästan dubblat sina intäkter från första till andra kvartalet och mer än sexfaldigat sin vinst. Camouflage var i juni i slutförhandlingar om ett viktigt drift- och underhållskontrakt. Det är ett långsiktigt kontrakt, motsvarande det i Haiti, med återkommande order och intäkter som är viktiga för företagets finansiella stabilitet och tillväxt. Technetix i Belgien fortsatte, i linje med inledningen på året, visa solida intäkter under det andra kvartalet och lyckades mer än dubbla resultatet jämfört med första kvartalet. Den positiva orderutvecklingen från europeiska nätoperatörer som Deutsche Telekom, Belgacom, Vodafone och Orange har fortsatt. Tillväxt genom förvärv Förvärvet av LCC i Pakistan, som har 1 000 anställda och EBITDA på cirka 1,5 miljoner euro det senaste året, är en betydande händelse i Talkpools historia och ett stort steg i företagets tillväxtutveckling. När vi konsoliderar LCC i koncernen kommer vi att dubbla våra intäkter, förbättra EBITDA-marginalen och nå ett positivt kassaflöde. Vi planerar att utveckla LCC Pakistan till vårt nav för Mellanöstern. LCC-förvärvet accelererar TalkPools omvandling till ett lönsamt och snabbväxande företag som står på egna ben. Vi har nu uppnått det första steget i vår strategiska plan, och därmed fått den finansiella och operativa stabiliteten för att öka investeringarna i den växande industrin inom IoT (Internet of Things). Tillväxt genom förvärv har visat sig lyckosamt med de två första förvärven av Technetix och Camouflage. Utöver det betydande finansiella bidraget tillför dessa förvärv också nya kunskaper, kundsegment och geografiska regioner till TalkPoolkoncernen. Dessa tilläggsvärden kommer att bli ännu tydligare när LCC Pakistan läggs till i gruppen. Därutöver stärker vi vår kompetens genom att analysera marknaden och olika förvärvsobjekt. Baserat på dessa framgångar fortsätter vi utveckla verksamheten inom nätverkstjänster och IoT grnom förvärv. Organisk tillväxt i många regioner Talkpool Mexiko hade en trög start under första kvartalet 2017 med begränsade projektaktiviteter till följd av en kombination av säsongsvariationer och Trump-effekten. Marknaden tog dock fart igen under andra kvartalet och investeringarna i personal, utbildning och verktyg började ge resultat. Våra aktiviteter i Tyskland fortsatte också att öka under andra kvartalet. TalkPool är nu en etablerad leverantör av bredbandsnätverksdesign och projektledningstjänster till Deutsche Telekom i den stora statsstödda fiberutbyggnaden i Tyskland. Den federala regeringen i Tyskland planerar att rulla ut en gigabit-internettjänst över hela landet fram till 2025. Projektet på 100 miljarder euro kommer att fokusera på bandbredd, säkerhet och svarstider. Utvecklingen, inklusive virtual reality och IoT, kommer öka datavolymerna och skapa ett behov av mer bandbredd, pålitlig realtidstransmission och intelligenta nätverk. Haiti och Tanzania fortsatte att leverera stabila och pålitliga intäkter och vinster och framtidsutsikterna är bra i båda länderna. Digicel i Karibien utfärdade en offertförfrågan för drift och underhåll i Haiti och andra stora marknader i regionen och Talkpool är mycket väl positionerat för att förlänga kontraktet för befintliga regioner och expandera till nya områden. IoT Talkpool AG och Sigren Engineering AG fick ett konstruktionsuppdrag inom IoT för smarta fastigheter i Zürich, Schweiz – fastigheter som huserar ett stort sökmotorföretag och andra framstående hyresgäster. Projektet anses strategiskt viktigt. Försäljningen av Talkpools IoT-baserade temperatur- och fuktighetssensorer fortsatte att utvecklas mycket bra och det nya partnersamarbetet med Avnet Silica kommer att bidra positivt till denna trend. IoT-marknaden har inte utvecklats som förväntat och hittills har vi inte haft något större genombrott även om vi är väl positionerade på marknaden och har många bra kundrelationer och goda affärsmöjligheter. Vi kommer att fortsätta satsa på egen FoU och organisk tillväxt, särskilt inom de viktiga vertikalerna Smart Buildings och Environmental Supervision. Baserat på de framgångsrika förvärven inom nätverkstjänster anser vi att tillväxten genom förvärv är vägen framåt även inom IoT-området och Talkpool tittar på intressanta förvärvsobjekt. Kontinuerliga effektiviseringar förbättrar lönsamheten Talkpool lyckades generera en nettoomsättningstillväxt, från 2 653 tusen euro under andra kvartalet 2016 till    3 441 tusen euro under andra kvartalet 2017, vilket motsvarar en ökning med 29,7 procent. Ökningen förklaras huvudsakligen av förvärvet av Camouflage och Technetix, vilka bidrog med en nettoomsättning inom lönsamma nischer inom nätverkstjänster på cirka 752 tusen euro under andra kvartalet 2017. Dessutom fortsatte investeringarna i Mexiko och Tyskland att bära frukt och intäkterna fortsatte att öka stadigt under kvartalet. Tack vare minskade försäljningskostnader ökade TalkPool bruttoresultatet med cirka 25 procent jämfört med första kvartalet 2017 och 49 procent jämfört med andra kvartalet 2016. De fokuserade och medvetna insatserna för att minska försäljnings- och administrationskostnaderna fortsatte att bära frukt under andra kvartalet. Trots att vi var mitt uppe i TalkPools största förvärv någonsin i Pakistan lyckades vi sänka dessa kostnader med ytterligare 6,5 procent under andra kvartalet jämfört med det första kvartalet. EBITDA-resultatet för det andra kvartalet 2017 var positivt och uppgick till 86 tusen euro. Det kan jämföras med ett EBITDA-resultat på -129 tusen euro under första kvartalet. Detta förklaras främst av de lägre försäljnings- och administrationskostnader. De nyförvärvade bolagen Camouflage och Technetix uppnådde till och med bruttomarginaler på över 30 procent. De tidigare förlustbringande tillväxtmarknaderna Mexiko och Tyskland vände också till svarta siffror i slutet av det andra kvartalet. EBIT för koncernen under andra kvartalet uppgick till 67 tusen euro med en rörelsemarginal på 2,0 procent. Även om EBITDA-resultatet och kassaflödet var positivt under andra kvartalet, blev nettoresultatet negativt. Nettoförlusten uppgick till -116 tusen euro, främst på grund av ovanligt stora valutaförluster på våra kassa- och banktillgångar. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positiv trots negativt nettoresultat för det andra kvartalet och det totala kassaflödet för andra kvartalet 2017 var positivt med 1 322 tusen euro, främst på grund av ökad upplåning. Det tredje kvartalet har börjat bra, eftersom Camouflage vann det viktiga drift- och underhållskontraktet och TalkPool och dess partners har tilldelats ett prestigefyllt IoT-projekt för miljöövervakning i Västsverige – ett projekt där vi kommer att spela en framträdande roll. För mer information, vänligen kontakta: Erik Strömstedt, CEO   Telephone: +41 79 790 60 40  erik.stromstedt@Talkpool.comHanna Rubensson, CFO Telephone: +46 73 140 48 40  hanna.rubensson@Talkpool.com   Om Talkpool TalkPool bygger, underhåller och förbättrar telekommunikationsnät globalt. Genom sin banbrytande tekniska kompetens, långa erfarenhet och smidiga affärsmodell, erbjuder TalkPool globala telekomleverantörer och operatörer högkvalitativa tjänster på kort varsel oavsett plats. Dessutom är TalkPool ett av få företag med faktiska lösningar och avtal på plats inom den spännande IoT-marknaden. Remium Nordic AB är TalkPools Certified Advisor.Denna information är sådan information som Talkpool är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017 kl 13.30 CET.

Acando förvärvar Daytona och Transformator Design

”Acandokoncernen fortsätter att exekvera på strategin Technology Driven - Behavior Centric” säger Carl-Magnus Månsson, koncernchef på Acando. ”Genom förvärven av Daytona och Transformator Design i kombination med en stark utveckling på Acando och itch tar vi nu en ledande position på den nordeuropeiska marknaden”.  De samlade förmågorna från Transformator Design, Daytona och Acandos avdelningar för strategi, transformation och digital utveckling samt Acandos innovationsbyrå itch kommer tillsammans utgöra ett starkt helhetserbjudande kring kundupplevelser. Den nya verksamheten kommer kombinera empati och djup förståelse för mänskliga behov med innovativa och tekniska lösningar. ”För snart två år sedan skapade vi design- och innovationsbyrån itch, och nu tar vi nästa steg och bildar en Business Design Studio fullt ut. Vi har förvärvat två av branschens bästa byråer och tillsammans med våra egna duktiga strateger, UX-are och utvecklare från både Acando och itch blir vi Sveriges största Business Design Studio från dag ett” säger Mats Alerius, SVP på Acando. ”Vi har sett en mycket stark efterfrågan på itch tjänster, inte minst i kombination med Acandos stora transformativa kraft i ryggen. Genom förvärven får vi både bredare och starkare förmågor, men vi kan även skapa nya unika erbjudanden” säger Martin Deinoff, VD på itch. Sammanslagningen påbörjas nu och kommer att ske organiskt de kommande månaderna. Det finns redan idag viss representation i Norge och Tyskland, och vidare expansionsplaner är uttalade. “Transformator Design är den byrå som kanske allra mest har kommit att förknippas med servicedesignbranschen i Sverige. Nu tar vi steget in i ett nytt spännande sammanhang. Att sätta människan i centrum blir allt viktigare för företag och organisationer, därför söker man samarbetspartners som både förstår människors behov på djupet och har genomförandekraft. Som en del i Sveriges största Business Design Studio, med Acando som ägare, kommer vi att i ännu större utsträckning kunna bidra till ett mänskligare samhälle med hjälp av design” säger Daniel Ewerman, VD på Transformator Design. ”Idag räcker det inte med att bara kunna prata om och designa lösningar, du måste även kunna förverkliga strategier och koncept på riktigt, i kunddrivet prototypande med teknik som en stark drivkraft. Det är något vi saknat de senaste åren på Daytona, både att kunna förverkliga idéerna och att prototypa på ett djupare plan” säger Martin Ragnevad, VD Daytona.

IAR Systems Group AB (publ) Delårsrapport jan-juni 2017

Stark återhämtning i Asien och ett stabilt Amerika Periodens omsättning 173 MSEK och EBITDA 61 MSEKRörelsemarginal 30 procent, Kassaflöde 59 MSEK Januari – Juni 2017• Nettoomsättningen uppgick till 173,2 (162,3) MSEK• EBITDA uppgick till 61,5 (49,1) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,5 (30,3) procent• Rörelseresultatet uppgick till 52,0 (41,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 30,0 (25,4) procent• Resultat före skatt uppgick till 51,1 (41,2) MSEK• Resultat per aktie före utspädning uppgick 3,17 (2,54) SEK, efter utspädning till 3,17 (2,54) SEK• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 3,92 (3,20) SEK• Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 58,8 (42,6) MSEK• Nettokassan uppgick vid periodens slut till 61,7 (32,6) MSEK April-Juni 2017• Nettoomsättningen uppgick till 86,8 (81,8) MSEK• EBITDA uppgick till 30,9 (26,0) MSEK, vilket ger en EBITDA-marginal om 35,6 (31,8) procent• Rörelseresultatet uppgick till 25,8 (22,1) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 29,7 (27,0) procent• Resultat före skatt uppgick till 25,7 (22,0) MSEK• Resultat per aktie före utspädning uppgick 1,68 (1,34) SEK, efter utspädning till 1,68 (1,34) SEK• Resultat per aktie efter aktuell skatt uppgick till 1,98 (1,69) SEK• Kassaflöde från löpande verksamhet Väsentliga händelser under perioden• IAR Systems kompletterar produktportföljen med datasäkerhet genom ett delägande i SecureThingz Väsentliga händelser efter periodens utgång• Bolaget har utökat kreditutrymmet med ytterligare 200 MSEK

Eltelkoncernen: Delårsrapport januari–juni 2017

Januari–juni 2017 · Nettoomsättning för koncernen uppgick till 627,6 miljoner euro (656,6), ned 3,8 procent i lokala valutor · Koncernens operativa EBITA uppgick till -30,7 miljoner euro (8,9)* · EBIT uppgick till -183,0 miljoner euro (1,7) inklusive nedskrivning av goodwill om 145,6 miljoner euro · Resultat efter skatt -185,9 miljoner euro (-3,7) · Resultat per aktie -1,76 euro (-0,04) · Operativt kassaflöde -77,1 miljoner euro (-53,1) April–juni 2017 · Nettoomsättning för koncernen uppgick till 329,8 miljoner euro (369,0), ned 9,5 procent i lokala valutor · Koncernens operativa EBITA uppgick till -21,0 miljoner euro (5,7)* · EBIT uppgick till -23,2 miljoner euro (2,1) inklusive jämförelsestörande poster netto om 1,0 miljoner euro** · Resultat efter skatt -24,5 miljoner euro (-0,1) · Resultat per aktie -0,23 euro (-0,00) · Operativt kassaflöde -10,7 miljoner euro (-15,7) · Företrädesemissionen om 150 miljoner euro fulltecknades +----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Affärsverksamhet|jan |jan |Förändring,||apr |apr |Förändring, %***|| |-jun |-jun |%*** ||-jun |-jun | || |2017 |2016 | ||2017 |2016 | |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Nettoomsättning | | | || | | |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Koncern |627,6|656,6|-3,8 ||329,8|369,0|-9,5 |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Kärn: Power |222,1|219,7|1,0 ||118,3|124,4|-4,8 |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Kärn: |342,3|332,8|3,4 ||179,0|184,8|-1,3 ||Communication | | | || | | |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Icke-kärn: Other|63,7 |104,9|-37,3 ||32,8 |60,2 |-44,4 |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+| | | | || | | |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Operativt EBITA*| | | || | | |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Koncern |-30,7|8,9 | ||-21,0|5,7 | |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Kärn: Power |-0,7 |9,7 | ||-1,2 |7,7 | |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Kärn: |10,9 |13,3 | ||7,3 |10,3 | ||Communication | | | || | | |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+|Icke-kärn: Other|-32,5|-10,6| ||-22,5|-9,6 | |+----------------+-----+-----+-----------++-----+-----+----------------+ Siffror inom parentes gäller samma period föregående år om inget annat anges* Poster som inte har allokerats till segmenten utgörs av koncernledningsfunktioner och övriga kostnader hänförliga till bl.a. utvecklingsprojekt** Jämförelsestörande poster utgörs av förvärv och avyttring av verksamheter samt kostnader hänförliga till granskningar och utredningar*** Förändring i lokal valuta Koncernchefens kommentarFramgångsrik nyemission och fokus på transformering under ett svagare andra kvartal I juni genomförde vi framgångsrikt en företrädesemission om 150 miljoner euro. Det starka stödet från våra ägare har möjliggjort en återställning av balansräkningen och en sundare skuldsättning. Detta gör det möjligt för oss att fortsätta genomförandet av Eltels nya strategi med målsättningen att fokusera på våra kärnkompetenser och kärnmarknader, minska den operativa risken, lämna icke-kärnmarknader och öka effektiviteten. Vi kommer att fortsätta att utveckla koncernens kärnverksamhet inom Power och Communication i Norden, Polen och Tyskland. Denna representerar cirka 90 procent av Eltels affärsverksamhet. Verksamheterna utanför Eltels kärnområden kommer att avyttras eller avvecklas. Transformeringen av Eltel går enligt vår utsatta plan. Vi har slagit samman enheterna för eldistribution och krafttransmission inom Power och enheterna för mobil och fast kommunikation i Communication. Under sommaren avyttrade vi även den olönsamma delen av vår kommunikationsverksamhet i Polen och vår affärsverksamhet i Lettland. Under andra kvartalet minskade nettoomsättningen med cirka 10 procent till 329,8 miljoner euro främst på grund av den pågående avvecklingen av vår olönsamma icke-kärnverksamhet Power Transmission International, samt vårt beslut att avsluta verksamheter inom transformatorstationer med låg marginal inom segmentet Power. Nettoomsättningen i vår kärnverksamhet – segmenten Power och Communication - sjönk med cirka 3 procent till 297,3 miljoner euro huvudsakligen på grund av svagare utveckling inom transmissionsverksamheten. Den underliggande marknaden för vår kärnverksamhet fortsätter att vara bra, även om vi ser tillfälligt lägre och något försenad investeringsaktivitet inom krafttransmissionsverksamheten, vilket bidrog till en lägre omsättning. I segmentet Communication ökade volymerna både för fiber och mobil kommunikation i Tyskland, medan volymerna på den nordiska marknaden sjönk. Operativt EBITA uppgick till -21,0 miljoner euro. Operativt EBITA i Eltels kärnverksamhet uppgick till 6,1 miljoner euro men resultatet i Power försvagades på grund av lägre nettoomsättning och kostnader för interna turn-around åtgärder. Affärsverksamheten utanför kärnområdet uppvisade en förlust på 22,5 miljoner euro inklusive ett negativt bidrag om 18,4 miljoner euro för Power Transmission International som en följd av den pågående avvecklingen av denna verksamhet. Under det första halvåret 2017 har 26,4 miljoner euro av de uppskattade totalt 40 miljoner euro av kostnader och avsättningar i samband med den pågående avvecklingen av denna verksamhet redovisats. Agendan för transformering av verksamheten för återstående delen av 2017 och 2018 är tydlig. Vi kommer att fortsätta det organisatoriska förändringsarbetet för att förbättra effektiviteten och anpassa organisationen till den nya strategin och därmed säkerställa långsiktig lönsamhet. Vidare fortsätter vi fokusera på att stärka intern styrning och kontroll. I slutet av 2018 räknar vi med att se effekterna av synergier och tillväxt inom vår kärnverksamhet. Håkan Kirstein, VD och koncernchef För mer information:Ingela UlfvesVP – IR and Group CommunicationsTel: +358 40 311 3009, ingela.ulfves@eltelnetworks.com Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2017 kl. 08.00 CET. Om EltelEltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en lojal och växande kundbas av stora nätägare. Under 2016 hade Eltel en omsättning på 1,4 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 8 700. Sedan februari 2015 är Eltel AB noterad på Nasdaq Stockholm.