Dela

Länkar

Citat

Tillgången på prover från den stora amerikanska studien samt samarbetet med den ledande amerikanska cancerforskningsgruppen gör att DiviTum® efter FDA-godkännande kommer att ha en mycket god klinisk validering. Detta har stor betydelse för framtida kommersiell framgång. Ett 510(k)-godkännande för DiviTum® i USA gör produkten tillgänglig för amerikanska patienter och är ett viktigt steg för att uppfylla vår vision om att bidra till bästa möjliga behandling för patienterna!
Anders Rylander CEO Biovica
Mycket positivt har hänt under verksamhetsåret 2018/2019. Vi har bland annat i samarbete med ledande bröstcancer-onkologer presenterat positiva resultat i ytterligare ett antal kliniska studier där DiviTum visar sitt värde både före och under behandling. Vi har nu 8 färdigställda studier inom bröstcancer på över 1 000 patienter. Tillsammans med pågående studier kommer vi ha ett mycket gott underlag för regulatoriskt godkännande, inklusion i guidelines och reimbursement. Utöver det har vi färdigställt vår FDA-version av DiviTum och har startat verksamhet i USA. Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2019/2020 där vi kommer att ta ytterligare steg mot att bidra till bästa behandling från dag ett!
Anders Rylander, CEO Biovica
Vi ser ett återkommande mönster kring de värden DiviTum kan tillföra patienter i de 17 studier, varav 8 inom bröstcancer, som genomförts. Därför är det viktigt att sammanställa dessa resultat så att de är enkelt för en utomstående att ta till sig dem. Resultaten stärker oss ytterligare i vår tro att vi kan realisera vår vision: Bästa behandling från dag ett!
Anders Rylander, VD på Biovica
Endokrin terapi är att föredra för patienter med spridd bröstcancer som uttrycker hormonreceptorer; men som behandlande läkare har vi för närvarande inte verktyg för att snabbt identifiera de patienter som kommer att få bra effekt med enbart endokrin terapi, eller vilka som kan behöva ytterligare behandling. Resultaten från våra studier med DiviTum® är spännande och bekräftar hos ett större antal patienter vår tidigare observation att detta test verkligen kan hjälpa oss i denna svåra uppgift. DiviTum® kommer säkert att bli ett mycket användbart verktyg för utveckling av innovativa kliniska prövningar inom detta område och slutligen för klinisk praxis.
Dr Luca Malorni, MD, PhD, Prato sjukhuset
Dessa resultat förstärker vad vi har sett i tidigare studier, vilket bevisar att DiviTum® kan ge kliniskt relevant information mycket fördelaktig för kvinnor med spridd bröstcancer på hormonbehandling. Vi tror starkt på att DiviTum® kommer att bidra till att fler cancerpatienter får ett bättre utfall av de behandlingsmöjligheter som finns.
Anders Rylander, VD Biovica
DiviTum® ger oss bra möjligheter att skapa värde för våra kunders forsknings- och utvecklingsprojekt. Vi ser framemot samarbetet med Biovica och att utöka vårt produktsortiment inom onkologiområdet
Mark Kowal, President/CEO på IBL-America
Biovica har redan en pågående kommersialiseringsprocess för den kliniska bröstcancer-marknaden, men önskar även bidraga till utveckling av nya förbättrade cancerläkemedel. Biovica har sedan tidigare kunder på den amerikanska forskningsmarknaden, samt pågående samarbeten med framstående forskningsinstitut. Partnerskapet med IBL-America ger oss utmärkta förutsättningar att utöka antalet forskningskunder i USA
Anders Rylander, VD på Biovica
Vi är entusiastiska över samarbetet med IBL-America, ett företag med lång erfarenhet av att sälja högkvalitativa laboratorieprodukter på forskningsmarknaden i USA. IBL-America är en viktig partner för att öka vår närvaro på den viktiga amerikanska forskningsmarknaden
Pontus Nobréus, Business Development Director på Biovica
Det är viktigt för Biovica att vi kan skydda vår unika teknologi. Därför är det ett glädjande besked att vi nu förstärker vårt skydd på vår viktigaste marknad.
Anders Rylander, VD på Biovica
Det är glädjande att se en efterfrågan av DiviTum® på forskningsmarknaden och att det finns ett intresse att använda DiviTum® i kliniska prövningar för att följa upp effekten av cancerbehandling. Vi är glada över att läkemedelsbolagen ser värdet av vår produkt och använder den i kliniska studier i syfte att patienterna ska få en bättre behandling.
Anders Rylander, VD på Biovica
När vi listades på Nasdaq First North i mars 2017 hade vi en ambitiös utvecklingsplan som vi har levererat enligt och vi närmar oss kommersialisering av DiviTum®. I planen har också funnits tankar om att på sikt notera företaget på börsens huvudlista och att listas på Nasdaq First North Premier är ett första steg i den riktningen. Flytten till First North Premier är en viktig kvalitetsstämpel som öppnar upp för fler institutionella investerare att investera i bolaget.
Anders Rylander, VD på Biovica
Denna studie visar att DiviTum kan användas för att utvärdera effekten av palbociclib vid metastatisk bröstcancer. Resultaten är uppmuntrande när det gäller kliniskt värde. Via ett blodprov kan vi väsentligt förbättra vår förståelse när vi ska använda dessa nya droger och vilka patienter som ska väljas för behandling för ett optimalt resultat för varje patient
Dr Luca Malorni, Pratosjukhuset, Italien
För patienter med spridd bröstcancer finns det nu kliniska studieresultat som påvisar att DiviTum® kan användas för att utvärdera behandlingseffekt med en CDK4/6 hämmare. Det är en milstolpe att kunna presentera dessa resultat från vårt kliniska prövningsprogram. Vi ser fram emot ett spännande år med att förbereda vår FDA ansökan
Anders Rylander, VD Biovica
Jag vill först och främst tacka Göran Brorsson för hans stora engagemang och värdefulla insatser under en period då Biovica har utvecklats mycket positivt. Om Göran varit med om att lägga grunden för vår förestående kommersialisering så kommer Lars Holmqvist i ordföranderollen att vara en mycket värdefull kraft i kommersialiseringsfasen. Lars tillför unik erfarenhet och ett fantastiskt internationellt nätverk och jag ser verkligen fram emot att vi tillsammans tar DiviTum till marknaden och realiserar dess enorma potential för såväl aktieägare som för patienter och samhälle.
Anders Rylander, VD på Biovica International AB
Individanpassade behandlingar kommer att fortsätta att revolutionera sjukvården, både av hänsyn till enskilda patienters behov av rätt vård och på grund av accelererande vårdkostnader som ställer krav på ökad effektivitet. DiviTum standardbaserade blodtest adresserar båda dessa utmaningar genom att det ger både patienter och sjukvården svar på behandlingens effektivitet. Patienter med spridd bröstcancer får längre överlevnad medan sjukvården undviker dyra behandlingar som inte ger önskad effekt. Det ska bli väldigt spännande att vara delaktig i utvecklingen av Biovica och i kommersialiseringen av DiviTum. Potentialen är onekligen stor.
Lars Holmqvist
Implementeringen av ISO 13485:2016 visar att Biovica framgångsrikt upprätthåller den kvalitetsstandard som krävs för att sätta DiviTum® på marknaden. Certifikatet är en milstolpe för vårt företag och vårt arbete att få ut DiviTum® med högsta kvalité och säkerhet på marknaden
Wing Cheng, Market Access and Quality Assurance Director på Biovica
Biovica eftersträvar att producera DiviTum® med en hög kvalité som ska möter regulatoriska krav och kundernas förväntningar. Med implementeringen av ISO 13485:2016 är Biovica helt i linje med de globala regulatoriska kraven för IVD produkter. Certifieringen är ett viktigt delmål att uppnå FDA godkännande
Anders Rylander, VD på Biovica
Vi är glada att vara ett av de utvalda innovativa företagen för att utveckla vår produktionsprocess här på Testa Center. Detta projekt möjliggör att vi kan minska riskerna och minska tiden till marknadsintroduktion. En stabil tillverkningsprocess är grundläggande för att kunna leverera produkter av hög kvalitet
Adam Germunder Operations Director på Biovica
Samarbetet kommer att vara väldigt värdefullt för oss i denna expansionsfas för att effektivt skala upp vår produktionsprocess för att möta den förväntade efterfrågan. Tillgång till kunskap och utrustning på Testa Center är en stor fördel och vi är glada att det finns sådana möjligheter i Sverige. Att skala upp produktionen samtidigt som vi lever upp till regulatoriska krav är avgörande för oss för att förverkliga vår vision: Bästa möjliga behandling från dag ett!
Anders Rylander, VD Biovica
Detta är en utmärkt möjlighet att interagera med en stor målgrupp som är viktiga för Biovica och presentera möjligheterna med DiviTum® till nyckelpersoner i branschen. Jag ser fram emot att påvisa de unika studieresultaten med DiviTum® som en blodbaserad markör för snabb utvärdering av läkemedel som bromsar cellcykeln. Det är trevligt att bli inbjuden igen som talare till kongressen på det mycket intressanta och aktuella ämnet blodbaserade biomarkörer vid utveckling och klinisk validering av cancerläkemedel
Mattias Bergqvist, Clinical Development Director, Biovica
Genom att etablera oss i Boston kommer vi närmare kunder och partners. Detta är en viktig miltolpe för Biovica i processen att kommersialisera produkten DiviTum och att nå vår vision: Bästa möjliga behandling för cancerpatienter från dag ett!
Anders Rylander, VD Biovica
Genom lokal närvaro kommer vi att kunna öka aktivitetsnivån inom affärsutveckling på den amerikanska marknaden. Jag ser fram emot att fortsätta samarbetet med existerande partners, såväl som att etablera nya samarbeten och kommersiella möjligheter för Biovica.
Pontus Nobréus, Business Development Director
Denna studie ger mer förståelse och kunskap om effekterna av palbociclib-behandling på cellulär nivå och underlag att effekten av palbociclib kan mätas med DiviTum och är direkt relaterad till behandlingseffekt,
Dr Luca Malorni, Pratosjukhuset, Italien
I denna prekliniska studie kan vi återupprepa samma mönster vi har sett i kliniska studier. Detta stärker vår hypotes att DiviTum är värdefullt som en farmakodynamisk markör av CDK 4/6-hämmare. Vårt mål är att bidra till en mer individualiserad cancerbehandling för bästa möjliga utfall för patienten
Anders Rylander, VD Biovica
Jag är både glad och mycket nöjd med att Lars Holmqvist ansluter till Biovica i denna spännande tid. Med sin långa erfarenhet och breda kompetens inom hälso-sjukvårdsområdet kommer Lars tillföra stort värde inför stundande kommersialisering av DiviTum
Anders Rylander, vd på Biovica
Under min tid som President och CEO på Dako investerade bolaget i ett flertal s.k ledande companion diagnostika som resulterade i globala utvecklingsavtal med ett flertal av de s.k ”big pharma”. Jag är övertygad om att individanpassade behandlingar kommer att fortsätta revolutionera sjukvården, både med hänsyn till den enskilda individen i behov av behandling men även med hänsyn till vårdkostnader. Jag ser därför en stor potential med DiviTum och ser nu mycket fram emot att få stödja ledningen med att utveckla den till fullo
Lars Holmqvist
Jag är imponerad av Biovicas ambitioner och hur långt bolaget har kommit hittills. DiviTum kommer att göra stor skillnad för världens cancerpatienter och är väl positionerat för de allt mer skräddaskydda läkemedelsbehandlingarna inom området. Jag ser verkligen fram emot att bidra till den fortsatta kommersialiseringen av DiviTum®.och realisera den stora potential som bolagets produkter har
Wing Cheng
Jag är mycket glad för att Wing Cheng förstärker ett redan starkt team. Wings erfarenhet och kompetens inom market access-området kommer att tillföra stort värde för Biovica
Anders Rylander, VD Biovica
Feedbacken från FDA är viktig för oss, så att vi kan genomföra analytisk validering på ett sätt som säkerställer att vi når upp till FDA’s krav och i förlängningen får en 510k-godkänd produkt som kan komma patienterna till nytta
Karin Mattsson, Ph.D. FoU Direktör Biovica
Det är en stor framgång för Biovica att vi nu klarat ytterligare en milstolpe i processen mot regulatoriskt godkännande på den amerikanska marknaden. Denna process och dessa milstolpar är viktiga för att vi ska kunna nå slutmålet, en godkänd produkt som kan bidra till en individanpassad behandling för hormonpositiva bröstcancerpatienter och därmed bästa möjliga behandlingsresultat.
Anders Rylander, vd Biovica
Det är viktigt för Biovica att vi kan skydda vår unika teknologi. Därför är det ett glädjande besked att vi nu förstärker vårt skydd på en stor och viktig marknad. Patentskyddet är en viktig del i att kunna nå ut med vår produkt så att cancerpatienter kan få bästa möjliga behandling
Anders Rylander, vd
Biomarkörsområdet är något som exploderar just nu och prediktiva markörer är något som starkt efterfrågas av läkemedelsmyndigheter, läkemedelsbolag samt behandlande läkare
Peter Morsing, VD WntResearch
Vi ser en ökad efterfrågan på biomarkörer från forskande läkemedelsbolag. Avtalet med WntResearch ger oss ytterligare kunskap om ännu en tumörgrupp och i förlängningen är målet att fler patienter selekteras som kan dra nytta av en bättre, skräddarsydd behandling. Genom att individanpassa behandlingen vill vi bidra till att ge bästa möjliga resultat för patienten.
Anders Rylander, VD Biovica
Biovica summerar ett mycket positivt år där vi fått många bevis på potentialen i vår produkt DiviTum. Dels genom positiva resultat från studier med hundratals patienter men också genom försäljning till forskningsmarknaden och i kontakter med myndigheter. Jag ser fram emot de kommande åren!
Anders Rylander, CEO Biovica
Cirkulationsnivåerna av TK1, som uppmättes med DiviTum-analysen, har visat sig starkt associerad med resultatet för patienter behandlade med endokrin terapi i olika oberoende analyser och tidiga data tyder på att förändringar i denna proliferationsmarkör under behandlingen ytterligare kunde informera om behandlingsresultat. DiviTum-analysen kan vara ett användbart verktyg för att undersöka tidiga effektsignaler av onkologiska läkemedel under utveckling.
Gaia Schiavon, medicinsk onkolog, direktörläkare, IMED Biotech Unit på AstraZeneca
Vi ser fram emot att presentera resultaten vid ASCO som visar att DiviTum kan utvärdera behandlingseffekt för patienter med spridd bröstcancer som behandlas med endokrina standardbehandlingar. Det stora antalet patienter som ingår i försöket bidrar också till styrkan i resultaten. Vi uppskattar samarbetet med ledande läkemedelsföretag, som AstraZeneca, och stöder utvecklingen av nya och förbättrade cancerbehandlingar för bättre patientutfall.
Anders Rylander, VD Biovica
Endokrin terapi är att föredra för patienter med metastaserande bröstcancer som uttrycker hormonreceptorer; men som kliniker har vi för närvarande inte verktyg för att snabbt identifiera de patienter som kommer att få bra effekt med enbart endokrin terapi, eller vilka som kan behöva ytterligare behandling. Resultaten från vårt arbete med DiviTum är spännande och bekräftar hos ett större antal patienter vår tidigare observation att detta test verkligen kan hjälpa läkare med denna svåra uppgift. DiviTum kommer säkert att bli ett mycket användbart verktyg för utveckling av innovativa kliniska prövningar inom detta område och slutligen för klinisk praxis.
Dr Luca Malorni, MD, PhD, Pratosjukhuset, Italien.
Dessa resultat förstärker vad vi har sett i tidigare studier, vilket visar att DiviTum kan ge kliniskt relevant information som är fördelaktig för kvinnor med avancerad bröstcancer på hormonbehandling. Vi är övertygade om att DiviTum kommer att bidra till att cancerpatienter får bästa möjliga behandling.
Anders Rylander, VD Biovica
Jag ser fram emot att börja arbeta för Biovica och att göra DiviTum kommersiellt tillgängligt. Det känns inspirerande att arbeta med en produkt med så stor potential, såväl mänskligt som kommersiellt!
Pontus Nobréus, Business Development Director Biovica
Pontus Nobréus är ett viktigt tillskott till Biovica. Hans erfarenhet av att framgångsrikt ta diagnostiska produkter till marknaden kommer att vara väldigt värdefulla nu när Biovica står inför kommersialisering av produkten.
Anders Rylander, CEO Biovica
Lokal närvaro är viktig för att komma närmare kunder och samarbetspartners i USA.
Anders Rylander, VD Biovica
Vi är glada över att DiviTum ingår i Pfizers kliniska studieprogram av Ibrance®. Dessa positiva resultat är i linje med tidigare presenterade resultat med DiviTum vid utvärdering av biologisk effekt av CDK 4/6-hämning i samband med behandling av bröstcancer. Resultaten tar oss ytterligare ett steg närmare vår vision att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från dag ett
Anders Rylander, VD Biovica
Jag tror att det här kommer att göra en stor skillnad för patienterna och jag hoppas att det snart kommer att finnas tillgängligt i kliniskt bruk. Förutom nya läkemedel vilket är positivt, tror jag att verktyg som DiviTum är ännu viktigare eftersom de tillåter läkaren att bättre utnyttja de tillgängliga läkemedlen
Dr Luca Malorni, huvudprövare i studien, Pratosjukhuset, Italien
Den grupp patienter som deltog i studien motsvarar 80% av de kvinnor som lever med bröstcancer. Resultaten påvisar att DiviTum kan ge tidig återkoppling vid utvärdering av behandlingseffekt för denna stora och betydelsefulla patientgrupp. Biovica strävar efter att upprepa dessa viktiga resultat för fler patienter för att kommersiellt tillhandahålla DiviTum som ett standardverktyg för snabb utvärdering av behandlingar vid spridd cancer.
Anders Rylander, VD Biovica
Nya och effektivare cancerläkemedel är viktigt för att förbättra utfallet för patienterna. Samtidigt är det kostsamt att utveckla nya cancerläkemedel. Genom att använda DiviTum för tidig effektutvärdering under utvecklingen av nya läkemedel kan processen bli effektivare. Biovica vill genom DiviTum tillföra värde både i utvecklingen av nya läkemedel och vid uppföljning av behandling, för bästa utfall för patienten.
Anders Rylander, VD Biovica
“Vi är glada att fler och fler ser värdet av DiviTum® och att vi kan samarbeta med fler ledande amerikanska universitet. Med DiviTum® vill vi bidra till att snabbare än dagens metoder ge svar på om behandlingen är effektiv och till nytta för patienten och vårdgivaren. Studien vid Johns Hopkins University är speciellt värdefull då DiviTum® kommer att användas för att snabbt utvärdera effekten av dagens standardbehandlingar i kombination med Ibrance för en stor patientgrupp.”
Anders Rylander, CEO Biovica
Vår studie ger de första bevisen på att DiviTum kan användas för att mäta TK1-aktivitet för tidig utvärdering av palbociclibs behandlingseffekt vid bröstcancer. Resultaten är mycket lovande och stöder framtida studier av DiviTum för att utvärdera och identifiera patienter som svarar på CDK 4/6-hämmare
Dr Cynthia Ma, PhD, Associate Professor of Medicine, Washington University School of Medicine, St Louis, US
Dessa resultat som korrelerar DiviTum till effekten av palbociclib är mycket lovande eftersom det idag inte finns någon annan blodbaserad biomarkör tillgänglig för utvärdering av CDK 4/6-hämmareffekt. CDK 4/6-hämmare är mycket effektiva men också kostsamma och långt ifrån alla patienter svarar på behandlingen. Det är därför mycket viktigt att tillhandahålla nya biomarkörer för att möjliggöra bästa möjliga behandling för patienterna och öka kostnadseffektiviteten för vårdgivarna. Dessa resultat stöder vårt mål att tillhandahålla DiviTum som ett standardverktyg för utvärdering av behandlingar mot spridd bröstcancer och andra spridda cancerformer
Anders Rylander, VD Biovica
Det är mycket viktigt att veta om en behandling är effektiv eller inte. Dessa resultat visar att DiviTum kan användas för att ge en tillförlitlig prognos och vägledning angående terapins effekt hos patienter med pankreascancer. Vår studie är den första som visar att ett blodbaserat test som DiviTum kan ge viktig prognostisk information till läkare som behandlar patienter med pankreascancer och vara ett verktyg för tidig utvärdering av effekten av neoadjuvant terapi och olika behandlingsalternativ. Dessutom, trots att biomarkören CA 19-9 är dagens standardtest för pankreascancer, kan DiviTum, för patienter med låga eller inga CA 19-9 värden vara en alternativ screeningmarkör
Dr Klaus Felix, Ph.D, studieansvarig, Institutionen för allmän kirurgi, Universitetet i Heidelberg
Resultaten som presenteras från vårt samarbete med Dr Felix vid Heidelbergs universitet visar användbarheten av DiviTum för prognos och utvärdering av behandlingseffekt för patienter med pankreascancer. Detta bygger vidare på redan publicerade data på andra tumörformer och ger ytterligare stöd till DiviTums potential utanför vårt omfattande studieprogram på bröstcancer. Resultaten styrker ytterligare vårt långsiktiga mål att etablera DiviTum som ett standardverktyg för att förutsäga behandlingseffekt och tidigt utvärdera behandlingars effektivitet på patienter med solida tumörer
Anders Rylander, VD Biovica
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera