Dela

Kontakt

 • Christina Backman

  Ordförande, IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse  0727-19 70 45
 • Citat

  Nu ser vi fram emot att ta del av årets ansökningar. Vi har under årens lopp kunnat glädjas åt att dela ut medel till många angelägna projekt. Stiftelsen har varit och är väldigt viktig för den svenska sjukvården.
  säger Christina Backman, ordförande för Lundbergs Forskningsstiftelse.
  ”Man har tidigare trott att det räcker med att mäta testosteron i serum för att försäkra sig om att mängden i prostatan har minskat, men nu vet vi att mängden i serum inte behöver spegla mängden i vävnaden. Vi har också förstått att en prostatatumör, eller en dottertumör, själv kan tillverka aktivt könshormon eller aktivera hormon som kommer från blodcirkulationen”.
  Matti Poutanen, forskare på avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition vid Sahlgrenska akademin.
  ”Mellan den aktiva och den inaktiva formen av ett hormon kan det skilja så lite som en enda väteatom. Därför använder vi nu masspektrometri, en teknik som separerar de olika molekylerna utifrån deras vikt och som gör att vi kan mäta mycket låga halter av könshormoner i olika typer av prov, såsom blod, vävnad, urin och ryggmärgsvätska”.
  Matti Poutanen, forskare på avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition vid Sahlgrenska akademin.
  ”Skelettet börjar växa på ett okontrollerat och ostrukturerat sätt, blir skört och går lätt sönder. Det kan leda till både smärta, blödningar och kompression av ryggmärgen. Dessutom kan benet börja läcka kalciumjoner till livshotande nivåer”.
  Matti Poutanen, forskare på avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition vid Sahlgrenska akademin.
  ”Om vår hypotes är riktig kanske man kan få fram ett nytt läkemedel mot aggressiv prostatacancer som blockerar både testosteron och östrogen. Med mer kunskap om könshormoner kan vi också få effektivare behandling av andra hormonberoende cancerformer som bröst- och äggstockscancer”.
  Matti Poutanen, forskare på avdelningen för invärtes medicin och klinisk nutrition vid Sahlgrenska akademin.
  Den stora mängden information man får kan till exempel göra det lättare att avgöra vilket stadium en tumör befinner sig i. Med dagens metoder går det ofta att bedöma om en tumör är godartad eller elakartad. Det finns dock tumörer som ligger någonstans däremellan som är svårare att diagnosticera. I de fallen kan den här tekniken, som ger mer information om vilket tillstånd cellerna befinner sig i, resultera i bättre underlag till beslut om tumören måste opereras bort eller om den kan behandlas på annat sätt
  Nils Norlin, Biträdande forskare vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap och Lunds bioimaging center, Lunds universitet
  Även om vi i dagsläget kan läsa av alla gener som är aktiva vid en viss tid, så säger det inte så mycket om miljön som cellerna befunnit sig i. Den informationen kommer vi att få med den nya tekniken. Det är viktigt för tumördiagnostik men också inom hjärnforskningen.
  Nils Norlin, Biträdande forskare vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap och Lunds bioimaging center, Lunds universitet
  Man kan jämföra mikrovågstekniken med röntgen men den avbildar helt andra egenskaper. Röntgen är bäst på att avbilda skelettet, medan bilder på olika sorters mjuka vävnader ofta blir mindre tydliga. Med mikrovågor avbildar man vävnadens vatteninnehåll, vilket gör att man lättare kan undersöka mjuka vävnader, och till exempel upptäcka blod
  Andreas Fhager, docent i biomedicinsk elektromagnetik på Chalmers.
  I bröst med mycket körtelvävnad kan en tumör ligga inbäddad i körtelvävnaden och vara svår att upptäcka med röntgen. I mikrovågsområdet har tumören en betydligt högre kontrast mot omkringliggande vävnad, vilket gör att mikrovågstekniken har potential att fungera bättre än röntgen.
  Andreas Fhager, docent i biomedicinsk elektromagnetik på Chalmers.
  Genom att värma en tumör med mikrovågor till 40-44 grader och kombinera det med cellgifter och strålning blir behandlingen mer effektiv, den tar bättre. Ofta handlar det om tumörer som sitter på känsliga ställen och inte går att operera. Det svåra är att värma hela tumören men inte den friska vävnaden intill
  Andreas Fhager, docent i biomedicinsk elektromagnetik på Chalmers.
  Idag är det svårt att ställa diagnos på mindre muskelskador, de flesta får inte tillgång till en magnetkamera utan får gå till vårdcentralen och behandla med antiinflammatoriska läkemedel och vila, utan klara besked om när man kan träna igen. Risken är stor att man börjar för tidigt och skadan återkommer och förvärras.
  Andreas Fhager, docent i biomedicinsk elektromagnetik på Chalmers.
  Till skillnad från röntgenstrålning är mikrovågorna helt ofarliga. Det kommer att vara en portabel teknik, och billig. I vår del av världen kommer vården att förbättras när man kan utrusta ambulanser med mikrovågsutrustning, men jag ser stor användning även i utvecklingsländer. Med knappa resurser och utan tillgång till datortomografi eller magnetkamera, skulle en mikrovågsutrustning kunna vara till stor hjälp
  Andreas Fhager, docent i biomedicinsk elektromagnetik på Chalmers.
  Satsningen på datavisualisering och AI för lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik främjar också den framtida medicinska forskningen, något som ligger specifikt i vårt intresse. Den senaste tekniken kommer att användas och en lärsituation runt datavisualisering att skapas. Det finns en stor potential i det upplevelsebaserade lärandet och många fördelar med att Göteborgs universitet och Universeum samordnar sina insatser. Vi gläds åt tillsättningen av professuren med rekryteringen av Lena Pareto och ser fram emot att få följa utvecklingen av den här satsningen
  Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
  På CBPR kommer medicinska och tekniska forskare att dela kontor och arbeta sida vid sida med att utveckla medicinsk teknik med patienten i centrum. Vi ska också samarbeta med alla andra olika parter som krävs i processen för att tekniken ska kunna implementeras kliniskt. Arbetet med att skapa det här unika centret har varit utmanande och stödet från Lundbergs Forskningsstiftelse är avgörande. Det innebär att vi kan ha den tekniska apparatur i absolut framkant, som vi behöver för att forska på och utveckla medicinsk teknik som övervinner rörelsehinder och lindrar smärta som beror på sensomotorisk funktionsnedsättning
  Max Ortiz Catalan, Föreståndare för CBPR
  Vi gläds över att fortsatt kunna bidra till att Max Ortiz Catalans världsunika medicinteknik utvecklas på bästa sätt. Det nya forskningscentrumet innebär goda förutsättningar för nära samarbete mellan forskare från olika discipliner, vilket gynnar den fortsatta forskningen
  Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse
  AML-cellerna har cirka 1 000 olika proteiner på sin yta. Vi arbetar med att ta reda på vilka eller vilket av de proteinerna det är som gör att cancern inte upptäcks. Om jag kan hitta och blockera just det proteinet så är antagandet och förhoppningen att immunförsvaret upptäcker cancercellerna igen
  Marcus Järås, Docent vid Avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet
  Vi har hittat tre eller fyra proteiner som verkar intressanta. I nästa steg ska vi sortera ut celler som har dessa proteiner på sin yta. Det görs med en färgmarkerad antikropp som binder till proteinet. De celler som har en bunden antikropp separeras i en cellsorterare
  Marcus Järås, Docent vid Avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet
  Inne i dragbänken är det ett undertryck vilket gör att inget kan komma ut från proverna vi arbetar med. Det är viktigt eftersom vi hanterar patientprover och behöver skydda oss från olika smittor, t ex Covid-19, som är aktuellt nu.
  Marcus Järås, Docent vid Avdelningen för klinisk genetik, Lunds universitet
  Nu är det bara de som har störst behov och störst chans att leva ett långt friskt liv med en ny njure som kommer ifråga för transplantation. Men många av de som inte ens hamnar i kön för att de är för gamla eller för sjuka med dagens prioritering, skulle också få bättre livskvalitet med en transplantation
  Michael Olausson, professor på institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin
  Njuren sköljs igenom med en lösning som har precis rätt sammansättning av salter, rätt pH-värde, rätt syremättnad, rätt tryck och rätt temperatur. Då avstannar de nedbrytande processerna och njuren återhämtar sig
  Michael Olausson, professor på institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin
  När vi mäter efter en och tre månader ser vi ingen skillnad mellan en transplanterad gris och en kontrollgris
  Michael Olausson, professor på institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin
  Om det fanns tillräckligt med organ så att även äldre och sjukare patienter skulle få en transplantation skulle överlevnaden kanske sjunka något. Men det skulle fortfarande vara mycket bättre än dialys. Dessutom skulle patientens livskvalitet öka betydligt
  Michael Olausson, professor på institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin
  Vi behöver hitta en positiv markör, något kännetecken på cellytan på just dessa celler, som gör att vi kan identifiera dem
  Lill Mårtensson Bopp, professor vid Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid Sahlgrenska akademin
  Vi vill ta reda på om B-celler utan CD21 finns hos patienterna före behandlingen eller om de är en konsekvens av den. Då kan det bli möjligt att innan behandling med checkpoint-hämmare ta reda på om den enskilde patienten på grund av sina B-celler kommer att få immunrelaterade biverkningar.
  Lill Mårtensson Bopp, professor vid Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid Sahlgrenska akademin
  Om det är B-celler utan CD21 som är inblandade i både ledgångsreumatism och de autoimmuna reaktionerna vid behandling med checkpoint-hämmare kanske man kan behandla genom att slå ut de B-cellerna
  Lill Mårtensson Bopp, professor vid Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid Sahlgrenska akademin
  Det stora antalet ansökningar i år talar för hög aktivitetsgrad inom den medicinska forskningen. Det gläder oss att kunna ge angeläget stöd till forskning inom sjukdomsområden som drabbar många människor väldigt hårt
  Christina Backman, ordförande i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.
  Det var en fröjd att läsa årets ansökningar. Konkurrensen var stentuff, ansökningarna visar upp forskning som kan resultera i en fenomenal sjukvård. Det är ofta svårt för forskarna att få resurser till investeringar i teknisk utrustning, därför är stiftelsens stöd så kraftfull och viktig
  Olle Larkö, professor i dermatologi och venereologi och styrelseledamot i IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.
  Tekniken ger oss en detaljerad karta över vävnaden. Vi kan se om läkemedelsmolekylerna samlas på vissa ställen i vävnaden eller om de är jämnt fördelade vilket har betydelse för medicinens effekt. Vetskap om var i tumören läkemedlet hamnar kan också ge en ledtråd till om tumören bildar egna kärl eller om bara vissa delar av den gör det
  Melinda Rezeli, Forskare, Lunds universitet, Institutionen för Biomedicinsk teknik, Avdelningen för Biomedicinsk teknik
  Den nya jonkällan ger oss bilder med en upplösning på fem till tio mikrometer i stället för bilder med cirka 50 mikrometer mellan punkterna. Det blir en stor skillnad. Dessutom kommer analyserna att gå snabbare
  Melinda Rezeli, Forskare, Lunds universitet, Institutionen för Biomedicinsk teknik, Avdelningen för Biomedicinsk teknik
  Jag försöker identifiera de reglerande proteinerna som utgör signaleringen mellan cellerna och gör att en tumör tar över ett organs blodkärl. Om man kan blockera den signaleringen och därmed stoppa tumören från att ta över blodkärl och i stället tvinga den att tillverka egna, kanske läkemedel som hämmar nybildning av kärl kan fungera över tid.
  Melinda Rezeli, Forskare, Lunds universitet, Institutionen för Biomedicinsk teknik, Avdelningen för Biomedicinsk teknik
  Det behövs mer vetenskapliga data som visar att läkemedlet fungerar. Då kan fler läkare våga ge ALK-hämmare som första behandling och avstå cellgifter
  Ruth Palmer, professor vid Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi vid Sahlgrenska Akademin.
  Med bioprintern kan vi lägga celler i olika lager för att sedan odla. En tumör består av en komplex blandning av celler. Där finns inte bara cancerceller utan också stödceller och immunceller till exempel. Med bioprintern kan vi kontrollera organisationen av de olika celltyperna. I vanlig cellodling dör cellerna om vi behandlar med ALK-hämmare men troligen inte i 3D-odlingen
  Ruth Palmer, professor vid Avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi vid Sahlgrenska Akademin.
  Stiftelsen har varit och är väldigt viktig för sjukvården i Sverige. Vi har kunnat glädjas åt att dela ut medel till många angelägna projekt. Nu ser vi fram emot att få ta del av årets ansökningar
  Christina Backman, ordförande för Lundbergs Forskningsstiftelse.
  Med hjälp av genteknik ska vi utrusta patienternas egna T-celler med en antikropp, en slags gripklo, så att de kan ta tag om molekylen och döda melanomcellerna
  Jonas Nilsson, professor vid Sahlgrenska Cancer Center.
  Bioreaktorn är som professor Balthazars maskin. Vi stoppar in patientens T-celler i en port. I en annan stoppar vi virus med gener för gripklon. Ut kommer en påse med miljontals T-celler med gripklo
  Jonas Nilsson, professor vid Sahlgrenska Cancer Center.
  Sjukvården borde kunna tillverka den här typen av terapi själv. Enligt mina beräkningar skulle priset då bli ca en tiondel så högt. Det kommer ändå att vara en avancerad behandling som man bara ger till dem som testat annat utan att få effekt
  Jonas Nilsson, professor vid Sahlgrenska Cancer Center.
  Det bästa vore att kunna testa med ett blodprov, eftersom det är så enkelt att ta
  Aniel Sanchez Puente, laboratorieforskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet.
  Ett tio år gammalt prov kan idag ge svar på väldigt många fler frågor än när det togs. Hur kvaliteten på proverna skiljer sig åt över tid beror till 70 procent på hur de har hanterats. Ju mer processen kan automatiseras, desto bättre för kvaliteten.
  Aniel Sanchez Puente, laboratorieforskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet.
  Om några proteiner visar sig typiska för till exempel olika stadier av tumörutveckling eller för tumörer som bildar dottertumörer i ett visst organ, så skulle de kunna användas i diagnostisering av malignt melanom och för att bedöma vilka patienter som riskerar återfall. Kanske kommer de också att kunna användas för att utveckla ny behandling
  Aniel Sanchez Puente, laboratorieforskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet.
  Det handlar om att lära sig att styra med joysticks. Jag som har arbetat med mikrokirurgi i över tio år måste delvis lära om. För nästa generation kirurger, som får lära sig den här tekniken från början, blir det nog lättare. Vi tränar genom att bl.a. sy ihop små silikonslangar,
  Maria Rydevik Mani, plastikkirurg vid Akademiska sjukhuset och docent vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.
  Om cirka ett år bör vi kunna använda den regelbundet. Tekniken medför ökad precision och vi hoppas kunna behandla nya patientgrupper, patienter som vi inte kan operera idag för att de har för små eller för skadade kärl. Det gäller till exempel diabetespatienter med komplexa sår och patienter som har sår på armar eller ben efter canceroperation. I de fallen måste man flytta en bit vävnad för att täcka såret. För att det ska fungera krävs att man syr ihop åtminstone en artär och en ven. Det är svårt med dagens metoder. Med den nya roboten hoppas vi kunna arbeta med mindre kärl och med större precision vilket kan öka chanserna att lyckas.
  Maria Rydevik Mani, plastikkirurg vid Akademiska sjukhuset och docent vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.
  Benbildningen sker i mikromiljön invid det keramiska materialet. Vi tror att signaler mellan olika celler är med och styr och bidrar till att öka stamcellernas förmåga att fästa vid keramet och att dela sig
  Peter Thomsen, professor vid Avdelningen för biomaterialvetenskap, Sahlgrenska akademin
  Vi arbetar med mycket små cellmängder. Med den nya utrustningen kan vi, istället för att leta efter DNA- eller RNA-sekvenser2 i ett helt cellprov, dela provet i pyttesmå droppar som var för sig bara innehåller en eller ett par DNA- eller RNA-strängar. Det ökar möjligheten att hitta sekvenser som det finns väldigt få av. I större prover försvinner de lätt bland andra vanligare sekvenser
  Peter Thomsen, professor vid Avdelningen för biomaterialvetenskap, Sahlgrenska akademin.
  Min främsta drivkraft är att öka livskvaliteten för de unga patienterna, men forskningen kring dem ger också kunskap som kan hjälpa oss att minska risken för benskörhet generellt
  Diana Swolin-Eide, Barnläkare och docent vid Avdelningen för pediatrik vid Sahlgrenska akademin, FoUU-chef Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Den nya maskinen ger mer detaljerade mått på benstruktur och hållfasthet. Hos barn med diabetes undersöks idag inte bentäthet och vi vet inte varför personer med diabetes i högre utsträckning drabbas av frakturer. Med ökad förståelse för benbildningsprocessen kan vi kanske förebygga osteoporos generellt och förbättra vården för till exempel anorexi-patienter och för tidigt födda.
  Diana Swolin-Eide, Barnläkare och docent vid Avdelningen för pediatrik vid Sahlgrenska akademin, FoUU-chef Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Vad är det som händer när en benmärgscell går från att ha normalt antal kromosomer till att få många fler? Och varför sorteras den inte bort av kroppens skyddsmekanismer? Vi undersöker kromosomerna i cancercellerna och försöker spåra vad som har hänt med dem
  Kajsa Paulsson, forskare vid Lunds universitet
  Hur alla de celler som inte växer i odling ser ut vet vi inget om
  Kajsa Paulsson, forskare vid Lunds universitet
  ”För äldre kanske det är lättare att acceptera biverkningar, men detta handlar om små barn med hela livet framför sig. Därför skulle det vara väldigt värdefullt att hitta en bättre behandling
  Kajsa Paulsson, forskare vid Lunds universitet
  Vi hoppas kunna få en ordentlig genomlysning av vilka molekyler som härrör från olika bakterier. Vi ska också ta reda på vilka av dem som kan mätas i blod och om någon kan kopplas till risk för tjocktarmscancer
  Rikard Landberg, professor i Livsmedelskunskap på Chalmers tekniska högskola
  Med den nya masspektrometern ökar vår analyskapacitet. Dessutom är den känsligare, den kan hitta riktigt små mängder av specifika molekyler i komplexa prover. Det är också bra för oss att kunna analysera olika typer av prover på olika apparater
  Rikard Landberg, professor i Livsmedelskunskap på Chalmers tekniska högskola
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp