Dela

Kontakt

 • Castellum AB
  Box 2269 403 14 Göteborg
  +46 31 60 74 00
  +46 31 13 17 55
  http://www.castellum.se
 • Ulrika Hultgren

  Presschef


  +46 738 56 73 16
 • Citat

  Inför beslut om lokalerna i Örebro var det viktigt för SCB att få bättre beslutsunderlag i form av bland annat en beläggningsmätning för att bättre kunna bedöma behovet – antal och storlek – av mötesrum i den nya lösningen. De vände sig därför till oss för hjälp med beläggningsmätningen.
  Björn Johansson, Key Account Manager på Castellum
  Vi har en tillväxt i förvaltningsresultatet om 7% trots de genomförda försäljningarna i år. Våra marknader är starka och drivs av större efterfrågan än utbud, vilket skapar omförhandlingspotential där vi hittills i år har omförhandlat upp våra hyror med 18%. Det tillsammans med den årliga indexjusteringen har skapat en ökning av portföljens hyresvärde om 5%.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Vi kan också konstatera att bruttouthyrningen ligger kvar på en hög nivå, och den negativa netto-uthyrningen ska till viss del ses som en timingeffekt och beror främst på ett fåtal större uppsägningar. Castellums finansiella ställning är dessutom starkare än någonsin, belåningsgraden kvarstår på 44 % och investerarbasen har breddats.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Vi är oerhört stolta över denna utmärkelse. Det är fjärde året i rad vi blir invalda i Dow Jones Sustainability Index som visar att vi är bäst i klassen på hållbarhet. Hållbarhet är a och o för att vi långsiktigt ska lyckas växa och vara lönsamma. Det skapar förtroende för vår verksamhet bland befintliga och potentiella kunder, aktieägare och medarbetare. Ett stort tack till alla kollegor som gjort detta möjligt.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Detta är ett viktigt och prestigefullt samarbete för oss. Vi är oerhört stolta över att få förtroende att vara en del i utformandet av Geely Innovation Centre in Europe. Vi delar samma vision, vilket handlar om att skapa en flexibel och dynamisk arbets- och mötesplats som är hållbar och inspirerande samt uppmuntrar till samarbete och kreativitet.
  Yvonne Sörensen Björud
  Vi är mycket glada över att Heart Aerospace väljer att etablera sig på Säve flygplats. De har en spännande verksamhet som ligger helt i linje med det innovationskluster som vi vill skapa i området samtidigt som vi planerar för den långsiktiga utvecklingen.
  Mariette Hilmersson, vd Region Väst, Castellum
  Vi bygger och förvaltar hus – men vårt primära fokus är inte väggar, golv och tak. Vår målsättning för kvarteren i Hagastaden är att skapa en plats där man kan nyttja synergierna mellan arbetsplatser och bostäder, där människor och företag kan växa tillsammans. Samverkansavtalet med Einar Mattsson är viktigt då det lägger grunden för det vi vill skapa. De är en erfaren bostadsutvecklare och kompletterar vår kompetens inom kontors- och samhällsfastigheter.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Jag är väldigt glad för denna möjlighet. Castellum är ett välskött bolag som vuxit kraftigt de senaste åren och har höga ambitioner. Till det kommer det starka varumärket och Castellums position som Nordens mest hållbara fastighetsbolag. Jag ser verkligen fram mot att få vara med och utveckla verksamheten långsiktigt med fokus på en av Europas starkaste växande regioner.
  Martin Bjöörn, ny vd Castellum region Stockholm, Uppsala och Gävle
  Idag är jag betydligt mer optimistisk kring marknadsläget än jag var i januari. Under kvartalet har vi sett många positiva signaler, som stigande hyresnivåer i storstadsregionerna och en positiv nettouthyrning jämfört med föregående kvartal.
  Henrik Saxborn, Verkställande direktör Castellum
  Förutom ett starkt resultat från förvaltningsdelen av verksamheten så har även detaljplanerna för tre av våra största projekt blivit godkända, vilka motsvarar en projektvolym på 3 000 Mkr. Projekt, som har väsentligt högre yield än förvärv på dagens marknad, står därmed för större delen av Castellums investeringar vilket är viktigt på några års sikt.
  Henrik Saxborn, Verkställande direktör Castellum
  Vi är väldigt stolta att ha blivit invalda att ingå i denna exklusiva grupp med erfarna branschkollegor från hela Europa. Jag tror vi alla har mycket att vinna på att samarbeta för att hitta nya innovativa lösningar som kan gagna respektive bolags verksamhet såväl som fastighetsbranschen i Europa i stort. Vi står alla inför samma utmaningar ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv, men också från en digital synvinkel med hänsyn till ny teknologi. Det är nödvändigt för oss att leva upp till våra befintliga och potentiella kunders förväntningar om vi ska lyckas vara långsiktigt framgångsrika. Därför är denna typ av samarbeten viktiga eftersom de hjälper oss att påskynda innovation och forskning med målsättning att utveckla morgondagens fastighetsbransch.
  Henrik Saxborn, koncernchef Castellum
  Att erhålla höjd kreditrating är mycket värdefullt för Castellum. Det är ett bevis på att det vi gör är rätt både ur ett finansiellt och affärsmässigt perspektiv. Att marknaden har tilltro till oss är en förutsättning för framtida investeringar. Samtidigt ger den förbättrade kreditratingen Castellum än större möjligheter till stark finansiell flexibilitet och breddad investerarbas, nationellt såväl som internationellt.
  Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum
  Jag är oerhört stolt över att få ta emot detta pris. Det är bevis på att det envisa arbete vi lägger ner skapar ett hållbart samhällsbygge långt bortom Castellums gränser. Jag vill även tacka mina kollegor i styrelse och koncernledning samt samtliga anställda. Det är vi gemensamt som lyckats sätta Castellum på kartan som ett av de mest hållbara fastighetsbolagen, både på den nationella och den internationella arenan. Affärsnytta går hand i hand med Castellums Agenda för den Hållbara Staden 2030. Ständiga förbättringar med mätbara mål inom hållbarhet erbjuder en genväg till våra finansiella mål och ett långsiktigt hållbart värdeskapande för våra aktieägare, kunder, medarbetare och andra partners. På ett personligt plan känns det extra roligt att få arbeta med mina hjärtefrågor i styrelserummet, att få inspirera och inspireras av andra.
  Charlotte Strömberg, styrelseordförande Castellum
  Förvaltningsresultatet ökade med 9% vilket innebär att vi med befintlig portfölj nästan når vårt mål om 10% även detta kvartal. Nettoförsäljningarna bedöms temporärt påverka tillväxttakten kommande kvartal, men jag bedömer att vi även 2019 kommer skapa aktieägarvärde.
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum
  Befintliga accesslösningar till fastigheter består idag av låsta system, vilket gör det svårhanterligt och hämmar utvecklingen. Man kan förklara den nya plattformen för digitala nycklar vi nu vill bygga som en motsvarighet till den mobila betalningstjänsten Swish. Digitala nycklar kommer att göra livet lättare både för våra kunder och oss själva som fastighetsägare. Det ger även en bra förutsättning för att kunna skapa nya smarta mobila tjänster för våra kunder.
  Niclas Ingeström, Chief Digital Officer Castellum AB
  ”I mötet mellan vår erfarenhet av att skapa framgångsrika och innovativa arbetsplatser och HSBs nästan hundraåriga erfarenhet av att skapa det goda boendet uppstår verkligt spännande möjligheter att tillsammans ta ett nytt steg. Vi utvecklar nästa generations arbetsplats med användbara samarbetsverktyg och effektiva tjänster för att hantera livspusslet. En ny typ av plats, där människor och företag erbjuds växa och utvecklas och där nya möten uppstår”
  Henrik Saxborn, vd Castellum
  ”Vi vill skapa en banbrytande boendemiljö och ge Jubileumshuset ett socialt och digitalt nav. En inkluderande yta och en naturlig mötesplats som skapar synergier och ger mervärde till alla som bor, vistas och arbetar i Jubileumshuset. Det känns väldigt inspirerande att kroka arm med Castellum. En vass kommersiell aktör och en spännande samarbetspartner som både kompletterar och utmanar oss”
  Jonas Erkenborn, vd HSB Bostad
  ”Intresset för Eminent har varit oerhört stort. Det är glädjande att allt fler arbetsgivare förstår värdet av att investera i sina medarbetares välmående. Vinsterna är många, som färre sjukskrivningar och stressrelaterade sjukdomar. Friska och nöjda medarbetare presterar bättre och höjer därmed företagets lönsamhet”
  Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB
  ”Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi strävar hela tiden efter att utveckla arbetsplatser i centrala lägen där företag och människor får växa. Vi ser en stark utvecklingspotential i fastigheterna på Lilla Bommen och förvärvet stärker vår position ytterligare i Göteborgs innerstad”
  Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB
  ”Resultaten av infrastruktursatsningarna som pågår kring Lilla Bommen kommer att göra området än mer attraktivt framöver genom att läget blir mer centralt och tillgängligt”
  Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB
  ”Vi fortsätter vår strategi att avyttra handelsområden till förmån för en renodlad kontor- och logistikportfölj i nordiska tillväxtorter”
  Henrik Saxborn, Castellums koncernchef
  Utmärkelsen är en bekräftelse på vårt systematiska och högkvalitativa hållbarhetsarbete
  Filip Elland
  ”Jag ser mycket fram emot att få bidra till Castellums etablering på den finska marknaden. Jag hoppas kunna tillföra kunskaper och erfarenheter från den finska fastighetsbranschen och min erfarenhet av att bygga framgångsrika team präglade av stark lagkänsla”
  Henrik Stadigh, affärsområdeschef Castellum Helsingfors
  ”Det känns fantastiskt roligt att välkomna Henrik Stadigh till Castellum och att ta nästa steg i vår etablering i Finland. Helsingfors är en jättespännande marknad som vi ser har stor tillväxtpotential. Med Henrik på plats kan vi fortsätta växa och förverkliga vår ambition om att utöka vårt bestånd i centrala Helsingfors”
  Henrik Saxborn, koncernchef Castellum
  ”Det känns fantastiskt att få vara med i framtagandet av en helt unik stadsdel med vetenskap, liv och hälsa i fokus. Här kan vi bidra med attraktiva arbetsplatser och skapa ett life science-kluster, samt vårt kunnande inom hälsa och välmående genom arbetet med WELL-certifierade fastigheter”
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.
  Med Yvonnes gedigna erfarenhet av att skapa framgångsrika, lönsamma företag är hon helt rätt person att utveckla United Spaces
  Henrik Saxborn, vd Castellum
  Coworking handlar om så mycket mer än snygga lokaler. Det är resurseffektivt för planeten och plånboken, men det handlar också om att bygga gemenskap mellan människor
  Henrik Saxborn, vd Castellum
  Det känns fantastiskt roligt att få in den stora och internationella kompetens Carola Lavén besitter till Castellums koncernledning
  Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB
  Jag är glad att Stefan Bergström axlar rollen som tillförordnad vd i Region Stockholm-Norr
  Henrik Saxborn, koncernchef Castellum
  Vi kommer att ha en fantastisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, Göteborg
  Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB
  Jag vill få chefer att våga vara mer kreativa
  Niclas Ingeström