Dela

Om oss

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. I december 2020 bytte företaget namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.

Kontakt

 • Pia Leufstedt

  Projektledare marknad: Vård & Omsorg


  072-050 39 04
 • Helén Kim

  Projektledare marknad: Skola


  076-677 58 12
 • HIlda Widaeus

  Marknadschef


  072-050 40 93
 • Bo Westerdal

  VD


  08-462 26 10
 • Besöks- och budadress
  Gothia Kompetens, Box 22543, 104 22 Stockholm. Besöksadress: Kungsholmstorg 5 Stockholm
 • Andra Pressrum

  Citat

  Lek och språk hör ihop som syskon, de utvecklas tillsammans och parallellt. Ju bättre barn kan leka, desto mer språk lär de sig. Ju mer språk de har, desto mer kan de leka.
  Margareta Öhman, leg. psykolog, barnkulturvetare och författare.
  Lek är en naturlig arena för språkligt samspel och det är i samspelet som lek och språk får förutsättningar att utvecklas.
  Margareta Öhman, leg. psykolog, barnkulturvetare och författare.
  Vi arbetar för att skolor ska få de rätta förutsättningarna att utföra sitt arbete så bra som möjligt och därför är partnerskapet med Guldtrappan ett viktigt steg.
  Tobias Ludvigson, affärsområdeschef skola, Gothia Kompetens
  Rättshaveristiskt beteende är en företeelse där psykologi och juridik möter varandra på ett unikt sätt. Det innebär att du som offentliganställd behöver andra verktyg än lagar, regler och myndighetsföreskrifter för att på bästa möjliga sätt kunna hantera personer som uppvisar ett sådant beteende.
  Andreas Wedeen, psykolog och författare
  På våra tusentals föreläsningar runt om i landet har vi noterat ett stort behov av en konkret manual. Nu har vi skrivit en sådan manual, med drag av parlör, som kan hjälpa offentliganställda att hantera dessa komplicerade möten på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Detta för att freda sin egen arbetsmiljö samtidigt som man tillgodoser varje persons grundläggande rättigheter.
  Jakob Carlander, psykoterapeut och författare
  Jag möter många lärare som inte är bekväma med att undervisa i sexualfrågor. Det beror både på kunskapsbrist och att ämnet fortfarande är laddat.
  Kalle Norwald, sexolog och författare
  Vi vuxna har ett ansvar att ge ungdomarna kunskap så att de kan fatta rätt beslut om sina liv, kunna sätta ord på sina tankar och känslor för att må bra nu, och senare i vuxenlivet.
  Kalle Norwald, sexolog och författare.
  Min ambition är att transpersoner och ickebinära, kvinnor och män, heterosexuella, homosexuella och alla däremellan eller bortom ska känna sig inkluderade och hitta det de söker i min bok.
  Camilla Stenfelt
  Många som lever med npf som till exempel adhd, har svårigheter kring känslor. Det påverkar livskvaliteten negativt och får sällan det fokus det förtjänar.
  Nicole Wolpher
  Känslor påverkar relationen till livet, sig själv och till andra. Om man dessutom har ett funktionssätt som skiljer sig från normen kan det bli ännu mer utmanande. Jag hoppas att denna bok kan inge mer förståelse, hopp, och acceptans och att den kan vägleda personer som lever med npf.
  Nicole Wolpher
  Med bristande kunskap hos vårdgivaren ökar lidandet för kvinnor. Besvär under övergångsperioden kan bidra till sänkt livskvalitet och påverkad hälsa.
  Eva Elmström
  Läraren är ämnesexperten som lär ut ämnet genom att undervisa och låta eleverna öva och träna. Det är vårt uppdrag.
  Filippa Mannerheim, gymnasielärare
  Ämnet ska vara i fokus och läraren den som undervisar.
  Filippa Mannerheim, gymnasielärare
  Det är viktigt att skapa bra rutiner för att få det att fungera. Det gäller allt från hur man pratar om det till anmälningsskyldigheten.
  Björn Tingberg
  Barn som far illa finns i alla miljöer, men det krävs att vi upptäcker dem. Ibland behövs det lite mer kunskap och ibland behövs tydliga rutiner eller ett större civilkurage för att vi ska stå upp för barns rättigheter att få leva ett liv som inte innehåller våld, kränkningar eller andra former av utsatthet.
  Björn Tingberg
  Det här är ett systematiskt arbete där vi kartlägger alla elever, en gång per år. Det ger en tydlig bild av elevgruppen så att vi vet vad vi behöver kompensera i lärmiljön, vilka styrkor och brister som finns i förmågorna.
  Anna Morell, specialpedagog och författare
  Vi får en gemensam plattform att stå på och då kan vi tillsammans arbeta för att skapa bättre förutsättningar för lärandet hos alla elever.
  Jenny Karlsson, specialpedagog och författare
  Vi har skrivit en praktisk och konkret handbok utifrån våra egna erfarenheter
  Fanny Eklund och Sanna Halfdan
  Vi vill peppa läsaren och ingjuta lite hopp och mod att våga, för vinsterna är stora, både för huvudpersonen och de som jobbar med dem.
  Fanny Eklund och Sanna Halfdan
  Jag vill skapa förståelse för kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning. Jag vill visa att det varken behöver vara svårt, komplicerat eller ta en massa kvalitetstid från samvaron med barnen.
  Susanne Svedberg, leg. förskollärare och kvalitetschef i Nyköpings kommun
  Det ska inte spela någon roll var i landet barnet har sin förskola. Det ska finnas likvärdiga förutsättningar att utvecklas och lära i en förskola med hög kvalitet.
  Susanne Svedberg, leg. förskollärare och kvalitetschef i Nyköpings kommun
  Att prata patientsäkerhet och andra krav som ställs via hälso- och sjukvårdens lagstiftning tonas ibland ner av chefer som inte har den medicinska kompetensen. Men kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är viktigt för EMI och kan inte tonas ner.
  Susann Magnusson
  EMI har ofta en ledning som saknar medicinsk kompetens. Chefer inom elevhälsan som är rektorer har en stor kunskap om skollagen och skolans verksamhet. Att de också skulle vara insatta i hälso- och sjukvårdens hela lagstiftning är knappast rimligt, men det är nödvändigt om de ska leda denna typ av verksamhet.
  Susann Magnusson
  Personalens kompetens är nyckeln för att förebygga vårdskador, minimera risker och därigenom uppnå en patientsäker verksamhet av hög kvalitet för alla elever.
  Susann Magnusson
  Patientsäkerhets- & kvalitetsarbete är mycket bra, välskriven och uppfyller väl sitt syfte. Helhetsbetyg: 4.
  Lektör Therese Nordholm, BTJ-häftet nr 20, 2021.
  Om vi kan lägga en god grund för samverkan redan under introduktionen ökar förutsättningarna. Det gynnar barnens utveckling och lärande.
  Anna Hellberg Björklund, leg. psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi
  Förskolan måste alltid hitta vägar att nå fram, även till de föräldrar där det är särskilt utmanande att skapa relation och samarbeta.
  Anna Hellberg Björklund, leg. psykolog och specialistpsykolog i pedagogisk psykologi
  Vi behöver observera miljön och reflektera över vad som medverkar och vad som motverkar tillgängligheten och lärandet.
  Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare
  Den fysiska, sociala och pedagogiska tillgängligheten bidrar vart och ett med viktiga pusselbitar för att åstadkomma utveckling och lärande.
  Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare
  Det är många lärare som vittnar om att de är oroliga för att bli anmälda till Skolinspektionen eller att de blir utsatta för påtryckningar vid betygsättning.
  Maria Refors Legge, jurist, expert på skoljuridik och författare.
  Med kunskap om vad som gäller i de här frågorna kan lärare stå stadigare i relationen med till exempel vårdnadshavare eller rektor kring betygssättning eller ordningsfrågor. Det hoppas jag kan ge en större trygghet.
  Maria Refors Legge, jurist, expert på skoljuridik och författare.
  För att tillgodose barnets rättigheter behöver vi inom socialtjänsten, i kontakterna med barnen och deras anhöriga, alltid utgå från ett barnrättsperspektiv. Det baseras på rättigheterna, barnets eget perspektiv och vårt vuxna barnperspektiv.
  Åsa Ekman
  Att barnkonventionen blev lag har bland annat att göra med att man sett brister i hur den har använts. Vi hoppas att vår bok ska fungera som ett stöd i konsten att gå från ord till handling i vad lagen faktiskt kan leda till, och som också gör skillnad för barn.
  Ann Rask Samuelsson
  En bok, både av uppslagskaraktär och konkret handledning, som bör vara en guldgruva för yrkesverksamma, studenter och alla andra som på olika sätt är engagerade i barnets rätt i allmänhet och inom det breda fält som socialtjänsten rör sig i, i synnerhet. Helhetsbetyg: 5.
  Lektör Bosse Forsen, Btj-häftet nr 19, 2021
  Utifrån barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet ger de väl ämnes- och handlingsförtrogna författarna här en gedigen, innehållsrik, mångfasetterad och inspirerande grund för fortsatt utvecklande arbete på olika nivåer inom det sociala fältet.
  Lektör Bosse Forssen, Btj-häftet nr 19, 2021
  Författarna Åsa Ekman och Ann Rask Samuelsson fokuserar här i första hand på vad barnkonventionen innebär inom socialtjänsten i olika sammanhang och där utsatta barn står i centrum.
  Lektör Bosse Forssen, Btj-häftet nr 19, 2021
  För att upptäcka funktionell förstoppning måste vi prata om det, men det gör vi sällan. Det är ett skamfyllt ämne som föräldrar ogärna tar upp på eget initiativ. Därför är det viktigt att vården vågar ställa frågan.
  Malin Borgström barnsjuksköterska, urotarmterapeut, forskare, författare
  Dessa barn och deras familjer har låg livskvalitet och barnen mår psykiskt dåligt. Skam och skuld fyller deras vardag, speciellt hos de barn som har avföringsinkontinens. Barnen tappar självkänsla och självförtroende och riskerar isolering. Att komma upp i skolålder med besvär från urinblåsa och/eller tarm riskerar mobbning, utanförskap och allt sämre livskvalitet.
  Malin Borgström
  Genom att ge barnen en god start redan från början av förskoletiden kan de utveckla olika färdigheter som hjälper dem att utveckla goda relationer och möta livets utmaningar.
  Lars Löwenborg, leg. psykolog, familjeterapeut, föreläsare, handledare och författare
  Barnen får möjlighet att lära sig att förstå både sig själv och andra genom lek, samtal och vardagssituationer. Det utvecklar barnets självkänsla, sociala kompetens och empati.
  Björn Gíslason, leg. psykolog, föreläsare och författare
  Vi behöver ge arbetslaget tid och verktyg för att diskutera pedagogik och undervisning. Då kan vi också utveckla skolan.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
  Samhället och skolan är alldeles för komplexa för att lärare ska kunna lyckas utan stöd och utan att vara del i ett lag med en gemensam riktning.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
  Hjälp varandra att lyckas. Det finns inget annat sätt.
  John Steinberg, fil.dr i pedagogik och författare
  Vi behöver skapa samsyn kring vårt uppdrag för att öka möjligheterna till likvärdighet inom förskolan.
  Veronica Nytomt, leg. förskollärare, föreläsare och författare
  Jag vill ge stöd, vägledning och perspektiv som kan bidra till reflektion och utveckling i arbetet.
  Veronica Nytomt, leg. förskollärare, föreläsare och författare
  Det är ett arbetssätt för att förstå ett problem eller utmaning på djupet, innan vi fattar beslut om insatser.
  Johanna Kjellén, gymnasielärare, utvecklingsledare och författare
  Genom läranderonder fokuserar vi på undervisningens inverkan på lärandet. Då fokuserar vi också på det vi kan påverka.
  Johanna Kjellén, gymnasielärare, utvecklingsledare och författare
  Endometrios är ett vanligt tillstånd och diagnosen måste alltid övervägas när kvinnor söker för buksmärta. Därför är det viktigt att sprida kunskap om sjukdomen både inom vården och hos allmänheten.
  Johanna Nordengren, överläkare vid endometrioscentrum, Skånes universitetssjukhus och författare till Endometrios – symtom och behandling
  Att få en kronisk sjukdom är tungt nog i sig, men att dessutom få en sjukdom som får andra människor att dra sig undan av rädsla, den drabbade att skämmas och anhöriga att inte våga berätta, det gör inte situationen lättare.
  Författarna till nya boken Schizofreni – livet med en psykossjukdom
  Vi har 10 år på oss att skapa möjligheter för eleverna att gå ut grundskolan med ett rikt och nyanserat språk. Låt oss ta tillvara på den tiden.
  Anne-Marie Körling, lärare och adjunkt vid Uppsala universitet.