Dela

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Kontakt

Citat

Vi kan än en gång konstatera att även om vi jobbar allt längre, så höjs inte den genomsnittliga pensionsåldern
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att leva upp till de krav som ställs i avtalet med oss. I Solidars fall kan vi efter en omfattande utredning konstatera att bolaget inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg
Erik Fransson, chef Fondtorgsavdelningen
Ett av Pensionsmyndighetens kärnuppdrag är att förse Sveriges demokratiskt valda beslutsfattare med fakta, statistik, framskrivningar och analyser. I detta sammanhang är det väsentligt att både beskriva hur pensionssystemet fungerar nu samtidigt som vi tittar på möjliga framtida scenarios
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Riksrevisionen gav 2017 ut en rapport med förslag till förbättringar av orange rapport. Både vi på Pensionsmyndigheten och regeringen tycker förslagen är bra, men vi har inte hunnit med att genomföra dessa i årets utgåva. Dessa förbättringar kommer därför att införas från och med orange rapport för 2018, som alltså publiceras nästa år
Estrella Zarata, aktuarie och projektledare Orange rapport 2017
Det viktigaste en egen företagare kan göra för pensionen är att ta ut en marknadsmässig lön när det är möjligt, betala skatt och kompensera för tjänstepension genom ett eget sparande
Erik Ferm, analytiker Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten arbete för att sänka spararnas kostnader får stor effekt på lång sikt. Kravet på rabatt ger i genomsnitt mellan 0,3 och 0,5 procent lägre avgift, och det gör i sin tur att premiepensionen blir 10 till 15 procent högre.
Bengt Norrby, analytiker Pensionsmyndigheten
Sett till totalen för samtliga sparare hade det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa bättre värdeutveckling än genomsnittet för de sparare som valt andra fonder; 14,4 procent mot 11,3 procent.
Bengt Norrby, analytiker Pensionsmyndigheten
Det är ungefär lika många kvinnor som män som gick i pension under året, men det var något större andel kvinnor än män som valde att gå i pension vid 65 års ålder: 51 procent bland kvinnor mot 45 procent bland männen
Inger Johannisson, analytiker
65 år kommer fortsätta vara den vanligaste pensionsåldern tills dess att lagstiftaren beslutar om en ny lägsta åldersgräns för garantipensionen
Ole Settergren, analyschef
Statistiken visar att spridningen i pensionsinkomst var relativt låg för nyblivna pensionärer förra året. Samtidigt är det fler män än kvinnor som hade både riktigt låga men också relativt höga pensionsinkomster.
Markus Andersson, analytiker
Vi ser positivt på att vi har kunnat träffa en överenskommelse som gör att spararna får pengar på sina premiepensionskonton i närtid istället för att vänta på utfallet i en utdragen rättslig process.
Mikael Westberg, chefsjurist Pensionsmyndigheten
Exakt hur mycket pengar det rör sig om blir klart först när samtliga innehav i fonden sålts. När inlösen är klar kommer dessa medel att kunna sättas in på spararnas konton där de både hör hemma och dessutom kan göra nytta igen
Mikael Westberg, chefsjurist Pensionsmyndigheten
– Att båda har koll på den gemensamma ekonomin är extremt viktigt. Det är ju endast om du har koll som du kan fatta medvetna beslut. Detta gäller inte bara pensionen, utan även andra områden
Agneta Claesson, Pensionsmyndigheten
Vårt generella tips är att du, innan du börjar spara privat, loggar in och gör en prognos på pensionsmyndigheten.se. Därefter kan du, och bara du, bestämma om du behöver spara eller kanske jobba längre för att få den pension du anser dig behöva.
Marcus Lindenius, pensionsexpert Pensionsmyndigheten
Även om du sparar många hundralappar i månaden i flera decennier, så kommer det du sparat ihop att utgöra den minsta delen av din totala framtida pension. Det spelar också roll om du väljer ett livsvarigt tillskott till pensionen, eller tar ut det du sparat under kortare tid.
Inger Söderbom, analytiker Pensionsmyndigheten
Vi vet av erfarenhet att det är många som funderar lite extra över sin pension i samband med att orange kuvert skickas ut i februari-mars och att Kuvertjakten därför är en uppskattad företeelse på de orter vi besöker
Pär Ahrling, enhetschef Pensionsmyndigheten
Varje år vid den här tiden översköljs vi alla av pensionsreklam från flera olika håll, inte minst från banker och försäkringsbolag. Det är många som säger åt oss vad vi ska tycka eller känna, och ofta handlar budskapet om hur vi ska spara och placera olika typer av fonder
Sten Eriksson, kommunikationschef
Vår kampanj har två syften. För det första vill få så många som möjligt att logga in på våra nya inloggade sidor som vi har skapat i samarbete med Min Pension.. Där kan man göra en pensionsprognos för hela pensionen men också ta del av anpassad pensionsinformation utifrån ålder och livssituation. Vi vill också fortsätta tjata om vad som är viktigast för pensionen: jobba, betala skatt och ha tjänstepension
Sten Eriksson, kommunikationschef
Hälften vet att det viktigaste är att ha inkomst under många år. Den andra hälften svarar fel eller vet inte. Detta trots att både ett eventuellt privat sparande och din premiepension kommer att vara de minsta delarna av din framtida pension
Sten Eriksson, kommunikationschef
Vi vill göra pensionsinformationen både mer relevant och lättare att ta till sig. Om du loggar in och registrerar dig på pensionsmyndighetens webbplats ser du hela din pension och erbjuds information både utifrån din ålder och utifrån ett antal val du kan göra på sidan.
Sten Eriksson, kommunikationschef
Att skydda sitt sparade tjänstepensionskapital genom ett återbetalningsskydd kommer alltid med en kostnad. Vår analys visar dock att många har efterlevandeskydd trots att de saknar förmånstagare.
Erik Ferm, analytiker Pensionsmyndigheten
Den allmänna pensionen är beroende av hur mycket företagaren betalat in i skatt på den lön eller det överskott denne haft under arbetslivet. Pensionens storlek beror också på de arbetsgivaravgifter eller egenavgifter som betalas in. Inkomsterna för varje enskilt år räknas med upp till ett tak
Erik Ferm, analytiker Pensionsmyndigheten
För ett långsiktigt sparande till pension passar en global aktiefond som kostar max 0,4 procent i förvaltningsavgift,
Monica Zettervall, pensionsexpert Pensionsmyndigheten
Det kan skilja väldigt mycket mellan olika grupper och vi har därför även i år valt att dela in pensionärerna i flera grupper när vi redovisar pensionernas utveckling. Den genomsnittliga höjningen är på mellan 106 kronor och 468 kronor efter skatt, och den genomsnittliga höjningen för hela kollektivet är 380 kronor per månad efter skatt
Hanna Linnér, statistikansvarig
För de pensionärer som har bostadstillägg ökar bostadstillägget med 200 kronor per månad i genomsnitt, men även där kan det skilja mycket. Den maximala höjningen av bostadstillägget för ensamboende är 470 kronor, medan motsvarande för sammanboende är 235 kronor per månad
Monica Zettervall, pensionsexpert
Köpstoppet gäller under den tid vår utredning slutförs, och innebär att fonderna inte går att välja på fondtorget
Ole Settergren, analyschef
Att vänta med att ta ut sin pension är ekonomiskt fördelaktigt ur flera aspekter. Dels ökar pensionen av fortsatt arbete, på grund av att den intjänade pensionsrätten blir större. Men den enskilde betalar också lägre skatt
Stefan Granbom, analytiker
Vår förhoppning är att den som står inför ett val mellan att fortsätta jobba och ta ut pension kan få viss vägledning av dokumentet
Ann-Sofie Kraft Nilsson, verksamhetsutvecklare
De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att följa såväl avtalet med oss som gällande lagstiftning. I Advisors fall kan vi konstatera att bolaget återkommande inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg
Mikael Westberg, chefsjurist
Vi har som mål att premiepensionen ska behålla köpkraften, och att den därför bör öka med åtminstone cirka två procent per år. En sänkt förskottsränta ger lägre utbetalningsbelopp nu men leder till en högre ökningstakt framöver
Erland Ekheden, chefaktuarie Pensionsmyndigheten
Genom höjt bostadstillägg och sänkt skatt blir det en kraftig höjning av pensionen, netto efter skatt, för de med bostadstillägg och boendekostnad över 5000 kronor per månad. Det rör sig om höjningar netto på mellan 500 – 1000 kronor per månad, eller mellan fem och sju procent
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Eftersom invandrarnas livsinkomster förväntas vara betydligt lägre än övrigas kommer deras inkomstgrundade pensioner att behövas fyllas ut med grundtrygghetsförmåner. Men då majoriteten av de som kommer hit som asylinvandrare är förhållandevis unga, kommer det att dröja länge innan utgiftsökningen slår igenom helt
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Det råder av naturliga skäl en stor osäkerhet i dessa beräkningar. En integration som lyckas bättre eller sämre och som därigenom ökar eller minskar berörda individers livsinkomster kan självklart få stor påverkan på statens utgifter för grundskyddet
Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten
Det är viktigt att kunna följa utvecklingen även inom detta område. För den del av befolkningen som är pensionärer utgör tjänstepensionen en viktig, och på sikt allt viktigare, källa till försörjning.
Inger Johannisson, analytiker Pensionsmyndigheten
De variabler vi valt att ta med är relativt detaljerade och avsedda att ge en bättre förståelse för vilka uppgifter som bör inhämtas för att bygga upp ett gediget faktaunderlag för analyser av tjänstepensionsområdet
Inger Johannisson, analytiker Pensionsmyndigheten
Flexpensionen och en ökning av tjänstepensionen är i sig positivt. Det är bra att den som behöver gå tidigare ges möjlighet till det. Det finns dock en risk att flexpensionen används utan att arbetsmiljö och normer förbättras och istället som ett sätt att lättare bli av med äldre arbetskraft.
Erik Ferm, analytiker Pensionsmyndigheten
Köpstoppet gäller under den tid vår utredning pågår, och innebär att fonden inte går att välja på fondtorget. Det finns flera skäl till att vi tittar närmare på Advisor, bland annat två domar som nyligen meddelats av Patent- och marknadsdomstolen men också synpunkter som kommit till vår kundservice
Mats Öberg, chef fondenheten
Det är självklart positivt att pensionsspararna som haft Falcons fonder nu får tillbaka en del av de pengar som saknas. Det är dock väldigt stora belopp som fortfarande saknas och det är mycket allvarligt
Mikael Westberg, chefsjurist
Vår främsta prioritet är att få tillbaka så mycket som möjligt av spararnas pengar. Vi kommer också att göra allt som står i vår makt för att de personer som orsakat spararna denna skada får stå till svars
Mikael Westberg, chefsjurist
Under 2016 hade pensionssparare i AP7 Såfa en bättre utveckling än sparare med egen portfölj: 13,9 procent mot 9,5 procent. För de som valt någon typ av förvaltningstjänst var motsvarande utveckling 6,5 procent, säger Bengt Norrby, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten.
Bengt Norrby, statistikansvarig Pensionsmyndigheten
Det är inte rimligt att kräva av pensionsspararna att de i alla lägen ska vara pålästa och informerade om de olika aktörerna. Däremot är det viktigt att som sparare vara vaksam när man blir kontaktad av säljare som vill sälja in rådgivning eller förvaltning av premiepensionen. Lämna exempelvis aldrig ut dina personuppgifter och logga inte in med bank-ID på ditt premiepensionskonto eller bankkonto på uppmaning av någon annan
Monica Zettervall, pensionsexpert
I år får landets sju miljoner pensionssparare tillbaka 4,1 miljarder kronor i rabatter. Den kraftiga rabatten gör att premiepensionens fonder får mycket låga avgifter vilket bidrar till en högre pension för spararna.
Mats Öberg, fondchef Pensionsmyndigheten
De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen verka för pensionsspararnas bästa. I Allras fall förekommer det upplägg som vi inte kan tolka på annat sätt än att avsikten är att använda fonderna för att berika ägarna istället för pensionsspararna.
Katrin Westling Palm
Den sammantagna bedömningen visar att det finns företeelser och beteenden som inte är tillåtna enligt vårt samarbetsavtal. Därför avregistrerar vi fonderna och säger upp avtalet.
Mikael Westberg
Vi kan konstatera att ju mer denna härva nystas upp, desto tydligare blir det att vi tyvärr har haft rätt i frågan om att stora belopp har stulits och att detta är följden av flera personers agerande.
Mikael Westberg
De enda tillgångar som Falcon Funds äger, är de medel som finns i fonderna. Värdet av dessa tillgångar ska i så stor utsträckning som möjligt betalas tillbaka till fondspararna och inte slösas bort i en numera onödig rättsprocess.
Mikael Westberg
Vi vet att när det orange kuvertet landar i brevlådan,då är det fler än vanligt som börjar fundera på hur man ligger tillmed pensionen.Och då vill vi finnas där för att kunna svara på frågor och hjälpa till att göra pensionsprognoser över den totala pensionen.
Monica Zettervall, pensionsexpert
Såväl ett eventuellt privat sparande som din premiepension kommer att vara de minsta delarna av din framtida pension. Så se först till att ha koll på det absolut viktigaste för din pension, vilket är att du jobbar, helst heltid, att du betalar skatt och har tjänstepension via din arbetsgivare.
Monica Zettervall, pensionsexpert
Många tror att man ser hela sin pension i det orange kuvertet, men det stämmer inte.
Monica Zettervall, pensionsexpert
Vår utredning visar att det kring bägge dessa fonder finns allvarliga problem med bakomliggande intressekonflikter. Dessutom finns tecken på att fonderna skaffat nya sparare på olämpligt vis. Sådant beteende hör inte hemma på premiepensionens fondtorg, och därför råder det ingen tvekan om att det här är rätt väg att gå.
Mikael Westberg, chefsjurist Pensionsmyndigheten
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera