Dela

Citat

Det är med stor glädje vi återigen får möjlighet att lyfta fram kvalificerade kulturutövare från olika skapande områden. I sina högst varierande och skilda kreativa uttryck förenas årets sex stipendiater samtidigt i potentialen till fördjupning, utveckling och förnyelse. Under årens lopp har hittills 155 kulturstipendier delats ut och vi följer tidigare stipendiaters fortsatta framgångar och utveckling med stort intresse. Ett av Stenastiftelsens viktigaste uppdrag är att identifiera och främja forskning som kan bidra till positiva förändringar. 2019 utlystes därför medel för stöd till forskning med särskild inriktning mot barns och ungdomars livsvillkor. Stödet, om sammanlagt 42 miljoner kronor under 3 – 5 års tid, är det i särklass största inom samhällsvetenskaplig forskning i landet.
MADELEINE OLSSON ERIKSSON ORDFÖRANDE STEN A OLSSONS STIFTELSE FÖR FORSKNING OCH KULTUR
Vetenskapsfestivalen gör ett fantastiskt arbete med att förmedla vetenskap på många spännande sätt. Den bidrar till att människor kan upptäcka världen ur olika perspektiv och tänka nya tankar, och det är vi glada att kunna stödja.
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det är fascinerande hur kunskap och olika perspektiv berikar och tar oss till nya nivåer. Något vi vill ta fasta på med våra invigningar. Vi ser mycket fram emot en alldeles speciell kväll dit alla är välkomna!
Jennie Turner, verksamhetsansvarig på Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen
Pengarna gör att vi kan ge fler barn stöd direkt via telefon, chatt och mejl, vilket behövs just nu. Barnrättshubbarna vill vi på sikt inrätta på fem orter. Via dem kommer vårt stöd närmare barnen och samtidigt blir de våra nav för en mobilisering av lokalsamhällena när det gäller barnets rättigheter
Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.
Samtalen till Bris vittnar om ökad utsatthet för våld och psykisk ohälsa i spåren av corona. Därför känns det angeläget att bidra till att stärka Bris kapacitet på kort sikt. Samtidigt vill vi stötta det viktiga långsiktiga arbetet, både för att möta coronakrisens framtida konsekvenser och för att påverka den ohållbara livssituation som skrämmande många barn i Sverige befinner sig i
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Stöd till forskning och verksamheter som gagnar barn och ungas livsmöjligheter är ett av Stenastiftelsens fokusområden och i april donerade vi medel till tre forskningsprojekt som alla syftar till att motverka sociala förutsättningars inverkan på individers utvecklingsmöjligheter
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Vi vill ge stöd till forskning som har potential att skapa positiva förändringar för individer och samhälle på både kort och lång sikt. Kännetecknande är att vi vill se nya och angelägna frågeställningar, metodologisk bredd och en hög förväntad förnyelse inom forskningsområdet
Kristina Malmgren, vetenskaplig ledamot hos Stenastiftelsens styrelse.
Vårt samhälle har länge strävat efter att individens livsbana, så långt det är möjligt, inte ska bestämmas av i vilket sammanhang en person föds. Men de senaste decenniernas strukturomvandling och urbanisering har skapat stora skillnader i individers utvecklingsmöjligheter. Forskningsprojekten med inriktning mot barn och ungdomar är ett av stiftelsens fokusområden som vi prioriterar högt. Vi hoppas forskningen kan leda till resultat som gör skillnad för många
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Stenastiftelsen.
Jag tycker det är ett strålande initiativ av Göteborgs Symfoniker. När människor inte kan komma till konsertlokalerna så får musiken komma till människorna. Sen ska vi som västsvenskar vara extra stolta över Göteborgs Symfoniker som ju anses vara en av Europas främsta symfoniorkestrar. Det känns bra att Stena varit med och bidragit och gjort den här digitaliseringen möjlig
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
I dessa svåra coronatider då publiken inte kan komma till oss måste vi hitta nya vägar för att nå människor. Därför känns den här satsningen på digitala konserter som ett mycket bra sätt. Och antalet nedladdningar visar ju att vi har gjort rätt. Under mars-april har närmare 300.000 tittare streamat någon av våra konserter. Det är väldigt glädjande. Vi vill också tacka Stena, som har varit med och möjliggjort vår digitaliseringssatsning
Sten Cranner, vd och konstnärlig ledare hos Göteborgs Symfoniker.
Vi är mycket stolta över att kunna bidra till den här musikalen, som är en helt unik satsning av GöteborgsOperan. Baserad på Håkan Hellströms musik blir detta något alldeles speciellt och det känns extra roligt att vi kan medverka till att vårt operahus med den här musikalen nu kommer att nå många människor långt utanför de vanliga operabesökarna
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Kärlek skonar ingen" blir en storskalig musikal med stark anknytning till Göteborg och dess invånare, precis som Stena-sfären. Tack vare en generös donation från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur kan GöteborgsOperan göra Håkan Hellströms unika musikvärld tillgänglig för en stor publik på ett helt nytt sätt. Vi är oerhört tacksamma för detta
Christina Björklund, vd på GöteborgsOperan.
Beethoven har som ingen annan påverkat inte bara den europeiska konstmusiken, utan musiken som konstform. För många tonsättare och musiker är han ännu 250 år efter sin födelse både en stor inspiratör och en sträng domare. Årets Point Music Festival är en upptäcktsresa där Beethoven sätts i relief mot utforskande samtida tonsättare som Bent Sørensen, Hans Abrahamsen, Lera Auerbach, Richard Ayres och Andrea Tarrodi - musikupplevelser för öppna sinnen. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till Stenastiftelsens generösa bidrag som gör det möjligt för oss att arrangera den här fantastiska musikfestivalen till glädje för alla besökare
Sten Cranner, vd och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker.
Med början förra året kommer Point Music Festival att vara ett återkommande evenemang under en treårsperiod med final under jubileumsåret 2021. Stenastiftelsen satsar på högkvalitativa projekt av olika slag, bland annat inom musik och konst. Därför stödjer vi med glädje den här festivalen där olika konstarter blandas till nya upplevelser och där konstnärlig höjd är en gemensam nämnare,
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur, som med en donation på 6 miljoner kronor bidrar till genomförandet av Point Music Festival.
Resestipendierna bidrar till att underlätta för studenter att förlägga delar av sina studier utomlands, en fördel eftersom all forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv. Utländska universitet, lärosäten och innovationsmiljöer över hela världen utgör resmål, vilket även innebär möjlighet till positiva kontakter för lärosätena här hemma. Stipendiaterna berättar också om personlig utveckling och etablering av viktiga personliga nätverk
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
De resestipendier som studenterna tilldelats är ett viktigt och konkret exempel på internationalisering av högre utbildning. Studenterna bidrar på ett avgörande sätt till att skapa och inhämta ny kunskap och till att sprida den över nationella och kulturella gränser. Vi behöver mer av den sortens kreativitet, nyfikenhet och öppenhet som stipendiaterna är så lysande exempel på, nu sammanlagt ca 320 stycken efter åtta år
Erland Hjelmquist, ledamot i stiftelsens donationsråd.
Vi är glada över Stenastiftelsens fortsatta stöd. Vi delar övertygelsen om att en likvärdig skola är en prioriterad angelägenhet för hela samhället. Berättarministeriet är en riktad insats till områden där behovet är som störst. Det fortsatta partnerskapet med Stenastiftelsen ger oss möjlighet att vara en del av det långsiktiga stöd som skolan och lärarna behöver och förtjänar
Dilsa Demirbag-Sten, Berättarministeriets generalsekreterare.
Skolsegregationen har förödande konsekvenser för både samhället och enskilda individer och Göteborg är inget undantag. Berättarministeriet fyller en viktig funktion i staden. Målsättningen att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna språket och att ge barn och unga tillgång till en engagerad och närvarande vuxen annan än lärare eller förälder är jätteviktigt
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Det är alltid lika glädjande att stödja dessa framgångsrika kulturutövare med våra utbildningsstipendier och det är med stor spänning vi följer alla de nu 149 kulturstipendiaternas fortsatta utveckling. Stiftelsens uttalade ambition är att stödet ska göra skillnad och dessutom är målsättningen att bidra till att Västsveriges kulturliv fortsätter att utvecklas och blomstra
Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Nya former för lärande, kunskapsförmedling och innovationer fortsätter att vara något av en röd tråd i Stenastiftelsens satsningar. I juni invigdes Ryggmärgsskadecentrum, som beviljats 34 miljoner kronor under en uppbyggnadsperiod på fem år. Högskolan för scen och musiks Artist in Residence-program är ytterligare exempel på Stenastiftelsens pedagogiska satsningar, där tre utövande skådespelare och musiker deltar vid studenternas utbildningar som gästande pedagoger. Den största investeringen under året är dock stödet om totalt 50 miljoner kronor till uppbyggandet av Universeums visualiseringslabb. Som pedagogisk plattform har projektet stora möjligheter att stärka och utveckla intresset för vetenskap och teknik, inte minst bland barn och unga. Nu i början av december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom olika konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja så många talangfulla personer i vår region. Sedan stiftelsens start för snart tjugofem år sedan har 149 stipendier delats ut.
Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Med de här anslagen kommer Fryshuset i Malmö att snabbt nå många fler unga i destruktiva miljöer. Vi har redan relationer till dessa unga, och nu kan vi också ge dem konkret vägledning från avsaknad av hopp till ett liv av möjligheter
Johan Oljeqvist, vd Fryshuset i Malmö.
Fryshuset är en ideell organisation som arbetar för att barn och unga ska få hopp och framtidstro. Idag är tyvärr kriminalitet ett stort problem i Sverige. Varje ungdom som väljer en annan väg är en vinst för hela samhället. Vi inom Stenastiftelsen vill på det här sättet stödja Fryshusets verksamhet och bidra till att unga gör positiva val i livet
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi ser att unga har en alldeles fantastisk och unik möjlighet att påverka sitt eget liv och samhället i en positiv riktning, men att de inte alltid fått verktygen eller insikten att de faktiskt har den möjligheten. Förebildarnas viktigaste uppgift är att motivera, ge mod och verktyg så att unga individer vill, kan och vågar ta ansvar och agera. Att Stenastiftelsen väljer att satsa på oss är ett viktigt bevis på att det finns fler som vill vara med och ge unga denna möjlighet
Julia Hult, verksamhetsledare och grundare för Förebildarna.
Förebildarna bedriver en verksamhet som ligger nära Stenastiftelsens grundvärderingar, så det är med glädje och stolthet vi fortsätter att stötta organisationen. Bilden av samhället som träder fram i media, fokuserar ofta på problemen, riskerna och de negativa aspekterna. Ibland upplever ungdomarna att de inte utgör en del av samhället, utan att det som uppfattas som samhället är ”någon annan”. Förebildarna hjälper unga att faktiskt förändra och göra en riktig skillnad
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Stenastiftelsen.
Nya former för lärande, kunskapsförmedling och innovationer fortsätter att vara något av en röd tråd i Stenastiftelsens satsningar. I juni invigdes Ryggmärgsskadecentrum, som beviljats 34 miljoner kronor under en uppbyggnadsperiod på fem år. Högskolan för scen och musiks Artist in Residence-program är ytterligare exempel på Stenastiftelsens pedagogiska satsningar, där tre utövande skådespelare och musiker deltar vid studenternas utbildningar som gästande pedagoger. Den största investeringen under året är dock stödet om totalt 50 miljoner kronor till uppbyggandet av Universeums visualiseringslabb. Som pedagogisk plattform har projektet stora möjligheter att stärka och utveckla intresset för vetenskap och teknik, inte minst bland barn och unga. Nu i början av december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom olika konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja så många talangfulla personer i vår region. Sedan stiftelsens start för snart tjugofem år sedan har 149 stipendier delats ut.
MADELEINE OLSSON ERIKSSON, Stiftelsens ordförande
Alla ska ha rätt till ett självständigt liv i sitt eget hem. Det finns ett stort utbildningsbehov och mycket att göra. De många timmarna, ibland hela dygn med assistans kan användas till mycket mer än bara omvårdnad, de kan användas till mer inspiration. Kunskap är nyckeln och det kommer Ryggmärgsskadecentrum att verka för. Vi är mycket tacksamma och glada över att kunna etablera det här centret
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Vår uppgift är att utveckla och sprida kunskap om ryggmärgsskador till personer som har ett personligt eller professionellt intresse av ryggmärgsskador. Vi försöker dra vårt strå till stacken att bidra till en bättre livssituation för personer med ryggmärgsskador
Gunilla Åhrén som är projektledare för Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.
Vi ville samla utvalda spjutspetsprojekt, och skapa nya, med ett gemensamt underliggande tema: viktiga livsöden, mänskliga berättelser och röster som borde få höras. Jag är verkligen nöjd med vad vi lyckats åstadkomma. Jag tror vi skapat ett innehåll som på ett eller annat sätt kommer att påverka festivalbesökarnas liv.
Symfonikernas vd och konstnärlige chef Sten Cranner
Vi är särskilt stolta över att få välkomna karismatiska violinisten Patricia Kopatchinskaja som årets festivalartist i Bartóks postuma violinkonsert och som sångberättare i Schönbergs banbrytande Pierrot Lunaire. Tyska Ensemble Recherche uruppför Karin Rhenqvists Blodhov med Lena Willemark och den kanadensiska multimediaföreställningen Life Reflected speglar fyra helt olika livsöden som ingen människa förblir oberörd inför. Och att på onsdag eftermiddag få presentera ett helt nytt verk av Anna Thorvaldsdóttir, tillsammans med Icelandic Dance Company, och sedan avsluta med en klubbkväll under ledning av Gabriel Prokofiev, internationell DJ, är precis vad Point Music Festival handlar om. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet för Stenastiftelsens generösa bidrag som gör det möjligt för oss att arrangera den här fantastiska musikfestivalen till glädje för alla besökare.
Symfonikernas vd och konstnärlige chef Sten Cranner
Med bakgrund av nämnda omständigheter avser vi nu att stödja ett antal större forskningsprojekt med inriktning mot barn och ungdomar, något som sedan länge ligger inom ramen för stiftelsens fokusområden och som vi prioriterar högt. Vi ser fram emot att ta del av ansökningarna och att de studier som väljs ut leder till många goda resultat och verkligen göra skillnad för många
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Stenastiftelsen.
Vi är mycket glada att kunna bidra till utvecklingen av det världsunika publika visualiseringslaboratoriet på Universeum. Vi stödjer betydelsen av livslångt lärande och uppskattar möjligheten till utforskning och förståelse av världen genom naturvetenskap och teknik, som kommer att erbjudas här. Det kommer också vara mycket spännande att få ta del av den specifika pedagogik, som professor Ynnerman har utvecklat. Vi hoppas med den här satsningen kunna bidra till både allmän folkbildning och ökad forskning inom såväl visualiseringsteknik som didaktik
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi lever i en tid då den tekniska utvecklingen går snabbt samtidigt som den digitala omställningen går långsamt. Den breda samverkan som ligger till grund för det publika visualiseringslabbet gör att kompetens kraftsamlas och omställningen drivs på. Tillsammans kommer vi accelerera lärandet hos såväl barn och vuxna som elever och lärare. Det är nödvändigt för att möta behoven inom utbildningssystemet och näringslivet, men också för att motverka det digitala utanförskapet. Stödet från Stenastiftelsen är avgörande för att förverkliga visualiseringslabbet, som kommer att spela en viktig roll för en hållbar samhällsutveckling
Carina Halvord, VD på Universeum
Vi har under många år stöttat Vetenskapsfestivalens viktiga arbete och är glada att även i år kunna bidra. Årets invigning på temat Den svindlande tanken förmedlad av bland annat Cédric Villani var verkligen en upplevelse utöver det vanliga. Fantasi och kreativitet hade dessutom fått extra stort utrymme under invigningen och det tillförde en ny dimension. Vi önskar arrangörerna lycka till även med det fortsatta omfattande programmet
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det kändes inspirerande och lyxigt att få dela denna kväll med några av vår tids stora tänkare och en härlig blandning av människor som fyllde Draken till sista plats. Vi är oerhört glada att Stenastiftelsen tror på oss och att vi tack vare dem kommer kunna bjuda på fler fantastiska invigningar
Jennie Turner verksamhetsansvarig på Göteborg & Co för Internationella Vetenskapsfestivalen
Vi är oerhört glada att Stenastiftelsen tror på Vetenskapsfestivalen både som en plats för innehåll av yppersta internationella kvalitet, men också vår strävan att vara en viktig demokratisk mötesplats. Vi har fått en fantastisk möjlighet att arrangera unika invigningar i världsklass som är öppna för alla, något som är unikt i dessa sammanhang internationellt sett
Jennie Turner, verksamhetsansvarig på Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen
Efter förra årets succé känns det extra roligt att fortsätta bidra till Vetenskapsfestivalen och deras fantastiska arbete med att förmedla och presentera vetenskap på ett spännande sätt för många människor. Vi ser fram emot invigningen i april, liksom kommande års invigningar och hoppas att så många som möjligt får chans att ta del av detta
Madeleine Olsson Eriksson, Styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
All forskning gynnas av att ställas i ett internationellt perspektiv och vi är glada över att kunna ge studenterna möjlighet att förlägga delar av sina studier utomlands. De kommer också hem med värdefulla nya kunskaper och ett utökat internationellt nätverk. Många vittnar dessutom om hur de utvecklats på ett personligt plan. Vi är tacksamma för alla historier vi får ta del av och önskar dem all lycka med sina fortsatta studier och yrkeskarriärer
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Efter sju år och närmare 300 resestipendier är vi fortfarande lika imponerade över de många ansökningar vi får ta del av varje år. Det finns en stor bredd i både metod och frågeställningar och det ger oss en inblick i hur dagens unga ambitiösa studenter tänker. Deras insatser är viktiga och vi värdesätter deras öppenhet, tillgänglighet och viljan att dela med sig av sina kunskaper
professor Erland Hjelmquist, ledamot i stiftelsens donationsråd
Vi är glada över att kunna erbjuda den här typen av stipendier, både detta till San Francisco och ytterligare ett annat som gäller praktik vid Svenska Handelskammaren i London. Det finns många begåvade och driftiga studenter och vi hoppas att de som får möjlighet att åka kommer ha stor nytta av sina internationella erfarenheter
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det är alltid lika roligt att stödja dessa begåvade kulturutövare från regionen med våra utbildningsstipendier och det är med stor glädje vi följer alla de 130 kulturstipendiaternas fortsatta framgångar och karriärer. Målsättningen med dessa stipendier är också att vi vill bidra till att Västsveriges kultur- och samhällsliv fortsätter att utvecklas och blomstra
Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande
Vårt uppdrag handlar om att serva så många som möjligt i nätverket på ett bra sätt, att inspirera och ta fram ett bra utbud av aktiviteter. Vi får ett brett internationellt kontaktnät och det är bra att överlag ha ett intresse av all slags företagande. Jag har också haft stor nytta av min utbildning och med min nationalekonomiska inriktning är det extra intressant med diskussioner kring Brexit och valutaväxlingar
André Viktorsson
Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda unga och kreativa affärsbegåvningar denna möjlighet. Svenska Handelskammaren gör ett bra arbete med att engagera såväl svenska som internationella företag med verksamhet i Storbritannien. Vi hoppas att praktikperioden blir givande och kan ge stipendiaterna en god erfarenhet inför deras framtida karriärer
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Med initiativet Point Music Festival får Göteborg en festival på hög internationell nivå inom det konstmusikaliska området. Detta har vi tagit fasta på och vill genom vårt bidrag till Göteborgs Symfoniker bidra till visionen om en festival där olika konstarter interagerar och såväl fantasi som berättande får en stor plats
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Vi vill uttrycka vår tacksamhet för Stenastiftelsens generösa bidrag, som gör det möjligt för oss att arrangera den här fantastiska musikfestivalen där vi kan samla utvalda spjutspetsprojekt, och skapa nya, med ett gemensamt underliggande tema: viktiga livsöden, mänskliga berättelser och röster som borde få höras
Sten Cranner, VD och konstnärlig ledare för Göteborgs Symfoniker.
Ross Daly är en stark inspirationskälla för musiker runt om i världen och han ger våra studenter existentiella perspektiv på hur de kan tänka som musiker och konstnärer
säger Jonas Simonson, programansvarig för världsmusikutbildningarna
Vi är glada att kunna bidra till att studenterna har fått möjlighet att träffa och inspireras av den världskände musikern Ross Daly. Förhoppningsvis innebär det också att Högskolan för scen och musik stärks som en attraktiv och internationellt erkänd utbildningsinstitution
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det här året har vi bl a valt att stötta flera projekt med inriktning mot barn och ungdom, t ex organisationen Förebildarna, som samlar ett stort antal drivna och engagerade ungdomar för utbildning i entreprenörskap. Vidare föreningen Maskrosbarn i Göteborg, som stöttar barn till föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Under senvåren möjliggjorde vi den spektakulära invigningen av Vetenskapsfestivalen då forskaren Max Tegmark vid MIT (Massachusetts Institute of Technology) deltog som ett interaktivt, direktsänt hologram på scen. Stöd har också lämnats till kommande Nobel Week Dialogue 2021 – en endagskonferens som är en del av nobelveckans program. Under året har SII-Lab (Stena Industry Innovation Laboratory), laboratoriet för industriell digitalisering invigts på Lindholmen och ett Ryggmärgsskadecentrum i samarbete med Sahl- grenska akademin börjar ta form. Nu i december delar vi som vanligt ut kulturstipendier till framstående kulturutövare inom respektive konstformer. Det är fantastiskt roligt att under årens lopp ha kunnat stödja alla talangfulla stipendiater. Sedan stiftelsens start för drygt tjugo år sedan har 130 stipendier delats ut. Vi hoppas att dessa kommer till god nytta och bidrar till fortsatt utveckling och personliga framsteg.
Madeleine Olsson Eriksson, Stiftelsens ordförande
Allt fler företag flyttar hem tillverkning till Sverige och Stena Industry Innovation Lab gör nu det steget ännu lättare att ta. Satsningen går helt i linje med vad regeringen vill åstadkomma för att stärka förutsättningarna för svensk industri att utveckla, tillverka och konkurrera på världsmarknaden med bas i Sverige
närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Digitaliseringen förändrar industrin snabbt, men jobben kommer inte att försvinna. I centrum finns fortfarande människor – med alla förväntningar vi har på moderna arbetsplatser
professor Johan Stahre, ansvarig för Chalmers nya satsning på industriell digitalisering
Framtidens digitaliserade arbetsplats har mycket gemensamt med den digitala spelvärlden
docent Åsa Fasth-Berglund
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp