Dela

Om oss

ZeroMission har funnits sedan 2006 och hjälper företag med klimatstrategier, klimatberäkningar, analyser och klimatkompensation. Vi möjliggör bättre affärer.

Citat

Vi märker att allt fler kunder som klimatkompenserar med oss gärna vill kunna hävda klimatneutralitet. Tittar man på företag som idag använder begreppet kan man också konstatera att det står spretigt till med användningen av begreppet, trots att det finns metoder för detta. Frågan börjar bli kritisk. För hur ska vi klara att ställa om tillräckligt snabbt om vi inte har en gemensam bild och ett gemensamt språk?
Jenny Blomberg
Tyvärr visar det sig ofta att man har gjort en ganska begränsad beräkning av sina utsläpp t ex att man inte har tagit med alla indirekta utsläpp till exempel indirekta uppströms- och nedströmsutsläpp från leverantörskedjan till slutkunden.
Claire Wigg
– Fairtrade Climate Standard är en långtgående standard för klimatkompensation som förutom den klimatnytta som skapas, ger människor i låginkomstländer bättre levnadsvillkor, helt i linje med vår önskan att bidra till både social nytta och ökad resiliens
Claire Wigg
Att klimatkompensera ett blomsterbud kostar två kronor. Utöver det har Euroflorist valt att möta upp varje bukett med ytterligare två kronor för att möjliggöra ett gemensamt klimatansvar tillsammans med våra kunder
Laszlo Varga
Att skicka blomsterbud är en handling av omsorg. Samtidigt ger buketten upphov till växthusgaser då blommorna odlas och transporteras. I väntan på att de utsläppen kan hanteras och reduceras är vi glada att tillsammans med Euroflorist kunna erbjuda ett sätt för konsumenter att ta ett direkt ansvar för blomsterbudens klimatpåverkan, samtidigt som det bidrar till en rad positiva sociala och miljömässiga nyttor för människor i sårbara regioner
Johanna Grant
Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar. Med denna satsning vill vi bjuda in våra kunder att tillsammans med oss skicka blomsterbud med en extra omtanke för människor och klimatet
Laszlo Varga
Att så många uppger att man är villig att ändra på sitt beteende till förmån för ett stabilt klimat är hoppfullt.
Jenny Blomberg
Global sett märks en ökad efterfrågan på klimatkompensationsprojekt som utöver klimatnytta även kan generera sociala och miljömässiga mervärden. Det gör att skogsprojekt som Plan Vivo är eftertraktade. Vi är glada över att ha varit med och skapat den marknaden
Claire Wigg
Regeringen väljer att inte gå vidare med det remitterade förslaget utan avser istället att se över alternativa förslag på skatteavdrag för företag och privatpersoner som minskar utsläppsutrymmet.
Stadsbudgeten
Det är sällsynt att det är så stor samstämmighet i remissyttranden och det är extra sällsynt att regeringen inte tar något intryck, inte ens från sina egna myndigheter”
Mattias Goldman
Regeringen ger avdragsrätt för ett system som inte företagen är intresserade av
Claire Wigg
Under de fyra år vi mätt har vi sett en ökning varje år hos de som tycker att klimatkompensation är ett bra sätt att ta ansvar på. Vad som också är spännande är att var tredje svensk dessutom uppger att arbetsgivarens engagemang i klimatfrågan är en faktor som påverkar om de vill arbeta där eller inte.
Jenny Blomberg
Claire Wigg
Regeringen bör ta till sig den unikt samstämmiga kritiken från myndigheterna, näringslivet och experterna på klimatkompensation. Ändra förslaget så att näringslivet stimuleras att göra mer än vad de måste, och så att Sveriges chanser att nå klimatmålen ökar
Mattias Goldmann
Vår klimatpåverkan ska minska snabbt, men alla utsläppsminskningar kan inte ske dag ett. Därför är det bra att det också går att minska sin klimatpåverkan genom att kompensera för utsläppen, och det vore väldigt värdefullt om denna kostnad blev avdragsgill på samma sätt som andra utgifter
Jag är helt övertygad om att modern affärsutveckling är synonymt med miljöförbättring och det finns inga motsägelser i en hållbar framtid och ett lyckat företagande - det gäller bara att hitta rätt väg framåt! Därför känns ZeroMission som en optimal plattform att få arbeta från
Carl Lindesvärd
Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet senast onsdagen den 27 april 2016 Skicka gärna också svaret i wordformat via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se.
Vi uppmanar:
Vi tycker det är ett bakåtsträvande förslag förklätt i grönt. Utsläppsrätter har kunnat köpas tidigare och de som gjort det har säkert yrkat avdrag för utgifterna, eftersom det är en affärskostnad och en del i företagens klimatstrategi. Så vad är det nya? Jo, att man kan dra av det man redan drar av. I verkligheten är det dock få företag som frivilligt väljer att kompensera genom utsläppsrätter.
Claire Wigg
Det har känns meningsfullt att få producera en skrift som verkligen saknas för ridsport och hästnäring. Förhoppningsvis kan den bidra till mer kunskap och inspirera till att vi ökar takten i omställningen till ett hållbart samhälle med hästen i fokus.
Jenny Blomberg
Jag ser fram emot att få etablera fler partnerskap med företag och organisationer som är redo att skapa värde för människor och planet. Det gäller att dela kunskap och lära av varandra för att alla ska komma vidare. För mig är klimatfrågan en av de viktigaste eftersom den är kopplat till så många andra hållbarhetsutmaningar.
Claire Wigg
Vi ser att klimatkompensation genom Plan Vivo redan idag möter ett flertal av FNs utvecklingsmål genom att ta människor ur fattigdom och bidra till klimatanpassning i sårbara områden, samtidigt som skogen utgör en potentiellt viktig kolsänka. Därför är det glädjande att se att projektportföljen växer snabbt och att intresset hos svenska företag och organisationer är fortsatt stort
Mårten Lind, VD ZeroMission
Jordbruket är den främsta orsaken bakom klimatpåverkande skogsskövling och förändrad markanvändning. De flesta jordbruken världen över ägs av småbrukare, som också är mest sårbara för klimatförändringar. Plan Vivo-standarden är den enda standarden för klimatkompensation som sätter småbrukaren och uthålligt jordbruk i fokus
Ina Porras, ordförande för Plan Vivo Foundation
”I och med EU-direktivet för företagens obligatoriska rapportering om hållbarhet, som troligtvis kommer att träda i kraft 1 juli 2016, kommer det att bli aktuellt för flera svenska företag att hitta ett effektivt sätt att samla in hållbarhetsdata”
Claire Wigg
“Allt fler företag efterfrågar rapporteringssystem som kan hantera både miljömässiga och sociala aspekter inom hållbarhetsrapportering. Vi på ZeroMission är glada över att kunna möta det behovet med denna uppdaterade version av Our Impacts”
Mårten Lind
Konferensen arrangeras vartannat år, men det är första gången vi håller den i Sverige. Det för att uppmärksamma svenska organisationers stöd till Plan Vivo i över ett decennium.
Mårten Lind, VD på ZeroMission
ZeroMission har varit med att initiera Solvattenprojektet från start och marknadsför det på den svenska marknaden. Det innebär bland annat ett nära samarbete med de lokala organisationerna Chain och Ecotrust som distribuerar Solvatten i Uganda. - Det innebär också att se till så att den certifierade och tredjeparsverifierade klimatkompensationen som samarbetet genererar för OKQ8 Sverige och Q8 Danmark blir korrekt framställd,
Claire Wigg, projektledare på ZeroMission
– Det undersökningen visar stämmer bra med det ökade intresse som vi ser hos företag och organisationer att beräkna sin klimatpåverkan, minska sina egna utsläpp och att klimatkompensera
ZeroMissions VD Mårten Lind
– Det är glädjande att se att både medvetenheten om konkret klimatarbete och benägenheten att styra sina inköp utvecklas åt rätt håll bland konsumenterna. Det stämmer också bra med den trenden vi ser, vilket är en stark och positiv utvecklingen för företag som tydligt tar ansvar för sin klimatpåverkan
ZeroMissions VD Mårten Lind
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp