Citat

Vi förväntar oss på sikt att antalet behöriga i fritidshem ökar.
Karin Lager, biträdande programledare
Undervisningsspråket blir det starkaste språket. På så sätt får skolvalet en stor betydelse för deras flerspråkighet och det påverkar också viljan och möjligheterna att till exempel senare studera vidare vid en svensk högskola.
Marie Rydenvald, doktorand i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet
Den allra bästa guiden får människor att tänka till och gå från guidningen med en djupare förståelse för hur det exempelvis var att leva på en viss plats.
Maria Persson, kommer att undervisa på arkeologimomentet på kandidatprogrammet Guide: upplevelser, kommunikation, kulturarv
Under 1970-talet skulle doktoranden, genom de utbildningspolitiska principerna om breddad rekrytering och återkommande utbildning, gärna vara en något äldre person med yrkeserfarenhet. Decenniet senare kan man se en motreaktion då mer av elitsatsningar och traditionellt akademiska kärnvärden som bildning åter kom på modet. Efter millennieskiftet är det internationalisering, excellens och innovationsförmåga som står i fokus.
Erik Joelsson, doktorand i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Den förmedlade kunskapen i form av vårt beslutsstöd bidrar till att det i praktiken kommer att göras mer rättssäkra bedömningar.
Pär Anders Granhag, professor i psykologi
Utifrån ett vidare samhällsperspektiv väcker resultaten i studien frågor kring hur barns röster tas i beaktning inte minst för att skapa en mindre stressig vardag och ett ökat välbefinnande för barn.
Ylva Odenbring
Manligt arbete under förhistorien värderas ofta högre än kvinnligt – helt enkelt för att mäns arbete värderas högre än kvinnors i vår tid.
Yvonne Karlsson, arkeolog vid Göteborgs universitet
Utbildning och en fungerande integration av invandrarföräldrar på arbetsmarknaden är helt central för att minska barnfattigdomen.
Torun Österberg, docent i socialt arbete
En av de viktigaste framtidsfrågorna är att finna svaret på hur fördelarna med migration kan maximeras, samtidigt som negativa effekter minimeras.
Andrea Spehar
Genom mina öppna objekt hoppas jag väcka en nyfikenhet hos mottagaren och en dialog med objekten om deras syfte.
Sanna Lindholm
Det ska bli spännande att tillsammans med medarbetare och studenter vidareutveckla lärosätet under de kommande åren.
Eva Wiberg
Hon har en energi och entusiasm som smittar och kommer att bidra positivt till en redan mycket vital miljö.
Ingrid Elam, dekan för Konstnärliga fakulteten
Styrelsen hade två mycket starka kandidater att ta ställning till. Hade vi känt till att en av dem alltjämt var aktiv i en annan rekryteringsprocess hade beslutet blivit ett annat.
Cecilia Schelin Seidegård, styrelseordförande vid Göteborgs universitet
Jag hävdar att den kristna teologin spelade en stor roll i hur de politiska ideologierna formulerades.
Anton Jansson, doktorand vid Göteborgs universitet
Åsa Bergman, forskare vid Göteborgs universitet
Vår forskning visar på att det förekommer två parallella sätt att tala om integration inom El Sistema. Människors likheter betonas, men samtidigt framhålls vikten av att ta människors särart i beaktande.
Det har varit en spännande process med att ta fram ett upplägg som ger en bred bild av svensk skola och lärarprofession och som tar tillvara deltagarnas tidigare utbildning och erfarenheter samt matchar deras kunskaper i svenska språket
Anna Hedenus, lektor i sociologi
Laserskanningstekniken är ett otroligt framsteg och det ger oss en helt ny inblick i detaljer vilket gör att vi måste ställa nya forskningsfrågor kring hällristningarna.
Johan Ling, forskare vid Göteborgs universitet
Kärlek kan inte både bero på och vara oberoende av att vi har vissa goda egenskaper, och sakar vissa dåliga. Vid en närmare anblick anser vi rimligen inte att den bästa kärleken som finns är ovillkorlig.
Sandra Lindgren, doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet
I traditionell vetenskap är forskaren distanserad från objektet, men det här är ett område där forskaren i allt högre grad börjar delta själv. Man involverar forskarsubjektet i utforskandet, det är spännande.
Åsa Arping om humanistiskt fältarbete
Vi vill berätta om verksamheten här på Högskolan för scen och musik, både nu och förr samtidigt som vi vill öppna för en diskussion om framtidens konstnärliga utbildningar och forskning.
Kenneth Hedlund, producent för Konstnärligt talat
Risken för gymnasieavhopp steg markant i områden där det bodde många högutbildade som inte kommit in på arbetsmarknaden.
Torun Österberg, docent i socialt arbete
Ett av spåren på konferensen är teknikens roll för människor med olika funktionshinder eller sjukdomar.
Eva Eriksson, lektor vid institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet och Chalmers
Det är inte bara för att människor mår bra av det som konst är bra – men det vore samtidigt dumt att inte titta på sådana aspekter. Kultur har betydelse för hälsan, frågan är egentligen: vilken betydelse, och vad gör man av det?
Ola Sigurdson, professor vid Göteborgs universitet
Läroboksmaterialet är genomgående nischat mot ett framtida yrkesliv och handlar mer om att eleverna ska bygga upp en yrkesidentitet än att utveckla sitt läsande, skrivande och kritiskt tänkande.
Katrin Lilja Waltå, forskare vid Göteborgs universitet
Det är som att man har tagit dåliga utvecklingstendenser från nutiden, spetsat till dem och tänkt framåt. Värsta-scenarion.
Ann Boglind, forskare vid Göteborgs universitet