Citat

Oavsiktligt utsläpp av främmande populationer, som i detta fall snultror, kan få svåröverskådliga ekologiska och evolutionära konsekvenser
Carl André, professor i populationsgenetik vid institutionen för marina vetenskaper
Om flera mentorselever presterar bristfälliga resultat, är frånvarande från skolan eller efterfrågar och/eller är i behov av särskilt stöd gör mentorsarbetet stort anspråk på den aktuelle lärarens arbetstid. Då får läraren helt enkelt svårt att disponera och planera sin arbetstid
Helena Wallström
Det kanske inte är viktigast att veta vad som är den ursprungliga sjukdomen, utan istället se patientens livssituation och symtombild i sin helhet och utifrån detta sätta samman en behandling
Jonas Stålheim
På sikt behöver vi veta mycket mer om vad det är som gör att vissa föremål blir kvar hos oss länge, medan andra snabbt skickas vidare.
Anna Bohlin
Nu går vi i frontlinjen för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation. Det finns stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige, men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet
Lena Gipperth som är ordförande för den grupp som koordinerar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre
De barn som lever i en trygg miljö känner större delaktighet än de barn i familjer som för en ständig kamp för att överleva
Nina Tryggvason
"Jag tror också att givare borde fokusera mer på att göra flerpartisystem mer institutionaliserade"
Ketevan Bolkvadze.
Så även om pojkar får studera lika ambitiöst som flickor, utan att bli utsatta för en social kostnad som att förlora i status eller bli retade, har de generellt inte samma utvecklade förmåga att göra detta
Fredrik Zimmerman
Vår studie förändrar inte det faktum att vissa jordar avger kol när klimatet blir varmare, men förhållandet mellan kol i marken och uppvärmning är komplicerat. Det varierar från plats till plats och mellan olika jordar och är sannolikt beroende av flera och inte bara en variabel. Det är viktigt att erkänna att jordar runtom i världen svarar olika på en temperaturstegring
Louise C. Andresen, forskare vid Göteborgs universitet.
Kunskapsinnehållet om mat har breddats och berikats på ett sätt som understryker ämnets och matens relevans inom lärande för hållbar utveckling i skolan. Samtidigt har ett stort ansvar lagts på ämneslärarna att tolka och översätta ett allt mer svårtolkat och komplext kunskapsinnehål
Emmalee Gisslevik
Sverige består av mycket skog, en resurs som bör utnyttjas bättre i omställningen till ett fossilfritt samhälle
avhandlingens författare Dan Gall, vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
Vi såg att effekterna av den globala uppvärmningens påverkan på de stora däggdjuren i Nordamerika inte kan uppskattas fullt om vi inte också tar hänsyn till den mänskliga aktivitet som påverkat arterna
forskaren Sören Faurby vid Göteborgs universitet
En ledning som endast består av män tyder på ett ensidigt ledarskap. Inte enbart för att deras produkter och tjänster riktar sig till både män och kvinnor, utan också för att de förmodligen missar viktig kompetens.
Maria Edström, fil. dr vid JMG
Ingenstans i materialet jag granskat finns en beskrivning av vad som blir nästa steg när polisen, lärare och socialarbetaren sitter i samma rum och berättar för varandra vad de vet om radikaliserade ungdomar i sitt område
Christer Mattsson
Vi gjorde ett kort test där vi ställde fram vattenglas på ett bord för att se hur många fibrer som föll i dem. Redan efter fyra timmar såg vi liknande eller högre nivåer av plastfibrer som i kranvattnet
Therese Karlsson, doktorand vid institutionen för marina vetenskaper, som forskar på källor till plast i havet
– Inte minst i tider av faktaresistens är det viktigt att förstå hur vi människor gör dessa bedömningar om frågors besvarbarhet
Doktorand Bodil Karlsson
Att nu ett stort stycke av shelfisen lossnat ger oss möjlighet att från expeditionsfartyget ta prover från djurlivet i havet under isberget
Thomas Dahlgren, forskare från Göteborgs universitet.
För att bättre förstå hur plastpellets hamnar i miljön har vi dokumenterat, mätt och beräknat pelletsflöden via vattendrag ut från produktions- och distributionsanläggningar i Stenungssund, där ungefär fem procent av det polyeten som används i Europa produceras
Martin Hassellöv, professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
Det är helt otroligt att det kan fungera egentligen. Rörelsen av tusentals motorproteiner måste ju koordineras in i minsta detalj för att spermien ska kunna simma
Johanna Höög, forskare på institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet
Eftersom vi idag har öppnat skolan för både privata och offentliga intressen på olika sätt är det också viktigt att undersöka konsekvenserna av det. Om den här typen av IT-mässor är vad lärare erbjuds som fortbildning inom IT i skolan är det väldigt problematiskt
Catarina Player-Koro
Samarbetet med Christian Zacharias är ovärderligt såväl för Högskolan för scen och musik som för Göteborgs symfoniker.
Ingrid Elam, dekan vid Konstnärliga fakulteten
Bjälkarna har alltså burit taken i över 850 år och är fortfarande på plats. Att ett antal så gamla, i stort sett jämnåriga träkonstruktioner från samma region har klarat sig välbevarade, är unikt både i Sverige och i övriga Europa
Kristina Linscott, författare till den nya doktorsavhandlingen i kulturvård
Det finns en intern logik bakom de allra flesta elevinspel. Inspel av arten ”god dag yxskaft” är sällsynta. Vad som blir tydligt är att inspelen ofta ger andra perspektiv på innehållet än lärarens
Tuula Maunula
Jag ville skapa ett objekt som hjälper när allt bara är kaos, ett utrymme för att kommunicera känslor på ett ickeverbalt sätt
Elin Werner, designstudent
Det här ger oss helt nya möjligheter att skapa ultratunna optiska komponenter vars egenskaper kan ändras med en knapptryckning genom att kontrollera ett mycket litet magnetfält
Alexander Dmitriev, professor vid institutionen för fysik, Göteborgs universitet
Vi kommer att öppna produktionsprocessen och välkomnar alla som är intresserade att läsa våra öppna dokument, kommentera våra idélistor eller bara följa numrets utveckling via Instagram
Maarit Jaakkola, redaktör Nordicom-Information
Vi har identifierat och gjort en samlad bedömning av ekosystemtjänster av urban grönska i syfte att främja hållbar stadsutveckling
Sofia Thorsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.
Den digitala tekniken möjliggör en konkretisering av abstrakta begrepp som eleverna kan använda i sina diskussioner och för sin förståelse
Géraldine Fauville
Jag brukar beskriva den här formen av opera som ett järnvägsspår.
Hedvig Jalhed, doktorand i scenisk gestaltning
Att instruktören systematiskt kopplar det som händer under simuleringen till yrkespraktiken hjälper studenter att relatera det de lär sig till det kommande arbetet
Charlott Sellberg
Jag tror att många, trots upplysningens och modernitetens seger i västerlandet, ändå har en benägenhet för att med sina tankar eller känslor röra sig i magiska domäner och att viljan till att tro på något övernaturligt egentligen är ganska spridd.
Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet
Framförallt gäller det för områden med redan torrt klimat där risken för en mer omfattande ökenspridning är en av de många konsekvenserna som vi problematiserar i artikeln
Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
Vi vet att genvarianten påverkar signalsubstansen dopamin som ingår i hjärnans belöningssystem. En hypotes är därför att den bidrar till en högre alkoholkonsumtion, vilket i sin tur kan leda till fler sjukdomar och därmed också till en för tidig död.
Claudia Fahlke, professor i psykologi
Alla tre forskningsområden bidrar till samhällsnytta och passar väldigt väl in Göteborgs universitets strävan att bidra till att lösa olika typer av samhällsutmaningar
Eva Wiberg, rektor
Mest positiva till ett mångkulturellt samhälle ställer sig kvinnor, högutbildade, yngre, tjänstemän och storstadsbor. Mest negativa är bland andra de som står långt till höger i politiken, har låg utbildning och bor på landsbygd eller mindre tätort och har lågt förtroende för politiker.
Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap
Mina slutsatser kan leda till nya tolkningar av romaner vars huvudkaraktär eller berättare presenteras som galen och/eller kan uppfattas som det.
Sofía García Nespereira, doktorand vid Göteborgs universitet
De mest använda sociala medierna bygger alltmer på rörlig bild, traditionella nyhetsförmedlare har nått framgång med webb-tv och etablerade dagstidningar har i många fall fördubblat sina videoredaktioner.
Maarit Jaakkola, redaktör Nordicom-Information
Redan nu kan vi med hjälp av databasen till nittio procent identifiera vilken typ av miljö ett prov kommer ifrån bara genom att känna till dess sammansättning av mikroorganisme
professor Stefan Hulth, medlem av EMP-konsortiet.
Reformen ansågs orättvis. Lärarna pekade på vad de upplevde som ett försök att hierarkisera dem. De uppfattade också att reformen hotade centrala värden som jämlikhet och likvärdighet i yrket
Mikael R Karlsson
Det är också viktigt att personer med funktionsnedsättningar kan identifiera sig med innehållet i läroböckerna
Monica Reichenberg
Kampen för kvinnors rättigheter präglas av samma oförutsägbarhet som karaktäriserar all form av politisk förändring.
Mia Liinason, docent i genusvetenskap
Utbildning är inte bara ett verktyg, utan vi behöver även kritiskt analysera utbildningens roll i samhället
Helena Pedersen
En viktig slutsats är att kriminologin, åtminstone historiskt sett, har behövt omfamna sin politiska roll. Kriminologi är inte ett opolitiskt betraktande av brottsligheten.
Anders Pedersson, doktorand vid Göteborgs universitet
Att veta hur artens ålder påverkar utrotningsrisken kan ge oss viktiga insikter i den tidiga evolutionära historien och hjälpa oss att förutse artens framtid. Men det är inte klart i vilken utsträckning de historiska mönstren för utrotning kan överföras till dagens utrotningsrisk, eftersom de arter som finns idag starkt påverkas av mänskliga aktiviteter
Daniele Silvestro, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet
Det är svårt att nå fram till ett systematiskt arbete bara genom att samverka. Någon behöver ha mandat att leda och ett uppdrag att ifrågasätta tidigare arbetssätt och detta saknas idag,
Docent Torbjörn Forkby.
Mareldsorganismerna upptäcker sina fiender med hjälp av luktsinnet och skruvar upp ljuset när risken är stor att bli uppäten. Ljuset skyddar cellerna mot deras fiender,
Jenny Lindström, vid institutionen för biologi och miljövetenskap och huvudförfattare till artikeln
Men de socioemotionella förmågorna spelar endast en indirekt roll för att reducera risken för att bli arbetslös i vuxen ålder.
Elias Johannesson
Killars närhet i klassrummet misstänkliggjordes rutinmässigt som homosexualitet genom skämt eller slag.
Angelica Simonsson
Montessorirörelsen har försökt sopa den här problematiska alliansen med Mussolini under mattan, men det är ohållbart i längden.
Christine Quarfood, professor i idé- och lärdomshistoria
Redan nu kan vi värma upp glaset mer än åtta grader i direkt solljus. Genom att optimera antennerna ytterligare kan de värma ännu mer
Alexander Dmitriev, professor i fysik vid Göteborgs universitet