Citat

Att både killar och tjejer sextar vet vi sedan tidigare, men att flickors upplevelse av sexting är så mycket mer negativ än pojkarnas är väldigt nedslående.
Carolina Lunde, docent i psykologi
Vi planerar nu hur den här nya utbildningen till kulturskolepedagog ska se ut. Alla sex lärosäten sitter på en massa tankar, idéer och forskning om det här. Vi har också olika styrkeområden. Nu samordnar vi oss för att dra nytta av dem och för att lyssna in kulturskolans behov.
Ulf Dalnäs, prefekt vid HDK, Göteborgs universitet
Vår studie visar att de mer omfattande bedömningarna inte ledde till ett bättre vårdresultat. Det väcker frågan i vilken utsträckning informationen från utredningarna används i den praktiska behandlingen.
Tina Olsson, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet
Att politiker får tillgång till forskningsresultat ger dem bättre förutsättningar att fatta kloka beslut. För att kunna lösa de stora samhällsutmaningarna behövs alla perspektiv och forskningsdiscipliner. Det tar Göteborgs universitet fasta på i årets satsning på Västsvenska Arenan i Almedalen.
Jessica Örnros, projektledare
När konkretiseringarna saknas måste fredsoperatörerna själva utforma handlingsplanen, vilket i sin tur skapar förvirring bland dessa olika aktörer som ska genomföra policybesluten
Meike Froitzheim
Brukarrepresentanter var framförallt missnöjda med att inte kunna ta upp kontroversiella frågor och kritiska synpunkter
Linda Mossberg
Våra huvudresultat visar att det visserligen finns påtagliga sprickor inom delar av samhället, men också att vi är mer nöjda med demokratin och att förtroendet för våra samhällsinstitutioner ökar.
Ulrika Andersson, forskare vid SOM-institutet
Vi vet att relationen till föräldrarna är fortsatt mycket viktig under tonårstiden och jämfört med andra faktorer relativt lätt att omsätta i förebyggande insatser. Dessutom är tonårsföräldrar minst lika intresserade av stöd som föräldrar till yngre barn.
Elin Alfredsson
Genom studien har vi fått en bättre insikt i de problem och frågor som entreprenörer och näringsidkare brottas med när de vill etablera vattenbruk och vilka hinder som kan stå i vägen för utvecklingen
Helena Strand, forskare på företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet
Denna typ av arbetskraftsmigration representerar ett nytt historiskt kapitel i relationerna mellan Europa och Afrika.
Lisa Åkesson, docent i socialantropologi
Om personer inte dyker upp för ett test är det inte nödvändigtvis på grund av att de inte vill bli testade. Det kan istället vara att de har fullt upp med att leta efter dagsverken.
Margarida Paulo
Det är viktigt att förstå hur musslor ska kunna överleva i framtiden för att man ska kunna fortsätta odla och äta musslor
Alexander Ventura på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet och författare till en ny doktorsavhandling
Vi har undersökt hur de frivilliga deltagarna i projektet Galaxy Zoo mobiliseras av forskarna och hur deras kunskaper växer. Det är faktiskt ganska överraskande hur vissa deltagare utvecklar en långtgående expertis kring hur bilder av galaxer skapas och hur instrumenten fungerar.
Thomas Hillman, docent i pedagogik med inriktning mot informationsteknologi och lärande, Göteborgs universitet
eftersom sju av tio matematiklärare på högstadiet och fyra av tio lärare på gymnasiet helt saknar utbildning i programmering är detta en stor utmaning för kommunerna
Martin Tallvid
Man kan se över om bottenfärg är nödvändigt eller om man istället kan använda andra metoder, till exempel skrovduk eller borsttvätt. För att minska utsläpp från bränsle kan man också övergå till alkylerad bensin
avhandlingens författare, Jenny Egardt vid Göteborgs universitet.
Idag är export av flyg, ubåtar och liknande större vapensystem själva kärnan i såväl utrikespolitiken som varumärket Sverige i stort
Wayne Stephen Coetzee
Förändringen tar ungefär lika lång tid som det tar för ljuset att passera ett enda hårstrå. Det är otroligt att vi kan se atomernas rörelse i ett protein på den här tidsskalan, och skapa filmer som visar hur mekanismen förfinats genom miljarder år av evolution
professor Richard Neutze, som deltagit i arbetet
Situation idag är mycket oroande och det är av största vikt att skydda återstående ängar
Per Moksnes, forskare vid Göteborgs universitet och den som lett studien och forskningen med att utveckla restaureringsmetoder för ålgräs i Sverige
Överlag var upplevelsen att ungdomarna uppskattade att samarbeta med varandra och tog ansvar för att planera och organisera olika interventionsaktiviteter
Andreas Fröberg
En metod för att automatiskt kunna fånga skillnaden i språklig komplexitet mellan olika färdighetsnivåer gör det enklare att ge eleverna en optimal utmaning som lättare och snabbare kan öka deras kompetens.
Ildikó Pilán, doktorand vid Göteborgs universitet
Vi har funnit att 96 procent av det organiska kol som tillförs sedimenten bryts ned och läcker ut
Madeleine Nilsson, författare till en ny doktorsavhandling vid Göteborgs universitet där studierna ingår
När vi ville omsätta öppenhet i praktiken upptäckte vi ett antal utmaningar. Vi förstod till exempel hur utsatt begreppet är och hur lätt det kan exploateras.
Maarit Jaakkola, redaktör
Vi kan dra slutsatsen att kiselalgen är en nyckelorganism i havets kol- och kvävecykler oavsett om det är vår, sommar eller höst i svenska hav och har varit det under mycket lång tid.
Malin Olofsson vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
Vi vill utveckla ett energieffektivt odlingssystem för utomhusodling av mikroalger som visar på en stor biodiversitet på västkusten
Cornelia Spetea Wiklund, professor vid Göteborgs universitet.
Välfungerande offentliga institutioner är nödvändiga för att säkra långsiktiga förändringar i miljö- och hållbarhetsarbetet
Marina Povitkina
Skador i hjärnan kompenseras av hjärnans reservkapacitet. Men när väl skadorna blir så omfattande att inte heller reservkapaciteten räcker till bryter troligtvis också försämringarna igenom snabbare.
Peter Karlsson
Resultaten pekar på nödvändigheten av att förskollärare utifrån ett lärandemål medvetet organiserar aktiviteter, introducerar begrepp och väljer teknologier som motiverar och stöttar
Ewa Skantz Åberg
Vi var förvånade över upptäckten att växter och djur migrerat över så långa avstånd och till så skilda miljöer. Våra forskningsresultat visar hur avgörande den naturliga spridningen av arter har varit för det tropiska Amerikas rika biologiska mångfald
professor Alexandre Antonelli, som är huvudförfattare till studien
Likaså kan vi notera försurningen i Östersjön genom de lägre pH-värdena, vilka regelbundet sjunker till nivåer som förväntas i de stora oceanerna först under nästa sekel
Kerstin Johannesson, professor och marin forskare vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom studien
Att förstå de grundläggande processerna i transporten är ett viktigt steg för grundforskningen och långsiktigt kan resultaten av studien vara en viktig pusselbit i jakten att utveckla nya antibiotika
Rosmarie Friemann, forskare vid Göteborgs universitet och huvudförfattare bakom artikeln till studien
Därför behövs mer information kring hur ungdomar som genomgår behandling för fetma kan använda sociala medier för hälsorelaterade ändamål
Christopher Holmberg
Det handlade bland annat om ej inköpta eller uppdaterade digitala talböcker och datorer, avsaknad av bra skolbibliotek eller om att specialpedagogernas tid ibland inte räckte till i den utsträckning som motsvarade elevernas behov
Lena Eckerholm
När Blå Tåget gör intåg på populärkulturens fält så är det inte trots utan i kraft av just sin etablering i ”finkulturen”. Denna bakgrund öppnar dörrar och väcker intresse.
Morgan Palmqvist, doktorand vid Göteborgs universitet
Tendensen är att det i de tävlandes familjer görs olika former av kompromisser som ofta landar i relativt könsstereotypa lösningar
Thomas Johansson
Syriskt porslin från 1000-talet har inte så mycket med dagens somalier i Sverige, pakistanier i England eller turkar i Berlin att göra.
Klas Grinell, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet
Bland annat så använder plantan eller bakterien fytokromer för att kunna skilja på dag och natt och på årstider. Det är så en växt till exempel vet när det är dags att blomma
Petra Edlund, författare till en ny avhandling.
Många människor som aldrig går i kyrkan tycker ändå att själva byggnaderna är viktiga. Det är intressant. Vad ligger till grund för den hållningen, och vad krävs för att den ska bestå? Det är frågor vi försöker reda ut i antologin
Eva Löfgren, universitetslektor i kulturvård och en av författarna bakom boken, tillika en av de tre redaktörerna.
Det är bättre att koncentrera sig på [det som förbättrar livsförhållandena] än att leta riskfaktorer som kan leda till återfall i brott
Sara Ingevaldson
Breven som Selma Lagerlöf skickade iväg finns inte sparade någonstans, de finns lite överallt runtom i Sverige. Nu vill vi försöka hitta dem.
Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
I sådana här sammanhang ligger det lager av olika konflikter på varandra som en analytisk metod lik den jag har använt kan avtäcka och förklara
Alin Kadfak
Oavsiktligt utsläpp av främmande populationer, som i detta fall snultror, kan få svåröverskådliga ekologiska och evolutionära konsekvenser
Carl André, professor i populationsgenetik vid institutionen för marina vetenskaper
Om flera mentorselever presterar bristfälliga resultat, är frånvarande från skolan eller efterfrågar och/eller är i behov av särskilt stöd gör mentorsarbetet stort anspråk på den aktuelle lärarens arbetstid. Då får läraren helt enkelt svårt att disponera och planera sin arbetstid
Helena Wallström
Det kanske inte är viktigast att veta vad som är den ursprungliga sjukdomen, utan istället se patientens livssituation och symtombild i sin helhet och utifrån detta sätta samman en behandling
Jonas Stålheim
På sikt behöver vi veta mycket mer om vad det är som gör att vissa föremål blir kvar hos oss länge, medan andra snabbt skickas vidare.
Anna Bohlin
Nu går vi i frontlinjen för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation. Det finns stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige, men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet
Lena Gipperth som är ordförande för den grupp som koordinerar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre
De barn som lever i en trygg miljö känner större delaktighet än de barn i familjer som för en ständig kamp för att överleva
Nina Tryggvason
"Jag tror också att givare borde fokusera mer på att göra flerpartisystem mer institutionaliserade"
Ketevan Bolkvadze.
Så även om pojkar får studera lika ambitiöst som flickor, utan att bli utsatta för en social kostnad som att förlora i status eller bli retade, har de generellt inte samma utvecklade förmåga att göra detta
Fredrik Zimmerman
Vår studie förändrar inte det faktum att vissa jordar avger kol när klimatet blir varmare, men förhållandet mellan kol i marken och uppvärmning är komplicerat. Det varierar från plats till plats och mellan olika jordar och är sannolikt beroende av flera och inte bara en variabel. Det är viktigt att erkänna att jordar runtom i världen svarar olika på en temperaturstegring
Louise C. Andresen, forskare vid Göteborgs universitet.
Kunskapsinnehållet om mat har breddats och berikats på ett sätt som understryker ämnets och matens relevans inom lärande för hållbar utveckling i skolan. Samtidigt har ett stort ansvar lagts på ämneslärarna att tolka och översätta ett allt mer svårtolkat och komplext kunskapsinnehål
Emmalee Gisslevik