Citat

Så med tanke på den snabbt växande användningen av bland annat fritidsbåtar är det viktigt att förstå hur buller påverkar fisken.
Eva-Lotta Blom, författare till avhandlingen
Mer svårtestbara delar av ämnen tenderade att ge vika för delar som kunde leda till testbara kunskaper och ge underlag för de nya betygen
Ola Strandler
För att cellerna ska kunna fungera ordentligt måste membranen ha precis rätt grad av fluiditet för att tillåta proteiner att röra sig inuti membranerna, interagera med varandra och fungera korrekt,
Marc Pilon, professor i genetik vid Göteborgs universitet
För de mindre kommunernas planering är det viktigt att veta vilka yrkesgrupper som i större utsträckning flyttar tillbaka och vilka som väljer att stanna i till exempel universitetsstäder
Aimee Haley
De kristallina kiselcellerna skulle kunna användas som fönster och takfönster i byggnader,
Alexander Dmitriev, professor i fysik vid Göteborgs universitet.
Resultaten visar att föreställningar om att det gudomliga kunde manifestera sig i det materiella överlevde reformationen under mycket lång tid
Terese Zachrisson, doktorand vid Göteborgs universitet
Boken är en översikt i pocketformat som bygger på den senaste forskningen om frimureri, den kan nog hjälpa människor att förstå fenomenet bättre.
Andreas Önnerfors, docent i idé- och lärdomshistoria
De som tycker att vissa grupper bör dominera över andra tenderar också att tycka att människan bör dominera över naturen.
Lars-Olof Johansson, medförfattare och docent i psykologi
Risken med en sådan överdiagnostisering är att skolpersonalen vänder bort blicken från sociala faktorer och skolmiljöns betydelse när oro och konflikter i skolan uppstår.
Thomas Johansson, professor i pedagogik
I utställningen Interstices ger våra nyutexaminerade studenter publiken möjlighet att se vad som skapas och diskuteras just nu inom det fotografiska fältet. Kanske får man en hint om framtiden med.
Annika von Hausswolff, professor i fotografi, Akademin Valand
Tryck- och yttrandefriheten är ständigt omstridd och att den inte är självklar ser vi bevis på varje dag. Med digitaliseringen som genomsyrar hela samhället och med Internet och alla dess plattformar skapas nya dimensioner och dilemman, inte minst utifrån ett yttrandefrihets- och demokratiperspektiv.
Ulla Carlsson, innehavare av världens första Unesco-professur inom yttrandefrihet och internationell mediepolitik
Våra huvudresultat är synnerligen illa lämpade för att larma och göra sig till. De visar nämligen en anmärkningsvärd långsiktig stabilitet i samhället i allmänhet. Men stabilt i genomsnitt betyder inte att det saknas intressanta och spännande rörelser under ytan.
Henrik Oscarsson, föreståndare vid SOM-institutet
Vi fick en känsla av att det är lite vanligare inom politiken än i andra sammanhang. En teori är att fotbollstermer tas till för att ge effekt och förenkla den politiska retoriken. Metaforerna gör diskussionen tydligare och lite mer intressant helt enkelt. Göran Hägglund uppvisade ett gott exempel på detta i Almedalen 2015 när han talade om bland annat ”vänsterkanten” och ”skruvade inlägg”.
Gunnar Bergh, professor i engelsk språkvetenskap
Intentionen för många är att kombinera sitt lönearbete utanför hemmet med omsorgen om barnet, men det blir för komplicerat och de väljer istället att sluta sina vanliga jobb.
Elisabeth Olin, professor i socialt arbete
Studien är en pusselbit till att visa att familjer ser olika ut och att det är okej.
Thomas Johansson, professor i pedagogik
Resultatet av den här studien pekar på att det finns ytterligare orsaker till varför barn inte berättar. Det handlar om en misstro mot att vuxna kan eller vill hjälpa dem.
Ylva Bjereld, doktorand vid institutionen för socialt arbete
Även om folk i allmänhet kanske inte känner till begreppet pekar undersökningsresultaten på att de centrala aspekterna inom personcentrerad vård bedöms som viktiga men inte alltid tillgängliga i dagsläget.
Professor Inger Ekman, föreståndare GPCC
Det kan tyckas överraskande att firandet har ökat mest bland personer som inte vuxit upp i Sverige, men vi tror att detta till stor del förklaras av att vi sedan 2015 har en medborgarskapslag där kommuner årligen ansvarar för att bjuda in nya medborgare till särskilda ceremonier, ofta i anslutning till nationaldagen
Klara Bové, biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet
För merparten av de studerade nyckelindikatorerna visar det sig att vi i Sverige, i motsats till vad man kan förvänta sig från studier av andra länder, har ett lägre förtroende för, och en lägre tillit till, samhällsaktörer på kommunnivå än på riksnivå.
Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet
Det syns i examensutställningen att vi har vågat. Vi är passionerade över våra material, vi är nyfikna.
Lovisa Smedjebäck Youngström, kandidatprogrammet smyckekonst
Social sammanhållning beskrivs som det kitt som håller samman i övrigt heterogena samhällen, och det viktigaste att ta med sig från de senaste mätresultaten är alltså att det finns mycket lite som talar för att den sociala sammanhållningen i Sverige skulle ha försvagats under de senaste åren.
Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation
Medieforskarna har ibland svårt att få fram sina budskap till medierna. Det blir lätt för många komplicerade teorier och för få enkla lösningar.
Maarit Jaakkola, redaktör för Nordicom-Information
De är uppvuxna i en digital värld och vana vid att välja vid vilken tidpunkt de ska ta del av olika innehåll. Att titta tillsammans med andra kan man göra via såväl storbild som mobiltelefon.
Ingela Wadbring, föreståndare för Nordicom.
Resultatet av studien väcker frågan om de etableringsinsatser som idag erbjuds behöver anpassas bättre för den här gruppen. Är det kanske så att åldersdiskriminering slår särskilt hårt mot migranter?
Hanna Mac Innes, doktorand i socialt arbete
Genom att leka blir vi till, vi bygger förståelse om vår omvärld och vi identifierar oss i denna värld. Vi kan inte nog stryka under betydelsen av leken och den kraft för förändring som finns inbyggd.
Johnny Friberg, enhetschef för design vid HDK
Hennes arbete understryker att vi aldrig ska tro att antisemitismen är ett överspelat fenomen eller enbart är en politisk ideologi som tillhör en viss epok.
Marie Demker, dekan för Humanistiska fakulteten, om Anna Bikont som utsetts till hedersdoktor 2017
Merrily We Roll Along är en fantastisk musikal som berättar om livets nycker, om vad karriärer kan göra med folk, vad felaktiga beslut kan göra, vad som händer när man säger ja utan att tänka efter om man borde säga nej.
Markus Virta, regissör
Nu samlar vi oss kring demokratins tillstånd och samhällsstyrningens kvalitet och förklarar varför vissa samhällen kan erbjuda människor säkra miljöer, bra utbildnig, adekvat sjukvård och annat som främjar mänsklig utveckling, medan andra länder inte kan det.
Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap
Om vi ​​ska arbeta med den svårfångade relationen mellan medier, angrepp på journalistik och yttrandefrihet måste vi föra samman forskare från olika delar av världen.
Ulla Carlsson, bokens huvudredaktör
När de kommersiellt finansierade nyhetsmedierna inte längre kan förlita sig på reklamen som en viktig intäktskälla, får det stora konsekvenser för hela affärsmodellen och i förlängningen för den samhällsviktiga journalistiken.
Jonas Ohlsson, ansvarig forskare för studien
Den lärare som har ämnesinnehållet i förgrunden kan därmed bidra till ett verkligt matematikintresse
Rimma Nyman, doktorand
Vi har för första gången kunnat kombinera resultat från analyser av genetik, isotoper, rörlighet, kost och språkförändring för att visa hur integrationsprocessen gick till efter att Yamnaya-folket migrerat från stäppen. I vår artikel hävdar vi att Yamnaya-migranterna övervägande var män som gifte sig med kvinnor från närliggande stenålderssamhällen.
Kristian Kristiansen, professor vid Göteborgs universitet
Lågt förtroende för offentliga institutioner är ett av de mest utmärkande dragen bland populistväljare.
Mattias Agerberg, doktorand i statsvetenskap
Jag undersökte olika sätt att skapa och fördela rummet och (un)spaced leker med känslan av avskildhet och privat sfär genom sina abstrakta och grafiska former.
Nihan Aycan, student på kandidatprogrammet i design (årskurs 3)
Vi förväntar oss på sikt att antalet behöriga i fritidshem ökar.
Karin Lager, biträdande programledare
Undervisningsspråket blir det starkaste språket. På så sätt får skolvalet en stor betydelse för deras flerspråkighet och det påverkar också viljan och möjligheterna att till exempel senare studera vidare vid en svensk högskola.
Marie Rydenvald, doktorand i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet
Den allra bästa guiden får människor att tänka till och gå från guidningen med en djupare förståelse för hur det exempelvis var att leva på en viss plats.
Maria Persson, kommer att undervisa på arkeologimomentet på kandidatprogrammet Guide: upplevelser, kommunikation, kulturarv
Under 1970-talet skulle doktoranden, genom de utbildningspolitiska principerna om breddad rekrytering och återkommande utbildning, gärna vara en något äldre person med yrkeserfarenhet. Decenniet senare kan man se en motreaktion då mer av elitsatsningar och traditionellt akademiska kärnvärden som bildning åter kom på modet. Efter millennieskiftet är det internationalisering, excellens och innovationsförmåga som står i fokus.
Erik Joelsson, doktorand i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet
Den förmedlade kunskapen i form av vårt beslutsstöd bidrar till att det i praktiken kommer att göras mer rättssäkra bedömningar.
Pär Anders Granhag, professor i psykologi
Utifrån ett vidare samhällsperspektiv väcker resultaten i studien frågor kring hur barns röster tas i beaktning inte minst för att skapa en mindre stressig vardag och ett ökat välbefinnande för barn.
Ylva Odenbring
Manligt arbete under förhistorien värderas ofta högre än kvinnligt – helt enkelt för att mäns arbete värderas högre än kvinnors i vår tid.
Yvonne Karlsson, arkeolog vid Göteborgs universitet
Utbildning och en fungerande integration av invandrarföräldrar på arbetsmarknaden är helt central för att minska barnfattigdomen.
Torun Österberg, docent i socialt arbete
En av de viktigaste framtidsfrågorna är att finna svaret på hur fördelarna med migration kan maximeras, samtidigt som negativa effekter minimeras.
Andrea Spehar
Genom mina öppna objekt hoppas jag väcka en nyfikenhet hos mottagaren och en dialog med objekten om deras syfte.
Sanna Lindholm
Det ska bli spännande att tillsammans med medarbetare och studenter vidareutveckla lärosätet under de kommande åren.
Eva Wiberg
Hon har en energi och entusiasm som smittar och kommer att bidra positivt till en redan mycket vital miljö.
Ingrid Elam, dekan för Konstnärliga fakulteten
Styrelsen hade två mycket starka kandidater att ta ställning till. Hade vi känt till att en av dem alltjämt var aktiv i en annan rekryteringsprocess hade beslutet blivit ett annat.
Cecilia Schelin Seidegård, styrelseordförande vid Göteborgs universitet
Jag hävdar att den kristna teologin spelade en stor roll i hur de politiska ideologierna formulerades.
Anton Jansson, doktorand vid Göteborgs universitet
Åsa Bergman, forskare vid Göteborgs universitet
Vår forskning visar på att det förekommer två parallella sätt att tala om integration inom El Sistema. Människors likheter betonas, men samtidigt framhålls vikten av att ta människors särart i beaktande.
Det har varit en spännande process med att ta fram ett upplägg som ger en bred bild av svensk skola och lärarprofession och som tar tillvara deltagarnas tidigare utbildning och erfarenheter samt matchar deras kunskaper i svenska språket
Anna Hedenus, lektor i sociologi