Citat

Manlig sexhandel framställs som en del av gaykulturen, något som ingen riktigt gör anspråk på. Därför väcker den heller inga särskilda känslor av upprördhet eller engagemang i samhället.
Annelie de Cabo y Moreda, prostitutionsforskare
Det var framförallt insatserna för och erfarenheterna av flyktingarna vid norska gränsen som gjorde att Sverige mot slutet av kriget kunde hantera de stora flyktingströmmar som anlände 1943–1945 till landet, inte bara från Norge utan också från Danmark, Finland och de baltiska staterna.
Lars Hansson, doktorand vid Göteborgs universitet
Under tjugo år har det pratats om detta, men i begreppet förbuskning har forskare enbart fokuserat på lövfällande buskar och utelämnat det vintergröna riset. Och dessa kan ha en annan effekt på ekosystemen
Robert Björk, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
Å ena sidan så uppmanas eleverna att skapa texter där bilder, tal och musik samspelar. Å andra sidan så värderas det talade och skrivna ordet högre i bedömningen av de multimodala texterna
Anna-Lena Godhe
Men resultaten från de båda analyserna ger ofta motstridiga resultat. Om vi till exempel tittar på den evolutionära historien för Bovidae, en grupp däggdjur som innehåller bison, bufflar, getter och tamboskap, så finner vi att artbildning och utrotningshastighet från fossil-analys och DNA-analys skiljer sig åt.
forskaren Daniele Silvestro, författare till den artikeln som nyligen publicerats i Nature Communications
Innerstadsborna är ofta trångbodda, i alla fall med svenska mått mätt. I små tätorter finns bättre balans mellan andelen som skulle vilja bo större och andelen som vill bo mindre. Undersökningen visar också att den faktiska boendeytan generellt är som störst på landsbygden och som minst i innerstaden.
Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet
Vi kunde uppskatta att bidraget av brom från havsisen utgör hela tio procent av det atmosfäriska bromet som finns i världen
artikelns huvudförfattare Katarina Abrahamsson, professor på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet
När propositionen om valfrihet i skolan kom 1992 var det förvisso ett nytt sätt att motivera individcentreringen på, och i det avseendet ett tydligt tecken på ett brott, men reformen bör betraktas som ett svar på en politisk tendens med rötter betydligt längre tillbaka i tiden.
Tomas Wedin, doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet
Den främsta förklaringen vi kan hitta är den dramatiskt ökade användningen av internet på telefoner och på läsplattor i de ungas vardagliga liv
Anders Raustorp
Att upptäcka en så pass tidig variant i Falköping var helt oväntat eftersom tidigare rön pekat på ett ursprung i Asien. Nu får detta omvärderas, så det är en betydelsefull upptäckt.
Karl-Göran Sjögren, arkeolog vid Göteborgs universitet
Aktörerna har en kluven syn på samarbetet. SVT vill upprätthålla sin redaktionella frihet, men är samtidigt beroende av Nobelstiftelsens goda vilja för att få fortsätta sända. Nobelstiftelsen å sin sida är beroende av SVT för att nå ut och på så sätt höja statusen för Nobelpriset på ett värdigt sätt.
Hillevi Ganetz, medieforskare
Personligen blir jag mest exalterad av att den nya metoden gör det möjligt att studera system som inte befinner sig i jämnvikt, system som är i förändring. Vi kommer kunna mäta fenomen som vi tidigare känt till men inte kunnat se
Giovanni Volpe, universitetslektor vid institutionen för fysik, Göteborgs universitet
Nyhetsorganisationer som vill nå ut till unga måste fundera över mångfalden i ungas medieanvändning och troligen utveckla flera olika kanaler för att möta de behov och krav som finns.
Yvonne Andersson, forskare på Statens medieråd
Det fanns en tydlig skillnad i stränghet bland bedömarna, vilket också visas i internationell forskning kring samma tema. I synnerhet var skillnaden stor mellan enstaka mycket stränga respektive milda bedömningar
Linda Borger
År 2018 finns det inget problem med att vända på vissa vedertagna traditioner och låta tenorrollen som Aeneas sjungas av en mezzosopran.
Monica Danielson, konstnärligt ansvarig för operautbildningen
Man pratar väldigt mycket om ras, ”la rasa escandinava” och ser Lagerlöf som en person som förmedlar den rasens särdrag och kopplar så starkt till hembygden och landsbygden. I Sverige kopplar man henne till nation och inte till ras.
Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
Det finns inget underliggande tema, däremot en materiell beröringspunkt som löper genom verken, en upptäckt som strålar från själva fotomediet, studsar mot en spegel och ändrar form. Verken består av allt från fotografier på papper, grafiskt material och 3D-bearbetning till tyg, trådar, trä, speglar och så vidare. Denna medvetenhet om materialet är kärnan i utställningen.
Tina Umer, en av de medverkande i utställningen
Exempelvis vet en erfaren violinist exakt var på strängen man försiktigt placerar fingret för att dämpa grundfrekvensen och istället låter strängen svänga på en av sina många övertoner. Detta gör det möjligt att spela toner som är mycket högre i frekvens än strängens grundton
Johan Åkerman, professor vid Göteborgs universitet
För att det i förundersökningen ska bli tydligt vem som har sagt vad behöver skrivna referatförhör utformas omsorgsfullt.
Ylva Byrman, adjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet
Ross Daly är en stark inspirationskälla för musiker runt om i världen som kan ge våra studenter existentiella perspektiv på hur de kan tänka som musiker och konstnärer.
Jonas Simonson, programansvarig för världsmusikutbildningarna vid HSM
Lekmännen ifrågasatte på ett indirekt sätt expertkunskapen och fick därigenom inflytande över rättsprocessen och besluten.
Andreas Liljegren, docent i socialt arbete
Om FN:s prognos för framtiden stämmer skulle den innebära att 32 procent av världens länder har minskande befolkning 2050
professor vid Göteborgs universitet och en av tre författare till rapporten
Vi lever för närvarande i ännu en period av kraftigt ökad utrotning av arter. Men denna gång sker det inte på grund av naturkatastrofer utan på grund av mänsklig aktivitet
Søren Faurby vid Göteborgs universitet, medförfattare till den aktuella studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.
– Samtidigt var det överraskande att jämställdhetsfrågorna var så starka i företagens kommunikation. Både kring vilka möjligheter klädbranschen ger kvinnor i produktionskedjan, men också hur modebranschen och konsumerande kvinnor ser på och omformar skönhetsideal idag.
Johanna Arnesson
I ansökningarna till utskrivningsnämnden, artiklarna och berättelserna blev själva skrivandet en del av patientens sätt att omskapa sig själv. De gav uttryck åt sådant som de trodde att de var tvungna att skriva och hur den ideala och den goda patienten skulle vara.
Frida Wikström, doktorand
En viktig del är att bredda matproduktionen, att gå från att odla på land till att också odla i hav,
projektledare Kristina Snuttan Sundell.
Det finns flera goda tecken. Ett väldigt allmänt mått är det som kallas nöjdhet med demokratin, och trots att det har varit lite turbulent i politiken nu så ligger det på en hög nivå och går sakta uppåt. Det finns inga orostecken där.
David Karlsson, docent i offentlig förvaltning
Med den nya metoden kan vi kartlägga mycket stora geografiska områden på Mars på kortare tid än förut och dessutom få en bättre helhetsbild av landskapet. Vi hittade även nya landformer som inte beskrivits eller analyserats tidigare
Andreas Johnsson vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
Den löpande återkopplingen skulle i högre grad kunna handla om hur eleverna gör sig redo för att utveckla ett begreppsmässigt yrkeskunnande
Martina Wyszynska Johansson
Detta visar på den komplexitet som finns vid införandet av automatiserat beslutsfattande som i Trelleborgsmodellen.
Agneta Ranerup, professor i informatik
Även om den svenska kulturskolan byggts upp utifrån idealet att vara tillgänglig för alla barn oavsett deras socioekonomiska bakgrund, så visar det sig i studien att barn med välutbildade och kulturutövande föräldrar är överrepresenterade i kulturskolan.
Cecilia Jeppsson, doktorand vid Högskolan för scen och musik
Det är otroligt spännande att ha hittat så starka samband och få så tydliga insikter. Nyckeln har varit ett tätt samarbete mellan biologer och geologer, vilket är rätt ovanligt
professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
i den mån det går att klassificera dessa egenskaper som stereotypt kvinnliga är vår tolkning att män och kvinnor dras mot traditionella könsbeteenden när länder blir mer progressiva. Varför det är så vet vi inte, tyvärr kan vi inte se någon förklaring med den typen av data som vi nu har.
Erik Mac Giolla, fil. dr i psykologi
Även om ungdomarna reflekterade kritiskt kring budskap och källorna så var det inte alltid lätt för dem att veta vem och vad de skulle lita på
Jenny Rendahl
Ju fler ostron det finns i ett område, desto större chans är det att det dyker upp nya mutationer som medför bättre egenskaper inför framtidens klimat, något som kallas för ”evolutionär räddningseffekt”. Därför är det bra för ostron i en föränderlig miljö att vara plastiska, så att de inte dör innan de hinner föra sina gener vidare till nästa generat
Pierre De Wit, forskare vid Göteborgs universitet
Regnbågsbarnen navigerar och förhandlar sitt släktskap i en rad sammanhang
Per Nordén
Nu när det finns mycket avverkningsmogen skog på dessa marker bör man inte återplantera skog utan göra marken blötare och välja en produktion eller naturtyp som är bättre hållbar och som inte förbrukar markens torv
säger Åsa Kasimir, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.
De var riktigt grovkorniga, på 1600-talet var det raka rör, det är helt otroliga saker som tjänstefolket får klämma ur sig. Man förstår att publiken älskade det och låg och vred sig av skratt åt allt snusk. I huvudscenerna däremot, med kungligheter och adelspersoner, gick allt ytterst polerat till.
Dag Hedman, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
Arkivet fungerar som en genbank, från vilken cystorna kan kläckas och börja leva på nytt i vattnet
forskare Lisa Sundqvist
Studien visar att klass spelar en stor roll för hur människor orienterar sig i nyhetslandskapet. Det kan handla om hur ofta de tar del av nyheter, vilka typer av nyheter de vänder sig till och om de tycker att nyheter är viktiga.
Johan Lindell, medieforskare
Med tanke på den snabba medieutvecklingen, som även inkluderar frågor om artificiell intelligens, AI, är det angeläget att Sverige utvecklar en nationell MIK-politik snarast såsom redan har genomförts eller håller på att ske i många andra länder.
Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet
Att både killar och tjejer sextar vet vi sedan tidigare, men att flickors upplevelse av sexting är så mycket mer negativ än pojkarnas är väldigt nedslående.
Carolina Lunde, docent i psykologi
Vi planerar nu hur den här nya utbildningen till kulturskolepedagog ska se ut. Alla sex lärosäten sitter på en massa tankar, idéer och forskning om det här. Vi har också olika styrkeområden. Nu samordnar vi oss för att dra nytta av dem och för att lyssna in kulturskolans behov.
Ulf Dalnäs, prefekt vid HDK, Göteborgs universitet
Vår studie visar att de mer omfattande bedömningarna inte ledde till ett bättre vårdresultat. Det väcker frågan i vilken utsträckning informationen från utredningarna används i den praktiska behandlingen.
Tina Olsson, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet
Att politiker får tillgång till forskningsresultat ger dem bättre förutsättningar att fatta kloka beslut. För att kunna lösa de stora samhällsutmaningarna behövs alla perspektiv och forskningsdiscipliner. Det tar Göteborgs universitet fasta på i årets satsning på Västsvenska Arenan i Almedalen.
Jessica Örnros, projektledare
När konkretiseringarna saknas måste fredsoperatörerna själva utforma handlingsplanen, vilket i sin tur skapar förvirring bland dessa olika aktörer som ska genomföra policybesluten
Meike Froitzheim
Brukarrepresentanter var framförallt missnöjda med att inte kunna ta upp kontroversiella frågor och kritiska synpunkter
Linda Mossberg
Våra huvudresultat visar att det visserligen finns påtagliga sprickor inom delar av samhället, men också att vi är mer nöjda med demokratin och att förtroendet för våra samhällsinstitutioner ökar.
Ulrika Andersson, forskare vid SOM-institutet
Vi vet att relationen till föräldrarna är fortsatt mycket viktig under tonårstiden och jämfört med andra faktorer relativt lätt att omsätta i förebyggande insatser. Dessutom är tonårsföräldrar minst lika intresserade av stöd som föräldrar till yngre barn.
Elin Alfredsson
Genom studien har vi fått en bättre insikt i de problem och frågor som entreprenörer och näringsidkare brottas med när de vill etablera vattenbruk och vilka hinder som kan stå i vägen för utvecklingen
Helena Strand, forskare på företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet