Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekretare


  +46 (0)31 786 6705
  +46 (0)70 775 8851
  http://www.gu.se/media
 • Citat

  Eftersom växtplanktonen i havet är grunden för allt liv i havet så blir effekterna storskaliga
  Erik Selander vid institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet, som leder forskargruppen
  Förändringen innebar att framställning av bruk gjordes med nya material och metoder. Samtidigt förlorade hantverkarna kunskap om hur bindemedel och bruk framställs för murning och putsning i olika situationer.
  Jonny Eriksson vid institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet och författare till den nya avhandlingen
  Skogsbolag som idag verkar som mellanhänder för skogsråvara behöver vidga blicken för vilka tjänster man kan erbjuda med den digitala tekniken. Därför kan ett skogsbolag mycket väl identifiera digitala affärsidéer kring exempelvis försäkring, jakt, turism eller idrottsverksamhet.
  Frida Ivarsson, doktorand
  Projekten måste utgå från platsens unika och ofta komplexa förutsättningar. Det kan till exempel handla om hur folk rör sig på platsen vissa tider på dagen. Konstnärens kapacitet att förstå och arbeta med de här förutsättningarna är en förutsättning för att det ska bli bra.
  Åsa Stjerna, doktorand
  Starka sensationsväckande inslag, som stora kroppsrörelser, magiska tricks och utklädda vuxna, gjorde också att innehållet hamnade i skymundan
  Anneli Bergnell
  Mina resultat visar att nordvästra Frankrike var den plats där europeiska megalitgravar först fanns och att megalittraditionen sedan successivt spred sig under huvudsakligen tre faser. Sammantaget indikerar resultaten att det existerade en stor rörlighet via sjövägar.
  Bettina Schulz Paulsson, arkeolog vid Göteborgs universitet
  Gräsmarker, med en väldigt våt vårsäsong, ökade sin växtlighet mest vid en förhöjd koldioxidhalt
  Louise C. Andresen, forskare vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom den nya forskningsstudien
  Om partipolitiska konflikter är önskvärda eller hur de bör hanteras har det rått delade meningar om bland forskare. Men gemensamt är att de ofta har behandlats som om de är ett och samma fenomen, när det i själva verket finns flera sorters konflikter som orsakas av olika saker och har olika konsekvenser.
  Louise Skoog, avhandlingens författare
  Tillgången till gymnasieskolor över tid (har) koncentrerats till större kommuner och storstäder, vilket är problematiskt utifrån ett likvärdighetsperspektiv
  Anna-Maria Fjellman
  En designutbildning behöver utforska begrepp som hållbarhet och cirkulär ekonomi. Studenterna får möjlighet att testa och undersöka vad det kan innebära i praktiken, och utvecklar samtidigt sig själva i rollen som designer.
  Rasmus Malbert, programansvarig
  Genom att studera blandningar av olika luftföroreningar med modern masspektrometri har vi kunnat visa att de metoder som tidigare har använts i modellering har stora brister,
  Mattias Hallquist, professor vid Göteborgs universitet
  De länder som riskerar att bli ursprungsländer för sextrafficking verkar vara de med högre korruption inom polisväsendet. Här är det större risk att människohandlare kan ingå ett slags samarbete med polisen, genom mutor. Polisen i sin tur ser då genom fingrarna när det gäller sexhandeln.
  Sofia Jonsson, avhandlingens författare
  Till skillnad från tidigare globala studier baseras denna nya studie på växternas faktiska ozonupptag snarare än enbart halterna i luften. Det är ett stort steg framåt
  Håkan Pleijel, professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet
  Det finns ett stort utbud av utförare och tjänster. Men många av de äldre som deltog i vår studie visste inte om vilka valmöjligheter som fanns och vilka skillnaderna var emellan dem.
  Anna Dunér, professor i socialt arbete
  Efter millennieskiftet stod IT-chefen på topp i organisationerna med stor makt att påverka i vilken riktning organisationerna skulle gå. Men sedan dess har vi sett en minskning i möjligheten att ha inflytande och ta beslut, samtidigt som yrkesrollen gått från specialist till generalist.
  Johan Magnusson, docent vid institutionen för tillämpad IT
  Resultaten av studien pekar på att undervisning i källkritik är avgörande för att främja kritisk och konstruktiv bedömning av nyheter på nätet hos alla ungdomar, oavsett bakgrund och hemförhållanden.
  Thomas Nygren, universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet
  Ett av hindren som framkom var att företagen saknar planer för hur de ska ersätta den som är ledig och istället förlitar sig på en kultur av medarbetarlojalitet där arbetskamraterna täcker upp för papporna som är hemma. Männen väljer därför att ta en kortare ledighet för att inte ställa till problem för sina kollegor.
  Philip Hwang, forskare i psykologi
  Om målet för båda sidor är att interaktionen blir så bra som möjligt då är det en fördel om perspektivet flyttas från person till organisation
  Maria Wramsten Wilmar
  Den politiska makten är i behov av media för att få uppmärksamhet i ett samhälle som svämmar över av information. Media å sin sida behöver information och trovärdiga källor inom den politiska makten för att producera nyheter och information.
  Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola
  Fler företag inom ekoturism och restaurang kan erbjuda nya smak- och naturupplevelser vilket ger anledning att resa till Västsverige. I förlängningen kan Scary Seafood bidra till en mer hållbar livsmedelskonsumtion och ett förändrat förhållningssätt till marin mat
  Christin Appelqvist, projektledare för Scary Seafood
  Min avhandling visar att det inte är en ny högerpolitik vi ser under 00-talet, utan att reformerna har ett stöd i ett brett spektrum av aktörer och att frö till dessa åtgärder fanns redan för tjugo år sedan.
  Angelica Börjesson, avhandlingens författare
  Manlig sexhandel framställs som en del av gaykulturen, något som ingen riktigt gör anspråk på. Därför väcker den heller inga särskilda känslor av upprördhet eller engagemang i samhället.
  Annelie de Cabo y Moreda, prostitutionsforskare
  Det var framförallt insatserna för och erfarenheterna av flyktingarna vid norska gränsen som gjorde att Sverige mot slutet av kriget kunde hantera de stora flyktingströmmar som anlände 1943–1945 till landet, inte bara från Norge utan också från Danmark, Finland och de baltiska staterna.
  Lars Hansson, doktorand vid Göteborgs universitet
  Under tjugo år har det pratats om detta, men i begreppet förbuskning har forskare enbart fokuserat på lövfällande buskar och utelämnat det vintergröna riset. Och dessa kan ha en annan effekt på ekosystemen
  Robert Björk, forskare vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
  Å ena sidan så uppmanas eleverna att skapa texter där bilder, tal och musik samspelar. Å andra sidan så värderas det talade och skrivna ordet högre i bedömningen av de multimodala texterna
  Anna-Lena Godhe
  Men resultaten från de båda analyserna ger ofta motstridiga resultat. Om vi till exempel tittar på den evolutionära historien för Bovidae, en grupp däggdjur som innehåller bison, bufflar, getter och tamboskap, så finner vi att artbildning och utrotningshastighet från fossil-analys och DNA-analys skiljer sig åt.
  forskaren Daniele Silvestro, författare till den artikeln som nyligen publicerats i Nature Communications
  Innerstadsborna är ofta trångbodda, i alla fall med svenska mått mätt. I små tätorter finns bättre balans mellan andelen som skulle vilja bo större och andelen som vill bo mindre. Undersökningen visar också att den faktiska boendeytan generellt är som störst på landsbygden och som minst i innerstaden.
  Anders Carlander, forskare vid SOM-institutet
  Vi kunde uppskatta att bidraget av brom från havsisen utgör hela tio procent av det atmosfäriska bromet som finns i världen
  artikelns huvudförfattare Katarina Abrahamsson, professor på institutionen för marina vetenskaper vid Göteborgs universitet
  När propositionen om valfrihet i skolan kom 1992 var det förvisso ett nytt sätt att motivera individcentreringen på, och i det avseendet ett tydligt tecken på ett brott, men reformen bör betraktas som ett svar på en politisk tendens med rötter betydligt längre tillbaka i tiden.
  Tomas Wedin, doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet
  Den främsta förklaringen vi kan hitta är den dramatiskt ökade användningen av internet på telefoner och på läsplattor i de ungas vardagliga liv
  Anders Raustorp
  Att upptäcka en så pass tidig variant i Falköping var helt oväntat eftersom tidigare rön pekat på ett ursprung i Asien. Nu får detta omvärderas, så det är en betydelsefull upptäckt.
  Karl-Göran Sjögren, arkeolog vid Göteborgs universitet
  Aktörerna har en kluven syn på samarbetet. SVT vill upprätthålla sin redaktionella frihet, men är samtidigt beroende av Nobelstiftelsens goda vilja för att få fortsätta sända. Nobelstiftelsen å sin sida är beroende av SVT för att nå ut och på så sätt höja statusen för Nobelpriset på ett värdigt sätt.
  Hillevi Ganetz, medieforskare
  Personligen blir jag mest exalterad av att den nya metoden gör det möjligt att studera system som inte befinner sig i jämnvikt, system som är i förändring. Vi kommer kunna mäta fenomen som vi tidigare känt till men inte kunnat se
  Giovanni Volpe, universitetslektor vid institutionen för fysik, Göteborgs universitet
  Nyhetsorganisationer som vill nå ut till unga måste fundera över mångfalden i ungas medieanvändning och troligen utveckla flera olika kanaler för att möta de behov och krav som finns.
  Yvonne Andersson, forskare på Statens medieråd
  Det fanns en tydlig skillnad i stränghet bland bedömarna, vilket också visas i internationell forskning kring samma tema. I synnerhet var skillnaden stor mellan enstaka mycket stränga respektive milda bedömningar
  Linda Borger
  År 2018 finns det inget problem med att vända på vissa vedertagna traditioner och låta tenorrollen som Aeneas sjungas av en mezzosopran.
  Monica Danielson, konstnärligt ansvarig för operautbildningen
  Man pratar väldigt mycket om ras, ”la rasa escandinava” och ser Lagerlöf som en person som förmedlar den rasens särdrag och kopplar så starkt till hembygden och landsbygden. I Sverige kopplar man henne till nation och inte till ras.
  Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
  Det finns inget underliggande tema, däremot en materiell beröringspunkt som löper genom verken, en upptäckt som strålar från själva fotomediet, studsar mot en spegel och ändrar form. Verken består av allt från fotografier på papper, grafiskt material och 3D-bearbetning till tyg, trådar, trä, speglar och så vidare. Denna medvetenhet om materialet är kärnan i utställningen.
  Tina Umer, en av de medverkande i utställningen
  Exempelvis vet en erfaren violinist exakt var på strängen man försiktigt placerar fingret för att dämpa grundfrekvensen och istället låter strängen svänga på en av sina många övertoner. Detta gör det möjligt att spela toner som är mycket högre i frekvens än strängens grundton
  Johan Åkerman, professor vid Göteborgs universitet
  För att det i förundersökningen ska bli tydligt vem som har sagt vad behöver skrivna referatförhör utformas omsorgsfullt.
  Ylva Byrman, adjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet
  Ross Daly är en stark inspirationskälla för musiker runt om i världen som kan ge våra studenter existentiella perspektiv på hur de kan tänka som musiker och konstnärer.
  Jonas Simonson, programansvarig för världsmusikutbildningarna vid HSM
  Lekmännen ifrågasatte på ett indirekt sätt expertkunskapen och fick därigenom inflytande över rättsprocessen och besluten.
  Andreas Liljegren, docent i socialt arbete
  Om FN:s prognos för framtiden stämmer skulle den innebära att 32 procent av världens länder har minskande befolkning 2050
  professor vid Göteborgs universitet och en av tre författare till rapporten
  Vi lever för närvarande i ännu en period av kraftigt ökad utrotning av arter. Men denna gång sker det inte på grund av naturkatastrofer utan på grund av mänsklig aktivitet
  Søren Faurby vid Göteborgs universitet, medförfattare till den aktuella studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.
  – Samtidigt var det överraskande att jämställdhetsfrågorna var så starka i företagens kommunikation. Både kring vilka möjligheter klädbranschen ger kvinnor i produktionskedjan, men också hur modebranschen och konsumerande kvinnor ser på och omformar skönhetsideal idag.
  Johanna Arnesson
  I ansökningarna till utskrivningsnämnden, artiklarna och berättelserna blev själva skrivandet en del av patientens sätt att omskapa sig själv. De gav uttryck åt sådant som de trodde att de var tvungna att skriva och hur den ideala och den goda patienten skulle vara.
  Frida Wikström, doktorand
  En viktig del är att bredda matproduktionen, att gå från att odla på land till att också odla i hav,
  projektledare Kristina Snuttan Sundell.
  Det finns flera goda tecken. Ett väldigt allmänt mått är det som kallas nöjdhet med demokratin, och trots att det har varit lite turbulent i politiken nu så ligger det på en hög nivå och går sakta uppåt. Det finns inga orostecken där.
  David Karlsson, docent i offentlig förvaltning
  Med den nya metoden kan vi kartlägga mycket stora geografiska områden på Mars på kortare tid än förut och dessutom få en bättre helhetsbild av landskapet. Vi hittade även nya landformer som inte beskrivits eller analyserats tidigare
  Andreas Johnsson vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
  Den löpande återkopplingen skulle i högre grad kunna handla om hur eleverna gör sig redo för att utveckla ett begreppsmässigt yrkeskunnande
  Martina Wyszynska Johansson
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp