Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekretare


  +46 (0)31 786 6705
  +46 (0)70 775 8851
  http://www.gu.se/media
 • Citat

  Ingenstans i materialet jag granskat finns en beskrivning av vad som blir nästa steg när polisen, lärare och socialarbetaren sitter i samma rum och berättar för varandra vad de vet om radikaliserade ungdomar i sitt område
  Christer Mattsson
  Vi gjorde ett kort test där vi ställde fram vattenglas på ett bord för att se hur många fibrer som föll i dem. Redan efter fyra timmar såg vi liknande eller högre nivåer av plastfibrer som i kranvattnet
  Therese Karlsson, doktorand vid institutionen för marina vetenskaper, som forskar på källor till plast i havet
  – Inte minst i tider av faktaresistens är det viktigt att förstå hur vi människor gör dessa bedömningar om frågors besvarbarhet
  Doktorand Bodil Karlsson
  Att nu ett stort stycke av shelfisen lossnat ger oss möjlighet att från expeditionsfartyget ta prover från djurlivet i havet under isberget
  Thomas Dahlgren, forskare från Göteborgs universitet.
  För att bättre förstå hur plastpellets hamnar i miljön har vi dokumenterat, mätt och beräknat pelletsflöden via vattendrag ut från produktions- och distributionsanläggningar i Stenungssund, där ungefär fem procent av det polyeten som används i Europa produceras
  Martin Hassellöv, professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
  Det är helt otroligt att det kan fungera egentligen. Rörelsen av tusentals motorproteiner måste ju koordineras in i minsta detalj för att spermien ska kunna simma
  Johanna Höög, forskare på institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet
  Eftersom vi idag har öppnat skolan för både privata och offentliga intressen på olika sätt är det också viktigt att undersöka konsekvenserna av det. Om den här typen av IT-mässor är vad lärare erbjuds som fortbildning inom IT i skolan är det väldigt problematiskt
  Catarina Player-Koro
  Samarbetet med Christian Zacharias är ovärderligt såväl för Högskolan för scen och musik som för Göteborgs symfoniker.
  Ingrid Elam, dekan vid Konstnärliga fakulteten
  Bjälkarna har alltså burit taken i över 850 år och är fortfarande på plats. Att ett antal så gamla, i stort sett jämnåriga träkonstruktioner från samma region har klarat sig välbevarade, är unikt både i Sverige och i övriga Europa
  Kristina Linscott, författare till den nya doktorsavhandlingen i kulturvård
  Det finns en intern logik bakom de allra flesta elevinspel. Inspel av arten ”god dag yxskaft” är sällsynta. Vad som blir tydligt är att inspelen ofta ger andra perspektiv på innehållet än lärarens
  Tuula Maunula
  Jag ville skapa ett objekt som hjälper när allt bara är kaos, ett utrymme för att kommunicera känslor på ett ickeverbalt sätt
  Elin Werner, designstudent
  Det här ger oss helt nya möjligheter att skapa ultratunna optiska komponenter vars egenskaper kan ändras med en knapptryckning genom att kontrollera ett mycket litet magnetfält
  Alexander Dmitriev, professor vid institutionen för fysik, Göteborgs universitet
  Vi kommer att öppna produktionsprocessen och välkomnar alla som är intresserade att läsa våra öppna dokument, kommentera våra idélistor eller bara följa numrets utveckling via Instagram
  Maarit Jaakkola, redaktör Nordicom-Information
  Vi har identifierat och gjort en samlad bedömning av ekosystemtjänster av urban grönska i syfte att främja hållbar stadsutveckling
  Sofia Thorsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.
  Den digitala tekniken möjliggör en konkretisering av abstrakta begrepp som eleverna kan använda i sina diskussioner och för sin förståelse
  Géraldine Fauville
  Jag brukar beskriva den här formen av opera som ett järnvägsspår.
  Hedvig Jalhed, doktorand i scenisk gestaltning
  Att instruktören systematiskt kopplar det som händer under simuleringen till yrkespraktiken hjälper studenter att relatera det de lär sig till det kommande arbetet
  Charlott Sellberg
  Jag tror att många, trots upplysningens och modernitetens seger i västerlandet, ändå har en benägenhet för att med sina tankar eller känslor röra sig i magiska domäner och att viljan till att tro på något övernaturligt egentligen är ganska spridd.
  Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet
  Framförallt gäller det för områden med redan torrt klimat där risken för en mer omfattande ökenspridning är en av de många konsekvenserna som vi problematiserar i artikeln
  Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
  Vi vet att genvarianten påverkar signalsubstansen dopamin som ingår i hjärnans belöningssystem. En hypotes är därför att den bidrar till en högre alkoholkonsumtion, vilket i sin tur kan leda till fler sjukdomar och därmed också till en för tidig död.
  Claudia Fahlke, professor i psykologi
  Alla tre forskningsområden bidrar till samhällsnytta och passar väldigt väl in Göteborgs universitets strävan att bidra till att lösa olika typer av samhällsutmaningar
  Eva Wiberg, rektor
  Mest positiva till ett mångkulturellt samhälle ställer sig kvinnor, högutbildade, yngre, tjänstemän och storstadsbor. Mest negativa är bland andra de som står långt till höger i politiken, har låg utbildning och bor på landsbygd eller mindre tätort och har lågt förtroende för politiker.
  Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap
  Mina slutsatser kan leda till nya tolkningar av romaner vars huvudkaraktär eller berättare presenteras som galen och/eller kan uppfattas som det.
  Sofía García Nespereira, doktorand vid Göteborgs universitet
  De mest använda sociala medierna bygger alltmer på rörlig bild, traditionella nyhetsförmedlare har nått framgång med webb-tv och etablerade dagstidningar har i många fall fördubblat sina videoredaktioner.
  Maarit Jaakkola, redaktör Nordicom-Information
  Redan nu kan vi med hjälp av databasen till nittio procent identifiera vilken typ av miljö ett prov kommer ifrån bara genom att känna till dess sammansättning av mikroorganisme
  professor Stefan Hulth, medlem av EMP-konsortiet.
  Reformen ansågs orättvis. Lärarna pekade på vad de upplevde som ett försök att hierarkisera dem. De uppfattade också att reformen hotade centrala värden som jämlikhet och likvärdighet i yrket
  Mikael R Karlsson
  Det är också viktigt att personer med funktionsnedsättningar kan identifiera sig med innehållet i läroböckerna
  Monica Reichenberg
  Kampen för kvinnors rättigheter präglas av samma oförutsägbarhet som karaktäriserar all form av politisk förändring.
  Mia Liinason, docent i genusvetenskap
  Utbildning är inte bara ett verktyg, utan vi behöver även kritiskt analysera utbildningens roll i samhället
  Helena Pedersen
  En viktig slutsats är att kriminologin, åtminstone historiskt sett, har behövt omfamna sin politiska roll. Kriminologi är inte ett opolitiskt betraktande av brottsligheten.
  Anders Pedersson, doktorand vid Göteborgs universitet
  Att veta hur artens ålder påverkar utrotningsrisken kan ge oss viktiga insikter i den tidiga evolutionära historien och hjälpa oss att förutse artens framtid. Men det är inte klart i vilken utsträckning de historiska mönstren för utrotning kan överföras till dagens utrotningsrisk, eftersom de arter som finns idag starkt påverkas av mänskliga aktiviteter
  Daniele Silvestro, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskaper, Göteborgs universitet
  Det är svårt att nå fram till ett systematiskt arbete bara genom att samverka. Någon behöver ha mandat att leda och ett uppdrag att ifrågasätta tidigare arbetssätt och detta saknas idag,
  Docent Torbjörn Forkby.
  Mareldsorganismerna upptäcker sina fiender med hjälp av luktsinnet och skruvar upp ljuset när risken är stor att bli uppäten. Ljuset skyddar cellerna mot deras fiender,
  Jenny Lindström, vid institutionen för biologi och miljövetenskap och huvudförfattare till artikeln
  Men de socioemotionella förmågorna spelar endast en indirekt roll för att reducera risken för att bli arbetslös i vuxen ålder.
  Elias Johannesson
  Killars närhet i klassrummet misstänkliggjordes rutinmässigt som homosexualitet genom skämt eller slag.
  Angelica Simonsson
  Montessorirörelsen har försökt sopa den här problematiska alliansen med Mussolini under mattan, men det är ohållbart i längden.
  Christine Quarfood, professor i idé- och lärdomshistoria
  Redan nu kan vi värma upp glaset mer än åtta grader i direkt solljus. Genom att optimera antennerna ytterligare kan de värma ännu mer
  Alexander Dmitriev, professor i fysik vid Göteborgs universitet
  I verkligheten är de flesta miljöer inte enhetliga utan de har hinder av olika slag. Inuti cellen finns organeller. I naturliga landskap finns till exempel berg och vattendrag. Det är alltså inte möjligt att gå rakt fram,
  Giovanni Volpe, forskare i fysik vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom artikeln.
  I takt med fritidshemmens expansion har de inte i samma takt fått resurser för att bibehålla och utveckla fritidshemmen och pedagogikens särart
  Catarina Andishmand
  En ishockeymatch ger en enorm mängd information och i det flödet är det viktigt att kunna filtrera och sortera ut den information som är betydelsefull
  Erik Lignell
  Internet är en plats som människor förhåller sig till dagligen. Vi som skriver litterärt är inget undantag. Oavsett om du är en person som aktivt använder dig av olika sociala nätverk online, bloggar etc. eller om du är mer avståndstagande, påverkar internet skrivandet.
  Imri Sandström, kursansvarig
  Det moderna samhället, med elledningar och avancerade batterier, har ett stort behov av kobolt, nickel och koppar, metaller som finns i höga halter i så kallade polymetalliska noduler, på djuphavsbottnar i Clarion Clipperton zonen i Stilla Havet
  Thomas Dahlgren, verksam vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
  I ett större perspektiv är förhoppningen att denna studie om manda kan bidra med att höja den allmänna vetskapen om detta vackra språk och dess talare
  Rasmus Bernander, doktorand i afrikanska språk vid Göteborgs universitet
  Vi undersöker livet i villaträdgården med fokus på vad människor gör, drömmer om och skapar där.
  Katarina Saltzman, forskare i kulturvård vid Göteborgs universitet, och en av författarna bakom boken.
  Det är ett intressant resultat som kan förklara den ökade toleransen mot olika stressfaktorer och sjukdomar
  Cornelia Spetea Wiklund, professor vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.
  En officiell delegation från Woldea University gästar nu Byggnadsvårdskonventet där presentationen av det medeltida kyrkoarvet är en av punkterna på konventet
  Lars Runnquist, avdelningschef vid institutionen för kulturvård.
  Så med tanke på den snabbt växande användningen av bland annat fritidsbåtar är det viktigt att förstå hur buller påverkar fisken.
  Eva-Lotta Blom, författare till avhandlingen
  Mer svårtestbara delar av ämnen tenderade att ge vika för delar som kunde leda till testbara kunskaper och ge underlag för de nya betygen
  Ola Strandler
  För att cellerna ska kunna fungera ordentligt måste membranen ha precis rätt grad av fluiditet för att tillåta proteiner att röra sig inuti membranerna, interagera med varandra och fungera korrekt,
  Marc Pilon, professor i genetik vid Göteborgs universitet
  För de mindre kommunernas planering är det viktigt att veta vilka yrkesgrupper som i större utsträckning flyttar tillbaka och vilka som väljer att stanna i till exempel universitetsstäder
  Aimee Haley
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp