Lainaukset

Työnantaja saa selvittää etukäteen, kuka on osallistumassa tapahtumaan ja kuka on tulossa työhön. Tapahtumaan osallistuvalle ei tarvitse maksaa palkkaa.
Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Kirsi Parnila
Työnantajan kannattaa ohjeistaa henkilöstönsä yrityksen toimintatavoista etukäteen.
Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Kirsi Parnila
Työvoimapoliittista tukea olisi ohjattava yhä enemmän työpaikoille ja työyhteisöisille yksilöön sidottujen tukien sijaan. Esimerkiksi nuorisotakuuseen liittyvä palkkatuki voisi hyvin kohdentua suoraan työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen ja ammattiin opettamiseen.
Markku Lahtinen, koulutusasioiden päällikkö
Työ- ja elinkeinoministeriön on päätettävä viipymättä työllisyysmäärärahojen kohdentamisesta Uudellemaalle, jos se on mahdollista olemassa olevien budjettikehysten puitteissa.
Markku Lahtinen, koulutusasioiden päällikkö
Viime kuussa lähes joka viides teollisuuden ja rakennusalan yrityksistä odotti suhdanteiden paranevan, vaikka tilaustilanne ja kannattavuus ovat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna heikommat. Investointeja sen sijaan tehdään hieman enemmän kuin vuosi sitten.
Johtaja Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari
Palveluala on alueen suurin työllistäjä, joten työttömyyden kasvu iskee erityisesti Uudellamaalla. Vaihtelu eri palvelualojen välillä on kuitenkin merkittävä, esimerkiksi ict- ja viestintäala kasvattavat tuotantoaan ja henkilöstöään, mutta heikosta kysynnästä kärsivä kaupan ala aikoo edelleen pienentää työvoimaansa.
Johtaja Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari
Guggenheim Helsinki -museosta voidaan luoda hyödyllinen ja tuottava hanke Helsingin seudun ja koko Suomen kehittämiseksi. Vastaavanlaisia hankkeita ei tule usein Suomessa eteemme. Nyt on aika keskittyä hankkeen mahdollisuuksiin ja varmistaa, että museon rakentaminen toteutuu.
Helsingin seudun kauppakamarin kaupan ja palvelujen valiokunnan puheenjohtaja Björn Teir
Jos Helsinki-Vantaalle saapuva lentomatkustaja ei jatkaisikaan määränpäähänsä heti, vaan jäisi vierailulle päiväksi tai pariksi, se nostaisi valtavasti matkailuun liittyvien palvelujen kysyntää. Vielä tätä potentiaalia ei osata hyödyntää riittävän hyvin.
Helsingin keskusta-alueen vetovoimaryhmän puheenjohtaja Matti Niemi
Erityisesti teollisuuden liikevaihdon käyrä näyttää alaspäin. Se on hyvin huolestuttavaa, sillä olemme vientivetoinen kansantalous. Kilpailukykyyn pitääkin nyt satsata.
Johtaja Pia Pakarinen
Helsingin seudulla kaupan ala on merkittävä työllistäjä, joten tämä näkyy työttömyyden selvänä kasvuna.
Johtaja Pia Pakarinen
Pääkaupunkiseutu toimii koko Suomen kasvun veturina. Pääkaupunkiseudun riittävillä koulutuspaikoilla ja vetovoimaisella sekä työelämälähtöisellä koulutuksella tuetaan koko Suomen menestystä.
Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko
Elinkeinoelämässä tapahtuvat nopeat muutokset edellyttävät nopeaa toimintaa myös koulutuksenjärjestäjiltä. Niille on varmistettava riittävät keinot toimia joustavasti ja kysyntälähtöisesti.
Projektipäällikkö Mari Korpiola, Helsingin seudun kauppakamari
Pääkaupunkiseudun nuorille tulee taata muuhun Suomeen verrattuna yhtäläiset mahdollisuudet koulutuspaikkaan. Tämä tulee huomioida aloituspaikkoja jaettaessa
Helmi Liiketalousopiston rehtori, PKS Ennakoinnin ohjausryhmän puheenjohtaja Juha Ojajärvi.
Ylisääntelyä purkaminen ja lupamenettelyn helpottaminen on oikea suunta. Myös viranomaisten yhteistyö vahvistuu, kun rakennuslupa-asioissa toteutetaan yhden luukun periaate.
Johtaja Pia Pakarinen
Asuntotuotannon merkitys työvoiman tarjonnalle sekä tarve maankäytön, asumisen ja liikenteen samanaikaiseen suunnitteluun tunnistetaan hallitusohjelmassa hyvin.
Johtaja Pia Pakarinen
Historiallinen muutos Kuubassa! Millaisia mahdollisuuksia avautuu suomalaisille yrityksille?
Asiantuntija Johanna Niemistö
maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri
Helluntaita seuraavana viikonloppuna vietetään valmistujaisia ja ylioppilasjuhlia. Siksi olisi tärkeää, että kuluttajia voitaisiin palvella muuallakin kuin Helsingissä.
Porvoon Autopalvelu Oy on toimialallaan ja toimialueellaan kasvuyritys, jollaisia Itä-Uudellamaalla tarvitaan. Yrityksen suhteellinen kasvu kaikilla tarkastelumittareilla on erittäin voimakas.
Risto Volanen, Yrityspalkinto 2015 -palkintolautakunnan puheenjohtaja
Näin tiiviillä ja yhtenäisellä talousalueella aukiolo pitää sallia kaikille yrityksille kuntarajoista välittämättä.
Tiina Pasuri , maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö
Kauppojen aukiololainsäädäntö on aikansa elänyt. Uuden hallituksen onkin pikimmiten ryhdyttävä toimenpiteisiin kauppojen aukiolon vapauttamiseksi. Toivottavaa on, että uusilla kansanedustajilla on rohkeutta luopua epäselvästä ja yrityksiä eriarvoistavasta poikkeuslupakäytännöstä ja sallia kauppojen vapaa aukiolo koko maassa.
Tiina Pasuri , maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö
Tämä tarkoittaa työttömyyden nousua, sillä teollisuuden ja rakennusalan yrityksistä henkilöstön vähenemiseen uskoo selvästi useampi yritys kuin määrän kasvuun. Ja kun alueen suurimmalla työllistäjällä eli palvelualalla tilanne on lähes yhtä heikko, työllisyystilanne huolestuttaa.
Johtaja Pia Pakarinen
Kaikkea kasvua onkin nyt tuettava ja pidettävä huolta yritysten toimintaedellytyksistä.
Johtaja Pia Pakarinen
Asukkaille on pystyttävä tarjoamaan kohtuuhintaista asumista. Asumisen kalleus ei ole vain Helsingin ja metropolialueen, vaan koko Suomen talouskasvun este.
Pia Pakarinen, johtaja
On selvää, ettei asuntotuotantotavoitteita voida saavuttaa, jos Östersundomin ja Malmin alueen rakentaminen tyrehtyvät.
Pia Pakarinen, johtaja
Nuorisotakuun kautta on mahdollista saada nuorten palkkaamiseen palkkatukea, jota moni yritys jo hyödyntää. Valitettavasti yritysten tietämys nuorisotakuun erilaisista työnantajatuista on edelleen heikkoa: 70 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi tuntevansa nuorisotakuun joko huonosti tai kohtalaisesti.
Koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen
Suomi tarvitsee maahanmuuttoa enemmän, jotta voimme varmistaa työvoiman riittävän saatavuuden yrityksiin ja julkiselle sektorille.
Helsingin seudun kauppakamarin koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen
Vaikka kyberturvallisuudesta on koko ajan enemmän tietoa tarjolla, se ei ole tavoittanut yritysten suurta joukkoa.
Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Marko Silen.
On järjetöntä, että edelleenkin omalla lainsäädännöllämme rajoitamme palvelujen tarjoamista ostohalukkaille ihmisille. Toivottavaa on, että uusilla kansanedustajilla on rohkeutta luopua epäselvästä ja yrityksiä eriarvoistavasta poikkeuslupakäytännöstä ja sallia kauppojen vapaa aukiolo koko maassa.
Tiina Pasuri, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö
Yritysten investointi- ja kasvuhaluja ei ole varaa tukahduttaa lupabyrokratialla. Lupien odottelu viivästyttää hankkeita ja heikentää yritysten mahdollisuuksista työllistää.
Johtaja Pia Pakarinen
Kauppakamareissa emme vaadi sääntelyn lopettamista, vaan vähemmän ja parempaa sääntelyä. Jo lakia valmistellessa olisi arvioitava, vaatiiko asia viranomaisen sääntelyä vai olisiko itsesääntely sopiva ja riittävä ratkaisu. Lisäksi lainsäädännössä yritysvaikutusten arvioinnille on annettava suurempi painoarvo.
Johtaja Pia Pakarinen
Tänä vuonna teemana on
Risto Volanen, puheenjohtaja Itä-Uudenmaan Yrityspalkinto 2015 -palkintoraati
Yrityspalkinnon myöntämisellä korostetaan ja vahvistetaan yritystoiminnan keskeistä asemaa ja merkitystä Itä-Uudenmaan kehittymisessä. Perinteinen yrityspalkinto jaetaan nyt 17. kerran.
Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön puheenjohtaja Risto Volanen
Työttömyys on Uudellamaalla kasvamassa, sillä yritykset odottavat työpaikkojen määrän yhä supistuvan. Työttömyyden kasvu johtuu erityisesti palvelualojen heikentyneestä kysynnästä.
Toimitusjohtaja Heikki J. Perälä
Suuret infrahankkeet, kuten kehärata, länsimetro sekä suunniteltu Pisara-rata luovat rakentamiseen kysyntää sekä suoraan että niiden mahdollistaman uuden asuntotuotannon kautta. Hankkeet osuvat nyt oikeaan aikaan sekä rakenteellisten vaikutusten että suhdanteiden kannalta.
Heikki J. Perälä
Lupien hakemisista ja käsittelystä koituu turhaa byrokratiaa. Epäselvästä ja yrityksiä eriarvoistavasta poikkeuslupakäytännöstä pitäisi luopua ja sallia kauppojen vapaa aukiolo.
Maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri
Itä-Uudellamaalla vaikuttamistyön painopisteitä ovat alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantaminen, elinkeinorakenteen monipuolistaminen erityisesti viennin kasvattamiseksi sekä liikenneyhteyksien kehittäminen.
Risto Volanen, Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön puheenjohtaja
Myönteistä on, että myös rakentamisen sekä niin liike-elämän kuin kotitalouksienkin palveluiden tuotanto on kasvussa. Teollisuus on edelleen alamaissa, mutta sen lasku on kuitenkin pysähtynyt. Sen sijaan kaupan alamäki jatkuu edelleen.
Johtaja Pia Pakarinen
Helsingin seudulla täytyy olla riittävästi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, ja työmatkaliikenteen on sujuttava kaikilla kulkumuodoilla.
Johtaja Pia Pakarinen
Tyypillisesti yhteydenottojen avulla pyritään saamaan yrityksen edustaja allekirjoittamaan epäedullinen ja epäselvä sopimus ilman kunnollista harkintaa. Vastineena tarjottu palvelu on ollut hintaansa nähden erittäin suppea.
Lakimies Mika Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari
Teknologiayritykset pitävät menestymisen edellytyksinä joustavuutta, nopeaa kykyä reagoida muutoksiin, innovatiivisuutta sekä myynti- ja asiakaspalvelutaitoja.
Ennakointikamarin projektipäällikkö Mari Korpiola
On järjetöntä, että edelleenkin omalla lainsäädännöllämme rajoitamme palvelujen tarjoamista ostohalukkaalle ja maksukykyiselle asiakasryhmälle. On luovuttava epäselvästä ja yrityksiä eriarvoistavasta poikkeuslupakäytännöstä ja sallia kauppojen vapaa aukiolo koko maassa, ei vain rajaseuduilla.
Maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.
Euroopan kasvun vaimentuminen ja Ukrainan kriisi seurannaisvaikutuksineen näkyvät teollisuuden arvioissa myös Uudellamaalla. Kuluttajien heikentynyt luottamus talouteen ja työllisyyteen puolestaan heijastuvat tavaroiden ja palvelujen kulutukseen.
Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen
Uudenmaan elinkeinorakenne on palveluvaltainen. Sekä nousut että laskut seuraavat talouden suhdannetta viipeellä. Ennen kuin teollisuus elpyy, ei palvelualoiltakaan ole odotettavissa hyviä uutisia.
Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Pia Pakarinen
Kaikkein nopein, yksinkertaisin ja halvin keino helpottaa kantakaupungin logistiikkaongelmaa olisi sallia huolto- ja jakeluliikenne öisin tai vähintään pidentää sille määriteltyjä aikarajoja sekä aamuisin että iltaisin.
Maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri.
Venäläiset turistit tuovat merkittävän piristysruiskeen kaupalle näinä taloudellisesti haastavina aikoina.
Päällikkö Tiina Pasuri, Helsingin seudun kauppakamari
Digitaalisuuden tuottavuusvaikutukset eivät synny yksittäisten prosessien kehittämisestä, kuten esimerkiksi asiakashallintajärjestelmän tai Internet-sivujen uudistamisesta. Kilpailuetua syntyy siitä, että yrityksen ylin johto uskaltaa sallia kokeilut, jotka haastavat olemassa olevan toimintakulttuurin ja jotka häivyttävät eri liiketoimintafunktioiden rajoja.
Helsingin seudun kauppakamarin koulutusasioiden päällikkö Markku Lahtinen
Väestönkasvu on pitänyt yllä asuntokysyntää ja rakentamista. Myös liike-elämän ja kotitalouksien palveluiden kasvu kompensoi heikommin kehittyvien toimialojen vaikutuksia.
Johtaja Pia Pakarinen
Kysyntään nähden liian pieni asuntokanta ja -tuotanto rajoittavat väestönkasvua ja luovat pullonkaulan työvoiman saatavuudelle erityisesti palvelualoilla.
Johtaja Pia Pakarinen
ICT:n mahdollisuuksia ei osata hyödyntää yrityksen liiketoiminnan kasvun moottorina. Tietotekniikka nähdään yrityksissä ja yhteiskunnassa liian usein olemassa olevien prosessien tehostajana.
Markku Lahtinen, koulutusasioiden päällikkö
Digitalisoitumisen vaikutuksilta ei voi välttyä yksikään yritys eikä toimiala.
Markku Lahtinen, koulutusasioiden päällikkö