Dela

Kontakt

 • Södras presstjänst

  Presskontakt


  0470-890 90
  http://www.sodra.com
 • Södras växel
  Södra, Skogsudden, 351 89 Växjö
  0470-890 00
  +46 (0)470-891 85
  http://www.sodra.com
 • Citat

  Världsekonomin förväntas krympa under innevarande år som en effekt av covid‑19, även om vi ser en viss återhämtning under senare tid. För en mer stabil och hållbar vändning kommande år krävs att osäkerheten kring pandemin minskar. Med rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt.
  Peter Karlsson tf vd och koncernchef.
  Södras investering ligger helt i linje med EU:s gröna giv, som syftar till att kraftigt minska vårt klimatavtryck och få ned utsläppsnivåerna. Med tillverkningen av världens första fossilfria biometanol visar vi hur ingenjörskraft och innovationer kan bidra till omställningen av samhället. Vi är glada att man från politikens sida förstår hur viktig denna typ av satsning är.
  Lena Ek, ordförande i Södra.
  Investeringen är en del av Södras nya koncernstrategi och innebär att vi kan fortsätta på den inslagna vägen att växa tillsammans med våra kunder. Med en ökad produktion kommer vi stärka vår konkurrenskraft och vår position på den globala marknaden som en långsiktig och trygg partner.
  Peter Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef på Södra
  Att satsa på forskning är centralt för att klara omställningen av samhället, oavsett om vi befinner oss i hög- eller lågkonjunktur eller i en tid av pandemi och osäkerhet på marknaden. Det är den insikten vi bärs av när vi nu skjuter till ytterligare medel.
  Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.
  Det är med stolthet vi nu har fått igång världens första kommersiella fabrik för biometanol. Med det här steget visar vi vägen till ett fossilfritt samhälle och det är helt i linje med vår egen strategi om fossilfria transporter till 2030.
  Henrik Brodin, affärsutvecklingsansvarig energi och kemikalier på Södra.
  Med en stor KL-trä anläggning och Sveriges största sågverk på samma geografiska plats finns det goda möjligheter att utnyttja synergier i Värö som kommer att stärka vårt kunderbjudande.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef, Södra Wood.
  Nu ritar vi om kartan för mode- och textilbranschen genom att erbjuda cirkulära flöden av textilfiber, på så sätt kan en tröja bli en tröja igen. Detta kommer ge ett stort värde för våra kunder och inte minst för modebranschen. Det är en stor dag för oss och en lika stor dag för den framväxande cirkulära bioekonomin.
  Johannes Bogren, chef för Södra Cell Bioproducts.
  Vi ser en marknad i förändring där hantverkare vill ha allt mer vidareförädlade produkter, vilket underlättar och spar tid. För att möta behovet intensifierar vi vår satsning på målad ytterpanel och stärker erbjudandet för kulörmålat.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef, Södra Wood.
  I Södra jobbar vi aktivt med att, där det är möjligt, koncentrera naturhänsynen till tydliga ytor, och det har gett resultat. Genom att koncentrera naturhänsynen kan vi maximera både naturvårdsnyttan och produktionspotentialen. Många arter gynnas mer när träd lämnas i grupper istället för att spridas ut över en avverkningsyta.
  Klara Joelsson, ekolog, Södra.
  Resultatet för 2018 är det bästa någonsin i Södras historia. Vi har kunnat tillgodose den höga efterfrågan på våra produkter tack vara de omfattande investeringar, på cirka 11 miljarder SEK, som vi genomfört vid våra massabruk, sågverk och nya innovationer under de senaste fyra åren. Vi har också genomfört effektiviseringar och omstruktureringar i verksamheten. Södra har därmed stärkt sin konkurrenskraft.
  Lars Idermark, vd och koncernchef.
  Samhällets förväntan på vad den förnybara skogliga råvaran kan bidra med i klimatomställningen är tydlig. Vi satsar därför på att skapa möjligheter för ökad skogsproduktion med skonsamma metoder inom familjeskogsbruket.
  Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.
  En ökad användning av trä och skogliga produkter utgör en central del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi även på ökad kunskap om skogens tillväxt, vilket ligger i linje med Södras hållbarhetsmål.
  Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse.
  Det är en positiv trend att efterfrågan är så hög. Förädlade frön ger högre kvalitet och bättre tillväxt på de kommande träden. Detta gagnar både skogsägarens avkastning vid framtida avverkning och kvaliteten på slutprodukterna.
  Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.
  För att klara omställningen till ett fossilfritt flyg har skogen en betydelsefull roll att spela. Tillsammans med våra partners har vi nu den kompetens som behövs för att komma framåt. Med finansiellt stöd av Energimyndigheten kan Sverige gå före i utvecklingen av ny teknik för att lösa en stor utmaning.
  Henrik Brodin, affärsutvecklare och projektledare för ett fossilfritt, Södra
  Resultatet för tredje kvartalet är mycket tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som extrem väderlek i sommar inneburit för virkesflöden och produktion.
  Lars Idermark, vd och koncernchef.
  Tack vare flera års framgångsrika effektiviseringar har vi snart nått målet om fossilfri produktion vid alla våra produktionsenheter. Det är mycket glädjande att våra plantskolor redan nu är där.
  Henrik Brodin, projektledare, Ett fossilfritt Södra.
  Den stora förändringsresa Södras sågverksamhet har genomgått de senaste åren ger nu resultat genom både en mer konkurrenskraftig produktion och ett förbättrat kunderbjudande.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.
  Jag är stolt över det vi har gjort i Långasjö. Genom denna investering på 100 miljoner kronor har vi skapat ett effektivt och modernt sågverk där vi kan producera en ännu större volym till lägre kostnad och möta efterfrågan på våra hållbara produkter. Investeringen gör anläggningen väl rustad för framtiden och stärker vår position på marknaden.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.
  Det finns flera förklaringar till den starka resultatutvecklingen. Den goda globala konjunkturen bidrog till en hög efterfrågan och god prisutveckling på Södras produkter inom både marknadsmassa och trävaruområdet. Vi ser också de positiva effekterna av de omfattande expansionsinvesteringarna vi genomfört vid massabruken, och de effektiviseringar och omstruktureringar vi gjort inom trävaruproduktionen.
  Lars Idermark, vd och koncernchef.
  Det är en stor ära att ta emot denna utmärkelse och det är ett pris till alla våra fantastiska medarbetare i Södra. Engagerade medarbetare är och kommer alltid vara det som driver vårt företag framåt. Inom Södra är det inte bara skogen som ska växa. Vi är ett företag som visar vägen där vi tillsammans utvecklas för framtiden. Vi är inte färdiga i vårt arbete men utmärkelsen är ett bevis på att vi är på rätt väg.
  Kamilla Svensson, HR-strateg, Södra.
  Det här är mycket glädjande, både för Södra och för hela samhället. Det är ett kvitto på att övergången till fossilfrihet inte bara är möjlig, utan också på att vi i Södra har förutsättningarna att kunna visa vägen på detta område
  Lars Idermark, vd
  Skogen växer allt bättre och vi har dubbelt så mycket skog nu som för 100 år sedan, en utveckling som vi vill skall fortsätta. Ett av Södras hållbarhetsmål är att uppnå 20 procent högre skogstillväxt på våra medlemmars skogsfastigheter år 2050. Våra förädlade plantor, med den tillväxtökning som de ger, är viktiga för att nå det målet.
  Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.
  Trots en mycket blöt höst och vinter som medfört tuffa förhållanden har vi kunnat skona mark och vatten i samband med våra avverkningar och gallringar på ett bra sätt. Det goda resultatet har sin grund i vårt systematiska naturvårdsarbete som vi arbetat med i 20 år samt gott samarbete och koordination mellan våra duktiga entreprenörer och fältpersonal.
  Therese Lindström, ekolog, Södra.
  Detta är två led som tillsammans visar på en väldigt positiv utveckling. Sedan 1990-talet har Södra arbetat systematiskt med naturvård i skogsbruket för att bland annat stärka den biologiska mångfalden. Ökningen av skogsfåglar har flera bakomliggande faktorer där pågående klimatförändringar tros vara en, men vi ser också att den ökade naturhänsynen kommer till gagn för skogens fågelliv.
  Therese Lindström, ekolog på Södra.
  Vi är väldigt glada över att lyckas slå rekord för tredje året i rad. Vår satsning på en mer digitaliserad produktion börjar nu ge effekt i form av högre volym samt bättre och jämnare kvalitet på plantorna.
  Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor
  Trä är ett fantastiskt material att bygga i och vi ser nu ett allt större intresse globalt för att bygga mer miljömässigt hållbart i trä.
  Andreas Jonasson, marknadschef på Södra Wood
  Förändringen mot mer löv i Södras medlemmars skogar är en kombination av ett systematiskt arbete med naturvård och en skötselstrategi som innebär att vi inte låter granen bli för gammal eftersom den då utgör en stor ekonomisk risk.
  Göran Örlander, skogsstrateg i Södra.
  Det här är ett viktigt beslut. Skogens potential är enorm när det gäller att hitta nya, hållbara lösningar för produkter som tidigare varit begränsade till fossil råvara. Södra är experter på skog och industriella processer för att utvinna bra produkter ur skogsråvaran, och Statkraft är specialiserade på energi. Det är en stark kombination.
  Catrin Gustavsson, innovationschef på Södra.
  Genom att vi är öppna för nya metoder kan vi också utveckla vår verksamhet hela tiden. På sätt bidrar vi än mer till våra ägare och deras skogar, men också till samhället i stort som tjänar på en välutvecklad skog.
  Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.
  Den nya sågen skapar ett effektivare flöde med högre precision än tidigare. Detta möjliggör att få ut ännu mer av skogsråvaran på kortare tid.
  Magnus Algotsson, platschef, Södra Wood Långasjö
  Vi ser väldigt positivt på denna kraftiga ökning. Den visar att med nytänkande och investeringar inom den gröna näringen kan vi möta viktiga samhälleliga behov
  Roine Morin, hållbarhetschef i Södra
  Tillväxten är stark i Kina. Med de ökade volymer våra investeringar gett oss kan vi haka på den tillväxten. Råvara från certifierad skog efterfrågas alltmer med ett tydligt hållbarhetsfokus och här kan vi bidra.
  Magnus Björkman, Vice President Marketing and Sales, Södra Cell International.
  Allt fler inser vikten av övergången mot fossilfria alternativ, men produkterna måste fram också. Vi har tillgång till den bästa och mest förnybara råvara som finns; skogen. Vi har också det industriella kunnandet som behövs för den här typen av komplexa, innovativa produkter.
  Catrin Gustavsson, Innovationsdirektör, Södra.
  Det är en väldigt positiv utveckling som vi nu även ser på ett globalt plan. Att bygga i trä i det i särklass bästa klimatalternativet och en förutsättning i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle.
  Andreas Jonasson, marknadschef, Södra Wood
  Det finns en stark efterfrågan från såväl producenter som konsumenter på hållbara alternativ till förpackningar gjorda av fossila material som till exempel plast. Här har skogen och skogsindustrin mycket att erbjuda. Vi har en fantastisk, förnybar råvara och vi har kunnandet och erfarenheten att ta fram de nya lösningar som behövs för en klimatsmart framtid. Durapulp är ett hundra procent hållbart alternativ som är väl lämpat för förpackningar som ska innehålla känsliga ämnen som livsmedel.
  Erik Bengtson, affärsutvecklare på Södra
  Skogen spelar en allt viktigare roll i det biobaserade samhället, samtidigt som förutsättningarna för skogsbruket förändras. Vi har kommit långt med skogsbruket i södra Sverige, men vi vill mer. Det finns mer att göra både vad gäller produktionstakt och mångfald. Det kommer den här forskningen att bidra till. Så skapas än fler möjligheter för en stabil och skogsbaserad framtid.
  Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse
  Vi vill att fler ska upptäcka glädjen och möjligheterna i skogen. Grow Forest är ett sätt att välkomna nästa generation skogsägare och medarbetare. Allmänhetens kunskap om skogsbruk och skogens produkter är ganska låg och genom spelet hoppas vi väcka både nyfikenhet och skapa nya insikter.
  Håkan Larsson, affärsområdeschef Södra Skog.
  Vi ser en bred samhällstrend. Trä efterfrågas mer och mer som byggmaterial, och det gäller både privata byggen och lösningar för flerbostadshus. Träbyggnation är det i särklass mest klimatsmarta alternativet, och allt fler förstår vikten av det.
  Fredrik Gustavson, försäljningschef Södra Wood.
  I skogen finns lösningen på många av både nuvarande och framtida utmaningar. Det ser vi gärna att fler får lära sig mer om – och kanske också bidra till.
  Martina Gustafsson, HR-Chef på Södra Skog.
  Den ökade digitaliseringen på plantskolan med bland annat fler datorstyrda ramper är en stor del i att produktionskvaliteten och produktionsmängden kan höjas. Plantskolans resurser utnyttjas mer effektivt och vi kan därmed bidra bättre till att säkerställa ny skog i Sverige.
  Ida Karlsson, Platschef vid plantskolan i Flåboda
  Fossilfrihet och en klimatpositiv verksamhet står högt på Södras agenda. Det är därmed naturligt för oss att skriva under utmaningen från Fossilfritt Sverige och vi hoppas att många fler följer efter.
  Henrik Brodin, projektledare för Ett fossilfritt Södra.
  Vi är glada att länsstyrelsen tar detta beslut. Användningen av drönare gör fältarbetet i skogen både säkrare, mer tidseffektivt och heltäckande. Det är ett bra exempel på en ny lösning i utvecklingen mot framtidens digitala skogsbruk.
  Johan Malmqvist, projektledare, Södra Skog.
  Ett flertal studier påvisar att jämställda företag är mer lönsamma. Hela föreningen vinner därför på att ha en jämställd organisation.
  Magnus Berg, medlemschef i Södra
  Trenden att betygen stiger på vår miljöhänsyn fortsätter. I Södra har vi jobbat systematiskt med naturvård i 20 år, bland annat genom att utbilda våra skogliga tjänstemän och de avverkningsentreprenörer som arbetar åt oss, och vi ser nu resultatet av det, bland annat i form av förbättrad miljöhänsyn i våra föryngringsavverkningar.
  Henrik Holmberg, tf ekolog i Södra
  Över 90 procent av de plantor som vi idag säljer är förädlade plantor med högre tillväxt än icke förädlade plantor. Eftersom skogen kan användas till många produkter som behövs för klimatomställningen, så är en stabil tillgång av skogsråvara viktig för hela samhället.
  Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor
  Det händer mycket i Polen nu. Byggnationen stiger och intresset för trävaror ökar.
  Andreas Jonasson, marknadschef Södra Wood
  Det är mycket glädjande att vi realiserar arbetet ytterligare genom denna investering. Vi har så mycket att bidra med i klimatfrågan och omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det här visar tydligt hur vi som företag kan vara med och visa vägen i den övergången.
  Johan Jonsson, chef för Södra Skogsplantor
  Det här är ett viktigt steg för att ytterligare förbättra hänsynen till vatten och till de naturvärden som är kopplade till vatten. Skogen är en viktig del för att möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle, och då krävs en bra balans mellan ett aktivt brukande och en bra miljöhänsyn.
  Tomas Rahm, miljöchef Södra Skog
  Forskning pekar på att rätt utförd näringsåterföring på god skogsmark ger en ökad tillväxt i skogen under minst en 10-årsperiod efter sprid­ningen.
  Hedvig Johansson, Projektledare
  Det här visar på en viktig trend för träbyggandet. Sverige har på allvar börjat få upp ögonen för den fantastiska råvara som trä utgör. Det gynnar hela samhället att vi nu gemensamt realiserar fossilfria alternativ.
  Jörgen Lindqvist, affärsområdeschef Södra Wood.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp