Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekretare


  +46 (0)31 786 6705
  +46 (0)70 775 8851
  http://www.gu.se/media
 • Citat

  Det handlade bland annat om ej inköpta eller uppdaterade digitala talböcker och datorer, avsaknad av bra skolbibliotek eller om att specialpedagogernas tid ibland inte räckte till i den utsträckning som motsvarade elevernas behov
  Lena Eckerholm
  När Blå Tåget gör intåg på populärkulturens fält så är det inte trots utan i kraft av just sin etablering i ”finkulturen”. Denna bakgrund öppnar dörrar och väcker intresse.
  Morgan Palmqvist, doktorand vid Göteborgs universitet
  Tendensen är att det i de tävlandes familjer görs olika former av kompromisser som ofta landar i relativt könsstereotypa lösningar
  Thomas Johansson
  Syriskt porslin från 1000-talet har inte så mycket med dagens somalier i Sverige, pakistanier i England eller turkar i Berlin att göra.
  Klas Grinell, docent i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet
  Bland annat så använder plantan eller bakterien fytokromer för att kunna skilja på dag och natt och på årstider. Det är så en växt till exempel vet när det är dags att blomma
  Petra Edlund, författare till en ny avhandling.
  Många människor som aldrig går i kyrkan tycker ändå att själva byggnaderna är viktiga. Det är intressant. Vad ligger till grund för den hållningen, och vad krävs för att den ska bestå? Det är frågor vi försöker reda ut i antologin
  Eva Löfgren, universitetslektor i kulturvård och en av författarna bakom boken, tillika en av de tre redaktörerna.
  Det är bättre att koncentrera sig på [det som förbättrar livsförhållandena] än att leta riskfaktorer som kan leda till återfall i brott
  Sara Ingevaldson
  Breven som Selma Lagerlöf skickade iväg finns inte sparade någonstans, de finns lite överallt runtom i Sverige. Nu vill vi försöka hitta dem.
  Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
  I sådana här sammanhang ligger det lager av olika konflikter på varandra som en analytisk metod lik den jag har använt kan avtäcka och förklara
  Alin Kadfak
  Oavsiktligt utsläpp av främmande populationer, som i detta fall snultror, kan få svåröverskådliga ekologiska och evolutionära konsekvenser
  Carl André, professor i populationsgenetik vid institutionen för marina vetenskaper
  Om flera mentorselever presterar bristfälliga resultat, är frånvarande från skolan eller efterfrågar och/eller är i behov av särskilt stöd gör mentorsarbetet stort anspråk på den aktuelle lärarens arbetstid. Då får läraren helt enkelt svårt att disponera och planera sin arbetstid
  Helena Wallström
  Det kanske inte är viktigast att veta vad som är den ursprungliga sjukdomen, utan istället se patientens livssituation och symtombild i sin helhet och utifrån detta sätta samman en behandling
  Jonas Stålheim
  På sikt behöver vi veta mycket mer om vad det är som gör att vissa föremål blir kvar hos oss länge, medan andra snabbt skickas vidare.
  Anna Bohlin
  Nu går vi i frontlinjen för att skapa en samlingsplats för marin forskning och innovation. Det finns stor potential att utveckla hållbara marina näringar i Sverige, men för att lyckas krävs att den marina forskningen knyts ihop med näringslivet och innovationssystemet
  Lena Gipperth som är ordförande för den grupp som koordinerar Kristineberg Marine Research and Innovation Centre
  De barn som lever i en trygg miljö känner större delaktighet än de barn i familjer som för en ständig kamp för att överleva
  Nina Tryggvason
  "Jag tror också att givare borde fokusera mer på att göra flerpartisystem mer institutionaliserade"
  Ketevan Bolkvadze.
  Så även om pojkar får studera lika ambitiöst som flickor, utan att bli utsatta för en social kostnad som att förlora i status eller bli retade, har de generellt inte samma utvecklade förmåga att göra detta
  Fredrik Zimmerman
  Vår studie förändrar inte det faktum att vissa jordar avger kol när klimatet blir varmare, men förhållandet mellan kol i marken och uppvärmning är komplicerat. Det varierar från plats till plats och mellan olika jordar och är sannolikt beroende av flera och inte bara en variabel. Det är viktigt att erkänna att jordar runtom i världen svarar olika på en temperaturstegring
  Louise C. Andresen, forskare vid Göteborgs universitet.
  Kunskapsinnehållet om mat har breddats och berikats på ett sätt som understryker ämnets och matens relevans inom lärande för hållbar utveckling i skolan. Samtidigt har ett stort ansvar lagts på ämneslärarna att tolka och översätta ett allt mer svårtolkat och komplext kunskapsinnehål
  Emmalee Gisslevik
  Sverige består av mycket skog, en resurs som bör utnyttjas bättre i omställningen till ett fossilfritt samhälle
  avhandlingens författare Dan Gall, vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
  Vi såg att effekterna av den globala uppvärmningens påverkan på de stora däggdjuren i Nordamerika inte kan uppskattas fullt om vi inte också tar hänsyn till den mänskliga aktivitet som påverkat arterna
  forskaren Sören Faurby vid Göteborgs universitet
  En ledning som endast består av män tyder på ett ensidigt ledarskap. Inte enbart för att deras produkter och tjänster riktar sig till både män och kvinnor, utan också för att de förmodligen missar viktig kompetens.
  Maria Edström, fil. dr vid JMG
  Ingenstans i materialet jag granskat finns en beskrivning av vad som blir nästa steg när polisen, lärare och socialarbetaren sitter i samma rum och berättar för varandra vad de vet om radikaliserade ungdomar i sitt område
  Christer Mattsson
  Vi gjorde ett kort test där vi ställde fram vattenglas på ett bord för att se hur många fibrer som föll i dem. Redan efter fyra timmar såg vi liknande eller högre nivåer av plastfibrer som i kranvattnet
  Therese Karlsson, doktorand vid institutionen för marina vetenskaper, som forskar på källor till plast i havet
  – Inte minst i tider av faktaresistens är det viktigt att förstå hur vi människor gör dessa bedömningar om frågors besvarbarhet
  Doktorand Bodil Karlsson
  Att nu ett stort stycke av shelfisen lossnat ger oss möjlighet att från expeditionsfartyget ta prover från djurlivet i havet under isberget
  Thomas Dahlgren, forskare från Göteborgs universitet.
  För att bättre förstå hur plastpellets hamnar i miljön har vi dokumenterat, mätt och beräknat pelletsflöden via vattendrag ut från produktions- och distributionsanläggningar i Stenungssund, där ungefär fem procent av det polyeten som används i Europa produceras
  Martin Hassellöv, professor vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
  Det är helt otroligt att det kan fungera egentligen. Rörelsen av tusentals motorproteiner måste ju koordineras in i minsta detalj för att spermien ska kunna simma
  Johanna Höög, forskare på institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet
  Eftersom vi idag har öppnat skolan för både privata och offentliga intressen på olika sätt är det också viktigt att undersöka konsekvenserna av det. Om den här typen av IT-mässor är vad lärare erbjuds som fortbildning inom IT i skolan är det väldigt problematiskt
  Catarina Player-Koro
  Samarbetet med Christian Zacharias är ovärderligt såväl för Högskolan för scen och musik som för Göteborgs symfoniker.
  Ingrid Elam, dekan vid Konstnärliga fakulteten
  Bjälkarna har alltså burit taken i över 850 år och är fortfarande på plats. Att ett antal så gamla, i stort sett jämnåriga träkonstruktioner från samma region har klarat sig välbevarade, är unikt både i Sverige och i övriga Europa
  Kristina Linscott, författare till den nya doktorsavhandlingen i kulturvård
  Det finns en intern logik bakom de allra flesta elevinspel. Inspel av arten ”god dag yxskaft” är sällsynta. Vad som blir tydligt är att inspelen ofta ger andra perspektiv på innehållet än lärarens
  Tuula Maunula
  Jag ville skapa ett objekt som hjälper när allt bara är kaos, ett utrymme för att kommunicera känslor på ett ickeverbalt sätt
  Elin Werner, designstudent
  Det här ger oss helt nya möjligheter att skapa ultratunna optiska komponenter vars egenskaper kan ändras med en knapptryckning genom att kontrollera ett mycket litet magnetfält
  Alexander Dmitriev, professor vid institutionen för fysik, Göteborgs universitet
  Vi kommer att öppna produktionsprocessen och välkomnar alla som är intresserade att läsa våra öppna dokument, kommentera våra idélistor eller bara följa numrets utveckling via Instagram
  Maarit Jaakkola, redaktör Nordicom-Information
  Vi har identifierat och gjort en samlad bedömning av ekosystemtjänster av urban grönska i syfte att främja hållbar stadsutveckling
  Sofia Thorsson, professor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.
  Den digitala tekniken möjliggör en konkretisering av abstrakta begrepp som eleverna kan använda i sina diskussioner och för sin förståelse
  Géraldine Fauville
  Jag brukar beskriva den här formen av opera som ett järnvägsspår.
  Hedvig Jalhed, doktorand i scenisk gestaltning
  Att instruktören systematiskt kopplar det som händer under simuleringen till yrkespraktiken hjälper studenter att relatera det de lär sig till det kommande arbetet
  Charlott Sellberg
  Jag tror att många, trots upplysningens och modernitetens seger i västerlandet, ändå har en benägenhet för att med sina tankar eller känslor röra sig i magiska domäner och att viljan till att tro på något övernaturligt egentligen är ganska spridd.
  Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet
  Framförallt gäller det för områden med redan torrt klimat där risken för en mer omfattande ökenspridning är en av de många konsekvenserna som vi problematiserar i artikeln
  Deliang Chen, professor i fysisk meterologi vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet
  Vi vet att genvarianten påverkar signalsubstansen dopamin som ingår i hjärnans belöningssystem. En hypotes är därför att den bidrar till en högre alkoholkonsumtion, vilket i sin tur kan leda till fler sjukdomar och därmed också till en för tidig död.
  Claudia Fahlke, professor i psykologi
  Alla tre forskningsområden bidrar till samhällsnytta och passar väldigt väl in Göteborgs universitets strävan att bidra till att lösa olika typer av samhällsutmaningar
  Eva Wiberg, rektor
  Mest positiva till ett mångkulturellt samhälle ställer sig kvinnor, högutbildade, yngre, tjänstemän och storstadsbor. Mest negativa är bland andra de som står långt till höger i politiken, har låg utbildning och bor på landsbygd eller mindre tätort och har lågt förtroende för politiker.
  Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap
  Mina slutsatser kan leda till nya tolkningar av romaner vars huvudkaraktär eller berättare presenteras som galen och/eller kan uppfattas som det.
  Sofía García Nespereira, doktorand vid Göteborgs universitet
  De mest använda sociala medierna bygger alltmer på rörlig bild, traditionella nyhetsförmedlare har nått framgång med webb-tv och etablerade dagstidningar har i många fall fördubblat sina videoredaktioner.
  Maarit Jaakkola, redaktör Nordicom-Information
  Redan nu kan vi med hjälp av databasen till nittio procent identifiera vilken typ av miljö ett prov kommer ifrån bara genom att känna till dess sammansättning av mikroorganisme
  professor Stefan Hulth, medlem av EMP-konsortiet.
  Reformen ansågs orättvis. Lärarna pekade på vad de upplevde som ett försök att hierarkisera dem. De uppfattade också att reformen hotade centrala värden som jämlikhet och likvärdighet i yrket
  Mikael R Karlsson
  Det är också viktigt att personer med funktionsnedsättningar kan identifiera sig med innehållet i läroböckerna
  Monica Reichenberg
  Kampen för kvinnors rättigheter präglas av samma oförutsägbarhet som karaktäriserar all form av politisk förändring.
  Mia Liinason, docent i genusvetenskap