Dela

Kontakt

Citat

Vi har levererat vårt bästa kvartal någonsin, under besvärliga förhållanden. Organisk tillväxt var 12 procent i nettoomsättning och 34 procent i EBITA, periodens resultat har aldrig varit bättre, kassaflödet var bra och skuldsättningsgraden minskade betydligt. Vår COVID-19-strategi har varit effektiv när det gäller att skydda våra medarbetare och trygga kontinuitet i verksamheten. Efter en utmanande start, med nedstängningar och andra COVID-19-relaterade hinder, stabiliserades driftsförhållandena gradvis. Vi lyckades framgångsrikt möta dessa utmaningar och dessutom eliminera den eftersläpande orderstocken från det första kvartalet. Driftskostnaderna på platser som i stor utsträckning påverkats av COVID-19 har varit högre, vilket främst påverkat segmentet Steriles. Vi bedömer dock att nettoeffekten av COVID-19 på kvartalets resultat varit positiv för koncernen.
Thomas Eldered, VD
Under kvartalet lyckades vi framgångsrikt möta de operativa utmaningarna från nedstängningar och andra COVID-19-relaterade problem. Under andra hälften av kvartalet kunde vi kompensera de operativa störningarna från april månad och dessutom lyckades vi ta igen eftersläpningen från det första kvartalet. Därmed bedöms nettoeffekten på resultatet från COVID-19 bli positivt. Produktmixen under kvartalet har varit gynnsam med en väsentlig ökning av efterfrågan på COVID-19 relaterade produkter och tjänster. Detta har väsentligt förbättrat resultaten inom segmentet Development & Licensing.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Efter den nyligen genomförda riktade emissionen så fullgör vi nu det bemyndigande styrelsen erhöll från årsstämman genom emissionen om cirka 2,0 miljarder kronor med företrädesrätt för Recipharms befintliga aktieägare. Vi är mycket glada över det förtroende som befintliga aktieägare nu visar genom att aktieägare som tillsammans representerar cirka 58,6 procent av aktierna redan på förhand har meddelat att de kommer att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen. När företrädesemissionen har slutförts så har vi genomfört de emissioner vi annonserade vår avsikt att genomföra i samband med budet på Consort.
Thomas Eldered, VD
Vi är stolta över det intresse som har visats av meriterade internationella investerare. Att emissionen tecknades till i linje med det pris till vilket aktien nyligen handlades till på NASDAQ Stockholm bekräftar det starka stödet för vår strategi och utgör ett styrkebesked i dessa volatila tider.
Thomas Eldered, VD
Som läkemedelsbolag ser vi det som ett viktigt åtagande att bidra till behandlingen av COVID-19-patienter. Det behövs ytterligare kliniska data när det gäller användningen av klorokin, men vi ska vara förberedda om det visar sig att klorokin kan vara en effektiv COVID-19-behandling. Jag är väldigt nöjd med att vi kunnat säkra den aktiva substansen så snabbt och att vi nu står väl rustade att bygga upp vårt lager av klorokin.
Carl-Johan Spak, Senior VP Strategic Investments and Projects
Vi fortsätter göra goda framsteg mot de långsiktiga strategiska mål som har drivit Recipharm till en topp 5 global CDMO. Med hjälp av vår starka operativa och finansiella grund samt vår omfattande expertis kunde vi leverera organisk tillväxt på 4 procent i försäljning samt inte mindre än 21 procent i EBITA, höja marginalen, driva våra integrationsaktiviteter efter förvärvet av Consort Medical och anpassa vår verksamhet för att möta den dynamiska situationen som COVID-19 presenterar. /.../ Sammanfattningsvis presterar vår underliggande verksamhet som planerat eller bättre, men på kort till medellång sikt står vi, liksom de flesta i industrin i stort, inför en betydande osäkerhet och jag kan inte utesluta ytterligare påverkan på vår försäljning och vinst. Med detta sagt är våra långsiktiga utsikter oförändrade. Efterfrågan är stabil eller till och med ökande och vi har noterat att driftsförhållandena stabiliseras jämfört med mars/april. Jag är övertygad om att vårt fina team kommer kunna fortsätta att möta de utmaningar som COVID-19 kan medföra. Vårt starka rykte för kundnöjdhet, även under dessa svåra tider, kommer att ge erkännande och ytterligare fördelar när vi nyttjar vår topp fem-position i den globala CDMO-branschen.
Thomas Eldered, VD
Det finns ett växande behov av inhalationsprodukter för behandling av patienter med luftvägssjukdomar och detta är ett fokusområde i vår verksamhet. Att få spela en roll i detta branschledande samarbete är en spännande möjlighet för Recipharm. Nu när Bespak ska integreras med vår organisation ser vi fram emot ett nära samabete med Perrigo och Catalent för att säkra kommersiell framgång för denna nya och viktiga produkt.
Jean-François Hilaire, Executive Vice President Strategy & Global Integration, Recipharm
Det är med stor glädje vi ger 2019 års pris till Dana Kolpin. Han har gjort en pionjärinsats vad gäller att utforska de risker som olika föroreningar – däribland läkemedel – utsätter vår livsmiljö för. Hans forskning har påverkat och inspirerat andra forskare inom samma område och har tveklöst fördjupat vår förståelse för olika kontaminanters miljöeffekter.
Lars Backsell, Recipharms styrelseordförande
Det är en stor ära att få det här priset, och jag vill tacka Recipharm för att man på det här viset uppmärksammar den forskning som jag och mitt team bedriver. Det gläder mig mycket att vårt arbete inspirerat andra att genomföra studier inom det här snabbt växande området. Sedan jag började min yrkesbana har förståelsen för föroreningars miljökonsekvenser ökat, men mycket arbete återstår, särskilt vad gäller effekterna av kronisk exponering för komplexa blandningar av föroreningar. Vi behöver analysera vad vi uppnått för att kunna välja inriktning för framtidens forskning, såväl på kort som på lång sikt.
Dana Kolpin, forskare inom hydrologi vid U.S. Geological Survey (USGS) Central Midwest Water Science Center i Iowa City i USA
Det goda resultatet vi såg i det tredje kvartalet har fortsatt att förbättras ytterligare, och jag är därför nöjd över att idag rapportera vårt starkaste kvartal någonsin. Det innebär också att resultatet för det andra halvåret 2019 överträffar det första halvåret för första gången någonsin. Vi fortsätter att rapportera en tvåsiffrig organisk tillväxt och vi noterar en stark tillväxt i samtliga tre affärssegment samt i alla geografiska områden i vilka vi är verksamma. Med en försäljning om SEK 7,5 miljarder för helåret 2019 är vi väl positionerade för att nå vårt tidigare kommunicerade mål om SEK 8,0 miljarder utan ytterligare förvärv. /..../ Vi har nyligen tillkännagivit nya, mer ambitiösa mål för framtiden, men våra strategier förblir oförändrade. Förvärvet av Consort ger oss ledarskap inom utvalda marknader och med våra kombinerade resurser är vi väl positionerade att fortsätta bygga starka långsiktiga partnerskap med våra kunder, exploatera nya affärsmöjligheter och ytterligare stärka vår marknadsposition.
Thomas Eldered, VD
Vi är mycket glada att kunna bekräfta förvärvet av Consort. Våra verksamheter kompletterar varandra väl och vi går en spännande framtid till mötes när vi arbetar tillsammans för att skapa ett bolag som erbjuder avancerade läkemedelsadministrationssystem och ett av de fem största CDMO-bolagen i världen. Affären förstärker vår konkurrenskraft eftersom den ger vårt kunderbjudande en större skala och ytterligare bredd. Förvärvet stärker särskilt vårt erbjudande inom inhalationsläkemedel, ett nyckelområde för vår tillväxt efter lanseringen av Recipharm Inhalation Solutions™ 2019.
Thomas Eldered, Recipharms VD och koncernchef
Jag är stolt över att få ta på mig rollen som VD efter att i många år varit en del av Recipharms koncernledning. På Recipharms vägnar vill jag välkomna alla nya medarbetare till vårt team och jag ser fram emot en ljus framtid när vi nu ska arbeta tillsammans med att sammanfläta våra verksamheter och leverera värde till våra kunder.
Mark Quick, Recipharms EVP Corporate Development
Vi är mycket nöjda med att kunna bidra till utvecklingen av Aptahems ledande läkemedelskandidat som har potential att tillgodose de stora medicinska behov som föreligger hos sepsispatienter. Recipharm har lång erfarenhet både av läkemedelsutveckling för kliniska studier och kommersiell tillverkning. Vi är övertygade om att vår expertis blir en ovärderlig tillgång i detta nya samarbete.
Anders Högdin, Ph.D., Senior Sales Director på Recipharm
Vi är oerhört nöjda över att genom detta avtal kunna knyta till oss den starka kompetens och erfarenhet som Recipharm har. Valet av samarbetspartner för att utveckla vår läkemedelskandidat är en betydande milstolpe. Vi rör oss nu med full fart framåt i utvecklingsprocessen av Apta-1 och med detta samarbete i hamn är jag övertygad om att vi kommer accelerera ytterligare.
Mikael Lindstam, VD, Aptahem
Genom att använda SprayVIEW® och fördjupa vår expertis i denna teknologi utökar vi vår service inom produktutveckling och tillverkning av inhalatorer och nässprayer. Inhalationsprodukter är extremt komplexa att utveckla och tillverka och det är viktigt att undersöka hur formuleringen samverkar med själva inhalatorn under produktutvecklingen. Investeringen möjliggör för Recipharms utvecklingsteam att erbjuda sina tjänster både för att utveckla nya innovativa samt generiska inhalationsprodukter och nässprayer. Recipharm erbjuder även SprayVIEW®-analyser som fristående service samt support för validering och tech transfer när nya inhalationsprodukter ska ut på marknaden.
Lei Mao, Director Inhalation Science and Product Development vid Recipharm
Recipharms utvecklings- och tillverkningskapacitet omfattar hela kedjan vilket innebär att vi kunnat stötta RedHill från projektets början och hela vägen till marknaden. Vi har haft ett nära samarbete med RedHill under de senaste åren för att utveckla och tillverka Talicia®, att få ett FDA-godkännande är ett betydelsefullt steg på vägen och ett tecken på hur hårt båda teamen arbetat.
Erik Haeffler, VP Manufacturing Services
Det här är en milstolpe i vårt samarbete, vi har tillsammans arbetat för att få Talicie® godkänd av FDA. Det skulle inte varit möjligt utan gemensamma krafter och hårt arbete av teamen på RedHills och Recipharms tre olika anläggningar.
Reza Fathi, Senior Vice President R&D vid RedHill
Recipharms strategi ligger fast och vi har en bra grund för fortsatt långsiktigt och konkurrenskraftigt värdeskapande. Vår decentraliserade affärsmodell främjar den entreprenöriella andan där starka ledare utvecklas och driver bolagen att kontinuerligt förbättras. Våra finansiella mål kommer att styra vårt arbete till en fortsatt lönsam tillväxt.
Thomas Eldered, VD och koncernchef för Recipharm
Antibiotikaresistens är nu ett av de allvarligaste hälsohoten globalt. Recipharm tillverkar antibiotika i Sverige, Italien och Indien, det är viktigt att vi arbetar med att utveckla lösningar som kan bekämpa antibiotikaresistens. Att gå med i AMR Industry Alliance var ett naturligt steg för oss, det tar vårt arbete till nästa nivå och ger oss möjligheter att samarbeta med andra intressenter inom området. /.../ Vi är övertygade om att AMR Industry Alliance bidrar till att vi kan fortsätta arbeta med experter inom antibiotikaresistens och ta steg i positiv riktning mot att utveckla potentiella lösningar.
Erik Haeffler, VP Manufacturing Services och Head of Sustainability på Recipharm
Vi välkomnar Recipharm som ny medlem i sammanslutningen. På senare år har vi sett att många företag uppmärksammar och hanterar antibiotikaresistens och vi är mycket glada att se ett ledande CDMO-företag som Recipharm engagera sig i målen för AMR Industry Alliance, bland annat att minimera utsläppen av antibiotika från tillverkningsprocessen.
Steve Brooks, ordförande för arbetsgruppen inom tillverkningsindustri på AMR Industry Alliance
Den goda utvecklingen under andra kvartalet har fortsatt och ytterligare förbättrats. Det är därmed ett nöje att få rapportera vårt starkaste tredje kvartal någonsin. Nettoomsättningen ökade med 26 procent jämfört med föregående år, med bra bidrag från den nyligen förvärvade inhalationsverksamheten. Organisk tillväxt var 11 procent med tillväxt i samtliga tre affärssegment och i alla länder där vi driver verksamhet. /.../ Vi drar tydlig nytta av vår globala räckvidd och vårt konkurrenskraftiga värdeerbjudande till kunder när vi etablerar ledarskap på utvalda marknader. Våra mål och strategier är oförändrade. Vi fortsätter att bygga starka, långsiktiga partnerskap med strategiskt viktiga kunder, utöver att addera ytterligare teknologier och differentiera verksamheter, utifrån kundernas behov.
Thomas Eldered, VD
Tre år efter förvärvet av Nitin Lifesciences Ltd från familjen Sobti har våra ursprungliga antaganden bekräftats, nämligen att bolagets indiska anläggningar erbjuder en hög nivå av expertis för läkemedelsutveckling och -tillverkning, till en lägre kostnad. Vi är särskilt imponerade av Nitins starka finansiella resultat på den inhemska marknaden och även av Nitins export till tillväxtmarknader. Framgången är ett resultat av Nitins starka position som leverantör med hög kvalitet i detta marknadssegment. Det utmärkta ledarskapet hos Dr. Chetan Sobti som CEO och Nitin Sobti som COO, är också nyckelfaktorer bakom företagets framgångar.
Thomas Eldered, VD och koncernchef för Recipharm
Vår kunskap om hela processen för läkemedelsutveckling och tillverkning ger oss många fördelar, bland annat förmågan att utveckla robusta metoder som passar de effektiviserade processerna på QC-lab. Vi arbetar normalt tätt med formuleringsutveckling och förstår de regulatoriska förutsättningarna. Vi förstår logistiken som krävs för att skala upp produktionen och för tech-transfer av ett läkemedel. Överföring av analysmetoder ska aldrig vara ett problem.
Dr. Ramesh Jagadeesan, Director of Analytical Development på Recipharm
Vi är glada att kunna tillkännage denna affär så att vi kan fokusera på att leverera ett omfattande erbjudande alltifrån läkemedelskemi till kommersiell API-tillverkning. Detta steg förbättrar Recipharms Pathway to Clinic-erbjudande, i vilket Recipharm kan fortsätta att bidra till kliniska studier genom utveckling och tillhandahållande av kliniskt prövningsmaterial. GLP-laboratoriet kommer nu att verka inom samma grupp som CTC Clinical Trial Consultants, vilket kan bidra till effektivare genomförande av kliniska studier, något som i förlängningen förbättrar våra kunders resultat.
Maria Lundberg, VP Global Analytical Development på Recipharm
Genom att starta Lablytica som ett systerföretag till CTC Clinical Trial Consultants kan vi erbjuda ett integrerat förfarande och också vidareutveckla tjänsterna vi erbjuder våra kunder med hjälp av en erfaren personal och förstklassig utrustningen på bioanalysföretaget. Partnerskapet med Recipharm erbjuder en komplett lösning för first-in-human-projekt.
Bengt Dahlström, CTRs styrelseordförande
För det sjätte kvartalet i följd är jag glad att rapportera rekordhög försäljning för kvartalet. Vi rapporterar också sekventiell förbättring av försäljning, resultat och kassaflöde. Nettoomsättningen ökade 10 procent jämfört med Q2 2018, motsvarande nettot av förvärv och verksamheter under avveckling. EBITDA ökade med 15 procent och i tillägg till förvärv rapporterar vi bra tillskott från serialisering, nya sterila produkter i nya produktionslinjer och vår nya globala organisation för utvecklingstjänster medan icke-frystorkade injektionslösningar och fasta beredningar underpresterade i kvartalet. EBITDA-marginalen i kvartalet ökade till 19 procent, 20 procent exklusive verksamheter under avveckling. Förändrad redovisningsstandard bidrog med 1,2 procentenheter. /.../ Vår nuvarande struktur har betydande potential för tillväxt och förbättrad lönsamhet, även på kort sikt, men jag är inte nöjd med den organiska tillväxten i kvartalet. Vi vet vad vi ska göra och förväntar oss att det ökade momentum vi började se i slutet av det andra kvartalet ska fortsätta och förstärkas under resten av året. Vi är på god väg att nå våra övergripande mål.
Thomas Eldered, VD
Recipharmteamet har en lång historia inom läkemedelsutveckling och tillverkning av inhalationsprodukter. Lanseringen av Recipharm Inhalation Solutions™ är en naturlig följd av våra samlade erfarenheter och attraktiva möjligheter på marknaden. Vårt team har den kompetens som krävs för att övervinna utmaningarna för att utveckla och tillverka dessa produkter. Vi förstår potentiella hinder på vägen till kommersialisering, vi kan hantera både komplexiteten och eventuella risker.
Shabbir Mostafa, Global Key Account Director
Det är med stor glädje vi ger 2018 års pris till Bryan Brooks. Hans arbete, som undersöker de potentiella effekter och risker som förorenande ämnen – inklusive läkemedel – har på miljön, är allmänt erkänt både inom och utanför vår bransch. Den här forskningen kommer att bidra till att skapa en ökad förståelse för vilken påverkan vissa förorenande ämnen har på miljön och kan ge värdefull vägledning i hur de negativa effekterna kan minskas.
Lars Backsell, Recipharms styrelseordförande
Jag är mycket hedrad att få denna utmärkelse från Recipharm, som jag med glädje tar emot på våra nuvarande och tidigare studenters vägnar. Jag är tacksam för stödet från Baylor University, mina långvariga samarbetspartners professor Kevin Chambliss och dr Duane Huggett och andra nära kollegor som bedriver forskning i sex världsdelar. /.../ Vår forskning undersöker gränssnittet mellan miljö och hälsa med målet att förstå och hantera utmaningar som påverkar oss alla. Därför är vi mycket glada att få ett erkännande för vårt teams insatser.
Dr Bryan Brooks
Recipharm är engagerat i den pågående utvecklingen inom arbetsmiljö och andra hållbarhetsfrågor. Att nu uppnå ISO 45001 på vår första anläggning visar att vi uppfyller den högsta standarden när det gäller arbetshälsa och säkerhet. Vi påbörjar nu utrullningen till våra övriga anläggningar, vi arbetar för att säkerställa att vi har relevanta ledningssystem för att hantera inte bara arbetsmiljö och säkerhet, utan även andra områden som miljöpåverkan.
Erik Haeffler, Recipharms hållbarhetschef
Jag är nöjd med våra prestationer under 2018 och vi är väl positionerade för att exploatera ytterligare möjligheter. Skuldsättningsgraden är bra och kommer att fortsätta förbättras under 2019, i takt med ökad vinst och minskade investeringar. De tillfälliga effekter som vi såg under fjärde kvartalet kommer att försvinna under kommande kvartal och vi förväntar oss en stadig utveckling framöver. Nettoomsättningen ökade med 20 procent under 2018 och i nuvarande struktur förväntar vi att fortsätta visa god tillväxt mot att nå vårt försäljningsmål om SEK 8 miljarder kronor 2020. Med 15,5 procent var vi 2018 nära att nå vårt EBITDA-marginalmål på minst 16 procent och vi förväntar oss att uppfylla detta mål 2019.
Thomas Eldered, VD
Recipharm har arbetat målmedvetet för att uppfylla kraven inför tidsfristen och inrättade en särskild arbetsgrupp för tre år sedan. Vi har lagt ner mycket tid och har gjort stora insatser för att förbereda oss. Därför är det positivt att kunna rapportera att vi är redo – dessutom innan reglerna börjar gälla. Genom att standardisera vår serialiseringskapacitet kan vi erbjuda en smidig och flexibel tjänst för kunder på flera olika marknader.
Staffan Widengren, Director Corporate Projects
Vi är mycket glada att kunna välkomna Kieran till Recipharm-teamet. Vi arbetar hårt för att uppnå våra mål genom att erbjuda förstklassiga tjänster inom läkemedelsutveckling och produktion. Jag är övertygad om att Kierans erfarenhet kommer att vara en tillgång för teamet under hela denna resa.
Kenth Berg, Vice President för Business Management
Recipharms kompetens och heltäckande erbjudande innebär att företaget kan hantera skräddarsydda och utmanande projekt, vilket blir en stor tillgång på den nordamerikanska marknaden under de kommande åren. Jag är mycket glad att vara en del av teamet och kommer att arbeta för att skapa tillväxt och global expansion.
Kieran Chouhan, Director, Business Management US & Canada
Vi har tagit detta beslut då vi inte kunde se någon möjlighet till positiv utveckling framöver av verksamheten i Ashton-under-Lyne. Det ett svårt beslut då stängningen påverkar cirka 140 av våra medarbetare, vars engagemang och hårda arbete har gjort att vi kan erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet. Vi har självfallet för avsikt att behandla alla på ett rättvist och respektfullt sätt under hela processen, och om möjligt återanställa personal vid våra övriga anläggningar. Förändringarna innebär att vi kan fokusera på de mest konkurrenskraftiga och effektiva tillverkningsanläggningarna i vårt nätverk. På strategisk nivå fortsätter vi vårt arbete med att utveckla och tillverka läkemedel för krävande kunder runt om i världen. Det innebär att våra finansiella mål är oförändrade.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Den globala försäljningen av ADHD-läkemedel uppgår till cirka 10 miljarder USD, med stor efterfrågan på nya och förbättrade behandlingar för att hantera denna diagnos som berör en stor population. Vi är stolta över att kunna bidra till ett så viktigt utvecklingsprojekt, vår kompetens och erfarenhet inom läkemedelsformulering och pelletsteknologi vid vår anläggning i Pessac, Frankrike är mycket viktig för detta samarbete.
Bernard Pluta, President, Development Services, Recipharm
ADHD är ett behandlingsområde med betydande medicinska behov. De diskussioner vi fört med vårdpersonal och patienter har bekräftat att vår nya behandlingsregim skulle innebära stora fördelar för ADHD-patienter. Beslutet att påbörja utvecklingen av en formulering som skall integreras med vår teknologi är en viktig milstolpe för oss och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Recipharm.
Martin Olovsson, VD för OnDosis
Försäljningen görs av privatekonomiska skäl och jag har inte för avsikt att sälja ytterligare aktier. Mitt kvarvarande innehav i Recipharm är fortfarande min utan jämförelse största privatekonomiska investering. Recipharm har en stark position och jag ser många spännande möjligheter för utveckling. Jag ser fram emot att leda Bolaget på vår fortsatt framgångsrika resa.
Thomas Eldered, VD, koncernchef och grundare av Recipharm AB
I det tredje kvartalet 2018 ökade vi den totala försäljningen till SEK 1 421 miljoner som, justerat för valutaeffekter, innebär en tillväxt i kvarvarande verksamheter på 14 procent. EBITDA förbättrades med SEK 48 miljoner till SEK 151 miljoner och med en EBITDA marginal på 10,6 procent (8,6). Som vanligt var det tredje kvartalet starkt påverkat av underhåll och semesterstängningar. Även om detta var det bästa tredje kvartalet någonsin för Recipharm, har vi inte nått vår fulla potential. Vår utökade kapacitet, breda teknologibas och globala närvaro gör att vi förväntar oss ytterligare förbättringar framgent. /.../ De närmaste åren förväntar vi oss fortsatt goda bidrag till koncernens organiska tillväxt från de viktiga kapacitetsinvesteringar vi nyligen genomfört. Vi fortsätter även att se ett väsentligt bidrag till koncernens tillväxt från våra verksamheter baserade i Indien. Under den närmaste framtiden förväntar vi oss att den goda tillväxten i segmentet Solids and Others som vi nu ser ska fortsätta. Våra mål och strategier förblir oförändrade och vi arbetar hårt på att nå våra övergripande och långsiktiga mål.
Thomas Eldered, VD
Beslutet att stanna i Höganäs är en följd av den ökade efterfrågan av den teknologi och kapacitet anläggningen erbjuder. Detta är något oväntat men vi är naturligtvis glada att se nya kunder komma till Höganäs och att vi därmed även kan fortsätta leverera till befintliga kunder. Vi förväntar oss att se volymtillväxt redan 2019 och det gör det möjligt för Recipharm att fortsätta erbjuda en omfattande och konkurrenskraftig tillverkningskapacitet för pulver och granulat. Våra kompetenta medarbetare har visat en hög grad av engagemang under denna period och jag är glad att de får möjlighet att fortsätta sin anställning hos oss.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Genom vårt arbete har vi nått erkännande som ledande inom serialisering av läkemedel. Vi är stolta över att nå denna milstolpe fyra månader innan tidsfristen löper ut och vi ser fram emot övriga anläggningars compliance inom kort. Recipharm hjälper gärna läkemedelsföretag att möta det nya regelverket för att säkerställa global tillgång av viktiga läkemedel.
Staffan Widengren, ansvarig för Recipharms globala serialiseringsprojekt
Behandlingar för astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ökar i snabb takt och ses därför som nyckelområden för vår fortsatta tillväxt. Förvärvet ger oss möjligheter att expandera vårt kunderbjudande inom nya inhalationsprodukter genom tillförd expertis och tillverkningskapacitet samt en fortsatt satsning på att bredda våra utvecklingstjänster.
Thomas Eldered, Recipharms VD
Processen för att ansluta till europeiska hubben tar mycket tid och kräver stora insatser, vilket inte ska underskattas. Vi påbörjade anslutningsprocessen i oktober 2017 och under de senaste 10 månaderna har vi vidtagit en rad avtalsrelaterade och tekniska åtgärder för att anslutningen ska kunna ske. Den här milstolpen är ännu en bekräftelse på Recipharms globala ledarskap inom serialisering och vårt målmedvetna arbete för att uppfylla kraven före tidsfristen i februari 2019. Vi kommer att använda kunskapen för att ge våra kunder råd om deras egna anslutningar under de kommande månaderna i linje med EMVOs krav.
Staffan Widengren, Director Corporate Projects och ansvarig för Recipharms serialiseringsprogram
TraceLink har integrerat med den europeiska hubben under två år och nästan 650 000 serienummer har överförts från våra kunder sedan 2016. Medan andra lösningsleverantörer idag genomför pilottester ligger TraceLinks kunder i framkant och är officiellt godkända att överföra data till hubben. Recipharm är ett fantastiskt exempel på en organisation som har en proaktiv strategi för att uppfylla serialiseringskraven och det var ett nöje att stödja teamet i deras arbete med att ansluta till den europeiska hubben.
Shabbir Dahod, koncernchef och vd för TraceLink
Vi drar nytta av vår globala närvaro och vårt konkurrenskraftiga värdeerbjudande. Tack vare betydande investeringar tar vi ledarskap på valda marknader. Våra mål och strategier ligger fast. Vi kommer fortsätta att bygga starka, långvariga partnerskap med strategiskt viktiga kunder i kombination med att addera ytterligare teknologier och differentierande verksamheter baserade på våra kunders behov.
Thomas Eldered, VD
Vårt nya erbjudande är den senaste fasen i vårt koncernövergripande serialiseringsprojekt. Det omfattar hela företaget och inleddes 2016 med en investering på 40 miljoner euro. Nu när deadline närmar sig frågar allt fler företag om vi kan erbjuda en separat serialiseringsservice som gör att de klarar att uppfylla de nya kraven. Även om produkten i sig inte tillverkas hos Recipharm verkade det rimligt att låta kunder som hade problem med sin befintliga leverantör få tillgång till vår lösning. Det är en relativt enkel process att med hjälp av offline-utrustning utföra detta här på olika packlinjerna för att säkerställa att kraven kan följas. Vår erfarenhet av serialisering innebär att vi snabbt och effektivt kan se till att våra kunder uppfyller kraven.
Staffan Widengren, Director of Corporate Projects hos Recipharm och ansvarig för Recipharms serialiseringsprogram
Vi är mycket nöjda med att ha slutit det här avtalet med SERB, då vi anser att de har en betydligt bättre position för att maximera potentialen hos ThyroSafe® och kan inkludera den i sin portfölj med akutprodukter. Många länder lagrar kaliumjodidprodukter för att kunna använda dem som en förebyggande åtgärd vid händelse av plötslig exponering för strålning, men det finns fortfarande länder som inte har vidtagit tillräckliga åtgärder på det här området. Jag är övertygad om att SERB kommer att kunna öka försäljningen. Vi är också mycket glada att vi kan fortsätta erbjuda våra specialkunskaper vad gäller tillverkningen av ThyroSafe®.
Carl-Johan Spak, Executive Vice President hos Recipharm
Holmes Chapel ger Recipharm en perfekt möjlighet att snabbare få ut sitt erbjudande med nya inhalationsprodukter till kunderna. Vi är ett framgångsrikt CMO-företag med många kunder och ser fram emot nya uppdrag för Holmes Chapel, inte minst från vår växande utvecklingsverksamhet. Behandlingar för astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) ökar i snabb takt och vi ser många möjligheter. Den erfarna ledningsgruppen och personalen har redan lyckats attrahera nya kunder och vi ser fram emot att bygga vidare på detta från den välskötta anläggningen.
Thomas Eldered, VD för Recipharm
Recipharms närvaro i både Storbritannien och Kontinentaleuropa innebär att vi är väl positionerade för att stödja våra kunder efter Brexit. Tack vare att vi har många anläggningar runt om i världen har vi erfarenhet att effektivisera processer över landsgränser och även av att hantera importer från tredje part till Europa. Brexit kan komma att ställa krav på ytterligare resurser. Vi har fokus på att säkerställa att vårt team är rustat för att hantera de potentiella utmaningarna så att våra kunder fortsatt erhåller samma servicenivå. Vi förväntar oss också en ökad efterfrågan på tillverkningstjänster från brittiska företag som vill leverera till Europa, och vi förbereder oss på att möta denna efterfrågan.
Thomas Beck, Senior Vice President för Quality Management inom Recipharm
Vårt samarbete kommer att stärka verksamhetstillväxten i Israel och ge Recipharm tillgång till majoriteten av de kliniska studier som görs i landet. Det finns en betydande tillväxtpotential med fler än 800 bioteknikföretag i Israel, vilka blir både större och fler till antalet. Genom att samarbeta med ett av de mest välrenommerade sjukhusen i regionen och dess kommersiella organisation arbetar vi mot vårt mål att bli det mest betrodda CDMO-företaget i regionen.
Dr. Sylvia Kachalsky, chef för Recipharms anläggning i Israel

Prenumerera