Dela

Citat

While there is much focus on the work that we do on a global level, powerful local initiatives inspire us to translate those goals into meaningful action across a much broader advertiser base. These initiatives are facilitating better marketing, that is better for brands, better for society and better for the planet. Congratulations to all the teams behind these outstanding initiatives; you are helping the industry achieve positive change
Raja Rajamannar, WFAs President och Chief Marketing and Communications Officer på Mastercard
Många engagerade marknadsförare i Effektinitiativet arbetade hårt och länge med att få fram branschstandarden ”Effektsystemet”, som syftar till att skapa en gemensam förståelse för hur vi mäter effekten och hur vi kan koppla marknadsinvesteringar till ett tydligt affärsvärde. Vi har fått ett stort gensvar från branschen med närmare 600 effektcertifierade personer och 125 företag och det är såklart extra roligt att vi nu också får ett internationellt pris för vårt arbete
Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer
I takt med att vi har fått fler mediekanaler har vi fått lika många metoder för mätning och rapportering. Det har lett till en begreppsförvirring, där definitioner och måttenheter i olika kanaler betyder olika saker för olika personer. Därför har det varit otroligt viktigt att få till en samsyn och gemensamma riktlinjer
Peter Mackhé, ansvarig för Cross Media Measurement-initiativet hos Sveriges Annonsörer
Granskningen visar tydligt att det råder stor förvirring kring hur annonser köps, levereras och rapporteras.  Ett exempel är att benämningen ”har setts” ofta används trots att annonsen bara har levererats till en enhet och ingen vet om den faktiskt har setts av en person
Peter Mackhé, ansvarig för Cross Media Measurement-initiativet hos Sveriges Annonsörer
Korrekt jämförbarhet mellan mediekanaler är en förutsättning för att kunna fatta rätt investeringsbeslut och något som vi har högt på vår agenda. På en snabbrörlig mediemarknad är det viktigt med standarder för att marknaden ska kunna fungera effektivt och transparent, det gynnar både köpare och säljare i längden”, säger Christoffer Rönnblad, CMO för McDonald’s i Norden
Christoffer Rönnblad, CMO för McDonald’s i Norden
Som ett av Sveriges största företag har vi ett ständigt fokus på att få maximal effekt i våra medieinvesteringar. Men att jämföra våra annonsleveranser i olika mediekanaler har varit svårt eftersom det saknats gemensamma riktlinjer. Det är ett av huvudskälen till att vi på Telia har engagerat oss i Cross Media Measurement-initiativet. Nu får vi en tydlig bild över var våra annonser befinner sig i värdekedjan och vi hoppas att fler ansluter sig till detta viktiga arbete för att skapa tydliga definitioner för våra annonsinvesteringar
Per Carleö, Senior Vice President, Head of Brand, Telia
Initiativet är ett stort steg för vår bransch. Gemensamma standarder och definitioner för medieköp är något vi har saknat länge, särskilt inom det digitala där det lätt blir obegripligt och icke transparent. Tydlighet och transparens kommer att gagna alla parter, allt från annonsörer och byråer till publicister. Förhoppningsvis leder det till bättre möjligheter att jämföra olika medier och förstå hur de kan komplettera varandra för att skapa större effekt för våra varumärken
Andreas Wallin, Nordic Media Manager, Lantmännen
Det här branschinitiativet är viktigt och något som TV4 har haft förmånen att få vara med och utveckla. Att driva fram en mer transparent annonsmarknad är nödvändigt för att kunna skapa hållbarhet i vår bransch. Vi är mycket tacksamma och imponerade över att Sveriges Annonsörer tagit rollen att hålla ordning i klassrummet
Malin Häger, Försäljningsdirektör reklam Norden, TV4 Media
Den gamla uppdelningen av mediemarknaden i olika stuprör som inte har kontakt med varandra är sedan länge passé. En navigeringsbar mediemarknad behöver vara transparent och på ett enkelt sätt jämförbar mellan olika mediekanaler. Cross Media Measurement är ett unikt svenskt initiativ för att öka transparensen i medieköp. Jag är övertygad om att det kommer att vara till stor hjälp för annonsörerna att kunna fatta rätt och vältajmade beslut i sina medieinvesteringar framöver
Magnus Heljeberg VD, JCDecaux Sverige
Att hitta transparenta och integritetssäkra sätt att mäta och utvärdera reklaminvesteringar är avgörande för den digitala annonseringens framtid. Vi engagerar oss i det globala arbetet för förbättrad mätning som drivs av WFA och arbetar även med MMS för att se om vi kan inkludera Youtube i den svenska videovalutan. Sveriges Annonsörers initiativ, som också ligger i linje med WFAs ramverk, är en positiv del i utvecklingen mot bättre mätverktyg som vi är glada att kunna bidra till
Lisa Blom, Industry Relations Lead, Google
Standarden är den karta och kompass som annonsköparna har saknat, och vi är övertygade om att den kommer att bidra till en bättre och mer transparent annonsmarknad
Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer
– Vår bransch har länge pratat om vikten av mångfald, rättvisa och inkludering och den här undersökningen är en viktig temperaturmätare på hur det arbetet går, i Sverige men också internationellt. Det är tydligt att många löften förblir just löften och att vi inte har gjort tillräckligt. Nu behöver vi lägga mycket större fokus på konkreta åtgärder och handling som driver förändring
Karin Grohman, projektledare Sveriges Annonsörer
– Sverige är en framstående reklamnation och vi vill vara ett föredöme även när det kommer till inkludering och mångfald. Vi ska betrakta resultatet som ett underlag för diskussion och som en utgångspunkt för att kunna jobba aktivt och målinriktat med frågan. Komm! och Sveriges Annonsörer kommer gemensamt med branschen verka för att föra mångfaldsarbetet framåt och startar nu upp branschöverskridande arbetsgrupper
Linda Nilsson, vd Komm! 
Det råder inget tvivel om att de flesta företagsledningar förstår värdet av ett starkt varumärke, men dessvärre råder stora missuppfattningar om hur man investerar för att lyckas. Detta är en stor utmaning och samtidigt en viktig förklaring till att marknadsinvesteringar ger allt lägre effekt – en trend som har pågått i över tio år
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Kunskapsbristen handlar om allt från målgrupper till kanalval och innehåll. Vanliga missuppfattningar är att det räcker med att rikta sig till befintliga kunder, att bred masskommunikation inte fungerar längre och att rationella budskap fungerar bäst. Allt detta går emot den samlade forskningen och leder tyvärr till felaktiga investeringar som begränsar företagens förmåga att växa lönsamt över tid
Niklas Bondesson, forskare i marknadsföring vid Stockholms universitet och strategisk rådgivare på NoA Consulting
Resultatet tyder på att det finns en direkt koppling mellan mängden reklam och reklamtrötthet. Under pandemin har medieinvesteringarna legat på en klart lägre nivå jämfört med tidigare år, och människor har därmed inte exponerats för reklam i samma utsträckning
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
De främsta anledningarna till att man inte tycker om reklam är att det stör upplevelsen och att det är för mycket reklam. Det är väsentligt färre som anger att reklamen är dålig, trist och inte har intressanta budskap
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Under pandemin har vi inte bara sett minskade medieinvesteringar utan även ett förändrat konsumentbeteende, bland annat genom ökad mediekonsumtion och en kraftig ökning av olika streamingtjänster
Peter Blid, analytiker och ansvarig Novus
Det är tydligt att reklam i mediekanaler så som tryckta dagstidningar och magasin i pappersformat, där konsumenten sitter i förarsätet och har större möjlighet att styra över sin reklamupplevelse, generellt är mer omtyckt än reklam i rörliga, digitala kanaler där konsumenten inte kan göra det. Där upplevs reklamen som mer påträngande
Peter Blid, analytiker och ansvarig Novus
Det blir intressant att följa utvecklingen när vi nu ser att medieinvesteringarna ökar igen. Om vi ska minska reklamtröttheten behöver hela branschen jobba tillsammans för reklam som har en sund balans mellan mängd och frekvens, som ger optimal effekt, och som inte tröttar ut konsumenterna
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Många strävar efter att skapa större mångfald och en mer inkluderande marknadsföring, men för att kunna åstadkomma det behöver vi syna oss själva och få insikter om nuläget i vår egen bransch. Studien är ett otroligt viktigt initiativ och en unik chans att synliggöra problem, både på nationell och internationell nivå, och därför uppmuntrar vi alla som jobbar i branschen att delta så att vi får insikter om vad som behöver göras
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Att branschen nu går samman både i Sverige och internationellt är unikt och oerhört viktigt och något som vi tar på stort allvar. Nu kan vi få en första ”noll-mätning” både i Sverige och Internationellt som kommer att ge värdefulla insikter för vårt arbete framåt
Linda Nilsson, vd Komm
Förhoppningen är att denna kartläggning verkar som ett starkt underlag för aktörer i branschen att accelerera sitt arbete med mångfald och inkludering och vi uppmuntrar alla som jobbar i branschen att delta
Nicole Kavander, Co-founder av nätverket All of Us
– Detta är en milstolpe och ett svar på en av branschens verkligt stora utmaningar. Den här branschstandarden kommer att underlätta rejält för marknadsförare, företagsledningar och samarbetspartners, och ger gemensamma mål att jobba mot. Men framför allt bidrar den till att förstärka kopplingen mellan marknadsföringsinsatser och affärsvärde, vilket är kritiskt för att se marknadsföring som en investering i lönsam tillväxt, och inte bara som en kostnad
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
– Många av de KPI:er som cirkulerar idag är snarare effektivitetsmått eller kanalspecifika mått. Det fanns därför ett stort behov av att rensa upp och välja ut de nyckeltal som bäst mäter effekten av marknadsinvesteringar och förklara hur de bidrar till att utveckla affärsnyttan. Vi tror och hoppas att ”Effektsystemet” kan göra stor skillnad såväl för bolaget som för den enskilda marknadsföraren
Mats Rönne, effektexpert
Det är tydligt att acceptansen för reklam, i förhållande till värdet av lägre priser, varierar stort beroende sammanhang. En trolig förklaring är att annonsmiljöerna skiljer sig markant åt och att människor inte upplever att de blir översköljda av reklam vid idrottsevenemang och i kollektivtrafiken i samma utsträckning som i nyhetsmedia
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Från köparsidan ser vi att medierna har ett viktigt jobb att göra framöver, både genom att utveckla bättre lösningar för placering och se över frekvensnivåerna så att reklamen inte upplevs störande. Samtidigt behöver vi satsa mer på att göra reklam som är intressant att ta del av. Tillsammans skulle detta kunna bidra till en större acceptans för reklam i nyhetsmedierna
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Resultatet tyder på att många människor, trots en utbredd reklamtrötthet, gärna ser att reklamen bidrar till finansieringen av vissa funktioner i samhället. Men vi måste samtidigt komma ihåg att acceptansen till stor del styrs av vilken slags reklam företagen gör. Idag görs en hel del reklam som är trist och tjatig, och om det fortsätter kommer acceptansen att sjunka. Det riskerar att missgynna både företagen, som får mindre utrymme att kommunicera, och samhället, i form av exempelvis dyrare priser på kollektivtrafik eller färre medier. Företag som vill göra samhällsnytta borde därför satsa på att göra bättre och mer kreativ reklam, som människor uppskattar och ser ett värde i
Niklas Bondesson, marknadsföringsforskare vid Stockholms universitet
Jag är hedrad över uppdraget och tackar för förtroendet från medlemmarna. Vi i styrelsen är redo att ta oss an Sveriges marknadsförares branschgemensamma frågor och utmaningar med full kraft. Det finns mycket att göra men vi är på god väg. En viktig nyckel för att vi ska lyckas är ett nära samarbete med andra branschorganisationer, byråer och medier och jag ser fram emot att jobba tillsammans för en positiv förändring
Michael Grimborg, ny ordförande i Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörer arbetar kontinuerligt med att hjälpa medlemmar i viktiga frågor kring media så att de kan få optimal valuta för sina annonsinvesteringar. Flera stora annonsörer genomför audit för att se att man har rätt pris på sina annonser och för att utvärdera mediebyråns arbete. Därför tycker vi att det är viktigt att vi kan guida dem i hur man gör en korrekt audit
Peter Mackhé, Medieexpert Sveriges Annonsörer
Vårt fokusområde är sund och ansvarsfull marknadsföring som ger effekt. Vi jobbar kontinuerligt med att driva frågor kring transparens och vilket ansvar branschen har för att säkerställa att vi agerar etiskt och korrekt i förhållande till rådande lagstifning och rekommendationer. Efter tuffa frågeställningar och diskussioner när det gäller audit och rätten till datakällor såg vi ett stort behov av att reda ut begreppen
Hanna Riberdahl, Vd Sveriges Annonsörer
Det är oerhört viktigt att alla aktörer i mediebranschen har en samsyn om processen för hur en audit bör genomföras. För att samarbetet mellan annonsör, mediebyrå och auditör ska fungera är det avgörande att lagar och regler om rätten till att använda datakällor efterföljs
Christina Wihlner Lentell, Byråvalskonsult på Engage Marketing
Det är oroande att reklamtröttheten har parkerat sig på den här höga nivån och det är en signal som annonsörer, medier och beslutsfattare behöver ta på största allvar. Reklam fyller en viktig funktion i samhället eftersom den informerar konsumenter och skapar konkurrens och tillväxt. Att människor tar avstånd från den får negativa konsekvenser för svenska företag, och i förlängningen svensk ekonomi
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Många upplever att reklamen är störande och att den inte är tillräckligt underhållande eller inspirerande. Därför måste hela branschen – annonsörer, medier och digitala plattformar – jobba tillsammans för att vända utvecklingen. En annan viktig nyckel är att få företagsledningar att börja se marknadsföring som en investering och inte en kostnad. Det kommer att bidra till en kvalitetshöjning och reklam som människor gillar och vill ha
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Vi är väldigt glada över att Google ansluter sig till Cross Media Measurement-initiativet även lokalt i Sverige. Det är viktigt att vi har ett engagemang från flera olika typer av medier, inte minst de stora digitala spelarna, när vi ska ta fram en lokal standard och gemensamma riktlinjer för medieköp i Sverige
Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer
Vi ser fram emot att vara delaktiga i detta branschinitiativ på lokal nivå och gemensamt arbeta fram lokalt anpassade ramverk och riktlinjer för medieköp i Sverige. Frågor kring mätningar är några av branschens stora utmaningar just nu, min förhoppning är att vi tillsammans ska kunna bidra till att göra det enklare för annonsörer att planera och utvärdera sina reklaminvesteringar på ett bättre sätt
Carsten Andreasen, Google
Vår förhoppning är att den här guiden ska starta konstruktiva samtal på varje marknadsavdelning i Sverige och öka kunskapen om hur man får bättre effekt av sin marknadsföring
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Att vara marknadsförare idag är tufft, med mängder av olika kanaler och arbetssätt att ta ställning till. Min förhoppning är att den här guiden ska få marknadsförare att stanna upp och fundera ett extra varv inför de investeringar man planerar att göra och vad som egentligen skapar effekt
Hanna Riberdahl, vd Sveriges Annonsörer
Detta är en kraftsamling och ett historiskt samarbete för att komma tillrätta med en av branschens stora utmaningar. Vi är glada att vi har med oss starka partners och flera av Sveriges största medieköpare i detta projekt, då det är avgörande för att nå framgång. Vi måste hitta lösningar tillsammans, och säkerställa att de gör nytta för alla parter. Med coronakrisen när varumärken, byråer och medier har det tufft ser vi det som viktigare än någonsin att skapa ordning och trygghet kring medieköp.
Hanna Riberdahl, vd på Sveriges Annonsörer
Det krävs ordning och reda och tydliga standarder och definitioner för att vi ska kunna säkerställa kvaliteten i annonsmiljöerna. Vi behöver reda ut hur kostnad vs värde skiljer sig åt mellan olika kanaler så att det blir möjligt att jämföra dem med varandra. Att annonsörer, mediebyråer och mediekanaler har samsyn kring vad man köper och säljer är avgörande för att skapa trygghet och förtroende kring medieköp.
Per Carleö, Volvo Cars
Vi som jobbar med utomhusmedia har gemensamt investerat stora pengar i enhetliga valutor för medieslaget, både i Sverige och på andra marknader för att annonsörerna ska känna sig trygga i vad de köper. Genom att delta i det svenska initiativet för Cross Media Measurement vill vi bidra till attdet blir lättare för köparna att se hur många man når tvärs över alla medieslag.
Magnus Heljeberg, JCDecaux
Tv-branschen i Sverige har alltid arbetat hårt för att leverera enhetlig valuta för annonsköp i tv, för att köpare och säljare ska ha gemensamma siffror att luta sig mot. Genom att vi nu arbetar fram en standard för alla medieslag kan vi bidra till att det blir ännu tydligare och bättre, för alla parter. Vi ser fram emot att skapa en enhetlig standard i Sverige.
Malin Häger, TV4
YouTube Works är precis som 100-wattaren en tävling som premierar effekt. För oss på Sveriges Annonsörer, och för våra medlemmar, är fokus på effekt - kort och långsiktig - vår viktigaste fråga. Att nå ut och även nå in med sina budskap är en viktig del i att skapa effekt.
Hanna Riberdahl, VD Sveriges Annonsörer
För oss på Google är YouTube Works en plattform för att kunna hylla de kampanjer inom rörlig media som föds digitalt – där andra faktorer blir avgörande för att skapa framgångsrika kampanjer och att kunna mäta effekten. Vi är stolta över vårt samarbete med 100-Wattaren och Sveriges Annonsörer, där 100-Wattaren är Sveriges främsta reklamtävling för att mäta just effekt inom kommunikation.
Anna Wikland, Sverigechef Google
Det är en ära att få leda YouTube Works-juryn ännu en gång - en jury som representerar tung kompetens från branschen och även den kommande generationens kreatörer. Förra året såg vi en härlig blandning av bra bidrag. Vi fick se filmisk storbudgetreklam blandas med smarta influencer-kampanjer, Youtuber-sketcher ställdes mot tänkvärda dokumentärserier, och episka musikvideor tävlade mot konverteringsdrivande bumpers. Eftersom det inte kostar något att tävla öppnas dörren för mindre aktörer.
Karl Wikström, juryns ordförande
Med denna tävling vill vi lyfta de varumärken och kampanjer som använt onlinevideo och YouTube på ett smart, engagerande och effektivt sätt. Och som därmed skapat mätbara resultat och drivit affären framåt.
Martina Göransson, CMO Blocket
Domstolens underkännande av placeringen av uttrycket ”sponsored post” är förvånade då domstolen tycks underskattat mottagarens digitala kompetens.
Tobias Eltell, jurist Sveriges Annonsörer
Utgången i målet får praktiska följder för våra medlemmar och aktualiserar återigen frågan om en gemensam branschrekommendation på området för att marknadens aktörer ska kunna arbeta ansvarsfullt med influencers.
Niklas Briselius, jurist Sveriges Annonsörer
Vi på Friends ser det som en stor förmån att få vara med i juryn för Media Genierna och framför allt i år när vi har fått vara värdorganisation. Många skratt och insikter har vi fått i juryn genom i de bidrag som skolorna och eleverna har skickat in till tävlingen. Det är viktigt att barn idag lär sig att förstå media hur det påverkar oss alla i vår vardag. Sen att de kan göra det genom att även få in ett socialt perspektiv är ju fantastiskt. Friends kommer även att kunna använda de bidrag som skickats in i vår marknadsföring och det är ju extra roligt. Vi ser fram emot att få fortsätta att vara en del av denna fantastiska tävling.
Karin Bjäreholt, Projektledare Privatinsamling från Stiftelsen Friends
Topplistan kommer även framledes ha en central plats, där vi nu redovisar både trafik- och räckviddsmått för digitala medier. Den tekniska mätningen kommer att komplettera räckvidds- och målgruppsmätningen Orvesto Internet. Mätningarna kommer framöver att vidareutvecklas och bli en del av våra crossmedia-mätningar. Både annonsörer och medier får ökad transparens och tillförlitlighet.
Yvonne Pernodd, VD, Kantar Sifo
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp