Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekreterare


  +46 (0)31 786 6705
  +46 (0)70 775 8851
  http://www.gu.se/media
 • Citat

  Med den nya AI-metoden blir det lättare, billigare och mindre tidskrävande att få ut viktig information om celler
  Jesús Pineda
  Resultaten visar att partiet som hade ordförandeposten i kommunstyrelsen i snitt tappade omkring en procentenhet om revisionen riktade kritik mot den kommunala verksamheten under mandatperioden, sett till jämförbara kommuner som inte kritiserades. Samtidigt minskade sannolikheten att partiet kunde behålla ordförandeskapet i nästa mandatperiod med 14 procentenheter.
  Rasmus Broms, forskare i statsvetenskap
  Sammantaget handlade cirka var fjärde artikel om coronapandemin under hela perioden. Det vanligaste temat har varit hur viruset ska hanteras både politiskt och medicinskt samt mer allmänt hur medborgarna skulle agera.
  Peter Dahlgren, medieforskare
  Ibland använder den sittande administrationen upphandlingar för att göra strategiska inköp. Det kan till exempel röra sig om att presidenten och hans medarbetare vill styra inköp till företag i stater där presidentens parti är i särskilt behov av politiskt stöd. I de fallen måste den sittande administrationen förlita sig på politiskt tillsatta tjänstepersoner som har inflytande över upphandlingsbeslut för att få det som de vill ha.
  Carl Dahlström, professor i statsvetenskap
  Hälsingegårdarnas inredning var spektakulär och modern, skapad med nya tekniker och material som införlivades i den egna kulturen.
  Anneli Palmsköld
  Om tidningsredaktionerna hade utpekade klimatreportrar eller regelbundet avsatte särskilda resurser för miljöområdet, så skulle möjligheterna att rapportera utifrån det lokala perspektivet om denna mycket komplexa globala fråga öka avsevärt.
  Annika Egan Sjölander, docent
  En deltagare sa att där de kom ifrån behöver en kvinna en man, sedan sa hon att "Här i Sverige kan du vara din egen man".
  Elisabeth Punzi, docent i psykologi
  Skillnaderna vi kan visa på i vår studie springer nog ur en kombination av ländernas olika ekonomi och lagstiftning.
  Tomas Berglund
  Den här nästan gyllenfärgade nyansen har – såvitt vi vet – inte rapporterats hos någon glasögonbjörn tidigare. Det var fantastiskt att se, och den såg precis ut som Paddington i filmerna
  Wilhelm Osterman
  En enkel analys av en kemisk markör från djurplankton i musslorna kunde användas för att förbättra prognosen. Analysen gör det möjligt att förutse giftalgsutbrott längre in i framtiden och med större säkerhet än tidigare
  Erik Selander som leder arbetet.
  Det här är något som verkligen påverkar lantbrukarföretagare och jägare. De lever konstant med den här frågan och gör olika anpassningar för att hantera situationen eftersom ett angrepp kan få stora följder.
  Annelie Sjölander-Lindqvist, forskare och projektledare
  Vi hoppas att studien kan bidra till förbättrad finansiering för bevarandet av dessa skogar, när det nu är uppenbart vilken betydelse de har för att bromsa klimatförändringarna
  Göran Wallin
  – Denna insikt i cellens normala funktion kan ha betydelse för såväl cancer som demenssjukdomar
  Johanna Höög, som har lett forskningsstudien som nu publicerats i den högt rankande vetenskapliga tidskriften PNAS
  Dessa ängar kan ha flera meter tjocka lager av organiskt rika sediment, vilket gör de till globala "hot-spots" för kol- och kväveinlagring
  Per Moksnes, som är huvudförfattare till studien
  Nyheterna är fortfarande inte jämställda, varken i Sverige eller globalt.
  Maria Edström, docent, JMG
  Jag ser fram mot att börja arbeta vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, som är en av de ledande i Europa. Det är mycket hedrande att ha fått jobbet, särskilt med tanke på vilka som har haft det tidigare, och jag hoppas att jag skall kunna leva upp till det förtroende Göteborgs universitet har gett mig.
  Johannes Lindvall, ny August Röhss-professor i statsvetenskap
  I innerstaden har grönska försvunnit när institutioner som universitet och nöjesparker expanderat. En genomgående trend för alla områden är att etableringen av vägar, kollektivtrafik, cykelbanor och gångbanor tagit en stor andel grönyta i anspråk
  studiens författare Kristin Blinge
  Nu har vi skapat en modern variant av detta klassiska experiment genom att fånga en enda droppe i luften med hjälp av en laser
  Javier Marmolejo, doktorand vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet.
  Med uppkomsten av SARS-CoV-2 har vi sett vilka förödande konsekvenser det kan få när virus hoppar över från djur till människor. Vår modell kan nu användas för att förutsäga vilka virus som har störst potential att spridas på det här sättet.
  Daniel Bojar
  Historiska byggnader utgör en väsentlig del av vårt totala byggnadsbestånd. Här finns stora möjligheter till energieffektivisering, samtidigt som vi måste ta hänsyn till att byggnaderna är en viktig del av vårt kulturarv.
  Petra Eriksson
  Victor Orbán har främjat samarbete mellan central- och östeuropeiska stater för att försvara deras suveränitet mot vad han uppfattar som en fristående och korrupt EU-elit i Bryssel. Populister kan också visa upp internationellt samarbete som ett sätt att försvara ”folket” mot upplevda interna eller externa hot, såsom narkotikasmugglare eller invandrare.
  Kilian Spandler, forskare i internationella relationer
  Forskningsresultaten ger ny förståelse för den pågående förskjutning i artsammansättning som observerats i tropiska skogar på flera håll i världen
  Myriam Mujawamariya
  2020 års mediekonsumtion var den högsta vi någonsin uppmätt i Mediebarometerns fyrtioåriga mäthistoria. Det är också den största förändringen mellan två år som vi sett i våra mätningar. I Mediebarometern brukar vi annars se hur medievanorna ändras långsamt över längre tid.
  Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom
  Danska och svenska journalister anser i högre utsträckning deras bevakande roll gentemot till exempel politiken vara av betydelse, men betonar samtidigt vikten av objektivitet.
  Jan Fredrik Hovden, professor i medievetenskap vid Universitetet i Bergen
  Att undervisa på ett vetenskapscenter är roligt men svårt
  Alexina Thorén Williams
  Resultaten visar högst påtagligt på hur myndigheters märken har kommit att handla om självbild och lojalitet. Många av förändringarna inom statsförvaltningen under den här perioden har handlat om att göra om myndigheter så att de blir som andra organisationer och då har frågor om identitet och tillhörighet blivit viktiga.
  Magnus Fredriksson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
  Eftersom fiskodling behöver foderkällor och fisk- och skaldjursindustrin behöver rena sitt processvatten så passar våra blue solutions med mikroalger in i till exempel vattenbruksodling. Våra mikroalger skulle kunna leva på restämnen i processvattnet och samtidigt renar de vattnet så att det kan recirkuleras in i produktionen
  Cornelia Spetea Wiklund, projektledare och professor i växtcellfysiologi vid Göteborgs universitet
  Det finns stora möjligheter att utnyttja kvantmekaniska effekter för att förändra olika kemi-och materialegenskaper
  Karl Börjesson
  Ofta undviker både lärare och kurskamrater att diskutera vad studenterna skulle kunna utveckla eller förbättra. Istället pratar man om det som fungerade väl under aktiviteten eller om studenternas mod, eftersom de i alla fall vågade prova trots bristande förkunskaper i musik.
  Monica Frick Alexandersson, avhandlingens författare
  Det är alltför lätt att vi raljerar och skyller på män som dumdristiga, vilket snarare bara förstärker rådande normer.
  Mathias Ericson, forskare i genusvetenskap vid Göteborgs universitet
  De professionella nyhetsmedierna har spelat en viktig roll i pandemin. Både för att sprida information och för att granska de politiska besluten. Flera studier visar också att förtroendet för de nordiska nyhetsmediernas bevakning har ökat under 2020. Att fler nordbor valt att betala för nyheter är ett tecken på att den professionella journalistiken har stärkt sin ställning bland publiken under pandemin.
  Ida Willig, professor vid Roskilde universitet
  Kvinnor upplever generellt en större zoomtrötthet än män.
  Géraldine Fauville
  Det är rimligt att anta att nästan hälften av alla motionslöpare skadar sig under ett år.
  Jonatan Jungmalm
  Det globala vattenståndet påverkas av hur mycket is som finns på land, och den största osäkerheten i prognoserna är den framtida utvecklingen av inlandsisen i Västantarktis
  Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till den nya studien som nu publiceras i Science Advances
  Människor som var i närheten av Drottninggatan kände sig visserligen mycket mer berörda, men de ändrade inte åsikter i terrorrelaterade frågor mer än övriga svenskar. Bara för att man genomgår ett trauma behöver det inte innebära att man ändrar sina ställningstaganden i grunden eller att man ifrågasätter hela sin verklighetsuppfattning.
  Mattias Agerberg, postdoktor i statsvetenskap
  Lärarna hamnade i frontlinjen för den svenska coronastrategin.
  Sverker Lindblad
  Enligt våra intervjupersoner uppfattas den som är över 35 år som gammal inom teknikbranschen, ung anses man vara fram till ungefär 30 år. Etiketten äldre förskjuts alltså tillbaka med ungefär 20 år jämfört med andra branscher och yrken.
  Andrea Rosales, postdoktor i vetenskapsteknik vid Open University of Catalunya
  Effekten handlar om hur det allmänna virusförsvaret reagerar på pollen. Alltså påverkas alla människor, också de som inte är allergiker, och effekten orsakas inte bara av allergiframkallande pollen, utan också av andra
  Åslög Dahl, pollenforskare och en av en av de forskare som bidragit till den epidemiologiska studien i PNAS
  Användningen av kemikalier i samhället är som ett tveeggat svärd. Å ena sidan är kemikalier avgörande för det moderna samhället, till exempel som byggnads- eller förpackningsmaterial men också som bekämpningsmedel, läkemedel, hushållskemikalier och hygienprodukter. Samtidigt kan kemikalier utgöra faror för människors hälsa och miljön
  Thomas Backhaus, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom artikeln.
  Mina studier visar att strandsnäckornas storlek inte bara har betydelse för överlevnad utan även har betydelse vid parningen. Jag visar i min avhandling att parning oftare sker mellan snäckor av ungefär samma storlek, och att små hanar får fler parningar. Båda dessa faktorer bidrar till att motverka genutbyte mellan de stora krabbsnäckorna och de mindre vågsnäckorna där de möts i kontakzonerna
  avhandlingens författare Samuel Perini
  Tillförsel av koldioxid gynnade tångens tillväxt, vilket har visats hos en del arter tidigare. Det vi såg var dock att algerna blev större sett till yta men inte till vikt. Det ledde till att vi gjorde ett hållfasthetstest som visade att algerna gick sönder betydligt lättare. Detta var vårt mest överraskande resultat, och så vitt vi vet har det inte visats tidigare i alger
  Alexandra Kinnby som är huvudförfattare till artikeln
  Mediernas användning av opinionsundersökningar kan ha en rad positiva konsekvenser för vår demokratiska process så som att lyfta upp de frågor som folket tycker är viktigast på den politiska agendan. Men mina resultat visar på vikten av att journalister är medvetna om att undersökningarna kan ha konsekvenser. Då är det viktigt att både mätningarna i sig och journalistiken som förmedlar dessa resultat är av god kvalitet.
  Per Oleskog Tryggvason, medieforskare
  Hur går cellerna från monolog till dialog? Hur sker övergången från att alla går sin egen väg till att de stämmer av med varandra? Det här är komplexa och svårstuderade beteenden som vi behöver förstå bättre
  Caroline Beck Adiels, universitetslektor vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet
  Genom konkret kommunikation där instruktioner demonstreras i handling ges den lärande bättre förutsättningar eftersom den konkreta instruktionen inte kräver samma förförståelse som den fiktiva.
  Joakim Andersson, doktorand
  En mångskiftande grupp av blommande växter levde mycket länge i skuggan av ormbunkar och gymnospermer, som då dominerade antika ekosystem. Det påminner om hur däggdjur under lång tid levde i skuggan av dinosaurierna innan däggdjur blev dominerande på jorden
  Daniele Silvestro, vid Göteborgs universitet och universitetet i Fribourg i Schweiz och huvudförfattare till artikeln
  I min avhandling har jag utifrån ett långsiktigt bevarandeperspektiv analyserat beslutsprocesser som rör byggnadsanknuten konst
  avhandlingens författare Karin Hermerén.
  – Skogar är avgörande för livet på jorden, 75 procent av planetens växter och djurarter har sitt hem där. Skogarna ger oss ved, vatten, mat, bränslen och mediciner och de är oerhört viktiga för vårt välbefinnande
  Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald vid Göteborgs universitet och forskningschef för Kew Gardens i Storbritannien
  Plattformen ersätter inte de fysiska rummen men fungerar som ett komplement och en mötesplats som samlar examensstudenter från olika program och skapar möjligheter för nya bekantskaper.
  Klara Björk, tillförordnad prefekt på HDK-Valand
  Det är ju välkänt att fotosyntetiska organismer som till exempel växter har olika system för att begränsa ljusabsorptionen så att ljuset inte blir för intensivt och därigenom toxiskt. Vad som intresserade oss var att förstå genom vilka mekanismer organismer som inte fotosyntetiserar skyddar sig
  Anders Blomberg, professor i funktionsgenomik vid Göteborgs universitet.
  Vi är mitt i en massutrotning, och för att kunna minska skadorna är det avgörande att kunna förutspå när, var och vilka arter som kommer att utrotas.
  Tobias Andermann, doktorand vid institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp