Dela

Om oss

IOGT-NTO har runt 24 000 medlemmar över hela landet. IOGT-NTO är en politiskt och religiöst obunden organisation och välkomnar alla som delar vår syn om människors lika värde och som vill leva ett helnyktert liv.

Kontakt

 • Ponthus Jessmor

  Politisk Sekreterare / Pressansavrig


  +46734618328
 • Rebecka Öberg

  Politisk Sekreterare i EU-frågor


  +46760237900
 • Citat

  I budgetpropositionen 2021 hävdar regeringen att man vill bibehålla en restriktiv alkohollag­stiftning och värna om Systembolaget som en hörnsten i den svenska alkoholpolitiken. Om regeringen menar allvar med detta måste man motsätta sig förslaget om införandet av gårdsförsäljning
  Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
  Gårdsförsäljning skulle innebära att Systembolagets monopol avskaffas i praktiken och att dess EU-rättsliga undantag starkt urvattnas; detta har bekräftats av tidigare svenska utredningar, samt en norsk rättsutredning. Införandet av gårdsförsäljning skulle därmed ha ödesdigra konsekvenser för folkhälsan och samhället i övrigt
  Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
  Gårdsförsäljning och en restriktiv alkohollagstiftning som värnar om folkhälsan är därför inte förenliga
  Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
  IOGT-NTO ser positivt på regeringens dubblering av anslaget till ideella organisationer som bl.a. arbetar med mäns våld mot kvinnor. Det är dock beklagligt att regeringen inte satsar tillräckligt på åtgärder som minskar alkoholkonsumtionen, inte minst mot bakgrunden att alkohol utgör en viktig bidragande faktor till våld i samhället
  Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
  För att regeringens satsningar mot mäns våld mot kvinnor ska vara trovärdiga och effektiva krävs därmed ett bredare grepp än tidigare, förankrat i forskningen, vilket både inkluderar riktade åtgärder för att förbygga alkoholrelaterat våld, samt åtgärder som minskar alkoholkonsumtionen, t.ex. genom kraftiga höjningar av alkoholskatten.
  Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
  Regeringen menar att ANDTS-frågan är viktig för folkhälsan – samtidigt avsätts inte tillräckligt med resurser för att kunna bedriva ett effektivt arbete på området.  Det visar att regeringen har prioriterat ner ANDTS-frågorna.
  Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
  Om regeringen menar allvar med att vilja skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i samhället och samtidigt förbättra folkhälsan behöver anslaget höjas till tidigare nivåer, vilket skulle innebära en dryg dubblering av anslaget.
  Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
  Pandemin visar tydligt att ett förebyggande folkhälsoarbete på ANDTS-området minskar de sociala och medicinska skadorna samtidigt som det minskar samhälls­kostnaderna.
  Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
  Enligt OECD orsakar alkoholens skadeverkningar i Sverige en försämrad ekonomisk utveckling med 2 procent av BNP per år. Höjd alkoholskatt bland andra åtgärder skulle bidra till ökad sysselsättning, livskraftiga företag och ett mer hälsosamt Sverige.
  Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
  Regeringens föreslagna höjning av alkoholskatten med 1 procent 2023 och 2024 är otillräcklig och långt ifrån att ta alkoholens samhällsbelastning på allvar. Alkoholskatten borde höjas så att priset på alkohol ökar i förhållande till inflation och inkomster med tanke på alkoholkonsumtionens inverkan på hälsa, trygghet och samhällskostnader
  Lucas Nilsson, Förbundsordförande IOGT-NTO
  Vi kan se ett stort glapp mellan vad svenska folket tycker och hur våra folkvalda agerar. Alla människor kan se att alkohol stör och förstör för så många. Det är dags att våra politiker tar ett större ansvar och slutar dalta med alkoholindustrin.
  Lucas Nilsson, nytillträdd förbundsordförande
  Vi står just nu inför en radikal förändring i vårt sätt att se på alkohol. Alkoholkonsumtionen går ned och medvetandet kring problemen kring alkoholkulturen går upp. Tonårsfylleri är i princip förpassat till historiens soptipp. Det är en rolig tid att vara organiserad nykterist.
  Lucas Nilsson, nytillträdd förbundsordförande
  Så kallad gårdsförsäljning säljs in som en fråga för landsbygden, men det är inget annat än ett försök att underminera Systembolagets monopol. De som förespråkar gårdsförsäljning låter alkoholindustrins intressen väga tyngre än barn och vuxnas trygghet och hälsa.
  Lucas Nilsson, nytillträdd förbundsordförande
  Alkoholen ökar även spridningen av coronaviruset genom att sociala hämningar minskar redan vid låg konsumtion och försämrar omdömet vid högre konsumtion. Det påverkar förmågan att skydda sig själv och andra genom åtgärder som att hålla avstånd och tvätta händerna.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO
  Vi vill vi lyfta vikten av att se alkoholen som en viktig del i kampen mot coronapandemin och vi gör det med forskningsbaserad fakta.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO
  Myndigheter med ansvar för hälsa bör rekommendera personer med hög risk för infektioner eller allvarliga komplikationer att minska eller undvika alkoholkonsumtion.
  Sven Andreasson, professor i socialmedicin
  Malmös kommunpolitiker väljer medvetet att bryta mot den av riksdagen beslutade alkohollagen, då har vi inget annat val än att ta detta till domstol
  Lucas Nilsson, vice förbundsordförande IOGT-NTO
  Att kommunalråd väljer att lägga energi på att opinionsbilda mot svensk alkoholpolitik istället för att driva på för insatser som skulle göra reell skillnad för utsatta människor och en bransch i kris är olyckligt och helt fel fokus i detta läge.
  Lucas Nilsson
  Beslutet bryter mot lagen. Myndigheter och bedömare är eniga. Det finns inget tvivel om det. Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har redan uttalat sig i detta. Beslutet kommer att bestridas igen och ogiltigförklaras. Det är vi övertygade om.
  Lucas Nilsson, vice ordförande IOGT-NTO
  Förslaget om att försöka supa sig igenom en kris kommer vi att minnas. Vi kommer att minnas de politiker som hade chansen att i en stor samhällskris ta ansvar och göra stor nytta för ekonomi, trygghet och hälsa men istället la sitt fokus på cynisk opportunism.
  Per Bengtsson, distriktsordförande IOGT-NTO Syd.
  En enskild åtgärd kring alkohol är inte tillräcklig, utan det är ett sammantaget åtgärdspaket kring hur vi ska handskas med alkoholfrågorna under pandemin som kommer att ge effekt. Förbud mot alkoholservering efter klockan 22 är en bra början, men det måste följas upp, utvärderas och justeras vid behov.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
  Självklart tycker vi att det är bra att alkoholdrickandet på krogen begränsas. Men vi behöver också vara extra uppmärksamma på om det gör att alkoholkonsumtionen ökar i hemmen, innanför stängda dörrar. Hur blir det för barnen när vi samtidigt stänger badhus och bibliotek, på vissa håll också kulturskolor och föreningsaktiviteter? Det är platser där barn brukar ha en trygg fristad, där barn får positiva upplevelser tillsammans med trygga vuxna.
  Mona Örjes, förbundsordförande Junis
  Att sluta servera alkohol klockan 22 är en bra början, men långt ifrån tillräckligt. Coronaviruset smittar även före 22 och vi tycker att regeringen bör förbjuda alkohol helt tills pandemin är över.
  Filip Nyman, förbundsordförande, UNF.
  Med gårdsförsäljning skulle nästan vem som helst snabbt och enkelt kunna starta tillverkning av öl, vin och sprit och få ansvar för åldersgränser, öppettider och skatteinbetalningar. Det är långt från den harmlösa småskaliga bild som målats upp kring förslaget
  Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO
  IOGT-NTO:s nya granskning avslöjar hur The Absolut Company driver på för gårdsförsäljning genom omfattande nät av medlemskap och styrelseposter i inflytelserika organisationer. Den visar också hur företaget redan utvecklat tydliga affärsstrategier för att dominera de marknader som skulle växa fram om gårdsförsäljning införs.
  Kalle Dramstad, politisk rådgivare på IOGT-NTO
  Nätalkoholbolagen har länge vetat att de agerat i en rättslig gråzon och spelar med sin aktivism ett högt spel med människors liv och hälsa som insats.
  Kalle Dramstad
  Covid-19 pandemin har visat på vikten av motståndskraftiga hälsosystem och en god hälsa hos befolkningen. EU måste bli bättre på att få in folkhälsoperspektiv i sitt arbete och jag tänker bli rösten i EESK som driver på för det.
  Irma Kilim, IOGT-NTO
  Mannens konsumtion innan befruktning kan påverka barnets födelsevikt och kan öka risken för akut lymfatisk leukemi (ALL) och medfödda hjärtfel.
  Frida Dangardt forskare vid Sahlgrenska akademin och universitetssjukhuset och en av rapportens författare.
  Alkohol och graviditet är ett delat ansvar och en viktig jämställdhetsfråga och ansvaret börjar långt innan barnet föds
  Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.
  Lågprisöl är en hälsofara som leder till ökad konsumtion och därmed ökade skador för såväl individ som samhälle. Konsekvenserna av en ökad konsumtion är mer och grövre våld i samhället, högre kostnader för sjukvård och rättsväsende, barn som far illa och ökade ohälsotal.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
  Systembolaget säger själva att ”Systembolaget finns till för att de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse” och vi vill veta hur Magdalena Gerger tycker att billigt öl går ihop med Systembolagets samhällsuppdrag
  Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
  Att sänka priset på starköl, som redan idag är lågt, är att underminera den svenska alkoholpolitiken. Prisinstrumentet är avgörande för att minska konsumtionen och därigenom hålla nere alkoholskadorna
  Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.
  Moderaterna vill profilera sig inom frågor kring lag, ordning och trygghet. Deras förslag rimmar illa med deras ambition eftersom ingen annan enskild faktor är så tydligt kopplad till våld och otrygghet som just alkohol.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
  Vi har haft en omfattande rekryteringsprocess där vi sökt en kommunikativ och erfaren ledare som varit med om att driva förändring. En ledare som förstår komplexiteten i att leda en värderingsstyrd organisation och som kan inspirera och utveckla våra medarbetare.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT‑NTO
  Det finns en efterfrågan i samhället kring de värderingar som IOGT-NTO står för; nykterhet, demokrati och solidaritet nykterhet. Allt fler har börjat ifrågasätta den rådande alkoholnormen och reagerar på den. Här ska vi hålla oss framme och bli ännu bättre på att fånga upp människors engagemang.
  Kim Reenaas
  Äldres alkoholkonsumtion och den påverkan som den innebär för hälsa och välmående tas sällan upp. Vi hoppas därför att den här rapporten kan bidra till att uppmärksamma frågan hos alla de som själva tillhör målgruppen.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO.
  Ju äldre man är desto högre blir alkoholhalten i blodet av att dricka samma mängd alkohol. Detta kan förklara att risken för sjukdomar och olyckor ökar även av relativt små mängder alkohol
  Sven Andreasson, professor i socialmedicin, Karolinska Institutet.
  Om Socialdemokraterna går med Centerpartiets krav på att tillåta gårdsförsäljning kommer det att medföra en enorm kostnad för folkhälsan eftersom gårdsförsäljning inte är förenligt med Systembolagets alkoholmonopol
  Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO
  Den regering som på allvar vill öka tryggheten och minska våldet i samhället måste även ha en plan för hur alkoholkonsumtionen ska minska.
  Johnny Mostacero
  Vi ser att Miljonlotteriet står inför nya utmaningar och tror att Jonatan Hjort med sin ledarerfarenhet är rätt person för uppdraget
  Peter Moilanen, generalsekreterare IOGT-NTO
  När politiken drar sig för att diskutera alkoholens skadliga effekter måste civilsamhället våga vara obekväma och lyfta frågan om kring alkoholens konsekvenser.
  Irma Kilim, Drogpolitisk chef på IOGT-NTO
  Vi känner oss hedrade att ingå i detta partnerskap med WHO. Det ökar våra möjligheter att vara rösten på FN nivå för alkoholpolitik som främjar global hälsa och utveckling.
  Kristina Sperkova, ordförande i IOGT International.
  För våra medlemmar betyder det mycket att nykterhetsrörelsen ses som en viktig spelare i FN sammanhang. Alkoholens många negativa effekter har stor påverkan på hälsa, ekonomisk produktivitet och mänskliga rättigheter världen över och vi vill bidra med den kunskap och erfarenhet vi har i ämnet genom vår internationella verksamhet som leds av IOGT International.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO
  Genom detta upplägg sätts alkoholnormen i fokus på ett sätt som lyfter kvaliteten och tillgängligheten av alkoholfritt. Något som i sin tur skapar diskussion och reflektion kring alkoholens roll i sociala sammanhang.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
  För mig som älskar normbrytande mönster är det här priset extra roligt, tack!
  Paul Svensson, prisbelönt matkreatör
  Vi vet att alkohol ökar våldet och otryggheten i samhället. Men våra beslutsfattare har alltför länge valt att blunda. Dels för sambandet men också för sitt eget ansvar. Det är dags att vi börjar prata om elefanten i rummet
  Johnny Mostacero, förbundsordförande på IOGT-NTO
  De regler och normer som finns kring alkohol i sociala sammanhang är otroligt starka och märks först när en person bryter mot dem. Att dricka alkoholfritt i en miljö där majoriteten dricker alkohol kan vara pressande och den som ställer sig utanför alkoholnormen måste ofta förklara och ibland försvara sitt ställningstagande.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO
  Vår intention har alltid varit att göra rätt. Vi har alltid följt branschpraxis framtagen av branschorganisationen Swedma. Den ska utgå från aktuell lagstiftning och att det krävs mer än så har varit omöjligt för oss att förutse
  Linda Fröström, Förbundsjurist IOGT-NTO.
  Det är oerhört tråkigt att KO och domstolen använder vår verksamhet för att skapa rättspraxis
  Linda Fröström
  Det är anmärkningsvärt att de som ska företräda våra medborgares hälsa, våra folkvalda i Socialutskottet, istället springer alkoholindustrins ärenden och inte arbetar för att förbättra folkhälsan.
  Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp