Jaa

Yhteyshenkilöt

Lainaukset

On tärkeää, että oppilas saadaan kuuntelemaan ja osallistumaan itse ongelman käsittelyyn. Mallin avulla nuori todennäköisesti kiinnostuu ongelman selvittämisestä ja parhaimmillaan esittää siihen ratkaisun itse. Keskeistä on arvostava kohtaaminen.
psykiatri Ben Furman
Yläkouluaika on tärkeä vaihe itsetunnon, itseluottamuksen ja itsensä arvostuksen rakentumisessa. Vahvuuksien tiedostaminen auttaa mm. haasteiden kohtaamisessa ja lisää kykyä tarkastella itseä ja muita myönteisen kautta. Vahvuustyöskentely mahdollistaa jokaisen parhaan potentiaalin esiinpääsyn
erityisopettaja Kaisa Vuorinen
Haluamme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tukea suomalaisia nuoria ja auttaa heitä kasvamaan lähimmäisiään, itseään ja terveyttään arvostaviksi tulevaisuuden kansalaisiksi. Hyvinvoiva nuori on perusta huomisen paremmalle Suomelle.
toimitusjohtaja Pekka Mustonen, Kustannus Oy Duodecim
Useampi kuin joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään, joten aiheeseen liittyvän ajankohtaisen tutkimustiedon esiintuominen on tärkeää.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola
Ihminen voi tehdä paljon oman syöpävaaransa pienentämiseksi. Ylivoimaisesti suurin hyöty seuraa tupakoinnin lopettamisesta.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola
Itsesäätelyä tukee kasvatustyyli, jossa myönteiset tunteet hallitsevat ja lapsi saa positiivista palautetta.
kirjan kirjoittaja, sosiaalipsykologi (VTM) Kati Kärkkäinen
Kun lapsi oppii säätelemään omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintaansa tilanteeseen sopivasti, sujuvat myös sosiaaliset suhteet.
Kati Kärkkäinen
Vaikeiden tunteiden hyväksyvän kohtaamisen ja resilienssin taitoja voi kehittää myös aikuisena.
psykoterapeutti, työterveyspsykologi Arto Pietikäinen
Muistisairauden toteamisen jälkeen on tärkeää jatkaa aktiivista ja omannäköistä elämää, muistisairautta ei tarvitse sairastaa potilaana.
neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen
Oppaan kuvauksia hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista voi hyödyntää ammatillisen itsearvioinnin sekä osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen apuna.
erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja, FM Riitta Mönkäre
On myytti, että parisuhde hoitaisi itse itseään. Se, että on sitouduttu, menty avioon tai avoliittoon tai perustettu perhe, ei tarkoita sitä, että parisuhde olisi ”hoidossa”.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Terapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Nykyajan haaste on se, että pareilla on hyvin vähän aikaa toisilleen.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Muistisairaan hyvän hoidon edellytys on, että ammattilaiset ovat saaneet perehdytyksen osallistaviin ja aktiivisuutta tukeviin vuorovaikutus- ja toimintatapoihin.
neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen
Jos kipua pystytään hoitamaan kotona, ei ole tarvetta lähteä yöaikaan lääkäriin pelkästään mikrobilääkityksen aloitusta varten.
Lastentautiopin professori, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Terho Heikkinen
Jos diagnoosi on varma, suositellaan yleensä mikrobilääkehoitoa, koska sen teho on nykyään hyvin osoitettu.
Lastentautiopin professori, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Terho Heikkinen
Hoitomuodot eivät kilpaile keskenään, vaan usein paras hoitotulos saavutetaan yhdistämällä erilaisia hoitomuotoja.
kouluttajapsykoterapeutti Jyrki Tuulari
Hoitokäytäntöjen taustalla tulisi aina olla tutkimukseen perustuva näyttö.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Vältä viisaasti suositukset täydentävät mielekkäällä tavalla Käypä hoito -suosituksia.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Vältä viisaasti -suositukset on helppo ottaa käyttöön terveydenhuollon eri tasoilla ja niiden vaikuttavuutta voi mitata.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Geenitieto on kiinnostavaa, koska se on tietoa, jota ei ole ennen ollut saatavill.
FT Maarit Jokela
Päiväväsymyksen tunnistaminen on joskus potilaalle vaikeaa, koska oire on saattanut kehittyä vähitellen tai hän liittää sen esimerkiksi työstressiin tai vuorotyöhön
Käypä hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Tarja Saaresranta
Tupakoinnin lopettaminen tai painon pudotus saattavat riittää korjaamaan erityisesti lievän uniapnean.
Käypä hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Tarja Saaresranta
Oikea diagnoosi auttaa löytämään keinoja, jotka parantavat toimintakykyä ja helpottavat arkea.
Käypä hoito suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Anita Puustjärvi
Suuret elämänmuutokset, kuten opiskelujen aloittaminen, työelämään siirtyminen tai lasten syntymä, aiheuttavat kuormitusta, joka voi lisätä ADHD-oireiden haittaavuutta.
Työryhmän jäsen Sami Leppämäki.
Omia opittuja toimintamalleja on mahdollista muuttaa ja siten vähentää oireiden aiheuttamaa haittaa.
Käypä hoito ‑työryhmän jäsen Maarit Virta
Hoitamattomana ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä ja suurentaa psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä.
Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja Anita Puustjärvi
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan painopisteen siirto sairauksien hoitamisesta niiden ehkäisyyn.
Konsensuskokouksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Matti Uusitupa
Erityisen huolestuttavaa on terveyserojen periytyminen seuraaviin sukupolviin.
Konsensuskokouksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Matti Uusitupa
Samalla tavoin kuin internet on arkea nyt, hoidon yksilöllinen suunnittelu on sitä tulevaisuudessa.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola
Lääkärin sosiaalinen vastuu on ainutlaatuinen suomalainen lääkärijärjestö, joka on uraauurtavasti koonnut yli 30 vuoden ajan kollegoja sosiaalisesti vastuulliseen ja yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan.
Markku Savolainen
Palkinnon myöntämisellä Lääkärin sosiaalinen vastuu ‑järjestölle haluamme kiinnittää huomiota siihen esimerkilliseen ja pitkäjänteiseen työhön, jota järjestö on lääkärien yhteiskuntavastuun eteen tehnyt.
Markku Savolainen
On hienoa toimia yhdessä aktiivisten ja koulutuksesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa ja nähdä koulutusohjelmien kehittyvän tukemaan entistä paremmin sekä opiskelijan oppimista, että opettajan opettamista. Koulutuksen kehittäminen tutkittuun tietoon ja myös omaan tutkimukseeni perustuen on ollut johtoajatukseni kaikessa työssäni.
professori Olli Vainio
Olen huomannut, että lääketieteen opiskelu on tarkoittanut myös ihmisenä kasvamista. Erilaisten ihmisten kanssa työskentely on auttanut löytämään itsestä piirteitä, joita ei aikaisemmin ole tiedostanutkaan.
LK, DI Kare Oksanen
Toisten huomioiminen ja kunnioittaminen, keskinäinen luottamus ja yhteinen tavoite – potilaan paras – luovat ilmapiirin, jossa on sekä hyvä ja helppo toimia, että tehdä töitä sekä opiskella.
LK, DI Kare Oksanen
Terveydenhuollon tavoitteena tulee olla pysyvän hoitosuhteen ja seurannan järjestäminen vajaatoimintapotilaalle
HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Jyri Lommi
Muistisairaan hoitoon osallistuu monia ammattilaisia, mutta jonkun näistä tulisi tuntea potilas niin hyvin, että hän pystyy koordinoimaan hoidon ja tuen kokonaisuutta.
työryhmän jäsen, yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall
Jokaisella kotona asuvalla muistisairaalla tulisi olla oikeus saada muistikoordinaattorin apua.
työryhmän jäsen, yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall
Muistisairauden aikana potilas ja hänen läheisensä joutuvat pitämään yhteyttä tutkimusten mukaan yli 70 eri tahoon.
työryhmän jäsen, yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall
Sydämen vajaatoiminnan tunnistaminen ja siihen liittyvien taustasyiden selvittäminen on haastavaa ja terveydenhuollon resursseja kuluttavaa
Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Jyri Lommi
Professori Mikael Knip on koko uransa pyrkinyt yhteen erittäin tärkeään tavoitteeseen: lapsuusiän diabeteksen syntytapojen selvittämiseen ja ehkäisykeinojen löytämiseen. Hän on tunnistanut väestössämme esiintyvän tärkeän ja vaikean haasteen ja lähestynyt sen ratkaisua johdonmukaisen ja pitkäjänteisen tieteellisen työn kautta.
Markku Savolainen
Suomalaisten liikkuminen on vähentynyt, millä on hengästymisen ja nopean väsymisen lisäksi hyvin paljon muitakin terveydelle haitallisia vaikutuksia.
Kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi
Liikuntaharjoittelulla on lukuisia edullisia vaikutuksia elintoimintoihin, mutta oikein mitoitettuna haitallisia ei lainkaan.
Kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi
Työn ihmissuhdepulmissa tulee näkyväksi, kuinka ainutlaatuinen toimija työterveyshuolto kuluttajakeskeiseksi muuttuvassa maailmassamme on.
työterveyspsykologi Sanna Aulankoski
Työelämää ja terveydenhuoltoa ei tulisi kehittää vain teknologisin uudistuksin.
työterveyspsykologi Sanna Aulankoski
Tupakkariippuvuuden hoito toteutuu parhaiten, kun terveydenhuollon ammattilaiset ovat saaneet riittävän koulutuksen ja perehdytyksen.
ylilääkäri Antero Heloma
Tupakkariippuvuutta pitää hoitaa suunnitelmallisesti ja aktiivisesti, kuten muita kroonisia sairauksia.
Dosentti Tellervo Korhonen
Terveyskysymykset kiinnostavat väestöä laajasti. Kuitenkin nykyisessä viestintäympäristössä tieteellinen, tutkittuun näyttöön perustuva tieto hukkuu valtavaan uutisvirtaan.
Tiedottajapalkinnon saaja Juhani Knuuti
Tänä vuonna tiedottajapalkinnolla haluttiin kannustaa lääkäreitä hyödyntämään moderneja viestinnän kanavia ja osallistumaan aktiivisesti terveydestä käytävään keskusteluun.
Otto Helve
Hankeapurahat on myönnetty hankkeille, joiden tuloksilla voi olla merkittävä kansanterveydellinen vaikutus. Esimerkiksi muistisairauksien tutkiminen on tärkeää, sillä sairastavien määrä on voimakkaassa kasvussa väestön ikääntymisen vuoksi.
Anne Remes
Valitse ajanjakso -
Hakusi ei tuottanut tuloksia
Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
Takaisin alkuun