Jaa

Yhteyshenkilöt

Lainaukset

Vaikeiden tunteiden hyväksyvän kohtaamisen ja resilienssin taitoja voi kehittää myös aikuisena.
psykoterapeutti, työterveyspsykologi Arto Pietikäinen
Muistisairauden toteamisen jälkeen on tärkeää jatkaa aktiivista ja omannäköistä elämää, muistisairautta ei tarvitse sairastaa potilaana.
neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen
Oppaan kuvauksia hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista voi hyödyntää ammatillisen itsearvioinnin sekä osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen apuna.
erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja, FM Riitta Mönkäre
On myytti, että parisuhde hoitaisi itse itseään. Se, että on sitouduttu, menty avioon tai avoliittoon tai perustettu perhe, ei tarkoita sitä, että parisuhde olisi ”hoidossa”.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Terapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Nykyajan haaste on se, että pareilla on hyvin vähän aikaa toisilleen.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Muistisairaan hyvän hoidon edellytys on, että ammattilaiset ovat saaneet perehdytyksen osallistaviin ja aktiivisuutta tukeviin vuorovaikutus- ja toimintatapoihin.
neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen
Jos kipua pystytään hoitamaan kotona, ei ole tarvetta lähteä yöaikaan lääkäriin pelkästään mikrobilääkityksen aloitusta varten.
Lastentautiopin professori, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Terho Heikkinen
Jos diagnoosi on varma, suositellaan yleensä mikrobilääkehoitoa, koska sen teho on nykyään hyvin osoitettu.
Lastentautiopin professori, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Terho Heikkinen
Hoitomuodot eivät kilpaile keskenään, vaan usein paras hoitotulos saavutetaan yhdistämällä erilaisia hoitomuotoja.
kouluttajapsykoterapeutti Jyrki Tuulari
Hoitokäytäntöjen taustalla tulisi aina olla tutkimukseen perustuva näyttö.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Vältä viisaasti suositukset täydentävät mielekkäällä tavalla Käypä hoito -suosituksia.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Vältä viisaasti -suositukset on helppo ottaa käyttöön terveydenhuollon eri tasoilla ja niiden vaikuttavuutta voi mitata.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Geenitieto on kiinnostavaa, koska se on tietoa, jota ei ole ennen ollut saatavill.
FT Maarit Jokela
Päiväväsymyksen tunnistaminen on joskus potilaalle vaikeaa, koska oire on saattanut kehittyä vähitellen tai hän liittää sen esimerkiksi työstressiin tai vuorotyöhön
Käypä hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Tarja Saaresranta
Tupakoinnin lopettaminen tai painon pudotus saattavat riittää korjaamaan erityisesti lievän uniapnean.
Käypä hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Tarja Saaresranta
Oikea diagnoosi auttaa löytämään keinoja, jotka parantavat toimintakykyä ja helpottavat arkea.
Käypä hoito suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Anita Puustjärvi
Suuret elämänmuutokset, kuten opiskelujen aloittaminen, työelämään siirtyminen tai lasten syntymä, aiheuttavat kuormitusta, joka voi lisätä ADHD-oireiden haittaavuutta.
Työryhmän jäsen Sami Leppämäki.
Omia opittuja toimintamalleja on mahdollista muuttaa ja siten vähentää oireiden aiheuttamaa haittaa.
Käypä hoito ‑työryhmän jäsen Maarit Virta
Hoitamattomana ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä ja suurentaa psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä.
Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja Anita Puustjärvi
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan painopisteen siirto sairauksien hoitamisesta niiden ehkäisyyn.
Konsensuskokouksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Matti Uusitupa
Erityisen huolestuttavaa on terveyserojen periytyminen seuraaviin sukupolviin.
Konsensuskokouksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Matti Uusitupa
Samalla tavoin kuin internet on arkea nyt, hoidon yksilöllinen suunnittelu on sitä tulevaisuudessa.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola
Lääkärin sosiaalinen vastuu on ainutlaatuinen suomalainen lääkärijärjestö, joka on uraauurtavasti koonnut yli 30 vuoden ajan kollegoja sosiaalisesti vastuulliseen ja yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan.
Markku Savolainen
Palkinnon myöntämisellä Lääkärin sosiaalinen vastuu ‑järjestölle haluamme kiinnittää huomiota siihen esimerkilliseen ja pitkäjänteiseen työhön, jota järjestö on lääkärien yhteiskuntavastuun eteen tehnyt.
Markku Savolainen
On hienoa toimia yhdessä aktiivisten ja koulutuksesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa ja nähdä koulutusohjelmien kehittyvän tukemaan entistä paremmin sekä opiskelijan oppimista, että opettajan opettamista. Koulutuksen kehittäminen tutkittuun tietoon ja myös omaan tutkimukseeni perustuen on ollut johtoajatukseni kaikessa työssäni.
professori Olli Vainio
Olen huomannut, että lääketieteen opiskelu on tarkoittanut myös ihmisenä kasvamista. Erilaisten ihmisten kanssa työskentely on auttanut löytämään itsestä piirteitä, joita ei aikaisemmin ole tiedostanutkaan.
LK, DI Kare Oksanen
Toisten huomioiminen ja kunnioittaminen, keskinäinen luottamus ja yhteinen tavoite – potilaan paras – luovat ilmapiirin, jossa on sekä hyvä ja helppo toimia, että tehdä töitä sekä opiskella.
LK, DI Kare Oksanen
Terveydenhuollon tavoitteena tulee olla pysyvän hoitosuhteen ja seurannan järjestäminen vajaatoimintapotilaalle
HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Jyri Lommi
Muistisairaan hoitoon osallistuu monia ammattilaisia, mutta jonkun näistä tulisi tuntea potilas niin hyvin, että hän pystyy koordinoimaan hoidon ja tuen kokonaisuutta.
työryhmän jäsen, yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall
Jokaisella kotona asuvalla muistisairaalla tulisi olla oikeus saada muistikoordinaattorin apua.
työryhmän jäsen, yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall
Muistisairauden aikana potilas ja hänen läheisensä joutuvat pitämään yhteyttä tutkimusten mukaan yli 70 eri tahoon.
työryhmän jäsen, yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall
Sydämen vajaatoiminnan tunnistaminen ja siihen liittyvien taustasyiden selvittäminen on haastavaa ja terveydenhuollon resursseja kuluttavaa
Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Jyri Lommi
Professori Mikael Knip on koko uransa pyrkinyt yhteen erittäin tärkeään tavoitteeseen: lapsuusiän diabeteksen syntytapojen selvittämiseen ja ehkäisykeinojen löytämiseen. Hän on tunnistanut väestössämme esiintyvän tärkeän ja vaikean haasteen ja lähestynyt sen ratkaisua johdonmukaisen ja pitkäjänteisen tieteellisen työn kautta.
Markku Savolainen
Suomalaisten liikkuminen on vähentynyt, millä on hengästymisen ja nopean väsymisen lisäksi hyvin paljon muitakin terveydelle haitallisia vaikutuksia.
Kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi
Liikuntaharjoittelulla on lukuisia edullisia vaikutuksia elintoimintoihin, mutta oikein mitoitettuna haitallisia ei lainkaan.
Kliinisen fysiologian emeritusprofessori Anssi Sovijärvi
Työn ihmissuhdepulmissa tulee näkyväksi, kuinka ainutlaatuinen toimija työterveyshuolto kuluttajakeskeiseksi muuttuvassa maailmassamme on.
työterveyspsykologi Sanna Aulankoski
Työelämää ja terveydenhuoltoa ei tulisi kehittää vain teknologisin uudistuksin.
työterveyspsykologi Sanna Aulankoski
Tupakkariippuvuuden hoito toteutuu parhaiten, kun terveydenhuollon ammattilaiset ovat saaneet riittävän koulutuksen ja perehdytyksen.
ylilääkäri Antero Heloma
Tupakkariippuvuutta pitää hoitaa suunnitelmallisesti ja aktiivisesti, kuten muita kroonisia sairauksia.
Dosentti Tellervo Korhonen
Terveyskysymykset kiinnostavat väestöä laajasti. Kuitenkin nykyisessä viestintäympäristössä tieteellinen, tutkittuun näyttöön perustuva tieto hukkuu valtavaan uutisvirtaan.
Tiedottajapalkinnon saaja Juhani Knuuti
Tänä vuonna tiedottajapalkinnolla haluttiin kannustaa lääkäreitä hyödyntämään moderneja viestinnän kanavia ja osallistumaan aktiivisesti terveydestä käytävään keskusteluun.
Otto Helve
Hankeapurahat on myönnetty hankkeille, joiden tuloksilla voi olla merkittävä kansanterveydellinen vaikutus. Esimerkiksi muistisairauksien tutkiminen on tärkeää, sillä sairastavien määrä on voimakkaassa kasvussa väestön ikääntymisen vuoksi.
Anne Remes
Olemme olleet huolissamme lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden hiipuvasta innostuksesta tehdä tutkimusta. Siksi onkin palkitsevaa huomata, että nyt jo useamman vuoden on apuraha-anomusten määrä ollut kasvussa.
Tapio Visakorpi
Kaikki, myös psyykkisesti kypsät ja terveet, käyttävät erilaisia puolustusmekanismeja läpi elämänsä.
psykologi Johanna Stenberg
Myös eheä psyyke voi tilapäisesti tukeutua todellisuutta sumentaviin selityksiin suojautuessaan joltakin erityisen hankalalta tapahtumalta. On asioita, jotka ovat kelle tahansa liian vaikeita kestää.
FT, PsL, erikoispsykologi, kouluttajapsykoterapeutti (VET) Jan-Henry Stenberg
Tahdonvoima väsyy kuin lihas. Jatkuva syömiseen keskittyminen ei onnistu, koska se kuormittaa työmuistia ja estää meitä käyttämästä aivojamme tärkeämpään ajattelutyöhön.
professori Pertti Mustajoki
Parisuhteen tehtävä on kohottaa kumppanit arjen yläpuolelle.
Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja, Heli Vaaranen
Parisuhde hyötyy kaikesta panostuksesta ja myönteisestä energiasta, jota siihen tuodaan.
Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen
Kosteusvauriot tulee pyrkiä korjaamaan ja niiden synty ehkäisemään. Näin voidaan vähentää hengitystieoireilua ja ylläpitää rakennuksen kuntoa.
Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja, ylilääkäri Jussi Karjalainen
Valitse ajanjakso -
Hakusi ei tuottanut tuloksia
Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
Takaisin alkuun