Jaa

Yhteyshenkilöt

Lainaukset

Päätimme palkita Salmenkallion, sillä hän tekee tärkeää jälkityötä syrjäytymisen ehkäisemisen puolesta. Hän on korkean luokan taiteilija, jonka taiteessa ihmiset voivat kohdata toisensa yhdenvertaisena, vaikka lähtökohdat olisivat eriarvoiset.
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen puheenjohtaja Leo Niskanen
Salmenkalliolla on vahva sosiaalinen omatunto, hän työskentele taiteen parissa ihmisten auttamiseksi ja vie taidetta lähelle sairaita ja syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä.
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin hallituksen puheenjohtaja Leo Niskanen
Olen työssäni perinnöllisyyslääkärinä huomannut, että syöpään sairastuneet ja heidän läheisensä kokevat hyödylliseksi kuulla, mistä syöpä syntyy. Vaikka kyse on usein todennäköisyyksistä ja riskeistä, eikä yksittäisen henkilön syöpäsairauden tarkasta tautiprosessista, syövän biologisen taustan ymmärtäminen antaa mahdollisuuksia käsitellä myös omaa henkilökohtaista elämäntapahtumaa.
Kirmo Wartiovaara
Tippuritartunnat ovat lisääntyneet sekä naisilla että miehillä, vaikka suurin osa tartunnoista todetaankin miehillä. Tauti on huolestuttavasti yleistynyt nuorilla aikuisilla. Lääkehoidon suunnittelussa on huomioitava tippuria aiheuttavan bakteerin lisääntynyt resistenssi tiettyjä lääkeaineita kohtaan.
suositustyöryhmän puheenjohtaja LT, iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back
Moniammatillinen yhteistyö on huumepotilaan hoidossa tärkeää. Kaikille huumeriippuvuudesta kärsiville tulee tarjota psykososiaalista hoitoa tai kuntoutusta. Yhdessä eri toimijoiden ja potilaan kanssa tulee laatia räätälöity kokonaishoitosuunnitelma.
professori, LT Hannu Alho
Opioidiriippuvuuden korvaushoitoa lukuunottamatta riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden määräämistä huumeongelmaiselle on yleensä vältettävä, ellei kyse ole lyhytkestoisesta, vieroitushoitoon liittyvästä tilanteesta.
professori, LT Mauri Aalto
Koulun terveyskirjastosta saan tukea työhöni. On turvallista ohjata oppilaat itsenäiseen työskentelyyn luotettavan ja riippumattoman aineiston pariin. Nuorille Google ja Wikipedia ovat tutut tietolähteet, mutta Koulun terveyskirjastoon ohjaamalla voin opettaa samalla lähdekriittisyyttä. Kaupallisia sivustoja on kosolti tarjolla, mutta en koe mielekkääksi ohjata oppilaita mainonnan ääreen.
Espoon Ruusutorpan koulussa työskentelevä terveystiedon ja liikunnan opettaja Essi Lautala
Nuori tarvitsee taitoa ymmärtää ja tulkita sosiaalisia tilanteita sekä kykyä toimia omien ja yhteisten päämäärien saavuttamiseksi muita loukkaamatta. Hyvät sosiaaliset taidot liittyvät kykyyn ilmaista tunteensa tilanteeseen sopivalla tavalla. Parisuhteessa ei voi sanella, millainen toisen pitää olla tai mitä hänen pitää tuntea. Kunnioittava suhtautuminen toisiin opitaan kotona.
Seksologian asiantuntija Tarja Santalahti
Hyvä palliatiivinen hoito edellyttää tavallisimpien oireiden kuten kivun ja hengenahdistuksen hoidon osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja potilaan ja läheisten tukemisessa sekä saattohoidon osaamista.
Palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto
Muistin parantaminen laitteiden ja tietokoneohjelmien avulla on luonut miljardien markkinat.
LKT, neurologian dosentti, kirjailija Markku T. Hyyppä
Terveelliset elintavat, aktiivinen elämäntapa, hyvät ihmissuhteet ja monet muut arkipäiväiset asiat ovat toimivia ja tieteellisesti vaikuttaviksi todettuja tapoja muistin kohentamiseksi.
LKT, neurologian dosentti, kirjailija Markku T. Hyyppä
On erittäin tärkeää, että akuuttivaiheessa tapahtuma- ja tutkimustiedot kirjataan tarkasti. Näiden tietojen perusteella arvioidaan toipumisennustetta ja suunnitellaan jatkohoitoa. Akuuttivaiheen vaikeusasteluokittelu on tärkeää myös potilaan oikeusturvan kannalta, sillä se on lähtökohta jälkitilojen ja pysyvän haitan arvioinnille
suositustyöryhmän toinen puheenjohtaja LT, dosentti Teemu Luoto.
Tärkeimmät aivovammojen ehkäisytoimet ovat alkoholin käytön vähentäminen, ikääntyneiden kaatumisriskin pienentäminen ja liikenne- ja liikuntaturvallisuuden parantaminen. Turvatyynyt, kypärän käyttö ja nopeusrajoitukset parantavat liikenneturvallisuutta ja ehkäisevät tehokkaasti aivovammoja.
suositustyöryhmän toinen puheenjohtaja LT, dosentti Teemu Luoto.
On tärkeää, että oppilas saadaan kuuntelemaan ja osallistumaan itse ongelman käsittelyyn. Mallin avulla nuori todennäköisesti kiinnostuu ongelman selvittämisestä ja parhaimmillaan esittää siihen ratkaisun itse. Keskeistä on arvostava kohtaaminen.
psykiatri Ben Furman
Yläkouluaika on tärkeä vaihe itsetunnon, itseluottamuksen ja itsensä arvostuksen rakentumisessa. Vahvuuksien tiedostaminen auttaa mm. haasteiden kohtaamisessa ja lisää kykyä tarkastella itseä ja muita myönteisen kautta. Vahvuustyöskentely mahdollistaa jokaisen parhaan potentiaalin esiinpääsyn
erityisopettaja Kaisa Vuorinen
Haluamme Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi tukea suomalaisia nuoria ja auttaa heitä kasvamaan lähimmäisiään, itseään ja terveyttään arvostaviksi tulevaisuuden kansalaisiksi. Hyvinvoiva nuori on perusta huomisen paremmalle Suomelle.
toimitusjohtaja Pekka Mustonen, Kustannus Oy Duodecim
Useampi kuin joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään, joten aiheeseen liittyvän ajankohtaisen tutkimustiedon esiintuominen on tärkeää.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola
Ihminen voi tehdä paljon oman syöpävaaransa pienentämiseksi. Ylivoimaisesti suurin hyöty seuraa tupakoinnin lopettamisesta.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola
Itsesäätelyä tukee kasvatustyyli, jossa myönteiset tunteet hallitsevat ja lapsi saa positiivista palautetta.
kirjan kirjoittaja, sosiaalipsykologi (VTM) Kati Kärkkäinen
Kun lapsi oppii säätelemään omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toimintaansa tilanteeseen sopivasti, sujuvat myös sosiaaliset suhteet.
Kati Kärkkäinen
Vaikeiden tunteiden hyväksyvän kohtaamisen ja resilienssin taitoja voi kehittää myös aikuisena.
psykoterapeutti, työterveyspsykologi Arto Pietikäinen
Muistisairauden toteamisen jälkeen on tärkeää jatkaa aktiivista ja omannäköistä elämää, muistisairautta ei tarvitse sairastaa potilaana.
neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen
Oppaan kuvauksia hyvistä käytännöistä ja toimintatavoista voi hyödyntää ammatillisen itsearvioinnin sekä osaamisen tunnistamisen ja kehittämisen apuna.
erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja, FM Riitta Mönkäre
On myytti, että parisuhde hoitaisi itse itseään. Se, että on sitouduttu, menty avioon tai avoliittoon tai perustettu perhe, ei tarkoita sitä, että parisuhde olisi ”hoidossa”.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Terapiaan kannattaa hakeutua mieluummin ennemmin kuin liian myöhään.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Nykyajan haaste on se, että pareilla on hyvin vähän aikaa toisilleen.
Väestöliiton parisuhdetiimin esimies, psykoterapeutti Heli Vaaranen
Muistisairaan hyvän hoidon edellytys on, että ammattilaiset ovat saaneet perehdytyksen osallistaviin ja aktiivisuutta tukeviin vuorovaikutus- ja toimintatapoihin.
neurologian erikoislääkäri Merja Hallikainen
Jos kipua pystytään hoitamaan kotona, ei ole tarvetta lähteä yöaikaan lääkäriin pelkästään mikrobilääkityksen aloitusta varten.
Lastentautiopin professori, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Terho Heikkinen
Jos diagnoosi on varma, suositellaan yleensä mikrobilääkehoitoa, koska sen teho on nykyään hyvin osoitettu.
Lastentautiopin professori, lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri Terho Heikkinen
Hoitomuodot eivät kilpaile keskenään, vaan usein paras hoitotulos saavutetaan yhdistämällä erilaisia hoitomuotoja.
kouluttajapsykoterapeutti Jyrki Tuulari
Hoitokäytäntöjen taustalla tulisi aina olla tutkimukseen perustuva näyttö.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Vältä viisaasti suositukset täydentävät mielekkäällä tavalla Käypä hoito -suosituksia.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Vältä viisaasti -suositukset on helppo ottaa käyttöön terveydenhuollon eri tasoilla ja niiden vaikuttavuutta voi mitata.
LT, toimituspäällikkö Raija Sipilä
Geenitieto on kiinnostavaa, koska se on tietoa, jota ei ole ennen ollut saatavill.
FT Maarit Jokela
Päiväväsymyksen tunnistaminen on joskus potilaalle vaikeaa, koska oire on saattanut kehittyä vähitellen tai hän liittää sen esimerkiksi työstressiin tai vuorotyöhön
Käypä hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Tarja Saaresranta
Tupakoinnin lopettaminen tai painon pudotus saattavat riittää korjaamaan erityisesti lievän uniapnean.
Käypä hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Tarja Saaresranta
Oikea diagnoosi auttaa löytämään keinoja, jotka parantavat toimintakykyä ja helpottavat arkea.
Käypä hoito suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtaja Anita Puustjärvi
Suuret elämänmuutokset, kuten opiskelujen aloittaminen, työelämään siirtyminen tai lasten syntymä, aiheuttavat kuormitusta, joka voi lisätä ADHD-oireiden haittaavuutta.
Työryhmän jäsen Sami Leppämäki.
Omia opittuja toimintamalleja on mahdollista muuttaa ja siten vähentää oireiden aiheuttamaa haittaa.
Käypä hoito ‑työryhmän jäsen Maarit Virta
Hoitamattomana ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä ja suurentaa psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä.
Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja Anita Puustjärvi
Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan painopisteen siirto sairauksien hoitamisesta niiden ehkäisyyn.
Konsensuskokouksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Matti Uusitupa
Erityisen huolestuttavaa on terveyserojen periytyminen seuraaviin sukupolviin.
Konsensuskokouksen ohjausryhmän puheenjohtaja, professori Matti Uusitupa
Samalla tavoin kuin internet on arkea nyt, hoidon yksilöllinen suunnittelu on sitä tulevaisuudessa.
Aikakauskirja Duodecimin päätoimittaja Janne Rapola
Lääkärin sosiaalinen vastuu on ainutlaatuinen suomalainen lääkärijärjestö, joka on uraauurtavasti koonnut yli 30 vuoden ajan kollegoja sosiaalisesti vastuulliseen ja yhdenvertaisuutta edistävään toimintaan.
Markku Savolainen
Palkinnon myöntämisellä Lääkärin sosiaalinen vastuu ‑järjestölle haluamme kiinnittää huomiota siihen esimerkilliseen ja pitkäjänteiseen työhön, jota järjestö on lääkärien yhteiskuntavastuun eteen tehnyt.
Markku Savolainen
On hienoa toimia yhdessä aktiivisten ja koulutuksesta kiinnostuneiden ihmisten kanssa ja nähdä koulutusohjelmien kehittyvän tukemaan entistä paremmin sekä opiskelijan oppimista, että opettajan opettamista. Koulutuksen kehittäminen tutkittuun tietoon ja myös omaan tutkimukseeni perustuen on ollut johtoajatukseni kaikessa työssäni.
professori Olli Vainio
Olen huomannut, että lääketieteen opiskelu on tarkoittanut myös ihmisenä kasvamista. Erilaisten ihmisten kanssa työskentely on auttanut löytämään itsestä piirteitä, joita ei aikaisemmin ole tiedostanutkaan.
LK, DI Kare Oksanen
Toisten huomioiminen ja kunnioittaminen, keskinäinen luottamus ja yhteinen tavoite – potilaan paras – luovat ilmapiirin, jossa on sekä hyvä ja helppo toimia, että tehdä töitä sekä opiskella.
LK, DI Kare Oksanen
Terveydenhuollon tavoitteena tulee olla pysyvän hoitosuhteen ja seurannan järjestäminen vajaatoimintapotilaalle
HYKS:n Sydän- ja keuhkokeskuksen ylilääkäri Jyri Lommi
Muistisairaan hoitoon osallistuu monia ammattilaisia, mutta jonkun näistä tulisi tuntea potilas niin hyvin, että hän pystyy koordinoimaan hoidon ja tuen kokonaisuutta.
työryhmän jäsen, yleislääketieteen erikoislääkäri Ari Rosenvall
Valitse ajanjakso -
Hakusi ei tuottanut tuloksia
Hakusi ei tuottanut enempää tuloksia
Takaisin alkuun