Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekretare


  +46 (0)31 786 6705
  +46 (0)70 775 8851
  http://www.gu.se/media
 • Citat

  Bäst skugga ger träd, men det tar tid för dem att växa upp vid nyplantering. En del förskolor använder därför solskydd som till exempel parasoller, men dessa ger inte alls samma solskydd och går dessutom lätt sönder
  docent Fredrik Lindberg, forskare inom stadsklimatologi och naturgeografi
  Resultaten visade att 82 procent av föräldrarna tycker att stöd i föräldraskapet är som allra viktigast under barnets tonårstid. Det finns ett starkt intresse både av de olika former av stöd som fanns för dem när barnen var yngre, och av sådant som är mer specifikt utformat för tonårsperioden.
  Karin Thorslund, avhandlingens författare
  En dystopi är en framtida mardrömsvärld. Svenskars oro för en dystopisk framtid har vi mätt genom att fråga om orosmoln inför framtiden och samhällsproblem idag. Allt fler svenskar lyfter klimatfrågan som en av samtidens viktigaste frågor, och det gör klimatfrågan till vinnare i dystopiernas kamp.
  Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet
  Vår nya metod innebär att i vissa fall upp till 100 gånger mindre ljus behövs, jämfört med när man använder en traditionell optisk pincett
  Giovanni Volpe, docent vid institutionen för fysik, Göteborgs universitet
  Kulturjournalistiken fokuserade mindre på enskilda aktörer eller händelser, istället placerades de i ett bredare sammanhang och analyserades i förhållande till dess långsiktiga konsekvenser. Dessutom lades större vikt vid känslomässiga aspekter som solidaritet och gemenskap.
  Kristina Riegert, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
  Sjögurkor är intressanta att använda som en del i cirkulärt vattenbruk för bättre vattenkvalitet. De har redan använts länge i samodlingar med fisk, ostron och alger i Asien. Och nu vill vi undersöka om vi kan få det att fungera med samodling av svenska arter
  Ellen Schagerström, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet
  Att få Isabelle van Keulen till Högskolan för scen och musik är stort och viktigt! Vi är glada att vi med Stenastiftelsens hjälp kan erbjuda våra studenter möjlighet att möta ännu en musiker på toppnivå.
  Petra Frank, prefekt vid Högskolan för scen och musik
  Det är viktigt att de som behandlar personer med alkoholproblem upplyser klienterna att helnyheterhet är den mest effektiva målsättningen för att resultatet ska hålla över tid. Detta gäller speciellt för de klienter som under en lång tid haft en hög alkoholkonsumtion.
  Kristina Berglund, docent i psykologi
  För att bibehålla mångfalden på de ljunghedar vi har i Sverige idag bör man kontinuerligt bränna olika ytor, så att ljunghedens olika miljöer alltid finns representerade inom området. Precis som det såg ut och som man gjorde i äldre tider. Variation är nyckeln till en hög mångfald
  Mattias Lindholm, författare till den nya avhandlingen
  Våra resultat visar att stater borde fokusera mindre på att försöka förändra människors värderingar, och istället fokusera mer på att skapa samhälleliga institutioner av hög kvalitet. Det handlar om att skapa tillit så att människors värderingar faktiskt genererar stöd för klimatpolitiska åtgärder i form av miljöskatter.
  Dragana Davidovic, doktorand i statsvetenskap
  Förtroendet för medier sjunker ju längre ut på högerkanten som man har sina partisympatier. Allra lägst förtroende hittar vi bland Sverigedemokraternas sympatisörer, där drygt 30 procent har förtroende för radio och tv och bara 15 procent för dagspressen.
  Ulrika Andersson, medieforskare vid SOM-institutet
  De ser till att få bort gruset i maskineriet så att behandlingsarbetet går smidigare för alla parter.
  Elisabet Sernbo, avhandlingens författare
  Trots att nedgången för den tryckta papperstidningen fortsätter kan vi nu se att allt fler läser morgontidningen digitalt. I den viktiga åldersgruppen 25 till 44 år har läsningen ökat med 4 procentenheter från 2017.
  Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom
  Forskning har länge hävdat att idéer på modet mer sällan än ofta leder till förändring utan istället fungerar som symbolik för att man är modern. Men min studie visar att dessa idéer kan bli mer än flyktiga förändringsambitioner i ett skyltfönster. Hur och när har till stor del att göra med den kulturella tolkning som görs av idéer när de landar i en verksamhet.
  Julia Carlsson, avhandlingens författare
  Steyerl och Ostermeier är båda högt ansedda konstnärer inom sina respektive fält och vi är mycket hedrade och glada att de båda nu blir hedersdoktorer hos oss.
  Sanne Kofod Olsen, dekan
  Ett övergripande tema på konferensen handlar om hur vi vill leva och hur vi kan få ett gott liv när vi bir äldre utifrån vad vi själva vill uppnå. En förutsättning är att både cellerna och samhället fungerar väl.
  Boo Johansson, professor i psykologi och AgeCap-forskare
  Västgötarna hade andra förmågor som var mycket användbara i det dåtida samhället. Krig och våld var således inte enda vägen till makt och härligheter.
  Annelie Nitenberg, doktorand vid Göteborgs universitet
  Det blir en samlingsutställning bestående av 45 lysande stjärnor. Utmaningen i utställningsgestaltningen ligger i att sätta fokus på vart och ett av de individuella arbetena och samtidigt skapa ett sammanhang för dem alla. Den gigantiska lokalen i Frihamnen passar perfekt för utställningen. Det är rått, ostajlat och tillåtande.
  Anna Wolgers, professor i textilkonst på HDK
  Stora delar av svensk offentlig sektor dras med en hög digital skuld. Det betyder att tidigare digitala investeringar och inköp som finns kvar i organisationen ligger som en hämsko och kostar pengar och resurser.
  Johan Magnusson, docent
  Vi kommer att presentera helt unika siffor och exklusiva analyser som inte finns med i huvudrapporten.
  Jonas Ohlsson, föreståndare vid Nordicom
  Vi vet sedan tidigare att lärararbetet och villkoren för det har förändrats och där olika, ibland motstridiga, principer existerar parallellt
  Katarina Samuelsson
  Det var ett resultat som överraskade oss. Vi hade väntat oss att återväxten efter gallringen skulle ha missgynnat djurgruppen. Dessutom träffade vi på ett antal arter som bara fanns i de naturvårdsgallrade ytorna och inte i de orörda
  Oskar Gran, vid institutionen för biologi och miljövetenskap
  Klimatfrågan är ett komplext ämne och journalistiken har en stor utmaning i att göra det begripligt och relevant.
  Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning
  I Sverige jämför man sig alltid med den framgångsrika norska längdskidåkningen. Den svenska längdskidåkningen lever med ett lillebrorskomplex.
  Ulrik Wagner, forskare Syddansk Universitet
  Fysisk träning har tidigare visat sig vara ha viktiga förebyggande effekter för stressrelaterad psykisk ohälsa, men mekanismen verkar inte vara kopplad till den akuta stressreaktionen, åtminstone inte hos friska individer
  Elin Arvidson
  De ni ser här är framtidens musikalartister, de som ska vidareutveckla denna komplexa konstform. Och med tanke på vad de visat under våra repetitionsveckor är svensk musikal i goda händer.
  Ola Hörling, regissör
  Till exempel kan adderad träning som utförs som individuell högintensiv träning vara en lämplig metod för att säkerställa fysiologiska anpassningar och ökad fysisk prestation hos fotbollsspelare. Den träningen bör läggas till för spelare med speciellt höga fysiska matchkrav
  Dan Fransson
  Å ena sidan ska verksamhetens språk vara svenska, å andra sidan ska vi rekrytera personal internationellt.
  Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet
  Min doktorandforskning handlar i grunden om biohybrida mikrosimmare, alltså bakterier som man lastar med bagage i form av partiklar. Men för att noggrant kunna studera mikrosimmares beteenden insåg jag att jag behövde en ny analytisk metod. Och på så vis flyttade jag fokus till artificiell intelligens och neurala nätverk
  Saga Helgadóttir, doktorand vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet
  Vi har inte funnit några tecken på partiskhet i medierna, även om Alliansen fick en mer positiv behandling än de andra partierna, jämfört med förra valet då det i princip var helt balanserat i alla medierna. Att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är de som skildrats minst positivt beror till största delen på att de utsatts för mycket kritik från övriga partier.
  Professor Bengt Johansson
  Men en polisanmälan ses också som att den riskerar att försämra personalens relation till elever och föräldrar. Skolpersonalen talade även om polisanmälan som ett misslyckande, där de riskerade att framstå som att de förlorat kontrollen
  Johannes Lunneblad
  De här begreppen har inget egenvärde, de är redskap. Men har man dem med sig från början blir de verktyg som man kan använda sig av i läsning och samtal under hela sin färd genom utbildningen i litteraturvetenskap eller till svensklärare. Jag tror att man också kan använda dem i andra syften, vi omges ju av berättelser hela tiden.
  Christer Ekholm, doktor och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet
  Vanliga människors krisrespons efter terrorattacken på Drottninggatan illustrerar medborgarnas aktiva roll i krissituationer. Genom att öppna upp sina hem på Twitter bidrog de till att öka säkerheten för allmänheten, och i förläningen också till att öka hela samhällets motståndskraft.
  Minttu Tikka, forskare vid universitetet i Helsingfors
  Den lever i blandskogar i centrala och södra Europa, men eftersom vildkatterna är skygga nattdjur är det svårt för forskarna att observera dem. Det har gett dem smeknamnet ”skogens spöken”
  forskaren Ferran Sayol, är medarbetare vid Göteborgs universitet och medlem av Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC)
  Fler demokratier än någonsin tidigare är på tillbakagång, och 60 av de 75 demokratier som någon gång genomgått autokratisering har blivit diktaturer.
  Anna Lührmann, biträdande föreståndare för V-Dem-institutet
  Vi såg att selfies fungerar som ett lekfullt utbyte av visuell information, samtidigt som det är ett sätt att uttrycka sig och kommunicera med andra.
  Alexandra Weilenmann, professor i interaktionsdesign
  Det är svårt att veta varför läroböckerna så kraftfullt uppmanar till lojalitet med det representativa statsskicket och varnar för direkt demokrati och civil olydnad.
  Kurt Wicke
  De tidigare idealiserade beskrivningarna av ledare, föräldrar och av vänskapen mellan ungdomarna i ungdomsgruppen gav vika för en annan bild av hur barndomen i Knutby-församlingen varit.
  Sanja Nilsson, doktorand vid Göteborgs universitet
  Det är väldigt intressant att ser hur olika luftföroreningar påverkar varandra och därmed aerosolbildning. Om vi förstår kemin som ligger bakom hur aerosoler bildas så kan vi göra bättre uppskattningar av mängder och påverkan på luftkvalité och framtida klimatet
  Julia Hammes vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
  Redan i samband med lanseringen hade vi ytterligare 600 namn som vi då inte hade möjlighet att producera biografer om.
  Maria Sjöberg, professor i historia vid Göteborgs universitet och projektledare för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
  Denna kunskap används idag inom många olika forskningsfält, till exempel inom läkemedelsforskning och utveckling av grödor. Men samtidigt pågår en diskussion om hur relationerna inom släktträdet egentligen ser ut
  Daniele Silvestro, forskare vid Göteborgs universitet och en av författarna till den nya studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS
  Det behövs många olika typer av kunskap för att på ett initierat sätt resonera kring komplexa frågor. Det finns också etiska, ekonomiska och politiska kunskapsanspråk. Relationen mellan naturvetenskaplig kunskap och ansvarstagande medborgare är inte glasklar
  Anne Solli
  Min forskning visar att den här byråkratiseringen är så pass genomgående att det inte är ovanligt att stabsofficerare inte ser sig själva som utövare av militärt våld, utan som byråkrater.
  Anders Malm
  Vår upptäckt ger insikter i flera viktiga sjukdomar, som till exempel Downs syndrom och azoospermi, en sjukdom då sädesvätskan saknar spermier
  Hiroki Shibuya, biträdande universitetslektor vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till artikeln
  Till exempel kan växtens förmåga att klara högre salthalter i marken förbättras. Det gör att områden där grödor idag inte kan odlas kommer kunna utnyttjas för livsmedelsproduktion i framtiden
  Mats Töpel, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
  Många ifrågasätter om eleverna verkligen kan lära sig ett ämne och ett språk på samma gång, men våra resultat visar att det går
  Liss Kerstin Sylvén
  Säkerheten på byggarbetsplatser skulle kunna förbättras genom att byggplatschefer erbjuds ledarutvecklingsinsatser som fokuserar på att kommunicera tydliga förväntningar, att genomföra kollektiva riskanalyser, samt att proaktivt följa upp och ge feedback på säkerhetsbeteenden.
  Martin Grill, leg psykolog och doktor i medicinsk vetenskap
  Eftersom växtplanktonen i havet är grunden för allt liv i havet så blir effekterna storskaliga
  Erik Selander vid institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet, som leder forskargruppen
  Förändringen innebar att framställning av bruk gjordes med nya material och metoder. Samtidigt förlorade hantverkarna kunskap om hur bindemedel och bruk framställs för murning och putsning i olika situationer.
  Jonny Eriksson vid institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet och författare till den nya avhandlingen
  Skogsbolag som idag verkar som mellanhänder för skogsråvara behöver vidga blicken för vilka tjänster man kan erbjuda med den digitala tekniken. Därför kan ett skogsbolag mycket väl identifiera digitala affärsidéer kring exempelvis försäkring, jakt, turism eller idrottsverksamhet.
  Frida Ivarsson, doktorand