Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekretare


  +46 (0)31 786 6705
  +46 (0)70 775 8851
  http://www.gu.se/media
 • Citat

  För att kyla ner klimatet lokalt försöker man till exempel i Singapore motverka hettan i storstaden genom att odla växter på taken
  Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi och medlem i FN:s klimatpanel IPCC
  Mängderna industriell råplast som vi hittar visar att det är mycket viktigt att existerande regelverk, som exempelvis miljöbalken, tillämpas för att undvika onödigt spill av plast
  Therese Karlsson, författare till en ny avhandling
  Detta kan vara förklaringen till att de flesta stora köttätare i Afrika har utvecklat strategier för att försvara sitt rov. Till exempel genom att ta upp bytet i ett träd som vi ser att leoparder gör. Alternativt genom att bli sociala, som vi ser hos lejon. Dessa samarbetar för att försvara sitt rov
  Søren Faurby, forskare vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till studien
  Den nyckel som fick inskriften att öppna sig var tvärvetenskap. Utan samarbete mellan textforskning, arkeologi, religionshistoria och runologi hade det inte gått att lösa Rökstenens gåtor.
  Per Holmberg, professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning vid Göteborgs universitet
  Resultaten pekar på vår tendens att överskatta våra egen förmågor, vilket går i linje med tidigare studier som har visat att de flesta anser sig vara ärligare, mer kreativa, och bättre bilförare än andra. Studien visar att överoptimism, eller ”bättre-än-andra”-effekten, även gäller för miljövänliga beteenden.
  Magnus Bergquist, forskare i miljöpsykologi
  En anledning till att svenskar är mindre benägna än amerikaner att starta eget är att vi har en välfärdsstat. Det gör att svenskar som blir arbetslösa inte riskerar fattigdom på samma sätt som amerikaner gör, vilket också minskar incitamenten att starta eget
  Caroline Berggren
  Våra studier öppnar dörren till mycket mer omfattande studier med terahertzstrålning på proteiner
  projektledaren Gergely Katona, professor vid Göteborgs universitet
  Även frågor om flyg och klimathot är generellt mer polariserade än de om mångkultur.
  Anders Carlander, forskare på SOM-institutet
  Eleverna säger sig uppleva att lärarna och andra vuxna i skolan sällan har tid att prata med dem. På en del skolor råder ett så kallat tillitsunderskott
  Ylva Odenbring
  I varje cell finns molekylära hjälpproteiner som kallas chaperoner. De tar hand om de nygjorda proteinerna för att hjälpa dem i processen med proteinveckning och därmed kunna förhindra feltet
  Björn Burmann, biträdande universitetslektor vid institutionen för kemi och molekylärbiologi vid Göteborgs universitet
  På vissa ställen kommer salthalten att öka, till exempel genom avdunstning, medan andra havsmiljöer kommer att få lägre salthalt på grund av högre nederbörd och mer tillrinning av sötvatten från land. Störst påverkan kommer det troligen att bli i kustområden där ostronen lever och odlas, säger Kirsikka Sillanpää.
  avhandlingens författare, Kirsikka Sillanpää
  Jag läste handskrifter och fann en hel del sexualupplysning som ställde kvinnors sexualitet och lust i centrum. När jag forskade vidare fann jag att kvinnors sexualitet var ett viktigt ämne i medeltida arabisk medicin och jag hittade även många dikter och berättelser som behandlar ämnet utifrån kvinnors synvinkel
  Pernilla Myrne, forskare i arabiska, Göteborgs universitet
  Det visade sig att de som följde den alternativa högersajten Avpixlat blev mer positiva till invandring från europeiska länder. Jag hade väntat mig att Avpixlat främst skulle bidra till mer negativa attityder till invandring från Mellanöstern och Afrika, men inte att nätsajten skulle ha en motsatt effekt när det gäller europeisk invandring.
  Nora Theorin, doktorand, JMG
  Vi kan prata med normalt tonläge, skrika eller viska. Beroende på situationen så lämpar sig dessa sätten olika bra. Men även om vi nu vet att cellerna kan anpassa styrkan på sin signal är det mycket vi inte vet om hur styrkan väljs och vilka faktorer som påverkar cellen att så att säga, skrika eller viska.
  Anna Larsson, författare till avhandlingen
  Mina resultat tyder på att det finns variationer i näringsupptag och tillväxt beroende på växtplats. I mer exponerade odlingslägen minskade mängden påväxtorganismer men också algernas tillväxttakt. Det visar att vindar och vågor är viktiga faktorer vid valet av odlingsplats.
  Wouter Visch, som har studerat brunalgen sockertare, Saccharina latissima.
  Från och med år 2010 ser vi ett trendbrott, att den genomsnittliga vindstyrkan börjar öka istället för att fortsätta minska
  säger Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien
  Med kunskap om odlingsförutsättningar och skötsel kan granhäck utgöra vackra gröna väggar i våra trädgårdar.
  Tina Westerlund, universitetslektor vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.
  Politisk bevakning är en resursfråga, och därför har större redaktioner mer lokal politik i sin nyhetsförmedling. Eftersom större tidningar i allmänhet också har högre publiceringsfrekvens, med fler utgåvor per vecka, kan de också följa de lokala politiska processerna närmare.
  Helle Sjøvaag, professor vid Universitetet i Stavanger
  – En av de största utmaningarna med att odla hummer är att öka överlevandet under larvstadierna. Därför tog vi fram kunskap om den mest gynnsamma sammansättningen av foder för de tidiga livsstadierna.
  avhandlingens författare James Hinchcliffe
  Det finns många olika varianter av hyperlokala medier, allt från rena hobbyprojekt till professionella tjänster etablerade av före detta journalister. Somliga har en tydlig affärsmodell, andra vill erbjuda sina grannar information om vad som sker på orten.
  Carl-Gustav Lindén, medieforskare
  Slutsatsen är att vi inte kan dela upp beteendet i att pågå antingen online eller offline. Användandet utspelar sig samtidigt hela tiden, människor orienterar sig kring plattformarna som en del i vardagen utan att nödvändigtvis logga in och uppdatera dem, och därför behöver vi också fundera över vad vi egentligen menar när vi pratar om att ”använda” sociala medier.
  Beata Jungselius, doktorand
  Man kan säga att det har skett en förskjutning från hyresvärdar till socialtjänsten kring uppdraget att lösa boenden för de som har svårast att ta sig över tröskeln till ett eget hyreskontrakt.
  Matti Wirehag, doktorand i socialt arbete
  Jag tycker att man bör sträva efter en likhet mellan vetenskaperna. De flesta forskare har en grund i vad som till exempel skiljer vetande från allmänt tyckande. Den frågan är det centrala för universitetet, och den är det centrala för vår trovärdighet. Om vi inte kan leva upp till de kraven har vi problem.
  Göran Larsson, professor i religionsvetenskap och prodekan vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
  Redan idag finns det åtgärder som kan förverkligas i större skala för att få ner olyckstalen. Men vi behöver få saker att hända
  Maria Ohlin
  Trygghet i det egna bostadsområdet varierar starkt mellan olika stadsdelar. De som bor i resurssvagare områden är de som känner sig minst trygga i det egna området, men intressant nog är det också denna grupp som i högst utsträckning håller med om att Göteborg i stort är tryggt och säkert.
  Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet
  Berättelsen om #MeToo som en "häxjakt" och en "olaglig folkdomstol", som nästan saknas i svensk rapportering, genomsyrar dansk täckning. Samtidigt ser vi i svenska medier en berättelse om #MeToo som en folkrörelse och en kamp mot maktstrukturer.
  Tina Askanius, Malmö universitet
  Evolutionen och artbildningen handlar inte enbart om att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, utan även om att det finns vissa särdrag som gör det möjligt för arterna att diversifieras
  Ferran Sayol från Göteborgs universitet, som lett arbetet med studien
  Min avhandling fokuserar på den konstnärliga processen och hur den kan fungera som en form av tänkande. Först gjorde jag filmen som handlar om melankoli. Sedan skrev jag boken där jag beskriver och analyserar arbetet med filmen utifrån perspektivet om film som tänkande.
  Patrik Eriksson, doktorand i filmisk gestaltning
  Att konfrontera elever med frågor som de inte har sett innan måste tillhöra skolans uppgift. En duktig problemlösare är bättre förberedd för framtida utmaningar i en värld präglad av snabba förändringar
  avhandlingens författare Eva Fülöp, som också är lärare i matematik på Hulebäcksgymnasiet i Mölnlycke
  Arvsmonarki gav förutsägbarhet, vilket gjorde det lättare för olika fraktioner i regimen att undvika konflikt.
  Andrej Kokkonen, statsvetare
  De allra flesta kan spela datorspel utan att det innebär några problem och upplever spelandet som bara roligt. Det man som vuxen kan vara uppmärksam på är om spelandet påverkar barnets fysiska eller psykiska hälsa, om spelandet tar över alla andra intressen och kanske till och med går ut över grundläggande behov.
  Jenny Rangmar, fil dr
  Många tror att ekonomiska framsteg och miljöförstöring måste hänga ihop. Men vår studie visar att den här kopplingen har blivit svagare under de senaste åren i Kina. Och det ger ju en lite mer hoppfull bild. Detta hopp och läxan man lärt sig av Kina kan vara intressant för andra länder som också behöver utvecklas
  Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och medlem i FN:S klimatpanel IPCC
  Kvinnorna i de övre samhällsskikten i den mellersta romerska republiken var varken tillbakadragna eller saknade tilltro till sig själva, och de var inte dömda till enbart äktenskaplig underdånighet eller ”kvinnogöra”. Istället var de framstående och synliga.
  Lewis Webb, doktorand vid Göteborgs universitet
  Med studien ökar förståelsen för hur proteinet kryptokrom fungerar. Våra resultat kan vara viktiga för att i framtiden kunna identifiera hur flugor kan ”se” magnetfältet och hur deras dygnsrytm kopplas till dygnsljuset
  Sebastian Westenhoff, professor i biofysikalisk kemi
  Bäst skugga ger träd, men det tar tid för dem att växa upp vid nyplantering. En del förskolor använder därför solskydd som till exempel parasoller, men dessa ger inte alls samma solskydd och går dessutom lätt sönder
  docent Fredrik Lindberg, forskare inom stadsklimatologi och naturgeografi
  Resultaten visade att 82 procent av föräldrarna tycker att stöd i föräldraskapet är som allra viktigast under barnets tonårstid. Det finns ett starkt intresse både av de olika former av stöd som fanns för dem när barnen var yngre, och av sådant som är mer specifikt utformat för tonårsperioden.
  Karin Thorslund, avhandlingens författare
  En dystopi är en framtida mardrömsvärld. Svenskars oro för en dystopisk framtid har vi mätt genom att fråga om orosmoln inför framtiden och samhällsproblem idag. Allt fler svenskar lyfter klimatfrågan som en av samtidens viktigaste frågor, och det gör klimatfrågan till vinnare i dystopiernas kamp.
  Björn Rönnerstrand, forskare vid SOM-institutet
  Vår nya metod innebär att i vissa fall upp till 100 gånger mindre ljus behövs, jämfört med när man använder en traditionell optisk pincett
  Giovanni Volpe, docent vid institutionen för fysik, Göteborgs universitet
  Kulturjournalistiken fokuserade mindre på enskilda aktörer eller händelser, istället placerades de i ett bredare sammanhang och analyserades i förhållande till dess långsiktiga konsekvenser. Dessutom lades större vikt vid känslomässiga aspekter som solidaritet och gemenskap.
  Kristina Riegert, professor i medie- och kommunikationsvetenskap
  Sjögurkor är intressanta att använda som en del i cirkulärt vattenbruk för bättre vattenkvalitet. De har redan använts länge i samodlingar med fisk, ostron och alger i Asien. Och nu vill vi undersöka om vi kan få det att fungera med samodling av svenska arter
  Ellen Schagerström, forskare vid institutionen för biologi och miljövetenskap på Göteborgs universitet
  Att få Isabelle van Keulen till Högskolan för scen och musik är stort och viktigt! Vi är glada att vi med Stenastiftelsens hjälp kan erbjuda våra studenter möjlighet att möta ännu en musiker på toppnivå.
  Petra Frank, prefekt vid Högskolan för scen och musik
  Det är viktigt att de som behandlar personer med alkoholproblem upplyser klienterna att helnyheterhet är den mest effektiva målsättningen för att resultatet ska hålla över tid. Detta gäller speciellt för de klienter som under en lång tid haft en hög alkoholkonsumtion.
  Kristina Berglund, docent i psykologi
  För att bibehålla mångfalden på de ljunghedar vi har i Sverige idag bör man kontinuerligt bränna olika ytor, så att ljunghedens olika miljöer alltid finns representerade inom området. Precis som det såg ut och som man gjorde i äldre tider. Variation är nyckeln till en hög mångfald
  Mattias Lindholm, författare till den nya avhandlingen
  Våra resultat visar att stater borde fokusera mindre på att försöka förändra människors värderingar, och istället fokusera mer på att skapa samhälleliga institutioner av hög kvalitet. Det handlar om att skapa tillit så att människors värderingar faktiskt genererar stöd för klimatpolitiska åtgärder i form av miljöskatter.
  Dragana Davidovic, doktorand i statsvetenskap
  Förtroendet för medier sjunker ju längre ut på högerkanten som man har sina partisympatier. Allra lägst förtroende hittar vi bland Sverigedemokraternas sympatisörer, där drygt 30 procent har förtroende för radio och tv och bara 15 procent för dagspressen.
  Ulrika Andersson, medieforskare vid SOM-institutet
  De ser till att få bort gruset i maskineriet så att behandlingsarbetet går smidigare för alla parter.
  Elisabet Sernbo, avhandlingens författare
  Trots att nedgången för den tryckta papperstidningen fortsätter kan vi nu se att allt fler läser morgontidningen digitalt. I den viktiga åldersgruppen 25 till 44 år har läsningen ökat med 4 procentenheter från 2017.
  Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom
  Forskning har länge hävdat att idéer på modet mer sällan än ofta leder till förändring utan istället fungerar som symbolik för att man är modern. Men min studie visar att dessa idéer kan bli mer än flyktiga förändringsambitioner i ett skyltfönster. Hur och när har till stor del att göra med den kulturella tolkning som görs av idéer när de landar i en verksamhet.
  Julia Carlsson, avhandlingens författare
  Steyerl och Ostermeier är båda högt ansedda konstnärer inom sina respektive fält och vi är mycket hedrade och glada att de båda nu blir hedersdoktorer hos oss.
  Sanne Kofod Olsen, dekan
  Ett övergripande tema på konferensen handlar om hur vi vill leva och hur vi kan få ett gott liv när vi bir äldre utifrån vad vi själva vill uppnå. En förutsättning är att både cellerna och samhället fungerar väl.
  Boo Johansson, professor i psykologi och AgeCap-forskare
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp