Dela

Kontakt

 • Göteborgs universitet
  Box 100 405 30 Göteborg
  031-786 00 00
  http://www.gu.se
 • Ulrika Lundin

  Pressekreterare


  +46 (0)31 786 6705
  +46 (0)70 775 8851
  http://www.gu.se/media
 • Citat

  Överenskommelsen är ett bevis för Kristinebergs styrkor och särställning inom marin forskning. Vi är fem aktörer som med detta visar att marin forskning, innovation och hållbara hav och kuster är en global utmaning som vi satsar på
  Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet
  Det handlar om att lära av det förflutna för att bevara vår historia. Vi behöver bli fler som kan tillverka och använda feta linoljebaserade färger
  Arja Källbom
  Svenska lärosäten behöver ta sitt solidariska ansvar för att skydda afghanska forskare. Vi måste se till att forskarsamhället bevaras och fortsätter utvecklas inför ett framtida, demokratiskt Afghanistan.
  Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet
  Vi visar att grönska har en viktig roll för att lyckas skapa hållbara städer där invånarna mår bra
  Jenny Klingberg
  För många innovationskritiska metaller och mineral saknas idag en säker försörjning.
  avhandlingens författare Axel Sjöqvist.
  Tänk vad som händer när renhållningsarbetare strejkar i en storstad. På samma sätt kan ett icke-fungerande saneringssystem i en cell leda till kaos när trasiga proteiner ackumuleras. Då kan allvarliga sjukdomar utvecklas
  Björn M. Burmann, universitetslektor och forskare i kemi vid Göteborgs universitet, dessutom teamledare för forskarna bakom den nya studien
  I Sverige har frågan om ett längre arbetsliv kommit att handla mycket om statlig styrning via arbetsmarknadslagstiftning och justeringar i socialförsäkringssystemen. Men det politiken glömmer är att även förhållandena på arbetsplatsen, som arbetsgivarens inställning och typen av arbetsuppgifter, också påverkar människors möjligheter till ett förlängt arbetsliv.
  Robin Jonsson, doktorand
  Vår slutsats är att forskningsinriktningen behöver ses över. Det behövs mer strategiskt riktad forskning för att komma ikapp med den ständigt ökande mångfalden av kemikalier som används i samhället
  Erik Kristiansson, huvudförfattaren till den nya studien.
  Bara för att kontakten mellan förövaren och barnet har skett digitalt kan vi inte utgå från att övergreppen alltid är mindre allvarliga. De sexuella handlingarna sker ju fortfarande på barnets kropp, i det fysiska rummet. Och det kan handla om väldigt kränkande handlingar.
  Malin Joleby, doktor i psykologi
  Fynden tyder på att det är familjegravar för det härskande skiktet i staden. Vi har till exempel hittat skelettet efter en femåring med guldhalsband, guldringar i öronen och ett diadem av guld runt pannan. Förmodligen ett barn till en styrande och förmögen familj.
  Peter Fischer, professor i arkeologi
  Det här komponenterna fungerar mer som de energismarta neurala nätverken i hjärnan, och kan därför bli viktiga byggstenar i framtida, mer hjärnliknande datorer
  Johan Åkerman
  Känslor verkar vara en viktig mekanism och kan fungera som så kallade medierande variabler eller faktorer som förklarar varför människor påverkas av mediernas gestaltningar av invandring.
  Nora Theorin, doktorand
  Vår undersökning, som är baserad på material från 2018, visar att inget av de fem nordiska länderna har anammat en gemensam nordisk identitet kring jämställdhet, och de flesta av dem har istället låtit skräddarsy nationella ”varumärken”, ofta med PR-byråer som stöd.
  Ann Towns, professor i statsvetenskap
  Vissa grupper av fåglar har varit särskilt framgångsrika med att etablera sig utanför sina naturliga områden - till exempel många arter av papegojor och starar. På grund av detta blir öarna mer homogena eftersom samma sorts fåglar etableras överallt
  Sören Faurby vid Göteborgs universitet och en av författarna bakom den nya artikeln i Science Advances
  Jämställdhet mellan kvinnor och män anses som uppnådd om proportionerna är 40/60 eller jämnare, man kan alltså säga att medieföretagens styrelser under de senaste åren har blivit jämställda.
  Ulrika Facht, medieanalytiker på Nordicom
  Med den nya AI-metoden blir det lättare, billigare och mindre tidskrävande att få ut viktig information om celler
  Jesús Pineda
  Resultaten visar att partiet som hade ordförandeposten i kommunstyrelsen i snitt tappade omkring en procentenhet om revisionen riktade kritik mot den kommunala verksamheten under mandatperioden, sett till jämförbara kommuner som inte kritiserades. Samtidigt minskade sannolikheten att partiet kunde behålla ordförandeskapet i nästa mandatperiod med 14 procentenheter.
  Rasmus Broms, forskare i statsvetenskap
  Sammantaget handlade cirka var fjärde artikel om coronapandemin under hela perioden. Det vanligaste temat har varit hur viruset ska hanteras både politiskt och medicinskt samt mer allmänt hur medborgarna skulle agera.
  Peter Dahlgren, medieforskare
  Ibland använder den sittande administrationen upphandlingar för att göra strategiska inköp. Det kan till exempel röra sig om att presidenten och hans medarbetare vill styra inköp till företag i stater där presidentens parti är i särskilt behov av politiskt stöd. I de fallen måste den sittande administrationen förlita sig på politiskt tillsatta tjänstepersoner som har inflytande över upphandlingsbeslut för att få det som de vill ha.
  Carl Dahlström, professor i statsvetenskap
  Hälsingegårdarnas inredning var spektakulär och modern, skapad med nya tekniker och material som införlivades i den egna kulturen.
  Anneli Palmsköld
  Om tidningsredaktionerna hade utpekade klimatreportrar eller regelbundet avsatte särskilda resurser för miljöområdet, så skulle möjligheterna att rapportera utifrån det lokala perspektivet om denna mycket komplexa globala fråga öka avsevärt.
  Annika Egan Sjölander, docent
  En deltagare sa att där de kom ifrån behöver en kvinna en man, sedan sa hon att "Här i Sverige kan du vara din egen man".
  Elisabeth Punzi, docent i psykologi
  Skillnaderna vi kan visa på i vår studie springer nog ur en kombination av ländernas olika ekonomi och lagstiftning.
  Tomas Berglund
  Den här nästan gyllenfärgade nyansen har – såvitt vi vet – inte rapporterats hos någon glasögonbjörn tidigare. Det var fantastiskt att se, och den såg precis ut som Paddington i filmerna
  Wilhelm Osterman
  En enkel analys av en kemisk markör från djurplankton i musslorna kunde användas för att förbättra prognosen. Analysen gör det möjligt att förutse giftalgsutbrott längre in i framtiden och med större säkerhet än tidigare
  Erik Selander som leder arbetet.
  Det här är något som verkligen påverkar lantbrukarföretagare och jägare. De lever konstant med den här frågan och gör olika anpassningar för att hantera situationen eftersom ett angrepp kan få stora följder.
  Annelie Sjölander-Lindqvist, forskare och projektledare
  Vi hoppas att studien kan bidra till förbättrad finansiering för bevarandet av dessa skogar, när det nu är uppenbart vilken betydelse de har för att bromsa klimatförändringarna
  Göran Wallin
  – Denna insikt i cellens normala funktion kan ha betydelse för såväl cancer som demenssjukdomar
  Johanna Höög, som har lett forskningsstudien som nu publicerats i den högt rankande vetenskapliga tidskriften PNAS
  Dessa ängar kan ha flera meter tjocka lager av organiskt rika sediment, vilket gör de till globala "hot-spots" för kol- och kväveinlagring
  Per Moksnes, som är huvudförfattare till studien
  Nyheterna är fortfarande inte jämställda, varken i Sverige eller globalt.
  Maria Edström, docent, JMG
  Jag ser fram mot att börja arbeta vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, som är en av de ledande i Europa. Det är mycket hedrande att ha fått jobbet, särskilt med tanke på vilka som har haft det tidigare, och jag hoppas att jag skall kunna leva upp till det förtroende Göteborgs universitet har gett mig.
  Johannes Lindvall, ny August Röhss-professor i statsvetenskap
  I innerstaden har grönska försvunnit när institutioner som universitet och nöjesparker expanderat. En genomgående trend för alla områden är att etableringen av vägar, kollektivtrafik, cykelbanor och gångbanor tagit en stor andel grönyta i anspråk
  studiens författare Kristin Blinge
  Nu har vi skapat en modern variant av detta klassiska experiment genom att fånga en enda droppe i luften med hjälp av en laser
  Javier Marmolejo, doktorand vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet.
  Med uppkomsten av SARS-CoV-2 har vi sett vilka förödande konsekvenser det kan få när virus hoppar över från djur till människor. Vår modell kan nu användas för att förutsäga vilka virus som har störst potential att spridas på det här sättet.
  Daniel Bojar
  Historiska byggnader utgör en väsentlig del av vårt totala byggnadsbestånd. Här finns stora möjligheter till energieffektivisering, samtidigt som vi måste ta hänsyn till att byggnaderna är en viktig del av vårt kulturarv.
  Petra Eriksson
  Victor Orbán har främjat samarbete mellan central- och östeuropeiska stater för att försvara deras suveränitet mot vad han uppfattar som en fristående och korrupt EU-elit i Bryssel. Populister kan också visa upp internationellt samarbete som ett sätt att försvara ”folket” mot upplevda interna eller externa hot, såsom narkotikasmugglare eller invandrare.
  Kilian Spandler, forskare i internationella relationer
  Forskningsresultaten ger ny förståelse för den pågående förskjutning i artsammansättning som observerats i tropiska skogar på flera håll i världen
  Myriam Mujawamariya
  2020 års mediekonsumtion var den högsta vi någonsin uppmätt i Mediebarometerns fyrtioåriga mäthistoria. Det är också den största förändringen mellan två år som vi sett i våra mätningar. I Mediebarometern brukar vi annars se hur medievanorna ändras långsamt över längre tid.
  Ulrika Facht, medieanalytiker vid Nordicom
  Danska och svenska journalister anser i högre utsträckning deras bevakande roll gentemot till exempel politiken vara av betydelse, men betonar samtidigt vikten av objektivitet.
  Jan Fredrik Hovden, professor i medievetenskap vid Universitetet i Bergen
  Att undervisa på ett vetenskapscenter är roligt men svårt
  Alexina Thorén Williams
  Resultaten visar högst påtagligt på hur myndigheters märken har kommit att handla om självbild och lojalitet. Många av förändringarna inom statsförvaltningen under den här perioden har handlat om att göra om myndigheter så att de blir som andra organisationer och då har frågor om identitet och tillhörighet blivit viktiga.
  Magnus Fredriksson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
  Eftersom fiskodling behöver foderkällor och fisk- och skaldjursindustrin behöver rena sitt processvatten så passar våra blue solutions med mikroalger in i till exempel vattenbruksodling. Våra mikroalger skulle kunna leva på restämnen i processvattnet och samtidigt renar de vattnet så att det kan recirkuleras in i produktionen
  Cornelia Spetea Wiklund, projektledare och professor i växtcellfysiologi vid Göteborgs universitet
  Det finns stora möjligheter att utnyttja kvantmekaniska effekter för att förändra olika kemi-och materialegenskaper
  Karl Börjesson
  Ofta undviker både lärare och kurskamrater att diskutera vad studenterna skulle kunna utveckla eller förbättra. Istället pratar man om det som fungerade väl under aktiviteten eller om studenternas mod, eftersom de i alla fall vågade prova trots bristande förkunskaper i musik.
  Monica Frick Alexandersson, avhandlingens författare
  Det är alltför lätt att vi raljerar och skyller på män som dumdristiga, vilket snarare bara förstärker rådande normer.
  Mathias Ericson, forskare i genusvetenskap vid Göteborgs universitet
  De professionella nyhetsmedierna har spelat en viktig roll i pandemin. Både för att sprida information och för att granska de politiska besluten. Flera studier visar också att förtroendet för de nordiska nyhetsmediernas bevakning har ökat under 2020. Att fler nordbor valt att betala för nyheter är ett tecken på att den professionella journalistiken har stärkt sin ställning bland publiken under pandemin.
  Ida Willig, professor vid Roskilde universitet
  Kvinnor upplever generellt en större zoomtrötthet än män.
  Géraldine Fauville
  Det är rimligt att anta att nästan hälften av alla motionslöpare skadar sig under ett år.
  Jonatan Jungmalm
  Det globala vattenståndet påverkas av hur mycket is som finns på land, och den största osäkerheten i prognoserna är den framtida utvecklingen av inlandsisen i Västantarktis
  Anna Wåhlin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet och huvudförfattare till den nya studien som nu publiceras i Science Advances
  Människor som var i närheten av Drottninggatan kände sig visserligen mycket mer berörda, men de ändrade inte åsikter i terrorrelaterade frågor mer än övriga svenskar. Bara för att man genomgår ett trauma behöver det inte innebära att man ändrar sina ställningstaganden i grunden eller att man ifrågasätter hela sin verklighetsuppfattning.
  Mattias Agerberg, postdoktor i statsvetenskap
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp