Volvokoncernen och Daimler Truck AG storsatsar på vätgasbaserade bränsleceller – lanserar det nya samriskföretaget cellcentric

Dessa ambitioner presenterades i dag som en del av en exklusiv digital lansering som leddes av Martin Daum, vd för Daimler Truck AG , och Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen . Syftet med cellcentric  är att bidra till hållbara transporter och ett koldioxidneutralt Europa som en del av en europeisk grön giv. Företaget kommer att utveckla, producera och sälja bränslecellssystem för både fjärrtransporter och andra användningsområden. Till sin hjälp har samriskföretaget flera årtionden av expertis och utvecklingsarbete från både Daimler Truck AG och Volvokoncernen. Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen kommer rena batterielektriska och vätgasbaserade bränslecellslastbilar att komplettera varandra, beroende på de enskilda kundernas behov. Batteridrift  kommer främst att användas för lägre lastvikter och kortare sträckor, medan bränslecellsdrift  kommer att bli förstahandsvalet för tyngre laster och längre avstånd. Martin Daum, styrelseordförande för Daimler Truck AG och styrelseledamot i Daimler AG, säger: – Vätgasdrivna elektriska bränslecellslastbilar kommer att bli avgörande för att möjliggöra koldioxidneutrala transporter i framtiden. I kombination med rent batterielektriska drivlinor hjälper det oss att erbjuda kunderna de bästa, verkligt lokala, koldioxidneutrala fordonslösningarna, beroende på hur kundens användningsområde ser ut. Detta är inte möjligt med enbart batterielektriska lastbilar. Tillsammans med vår partner Volvokoncernen satsar vi därför hårt på vårt samriskföretag cellcentric och vi är båda engagerade i att fortsätta utveckla tekniken och förbereda oss för serieproduktionen av den. När det gäller den erforderliga vätgasinfrastrukturen är det uppenbart att förnybar vätgas är den enda logiska vägen framåt på lång sikt. Martin Lundstedt, vd för Volvokoncernen, säger: – Vår gemensamma ambition är att se till att målen i Parisavtalet om att bli koldioxidneutrala senast år 2050 uppfylls. Vi är övertygade om att tekniken med vätgasbränsleceller har en viktig roll i att hjälpa oss att nå den milstolpen. Men vi vet också att det finns så mycket mer att uppnå än bara elektrifiering av maskiner och fordon. Det måste finnas ett större samarbete mellan offentliga och privata intressenter för att utveckla den erforderliga tekniken och infrastrukturen, och därför kräver vi att beslutsfattare och regeringar över hela världen agerar på ett enhetligt sätt så att vi tillsammans kan göra tekniken med vätgasbränsleceller till en framgång. Samarbeten som cellcentric är avgörande för vårt arbete med fasa ut de fossila bränslena inom vägtransporter. De största lastbilstillverkarna i Europa kräver därför, med stöd från Daimler Truck AG och Volvokoncernen, att cirka 300 vätgasstationer med hög prestanda och som lämpar sig för tunga fordon utvecklas senast år 2025 och att det senast år 2030 ska finnas 1 000 stationer för tankning av vätgas i Europa. Det här gemensamma initiativet, som går ut på att vätgas ska användas som bärare av grön elektricitet och som bränsle i eldrivna lastbilar, är ett viktigt led i att fasa ut de fossila bränslena inom vägtransporter.  Eftersom koldioxidneutrala lastbilar för närvarande är betydligt dyrare än vanliga fordon behövs det ett politiskt ramverk för att säkerställa att det finns en efterfrågan och att priserna blir överkomliga. Enligt Daimler Truck AG och Volvokoncernen bör detta innefatta incitament för koldioxidneutral teknik och ett beskattningssystem baserat på kol- och energiinnehåll. Ett system för handel med utsläppsrätter kan vara ytterligare ett alternativ. En tydlig utvecklingsplan för serietillverkning av bränslecellssystem och bränslecellslastbilar Just nu konceptualiserar cellcentric planerna för storskalig serietillverkning. Mer information och ett beslut om placering kommer att meddelas under 2022. Som ett viktigt steg på vägen mot serietillverkning förbereds just nu en för-serietillverkning på en ny anläggning i Esslingen utanför Stuttgart. Parallellt skalar cellcentric upp den pågående prototyptillverkningen. Daimler Truck AG:s och Volvokoncernens mål är att börja med kundtester av bränslecellslastbilar om cirka tre år och att serietillverkningen av bränslecellslastbilar ska vara i gång under den andra hälften av det här årtiondet. Alla fordonsrelaterade aktiviteter genomförs oberoende av varandra, eftersom de båda företagen förblir konkurrenter inom alla fordons- och produktprogram och i synnerhet när det gäller lösningarna för bränslecellsintegrering för samtliga produkter. Samriskprojekt för bränslecellssystem Den 1 mars 2021  bildade Daimler Truck AG och Volvokoncernen cellcentric. För detta ändamål förvärvade Volvokoncernen 50 procent av aktierna i befintliga Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG för cirka 6,3 miljarder kronor (cirka 0,6 miljarder euro) på kassa- och skuldfri basis. I november 2020  undertecknade Daimler Truck AG och Volvokoncernen ett bindande avtal för samriskprojektet.  Ett preliminärt, icke-bindande avtal hade redan undertecknats i april samma år.  Fler än 300 ytterst specialiserade experter arbetar för cellcentric i tvärvetenskapliga team på anläggningar i Nabern, Stuttgart (Tyskland) och Burnaby (Kanada). Hittills har cirka 700 enskilda patent utfärdats, vilket understryker den ledande roll som företaget har när det gäller teknisk utveckling.   29 april, 2021  Journalister som vill har ytterligare information, vänligen kontakta:Claes Eliasson, Volvokoncernen, +46 76 553 72 29, claes.eliasson@volvo.comPeter Smodej, Daimler Truck AG, +49 176 30936446, peter.smodej@daimler.comFlorian Laudan, Daimler Truck AG,  +49 176 30930878, florian.laudan@daimler.comKim Jana Eisfeld, cellcentric, +49 176 30963783, kim.eisfeld@cellcentric.netFör mer information, gå till volvogroup.se För löpande uppdateringar, följ oss på Twitter: @volvogroupse Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Volvo grundades 1927 och är i dag drivande i utvecklingen av framtidens hållbara transport- och infrastrukturlösningar. Volvokoncernen har sitt huvudkontor i Göteborg, har närmare 100 000 medarbetare och kunder på fler än 190 marknader. 2020 uppgick nettoförsäljningen till cirka 338 miljarder kronor. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Beslut vid Gapwaves AB:s årsstämma 2021

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna, styrelsesuppleanten och verkställande direktören. Härutöver fattades nedan nedanstående beslut. Val av styrelseTill styrelseledamöter omvaldes Olle Axelsson, Jonas Ehinger och Torbjörn Gustafsson. Jan Wäreby och Cécile Schilliger har avböjt omval som ordinarie styrelseledamöter. Därför nyvaldes Madeleine Schilliger Kildal (för närvarande styrelsesuppleant) till ordinarie styrelseledamot, och Cécile Schilliger till styrelsesuppleant. Därutöver nyvaldes Magnus Jonsson som styrelseledamot. Jonas Ehinger omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsenStyrelsearvode beslutades att utgå med tre inkomstbasbelopp motsvarande 204 600 kronor till envar styrelseledamot och sex inkomstbasbelopp motsvarande 409 200 kronor till styrelseordförande. Inget arvode ska utgå till styrelsesuppleant eller styrelseledamot som inte är oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget. Val av revisorTill bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Sven Cristea fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. VinstdispositionStämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och de till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. Ändring av bolagsordningenI enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om införande av en ny § 10 i bolagsordningen i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillåta fullmaktsinsamling och poströstning i samband med bolagsstämma i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissionStämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen är bemyndigad att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, inom de gränser som anges i bolagsordningen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Emission med stöd av bemyndigandet ska medföra rätt att teckna sig för respektive omvandla till aktier i bolaget, motsvarande högst 15 procent av bolagets aktiekapital. Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledning och anställda Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram för bolagsledning och anställda. Beslutet innefattade även beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att införa ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter. Beslutet innefattade även beslut om en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida www.gapwaves.com eller kontakta: Lars-Inge Sjöqvist, VD Telefonnummer: 0736 84 03 56 E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission Telefon: +46 (0)8 503 000 50 E-post: ca@gwkapital.se www.gwkapital.se Om Gapwaves AB Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den mest innovativa leverantören av antennsystem för millimetervågor och den utvalda partnern till de som revolutionerar nästa generations trådlösa teknologi. Genom sin disruptiva teknologi ska Gapwaves hjälpa innovatörer inom Telekom och Automotive att skapa effektiva millimetervågssystem som förändrar samhället vi lever i. Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Holmens delårsrapport januari-mars 2021

Kvartal HelårMkr 1-21 4-20 1-20 2020Nettoomsättning 4 703 4 249 4 499 16 327Rörelseresultat 849 595 628 2 479Resultat efter skatt 675 512 491 1 979Resultat per aktie, kr 4,2 3,2 3,0 12,2Rörelsemarginal, % 18 14 14 15Avkastning på sysselsatt 6 6 7 6kapital, %Avkastning på eget kapital, % 5 5 6 5Kassaflöde före investeringar 672 369 615 2 411och förändringar irörelsekapitalNettoskuld i % av eget kapital 9 10 9 10  ·Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 849 (januari-mars 2020: 628) Mkr. Resultatökningen förklaras av högre priser och volymer för trävaror samt sänkta produktionskostnader inom kartong. ·Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 254 Mkr till följd av stigande priser för trävaror, säsongsmässigt högre intjäning från vattenkraft samt av att förra kvartalet belastades av ett större underhållsstopp inom kartong. · Resultat efter skatt uppgick under januari-mars till 675 (491) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 4,2 (3,0) kronor. För ytterligare information kontakta:Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12 Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 29 april 2021 kl. 11.45.

Gigger Groups VD Claes Persson medverkar som expert i paneldiskussion om Gig-ekonomin tillsammans med Claes Hemberg, Nordic Interim Management, Sveriges HR Förening och Unionen

Digitalt Event – Den 11 Maj Tema: Gig även för kvalificerade yrkeskategorier? Hur sker tillväxten i gig-ekonomin? Tid                       Den 11 Maj, kl 12:00 – 13:00 / 13:15                              (Kalendertid 12: 00 – 13:30)                                             Deltagare i panelen Per Möller, Provecus affärsrådgivning, moderator Claes Hemberg, Författare av ”Gig-rapporten” Claes Persson, CEO Gigger Group AB, Sveriges första noterade gigbolag Björn Henriksson, CEO Nordic Interim Victor Bernhardtz, Unionen, expert digital arbetsmarknad Lena Bjurner, VD/Generalsekreterare Sveriges HR Förening Moderator:   Per Möller                              Anmälan till eventet (kostnadsfritt) – www.provecus.com/digitaltevent_gig Podcast För er som inte kan vänta på att höra mer om gig-ekonomin så rekommenderas att lyssna in på en ny podcast med Claes Persson publicerad idag. · Claes Persson är gäst hos Glen Hodgson, Generalsekreterare för Plattformsbolagen, och delar med sig av sina erfarenheter av att starta företag inom gig-ekonomin, de största utmaningarna för plattformsekonomin och vad politiker och offentliga myndigheter behöver göra för att utnyttja kraften i plattformsekonomin. Länk till podcasten: https://anchor.fm/glen-hodgson/episodes/Claes-Persson-CEO--Gigger-and-Founder--Gee-X-Glen-Hodgson-evt0gv             För mer information, vänligen kontakta: Gigger Group AB Magnus Winterman, Head of Investor Relations Telefon: 0702 95 99 55 E-post: magnus.winterman@gigger.se www.gigger.group                         Gigger Group AB Claes Persson, VD Telefon: 0722 24 70 50 E-post: claes.persson@gigger.se www.gigger.group                         Gigger Group AB hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi genom Gigger AB administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” - i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner - "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Konkurrensverket godkänner Corems förvärv av Klövern och sammanslagningen av bolagen

Den 29 mars 2021 lämnade Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ) (”Klövern”) att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem (”Erbjudandet”). Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Corem erhåller samtliga för Erbjudandet, och förvärvet av Klövern, erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från Konkurrensverket, på acceptabla villkor. Med anledning av detta har Corem den 13 april 2021 anmält till Konkurrensverket att Corem kan komma att förvärva ensam kontroll över Klövern. Konkurrensverket meddelade den 28 april 2021 sitt beslut att lämna förvärvet och sammanslagningen utan åtgärd. Beslutet med diarienummer 250/2021 kan läsas på Konkurrensverkets hemsida. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA Patrik Essehorn, ordförande Corem, telefon: +46 (0)708 82 03 75. Corem Property Group AB (publ),Box 56085, SE-102 17 StockholmOrg. nr 556463-9440Telefon: +46 (0)8-503 853 33, e-post: info@corem.se. Viktig information Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. I händelse av avvikelser mellan språkversionerna ska den svenska versionen gälla. Nordea och Swedbank är finansiella rådgivare till Corem, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. Nordea och Swedbank kommer inte att betrakta någon annan person som kund i förhållande till Erbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Corem för att tillhandahålla det skydd som Nordea och Swedbank erbjuder sina kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande. Informationen häri har tillhandahållits av Corem och, vad gäller de delar som avser Klövern, av Klövern och har hämtats från Klöverns offentligt tillgängliga information. Nordea och Swedbank har inte åtagit sig någon skyldighet att självständigt verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar avseende sådan information. Varken Nordea eller Swedbank eller något av dess respektive anknutna företag har eller accepterar någon skyldighet, plikt eller någon form av ansvar (vare sig direkt eller indirekt, vare sig i avtal, utomkontraktuellt, enligt lag eller på annat sätt) gentemot personer som inte är klient till Nordea respektive Swedbank i samband med detta offentliggörande, något påstående häri, Erbjudandet eller annat. Siffrorna som presenteras i detta pressmeddelande har i förekommande fall avrundats. Detta innebär att vissa tabeller kanske inte summeras korrekt. All information i pressmeddelandet avseende aktieinnehav i Klövern och Corem baseras på 1 047 740 549 utstående aktier i Klövern respektive 346 794 505 utestående aktier i Corem. Framåtriktade uttalanden Uttalanden i detta pressmeddelande som avser framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden avseende framtida resultat, tillväxt och andra prognoser såväl som fördelarna med Erbjudandet, är framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är generellt sett, men inte alltid, alla sådana uttalanden som inte avser historiska eller aktuella fakta och inkluderar, men begränsas inte till, uttryck såsom "kan", "kommer"', "förväntas", "tros", "förutser", "planeras", "avses", "uppskattas", "bedöms", "mål", "prognostiserar", "har för avsikt att" eller "borde", såväl som negationer och varianter av dessa samt liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men begränsas inte till, uttalanden rörande Erbjudandets förväntade inverkan på Klöverns affärsverksamhet. Framåtriktade uttalanden är föremål för risk och osäkerhet till sin natur eftersom de hänför sig till händelser och beror på omständigheter som kommer att ske i framtiden. Det finns inga garantier för att de faktiska resultaten inte väsentligt kommer att skilja sig från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden på grund av ett flertal faktorer, varav många är utanför Corems och Klöverns kontroll. Alla sådana framåtriktade uttalanden baseras uteslutande på de förhållanden som rådde när uttalandet lämnades och, varken Corem eller Klövern har (eller åtar sig) någon skyldighet att uppdatera eller ändra sådana framåtriktade uttalanden, oavsett om detta är en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, förutom då det krävs av tillämpliga lagar och regler inklusive Takeover-reglerna. Viktig information för aktieägare utanför Sverige samt banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer utanför Sverige Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att publiceras i eller distribueras i eller till, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller in i något land där detta skulle kräva att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Personer som mottar sådan kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier, förvaltare och förmyndare) och omfattas av lagen i ett sådant land är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner eller krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i ett sådant land. Corem, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, frånsäger sig allt ansvar för brott mot sådana restriktioner av någon person. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt, eller indirekt, ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet samt andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt, med sådant medel, hjälpmedel eller möjliggörande av, eller från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av personer som befinner sig eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte, och ska inte, detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller skickas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till någon australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare eller till någon sydafrikan eller någon person som befinner sig eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Corem kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varje försök till accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att han/hon inte är en australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare eller sydafrikan, inte befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och inte deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller att han/hon på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som inte är en australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare eller sydafrikan, som befinner sig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och som inte ger instruktioner om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller något annat dokument relaterat till Erbjudandet, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig Corem rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Corem, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Information till amerikanska aktieägare Erbjudandet lämnas i USA i enlighet med paragraf 14(e) i US Securities Exchange Act från 1934 ("Exchange Act") och Regulation 14E därunder och det undantag därifrån som följer av regel 14d-1(d) i Exchange Act. Erbjudandet lämnas i USA av Corem och ingen annan. Erbjudandet är föremål för krav avseende offentliggörande och förfarande i Sverige vilka skiljer sig från de i USA. Dessutom kommer betalnings- och redovisningsprocessen i relation till Erbjudandet att följa relevanta svenska regler, vilka skiljer sig från amerikanska betalnings- och redovisningsprocesser. Varken SEC eller någon annan värdepapperskommission i någon delstat i USA har godkänt Erbjudandet, uttalat sig om Erbjudandets rimlighet eller uttalat sig om tillräckligheten eller riktigheten i detta offentliggörande. Utfästelser som säger det motsatta är ett brott i USA. Det kan vara svårt för amerikanska innehavare av aktier i Klövern eller Corem att utöva dess rättigheter och anspråk som härrör från USA:s federala värdepapperslagar, eftersom Klövern och Corem finns i andra länder än USA, och några av eller alla deras befattningshavare och styrelseledamöter kan vara bosatta i andra länder än USA. Innehavare i USA kommer eventuellt inte kunna stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess befattningshavare eller styrelseledamöter vid en icke-amerikansk domstol för brott mot amerikanska värdepapperslagar. Vidare kan det vara svårt att tvinga ett icke-amerikanskt bolag och dess anknutna företag att underställa sig en amerikansk domstols dom. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med, eller med tillämpning av något undantag från, United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). De nya Corem-aktierna som ska emitteras i enlighet med Erbjudandet har inte, och kommer inte att registreras i enlighet med kraven i Securities Act eller i enlighet med värdepapperslagarna i någon jurisdiktion i USA och kommer att emitteras till Klöverns aktieägare i USA baserat på tillgängliga undantag från samtliga statliga registreringslagkrav. De nya Corem-aktierna som emitterats i samband med Erbjudandet kommer att vara ”begränsade värdepapper” i den mening som avses i Rule 144(a)(3) enligt Securities Act i samma utsträckning och proportion som Klövern-aktierna för vilka de utbyttes i det föreslagna samgåendet. Varken US Securities and Exchange Commission eller någon amerikansk värdepapperskommission har godkänt eller ogillat de nya Corem-aktierna som erbjuds i samband med Erbjudandet, eller beslutat om detta dokument är korrekt eller fullständigt. Varje garanti till motsatsen utgör en straffbar handling. I enlighet med undantaget från registreringskraven i Securities Act som föreskrivs i regel 802 vad gäller de nya Corem-aktierna som kommer att emitteras i samband med det föreslagna samgåendet, kommer Corem att överlämna de informationsdokument, som publiceras eller på annat sätt sprids till innehavare av Klövern-aktier relaterade till det föreslagna samgåendet, till US Securities and Exchange Commssion. Nordea är inte registrerad som mäklare eller handlare i USA och kommer inte att hantera någon direkt kommunikation i samband med Erbjudandet med investerare som befinner sig i USA (vare sig om investerare kontaktar Nordea eller i annat fall).

Alstom tilldelas kontrakt för att utrusta 117 regionaltåg i Sverige med ERTMS-ombordsystem

Alstom kommer att installera en lösning med ett dubbelt system som gör att tågen kan köras på äldre linjer utrustade med ATC-2 -systemet (3), samtidigt som de även kan köras på linjer som nyligen utrustats med systemet ERTMS nivå 2. Det dubbla systemets konstruktion delar fordonsbaserade komponenter, så att ATC-2-funktionaliteten tillhandahålls utan att det krävs ytterligare hårdvara. Alstom är den största leverantören inom järnvägssektorn i Norden och marknadsledande inom ERTMS. Förra året vann Alstom det största pågående installationskontraktet i Sverige för 111 stycken Öresundståg (X31 regionaltåg) med en liknande lösning som ska vara klar i november 2023. Alstom levererar för närvarande också en liknande lösning i Norge på över 400 tåg, som ska vara klara 2026. – Vi är mycket glada över att kunna leverera ett fordonsbaserat tågkontrollsystem för Skånetrafiken, en av Sveriges största passagerarflottor, och för en stark lokal aktör som Östgötatrafiken. Vi har för närvarande underhållskontraktet för båda flottorna.  Vi har byggt tågen och kommer nu att utnyttja vår erfarenhet i världsklass för att installera en ny digital signallösning ombord, säger Rob Whyte, MD för Alstom Nordics&Russia. – Satsningen på installation av det nya signalsystemet ERTMS ombord på våra Pågatåg respektive på Östgötapendeln sker genom ett gott samarbete mellan Skånetrafiken och AB Östgötatrafiken, säger Magnus Andersson, affärschef för Drift och Fordon inom Skånetrafiken. – Genom den här satsningen på det nya signalsystemet i de två lokaltågsflottorna i Östergötland och Skåne säkrar vi att vi har fullt funktionella fordon när Trafikverket introducera ERTMS-marksystem på de linjer vi trafikerar, säger Tobias Runesson, verksamhetsansvarig Tåg inom Östgötatrafiken. Projektet kommer att levereras av Alstom Sverige tillsammans med Alstoms expertcenter för ERTMS i Charleroi, Belgien. Installationsdesign och leveranskedja kommer att utföras av Alstom-teamet i Köpenhamn. European Train Control System (ETCS) för interoperabilitet har flera målsättningar: att underlätta gränspassager, öppna upp marknaden för järnvägssignalering, öka hastigheterna i kommersiell trafik, minska avstånden mellan olika tåg, minska underhållskostnaderna och garantera maximal säkerhet.  Alstom är världsledande inom ETCS, och har projekt i 30 länder. Till dags dato har tåg utrustade med Alstoms digitala fordonsbaserade signalteknik ATLAS kört mer än 250 miljoner kilometer, DB:s flotta av ICE 3-höghastighetståg inräknad.   (1) Europeiska unionens tågledningssystem (European Railways Traffic Management System)(2) Digital tågstyrning eller signallering omfattar optiska, akustiska eller elektroniska signaler som överför information i form av signaler vid järnvägsdrift.(3) Automated Train Control, nivå 2 (ATC-2) är det digitala tågkontrollsystemet som används i Sverige idag

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO1 till befintliga aktieägare har bestämts till den 6 maj 2021

Som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 1 april 2021 har Biofrigas genomfört en riktad emission av units, innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO1. För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att i viss utsträckning kompensera sig för den utspädningseffekt som den riktade emissionen medför har styrelsen i Biofrigas även beslutat att emittera teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som erhölls i den riktade emissionen) till Bolaget, som därefter vederlagsfritt ska tilldelas aktieägarna i Bolaget. Både beslutet om den riktade emissionen av units och emissionen av teckningsoptioner till befintliga aktieägare godkändes av Bolagets extra bolagsstämma den 23 april 2021. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO1 har idag beslutats till den 6 maj 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 är den 4 maj 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO1 är den 5 maj 2021. För varje fem (5) aktier innehavda på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1. I det fall en aktieägares innehav av aktier inte är direkt delbart med fem (5) ska antal tilldelade teckningsoptionerna ske med avrundning nedåt. Villkor för och information om teckningsoptioner av serie TO1 Totalt emitteras 2 976 250 teckningsoptioner av serie TO1, varav 1 190 476 i den riktade emissionen av units och 1 785 774 till befintliga aktieägare i Bolaget. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 17 mars 2022 till och med den 30 mars 2022, dock kan teckningskursen uppgå till högst 9,45 SEK (motsvarande 150 procent av teckningskursen per aktie i den riktade emissionen av units) och lägst Bolagets kvotvärde. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 31 mars 2022 till och med den 14 april 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Biofrigas tillföras ytterligare maximalt ca 28,1 MSEK, beroende på teckningskurs. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer utspädningen av antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till cirka 26 procent, beräknat på antalet aktier efter registreringen av den riktade emissionen av units. Biofrigas har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats och tilldelning skett till befintliga aktieägare och deltagare i den riktade emissionen av units. Rådgivare Eminova Partners AB är sole bookrunner och finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

Vopys Secured zone-patent godkänt i USA

Vopy lämnade in patentansökan under hösten 2019 och har under perioden haft status ”Patent pending” och har då under tiden varit skyddat för patentintrång i 153 länder i väntan på att patentet ska godkännas. Nu har patentet godkänt i USA och fått status ”Patent granted”. Secured Zone är en säkerhetsfunktion som förhindrar bedrägerier vid kontaktlösa kortbetalningar. Funktionen kontrollerar att korttransaktionen görs innanför ett användardefinierat avstånd från kortägarens mobil, om transaktionen sker utanför det angivna avståndet så krävs automatiskt kortets kod för att betalning ska kunna slutföras. ”Detta är jättestor nyhet att vårt patent har blivit godkänt i USA. Vår patenterade teknik gör att de kontaktlösa kortbetalningar som sker med Vopys betalkort blir helt skyddade för bedrägerier och kortkapningar. Det finns ingen annan kortutgivare som kan erbjuda samma sak. Oavsett om någon tar ditt kort eller försöker skimma det så blockeras möjligheten att handla för småbelopp utan att ange kortkoden. Det kan låta enkelt i praktiken men det är en mycket komplex teknik i bakgrunden. Vi erbjuder AI-baserad fintechlösningar som lagras på en blockkedja, med den tekniken kan vi erbjuda säkrare, snabbare och enklare banktjänster än befintliga fintechalternativ.” säger Kim Forssell, VD Vopy AB. ” Att Vopys teknik backas upp med patenterad teknik gör att värdet på bolaget stärks ytterligare. Vopys marknad är redan otroligt stor och med ett godkänt patent i ryggen blir bolagets möjligheter ännu större” säger Johan Lund, VD Front Ventures. I övriga delar av världen är patentet fortfarande Pat.pending, men med förhoppning att det snart får status godkänt även där. För mer information om Vopy, kontakta: Kim Forssell, Verställande direktörkim@vopy.com072-308 58 35

NCC bygger trafiklösningar inför renovering av Tingstadstunneln

Foto: NCC Tingstadstunneln är en av Västsveriges viktigaste förbindelser som nu behöver renoveras. NCC har fått i uppdrag att göra olika förberedande arbeten kring mark och trafik för att möjliggöra stängning och renovering av Tingstadstunneln. Uppdraget omfattar byggnation av nya motorvägsramper, breddning av vägar och andra åtgärder vid Olskroksmotet, påfartsramp vid Marieholm, och Lundbyleden. Vid tunnelmynningarna ska NCC bygga överledningsytor och leda över trafiken innan själva avstängningen görs.   Under 2022–2023 stängs ett tunnelrör i taget av för att renoveringsarbetena där ska kunna göras. Under själva renoveringstiden kommer NCC att sköta de tillfälliga trafikanordningarna och omledning av trafik, beläggning och barriärer inne i tunneln. Utöver detta ska två magasin för rening och sedimentering av dagvatten vid tunnelmynningarna anläggas. -  NCC har erfarenhet av att bygga vägar och broar i trafikintensiv miljö, allra senast från trafikplats Tingstad där  vi byggde anslutningar till Marieholmstunneln på Hisingssidan som vi tar med oss till detta projekt. Vi ser fram emot att samarbeta med Trafikverket i detta viktiga och komplexa projekt, säger Torbjörn Fant, regionchef NCC Infrastructure. Uppdraget pågår mellan våren 2021 och våren 2024. Affären är en utförande­entreprenad i samverkan om ca 100 MSEK som registreras i andra kvartalet i affärsområde NCC Infrastructure.  

Delårsrapport januari-mars 2021

Första kvartalet 2021 · Koncernens omsättning minskade med 5,9 procent till 901,4 MSEK (957,5). · Med hänsyn taget till valutakursförändringar var den faktiska organiska tillväxten en ökning med 2,8 procent. · Rörelseresultatet ökade till 142,8 MSEK (116,0) och rörelsemarginalen uppgick till 15,8 procent (12,1). · Resultatet efter finansiella poster blev 135,9 MSEK (113,5) · Koncernens resultat efter skatt blev 103,1 MSEK (79,5). · Vinst per aktie ökade till 4,12 SEK (3,18). Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef Anders Birgersson VBG Group redovisar i början av 2021 vårt mest lönsamma kvartal genom tiderna. Detta är en positiv och unik återhämtning med tanke på den situation som rådde i mars 2020. Då fruktade många en långvarig lågkonjunktur och osäkerheten var stor. Nu, trots fortsatt pandemi visar första kvartalet 2021 starka tecken på högkonjunktur. Våra verksamheter har under kvartalet haft en mycket hög efterfrågan på produkter och tjänster, men har också varit påverkade av ansträngda leverantörskedjor och prisökningar. Försäljningsmässigt så är koncernen tillbaka på de nivåer vi hade före pandemin. Valutautvecklingen med framför allt en svagare US-dollar har under kvartalet haft en negativ effekt på den totala omsättningen jämfört med 2020. Trots denna differens är första kvartalet 2021 mycket bra och vårt rörelseresultat på 143 MSEK har aldrig varit bättre. Det starka resultatet har åstadkommits genom en mycket god kostnadskontroll och ett högt kapacitetsutnyttjande i verksamheten, i kombination med att vi erbjuder attraktiva produkter och tjänster till marknaden. Vi har under årets första månader tyvärr haft fler medarbetare sjuka i covid-19 än under hela 2020. Framför allt Mobile Climate Control har drabbats med ett större utbrott i Toronto. Detta i kombination med en hög efterfrågan har satt hårt tryck på våra processer och prioriteringar. Lyckligtvis har ingen blivit allvarligt sjuk och jag är tacksam över alla medarbetares engagemang och vilja att leverera under denna tid. Alla divisioner levererar över förväntan Truck & Trailer Equipment visar återigen sin styrka och levererar sitt bästa kvartal någonsin, både sett till omsättning och lönsamhet. Divisionen redovisar en mycket stark EBITA-marginal på 24 procent (21). Trots fortsatt pandemi har de flesta samhällen öppnat upp och behovet av godstransporter är högt. För oss innebär det att efterfrågan på lastbilsrelaterade produkter ökar. Ökad mängd transporter leder till både en ökad nyförsäljning av lastbilar och trailers, men genererar också en eftermarknad av reserv- och slitdelar. Nya regelförändringar ställer hårdare krav på transporterna och gör att vi kan ta marknadsandelar, framför allt i Central- och Västeuropa, då våra produkter lever upp till de hårdare säkerhetskraven. Under första kvartalet har Truck & Trailer Equipment arbetat med bättre kapacitetsutnyttjande både i produktion och logistikflödet, vilket bidragit starkt till den goda lönsamheten. Mobile Climate Control är tillbaka på en EBITA-marginal på 10 procent (9). Den ökade marginalen beror delvis på att försäljningen inom segmentet Off-road varit starkt, men också på att effekterna av våra struktureringsåtgärder börjar märkas. Mobile Climate Control har i kvartalet minskat kostnader för sålda varor samt reducerat fasta kostnader. Ringfeder Power Transmission redovisar under första kvartalet kraftigt förbättrad rörelsemarginal på 21 procent (9). Den goda lönsamheten förklaras av en gynnsam produktmix samt en ökad produktivitet i våra produktionsanläggningar. Lägre försäljningskostnader bidrar också till det goda resultatet. 70 år med säkerhet i fokus Den 3 januari i år firade VBG Group 70 år och det är glädjande att vi i samband med vårt jubileum leverera vårt historiskt mest lönsamma kvartal. VBG Group grundades för att det fanns ett behov av säkrare transporter. Att skapa ett säkrare samhälle är fortfarande vår drivkraft. Genom ledande industrilösningar bidrar vi till ökad säkerhet för såväl människor som gods och infrastruktur. Koncernen har alltid haft ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Jag känner mig så oerhört stolt över att vi 2021 levererar ett så starkt resultat i en pågående pandemi. För mig är detta ett kvitto på att vi är en industrigrupp i god balans med ett bra erbjudande till marknaden genom våra starka varumärken. Framtid Framåt fortsätter vi att fokusera på våra medarbetares hälsa och säkerhet som första prioritet. Givet att vaccinationsprogrammen globalt fortlöper enligt plan och att vi klarar att hantera en ansträngd värdekedja ser framtiden ljus ut. Flera av våra varumärken har planerade produktlanseringar under året där vi erbjuder än mer kundanpassade och hållbara systemlösningar. Vårt mål är att under 2021 fortsätta växa som industrigrupp. Vi arbetar med att förstärka vår roll i samhället, öka vårt fokus på hållbarhetsfrågor samt ytterligare digitalisera vår verksamhet och vårt erbjudande. Jag vill tacka alla medarbetare för mycket goda insatser under årets första kvartal. Sammantaget finns det goda förutsättningar för att 2021 kommer att bli ett bra år för VBG Group

MTG publicerar finansiellt resultat för Kv1 januari-mars 2021

MTG:s Koncernchef och VD Maria Redin skriver i sitt VD-ord: ”Resultatet för det första kvartalet var blandat, vilket återspeglar pandemins fortsatta påverkan på våra två vertikaler. Medan gaming presterade bra och visade ett ökat användarengagemang med vår expanderade portfölj av titlar, fortsatte esport att påverkas av det uppskjutna återinförandet av evenemang med livepublik. Kortsiktig planering är fortsatt svårt, vilket märks av i vårt justerade turneringsschema. Som en följd av detta upplever vi långsammare beslutsprocesser från varumärkessponsorer, vilket i kvartalet försenade ett mindre antal större sponsringsavtal, som fick en negativ påverkan på både omsättning och justerad EBITDA för kvartalet. Majoriteten av dessa avtal har nu ingåtts under Kv2 2021." ”Samtidigt har Kv1 2021 också varit ett kvartal med betydande investeringar i både gaming- och esport-vertikalen i syfte att bättre positionera MTG inför framtiden. På gaming-sidan lanserade vi två nya spel (med ytterligare 10 spel på gång), påbörjade integrationen av Hutch och offentliggjorde förvärvet av Ninja Kiwi. Inom esport har vi, till följd av nya trender och lärdomar från pandemin, påskyndat strategiska och operativa investeringar i vår produktportfölj och i våra B2C plattformar för att stärka vår position och diversifiera vårt nuvarande erbjudande.” skriver Maria Redin, VD och Koncernchef MTG, vidare i VD-ord. Höjdpunkter ur MTG:s kvartalsrapport för Kv1 2021 följer nedan – för att ta del av rapporten i sin helhet, se bifogad fil eller besök www.mtg.com. Operationella höjdpunkter · Gaming-vertikalen levererade ett solitt resultat i kvartalet i termer av nettoförsäljning och EBITDA, drivet av högt engagemang från spelarbasen och inkluderingen av Hutch · Esport-vertikalen levererade tre digitalt genomförda Master-evenemang under kvartalet. Återinförandet av live-evenemang förväntas nu vid slutet på året på grund av pandemin · MTG fortsatte under kvartalet att leverera på sin strategi för organisk och icke-organisk tillväxt inom gaming. Två nya titlar har testlanserats (soft launched): InnoGames ”Rise of Cultures” och Hutchs ”Puzzle Heist”, vilka visar positiva tidiga resultat på flera nyckeltal. MTG offentliggjorde vidare ingåendet i ett avtal för att förvärva Ninja Kiwi, en ledande Nya Zeeländsk spelutvecklare och spelutgivare av mobilspel inom genren tower defense · MTG accelererade strategiska investeringar i sin esport-vertikals produktportfölj och B2C plattformar för att stärka sin position och diversifiera sitt nuvarande erbjudande Finansiella höjdpunkter · Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 011 Mkr (924) och 18 procent rensat för valutaeffekter. Organisk tillväxt uppgick till 2 procent · Justerad EBITDA uppgick till 100 Mkr (-21) inklusive justeringar i kvartalet för långsiktiga incitamentsprogram på 19 Mkr (32) och transaktionskostnader för rörelseförvärv på 27 Mkr (13) · EBITDA uppgick till 54 Mkr (-69) · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -43 Mkr (-142) · Periodens resultat uppgick till -124 Mkr (-132) · Resultat per aktie före utspädning -1,43 kronor (-2,10) · Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 Mkr (-39) Finansiellt sammandrag (Mkr) Kv1 Kv1 Helår 2021 2020 2020Nettoomsättning 1 011 924 3 997varav Gaming 767 625 2 682varav Esport 244 299 1 315 EBIT -43 -142 35EBITDA 54 -69 319Justerad EBITDA 100 -21 535 Periodens resultat -124 -132 -96Resultat per aktie före utspädning, kr -1,43 -2,10 -2,99 Försäljningstillväxt, % 9% -2% -6%Valutakurseffekter, % -9% 4% -2%Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter, % 18% -6% -4%varav organisk tillväxt, % 2% -6% -4% Aktieägarinformation Finansiell kalender Årsstämma 2021 18 maj 2021Kvartalsrapport Kv2 2021 20 juli 2021Kvartalsrapport Kv3 2021 28 oktober 2021 KonferenssamtalMTG bjuder in till en telefonkonferens i dag klockan 15.00 CEST, lokal tid i Stockholm. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen: Sverige:                                             +46 (0) 856 618 467Storbritannien:                                    +44 (0) 844 481 9752USA:                                                 +1 646 741 3167Std. International                                +44 (0) 2071 928 338 Pinkoden för telefonkonferensen, som hålls på engelska, är 71 749 49 För att lyssna på konferenssamtalet online via webcast besök:https://edge.media-server.com/mmc/p/tq9j8okm Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 14.00 CEST.

Hemsö utvecklar idrottsanläggningar i Lund och Staffanstorp

Idrottsanläggningen i Lund blir belägen Sankt Larsparken på Hemsös fastighet Klostergården 2:9, som idag är fylld med utbildnings- och vårdverksamheter. Anläggningen får en uthyrningsbar yta på 4 600 kvadratmeter och idrottshallen kompletteras med verksamhetslokaler, padelhallar och gym. I området Vikhem i Staffanstorp utvecklas den andra idrottsanläggningen med tillhörande padelhall och gym med en uthyrningsbar yta på 4 300 kvadratmeter. Anläggningen blir ett komplement till Hemsös pågående byggnationer av grundskola för Internationella engelska skolan och Kunskapsförskolan. Idrottshallen blir fullskalig och hyrs primärt ut till Internationella engelska skolan och Kunskapsförskolan som har behov av en idrottshall, men även till föreningar under kvällar och helger. ‒ Det här är ett nytt koncept som vi genomför då det blir en privat aktör som driver både idrottshall och egen verksamhet som padel och gym. Tanken är att idrottshallen ska användas av skolorna på dagtid och utnyttjas av föreningar, företag och privatpersoner på kvällstid. Det blir en ekonomiskt hållbar lösning som dessutom bidrar till ett tryggt och levande område på kvällar och helger, säger Robert Cardell, projektutvecklare på Hemsö. ‒ Fysisk aktivitet har väldokumenterade hälsofrämjande och förebyggande effekter. Vi är därför glada att vi nu, genom denna satsning, kan ge fler Lundabor ännu bättre förutsättningar att utöva idrott och motion, säger Christian Gehrmann, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun. Idrottshallen i Lund planeras i tre plan plus 1 900 kvadratmeter parkeringsyta på bottenplan. De publika verksamheterna öppnar upp byggnaden och bidrar till en välkomnande entré till Sankt Larsområdet. Anläggningen i Staffanstorp planeras i två plan med gym och idrottshall på plan ett och padelbanor på plan två. ‒ Vi är otroligt glada för den här satsningen inom idrott och hälsa. Det är två spännande projekt som i sin helhet bidrar positivt till den svenska folkhälsan, säger Magnus Wilhelmsson, vd, Nordic Wellness. Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med ambition att erhålla Miljöbyggnad Guld för energianvändning. Samarbetspartner för utveckling av konceptet samt uthyrning har varit Tam Retail. Byggstart för Staffanstorp sker under tredje kvartalet 2021 och de beräknas vara klara till höstterminen 2022 samt byggstart för Lund sker under fjärde kvartalet 2021 och beräknas klart årskiftet 2022/2023.

Gustaf Lind ny generalsekreterare för WWF Sverige

Folkrättsjuristen Gustaf Lind har utsetts till ny generalsekreterare för WWF Sverige. Foto: Ola Jennersten. Gustaf Lind, 51, är jurist och doktor i folkrätt med en lång karriär inom UD bakom sig. Han har jobbat internationellt med miljö- och klimatfrågor, bland annat som Arktisambassadör och ordförande i Arktiska rådets ämbetsmannakommitté. Han har varit chef för UDs enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter samt jobbat som statssekreterare. – Jag är mycket glad och ödmjuk över att bli ny generalsekreterare för WWF. I en tid präglad av både en art- och klimatkris vill jag göra WWFs röst ännu tydligare i Sverige och globalt. Jag ser fram emot att arbeta med de fantastiskt kompetenta medarbetarna i organisationen, säger Gustaf Lind i en kommentar.            Som en av världens ledande naturvårdsorganisationer med nästan 6 miljoner supportrar globalt och 195 000 i Sverige spelar WWF en nyckelroll för att bygga ett hållbart samhälle, där människor kan leva i harmoni med naturen. WWF jobbar bland annat för ett globalt avtal för biologisk mångfald som motsvarar Parisavtalet för klimatet. Utan friska ekosystem riskeras både framtiden och välfärden.  – Det är glädjande att vi har kunnat rekrytera Gustaf som ny generalsekreterare. Världen står inför stora utmaningar där WWF har en nyckelroll för att vända den negativa kurvan för arter och klimat. Genom sin breda erfarenhet av förhandlingsarbete och med sitt ledarskap kommer Gustaf att vara en stor tillgång. Hans erfarenheter inom folkrätten är ett värdefullt tillskott, säger Axel Wenblad, styrelseordförande för WWF Sverige. Fakta/bakgrund:  Gustaf Lind, föddes 1970 i Halmstad och växte upp i Täby och Uppsala. Sedan slutet av 1990-talet är han bosatt i Solna kommun. Favoritstället på fritiden är bland annat Stockholms skärgård. Han är juris doktor i folkrätt och har bland annat arbetat på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt,mänskliga rättigheter och traktaträtt. För frågor, kontakta: Marie von Zeipel, senior pressekreterare WWF, 070-629 10 77Gustaf Lind, blivande generalsekretare för WWF (tillträder den 9 augusti), mobil 073-707 03 14

Vopy anställer Chief Legal & Compliance Officer

Richard är en senior jurist med lång erfarenhet inom affärsjuridik och han har under många år varit verksam på den internationella marknaden. Richard har en gedigen erfarenhet från högteknologiska företag med fokus på lednings- och styrelsearbete, immateriella rättigheter, avtalsförhandlingar samt compliance, och har under lång tid jobbat med frågor rörande bolagsstyrning, personuppgiftshantering, exportkontroll och andra regelverk. Han hade en betydande roll i arbetet med att notera bolaget Edgeware på Nasdaq och har därmed både noterat ett bolag och sedan arbetat i börsbolag och vet därigenom vilka krav som ställs i en noterad miljö. Richard har under perioder av sitt yrkesliv arbetat utomlands i Italien, Singapore, Indien och nu senast i Indonesien.     ”Richard kommer med sin långa erfarenhet att vara en enorm tillgång för Vopy. Hans internationella erfarenheter är precis vad Vopy behöver, då våra primära marknader är främst tillväxtmarknader så som Asien, Afrika och även Indien. Richard har tidigare arbetat tillsammans med vår nytillträdde CFO, Annika Norin, och tack vare det kommer det gå snabbt att bygga ett starkt team. Richard är dessutom mer än bara en jurist han är också en skicklig affärsman och har ett kommersiellt synsätt, vilket är otroligt viktigt i Vopys tillväxtresa” säger Kim Forssell, VD Vopy AB. Richard startar sin anställning den 3 maj och han kommer primärt att arbeta med att säkerställa att Vopy uppfyller samtliga lagkrav, regler och förordningar som finns på betalmarknaden. Han kommer arbeta med att hantera risker och policys samt sköta rapportering mot tillsynsmyndigheter. Han kommer även att vara en viktig del i förberedelserna inför Vopys planerade marknadsnotering. ”Vopy står inför en mycket spännande tillväxtresa. Jag har länge arbetat internationellt och jag har därigenom knutit många kontakter och skaffat mig en gedigen erfarenhet kring internationella affärer, vilket jag hoppas och tror kommer vara lämpligt i min nya roll. Jag ser fram emot att bli en del i detta team.” säger Richard Berg. För mer information ang. Vopy, kontakta:Kim Forssell, Verställande direktörkim@vopy.com072-308 58 35

Delårsrapport januari – mars 2021: Ett fastighetsbestånd för framtiden

2021-04-29 kl.15.00   · Hyresintäkterna ökade med 5 procent till 329,4 Mkr (315,1). · Driftsöverskottet ökade med 4 procent till 258,7 Mkr (249,1). · Förvaltningsresultatet ökade med 6 procent till 187,8 Mkr (177,4). · Periodens resultat ökade till 756,4 Mkr (143,8), motsvarande ett resultat per aktie om 19,95 kr (3,81), varav värdeförändringar ingår med 765,1 Mkr (5,4). · Långsiktigt substansvärde EPRA NRV per aktie ökade till 276,29 kr (208,16). Catenas VD Jörgen Eriksson kommenterar delårsrapporten: - I takt med att samhället och våra sätt att leva och konsumera förändras krävs ett genomtänkt och väl fungerande logistiskt nätverk som kan hantera gods och varor smart och som kan anpassas när nya behov uppstår. Vi upplever en stark efterfrågan på hållbara och effektiva logistikanläggningar och vi ser samtidigt värdet i att leverera verkligt genomtänkta lösningar för att säkerställa att vi kan ta ansvar över tid. - Att hålla fast vid vår affärsmodell och nischade inriktning har visat sig vara en framgångsfaktor och det gör att vi kan utveckla vårt erbjudande baserat på kunskap. Klockan 10.00 den 30 april sker webbsändning för bokslutskommunikén januari – mars 2021. Följ webbsändningen via länk: https://tv.streamfabriken.com/catena-fastigheter-q1-2021Telefonkonferens: Sverige: +46851999383 UK: +443333009264 US: +18332498407  För ytterligare information, vänligen kontaktaJörgen Eriksson, VD, Tel. 0730-70 22 42, jorgen.eriksson@catenafastigheter.seSofie Bennsten vice VD och CFO, Tel. 0730-70 22 41 sofie.bennsten@catenafastigheter.seFölj oss: catenafastigheter.se  / LinkedIn  / Twitter 

Delårsrapport 1 2021: Kraftigt ökad omsättning (+189%)

FINANSIELL ÖVERSIKT KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA KVARTALET 2021 Totala intäkter uppgick till 3 982 TSEK (1 377 TSEK)Rörelseresultatet uppgick till -342 TSEK (-1 861 TSEK)Periodens resultat uppgick till -343 TSEK (-484 TSEK)Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03)   MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖRSTA KVARTALET 2021 Totala intäkter uppgick till 24 TSEK (7 TSEK)Rörelseresultatet uppgick till -420 TSEK (-357 TSEK)Periodens resultat uppgick till -420 TSEK (-350 TSEK)Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02)   ANTALET AKTIER Bolaget har per 2020-03-31, 25 228 998 stycken aktier. Varav 800 000 av serie A och 24 428 998 stycken av serie B.  KOMMANDE RAPPORTERDelårsrapport 2021-08-26Delårsrapport 2021-10-28Årsrapport 2022-02-15Väsentliga händelser januari – mars 2021 ·Under det första kvartalet 2021 så har bolaget ökat omsättningen till 3 982 TSEK (1 377 TSEK Q1 2020) vilket är en omsättningsökning med hela 189% gentemot det första kvartalet 2020. Resultatet för perioden är -343 TSEK. ·Bolaget har signerat ett agentavtal med det franska bolaget GLOP STUDIO. Glop Studio är baserade i Paris och är säljagent för ett flertal internationella varumärken med högklassiga produkter inom hemmasegmentet såsom Stelton, Carl Mertens och Roy Kirkham. Pascal Glorieux, är grundare av GLOP STUDIO och har över 25 års internationell försäljningserfarenhet av produkter inom kökssegmentet. Som en del av etableringen på den franska marknaden så har Sjöstrand Bolaget lanserat en fransk webbshop för direktförsäljning. ·Sjöstrand inledde i mars ett partnerskap med Nordiska Galleriet som erbjuder Sjöstrands produkter i sina butiker och onlinehandel fr o m mars 2021 och som redan lagt påfyllnadsorder under april. ·Sjöstrand ingick ett samarbetsavtal med Kafeterija&Love&Brands, Serbiens största kafékedja med ca 40 kaféer i Serbien samt egen webshop. Avtalet ger Kafeterija&Love&Brands exklusivitet att representera Sjöstrand Coffe Concept i Serbien. I samband med att avtalet tecknades lades en första order från Kafeterija&Love&Brands till ett värde av drygt 200 000 SEK. ·H&M har förlängt avtalet kring försäljning av Sjöstrands produkter i 15 H&M Home Concept Stores i 7 länder och har även utökat produktsortimentet med Sjöstrands mjölkskummare. ·Sjöstrand ingick ett samarbetsavtal tillsammans med Home Brands för den norska marknaden. Home Brands designar och utvecklar kvalitetsprodukter i alla kategorier för köket och är dessutom den marknadsledande distributören av varumärken som Smeg, Alessi, JosephJoseph, Victorinox, Les Artistes, Tramontina, Zwiesel, Swedish Tonic, Zyliss, Brabantia m.fl. Genom samarbetet får Sjöstrand en substanstiell distribution på den norska marknaden, bl a till retailkedjor såsom Kitch'n och Tilbords, som tillsammans har ett butiksnätverk med över 200 butiker och en betydande e- handel där samtliga kommer att ta in Sjöstrand Coffee Concept i sitt sortiment under våren 2021. ·John Ekeberg tillträdde i februari som Head of Sales och Elin Amberg i mars, som Head of Online and Digital Business Transformation. John och Elin kommer att utgöra Sjöstrands ledningsgrupp tillsammans med VD Cecilia Hjertzell. ·Bolaget har fortsatt fokus på kvalitetsutveckling och har anlitat en kvalitetskontrollant som finns på plats i Shenzhen för att säkerställa kvaliteten genom hela produktionsprocessen för bolagets espressomaskin. ·Bolaget har etablerat en ny lagerlösning i Falun inkl. nytt fraktavtal. Lagret i Falun utgör huvudlager för samtliga marknader i Europa. Sjöstrand har även ett lager i Berlin som servar marknaden DACH- IT.   VD:s kommentarer Sjöstrand har haft ett starkt första kvartal 2021 med en omsättningsökning på 189% gentemot samma period föregående år. Omsättningen landar på knappt 4 MSEK, att jämföra med 1,3 MSEK för motsvarande period föregående år och vi fortsätter att se en förbättrad marginalstruktur. Vi har satt en ambitiös tillväxt för 2021 med målsättning att nå en omsättning på dryga 30 MSEK och ett resultat på 1,3 MSEK och där den främsta tillväxten beräknas ske i DACH-IT, FR, NL och UK som alla är stora kapselkaffemarknader. Det är därför glädjande att se att vi lyckas med ett starkt första kvartal som överträffar budget både till omsättning och resultat. John Ekeberg började som Head of Sales i februari och har på kort tid tecknat ett flertal samarbetsavtal med en rad starka återförsäljare i Europa. Under slutet av det första kvartalet tecknades ett samarbetsavtal med norska Home Brands som redan lagt ordrar till ett värde av knappt 4 MSEK för varor som kommer att levereras under Q2 och början av Q3. Detta innebär en starkare etablering i Norge än budgeterat och som innebär att Sjöstrand snabbt bygger en substantiell närvaro på den norska marknaden och planen är att under det andra kvartalet lansera en norsk webshop. Marknaden DACH-IT har varit starkt påverkad av nedstängningar i dessa marknader, vilket hämmat försäljningen. Nu kommer dock signaler om att dessa marknader kommer att börja öppna upp inom en snar framtid. Vår starka tillväxt har utmanats av den rådande pandemin där de globala transporterna drabbats av fördröjningar vid godsankomst till följd av nedstängning i bl a Nederländerna. Det har resulterat i kraftiga prisökningar som varit svåra att försäkra sig emot i och med att rederierna inte fastställt priser för transporter bokade i förväg, samt extra påslag för tomma fraktcontainers till Kina. Det har även resulterat i komponentbrist och förlängda produktionstider i Kina. För det första och andra kvartalet har vi kunnat säkra leveranser och frakthemtagning samt har nu säkrat produktionsplanen för det resterande året. Vi har även säkrat upp kaffeproduktionen för det resterande året för att kunna säkerställa tillgången på ekologiskt och Fairtradecertifierat kaffe. Den starka tillväxten i retailsegmentet har till viss del hämmat vår egen onlineförsäljning, då vi haft svårt att säkerställa kontinuerlig produkttillgång under vissa veckor i den egna webbutiken. Vi har därför uppdaterat våra processer för lagerhållning för att säkerställa varutillgången till den egna onlineförsäljningen. I början av mars började Elin Amberg som e-commerce manager på Sjöstrand med ansvar att driva den fortsatta tillväxten i webshop och på Amazon. Under perioden så lanserades en fransk webshop, vilket innebär att Sjöstrand nu har egna webshopar på samtliga tillväxtmarknader. 

Skandia investerar 600 miljoner i Göteborgs Stad för att bidra till biologisk mångfald

– Med den nya investeringen har Skandia totalt investerat över 25 miljarder kronor i obligationer och gröna obligationer som syftar till att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle i enlighet med FN:s globala utvecklingsmål, säger Olof Klockhoff, portföljförvaltare på Skandias kapitalförvaltning.   Obligationen har en löptid på 4 år och Göteborgs Stad har rating AA+ av S&P. – Som pensionsbolag var detta ett bra tillfälle att kunna bidra till investeringar i miljö och biologisk mångfald. Genom investeringen kan vi stötta Göteborgs Stads arbete som har tydliga mål i närtid. Investeringen är ett bra exempel på hur vi som pensionsförvaltare kan bidra till kommunernas arbete med hållbar utveckling, fortsätter Olof Klockhoff. Från första kvartalet 2021 har Göteborgs Stad ett nytt miljö- och klimatprogram för åren 2021–2030. Satsningen på biologisk mångfald och ekosystemtjänster är centralt i programmet. Ekosystemtjänster är ett samlingsbegrepp för naturliga lösningar som till exempel skapar renare luft och vatten eller motverkar översvämningar och skogsbränder. Den globala utrotningen av arter och nedbrytningen går i hög takt. Genom koordinerade och kraftfulla åtgärder vill Göteborgs Stad bryta utvecklingen. Målet för Göteborg är att senast 2030 ha tillräckliga arealer av naturtyper och livsmiljöer för att bevara de arter som finns i kommunen och ge förutsättningar för att utveckla ekosystemtjänster.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ)

I dag, den 29 april 2021, hölls extra bolagsstämma i Net Trading Group NTG AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.  Ändring av bolagsordningStämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordning avseende bolagets verksamhet, gränser för aktiekapital och antal aktier. Val av styrelseStämmans beslutade om omval av Morten Revill, nyval av Reidar Michaelsen, Bjarne Eggesbø, Nic Brun-Lie samt Steve Royce som styrelseledamöter samt entledigande av Roar Sandvik och Morten Hansson som styrelseledamöter. Vidare beslutades välja Reidar Michaelsen till styrelsens ordförande. Samtliga val avser tiden intill utgången av nästa årsstämma. Beslut om godkännande av förvärvet av Rock Energy Group LTD samt nyemission av aktier till säljarna i Rock Energy Group LTDStämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna förvärvet av samtliga aktier i Rock Energy Group Ltd för en köpeskilling om ca 400 000 000 kronor. Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag om nyemission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt till förmån för aktieägarna i Rock Energy Group LTD. Emissionen avser högst 800 000 000 aktier att erläggas som köpeskilling för samtliga 10 761 aktier i Rock Energy Group LTD. Varje aktieägare i Rock Energy Group LTD äger rätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger Rock Energy Group Ltd. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktierStämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal inom ramen för bolagsordningens gränser. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning eller apport. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet kan ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för fortsatt expansion eller strategisk anledning. För ytterligare information kontakta Reidar Michaelsen, styrelseordförandeTelefon: +47 93058995 E-post: reidar.michaelsen@rock.energy Net Trading Group NTG AB (publ) är utvecklare och producent av smarta och unika elektroniska konsumentvaror. Kokong-serien av smarta eluttag marknadsförs genom dotterbolaget Lightcircle AS. Net Trading Group NTG AB (publ), c/o Mcon AB, Södra Larmgatan 4, 411 16 Göteborgwww.ntginvestor.se

Låg risk för nyfödda att smittas om mamman har covid-19

Den populationsbaserade studien omfattar 92 procent av alla nyfödda, närmare 90 000 födslar, i Sverige under det första pandemiåret (11 mars 2020 till 31 januari 2021) och utgör därmed en av de största sammanställningarna på området hittills. Resultaten visar något ökad sjuklighet hos nyfödda barn vars mödrar testat positivt för sars-cov-2, bland annat ökad risk för andningsrelaterade störningar. Sambanden kunde nästan helt förklaras av att kvinnor som testat positivt oftare fött barn före utsatt tid. Några direkta samband mellan moderns infektion och luftvägsinfektion eller lunginflammation bland barnen kunde inte ses. Totalt föddes 2 323 barn av mammor som testat positivt för sars-cov-2, varav cirka en tredjedel av mammorna testats nära inpå eller strax efter förlossningen. Endast 21 (0,9 procent) av barnen till test-positiva kvinnor testade själva positivt för sars-cov-2 någon gång under nyföddhetsperioden (de första 28 dagarna), majoriteten utan att uppvisa några symtom, och enstaka barn vårdades av andra orsaker än covid-19. Studien stöder de svenska rekommendationerna att barn till kvinnor som testat positivt för sars-cov-2 under graviditet eller förlossning inte rutinmässigt behöver separeras från mamman vid födseln. I många av världens länder genomför man en sådan separation som försiktighetsåtgärd, trots att evidens för åtgärden saknats. – Att separera det nyfödda barnet från modern är ett stort ingrepp med negativa konsekvenser för både mammans och barnets hälsa som måste vägas mot eventuella fördelar. Vår studie tyder på att mor och barn kan vårdas tillsammans och att amning kan rekommenderas utan att öka risken för barnets hälsa. Det är positiva nyheter för alla födande kvinnor, deras barn och för personalen i förlossnings- och neonatalvården, säger Mikael Norman, professor i pediatrik vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, och en av de ansvariga forskarna i studien. Studien har möjliggjorts genom daglig rapportering till tre svenska register: Graviditetsregistret, Neonatalregistret och Smittskyddsregistret (SmiNet). SmiNet är ett anmälningssystem som Folkhälsomyndigheten och regionernas smittskyddsenheter använder gemensamt för att övervaka de drygt 60 sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. – Genom att samköra de tre olika registren har vi kunnat följa och rapportera utfallen för de nyfödda i realtid, under både den första och andra vågen av covid-19, säger Mikael Norman. Forskningen finansierades av Svenska Läkaresällskapet, NordForsk, Region Stockholm (ALF-medel) och Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm. Medförfattaren Jonas F. Ludvigsson leder en studie på uppdrag av det svenska IBD-kvalitetsregistret (SWIBREG) som har fått finansiering från Janssen. Inga andra potentiella intressekonflikter uppges. Publikation: ”Association of Maternal SARS-CoV-2 Infection in Pregnancy With Neonatal Outcomes” . Mikael Norman, Lars Navér, Jonas Söderling, Mia Ahlberg, Helena Hervius Askling, Bernice Aronsson, Emma Byström, Jerker Jonsson, Verena Sengpiel, Jonas F. Ludvigsson, Stellan Håkansson, Olof Stephansson. JAMA, online 29 april 2021, doi: 10.1001/jama.2021.5775.

Ny studie: Alzheimers sjukdom – fyra distinkta subtyper

– Till skillnad mot hur vi hittills tolkat spridningen av tau i hjärnan, visar fynden från denna studie att tau-patologin i hjärnan varierar enligt fyra distinkta mönster. Det innebär att alzheimer är en än klart mer heterogen sjukdom än man tidigare trott, vilket ger oss anledning att ompröva begreppet typisk alzheimer och på sikt även de metoder vi använder i dag för att bedöma sjukdomsutvecklingen, säger Jacob Vogel från McGill University som är försteförfattare till studien. Spridningen av tau i hjärnbarken är en viktig markör för alzheimer. Under senare år har det blivit möjligt att följa upplagringen av det skadliga proteinet i hjärnan hos levande personer med hjälp av PET-teknik, en avancerad medicinsk avbildningsteknik. Under de senaste trettio åren har många forskare beskrivit utvecklingen av tau-patologi vid alzheimer med hjälp av en enda modell, trots återkommande patientfall som inte motsvarar modellen. Men de nuvarande fynden förklarar varför olika patineter kan utveckla olika symtombilder. – Eftersom olika regioner i hjärnan drabbas olika mycket vid de fyra undergrupperna får patienter olika symtombilder och har även olika prognos. Denna kunskap är viktig för läkare som utreder patienter med alzheimer, och det öppnar även upp för ny forskning för att studera om de fyra olika undergrupperna av alzheimer kan komma att svara olika bra på olika behandlingar. Just nu är forskningen kring olika läkemedel som minskar mängden tau i hjärnan mycket aktiv, och det kommer bli spännande att se om dessa är olika effektiva hos de olika undergrupperna, säger Oskar Hansson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor i neurologi vid Lunds universitet och det strategiska forskningsområdet MultiPark, och som lett studien. Hela den kliniska bilden av Alzheimers sjukdom Den aktuella studien är ett samarbete mellan forskare i Sverige, Kanada, USA och Korea. Tillsammans har forskarna undersökt den hitintills största och mest varierade populationen i världen med tau-PET som täcker hela den kliniska bilden av Alzheimers sjukdom. I studien ingick deltagare som ännu inte hade hunnit utveckla några symtom, så kallad pre-symtomatisk alzheimer, deltagare med lindriga minnessvårigheter respektive deltagare med fullt utvecklad alzheimerdemens. I ett första urval sammanställdes långtidsdata från 1 612 individer inom fem fristående multicenterstudier. Bland dessa identiferade forskarna totalt 1 143 individer som antingen kognitivt normala eller individer som utvecklat alzheimer i olika stadier. Underlaget med tau-PET-avbildningar från de 1 143 individer matades in i en dator och forskarna applicerade en dataalgoritm, den så kallade SuStaIne (Subtype and Staging Inference). Materialet bearbetade forskarna med maskininlärning i en automatiserad process, för att på ett så opartiskt sätt som möjligt kunna urskilja undergrupper och olika mönster. Många individer visade som förväntat inte på någon onormal tau-PET-signal och dessa tilldelades därför automatiskt till en tau-negativ grupp. Genom att sedan korsvalidera tau-PET-bilderna med en sjätte oberoende kohort och följa upp individerna under cirka två år, kunde forskarna ta fram fyra mönster som bäst representerade underlaget från de individer som återstod. Även om antalet undergrupper varierade i relation till individerna fanns samtliga representerade inom alla kohorter. – Vi identifierade fyra tydliga spridningsbanor av tau-patologi som utmärkte sig över tid där förekomsten av de olika undergrupperna varierade mellan 18 och 30 procent, vilket innebär att alla dessa varianter av alzheimer är faktiskt ganska vanliga och det är ingen som helt dominerar som vi tidigare trott, säger Oskar Hansson. Forskarna menar att det är viktigt att bättre förstå varför variationerna skiljer sig åt för individer som drabbas av Alzheimers sjukdom. I studien beskriver de systematiskt hur de fyra olika alzheimer varianterna skiljer sig år när det gäller hur tau sprids och vilka symtom som uppstår. · Variant ett: Tau sprider sig främst inom tinningloben och påverkar i första hand minnet. Variant ett förekom i 33 procent av alla fall. · Variant två: I motsats till variant ett sprider sig denna variant i resten av hjärnbarken. Individen har mindre problem med minnet än vid variant ett, fast desto större svårigheter med exekutiva funktioner/förmågor, eller handlingsförmåga som handlar om att tänka ut, planera och utföra en handling. Variant två förekom i 18 procent av alla fall. · Variant tre: Upplagringen av tau sker i bakre delen av hjärnan i synbarken, det vill säga i den bakre delen av storhjärnan där information från synnerven bearbetas och klassificeras. Den visuospatiala bearbetningen i hjärnan av sinnesintryck påverkas hos individer med detta spridningsmönster som får svårigheter med att exempelvis orientera sig, urskilja former och konturer, avstånd, rörelse och föremåls plats i förhållande till varandra. Variant tre förekom i 30 procent av alla fall. · Variant fyra: Tau sprider sig assymetriskt i vänster hjärnhalva och påverkar i första hand individens språkförmåga. Variant fyra förekom i 19 procent av alla fall. – Det enormt varierade och breda underlaget av tau-PET som finns numera, ihop med att nytutvecklade metoder för maskininlärning kan appliceras på stora mängder data, har gjort det möjligt för oss att upptäcka och karakterisera dessa fyra undergrupper av alzheimer. Dock skulle vi behöva längre uppföljning på fem till tio år för att ännu bättre kunna bekräfta tau-patologins fyra spridningsmönster, säger Oskar Hansson. Forskarna menar att tau-patologin vid Alzheimers sjukdom kan beskrivas bättre av en datadriven modell som inkluderar spatiotemporala mönster, det vill säga ser mönster över tid och rum. De tror att deras fynd har betydelse för att omvärdera sjukdomen och att denna nya kunskap i framtiden även kan ge patienter mer individualiserade behandlingsmetoder.För mer information om studien, kontakta:Oskar Hansson, professor i neurologi på enheten för klinisk minnesforskning vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, oskar.hansson@med.lu.se, 0722-26 77 45.Publikation“Four distinct trajectories of tau deposition identi fied in Alzheimer’s disease ”Nature Medicine 29 april 2021. https://www.nature.com/nm/ 

Qlife Holding AB genomför en riktad nyemission om cirka 90 MSEK.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG, ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.   Nyemissionen riktas främst till strategiska och institutionella investerare som åtagit sig att teckna och betala samtliga aktier i Nyemissionen, bland annat Fjärde AP-fonden, Strand Kapitalförvaltning, Eiffel Investment Group, Nyenburgh Holding och MW Asset Management. "Efter ett framgångsrikt år med CE-märkning för professionell användning av vårt Sars-CoV-2-test i Egoo.Health-enheten, och det senaste distributionsavtalet med Aidian OY, har vi banat vår väg in på den kliniska marknaden i Europa. Vi förbereder nu nästa fas i uppskalering av tillverkningskapacitet för både kapslar och enheter för att möta marknadens efterfrågan. Vi tar också viktiga steg i vår produktutveckling och finansieringen kommer att göra det möjligt för oss att driva flera nya test genom utveckling och regulatorisk fas i hög takt, så att vi kan få fler test till marknaden. Ett ökat institutionellt ägande och ytterligare kapital ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla Bolaget i hög takt. Jag vill passa på att tacka alla investerare för deras stöd i denna transaktion", säger Thomas Warthoe, CEO för Qlife. Qlife avser att använda emissionslikviden för att finansiera (i) en kraftig uppskalning av produktionskapaciteten (cirka 60 procent) och (ii) FoU vilket inkluderar investeringar i nya test och regulatoriskt arbete för att godkänna nya test (cirka 40 procent). Teckningskursen i Nyemissionen har bestämts baserat på en marknadssondering inför Nyemissionen och en förhandling och överenskommelse med de teckningsberättigade investerarna och styrelsen bedömer att teckningskursen i Nyemissionen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan med hänsyn till den rådande prissättningen på Bolagets utestående teckningsoptioner serie TO 1. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att diversifiera aktieägarbasen. Genom Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget med 2 132 271 från 11 174 438 till 13 306 709 och aktiekapitalet ökar med 170 581,68 SEK från 893 955,04 SEK till 1 064 536,72 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om cirka 16,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen. I samband med Nyemissionen har samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med innehav i Qlife åtagit sig gentemot Zonda Partners AB, som är Sole Bookrunner i Nyemissionen, med förbehåll för sedvanliga undantag, att inte, utan Zonda Partners AB:s samtycke, sälja värdepapper i Bolaget under en period om 180 dagar från offentliggörandet av Nyemissionen. Under lock-up-perioden får dock värdepapper avyttras för att tillgodose individuell skattskyldighet samt får teckningsoptioner serie TO 1 emitterade i samband med Bolagets börsnotering under 2020 avyttras för att finansiera utnyttjande av återstående teckningsoptioner eller skattskyldighet som uppstår med anledning av sådan avyttring. Rådgivare Zonda Partners AB är Sole Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Qlife i samband med Nyemissionen. Erik Penser Bank AB (publ) agerar emissionsinstitut i samband med Nyemissionen.

Elmarknaden just nu: De låga elpriserna kan dröja

– Månaden har bjudit på ett riktigt aprilväder, från rejäla toppar till temperaturer långt under det normala. Allteftersom vi närmar oss sommaren kommer efterfrågan på el att succesivt sjunka och då antas även elpriset följa med nedåt, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning. Spotpriset för april väntas bli 32 öre/kWh för elområde 3, att jämföras med ifjol då medelspotpriset var så lågt som 9,80 öre/kWh. Fyllnadsgraden i vattenmagasinen ligger fortsatt på en hög nivå, men den hydrologiska balansen har börjat sjunka med anledning av att det både regnat och snöat mindre än vanligt. Detta påverkar även vårfloden som förväntas bli svagare än ifjol. Kärnkraften levererar enligt plan och det har stundvis blåst kraftigt under april så andelen vindkraft i systemet har varit stor. Den 21 april var exempelvis vindkraften det allra största produktionsslaget i Sverige med 33,5 procent av landets totala energiproduktion. Bränslepriserna, på olja, kol, gas och utsläppsrätter, ligger fortsatt högt där bland annat priserna på utsläppsrätterna slagit prisrekord nästintill varje vecka under april månad. – Det förväntade låga tillrinningen till vattenmagasinen, de höga priserna på bränslen i Europa och det osäkra väderläget ger oss ett varierat elpris. Att välja ett fast avtal med Bytesrätt ger dig kontroll över vad du betalar per månad och du kan, om elpriset går ner, teckna om elavtalet till det lägre elpriset, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.                                Spotpriset april 2021 2020Elområde 1, Norra Sverige Ca 25 öre/kWh 5,58 öre/kWhElområde 2, Norra Mellansverige Ca 25 öre/kWh 5,58 öre/kWhElområde 3, Södra Mellansverige Ca 32 öre/kWh 9,80 öre/kWhElområde 4, Södra Sverige Ca 42 öre/kWh 14,97 öre/kWh  Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris  Mer om elmarknaden:Privat: Om elmarknaden just nu Företag: Om elmarknaden just nu  För ytterligare information kontakta:Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.comVattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ratos AB: Fortsatt stark resultatutveckling i det första kvartalet

Utveckling Ratoskoncernen · Periodens resultat för Ratoskoncernen ökade till 1 733 MSEK (-113) · Rörelseresultatet från kvarvarande verksamhet för Ratoskoncernen uppgick till 154 MSEK (-14) · Resultat per aktie efter utspädning ökade till 5,27 SEK (-0,38) · Resultat per aktie efter utspädning, justerat för realisationsresultat uppgick till -0,04 SEK (-0,38) · Likvida medel i moderbolaget uppgick till 2 285 MSEK (1 391) Utveckling Ratos bolagsgrupp, justerat för Ratos ägarandelar · Nettoomsättningen minskade till 4 666 MSEK (5 588), främst beroende på avyttringen av Bisnode  · EBITA ökade till 173 MSEK (108) · Rörelsens kassaflöde uppgick till -524 MSEK (-107)  Väsentliga händelser under och efter periodens slut · 8 januari slutförde Ratos försäljningen av Bisnode, exklusive Bisnode Belgien, och den 31 mars slutfördes försäljningen av Bisnode Belgien. Köpeskillingen för Ratos ägarandel om 70% i båda verksamheterna uppgick sammantaget till 3 879 MSEK, vilket medförde en koncernmässig reavinst om 1 773 MSEK under det första kvartalet. · 4 mars förvärvade HL Display bolaget Concept Group och stärker därigenom sin marknadsledande position i Storbritannien. · 10 mars tecknade Ratos avtal om att förvärva 63% av Vestia Construction Group, som utgör ett komplement till Ratos befintliga byggbolag HENT, både geografiskt och kompetensmässigt. · 1 april förvärvade HL Display bolaget CoolPresentation och stärker därigenom sin marknadsposition i Nederländerna. ”Under det första kvartalet, som är säsongsmässigt litet, ökade bolagsgruppens EBITA med 61%. Detta trots att Bisnode, som representerade 54% av resultatet i det första kvartalet 2020, inte ingår i bolagsgruppen detta kvartal. Samtidigt har lönsamheten förbättrats. Pandemin påverkade kvartalet med minskad försäljning som följd. Trots det har samtliga bolag med undantag för Diab och HENT, förbättrat eller starkt förbättrat sina resultat. I kvartalet slutfördes två bolagsförsäljningar och två bolagsförvärv. Efter periodens utgång genomfördes ytterligare ett förvärv”. Jonas Wiström, VD och koncernchef, Ratos En telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 09.00 CEST för att presentera resultatet. Presentationen kommer att hållas på engelska och även finnas tillgänglig som audiocast på Ratos webbplats, www.ratos.com Länk till audiocast:  https://www.financialhearings.com/event/13557 De som vill delta i telefonkonferensen i samband med presentationen är välkomna att ringa in på nedanstående nummer. För att vara säker på att uppkopplingen till konferenssamtalet fungerar, ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Telefonnummer:UK: +44 333 300 9265SE: +46 8 505 583 59US: +1 844 625 1570 Stockholm den 30 april 2021Jonas WiströmVD och koncernchef För ytterligare information, besök www.ratos.com eller kontakta:Johan Hähnel, tf Kommunikation och IR08-700 17 00 Jonas Ågrup, CFO08-700 17 00 Jonas Wiström, VD och koncernchef08-700 17 00  Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 07:00 CEST. Om Ratos:Ratos bolagsgrupp består av 12 bolag indelade i tre affärsområden, Construction & Services, Consumer och Industry. Nettoomsättning för Ratos bolagsgrupp uppgick 2020 till cirka SEK 34 miljarder. Vår affärsidé är att utveckla bolag med huvudkontor i Norden, som är eller kan bli marknadsledande. Vi möjliggör för självständiga bolag att utvecklas snabbare genom att vara del av någonting större. Fokus på människor och ledarskap samt kultur och värderingar är centrala delar av Ratos. Allt vi gör bygger på Ratos kärnvärden: Enkelhet, Tempo i exekvering och Allt handlar om människor.

Årsredovisning 2020 Svenska Aerogel Holding AB (publ)

Kundaktiviteter ökar och ger Svenska Aerogel fler order med utökade volymer från kunder i Europa och Asien. I kvartal fyra noterar bolaget försäljningsrekord. Svenska Aerogel 2.0, den nya affärsplanen, förtydligar riktningen för hur bolaget realiserar värdet med materialteknik, produktion och marknad.  Organisation och arbetssätt riktas mot utvalda applikationer i fyra kundsegment där bolaget ser en snabbare inbrytning i växande marknader; Transport, Processindustri, Papper&massa samt Bygg&fastighet. Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det nanoporösa materialet Quartzene® . Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material med fokus på hållbarhet. Quartzene skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper. Bolagets vision är att vara den högst värderade affärspartnern med nya materiallösningar för en hållbar värld. Nyttan med Quartzene är uppmärksammad av industrier som arbetar för att utveckla nya material med hållbara lösningar.  Quartzene bidrar med effekter i en slutprodukt och i de flesta fall får kunden flera effekter i en och samma lösning. Det handlar om effekter som t ex isolering mot värme, kyla, ljud samt brandskydd. Quartzene bidrar även till att minska vikten och ersätta plast i en slutprodukt. Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market.  Certified Adviser är FNCA  info@fnca.se,  08-528 003 99. För ytterligare information kontakta:Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel 070 616 0867 toreinar.norbakk@aerogel.se Gävle 30 april 2020

FX International AB (publ) delårsrapport för Q3 2021

Sammanfattning av delårsrapport       jan - mars 2021 · Rörelseresultat: -1 592 KSEK (-890 KSEK) · Finansiella intäkter och kostnader: 0 KSEK (205 KSEK) · Resultat före skatt: -1 592 KSEK (-685 KSEK) · Resultat per aktie efter skatt: -0,05 SEK (-0,02 SEK  Kommande rapportering ·Halvårsrapport (januari - juni)              27:e augusti 2021 ·Delårsrapport (juli - september            29:e oktober 2021 · Bokslutskommuniké (2020/2021)        28:e februari 2022  VD har ordet Verksamhet Styrelsen och jag har fortsatt under detta delåret ägnat vår tid åt fortsatt genomlysning av FXI:s verksamhet med syftet att skapa en övergripande förståelse av vår verksamhet samt utarbeta nya vägar för hur vi skall tillföra FXI de utestående komponenter som utvecklar och skapar goda förutsättningar för FXI att verka som internationell aktör inom finanssektorn. Under denna tid har vi lagt grunden för FXI:s fortsatta kortsiktiga verksamhet och målbild. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att reserestriktioner lättar framöver och att vi fram emot hösten kan resa och träffa samarbetspartners, kunder och potentiella nya kunder, och presentera FXI och dess produktutbud. Vårt kortsiktiga mål är att utveckla våra egna produkter samt att bredda vårt utbud med andra alternativa produkter och erbjuda investerare intressanta alternativa investeringar. Vi har fortsatt fokus på att etablera nya samarbeten med andra aktörer inom finanssektorn, både nationellt och internationellt. Vår förhoppning är att vi genom dessa nätverk och samarbeten skall ges möjlighet att etablera vår närvaro än bredare. Genova FX Genova FX har efter den initiala uppstartsfasen visat positiva handelsresultat. De positiva resultaten är en stark indikation på att Bolagets affärsidé, med algoritm driven FX-handel, fungerar. Utvecklingen av Genova FX är ett steg i satsningen mot att produktifiera och kommersialisera Genova FX. Bolaget avsikt är att genom Genova FX erbjuda valutahandel med handelsstrategier som är helt styrda av artificiell intelligens (AI). Finansiellt resultat Under den gångna perioden har FXI fortsatt med utsatt målsättning om en stram kontroll av kostnaderna och minimering av tidigare styrelse och lednings okontrollerade driftskostnader. FXI har även under perioden gjort en omklassificering av sina valutakonton. Under perioden har vi valt att ändra redovisningsprincip för handelskontot Valor Managed Account. Omvärderingen resulterar i en nedskrivning av kontot med 1,2 MSEK, vilket har stor påverkan på FXI:s resultat. Glädjande är att vår egenutvecklade algoritm, Genova FX, presterar och visar ett positivt resultat och även FXI:s investering i Valor Global FX Fund visade en uppgång under perioden och presenterade ett positivt resultat på ca 2 %. Bolagets negativa resultat beror på nedskrivningen av Valor Managed Account. Tack för detta delår! Sofie Danielsson, VD, FX International AB (publ)

Delårsrapport Q1 2021

· SCA beslutade i september 2020 att avveckla tryckpappersverksamheten i linje med kommunicerad strategi för lönsam tillväxt. Under kvartalet har SCA stängt de tre återstående tryckpappersmaskinerna på Ortvikens industriplats. · SCA fortsätter att vidta åtgärder för att begränsa smittspridning av Covid-19. Pandemin har inte haft några väsentliga effekter på produktionen.   JANUARI – MARS 2021(jämfört med januari – mars 2020) · Nettoomsättningen uppgick till 4 172 (4 793) MSEK. Den lägre omsättningen relaterade till den avvecklade tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK, exklusive dessa effekter ökade nettoomsättningen med 8 procent. · EBITDA ökade med 32 procent till 1 359 (1 030) MSEK, förändringen var främst hänförlig till högre försäljningspriser inom samtliga produktområden. EBITDA-marginalen ökade till 32,6 (21,5) procent. · Rörelseresultatet ökade till 1 046 (628) MSEK · Operativt kassaflöde var 475 (341) MSEK · Resultat per aktie stärktes till 1,14 (0,69) SEK JANUARI – MARS 2021(jämfört med oktober – december 2020) · Nettoomsättningen minskade med 9 procent till 4 172 (4 592) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till den avvecklade tryckpappersverksamheten och avyttringen av Wood Supply UK. · EBITDA uppgick till 1 359 (1 451) MSEK och EBITDA-marginalen ökade till 32,6 (31,6) procent  SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2021 Resultatet för det första kvartalet 2021 var i linje med föregående kvartal och förbättrades väsentligt jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Högre försäljningspriser inom samtliga produktområden påverkade resultatet positivt. Under kvartalet stängdes SCAs återstående tryckpapperstillverkning bestående av tre pappersmaskiner på Ortvikens industriplats. Efter avvecklingen av tryckpappersverksamheten fokuserar SCA på tillväxt inom samtliga produktområden. Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på massaved har sjunkit något medan timmerpriset har varit stabilt i jämförelse med föregående period. Marknadsläget för sågade trävaror har fortsatt stärkts under kvartalet, drivet av globalt hög efterfrågan inom byggvaruhandeln och nybyggnation. Ihållande stark efterfrågan har lett till låga lager och högre marknadspriser på samtliga marknader. Under kvartalet förstärktes marknaden för massa ytterligare och försäljningspriserna ökade. Leveransvolymerna gick upp något jämfört med föregående kvartal. De globala lagernivåerna var på en normal nivå. Efterfrågan på kraftliner har varit mycket god under kvartalet, drivet av högre efterfrågan på färdiga kartonger. Det genomsnittliga försäljningspriset var också högre än föregående kvartal. SCAs pågående investeringsprojekt, att utöka kraftlinertillverkningen i Obbola, samt att öka produktionen av CTMP (kemiskt förbehandlad termomekanisk massa) som förläggs vid Ortvikens industriplats, fortlöper enligt tidplan och budget. INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q1 2021 Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton. Tid: Fredag 30 april 2021 klockan 10:00 Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon: Sverige: +46 (0)8 5069 2180Storbritannien: +44 (0)2071 928000USA: +1 631 510 7495 Uppge ”SCA” eller konferens id 9291168.  Sundsvall, 30 april 2021 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Ulf LarssonVd och koncernchef  För ytterligare information, kontaktaToby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 09Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12 Notera:Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning. Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 32 12Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika  resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2020 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,4 miljarder kronor.SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com

Första dag för handel i Nilars aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Erbjudandet i korthet · Priset per aktie i Erbjudandet har, som tidigare kommunicerats, fastställts till 67 kronor (baserat på priset per aktie efter uppdelning av Bolagets samtliga befintliga aktier, varvid en befintlig aktie i Bolaget delas i 6 aktier, ”aktiesplit 6:1”), motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 3,15 miljarder kronor för samtliga utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandet (inklusive fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen). · Erbjudandet omfattade 11 194 029 nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 750 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. · För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Nilar åtagit sig att emittera ytterligare högst 1 679 104 aktier, vilket motsvarar 15,0 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"). · Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar Erbjudandet totalt 12 873 133 aktier, vilket motsvarar cirka 27,4 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget och ett totalt värde av cirka 862 miljoner kronor. · AFA Försäkring, BNP Paribas Energy Transition Fund, Fjärde AP-fonden (AP4), Första AP-fonden (AP1), Handelsbanken på uppdrag av flera fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning, har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet om högst cirka 489 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt 16,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och 65,2 procent av antalet aktier i Erbjudandet (56,7 procent av antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo). · Första handelsdag på Nasdaq First North Premier Growth Market är idag, den 30 april 2021, och aktien kommer att handlas under kortnamnet ”NILAR”. Likviddag är den 4 maj 2021. Marcus Wigren, VD för Nilar, kommenterar: Dagens kapitalanskaffning och notering är tecken på investerares förtroende för Bolagets strävan att ytterligare förstärka vår position inom den snabbt växande marknaden för batterilagring. Vi är mycket glada över att ha fått stöd från så många starka institutionella investerare, och allmänhetens intresse har varit överväldigande. Michael Obermayer, styrelseordförande i Nilar, kommenterar: Innovation och utveckling av batterier är ett långdistanslopp. Att Nilar har kommit så här långt, efter ett decennium av teknikutveckling och ett andra årtionde av produktförfining och marknadsutveckling, vilket lett till dagens unika position inom batterilagringvärlden, beror på den okuvliga viljan att lyckas hos Nilars specialister tillsammans med ett vidhållande stöd från Nilars investerare. Jag vill rikta ett varmt tack till Nilars hårt arbetande ledning och personal samt till alla våra lojala aktieägare. Nilar är vid porten till sitt tredje decennium och går nu in i en enormt spännande expansionsfas. Om Nilar Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Energilagring kan användas för att överbrygga skillnader mellan energiproduktion och efterfrågan för att exempelvis bättre kunna utnyttja potentialen av intermittent elproduktion från förnyelsebara energikällor, så som solenergi och vindkraft, samt för att förstärka allt mer ansträngda elnät. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel. Bolaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2012 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även Bolagets forskning och utveckling sker. Bolaget utökar för närvarande kapaciteten i Gävle genom att installera nya produktionslinor samt förbättra effektiviteten hos de linor som är på plats idag. Trots en stark expansion av produktionskapaciteten har Bolagets försäljningstillväxt begränsats av anläggningens produktionskapacitet. Med medel från Erbjudandet avser Bolaget finansiera ytterligare produktionslinor i Gävle samt att succesivt expandera genom ytterligare en fabrik, som enligt plan förväntas lokaliseras i Estland. Stabiliseringsåtgärder I samband med Erbjudandet kan Carnegie ("Stabiliseringsmanagern"), på uppdrag av Joint Bookrunners, komma att övertilldela aktier för att genomföra transaktioner som är utformade för att stabilisera, upprätthålla och på annat sätt stödja marknadspriset på Bolagets aktier på en nivå över det som annars skulle råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsmanagern har dock ingen skyldighet att vidta stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris högre än priset i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier i syfte att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod. Stabiliseringsmanagern måste senast vid utgången av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringsåtgärderna har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer Stabiliseringsmanagern, genom Bolaget, att offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder utfördes, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes. Rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Carnegie”) är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Joh. Berenberg Gossler & Co. KG (”Berenberg”) är Joint Bookrunner. Baker McKenzie är legal rådgivare till Bolaget. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Carnegie och Berenberg. För ytterligare information, vänligen kontakta: Marcus Wigren, VD, Nilar Telefon: +46 76 769 50 75 E-post: marcus.wigren@nilar.com Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av Bolagets nyhetsdistributör, Cision. Viktig Information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Nilar i någon jurisdiktion, varken från Nilar eller från någon annan. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättas i samband med Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri. Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter. Information till distributörer I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen " Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Nilars aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Nilars aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Nilars aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Nilars aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Nilars aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Gabather AB meddelar utfall i skiljeförfarande med Smerud Medical Research AS

Gabather AB (Nasdaq First North Growth Market: GABA) kan idag meddela att tvisten kommunicerat den 7 december 2020 mellan Gabather och Smerud Medical Research är löst genom skiljedom vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut. Utfallet blev till Gabathers fördel. För ytterligare information, vänligen kontakta: Michael-Robin Witt, vd Telefon: 073-687 28 39 E-post: mrw@gabather.com Denna information är sådan information som Gabather AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 08:.00 CET. Kort om Gabather AB Gabather utvecklar nästa generations läkemedel mot psykisk ohälsa. Bolagets selektiva GABA\A\-stimulerare har en unik verkningsmekanism som kan lägga grunden till nya och effektiva läkemedel mot flera stora psykiatriska diagnoser. Gabather genomför nu ett kliniskt utvecklingsprogram för sin längst framskridna läkemedelskandidat GT-002 för att förbättra behandlingen av depression. Bolagets GABA\A\-stimulerare har dessutom potential att bli effektiva behandlingar inom andra sjukdomar som helt eller delvis beror på obalans i GABA-systemet, till exempel schizofreni, psykos, Alzheimers sjukdom och autism. Gabather är noterat på First North Growth Market och Erik Penser Bank (08-463 80 00, certifiedadviser@penser.se) är bolagets Certified Adviser.

OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2020

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020 finns upplysningar av särskild betydelse. I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen: ”Koncernen har gjort en simulering avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod vilken baseras på nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Mot bakgrund av den stora osäkerheten som skapas till följd av Coronasituationen och den eventuella negativa påverkan det kan få på kundernas investeringsförmåga, och det faktum att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information Koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas planer på beställning av system, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. Det kan därmed komma att behövas likviditetstillskott inom kommande 12 månader och det är Koncernens nuvarande bedömning att sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift.” Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift: Jag vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsens avsnitt ”Finansiering, likviditet och fortsatt drift” samt avsnittet ”Väsentliga händelser efter balansdagen” och not 32 i årsredovisningen, som anger att bolaget inte kan utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en osäkerhetsfaktor för bolagets fortsatta drift och att bolaget kan vara beroende av likviditetstillskott inom kommande 12 månader. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns i Förvaltningsberättelsen och i not 32, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Anmärkning ur revisionsberättelsen: Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen skatt, sociala avgifter och mervärdesskatt inte betalats i rätt tid. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, men försummelserna har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.   Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 08:00 CET.  För mer information, var god kontakta: Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32 Om Obducat AB (publ) Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för första kvartalet 2021

Stabilt resultat möjliggör fortsatta investeringar för långsiktigt hållbar tillväxt AstraZeneca levererade en stabil intäktstillväxt på 15% (11% i fasta valutakurser[1]) till 7 320 MUSD under kvartalet. Exklusive bidraget från pandemivaccinet mot COVID-19 ökade intäkterna med 11% (7% i fasta valutakurser) till 7 045 MUSD. De övergripande resultaten under kvartalet stärkte bolagets lönsamhet och kassaflöde ytterligare, samtidigt som forskningsportföljen uppvisade goda framsteg. Bolaget bekräftar prognosen för helåret 2021. Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar:”Vi levererade stabila framsteg under första kvartalet 2021 och fortsatte avancemanget i vår forskningsportfölj för livsförändrande läkemedel. Onkologi växte med 16 procent och Nya CVRM växte med 15 procent; Nya läkemedel stod för över hälften av intäkterna och alla regioner levererade en positiv tillväxt. Detta ledde till ytterligare ett kvartal med stark intäkts- och resultattillväxt samt fortsatt lönsamhet och generering av kassaflöde trots pandemins fortsatta negativa påverkan på diagnos och behandling av många sjukdomar. Givet resultatet under det första kvartalet, som var i linje med våra förväntningar, bekräftar vi prognosen för helåret. Vi förväntar oss att påverkan från COVID kommer att minska och förutspår en acceleration under andra halvan av 2021. Ytterligare betydande framsteg i forskningsportföljen uppnåddes när vi fortsatte att investera i en långsiktig hållbar tillväxt, inklusive studien OlympiA i fas III som uppvisade fördelar med Lynparza mot vissa former av tidiga stadier av bröstcancer. De fortsatta framstegen i forskningsportföljen och de påskyndade verksamhetsresultaten understryker vårt åtagande för patienter samt leveransen av vår tillväxtpotential, något som kommer att förstärkas ytterligare genom det föreslagna förvärvet av Alexion. "Tabell 1: Ekonomisk sammanfattning kvartal 1 2021 [][][][][] Utfall i fasta valutakurser MUSD  Förändring i % Förändring i %- Produktförsäljning 7 257  15 11- Intäkter från samarbeten 63  43 42Totala intäkter 7 320  15 11- Minus COVID-19 275  Ej relevant[2] Ej relevant-pandemivaccinTotala intäkter, exklusive 7 045  11 7COVID-19 pandemivaccin[3]Redovisad[4] vinst per 1,19 USD  100 97aktie (EPS)[5]Vinst per aktie för 1,63 USD  55 53kärnverksamheten[6]Påverkan av pandemivaccin (0,03) USD Ej relevant Ej relevantpå vinst per aktie De totala intäkterna i korthet under kvartalet: - En ökad produktförsäljning på 15% (11% i fasta valutakurser) till 7 257 MUSD. Totala intäkter för Nya läkemedel[7] förbättrades med 30% (26% i fasta valutakurser) under kvartalet till 3 891 MUSD, inklusive tillväxt på tillväxtmarknaderna på 33% (30% i fasta valutakurser) till 874 MUSD. Globalt stod nya läkemedel för 53% av de totala intäkterna (Q1 2020: 47%). Q1 2020 gynnades av en låg till medelhög ensiffrig procentuell försäljningsökning efter kortsiktiga lagerökningar i distributionskanalen, som en direkt följd av COVID-19 pandemin - Tillväxt inom Onkologi på 20% (16% i fasta valutakurser) till 3 024 MUSD, en ökning i Nya CVRM[8 ]på 19% (15% i fasta valutakurser) till 1 306 MUSD. Andningsvägar och Immunologi (R&I) minskade dock med 1% (4% i fasta valutakurser) till 1 546 MUSD, vilket huvudsakligen speglar påverkan på lagerhållning från en godkänd generisk version av Symbicort i USA under Q1 2020 samt fasningen av påverkan från COVID-19 - En ökning på tillväxtmarknaderna med 14% (10% i fasta valutakurser) till 2 592 MUSD, med en tillväxt i Kina på 19% (10% i fasta valutakurser) till 1 679 MUSD. I USA ökade de totala intäkterna med 10% till 2 310 MUSD och i Europa med 28% (18% i fasta valutakurser) till 1 546 MUSD RiktlinjerBolaget bekräftar prognosen för helåret 2021 i fasta valutakurser. De totala intäkterna förväntas öka med en ”low teens” procentsats, tillsammans med snabbare tillväxt av vinst per aktie för kärnverksamheten; i spannet 4,75 till 5,00 USD. Prognosen innefattar inte intäkter från eller vinstpåverkan av vaccinet mot COVID-19 pandemin under pandemin. På liknande sätt exkluderar prognosen det föreslagna förvärvet av Alexion Pharmaceuticals, Inc. (Alexion), som är tänkt att bli AstraZenecas nya expertisområde och enhet för sällsynta sjukdomar. Förvärvet förväntas slutföras under Q3 2021. AstraZeneca är medveten om förhöjda risker och osäkerheter i samband med påverkan från COVID-19. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta. AstraZeneca kan inte ge någon prognos eller några indikationer baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Risker beträffande framåtriktade kommentarer i den fullständiga resultatrapporten på engelska. IndikationerBolaget tillhandahåller indikationer för helåret 2021 i fasta valutakurser: - AstraZeneca fortsätter med fokus på att förstärka den operativa hävstångseffekten, samtidigt som man tillgodoser den viktigaste prioriteringen för kapitalallokering för återinvesteringar i verksamheten, nämligen en fortsatt investering i FoU samt försörjningen av läkemedel och tillgänglighet för patienter på viktiga marknader - En skattesats för kärnverksamheten på 18–22%. Variationer i skattesatsen för kärnverksamheten mellan kvartalen förväntas fortsätta ValutakurseffekterOm valutakurserna för april–december 2021 ligger kvar på samma genomsnitt som vi sett under kvartalet förväntar vi oss en låg ensiffrig procentsats i gynnsam påverkan på totala intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten på engelska. Utvecklingen i sammandrag - Totala intäkter, bestående av produktförsäljning och intäkter från samarbeten, ökade med 15% under kvartalet (11% i fasta valutakurser) till 7 320 MUSD. Produktförsäljningen ökade med 15% (11% i fasta valutakurser) till 7 257 MUSD, drivet främst av resultaten för nya läkemedel inom onkologi och bioläkemedel, inklusive Tagrisso och Farxiga. Totala intäkter innefattade 275 MUSD från försäljning av vaccin mot COVID-19 pandemin - Den redovisade bruttovinstmarginalen[9 ]minskade med tre procentenheter till 74,3% och bruttovinst-marginalen för kärnverksamheten[9 ]minskade med tre procentenheter under kvartalet till 74,6%. Resultatet speglar huvudsakligen betydande påverkan från jämlik distribution av vaccinet mot COVID-19 pandemin, utan vinst för AstraZeneca, tillsammans med ökat tillskott från olika överenskommelser gällande vinstdelning, primärt för Lynparza och effekterna av den kinesiska nationella förteckningen över ersättningsläkemedel (NRDL) och de volymbaserade inköps- och patientprogrammen (VBP). En högre andel av onkologiförsäljningen och ökad patienttillgång i Kina uppväger delvis dessa effekter. Dessa variationer i bruttomarginalutvecklingen mellan kvartalen kan förväntas fortsätta - De redovisade totala rörelsekostnaderna ökade med 13% (9% i fasta valutakurser) under kvartalet till 4 741 MUSD och stod för 65% av de totala intäkterna (Q1 2020: 66%). Totala rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 15% (11% i fasta valutakurser) till 4 136 MUSD och utgjorde 57% av de totala intäkterna (Q1 2020: 57%) - De redovisade forsknings- och utvecklingskostnaderna samt FoU-kostnaderna för kärnverksamheten ökade med 24% (19% i fasta valutakurser) under kvartalet till 1 713 MUSD respektive med 23% (18% i fasta valutakurser) till 1 638 MUSD. Ökningarna speglar främst investeringar i fas III och avancemanget till fas II för flera kliniska utvecklingsprogram, i synnerhet inom bioläkemedel. Bolaget fortsatte att investera i sitt COVID-19-vaccin samt potentiella läkemedel för att förebygga och behandla COVID-19 - Redovisade försäljnings- och administrationskostnader ökade med 8% (4% i fasta valutakurser) till 2 929 MUSD; försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten ökade med 10% (7% i fasta valutakurser) till 2 399 MUSD, vilket representerade 33% av de totala intäkterna (Q1 2020: 34%) - Redovisade Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader[10] ökade med 146% (145% i fasta valutakurser) under kvartalet till 1 180 MUSD. Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 147% (146% i fasta valutakurser) till 1 180 MUSD under perioden. Ökningen speglar framför allt 776 MUSD i intäkter från avyttringen av AstraZenecas andel på 26,7% av Viela Bio, Inc. (Viela) som en del av Horizon Therapeutics plc:s förvärv av bolaget. - Den redovisade rörelsemarginalen ökade med sju procentenheter under kvartalet (åtta i fasta valutakurser) till 26%; rörelsemarginalen för kärnverksamheten ökade med fem procentenheter (sex i fasta valutakurser) till 34%. Resultatet speglar framför allt den tidigare nämnda engångseffekten från Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader[10] - Rapporterad vinst per aktie på 1,19 USD under kvartalet stod för en ökning på 100% (97% i fasta valutakurser). Vinsten per aktie för kärnverksamheten ökade med 55% (53% i fasta valutakurser) till 1,63 USD. Vinst per aktie gynnades av en lägre skattesats till följd av en icke beskattningsbar vinst från avyttringen av AstraZenecas andel av Viela Affärsverksamheten i sammandrag OnkologiDe totala intäkterna ökade med 20% under kvartalet (16% i fasta valutakurser) till 3 024 MUSD. Tabell 2: Q1 2021 totala intäkter för utvalda onkologiläkemedel Utfall i fasta valutakurserLäkemedel MUSD Förändring i % Förändring i %Tagrisso 1 149 17 13Imfinzi 556 20 17Lynparza 543 37 33Calquence 209 Ej relevant Ej relevantEnhertu 40 Ej relevant Ej relevant Nya CVRMDe totala intäkterna ökade med 19% under kvartalet (15% i fasta valutakurser) till 1 306 MUSD. Tabell 3: Q1 2021 totala intäkter för utvalda läkemedel inom Nya CVRM Utfall  i fasta valutakurser Läkemedel MUSD Förändring i %  Förändring i % Farxiga 625 54  50 Brilinta 374 (8) (11)Bydureon 103 3  1 Roxadustat 41 Ej relevant  Ej relevant Lokelma 33 Ej relevant  Ej relevant  Andningsvägar och ImmunologiDe totala intäkterna minskade med 1% under kvartalet (4% i fasta valutakurser) till 1 546 MUSD. Tabell 4: Q1 2021 totala intäkter för utvalda läkemedel inom andningsvägar och immunologi Utfall  i fasta valutakurser Läkemedel MUSD Förändring i %  Förändring i % Symbicort 691 (13) (15)Pulmicort 330 (13) (18)Fasenra 260 31  27 Breztri 27 Ej relevant  Ej relevant  COVID-19Totala intäkter ökade sekventiellt från 2 MUSD under Q4 2020 till 275 MUSD under första kvartalet 2021. Tabell 5: Q1 2021 resultat för vaccin mot COVID-19 pandemin Utfall i fasta valutakurserLäkemedel MUSD Förändring i % Förändring i %Vaccin mot COVID-19 pandemin 275 Ej relevant Ej relevant TillväxtmarknaderDe totala intäkterna ökade med 14% under kvartalet (10% i fasta valutakurser) till 2 592 MUSD. Nedgången för Pulmicort  innefattade en negativ påverkan på fyra procentenheter (fyra i fasta valutakurser) och minskade den övergripande totala intäktstillväxten under kvartalet. Kina steg med 19% (10% i fasta valutakurser) till 1 679 MUSD under kvartalet och utgjorde 65% av de totala intäkterna på tillväxtmarknaderna. Nya läkemedel, främst drivet av Tagrisso inom Onkologi och Forxiga inom Nya CVRM, levererade en särskilt positiv tillväxt. Den totala intäktstillväxten under kvartalet innefattade dock en negativ påverkan på fem procentenheter (fyra i fasta valutakurser) från den minskade försäljningen av Pulmicort, vilket hämmade den övergripande intäktstillväxten under kvartalet. Totala intäkter exklusive Kina ökade med 6% (11% i fasta valutakurser) till 913 MUSD, med särskilt starka resultat i Mellanöstern och Afrika. AffärsutvecklingFörvärv av aktier i Acerta Pharma B.V. (Acerta)I december 2015 gjorde bolaget en överenskommelse om att förvärva 55% av hela det utfärdade aktiekapitalet i Acerta mot en direkt betalning på 2,5 miljarder USD, en summa som betalades 2016. Ett ytterligare belopp på 1,5 miljarder USD betalades 2017 vid mottagandet av det första amerikanska myndighetsgodkännandet av Calquence. Avtalet innefattade optioner som, om man valde att utnyttja dem, gav Acertas aktieägare möjlighet att sälja, och AstraZeneca att köpa, de återstående 45% av aktierna i Acerta. Det slutliga villkoret för att dessa optioner skulle falla ut var uppfyllt i november 2020 när Calquence fick marknadsgodkännande i EU. AstraZeneca utnyttjade optionen att förvärva de återstående 45% av aktierna i Acerta i april 2021. Avtalet innebar initialt att de återstående 45% av aktierna i Acerta skulle förvärvas till ett pris av cirka 3 miljarder USD netto av vissa kostnader och betalningar som uppkommit hos AstraZeneca och netto av överenskomna framtida justerande poster baserad på en i förväg överenskommen prismekanism. I oktober 2019 trädde ett ändringsavtal i kraft som redovisades som en del av resultatet för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2019, vilket ändrade tidpunkten för utbetalningarna samt minskade de maximala beloppet som krävdes för att förvärva de återstående utestående aktierna i Acerta om optionsrätten utövades. Betalningarna ska göras i liknande årliga delbetalningar under 2022, 2023 och 2024. De ändrade villkoren speglas i de antaganden som använts för att beräkna de upplupna kostnaderna för optionsförpliktelserna per 31 mars 2021 på 2 336 MUSD.Hållbarhet i sammandragDen senaste utvecklingen av och framstegen mot Bolagets hållbarhetsprioriteringar redovisas nedan: a. Tillgång till hälso- och sjukvård AstraZeneca och dess underlicenstagare Serum Institute of India Pvt. Ltd. (SII), har levererat över 48 miljoner doser COVID-19-vaccin till över 120 länder genom COVAX[11], det multilaterala vaccinationsprogrammet som leds av den globala vaccinalliansen Gavi,(the Vaccine Allicance) Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) och världshälsoorganisationen WHO; över 80% av dessa doser har gått till låg- och medelinkomstländer. b. Miljöskydd Under perioden fick bolaget erkännande för sitt ledarskap vad gäller att bygga upp hållbara affärsmodeller som ett av de främsta 7% företagen i CDP :s Supplier Engagement Rating Leaderboard  2020. Genom att arbeta med leverantörer för att minska utsläppen hjälper AstraZeneca till att driva forskningsbaserade klimatåtgärder i värdekedjan, en viktig komponent i bolagets strategi Ambition Zero Carbon . c. Etik och transparens Bolaget släppte sin sjunde årliga Hållbarhetsrapport och Hållbarhet i sammandrag på sin webbplats samt i sociala medier. Rapporten släpptes i samband med årsredovisningen med information från Form 20-F 2020. Rapporten beskriver framsteg och utmaningar samt mål för framtiden. En mer omfattande hållbarhetsuppdatering finns i den fullständiga resultatrapporten på engelska. FotnoterFöljande noter avser sidorna ett till fem. 1. Fasta valutakurser. Dessa ekonomiska nyckeltal överensstämmer inte med god redovisningssed (GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten. 2. Ej relevant. 3. Totala intäkter exklusiveCOVID-19 pandemivaccinet överensstämmer inte med god redovisningssed (non GAAP measures), vilket exkluderar intäkter eller vinstpåverkan från försäljningen av pandemins COVID-19-vaccin under pandemiperioden för att underlätta en jämförelse mot prognos. 4. Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med UK och EU-anpassade internationella redovisningsstandarder (IFRS’s) ochFinancial Reporting Standards (IFRS), som är utfärdad av International Accounting Standards Board (IASB). 5. Vinst per aktie. 6. Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten. Dessa mått överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de, i motsats till redovisat resultat, inte kan härledas direkt ur informationen i koncernens bokslut. Se Operating and Financial Review i den fullständiga resultatrapporten för en definition av de ekonomiska måtten för kärnverksamheten och en avstämning av de ekonomiska måtten mellan kärnverksamheten och redovisat resultat. 7. Tagrisso, Imfinzi, Lynparza, Calquence, Enhertu, Koselugo, Farxiga, Brilinta, Lokelma, roxadustat, Fasenra, Bevespi och Breztri. De nya läkemedlen utgör pelarna inom de tre sjukdomsområdena (tidigare kallade terapiområdena) Onkologi, Kardiovaskulära sjukdomar, Njursjukdomar och Metabola sjukdomar (CVRM) samt Andningsvägar och Immunologi (R&I) och är viktiga plattformar för framtida tillväxt. 8. Nya CVRM omfattar Brilinta, läkemedel för njursjukdomar och diabetes. 9. Bruttovinst definieras som totala intäkter minus kostnad för sålda varor. Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från intäkter från samarbeten och tillhörande kostnader, och speglar därför de underliggande resultaten för produktförsäljningen.10. I de fall AstraZeneca inte behåller ett betydande löpande intresse i potentiella eller lanserade läkemedel redovisas intäkter från avyttringar i Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets delårsrapport11. 18,4 miljoner doser av AstraZenecas vaccin mot COVID-19 pandemin och 29,9 miljoner av SII:s Covidshield-vaccin.12. COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access) är en koalition som leds av CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Gavi, Vaccine Alliance (Gavi), och WHO. Det är det enda globala projektet där regeringar och tillverkare samlas för att säkerställa att säkra och effektiva COVID-19-vaccinr görs tillgängliga världen över för såväl hög- som låginkomstländer. Tabell 6: Forskningsportföljen i sammandrag Följande tabell beskriver betydande utveckling av portföljen i sen klinisk utvecklingsfas sedan föregående resultatrapport:   [[]] [[]] Myndighetsgodkännanden eller andraåtgärder från myndigheter · Tagrisso – adjuvant icke småcellig lungcancer[1](EGFRm[2]) godkännande (KINA) · Tagrisso – adjuvant icke småcellig lungcancer (EGFRm): positivt utlåtande (EU) · Imfinzi – cancer i urinblåsan (andra linjens behandling) (indikation har frivilligt dragits tillbaka) (USA) · Koselugo – NF1[[[3]]]: positivt utlåtande (EU)Godkännanden frånregistreringsmyndighet och/eller · Lynparza – bröstcanceransökan om registrering (BRCAm[4]): ansökan har frivilligt dragits tillbaka (KINA) · Brilique – kranskärlssjukdom[5]/diabetes typ 2[6] CVOT[7]: ansökan har frivilligt dragits tillbaka (EU, KINA)Övergripande resultat från viktiga fasIII-studier eller andra större · Lynparza – adjuvant bröstcancerhändelser (BRCAm): nådde det primära målet för fas III · Farxiga – COVID-19: nådde inte det primära målet för fas III · roxadustat – anemi på grund av kronisk njursvikt[8]: försenat myndighetsbeslut på grund av sammankallande av rådgivande kommitté (USA) · nirsevimab – RSV[[[9]]]: nådde det primära målet för fas III · COVID-19-vaccin – COVID-19: nådde det primära målet för fas III (studie i USA)  [1]NSCLC – icke-småcellig lungcancer. [2] EGFRm – Epidermal tillväxtfaktorreceptor, muterad. [3] NF1 – Neurofibromatos typ 1, ett genetiskt tillstånd som gör att tumörer växer längs nerver i huden, hjärnan och andra delar av kroppen. [4] Mottaglighetsgen för bröstcancer har halverats, muterats. [5] CAD – kranskärlssjukdom. [6] Diabetes typ 2. [7] CVOT – kardiovaskulär utfallsstudie. [8] CKD – kronisk njursvikt. [9] RSV – Respiratoriskt syncytialvirus. Tabell 7: Forskningsportföljen – förväntade större nyheter [[]] [[]] [[]][[]] [[]][[]][[]] Tidplan NyhetsflödeH1 2021 · Tagrisso – adjuvant icke småcellig lungcancer (EGFRm): myndighetsbeslut (EU) · Imfinzi +/- treme – icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (POSEIDON): övergripande resultat (total överlevnad[[[10]]]) · Calquence – kronisk lymfatisk leukemi[11] (R/R[12]) (ELEVATE R/R): ansökan om registrering · Koselugo – NF1: myndighetsbeslut (EU) ·  Farxiga – kronisk njursvikt: myndighetsbeslut (USA) · Symbicort – mild astma: myndighetsbeslut (EU) · Fasenra – näspolyper[[[13]]], ansökan om registrering · tezepelumab – allvarlig astma: ansökan om registrering · COVID-19-vaccin – COVID-19: ansökan om registrering (USA, JAPAN) · AZD7442 – SARS-CoV-2: övergripande resultat, ansökan om registreringH2 2021 · Imfinzi – inoperabel[[[14]]], icke småcellig lungcancer i stadium III (PACIFIC-2): övergripande resultat, ansökan om registrering · Imfinzi – icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (PEARL): övergripande resultat · Imfinzi +/- treme – icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (POSEIDON): ansökan om registrering · Imfinzi +/- treme – levercancer (första linjens behandling): övergripande resultat, ansökan om registrering · Lynparza – adjuvant bröstcancer: ansökan om registrering · Lynparza – prostatacancer (andra linjens behandling): myndighetsbeslut (KINA) · Lynparza – prostatacancer (första linjens behandling, kastrationsresistent): övergripande resultat, ansökan om registrering · Enhertu – bröstcancer (andra linjens behandling, HER2+[15]): övergripande resultat[16], ansökan om registrering · Forxiga – kronisk njursvikt: myndighetsbeslut (EU, JAPAN, KINA) · Farxiga – HF (HFpEF[[[17]]]): övergripande resultat · Brilique – stroke (THALES): myndighetsbeslut (EU, KINA) · roxadustat – anemi på grund av kronisk njursvikt: myndighetsbeslut (USA) · PT027 – astma: övergripande resultat · anifrolumab – lupus (SLE[18]): myndighetsbeslut (USA, EU, JAPAN) · nirsevimab – RSV (MEDLEY): övergripande resultat 2022 · Imfinzi – icke småcellig lungcancer (första linjens behandling) (PEARL): ansökan om registrering ·  Imfinzi – ES-SCLC[[[19]]]: myndighetsbeslut (KINA) · Imfinzi – LS-SCLC[[[20]]]: övergripande resultat, ansökan om registrering · Imfinzi – levercancer (lokoregional): övergripande resultat, ansökan om registrering · Imfinzi – gallvägscancer: övergripande resultat, ansökan om registrering · Lynparza – äggstockscancer (tredje linjens behandling, BRCAm): ansökan om registrering · Enhertu – bröstcancer (tredje linjens behandling, HER2+) (fas III): övergripande resultat, ansökan om registrering · Enhertu – bröstcancer (låg HER2): övergripande resultat, ansökan om registrering · Calquence – CLL: ansökan om registrering (KINA) · Koselugo – NF1: ansökan om registrering (JAPAN, KINA) · Farxiga – HF (HFpEF): ansökan om registrering · roxadustat – MDS[[[21]]]: övergripande resultat, ansökan om registrering · PT027 – astma: ansökan om registrering · nirsevimab – RSV: ansökan om registrering Den fullständiga versionen av resultatrapporten på engelska finns nedan som en bifogad fil TelefonkonferensEn telefonkonferens för investerare och analytiker börjar klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com . RapporteringskalenderBolaget kommer att publicera resultaten för halvåret och det andra kvartalet torsdagen den 29 juli 2021. AstraZenecaAstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel för sjukdomar inom onkologi och bioläkemedel, inklusive kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar samt andningsvägar och immunologi. AstraZeneca är baserade i Cambridge i Storbritannien och bedriver verksamhet i över 100 länder. Dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Besök astrazeneca.com och följ bolaget på Twitter @AstraZeneca. KontakterKontaktuppgifter till Investor Relations Team finns här . Kontaktuppgifter till Media finns här .   [1]NSCLC – icke-småcellig lungcancer. [2] EGFRm – Epidermal tillväxtfaktorreceptor, muterad. [3] NF1 – Neurofibromatos typ 1, ett genetiskt tillstånd som gör att tumörer växer längs nerver i huden, hjärnan och andra delar av kroppen. [4] Mottaglighetsgen för bröstcancer har halverats, muterats. [5] CAD – kranskärlssjukdom. [6] Diabetes typ 2. [7] CVOT – kardiovaskulär utfallsstudie. [8] CKD – kronisk njursvikt. [9] RSV – Respiratoriskt syncytialvirus. [10] OS – total överlevnad. [11] CLL – Kronisk lymfatisk leukemi, den vanligaste typen av leukemi bland vuxna. [12] R/R – Recidiverande/refraktär. [13] Godartade mjuka utväxter inuti näsan. [14] Tumören kan inte tas bort helt genom kirurgi. [15] HER2+ – Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-positiv. [16] Baserat på en planerad interimsanalys enligt vad som kommunicerats av Daiichi Sankyo under Q2 av deras budgetår 2021. [17] HF – hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion. [18] SLE – Systemisk lupus erytematos, en kronisk autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i bindväv i hela kroppen. [19] ES-SCLC – småcellig lungcancer i framskridet stadium. [20] LS-SCLC – småcellig lungcancer i begränsat stadium. [21] MDS – Myelodysplastiskt syndrom.

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

Första kvartalet 1 januari – 31 mars • Intäkterna uppgick till 8,3 MSEK (19,6) • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-0,9) • Resultat före skatt uppgick till -4,3 MSEK (1,8) • Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,01) • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -5,8 MSEK (-20,1) • Orderingången uppgick till 11,9 MSEK (2,1) • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 32,0 MSEK (34,5) Kommentar från Koncernchefen Stabil inledning på 2021 trots Covid-19 Orderingången för första kvartalet uppgick till 11,9 MSEK (2,1) vilket vi ser som ett tecken på en början till återhämtning. Vi ser en succesiv ökning av aktivitetsnivån hos våra kunder framför allt i Asien men även i Nordamerika. Kunderna i Europa är i större utsträckning drabbade av de fortsatta restriktionerna. Orderstocken om 32 MSEK avser orders som till övervägande del är planerade för leverans under 2021. För att kompensera för de ekonomiska konsekvenserna av pandemin tillämpar Obducat fortsatt korttidsarbete inom koncernen vid publicering av denna rapport. Vi har påbörjat en stegvis återgång till normal arbetstid och det är vår förhoppning att vi senast under andra halvåret återgår till full arbetstid.    Produktionsservice i fokus Det första kvartalet har inneburit fortsatt fokus på marknadsbearbetning av vårt produktionsservice koncept som, förutom att demonstrera Obducats branschledande tekniker och kunskaper, dessutom innebär ytterligare intäktsmöjligheter. Bolaget slutför för närvarande leverans av den testorder som tidigare kommunicerats och som försenats till följd av pandemin. Ytterligare utvärderingsorders avseende produktionsservice har dessutom säkrats under inledningen av 2021. Virtuella mässor och konferenser Den fortsatta pandemiutvecklingen medför en omprioritering till digital marknadsföring mot kunder och vi har under första kvartalet deltagit i ett flertal olika virtuella mässor och konferenser. Vi räknar med att större delen av marknadsföringsaktiviteterna även under 2021 i huvudsak kommer att utgöras av virtuella mässor och konferenser. Teknikutveckling och lanseringar Det långsiktiga utvecklingsarbetet har fortskridit under första kvartalet och i början av januari lanserade vi en ny typ av UV-moduler till Eitreprodukterna. För Obducat är det viktigt att våra kunder redan på FoU stadiet kan använda våra produkter för att sedan kunna göra en migrering av utvecklade processer till produktionsnivå enklare. Det första Eitre 8 systemet med den uppgraderade UV-funktionen levererades under fjärde kvartalet 2020 och slutgodkändes vid inledningen av 2021. Lönsamhet Resultatet före skatt för första kvartalet uppgick till -4,3 MSEK (1,8). Obducat drabbas fortfarande intäktspåverkande av Coronarelaterade restriktioner vilka skapar viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen såväl som att de försenar installationen av levererade system. Kvartalets lägre omsättning påverkar också bruttomarginalen negativt. Utblick Vi kan konstatera att även under inledningen av 2021 ser vi en negativ påverkan av pandemin men aktivitetsnivån hos kunderna ökar successivt i takt med att effekterna av vaccinationsprogrammen genomförs och mycket talar för en stark återhämtning i halvledarindustrin i stort. De applikationsområden som Obducat fokuserar på står inför en stark tillväxt under den kommande 5-årsperioden. Nanoteknologins centrala roll för utvecklingen inom applikationsområden såsom optik, fotonik, 5G, Artificiell intelligens (AI) och Augmented Reality (AR) borgar för en ökad marknadspotential och ett betydligt större industriellt genombrott för Obducat. Målet är att väsentligt öka orderingången för 2021 vilket kommer att möjliggöras dels genom fortsatt teknikutveckling vilken genererar nya produktlanseringar som ökar kundnyttan och konkurrenskraften i våra produkter, dels genom fortsatt ökad utbyggnad och satsning på vår produktionsservicetjänst. Patrik Lundström, Koncernchef   Försäljning och marknad Under första kvartalet har Obducat erhållit en order från en asiatisk kund avseende ett fullt automatiserat MC 204 resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 7,5 miljoner SEK. MC 204 resist process systemet kommer att installeras i kundens renrum där det primärt kommer att användas vid utveckling och pilotproduktion av komponenter fokuserade på ICT (Information and Communication Technology). MC 204 systemet kommer att levereras under det tredje kvartalet. Obducat har även erhållit en order från en existerande kund i Kanada, för leverans av ett QS 200 resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 1 miljon SEK. Kunden är ett ledande institut inom området optik och fotonik och QS 200 systemet är konfigurerat för att utföra framkallnings processer såväl som termiska processer. QS 200 systemet kommer att levereras under andra kvartalet. Ytterligare order som Obducat erhållit under det första kvartalet kommer från en kund i USA, för leverans av ett QS 600 resist process system. Ordervärdet uppgår till cirka 1,8 miljoner SEK. QS 600 systemet är konfigurerat för att utföra ytbeläggningsprocesser och kommer att levereras under tredje kvartalet. Därutöver har orderingången utgjorts av orders avseende uppgraderingar av maskiner, reservdelar samt service. Orderingången för det första kvartalet 2021 uppgick till 11,9 MSEK (2,1). Den fortsatta spridningen av Coronaviruset påverkar fortfarande aktivitetsnivån hos kunderna men en stegvis förbättring kan ses på de marknader där spridningen är lägre eller att vaccinationsprogrammen har nått längre. Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 32,0 MSEK (34,5). Intäkter och resultat Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 8,3 MSEK (19,6). De fortsatta reserestriktionerna skapar viss fördröjning i leverans av komponenter till produktionen såväl som att det försenar slutförandet av installationer av levererade system vilket förskjuter intäktsföringen. Koncernen genererade ett bruttoresultat om 2,1 MSEK (39,4) vilket motsvarade 25% (48%) bruttomarginal vilken påverkats negativ huvudsakligen av den lägre omsättningen under rapportperioden. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -5,5 MSEK (-0,9), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,3 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var -4,3 MSEK (1,9). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,01). Finansiering, likviditet och fortsatt drift Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,8 MSEK att jämföra med 4,2 MSEK vid årets början. Kundfordringarna uppgick per den 31 mars 2021 till 4,4 MSEK (10,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till -4,3 MSEK (-19,2). Förändring av rörelsekapital var under första kvartalet -1,0 MSEK (-19,4). Det totala kassaflödet för det första kvartalet uppgick till -3,4 MSEK (0,3). Mot bakgrund av den stora osäkerheten som skapas till följd av den fortsatta smittspridningen av Corona gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet nuvarande Coronasituation så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på kundernas investeringsförmåga. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Koncernens nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift. Investeringar Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder marknaden. Koncernens investeringar uppgick till 1,6 MSEK (0,9) under första kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,5 MSEK (0,8) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,1). Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion. Forskning och utveckling Under det första kvartalet lanserade Obducat en ny typ av UV-moduler för samtliga EITRE[®]-produkterna. De nya UV-modulerna gör det möjligt för kunderna att konfigurera Eitre-systemen med ultrahög UV-ljusintensitet. Det har betydelse då det sker en kontinuerlig utveckling och introduktion av nya imprintmaterial, varav en del nya resistmaterial kräver ultrahög ljusintensitet för att fungera i tillverkningsprocessen. Att erbjuda möjligheten att göra imprint över hela substratytan i ett och samma process-steg i kombination med hög exponeringsdos är en nyckel till hög produktionstakt, vilket i sin tur är nödvändigt för full industrialisering. Både den integrerade anti-stick tekniken som lanserades under hösten 2020 såväl som den nyligen lanserade funktionaliteten med ultrahöga ljusintensiteten, ingår som delprojekt i det plattformsprojekt som avser integrerade litografimoduler. Arbetet med dessa fortgår och fler delanseringar är planerade under 2021. Första kvartalets resultat har belastats med -1,6 MSEK (-2,5) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,5 MSEK (0,8). Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom; ·”Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala”. Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem. ·NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering. ·Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m. Väsentliga händelser efter rapportperioden Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. Personal Vid periodens utgång hade koncernen totalt 41 (42) heltidsanställda varav 8 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska dotterbolaget 21 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited. Moderbolaget Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj. Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 2,2 MSEK (2,3) och resultatet före skatt uppgick till 1,5 MSEK (-0,7). Transaktioner med närstående Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,3) under första kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder- och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor. Under rapportperioden har moderbolaget lämnat aktieägartillskott om 0,0 MSEK (3,2). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 36,5 MSEK (44,0) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 10,4 MSEK (21,0). Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning. Aktien Per den 31 mars 2021 finns totalt 142 458 837 aktier i moderbolaget, varav 3 990 152 stamaktier av serie A, 136 341 508 stamaktier av serie B, 15 preferensaktier av serie A och 2 127 162 preferensaktier av serie B. Aktierna berättigar till sammanlagt 178 370 340 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,68 SEK. Obducats stamaktie, preferensaktie samt teckningsoption handlas vid NGM Main Regulated Equity.  Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 31 mars 2021 hade koncernen inga utestående valutasäkringar. För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2020. För bedömningar och ställningstagande kring fortsatt drift, se skrivning på sid 3 under rubriken Finansiering, likviditet och fortsatt drift. Kommande rapporttillfällen 1 juni 2021* Årsstämma 2021 23 juli 2021Delårsrapport 2, 2021(januari-juni) 29 oktober 2021Delårsrapport 3, 2021(januari-september) 18 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021 (januari-december) *Styrelsen har beslutat att flytta årsstämman från 31 maj till 1 juni 2021 Kontakt och ytterligare information Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com, alternativt via telefon 046-10 16 00. För ytterligare information kontakta: Patrik Lundström,Arbetande styrelseordförande och koncernchef046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 André Bergstrand,t.f. VD och CFO046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge klättrar i Swedehearts ranking

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge placerar sig i som bästa universitetssjukhus i Sverige och totalt sett på en delad andra plats. Trots att år 2020 har varit ett svårare år på många sätt på grund av pandemin har hjärtverksamheten på Karolinska i Huddinge lyckats förbättra vårdkvaliteten jämfört med året innan. - Vi är såklart väldigt stolta åt placeringen i Swedehearts ranking men för oss är det här ingen tävling. Swedehearts kvalitetsregister är i första hand ett instrument som hjälper oss att förbättra den vård vi ger. Vi jämför oss mot våra egna tidigare resultat för att se hur vi utvecklats. I förlängningen är det våra patienter som har största nyttan av de framsteg vi gör, säger Frieder Braunschweig, verksamhetschef för kardiologi. Bedömningen i Swedehearts rapport omfattar hela vårdkedjan. Här poängsätts bland annat hur snabbt patientens kranskärl röntgas och förträngningar i kärlen behandlas med ballongvidgning, läkemedelsbehandlingen och inte minst hur bra man lyckas med sekundär prevention. Sekundärprevention är viktig för att minska risken för en ny hjärtinfarkt. Preventiva åtgärder är rökavvänjning, behandling av höga blodfetter och blodtryck. En viktig åtgärd är att få patienterna att komma tillbaka för uppföljning, detta följs via täckningsgrad, något som haft sina egna utmaningar under covidpandemin.  Det är framförallt i Karolinska i Huddinge som vi har gjort stora framsteg det senaste året. Bland annat har fler patienter kommit på återbesök och fler har slutat röka. Linda Mellbin, patientflödeschef för kranskärlssjukdomar, säger att en framgångsfaktor är att man arbetar i multidisciplinära team. I teamen ingår expertis från olika områden och varje patient får en mera omfattande och individanpassad vård. - År 2016 började vi successivt synliggöra kvalitetsindikatorer för våra medarbetare. Då såg alla hur vi ligger till och var vi ska kan och ska göra förbättringar, säger Linda Mellbin. 

Finja Prefab tillträder fabrik i Strängnäs

Finja Prefabs strategi är att växa i Mälardalsregionen och genom förvärvet som kompletterar företagets andra produktionsanläggningar i regionen, kan man nu erbjuda närproducerade betongstommar till fler kunder i området. - Med vårt stomkoncept Hållbara hem, bygger vi trygga, kostnadseffektiva och hållbara betongstommar till bostäder. Att vi nu kan växa genom utökad produktionskapacitet, samt vara delaktiga i utvecklingen av regionen, både vad gäller utökandet av bostadsbyggande samt bidra till fler arbetstillfällen, är vi väldigt glada för, säger Kaj Grönvall, VD Finja Prefab. Kilen Prefab omsätter ca 60 mkr på årsbasis och är sedan 2014 kvalitetscertifierade enligt ISO9001:2015. Efter tillträdesdatumet kommer Finja Prefab att starta rekrytering av ytterligare personal till fabriken för att öka produktionen. Kilen Prefabs förra ägare, Jan Persson, lämnar över en välskött produktionsanläggning. - Affären vi nu genomför känns mycket positiv och att vi nu påbörjar ett samarbete tillsammans med K-Fast Holding AB (Finja Prefabs moderbolag) tror jag kommer ge en god energi till vår framtida utveckling inom vår koncern, säger Jan Persson, VD och ägare för Kilenkrysset-koncernen. Finja Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. Finja Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongelement har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Vi erbjuder nu också våra kunder klimatpositiva betongstommar. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 550 anställda och omsättningen uppgår till ca 1 miljard kronor.

Delårsrapport januari-mars 2021 för Sparbanken Rekarne AB

Ekonomiskt sammandrag, kvartal ett, januari-mars 2021:(Jämförelsesiffror inom parentes avser kvartal 4, oktober-december 2020) · Räntenettot för det första kvartalet 2021 uppgår till 51,1 mkr (49,9 mkr). Den positiva förändringen förklaras främst av ökade utlåningsvolymer.    · Provisionsnettot uppgår till 36,6 mkr (41 mkr), vilket är något lägre än föregående kvartal, vilket beror främst på poster av engångskaraktär under kvartal fyra 2020.  · Rörelsekostnaderna landar på 52,8 mkr under årets första kvartal och är lägre i jämförelse med det fjärde kvartalet (62,9 mkr) vilket beror på kostnader av engångskaraktär kopplat till IT och avgångsvederlag under kvartal fyra 2020.  · Bankens kreditförluster inklusive kreditreserveringar minskade med nästan 2,2 mkr (1,9 mkr) under kvartal ett, vilket främst beror på minskade volymer inom Swedbank Hypotek.  · Bankens totala affärsvolym uppgår per den 31 mars 2021 till 47 382 mkr (46 745 mkr). Bankens inlåning har under första kvartalet minskat med -1 % och beror främst på ett större utflöde från ett fåtal kunder, överlag ser banken ändå en ökning av inlåningen under kvartalet. Bankens förmedlade fond- och försäkringsvolymer har fortsatt öka till följd av den fortsatta tillväxten på marknaden vilketförklarar bankens stigande affärsvolym.  · Total kapitalrelation uppgick till 19,0 % (20,1 %).  · Likviditetstäckningsgraden uppgick till 291 % (348 %) och ligger därmed fortsatt på en stabil nivå.  Viktiga händelser, januari-mars 2021:  · Den ekonomiska aktiviteten har trots en tredje smittvåg och nya virusvarianter av Covid-19 fungerat bättre än vid tidigare smittvågor under föregående år och bidragit till en ljusare framtidstro.   · Joe Biden tillträdde som president under första kvartalet vilket har inneburit en början till en mindre protektionistisk politik.   · I förhoppningarna om en ekonomisk återhämtning har inflationsförväntningarna stigit och lett till ränteuppgångar. På de finansiella marknaderna har detta gett avtryck i form av stigande börser men även i form av stigande långräntor.    · Efter kraftiga fall i BNP under delar av föregående år verkar ekonomin fortsatt vara på uppgång. Den ekonomiska politiken är fortsatt mycket expansiv och länder har inte stängt ner i samma utsträckning som tidigare.  · Under kvartalet påverkades den ekonomiska återhämtningen av Evergreens grundstötning i Suezkanalen samt viss leveransfördröjning av vaccinet mot Covid-19 och dess eventuella biverkningar. Trots detta har de positiva konjunktursignaler vägt tyngre än de negativa signalerna under årets första kvartal. 

Storytel Awards växer så in i Norden – här är alla vinnarna!

Förutom att Storytel Awards slog röstningsrekord i samtliga fyra länder där galan arrangerades lokalt, är årets stora nyhet att en av vinnarna lyckades kamma hem priset i två länder. Det är den svenska deckarförfattaren Emelie Schepp som kunde gå hem med dubbla priser, ett från Sverige och ett från Island. I båda länderna belönades hon för bästa bok i kategorin spänning, dock för olika böcker. I Sverige var det Nio liv som kammade hem priset och på Island var det Prio ett (Illvirki). Båda böckerna ingår i serien om Jana Berzelius. Storytel Awards kommer senare i höst även att arrangeras i Nederländerna, och ambitionen är att priset ska lanseras i alltfler länder i takt med att ljudboken växer som fenomen. – Det känns väldigt bra att kunna rikta ljuset mot upphovspersonerna bakom några av de starka berättelser som påverkar, förändrar och underhåller oss i vardagen, säger Jonas Tellander, grundare och VD för Storytel. Det här är helt enkelt vår hyllning till dem, och jag är otroligt glad över att så många läsare i hela Norden har varit engagerade i att lyfta fram sina favoriter genom att faktiskt gå in och rösta på dem. Här är vinnarna i de olika kategorierna:Finland (avgjort 25 mars)Roman Titel: Suon villi laulu (Där kräftorna sjunger)Författare: Delia Owens Inläsare: Sanna Majuri SpänningTitel: Kun kuningas kuolee (När kungen dör)Författare: Elina BackmanInläsare: Sanna MajuriFakta & Biografier Titel: Mercedes Bentso – Totuus ja tunnustus (Sanning och bekännelse)Författare & inläsare: Linda-Maria Roine Barn & UngdomTitel: Heinähattu ja Vilttitossu loman tarpeessa (Höhatt och Filttoffel i behov av semester)Författare: Sinikka Nopola & Tiina NopolaInläsare: Vuokko HovattaIsland (avgjort 26 mars) RomanTitel: Sextíu kíló af sólskini (Sextio kilo solsken)Författare & inläsare: Hallgrím HelgasonSpänning Titel: Illvirki (Prio ett)Författare: Emelie ScheppInläsare: Kristján Franklín MagnúsBarnTitel: Eyðieyjan (Öken-ön)Författare: Hildur LoftsdóttirInläsare: Álfrún Helga ÖrnólfsdóttirFaktaTitel: Óstýriláta mamma mín (Min orubbliga mamma)Författare & inläsare: Sæunni KjartansdótturDanmark (avgjort 14 april)RomanTitel: Aftentid og morgengry (Aftonen och morgonen)Författare: Ken FollettInläsare: Esben HansenSpänningTitel: Den Tavse Enke (Den tysta änkan)Författare: Sara Blædel Inläsare: Githa LehrmannBiografier & dokumentärerTitel: Heksebørnenes mor (Häxbarnens mor)Författare: Anja Lóven och Julie MoestrupInläsare: Anne Sofie EspersenBarnTitel: Den Mandige Elg #1: Elg får venner' (Den manliga älgen #1: Älg får vänner)Författare: by K.L. Berger Inläsare: Daniel BrandtUngdomTitel: Sprækken til Luscuro #2: Elementsygen (Sprickan till Luscuro #2: Elementsygen)Författare: Julie Midtgaard Inläsare: Susanne BondeRomanceTitel: Herfra til dig (Härifrån till dig)Författare: Albert Lindemalm Inläsare: Jon LangeSverige (avgjort 29 april)RomanTitel: Sen for jag hem Författare: Karin SmirnoffInläsare: Lo KauppiSpänning Titel: Nio livFörfattare: Emelie ScheppInläsare: Gunilla LeiningBarnTitel: Gittan och fårskallarna Författare: Pija Lindenbaum Inläsare: Sissela KyleUngdomTitel: Alicia Månstjärna och den femte pelarenFörfattare: Nils-Petter Löf Inläsare: Katarina EwerlöfFaktaTitel: Jag kan ha fel Författare: Caroline Bankler, Navid Modiri och Björn Natthiko LindebladInläsare: Björn Natthiko LindebladPriset består både av prispengar, ett diplom och en helt nyligen framtagen statyett i form av en ljudvåg, formgiven av designbyrån SuperTuesday.  För mer information, vänligen kontakta:Tiina Nevala, Global PR Manager, StorytelMobil: +46 70 241 83 01Mejl: tiina.nevala@storytel.comOm StorytelStorytel är en av världens största abonnerade streamingtjänster för ljudböcker och e-böcker, och erbjuder lyssning och läsning av mer än 500 000 titlar i tjänsten globalt. Vår vision är att göra världen till en mer empatisk och kreativ plats, genom fantastiska berättelser som kan delas och uppskattas av vem som helst, var som helst och när som helst. Storytels streamingverksamhet verkar under varumärkena Storytel och Mofibo. Storytels förlagsverksamhet består av ljudboksförlaget StorySide, samt välkända nordiska förlag som Norstedts Förlagsgrupp, People´s och Gummerus. Storytel finns idag på över 20 marknader och har sitt huvudkontor i Stockholm. 

Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB avgår på egen begäran

Lund den 30 april 2021 – Alligator Bioscience (Nasdaq Stockholm: ATORX) meddelar idag att bolagets styrelseledamot Carl Borrebaeck, som avböjt omval inför ordinarie årsstämma den 1 juni 2021, har avgått ur styrelsen på egen begäran.  Carl Borrebaeck är medgrundare till Alligator och har haft en betydande roll i bolagets utveckling och positionering som ett av de ledande bolagen inom immuno-onkologi. Carl Borrebaeck har varit styrelseledamot i Alligator sedan bolaget grundades 2001. För ytterligare information vänligen kontakta: Marie Svensson, CFOTelefon: 046 540 82 03E-mail: marie.svensson@alligatorbioscience.comInformationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021, kl. 09:40.   Om Alligator Bioscience Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj fokuserar på de två prioriterade läkemedelskandidaterna ATOR-1017 och mitazalimab. Därutöver bedrivs två projekt genom samarbetsavtal; ALG.APV-527 i samutveckling med Aptevo Therapeutics Inc. och AC101 i klinisk utveckling genom Shanghai Henlius Inc. Bolaget har nyligen även utvecklat ett nytt koncept för patientspecifik immunterapi, Neo-X-Prime. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se www.alligatorbioscience.com

Saab har överlämnat sitt slutgiltiga erbjudande om stridsflygplan till Finland

Den föreslagna lösningen innehåller den senaste spjutspetstekniken för att möta den ständigt föränderliga och mycket utmanande operativa miljön. Gripen är utformad för att möta hoten i vår region och uppfyller mycket väl kundens krav. Gripen är dessutom byggd för att opereras från vägbaser, i krävande klimat samt för att enkelt underhållas av värnpliktiga mekaniker. Erbjudandet omfattar ett antal avancerade vapensystem, som till exempel Meteor för luftmål på medellångt till långt avstånd, IRIS-T för luftmål på kort avstånd, SPEAR för markmål på medellångt avstånd, samt KEPD350/Taurus för långdistansuppdrag mot markmål. GlobalEye tillför ytterligare unika sensorförmågor – för såväl gemensamma operationer med Gripen, samt för hela det finländska försvaret. Som en strategisk resurs kommer GlobalEye till nytta ur många operativa perspektiv och förser Finland med viktig lägesinformation. Tillsammans ger Gripen och GlobalEye en mycket stark operativ förmåga.   – Med Gripens fantastiska förmåga och höga tillgänglighet kan Finland förnya sin flotta av stridsflygplan utan att kompromissa med antalet flygplan. Tack vare en mycket konkurrenskraftig livscykelkostnad kommer det finländska försvaret att hålla sig inom budgetmålen, och till och med få en marginal för andra avgörande försvarsförmågor under de kommande åren, säger Micael Johansson, VD och koncernchef för Saab. – GlobalEye tillför en betydande ytterligare sensorkapacitet som kommer att förse Gripen och hela försvaret med strategisk information i realtid. Vi är glada över att inkludera GlobalEye som är världens mest avancerade AEW&C-plattform, fortsätter Micael Johansson. Erbjudandet omfattar även utrustning och tillhörande tjänster som behövs för att operera systemet samt ett omfattande program för industriellt samarbete syftande till att etablera en nationell förmåga och försörjningstrygghet i Finland. Där ingår även överföring av underhålls-, reparations- och vidmakthållandeförmåga, strukturtillverkning samt slutmontering av motorer och flygplan. Saab kommer även att etablera ett Gripen & GlobalEye System Center i Finland för att säkerställa en nationell oberoende förmåga för driften och för den fortsatta naturliga vidareutvecklingen för systemen under livscykeln, fram till 2060. Enligt kundens planering förväntas ett beslut om upphandling under senare delen av 2021. Finland är en viktig marknad för Saab. Företaget har en lång bakgrund i Finland och  utökar ständigt sin verksamhet. Därtill har Saab omfattande samarbeten med lokal industri och den akademiska världen. Under de senaste åren har Saab initierat ett omfattande forskningssamarbete med Aalto-universitetet och etablerat ett teknikcentrum i Tammerfors, som för närvarande sysselsätter drygt 50 ingenjörer. Saab har också ett långtgående samarbete med forskningsinstitutet VTT och ett antal finländska försvarsföretag.   För mer information kontakta: Saabs presscenter, 0734-180 018, presscentre@saabgroup.com www.saab.com Twitter: @Saab Facebook: @saabtechnologies   LinkedIn: Saab Instagram: Saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

Bosjö Fastigheter AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB, som äger fastigheten Borås Vindtyget 1.

Sammanfattning av huvudvillkoren i aktieöverlåtelseavtalet för Försäljningen framgår nedan: · Försäljningen baseras på ett överenskommet fastighetsvärde om 908 miljoner kronor före ett marknadsmässigt avdrag för latent skatt motsvarande 5,15% av skillnaden mellan fastighetens skattemässiga restvärde på tillträdesdagen och det överenskomna fastighetsvärdet  · Försäljningen är villkorad av att en extra bolagsstämma i Bolaget (den” Extra Bolagsstämman”) godkänner Försäljningen · Köparen har, under perioden fram till tillträdet av aktierna i Dotterbolaget, rätt att frånträda aktieöverlåtelseavtalet vid inträffade skador av betydande karaktär på Fastigheten  · Köparen har vidare, senast på tillträdesdagen, rätt att frånträda aktieöverlåtelseavtalet om en väsentlig brist i någon av garantierna uppstått mellan avtalsdagen och tillträdesdagen som Bolaget valt att inte ersätta Köparen för  · Vatne Real Estate AS har gått i borgen för Köparens förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet  · Köparens tillträde av aktierna i Dotterbolaget sker det senare av den 15 juni 2021 eller 10 arbetsdagar efter att den Extra Bolagsstämman i Bolaget godkänt försäljningen och antagit en ny bolagsordning som registrerats hos Bolagsverket Fastighetens bokförda värde per 31 december 2020 uppgick till 873 miljoner kronor och baseras på en externvärdering. Det överenskomna fastighetsvärdet i Försäljningen överstiger Fastighetens bokförda värde med 35 miljoner kronor, motsvarande cirka 4 procent. Bedömt värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdesdagen, efter uppskattade transaktionskostnader, kostnader fram till att Bolaget likviderats och en generell avsättning för oförutsedda kostnader, men före de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningarna om totalt 6 kronor per aktie, uppgår till cirka 165 kronor per aktie vilket innebär en premie om cirka 30 procent jämfört med Bolagets stängningskurs motsvarande 127 kronor per aktie per 30 april 2021 på Spotlight Stock Market. Det bör noteras att värdejusterat eget kapital i Bolaget per tillträdesdagen är en uppskattning baserad på proformasiffror per dagens datum och kan komma att ändras fram till och med att Bolaget likviderats. Bolaget avser att kommunicera en uppdaterad bedömning av värdejusterat eget kapital i Bolaget efter det att tillträdesbokslutet i samband med Försäljningen fastställts. ”Efter en period med visat intresse för vår fastighet är vi nu glada över att kunna presentera denna attraktiva affär för våra aktieägare. Intresset för logistikfastigheter har aldrig varit större och avkastningskraven har nu kommit ned på intressanta nivåer. Vi bedömer därför att det är bra timing att sälja bolagets fastighet och realisera värdet för våra aktieägare.”,säger bolagets VD, Ulf Attebrant. Styrelsen i Bolaget rekommenderar enhälligt aktieägarna att godkänna Försäljningen. Försäljningen är villkorad av att den Extra Bolagstämman godkänner Försäljningen. Den Extra Bolagsstämman avses att hållas i början av juni 2021, separat kallelse kommer att offentliggöras inom kort. Förutsatt att den Extra Bolagsstämman beslutar om att godkänna Försäljningen och anta ny bolagsordning beräknas Försäljningen kunna genomföras under mitten av juni 2021. Förutsatt att den Extra Bolagstämman beslutar att godkänna Försäljningen avser styrelsen att föreslå att likviden från Försäljningen, efter avdrag för kostnader, skiftas ut till aktieägarna. Bolagets målsättning är att utöver de tre kommande av årsstämman beslutade utdelningar om totalt 6 kronor per aktie, med avstämningsdagar 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021, kunna skifta ut den stora merparten av den återstående likviden från Försäljningen under tredje kvartalet 2021 och början av andra kvartalet 2022. Den mindre återstående delen av likviden från Försäljningen bedöms kunna skiftas ut i början av 2023 efter att Bolaget har likviderats. Under förutsättning att den Extra Bolagstämman beslutar att godkänna Försäljningen kommer Bolaget efter Försäljningen inte bedriva någon affärsverksamhet enligt tillämpliga noteringskrav på Spotlight Stock Market. Givet att Försäljningen genomförs kommer styrelsen att återkomma med mer information om omfattningen och formerna för utskiftningen samt tidplan för avnotering från Spotlight Stock Market. Pareto Securities AB har varit Bolagets rådgivare i processen hänförlig till Försäljningen och Colliers International Corporate AS samt Colliers International Sweden AB har varit Köparens rådgivare.

Gemensamma utgångspunkter inför ett utskottsinitiativ med anledning av regeringens migrationspolitiska proposition

Regeringen lägger i sin migrationspolitiska proposition fram förslag som är mer långtgående än Migrationskommitténs förslag till ny migrationslagstiftning. L har tidigare lagt fram en motion som i stora delar överensstämmer med Migrationskommitténs förslag. Under lagberedningen av Migrationskommitténs förslag har vissa lagtekniska synpunkter framkommit på migrationskommitténs betänkande, som L inte beaktat i sin motion, eftersom den lades fram före remissförfarandet och lagrådsgranskningen. M, SD och KD har var för sig presenterat migrationspolitiska förslag som innebär en mer restriktiv invandringspolitik jämfört med Migrationskommitténs betänkande och – i ännu större utsträckning – regeringens migrationspolitiska proposition. M, SD, KD och L kommer nu att gemensamt lägga fram ett utskottsinitiativ i socialförsäkringsutskottet som syftar till  ett antal skarpa förändringar i förhållande till regeringens migrationsproposition. Förslagen framgår i punkterna nedan. Samtliga punkter ligger i linje med de förslag som L har lagt fram i sin motion. Förslagen innebär en åtstramning av migrationspolitiken jämfört med regeringens migrationspolitiska proposition. I de nu aktuella punkterna kommer bland annat de kompletterande förslag som regeringen lagt fram efter att Migrationskommittén presenterade sitt betänkande inte att genomföras. Det finns beredningsunderlag för de förslag som läggs fram nedan, bland annat tack vare Migrationskommitténs arbete och regeringens remittering av kommitténs betänkande. Vad gäller vissa av förslagen kommer dock socialförsäkringsutskottet behöva vidta vissa kompletterande beredningsåtgärder, vilka kan igångsättas genom ett utskottsinitiativ. Förslag till kompletteringar och ändringar i förhållande till regeringens migrationspolitiska proposition 1.Den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas Regeringens migrationsproposition innebär att möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl vidgas i förhållande till Migrationskommitténs betänkande. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl inte uttryckligen träffar vuxna personer som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tid fått en särskild anknytning till Sverige. 2.Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd bör införas direkt i lagstiftningen Regeringen lägger in sin migrationsproposition inte fram något krav på kunskaper i svenska språket och samhällskunskap direkt i lagstiftningen – vilket skiljer förslaget från Migrationskommitténs betänkande. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen så det framgår direkt av lagtexten att kunskaper i svenska språket och samhällskunskap kommer vara ett krav för permanent uppehållstillstånd. För att hinna få en ordning som innebär att kravet kan upprätthållas i praktiken vill vi införa en överengångsbestämmelse som innebär att kravet ska gälla fr.o.m. en viss närmare angiven tidpunkt. 3.Undantagsmöjligheterna vad gäller kraven för permanent uppehållstillstånd ska begränsas Utöver de kategorier som är undantagna från kravet på egen försörjning för permanent uppehållstillstånd föreslår regeringen i sin migrationsproposition att undantag även ska kunna göras för andra personer om det föreligger ”särskilda skäl”.  Vi föreslår att i denna del att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen, det vill säga att undantag ska kunna göras när det föreligger ”synnerliga skäl”. I och med att kravet på språk och samhällskunskap åter bör införas kommer detta undantag också omfatta dessa på samma sätt som i Migrationskommitténs betänkande.  4.Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt skyddsbehövande Regeringen lägger fram förslag som innebär att alternativt skyddsbehövande ges rätt att vara undantagna från försörjningskrav om ansökan görs inom tre månader från det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd.  Flyktingar har, enligt EU:s familjeåterföreningsdirektiv, rätt att vara undantagna från försörjningskrav om ansökan görs inom tre månader från det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd och/eller förklarats vara flykting. Någon motsvarande rätt finns inte för alternativt skyddsbehövande. Någon sådan rätt bör därför inte heller införas i svensk migrationslagstiftning. 5.Undantagsmöjligheterna vad gäller försörjningskravet för anhöriginvandring ska begränsas Regeringens förslag innebär att anknytningspersonen kan befrias från kravet på försörjning vid anhöriginvandring om det finns särskilda skäl. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att undantag endast ska kunna göras när det föreligger ”synnerliga skäl”. 6.Andra kriterier för anhöriginvandring ska begränsas De av regeringen föreslagna ändringarna om att anknytningspersonen ska ha välgrundade utsikter att beviljas ”uppehållstillstånd under en längre tid” tas bort och ersätts med förslagen i Migrationskommitténs betänkande om att anknytningspersonen ska ha välgrundade utsikter att beviljas ”varaktigt uppehållstillstånd”. Regeringens migrationsproposition innebär att uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras om någon av makarna eller samborna är under 18 år. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras om någon av makarna eller samborna är under 21 år. 7.Tidsfristen för kvotflyktingars anhöriginvandring ska begränsas Regeringens migrationsproposition innebär att tremånadersfristen för ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska börja löpa från inresedatumet. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att tremånadersfristen ska börja löpa från dess att anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd. Moderaterna                        Sverigedemokraterna                                 Kristdemokraterna                                     Liberalerna   Presskontakter: Siri Steijer (M), 072-203 50 52  Oskar Cavalli-Björkman (SD), 072-208 43 33 Joel Apelthun (KD), 072 726 57 95 Yoav Bartal (L), 073-072 44 02

Gemensamma utgångspunkter inför ett utskottsinitiativ med anledning av regeringens migrationspolitiska proposition

Regeringen lägger i sin migrationspolitiska proposition fram förslag som är mer långtgående än Migrationskommitténs förslag till ny migrationslagstiftning. L har tidigare lagt fram en motion som i stora delar överensstämmer med Migrationskommitténs förslag. Under lagberedningen av Migrationskommitténs förslag har vissa lagtekniska synpunkter framkommit på migrationskommitténs betänkande, som L inte beaktat i sin motion, eftersom den lades fram före remissförfarandet och lagrådsgranskningen. M, SD och KD har var för sig presenterat migrationspolitiska förslag som innebär en mer restriktiv invandringspolitik jämfört med Migrationskommitténs betänkande och – i ännu större utsträckning – regeringens migrationspolitiska proposition. M, SD, KD och L kommer nu att gemensamt lägga fram ett utskottsinitiativ i socialförsäkrings-utskottet som syftar till  ett antal skarpa förändringar i förhållande till regeringens migrationsproposition. Förslagen framgår i punkterna nedan. Samtliga punkter ligger i linje med de förslag som L har lagt fram i sin motion. Förslagen innebär en åtstramning av migrationspolitiken jämfört med regeringens migrationspolitiska proposition. I de nu aktuella punkterna kommer bland annat de kompletterande förslag som regeringen lagt fram efter att Migrationskommittén presenterade sitt betänkande inte att genomföras. Det finns beredningsunderlag för de förslag som läggs fram nedan, bland annat tack vare Migrationskommitténs arbete och regeringens remittering av kommitténs betänkande. Vad gäller vissa av förslagen kommer dock socialförsäkringsutskottet behöva vidta vissa kompletterande beredningsåtgärder, vilka kan igångsättas genom ett utskottsinitiativ. Förslag till kompletteringar och ändringar i förhållande till regeringens migrationspolitiska proposition 1. Den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl ska begränsas Regeringens migrationsproposition innebär att möjligheten till uppehållstillstånd av humanitära skäl vidgas i förhållande till Migrationskommitténs betänkande. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att den nya grunden om uppehållstillstånd av humanitära skäl inte uttryckligen träffar vuxna personer som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tid fått en särskild anknytning till Sverige. 2. Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd bör införas direkt i lagstiftningen Regeringen lägger in sin migrationsproposition inte fram något krav på kunskaper i svenska språket och samhällskunskap direkt i lagstiftningen – vilket skiljer förslaget från Migrationskommitténs betänkande. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen så det framgår direkt av lagtexten att kunskaper i svenska språket och samhällskunskap kommer vara ett krav för permanent uppehållstillstånd. För att hinna få en ordning som innebär att kravet kan upprätthållas i praktiken vill vi införa en överengångsbestämmelse som innebär att kravet ska gälla fr.o.m. en viss närmare angiven tidpunkt. 3. Undantagsmöjligheterna vad gäller kraven för permanent uppehållstillstånd ska begränsas Utöver de kategorier som är undantagna från kravet på egen försörjning för permanent uppehållstillstånd föreslår regeringen i sin migrationsproposition att undantag även ska kunna göras för andra personer om det föreligger ”särskilda skäl”.  Vi föreslår att i denna del att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen, det vill säga att undantag ska kunna göras när det föreligger ”synnerliga skäl”. I och med att kravet på språk och samhällskunskap åter bör införas kommer detta undantag också omfatta dessa på samma sätt som i Migrationskommitténs betänkande.  4. Skärpt krav på försörjning vid anhöriginvandring vad gäller alternativt skyddsbehövande Regeringen lägger fram förslag som innebär att alternativt skyddsbehövande ges rätt att vara undantagna från försörjningskrav om ansökan görs inom tre månader från det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd.  Flyktingar har, enligt EU:s familjeåterföreningsdirektiv, rätt att vara undantagna från försörjningskrav om ansökan görs inom tre månader från det att anknytningspersonen fått uppehållstillstånd och/eller förklarats vara flykting. Någon motsvarande rätt finns inte för alternativt skyddsbehövande. Någon sådan rätt bör därför inte heller införas i svensk migrationslagstiftning. 5. Undantagsmöjligheterna vad gäller försörjningskravet för anhöriginvandring ska begränsas Regeringens förslag innebär att anknytningspersonen kan befrias från kravet på försörjning vid anhöriginvandring om det finns särskilda skäl. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att undantag endast ska kunna göras när det föreligger ”synnerliga skäl”. 6. Andra kriterier för anhöriginvandring ska begränsas De av regeringen föreslagna ändringarna om att anknytningspersonen ska ha välgrundade utsikter att beviljas ”uppehållstillstånd under en längre tid” tas bort och ersätts med förslagen i Migrationskommitténs betänkande om att anknytningspersonen ska ha välgrundade utsikter att beviljas ”varaktigt uppehållstillstånd”. Regeringens migrationsproposition innebär att uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras om någon av makarna eller samborna är under 18 år. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att uppehållstillstånd på grund av anknytning får vägras om någon av makarna eller samborna är under 21 år. 7. Tidsfristen för kvotflyktingars anhöriginvandring ska begränsas Regeringens migrationsproposition innebär att tremånadersfristen för ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska börja löpa från inresedatumet. Vi föreslår att förslaget i Migrationskommitténs betänkande istället ska införas i lagstiftningen. Det innebär att tremånadersfristen ska börja löpa från dess att anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd.   Moderaterna                        Sverigedemokraterna                                 Kristdemokraterna                                     Liberalerna  Presskontakter:  Siri Steijer (M), 072-203 50 52  Oskar Cavalli-Björkman (SD), 072-208 43 33 Joel Apelthun (KD), 072 726 57 95 Yoav Bartal (L), 073-072 44 02

Investment AB Spiltan vill notera sina aktier på nya handelsplatsen NGM PepMarket

Investment AB Spiltan har alltid prioriterat långsiktiga aktieägare och förespråkat regelbunden men inte daglig aktiehandel. Spiltanaktien handlas för närvarande på Pepins en gång i månaden. Nu planerar Spiltan att ansluta sig till den nya innovativa marknadsplatsen NGM PepMarket, som lanseras senare i höst. NGM PepMarket är ett nytt segment hos NGM med samma listnings- och informationskrav som NGM SME, dock med handel koncentrerad till en dag i veckan. Spiltanaktien kommer att kunna ägas via ISK och handlas via NGM:s medlemmar som nätmäklare och banker. – Vi på Spiltan har alltid vågat gå vår egen väg och utmana etablerade strukturer i finansbranschen. Vi var med och grundade Alternativa Listan för snart 20 år sedan, som kom att bli en del av Pepins. Vi har alltid förespråkat regelbunden men inte daglig aktiehandel, då vi anser att det främjar långsiktighet hos aktieägarna. Därför ser vi NGM PepMarket som ett naturligt nästa steg, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan. Veckovis handel gör det möjligt för alla att hinna ta del av information innan handelsstart och fatta informerade investeringsbeslut. Något som gör aktiehandeln mer rättvis, anser Per H Börjesson. – Att notera oss på NGM PepMarket blir ett sätt att göra Spiltanaktien mer tillgänglig samtidigt som vi ger fördelar till långsiktiga investerare. Det faktum att robothandel inte existerar på NGM ser jag som en bekräftelse på att modellen med att skapa samma förutsättningar för alla investerare fungerar. – Vi har haft en tydlig strategi för att skapa en handelsplats för våra bolagskunder som är mogna att ta steget till en noterad miljö, säger Philip Scholtzé, tf. vd för Pepins. Nu utökar vi vårt smarta ekosystem som är anpassat för hela tillväxtresan tillsammans med NGM. Spiltanaktien har under många år haft en fantastisk utveckling på vår befintliga plattform för onoterade aktier och det ska bli spännande att fortsätta följa Spiltans utveckling.

Bastard Burgers anställer Technical Director

Mats Andersson lämnar Scandinavian Service Partner (SSP) efter 36 år för att kliva över till Bastard Burgers och rollen som Technical Director. Mats har tidigare arbetat som General Manager samt Teknisk chef/projektledare på SSP och har stor erfarenhet av byggprojektledning för just restaurangetableringar. – ­­Det här känns riktigt bra! Som en ”perfect match”, säger Simon Wanler, vd för Bastard Burgers. Mats kommer att arbeta både strategiskt och operativt med att vårda nuvarande restauranger samt optimera nyetableringar ytterligare. Att ta rollen som spindeln i nätet mellan interna team och leverantörer känns som hemmaplan för Mats, som har fler 100 café-, restaurang- och fastfoodprojekt i ryggen. – Jag har delat mitt liv med evenemangs- och restaurangbranschen. Nu ska vi se till att ännu fler får chansen att äta Bastard Burgers på fler ställen runtom i Sverige, Europa och världen. Att bygga restauranger har blivit min specialitet och jag ser mig som en sammanbindande länk mellan vision och verklighet, där möjligheterna till positiva lösningar är min styrka, säger Mats Andersson. – ­Mats kommer in med väldigt mycket erfarenhet och kunskap som kommer vara värdefull i vår fortsatta tillväxt. Vi håller ett högt tempo och kvalitet är högsta prioritet i alla led, från restaurangbyggnation till restaurangupplevelse, säger Simon Wanler. Bastard Burgers har idag 46 restauranger runt om i Sverige, med ytterligare 20 etableringar inplanerade under 2021. Utöver fortsatt nationell expansion gör sig Bastard Burgers nu redo för lansering i Norge, Finland och USA - där Oslo står först på tur med premiär planerad i juni.  

NCC har byggstartat ny tågdepå i Nässjö

Illustration: Tengbom – Depån är en viktig satsning och skapar tillsammans med de nya tågen förutsättningar för en fortsatt utveckling av de hållbara resorna i och mellan länen. Den bidrar till ökad kompetens kring fordon och underhåll och skapar även nya arbetstillfällen. För resenärerna blir tågtrafiken stabilare och kommer även stärka Nässjös roll som tågcentrum, säger Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör Jönköpings Länstrafik. Projektet omfattar byggnation av en ny tågdepå för service och underhåll av de nya tåg som ska börja trafikera linjerna i och runt Jönköpings län med start 2024. Depån byggs norr om bangården i Nässjö och tar cirka 35 000 kvadratmeter i anspråk. Byggnaden omfattar cirka 7 500 kvadratmeter och ska innehålla fyra verkstadsspår, ett tvättspår, två städplattformar, lager, verkstad samt kontor och personalutrymmen. I projektet finns ett hållbarhetsprogram med fokus på förnybar el, sunda material, hållbar dagvattenhantering och minimering av transporter. För minskad förbrukning kan vatten från tvättanläggningen återanvändas. Kontorsdelen byggs med stomme i trä. Depåbyggnadens tak utrustas med solceller. Uppdraget är en totalentreprenad som genomförs i partnering mellan NCC och RJL Tågdepån Nässjö AB, helägt av Region Jönköpings län. Samarbetet inleddes 2020 och sedan dess har parterna planerat, budgeterat och projekterat för byggnationen. – Det är en strategiskt viktig satsning som ligger rätt i tiden och främjar och tryggar ett hållbart resande. Genom att arbeta i partnering och med vår stora erfarenhet av tidigare depåer, som Kärråkra i Hässleholm och Norsborg i Stockholm, ser vi fram emot att leverera en tågdepå för framtidens tågtrafik i och runt Jönköpings län, säger Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden Förberedande markarbeten har påbörjats. Tågdepån ska stå klar sommaren 2023. Affären uppgår till cirka 550 MSEK och orderregistreras med hälften vardera i affärsområdena Building Sweden och Infrastructure under andra kvartalet 2021.

Bosjö Fastigheter AB flyttas till observationslistan / Bosjö Fastigheter AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list

Med anledning av pressmeddelandet ”Bosjö Fastigheter AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB, som äger fastigheten Borås Vindtyget 1.” som Bosjö Fastigheter AB (”Bosjö” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 30 april 2021 flyttas Bosjös aktie BOSJO till Spotlights observationslista.  Spotlight Stock Market 08-511 68 000  E-post: trading@spotlightstockmarket.com Om Spotlight  Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com   Bosjö Fastigheter AB will be transferred to Spotlight Stock Market’s observation list  With reference to the press release ”Bosjö Fastigheter AB (publ) ingår villkorat avtal om försäljning av sitt dotterbolag, Bosjö Vindtyget 1 AB, som äger fastigheten Borås Vindtyget 1.” that Bosjö Fastigheter AB (“Bosjö” or “the Company”) published on April 30, 2021 Spotlight has decided that the shares in Bosjö Fastigheter AB (BOSJO) will be traded on Spotlight´s observation list.  Spotlight Stock Market + 46 8-511 68 000  E-mail: trading@spotlightstockmarket.com About Spotlight  Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com 

Magnus Montan ny vd för SEK

Magnus Montan har en lång erfarenhet från internationell och nordisk bankverksamhet inom storbankerna Nordea och HSBC med stort fokus på företagsfinansiering och affärsutveckling. Han har tidigare varit nordisk chef för Business Banking på Nordea med ansvar för en organisation på 2500 medarbetare och en portfölj på över 500 000 företagskunder. Magnus har också haft flera chefspositioner inom HSBC, bland annat som regionchef för Global Trade & Receivables Finance i Latinamerika, chef för International Business i Kina och chef för International Business Strategy i Asien. Magnus Montan har en BSc. i Ekonomi från London School of Economics. Han är styrelseledamot i Nordea Hypotek och i Majblommans Riksförbund. – Vi har sökt efter en person med starkt affärsfokus och en gedigen erfarenhet av den finansiella sektorn som kan fortsätta att stärka svenska exportföretag. Magnus är en erfaren och stark ledare med dokumenterad förmåga att engagera och inspirera människor och i att utveckla och transformera verksamheter, säger SEK:s ordförande Lars Linder-Aronson. Magnus Montan har arbetat internationellt under en stor del av sin karriär och har en unik erfarenhet av att ha verkat och bott i många av Sveriges viktigaste exportmarknader i Asien, Latinamerika, Europa och Norden.  – SEK har ett viktigt och tydligt uppdrag för svenskt näringsliv och tillför stor samhällsnytta. Med bolagets goda renommé och kompetenta medarbetare ser jag fram emot att bidra till att stärka Sverige som exportnation och att göra SEK:s produkter tillgängliga för fler svenska företag. En viktig del i arbetet blir att stötta exportföretagens investeringar i klimatomställning så att de inte bara minskar sin egen klimatpåverkan utan även kan stärka sin konkurrenskraft internationellt, säger Magnus Montan.  Magnus Montan tillträder som vd den 16 juli 2021. Fram till dess kvarstår Catrin Fransson i sin nuvarande roll som vd. 

Trustly rapporterar rekordkvartal med accelererad tillväxt, börsnoteringen framskjuten

Stockholm, Sverige, 3 maj 2021 — Trustly, den globalt ledande betalplattformen för konto-till-konto-transaktioner, rapporterar idag följande finansiella nyckeltal för det första kvartalet 2021. Januari – mars 2021 (Kv 1 2020) · Nettoomsättningen uppgick till 632 (432) MSEK, +46% år/år · Nettoomsättningen ökade med 52% år/år i konstant valuta · Justerad EBITDA uppgick till 275 (210) MSEK, +31% år/år · Justerad EBITDA ökade med 35% år/år i konstant valuta · Justerad EBITDA-marginal om 43,5 (48,7)% · Total transaktionsvolym uppgick till 66 Mdr SEK, +49% år/år · Omsättningen i Nordamerika ökade med 609% år/år och utgjorde 26% av total nettoomsättning · Investeringarna uppgick till 3 (4)% av nettoomsättningenOscar Berglund, VD för Trustly, kommenterar: ”Trustlys första kvartal var rekordstarkt, med accelererad tillväxt och god lönsamhet. Nettoomsättningen ökade med 52 procent i konstant valuta jämfört med samma period föregående år. Vi fortsatte att växa med befintliga och nya kunder och processade en total transaktionsvolym om 66 Mdr SEK i vårt globala nätverk, en ökning med 49 procent jämfört med samma period föregående år. Uppdelat på geografi uppgick omsättningstillväxten i konstant valuta till 18 procent i EMEA och 716 procent i Nordamerika år/år, vilket betyder att Nordamerika stod för 26 procent av vår totala nettoomsättning under kvartalet. Vi ser ett fortsatt stort intresse för Trustlys betalningsplattform för flera olika typer av kunder, och framför allt hos globala e-handlare.”  Johan Tjärnberg, Styrelseordförande i Trustly, kommenterar:”Trustly levererade återigen rekordstarka siffror och tillväxten accelererade under årets första kvartal. Styrelsen och ägarna är fortsatt övertygade om att en börsnotering vore gynnsam för Trustly och vår ambition att börsnotera bolaget kvarstår. Samtidigt har vi ett ansvar gentemot bolagets intressenter att utreda och säkerställa tydlighet kring de frågor och synpunkter som vi erhållit genom Finansinspektionens preliminära bedömning. Därför har styrelsen beslutat att avvakta med börsnoteringen och inte genomföra den som planerat i andra kvartalet. Det finns ingen ny tidsplan för när börsnoteringen kommer att ske. Vårt främsta fokus är alltjämt att fortsätta bygga en globalt ledande betalplattform för konto-till-konto-transaktioner. Vi kommer nu fortsätta den konstruktiva dialogen med Finansinspektionen, samtidigt som vi fortsätter med fullt fokus på att driva lönsam tillväxt för Trustly.”För mer information vänligen kontakta:Investor Relations: Roland Glasfors, +46 760 024 863, ir@trustly.comOm TrustlyTrustly grundades 2008 och är globalt ledande inom direktbanksbetalningar online. Vårt konto-till-konto-nätverk möjliggör snabba, enkla och säkra betalningar mellan konsumenter och flera av världens mest framstående handlare. Trustly tar hand om hela betalningsflödet, vilket särskiljer oss från våra konkurrenter och gör att vi kan erbjuda ett attraktivt och kostnadseffektivt alternativ till betalkort. Trustly har mer än 8 100 handlare och 6 300 banker i sitt nätverk och kan användas av cirka 525 miljoner konsumenter i Europa och Nordamerika. Under 2020 processade vi transaktioner till ett värde av mer än 190 miljarder SEK i vårt globala nätverk.Trustly har mer än 500 medarbetare i Europa samt Syd- och Nordamerika. Trustly är ett licensierat betalningsinstitut enligt det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) och under tillsyn i Europa av den svenska Finansinspektionen. Läs mer på www.trustly.com.

Sobi: anakinra förbättrade kliniskt utfall med 64% hos patienter inlagda med covid-19-relaterad lunginflammation

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) (STO:SOBI) och Hellenic Institute for the Study of Sepsis tillkännagav idag positiva topline-resultat från den prövarinitierade studien SAVE-MORE, som utvärderar anakinra hos patienter med måttlig till svår covid-19-relaterad lunginflammation. En tidig och riktad insättning av anakinra som tillägg till befintlig standardbehandling hos covid-19-patienter med dålig prognos förhindrade progression till svår andningssvikt och död, och ökade antalet patienter som skrevs ut från sjukhuset utan pågående COVID-19-infektion. SAVE-MORE är en omfattande randomiserad kontrollerad studie hos över 600 sjukhusvårdade patienter som genom mätning av suPAR identifierar patienter som riskerar att drabbas av svår andningssvikt. suPAR (soluble urokinase plasminogen activator receptor) är en plasmabiomarkör som indikerar immunaktivering och som tidigare har associerats med dålig prognos vid ett antal tillstånd. Studien är sponsrad av Hellenic Institute for the Study of Sepsis (HISS) i Grekland och har letts av dess president och ordförande, professor Evangelos J. Giamarellos-Bourbouli. Giamarello-Bourboulis är professor i Internal Medicine and Infectious Diseases vid National and Kapodistrian University of Athens och ordförande för the European Shock Society samt ordförande för the European Sepsis Alliance. Sobi har för avsikt att diskutera dessa resultat med regulatoriska myndigheter för att utvärdera möjligheten för godkännande. Analysen av det primära effektmåttet, den jämförande 11-gradiga WHO Clinical Progression ordinal Scale (CPS)[i] vid dag 28 visade signifikant förbättring hos patienter som fick anakinra som tillägg till standardbehandling jämfört med patienter som fick standardbehandling plus placebo (oddskvot 0,36, p <0,001). Antalet patienter som antingen dog eller som utvecklade svår andningssvikt minskade samtidigt som antal patienter som skrevs ut från sjukhus utan tecken på COVID-19 infektion ökade. Förändringen i det primära effektmåttet kunde ses redan vid dag 14 (oddskvot 0,59, p = 0,001). "Detta är den första studien som specifikt utvärderar behandling hos en riskpatientpopulation före IVA-inläggning. Resultaten utgör ett signifikant framsteg i sökandet efter ytterligare behandlingsalternativ för att förebygga progression till ett mer kritiskt tillstånd.", säger professor Evangelos Giamarellos-Bourboulis. ”Jag riktar ett varmt tack till alla patienter och vårdgivare på klinikerna i Italien och Grekland som har bidragit." "Vi är glada att anakinra uppvisar en signifikant nytta för patienter som tilläggsbehandling över ett brett spektrum av kliniska utfall ", säger Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers. "Jag vill gratulera professor Giamarellos-Bourboulis och hans medarbetare för att ha utfört ett sådan imponerande arbete under utmanande förhållanden och på kort tid." "Det är tydligt att det fortfarande finns ett mycket stort medicinskt behov för covid-19 trots de senaste framstegen inom behandling, säger Ravi Rao, Head of Research & Development och Chief Medical Officer på Sobi. “Dessa viktiga data kommer vid en kritisk tidpunkt och vi planerar att omgående fortsätta vår pågående dialog med EMA tillsammans med Professor Giamarellos-Bourboulis.”   Om SAVE-MORE-studienSAVE-MORE (NCT04680949 ); suPAR-Guided Anakinra Treatment for Management of Severe Respiratory Failure by COVID-19) är en pivotal, bekräftande, randomiserad kontrollerad fas 3-studie (RCT). Studien syftar till att utvärdera effekten och säkerheten vid tidig insättning av anakinra, styrd av suPAR hos patienter med LRTI (nedre luftvägsinfektion) orsakad av SARS-CoV-2 för att förbättra det kliniska covid-19-tillståndet under 28 dagar, mätt enligt Världshälsoorganisationens (WHO) ordinala elvapunktsskala för klinisk progression (clinical progression scale, CPS). Anakinra sattes in, 100 mg/dag sc i upp till 10 dagar. Av 1 060 screenade patienter, randomiserades 606 patienter från 40 kliniker i Grekland och Italien. SAVE-MORE är en prövarinitierad studie ledd av professor Giamarellos-Bourboulis med Hellenic Institute for the Study of Sepsis som regulatorisk sponsor. Sobi har gett stöd till studien i form av studieläkemedel och finansiering.Om SAVE-studienI SAVE-studien (NCT04357366 ) som inkluderar patienter med nedre luftvägsinfektion orsakad av SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) identifieras patienter med hög risk för progression till svår andningssvikt med hjälp av biomarkören suPAR. Tidig behandling med anakinra sätts in, 100 mg/dag sc i upp till 10 dagar i syfte att förebygga progression till svår andningssvikt. Studien är öppen och enkelarmad och kommer totalt att inkludera 1 000 patienter. En preliminär analys omfattade 130 patienter. Analysen av SAVE-studien dag 14 visar att tidig behandling med anakinra, styrd av biomarkören suPAR, avsevärt minskade incidensen av svår andningssvikt hos covid-19-patienter med lunginflammation jämfört med en kontrollkohort[ii]. SAVE är en oberoende prövarinitierad studie som drivs av professor Giamarellos-Bourboulis med Hellenic Institute for the Study of Sepsis, HISS, som regulatorisk sponsor. Sobi har gett stöd till studien i form av studieläkemedel och finansiering. Om Kineret® (anakinra)Kineret® är en är en interleukin-1-receptorblockerare. I USA är Kineret indicerad för att lindra symtomen och fördröja utvecklingen av strukturella ledskador vid måttlig till svår reumatoid artrit (RA) hos patienter från 18 års ålder som inte har svarat på behandling med en eller flera antireumatiska läkemedel (DMARD), samt för behandling av systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID), en sjukdom som ingår i gruppen kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS). Kineret är även godkänd för behandling av brist på interleukin-1-receptorantagonist (DIRA) i USA. I Europa är Kineret godkänd för användning i kombination med metotrexat för behandling av symtom hos vuxna med reumatoid artrit som svarat otillräckligt på behandling med enbart metotrexat. Kineret är dessutom indicerad för vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från åtta månaders ålder med en kroppsvikt på minst 10 kg för behandling av kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS), inklusive systemisk multiinflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID)/kroniskt infantilt neurologiskt hud- och ledsyndrom (CINCA), Muckle-Wells syndrom (MWS) samt familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom (FCAS). Kineret är godkänd vid behandling av familjär medelhavsfeber (FMF), att tas tillsammans med kolkicin om lämpligt. Kineret är även indicerad för vuxna, ungdomar, barn och spädbarn från åtta månaders ålder med en kroppsvikt på minst 10 kg vid behandling av Stills sjukdom, inklusive systemisk juvenil idiopatisk artrit (SJIA) och Adult Stills sjukdom (AOSD), med aktiva systemiska funktioner av måttlig till hög sjukdomsaktivitet eller för patienter med fortsatt sjukdomsaktivitet efter behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) eller glukokortikoider. Kineret kan ges som monoterapi eller i kombination med andra antiinflammatoriska läkemedel och sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). För fullständig förskrivningsinformation gällande USA, se www.kineretrx.com och för fullständig europeisk förskrivningsinformation, se EMA:s hemsida. Om suPAR och suPARnostic®suPAR (soluble urokinase plasminogen activator receptor) är den biomarkör som detekteras med hjälp av ViroGates produkter, suPARnostic®, och är ett protein i plasma som är mätbart hos varje människa. suPAR anses vara en allmän biomarkör för riskstatus inom sjukdomsområden såsom hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar, typ 2-diabetes, cancer etc. suPAR indikerar om sjukdom är närvarande, sjukdomens svårighetsgrad och progression, organskador och dödlighetsrisk. Om Hellenic Institute for the Study of SepsisHellenic Institute for the Study of Sepsis (HISS) är en ideell organisation belägen i Aten, Grekland. Sedan 2010 samordnar HISS forskningsaktiviteter i sepsis och allvarliga inflammatoriska störningar av 58 avdelningar för internmedicin och intensivvårdsenheter i Grekland och utomlands. HISS har sponsrat genomförandet av fler än 30 kliniska studier och har en erfarenhet av att ge stöd för mer än 100 publikationer. Fas II SAVE-försöket och fas III SAVE-MORE-studien var regulatoriskt sponsrat av HISS. För mer information besök www.sepsis.grKontaktuppgifter: Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis egiamarel@med.uoa.gr; Leda Efstratiou insepsis@otenet.gr   Om SobiSobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. 2020 uppgick Sobis totala intäkter till 15,3 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.  Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl 9:00 CEST. Kontaktpersoner:Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations0733 666 599paula.treutiger@sobi.com  Maria Kruse, Corporate Communication & Investor Relations0767 248 830maria.kruse@sobi.com   [i][, ][i][ii] Lancet Infect Dis 2020, Published Online June 12, 2020 https://doi.org/10.1016/ S1473-3099(20)30483-7 [ii] Early suPAR-guided anakinra decreased SRF and restored the pro-/anti-inflammatory balance

Sustainion Groups företrädesemission tecknad till 1 380 procent. Bolaget utnyttjar övertilldelningsemissionen samt genomför en riktad emission för att accelerera framtida tillväxt

Teckningsperioden för Sustainion Group ABs (publ) företrädesemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare löpte ut den 28 april 2021 och det slutgiltiga utfallet visar att 9 961 099 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 98,8 procent av Företrädesemissionen, och 128 982 768 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 1 280 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till 1 380 procent. ”Det är väldigt glädjande att se det stora intresset för Sustainion Group och det fantastiska utfallet av emissionen. Genom kapitalanskaffningen kommer vi att kunna exekvera våra planer i än snabbare takt, och tillvarata de spännande förvärvsmöjligheter som vi ser inom vår nisch. Vi är också glada över det stora intresse som visats av kvalificerade investerare att delta i den riktade emissionen och över att få in fler starka och långsiktiga ägare i Bolaget. Vi får nu också en större ägarspridning med 1 350 nya ägare vilket var ett av målen med den aktuella emissionen”, säger Brodde Wetter, koncernchef Sustainion Group. Som ett resultat av överteckningen har styrelsen beslutat om att till fullo utnyttja den övertilldelningsoption som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen om 6,9 miljoner kronor (”Övertilldelningsoptionen”). Detta innebär att Bolaget genom företrädesemission och övertilldelningsoptionen tillförs ca 18,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget har erhållit vederlagsfria garantiåtaganden, motsvarande 100 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen. Garantiåtaganden har inte tagits i anspråk. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett enligt tilldelningsprinciper beskrivna i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 31 mars 2021. Mot bakgrund av de intressanta förvärvsobjekt som styrelsen har identifierat samt efter sondering med en begränsad grupp kvalificerade investerare beslutade styrelsen att även genomföra en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om 13 920 356 aktier till en teckningskurs om 1,15 kronor vilket motsvarar kursen i företrädesemissionen och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig efter genomförda sondering. Syftet var att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ytterligare stärka bolagets finansiella styrka och flexibilitet för att snabbt kunna agera vid potentiella framtida förvärv. Den riktade emissionen genomförs med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 23 mars 2021 och riktas till bl.a. KL Capital, Modelio Equity AB, och T-Bolaget AB. Den riktade emissionen tillför Bolaget 16 miljoner kronor före emissionskostnader. De totala emissionskostnaderna för emissionerna uppgår till drygt 2 miljoner kronor. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnota som skickas ut idag 3 maj med likviddag 6 maj. Antal aktier och aktiekapital Genom företrädesemission och övertilldelningsemission kommer Bolagets aktiekapital att öka med 8 039 822 kronor från 60 477 866,50 kronor till 68 517 688,50 kronor och antalet aktier kommer öka med 16 079 644 från 120 955 733 aktier till 137 035 377 aktier. Genom den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 6 960 178,00 kronor från 68 517 688,50 kronor till 75 477 866,50 kronor och antalet aktier kommer öka med 13 920 356 aktier, från 137 035 377 till 150 955 733 aktier. Finansiell rådgivare Partner Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Sustainion Group AB i samband med emissionerna. Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021.

JS Securitys erbjudande tecknades till 1292 procent – handel i aktien väntas inledas på Spotlight Stock Market den 12 maj

På fredagen den 30 april 2021 avslutades teckningsperioden i JS Security Technologies Group AB:s (”JS Security” eller ”Bolaget”) unitemission inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”). Erbjudandet om 8 MSEK övertecknades kraftigt och den totala teckningen uppgick till cirka 103 MSEK från över 790 investerare, vilket motsvarar en total tecknings­grad om 1292 procent. Erbjudandet om 8 MSEK säkerställdes av teckningsåtagare till cirka 66 procent, motsvarande 5,3 MSEK. Utöver teckningsåtagarnas åtagande kvarstod 2,7 MSEK i det öppna erbjudan­det som övertecknades till cirka 3 829 procent. Bolaget tillförs därmed 497 nya aktieägare genom Erbjudandet.“Det är väldigt roligt att se det stora intresset och den kraftiga överteckningen. Den höga teckningsgraden visar också på hur viktigt och intressant området cybersäkerhet är. Det är med stor glädje vi välkomnar våra nytillkomna aktieägare.”, säger Hampus Nyström, VD JS Security. TeckningErbjudandet tecknades till 1292 procent, vilket innebär att 1 333 334 aktier och 1 333 334 teckningsoptioner emitteras och Bolaget tillförs därmed 8 MSEK i kontant emissionslikvid före emissionskostnader. TilldelningTill följd av det stora intresset har inte alla tecknare erhållit tilldelning. Tilldelning av units, tecknade inom ramen för emission, sker i enlighet med de principer som angivits i investeringsmemoran­dumet vilket offentliggjordes den 15 april 2021. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktier och teckningsoptioner av serie TO1 att levereras till respektive depå eller VP-konto. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 3 maj 2021. Aktier och aktiekapitalEfter registreringen av samtliga aktier och teckningsoptioner i emissionerna kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 5 000 000 till 7 666 667 och antalet teckningsoptioner av serie TO1 uppgå till 1 333 334. Aktiekapitalet i Bolaget kommer att öka från 500 000 SEK till 633 333,4 SEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 1 333 334 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 133 333,4 SEKPreliminär tidplan- Avräkningsnotor är planerade att skickas ut den 3 maj 2021- Likviddag är den 5 maj 2021- Första handelsdag för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market är beräknad till den 12 maj 2021För ytterligare information, vänligen kontakta:Hampus Nyström, VDE-post: hampus@jssecurity.tech ir@jssecurity.tech Om JS SecurityJS Security är en svensk blockchain-baserad cybersäkerhetskoncern. Företagets kompetens ligger i utveckling av djupt teknologisk infrastruktur och tekniska plattformar baserat på blockchain-teknologi. JS Security erbjuder säker decentraliserad datalagring samt kompletterande applikationer primärt till B2B. De nuvarande kunderna återfinns i Skandinavien. JS Security har kontor i Helsingborg och huvudkontor i Stockholm.Viktig informationEj för offentliggörande, publicering eller distribution, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i JS Security Technologies Group AB i någon jurisdiktion.  Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det Memorandum som offentliggörs genom detta pressmeddelande. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.  Pressmeddelandet kan innehålla framåtriktade uttalanden som reflekterar Bolagets nuvarande syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Uttryck som exempelvis ”avser”, ”siktar på”, ”förväntar”, ”förutser”, ”kan”, ”uppskattar”, ”planerar”, ”beräknar” och andra uttryck som indikerar eller förutser framtida utveckling eller trender och som inte är baserade på historiska fakta. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på antaganden eller uppskattningar och Bolaget lämnar inga garantier för att sådana uttalanden kommer att infrias eller visa sig vara korrekta. Bolaget ansvarar inte heller för den framtida riktigheten i informationen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i värdepapper i Bolaget och pressmeddelandet utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. 

Topparbetsgivarna i pandemin - de är mest attraktiva, jämställda och hälsosamma

Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning visar att Ellevio AB är den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige och att Stadsbyggnadskontoret i Göteborg är bäst när det kommer till jämställdhet. Peab AB visar även för andra året i rad att de erbjuder sina medarbetare mest hälsosamma arbetsvillkor i landet. Resultatet är baserat på data i form av indexerade arbetsvillkor som bland annat sjukfrånvaro, friskvård, lön, övertid, chefsstrukturer och karriärmöjligheter.- Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, är en nyckel för att kunna driva organisationen framåt tillsammans med sina medarbetare. Det gör det möjligt att identifiera vilka områden som behöver förbättras, vilket också gör det möjligt att i likhet med Ellevio AB, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Peab AB, hitta nyckeln till framgång, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Rapporten visar även hur villkoren på den svenska arbetsmarknaden har förändrats under coronapandemin. Bland annat har hälsan förbättrats för framför allt hemmajobbare, höginkomsttagare och män. Dessutom visar rapporten att jämställdheten har tagit en paus på många områden under pandemin och att det därför har varit ett sämre år för kvinnor jämfört med tidigare år när jämställdheten successivt har gått framåt. Kartläggningen visar även att vissa arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden har förbättrats trots pandemin, primärt när det kommer till avgångar, löner och övertid.  Topplista - de mest attraktiva arbetsgivarna 1. Ellevio AB 2. Akademiska Hus AB 3. Humlegården fastigheter AB Topplista - de mest jämställda arbetsgivarna 1. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg 2. SBAB Bank AB 3. Sveriges Radio AB Topplista - de mest hälsosamma arbetsgivarna 1. Peab AB 2. E-hälsomyndigheten 3. Bankgirot Om kartläggningenKartläggningen baseras på insamlad statistik från 2020 och har genererats från en unik databas, med information om drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från drygt 300 företag och organisationer. Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som t.ex. lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.Ta del av hela kartläggningen tillsammans med ännu mer intressanta resultat och analyser i Nyckeltalsinstitutets årsrapport: https://nyckeltal.se/nyckeltalsinstitutets-arsrapport-2021/För mer information kontakta:Alexandra Vass, presskontakt Nyckeltalsinstitutet, mail: alexandra@aderstennorlin.com, telefon: 070-771 51 65Om NyckeltalsinstitutetNyckeltalsinstitutets mission är att i en värld av tyckande leverera fakta som skapar framgångsrika arbetsgivare. I Nyckeltalsportalen® erbjuder Nyckeltalsinstitutet kartläggning och systematiska mätningar som ger en överblick över arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen.Nyckeltalsinstitutet har 25 års data om svenskt arbetsliv och utveckling i arbetsvillkor och arbetsmiljö. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för HR-nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige.Mer information om Nyckeltalsinstitutets verksamhet finns på www.nyckeltal.se

Cedergrenska AB avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Growth Market

Cedergrenska AB (publ) (”Cedergrenska” eller ”Bolaget”), en ledande utbildningskoncern i Sverige, offentliggör idag sin avsikt att notera Bolagets aktier (”Noteringen”) på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I anslutning till Noteringen avser Bolaget att genomföra ett erbjudande av aktier, primärt för att finansiera fortsatt tillväxt (”Erbjudandet”). Styrelsen i Cedergrenska bedömer att det finns goda tillväxtmöjligheter att tillvarata och avser därför att genomföra Noteringen och Erbjudandet för att ge Cedergrenska tillgång till kapitalmarknaden. Därtill önskar styrelsen skapa stark intressegemenskap och förenade incitament för befintliga och tillkommande medarbetare och pedagoger genom aktieägande i Bolaget. Cedergrenska har redan idag cirka 120 medarbetare och pedagoger som är aktieägare i Bolaget. Cedergrenska har de senaste åren haft en expansiv organisk samt förvärvsdriven tillväxt och äger idag 26 eftertraktade skolenheter i nordöstra Stockholmsregionen. Genom Erbjudandet ges Bolaget möjlighet att finansiera nyetableringar och förvärv av ytterligare högkvalitativa skolor och enheter, vilket förväntas öka de substantiella synergier koncernen har emellan skolorna vilka omfattar bland annat stöd för pedagogerna, kompetensutbyten och strategiska satsningar. Niklas Pålsson, VD och huvudägare i Cedergrenska, kommenterar: ”Att bli ett publikt skolföretag är ett naturligt steg i koncernenens utveckling. Tillväxten har varit stark under många år och glädjande nog har många medarbetare valt att engagera sig som aktieägare. En notering blir en kompletterande plattform för att visa upp den fina utbildningsverksamhet som dagligen pågår inom Cedergrenska.” Christan Drougge, styrelseordförande och huvudägare i Cedergrenska, kommenterar: ”Vi ser med tillförsikt fram emot att ta nästa steg i Cedergrenskas utveckling. Vi fortsätter att varje dag göra vårt yttersta för att erbjuda bästa möjliga utbildning och en attraktiv arbetsplats. Det kommer i sin tur skapa långsiktiga värden för våra ägare.” Erbjudandet i korthet · Erbjudandet avses genomföras till ett pris om 50 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Bolagets aktier om cirka 500 MSEK före Erbjudandet. · Erbjudandet förväntas uppgå till totalt 130 MSEK, inklusive en övertilldelningsoption om cirka 10 procent, varav 80 MSEK förväntas utgöras av en nyemission av aktier och resterande del av befintliga aktier som erbjuds från ett antal aktieägare i Bolaget. · Inför Erbjudandet har Enter Fonder, FE Fonder och Prior & Nilsson Fonder åtagit sig att, till samma pris och villkor som för övriga investerare, förvärva aktier i Erbjudandet till ett värde om totalt 80 MSEK. · Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som Bolaget avser publicera med anledning av Erbjudandet. Prospektet kommer, efter godkännande från Finansinspektionen, att publiceras på Cedergrenskas hemsida samt på Avanzas hemsida. Om Cedergrenska Cedergrenska är en snabbväxande utbildningskoncern som bedriver högkvalitativa utbildningar hela vägen från för- och grundskola till gymnasieskola samt yrkeshögskola. Genom Bolagets ledord ”Pedagogen i fokus” och den Cedergrenska modellen har Bolaget skapat en attraktiv arbetsplats för sina anställda, en avgörande nyckelfaktor för att attrahera de främsta pedagogerna och säkra högkvalitativ utbildning för barn och elever. Modellen grundar sig i att bedriva skolverksamhet inom mindre geografiska kluster, vilket främjar synergier mellan skolor genom samarbeten och nyttjande av koncerngemensamma tillgångar, såsom anläggningar och stödfunktioner. Bolaget har genom sitt arbete byggt starka utbildningsvarumärken, vilket bidragit till att skapa ett högt söktryck till utbildningarna. Cedergrenska driver bland annat de välrenommerade grundskolorna Täby Friskola och Fredsborgskolan, samt några av Stockholms mest eftertraktade gymnasieskolor i Tibble Gymnasium Campus Täby, Marina Läroverket och Stockholms Idrottsgymnasium. Eftertraktade utbildningar med höga söktryck ger långsiktigt stabilt kapacitetsutnyttjande samt goda förutsättningar för organisk tillväxt. För de senaste tolv månaderna till och med 31 mars 2021 uppgick Cedergrenskas redovisade omsättning till 582 MSEK och EBITA till 62 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 10,6 procent. Under de första nio månaderna under räkenskapsåret 2020/21 uppgick Cedergrenskas omsättnings- och EBITA-tillväxt till cirka 21 procent respektive 50 procent, jämfört med samma period föregående räkenskapsår. I april 2021 ingick Cedergrenska avtal om förvärv av Helleborusskolan, med grundskolor i Täby och Österåker. I det prospekt som avses offentliggöras inför Erbjudandet kommer Bolaget att presentera proformaräkenskaper för niomånadersperioden till och med 31 mars 2021. Inklusive Helleborusskolans räkenskaper för perioden, uppgick omsättningen till 527 MSEK och EBITA till 53 MSEK, proforma. Proformanettoskulden per den 31 mars 2021 uppgick till cirka 71 MSEK. Proformaräkenskaperna är preliminära, fullständiga proformaräkenskaper kommer att presenteras i prospektet. Styrkor och konkurrensfördelar · Cedergrenska verkar på en starkt växande konjunkturokänslig marknad med stor efterfrågan. · Gruppen bedriver högkvalitativ utbildningsverksamhet som är eftertraktad av såväl elever som vårdnadshavare, vilket bidrar till högt söktryck och möjlighet till organisk tillväxt. · Genom den Cedergrenska modellen främjas lärande, samarbeten och synergier. · Bolaget har en historik av att löpande genomföra värdeskapande förvärv. Cedergrenska verkar på en starkt växande konjunkturokänslig marknad med stor efterfrågan Nordöstra Stockholmsregionen, där Cedergrenska innehar ett väletablerat kluster av verksamhetsenheter, är en av Europas snabbast växande områden. Regionen har en högre befolkningstillväxt än landet i genomsnitt, och Cedergrenska ser ett kraftigt ökat behov av skolplatser de kommande åren, särskilt inom gymnasiet. En strukturell tillväxt på Cedergrenskas marknad i kombination med högt söktryck på Bolagets utbildningar borgar för en fortsatt stabil tillväxt, över konjunkturcykler. Bolaget bedriver högkvalitativ utbildningsverksamhet, eftertraktad av såväl elever som vårdnadshavare, vilket bidrar till högt söktryck och möjlighet till organisk tillväxt Genom att erbjuda högkvalitativa utbildningar som efterfrågas av elever och vårdnadshavare skapas ett starkt söktryck vilket ger komfort i att alla skolplatser fylls år efter år. Detta ger Cedergrenska god visibilitet och förutsättningar att planera och investera i sin verksamhet genom utbyggnationer och nyetableringar av skolor eller skolbyggnader, vilket driver den organiska tillväxten. Den Cedergrenska modellen främjar lärande, samarbeten och synergier Med ledstjärnan ”Pedagogen i fokus” arbetar gruppen aktivt med att attrahera och behålla de främsta pedagogerna vilket i sin tur ger bästa möjliga förutsättningar för barn och elevers lärande och tillvaro i skolan. Genom korta geografiska avstånd mellan enheterna, utan kommunala begränsningar, främjas samarbeten mellan skolor, pedagoger och stödfunktioner. Detta stärker skolornas processer, undervisningskvalitet och utveckling. Den Cedergrenska modellen skapar goda förutsättningar för verksamheten att åtnjuta såväl kvalitativa som kostnadsmässiga synergieffekter. Historik av att löpande genomföra värdeskapande förvärv Bolaget har sedan 2018 framgångsrikt genomfört nio förvärv av skolor och ingått avtal om förvärv av ytterligare en med tillträde omkring juni 2021. Cedergrenska har genom anställda i moderbolaget och genom styrelsen lång erfarenhet från förvärv och verksamhetsbyggande. Genom att förvärva skolenheter inom Bolagets kluster förstärks de kvalitets- och kostnadsmässiga synergieffekterna ytterligare samtidigt som Cedergrenska aktivt arbetar med förbättringsarbeten i skolorna. Därutöver har Bolaget med sin lokalkännedom inom klustret identifierat fler skolor och skolenheter som skulle passa väl in i Bolagets kluster och modell, samt flertalet potentiella nya kluster där det finns goda demografiska förutsättningar och förvärvsmöjligheter. Finansiella mål I samband med Erbjudandet och Noteringen har Cedergrenskas styrelse antagit ett antal finansiella mål: · Genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 procent per år på medellång sikt. · Av omsättningstillväxten ska den organiska omsättningstillväxten uppgå till minst 7 procent per år på medellång sikt. · Bolaget ska ha en årlig EBITA-marginal om minst 8 procent. · Nettoskulden i relation till EBITDA ska inte överstiga 2x över tid. · Cedergrenska avser att inte ge någon utdelning de kommande tre åren, utan att istället investera genererade kassaflöden i fortsatt tillväxt, såväl organisk som förvärvsdriven. Rådgivare Avanza Bank AB (publ) agerar Sole Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Om Cedergrenska AB (publ)  Cedergrenska är en utbildningskoncern som bedriver utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar. Sedan Cedergrenska grundades har utbildning och utveckling varit ledord. Cedergrenska söker ständigt nya möjligheter att förbättra utbildningen för de barn och elever som studerar vid någon av våra skolor. Ledande forskning har påvisat att pedagogen är den viktigaste faktorn i barns utveckling och lärande. Vi har därför utformat vår verksamhet med pedagogen i fokus. Genom att aktivt förädla våra arbetsplatser för pedagoger ska Cedergrenska skolor utgöra attraktiva val för såväl nyexaminerade som väletablerade pedagoger. Med kvalificerade pedagoger kan Cedergrenska erbjuda högkvalitativa utbildningar som bidrar till ett starkt varumärke gentemot elever, deras föräldrar och andra intressenter. Cedergrenskas Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00. För mer information, kontakta: Niklas Pålsson, VD CedergrenskaTelefon: 073-400 02 31E-post: niklas.palsson@cedergrenska.se   Viktig information  Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Cedergrenska i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Detta meddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Cedergrenska avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta meddelande kommer att lämnas genom ett prospekt som kommer att publiceras på Cedergrenskas hemsida, cedergrenska.se, efter godkännande av Finansinspektionen. Detta meddelande utgör marknadsföring och inte ett prospekt enligt förordningen (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i prospektet och potentiella investerare ska läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i värdepapperen. Godkännande av Finansinspektionen av prospektet ska inte ses som ett godkännande av de värdepapper som omfattas av prospektet. I EES-medlemsländer, förutom Sverige (vardera en ”Relevant Medlemsstat”) är detta meddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom sådan Relevant Medlemsstat på det sätt som avses i Artikel 2(e) i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registrerats i sådan Relevant Medlemsstat. Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (a) personer som befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) personer som befinner sig i Storbritannien som antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) är subjekt med hög nettoförmögenhet eller andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten. Framåtriktade uttalanden  Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Cedergrenska anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Cedergrenskas kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Johan Folkunger, SpectraCures nya VD tillträder idag

 ”Jag är glad över möjligheten att kunna tillträda redan nu och ser fram mot att med full kraft sätta mig djupare in bolagets prioriteringar och börja arbeta med de strategiska frågorna”, säger Johan Folkunger. Ingemar Kihlström, styrelseordförande, välkomnar Johan Folkunger till bolaget och ser fram emot att covid-restriktionerna ska lätta samt att det kommersiella strategiska arbetet för bolaget påbörjas. ”Johan Folkunger har styrelsens fulla stöd strategiskt och operativt”, kommenterar Ingemar Kihlström som avslutar med att tacka Masoud Khayyami för hans framgångsrika arbete. ”Jag hälsar Johan välkommen till SpectraCure som VD och ser fram emot bolagets fortsatta resa mot kommersialisering, säger Masoud Khayyami.   För ytterligare information, vänligen kontakta: Masoud Khayyami, VD SpectraCure, e-post: mk@spectracure.com Se även, www.spectracure.com   SpectraCure är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet. www.spectracure.com. Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Adviser, ca@gwkapital.se, tel +468-503 00 050, och handlas med kortnamn SPEC.

Checkin.com Group genomför IPO om 45 Mkr på Nasdaq First North Growth Market

Erbjudandet i korthet  · Priset i Erbjudandet har fastställts till 15,50 kronor per aktie, motsvarande ett totalt värde på de utestående aktierna i Bolaget om cirka 359 miljoner kronor före Erbjudandets genomförande. · Aktierna som omfattas av Erbjudandet kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.  · Erbjudandet omfattar sammanlagt 2 903 226 aktier i Checkin.com (motsvarande 45,0 miljoner kronor).  · De nyemitterade aktierna i Erbjudandet beräknas, vid full teckning, tillföra Bolaget cirka 45,0 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Bolagets kostnader relaterade till Erbjudandet förväntas uppgå till omkring 4,5 miljoner kronor, vilket innebär att nettolikviden uppgår till omkring 40,5 miljoner kronor om Erbjudandet fulltecknas. · Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden för att investera i sälj och marknad, geografisk expansion samt produktutveckling för att stödja Bolagets fortsatta tillväxt i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi samt stärka Bolagets finansiella ställning. · Om nyemissionen i Erbjudandet fulltecknas motsvarar det en utspädning om cirka elva procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.  · Inför Erbjudandet har TIN Fonder, Knutsson Holdings, Norron Select och Erik Selin genom ES Aktiehandel AB åtagit sig att teckna totalt 1 741 935 aktier, motsvarande cirka 60 procent av Erbjudandet till ett totalt värde om 27 MSEK. · Anmälningsperioden i Erbjudandet pågår under perioden 4 – 12 maj 2021. · Första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli den 20 maj 2021 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”CHECK”. Bakgrund till Erbjudandet och Noteringen  Checkin.com grundades 2017 med affärsidén att etablera en ny standard på internet för checkin – i likhet med vad online-betalningsföretag har skapat för enkla, säkra och snabba betalningslösningar online (”checkout”). Fram till idag har Checkin.com etablerat sig som en snabbt växande aktör på den globala marknaden för hur slutanvändare registrerar sig, identifierar sig och loggar in online, checkin. Bolagets teknologi kombinerar flera UX-system (eng. user experience), datakällor och identifieringsmetoder för att skapa individuellt anpassade checkin-flöden för varje slutanvändare. Bolagets mjukvara ökar konverteringsgraden samtidigt som nödvändig identifiering och regelefterlevnad säkerställs. Under 2020 hanterade Bolagets mjukvaruplattform över 18 miljoner checkin-sessioner i över 165 länder. Bolagets produkt levereras genom en molnbaserad mjukvara, Software as a Service, där kunden tecknar månadsvisa abonnemang. Bolaget hade en nettoomsättning på 22,3 MSEK under 2020, vilket var en tillväxt på 79% jämfört med året innan. EBITDA uppgick till 1,7 MSEK under samma period. Erbjudandet och efterföljande listning ger Checkin.com tillgång till de svenska kapitalmarknaderna och möjliggör en diversifierad bas av svenska och internationella aktieägare samt ökad varumärkeskännedom, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Styrelsen och ledningen anser även att en listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market blir en kvalitetsstämpel som kan ha en positiv effekt i rekryteringssammanhang samt på relationen gentemot kunder, leverantörer, aktieägare och kreditgivare. Vidare gör en listning av Checkin.com att Bolaget på ett enklare sätt kan använda egna aktier inför eller i samband med potentiella förvärv. Kristoffer Cassel, medgrundare och VD för Checkin.com kommenterar:  - Vi är ett snabbväxande globalt SaaS-bolag med ambitiösa planer som redan har en lönsam kärnaffär. Med aggressiva tillväxtplaner vill vi nu växla upp vårt bolagsbyggande ytterligare. Redan från början har många av Nordens allra tyngsta investerare trott hårt på det vi gör och valt att stötta oss, och det känns nu grymt bra att kunna erbjuda även allmänheten möjligheten att vara med på vår resa, säger Bolagets VD och medgrundare Kristoffer Cassel. Prospekt och anmälan  Prospektet avseende Erbjudandet offentliggjordes idag den 3 maj 2021 på Checkin.com:s hemsida group.checkin.com. Prospektet finns också tillgängligt på Erik Penser Banks hemsida www.penser.se. Anmälan görs via respektive tecknarens bank eller förvaltare alternativt på särskild anmälningssedel som kan beställas från Erik Penser Bank via telefon, e-post eller laddas ned från www.penser.se. Anmälningssedeln finns även tillgänglig på Checkin.com:s hemsida group.checkin.com. Preliminär tidsplan  ·Offentliggörande av prospekt: 3 maj 2021 · Anmälningsperiod: 4 – 12 maj 2021 · Likviddag: 18 maj 2021 · Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market: 20 maj 2021   Presentationstillfällen Bolagets VD och medgrundare Kristoffer Cassel presenterar Bolaget via Microsoft Teams onsdagen den 5 maj kl 14:00 och måndagen den 10 maj kl 14:00. Anmälan görs till seminarium@penser.se. Rådgivare Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet.  För ytterligare information, vänligen kontakta:  Jonas Köpniwsky, Head of Communications Checkin.com Group, press@checkin.com Om Checkin.com Group AB Den första raden kod för Checkin.com s ramverk skrevs redan 2017. Företagets målsättning har varit tydlig sedan dess, att etablera en ny standard för checkins på internet. Bolagets SaaS-mjukvara kombinerar flertalet UX-system, datakällor och identifieringslösningar för att omgående skapa den optimala checkinupplevelsen för varje användare. Bolaget rekryterar och arbetar globalt för att hitta och behålla de bästa talangerna i världen, och har sitt huvudkontor i Stockholm. Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Checkin.com i någon jurisdiktion, varken från Checkin.com eller från någon annan. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett EU-tillväxtprospekt har upprättats i samband med Erbjudandet och har granskats och godkänts av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen. Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter. Information till distributörer I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.  Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. 

SOTKAMO SILVER AB: INFORMATION TILL INNEHAVARE AV TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2020/2021

Pressmeddelande: Stockholm den 3 maj 2021, klockan 17:45. Detta pressmeddelande innehåller information om teckningsoptioner av serie 2020/2021, vilka emitterades i samband med Sotkamo Silvers företrädesemission 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 maj till och med den 28 maj 2021. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2020/2021 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Sotkamo Silver till en kurs om 2 SEK per aktie på NGM eller 0,197779 EUR per aktie för teckningsoptioner noterade på Nasdaq Helsinki. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021 tillförs Sotkamo Silver cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 kommer att sluta handlas på NGM Main Regulated Equity den 26 maj 2021 och på Nasdaq Helsinki den 24 maj 2021. Innehavare av teckningsoptioner måste teckna nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast den 28 maj 2021. Teckningsoptioner av serie 2020/2021 i sammandrag: · Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie 2020/2021 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Sotkamo Silver till en kurs om 2 SEK på NGM eller 0,197779 EUR per aktie för teckningsoptioner noterade på Nasdaq Helsinki. · Emissionsvolym: Det finns 11 246 583 utestående teckningsoptioner av serie 2020/2021. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021 tillförs Sotkamo Silver cirka 22,5 MSEK före emissionskostnader. · Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 kommer antalet aktier i Sotkamo Silver öka med 11 246 583 till 201 298 690 och aktiekapitalet öka med 15 428 568,838381 SEK till 276 150 604,653955 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 5,6 procent baserat på antalet aktier i Sotkamo Silver efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2020/2021. · Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 är upptagna till handel på NGM Main Regulated Equity under kortnamnet "SOSI TO5" och på Nasdaq Helsinki med kortnamnet “SOSI1EW120". ISIN-koden för teckningsoptioner av serie 2020/2021 är SE0014262705. Viktiga datum för teckningsoptioner av serie 2020/2021: 1 maj 2021 – Nyttjandeperioden inleds 24 maj 2021 – Sista dag för handel med teckningsoptioner på Nasdaq Helsinki 26 maj 2021 – Sista dag för handel med teckningsoptioner på NGM Main Regulated Equity 28 maj 2021 – Nyttjandeperioden avslutas 1 juni 2021 – Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad 11 juni 2021 – Planerat datum för omvandling av interimsaktier till aktier Anmälningssedlar finns tillgängliga på Sotkamo Silvers och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s respektive hemsidor. Kontooperatörerna i Finland kommer att förse sina kunder med anmälningssedlar för teckningsoptioner noterade på Nasdaq Helsinki. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2021 hålls tillgängliga på Sotkamo Silvers hemsida. Erbjudande till dig som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie 2020/2021 Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2020/2021 på NGM Main Regulated Equity är den 26 maj 2021 och sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2021/2021 på Nasdaq Helsinki är den 24 Maj 2021. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du tecknar nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast den 28 maj 2021. TECKNINGSOPTIONER NOTERADE PÅ NGM EQUITY I STOCKHOLM Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt: 1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade. 2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade. Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Sotkamo Silver. Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. I samband med att anmälningssedel skickas in till Hagberg & Aneborn Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast den 28 maj 2021. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Sotkamo Silver. TECKNINGSOPTIONER NOTERADE PÅ NASDAQ HELSINKI Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske respektive kontooperatör/förvaltare vid vilken teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan kontooperatör eller förvaltare. Vänligen observera att kontooperatörer och andra förvaltare kan ha olika tidsgränser för den sista dagen för teckning, därför rekommenderas att du kontaktar kontooperatören/förvaltaren tidigt i utnyttjandeperioden. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på ert värdepapperskonto som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av de nya aktierna är genomförd vid Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omvandlas till aktier i Sotkamo Silver. Stockholm den 3 maj 2021 Sotkamo Silver AB Erkki Kuronen, CEO Kontaktperson Erkki Kuronen, CEO, tel. +358 50 599 3539 Denna information är sådan information som Sotkamo Silver AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021, klockan 17:45. De officiella börsmeddelandena ges på svenska och det kan finnas skillnader i de översatta versionerna. I händelse av skillnader gäller den svenska versionen. Om Sotkamo Silver AB (publ) Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Bolaget äger Silvergruvan i Sotkamo, var produktionen började i mars 2019. Dessutom har företaget mineralrättigheter till mineralfyndigheter som innehåller ädelmetaller och basemetaller i Finland. Sotkamo Silver tillämpar SveMin:s och FinMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Sotkamo Silver har valt att redovisa mineralresurserna enligt internationellt accepterade JORC- eller NI 43 101 koderna. Sotkamo Silver tillämpar International Financial Reporting Standards IFRS, såsom de antagits av den Europeiska Unionen. Sotkamo Silvers tickerkod är SOSI på NGM Equity och SOSI1 på NASDAQ Helsinki. ISIN-nummer för Sotkamo Silver AB:s aktier är SE0001057910. Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 213800R2TQW1OZGYDX93. Läs mer om Sotkamo Silver på www.silver.fi Företagets pressmeddelanden och finansiella meddelanden distribueras av Cision Sverige och finns på webbplatsen www.silver.fi

CLS offentliggör övertecknad företrädesemission och utökad riktad emission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. Clinical Laserthermia Systems AB:s (publ) (”CLS” eller ”Bolaget”) företrädesemission, bestående av B-aktier och teckningsoptioner (”Units”), med teckningstid 14 - 28 april 2021, är avslutad. Företrädesemissionen övertecknades och CLS tillförs därmed cirka 47,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. 5 908 683 Units, motsvarande cirka 87 procent av emissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därtill tecknades 1 433 723 Units utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 21 procent av emissionen. Totalt tecknades Företrädesemissionen till 108 procent. Garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Styrelsen har därför beslutat att ge ut 523 781 Units, motsvarande 3,7 MSEK, i en så kallad överteckningsoption (”Överteckningsoptionen”). Den riktade nyemissionen av Units, som beslutades i samband med Företrädesemissionen (den ”Riktade emissionen”), om cirka 10 MSEK fulltecknades. Styrelsen har idag även beslutat att utöka den Riktade emissionen med ytterligare 1 419 999 Units, motsvarande cirka 10 MSEK. Största investerare i den Riktade emissionen är Khattar Holdings, ett familjeägt investmentbolag i Singapore, som deltar med cirka 5 MSEK. Emissionslikviden i Företrädesemissionen, Överteckningsoptionen och den Riktade emissionen ska huvudsakligen användas för att understödja kommersiell lansering och marknadsetablering av den nya generationen TRANBERG-produkter samt till en ökad satsning på kliniska samarbeten för att ytterligare bevisa teknik och metod. – Jag här mycket glad och tacksam över intresset som såväl befintliga aktieägare som nya investerare visat CLS under nyemissionen. Det känns spännande att kunna presentera Khattar Holdings som en av bolagets nya investerare. Khattar Holdings är ett etablerat investmentbolag med investeringar i privatägda och i publika bolag, inom olika branscher, över hela världen.  Khattar Holdings har bland annat ett aktivt ägande i Advanced Medical Systems, vår joint-venture-partner i CLS Asia Pacific. Att företrädesemissionen övertecknades och att den riktade emissionen utökas ser jag som ett bevis på att det är många med mig som ser potentialen i vår nya generation TRANBERG-produkter och i CLS fortsatta etablering i Europa, USA och Asien, säger Hans von Celsing, styrelseordförande i CLS.    Utfall FöreträdesemissionFöreträdesemissionen omfattade högst 6 818 625 Units, varav 5 908 683 Units, motsvarande cirka 87 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av Uniträtter. Totalt har 1 433 723 Units anmälts för teckning utan stöd av Uniträtter, motsvarande cirka 21 procent av emissionen. Totalt har 7 342 406 Units, motsvarande cirka 108 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av Uniträtter. Garantiåtaganden som lämnats i samband med Företrädesemissionen kommer således inte att tas i anspråk. Bolagets styrelse har därutöver beslutat att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, ge ut ytterligare 523 781 Units, motsvarande 3,7 MSEK i Överteckningsoptionen. Genom Företrädesemissionen och Överteckningsoptionen kommer Bolaget att tillföras totalt cirka 51,4 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Utfall Riktad emissionStyrelsen beslutade den 26 februari 2021, vilket godkändes av extra bolagsstämma den 31 mars 2021, om en riktad nyemission av 1 420 000 Units till Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB och Formue Nord Markedsneutral A/S. Styrelsen har även, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, idag beslutat att utöka den Riktade emissionen med ytterligare 1 419 999 Units, motsvarande cirka 10 MSEK. Största investerare i den Riktade emissionen är Khattar Holdings, ett investmentbolag i Singapore, som deltar med cirka 5 MSEK. Den Riktade emissionen genomförs på samma villkor som Företrädesemissionen. Khattar Holdings är ett familjeföretag som grundades 1975 med en investeringsportfölj som sträcker sig från fastigheter, hotell och restauranger till högteknologiska och medicintekniska företag och har investeringar i både privata och publika bolag i Asien, Europa och USA. Khattar Holdings är en aktiv investerare i Advanced Medical Systems Pte Ltd (AMS), en avancerad leverantör av system och tjänster för medicintekniska produkter för Asien och Stillahavsområdet, som sedan förra året är CLS samarbetspartner för CLS Asia Pacific Pte. Ltd., CLS asiatiska representation. Meddelande om tilldelning Tilldelning av Units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av Units tecknade utan företrädesrätt kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade Units tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Handel med BTU Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU omvandlas då till ordinarie aktier och teckningsoptioner. Antal aktier och aktiekapital Genom Företrädesemissionen, Överteckningsoptionen och den Riktade emissionen ökar det totala antalet aktier i CLS till 65 822 310aktier och aktiekapitalet ökar till 6 088 563,704 SEK. Antalet teckningsoptioner av serie TO3 kommer att uppgå till 10 182 405. Vid fullt nyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO3 ökar antalet aktier i CLS med 10 182 405 aktier och aktiekapitalet ökar med 941 872,467 SEK. Antalet teckningsoptioner av serie TO4 kommer att uppgå till 10 182 405. Vid fullt nyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO4 ökar antalet aktier i CLS med 10 182 405 aktier och aktiekapitalet ökar med 941 872,467 SEK. Teckningsoptioner Teckningsoptionerna av serie TO3 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2022 – 25 april 2022, där en (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2022, dock lägst 3,50 SEK och högst 5,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO4 kommer kunna utnyttjas för teckning av nya B-aktier under perioden 11 april 2023 – 25 april 2023, där en (1) teckningsoption av serie TO4 ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 6 april 2023, dock lägst 4,20 SEK och högst 7,00 SEK per aktie. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på CLS hemsida, www.clinicallaser.se. Rådgivare Redeye AB agerade finansiell rådgivare i transaktionen. För ytterligare information, vänligen kontakta:Dan J. Mogren, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)Tel: +46 – (0)705 – 90 11 40E-mail: dan.mogren@clinicallaser.com Denna information är sådan som Clinical Laserthermia Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2021 kl. 17:45 CEST.   VIKTIG INFORMATION Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller en inbjudan till att förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA om de inte registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), eller erbjuds i en transaktion som undantas från, eller inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig statlig lag i USA. Erbjudandet och försäljningen av värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämpliga värdepappersrättsliga lagar i Australien, Kanada eller Japan. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Clinical Laserthermia Systems aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Kallelse till årsstämma i Minesto AB

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken Förhandsröstning.  Minesto uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen. En videoupptagning av ett anförande från Bolagets verkställande direktör kommer att publiceras på Bolagets hemsida i anslutning till stämman. Förutsättningar för deltagande Den som önskar delta vid stämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 27 maj 2021, och · dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast den 1 juni 2021. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast 27 maj 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner. Förhandsröstning Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.minesto.com. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast 1 juni 2021. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.minesto.com. Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret. Ärenden på stämman Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av en eller två justeringspersoner; 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. Godkännande av dagordning; 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 8. Beslut om: a. fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen; b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör; i. Jonas Millqvistii. Bengt Adolfssoniii. Martin Edlundiv. Göran Linder v. Git Sturesjö Adolfsson 9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer; 11. Val av styrelse. Nomineringskommitténs förslag: i. Jonas Millqvist (ordförande)ii. Bengt Adolfsson (ledamot)iii. Martin Edlund (ledamot)iv. Göran Linder (ledamot) v. Git Sturesjö Adolfsson (ledamot)vi. Andreas Gunnarsson (suppleant) 12. Val av revisor;13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;15. Beslut om antagande av ny bolagsordning;16. Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda (LTI 2021);17. Beslut om leverans och säkringsåtgärder för LTI 2021; a. Riktad emission av teckningsoptioner, serie 2021:1, b. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagare i LTI 2021, c. Överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2021 och bemyndigande att ingå swap-avtal. 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;19. Beslut om justeringsbemyndigande;20. Stämmans avslutande. Nomineringskommitté Beredning av nedan angivna förslag har inför stämman fullgjorts av en nomineringskommitté bestående av representanter för Bolagets två största aktieägare BGA Invest AB och Midroc New Technology AB. Nomineringskommitténs beslutsförslag 2. Val av ordförande vid stämman Nomineringskommittén föreslår att advokat Eric Ehrencrona eller, vid förhinder för honom, den som nomineringskommittén i stället anvisar väljs till ordförande på stämman. 9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Nomineringskommittén föreslår att fem styrelseledamöter och en suppleant utses för tiden intill nästa årsstämma. 10. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande (samma nivåer som föregående år): styrelsens ordförande fyra prisbasbelopp, ledamot som ej är anställd i Bolaget två prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för år 2021 ska tillämpas vid beslut enligt denna punkt. Om stämman beslutar enligt nomineringskommitténs förslag till styrelsesammansättning blir det totala arvodet tio prisbasbelopp. Till styrelsens ersättningsutskott respektive revisionsutskott föreslås att inget arvode ska utgå eftersom dessa utskott består av styrelsen. Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning. 11. Val av styrelse Nomineringskommittén föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Adolfsson, Martin Edlund, Göran Linder, Jonas Millqvist och Git Sturesjö Adolfsson. Till suppleant föreslås omval av Andreas Gunnarsson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Jonas Millqvist. 12. Val av revisor Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår nomineringskommittén omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY). EY har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Andreas Mast fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor. 13. Beslut om fastställande av principer för valberedningen Det föreslås att Bolaget ska ha en valberedning bestående av tre personer. Var och en av Bolagets röstmässigt två största aktieägare per den 30 september 2021 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Därutöver ska valberedningen bestå av en av styrelsen utsedd styrelseledamot som tillika ska vara sammankallande. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningen ska till årsstämman 2022 lämna förslag till: a) val av stämmoordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter, d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, h) beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt i) beslut om principer för valberedningen. För det fall någon av de två ledamöterna i valberedningen som utsetts av de röstmässigt två största aktieägarna frånträder sitt uppdrag i förtid, ska den aktieägare som utsåg den frånträdande ledamoten äga rätt att utse en ny ledamot. För det fall någon av de röstmässigt två största aktieägarna säljer samtliga, men inte endast en del av, sina aktier i Bolaget innan valberedningen fullgjort sina uppgifter, ska istället för sådan aktieägare den röstmässigt tredje störste aktieägaren utse en ny ledamot osv. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska Bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska Bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete. Styrelsens beslutsförslag 3. Upprättande och godkännande av röstlängd Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonen. 4. Val av en eller två justeringspersoner Till person att justera protokollet föreslås Hanna Friberg vid MAQS Advokatbyrå, eller, vid förhinder för henne, den som nomineringskommittén i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 8b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. 14. Beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ersättning till ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare i Bolaget avses den verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Ersättningsutskottet, som består av styrelsen med undantag för den verkställande direktören, bereder frågan om fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, och föreslår styrelsen desamma. Styrelsen föreslår följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. I syfte att kunna säkerställa att Bolaget kan rekrytera och bibehålla kvalificerade arbetstagare i bolagsledningen är grundprincipen att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässiga anställningsvillkor och ersättningar. Lön och övriga förmåner: Ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av en fast lön och pension. Den fasta lönen omprövas normalt kalenderårsvis. Utöver fast lön kan rörlig lön förekomma under förutsättning att den rörliga delen aldrig överstiger 25 procent av årslönen. Ledande befattningshavare ska även ha möjlighet att delta i LTI 2021 (se vidare nedan under punkt 16). Vidare ska bolagsledningen ha rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebilar och företagshälsovård. Förutom dessa förmåner kan även andra förmåner erbjudas i enskilda fall. Pension: Ledande befattningshavare ska erbjudas pensionsvillkor som innefattar en definierad plan för avsättningar med premier baserade på hela grundlönen. Pensionsavsättningarna är individuella och ska vara i relation till grundlönen. Uppsägningstid och avgångsvederlag: Uppsägningstiden ska vara högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av Bolaget, och högst sex månader, om uppsägningen sker på initiativ av den ledande befattningshavaren. Vid uppsägning från Bolagets sida ska avgångsvederlag därutöver kunna utgå med belopp motsvarande högst sex månadslöner. Incitamentsprogram: Beslut om aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman. Ersättningsutskott: Ersättningsutskottet, d.v.s. styrelsen med undantag för den verkställande direktören, ska bereda frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. De närmare principerna för lönesättning, pensioner och andra förmåner ska återfinnas i av ersättningsutskottet fastlagd lönepolicy avseende ledande befattningshavare. Avvikelse i enskilt fall: Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Ersättning till styrelsen Ersättning till styrelsen beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen. Dock äger styrelsen rätt att i särskilda fall uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget inom deras respektive kompetensområde. Stämmovalda styrelseledamöter ska i dessa fall kunna arvoderas för tjänster som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Detta gäller också om arbetet utförs genom ett av styrelseledamoten helägt eller delägt bolag. Dessa riktlinjer motsvarar de riktlinjer som antogs på årsstämman 2020. 15. Beslut om antagande av ny bolagsordning Styrelsen föreslår att det i aktiebolagslagen avskaffade begreppet ”firma” tas bort från § 1 i bolagsordningen och ersätts med ”företagsnamn” samt att § 9 om deltagande i bolagsstämma ändras till följd av lagändring i aktiebolagslagen, innebärande att avstämningsdagen inför en bolagsstämma i börsbolag ska infalla sex bankdagar före stämman. Vidare föreslår styrelsen att en ny § 10 i bolagsordningen införs för att ge styrelsen möjlighet att dels samla in fullmakter, dels tillåta förhandsröstning (poströstning) inför en bolagsstämma. Numreringen ändras följaktligen för alla efterkommande punkter. Därutöver föreslås även vissa mindre språkliga justeringar i bolagsordningen. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse§ 1 FirmaBolagets firma § 1 FöretagsnamnBolagets företagsnamn är Minesto ABär Minesto AB (publ). (publ). Bolaget är publikt (publ).Bolaget är publikt.§ 9 Rätt att delta i § 9 Rätt att delta i bolagsstämmaEn aktieägare fårbolagsstämmaAktieägare delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmälersom vill deltaga i detta till bolaget den dag som anges i kallelsen tillbolagsstämma ska dels stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmänvara upptagen som helgdag, lördag, midsommarafton, julafton elleraktieägare i sådan nyårsafton och inte infalla tidigare än femteutskrift eller annan vardagen före stämman.Aktieägare får vid bolagsstämmaframställning av hela medföra ett eller två biträden; dock endast omaktieboken som avses i aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på7 kap. 28 § tredje det sätt som anges i föregående stycke.Styrelsen ägerstycket besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska,aktiebolagslagen på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att(2005:551), avseende närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vidförhållandena fem bolagsstämma.vardagar före stämman,dels anmäla sittdeltagande till bolagetsenast den tidpunkt ochden dag som anges ikallelsen till stämman.Sistnämnda dag får intevara söndag, annanallmän helgdag, lördag,midsommarafton,julafton ellernyårsafton och inteinfalla tidigare änfemte vardagen förestämman.Aktieägare fårvid bolagsstämmamedföra ett eller tvåbiträden, dock endastom aktieägaren anmältdetta enligt föregåendestycke. § 10 Insamling av fullmakter och poströstningStyrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).§ 12 § 13 AvstämningsförbehållDen aktieägare ellerAvstämningsförbehållDen förvaltare som på avstämningsdagen är införd iaktieägare eller aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister,förvaltare som på enligt 4 kap. lagen (1998:1479) omavstämningsdagen är värdepapperscentraler och kontoföring av finansiellainförd i aktieboken och instrument eller den som är antecknad påantecknad i ett avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6avstämningsregister, – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva deenligt 4 kap. lagen rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §(1998:1479) om aktiebolagslagen (2005:551).kontoföring avfinansiella instrumenteller den som ärantecknad påavstämningskonto enligt4 kap. 18 § förstastycket 6-8 nämnda lag,ska antas vara behörigatt utöva derättigheter som framgårav 4 kap. 39 §aktiebolagslagen(2005:551). För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 16. Beslut om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda (LTI 2021) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda i Bolaget (”LTI 2021”) enligt nedan. Om årsstämman beslutar om LTI 2021 avser styrelsen att senast på årsstämman 2025 informera om målnivåer och utfallet av LTI 2021. Sammanfattning och motiv Programmet omfattar maximalt 64 anställda i Bolaget (”Deltagarna”). Styrelsen kan också, om styrelsen anser att det ligger i Bolagets intresse, erbjuda en eller flera nyanställda (eller i förekommande fall en nuvarande anställd som inte inledningsvis erbjudits deltagande i LTI 2021) att delta i LTI 2021 under de villkor som beskrivs här i. Efter en intjänandeperiod om fyra år kommer deltagarna vederlagsfritt att tilldelas teckningsoptioner i Bolaget förutsatt att vissa intjänandevillkor är uppfyllda (”Prestationsaktierätt”). För att dessa s.k. Prestationsaktierätter ska berättiga Deltagare tilldelning krävs att Deltagare valt att bibehålla sitt uppdrag i Bolaget under den aktuella Intjänandeperioden (så som definierade nedan). För att tilldelning ska ske krävs dessutom att vissa prestationsmål baserade på fastställda milestones uppnås av Bolaget. Volymen av tilldelade Prestationsaktierätten är vidare baserat på den årsvisa utvecklingen av Bolagets aktiekurs i förhållande till index på den lista där Bolagets aktier är noterade. Maximalt antal Prestationsaktierätter som kan tilldelas enligt LTI 2021 ska vara begränsat till 943 207 (motsvarande lika många aktier i Bolaget). Utöver dessa Prestationsaktierätter föreslås att ytterligare 377 043 teckningsoptioner emitteras till täckande av Bolagets kostnader genom de säkringsåtgärder som föreslås nedan. Detta innebär att LTI 2021 vid maximalt utfall innebär att Deltagarna erhåller Prestationsaktierätter motsvarande aktier representerade ca 0,72 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget samt att programmet i sin helhet (inklusive emission av kostnadstäckande teckningsoptioner) maximalt kan innebära en utspädning om ca 1,00 procent. Motiven till styrelsens förslag om LTI 2021 är att stärka Bolagets förmåga att behålla befintlig personalstyrka samt rekrytera nyckelpersoner till Bolaget. Förslaget är också framtaget i syfte att sprida och öka aktieägandet bland Deltagarna samt säkerställa ett gemensamt fokus på en långsiktig och hållbar tillväxt för Bolaget vilket skulle innebära att aktieägarnas och Deltagarnas intressen förenas ytterligare. Genom ett prestationsbaserat incitamentsprogram kan Deltagarnas ersättning på ett relevant sätt knytas till Bolagets framtida utveckling och tillväxt. För att möjliggöra implementationen av LTI 2021 på ett kostnadseffektivt sätt är styrelsens förslag för LTI 2021 villkorat av att årsstämman också beslutar om de leverans- och säkringsmetoder som föreslås under punkt 17 a) – c) i agendan. Prestationsaktierätt Prestationsaktierätterna innebär att Deltagare i programmet är berättigade att för varje Prestationsaktierätt förvärva en teckningsoption i Bolaget med en rätt för dess innehavare att förvärva en aktie i Bolaget till ett pris motsvarande aktiens kvotvärde vid tidpunkten då aktierna tecknas (för närvarande 0,05 kronor), under förutsättning att nedan angivna intjänandevillkor är uppfyllda. Prestationsaktierätterna tilldelas vederlagsfritt. Deltagarvillkor LTI 2021 omfattar maximalt 64 anställda och tillkommande anställda i Bolaget som styrelsen beslutar erbjuda deltagande i programmet. Deltagarna fördelas i fyra kategorier enligt följande: Kategori En deltagare – Den verkställande1: direktörenKategori Fem deltagare – Ledande2: befattningshavare och kritiska nyckelkompetenser Kategori Nio deltagare – Ledningsfunktioner3: och nyckelkompetenserKategori Fyrtionio deltagare – Övriga4: anställda Antalet Prestationsaktierätter som en Deltagare kan bli tilldelad är beroende av vilken kategori Deltagaren tillhör. Kategori 235 802 Prestationsaktierätter1:Kategori Upp till 82 531 Prestationsaktierätter per Deltagare (det totala2: antalet Prestationsaktierätter som kan tilldelas alla Deltagare i Kategori 2 ska aldrig överstiga 330 123)Kategori Upp till 28 296 Prestationsaktierätter per Deltagare (det totala3: antalet Prestationsaktierätter som kan tilldelas alla Deltagare i Kategori 3 ska aldrig överstiga 188 641)Kategori Upp till 9 432 Prestationsaktierätter per Deltagare (det totala4: antalet Prestationsaktierätter som kan tilldelas alla Deltagare i Kategori 4 ska aldrig överstiga 188 641) Villkor för intjänande För att Deltagaren ska kunna utnyttja sina Prestationsaktierätter och erhålla tilldelning krävs att följande intjänandevillkor uppfyllts: Bibehållet uppdrag För att tilldelas Prestationsaktierätter krävs att Deltagaren under var och en av de aktuella Intjänandeperioderna (definierade nedan) bibehållit sin anställning i Minesto-koncernen. Detta krav ska emellertid inte tillämpas om Deltagares anställning inom Minesto-koncernen avslutats på grund av invaliditet, dödsfall, pensionsavgång eller att Bolaget avyttrat det dotterföretag i vilket Deltagaren är anställd. För det fall Bolaget säger upp Deltagares anställning i Minesto-koncernen före en intjäningsdag, får redan intjänade Prestationsaktierätter utnyttjas vid ordinarie tid för utnyttjande enligt nedan men vidare intjäning sker inte. Om Deltagares anställning upphör på grund av avsked från arbetsgivarens sida eller uppsägning från arbetsgivarens sida och saklig grund för uppsägning av personliga skäl, förfaller emellertid alla intjänade Prestationsaktierätter. För att kunna utnyttja maximalt antal Prestationsaktierätter under LTI 2021 krävs att Deltagaren är anställd inom Minesto-koncernen till och med 1 januari 2025 ("Intjänandeperioden"). Prestationsaktierätterna intjänas gradvis under ca fyra år, motsvarande fyra perioder fram till den 1 januari 2025 (varje sådan tidsperiod en ”Intjänandeperiod”). Prestationsaktierätterna intjänas enligt nedan fördelning vid slutet av varje Intjänandeperiod, under förutsättning att Deltagaren fortfarande är anställd den dagen. I tillägg till dessa villkor för intjänande är Prestationsaktierätterna föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på utvecklingen av Minestos aktiekurs, i enlighet med villkoren för prestationsbaserat intjänande nedan. Utgången av Intjänandeperiod 1 (1 januari 2022) – 1/4 av tilldelade Prestationsaktierätter Utgången av Intjänandeperiod 2 (1 januari 2023) – 1/4 av tilldelade Prestationsaktierätter Utgången av Intjänandeperiod 3 (1 januari 2024) – 1/4 av tilldelade Prestationsaktierätter Utgången av Intjänandeperiod 4 (1 januari 2025) – 1/4 av tilldelade Prestationsaktierätter Prestation och indexviktning I tillägg till ovan villkor för intjänande är Prestationsaktierätterna föremål för prestationsbaserad intjäning baserat på i vilken utsträckning Bolaget för respektive Intjänandeperiod uppnår vissa milestones fastställda av styrelsen (”Prestationsmålen”). Prestationsmålen relaterar till konkreta och objektivt fastställbara mål för långsiktig och hållbar tillväxt i Bolaget vilka utarbetats och fastställs av styrelsen i samråd med ledning. Prestationsmålen kan helt eller delvis uppnås (0 – 100 procent). Utöver uppfyllande av Prestationsmålen är det årliga utfallet av LTI 2021 avhängigt av den årliga utvecklingen av Minestos aktiekurs (”Bolagets Utveckling”) i förhållande till ett den genomsnittliga årliga aktiekursutvecklingen för samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på den lista vid vilken Minestos aktie vid var tid är noterad (”Allmänna Utvecklingen”). Principen kan exemplifieras enligt följande: Intjänandeperiod 1 – Deltagarens uppfyllnadsgrad av Prestationsmålen uppgår till 80 procent. Bolagets Utveckling uppgår till plus 7 procent jämfört med att den Allmänna Utvecklingen uppgår till plus 10 procent. Bolagets Utveckling utgör 97,27 procent (107/110) procent av den Allmänna Utvecklingen. Detta innebär att 77,82 (97,27*0,80) procent av 1/4 av Prestationsaktierätterna ska tilldelas Deltagarna för denna period. Intjänandeperiod 4 – Deltagarens uppfyllnadsgrad av Prestationsmålen uppgår till 90 procent. Bolagets Utveckling uppgår till minus tre procent jämfört med att den Allmänna Utvecklingen uppgår till minus åtta procent. Bolagets Utveckling utgör 105,43 procent (97/92) procent av den Allmänna Utvecklingen. Detta innebär att 94,89 (105,43*0,9) procent av 1/4 av Prestationsaktierätterna ska tilldelas Deltagarna för denna period. Övriga villkor för Prestationsaktierätt         För Prestationsaktierätterna gäller i övrigt följande villkor: · Deltagarna har inte rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra Prestationsaktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende Prestationsaktierätterna under Intjänandeperioden. · Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade Prestationsaktierätter får utnyttjas är dagen efter årsstämman 2025. · Bolaget kommer inte att kompensera Deltagarna för eventuella vinstutdelningar i Bolaget. · Prestationsaktierätterna kan tilldelas av Bolaget samt av andra bolag inom Minesto-koncernen. · I händelse av ett offentligt uppköpserbjudande, försäljning av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion eller annan liknande transaktion som påverkar Minesto, ska samtliga Prestationsaktierätter för den aktuella Intjäningsperioden tjänas in i samband med att sådan transaktion genomförs mot att eventuella återstående Intjänandeperioder förfaller och inga ytterligare Prestationsaktierätter kan intjänas. Maximal storlek Maximalt antal Prestationsaktierätter som kan utgå enligt LTI 2021 är 943 207, vilket motsvarar ca 0,72 procent av utestående aktier och röster i Bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTI 2021 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram. Omräkning ska även kunna ske så att extraordinär vinstutdelning beaktas. Utformning och hantering Styrelsen ansvarar för den närmare utformningen och hanteringen av LTI 2021, samt de detaljerade villkoren som ska gälla mellan Bolaget och Deltagaren i programmet, inom ramen för häri angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att fastställa avvikande villkor för programmet om bland annat Intjänandeperiod och tilldelning i händelse av avslut av anställning under Intjänandeperioden under vissa förutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska i vissa fall äga rätt att reducera slutlig tilldelning av aktier eller, helt eller delvis, avsluta LTI 2021 i förtid utan kompensation till Deltagarna om det sker betydande förändringar i Bolaget eller på marknaden. Leverans- och säkringsåtgärder För att säkerställa Bolagets åtaganden till följd av Prestationsaktierätterna föreslår styrelsen att Bolaget ska emittera och besluta att överlåta teckningsoptioner till Deltagarna (i enlighet med punkt 17 a) och b) nedan). Styrelsen föreslås vidare äga rätt att, om nödvändigt för att säkra vissa kostnader, ingå så kallade swap-avtal med en tredje part (t.ex. en aktieägare eller ett finansinstitut, i enlighet med punkt 17 a) och c) nedan). Kostnader för LTI 2021 och påverkan på viktiga nyckeltal Till följd av de föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna (punkt 17 a) – c) nedan) kommer Bolagets likviditet enbart påverkas av administrativa kostnader och moms som uppstår i relation till LTI 2021. Leverans- och säkringsåtgärderna tillser således att de potentiella lönekostnader som programmet kan medföra kommer att täckas av de tillkommande 377 043 teckningsoptioner som styrelsen föreslår ska emitteras. Några ytterligare kostnader för Bolaget eller dess aktieägare föreligger inte, utöver det faktum att programmet vid maximalt utfall innebär att Deltagarna erhåller Prestationsaktierätter motsvarande aktier representerade ca 0,72 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget samt att programmet i sin helhet (inklusive emission av kostnadstäckande teckningsoptioner) maximalt kan innebära en utspädning om ca 1,00 procent. Styrelsen äger rätt att minska antalet Prestationsaktierätter som Deltagaren kan utnyttja, om till exempel den förväntade beskattningen av LTI 2021 avviker från den faktiska beskattningen och leder till ökade kostnader för Bolaget. Sådana kostnader säkras dock, som ovan angetts, genom den åtgärd som föreslås i punkt 17 c) nedan. Sammantaget bedömer styrelsen att de positiva resultateffekterna som slutligen kan uppstå via LTI 2021 kommer att överväga de kostnader som relateras till LTI 2021. Utspädningseffekt Det totala antalet teckningsoptioner som emitteras för att möjliggöra leverans och säkerställa kostnader är 377 043. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i Bolaget öka med 377 043. Dessa aktier utgör ca 0,28 procent av antalet aktier och röster efter full utspädning, beräknat såsom antalet tillkommande aktier i förhållande till summan av befintliga och tillkommande aktier i Bolaget. Förslagets beredning LTI 2021 har beretts av Bolagets styrelse och ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till årsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från Bolagets styrelse har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren. Övriga långsiktiga incitamentsprogram Det finns för närvarande två serier av teckningsoptioner (P05 samt P06) som är utfärdade i syfte att skapa incitament för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget. Teckningsoptionerna av serie P05 och P06 emitterades vid årsstämman i Bolaget den 4 juni 2019. Varje serie emitterades i en omfattning om 1 965 000 teckningsoptioner. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie P05 är mellan den 1 juli 2021 till och med den 30 september 2021. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie P06 är mellan den 1 juli 2022 till och med den 30 september 2022. Teckningsoptionerna av serie P05 och P06 emitterades ursprungligen utan vederlag till Bolagets helägda dotterbolag Minesto Warrants One AB, som sedan efter instruktion från Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i enlighet med villkoren för stämmans beslut. Sådan överlåtelse ska ske till marknadsvärdet för optionen vid tidpunkten för överlåtelsen. Sammanlagt 1 340 000 teckningsoptioner av serie P05 har i november 2019 överlåtits till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Minesto. Resterande 625 000 teckningsoptioner kommer inte att vidareöverlåtas från Minesto Warrants One AB och är således verkningslösa. Sammanlagt 448 000 teckningsoptioner av serie P06 har i november 2020 överlåtits till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Minesto. Resterande 1 517 000 teckningsoptioner kommer inte att vidareöverlåtas från Minesto Warrants One AB och är således verkningslösa. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie P05 uppgår till 22,49 kronor. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie P06 uppgår till 40,73 kronor. Styrelsens förslag till beslut Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om införande av LTI 2021. Majoritetskrav Styrelsens förslag till beslut om införande av LTI 2021 är villkorat av att årsstämman godkänner styrelsens förslag under punkt 17 a) – c) nedan. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om punkt 16 och 17 a) – c) tillsammans och att beslutet endast ska vara giltigt om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 17. Beslut om leverans och säkringsåtgärder för LTI 2021 a) Riktad emission av teckningsoptioner, serie 2021:1 Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktad emission av 1 320 250 teckningsoptioner av serie 2021:1 med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget, i huvudsak i enlighet med nedanstående förslag. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, således kommer aktiekapitalet, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att öka med maximalt 66 012,50 kronor. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Minesto Warrants One AB Överteckning kan inte ske. Teckning av teckningsoptionerna ska ske via en särskild teckningslista senast den 9 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ska ge möjlighet att teckna aktier från och med att teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för de aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten då aktierna tecknas. De nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier som kan tecknas för varje teckningsoption kan komma att omräknas enligt sedvanliga omräkningsprinciper på grund av bl.a. fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar implementera LTI 2021. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie 2021:1, inklusive omräkningsvillkor, framgår av de särskilda villkor som kommer att göras tillgängliga i enlighet med vad som anges nedan under ”Tillhandahållande av handlingar”. b) Överlåtelse av teckningsoptionerna till Deltagare i LTI 2021 Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, får överlåta teckningsoptionerna av serie 2021:1 till deltagarna i LTI 2021 i enlighet med villkoren för LTI 2021. c) Överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2021 och bemyndigande att ingå swap-avtal Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåter teckningsoptioner av serie 2021:1 till en tredje part för att täcka kostnader för LTI 2021. Detta kan till exempel uppnås genom att Bolaget ingår ett swap-avtal med en tredje part. Särskilt bemyndigande Styrelsen föreslår att styrelsen eller den styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag till beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav. Majoritetskrav och villkor för beslut Styrelsens förslag under punkt 17 a) – c) är villkorat av att årsstämman godkänner styrelsens förslag om LTI 2021 i punkt 16. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar om punkt 16 och 17 a) – c) tillsammans och att beslutet endast ska vara giltigt om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Antalet aktier som kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 14 470 200 nya aktier motsvarande en utspädning om knappt tio procent. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget. För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 19. Beslut om justeringsbemyndigande Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten. Antalet aktier och röster Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 130 232 431. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägarnas rätt att begära upplysningar Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolagets huvudkontor med adress Vita gavelns väg 6, 426 71 Västra Frölunda, eller via e-post till ir@minesto.com senast den 23 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress som ovan och på Bolagets hemsida www.minesto.com senast den 28 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress. Tillhandahållande av handlingar Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Vita gavelns väg 6, 426 71 Västra Frölunda, samt på dess hemsida, www.minesto.com, senast tre veckor före stämman. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. __________________ Göteborg i maj 2021 Minesto AB Styrelsen  

ALM Equity AB (publ) har ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Järntorget Byggintressenter AB

ALM Equity AB och huvudägarna till över 90 procent av Järntorget Byggintressenter AB har idag tecknat en avsiktsförklaring om att ALM ska förvärva huvudägarnas aktier i Järntorget.Järntorget är ett bostadsutvecklingsbolag med bas i Storstockholm. Bolaget har en byggrättsportfölj på över 3 800 enheter varav 775 i pågående produktion med en försäljningsgrad på 94 procent. Inom Bolaget finns även entreprenadverksamhet och trämodulfabriken Bomodul i Bodafors. Förvärvet avser att komplettera och stärka ALM Equitys befintliga affärsområden. Genom tillskottet av Bomodul kommer ALM Equity förstärka det industrialiserade och hållbara byggandet ytterligare. Stora delar av Järntorgets byggrättsportfölj lämpar sig väl för förvaltningsmarknaden vilket skapar affärsmöjligheter för ALM Equitys affärsområde Förvaltning. En affär skulle även ge en positiv resultateffekt för ALM Equity redan under 2021. “Ett förvärv av Järntorget skulle vara ett viktigt steg i vår resa att göra ALM-koncernen till den ledande bolagsbyggaren inom bostadssegmentet i Stockholmsregionen. Järntorget är ett välskött bolag med en hög kompetensnivå på alla nivåer och ett gott renommé. Med den entreprenöriella andan som finns i Järntorget, ser vi att det finns en stor kulturell matchning med våra bolag i ALM Equity-koncernen.”, säger Joakim Alm, VD ALM Equity. Förvärvet avses finansieras med en kombination av likvida medel och finansiella instrument som placeras på kapitalmarknaden.  Förutsatt ett positivt resultat av due diligence är parterna överens om att slutförhandling av ett förvärvsavtal ska ske under andra kvartalet 2021.Om Järntorget Byggintressenter Järntorget är ett familjeägt bostadsutvecklingsföretag med god lönsamhet. Med 30 års erfarenhet av att leda och ansvara för bostadsutvecklingens samtliga faser har bolaget vuxit till en ledande bostadsutvecklare i Storstockholm.Järntorgets verksamhet omfattar värdekedjans samtliga delar och bolaget utvecklar bostäder för både privatmarknaden och för fastighetsägare. Produktion sker antingen genom den egenägda trähusmodulfabriken eller via bolagets Byggverksamhet. Verksamheten har sedan starten präglats av långsiktig lönsamhet, kostnadsstyrning och stort hållbarhetsfokus där bland annat Svanenmärkning ingår. Bolaget har över tid startat ca 400 bostäder per år och byggrättsportföljen omfattar drygt 3 800 byggrätter inkluderande de 775 som är i produktion. Järntorgetkoncernen har ca 70 anställda och förutom Järntorget så ingår även varumärkena Abacus och Bomodul i koncernen. Om ALM Equity ALM Equity är en bolagsutvecklare inom utvalda delar av fastighetsbranschen. ALM Equitys fokus är att utveckla och investera i verksamheter inom fastighetsbranschen och skapa affärsmöjligheter i olika delar av värdekedjan. Koncernens verksamheter bygger på en gemensam idé och målbild om ett attraktivt och yteffektivt boende. ALM Equity är organiserat i fem affärsområden och har totalt 97 anställda. Bolaget omsatte under 2020 1 759 Mkr med ett resultat på 229 Mkr. För mer information kontakta:Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27  Offentliggörande:Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ALM Equity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-05-04 kl. 08:00.

Delårsrapport januari-mars 2021

· Hyresintäkterna ökade med 17 procent och uppgick till 150,7 Mkr (129,2). · Driftsöverskottet ökade med 16 procent och uppgick till 87,6 Mkr (75,4) och överskottsgraden uppgick till 58 procent (58). · Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent och uppgick till 52,7 Mkr (45,7). · Periodens resultat uppgick till 298,0 Mkr (42,2) varav 293,1 Mkr (40,3) hänförligt till moderbolagets aktieägare, motsvarande ett resultat per aktie för perioden januari till mars om 7,59 (0,91). · Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 279,4 Mkr (53,6). · Värdeförändring derivat uppgick till 41,6 Mkr (-49,3). Väsentliga händelser under kvartalet · Nettouthyrningen uppgick till 3,8 Mkr. Nya hyresavtal tecknades med hyresgäster inom samhällsservice och kontor i Torghuset på Entré. · Förvärv av utvecklingsfastighet för konvertering till bostäder i centrala Malmö. · Boris Lennerhov utses av styrelsen till ny styrelseordförande i Trianon till och med nästa årsstämma. · Emission av icke säkerställda företagsobligationer om 250 Mkr med en löptid om 2,5 år. Obligationerna löper med en ränta om Stibor 3m + 2,75 procent. · Tecknande av avsiktsförklaring om försäljning av 50 procent av fastigheten Rosengård Centrum. · Förvärv av 208 lägenheter, utvecklingsfastighet och byggrätter i Svedala till ett fastighetsvärde om 169 Mkr. Olof Andersson, VD Trianon, kommenterar: ”Trianon inleder året med god tillväxt och ökar hyresintäkterna med 17 procent och förvaltningsresultatet med 15 procent. Vi har tecknat nya hyreskontrakt inom samhällsservice och kontor i nya Torghuset på Entré och når en positiv nettouthyrning om 3,8 Mkr. Vidare har vi under kvartalet förvärvat både fastigheter och byggrätter med stor potential. Den starka fastighetsmarknaden kombinerat med våra värdeskapande investeringar har genererat positiva värdeförändringar under perioden om cirka 280 Mkr och ett ökat resultat per aktie till 7,59. Sammantaget ser jag att vi har de bästa förutsättningar att både fortsätta tillväxtresan och leverera på våra finansiella mål med god marginal.” FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Olof Andersson, VD040 611 34 97olof.andersson@trianon.seMari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig040 611 34 85mari-louise.hedbys@trianon.seDenna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021,kl 08.00.

Swedbanks Investeringsstrategi: Börsuppgången är inte över - men ökad turbulens är att vänta

-Utvecklingen på börserna har varit väldigt stark och vi tror att aktiemarknaden står inför en sommar som kan bli mer turbulent än inledningen på året har varit. De positiva makro- och vinstöverraskningarna har duggat tätt och det är rimligt att tro att de gradvis börjar avta. Vi minskar därför aktieövervikten i portföljen något, säger Mattias Isakson, chef för Strategi & Allokering på Swedbank. Inflationen ser ut att bli volatil under den närmaste tiden, och Swedbanks aktiestrateger ser en viss utmattningstendens på börserna. Aktiemarknaden är vanligtvis dessutom lite svagare under sommarperioden. -Men vi ser en fortsatt återhämtning i ekonomin, företagen visar på vinsttillväxt och räntorna är fortsatt låga, vilket talar för en fortsatt uppgång på lite längre sikt. Återhämtningen i ekonomin har visat sig vara ännu starkare än många förutspått. Investerare tittar bortom pandemin och optimismen på de finansiella marknaderna går inte att ta miste på. Ekonomin och de finansiella marknaderna har under en lång tid dopats av gigantiska penning- och finanspolitiska stimulanser, inte minst i USA. De har varit avgörande för återhämtningen och ekonomin är fortfarande helt beroende av dem. Rädsla för att den amerikanska centralbanken Fed kommer att signalera minskade stimulanser kommer tillsammans med inflationsutvecklingen vara i fokus för investerarna. Den svenska börsen har haft en mycket stark utveckling och Strategi & Allokering väljer nu att ta ner övervikten till neutral. I stället överviktas Europa, som inte kommit lika långt i återhämtningen men där utvecklingen nu går i rätt riktning och där ett stort inslag av cykliska aktier bör kunna gynna de europeiska börserna, dessutom med stöd av en lägre värdering. Strategi & Allokering minskar övervikten på aktier. Inom räntor görs inga förändringar utan tillgångsslaget bibehålls i en undervikt med relativt kort duration. Krediter behålls i en neutralvikt med fokus på High Yield. Läs mer i den bifogade rapporten (pdf). Kontakt: Mattias Isakson, Chef Strategi & Allokering Swedbank, tel +46 708 725 166 Amanda Billner, Presskommunikatör Swedbank, tel +46 73 045 11 68

Sobi publicerar rapport för första kvartalet 2021

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  (Sobi™) publicerar idag kvartalsrapport för första kvartalet 2021. De totala intäkterna uppgick till 3 661 MSEK, en minskning med 13 procent vid fasta växelkurser (CER) jämfört med samma period 2020. EBITA uppgick till 1 484 MSEK motsvarande en EBITA-marginal om 41 procent. Januari – mars · Totala intäkter uppgick till 3 661 MSEK (4 639), -21 procent och -13 procent vid fasta växelkurser, CER · EBITA[1 ]uppgick till 1 484 MSEK (2 173), med en EBITA-marginal om 41 procent (47) · Resultat per aktie före utspädning uppgick till[ ]2,36 SEK (4,02) · Försäljningen inom Haematology uppgick till 1 877 MSEK (2 394), Doptelet® växte med 222 procent vid CER, till 180 MSEK · Försäljningen av Elocta® uppgick till 857 MSEK (1 359) och för Alprolix® 413 MSEK (488), med en patienttillväxt om 6 respektive 16 procent · Försäljningen inom Immunology uppgick till 1 554 MSEK (1 800), Gamifant® växte med 47 procent vid CER, till 133 MSEK · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 699 MSEK (1 886) · Doptelet (avatrombopag) godkändes i EU för behandling av ITP · Kineret® (anakinra) godkändes i Ryssland för behandling av CAPS Utsikter 2021 – oförändrade · Rörelsens intäkter för 2021 förväntas ligga i intervallet 14 000–15 000 MSEK · EBITA-marginalen förväntas ligga i intervallet 30–35 procent av intäkterna  Väsentlig händelse efter rapportperiodens slut · Sobi och Hellenic Institute for the Study of Sepsis rapporterade i maj att anakinra förbättrade kliniskt utfall med 64% hos patienter inlagda på sjukhus med covid-19-relaterad lunginflammation. Guido Oelkers, vd och koncernchef: ”Covid-19-pandemin med påföljande restriktioner och nedstängningar har fortsatt att påverka våra marknader och verksamheter. Jag tror att vi kommer att kunna återhämta många av de negativa effekterna av covid-19 över tiden. Vi fortsätter att strategiskt utveckla vår kärnportfölj. Vi har avancerade nyckelprodukter, såsom pegcetacoplan och efanesoctocog alfa i vår FoU-portfölj, och vi undersöker nya möjligheter för anakinra för behandling av hyperinflammation relaterad till covid-19.” Finansiell översikt [][][][][][][][][] Kv1 Kv1 HelårBelopp i MSEK 2021 2020 Förändring 2020Rörelsens intäkter 3 661 4 639 -21% 15 261 Bruttoresultat 2 935 3 598 -18% 12 036 Bruttomarginal[1] 80% 78% 79%EBITA[1] 1 484 2 173 -32% 6 700 EBITA justerad[1,2] 1 484 2 173 -32% 6 301 EBITA-marginal[1] 41% 47% 44%EBITA-marginal justerad[1,2] 41% 47% 41%Periodens resultat 696 1 182 -41% 3 245 Resultat per aktie, före 2,36 4,02 -41% 11,01utspädning, SEKResultat per aktie, före 2,36 4,02 -41% 9,66utspädning, SEKjusterad[1,2,3] [1]Alternativa nyckeltal(APM).[2]EBITA helår 2020exklusive poster avengångskaraktär; övrigarörelseintäkter kopplat tillåterföring av CVR-skulden om399 MSEK.[3]Resultat per aktie helår2020 exklusive återföring avCVR-skulden om 399 MSEK. Telefonkonferens Investare, finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultatet idag klockan 13.00. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska. Presentationen kan följas direkt via telefon och hemsidan, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen, ring: SE: +46 8 505 583 57 UK: +44 3 333 009 268 US: +1 646 722 49 04 Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.  Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan. --- Om Sobi™ Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili och immunologi samt för nischindikationer. Sobi har cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Asien. 2020 uppgick Sobis totala intäkter till 15,3 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.  Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontatpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 08:00 CET. För mer information, kontakta Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations0733 666 599paula.treutiger@sobi.com Maria Kruse, Corporate Communication & Investor Relations0767 248 830maria.kruse@sobi.com

Läranderonder i skolan – ny bok för att utveckla undervisning och lärande

Läranderonder handlar om att identifiera ett problem, att genomföra observationer i klassrum, att bearbeta och analysera det man sett samt att fatta beslut om hur man ska arbeta vidare. Med stöd av läranderonder kan verksamheten bygga en reflekterande och utforskande kultur där man lär med och av varandra. Johanna Kjellén menar att läranderonder kan haka i det systematiska kvalitetsarbetet och bidra till en samsyn i förbättringsarbetet. – Det är ett arbetssätt för att förstå ett problem eller utmaning på djupet, innan vi fattar beslut om insatser, säger Johanna Kjellén, som i boken Läranderonder i skolan beskriver arbetssättets fyra centrala steg: · Steg 1 – Identifiera och formulera ett problem i praktiken. · Steg 2 – Genomföra observationer i klassrum. · Steg 3 – Bearbeta och analysera observationerna. · Steg 4 – Formulera nästa steg i arbetet. Johanna Kjellén ser många fördelar med läranderonder som ett arbetssätt för skolutveckling då det erbjuder en systematik och öppnar upp klassrummen för att utforska de problem som lärarna själva har identifierat. – Vi undersöker problemet på djupet, vi går ut i klassrummen och observerar vad som händer mellan elev, lärare och innehåll. Vi analyserar och stannar upp innan vi fattar beslut om vidare arbete. Det sammantaget blir kraftfullt för att på djupet förstå problemet och för att skapa en gemensam grund att stå på i förbättringsarbetet. – Genom läranderonder fokuserar vi på undervisningens inverkan på lärandet. Då fokuserar vi också på det vi kan påverka, säger Johanna Kjellén. Om författarenJohanna Kjellén är gymnasielärare och specialpedagog och arbetar som utvecklingsledare i Täby kommun. Hon har under en längre tid fördjupat sina kunskaper om läranderonder, bland annat genom utvecklingsinsatser i nära samverkan med grundarna av läranderonder vid Harvard Graduate School of Education. Om bokenTitel: Läranderonder i skolan – skolutveckling med fokus på undervisning och lärandeUtgivning: 2 juni 2021ISBN: 978-91-7741-255-7Sidor: 139Pris: 280 kronor exkl. momsBoken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se PresskontaktHelén Kim, Gothia KompetensProjektledare Marknad Skolahelen.kim@gothiakompetens.se För en bättre dag på jobbetGothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Aegirbio AB tecknar distributionsavtal för Covid-19 test och får samtidigt en order om minst 40 miljoner kronor

NowMed Sweden är ett bolag med stora erfarenheter som sedan utbrottet av pandemin har fokuserat på marknaden för Covid produkter. NowMed Sweden har etablerade kontakter med större regioner, både inom privat och offentlig sjukvård samt med andra företag som har intresse av Covid-19 produkter. Med erfarenheter från att ha levererat närmare tio miljoner nitrilhandskar, en miljoner visir och många miljoner ansiktsmasker till olika instanser har NowMed Sweden en mycket god organisation kring lager- och orderhantering samt logistik och försäljning. Något som Aegirbio kommer att få mycket stor nytta av. ”Intresset för testet har varit så stort att vi blev en smula tagna på sängen. Vi som bolag var ännu inte rustade att kunna hantera så stora förfrågningar eller leveranser. Därför är vi nu mycket glada över att så snabbt ha hittat en relevant aktör som agerar på marknaden, har upparbetade kontakter och dessutom ett fungerande logistikflöde. Att som litet forsknings- och utvecklingsbolag finna en partner som möjliggör för oss att på det här sättet kunna tillgodose marknadens efterfrågan genom att vi snabbt får ut stora volymer av vår produkt är unikt”, säger Martin Linde, VD Aegirbio och fortsätter: ”Att dessutom få en order direkt i denna storleksordning är fantastiskt. Den visar att NowMed Sweden AB verkligen tror på testet och sin förmåga att kunna generar stora försäljningsvolymer.”  ”Med de goda erfarenheterna vi har införskaffat oss från att ha varit några av de första som lyckades förse hälso- och sjukvården samt regioner och kommuner med nödvändiga produkter i början av 2020 så känns det här samarbetet jättebra. Att få möjligheten att företräda Aegirbio är för oss unikt. Vi ser en oerhört stor potential i Covid-19 testmarknaden där vi kommer att kunna nyttja våra redan upparbetade relationer och snabbt komma ut på marknaden med de aktuella testerna. Detta samarbete stärker vår tro om framtiden.”, säger Pär Mellberg, VD NowMed Sweden. Aegirbios test är ett salivbaserat snabbtest som gör att det är snabbt, enkelt och praktiskt och undviker de problem som upplevs när provtagning med pinne i näsan används. Konsumenten kommer att tillföra sin saliv till en behållare med reagens och hälla vätskan på reagensstickan. Därefter väntar man i 5 minuter för att sedan enkelt avläsa en tydlig linje som visar om man är smittad eller ej. Olika åtgärder för att begränsa smittan, och nu en allt högre andel av befolkningen vaccinerad, gör att antalet smittade är på tillbakagång. Trots detta är användningsområdena oändliga för en enkel och precis test. Arbetsplatser, skolor, evenemang och inte minst researrangörer kommer under en lång tid framöver att vilja avgöra om man är smittad av Covid-19 eller ej, innan man får tillträde till exempelvis en konsert. Det blir även betydligt enklare att kontrollera en smittspridning på en arbetsplats eller i en skola. Produkten CE-märks för att användas professionellt och Aegirbio har startat processen för att göra testet tillgängligt för alla. Detta är startskottet för en bred lansering och möjliggör för oss att lansera på ett flertal kontinenter samtidigt.

Världsledande reumatologi-expert, professor Costantino Pitzalis, inleder samarbete med Cyxone om Rabeximod fas 2b-studie

  Professor Pitzalis är Deputy Director på the William Harvey Research Institute och Head of the Centre for Experimental Medicine and Rheumatology, där han leder ett forskningsteam bestående av cirka 50 forskare - inklusive kliniker - och har publicerat över 290 expertgranskade artiklar inom områdena inflammation, immunitet och artrit. Hans forskning fokuserar särskilt på cellulära och molekylära mekanismer bakom inflammation och autoimmunitet vid kroniska reumatiska tillstånd - i synnerhet reumatoid artrit. Professor Pitzalis har varit involverad i utvecklingen av flera nyligen godkända RA-behandlingar och är ledande när det kommer till innovativ design av kliniska studier. Under 2020 författade han en översiktsartikel som publicerades i Nature Reviews Rheumatology med namnet Transforming clinical trials in rheumatology towards patient-centric precision medicine. Som en del av samarbetet med Cyxone har professor Pitzalis tillsammans med en grupp världsledande internationella reumatologer varit rådgivare till Cyxone när det gäller den uppdaterade designen av fas 2b-studien. Expertgruppen samlar ett brett spektrum av kompetenser inom reumatologi och har målmedvetet arbetat med att finjustera och optimera designen av Cyxones nästa kliniska fas 2b-studie med Rabeximod, som bygger vidare på de lovande resultaten från försöken i fas 2a. Inom ramen för samarbetet kommer Cyxone också försöka inkludera ex vivo-studier för att få en fördjupad kunskap om verkningsmekanismen och därmed eventuellt kunna utöka användningen av läkemedlet till andra sjukdomsindikationer. Genom att nästa studie genomförs i samarbete med professor Pitzalis kommer Cyxone också att få möjlighet att inkludera biopsi-drivna endpoints för att definiera Rabeximods verkningsmekanism på immunceller i leden och få viktiga biomarkörer som tidiga indikationer på behandlingens effektivitet. “Jag är glad och förväntansfull över att inleda samarbetet med Cyxone och ser fram emot att utveckla deras unika läkemedelskandidat Rabeximod, som nu är på väg in kliniska fas 2b-försök. Verkningsmekanismen för Rabeximod skiljer sig från de behandlingar som nu existerar och erbjuder en väg mot funktionell modulering av makrofager - viktiga celler i synovial patologi och RA-patogenes genom att hämma produktionen av proinflammatoriska cytokiner som är kritiska för att driva sjukdomen och strukturskadan i leden.” säger professor Pitzalis. “Verkningsmekanismen, tillsammans med oral tillgänglighet och säkerhetsprofilen, gör Rabeximod till en potentiellt idealisk kandidat för behandling av sjukdomen i första hand (first-line-treatment). Professor Pitzalis fortsätter “Det finns ett stort uppdämt behov på grund av mångfalden av biverkningarna vid behandling med Methotrexate - illamående som kan bestå i 2-3 dagar efter dosering, vilket leder till att patienter i lägre grad följer doseringsrekommendationerna. Om ett annat läkemedel med samma effekt som Methotrexate men med en bättre säkerhets-/tolerans-profil blir tillgängligt hade det tillfredsställt ett stort behov. Jag ser fram emot att arbeta med Cyxones ytterst professionella ledningsgrupp och det team av världsledande rådgivare som Cyxone knutit till sig för att förverkliga Rabeximods fulla potential som behandling och tillgodose det uppdämda behov som finns från det stora antalet patienter som inte svarar på nuvarande behandlingar.” säger professor Costantino Pitzalis. Tara Heitner, VD för Cyxone, kommenterar: “Vi är glada över samarbetet med professor Pitzalis och hans team på William Harvey Research Institute. Hans intresse för Rabeximod som en alternativ first-line-treatment för RA och hans expertis och förståelse för behovet av differentierade behandlingar inom RA är nyckelfaktorer för vårt framtida arbete och viktig validering. Professor Pitzalis deltagande tillsammans med de övriga världsledande rådgivarna betyder att vi har bästa möjliga kompetenser i teamet för att kunna positionera Rabeximod på RA-marknaden på ett konkurrenskraftigt sätt.” Kontakt Tara Heitner, VDTel: 0707 81 88 08Email: tara.heitner@cyxone.com Om Cyxone Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Crunchfish stärker sitt Digital Cash-erbjudande i Indien för feature phones genom partnerskap med Nextgen Telesolution

Nextgen Telesolutions är ett indiskt techbolag som utvecklar lösningar för säkra digitala betalningar för POS-sektorn och finansiell inkludering. Bolaget har utvecklat en metod för att integrera ett Secure Element antingen i ett SIM overlay eller på ett microSD-kort. Genom att integrera Crunchfishs Digital Cash med Nextgens lösningar möjliggörs en stark lösning för implementation av Digital Cash på feature phones, särskilt i Indien där hälften av landets en miljard mobilanvändare har feature phones. Nextgens microSD kan också vara relevant för Android-enheter eftersom lösningen även möjliggör integration av EMV-kort och NFC-funktioner (Near-Field Communication). Detta stärker Crunchfish's Digital Cash ytterligare som agnostiskt bärarinstrument tillgängligt för alla typer av betalningsappar, vilket är särskilt viktigt för CBDC-implementeringar i deras strävan att vara ekonomiskt inkluderande och tillgängligt för alla.Digital Cash är exceptionellt flexibelt och är agnostiskt för både bärarinstrument, betallösningar, interaktionsmetoder och för olika terminaler hos handlare. Detta ger en oöverträffad möjlighet för digitala betaltjänster att tillhandahålla offlinebetalningar och bevara integriteten. Med detta avtal fortsätter Crunchfish att utöka sitt Digital Cash Partner-program. Nextgen Telesolutions är Digital Cash Partner #7 som går med i programmet.”Nextgen Telesolutions kommer att vara ytterligare en strategiskt viktig Digital Cash Partner som gör det möjligt för oss att nå feature phone-användare. Deras geniala lösning möjliggör en stark och exceptionellt flexibel möjlighet för Digital Cash-implementeringar på feature phones, och vi ser stor potential i detta partnerskap”, säger Crunchfish Digital Cashs VD Patrik Lindeberg. ”Crunchfish är ett riktigt spännande bolag med intressanta lösningar som ligger helt i linje med den snabba utvecklingen av det finansiella systemet i Indien. Vi ser en stor potential i kombinationen mellan vår Secure Element-teknologi och Crunchfishs Digital Cash-lösningar som kommer tillgängliggöra transaktioner med digitala kontanter för massorna, särskilt på den indiska marknaden”, säger Nextgen Telesolutions VD Taron Mohan. Om Nextgen Telesolutions - nextgentele.in Nextgen Telesolutions utvecklar lösningar inom betalningar och handel och integrerar mobil teknologi som en plattform för integration mellan dessa. Nextgen arbetar aktivt inom: · Digitalisering och överbryggning av teknikgapet inom secure banking och plånböcker · Säkra kontaktfria betalningar på olika mobila enheter för konsumenter såväl som handlare · Integration av banker, plånböcker, pengaöverföringar, betalning av räkningar, påfyllning av pre-paid-lösningar och terminaler för mobila betalningar till ett samlat erbjudande För ytterligare information, vänligen kontakta:Patrik Lindeberg, VD för Crunchfish Digital Cash AB+46 730 35 67 15patrik.lindeberg@crunchfish.comUlf Rogius Svensson, IR & Marketing Manager+46 733 26 81 05ulf.rogius.svensson@crunchfish.comVästra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost: ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Fredrik Reinfeldt ny ordförande i Drivkraft Sverige

- Det viktigaste steget för att nå ett hållbart samhälle som ligger framför Sverige är omställningen av drivmedel och mobilitet. Det måste genomföras med stor beslutsamhet, kunskap och baserat på kommersiellt gångbara lösningar. Jag ser fram emot att arbeta för att förverkliga allt det, säger Fredrik Reinfeldt. Drivkraft Sverige organiserar branschens viktigaste aktörer som leder omställningen till ett hållbart samhälle genom kommersiella och innovativa lösningar inom mobilitetsområdet. I februari 2020 presenterade branschen en Färdplan för Klimatneutral Konkurrenskraft, där man pekar på industrins åtaganden och betydelse för hela samhällets möjlighet att uppnå våra klimatmål, och redovisar politiska förslag och förutsättningar som krävs för en effektiv implementering. I samband med stämman i Drivkraft Sverige avgår Ewa Björling som styrelsens ordförande. Ewa har framgångsrikt lett styrelsens arbete under fyra år, och den strategiska omdaning av organisationen som branschens aktörer efterfrågat. För ytterligare information kontakta: Johan G. Andersson, VD, mobil: 070-667 06 03, johan.g.andersson@drivkraftsverige.se   Sofie Quant, Kommunikationschef, mobil:070-667 30 19, sofie.quant@drivkraftsverige.se   Drivkraft Sverige är en branschorganisation för medlemsföretag som erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Branschen arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045. Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Logistri Fastighets AB genomför refinansiering

Bolaget har idag ingått avtal med M&G Investment Management Limited (”M&G”) som långivare avseende ett lån om 700 000 000 kr. Lånet är amorteringsfritt och har en fast ränta samt en löptid om fem år. Logistri kan även, efter långivarens godkännande, utöka kreditfaciliteten för att möjliggöra tilläggsförvärv. Logistri avser att lösa tidigare obligationslån dels genom lån från M&G om 700 000 000 kr, dels genom återbetalning med 25 000 000 kr av bolagets likvida medel. Efter refinansiering beräknas bolagets belåningsgrad uppgå till 49,6 %, enligt extern värdering av fastighetsportföljen per 31 december 2020. Den nya finansieringen bedöms årligen minska kostnaden för extern skuld med cirka 10 000 000 kr per år, inklusive en positiv skatteeffekt, motsvarande pro forma cirka 2 kr per aktie. ”Vi är mycket nöjda över den lösning som vi förhandlat fram tillsamman med M&G. Bolaget har nu en konstruktiv partner för den fortsatta utvecklingen av Logistri till ett ledande fastighetsbolag specialiserat på industrifastigheter. Vi fortsätter nu enligt vår strategi och avser att växa betydligt under de kommande åren. Långa hyresavtal i regionstäder med välskötta och starka bolag som hyresgäster samt intressanta storstadslägen med hyrespotential skapar en god förutsättning för stabila kassaflöden och värdeutveckling.” säger bolagets VD, Ulf Attebrant. "Vi är glada över att ha kommit överens om ett partnerskap med Logistri, i denna vår första fastighetsfinansiering i Sverige. Logistris portfölj av industritillgångar med långa hyresavtal med stabila kassaflöde ger trygghet för våra investerare. Med faciliteten tillhandahåller vi också en flexibilitet som gör det möjligt för Logistri att förverkliga sina planer för ytterligare förvärv av högkvalitativa fastigheter. M&G är en av de största alternativa finansiärerna inom fastighetssektorn och har investerat över 11 miljarder pund (cirka 125 miljarder kr) i denna tillgångsklass på uppdrag av pensionsfonder och försäkringsbolag, bland annat några nordiska institutioner." säger Adam Willis, Investment Director, Real Estate Finance, M&G. “Det är med stor glädje TEAL, som lokal partner för M&G, varit med att skräddarsy och genomföra en institutionell direktfinansiering åt Logistri” säger Jakob Dahlstedt, Founding Partner på TEAL. Pareto Securities AB och Roschier Advokatbyrå AB har varit rådgivare till bolaget i refinansieringsprocessen. TEAL Capital AB är lokal partner till M&G och Advokatfirma DLA Piper Sweden KB har varit rådgivare till M&G i refinansieringsprocessen.

Aegirbio AB tecknar avtal om försäljning av Covid-19 tester i Tyskland, Europas största marknad

Genom avtalet med MIDAS Pharma får Aegirbio direkt tillträde till Europas största diagnostikmarknad med väl etablerad testning för Covid-19. MIDAS Pharma kommer även att genom sitt nätverk att täcka länder utanför Tyskland vilket kommer att öka takten i Aegirbios försäljning av tester. ”Vi har under en tid fört diskussioner med MIDAS Pharma, vars nätverk inom läkemedelsvärlden kommer att passa vår strategi perfekt. Dels genom att täcka den professionella marknaden initialt men att vi tillsammans även siktar på att förse marknaden Tyskland med tester för hemmabruk”, säger Martin Linde, VD Aegirbio. ”Detta är ett utmärkt tillfälle för MIDAS Pharma att använda sitt väletablerade nätverk av partners inom läkemedelsindustrin inom och utanför Tyskland. Snabb testning för Covid-19 är en växande marknad och ett test med en så enkel provtagningsmetod som saliv kommer att ha en enorm fördel på de professionella testplatserna och ännu mer när vi kan ta produkten till hemmamarknaden”, säger Ellen Engel, Director Portfolio Management Innovation & Devices.   Om MIDAS Pharma. Midas Pharma är ett läkemedelsföretag, baserat i Ingelheim, Tyskland, som erbjuder produkter, tjänster och expertis längs hela läkemedelsvärdekedjan - från startmaterial till marknadsklara produkter. Med nästan 250 anställda på 11 platser över hela världen är Midas-koncernen representerad på alla viktiga läkemedelsmarknader och har utmärkt lokal kompetens, lokala kontakter och väletablerade nätverk. Som en katalysator för samarbete skapar Midas värde genom att erbjuda en mängd expertis inom projektledning samtidigt som man samordnar och kopplar samman människor, kunskap och resurser för att underlätta globala läkemedelsprojekt. Förutom inköp, leverans och utveckling av intermediärer, aktiva ingredienser och färdiga produkter tillhandahåller Midas tjänster inom affärsutveckling och licensiering, kontraktsutveckling, kontraktstillverkning, kvalitetsledning, regulatoriska / medicinska frågor, leverantörsrelationshantering, supply chain management, bioteknik, referensprodukter sourcing, lagerhållning, säkerhetsövervakning, IP Management och fusioner och förvärv. www.midas-pharma.com

PowerCell får order på PowerCell S3 från Bosch till ett värde av totalt MSEK 25

Ordern omfattar ett antal PowerCell S3 bränslecellsstackar som skall levereras till Bosch inom ramen för det gemensamma utvecklings- och licensavtalet. Robert Bosch GmbH och PowerCell Sweden tecknade i april 2019 ett utvecklings- och licensavtal avseende PowerCell S3 för fordonssegmentet. Avtalet omfattar en gemensam utveckling av S3 och en licens som ger Robert Bosch GmbH exklusiv rättighet att tillverka och sälja den nya och förbättrade PowerCell S3 för användning i personbilar, lastbilar och bussar.  För mer information, vänligen kontakta: Richard Berkling                                                           Mårten Wikforss VD, PowerCell Sweden AB (publ)                                   IR-ansvarig Tel: +46 (0) 31 720 36 20                                                 +46(0)705591149 Email: richard.berkling@powercell.se                               Email: marten.wikforss@powercell.se Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 Maj 2021 kl. 19:30 CET. Om PowerCell Sweden AB (publ) PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov PowerCell  grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Minesto tillförs 161,6 MSEK genom fulltecknat optionsprogram

”Det är mycket tillfredställande att TO3-programmet fulltecknats. Det bidrar till en stark finansiell position och skapar rätt förutsättningar för att omsätta Minestos världsledande konkurrensfördelar inom havsenergi till industriella värden. Vi fokuserar nu på storskalig kommersiell utbyggnad tillsammans med befintliga och nya elbolagskunder och andra aktörer inom förnybar kraftproduktion. Fortsatt expansion säkras i våra befintliga projekt på Färöarna och i Wales och produkten Deep Green skalas upp för utbyggnad av produktionsparker”, säger Martin Edlund, vd för Minesto. Totalt tecknades 10 236 653 nya aktier i Minesto AB med stöd av teckningsoptionerna TO3, vilket innebär en utnyttjandegrad om 99,1 procent. Det betyder att Minesto inom ramen för det totala TO3-programmet erhåller en sammanlagd teckningslikvid om cirka 161,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 3,4 miljoner kronor. Om teckningsoption TO3 Sammanlagt 10 334 516 teckningsoptioner av serie TO3 i Minesto AB utfärdades i samband med två emissioner av units under 2019. En (1) teckningsoption TO3 berättigade till teckning av en (1) aktie i Minesto AB under teckningsperioden som löpte från januari 2020 till och med den 30 april 2021. Teckningskurs var 16,20 kr per aktie (under perioden januari 2020 till 30 april 2020) respektive 15,79 kr per aktie (under perioden 30 april 2020 till 30 april 2021). Leverans av aktier Teckning samt leverans av aktier har skett i omgångar under teckningsperioden fram till och med den 30 april 2021. De aktier som tecknades i samband med teckningsperiodens utgång kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market så snart den sista omgången av emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear. Detta beräknas ske cirka två veckor efter teckningsperiodens utgång som var den 30 april. Rådgivare Pareto Securities AB har varit rådgivare till Minesto i samband med emissionen av teckningsoptioner. För mer information, vänligen kontakta Martin Edlund, CEO031 29 00 60ir@minesto.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 maj 2021 kl. 20:00 CEST. Om Minesto Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi. Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland, Färöarna och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/Minesto_media Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor

Safellos noteringsemission kraftigt övertecknad

Stockholm, 5 maj 2021 | Sveriges ledande kryptomäklare, Safello , meddelade sent igår kväll att nyemissionen om 40,5 miljoner kronor inför den planerade noteringen på Nasdaq First North blev kraftigt övertecknad, med en teckningsgrad om 1240%, motsvarande över en halv miljard kronor. – Vi är mycket glada över det överväldigande intresset som Safellos notering har genererat. Detta är ännu ett kvitto på kryptomarknadens mognad och hur den hittar in i den etablerade finansbranschen. Nu ligger fokus på att exekvera på våra tillväxtplaner och skapa långsiktigt värde för våra aktieägare, säger Frank Schuil, medgrundare och vd på Safello. Safello tillförs genom nyemissionen 40,5 miljoner kronor och över 1 500 nya aktieägare. Bland ankarinvesterarna återfinns en rad kända investerare som Northzone, White Star Capital och Digital Currency Group. – Den finansiella sektorn står inför en transformation och vi övertygade att samarbeten mellan kryptobolag och traditionella finansiella aktörer kommer vara nyckeln för att pådriva denna transformation, avslutar Frank Schuil. I dagarna gick tidningen Affärsvärlden ut med en teckna-rekommendation i Safellos börsnotering och erbjudandet om 40,5 MSEK tecknades till cirka 502 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 1240 procent. Handel i Safellos aktier väntas inledas på Nasdaq First North den 12 maj 2021 under kortnamnet SFL. ### För mer information, vänligen kontaktaFrank Schuil, medgrundare och vd Safello, press@safello.com Certified AdviserCorpura Fondkommission AB, info@corpura.se, +46 722 52 34 51 Safello är en prisbelönt mäklartjänst av kryptovalutor. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa och sälja kryptovalutor i sömlösa transaktioner och marknadsledande hastigheter. Safello är reglerat av Finansinspektionen sedan 2013.

Knowit förvärvar Cybercom och bildar ett Nordiskt powerhouse för framtidens digitala lösningar

Det nya bolaget får fler än 3 800 medarbetare, en försäljning på 5,5 miljarder SEK och en EBITA på 541 miljoner SEK för helåret 2020[1]. · Köpeskillingen uppgår till cirka 2,2 miljarder SEK[2] och erläggs genom en kontantdel om 442 miljoner SEK samt genom en apportemission av 5 760 883 nyemitterade aktier till säljarna av Cybercom, motsvarande en utspädning om 22,5 procent. De säljande huvudägarna i Cybercom, Formica Capital och JCE Group, blir genom affären Knowits största ägare med cirka 10 procent vardera av det totala antalet aktier och röster i Knowit. · Apportemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma, planerad till den 28 maj 2021, beslutar bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen. Bolaget har genomfört en förankring med samtliga större ägare och sammantaget fått en positiv återkoppling. Aktieägare som representerar 18 procent av det totala antalet aktier och röster har uttryckt sin ambition att rösta enligt styrelsens förslag, däribland Nordea Fonder, Handelsbanken Fonder, Carnegie Fonder och Länsförsäkringar Fonder. · I samband med förvärvet uppdaterar Knowit sina finansiella mål och antar en ny utdelningspolicy. För att öka den finansiella flexibiliteten begär styrelsen även ett bemyndigande från den extra bolagsstämman att kunna besluta om kontantemission av aktier innebärande en emissionslikvid om högst 500 miljoner SEK. Per Wallentin, koncernchef Knowit, kommenterar affären: - Vi har under flera år sett en utveckling mot mer komplexa kundbehov som kräver kompetens i hela kedjan från produktutveckling till helt nya kundgränssnitt och processer. Här kommer Cybercom att komplettera det erbjudande vi har idag med mer tekniknära tjänster och ett hållbarhetserbjudande som verkligen ligger i framkant. Tillsammans får vi en tydligare och starkare marknadsposition inom områden med snabb utveckling – cybersäkerhet, molntjänster och digitala lösningar på samhällets hållbarhetsutmaningar.  - Genom affären blir vi en mycket attraktiv partner för såväl kunder som medarbetare, samtidigt som vi skapar förutsättningar för en fortsatt stark tillväxtresa. Ett nordiskt powerhouse för hållbar digitaliseringEfterfrågan på digitalisering är långsiktigt stark inom såväl privat som offentlig sektor, både som en effekt av förändrade kundbeteenden men också till följd av utvecklingen av ny teknik och innovationer som ger möjlighet att utveckla smartare och mer hållbara lösningar. Knowit och Cybercom kompletterar varandra väl och blir genom samgåendet en attraktiv samarbetspartner med ett starkt employer brand och med en gemensam målbild att driva och accelerera den digitala transformationen mot morgondagens hållbara affärsmodeller. Knowit är redan idag väl positionerat inom digital transformation med bred kompetens inom systemutveckling (Knowit Solutions), webb- och e-handel (Knowit Experience) samt strategikonsulting (Knowit Insight). Med Cybercoms specialkompetens inom connectivity, IoT, cloudbaserade lösningar, samt det växande området cyber- och samhällssäkerhet, stärks erbjudandet framförallt till kunder inom tech-, industri- och telekomsektorn. Ett nytt affärsområde, Knowit Connectivity, bildas och Knowit växer från cirka 2 600 till cirka 3 800 medarbetare. Affären innebär förutom möjligheter att ta sig an större och mer komplexa uppdrag, även möjligheter till tillväxt genom access till nya marknader. Knowit har en stark position i Norge och Cybercom bidrar med en starkare position på den finska marknaden där verksamheten tillsammans med Knowit växer med cirka 250 medarbetare till totalt cirka 400 personer. Integrationen av Knowits och Cybercoms operativa verksamheter kommer främst att innebära nya affärsmöjligheter, men även årliga kostnadssynergier på cirka 45 miljoner SEK. Den nya koncernen förväntas sammantaget skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt och god lönsamhetsutveckling. Knowit uppskattar att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie under 2022. De båda organisationerna kommer att samlas under varumärket Knowit. I samband med affären kommer Annika Nordlander, idag chef för Cybercom Sverige, att anta rollen som affärsområdeschef för det nybildade affärsområdet Knowit Connectivity. Bo Strömqvist, idag Head of Sales på Cybercom, kommer också att ingå i Knowits koncernledning med ansvar för strategiska kundrelationer, ett område som blir särskilt viktigt i samband med integrationen av Cybercom och Knowits tillväxtplaner. Niklas Flyborg, VD för Cybercom, kommer att kvarstå som rådgivare till koncernledningen under en övergångsperiod. - Det har varit en fantastisk resa i en marknad under stark utveckling, och Cybercom är nu redo att ta nästa steg. Vi har jobbat med hållbarhet i över ett decennium, och jag är övertygad om att Knowit är rätt partner eftersom vi delar samma drivkraft, att hjälpa kunderna att förändra sin affär i en hållbar riktning, säger Niklas Flyborg, VD för Cybercom.  - Cybercom har idag en stark position hos kunder inom industrin och i telekomsektorn. Knowit och Cybercom kompletterar varandra väl och tillsammans kan vi växa ytterligare på samtliga marknader. Båda bolagen delar en vision om att bidra till ett hållbart samhälle och det tror vi är mycket attraktivt för våra kompetenta och ambitiösa medarbetare, våra kunder och samhället i stort, säger Annika Nordlander, blivande affärsområdeschef Knowit Connectivity. Investmentbolagen Formica Capital och JCE Group är idag största ägare av Cybercom och kommer efter affärens genomförande att vara de största ägarna i Knowit. - Cybercom är ett fantastiskt bolag med kompetenta medarbetare och vi är helt övertygade om att detta är en strategiskt riktig affär för alla parter – verksamheterna kompletterar varandra väl och utgör en stark plattform för fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Vi ser vårt ägande i Knowit som en långsiktig investering i ett av Nordens starkaste och mest snabbväxande tjänstebolag inom digitalisering och med goda möjligheter att få extra hävstång på Cybercoms fina hållbarhetsposition, säger Olof Cato, VD Formica Capital och styrelseordförande Cybercom. Finansiering av förvärvet av Cybercom och kallelse till extra bolagsstämmaKöpeskillingen uppgår till cirka 2,2 miljarder SEK och erläggs genom en kontantdel om 442 miljoner SEK samt genom en apportemission av 5 760 883 nyemitterade aktier[3]. Apportemissionen förutsätter att en extra bolagsstämma, planerad till den 28 maj 2021 beslutar bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionen. Bolaget har genomfört en förankring med samtliga större ägare och sammantaget fått en positiv återkoppling. Aktieägare som representerar 18 procent av det totala antalet aktier och röster har uttryckt sin ambition att rösta enligt styrelsens förslag, däribland Nordea Fonder, Handelsbanken Fonder, Carnegie Fonder och Länsförsäkringar Fonder. I syfte att finansiera kontantdelen av köpeskillingen har Knowit erhållit bindande kreditlöfte om 700 miljoner SEK från Nordea. Styrelsen kommer även att begära att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att kunna genomföra en kontantemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare,  innebärande att Knowit tillförs en emissionslikvid om sammanlagt motsvarande högst 500 miljoner SEK.  Genom sådant bemyndigande skapas ökad finansiell flexibilitet för att kunna tillvarata fortsatta möjligheter i enlighet med bolagets tillväxtagenda. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs enligt separat pressmeddelande. Cybercom hade en omsättning på 1,7 miljarder SEK samt en EBITA på 184 miljoner SEK för helåret 2020[4]. Det nya bolaget får en sammanlagd omsättning på 5,5 miljarder SEK och EBITA på 541 miljoner SEK för helåret 2020. Köpeskillingen på kassa- och skuldfri basis (enterprise value) motsvarar en EBITA-multipel på 13x för 2020 (före synergier). Integrationen av Knowits och Cybercoms operativa verksamheter kommer främst att innebära nya affärsmöjligheter, men även årliga kostnadssynergier om cirka 45 miljoner SEK. Knowit uppskattar att förvärvet kommer att ge en positiv påverkan på vinst per aktie under 2022. Andra villkorFörvärvet är villkorat av att den extra bolagsstämma i Knowit beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemissionen av 5 760 883 Knowit-aktier. Knowits förvärv av Cybercom förutsätter vidare sedvanliga godkännanden från Konkurrensverket, vilka beräknas erhållas innan utgången av andra kvartalet 2021. Förvärvet av Cybercom förväntas slutföras i månadsskiftet juni-juli 2021. Knowit uppdaterar finansiella mål och utdelningspolicyI samband med förvärvet har styrelsen även uppdaterat de finansiella målen och bolagets utdelningspolicy (idag offentliggjort i separat pressmeddelande): · Tillväxtmål: Bolaget ska växa mer än marknaden och med målet om en årlig tillväxttakt om cirka 15 procent över tid. Tillväxten ska ske hållbart genom fortsatt organisk tillväxt och förvärv.  · Resultatmål: EBITA ska över tid öka till 12 procent av omsättningen. · Skuldsättningsmål: Nettoskulden i förhållande till EBITDA ska över tid inte överstiga 2 gånger.  · Utdelningspolicy: Ambitionen är att utdelningen ska uppgå till 40-60 procent av resultatet efter skatt. Utdelningen ska reflektera styrelsens uppfattning om den förväntade marknadsutvecklingen samt bolagets strategi för tillväxt. Knowit avser vidare i linje med bolagets betoning av positiv samhällspåverkan återkomma med uppdaterade icke finansiella hållbarhetsmål under året. WebcastKnowit bjuder in till webcast för att presentera förvärvet den 5 maj 2021 kl. 10.00. Presentationen hålls på engelska. Länk till presentationen: https://www.investis-live.com/knowit/608bd09323de2919000370b9/khjb Telefonnummer till konferensen: Sverige och övriga EU-länder: 010 884 80 16 Storbritannien: 020 3936 2999 USA: 1 646 664 1960 Övriga platser: +44 203 936 2999 Kod för att delta: 911396   Denna information är sådan som Knowit AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Per Wallentins, CEO koncernchef, försorg för offentliggörande den 5 maj kl 07.00 CEST.   [1] Avser försäljning och EBITA helåret 2020 för Knowit och Cybercom, proforma-justerat för Knowits förvärv av Creuna (november 2020) och Cybercoms förvärv av Solutive Oy (november 2020) [2] Köpeskillingen motsvarar cirka 2,4 miljarder SEK på kassa- och skuldfri basis (enterprise value), baserat på genomsnittet av den volymviktade betalkursen för Knowits aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under tio handelsdagar närmast före dagen för ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet. Cybercoms nettoskuld vid förvärvet uppgår till cirka 238 miljoner SEK. [3] De nya aktierna berättigar inte till den utdelning om 7 SEK per aktie som styrelsen föreslår att årsstämman i Knowit ska besluta om vid årsstämman den 11 maj 2021. De nya aktierna som ägs av Formica Capital och JCE Group kommer att omfattas av en lock-up om 6 månader från tillträdesdagen. [4] Proforma-justerat för Cybercoms förvärv av Solutive Oy (november 2020)

Första handelsdag för Spermosens AB

Idag onsdag den 5 maj är första handelsdag i Spermosens AB. Bolaget utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassad fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Syftet är att erbjuda snabbare och säkrare IVF-behandlingar på den globala IVF-marknaden, som består av ca 60 miljoner par i fertil ålder med infertilitetsproblem. Spermosens notering på Spotlight Stock Market ger Bolaget medel att slutföra produktutvecklingen, utföra kliniska tester, ansöka om CE-certifiering samt förbereda marknadslanseringen av Bolagets första produkt, JUNO-Checked. Med denna produkt beräknar Spermosens kunna möjliggöra för fertiliseringsklinikerna att förbättra arbetsflödet, ledande till snabbare och säkrare behandlingar. ”Med JUNO-Checked beräknar vi kunna möjliggöra för fertiliseringsklinikerna att utföra diagnostik av spermier och uppmäta om det finns en naturlig bindning till äggcellen. Baserat på uppmätt resultat kommer IVF-klinikerna att ha ett beslutsunderlag avseende lämplig fertilitetsbehandling i det individuella fallet. Vi beräknar att detta kommer leda till färre fertiliseringsbehandlingar per par för att bli gravida”, säger John Lempert, VD Spermosens AB. För mer information vänligen kontakta:John Lempert, VD+46 (0)76-311 40 91info@spermosens.com Spermosens AB (publ)www.spermosens.comSpermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på en oberoende forskargrupps upptäckt av det s k JUNO-proteinet i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet. 

Balder förvärvar Asset Buyout Partners

·Fastighets AB Balder (Balder) har tecknat avtal om att förvärva det norska fastighetsbolaget Asset Buyout Partners (ABP), ett portföljbolag ägt av HitecVision · ABP är ett ledande oberoende norskt industrifastighetsbolag med fastighetstillgångar belägna i driftskritiska energi- och maritima kluster längs norska kusten Affären i korthet Fastighetsvärde: 9 000 MNOK efter avdrag för uppskjuten skattAntal fastigheter: 106 fastigheterUthyrbar area och mark: 264 000 kvm och 1 781 000 kvm markEkonomisk uthyrningsgrad: 98 %Genomsnittlig kontraktstid: 9 årHyresintäkter: 600 MNOKDriftnetto: 560 MNOKStäder: Bergen 63%, Stavanger 26%, Kristiansand 5%, Hammerfest 4%Tillträde: 1 juli 2021, villkorat av godkännande från norska konkurrensmyndigheten ABP grundades 2016 av HitecVision och William W. Wittusen, VD ABP, för att bygga ett fastighetsbolag med fokus på verksamhetskritiska olje- och gasrelaterade tillgångar, uthyrda på långa kontrakt till solida motparter. Sedan starten har ABP byggt en unik affärsplattform på strategiskt belägna fastigheter och infrastruktur som ligger till grund för ledande norska industrisektorer. - För oss har detta varit en fantastisk resa och ett typexempel på ett tillväxtcase inom private equity. Vi har haft ett utmärkt samarbete med ABP-teamet och vill ge dem beröm för deras exceptionella genomförande av strategin, säger Egil Stokka, Senior Partner och Legal Director i HitecVision. Samtidigt som ABP investerat i infrastruktur av hög kvalitet och eftersträvat en fokuserad förvärvsstrategi, har ABP ökat sina hyresintäkter från noll till nästan 600 miljoner norska kronor på fem år. Från sin ursprungliga bas i olje- och gasindustrin är företaget nu positionerat för att uppnå tillväxt inom ett brett spektrum av industrier och utnyttja möjligheterna i cirkulära ekonomier, från väteproduktion till havsbaserad vindkraft och landbaserat vattenbruk. - Vi ser detta förvärv som en fantastisk möjlighet för Balder att utöka sin närvaro i Norge, med fastigheter och platser perfekt positionerade för nuvarande och framtida industrier. ABP är ett spännande företag som vi är tacksamma för att kunna välkomna till Balderfamiljen, säger Erik Selin, VD Balder. På sex platser, från Stavanger i sydväst till Hammerfest ovanför polcirkeln, är ABP:s fastigheter portaler mellan land och havsindustrin. Tillgångarna är helt inbäddade i kundernas leveranskedjor och utgör en viktig roll i att underlätta den dagliga driften inklusive kajer, byggnader, mark och en rad skräddarsydda fasta utrustningar och anläggningar. - Vi är mycket nöjda med att ha Balder, Nordens ledande fastighetsbolag, som vår nya ägare, och ser fram emot att förverkliga ambitionerna hos ABP, våra hyresgäster, kunder och de samhällen vi engagerar oss i, säger William W. Wittusen, VD ABP. Pangea Property Partners, Jefferies och BAHR har agerat rådgivare åt säljaren och Haavind har varit Balders legala rådgivare. Kontakt: Erik Selin, VD och huvudägare, Fastighets AB Balder, +46 706 074 790, erik.selin@balder.se Egil Stokka, Senior Partner och Legal Director, HitecVision, +47 480 03 626, egil.stokka@hitecvision.com William W. Wittusen, VD, Asset Buyout Partners, +47 917 93 989, wittusen@abpre.no Widar Salbuvik, styrelseordförande, Asset Buyout Partners, +47 901 80 060, widar@salbuvik.no Om Balder: Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per den 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information om Balder: www.balder.se Om HitecVision: HitecVision är en ledande leverantör av institutionellt kapital till Europas energibransch och hjälper till att bygga framgångsrika företag inom energiproduktion och energilösningar. Företaget förvaltar sex aktiva private equity-fonder med en sammanlagd kapitalbas på 6,7 miljarder USD. HitecVision är baserat i Stavanger med kontor i Oslo och London. För mer information om HitecVision: www.hitecvision.com Om ABP: Asset Buyout Partners är ett industrifastighetsbolag med en dedikerad investeringsstrategi riktad mot verksamhetskritiska fastighets- och infrastrukturtillgångar belägna i stora norska energi- och maritima kluster. ABP är baserat i Oslo med ett regionkontor på Mongstad utanför Bergen. För mer information om ABP: www.abpre.no   Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 08.30 CET. Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2020 ett värde om 152,0 Mdkr (143,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Fastighets AB Balder (publ)Box 53 121, 400 15 GöteborgTel 031-10 95 70Org nr 556525-6905, Säte Göteborgbalder.se 

Zesec of Sweden AB (publ) har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM:s Nordic SME

Zesec of Sweden är ett prop tech bolag med fokus på digital utveckling av infrastruktur för fastigheter. Affärsidén är att skapa åtkomst till fastigheter genom digitala nycklar i mobilen och erbjuda en teknisk plattform för digitala nyckelsystem som underlättar för allt från fastighetsägare till hantverkare. ”Jag vill hälsa alla nya aktieägare välkomna till en spännande expansionsresa där Zesecs digitaliserade nyckelsystem erbjuder ett effektivare digitalt samhälle med många nya affärsmöjligheter.” säger Magnus Gilborne, VD för Zesec of Sweden Noteringsbeslutet är villkorat av att bolaget uppfyller de formella noteringskraven på att (i) ha säkrat rörelsekapital för en period om tolv (12) månader och (ii) ha uppnått gällande spridningskrav av aktierna före första handelsdag på Nordic SME samt (iii) att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven. ”Vi är väldigt glada att få välkomna Zesec of Sweden till Nordic Growth Market. Zesec har en innovativ teknisk plattform för nyckelsystem som underlättar deras kunders vardag och vi ser fram emot att följa bolaget i sin fortsatta tillväxtresa inom den växande prop tech sektorn.” säger Magdalena Hartman, VD för Nordic Growth Market. Läs mer om Zesec of Sweden på www.zesec.com För ytterligare information kontakta: Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se Magnus Gilborne, VD, Zesec of Sweden, mg@zesec.com