Lönsam tillväxt

· Den totala orderingången +6%; upp inom alla divisioner · Basorder +5%; upp inom alla regioner · Intäkter +1%; påverkas av lägre ingående orderstock · Kvoten bokade order/fakturering 1,13 · Operativ EBITA-marginal upp 20 punkter till 12,3% · Nettovinst 572 miljoner dollar; upp exklusive vinsten i samband med avyttringen av verksamheten inom högspänningskablar 2017 · Kassaflöde från rörelsen -518 miljoner dollar; stabilt kassaflöde förväntas för helåret   ”Vi inledde 2018 med ordertillväxt inom samtliga divisioner, förbättrade intäkter och rörelseresultat. Integreringen av B&R följer tidsplanen väl och vi arbetar hårt med slutförandet och integreringen av GE Industrial Solutions, något vi förväntar ska ske under andra kvartalet 2018”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer.   ”Vi fortsätter att investera i försäljning, FoU och vår ledande portfölj med digitala lösningar, ABB Ability. Med ett ABB som slimmats och stärkts samt övergångsåret 2017 bakom oss har vi nu fullt fokus på våra kunder och ett kraftfullt genomförande”, tillägger han.   Utsikter på kort sikt Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden är tillbaka till tillväxt samtidigt som den fortfarande påverkas av osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. Koncernresultat första kvartalet 2018 Order Den totala orderingången steg 6 procent (16 procent i dollar), upp inom alla divisioner under det första kvartalet jämfört med för ett år sedan. Basorder (klassificeras som order mindre än 15 miljoner dollar) ökade 5 procent (15 procent i dollar), något som speglade tillväxten inom samtliga regioner. Stora order utgjorde 10 procent av totala orderingången, samma nivå som föregående år. Förändringen i dollarkursen jämfört med samma period förra året resulterade i en positiv valutaeffekt på redovisade order med 7 procent. Förändringar i verksamhetsportföljen avseende förvärvet av B&R och de avyttringar som gjordes under 2017 har gett en positiv nettoeffekt på 3 procent på den totala redovisade orderingången. Kvoten bokade order/fakturering var 1,13 jämfört med 1,07 första kvartalet 2017. Den totala orderingången för tjänster ökade med 8 procent (15 procent i dollar) och står för 19 procent av den totala orderingången. Marknadsöversikt Efterfrågemönstret i regionerna var huvudsakligen positivt under det första kvartalet: · Orderingången i Europa gynnades av järnväg, specialfartyg och processindustrin. Den totala orderingången i Europa var 3 procent lägre (15 procent högre i dollar); tillväxten i Schweiz, Norge, Spanien och Tyskland kompenserade för nedgångar i Frankrike, Storbritannien, Finland och Sverige. Basorderingången ökade med 2 procent (21 procent i dollar). · Den totala orderingången i Nord- och Sydamerika låg stabil (1 procent högre i dollar), drivet av en ökad efterfrågan inom industrin generellt med viss förbättring inom processindustrin. Den totala orderingången i USA var stabil och orderingången från Brasilien steg medan orderaktiviteten i Kanada och Mexiko var mer dämpad. Basorderingången ökade med 1 procent (3 procent i dollar). · I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) ökade den totala orderingången med 20 procent (30 procent i dollar). Basorderingången ökade med 12 procent (19 procent i dollar). Både stora order och basorder utvecklades positivt i Kina, Indien och Förenade Arabemiraten. Inom ABB:s kundsegment kunde följande trender observeras: · Energibolag fortsatte att investera i integrering och automatisering av elnät samt högspänningsprodukter, i synnerhet i AMEA-regionen. · Inom industrin såg ABB en stabil efterfrågan på robotteknik och produkter med kortare livscykel och fick draghjälp av kraftnätsprodukter som transformatorer. Processindustrin, inklusive olja, gas och gruvverksamhet, förbättrades med en högre efterfrågan på produkter, vilket stöds av de nuvarande utsikterna på råvaruprissidan. Stora projektorder inom processindustrin var fortsatt dämpade. Ett fortsatt fokus på utvalda industrier som livsmedel och drycker, fordon och 3C (datorer, kommunikation och konsumentelektronik) visade sig gynnsam för tillväxttakten på order, i synnerhet vad gäller robotlösningar. · Efterfrågan inom transport och infrastruktur var stabil med en god orderingång för elektrifiering av järnvägar. Selektiva investeringar gjordes av kunder inom sektorn specialfartyg. Efterfrågan på automatiseringslösningar inom byggindustrin förblev stark, vilket stöddes av ett antal innovativa produktlanseringar. Datacenter och laddinfrastruktur för elfordon var fortsatt stark. Intäkter Intäkterna ökade med 1 procent (10 procent i dollar) jämfört med föregående år. Inom divisionerna Robotics and Motion och Electrification Products var intäkterna väl understödda av fortsatt stabil ordertillväxt. Detta dämpades av stabila intäkter inom Industrial Automation och lägre intäkter inom Power Grids på grund av den lägre orderstocken vid utgången av 2017 inom dessa divisioner. Intäkterna för tjänster var 8 procent högre (15 procent i dollar) och stod för 18 procent av de totala intäkterna jämfört med 18 procent för ett år sedan. Förändringen i dollarkursen jämfört med samma period förra året resulterade i en positiv valutaeffekt på redovisade intäkter med 7 procent. Förändringar i verksamhetsportföljen avseende förvärvet av B&R och de avyttringar som gjordes under 2017 har gett en positiv nettoeffekt på 2 procent på de totala redovisade intäkterna. Operativt EBITA Operativt EBITA var 1 060 miljoner dollar, 4 procent högre i lokal valuta (12 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal stöttades av nettobesparingar och en positiv volym och mix som delvis kompenserade för råvarupriserna. ABB fortsatte att återinvestera besparingar i tillväxt under kvartalet. Den rapporterade operativa EBITA-marginalen för kvartalet förbättrades till 12,3 procent, en ökning med 20 punkter jämfört med motsvarande period förra året. Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie Nettovinsten var 572 miljoner dollar, 21 procent lägre i dollar. Exklusive icke-operativa poster, som första kvartalet 2017 innefattade en vinst från avyttringen av kabelverksamheten, uppgick ABB:s operativa nettovinst2 till 669 miljoner dollar, en ökning med 10 procent i dollar. Resultat per aktie på 0,27 dollar var 21 procent lägre jämfört med det första kvartalet 2017. Det operativa resultatet per aktie på 0,31 dollar var 11 procent högre och 6 procent högre i konstant valuta5. Kassaflöde från rörelsen Kassaflödet från rörelsen uppgick till -518 miljoner dollar jämfört med 509 miljoner dollar samma kvartal föregående år. Det lägre resultatet jämfört med för ett år sedan beror huvudsakligen på tidpunkten för incitamentsutbetalningen, som 2017 utbetalades under det andra kvartalet, tidpunkten för kassaflödet för stora projekt, skulder och fordringar, liksom tidpunkten för skattebetalningar. ABB förväntar sig ett starkt kassaflöde från rörelsen under det andra kvartalet och stabilt kassaflöde för helåret. Divisionsresultat första kvartalet Power Grids Tillväxttakten för basorder från tredje part fortsatte och ökade med 7 procent (13 procent i dollar). Serviceorder växte också och bidrog till den totala ordertillväxten med 1 procent (7 procent i dollar). Divisionen bokade flera stora order, något som delvis kompenserade för tuffa jämförbara siffror föregående år som innefattade en mycket stor order på en HVDC-länk mellan Storbritannien och Frankrike. Intäkterna var 4 procent lägre (1 procent högre i dollar) på grund av den lägre orderstocken vid utgången av 2017. Den operativa EBITA-marginalen på 9,7 procent för kvartalet låg 20 punkter lägre än motsvarande period föregående år, vilket speglar lägre intäkter och mixeffekter utöver den pågående investeringen i divisionens omvandlingsprojekt Power Up. Electrification Products Den totala orderingången förbättrades med 3 procent (10 procent i dollar) och basorder från tredje part steg 5 procent (12 procent i dollar) trots två färre arbetsdagar på vissa viktiga marknader under kvartalet. Intäkterna ökade 2 procent (9 procent i dollar) jämfört med samma period 2017. Operativ EBITA ökade 6 procent, där marginalen expanderade med 110 punkter jämfört med föregående år till 15,2 procent, vilket huvudsakligen berodde på volymtillväxt, prisförbättringar och en långvarig kostnadskontroll. Industrial Automation Den totala orderingången förbättrades med 4 procent på jämförbar basis tack vare service och utvalda investeringar för lösningar inom gruvverksamhet och specialfartyg. Basorder från tredje part var stabila under kvartalet från den höga nivån under första kvartalet 2017. Inklusive B&R och valutaeffekter var den totala ordertillväxten 26 procent medan basordertillväxten från tredje part var 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna speglar ett starkt resultat för basverksamheten, vilket mildrade effekterna av orderstocken under kvartalet. Den operativa EBITA-marginalen på 14,1 procent, upp 40 punkter, förbättrades primärt tack vare en positiv mix, ett framgångsrikt projektgenomförande samt kostnadsbesparingar. Robotics and Motion Ordertillväxt rapporterades inom alla segment och regioner under kvartalet. Orderingången totalt ökade 11 procent (18 procent i dollar) medan basorder från tredje part förbättrades 9 procent (16 procent i dollar). Intäkterna ökade 8 procent (15 procent i dollar) tack vare ett starkt genomförande av orderstocken. Operativ EBITA-marginal var 15,3 procent, upp 50 punkter jämfört med föregående år. Förbättrade volymer och en bättre mix hjälptes upp av fokuserade tillväxtsatsningar och starkare marknader, vilka i sin tur förbättrade underutnyttjandet tillsammans med en bättre kostnadskontroll. Strategin Next Level ABB har genomfört sin strategi Next Level sedan 2014 med fokus på de tre områdena lönsam tillväxt, kraftfullt genomförande och affärsdrivet samarbete. Under den här perioden har ABB omvandlat sin portfölj och drift till ett marknadsorienterat, fokuserat och resurseffektivare företag. ABB har idag två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. ABB driver lönsam tillväxt genom fyra entreprenörsinriktade divisioner, fortsätter att investera i försäljning, FoU och den ledande portföljen av digitala lösningar, ABB Ability™. ABB:s verksamhetsmodell har fullt fokus på ABB:s divisioner vad gäller operativt utförande med en starkare koppling mellan ersättning och leverans av verksamhetsresultat. Tillsammans med en förbättrad marknadsdynamik är ABB bättre positionerad på en bättre marknad. Lönsam tillväxt Som en del av strävan mot en lönsam tillväxt fortsätter ABB att expandera sin lösningsportfölj ABB Ability™ som i nuläget innehåller fler än 210 ABB Ability™-lösningar. Under kvartalet säkrade ABB ett antal nya order med hjälp av ABB Ability™-lösningarna, inklusive en order på att uppgradera två viktiga HVDC-länkar i Australien och en order från Trondheim stad i Norge på en laddlösning för elfordon. ABB strävar efter att skapa värde genom kontinuerlig portföljhantering. Integreringen av B&R med ABB:s division Industrial Automation för att bilda den globala affärsenheten Machine & Factory Automation fortskrider väl och ligger i fas med målet att öka intäkterna på medellång sikt i affärsenheten till över 1 miljard dollar. ABB bygger vidare på integreringen med B&R och har tillkännagivit en investering på 100 miljoner euro för att bygga upp ett toppmodernt forskningscenter i Eggelsberg i Österrike. Det nya campuset tas i drift under 2020. Arbetet med att säkra myndighetsgodkännanden för att förvärva GE Industrial Solutions (GE-IS) fortsätter och transaktionen ligger i fas att slutföras i slutet av andra kvartalet. Kraftfullt genomförande Som ett ytterligare steg mot fullbordandet av affärsmodellsförändringen för EPC har en icke-kärnverksamhetsenhet bildats inom Koncerngemensamt & övrigt från och med 1 januari 2018 som rapporterar direkt till CFO för att hantera kvarvarande EPC-aktiviteter. ABB bygger vidare på resultaten från de 1 000-dagarsprogram som slutfördes i och med utgången av 2017 med ett fortsatt starkt fokus på Supply Chain Management och Operations Quality. Koncernen fortsätter att leverera nettokostnadsbesparingar som överträffar råvarueffekterna och stöder koncernens kontinuerliga mål att kompensera för tre till fem procent av koncernens säljkostnader varje år. Koncernens engagemang i kvalitet och drift fortsätter med fokus på effektivitet i världsklass inom hela ABB, inklusive stöd till ABB:s divisioner att implementera de omfattande programmen Lean Six Sigma som pågår inom ABB. Affärsdrivet samarbete ABB fortsätter att stärka sitt varumärke. Från och med 1 mars 2018 integrerades Baldor Electric Company i det globala ABB-varumärket som en del av strategin att skapa ett enhetligt varumärke. I januari tillkännagav ABB ett banbrytande samarbetsavtal med Formel E-serien inom elbilsracing, numera kallad ”ABB FIA Formula E Championship”. Formel E är en konkurrenskraftig plattform för att utveckla och testa relevanta elektrifierings- och digitaliseringsteknologier inom e-mobilitet. Obligationsemission För att upprätthålla effektiviteten i kapitalstrukturen genomförde ABB en obligationsemission på 1,5 miljarder dollar i USA den 3 april 2018, bestående av tre delar med löptider på 2, 5 respektive 10 år. Nettobehållningen från obligationsemissionen planeras att användas till allmänna verksamhetsändamål, inklusive finansiering av GE-IS-transaktionen. Utsikter på lång och kort sikt Makroekonomin visar positiva tecken i Europa och USA och tillväxten förväntas fortsätta i Kina. Den övergripande globala marknaden är tillbaka till tillväxt samtidigt som den fortfarande påverkas av osäkerheter i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. De attraktiva efterfrågeutsikterna i ABB:s tre viktigaste kundsegment – energi, industri samt transport och infrastruktur – drivs på lång sikt av energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB är väl positionerat att dra nytta av dessa möjligheter till långsiktig lönsam tillväxt med sin starka marknadsnärvaro, breda täckning geografiskt och verksamhetsmässigt, ledande teknik och finansiella styrka. Ytterligare information Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för första kvartalet 2018 finns att tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations.  ABB håller en presskonferens för journalister idag kl. 10:00. Arrangemanget är tillgängligt som telefonkonferens. Ring in på följande telefonnummer: 08 505 100 31Linjen öppnas 10–15 minuter innan konferensen startar.  ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 14:00. Deltagare ombedes ringa 10 minuter innan konferensen startar. Ring in på följande telefonnummer: 08 505 100 31  Konferensen kommer också att finnas tillgänglig på ABB:s webbplats: http://new.abb.com/investorrelations/first-quarter-2018-results-webcast . Den inspelade konferensen finns tillgänglig som podcast en timme efter konferensens slut och kan laddas ned från vår webbplats.  ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till Formel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare. www.abb.com.  Datum att notera 2018/2019 Resultat för andra kvartalet   2018   19 juli 2018 Resultat för tredje   kvartalet 2018  25 oktober 2018 Resultat för fjärde   kvartalet och helåret 2018  Februari 2019  Viktigt att notera angående framåtsyftande information Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Strategin Next Level samt Utsikter på kort och lång sikt. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i de regioner och industrier som utgör viktiga marknader för ABB Ltd. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen genom uttalanden som innehåller ord som ”förväntar, ”bedömer”, ”räknar med”, ”mål”, ”planer”, ”troligen”, ”avser”, ”följer tidsplanen” eller liknande uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som kan påverka vår förmåga att uppnå något eller alla av våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och globala politiska förhållanden, kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias.Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 19 april 2018, vilket kan läsas i sin helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.   19 april 2018  Ulrich Spiesshofer, koncernchef 

Unikt samarbete i Värtahamnen mellan fastighetsägare och Stockholms Hamnar

För att förverkliga den vision som parterna tog fram under våren 2017 tas nu nästa steg i form av ett bolag som skall marknadsföra och arbeta med stadsutvecklingen i området. -  Alltsedan Bonnier Fastigheter fick en markanvisning i Värtahamnen på ca 70 000 kvm kontor har vi haft ambitionen att skapa ett formellt samarbete med Stockholms stad och andra långsiktiga fastighetsägare i området. Områdets unika läge och karaktär skapar fantastiska förutsättningar för att bygga en ny del av Stockholms innerstad. Det kommer dock inte att ske av sig själv utan kräver ett målinriktat arbete, säger Tomas Hermansson, VD för Bonnier Fastigheter. -  Att denna stadsdel färdigställs i enlighet med visionen är en viktig del i vår långsiktiga strategi där stad och hamn växer sida vid sida. Här kommer de nästan 5 miljoner passagerarna som kommer till Värtahamnen varje år att mötas av storstadens puls med en härlig blandning av nya invånare och spännande verksamheter, säger Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar. -  För oss som äger fastigheter i Värtahamnen idag blir det ett oerhört viktigt arbete att utveckla stadsdelen till att bli den smältdegel vi nu gemensamt planerar. Att göra det tillsammans med flera starka aktörer gör att det finns en långsiktighet och garanti för att lyckas, säger Biljana Pehrsson, VD Kungsleden. -  Området kommer att vara en inkluderande stadsdel för både tillresta och boende. Närheten till vatten, kollektivtrafik och övriga delar av stan gör beslutet att arbeta för en attraktiv helhet naturligt, säger Mikael Eskils, VD Wallfast. -  Blandningen med bostäder och arbetsplatser kommer att dra många stockholmare till Värtahamnen framöver. Samarbetet syftar till att skapa den attraktion som en stad står för. Med olika erfarenheter kommer vi att kunna göra rätt från början när stadsdelen planeras, säger Hans Lisserkers, chef Projektutveckling, Niam. -  Tillsammans kan vi jobba för en bra mix av verksamheter och spännande inslag i det offentliga rummet. Många hittar redan idag till området. I framtiden blir det en självklar destination, säger Johanna Skogestig, chef Fastighetsinvesteringar, Vasakronan. Värtahamnen genomgår en historisk förvandling – från gammal industri till en levande stadsdel i framkant med havsnära moderna kontor i innerstadsläge varvat med publika verksamheter, internationella besökare och attraktiva bostäder. Resultatet blir en atmosfär som inte kan hittas någon annanstans i Stockholm. Den vision som presenterades och undertecknades i juni 2017 tar sin utgångspunkt i alla de unika förutsättningar som platsen har och som nu skapas för framtiden. För att lyckas med detta arbete bildas nu Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB. Bolagsstyrelsens ledamöter kommer från Bonnier Fastigheter AB, Niam AB, Kungsleden AB, Vasakronan AB, Wallfast AB och Stockholms Hamnar AB. Alla dessa aktörer äger idag kontor eller har fått markanvisningar för kontor i området.  För mer info: Tomas Hermansson, Bonnier Fastigheter AB, 070-553 80 98 Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB, 0733-508 918

Evolution Gaming: Delårsrapport januari-mars 2018

Första kvartalet 2018 (1 kv 2017) · Rörelseintäkterna ökade med 30% till 51,6 MEUR (39,7) · EBITDA ökade 29% till 22,0 MEUR (17,0), motsvarande en marginal om 42,6% (42,9) · Periodens resultat uppgick till 16,5 MEUR (12,7) · Vinst per aktie uppgick till 0,46 EUR (0,35) Händelser under första kvartalet 2018 · Investeringar i studior och spelinnovation · Ny produktionshub i Georgien färdigställd · Fortsatt hög efterfrågan på live casino i Europa och globalt Kommentarer från VD Martin Carlesund:Första kvartalet 2018 har sammantaget präglats av tillväxt och lönsamhet i linje med våra förväntningar med hänsyn till de pågående investeringarna i såväl nya studior som spel. Vi noterade ett klart starkare avslut på perioden med bra tillväxt och resultat i jämförelse med inledningen. Omsättningen för kvartalet uppgick till 51,6 MEUR, motsvarande en ökning om 30 procent jämfört det första kvartalet 2017. EBITDA uppgick till 22,0 MEUR med en marginal på 43 procent. Vi förväntar oss att lönsamheten för helåret kommer att vara i linje med den nivå som uppnåddes 2017, med viss variation både upp och ner kvartal till kvartal. Under kvartalet har vi fortsatt våra satsningar på produktinnovation och en oslagbar slutanvändarupplevelse, i kombination med kostnadseffektiv operativ spjutspetsförmåga, för att ytterligare öka gapet till konkurrenterna. Bland annat har vi lanserat Lightning Roulette och RNG Roulette. Lightning Roulette har under sin betatestperiod tagits emot mycket väl av slutanvändarna och vi har goda förhoppningar om dess utveckling i takt med att allt fler operatörer lanserar det under året. Vi har också börjat rulla ut RNG-produkten vilken vi också har stora långsiktiga förväntningar på – även om nischen utgör en mindre del av marknaden. Under ICE i februari lanserade vi totalt 7 nya produkter som stärker vår ledande ställning på marknaden. Parallellt med förstärkningen av vårt produktutbud har vi arbetat intensivt med färdigställandet av vår tredje europeiska produktionshub i Tbilisi, Georgien. Vi gick live med de första borden precis i början av april. Den nya live casino-studion är den mest avancerade vi hittills byggt och erbjuder toppmodern teknik och fler möjligheter för våra kunder att optimera sina kunderbjudanden genom dedikerade lösningar. Studion har kapacitet att hantera vår tillväxt under kommande 2 till 3 år. Jag är mycket stolt över hur snabbt och effektivt organisationen levererat i detta projekt. Jag vill också passa på att lyfta fram vår nya studio i Kanada, tillika vår första studio utanför Europa. Den lanserades i februari och servar nu kunder till British Columbia Lottery Corporation med 10 bord och fem spel. Studion är den första licensierade live casino-anläggningen på den reglerade kanadensiska marknaden. Vi har sett en stark inledning för vårt erbjudande, även om målmarknaden British Columbia utgör en relativt liten del av hela Kanada. Sett till den generella marknadsutvecklingen kan vi konstatera att det råder en fortsatt hög efterfrågan på live casino såväl i Europa som globalt. Vi noterar också ett klart ökat intresse för de asiatiska marknaderna bland europeiskt licensierade operatörer, vilket är positivt och kommer bli ytterligare en tillväxtdrivare framåt. Som B2B-leverantör styrs vår geografiska exponering primärt av vilka marknader våra kunder väljer att adressera, vilket innebär en mycket diversifierad geografi. Idag är Storbritannien vår största marknad. Marknadsstorleken blir i huvudsak en kombination av befolkningsmängd och hur olika operatörer adresserar marknaden. Vi är noggranna med att alla operatörer vi lägger till har rätt licensering och följer respektive reglerares krav. Avslutningsvis kan vi konstatera en bra start på det andra kvartalet med tilltagande aktivitet hos våra kunder, och förberedelserna inför fotbolls-VM 2018 är i full gång. Vi har en mycket intensiv period framför oss med många bord som skall levereras och driftsättas. Med utökad studiokapacitet och nya och kommande spellanseringar ökar vi avståndet till konkurrenterna. Vår bedömning är att vi tagit ytterligare marknadsandelar under den senaste 12-månadersperioden, och vi ser goda förutsättningar att fortsätta stärka vårt ledarskap på marknaden. Presentation för investerare, analytiker och mediaVd Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 19 april 2018 klockan 09:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 42 662. Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q1-2018. För ytterligare information kontakta CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94, ir@evolutiongaming.com.  Denna information är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 7.30 CET.

Mycket starkt första kvartal

Koncernens nettoomsättning ökade med 12 procent till 5 717 MSEK jämfört med samma period föregående år och rörelsemarginalen förbättrades till 16 procent (10). Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 22 procent (12) och soliditeten ökade till 58 procent (56). – Det finns flera förklaringar till den starka resultatutvecklingen. Den goda globala konjunkturen bidrog till en hög efterfrågan och god prisutveckling på Södras produkter inom både marknadsmassa och trävaruområdet. Vi ser också de positiva effekterna av de omfattande expansionsinvesteringarna vi genomfört vid massabruken, och de effektiviseringar och omstruktureringar vi gjort inom trävaruproduktionen, säger Lars Idermark, vd och koncernchef. – Arbetet med nya innovationer och hållbarhet har fortsatt med oförminskad kraft. Södras satsningar för ökad produktion av biodrivmedel följer uppgjorda planer, liksom satsningarna på vidareförädling inom trävaror. Dessa viktiga framtidsinvesteringar bidrar till nya affärsmöjligheter. Samtidigt utgör de steg på vägen mot ett fossilfritt samhälle och en hållbar bioekonomi där skogen har en nyckelroll, säger Lars Idermark. Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 19 MSEK (16). Resultatet har belastats av högre transportkostnader som en konsekvens av det utmanande virkesförsörjningsläge som tidvis rått under första kvartalet. Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 91 MSEK (3) och avspeglar i huvudsak den goda prisnivån och stark efterfrågan på sågade trävaror. De pågående förändringarna av verksamheten inom Södra Interiör löper enligt plan. Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 926 MSEK (496). Resultatutvecklingen förklaras främst av en stark prisutveckling och ökade volymer. Se videointervjun med Lars Idermark   +-------------------------------------------------+--------+--------+|Januari - mars 2018 i korthet: |2018 |2017 |+-------------------------------------------------+--------+--------+|  |Jan-mars|Jan-mars|+-------------------------------------------------+--------+--------+|Nettoomsättning, MSEK |5 717 |5 098 |+-------------------------------------------------+--------+--------+|Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, MSEK|1 216 |750 |+-------------------------------------------------+--------+--------+|Rörelseresultat, MSEK |938 |490 |+-------------------------------------------------+--------+--------+|Resultat före skatt, MSEK |941 |430 |+-------------------------------------------------+--------+--------+|Rörelsemarginal, % |16 |10 |+-------------------------------------------------+--------+--------+   För frågor, vänligen kontakta:Lars Idermark, VD och koncernchef Södra,Tel: 0470-894 36 Anna Belfrage, CFO Södra,Tel: 0470-890 40 Södras presstjänst,Tel: 0470-890 90E-post: press@sodra.com

Utnämningar till ledningsgruppen för Nordic Entertainment Group

· Utnämningarna följer tillkännagivandet av den föreslagna uppdelningen av MTG och noteringen av Nordic Entertainment Group · Återspeglar ambitionen att utveckla och investera i Nordic Entertainment Groups integrerade verksamhet inom TV, digitalt kommunikation och innehållsproduktion Efter tillkännagivandet av processen att initiera en uppdelning av MTG  i två bolag, MTG och Nordic Entertainment Group, har utnämningar till ledningsgruppen för Nordic Entertainment Group nu gjorts. Alla medlemmar i ledningsgruppen kommer att rapportera till Anders Jensen, VD och koncernchef för Nordic Entertainment Group. Nordic Entertainment Group kommer att bestå av MTG:s nuvarande verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios samt Splay Networks. Bolagets unika sammansättning omfattar Viasats verksamhet inom betal-TV, streamingtjänsterna Viaplay och Viafree, MTG:s fri-TV-kanaler och radiostationer, 30 produktionsbolag och Splays videoproduktion och influencernätverk för sociala medier. Anders Jensen, för närvarande MTG Executive Vice President och VD för Nordic Entertainment och blivande VD och koncernchef för Nordic Entertainment Group: “De här talangfulla och dedikerade ledarna har de färdigheter, erfarenheter och den attityd som krävs för att vi ska nå våra högt ställda ambitioner för Nordic Entertainment Group. Med utnämningarna försäkrar vi oss om kontinuitet inom såväl våra landsorganisationer som centrala funktioner och vi driver ett ännu tydligare kommersiellt fokus över hela bolaget genom att utse en Group Chief Commercial Officer. Nordic Entertainment Group blir ett unikt mediebolag och nu skapar vi en organisation för att kunna leverera de allra bästa och starkaste upplevelserna till alla våra målgrupper.” Ledningsgruppen för Nordic Entertainment Group, med tillträde den 1 juli 2018: · Kim Poder, EVP, Group Chief Commercial Officer (CCO), VD Danmark. Som Group CCO ansvarar Kim Poder för Nordic Entertainment Groups kommersiella strategi och genomförande. Kim Poder  är för närvarande VD för MTG Danmark. · Matthew Hooper, EVP, Group Head of Corporate Affairs (inklusive ansvar för Investor Relations), VD Storbritannien. Matthew Hooper utnämns med omedelbar verkan till VD för Storbritannien med ansvarar för MTG:s (och därefter Nordic Entertainment Groups) verksamheter i Storbritannien. Matthew Hooper  är för närvarande MTG EVP och Chef för Kommunikation. · Gabriel Catrina, EVP, Group Chief Strategy Officer och Head of M&A. Gabriel Catrina  är för närvarande MTG Chief Strategy Officer. · Jakob Mejlhede, EVP, Group Head of Content. Jakob Mejlhede  är för närvarande MTG EVP och Chef för utveckling och inköp av program. · Morten Aass, SVP, VD Norge. Morten Aass  är för närvarande VD för MTG Norge. · Mathias Norrback, SVP, VD Finland. Mathias Norrback  är för närvarande VD för Viasat Finland. · Morten Mogensen fortsätter i sin nuvarande roll som VD  för nice entertainment group. · Alexander Bastin, SVP, Head of Viaplay and Viafree. Alexander Bastin är för närvarande MTG SVP och Head of Viaplay and Viafree. · Susan Gustafsson, SVP, Group General Counsel. Susan Gustafsson är för närvarande MTG Group General Counsel. · Kaj af Kleen, SVP, Group Chief Technology and Product Officer. Som Group Chief Technology and Product Officer ansvarar Kaj af Kleen för att driva bolagets fortsatta ledarskap inom produkt, design, data och teknik för samtliga av bolagets plattformar. Kaj af Kleen är för närvarande MTG SVP och Head of Technology for Viaplay and Viafree. · Kim Mikkelsen, SVP, Group Head of Sport. Kim Mikkelsen är för närvarande MTG Denmark Head of Sport. MTGs nuvarande EVP och VD för MTG Sport Peter Nørrelund blir rådgivare till Nordic Entertainment Groups VD och koncernchef med fokus på bolagets portfölj av sporträttigheter och fortsätter efter uppdelningen som MTG EVP. · Jennie Jacobs, SVP, Group and UK Head of Human Resources. Jennie Jacobs är för närvarande MTG UK Head of Human Resources. Som tidigare meddelats  har Filippa Wallestam tillsatts som MTG SVP och VD för Sverige och framtida SVP och VD för Nordic Entertainment Group Sverige. Rekryteringen av en CFO för Nordic Entertainment Group, samt till vissa ledande positioner för kvarvarande MTG, pågår. Nordic Entertainment Groups styrelse kommer att annonseras under processens gång. Om uppdelningen av MTG Den 23 mars 2018 meddelades det att styrelsen för MTG AB har beslutat att initiera en process för att dela upp MTG i två bolag – Modern Times Group MTG AB och Nordic Entertainment Group – genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group till MTG:s aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Styrelsen avser att föreslå utdelningen och noteringen av aktierna vid en extra bolagsstämma för dess aktieägare under andra halvan av 2018. Styrelsens slutliga förslag kommer att vara villkorat av att den tidigare offentliggjorda sammanslagningen av MTG Nordic Entertainment och MTG Studios med TDC Group inte fullföljs. Mer information om uppdelningen finns här .  **** INFORMATION TILL REDAKTIONENMTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).  Kontakta oss:press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss:mtg.com  / Facebook  / Twitter  / LinkedIn  / Instagram  / YouTube 

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Sportamore AB (publ) (Nasdaq Stockholm) offentliggör idag resultatet för perioden 1 januari - 31 mars 2018. 1 januari - 31 mars • Rörelsens intäkter uppgick till 209,6 (173,5) MSEK under det första kvartalet.• Försäljningstillväxten för samma period var 20,8 (18,1) procent.• Resultat per aktie före utspädning var 0,03 (0,29) SEK.• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,7 (25,4) MSEK.• Justerad EBITDA uppgår i segmentet Sverige till -0,6 (2,9) MSEK.• Justerad EBITDA totalt uppgår till 3,3 (3,4) MSEK. "Första kvartalet 2018 utgör starten på ett nytt kapitel för Sportamore. Med 2017 års infrastruktursatsningar i ryggen börjar nu arbetet med att växla ut våra nya möjligheter på allvar. Vår nya logistikfunktion fortsätter att leverera och utvecklas som planererat till ett allt viktigare vapen i arbetet med att erbjuda marknadens bästa service till våra kunder. Tillväxttakten ökar under kvartalet till 20,8% och omsättningen uppgår till 209,6 (173,5) MSEK och justerad EBITDA uppgår till 3,3 (3,4) MSEK. Vi fortsätter att balansera lönsamhetsutveckling mot långsiktigt värdeskapande marknadsföringsinsatser och under perioden har vi gradvis intensifierat våra breddmediaköp jämfört med samma period föregående år. Vår erfarenhet är att sådana satsningar ger effekt på längre sikt medan de tenderar att belasta resultatet i det korta perspektivet. Ett positivt tecken på att vårt arbete bär frukt är att tillväxten i den aktiva kundstocken under första kvartalet accelererade jämfört med föregående år och bolaget nu har drygt 835 000 aktiva kunder som vi ser fram emot att ge ännu bättre service under kommande år. Under perioden har vi introducerat ett nytt hemleveranserbjudande på kvällstid tillgängligt för hela 70% av våra kunder. I Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuder vi idag kostnadsfri hemleverans som standardalternativ när du handlar hos Sportamore – och i Stockholm kan du få paketet redan samma dag. I kölvattnet på vår satsning att automatisera logistiken har vi också ökat effektiviteten i orderhanteringen, vilket har medfört att den genomsnittliga hanteringstiden per order minskat från 24 till 14 timmar under kvartalet. Detta är bara starten på vår offensiv för att höja ribban ytterligare för vilket utbud, service och upplevelse man som kund ska kunna förvänta sig när man köper sportartiklar på nätet. Vi fortsätter utbyggnaden av lagerautomationen enligt plan och en av fyra faser driftsätts redan i dagarna. Vi rustar för tillväxt och vid slutet av året kommer vi att ha tredubblat förvaringskapaciteten i automationsanläggningen och ökat andelen order som produceras i anläggningen till över 90% av vår totala orderproduktion. Detta kommer i kombination med ökat resursutnyttjande som följd av större ordervolymer påtagligt bidra till att materialisera effektivitets- och skalfördelar i logistikfunktionen. Bolagets finansiella position är fortsatt god och kassan uppgår på balansdagen till 79,8 MSEK exklusive beviljad kreditfacilitet om 15 MSEK. Lagervärdet vid periodens slut uppgick till 237,5 (163,9) MSEK. Varulagret är mycket kurant, mindre än tio procent är äldre än sex månader. Vårens sena ankomst har förskjutit säsongstarten för vår och sommarförsäljningen men den kalla väderleken har i någon mån också bidragit till möjligheten att likvidera vinterrelaterade produkter. Vi har inför året valt att spänna bågen och öka våra inköpsnivåer för att möjliggöra en högre tillväxttakt och vi står nu med ett välfyllt lager av säsongsaktuella varor – redo att möta våren och sommaren 2018." Bromma i april Johan Ryding VD Sportamore Denna information är sådan information som Sportamore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08.00 CET.

Tobiis affärsområdeschef Oscar Werner blir VD för CLX Communications

Oscar Werner kommer att gå vidare från sin roll som affärsområdeschef för Tobii Tech efter åtta år på Tobii då han har accepterat ett erbjudande att bli VD för CLX Communications AB, noterat på Nasdaq Stockholm. – Oscar har varit starkt bidragande till Tobiis framgång, både som affärsområdeschef för Tobii Dynavox och för Tobii Tech, säger Henrik Eskilsson, Tobiis VD. Jag känner mig stolt över att Tobii genererar blivande börs-vd:ar – det vittnar om det djup av talang och den starka företagskultur som finns här. Jag vill tacka Oscar för hans många, hängivna år på Tobii och önskar honom all lycka till i hans framtida roll. – Det gångna året har Tobii offentliggjort samarbeten med globala teknikledare som Microsoft, Qualcomm och Dell. Vi ser också en mycket stark efterfrågan på vår teknologi inom VR och AR och vi jobbar med stora tillverkare för att göra eyetracking till en grundläggande del i nästa generations headsets. Tobii har ett mycket starkt momentum just och det är med blandade känslor som jag har tagit det här beslutet, säger Oscar Werner. Jag är väldigt stolt över att ha varit del av Tobii i närmare ett decennium och jag vill tacka alla fantastiska kollegor för er entusiasm och hängivenhet. Jag är fullständigt övertygad om att Tobii är redo för massmarknader och att en väldigt spännande tid ligger framför oss. Oscar Werner började på Tobii 2010 som affärsområdeschef för Tobii Dynavox. Han tillträdde sin nuvarande roll som affärsområdeschef för Tobii Tech 2014. Oscar Werner kommer att vara kvar som affärsområdeschef för Tobii Tech till och med augusti i år och Tobii har påbörjat arbetet med att hitta hans ersättare. Under en övergångsperiod kommer Henrik Eskilsson att agera affärsområdeschef för Tobii Tech parallellt med sin roll som VD. Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08:20 CET.

Nacka nominerad till Årets superkommun och Årets förnyare

Det är fjärde året i rad som Dagens Samhälle delar ut priser i kategorierna Årets superkommun, Årets välfärdsförnyare, Årets samhällsbyggare och Årets samhällsentreprenör. En av landets bästa storstadskommuner Förra året hamnade Nacka kommun precis utanför prispallen, på fjärde plats, i kategorin Årets superkommun. Rankingen beräknas utifrån officiell statistik och kommunerna poängsätts i 11 kategorier och 75 olika variabler. Det handlar om alltifrån skolresultat och ekonomi till förutsättningar för näringsliv och arbetsmarknad. När tidningen nu åter rankar kommunerna står det klart att Nacka är en av tre finalister i klassen storstadskommuner. – Det finns väldigt mycket framtidstro i Nacka. Här ska alla kunna förverkliga sina drömmar, oavsett om det handlar om att bilda familj, starta företag, bygga hus eller utbilda sig. Nomineringen som Årets superkommun är ett kvitto på att vi är på rätt väg – både i att bygga stad och samtidigt behålla 50 procent grönt, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka. Först att certifiera gode män Men det slutar inte där. Nacka kommun är även nominerad till priset som Årets välfärdsförnyare. Detta för att som första kommun i Sverige ha infört en certifiering för gode män. – Jag är väldigt hedrad över Nackas nominering men på sätt och vis är vi redan vinnare. Genom certifieringen får vi en kvalitetsstämpel på våra gode män och kan hjälpa dem att göra sitt jobb på rätt sätt, säger Elisabeth Därth (C), ordförande för överförmyndarnämnden i Nacka kommun. Vinnarna utses på Stora Samhällsgalan som går av stapeln på Cirkus den 16 maj.

Cimco Marine AB (publ) justerar finansiella mål för 2018 – långsiktiga mål bibehålls och produktionstakten ökas kontinuerligt

I samband med felsökning och problemlösning kring turbon på 200-hästarsmotorn startades ett extensivt kvalitetssäkringsprogram under Q4 2017. Kvalitetssäkringsarbetet omfattar både den egna designen och underleverantörers förmåga att tillverka och leverera i tid med rätt kvalitet. I detta arbete har Cimco nu funnit att en del av konstruktionslösningarna inte är tillräckligt robusta för att klara de tuffa krav som marknaden ställer. Bolaget har också funnit att några av nyckelleverantörerna inte klarar av att möta produktionsvolymerna för 2018 med bibehållen kvalitetsnivå. Därför har bolaget nu beslutat att lägga en produktionstakt på 25 stycken motorer per vecka under hela tredje kvartalet. Detta för att säkerställa att en ökning av produktionsvolymen inte medför ytterligare kvalitetsproblem. En ökad produktionstakt är planerad till fjärde kvartalet och den sjösätts när bolaget ser att kvalitetsnivån är stabil. – För att klara en ökning i produktionstakten och skapa ännu mer rationell produktion jobbar vi nu intensivt med produktionsförbättringar. Samtidigt ligger det inte bara i våra händer utan här måste även till ett stort arbete för att säkerställa att underleverantörer kan leverera kvalitetssäkrat material i de volymer vi planerar vilket är utmanade och mycket resurskrävande. Detta innebär att en försiktig ökning av produktionen är att föredra, säger Cecilia Anderberg, vd på Cimco Marine. Cimcos senaste 150-hästarsmotor har mottagits med en försiktig optimism av marknaden, återförsäljare och slutanvändare. Under januari och februari har producerade man enligt plan. I mars var det störningar i produktionen beroende på att några av underleverantörerna haft kvalitetsproblem i sin produktion och därmed svårt att leverera rätt utförande på material i rätt tid.  – Tyvärr har detta påverkat Cimcos förutsättningar att nå årets produktionsmål även om vi kommer att kunna ta igen en del av den förlorade volymen under april månad, naturligtvis under förutsättning att problemen hos underleverantörerna åtgärdas, säger Cecilia Anderberg. Under första kvartalet byggde Cimco 67 stycken 150-hästarsmotorer mot planerade 84. Under Q2 planerar bolaget att producera totalt 150 stycken 150-hästarsmotorer. Cimcos 200-hästars dieselmotor räknar man med, enligt tidigare, ska vara i produktion igen i slutet av andra kvartalet och i detta nu arbetar underleverantörerna med att ta fram de delar som krävs enligt nya specifikationer från Cimco. Efter semestern räknar Cimco med att ha en produktionstakt på 25 stycken motorer per vecka.– Nu jobbar vi intensivt tillsammans med både befintliga och nya möjliga underleverantörer för att lösa delar i den omfattning som krävs för att starta produktionen av 200-hästarsmotorn igen samtidigt som vi säkrar den ökande produktionen, säger Cecilia Anderberg. För ytterligare information kontakta: Cecilia Anderberg, CEO Cimco Marine AB, tfn 0763-10 22 50, cecilia.anderberg@oxe-diesel.com Andreas Blomdahl, styrelseordförande Cimco Marine AB, tel. +46 706-28 01 30, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com Lars Sjögrell, Head of public relations, Cimco Marine AB, tel. +46 702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se www.oxe-diesel.com Certified Adviser Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08:30 CEST. Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–31 MARS 2018

Första kvartalet i sammandrag  · Intäkterna uppgick till 704,8 Mkr (672,9). · Bruttomarginalen uppgick till 39,1 % (38,6). · Rörelseresultatet uppgick till 24,0 Mkr (29,2) och rörelsemarginalen till 3,4 % (4,3). · Integrationskostnader belastade rörelseresultatet med 0,8 Mkr (2,8). · Nettoresultatet uppgick till 17,5 Mkr (19,5) och resultat per aktie till 0,21 kr (0,23). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 81,7 Mkr (29,7). Viktiga händelser under kvartalet · Implementeringen av ett koncerngemensamt affärssystem i Sverige slutfördes. · Från och med den 2 januari 2018 handlas Swedolaktien återigen på Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista. · Som ett viktigt led i Swedols utveckling mot ökad digitalisering har Erik Kahlin rekryterats som Chief Digital Officer (CDO). Tjänsten som CDO är ny på Swedol och kommer att ingå i ledningsgruppen. Erik Kahlin tillträder den 20 augusti. · Nordstjernan AB ingick den 14 mars ett aktieöverlåtelseavtal med AB Zelda avseende förvärv av en majoritet av AB Zeldas aktier i Swedol AB (publ). Förvärvet var villkorat av att svenska och norska konkurrensmyndigheter beslutar att godkänna eller lämna förvärvet utan åtgärd. · Avtal tecknades om att förvärva minoritetsägarnas andel i Univern Senter Trondheim med tillträde den 1 februari. · Hyreskontrakt har tecknats för två nya Swedolbutiker; en i Enköping och en i Sigtuna. Butikerna kommer att följa Swedols nya koncept där Grolls, specialisten på yrkeskläder och skydd, blir en integrerad del av Swedolbutiken. Viktiga händelser efter perioden · Swedol AB har tecknat hyresavtal för en ny butik i Bråstorp i Motala. Butiken kommer att följa Swedols nya koncept där Grolls, specialisten på yrkeskläder och skydd, blir en integrerad del av Swedolbutiken. · Hyresavtal har tecknats för två nya butiker, en Expressbutik i Fosieby i Malmö som beräknas öppna i november 2018 och en i Lyckeby i Karlskrona som beräknas öppna i februari 2019. Butikerna kommer att följa Swedols nya koncept där Grolls, specialisten på yrkeskläder och skydd, blir en integrerad del av Swedolbutiken. · Nordstjernan ABs förvärv av AB Zeldas aktier har godkänts av svenska och norska konkurrensmyndigheter. Nordstjernan AB tillträdde aktierna den 16 april och uppnådde därmed ett aktieinnehav i Swedol AB (publ) som översteg gränsen för budplikt. Nordstjernan AB lämnade ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedol AB (publ) den 16 april om 32 SEK kontant för varje aktie (före utdelning). Nordstjernan AB offentliggjorde den 17 april erbjudandehandlingen avseende sitt offentliga uppköpserbjudande som finns tillgänglig på Nordstjernan ABs webbplats . VD:s kommentar ”Konceptvarumärkena Swedol och Grolls befinner sig äntligen inom samma skalbara plattform. Arbetet har krävt stora insatser och tagit tid, men koncernen har nu en förenklad legal struktur, gemensam IT-plattform och ett gemensamt prissystem i Sverige som möjliggör korsförsäljning i högre utsträckning.” ”Vi är inte nöjda med resultatet i kvartalet. Kostnadsmassan är för hög och vi har initierat ett besparingsprogram.”

Aktivitetsbaserade kontor påverkar arbetsmiljön och hälsan

– Till skillnad från öppna kontorslandskap med fasta platser har man i aktivitetsbaserade kontor, som vi forskat på, inga fasta kontorsplatser, sa Lisbeth Slunga Järvholm, docent i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, om det aktivitetsbaserade kontoret, även kallat flexkontor. Tillsammans med Anita Pettersson-Strömbäck, universitetslektor vid Umeå universitet, presenterade hon i förra veckan resultaten av forskningsprojektet Arbetsmiljö, fysisk aktivitet, hälsa och produktivitet i aktivitetsbaserad kontorsmiljö – en kontrollerad studie i Örnsköldsviks kommun. Projektet genomfördes i samarbete med Christina Bodin Danielsson, arkitekt vid KTH och finansierades av AFA Försäkring. Forskarna har undersökt hur tjänstemän i Örnsköldsviks kommun upplevde att flytta från cellkontor till aktivitetsbaserat flexkontor, och vilka effekter flytten fick på arbetsmiljö, arbetssätt, produktivitet och hälsa. Tjänstemän i Örnsköldsvik flyttade till flexkontor Utformningen av kontor har växlat mycket över tid och mellan länder. I Sverige har det sedan 70-talet varit vanligt med cellkontor, det vill säga egna rum. Öppna kontorslandskap av varierande storlek, med fasta, egna arbetsplatser har också varit vanligt. – Tidigare undersökningar visar att många mår bättre i traditionella cellkontor jämfört med öppna landskap med fasta kontorsplatser. Det vi forskat om nu är hur man trivs i aktivitetsbaserade kontor i jämförelse med cellkontor, sa Lisbeth Slunga Järvholm. Flexkontorets fördelar och nackdelar Den fysiska arbetsmiljön i de två kontorslösningarna upplevdes olika. Man upplevde att temperatur och ventilation blev bättre efter flytten från cellkontor till flexkontor. Även IT-och datorstödet upplevdes som bättre efter flytten. En annan positiv konsekvens av flytten till flexkontor var att arbetspauserna upplevdes som trevligare. – Däremot upplevde många problem med störande bakgrundsljud i större utsträckning i flexkontoret. Man upplevde även att man fick mindre avskildhet och mer avlyssning. Arbetsställningen och tillgången till dagsljus upplevdes som sämre i flexkontoret. Nöjdheten med kontorets utformning minskade också något i genomsnitt efter flytten, sa Lisbeth Slunga Järvholm. Forskarna undersökte också hur man upplevde produktiviteten i de olika kontorsmiljöerna. I genomsnitt så blev det lägre upplevd produktivitet i det aktivitetsbaserade kontoret. Cheferna trivdes i flexkontor – Man kan inte säga att aktivitetsbaserade kontor är bra eller dåligt, utan det beror på vad man jobbar med och vem man är. Vi kan konstatera att personer upplever saker olika, sa Anita Pettersson-Strömbäck. 92 procent av cheferna ville jobba kvar i aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Chefer och även handläggare i stab trivdes bra i flexkontoret, de upplevde ett förenklat samarbete mellan enheter vilket ansågs bidra till högre produktivitet. En del medarbetare föredrog cellkontor – Assistenter och handläggare vid myndighet ville däremot hellre byta tillbaka till cellkontor. De vanligaste problemen man upplevde var bristande avskildhet och störande ljud, sa Anita Pettersson-Strömbäck. Arbetsuppgifterna hade stor betydelse för nöjdhet, upplevd arbetsmiljö och preferens. De som hade mycket enskilt koncentrationskrävande arbete ville helst arbeta i cellkontor. – Att prata mycket i telefon kan exempelvis vara problematiskt i en öppen kontorsmiljö. Pratar man mycket i telefon sitter man hellre i cellkontor, sa Anita Pettersson-Strömbäck. Personer med psykisk ohälsa och stressrelaterad utmattning föredrog också arbete i cellkontor. – Genom vårt stöd har forskarna fått en unik möjlighet att studera en pågående förändring och effekterna av den, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring. Mer informationSe dokumentation från seminariet och länk till rapporten på afaforsakring.se https://www.afaforsakring.se/nyhetsrum/seminarier/aktivitetsbaserade-kontor/ Lisbeth Slunga Järvholm, Umeå universitet: 090-785 24 54, lisbeth.slunga-jarvholm@umu.se Anita Pettersson-Strömbäck, Umeå universitet: 070-203 33 34 anita.pettersson-stromback@umu.se Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga, AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se Fakta om AFA Försäkrings forskningsstödAFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Swecare nominerar Camanio Care till Rising Star Award 2018

Syftet med Swecare Export Award är att premiera kreativitet och nytänkande samt verka för nya framgångsmodeller för internationalisering inom alla områden inom svensk omsorg, hälso- och sjukvård. Priset bidrar även till att sprida information om det svenska Swecare-nätverket och bredden i Swecares verksamhet. -        Vi är oerhört stolta och glada över att ha blivit nominerade till priset Rising Star av Swecare och ser det som ett erkännande på att vår tillväxtresa för Camanio Care har börjat, säger Catharina Borgenstierna, VD Camanio Care AB. Priset kommer att delas ut i samband med Swecares årskonferens den 19 april 2018 av Maja Fjaestad, statssekreterare till nya barn-, äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren, i närvaro av H M Drottning Silvia. -        I samband med Swecares 40-årsjubileum instiftas en ny priskategori till Swecare Export Award som vi valt att kalla Rising star. Priset vänder sig till mindre bolag i inledningen av sin internationaliseringssatsning som med små medel, stort engagemang och ”fighting spirit” utmärkt sig under året. Bland kriterierna ingår att bolaget ska en innovativ produkt eller tjänst med ursprung i Sverige som bedöms ha potential för framgång på den globala marknaden. De ska ha lyckats göra avtryck på någon internationell marknad och även utmärkt sig genom att både utnyttja chanserna som erbjuds inom Swecares nätverk, men även bidragit med att dela med sig av egna erfarenheter och kunskap för att hjälpa andra, säger Maria Helling, VD Swecare. Vi finns i följande kanaler: (se bifogad pdf)                        Klicka på ikonerna för att komma direkt till respektive sida. Får du våra nyhetsbrev? * Skriv upp dig HÄR . För ytterligare information, vänligen kontakta:Catharina Borgenstierna, vdTelefon: 0733-93 00 07E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com Om Camanio CareCamanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar produkter och tjänster med individen i fokus. Bolaget erbjuder lösningar inom robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsomBikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital tillsyn, önskar Camanio Care stödjamänniskors grundläggande behov och öka kompetensen och kvaliteten i vård och omsorg. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, samt distributörer i Kina,Australien och i ett 10-tal europeiska länder. Läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com.

Precise BioMatch™ Mobile i Huawei Honor 10, integrerad med sensor under glas

"Vi är glada över att leverera Precise BioMatch Mobile till Huawei Honor 10 och att stödja Qualcomm Technologies med den första kommersiella implementeringen av deras nya generation ultraljudsbaserade fingeravtryckslösningar", säger Torgny Hellström, styrelseordförande för Precise Biometrics. "Designen av mobiltelefoner i de övre prissegmenten rör sig i allt högre grad mot skärmar som täcker hela framsidan. Det här är ett viktigt första steg i att kommersialisera våra produkter för fingeravtryckslösningar under display", säger Torgny Hellström. För den här implementationen har Precise BioMatch Mobile integrerats med Qualcomm Fingerprint Sensor for Glass. Honor 10 lanserades idag och är Huaweis senaste telefon i Honor-serien. För mer information och tillgänglighet, besök https://consumer.huawei.com/en/ Qualcomm Fingerprint Sensors är utformade för att stödja en slimmad design av mobiltelefoner med möjlighet att skanna igenom upp till 800um skärmglas, en vanlig tjocklek för displayer. Dessutom erbjuder de förbättrad säkerhet vid mobil autentisering. För mer information om Precise BioMatch Mobile, besök: https://precisebiometrics.com/products/fingerprint-recognition-software/smartphone-tablet/   Denna information är sådan information som Precise Biometrics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 9.30. FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTATorgny Hellström, styrelseordförande, Precise BiometricsTelephone: +46 733 45 13 00E-mail: torgny.hellstrom@precisebiometrics.com (hakan.persson@precisebiometrics.com)   OM PRECISE BIOMETRICSPrecise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar bekväm och säker autentisering av människors identitet. Vi utvecklar och säljer fingeravtrycksmjukvara som levererar marknadens bästa användarupplevelse och säkerhet. Våra lösningar används hundratals miljoner gånger varje dag av människor över hela världen och marknadsförs tillsammans med starka partners. Mer information finns på: precisebiometrics.com Följ oss på LinkedIn  och Twitter . Qualcomm är ett varumärke som tillhör Qualcomm Incorporated, registrerat i USA och andra länder. Qualcomm Fingerprint Sensors produkter från Qualcomm Technologies, Inc och/eller dess dotterbolag.

Radiokören gästar Berlinfilharmonikerna tre kvällar i rad

Berlinfilharmonikerna och Radiokören i repetition med dirigent Daniel Harding. Foto: Karl Thorson  Radiokören och Berlinfilharmonikerna hade ett starkt och tätt samarbete under 1990-talet då legendarerna Claudio Abbado och Riccardo Muti dirigerade den världsberömda orkestern - och som då krävde att de svenska körsångarna skulle anlitas. Nu är det Daniel Harding, chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester, som bjudit ner kören till Berlin när han gästdirigerar den tyska orkestern.  – Det är fantastiskt att Radiokören återigen bjuds in till Berlinfilharmonin när det behövs en kör av högsta kvalitet. Radiokören är van att stå på de stora estraderna, men att komma till Berlinfilharmonikerna är något alldeles extra, säger Helena Wessman, konserthuschef i Berwaldhallen där kören har sin hemvist. En stor anledning till att svenska körer har ett så gott internationellt renommé kan härledas till dirigenten och körledaren Eric Ericsons arbete, inte minst som chefsdirigent för Radiokören under mer än 30 år och med sin egen enesemble, Eric Ericsons kammarkör. Hans skira och samtidigt kraftfulla klangideal har satt djupa spår hos svenska körer, och även på ett internationellt plan. Eric Ericson skulle fyllt 100 år 2018, vilket kommer att uppmärksammas av Radiokören i flera konserter under året. Lördagen den 21 april kl 19 direktsänds konserten från Berlin direkt i Berlinfilharmonikernas "Digital Concert Hall", en avgiftsbelagd streamingtjänst som även är tillgänglig i Sverige. För mer information, kontakta

En halv arbetsdag och gärna på toaletten – så ser svenskarnas surfvanor ut

Hälften av svenskarna föredrar sin smartphone när de surfar och väljer den framför laptop, surfplatta och stationär dator. Hur mycket vi surfar varierar inom åldersgrupperna, men i snitt uppskattar svenskarna att vi mobilsurfar på till exempel sociala medier, läser nyheter eller musikstreamar 3 timmar och 40 minuter dagligen, vilket motsvarar en halv arbetsdag. Det visar Surfkollen, en undersökning som Comviq har genomfört med syftet att få en tydligare bild av hur svenskarna använder sin smartphone i vardagen. Att vi surfar allt mer och blir mer mobila går i linje med Svenskarna och Internets* årliga kartläggning av svenskarnas internetvanor, vilken visar att 76 procent av befolkningen använder internet i mobilen dagligen. Det är alltså ett beteende som vi tror är här för att stanna, vilket bekräftas av Surfkollen. Sju av tio är övertygade om att de inte kommer minska tiden de spenderar på mobilsurf i framtiden, utan tror snarare på en ökning, enligt Surfkollen. Den ökade surftiden är inte heller något som verkar oroa svenskarna. På frågan om hur de tillfrågade känner inför den tid de lägger på sitt mobilsurfande svarar över 65 procent att de inte reflekterat över det. Hälften av de tillfrågade är inte heller säkra på hur mycket data de använder varje månad. - Att vara konstant uppkopplad via sin smartphone sitter i ryggraden hos svenskarna idag. Frågan om hur mycket tid man lägger på surf verkar inte störa oss utan de flesta tycks värdesätta enkelheten med uppkoppling i mobilen. Surfkollen hjälper oss förstå var, när och hur Comviq kan fylla en funktion med innovativa lösningar som förenklar användandet, säger Oscar Karlsson, affärsområdeschef för Comviq. Surfkollen visar att toaletten är en tydlig favoritplats för att chatta, använda sociala medier eller kolla nyheter via mobilen. Hela 20 procent uppger att detta är en av de platser där de tycker bäst om att surfa. Övriga favoritplatser för mobilsurf varierar mellan generationerna. Sex av tio personer födda på 90-talet eller senare uppger att de föredrar att ligga i sängen och surfa, något som bara tre av tio 50-talister eller äldre gör. För 80-talisterna är soffan en favoritplats för mer än hälften av de tillfrågade. Svenskarna surfar också intensivt i sociala sammanhang. Mer än varannan person (60 procent) säger sig surfa samtidigt som de umgås med andra, vilket hela 40 procent tycker bidrar till att umgänget blir roligare. Att surfa i kollektivtrafiken på väg till och från jobb eller skola är även det populärt. *Svenskarna och Internet 2017 är en undersökning av hur svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik av IIS. Finns att läsa här . Om surfkollenSurfkollen är en undersökning gjord på uppdrag av Comviq. Undersökningen har genomförts via digitala enkäter distribuerade via e-post till svensk allmänhet i åldrarna 16-80 år. Sammanlagt samlades 1060 svar in enligt riksrepresentativa kvoter för kön, ålder och region under perioden 11-17 april 2018. Respondenterna i undersökningen tillhandahölls av företaget CINT. Presskontakt Louise Ekman, press- & PR-ansvarig, Comviq, +46 70 5222 117/ louise.ekman@comviq.comFölj Comviq på Cision: http://news.cision.com/se/comviq

Första patienterna behandlade med CLS TRANBERG-system i den kliniska studien vid Toronto General Hospital, Kanada

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) meddelar att de två första patienterna behandlats i den kliniska studie vid Toronto General Hospital i Toronto, Kanada där TRANBERG®|Thermal Therapy Systemingår.  Behandlingarna genomfördes enligt studiens protokoll utan några problem. Studien vid Toronto General Hospital i Toronto avser, som tidigare meddelats, MR-bildstyrd fokal laserbehandling (FLA) av prostatacancer. Studien görs på sjukhusets initiativ och omfattar 25 patienter. Syftet är att utvärdera säkerhet och effekt vid behandling av prostatacancer med MR-bildstyrd fokal laserablation. - Behandlingarna gick som planerat och patienterna mår enligt uppgift väl. Utöver viktig data för hur våra produkter presterar inom MR-bildstyrd fokal laserablation, får vi återkoppling från den läkare som utför behandlingen om hur de upplever våra produkter. De är mycket positiva till framför allt vår fiber men även  både flexibiliteten och enkelheten i vårt system. Sjukhuset i Toronto har ett kunnigt multidiciplinärt team och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet inom studien, säger Karin Peterson, Chief Product Officer i CLS.  Den kliniska studien kommer att pågå under 24 månader och omfattar män med prostatacancer i tidig fas, som ännu inte genomgått strålbehandling eller hormonbehandling. Toronto General Hospital kommer att registrera studien på clinicaltrials.gov. Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2018 kl 10:50.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) avseende beslut om nyemission

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin”) har i dag hållit en extra bolagsstämma där det beslutats om en företrädesemission av högst 5 894 544 units varvid varje unit består av två aktier och en teckningsoption. Vid fullteckning av företrädesemissionen tillförs Annexin initialt cirka 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader (45 MSEK efter avdrag för emissionskostnader). I det fall företrädesemissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader (24,8 MSEK efter avdrag för emissionskostnader). Med anledning av företrädesemissionen beslutades också om att justera aktie- och aktiekapitalsgränserna i bolagsordningen. Vidare beslutade bolagsstämman om en riktad nyemission av högst 795 764 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom Bolagets helägda dotterbolag som är under namnändring till Annexin Incentive AB med rätt och skyldighet för dotterbolaget att på marknadsmässiga villkor överlåta teckningsoptionerna till bolagets verkställande direktör Jamal El-Mosleh och bolagets chief scientific and medical officer Anna Frostegård. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att införa ett incitamentsprogram genom vilket Bolaget skapar incitament för Bolagets nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling. För ytterligare information, vänligen kontakta:  Annexin Pharmaceuticals AB (publ)Jamal El-Mosleh, vdMobil: +46 70 331 90 51E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.comwww.annexinpharma.com  Om läkemedelskandidaten ANXVANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018. Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV - ett humant rekombinant protein, Annexin A5 - är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com  Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 11.40 CET. 

Inhalation Sciences utser Lena Heffler till ny VD

Inhalation Sciences (ISAB) utvecklar instrument som bland annat påskyndar och underlättar utvecklingen av inhalerbara läkemedel. Bolagets produkter befinner sig i tidig kommersialiseringsfas och för att förstärka fokuseringen på försäljning och marknadsföring har Lena Heffler utsetts till bolagets nye VD. Lena Heffler efterträder Fredrik Sjövall som, av bolagets huvudägare, kommer att föreslås till ny styrelseordförande i samband med årsstämman den 23 maj. Lena tillträder sin befattning den 7 maj. Lena Heffler, MSc i biokemi från Uppsala Universitet och Licentiatexamen i Klinisk Immunologi från Karolinska Insititutet, har arbetat med försäljning inom life science branschen i mer än 15 år. Bland tidigare uppdragsgivare finns Agilent, Aerocrine och Addtech. Otto Skolling, styrelseordförande: ”Lena har en tydlig och stark bakgrund från kommersialisering inom life science området. I rekryteringen av ny VD har engagemang, energi och fokus på försäljning varit viktiga hörnstenar. Vi tror att Lena har alla egenskaper som behövs för att ta Inhalation Sciences till nästa nivå” Lena Heffler, tillträdande VD: ”Inhalation Sciences är ett bolag med en unik och mycket spännande teknikplattform som har potential att göra stor skillnad för inhalationsforskare världen över. Bolaget befinner sig också i en spännande fas med många pågående kunddialoger och ett kommersiellt genombrott inom räckhåll. Jag har med mig 15 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring av produkter och teknologier inom life science området. Jag ser fram emot att få omsätta detta i det fortsatta arbetet med att göra PreciseInhale till ett standard instrument på världens inhalation-lab och Inhalation Sciences till ett framgångsrikt och lönsamt bolag”

Nordic Waterproofing ingår avtal om att förvärva Veg Tech AB, ledande producent av gröna tak och multifunktionella växtsystem i Norden

Veg Tech grundades 1987 i Vislanda och har under 30 år hjälpt sina kunder att skapa grönare och mer naturliga omgivningar. Bolaget odlar, utvecklar och förser byggnader och städer med multifunktionella växtsystem som bidrar med fördröjning av dagvattnet, förbättrar vattenkvalitet och gynnar den biologiska mångfalden. Bolaget erbjuder gröna lösningar som skapar levande och hållbara städer för tak, innergårdar & takträdgårdar, vatten- och markmiljöer, grönskande fasader mm, och är idag en ledande leverantör till byggföretag, fastighetsägare och offentlig sektor. Med ett brett sortiment av högklassiga växtprodukter inom exempelvis gröna tak, fasadgrönska, gröna innergårdar och vattenrening förses kunder i hela Norden. Bolagets odlingar bedrivs vid fyra anläggningar i Sverige; två i Vislanda, en i Ljungby samt en i Lagan. Försäljningskontor finns i Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Köpenhamn samt Oslo. "Vi är mycket nöjda med att vi får möjlighet att genomföra detta förvärv. Veg Techs starka position inom vegetationsteknik och gröna tak är ett perfekt komplement till vårt befintliga erbjudande av högkvalitativa tätskiktslösningar" säger Martin Ellis, VD och koncernchef för Nordic Waterproofing. "Genom förvärvet av Veg Tech demonstrerar och stärker Nordic Waterproofing sitt engagemang för hållbara och miljöeffektiva lösningar för byggbranschen". ”Veg Tech har under flera år investerat i produktionskapacitet och detta är ett naturligt steg för att öka tempot i bolagets utveckling som marknadsledande inom vegetationsteknik och hållbart byggande”, säger Bengt-Erik Karlberg, VD för Veg Tech AB. ”Vi är glada över att få en stark och långsiktig ägare med god insikt i vår bransch och vi ser stora möjligheter till synergier, främst inom marknad och marknadsexpansion men även inom produktutveckling”, fortsätter Bengt-Erik Karlberg. Nordic Waterproofing Holding A/S svenska dotterbolag Nordic Waterproofing Group AB har ingått avtal om förvärv av 83 procent av aktierna i Veg Tech AB för 129 kr per aktie, vilket motsvarar en köpeskilling om 153 MSEK. Förvärvet är villkorat av sedvanlig due diligence, och säljare är företagets grundare, VD samt externa investerare. Förvärvet kommer att finansieras genom upptagande av ett nytt banklån genom en utökning av Nordic Waterproofings nuvarande kreditfaciliteter. Vidare har Nordic Waterproofing förbundit sig att, i anslutning till övertagandet, lämna ett bud riktat till övriga aktieägare avseende förvärv av resterande aktier till samma pris per aktie. Förvärvsrelaterade kostnader i form av konsultkostnader beräknas uppgå till cirka 2 MSEK, vilka redovisas resultaträkningen för andra kvartalet 2018. Förvärvet bedöms få en positiv effekt på Nordic Waterproofings resultat per aktie under 2018. Denna information är sådan information som Nordic Waterproofing Holding A/S är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2018, kl. 13:30 CET.

Patienter som vårdas på Karolinska Universitetssjukhuset kommer att få ”hemlagad mat” från eget kök

För första gången i Sverige, har upphandlingsformen innovationsvänlig upphandling använts inom området patientmåltider. Avtalet, som måltidsleverantören Coor erhållit, omfattar drift av tillagningsköket, måltidsvärdar på vårdavdelningarna i den slutna vården och ett forsknings-och innovationspartnerskap med Karolinska Universitetssjukhuset. När köket öppnar, den 1 december, så kommer inte bara Karolinskas patienter i Solna att få hemlagad mat utan också en varierad meny. - Matsedeln kommer innehålla alltifrån traditionell svensk husmanskost till modernare rätter och mat med influenser från andra kulturer. Maten kommer att variera över säsong och levereras kyld till vårdavdelningarna där den värms, säger Ann Ödlund Olin, Med Dr, leg sjuksköterska, Kvalitet och Patientsäkerhet. I partnerskapet mellan Karolinska Solna och Coor ingår bland annat att kontinuerligt utveckla måltidskoncept. - Tilltalande måltidskoncept ska ge ökad matglädje. En annan del i samarbetet handlar om IT-lösningar som till exempel att patienterna ska kunna se menyn på TV-skärmen i patientrummet, säger Ann Ödlund Olin. På vårdavdelningarna i den slutna vården kommer måltidsvärdar, anställda av Coor, att arbeta i vårdavdelningsköken veckans alla dagar. Syftet med måltidsvärdarna är bland annat för att säkerställa hög kvalitet på måltiderna och mathantering i vårdavdelningsköken och att livsmedelshygienen är hög.

Därför ökar efterfrågan på återvunnen kimrök

Den globala däckförsäljningen beräknades nå tre miljarder enheter under 2017 enligt Imarc Group . Researchfirman Freedonia Group Inc  förklarar tillväxten med högre inkomstnivåer i utvecklingsländer och en växande global ekonomi, vilka bidrar till att fler bilar rullar och även att den genomsnittliga körsträckan ökar. – Vi följer nära hur behovet av däck ökar eftersom det driver den totala efterfrågan på kimrök. Här arbetar vi för att vara rätt positionerade på en världsmarknad som tydligt svänger mot en mer cirkulär ekonomi. Dessutom levererar vi återvunnen kimrök till bilindustrin sedan två år vilket bara talar till vår fördel. Kvaliteten på Enviros återvunna kimrök, EnviroCB, har redan bekräftats av flera internationella däckproducenter, och produktionstestas för närvarande hos flera andra. De stora däckproducenternas egna ord: · Continental’s hållbarhetsrapport : “They will increase the recycled materials in new tire production to 10% before 2025.” · Michelin’s webbsida om målsättningar  för 2020 “Contribute to the development of the circular economy, with 30% of renewable or recycled materials, in the manu­facture of tires.” · Bridgestone visar i deras miljörapport  att de kommer öka återvunnet material i produktionen enligt deras vision för 2050 med en graf som visar 25–50% återvunnet material. · Pirelli’s folder  om hållbarhet: “From green sourcing and new materials innovation to end-of-life tire management, Pirelli takes an active leadership role.” För mer information, vänligen kontakta: Thomas Sörensson, vd Enviro, tel: +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.seAlf Blomqvist, t.f styrelseordförande Enviro, tel: +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com Scandinavian Enviro Systems AB Regnbågsgatan 8C 417 55 Göteborginfo@envirosystems.se www.envirosystems.se

Information om pågående inlösenperiod för TO3.

Som en del i Brighters finansieringsstrategi och avtalet med L1 Capital har Brighter delat ut vederlagsfria optioner till bolagets aktieägare för att motverka utspädning. Den 11–25 april 2018 kan innehavare av optionerna (TO3) växla dessa till aktier. En (1) TO3 kan växlas till en (1) aktie, till ett pris av 4,00 kr. Var ute i god tidSista anmälningsdag i denna period är 25 april, men din bank kanske sätter ett tidigare datum på grund av administrativa skäl. Optionsinnehavare som har sina optioner förvaltarregistrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall kontakta dem direkt för att utnyttja optionerna för teckning. De flesta ska kunna logga in hos sin bank eller förvaltare och anmäla inlösen. Att teckna har följande effekter: · Minskar Brighters behov av extern finansiering. · Bidrar till att minska utspädning. · Aktieägaren erhåller fler optioner vid eventuell framtida konvertibelemission till L1 Capital. För ytterligare information, vänligen kontakta: Truls Sjöstedt, CEOTelefon: +46 709 73 46 00E-post: truls.sjostedt@brighter.se Ann Zetterberg, CFOTelefon: +46 708 37 21 23 E-post: ann.zetterberg@brighter.se Om Brighter ABBrighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se Om Actiste Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras. Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com  Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser på NASDAQ OMX First North är Remium Nordic Holding AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.com, www.remium.com.

Beslut vid Sweco AB:s årsstämma samt styrelsebeslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Vid Sweco AB:s årsstämma den 19 april 2018 fattades beslut enligt följande: Styrelse och utdelningStämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Gunnel Duveblad, Elaine Grunewald, Johan Hjertonsson, Eva Lindqvist, Johan Nordström och Christine Wolff samt nyvalde Åsa Bergman och Alf Göransson. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Nordström. Till revisor utsågs ett registrerat revisionsbolag och omvaldes nuvarande revisor, PricewaterhouseCoopers AB med Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2019. Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 5,00 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 23 april 2018 och utbetalning beräknas ske den 26 april 2018. Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Aktiebonusprogram 2018 Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av Aktiebonusprogram 2018. Aktiebonusprogrammet omfattar anställda i Sverige, på samma villkor som det Aktiebonusprogram som beslutats om för 2015 - 2017 och innebär att aktier tilldelas istället för kontantbonus. Beslutet innefattade beslut om införande av Aktiebonusprogram 2018 och ett antal följdbeslut därav. Programmet omfattar högst 2 000 000 B-aktier i Sweco (varav högst 1 500 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 500 000 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter). Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 1 500 000 egna B-aktier till anställda inom ramen för Aktiebonusprogram 2018 samt att överlåta högst 500 000 B-aktier till säkrande av sociala avgifter. Överlåtelse av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier av serie B får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Det antal aktier som var och en av de anställda skall erhålla motsvarar den intjänade bonusen för räkenskapsåret 2018 dividerat med en basaktiekurs, motsvarande den genomsnittliga volymvägda betalkursen för B-aktien under perioden 19 mars – 30 mars 2018, minskad med ett belopp motsvarande på årsstämman beslutad utdelning per aktie för 2017. Basaktiekursen skall räknas om enligt sedvanliga villkor för händelser som påverkar aktievärdet, såsom beslut om exempelvis split, fondemission, inlösen och liknande under programmets löptid. Bonusen per anställd baseras på de ingående affärsenheternas rörelseresultat per anställd. Den maximala bonusen per anställd uppgår till tre månadslöner. Tilldelning till de anställda – som i princip förutsätter att anställning består – av aktier kommer att ske vederlagsfritt under första halvåret 2019. Aktiesparprogram 2018 Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta Aktiesparprogram 2018, omfattande högst 176,400 B-aktier i Sweco (varav högst 140 000 aktier för leverans till deltagarna och högst 36 400 aktier för täckande av kostnader för sociala avgifter), enligt följande huvudsakliga villkor. Upp till 100 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen kommer att erbjudas deltagande i Aktiesparprogram 2018. Aktiesparprogram 2018 motsvarar huvudsakligen aktiesparprogrammen som beslutades av årsstämman 2011-2017. Deltagande i Aktiesparprogram 2018 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar B-aktier i Sweco (”Sparaktier”) till marknadspris över Nasdaq Stockholm för ett belopp motsvarande högst 5 till 10 procent av respektive deltagares grundlön för 2018. Om Sparaktierna behålls under en period till och med den fjärde bankdagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2021 och deltagaren kvarstår i sin anställning eller har motsvarande eller högre position i Sweco-koncernen och förutsatt att aktiens totalavkastning är positiv under Sparperioden, berättigar därefter varje Sparaktie till vederlagsfritt erhållande av en B-aktie i Sweco (”Matchningsaktie”). Förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Sweco-aktiens totalavkastning uppfylls – är deltagaren berättigad att erhålla ytterligare högst en till fyra B-aktier i Sweco (”Prestationsaktier”). För att möjliggöra genomförandet av Aktiesparprogram 2018 beslutade stämman även om vederlagsfri överlåtelse av högst 140 000 egna B-aktier till deltagarna i Aktiesparprogram 2018 under den tid som de har rätt att erhålla Matchnings- och Prestationsaktier. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier För att möjliggöra för Sweco att leverera aktier enligt förslagen till Aktiebonusprogram 2018 och Aktiesparprogram 2018 samt säkra därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter och möjlighet för Sweco att använda egna aktier som betalning vid, eller för att på annat sätt finansiera, eventuella framtida förvärv av företag eller verksamheter beslutade årsstämman 2018 att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B. Högst 2 000 000 aktier av serie B kan behövas för att säkerställa Swecos åtaganden enligt förslaget till Aktiebonusprogram 2018. För att genomföra förslaget till Aktiesparprogram 2018 kan högst 176 400 aktier av serie B behöva förvärvas. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. Högst så många egna aktier av serie B får förvärvas att Swecos innehav, inklusive egna aktier som i övrigt har förvärvats och innehas av Sweco, vid var tid ej överstiger tio (10) procent av det totala antalet aktier i Sweco. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm gällande registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier i samband med förvärv av företag eller verksamheter Årsstämman 2018 beslutade också att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier av serie B. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie B som Sweco innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut, dock med förbehåll för att överlåtelse enligt detta bemyndigande inte får ske av egna aktier som erfordras för leverans av aktier enligt Swecos Aktiebonusprogram och Aktiesparprogram samt säkring av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter. Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske utanför en reglerad marknad i samband med förvärv av företag eller verksamheter. Vederlaget för överlåtna aktier ska därvid bestämmas i nära anslutning till börskursen vid tiden för överlåtelsen och ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning av fordran mot Sweco. Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelsen i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av eventuella förvärv av företag och verksamheter på ett kostnadseffektivt sätt. Överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader för sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2017 Stämman beslutade om ett förnyat bemyndigande för styrelsen att överlåta högst 500 000 aktier av serie B över Nasdaq Stockholm för att säkra kostnader för sociala avgifter inom ramen för Aktiebonusprogram 2017. Överlåtelse av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det gällande registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av aktier av serie B får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019. Överlåtelse av egna aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2015 Vidare beslutades om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna B-aktier inom ramen för Aktiesparprogram 2015. Överlåtelse av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det gällande registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2019, och avser det antal aktier av serie B som erfordras till täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2015, dock högst 10,335 aktier. Försäljning av aktier i dotterbolaget Mecaplan Årsstämman godkände försäljningen av alla Swecos aktier i det indirekt ägda finska dotterbolaget Mecaplan Oy, motsvarande 54 procent av alla utestående aktier i Mecaplan, till verkställande direktören mot en sammanlagd köpeskilling om 486 000 euro på marknadsmässiga villor. Styrelsebeslut om återköp samt överlåtelse egna aktier Styrelsen för Sweco har vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om förvärv av högst tolv miljoner (12 000 000) egna B-aktier till säkerställande av leverans av aktier till deltagarna i Aktiebonusprogram 2018, Aktiesparprogram 2018, till täckande av därmed sammanhängande kostnader för sociala avgifter och möjlighet för Sweco att använda egna aktier som betalning vid, eller för att på annat sätt finansiera, eventuella framtida förvärv av företag eller verksamheter. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv ska ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm gällande registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Styrelsen beslutade vid det konstituerande styrelsemötet, med stöd av årsstämmans bemyndigande överlåta högst 500 000 B-aktier för täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiebonusprogram 2018. Styrelsen beslutade, med stöd av årsstämmans bemyndigande överlåta högst 10 335 B-aktier för täckande av sociala avgifter hänförliga till Aktiesparprogram 2015. Vidare beslutade styrelsen med stöd av årsstämmans bemyndigande att överlåta högst 500 000 aktier av serie B inom ramen för Aktiebonusprogram 2017. Överlåtelse av aktier av serie B får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det gällande registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan vid var tid gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Över­låtelse av aktier av serie B får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Överlåtelser kommer att ske under perioden 11 maj 2018 till tidpunkten för nästa årsstämma med beaktande av enligt lag gällande begränsningar. Sweco innehar för närvarande 3 048 560 egna aktier, varav 2 548 560 B-aktier och 500 000 C-aktier, tillsammans motsvarande 2,5 procent av det totala antalet aktier och 1,4 procent av rösterna i bolaget.

Omställningen fortsätter påverka – svag start på året och lägre resultat än föregående år

Odd Molly verkar i en bransch i stor omvälvning där e-handeln ökar, marknaden blir alltmer rea- och kampanjdriven och fysisk handel har det tufft. Odd Mollys totala nettoomsättning under det första kvartalet 2018 minskade med cirka 16 procent jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultat väntas uppgå till cirka -6,7 MSEK jämfört med ett rörelseresultat på 7,5 MSEK motsvarande period 2017. Odd Molly var tidigt ute med att anpassa verksamheten till förskjutningen av försäljning mot digitala kanaler, men påverkas alltjämt av den pågående förändringen i branschen. Under 2017 uppgick bolagets försäljning i digitala kanaler, egna och externa återförsäljares, till cirka 40 procent. Motsvarande siffra för det första kvartalet 2018 fortsatte att öka. Bolagets webbhandel visade en god tillväxt även under första kvartalet 2018, medan försäljningen i fysiska butiker, egna och återförsäljares, minskade. Försäljningen online väntas fortsätta växa, medan försäljningen via egna butiker förväntas ha en mer begränsad utveckling framöver. Bolaget vidtar fortsatta initiativ för att stärka positionen ytterligare inom e-handel och internationell expansion, inkluderande omprioriteringar av resurser samt optimering av butiker, organisation och arbetssätt. Alla siffror är preliminära och kommer att fastställas i delårsrapporten för januari-mars 2018 som offentliggörs den 4 maj 2018.

Telia Company inför ett återköpsprogram av aktier

Avyttringarna av tillgångar (främst hänförliga till Turkcell och MegaFon) och det starka kassaflödet under 2017 har medfört en stark balansräkning. Vid utgången av det första kvartalet 2018 uppgick skuldsättningsgraden till 1,0x. Justerat för den distribuerade utdelningen i april samt diverse andra kommande och kända kassaflöden, är pro forma-nivån 1,3x. Detta är under målet om en skuldsättningsgrad på 2x, +/-0,5x. Styrelsen har därför beslutat att införa ett återköpsprogram av aktier som en del i den fortsatta ambitionen att optimera kapitalstrukturen i bolaget. Ambitionen är att köpa tillbaka aktier till ett årligt belopp om 5 GSEK över en kommande treårsperiod, vilket kräver årsstämmans godkännande för återköp under 2019 och 2020. Telia Company avser att säkerställa att aktierna köps tillbaka under hela perioden som mandatet sträcker sig.  Avsikten är att de återköpta aktierna skall dras in genom en nedsättning av aktiekapitalet. För detta krävs beslut av årsstämman. Då ambitionen är att köpa tillbaka aktier över en kommande treårsperiod avser styrelsen att föreslå sådant beslut på årsstämmorna 2019, 2020 respektive 2021.  Adderar man 15 GSEK till nettoskulden skulle skuldsättningsgraden öka från nuvarande nivå på 1.3x vid utgången av det första kvartalet 2018, till 1,8x. Värdet av hela treårsperioden av programmet motsvarar 9,1 procent av nuvarande marknadsvärde.   Styrelsen ser återköpsprogrammet som ett bra komplement till nuvarande utdelningspolicy, vilket innebär en flexibilitet och ett hållbart ökat värdeskapande för aktieägarna.  – Jag är nöjd med att kunna presentera ett tydligt sätt att optimera vår balansräkning. Genom återköpsprogrammet strävar vi efter att öka avkastningen till aktieägarna samtidigt som vi bibehåller utrymme för att genomföra disciplinerade värdeskapande förvärv inom ramen för vår strategi i Norden och Baltikum, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.  Återköpsprogrammet kommer att genomföras i enlighet med förordningen av marknadsmissbruk (the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 ”MAR”) och kommissionens delegerade förordning (the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052, the “Safe Harbour Regulation”). Återköpsprogrammet kommer att genomföras av en investmentbank eller ett kreditinstitut som beslutar om köp oberoende av och utan påverkan från Telia Company avseende tidpunkt för återköpen.  Återköpsprogrammet är föremål för följande villkor: · Återköp av aktier kan göras mellan den 23 april 2018 och den 22 mars 2019. Under den perioden kommer Telia Company att återköpa aktier till ett belopp om maximalt 5 GSEK. · Med anledning av restriktioner avseende handel som framkommer i ” Safe Harbour Regulation och Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter”, skall aktier för ett sammanlagt belopp om minst250 000 000 SEK köpas tillbaks månatligen. · Återköpen skall göras på Nasdaq Stockholm och i enlighet med Nasdaq Stockholms regelbok för emittenter, MAR och the Safe Harbour Regulation. · Återköpen av aktier på Nasdaq Stockholm skall göras till ett pris per aktie inom det registrerade intervallet för den gällande kursen vid varje given tidpunkt, vilket är intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. · I enlighet med mandatet som gavs vid årsstämman den 10 april 2018 skall Telia Companys innehav av egna aktier inte överstiga 10 procent vid någon tidpunkt av utestående aktier i Telia Company. Utestående aktier är för närvarande 4 330 084 781. För närvarande äger Telia Company inga egna aktier vilket innebär att maximalt 433 004 478 aktier kan återköpas fram till den 22 mars 2019. · Betalning av aktierna skall ske kontant. · Programmet skall pågå så länge målet på en skuldsättning om 2x +/- 0,5x inte i någon omfattande grad bryts eller om det finns starka strategiska skäl att avstå från ytterligare återköp. För frågor om återköpsprogrammet, vänligen kontakta  Investerare  Andreas Joelsson, Head of Investor RelationsTel: +46(0)70 863 33 27andreas.joelsson@teliacompany.com MediaRalf Bagner, pressekreterare             Johanna Hansson, pressekreterareTel: +46(0)70 338 72 48  +46(0)73 086 47 14 ralf.bagner@teliacompany.com  johanna.hansson@teliacompany.com Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 06.45 CET.   För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom  och följ oss på Twitter @Teliacompany .  Framtidsinriktade uttalanden  Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.  Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB förvärvar två äldreboenden och 193 lägenheter från Karlskronahem

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) förvärvar genom bolag två samhällsfastigheter, med vård- och äldreboende, samt två bostadsfastigheter av allmännyttan i Karlskrona. Samhällsfastigheternas uthyrbara area uppgår till cirka 13 500 kvadratmeter. Båda äldreboenden är uthyrda till Karlskrona kommun, med en hyreslängd på 25 år för det ena och 10 år för det andra. Fastigheternas hyresvärde uppgår till cirka 17,5 Mkr. "Med detta förvärv stärker vi vår position som det ledande fastighetsbolaget i Norden inom segmentet samhällsfastigheter. Vi ser framemot att bidra med vårt samhällsengagemang och vår långsiktighet i Karlskrona,” kommenterar Ilija Batljan, VD Samhällsbyggnadsbolaget. Bostadshusen, som är byggda i slutet av 1960-talet respektive början av 1970-talet, rymmer 193 lägenheter och 44 lokaler fördelat på 12 728 kvm. Hyresvärdet uppgår till cirka 12,8 Mkr och upplåtelseformen är äganderätt. "Karlskrona är en expansiv kommun med en stabil befolkningstillväxt vilket gör kommunen fantastisk att investera i. Karlskrona har ett aktivt näringsliv och en växande högskola och vi är särskilt glada att kunna befästa SBB:s starka position inom området bostäder för äldre,” säger Ilija Batljan. Fastigheterna som förvärvas är Af Klint 21 och Mo 1:2 samt Kvarnhöjden 1 & Verkö 3:118. Säljare av fastigheterna är AB Karlskronahem och tillträdet beräknas ske 18 juni 2018. Legal rådgivare till SBB har varit Wistrand Advokatbyrå. Kommersiell rådgivare till säljaren har varit Svefa. Legal rådgivare till säljaren har varit EY Law.

Delårsrapport januari–Mars 2018

Kvartalsresultat  · Nettoomsättningen var MSEK 5 897 (5 636), en ökning med 5% främst till följd av ökade försäljningspriser. · EBITDA var MSEK 1 065 (923), en ökning med 15% främst till följd av ökade försäljningspriser vilket motverkades av ökade vedkostnader. · Justerat EBITDA var MSEK 1 102 (938), en ökning med 17%. · Justerad rörelsemarginal uppgick till 12% (10%).  · Justerat rörelseresultat var MSEK 729 (572), en ökning med 27%. · Resultat per aktie uppgick till SEK 2,40 (1,94). Huvudbudskap  · Stabil produktion · Starkt resultat drivet av ökade försäljningspriser · Fortsatt hög efterfrågan i samtliga affärsområden · Negativ resultateffekt från kostnadsinflation och vedbrist · Strategiska investeringar fortskrider enligt plan · Positiva marknadsutsikter både på kort- och lång sikt VD HAR ORDET  Stark efterfrågan”Kvartalet kännetecknades av stabil produktion och att den starka efterfrågan på innovativa- och hållbara förpackningsmaterial fortsätter. Som marknadsledande inom våra valda produktområden är vi väl positionerade för att fånga tillväxten. Intäkterna under kvartalet ökade med 5 procent jämfört med samma period förra året vilket i huvudsak förklaras av ökade försäljningspriser. Till följd av den väderrelaterade vedbristen som påverkat hela sektorn har vi haft svårt att möta kundefterfrågan fullt ut under perioden. Våra investeringar utvecklas enligt plan. Pappersmaskinen i Skärblacka är just nu under uppstart och förväntas bidra positivt till resultatet mot slutet av året. I Gruvön har vi stärkt upp programledningen samt skapat ett tydligare ägarskap för respektive moment i projektet. När vi rustar för framtiden handlar det inte bara om att bygga ut kapaciteten för att möta en ökad efterfrågan utan också om att optimera produktionen mellan bruken. Vi ska säkerställa ett kunddrivet erbjudande producerat i resurseffektiva anläggningar med stabil tillgänglighet och hög säkerhet”. ResultatetEBITDA för kvartalet ökade med 15% och uppgick till MSEK 1 065. Försäljningsvolymerna minskade jämfört med föregående år medan nettoomsättningen ökade med 5% drivet av höjda priser och positiv påverkan från valutor. De rörliga kostnaderna ökade, i huvudsak kopplat till efterfrågedrivna prisökningar på ved och kemikalier. Samtliga affärsområden fortsätter leverera stabila resultat. Packaging Paper levererar ett starkt resultat drivet av ökad efterfrågan och höjda priser. Inom Consumer Board var tillgängligheten god och EBITDA ökade med 8% jämfört med föregående år. Managed Packaging, inom Corrugated Solutions, fortsätter leverera stark försäljningstillväxt. Tillgängligheten i produktionen har varit god under kvartalet. Detta är en förutsättning för lönsam tillväxt och fortsatta investeringar för framtiden. Produktionsstörningar eller uppstartsproblem slår direkt på hur kunderna upplever kvalitet och på koncernens resultat. För att framöver minimera problem i produktionen har en koncernenhet inrättats som ska harmonisera arbetet med att öka säkerheten samt säkerställa stabiliteten och kvaliteten i samtliga anläggningar. Utgångspunkten för arbetet är att från ett mer kundorienterat perspektiv fokusera på förebyggande åtgärder. MarknadsutsikterDen starka efterfrågan inom samtliga affärsområden förväntas bestå under kommande kvartal. Vi har ett gynnsamt orderläge med möjligheter till fortsatta prishöjningar för att motverka de ökande råvarupriserna som påverkar hela sektorn negativt. På längre sikt förstärks bilden av de marknadstrenderna där urbaniseringen, digitaliseringen, globaliseringen och hållbarhet innebär stora möjligheter för fortsatt tillväxt. Vi är rätt positionerade med ett brett erbjudande av innovativa och hållbara förpackningar och lösningar. Efterfrågan på ett komplett erbjudande där hållbarheten i materialet är en central del ökar. Förpackningen får en allt viktigare roll i många varumärkesägares strävan att stärka konkurrenskraften hos sina produkter. Detta ger oss fortsatt stark tilltro till våra produkter och vår utveckling. StrategiFör att leverera lönsam tillväxt om 3-4 procent bedrivs målmedvetet och intensivt arbete inom fyra strategiska områden; position, innovation, hållbarhet och effektivitet. Just nu ligger mycket fokus på att fånga tillväxten inom valda produktområden, tillgodose våra nuvarande och framtida kunder med hållbara förpackningsmaterial och –lösningar av högsta kvalitet. Vi har genom våra två stora investeringsprojekt inte bara visat vår ambition att möta marknadens ökade behov, vi har också visat vår potential att skapa en produktionsstruktur som är effektiv.För ytterligare information, kontakta gärna:Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör, +46 8 553 335 00Christopher Casselblad, Investor Relations, +46 8 553 335 08 Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 07:00.

Telia Company delårsrapport januari-mars 2018

Sammanfattning första kvartalet · Nettoomsättningen steg 0,2 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 3,2 procent till 19 852 MSEK (19 227). Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,9 procent. · Justerad EBITDA steg 4,2 procent i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg justerad EBITDA 7,4 procent till 6 495 MSEK (6 049) tack vare organisk tillväxt, positiv påverkan från förvärv och avyttringar samt valutakursförändringar. Justerad EBITDA-marginal förbättrades till 32,7 procent (31,5). · Justerat rörelseresultat föll 3,2 procent till 3 588 MSEK (3 706). · Totalt nettoresultat sjönk till -600 MSEK (7 054) främst på grund av försäljningarna av Azercell och Geocell (vilka resulterade i realisationsförluster och lägre bidrag till nettoresultatet), och en nedskrivning hänförlig till Ucell. Devalveringen i Uzbekistan i det tredje kvartalet 2017 hade också en negativ påverkan på det första kvartalet 2018, medan det första kvartalet 2017 inkluderade en positiv effekt från justeringen av avsättningen avseende utredningarna i Uzbekistan. Ovanstående påverkade också Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare som sjönk till -710 MSEK (6 894). · Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet, steg till 4 383 MSEK (4 087). Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet ökade till 4 256 MSEK (3 937). · Styrelsen har beslutat att införa ett återköpsprogram av aktier. Ambitionen är att återköpa aktier för ett årligt belopp om 5 GSEK över en kommande treårsperiod. Skälet är att återföra överskottskapital till aktieägarna och en fortsatt ambition att optimera bolagets kapitalstruktur. · Utsikterna för 2018 är reviderade. Kommentarer av Johan Dennelind, vd & koncernchef “Bästa aktieägare och Telia-följare. Det är glädjande att inledningen på 2018 har varit god med ett starkt operationellt kassaflöde på 4,3 GSEK och en tillväxt om 7 procent i rapporterad EBITDA jämfört med föregående år. Tillsammans med beslutet om utdelning från Turkcell och avyttring i Spotify, stärker detta vår balansräkning ytterligare. Styrelsen har beslutat att använda sitt mandat om återköp, vilket gavs på årsstämman som nyligen hållits och avser att årligen återköpa aktier motsvarande 5 GSEK över en kommande treårsperiod, dvs totalt 15 GSEK. Skälet är att återföra överskottskapital till aktieägarna och att optimera bolagets kapitalstruktur. Tillsammans med den ordinarie utdelningspolicyn anser vi att vi kommer att erbjuda en attraktiv totalavkastning till våra aktieägare. Dessutom kommer vi ha fortsatt utrymme att genomföra värdeskapande förvärv i Norden och Baltikum inom ramen för vår strategi. Den finansiella utvecklingen är stark i det första kvartalet 2018, med ytterligare tillväxt i kassaflöde, drivet av EBITDA, sysselsatt kapital och lägre betald CAPEX. Utveckling i tjänsteintäkter i Sverige förbättrades, främst drivet av mobiltjänster i konsumentsegmentet och en mindre negativ utveckling inom företagssegmentet. I Finland utvecklades tjänsteintäkterna positivt främst tack vare mobilintäkter, framför allt inom före-tagssegmentet, som nu har vänt till det positiva. Vårt datacenter i Helsingfors kommer att öppna under sommaren och därmed utökas antalet tjänster till våra kunder och vi kommer att börja se effekterna av våra ishockeyrättigheter i början av hösten. I Norge har Phonero-kunderna migrerats framgångsrikt och vi drar nytta av synergierna om cirka 100 MSEK i detta kvartal, vilket har lett till en tvåsiffrig EBITDA-tillväxt. Utvecklingen i Baltikum är fortsatt glädjande och en omarbetad mobilportfölj i Danmark visar tidiga positiva tecken. Avseende ambitionen att sänka kostnaderna 2018 har vi genomfört besparingar om cirka 0,2 GSEK under det första kvartalet, motsvarande cirka 20 procent av hela programmet. Detta är väl i linje med våra planer och målet om en kostnadsbesparing netto om 1,1 GSEK under 2018 står fast. Förändringen av Telia Company fortsätter, ansvarsfullt vill jag tillägga, med avyttringarna av våra eurasiska tillgångar Azercell och Geocell. Vi har även avyttrat vårt innehav i Spotify vilket genererade en avkastning på 2,4 gånger investerat kapital. Tillsammans med övriga ägare i Turkcell Holding har vi kommit överens om en utdelning i Turkcell som kommer att ge Telia Company cirka 0,9 GSEK under 2018. Vi har nu även en plats i Turkcells styrelse, vilket är ett steg framåt för att återskapa normal bolagsstyrning. I vår kombinerade års- och hållbarhetsredovisning har vi redovisat våra mål för ansvarsfullt företagande, framstegen i arbetet vi gör för att adressera FN:s globala utvecklingsmål och beskriver Younite, vårt program för medarbetarengagemang. Ser vi på resten av 2018 har vi mycket att se fram emot och leverera. Vi fortsätter arbetet för att genomföra transformationen i Sverige och på andra marknader, då detta fortfarande hindrar en fulländad kundupplevelse och effektivitet. Vi följer våra planer och vi tvekar inte på vår övertygelse att slutföra transformationsresan. Denna resa kommer att fullföljas för att bli en framtidssäkrad digital ledare – den nya generationens telekombolag. Vi upprepar även våra utsikter för EBITDA men vi reviderar utsikterna för kassaflöde något då vi nu ser att vi kommer att hamna över föregående års nivå (tidigare ”ungefär samma nivå”).”  Johan Dennelind, vd och koncernchef   Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 07.00 CET. För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom  och följ oss på Twitter @Teliacompany . Framtidsinriktade uttalandenUttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.  Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Ericsson rapporterar första kvartalet 2018

Första kvartalet i korthet (Under 2017 hade vissa jämförelsestörande poster betydande negativ påverkan på resultaten.) · Rapporterad försäljning minskade med -9% jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningen justerad för valutaeffekter minskade med -2% jämfört med samma kvartal föregående år, med minskade intäkter i marknadsområdena Nordostasien samt Sydostasien, Oceanien och Indien. Övriga marknadsområden visade tillväxt. · Bruttomarginalen var 34,2% (15,7%)1). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 35,9% (18,7%)1) med stöd av kostnadsminskningar och fortsatt upprampning av Ericsson Radio System (ERS). · Rörelseresultatet var SEK -0,3 (-11,3) miljarder. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 0,9 (-9,5) miljarder. · Rörelsemarginalen inom Networks exklusive omstruktureringskostnader var 13,5% (12,8%)1) med stark bruttomarginal och ökade FoU-investeringar. · Bruttomarginalen inom Digital Services, exklusive omstruktureringskostnader, förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till 41,4% (-25,5%)1) pådrivet av förbättrade marginaler för tjänster som resultat av kostnadsminskningar. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK -2,0 (-8,8) miljarder. · Rörelsemarginalen inom Managed Services exklusive omstruktureringskostnader var 1,9% (-28,7%)1) som resultat av kostnadsminskningar och genomgång av kundavtal. · Kassaflödet från rörelsen var SEK 1,6 (-1,5) miljarder och fritt kassaflöde var SEK 0,3 (-3,2) miljarder. Nettokassan ökade jämfört med samma kvartal föregående år till SEK 35,6 (28,3) miljarder. 1) Nedskrivning av tillgångar samt kundprojektrelaterade avsättningar och justeringar hade en betydande negativ påverkan på resultaten 2017. Dessutom har siffrorna för 2016 och 2017 räknats om som följd av införandet av IFRS 15. +-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|SEK miljarder |Kv 1 |Kv 1 |För- |Kv 4 |För- || |2018 |2017 |ändring|2017 |ändring|+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Nettoomsättning |43,4 |47,8 |-9% |57,9 |-25% |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|   Försäljningstillväxt justerad för |- |- |-2% |- |-24% ||jämförbara enheter och valutaeffekter| | | | | |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Bruttomarginal |34,2%|15,7% |- |21,6% |- |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Rörelseresultat (förlust) |-0,3 |-11,3 |- |-19,3 |- |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Rörelsemarginal |-0,7%|-23,6%|- |-33,3%|- |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Periodens resultat (förlust) |-0,7 |-10,0 |- |-18,5 |- |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Vinst per aktie efter utspädning, SEK|-0,25|-3,08 |- |-5,63 |- |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Vinst per aktie (ej IFRS), SEK 1) |0,11 |-2,19 |- |-1,09 |- |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Kassaflöde från rörelsen |1,6 |-1,5 |- |11,2 |-86% |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Fritt kassaflöde 2) |0,3 |-3,2 |- |10,1 |-97% |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Nettokassa vid periodens slut |35,6 |28,3 |26% |34,7 |3% |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Bruttomarginal exklusive |35,9%|18,7% |- |25,1% |- ||omstruktureringskostnader | | | | | |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Rörelseresultat (förlust)exklusive |0,9 |-9,5 |- |-16,9 |- ||omstruktureringskostnader | | | | | |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+|Rörelsemarginal exklusive |2,0% |-19,9%|- |-29,1%|- ||omstruktureringskostnader | | | | | |+-------------------------------------+-----+------+-------+------+-------+ 1) Vinst per aktie efter utspädning, exkl. av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader. När ett bolag redovisar en förlust är det antal aktier som används för att beräkna vinst per aktie efter utspädning samma som för grundläggande beräkning.2) Fritt kassaflöde: kassaflöde från rörelsen efter kapitaliserade utgifter och övriga investeringar. Se Alternativa nyckeltal i slutet av rapporten.  Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport. Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD: Vi har fortsatt att genomföra vår fokuserade affärsstrategi och ta fram lösningar som hjälper våra kunder att skapa värde. Vårt hårda arbete för att förbättra effektiviteten inom tjänsteleverans och gemensamma kostnader börjar ge resultat. Bruttomarginalen1) förbättrades till 36% (19%) under kvartalet, vilket ligger väl i linje med koncernens mål att nå 37-39% för 2020. En hörnsten i vår strategi är att investera i FoU för både teknik- och kostnadsledarskap, då det möjliggör en högre bruttomarginal. Vi fortsätter att öka våra FoU-investeringar inom Networks för att vara ledande inom 5G. Inom Digital Services fortsätter vi att öka investeringarna i vår nya molnbaserade portfölj samt att ändra arbetssättet för effektivare FoU. Inom Managed Services fortsätter vi att fokusera på maskinintelligens, automatisering och analysverktyg för att ytterligare förbättra användarupplevelsen, öka effektiviteten och hantera morgondagens allt mer komplexa nät på ett bättre sätt. Inom Networks har vi sett att konkurrenskraften i portföljen har ökat under de sista tre kvartalen 2017, vilket lett till ökade marknadsandelar, enligt externa källor. Inom Networks förbättrades bruttomarginalen1) till 40% (35%). Inom Digital Services förbättrades bruttomarginalen1) till 41% (-25%) med stöd av kostnadsminskningar, huvudsakligen inom tjänsteleverans. Rörelseresultatet inom Digital Services är dock fortsatt utmanande. Inom Managed Services förbättrades bruttomarginalen1) till 9% (-7%) med stöd av effektivitetsförbättringar inom tjänsteleverans och genomgång av kundavtal, vilket resulterat i positivt rörelseresultat. Inom segmentet Emerging Business and Other ökar vi gradvis investeringarna inom tillväxtområden som Sakernas internet och Unified Delivery Network (UDN). Även om det kombinerade rörelseresultatet för Media Solutions och Red Bee Media förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år, visade dessa verksamheter en förlust2) på SEK -0,5 miljarder under kvartalet. Vi förväntar oss att slutföra den tidigare kommunicerade avyttringen av Media Solutions till slutet av tredje kvartalet. Under kvartalet minskade vi den totala personalstyrkan med över 3 000. Sedan neddragningarna inleddes i juli förra året har vi minskat den totala personalstyrkan med nästan 18 000. Hittills är effekten på årsbasis av kostnadsbesparingarna cirka SEK 8,5 miljarder, jämfört med målet på SEK 10 miljarder till mitten av 2018. Minskningen på årsbasis har ännu inte full påverkan på kvartalsresultatet. Fritt kassaflöde förbättrades till SEK 0,3 (-3,2) miljarder – ännu ett steg framåt i att stärka vår finansiella uthållighet. Nettokassan var SEK 35,6 (28,3) miljarder. Förbättringarna under kvartalet är glädjande. Dock återstår mer arbete. Vi har en fokuserad strategi och starka planer för att nå våra långsiktiga mål. Framöver förväntar vi oss att våra kunders fokus på 5G kommer att fortsätta öka. I ett första steg handlar affärsdiskussionerna om förbättrat mobilt bredband. Vi fortsätter också att arbeta nära tillsammans med våra kunder för att definiera rätt affärsmodeller för att de ska kunna skapa nya intäktsströmmar och få maximalt värde av 5G.1) Exklusive omstruktureringskostnader2) Exklusive omstruktureringskostnader och koncernallokeringar Antaganden för planeringen framöverMarknadsrelaterade · Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas minska med -2% för helåret 2018, med 2% genomsnittlig årlig tillväxttakt (2018-2022). Under 2018 förväntas marknaden i Kina minska på grund av minskade LTE-investeringar, samtidigt som det finns positivt momentum i Nordamerika. Valutaexponering · Tumregel: om USD försvagas 10% gentemot SEK skulle detta få en negativ påverkan på nettoomsättningen om cirka -5% och på rörelsemarginalen om cirka -1 procentenhet (baserat på valutaexponeringen för helåret 2017). Historiska växelkurser finns på www.ericsson.com/en/investors. Relaterade till Ericsson · Den genomsnittliga säsongsvariationen för försäljningen mellan första och andra kvartalet är +9% över de senaste 5 åren. · Fokusering av verksamheten och hantering av verksamheter som inte utvecklas tillfredsställande förväntas ge minskad helårsförsäljning med upp till SEK 10 miljarder för 2019 jämfört med 2016. · Basintäkterna från den nuvarande avtalsportföljen inom patent och licenser uppgår till cirka SEK 7 miljarder på årsbasis. · Planen är att implementera kostnadsbesparingar om minst SEK 10 miljarder på årsbasis till mitten av 2018 jämfört med årsbasis för andra kvartalet 2017. · Rörelseomkostnaderna varierar normalt mellan kvartalen på grund av säsongsmässiga variationer. · Omstruktureringskostnader för helåret 2018 uppskattas till SEK 5-7 miljarder, något högre under andra än första kvartalet. · Verklig och uppskattad nettopåverkan från avskrivna och kapitaliserade utvecklingskostnader samt kostnadsförda och uppskjutna hårdvarukostnader: +------------------+------+-------+------+----------+----------+----------+|SEK miljarder |Kv 1 |Kv 2 |Kv 2 |Helår 2017|Helår 2018|Helår 2019|| |2018 |2018 |2017 |utfall |prognos |prognos || |utfall|prognos|utfall| | | |+------------------+------+-------+------+----------+----------+----------+|Kostnad för sålda |-0,3 |-0,2 |-0,4 |-2,6 |-1 | ||varor och tjänster| | | | | | |+------------------+------+-------+------+----------+----------+----------+|FoU-kostnader |-0,4 |-0,4 |0,1 |-0,3 |-2 | |+------------------+------+-------+------+----------+----------+----------+|Total påverkan |-0,7 |-0,6 |-0,3 |-2,9 |-3 |-1 till -2|+------------------+------+-------+------+----------+----------+----------+ · Avyttringen av Media Solutions förväntas slutföras till slutet av tredje kvartalet 2018. Resultatet kommer att redovisas som andel av vinsten enligt kapitalandelsmetoden. Ericssons innehav kommer att vara 49% av aktierna. Försäljningen inom Media Solutions var SEK 3,2 miljarder under 2017. · Konsekvenserna av förändrat produktansvar mellan segmenten under första och andra kvartalet beskrivs i detalj under Finansiell översikt, sidan 4 i den fullständiga rapporten. INFORMATION TILL REDAKTIONEN För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2018/3month18-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors Två identiska telefonkonferenser hålls för analytiker, investerare och media. Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor. Första telefonkonferensen börjar kl 09:00 CEST och den andra kl 14:00 CEST. För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer: Sverige: +46 (0) 8 5664 2651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883685) Internationellt/UK: : +44 3333 000 804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473) USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 8558 570 686) PIN kod: för konferensen kl 09:00 CEST, 55234216# och för konferensen kl 14:00 CEST 61966022# Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts. Telefonkonferenserna kan följas på www.ericsson.com/press eller www.ericsson.com/investors En inspelning av telefonkonferensen kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att den har avslutats till och med den 27 april 2018. Telefonnummer för inspelning: Sverige: +46(0) 8 519 993 85 Internationellt: +44 (0) 333 300 0819 PIN kod inspelning 301225218# (för kl 09.00 samtalet) 301225221# (för kl 14.00) FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA  Kontaktperson Peter Nyquist, chef InvesterarrelationerTelefon: 010-714 64 99E-post: peter.nyquist@ericsson.com Ytterligare kontakter Helena Norrman, Marknads- och KommunikationsdirektörTelefon: 010-719 34 72E-post: media.relations@ericsson.com  Investerare Åsa Konnbjer, InvesterarrelationerTelefon: 010-713 39 28E-post: asa.konnbjer@ericsson.com  Stefan Jelvin, InvesterarrelationerTelefon: 010-714 20 39E-post: stefan.jelvin@ericsson.com  Rikard Tunedal, InvesterarrelationerTelefon: 010-714 54 00E-post: rikard.tunedal@ericsson.com  Media Ola Rembe, chef ExternkommunikationTelefon: 010-719 97 27E-post: media.relations@ericsson.com   Corporate CommunicationsTelefon: 010-719 69 92E-post: media.relations@ericsson.com Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 07:30 CEST.

Vattenfall storsatsar på laddinfrastruktur för elbilar i Europa

– Vi fortsätter att utvecklas för att möta det nya energilandskapet och möta de behov våra kunder har. Elbilar är på ingång i stor skala och laddningen av dessa ska vara enkel. Det driver både oss och våra partners och vi ska satsa helhjärtat på att bygga en av nordvästra Europas största laddnätverk, säger Vattenfalls koncernchef Magnus Hall. Vattenfalls befintliga verksamhet för laddlösningar omfattar i dag drygt 60 anställda i Tyskland, Nederländerna och Sverige och växer snabbt. Under 2018 börjar InCharge’s produkter och tjänster för hemma-, företags- och publik laddning successivt även att erbjudas i Storbritannien, Frankrike och Norge där Vattenfall redan har en del verksamhet. — Från och med nu kommer laddnätverket InCharge att i princip dubbleras i storlek varje år för att möta en kraftig tillväxt av elbilar. Målet är att om fem år ha en årsomsättning på en miljard kronor, säger Tomas Björnsson, chef för Vattenfalls affärsområde E-mobility. Vattenfalls strategi är att bli fossilfria inom en generation och i investeringsplanen för 2018-2019 har Vattenfall avsatt tre miljarder kronor för utvecklingen av nya affärer, bland annat för laddinfrastruktur och batterilagring. Parallellt med utbyggnaden av laddinfrastruktur har Vattenfall beslutat sig för att elektrifiera hela sin fordonsflotta om 3 500 bilar som ska ersättas med el- eller laddhybrider till 2022. FaktaLaddnätet InCharge lanserades i november 2016 och byggs tillsammans med städer, företag, kommuner och lokala energibolag. Just nu består laddnätet av 8 800 laddpunkter, Läs mer på www.goincharge.com För ytterligare information kontakta:Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Rapport för första kvartalet 2018: Fortsatt resultatförbättring, trots tillfälliga driftstörningar

Koncernchefens kommentar SSABs rörelseresultat för första kvartalet 2018 steg med 214 Mkr jämfört med första kvartalet ifjol och uppgick till 916 Mkr. Resultatet steg också jämfört med föregående kvartal, dock påverkades kvartalet negativt av vissa driftsstörningar. En produktionsstörning orsakade stopp i masugnen under två veckor i Oxelösund och påverkade SSAB Special Steels. Under kvartalet hade vi även kapacitetsproblem med tågtransporter av stålämnen som orsakade produktions- och leveransbortfall för SSAB Europe. Problemen var åtgärdade vid kvartalets utgång. Efterfrågan är fortsatt god på våra marknader och SSABs tillväxtinitiativ utvecklades väl under kvartalet. Kundernas behov av allt lättare och starkare produkter fortsätter att driva den strukturella tillväxten för SSAB Special Steels, samtidigt som efterfrågan också drivs av cyklisk återhämtning. Jämfört med första kvartalet ifjol ökade SSAB Special Steels leveranser med 25 procent till 346 kton och rörelseresultatet ökade med 191 Mkr till 434 Mkr. Resultatet för kvartalet påverkades negativt av produktionsstörningen enligt ovan. SSAB Europes rörelseresultat uppgick till 657 Mkr, vilket var något lägre än första kvartalet 2017. Efterfrågan har fortsatt på en god nivå medan SSABs leveranser minskade med 4 procent, främst beroende på kapacitetsproblemen med tågtransporter enligt ovan. Höghållfasta stål inom segmentet Automotive steg med 11 procent jämfört med första kvartalet 2017. Rörelseresultatet för SSAB Americas steg med 286 Mkr, till 129 Mkr i första kvartalet. Marknadspriserna på grovplåt i Nordamerika har stigit kraftigt sedan november förra året. Prisuppgången påverkar dock SSABs resultat med en viss eftersläpning på grund av kontraktspriser och längre ledtider, varför marginalen förbättrades först i slutet av kvartalet. Effekterna av de ståltullar som introducerades under första kvartalet har så här långt varit begränsade. Under första kvartalet presenterade vi slutsatserna från förstudien av initiativet för fossilfritt stål, HYBRIT, och nu planerar vi för en världsunik pilotanläggning för fossilfritt stål i norra Sverige. Ett första spadtag planeras att tas under sommaren. Utsikterna är fortsatt goda för 2018. SSAB har en stark position på hemmamarknaderna och inom våra globala nischer. Sammantaget är förutsättningarna goda för fortsatt lönsam tillväxt och starka kassaflöden. Vi har stärkt balansräkningen ordentligt och årsstämman beslutade i april om en aktieutdelning om 1,00 krona per aktie. Inbjudan till presentation av SSABs rapport för första kvartalet 2018 SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten klockan 09.30 fredagen den 20 april 2018. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon. Tid & plats: Klockan 09.30, World Trade Center (WTC) Stockholm, Kungsbron 1, konferensrum Manhattan. Telefon:08 505 564 74 (Sverige)+44 203 364 5374 (UK)+1 855 753 2230 (USA) Länk till webbsändning: Till webbsändning  För ytterligare information, vänligen kontakta Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912 Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Communications,viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 454 57 34 Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 07.30 CEST.

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari – 31 Mars 2018

1 januari – 31 mars ·  Nettoomsättningen uppgick till 1 080 (1 004) MSEK. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 4,4 %. ·  Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,22 (1,22) SEK. ·  Underliggande tillväxt i alla affärsområden. ·  Massapriser på rekordnivåer pressar bruttomarginalen inom affärsområde Table Top och Consumer. ·  Prisökningskompensation, en central aktivitet i kvartalet. · Förvärv av Biopac UK Ltd, som från och med februari konsolideras inom affärsområde Meal Service. NYCKELTAl NYCKELTAl +----------------------------------+-------+-------+---------+-------+|MSEK  | 3 mån| 3 mån| 12 mån| 12 mån|| |jan-mar|jan-mar| apr-mar|jan-dec|| | 2018| 2017|2017/2018| 2017|+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+|Nettoomsättning | 1 080| 1 004| 4 517| 4 441|+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+|Operativt resultat1) | 90| 89| 492| 491|+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+|Operativ rörelsemarginal1) | 8,4 %| 8,9 %| 10,9 %| 11,1 %|+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+|Resultat efter finansiella poster | 78| 78| 439| 439|+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+|Resultat efter skatt  | 59| 58| 334| 334|+----------------------------------+-------+-------+---------+-------+ 1)För nyckeltal och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 27-28. VD’s kommentar ”Försäljningen i årets första kvartal uppgick till 1 080 (1 004) MSEK. Drygt två procentenheter av ökningen kan hänföras till förvärven av Sharp Serviettes i Nya Zeeland, som genomfördes under det andra kvartalet 2017, samt av Biopac i Storbritannien som genomfördes i år. Mer än tre procentenheter utgjordes av en positiv valutaeffekt. Den underliggande organiska, valutakorrigerade tillväxten, var med andra ord ungefär två procent i kvartalet trots några färre försäljningsdagar. Operativt resultat uppgick till 90 (89) MSEK. Resultatet påverkades negativt av de rekordhöga massapriserna. Redan aviserade prishöjningar för att kompensera denna ökade kostnad kommer att få genomslag i huvudsak under kvartal två. Resultatet i kvartalet påverkades positivt av valutaeffekter. Under kvartalet har massapriserna fortsatt att stiga. Vi följer utvecklingen noga och utvärderar löpande behovet av eventuellt ytterligare prisjusteringar. Nettoskulden är vid utgången av kvartalet 987 (887) MSEK. Eftersom Dunis nettoskuld i huvudsak är upptagen i utländsk valuta påverkas det konsoliderade beloppet av den svaga svenska kronan. I affärsområde Table Top uppgick nettoomsättningen till 534 (511) MSEK och det operativa resultatet blev 62 (64) MSEK. Försäljningen har visat tillväxt på alla väsentliga marknader förutom Norden. Tillväxten drivs av Dunis premiumservetter som fortsätter att utvecklas positivt. Det något försämrade resultatet förklaras främst av de höga priserna på pappersmassa. Under kvartalet har Table Top påbörjat en lansering av ett nytt marknadsföringskoncept för servettsortimentet som underlättar för kunden att välja produkter för olika tillfällen. Affärsområde Meal Service ökade försäljningen till 178 (162) MSEK och det operativa resultatet till 6 (2) MSEK. Den relativt höga tillväxten drivs dels av förvärvet av Biopac i Storbritannien samt av tillväxten i Dunis miljöprofilerade sortiment ecoecho®. Resultatförbättringen mot föregående år kommer från försäljningsökningen men har även påverkats positivt av förbättrade inköpsvillkor. Affärsområde Consumer ökade försäljningen till 265 (247) MSEK samt resultatet till 18 (16) MSEK. Perioden påverkades positivt av en framgångsrik kampanj i Tyskland. Affärsområde New Markets ökade sin omsättning till 81 (70) MSEK medan resultatet minskade till 4 (7) MSEK. Den ökade försäljningen kommer främst från förvärven i Nya Zeeland och Thailand. Affärsområdet har genomfört flera marknadsinvesteringar och organisationsförstärkningar för en stärkt organisk tillväxt. Dessa investeringar är förklaringen till det lägre operativa resultatet under kvartalet. Totalt sett ett stabilt resultat med viss tillväxt, som påverkas kraftigt negativt av de höga råvarupriserna men också positivt av valutaeffekter”, säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni. :: För ytterligare information kontakta:Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04 Duni AB (publ)Box 237201 22 MalmöTelefon: 040-10 62 00www.duni.seOrganisationsnummer: 556536-7488 :: Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 23 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Thailand och Nya Zeeland. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 klockan 07.45 CET.

Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2018

FÖRSTA KVARTALET[1] · Nettoomsättningen ökade 2 procent till 716,1 (705,3) miljoner kronor · Bruttoresultatet uppgick till 135,3 (140,1) miljoner kronor · Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -42,7 (-2,7) miljoner kronor · Rörelseresultatet uppgick till -58,8 (-19,4) miljoner kronor · Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 91,0 (-22,9) miljoner kronor · Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,61 (-0,15) kronor före utspädning · Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,60 (-0,15) kronor efter utspädning · Likvida medel ökade till 601,9 (156,9) miljoner kronor vid kvartalets slut +----------------------------------------------------+--------+--------+|Miljoner kronor | 2018| 2017|| |Jan-mar |Jan-mar |+----------------------------------------------------+--------+--------+|Nettoomsättning | 716,1| 705,3|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Bruttoresultat  | 135,3| 140,1|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Bruttomarginal  | 18,9% | 19,9%|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Rörelseresultat före av- och nedskrivningar | -42,7| -2,7|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent| -6,0%| -0,4%|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Rörelseresultat | -58,8| -19,4|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Rörelsemarginal | -8,2%| -2,8%|+----------------------------------------------------+--------+--------+|Kassaflöde från rörelsen | -374,6| -194,3|+----------------------------------------------------+--------+--------+ [1]Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens redovisning. Qliro Groups nettoomsättning ökade 2 procent och bruttomarginalen var 18,9 procent för kvartalet. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar minskade till -43 miljoner kronor. I rörelseresultatet ingick satsningar som ökade marknadsföringskostnaderna med 9 miljoner kronor och personalkostnaderna med 14 miljoner kronor. Som tidigare kommunicerats belastades resultatet också av en omorganisation inom CDON Marketplace med 7 miljoner kronor och ökade returer inom Nelly med 16 miljoner kronor. Försäljningen av HSNG ledde till att resultatet inklusive avyttrad verksamhet ökade till 60 öre per aktie efter utspädning i kvartalet. Vi är nöjda med utvecklingen inom Qliro Financial Services och med omställningen inom CDON Marketplace, men resultatet i Nelly är under våra förväntningar. Qliro Financial Services ökade lönsamhetenQliro Financial Services ökade rörelseintäkterna med 38 procent, samtidigt som tillväxten i totala rörelsekostnader begränsades till 29 procent. Detta visar på skalbarheten i verksamheten. För kvartalet ökade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar med 79 procent. Vid kvartalets slut var utlåningen till allmänheten 1 019 miljoner kronor. Snabbast växer utlåningen av personlån i Sverige, och vi har goda förutsättningar för att fortsätta växa denna affär. Qliro Financial Services organisation har tillräcklig storlek för att hantera en betydande ökning av låneboken med nuvarande erbjudande utan en väsentlig ökning av antalet anställda. CDON Marketplace omorganiseradeCDON Marketplace har nått en stark position som den ledande nordiska digitala marknadsplatsen. Trots att påsken inföll i kvartalsskiftet, ökade de externa handlarna sin försäljning med 13 procent. Som en del i transformeringen mot en marknadsplatsmodell genomförde CDON en omorganisation som berörde ett tiotal administrativa tjänster. Detta belastade resultatet med cirka 7 miljoner kronor i kvartalet, men kommer långsiktigt bidra till lägre kostnader. Vi fortsätter investera i teknologi, logistik och varumärke. CDON lanserade också en ny skräddarsydd sajt mot företagskunder. Nelly rapporterade svagt kvartalNelly accelererade marknadsföringen vilket bidrog till att totala ordervärdet ökade med 15 procent under första kvartalet. Omsättningsökningen begränsades dock till 3 procent som en följd av fördröjda leveranser kring påsk, oväntat högt utnyttjande av förlängd returrätt från kampanjer i det fjärde kvartalet 2017 samt ökad returgrad under det första kvartalet. Beställningar för cirka 13 miljoner kronor fördröjdes vid påsken och levererades i andra kvartalet. I jämförelse med samma period förra året påverkades resultatet negativt med cirka 16 miljoner kronor på grund av returökningar. Hälften av detta var en engångseffekt från kampanjer med förlängd returrätt i det fjärde kvartalet 2017 och resten berodde på generellt högre returgrad under kvartalet. Utöver detta ökade Nelly satsningarna inom marknadsföring med 8 miljoner kronor. Rörelseförlusten före av- och nedskrivningar blev 15 miljoner kronor i kvartalet. Detta var under våra förväntningar och vi intensifierar arbetet för lönsam tillväxt. Den 17 april utsågs Anna Ullman Sersé som Interim Head of Nelly. Anna har arbetat med strategiutvecklingen för Nelly som Head of Business Development och är medlem av Qliro Groups ledningsgrupp sedan 2016. Hon ersatte Jan Wallsin som lämnade gruppen. Finansiell handlingsfrihetCDON Marketplace och Nelly har starka positioner i dynamiska segment av e-handeln. Deras tillväxt driver ökande volymer till Qliro Financial Services som förlänger vår relation med konsumenterna och gör det möjligt att bredda erbjudandet med låga kundanskaffningskostnader. Gruppens kassa uppgick till 602 miljoner kronor och e-handelsverksamhetens nettokassa till 324 miljoner kronor. Detta ger oss goda förutsättningar att investera i våra affärsområden och växa låneboken i Qliro Financial Services. Stockholm i april 2018Marcus Lindqvist, VD och koncernchef FINANSIELLA MÅL Qliro Groups långsiktiga finansiella mål är:CDON Marketplace  · Uppnå en organisk tillväxt i bruttoförsäljningsvärde om 10 procent per år i genomsnitt · Generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 1 – 2 procent av bruttoförsäljningsvärdet Nelly (inklusive NLYMan) · Uppnå en organisk tillväxt om 8 procent per år i genomsnitt · Generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6 procent Qliro Financial Services · Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150 miljoner kronor under 2019 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER FÖRSTA KVARTALET 2018 Ändrade redovisningsprinciper för Qliro Financial ServicesDen 1 januari 2018 infördes nya regler för redovisning av finansiella instrument, IFRS 9. Dessa påverkar primärt Qliro Group genom Qliro Financial Services reserver för kreditförluster. I enlighet med IFRS 9 ska reserveringar för kreditförluster göras direkt i samband med utlåningen istället för som tidigare vid indikation på ökad risk i en kredit. Det medför att reserveringarna för kreditförluster tidigareläggs och ökar, men det påverkar vare sig kassaflöde eller underliggande kreditrisk. Vid ingången av 2018 ökade reserveringarna med 24 miljoner kronor till följd av övergången till IFRS 9. Dessa reserveringar påverkar balansposterna eget kapital och utlåning till allmänheten men påverkar inte resultaträkningen. Från den 1 januari görs reserveringar av prognosticerade kreditförluster direkt vid kreditgivningen med påverkan på resultatet. Försäljning av Health and Sports Nutrition Group HSNG ABDen 30 januari 2018 slutfördes försäljningen av Health and Sports Nutrition Group till Orkla. HSNG kvarstår som samarbetspartner till Qliro Financial Services och CDON Marketplace efter transaktionen. HSNG redovisas som avvecklad verksamhet. Reavinsten från avyttringen exklusive transaktionsrelaterade kostnader uppgick till 140 miljoner kronor som redovisades som resultat från avvecklad verksamhet under första kvartalet. CDON Marketplace lanserade ett företagserbjudandeDen 20 mars lanserade CDON.COM en ny B2B-sajt som riktar sig till små och medelstora företag i Sverige. Produktutbudet utgörs inledningsvis av IT-utrustning och kontorsmaterial. Ambitionen är att framöver erbjuda ett brett och attraktivt sortiment till företagskunder i hela Norden. Qliro Group kommenterade Nelly och CDON MarketplaceDen 5 april publicerade Qliro Group ett pressmeddelande där det meddelades att Nellys orderingång ökat under första kvartalet, men att omsättningsökningen begränsats som en följd av fördröjda leveranser och ökade returer och att resultatet belastades av ökade satsningar på marknadsföring och organisation. Det meddelades också att CDON Marketplace justerat organisationen som en del i omställningen till marknadsplats. Anna Ullman Sersé utsedd till Interim Head of NellyDen 17 april meddelade Qliro Group att Anna Ullman Sersé utsetts till Interim Head of Nelly. Anna har varit Head of Business Development och är medlem av Qliro Groups ledningsgrupp sedan 2016. Hon ersatte Jan Wallsin som lämnade gruppen. En sökprocess efter Jans efterträdare inleds. TelefonkonferensAnalytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:Sverige 08 5033 6574UK +44 330 336 9105US +1 646 828 8156PIN-koden för att delta: 3160593 Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com. För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktörMathias Pedersen, finansdirektörTelefon: 010 703 20 00 Niclas Lilja, Head of Investor RelationsTelefon: 0736 511 363ir@qlirogroup.com  Om Qliro GroupQliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet QLRO. Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 klockan 8 CET.

Dustin rekryterar Alexandra Drevenlid som VP Services & Solutions

Alexandra kommer närmast från rollen som Chief Digital Officer på Tieto och har dessförinnan bland annat varit CTIO på Tele2 Group och CTIO och CTO på Tele2 Sverige. - Jag är mycket glad att Alexandra kommer att förstärka vår ledningsgrupp. Hon kombinerar ett starkt ledarskap med en djup kompetens inom IT och teknik och har det som krävs för att ta Dustins erbjudande inom tjänster och lösningar till nästa nivå. Alexandra har också erfarenhet av att leda stora nordiska organisationer, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef Dustin. Hon tillträder sin nya roll senast under oktober 2018. - Dustin är ett starkt bolag som befinner sig i ett spännande skede där man bygger vidare på sitt ursprung i e-handeln genom att stärka erbjudandet inom tjänster och lösningar. Jag kommer få möjlighet att dra nytta av min långa erfarenhet av tjänster inom IT och telekom och ser väldigt mycket fram emot att få vara med och fortsätta utveckla Dustins erbjudande, säger Alexandra Drevenlid. För ytterligare information, vänligen kontakta:   Kontaktperson: Eva Ernfors, Informationschef eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94 Om Dustin Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksamheten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Bolaget har cirka 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm.

Zaplox tecknar partneravtal med Via System A/S

Partnerskapet innebär att Via System nu har möjlighet att erbjuda Zaplox mobila gästresa som en integrerad lösning till de cirka 850 hotell som idag använder Picasso PMS. Via Systems anslutna hotell, med uppskattningsvis cirka 60 000 dörrar, kan därmed genom Zaplox lösning tillhandahålla mobila nycklar samt in- och utcheckning via mobilen. ”Vi accelererar vår närvaro på den skandinaviska marknaden. Partnersamarbetet med Via System markerar ett viktigt utvecklingssteg för Zaplox då Via System även aktivt kommer att sälja Zaplox lösning direkt till de hotell som använder sig av Picasso PMS”, säger Magnus Friberg, VD Zaplox. Mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning är centrala i en mobil gästresa. Idag bokas cirka 50% av alla resor via mobilen och det är ett naturligt steg för gästen att fortsätta att använda mobilen för att checka in på hotellet, öppna dörren med nyckeln i mobilen samt att checka ut och betala sin vistelse. ”Med Via System som säljpartner stärker vi vår konkurrenskraft och utökar vårt erbjudande. Zaplox integration till Picasso PMS skapar nya affärsmöjligheter för båda parter att tillsammans erbjuda en attraktiv lösning för en mobil gästresa”, kommenterar Magnus Friberg, VD Zaplox. Om Via System och AK Techotel InternationalVia System erbjuder mjukvarulösningar och kundanpassade lösningar för elektronisk säkerhet, passerkontroll, biljett- och betalsystem och POS-system. Via System lanserades 1982 och producerade ursprungligen elektroniska styrsystem. Via System ingår i Techotel-gruppen, Skandinaviens största leverantör av bokningssystem till hotell och konferensanläggningar. För mer info, besök: www.via-system.dk, www.techotel.se 

Delårsredogörelse januari-mars 2018

Viktiga händelser under första kvartalet · Det justerade substansvärdet*, baserat på bedömda marknadsvärden för de större helägda dotterföretagen och partnerägda investeringarna inom Patricia Industries, uppgick till 383.027 Mkr (501 kronor per aktie) per den 31 mars 2018, en minskning om 1.720 Mkr, motsvarande 0 procent, under kvartalet. · Det rapporterade substansvärdet1)* uppgick till 342.575 Mkr (448 kronor per aktie) per den 31 mars 2018, en ökning med 6.312 Mkr, motsvarande 2 procent, under kvartalet. · Noterade Kärninvesteringar genererade en totalavkastning* om 1 procent. · Inom Noterade Kärninvesteringar förvärvades aktier i Ericsson för 1.002 Mkr, vilket ökade vårt ägande till 7,2 respektive 22,5 procent av kapital och röster. · Inom Patricia Industries uppgick den organiska omsättningstillväxten för de större helägda dotterföretagen till 4 procent i konstant valuta. Mölnlyckes organiska omsättningstillväxt uppgick till 2 procent, och lönsamheten förbättrades. · Patricia Industries ingick avtal om att förvärva Sarnova, en ledande amerikansk specialdistributör av sjukvårdsprodukter. Vid transaktionens slutförande den 4 april 2018, betalade Patricia Industries 513 MUSD för 86 procent ägande. · Värdet på Investors investeringar i EQT ökade med 3 procent i konstant valuta. Nettokassaflödet till Investor uppgick till 514 Mkr. EQT stängde EQT VIII, dess största fond hittills, på 10,75 Mdr kronor. Investors åtagande i fonden uppgår till 5,7 Mdr kronor. Finansiell information, första kvartalet 2018 · Tillväxten i justerat och rapporterat substansvärde, inklusive återlagd utdelning, uppgick till 0 procent respektive 2 procent. · Påverkan på förändringen av det rapporterade substansvärdet uppgick till 6.312 (30.120) Mkr, varav: Noterade Kärninvesteringar 3.872 (29.840) Mkr, Patricia Industries 2.362 (16) Mkr och EQT 1.143 (663) Mkr. · Skuldsättningsgraden* (nettoskuld/rapporterade totala tillgångar) uppgick till 3,6 (3,5) procent per den 31 mars 2018. · Koncernens nettoomsättning uppgick till 8.605 Mkr (8.407). Koncernens resultat för perioden uppgick till 4.403 Mkr (5,77 kronor per aktie före utspädning), jämfört med 30.404 Mkr (39,78 kronor per aktie före utspädning) för motsvarande period 2017.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

– Jag är väldigt glad att Convendum väljer Glashuset. Konceptet är ett starkt komplement till vårt utbud av moderna kontorslösningar. Just nu sker det mycket i Slussenområdet och jag ser Convendums etablering som ett kvitto på platsens attraktivitet, kommenterar vd Annica Ånäs. · Nettoomsättningen ökade till 656 mkr (591) varav hyresintäkter ökade till 601 mkr (567). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 3,9 procent. · Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent (94), inklusive projektfastigheter. · Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 409 mkr (384), en ökning med 6,4 procent. Ökningen beror främst på nyuthyrningar, omförhandlingar, lägre fastighetskostnader och effekten av förvärvade fastigheter. Överskottsgraden är oförändrad 68 procent (68). · Resultat före värdeförändringar ökade till 309 mkr (274). · Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 499 mkr (444) och förklaras främst av marknadens sänkta avkastningskrav och ökade hyresnivåer. Orealiserade värdeförändringar derivat uppgick till –2 mkr (35). · Periodens resultat uppgick till 618 mkr (622), vilket motsvarar 4,64 kr/aktie (4,67). · Investeringar i egna fastigheter ökade till 364 mkr (351). · Prognosen för 2018 uppgår till 1 200 mkr för resultat före värdeförändringar. Resultatet efter skatt bedöms uppgå till 1 315 mkr, motsvararande 9,87 kr/ aktie. Nacka, 2018-04-20Atrium Ljungberg AB (publ)

Heléne Bittmann blir ny svensk försäljningschef för Advenicas fokusområde National Security

Den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, Advenica, har rekryterat Heléne Bittmann som ny försäljningschef för fokusområdet National Security i Sverige. Heléne har mångårig erfarenhet som officer inom Flygvapnet, där hon innehaft en rad olika befattningar på både förbands- och högre stabsnivå, bland annat som projektledare för flera utvecklingsprojekt. Närmast kommer Heléne från Saab, där hon den senaste tiden verkat som Sales Director och Country Manager med fokus på delar av den europeiska marknaden. Tidigare har hon även arbetat inom Saabs affärsområde Surveillance/Electronic Warfare Systems. "Cyberhotet är reellt och måste tas på allvar. Advenicas erbjudande är inte bara högaktuellt utan också unikt ur säkerhetssynpunkt. Här finns dessutom ett starkt, engagerat och sammansvetsat team, vilket är avgörande för att skapa de långsiktiga och förtroendeingivande relationer som våra kunder förutsätter. Advenica skapar med sin produktportfölj de bästa förutsättningar för att våra nationella intressen ska kunna skyddas. För mig personligen känns detta enormt motiverande att arbeta med. Jag ser fram emot att utveckla företaget och marknaden tillsammans med teamet", säger Heléne Bittmann, ny försäljningschef National Security i Sverige. Fokusområdet National Security omfattar förutom försvarsindustrin även underrättelsetjänster, säkerhetstjänster samt myndigheter som hanterar information kopplad till nationella intressen. Heléne tillträder tjänsten som svensk försäljningschef för området i slutet av juni 2018 och kommer att ingå i Advenicas ledningsgrupp. "Detta är en strategiskt mycket viktig rekrytering för Advenica. Vi är inne i en expansiv fas med högt försäljningstryck både i Sverige och internationellt. Heléne Bittmanns nätverk, ledarkvaliteter och kunskap om såväl militär som politisk planering är en stor tillgång för vår fortsatta tillväxt", säger Einar Lindquist, VD Advenica. För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 08.45.

Samskip Nor Lines angör SCA Logistics Rotterdam

Linjen trafikeras av Nor Lines toppmoderna, LNG-drivna fartyg MV Kvitnos och MV Kvitbjørn. De här flexibla fartygen kommer att gå i 14-dagarsloopar och knyta samman Rotterdam och Eemshaven med norska hamnar från Hammerfest högst upp i norr, och gå till bland annat Sandnes/Tananger, Bergen, Trondheim, Ålesund, Bodø och Tromsø.  I Rotterdam kommer angöring att ske vid SCA Logistics terminal, vars utformning, utrustning och verksamhet är inriktade på hantering av kombifartyg, RoRo, styckegods och containrar på en och samma plats vilket är avgörande för den här linjen.  – SCA Logistics hanterar redan RoRo- och containermatartrafik till och från Sverige, bulklaster till USA samt lossning och lastning åt utländska import- och exportföretag. Nor Lines nya linje kommer kommer att stärka SCA Logistics Rotterdams ställning som ett viktigt nav till och från Skandinavien och förhoppningsvis även skapa möjligheter till kombinationer mellan olika trafikslag för våra kunder, säger Roelf Buist, chef SCA Logistics Terminal Rotterdam.  SCA Logistics är en del av SCA och har sitt eget nätverk av matarfartyg för närsjöfart, RoRo-fartyg och terminaler i nordvästra Europa. SCA Logistics Terminal Rotterdam erbjuder heltäckande logistiklösningar, inklusive terminalhantering, transporter, containerlastning och -lossning, tullformaliteter samt en agentur. SCA har en yta om 23 hektar, med 720 meter kaj och 160 meter RoRo-kaj. Terminalen har en lageryta om 75 000 m2 och möjligheter att hantera vanligt gods, styckegods och containerlaster. SCA Logistics Rotterdam hanterar, utöver SCAs gods, cirka 50 procent gods för andra kunder, däribland skogsindustriprodukter, containrar, industrigods och projektgods, särskilt på rutter mellan den europeiska kontinenten, Skandinavien och Nordamerika. Terminalen i Rotterdam har cirka 100 anställda.  För mer information, kontakta gärna:  Roelf Buist, chef SCA Logistics Terminal Rotterdam, tel +31 10 295 4908 Nils-Johan Haraldsson, VP Marknadsföring and affärstveckling,SCA Logistics, tel 060-19 35 30  Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA, tel 060-19 34 98 Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.  Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. Mer information på www.sca.com.

NeuroVive offentliggör tilläggsprospekt

Tilläggsprospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.neurovive.com, på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, på Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida, www.stockholmcorp.se, samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se. Till följd av att tilläggsprospektet tagits fram och registrerats, har investerare som gjort anmälan eller på annat sätt samtyckt till köp eller teckning av de värdepapper som omfattas av prospektet möjlighet att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke. Sådan återkallelse ska ske senast den 24 april 2018. Rådgivare NeuroVive har utsett Stockholm Corporate Finance AB till finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB till juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 10:45. För mer information, kontakta: Daniel Schale, kommunikationsdirektör +46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel) info@neurovive.com, www.neurovive.com Om NeuroVive NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar ett flertal projekt i sen forskningsfas vilka spänner över områden som genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och metabola sjukdomar såsom NASH. Bolagets strategi innefattar egen utveckling av läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen hela vägen ut på marknaden. För de av Bolagets projekt som riktar sig mot stora indikationer med hög potential är strategin utlicensiering i preklinisk fas. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF). Om Stockholm Corporate Finance AB Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se. VIKTIG INFORMATION Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i NeuroVive. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Regina Donato Dahlström ny affärsområdeschef för IP-Only Enterprise

IP-Only tar nu ytterligare ett steg på sin tillväxtresa och ökar sitt fokus på nya och snabbväxande områden så som digitalisering och företagslösningar. I februari bildades IP-Only Enterprise med målsättning om fortsatt stark tillväxt på företagsmarknaden. – Jag är väldigt glad att ha Regina med i teamet. Regina har en gedigen erfarenhet av vår bransch och stor kompetens kring vår affär. Hon har ett inkluderande och strategiskt ledarskap, och det driv och energi som krävs för att IP-Only Enterprise ska tillvarata alla de affärsmöjligheter som finns på marknaden, säger Frida Westerberg, vd och koncernchef för IP-Only. Regina Donato Dahlström kommer närmast från tjänsten som vd på mobiloperatören Halebop. År 2000 började Regina extrajobba på Telias driftcentral för IP-nät. Sedan dess har Regina varit med och byggt ett av världens största IP-nät och jobbat på den internationella wholesalemarknaden, varit affärschef på Skanova, CTO för Bredband och affärschef för datacom, Enterprise. IP-Only Enterprise levererar ett brett utbud av datakommunikations-, colocation-, säkerhets- och telefonitjänster med målet att bli nummer ett på den svenska företagsmarknaden. Redan idag är IP-Only Enterprise den näst största leverantören av datakommunikationstjänster (IP-VPN) till företagsmarknaden. – Jag är oerhört stolt och glad över att ha fått förtroendet att leda IP-Only Enterprise. IP-Only är ett spännande företag, med driven affärskultur och med ett djupt tekniskt kunnande. Jag känner mig enormt taggad och ser fram emot att ta mig an utmaningen, säger Regina Donato Dahlström. Vid årsskiftet delades DGC upp i två delar, där datakom- och telefoniverksamheten tillsammans med IP-Onlys företagsdel blev IP-Only Enterprise och it-driftverksamheten ligger kvar i DGC. Jörgen Qwist, mångårig vd för DGC, har fram till nu varit ansvarig både för IP-Only Enterprise och DGC. Jörgen har valt att lämna IP-Only för att tillsammans med EQT nu helt fokusera på att expandera DGC:s it-driftaffär.  – Jag välkomnar Regina som affärsområdeschef för IP-Only Enterprise och säger grattis till ett fantastiskt roligt jobb. Det är en ynnest att få jobba med alla superduktiga medarbetare från både DGC och IP-Only. Båda bolagen har gjort en unik resa på den svenska datakommarknaden, och tillsammans kan IP-Only Enterprise nu skapa ny historia, säger Jörgen Qwist. Regina börjar på IP-Only den 1 augusti och kommer att rapportera till vd och koncernchef Frida Westerberg. Regina kommer att ingå i koncernledningsgruppen.  MediakontaktNiclas Karnhill, ansvarig press och samhällskontakter, IP-OnlyTel: +46 708 70 00 60E-post: niclas.karnhill@ip-only.se Om IP-OnlyIP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se  

Kanceras extra bolagsstämma beslutade om nyemission

Företrädesemission Företrädesemissionen avser högst 49 545 130 aktier och högst 49 545 130 teckningsoptioner. Nyemissionen sker i form av units. Teckningskursen per unit är 1,20 SEK. Tre befintliga aktier ger rätt att teckna en unit. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Två teckningsoptioner ger rätt att under perioden 22 maj – 22 november 2019 teckna en ny aktie för 1,95 SEK. Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 2 maj 2018. Teckning med och utan företrädesrätt ska ske under perioden 4 – 22 maj 2018. Övertilldelningsoption Övertilldelningsoption om högst 12 500 000 units av samma slag som i företrädesemissionen, som aktualiseras om företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningsberättigade är de som på grund av överteckning inte kunnat få tilldelning. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs Kancera 15 MSEK. Nyemission avseende ersättning till emissionsgaranter. Teckningsberättigade är de som garanterat företrädesemissionen. Garantiarvode utgår för garanterat belopp med antingen 10 procent i kontant betalning eller 12 procent i form av units av samma slag som i företrädesemissionen. Givet ett garantibelopp om 48 MSEK och att samtliga garanter väljer arvode i form av units kan emissionen uppgå till högst 4 800 000 aktier och 4 800 000 teckningsoptioner. Bemyndigande att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner Styrelsen bemyndigades att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i form av units av samma slag som i ovanstående emissioner och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att Kancera ska kunna betala arvode till bolagets finansiella rådgivare i nyemissionerna till den del detta ska utgå i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en reserv och användas till emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter. För ytterligare information, kontaktaErik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59Thomas Olin, VD: 073-520 40 01  Adress:Kancera AB (publ)Karolinska Institutet Science ParkBanvaktsvägen 22SE 171 48 SolnaBesök gärna bolagets hemsida www.kancera.se  Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 20 april, 2018 kl 11:50

Damishockeyspelarna organiserar sig fackligt

- Vi välkomnar att damishockeyspelarna ansluter sig till SICO. Vi ser nu fram emot att kunna förbättra förutsättningarna även för damhockeyspelarna och organisera hela elithockeysverige, säger Erik Zachrisson, generalsekreterare på SICO. - Vi tar nu ett viktigt steg att stärka även damishockeyspelarnas fackliga rättigheter och stärka jämställdheten inom ishockeysverige, säger Johnatan Kibebe, central ombudsman på Unionen. - Det är inte en dag försent att vi organiserar oss. En viktig del i damhockeyn utveckling och för nästa generation damspelare, säger Pernilla Winberg, Damkronorna/Linköping HC - Äntligen slipper vi att tala för oss själva. Med SICO:s hjälp kommer vi kunna skapa oss bättre förutsättningar både på och utanför isen. En väl fungerande landslagsverksamhet är en sak vi vill ha hjälp med, säger Johanna Fällman, Damkronorna/Luleå Hockey - Det här känns helrätt. Nu ska vi jobba tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för oss själva men framförallt för framtidens damspelare. Nu är det dags att ställa krav på både Svenska Ishockeyförbundet och SDHL för att vi ska få en bättre vardag, säger Erika Grahm, Damkronorna/MODO Hockey Fakta om SICO Sveriges Ishockeyspelares Centralorganisation (SICO) är en ideell förening som har till uppgift att företräda ishockeyspelarna som ett kollektiv. 2008 undertecknade SICO och Unionen ett samverkansavtal där man tillsammans företräder anställda ishockeyspelare i Sverige. Unionen sköter det arbetsrättsliga samt är avtalspart vid tecknandet av kollektivavtal. SICO tillvaratar medlemmarnas idrottsliga, ekonomiska och sociala intressen. SICO företräder medlemmarna i rollen som ishockeyspelare och arbetstagare på bästa sätt i deras förhållande till klubbar/föreningar/arbetsgivare och deras organisationer (SHL, HHAB & SDHL) samt Svenska Ishockeyförbundet (SIF). SICO sköter sportsliga frågor samt intressefrågor och förhandlar med SIF om till exempel bonusar, ersättningar och övriga förutsättningar vid landslagsspel.

Kallelse till årsstämma i SpectraCure AB (publ)

Aktieägarna i SpectraCure AB (publ), org.nr 556642-1011 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 11.00 på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 17 maj 2018, och · dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 17 maj 2018, under adress SpectraCure AB (publ), att: Mirjam Johansson, Magistratsvägen 10, 226 43 Lund med angivande av ”årsstämma”, eller via e-post till mj@spectracure.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 17 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Ombud Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.spectracure.se. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Godkännande av dagordning 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 7. Beslut om: ads. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, adt. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt adu. ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 9. Val av styrelse och av revisorer10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler11. Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman Aktieägare representerande ca 17,01 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att Ingemar Kihlström väljs till ordförande vid stämman. Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att -9 506 066 kronor balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer Aktieägare representerande ca 17,01 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 9 – Val av styrelse och av revisorer Aktieägare representerande ca 17,01 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska utökas med en styrelseledamot till att bestå av sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Samma aktieägare har meddelat att de föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att Ingemar Kihlström, Masoud Khayyami, Stefan Andersson-Engels, Katarina Svanberg och Sune Svanberg omväljs som ordinarie styrelseledamöter och att Johannes Swartling omväljs som styrelsesuppleant. Vidare föreslås nyval av Hans Bornefalk som styrelseledamot. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Ingemar Kihlström. Aktieägare representerande ca 17,01 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har meddelat att de föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Vidare föreslås ingen revisorssuppleant väljas. Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 1 000 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 000 aktier, ge ut högst 10 000 000 teckningsoptioner och/eller uppta konvertibelt lån om högst 10 000 000 konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen (2005:551). Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Majoritetskrav Beslut enligt punkt 10 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Upplysningar på årsstämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Tillhandahållande av handlingar Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 10 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Magistratsvägen 10, 226 43 Lund samt på Bolagets webbplats www.spectracure.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 2 maj 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Lund i april 2018 SpectraCure AB (publ) Styrelsen

QuickBit förvärvar Rockmint Limited i Gibraltar

QuickBit offentliggjorde i en pressrelease 26 mars 2018 att bolaget beslutat etablera operativ verksamhet i Gibraltar, då territoriets nya lagstiftning erbjuder ett stabilt ramverk för att utveckla bolaget på den snabbt växande marknaden för handel med kryptovalutor. I mars 2018 ingicks ett intentionsavtal med, Celoxo Limited, ägare till Gibraltarbolaget Rockmint Limited. Förhandling och due diligence har genomförts under mars och april, och köpeavtal är nu klart.   Rockmint Limited är ett bolag etablerat 2017 som innehar programvara och kunddatabaser som är väl anpassade för en vidareutveckling av QuickBits verksamhet. Bolaget har haft för avsikt att starta verksamhet i Gibraltar i QuickBits nisch under 2018. Genom att förvärva en existerande verksamhet så uppnår QuickBit två saker. Dels snabbare etablering av verksamheten i Gibraltar, dels tillgång till programvara och kunddatabas som kompletterar och tillför ytterligare kvalitet till bolagets egna system med avseende på bedrägerikontroll och tillgång till flera tusen kunder som tidigare handlat med kryptovalutor, säger Reinhold Konnander, VD i QuickBit. Köpeskilling för samtliga aktier i Rockmint Limited är i 9,6 MSEK. Likvid erläggs genom en kvittningsemission i QuickBit till kursen 2,40 kronor per aktie. QuickBit ger således ut fyra miljoner nya aktier till säljaren av Rockmint Limited,vilket ger en utspädningseffekt på ca 6,86 procent.

Sernekes planer för Fjätervålen tar form

Sedan i januari i år, när Serneke först engagerade sig i Fjätervålen AB, har ett intensivt arbete pågått för att presentera en plan för ett framtida Fjätervålen. Bara knappt tre månader senare finns konkreta förslag framtagna för en ambitiös satsning ända fram till 2028. – Planen är att bevara och utveckla det som är unikt med Fjätervålen men att utveckla anläggningen med långsiktigt hållbara lösningar i fokus. Ambitionen är att bli Nordens mest hållbara fjälldestination och en innovativ testbädd för hållbart byggande och digitalisering, säger Ola Serneke, ordförande i Fjätervålen AB samt VD och koncernchef för Serneke Group. Långsiktig satsningUnder de närmaste åren är planen bland annat att utveckla en ny sittlift, toppstuga, längdspår samt nya campingplatser. Även en ny centrumbyggnad med bland annat hotell och konferensfaciliteter, skidshop, restaurang samt fler stugor och lägenheter ligger i de närmaste årens planering. En central del i Sernekes satsning består också i att bygga upp ett utbildningscenter och bra rekreationsmöjligheter för koncernens anställda. – Vi är en starkt växande koncern och vi ser i Fjätervålen en möjlighet att bygga något riktigt bra för våra anställda. Vi ska vara marknadens mest attraktiva arbetsgivare och detta är ett sätt att ytterligare stärka oss i den ambitionen, säger Ola Serneke. Målsättningen är att hela utvecklingen och ombyggnationen ska vara klar 2028. Om visionen infrias kommer Fjätervålen då att ha 1 000 - 1 500 nya boenden, ny centrumpunkt med bykänsla, flera nya liftar och pister samt verksamhet och aktiviteter året om. – Vårt mål är att skapa en ökad attraktion och nya arbetstillfällen till regionen genom att långsiktigt och varsamt utveckla en skidort med fantastiska förutsättningar. Förutom att vi nu inlett ett planarbete behöver vi också bygga en ny organisation och välkomna många nya drivna medarbetare som vill vara med på resan, säger Ola Serneke. Fjätervålen AB och Serneke för nu diskussioner med Älvdalens kommun och andra myndigheter såsom Länsstyrelsen i Dalarna kring detaljplanefrågor och andra tillstånd med ambitionen att inleda exploateringen under 2019. För mer information, kontakta: Johan Live, pressansvarig Serneke Group ABTel: + 46 768 68 11 37johan.live@serneke.se Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter på 5,6 miljarder kronor och drygt 1 000 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016. Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.group

Swedbank utökar sitt samarbete med Meniga

Investeringen i Meniga är en del av en strukturerad finanseringsrunda i Meniga och Swedbank deltar tillsammans med andra kunder till Meniga. -Vi vet att allt fler av våra kunder möter oss digitalt, och att kunderna vill att vi ska bli mer proaktiva med riktade, relevanta erbjudanden och tjänster för att göra deras vardag enklare. Tillsammans med Meniga som innovativ partner kan vi ge bankens kunder en digital upplevelse som innehåller en bättre överblick och därmed större insikt i privatekonomin. Vi är därför väldigt glada över att vi nu får möjlighet att stärka vårt samarbete, säger Lotta Lovén, chef för Digital Banking och medlem i koncernledningen på Swedbank. -Det är roligt att kunna välkomna Swedbank som investerare och vi ser fram emot att fortsätta bidra på deras digitala resa. Vi är mycket imponerade av Swedbanks höga ambitionsnivå och engagemang inom det digitala innovationsområdet, säger Georg Ludviksson, medgrundare och vd Meniga. Om MenigaMeniga är en global världsledande leverantör av digitala så kallade ”white-label”-banklösningar. Menigas prisbelönta produkter hjälper banker och stora finansiella aktörer att förbättra kundupplevelsen i digitala kanaler både i mobilen och online. Totalt sett bidrar Meniga till att förbättra den digitala kundupplevelsen för över 50 miljoner bankkunder i 23 länder. Meniga har utvecklat ett ramverk för nästa generations digitala kundupplevelse för bankkunder, och har kontor i London, Reykjavik, Warszawa och Stockholm. För mer information:Lotta Lovén, chef Digital Banking och medlem i koncernledningen, Swedbank, +46 70 815 51 66Josefine Uppling, Head of Press office, Swedbank, +46 76 114 54 21

Delårsrapport kvartal ett 2018

Jan - mars 2018 (Första kvartalet) · Nettoomsättningen uppgick till 17 415 (6 291) tkr · Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 235 (638) tkr · Resultatet före skatt uppgick till 2 343 (106) tkr · Resultat per aktie uppgick till 0,32kr Antal aktier per 2018-03-31 uppgick till 7 255 200 (Jämförelsetal inom parantes avser motsvarande period föregående år)  Väsentliga händelser under första kvartalet · Vid årsstämman som hölls i slutet av mars beslutades om en riktad nyemission om 1,9 milj aktier totalt fördelat om 1,4 milj till Schneider Electric SAS mot kontant betalning om 64,4 msek och resterande 0,5 milj aktier mot kvittning till Pluspole Holding AB för förvärvet av Pluspole AB. · Upprampningen i fabrik fortgår enligt plan och förväntas under kvartal två vara i fas med efterfrågan.  Väsentliga händelser efter periodens utgång · Bolagets expansion till Norge har påbörjats med att registrera Plejd A/S som norskt bolag och att anställa en Country Manager.  VD HAR ORDET Vi fortsätter att verkställa vår strategi om tillväxt, vi ser en kraftig försäljningsökning på bolagets produkter inom smart belysning där försäljningen nästintill fördubblats mot föregående kvartal. Produktionskapaciteten har under april kommit i fas med orderingången och anses för tillfället inte vara ett bekymmer för våra etablerade produkter. Kraftig tillväxt och introduktion av kommande produkter på marknaden gör att produktionen förväntas vara en fortsatt utmaning, vi jobbar därför ständigt med att ligga steget före. Vi välkomnar Schneider Electric som ny industriell storägare i Bolaget och ser fram emot att ha dem med på vår resa. Vi välkomnar även teamet från Pluspole AB som markant stärker vår kapacitet inom produktutveckling. Vår satsning på den norska marknaden har påbörjats och processen att registrera Plejd A/S som ett nytt dotterbolag är i full gång. En erfaren Country Manager förväntas tillträda i maj och vi ställer ut på Eliaden, den största branschmässan i Norge, 29-31 maj 2018. Med hänsyn till att det är en uppstartsfas med anpassning av marknadsmaterial och bearbetning av nya grossister förväntas försäljningen i Norge dra igång andra halvan av 2018. Vidare satsning och expansion är att ta oss in på den nska marknaden, detta förväntas ske under senare delen av året. Efter en bra start på året ser vi fram emot kommande månader med goda möjligheter till kraftig tillväxt bestående av både nya produkter och marknader. Babak Esfahani VD för Plejd AB (publ)  Utsikter för 2018 · Bolaget har som primärt mål för 2018 att växa i nettoomsättning, ta viktiga marknadsandelar samt lansera ytterligare ca fem produkter. Bolaget planerar även att expandera till Norge och Finland under året. · Bolaget lämnar inga prognoser. Finansiella mål · Bolaget har de kommande tre åren tillväxt som främsta mål. Styrelsen och ledningen är övertygade om att vi skapar störst värde för våra aktieägare genom att initialt fokusera på tillväxt och att därigenom ta viktiga marknadsandelar. Likviditet och finansiering · Likviditet vid periodens utgång var 16 384 (4 304) tkr. · Räntebärande skulder uppgick vid periodens utgång till 1 133 (2 833) tkr.  (Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande balansdag föregående år) Redovisningsprinciper · Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år. Revisors utlåtande angående delårsrapporten · Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Nästa rapport · Delårsrapport kvartal 2, 2018 april-juni (2018-07-31) 

Första handelsdag för StarVR Corporation på Taipei Exchange

STOCKHOLM (23 april, 2018) – Starbreeze samriskbolag StarVR Corporations aktie handlas från och med idag på Taipei Exchange (TPEx), en marknad för tillväxtbolag. Aktien handlades i inledningen till kurser om 69-96 TWD (taiwanesiska dollar) per aktie. Det totala antalet aktier uppgår till 48 218 000, varav 3,11 procent är tillgängliga för handel. Starbreeze har inte avyttrat aktier i samband med listningen varför ägarandelen i StarVR Corporation kvarstår på cirka 33 procent. StarVR Corporation har ansökt om och godkänts för listning på Taipei Exchange med första dag för handel idag den 23 april 2018 under det kinesiska namnet Hongxing Technology Co med beteckningen 6681. Inför listningen har Acer avyttrat 4,69 procent av aktierna i StarVR Corporation. Listningen av StarVR Corporation påverkar inte Starbreeze redovisning då ägandet i samriskbolaget redovisas enligt kapitalandelsmetoden.  Se tidigare pressmeddelande från StarVR Corporation: https://news.cision.com/starvr/r/starvr-corporation-completes-application-for-public-issuance-in-taiwan--marks-first-step-for-ipo-pro,c2484279  StarVR Corporation grundades som ett samriskbolag mellan Starbreeze och taiwanesiska Acer. StarVR Corporation utvecklar, tillverkar, marknadsför och hanterar försäljning och support av StarVR-lösningar till den professionella och destinationsbaserade underhållningsmarknaden. StarVR Corporation har sitt huvudkontor i Taipei och har även närvaro i Los Angeles, Paris och Stockholm.

Alfa Laval AB (publ) Första kvartalet 2018

Kommentar från Tom Erixon, VD och koncernchef ”Efterfrågan i viktiga marknader stärktes under det första kvartalet jämfört med det fjärde kvartalet 2017. Förbättrad aktivitet inom borrning och utvinning av olja och gas till lands liksom i off-shoresektorn bidrog till att både Energy och Marine rapporterade en något bättre orderingång än vad vi hade förväntat. Food & Water hade en fortsatt positiv utveckling, vilket förstärktes av en stor bryggeriorder. Sammantaget blev order­ingången under kvartalet strax över 10 miljarder kronor. Produktivitetsutvecklingen inom koncernen var stark under kvartalet genom en ökad beläggning i fabrikerna, medan effekterna av kostnads­besparingsprogrammet upprätthölls. I kombination med en bra mix jämfört med det föregående kvartalet, förbättrades bruttomarginalen till strax över 38 procent. Vi bibehöll de positiva effekterna på bruttomarginalen ner till den justerade EBITA marginalen, som förbättrades till 16,9 procent. Såsom tidigare aviserats kommer investe­ringsnivån att vara på en högre nivå under 2018-19 beroende på det pågående omstrukture­rings­programmet för tillverkningen. Beroende på den starka tillväxt­trenden i orderingången kommer ytterligare investeringsbeslut att tas för att säkerställa kapacitet och leveransförmåga i vår försörjnings­kedja. Investeringarna för 2018 förväntas därför öka något jämfört med den tidigare prognosen om 1 miljard kronor.” Sammanfattning  Tre första månaderna Orderingången ökade med 16 procent* till MSEK 10 025 (8 801). Nettoomsättningen ökade med 11 procent* till MSEK 8 851 (8 126). Justerad EBITA**: MSEK 1 497 (1 279). Justerad EBITA-marginal**: 16,9 (15,7) procent. Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 469 (1 268). Nettoresultat: MSEK 1 049 (776).  Resultat per aktie: SEK 2,49 (1,84). Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 666 (804). Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 35 (75). Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: 67 (-) * Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal. Utdelning Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om SEK 4,25 (4,25) per aktie. Utsikter för det andra kvartalet ”Vi förväntar att efterfrågan under det andra kvartalet 2018 kommer att vara på samma nivå som i det första kvartalet.” Tidigare publicerade utsikter (30 januari 2018):”Vi förväntar att efterfrågan under det första kvartalet 2018 kommer att vara något lägre än i det fjärde kvartalet.” Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information kontakta: Peter Torstensson,Senior Vice President, CommunicationsTel: +46 46 36 72 31Mobil: +46 709 33 72 31peter.torstensson@alfalaval.com Gabriella Grotte,Ansvarig för Investor RelationsTel: +46 46 36 74 82Mobil: +46 709 78 74 82gabriella.grotte@alfalaval.com  Alfa Laval AB (publ)Box 73221 00 LundSverigeOrganisationsnummer: 556587-8054 Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2018 klockan 12.45 CET.

MQ byter VD under 2018

- Vi har en gemensam syn på processen för VD-skifte och är överens med Christina Ståhl om att hon blir kvar som VD tills en efterträdare har rekryterats. Ambitionen är att ett skifte på VD-posten kommer att ske under hösten, säger Claes-Göran Sylvén, styrelsens ordförande. - Christina Ståhl har genomfört ett betydande arbete för MQ-koncernen under fem år. Vi har nu en ny affärsplan på plats och omställningsarbetet fortsätter för att möta det paradigmskifte som MQ i likhet med hela branschen är mitt uppe i. Vi ser att det ger förutsättningar för en ny VD att ta vid för att driva MQ-koncernens utveckling vidare, säger Claes-Göran Sylvén. - Det har varit fantastiskt inspirerande att få vara med och utveckla och bredda MQ-koncernen tillsammans med alla engagerade medarbetare. Men när arbetet nu går in i nästa fas och vi har en ny treårsplan på plats, är tiden rätt för mig att lämna för att på sikt kunna ta mig an nya uppdrag. Fem år har gett nödvändig kontinuitet för MQ-koncernen och det har varit en spännande tid med pågående transformering av modehandeln, men nu är tiden mogen för en ny kraft att ta vid och fortsätta resan, säger Christina Ståhl, avgående VD och koncernchef. Christina Ståhl har enligt avtal sex månaders uppsägningstid. KontaktuppgifterClaes-Göran Sylvén, styrelseordförande+46 708 54 99 64 Christina Ståhl, avgående VD och koncernchef+46 31 388 80 10  Detta är sådan information som MQ Holding (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 april 2018, kl. 13.15 CET.

Bra start på året – stark tillväxt med ökat resultat

Koncernchef och vd Klas Balkow kommenterar första kvartalet 2018 − Axfoods första kvartal för 2018 visar på en riktigt bra start på året. Vi har en stark tillväxt med ökat resultat. Försäljningen i våra butiker är långt över den uppskattade marknadstillväxten, vilket visar att vi fortsätter ta marknadsandelar. Framför allt sålde Willys-butikerna bra under hela kvartalet och avslutade med en riktigt stark påskhandel.      E-handeln utvecklas positivt i alla våra koncept. Idag når vi över 5 miljoner konsumenter med vårt online-erbjudande och vi fortsätter utveckla våra digitala tjänster. Den starka näthandeln är bra för försäljningen, men belastar fortsatt resultatet. Trots detta levererar vi ett högre rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal förra året. Med en rörelsemarginal på 3,8 procent ligger vi i linje med vårt långsiktiga mål om minst 4 procent och vi fortsätter arbeta enligt vår strategiska agenda. Sammanfattning av första kvartalet · Axfood-koncernens nettoomsättning uppgick till 11 444 Mkr (10 639), en ökning med 7,6 procent. · Med en stark butiksomsättningstillväxt om 9,7 procent och kraftigt växande e-handelsförsäljningen fortsätter Axfood att ta marknadsandelar.  · Rörelseresultatet uppgick till 435 Mkr (397), en ökning med 9,6 procent. Rörelsemarginal uppgick till 3,8 procent (3,7). · Periodens resultat var 338 Mkr (309) och resultat per aktie före utspädning 1,61 kr (1,47). · Vid årsskiftet genomfördes den tidigare aviserade omorganisationen, vilket innebar att kundansvaret för Tempo övergick till Hemköp, Axfood Snabbgross rapporterades som ett segment och övriga kunder inom Axfood Närlivs övergick till Dagab. · Årsstämman fastställde styrelsens utdelningsförslag om 7,00 kronor (6,00) per aktie. Väsentliga händelser efter balansdagen · Axfoods styrelse har beslutat om återköp av högst 240 000 aktier kopplat till det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet LTIP 2018. Återköpen kan påbörjas från och med den 15 maj. Välkomna till dagens presentation där koncernchef och vd Klas Balkow tillsammans med finans- och ekonomidirektör Anders Lexmon presenterar första kvartalet 2018. Presentationen äger rum i Hemköps Rekobutik, Norra Stationsgatan 80 A, klockan 9:30. Presentationen webbsänds och kan också följas på axfood.se eller via telefonkonferens: Sverige: +46 8 566 426 62, Storbritannien: +44 203 0089 804, USA: +1 855 753 2235.

Swedbanks delårsrapport första kvartalet 2018

Första kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017 · Ökade utlåningsvolymer gav stöd åt räntenettot · Lägre bidrag från kapitalförvaltning och kort tyngde provisionsnettot · Nettoresultat finansiella poster gynnat av högre efterfrågan på räntesäkringsprodukter · Kostnadsutveckling i linje med förväntan · God kreditkvalitet · Stärkt kapitalisering 1) Första kvartalet 2018 speglar införandet av IFRS 9 Finansiella instrument och tidigare perioder har inte räknats om. Se not 1 för mer information.2) 2017 års resultat har räknats om på grund av ändrad presentation av provisionsintäkter. Se not 1 för mer information.3)Intäkt från försäljning av Hemnet av engångskaraktär på 680 mkr under första kvartalet 2017.4)Övriga intäkter i tabellen ovan inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags resultat och Övriga intäkter från koncernens resultaträkning. För mer information:Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, telefon +46 (0)72 740 63 38Josefine Uppling, Presschef, telefon + 46 (0)76 114 54 21 Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformationSwedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2018, kl. 7.00.

Volvokoncernen – det första kvartalet 2018

·  Under Q1 2018 ökade nettoomsättningen med 16% till 89,1 miljarder kronor (76,9). Justerat för förändrade valutakurser samt förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med 19%. ·  Både det justerade och rapporterade rörelse-resultatet uppgick till 8.297 Mkr (6.834), motsvarande en rörelsemarginal på 9,3% (8,9). ·  Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 730 Mkr. ·  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 1,5 miljarder kronor (1,5). ·  I april premiärvisade Volvo Lastvagnar sin nya, helt elektriska medeltunga lastbil Volvo FL Electric. Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvokoncernen.se Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790        Kontaktuppgifter Investor Relations:Investor Relations                                            Christer Johansson 031-66 13 34405 08 Göteborg                                              Anders Christensson 031-66 11 91Tel 031-66 00 00                                               www.volvogroup.se                                           Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 07.20. För fler nyheter besök www.volvogroup.seVolvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Nordeas konjunkturrapport: Inhemska frågetecken

Den inhemska efterfrågan tyngs av bostadsmarknaden som är förknippad med stor osäkerhet. Investeringarna stagnerar nästa år och BNP-tillväxten sjunker under 2 procent. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Economic Outlook. – Bostadsbyggandet minskar med 30 procent fram till 2019. Sättningen på bostadsmarknaden hämmar också hushållens konsumtionsvilja. Nordea räknar med en BNP-tillväxt under 2 procent nästa år då framför allt den inhemska efterfrågan dämpas, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth. Däremot är det högtryck i den offentliga sektorn då den demografiska utvecklingen gör avtryck. – Kommunerna står inför stora utmaningar när andelen personer i icke arbetsför ålder växer mycket snabbt. Dessutom är det valår, säger Annika Winsth. Innevarande år bidrar den starka omvärldskonjunkturen till den högsta exporttillväxten på flera år. Högre räntor i USA dämpar så småningom farten i ekonomin. De amerikanska svallvågorna sprids som ringar på vattnet och en något lägre global tillväxt väntas nästa år. – Arbetsmarknaden här hemma är mycket stram då bristen på arbetskraft är historiskt hög samtidigt som löneökningarna är dämpade. Det är en paradox och gör det svårt för Riksbanken att nå inflationsmålet då löneökningarna inte tar fart, säger Annika Winsth. Riksbanken inväntar den europeiska centralbanken och höjer räntan först i slutet av 2019. – Den svaga kronan lyfter inflationen i år, men kronan stärks längre fram och bidrar till att inflationen faller tillbaka igen. Låg underliggande inflation och osäkra tillväxtutsikter gör att Riksbanken skjuter den första räntehöjningen på framtiden, vilket innebär att vi går in i nästa lågkonjunktur med en mycket låg ränta, säger Annika Winsth Riksdagsvalet i september lär inte ge någon tydlig majoritet. Det behöver inte påverka förtroendet för svensk ekonomi på kort sikt, men på lång sikt är det problematiskt då viktiga strukturreformer sannolikt uteblir. Det reser också frågetecken om finanspolitiken förmår att ta ett större ansvar när utrymmet för penningpolitiken är begränsat. +-----------------------------------------+----+----+-----+-----+|Sverige, nyckeltal |2016|2017|2018P|2019P|+-----------------------------------------+----+----+-----+-----+|BNP, % | 3,2| 2,4| 2,4| 1,9|+-----------------------------------------+----+----+-----+-----+|BNP, kalenderkorrigerad, % | 3,0| 2,7| 2,5| 1,9|+-----------------------------------------+----+----+-----+-----+|Arbetslöshet, % | 6,9| 6,7| 6,2| 6,2|+-----------------------------------------+----+----+-----+-----+|Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % | 1,4| 2,0| 1,8| 1,7|+-----------------------------------------+----+----+-----+-----+|Offentligt finansiellt sparande, % av BNP| 1,2| 1,1| 0,6| 0,3|+-----------------------------------------+----+----+-----+-----+ Läs hela rapporten här . För ytterligare information:Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59Afroditi Kellberg, presschef, 073 350 55 99

Få vet hur mycket som sätts av till tjänstepensionen

Enligt AMFs undersökning vet hälften av de tillfrågade inte hur mycket som sätts av till deras tjänstepension. De som upplever att de har låg kunskap om hur mycket som sätts av till tjänstepensionen känner också en starkare oro kopplad till pensionen än de som har bättre överblick. 7 av 10 som är mycket oroliga för sin framtida ekonomi uppger att de inte vet hur mycket som sätts av till deras tjänstepension. – Tjänstepensionen blir allt viktigare och är direkt avgörande för att man ska få en pension som man kan leva på i framtiden. När man går i pension har man ofta miljonbelopp i total tjänstepension. Jag tror att den oro många känner för pensionen kan mildras om man förstår hur mycket som betalas in och hur mycket man har sparat. Alla borde besöka minpension.se åtminstone en gång om året, säger Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom, AMF. En tidigare undersökning** från AMF visar att 70 procent vill ha mer kunskap om tjänstepension. Men närmare hälften av de tillfrågade i den aktuella undersökningen uppger att de aldrig har fått information om tjänstepensionen från sin arbetsgivare. Tillsammans med den stora andel som inte vet eller minns om de fått information utgör de 65 procent av de tillfrågade. 13 procent uppger att de fick information om tjänstepensionen i samband med att de anställdes, men bara 2 procent säger att de diskuterar tjänstepension vid lönesamtal. Just kopplingen mellan lön och tjänstepension är otydlig för många. En anledning till att så få känner till hur mycket som betalas in till tjänstepension är att få arbetsgivare skriver ut det i lönebeskedet. Endast 7 procent av de svarande uppger att tjänstepensionen syns på deras lönebesked. – Yrkeslivet bygger pensionen. Men det pratas alldeles för lite pension på jobbet. Som nyanställd eller när man pratar anställningsvillkor borde det vara naturligt att tjänstepensionen kommer på tal. Lokala fackklubbar och personalavdelningar spelar en viktig roll för att höja kunskapen på arbetsplatser runt om i Sverige, och därmed minska den oro som många känner för sin pension, säger Dan Adolphson Björck. Hur mycket som sätts av till tjänstepensionen beror på vilket avtal som gäller på arbetsplatsen och vilken lön individen har. Idag omfattas cirka en miljon personer med kollektivavtalad tjänstepension även av deltids-/flexpension som ger extra avsättningar till tjänstepension. – De flesta har nog bra koll på hur mycket de får i lönekuvertet men när det gäller tjänstepensionen är kunskapen låg. För många handlar det om en inbetalning på en tusenlapp eller två i månaden, och för de som har deltidspension eller flexpension är det ännu mer, säger Dan Adolphson Björck. Figur: Tjänstepensionsavsättningar per yrkesgruppAMF har sammanställt hur mycket som sätts av till tjänstepension för olika yrken varje månad baserat på LOs Lönerapport 2017. Vissa får inbetalningen till sin tjänstepension varje månad medan andra får en större inbetalning en gång per år (beroende på avtal). Beräkningen avser premiebestämd tjänstepension och baseras på genomsnittlig månadslön för olika yrkeskategorier (LO Lönerapport 2017). Avsättningen till tjänstepension är vanligtvis 4,5 procent av lön upp till 39 063 kronor (2018). På lönedelar över 39 063 kronor är avsättningen 30 procent.Cirka en miljon individer omfattas även av deltids-/flexpension som kan ge mellan 0,2 – 1,95 procent i extra tjänstepensionsavsättning. Avtalen ser olika ut beroende på inom vilken bransch man arbetar. Figuren ovan är exklusive denna extra avsättning. Tre tips för bättre koll på din pension 1. Gå in på minpension.se en gång per år och skapa dig en överblick över din pension. 2. Fråga din personalavdelning eller fackförbund hur mycket som betalas in till din tjänstepension månads- eller årsvis. Kolla om du dessutom får extra inbetalningar i form av deltids-/flexpension. 3. Om du vill vara aktiv kan du göra egna placeringsval men alla pensionspengar tas hand om oavsett om du väljer eller inte. Det är bra att ha ett privat sparande men det ersätter inte tjänstepensionen. Tjänstepensionen är för stor och viktig för det. * Undersökningen genomfördes februari-mars 2018 i DemoskopPanelen (telefonrekryterad panel baserad på ett riksrepresentativt slumpmässigt urval med intervjuer via Internet). Av totalt 5 335 intervjuer tillhörde 2 281 personer den aktuella målgruppen 25-50 år varav 2 037 uppgav att de har tjänstepension i sin anställning. Undersökningen och pressbilder finns bifogat och kan laddas ned från AMFs medierum.** AMF Novus, november 2017

Stark tillväxt och resultatökning inom samtliga affärsområden

I dagens delårsrapport för första kvartalet 2018 redovisar Nolato en fortsatt mycket stark utveckling. · Omsättningen ökade till 2.039 mkr (1.370) · Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 264 mkr (146) inkl. engångsposter om 20 mkr (0) · EBITA‐marginalen uppgick till 12,9 procent (10,7) exkl. engångsposter 12,0 procent (10,7) · Resultat efter skatt var 206 mkr (108) · Resultat per aktie före utspädning ökade till 7,83 kr (4,11) · Kassaflödet efter investeringar uppgick till 187 mkr (3) · Fortsatt stark finansiell ställning Justerat för valuta var koncernens omsättningstillväxt under kvartalet exceptionellt starka 55 procent. Medical Solutions omsättning ökade till 532 mkr (487), vilket justerat för valuta är en ökning med hela 10 procent. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 69 mkr (65) och EBITA‐marginalen till 13,0 procent (13,3). – Volymerna har främst ökat inom Medical Devices, där nya kundprojekt har bidragit positivt, konstaterar Nolatos koncernchef Christer Wahlquist. Den starka tillväxten har medfört att vi, enligt tidigare kommunicerade beslut, bygger ut produktionskapaciteten i Ungern, Sverige och Schweiz. Dessa utbyggnader pågår enligt plan och beräknas färdigställas runt kommande årsskifte. Integrated Solutions omsättning ökade till 939 mkr (399), justerat för valuta var ökningen exceptionellt starka 157 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 120 mkr (38) och EBITA‐marginalen till mycket starka 12,8 procent (9,5). – Fortsatt mycket höga volymer har levererats under kvartalet för produktområde Vaporiser Heating Products (VHP), kommenterar Christer Wahlquist. Dessa höga volymer bedöms fortsätta även under andra kvartalet. Industrial Solutions omsättning ökade till 568 mkr (488), justerat för valuta ökade omsättningen med hela 16 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 57 mkr (48) och EBITA‐marginalen uppgick till 10,0 procent (9,8). – Volymerna har utvecklats positivt inom i princip samtliga produktområden, framförallt avseende fordon och hygien, konstaterar Christer Wahlquist. Framflyttade marknadspositioner samt fortsatt hög fakturering av utvecklingsarbete och produktionsutrustning för kommande produktion har bidragit till den starka tillväxten. Nolatos finansiella ställning är fortsatt stark. Kassaflödet inkl. engångsposter ökade till 187 mkr (3). Soliditeten uppgick till 47 procent (49) och den finansiella nettotillgången till 40 mkr (–410 nettoskuld). ‐‐‐‐‐‐‐‐‐För ytterligare information kontakta:Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848Per‐Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340 Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Mid Cap‐företag i sektorn Industrials. Denna information är sådan information som Nolato AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl 14:30 CET. www.nolato.se

Insplorion i svensk-japanska rundabordsamtal med ministrar, professorer och näringslivstoppar

Energilagring är av mycket stor betydelse inom ramen för framtida energisystem med större del av förnybara energikällor, distribuerade elnät och användning av elfordon. I och med detta läggs ökat fokus på utvecklingen av nästa generations energilagringssystem av alla aktörer inom politiska, forskning och industri. I den här utvecklingen är det viktigt med ett helhetssyn och ett värdekedjeperspektiv. Dessutom har både Sverige och Japan betydande styrkor inom energilagring. Utnyttjande av synergier och utökad kunskapsdelning kan bidra till samarbete och ytterligare öka energilagringsutvecklingen i de två länderna. Gårdagens diskussioner inleddes med anföranden av Minister Ibrahim Baylan (MEE), och Deputy Commissioner Atsushi Taketani. Därefter gavs en överblick av batterilagring i dag och i framtiden av Professor Kristina Edström från Ångströmslaboratoriet i Uppsala. I samtalen, som Kristina även modererade, deltog representanter från Chalmers tekniska högskola, Tokyo Institute of Technology och Advanced Industrial Science and Technology (AIST). Från industrin deltog, förutom David Johansson från Insplorion, bland andra Peter Carlsson, VD Northvolt, Johan Söderström, VD ABB Sweden, Dr. Katsuhiko Hiramatsu, Director of Innovation, Panasonic och Dr. Greger Ledung från Energimyndigheten. I minglet efter samtalen ser vi i bakre raden Peter Carlsson, Northvolt, Johan Söderström, ABB och David Johansson, Insplorion. Framför dem står bland andra Michael Jacob från Svenska ambassaden, Ministrarna Ibrahim Baylan och Atsushi Taketani samt Katsuhiko Hiramatsu från Panasonic och Kristina Edström Uppsala universitet.

Resultat för första kvartalet 2018

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet: ”2016 och 2017 präglades av betydande investeringar för att förbättra vår hantering av regelefterlevnad och risker, samt av en sänkt risknivå i banken. Dessa åtgärder kom att påverka både intäkter och kostnader markant. Vidare har de lett till en situation där vi har varit mer internt fokuserade, och vi behöver nu återgå till att fokusera mer på våra affärer med kunderna. Jag är nöjd att kunna säga att vi nu har genomfört de viktigaste riskreducerande åtgärderna. Riskreduceringen i Ryssland, shipping, olja och offshore går enligt plan, och vår internationella private banking-verksamhet håller på att säljas.  Under första kvartalet 2018 levererade vi på våra kostnadsminskningar, vår kreditkvalitet är den starkaste sedan 2007, och vår kapitaltäckning har aldrig varit högre. Vi är trygga med att nettoresultatet förbättras 2018 jämfört med 2017, som vi tidigare sagt. Eftersom de underliggande intäkterna under första kvartalet var lägre än väntat blir det mer utmanande att nå upp till vår intäktsprognos för helåret. Därför skärper vi fokus på att förbättra affärsutvecklingen samtidigt som vi slår vakt om en disciplinerad riskhantering och regelefterlevnad. Vi håller fast vid vårt kostnadsmål om cirka 4,9 md euro för 2018.”  Första kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2017 (första kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017) · Räntenetto 1 053 mn euro, -12 %; -9 % i lokala valutor (-5 %, -5 % i lokala valutor) · Rörelseintäkter 2 315 mn euro, -6 %; -4 % i lokala valutor (4 %, 4 % i lokala valutor) · Kostnader 1 205 mn euro, -3 %; -1 % i lokala valutor (-11 %, -11 % i lokala valutor) · Resultat före kreditförluster 1 110 mn euro, -9 %; -7 % i lokala valutor (28 %, 28 % i lokala valutor) · Kreditförluster 40 mn euro, -65 %; -63 % i lokala valutor (-44 %, -43 % i lokala valutor) · Rörelseresultat 1 070 mn euro, -3 %; -1 % i lokala valutor (34 %, 35 % i lokala valutor) · Kärnprimärkapitalrelation 19,8 %, upp från 18,8 % (upp från 19,5 %) · K/I-tal 52 %, upp från 51 % (ner 9 %-enheter från 61 %) · Kreditförlustrelation på 7 punkter, ner från 14 punkter (ner 2 punkter från 9 punkter) · Avkastning på eget kapital 10,0 %, ner från 10,3 % (upp 2,3%-enheter från 7,7 %) · Resultat per aktie efter utspädning 0,20 euro jämfört med 0,21 euro (0,20 euro jämfört med 0,15 euro) Valutakurser som använts för kv1 2018 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4468, NOK 9,6366 och SEK 9,9765. För ytterligare information:  Casper von Koskull, vd och Christopher Rees, Group CFO, tel +45koncernchef, tel 010 157 10 20 5547 2377Rodney Alfvén, chef för Roberta Alenius, chef för GroupInvestor Relations, tel 072 External Communication, tel 070 270235 05 15 7217 Senaste kvartalsresultat Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande, kl 07.00 CET den 25 april 2018.

Idogen appoints Hanne Risager Romedahl as new Chief Scientific Officer

Hanne Risager Romedahl has extensive experience from senior leadership positions within research and development in the pharmaceutical industry. She joins Idogen following a role as Senior Vice President of biologics at the German drug development company Evotec International GmbH. Before that Hanne worked for more than 9 years in various leadership roles at Vice President level within the research organization of Novo Nordisk A/S. During this period, she led the founding of several new competency areas and departments. Hanne had an important role in building project portfolios within hematological and immunological diseases. Before that, Hanne worked as leader within the biotech sector. Hanne has a PhD in immunology from the Technical University of Denmark/Michigan State University, USA. Both academically as well as during her whole industrial career, Hanne has substantial research experience with dendritic cells that constitutes the core research area of Idogen. ”I am looking much forward to working with Idogen - it's a great opportunity for me to work again with dendritic cells that I have long experience with. My view is that dendritic cells hold great potential in future novel cell therapy for many serious immune disorders. It is an honor to be trusted the leadership role for the research of such an innovative company as Idogen that develops a whole new pharmaceutical approach" comments Hanne Risager Romedahl. "With her background as PhD in immunology and a solid pharmaceutical research and managerial experience in the field, Hanne is an important enhancement of Idogen’s research organization. As Anette Sundstedt enters into a role as scientific expert, we maintain continuity and competence within the company, giving Anette the opportunity to focus on the scientific matters" says Idogen CEO Lars Hedbys. For additional information, please contact:Lars Hedbys, CEO Idogen ABTel: +46 (0)46-275 63 30E-mail: lars.hedbys@idogen.com This is an English version of an original Swedish press release communicated by Idogen AB. In case of interpretation issues or possible differences between the different versions, the Swedish version shall apply. Idogen (AktieTorget: IDOGEN) develops tolerogenic cell therapies to prevent the patient’s immune system from attacking biological agents, transplanted organs or the body’s own cells or tissue. Idogen’s most advanced product candidate IDO 8 is designed for patients with severe haemophilia A who have developed anti-drug antibodies against their critical treatment with coagulation factor VIII (factor VIII). The company´s second project IDO T is developed to prevent kidney transplant rejection. The treatment is based on the patient's own cells and is expected to have a favorable safety profile and long-lasting effect. The fact that a short treatment has the potential to yield a long-lasting effect is another great advantage. For more information, visit www.idogen.com 

Atlas Copcos rapport för första kvartalet 2018

Siffrorna i denna rapport avser kvarvarande verksamhet om inget annat anges, d.v.s. Epiroc rapporteras som avvecklad verksamhet. Samtliga siffror presenteras i enlighet med IFRS 15 (Intäkter från kontrakt med kunder), vilket innebär att siffror för 2017 har ändrats från det som tidigare rapporterats. ·  Orderingången ökade 6% till MSEK 24 829 (23 325), en organisk ökning om 9% ·  Intäkterna ökade till MSEK 21 906 (20 578), en organisk ökning om 9% ·  Justerat rörelseresultat, exkluderat jämförelsestörande poster, var MSEK 4 779 (4 412), vilket motsvarar en marginal på 21.8% (21.4) ·  Rapporterat rörelseresultatet ökade med 13% till MSEK 4 833 (4 290), vilket motsvarar en marginal på 22.1% (20.8) ·  Resultat före skatt uppgick till MSEK 4 513 (4 058) ·  Periodens resultat var MSEK 3 340 (2 896) ·  Inom avvecklade verksamheter, Epiroc uppnådde en orderingång om MSEK 10 036 (8 520), 21% organisk ökning, och intäkter om MSEK 8 233 (7 411), en organisk ökning om 14%. Se sidan 14 ·  Operativt kassaflöde inkluderat avvecklade verksamheter uppgick till MSEK 2 724 (3 510) ·  Vinst per aktie före utspädning inkluderat avvecklade verksamheter var SEK 3.64 (3.29) ·  Årsstämman 2018 godkände förslaget att dela Gruppen Marknadsutsikter på kort siktDen sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. Tidigare marknadsutsikter på kort sikt (publicerades den 26 januari 2018): Den sammantagna efterfrågan för Gruppen förväntas ligga kvar på nuvarande höga nivå. 

Susanne Andersson Pripp ny ordförande för Svensk Turism

-Jag känner mig oerhört hedrad att få ta över stafettpinnen och bli ordförande i vad som enligt mig är Sveriges viktigaste styrelse, Svensk Turism, säger Susanne Andersson Pripp. Fördubbling på tio år Den nationella strategin för svensk besöksnäring presenterades år 2010 med visionen att fördubbla besöksnäringens omsättning och exportvärde till år 2020. - Besöksnäringen är en basnäring som fortsätter att växa varje dag. Under 2016 uppgick näringens samlade exportvärde till 120 miljarder. Detta betyder att vi är en oerhört viktig näring för Sverige som land.-Nu är det snart 2020 och Svensk Turism har påbörjat arbetet med att peka ut riktningen för besöksnäringens fortsatta strategiska utveckling för att kunna ta fram nästa generations nationella strategi för besöksnäringen. Det skall bli fantastiskt att få leda det arbetet avslutar Susanne Andersson Pripp. Fem nya ledamöter På Svensk Turism AB:s bolagsstämma valdes även fem nya ledamöter in i bolagsstyrelsen: Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Karin Mäntymäki, Visit Stockholm, Tomas Ringsby Petersson, SCR Svensk Camping, Jonas Siljhammar, Visita och Krister Svensson, SJ.Christer Fogelmarck, Svenska Nöjesparksföreningen, Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism, Mats Hedenström, Svensk Handel, Ola Lindgren Nilsson, Regionala nätverket för turism, Magnus Ling, STF, Susanne Norman, Swedavia, Titti Rodling, SLAO och Jari Virtanen Passagerarrederiernas förening valdes om. Om Svensk Turism AB Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och ägs av 170 företag och organisationer som representerar tiotusentals företag i hela besöksnäringen inom områdena äta, bo, resa och göra. Svensk Turisms uppgifter är att förvalta näringens del av ägarskapet i kommunikationsbolaget VisitSweden, vara huvudman för ”Nationell strategi för svensk besöksnäring” och att utgöra ett forum för den svenska besöksnäringens strategiska utveckling. Mer information på www.svenskturism.se. Svensk besöksnäring omsätter idag 296 miljarder kronor, genererar ett exportvärde på 120 miljarder kronor och bidrar med 169 000 helårsverken. För ytterligare information kontakta: Susanne Andersson Pripp, telefon 070 666 69 10, susanne.pripp@hotellett.com

QuickBit eu AB (publ) rekryterar Jonathan Santos i Gibraltar

Som tidigare meddelats etablerar QuickBit operativ verksamhet i Gibraltar genom förvärv av det lokala bolaget Rockmint Limited. Gibraltar har varit först ut i världen med lagstiftning som reglerar företag verksamma inom området för kryptovalutor och genom etableringen får QuickBit möjlighet att expandera fort på den internationella marknaden för e-handelsbetalningar med kryptovalutor.  Jonathan Santos kommer från Gibraltar och har över 20 års erfarenhet från utvecklingen av internationella betalningar (”remittances”), bland annat som Director i MoneyGram och Thomas Cook, med bas i London. Santos arbete och det nätverk han upprättat genom åren accelererade utvecklingen av internationella penningsförsändelser i många av Afrikas utvecklingsländer, något som gav honom erkännande från det internationella bankväsendet.  Santos har även erfarenhet från arbete med disruptiva teknologier och har varit med att lansera ett antal innovationer, inklusive det första snabba person till person-transaktionssystemet i Afrika 1997 och det första inter-afrikanska nätverket mellan Uganda och Tanzania samma år. Han har även utvecklat ett betalningsnätverk för Travelex och har varit konsult inom området för ett flertal banker och internationella organisationer såsom DFID (brittiska motsvarigheten till SIDA), Världsbanken och flera centralbanker i Afrika. Santos arbetar för närvarande på en doktorsavhandling inom området.  – Jonathan är en av de mest erfarna experter jag vet inom remittances och detta kombinerat med hans förståelse för innovation samt kontaktnät både internationellt och med myndigheter i Gibraltar gör att han är en utmärkt person att rekrytera i samband med att QuickBit accelererar bolagets expansion, säger Jörgen Eriksson, senior advisor på QuickBit. – Det finns flera gemensamma nämnare mellan remittances och kryptovalutor, och blockchain tillför en dimension av säkerhet som inte varit möjlig tidigare för betalningar i utvecklingsekonomier. Jag deltog 1997-1999 i en arbetsgrupp för att ta fram ett regelverk för regionala betalningar i Östafrika och vi skapade redan då ett instrument snarlikt en kryptovaluta för detta syfte. Jag tror kryptovalutors roll inom internationella betalningar kan vara nyckeln till att utveckla området till något mycket viktigare än instrument för spekulation. Jag ser väldigt mycket fram emot att bli en del av QuickBit-teamet och att få vara med och utveckla bolagets verksamhet, säger Jonathan Santos.

Japans ambassadör inviger årets Hanami i Botaniska trädgården i Göteborg

För femte året i rad firar Botaniska våren på japanskt vis med en stor körsbärspicknick! Hanami, som det heter, är en stor folkfest i Japan där folk går man ur huse för att fira våren när körsbärsträden slår ut. 2014 var japan temat under ett helt år i Botaniska och även då invigdes dagen av Japans ambassadör. Botaniska har en stor samling växter från Japan som grundlades på 1950-talet och resulterade i den vackra Japandalen, så anknytningen till Japan är väl förankrad. Hanamin har blivit allt mer populär  och förra året, då den sammanföll med valborgsmässoafton, deltog 18 000 personer i firandet. Hanamin i Botaniska är idag Sveriges största körsbärspicknink. Denna kalla vår har körsbärsträden nyss slagit ut på torg och gårdar i Göteborg medan de lite senare arterna i Botaniska trädgården fortfarande är i knopp. Men med fyra dagar till goda finns det gott hopp om en blomning även här. Söndag 29 april kl 11 - 15 myllrar det av foodtrucks, försäljare av allt möjligt japanskt, musiker, dansare, samurajer och ninjor, japansk blomsterkonst m.m. Det blir också teprovning, bonsaiutställning och modevisning . Men dagens viktigaste händelse, i alla fall för barnen, är det inledande koi-släppet då Botaniskas japanska koi-karpar släpps ut i Spegeldammen efter en vinter inne. Ett annat roligt inslag, som är nytt för i år, är Harajuku Fashion Walk som startar på Linnéplatsen 11:30 och anländer Botaniska ca 12:00. Nyfiken? Kolla här  Även om programmet tar slut kl 15.00 är trädgården öppen för picknick hela dagen. För den som vill avslutas dagen i Annedalskyrkan där folkmusikgruppen JAERV bjuder in till konsert tillsammans med koto-virtuosen Hiroe Morikawa från Japan. De gör under Hanamin ett par korta framträdanden i trädgården. För mer detaljerad information, följ evenemanget på Botaniskas Facebookssida  eller botaniska.se  Här är ett smakprov från förra årets Hamani  Bilden är fri för publicering. Fotograf: Johan Lagerqvist. Kontakter: Claes Grill: Japans generalkonsul tel 070 922 48 49 Björn Aldén: botanist och expert på körsbärsträd tel 070 785 18 14 Agneta Green: evenemangsansvarig tel 070 740 80 19

Castellum ändrar sin finanspolicy – belåningsgraden sänks till max 50%

Vidare utgår hittills gällande begränsning om att andelen kapitalmarknadsfinansiering får utgöra maximalt 75% av utestående räntebärande skulder. Dessutom införs en ny restriktion avseende säkerställd finansiering där målsättningen är att andelen utestående företagscertifikat och säkerställda lån i relation till koncernens fastighetsvärde maximalt får uppgå till 25%. I övrigt lämnas finansiella mål och restriktioner oförändrade. Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 15.00 (CET). För ytterligare information kontakta:Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 81 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.   Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.   Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler, dels nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00

Stämmokommuniké

Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats. · Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2017 · Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning · Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet · Ett årligt styrelsearvode om 375 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 125 000 kr vardera, oförändrat från föregående år · Arvode till revisor enligt godkänd räkning · Omval av styrelseledamöterna Åke Sund, Elin Lydahl, Tommy Nilsson och Indra Åsander, samt nyval av Tony Grimaldi och Johan Nordström · Omval av Åke Sund till styrelseordförande · Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor; auktoriserade revisorn Claes Sjödin fortsätter som huvudansvarig revisor · Beslut om emission av teckningsoptioner för ett incitamentsprogram samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda · Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner    För vidare information, vänligenkontakta: Åke Sund, styrelseordförande, mobilnummer:070 667 00 74Karl Bohman, VD, mobilnummer: 070 560 02 68 Stockholm2018-04-25