AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2019 – stark resultattillväxt och strategisk lansering av ny portfölj av lösningar för växtbaserade livsmedel

AAK-koncernen · Volymerna uppgick till 565.000 ton (550.000 ton), en organisk tillväxt med 3% (6%). · Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 19 mkr, uppgick till 518 mkr (454 mkr), en förbättring med 14%. · Nettoresultatet uppgick till 362 mkr (310 mkr), en ökning med 17%. · Vinsten per aktie ökade med 18% och uppgick till 1,42 kronor (1,20 kronor). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 408 mkr (396 mkr). · Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,5% (15,8% den 31 december 2018). Affärsområden · Food Ingredients – rörelseresultatet förbättrades med 18% till 346 mkr (292 mkr). · Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 177 mkr (169 mkr), en ökning med 5%. · Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 35 mkr (32 mkr), en ökning med 9%. VD:s kommentarerVår starka resultattillväxt fortsatte under andra kvartalet, främst tack vare Food Ingredients. Även Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed bidrog till resultattillväxten. Den organiska volymtillväxten uppgick till 3% (6%), där Chocolate & Confectionery Fats stod för den starkaste volymtillväxten med en ökning på 15%. Rörelseresultatet uppgick till 518 mkr, en förbättring med 14% jämfört med föregående år och ett rekordhögt rörelseresultat för ett andra kvartal. Vinsten per aktie ökade med 18% och kassaflödet från den löpande verksamheten var bra. Food Ingredients visade en fortsatt stark trend och förbättrade rörelseresultatet med 18%. Mejeri- och bageri­segmenten samt Foodservice gick särskilt starkt, men även Special Nutrition bidrog till tillväxten. Den starkaste regionala utvecklingen var i USA, Norra Latinamerika och Asien. Chocolate & Confectionery Fats hade ännu ett bra kvartal och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på högförädlade lösningar. Den starkaste utvecklingen var i Europa och Södra Latinamerika. Som förväntat var råvaruutbytet lägre än normalt, vilket hade en fortsatt negativ inverkan på rörelseresultatet. Våra investeringsprojekt för att öka kapaciteten och stärka vår leveranskedja utvecklas enligt plan och förväntas vara klara innan årets slut. Technical Products & Feed förbättrade rörelseresultatet med 9%, trots ett mycket starkt 2018. Den starka utvecklingen berodde främst på foderverksamheten. Viktiga strategiska händelser under kvartalet omfattar lanseringen av AkoPlanet™, vår nya portfölj av skräddarsydda lösningar för livsmedelsproducenter som utvecklar växtbaserade alternativ till kött-, mejeri- och glassprodukter. Vi har även lanserat COBAO™ Pure, en banbrytande chokladlösning som står emot värmerelaterad blomning, fördröjer migrering och ger längre hållbarhet. Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produkt­utveckling i nära samarbete med kunderna, och vi upplever att trenderna inom våra marknader är gynnsamma för oss. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden. Press- och analytikerkonferensI anslutning till att AAK AB idag, den 16 juli 2019, offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet 2019, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com. För ytterligare information, vänligen kontakta:Fredrik NilssonFinansdirektörMobil: +46 708 95 22 21E-post: fredrik.nilsson@aak.com     (fredrik.nilsson@aak.com) Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019, kl. 11:00 lokal tid.   AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.700 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Kallelse till extra bolagsstämma i Binero Group AB (publ)

ANMÄLAN Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska: -          dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 juli 2019, samt -          dels senast samma dag, fredagen den 26 juli 2019, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Binero Group AB (publ), Att: Thomas Broberger, 167 51 Bromma eller per e-post till ir@binerogroup.com. Vid anmälan ska anges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se https://www.binero.se/om-oss/hantering-av-personuppgifter. FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 26 juli 2019, då sådan införing ska vara verkställd. OMBUD Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.binerogroup.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1.         Öppnande av stämman 2.         Val av ordförande vid stämman 3.         Upprättande och godkännande av röstlängd 4.         Godkännande av dagordning 5.         Val av en eller två justeringsmän 6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7.         Beslut om godkännande av avyttring av affärsområdet Binero Webbhotell 8.         Avslutande av stämman STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT Punkt 7. Beslut om godkännande av avyttring av affärsområdet Binero Webbhotell Bakgrund Bolaget har den 15 juli 2019 ingått överlåtelseavtal med Loopia AB avseende avyttring av affärsområdet Binero Webbhotell, vilken främst består av att tillhandahålla webbhotell, hemsidor samt domännamn (”Verksamheten”). Transaktionens genomförande är villkorad av stämmans godkännande. Om stämman godkänner avyttringen kommer Bolaget efter Transaktionen bedriva verksamhet i Bolagets övriga affärsområden, Binero Cloud och Binero Solutions (”Kvarvarande Verksamheten”). Ytterligare information om bakgrunden till avyttringen framgår av Bolagets pressmeddelande den 15 juli 2019. Förslag Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna Bolagets avyttring av affärsområdet Binero Webbhotell till Loopia AB (”Transaktionen”). Transaktionsstruktur Verksamheten bedrivs idag i Bolaget samt de fem olika dotterbolagen Binero AB, Space2U Webhosting AB, Crystone Sverige AB, Le-vonline AB och Servage GmbH. I samband med Transaktionen kommer Verksamheten att överlåtas till ett nybildat aktiebolag, Startplattan170227 (”NewCo”). Överlåtelsen av Verksamheten till NewCo sker dels genom överlåtelse av dotterbolagen Binero AB, Space2U Webhosting AB och Servage GmbH, varav de tillgångar i dessa dotterbolag som hänför sig till Bolagets Kvarvarande Verksamhet först överlåts till Bolaget, och dels genom att tillgångar som är hänförliga till Verksamheten som finns i Bolaget, Crystone Sverige AB och Le-vonline AB överlåts till NewCo. Loopia AB kommer att förvärva 100 procent av aktierna i NewCo. Betalning Köpeskillingen är sammanlagt cirka 380 MSEK, vilken ska betalas kontant till Bolaget. Villkor för transaktionen Transaktionen är villkorad av bolagsstämmans godkännande. Därutöver innehåller överlåtelseavtalet garantier och villkor som Bolagets styrelse bedömer som sedvanliga. AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Stockholm i juli 2019 Binero Group AB (publ) Styrelsen

Delårsrapport januari – juni 2019 Sweco AB (PUBL)

April – juni 2019 · Nettoomsättningen ökade till 5 214 MSEK (4 916) · EBITA minskade till 422 MSEK (464), marginal 8,1 procent (9,4) · EBIT minskade till 398 MSEK (459), marginal 7,6 procent (9,3) · Resultat efter skatt minskade till 281 MSEK (330), motsvarande 2,39 SEK per aktie (2,78) Januari – juni 2019 · Nettoomsättningen ökade till 10 315 MSEK (9 544) · EBITA ökade till 953 MSEK (872), marginal 9,2 procent (9,1) · EBIT ökade till 935 MSEK (866), marginal 9,1 procent (9,1) · Resultat efter skatt ökade till 672 MSEK (628), motsvarande 5,73 SEK per aktie (5,28) · Nettoskulden minskade till 2 324 MSEK (2 588) · Nettoskuld/EBITDA minskade till 1,2 x (1,4) Koncernchef Åsa Bergman kommenterar: Sweco fortsätter att utvecklas positivt, i linje med trenden under de senaste kvartalen. EBITA ökade med cirka 54 MSEK och den organiska tillväxten uppgick till cirka 5 procent, justerat för kalendereffekter. Den förbättrade utvecklingen drivs av en positiv arvodesutveckling och ett ökat antal anställda, med stöd av en stabil orderingång. Nominellt påverkades rapporterad EBITA och nettoomsättning negativt med cirka 97 MSEK till följd av färre tillgängliga arbetstimmar jämfört med förra året. Särskilt Finland, Belgien och Norge uppvisade starka resultat och kombinerade en god organisk tillväxt med förbättringar av lönsamheten. Samtidigt fortsätter Sverige att leverera branschledande lönsamhet i kombination med en stabil organisk tillväxt. Sweco offentliggjorde två strategiskt viktiga förvärv under kvartalet: MLM Group i Storbritannien, som bidrog med 460 experter, främst inom byggnads- och infrastruktursektorerna, samt imp GmbH i Tyskland som bidrog med 380 experter, främst inom kraftöverföring. Båda förvärven är i linje med vår strategi att utveckla ett lokalt ledarskap på våra åtta kärnmarknader i Nordeuropa. Sweco är Europas ledande arkitektur- och teknikkonsultbolag. Tillsammans med våra kunder planerar och utformar vi hållbara samhällen och städer för framtiden. Kundfokus, intern effektivitet och att ha de bästa medarbetarna utgör grunden i Swecos decentraliserade verksamhetsmodell. Vårt mål är att fortsätta att växa lönsamt, både organiskt och genom förvärv. Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god och mestadels oförändrad jämfört med de senaste kvartalen. I stort sett alla affärsområden upplever en god marknad för Swecos tjänster inom infrastruktur-, vatten och industrisegmenten. Efterfrågan på tjänster inom fastighetssegmentet är fortsatt god i de flesta länderna, med undantag för Storbritannien och bostadsbyggande i Norden, där efterfrågan är fortsatt svag. 

Delårsrapport april-juni 2019 - Midway Holding AB (publ)

Andra kvartalet 2019 · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 225 (222) Mkr. · Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 22 (28) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 22 (26) Mkr. · Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 13 (20) Mkr. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10 (38) Mkr. · Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,49 (0,84) kr. · Den 31 maj avyttrades dotterbolaget Gustaf E Bil AB och redovisas, inklusive realisationsförlust uppgående till -20 Mkr, som avvecklad verksamhet. Januari - juni 2019 · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 455 (406) Mkr. · Rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 49 (41) Mkr. Justerat rörelseresultat uppgick till 49 (41) Mkr. · Nettoresultatet för kvarvarande verksamhet uppgick till 38 (33) Mkr. · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 21 (89) Mkr. · Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 1,46 (1,34) kr. · Midway tillämpar från den 1 januari 2019 den nya redovisningsstandarden IFRS 16 avseende leasingavtal, jämförelsetalen för 2018 har inte räknats om. IFRS 16 har haft en positiv påverkan på rörelseresultatet med cirka 1 Mkr och soliditeten har minskat från 55% till 51 Finansiellt sammandrag 2019 2018 2019 2018 Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2Nettoomsättning 225 222 455 406Justerat rörelseresultat 22 26 49 41Rörelseresultat 22 28 49 41Resultat före skatt  19 26 50 41Nettoresultat, kvarvarande verksamhet 13 20 38 33Nettoresultat, avvecklad verksamhet -20 0 -17 0Nettoresultat, total verksamhet -7 20 21 33 Rörelsemarginal, % 9,7 12,6 10,7 10,0Resultat per aktie, kvarvarande 0,49 0,84 1,46 1,34verksamhetResultat per aktie efter full 0,49 0,75 1,44 1,22konvertering, kvarvarande verksamhetKassaflöde från den löpande 0,37 1,55 0,81 3,63verksamheten per aktie, kvarvarandeverksamhetTotalt kassaflöde per aktie, total -1,32 -0,41 -1,89 -0,41verksamhet Frågor avseende denna rapport besvaras av:Sverker Lindberg, VD, sverker.lindberg@midwayholding.se, 040-30 12 10Rikard Fransson, CFO, rikard.fransson@midwayholding.se, 040-30 12 10 Denna information är sådan som Midway Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16/7 2019 kl. 12.00 CET.

Kallelse till extra bolagsstämma 2019 i SensoDetect Aktiebolag (publ)

Rätt att delta vid extra bolagsstämman Den som önskar delta i stämman ska: · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 9 augusti 2019, och · dels anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 9 augusti 2019, per post till SensoDetect Aktiebolag (publ), att: Stämma, Skiffervägen 12, 224 78 Lund eller per e-post, info@sensodetect.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta vid stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd fredagen den 9 augusti 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. Ombud m.m. Om aktieägaren ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com. Förslag till dagordning 1             Stämman öppnas. 2             Val av ordförande vid stämman. 3             Upprättande och godkännande av röstlängd. 4             Godkännande av dagordning. 5             Val av en eller två justeringsmän. 6             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7             Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. 8             Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för aktieägarna. 9             Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner. 10          Beslut om aktieägaren Johan Möllerströms förslag om riktad emission av teckningsoptioner. 11          Särskilt bemyndigande för styrelse och verkställande direktör. 12          Stämman avslutas. Beslutsförslag Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Per-Ola Rosenqvist väljs till ordförande vid stämman. Punkt 7 – Beslut om styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår, för att möjliggöra emissionen enligt punkt 8 nedan, följande ändringar i bolagsordningen: § 4 föreslås få följande lydelse: ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 250 000 kronor och högst 17 000 000 kronor.” § 5 föreslås få följande lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000 stycken.” Punkt 8 – Beslut om styrelsens förslag om nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 23 890 796 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 061 435,32 kronor. Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om emission av högst 23 890 796 teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigande till teckning av totalt 23 890 796 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 4 061 435,32 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2020. Högst kan aktiekapitalet öka med 8 122 870,64 kronor vid fullteckning av aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2020. Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade Units (”Företrädesemissionen”). En Unit består av två (2) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2020. I övrigt ska följande villkor gälla: 1. Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen är registrerade aktieägare i Bolaget varvid en (1) aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt (”Uniträtt”). Tre (3) Uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) Unit. 2. Tilldelning av Uniträtter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehavet hos Euroclear Sweden AB per den 22 augusti 2019 (”Avstämningsdagen”). Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 20 augusti 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla Uniträtter är den 21 augusti 2019. 3. Teckningskursen per Unit är 0,90 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,45 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. 4.Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 26 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 5.Teckning av Units utan stöd av Uniträtter ska ske på särskild teckningslista eller genom att teckning begärs via förvaltaren under perioden från och med den 26 augusti 2019 till och med den 9 september 2019 eller, såvitt avser teckning av eventuella emissionsgaranter enligt punkt 7 nedan, senast tre (3) bankdagar därefter. Betalning för Units som tecknas utan stöd av Uniträtter ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre (3) bankdagar från utsändande av avräkningsnota. Styrelsen äger rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 6. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången från och med den dag aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 7.För det fall samtliga Units inte tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning ska ske enligt följande: (a)   I första hand ska tilldelning ske till de som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på Avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal Uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.(b)   I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat Units utan stöd av Uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal Units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.(c)   I tredje och sista hand ska eventuella återstående Units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.  Styrelsen får vid beslut om tilldelning besluta om att tilldelning enligt föregående endast sker av ett visst minsta antal Units. 8. En (1) teckningsoption av serie 2019/2020 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2020 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 2 november 2020 till och med den 11 december 2020. Teckningskursen per aktie ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget över 30 börsdagar närmast före den 2 november 2020, dock lägst 0,45 kronor och högst 1,04 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.  9.Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2019/2020 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2019/2020 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”.  10.Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter Företrädesemissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.  11. Beslutet om Företrädesemission förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7 i dagordningen. Punkt 9 – Beslut om styrelsens förslag om riktad emission av teckningsoptioner Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 510 000 kronor (”Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1”). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: 1. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara VD samt nyckelpersoner i Bolaget (anställda eller konsulter) enligt följande. +---------------------------------+------------------------------------------+|Kategori |Teckning |+---------------------------------+------------------------------------------+|Martin Linde (VD) |högst 1 000 000 teckningsoptioner |+---------------------------------+------------------------------------------+|Jonas Hagberg (COO) |högst 1 000 000 teckningsoptioner |+---------------------------------+------------------------------------------+|Nyckelpersoner (högst 4 personer)|högst 250 000 teckningsoptioner per person|+---------------------------------+------------------------------------------+ Rätt till teckning i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 förutsätter att den anställde (eller konsulten) innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen eller uppdraget avses att avslutas. 1. Teckningsberättigad ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut vid tidpunkten för stämman, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. 2. Teckning av teckningsoptioner ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 26 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 3. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. 4. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 10 december 2021. 5. Teckningskursen per aktie ska vara 1,50 kronor. 6. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts. 7. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2019/2021:1 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger de anställda möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 kommer i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 förväntas därför inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Vid antagande av att samtliga 3 000 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 utnyttjas för teckning av nya aktier medför det en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 7,7 procent. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2018 hade i sådant fall förändrats på så sätt att resultatet per aktie hade justerats med ca 0,0231 kronor från ca -0,3 kronor till ca -0,2769 kronor. Frågans beredning Styrelsens förslag har beretts i styrelsen tillsammans med externa rådgivare. De som kan komma att delta i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:1 har inte deltagit i ärendets beredning. Punkt 10 – Beslut om aktieägaren Johan Möllerströms förslag om riktad emission av teckningsoptioner Aktieägaren Johan Möllerström föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av högst 2 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 425 000 kronor (”Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2”). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla: 1. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara styrelseledamöterna i Bolaget. 2. Teckningsoptionerna ska få tecknas med högst 500 000 teckningsoptioner per styrelseledamot. 3. Teckningsberättigad ska erlägga ett kontant vederlag för respektive teckningsoption som ska motsvara marknadsvärdet för teckningsoptionen, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut vid tidpunkten för stämman, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. 4. Teckning av teckningsoptioner ska ske genom kontant betalning under perioden från och med den 26 augusti 2019 till och med den 9 september 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden. 5. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. 6. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 10 december 2021. 7. Teckningskursen per aktie ska vara 1,50 kronor. 8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts. 9. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2019/2021:2 avseende nyteckning av aktier i SensoDetect Aktiebolag (publ)”. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Johan Möllerström anser att ett teckningsoptionsprogram som ger styrelseledamöterna möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Kostnader, utspädning och påverkan på nyckeltal Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2 kommer i huvudsak endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av teckningsoptionerna. Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2 förväntas därför inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Vid antagande av att samtliga 2 500 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2 utnyttjas för teckning av nya aktier medför det en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 6,5 procent. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2018 hade i sådant fall förändrats på så sätt att resultatet per aktie hade justerats med ca 0,0195 kronor från ca -0,3 kronor till ca -0,2805 kronor. Frågans beredning Aktieägarens förslag har beretts tillsammans med externa rådgivare. De styrelseledamöter som kan komma att delta i Teckningsoptionsprogram 2019/2021:2 har inte deltagit i ärendets beredning. Punkt 11 – Särskilt bemyndigande för styrelse och verkställande direktör Styrelsen föreslår att verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB. Majoritetskrav Beslut enligt punkt 7 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Beslut enligt punkt 9 och 10 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman. Tillgängliga handlingar Fullständiga förslag till beslut enligt ovan och därtill hörande handlingar, inklusive bolagsordningen i dess föreslagna lydelse, villkor för teckningsoptioner serie 2019/2020, serie 2019/2021:1 och serie 2019/2021:2 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Skiffervägen 12, 224 78 Lund samt på Bolagets hemsida, www.sensodetect.com, senast från och med två veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman. Upplysningar på stämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Antalet aktier och röster i Bolaget Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 35 836 194. Bolaget har endast ett aktieslag och det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 35 836 194. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Lund i juli 2019 SensoDetect Aktiebolag (publ) Styrelsen

QuickBit VD-brev Juli 2019

Med anledning av att QuickBit eu AB (publ) (”QuickBit”) nu är noterat på NGM Nordic MTF så kommer jag att börja publicera VD-brev. Vi har under de senaste veckorna fått ett stort antal frågor från våra aktieägare och syftet med VD-brev är att öka kommunikationen om Bolaget. Jag kommer att skriva VD-brev när vi har något nytt att berätta om eller kommentera. Nyemission och notering Vi kan med glädje konstatera att både Bolagets spridningsemission och listning under juni och juli har varit mycket lyckade. Jag vill uttrycka ett stort tack till alla både tidiga och nya aktieägare, som tror på oss och finansiellt stöttar oss i vår mission att kommersialisera blockchainteknik inom betaltjänstområdet.  · QuickBit genomförde i juni en nyemission för att sprida ägandet i bolaget inför notering. Före nyemissionen hade vi cirka 55 aktieägare och NGM har ett krav på minst 300 för att säkerställa aktiv handel. Över 1100 investerare anmälde intresse att köpa aktier i bolaget och emissionen var övertecknad till 960%.QuickBits styrelse gjorde en fördelning av emissionen så vi fick in planerade 16 MSEK och alla som anmält intresse fick tilldelning. Vår första prioritering för tilldelning var ägarspridning.De 16 MSEK som emissionen tillför oss kommer att användas enligt plan som publicerats i informationsmemorandum. Cirka hälften av beloppet kommer att användas för teknisk utveckling av nästa generation system, vilka kommer att möjliggöra produktlanseringar som syftar till att hålla oss i framkanten av teknik för blockchain och kryptovalutabaserade säkra betalningar.En annan del av emissionslikviden kommer att användas till att förstärka vår avdelning för riskkontroll och regelefterlevnad.  QuickBits system är mycket bra på att automatiskt kontrollera kunder och förhindra bedrägerier och vi har avancerade algoritmer för att förhindra penningtvätt. Det kommer dock fler internationella regelverk för kryptovalutor framöver och vi vill proaktivt säkerställa att vi följer lagstiftarens intentioner i alla steg av våra processer.  · Torsdag 11 juli var första handelsdag på NGM Nordic MTF för QuickBits stamaktie och teckningsoption. Handeln började med en initial uppgång på 353%, för att sedan stabilisera sig på cirka en fördubbling av nyemissionskursen. Vi kan därmed konstatera att noteringen initialt har varit mycket lyckad.   QuickBit idag och nästa steg QuickBit grundades sommaren 2016 utifrån en ambition att accelerera användningen av blockchain genom nya innovativa produkter baserade på kryptovalutor. Under Bolagets första två år byggde vi den första generationen av vår tekniklösning och genomförde pilottester. När teknikplattformen var redo så valde QuickBit sommaren 2018 att gå till marknad genom introducentnätverk, i syfte att uppnå snabb skalbarhet av affären. Detta har volymmässigt lyckats över förväntan och vi har uppnått en kundbas som är global. QuickBits vision är att bli ett naturligt val för e-handlare internationellt QuickBit har en vision att bli det naturliga valet som samarbetspartner för e-handlare som vill kunna erbjuda kryptovaluta som ett säkert betalningsmedel. Notering som en del i företagets strategi för att uppfylla visionen Strategin för att nå Bolagets vision är att växa genom anslutning av ett stigande antal introducentnätverk och e-handlare, vilket ger ökad omsättning. Vi kommer att öka våra marginaler genom vertikal integration, vilket innebär att QuickBit skall hantera tekniken i flera länkar i kedjan för e-handel och därmed öka marginalerna för dagens affär. Strategin för att nå Bolagets bredare mission, att lansera flera produkter baserade på blockchain, är horisontell expansion. Det innebär att bredda verksamheten gentemot befintlig kundbas, med andra affärsmöjligheter som använder blockchain och kryptovalutor. Att notera Bolaget på Nordic MTF, och därmed säkra att verksamheten är publikt transparent för både kunder, samarbetspartners och investerare, det har varit en viktig del i att säkerställa Bolagets tydlighet som varumärke och trovärdighet för stark expansion internationellt. När vi nu har uppnått notering, och genom spridningsemissionen tagit in kapital för att bygga nästa produktgeneration, så kommer vi att initiera nästa fas i Bolagets utveckling. Vi kommer löpande att kommunicera med våra aktieägare om detta, både genom våra regelbundna finansiella rapporter med finansiell data och kommenterar till dem, samt genom VD-brev, presentationer och dokument. Vi vill vara transparenta om vad vi gör, för det är inte idéer i sig som ger framgång, det är vår kompetens att förverkliga våra idéer som bygger QuickBits framtid. I en värld där fintech revolutionerar den traditionella finansindustrin, som i mångt och mycket fortfarande arbetar på det sätt den gjort i decennier, så finns det mycket innovationer vi kan skapa med blockchainteknik och kryptovalutor. Jag ser fram emot de kommande stegen i QuickBits spännande resa. Jörgen Eriksson Verkställande Direktör, QuickBit eu AB (publ)    

Handelsbankens delårsrapport januari – juni 2019

Sammanfattning januari – juni 2019, jämfört med januari – juni 2018  · Rörelseresultatet ökade med 1% till 11 460 mkr (11 381). · Periodens resultat efter skatt minskade med 3% till 8 973 mkr (9 235). · Resultatet per aktie minskade till 4,61 kr (4,75). · Räntabiliteten på eget kapital minskade till 12,8% (13,8). · Intäkterna steg med 1% till 22 075 mkr (21 959). Justerat för fjolårets reavinst, steg intäkterna med 5%. · Räntenettot ökade med 3% till 15 998 mkr (15 552). · Provisionsnettot ökade med 4% till 5 207 mkr (5 012). · K/I-talet sjönk till 44,9% (46,5). · Kreditförlustnivån uppgick till 0,06% (0,04).  · Kärnprimärkapitalrelationen minskade till 17,1% (21,4).  Sammanfattning andra kvartalet 2019, jämfört med första kvartalet 2019 · Rörelseresultatet sjönk med 12% till 5 350 mkr (6 110). Justerat för första kvartalets upplösning av tidigare reservering till Oktogonen, steg rörelseresultatet med 1%. · Periodens resultat efter skatt minskade med 11% till 4 217 mkr (4 756). Justerat för Oktogonen, steg resultatet efter skatt med 3%.  · Resultatet per aktie minskade till 2,17 kr (2,45). Justerat för Oktogonen, steg resultatet per aktie med 3%.  · Räntabiliteten på eget kapital sjönk till 12,3% (13,4%, men 11,6% justerat för Oktogonen). · Intäkterna steg med 5% till 11 284 mkr (10 791).    · Räntenettot ökade med 2% till 8 064 mkr (7 934). · Provisionsnettot steg med 7% till 2 695 mkr (2 512). · K/I-talet steg till 48,8% (40,8%, men 48,5% justerat för Oktogonen). · Kreditförlustnivån uppgick till 0,07% (0,05). Från klockan 6.45 finns bildpresentationen till dagens presskonferens tillgänglig på bankens hemsida handelsbanken.se/ir  Ytterligare information lämnas av:Carina Åkerström, President and Group Chief ExecutiveTel: 08-22 92 20 Rolf Marquardt, CFOTel: 08-22 92 20 Lars Höglund, Head of Investor RelationsTel: 08-701 51 70, laho01@handelsbanken.se Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 klockan 6.45 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till handelsbanken.se

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Vd-kommentar av Anders Nilsson”Under andra kvartalet 2019 tog vi ytterligare steg mot att koncentrera vår geografiska spridning genom att slutföra försäljningen i Kazakstan och att offentliggöra försäljningen av vår verksamhet i Kroatien. Vi föreslår även en extrautdelning på 6 kronor per aktie för att distribuera tillskottet från transaktionerna i Kazakstan och Nederländerna till våra aktieägare. Com Hem-integrationen pågår för fullt och vi realiserade ytterligare 100 miljoner kronor i synergier och nådde därmed målet för helåret om en årlig besparingstakt motsvarande 450 miljoner kronor redan efter sex månader. I Sverige lanserades en omprofilering av varumärket Tele2 och vår FMC-strategi var fortsatt framgångsrik med 93 000 kunder som nu tecknat FMC-erbjudanden och detta banar väg för framtida intäktstillväxt med minskat kundbortfall och ökad förmåga att arbeta med prissättning." Nyckelhändelser · Nettoomsättning om 6,8 miljarder kronor, motsvarande en organisk minskning om –2 procent · Tjänsteintäkter från slutkund om 5,1 miljarder kronor, motsvarande en organisk minskning om -1 procent · Organisk tillväxt om 3 procent för underliggande EBITDA, exklusive IFRS 16, till 2,2 miljarder kronor för koncernen · Organisk tillväxt om 3 procent för underliggande EBITDA, exklusive IFRS 16, till 1,8 miljarder kronor i Sverige, som följd av synergieffekter från fusionen med Com Hem · Resultat från totala verksamheten om 2,1 miljarder kronor, påverkat av 1,6 miljarder kronor i reavinst från försäljningen i Kazakstan och en nedskrivning av goodwill om -0,5 miljarder kronor i Estland · Resultat efter finansiella poster på SEK 0,3 miljarder (0,7 miljarder) · Resultat per aktie, efter utspädning, var SEK 2,98 (0,81) · Föreslagen extrautdelning om 6,00 kronor per aktie för att dela ut ersättningen från försäljningarna i Kazakstan och Nederländerna · Fritt kassaflöde till eget kapital mer än fördubblades till 1,1 miljarder kronor, drivet av fusionen med Com Hem · Finansiell guidning oförändrad, capex uppdaterad för att reflektera att Kroatien nu rapporteras som avvecklad verksamhet Webbsändning och telefonkonferensEn webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att anordnas onsdagen den 17 juli 2019 klockan 10:00 CEST (09:00 BST, 04:00 EDT). Presentationen framförs på engelska och kommer även att webbsändas på Tele2s hemsida: www.tele2.com SamtalsinformationFör att vara säker på att uppkopplingen till telefonkonferensen fungerar, vänligen ring in några minuter innan konferensen börjar för att registrera er. Ange koden 3047523 (”Confirmation Code”). Telefonnummer:SE: +46 (0) 8 50 69 21 80       UK: +44 (0) 2071 928000US: +1 631 510 74 95För mer information, vänligen kontakta:Joel Ibson, Head of Corporate Communications, Tel: +46 766 26 44 00Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, Tel: +46 73 439 25 40Denna information är sådan information som Tele2 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 07:00.TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm. Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en underliggande EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska · dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken fredagen den 16 augusti 2019, och · dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 16 augusti 2019. Anmälan görs på bolagets hemsida www.tele2.com, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2019” som finns under avsnittet ”Hur vi styrs”, på telefon 08-42 00 34 32 eller med post till Computershare AB ”Extra bolagsstämma Tele2”, Box 610, 182 16 Danderyd. Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i extra bolagsstämman. För att denna omregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara genomförd fredagen den 16 augusti 2019 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående postadress, i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.tele2.com, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2019” som finns under avsnittet ”Hur vi styrs”. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid extra bolagsstämman på distans. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Extra bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om extra utdelning. 8. Extra bolagsstämmans avslutande. STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG Extra utdelning (punkt 7)Som en följd av försäljningen av bolagets aktieandelar i samriskbolaget mellan Tele2 och Kazakhtelecom, samt återbetalningen av Tele2s aktieägarlån till samriskbolaget, och till följd av ersättningen som mottogs i samband med den fusion som involverade Tele2s verksamhet i Nederländerna, har bolagets finansiella ställning stärkts och styrelsen föreslår därför att, i enlighet med bolagets ramverk för ersättning till aktieägare, en extra utdelning om 6 (sex) kronor per aktie ska utgå. Avstämningsdag för den extra utdelningen ska vara den 26 augusti 2019. Beslutar extra bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas Euroclear Sweden betala ut utdelningen den 29 augusti 2019. Den extra utdelningen som föreslås av styrelsen kommer inte att påverka den ordinarie utdelningen som årsstämman beslutade om den 6 maj 2019 och för vilken avstämningsdagen för den andra utbetalningen är bestämd till 2 oktober 2019. Styrelsens förslag till utdelning motsvarar ett belopp om sammanlagt 4 126 280 856 kronor, baserat på 687 713 476 utestående aktier per den 17 juli 2019 (vilket exkluderar 2 628 121 aktier som innehas av Tele2). Per den 31 december 2018 uppgick fritt eget kapital i Tele2 till cirka 28 874 miljoner kronor. På årsstämman den 6 maj 2019 beslutades om kontantutdelning om 4,40 kronor per aktie att utbetalas i två lika stora utbetalningar. Den första utbetalningen skedde den 13 maj 2019 och uppgick till totalt 1 512 887 706 kronor, och den andra utbetalningen är planerad till den 7 oktober 2019 och uppgår sammanlagt till 1 512 969 647,2 kronor, baserat på 687 713 476 utestående aktier per den 17 juli 2019 (vilket exkluderar 2 628 121 aktier som innehas av Tele2). Den totala utdelningen beslutad av årsstämman förväntas därmed uppgå till 3 025 857 353,2 kronor, vilket minskar utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår därmed till cirka 25 848 miljoner kronor. Efter extra bolagsstämmans beslut angående utdelningen förväntas det resterande tillgängliga beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen minskas med 4 126 280 856 kronor till cirka 21 722 miljoner kronor. ÖVRIG INFORMATION Antal aktier och rösterI bolaget finns totalt 690 341 597 aktier, varav 22 606 922 A-aktier, 665 835 675 B-aktier samt 1 899 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 893 803 895 röster. Dagen då denna kallelse offentliggörs innehar Tele2 729 121 egna B-aktier och 1 899 000 egna C-aktier motsvarande 2 628 121 röster, som inte kan företrädas vid extra bolagsstämman. BemyndigandeStyrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i extra bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden. HandlingarStyrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 §, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 §, aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tele2.com, under rubriken ”Extra bolagsstämma 2019” som finns under avsnittet ”Hur vi styrs”. Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse, finns tillgänglig på bolagets webbplats www.tele2.com, under rubriken ”Rapporter och presentationer” som finns under avsnittet ”Investerare”. Samtliga handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adress Torshamnsgatan 17 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 08 42 00 34 32 eller under adress Computershare AB ”Extra bolagsstämma Tele2”, Box 610, 182 16 Danderyd. Aktieägares frågerättStyrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Behandling av personuppgifterFör information om behandling av dina personuppgifter, se www.tele2.com under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” under rubriken ”Aktien” som finns under avsnittet ”Investerare”. Stockholm i juli 2019TELE2 AB (PUBL)STYRELSEN _____________ ÖvrigtProgram vid extra bolagsstämman:12.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.13.00 Extra bolagsstämman öppnas. TolkningExtra bolagsstämman kommer att hållas på svenska. Som en service till aktieägarna kommer simultantolkning av extra bolagsstämman till engelska att tillhandahållas. Denna service kan efterfrågas i samband med anmälan om deltagande vid extra bolagsstämman. Non-Swedish speaking shareholdersA translation of this notice to attend the Extraordinary General Meeting of Tele2 AB (publ) to be held on Thursday 22 August 2019 at 1 p.m. at Tele2’s premises on Torshamnsgatan 17 in Kista, Stockholm, Sweden is available on www.tele2.com. For the convenience of non-Swedish speaking shareholders, the proceedings of the Extraordinary General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Extraordinary General Meeting is notified. _____________

Swedbank har fastställt nya finansiella mål

- Swedbank ska fortsätta vara en starkt kapitaliserad bank, en bank med låg risk. Genom de nya målen får vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta bidra positivt till de samhällen vi verkar i, säger Göran Persson, styrelseordförande i Swedbank. Swedbanks kapitalisering ska säkerställa att banken kan hantera förändringar i den ekonomiska utvecklingen och ligga på en sådan nivå att det finns en god marginal till myndigheternas krav. Mot bakgrund av den höjda kontracykliska bufferten i Sverige, marknadsräntornas påverkan på de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna, fortsatt utlåningstillväxt samt den osäkerhet som uppstått kring bankens arbete för att förhindra penningtvätt, så har Swedbank fastställt följande nya finansiella mål: UtdelningspolicySwedbanks utdelning ska motsvara 50 procent av årets vinst hänförligt till aktieägarna. Utdelningen fastställs årligen med hänsyn till bankens kapitalmål och utsikterna för lönsam tillväxt på hemmamarknaderna. KapitalmålSwedbanks kärnprimärkapitalrelation ska överstiga Finansinspektionens krav med 1–3 procentenheter. Målen om en marknadsledande kostnadseffektivitet och en räntabilitet på eget kapital på minst 15 procent kvarstår. Vid utgången av andra kvartalet i år uppgick Swedbanks kärnprimärkapitalrelation till 16,1 procent, vilket är 1,5 procentenheter högre än Finansinspektionens krav. – Genom förändringen säkerställer vi att Swedbank förblir en av de finansiellt starkaste bankerna i Europa samtidigt som vi kan fortsätta stödja våra kunders tillväxt, säger Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef i Swedbank. Kontakter:Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, tfn +46 72 740 63 38Unni Jerndal, presschef, tfn +46 73 092 11 80  Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformationSwedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2019, kl. 07.00.

Ericsson rapporterar andra kvartalet 2019

Andra kvartalet i korthet  · Försäljningen var SEK 54,8 (49,8) miljarder. Försäljning justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter ökade med 7%, driven av tillväxt inom Networks i Nordamerika och Nordostasien. Rapporterad försäljning ökade med 10%. · Bruttomarginalen var 36,6% (34,8%). Bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 36,7% (36,7% ). · Bruttomarginalen inom Networks exklusive omstruktureringskostnader förbättrades till 41,4% (40,2%) jämfört med samma kvartal föregående år. Sekventiellt minskade bruttomarginalen inom Networks från 43,2%, huvudsakligen beroende på kostnader relaterade till en tidigare meddelad förlikning gällande licensavtal samt negativ påverkan från strategiska kontrakt och lägre patent- och licensintäkter. · Rörelseresultatet var SEK 3,7 (0,2) miljarder och rörelsemarginalen var 6,8% (0,3%). Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var SEK 3,9 (2,0) miljarder och rörelsemarginalen exklusive omstruktureringskostnader var 7,0% (4,1%). · Periodens resultat förbättrades till SEK 1,8 (-1,8) miljarder. · Fritt kassaflöde före M&A var SEK 2,2 (-0,2) miljarder. Nettokassan uppgick till SEK 33,8 (33,1) miljarder. +-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|SEK miljarder |Kv 2 |Kv 2 |Förändring|Kv 1 |Förändring |6 måna|6 måna|| |2019 |2018 |årsvis |2019 |kvartalsvis|d |d || | | | | | |e |e || | | | | | |r |r || | | | | | |2019 |2018 |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Nettoomsättning |54,8 |49,8 |10% |48,9 |12% |103,7 |93,2 |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|   Försäljningstillväxt |- |- |7% |- |- |- |- ||justerad för | | | | | | | ||jämförbara  enheter och | | | | | | | ||valutaeffekter | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Bruttomarginal |36,6%|34,8%|- |38,4%|- |37,5% |34,5% |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Rörelseresultat |3,7 |0,2 |- |4,9 |-24% |8,6 |-0,1 |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Rörelsemarginal |6,8% |0,3% |- |10,0%|- |8,3% |-0,2% |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Periodens resultat |1,8 |-1,8 |- |2,4 |-23% |4,3 |-2,5 |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Vinst per aktie efter |0,51 |-0,58|- |0,70 |-27% |1,21 |-0,83 ||utspädning, SEK | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Vinst per aktie (ej |0,59 |-0,09|- |0,80 |-26% |1,39 |0,02 ||IFRS), SEK [1] | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Fritt kassaflöde |2,2 |-0,2 |- |4,1 |-45% |6,3 |0,6 ||exklusive M&A | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Nettokassa vid periodens |33,8 |33,1 |2% |36,1 |-7% |33,8 |33,1 ||slut | | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Bruttomarginal exklusive |36,7%|36,7%|- |38,5%|- |37,5% |36,3% ||omstruktureringskostnader| | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Rörelseresultat exklusive|3,9 |2,0 |89% |5,1 |-24% |9,0 |2,9 ||omstruktureringskostnader| | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+|Rörelsemarginal exklusive|7,0% |4,1% |- |10,4%|- |8,6% |3,1% ||omstruktureringskostnader| | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+-----------+------+------+ [1] Vinst per aktie efter utspädning, exklusive av- och nedskrivningar av förvärvade immateriella tillgångar och exklusive omstruktureringskostnader. Potentiella stamaktier ger inte upphov till någon utspädningseffekt om en konvertering till stamaktier skulle medföra en förbättring av vinst per aktie.  Finansiella icke-IFRS-mått stäms av mot närmaste avstämningsbara poster i balans- och resultaträkningarna i slutet av denna rapport.  Kommentar från Börje Ekholm, koncernchef och VD: Den organiska försäljningstillväxten[1] var 7% under kvartalet, främst driven av försäljning i Nordamerika och Nordostasien. Vi har starkt momentum i vår 5G-verksamhet med både nya avtal, nya kommersiella lanseringar och driftsatta nät. Hittills har vi tillhandahållit lösningar för nästan två tredjedelar av alla kommersiellt lanserade 5G-nät. Tillväxten ökar inom 5G. Initialt kommer 5G att utgöra en kapacitetsförbättring i storstadsområden. I framtiden förväntas nya, spännande innovationer för 5G i och med användning inom Sakernas internet, där man utnyttjar den hastighet, svarstid och säkerhet som 5G kan tillhandahålla. De fördelar som detta erbjuder konsumenter och företag innebär möjligheter för våra kunder att tillvarata nya intäkter. Bruttomarginalen[2] var oförändrad om 36,7% jämfört med samma kvartal föregående år. Förbättringar i segmentet Networks motverkades av lägre marginaler inom Digital Services och Managed Services. Networks hade ännu ett bra kvartal med organisk försäljningstillväxt[1] på 11% jämfört med samma kvartal föregående år, driven av investeringar inom 4G och 5G i Nordamerika och Nordostasien samt ökade volymer relaterade till strategiska kontrakt. Även om de strategiska kontrakten kommer att bidra till ökade marginaler på lång sikt, är påverkan på lönsamheten negativ på kort sikt. Under kvartalet påverkades bruttomarginalen negativt, och vi förväntar oss ökad påverkan under andra halvåret. Dessutom påverkade kostnader relaterade till den tidigare meddelade förlikningen gällande licensavtal marginalen negativt. Trots detta förbättrades bruttomarginalen[2] till 41,4% (40,2%) jämfört med samma kvartal föregående år, främst på grund av högre patent- och licensintäkter. För att säkerställa att vi uppfyller kundernas krav på snabba och flexibla leveranser, har vi beslutat att investera i en toppmodern 5G-produktionsanläggning i USA som komplement till vår globala leveranskedja. Inom Digital Services fortsätter vi att genomföra planen för att nå låg ensiffrig rörelsemarginal 2020. Förbättringarna är inte linjära och kommer att variera mellan kvartalen. Organisk försäljning[1] inom Digital Services sjönk med -3% jämfört med samma kvartal föregående år som följd av snabb nedgång inom tidigare produktgenerationer. Bruttomarginalen[2] var 37,1% (42,6%). Den minskade bruttomarginalen drevs främst av förändrad affärsmix, som kan variera mellan kvartal. Vår 5G- och molnbaserade portfölj vinner mark hos kunderna, och vi ökar relaterade FoU-investeringar för att säkerställa att portföljen är anpassad och redo. Den omvandlade BSS-strategin vinner kraft, och under kvartalet skrevs kontrakt med flera nya kunder. Andelen återkommande affärer ökar, vi är på väg att ha åtgärdat 75% av de 45 kritiska och icke-strategiska kundkontrakten vid årets slut och vi har kostnadseffektivitetsprogram på plats inom hela Digital Services. Inom Managed Services är strategin att förbättra kunderbjudandet genom automatisering, maskininlärning och AI, vilket kommer att förbättra verksamhetens marginalprofil på längre sikt. Kortsiktigt påverkas rörelsemarginalen negativt av ökade FoU-investeringar. Organisk försäljning[1] sjönk med -6%, vilket främst förklaras av den negativa påverkan från åtgärdade kundavtal. Bruttomarginalen[2] sjönk till 12,3% (14,0%) jämfört med samma kvartal föregående år, till följd av de tidpunkter när kostnader tagits. Organisk försäljningstillväxt[1] inom Emerging Business and Other var 24%, driven av fortsatt tillväxt inom iconectiv. Rörelseresultatet[2] förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år till SEK -0,7 (-1,2) miljarder, drivet av ökad vinst inom iconectiv och avyttringen av MediaKind. Inom detta segment investerar vi i satsningar med målet att skala upp och bidra till att skapa framtida affärer för Ericsson. Förutom för iconectiv är portföljen fortfarande i en tidig investeringsfas. Fritt kassaflöde exklusive M&A förbättrades till SEK 2,2 (-0,2) miljarder, drivet av förbättrat resultat. Vi är i pågående förlikningsförhandlingar med United States Securities and Exchange Commission (SEC) och United States Department of Justice (DOJ) beträffande deras tidigare kommunicerade undersökningar under U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Vi har inte möjlighet att uppskatta hur länge de kommer att fortsätta. Eftersom detta är ett pågående ärende kan vi inte heller lämna några detaljer. Det är dock vår nuvarande bedömning att ärendenas lösning kommer att resultera i betydande monetära och andra åtgärder. Omfattningen och effekterna av dessa kan i nuläget inte uppskattas eller säkerställas på ett tillförlitligt sätt. Vi fortsätter att ta strategiska kontrakt, och den omfattande nätutbyggnad som förväntas påbörjas i delar av Asien kommer gradvis att påverka marginalerna negativt på kort sikt, men stärka vår position på lång sikt. Fortsatta teknik- och marknadsinvesteringar, speciellt inom 5G, automatisering och AI, är grundläggande för långsiktig konkurrenskraft och är en avgörande del av vår fokuserade strategi för att stärka bolaget på lång sikt och nå målen för 2020 och 2022. Börje Ekholm VD och koncernchef [1] Organisk försäljningstillväxt: försäljningstillväxt justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter [2] Exklusive omstruktureringskostnader Antaganden för planeringen framöverMarknadsrelaterade · Marknaden för utrustning för radioaccessnät (RAN) uppskattas öka med 3% för helåret 2019 med 2% genomsnittlig årlig tillväxttakt för 2018-2023. (Källa: Dell’Oro.) Relaterade till Ericsson Nettoförsäljning · Försäljningens säsongsberoende mellan kvartal 2 och 3 är 3% baserat på genomsnittet för de senaste 2 åren. Den nuvarande försäljningsnivån i Nordamerika förväntas förbli oförändrad under 2019. · Intäkterna från nuvarande patent- och licensportfölj är cirka SEK 9 miljarder på helårsbasis. Bruttomarginal · Strategiska kontrakt som tagits inom Networks för att stärka marknadspositionen, med låga marginaler initialt, kommer att ha negativ påverkan på bruttomarginalen utan att målen för 2020 riskeras. Den negativa påverkan förväntas öka under andra halvåret 2019. · Stora 5G-utbyggnader i delar av Asien förväntas börja i slutet av 2019, vilket gradvis påverkar bruttomarginalen negativt på kort sikt. · Andelen försäljning av tjänster i Nordamerika förväntas öka gradvis, vilket påverkar bruttomarginalen negativt. · De fokuserade förbättringarna inom Digital Services är inte linjära och kommer att variera från kvartal till kvartal. Rörelseomkostnader · Rörelseomkostnaderna minskar normalt något mellan kvartal 2 och 3 på grund av säsongsvariationer. · Kostnader för 5G-fälttester kommer fortsatt att påverka försäljnings- och administrationskostnaderna. · FoU-utgifterna inom Networks förväntas plana ut. Omstruktureringskostnader · Omstruktureringskostnader för helåret 2019 uppskattas till SEK -2 till -4 miljarder (den tidigare uppskattningen var SEK -3 till -5 miljarder). Valutaexponering · Tumregel: om USD ändras 10% gentemot SEK ger detta en påverkan på nettoomsättningen om cirka +/-5% och på rörelsemarginalen om cirka +/-1 procentenhet. INFORMATION TILL REDAKTIONEN För att läsa den fullständiga rapporten med tabeller hänvisar vi till bifogad fil alternativt https://www.ericsson.com/assets/local/investors/documents/financial-reports-and-filings/interim-reports-archive/2019/6month19-sv.pdf eller www.ericsson.com/investors Telefonkonferenser för analytiker, investerare och journalister Två identiska telefonkonferenser hålls för analytiker, investerare och journalister. Koncernchef och VD Börje Ekholm och finanschef Carl Mellander kommenterar rapporten och svarar på frågor. Första telefonkonferensen börjar kl. 09:00 CET och den andra kl. 14:00 CET. För att ansluta till telefonkonferensen, vänligen ring något av nedanstående nummer: Sverige: +46 (0) 8 5664 2651 (Avgiftsfritt Sverige: 0200 883 685) Internationellt/UK: +44 (0) 333 300 0804 (Avgiftsfritt UK: 0800 358 9473) USA: +1 631 913 1422 (Avgiftsfritt USA: +1 855 85 70 686) PIN-kod: för konferensen kl. 09:00 CET, 77905138# och för konferensen kl. 14:00 CET, 63330598# Vänligen ring in senast 15 minuter före konferensens start. Eftersom det vanligtvis är ett stort antal deltagare kan det ta en stund innan du ansluts. Telefonkonferenserna kan följas på http://www.ericsson.com/investors eller http://www.ericsson.com/press. Inspelning av telefonkonferenserna kommer finnas tillgänglig från ca en timme efter att de har avslutats till och med den 24 juli 2019. Telefonnummer för inspelning: Sverige: +46 (0) 8 519 993 85 Internationellt: +44 (0) 333 300 0819 PIN-kod för inspelning av kl. 09:00-samtalet är 301292129# och för kl. 14:00-samtalet 301292137#. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA GÄRNA  Kontaktperson Peter Nyquist, chef InvesterarrelationerTelefon: 010-714 64 99E-post: peter.nyquist@ericsson.com Ytterligare kontakter Stella Medlicott, Marknads- och KommunikationsdirektörTelefon: 010-713 65 39E-post: media.relations@ericsson.com  Investerare Stefan Jelvin, InvesterarrelationerTelefon: 010-714 20 39E-post: stefan.jelvin@ericsson.com Rikard Tunedal, InvesterarrelationerTelefon: 010-714 54 00E-post: rikard.tunedal@ericsson.com Media Ola Rembe, chef ExternkommunikationTelefon: 010-719 97 27E-post: media.relations@ericsson.com   Corporate CommunicationsTelefon: 010-719 69 92E-post: media.relations@ericsson.com Denna information är sådan information som Telefonaktiebolaget LM Ericsson är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 07:30 CET. 

Delårsrapport april – juni 2019

Väsentliga händelser under andra kvartalet  Årsstämman beslutade, i enlighet med utskickat förslag, att utse Yvonne Mårtensson till ny ordförande för styrelsen.  SyntheticMR har erhållit godkännande från det amerikanska läkemedelsverket, FDA, för användning av SyMRI tillsammans med Siemens-kameror. SyntheticMR investerar i lokal närvaro i USA och som ett led i detta har ett amerikanskt dotterbolag registrerats, SyntheticMR U.S. Inc.  I slutet på kvartalet rekryterades en dotterbolagschef till det nystartade bolaget i USA. Personen tillträder sin tjänst den 1 augusti 2019.  Väsentliga händelser efter kvartalets utgång Ulrik Harrysson har tillträtt som VD den 1 juli 2019. Styrelsen har beslutat att skjuta upp ansökan om listbyte till NASDAQ OMX. Bolaget har nyligen genomfört ett VD-byte och resurserna kommer att fokuseras på affärsverksamheten för att ytterligare etablera bolagets produkter på den globala marknaden.  VD har ordet Med stor entusiasm och hög ambitionsnivå har jag nu tillträtt som VD för SyntheticMR. Företaget besitter en stark kompetens som byggt på vår unika teknologi utvecklar, marknadsför och säljer innovativa lösningar som möter kundernas behov. Jag ser stora utvecklingsmöjligheter för SyntheticMR. Med redan etablerade stabila partnersamarbeten med de största aktörerna inom MR är förutsättningarna goda att fortsatt förstärka bolagets position på den globala marknaden. Jag kan konstatera att försäljningen under det andra kvartalet uppgick till 12,9 MSEK (11,1 MSEK) vilket innebär en ökning om 16 %. Tillväxten hänförs till en kombination av högre försäljning via samtliga våra partners.   Kassaflödet under kvartalet är negativt till följd av utbetalning av utdelningen om 6,6 MSEK, som beslutades om vid årsstämman i slutet av april, har betalats ut. Kassaflödet från den operationella verksamheten är fortsatt positivt, 1,2 MSEK (4,4MSEK) och vi ser en fortsatt bra konvertering av resultat till kassa.  Samarbetet med GE Healthcare utvecklas väl med fortlöpande steg i rätt riktning och under kvartalet har vi haft fortsatta positiva diskussioner kring att bredda vårt partnerskap ytterligare. Detta innebär bland annat utökade kunderbjudanden i befintlig MAGiC-produkt men också möjlighet för GE Healthcare att erbjuda ytterligare lösningar. MAGiC syftar till att förenkla och förkorta tiden vid en MR-undersökning samtidigt som produkten maximerar produktiviteten för sjukhuset eller kliniken. GE Healthcare ser att dessa värdeerbjudanden passar väl in i de marknadsförutsättningar som visar sig främst i utvecklingsländer men också i större länder i Asien.   I samarbetet med Philips jobbar vi fortsatt intensivt med de åtgärder som krävs för att få in SyMRI i deras globala produktkatalog. Det kommer fortsatt dröja tills vi finns inkluderade där, dels krävs ett fördjupat avtal på plats, dels långa ledtider i Philips interna processer. Under tiden jobbar vi dock aktivt med övrigt försäljningsarbete vilket under perioden bland annat resulterat i försäljning av SyMRI till ett av Europas största universitetssjukhus.  I kvartalet lämnades ytterligare en ansökan in till FDA avseende användning av SyMRI tillsammans med MR-kameror från Siemens. Samma ansökan blev sedermera godkänd under perioden vilket innebär att SyMRI nu är tillgänglig för klinisk användning på den amerikanska marknaden tillsammans med samtliga av våra partners.  Som tidigare kommunicerats accelererar vi nu investeringarna i egen lokal närvaro i USA. I slutet av kvartalet har vi slutfört rekryteringen av den första personen i vårt nystartade amerikanska dotterbolag. Med det senaste godkännandet från FDA ser vi nu att det är ett bra tillfälle att öka vår lokala närvaro och stötta våra partners för ökad försäljning och utrullning av SyMRI. SyntheticMR är ett tillväxtbolag och jag ser stor potential i bolagets långsiktiga möjligheter till ökad lönsam försäljningstillväxt. Vi ökar nu takten i att förstärka bolagets position globalt. Etableringen i USA, världens största hälsovårdsmarknad, är ett signifikant steg i den ambitionen. Ulrik Harrysson VD SyntheticMR AB För ytterligare information kontakta Fredrik Jeppsson, Ekonomichef och ansvarig för investerarrelationer SyntheticMR AB, +46 72 303 13 39 eller Ulrik Harrysson, VD SyntheticMR AB, +46 70 529 29 87 Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SyntheticMR AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019.

RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2019

· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 5 329 Mkr (5 260), vilket är en ökning med 1% varav -7% var organisk tillväxt. · Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 1 100 Mkr (1 048), vilket motsvarar en marginal på 20,6% (19,9%). · Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 900 Mkr (919), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,9% (17,5%). · Det fanns inga jämförelsestörande poster under kvartalet (-). · Kassaflödet för kvartalet uppgick till -742 Mkr (3). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 417 Mkr (943). · Kvartalets resultat uppgick till 562 Mkr (629). · Resultat per aktie: 1,90 kr (2,13). FORTSATT STABILT RESULTAT OCH ETT STARK KASSAFLÖDE“Den första halvan av 2019 kännetecknades i hög grad av ett fortsatt fokus på effektivitetsförbättringar och på att bygga ett fundament för ett ännu mer diversifierat och ännu starkare Dometic. Trots utmanande RV-marknader och negativ påverkan från ytterligare tariffer i USA har vi lyckats fortsätta förbättra våra kostnadsstrukturer och införa arbetsprocesser och gemensamma tillämpningsmetoder inom hela vår globala organisation, samtidigt som vi har investerat i nya affärsmöjligheter. Omstruktureringsprogrammet som lanserades under det fjärde kvartalet 2018 löper på bra, med goda framsteg inom alla regioner. Arbetet med att öka vår närvaro i Mexiko fortsätter enligt plan och den nya anläggningen beräknas bli färdig under det tredje kvartalet. Minskningen av antalet lagerartiklar fortgår i god takt och vi känner oss fortsatt optimistiska att nå målet om en minskning med 30 procent till slutet av året. Vi har fortsatt att stärka vår organisation för att accelerera de strategiska satsningarna och innovationstakten med ett antal nya nyckelpositioner inom produktutveckling och Operations under kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 1 procent under kvartalet med en positiv tillväxt inom EMEA och Asien, medan förhållandena i Americas och Stillahavsområdet fortsatte att vara utmanande. Rörelse- och EBITDA-marginalerna ligger på en bra nivå eftersom vi har intensifierat vårt fokus på kostnadsminskningar. Med tanke på den rådande marknadssituationen tittar vi på ytterligare initiativ i samtliga tre regioner för att skydda lönsamheten på kort sikt, samtidigt som vi även bygger upp ett mer effektivt bolag på lång sikt. Det operativa kassaflödet uppgick till 1 417 Mkr, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med samma kvartal förra året. Nettoskulden i förhållande till EBITDA förbättrades från 3,3x under det andra kvartalet 2018 till 2,8x under det andra kvartalet 2019. Vår starka kassagenerering och våra förlängda förfallotider för lån skapar goda förutsättningar för ytterligare förvärv På kort sikt förväntar vi oss svagt positiv organisk tillväxt under andra halvåret jämfört med samma period förra året, trots viss motvind med tanke på de fortsatta lagerjusteringarna på RV-marknaden i USA och den reviderade helårsprognosen från RVIA (Recreation Vehicle Industry Association) från -5 procent till -14 procent. Som en följd av detta, samt fortsatt negativ påverkan från amerikanska tariffer, reviderar vi vår helårsprognos för 2019 till negativ organisk tillväxt och en rörelsemarginal över 14 procent. Nettoskulden i förhållande till EBITDA borträknat förvärv förväntas ligga runt 2x vid slutet av 2019.” Juan Vargues, VD och Koncernchef  PRESENTATION AV RAPPORTENAnalytiker och journalister är välkomna att delta i en telefonkonferens den 17 juli 2019 kl.10.00 (CEST), där Juan Vargues, VD och koncernchef, samt Per-Arne Blomquist, CFO, kommer att presentera rapporten och svara på frågor. Sverige: +46 8 566 42 706UK: +44 333 300 9032US: +1 646 722 4903 Länk till webbcast och presentation finns tillgänglig på www.dometic.com. Denna information är sådan information som Dometic Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08:00 CEST. FÖR MER INFORMATION, KONTAKTAJohan Lundin, Head of Investor Relations and CommunicationsTel: +46 8 501 025 46, Email: ir@dometic.com  OM DOMETICDometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Mat & Dryck, Klimatsystem, Energi & Stryning och Andra Applikationer. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, i fritidsbåtar och arbetsbåtar, lastbilar och premiumbilar samt inom en rad andra områden. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi säljer våra produkter i ett hundratal länder och vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 000 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på omkring 18,0 Mdr för år 2018 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

God tillväxt och förbättrad rörelsemarginal

Andra kvartalet · Omsättningen ökade med 11% till 23 544 MSEK (21 140), varav 3% (5) organisk och 4% (2) förvärvad tillväxt netto · Stark tillväxt för Americas och Global Technologies, god tillväxt för EMEA och Asia Pacific och tillväxt för Entrance Systems · Avtal har tecknats om tre förvärv med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 800 MSEK · Rörelseresultatet (EBIT)[1] ökade med 28% och var 3 733 MSEK (2 911), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,9% (13,8) · Nettoresultatet[1] uppgick till 2 562 MSEK (2 049) · Vinst per aktie[1 ]uppgick till 2,31 SEK (1,84) · Operativt kassaflöde ökade med 27% och uppgick till 3 636 MSEK (2 855) Omsättning och resultat Andra kvartalet Första halvåret 2018 2019 Δ 2018 2019 ΔOmsättning, MSEK 21 140 23 544   11% 39 690 45 048   14% Varav:Organisk tillväxt 954 692   3% 1 659 1 698   4% Förvärv och 366 790   4% 633 1 478   4% avyttringarValutaeffekt 433 922   4% –131 2 182   6% Rörelseresultat 2 911 3 733   28% 5 740 6 978   22% (EBIT)[1], MSEKRörelsemarginal 14,2% 16,4%   14,9% 16,0%(EBITA)[1], %Rörelsemarginal 13,8% 15,9%   14,5% 15,5% (EBIT)[1], %Resultat före 2 720 3 462   27% 5 374 6 459 20% skatt[1], MSEKNettoresultat[1], 2 049 2 562   25% 4 013 4 780 19% MSEKOperativt 2 855 3 636   27% 3 431 4 807 40% kassaflöde, MSEKVinst per 1,84 2,31   25% 3,61 4,30 19% aktie[1], SEK [1] Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar i Q2 2018 om –5 595 MSEK, vilket motsvarar –5 268 MSEK efter skatt. Kommentar från VD och koncernchef God tillväxt och förbättrad rörelsemarginalEfter en bra start på 2019 fortsatte den positiva utvecklingen under andra kvartalet. Omsättningen ökade med 11% med förbättrad rörelsemarginal. Omsättningsökningen under kvartalet drevs av 3% organisk tillväxt, förvärvad tillväxt netto om 4% och positiva valutaeffekter om 4%. Tillväxten var stark i Americas (6%) och Global Technologies (5%). Asia Pacific och EMEA rapporterade god tillväxt medan utvecklingen i Entrance Systems var stabil. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster under 2018[2]ökade med 13% till 3 733 MSEK, drivet av en god operationell hävstång. Detta bidrog till en förbättrad rörelsemarginal om 20 baspunkter. Koncernen har nu kompenserat tidigare negativa effekter från de högre råmaterialkostnaderna. Det operativa kassaflödet var mycket starkt och förbättrades med 27% till 3 636 MSEK, drivet av den förbättrade lönsamheten och positiv utveckling av rörelsekapitalet. Vår kassagenerering var stabil under kvartalet på 105%[2]. Våra strategiska målsättningar guidar ossEfterfrågan har generellt varit god under 2019, men med variationer mellan olika marknader. Osäkerheten har samtidigt ökat i vissa marknader då vi har sett svagare byggindex och geopolitiska utmaningar. För att bibehålla vårt ledarskap på kort- och lång sikt är det viktigt att snabbt anpassa sig efter marknaden och att ha fokus på våra strategiska målsättningar. Det är glädjande att se att kostnadseffektivitet i allt vi gör ger resultat. Under andra kvartalet genererade våra effektiviseringsprogram och övriga besparingar effektiviseringar på över 200 MSEK. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera effektiviseringar i hela koncernen, vilket är viktigt för vår fortsatta konkurrenskraft. Vi fortsätter också att investera i produktledarskap genom innovation för hållbar och lönsam tillväxt. Våra investeringar i innovation har drivit vår starka tillväxt inom elektromekaniska produkter under det senaste året, inklusive 20% tillväxt under andra kvartalet. Idag arbetar mer än 2 600 medarbetare med produktutveckling och vi har över 9 000 patent inom våra olika produktsegment. Dessa resurser ger oss en solid plattform för att fortsätta att utveckla lösningar som gör livet enklare och säkrare för våra kunder. Eftersom medarbetarna är vår viktigaste tillgång, fortsätter vi att investera i utbildning och kompetensutveckling för att även i framtiden leda utvecklingen av branschen. En annan drivkraft för tillväxt är den ökande efterfrågan på hållbara lösningar. Med vår starka position inom hållbara och innovativa produkter är vi väl positionerade för att ta tillvara på dessa möjligheter och växa genom att vara relevanta för våra kunder. Det gör att vi kan fortsätta att skapa aktieägarvärde och bidra till en hållbarare värld. Stockholm, 17 juli 2019 Nico DelvauxVD och koncernchef  Mer information lämnas av:Nico Delvaux,VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 82 Erik Pieder,Executive Vice President samt ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72  ASSA ABLOY håller en telefon och webkonferens 17 juli 2019 kl. 09.30 som sänds via Internet www.assaabloy.com.Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–505 583 51, +44 333 300 9266 eller +1 833 823 0587  Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 8.00 CEST. [2] Exklusive nedskrivning av goodwill och övriga immateriella tillgångar om –5 595 MSEK och nedskrivning av rörelsetillgångar i Kina om –400 MSEK i Q2 2018.

Delårsrapport januari-juni 2019

· Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 911 Mkr (1 485), vilket motsvarar en ökning per aktie med 29 % till 10,61 kr (8,25) · Långsiktigt substansvärde uppgick till 300,42 kr per aktie (246,51) · Hyresintäkterna uppgick till 3 663 Mkr (3 217) · Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 621 Mkr (3 869) motsvarande 14,56 kr per aktie (21,49) Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 159 Mkr (1 763). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 29 % och uppgick till 1 911 Mkr (1 485), vilket motsvarar 10,61 kr per aktie (8,25). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 401 Mkr (311). Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 966 Mkr (4 355). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 621 Mkr (3 869), motsvarande 14,56 kr per aktie (21,49). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 1 603 Mkr (3 003), värdeförändringar avseende räntederivat med -287 Mkr (-57) samt resultat från andelar i intressebolag om 462 Mkr (406). För ytterligare information, vänligen kontakta:VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 ellerEkonomidirektörMagnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29 Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08.00 CET. Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2019 ett värde om 129,2 Mdkr (109,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Fastighets AB Balder (publ)Box 53 121, 400 15 GöteborgTel 031-10 95 70Org nr 556525-6905, Säte Göteborgbalder.se 

Getinge publicerar delårsrapport för januari-juni 2019

Getinge rapporterar idag en organisk ökning av försäljningen om 4,0 % och en ökad organisk orderingång om 5,2 %, vilket innebär att Getinge fortsätter att växa snabbare än genomsnittet på marknaden. Den positiva utvecklingen i USA håller i sig, och nettoomsättningen i Kina ökar med mer än 30 %. Under kvartalet lanserade Getinge en ny autoklav, GSS610H, och den senaste versionen av ventilatorn Servo-u är nu är nu redo för lansering på alla marknader som kräver CE-märkning. ”Jag är nöjd med utvecklingen inom affärsområdena Acute Care Therapies och Life Science i kvartalet samt att rörelsekapitalet fortsätter att minska trots tillväxten, vilket bidrar positivt till kassaflödet”, säger Mattias Perjos. ”Däremot är jag inte nöjd med marginalerna som tyngs av den negativa utvecklingen inom affärsområdet Surgical Workflows, varför vi under kommande kvartal kommer att intensifiera arbetet för att stärka lönsamheten i verksamheten överlag och i Surgical Workflows i synnerhet.” April – Juni 2019 i korthet ·  Nettoomsättningen ökade organiskt med 4,0 % och orderingången ökade med 5,2 % trots utmanande jämförelsetal. ·  Justerat bruttoresultat uppgick till 3 101 Mkr (2 844) och marginalen uppgick till 49,4 % (49,6). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 29 Mkr på det justerade bruttoresultatet. ·  Justerad EBITA uppgick till 591 Mkr (538) och den justerade EBITA-marginalen uppgick till 9,4 % (9,4). IFRS 16-effekten bidrog positivt med 4 Mkr på justerad EBITA. ·  Justerat resultat per aktie uppgick till 1,12 kr (1,21). IFRS 16-effekten uppgick till -0,01 kr per aktie. ·  Lansering av autoklaven GSS610H och och en uppgraderad version av ventilatorn Servo-u är redo för lansering på alla marknader som kräver CE-märkning. Telefonkonferens Telefonkonferens med VD och koncernchef, Mattias Perjos, och Finansdirektör, Lars Sandström, hålls den 17 juli 2019 kl. 10.00 – 11.00 svensk tid. Vänligen se telefonnummer nedan för att delta: SE: +46 8 5199 9383    UK: +44 33 3300 9035US: +1 844 625 1570 Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q2-2019 Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen:https://www.getinge.com/sv/om-oss/investerare/rapporter-presentationer En inspelning finns tillgänglig i 3 år via följande länk: https://tv.streamfabriken.com/getinge-q2-2019 För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Mattson, Head of Investor RelationsTel: +46 (0)10 335 0043Email: lars.mattsson@getinge.com Jeanette Hedén Carlsson, KommunikationsdirektörTel: +46 (0)10 335 1003Email: jeanette.hedencarlsson@getinge.com Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl 08:00 CET.

Delårsrapport januari - juni 2019: ”Fortsatt pressat läge men god utveckling i Norge”

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI · Rörelsens intäkter 195,5 MSEK (204,6) · Rörelseresultat 12,1 MSEK (14,3) · Rörelsemarginal 6,2 procent (7,0) · Resultat efter finansiella poster 11,9 MSEK (14,1) · Periodens resultat 10,1 MSEK (11,0) · Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,3 MSEK (-6,7) · Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie -0,47 (-0,74) · Resultat per aktie 1,12 SEK (1,22) · Eget kapital per aktie 9,04 (9,56) · Avkastning på eget kapital 11,4 (10,7) PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI · Rörelsens intäkter 379,7 MSEK (398,0) · Rörelseresultat 17,4 MSEK (27,2) · Rörelsemarginal 4,6 procent (6,8) · Resultat efter finansiella poster 16,9 MSEK (26,9) · Periodens resultat 14,0 MSEK (21,1) · Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,5 MSEK (-10,7) · Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie 1,38 (-1,18) · Resultat per aktie 1,55 SEK (2,33) · Eget kapital per aktie 9,04 (9,56) · Avkastning på eget kapital 15,1 (20,1) _________________________________________________ VD OCH KONCERNCHEF KRISTER WIDSTRÖM KOMMENTERAR Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 195,5 MSEK vilket är en minskning med 4,4 procent jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet uppgick till 12,1 MSEK jämfört med 14,3 MSEK 2018. Rörelsemarginalen försämrades och uppgick till 6,2 procent (7,0). Den minskade omsättningen och det försämrade resultatet hänförs fortsatt till verksamheten i Sverige. Det är samma tendens vi sett de senaste kvartalen orsakat dels av ökade lönenivåer till bemanningskonsulter (sjuksköterskor/läkare) dels att marknaden för socionomer minskat. Verksamheten i Norge utvecklas mycket bra med tillväxt både på omsättning och resultat. Det förbättrade resultatet beror på att vi lyckats anställa fler bemanningskonsulter; läkare, sjuksköterskor och pedagoger, samt ökat försäljningen på både befintliga och nya kunder. Under perioden har vi skrivit nytt avtal med samtliga sjukhus i Norge, ett avtal som gäller i fyra år. Dedicare har under de senaste fyra åren varit Norges största leverantör av vårdkonsulter till de norska sjukhusen. Våra nya marknader, Finland och Danmark, har genererat sina första intäkter på 0,4 MSEK och belastar resultatet med 1,1 MSEK. Vi har under perioden lanserat ny hemsida vilket innebär att vi nu har en nordisk helhet med fyra webbplatser. På samtliga webbplatser kan konsulter se alla lediga uppdrag i hela Norden. Ett stort steg för att befästa vår position som Nordens ledande bemanningsföretag inom vård och socialt arbete. Denna information är sådan information som Dedicare AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08.00 (CEST). För fördjupad finansiell information hänvisas till delårsrapporten som finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

Erlangens universitetssjukhus och Immunovia ingår samarbetsavtal om insamling av blodprov vid bukspottkörtelcancer för de sista stegen i IMMray® PanCan-d utvecklingen

LUND ― Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelar idag att Erlangens universitetssjukhus har blivit det första cancercentret i Tyskland att gå med i Immunovias globala nätverk av ”key opinion leaders”, ledande auktoriteter, i utvecklingen av ett sätt att ställa tidig diagnos på bukspottkörtelcancer. Erlangens universitetssjukhus kommer, utöver Immunovias redan befintliga samarbeten, att tillhandahålla nyinsamlade blodprover till de två sista stegen mot kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d. Som tidigare meddelats (länk till pressmeddelande från 3 juni 2019 ) är de båda sista stegen mot kommersialisering oförändrade och utgörs av verifiering och validering av den kommersiella biomarkörsignaturen. De blodprover som kommer att samlas in, 100 PDAC-prover (bukspottkörtelcancer) och kompletterande kontrollprover, ska samlas från patienter som remitteras till kirurgi med bukskottkörtelslesioner som upptäckts vid radiologisk analys. Huvudansvarig för blodprovinsamlingen är professor och doktor Christian Pilarsky från den kirurgiska avdelningen vid Erlangens universitetssjukhus. Samarbetet kommer att tillföra nya PDAC-prover och kontrollprover som bidrar till Immunovias totala insamlingskriterier på upp till 2000 nya prover som behövs för den återstående processen att garantera att IMMray® PanCan-d är klar för kommersialisering. Dessutom kommer dessa prover att bidra med genetisk variation. Som tidigare meddelats kommer de sista stegen mot kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d att omfatta tre delresultat: 1) i slutet av 2019 för den kommersiella modellen, 2) under det andra kvartalet av 2020 för verifieringen och 3) under det tredje kvartalet 2020 den slutliga analysen av den blinda valideringen av IMMray® PanCan-d. (länk till pressmeddelande från 3 juni 2019 ). ”Att kunna få tillgång till ett tillräckligt antal nyinsamlade patientprover är avgörande för att kunna slutföra valideringen av IMMray® PanCan-d inför en lansering under tredje kvartalet nästa år. Därför är vi mycket glada att meddela det här samarbetet med Erlangen som också är vår första samarbetspartner i Tyskland, en mycket viktig marknad för oss”, säger Mats Grahn, VD för Immunovia. ”Samtidigt som det finns goda chanser att lyckas med en operation vid PDAC saknar vi fortfarande en tillförlitlig, icke-invasiv diagnostisk testmetod såsom IMMray® PanCan-d, som kompletterar den nuvarande radiologiska bildanalysen. Vi är därför mycket nöjda med att ingå detta samarbete med Immunovia och ser med intresse fram emot slutresultatet”, tillägger professor Pilarsky. För mer information, kontakta: Julie Silber Chef för Investor Relations, Immunovia Tfn: +46-79-3486277 E-post: julie.silber@immunovia.com (mats.grahn@immunovia.com) Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 (CET) den 17 juli 2019. Om ImmunoviaImmunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com)  Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.  Om bukspottkörtelcancer  Bukspottkörtelcancer är en av de dödligaste cancerformerna och en av dem som är svårast att upptäcka, då tecknen och symptomen är diffusa och liknar dem för andra sjukdomar. Över 40 000 dödsfall sker i sjukdomen och över 50 000 nya fall diagnostiseras varje år bara i USA, och överlevnadsgraden fem år efter ställd diagnos är för närvarande 5–9 procent. Den förutses gå om ändtarmscancer och bli den ledande orsaken till dödsfall i cancer år 2020. Då resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan emellertid en tidig diagnos förbättra överlevnadsgraden hos patienter med bukspottkörtelcancer på fem år från 5–9 procent upp till 49 procent.   ###

SKF Halvårsrapport 2019

Göteborg, 17 juli 2019 Alrik Danielson, Vd och koncernchef: ”På en marknad med lägre efterfrågan har vårt fokus att hålla kostnaderna under kontroll gett resultat. Rörelseresultatet under andra kvartalet uppgick till 2 539 miljoner kronor inklusive kostnader för omstrukturering och nedskrivningar på 317 miljoner kronor. Den redovisade rörelsemarginalen låg på 11,3% (12,9% föregående år) med en underliggande rörelsemarginal på 12,7%, exklusive kostnader för omstrukturering och nedskrivningar. Det andra kvartalet var det sjätte i följd som vi låg på över 12%. Försäljningen uppgick till 22,5 miljarder kronor, en minskning i organisk försäljning med 1,6% jämfört med föregående år. Försäljningen var relativt oförändrad i Europa, något lägre i Asien och Nordamerika och betydligt högre i Latinamerika. Kostnadsbesparingar och försäljningspriser hade en positiv inverkan på vårt rörelseresultat. En negativ inverkan hade däremot kostnader för omstrukturering och nedskrivningar på 317 miljoner kronor. Kassaflödet från verksamheten låg i linje med föregående år. Industriverksamheten hade ännu ett starkt kvartal med en rörelsemarginal på 13,9% (14,7% föregående år) och en organisk tillväxt på 0,6% (10,7% föregående år). Den underliggande rörelsemarginalen var högre än förra året beroende på kostnader för omstruktureringar och nedskrivningar som påverkade det redovisade resultatet negativt. Försäljningen i Europa, Asien och Nordamerika var relativt oförändrad, men ökade i Latinamerika. Fordonsverksamheten stod för en rörelsemarginal på 4,8% (8,7% föregående år). Vi hade en negativ organisk tillväxt på 6,8% (+5,2% föregående år) med avsevärt lägre försäljningsvolymer i Nordamerika och Asien, lägre i Europa och betydligt högre i Latinamerika. Under andra kvartalet fortsatte vi att investera i regionalisering och automatisering av vår tillverkning runtom i världen. I juni tillkännagav vi en investering på 450 miljoner kronor i spårkullager. Investeringen stöder våra ambitioner att kunna arbeta i hela värdekedjan i Asien, där vår globala produktutveckling för spårkullager är placerad. Under andra kvartalet förvärvade vi också RecondOil, ett startup­bolag inom cleantech­industrin som har utvecklat en unik kemisk filtrerings­ och reningsprocess som resulterar i en kraftig minskning av förbrukningen av smörjvätska och olja. Förvärvet av RecondOil sammanfaller strategiskt med vårt Rotating Equipment Performance erbjudande och stöder vår ambition att hjälpa våra kunder att minska miljöpåverkan från deras egna verksamheter. När vi nu går in i tredje kvartalet 2019 förväntar vi oss volymer som är något lägre för koncernen, relativt oförändrade för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten.” Nyckeltal, Mkr  Kv2 2019  Kv2 2018  Halvår 2019 Halvår 2018Försäljning 22 488 22 620 43 766 43 180Rörelseresultat*   2 539 2 925 5 197 5 550Rörelsemarginal*, %  11,3 12,9 11,9 12,9Resultat före skatt  2 261 2 783 4 703 5 208Nettokassaflöde efter 1 448 2 182 2 132 2 441investeringar, förefinansieringResultat i kronor per aktie 3,32 4,25 7,09 8,02efter skatt *Inklusive omstruktureringar och nedskrivningar Försäljningsförändring Organisk  Struktur  Valuta  Totalt år-över-år, %, Kv2 SKF-koncernen -1,6 -2,6 3,5 -0,7Industri 0,6 -3,8 3,8 0,6Fordon -6,8 0,2 3,0 -3,6 Försäljningsförändring Organisk  Struktur  Valuta  Totalt år-över-år, %, Halvår SKF-koncernen -0,7 -2,6 4,6 1,3Industri 1,7 -3,6 4,8 2,9Fordon -6,3 0,0 4,1 -2,2 Organisk Europa  Nordamerika  Latinamerika  Asien  Mellanösternförsäljningsförändring och Afrikaperregion år-över-år, %,Kv2SKF-koncernen -1,7 -3,2 8,8 -2,2 -5,4Industri +/- +/- ++ +/- ---Fordon -- --- +++ -- +++ Organisk Europa  Nordamerika  Latinamerika  Asien  Mellanösternförsäljningsförändring och Afrikaper region år-över-år,%, HalvårSKF-koncernen -0,5 -1,7 5,4 -1,2 -6,8Industri + +/- ++ +/- --Fordon -- --- +++ -- +++ Marknadsutsikter och prognos Efterfrågan för kv3 2019 jämfört med kv3 2018Efterfrågan på SKFs produkter och tjänster förväntas bli något lägre för koncernen, relativt oförändrad för industriverksamheten och lägre för fordonsverksamheten. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad i Asien, något lägre i Europa och Nordamerika och något högre i Latinamerika. Prognos för kv3 2019 · Finansnetto: -245 miljoner kronor · Valutapåverkan på rörelseresultatet förväntas att vara cirka +130 miljoner kronor jämfört med kv3 2018, baserat på valutakurser per 30 juni 2019. Prognos för 2019 · Skattenivå exklusive effekter av avyttrade verksamheter: cirka 28% · Investeringar i materiella anläggningstillgångar: cirka 2 800 miljoner kronor En telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli kl. 09:00, tel: 0850692180 (Conf ID: 3588786) Webbplats: http://investors.skf.com/sv/resultatcenter Aktiebolaget SKF      (publ) Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som AB SKF är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08:00.

Wallenstam delårsrapport 1 jan–30 jun 2019: Över 3 000 lägenheter i produktion

Hans Wallenstam, vd, samt Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 08.30.Conference call med Susann Linde äger rum kl. 09.45 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer.  1 JANUARI–30 JUNI 2019 ·  Substansvärdet per aktie uppgår till 83,70 kr (77,60), vilket innebär en ökning om 1,40 kr per aktie i perioden. ·  Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 18 % och uppgår till 547 Mkr (462). ·  Hyresintäkterna ökar med drygt 6 % och uppgår till 1 001 Mkr (942). ·  Byggnation av fastigheter uppgår till 1 596 Mkr (965). ·  På bokslutsdagen hade vi 3 098 lägenheter i produktion. ·  Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 549 Mkr (885). ·  Resultat före skatt uppgår till 712 Mkr (1 346) och resultat efter skatt uppgår till 575 Mkr (1 310), motsvarande 1,8 kr per aktie (4,0). 1 APRIL–30 JUNI 2019 ·  Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 17 % och uppgår till 287 Mkr (245). ·  Hyresintäkterna ökar med 6 % och uppgår till 503 Mkr (475). ·  Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 264 Mkr (759). ·  Resultat efter skatt uppgår till 235 Mkr (1 000), motsvarande 0,7 kr per aktie (3,1). Kommentar från vd Hans Wallenstam: ”Våra hyresintäkter ökar, driftnettot förbättras och överskottsgraden uppgår till närmare 76 %. Förvaltningsresultatet fortsätter att öka, under första halvåret med 18 %. Vi fortsätter att leverera fina siffror genom effektiv förvaltning, kostnadseffektiv nyproduktion och framgångsrik uthyrning. Dessutom med en fortsatt mycket stabil finansiell position – en soliditet på 43 % och en belåningsgrad på 46 %.” ”Vår position som hyresrättsproducent är stark och vi har en hög produktionstakt, just nu över 3 000 lägenheter under byggnation. Vår flexibla affärsmodell som ger möjlighet att snabbt anpassa oss till förändringar på marknaden har visat sig vara en viktig framgångsfaktor i den utveckling vi sett de senaste åren gällande bostadssektorn och byggbranschen.” För fullständig rapport se bifogad PDF. Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 klockan 08:00.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2019

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2019) · Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 67 (48) mkr. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9 (24) mkr. Det operativa kassaflödet uppgick till 97 (20) mkr. · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -10 (6) mkr. · Resultat före skatt uppgick till -30 (-13) mkr. · Resultat efter skatt uppgick till -29 (-14) mkr motsvarande -0,87 (-0,41) kr per aktie. · Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 73 (65) GWh. Ökningen beror på starkare vindar än föregående år. · Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 394 (534) SEK/MWh, fördelat på el 313 (340) SEK/MWh och elcertifikat, inklusive ursprungsgarantier, 81 (193) SEK/MWh. Första halvåret (1 januari – 30 juni 2019) · Nettoomsättningen under perioden uppgick till 148 (103) mkr. · Rörelseresultat före avskrivningar exkl. intressebolag (Justerat EBITDA), uppgick till 49 (54) mkr och inkl. intressebolag (EBITDA) till -223 (54) mkr. · Rörelseresultat exkl. intressebolag (Justerat EBIT) uppgick till 11 (18) mkr och inkl. intressebolag (EBIT) till -261 (18) mkr. · Resultat före skatt exkl. intressebolag (Justerat EBT) uppgick till -33 (-29) mkr och inkl. intressebolag (EBT) till -324 (-29) mkr. · Resultat efter skatt exkl. intressebolag (Justerat resultat efter skatt) uppgick till -30 (-27) mkr och inkl. intressebolag till -317 (-27) mkr motsvarande -9,48 (-0,81) kr per aktie före utspädning och -9,40 (-0,81) kr per aktie efter utspädning. · Det operativa kassaflödet uppgick till 136 (44) mkr och det totala kassaflödet till 145 (-94) mkr inkl. likvid från försäljning av intressebolag om 193 (0) mkr och amortering av lån om -146 (-900) mkr. · Produktionen från Egen vindkraftdrift uppgick till 175 (141) GWh. Produktion från Samägd vindkraftdrift upphörde i samband med försäljningen av Sirocco.  · Den genomsnittliga intäkten för Egen vindkraftdrift uppgick till 441 (527) SEK/MWh, fördelat på el 342 (349) SEK/MWh och elcertifikat 99 (179) SEK/MWh.   · Försäljning av bolagets andel i intressebolaget Sirocco genomfördes. Halmstad den 17 juli 2019ARISE AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta:Daniel Johansson, VD Arise AB, +46 702 244 133Linus Hägg, CFO Arise AB, +46 702 448 916 Denna information är sådan information som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08.00 CET.  Om Arise  Arise är ett av Sveriges ledande företag inom vindkraft med affärsidé att utveckla, bygga och förvalta landbaserad vindkraft i egen regi och för andra. Bolaget är noterat på NASDAQ Stockholm.           Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726 E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Delårsrapport januari-juni 2019

Vd kommenterarEfter två månader som vd är det med entusiasm och tillförsikt jag ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med det starka team som byggt upp Mycronic till vad det är idag. Jag är imponerad av den innovationskraft som bidragit till bolagets starka position som global leverantör av världsledande produktionslösningar för elektronik- och bildskärmstillverkning. Vi har en förmåga att identifiera produkttrender och hur dessa påverkar framtidens teknologiska lösningar, för att på så sätt hitta undersegment inom elektronikindustrin med en snabbare tillväxt än industrin som helhet. Inom dessa segment kan vi sedan bygga en stark position genom produktutveckling och förvärv. Just produktutvecklingen ledde till att vi under kvartalet kunde lansera maskritaren Prexision Lite 8, som är ett komplement till den mer avancerade Prexision-8 och breddar utbudet av tillgängliga maskritare för att möta olika kundbehov. Det är glädjande att konstatera att omsättningen under kvartalet växte med 27 procent och att det därmed blev Mycronics omsättningsmässigt starkaste kvartal någonsin. Vi fortsätter att leverera enligt plan och känner oss trygga med målet för 2019 att nå en nettoomsättning om 4 miljarder kronor exklusive eventuella förvärv. Assembly Solutions uppvisade under kvartalet god tillväxt både vad gäller orderingång och nettoomsättning och levererade ett förbättrat rörelseresultat. Pattern Generators erhöll i slutet av juni en order på två FPS6100 maskritare inom multi-purpose-segmentet. Affärsområdet ökade både nettoomsättning och rörelseresultat, med bibehållen stark rörelsemarginal. Vårt eftermarknads- och serviceerbjudande, som idag står för omkring 30 procent av omsättningen, utgör en betydande och stabil intäktskälla med god lönsamhet. Inom Pattern Generators är andelen avancerade maskritare större än någonsin efter de senaste årens systemleveranser för att möta bildskärmsindustrins pågående teknikskifte. Samtidigt väljer de flesta kunder att ha ett serviceavtal i syfte att säkerställa produktionsstabilitet, produktivitet och hög servicenivå. Inom Assembly Solutions utgör eftermarknads-erbjudandet en av de synergier vi arbetar med att förverkliga i våra förvärvade bolag, där det finns en potential att utveckla eftermarknads- och serviceerbjudandet. Mycronic står på en solid grund för fortsatt tillväxt. Den globala elektronikindustrin växer och utsikterna för innovativa aktörer som Mycronic är goda. Bolagets strategi ligger fast och tillsammans med kunder och andra nyckelintressenter fortsätter vi utveckla unika produktionslösningar. Det är spännande att vara en del av elektronikindustrins framtid, där produktionsutrustningen behöver möta kundernas behov av flexibilitet, kvalitet och stabilitet samtidigt som den underlättar omställningen till en mer hållbar elektronikproduktion. Anders Lindqvist, Vd och koncernchef Finansiell informationMycronic AB (publ) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap, MYCR. Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 17 juli 2019, klockan 08:00. Finansiella rapporter och pressmeddelanden publiceras på svenska och engelska och finns på www.mycronic.com. För ytterligare information kontakta Anders Lindqvist Torbjörn Wingårdh Sven ChetkovichVd och koncernchef CFO Tf Director IR & Corporate Communications08 638 52 00 08 638 52 00 070 558 39 19anders.lindqvist@mycronic.com torbjorn.wingardh@mycronic.com sven.chetkovich@mycronic.com

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

April–juni 2019  · Orderingången uppgick till 2 663 Mkr (1 328) · Intäkterna uppgick till 1 616 Mkr (1 681) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 1 750 Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 0 Mkr (74) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick rörelseresultatet till 22 Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -302 Mkr (-199) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi utgjorde -119 Mkr och investeringar i Karlastaden  -78 Mkr · Periodens resultat uppgick till -2 Mkr (48) · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,09 kr (2,05) Januari–juni 2019 · Orderingången uppgick till 3 840 Mkr (2 456) · Orderstocken uppgick till 7 149 Mkr (7 398) · Intäkterna uppgick till 3 096 Mkr (3 166) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick intäkterna till 3 423 Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 18 Mkr (126) efter hänsyn tagen till interna leveranser till Karlastaden och redovisningsförändringar avseende bostadsrättsprojekt uppgick rörelseresultatet till 54 Mkr · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -564 Mkr (10) varav bostadsrättsproduktioner i egen regi med -201 Mkr samt investeringar i Karlastaden om -93 Mkr · Periodens resultat uppgick till 8 Mkr (87) · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 kr (3,71) · Soliditeten uppgick till 40,7 procent (37,3)   Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar: - En stark orderingång med nya kunder och en fortsatt process med omstrukturering av Karlastaden präglar det andra kvartalet Presentation av delårsrapport januari–juni 2019Den 17 juli 2019, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska och kan följas i direktsändning via en webbsändning på https://tv.streamfabriken.com/serneke-q2-2019. Presentationsmaterial inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen omkring en timme före webbsändningen startar.För att delta, vänligen ring: +46 8 50 55 83 65   För mer information, kontakta:Anders Düring, CFOTel: +46 70 888 77 33anders.during@serneke.se   (anders.during@serneke.se) Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019, kl. 08.00 CET.   Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002 och har idag intäkter omkring 6,5 miljarder kronor och cirka 1 200 anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala, Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2016. Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

Sobi publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet 2019

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  (Sobi™) publicerar idag resultatet för det andra kvartalet 2019. Totala intäkter uppgick till 3 163 MSEK (2 289). 38 procents intäktstillväxt i kvartalet jämfört med Kv2 2018 (32 procent räknat i fasta växelkurser (CER)). Den organiska tillväxten(1) uppgick till 25 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Justerad EBITA(1,2) uppgick till 1 193 MSEK, en ökning om 25 procent, exklusive omstruktureringskostnader för omorganisationen av FoU om 157 MSEK. Sammanfattning (april – juni) · Totala intäkter uppgick till 3 163 MSEK (2 289). 38 procents intäktstillväxt i kvartalet jämfört med Kv2 2018 (32 procent räknat i fasta växelkurser (CER)) · Justerad EBITA(1,2) uppgick till 1 193 MSEK (951), en ökning om 25 procent · Resultat per aktie 1,70 SEK (2,54), justerat resultat per aktie(1,2,3) om 2,12 SEK (2,54) · Nettoskuld1om 4,403 MSEK per den 30 juni 2019 (-2 999 MSEK 31 dec 2018) · Försäljningen av Elocta® uppgick till 1,127 MSEK (794) och försäljningen av Alprolix® till 382 MSEK (263) · Fortsatt starkt resultat för Gamifant® med en försäljning om 205 MSEK · Försäljningen av Synagis® uppgick till 148 MSEK · Ett avtal om 515 MCF (4 897 MSEK) avseende förvärv av emapalumab och relaterade tillgångar ingicks · Skärpt strategi på kärnområden: hematologi och immunologi, samt på utvecklings-projekt i sen fas. Som en konsekvens har bolaget för avsikt att avsluta tidig forskning och partnerprogram utanför kärnområden, som genererar en årlig besparing om 200-300 MSEK under 2020. Omstruktureringskostnader för kvartalet uppgick till 175 MSEK, varav 157 MSEK påverkade EBITA och 18 MSEK härrör till en nedskrivning av immateriella tillgångar · Nya data med emapalumab i patienter med makrofagaktiverande syndrom (MAS) en form av sekundär HLH, och en komplikation vid systemisk juvenil idiopatisk artrit, visade att behandlingen gav ett komplett behandlingssvar för samtliga sex patienter. Dessutom uppvisade emapalumab en gynnsam säkerhetsprofil. · Utsikter för 2019 uppdaterade. Finansiell översikt   Kv2 Kv2 H1 H1 HelårBelopp i MSEK 2019 2018 Förändring 2019 2018 Förändring 2018Rörelsens intäkter 3 163 2 289 38% 6 427 4 253 51% 9 139 Bruttoresultat 2 413 1 677 44% 4 907 3 089 59% 6 723 Bruttomarginal(1) 76% 73% 76% 73% 74%EBITA(1) 1 037 951 9% 2 546 1 722 48% 3 571 EBITA justerad(1,2) 1 193 951 25% 2 665 1 722 55% 3 571 EBITA-marginal(1) 33% 42% 40% 40% 39%EBITA-marginal 38% 42% 41% 40% 39%justerad(1,2)EBIT (Rörelseresultat) 677 841 -19% 1 905 1 500 27% 3 122 Periodens resultat 499 685 -27% 1 402 1 200 17% 2 418 Resultat per aktie, SEK 1,70 2,54 -33% 4,82 4,45 8% 8,97Resultat per aktie, SEK 2,12 2,54 -17% 5,14 4,45 15% 8,97justerad(1,2,3)(1)Alternativa nyckeltal(APM).(2)EBITA exklusive posterav engångskaraktär;omstruktureringskostnaderom 157 MSEK i Kv2 2019och en vinst frånavyttring av SOBI005 iKv1 2019 om 37 MSEK.(3)Resultat per aktieexklusive nedskrivning avimmateriella tillgångarom 18 MSEK kopplat tillomstruktureringen i Kv22019. Guido Oelkers, vd och koncernchef: ”Den starka utvecklingen fortsatte under andra kvartalet, med en organisk tillväxt på 25 procent som genererade intäkter om 3 163 MSEK, justerad EBITA om 1 193 MSEK och en justerad EBITA-marginal om 38 procent. Med beslutet att förvärva emapalumab och relaterade tillgångar skärper vi ytterligare vårt fokus på kärnområden och projekt i sen fas.” Utsikter 2019 - uppdaterade Sobi förväntar sig att intäkterna för helåret kommer att ligga i intervallet 13 000–13 500 MSEK(1) (12 500–13 000)(2). EBITA för helåret förväntas ligga i intervallet 5 300–5 500 MSEK(1)(5 000–5 300)(2), exkluderat omstruktureringskostnader. De uppdaterade utsikterna återspeglar den fortsatt starka produktförsäljningen inom hemofili och den lovande lanseringen av Gamifant i USA. (1)Vid nuvarande växelkurser. (2)Utsikterna publicerades första gången den 20 februari 2019. Telefonkonferens Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 09:00 samma dag. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska. Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen ring: SE: 08 505 583 55 UK: +44 33 330 090 30 US: +1 646 7224 957 Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.   Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan. --- Om Sobi™På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.  För mer information, kontakta  Paula Treutiger, Head of Communication & Jörgen Winroth, Senior IR AdvisorInvestor Relations0733 666 599 +1 347 224 0819, +1 212 579 0506paula.treutiger@sobi.com  jorgen.winroth@sobi.com  Linda Holmström, Corporate Communication &Investor Relations0708 734 095linda.holmstrom@sobi.com 

EYEONID GROUP AB: VD-Brev Juli

Jag kommer fortsätta att driva våra fyra viktigaste fokusområden som fortfarande är de som jag ser att vi måste säkerställa, både kortsiktigt men som även bygger bolagets uthållighet långsiktigt. Fokusområden: 1. Win New Business, att säkra pågående affärsdialoger och ta tydligare ägarskap över processen med kunderna. 2. Vidareutveckla våra samarbeten med olika partners för ökad markandsnärvaro och stärka vår distributionskapacitet. 3. Driva hållbar och långsiktig affärs- och produktutveckling. 4. Säkra operativ uthållighet genom ny finansiering samt att stärka upp våra processer och arbetssätt som möter marknads- och kundkrav. Affärsläget/marknaden: VD-brevet har låtit vänta lite denna gång beroende på att vi har haft fullt upp med att både få till den avsiktsförklaring som vi kommunicerade under slutet av förra veckan. Och som jag tidigare har informerat om ser vi en stor potential även i segmentet retail/detaljhandel där vi nu har möjlighet att etablera oss på riktigt. Genom att vi går mot en helt ny kundgrupp breddar vi succesivt vårt erbjudande och kan nå flera intressanta målgrupper. Vi ser att det finns en tydlig relevans mellan deras kundgrupper och EyeOnID’s erbjudande för ID-monitorering. Tillsammans kommer vi nu att inleda slutförhandling avtalet och räknar med att kunna presentera det mer utförligt samt lanseringen för deras nya erbjudande i flera marknader parallellt. Jag ser även att denna affär kommer nå ut väldigt brett i marknaden och sätta såväl ID-monitorering som EyeOnID på kartan på ett helt nytt sätt, vilket jag tror är nödvändigt för att få ordentlig fart på besluten i affärsprocesserna. Vi är i full fart med att leverera och planera för lanseringar av de två affärer som vi tecknade under maj månad och det är dessutom premiär för att släppa in kunder i vår nya 2:a generationens plattform (Gen II). Samtliga projekt går nu parallellt och vi kommer vara redo att lansera tillsammans med kunder under slutet av Q3. I slutet av september kommer vi att tydliggöra denna plattformslansering tillsammans med vår nya försäkringskund i Europa, där vi kommer att driva marknaden i gemensamma aktiviteter för deras första lansering inom koncernen. Min bedömning av marknaden just nu och det som bidrar till att vi inte får avslut på våra affärer i den takt som vi bedömt tidigare är även kopplat till att det finns en osäkerhet hos potentiella kunder kring lansering av nya tjänster i marknaden. Vetskapen om problemen med ID-stölder och riskerna med att bli utsatt när man rör sig på internet är något som det flesta börjar förstå. Dock så har människor rent generellt inte klart för sig att det finns lösningar i marknaden av typen ID-monitorering och Password Manager som minskar riskerna och ger ett ökat skydd. Som jag ser det kommer vi succesivt få en ökad insikt i takt med att ID-monitorering kommer ut bredare i marknaden och därmed även driva på efterfrågan. Det är en ”hönan och ägget”-situation där någon måste våga ta första steget. Jag bedömer att vi är i den brytpunkten där detta kommer att ske och att vi kommer se flera lanseringar inom Europa kring nya paketeringar där ID-monitorering ingår. Ser vi till utvecklingen i den amerikanska marknaden som generellt ligger ca 6-9 månader före oss på detta område så var detta exakt vad som hände under början av året. Efter att ett antal stora incidenter inträffat med ID-läckor och att media fick fokus på olika lösningar, såsom enklare tjänster som t.ex ”Have i Been Pawned” till mer fullödiga tjänstepaketeringar från andra kommersiella aktörer, så gick de flesta från väldigt små volymer till väldigt stora i form av antal slagningar på lösenord och e-postadresser på bara några få veckor. Volymerna har sedan har stadigt vuxit. Även om jag är frustrerad över att vi inte slutit fler avtal än vad som kommunicerats under andra kvartalet, så ser jag att vi fortsatt är nära avslut i ett antal affärsdialoger. Vi har ett konstant inflöde av nya förfrågningar och har startat upp nya dialoger inom såväl bank/finans som inom försäkring, huvudsakligen inom Europa. Vi märker nu att intresset från dessa branscher börjar bli vad telekombranschen visat under längre tid. Vi har en stadig tillväxt i antalet potentiella kunder och initiativ som vi bearbetar. Partnerskap: Under slutet av juni deltog EyeOnID tillsammans med Tieto på konferensen DIA i Amsterdam där vi demonstrerade vår lösning integrerad för första gången i en extern distributionsplattform, Tieto’s ”Insurance in a Box”. Jag är nöjd med vår närvaro och även att Tieto valde att bjuda in oss till den. Vi presenterade tillsammans med Tieto och visade upp lösningen med ett stort intresse som följd från olika branscher, om än huvudsakligen från försäkringsbolag då mässan hade försäkring som fokus. Det innebar även möjlighet att utveckla vårt nätverk inom bl.a. återförsäkringsbranschen i Europa, en bransch som jag ser som en viktig framtida partner till EyeOnID. Under sommaren har vi även beslutat att avsluta samarbetet med My Cyber Care då vi inte ser att det har utvecklats i den takt som vi tidigare har förväntat och att vi inte heller ser att My Cyber Care kan leva upp till sina åtaganden i avtalet. Vi måste fokusera på partnerskap som vi långsiktigt ser kan ge utväxling samt där bägge parter kan driva sin del av affären framåt. Produktutveckling: Det blir allt tydligare för mig ju närmare verksamheten och affären jag kommer att EyeOnID är ett innovationsföretag och att kärnan i verksamheten på sikt kan utvecklas till flera olika affärslösningar utöver ID-monitorering. Detta betyder i praktiken att det vi i huvudsak gör är att löpande samla in stora mängder data, strukturera och analysera denna data med högt säkerhetstänk för att sedan paketera detta i form av olika tjänster. I praktiken gör vi data till en affär för olika branscher och affärsbehov. En central del i detta och det som skiljer oss från våra konkurrenter är vår förmåga att analysera data i text genom vår NLP-teknologi (Natural Language Processing). Som en led i att ständigt utvecklas och förbättra vår förmåga att göra analyser av data, säkerställer vi allt fler olika projekt med bl.a. universitet och forskningsteam, där vi driver innovation genom att ge dem tillgång till vår NLP-gateway. På så sätt får vi både ny kunskap och nya tillämpningar men även tillgång till helt ny data som kan användas för att vidareutveckla vår huvudprodukt. Jag ser det som en naturlig del för EyeOnID att vara nära olika innovationscommunitys där vi löpande byter kunskap och erfarenheter. I förra veckan kunde vi även kommunicera vårt samarbete kring en Password Manager från ett indiskt bolag och deras produkt Enpass. Förutom att Enpass är en Password Manager så innefattar den även möjligheten att lagra dokument i en säker och krypterad miljö vilket ger användaren ytterligare trygghet kring hantering av känslig och personlig information. Vi kommer att lansera denna både som s.k. White Label och Non White Label. Redan i slutet av året kommer vi kunna ha en Non White Label tillgänglig i den europeiska marknaden. Den ser jag som en mycket viktig pusselbit för att bygga en mer komplett användarupplevelse där slutanvändare nu även direkt i samband med att man har varit med i en dataläcka också kan ändra och anpassa sina lösenord. Det är tre viktiga saker som utgör användarens främsta möjlighet att påverka sin egen säkerhetsrisk med persondata på internet. Det är proaktivt ID-skydd, hantera och skydda sina lösenord samt assistans och försäkring som hjälper människor som utsatts för en faktisk ID-stöld. Dessa områden tillsammans minskar riskerna avsevärt och är kärnan i vad EyeOnID erbjuder. Vidare stärker även vår Password Manager våra kunders helhetserbjudanden gentemot sina respektive slutkunder och öppnar upp för nya affärslösningar och intäktsmöjligheter. Genom att vi numer även kan erbjuda betalningsmöjligheter har vi byggt upp en helhetslösning och plattform som s.k. enabler och kan därmed ta ett ”End-2-End”-ansvar för affären gentemot våra partners och deras kunder. Ambitionen är självklart att detta också ska underlätta för våra kunder och därmed korta ned beslutsprocesserna i affärsdialogerna. Marknadskommunikation Som jag nämnde inledningsvis ser jag att det är viktigt att vi arbetar närmare våra aktieägare och att vi även involverar dem i det vi arbetar med. Totalt är det idag ca 6000 aktieägare i EyeOnID som har investerat i bolaget. Vi planerar därför att under månadsskiftet augusti/september bjuda in till en aktieägardag. Syftet med denna kommer dels att vara att ge en bättre insikt om hur vår affär är uppbyggd och hur marknaden vi arbetar i ser ut och fungerar. Men även att visa hur den produkt vi har ser ut och fungerar då den i dag inte är tillgänglig som en ren konsumentprodukt på nätet. Jag hoppas att detta skall ge en bättre och närmare dialog mellan bolaget och våra aktieägare. Jag återkommer inom kort med en inbjudan och mer detaljerad agenda för detta tillfälle. Med vänlig hälsning Patrik Ugander För mer information, kontakta Patrik Ugander, CEO, Eyeonid Group AB (publ.) 070-544 01 68 patrik.ugander@eyeonid.com www.eyeonid.com Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig.  Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019. 

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Andra kvartalet 2019 Kvarvarande verksamhet · Orderingång 26 031 miljoner kronor · Intäkter 26 467 miljoner kronor · Rörelseresultat 5 078 miljoner kronor · Rörelsemarginal 19,2 % · Justerat rörelseresultat 4 968 miljoner kronor · Justerad rörelsemarginal 18,8 % · Resultat före skatt 4 692 miljoner kronor · Vinst per aktie 2,88 kronor · Operativt kassaflöde 2 732 miljoner kronor Avvecklad verksamhet · Orderingång 27 miljoner kronor · Intäkter 100 miljoner kronor · Rörelseresultat -67 miljoner kronor Koncernen totalt · Orderingång 26 058 miljoner kronor · Intäkter 26 567 miljoner kronor · Rörelseresultat 5 012 miljoner kronor · Rörelsemarginal 18,9 % · Justerat rörelseresultat 4 901 miljoner kronor · Justerad rörelsemarginal 18,4 % · Vinst per aktie 2,83 kronor · Operativt kassaflöde 2 681 miljoner kronor Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac). En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 17 juli 2019 kl.14.00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investors  Stockholm den 17 juli 2019 Sandvik Aktiebolag (publ) Björn Rosengren Verkställande direktör och koncernchef Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 cirka kl. 11.30.

Delårsrapport Rejlers AB januari – juni 2019

April – juni · Nettoomsättningen ökade med 5,7 % till 636,4 MSEK (602,3) · Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 1,0 % (-0,4) · EBITA ökade till 32,3 MSEK (-16,9), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om 0,8 MSEK, och EBITA-marginalen ökade till 5,1 % (-2,8) · Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 24,7 MSEK (-15,4) och rörelsemarginalen uppgick till 3,9 % (-2,5). EBIT är påverkat av kostnader avseende förvärvet från Neste med 2,2 MSEK · Resultat efter skatt ökade till 15,9 MSEK (-16,2), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om -0,5 MSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,87 kr (-0,93) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,6 MSEK (-1,1) · Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (40,0) Januari – juni · Nettoomsättningen ökade med 3,4 % till 1 246,8 MSEK (1 205,5) · Organisk omsättningstillväxt exklusive valutakursförändringar uppgick till 0,7 % (0,1) · EBITA ökade till 71,0 MSEK (-8,8), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om 1,4 MSEK, och EBITA-marginalen ökade till 5,7 % (-0,7) · Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 60,2 MSEK (-10,3) och rörelsemarginalen uppgick till 4,8 % (-0,9). EBIT är påverkat av kostnader avseende förvärvet från Neste med 2,2 MSEK · Resultat efter skatt ökade till 44,1 MSEK (-14,7), inkl. påverkan från IFRS 16 Leasing om -1,2 MSEK · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,41 kr (-0,86) · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 131,3 MSEK (69,6) · Totala kostnader för omstruktureringar uppgår till 0,0 MSEK (53,4) Kommentarer av vd och koncernchef ”Vårt väsentligt förbättrade EBITA-resultat för det första halvåret 2019 påvisar kraften i den pågående omvandlingen av Rejlers till ett effektivare och mer lönsamt bolag. Under det andra kvartalet har vi lanserat vår nya strategi och dessutom börjat leverera på den, i form av vårt största förvärv någonsin. Det är tillfredsställande att vi under andra kvartalet fortsätter leverera förbättrade resultat jämfört med motsvarande period förra året – trots mindre tillgänglig arbetstid. Vår positiva trend håller i sig. Särskilt bra utvecklades verksamheten i Finland med ett klart bättre resultat i andra kvartalet. I Norge fortgick den positiva förbättringsresan i spåren av fjolårets betydande omstrukturering. I Sverige fick den nya, sammanslagna divisionen Industry & Infra en fin start med ökad sysselsättning. Till följd av en lägre investeringstakt i teleoperatörsleden så dämpades resultatutvecklingen i Sverige något” , säger Viktor Svensson, vd och koncernchef Rejlers AB. För ytterligare information kontakta:Viktor Svensson, vd och koncernchef, 070-657 20 26, viktor.svensson@rejlers.se Anna Jennehov, CFO, 073-074 06 70, anna.jennehov@rejlers.se Informationen i denna delårsrapport är sådan som Rejlers AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 12:00 CEST.

Alfa Laval AB (publ) Delårsrapport 1 april - 30 juni 2019

Sammanfattning  Andra kvartalet Orderingången minskade med 20 procent* till MSEK 10 025 (12 062).Nettoomsättningen ökade med 5 procent* till MSEK 11 339 (10 475).Justerad EBITA**: MSEK 1 870 (1 698).Justerad EBITA-marginal**: 16,5 (16,2) procent.Resultat efter finansiella poster: MSEK 1 832 (1 499).Nettoresultat: MSEK 1 412 (1 117). Resultat per aktie: SEK 3,36 (2,65).Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 609 (1 377).Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 95 (-80).Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 196 (31) Första halvåret Orderingången minskade med 3 procent* till MSEK 22 238 (22 087).Nettoomsättningen ökade med 7 procent* till MSEK 21 497 (19 326).Justerad EBITA**: MSEK 3 598 (3 195).Justerad EBITA-marginal**: 16,7 (16,5) procent.Resultat efter finansiella poster: MSEK 3 454 (2 968).Nettoresultat: MSEK 2 637 (2 166). Resultat per aktie: SEK 6,26 (5,14).Kassaflöde från rörelseverksamheten: MSEK 1 584 (2 043).Påverkan på justerad EBITA av växelkurseffekter: MSEK 190 (-45).Påverkan på resultat efter finansiella poster av jämförelsestörande poster: MSEK 196 (98)Avkastning på sysselsatt kapital (%) **: 22,2 (20,8)Nettoskuld jämfört med EBITDA, ggr **/***: 1,30 (1,28) * Exklusive valutaeffekter. ** Alternativa nyckeltal.*** Nettoskuld jämfört med EBITDA för Q1 2019 exklusive IFRS 16 påverkan: 0,96. Utsikter för det tredje kvartalet ”Vi förväntar att efterfrågan i det tredje kvartalet blir något högre än i det andra kvartalet.” Tidigare publicerade utsikter (24 april 2019): ”Vi förväntar att efterfrågan i det andra kvartalet blir något lägre än i det första kvartalet.” Q2 2019 rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som Alfa Laval AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 klockan 12.00 CET.   För mer information kontakta:  Peter TorstenssonSenior Vice President, CommunicationsTel: +46 46 36 72 31Mobil: +46 709 33 72 31E-post: peter.torstensson@alfalaval.com  Gabriella Grotte,Investor Relations ManagerTel: +46 46 36 74 82,Mobil: +46 709 78 74 82,E-post: gabriella.grotte@alfalaval.com  Alfa Laval AB (publ)Box 73221 00 LundSverige  Organisationsnummer: 556587-8054 

ChromoGenics företrädesemission övertecknad

Resultatet av ChromoGenics AB (publ) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 15 juli 2019, visar att företrädesemissionen övertecknades. 160 432 031 aktier, motsvarande cirka 92,9 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har 149 726 537 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har 310 158 568 aktier tecknats i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 180 procent av antalet erbjudna aktier. De 12 323 949 aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 7,1 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, kommer att tilldelas personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Med en teckningskurs om 0,50 kronor tillförs ChromoGenics således genom företrädesemissonen cirka 86,4 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Tilldelning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som fastställdes av den extra bolagsstämman den 18 juni 2019 och som beskrivs i prospektet som offentliggjordes den 25 juni 2019. Meddelande om tilldelning av aktier som har tecknats utan stöd av teckningsrätter erhålles i form av avräkningsnota. Genom företrädesemissionen kommer ChromoGenics aktiekapital att öka med 34 551 196 kronor, från 34 551 196 kronor till 69 102 393 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 172 755 980 aktier, från 172 755 980 aktier till 345 511 960 aktier. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handeln med BTA på Nasdaq First North. Handel med nya aktier beräknas påbörjas på Nasdaq First North i slutet av juli 2019. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske. RådgivareFinansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med företrädesemissionen är Naventus Corporate Finance AB. Legal rådgivare till ChromoGenics är Advokatfirman Lindahl KB.  KontaktJerker Lundgren, verkställande direktörLars Ericsson, CFO och kommunikationschefTelefon: +46 (0)705 497 644E-post: info@chromogenics.com    VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier (varmed i denna text förstås såväl aktier som andra värdepapper) i ChromoGenics och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet. Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ChromoGenics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.  Om ChromoGenicsChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien. ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46 (0)8 503 000 50. http://www.chromogenics.com. Om Naventus Corporate Finance ABNaventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag samt dess ägare.

Halvårsrapport 2019

Nordea Bank Abp – Insiderinformation – Halvårsrapport Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet: ”Affärsklimatet för Nordea förblir stabilt med fortsatt utlåningstillväxt, pressade marginaler och utmanande förhållanden för vår marknadsgarantverksamhet. De åtgärder som vi vidtagit under det senaste året har dock resulterat i en del hoppfulla tecken på återtagande av marknadsandelar och framtida kostnadsminskningar, men det kommer att ta tid innan den ökade affärsaktiviteten reflekteras fullt ut i vårt resultat. Med det sagt, är vår prestation inte tillfredsställande och det krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet. Jag är övertygad om att de investeringar vi gjort i regelefterlevnads- och systeminfrastruktur, tillsammans med våra engagerade och kompetenta medarbetare, kommer att säkerställa en stark utveckling för banken framöver. Efter att på senare år ha minskat risken i banken, investerat i vår digitala plattform och i grunden för regelefterlevnad samt koncentrerat vår verksamhet till Norden, har Nordea gått in i en ny fas med kundfokus. De finansiella förutsättningarna har också förändrats, med räntor som förväntas ligga kvar på låga nivåer längre, och inom kort kommer vi också att ha en bättre bild av vilka kapitalkrav vi omfattas av inom bankunionen. Nordea kommer därför att se över de finansiella målen, inklusive vår kapital- och utdelningspolicy, och har för avsikt att presentera dessa efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2019. Som meddelades den 30 juni 2019 har jag beslutat att gå i pension från Nordea i slutet av 2020. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts. Närmare information om tidplanen kommer att kommuniceras när den är tillgänglig.” Andra kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2018 (andra kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2019)   · Räntenetto 1 071 mn euro, -4 %; -1 % i lokala valutor (1 %, 2 % i lokala valutor) · Rörelseintäkter 2 141 mn euro, -17 %; -16 % i lokala valutor (1 %, 2 % i lokala valutor) · Rörelseintäkter[1] 2 141 mn euro, -4 %; -3 % i lokala valutor (1 %, 2 % i lokala valutor) · Rörelsekostnader 1 180 mn euro, 2 %; 3 % i lokala valutor (-19 %, -18 % i lokala valutor) · Rörelsekostnader[2] 1 180 mn euro, 2 %; 3 % i lokala valutor (-13%, -12% i lokala valutor) · Resultat före kreditförluster 961 mn euro, -33 %; -32 % i lokala valutor (45 %, 45 % i lokala valutor) · Kreditförluster 61 mn euro, 3 %; 5 % i lokala valutor (45 %, 48 % i lokala valutor) · Rörelseresultat 900 mn euro, -34 %; -33 % i lokala valutor (45 %, 45 % i lokala valutor) · Kärnprimärkapitalrelation[3],[4] 14,8 % jämf. med 19,9 % (14,8 % jämf. med 14,6 %) · K/I-tal 55 % jämf. med 45 % (55 % jämf. med 69 %) · K/I-tal[1],[2] 55 % jämf. med 52 % (55 % jämf. med 64 %) · Kreditförlustrelation 10 punkter jämf. med 10 punkter (10 punkter jämf. med 7 punkter) · Avkastning på eget kapital 9,1 % jämf. med 14,3 % (9,1 % jämf. med 5,5 %) · Avkastning på eget kapital[1],[2] 9,1 % jämf. med 9,8 % (9,1 % jämf. med 6,7 %) · Avkastning på eget kapital[1],[2],[5] 8,5 % jämf. med 9,4 % (8,5 % jämf. med 8,1 %) · Resultat per aktie efter utspädning 0,17 euro, jämfört med 0,28 euro (0,17 euro jämfört med 0,10 euro) Valutakurser som använts för kv2 2019 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4651, NOK 9,7314 och SEK 10,5170.[1] Exkl. jämförelsestörande poster kv4 2018: vinst på 50 mn euro från omvärdering av Euroclear (38 mn euro efter skatt) och 36 mn euro från försäljningen av Nordea Ejendomme. Kv1 2018: vinst på 135 mn euro från uppdatering av värderingsmodell i Danmark (105 mn euro efter skatt).[2] Exkl. jämf.störande poster kv1 2019: icke-avdragsgilla kostnader på 95 mn euro gällande avsättning för penningtvättsrelaterade ärenden. Kv4 2018: förlust på 141 mn euro från goodwillnedskrivning i Ryssland.[3] Inklusive periodens resultat justerat för upplupen utdelning.[4] Kapitalrelationerna för 2018 har inte räknats om till följd av förändrad redovisning och presentation av resolutionsavgifter (se Not 1 för mer information).[5] Justerat för resolutionsavgifter efter skatt: -40 mn euro under kv2 2019, 118 mn euro under kv1 2019 och -32 mn euro under kv2 2018. Resultaträkning Kv 2 Kv 1 Föränd Lokal Kv 2 Föränd Lokal Jan Jan Föränd Lokal - - -jun -jun - 2019 2019 ring % val. 2018 ring % val. 2019 2018 ring % val. % % %Mn euroRäntenetto 1 071 1 056 1 2 1 110 -4 -1 2 127 2 226 -4 -3Avgifts- och provisionsnetto 743 737 1 1 800 -7 -6 1 480 1 570 -6 -5Nettoresultat av poster till verkligt värde 283 264 7 7 260 9 8 547 701 -22 -22Andelar i intresseföretags ochjoint ventures resultat 24 14 71 71 33 -27 -35 38 61 -38 -42Övriga rörelseintäkter 20 44 -55 -56 375 -95 -95 64 398 -84 -84Summa rörelseintäkter 2 141 2 115 1 2 2 578 -17 -16 4 256 4 956 -14 -13 Personalkostnader -727 -718 1 2 -730 0 1 -1 445 -1 528 -5 -4Övriga kostnader -304 -594 -49 -48 -350 -13 -12 -898 -853 5 7Av- och nedskrivningar av materiellaoch immateriella tillgångar -149 -140 6 7 -74 101 104 -289 -145 99 101Summa rörelsekostnader -1 180 -1 452 -19 -18 -1 154 2 3 -2 632 -2 526 4 6 Resultat före kreditförluster 961 663 45 45 1 424 -33 -32 1 624 2 430 -33 -32 Kreditförluster, netto -61 -42 45 48 -59 3 5 -103 -99 4 6Rörelseresultat 900 621 45 45 1 365 -34 -33 1 521 2 331 -35 -34 Skatt -219 -178 23 23 -250 -12 -12 -397 -479 -17 -16Periodens resultat 681 443 54 53 1 115 -39 -38 1 124 1 852 -39 -39 Volymer, nyckeluppgifter[1] 30 jun 31 Föränd Lokal 30 jun Föränd Lokal mar  - - 2019 2019 ring % val. 2018 ring % val. % %Md euroUtlåning till allmänheten 323,8 325,6 -1 0 314,8 3 4Utlåning till allmänheten, exkl repor 300,2 300,6 0 0 292,4 3 3In- och upplåning från allmänheten 176,5 176,3 0 1 176,5 0 1Inlåning från allmänheten, exkl repor 167,0 166,6 0 1 166,3 0 1Summa tillgångar 582,9 590,2 -1 570,1 2Kapital under förvaltning 306,5 300,2 2 307,0 0Eget kapital 31,1 30,5 2 31,9 -3 Nyckeltal[2] Kv 2 Kv 1 Föränd Kv 2 Föränd Jan Jan Föränd - - -jun -jun - 2019 2019 ring % 2018 ring % 2019 2018 ring %Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,17 0,10 70 0,28 -39 0,27 0,46 -41EPS, rullande 12 månader till periodens slut, 0,58 0,68 -15 0,82 -29 0,58 0,82 -29euroAktiekurs[1], euro 6,39 6,80 -6 8,26 -23 6,39 8,26 -23Totalavkastning, % 4,0 3,3 3,7 -1,5 -7,0Eget kapital per aktie[1], euro 7,69 7,55 2 7,90 -3 7,69 7,90 -3Potentiellt antal utestående aktier[1], 4 050 4 050 0 4 050 0 4 050 4 050 0miljonerVägt genomsnittligt antal aktier efter 4 032 4 033 0 4 037 0 4 032 4 037 0utspädning, miljonerAvkastning på eget kapital, % 9,1 5,5 14,3 7,2 11,7Avkastning på eget kapital exkl. immateriella 10,6 6,4 16,5 8,4 13,4tillgångar, %Avkastning på riskexponeringsbelopp, % 1,7 1,1 3,6 1,4 3,0Avkastning på eget kapital med periodiserade 8,5 7,0 13,9 7,7 12,1resolutionsavgifter, %K/I-tal, % 55 69 45 62 51K/I-tal med periodiserade 58 61 46 59 49resolutionsavgifter, %Kreditförluster på årsbasis, punkter[3] 10 7 43 10 0 9 8 13Kärnprimärkapitalrelation[1],[4],[5],[6],[7], 14,8 14,6 19,9 14,8 19,9%Primärkapitalrelation[1],[4],[5],[7], % 17,3 17,1 22,2 17,3 22,2Total kapitalrelation[1],[4],[5],[7], % 19,8 19,5 25,4 19,8 25,4Primärkapital[1],[4],[7], md euro 27,6 27,8 -1 27,2 1 27,6 27,2 1Riskvägda tillgångar[4], md euro 160 163 -2 123 30 160 123 30Antal anställda (omr till heltidstjänster)[1] 29 550 29 284 1 29 271 1 29 550 29 271 1Economic capital[1],[7], md euro 27,8 28,2 -1 26,5 5 27,8 26,5 5[1] Vid periodens slut.[2] För mer detaljerad information avseendenyckeltal som definierats som Alternativanyckeltal, se www.nordea.com/en/investor-relations/.[3] Inklusive utlåning till allmänheten somredovisas i Tillgångar som innehas förförsäljning i kv 1 2018.[4] Inklusive resultatet för perioden.[5] Nya kapitaltäckningsregler (ytterligareinformation finns i avsnittet Övriginformation).[6] Inklusive periodens resultat justerat förförutsebar utdelning.[7] Kapitaltäckningstalen för 2018 har inteomräknats till följd av förändrad redovisningoch presentation av resolutionsavgifter (senot 1 för mer information).   Utsikter Viktiga faktorerI hela Nordea intensifieras ansträngningarna för att öka affärsaktiviteten, och alla affärsområden har identifierat ett antal satsningar som ska skapa mervärde för våra kunder och öka intäkterna. Några exempel är investeringar i Private Banking i Norge och Sverige, integrationen av Gjensidige Bank, nya distributionskanaler i Asset Management och Wholesale Banking samt åtgärder för att stärka affärsaktiviteten på bolånesidan, där vi redan börjat se resultat.   De viktigaste åtgärderna för att förbättra kostnadseffektiviteten är ökad automatisering och robotteknik, omställning av vår arbetsstyrka genom flytt av vissa funktioner till Polen och Estland, samt ökad outsourcing och partnerskap där ett aktuellt exempel är samarbetet med John Hancock gällande distribution av våra Stable Return-produkter i USA. Vi förenklar även genom att harmonisera produkter och tjänster och dra nytta av skalfördelar genom en fortsatt konsolidering av gemensamma enheter, till exempel koncerngemensamma funktioner och tjänster.   Efter att på senare år ha minskat risken i banken, investerat i vår digitala plattform och i grunden för regelefterlevnad samt koncentrerat vår verksamhet till Norden, har Nordea gått in i en ny fas med kundfokus. De finansiella förutsättningarna har också förändrats, med räntor som förväntas ligga kvar på låga nivåer längre, och inom kort kommer vi också att ha en bättre bild av vilka kapitalkrav vi omfattas av inom bankunionen. Nordea kommer därför att se över de finansiella målen, inklusive vår kapital- och utdelningspolicy, och har för avsikt att presentera dessa efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2019.  Den 18 juli 2019 publicerar ECB resultatet från sin heltäckande utvärdering av Nordea, med bland annat granskning av tillgångarnas kvalitet (AQR) och ett stresstest. Det övergripande resultatet från utvärderingen bekräftar Nordeas robusta kapitalposition, som ligger över alla de gränsvärden som ECB fastställt. Utfallet från AQR visar på en konservativ bedömning av aktuella reserver. Nordea har granskat resultatet och är trygg med den nuvarande nivån på redovisade reserver. Nordea räknar med att det konservativa utfallet från AQR kommer att utvärderas ytterligare och diskuteras i kontakten med tillsynsmyndigheten under andra halvåret 2019.  KostnaderFör 2021 räknar vi med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 2018[1], och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser.   Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019[2], och de totala kassamässiga kostnaderna väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.  1 Nedskrivningar av goodwill med 141 mn euro under fjärde kvartalet 20182 Justerat för nedskrivningen av goodwill med 141 mn euro under 2018, transaktionskostnader på 90 mn euro under 2019, en högre resolutionsavgift 2019 och en avsättning på 95 mn euro under första kvartalet 2019  KreditkvalitetFör kommande kvartal räknar vi med att kreditförlusterna förblir låga och ungefär i nivå med genomsnittet 2018.  KapitalpolicyMed hänsyn till implementeringen av övergångsarrangemang som överenskommits med Europeiska centralbanken efter Nordeas flytt till bankunionen, och i syfte att upprätthålla den nominella kapitalbuffertnivån, har kapitalbufferten justerats från 50-150 punkter till 40-120 punkter. Detta är i huvudsak en teknisk justering och kapitalbufferten förblir i det närmaste oförändrad i sett till det nominella beloppet i euro. Kapitalbufferten uppgår för närvarande till omkring 2,0 md euro (120 punkter). Nordeas mål är att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy  Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).Nordeakoncernens halvårsrapport för 2019   För ytterligare information: Casper von Koskull, vd och koncernchef, Christopher Rees, Group CFO, +45 5547+358 503 821 391 2377Rodney Alfvén, chef för Afroditi Kellberg, chef för externinvesterarrelationer, +46 72 235 05 kommunikation Sverige, +46 73 350 5515                 99  Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 06.30 CET den 18 juli 2019. Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Halvårsrapport 2019

1 JANUARI – 30 JUNI 2019(jämfört med samma period föregående år) · Nettoomsättningen ökade med 8,6 procent till 62 724 (57 741) MSEK · Den organiska nettoomsättningen ökade med 4,1 procent · Den organiska nettoomsättningen ökade med 4,7 procent exklusive lägre försäljning av moderrullar som följd av produktionsnedläggningar · På tillväxtmarknaderna, som svarade för 37 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,6 procent · Rörelseresultatet före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar (EBITA), ökade med 5 procent till 6 412 (6 080) MSEK · Justerad EBITA ökade med 7 procent till 6 922 (6 468) MSEK · Justerad EBITA marginal uppgick till 11,0 procent (11,2 procent) · Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med 1 300 MSEK · Periodens resultat ökade med 15 procent till 4 430 (3 857) MSEK · Resultat per aktie ökade med 15 procent till 5,73 (4,98) SEK · Justerat resultat per aktie ökade med 16 procent till 6,60 (5,68) SEK · Rörelsens kassaflöde ökade till 5 336 (1 855) MSEK SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2019 Under kvartalet har koncernen fortsatt haft en hög organisk nettoomsättningstillväxt och den justerade EBITA marginalen ökade. De genomförda prishöjningarna påverkade både den organiska nettoomsättningstillväxten och lönsamheten positivt. Våra investeringar i försäljning och marknadsföring, framförallt i Asien och Latinamerika, har bidragit till ökad tillväxt. Vi har även lanserat innovationer som stärkt vårt kund- och konsumenterbjudande och förbättrat produktmixen. Bland annat har vi i Kina nylanserat Feminine Care med Libresse V-Comfort och investerat i lokal produktion. Inom Incontinence Products har vi stärkt vårt produkterbjudande inom vårdsektorn med TENA ProSkin. Effektiviseringsarbetet löper enligt plan och vi har uppnått betydande kostnadsbesparingar. Under kvartalet har vi haft högre råvaru- och energikostnader men marknadspriserna för exempelvis massa är i en nedåtgående trend, dock från en hög nivå. Inom vårt pågående arbete med att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle har vi satt ytterligare hållbarhetsmål för förpackningar med särskilt fokus på plastförpackningar. Vi har även beslutat om investering i hållbar teknologi för alternativ fiber för mjukpapperstillverkning. Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet 2019 ökade med 7,9 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska nettoomsättningen, exklusive lägre försäljning av moderrullar, ökade med 4,3 procent. Inklusive lägre försäljning av moderrullar ökade den organiska nettoomsättningen med 3,9 procent, varav volym var 2,0 procent och pris/mix 1,9 procent. Den organiska nettoomsättningen påverkades positivt av att alla affärsområden uppvisade bättre pris/mix och högre volymer. På tillväxtmarknaderna, som svarade för 36 procent av nettoomsättningen, ökade den organiska nettoomsättningen med 9,9 procent. På mogna marknader ökade den med 0,7 procent. Koncernens justerade EBITA för det andra kvartalet 2019 ökade med 11 procent jämfört med samma period föregående år. Högre priser och volymer samt bättre produktmix och kostnadsbesparingar påverkade resultatet positivt. Kostnadsbesparingarna uppgick till 322 MSEK, varav 147 MSEK var relaterade till det koncernövergripande besparingsprogrammet. Det koncernövergripande besparingsprogrammet löper enligt plan och vid slutet av andra kvartalet 2019 uppgick årstakten till cirka 690 MSEK. Högre råvaru- och energikostnader påverkade resultatet negativt med -250 MSEK, vilket motsvarar en negativ påverkan på den justerade EBITA marginalen med -0,8 procentenheter. Dessutom påverkade lageromvärdering, till följd av lägre råvarupriser, resultatet negativt. Investeringar i ökad tillväxt innebar ökade försäljnings- och marknadsföringskostnader, dock var dessa kostnader lägre som andel av nettoomsättningen. Högre distributionskostnader påverkade resultatet negativt. Koncernens justerade EBITA marginal ökade med 0,3 procentenheter och uppgick till 11,6 procent. Justerad avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 12,9 procent. Det operativa kassaflödet ökade med 105 procent främst relaterat till kassamässigt rörelseöverskott och förändring av rörelsekapitalet. Resultat per aktie ökade med 12 procent till 3,24 SEK. INBJUDAN TILL PRESENTATION HALVÅRSRAPPORT 2019Media och analytiker är välkomna till en telefon-/webbpresentation där vd och koncernchef Magnus Groth presenterar och svarar på frågor.  Presentation:Datum: torsdag den 18 juli 2019Tid: kl. 09:00Länk till webbpresentation: https://essity.videosync.fi/2019-07-18-q2Telefon: +44 (0) 207 192 80 00, +1 631 510 74 95 eller +46 (0) 8 506 921 80. Ring in i god tid innan presentationen börjar. Uppge ”Essity” eller konferens id 2674069. För ytterligare information, kontakta:Fredrik Rystedt, CFO och vice vd, +46 8 788 51 31Johan Karlsson, chef Investerarrelationer, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 51 30Joséphine Edwall Björklund, chef koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 34Per Lorentz, Presschef, koncernfunktion Kommunikation, +46 8 788 52 51 Notera Denna information är sådan som Essity Aktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 klockan 07:00 CET. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning. Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

Delårsrapport april-juni 2019

Andra kvartalet, april-juni 2019: · Nettoomsättningen ökade till 3 784 MSEK (3 630). · Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster (”justerat rörelseresultat (EBIT)”) förbättrades till 1 561 MSEK (1 196). · Nettoskulden uppgick till 4,3x (3,9x). · Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1 436 MSEK (2 385). Avkastningen på portföljinvesteringar ökade till 15 procent (14). · Periodens resultat ökade till 879 MSEK (701), och resultatet per aktie ökade till 6,26 kr (5,33). · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 897 MSEK (1 679). · Strategiskt partnerskap i Grekland etablerades genom avtal med Piraeus Bank. · Lansering av effektiviseringsprogram om 60 miljoner euro som supporterar bolagets 2020-mål. Kommentar från vd och koncernchef Mikael Ericson: ”Det känns bra att vi kan presentera ännu ett kvartal med solida resultat, där justerat rörelseresultat (EBIT) ökade med 31 procent. Vi ser en tydlig förbättring av marginalen i vår kredithanteringsverksamhet (CMS) och avkastningen inom portföljinvesteringar ligger på stabila 15 procent. Det bidrar till att vi kan leverera en vinst per aktie om 6,26 kronor och att vi tar ytterligare steg mot att nå våra 2020-mål.” “Under kvartalet har vi också stärkt vår position i södra Europa genom att etablera ett långsiktigt strategiskt partnerskap med grekiska Piraeus Bank. Det betyder att vi nu har säkrat en ledande ställning på alla nyckelmarknader i Europa.” “Som en del av vår målsättning om att löpande förbättra och optimera vår verksamhet har vi identifierat ytterligare effektiviseringsmöjligheter om 60 miljoner euro med påverkan på vårt nettoresultat 2020. Effektiviseringsprogrammet kommer bland annat att innefatta en full integrering av vårt förvärv av spanska Solvia och noggranna prioriteringar av större projekt inom till exempel IT, för att säkerställa att vi fullt ut drar nytta av vår storlek och skalfördelar. Detta lägger grunden för ett ännu mer konkurrenskraftigt och effektivt Intrum bortom 2020.” För ytterligare information, vänligen kontakta:Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations+ 46 8 546 102 02 Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovan kontaktpersoners försorg, den 18 juli 2019 kl. 07.00 CET.

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019

SAMMANFATTNING Andra kvartalet · Nettoomsättningen steg med 20,5 % till 1 708,8 (1 417,8) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 8,6 % · Bruttoresultatet ökade med 36,4 % till 397,6 (291,5) Mkr, och bruttomarginalen uppgick till 23,3 (20,6) % · Justerad EBIT, exklusive IFRS 16-effekter, steg med 39,9 % till 100,4 (71,7) Mkr och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 5,9 (5,1) %*. Justerad EBIT, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 102,3 Mkr, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 6,0 % · Rörelseresultatet, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 90,1 (55,0) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (3,9) %*. Rörelseresultatet, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 92,0 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 5,4 % · Det operativa kassaflödet uppgick till 224,3 (171,8) Mkr, motsvarande en kassakonvertering om 201,1 % · Periodens resultat, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 44,6 (32,1)* Mkr. Periodens resultat, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 44,4 Mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,48 (0,30) kronor före och efter utspädning 1 januari-30 juni · Nettoomsättningen steg med 19,9 % till 2 928,9 (2 442,9) Mkr. Den organiska tillväxten uppgick till 8,3 % · Bruttoresultatet ökade med 38,3 % till 698,1 (504,6) Mkr, och bruttomarginalen uppgick till 23,8 (20,7) % · Justerad EBIT, exklusive IFRS 16-effekter, steg med 50,2 % till 153,8 (102,4) Mkr, och den justerade EBIT-marginalen uppgick till 5,3 (4,2) %*. Justerad EBIT, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 157,5 Mkr, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 5,4 % · Rörelseresultatet, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 126,5 (25,8) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 4,3 (1,1) %*. Rörelseresultatet, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 130,2 Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 4,4 % · Det operativa kassaflödet uppgick till 240,6 (221,8) Mkr, motsvarande en kassakonvertering om 138,5 % · Periodens resultat, exklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 64,0 (-22,9) Mkr*. Periodens resultat, inklusive IFRS 16-effekter, uppgick till 63,3 Mkr · Resultat per aktie uppgick till 0,65 (-0,87) kronor före och efter utspädning Viktiga händelser under och efter periodens slut Förvärv av Lampgallerian Växjö AB den 10 maj 2019, vilket ytterligare stärker Bygghemma Groups ledande ställning online inom möbler och heminredning i Norden. * Siffror justerade för effekten av IFRS 16. Siffrorna är helt jämförbara med de siffror som redovisats för år 2018.** Se ”Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal” för närmare beskrivning på sidan 30. Denna information är sådan information som Bygghemma Group First AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07.00 CEST. Kontaktuppgifter För ytterligare information, besök www.bygghemmagroup.se eller kontakta: Martin Edblad, tf. vd och koncernchefmartin.edblad@bygghemmagroup. (martin.edblad@bygghemmagroup.se)se (martin.edblad@bygghemmagroup.se)+46 (0) 734-24 68 51 Adam Schatz, CFOadam.schatz@bygghemmagroup. (adam.schatz@bygghemmagroup.se)se (adam.schatz@bygghemmagroup.se)+46 (0) 709-32 43 00 Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationerjohan.hahnel@bygghemmagroup.se+46 (0) 70-605 63 34 TELEFONKONFERENS I SAMBAND MED PUBLICERING AV KVARTALSRAPPORTEN Martin Edblad, tf. vd och koncernchef och Adam Schatz, CFO kommer torsdagen den 18 juli, klockan 10.00 att hålla en telefonkonferens i samband med publicering av kvartalsrapporten. Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. För att delta i konferensen, ring +46 (0)8 505 583 54 eller gå till weblänken https://tv.streamfabriken.com/bygghemma-group-q2-2019. Presentationsmaterialet återfinns på Bygghemma Groups webbsida: http://www.bygghemmagroup.se/investor-relations/presentationer. Om Bygghemma Group Bygghemma Group är den ledande online-baserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamheten inom två segment, DIY och Home Furnishing, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och Home Furnishing innefattar försäljning av möbler och heminredningssprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se och www.furniturebox.se. Bygghemma Group omsatte ca 5 Mdkr 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap

Telia Company delårsrapport januari-juni 2019

Sammanfattning andra kvartalet  · De nya redovisningsprinciperna avseende leasing, IFRS 16, har haft väsentliga effekter på de finansiella rapporterna för 2019. Jämförande information för 2018 har inte omräknats. Se not 1. · Nettoomsättningen steg 2,2 procent i rapporterad valuta till 21 272 MSEK (20 814). Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar sjönk 4,2 procent. Tjänsteintäkter på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, sjönk 1,4 procent. · Justerad EBITDA steg 16,7 procent i rapporterad valuta till 7 520 MSEK (6 443). På jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, steg justerad EBITDA 8,1 procent. Exklusive den positiva effekten från IFRS 16, sjönk justerad EBITDA 2 procent, på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar. Justerad EBITDA-marginal steg till 35,4 procent (31,0). · Justerat rörelseresultat föll 12,7 procent till 3 146 MSEK (3 601). · Totalt nettoresultat sjönk till 1 651 MSEK (2 244). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk till 1 601 MSEK (2 160). · Fritt kassaflöde, från kvarvarande och avvecklad verksamhet ökade till 3 322 MSEK (3 114). Operationellt fritt kassaflöde från kvarvarande verksamhet föll till 2 443 MSEK (2 574). Totalt kassaflöde uppgick till -12 956 MSEK (-6 832). · Utsikter för 2019 är oförändrade. Sammanfattning första halvåret · I rapporterad valuta steg nettoomsättningen 3,6 procent till 42 118 MSEK (40 666). Nettoomsättningen på jämförbar bas avseende valutakursförändringar, förvärv och avyttringar, föll 3,7 procent. · Justerat rörelseresultat föll 7,8 procent till 6 632 MSEK (7 189). · Totalt nettoresultat steg till 3 451 MSEK (1 644). Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare steg till 3 393 MSEK (1 450). Kommentarer av Johan Dennelind, VD & koncernchef “Bästa aktieägare och Teliaföljare, som förväntat var det andra kvartalet bättre än det första och vi ser fortsatt förbättring under resten av året. Intäktsåtgärderna, både redan införda och kommande under hösten, i kombination med kostnadsneddragningar, främst resurskostnader, är de främsta skälen till att vi kan upprepa en starkare andra halva av året än den första. Trenden är rätt även om återhämtningen är långsam, främst på grund av en svag mobilutveckling inom konsumentsegmentet i Norge och en negativ mix i tjänsteintäkter i Finland. Tjänsteintäkterna för koncernen sjönk på jämförbar bas med 1 procent i det andra kvartalet, en förbättring mot nedgången på 3 procent i det första kvartalet. Justerad EBITDA på jämförbar bas och exklusive påverkan från IFRS 16 sjönk 2 procent, även det en förbättring från nedgången om 4 procent i det första kvartalet. Våra utsikter för operationellt fritt kassaflöde 2019 förblir på 12-12,5 GSEK, en ökning med 11-16 procent jämfört med 2018. Under det första halvåret uppgick operationellt fritt kassaflöde till 6,9 GSEK, i linje med motsvarande period 2018. De främsta drivkrafterna är hänförliga till förvärvet av Get/TDC och vi har också en god start avseende våra åtgärder för rörelsekapitalet. Den något trögare starten avseende justerad EBITDA, på jämförbar bas och exklusive påverkan från IFRS 16, kommer att kompenseras av andra drivkrafter i kassaflödet under det andra halvåret, vilket betyder att sammansättningen av kassaflödet kommer att vara något annorlunda mot vad vi ursprungligen förväntade oss. För att förbättra tjänsteintäkterna för året fortsatte vi att genomföra våra kommersiella planer under det andra kvartalet. I Sverige har vi ändrat och förenklat vår mobila tjänsteportfölj och underlättat för familjer att använda och dela data mellan sig, i Sveriges bästa mobilnät. Hittills har kundernas mottagande varit positivt. Detta i kombination med de nyligen genomförda prisjusteringarna i den fasta tjänsteportföljen bör bidra till förbättrade tjänsteintäktstrender under det andra halvåret 2019. Jag är mycket nöjd att företagssegmentet börjat uppvisa tillväxt i det andra kvartalet hjälpt av intäkter från implementering avseende uppkopplade saker och från datakom, där vi har säkrat ett flertal stora kundkontrakt, både nya och utökade. Vi är stolta att bli utvalda som den tillförlitliga partnern och vi kommer fortsatt vara ledare i den digitala eran där jag speciellt vill betona möjligheterna som finns hänförliga till uppkopplade saker där vi helt klart är mycket konkurrenskraftiga. Detta kvartal tecknade vi ännu ett stort kontrakt inom energisektorn, där vi möjliggör för en miljon E.ON-kunder att koppla upp sig mot smarta elmätare och vi hjälper transportföretaget Nobina med smart uppvärmning av bussar. Vi har också ingått flera partnersamarbeten för att utvärdera hur 5G kan förbättra kundernas konkurrenskraft. Generellt såg vi en något bättre underliggande takt i företagssegmentet i det andra halvåret jämfört med den nivå vi såg 2018. De operativa kostnaderna i Sverige är fortsatt för höga. Men givet redan genomförda aktiviteter såväl som ytterligare åtgärder som kommer att implementeras under det andra halvåret upprepar vi vår ambition att nå en minskning av de operativa kostnaderna med 3 procent under 2019. Detta kommer främst att drivas av resurskostnader. Trenderna förbättrades under det andra kvartalet och justerad EBITDA på jämförbar bas och exklusive påverkan från IFRS 16 sjönk med 3 procent mot 6 procent i det första kvartalet i Sverige. I Finland har de mobila tjänsteintäkterna åter börjat växa, en trend som bör förstärkas ytterligare så snart vi har sett den finansiella påverkan från den starka orderingången inom företagssegmentet under det första halvåret 2019. Vi har även lyckats behålla en mycket stor andel ”Liiga”-kunder efter säsongsavslutningen vilket borde indikera en kortare startsträcka i höst. Vi har också snabbat på nedmonteringen av kopparnätet vilket lett till en skarp nedgång av intäkter från traditionella tjänster. Det var högre kostnader hänförliga till tillväxten i ICT-verksamheten. Detta ledde till en sjunkande justerad EBITDA på jämförbar bas exklusive påverkan från IFRS 16, med 4 procent i det andra kvartalet. I Norge är de mobila tjänsteintäkterna försvagade på grund av de förlorade kunderna som vi erfor 2018. Vi ser bättre trender i intaget av mobilkunder, främst drivet av företagssegmentet. Inom konsumentsegmentet måste vi förbättra våra trender under resten av året. Vi tog våra första initiativ avseende konvergenserbjudanden under kvartalet vilket, trots att endast kort tid har förflutit, ser lovande ut. Utvecklingen inom Get är fortsatt stabil med oförändrade bredbandsintäkter såväl som tv-intäkter, jämfört med andra kvartalet 2018. Att realisera synergier går som planerat snabbare och ligger nu på 200 MNOK på helårstakt och de kommer att öka ytterligare kommande kvartal. Justerad EBITDA på jämförbar bas och exklusive påverkan från IFRS 16 återvände till 1 procents tillväxt i det andra kvartalet. Jag har nämnt tidigare att Sverige är införlivat i vår nya verksamhetsmodell sedan början av året. Vi är nöjda med effekterna och skyndar på införlivandet av de andra länderna, vilka alla kommer att läggas till de kommande 12 månaderna, då vi kommer att realisera potentiella synergier avseende rörelsekostnader och CAPEX om 600-900 MSEK respektive 500 MSEK kommande år. Som vi antagit har EU-kommissionen tagit godkännandeprocessen av Bonnier Broadcasting till en djupare utredning, en så kallad fas två. Vi har en konstruktiv dialog med EU-kommissionen och tror fortsatt på ett godkännande under det fjärde kvartalet 2019. Utsikterna för operationellt fritt kassaflöde om 12-12,5 GSEK för helåret upprepas. Efter ett intensivt första halvår vill jag ta tillfället i akt att tacka team Telia för det hårda arbetet och det obevekliga jobbet med att ta världen närmare våra kunder, med den bästa uppkopplingen därute. Trevlig sommar till er alla!” Johan DennelindVD & koncernchef  Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07.00 CET.  För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom  och följ oss på Twitter @Teliacompany . Framtidsinriktade uttalandenUttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.  Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Haldex delårsrapport, januari - juni 2019: Stabilt kvartal på försvagad marknad

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 389 (1 372) MSEK, vilket är 1 procent högre än föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 4 procent. Den valutajusterade omsättningen för årets sex första månader minskade med 2 procent. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 91 (102) MSEK för andra kvartalet. Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 6,5 (7,4) procent för andra kvartalet och till 6,9 (7,2) procent för årets sex första månader. Rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgick till 5,3 procent för andra kvartalet. Rörelsemarginalen exklusive satsning på ny teknik (Scalable Brake System) uppgick till 7,4 procent för andra kvartalet och 7,5 procent för årets sex första månader. Målsättningen är att nå en rörelsemarginal för kärnverksamheten, d.v.s exklusive ny teknik, på 10 procent till år 2022. Resultat efter skatt uppgick till 49 (61) MSEK för andra kvartalet och till 117 (119) MSEK för årets sex första månader. Resultat per aktie uppgick till 1,11 (1,39) SEK för andra kvartalet och till 2,65 (2,69) SEK för årets sex första månader. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 97 (65) MSEK för andra kvartalet och till 13 (1) MSEK för årets sex första månader. Helene Svahn har blivit utsedd till att efterträda Åke Bengtsson som VD och Koncernchef. Hon tillträdde omedelbart, men påbörjar uppdraget på heltid per den 12 augusti. Under tiden kommer vice VD, Staffan Olsson, att ansvara för den dagliga driften. Nyckeltal april-juni 2019 (motsvarande period föregående år inom parantes) ·  Nettoomsättning, MSEK     1 389 (1 372) ·  Rörelseresultat, MSEK   73 (102) ·  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   91 (102) ·  Rörelsemarginal, %   5,3 (7,4) ·  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,5 (7,4) ·  Rörelsemarginal exkl satsningar på ny teknik, % 7,4 (-) ·  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   8,2 (11,7) ·  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   10,6 (14,0) ·  Resultat efter skatt, MSEK   49 (61) ·  Resultat per aktie, SEK   1,11 (1,39) ·  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   97 (65) 1)     Rullande tolv månader Nyckeltal januari-juni 2019 (motsvarande period föregående år inom parantes) ·  Nettoomsättning, MSEK     2 728 (2 624) ·  Rörelseresultat, MSEK   170 (188) ·  Rörelseresultat exkl. engångsposter, MSEK   188 (188) ·  Rörelsemarginal, %   6,2 (7,2) ·  Rörelsemarginal exkl. engångsposter, %   6,9 (7,2) ·  Rörelsemarginal exkl satsningar på ny teknik, % 7,5 (-) ·  Avkastning på sysselsatt kapital, %1   8,2 (11,7) ·  Avkastning på sysselsatt kapital exkl. engångsposter, %1   10,6 (14,0) ·  Resultat efter skatt, MSEK   117 (119) ·  Resultat per aktie, SEK   2,65 (2,69) ·  Kassaflöde, löpande verksamhet, MSEK   13 (1) 1) Rullande tolv månader Staffan Olsson, vice VD och koncernchef, kommenterar: ” Under andra kvartalet har den nordamerikanska marknaden fortsatt att utvecklas starkt, även om signalerna på avmattning blir allt tydligare.   Den långa vintern påverkade eftermarknaden negativt under första kvartalet, men det vi tappade då har hämtats hem under andra kvartalet. Nordamerika är den geografiska marknad där vi har högst lönsamhet, men på grund av höga materialpriser och tullavgifter har inte den höga omsättningen fått fullt genomslag på lönsamheten i regionen. Europa uppvisade tecken på avmattning under början på året och under andra kvartalet har nedgången inom Trailer blivit tydlig. Eftersom Trailer är den kundgrupp där vi är starkast i Europa, blir den svagare efterfrågan kännbar och påverkade även försäljningen av skivbromsen. Kina har haft en stabil försäljning under första halvåret, men på betydligt lägre nivåer än föregående år. Under 2018 infördes en lag som kräver automatiska bromshävarmar på nytillverkade tunga fordon, vilket resulterade i att vår omsättning i Kina ökade kraftigt under 2018. Jämförelsetalen är därmed höga och vår verksamhet i Kina kommer inte nå upp till föregående års volymer i år. Lagstiftningen som infördes följs inte fullt ut, men gynnar oss trots allt då vi är en av de ledande tillverkarna av automatiska bromshävarmar, på en marknad som i övrigt präglas av stor prispress och lägre produktionsvolymer av nya fordon. Bedömningen är emellertid att på sikt kommer säkerhetskraven leda till att efterfrågan på Haldex produkter kommer öka. Serieproduktion av skivbromsar för lastbilar Ett av Haldex strategiska områden för skivbromsar är att utöka användandet av skivbromsen från Trailerkunder till Truckkunder. Haldex har drivit ett projekt tillsammans med en av världens största lastbilstillverkare kring lastbilsversionen av skivbromsen ModulT för ett av kundens specialfordon. Denna produkt har nu gått i serieproduktion och det är första gången lastbilsversionen av ModulT serietillverkats. Ordern har ett lågt ordervärde men ett desto högre symbolvärde. I Nordamerika fortsätter intresset för skivbromsen att växa. Förberedelserna för lokal skivbromsproduktion fortsätter inför produktionsstarten senare i år. Fortsatt effektivisering och kostnadskontroll Under första kvartalet genomfördes en prisjustering som delvis kompenserade för ökade kostnader för råvaror och tullavgifter. Kostnaden för direkt material fortsätter att vara utmanande och är den kostnadspost som ökat mest under det senaste året. Fler prisjusteringar mot kund kan bli aktuella och alternativa försörjningsstrategier utvärderas kontinuerligt. På eftermarknaden fortsätter arbetet med att växa omsättningen och att bredda produktutbudet. Ett antal produkter introducerades under andra kvartalet under våra varumärken Midland och Grau. En analys av hela produktutbudet pågår för att renodla den befintliga produktportföljen. Med ett antal tusen produktvarianter i portföljen behöver småskaliga produkter fasas ut samt icke lönsamma produkter avyttras eller läggas ner. Haldex har dessutom som målsättning att sänka de fasta kostnaderna. Fordonsindustrin är cyklisk och en lägre efterfrågan är att vänta efter ett antal år med höga produktionsvolymer. Haldex målsättning är att nå en tioprocentig rörelsemarginal även under marknadsmässigt svagare år. Vi har påbörjat aktiviteter för att sänka kostnadsbasen och fortsätta effektivisera verksamheten. Under andra kvartalet minskades exempelvis antalet Frictioncenters (anläggningar för att förse bromsklossar med ny beläggning) i USA som ett led i att öka lönsamheten. Ny teknik för elektriska och självkörande fordon Haldex nyutvecklade teknik samlas under namnet ”Scalable Brake System” som från och med i år redovisas som en egen produktlinje i delårsrapporterna. En av produkterna som är del av ”Scalable Brake System” är den elektromekaniska bromsen. Testerna på fordon på testbana fortsätter och utvecklingen löper på bra. Under augusti och september kommer kunder för första gången bjudas in för demonstrationer. För produkten Fast Acting Brake Valve (FABV) löper konceptfasen framgångsrikt vidare med en av världens största lastbilstillverkare. Utsikter för 2019 Marknaden i Nordamerika förväntas fortsätta utvecklas positivt under 2019 även om andra halvåret bedöms bli svagare än första halvåret. Europa bedöms minska något jämfört med 2018. Kina har en ytterligare försvagad marknad under 2019. Haldex kan delvis stå emot nedgången i och med att automatiska bromshävarmar numera är lagstadgade på tunga fordon. Indien bedöms få ett svagt år med minskade produktionsnivåer och Brasilien förväntas ha en försiktigt optimistisk marknadstillväxt, dock från låga nivåer. Vår prognos för 2019 är oförändrad. Vi gör bedömningen att omsättningen kommer öka i Nordamerika vilket motverkas av oförändrad eller minskad omsättning i övriga regioner. Det leder sammantaget till en omsättning för 2019 som förväntas vara i linje med 2018. Haldex bedömning är att rörelsemarginalen för 2019, inklusive ökande satsningar på ny teknik, blir i linje med eller högre än rörelsemarginalen exklusive engångsposter för 2018.” Fullständig delårsrapport Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på http://corporate.haldex.com/sv/investerare/finansiella-rapporter eller på http://news.cision.com/se/haldex Press- och analytikermöte Journalister och analytiker är inbjudna till en telefonkonferens vid vilken rapporten kommer att presenteras med kommentarer av Staffan Olsson, vice VD och koncernchef samt Andreas Larsson, CFO. Presentationen kommer också att webbsändas och du kan delta med frågor via telefon.  Datum/tid: Torsdagen den 18 juli kl 11.00 Presskonferensen webbsänds på: https://tv.streamfabriken.com/haldex-q2-2019 Delta i telefonkonferensen: SE: 08-505 583 56 UK: +44 3333 009 264 US: +1 833 526 83 81 Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig i efterhand och du kan ladda ned delårsrapporten och presentationen på Haldex webbplats: http://corporate.haldex.com/sv/investerare/presentationer  

Volvokoncernen – det andra kvartalet 2019

·  Under Q2 2019 ökade nettoomsättningen med 16% till 120,7 miljarder kronor (103,6). ·  Justerat för förändrade valutakurser ökade nettoomsättningen med 11%. ·  Det justerade rörelseresultatet uppgick till 15.105 Mkr (11.519), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,5% (11,1). ·  Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 15.105 Mkr (12.337). ·  Förändrade valutakurser hade en positiv påverkan på rörelseresultatet om 1.004 Mkr. ·  Resultatet per aktie efter utspädning steg till 5.47 kronor (4.53). ·  Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten uppgick till 13.867 Mkr (8.322). 18 juli 2019 Press- och analytikerkonferens. En presentation av rapporten kommer att webbsändas kl. 09.00 följt av en frågestund. Mer information under Aktieägare på www.volvokoncernen.se Aktiebolaget Volvo (publ) 556012-5790       Investor Relations                                       SE-405 08 Göteborg                                   Tel +46 31 66 00 00                                    www.volvogroup.com                                                                                                                                                                                                                  Kontaktuppgifter Media Relations:Claes Eliasson 0765 53 72 29 Kontaktuppgifter Investor Relations:Christer Johansson 031 66 13 34Anders Christensson 031 66 11 91Johan Bartler 0739 02 21 93  Denna information är sådan information som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.20 den 18 juni 2019.  För fler nyheter besök www.volvogroup.seVolvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter105 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. 2018 omsatte Volvokoncernen cirka 391 miljarder kronor. Volvokoncernen är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Göteborg. Volvoaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Kv2 2019 Delårsrapport januari-juni

Höjdpunkter andra kvartalet · Viaplay adderade 65k kunder jämfört med föregående kvartal till 1 421k abonnenter, vilket representerade 60% av den totala abonnentbasen · Försäljningen uppgick till 3 975 (3 719) Mkr med en organisk tillväxt om 6% · Det sammanlagda rörelseresultatet för affärsdrivande segment uppgick till 535 (508) Mkr · Totalt rörelseresultat uppgick till 455 (415) Mkr inklusive jämförelsestörande poster om 0 (-48) Mkr · Periodens resultat uppgick till 348 (329) Mkr och resultatet per aktie till 5,17 (4,93) kr · Nettoskulden uppgick till 4 210 Mkr, inklusive leasingåtaganden om 636 Mkr, vilket motsvarar 2,3 rullande 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster[1] +-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Finansiellt sammandrag | | | | | Helår|+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|(Mkr) |Kv2 2019|Kv2 2018|H1 2019|H1 2018| 2018|+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Nettoförsäljning | 3 975| 3 719| 7 702| 7 171|14 568|+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Organisk tillväxt | 5,8%| 5,8%| 5,9%| 6,0%| 3,8%|+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Rapporterad tillväxt | 6,9%| 8,7%| 7,4%| 8,0%| 6,4%|+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|   |   | |   |   |   |+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Rörelseresultat - | 535| 508| 853| 794| 1 706||Affärssegment[2] | | | | | |+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Centrala verksamheter | -80| -44| -123| -59| -162|+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Rörelseresultat före | 455| 464| 729| 734| 1 544||jämförelsestörande | | | | | ||poster | | | | | |+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Jämförelsestörande | -| -48| -56| -48| -40||poster | | | | | |+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Rörelseresultat | 455| 415| 673| 686| 1 504|+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|   |   |   |   |   |   |+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Rörelsemarginal före | 11,4%| 12,5%| 9,5%| 10,2%| 10,6%||jämförelsestörande | | | | | ||poster | | | | | |+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Rörelsemarginal | 11,4%| 11,2%| 8,7%| 9,6%| 10,3%|+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|   |   |   |   |   |   |+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Periodens resultat | 348| 329| 515| 545| 1 292|+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Resultat per aktie före| 5,17| 4,93| 7,66| 8,17| 19,24||utspädning (kr) | | | | | |+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Resultat per aktie | 5,17| 4,88| 7,64| 8,09| 19,09||efter utspädning (kr) | | | | | |+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+|Nettoskuld | 4 210| -| 4 210| -| 3 944|+-----------------------+--------+--------+-------+-------+------+ [1] 2018 siffror som ingår i beräkningen av 12 månaders EBITDA före jämförelsestörande poster har justerats för den beräknade effekten som om IFRS 16 hade tillämpats för hela perioden.[2] Se sidan 16 för en avstämning av rörelseresultat för affärssegment. Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sida 19-22.   Koncernchefen har ordet ”Vi gjorde betydande framsteg under kvartalet för att tillvarata den stora potential vi ser i den nordiska streamingmarknaden. Andra kvartalet visar tydligt styrkan i vår strategi och i det ekosystem som vi har byggt. Den organiska försäljningen ökade och vinsten steg i båda våra affärssegment. Vi adderade 65k Viaplayabonnenter i vad som historiskt varit ett säsongsmässigt lugnt kvartal och har nu vuxit Viaplays kundbas med över 20% under det senaste året.” Försäljningen ökade med 6% på organisk basis och det kombinerade rörelseresultatet för våra affärssegment steg med 5%. Som väntat ökade även de centrala kostnaderna på grund av extraordinära investeringar i vårt team, varumärke, kultur och värderingar. Broadcasting & Streaming levererade ännu ett kvartal av lönsam tillväxt. Försäljningen inom abonnemang & övrigt, vilken motsvarade 60% av koncernens försäljning, ökade med 8%. Vi adderade 65k Viaplayabonnenter i vad som historiskt sett varit ett lugnt kvartal på grund av säsongsvariationerna hos våra sportkunder. Vi har nu adderat 244k abonnenter under det senaste året och sannolikt ökat vår marknadsandel. Antalet Viaplaykunder uppgick till 1 421k vilket motsvarade 60% av vår totala abonnentbas. Viaplays kundintag överträffade våra mål som en kombination av stark nyförsäljning, lägre säsongsmässig churn samt nya banbrytande B2B-avtal. Detta förklaras i sin tur av att vi adderat antalet original-produktioner, köpt mer innehåll och livesport, samt av fortsatt teknik- och produktutveckling. Reklamintäkterna, vilka stod för 26% av koncernens försäljning, minskade med 3% då tvåsiffrig tillväxt inom både Viafree och svensk radio motverkades av att vi inte hade hockey-VM på våra fri-TV-kanaler i Sverige i år samt att marknaden för TV- och radioreklam var fortsatt svag.   Vi har fortsatt att investera i innehåll för att driva vår tillväxt. Under kvartalet har vi haft premiär för fem nya Viaplayoriginal och har annonserat att ytterligare sex är under produktion. Vi har tillkännagivit ett antal viktiga sporträttigheter såsom Alpin- och längdskidor från 2021, golfmästerskapet The Open fram till 2024 samt den danska Superligan i fotboll fram till 2024. Vi har även stärkt vår portfölj av Hollywoodinnehåll genom avtalen med MGM och NBCU som vi annonserat tidigare i år och vi har fortsatt investera i egen IP genom förvärvet av en minoritetsandel i det nya Los Angeles-baserade produktionsbolaget Picturestart. Vi har dessutom tecknat ett antal strategiskt viktiga och långsiktiga distributionsavtal med partners som Tele2 och Telia, vilka kommer att utöka räckvidden för såväl våra reklam- som abonnemangsfinansierade tjänster. NENT Studios, som motsvarade 14% av koncernens försäljning, genererade 37% tillväxt, drivet av hög efterfrågan inom scripted drama. Som en konsekvens ökade rörelseresultatet kraftigt. Pipelinen fortsätter att se lovande ut och vi har ett stort antal nya och mycket intressanta utvecklingsprojekt. NENT Group kommer ut ur andra kvartalet ännu bättre positionerat för att dra fördel av att tittandet i allt högre utsträckning sker on-demand och online. Att växa Viaplay är det bästa sättet för oss att skapa långsiktigt aktieägarvärde och vi avser fortsätta göra så samtidigt som vi levererar lönsam tillväxt. Detta är möjligt genom vår unika affärsmodell och vårt förstklassiga NENT Team. Anders JensenVD & Koncernchef Aktieägarinformation Årsstämman 2019 Årsstämman valde om styrelseledamöterna Anders Borg, David Chance, Henrik Clausen, Simon Duffy, Kristina Schauman och Natalie Tydeman. Vidare omvalde årsstämman David Chance som styrelseordförande. Årsstämman godkände utbetalningen av en ordinarie utdelning om 6,50 kronor per aktie att utbetalas till aktieägarna i två lika stora delar om 3,25 kronor vardera. Avstämningsdagen för den första utdelningen fastställdes till fredagen den 24 maj 2019 och till fredagen den 11 oktober 2019 för den andra utdelningen. Årsstämman beslutade vidare att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda, innefattade bemyndigande för styrelsen att genomföra emission och återköp av C-aktier, samt beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet. Årsstämman beslutade även om en fondemission, vilken kommer att öka aktiekapitalet med 134 184 488 kronor. Årsstämman beslutade även om ändringar av bolagsordningen för att genomföra besluten om att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga incitamentsprogrammet (genom att införa en ny C-aktieklass) och fondemission (genom att höja gränserna för aktiekapitalet), samt att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Finansiell kalender 2019 Delårsrapport jan-sep       24 oktober Frågor? press@nentgroup.com eller Nicholas Smith, Acting Head of Public Relations; +46 73 699 26 95investors@nentgroup.com eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14 Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: nentgroup.com  / Facebook  / Twitter  / LinkedIn  / Instagram   Telefonkonferens Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 09.00 lokal tid Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen: Sverige :    +46 (0) 8 506 921 80Storbritannien:     +44 (0) 8 445 718 892USA:       +1 6 315 107 495 Pinkoden för konferensen är: 1084102. För att lyssna på konferenssamtalet online och för mer information besök: www.nentgroup.com *** INFORMATION TILL REDAKTIONEN Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). Denna information är sådan information som Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07:30 CET.

Arjo delårsrapport januari-juni 2019

“Vi levererar ytterligare ett starkt kvartal med god försäljningsutveckling i ett flertal marknader och rapporterar en organisk tillväxt för koncernen på 6,5%. Starkast tillväxt har vi i Nordamerika, framförallt i USA, där vår positiva trend fortsätter”, säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo. ”Med den goda starten på året och fortsatt hög aktivitetsnivå höjer vi nu prognosen för vår organiska omsättningstillväxt och räknar med att utvecklingen kommer att landa i övre delen av intervallet 2–4% för helåret.” April-juni 2019 i korthet · Nettoomsättningen ökade med 10,7 % till 2 197 Mkr (1 986). Organiskt ökade nettoomsättningen med 6,5%. · EBITDA-resultatet ökade med 38,8% till 421 Mkr (303), inklusive påverkan av IFRS 16. Exklusive IFRS 16 uppgick EBITDA till 336 Mkr, en förbättring med 10,5%. · Resultat efter finansiella poster ökade till 132 Mkr (121). · Resultat per aktie ökade till 0,36 kr (0,33). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 255 Mkr (189) inklusive påverkan av IFRS 16. Exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick kassaflödet till 178 Mkr. · Cash conversion uppgick till 60,7% (62,4) inklusive påverkan av IFRS 16. Exklusive påverkan av IFRS 16 uppgick cash conversion till 53,5%. · Arjo höjer utsikterna för helåret och bedömer att omsättningsökningen nu kommer att landa i den övre delen av intervallet 2–4 %. · Viktig händelse efter kvartalets utgång: Förvärv av aktiepost i Atlas Lift Tech i USA. Telefonkonferens Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferens den 18 juli kl. 08.00 svensk tid. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 (0)8 5033 6574 UK: +44 (0)330 336 9105 USA: +1 323-794-2093 Deltagarkod: 9808789 Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att ta del av denna via webcast, vänligen klicka på följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1245570 Alternativt, använd följande länk för att ladda ned presentationen: https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2019/ En inspelning av konferensen finns tillgänglig i 90 dagar via följande länk: https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1245570 För ytterligare information, vänligen kontakta: Kornelia RasmussenExecutive Vice President, Marketing Communications & Public RelationsTel: +46 (0)10 335 4810Email: kornelia.rasmussen@arjo.com Saloni DevaInvestor Relations & Corporate CommunicationsTel: +46 (0)10 335 4867Email: saloni.deva@arjo.com Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07:30 CET. Om Arjo På Arjo arbetar vi för att förbättra livskvalitén för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och djup ventrombos hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden för en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Arjos omsättning för 2018 uppgick till cirka 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

BE Group Q2 2019 – Förbättrat resultat och kassaflöde

Andra kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 1 193 MSEK (1 312) · Det underliggande rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (26) · Rörelseresultatet ökade till 32 MSEK (22) · Resultat efter skatt ökade till 19 MSEK (7) · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 67 MSEK (17) · Resultat per aktie uppgick till 1,44 kr (0,54) · Anders Martinsson har på egen begäran sagt upp sin anställning som VD och koncernchef på BE Group VDs kommentarUnder andra kvartalet såg vi en nedgång på våra huvudmarknader, främst inom byggsektorn men i slutet av kvartalet även från underleverantörer inom tillverkningsindustrin. Vissa OEM-kunder har minskat beställningarna hos sina underleverantörer. Vi förväntar oss dock en viss återhämtning av denna effekt. Verksamheten levererade följaktligen en lägre försäljning jämfört med samma kvartal föregående år. Vi såg i kvartalet en något starkare marginalutveckling i distributionsverksamheterna i Sverige och Finland medan pågående åtgärder i Baltikum och Lecor Stålteknik ännu inte gett full effekt. Glädjande är att produktionsverksamheten i Finland nu återhämtat sig efter ett antal svaga kvartal och levererar i nivå med föregående år. Stålpriserna var generellt sett fortsatt stabila och i nivå med första kvartalet. En, enligt vår bedömning temporär, sättning av priset på aluminium och rostfritt i föregående kvartal har nu stabiliserats och inga lagervinster eller lagerförluster noterades i kvartalet. Det positiva resultatet samt god kontroll på rörelsekapitalet har medfört ett fortsatt positivt kassaflöde. Under kvartalet genererade den löpande verksamheten ett kassaflöde på 67 MSEK och för det första halvåret 129 MSEK. UtsikterEfterfrågan under tredje kvartalet förväntas totalt sett vara i nivå med andra kvartalet, justerat för semesterperioden. Stålpriserna bedöms generellt hålla sig i nivå med det andra kvartalet. Anders Martinsson, VD och koncernchef Vid frågor, vänligen kontakta:Anders Martinsson, VD och koncerncheftel: 0706-21 02 22, e-post: anders.martinsson@begroup.com Daniel Fäldt, CFOtel: 0705-60 31 75, e-post: daniel.faldt@begroup.com Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07.45 CET. BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och tillverkningsindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Handel med aktier i vågenergibolaget EWPG Holding AB (publ) inleds idag på Nasdaq First North

Inför noteringen har Eco Wave Power genomfört en nyemission motsvarande cirka 121,8 miljoner kronor. Kapitalet kommer huvudsakligen att användas till att bygga Eco Wave Powers första kommersiella vågfarm, vilket kommer att vara ett stort steg mot kommersialiseringen av vågenergi och positionera vågenergin som en integrerad del av världens förnybara energimix. Utöver det, kommer kapitalet också att användas till att expandera Bolagets projektpipeline, föra fler projekt till färdigbyggnadsfas och förstärka försäljning och marknadsföring. "Vi är fast beslutna att bidra till att bekämpa klimatförändringen och noteringen av Eco Wave Power kommer att stärka företagets marknadsposition och hjälpa oss att nå våra ambitiösa målsättningar", säger Inna Braverman, VD för Eco Wave Power. "Vi ser fram emot att ta Eco Wave Power till nästa nivå." Emissionen i korthetEmitterat belopp: 121 791 786 kronorAntal nyemitterade aktier: 6 410 094Emissionskurs: 19,00 kronor per aktieKortnamn: EWPISIN: SE0012569663Efter nyemissionen finns det 35 249 344 aktier i Eco Wave Power. RådgivareNaventus Corporate Finance AB har varit finansiell rådgivare i samband med listningen och nyemissionen.  Avanza Bank AB och Nordnet Bank AB har agerat selling agents och Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen kontakta:Inna Braverman, VDinna@ecowavepower.com+972 350 940 17 Andreas Kihlblom, CFOandreas@ecowavepower.com+46 (0)8 420 026 94 Om Eco Wave PowerEco Wave Power har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Power är idag det enda vågenergibolaget i världen som har en vågenergianläggning vilken är uppkopplad till ett nationellt elnät i enlighet med ett Power Purchase Agreement, PPA. Eco Wave Power är ett svenskt bolag grundat i Tel Aviv, Israel, 2011. Viktig informationDetta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Lagercrantz delårsrapport 2019/20 Q1

1 april – 30 juni 2019 · Nettoomsättningen ökade med 7% till 1 015 MSEK (948). Organiskt ökade nettoomsättningen med 3%. · Rörelseresultatet (EBITA) ökade med 15% till 130 MSEK (113), vilket innebar en rörelsemarginal om 12,8% (11,9). · Resultat efter finansiella poster ökade med 14% till 105 MSEK (92). · Resultat efter skatt uppgick till 82 MSEK (76). Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för den rullande tolvmånadersperioden till 5,14 SEK (5,05 för räkenskapsåret 2018/19). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 112 MSEK. · Avkastning på eget kapital uppgick till 22% (22). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 40%. · Under perioden förvärvades Dorotea Mekaniska AB (DMAB). DMAB bedöms tillföra en årlig försäljning om ca 75 MSEK med god lönsamhet. Efter periodens utgång förvärvades G9 i Danmark. G9 bedöms tillföra omkring 50 MSEK med god lönsamhet. · Årsstämma hålls den 27 augusti 2019, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter i Stockholm. · Styrelsen avser att i kallelsen till årsstämman föreslå en utdelning om 2,50 SEK (2,00) per aktie. Koncernchefens kommentar Koncernens positiva utveckling fortsatte under Q1 2019/20. Nettoomsättningen ökade med 7% till 1 015 MSEK och rörelseresultatet (EBITA) ökade med 15% till 130 MSEK, med positiva bidrag från alla divisioner. Rörelsemarginalen (EBITA) steg till 12,8% (11,9). De ökade försäljningsvolymerna, inte minst på export, tillsammans med operativa förbättringar i flera verksamheter bidrog till det positiva utfallet. De senaste nyförvärven, Schmitztechnik i januari och Dorotea Mekaniska i april, har också utvecklats enligt plan och bidrog positivt till kvartalets resultat och lönsamhet. Efter periodens utgång genomförde vi ytterligare ett förvärv i G9 Danmark som adderar 50 MSEK i affärsvolym. Dessa förvärv utgör alla goda exempel på nischade höglönsamma produktbolag vilket är i linje med vår förvärvsstrategi. Idag uppgår andelen egna produkter av försäljningen till drygt 55%, med siktet inställt på 75% inom några år. Sammantaget ser jag därför fortsatt positivt på koncernens förutsättningar. Visserligen var den organiska försäljningstillväxten 3% i kvartalet, vilket är lägre än förra årets 7%, men det förklaras delvis av påsk med färre försäljningsdagar och lägre aktivitet i april men också av färre projektaffärer och något lägre tillväxttakt i juni. Vi har ett starkt affärskoncept och bra förutsättningar för tillväxt, inte minst på export i kraft av vår ökande andel egna produkter, och en begränsad risk med enheter inom många olika produktområden och geografier. Det ger bra möjligheter som vi utvecklar decentralt i vart och ett av våra dotterbolag. Jörgen WighVD och Koncernchef Stockholm den 18 juli 2019 Lagercrantz Group AB (publ) 

Tradedoubler Delårsrapport januari - juni 2019

Andra kvartalet april - juni 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 289 (283) MSEK. en ökning med 2% eller 0% FX-justerat. · Bruttoresultatet uppgick till 65 (66) MSEK, en minskning med 1% eller 4% FX-justerat. Bruttomarginalen var 22,5% (23,2). · Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 56 (58) MSEK, en minskning med 4% eller 6% FX-justerat. · Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 7 (6) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 9 (8) MSEK. · Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 5 (5) MSEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten var 16 (9) MSEK. Summan av likvida medel och räntebärande finansiella tillgångar var 39 (53) MSEK vid utgången av andra kvartalet. Nettokassan ökade med 6 MSEK under andra kvartalet till -71 MSEK. · Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,16 (0,29) SEK. Det minskade resultatet per aktie jämfört med föregående år förklarades av den vinst som gjordes föregående år vid återköp av egna obligationer under nominellt värde. Delårsperioden januari - juni 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 596 (570) MSEK. en ökning med 4% eller 1% FX-justerat. · Bruttoresultatet uppgick till 131 (131) MSEK, en förändring med 0% eller en minskning med 3% FX-justerat. Bruttomarginalen var 22,0% (22,9). · Rörelsekostnader, exkl avskrivningar och förändringsrelaterade poster, uppgick till 108 (116) MSEK, en minskning med 6% eller 9% FX-justerat. · Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 20 (14) MSEK. Justerat för förändringsrelaterade poster var EBITDA 23 (15) MSEK. · Aktiverade utgifter för produktutveckling uppgick till 10 (8) MSEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten var 11 (-9) MSEK. · Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,21 (0,21) SEK. · Bolaget tillämpar från och med den 1 januari 2019 IFRS 16 avseende koncernens leasingavtal. Omräkningen har påverkat periodens EBITDA med 8 MSEK, resultatet med -0,3 MSEK, kassaflödet från den löpande verksamheten med 7 MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten med -7 MSEK. Balansomslutningen per 1 januari 2019 påverkades med 46 MSEK. Jämförelsesiffror har inte omräknats. VD Matthias Stadelmeyers kommentar ”Tradedoublers resultat under andra kvartalet 2019 är något lägre än förväntat, men fortfarande i linje med utvecklingen under de senaste kvartalen. Generellt såg vi en avmattning i verksamheten under andra kvartalet för vissa kunder och för vissa marknader där kunder spenderat mindre budget än vanligt. Orsakerna till denna avmattning är huvudsakligen individuellt på kundsidan, men vi såg också en avmattning inom specifika branscher på några marknader, som till exempel inom mode i Norden. Ökningen av vår marginal under andra kvartalet jämfört med första kvartalet är relaterat till säsongseffekter. Jämfört med föregående år minskade marginalen från 23,2 procent till 22,5 procent på grund av förändringar i kundportföljen och relaterade förändringar i produktmixen. Kostnaderna ligger på samma nivå som under de senaste kvartalen, men lägre än motsvarande period förra året vilket resulterar i liknande nivåer för EBITDA och EBITDA-marginal. Mottagandet av våra nya gränssnitt på marknaderna och av kunder och partners är väldigt positivt och vi ser att nya anpassningar och funktioner läggs till som hjälper våra kunder och partners att samarbeta och arbeta effektivt, samtidigt som de också stärker Tradedoublers positionering på marknaden. Trots avmattningen under andra kvartalet utvecklas vi enligt plan och vi fortsätter vårt uppdrag att kontinuerligt förbättra vår verksamhet genom att skapa tillväxt för våra kunder och partners.” Kontaktinformation Matthias Stadelmeyer, VD och koncernchef, telefon +46 8 405 08 00   Viktor Wågström, CFO, telefon +46 8 405 08 00   E-post: ir@tradedoubler.com Övrig information Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli kl. 08.00 CET. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2018 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2019

Andra kvartalet 2019• Orderingången ökade med 6 procent till 4 653 (4 391) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med 1 procent.• Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 4 587 (4 390) mkr. För jämförbara enheter var det en minskning med 1 procent.• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 6 procent till 574 (543) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,5 (12,4) procent.• Kvartalets resultat ökade marginellt till 365 (364) mkr och resultat per aktie uppgick till 3,02 (3,01) kr.• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 488 (290) mkr.1 januari – 30 juni 2019• Orderingången ökade med 8 procent till 9 263 (8 564) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 2 procent.• Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 8 953 (8 287) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 2 procent.• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 12 procent till 1 111 (994) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,4 (12,0) procent.• Periodens resultat ökade med 9 procent till 715 (657) mkr och resultat per aktie uppgick till 5,92 (5,43) kr.• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 656 (294) mkr. VD-kommentarFortsatt god och stabil efterfrågan och hög förvärvstakt under det andra kvartalet 2019. Andra kvartaletDet andra kvartalet 2019 har karaktäriserats av fortsatt god och stabil efterfrågan. Skillnaden i efterfrågan mellan produkter, segment och marknader har ökat något och inom ett antal segment har utvecklingen planat ut, exempelvis inom bygg och anläggning samt fordon.Orderingången översteg nettoomsättningen med 1 procent och uppgick till drygt 4,6 miljarder kronor, en ökning med totalt 6 procent. Omsättningen ökade med 4 procent. Många av våra bolag upplevde en fortsatt god tillväxt och affärsområdet UK hade den starkaste organiska orderutvecklingen under kvartalet. Osäkerheten kring Brexit påverkade dock våra brittiska bolag något mer än under det första kvartalet. Affärsområdena Measurement & Sensor Technology och Flow Technology hade en god utveckling drivet av bland annat mätteknik och marinsegmentet. Färre investeringsrelaterade projekt samt en något svagare efterfrågan inom vissa segment bidrog till att den organiska utvecklingen för flera affärsområden var dämpad.Lönsamheten utvecklades positivt i majoriteten av våra bolag och fem av våra åtta affärsområden hade en högre rörelsemarginal än motsvarande kvartal föregående år. EBITA-marginalen för koncernen som helhet förbättrades något till 12,5 (12,4) procent. Starkast utveckling uppvisades i affärsområdena Flow Technology och UK, i huvudsak drivet av hög fakturering. Lönsamheten i affärsområde Measurement & Sensor Technology minskade något och påverkades av markant lägre efterfrågan i Nordamerika för ett av de större bolagen. Lönsamheten kvarstod alltjämt på en bra nivå.Marknadsläget och lönsamheten var fortsatt utmanande inom segmentet för kraftgenerering i affärsområdet Benelux. Arbetet med både kortsiktiga och mer strategiska förbättringsåtgärder fortsätter enligt plan.Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade under kvartalet och uppgick till 488 (290) miljoner kronor. Kapitalbindningen är fortsatt på en något hög nivå till följd av ett högt kapacitetsutnyttjande hos många av våra bolag, kunder och leverantörer.Under kvartalet stärktes Indutrades långfristiga finansiering med en ny kreditfacilitet och ett emitterat obligationslån. Koncernens finansiella styrka skapar stabilitet och underlättar investeringar och förvärv.Vi har fortsatt att utveckla vårt hållbarhetsarbete och har under 2019 genomfört en utbildningsinsats för koncernens alla VD:ar inom hållbarhet. Ambitionen under 2019 är att alla dotterbolag genomför en väsentlighetsanalys och påbörjar arbetet med att definiera relevanta nyckeltal för sina respektive företag. FörvärvDet har varit en hög förvärvsaktivitet och under året har totalt tio förvärv genomförts. Under det andra kvartalet har fem förvärv genomförts: holländska QbiQ Group, brittiska Adam Equipment och Datum Electronics, svenska Starke Arvid och schweiziska Färber & Schmid. Efter Kvartalets slut har också norska instrumentbolaget Finisterra och brittiska Natgraph, tillverkare av kundanpassade torknings- och härdningssystem för industritryck, förvärvats.Under 2019 har vi förvärvat bolag med en total årsomsättning om cirka 1,2 miljarder kronor. Vi har fortsatt att leverera i enlighet med vår strategi genom att investera i framgångsrika, välskötta, marknadsledande nischbolag med potential att generera lönsam tillväxt. Vi har en opportunistisk förvärvsstrategi där vi plockar ”russinen ur kakan” och de framtida förvärvsmöjligheterna är fortsatt goda.UtsikterDet rådande marknadsläget är fortsatt stabilt, men med en något ökad variation och en utplanande efterfrågan inom vissa segment. Vi har en god riskspridning genom vår diversifierade struktur med många mindre och flexibla bolag i ett flertal länder, som arbetar inom olika nischer och segment. Våra VD:ar kan självständigt fatta snabba affärsbeslut och anpassa sig till kundernas behov. Vi har en stabil plattform som skapar goda förutsättningar för en hållbar lönsam tillväxt framöver. Bo Annvik, VD och koncernchef NoteraDenna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom nedanstående kontaktperson den 18 juli 2019 kl. 8.00 CEST. Rapporten kommenteras på följande sätt:Genom en webcast presenteras rapporten den 18 juli kl. 10.30 under följande länk:https://event.on24.com/wcc/r/2038369/2D4C0C0BB7D88AE2860F48A2D156A068 För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:SE: +46 8 505 583 57UK: +44 333 300 9263US: +1 6 467 224 904

Hansa Biopharma Delårsrapport januari – juni 2019

Andra kvartalet 2019 i sammandrag - Vid 2019 American Transplant Congress (ATC) presenterade dr Edmund Huang från Cedars-Sinai Medical Center data som visade signifikant kortare väntetider för transplantation för högsensitiserade patienter som behandlats med imlifidase jämfört med matchade kontroller som väntar i enlighet med njurallokeringssystemet KAS. Dr Huangs session vann utmärkelsen ATC:s People’s Choice Award för den presentation som hade störst genomslag. - Bolaget fortsatte att driva imlifidase framåt mot ett potentiellt marknadsgodkännande för att möjliggöra njurtransplantation hos högsensitiserade patienter i EU och USA. MAA granskas för närvarande av EMA, medan kompletterande analyser genomförs i USA för att ytterligare visa på värdet av imlifidase jämfört med matchade kontroller. Ett uppföljande möte med FDA förväntas äga rum under andra halvåret av 2019. - CTA-godkännanden har erhållits i Europa för Fas 2-studien med imlifidase vid Guillain-Barrés syndrom (GBS). Initieringen av GBS-studien utgör en fortsättning av bolagets expansion utanför transplantationsområdet till autoimmuna sjukdomar. - Aktieinnehavet i Genovis avyttrades, vilket genererade en intäkt på 89 MSEK (9,6 MUSD). - Samtliga beslut godkändes på Hansa Biopharmas årsstämma 2019. Två nya styrelseledamöter utnämndes, Eva Nilsagård och Mats Blom. - Forsknings- och utvecklingskostnader samt försäljnings- och administrationskostnader ökade under andra kvartalet till 46 MSEK (44) respektive 39 MSEK (15) i och med att bolaget fortsätter att utöka sin forsknings- och utvecklingsverksamhet och förbereder sig för en möjlig lansering av imlifidase vid njurtransplantationer. - Kassaflödet från den löpande verksamheten för andra kvartalet slutade på -78 MSEK (-49). Bolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar låg kvar på 763 MSEK i slutet av juni 2019. Utvecklingen av kassaflödet drevs främst av investeringar i aktiviteter hänförliga till den potentiella lanseringen av imlifidase och avyttringen av aktieinnehavet i Genovis. Ekonomisk översikt +---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|KSEK, såvida annat ej anges |Kvt. 2 2019|Kvt. 2 2018| H1 2019| H1 2018|+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Nettoomsättning | 0,6| 0,9 | 1,5| 1,5|+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Försäljnings- och | -38,5| -14,8 | -67,9| -30,0||administrationskostnader | | | | |+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Forsknings- och | -45,6| -44,0 | -88,1| -75,5||utvecklingskostnader | | | | |+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Övriga rörelseintäkter och | -0,1| -0,8 | -1,2| -1,0||-kostnader | | | | |+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Rörelseresultat | -83,7| -58,8 | -156,4| -105,4|+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Periodens resultat | -82,4| -58,8 | -154,9| -105,3|+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Kassaflöde från den löpande | -78,0 | -49,0 | -179,6| -93,1||verksamheten | | | | |+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Likvida medel inkl. kortfristiga | 762,7 | 534,2 | 762,7| 534,2||placeringar, 30 juni 2019 | | | | |+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Eget kapital, 30 juni 2019 | 755,4 | 543,0 | 755,4| 543,0|+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Resultat per aktie före och efter| -2,06 | -1,55 | -3,87| -2,77||utspädning (SEK), 30 juni 2019 | | | | |+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Antal utestående aktier, 30 juni |40.026.107 |38.083.125 |40.026.107|38.083.125||2019 | | | | |+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Vägt genomsnittligt antal |40.026.107 |37.976.440 |40.014.056|37.962.440||utestående aktier, före och efter| | | | ||utspädning | | | | |+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+|Antal medarbetare, 30 juni 2019 | 60 | 40 | 60| 40|+---------------------------------+-----------+-----------+----------+----------+ VD Søren Tulstrup har ordet ”Hansa Biopharmas utveckling till ett kommersiellt biopharmabolag fortgår. Under andra kvartalet utökade vår organisation sin räckvidd både i Europa och USA, och vi fortsatte att öka vårt engagemang i den bredare sjukvårdssfären inom och utöver transplantation och autoimmuna sjukdomar. Jag återvände nyligen från 2019 American Transplant Congress (ATC) i Boston där jag upplevde ett mycket stort intresse för Hansa Biopharma, vår teknikplattform och vår projektportfölj. Imlifidase lyftes fram i tre presentationer under konferensen, däribland i en plenumpresentation av dr Edmund Huang från Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles. Dr. Huang presenterade data som visar att imlifidase väsentligt minskar väntetiderna för transplantation hos patienter som behandlats med imlifidase jämfört med matchade kontroller på väntelistan för njurtransplantationer. Presentationen vann ATC:s utmärkelse People’s Choice Award som den med störst betydelse för transplantationsområdet, vilket ytterligare bekräftar den omvandlande potential som imlifidase och vår teknik har. I USA ser vi tecken från den nuvarande administrationen att en ökning av antalet njurtransplantationer och en mer jämlik tillgång till denna livräddande behandling står högt på den politiska dagordningen som en del av målet att öka överlevandegraden och livskvaliteten för dialyspatienter väsentligt och samtidigt minska de över 100 miljarder USD som amerikanska myndigheter årligen lägger på behandlingen av kroniska njursjukdomar och njursjukdomar i slutskedet. Om imlifidase blir godkänt skulle det kunna bli en viktig drivkraft för att hjälpa tusentals högsensitiserade patienter att slippa daglig dialys genom att möjliggöra transplantation. Den regulatoriska granskningsprocessen för imlifidase i Europa fortskrider efter att vår ansökan om marknadsgodkännande MMA (Marketing Authorization Application) blev godkänd i februari. Tidsplanen för processen är som tidigare kommunicerats, 210 arbetsdagar plus eventuella tidstillägg. Samtidigt genomför vi i USA kompletterande analyser avseende möjligheterna till njurtransplantation för de högsensitiserade patienter som deltar i fas 2-studierna med imlifidase jämfört med matchade kontroller från det amerikanska transplantationsregistret för att ytterligare illustrera värdet av imlifidase i det amerikanska sjukvårdssystemet. När dessa slutförts kommer vi att initiera ett möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten, U.S. Food and Drug Administration (FDA). Mötet förväntas äga rum under andra halvåret 2019. På ett övergripande plan fortsätter vi att genomföra vår strategiska agenda, med stabila framsteg i hela vår projektportfölj, inklusive den nyligen inledda fas 2-studien med Guillain-Barrés syndrom (GBS) och akut antikroppsmedierad avstötning vid njurtransplantationer (AMR). I april beslutade vi att avyttra vårt aktieinnehav i Genovis. Transaktionen innebar en lönsam exit från en investering som inte ingick i kärnverksamheten och genererade medel som kommer att bidra till en snabbare utveckling av vår projektportfölj av läkemedelskandidater i klinisk fas samt vår nästa generation NiceR-program för upprepad dosering. Vi ser framför oss en värld där alla patienter med sällsynta immunologiska sjukdomar kan leva långa och friska liv. För att uppnå denna vision håller vi på att bygga upp en högpresterande organisation som drar nytta av vår unika immunomodulerande teknikplattform vid utvecklingen av innovativa livräddande behandlingar som kan förändra hela livet, föra dessa vidare till de patienter med sällsynta sjukdomar som behöver dem och skapa värde för samhället i stort.” Søren Tulstrup VD och koncernchef Hansa  Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08.00 CET.

Delårsrapport januari–juni 2019

ANDRA KVARTALET (JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2018) • Intäkterna ökade med 27 % och uppgick till 706 MSEK (556) • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 8 % och uppgick till 159 MSEK (147) • Avkastning på eget kapital RoE var 17,7 % (17,7) • Resultat per aktie 1,55 SEK (1,43) • God volymtillväxt i kreditstocken, vilken uppgår till 29 533 MSEK (21 535), +37 % • Fortsatt stark utveckling för Factoring och Företagskrediter samt Payments • Stabil kreditförlustnivå om 1,5 % (1,1)* *Ökningen beror på avsättningar som gjordes i slutet av 2018 enligt IFRS9. Justerat resultat blir 1,2 %JANUARI–JUNI 2019 (JÄMFÖRT MED JANUARI–JUNI 2018)• Intäkterna ökade med 28 % och uppgick till 1 368 MSEK (1 068) • Resultat efter skatt (EAT) ökade med 22 % och uppgick till 316 MSEK (259) • Avkastning på eget kapital RoE var 17,7 % (17,7) • Resultat per aktie 3,08 (2,52) • Fortsatt god volymtillväxt i kreditstocken 29 533 MSEK (21 535), +37 % • Stabil kreditförlustnivå om 1,5 % (1,1)**Ökningen beror på avsättningar som gjordes i slutet av 2018 enligt IFRS9. Justerat resultat blir 1,2 % Händelser efter periodens slut: Peter Olsson tillträdde som CFO den 1 juli 2019 Läs mer på https://www.collector.se/om-collector/investerare/finansiell-information/ En telefonkonferens kommer att hållas på svenska idag den 18 juli kl. 10.00 där CEO Martin Nossman presenterar rapporten. Efter presentationen följer en frågestund. De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på +46 850 55 83 64 eller +44 3333 009 268.Växeln öppnar kl. 09.55. Presentationen kommer att hållas på svenska. Det går att följa och lyssna på presentationen live via https://tv.streamfabriken.com/collector-q2-2019 Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgänglig före presentationen på www.collector.se där även den inspelade versionen av presentationen finns att tillgå i efterhand. För ytterligare information:Martin Nossman, CEO I Telefon +46 703 30 26 75I E-post martin.nossman@collectorbank.se Denna information är sådan information som Collector AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08.15 CET. Börsen: Tickerkod COLL

ITAB förvärvar strategisk ägarpost i aktör inom digital butiksupplevelse

ITAB, en av Europas ledande leverantörer av butikskoncept, har förvärvat en andel om 30% i Ombori Apps AB till en köpeskilling om 15 mSEK. ITAB har de senaste åren anpassat strategin och produktportföljen för en interaktiv digital butiksupplevelse. Konsumenternas krav på en upplevelse i butiken som är smidig och engagerande fortsätter att öka på alla marknader. Ombori har utvecklat en stark plattform vilken ger spännande möjligheter till interaktion mellan en digital butik och konsumenten. Dessutom kan plattformen snabbt anpassa för olika applikationer i butiken. Med Ombori som långsiktig strategisk samarbetspartner kan ITAB i kombination med övriga produkter och tjänster fortsätta designa och leverera unika butiker med unika kundupplevelser. Under 2018 omsatte Ombori Apps AB cirka 7 mSEK. ”Med Omboris tekniska plattform och ITABs djupa kunnande inom butiksdesign samt globala kontakter inom retail skapar vi förutsättningar att skala upp verksamheten. Vi värdesätter även ITABs entreprenöriella fokus på konsumentupplevelsen” säger Andreas Hassellöf VD för Ombori Apps. ”Förvärvet är ytterligare ett led i vår strategi att med hjälp av digitala lösningar erbjuda våra kunder framtidens butiksupplevelser, vi är övertygade om att samarbetet med Ombori stärker vår förmåga att leverera på den strategin” säger Ulf Rostedt, VD för ITAB Shop Concept AB. Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 18 juli 2019.

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019: Fokus, framgång och försäljning

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet ·  Advenica inledde ett partnerskap med Nixu, ett europeiskt cybersäkerhetsföretag med företagskunder över hela världen. Avtalet innebär att Nixu kommer att fungera som helhetsleverantör av Advenicas produkter inom Nordeuropa. (april 2019) ·  Advenica tecknade ett avtal med ett av Sveriges större energibolag kring en totallösning omfattande både produkter och tjänster. Avtalet löper över fyra år, med option på ett femte år. För drift- och supportdelen slöt Advenica ett separat avtal med en erfaren aktör; helhetsansvaret ligger dock hos Advenica. Ordervärde cirka 29 MSEK. Leveransstart under andra kvartalet 2019. (maj 2019) ·  Advenica erhöll en order på produkter och tjänster från en kund inom den finska offentliga sektorn. Ordervärde cirka 7,6 MSEK. Leverans planeras till tredje och fjärde kvartalet 2019. (juni 2019) ·  SecuriCDS datadiod godkändes av Bundesministerium für Landesverteidigung och Advenica erhöll därmed nationell säkerhetsackreditering även i Österrike. (juni 2019) ·  Advenica erhöll en order på produkter och tjänster från en organisation inom den österrikiska offentliga sektorn. Produkterna kommer delvis att tillpassas och produceras i Österrike. Ordervärde cirka 5,0 MSEK. Leverans planeras till tredje och fjärde kvartalet 2019. (juli 2019) VD har ordet  Advenicas andra kvartal 2019 utmärktes av framåtanda, tempo och fokus – och framförallt försäljning. Under och efter kvartalet slöt Bolaget ett antal strategiskt viktiga affärer. Dessa påverkar resultatet och kassaflödet under kvartalet – men än mer i kommande kvartal. Omsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 24,5 (35,4) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,1 (1,7) MSEK. I maj tecknades ett avtal på cirka 29 MSEK med ett av Sveriges större energibolag. Ordern omfattar en totallösning och löper över fyra år, med en option på ett femte år. Leveranserna började omgående. Affären var ett genombrott på flera plan. Den positionerar Advenica som en stark leverantör av säkerhetslösningar till verksamheter inom kritisk infrastruktur. Den bygger också på en ny affärsmodell med ett komplett koncept med både produkter och tjänster. Dessutom knyter den en långsiktig, expansiv och erfaren aktör för drift och support till Advenica. Även i Finland och Österrike slöt Advenica under och efter andra kvartalet viktiga avtal. I juni erhöll Bolaget en order på produkter och tjänster till ett värde av 7,6 MSEK från en kund inom den finska offentliga sektorn. Leveranser planeras till tredje och fjärde kvartalet 2019. I början av juli erhöll Advenica en order på produkter och tjänster till ett värde av cirka 5,0 MSEK från en organisation inom den österrikiska offentliga sektorn. Produkterna kommer delvis att tillpassas och produceras i Österrike. Leveranser planeras till tredje och fjärde kvartalet 2019. Ytterligare en framgång var att SecuriCDS datadiod godkändes av Bundesministerium für Landesverteidigung. Med nationell säkerhetsackreditering även i Österrike får Advenica nya möjligheter att tillgodose fler kunders behov av lösningar på Top Secret-nivå. Strategiska partnerskap för att bredda säljytor och skala upp åtaganden är och förblir viktiga för Advenica. Under andra kvartalet inleddes samarbete med det europeiska cybersäkerhetsföretaget Nixu, som nu är helhetsleverantör av Bolagets produkter i hela Nordeuropa. En följd av årets goda orderingång var att Advenicas utvecklingsavdelning hade högt tryck under andra kvartalet. Bolaget resurssätter efter projekt och lyckas väl med att rekrytera. Eftersom produkterna implementeras i fler verksamheter finns ett växande behov av ytterligare prestanda. En teknikresa pågår, där fortsatt utveckling säkrar att Advenica även möter framtida kundkrav. Det finns ett politiskt stöd för att bygga upp totalförsvaret och kunder arbetar mer aktivt med informationssäkerhet. Vi märker därför en tydligt ökande efterfrågan på cybersäkerhetslösningar som uppfyller myndigheters och organisationers höga krav. Sammantaget är jag mycket nöjd med de framgångar som Advenica har haft under perioden. Vi har en effektiv organisation på plats. Vår motivation är hög. Nu kan vi leverera på allvar. Malmö, den 18 juli 2019 Marie Bengtsson, Tf VD och Koncernchef Advenica För ytterligare information, vänligen kontakta: Marie Bengtsson, tf VD/CFO, +46 (0)703-86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com  Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl.08:45.

Recyctec Holding AB (publ.) Delårsbokslut januari-juni 2019

Sammanfattning av halvårsrapport – koncernen Första halvåret 2019-01-01 – 2019-06-30    · Nettoomsättningen uppgick till 3 073 803 (5 799 210) SEK. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 842 888 (-4 612 099) SEK. · Resultatet per aktie uppgick till -0,12 (-0,09) SEK. · Soliditeten uppgick per den 30 juni 2019 till 37 (53) %. Andra kvartalet 2019-04-01 – 2019-06-30    · Nettoomsättningen uppgick till 1 892 973 (3 163 754) SEK. · Resultatet efter finansiella poster uppgick till –3 440 233 (-2 342 892) SEK. · Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,04) SEK. Definitioner · Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 65 250 613 utestående aktier (varav 294 000 aktier är A-aktier) per den 30 juni 2019. · Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. · Med ”Bolaget” eller ”Recyctec” avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890–0111. · Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år. Principer för delårsrapportens upprättande Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3 regelverket). Disclaimer Informationen i denna delårsrapport är sådan som Recyctec Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2019. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké Q3, 2019                                                      24 oktober 2019 Avlämnande av delårsrapport Jönköping, den 18 juli Recyctec Holding AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Göran Nylén, VD E-post: goran.nylen@recyctec.se Tel: +46 723 88 63 77                      Recyctec, EarthCare™ och Teknisk Glykol Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, dvs. en cirkulär ekonomi. Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners. EarthCare™ Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.

Enorama Pharma har mottagit den tertiära utredningen på sin registreringsansökan hos Läkemedelsverket

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har den 17 juli 2019 mottagit den tertiära utredningen på registreringsansökningarna för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak. Läkemedelsverket kvarstående synpunkter är endast förslag till mindre ändringar av redaktionell karaktär.  Läkemedelsverkets tertiära utredning är nu klar och slutfördes inom den förväntade tidsplanen. Nästa fas i ärendeprocessen är för Enorama Pharma att godta föreslagna ändringar och lämna in dessa till Läkemedelsverket senast söndag 21 juli 2019. Därefter väntar Läkemedelsverkets beslut om godkännande som, om allt följer tidsplanen, senast skall meddelas Bolaget på dag 210 i ärendeprocessen. Samtliga av Bolagets inlämnade svar och kompletteringar från den sekundära utredningen är accepterade av Läkemedelsverket och de nytillkomna synpunkterna berör enbart mindre ändringar av redaktionell karaktär i bipacksedeln och produktinformationen. ”Att vi kommit så här långt i ansökningsprocessen är mycket glädjande och vi kommer utan svårighet kunna skicka in uppdaterade texter i enlighet med Läkemedelsverkets rekommendationer inom den begärda tidsfristen. Nu är vi ytterligare ett steg närmre vår första godkända läkemedelsprodukt”, säger Annette Agerskov, vice VD för Enorama Pharma.  KONTAKT Enorama Phama AB (publ)Mats Rönngard, VDTel: +46 708 72 82 50E-post: mats.ronngard@enorama.seSödergatan 3, 211 34, Malmöwww.enorama.se Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se  OM ENORAMA PHARMA Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se. Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 10:00 CET.

Global Gaming – Lanserar NanoCasino.com i Sverige tillsammans med Finnplay (English version follows)

NanoCasino.com kommer bedrivas via Finnplays dotterbolag Viral Interactive Limited, som innehar licens för kommersiellt onlinespel från Spelinspektionen. Tobias Fagerlund, VD Global Gaming, säger i en kommentar: - Det är glädjande att kunna lansera NanoCasino i samarbete med Finnplay. Våra båda organisationer är väldigt professionella och vi vilar inte på hanen. Att vi redan veckan efter att vi ingick avtal och började arbeta ihop kan berätta att vi inom kort kommer att lansera en fullt licensierad, säker och trygg spelupplevelse i Sverige är ett styrkebesked. Det bevisar att samarbetet redan är fruktbart och vi ser fram emot framtida tillväxtmöjligheter. Vi vill inget annat än att fortsätta leverera den absolut bästa och säkraste spelupplevelsen till våra kunder på alla de marknader där vi vill vara verksamma. Martin Prantner, Finnplays VD, kommenterade: -Finnplay är glad att kunna lansera det första varumärket i samarbetet med Global Gaming. Det gör att vi kan erbjuda en underhållande och säker spelupplevelse till svenska spelare som efterlever regleringens krav. Vår nya plattform, TITAN, är byggd för socialt ansvarsfullt spelande och uppfyller kraven på reglerade marknader. För ytterligare information, kontakta Tobias Fagerlund, CEO +46 (0)704 15 05 85, tobias.fagerlund@globalgaming.com Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 10:15 CET. Om Global Gaming Global Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på PayNPLay tekniken som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömnlös online-kasinoupplevelse tack vare förenklingen av registreringsprocessen. Global Gaming är noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se. Om Finnplay Finnplay grundades 2008 och är en privatägd nordisk spelplattformsleverantör som specialiserar sig på reglerade, skräddarsydda spellösningar för online- och mobilspelindustrin.Spelplattformen följer lagarna i de följande reglerade spelregionerna: Malta, Storbritannien, Belgien, Danmark, Ungern, Bulgarien, Rumänien och Mexiko.Viral Interactive LTD är gruppens whitelabel-casino och sportbettingleverantör vilken innehar licenser i Sverige, Storbritannien och på Malta.För ytterligare information om företaget, besök: www.finnplay.com. ENGLISH Global Gaming - NanoCasino.com to be launched in Sweden in cooperation with Finnplay In a matter of weeks, Global Gaming will be launching the new online casino, NanoCasino.com, in Sweden. The launch marks the first step in the cooperation between Global Gaming and Finnplay, announced last week, as well as being the first launch for Global Gaming on the Finnplay technology platform, which is licensed or approved for commercial use in the UK, Sweden, Malta, Romania, Bulgaria, Hungary, Denmark, Estonia and Mexico. NanoCasino will be operated by Finnplay’s subsidiary Viral Interactive Ltd., holder of a Swedish Gambling Authority licence for online gambling. Tobias Fagerlund, Global Gaming’s CEO, commented: “It’s a pleasure to launch NanoCasino with Finnplay as our partner. Both organizations are utterly professional, and we are certainly not wasting any time. I think the proof is in the fact that we have only just announced and launched the cooperation last week but are already announcing the imminent launch in Sweden of a player experience that’s fully licensed, safe and secure. The cooperation is clearly already bearing fruit, and we look forward to future opportunities for growth. Our absolute focus is on being able to continue offering our players the best and safest possible gaming experience, in all markets we wish to operate in.” Martin Prantner, Finnplay’s CEO, commented: “Finnplay is excited to launch the first brand in partnership with Global Gaming, which will bring an enjoyable and safe gaming experience to the Swedish players in accordance with the regulation. Our new platform, TITAN, is built for socially responsible gaming and fulfilling the compliance requirements in regulated markets.” For further information, please contact Tobias Fagerlund, CEO +46 (0)704 15 05 85, tobias.fagerlund@globalgaming.com The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 18 July 2019 at 10:15 CET. About Global GamingGlobal Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on the PayNPLay technology, allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience by simplifying and shortening the registration process. Global Gaming 555 AB is listed on Nasdaq First North in Stockholm. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se. About Finnplay Founded in 2008, Finnplay is a privately owned Nordic-based gaming platform provider, which specializes in regulated, tailored gaming solutions for the online and mobile gaming industry.The gaming platform is compliant in the regulated gaming jurisdictions of Malta, the UK, Belgium, Denmark, Hungary, Bulgaria, Romania and Mexico.Viral Interactive LTD is the group’s white label multi-channel casino and betting solutions provider and holds operating licenses in Sweden, the UK and Malta.For further information on the company, please visit: http://www.finnplay.com

Ny vårdtjänst för dold folksjukdom

Diagnosen är både vanligare och allvarligare än vad många tror. Minst 70 000, eller möjligen upp till tio procent av alla män över 40 år i Sverige, kan vara drabbade. Symtom som energilöshet, sänkt sinnesstämning, försämrad sexlust och viktuppgång är vanliga och kan avsevärt försämra livskvaliteteten. – Det är en folksjukdom som ingen pratar om. Testosteronbrist är mer utbredd och allvarligare än många tror – det är en folksjukdom som ingen pratar om, säger Dr Tomas Meisel, specialist i allmänmedicin med 13 års erfarenhet att behandla testosteronbrist. Trots att många män lider av låga testosteronvärden, är den allmänna kännedomen om sjukdomstillståndet förhållandevis liten, även inom vården. Detta leder till att många drabbade går underbehandlade eller feldiagnostiserade. – Symtomen är relativt allmänna och generella och en utredning för att ställa rätt diagnos är komplex att genomföra. Testosteronbrist feldiagnosticeras inte sällan som depression, trötthetssyndrom, åldersrelaterad trötthet.  Alltför många behandlas felaktigt med ångestdämpande, antidepressiva medel och blir inte bättre. Okunskap och tabun gör att många män mår dåligt i onödan, säger Dr Tomas Meisel. Rewell tar mannens hälsa på allvar Nu erbjuder medicinteknikföretaget Rewell en ny vårdtjänst för att säkert och smidigt kunna diagnostisera och behandla drabbade män. Samarbetskliniker möjliggör för patienter i hela landet att testa sig. Vid låga resultat erbjuds en uppföljande och omfattande utredning till orsaken, och vid en eventuell diagnos en personligt anpassad behandling och uppföljning. – Låg testosteronnivå är ett kroniskt tillstånd, men går ofta att behandla. Vi vill hjälpa den stora gruppen av drabbade män att återfå sin livskvalitet, säger Krister Nilsson, vd och medgrundare för Rewell. Syftet med tjänsten är att fylla en lucka i den ordinarie vården, och att kombinationen av en lättillgänglig tjänst och hög vårdkvalitet ska göra så att fler män kan få en adekvat behandling.   – Det är dags att vi tar mannens hälsa på allvar och hanterar den dolda folksjukdom som så många lider av, säger Krister Nilsson. Om Rewell Rewell är ett medicinteknikbolag som diagnostiserar, behandlar och följer upp patienter med för låga testosteronvärden. Bolaget grundades 2018 och har samarbete med laboratorier över hela Sverige och kliniker på tjugo orter. Som privat vårdgivare kompletterar och avlastar Rewell den ordinarie vården utan att belasta den offentliga vårdbudgeten och erbjuder en vårdtjänst för alla män utan långa väntetider. Genom innovation bidrar Rewell till bättre hälsa och livskvalitet för män som är drabbade av för låga testosteronvärden. Rewell är en registrerad vårdgivare hos IVO. Verksamheten drivs utifrån etablerat vårdprogram och utredningsmodellen för testosteronbrist följer rekommendationer från Svensk Andrologisk Förening, en sektion inom Svenska Läkaresällskapet. Presskontakt:Casper DanielssonMobil: 070-305 47 33casper.danielsson@bellbird.se Vd:Krister Nilssonkrister.nilsson@rewell.se  

Halvårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 – Ökad försäljning och strategiskt förvärv · Försäljningen ökade med 6 procent till 3 685 MSEK (3 461).   · EBITA uppgick till 566 MSEK (568). · EBITA marginalen uppgick till 15,4 procent (16,4). · Rörelseresultatet uppgick till 551 MSEK (561). · Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 procent (16,2).  · Resultat efter skatt uppgick till 413 MSEK (426).   · Resultat per aktie uppgick till 1,20 SEK (1,24). · Det operativa kassaflödet ökade till 709 MSEK (522). · 1 juli förvärvades Preferred Compounding, en betydande Rubber Compounder i Nordamerika  Första halvåret 2019 – Ökad försäljning och högre resultat   · Försäljningen ökade med 11 procent till 7 490 MSEK (6 770). · EBITA ökade med 5 procent till 1 173 MSEK (1 115). · EBITA marginalen uppgick till 15,7 procent (16,5). · Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 137 MSEK (1 101). · Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 procent (16,3). · Resultat efter skatt ökade med 2 procent till 851 MSEK (837).   · Resultat per aktie ökade med 2 procent till 2,47 SEK (2,43). · Det operativa kassaflödet ökade till 1 063 MSEK (824). VD-kommentar ” I det andra kvartalet 2019 ökade försäljningen med 6 procent medan rörelseresultatet var något lägre. Vi hade organiskt en negativ försäljningsutveckling i kvartalet och såg därmed fortsatt en avmattning i efterfrågan, främst från fordonsindustrin. Den lägre organiska volymen hanterades på ett bra sätt. Det operativa kassaflödet var starkt och ökade med 36 procent. Vi är mycket nöjda med förvärvet av Preferred Compounding, i början av juli, vilket stärker våra globala positioner inom avancerade polymer compounds med förbättrad försörjningskedja, spetskompetens inom polymermaterial och solid applikationskunskap. I första halvåret 2019 ökade försäljningen med 11 procent och resultat per aktie ökade till 2,47 SEK. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion.” Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

Epiroc delårsrapport Kv2

VD-kommentar  RekordkvartalBåde intäkter och vinst fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet. Intäkterna ökade med 8% till rekordhöga 10 626 MSEK, varav 3% organiskt. Rörelseresultatet uppgick till rekordhöga 2 263 MSEK, en ökning om 25% jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen blev 21,3%. Justerat för förändring i avsättning för långsiktiga incitamentsprogram uppgick rörelsemarginalen till 21,7%. Den organiska tillväxten och effektivitetsåtgärder hade positiv effekt på rörelseresultatet och marginalen och vår ”flow-through*” förbättrades. Vi har även haft fortsatt medvind från valuta. Det operativa kassaflödet förbättrades, både jämfört med före-gående kvartal och föregående år. Efterfrågan förväntas ligga kvar på en bra nivåAktiviteten och produktionen inom gruvindustrin var fortsatt robust på en hög nivå och våra kunder investerar i ny utrustning, även om de är fortsatt försiktiga att göra stora investeringar. Efterfrågan från kunder inom infrastruktur var även den på en gynnsam nivå.Orderingången, stödd av förvärv och valuta, blev rekordhög och uppgick till 10 553 MSEK. Organiskt minskade orderingången med 4% jämfört med det starka andra kvartalet 2018. Som förväntat låg ordervolymerna på utrustning kvar på liknande nivå som under de senaste tre kvartalen, men den uppnådde inte den höga nivån som noterades i det andra kvartalet 2018. Verksamheten för eftermarknad var fortsatt stark, vilket återspeglar aktivitetsnivån på marknaden, både för gruvor och infrastruktur. Serviceverksamheten hade en organisk ordertillväxt på 7% och Tools & Attachments hade en solid orderingång.Framgent ser vi inga tydliga tecken på att den nuvarande marknadssituationen kommer att förändras. Därmed kvarstår vår uppfattning att efterfrågan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå på kort sikt, med tillägget att det tredje kvartalet vanligen är något svagare än det andra. FörbättringsåtgärderVi beklagar en tragisk arbetsrelaterad dödsolycka i Indien. Säkerhet är alltid prioriterat och vår olycksfallsfrekvens minskar. För att förbättra oss ytterligare har vi lanserat ett globalt initiativ för att öka säkerhetsmedvetenheten.Inom Tools & Attachments ser vi fortsatt positiva effekter från våra effektivitetshöjande åtgärder. I linje med vår ambition att ständigt förbättra produktportföljen, vilket inkluderar att lämna områden som vi betraktar som icke kärnverksamhet, har vi under kvartalet tecknat avtal om att avyttra produktlinjen för geotekniska förbrukningsvaror. Vårt initiativ för att förbättra logistikkedjan (Supply chain) för reservdelar och förbrukningsvaror fortskrider enligt plan och gradvis förbättras tillgängligheten, transportkostnader och lagernivåer. I kvartalet togs beslutet att investera i en ny värmebehandlingsanläggning för bergborrmaskiner i Örebro. Investeringen kommer att innebära både förbättrad kvalitet och prestanda för bergborr-maskinerna. Anläggningen kommer också att öka kapa-citeten och minska kostnaderna. Ledande inom automation och batteridrivna fordonVi har ett marknadsledande erbjudande inom automation, uppkoppling och batteridrivna fordon. Kundintresset och efterfrågan på dessa lösningar ökar snabbt. I kvartalet lanserade vi 6th Sense. Det är vårt nya erbjudande som möjliggör optimerade processer för våra kunder genom att ansluta maskiner, system och människor. Med hjälp av automation, informationshantering och systemintegration uppnås högre produktion till lägre driftskostnad.För närvarande har vi mer än 2 500 uppkopplade maskiner, ett antal som ökar snabbt. Till exempel har antalet uppkopp-lade produktionsborriggar dubblerats under det senaste året. Vi ser också att uppkoppling möjliggör ökad utnyttjandegrad. Inom underjordsborrning är fler än 550 av våra borriggar utrustade för fullständig automation av borrningsprocessen. Inom ovanjordsborrning har vi den största installerade basen av autonoma rotationsborriggar och världens första helt autonoma sänkborrhammarrigg SmartROC D65 är nu i drift i Kanada. Vidare fortsätter intresset för vår nästa generations batteridrivna underjordsmaskiner att vara stort och vi vann flera order för dessa maskiner i kvartalet. EttårsjubileumDen 18 juni firade vi ettårsjubileum som börsnoterat företag. Vi genomförde också vår första medarbetarundersökning, vilken visade att våra medarbetare är engagerade och ser Epiroc som en fantastisk arbetsplats. Jag är stolt över drivkraften och hängivenheten i vår organisation. Vi förbättrar kontinuerligt våra kunderbjudanden och organisationen blir allt mer effektiv, snabbrörlig och motståndskraftig. Per LindbergVD och Koncernchef En presentation och telefonkonferens kommer att hållas idag kl. 14.00. Information finns tillgänglig på epirocgroup.com/se/investors .

Kvartalsrapport april-juni 2019

"Sammantaget ett stabilt kvartal””Under årets andra kvartal ökade försäljningen med 7 procent, där förvärvade enheter bidrog med 3 procentenheter. Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare med variationer mellan olika geografier. Nord- och Sydamerika fortsatte generellt utvecklas väl för oss i kvartalet, medan det var en mer trevande utveckling i Europa och Asien med en ökande osäkerhet. Koncernens resultatutveckling var sammantaget stabil, där den underliggande EBIT ökade med 2 procentenheter. Investeringstakten låg fortsatt på en hög nivå, vilket reflekterar ambitionen att ytterligare vässa våra marknadspositioner inom flertalet segment. Utvecklingen skiftade även under perioden: kvartalet började försiktigt i april, en förbättring noterades i maj, för att sedan vika nedåt igen under juni. Vår tolkning är att ökade politiska spänningar och eskalerade globala handelskonflikter alltmer påverkar sentimentet inom flera marknader, vilket gör den närmaste framtiden mer svårbedömd. Vår uppfattning är att vi kommer att se ökande skillnader i utvecklingen mellan olika marknadssegment, men att efterfrågan sammantaget kommer att vara kvar på samma nivå även under nästkommande kvartal. I detta scenario räknar vi dock med en, för oss, ofördelaktig försäljningsmix vilket förväntas påverka resultatutvecklingen något negativt. För att adressera en förväntad vikande efterfrågesituation inom delar av koncernen har vi, under slutet av kvartalet, proaktivt initierat åtgärder för att sänka kostnader, primärt genom riktade personalminskningar. Dessa initiativ kommer att generera kostnader av engångskaraktär och vår uppskattning är att årets omstruktureringskostnader kommer uppgå till cirka 500 MSEK, vilket är ökning med ca 250 MSEK jämfört med tidigare kommunikation. Vårt största affärsområde, Trelleborg Sealing Solutions, uppvisade en oförändrad organisk försäljning, men med tydliga skillnader mellan olika segment. Leveranser till fordonsindustrin var vikande, försäljningen till flygindustrin och medicintekniska segment var fortsatt stark, samtidigt som försäljningen till generell industri var lite svagare än under årets första kvartal. Efterfrågan på däck till lantbrukssektorn minskade under kvartalet, sannolikt påverkat av de ökade handelskonflikterna men också av väderförhållanden på vissa marknader. Den marknadsstatistik som har kommit efter periodens slut visar på en avsevärd nedgång på den europeiska eftermarknaden för lantbruksdäck under kvartalet. Vi fortsatte generellt att öka våra marknadsandelar, speciellt inom OE-segmentet, men det kompenserade inte för nedgången i eftermarknaden och skapade dessutom en negativ försäljningsmix för Trelleborg Wheel Systems. Affärsområdet initierade därför under kvartalet riktade aktiviteter för att anpassa sig till den lägre efterfrågebilden. Trelleborg Industrial Solutions fortsätter att uppvisa god tillväxt, och flertalet marknadssegment utvecklades positivt. Lönsamheten var, som tidigare förutspåtts, fortsatt påverkat av ineffektivitet i en tjeckisk produktionsenhet. Där pågår fortlöpande arbete för att förbättra situationen, både genom riktade investeringar och kostnadsanpassningar. Vår verksamhet inom olja & gas och större infrastrukturprojekt återhämtar sig nu efter en längre period av svaga marknadsförhållanden. Orderingången var god under kvartalet och vår bedömning kvarstår att affärsområdet kommer uppvisa en positiv organisk försäljningsutveckling under andra halvåret, och uppnå vinst under årets sista kvartal. För det tredje kvartalet blir vår bedömning att efterfrågan sammantaget kommer vara i nivå med årets andra kvartal, dock med en ofördelaktig försäljningsmix vilket bedöms påverka resultatet något negativt. Vi fortsätter att följa den ekonomiska utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande marknadsförhållanden”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.  Andra kvartalet Nettoomsättningen under andra kvartalet 2019 ökade med 7 procent och uppgick till 9 361 MSEK (8 786). Den organiska försäljningen var i nivå med föregående år för koncernen som helhet och minskade med 1 procent exklusive projektleveranser. EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 321 MSEK (1 293), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 14,1 procent (14,7). Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -118 MSEK (-32) och avser omstruktureringskostnader. I slutet av kvartalet lanserades ett åtgärdsprogram för att möta en förväntad nedgång i vissa marknadssegment. Helårets omstruktureringskostnader kommer uppgå till cirka 500 MSEK vilket är en ökning med cirka 250 MSEK jämfört med tidigare kommunikation. Resultat per aktie, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 3,36 SEK (3,40). För koncernen som helhet uppgick resultat per aktie till 2,98 SEK (3,31). Det operativa kassaflödet uppgick till 1 052 MSEK (1 074). Kassakonverteringen uppgick till 69 procent (83).  Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2019Efterfrågan bedöms vara i nivå med det andra kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer. Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 26 april 2019 för andra kvartalet 2019Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2019, justerat för säsongsmässiga variationer. För ytterligare information, kontakta:Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015, karin.larsson@trelleborg.comInvesterare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708 665140,christofer.sjogren@trelleborg.com Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 13:00 CET. 

Nolato Q2 2019: Normaliserad lagersituation inom Integrated Solutions

Nolato AB har idag publicerat delårsrapporten för andra kvartalet 2019. · Omsättningen uppgick till 1.987 MSEK (2.302) · Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 233 MSEK (266) · EBITA-marginal om 11,7 procent (11,6) · Resultat efter skatt var 180 MSEK (204) · Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,82 SEK (7,75) · Kassaflödet efter investeringar uppgick till 178 MSEK (352) · Fortsatt stark finansiell ställning Medical Solutions omsättning ökade till 634 MSEK (562). Justerat för valuta ökade omsättningen med starka 9 procent. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 82 MSEK (73). EBITA-marginalen uppgick till 12,9 procent (13,0). – Volymerna har ökat inom båda sektorerna Medical Devices och Pharma Packaging och flertalet produktområden har haft en god tillväxt, kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist. Integrated Solutions omsättning minskade till 821 MSEK (1.186), justerat för valuta var det en minskning med 35 procent. Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 107 MSEK (140). EBITA-marginalen ökade till mycket starka 13,0 procent (11,8). – Efter lagerjusteringar inom Vaporiser Heating Products (VHP) under slutet av föregående år och första kvartalet innevarande år har lagersituationen för VHP normaliserats, konstaterar Christer Wahlquist. Tillväxten inom EMC-området har varit mycket god, medan volymerna till mobiltelefoner har varit svaga under kvartalet. Industrial Solutions omsättning uppgick till 541 MSEK (554), justerat för valuta och koncernstruktur var det en minskning med 3 procent. Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 46 MSEK (55) och EBITA-marginalen till 8,5 procent (9,9). – Den lägre marginalen förklaras av fortsatt ej tillfredsställande effektivitet för en produktionsanläggning samt lägre volymer inom hygienområdet, säger Christer Wahlquist. Genomförda effektiviseringsåtgärder ger successivt en förbättrad marginal. Nolatos finansiella ställning är fortsatt god, med en soliditet om 47 procent (43) och en finansiell nettotillgång på 190 MSEK (253). –––––– För ytterligare information kontakta:Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340 Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn Industrials. www.nolato.se  Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 14.00 CET.

Styrelsen i Attana AB kallar till extra bolagstämma och föreslår företrädesemission om 14,6 MSEK

Det främsta syftet med nyemissionen är att personellt stärka organisationen och bolagets operativa kassa för att kunna accelerera implementeringen av den mer kraftfulla sälj- och marknadsföringsstrategi som bolaget beskrev i noteringsprospektet. Parallellt ska arbetet i bolagets laboratorium effektiviseras genom investering i ny laboratorieutrustning för att bättre möta ökad efterfrågan av uppdragsforskning samt investera i uppgradering av bolagets teknologi. Slutligen krävs en generell förstärkning av bolagets rörelsekapital för att säkerställa ett mer effektivt nyttjande av bolagets resurser. Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar är säkerställda till ca 10 MSEK av TVAA AB (VD Teodor Aastrup), Arne Nabseth (ordförande), Anders Ulrikson (CFO), Vicama AB (ej aktiv grundare Samir Fostock), Aktiebolaget Gurkmejan, Niclas Löfgren och Thomas Gidlund   Styrelsens förslag om nyemission Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission av högst 48 705 400 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 292 232,40 kronor. Det främsta syftet med nyemissionen är att personellt stärka organisationen och bolagets operativa kassa för att kunna accelerera implementeringen av den mer kraftfulla sälj- och marknadsföringsstrategi som bolaget beskrev i noteringsprospektet. Parallellt ska arbetet i bolagets laboratorium effektiviseras genom investering i ny laboratorieutrustning för att bättre möta ökad efterfrågan av uppdragsforskning samt investera i uppgradering av bolagets teknologi. Slutligen krävs en generell förstärkning av bolagets rörelsekapital för att säkerställa ett mer effektivt nyttjande av bolagets resurser. Emissionen ska genomföras i form av utgivande av teckningsrätter till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor (”Företrädesemissionen”) Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger. En (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen per aktie är 0,30 kronor. För det fall inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt, varvid tilldelning ska ske i följande ordning: A. I första hand ska fördelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av                             teckningsrätter. B. I andra hand skall fördelning ske till tecknare som tecknat aktier till ett antal som överstiger det antal innehavda teckningsrätter berättigar till. Tilldelning sker pro rata i förhållande till antalet överskjutande aktier som sådana tecknare anmält för teckning.    C. I tredje hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.    5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara onsdagen den 14 augusti 2019.      6. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den fredag den 16 augusti 2019 till och med måndagen den 2 september 2019.      7. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier.     8. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning enligt punkterna 6 och 7 ovan.   9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

Stefan Syrén utsedd till ny Vd och koncernchef i Gunnebo och förändringar i koncernledningen

Stefan Syrén har varit anställd av Gunnebo sedan maj 2018 med ansvar för affärsområdena Safe Storage och Integrated Security. Han har under det senaste året framgångsrikt varit delaktig i att driva implementationen av affärsområdesstrukturen i Gunnebo. Stefan Syrén kommer att ta över som Vd och koncernchef senast i november 2019, i tillägg till sina nuvarande ansvarsområden. Han efterträder då Henrik Lange som beslutat sig för att lämna posten som Vd och koncernchef för Gunnebo. Robert Hermans har varit anställd i Gunnebo sedan 1996 och ansvarig för verksamheten Entrance Control sedan 2010. Han kommer, utöver sin nuvarande roll, att utses till Vice Vd och ställföreträdande koncernchef i samband med Vd-bytet. ”Först och främst vill jag tacka Henrik Lange för den genomgripande förändringsagendan som han har initierat och drivit de senaste åren,” säger Gunnebos Styrelseordförande Martin Svalstedt. ”Hans värdefulla bidrag i att transformera verksamheten till affärsområden med helhetsansvar kommer att ha en långsiktigt positiv effekt på bolaget under många år framöver.” ”Styrelsen är glada över att kunna utse Stefan Syrén till ny Vd och koncernchef för Gunnebo. I vår strategi att ställa om verksamheten mot produktfokuserade affärsområden måste vi fortsätta att driva innovation kopplat till våra kunders behov, samtidigt som vi jobbar med våra kostnader och vår effektivitet. Detta är kompetenser som Stefan, med framgång, har visat såväl i sin nuvarande roll på Gunnebo som i tidigare roller på andra företag.” ”Robert Hermans har framgångsrikt utvecklat vårt snabbast växande affärsområde Entrance Control och det är lika glädjande att utse Robert till Vice Vd och ställföreträdande koncernchef.” Övriga förändringar i Gunnebos koncernledningI samband med omställningen till en renodlad affärsområdesstruktur som Gunnebo påbörjade under 2018 kommer regionstrukturen för Asia-Pacific och Americas att upphöra vid årsskiftet 2019/2020. Sacha de La Noë, SVP Asia-Pacific, Middle East och Africa och Dan Schroeder, SVP Region Americas, som för närvarande sitter i Gunnebos koncernledning, kommer därmed att lämna koncernledningen och Gunnebo vid årsskiftet till följd av dessa förändringar. Gunnebo AB (publ)Communications För ytterligare information vänligen kontakta:Martin Svalstedt, Styrelseordförande Gunnebo AB tel. 0704-85 53 71, ellerHenrik Lange, Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 0766-10 51 28, ellerStefan Syrén, tillträdande Vd och koncernchef Gunnebo AB, tel. 0721-86 40 44, ellerKarin Wallström Nordén, Informationsdirektör Gunnebo AB, tel. 0708-28 33 39 Denna information är sådan information som Gunnebo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.20 CET.

Delårsrapport januari-juni 2019 Nordax Bank AB

Höjdpunkter Januari-Juni 2019 ·  Stark utveckling av nyutlåningen inom såväl privatlån, bolån som kapitalfrigöringskrediter ·  Utlåningstillväxten uppgick till 19% under första halvåret och den totala utlåningen uppgår till 22,4 mdkr ·  Nordax börjar ta emot norska bolåneansökningar via hemsidan (Q2) ·  Första utbetalda bolånet i Norge (Q2) ·  Beslut fattat att stoppa nyutlåningen i Tyskland för att fokusera på de nordiska marknaderna (Q2) ·  Nya lagkrav för privatlån i Norge implementerat (Q2) ·  Attraktivt sparerbjudande ökade inlåningen från allmänheten med 57% sedan årsskiftet ·  MTN-program med ram om 3 mdkr etableras (Q2) ·  Emission av Tier 2 obligationer och seniora icke säkerställda obligationer (Q2) ·  Bolån i Norge lanserades via låneförmedlare (Q1) ·  Den totala utlåningen passerade 20 Mdkr (Q1) ·  Köpet av Svensk Hypotekspension (SHP) slutfördes (Q1) Affärsutveckling privatlån Nyutlåningen för privatlån fortsatte att utvecklas starkt. Framförallt utvecklades nyutlåningen väl på den svenska marknaden där ett attraktivare erbjudande bidrog till tillväxt inom samtliga kanaler. Under andra kvartalet infördes en ny reglering för privatlån i Norge vilket hade en något negativ effekt på andra kvartalets nyutlåning. Under andra kvartalet fattades beslut om att stoppa nyutlåningen i Tyskland för att fokusera på den nordiska marknaderna. Utlåningen i Tyskland stod vid slutet av kvartalet för 4 procent av Nordax totala utlåning. Affärsutveckling bolån Under 2018 lanserade Nordax bolån i Sverige. Den huvudsakliga målgruppen är kunder med någon form av icke-traditionell anställningsform, det vill säga egenföretagare eller visstidsanställda som till exempel projektanställda, deltidsanställda eller vikarier. Genom grundlig kreditbedömning och personlig kundkontakt möjliggörs fler godkända ärenden för den här kundgruppen, vilken ofta nekas av storbankerna trots stabil ekonomi. Intresset för erbjudandet har varit stort och nyutlåningen fortsätter att utvecklas positivt. Under slutet av första kvartalet lanserade Nordax även bolån på den norska marknaden genom låneförmedlare och mot slutet av andra kvartalet öppnades det upp för att ansöka om bolån via Nordax hemsida. Affärsutveckling kapitalfrigöringskrediter Nyutlåningen utvecklades starkt och utlåningen växte med 14 procent under årets första 6 månader. Bidragande till ökningen har varit ökad marknadsföring vilket lett till större kännedom om Svensk Hypotekspension (SHP) som varumärke och om möjligheten att ta ut en Hypotekspension. Under året möjliggjordes också för fler att ta ut Hypotekspension genom en förändring i låneskalan och en breddning av erbjudandet till fler av landets kommuner. Portföljutveckling Den totala utlåningen uppgick till 22,4 mdkr (15,1 mdkr per 2018-12-31). Förvärvet av SHP, breddning av produkterbjudandet till att omfatta bolån samt en stark utveckling under kvartalet på den svenska marknaden var de viktigaste faktorerna bakom den starka tillväxten. Exklusive förvärvet av SHP växte utlåningen med 19 procent under årets 6 första månader, delvis påverkat av positiva valutaeffekter. Samtliga geografiska marknader utom den tyska växte. På den svenska marknaden bidrog såväl bolån, privatlån som kapitalfrigöringskrediter till den starka utvecklingen. Resultat januari-juni 2019 (jämfört med januari-juni 2018)  ·  Rörelseresultatet uppgick till 228 MSEK (254). Minskningen berodde på högre kostnader ·  Räntenettot uppgick till 724 MSEK (647). Räntenettot ökade på grund av ökad utlåning. ·  Rörelsekostnaderna uppgick till -305 MSEK (-187). Kostnaderna ökade till följd av til tillväxtinitiativ för att växa och bredda Nordax affär samt förvärvskostnader och tillkommande kostnader för SHP ·  Kreditförlusterna uppgick till -122 MSEK (-174), motsvarande 1,3 procent (2,5) av genomsnittlig utlåning. Nordax Bank AB (publ) är ett helägt dotterbolag till bolaget Nordax Group AB (publ) För ytterligare information kontakta gärna: Andreas Frid, Kommunikatonschef, Nordax Tel: +46 705 29 08 00 E-post: ir@nordax.se

Tobiis delårsrapport efter andra kvartalet 2019

Tobii AB (publ) redovisade idag sin delårsrapport efter andra kvartalet 2019. Kommentar från Tobiis VD Henrik Eskilsson: ”Stark försäljningsökning för Tobii Tech och dessutom viktiga kundlanseringar. Försäljningen i kvartalet ökade med 21 procent, och 13 procent valuta-justerat, jämfört med andra kvartalet 2018. Den externa försäljningen i Tobii Tech växte med 87% och vi har i kvartalet sett flera intressanta utspel och lanseringar från viktiga spelare i ekosystemet kring eyetracking.” Kvartalet april-juni · Koncernens nettoomsättning ökade med 21 % till 372 MSEK (307) jämfört med andra kvartalet 2018. Justerat för valutaeffekter var ökningen 13 %. · Bruttomarginalen uppgick till 69 % (70 %). · Koncernens rörelseresultat uppgick till -51 MSEK (-59).Tobii Dynavox bidrog till resultatet med 21 MSEK (22), Tobii Pro bidrog med -3 MSEK (1) och investeringarna i Tobii Tech påverkade koncernens rörelseresultat med -72 MSEK (-82). · Resultatet per aktie var -0,59 SEK (-0,41). · Koncernen tillämpar IFRS 16 Leasing sedan årsskiftet. Detta påverkar koncernens EBITDA i andra kvartalet positivt med 7 MSEK och EBIT med 1 MSEK. Se tabeller sidan 17 för mera information. Viktiga händelser · Dell lanserade sina bärbara speldatorer Alienware m15 och m17 med integrerad eyetracking från Tobii. · Qualcomm lanserade sin nya Smart Viewer referensdesign med förintegrerad eyetracking-teknologi från Tobii.  · Den brittiska konkurrensmyndigheten CMA meddelade sina preliminära slutsatser i samband med granskningen av Smartbox-förvärvet och anser fortsatt att förvärvet kan resultera i en minskning av konkurrensen i Storbritannien. · På årsstämman invaldes Jörgen Lantto och Mårten Skogö som nya styrelseledamöter. Händelser efter periodens slut · Anand Srivatsa rekryterats som ny VD för affärsområde Tobii Tech. VD-kommentar Försäljningen i kvartalet ökade med 21 procent, och 13 procent valuta-justerat, jämfört med andra kvartalet 2018. Den externa försäljningen i Tobii Tech växte med 87% och vi har i kvartalet sett flera intressanta utspel och lanseringar från viktiga spelare i ekosystemet kring eyetracking. Tobii Dynavox ökade försäljningen med 24 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Ökningen förklaras av förvärvet av Smartbox, gynnsamma valutor och en god underliggande efterfrågan, men motverkades av förseningar i vår administrativa process av kundärenden som handläggs tillsammans med försäkringsbolag i USA. Justerat för förvärv och valuta var försäljningstillväxten 3 procent i andra kvartalet respektive 7 procent i första halvåret. Värdet av pågående, men ej slutförda, kundärenden har under kvartalet ökat med över 10%, motsvarande cirka 15 MSEK. Jag förväntar mig att både denna backlog av kundärenden och flödet i vår process normaliseras under andra halvåret. Investeringar i produkt- och marknadsutveckling fortsätter. Vi har flera viktiga produkter under utveckling och i kvartalet har vi utbildat ytterligare cirka 9 000 förskrivare, terapeuter och andra nyckelpersoner över hela världen. Den 30 maj meddelade den brittiska konkurrensmyndigheten CMA sina preliminära slutsatser från den andra fasen i utredningen kring vårt förvärv av Smartbox. Sammanfattningsvis fortsätter CMA att anse att förvärvet kan resultera i en minskning av konkurrensen i Storbritannien. Tobii anser tvärtom att förvärvet är gynnsamt för våra användare. Vi förväntar oss närmare besked från CMA i slutet av juli och arbetar parallellt med ett antal olika scenarier och handlingsplaner. De två senaste kvartalen har Tobii Pro levererat starka resultat men detta kvartal blev svagare. Försäljningsökningen var 1 procent jämfört med andra kvartalet föregående år och –5 procent justerat för valuta. Det andra kvartalet brukar vara säsongsmässigt svagare för Tobii Pro men detta kvartals svaga försäljningsutveckling beror främst på en ökad orderstock då en större andel av ordrarna utgjordes av tjänster och större lösningar med längre leveranstider. Dessutom hade vi en något lägre orderingång i vissa geografier. Vi är självfallet inte nöjda med resultatet men ser positivt på marknadsutvecklingen och möjligheterna för Tobii Pro. För att bättre kunna stödja våra kunder har vi under kvartalet lanserat en uppdaterad version av Tobii Pro Lab med utökat stöd för studier av webbsidor. Vi har även anpassat Tobii Pros programvara VR Analytics för att fungera tillsammans med HTC Vive Pro Eye. Vi håller en hög investeringstakt i produktutvecklingen, och vi ser fram emot flera viktiga produktlanseringar. Tobii Pro har även fortsatta att förstärka sin lokala närvaro och öppnat ett nytt försäljningskontor i Chile för att mer kraftfullt kunna adressera den latinamerikanska marknaden. Inom Tobii Tech ökade den valutajusterade försäljningen med 87 procent mot externa kunder och 50 procent totalt sett. Huvudfokus är de tre segmenten PC, VR och Nischapplikationer. På branschmässan Computex lanserade Dell sina bärbara speldatorer Alienware m15 och m17 med integrerad eyetracking från Tobii vilket innebär att Tobiis eyetracking-plattform IS5 nu är integrerad i hela Alienwares familj av nästa generations bärbara speldatorer. På samma mässa lanserade Intel specifikationen för ”Project Athena”, nästa generations ultraportabla datorer. Här är avancerade sensor-teknologier en central del för att göra datorer mera intuitiva och användarvänliga. Det här är naturligtvis positivt för våra affärsmöjligheter inom PC, både för vår mjukvara Tobii Aware och för våra eyetrackingsensorer. HTC:s nya VR headset Vive Pro Eye, med inbyggd eyetracking från Tobii, började säljas i kvartalet. Qualcomm lanserade även sin nya Smart Viewer referensdesign där Tobiis eyetracking-teknologi är förintegrerad och bland annat bidrar till en förbättrad användarupplevelse och lägre energiförbrukning med hjälp av ”foveated rendering”. Som vi tidigare har kommunicerat har vi pågående integrationsprojekt med en handfull kunder inom VR. Under kvartalet tog Tobii viktiga steg framåt inom området både i form av ytterligare en design win och goda framsteg i pågående samarbeten. Inom Nischapplikationer fick vi ytterligare ett par nya design wins under kvartalet. Segmentet ökar försäljningen kraftigt och bidrar positivt till affärsområdets resultat. Jag har glädjen att välkomna Anand Srivatsa som ny VD för affärsområde Tobii Tech. Anand har en utmärkt bakgrund för att ta över rodret för Tobii Tech och driva fortsatt stark utveckling inom affärsområdet. Anand kommer senast från Intel där han varit Vice President och General Manager för Intels hela Desktop, Systems and Channels Group. Sammantaget såg vi en fortsatt försäljningsökning i Tobii som helhet och jag är särskilt nöjd med den ökade externa försäljningen inom Tobii Tech. På det hela taget talar trenderna också verkligen för eyetracking, vilket i kvartalet har varit särskilt tydligt vad gäller PC och VR inom Tobii Tech. Jag är däremot inte nöjd med kvartalets resultat i Tobii Pro men vi har en god underliggande efterfrågan och en ökad backlog. Det känns också helt rätt att just Anand Srivatsa nu kommer att förstärka koncernledningen och jag ser fram emot att återigen med full kraft kunna ägna mig åt Tobii-koncernen som helhet. Telefonkonferens och presentationKlockan 14.00 idag håller Tobii en telefonkonferens och webbpresentation för investerare, analytiker och finanspress. Information för deltagare finns på Tobiis hemsida under Kalendern . Denna information är insiderinformation som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedan-stående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.30 CEST.

Evolution Gaming: Delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 (2 kv 2018) · Rörelseintäkterna ökade med 45% till 85,7 MEUR (59,3) · EBITDA ökade 63% till 42,7 MEUR (26,2), motsvarande en marginal om 49,8% (44,2) · Periodens resultat uppgick till 34,5 MEUR (20,1) · Vinst per aktie uppgick till 0,19 EUR (0,11) Januari-juni 2019 (1H 2018) · Rörelseintäkterna ökade med 49% till 165,0 MEUR (110,8) · EBITDA ökade 63% till 78,6 MEUR (48,1), motsvarande en marginal om 47,7% (43,4) · Periodens resultat uppgick till 63,1 MEUR (36,7) · Vinst per aktie uppgick till 0,35 EUR (0,20) Kommentarer från vd Martin Carlesund: Evolutions starka utveckling fortsätter och för det andra kvartalet kan vi rapportera fortsatt hög tillväxt och ytterligare förstärkt marginal. 2019 är ett produkt- och innovationsår och vi har under perioden lanserat alla årets nya spel. Responsen har inte låtit vänta på sig och vi är överväldigade av det positiva mottagandet hos såväl spelare som operatörer. Vår ansats i utvecklingen har varit att skapa spel som attraherar nya spelartyper och som expanderar live-vertikalen in i nya segment, och så här långt är vi mycket nöjda med utfallet. Alla spel, från de nya titlarna inom Game Show-kategorin till tärningsspelen, hittar sin publik och vi ser ett kraftigt ökat antal spelare. De nya spelen är inte lika personalintensiva som de traditionella bordsspelen, vilket i kombination med generellt hög effektivitet i alla våra studior bidrar till marginalutvecklingen. Den utökade portföljen bidrar också till omsättningstillväxten, men det är viktigt att notera att merparten av våra intäkter fortsatt kommer från våra kärnspel och att de nya spelen ännu är i tidigt stadie efter lansering. Dock bidrar alla nya titlar till ett generellt högre intresse för live casino, och vi bedömer att live-vertikalen kommer fortsätta växa sin andel av den totala marknaden för onlinekasino. När live-vertikalen växer tar vi marknadsandelar och så gör även våra kunder som har tillgång till de nya spelen. Omsättningen i det andra kvartalet uppgick till 85,7 MEUR, vilket är 45 procent högre än föregående år. EBITDA uppgick till 42,7 MEUR med en marginal på 49,8 procent, vilket är det högsta marginalutfallet vi hittills noterat i ett enskilt kvartal. För första halvåret var marginalen 47,7 procent, och vi förväntar oss att kunna bibehålla denna nivå även för det andra halvåret vilket gör att vi höjer vårt förväntade marginalintervall till 47-49 procent för helåret 2019. Marknadsutvecklingen är fortsatt positiv. Norden växer, om än i något lugnare takt då den svenska marknaden nu börjar normaliseras efter en intensiv start på året som en följd av den nya spellagstiftningen. Storbritannien fortsätter att stabiliseras och växer jämfört motsvarande kvartal förra året. Både övriga Europa och resten av världen uppvisar också god tillväxt. Framåt så kommer vi investera i utvecklingen av både fler game shows och andra innovativa produkttyper, liksom bordsspel för att möta den totala efterfrågan på live. Vi fortsätter också att investera i våra studior. Under kvartalet har vi flyttat de första borden till den nya studion på Malta, samtidigt som vi expanderar studion i Georgien och har inlett en fördubbling av kapaciteten i New Jersey. Vi stärker dessutom ytterligare vår närvaro i USA och har påbörjat planeringen inför byggnation av en studio i Pennsylvania.  Sammantaget kommer investeringarna för helåret 2019 i absoluta tal att bli något högre än 2018. Det är centralt för oss att svara upp mot efterfrågan på live, att fortsätta möjliggöra innovation inom bolaget och att konstant öka gapet till våra konkurrenter. Med anledning av detta är det viktigt att komma ihåg att i händelse av prioritering så kommer vi alltid sätta tillväxt före marginal. Under det första halvåret har vi lagt grunden för Evolutions fortsatta ledarskap inom live casino. Ett bevis på detta var när vi för tionde året i följd fick ta emot utmärkelsen som Live Casino Supplier of the Year vid EGR B2B Awards i juni. Det är en utmärkelse som helt kan tillskrivas alla våra medarbetare. Jag är oerhört stolt över deras prestationer så här långt i år, och den innovationskraft de besitter skapar tillförsikt för framtiden. Sedan starten av Evolution har vi haft en paranoid inställning till vår utveckling och mot bakgrund av alla framsteg under 2019 vill jag avslutningsvis poängtera att vi aldrig är riktigt nöjda, vi lutar oss aldrig tillbaka utan vi kämpar varje dag för att bli ännu lite bättre. Presentation för investerare, analytiker och media Vd Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor fredagen den 19 juli 2019 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 42 692. Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q2-2019.

Rapport för andra kvartalet 2019: Väsentlig resultatförbättring av SSAB Americas, nedgång för SSAB Europe

Koncernchefens kommentar SSABs rörelseresultat för andra kvartalet 2019 uppgick till 1 316 Mkr, vilket var 314 Mkr lägre jämfört med andra kvartalet ifjol. Försämringen var hänförlig till SSAB Europe, som påverkades negativt framförallt av högre kostnader för järnmalm.Koncernens operativa kassaflöde ökade till 1 696 (1 325) Mkr. Efterfrågan för SSAB Special Steels var god under kvartalet. Rörelseresultatet var något högre jämfört med andra kvartalet ifjol och uppgick till 544 (522) Mkr. Högre realiserade priser motverkades till stor del av högre kostnader för järnmalm. Efterfrågan i Europa försvagades under andra kvartalet och SSAB Europes leveranser minskade jämfört med fjolåret, framförallt drivet av en svagare efterfrågan från bilindustrin. Rörelseresultatet föll till 66 (907) Mkr. Järnmalmpriset har stigit kraftigt samtidigt som stålpriserna försvagats, vilket lett till en exceptionell marginalpress på den europeiska marknaden. Rörelseresultatet för SSAB Americas steg till 872 (365) Mkr för andra kvartalet. Betydligt högre realiserade priser samt lägre skrotpriser drev förbättringen jämfört med fjolårets andra kvartal. Efterfrågan var god i de flesta kundsegment, dock hade distributörerna en avvaktande hållning. Det finns en viss osäkerhet i hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Försvagningen av stålpriserna på våra hemmamarknader, Europa och USA, innebär att distributörerna har en avvaktande hållning och efterfrågan förväntas bli säsongsmässigt svagare under det tredje kvartalet. Nuvarande bemanning är anpassad till en förhållandevis hög produktionsnivå, med ett stort antal visstidsanställda, vilket ger oss en flexibilitet när marknaden vänder nedåt. Under det tredje kvartalet kommer produktionsvolymen att minska, och antalet visstidsanställda kommer därmed att reduceras. Bland annat kommer den mindre masugnen i Oxelösund att stängas. Därutöver genomförs nu sedan tidigare planerade åtgärder för att minska övriga kostnader i alla divisioner. Samtidigt har vi en stark balansräkning, vilket skapar goda förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla bolaget oavsett konjunkturläge. Inbjudan till presentation av SSABs rapport för andra kvartalet 2019  SSAB bjuder in till presentation av kvartalsrapporten i dag klockan 10.30Rapporten för andra kvartalet 2019 presenteras av SSABs VD och koncernchef Martin Lindqvist tillsammans med finansdirektör Håkan Folin. Presskonferensen hålls på engelska och webbsänds via www.ssab.com. Det går även att delta via telefon. Konferensen startar klockan 10.30. Telefon:08 5664 2651 (Sverige)+44 33 3300 0804 (UK)+1 63 1913 1422 (USA) PIN: 55 13 29 99# Länk till webbsändning  För ytterligare information, vänligen kontakta Investor Relations: Per Hillström, Head of IR,per.hillstrom@ssab.com, +46 70 2952 912 Media: Viktoria Karsberg, Head of Corporate Identity and Communications,viktoria.karsberg@ssab.com, +46 8 4545 734 Denna information är insiderinformation som SSAB AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.30 CEST.

Saabs resultat januari-juni 2019

VD Håkan Buskhes kommentar: Fortsatt stark försäljningstillväxt och stärkt rörelsemarginal Under första halvåret ökade Saabs försäljningsintäkter med 8 procent och rörelsemarginalen stärktes. Saab fortsätter att driva en internationalisering av verksamheten och under första halvåret har flera steg tagits för att stärka den lokala närvaron. Beslutet om att inrätta den nya utvecklings- och produktionsanläggningen i West Lafayette, Indiana, USA, där Saab skall producera sin del av skolflygplanet T-X som beställts av det amerikanska flygvapnet, är ett tydligt exempel på detta. Orderingång Orderingången under första halvåret uppgick till 9,7 miljarder kronor (12,7). Under perioden mottogs bland annat en beställning från den amerikanska kustbevakningen på det marina radarsystemet Sea Giraffe Multi Mode Radar och den brittiska marinen beställde ett system för träning av ubåtsjakt. Affärsområdet Dynamics såg fortsatt en stark efterfrågan. Två större ramavtal tecknades gällande granatgeväret Carl-Gustaf och engångsvapensystemet AT4. Mindre ordrar ökade starkt jämfört med samma period föregående år. Efterfrågan på marknaden är fortsatt hög och under resterande del av året ser Saab betydande affärsmöjligheter. Försäljningsintäkter och rörelseresultat Försäljningsintäkterna under första halvåret uppgick till 16 941 miljoner kronor (15 719), med en organisk tillväxt om 7 procent. Ökningen av försäljningsintäkterna är främst hänförlig till en högre nivå av leveranser inom affärsområdet Dynamics och högre aktivitetsnivå inom affärsområdet Industrial Products and Services.  Rörelseresultatet uppgick till 1 221 miljoner kronor (905), med en rörelsemarginal om 7,2 procent (5,8). Vidtagna åtgärder för att öka produktiviteten bidrog till förbättrade marginaler i perioden. Saab har ett stort fokus på att säkerställa leverans av milstolpar i stora projekt. I andra kvartalet sjösattes ubåten HMS Gotland, vilket innebär att två av de svenska ubåtarna i Gotlandsklassen nu genomgått en omfattande halvtidsmodifiering. Utvecklingen och produktionen av stridsflygsystemet Gripen E fortsatte enligt plan och under perioden gjordes de första flygningarna med ett tredje flygplan.   Arbetet med att anpassa produktportföljen, öka marknadseffektiviteten samt att öka takten i automatisering och digitalisering av verksamheten fortsätter. Operationellt kassaflöde Det operationella kassaflödet uppgick till -2 702 miljoner kronor (-2 750). Kassaflödet var negativt främst till följd av ökat rörelsekapital inom affärsområdet Aeronautics då arbetet med att förbereda de första leveranserna av Gripen E till Brasilien och Sverige fortgår. Saab bedömer att det operationella kassaflödet kommer vara negativt för helåret 2019, men på en bättre nivå än 2018. Det operationella kassaflödet kommer under året fortsatt påverkas av tidpunkter för förväntade betalningar i stora projekt med hög aktivitetsnivå. Prognos för 2019 Försäljningstillväxten under 2019 bedöms vara i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål; en årlig organisk tillväxt på 5 procent. Rörelsemarginalen 2019, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2018. Därmed tar Saab ett ytterligare steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent per år över en konjunkturcykel. Finansiell översikt MSEK  jan-jun jan-jun Förändring, Kv2 Kv2 Helår 2019  2018  % 2019 2018  2018 Orderingång 9 710 12 664 -23 5 228 6 529 27 975 Orderstock 94 236 104 473 -10 102 184Försäljningsintäkter 16 941 15 719 8 8 445 7 953 33 156 Bruttoresultat 3 788 3 537 7 1 937 1 799 7 764 Bruttomarginal, % 22,4 22,5 22,9 22,6 23,4EBITDA 1 893 1 323 43 974 669 3 182EBITDA-marginal, % 11,2 8,4 11,5 8,4 9,6Rörelseresultat (EBIT) 1 221 905 35 630 458 2 266Rörelsemarginal, % 7,2 5,8 7,5 5,8 6,8Justerat rörelseresultat 1 221 905 35 630 458 2 564Justerad 7,2 5,8 7,5 5,8 7,7rörelsemarginal, %Periodens resultat 826 450 84 429 199 1 366varav moderbolagets 831 425 96 433 183 1 313aktieägares andelResultat per aktie efter 6,20 3,65 3,23 1,57 11,21utspädning, SEK 1)Räntabilitet på eget 10,5 9,7 8,1kapital, % 2)Operationellt kassaflöde -2 702 -2 750 -779 -539 -2 424Fritt kassaflöde -3 126 -3 192 -989 -781 -3 195Fritt kassaflöde per -23,32 -27,38 -7,38 -6,70 -27,27aktie efter utspädning,SEK1) Genomsnittligt antal 134 064 116 563 134 039 116 610 117 144aktier efter utspädning  875 375 937 780 9152) Räntabilitet på egetkapital beräknas på enrullande 12-månadersperiod. För mer information och förklaringar av användandet av dessa nyckeltal, hänvisas till http://saabgroup.com/investor-relations/financial-data/key-ratios/ Press- och analytikerträff Saab bjuder in press, institutionella investerare och analytiker till en presentation där vd och koncernchef Håkan Buskhe och finansdirektör Magnus Örnberg presenterar Saabs delårsrapport januari-juni 2019. Datum: Fredagen den 19 juli, klockan 11.30 Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag.  Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen. Direkt webbsändning:  http://saab-interimreport.creo.se/190719 Telefonkonferens: Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):  Sverige:                     +46 8 56642705 Storbritannien:         +44 3333009031 USA:                           +1 8338230590 Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations. Anmäl ditt deltagande till: E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com Tel: +46 8 463 02 45 För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter Ann Wolgers, presschef +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com  Saab Investor Relations Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214 www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab   Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 07.30 CET.

Bolidens andra kvartal: Stabil produktion i Gruvor och underhåll i Smältverk

- Produktionen var överlag stabil under kvartalet. Lägre halter i flera gruvor liksom planerade underhållsstopp vid våra finska smältverk påverkar naturligtvis resultatet. Därtill belastas resultatet inom Smältverk av en jämförelsestörande post för framtida efterhandlingsinsatser vid Rönnskär, säger Mikael Staffas, VD och koncernchef. Rörelseresultatet inom Boliden Gruvor minskade till 1 149 (2 044) MSEK till följd av lägre halter i Tara, Kevitsa och Aitik liksom försämrade priser och villkor. I Aitik liksom Bolidenområdet ökade den anrikade volymen både jämfört med föregående kvartal och ifjol. I Garpenberg var den anrikade volymen nästan i nivå med första kvartalets rekordnivå. Brytningen i Tara skedde i områden med lägre zinkhalt samtidigt som den anrikade volymen ökade något jämfört med ifjol. Kevitsa är inne i en omställningsfas för att öka produktionen och anrikad volym var något lägre både jämfört med föregående kvartal och ifjol. Inom Boliden Smältverk minskade rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 387 (630) MSEK. Ett omfattande planerat underhållsstopp i Harjavalta samt en jämförelsestörande post om -139 (0) MSEK avseende framtida efterbehandling av Rönnskär bidrog negativt. Rönnskär hade en del mindre störningar och kopparproduktion var något lägre än ifjol. Även avverkningen vid Kokkola påverkades av ett planerat underhållsstopp. I Odda noterades ett nytt kvartalsrekord för både avverkning och metallproduktion och i Bergsöe var produktionen högre än både föregående kvartal och ifjol.  För ytterligare information vänligen kontakta:Klas Nilsson, Director Group Communications, tel: 070- 453 65 88  Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 800 medarbetare och en omsättning på 50 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

·Nettoomsättningen uppgick till 808,2 (756,5) MSEK, varav andra kvartalet 387,4 (489,4) MSEK. Detta motsvarar en ökning med 7 % för perioden och en minskning för kvartalet med 21 %. Exklusive en engångsintäkt för andra kvartalet 2018 minskade försäljningen med 4 % för kvartalet. ·Justerad EBITDA uppgick till 290,8 (234,4) MSEK, varav andra kvartalet 137,8 (145,7) MSEK. Dessutom har bolaget under andra kvartalet 2019 haft engångskostnader relaterade till förvärvet av Trimb samt omstruktureringskostnader om 35,3 MSEK. Under andra kvartalet 2018 erhöll bolaget dessutom en engångsintäkt om 86,6 MSEK i form av milstolpsbetalning. ·Bruttomarginalen uppgick till 55,2 % (55,8 %) för perioden, varav andra kvartalet 54,5 % (55,1 %). Inklusive engångsintäkt för 2018 uppgick bruttomarginalen till 60,8 % för perioden samt till 63,1 % för kvartalet. ·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 203,6 (136,7) MSEK, varav andra kvartalet 111,8 (95,2) MSEK ·Resultat per aktie blev 0,21 (5,07) SEK, varav andra kvartalet -0,04 (3,86) SEK. Resultatet per aktie för 2019 har påverkats av kostnader av jämförelsestörande natur och 2018 har påverkats av milstolpsbetalning från Pfizer samt uppbokning av uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag (417,7 MSEK) ·Likvida medel och andra kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 561,2 (398,6 per den 31 december 2018) MSEK. ·Den 3 april offentliggjordes att Karo Pharmas styrelse utsett Christoffer Lorenzen till ny VD för Karo Pharma. Han ersätter Peter Blom. Christoffer tillträdde sin nya position 1 juli 2019. Under perioden 3 april till och med den 30 juni har Ulf Mattson tjänstgjort som tillförordnad VD. ·Den 21 juni meddelade Karo Pharma att man hade nått en överenskommelse att förvärva samtliga aktier i Trimb Holding AB från Avista Capital Partners och övriga aktieägare för 3 400 MSEK . Transaktionen förväntas bidra positivt till Karo Pharmas marknadsposition och förväntas skapa en stabil plattform för Karo Pharmas fortsatta tillväxt. Det sammanslagna bolaget hade en årsomsättning omkring 2 640 MSEK för 2018. ·En riktad nyemission av aktier om cirka 1 500 MSEK är planerad med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare. Styrelsen för Karo Pharma avser föreslå att bolagets aktieägare vid en extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemissionen. Kallelsen till den extra bolagsstämma där förslaget till bemyndigandet kommer att behandlas kommer att publiceras separat och även göras tillgängligt på Karo Pharmas webbplats.   KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN Under andra kvartalet 2019 fortsatte utvecklingen av Karo Pharma i linje med den långsiktiga strategin att utveckla bolaget via tillväxt genom förvärv som ett komplement till organisk tillväxt. Den 21 juni annonserade vi förvärvet av Trimb Holding AB för 3 400 MSEK på kassa och skuldfri basis (Enterprise Value). Trimb är ett framstående bolag inom egenvårdsläkemedel och hälsovårdsprodukter som över de senaste åren framgångsrikt har byggt en nordisk verksamhet med växande närvaro i norra Europa. Trimb kompletterar Karo Pharma väl, både vad gäller geografisk närvaro, försäljningskanaler och produktutbud. Det sammanslagna bolaget hade en årsomsättning på omkring 2 640 MSEK för 2018 och blir en klar ledare inom sitt verksamhetsområde i Norden. Beträffande utvecklingen av Karo Pharmas existerande affär, justerat för en milstolpsbetalning i Q2 2018, såg vi en negativ utveckling i andra kvartalet med 4 procent. Exklusive avslutande av affärsrelationer på ett antal mindre marknader som erhölls genom förvärvet av produktportföljen från LEO Pharma minskade försäljningen organiskt med 2 procent. Justerat för valutaeffekter minskade försäljningen med 3 %. Utvecklingen på de olika marknaderna varierade och medan vi såg en positiv utveckling i Danmark och Finland var utvecklingen negativ i Sverige och Norge. På övriga Europeiska marknader ökade försäljningen medan vi såg en negativ utveckling på marknader utanför Europa primärt drivet av avslutade affärsrelationer på ett antal mindre marknader. Perioden och andra kvartalet har påverkats av ett pågående byte av kontraktstillverkare, vilket har inneburit vissa förseningar och leveransproblem speciellt på den norska marknaden. Vi förväntar oss emellertid att dessa förändringar ska förbättra vår lönsamhet och affär långsiktigt. Orelaterat detta har vi efter periodens utgång haft leveransproblem för en specifik produkt, Lithionit, vilket nu har lösts. Kvartalet påverkades också av omstruktureringskostnader samt kostnader relaterade till förvärvet av Trimb. Christoffer LorenzenVD och koncernchef   VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNGChristoffer Lorenzen tillträdde som VD och koncernchef den 1 juli.Christoffer Lorenzen, född 1975, har varit medlem i koncernledningen och ledamot i den verkställande styrelsen för Chr. Hansen Holding A/S, som är noterat på Köpenhamnsbörsen. Han har en master i marknadsföring från Copenhagen Business School och är styrelseledamot i Hamlet Protein A/S och i Schultz Holding A/S. Han har tidigare varit Head of Corporate Strategy på H. Lundbeck A/S. I februari i år, valdes han in i Karo Pharmas styrelse, ett uppdrag han lämnade i samband med Karo Pharmas årsstämma.   REVISORERNAS GRANSKNINGDenna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. KOMMANDE RAPPORTER Delårsrapport jan-sep 2019       1 nov 2019Bokslutsrapport 2019 20 feb 2020   FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Christoffer Lorenzen, CEO, 073-501 76 20, christoffer.lorenzen@karopharma.seMats-Olof Wallin, CFO, 076-002 60 10, mats-olof.wallin@karopharma.se   (mats-olof.wallin@karopharma.se) OM KARO pharmaKaro Pharma är ett specialty pharmaföretag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap.   Denna information är sådan information som Karo Pharma AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl 08:00.

Delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 70,0 Mkr (61,5) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 14% (19%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 14% (14%) · Repetitiva intäkter uppgick till 41,3 Mkr (34,0) · Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,6 Mkr (1,2) varav 0,6 Mkr (0,2) hänförligt till förvärv och 0,0 Mkr (1,0) hänförligt till bolagets notering vid Nasdaq Stockholm · Justerad EBITA uppgick till 13,8 Mkr (11,6) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 20% (19%) · Resultat efter skatt uppgick till 7,4 Mkr (5,3) · Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,56 kr (0,43) och efter utspädning till 0,56 kr (0,40) · Förvärvat 58% av More Intenz AB samt 30% av janjoo AB för att stärka vår konkurrenskraft Första halvåret · Nettoomsättningen uppgick till 139,9 Mkr (120,0) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 17% (19%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 16% (14%) · Repetitiva intäkter uppgick till 80,4 Mkr (66,2) · Första halvåret belastades av jämförelsestörande poster om 0,9 (1,2) hänförliga till förvärv och bolagets notering vid Nasdaq Stockholm · Justerad EBITA uppgick till 27,7 Mkr (23,2) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 20% (19%) · Resultat efter skatt uppgick till 14,9 Mkr (12,0) · Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,12 kr (0,96) och efter utspädning 1,12 kr (0,91) · Förvärvat 58% av More Intenz AB samt 30% av janjoo AB för att stärka vår konkurrenskraft VD:s kommentarer  Under det andra kvartalet har vi fortsatt att investera i långsiktig lönsam tillväxt. För att stärka den organiska tillväxten har vi rekryterat ett fyrtiotal nya kollegor, med start i augusti, inom utveckling, sälj och expert services. Genom rekryteringen investerar vi i förbättrad spetskompetens, bland annat inom expert services med fokus på programmering. Vi har, därtill, genomfört förvärv för att stärka vår produktportfölj både mot nya och befintliga kunder. Vår omsättning uppgick under det andra kvartalet till 70,0 Mkr, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 14% jämfört med samma kvartal föregående år. De repetitiva intäkterna, som är viktiga för vår tillväxt, ökade med 21% under det andra kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. Justerad EBITA uppgick till 13,8 Mkr motsvarande en marginal på 20%, vilket är en procentenhet bättre än samma kvartal föregående år. Expert services, växte med 2% jämfört med det andra kvartalet föregående år. Den organiska tillväxten har hållits tillbaka till följd av många helgdagar, klämdagar och intern träning i programmering (Python). Precis som tidigare stod befintliga kunder för ungefär 70% av intäkterna från expert services vilket skapar en förutsägbarhet i vårt prognosarbete även framåt. Segmentet Övriga Norden fortsätter att utvecklas positivt med en tillväxt på 53% jämfört med samma kvartal föregående år. Tillväxten i Övriga Norden under andra kvartalet reflekterar den orderingång vi hade under sista kvartalet 2018 och första kvartalet 2019. Tillväxttakten visar att vår vertikalstrategi mot fastighet, energi, partihandel och konsult ger resultat, inte minst i Övriga Norden. Under det andra kvartalet har vi tagit många nya affärer med en bra mix av små, medelstora och stora företag. Bland de något större nya kunderna kan Docu Group, Hellanor A/S, Bengt Dahlgren AB, Mäklarsamfundet, Finspångs Tekniska Verk AB och Private Barnehagers Landsforbund nämnas. Tillväxten för det första halvåret uppgick till 17%, varav 16% är organisk, och justerad EBITA uppgick till 20%, vilket är en förbättring jämfört med första halvåret föregående år. Som jag beskrev i den förra kvartalsrapporten har vi investerat mycket tid under det första halvåret i att utvärdera potentiella förvärvskandidater, med syftet att stärka produktportföljen både mot nya och befintliga kunder. Två av de bolag vi har utvärderat är janjoo AB och More intenz AB. I mitten av juni signerade vi avtal att förvärva aktier i båda bolagen med tilläggsoptioner att köpa 100% av aktierna när vi lärt känna dem fullt ut. janjoo AB utvecklar och säljer e-tjänster, bland annat formulärhantering och ärendeportaler, som förenklar och effektiviserar främst för energi- och fastighetsbolag i kontakt med sina kunder. Vi har haft ett lyckat samarbetat med janjoo AB under några år vilket resulterat i att hälften av deras kunder redan idag använder Lime. More intenz AB säljer och levererar tjänster för att hjälpa företag att bli bättre på försäljning och kundservice. Vi har rekommenderat varandra under flera år och har gemensamma värderingar och är verksamma på samma marknader. När våra större kunder nu efterfrågar mer hjälp inom detta område, känns det naturligt att More intenz AB blir en del av Lime. Vårt gemensamma erbjudande kommer skapa ett ännu större värde för kunderna och därmed goda förutsättningar att stärka vår långsiktiga relation. Förutom 15 nya kollegor från janjoo AB och More intenz AB vill jag välkomna det fyrtiotal nya kollegor som påbörjar sin upplärning inom utveckling, försäljning och expert services i vårt traineeprogram i början av augusti. De kommer att bli ett bra tillskott efter sommaren. Jag vill önska kunder, kollegor och aktieägare en riktigt fin semester. Vi på Lime kommer passa på att vila och samla ordentligt med energi. Efter semestern är det fullt fokus på försäljning, kunder och integration av janjoo AB och More intenz AB samt upplärning av nya kollegor för att nå fortsatt långsiktig lönsam tillväxt. Glad sommar!                                          /Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ) Läs hela rapporten i bifogad PDF Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari-juni 2019 Fredagen den 19 juli kl 10:30, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida. Länk till webcasten finner ni här.  För ytterligare information, kontakta: Lime Technologies AB (publ) Erik Syrén, CEO / +46 707-38 50 72 / erik.syren@lime.techMagnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.techJohan Holmqvist, Head of Investor Relations /+46 708-37 66 77 / johan.holmqvist@lime.tech Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl.08.00 CEST. Om Lime Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990, har 230 anställda och omsätter en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

Peabs halvårsrapport januari – juni 2019

April – juni 2019 · Nettoomsättning 14 336 Mkr (13 453) · Rörelseresultat 821 Mkr (677), försäljning av fastigheter från delägda bolaget Acturum har påverkat rörelseresultatet positivt med 170 Mkr · Rörelsemarginal 5,7 procent (5,0) · Resultat före skatt 811 Mkr (673) · Resultat per aktie 2,33 kr (1,94) · Orderingång 10 817 Mkr (16 257) · Kassaflöde före finansiering -1 321 Mkr (-704) · Peab har den 4 juli tecknat avtal om att förvärva YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden Januari – juni 2019 · Nettoomsättning 25 695 Mkr (24 943) · Rörelseresultat 1 086 Mkr (967) · Rörelsemarginal 4,2 procent (3,9) · Resultat före skatt 1 080 Mkr (929) · Resultat per aktie 3,09 kr (2,68) · Orderingång 22 685 Mkr (29 163) · Orderstock 45 873 Mkr (47 453) · Kassaflöde före finansiering -762 Mkr (-1 094) · Nettoskuld 7 241 Mkr (3 592). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 6 414 Mkr · Soliditet 27,6 procent (29,2). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 28,1 procent –  Efterfrågan på byggmarknaden är fortsatt god, men med olika förutsättningar beroende på geografi och produkt. Peab har under första halvåret 2019 ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Vi fortsätter investera i projektutvecklingsverksamheten och breddar samtidigt vår industriverksamhet genom förvärvet av YITs beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Avtalet undertecknades i början av juli och tillträde beräknas ske den 1 januari 2020, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab. För ytterligare information, kontakta: Jesper Göransson, VD och koncernchef, nås via Kajsa Jacobsson, presschef, mobil: 0725-33 34 84 Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl 8:00 CET.

Midsona - halvårsrapport januari-juni 2019

April-juni 2019 (andra kvartalet) ·  Nettoomsättningen uppgick till 705 Mkr (714). ·  Tillväxten för prioriterade varumärken uppgick till 10,2 procent. ·  Nettoomsättningen för det avslutade försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 2 Mkr (64). ·  EBITDA uppgick till 59 Mkr (57), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,4 procent (8,0). ·  Periodens resultat uppgick till 23 Mkr (25), motsvarande ett resultat per aktie på 0,50 kr (0,55) före och efter utspädning. ·  Fritt kassaflöde uppgick till 75 Mkr (40). ·  Långsiktiga finansiella mål reviderades och fastställdes för koncernen av styrelsen i Midsona AB (publ). ·  Midsona tecknade ett avtal om att bilda ett produktbolag tillsammans med matvarukedjan Paradiset. Januari-juni 2019 (sex månader) ·  Nettoomsättningen uppgick till 1 491 Mkr (1 324). ·  EBITDA uppgick till 132 Mkr (114), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,9 procent (8,6). ·  Periodens resultat uppgick till 27 Mkr (64), motsvarande ett resultat per aktie på 0,58 kr (1,39) före och efter utspädning. ·  Fritt kassaflöde uppgick till 33 Mkr (36). Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång ·  Midsona förvärvade Eisblümerl Naturkost GmbH, med en stark position i Tyskland inom ekologiska bredbara smörgåspålägg (s.k. spreads) och Ekko Gourmet AB, ett företag i Sverige inom ekologiska frusna måltidsprodukter. Koncernchefens kommentar Delvis utmanande förutsättningar påverkar resultatet Trots att försäljningen för koncernens åtta prioriterade varumärken ökade med goda 10 procent* i kvartalet minskade den totala försäljningen något (-1 procent). Till stor del berodde försäljningsminskningen på att vi som tidigare kommunicerat avslutat distributionsuppdraget för Alpro, vilket påverkade både resultat och försäljning negativt. Vissa av våra säsongsprodukter har inte haft vädret med sig och valutakursutvecklingen har varit fortsatt ofördelaktig. Under kvartalet har arbetet med att trimma den nordiska organisationen fortgått enligt plan. Den planerade lägre kostnadsbasen ska successivt ge positiv resultatpåverkan under kommande kvartal.  Stark tillväxt för våra prioriterade varumärken De åtta prioriterade varumärkena gick fortsatt starkt och allra bäst gick det för Friggs som sticker ut med en hög tvåsiffrig tillväxt, till stor del drivet av Majskaka Popcorn. Även Urtekram, Midsonas största varumärke, visade på god tillväxt. Portföljen utanför våra åtta prioriterade varumärken består av ett stort antal mindre varumärken, där vi som förväntat haft en negativ försäljningsutveckling. Vi har gjort bedömningen att dessa varumärken inte har potentialen att växa sig betydligt större, men i och med att lönsamheten i många av de mindre varumärken normalt sett är mycket god har de ändå en plats i Midsonas produktportfölj. En utvärdering per varumärke sker kontinuerligt. I kvartalet tappade de väderberoende varumärkena Compeed och Mygga försäljning.  Fokus på plattformsförvärv och tilläggsförvärv I slutet av kvartalet kunde vi annonsera att vi tillsammans med matvarukedjan Paradiset startar ett bolag för att brett lansera konsumentvarumärket ”Everyday by Paradiset”, för enklare hållbara val i dagligvaruhandeln. Arbetet med lanseringen har påbörjats i en mycket god anda. Strax efter utgången av kvartalet kunde vi annonsera förvärvet av Eisblümerl, en av Tysklands ledande tillverkare av ekologiska bredbara nöt-, nougat- och chokladpålägg. Eisblümerl kommer att integreras i vår tyska verksamhet Davert, en plattform för fortsatt expansion i Tyskland, som förvärvades 2018. Davert har utvecklats väl och vi har med trygghet kunnat göra det mycket attraktiva tilläggsförvärvet Eisblümerl. Våra tyska förvärv är på många sätt ett bra exempel på vår europeiska tillväxtstrategi; ett initialt plattformsförvärv som följs upp med ett tilläggsförvärv av ett mindre bolag, kanske enklare i strukturen eller mer nischat, men som utgör ett passande komplement med tydliga synergier inom administration, tillverkning eller inköp, men framför allt med försäljningssynergier. Genom plattformsbolagets större storlek får vi tillgång till nya marknader och försäljningskanaler som vi kan nyttja för att nå ut med tilläggsförvärvets produkter. Sammantaget väntar vi oss mycket god utväxling för Eisblümerl på den befintliga strukturen i Davert. Samma logik gäller också förvärvet av svenska Ekko Gourmet, som annonserades strax efter utgången av kvartalet. Ekko Gourmet, som är ett mindre förvärv, är specialiserat på ekologisk och vegansk mat och genom att utnyttja Midsonas starka distributionsnätverk tror vi på en god utväxling även för Ekko Gourmet i sin nya struktur.  Fokus på prioriterade varumärken och förvärv Sammantaget gläds jag åt den underliggande försäljningsutvecklingen för våra prioriterade varumärken under kvartalet men konstaterar samtidigt att vi inte riktigt når ända fram på totalen försäljnings- och resultatmässigt. Genom att fokusera våra resurser på våra starkaste varumärken tror vi att vi långsiktigt har de bästa förutsättningarna att nå våra finansiella mål. Under kvartalet har vi ägnat en hel del tid åt de förvärv vi nyligen presenterat och vi arbetar kontinuerligt vidare för att finna nya plattforms- och tilläggsförvärv. Jag ser resten av året an med tillförsikt. Peter Åsberg, VD och koncernchef *Det prioriterade varumärket Davert, jämförs i perioden april-juni mot försäljningen samma period föregående år trots att Midsona då inte ägde varumärket hela perioden. Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 19 juli 2019 kl 8 CET.

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2019 · Intäkterna uppgick till 10,0 MSEK (9,7) · Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-9,7) · Resultat före skatt uppgick till -9,0 MSEK (-9,5) · Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,15) · Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,2 MSEK (-13,5) · Orderingången uppgick till 6,1 MSEK (21,2) · Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 80,1 MSEK (46,9) Delårsperioden 1 januari -30 juni 2019 · Intäkterna uppgick till 38,7 MSEK (17,2) · Rörelseresultatet uppgick till -6,5 MEK (-19,0) · Resultat före skatt uppgick till -7,9 MSEK (-17,6) · Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,31) · Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,1 MSEK (-19,8) · Orderingången uppgick till 14,3 MSEK (34,2) Kommentar från styrelseordföranden Marknadsutveckling Orderingång för andra kvartalet uppgick till 6,1 MSEK vilket är lägre än förväntat – ett antal order har inte materialiserats i enlighet med kundernas kommunicerade tidplan. Fördröjningarna är i flertalet fall en konsekvens av den efterfrågenedgång som handelskriget mellan USA och Kina bidragit till och som huvudsakligen drabbar våra kunder inom elektronik och halvledarindustrin. Viss återhämtning förväntas för andra halvåret men givet den osäkerhet som finns i marknaden så förväntar vi oss inte en ökad orderingången 2019 jämfört med 2018. Vid slutet av rapportperioden uppgick orderstocken till 80,1 MSEK. Vi är fortsatt övertygade om att integrering av nanoteknik i nya produkter kommer att öka och drivkraften kommer från ett antal globala Megatrends. Intresset från aktörer inom applikationsområdet biomedicinska komponenter har ökat. Arbetet pågår med kundprojekt avseende uppgradering av maskin för tillverkning av medicinska plåster. Ett flertal ytterligare projekt med fokus på DNA analys såväl som strukturerade ytor för användning vid kirurgiska ingrepp är under uppstart.  Även inom applikationsområdet optiska och fotoniska komponenter ökar intresset såväl som antalet pågående kundprojekt. Investeringar Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt. Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för bland annat de integrerade litografisystemen pågår och marknadslanseringen planeras till 2019 vilket är en senareläggning som sker till följd av prioritering av produktion för kundorders. Vi ser fortsatt mycket goda affärsmöjligheter för denna nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala marknadspotential.  Vidare så ligger koncernens strategiska plan fast med fokus på att: •     ha en högre och mer kontinuerlig närvaro hos kunderna genom ytterligare organisatorisk resursförstärkning •     bygga upp interna pilotlinjer i Lund, Hongkong och USA vilka kan användas för demonstrationsändamål såväl som för att erbjuda kunderna lågvolymtillverkning som en tjänst Givet den kraftiga ökning av orderingången under 2018 så har behovet av rörelsekapital ökat vilket skapar begränsningar för i vilket tempo bolaget kan genomföra investeringar. Koncernens nuvarande likviditetssituation nödvändiggör allokering av likviditet till rörelsekapital före investeringar varför investeringarna får göras i den takt koncernens finansiella situation medger. Finansiering En prioriterad fråga för styrelsen är att etablera en långsiktig lösning för finansiering av koncernens behov av rörelsekapital. Ur ett kortsiktigt perspektiv handlar det om att skapa förutsättningar för att kunna hantera den nuvarande produktionsvolymen. Ur ett långsiktigt perspektiv utgör finansieringen en viktig pusselbit i att kunna skapa förutsättningar för koncernen att investera och därmed realisera den långsiktiga strategin. Lönsamhet Resultatet för andra kvartalet uppgick till -8,9 MSEK. Produktionstakten har ökat under första halvåret och vid utgången av andra kvartalet är ett flertal större system klara för leverans inom kort. Intäkterna för dessa kommer först i tredje kvartalet. (gällande redovisningsprinciper beskrivs under ”Not 1, Redovisningsprinciper” nedan).  Utblick Mycket av den förväntade försäljningen för 2019 drivs både av teknikskifte men också av kapacitetsutbyggnadbehov hos kunderna. Den del av försäljningen som är relaterad till kapacitetsutbyggnad har, till följd av handelskriget, mellan USA och Kina, resulterat i att kunderna avvaktar med sina investeringsbeslut. Prognoser för investeringarna i halvledarindustrin pekar, för 2019, på en nedgång för att under 2020 åter öka igen. Bortsett från den kortsiktiga osäkerheten i halvledarindustrin så är utsikterna goda för den långsiktiga marknadspotentialen för Obducat. I takt med en bredare framgångsrik integrering av nanoteknik inom applikationsområden såsom biomedicinska- såväl som optiska och fotoniska komponenter kommer också behovet av utökad produktionskapacitet vilket utgör tillväxtmöjligheter för Obducat. Vårt mål är att lyckas med en positiv utveckling av Obducat och mot bakgrund av den orderstock vi tog med oss in i 2019 förväntar vi oss att kunna uppnå ett positivt resultat för helåret 2019. Försäljning och marknad Under andra kvartalet har koncernen bland annat erhållit orders avseende två QS 300 system till befintliga kunder. Orderingången för det andra kvartalet 2019 uppgick till 6,1 MSEK (21,2). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 80,1 MSEK (46,9). Intäkter och resultat Koncernens intäkter under andra kvartalet uppgick till 10,0 MSEK (9,7). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4,5 MSEK (4,5) vilket motsvarade 45% (46%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till-9,3 MSEK (-9,7), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,2 MSEK (2,5). Periodens resultat före skatt var -9,0 MSEK (-9,5). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,15). Koncernens intäkter under första halvåret uppgick till 38,7 MSEK (17,2). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 20,0 MSEK (8,6) vilket motsvarade 52% (50%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till –6,5 MSEK (-19,0), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 4,5 MSEK (5,0). Periodens resultat före skatt var -7,9 MSEK (-17,6). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (-0,31). Finansiering och likviditet Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,8 MSEK att jämföra med 1,6 MSEK vid årets början. Kundfordringarna uppgick per den 30 juni 2019 till 7,1 MSEK (3,4). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till-5,4 MSEK (-12,1). Förändring av rörelsekapital var under andra kvartalet 2,1 MSEK (-4,7). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det andra kvartalet uppgick till -6,2 MSEK (-13,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret till-1,6 MSEK (-16,9). Förändring av rörelsekapital under första halvåret var 1,1 MSEK (-2,7). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden jan-jun uppgick till -3,1 MSEK (-19,8). I januari 2019 har moderbolaget överenskommit med Blue Ocean Investment Group om att pausa utnyttjandet tills vidare av den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i oktober 2017. Avtalet med Blue Ocean Investment Group upphör att gälla i oktober 2019. Under det andra kvartalet har European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF), tillhörande Blue Ocean Investment Group, tecknat nya B-aktier genom utnyttjande av innehavda teckningsoptioner. Teckningsoptionerna har utfärdats i enlighet med den finansieringslösning som Obducat tidigare har offentliggjort genom ett pressmeddelande den 27 oktober 2017. EHGOSF har tecknat 2.250.000 nya B-aktier till en kurs om 0,80 kronor per aktie samt 1 000 000 nya B-aktier till en kurs om 0,90 kronor per aktie. Detta innebär att moderbolaget tillförs 2,7 MSEK. I april 2019 avslutades utnyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 12 som emitterades i samband med Obducats företrädesemission av units under våren 2018. Totalt har 521 991 nya A-aktier och 5 466 060 nya B-aktier tecknats med stöd av teckningsoptioner av serie TO12, till en kurs om 0,75 kronor per aktie. Därmed har cirka 95,3% av utestående teckningsoptioner utnyttjats för teckning av nya aktier. Detta innebär att moderbolaget tillförs ca 4,5 MSEK före emissionskostnader. Koncernen ser positivt på möjligheterna för tillväxt framöver och mot den bakgrunden bedömer koncernen att behovet för rörelsekapital kommer att öka framöver. Koncernen arbetar därför med att etablera mer långsiktiga lösningar som gör det möjligt för bolaget att rekvirera nödvändig likviditet för att möta ett ökande rörelsekapitalbehov. Baserat på nuvarande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång samt pågående EU finansierade FoU projekt har koncernledningen gjort en simulering avseende förväntad likviditetsutveckling för kommande 12-månadersperiod. Simuleringen är grundad på den information och bedömning bolaget idag har om kundernas planer på beställning av system. Då det i simuleringen ingår förväntade order kan det uppkomma förseningar och avvikelser som ligger utanför koncernens kontroll. Simuleringen visar att den likviditet koncernen har och som verksamheten förutsätts generera framöver bedöms tillräcklig för att säkra den finansiella ställningen 12 månader framöver. Investeringar Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som koncernen erbjuder sina kunder. Koncernens investeringar uppgick till 0,8 MSEK (1,4) under andra kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 0,70 MSEK (1,4) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,0). Till följd av den under 2018 ökade orderingången och följaktligen högre produktionsaktiviteter har utvecklingsresurser allokerats till produktion under kvartalet.  Koncernens investeringar uppgick till 1,6 MSEK (2,8) under perioden januari-juni. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,5 MSEK (2,6) och materiella anläggningstillgångar med 0,1 MSEK (0,2). Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion. Forskning och utveckling Under andra kvartalet har utvecklingsaktiviteterna huvudsakligen varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH. Andra kvartalets resultat har belastats med 3,9 MSEK (2,8) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 0,7 MSEK (1,4). Perioden jan-jun resultat har belastats med 7,7 MSEK (5,7) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,5 MSEK (2,6). Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom; · ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen. · ”Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala”.  Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.  · NARCISO avser att utnyttja den naturliga instabiliteten hos tunna fasta filmer för att bilda komplexa mönster och nano-arkitekturer baserade på halvledarmaterial. Metoder och strukturer kommer att optimeras mot utnyttjandet i två huvudområden av applikationer, den första är fotoniska komponenter (t.ex. anti-reflektionsbeläggningar, färgfilter, slumpmässiga lasrar, kvantemitterare) och den andra är mikrofluidiska komponenter för mätning av bio/kemiska koncentrationer samt för vattenfiltrering. · Biobarriers – ett samarbete mellan Research Center for Biointerfaces, Malmö Universitet och 13 företag för att försöka hitta lösningar som förbättrar hälsa och läkning genom att upprätta en ”verktygslåda” för att få fram bland annat hållbara preparat och krämer för sårläkning, hindra att läget förvärras för skadade barriärer i kroppen, utforska och reglera bakteriefloran på hud och slemhinnor m.m. Väsentliga händelser efter rapportperioden Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. Personal Vid periodens utgång hade koncernen totalt 42 (43) heltidsanställda varav 6 (7) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 15 personer och i det tyska dotterbolaget 25 personer samt 2 personer är anställda i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited. Moderbolaget Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj. Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 2,2 MSEK (2,2) och resultatet före skatt uppgick till -3,0 MSEK (-9,2). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen. Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under första halvåret till 4,4 MSEK (4,3) och resultatet före skatt uppgick till -9,2 MSEK (-15,9). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen. Transaktioner med närstående Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,2) under andra kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor. Under perioden januari – juni 2019 har moderbolaget lämnat koncerninterna aktieägartillskott om 6,1 MSEK (13,0). Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 20,1 MSEK (26,0) samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 34,2 MSEK (33,8). Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning. Obducat har ingått ett avtal som innebär att styrelseledamoten Jarl Hjärre tillhandahåller konsulttjänster, utöver normalt styrelsearbete, för att stödja det pågående arbetet med att etablera en långsiktig lösning finansieringslösning för det förväntade ökade behovet av rörelsekapital. Avtalet, som har ingåtts på marknadsmässiga villkor, löper tillsvidare utan uppsägningstid. Totalt har 0,1 MSEK fakturerats avseende det andra kvartalet.  Aktien Per den 30 juni 2019 finns totalt 105 293 176 aktier i moderbolaget, varav 2 842 124 A-aktier, 85 135 059 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 136 831 867 röster. Moderbolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,61 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity. Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Koncernens verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt samt vid koncerninterna lån i andra valutor än SEK. Per den 30 juni 2019 hade koncernen inga utestående valutasäkringar. För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2018. Kommande rapporttillfällen 25 oktober 2019Delårsrapport 3, 2019 (januari-september) 14 februari 2020Bokslutskommuniké 2019 (januari-december) Kontakt och ytterligare information Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från Obducats hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com, alternativt via telefon 046-10 16 00. För ytterligare information kontakta: Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 André Bergstrand, t.f. VD och CFO046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Cyxone gör ytterligare framsteg med Rabeximod fas IIb-studie genom att signera CRO EGeen Inc.

Cyxone samarbetar med ett antal bolag som för med sig den specifika expertis och kunskap som krävs för den kliniska fas II-studien under de närmaste åren. Cyxones kliniska fas IIb-studie i Östeuropa med Rabeximod i ledgångsreumatism kommer att utföras av EGeen Inc., en global full-service klinisk forskningsorganisation (clinical research organization, CRO). EGeen har lång erfarenhet av att utföra studier i Östeuropa, inklusive att skicka in ansökningar till regulatoriska myndigheter, välja och utbilda kliniker och övervaka datainsamling under studien. Det är dock ett antal bolag som tillför den specifika expertis som krävs för denna kliniska utveckling. Den kliniska CRO:n Sourcia, som Cyxone sedan länge arbetar med, leder den kliniska fas IIb-studien på en övergripande nivå, samt genomför den kliniska verksamheten i utvalda västeuropeiska länder. Sourcia ansvarar för förberedelserna för den kliniska fas IIb-studien och leder utvecklingen av kritisk dokumentation såsom prövningsprotokoll, prövarhandbok (Investigator’s brochure), samtyckesformulär för patienter, fallrapportformulär (case report form) och IMPD (Investigational Medicinal Product Dossier). EGeen är också involverade i förberedelserna genom att säkerställa lokal dokumentation och samverkan med lokala tillsynsmyndigheter i de utvalda östeuropeiska länderna. Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade: “Att förbereda sig för en klinisk fas IIb-studie kräver intensivt arbete, varför jag är mycket glad över att ha så högt ansedda och specialiserade partners som EGeen och Sourcia som stöd till Cyxone i detta. Det ger mig stort förtroende då vi fortsätter framåt med våra förberedelser för studien och snart nog inleder patientrekryteringen.” Förberedelserna inför kliniska studier är omfattande och tidskrävande, särskilt då det gäller en multinationell studie givet de olika språk- och dokumentationskraven, varför den första ansökan om tillstånd för att starta fas IIb-studien skickades in redan i början på juli 2019 i Polen. Ansökningar i upp till åtta ytterligare länder, inklusive Estland, Ukraina, Georgien och Nederländerna, kommer att följa inom de närmaste sex månaderna. Parallellt har ytterligare processer, såsom upphandling av lämpliga statistiker och analytiker för studiens data, val av studiekliniker och läkemedelsproducenter med tillverkningstillstånd i Europa, slutförts, eller är för närvarande på väg. Cyxone kommer att meddela responsen från de relevanta myndigheterna då denna mottagits och göra ytterligare tillkännagivanden i takt med att förberedelserna för den kliniska fas IIb-studien med Rabeximod i RA fortskrider. KontaktCyxone AB (publ)Kjell G. Stenberg, VDTel: 0723 816 168Email: kjell.g.stenberg@cyxone.comAdelgatan 21211 22 Malmö Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Om den kliniska fas IIb-studienDen kliniska fas IIb-studien med Rabeximod i RA är en multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk studie där patienter med moderat till svår RA, som tidigare har behandlats med metotrexat med otillräcklig respons, kommer att behandlas med Rabeximod under 24 veckor. Målet med studien är att bekräfta Rabeximods terapeutiska effekt, såväl som god säkerhet och tolerabilitet. Om RabeximodRabeximod är en oral läkemedelskandidat under utveckling för behandling av moderat till svår reumatoid artrit (RA) för patienter som tidigare har behandlats med metotextat med otillräcklig respons. Läkemedelskandidaten har tidigare uppvisat en statistiskt signifikant terapeutisk effekt i en placebokontrollerad klinisk fas II-studie i RA omfattande mer än 200 patienter. Studien var utformad för att mäta effekten av Rabeximod efter 12 veckors behandling, men den statistiskt signifikanta effekten uppnåddes först fyra veckor efter den förutbestämda studietiden (i vecka 16). Den kommande kliniska fas IIb-studien syftar till att bekräfta effekten i en 24-veckors studie. Om CyxoneCyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com  

Stora Enso undersöker expansionsmöjligheter inom Wood Products

Stora Enso har inlett förstudier för eventuella investeringar, dels i en ny enhet för korslimmat trä (CLT) i anslutning till bruket i tjeckiska Ždírec, dels en ny enhet för byggbalkar vid Ybbs bruk i Österrike. Stora Enso planerar även att konsolidera produktionen för ökad effektivisering av verksamhet och tillgångar. Stora Enso fortsätter sin transformation till att bli en ledande leverantör av innovativa träbaserade produkter. Transformationsprogrammet inom Wood Products omfattar såväl tillväxt inom värdeökande verksamheter som konsolidering av produktionen för ökat fokus på effektiv integrerad produktion. Den föreslagna utbyggnaden i Ždírec skulle innebära en produktionsökning med cirka 120 000 m3CLT per år. Detta skulle bli Stora Ensos fjärde CLT-enhet efter invigningen av Gruvöns CLT-anläggning tidigare i år. Förstudien beräknas vara genomförd i slutet av 2019. I Ybbs skulle den planerade utbyggnaden ge en ökning av den totala årskapaciteten för byggbalkar på 60 000 m3. Den nya balkproduktionen skulle erbjudas till kunder inom Building Solutions och säljas som en lösning tillsammans med CLT och LVL (laminerat fanérvirke). Förstudien beräknas vara genomförd i slutet av det första kvartalet 2020. Om investeringarna godkänns när förstudierna har slutförts beräknas de uppgå till cirka 90 MEUR. Transformationsprogrammet inom Wood Products omfattar även de tidigare aviserade planerna att stänga ned Kitee sågverk i Finland med en möjlig konsolidering av granproduktionen till Varkaus i Finland, samt avyttring av tillgångar kopplade till produktionen av Thermowood vid Uimaharju sågverk i Finland. Stora Enso kommer att konsolidera produktionen av Thermowood till Launkalne bruk i Lettland. – Vi ser stor potential för våra tekniskt avancerade trämaterial på marknaden och möjligheter till fortsatt tillväxt i byggsegmentet för flervåningshus. Våra produkter ersätter fossilbaserade material, och efterfrågan på våra högkvalitativa, förnybara produkter, våra beprövade komponenter i massivt trä och våra byggkoncept ökar ständigt. En konsolidering skulle ge ökad kostnadseffektivitet, optimerad råmaterialanvändning, effektiv automatiserad produktion, synergieffekter mellan bruken och en stark marknadsdriven portfölj med produkter och tjänster, säger Jari Suominen, Executive Vice President inom Stora Ensos division Wood Products. För ytterligare information, kontakta:Cathrine WalleniusSVP, Communications and Marketing, Wood ProductsTel. +46 70 209 2429Frågor från investerare:Ulla PaajanenSVP, Investor RelationsTel. +358 40 763 8767 Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com   STORA ENSO OYJ 

Stora Enso investerar i produktion av biobaserat kolmaterial för energilagring

Stora Enso investerar 10 MEUR i en ny pilotanläggning för produktion av biobaserat kolmaterial från lignin. Träbaserat kol kan utgöra en viktig komponent i batterier som används i konsumentelektronik, fordonsindustri samt storskaliga energilagringssystem. Pilotanläggningen kommer att byggas vid Stora Ensos bruk i Sunila, Finland.Investeringen i produktion av kolmaterial för energilagring stärker ytterligare Stora Ensos möjligheter att ersätta fossilbaserade material, malm och mineraler samt att länka samman hållbara material med aktuella tekniska innovationer.Lignin är en av de viktigaste beståndsdelarna i ett träd. I dag används Lineo™ by Stora Enso, ligninet som produceras vid Sunila bruk, bland annat för att ersätta fossilbaserade komponenter som fenolhartser i lim. Den nya investeringen innebär att Stora Enso kommer att kunna testa möjligheten att bearbeta lignin för användning som elektrodmaterial. Ligninet kommer att konverteras till ett kolanodmaterial för litiumjonbatterier med egenskaper som liknar grafit. Dessa batterier används varje dag av konsumenter i mobiltelefoner och andra bärbara enheter, elverktyg, elfordon samt även industriella applikationer, stationär energilagring och elnät bland annat.– Den här investeringen är ytterligare ett steg i vår transformation för att utforska nya möjligheter att ersätta fossilbaserade, svårtillgängliga och dyra material med förnybara alternativ. Användning av träbaserat lignin som tekniskt kolmaterial skapar spännande nya möjligheter. Med pilotanläggningen bygger vi vidare på vårt långsiktiga arbete för att utvinna lignin ur biomassa och skapa ökat mervärde. Vårt mål är att tillgodose en allt mer snabbväxande batterimarknad där företagen letar efter högkvalitativa, prismässigt attraktiva och hållbara material, säger Markus Mannström, Executive Vice President för Stora Ensos division Biomaterials.Uppförandet av pilotanläggningen påbörjas i slutet av 2019 och beräknas vara slutfört i början av 2021. Beslut om kommersialisering kommer att fattas när resultatet av pilotproduktionen har utvärderats.Stora Enso har framställt lignin i industriell skala vid Sunila bruk i Finland sedan 2015. Brukets årliga kapacitet är 50 000 ton, vilket gör Stora Enso till världens största producent av kraftlignin. För ytterligare information, kontakta:Sara KvarfordhKommunikationsansvarig SverigeTel. +46 70 2344 590Frågor från investerare:Ulla PaajanenSVP, Investor RelationsTel. +358 40 763 8767 Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com  STORA ENSO OYJ 

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport Q2 2019

ANDRA KVARTALET 2019 · Nettoomsättningen ökade med 33 % till 101,9 MSEK (76,5) - i jämförbara valutor, en ökning med 21 % · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,4 MSEK (25,5)  · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 33 % (33) · Resultat efter skatt uppgick till 26,2 MSEK (19,0) · Resultat per aktie ökade till 2,10 SEK (1,52) · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 17,8 MSEK (11,4) DELÅRET JANUARI - JUNI 2019 · Nettoomsättningen ökade med 34 % till 187,5 MSEK (140,3) - i jämförbara valutor, en ökning med 21 % · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 56,6 MSEK (38,8)  · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 30 % (28) · Resultat efter skatt uppgick till 44,3 MSEK (29,1) · Resultat per aktie ökade till 3,54 SEK (2,32) · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 39,9 MSEK (16,8) PROGNOS TREDJE KVARTALET 2019 Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2019 bedöms bli mellan 80 och 85 MSEK (80,9).  PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum klockan 09:30 (CET) idag, den 19 juli 2019. Delårsrapporten för andra kvartalet 2019 presenteras av Torbjörn Johansson, VD. För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:SE +46 8 505 583 68UK +44 333 300 92 67 Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://financialhearings.com/event/11674.Länken finns även på www.ctt.se   CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2019 klockan 8:30 (CET).

Stora Ensos halvårsrapport januari–juni 2019

Redo för framtiden genom att upprätthålla vinstnivå och kassaflödeBergvik Skog-transaktionen slutfördQ2/2019 (jämfört med Q2/2018) · Omsättningen minskade med 2,1 % till 2 608 (2 664) MEUR. · Den operativa rörelsemarginalen var 11,0 % (12,3 %), över 10 % för åttonde kvartalet i följd. Det operativa rörelseresultatet var 287 (327) MEUR. · Rörelseresultatet enligt IFRS var 142 (317) MEUR. · Resultat per aktie minskade 0,08 (0,28) EUR och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster var 0,22 (0,31) EUR. · Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt och uppgick till 548 (357) MEUR. · Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA på 2,2 (1,3) ökade tillfälligt något över målet 2,0 på grund av omstruktureringen i Bergvik Skog (påverkan med 0,6) och införandet av IFRS 16 Leasingavtal (påverkan med 0,3). · Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) var 11,3 % (15,5 %). Q1–Q2/2019 (jämfört med Q1–Q2/2018) · Omsättningen var 5 242 (5 243 MEUR), dvs. ingen förändring jämfört med samma period förra året. · Det operativa rörelseresultatet minskade med 12,3 % till 610 MEUR, främst på grund av ökade kostnader för träråvara. Lägre volymer kompenserades av högre priser. Utsikter för 2019Ytterligare försämrade affärsvillkor orsakade av osäkerhet kopplad till handelskrig och en möjlig hård brexit förväntas påverka Stora Enso negativt. Ökningen av efterfrågan väntas sakta ner för Stora Ensos verksamhet i stort och minskningen av efterfrågan efter papper i Europa kommer att eskalera. Kostnaderna väntas öka under 2019 jämfört med 2018. Stora Enso kommer att vidta ytterligare åtgärder i lönsamhetsprogrammet för att begränsa kostnadsökningarna och de geopolitiska osäkerheterna. På grund av det rådande osäkra affärsklimatet kommer Stora Enso inte att uttala sig om förväntad försäljningsutveckling i utsikterna.Prognos för Q3/2019För tredje kvartalet 2019 väntas det operativa rörelseresultatet bli inom spannet 200–280 MEUR. Under det tredje kvartalet kommer årliga planerade underhållsstopp att göras vid bruken Beihai, Imatra, Heinola, Ostrołęka, Enocell och Veitsiluoto. Den totala effekten av underhållsstoppen uppskattas ligga på samma nivå som för tredje kvartalet 2018 och uppgå till 30 MEUR mer än för andra kvartalet 2019. Nyckeltal MEUR  Q2/19 Q2/18 Förändring Q1/19 Förändring Q1–Q2/1 Q1–Q2/1 Förändring 2018 % % % Q1 Q2/19–Q2/18 Q2/19–Q1/19 -Q2/19– 9 8 Q1-Q2/18 Omsättning 2 608  2 664 -2,1 % 2 635 -1,0 % 5 242 5 243 0,0 % 10 486Operativt EBITDA 435 466 -6,6 % 471 -7,6 % 907 970 -6,5 % 1 878Operativt 287  327 -12,3 % 324 -11,4 % 610 696 -12,3 % 1 325rörelseresultatOperativ 11,0 % 12,3 % 12,3 % 11,6 % 13,3 % 12,6 %rörelsemarginalRörelseresultat 142 317 -55,3 % 313 -54,7 % 454 672 -32,4 % 1 390(IFRS)Resultat före 214 285 -25,0 % 286 -25,2 % 499 618 -19,2 % 1 190skatt exkl.jämförelsestörandeposterResultat före 93 257 -63,8 % 282 -66,9 % 375 590 -36,5 % 1 210skatt(IFRS)Periodens 52 213 -75,6 % 226 -76,9 % 278 486 -42,9 % 988nettoresultat(IFRS)Räntebärande 3 973  2 442 62,7 % 3 093 28,4 % 3 973 2 442 62,7 % 2 092nettoskuldOperativ 11,3 % 15,5 % 14,0 % 12,5 % 16,5 % 15,5 %avkastning påsysselsatt kapital(ROCE)%Resultat per aktie 0,22 0,31 -27,5 % 0,30 -25,8 % 0,52 0,66 -21,7 % 1,29(EPS),exklusivejämförelsestörandeposter,EURResultat per aktie 0,08 0,28 -73,2 % 0,29 -74,5 % 0,37 0,63 -41,2 % 1,28(EPS),EURNettoskuld/Operativ 2,2  1,3 1,7 2,2 1,3 1,1 tEBITDA senaste12 månadernaMedelantal 26 553  26 155 1,5 % 26 036 2,0 % 26 352 25 798 2,1 % 26 067anställda Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström kommenterar resultatet för andra kvartalet 2019– – Under kvartalet togs två viktiga steg i vår transformation. För det första avslutade vi omstruktureringen av vårt svenska skogsinnehav genom att dela Bergvik Skog med dess aktieägare. För närvarande har vi ett direkt ägande av 1,4 miljoner hektar skog i Sverige. Transaktionen ökade vårt skogsinnehav med över 250 000 hektar och ger oss bättre tillgång till konkurrenskraftig råvaruförsörjning i framtiden. Det direkta ägandet av skog ökar våra möjligheter att ytterligare utveckla ett hållbart skogsbruk och därmed stärka både vår konkurrenskraft och självförsörjning. Detta är viktigt för oss, eftersom vi tror starkt på bioekonomin och de framtida affärsmöjligheter som den erbjuder oss. Snittvärdet per hektar i Sverige är 2 000 EUR i vår balansräkning. I omstruktureringen av Bergvik Skog AB, bestämde vi oss för att öka vår andel i skogsinnehavet medan en av de andra huvudägarna nyligen bestämde sig för att sälja till ett pris av 3 700 EUR per hektar. Dessutom visar prisstatistik från LRF Konsult att priset för mindre skogsfastigheter har varit 5 700 EUR per hektar.Det andra viktiga steget i vår transformation var beslutet att konvertera pappersbruket i Uleåborg till att producera kraftliner för förpackningar. Detta är ännu en åtgärd som visar vår beslutsamhet att växa i förpackningssektorn och minska vårt beroende av den krympande pappersmarknaden. Vi har relativt nyligen framgångsrikt genomfört ett liknande projekt när vi konverterade en pappersmaskin vid Varkaus bruk till att producera kraftliner. Vi har goda erfarenheter av att konvertera maskiner.Vi uppnådde tvåsiffrig operativ rörelsemarginal för åttonde kvartalet i rad trots att den fortsatta geopolitiska osäkerheten har påverkat Stora Ensos affärsvillkor. Det visade sig i minskad omsättning, och vi har beslutat att intensifiera våra åtgärder för att upprätthålla vinstnivån. Därför höjdes målet i programmet för att upprätthålla vinstnivån från 120 till 200 MEUR. Jag är imponerad av de åtgärder som vidtagits runt om i organisationen. Programmet fortskrider snabbare än planerat. Vid slutet av andra kvartalet hade redan 60 MEUR av besparingarna uppnåtts.Vårt kassaflöde från verksamheten var starkt med 548 MEUR och vi kommer att fortsätta på den vägen. Vi har redan förstärkt rörelsekapitalstyrningen och i den rådande ekonomiska situationen är det viktigt att se över lagernivåer. Att fokusera på att upprätthålla vinstnivån och generera kassaflöde är en möjlighet att förbereda oss ytterligare för framtiden.Divisionen Consumer Board förbättrade sin lönsamhet jämfört med förra året främst tack vare framgångsrika höjningar av försäljningspriserna. Övriga divisioner påverkades tydligt av de försämrade affärsvillkoren och j fokuserar kraftigt på kostnadssidan. Divisionerna Biomaterials och Wood Products lyckades uppnå sina strategiska mål för operativt kapital under kvartalet. Det var en särskilt imponerande prestation i ett läge där Stora Enso står inför marknadsutmaningar.Vi fortsätter vår proaktiva produktportföljshantering och utvärderar en expansion inom Wood Products för att möta efterfrågan på förnybara byggmaterial i linje med den globala megatrenden för miljövänligt byggande. Stora Enso har initierat en pilotstudie av en eventuell enhet för korslimmat trä (CLT) med kapacitet för 120 000 m³ vid sågverket Ždírec i Tjeckien och en ny anläggning för produktion av 60 000 m³ byggbalkar vid Ybbs sågverk i Österrike.Vi investerar i biobaserat kolmaterial för energilagring vid divisionen Biomaterials Sunila bruk i Finland. Vi bygger en pilotanläggning för produktion av biobaserat kolmaterial från lignin. Träbaserat kol kan utgöra en viktig komponent i den typ av batterier som ofta används i konsumentelektronik, fordonsindustri samt storskaliga energilagringssystem.Inom Consumer Board har vi introducerat DuraSense White och Cupforma Natura Solo. DuraSense är en biokomposit med lägre koldioxidavtryck som kan ersätta plastdelar som korkar, lock och andra typer av förslutningar i livsmedelsförpackningar. Cupforma Natura Solo är en förnybar kartong för pappersmuggar. Den kan användas till muggar för varma och kalla drycker och till glassförpackningar. Den tillverkas utan den traditionella plastbeläggningen och har utvecklats så att fibrerna kan återanvändas helt i en återvinningsprocess. Detta är två goda exempel på hur fossilbaserade material ersätts av förnybara i bioekonomin.Beträffande hållbarhet presenterades Stora Enso som världsledande inom samhällspåverkan i en rapport från Boston Consulting Group.Som alltid vill jag tacka våra kunder för gott affärssamarbete, våra medarbetare för deras engagemang och våra investerare för deras förtroende. Konferenser idag1) Webbsänd presskonferens i Helsingfors klockan 11.00 EEST (10.00 CEST)En webbsänd presskonferens för media hålls klockan 11.00 EEST (10.00 CEST) vid Stora Ensos huvudkontor på Kanalkajen 1 i Helsingfors. Presskonferensen hålls på engelska och Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och kommunikationsdirektör Satu Härkönen kommer att vara värdar för konferensen. Webbsändningen kan följas på: https://storaenso.videosync.fi/2019-q2-results  2) Webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare klockan 14.00 EEST (13.00 CEST)En webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare hålls klockan 14.00 EEST (13.00 CEST). Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: https://edge.media-server.com/m6/p/ueyp9oce. Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen. Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker och investerare: Direktsändning klockan 14.00 EEST Storbritannien +44 (0)2071 928 000 Finland +358 (0)9 4245 0806 Sverige +46 (0)8 5069 2180 USA +1 631 510 7495 Inloggningskod 6959688 Länkar till webbsändningarna finns även tillgängliga på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors. Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos delårsrapport januari–juni 2019. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors För ytterligare information, v g kontakta: Sara KvarfordhKommunikationsansvarig SverigeTel. +46 70 2344 590 För investerarförfrågningar:Ulla Paajanenchef för investerarrelationertel. +358 40 763 8767Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com   STORA ENSO OYJ

Enorama Pharma har skickat in föreslagna kompletteringar på sin registreringsansökan till Läkemedelsverket

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) meddelar att föreslagna kompletteringar på registreringsansökan för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktmintsmak – har lämnats in 18 juli 2019, tre dagar före utsatt tid. Den 17 juli 2019 mottog Enorama Pharma den tertiära utredningen på registreringsansökan och fick beskedet att de föreslagna kompletteringarna skulle lämnas in till Läkemedelsverket senast den 21 juli 2019, en utfästelse som nu har infriats.  Om allt följer tidsplan är nästa fas i ärendeprocessen för Läkemedelsverket att kommunicera ett eventuellt godkännande av ansökan senast på dag 210 i ärendeprocessen. För mer information kring Läkemedelsverkets tidtabell för nationella ansökningar besök Läkemedelsverkets hemsida . ”Läkemedelsverket hade enbart synpunkter på förslag till mindre ändringar av redaktionell karaktär i bipacksedeln och produktinformationen vilket gjorde det möjligt för oss att skicka in våra svar före utsatt deadline. Nu går vi in i processens slutskede och det är med stora förväntningar som vi blickar fram mot ett godkännande av vår första läkemedelsprodukt”, säger Annette Agerskov, vice VD för Enorama Pharma.  KONTAKT Enorama Phama AB (publ)Mats Rönngard, VDTel: +46 708 72 82 50E-post: mats.ronngard@enorama.seSödergatan 3, 211 34, Malmöwww.enorama.se Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se  OM ENORAMA PHARMA Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 10:15 CET. 

Saab kommenterar beskedet om framtida svensk-brittisk stridsflygsförmåga

Saab har tillsammans med brittiska BAE Systems, Leonardo UK, MBDA och Rolls Royce tagit fram en genomförbarhetsstudie av framtida stridsflygsförmåga (FCAS). Slutsatserna i studien visar att synergierna mellan företagen möter de industriella och tekniska kraven. Saab kommer att bidra med sin erfarenhet inom avancerad teknikutveckling, systemintegration av kompletta system inom luftförsvar och andra relaterade områden, inklusive sensorer, robotsystem och support. -       Under hela vår historia har Saab kontinuerligt genomfört studier och forskning om framtida koncept och teknologier, vilket har gjort att vi ständigt har hållit oss i den absoluta framkanten. Internationellt samarbete är en del av Saabs tillväxtstrategi och samarbetet med brittiska industrier är ett exempel på detta, säger Håkan Buskhe, VD och koncernchef för Saab. Saab och brittisk industri står redo att bistå de svenska och brittiska regeringarnas önskemål och målsättningar. Saab har ännu inte fått någon order i förhållande till samförståndsavtalet om framtida stridsflygsförmåga. Saab utvecklar redan idag nästa generations stridsflygplan, Gripen E/F, i nära samarbete med våra strategiska partners, det svenska och det brasilianska flygvapnet, liksom med andra befintliga och nya Gripenkunder. Gripen utvecklas ständigt för att möta framtida operationella krav. Den industriella teknikutvecklingen och kunskapsdelningen som skapas genom det svenska och brittiska samarbetet kommer att ge fördelar för den långsiktiga utvecklingen av befintliga plattformar och system såsom Gripen. Det kommer också att skapa förutsättningar för ett gemensamt FCAS-program som uppfyller både de svenska och brittiska kraven, liksom kraven från den internationella marknaden. Pressmeddelande från försvarsdepartementet, klicka här  Saabs VD och koncernchef Håkan Buskhe finns tillgänglig för kommentarer i samband med presentationen av delårsrapporten idag, fredag. Datum:                       fredagen den 19 juli, klockan 11.30 Adress:                      Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm Webbsändning:        http://saab-interimreport.creo.se/190719 Telefonkonferens: Sverige:                     +46 8 56642705 Storbritannien:         +44 3333009031 USA:                           +1 8338230590 Anmäl ditt deltagande till: E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com Tel: +46 8 463 02 45 För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Kvartalsrapport april – juni 2019

Kvartal 2 2019: Navigerar genom svåra marknadsförhållanden  Finansiell sammanfattning kv 2  $2 155m försäljning1,5% organisk försäljningstillväxt*7,9% rörelsemarginal8,5% justerad rörelsemarginal*$1,25 vinst/aktie- 43% nedgång$1,38 justerad vinst/aktie- 38% nedgång Utsikter helåret 2019 1% till 3% organisk försäljningstillväxt-1% till 1% total försäljningstillväxt9.0% till 9.5% justerad rörelsemarginal Viktiga händelser i verksamheten i det andra kvartalet 2019 ·Organisk försäljningstillväxt var 9,1 procentenheter högre än global fordonsproduktion, huvudsakligen på grund av stark utveckling i Amerika och Kina. ·Lönsamheten påverkades fortsatt av den kraftiga nedgången i global fordonsproduktion och höga råmaterialkostnader. ·Accelererat införandet av kostnadsförbättrande åtgärder. Totala arbetsstyrkan minskade med 1 208 i kvartalet, huvudsakligen inom direkt produktionspersonal. Påbörjat åtgärder för att minska antalet tjänstemän med cirka 5%. Ytterligare strukturåtgärder är under utvärdering. *För ej US GAAP, se jämförelsetabell. Resultaten i denna rapport avser kvarvarande verksamhet, exklusive det tidigare Electronics-segmentet, om inte annat anges. Alla förändringstal i denna rapport jämför med motsvarande period året innan, om inte annat anges. Nyckeltal +-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+|(MUSD, förutom aktiedata)| Kv2| Kv2|Förändring| H1| H1|Förändring|| | 2019| 2018| | 2019| 2018| |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+|Försäljning | $2| $2| -2,6%| $4|$4,452| -2,8%|| | 155| 212| | 329| | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+|Rörelseresultat | $170| $229| -26%| $343| $473| -28%|+-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+|Justerat | $183| $230| -20%| $350| $475| -26%||rörelseresultat[1] | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+|Justerad | 8,5%|10,4%| -1,9pp| 8,1%| 10,7%| -2,6pp||rörelsemarginal[1] | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+|Vinst/aktie efter |$1,25|$2,20| -43%|$2,52| $4,02| -37%||utspädning[2], [3] | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+|Justerad vinst/aktie |$1,38|$2,22| -38%|$2,57| $4,04| -36%||efter utspädning[1], [2],| | | | | | ||[3] | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+|Operativt kassaflöde[4] |$(21)| $201| -110%| $133| $282| -53%|+-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+|Avkastning på sysselsatt |18,3%|21,2%| -2,9pp|18,9%| 21,5%| -2,6pp||kapital[5] | | | | | | |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+|[1]Exklusive kostnader ||för ||kapacitetsanpassningar ||och kartellrelaterade ||ärenden. [2] Efter ||utspädning och exkl. ||återköpta aktier. [3] ||Tilldelade aktierätter ||genom aktieprogram med ||rätt att erhålla ||motsvarighet till ||utdelning är (under ||tvåklassmetoden) ||undantagna från v/a ||-beräkningen. [4] För Kv2 ||2018 och H1 2018 ||ledningens estimering för ||kvarvarande verksamhet ||baserat på kassaflödet ||som inkluderar avyttrad ||verksamhet. [5] ||Rörelseresultat och ||vinstandelar i ||minoritetsbolag i ||förhållande till ||genomsnittligt sysselsatt ||kapital. |+-------------------------+-----+-----+----------+-----+------+----------+   Kommentar från Mikael Bratt, VD och koncernchef Vi hanterade ännu ett utmanande kvartal som dominerades av kraftig nedgång i global fordonsmarknad och höga råmaterialkostnader, med lägre lönsamhet som konsekvens. Osäkerheten är fortsatt hög i en fallande marknad och vi ser för närvarande inga tecken på en vändning i efterfrågan på fordon. Därför indikerar vi nu en lägre försäljning och lönsamhet för helåret 2019. I takt med den allt svagare marknaden under andra kvartalet har vi ökat takten på kostnadsförbättrande åtgärder, vilket bland annat inkluderar en målsättning om 5% minskning av antalet tjänstemän och en stärkt inköpsprocess. Vi ser redan effekter av pågående kostnadsåtgärder. Antalet medarbetare minskade med ungefär 1 200 under kvartalet och lanseringsrelaterade kostnader fortsatte att minska jämfört med det första kvartalet. Jag är överlag nöjd med hur vi hanterade den kraftiga nedgången i fordonsproduktionen under kvartalet med de kostnadsåtgärder vi genomförde och planerade. Jag ser dessutom både behov av och utrymme för ytterligare förbättringar inom vissa områden. Vår försäljning fortsatte att utvecklas avsevärt bättre än fordonsproduktionen. Vår försäljning växte organiskt* snabbare än fordonsproduktionen i alla regioner utom i Japan, där vi förväntar oss att vår organiska tillväxt ska börja överträffa fordonsproduktionen senare i år. Jämfört med fordonsproduktionen växte vi 14 procentenheter snabbare i Nordamerika och i Kina. Globalt växte vi 9 procentenheter mer än fordonsproduktionen. Orderingången var fortsatt på en bra nivå, säkerställande en stark orderbok och en förlängning av perioden som vi kommer växa snabbare än fordonsproduktionen. Utöver de närtidsfokuserade kostnadsåtgärderna har vi ökat takten i våra ansträngningar att bygga grunden för förbättringar i hela värdekedjan. Det inkluderar flexibel automation, digitalisering och effektivitet inom FoU. Vi är väl positionerade för att navigera genom en volatil fordonsproduktion och geopolitisk osäkerhet genom en kraftfull implementering av nödvändiga kortsiktiga kostnadsåtgärder samt investeringar för en långsiktig marginalförbättring med, som alltid, kvalitet som vår första prioritet.   Förfrågningar: Investerare och analytikerAnders Trapp Vice President Investor RelationsTel +46 (0)8 58 72 06 71 Henrik KaarDirector Investor RelationsTel +46 (0)8 58 72 06 14 Förfrågningar: MediaStina ThormanVice President CommunicationsTel +46 (0)8 58 72 06 50 Denna information är sådan information som Autoliv, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 kl. 12.00 CET.