Jin Jiang International och SINO-CEE Fund, genom Aplite Holdings, genomför förvärvet av 50,21 procent av aktierna i Radisson Hospitality

Den 9 augusti 2018 offentliggjorde det av Jin Jiang International Holdings Co., Ltd. ("Jin Jiang") ledda internationella konsortiet som inkluderar SINO-CEE Fund ("Konsortiet"), att Konsortiet hade ingått avtal med Radisson Hospitality Inc. respektive HNA Sweden Hospitality Management AB, ett indirekt helägt dotterbolag till HNA Tourism Group Co., Ltd., om förvärv av aktier i Radisson Hospitality AB (publ) ("Radisson AB"). Köpeskillingen under avtalen uppgick till 35,00 SEK per aktie. Genomförandet av förvärvet var villkorat av erhållande av myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga villkor, vilka nu har uppfyllts. Följaktligen genomförde Konsortiets gemensamt kontrollerade bolag Aplite Holdings AB ("Köparen") idag förvärvet av 87 552 187 aktier i Radisson AB från Radisson Hospitality Inc., motsvarande 50,21 procent av aktierna och rösterna i Radisson AB[1]. Köparen är nu, i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, skyldig att antingen lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende de resterande aktierna i Radisson AB eller sälja av sitt innehav i Radisson AB till under 30 procent inom fyra veckor från förvärvet, det vill säga senast den 11 december 2018. RådgivareBaker McKenzie är legal rådgivare till Köparen och Konsortiet. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 09.30 CET. Information om Jin Jiang InternationalJin Jiang International är en ledande kinesisk hotell- och resekoncern med huvudkontor i Shanghai som utvecklar och förvaltar hotell i Kina och i resten av världen. Information om SINO-CEE FundSINO-CEE Fund är en luxemburgisk private equity-fond som vill uppnå långsiktig kapitaltillväxt för sina investerare genom investeringar i sektorer såsom infrastruktur, tillverkning och konsumentprodukter. Viktig informationDetta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att förvärva aktier Radisson Hospitality AB (publ). Den som når eller överstiger budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad måste i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden offentliggöra sitt aktieinnehav i bolaget. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande. [1] Baserat på 174 388 857 aktier i Radisson AB (inklusive 2 532 556 aktier som innehas av Radisson AB).

Alfa Lavals kapitalmarknadsdag - sammanfattning

Bolagets strategiska pelare utgör basen för organisk tillväxt, då de fokuserar på att förbättra kundupplevelsen och produktledarskapet samt uppgradera serviceerbjudandet. I kunddimensionen har Alfa Lavals gränssnitt blivit allt mer digitaliserat, från möjligheten att göra beställningar online till de connectivitylösningar som är under utveckling. Vad gäller produktteknologi har Alfa Laval ökat hastigheten och investerat mer i forskning och utveckling än tidigare år. Detta har resulterat i 46 produktlanseringar de senaste 12 månaderna och ytterligare 87 förväntas över de kommande 12 månaderna. Viktiga initiativ inom Service inkluderar ökad automatisering i serviceverkstäderna liksom snabbare responstid genom det nya marina servicekonceptet. Framöver kommer bolaget att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete för att säkra den långsiktiga riktningen. Detta inkluderar fortsatta initiativ inom försörjningskedjan de kommande två åren. Tom Erixons presentation kommer att gå att ladda ner från Alfa Lavals hemsida. Dessutom kommer en filmad version av hans presentation, liksom av Jan Alldes, att läggas upp på hemsidan inom några dagar. Jan Allde, ekonomi- och finansdirektör, kommer också att tala om utvecklingen fram till idag, för både orderingång och försäljning. Han kommer att gå djupare in på lönsamhetsutvecklingen och peka på flera initiativ som bidragit, såsom produktivitetsförbättringar inom försäljning och produktion liksom en genomgripande fokusering på produktkostnads- liksom kvalitetskostnadsreduktion. De ökade satsningarna på forskning och utveckling har också spelat en roll. Denna kommer att öka i vikt under kommande år i takt med att produktlanseringarna - dvs resultatet av investeringarna – gradvis accelererar. Han kommer att upprepa att riktvärdet för FoU förblir 2,5 procent av omsättningen framöver. Andra viktiga initiativ för Alfa Lavals fortsatta utveckling är de som kan kopplas till en mer effektiv produktionsstruktur liksom de som är knutna till bolagets planerade kapacitetsutbyggnad. Tillsammans kommer dessa att resultera i investeringar som motsvarar cirka 3 procent av omsättningen 2018-2019, varefter de börjar normaliseras under 2020. Avskrivningarna på övervärden över de kommande två åren förväntas bli SEK 950 miljoner under 2019 och SEK 850 miljoner under 2020. Ytterligare när det gäller guidning: skattesatsen förblir 26 procent på resultatet före skatt och utdelningsandelen hålls oförändrad på 40-50 procent av vinst per aktie, justerad för nedskrivning av övervärden. Bolagets finansiella mål avseende tillväxt, lönsamhet och avkastning kvarstår. Jan Alldes presentation kommer att finnas tillgänglig på Alfa Lavals hemsida. Peter Leifland, direktör för Marinedivisionen, kommer att tala om utvecklingen för Alfa Laval PureSOx och Alfa Laval PureBallast och konstatera att efterfrågan på denna typ av lösningar varit högre än väntat under 2018. För rökgastvättar framöver kommer han att peka på att de senaste marknadsrapporterna visar en trend mot en marknadspotential för perioden 2018-2026, som möjligen är högre än den Alfa Laval gav vid kapitalmarknadsdagen 2017. Han kommer att betona att den slutliga marknadsutvecklingen i stor utsträckning kommer att bero på prisskillnaden mellan bränsle med 0,5 procents svavelinnehåll och tjockolja, tillgången på bränsle samt hur stor anslutningsandelen blir per fartygssegment, för att ge några exempel. För ballastvattenrening, lyfts guidningen för marknadspotentialen till cirka EUR 9 miljarder, från tidigare EUR 7 miljarder, för perioden 2018-2026. Samtliga presentationer från kapitalmarknadsdagen kommer att finnas tillgängliga på: http://www.alfalaval.se/investerare/publikationer/ Om Alfa Laval Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialprodukter och processtekniska lösningar, baserade på nyckelteknologierna värmeöverföring, separering och flödes­hantering. Företagets utrustning, system och tjänster bidrar till att förbättra prestanda i kundernas processer. De används för att värma, kyla, separera och transportera produkter i industrier som framställer livsmedel och drycker, kemikalier, läkemedel, stärkelse, socker och etanol. Alfa Lavals lösningar används också i kraftverk, ombord på fartyg, i verkstads­sektorn, i gruvindustrin, för hantering av slam och avloppsvatten, för komfortklimat samt i kylsystem. Alfa Lavals världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i frontlinjen. Alfa Laval, som är noterat på Nasdaq OMX, hade 2017 en omsättning på cirka 35,3 miljarder kronor och cirka 16 400 anställda.                                                                                                                                                                                                                                                                                       www.alfalaval.com                  För mer information kontakta: Peter Torstensson                                                                                                     Senior Vice President, Communications                  Alfa LavalTel: + 46 46 36 72 31Mobil: +46 709 33 72 31                                                                                   Gabriella GrotteInvestor Relations ManagerAlfa LavalTel: +46 46 36 74 82Mobil: +46 709 78 74 82

Midway Holding avyttrar Sigarth AB

Midway Holding AB (publ) har idag ingått avtal om att avyttra dotterbolaget Sigarth AB till den finska Rettig ICC-koncernen. Avtalet innebär att Rettig ICC-koncernen förväntas tillträda aktierna i Sigarth den 30 november 2018. I samband med avyttringen värderas bolaget till 75 Mkr på skuldfri basis samt med sedvanlig justering för rörelsekapital. Köpeskillingen förväntas innebära en positiv resultateffekt på cirka 16 Mkr och en positiv kassaflödeseffekt om cirka 70 Mkr. Sigarth, inklusive resultat från avyttringen, redovisas som avvecklad verksamhet från och med Midways fjärde kvartal för 2018. Under 2017 omsatte Sigarth 119 mkr, redovisade ett rörelseresultat på 9 mkr och hade cirka 80 anställda. - Detta är Midway Holdings fjärde avyttring under andra halvåret 2018, vilket innebär att vi på kort tid tagit flera viktiga steg i enlighet med vår tidigare kommunicerad strategi att förändra koncernens portfölj mot färre, större och lönsamma bolag, säger Midway Holdings VD Sverker Lindberg. - Avyttringarna innebär också att vår nettoskuld reduceras avsevärt. Skuldsättningsgraden är nu på en betryggande nivå, vilket gör att vi idag har större handlingsfrihet än för bara ett par kvartal sedan. Det innebär i sin tur att vi nu kan överväga möjligheter till förvärv, vilka i första hand kommer att göras kring portföljbolaget HAKIs verksamhet. För mer information kontakta gärna:Sverker Lindberg, 040 – 30 12 10VD, Midway Holding AB (publ) Denna information är sådan som Midway Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 11:00 CET.

Pressinbjudan: Kronprinsessparet besöker Höganäs och Cortus Energy

Förutom besöket vid den nya energianläggningen får Kronprinsessparet en inblick i Höganäs arbete med att minska sin egen och samhällets miljöpåverkan. - Hur vi utvecklar hållbara produkter, samarbetar med olika energiföretag och driver vattenreningsprojekt, det är några exempel på vad vi ska berätta mer om, säger Fredrik Emilson, VD för Höganäs AB. Vid besöket får Kronprinsessparet se, och gå in i, den nya energianläggningen för förnybar energigas. - Det är oerhört glädjande att Kronprinsessparet besöker den nya anläggningen. Just nu pågår olika kapacitetstester och dem kan vi berätta mer om vid besöket, säger Rolf Ljunggren, VD för Cortus Energy.   ress är välkommenPress inbjuds att delta vid Kronprinsessparets besök vid den nya anläggningen för förnybar energigas. Anmäl ditt deltagande till ann.wulf@hoganas.com, telefon 042-33 80 49 senast den 14 november. BakgrundFram tills nu har det inte funnits alternativ till fossila bränslen inom järn- och stålindustrin, men Cortus Energy har utvecklat en teknik som klarar tillverkningsprocessernas krav på bland annat renhet och höga temperaturer. Vid Höganäs AB finns nu världens första anläggning som ska demonstrera tekniken i industriell skala. En framgångsrik utvärdering kan sprida tekniken till fler företag i branschen och bidra till minskade koldioxidutsläpp. Läs mer på Höganäs hemsida https://www.hoganas.com/en/sustainability/renewable-energy-gas-and-bio-coke/  ellerhttp://news.cision.com/se/hoganas/r/i-dag-invigs-varldens-forsta-anlaggning-for-fornybar-energigas-till-stalindustrin-i-hoganas,c2551841 Om Höganäs AB Höganäs är världens ledande tillverkare av metallpulver med en årlig kapacitet på 500 000 ton. I tätt samarbete med kunder utvecklar vi morgondagens lösningar för till exempel bilkomponenter, elektriska motorer, högtemperaturlödning, ytbeläggning, additiv tillverkning och hållbar vattenrening. Höganäs har 13 produktionsenheter runt om i världen och har 2 300 anställda. Omsättningen för 2017 var cirka 8 200 Mkr. Höganäs grundades 1797, och ägs av Lindéngruppen and Wallenbergägda FAM. www.hoganas.com  Om Cortus EnergyCortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.   Cortus Energy har två anläggningar, en testanläggning i Köping (2011-) och en industriell anläggning i Höganäs under uppförande. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Redsense breddar verksamheten med nytt marknadsområde med innovativ teknologi för smarta bandage och plåster

Den nya teknologin är en vidareutveckling av Redsenses patenterade teknikplattform som används i bolagets blodläckagealarm för ökad patientsäkerhet vid hemodialys. Den möjliggör mer precis optisk mätning av flertalet olika fysiska och biologiska parametrar. Det finns ett intresse hos globala aktörer inom sårvård, och initiala diskussioner har inletts, vilket gör att Redsense väljer att nu delge denna information till marknaden.  –Precis som Redsense blodläckagealarm gjort inom hemodialys vill vi nu med den här smarta optiska sensorteknologin även revolutionera patientsäkerheten inom sårvård. Även inom detta område kan vi möjliggöra lägre vårdkostnader och mer individanpassad behandling. Det finns ett initialt intresse hos globala aktörer inom sårvård att utveckla sina produkter med ny teknologi, vilket vår innovation kan bidra med på ett kostnadseffektivt sätt, säger Redsense Medicals vd Patrik Byhmer. Marknaden för sårvårdsprodukter omsatte ca 18 miljarder dollar under 2016, och den förväntas växa med en CAGR om 5,3 % fram till 2023. Marknadstillväxten drivs bland annat av en ökad andel äldre befolkning, fler diabetiker samt ökande investeringar inom forskning och utveckling, vilket även förväntas leda till fler forskningsframsteg inom området. Kroniska sår väntas utgöra merparten av sårvårdsmarknaden fram till 2022. –Vi siktar mot att adressera marknaden för avancerad sårvård vilket motsvarar omkring 100 miljarder kronor i marknadsstorlek. Tittar vi specifikt på brännskador uppgår marknadsandelen där vi bedömer att intresset för vår produkt är stort till ca 20 miljarder kronor. Vi kommer att utveckla en OEM-affärsmodell där vi jobbar med etablerade företag i branschen, säger Patrik Byhmer.  Redsense betonar att det inte finns något behov av ytterligare externt kapitaltillskott till Redsense Medical för att driva den fortsatta utvecklingen av det nya marknadsområdet. Andra lösningar för finansieringen är möjliga och diskuteras nu, inklusive en särnotering i ett separat bolag. – Det betydande intresset för den här teknologin och den mycket stora globala marknaden för sårvårdsprodukter innebär att finansiering inte är svår att finna. Utmaningen är istället att hitta den form för utvecklingen som skapar optimalt mervärde för både bolag och aktieägare. En särnotering kan vara lämplig då teknologin har potential inom ett flertal olika marknadsområden. Redsense kan samtidigt fortsätta att vara ett renodlat medicinteknikbolag med sikte på att nå ett positivt kassaflöde i rimlig närtid, vilket vi har goda förhoppningar om att uppnå. Vi ser denna möjlighet till att bredda vårt produktutbud som en bidragande faktor till att ta Redsense Medical till en helt ny nivå, säger Patrik Byhmer. Redsense har hittills visat att den nya teknologin fungerar som avsett, samt lämnat in en första patentansökan som kommer att ligga till grund för en global patentstrategi. Nästa steg blir att utveckla en fungerande prototyp av den smarta optiska sensorn som sedermera kan utvärderas av potentiella partners.  

Skanska bygger ESS Campus i Lund för 475 miljoner kronor

ESS Campus ligger intill den stora forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) som Skanska bygger i Lund. Campus-området omfattar totalt cirka 40 000 kvadratmeter markyta där tre byggnader med en bruttoyta på 20 000 kvadratmeter ska uppföras. Skanska har tillsammans med ESS under året arbetat med förberedelser för projektet som nu kommer att byggstartas i december. De färdiga byggnaderna kommer ESS att hyra av SKR Spallation AB. – ESS Campus blir anläggningens ansikte utåt och vi ser fram emot att fullborda arbetet med denna viktiga anläggning för Lund. Vi bygger för framtiden med högt ställda hållbarhetsmål. Målet är att miljöcertifiera kontorsbyggnaden enligt BREEAM, nivå Outstanding, vilket är den högsta nivån, säger Jörgen Christiansson, distriktschef Skanska Sverige. ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att användas inom en rad forskningsområden, bland annat miljö, medicin, mat och material. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera framtidens material för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar. – ESS Campus är en del av Sveriges kanske mest intressanta forskningsprojekt genom tiderna. Vi är därför mycket stolta och glada att få vara en del av denna unika händelse. Vi har också historiskt goda erfarenheter av Skanska och ser fram emot ett gott samarbete framöver, säger Johannes Nyberg, vd Skandrenting. ESS Campus ska stå färdigt vid utgången av 2020.

BIMobject inleder strategiskt samarbete med Sigma Estimates

BIMobject, som erbjuder en global och molnbaserad plattform och marknadsplats för digitala bygg- och inredningsprodukter, inleder ett strategiskt samarbete med mjukvaruutvecklaren Sigma Estimates. Mjukvarubolaget utvecklar bland annat kostnadsberäkningsprogram och prisdatabaser för byggbranschen. Samarbetet innebär att bolagens plattformar ska synkroniseras och därmed koppla ihop både 3D-data (modeller på det som byggs) och 5D-data (kostnader). För BIMobjects och Sigma Estimates slutanvändare innebär detta initialt att digitala byggprodukter kommer kunna kopplas ihop mot programvara för kostnadsberäkning efter att ha infogats i CAD- eller BIM-plattformar. Kostnadsberäkning sker på så sätt snabbare och integrerat i en designprocess samtliga faser. Det strategiska samarbetet mellan BIMobject och Sigma Estimates är ett bra exempel på hur ett digitalt ekosystem för den globala byggindustrin skapas när allt fler oberoende aktörer kopplas samman i den internationella BIM-gemenskapen. Rent konkret innebär det att parterna öppnar för att en rad olika verktyg och tjänster ska koppla upp sig mot varandra via öppna API:n och molntjänster. I ett längre perspektiv är det sannolikt att BIM- och CAD-programvaror samt standarder kommer att kunna användas helt sömlöst. Resultatet av samarbetet kommer att kunna ses den 13-15 november 2018 i både BIMobjects och Sigma Estimates montrar vid Autodesk University i Las Vegas. Där kommer det även visas många fler exempel på hur bolagen leder och driver byggindustrins digitalisering. ”Ekosystem av ihopkopplade programmiljöer håller snabbt på att bli en av de viktigaste utvecklingarna inom BIM-industrin. Samarbetet med Sigma Estimates visar tydligt hur vår API kan användas för att skapa synergier med andra plattformar och effektivisera bygg- och designprocesser avsevärt”, säger Stefan Larsson, VD och grundare av BIMobject. För mer information, vänligen kontakta: Stefan Hansson - CFO Tel: +46 40 - 685 29 00 E-mail: press@bimobject.com Om BIMobject AB BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 970 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com

Ny organisation ger förändringar i Jernhusens ledningsgrupp

Cecilia Pettersson kommer närmast från rollen som affärsutvecklingschef inom affärsområde Stationer. Hon kommer att ingå i Jernhusens ledningsgrupp och rapportera till vd Kerstin Gillsbro. – Cecilias mångåriga erfarenhet av projektutveckling och gedigna ledarerfarenhet från byggbranschen förstärker Jernhusens förmåga att förverkliga stora utvecklingsprojekt i alla våra fastighetstyper, säger Kerstin Gillsbro. – Flera av projekten går in i en ny fas de närmaste åren och jag ser fram emot att arbeta med genomförandet av dessa med fokus på resenärsnytta och hållbara affärer, kommenterar Cecilia Pettersson. Organisationsförändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Ett antal företags-gemensamma funktioner flyttas till befintliga affärsområde Stationer samt affärsområde Depåer och kombiterminaler i syfte att stärka förvaltnings-organisationen. Därmed upphör enheten Bygg- och fastighetsteknik. Nuvarande Affärsområde Stadsutveckling upphör samtidigt som två nya affärsområden för Affärsutveckling och Projektutveckling skapas. Cecilia Pettersson blir chef för nya affärsområde Projektutveckling. – Jag vill tacka Ann Wiberg för hennes mångåriga och fina insatser i flera chefsroller på Jernhusen, inte minst de senaste sju åren som ansvarig för Jernhusens stadsutveckling. Anns strategiska kompetens, lojalitet och höga ambitionsnivå har bidragit starkt till Jernhusen som vi känner det idag, säger Kerstin Gillsbro. – Att Mats Hubertsson nu väljer att inte ta en ny roll i Jernhusen förminskar inte hans stora bidrag till den nya organisation han varit med och arbetat fram, fortsätter Kerstin Gillsbro. Jag tackar Mats för hans engagemang och breda kunskap i ledningsarbetet och har särskilt uppskattat hans kloka och strukturerade styrning av våra stora utvecklingsprojekt.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.

Lund, 13 november 2018 - Hansa Medical AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HMED) (”Hansa Medical” eller ”Bolaget”), ett världsledande biopharma-bolag inom inhibering av immunoglobulin G (IgG)-medierade immunsjukdomar, offentliggör idag avsikten att genomföra en riktad nyemission av stamaktier till institutionella investerare om 450 MSEK / 50 MUSD. Vid tillräcklig efterfrågan kan Bolagets största aktieägare Nexttobe AB (”Nexttobe”) även komma att sälja upp till 450 MSEK / 50 MUSD av sitt aktieinnehav i samband med nyemissionen och till samma pris som emissionen. Med stöd av emissionsbemyndigandet från Hansa Medicals extra bolagsstämma den 29 oktober 2018, avses den riktade nyemissionen genomföras genom en accelererad bookbuilding-process, som påbörjas direkt efter detta offentliggörande och som kan komma att avslutas med kort varsel. Ett särskilt pressmeddelande kommer att offentliggöras efter slutförd bookbuilding-process och prissättning av den riktade nyemissionen. Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken agerar joint bookrunners i samband med emissionen, Vinge är legal rådgivare och Zonda Partners är rådgivare. White&Case är legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen. Kapitaltillskottet kommer att användas för att påskynda förberedelserna för kommersialisering av imlifidase vid njurtransplantation och för fortsatt utveckling av Bolagets befintliga produktportfölj. Mer specifikt kommer intäkterna att göra det möjligt för Bolaget att: ·  Finansiera Hansa Medicals pågående kommersiella utbyggnad, bland annat genom att expandera försäljningsstyrkan, i syfte att förbereda den potentiella lanseringen av imlifidase vid njurtransplantation; ·  Finansiera Bolagets pågående forsknings- och utvecklingsprogram, inklusive utveckling av imlifidase för ytterligare indikationer, som till exempel antikroppsmedierad njurtransplantatavstötning (AMR), Guillain-Barré syndrom (GBS) och anti-GBM-sjukdom (GBM); ·  Fortsätta investera i Bolagets utveckling av nästa generations IgG-eliminerande enzymer för upprepad dosering; och ·  Finansiera rörelsekapital och allmänna bolagsändamål Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare. I samband med nyemissionen har Bolaget och Bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att ingå lock-up avtal under en period som upphör 180 respektive 90 dagar efter nyemissionen. Bolaget har informerats av sin största aktieägare Nexttobe om deras intresse att sälja en del av sitt aktieinnehav i samband med nyemissionen. Vid tillräcklig efterfrågan under bookbuilding-processen kan sådan försäljning komma att genomföras. En eventuell försäljning kommer att ske till samma pris som för nyemissionen och antalet aktier som säljs av Nexttobe kommer inte att överstiga antalet aktier som emitteras av Bolaget i nyemissionen. Om sådan försäljning skulle genomföras av Nexttobe har Nexttobe åtagit sig att ingå lock-up avtal under en period som upphör 120 dagar efter nyemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta:Hansa Medical AB (publ)Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor RelationsMobile: 070 717 5477E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com Max Sakajja, Vice President Corporate StrategyMobile: 076 722 2062E-mail: max.sakajja@hansamedical.com www.hansamedical.com  Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 17.50 CET. Om Hansa MedicalHansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm. VIKTIG INFORMATION Informationen i detta pressmeddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Hansa Medical AB avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

LightAir AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 80 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 24,7 MSEK. Teckningsperioden löpte mellan den 24 oktober och den 7 november 2018. Utfallet visar att 5 424 307 aktier, motsvarande cirka 54,87 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 1 541 213 aktier, motsvarande cirka 15,59 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer 943 499 aktier, motsvarande cirka 9,54 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna del av Företrädesemissionen i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgår totalt till cirka 19,8 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader), motsvarande cirka 80 procent av Företrädesemissionen. ”Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för sitt fortsatta stöd och hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Vi befinner oss i en spännande period i bolagets utveckling och vi ser nu fram emot att ta nästa steg i implementeringen av den nya affärsplanen genom lansering av de första produkterna i CellFlow-familjen”, kommenterar Joakim Hansson, VD i LightAir. Meddelande om tilldelning De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 22 oktober 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas. Antal aktier och aktiekapital Genom Företrädesemissionen ökar LightAirs aktiekapital med 11 863 528,50 SEK till 30 400 293 SEK. Antalet aktier ökar med 7 909 019 aktier till 20 266 862 aktier.  Så snart Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) omvandlas till nya aktier. Detta beräknas ske omkring vecka 48, 2018.

Hansa Medical har genomfört en riktad nyemission om 453 MSEK / 50 MUSD

Avsikten att genomföra en riktad nyemission offentliggjordes den 13 november 2018 efter börsens stängning. Styrelsen har nu beslutat om en sådan emission till ett antal utvalda internationella och svenska långsiktiga institutionella investerare samt internationella sektorspecialistfonder, på grundval av en accelererad bookbuilding-process genomförd av Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken. ”Med utgångspunkt i de starka kliniska resultat för imlifidase vid njurtransplantation som vi har i dag, förbereder vi nu ansökningar om marknadsgodkännande i USA och Europa. Denna finansiering gör det möjligt för oss att påskynda våra kommersialiseringsförberedelser inför en potentiell lansering av imlifidase samt för att även vidareutveckla Hansa Medicals andra utvecklingsprojekt. Vi är väl positionerade för att ta vår unika behandling till marknaden och bygga ett globalt biopharma-bolag kring vårt unika utvecklingsprogram med immunmodulerande enzymer för organtransplantation och akuta autoimmuna sjukdomar”, säger Søren Tulstrup, VD och koncernchef för Hansa Medical. Kapitaltillskottet kommer att användas för att påskynda förberedelserna för kommersialisering av imlifidase vid njurtransplantation och för fortsatt utveckling av Bolagets befintliga utvecklingsportfölj. Mer specifikt kommer intäkterna att göra det möjligt för Bolaget att: · Finansiera Hansa Medicals pågående kommersiella utbyggnad, bland annat genom att expandera försäljningsstyrkan, i syfte att förbereda den potentiella lanseringen av imlifidase vid njurtransplantation; · Finansiera Bolagets pågående forsknings- och utvecklingsprogram, inklusive utveckling av imlifidase för ytterligare indikationer, som till exempel antikroppsmedierad njurtransplantatavstötning (AMR), Guillain-Barré syndrom (GBS) och anti-GBM-sjukdom (GBM);  · Fortsätta investera i Bolagets utveckling av nästa generations IgG-eliminerande enzymer för upprepad dosering; och · Finansiera rörelsekapital och allmänna bolagsändamål Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett skyndsamt sätt ska kunna säkra Bolagets kapitalbehov för verksamheten, samt att bredda ägarbasen med institutionella investerare.  Den riktade nyemissionen medför att antalet stamaktier i Hansa Medical ökar med 1 776 765 från 38 183 125 till 39 959 890 och att aktiekapitalet ökar med 1 776 765 kronor, vilket resulterar i en utspädning för Hansa Medicals befintliga aktieägare om cirka 4,65 procent efter den riktade nyemissionen. I samband med nyemissionen har Bolaget och Bolagets styrelseledamöter samt ledande befattningshavare, med förbehåll för sedvanliga villkor, ingått lock-up avtal under en period som upphör 180 respektive 90 dagar efter nyemissionen. Emissionen övertecknades påtagligt till följd av stor efterfrågan från amerikanska, brittiska, schweiziska och svenska institutionella investerare såsom såsom Consonance Capital, Redmile Group, Polar Capital och HBM Partners. I samband med emissionen sålde Bolagets största aktieägare Nexttobe en del av sin andel motsvarande 888 382 stamaktier i Hansa Medical. Dessa stamaktier såldes till samma pris som i nyemissionen. Efter försäljningen äger Nexttobe 5 755 379 stamaktier i Hansa Medical, motsvarande 14,4 procent av det totala antalet stamaktier i Hansa Medical efter den riktade nyemissionen. Nexttobe har ingått lock-up avtal under en period som upphör 120 dagar efter nyemissionen. Cowen and Company, RBC Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken har varit joint bookrunners i samband med emissionen, Vinge har agerat legal rådgivare och Zonda Partners har varit rådgivare till Hansa Medical. White&Case har agerat legal rådgivare till bankerna i samband med emissionen.  För ytterligare information, vänligen kontakta:Hansa Medical AB (publ)Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor RelationsMobile: 070 717 5477E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.com Max Sakajja, Vice President Corporate StrategyMobile: 076 722 2062E-mail: max.sakajja@hansamedical.com www.hansamedical.com  Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 01.15 CET. Om Hansa MedicalHansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med transplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase (IdeS), ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm. VIKTIG INFORMATIONInformationen i detta pressmeddelande och kopior av det får inte distribueras i eller skickas till USA, Storbritannien, Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna som avses häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller omfattas av ett undantag från vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933. Hansa Medical AB avser inte att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt erbjudande att förvärva värdepapper i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien med anledning av värdepapperna. Denna information distribueras endast till och är endast avsedd för (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som faller inom Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) enheter med hög nettoförmögenhet, och andra personer till vilka den lagligen kan delges, som faller inom Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (samtliga personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepappren är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att behandlas avseende relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

THQ Nordic förvärvar Coffee Stain

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER TILL NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION ÄR OTILLÅTEN ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Transaktionen i korthet · THQ Nordic AB ("THQ Nordic" eller "Bolaget") förvärvar 100 procent av aktierna i både Coffee Stain Holding AB ("CSH") och Coffee Stain Publishing AB ("CSP") (CSH och CSP gemensamt benämnda som "Coffee Stain"). Coffee Stain är en ledande spelutvecklare och förläggare med ett växande avtryck i Norden. Verksamheten består av två affärsområden; i) spelutveckling i Coffee Stain Studios AB (100 procent), Coffee Stain North AB (60 procent) och Lavapotion (60 procent), samt ii) Coffee Stain Publishing AB (100 procent) och minoritetsinvesteringar i Ghost Ship Games (35 procent) och Other Tales Interactive (20 procent) · Immateriella rättigheter inkluderar Satisfactory, Goat Simulator, Sanctum samt förlagsrättigheter till Deep Rock Galactic.  · Den preliminära köpeskillingen uppgår till 392 miljoner SEK, motsvarande 317 miljoner SEK på en kassa- och skuldfri basis. Den första betalningen finansieras genom Bolagets befintliga kassa. · En initial tilläggsköpeskilling "Milestone I" om totalt 405 miljoner SEK hänförlig till säljarna är villkorad av att vissa projekt genomförs inom 36 månader. Milestone I ska vid tillträdet betalas med B-aktier i THQ Nordic baserat på ett volymvägt genomsnittspris om 170,55 SEK per aktie (vilka är förenade med så kallade Claw Back-rättigheter och lock up-åtaganden).  · En slutlig tilläggsköpeskilling "Milestone II" om totalt 130 miljoner SEK hänförlig till säljarna är villkorad av att Coffee Stain senast den 31 december 2023 uppnår en ackumulerad EBT om minst 520 miljoner SEK. Milestone II ska vid tillträdet betalas med THQ Nordics B-aktier (vilka förenade med så kallade Claw Back-rättigheter och lock up-åtaganden) och baserat på ett volymvägt genomsnittspris om 170,55 SEK per aktie. · THQ Nordic förväntar att Coffee Stain kommer ha en tillväxt i försäljning, lönsamhet och kassaflöde under de kommande åren. För kommande räkenskapsår (april 2019 till mars 2020) uppskattar THQ Nordic att Coffee Stain kommer att ha en nettoomsättning inom intervallet 200-250 miljoner SEK och en EBT inom intervallet 100-150 miljoner SEK.  · För niomånadersperioden januari 2018 – september 2018 genererade Coffee Stain en nettoomsättning om cirka 86 miljoner SEK och en justerad EBT[1]  om cirka 53 miljoner SEK. "Jag är övertygad om att THQ Nordic är ett bra hem för Coffee Stain. Utöver att ha en lång erfarenhet inom spelutveckling och förlagsverksamhet har THQ Nordic kunskapen, villigheten och kapitalet för att stödja våra nya releaseser och vår framtida tillväxt", säger Anton Westbergh, VD Coffee Stain. Bakgrund och motiv Den 14 november 2018 ingick THQ Nordic avtal med säljarna om förvärv av 100 procent av aktierna i CSH och 30 procent av aktierna i CSP. Coffee Stain är en innovativ oberoende spelutvecklare och förläggare med ett avtryck i Norden. Coffee Stains verksamhet består av två affärsområden; i) spelutveckling i Coffee Stain Studios AB (100 procent), Coffee Stain North AB (60 procent) och Lavapotion AB (60 procent) samt ii) förlagsverksamhet i helägda dotterbolaget Coffee Stain Publishing AB och mindre investeringar i Ghost Ship Games (35 procent) och Other Tales Interactive (20 procent). Coffee Stain äger immateriella rättigheter såsom Satisfactory, Goat Simulator och Sanctum, och har förlagsrättigheter till exempelvis Deep Rock Galactic. Coffee Stain har haft en sammanlagd nettoomsättning om mer än 500 miljoner SEK och har sålt mer än 16 miljoner spel sedan dess bildande 2010. Under de senaste åren har Coffee Stain investerat i den befintliga pipelinen av spel, vilka ska ges ut under de kommande åren. Exempel på offentliggjorda kommande releaser är Satisfactory, Deep Rock Galactic (version 1.0), Huntdown och Goat Simulator (för Nintendo Switch). Därutöver ska ett stort icke offentliggjort projekt baserat på befintliga IP-rättigheter ges ut framöver. THQ Nordic förväntar att Coffee Stain kommer att ha en tillväxt i försäljning, lönsamhet och kassaflöde under de kommande åren. Under kommande räkenskapsår (april 2019 till march 2020) uppskattar THQ Nordic att Coffee Stain kommer att ha en nettoomsättning inom intervallet 200-250 miljoner SEK och en EBT inom intervallet 100-150 miljoner SEK. Coffee Stain kommer fortsätta verka som en oberoende koncern under moderbolaget och utgör ett starkt kompletterande tredje ben till THQ Nordic. Coffee Stain har ett avtryck i Norden och ett mycket kompetent team som skapar och ger ut bra spel. Särskilda styrkor finns inom skapandet av nya produkter fokuserade på digital försäljning, bibehållande av kunder, cross platform och multiplayer-fokus. Framtida fokus kommer ligga på att verkställa affärsplanen, dvs. den befintliga affärsportföljen med nya spel i pipelinen. Avsikten är även att stärka förlagspositionen inom den nordiska marknaden med A/AA-utvecklare och fortsätta att utvärdera minoritetsinvesteringar i samband med publiceringsmöjligheter. Utöver detta ser THQ Nordic potential för synergieffekter inom distribution, marknadsföring, know-how och IP-utveckling. Anton Westbergh kommer fortsätta som VD för Coffee Stain och kommer att rapportera till koncern-VD Lars Wingefors. Coffee Stain finansiella ställning avseende den niomånadersperiod som avslutades 30 september 2018 Nedan visas Coffee Stains oreviderade konsoliderade resultaträkning avseende niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2018. Notera att Coffee Stain historiskt inte har kapitaliserat sina spelutvecklingskostnader och att de finansiella resultat som visas nedan därför har justerats i enlighet med THQ Nordics redovisningsprinciper i detta avseende. Coffee Stain (såsom justerat)MSEK jan-sep 2018Nettoomsättning 86 Övriga rörelseintäkter 38Rörelseintäkter totalt 124Andra rörelsekostnader, -69exklusive avskrivningar ochamorteringarJusterad EBITDA 55Avskrivningar och amorteringar -3Justerad EBIT 52Finansiella poster 1 Intäkter före skatt EBT 53   Perioden ovan karaktäriserades och drevs av en tillväxt i förlagsintäkter, drivet av den framgångsrika lanseringen av Deep Rock Galactic under perioden. Coffee Stain äger förlagsrättigheterna för detta spel, vilket har utvecklats av intresseföretaget Ghost Ship Games. Därutöver fortsatte befintliga versioner av Goat Simulator att generera försäljning under perioden. Det har inte förekommit några nya spelreleaser under perioden, och Coffee Stain har primärt fokuserat på utvecklingen av kommande lanseringar. Uppskattade utvecklingskostnader som kan kapitaliseras baserat på THQ Nordics redovisningsprinciper uppgår till 23 miljoner SEK (vilket har justerats ovan och inkluderas i posten Övriga rörelseintäkter). Intäkter från Battlerite, som har utvecklats av Stunlock Studios, för den senaste perioden var 3,5 miljoner SEK (ingår i posten Övriga rörelseintäkter ovan, men redovisas som finansiell intäkt i årsredovisningen på grund av avtalens natur). En oreviderad konsoliderad balansräkning pro forma för Coffee Stain per den 30 september 2018 visas nedan, såsom redovisat vid utgången av konsolideringsperioden (dvs. inga justeringar till THQ Nordics redovisningsprinciper eller andra justeringar har gjorts avseende beloppen nedan). Coffee Stain (såsom redovisat)MSEK sep 30 2018Immateriella tillgångar 24Fastigheter, anläggningar, inventarier 1Andelar i intresseföretag 15Långsiktiga värdepappersinnehav 29Kortfristiga fordringar 22Kassabehållning 53Totala tillgångar 144 Eget kapital 118Minoritetsintressen 26Uppskjutna skatteskulder 9Skatteskulder -27Kortfristiga skulder 19Summa eget kapital och skulder 144 Immateriella tillgångar ovan avser framför allt goodwill från tidigare förvärv (19 miljoner SEK); återstoden avser framför allt licenser. Finansiella tillgångar inkluderar långfristiga fordringar (investeringar i olika fonder) om 29 miljoner SEK, vilka kommer att släppas så snart praktiskt möjligt efter tillträdet och bedöms utgöras av kontakter såvitt avser transaktionens aktievärde; återstoden avser aktier i intresseföretag. Notera att Coffee Stain historiskt inte har gjort reserveringar för årets skatteskulder i sina räkenskaper under året, vilket har medfört en nettotillgång som framgår ovan. Inverkan på THQ Nordics konsolidering Förvärvet kommer att konsolideras i THQ Nordics finansiella rapporter från och med dagens datum. En sedvanlig köpeskillingsjustering kommer att utföras där Coffee Stains immateriella rättigheter troligtvis hänförs till IP-rättigheter, förlagsrättigheter, innehav i intresseföretag; återstoden kommer att bokas som goodwill i konsolideringen. Ytterligare kommunikation om detta och annan påverkan kommer att lämnas i kommande kvartalsrapport.   Köpeskilling, tilläggsköpeskilling, lock up-åtaganden och Claw Back-rättigheter 392 miljoner, motsvarande 317 miljoner SEK på en kassa- och skuldfri basis kommer att betalas vid genomförande av transaktionen genom en kontant betalning till säljarna, där 382 miljoner SEK är hänförligt till förvärvet av 100 procent av aktierna i CSH (inklusive kassa netto om 78[2]  miljoner SEK) och 10 miljoner SEK är hänförligt till förvärvet av 30 procent av aktierna i CSP. Den första betalningen finansieras med THQ Nordics befintliga kassa. THQ Nordic kan komma att betala en tilläggsköpeskilling om totalt 535 miljoner SEK, där 475 miljoner SEK är hänförligt till förvärvet av CSH och 60 miljoner SEK är hänförligt till förvärvet av CSP. Tilläggsköpeskillingen kommer att betalas med B-aktier i THQ som emitteras vid tillträdet i transaktionen ("Vederlagssaktier") till ett pris per aktie som baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under de tjugo (20) handelsdagar som föregår kontraktsdagen (dvs. datumet för detta pressmeddelande), dvs. 170,55 SEK. Vederlagsaktierna kommer således omfatta 3 136 903 B-aktier. Den första betalningen och tilläggsköpeskillingen uppgår till totalt 852 miljoner SEK, vilket inkluderar full betalning av tilläggsköpeskillingen på en kassa- och skuldfri basis, motsvarande ett aktievärde om 927 miljoner SEK.  Vederlagsaktierna kommer att vara föremål för lock up-åtaganden som gradvis kommer att släppas i samband med uppfyllande av överenskomna milstolpar samt föremål för andra sedvanliga överlåtelsebegränsningar om vissa milstolpar inte uppnås, vilka ger THQ Nordic rätt att återköpa eller kräva att säljarna, utan ersättning, överför Vederlagsaktierna till THQ Nordic ("Claw Back-rättigheten"). Säljarna kommer vara berättigade att behålla Vederlagsaktierna och Bolaget har rätt att utnyttja Claw Back-rättigheterna om vissa milstolpar uppnås. Om Milestone I inte har uppnåtts inom 36 månader efter 14 november 2018, har Bolaget rätt att utnyttja Claw Back-rättigheterna avseende totalt 2 374 667 Vederlagsaktier, motsvarande en tilläggsköpeskilling om 405 miljoner SEK. Om Milestone I inte i sin helhet uppnås har THQ Nordic rätt att utnyttja Claw Back-rättigheterna avseende samtliga Vederlagsaktier som emitterats inom ramen för Milestone I. Om endast en del av Milestone I skulle uppfyllas, och förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, kommer 2/3-delar eller 1/3-del av Vederlagsaktierna vara föremål för Claw Back-rättigheterna. Om CSH inte har uppnått Milestone II har Bolaget rätt att utnyttja Claw Back-rättigheterna avseende 762 236 Vederlagsaktier, motsvarande en tilläggsköpeskilling om 130 miljoner SEK. Den totala tilläggsköpeskillingen för Milestone I och Milestone II uppgår till totalt 535 miljoner SEK, baserat på Vederlagsaktiernas värde om ett pris per aktie som baseras på den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North under de tjugo (20) handelsdagar som föregår kontraktsdagen (dvs. dagen för detta pressmeddelande), dvs. 170,55 SEK. Emission av Vederlagsaktierna Vederlagsaktierna motsvarar 3,44 procent respektive 1,82 procent av det totala antalet aktier och röster i THQ Nordic på en fullt utspädd basis. Beslut om emission av Vederlagsaktierna kommer att fattas av THQ Nordics styrelse med stöd av årsstämmans bemyndigande den 16 maj 2018. Rådgivare Ernst & Young AB har tillhandahållit transaktionsrådgivning och Baker McKenzie är THQ Nordics legala rådgivare i samband med transaktionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Wingefors, Koncern-VD Tel: +46 708 47 19 78 E-mail: lwingefors@thqnordic.com Om THQ Nordic THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Darksiders, Metro (exklusiv licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Destroy All Humans, Jagged Alliance, Alone in the Dark, SpellForce med flera. THQ Nordic har global förlagskapacitet inom marknadsföring, försäljning och distribution, både online och offline. Bolaget har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och operativa kontor i Wien, Österrike samt München, Tyskland. Koncernen har elva interna utvecklingsstudios i Tyskland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 1 900 medarbetare. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com. Denna information är sådan information som THQ Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som ovan. Framåtriktade uttalanden  Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande. ---------------------------------------------------------------------- [1]  Coffee Stains oreviderade internredovisning justerad i enlighet med THQ Nordic GAAP. [2]  Uppskattat netto kontant per den 13 november 2018.

Kungsleden erbjuder toppmoderna kontor i Kista One

Fastighetens gemensamma receptioner och lounge fungerar som nav för hyresgäster och besökare. Fyra bokningsbara mötesrum har renoverats och fått olika karaktär för inspirerande möten. Här tillskapas även en dynamisk loungeyta med touch down-platser och sittgrupper för hyresgäster och besökare som komplement till kontors-lokalerna. Kungsledens ambition är att underlätta alla aspekter av hyresgästernas arbetsdag. Det ska exempelvis vara lätt att ta sig till sin arbetsplats med alla transportmedel. Med sitt absoluta A-läge i Kista vid gallerians entré är tunnelbanan precis runt hörnet. I fastighetens stora garage kan man parkera och få bilen tvättad medan man arbetar. Här finns även ett separat cykelrum och nyrenoverade omklädningsrum med dusch och skåp för ombyte. I garaget hittar man laddningsstationer för elbilar och elcyklar samt tryckluft för pumpning av däck. ”Kista One är ett helhetserbjudande som ska ge våra hyresgäster tid över till annat. Vi har samlat en rad tjänster och funktioner som förenklar vardagen för alla som arbetar i huset”, säger Lena Bredberg, uthyrningschef på Kungsleden. Till sin hjälp har Kungsleden anlitat JLL som ansvarar för marknadsföring och uthyrning av fastigheten. ”Kista One är en premiumprodukt på hyresmarknaden av internationellt hög teknisk standard och ett omfattande serviceutbud. Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Kungsleden att vara med i utvecklingen av Kista One”, säger Erik Skalin, chef för Agency på JLL. Fastigheten som totalrenoverades 2012 är LEED Gold certifierad och har genomgående mycket hög standard på teknik och klimatkomfort. Exempelvis styrs ventilationen med koldioxidsensorer, vilket inte bara ger perfekt anpassning av luftflöden baserat på hur många som vistas i en viss del av lokalen, utan även minsta möjliga klimatpåverkan. Kungsleden är även engagerade i ett nära samarbete med andra fastighetsägare i Kista och har arbetat fram en vision för området som man kallar Kistamanifestet. Syftet är att skapa ett tryggt, inspirerande och modernt område där allt man som hyresgäst kan tänka sig önska ska finnas.

THQ Nordic förvärvar Bugbear Entertainment

THQ Nordic ser Bugbear som en erfaren och världsledande utvecklare av nischade racing-spel byggda på den egenutvecklade spelmotorn som är försedd med verktyg för destruktion av fordon. Wreckfest, en demoleringsracing-titel, lanserades framgångsrikt för PC i juni 2018 och utvecklas för närvarande för att lanseras på PlayStation 4 och Xbox One under 2019. Bugbear är även välkänt för den kritikerrosade FlatOut-serien, som lanserades för PC och konsoler under 2004-2007. THQ Nordic har sedan 2017 varit förläggare för Wreckfest, som har varit det bäst presterande spelet som THQ Nordic har publicerat på Steam sedan dess juni-lansering. THQ Nordic tror starkt på Bugbears kompetens att utveckla framgångsrika action racing-spel och vill göra långsiktiga investeringar för att stödja Bugbears framtida tillväxtsresa. Förvärvet av Bugbear är även THQ Nordics första steg in på den finska marknaden, som ofta klassas som en av de världsledande inom spelutveckling, och THQ Nordic förutser ytterligare strategiska investeringar i ägda studios och/eller förlagsverksamheter framgent. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra den exakta köpeskillingen. Dock överensstämmer köpeskillingen med ledningens uppskattade royalties till Bugbear under de kommande tre åren.   "Vi har arbetat tillsammans med Janne Alanenpää och hans team sedan 2017, och vi ser fortsatt god potential i såväl Wreckfest som Bugbears framtida spelpipeline. Janne Alanenpää är en legend inom action-racing spel och Bugbear-teamet kommer med viktiga förmågor inom utveckling som har vunnits från skapandet av utmärkta action racing-spel under nästan två decennier. Vi är väldigt glada över att ha kunna förvärva Bugbear och dess portfölj och vårt mål är att tillsammans bygga Wreckfest till en stor franchise för THQ Nordic, med lansering på konsol som ligger närmast i tid", säger Lars Wingefors, VD THQ Nordic. "Vi är väldigt glada att gå ihop med THQ Nordic-teamet. Jag tror att THQ Nordic kommer bli ett perfekt hem för Bugbear som kan stödja vår passion för spel och för våra kunder. Vi ser fram emot att accelerera vår utveckling av högkvalitativa racing-spel och bidra till THQ Nordics portfölj och framtida tillväxt", säger Janne Alanenpää, VD Bugbear Entertainment. Bakgrund och motiv THQ Nordic har en klar tillväxtstrategi och en lång och framgångsrik historia av att förvärva spelfranchiser och utvecklingsstudior. I juni 2018 tog THQ Nordic in 1 447 miljoner SEK i en riktad emission i syfte att finansiera potentiella förvärv av franchiser, spelutvecklingsstudior, förläggare eller andra objekt som kompletterar verksamheten. Emission av Vederlagsaktierna  En del av köpeskillingen kommer att betalas med B-aktier i THQ Nordic som emitteras till Janne Alanenpää vid tillträdet av transaktionen ("Vederlagsaktierna") till ett pris per aktie som baseras på den volymvägda genomsnittskursen för THQ Nordics aktier på Nasdaq First North för de tjugo (20) handelsdagar som föregick kontraktsdagen (dvs. datumet för detta pressmeddelande), dvs. 170,55 SEK. Vederlagsaktierna kommer således omfatta 60 358 B-aktier. Vederlagsaktierna kommer att motsvara 0,07 procent respektive 0,04 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i THQ Nordic på en fullt utspädd basis. Beslut att emittera Vederlagsaktierna kommer att fattas av THQ Nordics styrelse med stöd av bemyndigandet från årsstämman som hölls den 16 maj 2018. Rådgivare Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie och Krogerus är THQ Nordics legala rådgivare i samband med Transaktionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Wingefors, Koncern-VD Tel: +46 708 47 19 78 E-mail: lwingefors@thqnordic.com Om THQ Nordic THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Dead Island, Darksiders, Metro (exklusiv licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Destroy All Humans, Jagged Alliance, Alone in the Dark, SpellForce med flera. THQ Nordic har global förlagskapacitet inom marknadsföring, försäljning och distribution, både online och offline. Bolaget har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och operativa kontor i Wien, Österrike samt München, Tyskland. Koncernen har elva interna utvecklingsstudios i Tyskland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 1 900 medarbetare. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com. Framåtriktade uttalandenDetta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.

Patienter behöver bli medskapare i sin vård

Patienters och närståendes erfarenheter, kunskaper och resurser behöver tas tillvara på ett bättre sätt i hälso- och sjukvården. I internationella undersökningar får Sverige svaga resultat jämfört med andra västerländska länder på en rad områden som beskriver patientens erfarenheter av sina kontakter med vården, till exempel när det gäller delaktighet, information och samordning. – Därför har vi tagit fram en rapport som baseras på internationell forskning om fungerande sätt att öka personcentreringen, säger Kajsa Westling, utredare, Vårdanalys. Syftet med rapporten är att vägleda och inspirera beslutsfattare, vårdpersonal och patientföreträdare i arbetet med att göra vården mer personcentrerad. För att göra vården mer personcentrerad behövs ett mer systematiskt utvecklingsarbete i hela hälso- och sjukvårdssystemet – allt från vårdens medarbetare som möter patienter, till deras chefer och till högsta ledningar i landsting och regioner. – Chefer och ledare på alla nivåer ansvarar för att skapa förutsättningar för en personcentrerad vård, det gäller till exempel att skapa utrymme för utvecklingsarbete som involverar patienter och att tillhandahålla stödsystem och verktyg i vården som stödjer arbetet, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Vårdanalys. Det behövs också ett perspektivskifte där vi går från att se patienten som en mottagare till en medskapare, från en fragmentisering av vården till ett helhetsperspektiv och från färdiga lösningar till mer individanpassning. – Det handlar om att patient och vårdpersonal lär av varandra och att patientens kunskap och erfarenheter är en viktig del i de gemensamma beslut om vård och behandling som fattas, säger Jean-Luc af Geijerstam. Rapporten Från mottagare till medskapare. Ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad vård finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se. För mer information: Therese Östh, presskontakt08-690 41 02, therese.osth@vardanalys.se

Delårsrapport januari–september 2018

Januari–september 2018 ·  Enligt segmentsredovisningen1) uppgick periodens intäkter till 911,5 Mkr (1 495,5) och rörelseresultatet till 100,3 Mkr (229,9) ·  Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 983,0 Mkr (1 594,1) och rörelseresultatet till 137,6 Mkr (253,3) ·  Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 112,1 Mkr (208,0), motsvarande 7,29 kr per aktie (13,50) ·  Eget kapital uppgick per den 30 september till 1 300,6 Mkr (1 179,6) motsvarande 84,73 kr per aktie (76,65) ·  Likvida medel var vid periodens utgång 490,7 Mkr (407,9) ·  Antal sålda bostäder var för perioden 113 (244) och antal produktionsstartade 147 (357) Väsentliga händelser under tredje kvartaletBesqab fick i augusti en markanvisning i Hagastaden i Stockholms innerstad inkluderande cirka 150 bostadsrättslägenheter. Beräknad produktionsstart 2020.Händelser efter rapportperiodens utgångBesqab planerar för uppförande av ett vårdboende i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala med produktionsstart under vinterhalvåret. Vi har tecknat avtal med Ersta Diakonisällskap som vårdgivare.  Koncernen jan–sep jan–sep jul–sep jul–sep okt 2017–sep jan–dec 2018 2017  2018 2017 2018 2017 Intäkter   enligt 911,5 1 495,5 247,7 722,6 1 343,2 1 927,2segmentsredovisning, Mkr1)Rörelseresultat   enligt 100,3 229,9 33,9 104,8 210,2 339,8segmentsredovisning, Mkr1)Rörelsemarginal   enligt 11,0 15,4 13,7 14,5 15,6 17,6segmentsredovisning, %1)Rörelsemarginal   enligt 11,0 15,4 13,7 14,5 9,7 13,5segmentsredovisning  exklfastighetsförsäljningar,% 1) Intäkter, Mkr 983,0 1 594,1 213,0 738,0 1 434,1 2 045,2Rörelseresultat, Mkr 137,6 253,3 27,7 118,0 255,3 371,0Resultat efter skatt, 112,1 208,0 23,0 95,2 224,1 320,1MkrRörelsemarginal, % 14,0 15,9 13,0 16,0 17,8 18,1Räntabilitet på eget 11,5 24,6 – – 18,1 27,0kapital,% 2)Soliditet, % 68,8 57,5 – – – 71,8Resultat per aktie före 7,29 13,50 1,50 6,19 14,57 20,78 utspädning,   krEget kapital per aktie, 84,73 76,65 – – – 83,97kr Antal 147 357 0 101 240 450produktionsstartade  bostäder, st– varav vård- och 0 54 0 0 0 54omsorgsbostäder, stAntal sålda bostäder, st 113 244 38 38 161 2923)Antal bostäder i 633 892 – – – 732pågående  produktion, st 3)Andel sålda och bokade 53 80 – – – 66bostäder i   pågåendeproduktion, % 3)Antal osålda bostäder i 5 1 – – – 10avslutad   produktion,st 3)– varav upptagna i 0 1 – – – 3balansräkningen 1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 12 i delårsrapporten.Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari–september 2017 och för balansposter den 30 september 2017. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 16 i delårsrapporten.2) Räntabilitet på eget kapital har omräknats till helårstal.3) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Magnus Ekström rapporten via en livesänd telefonkonferens. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 5188597) eller webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q3-2018. För ytterligare information vänligen kontakta:Anette Frumerie, VD, anette.frumerie@besqab.se, 08-409 416 20Magnus Ekström, CFO, magnus.ekstrom@besqab.se, 08-409 415 52 Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 14 november 2018 klockan 07:30 (CEST). 

Stor bostadsbrist på en avvaktande marknad

Sammanfattning av juli – september 2018 · Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 52,4 MSEK (104,1). · Rörelseresultatet uppgick till 2,9 MSEK (124,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (120,0). Rörelseresultatet för motsvarande kvartal 2017 påverkades med 112,6 MSEK till följd av det inledande JV-samarbetet med Partners Group. · Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -29,3 MSEK (-24,9). · 24 förhandsavtal tecknades under kvartalet. · Projekten Turbinhallen och The Tube med 255 bostadsrätter slutsålda och tillträdda. · Affärsutvecklingschef Erik Lemaitre ny medlem av koncernledningen. · Boendekonceptet uppdaterades med Urban Score, ett index som anger konceptets strategiska riktning samt underlättar för konsumenten att kunna göra medvetna bostadsval. Sammanfattning av januari – september 2018 · Nettoomsättningen i egen regi uppgick till 221,1 MSEK (408,9). · Rörelseresultatet uppgick till 12,2 MSEK (165,9) och rörelsemarginalen till 5,5% (40,6). Rörelseresultatet för motsvarande period 2017 påverkades med 112,6 MSEK till följd av det inledande JV-samarbetet med Partners Group. · Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -0,5 MSEK (-257,1). · 63 förhandsavtal tecknades under perioden. · Produktionsstart i egen regi av Täby Turf och Sollentuna Quarters med totalt 270 hyresrätter. · Förändring av bolagets obligationsvillkor möjliggör produktionsstart av projekt till en lägre säljgrad, förutsatt att bolagets samtliga bostadsrätter under produktion uppgår till minst 60 procent. · Tidigt samråd för Tellus Towers pågick under våren. Stockholms Stadsbyggnadskontors ställningstagande från det tidiga samrådet väntas under slutet av 2018. Därefter följer ordinarie samråd. Väsentliga händelser efter balansdagen · Försäljning av Täby Turf med 176 hyresrätter till Willhem. Försäljningspris uppgick till 473,0 MSEK. · Till följd av bristande kommersiella förutsättningar har SSM valt att inte ingå avtal med Keyser Fastigheter om förvärvet av fem industrifastigheter, motsvarande 1 200 bostäder, i Storstockholm. Mattias Roos, VD & koncernchef, kommenterar kvartalet:”Bostadsmarknaden är fortsatt avvaktande, även om en viss stabilisering har skett. Intresserade bostadsköpare kommer på visningar, men försäljningsprocesserna är långa. Vi kan se att både ålder och inkomst hos våra nytillkomna kunder ökar, vilket är en naturlig följd av konsumenternas allt tuffare finansieringsvillkor. Vid periodens utgång har vi tecknat 63 förhandsavtal under året, varav 24 stycken under tredje kvartalet. Försäljningsgraden för projekt i pågående produktion uppgick till 96,4 procent vid kvartalets utgång. Rörelseresultatet minskade under kvartalet, vilket avspeglar den avtagande aktivitetsnivån i bolagets nuvarande produktion. Vinstavräkningen härrör sig framförallt till projekten West Side Solna och Metronomen. Motsvarande kvartal 2017 påverkades rörelseresultatet betydligt av JV-samarbetet med Partners Group som inleddes under sommaren. SSM jobbar aktivt för att kunna produktionstarta fler projekt, där ger våra förändrade obligations-villkor oss önskad flexibilitet framöver. Täby Turf kommer att vinstavräknas från och med Q1 2019. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under årets första nio månader, vilket till största del kan förklaras av inflyttningen i Turbinhallen och The Tube. Bostadsmarknaden i Storstockholm är paradoxernas marknad, med omfattande bostadsbrist, lågt kapacitets-utnyttjande av befintligt bostadsbestånd tillsammans med ett stort utbud av bostäder som är till försäljning. Amorteringskrav, höga fiktiva kalkylräntor, reavinstbeskattning samt bristen på hyresrätter får tydliga ute- och inlåsningseffekter. I den kalibrering av marknaden som nu pågår är SSM med vårt prisvärda boendekoncept som fokuserar på kommunikationer, vardagstjänster, gemenskap och hälsa, rätt positionerad. Vilket även bekräftas av det faktum att SSM under året har färdigställt 521 bostadsrätter, där samtliga är slutsålda och tillträdda.” Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl. 07:30 CET.  För mer information, vänligen kontakta:Mattias Roos                                                             VD & koncernchef                                                                            E-post: mattias.roos@ssmliving.se Ann-Charlotte JohanssonKommunikations- & IR-chefE-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.seTelefon: +46 (0)761-65 17 71@AnnCharlotteSSM   Om SSM Holding AB (publ)      SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i september 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivingroup.com                                              

Frank Vang-Jensen har utsetts till ny chef för Personal Banking och tar plats i Nordeas koncernledning

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Ändring av styrelse/ledning/revisor Frank Vang-Jensen, idag landschef för Danmark och chef för Personal Banking Danmark, blir chef för Personal Banking på koncernnivå och ny medlem i koncernledningen. - Frank personifierar och står för själva kärnan i Nordeas kundvision. Sedan Frank började i Nordea har han drivit på utvecklingen inom de prioriterade områdena på privatsidan i Danmark, bland annat en rad initiativ för att förbättra kundnöjdheten. Frank drivs av att förenkla för kunderna och har en passion för att ständigt öka engagemanget bland både kunder och medarbetare. Jag ser fram emot att få välkomna Frank i koncernledningen och fortsätta följa det han och Personal Banking-teamet levererar till våra kunder, säger Casper von Koskull, koncernchef i Nordea. Innan han kom till Nordea 2017 var Frank Vang-Jensen 18 år på Handelsbanken, senast som verkställande direktör, där han skapat starka affärsresultat genom att förbättra kundnöjdheten och utöva ett ledarskap präglat av syfte och värderingar. - Jag känner mig glad, hedrad och ödmjuk inför den här nya utmaningen att leda och utveckla Nordeas Personal Banking-verksamhet i våra fyra länder och dra nytta av Nordeas storlek. Efter ett och ett halvt år i Nordea kan jag säga att jag verkligen gillar företaget, liksom syftet och de värderingar som vi navigerar efter. Det är en så intressant tid, och vi har farten uppe och viljan att anpassa oss till de omvälvande förändringar som banksektorn står inför. Jag känner ett starkt engagemang för vår satsning på digitalisering och vårt agila arbetssätt – allt för att leverera fantastiska lösningar och tjänster för våra kunder, säger Frank Vang-Jensen. Frank fortsätter att vara involverad i den danska verksamheten i sin roll som landschef, med särskilt fokus på kontakter med danska myndigheter, institut, handelsorganisationer, partner och media i frågor som rör Danmark. Frank Vang-Jensen tillträder sin nya befattning den 1 december 2018, vilket ger tid för överlämning innan Topi Manner lämnar Nordea i slutet av december 2018. Från detta datum ingår därmed följande personer i Nordeas koncernledning: Casper von Koskull (vd och koncernchef), Torsten Hagen Jørgensen (Group COO och ställföreträdande koncernchef), Erik Ekman (chef för Commercial & Business Banking), Matthew Elderfield (chef för Group Compliance), Christopher Rees (Group CFO), Martin A Persson (chef för Wholesale Banking), Snorre Storset (chef för Wealth Management), Karen Tobiasen (chef för Group People), Julie Galbo (Group Chief Risk Officer), Jussi Koskinen (chef för Group Legal) och Frank Vang-Jensen (chef för Personal Banking). Rekryteringen av en ny chef för Personal Banking i Danmark liksom Country Senior Executive har redan inletts. För ytterligare information: Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel. 073 350 55 99 Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 CET den 14 november 2018. 

IRLAB delårsrapport januari - september 2018

Händelser under det tredje kvartalet 2018 · Den 30 augusti rapporteras lovande effektdata från Fas IIa-studie med IRL752. · Den 11 september meddelas att IRLAB erhållit ”notice of allowance” för ett amerikanskt patent. · Den 19 september utses två nya läkemedelskandidater, IRL942 och IRL1009, och projektportföljen uppdateras. · Den 20 september utses valberedningen i IRLAB. · Den 26 september presenteras ISP på konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston. Händelser efter periodens slut · Den 30 oktober lämnades fördjupad information om resultatet från framgångsrik Fas IIa-studie med IRL752. Finansiell översikt över det tredje kvartalet 2018 · Rörelseresultatet uppgick till –15 864 TSEK (–20 689 TSEK). · Periodens resultat uppgick till –15 806 TSEK (–20 687 TSEK). · Resultatet per aktie före och efter utspädning hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –1,95 SEK (–2,96 SEK). · Likvida medel per den 30 september 2018 uppgick till 151 917 TSEK (96 095 TSEK). · Eget kapital per aktie uppgick till 28,53 SEK (24,00 SEK). · Genomsnittligt antal anställda var 15 (12) varav 14 (9) inom FoU. VD:s kommentar Vi har under lång tid byggt upp en kompetens och en process för att regelbundet kunna ta fram nya läkemedelskandidater med stöd i vår forskningsplattform, ISP. Det strukturerade arbetet ger nu konkreta resultat. Under det tredje kvartalet har vi kunnat nominera två nya läkemedelskandidater, vilka båda beviljats patentskydd i USA. Detta har vi åstadkommit samtidigt som de kliniska projekten effektivt drivits framåt mot nästa utvecklingssteg. Vår ISP-plattform uppmärksammas internationellt, senast på en konferens i Boston i september, och våra kliniska projekt har levererat nya starka data – det har varit ett hektiskt och framgångsrikt kvartal. Effektdata från IRL752 Vår Fas IIa-studie med IRL752 för patienter med Parkinsons sjukdom och demens avslutades under sommaren. Förutom den goda tolererbarhetsprofilen, vilken studien främst avsåg att studera, sågs även en indikation för positiv effekt i på sjukdomssymptom associerade till hjärnans s.k. exekutiva funktioner – de symtom IRL752 avser att behandla. Detta är glädjande då det tidigare inte funnits någon effektiv behandling för dessa symtom. I nästa steg skall vi starta en Fas IIb-studie för att detaljerat fastställa dessa effekter, specifikt på de axiala motoriska, de kognitiva och psykiatriska symtomen, hos patienter med avancerad Parkinsons sjukdom och demens. Arbetet med IRL790-studien fortlöper Den Fas IIa-studie med IRL790 i patienter med Parkinsons sjukdom som pågår i Storbritannien hade en långsammare patientrekrytering än förväntat under sommaren. Parallellt med de pågående kliniska aktiviteterna fortlöper aktiviteter för att färdigställa utvecklingen av tillverkningsprocesser för tabletter samt längre säkerhets- och toxikologiska studier för att möta myndighetskrav inför nästa utvecklingsfas, där studietiden skall vara längre. Den fördröjda patientrekryteringen förväntas inte få några konsekvenser för projektet i det längre perspektivet. Patent för IRL942 och IRL1009 I projektet P001 har två nya läkemedelskandidater nominerats, IRL942 och backup-substansen IRL1009. Med ett redan beviljat amerikanskt substanspatent har vi en god grund inför starten av utvecklingsarbetet. Betydande milstolpar framöver Våra utvecklingsprogram går in i en viktig period med analys av data från studien med IRL790 samt planering och start av kommande studier med både IRL790 och IRL752. Detta kombineras parallellt med forskningen inom P003, förberedelserna av IRL942 och 1009 inför framtida kliniska studier samt organisatoriska och administrativa processer som bland annat flytten från First North Premier till Nasdaq Stockholm Main Market. Samtidigt förs dialoger med aktieägare, investerare, potentiella licenstagare/partners och myndigheter om IRLAB, våra projekt och planer. Finansiell kalender Bokslutskommuniké (Q4) 2018 27 februari 2019Årsredovisning 2018 3 april 2019Årsstämma 2019 25 april 2019Kvartalsrapport (Q1) 2019 25 april 2019Kvartalsrapport (Q2) 2019 28 augusti 2019Kvartalsrapport (Q3) 2019 7 november 2019 Länk till IRLAB:s delårsrapport: IRLAB Delårsrapport Q3 2018 

113 miljoner till cancerforskning vid Lunds universitet

I dag analyseras tumören först efter operation, vilket riskerar att både för lite, eller för mycket, hud tas bort. Fotoakustik, som tekniken heter, kombinerar laser och ultraljud och skapar en tredimensionell bild som visar hudtumörens utbredning och djup. Därmed kan läkaren avgöra exakt vad som ska opereras bort. – I framtiden hoppas vi kunna minska antalet operationer av hudtumörer, vilket skulle vara fantastiskt för patienterna, säger Malin Malmsjö, professor och överläkare, som i dag tagit emot beskedet om en finansiering på 800 000 kronor per år i tre år. En av dem som får allra mest forskningsstöd från Cancerfonden är Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet. Han tilldelas 1,75 miljoner per år i tre år samt ytterligare 4 miljoner per år i tre år i ett extra anslag.  Tumörer är beroende av att kommunicera med omkringliggande celler för att kunna växa till. Kristian Pietras och hans team ska undersöka hur bröstcancerceller kommunicerar med bindväven, och vilken betydelse blodkärlens celler har för tumörens spridning. Målet är att mer kunskap om hur cancerceller kommunicerar med omgivningen ska leda till nya sätt att behandla cancer. Kristian Pietras får ett extra anslag bland annat för att kunna anställa personal med en rad olika kompetenser som behövs i ett omfattande projekt som sträcker sig hela vägen från laboratorium till patient.  – Vi hoppas att tillskottet från Cancerfonden kan leda till genombrott i detta translationella projekt. Vår vision är att helt besegra cancer och med bättre behandlingsmetoder och förfinad diagnostisering tar vi kliv som gör att fler överlever, säger Klas Kärre, ordförande Cancerfondens forskningsnämnd.   Fakta: Cancerfondens anslagsutdelning  Fördelningen av Cancerfondens forskningsanslag utses i nationell konkurrens. Det innebär att Cancerfonden låter alla forskningsprojekt konkurrera med varandra oberoende av cancerform. De främsta forskningsprojekten får anslag, det vill säga de med störst chans att nå framgångsrika resultat. Anslagsutdelningen som sker i november varje år är Cancerfondens största utdelning. Nytt för i år är en ytterligare satsning för extra kostnadskrävande studier som forskare kan ansöka om på 1-5 miljoner kronor årligen i upp till tre år.    Fakta: malignt melanom i huden Malignt melanom hör till de cancerdiagnoser som ökar mest, cirka 5 procent per år de senaste 10 åren  Insjuknande:1 053 kvinnor och 2 090 män år 2016  Medianålder vid insjuknande:67 år  Symtom:vanligen ett födelsemärke som har börjat växa, ändra färg eller form, börjat blöda eller klia  Överlevnad:cirka 93 procent av kvinnorna och 86 procent av männen lever tio år efter diagnos  Avlidna:225 kvinnor och 289 män år 2016  Antal som lever med att ha eller ha haft malignt melanom: drygt 44 000 personer år 2016   Fakta: bröstcancer Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor  Insjuknande:7 558 kvinnor och 58 män år 2016  Medianålder vid insjuknande:66 år  Symtom:vanligen förändring/knöl i bröst eller armhåla  Överlevnad:drygt 86 procent av kvinnorna och 74 procent av männen lever 10 år efter diagnos  Avlidna:1 391 kvinnor och 13 män år 2016  Antal som lever med att ha eller ha haft bröstcancer: cirka 109 000 personer år 2016

Södertälje kommun får medel för att utveckla digitala lösningar och samverkan kring hållbar mat

[sa Cannerheim frbereder mat] – Det här är mycket goda nyheter, säger Sara Jervfors, chef för kommunens kostenhet och projekt Matlust.  Ur ett samhällsperspektiv behöver konsumtionen av hållbara livsmedel öka i framtiden. För att hitta lösningar för dessa utmaningar måste vi hitta smarta system och samverka med privata och offentliga livsmedelsaktörer. Målet är att hitta en samsyn för att kunna tillvarata de tekniska lösningar som underlättar aktörernas leveranser av hållbara livsmedel.Förstudien inleds omgående och kommer att pågå under ett år. I den ingår bland annat att utveckla och testa metoder och digitala verktyg som underlättar anbudsläggning för små och medelstora företag. Andra delar är att utveckla verktyg, processer och rutiner så att de blir mer hanterbara, vilket motiverar aktörerna att göra hållbara val i inköpsprocessen.Förstudien drivs av projektet Matlust på Södertälje kommun, och involverar även Telge inköp, kostenheten och digitaliseringsenheten. En extern samarbetspartner är Upphandlingsmyndigheten.Projektet är ett steg i Södertälje kommuns långsiktiga och strategiska arbete med hållbara offentliga måltider i enlighet med Agenda 2030. Det är också ett led i etableringen av Södertälje som en nod för hållbara livsmedel i Mälardalsområdet.Mer information:Sara Jervfors, chef för Kostenheten och projekt Matlust., 08-523 064 66, sara.jervfors@sodertalje.se Helene Andersson, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se Med vänliga hälsningar Södertälje kommun info@sodertalje.se Kontaktcenter: 08-523 010 00 www.sodertalje.se www.sodertalje.se/press   www.twitter.com/sodertalje  www.facebook.com/sodertalje

Kallelse till extra bolagsstämma i Skånska Energi AB (publ)

Registrering och anmälan Aktieägare som önskar delta vid stämman ska: · dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 november 2018, · dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 26 november 2018 kl. 16.00 under adress Skånska Energi AB, Box 83, 247 22 Södra Sandby, per telefon 046-507 17 vardagar kl. 08.00-16.00 eller e-post: karin.liljegren@skanska-energi.se. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två). Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats: www.skanska-energi.se. Aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken fredagen den 23 november 2018 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering. Förslag till dagordning 1.  Stämmans öppnande2.  Val av ordförande vid stämman3.  Upprättande och godkännande av röstlängd4.  Godkännande av dagordning5.  Val av en eller två justeringsmän6.  Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad7.  Fastställande av antalet styrelseledamöter (se nedan)8.  Fastställande av arvoden åt styrelsen (se nedan)9.  Val av styrelseledamöter (se nedan)10. Stämmans avslutande Beslutsförslag (punkt 7-9) Bolaget har informerats om att Kraftringen Energi AB (publ), som per dagen för denna kallelse äger och kontrollera minst 62,6 procent av aktierna och 64,5 procent av rösterna, på stämman kommer att lämna förslag till antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen samt val av styrelseledamöter. Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Bolaget är inte valberedningen involverade i beredningen. Övrigt Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 1 586 183 A-aktier och 6 690 937 B-aktier, motsvarande sammanlagt 22 552 767 röster. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Södra Sandby i november 2018 Skånska Energi AB (publ) STYRELSEN Denna information är sådan information som Skånska Energi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2018 kl 08.00 CET.

SENS offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet samt ingående av avtal om förvärv av Wessman Group AB

Delårsrapport Q3 2018, 1 juli – 30 september ·  Nettoomsättning uppgick till 7,2 MSEK (14,1 MSEK)  ·  Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,9 MSEK (-3,2 MSEK) ·  Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,79 SEK (-0,54 SEK)   ·  Eget kapital i koncernen 16,3 MKSEK (2,6 MSEK)  ·  Eget kapital i moderbolaget 47,5 MSEK (10,7 MSEK) ·  Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 5,7 MSEK Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 september ·  Nettoomsättning uppgick till 25,9 MSEK (26,9 MSEK)  ·  Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,8 MSEK (-8,9 MSEK) ·  Resultat per aktie efter skatt uppgår till -1,40 SEK (-1,80 SEK)  ·  Eget kapital i koncernen 16,3 MSEK (2,6 MSEK)  ·  Eget kapital i moderbolaget 47,5 MSEK (10,7 MSEK) ·  Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 5,7 MSEK ·  Förvärvet av Sustainable Energy Solutions Sweden AB ·  Erhållandet av borrtillstånd för ett tredje Färdig värme-projekt ·  Expansion av Färdig Värmeprojektet i Kungsberget ·  SENS har, under oktober månad, erhållit ett lån från Meus Liberi Tripudium AB, bolagets huvudägare, om 3 MSEK ·  Calle Wellenius har börjat som försäljningschef ·  Avtal har ingåtts avseende förvärv av Wessman Group, inklusive dotterbolag. Ett företag verksamt inom borrning och installation Väsentliga händelser under rapportperioden Händelser efter Rapportperioden Förvärv av Wessman Group SENS har ingått ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Wessman Group. Köpeskillingen uppgår till 10 MSEK i kontant betalning och 725 060 aktier i SENS samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 6 MSEK i kontant betalning fördelat under 2019 och 2020. Tilläggsköpeskillingarna är baserade på EBITDA utvecklingen (exkl. extraordinära poster) för verksamheten som bedrivs i Wessman Drilling AB för räkenskapsåren 2019 och 2020. Den totala initiala köpeskillingen kan maximalt uppgå till cirka 18,9 MSEK (beräknat på dagens stängningskurs om 3,95 kr i SENS-aktierna). SENS avser att kalla till en extra bolagsstämma, som för närvarande planeras till den 10 december 2018, i avsikt att fatta beslut om genomförande av apportemissionen till aktieägarna i Wessman Group. 725 060 aktier i SENS motsvarar ungefär 6 procent av det totala antalet aktier i SENS efter genomförd apportemission. Wessman Group bedriver verksamhet inom bland annat styrd hammarborrning, borrning av energibrunnar samt vattenbrunnar. De tillhandahåller även konsulttjänster i samband med borransökningar, tillståndshantering, projektering m.m. Wessman Drilling Solution AB startade sin verksamhet våren 2017, då Hälsinge Entreprenad AB förvärvade Wessman Entreprenad AB genom en inkråmsaffär. Under hösten 2017 förvärvades dels Brunnsborrning i Sörbo AB och dels ett VVS installationsbolag, vilket blev starten på Wessman Energy Solution AB med fokus på installationsarbeten åt Wessman Drilling Solution AB och andra värmepumpsinstallationsbolag. Förvärvet av Wessman Group är i linje med den strategi SENS har, det vill säga att växa organiskt och genom förvärv. Wessman Group bidrar med ökad närvaro på den svenska marknaden och borrverksamheten kompletterar det befintliga erbjudandet med kompetens, resurser och möjliggör för SENS att tillhandahålla större delar av sina projekt utan att vara beroende av underentreprenörer. Genom förvärvet av Wessman Group fördjupas och breddas SENS kontaktnät ytterligare och dess kunder kan erbjudas lösningar som är än mera integrerade. Genom att SENS nu kan kontrollera flera steg i processen, säkerställs SENS redan höga lösningskvalitet genom hela implementeringen av SENS produkter och lösningar.   Tillträdet till aktierna i Wessman Group sker den 13 november 2018. I samband med tillträdet kommer en av huvudägarna i SENS, Meus Liberi Tripudium AB, tillskjuta 10 MSEK genom ett aktieägarlån för att finansiera förvärvet av Wessman Group. Lånets löptid är 12 månader och det löper med 6 procent ränta. ”Genom förvärvet skaffar vi oss en strategisk vidd, och en möjlighet att kunna erbjuda våra kunder bredare lösningar.”, säger VD Jan Egenäs. SENS får genom förvärvet ytterligare 23 medarbetare, vilka kommer fortsätta arbeta under varumärket Wessman - en del av SENS-gruppen. Göran Beronius, idag VD för Wessman Group, kommer parallellt med arbetet inom Wessman Group även att ta plats i koncernledningen för SENS, med särskilt ansvar för affärsutveckling. ”Wessman Group får i och med samgåendet med SENS en möjlighet att fortsätta den expansion vi sett början till under 2017 och 2018. Det kommer också att ge oss möjligheter att tillsammans ta projekt vi var och en för sig inte skulle kunna ta.”, säger Göran Beronius, VD i Wessman Group. För vidare information vänligen kontakta: Jan Egenäs, VD SENS, 0705 937138, jan.egenas@sens.se  Sverker Littorin, IR SENS, 0708 755309, sverker.littorin@momentor.se Göran Beronius, VD Wessman Group, 0708 98 08 31, göran@wessmangroup.se Denna information är sådan information som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november, 2018 kl. 08.30 CET.    Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM). 

Nya sepsisdata visar på mycket god effekt i Apta-1-behandlade primater

Efter att bolaget i slutet på augusti 2018 meddelat att icke-GLP toxikologistudien visat på större dosutrymme än förväntat beslutade bolaget att utöka sin sedan tidigare påbörjade NHP (Non Human Primat) 3-dagars effektstudie med högre doser av Apta-1. Sepsismodellen designades om för att åstadkomma större inflammatoriskt svar genom en ökad dos av lipopolysackarid (LPS), en substans som åstadkommer en sepsislik reaktion hos djuret. Studien avslutades nyligen och nu vidtar omfattande analyser av insamlad data. En slutrapport kommer senare men redan nu kan bolaget delge preliminära resultat som hittills rapporterats. Observationer i gruppen utan Apta-1 på djur som endast fått LPS uppvisar uttalad apati, mycket dålig aptit, svårigheter med andningen och inga tecken på återhämtning. Även dödsfall rapporterades. Observationer hos djur som fått LPS och sedan behandlats med Apta-1, visade initialt tecken på en kraftig inflammation men beteendemässigt var de mer aktiva för att på den sista dagen (dag 3) återgå till mer normal aktivitet genom förnyad aptit, ökad rörlighet samt återställande av kroppsliga funktioner. Alla djur som fick Apta-1 överlevde. Hittills analyserade biomarkörer för att studera skador på ett antal vitala organ, visar på positiva trender hos de djur som fått Apta-1. Anders Bylock, medicinsk chef (CMO) i Aptahem kommenterar; ”Aptahem har i en serie av studier på primater (NHP) utvecklat en ny modell för experimentell sepsis där den kemiska exponeringen för LPS ökats så mycket att modellen blivit mycket lik den kliniska humana situationen. Vid denna nya unika sepsisregim noteras såväl svår aptitlöshet, inre organskador och dödsfall inom tre dygn om ingen skyddande medicinering ges. Det är därför mycket stimulerande och uppmuntrande att redan i detta tidiga skede notera att primater som fått Apta-1 efter LPS-injektion visade en mycket mindre påverkad klinisk bild, speciellt under det sista, tredje, dygnet då en noterbar återhämtning kan registreras genom de kliniska markörer vi hittills analyserat. Resultat från mer omfattande bekräftande studier emotses med stor spänning och positiva resultat även där skulle ge en tydlig motivation för att snarast möjligt gå in i kliniska studier på patienter.” ”Vår utökade exploratoriska studie med den nyutvecklade sepsismodellen visade på stimulerande resultat som indikerar att Apta-1 har god effekt i primater. Dessa resultat tyder på att Apta-1s unika multieffekt och studiens utökade dosfönster ger önskad effekt..” säger Mikael Lindstam, VD på Aptahem. ”Vi ser mycket positivt på den fortsatta utvecklingen av Apta-1 och vårt fokus är på att få ta Apta-1 in i klinik.” För ytterligare information: Aptahem ABMikael Lindstam, VDTel: 0766-33 36 99E-post: ml@aptahem.com Denna information är sådan information som Aptahem AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.  Framåtriktad informationDetta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.  Om AptahemAptahem AB (Spotlight: APTA) är ett biotekniskt bolag som utvecklar aptamer-baserade läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Apta-1, bolagets främsta läkemedelskandidat, är ett akutläkemedel som utvecklas med mål att stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till den mycket höga dödligheten för bland annat sepsispatienter. Bolaget innehar patentskydd på strategiska målmarknader och utför ett aktivt affärsutvecklingsarbete mot framtida samarbetspartners.

Castellum lånar i euromarknaden och strukturerar om swap-portföljen

Vidare har Castellum fortsatt att omförhandla och förlänga befintliga kreditavtal med banker samt genomfört omstrukturering av vissa derivat i form av ränte-swappar, motsvarande ett undervärde om ca 500 Mkr, i syfte att förbättra förutsättningarna för ett stabilt framtida räntenetto. Sammantaget bedöms ovanstående medföra att Castellums låneportfölj per slutet av november 2018, får en förlängd genomsnittlig kapitalbindning till ca 3,5 år (2,7), med en genomsnittlig räntebindning om ca 2,9 år (2,3), till en genomsnittlig låneränta om ca 2,0% (2,1), jämfört med utgången av Q3-2018. För ytterligare information kontakta:Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 031-60 74 74     Krister Kylås, Treasurychef Castellum AB, 031-60 74 52     www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.    Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.    Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

OptiFreeze AB ger uppdatering av finansiell information

Optifreeze AB estimerar att varje OptiCept installation genererar en försäljningsmarginal mellan 7,5 m Sek och 15 m Sek över en fem års period. Tidigare har OptiFreeze meddelat ett samarbete med en internationell aktör i blomsterindustrin. Genom samarbetet har en tydligare affärsmodell arbetats fram. Varje år säljs 2,5 miljarder sticklingar globalt. Den korta livslängden på sticklingen är ett problem för industrin då den transporteras från ursprungslandet till slutkundsmarknaden. Med Optifreeze patenterade OptiCept process erbjuder företaget en lösning till industrin. OptiFreeze affärsmodell består av tre delar: Försäljningen av OptiCept linjen, en årlig försäljning av tillsatser och en årlig royalty för varje behandlad blomsterplanta. Över en period på 5 år är den beräknade försäljningsmarginalen som varje process linje genererar uppskattad till mellan 7,5 m Sek och 15 m Sek, beroende på vilken typ av blomma som behandlas. Optifreeze gör bedömningen att 10 linjer kommer att säljas till kunder i OptiFlower segmentet under de kommande 3 åren. Det är även vår bedömning att försäljning kommer att ske i andra applikationsområden under samma tidsperiod. OptiCept teknologin är ny för industrin, men det är vår tro att den kommer att förändra logistik strukturen hur sticklingar transporteras och planteras. Blommer kommer att växa snabbare och ha en förlängd livstid. Företaget har gjort en försiktig bedömning då vi introducerar en helt ny teknik. Optifreeze har tidigare estimerat att break-even kommer att nås 2020. Det är företagets fortsatta bedömning att den tidsplanen håller. Under vårt arbete med tester av blomstersticklingar har flera nya applikationer öppnats upp. En sådan är att introducera tillväxt tillsatser i OptiCept processen. Detta för att accelerera växten av plantan och på så sätt skapa ytterligare större värde till kunden. Hittills har OptiFreeze endast arbetat mot blomsterindustrin, men har ambitionen att introducera samma koncept till grönsaks-, fruktväxt sticklingar, samt skurna blommor. Inget av dessa möjligheter har tagits in i bedömningen ovan. “Vi har nu nått en punkt där affärsmodellen och potentialen är tydligare. Vi tycker därför det är korrekt att informera våra ägare och den finansiella marknaden om våra nya bedömningar. Samtidigt vil vi påminna om att detta är en helt ny teknik med utmaningar och stora möjligheter.”, säger Eda Demir Westman, VD OptiFreeze AB. Lund, 14 November 2018 Eda Demir Westman Denna information är sådan information som Inhalation OptiFreeze AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.

Så ska bostadsglappet för unga motverkas

Rikshem har tecknat en avsiktsförklaring med bostadsföretaget Colive som tillhandahåller ett modernt koncept för kollektivt boende. Tillsammans vill företagen utveckla och etablera lägenheter med en planlösning anpassad för samboende, en boendeform som idag saknas på den svenska marknaden. Sverige är det land i världen som har högst andel singelhushåll, 40 procent av alla hushåll är singelhushåll enligt SCB. Samtidigt visar undersökningar* att unga vuxna vill bo tillsammans med andra. I åldern 20-35 år uppger nära hälften att de vill bo tillsammans med andra och 80 procent av unga vuxna skulle kunna tänka sig att dela kök och vardagsrum. Unga vuxna påverkas särskilt av den rådande bostadsbristen och samboende är ett sätt att motverka bostadsglappet som uppstår för unga vuxna mellan studentlivet och vuxenlivet. - Efterfrågan på delade bostäder bland unga vuxna är stort. Nästan en tredjedel av alla som vill flytta har inte möjlighet att göra det. Näringslivet uppger också att var femte anställning uteblir till följd av brist på boendelösning. Samarbetet med Rikshem, en rikstäckande och långsiktig aktör öppnar upp för en etablering av boendeformen co-living i den omfattning som krävs för att snabbt göra stor skillnad, säger Jonas Häggqvist, Vd för Colive. Rikshem och Colive har som avsikt att skapa fler bostäder för unga, på de orter där det behövs som mest. Mark- och byggprisnivåerna gör det svårt att bygga billigare hyresrätter men när gemensamhetsytor delas kan fler unga få en bostad till en lägre kostnad. - Idag saknas den här typen av boende på marknaden. Vi vill möjliggöra utvecklingen av nya boendeformer för att tillgodose de olika behov som finns genom livet. Samboende är en boendeform som efterfrågas och som kan bidra till en flexibilitet i samhället när unga kan flytta till jobben. Just nu tittar vi på vilka projekt som kan passa för konceptet och Uppsala är en av de städer som kan vara aktuell i första skedet, säger Petter Jurdell, Chef Affärs- och hållbarhetsutveckling på Rikshem. *Källor: "Hur vill unga bo i framtiden" Fastighetsägarna i samarbete med United Minds 2014-02-06 samt COLIVE i samarbete med CINT 2018-05-02. Vad är Coliving? Coliving innefattar ett boende där hyresgästerna delar på vissa ytor och funktioner i en bostad. Typiskt är att sociala ytor som kök, matplats, vardagsrum och arbetsytor delas medan sovutrymmen är privata. Boende får tillgång till sociala och rymliga gemensamhetsutrymmen och samtidigt egna utrymmen för säng och förvaring. I de bostäder företaget Colive vill etablera delar 6-10 personer lägenheten.

Delårsrapport januari – september 2018

VD-kommentar Insplorions strategi fungerar, vi fortsätter att skapa och utveckla samarbeten med framstående aktörer både kring forskning och marknadsutveckling. Våra starka patent och andra kunskapsskydd för vår teknik – NanoPlasmonic Sensing (NPS) – gör att vi är en uppskattad utvecklingspartner. Inom forskningsinstrumentaffären tecknades i augusti ett avtal med Niigata University i Japan. Målsättning är att vi tillsammans ska undersöka och utveckla nästa generations sensorer för Acoulyte-instrumentet. Inom batterisensorprojektet, inleddes senare under hösten ett samarbete med SynerLeap, ABB:s centrum för innovationsutveckling, i syfte att effektivisera systemen för batterilagring. Energimyndigheten beslutade även nyligen att finansiera samarbetet där vi, forskargrupper på Chalmers och CEVT, systerbolag till Volvo och Geely-gruppens utvecklingsbolag, vidareutvecklar batterisensorn. Professor Kazunari Shinbo vid Niigata University har stor erfarenhet av att skapa och utveckla ytstrukturer på nanonivå som kommer vara värdefullt i den fortsatta utvecklingen av Acoulyte. Samarbetet stärker även vår marknadsposition i Japan då denna samverkan även ger oss en licens angående vissa immateriella rättigheter inom QCM-tekniken, dvs den teknik som Acoulyte instrumentet kombineras med. Grunden till samarbetet med SynerLeap inom ABB är vårt gemensamma intresse för att utveckla effektivare batterilager till fossilfria energisystem. Efterfrågan på batterilagring har ökar i takt med övergången till fossilfri energi. Insplorions anslutning till ABB:s centrum för innovationsutveckling är viktigt för vår vidareutveckling av de integrerade batterisensorerna och deras användning för effektivare batterilager. Tillgång till ABB:s kompetens och laboratorier möjliggör att takten i vårt utvecklingsarbete kan accelerera. Insplorion, ABB och VänerEnergi med ytterligare åtta partners i Sverige, Norge och Tyskland ingår även i ACES (Adaptive Control of Energy Storage), ett samarbete för effektivare batterilager. Uppdraget i ACES-projektet är att bygga fyra demonstrationsanläggningar för att påvisa hur nya sensorer med smarta styrsystem kan möta industrins växande behov av effektiv batterilagring. Insplorion kommer främst att leverera sensorer till batterier. Projektet har nyligen startats och vår ambition är att sensorerna ska finnas på plats för skarpa tester under sommaren 2019. Energimyndighetens beslut att finansiera vidareutvecklingen av batterisensorn gör att vi snabbare kan erbjuda temperaturmätning inuti batterier, i kombination med dagens kemiska mätning. Bättre temperaturmätning är starkt knutet till att effektivare kunna säkra batteriers livslängd och har från både kraft- och fordonsindustri beskrivits som nästan lika viktigt som vår nuvarande kemiska mätning för bättre fastställning av laddstatus. Att vi även knyter kommersiella aktörer till projektet som CEVT och SAFT påskyndar också på kommersialiseringen på kort sikt. Arbetet med utvecklingen av vår luftsensor fortsätter enligt plan. Vi arbetar dels med att miniatyrisera själva elektroniken och dels med att öka känslighet och selektivitet i mätningarna. Miniatyriseringen är i nuläget på storleksnivå av en snusdosa. För att öka känsligheten och selektiviteten i mätningarna arbetar vi med att förfina den beläggning som appliceras på sensorn. Även detta arbete följer plan. För att få full utväxling och göra riktig nytta behöver luftsensorn vara uppkopplad till molnet. Vi är mycket aktiva inom samarbetet LoV-IoT i Göteborg. Där utvecklas för närvarande en mjukvarulösning för att samla in information om luftens och vattnets kvalitet i städer. Denna informationen kommer att vara publik via molnlösningar. Under november och december genomförs tester på fältet av luftsensorn. Målet är att kunna visa goda mätresultat under våren 2019 gällande halterna av kväveoxider i luften. Därefter kommer vi att gå vidare med olika partners för kommersialisering. Insplorion har idag 10 aktiva forskningssamarbeten med företag, inom akademin eller i större projekt med flera deltagare. Intresset för våra instrument och sensorer är stort. Vi får uppskattning och bekräftelse för det vi hittills åstadkommit samt stort stöd för våra mål framöver. Det ger oss extra energi för framtiden.   Patrik Dahlqvist, VD

Edtech-satsning i Nacka får finansiering av Vinnova

  Testbädden ska också stödja entreprenörer, ”startups” och etablerade företag att utveckla, verifiera och validera sina edtech-produkter och tjänster på den svenska marknaden.  -  Genom att testa på plats tillsammans med elever och deltagare i kurser kan processerna mötas och kunskapen om behov och möjligheter höjas.  Med mer hållbara produkter utvecklade och testade i lärmiljöer ökar möjligheten för edtechbranschen att växa, utvecklas globalt och bidra till ett högt innovationstempo inom utbildningssektorn, säger Hanna Elving, som leder utveckling av Vercity och projektleder Vinnovasatsningen.  Nacka är en av Sveriges främsta kommuner inom utbildning, men behovet av kompetens förändras i rask takt, bland annat på grund av digitaliseringen. Nacka kommun utforskar därför hur resan mellan dagens och morgondagens utbildning kan tillgodose framtidens behov av kompetensförsörjning. Testbädden kan bidra genom att överbrygga gapet mellan utbildning och digitalisering och bidra till utveckling av skalbara lösningar som matchar utbildningens och arbetsmarknadens behov  Vad är Vercity? Vercity är en framtida plats för lärande i Nacka stad och drivs i partnerskap mellan Nacka kommun, AcadeMedia, Nackademin, FEI, Företagsekonomiska institutet och Rise (Research Institutes of Sweden). Partnerskapet utgår från insikten om att de som idag går på lågstadiet kommer att ha yrken som inte finns idag. För att kunna identifiera vilken utbildning som är relevant för dem samverkar Vercity med näringsliv, offentliga aktörer och kreativa näringar.

Idogen AB offentliggör prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Idogen AB (”Idogen” eller ”Bolaget”) publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 20 november – 5 december 2018. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna aktier.   Företrädesemissionen i sammandrag Styrelsen i Idogen har upprättat ett prospekt med anledning av den företrädesemission som styrelsen beslutade om den 17 oktober 2018 och som godkändes vid extra bolagsstämma den 5 november 2018. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida (www.idogen.com) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder. Prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post; subscription@arctic.com eller per post på adress Arctic Securities AS, filial Sverige, Biblioteksgatan 8, 111 77 Stockholm. Den som på avstämningsdagen den 14 november 2018 är registrerad som aktieägare i Idogen har företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen, varvid varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper 20 november – 5 december 2018. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Vid fullteckning i företrädesemissionen tillförs Idogen cirka 48,5 MSEK efter emissionskostnader. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden upp till 80 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 48,5 MSEK. Vissa långsiktiga investerare ingår i en s.k. toppgaranti vilken avser utrymmet mellan 58,6 procent upp till 80,0 procent, motsvarande 13,0 MSEK av företrädesemissionen. Resterande garanter ingår i en s.k. bottengaranti som garanterar beloppet från teckningsåtaganden upp till 58,6 procent, motsvarande 33,4 MSEK av företrädesemissionen. Teckningsåtagandena uppgår till cirka 2,1 MSEK, motsvarande cirka 3,4 procent av företrädesemissionen, och har erhållits från Mikael Lönn och samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Investerarträffar där Idogens vd Lars Hedbys presenterar Bolaget  Aktiekvällen i Lund Datum och tid: torsdagen den 15 november 2018, kl. 18:00 – 18:30 Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund  Anmälan: Via Aktiespararnas hemsida, www.aktiespararna.se                Arctic Securities, lunchpresentation  Datum och tid: torsdagen den 22 november 2018, kl. 12:00 – 13:00 Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm Förtäring: Lunch serveras Anmälan: Via e-post till invitation.sweden@arctic.com, v.g. ange namn och kontaktuppgifter Stora aktiedagen i Stockholm Datum och tid: måndagen den 26 november 2018, kl. 11:20 – 11:50  Plats: Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm  Anmälan: Via Aktiespararnas hemsida, www.aktiespararna.se  Tidplan för företrädesemissionen +---------------+-------------------------------------+|20 november – 5|Teckningsperiod ||december 2018 | |+---------------+-------------------------------------+|20 november – 3|Handel med teckningsrätter på ||december 2018 |Spotlight Stock Market |+---------------+-------------------------------------+|20 november |Handel med BTA till dess att ||2018 |Bolagsverket registrerat ||(tillsvidare) |företrädesemissionen |+---------------+-------------------------------------+|Omkring 11 |Offentliggörande av slutligt utfall i||december 2018 |företrädesemissionen |+---------------+-------------------------------------+ ”Den förestående företrädesemissionen har potential att markant stärka Idogens möjligheter att bli en framgångsrik och betydande aktör på den snabbväxande cellterapimarknaden. Likviden från företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att ta Idogens huvudprojekt IDO 8 fram till starten av kliniska studier och att föra det prekliniska arbetet för IDO T och IDO AID till nästa nivå. Vi har nyligen breddat Bolagets projektportfölj till att även innefatta autoimmuna sjukdomar och i slutet av september beviljades Idogens första produktkandidat IDO 8 särläkemedelsstatus i USA, vilket är ett viktigt värdehöjande steg. Genom kapitalanskaffningen får Idogen dessutom nya investerare som avser att vara med långsiktigt”, kommenterar Idogens vd Lars Hedbys. Rådgivare Finansiell rådgivare till Idogen i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Strategisk rådgivare är Asperia AB. Legal rådgivare till Idogen är Setterwalls Advokatbyrå AB. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Hedbys, vd, Idogen AB Tel: 046-275 63 30 E-post: lars.hedbys@idogen.com Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018. Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Idogen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Idogen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggjort. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933, enligt dess senaste lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan delstat i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Framåtriktade uttalanden  Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Diamyd Medicals huvudägare ökar sin investering i Bolaget genom att fullt ut nyttja sina teckningsoptioner

Huvudägare och styrelseledamot Anders Essen-Möller innehar totalt 3 596 420 teckningsoptioner, varav 852 074 utgörs av teckningsoptioner för A-aktier och 2 744 346 för B-aktier, varav 300 000 finns i kapitalförsäkring. Totalt motsvarar Essen-Möllers nyttjande av teckningsoptionerna en investering om 8 181 856 SEK. Samtliga ledande befattningshavare som innehar teckningsoptioner kommer att nyttja sina teckningsoptioner fullt ut. Styrelseordförande Erik Nerpins innehav av teckningsoptioner uppgår till 13 688 och styrelseledamot Maria-Teresa Essen-Möllers innehav till 21 332. VD Ulf Hannelius innehav uppgår till 33 332 och CFO Anna Styruds till 26 666 teckningsoptioner. Samtliga dessas innehav utgörs av teckningsoptioner för B-aktier och det totala teckningsbeloppet motsvarar 216 166 SEK. Nyttjandeperiod av teckningsoptioner i Diamyd Medical 1-30 november 2018I samband med en företrädesemission i maj 2017 utgav Diamyd Medical 852 074 teckningsoptioner för A-aktier och 25 989 268 teckningsoptioner för B-aktier. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för två (2) teckningsoptioner för A- eller B-aktier teckna en (1) ny aktie av respektive slag i Diamyd Medical under perioden 1-30 november 2018 till emissionkurs 4,55 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna för B-aktier är noterade och handlas på Nasdaq First North fram till och med den 28 november. (DMYD T01 B, ISIN kod: SE0009889199). Förvaltarregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid, då en del förvaltare kan ange 28 november eller tidigare som sista anmälningsdag. De fullständiga villkoren för DMYD TO1 B, anmälningssedel för direktregistrerade innehavare (innehav på konto via Euroclear) samt vidare instruktioner om hur du går tillväga finns tillgängliga på www.diamyd.com. Om Diamyd MedicalDiamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det orala GABA-baserat prövningsläkemedel Remygen®. En prövarinitierad studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år har startat vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA. Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Cantargia genomför bolagspresentationer under november och december 2018

Event: Financial Meetings ÖresundDatum och tid: Den 19 november 2018, kl. 08:00-10:00.Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund.Om: http://www.financialmeetings.se/aktuellt/      Event: Redeye Life Science DayDatum och tid: Den 21 november 2018, kl. 08.00-15.00. Cantargia presenterar kl. 11.00.Plats: Haymarket, Hötorget 13-15, Stockholm.Om: https://www.redeye.se/live/ls-day-2018#live-ls-18-sal-2 Event: Nordea Stockholm, Nordic Tech & Medtech/Life Science SeminarDatum och tid: Den 27 november 2018.Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.Om: https://nordeamarkets.com/campaigns/program-for-nordea-tech-medtech-life-science-seminar/ Event: Antibody Engineering and TherapeuticsDatum och tid: Den 11 december 2018. Cantargia presenterar kl. 08.45 lokal tid.Plats: Manchester Grand Hyatt, San Diego, USA.Om: https://lifesciences.knect365.com/antibody-engineering-therapeutics/agenda/3 För ytterligare information, kontaktaGöran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Om CantargiaCantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Idogen deltar i projekt om avancerade terapiläkemedel

Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att bolaget deltar i ett Swelife‑projekt om avancerade terapiläkemedel (ATMP). Projektet är ett delprojekt inom Swelife‑ATMP och inriktar sig på affärsutveckling inom ATMP‑området. Ett särskilt fokus läggs på hälsoekonomi och värdebaserad hälsovård. Genom att identifiera hinder och möjligheter är förhoppningen att projektet kommer att underlätta för fler avancerade terapiläkemedel att nå marknaden och därigenom göra nytta för patienterna. Förutom Idogen deltar både aktörer inom akademin såväl som stora läkemedelsbolag. ATMP har potentialen att etablera nya behandlingar, baserade på celler, vävnader eller gener, som kan motverka eller till och med bota tillstånd som tidigare inte kunnat botas. Dessa behandlingar medför också stora möjligheter att reparera, återskapa eller ersätta vävnad. Projektet, som har fått namnet “Business development within the ATMP area based on health economics, value-based health care and the available infrastructures within Sweden”, kommer att pågå under totalt 1,5 år mellan 2018 till 2020. Bland partners i projektet finns förutom Idogen, Novartis, Pfizer, Nextcell Pharma, CellProtect Nordic Pharmaceuticals, RISE, Karolinska universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, LIF, Västerbotten läns landsting, Region Örebro, Akademiska sjukhuset, Region Skåne och IHE. Projektet syftar till att främja utvecklingen av ATMP-projekt med ökad nytta för patienterna. Målet är även att göra Sverige mer attraktivt inom ATMP-området ur ett internationellt perspektiv vid utveckling, kliniska studier och produktion. I projektet inrättas fyra arbetsgrupper med fyra fokusområden. Den första gruppen omfattar regulatoriska aspekter, rättigheter och tillstånd. En andra grupp riktar in sig på kostnader, pris och ersättningsmodeller. Affärsutveckling eller andra ekonomiskt hållbara betalningsmodeller bearbetas i en tredje grupp. Den sista gruppen i projektet belyser införandet av ATMP i vården. Dessutom kommer projektet även att titta på hur man arbetar med ATMP i andra länder och kartlägga vilka intressenter som finns.  Swelife är en organisation som bidrar till att accelerera innovation och samverkan inom life science – från idéer till samhällsnytta. Genom att stödja samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso‑ och sjukvård är målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. För mer information om projektet se: https://swelife.se/2018/11/13/nytt-projekt-greppar-om-de-avancerade-terapilakemedlens-halsoekonomiska-utmaningar/. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Hedbys, vd, Idogen AB Tel: 046-275 63 30 E-post: lars.hedbys@idogen.com Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018. Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com

Clas Ohlson ökar försäljningen i oktober

Försäljningen i oktober ökar med 10 procent till 755 Mkr (688). Den organiska försäljningen ökar med 6 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i oktober i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 2 procent. Under oktober påverkade kalendereffekten positivt om cirka 2 procentenheter med anledning av fler handelsdagar jämfört med motsvarande period föregående år. I det utmanande marknadsklimat som råder har betydande marknadsinvesteringar gjorts enligt plan för att stärka kundbasen och därigenom driva försäljning såväl i oktober som under den viktiga julhandeln. Försäljningen online i oktober ökar med 56 procent till 40 Mkr (26). Jämfört med oktober månad föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 14 butiker. Vid periodens utgång uppgick det totala antalet butiker till 237. +----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Länder, Mkr |Oktober|Oktober|Procentuell förändring|Organisk tillväxt|| |2018/19|2017/18| | |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Sverige |339 |313 |8 |8 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Norge |301 |267 |13 |5 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Finland |92 |86 |6 |-2 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Utanför Norden**|23 |22 |5 |-3 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+| |755* |688 |10 |6 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+ * varav 40 Mkr (26) utgör försäljning online.** Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien, butiken i Croydon stängdes 180816. Den totala försäljningen för de första sex månaderna av räkenskapsåret 2018/19 (maj till oktober 2018) ökar med 9 procent till 4 115 Mkr (3 782). Den organiska försäljningen ökar med 5 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökar med 2 procent. Försäljningen online för perioden ökar med 51 procent till 189 Mkr (125). Delårsrapporten för andra kvartalet 2018/19 offentliggörs klockan 07:00 onsdagen den 5 december 2018. Rapporten presenteras samma dag klockan 08:30 i Clas Ohlsons butik på Sveavägen 52 i Stockholm. För mer information, vänligen kontakta:Elisabet Johansson, Interim IR-chef, telefon 072-22 11 650 Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 klockan 07:00.

Stendörren Fastigheter förvärvar tre fastigheter i Uppsala & Enköping för 140 miljoner kronor

Pressmeddelande 15 november 2018 Stendörren Fastigheter AB har, via dotterbolag, ingått avtal med Queenie Holding AB och MCA förvaltning i Uppsala AB om förvärv av en portfölj bestående av totalt tre fastigheter varav två fastigheter, Husbyborg 15:1 och Librobäck 21:3, är belägna i Uppsala och fastigheten Stenvreten 7:74 i Enköping. Tillträde planeras till den 17 december 2018. Förvärvet sker via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till närmare 42 miljoner kronor, baserat på ett samlat underliggande fastighetsvärde om 140 miljoner kronor. Årshyresvärdet, fullt uthyrt, uppgår till knappt 10 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan på fastigheterna uppgår till drygt 11 000 kvadratmeter och uthyrningsgraden är för närvarande 96 procent med en genomsnittlig hyresduration om 5 år. "Vi är glada över förvärvet av tre mycket välskötta fastigheter i Uppsala och Enköping, belägna i områden där Stendörren sedan tidigare äger ett flertal fastigheter. Fastigheterna genererar stabila kassaflöden och erbjuder även betydande potential i form av attraktiva byggrätter.” säger Stendörrens VD Fredrik Brodin. ”De förvärvade objekten passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd. Genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i områden som vi har valt att prioritera samtidigt som positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning skapas.” säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Delårsrapport 1 Januari – 30 September 2018

RaySearch Laboratories AB (publ)”Under tredje kvartalet 2018 ökade orderingången med 31 procent till 176 (134) MSEK, vilket är den högsta orderingången någonsin för tredje kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 150 (112) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 8 (1) procent, trots förändrade redovisningsprinciper som fördröjer vår intäktsredovisning. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen ökat med 47 procent till 164 MSEK och rörelsemarginalen hade varit 15 procent. Vi är trygga i vår långsiktiga strategi och vår expansion fortsätter”, säger Johan Löf, VD för RaySearch.  TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER 2018) · Nettoomsättning 150,4 (111,7) MSEK, varav intäkter från RayStation®/RayCare® 137,9 (99,1) MSEK  · Resultat efter skatt 13,5 (-1,0) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 0,39 (-0,03) SEK · Rörelseresultat 12,4 (0,7) MSEK · Kassaflöde -17,0 (1,2) MSEK · Orderingång 175,7 (133,8) MSEK, varav RayStation/RayCare 165,0 (123,6) MSEK NIO MÅNADER (JANUARI – SEPTEMBER 2018) · Nettoomsättning 407,8 (380,1) MSEK, varav RayStation/RayCare 371,3 (339,1) MSEK  · Resultat efter skatt 45,9 (45,3) MSEK och resultat per aktie före/efter utspädning 1,34 (1,32) SEK · Rörelseresultat 52,8 (61,0) MSEK · Kassaflöde -54,9 (-15,5) MSEK · Orderingång 510,3 (435,4) MSEK, varav RayStation/RayCare 479,3 (401,2) MSEK · Orderstock 740,4 (571,3) MSEK vid slutet av perioden, varav RayStation/RayCare 688,3 (511,7) MSEK FÖRÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER · IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder tillämpas från och med den 1 januari 2018, vilket bland annat minskar bolagets licensintäkter från RayStation och RayCare med 18 procent under tredje kvartalet och 17 procent under de första nio månaderna 2018 jämfört med tidigare redovisningsprinciper (IAS 18), se not 1-2. De förändrade redovisnings­principerna har även negativ påverkan på nettoomsättning och resultat avseende de senaste 12 månaderna. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET · RayStation har valts av flera framstående cancerkliniker, bland andra Leeds Cancer Centre i Storbritannien, Swedish Cancer Institute i Seattle i USA, samt Centre intégré de cancérologie de Laval i Québec i Kanada. Därtill har University of California, San Francisco i USA utvidgat sin befintliga installation av RayStation. · Långsiktigt samarbetsavtal har ingåtts med Princess Margaret Cancer Center i Toronto i Kanada avseende utveckling av RayCare. · RayCare har valts av Advanced Oncotherapy (AVO) i Storbritannien. · RayCare 2A* och 2B* har släppts, bl.a. med en rad nya funktioner, såsom aktivitets- och regelbaserad schema­läggning för alla kliniska resurser, hantering av kliniska dokument, stöd för full behandlingsleverans, arbetsflödeshantering och aktivitets-baserad bildgranskning offline, samt ytterligare funktioner för vårdadministration och hantering av externa kontakter. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG · Sedan den 8 oktober 2018 används RayCare tillsammans med RayStation för att planera och hantera patientbehandlingar vid Provision CARES Proton Therapy Nashville i USA, som därmed blev den första kliniken att ansluta RayCare direkt till ett behandlingssystem (ProNova SC360) för att registrera och verifiera behandlingarna. · RaySearch och Canon Medical Systems Corporation har ingått samarbetsavtal för integration mellan RayStation och RayCare, och Canon Medicals bildåtergivningssystem och avancerade visualiseringslösningar i syfte att skapa ett mer effektivt arbetsflöde för virtuell simulering.   Informationen i delårsrapporten är sådan som RaySearch Laboratories AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den15 november 2018 kl. 07.45 CET.    FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Johan Löf, Telefon: +46 8 Epost: johan.lof@raysearchlabs.comVD       510 530 00        Peter Telefon: +46 Epost: peter.thysell@raysearchlabs.com  Thysell, 70 661 05 59CFO          OM RAYSEARCH RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag. RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com.

Volvo och BMW överraskar med nya konceptbilar på eCarExpo

 Årets elbilsmässa ser ut att bli industrins största och viktigaste manifestation av nya elbilar någonsin. Volvo överraskar med att offentliggöra och premiärvisa sin helt nya, spännande konceptbil 360c för publiken på eCarExpo. Det är en autonom, eldriven och uppkopplad bil som tillverkaren ser som plattform för idéer om hur vårt framtida samhälle ska utformas. – Vi ser på 360c som en konversationsstartare, där vi kommer att få fler idéer och svar i takt med att vi lär oss mer. Vi tror att helt autonom körning har potential att förändra vårt samhälle i grunden på många sätt. Det kommer att få stor inverkan på hur människor reser, hur vi utformar våra städer och hur vi använder infrastruktur. Vi bjuder med 360c in till en bred diskussion allteftersom samhället lär sig att göra mesta möjliga av denna banbrytande teknik, säger Mårten Levenstam, senior vice president för corporate strategy på Volvo Cars. Även BMW använder eCarExpo som ett lämpligt tillfälle att premiärvisa sin nya konceptbil iX3. Konceptbilen från BMW, som redan räknas till veteranerna i elektrifieringsracet, är ett ganska produktionsnära startskott för tillverkarens första el-SUV – eller SAV, Sports Activity Vehicle, som BMW väljer att kalla konceptet. Med 270 hk och en batterikapacitet på 70 kWh får den en räckvidd på 400 km. Marknadens gigant inom elbilar, Tesla, meddelar nu också att de själva kommer till eCarExpo för att premiärvisa sin hett efterlängtade Model 3. - Vi är givetvis väldigt glada att Tesla nu även själva har valt eCarExpo för att premiärvisa den elbil för folket som tusentals svenska bilköpare väntat på att få se i verkligheten, säger mässarrangören Gunnar Dackevall. Framtidens trafik kommer att visas, debatteras och formas på eCarExpo i Göteborg. Förutom nya konceptbilar, elbilsmodeller, laddprodukter och infrastruktur för laddbar bilkörning kommer även heta debatter och föredrag om nutid och framtid att hållas under fredagens bransch- och pressdag med ledande forskare, politiker och beslutsfattare för elbilsindustrin. Vilka bilföretag kommer att överleva och vilka går under, är en fråga som Chalmers forskare, professor Christian Sundström, ska besvara i sitt föredrag. Vad har Sverige att lära av Norge i elbilsomställningen? BilSweden leder en framtidsdebatt med Ståle Frykenlund från norska elbilsföreningen och svenska politiker. PowerCircle leder en aktuell debatt om vilken miljöbelastning elbilsbatterierna har? Seminarieprogram bransch- och pressdag 30 november 2018, Stora scenen: 10.00-10.45  Pressmöte – med Gunnar Dackevall, eCarExpo, Rikard Lundberg, Mejsel, Jessica Alenius, BilSweden, Daniel Kulin, Power Circle, Charlotte Eisner, DEFA, Ronny Svensson, Ynnor, Shahbaz Khan (s), kommunalråd Göteborg, Rickard Nordin (c), riksdagsman. Moderator: Lars-Ola Nordqvist, presschef eCarExpo. 10.45-11.00  Avtäckning av Kia Nero EV i Kias monter.   11.00-11.45    Disruptiva innovationer; vilka bilföretag kommer att överleva och vilka går under i omställningen till el? Föreläsare professor Christian Sundström, Chalmers 13.00-13.45    Det norska exemplet – bör Sverige följa efter? Ståle Frydenlund från norska elbilsföreningen berättar om utvecklingen i grannlandet, och BilSweden leder paneldebatt med politiker; Energimyndigheten, Hampus Magnusson (m), Rickard Nordin (c) och Johan Büser (s). Jessica Alenius, BilSweden, modererar.  14.00-14.45  Hur klarar Göteborgs stad de framtida utmaningarna för infrastrukturen med elbilar? Göteborgs Energi och Göteborg Parkering ger sina visioner, Hampus Magnusson (m), Elisabeth Undén (mp) och Rickard Nordin (c) debatterar frågan.  15.00-15.45    Batteribilarna och dess miljöbelastning – en nyckelfråga i omställningen till el. Power Circle leder en paneldebatt med forskare, producenter och återvinning. 16.00-16.45    Tjänstebilarna i skattefokus. Vilka konsekvenser har bonus-malus och de nya beräkningsmodellerna av koldioxidutsläppen fått för företagens val av bil? Ronny Svensson, Ynnor AB, redogör för den omvälvande utvecklingen på bilmarknaden. Flera biltillverkare, bl a Volvo och Audi, har aviserat avtäckningar av nya bilmodeller under fredagen i sina respektive montrar. Mer information om dessa kommer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBS! DU SOM ÄNNU INTE PRESSACKREDITERAT DIG, FYLL I BIFOGADE ANSÖKAN OCH SKICKA TILL lars@comvision.se För mer information och ackreditering, kontakta:  Lars-Ola Nordqvist, Presschef eCarExpo, tel 070-6891120, lars@comvision.se, http://www.ecarexpo.se Fakta om eCarExpo: eCarExpo är Nordens ledande mässa om laddbara bilar och laddning för elbilar. Den arrangeras i Svenska Mässan i Göteborg 30 november – 2 december 2018. Det är en mötesplats och framtidsmässa med elbilar, elcyklar, produkter och tjänster för elbilsladdning. Mässan vill visa att elbilen är en lika lustfylld upplevelse för bilägare och bilentusiaster, som att den förbättrar miljön och våra beteenden för en hållbar värld. Arrangör är PT Umbrella som också arrangerar Gran Turismo Expo och Samlarbilsmässan, i samarbete med Svenska Mässan, BilSweden och PowerCircle.

Martin Lundstedt är Årets ledare 2018

Pristagaren utses av en jury utifrån ett omfattade researcharbete, inklusive intervjuer med intressenter kring kandidaten. - Jag är stolt och glad. Men framförallt sporrad att leva upp till detta pris i vardagen tillsammans med Volvokoncernens alla medarbetare. Hur vi arbetar med ledarskapsfrågorna i en tid som präglas av stor förändring är en nyckelfaktor för vår fortsatta framgång, säger Martin Lundstedt, VD och koncernchef Volvo. Juryn består av Oskar Almén, partner PA Consulting, Jan Dernestam, MP Mannheimer Swartling, Johan Forssell, VD Investor, Carl-Henrik Hallström, MD Wipro, Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare, Helena Stjernholm, VD Industrivärden, Erik Wahlin (ordf), chefredaktör Affärsvärlden, Charlotte Wetterlundh, partner Korn Ferry och Jonas Wiström, VD på Ratos. Deras motivering för utnämningen av Martin Lundstedt till Årets ledare är: ”Med stor entusiasm, bråddjup branschkunskap och ett omfattande lagarbete har Årets ledare framgångsrikt förändrat ett av Sveriges absolut största bolag.” 15 november 2018 För ytterligare information, vänligen kontakta Claes Eliasson , 031-323 72 29 eller 076-553 72 29. För fler nyheter besök www.volvogroup.seVolvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. Volvo sysselsätter nästan 100 000 personer, har produktionsanläggningar i 18 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvokoncernen omsatte 2017 cirka 335 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Diamyd Medical uppdaterar om Bolaget och diabetesvaccinet Diamyd® inför dagens årsstämma

Diamyd Medicals främsta fokus med diabetesvaccinet Diamyd® är att öka den internationella uppmärksamheten kring Bolagets framsteg, fullfölja den europeiska studien DIAGNODE-2 och förbereda inför marknad. Inom ramen för detta är Professor Mark A. Atkinson, University of Florida, USA, en av världens ledande auktoriteter inom typ 1-diabetes, föreslagen till inval i Diamyd Medicals styrelse . 75 patienter av totalt 106 har hittills inkluderats i DIAGNODE-2 och målet är att studien ska vara fullrekryterad första kvartalet 2019. Tillsammans med Spanien, Tjeckien och Sverige blir Nederländerna det fjärde landet där studien bedrivs när en klinik i Rotterdam, som också deltog i Bolagets tidigare fas III-program, öppnas för att säkra en fortsatt god rekryteringshastighet. I pilotstudien DIAGNODE-1 har de tre patienter som blivit erbjudna att få en fjärde så kallad booster-injektion av intralymfatiskt Diamyd® genomfört behandlingen utan några allvarliga biverkningar. De tre studiedeltagarnas kliniska och immunologiska resultat kommer att följas upp under våren. Diamyd Medical har tidigare informerat om positiva kliniska och immunologiska resultat för samtliga 12 patienter som följts i 15 månader. 30- månaders- resultat för samtliga patienter förväntas runt årsskiftet 2019/2020. Studien kan komma att monitoreras tidigare inför viktiga partnersamtal eller konferenser. Marknadförberedande aktiviteter pågår även gällande tillverkning av proteinet GAD (glutaminsyradekarboxylas) och formulering av Diamyd®-prövningsläkemedel. Som Bolaget tidigare meddelat är tillverkning av nya GAD-batcher för användning i sena kliniska prövningar och eventuell tidigare marknadslansering inom nydiagnostiserad typ 1-diabetes planerat att sammanfalla med resultaten för DIAGNODE-2. Utöver det finns färdigt formulerat prövningsläkemedel med hållbarhet till 2021. För att stärka förhandlingspositionen inför partneravtal pågår utvärdering av produktionsprocessen samt av möjligheten att initiera ytterligare produktionsenheter. Målet är att produktionskapaciteten ska ligga i linje med en internationellt omfattande marknadslansering, som tar i beaktande en möjlig breddning mot indikationen LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) samt sjukdomsprevention. Kassan uppgick den 14 november till 35 MSEK. Vid full teckning i den pågående nyttjandeperioden för teckningsoptioner tillförs Diamyd Medical ytterligare cirka 61 MSEK före emissionskostnader. Två teckningsoptioner i Diamyd Medical ger innehavaren rätten att teckna en aktie till kursen 4,55 SEK. Stängningskursen den 14 november för Diamyd Medicals B-aktie var 6,01 SEK. Teckningsoptioner kan handlas på Nasdaq First North fram till och med den 28 november. Om diabetesvaccinet Diamyd® jämfört med andra teknologierDiamyd® är den längst utvecklade antigenspecifika immunoterapin i världen för autoimmun diabetes. Diamyd® är även den enda terapi som baseras på proteinet GAD65, den antigen som patienter som diagnostiseras med typ 1-diabetes och LADA allra oftast har antikroppar mot. Många andra immunoterapier baseras på peptider, dvs kortare delar av t ex insulin-proteiner, medan Diamyd® innehåller hela GAD65 som aktiv komponent. Det innebär att hela proteinet behandlas av kroppens immunceller på ett naturligt sätt, utan att läkemedelsproducenten har gjort antaganden om vilken eller vilka delar av proteinet som är viktigast. Om Diamyd MedicalDiamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det orala GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen®. En prövarinitierad Remygen-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år har startat vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår också vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA. Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ingår samarbete med Oscar Properties om utveckling i Karlskrona

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har tecknat ett avtal med Oscar Properties gällande ett samarbete kring nyproduktion av bostäder inom Gullbernaområdet i Karlskrona. SBB står för marken, Oscar Properties projektleder och står för försäljning av bostäderna. ”Oscar Properties har gjort stora avtryck på den svenska bostadsmarknaden genom grundarens entreprenörskap och fokus på arkitektur och design och vi bidrar gärna till bygget av kvalitetsbostäder i hela Sverige. Affären visar att de svenska regionstäderna och deras tillväxt är attraktiva och vi ser fram emot att tillsammans med Oscar Properties utveckla bostadsrätter intill befintligt bestånd samtidigt som vi i samma område tillsammans med KlaraBo utvecklar hyresrätter med investeringsstöd,” säger Krister Karlsson, vice VD och fastighetsutvecklingschef på SBB. ”Oscar Properties startades för att vi såg ett tomrum på bostadsmarknaden. Det saknades någon som ville bygga med design och arkitektur i fokus. I dag ser vi samma marknadsmisslyckande i många kommuner där det saknas en bostadsproducent som bygger kvalitetsbostäder för människor med vanliga plånböcker, den nischen tänker vi fylla. Jag har länge varit imponerad av SBBs förmåga att snabbt ta fram byggrätter. Vi är båda entreprenörsdrivna bolag som kompletterar varandra perfekt för bostadsproduktion därför är det extra kul att vi efter en tids letade hittade ett spännande samarbete, förhoppningsvis får vi möjlighet att genomföra fler projekt tillsammans i framtiden,” säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties. Projektet i Karlskrona är på 17 000 kvm BTA. Byggstart är planerat mot slutet av 2019. Avsikten är att SBB och Oscar Properties ska hitta fler projekt att samarbeta kring.

Oscar Properties och SBB i strategiskt samarbete

Detta projekt blir en del av det nya affärsområde där Oscar Properties ska bygga bostäder av hög kvalitet i tillväxtkommuner. Målsättningen är att bygga till ett pris som gör att de nya bostäderna konkurrerar med nybyggda hyresrätter. - Oscar Properties startades för att vi såg ett tomrum på bostadsmarknaden. Det saknades någon som ville bygga med design och arkitektur i fokus. I dag ser vi samma marknadsmisslyckande i många kommuner där det saknas en bostadsproducent som bygger kvalitetsbostäder för människor med vanliga plånböcker, den nischen tänker vi fylla, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties. - Jag har länge varit imponerad av SBBs förmåga att snabbt ta fram byggrätter. Vi är båda entreprenörsdrivna bolag som kompletterar varandra perfekt för bostadsproduktion. Därför är det extra kul att vi efter en tids letade hittade ett spännande samarbete, förhoppningsvis får vi möjlighet att genomföra fler projekt tillsammans i framtiden, avslutar Oscar Engelbert. - Oscar Properties har gjort stora avtryck på den svenska bostadsmarknaden genom grundarens entreprenörskap och fokus på arkitektur och design och vi bidrar gärna till bygget av kvalitetsbostäder i hela Sverige. Affären visar att de svenska regionstäderna och deras tillväxt är attraktiva och vi ser fram emot att tillsammans med Oscar Properties utveckla bostadsrätter intill befintligt bestånd samtidigt som vi i samma område tillsammans med KlaraBo utvecklar hyresrätter med investeringsstöd, säger Krister Karlsson, vice VD och fastighetsutvecklingschef på SBB. Projektet i Karlskrona är på 17 000 kvm BTA. Byggstart är planerat mot slutet av 2019. Avsikten är att Oscar Properties och Samhällsbyggnadsbolaget ska hitta fler projekt att samarbeta kring.

Delårsredogörelse 1 januari–30 september 2018

Väsentliga händelser juli–september 2018 · Inledande driftsättningstester av Minestos DG500-system i Wales slutförda. · Deep Green-teknologins funktionalitet verifierad i kommersiell skala. Efter periodens utgång · Minesto genererar elektricitet för första gången med kraftverk i kommersiell skala. · Väsentlig utbetalning om cirka 2,3 MEUR från Welsh European Funding Office inom ramen för Minestos publika finansieringskontrakt. · Driftsättningsprogrammet av bolagets EU-finansierade projekt i Wales slutfört. · Avtal för kundinstallationer inklusive elköpsavtal tecknat med elbolaget SEV på Färöarna. Koncernen i sammandrag januari–september 2018 · Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 27 042 Tkr (29 385 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. · Nettoomsättningen var 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet –12 912 Tkr (–6 281 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 23 072 Tkr (25 487 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. · Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 228 120 Tkr (154 319 Tkr), därtill kommer utgifter för patent om 10 593 Tkr (9 385 Tkr). · Bidrag har under perioden upptagits till 51 585 Tkr (43 140 Tkr), varav 47 622 Tkr (39 252 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar från bidragssystem skett med 23 941 Tkr (38 087 Tkr). · Periodens kassaflöde uppgick till –36 920 Tkr (18 673 Tkr). · De likvida medlen uppgick på balansdagen till 12 296 Tkr (62 124 Tkr). · Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 305 798 Tkr (253 845 Tkr) varav periodens resultat utgjorde –9 507 Tkr (–5 620 Tkr). Under perioden har 101 Tkr tillförts bolagets egna kapital genom utnyttjande av personaloptioner. För mer information, vänligen kontakta Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB031-774 14 89press@minesto.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08:00 CET. Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Läs mer om Minesto på www.minesto.com Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Delårsrapport januari - september 2018

Höjdpunkter under kv3 2018 ·Ökat abonnentstocken med 41% från kv3 2017, till 720 900 abonnenter i genomsnitt i kv3 2018. ·Ökat Streaming-intäkterna med 41% från kv3 2017, till 280 MSEK i kv3, 2018 ·Ökat andelen Streaming-intäkter från utlandet till 51% ·Öppnat upp kontor i Bangkok, en regional hub för den asiatiska marknaden som Storytel kommer expandera till under 2019 ·Genomfört en lyckad riktad nyemission om 500 MSEK ·Norstedts Förlagsgrupp AB ingick avtal om att förvärva Printz Publishing med författarskap som Jojo Moyes. Tillträde skedde första oktober 2018. Key numbers for Streaming and Print Publishing Valuta: tusen                                  Q4SEK  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3 Forecast 2017 2017 2018 2018 2018 1Totalt StreamingIntäkter 197 881 209 225 222 133 239 139 279 979 290 000Täckningsbidrag2 27 784 30 277 24 079 25 045 22 063Täckningsgrad 14,0% 14,5% 10,8% 10,5% 7,9%Betalande 503 900 533 400 577 900 621 200 720 900 765 000abonnenterARPU (SEK/Månad)  131 131 128 128 129 1263 SverigeStreamingIntäkter 113 709 118 038 122 046 125 759 135 986 137 500Täckningsbidrag 32 872 38 501 43 067 35 763 40 888Täckningsgrad 28,9% 32,6% 35,3% 28,4% 30,1%Betalande 282 300 292 700 305 100 314 700 336 200 341 000abonnenterARPU (SEK/Månad) 134 134 133 133 135 134 UtlandetStreaming4Intäkter 84 172 91 187 100 087 113 380 143 993 152 500Täckningsbidrag -5 088 -8 224 -18 988 -10 718 -18 826Täckningsgrad -6,0% -9,0% -19,0% -9,5% -13,1%Betalande 221 600 240 700 272 800 306 500 384 700 424 000abonnenterARPU (SEK/Månad) 127 126 122 123 125 120 PrintPublishing5Intäkter 132 619 173 832 106 312 115 898 116 252Täckningsbidrag6 47 905 66 854 39 223 41 889 40 140Täckningsgrad 36,1% 38,5% 36,9% 36,1% 34,5% 1 Prognosen är en uppskattning baserad på den information vi har tillgänglig vid rapporttidpunkten 2 Täckningsbidrag definieras som Streamingintäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader 3 ARPU definieras som genomsnittlig intäkt per abonnent per månad 4. I tabellen ingår Storytel Norge till 100%. I koncernredovisningen tillämpas klyvningsmetoden 5 Print Publishing är hänförligt till fysisk utgivning. Koncernintern försäljning är eliminerad. Barnens bokklubb ingår ej i tabellen. 6 Täckningsbidrag definieras som intäkter minus KSV, distributionskostnader, försäljnings- och marknadsföringskostnader Bokslutskommunikén för januari - december 2018 kommer att avges den 25 februari 2019 Denna information är sådan information som Storytel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl 08:20 CEST.   För mer information, kontakta: Jonas Tellander, CEO: +46 70 261 61 36 Sofie Zettergren, CFO: +46 70 509 98 08 About Storytel Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten, Turkiet och Italien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Printz Publishing, Kontentan, Telegram, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor.

Cantargia publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2018

Väsentliga händelser under tredje kvartalet Klinik · I augusti presenterade Cantargia en uppdatering av den kliniska prövningen CANFOUR och fas IIa förberedelserna. Patent · I juli erhöll Cantargia preliminärt godkännande från EPO kring expanderat patentskydd för behandling av solida tumörer. · Cantargia erhöll i juli patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Kina. · I september erhöll Cantargia patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Japan. Listbyte · I juli godkändes Cantargia för notering på Nasdaq Stockholm First North Premier som ett led i processen mot Nasdaq Stockholms huvudlista. · I september erhöll Cantargia godkännande för notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad med första handelsdag den 25 september 2018. .Väsentliga händelser efter periodens utgång · Cantargia erhöll patent i USA för antikroppen CAN03. · I oktober presenterade Cantargia kliniska data från den pågående CANFOUR-studien på ESMO. Finansiell information Perioden (2018-01-01 – 2018-09-30) ·  Nettoomsättning, 0 (0) KSEK ·  Rörelseresultat, -65 225 (-45 597) KSEK ·  Periodens resultat efter skatt, -63 302 (-45 586) KSEK ·  Resultat per aktie, före och efter utspädning, -0,96 (-1,48) SEK ·  Soliditet, 93 (90) % ·  Likvida medel, 80 691 (32 385) KSEK ·  Kortfristiga placeringar, 110 000 (20 000) KSEK  Tredje kvartalet (2018-07-01 – 2018-09-30) · Nettoomsättning, 0 (0) KSEK · Rörelseresultat, -21 412 (-11 306) KSEK · Periodens resultat efter skatt, -21 456 (-11 306) KSEK · Resultat per aktie, före och efter utspädning -0,32 (-0,35) SEK  För ytterligare information, kontaktaGöran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 08.30 CET. Om CantargiaCantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Delårsrapport januari – september 2018

Citat från Fredrik Leo, VD ByggPartner:    ”Delårsperioden visar en stark tillväxt, ett starkt kassaflöde, en rekordstor orderstock men en svagare rörelsemarginal. Arbetet med att öka lönsamheten har börjat, en rad åtgärder har vidtagits.” VD:s kommentar Ett kvartal har nu gått sedan mitt tillträde som VD och under denna tid har vi format en ny ledning och arbetat igenom vår affärsplan framåt. Fokus i detta arbete har varit att öka vår lönsamhet, ett antal åtgärder är redan påbörjade. Vi har satt tydliga mål och prioriterar att välja rätt uppdragsgivare, att utveckla vårt partneringerbjudande och fokusera på projektstyrningen. Fortsatt stark orderingång, orderstocken på över två miljarder driver omsättning Marknadsarbetet fortsätter att ge resultat med en mycket stark orderingång och vi kan summera en orderstock som är koncernens största hittills på 2,2 miljarder kronor, även med en ökande partneringandel. Det ger oss en stark position och skapar trygghet för framtiden. Vår ökade orderingång under året syns i vår nettoomsättning som ökade med drygt 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Marknaden är överlag god och än så länge så ser vi ingen avmattning inom de geografier och segment som vi verkar inom, framförallt samhällsfastigheter, kommersiella fastigheter och hyreslägenheter. Vi har under tredje kvartalet startat igång två stora partneringprojekt med Arboga Kommun, ett äldreboende och en förskola. Båda projekten ingår i det strategiska partneringkontrakt vi har med Arboga Kommun där vi tillsammans ska genomföra ett antal projekt. Under perioden har vi även startat igång produktionen av studentlägenheter åt Fastighets AB Rodret i Nacka samt en sportanläggning åt Sala kommun, båda partneringprojekt. Det här är projekt som går från fas 1 till fas 2 och syns i vår nettoomsättning i perioden. Andelen partneringprojekt fortsätter att öka och vid utgången av perioden var 57 procent av vår totala orderstock partnering. Det är en ökning med sex procentenheter från föregående kvartal. Det ligger helt i linje med vår strategi att öka andelen partnering för att få bättre riskkontroll. I början av oktober fick vi tilldelning på ett nytt ramavtal med Specialfastigheter och därmed fortsätter vårt mångåriga samarbete. Segmentet byggservice minskade nettoomsättningen med fem procent samtidigt som segmentet ställningar och fallskydd ökade nettoomsättningen med sex procent. Projektnedskrivningar påverkade rörelsemarginalen negativt Rörelseresultatet för tredje kvartalet var sämre än föregående år. Vi redovisade en svag rörelsemarginal för kvartalet. Det var projektnedskrivningar från framför allt tre projekt som påverkade rörelseresultatet och marginalen negativt. Det ena projektet är det i Västerås som vi även skrev ned i förra kvartalet, här har vi vidtagit åtgärder och bytt projektorganisation. Projektnedskrivningen förklaras av forceringskostnader. De två andra är i slutfasen och där slutregleringen påverkade resultatet negativt. För årets tre första kvartal ökade vi rörelseresultat som en konsekvens av högre omsättning samtidigt som vi redovisade en rörelsemarginal på 2,6 procent jämfört med 3,1 procent för samma period föregående år. Segmentet service minskade rörelseresultatet något. Segmentet ställningar och fallskydd ökade resultatet något. Fortsatt starkt kassaflöde skapar förutsättning för utdelning Vi är en renodlad byggare och har en kapitaleffektiv affärsmodell med låg kapitalbindning. Vi har kontinuerligt arbetat med att förbättra faktureringsprocessen och vi genererade under tredje kvartalet ett starkt kassaflöde. Kassaflödet under tredje kvartalet var över 30 miljoner jämfört med strax under sju miljoner samma kvartal föregående år. För årets tre första kvartal var kassaflödet drygt 71 miljoner kronor jämfört med drygt 60 miljoner kronor föregående år. Det starka kassaflödet skapar goda förutsättningar för kommande utdelning till aktieägarna. Nästa steg – nå våra mål Vi fortsätter att leverera på vårt tillväxtmål som är att växa med 10-15 procent per år. Under årets tre första kvartal ökade vi nettoomsättningen med 26 procent. Vårt andra finansiella mål är att uppnå en rörelsemarginal (EBIT) på över fem procent. Här har vi mer att göra och det är här mitt fokus som VD ligger. Vi följer regelbundet upp affärsplanen och avvikelser korrigeras med aktiviteter på kort och lång sikt. Vår strategi för att öka marginalen kan sammanfattas i följande delar. För det första handlar det om att säkerställa att vi väljer rätt affär, för oss handlar det om att prioritera partneringprojekt som är en mer hållbar affär. Vi ökade under kvartalet andelen partneringprojekt i orderstocken, vilket är en viktig trend. För det andra så handlar det om god projektstyrning och projektuppföljning. Där investerar vi i kompetens hos våra medarbetare som är vår allra viktigaste tillgång, vår förmåga att leverera lönsamma projekt. Denna information är sådan information som ByggPartner i Dalarna Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 08.30. 

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-sep 2018

Tredje kvartalet 2018 (juli - september)                                                                         -       Intäkter: 29,6 (20,5) MSEK -       Nettoomsättning: 29,2 (19,9) MSEK -       Rörelseresultat (EBIT): 3,7 (-7,7) MSEK -       Rörelsemarginal: 12,3% (-37,4%) -       Resultatet efter skatt: 2,1 (-7,2) MSEK -       Resultatet per aktie: 0,19 (-0,96) SEK -       Periodens kassaflöde: -2,2 (1,4) MSEK -       Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2018 till 129,5 (108,2) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 67,7% (66,3%) -       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,7 (5,0) MSEK -       Orderingång: 27,1 (19,6) MSEK Första nio månaderna 2018 (januari - september)                                                       -       Intäkter: 84,5 (69,1) MSEK -       Nettoomsättning: 80,8 (67,3) MSEK -       Rörelseresultatet (EBIT): -5,2 (-21,2) MSEK -       Rörelsemarginal: -6,2% (-30,7%) -       Resultatet efter skatt: -4,0 (-17,6) MSEK -       Resultatet per aktie: -0,35 (-2,35) SEK -       Periodens kassaflöde: 0,9 (-0,6) MSEK -       Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2018 till 129,5 (108,2) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 67,7% (66,3%) -       Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,7 (5,0) MSEK -       Orderingång: 78,8 (64,3) MSEK Vd’s kommentarer Tredje kvartalet visar på fortsatt utveckling i rätt riktning. Nettoförsäljningen är 47% högre än samma period föregående år och visar positiv utveckling på merparten av bolagets marknader. Både aktivitetsnivå och intresse för bolagets produkter är fortsatt hög i våra marknader, vilket också visas genom orderingång som är 38% högre än samma period föregående år. Kvartalet uppvisar också ett starkt rörelseresultat delvis drivet av aktivering av utvecklingsutgifter och en stark resultatandel från intressebolaget AGS. Även rensat för jämförelsestörande poster har rörelseresultatet förbättrats väsentligt jämfört med samma period föregående år. Förbättringen drivs primärt av ökade intäkter samtidigt som kostnader har varit relativt konstanta. Sammantaget är personalkostnader och övriga externa kostnader på samma nivå som samma period förgående år trots effekter av högre bonusreserveringar och högre agent-kommissioner vilka båda är en följd av ökad försäljning. Detta är ett resultat av generell kostnadsmedvetenhet och olika åtgärder som möjliggör effektiviseringar. Dock är rörelseresultatet för årets första nio månader fortsatt negativt, om än betydligt mindre negativt än för samma period föregående år. Bolaget har en strategi baserad på lönsam tillväxt som sker i tre steg; 1) Lönsam tillväxt av nuvarande affär, 2) Expandera erbjudande och växa serviceaffären, och 3) Etablera nya affärer baserat på applikationsanpassade lösningar. Stegen sker delvis parallellt men fokus idag ligger på första steget. Genomförandet av bolagets strategi fortgår och under kvartalet har mycket kraft lagts på harmonisering och uppgradering av bolagets ERP-system samt legal konsolidering av svenska bolagen. Den legala konsolideringen är genomförd och Bolaget arbetar från och med den första oktober i ett gemensamt ERP system. Dessa förändringar möjliggör direkta effekter som effektiviseringsvinster och bättre kvalitet i våra administrativa processer, samt indirekta effekter som snabbare och bättre beslutsstöd, kostnadsbesparingar och flera positiva strategiska aspekter. Detta stödjer den pågående omdaningen av Bolaget. Dessutom har arbetet med att delvis regionalisera vår kommersiella verksamhet fortsatt. Syftet är att komma närmare våra kunder och därmed kunna vara mer aktiva och erbjuda bättre service.   Mikael Nolborg, vd Guideline Geo

Delårsrapport januari – september 2018

VD:s kommentar: Amnode rapporterar en kraftig resultatförbättring för hela perioden med ett rörelseresultat EBITDA om 1,7 mkr (-2,0) och +4,5 mkr i bättre rörelseresultat – 2,6 mk (-7,1) mkr jmf med samma period, jan-sept föregående år. Nettoomsättnings-tillväxten för perioden blev 5,4 %. Vårt rörelseresultat är trots de kraftiga förbättringarna fortsatt negativt, vilket vi jobbar extremt hårt med under sista kvartalet. Vårt förbättringsarbete fortskrider och våra kommunicerade finansiella mål ligger fast. Vi arbetar hårt med rationaliseringar och att utveckla våra processer, vi bygger upp nya produktionsceller och driftsätter nya maskiner. Vi är bättre förberedda än någonsin efter det senaste kvartalet att ta oss an de nya volymer som vi förväntar oss för resten av året och inför 2019. Fjärde kvartalet har också börjat bra, oktober levererar ett positivt rörelseresultat och en bra faktureringsvolym. Under senaste kvartalen har arbetet med att bygga en stark industrigrupp fortskridit. Vi ligger dock något kvartal efter vår ursprungliga plan men räknar med att vi under 2019 ha tagit in tidigare förseningar. Vår produktionsenhet i Skultuna är nu organiserad på ett bättre sätt och utrustningen har kompletterats eller moderniseras och enheten är klar för att leverera de ökade volymerna som vi har planerat för 2019. I dag pågår ett intensivt arbete att utveckla vår Gnosjö enhet både vad avser de interna processerna och maskinparken. Under våren har vi uppgraderat våra verksamhetssystem (IATF och ISO), vilket är ett viktigt arbete för vår framtida expansion. Vi har senaste åren haft svårt att få lönsamhet i vissa projekt pga att vissa maskiner inte varit optimala eller effektiva. Under hösten har ett antal helt nya maskiner installerats och driftsatts och ytterligare någon maskin kommer att driftsättas innan året är slut. Detta har kortsiktigt belastat oss men kommer att ge positiv effekt framöver. Vår orderstock är rejält bättre idag än förra året samma tid och följer vår plan att nå våra finansiella mål 2019. Vi är som alltid beroende av att våra kunder fortsätter att utvecklas på de positiva sätt som skett i år och att våra nya projekt som vi arbetar med kommer att bära frukt. Projekten från de globala kunderna som vi tecknade avtal med under hösten 2017 tar större och större del av vår produktions-kapacitet i anspråk som planerat Vi har idag 5 stora kunder som ger en bra bas för vår framtida expansion och varje kund står för 10-25% av vår försäljning. Under året har samarbetet fördjupats med våra nyckelkunder, vilket inneburit att vi har ett stort antal nya projekt som vi jobbar med och som vi hoppas skall ge viktiga nya volymer den närmaste åren. Produktmixen är idag väl anpassad till vår produktionsapparat, vilket varit en mycket viktig faktor till den kraftiga förbättringen av rörelseresultatet. Vi är nöjda med förändringstakten men inte nivån. Ett aktivt inköpsarbete och hög automatiseringsgrad är vårt focus för att lyfta gruppen till den nivå som Amnode förtjänar. Under året har vi gjort några viktiga rekryteringar men framför allt utvecklat befintlig personal. Vi bedömer att stor del av den planerade expansionen kan ske med befintlig personal genom att effektivare använda den nya kapacitet vi har skapat under året. Sam Olofqvist, VD och koncernchef För ytterligare information kontakta: Sam Olofqvist VD Amnode AB (publ) Mobil: 070 550 88 82 E-mail: sam.olofqvist@amsg.se

Heimstaden Bostad erhåller preliminär BBB- kreditbetyg från S&P och undersöker möjligheterna att genomföra sin första emission i obligationsmarknaden

Heimstaden Bostad har erhållit ett preliminärt ”Investment Grade” kreditbetyg, BBB-, från S&P med ”stable outlook”. Bolaget har vidare gett Danske Bank, DNB, J.P. Morgan och Nordea uppdraget att undersöka möjligheten för bolaget att emittera obligationer med flertalet löptider och flertalet valutor. Anledningen till att Heimstaden Bostad undersöker möjligheten till att emittera obligationer är bland annat: - Att förlänga den genomsnittliga löptiden på sin skuldportfölj genom att emittera obligationer med längre löptid än den skuld som återbetalas- I enlighet med S&Ps kriterier reducera sin säkerställda skuld genom att emittera icke-säkerställda obligationer och återbetala säkerställd bankskuld- Att få tillgång till nya finansieringskällor som en del av bolagets tillväxtplaner"Som en del av våra tillväxtplaner ser vi framemot att ta del av den internationella kapitalmarknaden. Under förutsättning att vi framgångsrikt lyckas med vår första emission kommer bolaget fortsätta sitt arbete med att förbättra sitt kreditbetyg med en ambition att nå BBB (”flat”) inom 18 månader", säger Magnus Nordholm, vVD för Heimstaden Bostad. För ytterligare information, kontakta:Magnus Nordholm, vVD, tel 0705-29 31 44, email magnus.nordholm@heimstaden.comAdam Lindh, Finanschef, tel 0708-86 96 74, email adam.lindh@heimstaden.com

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Sommaren 2017 uppmärksammade SÄS i en publikation en oklar uppgift kring ett etikgodkännande för en forskningsstudie. Enligt regionens rutin för ärenden som gäller oklarheter i forskning gjorde SÄS en anmälan till Göteborgs universitet, som gjort en granskning och som i juli 2018 kom med ett beslut i ärendet. Beslutet gör gällande att medarbetare i forskningsstudien gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning genom att de inte följt bestämmelser om inhämtande av etiskt godkännande från berörd myndighet. Den aktuella forskningsstudien handlar om kirurgisk behandling av brustna magsår. Granskningen gäller behandlingar av åtta patienter på Södra Älvsborgs sjukhus under perioden 2008-2012. Efter att beslutet kommit in från Göteborgs universitet har SÄS gjort en egen utredning som bland annat innehåller en granskning ur patientperspektiv om vård och behandling orsakat vårdskada eller risk för vårdskada. I utredningen har SÄS också tagit hjälp av experter utanför regionen för att få en fördjupad bedömning. När det gäller de åtta patienter som behandlats på SÄS visar utredningen att patienterna har behandlats med en metod som inte är vetenskapligt värderad. Behandlingen har skett utan att patienterna har fått information eller gett samtycke till att använda den aktuella metoden. Utredningen visar att tre av patienterna drabbats av vårdskada och att samtliga patienter utsattes för risk för vårdskada, eftersom de behandlades med en metod som inte är vetenskapligt värderad utan att de fått information eller gett sitt samtycke. Samtliga tre patienter som drabbades av vårdskada är avlidna. Det finns inget som tyder på att de avlidit till följd av att de behandlats med den aktuella metoden. En av vårdskadorna uppstod till följd av fördröjd behandling med efterföljande komplikation som kan vara kopplad till fördröjningen. En annan vårdskada handlar om att patienten fick en propp i benet efter utebliven förebyggande medicinering. Den tredje vårdskadan gäller psykiskt lidande till följd av för omfattande vårdinsatser på en döende patient. Med utredningen som grund gör SÄS nu en Lex Maria-anmälan. SÄS beklagar att patienter har behandlats med en metod som inte är vetenskapligt värderad utan att patienterna har fått information och gett samtycke till att använda den aktuella metoden. Den berörda verksamheten arbetar med åtgärder för att rätta till de konstaterade brister som utredningen visar på. Sjukhuset eftersträvar transparens i all forskning och har redan innan denna händelse blev känd säkerställt att det finns rutiner som klargör vad som gäller för inhämtande av forskningsetiskt godkännande och vem som är ansvarig. Varför anmälan enligt Lex Maria? Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till IVO om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig vård-skada. Det är chefläkaren som anmäler händelsen till IVO enligt patientsäkerhetslagen och Lex Maria-förordningen. Sjukhuset gör alltid en grundlig utredning av händelsen för att upptäcka brister i vården och kunna göra viktiga förbättringar. Lex Maria-anmälningar görs för att stärka patientsäkerheten och ger möjlighet att sprida erfarenheter nationellt och därmed minska risken för upprepning. För ytterligare information, kontakta Chefläkare Sara Degerman-Carlsson, nås via pressjouren 033- 616 24 44

BillerudKorsnäs tillsätter ekonomidirektör

Ivar Vatne har mer än 16 års erfarenhet av olika roller inom finans främst med fokus på fast moving consumer goods (FMCG) från Procter & Gamble (P&G), Fiskars och Arla. På P&G har Ivar bland annat varit gruppfinansschef för en av P&Gs divisioner med ansvar för 19 marknader. Sedan tre år är han verksam inom Arla-koncernen där han har tjänstgjort som CFO för Arla Foods Sweden AB och sedan cirka två år som CFO för Arla UK Ltd med en omsättning på cirka 2,2 miljarder euro. Ivar har en civilekonomexamen från Norges handelshögskola (NHH) samt en examen i filosofi från Tromsø Universitet (UiT).– Det är min övertygelse att Ivars med sin starka kommersiella profil och breda erfarenhet av stora investeringsprojekt, innovationsdriven tillväxt och en solid internationell bakgrund, kommer att bidra mycket positivt till hela bolagets utveckling samt med värdefull kompetens inom koncernledningen, säger Petra Einarsson, VD och koncernchef BillerudKorsnäs.– Det är mycket glädjande och hedrande att ha blivit erbjuden rollen som ekonomidirektör i BillerudKorsnäs. Kombinationen av världsledande kompetens och innovation med stort fokus på hållbarhet, gör att BillerudKorsnäs inriktning och erbjudande ligger utmärkt rätt i tiden. Jag ser mycket fram emot att ta mig an uppdraget och stödja bolagets fortsatta utveckling, säger Ivar Vatne. Ivar kommer att ingå i BillerudKorsnäs koncernledning och tillträder sin tjänst senast den 1 juni 2019. Kristina Schauman, ledamot i BillerudKorsnäs styrelse, tillträdde som tillförordnad ekonomidirektör från och med den 1 november 2018. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 klockan 12:00 CET.

Collector Bank förvärvar Lowells betallösning

Lindorff Payments har en imponerande portfölj med hundratals nordiska kunder samt flera strategiska partnerskap. Den förvärvade betallösningsverksamheten har sedan starten 2011 hanterat miljontals transaktioner från både e-handlare och traditionella butiker. – Det är oerhört glädjande att kunna stärka vår position på marknaden för betallösningar i Finland och Norden. Verksamheten vi övertar från Lowell är otroligt välskött. Nu påbörjar vi arbetet för att hjälpa våra nya kunder att öka sin försäljning och förstärka kundupplevelsen, säger Martin Nossman, CEO på Collector Bank. Precis som i Collector Banks befintliga erbjudande har Lowell betallösningar för både B2C- och B2B-handel i såväl butiker som e-handel. Affären kompletterar Collector Banks erbjudande och ger ytterligare kraft i företagets tillväxt på den nordiska marknaden. Lowell uppger ökad fokusering på kärnverksamheten som anledning till försäljningen. – Avyttringen gör det möjligt för oss att lägga större fokus på att fortsätta växa inom vårt idag viktigaste segment i Norden, finansiella institutioner. Dels att vi får möjlighet att titta på nya marknadssegment inom ramen för kredithanteringstjänster, säger Trond Brandsrud, Nordenchef på Lowell. Avtalet signeras idag och partnerna strävar efter att tillträdet ska ske innan årsskiftet. För ytterligare information: Martin Nossman, CEO Collector I Telefon +46 70-330 26 75 I E-post martin.nossman@collectorbank.se Susanne Bruce, COO Collector I Telefon +46 70-828 24 27 I E-post susanne.bruce@collectorbank.se Aki Tusa, Country Manager Finland I Telefon +358 50-538 96 82 I E-post aki.tusa@collectorbank.fi

NeuroVive erhåller Vinnova-anslag till stöd för utvecklingen av NV354, en ny behandling av genetisk mitokondriell sjukdom

Utvecklingsprogrammet som Vinnova stöder innefattar den formella prekliniska utvecklingen såsom toxikologistudier och processutveckling för storskalig tillverkning av NV354. NeuroVive erhåller anslaget från Vinnovas Swelife-utlysning Projekt för bättre hälsa - Steg 2 (2018) som är en fortsättning av steg 1-anslaget på 1 MSEK vilket bolaget erhöll 2017. Steg 1-anslaget möjliggjorde bland annat valet av kandidatsubstans NV354 inom spjutspetsprojektet NVP015, med målet att utveckla en ny farmakologisk behandling av patienter med mitokondriella sjukdomar orsakade av komplex I-dysfunktion såsom Leighs syndrom, en sjukdom med betydande medicinskt behov. ”Utvecklingsprogrammet med NV354 har som mål att avsevärt förbättra livet för de patienter, vanligtvis barn, som lider av denna typ av mitokondriella sjukdomar. Anslaget är av största vikt för att kunna driva projektet effektivt framåt och en kvalitetsstämpel för vårt program,” säger Eskil Elmér, forskningschef på NeuroVive. ”Denna finansiering från Vinnova är naturligtvis oerhört glädjande för oss. Den understryker den potential NV354 har att göra skillnad för mitokondriella sjukdomar vilket också bekräftats av att vår samarbetspartner i USA, Children’s Hospital of Philadelphia, tidigare i år fick ett treårigt forskningsanslag om fyra miljoner dollar för stödjande forskning inom programmet, samt av vår utlicensiering av andra substanser inom NVP015 med inriktning på ögonsjukdomen LHON till amerikanska BridgeBio”, kommenterar Erik Kinnman, VD på NeuroVive. NeuroVive rapporterade tidigare i år de första prekliniska effektresultaten för NV354, och har utöver dessa sett ytterligare övertygande effektdata i flera olika etablerade experimentella modeller av mitokondriella sjukdomar. Utöver NeuroVives egna försök pågår oberoende studier hos bolagets välrenommerade akademiska partners inom mitokondriell medicinsk forskning, såsom Children’s Hospital of Philadelphia (USA), för att få ytterligare värdefulla data inför den kliniska utvecklingen av NV354. Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november kl. 12:00. För mer information, kontakta: Catharina Johansson, CFO, IR & Communications+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)info@neurovive.com, www.neurovive.comFör nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/ Om Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i SverigeSwelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.www.swelife.se  Om NV354En av de vanligaste orsakerna till medfödda mitokondriella sjukdomar är bristande funktion i det första av de fem proteinkomplexen i mitokondrien som är väsentliga för effektiv energiomvandling, komplex I. Detta ses bland annat vid Leighs syndrom och MELAS, som båda är mycket allvarliga sjukdomar med symptom som muskelsvaghet, epilepsi och annan allvarlig neurologisk påverkan. Projektet NVP015 grundar sig på ett koncept framtaget av NeuroVive som innebär att det kroppsegna energisubstratet bärnstenssyra (succinat) görs tillgängligt inne i cellen via en prodrogteknologi. En prodrog är en inaktiv läkemedelssubstans som, genom en transformation av sin kemiska struktur, aktiveras först när den kommer in i kroppen. Inom projektet har substansen NV354 valts ut för fortsatt utveckling inom programmet baserat på god tolerabilitet, oral biotillgänglighet, plasmastabilitet och organleverans, särskilt till hjärnan. NeuroVive erhöll 2017 ett forskningsanslag från Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, för utveckling av prodrogerna av succinat till en ny behandling för genetisk mitokondriell sjukdom.  Om genetiska mitokondriella sjukdomarGenetiska mitokondriella sjukdomar är ämnesomsättningssjukdomar som drabbar cellernas energiomsättning. Sjukdomarna kan yttra sig väldigt olika beroende på i vilka organ de genetiska defekterna finns och beskrivs som syndrom. Uppskattningsvis har 12 personer per 100 000 en mitokondriell sjukdom. Mitokondriell sjukdom debuterar ofta i tidiga barnaår och kan leda till svåra symptom såsom utvecklingsstörningar, hjärtsvikt och hjärtrytmstörningar, demens, rörelsehinder, strokeliknande tillstånd, dövhet, blindhet, begränsad ögonrörlighet, kräkningar och kramper.  Om NeuroVive  NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Tack Stefan Löfven - där rök den svenska modellen

I dag röstade Europaparlamentet igenom ett lagförslag som innebär början till slutet för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Trots alla varningar om att just detta skulle hända drog statsminister Stefan Löfven och socialdemokraterna igång EU:s sociala pelare med ett EU-toppmöte i Göteborg 2017. Nu kommer den lagstiftning som han då hävdade aldrig skulle komma, konstaterar Europaparlamentariker Jasenko Selimovic. Samtliga svenska Europaparlamentariker, inklusive alla socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister röstade mot förslaget och krävde att det skulle stoppas, men förslaget antogs ändå med stor majoritet. -EU-direktivet sägs vilja ge arbetare mer tydliga och förutsägbara arbetsvillkor, men är extremt problematiskt för Sveriges del, eftersom den skrotar den svenska modellen, säger Jasenko Selimovic. - Det är bra att även Socialdemokraterna tar fullständigt avstånd från direktivet nu (Arbetet 2018-11-15). Men det borde de gjort redan hösten 2017 när jag varnade för att just det här skulle hända. Då hävdade Socialdemokraterna att den sociala pelaren inte skulle innebära någon lagstiftning, att den svenska modellen inte skulle kringskäras och att reglerna på vår arbetsmarknad inte skulle tvingas att anpassa sig ner till en sämre EU-nivå. Men det är precis det som nu har hänt, och det är mycket olyckligt, konstaterar Selimovic. - Nu vet jag inte längre hur detta skadliga lagförslag ska kunna stoppas. Det är ironiskt att det blev en socialdemokratisk statsminister och socialdemokraterna som begravde den svenska modellen. Konsekvenserna av detta blir mycket svåra att överskåda, säger Jasenko Selimovic. För ytterligare kommentarer eller information, kontakta pressansvarige Ola Tedin, 073 988 4502

Sprint Bioscience inleder slutförhandlingar i STK25-projektet

De övergripande villkoren i avsiktsförklaringen är i paritet med tidigare avtal Sprint Bioscience tecknat med Bayer och Petra Pharma, vilka innefattar en initial betalning vid signering, delmålsbetalningar vid uppnådda mål inom preklinisk och klinisk forskning, samt royalties på framtida försäljning. Processen med den initiala förhandlingen av avsiktsförklaringen inleddes under sommaren, för att nu, efter denna överenskommelse fördjupas i licensavtalsförhandlingar. Resultatet kommer att kommuniceras när licensavtalet är slutligt definierat och signerat av båda parter. De pågående affärsförhandlingarna ligger i linje med vårt tidigare kommunicerade mål med STK25-projektet, att hitta en stark samarbetspartner som tillsammans med Sprint Bioscience kan driva projektet vidare mot kliniska studier. ”Vi visar med denna överenskommelse att vår affärsmodell är stabil. Projekten vi driver i Sprint Bioscience får positiv respons av läkemedelsbranschen och vi har genom att hålla hög kvalité möjliggjort licensavtal för bolagets prekliniska projekt”, säger Sprint Biosciences vd, Anders Åberg. Fakta om NASH och STK25-projektet NASH är en allvarlig leversjukdom där det i nuläget saknas behandlingar. NASH-terapi är en potentiellt stor marknad och intresset för att utveckla molekyler för behandling är betydande. Sprint Bioscience driver ett läkemedelsprojekt som avser att inhibera STK25, ett protein som har betydelse för utveckling av NASH. I projektet har Sprint Bioscience utvecklat flera kemiska serier som stänger av STK25 med en potential att kunna utvecklas till ett läkemedel för behandling av NASH.

Fredrik Engströmer ny innovationschef för Region Stockholm

- Landstinget har de senaste åren lagt en stabil grund för vårt innovationsarbete genom nya styrdokument, en Innovationsfond som finansierar medarbetarnas projekt och en sammanhållen organisation som ger praktiskt stöd för innovation och utveckling. Nu är vi redo att växla upp arbetet ytterligare, och jag är därför mycket glad över att få välkomna Fredrik Engströmer som ny innovationschef i landstinget, funktionsområdet FoUUI, säger Daniel Forslund (L), ordförande i Region Stockholms blivande Innovations- och utvecklingsutskott. - Framtidens lösningar på dagens problem kan inte bara tas fram internt utan behöver utvecklas i bred samverkan med forskare, företagare och vårdgivare, där det är behoven från patienter och vårdpersonal som ska stå i centrum. Fredrik Engströmers långa erfarenhet från internationellt arbete inom industrin är därför särskilt viktigt när vi ska stärka Stockholmsregionens attraktionskraft och som organisation bli en bättre kund och samarbetspartner, avslutar Daniel Forslund. Fredrik Engströmer är utbildad civilingenjör i teknisk fysik och har arbetat internationellt inom Ericsson-koncernen och bl.a med 5G, den nya generationens mobiltelefoni. Som chef för Region Stockholms samordningskansli för innovation (i dag SLL Innovation) blir han bl.a. ansvarig för att förverkliga landstingets innovationsstrategi. Innovationsstrategin gäller alla verksamheter som drivs eller finansieras av Region Stockholm. I samband med att landstinget blir region stärks också uppdraget att samarbeta med lärosäten, näringsliv och entreprenörer, särskilt inom life science-sektorn. SLL Innovation är samlingsnamnet för innovationsverksamheten inom Stockholms läns landsting. Innovationsarbetet är en viktig del i utvecklingen och förnyelsen av landstingets kärnverksamheter såsom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. SLL Innovation ingår i landstingsstyrelsens förvaltning FoUUI, (Forskning, Utbildning, Utveckling, Innovation). Innovationsarbetet drivs främst ute i landstingets verksamheter på akutsjukhusen och i primärvården, och bygger på idéer från medarbetare, forskare och företag. Syftet är att utveckla nyskapande produkter, tjänster och metoder som förbättrar för patienter och medarbetare. De innovationsstödjande verksamheterna fångar upp goda idéer, inspirerar och visar på möjligheter samt fungerar som länk mellan vård och företag. Ett samordningskansli vid landstingsstyrelsens förvaltning ansvarar för att koordinera, kvalitetssäkra och utvärdera innovationsverksamheten utifrån landstingsövergripande riktlinjer.

Empir Group har ingått avsiktsförklaring avseendeförvärv av aktiemajoriteten i Anzena Consulting AB

Betalning för de 900 aktier i Anzena, motsvarande 90 procent av samtliga aktier i Anzena, som avses förvärvas avses erläggas dels genom kontant vederlag om 10 800 000 kronor, dels genom nyemission (apportemission) av 450 000 aktier av serie B i Bolaget. Köpeskillingen förutsätter att Anzena förvärvas på kassa- och skuldfri basis och med en normal rörelsekapitalsnivå. Vidare kan en tilläggsköpeskilling komma att utgå baserat på Anzenas resultat under 2019 och 2020, vilken i så fall kommer att utbetalas under 2021. Den del av köpeskillingen som avses utgå i form av 450 000 nyemitterade aktier av serie B i Bolaget avses beslutas av Bolagets styrelse med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhöll vid Bolagets årsstämma 2018. Anzena som beräknas omsätta ca 35 mkr 2019 med god lönsamhet med huvudsaklig verksamhet inom IT-support för större koncerners IT-systemlösningar och infrastruktur. Verksamheten kommer fortsatt drivas av nuvarande konsultchef, Babak Sahree Babapour, som kommer att utses till bolagets nya VD i samband med övertagandet. Anzena kommer att rapporteras som en del av Empirs affärssegment SERVE vid sidan av nuvarande Frontnode-/Appnode-verksamhet. Transaktionen avses slutföras under 2018 och är villkorad av, bland annat, att parterna kommer överens om slutlig transaktionsdokumentation. En emission av 450 000 nya aktier av serie B i Empir skulle medföra en utspädning om cirka 9,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget beräknat efter emissionen. För ytterligare information besök www.empirgroup.se, eller kontakta: Lars Save, VD lars.save@empirgroup.se 070 590 18 22 Denna information är sådan information som Empir Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 kl. 15.00 CET. Om Empir Group Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Sveriges största arkitekturpris avgjort – Göteborgs rådhus vinner Helgopriset 2018

[Den nyrestaurerade rdhushallen r ett centralt rum i Gteborgs rdhus]Göteborgs rådhus består av två delar, en äldre del med anor från Tessins 1600-tal och en tillbyggnad från 1936, ritad av arkitekt Gunnar Asplund. Efter att tidigare ha inrymt Göteborgs tingsrätt beslutades 2010 att rådhuset skulle byggas om för Göteborgs kommunstyrelse, kommunens ledning och de politiska partierna. Arkitektuppdraget gick till Caroline Losman och Mikael Nädele, GAJD arkitekter, som efter en föredömligt genomförd restaurering belönas med Helgopriset 2018. - Helgopriset ges för att i arkitekt Helgo Zettervalls namn belöna skickliga restaureringar, kompletteringar, ombyggnader eller tillbyggnader av äldre byggnadsverk. Caroline Losman och Mikael Nädele har i arbetet med Göteborgs rådhus hittat en perfekt balans för att lösa funktion och moderna krav samtidigt som den arkitektoniska helheten är bevarad, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk som står bakom priset. Ombyggnaden av rådhuset är interiört en blandning av en mycket noggrann restaurering av den centrala rådhushallen och en av tingssalarna medan kontorsdelarna fått en mer ekonomisk och rättfram ombyggnad. Även dessa delar är dock väl omhändertagna. För att klara alla moderna krav är byggnaden fylld med innovativa tekniska lösningar, ofta skickligt invävda och dolda för bästa möjliga bevarande av rumsgestaltningen. Enhetlig fasad i Asplunds anda Den största synliga förändringen är fasadens renovering och nya färgsättning. Efter en grundlig analys av fasadernas färgskikt, parallellt med arkivforskning, valde Losman och Nädele att återgå till det ursprungliga kulörvalet och göra en tolkning av Asplunds originalidé; en mättad gul nyans med något mörkare pilastrar och bjälklagsband medan det äldre rådhuset fick en traditionell gul kulör. - Göteborgs rådhus har genom ombyggnaden fått nytt liv och en ny användning, samtidigt som byggnadens äldre kvaliteter finns kvar. Parallellt med att möta verksamhetens behov av funktion har arkitekterna låtit varje rum, med sina unika förutsättningar, styra tillvägagångssättet i renoveringen. Något som avspeglar sig i resultatet. Losman och Nädele är mycket värdiga vinnare av årets Helgopris, säger Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk, tillika juryordförande. Helgopriset, som Statens fastighetsverk i år delar ut för sjätte gången, är sett till prissumman på 150 000 kr Sveriges största arkitekturpris. Av 31 kvalitetsfulla bidrag som lämnats in till tävlan valde juryn i september - utöver det vinnande bidraget - ut följande fyra nomineringar: · Kulturhuset Trappan, Vällingby (arkitekt Anna Kolte/Ahrbom & Partner) · Gunnebo slott, Mölndal (arkitekt Stefan Günther/Gunnebo Slott och Trädgårdar) · Nationalmuseum, Stockholm (arkitekt Gert Wingårdh, Josefin Larsson/Wingårdh Arkitektkontor samt Erik Wikerstål/Wikerstål Arkitekter) · Värtaverket, Stockholm (Helena Glantz, Erik Jarlöv/U.D. Urban Design, Michael Krarup, Jesper Gottlieb/Gottlieb Paludan Architects, Alf Oversten, Rebecka Rosén/LAND Arkitektur och Alexandra Schremer-Payén/PQR Helgojuryns vinnarmotivering Här har man hittat rätt användning av ett tomställt hus. En användning som förstår att använda huset både funktionellt och som märkesbyggnad. Djupa studier av byggnadens historia och sammanhang föregick och kunde tillämpas vid restaureringsarbetet. Kunskap är grunden för all byggnadsvård. I alla tusentals delbeslut som krävs i en restaurering krävs samarbete och en tydlig prioritering. Och inte minst förmågan att kunna låta bli att göra för mycket. Allt detta är föredömligt löst i restaureringen av Göteborgs rådhus. Arkitekterna har skickligt genomfört detta projekt och återgett Göteborgs internationellt mest kända byggnad dess storhet och intimitet. Värdig både Tessin och Asplund. 2018 års Helgopris tilldelas arkitekterna Caroline Losman och Mikael Nädele. Byggherre: Higab AB Jury: Anders Bodin, arkitekt SAR/MSA, kulturarvsspecialist, Statens fastighetsverk (ordförande) Sven Göthe, arkitekt, utsedd av Riksantikvarieämbetet Kerstin Barup, arkitekt SAR/MSA, professor i restaureringskonst Tomas Lewan, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter Karin Gold Cox, enhetschef Kulturmiljöenheten, Statens fastighetsverk Malin Myrin, vikarierande enhetschef Projektledningsenheten, Statens fastighetsverk Karin Svenonius, arkitekt SAR/MSA, kulturarvsspecialist, Statens fastighetsverk Fakta Helgopriset Arkitekt Helgo Zettervall lämnade efter sig en stor och imponerande produktion, bland annat genom sina restaureringar av domkyrkorna i Lund, Skara och Uppsala. Statens fastighetsverk förvaltar Helgo Zettervalls fond och delar varje år ut ett ekonomiskt bidrag till behövande arkitekter. Utöver detta ska resterande medel enligt fondens stadgar främja svensk byggnadskonst. Det är bakgrunden till Helgopriset som delas ut med några års mellanrum och har en prissumma på 150 000 kronor. Prissumman skall användas för studier, resa eller annan kunskapsutveckling inom området och tanken är också att resultatet av detta ska tillgängliggöras för andra. Tidigare vinnare av Helgopriset 2013 – Årsta kyrka, Stockholm 2008 – Östra magasinet vid Katrinetorps gård, Malmö 2004 – KTH:s bibliotek, Stockholm 2001 – Göteborgs konserthus 1996 – Alnarps ladugård För mer information kontakta: Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk, 010-478 70 16, anders.bodin@sfv.se Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070-333 71 87, asa.carlberg@sfv.se Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk Vinnarfilm:   https://sfv.se/helgopriset

Delårsrapport januari-september 2018 Stendörren Fastigheter AB (publ)

Pressmeddelande Stendörren Fastigheter AB publ Delårsrapport jan-sep 2018 Pressmeddelande Stendörren Fastigheter AB publ Delårsrapport jan-sep 2018 Pressmeddelande Stendörren Fastigheter AB publ Delårsrapport jan-sep 2018 Pressmeddelande den 16 november 2018 Januari-september 2018 (2017 inom parentes) ·Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 388 miljoner kronor (337) och driftnettot ökade med 15 procent till 265 miljoner kronor (231). ·Förvaltningsresultatet ökade med 16 procent till 142 miljoner (122). ·Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 120 miljoner kronor (206) motsvarande 4,3 kronor per aktie (7,5). ·Värdeförändring av förvaltningsfastigheter uppgick för perioden till 233 miljoner kronor (182). ·Periodens resultat ökade med 41% till 339 miljoner kronor (240) motsvarande 12,2 kronor per aktie (8,7). Väsentliga händelser under tredje kvartalet ·Under kvartalet har, i tre olika transaktioner, åtta fastigheter förvärvats till ett samlat fastighetsvärde om cirka 990 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar totalt cirka 64 000 kvadratmeter lokalyta med en genomsnittlig uthyrningsgrad överstigande 91 procent. Fastigheterna ligger i Bromma, Spånga, Upplands-Väsby och i Enköping. Väsentliga händelser efter periodens utgång ·I en tilläggsemission till befintlig obligationsram emitterades icke säkerställda obligationer om 300 miljoner kronor i början av oktober. ·Under oktober tecknades ett förvärvsavtal med Castellum om förvärv av åtta fastigheter i Västerås till ett värde om 345 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar totalt cirka 41 500 kvadratmeter lokalyta med en genomsnittlig uthyrningsgrad om cirka 90 procent. ·Avtal träffades om förvärv av en fastighet i Åkerby industriområde i Täby omfattande nästan 10 000 kvadratmeter till ett överenskommet fastighetsvärde om 103 miljoner kronor. ·Avtal tecknades även om försäljning av en fastighet i Järfälla till Corem Fastigheter till ett överenskommet värde uppgående till 325 miljoner kronor. ”Periodens resultat efter skatt uppgick till 339 miljoner kronor, en ökning med hela 41 procent jämfört med föregående period i fjol. Under tredje kvartalet tillträddes fastigheter med ett fastighetsvärde om nästan en miljard kronor vilket har bidragit till det starka förvaltningsresultatet som ökat med 16 procent (23 procent för tredje kvartalet). Vårt starka resultat är dels drivet av det ökade förvaltningsresultatet men även av positiva värdeförändringar i vårt fastighetsbestånd. Värdeförändringarna, som uppgår till 233 miljoner för perioden, ska till största delen tillskrivas vårt målmedvetna arbetssätt med fokus på att förbättra våra kassaflöden och ett aktivt arbete med projektportföljen. Vi fortsätter att stärka vår projektorganisation som nu utgör en viktig del i vår affärsutveckling där till exempel planprocess och uthyrningsprocess i tidiga skeden är centrala funktioner. I genomförandefasen är projektkompetensen helt central för kostnadskontroll och leveranssäkerhet. Vårt projektinnehav uppgår till 15 procent av balansräkningen och genererar hög avkastning på eget kapital och utgör därmed en betydande del av vår tillväxtpotential. Projektinnehavet utgör till största delen mark för nya logistikfastigheter i Stockholmsområdet, ett område där vi ser hög efterfrågan. Denna ökade efterfrågan på logistiklokaler är naturligtvis hänförlig till regionens befolkningsökning och ekonomiska tillväxt samt den snabbt växande e-handeln. Våra finansiella mål avseende avkastning på eget kapital, räntetäckningsgrad och soliditet uppfyller vi väl. Avkastningen på eget kapital uppgår till 20 procent (19 procent) och räntetäckningsgraden ökar till 2,6 gånger (2,5). Soliditeten uppgår till 33%, vilket är en medveten sänkning under kvartalet till följd av den stora förvärvsvolymen som finansierats med nya säkerställda krediter och obligationslån. Vår omvärld visar tecken på ökad finansiell nervositet. Marknaden förväntar sig stigande räntor även om prognoserna avviker i hur snabbt, eller snarare hur långsamt, dessa räntehöjningar förväntas infalla. Det starka kassaflödet och den höga avkastningen som vårt fastighetsbestånd genererar ger oss finansiell styrka och vi upplever att det stämmer väl överens med bankernas kriterier för fortsatt kreditgivning. Avslutningsvis vill jag än en gång tacka mina fantastiska medarbetare för ert stora engagemang och bidrag till vår framgång.” Fredrik Brodin, Verkställande Direktör För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller Magnus Sundell, CFO, Telefon 070-6027675, magnus.sundell@stendorren.se eller besök www.stendorren.se Denna information är sådan som Stendörren Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersonerPressmeddelande Stendörren Fastigheter AB publ Delårsrapport jan-sep 2018 s försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 07.00 CET. Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Skanska investerar cirka 1,8 miljarder kronor i kontorsprojektet Citygate i Göteborg

Kontorshuset kommer att bli 36 våningar högt, motsvarande 144 meter, och får en total uthyrningsbar yta om cirka 42 000 kvadratmeter. Utsikten blir unik och fastigheten kommer att kunna skådas från stora delar av Göteborg. Projektet tar ett omfattande socialt ansvar för att motverka utanförskap och främja sysselsättning. Hållbarhetsplaner har arbetats fram och aktiviteter är redan i full gång där samarbeten med skolor, läxhjälp och mentorskap är några. Det ska ge en märkbar positiv kraft i samhället där Skanska bygger och utvecklar i staden. – Gårda har potential att utvecklas ytterligare och med Citygate bidrar vi till att stärka området. Vi fokuserar bland annat på framtida digitala möjligheter, vilket skapar nya former av mötesplatser i husets publika delar och kommer att bidra till liv i huset och i Gårda i stort, säger Micko Pettersson, vd, Skanska Fastigheter Göteborg. Kontorshuset ska WELL-certifieras. WELL är baserat på medicinsk och vetenskaplig forskning och utgår ifrån hur den byggda miljön påverkar oss människor. Därtill ska byggnaden miljöcertifieras enligt LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). – Vi är stolta och glada över att detta byggprojekt som vi varit med att utveckla under ett par års tid nu kommer igång. Det är glädjande att få bidra till utvecklingen av Göteborg och skapa detta spännande kontorsprojekt och landmärke med en konstruktion i framkant, säger Per-Anders Ericsson, Regionchef, Skanska Hus Göteborg. Citygate har utvecklas tillsammans med den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects och kommer att bli Nordens högsta kontorshus. Projektet påbörjas i december i år och ska vara färdigställt i mars 2022. Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2018 · Koncernens nettoomsättning minskade med 1,3 procent till 203,1 MSEK (205,7), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 6,1 procent. · Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 44,0 MSEK (35,8), en ökning om 23 procent. · Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,7 procent (56,3). · Rörelseresultatet uppgick till 37,0 MSEK (32,0). · Resultat efter skatt uppgick till 29,0 MSEK (24,6). · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,15 SEK (0,98).  1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018 · Koncernens nettoomsättning minskade med 2,6 procent till 512,7 MSEK (526,2), exklusive valutaeffekter minskar omsättningen med 5,8 procent. · Nettoomsättningen för egen e-handel och e-tailers uppgick till 104,9 MSEK (84,1), en ökning om 25 procent. · Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,1 procent (52,6). · Rörelseresultatet uppgick till 55,0 MSEK (38,5). · Resultat efter skatt uppgick till 45,3 MSEK (26,3). · Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,81 SEK (1,04). CITAT FRÅN VD”Högre bruttovinstmarginal och lägre kostnader gör att vi ökar rörelseresultatet till 37,0 MSEK, en ökning med 16 procent för det tredje kvartalet.” kommenterar VD Henrik Bunge. För ytterligare information vänligen kontakta:Henrik Bunge, VD, telefon 08-506 33 700Daniel Grohman, CFO, telefon 08-506 33 700Denna information är sådan information som Björn Borg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl 07.30.

Recipharms VD säljer aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare

Thomas Eldered, VD, koncernchef och grundare av Recipharm AB, har informerat Bolaget att han sålt 1 559 125 aktier av serie B i Recipharm, vilket motsvarar 12,7% av hans totala aktieinnehav, till en svensk institutionell investerare. Thomas Eldered kvarstår som den enskilt största ägaren i Recipharm och har nu 15,8% av aktierna och 38,7% av rösterna. Thomas kommenterar: “Försäljningen görs av privatekonomiska skäl och jag har inte för avsikt att sälja ytterligare aktier. Mitt kvarvarande innehav i Recipharm är fortfarande min utan jämförelse största privatekonomiska investering. Recipharm har en stark position och jag ser många spännande möjligheter för utveckling. Jag ser fram emot att leda Bolaget på vår fortsatt framgångsrika resa.” KontaktinformationThomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 52 00 Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 07:45. Om RecipharmRecipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 6 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 6,0 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.

Sivers IMA delårsrapport januari–september 2018, ett starkt kvartal med två nya 5G kunder och klart förbättrat EBITDA resultat jämfört med både 2017 och andra kvartalet 2018

Januari–September 2018 · Rörelsens intäkter för perioden uppgick till KSEK 82 695 (53 781), en ökning om 54 procent · Nettoomsättning för perioden uppgick till KSEK 53 001 (32 521), en ökning om 63 procent · Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till KSEK -36 318 (-21 092) · Periodens resultat uppgick till KSEK -72 824 (-40 786)  · Resultat per aktie var SEK -0,65 (-0,44) · Eget kapital per aktie uppgick till SEK 2,09 (2,24) Väsentliga händelser under perioden juli–september: · CST Global adderar produktkapacitet för BH laserdioder · CST Global adderar ytterligare produktionskapacitet · Sivers IMA inleder 5G samarbete med global leverantör av licensierade punkt-till-multipunkts bredbandsnät · Sivers IMA inleder samarbete inom 5G millimetervåg med ledande nordamerikanskt produktbolag · Sivers IMA får order på VCO:er på 5,5 MSEK  Väsentliga händelser efter periodens utgång: · CST Global erhåller en ramorder om 21,5 mkr från ett amerikanskt Fortune 100-bolag. · Sivers IMA genomför en riktad nyemission om 43,4 miljoner kronor VD-kommentar Tredje kvartalet – ett starkt kvartal med två nya 5G kunder och klart förbättrat EBITDA resultat jämfört med både 2017 och andra kvartalet 2018. Andra hälften av 2018 har börjat mycket positivt genom en ökad nettoomsättningstillväxt (+68%) samt två nya kundavtal inom 5G. Dessutom har vi signerat en viktig ramorder på MSEK 21,5 under början av fjärde kvartalet, med ett mycket framträdande amerikanskt Fortune 100-bolag inom fiberoptikområdet. Inom fiberoptikområdet har det senaste årets investeringar resulterat i en kraftigt ökad kapacitet i vår fabrik i Skottland.  Fortsatt tillväxt och stärkt EBITDA I tredje kvartalet har vi haft en ökad nettoomsättning om MSEK 25 (MSEK 15) vilket motsvarar +68% jämfört med samma kvartal 2017. Tack vare denna positiva utveckling tillsammans med en förbättrad bruttomarginal, ser vi en klar förbättring av bolagets EBITDA resultat för perioden, som slutar på MSEK -3 (MSEK -10) en förbättring med MSEK 7 jämfört med samma kvartal 2017, samt en förbättring med MSEK 15 jämfört med andra kvartalet 2018. Under året har investeringar i materiella anläggningstillgångar för framtida tillväxt fördubblats till MSEK -14,4 (-7,3). Det negativa rörelseresultatet för perioden minskade med MSEK 6, till MSEK -14 (MSEK -20), där större delen av det negativa resultatet härrör från goodwillavskrivningar på motsvarande MSEK 11 under tredje kvartalet. Merparten av avskrivningarna är kopplade till förvärvet av CST Global från 2017.  Framtida flytt till Nasdaqs huvudlista Som tidigare aviserats ser vi över möjligheterna att genomföra en flytt från First North till Nasdaqs huvudlista. Vi har påbörjat arbetet för att uppfylla noteringskraven inför den börsrevision som föregår Bolagskommitténs beslut kring notering. Arbetet omfattar stora delar av bolaget, bland annat en övergång till redovisning enligt IFRS samt att Svensk kod för bolagsstyrning, (”Koden”), skall tillämpas. Vi har en hög ambition avseende vårt förberedelsearbete och avser att redovisa mer detaljerad information under första halvåret 2019. Framtiden Vi har startat fjärde kvartalet på bästa sätt med en stor ramorder gällande förserieproduktion till ett mycket framträdande amerikanskt Fortune 100-bolag inom fiberområdet. I samband med detta genomfördes en riktad nyemission för att säkra nytt kapital till framtida investeringar i tillväxt. Vi har genom den riktade nyemissionen nöjet att välkomna AMF Aktiefond småbolag som nya ägare. Det är också mycket glädjande att Swedbank Robur Ny Teknik och Nordic Cross Small Cap Edge ökat sina innehav i bolaget. Vi fortsätter genomföra vår strategiska affärsplan med fokus på våra affärsområden Wireless och Fiberoptik. Vi ser en stark efterfrågan på våra produkter och vi känner oss trygga i att vi kan erbjuda chip och komponenter i världsklass. De kunder som har användning för våra chip och komponenter vet vilka vi är och vad vi kan erbjuda, vilket leder till att vi befinner oss i en bra position för att addera ännu fler kunder framöver. Anders Storm, vd för Sivers IMA En webbaserad presentation av tredje delårsrapporten kommer att hållas kl. 10.00 fredagen den 16 november 2018. Anmälan till webinariet görs via länken: https://attendee.gotowebinar.com/register/4616721076859964675 För mer information, vänligen kontakta:  För ytterligare information, Anders Storm, VD Tel: 070 262 6390 E-mail:anders.storm@siversima.com   Erik Penser Bank är utsedd till Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North. Tel: +46 8 463 80 00 Denna information är sådan information som Sivers IMA är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018, klockan 08.00.  Sivers IMA Holding ABär en ledande och internationellt erkänd leverantör, noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMAoch CST Globalutvecklar, tillverkar och säljer banbrytande chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. För mer information: http://siversima.com.

AstraZeneca provides update on the Phase III MYSTIC trial of  Imfinzi and tremelimumab in Stage IV non-small cell lung cancer

AstraZeneca and MedImmune, its global biologics research and development arm, today announced final overall survival (OS) results for the Phase III MYSTIC trial, a randomised, open-label, multi-centre, global trial of Imfinzi (durvalumab) monotherapy and the combination of Imfinzi and tremelimumab, an anti-CTLA4 antibody, versus standard-of-care (SoC) platinum-based chemotherapy in previously-untreated patients with Stage IV (metastatic) non-small cell lung cancer (NSCLC). In the primary analysis population of patients, whose tumours express PD-L1 on 25% or more of their cancer cells as determined by the VENTANA PD-L1 (SP263) Assay, Imfinzi monotherapy and the combination of Imfinzi plus tremelimumab did not meet the primary endpoints of improving OS compared to SoC chemotherapy. While the OS result did not meet statistical significance, a hazard ratio (HR) of 0.76 (97.54% CI 0.564-1.019; nominal p=0.036) was observed with Imfinzi monotherapy. The combination therapy had an HR of 0.85 (98.77% CI 0.611-1.173; nominal p=0.202); the data support further analysis in exploratory subgroups.   The safety and tolerability profiles for Imfinzi and the Imfinzi plus tremelimumab combination were consistent with previous trials. Sean Bohen, Executive Vice President, Global Medicines Development and Chief Medical Officer, said: “We are encouraged to see that Imfinzi monotherapy activity is in-line with that of the anti-PD-1 class in previously-untreated patients with Stage IV non-small cell lung cancer; however, we are disappointed that these results missed statistical significance. We remain confident in Imfinzi as the cornerstone of our IO programme and continue to evaluate its potential in ongoing non-small cell lung cancer trials, including Imfinzi and Imfinzi plus tremelimumab in combination with chemotherapy.” Imfinzi is approved for unresectable, Stage III NSCLC in more than 40 countries, including the US, EU and Japan, based on the Phase III PACIFIC trial. Imfinzi is currently being tested in a range of Phase III trials for Stage IV NSCLC. Immuno-oncologyPhaseIIItrialsin StageIV, 1st-lineNSCLCPEARL Imfinzi monotherapy vs SoC chemotherapyNEPTUNE Imfinzi + tremelimumab vs SoC chemotherapyPOSEIDON Imfinzi + chemotherapy or Imfinzi + tremelimumab + chemotherapy vs SoC chemotherapy About MYSTIC The MYSTIC trial is a randomised, open-label, multi-centre, global Phase III trial of Imfinzi (durvalumab) monotherapy or Imfinzi in combination with tremelimumab versus SoC chemotherapy in the 1st-line treatment of patients with epidermal growth factor receptor (EGFR) and anaplastic lymphoma kinase (ALK) wild-type, locally-advanced or metastatic (Stage IV) non-small cell lung cancer. The trial was conducted in 167 centres across 17 countries, including the US, Canada, Europe, Russia, Australia and parts of Asia, including Japan, Korea, Thailand, Taiwan and Vietnam. Primary endpoints included progression-free survival (PFS) for the combination, and OS in monotherapy and in combination therapy. The combination of Imfinzi and tremelimumab did not meet the primary endpoint of improving PFS compared to SoC in patients whose tumours express PD-L1 on 25% or more of their cancer cells in July 2017. About Imfinzi Imfinzi (durvalumab) is a human monoclonal antibody that binds to PD-L1 and blocks the interaction of PD-L1 with PD-1 and CD80, countering the tumour's immune-evading tactics and releasing the inhibition of immune responses. Imfinzi is approved for unresectable, Stage III NSCLC in more than 40 countries including the US, EU, and Japan based on the Phase III PACIFIC trial. Imfinzi is also approved for previously-treated patients with advanced bladder cancer in the US, Canada, Brazil, Israel, India, United Arab Emirates, Australia and Hong Kong. As part of a broad development programme, Imfinzi is also being tested as a monotherapy and in combination with tremelimumab, an anti-CTLA4 monoclonal antibody and potential new medicine, as a treatment for patients with NSCLC, small-cell lung cancer (SCLC), bladder cancer, head and neck cancer and other solid tumours. About tremelimumab Tremelimumab is a human monoclonal antibody and potential new medicine that targets the activity of cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 (CTLA-4). Tremelimumab blocks the activity of CTLA-4, contributing to T cell activation and boosting the immune response to cancer. Tremelimumab is being tested in a clinical trial programme in combination with Imfinzi in NSCLC, urothelial carcinoma, head and neck squamous cell carcinoma, hepatocellular carcinoma and blood cancers. About Stage IV NSCLC Lung cancer is the leading cause of cancer death among both men and women and accounts for about one-fifth of all cancer deaths: more than breast, prostate and colorectal cancers combined. Lung cancer is broadly split into NSCLC and SCLC, with 80-85% classified as NSCLC. Stage IV is the most advanced form of lung cancer and is often referred to as metastatic disease. Approximately 85% of Stage IV patients are diagnosed after the tumour has spread outside of the lung. For these patients, prognosis is particularly poor, as only 1 in 10 will be alive five years after diagnosis. About AstraZeneca in lung cancer AstraZeneca has a comprehensive portfolio of approved and potential new medicines in late-stage clinical development for the treatment of different forms of lung cancer spanning several stages of disease and lines of therapy. We aim to address the unmet needs of patients with EGFR-mutated tumours as a genetic driver of disease, which occur in 10-15% of NSCLC patients in the US and EU and 30-40% of NSCLC patients in Asia, with our approved medicines Iressa and Tagrisso and ongoing FLAURA, ADAURA and LAURA Phase III trials. Our extensive late-stage Immuno-Oncology programme focuses on 75-80% of patients with lung cancer without a known genetic mutation. Imfinzi, an anti-PDL1 antibody is in development as monotherapy (ADJUVANT BR.31, PACIFIC-2, PACIFIC-5, MYSTIC and PEARL Phase III trials) and in combination with tremelimumab and/or chemotherapy (MYSTIC, NEPTUNE, POSEIDON, ADRIATIC and CASPIAN Phase III trials). About AstraZeneca’s approach to immuno-oncology IO is a therapeutic approach designed to stimulate the body’s immune system to attack tumours. At AstraZeneca and MedImmune, our biologics research and development arm, our IO portfolio is anchored by immunotherapies that have been designed to overcome anti-tumour immune suppression. We believe that IO-based therapies offer the potential for life-changing cancer treatments for the clear majority of patients. We are pursuing a comprehensive clinical-trial programme that includes Imfinzi (anti-PDL1) as monotherapy and in combination with tremelimumab (anti-CTLA4) in multiple tumour types, stages of disease, and lines of therapy, using the PD-L1 biomarker as a decision-making tool to define the best potential treatment path for a patient. In addition, the ability to combine our IO portfolio with small, targeted molecules from across our Oncology pipeline, and from our research partners, may provide new treatment options across a broad range of tumours. About AstraZeneca in oncology AstraZeneca has a deep-rooted heritage in Oncology and offers a quickly-growing portfolio of new medicines that has the potential to transform patients’ lives and the Company’s future. With at least six new medicines to be launched between 2014 and 2020, and a broad pipeline of small molecules and biologics in development, we are committed to advance Oncology as a key growth driver for AstraZeneca focused on lung, ovarian, breast and blood cancers. In addition to our core capabilities, we actively pursue innovative partnerships and investments that accelerate the delivery of our strategy as illustrated by our investment in Acerta Pharma in haematology. By harnessing the power of four scientific platforms – Immuno-Oncology, Tumour Drivers and Resistance, DNA Damage Response and Antibody Drug Conjugates – and by championing the development of personalised combinations, AstraZeneca has the vision to redefine cancer treatment and one day eliminate cancer as a cause of death. About MedImmune MedImmune is the global biologics research and development arm of AstraZeneca, a global, innovation-driven biopharmaceutical business that focuses on the discovery, development and commercialisation of small-molecule and biologic prescription medicines. MedImmune is pioneering innovative research and exploring novel pathways across Oncology; Respiratory; Cardiovascular, Renal & Metabolic Diseases; and Infection and Vaccines. The MedImmune headquarters is located in Gaithersburg, MD, one of AstraZeneca’s three global R&D centres, with additional sites in Cambridge, UK, and South San Francisco, CA. For more information, please visit www.medimmune.com. About AstraZeneca AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company that focuses on the discovery, development and commercialisation of prescription medicines, primarily for the treatment of diseases in three therapy areas - Oncology, Cardiovascular, Renal & Metabolism and Respiratory. AstraZeneca operates in over 100 countries and its innovative medicines are used by millions of patients worldwide. For more information, please visit www.astrazeneca.com and follow us on Twitter @AstraZeneca. CONTACTS Media RelationsKaren Birmingham UK/Global +44 203 749 5634Rob Skelding UK/Global +44 203 749 5821Matt Kent UK/Global +44 203 749 5906 Gonzalo Viña UK/Global +44 203 749 5916Jennifer Hursit UK/Global +44 203 749 5762Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20Michele Meixell US +1 302 885 2677  Investor Relations Thomas Kudsk Larsen +44 203 749 5712Henry Wheeler Oncology +44 203 749 5797Christer Gruvris Cardiovascular; Metabolism +44 203 749 5711Nick Stone Respiratory; Renal +44 203 749 5716Josie Afolabi Other +44 203 749 5631Craig Marks Finance; Fixed Income +44 7881 615 764Jennifer Kretzmann Retail Investors +44 203 749 5824US toll-free +1 866 381 7277

Dignitana AB (Publ) Genomför Företrädesemission Och Riktad Nyemission

Styrelsen i Dignitana AB  ("Dignitana" eller "Bolaget")  har idag beslutat att genomföra en total kapitalisering om högst 31,6 MSEK fördelat på en riktad nyemission om cirka 5.8 MSEK, en fullt garanterad företrädesemission om cirka 24,3 MSEK samt ytterligare en riktad emission genom kvittning av garantiersättning om cirka 1,4 MSEK för att finansiera bolagets fortsatta expansion. Dignitana meddelar att Bolagets styrelse, med stöd av befintligt emissionsbemyndigande, beslutat att genomföra en riktad nyemission, om högst 1 380 500 aktier till en emissionskurs om 4,20 SEK, en företrädesemission om högst 5 792 603 aktier till en emissionskurs om 4,20 SEK och en riktad kvittningsemission om högst 339 972 aktier till en emissionskurs om 4,20 SEK. Total emissionslikvid för de tre emissionerna uppgår till cirka 31,6 MSEK. Vid full teckning i samtliga emissioner enligt ovan kan aktiekapitalet komma att öka med sammanlagt 7 513 075 SEK till 48 061 299 SEK. Genom den riktade kontantemissionen tillförs Bolaget cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemission tillförs Bolaget cirka 24,3 MSEK före emissionskostnader på villkor enligt nedan. · Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantier. · Sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. · Teckningskursen är 4,20 SEK per aktie. · Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen är den 30 november 2018. · Teckningsperioden löper från 4 december till den 18 december 2018. Den riktade kvittningsemissionen om cirka 1,4 MSEK genomförs för att kunna kvitta garantiersättning i den fullt garanterade företrädesemissionen. Bakgrund och motiv Dignitana är ett svenskt medicinteknikbolag som fokuserar på en bred marknadslansering i USA av DigniCap skalpkylningssystem, en produkt som motverkar håravfall hos cancerpatienter vid cytostatikabehandling och väsentligt bidrar till välbefinnandet och livskvaliteten. Målsättningen är att Bolaget skall bli marknadsledande inom hårbevarande genom sitt system med skalpkylning. Systemet blev godkänt av FDA i december 2015 för försäljning på den amerikanska marknaden och Bolaget har inlett en lansering i USA genom eget dotterbolag. Systemet har också medicintekniskt godkännande, CE-märkt, för försäljning i Europa. Dignitana har lanserat en affärsmodell i USA som innebär att kunderna, cancerkliniker, leasar maskinen och patienterna betalar en avgift för varje behandling som genomförs. Detta har stor påverkan på Dignitanas intjäningsförmåga men större rörelsekapital. Dignitana behöver ytterligare rörelsekapital för att finansiera den fortsatta tillväxten. Vid full teckning i företrädesemissionen och de riktade emissionerna tillförs Bolaget totalt cirka 31,6 MSEK före emissionskostnader. Bolaget bedömer att tillfört kapital ska var tillräckligt för att · finansiera Bolagets verksamhet genom hela 2019, · möjliggöra en lansering av den nya generation av DigniCap-systemet och · stärka Bolagets finansiella ställning. Nettolikviden från emissionerna ska användas till den fortsatta expansionen i USA, personalförstärkningar, samt färdigställande och marknadsföring av den nya generationen av DigniCap systemet. Resterande del av emissionslikviden kommer att användas för att förstärka Bolagets likviditetsbuffert - något som bedöms som nödvändigt för att främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. "Vi har ett positivt momentum i Dignitana. Vi är övertygade om att vår nya produktgeneration för med sig tydliga fördelar för sjukhus och patienter. Vi ser framemot tilltagande tillväxt i med lanseringen av den nya produktgenerationen under första halvåret 2019" – William Cronin, VD. Riktad nyemission Styrelsen i Dignitana har idag, den 16 november 2018 med stöd av befintligt emissionsbemyndigande, beslutat om en riktad nyemission av 1 380 500 aktier ("Emissionen") till kursen 4,20 SEK per aktie innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 380 500 SEK. Genom Emissionen tillförs Bolaget cirka 5,8 MSEK före emissionskostnader. Emissionen är fulltecknad av ett antal utvalda investerare. För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i den riktade emissionen uppgår till om cirka 3,3 procent. Syftet med beslutet att emittera nya aktier i Emissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en fortsatt snabb expansion på den amerikanska marknaden samt för att säkerställa ytterligare rörelsekapital. Bolagets aktieägare bereds därtill möjlighet att teckna sig för aktier i en företrädesemission enligt nedan. Företrädesemissionen Styrelsen har också med stöd av befintligt emissionsbemyndigande beslutat att idag den 16 november 2018, erbjuda befintliga aktieägare möjligheten att teckna aktier i Dignitana till samma teckningskurs som i den riktade emissionen, 4,20 SEK, genom en företrädesemission. Företrädesemissionen omfattar högst 5 792 603 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 5 792 603 SEK ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen per aktie är 4,20 SEK och det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 328 932,60 SEK. Företrädesemissionen ska genomföras på följande villkor: Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid aktieägare för en (1) befintlig aktie erhåller en (1) teckningsrätt.Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Även de som inte är aktieägare har rätt att teckna i företrädesemissionen. För aktier som tecknas utan teckningsrätt ska fördelning ske enligt följande: 1. i första hand till de som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, och 2. i andra hand till de som, före emissionsbeslutet, har ingått avtal om emissionsgaranti. För varje tecknad aktie ska erläggas 4,20 SEK. Avstämningsdag, d.v.s. den dag då aktieägarna ska vara införda i aktieboken för att ha företrädesrätt vid nyemissionen, är den 30 november 2018. Teckning av de nya aktierna ska ske från och med den 4 december 2018 till och med den 18 december 2018. Teckning av aktier som tecknas med företrädesrätt sker genom betalning senast den 18 december 2018, och teckning utan företrädesrätt sker genom Aktieinvests försorg efter undertecknande av särskilt upprättad anmälan. Betalning för aktier som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter beslut om tilldelning, enligt särskild instruktion på utsänd avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, förbehåller sig rätten att vidta de smärre justeringar som kan visa sig nödvändiga för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. Aktiekapitalet kommer vid full teckning i Företrädesemissionen att öka med 5 792 603 SEK till 46 340 827 SEK och antalet aktier kommer att öka med 5 792 603 aktier till 46 340 827 aktier (innan registrering av Emissionen). För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt, vid full teckning i Företrädesemissionen om cirka 12,5 procent. Tecknings- och garantiåtaganden Dignitana har i samband med Företrädesemissionen erhållit teckningsförbindelser från ett antal av Bolagets aktieägare om cirka 5,3 MSEK, motsvarande cirka 22 procent av företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 19,0 MSEK, motsvarande cirka 78 procent av företrädesemissionen, som kan tas i anspråk vid eventuell bristande teckning i Företrädesemissionen upp till 100 procent av totalt emissionsbelopp, motsvarande cirka 24,3 MSEK. Riktad kvittningsemission Styrelsen har beslutat att erbjuda emissionsgaranter möjligheten att kvitta sin garantiersättning mot aktier till kursen 4,20 SEK genom en riktad emission i samband med Företrädesemissionen Kvittningsemission bedöms omfatta cirka 339 972 aktier varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med cirka 339 972 SEK. Totalt kvittat belopp kommer att vara cirka 1,4 MSEK. För befintliga aktieägare uppkommer en utspädningseffekt, som vid full teckning i av kvittningsemissionen uppgår till cirka 0,9 procent. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att dels kunna tillvarata möjligheten för Bolaget att stärka sin kassa genom att garantiersättningen kvittas mot aktier, och dels kunna bredda Bolagets aktieägarkrets med investerare som Bolaget bedömer kan vara viktiga för Bolaget. Styrelsen gör bedömningen att den samlade garantiersättningen, givet dess belopp och form, är marknadsmässig. Preliminär tidplan 28 november Sista dag för handel inkl. teckningsrätt201829 november Första dag för handel exkl. teckningsrätt201830 november Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen20184 – 18 Teckningsperioddecember 2018 4 december Första dag för handel i teckningsrätter och BTA201814 december Sista dag för handel i teckningsrätter2018omkring den 19 Offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionendecember 2018 Detaljerade villkor för Företrädesemissionen kommer att beskrivas i det memorandum som beräknas offentliggöras senast den 3 december 2018 och som kommer att hållas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.dignitana.com. Investerarträffar Investerarträffar kommer att anordnas under teckningstiden. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att presenteras på Dignitanas hemsida. Rådgivare Redeye AB (redeye.se) är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är juridisk rådgivare i Emissionen, Företrädesemissionen och kvittningsemissionen. AktieInvest är emissionsinstitut. Memorandum Memorandum är beräknat att offentliggöras senast den 4 december 2018. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Dignitanas Memorandum som tillsammans med informationsfolder publiceras på Bolagets, Redeyes och Aktieinvests respektive hemsidor . Lund 2018-11-16 För mer information, vänligen kontakta: William Cronin, VD, Dignitana AB  bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB  mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20 Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EUs Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående personers försorg för offentliggörande 08:00 (CET), den 16 november 2018. VIKTIG INFORMATION Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Dignitana. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dignitana kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 3 december 2018. Meddelandet kommer inte att kopieras och får inte spridas i eller skickas till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Personer som nås av detta meddelande åläggs av Dignitana att informera sig själva om och observera sådana restriktioner. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i USA. De aktier, teckningsrätter och andra värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Dignitana avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Detta meddelande utgör inte ett erbjudande av aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper till allmänheten i Storbritannien. Följaktligen distribueras och riktar sig detta meddelande enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. En person som inte är en relevant person bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dignitana aktuella syn på Bolagets framtida utveckling och marknadsförutsättningar. Ord som ”avses”, ”antar”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundad på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av omständigheter utanför Bolagets kontroll. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Adverty AB (publ), delårsrapport, januari - september 2018

ADVERTY LANSERAR SAMTLIGA TRE PLATTFORMAR OCH GÅR MOT KOMMERSIELL FAS VD har ordet  Vi började bygga bolagets annonsplattform i april 2017 med fokus på Virtual Reality och har under arton månader haft fullt fokus på utveckling. Under denna tid har vi även utvecklat en plattform för mobilt Augmented Reality samt en plattform för vanliga, traditionella mobilspel. Alla tre plattformar använder sig av samma sömlösa annonseringsteknik, vilken levererar annonser direkt från plattformen via direktavtal med annonsörer eller programmatiskt, på ett icke-störande sätt ut mot konsumenten.  Under 2018 har ett gediget arbete genomförts på affärsutvecklingssidan och avtal har skrivits med ett 30-tal utgivare för VR-spel för att väsentligen öka bolagets tillgång på annonsytor i Virtual Reality. För att nu kunna nå en större och mer mogen marknad står Bolaget i startfasen med att lansera sin plattform för traditionella mobilspel, där annonsörers reklamkampanjer får möjlighet att sömlöst nå miljontals konsumenter dagligen via deras mobiltelefoner och surfplattor, till skillnad från de tusentals konsumenter som idag har tillgång till liknande upplevelser via VR.  För att kunna nå så pass stora volymer av användare på den mobila plattformen behöver leverans av annonser till stor del komma från den programmatiska infrastruktur som bolaget förberett under större delen av 2018 och fokus sedan juli har varit att integrera sin teknik och plattform hos flertalet av de stora programmatiska aktörerna, t ex Rubicon Project och Bidswitch, vilka Bolaget tidigare i år lyckats skriva avtal med.  Bolaget har i skrivande stund fortfarande goda diskussioner med över hundra annonsörer på global nivå. Flertalet är dessa är Fortune 500 bolag och världsledande mediebyråer. Samtidigt förs djupa diskussioner med över 50 spelutvecklare där fokus framöver kommer att ligga på utvecklare och förläggare av mobilspel.  Bolagets styrelse räknar därmed med kraftig tillväxt på både annonsörer och utgivare under 2019.  Niklas Bakos  VD och grundare Adverty AB Adverty i korthet   Det svenska adtechbolaget Adverty har lanserat världens första programmatiska plattform för automatiserade annonser för AR- och VR-applikationer och spel. Bolaget utvecklade native 2D-annonsytor i AR och VR men har valt att satsa på att implementera en ny standard för interaktiv 3D-annonsering i alternativa verkligheter.   Bolaget erbjuder vad man uppger är en unik teknik där kunden endast debiteras om någon med absolut säkerhet sett och tagit till sig annonsen. Annonserna riktas av plattformens algoritm – inte bara ålder-, plats-, sammanhangs- och innehållsbestämmas – utan även mäta synlighet så kallad "Cost per brain impression". Tekniken baseras på patenbaserad teknik som bygger på studier kring ögat, synfält och uppfattningsförmåga. Plattformen kommer finnas tillgänglig på några av världens största SSP:s.   Adverty lanserades på den kommersiella marknaden under förra året och har arbetat med Coca-Cola och lade nyligen till en rad annonsörer till sin plattform, bland annat Rovio Entertainment, företaget bakom Angry Birds. Verksamheten bedrivs från egna kontor i Stockholm och London. Utveckling sker i första hand i Ukraina. Denna rapport avser bolagets verksamhet under perioden 1 januari 2018 till och med den 30 september 2018. Jämförelsesiffrorna för år 2017 avser tio och en halv (10,5) månader, och inte ett fullt kalenderår.   Försäljning och resultat   Nettoomsättningen uppgick till KSEK 235 (7) under tredje kvartalet och KSEK 241 (7) för årets första nio månader. Det redovisade resultat för kvartalsperioden uppgick till KSEK -2 081 (- 1 117) jämte KSEK -6 466 (-2 169) för årets första nio månader, vilket i all väsentlighet är i linje med budget och plan. Advertys ledning har valt att lägga stora insatser på sin programmatiska plattform för automatiserade annonser för AR- och VR-applikationer och spel innan dess att den kommersialiseras fullt ut. Målet är att den skall ge bolaget en bredare bas, och på sikt kommer att skapa en hög lönsamhet i verksamheten. Bolagets försäljning bedöms variera mellan olika kvartal då försäljningsarbetet är projektbaserat med relativt långa cykler. I gengäld gör styrelsen bedömningen att de enskilda projekten kommer att ha en lång livslängd.   Resultatet per aktie under det tredje kvartalet uppgick till SEK -0,20 (-0,10) med jämförbart antal aktier, jämte SEK -0,61 (-0,20) för årets första nio månader. Investeringar   Advertys investeringar under det tredje kvartalet uppgick netto till KSEK 1 553 (0) och avser immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverade utvecklings-utgifter. För årets första nio månader uppgick dessa investeringar ackumulerat till KSEK 1 913 (0). Avskrivningar   Resultatet för det tredje kvartalet har belastats med KSEK 22 (0) i avskrivningar varav KSEK 22 (0) avser avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar. För årets nio första månader uppgick avskrivningarna till KSEK 43 (0). Likviditet och finansiering   Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 237 (3 579) i likvida medel. Efter periodens utgång har bolaget genomfört en kapitalisering om ca MSEK 11, vilket gör att styrelsen bedömer att bolagets likviditet är tillräcklig för att genomföra den strategiska planen. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga räntebärande skulder om KSEK 294 (213)   Eget kapital, aktiekapital och antal aktier   Under det tredje kvartalet genomfördes dels en fondemission om KSEK 424 (0) varvid bolagets aktiekapital höjdes genom minskning av överkursfond samt dels en s.k. split (7:1) vilket ökande bolagets antal aktier med omräkning av kvotvärdet som följd. Detta gjordes som förberedande åtgärd inför möjlig notering av bolagets aktie på lämplig marknadsplats. Per den 30 september 2018 uppgick Advertys egna kapital till KSEK 917 (2 881). Aktiekapitalet är fördelat på 10 639 951 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,047. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.   Notering   Advertys aktier handlas vid datum för denna delårsrapport inte på börs eller marknadsplats. Bolagets styrelse- och ledning har emellertid valt att vidta förberedelser för att uppta Bolagets aktier till handel på lämplig marknadsplats. Vid upprättandet av denna rapport finns emellertid inget beslut taget om första handelsdag.   Anställda  Per den 30 september 2018 hade Adverty sju anställda (7) varav 7 män och 0 kvinnor. Utöver detta sysselsätter bolaget åtta konsulter (8) i Lviv, Ukraina och en kontrakterad försäljningschef (1) i London. Det är Advertys målsättning att öka antalet kvinnliga anställda.   Väsentliga händelser under rapportperioden  - Bolaget initierar förberedelser för börsnotering. - En viktig förbättring görs i SDK:t för single pass support, vilken ökar stödet för Unitys olika renderingsinställningar. - Bolaget integrerar sin mobila AR-plattform med annonsnätverket Taptica för automatiserade annonser baserade på app-installationer. - Bolaget färdigställer en tidig version av sin plattform för automatiserad annonsering i framtidens mediekanal Mixed Reality. Ett första spel som använder sig av plattformen är Bica Studios PuzzlAR vilket finns tillgängligt för HoloLens i Microsoft Store. - Bolaget presenterar sina tjänster tillsammans med ledande annonsteknikaktören Adform på keynote under medie- och annonsmässan DMEXCO i Köln. - Bolaget söker nytt patent inom området för annonsvisibilitet (ad viewability). - Bolaget fortsätter och skapar nya dialoger med mediabyråer runt om i världen med mål att få varumärken och deras kunder att ta steget in i sömlös annonsering i VR, AR och mobilt.  Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång  - Bolaget flyttar till nytt kontor vid Liljeholmen. - Bolaget färdigställer sin plattform för traditionella mobilspel- och applikationer. - Bolaget släpper version 1.0 av sitt SDK vilken täcks av plattformarna för VR, AR och mobilt, med förbättrad stabilitet och struktur samt nya funktioner som support för multitrådad rendering och annonsformat med stöd för kampanjer som hänvisar till ytterligare kundinteraktion via mobil webb.   - Bolaget blir inbjudna till Magic Leaps första utvecklarkonferens L.E.A.P i Los Angeles. Magic Leap utvecklar banbrytande hårdvara för smarta glasögon, även kallat Mixed Reality och Spatial Computing. - Bolagets plattform används i dagsläget kommersiellt av 9 utgivare inuti 10 VR-spel och 6 AR-spel. Djup dialog där bolagets plattform är under utvärdering sker med ytterligare 22 utgivare. - Bolagets annonsplattform finns nu representerad i spel på alla stora app-butiker för VR och AR: Google Play, Apple App Store, Oculus Home, Viveport, Microsoft Store, Steam samt på Daydream. Redovisningsprinciper  Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Granskning  Denna delårsrapport är översiktligt granskad av bolagets revisor. Utlåtande avseende granskningen är inkluderad i denna delårsrapport. Kommande rapporttillfällen  Adverty lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 15 februari 2019                 Bokslutskommuniké 2018 24 april 2019                      Bolagets årsredovisning publiceras 15 maj 2019                        Ordinarie årsstämma hålls i Stockholm 17 maj 2019                        Delårsrapport januari – mars 2019 Adverty AB (publ), den 16 november 2018 Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta:  Niklas Bakos, VD Telefon: 070-366 96 46 E-post: nb@adverty.com Pontus Dahlström, CFO Telefon: 070-913 60 03 E-post: pd@adverty.com

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 om inget annat anges.) TREDJE KVARTALET 2018 · Intäkterna uppgick till 9,7 MSEK (8,3). · Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0 MSEK (-3,2). · Resultatet efter avskrivningar (EBIT) uppgick till -6,7 MSEK (-5,1). · Resultatet efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (-5,7). · Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET · Paynova uppvisar intäktsmässig tillväxt i sin konsumentkreditaffär uppgående till 50% jämfört med samma period föregående år. · Paynova har skalat upp och utvecklat samarbetet med Skruvat.se genom att bland annat lansera nya erbjudanden, riktade till deras kunder. · Paynova har tecknat avtal, om att bli en helhetsleverantör av betalningar, med mediehuset Alma Talent som bland annat inkluderar Affärsvärlden och Ny Teknik. · Paynovas har fått förtroendet att under nästa år leverera faktura ombord på SJ’s tåg i samarbete med Visma/Extenda. · Paynova har förlängt sina lånekrediter med ytterligare ett år. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG · Paynovas senaste kund Alma Talent har lanserat sin nya betallösning för Affärsvärlden. · Paynova har tecknat låneavtal uppgående till 15 MSEK. VD-KOMMENTAR PAYNOVA REDOVISAR ÖKADE INTÄKTER  Paynova ökar de transaktionsbaserade intäkterna med drygt 25 procent under tredje kvartalet, i förhållande till motsvarande period föregående år. Ökningen kommer främst från Paynovas konsumentkreditaffär som växt med nära 40% kvartal till kvartal. Detta återspeglar dock inte hela tillväxten från bolagets nya kunder, vilket jag refererade till i förra kvartalsrapporten, då deras delbetalningsaffärer befinner sig i ett uppbyggnadsskede hos Paynova. Intäkterna från respektive delbetalningsköp redovisas i takt med att dessa betalas vilket kan ta upp till 36 månader. Än viktigare för den långsiktiga tillväxten, än själva intäktsökningen, är att försäljningsarbetet börjar få fäste på riktigt och att medvetenheten i marknaden om Paynovas erbjudande ökar månad för månad. Förutsättningarna i försäljningsarbetet har förändrats mycket med de rekryteringar vi gjort under året; vi har gått från endast en säljare till tre sedan i somras. Detta gör att vi nu haft kontakt med hela vår prospektstock i Sverige vilket är en stor förflyttning och lägger grunden för 2019. Vad gäller den ökade marknadsmedvetenheten om Paynova så kommer den mycket av årets lyckade kampanjer i form av direktmarknadsföring såväl som inlägg i debatten via olika digitala kanaler.   Status på befintliga kunderSkruvat.se har varit igång med Paynovas lösning sedan i mitten av juni. Samarbetet har utvecklats mycket väl och Paynova har tillsammans med Skruvat lanserat flera nya attraktiva erbjudanden, riktade till Skruvats kunder. För Skruvats del har detta inneburit både ökad lönsamhet samt förbättrad konvertering i kassan. Fördelarna med bytet till Paynova som partner framkommer bland annat i flera filmer som Skruvat och Paynova publicerat under november. I november har vi även lanserat Affärsvärldens nya betallösning vilket är en strategiskt viktig del i mediehuset Alma Talents digitaliseringsresa. Lösningen är anpassad så att Affärsvärldens kunder enkelt och friktionsfritt ska kunna konsumera enskilt innehåll såväl som löpande prenumerationer. Nästa steg i samarbetet är att vidareutveckla tjänsten för Affärsvärlden samt att gå live med Ny Teknik som också är en del av Alma. Vi sitter idag i flera liknande diskussioner som med Alma och ser möjligheter att knyta till oss ytterligare prenumerationstjänster i marknaden. PayZmart har nu skrivit ytterligare avtal med tandläkarkliniker och målet om 40 kliniker innan årets slut kvarstår. Målet är även att majoriteten av dessa ska ha lanserats under året. PayZmart har under hösten ökat sin marknadsbearbetning och ställer i skrivande stund ut på Swedentalmässan i Göteborg där de får stor uppmärksamhet. Vägen framåtSom jag skrev i senaste rapporten så kommer vi även att lansera vårt erbjudande i fysiska miljöer. Detta kommer ske tillsammans med Visma/Extenda som är en av marknadens största POS-leverantörer. Vi är mycket glada över vårt samarbete med Visma/Extenda där vår fakturalösning blir integrerad i deras kärnsystem. Samarbetet innebär förutom ren systemintegration även ett vidare arbete att gemensamt bearbeta den mycket stora fysiska marknaden. Det är nu beslutat att vi ska lansera den nya lösningen för vår gemensamma kund SJ, som planerar att gå live med sin faktura ombord på tågen under nästa år. Paynova bearbetar intensivt handlare men sitter nu även i diskussioner med flera större plattformar som med vår hjälp vill etablera nya och förbättrade erbjudanden i marknaden. Dessa plattformar är typiskt banker, kreditmarknadsbolag eller bolag med annat tillstånd om kreditgivning. Paynova har redan idag ett sådant plattformssamarbete i form av PayZmart där de har kundkontakten samt tillhandahåller själva kreditgivningen medan Paynova står för hela infrastrukturen för att möjliggöra dessa erbjudanden. Utöver vår kreditplattform kan vi även erbjuda dessa aktörer övriga betalsätt likväl som en komplett betalsida eller checkout. Vi ser detta som ett strategiskt sätt att indirekt ta marknadsandelar. Möjligheterna kommer i mångt och mycket som en konsekvens av Paynovas breda produktportfölj och djupa kunskap inom handel och betalningar. Interna förändringarVi har under kvartalet fortsatt intrimningen av vår utvecklarenhet i Makedonien. Vi har idag sex utvecklare på plats som arbetar med backend-utveckling såväl som med test. Med den nya utvecklarenheten har vi nu möjlighet att växa snabbare och även genomföra enskilda kundanpassningar på ett mer effektivt sätt. Därutöver har vi den viktiga aspekten att vi kan öka kostnadseffektiviteten över tid. Paynovas konsumentkreditaffär genererar ännu inte ett tillräckligt stort kassaflöde för att den totala verksamheten ska uppvisa ett överskott. Sedan beslutet att lansera den nya konsumentkreditaffären har Paynova finansierat rörelsen genom en kombination av eget kapital och lån. Paynova bedriver kontinuerligt ett arbete för att, vid var tid, finansiera rörelsekapitalbehovet på bästa sätt. Nu senast har vi förlängt samt utökat befintliga lånekrediter för att ge bästa möjlighet att utveckla bolagets affär till dess att vi är kassaflödespositiva. Paynova lägger stort fokus på att samla duktiga och kompetenta människor och som jag nämnt tidigare så har vi idag sammantaget en starkare organisation än någonsin tidigare. Gemensamt har vi både ambitionen och förmåga att möta kraven från de e-handlare som växer kraftigt eller större etablerade handlare med försäljning i alla kanaler. Daniel Ekberger Stockholm november 2018 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA Daniel Ekberger, VD, Paynova ABDaniel.ekberger@paynova.com, Telefon: +46 (0)708 - 820 766 Mattias Nygren, CFO, Paynova ABMattias.nygren@paynova.com, Telefon: +46 (0)702 - 463 118 OM PAYNOVA Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity. Mer information finns på www.paynova.com. Informationen är sådan som Paynova AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 08:30 CEST.

Socialt hållbart höghus blir nytt landmärke i Hagsätra

[Hagstra Hubb] Ett krav från staden har varit att förslagen ska bidra till att utveckla Hagsätra Centrum. Betoningen har legat på socialt hållbar stadsplanering, där man ville se en byggnad som både bidrar till och förstärker platsens identitet. Konkurrensen var hård och 22 förslag kom in i tävlingen där juryn i jämförelseförfarande slutligen valde Hagsätra Hubb från Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter, där man adresserat frågor inom områden som bildning, idrott och gemenskap.  · Vi är otroligt stolta över att vinna markanvisningen för ett så komplext uppdrag med högt ställda krav inom framförallt social hållbarhet vilket är ett område vi aktivt arbetar med i alla våra projekt, säger Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad.   En gedigen analys ligger till grund för förslaget där man genom intervjuer med boende och andra berörda. Tillsammans med konsultbolaget Tyréns sammanställdes en analys för att få en bild av området och vilka sociala behov som finns, däribland att öka tryggheten och kulturutbudet. En del i projektet är därför Hagsätra Hubb, en multifunktionell mötesplats som ska vara en plats för bildning, studier, entreprenörskap och konst. Det inrymmer också bland annat ett gym, ett ”vardagsrum” för olika målgrupper under dag och kvällstid samt vad som kommer att bli Sveriges minsta biograf.  · Mötesplatsen kommer att fyllas med innehåll i samarbete med lokala organisationer för att bli en plats som bidrar till hela Hagsätras utveckling, säger Harry Mc Neil, marknads- och hållbarhetschef på Sveafastigheter Bostad.   Projektet består av blandade boendeformer med alltifrån ungdomsboende, kollektivhus och kompislägenheter till vanliga lägenheter. Byggnaden och gårdens utformning främjar rörelse och ett aktivt liv, och ett stort fokus har varit att hitta sociala samlingsytor för att skapa möten mellan generationer och locka fler besökare till Hagsätra. Utöver att adressera Hagsätras specifika behov ställdes höga krav på den arkitektoniska kvaliteten. Sveafastigheter Bostad och Belatchew Arkitekter ville med sitt bidrag ge Hagsätra en ny modern siluett, där husets högdel ger intryck av att sväva i luften.   · Det är alltid ett privilegium at få vara med och utforma stadens landmärken. I Hagsätra ville vi spinna vidare på ABC stadens vision om en levande ytterstad samtidigt som vi tillför ett nytt lager av samtida arkitektur med ett rikt innehåll, säger Rahel Belatchew, chefsarkitekt och VD på Belatchew Arkitekter.   Hållbarhet genomsyrar hela projektet och huset har låg energiförbrukning, solceller på taket och digitaliserade funktioner som erbjuder hyresgästerna klimatsmarta alternativ som bilpool, lastcyklar och leveransboxar för varor vilket gör att bilparkering inte behövs. 

Com Hem flyttar in och Tele2 lanserar förmåner till gemensamma kunder

Sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem blev legalt slutförd den 5 november och integrationen sker nu successivt. Men redan nu kan nya och existerande privatkunder som har produkter från både Tele2 och Com Hem ta del av kostnadsfria förmåner. Tele2 erbjuder från och med idag gemensamma kunder dubbel data och fria extra datakort. – Nu när Com Hem blivit en del av Tele2-familjen kan vi äntligen börja resan mot att bygga en digital helhet för våra kunder, där vi möjliggör uppkoppling oavsett var de befinner sig och när de behöver det. Jag är stolt över att vi så tidigt i sammanslagningen kan erbjuda våra gemensamma kunder förmåner, och ser fram emot att utveckla ännu fler starka erbjudanden, säger Samuel Skott, chef för svenska konsumentmarknaden på Tele2-koncernen. De som har ett ”Fast pris”-mobilabonnemang eller mobilt bredband med minst 20 GB hos Tele2, samt digital-tv eller fast bredband hos Com Hem kan välja mellan minst två kostnadsfria förmåner. – När man väljer att samla mobil, tv och bredband hos oss vill vi självklart ge mer kraft tillbaka. Att kunna erbjuda dubbel surfmängd eller ett extra datakort till surfplattan är ett riktigt bra första steg på vår resa mot ännu nöjdare kunder, säger Samuel Skott. Tele2 gör även plats för tv och bredband från Com Hem. Från och med idag går det att köpa Com Hems digital tv- och bredbandsabonnemang samt paket innehållandes både tv och bredband via Tele2s butiker och kundtjänst.Om förmånernaPrivatkunder som har ett ”Fast pris”-mobilabonnemang eller mobilt bredband med minst 20 GB hos Tele2 samt digital-tv eller fast bredband hos Com Hem har rätt till minst två förmåner*. Välj mellan dubbel data eller extra datakort. Max sex förmåner per person. Se om och hur många förmåner du har rätt till under ”Mitt Tele2” eller i Tele2-appen. Läs mer på tele2.se/comhem. *Se villkor på tele2.se/comhem Presskontakt  Louise Ekman, press- och PR-ansvarig Tele2 Sverige, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.comFredrik Hallstan, presschef Com Hem, +46 70 9485 272 / fredrik.hallstan@comhem.com 

Pressinbjudan: Beslut i mordärende i Huskvarna

En man anträffades död utomhus i ett grönområde i Huskvarna den 8 augusti. Initialt inleddes en förundersökning om vållande till annans död. Efter ett preliminärt obduktionsbesked ändrades brottsrubriceringen till mord. Även en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare avseende mord inleddes. I en utredning  där den som kan misstänkas är under 15 år och inte straffmyndig kan åklagaren fatta två beslut. Antingen avslutas utredningen och protokoll skickas till socialtjänsten. Eller så avslutas utredningen och bevistalan  väcks. På måndag kommer åklagaren fatta beslut i ärendet.  Tid, plats och anmälan Pressträffen äger rum måndag 19 november kl. 13 i polishuset i Jönköping, Vallgatan 3-5. Samling i entrén kl. 12.30. Var på plats i god tid.Anmäl dig senast på måndag 19 november kl. 9 till kommunikation@aklagare.se Ange namn och redaktion. Ta med presslegitimation eller liknande handling.MedverkandeLinda Schön, kammaråklagare och förundersökningsledareMaria Blomkvist, kriminalinspektör på grova brottLilian Elmqvist, områdeschef barn och ungdom, socialförvaltningenMålnummer i Jönköpings tingsrätt: B 3196-18Kommunikation om unga lagöverträdareÅklagarmyndighetens handbok om utredningar där den som kan misstänkas är under 15 år .I handboken finns bland annat skrivningar om hanteringen av extern kommunikation.Kontakt:Åklagarmyndighetens presstjänst 010-562 50 20Pressansvarig Polisregion Öst Tommy Thorngren 010-566 75 26 För generella frågor om utredningar enligt lagen om unga lagöverträdare:Kammaråklagare Sara Stolper, Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm, 010-562 53 40 Tidigare pressmeddelanden i ärendet:2018-09-26 2018-09-03  

Alzinova offentliggör prospekt, teaser och anmälningssedel

Företrädesemissionen i sammandrag  ·  Värdering (pre money): Cirka 120,5 MSEK. ·  Teckningskurs: 22 SEK per aktie. ·  Teckningstid: 21 november – 5 december 2018. ·  Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter. ·  Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 16 november 2018. Sista dag för handel i Alzinovas aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 14 november 2018 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 15 november 2018. ·  Emissionsvolym: Högst 1 369 600 aktier. ·  Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK och emissionsgarantier om cirka 26,1 MSEK, motsvarande totalt 100 procent av företrädesemissionen. ·  Antal aktier innan företrädesemissionen: 5 478 400 aktier. ·  Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 21 november – 3 december 2018. ·  Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 21 november 2018 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av december 2018. ·  Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 30,1 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionskostnaderna för företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till cirka 2,6 MSEK. Tecknings- och garantiåtagande Alzinova har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om totalt cirka 30,1 MSEK, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Alzinova har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,0 MSEK, motsvarande cirka 13 procent av företrädesemissionen. VD Per Wester har ingått teckningsförbindelse för hela sitt befintliga innehav. Vidare har Modelio Equity AB, Oliver Molse och Sonny Johansson ingått teckningsförbindelser genom att aktieägarna GU Ventures AB och MIVAC Development AB vederlagsfritt har överlåtit sina teckningsrätter i företrädesemissionen till dessa teckningsåtagare. Alzinova har dessutom erhållit emissionsgarantier om cirka 26,1 MSEK, motsvarande cirka 87 procent av företrädesemissionen, från LMK Venture Partners AB, Pegroco Invest AB, Sonny Johansson, Modelio Equity AB, Oliver Molse, Love Carlsson, Jens Olsson och Alexander Jenselius. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För teckningsförbindelserna utgår ingen ersättning. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 2,6 MSEK. Rådgivare Finansiell rådgivare är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Wester – VD Telefon: +46 70 837 44 33 E-post: per.wester@alzinova.com Denna information är sådan information som Alzinova AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 11.50. Om Alzinova AB Alzinova AB (556861-8168) bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom – en av våra största folksjukdomar mot vilken effektiv behandling saknas. Bolagets patenterade teknologi möjliggör utveckling av nya terapier med potential att med stor träffsäkerhet angripa de skadliga ämnen som är centrala för sjukdomens uppkomst. Alzinovas fokus är utveckling av ett vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers sjukdom. Vaccinet är under preklinisk utveckling för förberedande inför studier i människa. Bolaget bedriver även utveckling inom diagnostik avseende sjukdomen. Alzinova är grundat av forskare som verkat vid MIVAC forskningscenter inom Göteborgs universitet och av GU Ventures AB.

Stendörren tecknar 10-årigt hyresavtal i Point Nacka

Pressmeddelande 16 november 2018 Stendörren Fastigheter AB har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med det kommunala bolaget Nacka Vatten och Avfall AB avseende nya verkstads- och kontorslokaler i konceptfastigheten ”Point Nacka”, belägen på Ryssviksvägen 2 i Nacka. Hösten 2019 beräknas Nacka Vatten och Avfall flytta in i de nyrenoverade och skräddarsydda lokalerna om drygt 2 800 kvadratmeter. ”Vi är väldigt glada över att Nacka Vatten och Avfall valt Stendörren och Point Nacka. Vi ser att många företag har behov av moderna verksamhetslokaler i ett bra kommunikationsläge i Nacka, vilket visar att vi tänkt rätt med denna konceptfastighet”, säger Maria Mastej, Affärsutvecklingschef på Stendörren. ”Vi har höga förväntningar på våra nya lokaler. Vår vision av en mötesplats för alla medarbetare och en punkt att träffa våra kunder och samarbetspartners ställer krav på en attraktiv och flexibel lokal. Point Nacka och fastighetsägaren Stendörren har tillmötesgått våra förväntningar på ett bra sätt. Nu ser vi fram emot att lokalerna färdigställs och att få flytta in”, säger Mats Rostö, VD Nacka vatten och avfall. I arbetet med att ta fram dessa attraktiva och flexibla lokaler har Nacka Vatten och Avfall AB haft nöjet att samarbeta med Hifab, Svefa och Spectrum Arkitekter och Stendörren med BSK Arkitekter. Point Nacka är en projektfastighet som nu genomgår en omfattande förädling. Gemensamhetsytorna på bottenvåningen moderniseras, en ny entré skapas och garage byggs, allt för att möta förändrade behov hos företag med lättindustri- och kontorsverksamheter. Sedan tidigare är Nacka Energi hyresgäst i Point Nacka och efter uthyrningen till Nacka Vatten och Avfall återstår endast en vakans på 500 kvadratmeter i fastigheten. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Brodin, verkställande direktör. Telefon 070-888 66 65, fredrik.brodin@stendorren.se eller Maria Mastej, Affärsutvecklingschef. Telefon 0768-76 63 51, maria.mastej@stendorren.se, eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

Färre svenska bostadsköp i Spanien

[Bo i Spanien] Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 15 november ökar antalet transaktioner på den spanska bostadsmarknaden under tredje kvartalet med 11,9 % jämfört med samma period 2017. 133 295 bostäder byter ägare under kvartalet och prognosen om 500 000 transaktioner under 2018 håller i sig. Under kvartalet registreras 843 köp av svenskar, efter tre kvartal med över 1000 köp av svenskar.  Jämfört med samma kvartal 2017 är det en minskning med 7 % och det är den lägsta siffran sedan Q4 2016. Svenskar halkar nu även ner till en sjätte plats på listan över utländska köpargrupper. - Vi har märkt av en minskad efterfrågan från svenskar en tid och nu slår det igenom även i Registradores eftersläpande statistik. Många är fortfarande intresserade av en bostad i solen men ovissheten på den svenska bostadsmarknaden och en svagare svensk krona gör att fler avvaktar. Vi har tidigare trott på över fyra tusen köp av svenskar under 2018, nu är det osäkert om vi når upp dit, säger Daniel Nilsson. Utländska bostadsköp i Spanien uppgår totalt till 16 142 stycken under perioden, vilket är en ökning med 3,5 % jämfört med samma period 2017. Mot bakgrund av att tillväxten tidigare varit tvåsiffrig kan en viss avmattning av den utländska efterfrågan skönjas. Fyra av tio bostadsköpare på Costa Blanca är utländsk, och var tredje på Costa del Sol, Mallorca och Teneriffa. Efterfrågan är fortsatt starkast från Storbritannien (16,2 % av totala utländska köp), Frankrike (7,7 %), Tyskland (6,8 %), och Belgien (5,9 %). Begagnat ökar mestPå totalmarknaden ökar begagnatmarknaden mest och uppvisar den högsta kvartalsvolymen sedan 2007. Begagnatmarknaden utgör nu 83 % av totalen medan nyproduktion står för 17 %. - Våra mäklare på vissa lokalmarknader rapporterar om att allt fler av våra svenska kunder just nu väljer begagnat igen. Bakgrunden till det är troligen att den ökande efterfrågan har lett till prisökningar vilket bidrar till att begagnat blir mer prisvärt igen, säger Daniel Nilsson, VD för Fastighetsbyrån Utland. För mer information:Daniel Nilsson, VD Fastighetsbyrån UtlandTel: +34 617 343 846E-post: daniel.nilsson@fastighetsbyran.se Johan Vesterberg, Presschef, FastighetsbyrånTel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se Läs mer om Fastighetsbyrån i Spanien här: www.fastighetsbyran.se/utland Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 500 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. Utomlands har Fastighetsbyrån ca 160 medarbetare på 25 orter i Spanien och Portugal.

Svensk MC-fortbildning certifieras och får europeisk kvalitetsstämpel!

SMC School arrangerar varje år omkring 300 kurser med 15 000 deltagarplatser. Det handlar om allt från broms- och manöver på parkeringsplatser, kurvteknik på gokartbanor och storbanor samt gruskörning. SMC School har under årens lopp utbildat och fortbildat egna instruktörer och resurspersoner, utvecklat kursplaner och hela koncept och sedan översatt detta till engelska inför certifieringen. Till största delen har detta bekostats av medlems- och deltagaravgifter. ·Detta är en stor dag för SMC och våra 700 frivilliga i School-verksamheten som lägger ner 120 000 ideella timmar för att fortbilda MC-förare. Våra medlemmar efterfrågar fortbildning för att bli säkrare och mer riskmedvetna MC-förare. Kurserna bidrar till att öka säkerheten och nå Nollvisionen i Sverige, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC. Alla instruktörer har utbildats utifrån det gemensamma kurskoncept för att ge en likvärdig plattform i hela landet. För varje kurstyp finns separata riktlinjer. Hela SMC:s kurskoncept har nu certifierats. ·Kvalitetsstämpeln betyder att våra deltagare kan känna sig trygga i att gå på kurs med SMC School. Allt material finns på hemsidan och kurserna genomförs på samma sätt över hela landet. Samtliga kurser erbjuds SMC-medlemmar till självkostnadspris. SMC lägger omkring två miljoner kronor per år på kursverksamheten, säger Jesper Christensen. MC-tillverkarna i Europa startade tillsammans med den tyska organisationen Deutscher Verkherssicherhetsrat, DVR en certifieringsmodell för MC-fortbildning för två år sedan. SMC är hittills den enda MC-utbildaren i Sverige som certifierats och den sjunde i ordningen i Europa. ·Certifieringen öppnar nya dörrar för SMC. Vi har kontaktats av MC-organisationer ibland annat Norge, Finland, Island, Cypern, USA och Brasilien för att berätta om kurskonceptet. Många vill kopiera SMC:s unika kurser men behöver utbildning av SMC School för att komma igång, berättar Jesper Christensen som ser fram emot att öka säkerheten för motorcyklister i hela världen. Certifieringen har redan gett resultat. Alla som köper en ny motorcykel av MC-tillverkarna BMW, Honda, MV Agusta och Suzuki får en SMC-kurs med på köpet.   Läs mer på www.svmc.se/schoolOm DVR: www.dvr.de/

Kvartalsrapport 3 2018

VD kommentar När jag summerar tredje kvartalet konstaterar jag att det är ett kvartal där vi haft god framdrift utifrån den plan bolaget satt med ett undantag vilket härrör till ledtiderna för beslut hos de stora internationella bolag vi prioriterat att bearbeta. På försäljnings- och marknadssidan har det i vanlig ordning varit full aktivitet under perioden. Utöver vårt fokus på försäljning av våra produkter på en internationell marknad har vi även deltagit i flertalet konferenser runt om i världen. Vår närvaro i dessa sammanhang har genererat stort intresse och även ett stadigt inflöde av nya ”leads” att bearbeta och jag kan konstatera att intresset för EyeOnID är fortsatt mycket stort. För närvarande för vi aktiva och skarpa dialoger med ett 50-tal större bolag som vi kvalificerat som skarpa leads. Med dialog menas att vi har kommit en bit in i försäljningsprocessen genom t.ex., uppföljningsmöten och fortsatt dialog, compliance audits, security audits, pilotprojekt eller POC (proof of concept), översänt offert eller ligger i det sista stadiet av avtalsförhandling. Vi eftersträvar att tidigt hellre få ett ”nej tack” än en lång och ljummen dialog med en potentiell kund och att vi nu har ett 50-tal skarpa leads är ett kvitto på att vårt erbjudande är högintressant. Vidare har vi under perioden skruvat på vårt erbjudande i form av våra ersättningsmodeller som tidigare inneburit väldigt baktunga avtal. Våra nya modeller innebär i grunden att vi får se större intäkter redan i tidigare skede och i vissa fall redan från lansering. Ett exempel på sådant avtal skulle kunna vara när ett större försäkringsbolag väljer att inkludera tjänsten i sin hemförsäkring och där alla kunder massansluts från första dagen. Dock är långa beslutsprocesser ett signum för i stort sett alla bolag vi för dialog med. Efter i vissa fall en ganska lång inskolning och upplärning av våra återförsäljarkanaler märker vi nu även där ett tydligt uppsving vad gäller intresset från potentiella Partners i deras kontaktnät. Våra nuvarande Partners/kunder ökar glädjande nog även sitt intag av nya användare men som tidigare kommunicerats är dessa avtal baktunga vilket innebär att intäkterna kommer att öka med tiden. Operationellt har vi nu byggt klart den organisation som krävs för att kunna fortsätta att ligga i framdrift av teknikutvecklingen, hantera och sjösätta ett flertal internationella kunder parallellt och samtidigt ha möjlighet att växa i takt med att antalet partners ökar. Vi har varit och skall fortsätta vara ett snabbväxande företag men kan nu efter en längre tids uppbyggnad konsolidera organisationen i syfte att säkerställa att vi har rätt antal personer och rätt person på rätt plats vilket kommer ge vissa kostnadsbesparingar framåt.  Vad gäller produktutvecklingen ligger för närvarande vårt huvudfokus på ”EyeOnID 360° Modules” som fortsatt får ett väldigt bra mottagande från potentiella Partners och kunder. Nya moduler har redan lagts till och flertalet är på väg att lanseras. EyeOnText-motorn är nu fullt integrerad i huvudplattformen vilket skapar goda förutsättningar när nya moduler ska byggas. Vidare integreras nu även delar av EyeOnPass in i ”EyeOnID 360° Modules”. Rent finansiellt så har vi haft en omsättningsökning om 300% jämfört med motsvarande period från föregående år. Talen är fortfarande blygsamma men i takt med att våra nuvarande kunder ”onboardar” fler och fler av sina kunder samt att vi inom kort kommer stänga fler nya stora avtal kommer vår omsättningsökning framåt vara långt över nuvarande nivåer.  Vi har under året även tagit stora teknikutvecklings- och personalkostnader som kommer klinga av något framöver vilket helt planenligt ökat vårt underskott under året. När vi klev in i 2018 valde jag att sätta ribban väldigt högt med ambitiösa målsättningar. Stänga 25 st kundavtal · Ha avtal med kunder i 10 olika länder · Driftsätta någon av våra produkter/tjänster i minst tre kontinenter · Finnas representerade med kontor och personal i minst 3 länder · Nå en underliggande lönsamhet från fjärde kvartalet Vi kommer nå dessa mål men tyvärr inte innan årsskiftet. För det första kan jag konstatera att ledtiderna är betydligt längre än beräknat för att sluta avtal med aktörer av den storlek vi riktar oss till. Jag vill vara noggrann med att poängtera att detta handlar enbart om tiden och har inget att göra med intresset för våra produkter och tjänster. För det andra så har Eyeonid legat i en större förvärvsförhandling sedan i våras, men som precis innan den här rapporten konstaterades inte blir av. Förvärvet skulle medfört att Eyeonid tog över en del av en koncern vilket i sin tur skulle inneburit att Eyeonid mer än dubblerat sin storlek samt fått in ett 15-tal nya Partners i flertalet länder. Köp- och försäljningsavtalen, ”Due Diligence”, teknisk och operationell översyn samt ersättning till ledning (i de bolagen som skulle förvärvas) vid övergång har varit klara sedan ett par veckor tillbaka och alla parter har varit överens. I samband med påskrift av avtalen meddelade dock ledningen (i de bolagen som skulle förvärvas) att de inte kommer följa med i förvärvet. Mot bakgrund av detta har vi valt att inte genomföra transaktionen då deras närvaro var en förutsättning för affären. Mitt mål om 25 avtal kvarstår och det stora kundintresset och våra långt gångna dialoger gör mig mer än trygg i detta, men målet kommer tyvärr inte kunna uppnås förrän en bit in i 2019. Sammanfattningsvis konstaterar jag att även om vi har hamnat något på efterkälken vad gäller våra mål för året ligger vi extremt bra till, både vad gäller vårt unika erbjudande, den operativa verksamheten och de pågående dialoger vi har med potentiella Partners/kunder. Nu finns det bara en sak kvar att göra och det är att visa att vi faktiskt levererar hela vägen.   Daniel Söderberg VD Verksamheten Eyeonid har sedan 2014 arbetat med att utveckla en tekniskt avancerad IT-plattform inom IT-säkerhet, som handlar om att förebygga samt förekoma intrång och bedrägerier riktade mot företag samt personlig digital identitetsdata. Exempel på sådan identitetsdata är inloggningsuppgifter, kreditkort, personnummer och organisationsnummer. Eyeonids egenutvecklade tekniska IT-plattform är grunden i verksamheten. Ur plattformen skapas proaktiva tjänster med inriktning på det vi idag kallar ID-skydd. Plattformen är byggd för att söka, validera, analysera, riskklassificera, matcha samt varna kunden när vi funnit dennes eller ett företags känsliga och personliga information i fel forum på internet. Med det menas att plattformen söker och läser av mängder av datapunkter i såväl det publika indexerade internet (den del de flesta av oss är vana vid att surfa via) såväl som Deep web och Darknet. Datapunkter kan t ex vara en publik hemsida, ett forum över krypterade servrar på Darknet, en chat eller en databas etc. Utöver det maskinella sökandet efter läckta uppgifter sker även manuella sökningar. Den första tjänsten i plattformen som är lanserad för marknaden genom partners är Eyeonids larmtjänst, Proaktiv ID-bevakning som varnar kunder om vi funnit just denna persons eller företags inloggningsuppgifter, kreditkortuppgifter, personnummer eller organisationsnummer tillgängliga i fel forum online. För det fall vi funnit kundens bevakade uppgifter och bedömt att de antingen finns i ett sammanhang som bedöms skadligt eller finns tillgängliga i fel forum varnas kunden omgående via valt meddelandesätt (mail, SMS, Push, samtal). Varje läckt och funnen uppgift riskbedöms via Eyeonids system (låg, medium eller hög risk) tillsammans med information om vad den sk läckan innehåller så som t ex mailadress, lösenord i klartext, namn, adress etc. Denna information tillsammans med en rekommendation och förslag till åtgärder finner varnad kund vid en larmnotifiering. Tjänsten är en proaktiv ID-bevakningstjänst vars syfte är att ge kunden en möjlighet att agera före ett eventuellt brott eller bedrägeri sker. Utöver tjänsten Proaktiv ID-bevakning erbjuder Eyeonid även textanalystjänster via dotterbolaget EyeOnText samt tjänsten EyeOnPASS. Då Eyeonid i första hand riktar sig till olika samarbetspartners kommer i första hand tjänsterna erbjudas via dessa, vilket innebär att tjänsten kan komma att ingå i ett större paket/utbud.  Eyeonid i korthet Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de fyra helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), Eyeonid Inc (USA), EyeOnText BVBA (Belgien) samt Eyeonid SIA (Lettland). Eyeonids huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm. Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2018 till och med den 30 september 2018. Händelser under perioden Den 19 januari tecknade Eyeonid Group AB ett 2-årigt avtal för sin ID-bevakningstjänst med det Sydafrikanska bolaget My Cybercare (Pty) Ltd. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla en kundportal samt tjänsten för proaktiv ID-bevakning som integreras till en befintlig IT-plattform tillhandahållen av My Cybercare. Eyeonid Group AB ("Eyeonid Group") meddelade den 31 januari att bolaget tecknat avtal om finansiering upp till 100 miljoner SEK. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna") med tillhörande teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader (enskilt en "Tranche"). I den första Tranchen kommer Eyeonid Group tillföras 20 MSEK. Gratis teckningsoptioner ges till befintliga aktieägare för att motverka utspädning. Trancherna tecknas av European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren"), som är en fond fokuserad på Smallcap-bolag inom teknik och hälsovård som uppvisar en stor tillväxtpotential. Finansieringen relaterar till ett finansieringsavtal som ingåtts mellan Eyeonid Group och Investeraren på kvällen tisdagen den 30 januari 2018 ("Avtalet"). Den första Tranchen om 20 miljoner kronor är den första transaktionen i Avtalet, innefattande rätt till 5 Trancher om 20 miljoner kronor per Tranche. I samband med ingåendet av Avtalet kommer Eyeonid Group att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till Investeraren (”Teckningsoptionerna”) motsvarande 50% av värdet av en Tranche, vid fullt utnyttjade. Eyeonid Group kommer också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning ("Aktieägaroptioner"). Aktieägaroptionerna emitteras till Eyeonid Groups dotterbolag Eyeonid Intressenter AB och kommer därefter att överlåtas till Eyeonid Groups aktieägare. Aktieägaroptionerna är av samma typ som Investerarens Teckningsoptioner.  Den 2 mars redogjorde Eyeonid Group AB (publ) för senaste händelserna inom affärsområdet EyeOnTEXT. Nedan följer status för årets två första månader: · Arbetet med att lansera en EyeOnTEXT-portal vid halvårsskiftet 2018 fortlöper som planerat.  · Befintlig kund inom bolagsupplysning och kreditbedömning med fokus på företag verksamma i Benelux, Storbritannien och Tyskland, har förlängt sitt avtal med EyeOnTEXT. Vid sidan om förlängningen har ett tilläggsavtal tecknats om ytterligare leveranser från EyeOnTEXT i syfte att öka kundens konkurrenskraft inom sitt marknadsområde.  · En bank i Antwerpen med verksamhet inom Private Banking, har beslutat att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med EyeOnTEXT. Syftet är att utvärdera EyeOnTEXT för att utveckla bankens beslutsstöd genom att använda dynamisk textanalys.   · Ett partner- och licensavtal har tecknats mellan EyeOnTEXT och det tyska marknadsanalysföretaget Almagenic UG. Almagenic erbjuder tjänster inom marknadsanalys med fokus på kvalitativa värden för varumärken och marknader. Partneravtalet är reciprokt och löper över fem (5) år med möjlighet till ömsesidig förlängning. Licensavtalet reglerar Almagenics nyttjande av EyeOnTEXT i sitt tjänsteerbjudande och är baserat på en fast årlig licensavgift samt en del baserad på bearbetade datamängder.  Eyeonid Group AB (publ) meddelade den 6 mars att bolaget går live med Telenor Group som samma dag lanserade EyeOnID:s tjänst via Telenor Norge. Eyeonid Group tecknade den 20:e december 2017 ett strategiskt avtal med en av världens största mobiloperatörer gällande integrering och försäljning av EyeOnID:s proaktiva ID-bevakningstjänster riktat mot konsumentmarknaden. Nu meddelades att denna globala partner är Telenor Group och att Telenor Norge blir det första landet att lansera tjänsten med start den 6 mars. I grunden för detta samarbete har parterna skrivit ett sk Global Framework Agreement (GFA) som innebär att övriga nationella bolag inom Telenor-gruppen enkelt kan skriva påhängsavtal sk Local Access Agreement (LAA) för respektive land. Den 20 april kommunicerades att Henrik Sundewall, ordförande i Eyeonid Group AB, sålt 100 000 aktier till Fredrik Skytt en tidig investerare i bolaget. Den 20 april meddelades också att styrelse, ledning samt personal har förvärvat 1 miljon teckningsoptioner av serie TO1. Köpet skedde utanför marknaden av den tidigare garanten 4X Kapital AB. Styrelse, ledning samt anställda har fattat ett gemensamt beslutat att ingen försäljning av de nu förvärvade optionerna, serie TO1 skall ske före tidigast om 6 månader, 19 oktober 2018 då även konverteringsperioden startar. Den 16 maj kallade styrelsen aktieägarna i Eyeonid till årsstämma 2018. Den 20 maj meddelades att Eyeonid Group och EasyTelecom International AB har tecknat ett LOI gällande försäljning av Eyeonids b2b (business to business) tjänst till företagskunder. Parterna är nu i stort överens om de kommersiella villkoren och respektives generella ansvar varpå detta LOI tecknats och där nästa steg är ett slutgiltigt kommersiellt avtal som kommer presenteras och kommenteras från båda parter i ett separat pressmeddelande. Den 24 maj meddelades att Eyeonid Group (Eyeonid) och försäkringsförmedlaren Willis AB, dotterbolag till Willis Tower Watson PLC, har tecknat ett LOI gällande ID-skyddsrelaterade tjänster. Den 28 maj meddelades att Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) och HELP Forsikring AS (HELP) har tecknat ett avtal gällande samarbete om att erbjuda EyeOnIDs tjänst paketerad via HELPs försäkring. Samarbetsavtalet bygger på att kunna erbjuda ett gemensamt erbjudande till kunder i Norge. I första hand riktar sig detta avtal mot den norska marknaden dock utesluts inte andra marknader om samarbetet faller väl ut. HELP Forsikring AS är ett helägt dotterbolag till tyska ARAG Group som finns representerade i 17 länder. Den 29 maj meddelades att styrelsen i Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) har fattat beslut om att öppna kontor i Riga och samtidigt starta ett dotterbolag i Lettland. Tillgång till kompetent personal, geografiskt läge, potentiella kunder/partners och närheten till Östeuropa varit huvudskälen till valet av Riga, Lettland. Den 15 juni höll Eyeonid årsstämma i Stockholm. Samtliga beslut på stämman var enhälliga och i enlighet med de föreslagna beslut som framgick av kallelsen. Den 29 juni meddelades att Eyeonid Group AB och försäkringsbolaget Société Générale Insurance Germany har tecknat ett LOI gällande produkten EyeOnID. Den 4 juli meddelades att Eyeonid Group AB (”Eyeonid Group”) har kallat på en andra Tranche om 20 MSEK i linje med det finansieringsavtal som skrevs med European Select Growth Opportunities Fund som meddelades i ett pressmeddelande den 31 januari 2018. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner (TO3). Detta är den andra av upp till fem trancher som totalt uppgår till 100 MSEK.  Den 13 augusti meddelades att Eyeonid Group AB har tecknat avtal för sin ID-bevakningstjänst med Willis Towers Watson. Eyeonid Group AB kommer tillhandahålla sin SAAS-plattform inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som kompletteras av en skräddarsydd ID-skyddsförsäkring som Willis Towers Watson tar fram för ett helhetserbjudande till sina befintliga och nya kunder. Avtalet är ett resultat av det Letter of Intent om ett långsiktigt partnerskap som parterna tecknade den 24 Maj 2018. Den 3 september meddelades att Eyeonid Group AB:s VD och delar av ledningen har förvärvat totalt 150 100 aktier i bolaget utanför marknaden. Affären beslutades lördagen den 1 september 2018.  21 september meddelades att Eyeonid Group AB (Eyeonid) har tecknat avtal med Tieto gällande återförsäljning av sina produkter EyeOnID och EyeOnPASS. Eyeonid kommer tillhandahålla sina produkter inklusive sina nyutvecklade ”360-modules” som integreras fullt ut i Tietos nya digitala plattform Insurance In a Box (IIB). Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 15 oktober meddelades att Eyeonid Group AB (Eyeonid Group) tecknat avtal med Mr. Sören Timm om att återförsälja produkterna EyeOnID 360° Modules samt EyeOnPASS på den tyska marknaden. Avtalet kommer i ett senare skede flyttas över till Mr. Sören Timms nya bolag, loyoloo. Den 15 oktober meddelades att Eyeonid Group AB har tecknat avtal med en telekomoperatör i Västeuropa gällande en pilot av Eyeonids konsumentprodukter. Resultaten från piloten ska bland annat ligga till grund för beslut om paketering och marknadsstrategi avseende återförsäljning av Eyeonids proaktiva ID-stöldskydd med tillhörande och nyutvecklade 360°-moduler, support och möjligt försäkringstillägg. Finansiell översikt I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid avseende januari – september 2018 med jämförelseperiod januari – september 2017, samt perioden juli – september 2018 med jämförelseperiod juli – september 2017. Försäljning och resultat  Januari – september Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 2 221 (KSEK 598), med ett nettoresultat om KSEK ‑21 050 (KSEK -8 951). Juli - september Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 718 (KSEK 98), med ett nettoresultat om KSEK ‑6 652 (KSEK -3 656). Likviditet och finansiering Den 30 september 2018 uppgick Eyeonid banktillgodohavanden till KSEK 16 144 (KSEK 2 114). Koncernen hade per den 30 september 2018 räntebärande skulder om KSEK 0 (KSEK 0), samt upptagna konvertibla lån om KSEK 13 000 (KSEK 0). Investeringar Januari - september Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 16 618 (KSEK 9 927) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 15 375 (KSEK 9 735) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 1 243 (KSEK 192) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 104 (KSEK 4 468). Juli – september Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 5 270 (KSEK 3 789) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 5 169 (KSEK 3 669) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 101 (KSEK 120) såsom inventarier, verktyg och installationer. Förvärv av dotterföretag under perioden uppgick till KSEK 0 (KSEK 4 468). Avskrivningar Januari – september Periodens resultat har belastats med KSEK 2 475 (KSEK 1 147) i avskrivningar varav KSEK 334 (KSEK 205) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 1 444 (KSEK 642) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 58 (KSEK 87) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 639 (KSEK 213).  Juli - september Periodens resultat har belastats med KSEK 834 (KSEK 802) i avskrivningar varav KSEK 140 (KSEK 79) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 481 (KSEK 482) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete, KSEK 0 (KSEK 29) avser avskrivningar hyreskontrakt, samt avskrivning goodwill KSEK 213 (KSEK 213). Eget kapital Per den 30 september 2018 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 50 420 (KSEK 28 568). Aktien Per den 30 september var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 53 586 818 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,025. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic MTF under handelsbeteckningen EOID MTF med ISIN-kod SE0007280482. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti. Anställda Per den 30 september hade Eyeonid 21 (9) anställda, utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid. Redovisningsprinciper  Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Kommande rapporttillfällen Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: 25 februari 2019                                             Bokslutskommuniké 2018 Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. 19 november 2018 Eyeonid Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Daniel Söderberg                          CEO 073-422 79 30  Carl-Magnus Jönsson CFO 073-545 53 50   ResultaträkningKoncernen 2018 2017 2018-07-01 2017-07-01 2017-01-01 -01 -01 -01 -01(KSEK) 2018 2017 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 -09 -09 -30 -30 Rörelsens intäkterNettoomsättning  2 598   718   98   782   221  Aktiverat arbete för egen 7 493  1 688  2 936   850   2 970  räkning    Övriga rörelseintäkter 312   496   47   360   733  Summa Rörelsens intäkter 10 2 782  3 701   1 308   4 486   026          Rörelsens kostnader      Råvaror och förnödenheter -4 -497 -1 627 -497 -1 396 542Övriga externa kostnader -12 -6 -3 474   -1 958   -8 844   505   275  Personalkostnader -10 -3 -3 926   -1 700   -6 623   584   747  Avskrivningar av materiella -2 -1 -834   -802   -1 936  och immateriella tillgångar 475   147  Övriga rörelsekostnader -117 -7 -117 -7 -Summa Rörelsens kostnader  -30 -11 -9 977   -4 964   -18 799     222   672            Rörelseresultat -20 -8 -6 276   -3 656   -14 313   196   889              Resultat från finansiella      posterRänteintäkter och liknande -   0   -   -   19  resultatposterRäntekostnader och liknande -737   -61   -400   0   -61  resultatposterSumma Resultat från -737  -61 -400 0 -42 finansiella poster             Resultat efter finansiella -20 -8 -6 676   -3 656   -14 355    poster  934   951                Skatt på periodens resultat -116 - 24   -   -13          PERIODENS RESULTAT  -21 -8 -6 652   -3 656   -14 368    050   951       Balansräkning Koncernen(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 TILLGÅNGAR           Immateriella anläggningstillgångar       Goodwill 3 196 4 048 3 835Hyresrätter, tomträtter och liknande -   217   175  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 40 843   22 279   26 912  Summa Immateriella anläggningstillgångar  44 038     26 543     30 922           Materiella anläggningstillgångar          Inventarier, verktyg och installationer 1 794   875   880  Summa Materiella anläggningstillgångar  1 794     875     880           Finansiella anläggningstillgångar          Andra långfristiga fordringar 196   150   194  Summa Finansiella anläggningstillgångar  196     150     194           Summa Anläggningstillgångar  46 029     27 568     31 996           Omsättningstillgångar           Kortfristiga fordringar Kundfordringar 352 9 369Övriga fordringar 3 110   609   637  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 598   778   832  Summa Kortfristiga fordringar  6 060     1 395     1 838           Kassa och bank 16 144   2 114   15 000   Summa Omsättningstillgångar  22 204     3 510     16 838        SUMMA TILLGÅNGAR 68 233   31 078   48 834   BalansräkningKoncernen (KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER    Eget kapital Eget kapital 50 420   28 568   44 528  Summa Eget kapital  50 420     28 568     44 528          Kortfristiga skulderLeverantörsskulder 1 377   1 564   1 754  Aktuella skatteskulder 251   31   61  Övriga skulder 681   203   257  Konvertibla lån 13 000 - -Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 505   712   2 235  Summa Kortfristiga skulder  17 814     2 510     4 306               SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  68 233     31 078     48 834     Förändring i eget kapital 2018-01-01 – 2018 Aktie Reserver Övrigt Balanserad S:a totalt-09 -kapital tillskjutet vinst eget-30 Koncernen kapital inkl. kapital(KSEK) årets resultatBelopp vid 1 265 20 700 77 487 -54 923 44 528periodensingångNyemission 75 26 925 27 000Emissionskostnader -158 -158Periodens 99 99omräkningsdifferensAvsättning fond för 14 919 -14 919 -utvecklingsutgifterPeriodens resultat -21 050 -21 05018-09-30  1 340  35 718 104 255  -90 892  50 420  2017-01-01 – 2017 Aktie Reserver Övrigt Balanserad S:a totalt-09 -kapital tillskjutet vinst eget-30 Koncernen kapital inkl. kapital(KSEK) årets resultatBelopp vid 1 039 6 899 33 998 -26 749 15 188periodensingångNyemission 170 23 353 23 522Emissionskostnader -1 179 -1 179Periodens -13 -13omräkningsdifferensAvsättning fond för 9 240 -9 240 -utvecklingsutgifterPeriodens resultat -8 951 -8 95117-09-30  1 209  16 127 56 172  -44 940  28 568  2018-07-01 – 2018 Aktie Reserver Övrigt Balanserad S:a totalt-09 -kapital tillskjutet vinst eget-30 Koncernen kapital inkl. kapital(KSEK) årets resultatBelopp vid 1 309 30 654 95 336 -79 166 48 132periodensingångNyemission 31 8 969 9 000Emissionskostnader -50 -50Periodens -11 -11omräkningsdifferensAvsättning fond för 5 075 -5 075 -utvecklingsutgifterPeriodens resultat -6 652 -6 65218-09-30  1 340  35 718 104 255  -90 892  50 420  2017-07-01 – 2017 Aktie Reserver Övrigt Balanserad S:a totalt-09 -kapital tillskjutet vinst eget-30 Koncernen kapital inkl. kapital(KSEK) årets resultatBelopp vid 1 194 12 798 52 672 -37 949 28 715periodensingångNyemission 15 3 508 3 523Emissionskostnader -8 -8Periodens -6 -6omräkningsdifferensAvsättning fond för 3 335 -3 335 -utvecklingsutgifterPeriodens resultat -3 656 -3 65617-09-30  1 209  16 127 56 172  -44 940  28 568  2017-01-01 – 2017 Aktie Reserver Övrigt Balanserad S:a totalt-12 -kapital tillskjutet vinst eget-31 Koncernen kapital inkl. kapital(KSEK) årets resultatBelopp vid 1 039 6 899 33 998 -26 749 15 188periodensingångNyemission 225 46 733 46 959Emissionskostnader -3 244 -3 244Periodens -6 -6omräkningsdifferensAvsättning fond för 13 806 -13 806 -utvecklingsutgifterPeriodens resultat -14 368 -14 36817-12-31  1 265  20 700  77 487 -54 923  44 528  KassaflödesanalysKoncernen 2018 2017 2018 2017-07-01 2017-01-01 -01 -01-01 -07 -01 -01(KSEK) 2018 2017 2018 2017-09-30 2017-12-31 -09 -09-30 -09 -30 -30      Den löpande verksamhetenRörelseresultat -20 -8 -6 -3 656   -14 313   196   889   276  Justeringar för poster sominte ingår i kassaflödet:Avskrivningar 2 475  1 147   834   802   1 936    Realisationsresultat 117 - 117 - -Erhållen ränta -   0   -   -   19  Erlagd ränta -737   -61  -400   0   -61   Kassaflöde från den löpandeverksamhetenföre förändringar av -18 -7 -5 -2 854   -12 419  rörelsekapital 342   804   725   Kassaflöde från         förändringar irörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) -4 455   -2 546   8  av rörelsefordringar 216   669  Ökning (+) / minskning (-) 470   448   -306   -27   2 234  av rörelseskulderKassaflöde från den löpande -22 -6 -8 -2 336   -10 176    verksamheten  088   902   701            Investeringsverksamheten          Förvärv av balanserade -15 -9 -5 -3 669   -14 849  utgifter för 375   735   169  utvecklingsarbetenFörvärv av materiella -1 -192   -100   -121   -249  anläggningstillgångar 243  Förändring finansiella - - -   -   -44tillgångarFörvärv av dotterföretag - -746 - -746 -746Kassaflöde från -16 -10 -5 -4 535   -15 889    investeringsverksamheten  617   673   269            Finansieringsverksamheten       Nyemission före -   20 -   -   43 436      emissionskostnader     000      Emissionskostnader -158   -1 -50   -8   -3 244   179  Konvertibla lån 40 - 20 - - 000 000Kassaflöde från 39 18 19 -8   40 192  finansieringsverksamheten 843   821   950        Periodens kassaflöde 1 137  1 246   5 980  -6 879   14 128      Likvida medel vid periodens 15 875   10 8 997   875  början 000   172  Omräkningsdifferens i 7 -7 -8 -4 -3likvida medelLikvida medel vid periodens 16 2 114   16 2 114   15 000  slut 144   144       ResultaträkningModerbolaget 2018 2017 2018-07-01 2017-07-01 2017-01-01 -01 -01 -01 -01(KSEK) 2018 2017 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 -09 -09 -30 -30 Rörelsens intäkter    Nettoomsättning 2 056 556 717 56 690Aktiverat arbete för egen 2 636 1 476 1 019 638 2 140räkningÖvriga rörelseintäkter 312 496 47 360 733Summa Rörelsens intäkter 5 003 2 528 1 783 1 054 3 563 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter  -3 -497 -1 115 -497 -1 261 243Övriga externa kostnader -11 -6 -3 207 -1 835 -8 759 839 141Personalkostnader -6 -3 -2 402 -1 488 -5 846 892 535Avskrivningar av materiella -1 -922 -606 -578 -1 504och immateriella tillgångar  810Övriga rörelsekostnader -117 -5 -117 -5 -Summa Rörelsens kostnader -23 -11 -7 447 -4 403 -17 370 901 100 Rörelseresultat  -18 -8 -5 664 -3 348 -13 808  898  572 Resultat från finansiellaposter Ränteintäkter och liknande - 0 - - 19resultatposter Räntekostnader och liknande -737 -61 -400 - -61resultatposter Summa Resultat från -737  -61 -400 - -42 finansiella poster  Resultat efter finansiella -19 -8 -6 064 -3 348 -13 850 poster 635  633 Skatt på periodens resultat - - - - - PERIODENS RESULTAT -19 -8 -6 064 -3 348 -13 850 635 633 BalansräkningModerbolaget  2018-09-30  2017-09-30 2017-12-31 (KSEK)    TILLGÅNGAR     Immateriella   anläggningstillgångar Hyresrätter, - 204 175tomträtter ochliknandeBalanserade utgifter 41 911 22 426 26 992förutvecklingsarbeten Summa Immateriella 41 911 22 630 27 167anläggningstillgångar  Materiellaanläggningstillgångar Inventarier, verktyg 1 575 826 826och installationer Summa Materiella 1 575 826 826anläggningstillgångar   FinansiellaanläggningstillgångarAndelar i 4 763 4 610 4 610koncernföretag Andra långfristiga 150 150 150fordringarSumma Finansiella 4 913 4 760 4 760anläggningstillgångar  Summa 48 399 28 216 32 753Anläggningstillgångar  Omsättningstillgångar  Kortfristigafordringar Kundfordringar 352 - 369Fordringar 579 - -koncernföretagÖvriga fordringar 2 993 596 619Förutbetalda kostnader 2 476 778 813och upplupna intäkterSumma Kortfristiga 6 399 1 375 1 802fordringar  Kassa och bank 14 554 1 820 14 835 Summa 20 953 3 195 16 636Omsättningstillgångar  SUMMA TILLGÅNGAR  69 352 31 411 49 389 BalansräkningModerbolaget  2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31(KSEK)    EGET KAPITAL OCH SKULDER       Eget kapital    Eget kapital  52 267 28 905 45 060Summa Eget kapital  52 267 28 905 45 060 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 199 1 564 1 563Aktuella skatteskulder 119 31 47Skulder koncernföretag 530 35 307Övriga skulder 393 164 257Konvertibla lån 13 000 - -Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 843 712 2 154Summa Kortfristiga skulder  17 085 2 506  4 329  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  69 352 31 411  49 389  Förändring i eget kapital 2018-01-01 – 2018-09 Aktie Fond för Överkursfond Balanserat Periodens-30 Moderbolaget -kapital utvecklings resultat resultat(KSEK) -utgifterBelopp vid periodens 1 265 20 705 77 487 -40 548 -13 850ingångNyemission 75 26 925Emissionskostnader -158Omföring fg periods -13 850 13 850resultatAvsättning fond för 14 919 -14 919utvecklingsutgifterPeriodens resultat -19 63518-09-30  1 340  35 624  104 255  -69 317  -19 635  2017-01-01 – 2017-09 Aktie Fond för Överkursfond Balanserat Periodens-30 Moderbolaget -kapital utvecklings resultat resultat(KSEK) -utgifterBelopp vid periodens 1 039 6 899 33 998 -6 998 -19 743ingångNyemission 170 23 353Emissionskostnader -1 179Omföring fg periods -19 743 19 743resultatAvsättning fond för 9 240 -9 240utvecklingsutgifterPeriodens resultat -8 63317-09-30  1 209  16 139  56 172  -35 982  -8 633  2018-07-01 – 2018-09 Aktie Fond för Överkursfond Balanserat Periodens-30 Moderbolaget -kapital utvecklings resultat resultat(KSEK) -utgifterBelopp vid periodens 1 309 30 549 95 336 -70 328 -7 485ingångNyemission 31 8 969Emissionskostnader -50Omföring fg periods -7 485 7 485resultatAvsättning fond för 5 075 -5 075utvecklingsutgifterPeriodens resultat -6 06418-09-30  1 340  35 624  104 255  -82 888  -6 064  2017-07-01 – 2017-09 Aktie Fond för Överkursfond Balanserat Periodens-30 Moderbolaget -kapital utvecklings resultat resultat(KSEK) -utgifterBelopp vid periodens 1 194 12 804 52 672 -35 117 -2 814ingångNyemission 15 3 508Emissionskostnader -8Omföring fg periods -2 814 2 814resultatAvsättning fond för 3 335 -3 335utvecklingsutgifterPeriodens resultat -3 34817-09-30  1 209  16 139  56 172  -41 266  -3 348  2017-01-01 – 2017-12 Aktie Fond för Överkursfond Balanserat Periodens-31 Moderbolaget -kapital utvecklings resultat resultat(KSEK) -utgifterBelopp vid periodens 1 039 6 899 33 998 -6 998 -19 743ingångNyemission 225 46 733Emissionskostnader -3 244Omföring fg periods -19 743 19 743resultatAvsättning fond för 13 806 -13 806utvecklingsutgifterPeriodens resultat -13 85017-12-31  1 265  20 705  77 487  -40 548  -13 850  KassaflödesanalysModerbolaget 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 2017-01-01(KSEK) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -18 898    -8 572    -5 664    -3 348    -13 808   Justeringar för postersominte ingår i kassaflödet:Avskrivningar 1 810                                          1 504                  922    606    578        Realisationsresultat 117 - 117 - -Erhållen ränta                                                                      -    0    -    -    19   Erlagd ränta -737    -61    -400 - -61   Kassaflöde från denlöpandeverksamheten  före förändringar av -17 708    -7 711    -5 341    -2 771    -12 346   rörelsekapital   Kassaflöde frånförändringar irörelsekapital  Ökning (-) / minskning -4 597                          -3     569               54   (+)      482    036   av rörelsefordringar  Ökning (+) / minskning (         -244            458              -17            2 282   -) -841   av rörelseskulder Kassaflöde från den         -22         -6 -9 218    -2 219            -10löpande 550    772    010   verksamheten   Investeringsverksamheten Lämnade -50 - -50 - -aktieägartillskottFörvärv av balanserade -16 363    -9 882    -5 556    -3 816    -14 929   utgifter förutvecklingsarbeten Förvärv av materiella -1 056    -142    -    -71    -214   anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag  -104      -1 037      -    -946    -1 037     Kassaflöde från -17 573    -11 061    -5 606    -4 832    -16 180   investeringsverksamheten  Finansieringsverksamheten Nyemission före -             20    -       -    43emissionskostnader         000             436                          Emissionskostnader  -158             -1 -50    -8    -3        179             244                          Konvertibla lån 40 000 - 20 000 - -Kassaflöde från 39 18    19    -8    40finansieringsverksamheten 843             821             950    192                                   Periodens kassaflöde  -281    988            5         -7 14 002    126    059   Likvida medel vid 14                    9         8           periodens 835               832    428    879    832   början Likvida medel vid 14 1 820                    14         1 14periodens 554              554    820    835             slut                                  Nyckeltal (SEK) 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITETOmsättningstillväxt (%) 271% - -Rörelsemarginal (%) neg neg negVinstmarginal (%) neg neg negRäntabilitet på eget neg neg negkapital (%) KAPITALSTRUKTUREget kapital (KSEK) 50 420 28 568   44 528  Balansomslutning (KSEK) 68 233 31 078  48 834 Sysselsatt kapital (KSEK) 50 420 28 568   44 528  Räntebärande nettoskuld - -   -  (KSEK)Kapitalomsättningshastighet 0,04 0,02   0,02  (ggr)Soliditet (%) 74% 92% 91%Skuldsättningsgrad (%) - - -Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITETKassaflöde före -22 088 -6 902   -10 176  investeringar (KSEK)Kassaflöde efter -38 705 -17 575   -26 065  investeringar (KSEK)Likvida medel (KSEK) 16 144 2 114   15 000   INVESTERINGARFörvärv av materiella 1 243 192   249  anläggningstillgångar(KSEK)Förvärv av immateriella 15 375 9 735   14 849  anläggningstillgångar(KSEK)Försäljning av materiella - -   -  anläggningstillgångar(KSEK)Förvärv av dotterföretag 104 4 468   4 468  (KSEK)Förvärv av aktier och - -   -  andelar (KSEK) MEDARBETAREMedelantalet anställda 21 9   9  Omsättning per anställd 106 66,4   87  (KSEK)Antalet anställda 21 9   9   DATA PER AKTIEAntal aktier 53 586 818 48 360 415 50 592 433  Resultat per aktie (SEK) -0,39 -0,19   -0,28  Eget kapital per aktie 0,94 0,59   0,88  (SEK) Definition av nyckeltal  LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%)                                                             Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelsemarginal (%)                                                                 Rörelseresultat i procent av omsättningen Vinstmarginal (%)                                                                     Periodens resultat i procent av omsättningen Räntabilitet på eget kapital (%)                                                Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK)                                                                  Eget kapital vid periodens slut Balansomslutning (KSEK)                                                        Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Sysselsatt kapital (KSEK)                                                         Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Räntebärande nettoskuld (KSEK)                                             Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Kapitalomsättningshastighet (ggr)                                             Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Soliditet (%)                                                                               Eget kapital i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad (%)                                                             Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad                                                                   Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK)                                       Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Kassaflöde efter investeringar (KSEK)                                      Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Likvida medel (KSEK)                                                                Banktillgodohavanden och kassa MEDARBETARE Medelantalet anställda                                                              Medelantalet anställda under perioden Omsättning per anställd                                                            Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda                                                                       Antalet anställda vid periodens slut DATA PER AKTIE Antal aktier                                                                               Antalet utestående aktier vid periodens slut Resultat per aktie (SEK)                                                           Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital per aktie (SEK)                                                     Eget kapital dividerat med antal aktier

Tele2 utser Kim Hagberg till ny ledningsgruppsmedlem

Sedan Tele2 annonserade sammanslagningen med Com Hem i januari 2018 har Kim Hagberg haft en central roll i planeringsarbetet och ansvarat för breda integrationsprocesser som inkluderat flera kompetensområden. I hennes nya roll som Executive Vice President, Chief Operations kommer Kim att fortsätta det arbetet och säkerställa en effektiv harmonisering av processerna i Tele2 och tidigare Com Hem-koncernen. ”Det är med stor glädje jag välkomnar Kim till vårt team. Hennes förmåga att stärka och säkerställa smidiga processer, mellan enheter och över gränser, kommer att vara en nyckelfaktor i Tele2s fortsatta utveckling och för att realisera synergier efter sammanslagningen”, säger Anders Nilsson, vd och koncernchef på Tele2. Om Kim HagbergKim har arbetat i 6 år på Tele2 som Product Management Director, med ansvar för korsfunktionella och internationella processer, där teknologier blivit produkter. Innan dess arbetade Kim under 12 år i olika positioner på Telia. Hon har därtill erfarenhet från leverantörssidan i telekombranschen, efter 8 år hos olika leverantörer i Frankrike, Kanada och Schweiz.För mer information, vänligen kontakta:Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88_________________________________________________________________________ TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget 25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4 miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de senaste uppdateringarna. Den 5 november 2018 gick Tele2 samman med Com Hem-koncernen, en ledande leverantör av bredband, TV, play- och telefonitjänster till svenska hushåll och företag, med 1,45 miljoner kunder. Under 2017 omsatte Com Hem-gruppen 7,1 miljarder kronor. Det sammanslagna bolaget kommer att publicera sin första konsoliderade kvartalsrapport i februari 2018.

Stoppa utvisningarna!

Enligt flera samstämmiga källor planeras idag en massutvisning till Afghanistan från förvaret i Märsta. Samtidigt har inbördeskriget i landet gått in i en ny och mer våldsam fas, med en eskalerande offensiv från talibanerna. Vi har vid ett flertal tillfällen kritiserat utvisningarna till Afghanistan. Ett stort antal människorättsorganisationer betonar att landet inte är säkert, och desto farligare är det för etniska och religiösa minoriteter, och hbtq-personer. Migrationsverkets prövningar av asylskäl har kantats av envisa följetongsskandaler, till exempel tveksamma handläggningsförfaranden vad gäller auktoriserad tolkning och religionsförståelse. Rättsmedicinalverkets bristfälliga mätmetoder urholkar rättssäkerheten i Migrationsverkets bedömningar av ungas ålder. - Den samlade bedömningen är att myndigheterna och beslutsfattare inte lyckats säkerställa det ordnade, humana och rättssäkra asylmottagande som är Sveriges uttryckliga migrationspolitiska ambition. Slutsatsen blir att utvisningarna till Afghanistan bör frysas i väntan på en amnestilagstiftning  för unga ensamkommande som levt i Sverige i över ett år. I en rättsstat ska eventuella tillkortakommanden aldrig gå ut över enskilda människor, oavsett varifrån i världen de kommer, säger Ulf Bjereld, ordförande i Socialdemokrater för tro och solidaritet. Flyktinggruppernas riksråd (FARR) har nyligen samtalat  med Afghanistans flyktingminister Sayed Hussain Alemi Balkhi, och i samtalet kritiserar han de svenska utvisningarna, och motsätter sig helt att internflykt inom Afghanistan skulle vara ett alternativ för dessa människor. Utvisningar ska bara ske om det finns förutsättningar för ett ordnat mottagande i ankomstlandet, och så är inte fallet i Afghanistan. Afghanistan kan inte erbjuda alla tvångsutvisade det som krävs för att de ska kunna integreras, skriver FARR, och detta är en förutsättning för de återtagandeavtal som finns mellan länderna. - Det finns starkt vägande juridiska och humanitära skäl för att omedelbart stoppa utvisningarna till Afghanistan. I väntan på en ny regering som har mandat att ta initiativ till beslut i känsliga frågor, faller ansvaret på återhållsamhet i utvisningsärenden än tyngre på de svenska myndigheterna, främst Migrationsverket, säger Ulf Bjereld.