Meddelande från Handelsbankens styrelse: Carina Åkerström utsedd till ny vd och koncernchef

- Vi har haft en bra rekryteringsprocess som har givit ett bra resultat. Kvalificerade interna och externa kandidater har utvärderats. Samtliga styrelsens ledamöter har varit djupt engagerade och vi har också tagit råd av extern expertis. Valet av Carina Åkerström vilar på en mycket gedigen och stabil grund, givet hennes meritlista och starka resultat över lång tid, säger Pär Boman, styrelsens ordförande. Carina Åkerström började som medarbetare på kontoret i Kalmar 1986 och har sedan dess haft en rad olika befattningar i banken. 2008 utsågs hon till vice VD och har sedan 2016 också haft rollen som bankens ställföreträdande koncernchef med ansvar för bland annat svenska storföretagskunder och bankens samlade affärsverksamhet i Stockholmsregionen. - Jag är mycket glad och stolt för det förtroende styrelsen nu ger mig. Det är en väldigt fin bank som jag lärt känna väl under mina drygt 30 år. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta att utveckla banken tillsammans med alla fantastiska medarbetare. Vi har en mycket stark kraft i vårt decentraliserade arbetssätt, inte minst i form av en oslagbar fingertoppskänsla och djup lokalkännedom på våra kontor, säger Carina Åkerström. Carina Åkerström tillträder i samband med bolagsstämman den 27 mars, och bjuder i samband med sitt tillträde in till en press- och analytikerträff, se bilaga. För ytterligare information kontakta:Pär Boman, styrelsens ordförande + 46 8–22 92 20Mats Olsson, Handelsbankens pressavdelning     + 46 8–701 35 47,+ 46 70–688 07 99 Bilagor:1. Inbjudan till press- och analytikerträff den 28 mars.2. Kort presentation och CV.3. Bildmaterial  Denna information är sådan information som Handelsbanken är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 klockan 06.30 CET. För mer information om Handelsbanken hänvisas till: www.handelsbanken.se 

Vi förbättrar vår service

Januari – december 2018 ■  Hyresintäkterna ökade till 1 787 Mkr (1 473) ■  Driftnettot ökade till 931 Mkr (774) ■  Förvaltningsresultatet uppgick till 302 Mkr (357) ■  Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 3 737 Mkr (1 599) ■  Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -21 Mkr (-9) ■  Resultatet före skatt ökade till 4 001 Mkr (2 014) ■  Resultatet efter skatt ökade till 3 308 Mkr (1 579) ■  Vinst per aktie uppgick till 37,31 kr (20,34) före utspädning, och uppgick till 37,23 kr (20,24) efter utspädning Oktober – december 2018 ■  Hyresintäkterna ökade till 471 Mkr (388) ■  Driftnettot ökade till 232 Mkr (191) ■  Förvaltningsresultatet ökade till 85 Mkr (62) ■  Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 652 Mkr (390) ■  Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 16 Mkr (-3) ■  Resultatet före skatt ökade till 757 Mkr (449) ■  Resultatet efter skatt ökade till 598 Mkr (350) ■ Vinst per aktie uppgick till 6,50 kr (4,51) före utspädning, och uppgick till 6,47 kr (4,48) efter utspädning Väsentliga händelser under fjärde kvartalet ■   Hembla har bytt namn från D. Carnegie & Co den 31 oktober 2018. Genom det nya namnet vill bolaget rikta strålkastarljuset på kärnan i verksamheten som är att erbjuda sina hyresgäster trygga och trivsamma hem i levande stadsdelar. ■   Hembla har gjort om i ledningen genom att utse Jonatan Öhman till tillförordnad kommunikationschef samtidigt som tidigare kommunikationschef Björn Sundberg utses till Senior Director Public Affairs. ■   Hembla har den 1 oktober 2018 tillträtt tidigare aviserat förvärv av två fastigheter från Fastighets AB L E Lundberg för 70 miljoner kronor. Transaktionen har genomförts som en bolagsaffär. ■   Hembla har den 18 december avyttrat två fastigheter med totalt 124 lägenheter i Alby genom försäljning till en bostadsrättsförening. Försäljningen gjordes till ett underliggande fastighetsvärde av 167,4 miljoner kronor. Ombildningen initierades av den tidigare ägaren Byggmästare Anders J Ahlström Fastighets AB (publ) (”AJA”) och slutfördes av Hembla i enlighet med det överlåtelseavtal som tecknades i samband med förvärvet från AJA som slutfördes i april 2018. Kommentar från VD Den 31 oktober antog bolaget sitt nya namn Hembla och inledde därmed ett nytt kapiteli sin historia. Den omedelbara förändringen innebar en ny visuell identitet och varumärkes-plattformen förfinades också med ny vision; att skapa levande samhällen där hyres-gästens behov är i fokus. Vår definition av ett levande samhälle är en där familjer och individer vill leva, skapa minnen, interagera socialt med andra och känna trygghet. Den nya visionen utgör inte ett stort skifte i strategi, utan snarare förtydligar våra prioriteringar och är en ledstjärna för organisationen. Vi vill sätta våra hyresgäster först i allt vi gör. UTVECKLING AV VÅR ORGANISATION Vi har jobbat hårt för att bättre organisera oss i linje med vårt löfte om att sätta våra hyresgäster först. Detta arbete har pågått sedan årets början och vi har gjort stora framsteg. Vårt sätt att arbeta är nu mer än någonsin inriktat på att sätta våra hyresgäster först. Vi har ytterligare stärkt vår centraladministration för att bättre kunna stödja och vidareutveckla våra affärsområden inom fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och renovering och nyproduktion. Detta arbete kommer att fortsätta under hela året och vi tror att vi kommer att kunna rapportera kring våra framsteg varje kvartal framöver. UPPDATERING KRING ORGANISATION – FÖRBÄTTRAD KUNDSERVICE Vår hyresgästs först inställning är också tydlig i de förbättringar vi har genomfört i vår serviceorganisation under fjärde kvartalet. I december öppnade vi ett kundservicecenter i centrala Stockholm. Avsikten var att utvärdera om en centraliserad servicefunktion skulle ha en positiv inverkan på tillgänglighet av service till våra hyresgäster. Det visade sig vara ett lyckat koncept redan från start och det kommer att utvecklas ytterligare under det kommande året. VAD VÅRA HYRESGÄSTER TYCKER OM OSS HAR BETYDELSE Under den årliga utdelningen av hyresgästenkäten i slutet av 2018 deltog alla anställda på Hembla i att knacka dörr hos våra hyresgäster. Ungefär 20 000 hyresgäster fick frågeformuläret personligen levererat av en Hembla-medarbetare, med möjlighet att ge direkt feedback till oss. VÄRDEÖKNING AV VÅRA TILLGÅNGAR Varje kvartal försöker vi lyfta fram hur vår affärsmodell skapar värde för våra hyresgäster genom vår renoveringsmodell och våra sociala engagemang. Vår affärsmodell ökar också värdet av våra tillgångar direkt. Under fjärde kvartalet kommer det mesta av värdeökningen från ett förbättrat driftnetto, främst drivet av den högre hyran från renoverade lägenheter. Under helåret 2018 har Hembla fått en betydande ökning av värdet från både lägre avkastningskrav och förbättring av driftnettot. Vi tror att båda dessa faktorer härstammar från vår affärsmodell, det vill säga förbättring av driftnettot genom högre intäkter från renoverade lägenheter och lägre kostnader som ett resultat av vår investeringsplan. Det lägre avkastningskravet är huvudsakligen marknadsdrivet, baserat på starkt investerarintresse i vårt segment, men kommer också från vår affärsmodell där vi ständigt förbättrar våra bostadsområden och därigenom ökar deras attraktivitet. FÖRVÄRV AV NYA LÄGENHETER I SÖDERTÄLJE Den 1 oktober 2018 tillträdde vi förvärvet av två tillgångar i Södertälje om totalt 52 lägenheter som meddelades under det tredje kvartalet. Säljaren var Fastighets AB L E Lundberg och tillgångarna var ett utmärkt komplement till våra befintliga fastigheter i Södertälje. Södertälje är en kommun och en stad med utmärkta marknadsförutsättningar med ett välutvecklat kollektivtrafiksystem mot centrala Stockholm och andra delar av landet. SOCIAL HÅLLBARHET OCH SAMVERKAN Social hållbarhet utgör ett kärnpunkt i vår strategi. Vi har fortsatt med och stärkt våra insatser för att förbättra den sociala situationen och villkoren i våra områden. I ett av våra områden öppnade vi en permanent konstutställning och bjöd in alla hyresgäster till öppningen. Syftet är inte bara att förbättra den fysiska miljön utan också att ge speciellt ungdomar i området kulturell inspiration. Ett annat exempel är vårt engagemang i ett större projekt tillsammans med ishockeyklubben DIF, som ordnar sportaktiviteter för cirka 1 000 barn varje vecka. Detta har varit ett framgångsrikt sätt att skapa meningsfulla aktiviteter och engagera barn i våra områden. Vi har också fortsatt att samarbeta med kommuner och andra fastighetsägare genom fastighetsägarorganisationer och BID-(Business Improvement Districts) projekt. I flera områden genomförde vi inspektionspromenader tillsammans med politiker och andra fastighetsägare för att besluta kring förbättringspotentialen kring våra fastigheter och bostadsområden i närheten. Vi tror att denna typ av arbete är gynnsamt för våra hyresgäster och kommer också att ha en positiv effekt på vår finansiella ställning och resultat långsiktigt. Stockholm 18 februari 2019 Svein Erik Lilleland VD för Hembla Denna information är sådan information som Hembla är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 07.00 (CET). 

Stockholms största solcellsanläggning finns i Sickla

– Det här är en milstolpe i Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete, som vi tror kommer uppskattas av både invånare i Nacka kommun och besökare. Att ta tillvara på den energi som solen ger och producera förnyelsebar el är ett bidrag för att klara de klimatutmaningar som vi står inför, säger Emma Henriksson, chef digital utveckling och hållbarhet på Atrium Ljungberg. Solcellsanläggningen i Sickla blir den största av sitt slag i Stockholms län och en av de största i Sverige. De 4 500 kvadratmetrarna täcker dels taket på Luftverkstaden, dels taken på Gallerian och Magasinet. Under ett år kommer anläggningen att kunna producera 550 000 kilowattimmar el, vilket motsvarar den mängd som skulle krävas för att driva en elbil tre miljoner kilometer. Atrium Ljungbergs huvudkontor som ligger i Luftverkstaden blir med solcellerna på taket helt elneutralt, eftersom produktionen och användningen går jämnt ut. Med satsningen på solceller i Sickla vill Atrium Ljungberg bidra ytterligare till att skapa en hållbar stad, där människor kan mötas på ett klimatvänligt sätt. Framöver finns planer på att bygga solcellsanläggningar på fler fastigheter i landet, både handels-, kontors- och bostadshus. – Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och solcellsanläggningen i Sickla kommer att löna sig både ekonomiskt och miljömässigt. Jag är otroligt stolt över att vi kan gå i bräschen för en klimatsatsning på den här nivån, det visar att det går att driva storskaliga hållbarhetsprojekt ekonomiskt lönsamt, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg. Under en solig timme i juni produceras 375 kilowattimmar i Sickla. Det räcker till:  - Elbilkörning 2 000 kilometer- Laddning av 21 000 mobiltelefoner- Bryggning av 25 000 koppar kaffe Investeringen i solceller är ett led i Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete. Vi har satt upp flera hållbarhetsmål där det viktigaste målet är att minska energianvändningen. Bolaget prioriterar även grön finansiering genom gröna obligationer med koppling till våra hållbara projekt. Nacka 2019-02-18Atrium Ljungberg AB (publ)

Listan till EU-parlamentet beslutad

- Jag är väldigt glad över förtroendet som våra medlemmar gett mig. Jag ska kämpa för ett Europa där kvinnor inte utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp, där HBTQ-personer får sina rättigheter tillgodosedda och där fler omfattas av de friheter allt för många av oss tar för givna. - Jag är tacksam och stolt över att Miljöpartiets medlemmar valt mig. Det är oerhört bråttom att hejda klimatförändringen och i EU-parlamentet finns betydande möjligheter att driva på det arbetet, säger Pär Holmgren. Miljöpartiets lista till Europaparlamentsvalet 2019:1 Alice Bah Kuhnke, 47 år, Nacka, Stockholms län2 Pär Holmgren, 54 år, Uppsala. Uppsala län3 Jakop Dalunde, 34 år, Stockholm, Stockholms län4 Bodil Valero, 60 år, Axmar Bruk, Gävleborg5 Emma Nohrén, 38 år, Brastad, Västra Götaland6 Lorentz Tovatt, 29 år, Stockholm, Stockholms län7 Märta Stenevi, 42 år, Malmö, Skåne8 Max Troendlé, 23 år, Kalmar, Kalmar län9 Aida Badeli, 22 år, Bryssel, Belgien10 Mursal Isa, 37 år, Borlänge, Dalarna11 Wanja Kaufmann, 22 år, Uppsala, Uppsala län12 Henrik Blind, 40 år, Jokkmokk, Norrbotten13 Karin Thomasson, 56 år, Östersund, Jämtland14 Linus Lakso, 35 år, Eskilstuna, Sörmland15 Jenny Lundström, 51 år, Tierp, Uppsala län16 Magnus Wåhlin, 47 år, Växjö, Kronoberg17 Elin Söderberg, 34 år, Umeå, Västerbotten18 Per-Inge Lidén, 59 år, Karlstad, Värmland19 Janine Alm Ericson, 45 år, Alingsås, Västra Götaland20 David Ling, 25 år, Gävle, Gävleborg21 Brita Wessinger, 65 år, Sollefteå, Västernorrland22 Nils Karlsson, 45 år, Malmö, Skåne23 Emma Hult, 30 år, Jönköping, Jönköpings län24 Malte Roos, 24 år, Malmö, Skåne25 Rebecka Forsberg, 20 år, Göteborg, Västra Götaland26 Olle Hilborn, 33 år, Karlskrona, Blekinge27 Jiang Millington, 47 år, Järfälla, Stockholms län28 Nils Seye Larsen, 38 år, Umeå, Västerbotten29 Lotta Hedström, 63 år, Brösarp, Skåne30 David Folkebrant, 28 år, Västerås, Västmanland31 Katarina Folkeson, 25 år, Nora, Örebro län32 Jacob Risberg, 46 år Knivsta, Uppsala län33 Mariam Salem, 38 år, Umeå, Västerbotten34 Göran Larsson, 51 år, Borås, Västra Götaland35 Isabel Enström, 43 år, Visby, Gotland36 Svein Henriksen, 51 år, Getinge, Halland37 Naiara Pereira Cunha, 33 år, Södertälje, Stockholms län38 Kristian Ek, 50 år, Nynäshamn, Stockholms län39 Annica Snäll, 52 år, Tidaholm, Västra Götaland40 Björn Immerstrand, 47 år, Vikingstad, Östergötland För mer information:Hanne Simonsen, pressekreterare, tel 070-372 73 23

Förändring i Elektas valberedning inför årsstämman 2019

Efter denna förändring består valberedningen inför årsstämman 2019 av; ·  Laurent Leksell, i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav ·  Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden ·  Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder ·  Filippa Gerstädt, utsedd av Nordea Fonder ·  Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur fonder Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra det med e-post till valberedningen@elekta.com eller med brev till:Elekta AB (publ)Att: ValberedningenBox 7593103 93 Stockholm För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 maj 2019. Årsstämman 2019 äger rum i Stockholm den 22 augusti.(REGMAR)  # # # För ytterligare information, var vänlig kontakta:Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Investor RelationsTel: +46 70 410 7180, e-post: Oskar.Bosson@elekta.com Gunilla Öhman, Director Investor Relations (Interim)Tel: +46 70 7638125, e-post: gunilla.oehman@elekta.com Om ElektaI snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta .

myFC får sydafrikansk order på 2 000 JAQ Hybrid

Nashuakoncernen levererar smarta kontorslösningar till stora delar av Sub-Sahara. Avtalet med en av dess franchisetagare Trenditrade 21 är myFC:s första i Afrika, och därmed ett genombrott på marknader som befinner sig i snabb tillväxt och där mobiltelefonen har en central roll i samhället och i människors liv. –  Det är ett genombrott för oss att ha fått vår första order i Sub-Sahara. Detta är marknader med hög efterfrågan på lösningar av mobilitetsutmaningarna, som bristande eller underdimensionerad infrastruktur för att ladda mobiltelefonen. Regionen var tidig med användandet av mobila digitala tjänster som till exempel e-betalningar, och gapet mellan användarnas behov och vad infrastrukturen kan tillgodose bara ökar, säger Björn Westerholm, vd för myFC. Leveransen av 2 000 JAQ Hybrid planeras påbörjas under Q2 2019, och inkluderar myFC:s nya generation bränslekort med nästintill fördubblat energiinnehåll mot tidigare. –  Jag välkomnar Trenditrade 21 ombord. Jag tror inte man kan överskatta behovet av den här typen av lösning på marknaden eller effekten av våra nya bränslekort. Nashuakoncernen är en viktig partner i regionen och detta samarbete kommer att bli mycket spännande för myFC. Jag känner tilltro till våra förutsättningar för vidare försäljning av JAQ Hybrid i Sub-Sahara, säger Ville Lejon-Avrin, säljchef på myFC. Värdet på den initiala ordern beräknas inte överstiga en miljon kronor. Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 07:50 CET.  

Solenergiföretaget Azelio förstärker enligt plan med utökad kompetens, nya testfaciliteter och närvaro i Marocko

Azelio fortsätter avancera mot ett allt mer närliggande kommersiellt genombrott, stärkta av ett positivt 2018 där stort globalt intresse väckts för Azelios unika lagringsteknologi med hållbar elproduktion. Under 2019 ligger stort fokus på nästa milstolpe i industrialiseringen. Tillsammans med sin strategiska partner, marockanska statliga Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy), ska ett fullskaligt verifieringsprojekt uppföras i Marocko i slutet av året. För att ta detta viktiga steg i utvecklingen och jobba mot en global kommersialisering har Azelio, i linje med affärsplanen, utökat personalstyrkan med kvalificerad kompetens under senaste halvåret. De 61 anställda i början av sommaren 2018 har utökats med ytterligare 31 anställningar. Utvecklingscentret i Åmål expanderar med ytterligare testfaciliteter för verifiering inför kommande marknadsinstallationer. Den globala närvaron har även utökats med kontor i Marocko för att jobba nära tillsammans med Masen och de marockanska leverantörerna. Sedan tidigare har Azelio, utöver verksamheten i Sverige, ett kontor i Kina. ”Vi har ett händelserikt och positivt år i ryggen, och har nu fullt fokus på att ta nästa viktiga steg för att nå målen i vår affärsplan. Vi märker av ett stort intresse från såväl potentiella kunder som leverantörer och samarbetspartner, och framförallt är vi stolta över att så många kvalificerade personer söker sig till oss”, säger Jonas Eklind, VD.

Bokslutskommuniké jan – dec 2018

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet  · Den 10 oktober meddelar Hybricon att bolaget kallar till extra bolagsstämma den 19 november 2018. I kallelsen föreslås att stämman beslutar om ändring av bolagsordning, genomförande av en företrädesemission, utgivande av teckningsoptioner samt beslut om förvärv av serviceföretag. Valberedningen föreslår nyval av Gert Norrevik som ny styrelseledamot efter att Peter Östlund på grund av privata skäl valt att avsluta sitt uppdrag. · Den 8 november meddelar Hybricon att bolaget sänker skuldsättningen från 16 MSEK till 5 MSEK genom försäljning av elbuss och lager samt konvertering av lån. · Den 8 november meddelar Hybricon att bolaget har tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Seavea Service AB ”Seavea”, ett lokalt servicebolag för fordon och vägutrustning, i syfte att stärka sin position inom service av tunga fordon, elfordon och laddningsstationer i norra Sverige. Köpeskillingen uppgår till cirka 3,8 MSEK. · Den 17 december 2018 meddelar Hybricon att företrädesemissionen, med teckningsperiod 28 november – 12 december 2018, tecknades till 82 procent. Bolaget tillfördes i eget kapital därmed cirka 20,8 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK. Väsentliga händelser efter periodens utgång  · Den 11 januari 2019 meddelar Hybricon att bolaget har fullföljt övertagandet av inkråmet i Seavea Service AB och har för avsikt att flytta till Seavea Services lokaler. Genom övertagandet förstärks Hybricons erbjudande avseende service och underhåll gentemot kunder, samtidigt som den förvärvade rörelsens befintliga årliga omsättning om cirka 10 MSEK och kassaflöde tillförs Hybricon. · Den 17 januari 2019 meddelar Hybricon att bolaget erhållit en order från Skellefteå Buss AB avseende sex stycken 12 meters elbussar med tillhörande depåladdare och servicekontrakt. Ordervärdet uppgår till cirka 35 MSEK. · Den 25 januari 2019 meddelar Skellefteå Buss AB att de förlängt tiden för överklagande avseende det tilldelningsbeslut Hybricon erhållit. Tiden för överklagande var ursprungligen tio dagar från tilldelningsbeslutet, men förlängdes till den 6 februari 2019. Skellefteå Buss AB meddelade sedan den 1 februari 2019, att de valt att förlänga tiden ytterligare, till den 11 februari 2019. · Den 11 februari 2019 meddelade Hybricon att Skellefteå Buss AB har fått in en överklagan avseende det tilldelningsbeslut Hybricon erhållit. VD:s kommentarer om verksamheten  Vi står stärkta och starka! Efter ett år som började mindre bra för Hybricon så var avslutningen av 2018 desto ljusare. Än mer glädjande är att det nya året började på bästa tänkbara sätt för bolaget. Det finns således all anledning att vara optimistisk inför 2019. I januari i år tog Hybricon, under full internationell konkurrens, en order från Skellefteå Buss AB om sex stycken 12-meters elbussar, plus tillhörande depåladdare och servicekontrakt. Dessutom ingår en option om ytterligare sex elbussar. Det bör påpekas att det inkommit en överklagan från en annan anbudslämnare. Men oavsett om köpet blir av eller inte så är beställningen från Skellefteå ändå en tydlig signal om våra ultrasnabbladdade elbussars konkurrenskraft.  Vi hyser inga tvivel om att vi kommer att klara såväl leverans som övriga åtaganden. För beställningen från Skellefteå var inte någon tillfällighet. Det är istället resultatet av det gångna årets gedigna och målmedvetna arbete. Vi har arbetat intensivt med att åtgärda de tekniska problem som vår förserie av elbussar har förknippats med, för att därefter helt fokusera på försäljning och marknadsetablering. Det var just de tekniska problemen, och de tvivel som dessa gav upphov till, som ledde till att vi noterade vissa bakslag under första halvan av 2018, bland annat att vi missade en order från Umeå Kommun. Förutom att vårt tekniska arbete ledde till att Hybricon nu kan erbjuda potentiella kunder eldrivna bussar med hög prestanda för vinterklimat så har vi under det gångna året även genomfört ytterligare åtgärder som stärkt bolaget. Förvärvet av bolaget Seavea Services rörelse gör att vi nu kan erbjuda en mer fullskalig service. Det stärker ytterligare vår position inför framtida anbud och offerter. Till följd av förvärvet kommer vi också att omorganisera oss rent fysiskt till de förvärvade företagets lokaler, vilket betyder en bättre lokalisering samt lägre fasta kostnader. Att vi numera har lagt det mesta av produktionen hos vår tillverkare i Tjeckien betyder också det att vi stärkt kostnadseffektiviteten. I slutet av 2018 genomförde bolaget även en nyemission, som gjorde att vi nu står starkare finansiellt. Alla som verkar i vår bransch vet vilken kritisk betydelse som beställningar av den typ vi fick i januari har för ett bolag som Hybricon. Går affären igenom är det ingen överdrift att beskriva det som en game changer. Vi har då en helt annan styrka i vårt försäljningsarbete. Inte minst gäller det marknadsföringen av Hybricons elbussar som är anpassade till hårt vinterklimat. Positivt är det naturligtvis också att den generella marknadstrenden gynnar Hybricon. Den allmänna uppfattningen är att utsläppsfri eldriven kollektivtrafik är framtiden. Inte minst gäller det offentliga myndigheter i såväl Sverige som övriga Norden, som ställt upp höga och krävande mål när det gäller att minska utsläppen av koldioxid. Vi är på väg att etablera oss på en växande och expansiv marknad. Väl mött under 2019. Johan Suup, Verkställande direktör

Realheart släpper forskningsplanen för 2019

Realhearts forskningsplan för året baseras på verksamhetsplanen som skapades hösten 2018 och återfinns i bland annat prospektet för december månads nyemisssion. Företaget betraktar forskningsplanen som ambitiös och realistisk, men inom forskning kan man inte alltid förutsäga vilka resultat som kommer uppnås och i vilken takt utvecklingen kan fortskrida. Bland annat kommer det att ske diskussioner med myndigheter under året som kan påverka Realhearts tidsplan. Planen består av tre delar: produktutveckling, laboratorietester och långtidstester på djur.  Produktutveckling  Årets mål är färdigställa produktutformningen av Realheart TAH inför kliniska prövningar. Faser (vilka löper parallellt): -Färdigställa hjärtat i fullt biokompatibelt material -Utvärdera användarvänlighet och säkerhet hos befintlig styrenhet -Utvärdera och fastställa hjärtats alla ingående komponenter -Undersöka den anatomiska anpassningen av Realheart TAH i människokroppen Laboratorietester Årets mål är att bekräfta att pumpfunktionen är säker för kroppen. Faser (vilka löper parallellt): -Bekräfta genom ytterligare forskning att Realheart TAH inte orsakar blodskada, vilket är en av biverkningarna med hjärtpumpar som har kontinuerligt flöde -Verifiera pumpens hållbarhet över tid -Utvärdera Realheart TAHs interaktion med kroppens cirkulationssystem Långtidstester på djur Årets mål är att väcka ett djur som sedan är uppe och går. Faser: 1. Val av djurmodell, dvs vilket slags djur som primärt ska användas. Vid sidan av kalvar utvärderar företaget även andra djurmodeller. 2. Val av geografisk marknad att bli certifierad på för att genomföra långtidstester 3. Långtidstester av djur ”2019 kommer innebära flera spännande utmaningar för verksamheten. Men med tillskott i finanserna, ett starkt forskningsteam med partners runtom jorden och inte minst energi från tidigare framgångar ser vi positivt på möjligheterna att uppnå nya viktiga milstolpar för Realheart”, säger Realhearts VD Azad Najar.

Skandia helår 2018: Stabil avkastning och 30 miljarder till kunderna, trots turbulent år

– 2018 blev ett mycket turbulent år på de finansiella marknaderna, särskilt under det fjärde kvartalet som innehöll stora börsnedgångar. Tack vare bredden i vår portfölj kunde vi ändå skapa god avkastning för våra sparare. Våra innehav i private equity, som utgör en tiondel av portföljen, steg med hela 26,4 procent under året och gav ett rejält bidrag till totalavkastningen. Även våra investeringar i infrastruktur och fastigheter utvecklades mycket väl och steg med 17,3 procent respektive 9,3 procent, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw. Nedgångarna på världens börser under 2018 medförde att aktieinnehaven påverkade avkastningen negativt. Den negativa effekten dämpades dock av att Skandia under hösten beslutade att minska andelen aktier i portföljen. – Vi är nöjda med att kunna leverera en avkastning på 2,6 procent trots ett utmanande år med relativt hög volatilitet på marknaden. Vi har även en förväntan om fortsatt osäkerhet på marknaden under 2019, men bedömer att vår livportfölj är väl diversifierad och rustad för fortsatt volatilitet, säger Frans Lindelöw. Nyförsäljningen ökar med 6 procent Skandias nyförsäljning av sparförsäkring ökade under året med 6 procent jämfört med helåret 2017. För det fjärde kvartalet ökade nyförsäljningen av sparförsäkring med 20 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Trots oron på de finansiella marknaderna har livbolaget levererat starka nyckeltal och en god återbäringsränta, samtidigt som både liv- och fondförsäkringsbolaget fått höga betyg i externa förmedlares ranking. Ökningen kommer främst från nyförsäljning av tjänstepensioner med traditionell förvaltning. Nyförsäljningen till privatmarknaden minskade under första halvåret, delvis till följd av premietaket för traditionell förvaltad kapitalförsäkring. Premietaket infördes under andra kvartalet 2017, men medförde effekter först från tredje kvartalet. Från och med januari 2019 har premietaket tagits bort. Vidare bidrar fortsatt avvecklingen av strukturerade produkter till en dämpad nyförsäljning av depåförsäkring. Under det andra halvåret är nyförsäljning till privatmarknaden högre än motsvarande period föregående år. Nyckeltal för Skandia, helår 2018 (motsvarande period 2017 inom parantes):  ·  Totalavkastningen för traditionell förvaltning uppgick till 2,6 (6,6) procent under 2018. Femårsgenomsnittet uppgick till 7,2 procent. ·  Under 2018 har kunderna fått 30 (22) miljarder kronor tillfört sitt försäkringskapital* i form av återbäring. ·  Koncernens förvaltade kapital uppgick till 647 (653) miljarder kronor. Livbolagets totala förvaltade kapital stod för 447 (436) miljarder kronor och svensk fond- och depåförsäkring för 147 (162) miljarder kronor. ·  Koncernens bolånevolym uppgick till 59,9 (57,6) miljarder kronor. ·  Solvensgraden uppgick till 170 procent jämfört med 173 procent för 2017 och den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 105 procent jämfört med 111 procent för 2017. ·  Inbetalda premier uppgick till 44 051 (42 893) miljoner kronor för koncernen varav premier för traditionell förvaltning på den svenska marknaden uppgick till 26 337 (24 271) miljoner kronor. ·  Nyförsäljning av sparförsäkring på den svenska marknaden uppgick till 5 446 (5 145) miljoner kronor, varav nyförsäljning av traditionellt förvaltad försäkring i Sverige stod för 3 788 (3 418) miljoner kronor och nyförsäljning av fond- och depåförsäkring för 1 658 (1 726) miljoner kronor. * Försäkringskapitalet är inte garanterat och kan både öka och minska över tiden. Resultatet för Skandias bankverksamhet har publicerats separat. Du finner det i Skandias pressrum. Förklaringar av facktermerSolvensgraden är ett mått på ett bolags förmåga att infria de löften det har gett till sina kunder inom traditionell förvaltning och visar värdet på bolagets totala tillgångar jämfört med värdet av det som bolaget har lovat sina kunder i form av framtida garanterade utbetalningar. Kollektiv konsolideringsgrad är ett mått som visar relationen mellan värdet av tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital inom traditionell förvaltning. Med nyförsäljning menas nytecknade premier, utökning av premier samt inflytt av kapital från försäkringssparande i annat försäkringsbolag. Seriebetalda premier räknas upp till årspremie och engångsbetalda premier viktas ned med 10.

Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning Anmälan om transaktioner enligt artikel 19 i EU:s marknadsmissbruksförordning AnmälningsskyldigNamn: von Koskull, CasperBefattning: Verkställande direktörEmittent: Nordea Bank AbpLEI: 529900ODI3047E2LIV03 Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLANReferensnummer: 529900ODI3047E2LIV03_20190215140406_3 Transaktionsdatum: 2019-02-15Handelsplats: XPOSTyp av instrument: AKTIEISIN: FI4000297767Transaktionernas karaktär: Förvärv Detaljer om transaktionerna(1): Volym: 8096              Enhetspris: 8,042 euro(2): Volym: 26005            Enhetspris: 8,05 euro Aggregerad information om transaktionerna(2): Volym: 34101            Viktat snittpris: 8,04810 euro Transaktionsdatum: 2019-02-15Handelsplats: XPACTyp av instrument: AKTIEISIN: FI4000297767Transaktionernas karaktär: Förvärv Detaljer om transaktionerna(1): Volym: 2046               Enhetspris: 8,0505 euro Aggregerad information om transaktionerna(1): Volym: 2046               Viktat snittpris: 8,0505 euro Transaktionsdatum: 2019-02-15Handelsplats: XHELTyp av instrument: AKTIEISIN: FI4000297767Transaktionernas karaktär: Förvärv Detaljer om transaktionerna:(1): Volym: 1197               Enhetspris: 8,045 euro(2): Volym: 1786               Enhetspris: 8,046 euro(3): Volym: 2149               Enhetspris: 8,046 euro(4): Volym: 1126               Enhetspris: 8,046 euro(5): Volym: 660                 Enhetspris: 8,046 euro(6): Volym: 1494               Enhetspris: 8,046 euro(7): Volym: 1250               Enhetspris: 8,046 euro(8): Volym: 1494               Enhetspris: 8,046 euro(9): Volym: 400                 Enhetspris: 8,046 euro(10): Volym: 997               Enhetspris: 8,046 euro(11): Volym: 1511             Enhetspris: 8,046 euro(12): Volym: 1120             Enhetspris: 8,046 euro(13): Volym: 745              Enhetspris: 8,045 euro(14): Volym: 1250            Enhetspris: 8,045 euro(15): Volym: 990              Enhetspris: 8,045 euro(16): Volym: 1025            Enhetspris: 8,045 euro(17): Volym: 252              Enhetspris: 8,045 euro(18): Volym: 225              Enhetspris: 8,045 euro(19): Volym: 1364            Enhetspris: 8,046 euro(20): Volym: 1391            Enhetspris: 8,046 euro(21): Volym: 328              Enhetspris: 8,044 euro(22): Volym: 530              Enhetspris: 8,041 euro(23): Volym: 8842            Enhetspris: 8,042 euro(24): Volym: 1250            Enhetspris: 8,042 euro(25): Volym: 8413            Enhetspris: 8,042 euro(26): Volym: 1061            Enhetspris: 8,043 euro(27): Volym: 967               Enhetspris: 8,043 euro(28): Volym: 775               Enhetspris: 8,043 euro(29): Volym: 283               Enhetspris: 8,043 euro(30): Volym: 980               Enhetspris: 8,044 euro(31): Volym: 1307             Enhetspris: 8,044 euro(32): Volym: 350               Enhetspris: 8,044 euro(33): Volym: 754               Enhetspris: 8,045 euro(34): Volym: 470               Enhetspris: 8,045 euro(35): Volym: 32                 Enhetspris: 8,045 euro(36): Volym: 852               Enhetspris: 8,046 euro(37): Volym: 446               Enhetspris: 8,046 euro(38): Volym: 762               Enhetspris: 8,046 euro(39): Volym: 1201             Enhetspris: 8,045 euro(40): Volym: 896               Enhetspris: 8,046 euro(41): Volym: 896               Enhetspris: 8,046 euro(42): Volym: 1904             Enhetspris: 8,046 euro(43): Volym: 96                 Enhetspris: 8,046 euro(44): Volym: 800               Enhetspris: 8,046 euro(45): Volym: 800               Enhetspris: 8,046 euro(46): Volym: 896               Enhetspris: 8,046 euro(47): Volym: 1904             Enhetspris: 8,046 euro(48): Volym: 96                 Enhetspris: 8,046 euro(49): Volym: 871               Enhetspris: 8,046 euro(50): Volym: 737               Enhetspris: 8,043 euro(51): Volym: 426               Enhetspris: 8,044 euro(52): Volym: 2400             Enhetspris: 8,044 euro(53): Volym: 1000             Enhetspris: 8,044 euro(54): Volym: 500               Enhetspris: 8,044 euro(55): Volym: 1250             Enhetspris: 8,044 euro(56): Volym: 453               Enhetspris: 8,045 euro(57): Volym: 2000             Enhetspris: 8,045 euro(58): Volym: 1281             Enhetspris: 8,045 euro(59): Volym: 1010             Enhetspris: 8,04 euro(60): Volym: 3868             Enhetspris: 8,04 euro(61): Volym: 782               Enhetspris: 8,04 euro(62): Volym: 240               Enhetspris: 8,04 euro(63): Volym: 1979             Enhetspris: 8,04 euro(64): Volym: 2800             Enhetspris: 8,041 euro(65): Volym: 721               Enhetspris: 8,041 euro(66): Volym: 1679             Enhetspris: 8,041 euro(67): Volym: 1906             Enhetspris: 8,042 euro(68): Volym: 711               Enhetspris: 8,042 euro(69): Volym: 1250             Enhetspris: 8,042 euro(70): Volym: 3200             Enhetspris: 8,041 euro(71): Volym: 400               Enhetspris: 8,041 euro(72): Volym: 800               Enhetspris: 8,041 euro(73): Volym: 1334             Enhetspris: 8,041 euro(74): Volym: 1200             Enhetspris: 8,041 euro(75): Volym: 800               Enhetspris: 8,041 euro(76): Volym: 531               Enhetspris: 8,042 euro(77): Volym: 1250             Enhetspris: 8,048 euro(78): Volym: 2500             Enhetspris: 8,047 euro(79): Volym: 610               Enhetspris: 8,048 euro(80): Volym: 1250             Enhetspris: 8,05 euro(81): Volym: 1198             Enhetspris: 8,05 euro(82): Volym: 1833            Enhetspris: 8,051 euro(83): Volym: 800               Enhetspris: 8,051 euro(84): Volym: 1200             Enhetspris: 8,051 euro(85): Volym: 2400             Enhetspris: 8,051 euro(86): Volym: 500               Enhetspris: 8,051 euro(87): Volym: 1000             Enhetspris: 8,051 euro(88): Volym: 944               Enhetspris: 8,04 euro(89): Volym: 412               Enhetspris: 8,04 euro(90): Volym: 532               Enhetspris: 8,04 euro(91): Volym: 944               Enhetspris: 8,04 euro(92): Volym: 944               Enhetspris: 8,04 euro(93): Volym: 944               Enhetspris: 8,04 euro(94): Volym: 197               Enhetspris: 8,04 euro(95): Volym: 918               Enhetspris: 8,024 euro(96): Volym: 894               Enhetspris: 8,024 euro(97): Volym: 157               Enhetspris: 8,024 euro Aggregerad information om transaktionerna(97): Volym: 117873        Viktat snittpris: 8,04375 euro Transaktionsdatum: 2019-02-15Handelsplats: TRQMTyp av instrument: AKTIEISIN: FI4000297767Transaktionernas karaktär: Förvärv Detaljer om transaktionerna(1): Volym: 1888               Enhetspris: 8,0505 euro(2): Volym: 5145               Enhetspris: 8,05 euro(3): Volym: 1924               Enhetspris: 8,0485 euro(4): Volym: 4587               Enhetspris: 8,04 euro(5): Volym: 7898               Enhetspris: 8,0395 euro(6): Volym: 5069               Enhetspris: 8,0395 euro(7): Volym: 4867               Enhetspris: 8,024 euro(8): Volym: 1389               Enhetspris: 8,0235 euro(9): Volym: 3115               Enhetspris: 8,0235 euro(10): Volym: 2605            Enhetspris: 8,0235 euro(11): Volym: 6608            Enhetspris: 8,0235 euro Aggregerad information om transaktionerna(11): Volym: 45095          Viktat snittpris: 8,03505 euro Transaktionsdatum: 2019-02-15Handelsplats: DHELTyp av instrument: AKTIEISIN: FI4000297767Transaktionernas karaktär: Förvärv Detaljer om transaktionerna(1): Volym: 4582               Enhetspris: 8,05 euro(2): Volym: 4447               Enhetspris: 8,024 euro Aggregerad information om transaktionerna(2): Volym: 9029               Viktat snittpris: 8,03719 euro Transaktionsdatum: 2019-02-15Handelsplats: CHIXTyp av instrument: AKTIEISIN: FI4000297767Transaktionernas karaktär: Förvärv Detaljer om transaktionerna(1): Volym: 443                 Enhetspris: 8,046 euro(2): Volym: 265                 Enhetspris: 8,046 euro(3): Volym: 155                 Enhetspris: 8,046 euro(4): Volym: 1000               Enhetspris: 8,046 euro(5): Volym: 2                     Enhetspris: 8,046 euro(6): Volym: 1395               Enhetspris: 8,046 euro(7): Volym: 1000               Enhetspris: 8,046 euro(8): Volym: 247                 Enhetspris: 8,046 euro(9): Volym: 1000               Enhetspris: 8,044 euro(10): Volym: 240               Enhetspris: 8,045 euro(11): Volym: 899               Enhetspris: 8,04 euro(12): Volym: 639               Enhetspris: 8,044 euro(13): Volym: 592               Enhetspris: 8,044 euro(14): Volym: 1158             Enhetspris: 8,045 euro(15): Volym: 1000             Enhetspris: 8,046 euro(16): Volym: 4                  Enhetspris: 8,046 euro(17): Volym: 216               Enhetspris: 8,046 euro(18): Volym: 1000             Enhetspris: 8,046 euro(19): Volym: 216               Enhetspris: 8,046 euro(20): Volym: 4                   Enhetspris: 8,046 euro(21): Volym: 1000             Enhetspris: 8,043 euro(22): Volym: 1000             Enhetspris: 8,042 euro(23): Volym: 640               Enhetspris: 8,042 euro(24): Volym: 127               Enhetspris: 8,048 euro(25): Volym: 99                 Enhetspris: 8,051 euro(26): Volym: 1000             Enhetspris: 8,051 euro(27): Volym: 1000             Enhetspris: 8,05 euro(28): Volym: 200               Enhetspris: 8,04 euro Aggregerad information om transaktionerna(28): Volym: 16541          Viktat snittpris: 8,04526 euro Transaktionsdatum: 2019-02-15Handelsplats: BATETyp av instrument: AKTIEISIN: FI4000297767Transaktionernas karaktär: Förvärv Detaljer om transaktionerna(1): Volym: 103                 Enhetspris: 8,046 euro(2): Volym: 212                 Enhetspris: 8,044 euro Aggregerad information om transaktionerna(2): Volym: 315                 Viktat snittpris: 8,04465 euro  Summa för alla transaktioner (alla handelsplatser)(143): Volym: 225000     Viktat snittpris: 8,0426 euro  För mer information om transaktioner utförda av personer i ledande ställning:Blanca Eloisa Løvic, chef för Control Room, +47 24015012 Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.45 EET den 18 februari 2019. Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Euroopa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Victoria Park tecknar avtal om nyproduktion av 87 lägenheter i Linköping

Victoria Park har tecknat avtal avseende nyproduktion av 87 lägenheter i stadsdelen Ryd, Linköping. Projektet är en förtätning på befintlig fastighet och kommer bestå av hyresrätter, med beräknad inflyttningsstart december 2020. Victoria Park har sedan 2016 bedrivit en planprocess med målet att skapa ytterligare 570 lägenheter i Ryd, i närheten av Linköpings universitet, i en fastighet med för närvarande 888 lägenheter. De nya bostäderna kommer att byggas på ytor som idag främst utgörs av underutnyttjade parkeringsytor. Detaljplanen med byggrätter om 50 000 kvm BTA vann laga kraft i maj 2018. Med beviljat bygglov för den första etappen om 87 hyreslägenheter har avtal tecknats med Bygg AB Bernhardsson och Carlsson. Byggstart planeras till första halvåret 2019 med beräknad inflyttningsstart december 2020. - Vid sidan av värdeskapande investeringar och social förvaltning bedriver Victoria Park förtätningsprojekt på befintlig mark för att öka uthyrbar yta och områdenas attraktionskraft. Genom att i detta fall omvandla parkeringsytor med låg nyttjandegrad till nya bostäder skapar vi i en första etapp 87 nya hyreslägenheter i närheten av Linköpings universitet, säger Mikael Bengtsson, chef för nyproduktion inom Victoria Park. Ambitionen är att över tid skapa en betydande portfölj av byggrätter för bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter. För närvarande bedöms Victoria Parks totala förtätningspotential till 244 600 BTA kvm med ett marknadsvärde om 267 Mkr, omfattande drygt 3 100 lägenheter, fördelat på kategorierna byggklar mark, pågående planprocess samt framtagande av ny detaljplan. För ytterligare information, vänligen kontaktaVD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.seNyproduktionschef Mikael Bengtsson, telefon 0736 72 28 75, mikael.bengtsson@victoriapark.se Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige. Per den 31 december 2018 uppgår Victoria Parks fastighetsbestånd 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Han blir ny CFO på ICA-handlarnas Förbund

[Bo Sandstrm CFO]Bo Sandström kommer senast från rollen som CFO för Telia Sverige. Innan dess har han haft CFO-roller för SAS Sverige och träningskedjan Sats Elixia samt dess moderkoncern Health & Fitness Nordic. Bo är civilingenjör och civilekonom från Lunds Universitet och inledde sin karriär som managementkonsult hos McKinsey & Company. – Vi är mycket glada att Bo Sandström accepterat erbjudandet att bli vår nya CFO och önskar honom varmt välkommen till ICA-familjen. Bo har den kompetens och de personliga egenskaperna vi behöver under vår fortsatta resa som långsiktiga och ansvarsfulla huvudägare i ICA Gruppen och som medlemsorganisation för Sveriges ICA-handlare, säger Fredrik Hägglund, vd, ICA-handlarnas Förbund. - Jag ser verkligen fram emot att ansluta mig till ICA-handlarnas Förbund. För mig symboliserar ICA en kombination av en långsiktigt fungerande affärsmodell och ett genuint engagemang där handlarna får det att hända i praktiken. Det ska bli mycket inspirerande att jobba i skärningen mellan dessa styrkor och jag tror, och hoppas, att jag kan bidra till fortsatt långsiktig tillväxt och lönsamhet, säger Bo Sandström. Bo Sandström efterträder Göran Blomberg som hösten 2018 meddelade att han lämnar sin roll som CFO och det operativa yrkeslivet. Göran Blomberg slutar den 30 juni, 2019. Presskontakt:Magdalena Sekkenes, PR-ansvarig, ICA-handlarnas Förbund: 072-232 91 65

Seafire genomför riktad emission om 7,1 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SEAFIRE AB (PUBL). Sammanfattning Bolaget tillförs ca 7,1 MSEK före transaktionskostnader om ca 50 000 SEK genom emissionen på 1 183 334 aktier till kursen 6 SEK per aktie. Emissionen riktades till ett antal privata investerare och likviden ska användas för Seafires framtida tillväxt. Efter registreringen av emissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 8 699 433. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om ca 13,6 procent i förhållande till totala antalet aktier och kapital efter emissionen. För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749 56 59 Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2019 kl. 13.00 (CET).   Viktig information Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Seafire i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Seafire har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Företrädesemissionen. Kort om Seafire  Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fyra bolag och en omsättning på över 100 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire AB (publ):s Mentor.

Karolinska Universitetssjukhuset kommenterar utredningsrapporten om diskriminering och trakasserier

- Jag vill börja med att understryka att anmälaren och anmälarens ombud har möjlighet att lämna synpunkter på rapporten under denna vecka, detta innebär att det kan bli ändringar eller tillägg i den slutgiltiga rapporten. - Utredningen bekräftar vår bild av arbetsmiljön och de komplexa problem som finns på den enhet som utretts. Karolinska kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra arbetsmiljön på enheten och för de berörda personerna. Vi kommer också att tydliggöra vilket ansvar man har som chef och medarbetare på sjukhuset såväl när det gäller den gemensamma arbetsmiljön som hantering av trakasserier, säger tf. sjukhusdirektören Annika Tibell. Utredningen har omfattat följande frågeställningar: (i) om någon anställd och i synnerhet en specifik anställd (anmälaren), direkt eller indirekt har missgynnats inom ramen för sin anställning på grund av antisemitism samt (ii) om någon anställd och i synnerhet en specifik anställd (anmälaren), har trakasserats på grund av antisemitism i samband med arbetet. Slutligen har Karolinskas hantering av ärendet granskats; dvs vilken utredning och vilka åtgärder som vidtagits av arbetsgivaren och huruvida dessa har varit relevanta och tillräckliga. Det pågår även en DO-utredning kring Karolinskas hantering i ärendet.   Slutsatser från utredningsrapporten: · Utredningsrapporten konstaterar att det inte är visat att anmälaren har utsatts för någon direkt eller indirekt diskriminering enligt Diskrimineringslagen · Utredningsrapporten konstaterar att anmälaren sannolikt kan ha upplevt trakasseri enligt Diskrimineringslagen i form av tillmäle från en kollega i samband med arbetet vid ett tillfälle någon gång under 2014 eller 2015. Enligt utredningen har det dock inte kunnat anses visat vem som fällde kommentaren. · Utredningsrapporten konstaterar att Karolinska Universitetssjukhusets agerande efter att ha mottagit anmälan om trakasseri (enligt definitionen i Diskrimineringslagen) inte har varit tillräckligt och att en extern utredning borde ha tillsatts redan i slutet av mars 2018 - Vi tar till oss kritiken om sjukhusets långsamma agerande. Vi vill vara ett sjukhus med noll tolerans mot diskriminering och trakasserier. För att på ett trovärdigt sätt leva upp till det måste vi ha snabbare och tydligare rutiner vid anmälan, säger tf. sjukhusdirektör Annika Tibell.   Åtgärdsplan – fyra områden som kommer att utvecklas och följas framåt 1. Roller – chefer och medarbetareUtifrån resultatet i utredningsrapporten kommer uppföljningssamtal nu att startas med de berörda individerna. Beslut kommer att fattas efter eventuella kompletteringar från anmälarens ombud av rapporten. För en del individer kommer individuella handlingsplaner att behöva upprättas.  2. Arbetsgruppen/OrganisationDet finns ett tydligt behov av förbättringar av arbetsmiljön på den aktuella enheten. Professionellt stöd för att stärka detta arbete kommer att anlitas. Utifrån rapporten kommer ett antal specifika åtgärder att utvärderas för att möjliggöra en lösning av tidigare och nuvarande konflikter och samarbetsproblem på enheten.  3. Arbetsmiljöarbetet på den berörda enhetenRapporten visar exempel på en aggressiv jargong och att ett icke inkluderande beteende har förekommit hos flera individer under en längre tid inom enheten. Flera medarbetare beskriver också en tyst kultur där man hållit tillbaka sina synpunkter av rädsla för repressalier. Även om dessa beteenden minskat och man upplever att arbetsmiljön förbättrats betydligt de senaste åren så förekommer fortfarande beteenden som tydligt står i strid med sjukhusets värderingar.En riktad arbetsmiljöskyddsrond har genomförts med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön för att tillsammans med huvudskyddsombud och lokala skyddsombud ta fram en handlingsplan. Där ingår att förstärka skyddskommittéstrukturen för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av handlings- och åtgärdsplaner för arbetsmiljön.  4. Sjukhusövergripande ramverk, policies och aktiviteterDe gemensamma värderingarna ansvar, helhetssyn och medmänsklighet har arbetats fram i en omfattande process med bred delaktighet av medarbetare från sjukhusets alla delar. 2017 sammanfattades sjukhusets uppförandekoder och värderingar i dokumentet ”Vägvisaren”. För att understryka sjukhusets värderingar planeras en serie öppna föreläsningar och seminarier samt en utställning. Karolinska fortsätter att ha kontakt med olika organisationer som har bred kunskap inom området, såsom Forum för levande historia, för att lyssna och lära mera kring ämnet samt ta hjälp i planeringen framåt.

Xspray Pharma presenterar positiva kliniska data för läkemedelskandidaten HyNap-Sora

I den avslutade kliniska fas I-studien hos 14 friska försökspersoner studerades biotillgängligheten av två olika formuleringar av HyNap-Sora i jämförelse med Nexavar. Resultaten är positiva och studien uppnådde sitt primära syfte att visa ökad biotillgänglighet jämfört med ursprungsprodukten. Dessutom visade studien minskad variation mellan patienterna, vilket visats även i tidigare studier med Xsprays ledande produktkandidat HyNap-Dasa,. "Sorafenibs farmakokinetiska profil skiljer sig avsevärt från den hos våra produktkandidater baserade på nilotinib och dasatinib. Därför är jag mycket nöjd med att vi uppnådde det primära syftet med denna studie med sorafenib, vilket banar väg för utvecklingsprogrammets fortsättning. Det bekräftar och förstärker vår övertygelse om att HyNap-formuleringar av PKI:er har potential att förbättra den svaga lösligheten i både nuvarande och kommande produkter samt med förbättrad effektivitet och säkerhet öka patientens livskvalitet under denna typ av terapi”, säger Per Andersson, vd för Xspray Pharma. De kliniska resultaten i sammanfattning: • HyNap-formuleringarna administrerades med halva dosen jämfört med Nexavar för att anpassa till den förväntade ökningen av biotillgängligheten • Ytan under kurvan (AUC) var ca 80 % för HyNap-Sora-formuleringarna jämfört med Nexavar, vilket indikerar att biotillgängligheten för Sorafenib från HyNap-Sora var ungefär 1,6 gånger högre. • Maximal koncentration av Sorafenib i plasma (Cmax) var ca 95 % jämfört med Nexavar. • Variationen mellan patienter i AUC och Cmax minskade till hälften jämfört med Nexavar för en av HyNap-Sora-formuleringarna. Sorafenib är en substans med låg vattenlöslighet och låg biotillgänglighet i tablettform (Nexavar). Den genomförda studien visar att HyNap-teknologin kan öka absorptionen av sorafenib och minska variationen mellan patienterna genom att förbättra lösligheten. För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Andersson, vd, Xspray Pharma AB Mobil: +46 (0) 706 88 23 48 Email: per.andersson@xspray.com Denna information är sådan som Xspray Pharma AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 18 februari 2019 kl 14:45 (CET). Xspray Pharma i korthet Xspray Pharma AB (publ) är ett produktutvecklingsföretag med flera produktkandidater i klinisk utveckling. Xspray Pharma använder sin innovativa patenterade RightSize-teknologi för att utveckla förbättrade generiska versioner av marknadsförda läkemedel, i första hand proteinkinashämmare (PKI) för behandling av cancer. Segmentet är det näst största inom onkologiområdet och läkemedelspriserna är mycket höga. Genom bolagets innovativa teknologi kan Xspray Pharma, genom utlicensiering till lämpligt läkemedelsbolag, komma in som första konkurrent till dagens originalläkemedel innan dessas sekundära patent löper ut. Tre PKI:er har identifierats som de första produktkandidaterna; HyNap-Dasa, HyNap-Sora och HyNap-Nilo. Xspray Pharmas mål är att ha upp till sju produkter färdiga för lansering på den amerikanska marknaden, med lansering av den första produkten, HyNap-Dasa, under 2021. Giltighetstiden för substanspatenten för Sprycel (dasatinib) går ut under 2020 och för de sekundära patenten 2026 vilket kan ge Xspray Pharmas HyNap-Dasa en period om sex år med särställning innan övriga konkurrenter får tillgång till marknaden. Bolaget har patent på tillverkningsteknologi, utrustning och de resulterande produkterna. Aktierna i Xspray Pharma AB handlas på Nasdaq First North Stockholm.  www.xspraypharma.com Redeye AB är bolagets Certified Adviser certifiedadviser@redeye.com +46 (0)8 121 576 90

Ahlsell AB (publ) ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

Quimper AB, som CVC Fonder indirekt har, eller kommer att, investera i (”Quimper”), förklarade det offentliga uppköpserbjudandet avseende Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell”) ovillkorat den 13 februari 2019. Quimper kontrollerar mer än 90 procent av aktierna i Ahlsell och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i bolaget. Styrelsen för Ahlsell har idag, på begäran av Quimper, fattat beslut om att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i bolagets aktier vid Nasdaq Stockholm kommer att meddelas snarast efter att bolaget erhållit bekräftelse från Nasdaq Stockholm. Styrelsen för Ahlsell har vidare idag på begäran av Quimper kallat till extra bolagsstämma att hållas den 25 mars 2019 för bland annat val av styrelse. För ytterligare information kontakta:Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 31 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 700 medarbetare, över 240 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs! Pressmeddelande, 18 februari 2019

Ahlsell AB: Kallelse till extra bolagsstämma

På begäran av Quimper AB, som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell”) innehar omkring 92,4 procent av totalt antal aktier och röster i Ahlsell, kallas aktieägarna i Ahlsell härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 mars 2019 kl. 14:00 i Roschier Advokatbyrås lokaler, Brunkebergstorg 2, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13:15. ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 mars 2019, · dels anmäla sitt deltagande i stämman till Ahlsell senast tisdagen den 19 mars 2019. Anmälan görs antingen per e-post till ir@ahlsell.se, skriftligen per post till Ahlsell AB (publ), Att: Investor Relations, 117 98 Stockholm eller per telefon till 08-685 70 00 (mellan kl. 14.00-15.00 på vardagar). Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 mars 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman skickas till bolaget på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.ahlsell.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans. FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om ändringar av bolagsordningen, innefattande bl.a. övergång till brutet räkenskapsår (1 april – 31 mars) 8. Beslut om antalet styrelseledamöter 9. Fastställande av styrelsearvoden10. Val av styrelse11. Stämmans avslutande BESLUTSFÖRSLAG Punkt 2 och 7-10 – Förslag till ordförande vid stämman, bolagsordningsändringar, antal styrelseledamöter, arvoden och styrelsens sammansättning Såvitt avser punkterna 2 samt 8-10 har Ahlsell informerats om att Quimper AB kommer att presentera förslag till beslut senast vid extra bolagsstämman. Såvitt avser punkt 7, föreslår Quimper AB att bolagsstämman beslutar om omläggning av räkenskapsår så att nytt räkenskapsår är 1 april – 31 mars och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen. Quimper AB föreslår vidare att nuvarande räkenskapsår förkortas och därmed omfattar tiden 1 januari 2019 – 31 mars 2019. Orsaken till omläggningen är anpassning till moderbolagets koncern. För att anpassa bolagsordningen till lagstiftningsändringar, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 1 § enligt följande (ändring i kursivt). Nuvarande lydelse § 1: Bolagets firma är Ahlsell AB (publ) Föreslagen lydelse § 1: Bolagets företagsnamn är Ahlsell AB (publ) ÖVRIG INFORMATION Särskilda majoritetskrav För giltigt beslut av stämman under punkt 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Antal aktier och röster I Ahlsell finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 436 302 187 aktier. Varje aktie berättigar till en röst. Bolaget har vid samma tidpunkt 7 000 000 aktier i eget förvar, motsvarande ca 1,6 procent av totalt antal aktier och röster i Ahlsell, som inte kan företrädas vid stämman. Upplysningar på stämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Handlingar Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse under punkt 7 kommer att hållas tillgänglig hos bolaget (besöksadress: Rosterigränd 12 i Stockholm) och på bolagets webbplats, www.ahlsell.com, senast den 4 mars 2019, liksom att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress respektive e-postadress. Personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf _________________ Stockholm i februari 2019 Ahlsell AB (publ) För ytterligare information kontakta:Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 31 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 700 medarbetare, över 240 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs! Pressmeddelande, 18 februari 2019  

Ahlsell har ingått avtal med Quimper om finansiering

Med anledning av ägarförändringen som följer av Quimper ABs fullföljande av uppköpserbjudandet till aktieägarna i Ahlsell AB har Ahlsell och Quimper ingått finansieringsavtal. Med anledning av fullföljandet av det erbjudande som Quimper AB offentliggjorde 11 december 2018 och därefter förklarade villkorat 13 februari 2019, har viss ägarförändringsklausuler i Ahlsells befintliga finansieringsarrangemang aktualiserats. Quimper har därvid erbjudit Ahlsell finansiering på marknadsvillkor för ersättning av tidigare finansiering, vilket avtal nu har träffats om. Endast ledamöter som är oberoende av huvudägaren har deltagit i handläggning av ärendet. För ytterligare information kontakta:Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 31 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 700 medarbetare, över 240 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs! Pressmeddelande, 18 februari 2019  

Tre nya 2-stjärniga och fyra 1-stjärniga i MICHELIN Guiden Nordic Countries 2019

2019 års nordiska guide som täcker Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, innehåller tre nya två-stjärniga restauranger: Gastrologik, under ledning av grundarna Jacob Holmström och Anton Bjuhr i Stockholm, KOKS under ledning av Poul Andrias Zisca på Färöarna och återuppståndna Noma i Köpenhamn ledd av kocken René Redzepi. Även om de tre restaurangerna förefaller att vara mycket olika – avsides belägna KOKS, diskret sofistikerade Gastrolik och Nomas urbana lantgårdsstil – håller alla tre fast vid grundsynen att styras av råvarorna och att avspegla de olika årstiderna. I år finns också fyra nya enstjärniga restauranger. Trondheim i Norge finns nu för första gången listad i guiden då två av dess restauranger får en stjärna: FAGN och Credo. I Köpenhamn får Alouette sin första stjärna och Palace i Helsingfors får också en stjärna. Förutom utmärkelsen två stjärnor får kocken på KOKS, Poul Andrias Zisca, också nordiska Michelin-guidens pris för Unga Kockar 2019 för sin kreativitet, tekniska skicklighet och passion. Credo får också nordiska Michelin-guidens utmärkelse för Hållbarhet 2019 för dess imponerande miljöarbete och engagemang i sociala media för att främja bra mat och hållbar markanvändning. Gwendal Poullennec, Michelin-guidens internationella chef säger i en kommentar till 2019 års nordiska Michelin-guide: - Det här är den sjätte upplagan av den här guiden och vi har än en gång utökat urvalet allteftersom våra inspektörer finner nya spännande restauranger, samtidigt som de följer utvecklingen av redan etablerade kök. - De nordiska länderna erbjuder något verkligt unikt och regionens mångfald och livskraft gör dess restaurangscen så tilltalande för matälskare från hela världen. Kockarna fortsätter att utveckla både sin skicklighet och sina tekniker men går också i täten för att minska matsvinnet, fokusera på verkligt lokala råvaror och omfamna en mer växtbaserad diet. En tredje ny utmärkelse för 2019 är nordiska Michelin-guidens Welcome & Service-pris. Det går till den trevliga personalen på Henne Kirkeby Kro i Henne i Danmark. Deras vänlighet, entusiasm och välorganiserade arbete gör det till ett verkligt nöje att äta middag där. Guiden riktar sig till alla besökare med passion för gastronomi, allt från affärsresenärer till turister och rekommenderar de bästa ställena för mat och boende i alla prisklasser. Årets guide tar först upp restauranger som fått stjärnor, följt av restauranger med en Bib Gourmand, och därefter restauranger med tallrikssymbolen, ”Plate” symbol, som betyder vällagad mat. Bib Gourmand är Michelins symbol för god kvalitet och prisvärd mat. Den utmärkelsen är alltid mycket uppskattad av läsarna, både lokalt och världen över eftersom den belönar vällagad mat till rimligt pris. I år får tre nya restauranger Bib Gourmand, varav två i Danmark: Selma i Köpenhamn och Moment i Rönde. En går till Island, Skål! i Reykjavik. Därmed uppgår det totala antalet restauranger med Bib Gourmand 2019 till 34 stycken. Förutom Trondheim i Norge som finns med i guiden för första gången, gör Ålborg och Rönde i Danmark sin debut 2019, liksom Grindavik på Island och Kosta i Sverige. Totalt har 30 restauranger lagts till den här utgåvan, vilket ger läsarna av Michelin-guiden ännu fler restauranger att välja bland.  Nordiska Michelin-guiden 2019 i korthet:Tre restauranger med 3 stjärnorTio restauranger med 2 stjärnor, inklusive tre nytillkomna51 restauranger med 1 stjärna, inklusive fyra nytillkomna34 Bib Gourmand-restauranger, inklusive tre nytillkomna Bilder från Michelin Guide Nordic 2019 evenemanget i Århus finns på följande länk:https://rsvp.digitevent.com/#/michelin1539077986609/albums 

Ledningsförändring i GARO

Stefan Jonsson, styrelseordförande: ”Carl-Johan Dalin tillträdde som verkställande direktör i september 2017 och har i flera avseenden bidragit positivt till bolagets utveckling. GARO har en ledande ställning inom ett flertal snabbväxande produktområden där utvecklingstakten sker i ett högt tempo vilket ställer stora krav på organisationen. Styrelsen har i enighet dragit slutsatsen att bolaget behöver en annan typ av ledarskap för att driva organisationen framåt och utnyttja den potential som finns fullt ut. Styrelsen tackar Carl-Johan för hans värdefulla bidrag till bolaget under hans ledarskap”. Patrik Andersson tar tillsvidare över rollen som tillförordnad VD. Han har varit anställd i GARO sedan 2007 och är försäljnings- och marknadsdirektör. En sökprocess efter en permanent VD inleds omgående.  För mer information, vänligen kontakta:Stefan Jonsson, styrelseordförande: 070 588 66 73    Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovannämnda kontaktperson den 18 februari 2019 kl. 21.00.  GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2017 MSEK 796 och har cirka 403 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.  Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.  

Bokslutskommuniké januari – december 2018

Fjärde kvartalet 2018 · Nettoomsättningen ökade med 13% till MSEK 268,4 (238,3). · Rörelseresultatet ökade med 21% till MSEK 37,5 (31,0). · Rörelsemarginalen uppgick till 14,0% (13,0). · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 25,5 (26,0). · Resultat per aktie uppgick till SEK 2,55 (2,60). · Soliditeten uppgick till 52,4% (47,3). Helåret 2018 · Nettoomsättningen ökade med 13% till MSEK 902,3 (796,0) · Rörelseresultatet ökade med 16% till MSEK 113,8 (98,1) · Rörelsemarginalen uppgick till 12,6% (12,3)   · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 82,7 (85,6) · Resultat per aktie uppgick till SEK 8,27 (8,56) · Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 på SEK 4,00 (4,00) per aktie Väsentliga händelser efter periodens slut · Styrelsen i GARO AB har beslutat att avsluta Carl-Johan Dalins anställning som verkställande direktör i enlighet med pressmeddelande den 18 februari. Patrik Andersson, för närvarande försäljnings- och marknadsdirektör, tar tillsvidare över rollen som tillförordnad VD. En sökprocess efter en permanent VD inleds omgående.   · Helena Claesson tillträdde tjänsten som CFO för GARO AB den 1 januari 2019.  För ytterligare information, vänligen kontakta:Stefan Jonsson, styrelseordförande: 070 588 66 73Helena Claesson, finansdirektör: 070 6760750Malin Rylander Thordén, IR chef: 076 894 95 96 Denna information är sådan information som GARO aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl. 07.30.  GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2018 MSEK 902 och har 402 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö. Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranschen”.

Ökade insatser mot psykisk ohälsa på grund av jobbet

Av 5 miljoner yrkesverksamma upplever 1,4 miljoner hälsobesvär orsakade av arbetet. (Ur rapporten Arbetsorsakade besvär 2018)– Vi genomför omkring 2 000 inspektioner för att se till att arbetsgivarna tar sitt ansvar och systematiskt förebygger skador och ohälsa orsakade av brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket och ansvarig för inspektionsinsatserna. Hälsa och säkerhet på jobbet hänger ihopVarannan förvärvsarbetande med besvär uppger att de har sömnstörningar och känner oro eller ångest på grund av jobbet. Dessutom upplever var tredje förvärvsarbetande med besvär symptom på depression på grund av jobbet.I år kommer därför inspektörerna att kontrollera om arbetsgivarna undersökt riskerna och åtgärdat sådant som kan orsaka arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Inriktningen för inspektionerna – hot och våld, ohälsosam arbetstid och arbetsbelastning, samt kränkande särbehandling – anpassas efter de huvudsakliga risker som finns i olika verksamheter.– För hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom. Samtidigt kan för hög arbetsbelastning leda till dåliga relationer på arbetsplatsen. Dessutom, är arbetsbelastningen för hög kanske man skyndar sig, halkar och skadar sig. Arbetsgivarna ska se arbetsmiljön som en helhet.Arbetsmiljöverket kommer även att inspektera det som innebär risker för arbetstagarnas hälsa inom det moderna, mer gränslösa arbetslivet. Arbetsplatser där det exempelvis är vanligt med tillgänglighet utanför arbetstiden kommer att granskas.Arbetsplatser som ska inspekteras har verksamheter inom: · hem för vård eller boende (HVB) och boenden kopplade till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) · butikskontrollanter · kriminalvården · primärvården · ambulans · reklam- och webbyråer · kultur- och teater Peter Burman understryker avslutningsvis att ingen ska behöva bli sjuk, skadas, eller förolyckas på grund av sitt arbete. Läs mer om inspektionerna på Arbetsmiljöverkets webbplats.  Kontakter på ArbetsmiljöverketEva Karsten, arbetsmiljöinspektör och projektledare, tel. 010 730 9369Presstjänsten, tel. 010 730 9155

Bokslutskommuniké och rapport för fjärde kvartalet 2018

Fjärde kvartalet 2018 · Omsättningen uppgick till 336,9 MSEK (222,4 MSEK), en ökning med 51 % jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 146,8 MSEK (86,7 MSEK), en ökning med 69 %. · Resultat före skatt uppgick till 146,8 MSEK (86,7 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 114,3 MSEK (68,8 MSEK). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 151,3 MSEK (139,7 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -167,9 MSEK (-63,4 MSEK). · Vid utgången av perioden uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 327,0 MSEK (320,1 MSEK). · Resultat per aktie uppgick till 1,08 SEK (0,65 SEK) per aktie. · Intäkterna för fjärde kvartalet 2018 är framförallt hänförliga till Cities: Skylines, Stellaris, Crusader Kings II, Europa Universalis IV och Hearts of Iron IV. Helåret 2018 · Omsättningen uppgick till 1 127,7 MSEK (813,8 MSEK), en ökning med 39 % jämfört med samma period föregående år. · Rörelseresultatet uppgick till 455,1 MSEK (339,8 MSEK), en ökning med 34 %. · Resultat före skatt uppgick till 455,2 MSEK (339,6 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 353,9 MSEK (264,9 MSEK). · Resultat per aktie uppgick till 3,35 SEK (2,51 SEK) per aktie. · Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 SEK (1,00 SEK) per aktie för räkenskapsåret 2018. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018 · Sex expansioner släpptes under perioden; Industries till Cities: Skylines, MegaCorp till Stellaris, Flashpoint till BATTLETECH, Space Race till Surviving Mars, Holy Fury till Crusader Kings II och Golden Century till Europa Universalis IV. · Rättigheterna och varumärken kopplade till Prison Architect förvärvades från Introversion Software Ltd. · Steam Winter Sale startade 20 december och pågick till och med 3 januari. VD:n har ordet Vårt bästa år hittills 2018 var ett händelserikt år för Paradox Interactive, och jag är stolt och glad att kunna meddela att vi nu lägger vårt intäktsmässigt bästa kvartal någonsin till handlingarna. Detta gör vi utan att ha släppt något nytt spel under kvartalet, vilket återigen visar på styrkan i vår strategi att utveckla och förlägga spel och varumärken långsiktigt. Kontinuerliga uppdateringar och expansioner ger våra spel lång livslängd, både vad gäller antal spelare och återkommande intäkter. Vi gav under året ut 16 expansioner till befintliga spel, varav sex släpptes under fjärde kvartalet 2018; Industries till Cities: Skylines, MegaCorp till Stellaris, Holy Fury till Crusader Kings II, Flashpoint till BATTLETECH, Space Race till Surviving Mars och Golden Century till Europa Universalis IV. Vi kan konstatera att flera av våra spel fortsätter att vara populära många år efter release. Europa Universalis IV och Crusader Kings II släpptes för mer än fem respektive sju år sedan, men fortsätter alltjämt att attrahera såväl nya som befintliga spelare. När vi släppte Holy Fury - den senaste expansionen till Crusader Kings II - i november 2018, så omsatte den mer under den första månaden än någon annan tidigare expansion för spelet någonsin gjort på samma tid. I början av året gav vi ut de nya spelen Surviving Mars och Battletech. I september gjorde Paradox Interactive premiär på Nintendo Switch med Cities: Skylines - Nintendo Switch Edition. Trots att endast ett fåtal av våra mest framgångsrika spel finns tillgängliga på konsol så stod våra konsolintäkter under året för 12% av de totala intäkterna. Vi avslutade året med att förvärva rättigheterna till spelet och varumärket Prison Architect, ett prisbelönt och smått kultförklarat managementspel skapat av den engelska studion Introversion Software Ltd. Spelet finns utgivet på PC, Mac, Linux, Xbox, Playstation, Switch samt i mobilversion för iOS och Android, och har hittills sålt i över två miljoner exemplar. Med Prison Architect lägger vi en viktig byggsten för framtida tillväxt inom just management-segmentet, där Cities: Skylines och Surviving Mars för närvarande är våra mest framgångsrika spel. Att kontinuerligt fylla på portföljen med nya spel och varumärken är en central del i vår strategi, som gör att vi inte behöver förlita oss på att varje enskilt projekt blir en framgång direkt vid release. Under 2018 växte vi även genom ett antal förvärv. Vi förvärvade studion Harebrained Schemes LLC, skapare av spelet BATTLETECH, samt en minoritetsandel i studion Hardsuit Labs Inc, som arbetar på ett icke-utannonserat spel för vår räkning. Syftet med dessa investeringar var att säkra vår kompetens och kapacitet att utveckla spel inom såväl strategi- som andra segment. Vi har även utökat vår befintliga organisation rejält - under fjärde kvartalet passerade vi 400 anställda medarbetare i koncernen. Under 2018 investerade vi 304 MSEK i spelutveckling, samt 155 MSEK i förvärv av utvecklingsstudior och varumärken, mer än något tidigare år. Vi har även ökat investeringarna i vår egen tekniska plattform samt i vår marknadsföring. Investeringarna har finansierats helt av kassaflödet från vår löpande verksamhet. Ur vårt perspektiv har Paradox tillväxtresa bara börjat och 2019 kommer vi att investera mer än någonsin i att bygga för framtiden. Med det i åtanke vill jag igen poängtera att vår omsättning och vårt resultat varierar kraftigt mellan kvartal, beroende på timing av releaser av nya spel och expansioner. Så har det varit 2018 och så kommer det fortsätta vara under kommande år. År 2019 kommer vi att lägga två helt nya spel till vår portfölj - Age of Wonders: Planetfall och Imperator: Rome - samt för första gången någonsin välkomna konsolpubliken till grand strategy-genren genom Stellaris: Console Edition. Vi kommer även att avslöja mer om några av de spelprojekt som just nu är under utveckling hos våra spelstudior, men som ännu inte har offentliggjorts. För spelbranschen i stort ser 2019 ut att bli ett år präglat av växande konkurrens på distributionsmarknaden. Flera starka aktörer har på senare tid offentliggjort sina planer på att utmana Steams dominans på PC-marknaden, samtidigt som konsolplattformarna börjar förbereda skiftet till nästa hårdvarugeneration. Vi ser denna utveckling som positiv för Paradox Interactive. Vi äger en stark portfölj av populära spel och välkända varumärken, innehåll som är mycket attraktivt för alla de aktörer som vill slå sig in på distributionsmarknaden. Vår strategi är fortsatt att arbeta brett med alla marknadens ledande distributörer, samtidigt som vi bygger vårt eget ekosystem runt Paradox Interactive som den främsta förläggaren av djupa, komplexa spelupplevelser av högsta kvalitet. Det har nu gått sex månader sen jag tillträdde som VD för Paradox Interactive. Jag är lika glad nu som då att få vara med på denna otroligt spännande resa. Vi har ett minst sagt händelserikt 2019 att se fram emot. Ebba Ljungerud, VD Presentation av rapport Den 19 februari 12:00 presenteras rapporten av Ebba Ljungerud och Alexander Bricca via live stream för att svara på rapport- och finansrelaterade frågor på vår Twitch-kanal https://www.twitch.tv/paradoxinteractive. Skicka frågor på förhand via vårt forum https://forum.paradoxplaza.com/forum/index.php?threads/paradox-q4-2018-report-and-livestream.1152608/ genom att maila dem till ir@paradoxplaza.com eller ställ dem direkt i Twitch-chatten. Twitch-chatten är öppen för allmänheten men för att skriva kommentarer eller frågor behövs ett konto.

Bokslutskommuniké 2018

Kvartal 4, 2018 · Orderingången var 967,8 Mkr (815,9), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 13,4 procentjämfört med samma period föregående år.  · Omsättningen var 1 069,0 Mkr (860,0), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 19,4 procent jämfört med samma period föregående år.  · Justerat rörelseresultat var 126,7 Mkr (106,8), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 11,9 procent (12,4).  · Rörelseresultatet var 117,3 Mkr (99,1), vilket gav en rörelsemarginal på 11,0 procent (11,5).  · Resultat efter skatt var 89,7 Mkr (73,2).  · Resultat per aktie var 2,56 kr (2,09).*  Januari - december, 2018 · Orderingången var 3 479,5 Mkr (3 157,3), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 7,4 procent jämfört med föregående år. · Omsättningen var 3 553,9 Mkr (3 148,5), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 10,1 procent jämfört med föregående år. · Justerat rörelseresultat var 308,1 Mkr (285,8), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,7 procent (9,1). · Rörelseresultatet var 294,9 Mkr (278,1), vilket gav en rörelsemarginal på 8,3 procent (8,8). · Resultat efter skatt var 203,2 Mkr (186,3). · Resultat per aktie var 5,79 kr (5,31).* · Styrelsen föreslår utdelning på 2,30 kr (2,00*) per aktie.. * Till följd av den aktiesplit som årsstämman beslutade om har justering skett av föregående års resultat per aktie samt styrelsens förslag till utdelning.  VD-ord ”Efter det utmanande tredje kvartalet, då vår amerikanska verksamhet drabbades av produktions- och distributionsstörningar i spåren av ovädret Florence och försiktigheten i Kina ökade ytterligare, är det mycket glädjande att årets fjärde kvartal var bra. Orderingången i kvartalet växte till 967,8 miljoner kronor (815,9), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 13,4 procent. Omsättning hade en ännu starkare utveckling och uppgick i kvartalet till 1069,0 miljoner kronor (860,0), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 19,4 procent. Det justerade rörelseresultatet steg till 126,7 miljoner kronor (106,8). Den positiva utvecklingen under årets avslutande kvartal innebär också att vi ser en stark utveckling för helåret 2018. Orderingången uppgick till 3 479,5 miljoner kronor (3 157,3), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 7,4 procent. Omsättningen uppgick till 3 553,9 miljoner kronor (3 148,5), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 10,1 procent. Justerat rörelseresultat steg till 308,1 miljoner kronor (285,8), motsvarande en justerad rörelsemarginal om 8,7 procent (9,1). Den något lägre marginalen förklaras främst av ökande investeringar i innovation och produktutveckling. Vinst per aktie steg till 5,79 Kr (5,31). Utdelning per aktie föreslås bli 2,30 Kr (2,00). Förvärv av LuwaUnder kvartalet förvärvade Nederman den schweiziska koncernen Luwa. I och med detta stärker vi vår verksamhet med en global marknadsledare inom luftfiltrering för fiber- och textil-industrierna. Luwas betydande marknadsnärvaro och deras starka position inom den för Nederman viktiga fiber och textilmarknaden kommer tillsammans med vår globala organisation att göra Nederman-koncernen till en mer komplett och attraktiv partner för våra kunder, inte minst i APAC där Luwa har en stark position. Positiv utveckling av Nederman InsightPrecis som under årets tredje kvartal har Nederman Insight fortsatt att utvecklas positivt. Det är uppenbart att våra kunder har ett stort behov av att med Nederman Insights hjälp etablera en digital och uppkopplad verksamhet med alla de fördelar detta ger. Nederman Insight har under 2018 tagit steget från koncept till en betydande verksamhet. Vi har under senare tid fått beställningar på Insight-lösningar från kunder bland annat inom träindustrin, gjuterier och medicintekniska bolag. Nederman Insight som helhet taktar nu på en orderingång motsvarande 250 miljoner kronor. Även om Nederman Insight redan utgör en betydande del av Nederman- koncernen är vi fortfarande bara i början av den resa som syftar till att etablera Nederman som den självklara digitala partnern för våra kunder. UtsikterMånga av våra marknader präglas av fortsatt osäkerhet. Risken för handelskonflikter och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt skjuts på framtiden. Trots dessa geopolitiska utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljö-frågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder och vi har under 2018 stärkt våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas.” Sven Kristensson, VD  För ytterligare information, vänligen kontakta: Sven Kristensson, CEOTelefon: +46 42 18 87 00e-mail: sven.kristensson@nederman.com Matthew Cusick, CFOTelefon: +46 42 18 87 00e-mail: matthew.cusick@nederman.com Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari, 2019 kl. 08:00 CET.  Fakta om NedermanNederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca 2200 anställda och är närvarande i mer än 50 länder.Läs mer på nedermangroup.com   Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Enorama Pharma etablerar laboratorium för medicinsk cannabis

Enorama Pharma AB ökar takten i utvecklingsprojektet kring medicinsk cannabis. Bolaget har därför etablerat ett utvecklingslaboratorium i Malmö Universitets lokaler på Medeonområdet i Malmö. Laboratoriet kommer att ta det mycket lovande projektet vidare och genomföra prototyputveckling av cannabistuggummi för den globala marknaden baserat på Enoramas ChewMed®-teknologi. I slutet av 2018 erhöll Enorama Pharma tillstånd av Läkemedelsverket för införsel och hantering av cannabis. Tillståndet blev startskottet för Bolagets satsning på intern produktutveckling. -       Laboratoriets huvuduppgift är att med fokus på cannabis fortsätta dra nytta av den stora potential som Enoramas ChewMed®-teknologi medför. Att etablera ett eget laboratorium är ett avsteg från vår strategi att outsourca vår forskning inom kommersiella nätverk. Ett eget laboratorium är dock i detta fall ett strategiskt och taktiskt val då det med egen personal medför säkrare och mer rationell hantering av cannabis som är starkt reglerat. Närheten till Malmö Universitet ger också flera positiva bieffekter, dels på kostnadssidan, dels stärker det vårt kompetensbyggande inom medicinsk cannabis, vilket är ovärderligt i affärsutvecklingen, säger Mats Rönngard, VD på Enorama Pharma.   Parallellt fortsätter Enorama Pharma arbetet med att söka och utvärdera möjliga samarbetspartners samt att ta fram en affärsplan för medicinsk cannabis under första halvåret 2019. -       Vi har följt marknaden och utvecklingen inom medicinsk cannabis med stort intresse i flera år och trenden mot liberalisering är tydlig. Marknaden utvecklas explosionsartat och beräknas vara värd 55 miljarder USD 2024, avslutar Mats Rönngard. KONTAKT Enorama Pharma AB (publ)Mats Rönngard, VDTel: 070-872 82 50E-post: mats.ronngard@enorama.seSödergatan 3, 211 34, Malmöwww.enorama.se  OM ENORAMA PHARMA Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enorama.se 

Götenehus förvärvar Swebostad AB

Götenehus har den 19 februari 2019 förvärvat Swebostad AB, ett bolag som bedriver projektutveckling av bostäder. Bolaget har funnits i cirka fyra år. Verksamheten bedrivs i huvudsak i västra Sverige. Swebostads fokus är främst egenutvecklade radhus och mindre lägenhetsprojekt. Swebostads verksamhet bedrivs till stor del med hjälp av fristående konsulter och byggentreprenörer som upphandlas för varje projekt. Bolaget har idag tre anställda. VD för bolaget är Andreas Gustafsson med ett förflutet som chef för Götenehus affärsområde Projektutveckling. Swebostad har säte och kontor i Lidköping. Swebostad har sedan starten initierat och medverkat i projekt om cirka 20 hus per år. Bolaget har självt bedrivit utveckling och projektledning av framförallt bostadsrättsprojekt där projekten har hanterats direkt mellan bostadsrättsföreningen och en extern entreprenör. Den byggnation som bolaget har utvecklat motsvarar en omsättning på cirka 70 mkr per år. Swebostads lönsamhet har varit mycket god. Det genomsnittliga resultatet efter finansnetto har uppgått till cirka 7 mkr per år. Förvärvet av Swebostad kompletterar Götenehus verksamhet inom projektutveckling. Avsikten är att fortsatt driva Swebostad som ett eget varumärke med de produkter och processer bolaget har utvecklat. Administrativt kommer verksamheten att samordnas med Götenehus verksamhet. Götenehus kommer också att producera Swebostads framtida projekt. - Förvärvet av Swebostad är en industriellt riktig affär där förutsättningarna är mycket goda för att skapa positiva synergier med vår nuvarande verksamhet, säger Claes Hansson, VD och koncernchef i Götenehus. Genom Swebostad breddar vi vår bas och vårt nätverk för att tillföra intressanta bostadsprojekt till Götenehuskoncernen. Vi gör bedömningen att detta är ett såväl strategiskt som finansiellt attraktivt förvärv, avslutar Claes Hansson. Götenehus tillträder Swebostad omgående. Andreas Gustafsson kommer efter förvärvet att kvarstå som VD för Swebostad AB. Han kommer därutöver, direkt underställd Götenehus VD, också vara en resurs i olika ledningsfrågor och ingå i koncernens ledningsgrupp. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 10.3 mkr. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling falla ut beroende på antal leveranser på ett antal identifierade projekt de kommande åren. Den maximala tilläggsköpeskillingen som kan komma att utbetalas uppgår till cirka 10 mkr. Götene den 19 februari 2019Götenehus Group AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta:Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 04,0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se   Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden, Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Läs mer på www.gotenehus.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Götenehus Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl 08.40.

Svenska bostadsköp i Spanien minskar kraftigt

[Bo i Spanien] Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 18 februari 2019 ökar antalet transaktioner på den spanska bostadsmarknaden under fjärde kvartalet 2018 med 7,9 % jämfört med samma period 2017. 120 199 bostäder byter ägare under kvartalet och den tidigare prognosen om en halv miljon transaktioner under året höll sig då totalt 516 680 bostadsköp genomförs i landet under 2018, en ökning med 11,3 % jämfört med 2017. 30 % färre köp av svenskarSamtidigt mattas utländsk efterfrågan av och minskar med 0,3 % under kvartalet jämfört med samma period 2017. 764 köp av svenskar registreras under kvartalet vilket är en minskning med 29,7 % jämfört med samma period 2017 och den lägsta kvartalssiffran sedan Q4 2015. Över året är minskningen 3,1 % jämfört med 2017. - Enligt en undersökning vi genomförde i höstas är drömmen om utlandsboende, och särskilt i Spanien, fortsatt stark bland svenskarna. Men just nu verkar köplusten ha tagit en paus. Vi har sett det i vår egen försäljningsstatistik sedan andra kvartalet 2018 och nu slår det igenom i Registradores eftersläpande statistik. Amorteringskrav och allmän ovisshet på den svenska bostadsmarknaden parat med en fortsatt svag svensk krona är de främsta anledningarna, säger Daniel Nilsson, VD Fastighetsbyrån Utland. På helåret 2018 ökar utländska köp med 7,4 %, vilket är en halvering jämfört med tillväxttakten under 2017. Fortsatt koncentreras den utländska efterfrågan som väntat till kusterna och öarna i jakt på ”sol y playa”. Fyra av tio bostadsköpare på Costa Blanca är utländsk, och var tredje på Costa del Sol, Mallorca och Teneriffa. Över året är efterfrågan fortsatt starkast från Storbritannien (15,5 % av totala utländska köp), Tyskland (7,5 %), Frankrike (7,4 %), samt Belgien (6,3 %). Svensk efterfrågan halkar nu ner till sjätte plats. - Vi förväntar oss ytterligare avmattning i den utländska tillväxten under 2019. Prisökningarna i kustområdena, inte minst på nyproduktion, är och har varit betydande, vilket dämpar den nordeuropeiska efterfrågan. Det finns en gräns för hur mycket man vill spendera på ett andra- eller tredjeboende. Därtill får sannolikt Brexit en hämmande effekt på den brittiska efterfrågan, säger Daniel Nilsson. För mer information:Daniel Nilsson, VD Fastighetsbyrån UtlandTel: +34 617 343 846E-post: daniel.nilsson@fastighetsbyran.se Johan Vesterberg, Presschef, FastighetsbyrånTel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34E-post: johan.vesterberg@fastighetsbyran.se Läs mer om Fastighetsbyrån i Spanien här: www.fastighetsbyran.se/utland Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 500 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. Utomlands har Fastighetsbyrån ca 150 medarbetare på 25 orter i Spanien och Portugal.

Tillstånd klart för WntResearch att inleda fas 2‑studie

Då fas 2‑studien med läkemedelskandidaten Foxy-5 planeras genomföras i två länder, Spanien och Nederländerna, behövde studieprotokollet harmoniseras till respektive lands beslutsprocesser och behandlingsrutiner. Efter synpunkter från den nederländska etiska kommittén lämnade WntResearch därför den 31 december 2018 in en komplettering till den ursprungliga spanska ansökningen, vilken nu blivit godkänd av läkemedelsmyndigheten i Spanien. ”Efter klartecknet från den spanska myndigheten ser vi nu fram emot att inom kort kunna inkludera de första patienterna i fas 2‑studien av Foxy-5, ett betydande framsteg i utvecklingsarbetet av vår unika läkemedelskandidat mot tumörspridning”, säger Peter Morsing, vd på WntResearch. För ytterligare information kontakta: Peter Morsing, vd, WntResearch ABE-mail: pm@wntresearch.comTelefon: +46 72 720 0711 Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019. Om WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT-5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 15 mars 2019, och · anmäla sig till bolaget senast fredagen den 15 mars 2019 skriftligen till SynAct Pharma AB, c/o Medicon Village AB Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +45 28 44 75 67 eller per e-post joo@synactpharma.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 15 mars 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.synactpharma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 675 167 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning: 1. 0.      Stämman öppnas. 2. 1.      Val av ordförande vid stämman. 3. 2.      Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. 3.      Godkännande av dagordningen. 5. 4.      Val av en eller två justeringsmän. 6. 5.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. 6.      Val av nya styrelseledamöter. 8. 7.      Beslut om ändring av bolagsordningen. 9. 8.      Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet:  Val av nya styrelseledamöter (punkt 7) Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget föreslår att Terje Kalland och John Haurum nyväljs som styrelseledamöter. Vidare entledigas Lars Adlersson och Charlotte Edenius, som på deras egen anmodan önskar avgång ur styrelsen. SynAct Pharma vill därav tacka Lars Adlersson och Charlotte Edenius för deras arbete i styrelsen. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Terje Kalland, MD och Ph.D., har 30 års internationell erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat som Senior Vice President på Novo Nordisk AS, chef för forskning och utveckling på Biovitrum AB (nuvarande SOBI AB) samt olika positioner inom Pharmacia AB, bland annat som global chef for Onkologisk forskning. Terje Kalland har erfarenhet från investeringsverksamhet som forskningsansvarig och vice VD på Karolinska Development AB. Terje Kalland har även en bakgrund som professor i tumörimmunologi vid Lunds Universitet. Terje Kalland har vidare erfarenhet som styrelseledamot och styrelseordförande från ett flertal noterade och onoterade bolag i Sverige samt utomlands. John Haurum, MD och Ph.D, är styrelseledamot i flera europeiska bioteknikföretag, bland annat i Synklino Aps. John Haurum var under flera år VD för det engelska bolaget F-star, där det under hans ledarskap initierades två kliniska studier i onkologi och genererade mer än 200 miljoner euro i intäkter. John Haurum var dessförinnan VP Research på ImClone Systems i New York samt har även en bakgrund som grundare och Chief Scientific Officer av Symphogen A/S. Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 8) Aktieägare representerande cirka 35 procent av rösterna i bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående: +--------------------------+---------------------------------------------------+|Nuvarande lydelse |Föreslagen lydelse |+--------------------------+---------------------------------------------------+|§ 1                     |§ 1                     FöretagsnamnBolagets ||FirmaBolagets firma är |företagsnamn är SynAct Pharma AB. Bolaget är ||SynAct Pharma AB. Bolaget |publikt (publ). ||är publikt (publ). | |+--------------------------+---------------------------------------------------+|§ 4                     |§ 4                     AktiekapitalAktiekapitalet ||AktiekapitalAktiekapitalet|skall utgöra lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200||skall utgöra lägst 600 000|000 kronor. ||kronor och högst 2 400 000| ||kronor. | |+--------------------------+---------------------------------------------------+|§ 5                     |§ 5                     Antal aktierAntalet aktier ||Antal aktierAntalet aktier|skall vara lägst 14 400 000 och högst 57 600 000 ||skall vara lägst 4 800 000|stycken. ||och högst 19 200 000 | ||stycken. | |+--------------------------+---------------------------------------------------+|§ 8                     |§ 8                     Kallelse till ||Kallelse till |bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall alltid||bolagsstämmaKallelse till |ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar||bolagsstämma skall alltid |och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall||ske genom annonsering i |annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av ||Post- och Inrikes |Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering ||Tidningar och på bolagets |istället ske genom Dagens Industri.Bolagsstämman ||webbplats. Att kallelse |kan, förutom på den ort där styrelsen har sitt ||skett skall annonseras i |säte, hållas i Stockholm kommun, Stockholm län ||Svenska Dagbladet. Om |eller i Malmö kommun, Skåne län. ||utgivningen av Svenska | ||Dagbladet skulle upphöra | ||skall annonsering istället| ||ske genom Dagens | ||Industri.Bolagsstämman | ||kan, förutom på den ort | ||där styrelsen har sitt | ||säte, hållas i Stockholm | ||kommun, Stockholm län. | |+--------------------------+---------------------------------------------------+ Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För fullständigt förslag till justerad bolagsordning se särskild bilaga. Personuppgifter Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Övrigt Fullständigt förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund samt på bolagets webbplats (www.synactpharma.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Lund i februari 2019 SynAct Pharma AB (publ) STYRELSEN

Gapwaves lanserar aktiv 5G-antenn med integrerade GaN-förstärkare

Som del av ett samarbete med Qorvo, en världsledande tillverkare av halvledare och RF-komponenter, lanserar Gapwaves version två av sin 28GHz aktiva 5G-antenn med integrerade Qorvo GaN-on-SiC front-end förstärkare. Den styrbara 28GHz högeffektsantennen med aktiva delar i form av ett högpresterande filter och övergång från kretskort till gapvågledare är en fortsatt utveckling av den styrbara antenn som lanserats tidigare. Integrationen av den två-kanaliga GaN-förstärkaren tillsammans med en helintegrerad lobformningskrets skapar en prototyp som ligger i absolut teknisk framkant, byggd på standardkomponenter och Gapwaves vågledarteknologi. Mätningar som gjorts på prototypen visar mycket goda prestanda; hög antenneffektivitet med låga förluster och hög EIRP. Konstruktionen, baserad på Gapwaves vågledarteknologi, har också visat utmärkt värmeavledningsförmåga. Antennprototypen och mätresultaten kommer att visas på Mobile World Congress i Barcelona 25-28 februari. Gapwaves vågledarteknologi erbjuder en plattform för utveckling av millimetervågsprodukter med exceptionell räckvidd och prestanda för t ex 5G Mobile Access och Fixed Wireless Access. Kommande lanseringar av Gapwaves 28GHz 5G-antenn kommer att inkludera upp och ned konvertering, och som ytterligare utvecklingssteg digital lobformning. ”Gapwaves 28GHz 5G-antenn bekräftar ytterligare den höga prestandan hos Gapwaves vågledarteknologi. Lösningen med integrerade Qorvo GaN förstärkare är väldigt intressant för 28GHz 5G-system som t ex Mobile Access och Fixed Wireless Access då testresultaten bekräftar kombinationen av hög EIRP och låg energikonsumtion”, säger Thomas Emanuelsson, CTO Gapwaves. ”Byggd på standardkomponenter och Gapwaves vågledarteknologi är detta en av få produkter på marknaden som verkligen visar en lösning som kan möta kraven från framtidens 28GHz 5G-nätverk. Energiförbrukning och räckvidd är nyckelfaktorer för att förverkliga framtidens millimetervågsnätverk. Version två av Gapwaves 5G-antenn är verkligen en milstolpe på den resan”, säger Lars-Inge Sjöqvist, CEO Gapwaves. Roger Hall, general manager Qorvo High Performance Solutions; “Qorvo är glada över att leverera produkter som möjliggör 5G millimetervågslösningar med Gapwaves unika antennteknologi. Qorvos innovativa 5G-produkter bygger på årtionden av RF-utveckling och har redan varit del av en mängd 5G fälttester. Vår unika GaN-lösning adresserar komplexa nätverk som gör 5G till verklighet”. För ytterligare information se Gapwaves hemsida www.gapwaves.com eller Qorvos hemsida www.qorvo.com För ytterligare information kontakta: Lars-Inge Sjöqvist, VD, Gapwaves  Telefon: +46 (0) 736 84 03 56 E-post: lars-inge.sjoqvist@gapwaves.com Investor Relations Per Andersson, CFO, Gapwaves Telefon: + 46 (0) 709 39 53 27 E-post: per.andersson@gapwaves.com  Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission AB Telefon: +46 (0)8 503 000 50 E-post: ca@gwpaital.se www.gwkapital.se Om Gapwaves AB Gapwaves AB (publ) har sitt ursprung i forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011. Bolagets vision är att vara den ledande leverantören av aktiva antennlösningar. Gapwaves designar, tillverkar och säljer vågledare och antennprodukter baserat på patenterad vågledarteknologi. Applikationsområden för bolagets produkter är bland annat antenner för mobilbasstationer, bilradar, mobiltelefoner samt radiolänkar inom data- och telekom.  Gapwaves aktie (GAPW B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. Om Qorvo Qorvo (NASDAQ:QRVO) skapar en bättre värld genom att erbjuda innovativa radiofrekvens (RF) lösningar för det uppkopplade samhället. Vi kombinerar produkt- och tekniskt ledarskap, systemexpertis och globala tillverkningsmöjligheter för att snabbt lösa våra kunders mest komplexa tekniska utmaningar. Qorvo är närvarande i ett antal tillväxtsegment på stora, globala marknader inkluderande avancerade uppkopplade enheter, fasta och trådlösa nätverk samt inom radar och kommunikationsutrustning för försvarsindustrin. Vi tillför också kunskap och erfarenhet för att möjliggöra 5G-nätverk, cloudtjänster, Internet of Things och andra applikationer som utvecklas inom det globala uppkopplade samhället. Besök www.qorvo.com för att lära mer om hur Qorvo kopplar samman världen.

Latour offentliggör uppdaterat grundprospekt för befintligt MTN-program

Investment AB Latour (publ) (”Latour”) upprättade den 19 februari 2018 ett emissionsprogram för utgivande av obligationer, s.k. Medium Term Note-program (MTN), med en ram uppgående till 4 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i Euro och offentliggjorde ett grundprospekt i anledning därav. Ett grundprospekt har en giltighetstid om 12 månader och Latour offentliggör idag ett uppdaterat grundprospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. MTN kan utges i SEK eller EUR med varierande löptider, dock lägst ett (1) år. Nominellt värde per MTN får inte understiga EUR 100 000 (eller motvärdet därav i SEK). De allmänna villkoren för MTN-programmet återfinns i sin helhet i grundprospektet. Grundprospektet har upprättats med anledning av möjligheten att fortsätta ta upp utgivna obligationer under MTN-programmet till handel på en reglerad marknad i Sverige. Grundprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 och 26 §§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Grundprospektet är giltigt under en period om 12 månader per dagen för godkännandet av grundprospektet. Grundprospektet finns tillgängligt på Latours hemsida, www.latour.se, och kommer inom några dagar att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Handelsbanken är arrangör av MTN-programmet och tillsammans med SEB utsedda som emissionsinstitut. Baker McKenzie har varit juridisk rådgivare i samband med upprättandet av MTN-programmet och uppdateringen av grundprospektet. Göteborg, 19 februari 2019 INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)Jan SvenssonVD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Svensson, VD och koncernchef Latour, 0705 77 16 40Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

myFC utvecklar smarta skal till smartphones och ingår samarbete med skaltillverkaren Krusell

myFC har ingått i ett icke-exklusivt samarbete med Krusell, den Jays-ägda tillverkaren av mobiltillbehör i premiumsegmentet. Syftet med avtalet är att skapa produkter som kombinerar de två företagens teknik, kunskap och marknadsrelationer. Samarbetet har hittills resulterat i prototyper på bränslecellsladdaren JAQ Hybrid, men framför allt en protoyp på ett bränslecellsintegrerat mobilskal – LAMINA INcase. –  Vår referensplattform LAMINA MAX är mogen för sin första kommersiella tillämpning, och Krusell är en mycket bra partner för oss. Förutom den höga kvaliteten i deras produkter har vi fullständig samsyn i miljöfrågan och Krusell har en lång tradition i hållbarhetsfrågor. Företagets ledord är ”sustainability forever”, och det skriver vi på myFC självklart under på. Jag ser mycket fram emot att utforska vilka smarta, snygga, kraftfulla och gröna produkter vi kan skapa tillsammans, säger Björn Westerholm, vd för myFC. De allra flesta smartphoneanvändare köper redan idag ett eller flera skal. Skalen har flera funktioner – som stöt- och repskydd, för att uttrycka personlighet och tillhörighet, och i allt större utsträckning för att förlänga batteritiden med hjälp av integrerade batterier. myFC kommer nu med stöd av Krusell att utveckla ett smart skal med integrerade bränsleceller – LAMINA INcase, baserat på LAMINA MAX-plattformen. LAMINA INcase är ett smartphoneskal med bränsleceller som kan laddas varsomhelst, närsomhelst med myFC:s bränslekort eller i vägguttaget. Som tidigare meddelat skulle även en blygsam andel av marknaden innebära signifikanta intäkter från bränslet för myFC. – En kombination av smarta produkter med en innovativ och hållbar teknik är kärnan av vad vi vill bidra till. Kundnyttan är stor, och bidraget till en bätte miljö likaså. Att få jobba i en innovativ miljö med ett svenskt spjutspetsföretag är både hedrande och givande. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla de nya produkterna tillsammans med myFC, säger Ulf Sandberg vd på Krusell. – Med LAMINA INcase slipper användarna urladdade mobilbatterier och vi får fördelar i form av snabbare time to market för att möta några av våra mål, såsom att öka penetrationen av bränsleceller på marknaden och därefter öka försäljningen av vårt bränsle. Det senare beräknas ge återkommande intäkter på mellan 5–10 gånger intäkten för bränslecellen, det vill säga samma logik som för full integrering av smartphones, säger Björn Westerholm, vd för myFC. Den första modellen av LAMINA INcase planeras vara utformad för en ledande leverantörs flagskeppsmodell, därefter följer ytterligare modeller för fler varumärken. Försäljning kommer att ske genom de kanaler där myFC idag marknadsför sin bränslecellsbaserade powerbank JAQ Hybrid och LAMINA MAX-plattformen, det vill säga telekomoperatörer, mobildistributörer, smartphonetillverkare och skaltillverkare. Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl. 11:00 CET.   Vid frågor, vänligen kontakta:myFC Press OfficeE-mail: press@myfc.seTelefon: +46 (0) 738 09 33 83 Certified Advisor:Avanza BankE-mail: corp@avanza.seTelefon: +46 (8) 409 421 20 Kontakt Krusell:Henrik Andersson, Jays Group ABE-mail: henrik@jaysheadphones.comTel: +46 76 199 35 55 Om myFCMyFC är ett svenskt innovationsföretag, världsledande inom mikrobränsleceller, som utvecklar gröna energilösningar och marknadsför de underliggande tekniska komponenterna och fördelarna med företagets patenterade teknik till smartphonevärlden, powerbanktillverkare och tillverkare (OEM) i fordonsindustrin. myFC lanserade under 2017 produktplattformen JAQ Hybrid, där bränslecell och batteri samexisterar. JAQ Hybrid är företagets tredje vätgasdrivna produkt efter JAQ och PowerTrekk. MyFC grundades 2005 och tillhör koncernen myFC Holding AB. MyFC Holding noterades i maj 2014 på NASDAQ | First North. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information, besök www.myfcpower.com Om KrusellKrusell United AB är ett helägt dotterbolag till Jays Group AB (publ). Krusell har tillverkat mobiltelefontillbehör sedan 1991, och har sitt huvudkontor i Göteborg. Tillverkningen bedrivs i egenägd produktion i Thailand. Krusells vision är ’To be the natural choice for all who long for timeless tech accessories and a sustainable future.’

Nytt antal aktier och röster i Minesto

Totalt utnyttjades 97,8 procent av de 6 474 985 utställda teckningsoptionerna av serie TO 2. Efter genomfört teckningsoptionsprogram uppgår totalt antal aktier och röster i Minesto AB till 106 201 541, vardera med ett kvotvärde om 0,05 kr. Aktiekapitalet i Minesto AB uppgår därmed efter genomfört teckningsoptionsprogram till 5 310 077,05 kr. Rådgivare Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå agerade juridisk rådgivare till Minesto i samband med företrädesemissionen som genomfördes i februari 2018 och i vilken teckningsoptionerna av serie TO 2 emitterades. För mer information, vänligen kontakta Magnus MatssonKommunikationsansvarig, Minesto AB031-774 14 89press@minesto.com Om Minesto Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet. Bolagets prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar. I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. Läs mer om Minesto på www.minesto.com. Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via bit.ly/minestomedia.

Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet 2018: · Koncernens omsättning ökade med 17,9 procent till 868,8 MSEK (737,0). · Rörelseresultatet ökade till 87,9 MSEK (68,2) med marginalen 10,1 procent (9,2). · Resultatet efter finansiella poster ökade till 81,1 MSEK (52,7). · Koncernens resultat efter skatt ökade till 60,5 MSEK (30,6). · Vinst per aktie ökade till 2,42 SEK (1,23). Helåret 2018: · Koncernens omsättning ökade med 16,3 procent till 3 492,4 MSEK (3 002,0). · Rörelseresultatet ökade till 417,6 MSEK (351,1) med marginalen 12,0 procent (11,7). · Resultatet efter finansiella poster ökade till 373,1 MSEK (315,6). · Koncernens vinst efter skatt ökade till 273,0 MSEK (220,5). · Vinst per aktie ökade till 10,92 SEK (9,62). · Styrelsen föreslår höjd utdelning till 3,50 SEK per aktie (3,25), plus en extra utdelning om 1,00 SEK. Det innebär en total utdelning på 4,50 SEK per aktie, vilket motsvarar 41,2 procent av vinsten efter skatt. Kommentar från VBG Groups Vd och koncernchef, Anders Birgersson:  Mycket stark tillväxt ger bästa året någonsin 2018 har präglats av en oerhört stark tillväxt hos våra divisioner och även av en mycket stark konjunktur på koncernens geografiska marknader. Vi redovisar en fantastisk organisk tillväxt om en halv miljard kronor för året och ett ökat rörelseresultat på drygt sextiofem miljoner kronor, vilket innebär att 2018 är VBG Groups bästa år någonsin. Detta visade sig också i vinsten per aktie som ökade till rekordnivån 10,92 kronor. Tillväxten har dock pressat verksamheternas interna processer hårt, samtidigt som det på flera håll dessutom pågår stora produkt- och marknadssatsningar. Trots detta har divisionerna under året lyckats bibehålla sina goda marginaler och denna förmåga att kunna anpassa sig till nya förutsättningar, ser jag som mycket betryggande för framtiden. För helåret 2018 redovisar koncernen ingen strukturell tillväxt, men däremot en organisk tillväxt om 13 procent. Även om den fortsatt starka konjunkturen bidrar, är tillväxtökningen framförallt en följd av att divisionerna lyckats ta marknadsandelar och utöka sina erbjudanden. Under året är det framförallt Edscha Trailer Systems samt Mobile Climate Control som haft den största tillväxten. Vi avslutade 2018 med en fortsatt stark finansiell ställning. Då vi följt upp ett starkt 2017 med ett ännu starkare 2018, har vi kunnat minska vår skuldsättning. Koncernens nettoskuld i förhållande till EBITDA är nu 1,30, i jämförelse med 1,73 föregående år. Jag kan därmed konstatera att vi har återställt finanserna mycket snabbt efter förvärvet av Mobile Climate Control. VBG Truck Equipment – nya nivåer och lönande satsningarMed ett mycket starkt sista kvartal, nådde VBG Truck Equipment nya nivåer både i omsättning och vinst för helåret. Värt att nämna, är att vi nu tydligt ser att divisionens satsningar på att digitalisera marknadsföringen av Onspot burit frukt, då antal sålda Onspot-aggregat i Europa har ökat markant 2018, i jämförelse med föregående år. Satsningen på släpvagnskopplingar i Kina är ännu bara i sin linda och här förväntar jag mig en relativt snabb tillväxt, som också kräver investeringar. Edscha Trailer Systems – stark organisk tillväxtÄven Edscha Trailer Systems gör ett mycket starkt 2018. Den organiska tillväxten hamnar på drygt 16 procent för året och divisionen har förbättrat både marginal och resultatet avsevärt. Under årets fjärde och även tredje kvartal, hade divisionen en något lägre försäljning än under de två första, vilket är helt i linje med Edscha Trailer Systems normala säsongsvariationer. Den nya ledningen, som tillsattes i slutet av 2017, har under året lyckats leverera i en konjunktur med hög efterfrågan och samtidigt hålla nere kostnaderna. Det ser jag som en bekräftelse på att ledningen har fått ett bra grepp om verksamheten. Mobile Climate Control – bygger upp kapacitetMed en organisk tillväxt på drygt 18 procent för året, gör Mobile Climate Control ”all time high” i både försäljning och resultat. Den anmärkningsvärt starka tillväxten har dock pressat divisionens interna processer mycket hårt och det har orsakat en del merkostnader under året. EBITA-marginalen landar därför på drygt 10 procent, vilket är ungefär samma måttliga nivå som 2017. Det pågår emellertid ett intensivt arbete inom divisionen med att bygga upp kapacitet för att möta kundernas behov och när en balans mellan efterfrågan och leveransförmåga infinner sig, ser jag stor potential till lönsamhetsförbättringar. Ringfeder Power Transmission – handlingskraft gett resultatRingfeder Power Transmission har haft en försiktigare tillväxt under året, jämfört med koncernens andra divisioner. Däremot bekräftar fjärde kvartalets resultat den stabilitet som divisionen uppvisat tidigare under 2018 och jag kan med glädje rapportera om rekordhöga siffror i absoluta tal, när det gäller både försäljning och vinst under året. Omstruktureringen som pågått i drygt två års tid, har nu gett resultat och divisionsledningen har visat på både uthållighet och handlingskraft i det arbetet.

Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet i sammandrag oktober – december 2018 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 29,5 (28,3) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3,0 (-4,9) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,4 (-5,2) MSEK · I resultat efter skatt ingår återföring av uppskjuten skattefordranmed -3,0 MSEK · Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgicktill -0,03 (-0,09) SEK före och efter utspädning · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgicktill -3,3 (-6,1) MSEK Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Hela perioden i sammandrag januari – december 2018 · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 103,0 (124,2) MSEK · Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -18,6 (-9,2) MSEK · Periodens resultat efter skatt uppgick till -23,3 (-10,0) MSEK · I resultat efter skatt ingår återföring av uppskjuten skattefordran med -3,0 MSEK · Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgicktill -0,09 (-0,17) SEK före och efter utspädning · Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten efterförändring av rörelsekapital uppgick till -16,4 (-8,6) MSEK Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Komplett bokslutskommuniké bifogas som PDF. Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl 16:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2018: Resultat per aktie 2,07 kr ger högre utdelning

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): ÅRET I KORTHET · Hyresintäkterna ökade till 1 680 mkr (1 339). · Driftsöverskottet ökade till 1 071 mkr (877).  · Resultat före skatt blev 1 904 mkr (3 131), varav:     · Förvaltningsresultatet ingår med 321 mkr (338). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -205 mkr.  · Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 1 340 mkr (2 041).   · Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 177 mkr (749).  · Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 58 mkr (7).  · Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med 8 mkr (-4). · Periodens resultat var 1 690 mkr (2 429) efter avdrag för uppskjuten skatt om -212 mkr (-662) och aktuell skatt om -2 mkr (-40), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,07 kr (3,60) före utspädning. · Fastighetsportföljens värde ökade med 2,2 mdkr under perioden till 25,2 mdkr (23,0). · Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 8 736 mkr (7 120), motsvarande 11,55 kr (9,65) per aktie. · Styrelsen föreslår utdelning om 0,25 kr (0,10) per stamaktie A och B, utdelning på 2 kr per stamaktie D och utdelning om 35,00 (35,00) kr per preferensaktie. FJÄRDE KVARTALET I KORTHET · Hyresintäkterna ökade till 453 mkr (384). · Driftsöverskottet ökade till 274 mkr (257). · Resultat före skatt var 700 mkr (493), varav förvaltningsresultatet ingår med 28 mkr (87). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -125 mkr. Värdeförändringar avseende fastigheter ingår med 671 mkr (409). · Periodens resultat ökade till 691 mkr (381), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 0,83 kr (0,48) före utspädning. ”Vi levererar ett resultat efter skatt på 691 mkr motsvarande 0,83 (0,48) kr per A- och B stamaktie under fjärde kvartalet. 2018 blev Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) bästa år hittills och vi avslutar det med ett bra kvartal. Starkt resultat, förstärkt finansiell ställning och reducerad finansieringskostnad möjliggör en höjd utdelning från 0,10 kronor till 0,25 kronor per A- och B stamaktie. Vår intjäningsförmåga på 12-månaders rullande basis var i slutet av året ca 770 mkr, vilket motsvarar en ökning med 32 procent från 582 mkr i slutet av 2017. De finansiella nyckeltalen talar sitt tydliga språk. Vid utgången på året redovisar vi ett eget kapital på 11 197 mkr. Belåningsgraden uppgick till 53 procent och den justerade soliditeten till 44 procent. Ilija BatljanVerkställande direktör och grundare Bilaga: Bokslutskommuniké 2018

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bokslutskommuniké 2018

Perioden oktober – december 2018 ·  Intäkterna uppgick till 0,6 MSEK (0,0) ·  Rörelseresultatet uppgick till –22,5 MSEK (–22,6) ·  Resultatet efter skatt uppgick till –22,5 MSEK (–22,4), motsvarande –0,33 SEK per aktie (–0,36) före och efter utspädning ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –20,9 MSEK (–14,1)  Perioden januari – december 2018 ·  Intäkterna uppgick till 0,7 MSEK (0,1) ·  Rörelseresultatet uppgick till –82,4 MSEK (–73,3) ·  Resultatet efter skatt uppgick till –82,3 MSEK (–72,8), motsvarande –1,29 SEK per aktie (–1,16) före och efter utspädning ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –79,5 MSEK (–68,2) ·  Likvida medel uppgick vid periodens slut till 83,0 MSEK (125,1) ·  Antalet anställda var vid periodens slut 7 (7) ·  Antalet aktier vid periodens slut var 68 781 275  Alla jämförelsetal inom parentes avser utfallet under motsvarande period 2017. Väsentliga händelser under perioden oktober – december 2018 ·  InDex publicerade post-hoc analys av COLLECT-studien ·  InDex genomförde riktad nyemission om cirka 37,5 MSEK  Väsentliga händelser efter rapportperioden Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång. “Över 85 procent av de totalt 215 patienterna har nu inkluderats i CONDUCT-studien med cobitolimod och vi räknar med att rapportera huvudresultaten under andra kvartalet 2019,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals.  VD har ordetÖver 85 procent av de totalt 215 patienterna med måttlig till svår ulcerös kolit har nu inkluderats i CONDUCT-studien med cobitolimod och vi räknar med att rapportera huvudresultaten under andra kvartalet 2019. Vårt främsta fokus ligger fortfarande på patientrekryteringen, men vi ser också löpande till att databasen är komplett och korrekt ifylld samt förbereder processen för avblindning och dataanalys så att vi ska kunna rapportera huvudresultaten så fort som möjligt efter att sista patienten inkluderats. Fler än 150 patienter har slutfört hela fas IIb-studien utan att vi sett några tecken på säkerhetsproblem, vilket är mycket positivt. Säkerheten övervakas av en extern säkerhetskommitté med tre oberoende experter inom gastroenterologi och biostatistik. De möts regelbundet och går igenom säkerhetsrapporteringen och har varje gång rekommenderat att studien ska fortsätta enligt plan då inga säkerhetsproblem noterats hos patienterna. Parallellt med CONDUCT-studien har InDex också genomfört ytterligare omfattande prekliniska säkerhetsstudier med cobitolimod som förberedelse inför fas III. Även dessa studier har bekräftat den goda säkerhetsprofilen. Vid sidan av den kliniska utvecklingen av cobitolimod i ulcerös kolit, testar InDex några utvalda DIMS-kandidater i modeller av andra inflammatoriska sjukdomar för att bredda portföljen. Under 2016 beviljades InDex ett anslag om 1,8 MSEK till denna utveckling från innovationsmyndigheten Vinnova och arbetet under anslaget avslutades under 2018. Positiva signaler observerades och vi undersöker nu hur vi kan bekräfta dessa tidiga resultat med alternativa och kompletterande metoder för att kunna välja ut en DIMS-substans för vidare utveckling. I början av januari varje år samlas stora delar av läkemedelsindustrin i San Francisco under JP Morgan-konferensen. I år var jag där och träffade möjliga framtida partners och andra intressenter för att hålla dem uppdaterade om våra framsteg. Intresset för nya innovativa läkemedel inom inflammatorisk tarmsjukdom är fortsatt stort och i flera möten diskuterades behovet av att kunna kombinera behandling med flera olika läkemedel. Med sin unika verkningsmekanism och goda säkerhetsprofil lämpar sig cobitolimod bättre än de flesta konkurrerande produkter under utveckling för en sådant angreppssätt och det är många som liksom InDex ser fram emot resultaten från CONDUCT-studien med stor spänning. Nästa kvartalsrapport kommer den 6 maj, vilket är samma dag som årsstämman där jag hoppas få träffa många aktieägare. För mer information:Peter Zerhouni, VDTel: +46 8 508 847 35E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com OffentliggörandeDenna information är sådan information som InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 februari 2019 kl 08.00 CET. Kort om InDex PharmaceuticalsInDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar. InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Kallelse till årsstämma i Skanska AB (publ)

Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 mars 2019, och · anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast fredagen den 22 mars 2019. Anmälan om deltagande på stämman kan göras · skriftligen till: Skanska AB (publ), Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, · per telefon 08-402 92 81 vardagar mellan kl. 9.00 och 16.00, eller · på bolagets webbplats www.group.skanska.com. Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieägares antal eventuella biträden (högst två). Inträdeskorten till årsstämman kommer att skickas ut per post med början lördagen den 23 mars 2019. Ombud Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad skriftlig fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis (högst ett år gammalt), eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar ska sändas till bolaget under ovan angiven adress i god tid före stämman.  Förvaltarregistrerade aktier Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 mars 2019 för att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag. För Skanska-anställda som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för aktiesparprogrammen Seop 1 (2008–2010), Seop 2 (2011–2013), Seop 3 (2014–2016) och/eller Seop 4 (2017–2019) och som önskar delta i årsstämman och rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med registrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med sådan rösträttsregistrering måste senast fredagen den 8 mars 2019 informera bolaget om detta, per telefon +46 (0)10‑448 03 83 eller per e-post på adress arsstamma@skanska.se, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för aktiesparprogrammen. En sådan begäran om rösträttsregistrering anses samtidigt som en anmälan om deltagande i årsstämman. Dagordning 1)     Stämmans öppnande. 2)     Val av ordförande vid stämman. 3)     Upprättande och godkännande av röstlängd. 4)     Godkännande av dagordning. 5)     Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 6)     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7)     Redovisning av styrelsens ordförande avseende styrelsens arbete under 2018 och anföranden av verkställande direktören. 8)     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2018 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018 och revisors yttrande om huruvida riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare har följts samt revisors redogörelse för revisionsarbetet för 2018. 9)     Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2018. 10)  Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning. 11)  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2018. 12)  Bestämmande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13)  Fastställande av arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer samt till revisor. 14)  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande. 1. val av styrelseledamot:                    Hans Biörck (omval) 2. val av styrelseledamot:                    Pär Boman (omval) 3. val av styrelseledamot:                    Jan Gurander (nyval) 4. val av styrelseledamot:                    Fredrik Lundberg (omval) 5. val av styrelseledamot:                    Catherine Marcus (omval) 6. val av styrelseledamot:                    Jayne McGivern (omval) 7. val av styrelseledamot:                    Charlotte Strömberg (omval) 8. val av styrelsens ordförande:           Hans Biörck (omval) 15)  Val av revisor. 16)  Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. 17)  Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram för räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022(”Seop 5”), innefattande: 1. beslut om aktiesparprogram; 2. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad och beslut om överlåtelser till deltagarna i aktiesparprogrammet av förvärvade egna aktier av serie B; samt 3. aktieswapavtal med tredje part, om årsstämman inte beslutar enligt punkten B. ovan. 18)  Stämmans avslutande. Valberedningens beslutsförslag Valberedningen, som utsågs enligt den instruktion för valberedningen som beslutades av årsstämman 2018, utgörs av ordföranden i valberedningen Helena Stjernholm (AB Industrivärden), Mats Guldbrand (L E Lundbergföretagen AB), Bo Selling (Alecta), Lars-Åke Bokenberger (AMF) samt Hans Biörck (styrelsens ordförande). Valberedningen föreslår följande: Punkt 2 – Ordförande vid stämman Valberedningen föreslår advokaten Eva Hägg som ordförande vid årsstämman. Punkt 12 – Antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sju och att inga suppleanter väljs. Punkt 13 – Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens kommittéer samt till revisor Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens kommittéer för tiden till slutet av årsstämman 2020 ska utgå med 2 100 000 kronor till styrelsens ordförande (2018: 2 040 000 kronor), med 700 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (2018: 680 000 kronor), med 230 000 kronor till ordförande i Revisionskommittén (2018: 220 000 kronor) och med 165 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén (2018: 157 500 kronor), med 110 000 kronor till ordförande i Ersättningskommittén (2018: 110 000 kronor) och med 105 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kommittén (2018: 105 000 kronor), samt med 210 000 kronor vardera till ordförande i Projektkommittén och till var och en av de övriga ledamöter i kommittén (2018: 205 000 kronor). Detta innebär en höjning av det totala arvodet på 2,9%. Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor, i likhet med tidigare år, ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 14 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Valberedningen föreslår för tiden till slutet av årsstämman 2020: · Omval av styrelseledamöterna Hans Biörck, Pär Boman, Fredrik Lundberg, Catherine Marcus, Jayne McGivern och Charlotte Strömberg. · Val av Jan Gurander till ny styrelseledamot. · Omval av Hans Biörck som styrelsens ordförande. Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats, www.group.skanska.com. Punkt 15 – Val av revisor Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionskommitténs rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Styrelsens beslutsförslag  Punkt 10 – Utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 6,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 1 april 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslagen beräknas utdelningen utbetalas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 april 2019. Punkt 16 – Riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Skanska AB (publ) för tiden till slutet av årsstämman 2020, vilka motsvarar de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2018. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen (Group Leadership Team). Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen för varje ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren är placerad och framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till ledande befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska kunna utges i kontanter och/eller aktier och den ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Erhållande av aktier ska kräva tre års intjänandeperiod och ska ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan ledande befattningshavaren och bolagets aktieägare. Villkor för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägare, anställda och andra intressenter. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är rimligt av andra skäl. Vid uppsägning från bolagets sida gäller normalt en uppsägningstid om 6 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande högst 18 månaders fast lön, eller alternativt en uppsägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och ge befattningshavaren rätt att erhålla tjänstepension från vanligtvis 65 års ålder. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, med undantag för de fall där det följer av reglerna i en generell pensionsplan. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Punkt 17 – Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram för 2020, 2021 och 2022 (”Seop 5”) Styrelsens förslag till beslut enligt nedan innefattar förslag att årsstämman 2019 beslutar (i) om Seop 5 i enlighet med nedanstående villkor i punkten A. och (ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på en reglerad marknad samt att förvärvade egna aktier av serie B får överlåtas vederlagsfritt till deltagare i Seop 5, i enlighet med punkten B. nedan. För den händelse erforderlig majoritet enligt punkten B. nedan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar (iii) att Skanska ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, i enlighet med punkten C. nedan. Stämmans beslut om inrättandet av Seop 5 enligt punkten A. nedan är villkorat av att stämman antingen beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten B. nedan eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten C. nedan. Översikt av Seop 5 Seop 5 föreslås rikta sig till fast anställda inom Skanska-koncernen. Förutsatt en egen investering i aktier av serie B i Skanska, normalt sett genom månatligt sparande (”Sparaktier”), ska de anställda erbjudas möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Skanska efter utgången av en treårig inlåsningsperiod (”Inlåsningsperioden”). Anställda (definierat nedan) och Nyckelanställda (definierat nedan) kan erhålla tilldelning av aktier villkorat enbart av fortsatt anställning och bibehållande av egen initial investering i Sparaktier (”Matchningsaktier”), samt erhålla tilldelning av aktier villkorat också av uppfyllande av vissa prestationsvillkor (”Prestationsaktier”). Chefer kan enbart erhålla tilldelning av Prestationsaktier. Prestationsvillkorens nivå ska fastställas av styrelsen, vara resultatbaserade och baseras på de för Seop 5 specifika finansiella målen. För vardera 4 Sparaktier kan Anställda och Nyckelanställda erhålla tilldelning av 1 Matchningsaktie. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas för vardera 4 Sparaktier ska vara avhängigt den anställdes befattning, med ett intervall om högst 3 till 24 Prestationsaktier. Tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier ska normalt ske månadsvis, tre år efter den anställdes investering i Sparaktier. Det högsta antal Sparaktier som varje anställd årligen får investera i enligt Seop 5 ska vara begränsat till ett belopp mellan 5 och 10 procent av den anställdes årliga fasta bruttolön, beroende på den anställdes befattning. Seop 5 föreslås vara uppdelat i tre årsprogram (vardera ett ”Årsprogram”), som löper under räkenskapsåren 2020, 2021 respektive 2022. De totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram (exklusive administrativa kostnader) får inte överstiga det lägre av 700 miljoner kronor (exklusive justering för inflation) och 15 procent av Skanska-koncernens EBIT [Resultat före finansiella poster och skatt]. Seop 5 ska totalt omfatta högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska, motsvarande cirka 2,9 procent av samtliga utgivna aktier i Skanska. Varje Årsprogram ska omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska. Styrelsens fullständiga förslag till Seop 5 framgår av punkten A. nedan. Överlåtelse av aktier under Seop 5 För att kunna genomföra Seop 5 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen övervägt olika metoder för överlåtelse av aktier enligt Seop 5. Styrelsen har kommit fram till att det mest kostnadseffektiva alternativet är, och föreslår därför att årsstämman 2019, som ett huvudalternativ beslutar om, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på en reglerad marknad, vilka senare kan komma att överlåtas till deltagare i Seop 5. För det ändamålet föreslår styrelsen vidare att stämman beslutar om vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i Seop 5 samt att vederlagsfri överlåtelse av egna aktier av serie B ska kunna ske till dotterbolag till Skanska för säkerställande av åtaganden att leverera aktier av serie B till deltagare i Seop 5. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår av punkten B. nedan. De tre Årsprogrammen kan tillsammans komma att omfatta högst 12 000 000 aktier av serie B. Ovan nämnda bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier intill årsstämman 2020 ska omfatta högst 1 000 000 egna aktier av serie B. Styrelsens förslag till beslut 1. Beslut om aktiesparprogram Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett aktiesparprogram i huvudsak baserat på nedan angivna villkor. a)        Seop 5 riktar sig dels till cirka 32 000 fast anställda inom Skanska-koncernen (”Anställda”), dels till cirka 2 000 nyckelanställda inom Skanska-koncernen (”Nyckelanställda”), dels till cirka 300 chefer inom Skanska-koncernen (”Chefer”). Kategorin Chefer delas upp i tre underkategorier: ”Chefer A” (bestående av medlemmar i koncernledningen, cirka 6 anställda), ”Chefer B” (bestående av affärsenhetschefer och koncernstabschefer, cirka 20 anställda) och ”Chefer C” (bestående av andra ledande befattningshavare, cirka 280 anställda). b)        Seop 5 innebär att Anställda, Nyckelanställda och Chefer erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier av serie B i Skanska (Sparaktier) under ett visst räkenskapsår (”Förvärvsperioden”), av Skanska eller av annat bolag inom Skanska-koncernen, eller av anvisad tredje part, vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier av serie B i Skanska. För vardera 4 Sparaktier kommer Anställda och Nyckelanställda som deltar i Seop 5 ha möjlighet att, efter en treårig inlåsningsperiod (Inlåsningsperioden), erhålla tilldelning av 1 aktie av serie B i Skanska (Matchningsaktie). Chefer kommer inte att tilldelas Matchningsaktier. Därutöver kommer alla anställda som deltar i Seop 5, beroende på uppfyllande av vissa resultatbaserade prestationsvillkor under Förvärvsperioden, vilka är baserade på de för Seop 5 specifika finansiella målen fastställda av styrelsen (se avsnittet Resultatbaserade prestationsvillkor nedan), efter Inlåsningsperioden ha möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av ytterligare aktier av serie B i Skanska (Prestationsaktier). Anställda kan erhålla tilldelning av högst 3 Prestationsaktier, Nyckelanställda högst 7 Prestationsaktier, Chefer C högst 16 Prestationsaktier, Chefer B högst 20 Prestationsaktier och Chefer A högst 24 Prestationsaktier, för vardera 4 Sparaktier. c)         Seop 5 är uppdelat i tre delar (”Årsprogram 2020”, ”Årsprogram 2021” och ”Årsprogram 2022”). Förvärvsperioden omfattar räkenskapsåret 2020 för Årsprogram 2020, räkenskapsåret 2021 för Årsprogram 2021 och räkenskapsåret 2022 för Årsprogram 2022. Inlåsningsperioden löper under tre år från dagen för investering i Sparaktier. Anställda, Nyckelanställda och Chefer kommer att erbjudas deltagande i Årsprogram 2020, 2021 och 2022. d)        Det högsta antal Sparaktier som varje anställd som deltar i Seop 5 får investera i, normalt sett genom månatligt sparande, är beroende av den anställdes lön och om han eller hon deltar i Seop 5 såsom Anställd, Nyckelanställd eller Chef. Sparaktier får förvärvas av Anställda för ett belopp som motsvarar högst 5 procent av den årliga fasta bruttolönen, av Nyckelanställda för ett belopp som motsvarar högst 7,5 procent av den årliga fasta bruttolönen och av Chefer för ett belopp som motsvarar högst 10 procent av den årliga fasta bruttolönen. e)        En förutsättning för att den anställde ska ha möjlighet att erhålla Matchnings- och/eller Prestationsaktier inom respektive Årsprogram är, med vissa specifika undantag, att han eller hon är fast anställd inom Skanska-koncernen under hela Inlåsningsperioden samt att den anställde, under denna Inlåsningsperiod, har behållit Sparaktier som förvärvats inom ramen för respektive Årsprogram. Sparaktier som har avyttrats före utgången av en Inlåsningsperiod ska således inte tas med i beräkningen vid bestämmande av eventuell tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier. f)         Seop 5 innefattar två kostnadstak; ett beroende på i vilken utsträckning de för Seop 5 specifika finansiella målen (se avsnittet Resultatbaserade prestationsvillkor nedan) har uppfyllts (”Kostnadstak 1”) och ett som är relaterat till Skanska-koncernens EBIT [Resultat före finansiella poster och skatt] (”Kostnadstak 2”). Beträffande Kostnadstak 1 gäller att för det fall ”Outperform”-målet (såsom definierat nedan) tillämpligt på koncernnivå (dvs. EPS) skulle uppfyllas, får de totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte överstiga 700 miljoner kronor, medan om Startpunkten (såsom definierad nedan) tillämplig på koncernnivå (dvs. EPS) inte skulle uppfyllas, eller uppfyllas men inte överskridas (i vilket fall endast Matchningsaktier kan tilldelas), får de totala kostnaderna, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte överstiga 225 miljoner kronor. Vid beräkning av Kostnadstak 1 för respektive Årsprogram ska justering ske för inflation från 31 december 2018. Kostnadstak 2 innebär att den totala kostnaden, inklusive sociala avgifter, för respektive Årsprogram inte får överstiga 15 procent av Skanska-koncernens EBIT för den tillämpliga Förvärvsperioden. Det faktiska kostnadstaket är således det lägsta av Kostnadstak 1 respektive Kostnadstak 2. Administrativa kostnader för Seop 5 ska inte beaktas vid beräkning av om de totala kostnaderna uppgår till Kostnadstak 1 eller Kostnadstak 2. För det fall anslutningsgraden och utfallet av tilldelningen av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagarna skulle komma att resultera i en total kostnad överstigande något av de tillämpliga kostnadstaken för något av Årsprogrammen, kommer tilldelningsgraden att reduceras proportionellt. g)        Matchnings- och Prestationsaktier kan normalt sett tilldelas först efter Inlåsningsperioden för respektive Årsprogram, vilken uppgår till tre år. Tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier till deltagare inom ramen för respektive Årsprogram beräknas ske månadsvis tre år efter investeringen i respektive Sparaktie, vilket innebär att tilldelning av Matchnings- och Prestationsaktier beräknas ske månadsvis under räkenskapsåret 2023 för Årsprogram 2020, under räkenskapsåret 2024 för Årsprogram 2021 och under räkenskapsåret 2025 för Årsprogram 2022. h)        I de fall deltagarnas sparande för investering i Sparaktier sker i annan valuta än i svenska kronor, kommer de förvärvade Sparaktierna efter utgången av Inlåsningsperioden att värderas till en fast växelkurs mellan den aktuella valutan och den svenska kronan, förutsatt att deltagaren behållit Sparaktierna och varit fast anställd inom Skanska-koncernen under hela Inlåsningsperioden. Eventuell differens mellan Sparaktiernas värde i den aktuella valutan, till följd av valutakursförändringar under Inlåsningsperioden, beräknad på växelkursen på första dagen i Inlåsningsperioden jämfört med aktuell växelkurs på dagen efter utgången av Inlåsningsperioden, regleras genom att antalet erhållna Matchnings- och/eller Prestationsaktier ökas alternativt minskas. i)         Styrelsen ska äga rätt att fastställa de närmare villkoren för Seop 5. Styrelsen får i samband därmed göra nödvändiga anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. j)         Om det sker betydande förändringar i Skanska-koncernen eller på marknaden som, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier enligt Seop 5 blir orimliga, ska styrelsen även äga rätt att vidta andra justeringar av Seop 5, innefattande bl.a. en rätt att besluta om en reducerad tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier ska utgå över huvud taget, för ett visst Årsprogram eller för deltagare i Seop 5 verksamma inom en viss affärsenhet. Styrelsen ska vidare ha möjlighet att, helt eller delvis, ställa in icke påbörjade Årsprogram samt ha möjlighet att, helt eller delvis, avsluta Seop 5 för det fall någon av årsstämmorna 2020-2022 inte fattar beslut om erforderliga återköp av egna aktier. k)         Deltagande i Seop 5 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska insatser. l)         Seop 5 ska totalt omfatta högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska. Varje Årsprogram ska omfatta högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska. Detta innebär att styrelsen ska äga rätt att besluta om en proportionellt reducerad tilldelning av Matchnings- och/eller Prestationsaktier om kursutvecklingen i Skanskas aktie av serie B under Förvärvsperioden resulterar i att antalet Matchnings- och Prestationsaktier överstiger 4 000 000 för ett Årsprogram. m)       Antalet Matchnings- och Prestationsaktier omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder. Resultatbaserade prestationsvillkor Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att ett antal resultatbaserade prestationsvillkor uppfylls under Förvärvsperioden för respektive Årsprogram. Villkoren är baserade på de för Seop 5 specifika finansiella målen fastställda av styrelsen. De Seop 5 specifika finansiella målen består av finansiella mål på koncern, affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå. Kostnaderna för Seop 5 kommer att belastas koncernen och respektive affärsenhet vid beräknandet av om de finansiella målen har uppfyllts. Det finansiella mål som är tillämpligt på koncernnivå är tillväxt i EPS. De finansiella mål som är tillämpliga på affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå varierar beroende på vilken verksamhetsgren som den relevanta affärsenheten eller affärsenhetsgruppen tillhör. De finansiella målen tillämpas också olika beroende på den anställdes befattning. För att någon tilldelning av Prestationsaktier ska ske måste startpunkten för relevant finansiellt mål (”Startpunkten”) uppnås och för att maximal tilldelning av Prestationsaktier ska ske måste målet för relevant finansiellt mål (””Outperform”-målet”) uppnås. Startpunkten och ”Outperform”-målet (vilka bildar ”Målintervallet”) för respektive finansiellt mål och Årsprogram kommer att fastställas av styrelsen. Målintervallet avseende tillväxt i EPS kommer att fastställas av styrelsen i enlighet med följande förfarande. Efter utgången av räkenskapsåret 2019 kommer styrelsen att fastställa en EPS-bas per 1 januari 2020, baserad på EPS-utfallet 2019, justerad för eventuella större engångsposter, som den initiala referenspunkten för Seop 5 (”EPS-basen”). Utifrån EPS-basen kommer en linjär baslinje att dras som slutar 31 december 2022 (”EPS-baslinjen”), dvs. som löper över räkenskapsåren 2020 till och med 2022. EPS-baslinjen kommer att innebära en tillväxt med 5 procent i EPS för vart och ett av räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022. I slutet av räkenskapsåret 2019, 2020 och 2021 kommer styrelsen att fastställa Målintervallet för Årsprogram 2020, 2021 respektive 2022. Startpunkten för Årsprogram 2020 kommer att fastställas på en nivå ej understigande nivån för EPS-basen. Startpunkten för Årsprogrammen 2021 och 2022 kommer att fastställas på en nivå ej understigande nivån för EPS-baslinjen vid inledningen av sådant Årsprogram. ”Outperform”-målet för respektive Årsprogram 2020, 2021 och 2022 kommer att fastställas på en nivå ej understigande nivån för EPS-baslinjen vid utgången av sådant Årsprogram. Det kommer inte att finnas något tak för vilken nivå som ”Outperform”-målet kan fastställas på. Se Bilaga 2, avsnitt 1 för en grafisk beskrivning. Målintervallen för de finansiella målen tillämpliga på affärsenhets- och/eller affärsenhetsgruppnivå kommer att fastställas av styrelsen med syftet att stödja EPS-baslinjen och ”Outperform”-målet avseende tillväxt i EPS. Vid ett utfall mellan Startpunkten och ”Outperform”-målet kommer en proportionell tilldelning av Prestationsaktier att ske. Det antal Prestationsaktier som kan komma att tilldelas kommer att fastställas efter utgången av räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022 avseende deltagande inom ramen för Årsprogram 2020, 2021 respektive 2022. De för Seop 5 specifika finansiella målen kommer att offentliggöras av Skanska i samband med årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 avseende Årsprogram 2020, årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 avseende Årsprogram 2021 och årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 avseende Årsprogram 2022. 1. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad och beslut om överlåtelser till deltagarna i Seop 5 av förvärvade egna aktier av serie B 1)   Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad Beslut om förvärv av egna aktier av serie B i Skanska på en reglerad marknad får ske på följande villkor. a)     Förvärv av aktier av serie B i Skanska får ske endast på Nasdaq Stockholm. b)     Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2020. c)     Högst 1 000 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i Seop 5. d)     Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 2)   Beslut om överlåtelser till deltagarna i Seop 5 av förvärvade egna aktier av serie B Överlåtelser av Skanskas egna aktier av serie B får ske på följande villkor. a)     Överlåtelser får ske endast av aktier av serie B i Skanska, varvid högst 12 000 000 aktier av serie B i Skanska får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i Seop 5. b)     Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Skanska ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma sådana personer inom Skanska-koncernen som är deltagare i Seop 5. Vidare ska dotterbolag till Skanska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier av serie B i Skanska, varvid sådant bolag ska vara skyldigt att, enligt villkoren för Seop 5, omgående överlåta aktierna till sådana personer inom Skanska-koncernen som deltar i Seop 5. c)     Överlåtelser av aktier av serie B i Skanska ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i Seop 5 har rätt att förvärva aktier, dvs. normalt sett månadsvis löpande under räkenskapsåren 2023, 2024 och 2025. d)     Antalet aktier av serie B i Skanska som kan komma att överlåtas inom ramen för Seop 5 omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder. e)     Överlåtelser får ske av aktier av serie B i Skanska (i) som tidigare har förvärvats för att säkra Skanskas skyldigheter enligt tidigare aktiesparprogram (Skanska Employee Ownership Programs) men som inte längre behövs för sådant syfte, (ii) som har förvärvats i enlighet med punkten B.1) ovan och (iii) som kommer att förvärvas i enlighet med framtida bemyndiganden att förvärva aktier av serie B i Skanska. 1. Aktieswapavtal med tredje part Styrelsen föreslår att årsstämman, för den händelse erforderlig majoritet för punkten B. ovan ej kan uppnås, fattar beslut om att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende Seop 5 genom att Skanska ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier av serie B i Skanska till sådana anställda som deltar i Seop 5. ______________________ Majoritetsregler Stämmans beslut enligt punkten A. ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt förslaget enligt punkten B. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt förslaget enligt punkten C. ovan erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Huvudsakliga ändringar i förhållande till Seop 4 För att ytterligare stärka kopplingen mellan ersättning och prestation och intressegemenskapen mellan Skanskas Chefer och aktieägare, föreslås följande huvudsakliga ändringar göras i Seop 5 i förhållande till Seop 4: · Inga Matchningsaktier ska kunna tilldelas Chefer men istället ska det maximala antalet Prestationsaktier utökas med en aktie till respektive kategori Chefer. · Chefer B ska mätas på koncernmål till 100%, d.v.s. tillväxt i vinst per aktie (”EPS”), istället för delvis koncernmål och delvis mål relaterat till affärsenhet och/eller affärsenhetsgrupp. · Chefer C ska mätas på koncernmål till 50%, d.v.s. tillväxt i EPS, och på mål relaterat till affärsenhet och/eller affärsenhetsgrupp till 50%, istället för koncernmål till 25% och mål relaterat till affärsenhet och/eller affärsenhetsgrupp till 75%. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt Överlåtelser av aktier av serie B i Skanska utgör ett led för att åstadkomma det föreslagna Seop 5. Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Skanska och aktieägarna att deltagarna i Seop 5 erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Skanska. Handlingar   Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 10 och 16–17 ovan samt valberedningens fullständiga förslag till beslut under punkterna 2 och 12–15 ovan, inklusive beskrivning av valberedningens arbete inför årsstämman 2019 och valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna, finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.group.skanska.com. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Årsredovisning (innefattande styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget under punkt 10 ovan), revisionsberättelse, revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (med anledning av förslaget under punkt 17 B. ovan) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget, Warfvinges väg 25, 112 74 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.group.skanska.com, senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Upplysningar på årsstämman Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktier och röster Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 419 903 072, varav 19 725 759 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400 177 313 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick bolagets innehav av egna aktier till 9 771 654 av serie B, motsvarande 9 771 654 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.group.skanska.com/491be4/globalassets/corporate-governance/annual-general-meeting/2019/integritetspolicy-for-bolagsstamma.pdf. _____________  Stockholm i februari 2019 Skanska AB (publ) Styrelsen ----------------------------------------------------------------------

FundedByMe och Sveriges största intervjupodd Framgångspodden ingår samarbete

FundedByMe och Framgångspodden, ledd av Alexander Pärleros, ingår ett nytt samarbete där FundedByMe blir part i Framgångsresan. Daniel Daboczy, grundare och vd för FundedByMe har tidigare deltagit i ett mycket uppmärksammat avsnitt av podden (avsnitt 60) där han gav en bättre inblick i FundedByMe och öppenhjärtigt delade sina utmaningar och reflektioner. FundedByMe och Framgångspodden delar värderingar där inspiration är i fokus och skall driva framtidens entreprenörer och investerare. FundedByMe har sedan start varit en drivande kraft i att hjälpa bolag med kapitalanskaffning och marknadsföring, samt varit en förebild för startups och entreprenörer i och med deras egen resa från idé till ett snart noterat bolag. Tillsammans med Framgångspodden hoppas de nu kunna fortsätta sprida denna vision och fortsätta inspirera bolag att göra liknande resor och söka sina egna framgångar. “Vi älskar Framgångspodden och det arbete som Alexander har gjort för att inspirera tusentals entreprenörer, investerare och det svenska samhället. Sverige är ett mycket framgångsrikt land och de som lyckas måste dela med sig av sina erfarenheter, sina berättelser om motgångar samt om hur de nådde dit de nådde. Med detta samarbete vill vi inspirerar fler att våga bygga och växa bolag och investera i det som kan bli nästa stora svenska framgångsbolag.” säger Daniel Daboczy. I Daniel Daboczys egna avsnitt berättar han mer om sin egna framgångar. Hur det var när han kom till Sverige vid 12 års ålder, varför han valde att byta bort sin konstnärskarriär mot crowdfunding och mycket mer. Daniels intervju med Framgångspodden går att hitta där poddar finns. “Vi är glada att få till ett samarbeta med FundedByMe och Daniel speciellt idag när crowdfunding växer som det gör här i Sverige. Vi hoppas att tillsammans kunna hjälpa fler företag med hjälp av detta samarbete” säger Alexander Pärleros. Framgångspodden är Nordens största intervjupodd med över 2,5 miljoner lyssningar varje månad. Alexander Pärleros som leder podden bjuder varje vecka in framgångsrika entreprenörer, idrottsprofiler eller artister för att under en timmes avsnitt prata om deras livserfarenheter, upplevelser och vad som har gjort just dem så framgångsrika. Under våren 2019 kommer Framgångspodden ge sig ut på sin första Framgångsturné. De planerar att besöka 5 städer där Alexander Pärleros kommer att föreläsa och dela med sig av de bästa tipsen från 250 av Sveriges mest framgångsrika personer. FundedByMe är den snabbast växande crowdfunding plattformen i Skandinavien inom equity crowdfunding. Under de senaste åren har bolaget hjälpt över 470 företag från 25 olika länder och samlat in över 550 miljoner SEK. Företaget har 250,000 registrerade investerar medlemmar över hela världen. FundedByMe har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige med samäga partnerbolag i Finland, Polen, Singapore, Malaysia, Nederländerna och Dubai. För mer information besök www.fundedbyme.com  

Sobi publicerar bokslutskommunikén för 2018

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  (Sobi™) presenterar idag bokslutskommunikén för 2018. Totala intäkter ökade för kvartalet med 37 procent till 2 571 MSEK jämfört med det fjärde kvartalet 2017 (29 procent exklusive valutakurseffekter, CER). EBITA uppgick till 916 MSEK, en ökning om 48 procent i kvartalet, och bruttomarginalen var 74 procent. Sammanfattning · Totala intäkter uppgick till 2 571 MSEK (1 875) för Kv4 och 9 139 MSEK (6 511) för helåret · 37 procents försäljningstillväxt i Kv4 jämfört med Kv4 2017 (29 procent räknat i CER) · EBITA1 ökade med 48 procent till 916 MSEK (619) för Kv4 och med 74 procent till 3 571 MSEK (2 053) för helåret · Resultat per aktie uppgick till 2,20 SEK (1,33) för Kv4 och 8,97 SEK (4,27) för helåret  · Nettokassa om 2 995 MSEK per den 31 december 2018 (1 472 per den 31 december 2017) · Intäkterna för Elocta® uppgick till 945 MSEK (540) för Kv4 och 3 261 MSEK (1 557) för helåret · Intäkterna för Alprolix® uppgick till 303 MSEK (131) för Kv4 och 974 MSEK (363) för helåret · SobiTM ingick avtal med AstraZeneca om att förvärva rättigheterna till Synagis® i USA och att ta del av 50 procent av den framtida potentiella avkastningen från läkemedelskandidaten MEDI8897 i USA. Slutförandet av förvärvet offentliggjordes den 24 januari 2019 · Den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) godkände Gamifant® för behandling av primär HLH · En vetenskaplig artikel för emapalumab presenterades - den första godkända behandlingen för primär HLH · Övertygande data från fas 1/2a studien med BIVV001 presenterades · Utsikter för 2019: · Intäkterna för helåret förväntas ligga i intervallet 12 500 - 13 000 MSEK · EBITA för helåret förväntas ligga i intervallet 5 000 - 5 300 MSEK Finansiell översikt: Kv4 Kv4 Helår Helår Belopp i MSEK 2018 2017 Förändring 2018 2017 Förändring Rörelsens intäkter 2 571 1 875 37% 9 139 6 511 40% Bruttoresultat 1 894 1 337 42% 6 723 4 657 44% Bruttomarginal(1) 74% 71% 74% 72% EBITA(1) 916 619 48% 3 571 2 053 74% EBITA-marginal (1) 36% 33% 39% 32% EBIT (Rörelseresultat) 802 509 58% 3 122 1 600 95% Periodens resultat 595 357 67% 2 418 1 149 110% Resultat per aktie, SEK 2,20 1,33 66% 8,97 4,27 110% (1)Alternativa nyckeltal (APM). Guido Oelkers, vd och koncernchef:”2018 var ett betydelsefullt år för Sobi. De totala intäkterna ökade med 40 procent till 9 139 MSEK (6 511) för helåret. Vi skapade en hävstång i verksamheten och rörelseresultatet, EBITA, ökade med 74 procent för 2018, till 3 571 MSEK (2 053). Bruttomarginalen ökade till 74 (72) procent. Vi gjorde stora förändringar i verksamheten och fortsatte bygga bolagets framtid genom omfattande förvärv. Vi gjorde också betydande framsteg i vår utvecklingsportfölj.” Utsikter 20191Sobi förväntar sig intäkter för helåret att ligga i intervallet 12 500 - 13 000 MSEKDe främsta faktorerna för omsättningstillväxten är: fortsatt marknadsandelstillväxt för vår hemofiliverksamhet med Elocta och Alprolix, förvärvet av Synagis och tillväxten av denna verksamhet i USA samt lanseringen av Gamifant i USA. EBITA för helåret förväntas ligga i intervallet 5 000 - 5 300 MSEK.Under 2019 kommer vi att öka marknadsinvesteringar inom hemofiliverksamheten och för kommersialiseringen av Gamifant. Vidare kommer vi också att utöka R&D-aktiviteter för emapalumab. (1)Vid växelkurser per den 20 februari 2019. TelefonkonferensFinansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 14:00 idag. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska. Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före konferensen. För att delta i telefonkonferensen ring: SE: 08 505 583 53UK: +44 33 330 092 73US: +1 646 722 49 02 Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen.   Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan. --- Om Sobi™På Sobi gör vi betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Som ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag, tillhandahåller vi innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt nischläkemedel. Vi tillför något sällsynt till sällsynta sjukdomar—en tro på styrkan av fokus, kraften av att vara snabbtänkta och potentialen hos de människor vi finns till för. Det hårda arbete och den hängivenhet som våra cirka 1050 medarbetare runt om i världen bidrar med har varit avgörande för vår framgång i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2018 uppgick de totala intäkterna till 9,1 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com. För mer information, kontakta  Media/Investerare InvesterareLinda Holmström, Senior Jörgen Winroth, Senior IR AdvisorCommunications/IR Manager +46 708 734 095  +1 347 224 0819, +1 212 579 0506linda.holmstrom@sobi.com   jorgen.winroth@sobi.com Paula Treutiger, Head ofCommunications & InvestorRelations+46 733 666 599paula.treutiger@sobi.com

Starbreeze AB (publ) bokslutskommuniké och Q4 2018

Fjärde kvartalet 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 82,5 MSEK (103,8 MSEK), varav OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD) stod för 34,1 MSEK (0,0 MSEK) och PAYDAY 20,4 MSEK (20,4 MSEK). · EBITDA* uppgick till -73,7 MSEK (6,3 MSEK). · Av- och nedskrivningar om 1 428,6 MSEK (49,4 MSEK). · Resultat före skatt uppgick till -1 264,7 MSEK · (-67,9 MSEK). · Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -3,96 SEK (-0,22 SEK). · Bolaget har skrivit ner tillgångar uppgående till · 1 401, 9 MSEK. · Då fyra av sju styrelseledamöter lämnade styrelsen i det fjärde kvartalet är styrelsen inte längre beslutsför. Som en konsekvens av detta avger tillförordnad VD denna bokslutskommuniké. · Mikael Nermark har utsetts till tillförordnad VD och Claes Wenthzel har utsetts till tillförordnad CFO. · Stockholms tingsrätt har beviljat rekonstruktion av bolagen Starbreeze AB (publ) och dotterbolagen, Starbreeze Publishing, Starbreeze Production, Starbreeze Studios, Enterspace och Enterspace International. · Bolaget har beslutat att dela upp verksamheten i kärnverksamhet och icke-kärnverksamhet. Beslutet medför att operationella och finansiella resurser koncentreras till kärnverksamheten. Helåret 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 350,0 MSEK (361,4 MSEK), varav OTWD stod för 34,1 MSEK (0,0 MSEK) och PAYDAY 97,7 MSEK (120,3 MSEK). · EBITDA* uppgick till -10,3 MSEK (-53,6 MSEK). · Resultat före skatt uppgick till -1 347,2 MSEK (-176,2 MSEK). · Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -4,20 SEK ( -0,55 SEK). · Likvida medel uppgick till 72,4 MSEK (233,8 MSEK) vid periodens utgång. · Eftersom styrelsen inte är beslutsför kommer förslag avseende utdelning lämnas vid senare tillfälle. Efter periodens utgång · Aktieägarna i Starbreeze AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 7 mars 2019. · Distributionsavtal tecknas med Universal Games and Digital Platforms för mobiltiteln PAYDAY: Crime War. · Starbreeze säljer tillbaka förlagsrättigheterna för “System Shock 3” till OtherSide Entertainment. * För härledning av nyckeltalet se sidan 22 och 23 samt not 6 i bokslutskommunikén. Tf Vd Mikael Nermark kommenterar: "Fokus på kärnverksamhetenDet fjärde kvartalet var en turbulent period för Starbreeze med moderbolaget Starbreeze AB samt ett antal dotterbolag i rekonstruktion. Efter att ha tjänstgjort som VD i lite drygt två månader är jag fortsatt optimistisk att vi skall komma igenom denna period på ett bra sätt och kunna gå stärkta ur omvandlingen. Jag känner mig trygg i de strategiska vägval vi gjort. Framöver ska vi fokusera på kärnverksamheten: spelutveckling och förlagsverksamhet. Kvartalets resultatOmsättningen i det fjärde kvartalet uppgick till 82,5 MSEK (103,8 MSEK). Minskningen beror främst på att vi i det fjärde kvartalet 2017 hade omsättning från förlagstiteln Dead by Daylight, dessa förlagsrättigheter såldes i mars 2018. Omsättningen från PAYDAY 2 uppgick till 20,4 MSEK (20,4 MSEK). Omsättningen hänförlig till OVERKILL’s The Walking Dead (OTWD), som lanserades i november 2018, motsvarade inte de finansiella förväntningarna och uppgick till 34,1 MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till -73,7 MSEK (6,3 MSEK). Kostnadsökningen är främst hänförlig till marknadsföring i samband med lanseringen av OTWD. Kassaflödet under kvartalet uppgick till -75,5 MSEK (-197,7 MSEK). I samband med årsbokslutet har värdet på koncernens tillgångar prövats vilket resulterat i en bokföringsteknisk, icke-kassaflödespåverkande nedskrivning uppgående till 1 401,9 MSEK. Merparten av de senaste årens satsningar har inte varit lyckade och har orsakat den uppkomna ekonomiska situationen. Verksamheten framöverVi har beslutat att renodla verksamheten och fokuserar nu helt på kärnverksamheten: spelutveckling och förlagsverksamhet. Bolaget har också inlett arbetet med att hitta finansiella partners för att finansiera hela eller delar av bolagets framtida verksamhet. I februari tecknade vi avtal med Universal Games and Digital Platforms om distribution av mobilspelet PAYDAY: Crime War. PAYDAY är Starbreeze mest framgångsrika varumärke och vi fortsätter nu med förädlingen av vår kärnverksamhet. För den del av verksamheten som inte utgör kärnverksamhet arbetar vi med att hitta samarbeten med externa parter för att säkerställa att dessa verksamheter utvecklas på ett positivt sätt. Naturligtvis är framtiden svår att förutsäga eftersom bolaget är i rekonstruktion men den plan vi arbetar fram syftar till att skapa en stabil utveckling av kärnverksamheten och därmed långsiktigt aktieägarvärde. Jag kan garantera att alla inom bolaget gör sitt yttersta för att Starbreeze ska utvecklas på ett bra sätt."                     

Mytaste Group inleder rekrytering av ny VD för att accelerera tillväxten

Andereas Friis har som VD, medgrundare och storägare i bolaget lett det operativa arbetet med koncernens framgångsrika strategiomvandling till inriktningen mot prestationsbaserad marknadsföring. När nu nästa fas i att fullfölja bolagets strategi inleds, med Optimizer Invest som nya huvudägare och med en förstärkt finansiell ställning, har styrelsen tillsammans med Andereas Friis tagit initiativ till denna VD-förändring. Nu behövs ytterligare kompetens och andra erfarenheter, främst vad gäller att bygga en skalbar organisation som kan hantera betydligt fler förvärv och ett ökat antal medarbetare. Andereas Friis har som VD, medgrundare och storägare i bolaget lett det operativa arbetet med koncernens framgångsrika strategiomvandling till inriktningen mot prestationsbaserad marknadsföring. När nu nästa fas i att fullfölja bolagets strategi inleds, med Optimizer Invest som nya huvudägare och med en förstärkt finansiell ställning, har styrelsen tillsammans med Andereas Friis tagit initiativ till denna VD-förändring. Nu behövs ytterligare kompetens och andra erfarenheter, främst vad gäller att bygga en skalbar organisation som kan hantera betydligt fler förvärv och ett ökat antal medarbetare. Mytaste Group har som strategi att bygga upp portföljen av produkter inom prestationsbaserad marknadsföring genom fortsatt stark organisk tillväxt i kombination med geografisk expansion och en väl fungerande förvärvsstrategi, i en allt högre takt och i större skala än tidigare. "Mytaste är i slagläge för att ta nya steg på vår tillväxtresa. Jag bedömer, tillsammans med styrelsen, att vi kommit till det rätta läget för en ny VD att ta över med erfarenhet av att ha byggt bolag i en storleksordning jag inte har erfarenhet av," säger Andereas Friis, VD för Mytaste Group. Andereas Friis kommer att leda koncernen till dess en ny VD är tillsatt. Han kommer under en övergångsperiod att vara rådgivare till koncernens tillträdande nya VD och därefter arbeta kvar i en nyckelroll inom koncernledningen. "Jag ser fram emot att fortsätta jobba hårt för Mytaste i en ny roll, inom områden där mina kunskaper bidrar som mest. Dit hör utveckling av nya projekt, försäljningsarbete samt att säkerställa en hög innovationskraft inom både teknik, produkter och tjänster," säger Andereas Friis. "Det är ett styrkebesked för koncernen att vi kommit till den punkt där vi söker en ny VD till följd av en kraftig tillväxt. Framgångarna för Mytaste är till stor del Andereas Friis och Jonas Söderqvists förtjänst. En ny VD uppbackad av grundarnas kompetenser har förutsättningar att bli en optimal lösning för koncernen framöver," säger Fredrik Burvall, styrelseordförande för Mytaste Group. Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019, klockan 08:30 CET.

Michael Wolgsjö blir ny vd för MultiQ

”Michael Wolgsjö har lång och gedigen erfarenhet från främst olika delar av IT-branschen. Han har goda entreprenörs- och ledaregenskaper som passar i den tillväxtfas som bolaget befinner sig i, säger Lars-Göran Mejvik, styrelseordförande i MultiQ.   Michael kommer senast från IT-konsultbolaget Daymark där han var vd och en av grundarna. Han har varit Sverigechef för HP Consulting samt vd för Transcom CMS, ett bolag inom Kinnevikgruppen. ”Jag ser fram emot att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för ökad tillväxt. Hållbara och mångsidiga digitala kommunikationslösningar, såsom digital signage, är helt rätt i tiden och marknaden växer stadigt. MultiQ satsar på en ledande position i norra Europa inom denna marknad, säger Michael Wolgsjö. Nuvarande tillförordnad vd, Lars Pålsson, fortsätter att leda organisationen tills dess att Michael tillträder tjänsten. Därefter kommer Lars att fortsätta med styrelsearbete. För ytterligare information kontakta: Lars Pålsson, tf VD MultiQTel.: +46 (0)10 211 66 41E-post: lars.paulsson@multiq.com Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan. MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i Pricer AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag avseende antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Bernt Ingman, Hans Granberg, Jonas Guldstrand, Thomas Krishan och Jenni Virnes och vidare föreslås att Knut Faremo väljs till ny styrelseledamot. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Bernt Ingman. Knut Faremo (född 1957) föreslås av valberedningen mot bakgrund av att det är önskvärt att komplettera styrelsen med en internationell ledamot med bred ledarerfarenhet och med djup branscherfarenhet från detaljhandeln i Europa. Knut driver idag en egen konsultverksamhet inkluderande styrelseuppdrag med fokus på detaljhandeln. Han har mer än 30 års erfarenhet från företagsledare och investerare i detaljhandelsbolag i samtliga skandinaviska länder samt ett brett kontaktnät på den franska marknaden. Under de senaste femton åren har han i olika former varit engagerad i Norgesgruppen, Dagrofa, Coop Butiker & Stormarknader, Apoteket Hjärtat och Picard Sweden. Knut har studentexamen i matematik och i ekonomi från gymnasium i Norge. Knut Faremo är oberoende i förhållande till Pricer AB och dess ledning och oberoende i förhållande till bolagets största aktieägare. Knut äger för närvarande inga aktier i Pricer AB. Årsstämman äger rum i Stockholm den 25 april 2019 kl. 14:00 på Kapitel 8 Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm. I samband med att kallelsen till årsstämman publiceras kommer valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande att offentliggöras.  För ytterligare information kontakta:Gunnar Ek, valberedningens ordförande, 070-574 37 14, gunnar.ek@aktiespararna.seeller Bernt Ingman, styrelsens ordförande, 070-751 57 60, bernt.ingman@telia.com  Om PricerPricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet.

AAK förvärvar nederländsk tillverkare av vegetabiliska oljor

För att öka kapaciteten, stödja befintliga produktionsanläggningar och möjliggöra fortsatt tillväxt har AAK förvärvat MaasRefinery B.V., ett nederländskt företag specialiserat på kontraktstillverkning av vegetabiliska oljor och fetter till livsmedelsindustrin. MaasRefinery ligger intill en djuphavsterminal i Rotterdam och har en årlig kapacitet på cirka 40.000 ton med utrymme för expansion. Anläggningen hade förra året en omsättning på cirka 50 miljoner kronor och har 20 heltidsanställda. ”Vi har haft en stark tillväxt inom vår europeiska verksamhet under de senaste åren och den här investeringen kommer att ge oss ytterligare kapacitet och säkerställa stöd för fortsatt tillväxt”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. MaasRefinery grundades 2009 och är byggt med den senaste tekniken med processer som maximerar energieffektivitet och minimerar processförluster. Företaget är certifierat enligt FSSC 22000 och uppfyller även kraven för Skal, Kosher, RSPO och GMP+. ”MaasRefinery är ett mycket välskött företag som fokuserar på såväl konventionella som organiska oljor och fetter”, säger Jan Lenferink, President AAK Europe. ”Just organiska oljor och fetter är ett viktigt fokusområde för AAK.” Transaktionen, vilken är föremål för godkännande av lokala myndigheter, förväntas slutföras under första kvartalet 2019 och har ingen väsentlig påverkan på AAK:s resultat. Förvärvsrelaterade kostnader kommer att kostnadsföras i första kvartalet 2019.  För ytterligare information, vänligen kontakta:Fredrik NilssonFinansdirektörMobil: +46 708 95 22 21E-post: fredrik.nilsson@aak.com Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2019, kl. 08:55 lokal tid.  AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.600 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.

Hifab Group AB (publ.) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

VD-rapport Fjärde kvartalet ger ett svagare resultat och lägre omsättning, jämfört med föregående år. Tillsammans med åtgärder och investeringar har högre frånvaro samt en produktionsdag mindre bidragit till det lägre resultatet och den lägre omsättningen. Under året har vi genomfört flera åtgärder och investeringar för att stärka vår konkurrenskraft samt för att öka vår effektivitet. Vi har bland annat lagt grunden för en modernare digital plattform som ska stödja oss i vår strävan att förbättra mobilitet, funktionalitet och effektivitet, oavsett vart vi befinner oss. För att säkerställa att våra konsulter uppfyller högt ställda kompetenskrav i alla våra projekt har vi utvecklat vår utbildningsverksamhet, projektledarskolan. Utöver detta har vi startat två nya kompetensområden, Kulturmiljö och Byggekonomi & Kalkyl, vilket kompletterar och stärker vårt erbjudande i hela landet. Vi har även minskat något i numerär genom att renodla vår verksamhet och säkerställt att vi har rätt konsulter hos oss. Dessa investeringar och åtgärder har även på helåret inneburit minskad omsättning och lägre resultat, jämfört med föregående år. Detta är dock en nödvändighet för att vi ska ta nästa steg i vår utveckling. Som en naturlig del kommer tillväxt vara en viktig del framöver. Vi kommer fortsätta att bygga Hifab organiskt men tittar även på lämpliga förvärv som stärker och/eller kompletterar oss. För att skapa tillväxt och möta marknadens efterfrågan etablerar vi ett nytt marknadsområde i Mellansverige under inledningen av 2019. Det nya marknadsområdet har en geografisk täckning från Jönköping i söder till Uppsala i norr. Befintlig verksamhet i Jönköping, Linköping, Norrköping, Västerås och Uppsala flyttas över till det nya marknadsområdet. Genom denna förändring får befintliga marknadsområden ett tydligare regionalt fokus och ökad kraft att utveckla storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm. I utlandsverksamheten pågår sedan en tid omställning med förändrad projektportfölj som resulterat i en viss uppbromsning och minskad omsättning. Framöver bedömer vi den internationella marknaden som fortsatt stark där Hifab är verksam i Asien och Afrika. Marknadsläget för den svenska verksamheten bedöms som fortsatt stark inom de områden där Hifab är verksamt. Nedgången i nyproduktion av bostäder framöver förväntas kompenseras av ökat byggande av lokaler och anläggningar/infrastruktur. Effekter av långvarig politisk instabilitet och globala handelskrig kan dock försämra läget. Vi ser med tillförsikt fram mot ett spännande 2019 där Hifab är väl positionerade för att möta marknadens behov av kvalificerade bygg- och projektledningstjänster, spetsade med specialister, som gör oss unika.

Hemchecks bokslutskomuniké för 2018

PRESSMEDDELANDE Bokslutskommuniké för Hemcheck AB Perioden 1 januari – 31 december, samt kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2018 Hemchecks lösningar för detektion av hemolys CE-märkta Under fjärde kvartalet 2018 CE-märktes Hemchecks lösningar för patientnära detektion av hemolys i blodprov med blodgassprutor och i blodprov med vakuumrör. Under kvartalet förstärktes också Hemchecks organisation med en sälj- och marknadschef, en kvalitetssamordnare och en klinisk koordinator inför den marknadslansering som nu inleds. Fjärde kvartalet 2018 (1 oktober – 31 december) ·  Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (0 tkr) ·  Resultat efter finansiella poster uppgick till1 730 tkr (- 1 455 tkr) ·  Resultat per aktie uppgick till -0,11 kronor (-0,13 kronor) Helåret 2018 (1 oktober – 31 december) ·  Rörelsens intäkter uppgick till 0 tkr (10 tkr) ·  Resultat efter finansiella poster uppgick till 5 317 tkr (-5 391 tkr) ·  Resultat per aktie uppgick till -0,34 kronor (-0,53) ·  Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret Rapporten i sin helhet finns att hämta på www.hemcheck.com Vd har ordet  2018 var ett viktigt år för Hemcheck. Då kunde vi CE-märka våra lösningar för patientnära detektion av hemolys, både för blodprov med vakuumrör och för provtagning med blodgasspruta. Det har varit en komplex och resurskrävande process med många olika delprocesser. Nu har vi bekräftat att våra två tester fungerar som det är tänkt och att de är godkända för att användas vid sjukhus och vårdinrättningar inom EU. Det visar på styrkan och möjligheterna i Hemchecks teknik. Under hösten och vintern 2018 började vi förbearbeta utvalda kunder och går nu vidare med marknadslanseringen. Annelie Brolinson Verkställande direktör För ytterligare information, kontakta: Hemcheck Sweden AB (publ) Annelie Brolinson, vd Tel: +46 70 288 0826E-post: annelie.brolinson@hemcheck.com Om HemCheck   Hemcheck Sweden AB, grundat 2010, utvecklar och kommersialiserar ett engångstest med en avläsare som mycket snabbt, direkt vid provtagningen, kan identifiera hemolyserade blodprover. Hemolys, trasiga röda blodkroppar, är den vanligaste orsaken till att blodprov inte kan analyseras med korrekta resultat. Hemchecks mål är att bidra till en förbättrad vård genom att erbjuda användarvänliga produkter för detektion av hemolyserade blodprover i direkt anslutning till provtagning. På så sätt kan Hemcheck bidra till ökad patientsäkerhet, mer effektiva processer och lägre kostnader. Bolaget är baserat i Karlstad och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca, är Certified Adviser till bolaget. Viktig information Denna information är sådan information som Hemcheck är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2019, klockan 09.00

Nobina och Scania i banbrytande samarbete om självkörande fullängdsbussar i Sverige

– Tekniken är nu tillräckligt mogen för att påbörja försök i trafik på allmän väg, säger Karin Rådström, busschef på Scania. Därmed blir detta ett av de första försöken med stora bussar i Europa. Vi kommer att lära oss mycket genom det här projektet för den fortsatta utvecklingen av autonoma bussar. Försöket kommer att genomföras i två steg: först utan resenärer innan pendlarna välkomnas ombord. Eftersom säkerheten är avgörande i försöken kommer bussarna att ha en säkerhetsförare för att övervaka trafiken och bistå resenärerna. – Vi på Nobina är djupt engagerade i att etablera det som vi tror kommer bli en viktig del av den framtida kollektivtrafiken, säger Henrik Dagnäs, VD för Nobina Sverige. Försöken kommer att ge nya insikter och erfarenheter för arbetet framåt när det gäller drift och styrning av autonoma bussar – och samtidigt skapa förutsättningar för fler att resa kollektivt. Kraven på de autonoma bussarna kommer vara lika hårda som den övriga trafiken vad gäller tillgänglighet, säkerhet och tillförlitlighet. De två elbussarna, Scania Citywide LF, kommer att knyta den snabbt växande Barkarbystaden med närmaste T-banestation, Akalla. Bussarna kommer att köra längs den fem kilometer långa sträckan med fyra hållplatser i dedikerade busskörfält. Inledningsvis planeras cirka en kilometer av den sträckan att köras autonomt. Under den andra fasen i försöken väntas omkring 300 resenärer dagligen utnyttja bussförbindelsen. Utvecklingsprojektet har redan startat och försöken ska, enligt plan, inledas 2020. Under hela försöksperioden kommer information om bland annat genomsnittsfart, tillgänglighet, tidhållning, avvikelsehantering och kundnöjdhet att samlas in. Flera innovativa projekt för nya kollektivtrafiklösningar pågår redan i Barkarbystaden, som har beskrivits som världens modernaste stadstrafiksystem. Projekten omfattar bland annat Europas första självkörande elbussar i linjetrafik, infrastruktur och fordon för BRT-system och nya digitala lösningar – allt i samverkan mellan Region Stockholm, Järfälla kommun och Nobina. Information om bussarna: +-------------------+---------------------------------+|Modell |Scania Citywide LF (låggolv) |+-------------------+---------------------------------+|Längd |12 m |+-------------------+---------------------------------+|Drivlina |Elektrisk |+-------------------+---------------------------------+|Laddteknik |Depåladdning |+-------------------+---------------------------------+|Passagerarkapacitet|80 passagerare, varav 25 sittande|+-------------------+---------------------------------+

Svarta listan uppdaterad – spelbranschen värsta syndarna

Sedan 2015 publicerar Sveriges Annonsörer och Rättighetsalliansen ”svarta listan”, en lista med tio sajter som alla seriösa annonsörer bör undvika. Sajter som olovligen visar bland annat filmer och serier. Idag hamnar annonsörer på dessa sajter medvetet eller omedvetet genom kapning av varumärket och/eller genom så kallad affiliatemarknadsföring.Streaming och nedladdning från illegala sajter omsätter mångmiljonbelopp i annonsintäkter i Sverige. Den senaste genomgången visar att den bransch som framförallt syns och därigenom också understödjer dessa sajter med annonspengar är spelbranschen.– Reklam finansierar de illegala tjänsterna. Efter en större kartläggning kan vi se att spelbolagen är de största annonsörerna. Genom att uppdatera den svarta listan gör vi det lätt för alla annonsörer, inklusive spelbolagen, att inte placera sin reklam på de illegala tjänsterna, säger Sara Lindbäck, jurist på Rättighetsalliansen.Rekommendationer för hur annonsörer kan undvika att varumärket exponeras på en illegal sajt finns hos Sveriges Annonsörer och rekommendationerna har tagits emot väl sedan de lanserades för några år sedan. De har inkorporerats bland många medlemsföretag. Men, alltjämt förekommer att annonsörer syns på illegala sajter. Därför uppdateras nu ”svarta listan” så att annonsörer kan blockera dessa sajter när de köper annonser online.– Illegala sajter ska inte få pengar av seriösa annonsörer, därför väljer vi att namnge dem, och uppmanar samtliga svenska annonsörer, spelbranschen i synnerhet, att undvika dessa sajter, säger Tobias Eltell, jurist och tf. vd. på Sveriges Annonsörer. Sajterna att ”svartlista”, dvs. undvika, för dig som annonsör:streamtajm.comFmovies.todreamfilmhd.ccnyafilmer.comnya-filmer.tvSwefilmer.eudreamfilm.prodreamfilm.funswesub.netthepiratebay.orgLadda ner Rekommendationerna för ofrivillig annonsering på illegala sajter  För mer information och kommentarer, vänligen kontakta:Sara Lindbäck, jurist, Rättighetsalliansen, sara.lindback@rattighetsalliansen.se, 0702 021 847Tobias Eltell, tf.vd. Sveriges Annonsörer, tobias.eltell@annons.se, 0766 291 290Niklas Briselius, jurist, Sveriges Annonsörer, niklas.briselius@annons.se, 0733 77 08 39

Mikael Pérez ny VD för LightAir

Mikael Pérez har stor erfarenhet från främst konsumentelektronikbranschen, bland annat genom rollen som nordisk marknadschef på Whirlpool. Han har arbetat inom Whirlpool i flera positioner under omkring tio år och bland annat ansvarat för ett flertal internationella produktlanseringar. ”Jag är mycket glad att styrelsen kunnat utse Mikael Pérez till ny VD. Mikaels erfarenheter av försäljning och marknadsföring av elektronikprodukter till både företag och konsumenter kommer att vara väldigt centrala för bolagets fortsatta utveckling. Jag vill även tacka Joakim Hansson för hans bidrag till LightAir, där han under 2018 har lett bolaget under pågående omstruktureringar som lagt grunden för kommande satsningar. Joakim har av personliga skäl beslutat sig för att lämna posten som VD för bolaget. Joakim kommer att kvarstå inom bolaget under en period för att säkerställa en ordnad överlämning. Jag önskar Joakim lycka till i hans framtida karriär”, säger Paul Fischbein, styrelseordförande i LightAir. ”Jag är hedrad över att få styrelsens förtroende att ta över som VD och att få leda ett bolag med så stark kompetens och potential. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med LightAirs medarbetare, kunder och partners och leda nästa fas av bolagets utveckling med att lansera innovativa produkter och skapa förutsättningar för lönsam långsiktig tillväxt. Under de kommande två åren planerar LightAir lanseringar av ett antal nya produkter och affärsområden. Detta utgör starten av LightAirs introduktion av luftrenare baserade på CellFlow-teknologin, som kompletterar bolagets befintliga sortiment från IonFlow-teknologin. LightAirs nya bredare produktportfölj erbjuder unika konkurrensfördelar både inom konsumentmarknaden och inom för bolaget nya affärsområden som Business-to-business och Agriculture. Jag ser nu mycket fram emot att vidareutveckla bolaget under denna spännande fas”, säger Mikael Pérez, tillträdande VD i LightAir.

THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra riktad nyemission av B-aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. Teckningskursen för de Nya aktierna kommer att bestämmas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas klockan 17.30 idag den 20 februari 2019 och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North påbörjas den 21 februari 2018. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas. Förutsatt att styrelsen beslutar om den Riktade nyemissionen kommer kallelse till extra bolagsstämma att offentliggöras för godkännande av styrelsens beslut avseende den del av den Riktade nyemissionen som inte beslutas om med stöd av årsstämmans bemyndigande. Offentliggörande av kallelsen förväntas ske i anslutning till att utfallet av bookbuilding-förfarandet offentliggörs. Bolagets huvudägare, Lars Wingefors (genom Lars Wingefors AB och Lars Wingefors 2 AB), Erik Stenberg (genom Xagonus AB) och övriga A-aktieägare[1]  (”Huvudägarna”), som för närvarande tillsammans innehar cirka 53,77 procent av aktierna och cirka 75,48 procent av rösterna i THQ Nordic, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för godkännande av styrelsens beslut om nyemission som kräver extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland svenska och internationella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade nyemissionen till att finansiera nya förvärv av varumärken, spelutvecklingsstudios eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget. Genom att teckningskursen i den Riktade nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. I samband med Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har huvudägarna (Lars Wingefors, VD och Erik Stenberg, CFO) åtagit sig att inte sälja några aktier i THQ Nordic under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum, med sedvanliga undantag. Anledningen till att den Riktade nyemissionen avses att genomföras både med stöd av bemyndigande och genom beslut av styrelsen under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande är att styrelsens emissionsbemyndigande per dagen för detta pressmeddelande omfattar högst 4 732 662 aktier. Rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) är Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Bookrunner (tillsammans "Managers"). Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till THQ Nordic och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Managers i samband med den Riktade nyemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Wingefors, VD Tel: +46 708 471 978 E-mail: lwingefors@thqnordic.com Om THQ Nordic THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Alone in the Dark, Wreckfest med flera. THQ Nordic har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och tre divisioner; Deep Silver/ Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Koncernen har femton interna utvecklingsstudios i Tyskland, Finland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 2 000 medarbetare. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se eller telefon 08-528 00 399. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com. Denna information är sådan information som THQ Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som ovan. Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i THQ Nordic i någon jurisdiktion, varken från THQ Nordic eller från någon annan. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Managers. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Managers agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. THQ Nordic har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Framåtriktade uttalanden  Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande. Information till distributörer  I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har THQ Nordics B-aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på THQ Nordics B-aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att THQ Nordics B-aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i THQ Nordics B-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende THQ Nordics B-aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende THQ Nordics B-aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. ---------------------------------------------------------------------- [1]  CMB Holding AB som ägs till 100 procent av Mikael Brodén, Gerado AB som ägs till 100 procent av Klemens Kreuzer, Lumarisimo AB som ägs av Pelle Lundborg med familj och Gigalomaniac Holding AB som ägs till 100 procent av Reinhard Pollice.

THQ Nordic genomför nyemission om 11 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 2 090 miljoner kr

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, JAPAN ELLER HONGKONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland svenska och internationella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att använda likviden från den Riktade nyemissionen till att finansiera nya förvärv av varumärken, spelutvecklingsstudios eller andra tillgångar som kompletterar verksamheten, och möjliggöra en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget. Genom att teckningskursen i den Riktade nyemissionen har fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Den del av den Riktade nyemissionen som beslutats med stöd av årsstämmans bemyndigande uppgår till 4 732 662 B-aktier och den del av den Riktade nyemissionen som kräver extra bolagsstämmans efterföljande godkännande uppgår till 6 267 338 B-aktier. Anledningen till att den Riktade nyemissionen genomförs både med stöd av bemyndigande och genom beslut av styrelsen under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande är att styrelsens emissionsbemyndigande per dagen för detta pressmeddelande omfattar högst 4 732 662 aktier. Genomförandet av den Riktade nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 10,7 procent av antalet aktier och cirka 6,0 procent av antalet röster i Bolaget efter genomförande av transaktionen genom att antalet aktier ökar med 11 000 000 till 102 493 617 och att antalet röster ökar med 11 000 000 till 183 493 617 (fördelat mellan 9 000 000 aktier av Serie A och 93 493 617 aktier av serie B). Aktiekapitalet ökar med cirka 91 667 kronor från cirka 762 447 kronor till cirka 854 114 kronor. Bolagets huvudägare, Lars Wingefors (genom Lars Wingefors AB och Lars Wingefors 2 AB), Erik Stenberg (genom Xagonus AB) och samtliga A-aktieägare[1]  (”Huvudägarna”), som för närvarande tillsammans innehar cirka 53,77 procent av aktierna och cirka 75,48 procent av rösterna i THQ Nordic, har förbundit sig att vid extra bolagsstämman, som kommer att hållas den 8 mars 2019, rösta för godkännande av styrelsens beslut. Vidare har även Swedbank Robur Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB, Familjen Olssons Stiftelse och Didner & Gerge Fonder AB ställt sig positiva till förslaget och utryckt sin avsikt att rösta för styrelsens beslut vid extra bolagsstämman.  I samband med den Riktade nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum. Dessutom har huvudägarna (Lars Wingefors, VD och Erik Stenberg, CFO) åtagit sig att inte sälja några aktier i THQ Nordic under en period om 180 kalenderdagar efter likviddatum, med sedvanliga undantag.  I syfte att möjliggöra leverans av aktier till investerarna i den Riktade nyemissionen den 25 februari 2019 kommer Lars Wingefors AB att låna ut 11 000 000 aktier av serie B till Carnegie Investment Bank AB (publ). Aktierna kommer att återlämnas efter det att respektive del av den Riktade nyemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket förväntas ske omkring den 25 februari 2019 respektive den 12 mars 2019. Kallelse till extra bolagsstämman offentliggörs separat idag och innehåller styrelsens fullständiga beslut om den del av den Riktade Nyemissionen som kräver bolagsstämmans godkännande samt förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Den del av den Riktade nyemissionen som ska godkännas av extra bolagsstämman och det i kallelsen föreslagna bemyndigandet motsvarar cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för detta pressmeddelande. Rådgivare Carnegie Investment Bank AB (publ) är Global Coordinator och Joint Bookrunner medan Nordea Bank Abp, filial i Sverige är Joint Bookrunner (tillsammans "Managers"). Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till THQ Nordic och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Managers i samband med den Riktade nyemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Wingefors, VD Tel: +46 708 471 978 E-mail: lwingefors@thqnordic.com Om THQ Nordic THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Alone in the Dark, Wreckfest med flera. THQ Nordic har global närvaro med huvudkontor i Karlstad, Sverige, och tre divisioner; Deep Silver/ Koch Media, THQ Nordic och Coffee Stain. Koncernen har femton interna utvecklingsstudios i Tyskland, Finland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 2 000 medarbetare. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se eller telefon 08-528 00 399. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com. Denna information är sådan information som THQ Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som ovan. Viktig information Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i THQ Nordic i någon jurisdiktion, varken från THQ Nordic eller från någon annan. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Managers. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Managers agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Managers är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. THQ Nordic har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets definition. I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det. Framåtriktade uttalanden  Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande. Information till distributörer  I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har THQ Nordics B-aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på THQ Nordics B-aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att THQ Nordics B-aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i THQ Nordics B-aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende THQ Nordics B-aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende THQ Nordics B-aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. ---------------------------------------------------------------------- [1]  CMB Holding AB som ägs till 100 procent av Mikael Brodén, Gerado AB som ägs till 100 procent av Klemens Kreuzer, Lumarisimo AB som ägs av Pelle Lundborg med familj och Gigalomaniac Holding AB som ägs till 100 procent av Reinhard Pollice.

Bokslutskommuniké 2018

Januari–december 2018 · Enligt segmentsredovisningen 1)  uppgick årets intäkter till 1 271,3 Mkr (1 927,2) och rörelseresultatet till 117,6 Mkr (339,8) · Omräknat enligt IFRS uppgick intäkterna till 1 311,8 Mkr (2 045,2) och rörelseresultatet till 146,5 Mkr (371,0)  · Resultatet efter skatt enligt IFRS uppgick till 121,5 Mkr (320,1) motsvarande 7,91 kr per aktie (20,78) · Eget kapital uppgick per den 31 december till 1 310,4 Mkr (1 292,3) motsvarande 85,37 kr per aktie (83,97) · Likvida medel var vid årets utgång 461,7 Mkr (483,9) · Antal sålda bostäder var för året 186 (292) och antal produktionsstartade bostäder var 307 (450) · Styrelsen föreslår en utdelning om 2018 om 2,50 kr per aktie (6,50) 1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 12 i kommunikén. Jämförelsetal för resultatposter avser perioden januari – december 2017 och för balansposter den 31 december 2017. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 15 i kommunikén. Väsentliga händelser under fjärde kvartaletI november produktionsstartades vårdboendet Juliahemmet i Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala med 69 vårdbostäder.I december produktionsstartades projektet Vackra vägen i Sundbyberg med 91 bostadsrättslägenheter. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgångDetaljplanen för Nacka strand vann laga kraft under januari, vilket möjliggör ett projekt om ca 200 lägenheter. Säljstart planeras under 2019. +---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Koncernen                        |jan–dec|jan–dec|okt–dec 2018|okt–dec 2017||                                 |2018 |2017 | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+| | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Intäkter enligt |1 271,3|1 927,2|359,8 |431,7 ||segmentsredovisning, Mkr 1) | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Rörelseresultat enligt |117,6 |339,8 |17,3 |109,9 ||segmentsredovisning, Mkr 1) | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Rörelsemarginal enligt |9,3 |17,6 |4,8 |25,5 ||segmentsredovisning, % 1) | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Rörelsemarginal enligt |9,3 |13,5 |4,8 |6,8 ||segmentsredovisning | | | | ||exkl fastighetsförsäljningar, % | | | | ||1) | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+| | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Intäkter, Mkr |1 311,8|2 045,2|328,8 |451,1 |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Rörelseresultat, Mkr |146,5 |371,0 |8,9 |117,7 |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Resultat efter skatt, Mkr |121,5 |320,1 |9,4 |112,1 |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Rörelsemarginal, % |11,2 |18,1 |2,7 |26,1 |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Räntabilitet på eget kapital, % |9,3 |27,0 |– |– |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Soliditet, % |64,5 |71,8 |– |– |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Resultat per aktie före |7,91 |20,78  |0,62 |7,28 ||utspädning, kr | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Eget kapital per aktie, kr |85,37 |83,97 |– |– |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+| | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Antal produktionsstartade |307 |450 |160 |93 ||bostäder, st | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|– varav vård- och |69 |54 |69 |0 ||omsorgsbostäder, st | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Antal sålda bostäder, st 2) |186 |292 |73 |48 |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Antal bostäder i pågående |724 |732 |– |– ||produktion, st 2) | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Andel sålda och bokade bostäder i|56 |66 |– |– ||pågående produktion, % 2) | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|Antal osålda bostäder i avslutad |1 |10 |– |– ||produktion, st 2) | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+|– varav upptagna i |1 |3 |– |– ||balansräkningen | | | | |+---------------------------------+-------+-------+------------+------------+ 1) Segmentsredovisningen ger enligt Besqab den mest rättvisande bilden av bolagets verksamhet och överensstämmer med bolagets interna rapportering, se not 2 sid 12 i kommunikén.2) Inkluderar ej vård- och omsorgsbostäder. I dag klockan 10.00 presenterar Anette Frumerie och Magnus Ekström rapporten via en telefonkonferens/livesänd audiocast. Presentationen går att följa via telefon +46 (0)8 506 921 80 (konferens-ID: 4881577) eller webbsändning https://digital.vevent.com/rt/fronto2~besqab-q4-2018   För ytterligare information vänligen kontakta:Anette Frumerie, VD, e-post: anette.frumerie@besqab.se, tel: 08-409 416 20Magnus Ekström, CFO, e-post: magnus.ekstrom@besqab.se, tel: 08-409 415 52 Denna information är sådan som Besqab är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 21 februari 2019 klockan 07:30 (CEST). 

Bokslutskommuniké januari - december 2018

Januari - december 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 1 054 mkr (1 781). · Rörelseresultatet uppgick till 164 mkr (384). · Årets resultat före skatt uppgick till 22 mkr (276) och resultat efter skatt uppgick till 7 mkr (276). · Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till 0,26 kr per aktie (5,37). · Bolaget redovisar förvaltningsfastigheter från och med fjärde kvartalet 2018, vilket innebär att orealiserade värdeförändringar om 67 mkr redovisas. · Magnolia Bostad har under året avtalat om förvärv av 3 068 bedömda byggrätter (7 501) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 1 314 (2 227). · Bolagets aktie upptogs den 20 juni till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. · Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret (1,75 kr per aktie). Oktober - december 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 42 mkr (718). · Rörelseresultatet uppgick till -33 mkr (229). · Periodens resultat före skatt uppgick till -71 mkr (198) och resultat efter skatt uppgick till -86 mkr (198). · Resultat per aktie, efter avdrag för minoritetens andelar, uppgick till -2,12 kr per aktie (4,28). · Bolaget redovisar förvaltningsfastigheter, vilket innebär att orealiserade värdeförändringar om 67 mkr (-) redovisas. · Magnolia Bostad har under perioden avtalat om förvärv av 557 bedömda byggrätter (1 672) och antalet sålda boenden under perioden uppgick till 22 (1 223). · Byggstart av projektet Piccolo, Halmstad. · Bolaget har beslutat att utveckla och äga fastigheter för egen förvaltning. · Förvärv av projekt i Kalmar och Östersund som ska ägas för egen långsiktig förvaltning. · Emitterade ett nytt fyraårigt icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr inom ett ramverk om 700 mkr. Händelser under perioden oktober - december 2018 · Byggstart av projektet Piccolo, Halmstad. · Bolaget har beslutat att utveckla och äga fastigheter för egen förvaltning. · Förvärv av projekt i Kalmar och Östersund som ska ägas för egen långsiktig förvaltning. · Emitterade ett nytt fyraårigt icke-säkerställt obligationslån om 500 mkr inom ett ramverk om 700 mkr. Händelser efter periodens utgång · Tecknat villkorat avtal om att förvärva mark i Jakobsberg, Järfälla via JV bolag med Heimstaden Bostad. För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Lidjan, CEOfredrik.lidjan@magnoliabostad.se  Fredrik Westin, CFOfredrik.westin@magnoliabostad.se eller tel. 072 720 00 06 Information i denna rapport är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, enligt kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 07.30. Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ – Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2018 · Styrelsen i Enorama Pharma meddelade i januari att Bolaget ingått låneavtal med Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB gällande ett brygglån om 7,5 MSEK. Brygglånet syftade till att finansiera Enoramas rörelsekapital till och med juni 2018.  · Under första kvartalet slutförde Enorama Pharma analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak. Resultaten låg inom specifikationerna och var således positiva. I början av april slutfördes även den andra bioekvivalensstudien av Bolagets nikotintuggummi med fruktsmak och resultatet var positivt. Därmed blev samtliga studier som krävs för läkemedelsregistrering färdigställda.  · I april meddelade styrelsen i Enorama Pharma att Bolaget ingått ett nytt låneavtal med Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB gällande ett brygglån om 3,5 MSEK. Brygglånet syftade till att finansiera Enoramas rörelsekapital till och med månadsskiftet augusti/september 2018.  · I juni meddelade Bolaget att Enorama Pharma tillsammans med Business Sweden inlett en utvärdering av affärsmöjligheterna inom medicinsk cannabis i USA. Utvärderingen visade att marknadspotentialen i detta segment är mycket stor och Bolaget beslutade därför att gå vidare med utvecklingen inom detta segment. · I augusti meddelade Enorama Pharma att Bolagets huvudägare Swede Unipharma AB lämnar bolaget ett villkorat aktieägartillskott om 4 MSEK genom att omvandla del av tidigare utfärdade lån i syfte att stärka Enoramas egna kapital och finansiella ställning. · Under sommaren meddelade Enorama Pharma att Bolaget ansökt om ett partihandelstillstånd hos Läkemedelsverket, LMV. Inför detta, införde Enorama Pharma ett omfattande kvalitetsledningssystem för att säkerställa att Bolaget följer GDP-reglerna (Good Distribution Practice). I september erhöll Enorama Pharma tillstånd till partihandel med läkemedel. Därmed kom samtliga förutsättningar på plats för Bolaget att ansöka om läkemedelsregistrering för medicinska produkter i Europa under eget namn. · I september sände Enorama Pharma in registreringsansökningar till LMV i Sverige för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak. Dessa ansökningar var ett första steg mot godkännande av produkterna i hela EU, via en så kallad MRP-process (Mutual Recognition Procedure). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN OKTOBER – DECEMBER 2018 · Den 17 oktober passerade Enorama Pharma Läkemedelsverkets valideringsfas för registreringsansökningar då LMV meddelade att registreringsansökningarna avseende fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak – är kompletta och korrekta, samt att handläggningen har inletts.  · Den 23 oktober beslutade styrelsen i Enorama Pharma att genomföra en Företrädesemission om 25 MSEK. Syftet var att täcka Enorama Pharmas kapitalbehov åtminstone till december 2019 i väntan på potentiella intäkter från kommersialiseringen av Bolagets första produkt, samt att finansiera den initiala utvecklingen av nya användningsområden för Bolagets medicinska tuggummin.  · Den 29 oktober meddelade Enorama Pharma att Bolaget erhöll tillstånd av Läkemedelsverket för införsel och hantering av cannabis.  · Den 30 oktober offentliggjorde Enorama Pharma ett informationsmemorandum med anledning av den Företrädesemission som skulle genomföras under teckningsperioden 1 november – 16 november 2018. Teckningskursen uppgick till 52 SEK per ny aktie och Bolaget meddelade att emissionen omfattades av tecknings- och garantiåtaganden upp till 85 procent av Företrädesemissionen. · Den 22 november lämnade Enorama Pharma glädjebeskedet att Företrädesemissionen övertecknades till 152 procent och Bolaget tillfördes cirka 21,5 MSEK efter emissionskostnader. Resultatet visade att 89,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill mottogs teckningsanmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande 62,5 procent av de erbjudna aktierna. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG · Den 29 januari 2019 mottog Enorama Pharma frågor av mindre karaktär på registreringsansökningarna för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak. Läkemedelsverkets bedömning är att ingen av kompletteringarna klassificeras som ”major objections”. Nästa fas i ärendeprocessen är för Enorama Pharma att återkomma med begärda kompletteringar som ska lämnas in till Läkemedelsverket senast 29 april 2019. · Den 6 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget ingår avtal med MediiGum LLC rörande förstudier inom Cough & Cold-segmentet. Förstudien ska närmare undersöka de aktiva substansernas lämplighet för administrering via tuggummi. Kostnaden för projektet täcks av MediiGum LLC. · Den 6 februari beslutade Styrelsen för Enorama Pharma att tillsätta en valberedning i syfte att bereda kommande årsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor. Den interimistiska valberedningen kommer att bestå av tre ledamöter - representanter för de två största aktieägarna i Bolaget samt Styrelsens ordförande. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på Bolagets hemsida, www.enorama.se. · Den 19 februari meddelade Enorama Pharma att Bolaget etablerar utvecklingslaboratorium för medicinsk cannabis i Malmö Universitets lokaler på Medeonområdet i Malmö. Laboratoriet kommer att genomföra prototyputveckling av cannabistuggummi för den globala marknaden baserat på Enoramas ChewMed®-teknologi.  SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 5 256 (1 573) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -15 492 (-7 905) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -16 339 (-8 756) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -3,08 (-1,82) SEK · Soliditeten uppgick per den 31 december till 43,8% (47,5%) SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 1 111 (1 573) KSEK · Rörelseresultatet uppgick till -6 059 (-2 429) KSEK · Resultat före skatt uppgick till -6 784 (-3 145) KSEK · Resultat per aktie* uppgick till -1,28 (-0,65) SEK *Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 5 298 562 aktier. KONTAKT Enorama Phama AB (publ)Mats Rönngard, VDTel: 070-872 82 50E-post: mats.ronngard@enorama.seSödergatan 3, 211 34, Malmöwww.enorama.se Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se  OM ENORAMA PHARMA Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se Denna information är sådan information som Enorama Pharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD) försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 07:00 UTC. 

NeuroVive inleder kommersiellt partnerskap med Oroboros Instruments om forskningssubstanser inom mitokondriell medicin

NeuroVive har avtalat att i stor skala tillhandahålla två forskningssubstanser ur sitt NVP015-program exklusivt till Oroboros. Beroende på hur stora volymer som levereras har avtalet potential att generera intäkter till NeuroVive i spannet 10 000 – 50 000 euro per år. Oroboros kommer att kommersialisera och distribuera substanserna efter slutförd intern utvärdering. Oroboros Instruments är världsledande inom utveckling och förmedling av analysinstrument och reagenser till forskning och utveckling inom mitokondriebiologi och mitokondriell medicin.  ”Det är väldigt spännande att kunna leverera substanser ur vårt program av succinatprodroger som är framtagna enbart för forskningsbruk till forskarvärlden. Oroboros är den perfekta samarbetspartnern för att nå ut till tusentals forskare i branschen. De här substanserna, som har förmågan att ta sig in i celler och stimulera och hämma komplex II i den s.k. andningskedjan, kommer att ge forskarna fler verktyg för att utvärdera mitokondriernas roll i sjukdomar. NeuroVives intäkter kommer att vara begränsade, men det primära värdet är att detta är en del av vårt uppdrag att främja utvecklingen av forskningen inom mitokondriell medicin”, kommenterar Eskil Elmér, forskningschef på NeuroVive. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08:30. För mer information, kontakta: Catharina Johansson, CFO, IR & Communications+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)info@neurovive.com,www.neurovive.comFör nyhetsprenumeration, gå in på http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/ Om NeuroViveNeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom. Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

Bokslutskommuniké 2018

VD-KOMMENTAR   Ett fokuserat årNyckelordet för 2018 har varit "fokus". Säljaktiviteterna på utvalda marknader gav resultat och en orderingång som var rekordstor. Ett tydligt resultatansvar för våra enheter skapade god kostnadskontroll. Året summeras med att vårt fokus på säljaktiviteter och effektivisering av verksamheten resulterade i en strukturell förbättring av vår lönsamhet. För helåret 2018 växte EBITDA-resultatet med 53,3 miljoner kronor till 37,6 miljoner kronor (-15,9). EBITDA-resultatet för det fjärde kvartalet växte med 11,3 miljoner kronor till 16,7 miljoner kronor (5,4). Investering för tillväxtInom Managed Services (Operatörstjänster) låg fokus på att leverera och förbättra våra kontraktsbaserade tjänster för befintliga kunder i USA. Staten Iowa, USA, återupptog sitt program och staten Oklahoma, USA, påbörjade övervakningen av oförsäkrade fordon. Under fjärde kvartalet ökade kostnaderna inom Managed Services (Operatörstjänster) något. Den ökningen var hänförlig till starten av de nya kontrakten för program i USA och avser kostnad för ökad flexibilitet i bemanning och uppgradering av mjukvarulösningarna PULS samt Xilium. De nya kontrakten för Managed Services (Operatörstjänster) är igång och bedöms bidra positivt till EBITDA-resultatet från år 2019. Introduktion av FLUXVi är verksamma i konkurrensutsatta globala marknader där kundernas behov varierar från marknad till marknad. Megatrender som hållbara städer, datainsamling och artificiell intelligens påverkar vår industri och våra kunder. För att möta den ökade efterfrågan lanserade vi en ny hårdvaruplattform FLUX i Dubai i december. FLUX är utvecklad för att på sikt ersätta produkterna inom S- och T-serien med en enda Sensys Gatso plattform. FLUX integreras automatiskt med våra mjukvaror PULS och Xilium. Tillsammans skapar de ett flexibelt och skalbart helhetserbjudande för trafikövervakning. Kassa och solid finansiell ställningVid utgången av året var tillgängliga likvida medel 153,2 miljoner kronor (121,3). Resultatutvecklingen under kvartalet var stark samtidigt som rörelsekapitalbehovet effektiviserades. Det resulterade i ett positivt kassaflöde från verksamheten på 39,0 miljoner (-7,3) för kvartalet och 49,3 miljoner (-39,3) för helåret 2018. Soliditeten uppgick till 72 procent (67) tack vare nettovinsten för tredje och fjärde kvartalet samt konvertering av aktieägarlån. Lägre skuldsättning och bättre kassa gjorde att den räntebärande nettoskulden uppgick till -17,7 miljoner kronor vid utgången av året. Likviditeten förbättrades delvis genom förskottsbetalning från kunder. FramtidFokus på försäljningsaktiviteter under 2018 resulterade i en ökad orderingång. Den stora orderboken vid utgången av året bedöms fortsätta att driva vår tillväxt under 2019. När försäljningen ökar så uppskattas kostnaderna för medarbetare som arbetar med kunder att öka. Vår ambition är att behålla bruttomarginalnivån. Att hålla jämna steg med ständigt förändrade kundbehov kräver fortsatt innovation. Vi lanserade vår nya hårdvaruplattform FLUX i december 2018. Tillsammans med våra mjukvarulösningar Puls och Xilium skapar FLUX ett komplett erbjudande av flexibla och skalbara trafikövervakningslösningar. Vi fortsätter att utveckla FLUX under 2019, samtidigt som vi startar igång de första säljaktiviteterna. Under 2019 kommer den största delen av vår systemförsäljning att vara baserad på T-Seriens plattform. Huvudkomponenterna i T-Serien kommer från vår strategiska leverantör Prodrive. I början av december brann det hos denna leverantör. Leveranserna i slutet av 2018 påverkades minimalt. Tillsammans med Prodrive arbetar vi med att löpande hantera leveranser till våra kunder på ett tillfredställande sätt. Vi förväntar oss att produktionen ska startas upp helt i april 2019. Vi förväntar oss inte att försäljningen för helåret 2019 kommer att påverkas negativt av denna händelse. Vi har ett starkt globalt team och kommer att fortsätta vår strategi som fokuserar på att öka aktiviteterna inom Managed Services (Operatörstjänster) och att leverera innovativa mjukvaru- samt hårdvarulösningar till hela världen. Med en ökad försäljning och noggrann kostnadskontroll strävar vi efter en successiv förbättring av vår lönsamhet. Ivo Mönnink,VD, Sensys Gatso Group    FINANSIELL INFORMATION Inbjudan till presentation för press och analytiker Den 21 februari kl. 9:30 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon Mulder bokslutskommunikén för 2018 och besvarar frågor i en telefonkonferens. Presentationen går att följa online via länk via Sensys Gatsos hemsida: www.sensysgatso.com eller via https://digital.vevent.com/rt/fronto2~sensys-q4-2018 För att följa sändningen måste du registrera dig. Registreringen görs med en e-post-adress på registreringssidan som visas när du klickar på den angivna länken ovan. Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över telefon; registrera på något av följande två sätt:  Förhandsregistrering via webblänkFör att delta i telefonkonferensen, förhandsregistrera dig helst i god tid i förväg via följande länk:http://emea.directeventreg.com/registration/7974646 Öppna länken och följ anvisningarna. Efter genomförd registrering sänds en bekräftelse till den e-mailadress som angivits vid registreringen. Detta meddelande innehåller telefonnummer och en kod (lösenord för live-event). Ring upp det angivna numret.För att delta i konferensen, slå in koden följt av “#” när du ombes göra så.  Direkt via telefon:Istället för att registrera sig online och delta i mötet via telefonkonferens, kan även följande telefonnummer ringas:Sverige: 08-566 194 25 USA: +1 9 175 039 901Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31  Du kommer att bli ombedd att slå in en eventkod; ignorera detta och vänta istället (1–2 minuter) tills du hör en operatörsröst. Ange nu ditt: Konferens-ID: 7974646 eller ”Sensys” för att registrera.  Vänligen ring 10 minuter före utsatt tid.  Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till denna rapport.  Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som angivits, kl. 08.30 den 21 februari 2019.  

Fler förmåner till Tele2s och Com Hems gemensamma kunder

Knappt två veckor efter att den legala sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem slutfördes lanserade Tele2 de första erbjudandena till gemensamma kunder. Dubbel mobildata och extra datakort släpptes kostnadsfritt och nyttjas hittills av runt 30 000 både nya och existerande privatkunder. Integrationen mellan bolagen fortsätter och nu dubblas bredbandshastigheten för de som har produkter från både Tele2 och Com Hem. – Som ett sammanslaget bolag är vår största uppgift att göra det möjligt för alla att leva ett mer uppkopplat liv. Genom förmånerna dubbel data, extra datakort och nu även dubbelt så snabbt bredband ger vi kunderna tillgång till ännu mer uppkoppling och innehåll. Det är ytterligare ett steg på vår väg att bli den ledande leverantören av tv, mobil uppkoppling och bredband i Sverige, säger Samuel Skott, chef för svenska konsumentmarknaden på Tele2-koncernen. Precis som med de tidigare lanserade förmånerna krävs minst ett abonnemang från både Tele2 och Com Hem för att ta del av dubbel bredbandshastighet.* För de som önskar ta del av förmånspaketet men ännu inte har abonnemang hos båda varumärkena så är det sedan november möjligt att köpa både tv och bredband från Com Hem i Tele2s butiker samt via kundtjänst. Om dubbel bredbandshastighetPrivatkunder som har ett mobilabonnemang eller mobilt bredband hos Tele2 samt ett fast bredband via FiberKoax med hastighet under 500 Mbit/sekund hos Com Hem kan ta del av förmånen dubbel bredbandshastighet. Se om och hur många förmåner du har rätt till under ”Mitt Tele2” eller i Tele2-appen. Läs mer på tele2.se/comhem . *Se villkor på tele2.se/comhemPresskontakt  Louise Ekman, Head of B2C Communications, Tele2, +46 70 5222 117 / louise.ekman@tele2.com

Kallelse till extra bolagsstämma i Biovica International AB

Styrelsen i Biovica International AB, org.nr 556774-6150, kallar härmed till extra bolagsstämma. Datum: 20 mars 2019Tid: 16:00Plats: Biovica, Dag Hammarskjölds väg 54B, Uppsala Science Park, Uppsala Anmälan/rätt att delta på stämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 mars 2019 och senast nämnda dag anmäla sin avsikt samt eventuella biträden (högst två) att delta i bolagsstämman enligt något av följande alternativ: genom brev på adress Biovica International AB, att. Cecilia Driving, Dag Hammarskjölds väg 54B, 752 37 Uppsala, per telefon 018 4444 830 eller via e-post på adress info@biovica.com. Vid anmälan ska uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat innehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 14 mars 2019, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast kl. 12.00 torsdagen den 14 mars 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.biovica.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingar som ska finnas tillgängliga inför bolagsstämman kommer hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämmodagen samt kan sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Dagordning  1. Upprättande och godkännande av röstlängd. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av en eller två justeringspersoner. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Beslut om arvode till styrelsens ordförande. 6. Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande. 7. Beslut om emission av teckningsoptioner. 8. Stämmans avslutning. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOVICA INTERNATIONAL AB § 1 Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår Göran Brorsson som ordförande vid extra stämman. § 6 Fastställande av arvode till styrelse och revisorn Valberedningen, som består av ledamöter som är utsedda av aktieägare som representerar 31 procent av aktierna och 44 procent av rösterna i bolaget, föreslår att styrelsens ordförande ersätts med 200 000 kronor till kommande årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att för den händelse styrelsens ordförande eller ledamot enligt styrelsens beslut utför sådana uppgifter som inte ingår i normalt styrelsearbete ska särskild ersättning kunna utgå i form av konsultarvode efter beslut i styrelsen. § 7 Val av ny styrelseledamot och styrelseordförande  Ordföranden Göran Brorsson har meddelat valberedningen att han vill minska sin arbetsbelastning och bett att få ersättas som ordförande i Biovica International AB. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår även att Lars Holmqvist väljs som ny styrelseledamot och styrelseordförande. Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till ny styrelseordförande Lars Holmqvist är född 1959 och är svensk medborgare. Han har erfarenhet som VD på cancerdiagnostik företaget Dako Denmark A/S. Lars har under de senaste åren verkat som Senior Advisor Life Science för Bain Capital Private Equity. Han har tidigare även innehaft ledande internationella befattningar inom läkemedel och medicinteknikföretag såsom Applied Biosystems Inc., Medtronic Europe Sarl, Boston Scientific Europe och Pharmacia. Lars Holmqvist är i dagsläget engagerad som styrelseledamot i Lundbeck Fonden, H Lundbeck A/S, ALK-Abelló A/S, Tecan AG, Vitrolife AB och BPL Plc-UK. Lars Holmqvist anses vara oberoende gentemot bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare. Han äger 410 630 B-aktier direkt och via bolag i bolaget per dagen för denna kallelse. § 7 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner Aktieägaren Leif Glantz föreslår att extra bolagsstämman i Biovica International AB, org. nr 556774-6150, (”Bolaget”) beslutar om nyemission av högst 175 000 teckningsoptioner på följande villkor. 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma bolagets helägda dotterbolag Biovica Services AB, org.nr 556781 8454, (”Dotterbolaget”) varvid Dotterbolaget får vidareöverlåta teckningsoptionerna vid ett eller flera tillfällen till styrelsens ledamöter till ett kontant pris som inte understiger optionens aktuella marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen. Vidareöverlåtelse får ske enligt följande fördelning:  · Styrelsens ordförande (som föreslås för nyval vid extra bolagsstämman) som får förvärva högst 50 000 teckningsoptioner; och · Styrelsens ledamöter (nuvarande (förutom verkställande direktör) och eventuellt tillkommande), totalt 5, som får förvärva högst 25 000 teckningsoptioner var. 2. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det anses ligga i samtliga aktieägares intresse att styrelsens ledamöter eller sådana som bolaget önskar rekrytera, har ett långsiktigt intresse av att bolagets aktier har en god värdeutveckling. Ett långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för deltagarna och syftar till att uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande och bolagets aktieägare. 3. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Dotterbolaget på teckningslista senast den 31 mars 2019, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Dotterbolaget ska ej erlägga någon betalning för teckningsoptionerna. 4. Ledamöter har rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget till en premie motsvarande optionens marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet. Optionens marknadsvärde ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. 5. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska senast den 31 december 2019. Teckningsoptioner som inte förvärvats senast den 31 december 2019 ska makuleras. 6. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen för B-aktien på Nasdaq First North de tio (10) handelsdagarna närmast före extra bolagsstämman den 20 mars 2019. 7. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från den 25 augusti 2022 till och med den 25 augusti 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för aktieteckning för det fall att anställda är förhindrade att teckna aktier i slutet av teckningsperioden på grund av EU:s marknadsmissbruksförordning. 8. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 11 666,666622 kr och antalet aktier med 175 000 B-aktier. 9. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.10. Övriga villkor för teckningsoptionerna återfinns på bolagets hemsida senast två veckor före stämman, som bland annat innebär att teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas i vissa fall.11. Det föreslås även att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får vidareöverlåta högst 175 000 teckningsoptioner i enlighet med villkoren för denna emission.12. I samband med förvärv av optioner av ledamot ska Dotterbolaget genom avtal förbehålla sig rätten att återköpa optioner om styrelseuppdrag upphör eller om ledamot i sin tur önskar vidareöverlåta optionerna.13. Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och i förekommande fall Euroclear Sweden AB.  Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen återfinns på bolagets hemsida senast två veckor före stämman. För giltigt beslut enligt denna bilaga krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman då nyemissionen riktar sig till en tillträdande styrelseledamot. Beredning av Leif Glantz förslag till nyemission av teckningsoptioner, kostnader, övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram, utspädning m.m.  Förslaget har beretts av externa rådgivare i samråd med Leif Glantz och delar av koncernledningen. Värdering Förvärv av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionens marknadsvärde baserat på Black & Scholes värderingsmodell vilket innebär att det inte ska uppkomma några sociala avgifter för koncernen i samband med förvärv av teckningsoptioner. Teckningsoptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 9,54 kronor, 0,76 kronor per option, vid antagande av en preliminär lösenkurs om 19,08 kronor per aktie. Kostnader Då teckningsoptionerna förvärvas till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av nyemissionen. Kostnaderna kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. Utspädning Det totala antalet registrerade aktier 17 573 372 aktier, varav 7 627 438 utgöts av A-aktier med tre röster per aktie, och 9 945 934 utgörs av B-aktier med en röst per aktie, vilka motsvarar 32 828 248 röster vid tidpunkten för detta förslag. Den maximala utspädningseffekten av emissionen av teckningsoptioner beräknas uppgå till högst cirka 0,99 procent av det totala antalet aktier och cirka 0,53 procent av det totala antalet röster i Bolaget (beräknat utifrån antalet befintliga aktier i Bolaget), förutsatt full teckning av teckningsoptioner samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner. Utspädningseffekten av nyemissionen enligt detta förslag med hänsyn tagen till full teckning och utnyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner i Bolaget beräknas uppgå till cirka 4,20 procent av det totala antalet aktier och cirka 2,29 procent av det totala antalet röster i Bolaget, förutsatt att full teckning av teckningsoptioner och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Bolaget. Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram För övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till bolagets årsredovisning för 2017/2018 och bolagets webbplats. Den senaste serien teckningsoptioner TO3 beslutades på årsstämman 2018. Detta beskrivs i halvårsrapporten. Antal aktier och röster Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 17 573 372 aktier, varav 7 627 438 utgöts av A-aktier med tre röster per aktie, och 9 945 934 utgörs av B-aktier med en röst per aktie, vilka motsvarar 32 828 248 röster. Bolaget innehar inga egna aktier. ÖvrigtKallelsen och övriga handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget på adress Dag Hammarskjölds väg 54 B och på bolagets webbplats, www.biovica.com, senast två veckor före bolagsstämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.  Uppsala i februari 2019 Biovica International AB Styrelsen

myFC föreslår företrädesemission om 56 MSEK för offensiva satsningar inom integration av bränsleceller i smartphones och fordon

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.  VD kommenterar Björn Westerholm, VD för myFC, kommenterar Nyemissionen: ”Företrädesemissionen ska främst ta tillvara på fordonsindustrins markant ökade intresse för vårt REX-system. Varför är de intresserade av REX-systemet? 1. För att möta myndighetskrav och skärpta regleringar 2. För att möta osäker tillgång på och hög kapitalkostnad för batterier 3. För att möta konsumentens krav på längre räckvidd Fordonsindustrin kan med våra bränsleceller tillverka fler bilar på samma mängd batterier. Det skulle innebära att fordonsindustrin med en bränslecellsbaserad räckviddsförlängare snabbare kan tillmötesgå både myndigheters och konsumenters krav och uppnå lägre koldioxidutsläpp och längre räckvidd. Marknaden för elbilar ökar kraftigt – exempelvis i Sverige är de enda bilmodeller som ökar i försäljning elektriska. myFC:s ambition är att REX-systemet ska kunna ge elbilar fördubblad räckvidd. Emissionslikviden ska även användas till att intensifiera försäljningen av våra bränsleceller som laddar batterier i smartphones. Detta gör vi genom att integrera bränslecellerna direkt i smartphones (det vi kallar LAMINA MAX), genom smarta skal till smartphones (LAMINA INcase), och vår powerbank JAQ Hybrid. Vårt erbjudande förstärktes ytterligare av vårt kemitekniska genombrott där vi närapå fördubblat energiinnehållet i våra bränslekort. Sammanfattningsvis så finns efterfrågan från både konsumenter och tillverkare. Den föreslagna emissionen säkerställer att myFC får den bandbredd som krävs för att ta tillvara på affärsmöjligheterna.” Nyemissionen i sammandrag Styrelsen i myFC Holding AB (publ) (nedan ”myFC” eller ”Bolaget”) föreslår en företrädesemission om högst cirka 56 miljoner kronor genom nyemission av högst 55 860 069 Units (”Nyemissionen”). En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2019/2022. Emissionskursen är 1 krona per Unit, motsvarande en teckningskurs om 1 krona per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Avstämningsdag för att delta i Nyemissionen är den 2 april 2019. Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) innehavd aktie på avstämningsdagen. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) Units i Nyemissionen. Styrelsen föreslår också en övertilldelningsoption för styrelsen att öka Nyemissionens belopp med upp till 14 miljoner kronor genom emission av högst 13 965 018 Units ("Övertilldelningsoptionen"). Vidare föreslår styrelsen nyemission av 4 000 000 Units för betalning till garanter för lämnade emissionsgarantier. Vid full teckning av Nyemissionen samt fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kan myFC således tillföras cirka 70 miljoner kronor före emissionskostnader. Två (2) teckningsoptioner av serie 2019/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen är 2 kronor per aktie under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2020 och 3 kronor per aktie under perioden 1 maj 2020 till och med den 30 april 2022. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2019/2022 kan äga rum under perioden 1 augusti 2019 till och med den 30 april 2022. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Nyemissionen tillförs Bolaget mellan cirka 56 till 84 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget mellan cirka 14 till 21 miljoner kronor. Nyemissionen är säkerställd genom garantiförbindelser till ett belopp av 40 miljoner kronor motsvarande 71 procent av Nyemissionen. Förslaget till Nyemissionen, Övertilldelningsoptionen, emission till garanter samt förslag om ändring av bolagsordningen, kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma den 26 mars 2019. Preliminär tidsplan (angivna datum avser 2019) Tisdag 26 mars            Extra bolagsstämma Fredag 29 mars           Beräknad dag för offentliggörande av prospekt Fredag 29 mars            Sista dag för handel med aktier med rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt Måndag 1 april              Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt Tisdag 2 april                Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt Fredag 5 april               Teckningsperiod startar, handel med uniträtter startar Torsdag 18 april            Handel med uniträtter avslutas Onsdag 24 april            Teckningsperioden avslutas Torsdag 25 april            Offentliggörande av preliminärt utfall av Nyemissionen Utspädningseffekt Vid full teckning i Nyemissionen ökar antalet aktier med 55 860 069 aktier från 69 825 087 till 125 685 156. Detta motsvarar en utspädning om cirka 44 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Nyemissionen öka antalet aktier med 27 930 034. Detta motsvarar en utspädning om 29 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Vid full teckning i Nyemissionen och fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier med 69 825 087 aktier från 69 825 087 till 139 685 155. Detta motsvarar en utspädning om 50 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Nyemissionen och Övertilldelningsoptionen öka antalet aktier med 34 912 543. Detta motsvarar en utspädning om cirka 33 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Vid full teckning i Nyemissionen, fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under både Nyemissionen och Övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier med 104 737 630 aktier från 69 825 087 till 174 562 717. Detta motsvarar en utspädning om cirka 60 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Vid full teckning i emission till garanterna öka antalet aktier med 4 000 000 aktier från 69 825 087 till 73 825 087. Detta motsvarar en utspädning om cirka 5 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Därutöver kommer fullt utnyttjande av teckningsoptionerna under Nyemissionen öka antalet aktier med 2 000 000. Detta motsvarar en utspädning om 3 procent av både kapitalandel och röstandel i Bolaget för nuvarande aktieägare. Garantiförbindelser Nyemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad upp till ett belopp om 40 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av Nyemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp i form av kontant betalning eller i form av Units. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa åtagandena. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 29 mars 2019. Extra bolagsstämma Styrelsens förslag till Nyemissionen, Övertilldelningsoptionen, emission till garanter samt förslag om ändring av bolagsordningen, kommer att framläggas för godkännande på en extra bolagsstämma, som äger rum tisdagen den 26 mars 2019 kl. 15:00 i Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande och kallelse. Årsstämman Med anledning av Nyemissionen kommer årsstämman att senareläggas till den 11 juni 2019. Delårsrapport januari – mars 2019 Med anledning av Nyemissionen kommer delårsrapport avseende januari – mars 2019 att senareläggas till den 31 maj 2019. RådgivareAdvokatfirman Törngren Magnell KB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB emissionsinstitut i samband med Nyemissionen. Denna information är sådan information som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019 kl. 07:50 CET.   Viktig information Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra på Bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande, förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten, helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Nyemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Rekord för svenska paviljongen på Mobile World Congress i Barcelona

För 17:e året i följd står Business Sweden, tillsammans med Sveriges ambassad i Madrid, Tillväxtverket och den Svensk-spanska handelskammaren i Barcelona, värd för den Svenska Paviljongen på MWC i Barcelona. Temat för MWC Barcelona i år är “Intelligent Connectivity” vilket står för en kombination av flexibelt höghastighets 5G-nätverk, Internet of Things (IoT), artificiell intelligens (AI) och Big Data; I årets upplaga finns inte mindre än 33 organisationer representerade och säkerligen några av framtidens kommande stora succéer. -       Sverige är ett av världens mest innovativa länder och det är glädjande att så många svenska bolag visar upp det på Mobile World Congress. Mässan är ett epicentrum för innovativa partnerskap som erbjuder möjligheter för svenska bolag globalt men även främjar Sverige som investeringsland, säger Charlotta Nyberg, Market Area Director på Business Sweden. Utöver företagen som underhåller och utvecklar sina internationella affärer, finns även Invest Stockholm Business Region, Business Region Göteborg, Business Sweden Invest, liksom UD via Sveriges Ambassad i Madrid på plats för att marknadsföra Sverige som etablerings- och investeringsmarknad. Den svenska paviljongen finns i Hall 7, E41/F41 och invigningen äger rum måndag 25/2 kl. 15.00. Höjdpunkter i den svenska paviljongen: Måndag 14.30 - 15.00: Discover the Swedes – Get to know the companies in the Swedish Pavilion Måndag 15.00 - 17.00: Invigning med Arash Sangari – Program Manager för Startup Sweden på Tillväxtverket, Dan Sjöblom – Generaldirektör för Post- och Telestyrelsen, samt Sveriges ambassadör till Spanien Lars-Hjalmar Wide. Tisdag 14.00 – 14.30: Paneldebatt organiserad av TechNordic: Vikings 5.0 – First movers within digital transformation with 5G, AI, IoT and data ethics Onsdag 15.00 – 15.30: Presentation från Zynapp gällande Data privacy: A society where the power over data belongs to the people Följande svenska företag finns representerade i den svenska paviljongen: Appland, AROUND, Business Region Göteborg, CellRebel, Combain Mobile, Crunchfish, EyeOnID, Gapwaves, iioote, iizi, Intunio, Invest Stockholm Business Region, Leissner Data, Light Flex Technology, ManoMotion, Maven Wireless, Meva Media, myFC, Netonomics, NorthStar Battery, Scrive, Sensorbee, Snowfire, Subtonomy, Swedish IoT (SMSE – Swedish M2M Service Enablers), Syntronic, TechNordic, Telavox, Togee, Vidhance (Imint), Visage Technologies, Wittra och Zynapp       Besök hemsidan för den svenska paviljongen under Mobile World Congress för mer information. 

Castellum köper kontor i centrala Göteborg

Förvärvet omfattar två kontorsfastigheter på Lilla Bommen 5 och 6 med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 16 595 kvm. Förvärvspriset uppgår till 867 Mkr inklusive omkostnader. Kontorslokalerna på Lilla Bommen 5 och 6 ligger intill Castellums befintliga kontorsfastighet på Lilla Bommen 4A-B. ”Varje dag går 250 000 personer till jobbet i våra lokaler. Vi strävar hela tiden efter att utveckla arbetsplatser i centrala lägen där företag och människor får växa. Vi ser en stark utvecklingspotential i fastigheterna på Lilla Bommen och förvärvet stärker vår position ytterligare i Göteborgs innerstad”, säger Henrik Saxborn, koncernchef Castellum AB. Lilla Bommen har ett mycket attraktivt och centralt kontorsläge intill älven med närhet till både Nordstan och Centralstationen. I närområdet pågår viktiga infrastrukturåtgärder som binder samman Lilla Bommen med innerstaden och den kraftfulla trafikbarriär som E45 utgör idag grävs ner. Dessutom pågår förberedelser för ett av Västlänkens tre stationslägen här. ”Resultaten av infrastruktursatsningarna som pågår kring Lilla Bommen kommer att göra området än mer attraktivt framöver genom att läget blir mer centralt och tillgängligt”, säger Henrik Saxborn.Förvärvet finansieras genom egna intjänade medel och outnyttjade kreditfaciliteter.Affären i sammandrag:Castellum förvärvar fastigheterna Gullbergsvass 1:2 och Gullbergsvass 1:12Säljare: Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)Förvärvspris: 867 Mkr inklusive omkostnaderTillträdesdag: 1 mars 2019Genomsnittlig återstående kontraktslängd: 2,2 år.Hyresvärde: ca 43 Mkr.Större hyresgäster: Manpower, Capio, CernerUthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad: ca 16 595 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 100%.  För ytterligare information kontakta:Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.Castellum AB (publ), Box 2269, 403 14 Göteborg | Org nr 556475-5550   | Tel 031-60 74 00  

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) har godkänts för notering på Nordic MTF

FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) är ett teknikbolag som via sin egenutvecklade digitala plattform bedriver verksamhet inom crowdfunding i Sverige och i utlandet. I Sverige sker detta genom FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) och i utlandet genom fem utländska intressebolag. FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) är även helägare till kommunikationsbyrån Laika Consulting AB. Läs mer om FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) på www.fundedbyme.com. På bolagets hemsida hålls tillgängligt det informationsmemorandum som har upprättats inför noteringen. Styrelseordförande för FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ) är Johan Jörgensen. Verkställande direktör är Daniel Daboczy. ”Att vi väljer att notera FundedByMe är ett tydligt steg i början på en lång möjlighetskurva och betyder långt ifrån slutet på en resa. Som noterat bolag kan FundedByMe påskynda den strategiska tillväxten och samtidigt aktivt driva det europeiska och asiatiska konsolideringsarbetet framåt. Detta steg är viktigt, men det är bara början. Vi har mycket kvar att ge och vi ser mycket fram emot att verka i en noterad miljö med de utmaningar och fördelar det medför”, säger Daniel Daboczy, VD för FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ). ”Vi välkomnar FundedByMe till NGM och vi ser fram emot att följa bolagets utveckling”, meddelar Roger Peleback, VD för NGM. Bolagets rådgivare inför noteringen och Mentor är G&W Fondkommission. Nordic MTF är NGM:s nordiska tillväxtmarknad, anpassad för att ge unga och växande bolag tillgång till kapitalmarknaden via en professionell handelsplattform och rådgivarstöd i form av anslutna Mentorer. Nordic MTF drivs i samma handelssystem som NGM:s övriga marknader och kan därmed nås av investerare via samtliga våra nordiska och internationella börsmedlemmar. För ytterligare information kontakta: Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: ulf.krumins@ngm.se Roger Peleback, VD, Nordic Growth Market NGM AB, e-post: roger.peleback@ngm.se Daniel Daboczy, VD, FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ), e-post: daniel@fundedbyme.com  Om NGM  Nordic Growth Market NGM AB (NGM) är en auktoriserad börs med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Börsen är ett helägt dotterbolag till Börse Stuttgart, Tysklands ledande börs för privata investerare. NGM erbjuder en komplett marknadsplats för börshandlade investeringsprodukter och tillhandahåller en komplett arena för bolag som vill notera sig. För mer information om NGM, besök www.ngm.se. Följ oss på LinkedIn  och Twitter .  Nordic Growth Market NGM AB - SE-111 57 Stockholm  Mäster Samuelsgatan 42