Söndag 14 april: Modernare mätning förändrar Svensktoppen

Molly Sandén, First Aid Kit eller Mando Diao? Den 14 april baseras svensktoppslistan på de tio svenska låtar som strömmats, laddats ner och lyssnats mest på i radio den senaste veckan. Foto: Mattias Ahlm, Claudio Bresciani, Pontus Lundahl Den tidigare publikmätningen tas nu bort och svensktoppslistan baseras istället på de tio låtar som spelats mest på samtliga radiostationer i Sverige, sammanvägt med de svenska låtar som strömmats och laddats ned mest under den gångna veckan. - Tanken med den nya mätningen är att listan ska bli mer representativ och spegla den svenska musiksmaken på ett modernare sätt. Eftersom vi idag lyssnar på musik på olika plattformar behöver även vår mätning ändras, säger Daniel af Klintberg, programchef underhållning på Sveriges Radio. Förändringen innebär bland annat att låtar som en gång åkt ut ur listan nu kan komma tillbaka. - Vissa låtar kan få nytt liv efter det att de lämnat listan och vi vill inte missa dem. Listan ska spegla den svenska musiksmaken just nu, oavsett om låten varit med i Svensktoppen förut, säger Carolina Norén, programledare och producent för Svensktoppen. Dessutom tas tidsbegränsningen för låtarna bort i Svensktoppslistan. Förut kunde låtarna ligga på listan under max 52 veckor. - Nu får en låt ligga på listan hur länge som helst, men jag tror att rotationen kommer att ske snabbare än tidigare med tanke på lyssnarnas musikkonsumtion, säger Carolina Norén. De tre utmanarna, som tidigare valts bland de mest spelade låtarna i P4, ersätts nu av ”bubblare” - de tre låtar som hamnar precis utanför varje veckas lista. De tre bubblarna presenteras i programmet utan inbördes ordning. Förändringarna på Svensktoppen i P4 sker från och med söndagen den 14 april kl 11.03. Foto: https://isidor.sr.se/original_images/2938/3745387f-4b4e-469d-a5d3-8651b7ce73cb.jpgMolly Sandén: Mattias Ahlm/Sveriges Radio, First Aid Kit: Claudio Bresciani/TT, Mando Diao: Pontus Lundahl/TT Kontakt: Daniel af Klintberg, Programchef underhållningdaniel.af_klintberg@sverigesradio.se073-021 66 50 Carolina Norén, programledare och producent Svensktoppencarolina.noren@sverigesradio.se070-215 63 05 Susanna Mörner, pressansvarigsusanna.morner@sverigesradio.se070-083 97 37

Nya filter och torn med aktivt kol från Atlas Copco

Överlägsna filter till konkurrenskraftiga priser Två nya dubbla aluminiumfilter på 16 bar med modellnamnen 850T och 1100T finns nu tillgängliga till ett konkurrenskraftigt och lägre pris. De kan användas i alla tillämpningar i alla branscher över hela världen – även i marina miljöer.  De nya aluminiumfiltren är en utökning av den befintliga serien som går upp till 2 000Nm³/h och erbjuder filtrering för flöden upp till 3 000 Nm³/h respektive 4 000 Nm³/h vid referensttrycket 7 bar.  De nya filtren är certifierade enligt ISO12500-1 och finns i lager till de mest konkurrenskraftiga priserna. Detta omfattar de patenterade UD-klassade oljeavskiljande filtren, som ersätter två traditionella oljeavskiljande filter på 1 mikrometer och 0,1 mikrometer med ett enda filter med samma filtreringshastighet men med 40 % mindre tryckfall. Läs mer på https://www.atlascopco.com/sv-se/compressors/products/air_filters Nya torn med aktivt kol ger optimala förutsättningar för riskförebyggande kontroll Den befintliga serien med QDT koltorn har utökas med fem nya torn fyllda med aktivt kol: modellerna QDT425 till QDT1800, upp till 16 bar.  En kombination av QDT-tornen med aktivt kol och de nya dubbla filtren med UD+ förfilter och PDP efterfilter ger optimala förutsättningar för att undvika risker relaterade till olje- och dammföroreningar. Tillsammans med oljeinsprutade GA-kompressorer garanterar nämnda kombination ISO 8583-2010 klass 1 (0,01 mg/m³) oljeinnehåll och klass 1 partikelinnhåll, ett med andra ord pålitligt alternativ till vårt sortiment av kompressorer certifierade klass 0, som uppfyller de allra högsta kraven på renhet. QDT-serien har serviceintervall på antingen 8 000 eller 12 000 timmar och passar flöden mellan 1 500 och 6 500 nm³/h. Detta gör att den nu matchar hela kompressorsortimentet upp till 750 kW (900 hk). Läs mer på https://www.atlascopco.com/sv-se/compressors/products/air_filters/QDT_activated_carbon_tower

Global Gaming drar tillbaka förslag om vinstutdelning (English version follows)

Sedan omregleringen av den svenska spelmarknaden infördes den 1 januari 2019 har den del av marknaden där Global Gaming är verksamt fundamentalt förändrats. Ur många perspektiv fungerar den nya lagstiftningen väldigt bra och framgångsrikt med att uppnå sina främsta syften. Det stärkta konsumentskyddet med spelpaus.se och begränsningsregler för insättningar har tillsammans med statens lansering av ”nya” välkända konkurrenter inom casinosegmentet fått stora effekter på alla operatörers spelintäkter från detta segment. Marknaden har utvecklat sig på ett sätt och i en hastighet som möjligen varit svår att förutse och påverkar alla aktörer på den svenska marknaden. För Global Gaming med en majoritet av sina intäkter från Sverige blir effekten extra tydlig. Som kommunicerat i bokslutskommunikén har bolaget satt igång ett åtgärdsprogram för att bättre matcha kostnadsmassan mot de förändrade intäktsnivåer som hittills upplevts på den svenska marknaden. Detta arbete fortsätter och intensifieras under innevarande kvartal. Effekten av detta har börjat skönjas men kommer på allvar att synas först under andra halvan av året. För första kvartalet redovisar koncernen en preliminär omsättning på ca 163 MSEK samt ett rörelseresultat på -45 MSEK. Styrelsen för Global Gaming är övertygad om att bolaget har en stark och bra produkt som kommer att fortsatt verka med styrka och vara långsiktigt framgångsrik på den svenska spelmarknaden. Grundat i den beskrivna utvecklingen och i tidigare erfarenheter från utvecklingen på andra nyreglerade marknader än Sverige så har styrelsen beslutat att dra tillbaka det tidigare utdelningsförslaget. Styrelsen ser att en stark kassa kommer innebära stora möjligheter att vara aktiv i det fortsatta arbetet med att bygga bolagets långsiktiga affär, både i Sverige samt i andra länder, och att likvida medel möjliggör för verksamheten att snabbare ställa om till de nya förutsättningarna. Den tidigare kommunicerade utdelningspolicyn ligger oförändrat fast för kommande år. För ytterligare information vänligen kontakta: Joacim Möller, CEO E-post: joacim.moller@globalgaming.comTel: +46 (0) 8 551 154 32 Peter Eidensjö, Styrelsens OrdförandeE-post: peter.eidensjo@globalgaming.com Redeye AB, Certified Advisor E-post: Certifiedadviser@redeye.se Tel: +46 (0) 8 121 576 90 Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 April 2019 kl. 23:00 CET. --- Global Gaming withdraws the proposal of dividend The Board of Directors for Global Gaming has decided to withdraw the proposal for dividend amounting to 3 kr per share, which was published in the Year-end report, and instead proposes that the full unrestricted equity should be carried forward. Since the re-regulation of the Swedish gaming market on January 1st, 2019 the part of the market where Global Gaming operates fundamentally has changed. From many viewpoints, the new legislation works very well and successfully in achieving its main objectives. The strengthened consumer protection with spelpaus.se and deposit limitations has together with the government’s launch of “new” competitors within the casino segment had a big effect on all operators’ revenues from this segment. The market has developed in a way and at a speed that may have been difficult to predict, and it affects all operators in the Swedish market. For Global Gaming with a majority of its revenues from Sweden, the effect becomes extra clear. As communicated in the Year-end report the company has initiated an action program to better match the expenses to the different revenue level which now is experienced on the Swedish gaming market. This work continues and intensifies during the coming quarter. The effect has started to show but the majority will be seen during the second part of the year. For the first quarter the group shows a preliminary revenue of approximately 163 MSEK and an operating profit of -45 MSEK. The Board of Directors of Global Gaming is convinced that the company has a strong and good product that will continue to work with strength and be long-term successful in the Swedish gaming market. Based on the described development and in previous experiences from the development in other newly regulated markets than Sweden, the Board has decided to withdraw the previous proposal of dividend. The Board’s assessment is that strong liquidity will mean great opportunities to be active in the continued work on building the company's long-term business, both in Sweden and in other countries, and that liquid funds enable the business to quickly change to the new conditions. The previously announced dividend policy remains unchanged for the coming years. For additional information please contact: Joacim Möller, CEO Email: joacim.moller@globalgaming.com Tel: +46 (0) 8 551 154 32 Peter Eidensjö, Chairman of the BoardE-post: peter.eidensjo@globalgaming.com Redeye AB, Certified Advisor E-post: Certifiedadviser@redeye.se Tel: +46 (0) 8 121 576 90 The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 14 April 2019 at 23:00 CET.

Kallelse till ordinarie årsstämma i KABE Group AB (publ.)

Aktieägarna i KABE Group AB (publ.) med organisationsnummer 556097-2233 kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl.17.00 i bolagets lokaler på Jönköpingsvägen 21 i Tenhult, utanför Jönköping. DeltagandeAktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC) förda aktieboken den 8 maj 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 9 maj kl 12.00 under adress KABE Group AB, Box 14,561 06 Tenhult, per telefon 036-39 37 00 eller via e-post kabe@kabe.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast den 6 maj tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta vid stämman.Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt namn på eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten sänds tillsammans med anmälan. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska registreringsbevis bifogas.Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer enbart att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd.I samband med årsstämman hälsas intresserade välkomna till fabriksvisning i husvagns-produktionen. Visningen börjar kl. 15.00. De aktieägare som önskar deltaga meddelar detta vid anmälan till årsstämman. Servering från kl. 16.00. Förslag till dagordning1. Stämmans öppnande.2. Val av ordförande vid stämman.3. Upprättande och godkännande av röstlängd.4. Val av två justeringsmän.5. Godkännande av dagordningen.6. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad.7. Verkställande direktörens redogörelse.8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernens revisionsberättelse.9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag för utdelning.11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.13. Beslut om arvoden åt styrelse och revisor.14. Val av styrelse, ordförande och revisor.15. Fastställande av riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.16. Val av valberedning.17. Beslut om rätt för bolaget att förvärva och överlåta egna aktier.18. Eventuellt övriga ärenden att ta upp som det ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.19. Avslutning.Förslag till beslutOrdförande vid stämman (punkt 2)Valberedningen föreslår Nils-Erik Danielsson som ordförande vid bolagsstämman. Utdelning och avstämningsdag (punkt 10)Styrelsen föreslår 5:50 kr per aktie för 2018. Avstämningsdag föreslås bli 16 maj 2019. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av Euroclear Sweden AB 21 maj 2019. Valberedningens förslag (punkt 12-14)Val av ordförande för stämman, styrelseledamöter och revisor samt arvoden. Valberedningen som består av Brivio Thörner (ordf), Tommy Hjalmarsson och Mats J Andersson har anmält att de vid bolagsstämman kommer att föreslå: • Att till ordförande för stämman väljs styrelsens ordförande Nils-Erik Danielsson.• Att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter• Att arvoden utgår med 1 000 000 kr, varav 150 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 300 000 kr som arvode samt 100 000 kr som ersättning för övriga tjänster.• Att arvoden ej utgår till suppleanter• Omval av styrelseledamöterna Nils-Erik Danielsson, tillika ordförande, Benny Holmgren, Eric Stegemyr, Anita Svensson, Maud Blomqvist och Alf Ekström• Omval av Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist till suppleanter• Nyval av Pernilla Ljungbergh som ordinarie styrelseledamot• Att ersättning till revisor utgår enligt räkning baserad på lämnad offert.• Att till revisor välja registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Anders Johansson som huvudansvarig med auktoriserade revisorn Jacob Westesson som ersättare.Information om de styrelseledamöter som föreslås samt motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse finns på www.kabeab.se. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att för koncernledningen skall tillämpas marknadsmässiga löner och övriga anställningsvillkor. Utöver fast årslön kan koncernledningen även erhålla rörlig lön, vilken skall vara begränsad och baseras på koncernens ekonomiska utveckling jämfört med fasta mål samt en individuell kvalitativ faktor. Den rörliga delen skall inte uppgå till högre belopp än 50 % av den fasta lönen. Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade.Val av valberedning (punkt 16)Stämman utser valberedningens ordförande, som har uppdraget att i god tid före stämman kontakta de tre största ägarregistrerade, eller på annat sätt kända aktieägarna, och be dem utse två ledamöter till valberedningen. Familjen Blomqvist skall då anses utgöra en ägare. Ägare med mer än 70% av rösterna föreslår omval av Brivio Thörner som valberedningens ordförande.Förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och förvärv av verksamhet genom betalning med bolagets aktier.Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före bolagsstämman 2020. Förvärv av egna aktier skall uppgå till högst en tiondel av antalet utgivna aktier i bolaget och skall ske över börs eller genom förvärvserbjudande till aktieägarna. Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris inom det på Stockholmsbörsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.Egna aktier får överlåtas till högst det antal som vid överlåtelsetidpunkten förvärvats enligt ovan och skall kunna ske över börs eller genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamhet, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar. Överlåtelse av egna aktier får ske till lägst börskursen vid överlåtelsetillfället.Beslut enligt ovan förutsätter biträde från aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.Övrig informationÅrsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.kabeab.se. Behandling av personuppgifterKABE Group AB, org.nr 556097–2233, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, sehttps://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Tenhult i april 2019KABE Group AB (publ.) Styrelsen

Arbetslösheten fortsätter att minska

– Gymnasieutbildning och kunskaper i svenska språket är viktiga faktorer när det gäller att få jobb men vi har gjort en hel del insatser för att ungdomar ska få jobb, så som stärkta överenskommelser om samarbete med bland andra kommuner, folkhögskolor och privata företag. Och genom att ta tillvara och matcha och marknadsföra arbetssökande utifrån deras hela kompetens kan vi kompensera för bristande nätverk och referenser, säger Mohamed Chabchoub, arbetsförmedlingschef i södra Hälsingland och talesperson för Arbetsförmedlingen i Gävleborg. Kort om arbetsmarknaden i Gävleborgs län, mars 2019 (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 9,5 procent var inskrivna som arbetslösa (10,0).* Sammanlagt 13 093 personer (13 785). · 13,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,1).* Sammanlagt 1 964 personer (2 251). · 5 650 personer var öppet arbetslösa (5 029). · 7 443 personer deltog i program med aktivitetsstöd (8 756). · 667 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (657). · 1 030 personer fick arbete (1 257). · 75 personer varslades om uppsägning (47). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för mars publiceras den 14 maj kl. 6:00 Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet .   Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Stark arbetsmarknad gynnar utrikesfödda män

Kort om mars 2019, Uppsala län(Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år) · 5,4 procent var inskrivna som arbetslösa (5,7).* Sammanlagt 9 903 personer (10 213). · 6,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 1 384 personer (1 548). · 5 393 personer var öppet arbetslösa (6 054). ·4 510 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 159). ·761 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (738). · 1 015 personer fick arbete (1 112).                     ·   · 45 personer varslades om uppsägning (46). *Andel av den registerbaserade arbetskraften.Månadsstatistiken för mars publiceras 15 april kl. 06:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Minskad ungdomsarbetslöshet på Gotland

  Kort om mars 2019, Gotlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,2).* Sammanlagt 1 744 personer (1 736). · 9,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,6).* Sammanlagt 6 184 personer (6 691). · 909 personer var öppet arbetslösa (857). ·835 personer deltog i program med aktivitetsstöd (879). ·90 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (95). · 166 personer fick arbete (202). ·15 personer varslades om uppsägning (0). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april publiceras den 14 maj kl. 6:00   Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Fortsatt sjunkande arbetslöshet i Örebro men fler arbetslösa kvinnor

- I övrigt kan vi se att under de första månaderna av 2019 har antalet arbetslösa kvinnor sakta börjat öka. För inrikes födda kvinnor är det första gången sedan 2012 som antalet arbetslösa ökar. För männen minskar fortfarandet antalet arbetslösa, både bland inrikes och utrikes födda, säger Maria Håkansson, analytiker på Arbetsförmedlingen. Kort om arbetsmarknaden i Örebro län, mars 2019 (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 7,1 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 10 307 personer (10 502). · 8,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,4).* Sammanlagt 1 556 personer (1 630). · 5 322 personer var öppet arbetslösa (5 867). · 4 985 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 635). · 587 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (613). · 1 098 personer fick arbete (1 261). · 124 personer varslades om uppsägning (69). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 6:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Arbetslösheten fortsätter minska i Värmland men i avtagande takt

Under mars månad fick 997 personer som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmlands län arbete varav 315 personer var utrikes födda. Det gav en omsättningen till arbete på cirka 11 procent. Det kan jämföras med mars föregående år då 1 163 personer fick arbete och omsättningen var cirka 12 procent. Värmlands läns lägst arbetslöshet har Hammarö kommun med 3,8 procent medan Filipstads kommun har den högst med 11,4 procent. Jämfört med mars 2018 har andelen arbetslösa minskat mest i Storfors kommun medan den har ökat mest i Forshaga kommun. - Skillnaden i arbetslöshet beror bland annat på kommunernas näringsstruktur och sammansättningen av arbetssökande, men även på pendlingsmöjligheterna, säger Rikki Bråth, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Kort om arbetsmarknaden i Värmland, mars 2019 (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 8 794 personer (9 683). · 9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 1 289 personer (1 542). · 4 781 personer var öppet arbetslösa (5 199). · 4 013 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 484). · 590 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (575). · 997 personer fick arbete (1 163). · 0 personer varslades om uppsägning (41). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Rekordlåg arbetslöshet bland ungdomar i Dalarna

Endast 398 unga kvinnor var registrerade som arbetslösa i länet och de utgjorde 35 procent av ungdomsarbetslösheten. De unga männen har historiskt sett alltid varit fler och stått för 55–65 procent av de unga arbetslösa. - Det finns flera förklaringar till den lägre arbetslösheten bland kvinnor. Fler unga kvinnor väljer eftergymnasiala studier, medan männen oftast söker sig ut på arbetsmarknaden efter gymnasiet. Dessutom är de unga kvinnorna mer benägna att ta tillfälliga jobb och skapar därigenom en trappa in på arbetsmarknaden, medan männen är mer avvaktande, säger Jan Sundqvist, analytiker på Arbetsförmedlingen. Endast 580 av de arbetslösa ungdomarna i mars var födda i Sverige. Även det antalet är utan jämförelse historiskt. Av de 1 123 arbetslösa ungdomarna var det endast 60 personer som hade någon form av eftergymnasial utbildning. Majoriteten, drygt 500 arbetslösa, hade en gymnasial utbildning. Kort om arbetsmarknaden i Dalarnas län, mars 2019 (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 6,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 8 296 personer (9 267). · 7,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 1 123 personer (1 444). · 4 889 personer var öppet arbetslösa (5 670). · 3 407 personer deltog i program med aktivitetsstöd (3 597). · 595 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (568). · 757 personer fick arbete (949). · 88 personer varslades om uppsägning (67). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 6:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Lägre arbetslöshet bland unga med funktionsnedsättning i Kronobergs län

– Länets starka arbetsmarknad och ett intensivt arbetsgivararbete kommer inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning till del. Gruppens arbetslöshet har minskat på ett år både bland unga men också i gruppen som helhet, berättar Valdete Hashani, arbetsmarknadsanalytiker. – Utvecklingen är extra glädjande eftersom gruppen som helhet har en betydligt lägre sysselsättningsgrad än övriga befolkningen, vilket en färsk rapport från Arbetsförmedlingen och SCB visar, konstaterar Valdete Hashani. Kort om mars 2019, Kronobergs län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) ·7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 7 710 personer (7 960). ·10,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,9).* Sammanlagt 1 190 personer (1 280). ·3 170 personer var öppet arbetslösa (3 490). ·4 440 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 470). ·390 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (390). ·480 personer fick arbete (620). ·20 personer varslades om uppsägning (20). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 6:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Fortsatt stark minskning av Blekinges arbetslöshet

  – Vi har under en längre period sett en stark arbetsmarknad och antalet arbetslösa män har minskat med 7 procent (300 personer) på ett år. Antalet kvinnor har också minskat, men mindre kraftigt (-1 procent). Andelen arbetslösa fortsätter dock att vara något lägre för kvinnor (9,0%) än för män (9,4%). Dock ser skillnaden mellan könen ut att minska säger Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker. För arbetslösa som är utrikes födda minskar andelen arbetslösa både bland kvinnor och män. Bland utrikesfödda kvinnor har andelen arbetslösa minskat med knappt en procentenhet till 31,1 procent. Bland de utrikesfödda männen har andelen arbetslösa minskat med 4,4 procentenheter till 28,9 procent. Kort om mars 2019, Blekinge län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) ·9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,7).* Sammanlagt 7 030 personer(7 340). ·13,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (15,2).* Sammanlagt 1 130 personer (1 280). ·2 900 personer var öppet arbetslösa (3 050). ·4 130 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 300). ·310 personer anmälde sig som arbetslösa (300). ·630 inskrivna fick arbete (750). ·30 personer varslades om uppsägning (90). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 6:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning                                                                                     

Lägsta ungdomsarbetslösheten på 11 år i Västra Götaland

Lägst arbetslöshet bland ungdomar hade Orust kommun med 3,3 procent och högst hade Gullspång med 19,2 procent. Göteborg hade en ungdomsarbetslöshet på 6,4 procent och snittet för riket var 8,2. – Arbetslösheten fortsätter att sjunka och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på elva år i Västra Götalands län. Ungdomar är en grupp som tydligt gynnas av en stark arbetsmarknad och det är viktigt att många unga kommer ut i jobb och skaffar sig arbetslivserfarenhet, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Vi har under en längre period sett en stark arbetsmarknad och det är flertalet grupper som har gynnats av läget. Även bland inrikes födda ser vi den lägsta arbetslösheten på minst elva år. Högst arbetslöshet i länet, 16-64 år, hade Åmål med 12,8 procent och lägst Öckerö med 2,5 procent. Göteborg hade en arbetslöshet på 6,9 procent, vilket var densamma som snittet för riket. Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete är relativt konstant. I slutet av mars hade 21 363 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket är 1 150 personer färre än i fjol. Av dessa är förgymnasialt utbildade och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga överrepresenterade. Närmare 40 procent av saknar gymnasieutbildning och 25 procent har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Kort om mars 2019, Västra Götalands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4).* Sammanlagt 51 821 personer (53 227). · 6,8 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,3).* Sammanlagt 6 454 personer (6 929). · 28 667 personer var öppet arbetslösa (29 010). ·24 560 personer deltog i program med aktivitetsstöd (25 773). ·3 596 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 479). · 4 903 personer fick arbete (5 505). ·697 personer varslades om uppsägning (159). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 06:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Halland har tredje lägsta arbetslösheten

Halland delar tredjeplatsen bland länen med lägst arbetslöshet med Jönköpings och Stockholms län. Halland har länge haft en gynnsammare arbetsmarknad än många andra län och detta beror både på styrkor inom länet som ett varierat näringsliv, men också på närheten till Göteborgs starka arbetsmarknad. Halland har därför haft en större minskning i antalet inskrivna arbetslösa över tid än många andra län. – Arbetslösheten i länet fortsätter att sjunka, men i långsammare takt än tidigare, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. En större andel av de inskrivna arbetslösa saknar gymnasial utbildning samtidigt som jobbtillväxten de senaste åren främst har gynnat personer med gymnasial utbildning eller högre. Det skapar obalanser på arbetsmarknaden. Bland ungdomar, 18-24 år, var arbetslösheten 6,7 procent, vilket var en minskning på 0,8 procentenheter. Snittet för riket var 8,2 procent. Lägst arbetslöshet i Halland hade Kungsbacka med 4,1 procent och högst hade Hylte med 11,6 procent. Arbetslösheten, 16-64 år, var även den lägst i Kungsbacka med 3,2 procent och högst i Hylte på 9,6 procent. Antalet inskrivna arbetslösa med längre tid utan arbete är relativt konstant. I slutet av mars hade 4 009 av de inskrivna arbetslösa varit utan arbete i mer än 12 månader, vilket är 200 personer färre än i fjol. Av dessa är förgymnasialt utbildade och personer med funktionsnedsättning, som medför nedsatt arbetsförmåga, överrepresenterade. Nästan 1 av 4 har en funktionsnedsättning och drygt 1 av 3 saknar gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, Halland, mars 2019 (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 9 365 personer (9 616). · 6,7 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (7,5).* Sammanlagt 1 223 personer (1 366). · 4 865 personer var öppet arbetslösa (5 115). ·4 500 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 501). ·564 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (536). · 1 152 personer fick arbete (1 088). ·55 personer varslades om uppsägning (12). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april månad publiceras 14 maj kl. 06:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Vid årsskiftet 2017-2018 övergick etableringsuppdraget till att bli etableringsprogrammet. Detta innebär att vissa administrativa rutiner förändrats, bland annat att de som avvaktar beslut om etableringsplan inte längre statistikförs som att ingå i etablering (etableringsprogrammet). Denna förändring bedöms minska antalet inskrivna inom etablering med drygt 2 000 personer på riksnivå. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Dämpad minskning av arbetslösheten

Arbetslösheten har stadigt gått ner i över ett och ett halvt år. Ny statistik från Arbetsförmedlingen för mars visar att antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, men i en allt långsammare takt. I mars är arbetslöshetsnivån 6,9 procent, jämfört med 7,2 procent för ett år sedan. - Vi har fortfarande en stark arbetsmarknad, men den stadiga minskning av antalet arbetslösa som vi har haft en längre tid har nu planat ut. Det är ett tecken på att vi har en avmattning i ekonomin och det var något vi räknade med i vår senaste prognos, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen. Under det sista kvartalet 2018 minskade antalet arbetslösa med runt 20 000 personer varje månad, jämfört med samma månad året innan. I mars är den minskningen 14 000.  Den här utvecklingen är i linje med den prognos som Arbetsförmedlingen presenterade i december. Där förutspås en viss ökning av arbetslösheten under 2019-2020. - Det är fortfarande en stor efterfrågan på arbetskraft, men vi har också många arbetslösa som saknar den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar och som behöver komplettera sina kunskaper för att få jobb. Därför är det viktigt att fler arbetssökande påbörjar en utbildning. Det behövs också subventionerade anställningar och arbetsnära aktiviteter som praktik, säger Annika Sundén.  3 300 personer varslades om uppsägning under mars. Det är i nivå med genomsnittet under de senaste tolv månaderna, som ligger på cirka 3 500 varslade per månad. Kort om arbetsmarknaden i mars 2019. Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018. · 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,2).* Sammanlagt 344 826 personer (359 281). · 8,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,1).* Sammanlagt 44 120 ungdomar (49 279). · 180 425 personer var öppet arbetslösa (188 051). · 164 401 personer deltog i program med aktivitetsstöd (171 230). · 22 013 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (21 476). · 30 804 personer fick arbete (35 334). · 3 292 personer varslades om uppsägning (2 289). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i mars 2019. Verksamhetsstatistiken för april publiceras den 14 maj kl. 06:00. Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Fler funktionsnedsatta får jobb

Arbetslösheten fortsätter att minska i länet och var i mars femte lägst i riket med 6 procent av den registrerade arbetskraften. Även på riksnivå minskar arbetslösheten. – Arbetsgivarna har fortsatt svårt att hitta kompetens då arbetsmarknaden fortsätter att vara stark. Samtidigt får färre personer som har en funktionsnedsättning ett jobb. I mars är det en minskning med 12,2 procent, säger Maria Salomonsson, arbetsmarknadsanalytiker. För att få fler arbetsgivare att se kompetensen framför hindren hos personer med funktionsnedsättning pågår nu Arbetsförmedlingens kampanj ”Gör plats!”. En person som har en funktionsnedsättning och en arbetsgivare som behöver anställa kan få olika former av stöd för att underlätta möjligheten till anställning. Kort om arbetsmarknaden mars 2019, Jämtlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018.) · 6,0 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 3 784 personer (4 372) · 8,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,5).* Sammanlagt 557 personer (698) · 1 890 personer var öppet arbetslösa (1 830). · 1 894 personer deltog i program med aktivitetsstöd (2 542) · 268 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (294) · 433 personer fick arbete (443) · 24 personer varslades om uppsägning (0). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Aktuell statistik för alla län och riket som helhet . Statistiken för april presenteras 14 maj.   Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning   

Färre funktionsnedsatta får jobb

I mars fick 138 länsbor som har en funktionsnedsättning jobb. Det är 39 procent färre än för ett år sedan, att jämföra med riket där minskningen är 12 procent. – Arbetsgivarna har fortsatt svårt att hitta kompetens då arbetsmarknaden fortsätter att vara stark i länet. Samtidigt kommer färre personer som har en funktionsnedsättning ut i jobb, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef Luleå/Boden och talesperson för Arbetsförmedlingen i Norrbottens län. För att få fler arbetsgivare att se kompetensen framför hindren hos personer med funktionsnedsättning pågår nu Arbetsförmedlingens kampanj ”Gör plats!”. En person som har en funktionsnedsättning och en arbetsgivare som behöver anställa kan få olika former av stöd för att underlätta möjligheten till anställning. Kort om mars 2019, Norrbottens län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018.) · 6,3 procent var inskrivna som arbetslösa 16-64 år (6,8).* Sammanlagt 7 849 personer (8 511) · 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,2)* Sammanlagt 1 415 personer (1 586) · 3 970 personer var öppet arbetslösa (4 119) · 3 879 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 392) · 483 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (498) · 837 personer fick arbete (1 102) · 7 personer varslades om uppsägning (37)                   *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj. Aktuell statistik för alla län och riket som helhet .   Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Färre funktionsnedsatta får jobb

Arbetslösheten fortsätter att minska i länet och var i februari näst lägst i landet med 5,5 procent, bara Uppsala län hade lägre med 5,4 procent av den registerbaserade arbetskraften. Även på riket minskar arbetslösheten. – Arbetsgivarna har fortsatt svårt att hitta kompetens då arbetsmarknaden fortsätter att vara stark i Västerbottens län. Samtidigt kommer färre personer som har en funktionsnedsättning ut i jobb. I mars är det en minskning med 15,5 procent jämfört med riket där minskningen är 12 procent, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker. För att få fler arbetsgivare att se kompetensen framför hindren hos personer med funktionsnedsättning pågår nu Arbetsförmedlingens kampanj ”Gör plats!”. En person som har en funktionsnedsättning och en arbetsgivare som behöver anställa kan få olika former av stöd för att underlätta möjligheten till anställning. Kort om arbetsmarknaden mars 2019, Västerbottens län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 5,5 procent var inskrivna som arbetslösa (6).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år 7 366 personer (8 090) · 7,9 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,7).* Antal inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 302 personer (1 468) · 3 688 personer var öppet arbetslösa (4 030). · 3 678 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 060) · 488 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (493). · 736 personer fick arbete (894) · 59 personer varslades om uppsägning (62). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för mars publiceras 14 maj. Länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet . Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Färre funktionsnedsatta får jobb

I mars fick 109 personer som har en funktionsnedsättning ett jobb. Det är en minskning med 34 procent jämfört med mars 2018. I riket är minskningen 12 procent. – Det är en stor efterfrågan på kompetens i alla branscher trots det har personer som har en funktionsnedsättning svårt att få jobb. Arbetsförmedlingen har olika stöd att erbjuda arbetsgivaren för att underlätta möjligheten för en person som har en funktionsnedsättning att få en anställning, säger Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef i Sundsvall, Ånge, Härnösand, Timrå. För att få fler arbetsgivare att se kompetensen framför hindren hos personer med funktionsnedsättning pågår nu Arbetsförmedlingens kampanj ”Gör plats!” Kort om arbetsmarknaden mars 2019, Västernorrlands län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 8,1 procent var inskrivna som arbetslösa (8,6).* Totalt antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år 9 621 personer (10 202) · 11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,2).* Antal inskrivna arbetslösa 18-24 år, 1 407 personer (1 563) · 5 029 personer var öppet arbetslösa (5 125). · 4 592 personer deltog i program med aktivitetsstöd (5 077) · 522 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (546). · 837 personer fick arbete (1 044) · 39 personer varslades om uppsägning (77). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Aktuell statistik för alla län och riket som helhet . Statistiken för april månad presenteras 14 maj.   Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Arbetslösheten sjunker för utrikesfödda

  Arbetslösheten minskar jämfört med samma månad föregående år 5,8 (6,0). För utrikesfödda minskade arbetslösheten med 1 procentenhet, från 13,9 till 12,9 procent. Arbetslösheten för inrikes födda ligger på samma låga nivå 2,9 procent i mars i år som 2018. - Arbetslösheten i Stockholm fortsätter ner för utrikesfödda, men ligger still för inrikes födda, säger Jim Enström, arbetsmarknadsanalytiker. Även arbetslösheten för de som varit utan arbete över ett år sjunker. Uppdelat på kön sjönk arbetslösheten för män med 0,3 procentenheter och för kvinnor 0,1 procentenheter jämfört med samma månad föregående år.   Kort om mars 2019, Stockholms län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 5,8 procent var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 69 297 personer (70 641). · 5,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (6,0).* Sammanlagt 6 184 personer (6 691). · 43 129 personer var öppet arbetslösa (44 188). ·26 168 personer deltog i program med aktivitetsstöd (26 453). ·5 390 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (5 270). · 5 995 personer fick arbete (6 586). ·1 033 personer varslades om uppsägning (908). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april publiceras den 14 maj kl. 6:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Dämpad minskning av arbetslösheten

- Läget på länets arbetsmarknad är fortsatt bra även om vi inte ser samma kraft i utvecklingen jämfört med 2017 och 2018. Högkonjunkturens topp passerades under förra året, säger Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen. Utvecklingen på länets arbetsmarknad har varit bra under flera år och arbetslösheten har minskat både bland inrikes- och utrikesfödda personer. Även antalet långtidsarbetslösa har minskat i länet. I slutet av mars var 12 550 personer arbetslösa i länet. Det var en minskning med 830 personer jämfört med mars förra året. Av de arbetslösa var 4 650 personer födda i Sverige och 7 900 personer var utrikes födda. Den relativa arbetslösheten[1]   uppgick till 9,1 procent i länet. Jämfört med mars 2018 har arbetslösheten fallit med 0,7 procentenheter i länet. - Glädjande är att arbetslösheten har minskat både bland inrikes- och utrikesfödda och bland ungdomar. Även antalet långtidsarbetslösa minskar i länet, säger Jens Lotterberg. 5 900 av de inskrivna arbetslösa har varit utan ett arbete i mer än 12 månader. Det var 800 färre än samma månad föregående år. Antalet långtidsarbetslösa minskar både bland inrikes- och utrikesfödda. Kort om arbetsmarknaden i Södermanlands län, mars 2019 (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) · 9,1 procent var inskrivna som arbetslösa (9,8).* Sammanlagt 12 545 personer (13 374). · 11,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,5)* Sammanlagt 1 680 personer (1 691). · 5 731 personer var öppet arbetslösa (6 406). · 6 814 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 968). · 673 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (667). · 933 personer fick arbete (1 104). · 134 personer varslades om uppsägning (16). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Bifogat finns ett fördjupande faktaunderlag, en karta med aktuell arbetslöshet i varje kommun i länet. Det finns även en samling diagram som visar trenderna i statistiken över de senaste 20 åren och en länk till aktuell statistik för alla län och riket som helhet. Nästa månad presenteras månadsstatistik för Södermanland den 14 maj. Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning  [1]  I procent av den registerbaserade arbetskraften 16-64 alternativt 18-24 år.

Ungdomsarbetslösheten fortsätter sjunka

  Arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) har under senaste året minskat påtagligt, med drygt nio procent eller uttryckt i absoluta tal med 156 personer till 1 532. Det motsvarar en arbetslöshet på 10,6 procent av arbetskraften. – Det starka arbetsmarknadsläget ser ut att hålla i sig, säger Helena Lindh, arbetsmarknadsanalytiker, Arbetsförmedlingen. En annan grupp som också har dragit fördel av en stark arbetsmarknad är inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader. De har minskat med närmare nio procent jämfört med samma månad föregående år. I slutet av mars uppgick det totala antalet till 4 995 personer (5 469). Kort om arbetsmarknaden i Västmanlands län, mars 2019  (Inom parentes anges motsvarande siffror för månad år) 8,5 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 11 128 personer (11 377). 10,6 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,7).* Sammanlagt 1 532 personer (1 688). 4 806 personer var öppet arbetslösa (4 870). 6 322 personer deltog i program med aktivitetsstöd (6 507). 631 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (598). 991 personer fick arbete (1 013). 67 personer varslades om uppsägning (46). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april månad publiceras 2019-05-14 kl. 06:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

Skånes arbetslöshet minskar i lägre takt

– Att förra årets positiva trend med minskande arbetslöshet dämpas är i linje med att högkonjunkturen blir svagare, säger Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. – Dämpningen beror framför allt på att fler inrikes födda skriver in sig som arbetslösa och att färre inskrivna från samma grupp får jobb. Det tyder på att det är dämpad efterfrågan på arbetsmarknaden som ligger bakom inbromsningen av arbetslöshetens nedgång, menar Victor Tanaka. Kort om mars 2019, Skåne län (Inom parentes anges motsvarande siffror för mars 2018) ·9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (9,6).* Sammanlagt 58 766 personer(60 674). ·11,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (12,4).* Sammanlagt 7 228 personer (8 317). ·30 711 personer var öppet arbetslösa (30 557). ·28 055 personer deltog i program med aktivitetsstöd (30 117). ·3 394 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (3 149). ·4 763 personer fick arbete (5 658). ·514 personer varslades om uppsägning (142). *Andel av den registerbaserade arbetskraften. Månadsstatistiken för april publiceras 14 maj kl. 6:00 Fakta om statistiken Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU). Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik  Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

FundedByMe AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma den 15:e maj 2019

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I FUNDEDBYME CROWDFUNDING SWEDEN AKTIEBOLAG (PUBL) FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ), org.nr 556871-1823, kallar härmed till ordinarie bolagsstämma den 15 Maj 2019 kl 08.00 till 09.30 på adress SEB Stureplan 2, 114 35 Stockholm. Inregistrering sker från 07.45. Fullständig kallelse finns tillgänglig på bolagets IR-sida, samt på http://www.fundedbyme.com/kallelse, samt i Post- och Inrikes Tidningar och kommer utan kostnad för mottagaren att sändas till den aktieägare som så begär och som uppger sin e-postadress. Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 8 maj 2019. För rätt att delta vid stämman måste aktieägare, vilka har sina aktier förvaltarregistrerade, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast på avstämningsdagen den 8 maj 2019 vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta god tid i förväg. Om FundedByMeFundedByMe Crowdfunding Sweden AB är ett noterat teknikbolag med inriktning mot finansmarknaden. I nuvarande stund erbjuder bolaget en plattform för finansieringsstöd för diverse startups och tillväxtbolag runt om den globala marknaden. Kunderna anmäler sig online där de får möjligheten att visa intresse inför att investera. Bolaget består i dagsläget av FundedByMe.com, Feminvest och Laika Consulting, samt sex samägda partnerbolag i Finland, Malaysia, Singapore, Polen, Holland och Dubai/FAE. Gruppen når tillsammans över 269,000 registrerade globala investerarmedlemmar. Bolagets aktier kan exempelvis handlas på Avanza (FBM MTF B)  eller Nordnet (FBM MTF B) . 

Leksand pilot när Älvstädningen testar att städa innan vårfloden

-Vi är stolta att ha Älvstädningen tillsammans med Städa Sverige. Dels ger vi ger idrottsföreningarna chansen att göra skillnad i närmiljön, dels ger det en bra möjlighet att tjäna pengar till föreningskassan. Vi har tidigare fått signaler om att mer skräp skulle kunna städas upp om det sker innan vårfloden. Då den varierar blir det lite mer svårplanerat, men vi testar nu med Leksand för att se vilken skillnad det ger, säger Desirée Hylander, projektledare för Älvstädningen på Fortum Onsdagen den 17 april kommer SK Leksand, Leksands IF FK och Insjöns IF BK P03 att städa en del av Dalälven. Den 5 maj gör Leksands Simförening ytterligare en städinsats i kommunen. - Vårt mål är att göra en så stor insats som möjligt för miljön. Föreningarna känner sitt närområde och vet hur det ser ut där. Det blir därför ett viktigt inspel när det beslutas om vilka älvsträckor som ska städas, säger Mats Wesslén, VD på Städa Sverige. Om ÄlvstädningenÄlvstädningen är ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum. Syftet med Älvstädningen är att involvera lokala idrottsföreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar för att uppmärksamma och informera om den nedskräpning som sker i vår natur och runt våra vattendrag. Under ett antal helger under 2019 kommer föreningar att plocka bort skräp på utvalda sträckor utmed Indalslälven, Ljusnan, Dalälven, Klarälven och Gullspångsälven med biflöden. Alla föreningar som deltar får betalt för sitt arbete.

Atlas Copcos intuitiva och lättanvända smarta styrenhet Xc4004 ger användaren full kontroll

"Den smarta styrenheten Xc4004 innehåller våra senaste innovationer. Vi menar att en styrenhet ska ge dig full kontroll samtidigt som den är intuitiv. Viktigast av allt är att det är enkelt att använda den och navigera”, säger Hendrik Timmermans, Vice President Marketing för Atlas Copcos Portable Air-division. "Smarta styrenheter skyddar din investering och ökar effektiviteten, samtidigt som driftskostnaderna för utrustning kan minskas rejält tack vare de insikter ett bättre dataunderlag ger.” Lättanvänt gränssnitt Styrenhetens 7-tumsdisplay visar flera parametrar samtidigt, inklusive tryck och flöde. Det betyder att man inte behöver växla visningsläge för att kontrollera flödet vid ett visst tryck. Den toppstrukturerade larminställningen gör dessutom att arbetet kan övervakas. Slutligen finns navigeringen på 30 språk för att täcka Atlas Copcos globala närvaro. Insikter som ökar effektivitet och drifttid Genom att Xc4404 stödjer alla Atlas Copcos reglersystem, bland annat nya AirXpert 2.0 och det pneumatiska reglersystemet, ökar den effektiviteten påtagligt.  Xc4004-styrenheten förbättrar bränsleeffektiviteten ytterligare genom funktionerna för automatisk belastning/avlastning och start/stopp. Genom den automatiska diagnosfunktionen för kontroll av motorstatus ökar Xc4004-styrenheten aktivt drifttiden.  Dessutom kan användaren övervaka inte mindre än 15 viktiga parametrar.  Snabb tillgång till historiska trender hjälper användarna utföra driftsanalyser och ger underlag för schemaläggning av förebyggande underhåll. Resultatet är ökad drifttid och effektivitet. Spara tid genom fjärrstyrning Användarna kommer åt flera parametrar genom en andra styrenhet som kan monteras på exempelvis en borrigg. Med hjälp av den andra styrenheten kan operatören hantera eko-läget, dynamisk flödesförstärkning, flera inställningar för tryck/flöde och nödstopp. Fjärrstyrningen går att hantera med en fast anslutning eller via RRC-radioförbindelse. En mer robust, tuffare styrenhet Den smarta styrenheten Xc4004 har en reflexfri och frostskyddad display som är IP67-klassad, vilket innebär att den har ett gott skydd mot kontaminering med vatten, damm och smuts.  För att göra styrenheten ännu mer driftsäker har Atlas Copco gett den en kompakt design med ett begränsat antal kopplingar.  Den fungerar alltid, oavsett i vilken miljö den behöver användas. Den smarta Xc4004-styrenheten har en lösning för varje utsläppsbestämmelse.  Slutligen motsvarar en enda Xc4004-styrenhet sju av de olika tidigare modellerna. Även det ökar effektiviteten och användarvänligheten vid körning av flera Atlas Copco-kompressorer.

Människor vill hellre ha miljöbeskattning av företag än av den egna konsumtionen

År 2015 enades världens länder om det så kallade Parisavtalet. Avtalet innebär att länderna ska ta gemensamt ansvar för att minska sina utsläpp av växthusgaser, och samtidigt göra det möjligt för fattiga länder att bekämpa fattigdom och ställa om till ett fossilfritt samhälle. Hur framgångsrika länderna varit med att implementera olika klimatpolitiska åtgärder beror till viss del på hur stort stödet är bland medborgarna. För att ta reda på om stödet för koldioxidskatt skiljer sig åt mellan länder har statsvetare jämfört länder som har liknande politisk kultur, men som är olika beroende av fossil industri. Analysen baseras på enkätsvar från 4 700 personer från Sverige, Norge, Australien och Nya Zeeland, som svarat på frågor om vad de tycker om beskattning av koldioxid. Frågorna handlar om stöd för tre olika skatteförslag: · En koldioxidskatt på fossila bränslen som riktar sig mot konsumenter · En koldioxidskatt på fossila bränslen som används av industrin · En koldioxidskatt som särskilt riktar sig mot tillverkningen av fossila bränslen. – Resultaten visar att stödet för koldioxidskatter som riktas mot industrin är starkare än för dem som riktas mot individers privata konsumtion. Störst stöd har beskattningen av fossilindustrin, men i Australien och Norge som är ekonomiskt beroende av fossil industri är stödet för denna typ av beskattning generellt lägre än i Sverige och Nya Zeeland, säger Niklas Harring, en av forskarna bakom studien. Att studera hur stödet för olika klimatskatter skiljer sig åt mellan länder är viktigt för att förstå vilka typer av åtgärder som kan vara de mest lämpliga och de enklaste för ett land att införa. – Att beskatta privatkonsumtion direkt är mindre populärt än att beskatta industrin även om det kan drabba konsumenterna i slutändan. Det handlar förmodligen delvis om vem medborgarna anser vara ansvariga. Vi vet också från tidigare studier att egenintresse och rättviseuppfattningar styr människors attityder till miljöpolitiska förslag, säger Niklas Harring. Mer information:Studien är publicerad i tidskriften Climate Policy. Niklas Harring, Sverker C. Jagers och Simon Matti (2019). The significance of political culture, economic context and instrument type for climate policy support: a cross-national study: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2018.1547181 Kontakt:Niklas Harring, telefon: 031−786 1223, 070–396 1179, e-post: niklas.harring@pol.gu.se

Integrum ansöker om premarket approval (PMA) från FDA

PMA är den högsta formen av godkännande av medicin-tekniska produkter i klass III, den med de mest omfattande produktsäkerhetskraven. Det är bara en handfull svenska bolag som genom åren fått en PMA godkänd i USA. Med denna typ av godkännande underlättas möjligheterna att få ersättning från sjukförsäkringar, samtidigt som den skapar högre barriärer för konkurrenter.  "Efter ett långvarigt arbete som initierades redan kort efter att Integrum startades 1998,  med systematiska vetenskapliga studier och noggrann kvalitetskontroll, har vi nu lämnat in den 3000 sidor långa ansökan - ett fantastisk teamarbete lett av vår QA/RA-chef Niklas Hofverberg", säger Maria Lopez, VD, och tillägger, detta är en milstolpe som nu bäddar för en ökad expansion på den amerikanska marknaden. Det är vanligt att kostnaden för att ta fram det kliniska underlaget för en PMA-ansökan ligger i storleksordningen 50-100 MSEK och ibland mer. Integrum har, till en väsentligt lägre kostnad, lyckats använda de kliniska data som insamlats sedan bolaget startades. Att en PMA-ansökan är en omfattande process tydliggörs också av att ansökningsavgiften till FDA normalt är ca 3 MSEK. Mindre bolag kan ansöka om reducerad avgift eller - som Integrum lyckats med - till och med helt slippa avgift.  En godkänd PMA innebär att de begränsningar som finns i bolagets nuvarande HDE-godkännande (Humanitarian Device Exemption) försvinner, tex taket på 8000 implantat per år. Det blir också på sikt (3-5 år)  förbättrade möjligheter till en bredare ersättning (reimbursement) från olika amerikanska sjukvårdsersättningssystem såsom Medicare. Genom vår PMA ansökan tvingar vi också framtida konkurrenter att gå den krävande PMA-vägen, eftersom en HDE inte kan samexistera om det finns en godkänd PMA för liknande produkt. "Vi anser att det är mycket goda förutsättningar att Integrums PMA blir godkänd och bolaget har haft flera avstämningar och möten med FDA, men det finns förstås ingen garanti ", säger VD Maria Lopez.  Inom 180 dagar kommer Integrum att få ett första svar från FDA efter att all dokumentation genomgått en inledande granskning. Normalt tar en fullständig godkännandeprocess 12-18 månader.

Clas Ohlson ökar försäljningen i mars

Försäljningen i mars ökade med 4 procent till 605 Mkr (584). Den organiska försäljningen ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Försäljningen i mars i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent. Under mars påverkade kalendereffekten positivt om cirka 2 procentenheter med anledning av fler handelsdagar jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen online i mars ökade med 28 procent till 32 Mkr (25). Jämfört med mars föregående år har butiksbeståndet utökats netto med 10 butiker. Vid månadens utgång uppgick det totala antalet butiker till 237. +----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Länder, Mkr |Mars |Mars |Procentuell förändring|Organisk tillväxt|| |2018/19|2017/18| | |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Sverige |274 |265 |3 |3 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Norge |234 |228 |3 |1 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Finland |74 |70 |5 |2 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+|Utanför Norden**|23 |21 |9 |4 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+| |605* |584 |4 |2 |+----------------+-------+-------+----------------------+-----------------+ * Varav 32 Mkr (25) utgör försäljning online.** Påverkat av butiksoptimering i Storbritannien, butiken i Croydon stängdes 16 augusti 2018. Den totala försäljningen för de gångna elva månaderna av räkenskapsåret 2018/19 (maj 2018 till mars 2019) ökade med 7 procent till 8 180 Mkr (7 630). Den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Försäljningen i jämförbara enheter och lokal valuta ökade med 1 procent. Försäljningen online för perioden ökade med 49 procent till 396 Mkr (266). För mer information, vänligen kontakta:Niklas Carlsson, kommunikationschef, telefon: 0247-444 29 Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 klockan 07:00.

SolTechs Kinaverksamhet tar affär som ger 29,4 MSEK under avtalstiden på 20 år

Anläggningen kommer årligen producera cirka 1 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till drygt 10 MSEK och byggstart är planerad till kvartal 2, 2019. VD Stefan Ölander i en kommentar:– Affärerna i Kina fortsätter att komma in enligt plan. Genom det gröna obligationsramverk om 1 500 MSEK som SolTechs dotterbolag ASAB tecknade med JOOL Markets i december 2018, har vi skapat förutsättningar för att löpande kunna tillgodose det kapitalbehov vi har för att i första hand nå våra mål om 126 MW under 2019. Vi fortsätter med oförminskad styrka att bygga solenergianläggningar som bidrar till ett bättre klimat i Kina, och samtidigt skapar värde för våra aktieägare. För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)Tel: 070-739 80 00.  Epost: stefan.olander@soltechenergy.com  Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 april 2018 kl. 07:10 CET.  Om SolTech Energy Sweden AB (publ)SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka  15 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com    Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).   

Hur man pratar med sitt barn om autismdiagnosen ”En liten bok som kan göra skillnad”

Prata med ditt barn om autism är en handfast och tydlig handbok. Första delen ger tips om hur man kan berätta för barn beroende på ålder och utvecklingsnivå, och råd om vad man kan göra om barnet reagerar på ett oväntat eller negativt sätt. Den andra delen tar upp för- och nackdelar med att berätta om diagnosen för andra, som till exempel släktingar, vänner, skolpersonal och klasskamrater, och tipsar föräldrar om vad de kan göra om andra inte förstår eller accepterar diagnosen. Boken avslutas med ett arbetsmaterial som är utformat för att hjälpa barn med en diagnos att förstå autism. Boken är faktagranskad och anpassad till svenska förhållanden. Sagt om boken”Lika hjälpsamt och koncist som praktiskt och empatisk beskriver Raelene Dundon hur, när och med vem föräldrar kan samtala om autism – en liten bok som kan göra skillnad.”, säger Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet, föreståndare för Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND). ”Den här boken hade jag gärna skrivit själv!”, säger socionom Carolina Lindberg som har skrivit flera böcker om autismspektrumtillstånd bland annat Ung och vuxen med asperger och AST och Föräldraboken om autismspektrumtillstånd (Gothia Fortbildning). Om författarenRaelene Dundon, leg. psykolog, bor och verkar i Melbourne, Australien och driver Okey Dokey Childhood Psychology. Hon är mamma till tre barn, varav två har autism. Om bokenTitel: Prata med ditt barn om autism – en handbok för föräldrarFörfattare: Raelene DundonÖversättare: Johanna SvartströmUtgivning: 15 maj 2019ISBN: 978-91-7741-128-4Pris: 235 kr ex momsSidor: 144Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Ahlstrom-Munksjö ett av de första bolagen inom sin bransch att bli ISO 45001-certifierad

AHLSTROM-MUNKSJÖ, PRESSMEDDELANDE, 15 april 2019 kl. 8.30 EET   Ahlstrom-Munksjö anser att en arbetsplats med noll olyckor går att uppnå och det långsiktiga målet är en olycksfri arbetsplats. För att skapa förutsättningar före att uppnå målsättningen certifierar Ahlstrom-Munksjö sina produktionsenheter med ISO 45001-standarden. För att uppnå det långsiktiga målet och säkerställa en säker arbetsmiljö fokuserar Ahlstrom-Munksjö på förebyggande aktiviteter, beteendebaserade säkerhetsinteraktioner, säkerhetsinspektioner och skräddarsydd säkerhetsutbildning. Utvecklingen styrs genom systematiska och effektiva ledningsprocesser för hantering av hälsa och säkerhet. Av Ahlstrom-Munksjös 45 anläggningar globalt har 8 hittills certifierats med ISO45001:2018. Den nya standarden, som offentliggjordes i mars 2018, bekräftar spetskompetens och god praxis inom ledningssystem för arbetshälsa och säkerhet. Det främjar en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att tillhandahålla ett ramverk som gör det möjligt för organisationer att identifiera och minska riskerna inom arbetshälsa och säkerhet, minska potentialen för olyckor på arbetsplatsen och sjukdomar och förbättra enligheten med gällande regler och lagstiftning. Målet är att alla Ahlstrom-Munksjös produktionsenheter certifieras med standarden senast under 2021. "En stark global säkerhetskultur ökar hälso- och säkerhetsansvaret för alla medarbetare, leverantörer och besökare. Vi är fast beslutna att tillämpa bästa praxis inom hälsa och säkerhet och jag är väldigt glad att se det senaste resultatet av vårt arbete. Möjligheten att erbjuda en säker arbetsplats stöder oss också i att attrahera, utveckla och att behålla talanger vår globala verksamhet ", säger Dan Adrianzon, Executive Vice President, People & Safety på Ahlstrom-Munksjö. "Den nya internationella, dynamiska och processbaserade standarden omfattar så väl risker som möjligheter och kräver samtidigt att våra intressenters synpunkter beaktas. Detta ligger helt i linje med vår förebyggande hälso- och säkerhetsstrategi. Denna standard tar våra produktionsanläggningar till en ny nivå. Den ökar också effektiviteten, eftersom den bygger på de övriga ISO- standarderna för styrsystem”, säger Rune Årnes, Vice President Health & Safety på Ahlstrom-Munksjö. Den nya standarden ersätter den tidigare OHSAS 18001: 2007-standarden, som fortfarande är det mest använda ledningssystemet inom arbetshälsa och säkerhet. För närvarande är 25 av Ahlstrom-Munksjös produktionsanläggningar certifierade med OHSAS18001. Majoriteten av Ahlstrom-Munksjös 8 000 anställda arbetar i en miljö där hälso-, säkerhets- och miljörisker är närvarande. Bolagets verksamhet kräver därför utmärkt prestanda inom hälso-, säkerhets- och miljörelaterade frågor. Läs mer om Ahlstrom-Munksjös arbete inom arbetshälsa och säkerhet i års- och hållbarhetsredovisningen.   För mer information, kontakta: Rune Årnes, Vice President Health & Safety, mob. +47 97 97 39 35 Dan Adrianzon, Executive Vice President, People & Safety, tel. +46 10 250 1009

Intervju med Ramon Salazar

Ramon Salazar, kan du kort beskriva din professionella roll och dina erfarenheter inom området? Jag är medicinsk onkologiexpert inom mag-tarmområdet. Jag specialiserade mig inom medicinsk onkologi 1997, efter att framgångsrikt ha genomfört fyra års MIR-program på sjukhuset Sant Pau i Barcelona. 1999 fick jag en doktorsexamen vid Autonomous University of Barcelona. Sedan dess har jag lett många kliniska studier och andra projekt med en akademisk historik som har gett mig möjlighet att kontinuerligt få omfattande finansiering från nationella och internationella finansieringsorgan, både offentliga och privata. Dessutom har jag varit verksam inom European Society of Oncological Medicine och Spanish Society of Medical Oncology under de senaste åren. WntResearch utvecklar en läkemedelskandidat, Foxy-5, som är avsedd att minska tumörcellernas rörlighet och därmed motverka bildandet av metastaser. Vad är din åsikt om WntResearchs läkemedelskandidat och vilken framtida potential ser du? Detta är ett särskilt originellt och innovativt tillvägagångssätt för att hindra bildandet av metastaser. De prekliniska konceptstudierna som beskriver verkningsmekanismerna är solida, och jag tror att Foxy-5 har en stor potential att minska sannolikheten för metastasbildning, särskilt i undergruppen av patienter med tumörer som är naturligt låga uttryckare av WNT5A. Kan du berätta varför du accepterade rollen som Coordinating Principal Investigator i den pågående kliniska fas 2-studien av Foxy-5? Eftersom jag snabbt förstod att detta var ett mycket bra tillfälle att arbeta för att göra en förändring för det goda. Det här är första gången vi testar ett läkemedel direkt i periadjuvant-miljön, vilket innebär behandling före och samtidigt som kirurgi. Eftersom metoden är specifik för denna miljö, är också projektet mycket attraktivt. Jag anser också att min tidigare erfarenhet och kompetens inom både klinisk farmakologi och biomarkörsutveckling i adjuvansmiljön skulle vara värdefull för att optimera utformningen av studieprotokollet. Hur jämför sig Foxy-5 mot andra cancerbehandlingar som du tidigare testat? Den har en utmärkt säkerhetsprofil eftersom att den är mycket specifik för processen med metastasbildning, vilket även ger hopp om ett utmärkt förhållande mellan risk och effektivitet. Som Primary Investigator, kan du berätta om designen av fas 2-studien med Foxy-5 och hur intresset har varit från patienter att anmäla sig? Detta är en så kallad Proof of Concept-studie. Vi randomiserar patienter med lokalt avancerad koloncancer för att antingen få eller inte få Foxy-5 inom några veckor före och efter deras operation, för att minska risken för återfall. Detta görs särskilt hos de patienter med tumörer som är låga uttryckare av WNT5A, den naturliga substansen som är analog med Foxy-5. Vilket intresse för Foxy-5 och den nuvarande kliniska studien har du upplevt av dina kollegor? Alla mina Principal Investigator-kollegor på de olika kliniska testenheterna är mycket förväntansfulla över det här nya konceptet. De har alla under många år menat på att specifika läkemedel som förhindrar metastasbildningar är nödvändiga. Slutligen, vad tror du att effekten kan bli på cancerbehandlingar generellt sett om Foxy-5 blir en godkänd behandling? Detta kommer att bli en revolutionerande upptäckt för patienterna som kommer att få ökade chanser att bli botade. Det öppnar också en ny väg för att förändra läkemedelsutveckling i adjuvansmiljön i allmänhet. För ytterligare information kontakta: Peter Morsing, vd, WntResearch ABE-mail: pm@wntresearch.comTelefon: +46 72 720 0711 Om WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare tecknar aktier i WntResearchs pågående företrädesemission

VD Peter Morsing kommenterar ”Det är glädjande att mina kollegor i styrelsen och ledningen visar en fortsatt tilltro till WntResearchs potential genom att investera i bolaget. Med denna företrädesemission kan vi driva bolaget tills vi har så pass goda effektindikationer att vi kan fatta välgrundade och kvalificerade beslut om hur vi på ett optimalt sätt ska nå vårt mål med fas 2-studien i tjocktarmscancer. Effektindikationer är även betydande och värdeskapande på så sätt att de ger underlag för eventuell expansion in i andra indikationer som bröstcancer och prostatacancer. Härutöver öppnar det upp för diskussioner med ledande läkemedelsbolag avseende framtida samarbeten.” För ytterligare information om WntResearch, vänligen kontakta: Peter Morsing, VD, WntResearch ABE-post: pm@wntresearch.comTelefon: +46 72 720 0711 Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019. Om WntResearch WntResearch utvecklar en helt ny typ av cancerläkemedel som verkar genom att hämma tumörcellernas förmåga att sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Metastasering är den främsta anledningen till att människor dör av cancer och specifik behandling saknas. Foxy-5, som är företagets längst framskridna läkemedelskandidat, är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A. Den har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelse- och invasionsförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultat från fas 1-studier i patienter med tjocktarmscancer, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. Nyligen inleddes en multicenter fas-2-studie på patienter med tjocktarmscancer för att bevisa den anti-metastaserande effekten hos Foxy-5. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Bygghemma Group First AB:s årsredovisning 2018

Bygghemma Group First AB (”Bygghemma”) har publicerat sin årsredovisning för 2018 på bolagets hemsida: http://www.bygghemmagroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska och engelska.Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska under vecka 19 och kan beställas på investment@bygghemmagroup.se. För mer information, vänligen kontakta:Adam Schatz, CFOTelefon: +46 (0)70 932 43 00 E-post: adam.schatz@bygghemmagroup.seJohan Hähnel, Head of Investor RelationsTelefon: +46 (0)70-605 63 34E-post: johan.hahnel@bygghemmagroup.seDenna information är sådan som Bygghemma Group First AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2019 kl 07.55 CEST. Om Bygghemma GroupBygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive Bygghemma, Trademax, Chilli och Furniturebox. Bygghemma Group omsatte ca 5 miljarder kronor 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Årsstämma i Bio-Works Technologies AB

Deltagande                                                                               Aktieägare som önskar delta i stämman ska: ·vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 11 maj 2019 (notera att eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare vara införda i aktieboken fredag den 10 maj 2019), och ·anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 13 maj 2019. Aktieägare som önskar delta ska anmäla sig till Bolaget genom e-mail till info@bio-works.com, senast måndagen den 13 maj 2019. Vid sådan anmälan ska aktieägarens namn/firma, personnummer/ organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden uppges. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 10 maj 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till Bolaget antingen genom e-mejl till info@bio-works.com eller med post till Virdings Alle 18, 754 50 Uppsala i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.bio-works.com. Förslag till dagordning 1.Årsstämmans öppnande 2.Val av ordförande vid stämman. 3.Val av ordförande vid stämman. 4.Upprättande och godkännande av röstlängd. 5.Godkännande av dagordning. 6.Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll. 7.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 8.Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2018. 9.Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen. 10.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören. 11.Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 12.Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman samt antalet revisorer och revisorssuppleanter. 13.Beslut om arvode till styrelsen och revisor. 14.Val av styrelse, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter. 15.Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter. 16.Beslut om bemyndigande. 17.Årsstämmans avslutande.   Beslutsförslag Punkt 2 – Ordförande vid stämman Advokat Lars Widhagen föreslås till årsstämmans ordförande. Punkt 10 – Beslut om dispositioner Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar att utdelning inte ska utgå. Punkt 11 – Antalet styrelseledamöter och antalet revisorer Bio-Works Technologies valberedning inför årsstämman 2019 består av: ·Thomas Pollare, utsedd av Amicogen Inc ·Daniel Sandberg, utsedd av Daniel Sandberg ·Andrew Bright, utsedd av Andrew Bright Valberedningen föreslår att: ·antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara fem (5) utan några suppleanter, och ·antalet revisorer ska vara ett (1) revisionsbolag utan några suppleanter. Punkt 12 – Arvoden till styrelsen och revisor Valberedningen föreslår följande arvoden till styrelsen och revisor: ·180 000 kronor till styrelsens ordförande och 90 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna, ·utöver styrelsearvodet, ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott, samt ·revisorsarvode enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår omval av: ·Thomas Pollare ·Yong Chul Shin ·Patrick van de Velde ·Kiristi Gjellan ·Lena Söderström Thomas Pollare föreslås till styrelseordförande. Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på Bio-Works Technologies hemsida, www.bio-works.com. Punkt 14 – Val av revisor Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton. Grant Thornton har meddelat att Micael Schultze fortsätter som huvudansvarig revisor förutsatt att omval sker. Punkt 15 – Beslut om bemyndigande Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller med andra villkor. Vid beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet vara begränsat till att motsvara en utspädning om totalt 20 procent av antalet aktier i bolaget. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Aktier och röster Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 19 335 670 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier. Upplysningar på stämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Handlingar Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget, Virdings Alle 18, 754 50 Uppsala, och på Bolagets hemsida, www.bio-works.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kan begäras på telefon 0735 189 082. Uppsala i april 2019 Bio-WorksTechnologies AB (publ) Styrelsen     Non-Swedish speaking shareholders This notice convening the AGM of Bio-Works Technologies will be available in English on www.bio-works.com

Kallelse till årsstämma i Bactiguard Holding AB

Rätt till deltagande och anmälan Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, dels   anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast torsdag 9 maj 2019. Anmälan ska ske skriftligen per post till Bactiguard Holding AB (publ), ”Årsstämma 2019", Box 15, 146 21 Tullinge, eller per e-post stamman@bactiguard.se. Anmälan om deltagande kan också ske via Bactiguards hemsida, www.bactiguard.se. Vid anmälan ska följande information uppges: namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två). Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear torsdagen den 9 maj 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.bactiguard.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2.  Val av ordförande vid stämman   3. Upprättande och godkännande av röstlängd  4. Godkännande av dagordning  5. Val av en eller flera justeringsmän   6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad   7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen   8. Verkställande direktörens presentation   9. Beslut oma)  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkningb)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningenc)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer 10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor  11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor  12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare  13. Stämmans avslutande Förslag till beslut  Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att advokat Magnus Lindstedt utses till ordförande vid årsstämman. Punkt 9b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets förlust balanseras i ny räkning. Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor Valberedningen föreslår att arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till övriga ledamöter. För arbete som ordförande i Revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kr till ordförande. För ordförande i Ersättningsutskottet och för övriga utskottsledamöter föreslås ingen särskild ersättning. Det noteras att förslaget såvitt avser arvodesnivåer innebär en sänkning av arvodet till styrelsens ordförande med 100 000 kr, för att bättre spegla ersättningen till övriga styrelseledamöter. Tidigare utgick även ersättning till ordförande i Ersättningsutskottet om 100 000 kr. Valberedningen föreslår vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkända fakturor. Punkt 11 – Val av styrelse, styrelsens ordförande och revisor Valberedningen föreslår att styrelsen även fortsatt ska bestå av fem ledamöter, samma antal som föregående år. Valberedningen föreslår omval av Mia Arnhult, Christian Kinch och Jan Ståhlberg samt nyval av Professor Anna Martling och Thomas von Koch. Valberedningen föreslår vidare att Jan Ståhlberg väljs om till styrelsens ordförande. Marie Wickman-Chantereau och Svante Östblom har båda avböjt omval. En redogörelse för valberedningens förslag samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bactiguards hemsida, www.bactiguard.se. Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med Revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Therese Kjellberg kommer att utses till ny huvudansvarig revisor. Punkt 12 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare (oförändrade från föregående år): Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Bactiguard, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget. Bactiguard ska ha de ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål ska uppnås. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig. Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig, vilken ska bestämmas utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet. Översyn av fast lön ska göras årligen för varje kalenderår. Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas marknadsmässig rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska vara utformad med syfte att främja Bactiguards långsiktiga värdeskapande och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Eventuell rörlig ersättning ska vara begränsad till 50% av fast årslön. Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare som utgår kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid samt (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga. Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar. Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas. Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, friskvårdsbidrag samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än 6 månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön. Då styrelsen finner det lämpligt ska bolagets ledande befattningshavare även erbjudas att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram som ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås stämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget. Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter bolagsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. ÖVRIG INFORMATION Antal aktier och röster I Bactiguard finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 33 302 373 aktier och 69 302 373 röster, fördelat på 4 000 000 aktier av serie A om vardera 10 röster och29 302 373 aktier av serie B om vardera en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.   Upplysningar på stämman Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Handlingar Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts samt fullständiga beslutsförslag enligt ovan hålls tillgängliga hos Bactiguard på adress Alfred Nobels Allé 150, Tullinge och på Bactiguards hemsida, www.bactiguard.se, senast från och med onsdagen 24 april 2019 samt sänds till de aktieägare som begär det hos Bactiguard och uppger sin adress. Behandling av personuppgifter Bactiguard Holding AB (publ) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs i samband med årsstämman. Information om hur sådana personuppgifter behandlas finns i bolagets policy om behandling av personuppgifter i samband med årsstämma, se: https://www.bactiguard.se/sites/default/files/css/integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Stockholm i april 2019 Bactiguard Holding AB (publ) Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Bygghemma

Anmälan m.m.Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 9 maj 2019, dels anmäler sig till stämman senast torsdagen den 9 maj 2019 per post under adress Bygghemma Group First AB, Hans Michelsensgatan 9, 211 20 Malmö (märk kuvertet: Årsstämma), per telefon 072-402 02 17 eller via e-post till investment@bygghemmagroup.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, antal aktier samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande bör i god tid före stämman insändas till bolaget på adress enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.bygghemmagroup.se och kan även beställas från bolaget på ovan angivna adress. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd torsdagen den 9 maj 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. I bolaget finns totalt 107 368 421 aktier, motsvarande lika många röster. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val en eller två justeringspersoner. 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut oma) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, ochc) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor.12. Beslut om valberedning.13. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.14. Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt incitamentsprogram.15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier.16. Stämmans avslutande. Resultatdisposition (punkt 8b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas och att bolagets resultat balanseras i ny räkning. Valberedningens förslag (punkt 2 och 9-12) Valberedningen, som består av Marcus Egelstig (FSN Capital, ordförande), Kristian Ford (Mikael Olander), Jonas Rennmark (ATP) och Henrik Theilbjørn (styrelsens ordförande), föreslår följande: · Advokat Erik Sjöman väljs till ordförande vid årsstämman; · Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. · Ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 750 000 kronor enligt följande fördelning. 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 100 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande. · Omval av styrelseledamöterna Henrik Theilbjørn, Peter Möller, Ingrid Jonasson Blank och Bert Larsson samt nyval av Johan Giléus, Cristophe Le Houédec och Tom Tang. Lars Nilsson och Florian Seubert har avböjt omval. · Omval av Henrik Theilbjørn som styrelsens ordförande. · Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. · Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert. · Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Johan Giléus, född 1965, bosatt i Sverige och svensk medborgare, har studerat företagsekonomi vid Stockholms universitet. Han har under större delen av sitt yrkesliv arbetat med finans och redovisning och arbetar för närvarande som självständig finansiell rådgivare. Johan Giléus har tidigare arbetat i cirka 25 år på Deloitte, där han bland annat var partner och ledde Transaction Services-funktionen (M&A) med cirka 30 medarbetare samt tjänstgjorde som styrelseledamot för Deloitte Sverige. Johan Giléus har stor erfarenhet av redovisning och finansiell rapportering i noterade bolag samt övriga aktiemarknadsrättsliga frågor, riskhantering och strategiska transaktioner. Han har även stor erfarenhet av arbete med börsrevisioner. För närvarande är Johan Giléus styrelseledamot Haldex AB där han också är ordförande i revisionsutskottet. Han tjänstgör även som CFO på deltid i InDex Pharmaceuticals Holding AB som är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Christophe Le Houédec, född 1972, bosatt i Frankrike och fransk medborgare, har en ingenjörsexamen från Ecole des Mines de Paris. Christophe Le Houédec har under merparten av sitt yrkesliv arbetat inom tillverkning, supply chain, och logistik samt innehaft olika ledande befattningar, såsom ingenjör på Groupe Renault (1995-1997), Supply Chain Manager på Groupe Danone (1997-2005), Senior Consultant inom Operations Strategy och inom Manufacturing Efficiency på The Boston Consulting Group (2005-2007), Logistics Director Nordics på Schneider Electric (2007-2011) samt som Director på Amazon France, främst inom Supply Chain och Logistics Services (2011-2017). Han är för närvarande verkställande direktör och medgrundare av AyoLab, ett Parisbaserat startup-företag. Christophe Le Houédec har för närvarande inga andra styrelseuppdrag. Tom Tang, född 1976, bosatt i Storbritannien och amerikansk medborgare, har en kandidatexamen i datavetenskap och en MBA. Under större delen av sin karriär har Tom arbetat med IT, mjukvaru-utveckling och -teknik samt har haft flera olika ledande befattningar, såsom Manager, IT & Corporate Strategy på Ford Motor Company (2005-2007), Senior Manager, Software Development & Program Management på Amazon (2007-2011), Division Vice President, Software Engineering på Sears Holding (2011-2015), Senior Vice President, Software Development på TraFone Wireless (2015-2016), Director, Software Development & Technology på Sainsbury’s Argos (2016-2018). Han är för närvarande, Chief Information Officer på Sainsbury’s Argos. Tom Tang har för närvarande inga andra styrelseuppdrag. Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.bygghemmagroup.se. Valberedningen föreslår slutligen att årsstämman ska besluta om valberedning inför årsstämman 2020 enligt följande. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägandeförhållandena i bolaget per den 30 september 2019, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största aktieägarna (med ”aktieägare” nedan avses enskild aktieägare eller ägargruppering) i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från att utnyttja sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska styrelsens ordförande bereda nästa aktieägare i storleksmässig turordning möjlighet att utse en ledamot. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren i valberedningen förutsatt att ledamöterna inte enas om en annan ordförande. Valberedningens ordförande ska inte vara styrelseledamot i bolaget. En aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen äger alltid rätt att entlediga ledamoten och utse en ersättare. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den aktieägare som utsett ledamoten rätt att utse en ny ledamot till valberedningen. Om det tidigare än två månader före årsstämman sker en väsentlig förändring i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter en sådan väsentlig ägarförändring blivit en av bolagets tre största aktieägare, framställer önskemål till valberedningens ordförande om att utse en ledamot till valberedningen, ska valberedningen erbjuda aktieägaren att utse en ledamot till valberedningen. Denna ledamot ska ersätta den ledamot som utsetts av den aktieägare som efter ägarförändringen inte längre är en av de tre röstmässigt största aktieägarna. Valberedningens ledamöter ska inte erhålla något arvode. Valberedningen ska dock ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader för anlitande av rekryteringskonsulter och andra konsulter som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Därutöver ska bolaget på begäran av valberedningen tillhandahålla skäliga personella resurser, såsom sekreterarfunktion, för att underlätta valberedningens arbete. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13) Styrelsen föreslår riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som huvudsakligen överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats. Den sammanlagda ersättningen ska baseras på marknadsmässiga villkor, vara konkurrenskraftig och väl avvägd. Vidare ska ersättningen bidra till god etik och företagskultur och samtidigt vara i linje med aktieägarnas intressen. Ersättningen till de ledande befattningshavarna ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pension. Ledande befattningshavares fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella ledande befattningshavarens kompetens, ansvar och prestation. Den rörliga ersättningen ska grunda sig på befattningshavarens resultat i relation till förutbestämda och mätbara mål som syftar till att främja Bygghemma Groups värdeskapande på lång sikt.Ledande befattningshavare ska även vara berättigade till pensionsersättningar baserat på vad som är brukligt i det land där de är anställda. Styrelsens förslag till beslut om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (punkt 14) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda inom koncernen genom emission av teckningsoptioner (LTIP 2019/2022) enligt följande. Utgivande av teckningsoptionerStyrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utgivande av högst 1 610 526 teckningsoptioner, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 48 315,78 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma nedan kategorier av medarbetare i koncernen. Styrelsen ska besluta om den slutliga tilldelningen av teckningsoptioner snarast möjligt efter årsstämman. Ledande befattningshavare (4 personer) ska ha rätt att teckna högst 92 030 teckningsoptioner per person, totalt högst 368 120 teckningsoptioner och lokala befattningshavare (14 personer) ska ha rätt att teckna högst 92 030 teckningsoptioner per person, totalt högst 1 288 420 teckningsoptioner. Under förutsättning att samtliga teckningsoptioner inte tecknas enligt ovan ska därefter andra nyckelpersoner (23 personer) ha rätt att teckna högst 46 015 teckningsoptioner per person, totalt högst 1 058 345 teckningsoptioner. Slutligen, och under förutsättning att samtliga teckningsoptioner inte tecknas enligt ovan, ska övriga anställda (2 personer) ha rätt att teckna högst 23 008 teckningsoptioner per person, totalt högst 46 016 teckningsoptioner.  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktien under den femdagarsperiod som föregår tilldelningen av teckningsoptioner till respektive programdeltagare. Teckning av nya aktier ska ske under perioden 1 juni 2022 till och med den 31 augusti 2022. Teckning av teckningsoptioner ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2019. Betalning för tecknade teckningsoptioner ska erläggas kontant senast den 14 juni 2019. Priset per tecknad option uppgår till teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckning, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell för optioner. Beredning av och motiv för förslagetPrinciperna för LTIP 2019/2022 har arbetats fram av bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare och baseras på det incitamentsprogram i bolaget som antogs i mars 2018. Motiven för förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera LTIP 2019/2022 för att skapa förutsättningar för att behålla samt att öka motivationen hos ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner inom bolaget och koncernen. Styrelsen finner att det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare, anställda och andra nyckelpersoner har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. UtspädningVid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på vid beslutstillfället gällande villkor kan antalet aktier och röster i bolaget öka med 1 610 526, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av antalet aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier vid fullt utnyttjande i förhållande till antalet aktier efter fullt utnyttjande. För det fall det långsiktiga incitamentsprogram som antogs i mars 2018 inkluderas i beräkningen uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 4 procent av antalet aktier och röster. Kostnader m.m.LTIP 2019/2022 innebär inte några kostnader för bolaget utöver för eget arbete och externa rådgivare i samband med genomförandet. Av denna anledning föreligger inte behov av att vidta några åtgärder för säkring (hedge) av programmet. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier (punkt 15)  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Sådana förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.   För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisning och fullständigt beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Hans Michelsensgatan 9 i Malmö samt på bolagets hemsida www.bygghemmagroup.se senast tre veckor före stämman och sänds till aktieägare som så begär. Behandling av personuppgifterFör information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf. Bygghemma Group First AB (publ) har organisationsnummer 559077-0763 och säte i Malmö.   Malmö i april 2019Bygghemma Group First AB (publ)Styrelsen    För mer information, vänligen kontakta:Martin Edblad, tillförordnad koncernchef och vdTelefon: +46 (0)734-24 68 51E-post: martin.edblad@bygghemmagroup.se Adam Schatz, CFOTelefon: +46-709-32 43 00   E-post: adam.schatz@bygghemmagroup.se Johan Hähnel, Head of Investor RelationsTelefon: +46 (0)70-605 63 34E-post: ir@bygghemmagroup.se    Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl 08.00 CEST.   Om Bygghemma GroupBygghemma Group är den ledande onlinebaserade leverantören av hemförbättringsprodukter i Norden. Vi erbjuder våra kunder ett brett produktsortiment till attraktiva priser med bekväm hemleverans. Vi bedriver verksamhet inom två segment, DIY och heminredning, där DIY innefattar försäljning av produkter från välkända varumärken för hem och trädgård och heminredning innefattar försäljning av möbler och dekorationsprodukter, huvudsakligen under egna varumärken. Inom Bygghemma Group ingår många olika online-butiker inklusive Bygghemma, Trademax, Chilli och Furniturebox. Bygghemma Group omsatte ca 5 miljarder kronor 2018, har huvudkontor i Malmö och är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Toppmodellen Cub Cadet XM3 ER53: en ny modell för perfekt gräsklippning

2018 lanserade Cub Cadet XM ENDURO SERIEN och en ny kvalitetsnivå för gräsklippare föddes. För att bygga vidare på denna imponerande framgång, utökar Cub Cadet serien av modeller under 2019. Nu kommer den nya XM3 ER53 att lanseras som det nya flaggskeppet i serien. Denna toppmodell erbjuder exceptionellt hög kvalitet på klippegenskaperna, hög effektivitet, användarvänlighet och imponerar vidare med sitt professionella utseende. Modellens höga prestanda kan vi tacka modellens starka Kawasaki-motor. Denna motor gör den nya XM3:an extremt kraftfull. För att inte tala om fördelen med knivbromskopplingen, det är nu möjligt att hålla motorn igång när klippaggregatet är avstängt, vilket innebär att det inte behöver startas om.   XM3 ER53 – Främsta fördelarna: kraftfull motor- och knivomkoppling Cub Cadet XM3 ER53 erbjuder allt en toppmodell bör göra - men uppfyller även Professionella krav på samma gång. Stora gräsmattor tas om hand med lätthet på nolltid. Den professionella Kawasaki FJ180V KAI-motorn erbjuder ett högt vridmoment med högst 10 Nm. Dessutom är den kraftfulla motorn utrustad med trycksmörjning som möjliggör drift vid lutningar på upp till 30 grader. Med sin knivbromskoppling kan motorn fortsätta trots att klippaggregatet är avstängt. Detta garanterar säkerhet vid tömning av uppsamlingspåsen men sparar samtidigt tid då motorn inte behöver startas om. En ytterligare fördel är att när klippaggregatet är avstängt kan XM3:an säkert köras över, till exempel grus eller sandytor utan att kniven skadas eller att damm rörs upp. Tack vare 3T-tekniken erbjuder XM3 ER53 också exceptionell klippning. Vidare förbättrar dess kullagrade hjul och stålfälgar på framaxeln köregenskaperna och ger gräsklipparen ännu bättre stabilitet än tidigare. CUB CADET XM ENDURO SERIEN – Överlägsen prestanda och fantastiska funktioner Med XM ENDURO SERIEN presenterade Cub Cadet 2018 en ny generation gräsklippare som erbjuder en hel del kraft och maximal prestanda. De olika XM1 och XM2 modellerna samt XM3 ER53 är alla utrustade med kraftfulla Cub Cadet / Honda / Kawasaki motorer (upp till 196 cc), vilket ger gräsklipparna en bra effekt för att klippa enkelt och snabbt. Modellens anti-vibrationssystem (AVS) minskar vibrationerna betydligt. Motorvibrationer dämpas av AVS via specialdämpare monterade ovanför däcken. Tack vare den speciellt utvecklade geometrin hos chassit (3T-tekniken) samlar den upp gräsklippet maximalt samtidigt som den fyller uppsamlaren till max, allt för att få så få tömningar av uppsamlaren som möjligt. Den moderna designen på XM ENDURO SERIEN avslutar den perfekta packeteringen med sin kombination av ett attraktivt utseende och innovativa funktioner. Cub Cadet XM SERIEN lade ribban på en ny nivå när det gäller gräsklipparstandard och klippresultat. De olika modellerna erbjuder en skärbredd på 46 cm till 84 cm och klarar av att klippa en yta på upp till 2000 m² per timme. Tuffa stötdämpare på framsidan och sidorna ökar säkerheten och gör att gräsklipparen skyddas från skador och onödigt slitage. XM-familjen innehåller också XM3 KR84es-modellen. Gräsklipparen avrundar serien och i motsats till de andra modellerna är den utrustad med en Briggs & Stratton B&S 3105 SERIES motor (344 cc). Denna motor är extremt hållbar och erbjuder mycket bra prestanda, även för högt gräs. XM3 ER53-modellen är tillgänglig från ett rekommenderat pris på 13 000SEK inkl. moms. Om du har några övriga frågor, vänligen kontakta: Christopher DunströmSales Manager Sweden – NorwayTel: 070-541 03 14E-mail: Christopher.Dunstrom@mtdproducts.com Johan NybomInmema PRTel: 073-660 81 75E-mail: johan.nybom@inmema.com Om Cub Cadet Cub Cadet grundades 1961. De erbjuder, konstruerar och bygger trädgårdsmaskiner med hjälp av komponenter av högsta kvalitet som erhålls lokalt och globalt. Genom ett engagerat och omfattande nätverk av återförsäljare levererar Cub Cadet en komplett serie av högpresterande trädgårdsmaskiner och redskap som täcker alla behov av trädgårdsarbete för yrkesverksamma och husägare - inklusive Zero-Turn-klippare, Zero-Turn-klippare med styrspakar, minilastbilar, trädgårdstraktorer, batteri- och bensindrivna redskap och snöslungor med mera. Baserat i Valley City, Ohio, är Cub Cadet ett företag som är erkänt världen över för sin mångåriga tekniska kompetens samt sin progressiva design. Sedan 1981 har Cub Cadet varit en del av MTD Products Inc. Med 10 000 anställda i 183 länder är MTD en av de största leverantörerna av trädgårdsredskap. Inom Europa distribuerar MTD Products AG varumärkena Cub Cadet, WOLF- Garten, Arnold och MTD. För ytterligare information, vänligen se: https://eu.cubcadet.com/se/ 

Opus reviderar sina finansiella mål

Opus reviderade finansiella mål ligger i linje med fortsatt förväntad lönsam tillväxt. De nya målen är följande: · 5-10% årlig omsättningstillväxt* · 15% EBITA-marginal · Nettoskuld / EBITDA skall inte överstiga 3.0** *Genomsnittlig organisk och förvärvsrelaterad tillväxt under en 3-årsperiod (3-års CAGR)**Nettoskuld / EBITDA exklusive IFRS16-effekter. Nettoskuld / EBITDA kan temporärt överstiga 3.0 om en attraktiv investeringsmöjlighet uppkommer De reviderade finansiella målen inkluderar organisk tillväxt från underliggande tillväxt i befintlig verksamhet och från vinster av nya kontrakt, samt genom attraktiva, kompletterande förvärv. Samtidigt som Opus fortsätter växa så säkerställer vårt rörelseresultatmål ett fortsatt fokus på solid vinstmarginal och kapitalavkastning, för verksamheten som helhet. Lothar Geilen, CEO: ”Opus kommer fortsätta att driva lönsam tillväxt med beaktande av vår finansiella position, vilket innebär tonvikt på mindre kapitalintensiva affärsmodeller. Genom att leverera på dessa mål är vi övertygade om att Opus kommer att fortsätta att växa som en ledande aktör på den globala bilprovningsmarknaden och fortsätta sin spännande resa på marknaden för support av avancerade fordon. ” Göteborg 15 april 2019Opus Group AB (publ) Denna information är sådan information som Opus Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 08:00 CET.

Pressinbjudan: Valborgsfirande och mösspåtagning på Borggården med Linköpings Studentsångare

År 1973 sjöng Linköpings Studentsångare för första gången vårsånger på Borggården. Publiken bestod då av ett tiotal akademiker och enligt legenden var chauffören till dåvarande landshövdingen, Per Eckerberg, den ”förste vårtalaren” då han lär ha öppnat ett fönster och bett kören hålla tyst eftersom landshövdingen sov middag. Sedan dess har Linköpings studentsångare stått för underhållningen på Borggården varje Valborgsmässoafton vid samma tidpunkt. Utöver Linköpings Studentsångare vårtalar Östergötlands nya landshövding, Carl Fredrik Graf och Sofia Ritenius, kårordförande i Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF), Linköpings universitet. Valborgsfirandet inleds med att LiThe Blås tågar från Sankt Lars kyrka.  Ett valborgssfirande tillgängligt för alla  För den som missar valborgsfirandet på plats eller vill uppleva det igen kommer det dessutom att livesändas och finnas tillgängligt i efterhand på Linköpings Studentsångares hemsida. –     Vi tycker att det är viktig att alla som vill ska ha möjlighet att ta del av denna härliga tradition. I år satsar vi lite extra på att försöka nå pensionärer och äldre som har svårt att ta sig in till stan, säger Christina Hörnell, dirigent i Linköpings Studentsångare.   Media hälsas varmt välkommen till Borggården för att fira in våren! Tider och upplägg:  Tisdag 30 april 2019  14.00: LiThe Blås tågar med musik från Sankt Lars kyrka till Borggården. 15.00: Linköpings Studentsångare hälsar våren välkommen på Borggården, Linköpings slott.Här bjuds på traditionella vårsånger, mösspåtagning och vårtal.  Årets talare:  Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland länSofia Ritenius, kårordförande, Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet (StuFF), Linköpings Universitet  Läs mer om årets valborgsfirande och upplev 2018 års firande: https://liu.se/artikel/valborgsfirande-med-musik-vid-liu Livesändning Valborg 2019: https://lkss.se/live/ 

Kallelse till Årsstämma

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 maj 2019 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare således vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 maj 2019), dels anmäla sig hos Bolaget senast måndagen den 20 maj 2019 kl. 16.00. Anmälan kan ske via post till Heimstaden AB (publ), Årsstämma 2019, Att: Carl-Fredrik Streiby, Östra Promenaden 7 A, 211 28 Malmö; via e-post till arsstamma@heimstaden.com eller på Bolagets hemsida www.heimstaden.com/arsstamma. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar medtas till årsstämman. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen eller motsvarande behörighetshandlingar även medtas. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com. Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid gäller i ett år från utfärdandet. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 18 maj 2019, vilket innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om sin önskan i god tid före detta datum (eftersom avstämningsdagen är en lördag innebär detta att aktieägare måste ombesörja sådan registrering senast fredagen den 17 maj 2019). Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordningen. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 8. Beslut i fråga om: 1. a.         fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, 2. b.        dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen, och 3. c.         ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar. 9. Beslut om ändring av bolagsordningen.10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisor.12. Stämmans avslutande. Resultatdisposition (punkt 8b) Styrelsen föreslår att utdelning till preferensaktieägarna lämnas i enlighet med bolagsordningen. Till stämmans förfogande stående medel, 13 308 660 870 kronor, ska således disponeras så att 20 kronor per preferensaktie utbetalas till preferensaktieägarna, totalt 46 875 000 kronor. Återstående belopp, 13 261 785 870 kronor, ska överföras i ny räkning. Utbetalning av utdelning till preferensaktieägarna ska ske kvartalsvis med 5 kronor per utbetalningstillfälle. Som avstämningsdagar ska i enlighet med bolagsordningen vara den 5 juli 2019, den 5 oktober 2019, den 5 januari 2020 och den 5 april 2020. För det fall en avstämningsdag ovan inte är bankdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utbetalning av utdelning ska ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Ändring av bolagsordningen (punkt 9) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande. Den föreslagna ändringen i § 7 är föranledd av att styrelsen bedömer att det är mer ändamålsenligt med flexibilitet avseende revisors mandattid. Den föreslagna ändringen i § 14 är av redaktionell natur, eftersom namnet på den lag som anges i aktuell bestämmelse har ändrats i tiden efter att det infördes ett avstämningsförbehåll i bolagets bolagsordning. Beslutet att ändra bolagsordningen är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. +--------------------++--------------------------------------------------------+|Nuvarande lydelse ||Ny föreslagen lydelse |+--------------------++--------------------------------------------------------+|§ 7 Revisorer ||§ 7 Revisorer |+--------------------++--------------------------------------------------------+|Bolaget ska ha en ||Bolaget ska ha en eller två revisorer, eller ett och ||eller två revisorer,||högst två registrerade revisionsbolag. ||eller ett och högst ||Revisorn/revisorerna ska granska bolagets årsredovisning||två registrerade ||jämte räkenskaperna samt styrelsens och VD:s ||revisionsbolag. ||förvaltning. Revisors mandattid ska upphöra senast vid ||Revisorn/revisorerna||slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde ||ska granska bolagets||räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs. ||årsredovisning jämte|| ||räkenskaperna samt || ||styrelsens och || ||eventuellt VD:s || ||förvaltning. || ||Revisorn/revisorerna|| ||väljs på årsstämma || ||för tiden intill || ||dess årsstämma || ||hållits under fjärde|| ||året efter valet. || |+--------------------++--------------------------------------------------------+|§ 14 ||§ 14 Avstämningsförbehåll ||Avstämningsförbehåll|| |+--------------------++--------------------------------------------------------+|Bolagets aktier ska ||Bolagets aktier ska vara registrerade i ett ||vara registrerade i ||avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om ||ett ||värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella ||avstämningsregister ||instrument. ||enligt lagen || ||(1998:1479) om || ||kontoföring av || ||finansiella || ||instrument. || |+--------------------++--------------------------------------------------------+ Styrelse, revisorer och styrelse- samt revisorsarvoden (punkterna 10­–11) Aktieägaren Fredensborg AS som representerar ca 86,2 procent av aktierna och ca 98,4 procent av rösterna i Bolaget föreslår följande. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10) Föreslås att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseordföranden eller övriga styrelseledamöter. Till Bolagets revisorer ska arvode utgå enligt godkänd räkning. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11) Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter, dvs. ingen förändring av antalet stämmovalda styrelseledamöter föreslås. Till styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma föreslås omval av samtliga ledamöter, vilket innebär omval av Ivar Tollefsen, John Giverholt, Patrik Hall och Magnus Nordholm till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Val av revisorer (punkt 11) Styrelsen föreslår att antalet revisorer oförändrat ska vara två och föreslår för tiden fram till slutet av nästa årsstämma omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag samt omval av auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig, verksam vid Ernst & Young Aktiebolag, som bolagets revisorer. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Peter von Knorring fortsatt vara huvudansvarig revisor. Aktieägares rätt att begära upplysningar Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Handlingar m.m. Årsredovisning (innehållandes fullständigt beslutsförslag avseende den föreslagna utdelningen samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen) och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag under punkten 9–11, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats, www.heimstaden.com, senast från och med fredagen den 3 maj 2019, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman _____________________ Malmö i april 2019 Heimstaden AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta: Patrik Hall, VD                                      +46 705 85 99 56      patrik.hall@heimstaden.com Carl-Fredrik Streiby, IR ansvarig          +46 763 93 78 69      carl-fredrik.streiby@heimstaden.com

Brevlådor öppnar tillfälligt 16 april–2 maj

– Nästan 90 procent av alla privatpersoner deklarerar digitalt och bland dem som deklarerar på papper postar de allra flesta sin deklaration. Men vi vill göra det enklare även för dem som vill komma direkt till oss. Därför öppnar vi tillfälligt brevlådor på ett antal kontor de två sista veckorna, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket. Det är inte möjligt att öppna deklarationsbrevlådor på alla kontor. Men ett sextiotal kontor har brevlådor eller brevinkast för inlämning av pappersdeklarationer dygnet runt från den 16 april till stängningen den 2 maj. På övriga kontor gäller inlämning under öppettiden. En del kontor kommer att ha utökade öppettider. Alla detaljer om hur du kan lämna din pappersdeklaration finns på www.skatteverket.se/pappersdeklaration. – Brevlådorna togs bort 2017 av säkerhetsskäl. Vi har utvärderat hur inlämningen av pappersdeklarationer gick till förra året och mot bakgrund av att flera deklarationer lämnades in via dörrspringor är vi är självklart inte nöjda. Vi måste vara lyhörda och i år gör vi det därför enklare även för dem som vill lämna pappersdeklarationen direkt till oss, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket. Den som inte vill bege sig till ett servicekontor kan liksom tidigare posta sin deklaration till Skatteverkets inläsningscentral. Det går inte att posta till de adresser där de tillfälliga brevlådorna finns. – Även om det säkraste och snabbaste är att deklarera digitalt måste det vara tillräckligt tryggt och säkert för de som ändå föredrar att deklarera på papper, säger Johan Schauman. Fakta · Hela listan  – alla kontor där du kan lämna deklaration under öppettid samt platser där det finns tillfälliga brevlådor eller brevinkast 16 april-2 maj. · Den som postar deklarationen ska använda adressen: Inläsningscentralen, Inkomstdeklaration 1, FE 8000, 107 75 Stockholm. Det går inte att posta till tillfälliga lådor. · Allt om att deklarera: www.skatteverket.se/deklaration Bilder på kontaktpersonerna under Skatteverkets pressbilder på webben 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I IRRAS AB (PUBL)

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 8 maj 2019, · dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 9 maj 2019. Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske skriftligen via bokningsformulär som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.irras.com eller per e-post till AGM2019@irras.com. Anmälan kan också göras per telefon på 010-211 51 70. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Ombud Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till bolaget på adress IRRAS AB (publ), Att: Sabina Berlin, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, i god tid före stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.irras.com. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 8 maj 2019. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringspersoner 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Anförande av den verkställande direktören 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna14. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande15. Val av revisor16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler18. Årsstämmans avslutande Valberedningens beslutsförslag Valberedningen har bestått av Christer Hellström, ordförande i valberedningen, utsedd av Bacara Holdings Limited, Anders P. Wiklund, styrelseordförande i IRRAS AB, Marios Fotiadis, utsedd av Lexington Holding Assets Limited (BVI), samt Christos Panotopoulos, utsedd av F.EX Endotherapy Limited. Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2) Valberedningen föreslår att Anders P. Wiklund väljs till ordförande vid årsstämman. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 12) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 13) Valberedningen föreslår att arvode åt styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 1 360 000 kronor, varav 540 000 kronor till styrelsens ordförande och 240 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För arbete i revisions- respektive ersättningsutskottet föreslår valberedningen att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Den sammanlagda ersättningen om 1 360 000 kronor enligt ovan förutsätter att revisionsutskottet består av två ledamöter och ersättningsutskottet av tre ledamöter. Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 14) Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Anders P. Wiklund, Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Anita Tollstadius och Eva Nilsagård. Valberedningen har vidare för avsikt att föreslå en ytterligare styrelseledamot, vilken kommer att presenteras så snart som möjligt och senast i samband med årsstämman. Saeid Esmaeilzadeh har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare omval av Anders P. Wiklund som styrelseordförande. Val av revisor (punkt 15) Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har informerat att auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs som revisor. Valberedningens förslag rekommenderas av bolagets revisionsutskott. Styrelsens beslutsförslag Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2018. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare enligt följande. Bolagets utgångspunkt är att lönenivåer och andra anställningsvillkor ska möjliggöra för koncernen att attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till rimliga kostnader för Bolaget. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestämmas i enlighet med IRRAS ersättningspolicy. Ledande befattningshavares ersättning består av fast lön, rörliga ersättningar, pension och andra förmåner. För att undvika att IRRAS ledande befattningshavare uppmuntras till osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig ersättning. Dessutom kan IRRAS årsstämma, om så beslutas, erbjuda långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Varje ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på arbetets svårighetsgrad och den ledande befattningshavarens erfarenhet, ansvar, kompetens och arbetsinsats. Varje ledande befattningshavare kan därutöver, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning (bonus) att utgå kontant. Den rörliga ersättningen ska grundas på dels tydliga, förutbestämda och mätbara kriterier och ekonomiska resultat, dels i förväg uppsatta individuella mål och verksamhetsmål, samt vara utformade med syfte att främja IRRAS långsiktiga värdeskapande. Rörlig ersättning får inte överstiga 12 månaders fast lön. De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta. Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska enligt riktlinjerna sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ska godkännas av styrelsen. Styrelsen ska inför varje årsstämma överväga om ytterligare aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska föreslås bolagsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana incitamentsprogram. Incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämma enligt reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämma har eller kommer att fatta sådana beslut. Styrelsen ska vara berättigad att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl att så sker. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 17) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt enligt avsnittet ”Handlingar” nedan senast den 23 april 2019. För giltigt beslut av bolagsstämman enligt ovanstående förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. ÖVRIG INFORMATION Antal aktier och röster Per den 15 april 2019 finns totalt 24 017 974 aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar för närvarande inga egna aktier. Handlingar Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.irras.com, hos bolaget på adress Vasagatan 16 i Stockholm samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 17 ovan samt årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats och på bolagets kontor med adress enligt ovan senast den 23 april 2019. Aktieägares frågerätt Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget på adressen ovan. ____________________ Stockholm i april 2019 IRRAS AB (PUBL) Styrelsen

Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2018

Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 08.00 CET.Om Hansa BiopharmaHansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA) använder sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer. Bolagets främsta produkt, IDEFIRIX (imlifidase), är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna sjukdomar. Med utgångspunkt i bolaget teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund. www.hansabiopharma.comFör ytterligare information, vänligen kontakta:BolagetEmanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Biopharma AB (publ)Mobil: 0707-17 54 77E-post: emanuel.bjorne@hansabiopharma.comSvenska investerar- och mediarelationerCord CommunicationsMikael WidellMobil: 0703-11 99 60E-post: mikael.widell@cordcom.se

Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena den 8 maj 2019 som kommer att göras av EuroClear. Aktieägare som företräds av ställföreträdare eller ombud skall kunna uppvisa en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Legitimation krävs för att deltaga på stämman. Anmälan om deltagande i årsstämman bör göras senast den 10 maj klockan 17.00. Anmälan kan skickas till Bahnhof antingen under adress Bahnhof AB, Att: Angelica Svensson, Tunnelgatan 2, 111 37 STOCKHOLM, eller elektroniskt via e-post till angelica.svensson@bahnhof.net - vänligen uppge namn och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall bör fullmakt för ställföreträdare och ombud bifogas. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i årsstämman, måste i god tid före den 8 maj begära hos sin förvaltare att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. AktieutdelningAvstämningsdag för utdelning är den 16 maj. Utbetalningsdag för utdelning är preliminärt satt till 21 maj. Årets utdelning föreslås till 0,55 kr per aktie. Förslag till dagordning (2019)1.    Val av ordförande vid stämman2.    Val av sekreterare vid stämman3.    Upprättande och godkännande av röstlängd4.    Godkännande av dagordning5.    Val av en eller flera justeringsmän6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning till denna punkt, anförande av den verkställande direktören och eventuella frågor från aktieägarna8.    Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen9.    Beslut om disposition beträffande Bahnhofs resultat enligt den fastställda balansräkningen.10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter12. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer13. Val av styrelse14. Val av revisor15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 40 000 000 stycken nya aktier intill dagen för nästa årsstämma.16. Stämmans avslutande Förslag Punkten 9Styrelsen föreslår att utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2018 med 0,55 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara 16 maj 2019. Punkten 11Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter skall vara sex och antalet suppleanter noll. Punkten 13Förslag till beslut angående val av styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att Nicklas Paulson och Kennet Lejnell skall väljas till nya ledamöter av styrelsen. För omval föreslås Andreas Norman (ordförande), Jon Karlung, Anna Åhr och Eric Hasselqvist. Punkten 15Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen emittera upp till och med 40 000 000 aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Emission skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan undantag från aktieägares företrädesrätt. Skälet till att emission skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna bredda bolagets ägarkrets och möjliggöra att bolagets utveckling och expansion kan fortsätta i oförminskad takt samt för att införskaffa kapital för genomförande av förvärv av företag eller rörelser. Villkoren för emission skall vara marknadsmässiga. För beslut enligt styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. ÖvrigtRedovisningshandlingar och revisionsberättelse till beslut hålls tillgängliga på Bahnhofs hemsida www.bahnhof.se eller hos Bahnhof på adress Tunnelgatan 2, 111 37 Stockholm, senast två veckor före stämman.

Bostadsrättsföreningens lekplats – en fara för barnen

Årstiden för utomhuslek är här och efter en lång vinter som slitit på material och ytskikt är det hög tid att se över bostadsrättsföreningens lekplats. Sverige har särskilda bestämmelser för hur en lekplats ska se ut för att uppfylla uppsatta säkerhetskrav.SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB redogör för vilka regler som gäller kring bostadsrättsföreningens lekplats och tipsar om rutiner som bör inrättas.– Börja med att välja ut en person i styrelsen som ansvarar för lekplatsen, det hjälper om någon äger uppgiften. Sätt därefter tydliga rutiner för skötsel och årliga funktions- och säkerhetskontroller. Se även till att förvara all dokumentation om lekplatsen på ett lättillgängligt sätt, framförallt vid byte av styrelse. Sist men inte minst, instifta en underhållsplan med såväl kort- som långsiktiga åtgärder för lekplatsen, det minskar risken för olyckor och oväntade kostnader,säger Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.En bostadsrättsförenings lekplats upplevs ofta som ett tryggt utrymme. Risken är därför att föräldrar inte alltid har lika stor koll på eller uppsikt över barnen om de ger sig ut på gården på egen hand. Därför är det extra viktigt att se till att lekplatsen lever upp till befintliga säkerhetskrav.– Bostadsrättföreningen har som fastighetsägare det yttersta ansvaretför att lekplatsen upprätthålls och att utrustningen är säker. Trots detta är skötseln av dem ofta eftersatta. Kontinuerliga besiktningar och underhåll bör utföras av en person med rätt kompetens och dokumenteras så de kan verifieras vid behov. Förutom säkerhetsbesiktningar bör regelbundna rutinkontroller, för såväl utseende som funktion även genomföras. Extra viktigt är det att se över alla delar som utsatts för påfrestningar under vintern, avslutar Stefan Lindberg.SBC listar bostadsrättsföreningens ansvar för lekplatsen:  · I plan- och bygglagen anges krav på friytor för lek- och utevistelse samt krav på att lekplatser ska underhållas för att begränsa risken för olycksfall.  · I boverkets föreskrifter finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter. Detta gäller främst vid nybyggnad, nyanläggning och ändring av lekplatser. Underlaget för gungor och klätterställningar ska vara stötdämpande och fasta lekredskap ska installeras så att risken för personskador begränsas. · Produktsäkerhetslagen kräver att varor och tjänster som en bostadsrättsförening tillhandahåller ska vara säkra. Produktsäkerhetslagen gäller för alla befintliga lekredskap, oavsett hur gamla de är.  · Europastandarderinnehåller krav på stötdämpande underlag för lekredskap. Bostadsrättsföreningen måste kunna visa en teknisk dokumentation för tillsynsmyndigheten (kommunens byggnadsnämnd eller Konsumentverket), exempelvis ett godkänt provningsprotokoll på att produkten är säker. Det kan exempelvis gälla vid egentillverkning av lekredskap, såsom en gunga eller klätterställning.   För ytterligare information kontakta:Stefan Lindberg, Affärsområdeschef juridik på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABTelefon: 076-534 06 21E-post: stefan.lindberg@sbc.se (Nina.Wahlberg@sbc.se) 

Endast 1 av 10 vill fira påsk hemma – sol och värme lockar mer än påskmat och äggmålning

Förra året inföll påsken sista veckan i mars. I år inträffar den nästan tre veckor senare, vilket ökar chanserna för soligt vårväder på hemmaplan. Men trots det vill tre av fyra svenskar tillbringa påsken utomlands på en varm och solig destination. Bara nio procent av svenska folket vill tillbringa påsklovet hemma i Sverige.De populäraste resmålen över påsklovet är Rhodos, följt av Kreta och Barcelona. Det visar färsk bokningsstatistik från ebeach.se . I fjol låg Gran Canaria i topp, tätt följt av Teneriffa, medan Rhodos kom på en tredjeplats.– I och med att påsken infaller så pass sent i år har temperaturerna kring Medelhavet hunnit stiga till behagliga temperaturer. Vi märker att dessa resmål är mer eftertraktade i år än förra året. Rhodos är den ö i Grekland som har mest sol och medeltemperaturen i april ligger runt 20 grader. För den som vill varva storstadspuls med avkopplande strandliv är Barcelona en perfekt destination, säger Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se .Efter en lång och mörk vinter är det sol och värme som svenskarna suktar efter. Endast en procent av respondenterna svarar att de vill tillbringa påsken på en skidort utomlands. Men även om många drömmer om att resa utomlands är det ännu bara 20 procent som redan har bokat sin resa eller planerar att göra det inom kort.– Påsklovet närmar sig med stormsteg, men det finns fortfarande chanser kvar att hitta prisvärda påskresor till solen. De mest populära hotellen och direktflygen kan dock bokas upp väldigt snabbt. Så de som vill tillbringa påskledigheten utomlands på en solig sandstrand bör ändå boka sin resa så snart som möjligt, säger Rebecca Pettersson, marknadsansvarig på eBeach.se .Topplista: De mest bokade resmålen över påsk2019                                  20181. Rhodos                          1. Gran Canaria2. Kreta                              2. Teneriffa3. Barcelona                      3. Rhodos4. Cypern                           4. Dubai5. Costa del Sol                 5. Costa del Sol Med tanke på att påsken infaller sent i år (18–22 april), var skulle du helst vilja tillbringa påsklovet? +------------------------------------------+------+| |Totalt|+------------------------------------------+------+|Utomlands på en varm och solig destination|75 % |+------------------------------------------+------+|Utomlands i en storstad |11 % |+------------------------------------------+------+|Hemma i Sverige |9 % |+------------------------------------------+------+|Utomlands på en skidresa |1 % |+------------------------------------------+------+|Vet ej |2 % |+------------------------------------------+------+|Annat, nämligen: |2 % |+------------------------------------------+------+ Planerar du att tillbringa påsken utomlands? +---------------------------------------+------+| |Totalt|+---------------------------------------+------+|Ja, jag reser alltid utomlands över |4 % ||påsken och har bokat en resa | |+---------------------------------------+------+|Ja, jag planerar att resa utomlands |16 % ||över påsken, men har inte bokat någon | ||resa  | |+---------------------------------------+------+|Nej, jag planerar inte att tillbringa |23 % ||påsken utomlands | |+---------------------------------------+------+|Nej, men jag skulle vilja resa utomland|52 % ||över påsk | |+---------------------------------------+------+|Vet ej |5 % |+---------------------------------------+------+ Om undersökningen:Läs mer om att fira påsk i solen här: https://www.ebeach.se/resor/pasklovUndersökningen har besvarats av 1 062 svenskar och är genomförd via en webbenkät. Data är hämtad från eBeach egen bokningsstatistik och avser bokningar till samtliga destinationer via eBeach.se med avresa från den 15 april till och med den 28 april 2019. Data för 2018 avser bokningar till samtliga destinationer via eBeach.se med avresa från den 26 mars till och med den 8 april.

Hansa Biopharma avyttrar sitt aktieinnehav i Genovis

Intäkterna möjliggör ökad takt både i det kliniska utvecklingsprogrammet med imlifidase vid transplantationsavstötning och autoimmuna sjukdomar, och i utvecklingen av den nyligen valda läkemedelskandidaten från NiceR-programmet, som är Hansas utvecklingsprogram av nya IgG-klyvande enzymer för upprepad dosering.Genovis är ledande inom utvecklingen av enzymbaserade forskningsverktyg och teknologier, vilka används bland annat vid utveckling och kvalitetskontroll av antikroppsbaserade läkemedel. Hansa Biopharmas förvärv av aktierna i Genovis, som huvudsakligen genomfördes under 2011, gjordes som en strategisk och finansiell investering i Genovis. “Vi är glada för genomförandet av denna lyckade placering av vårt relativt omfattande aktieinnehav i Genovis. Försäljningen av aktierna till institutionella investerare avspeglar det fortsatta intresset för Genovis, även efter aktiekursens starka utveckling på senare tid," säger Søren Tulstrup, VD för Hansa Biopharma. “Transaktionen innebär en god avkastning för Hansa, kapital som nu kommer att möjliggöra ökad takt i våra spännande kliniska projekt där vi utvecklar nya behandlingar för sällsynta IgG-medierade sjukdomar.”Placeringen av de 5,7 miljoner Genovis-aktierna, motsvarande 9% av de utestående aktierna i bolaget, slutfördes den 12 april 2019. Intäkterna från transaktionen uppgår före skatt till 89 MSEK baserat på försäljning av Genovis-aktierna för SEK 15,64 per aktie. Hansa förvärvade ursprungligen dessa aktier till en genomsnittlig aktiekurs om SEK 2,19 per aktie.Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 08.05 CET. Om Hansa BiopharmaHansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA) använder sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer. Bolagets främsta produkt, IDEFIRIX (imlifidase), är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna sjukdomar. Med utgångspunkt i bolaget teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund. www.hansabiopharma.com För ytterligare information, vänligen kontakta: Bolaget:Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Biopharma AB (publ)Mobil: 0707-17 54 77E-post: emanuel.bjorne@hansabiopharma.comhttp://hansabiopharma.comSvenska investerar- och mediarelationerCord CommunicationsMikael WidellMobil: 0703-11 99 60E-post: mikael.widell@cordcom.se

PowerCell får uppföljande order på S2-stackar värd 3,8 MSEK från kinesisk fordonsintegrerare

CFC är ett integratörsbolag som under 2017 beställde ett antal bränslecellsstackar av modell PowerCell S2 och bränslecellssystemet PowerCell PS-5 för alfa-tester. Testerna föll väl ut och CFC lägger nu en uppföljningsorder till PowerCell för beta-tester tillsammans med slutkunden som är en busstillverkare verksam i norra Kina. PowerCell S2 är en mångsidig stack som är designad för fordonsapplikationer och som har en effekt på mellan 1-35kW. Stacken kan enkelt seriekopplas för att nå ännu högre effekter. S2 kan köras på reformerad vätgas, dvs, vätgas som är framställd genom reformering, och är extra tålig mot vätgas med högre föroreningshalter. Dessutom är S2 gjord av rostfritt stål vilket gör att den klarar skakningar och låga temperaturer bättre än konkurrerande grafitteknologi, något som varit avgörande för kunden då testerna skall genomföras i norra Kina där klimatet är kallare. För att minska utsläppen av koldioxid och hälsofarliga partiklar från vägtrafiken har Kina satsat på att stimulera införandet av elektriska fordon. Tidigare har landet haft stora subventioner för fordon som elektrifierats med hjälp av batterier men dessa subventioner fasas nu ut och ersätts istället med subventioner på fordon som drivs med bränsleceller och vätgas. ”Kina har insett att bränsleceller och vätgas är det enda kommersiellt gångbara alternativet för att kunna elektrifiera tunga transportfordon och på så sätt minska utsläppen av koldioxid och skadliga ämnen”, säger Per Wassén, vd för PowerCell. ”När en jättemarknad som den kinesiska går i täten på det här sättet får det stora positiva följder för den fortsatta utvecklingen och utrullningen av bränslecellsteknologin.” Det PS-5-system som CFC tidigare beställt är under alfaatest hos en av Kinas större telekomoperatörer. För mer information, vänligen kontakta: Per WassénVD, PowerCell Sweden AB (publ)Tel: +46 (0) 31 720 36 20Email: per.wassen@powercell.se Om PowerCell Sweden AB (publ)PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och -mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov PowerCell  grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50. 

BrandBee lanserar automatiserad videolösning för mäklare

BrandBee lanserar en ny produkt inriktad mot fastighetsmäklare och har knutit till sig Mäklarringen i Täby som första kund. Avtalet innebär att Mäklarringen i Täby kommer att få automatiserade videor skickade till sig på veckobasis. Materialet kommer även att annonseras ut på YouTube, med målet att få in varma leads för intag. Avtalet är löpande och förlängs automatiskt var tredje månad. Ordervärdet är inte signifikant, däremot innebär den nya produkten och detta avtal att BrandBee identifierat ett nischat branschområde med stor potential.BrandBees nya produkt är en helt automatiserad lösning som genererar video baserat på innehållet på mäklarkontorets hemsida. Information om de senaste objekten som är till salu på en viss ort hämtas automatiskt från mäklarkontorets hemsida och publiceras i en kundunik videomall som även innehåller kontaktuppgifter till aktuell mäklare. Frekvensen avseende hur ofta en video ska genereras bestäms utifrån det specifika kontorets behov. Videodesignen anpassas enligt respektive fastighetsmäklares grafiska riktlinjer.Videon kan sedan användas för annonsering i sociala medier, på hemsidor och i e-postutskick. Vidare är produkten helt integrerad med YouTube, vilket ger mäklaren möjlighet att enkelt nå ut med materialet till relevanta målgrupper.“Att mäklare utan arbetsinsats kan få professionella videor att använda för annonsering i sociala medier är unikt. Vi har lagt stor vikt vid att allt ska ske automatiskt för att göra produkten så effektiv som möjligt för slutanvändaren. Därigenom kan mäklarna lägga sin tid och sitt fokus på andra avgörande delar av sin verksamhet” säger Jonas Litborn, tillförordnad VD för BrandBee.För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:Jonas Litborn, VDTelefon: +46 70 640 02 53ir@brandbee.com  Om Brandbee Holding ABBrandbee Holding AB är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa professionell video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee vill vara det självklara valet för företag som vill stärka sin kommunikation samt öka sin försäljning och varumärkeskännedom.Mer information om bolaget finns på www.brandbee.com. Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 15 april 2019.

Första danska vårdregionen att digitalisera patologin fullt ut väljer Sectra

Region Syddanmark är den första regionen i Danmark att fullskaligt digitalisera patologin. Den digitala lösningen för patologi gör det möjligt att optimalt nyttja kapacitet och specialistkompetens över de fyra sjukhusen, vilket leder till en mer jämlik vård i hela regionen. – Vi ser fram emot att kunna bidra till Region Syddanmarks arbete mot en än bättre patientvård med vår IT-lösning och erfarenhet av andra vårdgivare som tidigt digitaliserat sina patologiavdelningar. Regionen har tagit ett stort steg mot att ligga i absolut framkant inom digital patologi, säger Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark. Sectras lösning kommer hantera ungefär 200 000 undersökningar per år. Kontraktet är värt DKK 17 miljoner (motsvarande cirka 24 miljoner svenska kronor) och signerades i april 2019. När de fysiska vävnadsproverna scannas till digitala bilder blir både aktuella och tidigare bilder tillgängliga oavsett när eller var de behövs. Med digital patologi får patologerna även tillgång till funktioner som inte finns vid granskning i mikroskop. Lösningen hjälper patologer med kritiska beslutspunkter såsom gradering och mer precis mätning. Den digitala tekniken möjliggör också bland annat bildanalys som förbättrar precisionen av uppgifter såsom att räkna celler. Även second opinions, arbetsfördelning, specialistkonsultationer och regionala multidisciplinära ronder underlättas. Sectras patologilösning är en del av Sectras helhetslösning för att hantera medicinska bilder. Helhetslösningen ger vårdgivare en enhetlig strategi för alla behov kring hantering av medicinska bilder och förbättrar vården av patienter samtidigt som den bidrar till sänkta driftskostnader. Den skalbara lösningen är modulär och har stöd för de mest bildintensiva avdelningarna; radiologi, patologi, kardiologi och ortopedi. Eftersom komponenterna är byggda på samma tekniska plattform kan kunder på ett smidigt sätt expandera sin lösning från en enskild avdelning till att bli ett multimediaarkiv (VNA) som stöder all bildhantering. Läs mer och om Sectras lösningar och om varför Sectra PACS har tilldelats priset för högst kundnöjdhet i världen ”Best in KLAS” flera år i rad på www.sectra.se/medical. Sectras lösning för digital patologiSectras digitala patologilösning innehåller digitala verktyg som gör det möjligt för patologerna att ställa diagnoser och utföra rapportering med högre precision och på kortare tid. Det är en leverantörsneutral och heltäckande lösning för primärdiagnostik och innefattar lagring av bilder och information samt en avancerad arbetsstation för granskning. För mer information om hur digital patologi kan öka effektiviteten och höja precisionen för patologerna, se den här videon . Om SectraSectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2017/2018 till 1 267 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se .

Ökad efterfrågan på Exides batterivalsystem GNB EasyPick

EasyPick är en enkel, pålitlig och användarvänlig lösning. Operatörerna behöver bara ”välja det gröna” – en grön lampa visar vilket batteri som ska väljas först. Gula lampor visar batterier som är fulladdade och står i kö. Så snart det prioriterade batteriet har valts visas nästa batteri i kön med grön lampa. Detta fungerar för upp till 30 laddare. En styrande laddare behövs för varje batterityp. Den kommer då att styra övriga laddare. Den styrande laddaren ger larm om fel batteri skulle väljas, vilket säkrar korrekt användning av systemet. Resultatet är tydligt och lätt att förstå för alla operatörer. GNB-laddare med EasyPick installeras enkelt med plug & play. Den kan tas i bruk omedelbart och utan hjälp av servicetekniker. Detta sparar installationstid och arbetskostnader. Systemet är kostnadseffektivt och ger företag utmärkt avkastning på investeringen. – GNB EasyPick är ett kraftfullt verktyg för att förbättra effektiviteten och produktiviteten i din lageranläggning och den bidrar till att maximera batteriflottans livslängd, säger Nigel Darke vid Exide Technologies. Vi ser det som viktigt att leverera en komplett lösning till våra kunder, så att de kan minska sin totala ägandekostnad. För företag som vill komma till nästa nivå av batterihantering rekommenderar Exide GNB 2100.NET, en heltäckande lösning för att administrera en anläggnings batterier. Systemet gör det möjligt för företag att etablera ett mycket effektivt rotationssystem för sin batteriflotta, fjärrövervaka upp till 500 batterier och laddare från en och samma plats, identifiera felaktiga batterier för reparation och mycket annat. Varumärkesinformation Exide, Exide Technologies och GNB är registrerade varumärken som tillhör Exide Technologies. För ytterligare information kontakta:Tor Enlid, marketing manager Exide Technologies Norden, tfn: +46 10 888 62 17, e-post: tor.enlid@exide.com Om Exide TechnologiesExide Technologies är en global leverantör av energilagringslösningar för transport- och industrimarknaderna. Exides 130 år av teknisk innovation, i kombination med verksamhet i mer än 80 länder, tillåter företaget att leverera anpassade lösningar för världens nuvarande och framtida energibehov. Exide producerar och återvinner ett brett sortiment av produkter, och förser segmenten Transportation, Network Power och Motive Power med batteri- och energilagringssystem samt specialapplikationer för vitt skilda branscher. Här kan nämnas lantbruk, bilar, industritransportfordon, gaffeltruckar och städmaskiner, marin framdrivning, materialhantering, militär teknik, gruvdrift, motorsport, järnväg, säkerhet, telekommunikation, energiproduktion och avbrottsfri kraft (UPS), bland annat. Exides motto är Powering the World Forward. Företagets historia och storlek gör, tillsammans med en stark entreprenörsanda, Exide till det rätta valet för kunder som vill ha mer än bara en batterileverantör.

Imint kallar till årsstämma den 13 maj 2019

A. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska 1.     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen tisdagen den 7 maj 2019, och 2.     senast onsdagen den 8 maj 2019 anmäla sig till Bolaget per post på adress IMINT Image Intelligence AB (publ), Kungsängsgatan 12 3 tr., 753 22 Uppsala eller per e-mail på jens.alander@vidhance.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. B. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 7 maj 2019, då sådan omregistrering senast ska vara verkställd. C. Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.weareimint.com. D. Ärenden på stämman 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman  3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringspersoner 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Verkställande direktörens anförande 9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning10. Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören12. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna13. Val av styrelseledamöter och revisorer 14. Beslut om valberedning15. Beslut om emissionsbemyndigande 16. Avslutande av bolagsstämman E. Beslutsförslag i korthet: Valberedningens förslag till beslut om val av styrelseledamöter och revisorer samt arvoden (punkterna 12 och 13) Valberedningen föreslår sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av Katarina Bonde, Mats Lindoff, Joakim Nydemark och Martin Thunman samt nyval av Peter Ekerling och Anders Ingeström. Katarina Bonde föreslås även fortsättningsvis att vara styrelsens ordförande. Henrik Sund har avböjt omval. Anders Ingeström har bred och gedigen bakgrund inom IT och telekom, med bland annat många år som CEO för AU System och Mobeon. Anders är idag styrelseordförande i bolagen Imagimob AB, Addsets AB och Prover Technology AB. Anders har en civilingenjörsexamen från Tekniska högskolan vid Linköpings Universitet. Peter Ekerling är en av de största aktieägarna i Imint och har mångårig erfarenhet som entreprenör inom olika marknader. Peter har bland annat byggt upp en större konfektyrkedja i Sverige med goda resultat och skapade ett av de första Fintech bolagen i landet som rönt stor framgång. Peter är idag styrelseledamot i Edblad & Co AB. Valberedningen föreslår vidare att ersättning till styrelseledamöter ska utgå med två prisbasbelopp och för styrelsens ordförande med sex prisbasbelopp. Till revisor föreslås omval av det auktoriserade revisionsbolaget Öhrings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC avser att även fortsättningsvis utse den auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning utifrån lämnad offert.  Valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2020 (punkt 14)  Föreslås att styrelsens ordförande ska erhålla mandat att kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant, ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.   Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman 2020. Avgörandet av vilka som är de tre största aktieägarna baseras på de kända röstetalen per den 30 november 2019.  Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än en månad före årsstämman. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett.  Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2020 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till styrelseordförande, (c) förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (d) förslag till revisor, (e) förslag till revisorsarvode, (f) förslag till ordförande på årsstämman samt (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning.  Arvode till valberedningen ska inte utgå. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.  Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 15) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. F. Frågor till styrelse och VD Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation. G. Antal aktier och röster I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 8 869 277 aktier. Alla aktier representerar en röst. Bolaget innehar inga egna aktier. H. Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018, styrelsens fullständiga förslag samt fullmaktsformulär kommer senast måndagen den 22 april 2019 att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.weareimint.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman. I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.weareimint.com. _____________________________________ Uppsala i april 2019 IMINT Image Intelligence AB (publ) Styrelsen 

Kallelse till Ferronordics årsstämma den 14 maj 2019

Aktieägare som vill delta i stämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2019, samt ha anmält sitt deltagande till bolaget senast kl 15:00 den 8 maj 2019. Förslag till dagordning  Ärenden: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande 3. Justering av röstlängden 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av justeringsmän 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott 8. Verkställande direktörens redogörelse 9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen10. Fråga om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen11. Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören13. Bestämmande av det antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman14. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter samt revisor15. Val av styrelse16. Val av styrelseordförande17. Val av revisor18. Beslut om valberedningen19. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare20. Beslut om aktierelaterat incitamentprogram21. Beslut om ändring av bolagsordning22. Stämmans avslutande Beslutsförslag   Punkt 2: Valberedningen inför årsstämman, bestående av Jörgen Olsson (ordförande), företrädande Skandinavkonsult i Stockholm AB, Tom Jörning, företrädande Scandsib Holdings Ltd, Per-Olof Eriksson, företrädande aktieägare som är anställda i koncernen, samt Gustaf Lindskog, företrädande Man GLG Partners LP, föreslår Staffan Jufors som ordförande vid stämman. Punkt 11: Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans förfogande uppgår till 349 236 815 kr. Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,25 kr per aktie och en extrautdelning om 3,25 kr per aktie, dvs sammanlagt   7,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen skulle vara den 16 maj 2019 och utbetalning skulle ske runt den 21 maj 2019. Punkt 13: Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter förblir sex ledamöter utan suppleanter. Punkt 14: Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 600 000 kr och att övriga styrelseledamöter förutom Lars Corneliusson tillerkänns ett arvode om 300 000 kr vardera. Sammanlagt styrelsearvode uppgår till 1 800 000 kr. Inget särskilt arvode utgår avseende arbete i styrelsens utskott. Valberedningen föreslår vidare att arvode åt revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB. Punkt 15: Valberedningen föreslår omval av Annette Brodin Rampe, Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors. Presentationer av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats: www.ferronordic.com . Punkt 16: Valberedningen föreslår omval av Staffan Jufors som styrelsens ordförande. Punkt 17: Valberedningen föreslår omval av KPMG AB som bolagets revisor för perioden till nästa årsstämma. Punkt 18: Valberedningen föreslår att stämman antar följande principer avseende bolagets valberedning. Valberedningen består av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande skall vid utgången av tredje kvartalet 2019 kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dem att utse sin representant till valberedningen. Aktieägare som är anställda i koncernen anses i detta hänseende som en aktieägare. Avstår en aktieägare från sin rätt att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till närmast följande största aktieägare (förutsatt att denne inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot). Om ledamot avgår skall den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten ombes utse ny ledamot. Valberedningens ordförande skall vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren (om valberedningen inte överenskommer annat). Valberedningen skall verka i samtliga aktieägares intresse. I valberedningens uppgifter skall ingå att utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt att lämna förslag till bolagsstämman avseende: -      Val av ordförande vid årsstämman, -      Antal styrelseledamöter, -      Val av styrelse och styrelseordförande, -      Val av revisor (i samarbete med styrelsens revisionsutskott), -      Arvode till styrelsen, styrelseutskott och revisor, -      Valberedning inför nästa årsstämma. Valberedningens mandattid gäller tills ny valberedning konstituerats. Sker väsentliga ägarförändringar under valberedningens mandattid skall valberedningen tillse att ny större aktieägare bereds plats i valberedningen. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget men får erhålla ersättning för skäliga utlägg. Punkt 19: Styrelsen föreslår att stämman antar följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för Ferronordics ledningsgrupp. Riktlinjerna gäller för anställningsavtal som ingås efter att riktlinjerna godkänts av bolagsstämman och ändringar i befintliga avtal som görs därefter. Grundläggande principer Ersättning till ledningen baseras på gällande marknadsvillkor på de marknader där Ferronordic verkar. Ersättning ska även vara konkurrenskraftig i syfte att attrahera och behålla kompetenta ledningspersoner. Fasta ersättningar Fasta ersättningar fastställs individuellt baserat på de kriterier som angetts ovan samt den enskilde ledningspersonens ansvarsområde och prestation. Ledningspersoner bosatta i utlandet med lön i rubel eller annan lokal valuta kan få sin fasta ersättning justerad för att reflektera valutakursförändringar. Rörliga ersättningar Utöver fast ersättning kan ledningen erhålla rörlig ersättning. Rörlig ersättning betalas vid uppfyllande av förutbestämda och mätbara prestationskriterier, i första hand baserat på utvecklingen för hela koncernen och/eller del av koncernens verksamhet som ledningspersonen i fråga ansvarar. Rörlig ersättning för VD ska inte överstiga 100% av den fasta ersättningen. Rörlig ersättning för övriga ledningspersoner ska inte överstiga 50% av den fasta ersättning. Untantag kan göras för ledningspersoner vars arbete till övervägande del består av försäljning, för vilka den rörliga ersättningen dock inte ska överstiga 200% av den fasta ersättning. Andra förmåner Ledningspersoner har rätt till sedvanliga icke-monetära förmåner, såsom tjänstebil och sjukvårdsförsäkring. Därutöver kan tjänstebostad och andra förmåner erbjudas i enskilda fall, såsom ersättning för bostad och skola för utlandsboende ledningspersoner. Pensionsersättningar Utöver sådana pensionsförmåner som ledningen har rätt till enligt lag får ledningspersoner erbjudas pensionsförmåner som är konkurrenskraftiga i det land där personen i fråga är eller har varit bosatt eller till vilket personen har en väsentlig anknytning. Pensionsplaner skall vara premiebaserade utan garanterad pensionsnivå. Avgångsvederlag  Avgångsvederlag ska inte överstiga 12 månader. Styrelsens beredning av och beslutsfattande i samband med ärenden som gäller ledningens löner och andra anställningsvillkor Ersättningsutskottet ansvarar för att: 1)       bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledningen, 2)       uppfölja och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledningen, 3)       uppfölja och utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer, samt 4)       uppfölja och utvärdera gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i koncernen. Ersättningsutskottet bereder och styrelsen beslutar om: 1)       VD:s lön och andra anställningsvillkor, och 2)       principer för ersättning till ledningen i övrigt (inklusive pension och avgångsvederlag). Ersättningsutskottet ska dessutom granska och inför styrelsen föreslå de aktierelaterade incitamentprogram som beslutas av bolagsstämman. Rätt att besluta om avvikelser från dessa riktlinjer  Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det. Tidigare beslutade ersättningar som inte förfallit till betalning vid årsstämmans prövning av förslaget till riktlinjer  Ersättningar till ledningen som beslutats men inte förfallit vid årsstämman 2019 faller inom ramen för ovanståpende riktlinjer. Punkt 20: Styrelsen föreslår att det incitamentprogram för medlemmar av koncernens ledningsgrupp och utökade ledningsgrupp som genomfördes 2016-20018 upprepas under 2019. Om stämman godkänner programmet kommer bolaget utbetala en bonus till deltagarna (15-18 personer) om 200 000 kr vardera (netto efter skatt). Deltagarna åtar sig att använda bonusen till att köpa aktier i Ferronordic, att inte sälja aktierna under minst tre år, samt att i händelse av frivillig uppsägning eller avsked sälja aktierna till de övriga deltagarna till ett förbestämt, rabatterat pris. Programmets syfte är att skapa långsiktigt incitament för bolagets ledning och sammanfoga ledningens och aktieägarnas intressen. Styrelsen föreslår att Henrik Carlborg bemyndigas att för bolagets räkning underteckna avtal och andra handlingar som är krävs för programmets implementering.  Punkt 21: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen, dels för att förkorta bolagets namn och dels för att reflektera att bolaget inte längre har några preferensaktier utestående. Förslag till reviderad bolagsordning finns på bolagets hemsida. Kallelsen i sin helhet bifogas och finns tillgänglig på hemsidan, www.ferronordic.com. Om Ferronordic Ferronordic är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland, samt för Volvo Construction Equipment och Mecalac i Kazakstan. I delar av Ryssland har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010. Bolaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt i Ryssland med 79 anläggningar och över 1 000 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Aktierna i Ferronordic Machines AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm. www.ferronordic.com För ytterligare information, kontakta:  Lars Corneliusson, VD, tel: +46 70 494 11 22 eller e-post: lars.corneliusson@ferronordic.com Denna information lämnades för offentliggörande den 15 april 2019, kl 08:30.

Allgons dotterbolag Tele Radio introducerar radiostyrningsfamiljen PUMA

Allgons dotterbolag Tele Radio låter meddela att deras nyutvecklade produktfamilj PUMA är introducerat. Bolaget har arbetat med utvecklingen av plattformen under flera år för att erbjuda sina kunder ett fullvärdigt hydrauliksystem, något man tidigare saknat. PUMA sändarna erbjuds i två storlekar och kommer under året utökas till tre där den senare kommer erbjudas med extra stor display. Alla storlekar erbjuds med joystickar, paddlar och brytare som kunden kan specificera efter behov. Funktioner som RFID och LED-belyst arbetsyta existerar som tillval. Avancerad mjukvara ger kunden möjlighet att finjustera funktion efter leverans även via fjärruppdatering utan att tekniker behöver besöka kundens arbetsplats. PUMA är utvecklat för så kallade fältbussystem; ett sätt att förenklad digital kommunikation i en maskin via färre kablar istället för många kablar med analoga signaler. PUMA använder fältbusstyperna CAN eller RS485 och kan även kommunicera via Bluetooth. ”Det här systemet är vår mest avancerade produkt någonsin. Vi har lyssnat på våra kunders behov och noggrant utvecklat ett system som är något av det mest högutvecklade du kan finna på marknaden just nu. Den mobila marknaden är enorm och utgör ett segment vi länge velat nå då vi ser att det finns stor potential där. Vi är glada att Tele Radio nu med PUMA har möjlighet att stärka sin position inom segmentet och utmana marknaden” säger Ola Samelius, CEO i Tele Radio Group. För mer information samt bilder besök Tele Radios hemsida, https://www.tele-radio.com/sv/produkter/puma/  För mer information, kontakta:  Johan Hårdén, Koncernchef Allgon             Ola Samelius, VD Tele Radio Groupjohan.harden@allgon.se o.samelius@tele-radio.com073-385 92 19 070-884 69 01 Om Allgon  Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 360 anställda i 15 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.

Kallelse till årsstämma i MedicaNatumin AB (publ)

Aktieägarna i MedicaNatumin AB (publ), org.nr 556692-9690, nedan (”Bolaget” eller ”MN”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2019 kl. 14.00 på Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping. Anmälan Aktieägare som vill delta på stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB fördaaktieboken senast tisdagen den 7 maj, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagenden 7 maj per e-post till ir@medicanatumin.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, e-postadress, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuellabiträden. Biträde Om aktieägare avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman ska sådant deltagandeanmälas hos Bolaget enligt ovan. Antal aktier och röster Antalet aktier och röster i Bolaget är 375 289 277 stycken. Förslag till dagordning Styrelsen föreslår att stämman följer nedanstående förslag till dagordning: 1. Öppnande av årsstämman och val av ordförande.2. Upprättande och godkännande av röstlängd.3. Godkännande av dagordning.4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande signera protokollet.5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning ochkoncernrevisionsberättelse.7. Beslut om fastställande ava) resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen, ochc) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.8. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna. 10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, styrelsesuppleanter, revisorer ochrevisorssuppleanter. 11. Val av valberedning. 12. Årsstämmans avslutande. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 9 och årsredovisning ochrevisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse kommer att finnastillgängligt hos Bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds ut till de aktieägaresom begär det och uppger sin e-postadress, och kommer även att framläggas på stämman. Jönköping 2019-04-15 Styrelsen MedicaNatumn AB (publ) Beslutsförslag Punkten 1 Valberedningen bestående av Mats Kärnerud, Göran Johansson och Jakob Johansson föreslår att styrelsens ordförande Torbjörn Björstrand utses till stämmans ordförande. Punkten 7 b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. Punkten 9 Styrelsearvode föreslås utgå med 90 000 kr till vardera styrelsens ledamöter och 180 000 kr till styrelsens ordförande.Arvode till revisorerna enligt löpande räkning. Punkten 10 Valberedningen föreslår omval av följande personer i styrelsen: Ordförande: Torbjörn Björstrand Ordinarie ledamot: Bengt Johansson, Lars Kärnerud, Christer Gunnarsson, Anna Furberg. Valberedningen har förslagit till val av ny ordinarie ledamot: Ulf Björklund Närmare presentation av föreslagen styrelseledamot kommer att finnas på Bolagets hemsida senast två veckor före stämman. Valberedningen föreslår omval av revisor: PWC Sweden AB, med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg. Punkten 11 Styrelsen föreslår att till valberedning inför val av styrelse till nästa års årsstämma väljs: MatsKärnerud, Jakob Johansson och Göran Johansson.

KALLELSE TILL ÅRSTÄMMA I ORGANOCLICK AB (publ)

DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2019, dels anmäla sig för deltagande hos bolaget under adress OrganoClick AB (publ), Linjalvägen 9, 187 66 Täby eller per e-post ir@organoclick.com. ANMÄLAN Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast den 10 maj 2019. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt, för juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående postadress, dock senast den 10 maj 2019. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.organoclick.com.     Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 10 maj 2019. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande  2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman Styrelsens förslag: Se nedan 3. Val av en eller två justeringsmän  4. Upprättande och godkännande av röstlängden 5. Godkännande av dagordningen  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  7. Verkställande direktörens anförande och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse  9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Styrelsens förslag: Resultat- och balansräkningarna fastställs  10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Styrelsens förslag: Se nedan 11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören  12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt revisorer Valberedningens förslag: Se nedan 13. Fastställande av arvode för styrelseuppdrag och arvode åt bolagets revisor Valberedningens förslag: Se nedan 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Valberedningens förslag: Se nedan 15. Val av revisorer Valberedningens förslag: Se nedan 16. Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedning  Valberedningens förslag: Se nedan 17. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen  Valberedningens förslag: Se nedan 18. Övriga frågor 19. Stämmans avslutande Beslutsförslag  Punkt 2: Val av ordförande vid stämmanValberedningen föreslår att OrganoClick AB:s ordförande Jan Johansson väljs till ordförande vid årsstämman.  Punkt 10: Disposition av bolagets resultatStyrelsen och den verkställande direktören föreslår att moderbolagets stående vinstmedel om 42 577 333 kronor balanseras i ny räkning.  Punkterna 12 och 14: Val av styrelse och styrelseordförandeValberedningen föreslår omval av de nuvarande ordinarie ledamöterna Jan Johansson, Håkan Gustavson, Claes-Göran Beckeman och Armando Córdova. Ashkan Pouya har avböjt omval på grund av andra åtaganden som förhindrar annat styrelsearbete. Valberedningen kommer under det kommande året arbeta med att föreslå ytterligare en styrelseledamot inför nästa års bolagsstämma. Valberedningen föreslår omval av Jan Johansson som styrelseordförande. Punkt 13: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisornValberedningen föreslår att styrelsens ordförande ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor medan övriga ordinarie ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode om 100 000 kronor vardera.  Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.  Punkt 15: Val av revisorValberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig revisor Therese Kjellberg, för en mandatperiod som sträcker sig fram till t.o.m. slutet av årsstämman 2020.  Punkt 16: Nomineringsprocedur och tillsättande av valberedningValberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i uppdrag att uppmana de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti 2019 att utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande kommer utgöra valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena.  Valberedningen ska inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisor, (v) arvodering av styrelse och revisor, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning.  Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.  Punkt 17: Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.  ………………………. Årsredovisningshandlingarna och styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast från och med måndagen den 15 april 2019 och sändas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.organoclick.com. Efter årsstämman inbjuds bolagets aktieägare till enklare förtäring och visning av bolagets produktionsanläggning. Välkomna! Stockholm i april 2019   Styrelsen VD Mårten Hellberg, OrganoClick AB, telefon: 08-684 001 10

Hansa Biopharma har fått godkänt att starta fas 2-studie med imlifidase i Guillain Barrés syndrom

GBS är en sällsynt, akut, förlamande, inflammatorisk sjukdom i det perifera nervsystemet som årligen drabbar 1–2 av 100 000 personer. GBS är en aggressiv neurologisk sjukdom där många drabbade patienter snabbt försämras trots behandling med etablerade metoder. Två tredjedelar av GBS-patienterna får svåra symtom vilka resulterar i behov av hjälp för att kunna gå, och 20–30 procent av de drabbade behöver andningshjälp i veckor eller månader. Under 2018 beviljade amerikanska Food and Drug Administration (FDA) särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för imlifidase vid behandling av GBS. "Vårt innovativa och patenterade IgG-eliminerande enzym, imlifidase, har behandlingspotential i en rad akuta autoimmuna sjukdomar, inklusive Guillain Barrés syndrom. Vi bedömer att imlifidases snabba inaktivering av IgG har potential att avbryta sjukdomsutvecklingen vid GBS och därmed påskynda tillfrisknandet och minska lidande och behandlingsbehov över tid för dessa patienter”, säger Søren Tulstrup, VD för Hansa Biopharma. Studien är en öppen, enarmad, multicenterstudie som utvärderar säkerhet, tolerabilitet och effekt av imlifidase hos GBS-patienter i kombination med den idag tillgängliga standardbehandlingen intervenöst immunoglobulin (IVIg). De 30 rekryterade GBS-patienterna kommer att jämföras med en matchad kontrollgrupp av GBS-patienter som behandlats med IVIg och som registrerats i databasen International Guillain-Barré Syndrome Outcome Study (IGOS). Samtliga patienter i Hansas studie kommer att behandlas med en 30-minuters infusion av imlifidase så snabbt som möjligt efter att GBS diagnostiserats. Två dagar efter behandlingen med imlifidase kommer samtliga patienter även att behandlas med standardbehandlingen intervenöst immunoglobulin (IVIg). Säkerhet och effekt, primärt uppmätt som förbättring i GBS-muskelfunktionstest, kommer att studeras under 12 månader efter behandling men en första analys med avseende på primär endpoint kommer att göras vid sex månader. Mer information om studien kommer inom kort att finnas tillgänglig på ClinicalTrials.gov under titeln An open-label, single arm, multi-centre, phase II study investigating safety, tolerability, efficacy, pharmacodynamics and pharmacokinetics of imlifidase (IdeS) in patients with Guillain-Barré Syndrome (GBS), in comparison with matched control patients. Hansa har lämnat in en ansökan om marknadsgodkännande (Marketing Authorisation Application, MAA) till den europeiska läkemedelsmyndigheten European Medicines Agency (EMA) för IDEFIRIX™ (INN: imlifidase) och behandling av högsensitiserade patienter för att möjliggöra njurtransplantation. Ansökan om granskning accepterades av EMA den 28 februari 2019. En dialog pågår med amerikanska Food and Drug Administration (FDA) avseende en motsvarande ansökan (Biologics License Application, BLA) i USA.Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 08.30 CET.Om Guillain-Barrés syndromGuillain-Barré syndrom är en sällsynt, akut, förlamande sjukdom i det perifera nervsystemet, som årligen drabbar 1–2 per 100 000 personer. GBS föregås vanligtvis av en infektion eller annan aktivering av immunförsvaret vilket i sin tur leder till en felaktig autoimmun reaktion med IgG-antikroppar riktade mot det perifera nervsystemet. Det är den vanligaste orsaken till akut neurologisk muskelsvaghet i västvärlden och kan förekomma i alla åldrar. GBS är en snabbt progressiv monofasisk sjukdom som ofta leder till allvarlig förlamning av armar och ben. De flesta GBS-patienter har känselpåverkan (stickningar, domningar eller ataxi) och smärta, och vissa patienter har dubbelsyn eller problem med att svälja. GBS kan också förlama andningsmusklerna vilket kräver behandling vid intensivvårdsavdelning med andningshjälp. GBS behandlas idag primärt med IVIg eller plasmaferes men det medicinska behovet är fortsatt mycket stort.Om imlifidaseImlifidase (IDEFIRIX™) är ett enzym som specifikt klyver immunoglobulin G (IgG) antikroppar, vilket innebär att det IgG-medierade immunförsvaret hämmas. Hansa utvecklar imlifidase som en ny och unik behandling för att möjliggöra njurtransplantation för sensitiserade patienter vilka inte kan transplanetars idag till följd av förekomsten av donatorspecifika antikroppar (DSA). Effektdata som rapporterats från fyra fas 2-studier har visat att imlifidase snabbt och signifikant minskade alla patienters DSA-nivåer, vilket möjliggjorde transplantation. Imlifidase utvärderas även i en pågående klinisk fas 2-studie i anti-GBM-sjukdom, en sällsynt autoimmun sjukdom. Vidare har imlifidase även behandlingspotential inom ytterligare autoimmuna sjukdomar. Imlifidase är skyddad av en stark patentportfölj och resultaten av studier med imlifidase har publicerats i flera referentgranskade vetenskapliga tidskrifter. Om Hansa BiopharmaHansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA) använder sin unika och patenterade immunmodulerande enzymteknologiplattform för att utveckla behandlingar för sällsynta immunoglobulin G (IgG)-medierade autoimmuna sjukdomstillstånd, transplantationsavstötning och cancer. Bolagets främsta produkt, IDEFIRIX (imlifidase), är ett unikt antikroppsnedbrytande enzym i långt framskriden klinisk utveckling för att möjliggöra njurtransplantation för högsensitiserade patienter samt med ytterligare kliniska studier inom akuta autoimmuna sjukdomar. Med utgångspunkt i bolaget teknologi tar Hansas verksamhet inom forskning och utveckling även fram nästa generation av IgG-klyvande enzymer med lägre immunogenicitet, lämpade för upprepad dosering vid skovvis återkommande autoimmuna sjukdomar och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund. www.hansabiopharma.comFör ytterligare information, vänligen kontakta:BolagetEmanuel Björne, Vice President Business Development and Investor Relations, Hansa Biopharma AB (publ)Mobil: 0707-17 54 77E-post: emanuel.bjorne@hansabiopharma.comSvenska investerar- och mediarelationerCord CommunicationsMikael WidellMobil: 0703-11 99 60E-post: mikael.widell@cordcom.se

Blippit anlitar erfaren affärsutvecklare för att bygga upp bolagets affär inom AR-baserad butiksmarknadsföring

Crunchfish och ClearOns gemensamma bolag Blippit bygger kapacitet inom AR-baserad butiksmarknadsföring för att kunna möta marknadens behov. Crunchfish har flera års erfarenhet av att arbeta med interaktionslösningar inom AR och ClearOn administrerar varje år tusentals kampanjer som kan ha ett intresse av nya digitala marknadsföringsmöjligheter. Mats Lind kommer till Blippit med ett brinnande intresse för AR och över30 års erfarenhet av företagande och affärsutveckling mot varumärkesägare. Digital butiksmarknadsföring är på stark frammarsch eftersom det skapar bättre möjligheter att engagera, öka butiksupplevelsen och driva merförsäljning. När AR slår igenom kommer förutsättningarna att bjuda på inspiration och driva merförsäljning att bli ännu större. Blippit demonstrerade vid Innoday  att AR-baserad marknadsföring även möjliggör digital distribution av kuponger vid köpögon­blicket eftersom konsumenten kan inhämta en kupong digitalt som alternativ till att ta en papperskupong vid hyll­kanten. Det kommer bara vara fantasin som sätter gränser för hur AR-baserad butiksmarknadsföring kommer se ut i framtiden. Lekfullheten kommer vara stor med spel och tävlingar för att uppnå ökat intresse och engagemang för varumärket. Här är några länkar som visar hur AR-baserad marknadsföring ser ut. https://youtu.be/fuJa4CgnHtw                                       https://youtu.be/Uau49pnDYV4https://www.youtube.com/watch?v=hF9arN_w29A Crunchfish, som äger 50% av Blippit, är ett av världens ledande bolag inom AR-interaktion som kan upplevas i mobilen eller i smarta AR-glasögon. ClearOn, som äger den andra halvan av Blippit, administrerade under 2018 hela 2 600 kampanjer vilket ger oss många möjligheter att marknadsföra AR-baserad butiksmarknadsföring. Att det finns ett stort intresse verifierades under Innoday den 21 mars och på Axfood Närlivs Servicehandelsdag 7 april. För att kunna hantera intresset har Blippit anlitat Mats Lind för att ansvara för affärsutveckling inom området. Mats är en erfaren företagsledare, affärsutveck­lings­chef och B2B säljare med bakgrund från produktion och tjänsteutveckling av förpackningar och etiketter. Under många år drev Mats framgångsrikt Linds Flexo AB / Marvaco som producerade grafiska lösningar, design och repro till förpacknings­tillverkande företag. Mats har även erfarenhet av affärsutveckling i internationell nivå från hans senaste tjänst som affärsutvecklingschef på Flint Group i Tyskland. ”Reaktionerna på AR-baserad marknadsföring har varit stor sedan vi visade upp hur man kan hämta kuponger i butikshyllan digitalt. Nu måste vi ta hand om intresset. Mats långa erfarenhet att jobba mot varumärkesägare i kombination med ett brinnande intresse för AR gör honom perfekt som affärsutvecklare hos oss”, säger Joachim Samuelsson, VD för Blippit. För mer information kontakta:Joachim Samuelsson, VD för Blippit AB och styrelseordförande i Crunchfish AB,070-846 47 88, joachim.samuelsson@blippit.com Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se, telefon 040-615 14 10 Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2019. Om Blippit – blippit.comBlippit ger mobila appar access till handelns butikskassor via en appterminal. Blippits appterminal är en ny typ av betalningsinfrastruktur som utgör bryggan mellan app och butikskassa. Bolagets innovativa lösning transformerar marknadssegmenten för betalning, kuponger, betalningsterminaler och betalväxlar i fysisk handel. Blippit ägs gemensamt av Crunchfish Proximity och ClearOn i lika delar. Om Crunchfish – crunchfish.comCrunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality. Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhets­baserad interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 med huvudkontor i Malmö. GS1 Sweden AB – gs1.seGS1 Sweden är en del av GS1, en icke vinstdrivande organisation som utvecklar globala standarder för att förbättra effektiviteten, säkerheten och synligheten i distributionskedjan, både i fysiska och digitala kanaler. Vi gör det möjligt för små och stora företag att identifiera, märka och dela information. Eftersom vi är en global organisation skapar GS1 ett gemensamt 

Stigende efterspørgsel efter Exides batterivælgersystem GNB EasyPick

EasyPick er et enkelt, driftssikkert og brugervenligt system. Operatørerne ’tager bare den grønne’ – en grøn lampe viser, hvilket batteri der skal vælges først. En gul lampe angiver, at batteriet er fuldt opladet og stillet i kø. Så snart det første batteri er taget, lyser det næste i køen grønt. EasyPick kan anvendes sammen med op til 30 ladere. Til hver batteritype kræves der blot én styrende lader, som så håndterer resten. Den styrende lader giver en alarm, hvis der tages et forkert batteri, og sikrer dermed korrekt anvendelse af systemet. EasyPick har et elegant design og er nemt at forstå for brugerne. GNB-ladere med EasyPick er et plug & play-system. Det kan tages i brug med det samme uden hjælp fra en servicetekniker, hvilket sparer både tid og penge. Systemet er endvidere omkostningseffektivt og giver virksomhederne et stort afkast på deres investering. – GNB EasyPick er et effektivt værktøj, der øger lagerets effektivitet og produktivitet samtidig med, at det er med til at maksimere batteriflådens levetid, lyder det fra Nigel Darke hos Exide Technologies.  Vi lægger stor vægt på at levere komplette løsninger til vores kunder og dermed hjælpe dem med at reducere de samlede udgifter. For virksomheder, der ønsker at løfte batterihåndteringen til næste niveau, anbefales GNB 2100.NET, en totalløsning til flådestyring og batteriovervågning. Med denne løsning får virksomhederne et særdeles effektivt rotationssystem for deres batterier, mulighed for fjernovervågning af op til 500 batterier og ladere fra ét centralt sted, hurtig identifikation af fejlbehæftede batterier, der skal til reparation, og meget mere. MEDIEKONTAKT:Tor Enlid, tor.enlid@exide.com, +46 10 888 62 17 Varemærker Exide, Exide Technologies og GNB er registrerede varemærker tilhørende Exide Technologies. Om Exide Technologies Exide Technologies (www.exide.com) er en global leverandør af løsninger til lagring af elektrisk energi til transport- og industrivirksomheder. Takket være Exides 130 års teknologisk innovation kombineret med aktiviteter i mere end 80 lande er virksomheden i stand til at levere overbevisende løsninger, der opfylder verdens nuværende og fremtidige energibehov. Exide producerer og genanvender en lang række produkter og forsyner markedssegmenterne Transportation, Network Power og Motive Power med batteri- og energilagringssystemer og specialapplikationer til en lang række industrier og områder som f.eks. landbrug, bilindustrien, gaffeltrucks og rengøringsmaskiner, transport- og speditionsfirmaer, skibsfart, materialehåndtering, militæret, minedrift, motorsport, jernbanedrift, sikkerhedsbranchen, telekommunikationssystemer, forsyningsvirksomheder og UPS-anlæg mv. Exides motto lyder: Powering the World Forward. Virksomhedens historie og størrelse kombineret med en stærk entreprenørånd gør Exide til det rette valg for de kunder, der ønsker andet og mere end en traditionel batterileverandør.

Årsredovisning, revisionsberättelse och kommentar till förvaltningsberättelsen

Årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida www.enorama.se  eller via pdf-filen i detta pressmeddelande.   Enorama Pharma AB (publ) (”Bolaget”) har tidigare kommunicerat att Bolaget erhållit kapital för att finansiera verksamheten till december 2019. Uttalandet bygger på antagande om intäkter under perioden. I förvaltningsberättelsen avseende räkenskapsåret 2018 anges istället att nuvarande kapital beräknas räcka till månadsskiftet augusti/september. Diskrepansen mellan uttalandena föranleds av tillämpningen av vedertagna redovisningsprinciper, innebärande att i förvaltningsberättelsen intagen uppskattning exkluderar förväntade intäkter. Bolaget förväntar dock fortfarande erhålla intäkter under perioden, varför kapitalet fortsatt beräknas räcka till december 2019.  KONTAKT Enorama Pharma AB (publ)Mats Rönngard, VDTel: +46 708 72 82 50E-post: mats.ronngard@enorama.se Södergatan 3, 211 34, Malmöwww.enorama.se Enorama Pharma är noterat på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank: +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se  OM ENORAMA PHARMA Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se Informationen lämnades, genom Mats Rönngards (VD)försorg, för offentliggörande den 15 april 2019 kl. 06:30 UTC.

Så undviker du cykelstölder

Antalet rapporterade cykelstölder hos Länsförsäkringar Västernorrland har minskat. 2018 rapporterade 66 kunder i länet cykelstölder och Länsförsäkringar betalade ut ersättning för 210 000 kronor, jämfört med  2017 då 76 kunder rapporterade cykelstölder och 290 000 kronor betalades ut. – Minskningen i antalet cykelstölder hoppas vi beror på att det är kloka cykelägare i länet som blivit att bättre på att skydda och ta hand om sina cyklar,  säger Christoffer Jonsson, skadechef på Länsförsäkringar Västernorrland. Vi kan också se en tendens till att fler personer köper dyrare cyklar och elcyklar idag, vilket påverkar skadekostnaden. Råden till cykelägarna är enkla – skaffa ett godkänt lås, fotografera av cykeln och, viktigast av allt, skriv av cykelns ramnummer så att det finns till hands vid en eventuell cykelstöld. Den som trots allt råkar ut för en cykelstöld ska först och främst göra en polisanmälan. Det är ett krav från försäkringsbolaget och det ökar dessutom chansen att få tillbaka cykeln. Detta gör det även svårt för en cykeltjuv att sälja cykeln vidare. Så skyddar du din cykel från stöld: ·Märk din cykel - fotografera cykelns ramnummer och hela cykeln ·Lås även fast cykeln i cykelstället. ·Ställ gärna cykeln inomhus när du inte använder den. ·Om du parkerar cykeln centralt, ställ cykeln på en uppmärkt plats för cykelparkering. ·Använd ett SSF-certifierat lås. ·Köp inte en misstänkt billig cykel ·Polisanmäl alltid, antingen via polisens webbplats eller via telefon. Lämna så många uppgifter du kan för att cykeln ska hittas fortare, till exempel märke, modell, färg, ramnummer, annan märkning, skador och speciell utrustning.  

Toleranzia AB redovisar positiva resultat i preliminär toxikologisk studie

Sammanfattningsvis noterades att TOL2 tolererades väl vid båda dosnivåerna i denna studie och att inga kliniska observationer av betydelse gjordes. Inga förändringar av toxikologisk betydelse sågs och ingen induktion av inflammatoriska cytokiner observerades. Utöver den goda säkerhetsprofil som studien visade för TOL2, gjordes det intressanta fyndet att IL-10, som är ett ämne som förmedlar tolerans, verkade öka signifikant i djur som behandlats med den terapeutiska dosen av TOL2. Ökningen av IL-10 kan vara en betydelsefull komponent i mekanismen bakom TOL2’s goda effekt. - Den toxikologiska studie som nu utförts med TOL2 visar mycket glädjande att läkemedelskandidaten har en god säkerhetsprofil. Att RISE dessutom hittat tecken på att IL-10 ökar vid behandling med TOL2 kan ge oss en ytterst viktig pusselbit i förståelsen av TOL2´s goda behandlingseffekt och är något som vi kommer att undersöka vidare, säger Toleranzias vd Charlotte Fribert. RISE är ett statligt ägt bolag som består av ett stort antal forskningsinstitut samlade i en organisation som erbjuder en infrastruktur för toxikologi som ger stöd till industrin i utvecklingen av produkter inom Life Science. För ytterligare information, kontakta:Charlotte Fribert – VDTelefon: +46 763 19 98 98E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com Om Toleranzia ABToleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på Spotlight Stock Market. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Exide sponsrar racingteamet Intact GP under Moto2-säsongen 2019

I år ingår Marcel Schrötter i Intact GP-teamet. Denna spännande, unga tyska förare var bland de 10 främsta i förra årets VM, innan en skada tillfälligt stoppade framgångarna. I teamet ingår även Tom Lüthi, den erfarna schweiziska föraren som blev en av världens yngsta världsmästare år 2005. MotoGP-säsongen 2019 inleddes med Qatar Grand Prix den 10 mars. Mästerskapet kommer att ha världsomspännande mediatäckning under de 19 internationella tävlingarna, bland annat på Eurosport och Servus TV. I tävlingarna testas många prototypcyklar som ger en fingervisning om framtida utveckling, och de är därför välbesökta av såväl fans som tillverkare. Exides logotyp kommer att visas på Intact GP:s motorcyklar, på förarnas dräkter, på teamets klädsel och på olika platser i arenan. Exides sponsring täcker även Intact GP:s engagemang i den nya MotoE-klassen för eldrivna motorcyklar, som nu inleder sin första säsong. Här ska den schweiziske föraren Jesko Raffin tävla för Intact GP. Han blev den yngsta Yamaha Cup-mästaren någonsin vid 15 års ålder och har åtskilliga års erfarenhet inom Moto2. Exides Motorbike & Sport-batterisortiment inkluderar Exide Li-Ion, GEL, AGM Ready, AGM och Conventional, var och en framtagen för olika typer av användning. Exide Li-Ion är upp till 80 % lättare än ett vanligt MC-batteri, vilket tillåter snabbare acceleration, mer responsiv bromsning och bättre kontroll över maskinen. Batteriet är underhållsfritt, laddas exceptionellt snabbt och erbjuder enastående säkerhetsfunktioner.– Vi är mycket glada att ha Exide som sponsor, säger Marcel Schrötter vid Intact GP. Företaget har ett marknadsledande utbud av motorcykelbatterier, ett avundsvärt rykte om tillförlitlighet och några av de mest avancerade tekniska lösningarna i branschen. Exide erbjuder det allra bästa av prestanda, från den ultralätta konstruktionen hos Exide Li-Ion till det exceptionella djupurladdningsskyddet i Exide Gel. Inför 2019 års säsong övergick tävlingsklassen Moto2 till trecylindriga 765 cc-motorer från Triumph. Den nya motortypen levererar mer än 138 hästkrafter och förväntas leda till stora omvälvningar i resultatlistorna efter en lång period där Hondas 600 cc-motorer använts. Intact GP:s cyklar kommer att ha chassin från Kalex Engineering och hjulupphängning från Öhlins. För ytterligare information kontakta:Tor Enlid, marketing manager Exide Technologies Norden, tfn: +46 10 888 62 17, e-post: tor.enlid@exide.com Om Exide TechnologiesExide Technologies är en global leverantör av energilagringslösningar för transport- och industrimarknaderna. Exides 130 år av teknisk innovation, i kombination med verksamhet i mer än 80 länder, tillåter företaget att leverera övertygande lösningar för världens nuvarande och framtida energibehov. Exide producerar och återvinner ett brett sortiment av produkter, och förser segmenten Transportation, Network Power och Motive Power med batteri- och energilagringssystem samt specialapplikationer för vitt skilda branscher. Här kan nämnas lantbruk, bilar, industritransportfordon, gaffeltruckar och rengöringsmaskiner, marin framdrivning, materialhantering, militär teknik, gruvdrift, motorsport, järnväg, säkerhet, telekommunikation, energiproduktion och avbrottsfri kraft (UPS), bland andra. Exides motto är Powering the World Forward. Företagets historia och storlek gör, tillsammans med en stark entreprenörsanda, Exide till det rätta valet för kunder som vill ha mer än bara en batterileverantör.

Ha koll på avdragen när det är dags att deklarera

- Det mesta finns redan med på deklarationen, men kom ihåg att kolla så allt stämmer och vilka avdrag du har rätt att göra, det kan finnas tusenlappar att tjäna, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna. BostadHar du sålt din bostad under 2018 måste du deklarera för det. Först behöver du räkna ut om det är en vinst eller en förlust som ska deklareras. Från försäljningspris får du dra av vissa utgifter. En vinst kan du skatta av direkt [1] eller begära uppskov för. På uppskovsbeloppet betalar du årligen 0,5 procent skatt. För att få uppskov måste uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor. - Regeringen har infört temporära [2] regler som medger att du kan skjuta upp beskattningen av hela din vinst om du vill. Tänk på att det är själva vinsten du begär uppskov på, inte skatten. Ändras skattesatsen i framtiden så ändras också den skatt du ska betala, säger Arturo Arques. Har du gjort en vinst vid försäljning av privatbostad ska 22/30 av vinsten beskattas och har du gjort en förlust får du dra av 50 procent av förlusten. Uthyrning av privatbostad är skattefri upp till 40 000 kronor per år. Eventuellt överskott deklareras som inkomst av kapital. Vid uthyrning av småhus får du dessutom göra avdrag för 20 procent av hyresintäkten utöver schablonavdraget och för bostadsrätt/hyreslägenhet den del av månadsavgiften som avser den uthyrda bostadsdelen. Om du på grund av ditt arbete har flyttat till annan ort och du har behållit bostad för dig eller din familj på din tidigare bostadsort kan avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning medges. VärdepapperTillgångar på investeringssparkonto (ISK) schablonbeskattas och schablonintäkten är förtryckt i deklarationen under inkomst av kapital. För 2018 uppgår schablonintäkten till 1,49 procent av kapitalunderlaget (statslåneräntan i slutet av november föregående år + 1 procentenhet). Schablonintäkten kan kvittas mot ränteutgift eller kapitalförlust. Har du sålt aktier eller fonder utanför ISK och gjort det med vinst ska du betala kapitalskatt på den. Från försäljningspriset får du dra av omkostnader för försäljning och på så sätt minska vinsten. Gör du en förlust kan den kvittas mot annan vinst i inkomstslaget kapital. Avdrag för räntor och ränteskillnadI deklarationen får avdrag för ränteutgifter göras. Om ränteavdraget innebär ett underskott av inkomst av kapital får avdrag göras med 30 procent om underskottet är högst 100 000 kronor. På belopp större än 100 000 kronor medges avdrag med 21 procent. Avdragen kommer förtryckta på din deklaration. Avdrag medges inte på ränta på studielån via CSN. Tänk på att ränteavdragen kan fördelas på sammanboende/makar. Avbryter du ett lån i förtid för att du till exempel har sålt din bostad eller bytt bank kan du göra avdrag för det som en vanlig ränteutgift. Vinst eller förlust vid försäljning av bostad och värdepapper räknas in i inkomstslaget kapital. Där ingår även andra kapitalinkomster och kapitalutgifter, såsom schablonintäkter och ränteutgifter. Vid ett totalt överskott av kapital beskattas det med 30 procent. Rut och rotSkattereduktion medges för husarbeten, rut och rot. För rut är maxbeloppet 25 000 kronor per person och år (50 000 om över 65 år), för rot är maxbeloppet 50 000 kronor per person och år. För att kunna göra avdraget måste arbetet vara utfört och betalt under 2018 och du måste ha tillräckligt mycket skatt att göra avdraget från. Övriga skattereduktioner påverkar den skatt som rut- och rotadrag görs ifrån, så det är därför viktigt att ha koll på dina samlade skattereduktioner. Din eventuella skattereduktion för rut- respektive rotarbete kommer förtryckt i din deklaration. - Andra skattereduktioner räknas före rut- och rotavdraget, vilket kan innebära att du inte kan utnyttja hela reduktionen. Du kan inte skjuta över det på 2019 och visar det sig att du inte har tillräcklig skatt att göra avdraget mot blir du återbetalningsskyldig, säger Arturo Arques. Är man två i hushållet som betalar inkomstskatt men alla avdrag görs från den enas inkomstskatt finns det en risk att den kvarvarande skatten blir för låg för att göra rut- och rotavdrag från fullt ut. Det kan därför vara klokt att omfördela till exempel ränteavdrag på eventuella gemensamma bostadslån mellan sig, för att på så sätt öka utrymmet för avdrag. Avdrag för arbeteUnder vissa förutsättningar kan du ha rätt att göra avdrag för kostnad för resor till och från ditt arbete, dock enbart för den del som överstiger 11 000 kronor. Använder du din egen bil i tjänsten får du även göra avdrag för det. Har du på grund av ditt arbete flyttat till annan ort och har dubbel bosättning kan du ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. Avdrag för pensionssparandeSaknar du avsättning till tjänstepension i din anställning har du rätt till avdrag för eget pensionssparande. Sparandet måste dock göras i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Du kan inte få avdrag för sparande i till exempel ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Avdraget får vara högst 35 procent av din anställningsinkomst och uppgå till maximalt 455 000 kronor för inkomståret 2018. Avdrag för fackföreningsavgiftSkattereduktion för fackföreningsavgift återinfördes 1 juli 2018. Fackföreningsavgifter som har betalats efter 1 juli får dras av till 25 procent under förutsättning att den totala avgiften under året är minst 400 kronor. Avdraget görs per automatik, du behöver inte själv fylla i det i din deklaration. Skattereduktionen för fackföreningsavgift avskaffas 1 april 2019. ÖvrigtFrån inkomståret 2018 får den som har sjuk - eller aktivitetsersättning per automatik en skattereduktion på maximalt 2 500 kronor per år. Den räknas av per automatik i och med att den är inkluderad i skatteberäkningen. Om du har producerar förnybar energi på din privatbostad och levererar in din överskottsel till elnätet, så kan du under vissa förutsättningar ha rätt till skattereduktion på maximalt 18 000 kronor per år. Viktiga datum: 12 april   Slutskattebesked om du godkänt din deklaration elektroniskt senast den 2 april. 2 maj      Sista dagen att lämna in din inkomstdeklaration. 7 juni      Slutskattebesked och eventuell utbetalning av skatteåterbäring 4-7 juni om du har deklarerat elektroniskt senast 2 maj och anmält bankkonto till Skatteverket. Har du inte digital brevlåda får du slutskattebesked per post 1-3 veckor senare. Eventuell skatteåterbäring betalas dock ut senast 7 juni. 9 aug      Slutskattebesked och ev. utbetalning av pengar om du har deklarerat på papper och inte har anmält något bankkonto före 2 maj. 12 nov    Om du fick slutskattebesked i augusti och har skatt att betala in ska inbetalningen vara bokförd på Skatteverkets konto senast 12 november.  Tips:• De flesta uppgifter är förtryckta i din deklaration, kontrollera så allt stämmer innan du godkänner den.• Vinst och förlust kan kvittas mot varandra i inkomstslaget kapital.• Underskott av kapital får dras av till 30 procent (om underskott på högst 100 000 kronor). Tänk på att ränteutgifterna kan fördelas mellan sammanboende/makar.• Skattereduktion för husarbeten får göras på max 25 000 kronor per person och år för rut och max 50 000 kronor per person och år för rot.• Du kan göra avdrag för resor till och från ditt arbete, samt avdrag för ökade kostnader vid dubbel bosättning om du flyttar på grund av ditt arbete.• Förutom att du ska vara berättigad till ett avdrag måste du också ha tillräcklig skatt att gör avdraget mot. Summan av skattereduktioner får inte överstiga summan av kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt, fastighetsavgift och fastighetsskatt. [1]  22/30-delar av vinsten beskattas med 30 procent.[2]  På försäljningar mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020 finns inte något tak på det belopp man kan begära uppskov på.

Så får du områdets vackraste braskamin - utan att lyfta ett finger

På Åkersberga Vedspisar kan man det här med kaminer, kakelugnar , vedspisar och skorstenar. I deras butik i Åkersberga norr om Stockholm finns ett 100-tal olika eldstäder att titta på och när kunden väl bestämt sig får de hjälp i varje steg. Från första offert, till hembesök, bygganmälan, installation och bokning av sotare. Här har såväl säljare som montörer lång erfarenhet och kunskap kring allt från design och material till installation samt lagar och regler. – Sedan hjälper vi också till med skorstensrenovering, putsning, reparation och ommurning av skorsten, säger Mattias Wedin-Olsson, säljare på Åkersberga Vedspisar. Fribyggda eldstäder Åkersberga Vedspisar har både små och stora kaminer, i flera olika utföranden, men om man inte hittar det man söker hos dem så kan de även fribygga eldstäder och skräddarsy en lösning för kunden. På så sätt får kunden en modern kamin  och eldstad med ren förbränning som stämmer med husets stil och utseende.-Det går till så att vi går igenom kundens önskemål vad gäller modell, stil och material, sedan designar jag en modell utifrån önskemålen, säger Samuel Odell, som designar fribyggnationer av eldstäder. Han ritar upp ett förslag i ett 3D-program utifrån materialval och möjlig konstruktion. De hjälper även till med inspiration och råd om man inte vet exakt vad man önskar. Genom en fribyggnation kan man få det nästan precis som man vill, så länge man följer regler och lagar. Dessa regler som måste följas har Åkersberga Vedspisar givetvis koll på och ger råd utifrån dem. Proffsig hjälp hela vägen Åkersberga Vedspisar jobbar i hela Storstockholm och norrut runt och inom Norrtälje. De erbjuder en helhet med hjälp från start till slut, i kombination med erfarenhet från över 20 år i branschen. Under arbetet är Åkersberga Vedspisar närvarande och för en monolog med kunden så att slutresultatet blir som kunden tänkt sig och de kommer med tips när det behövs.

Omsättningen för mars månad uppgick till 1528 ksek

Det sista steget vad gäller att ta Jojka till en ny position produktmässigt är nu klart. Under de kommande månaderna kommer vi att börja släppa ny funktionalitet till våra kunder och succesivt fintrimma produkten och öka volymerna. Vi är mycket förväntningsfulla och har höga förväntningar på utfallet. De funktionaliteter som vi nu släpper har varit starkt efterfrågade av våra kunder under en längre tid. Detta är ett stort skifte för oss – vår framgång kommer i mycket högre grad bygga på att sälja vår plattform med de värden den levererar och inte bulk SMS som kan köpas hos många olika aktörer och är starkt konkurrentutsatt med låga marginaler. Genom att fokusera på användarvänlighet, unikitet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer. Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter. För ytterligare information kontakta: Fredrik Dalebrant, VD Jojka Communication AB fredrik.dalebrant@jojka.com www.jojka.com Om Jojka; Jojka är en interaktiv kommunikationsplattform som hjälper företag och organisationer att kommunicera med kunder och anställda på ett effektivt sätt. Jojka har idag två olika produkter: en SMS-baserad produkt för mobil marknadsföring (Salesboost), samt en Survey produkt som hjälper företag att ha bättre struktur på sin eftermarknad. Jojkas intäktsmodell bygger på fasta abonnemangsavgifter samt en rörlig volymsbaserad avgift. Företaget Jojka Communications AB är noterat på Spotlight och har runt 850 aktieägare.

Management Update – Kallak and Vardar Minerals

15 April 2019  Beowulf Mining plc (“Beowulf” or the “Company”) Management Update – Kallak and Vardar Minerals Beowulf (AIM: BEM; Spotlight: BEO), the Nordic focused mineral exploration and development company, provides an update on its application for an Exploitation Concession for the Kallak North Iron Ore Project (“Kallak”) and its investment in Vardar Minerals Limited (“Vardar”). Kallak The Company is actively communicating with the Government with regards to the Exploitation Concession for Kallak North. It has been confirmed that the Kallak application is being prioritised, an acknowledgement by the Government that the Company has been waiting an excessive period of time for a decision. The Company expects, and it is reasonable to do so, that a decision will be taken, by the Government, before the summer. Further to the CEO’s recent attendance at the seminar in Luleå launching the report on the OECD's Rural Policy Review 'Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden', the Company has been following up with politicians in Norrbotten who have a vested interest in bringing investment to the region. The Company has also contacted groups such as Invest in Norrbotten, Luleå Näringsliv and Luleå Chamber of Commerce, with whom the Company has maintained contact over recent years, and who also seek to attract investment to the region.  The Company is maintaining close contact with the Mayor of Jokkmokk. Investment in Vardar On 6 November 2018, Beowulf announced that it had acquired a 14.1% interest in Vardar for the consideration of £250,000, satisfied in cash.  The Company's investment enabled Vardar to complete its 2018 exploration programme.  Beowulf has now exercised its option to increase its ownership in Vardar Minerals to 31.3% for the consideration of £500,000, satisfied in cash, and has committed a further £250,000 to increase the Company’s ownership to approximately 37.6%, fully funding Vardar's 2019 Kosovan exploration programme at the Mitrovica and Viti projects. The Company has an option to invest a further £115,000, which would increase its ownership to 40.1%. At Mitrovica, further geological mapping will commence next week, and drilling will start towards the end of April, targeting lead-zinc mineralisation in the north of the licence area, the Wolf Mountain target. Soil sampling and geochemical analysis will be undertaken covering possible porphyry targets in the south of the licence area, to be followed with Induced Polarisation/Direct Current Resistivity (“IP/DC”).  Kurt Budge, Chief Executive Officer of Beowulf, commented: "As we seem to be approaching a final decision on Kallak, we are doing everything we can to make sure the facts of our case are understood, and, if they are, then there should be no impediment to the award of the Concession. “Common sense would dictate that if you allow a Company to invest SEK 77 million in Sweden, in a quality iron ore project such as Kallak, and a community such as Jokkmokk, with its significant economic challenges, and you have Mining Inspectorate’s recommendation that the Concession be awarded, then all the boxes have been ticked. “The Mayor of Jokkmokk is desperate to see the Kallak project advance and the Company wants to play its part in giving Jokkmokk a bright future, no more than it deserves, and developing a modern, sustainable and innovative mine in partnership with the community, that Sweden can be justly proud of. “We are looking forward to Vardar’s exploration programme in Kosovo getting underway, especially the drilling planned for the Wolf Mountain lead-zinc target at Mitrovica. We have increased our investment in Vardar based on our excitement with the findings to date and the evident potential of the Mitrovica and Viti projects. Already, the Company’s move into the Balkans is attracting interest from institutional funds, keen to understand what we are doing and what our plans are for the future. “We look forward to keeping shareholders updated on our progress.” An interview with Kurt Budge can be found at the following link: https://www.brrmedia.co.uk/broadcasts-embed/5cb0b2a4eb566331974d6ab6/event/?popup=true 

Kallelse till årsstämma i Actic Group AB (publ)

Aktieägarna i Actic Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 maj 2019 klockan 16:00 på Actic Kista Valhall, Torshamnsgränd 9, 164 40 Kista, Stockholm. Anmälan m m För att äga rätt att deltaga vid stämman ska aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2019, dels senast den 9 maj 2019 anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman till adress c/o Actic Group AB (publ), Box 1805, 171 21 Solna eller via e-post till stamma@actic.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom fullmakter, registreringsbevis eller motsvarande. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 9 maj 2019, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. Ombud m m Aktieägare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida, www.acticgroup.se. Rätt att begära upplysningar Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Antal aktier och röster Per dagen för denna kallelse finns totalt 15 896 936 stamaktier, med 15 896 936 röster, i bolaget. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av dagordningen; 5. Val av två justeringspersoner att justera protokollet; 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse; 8. Beslut om:a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter;10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna;11. Val av styrelseledamöter;12. Val av revisorer, och i förekommande fall, revisorssuppleanter;13. Valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020;14. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier;16. Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2019/2022;17. Stämmans avslutande. Valberedningens förslag till beslut Förslag till beslut om ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter och revisorer, arvode åt styrelsen och revisorer, samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2 och 9-13) Valberedningen, bestående av Göran Carlson (utsedd av Ushi Ltd), Daniel Nyhren (utsedd av Athanase Industrial Partner), Jannis Kitsakis (utsedd av Fjärde AP-fonden), Anders Algotsson (utsedd av AFA Försäkring) föreslår följande. -          Till ordförande vid årsstämman föreslås styrelsens ordförande Göran Carlson (ärende 2). -          Antalet styrelseledamöter föreslås vara sex, utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara en, utan revisorssuppleanter (ärende 9). -          Arvode till styrelsen föreslås utgå enligt följande: · Arvode till styrelsens ordförande om 550 000 kronor och till övriga av stämman valda ledamöter 250 000 kronor vardera. · Arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om 50 000 kronor och till övriga ledamöter 25 000 kronor vardera. · Arvode till ordföranden i styrelsens revisions-utskott om 100 000 kronor och till övriga ledamöter 50 000 kronor vardera (ärende 10). -          Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10). -          Till styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Göran Carlson, Stefan Charette, Therese Hillman, Fredrik Söderberg och Viktor Linnell, samt nyval av Trine Lise Marsdal, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Omval föreslås av Göran Carlson till styrelseordförande (ärende 11). -          Till revisor föreslås omval av KPMG AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilket överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation. Noteras att auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag (ärende 12).  Beskrivning av föreslagen styrelseledamot  Trine Lise Marsdal är sedan 2016 CFO för Nordic Choice Hotels med ansvar för koncernens finansiering, redovisning samt bolags- och affärsstyrning. Trine har tidigare verkat inom PwC och bland annat varit CFO på Optimera AS. Trine Lise Marsdal äger inte några aktier i Actic Group. Övriga föreslagna ledamöter finns beskrivna i Actics årsredovisning och på bolagets hemsida, www.acticgroup.se. Förslag till beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 (ärende 13) Valberedningen föreslår att valberedningen inför årsstämman 2020 utses enligt följande. Inför årsstämman 2020 ska valberedningen bestå av ledamöter utsedda av de per 31 augusti 2019 fyra största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot till valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. Ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren ska, om valberedningen inte beslutar annorlunda, utses till ordförande för valberedningen. Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före årsstämman 2020 ska ledamöterna utsedda av dessa aktieägare erbjuda sig att frånträda sitt uppdrag och nya ledamöter utses av den nya aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna. Om inte särskilda skäl föreligger ska inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Om en ledamot i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte längre är bland de fyra största aktieägarna, den största aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningen ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska emellertid betala de nödvändiga utgifter som valberedningen kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete. Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning. Mandattiden för valberedningen avslutas när den påföljande valberedningen har offentliggjorts. Styrelsens förslag till beslut Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8b) De till årsstämmans förfogande stående medlen uppgår till totalt 824 931 613 kronor. Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 0,50 kronor per aktie, totalt 7 948 468 kronor, utbetalas till aktieägarna och att bolagets återstående fria egna kapital, 816 983 145 kronor, överförs i ny räkning. Som avstämnings-dag för rätt att erhålla utdelning föreslås måndagen den 20 maj 2019. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas genom Euroclear Swedens försorg torsdagen den 23 maj 2019. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ärende 14) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Styrelsen föreslår att riktlinjer för lön och annan ersättning till medlemmar av bolagets ledningsgrupp ska innebära att ersättningen ska vara marknadsmässig för att säkerställa att Actic Group kan attrahera och behålla kompetenta ledare. Ersättning ska baseras på individens position, ansvar och prestation. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen består av fast lön, rörlig ersättning baserad på årliga prestationsmål, långsiktiga incitamentsprogram och övriga förmåner så som icke monetära förmåner samt pensioner och försäkringar. Ersättningar inom Actic Group ska vara konkurrenskraftiga inom branschen men inte marknadsledande. För den verkställande direktören i Actic kan den rörliga ersättningen baserad på årliga prestationsmål uppgå till maximalt 6 månadslöner och för övriga ledande befattningshavare i Actic maximalt 5 månadslöner. Pensionslösningar för ledande befattningshavare ska där så att möjligt baseras på fasta premier och formuleras i enlighet med de nivåer, praxis och kollektivavtal som gäller i det land där den ledande befattningshavaren är anställd. Övriga förmåner kan utgöras av sjukförsäkring och andra sedvanliga förmåner i respektive land. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen. Styrelsen kan, under speciella omständigheter, frångå dessa riktlinjer. Om en sådan avvikelse har varit nödvändig ska det på nästkommande årsstämma informeras om skälen för det. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (ärende 15)Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid förvärv. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att säkerställa finansiell kapacitet till aktuella förvärv av bolag eller rörelser. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2019/2022 (ärende 16) Styrelsen föreslår att stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fattar beslut om nyemission av sammanlagt 780 000 teckningsoptioner, uppdelat på sex olika optionsserier, med åtföljande rätt till teckning av sammanlagt 780 000 nya aktier, inom ramen för ett incitamentsprogram till koncernledningen. Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Bolagets nyckelpersoner kan förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att förslaget är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptionerna ska ges ut i sex olika serier: Serie: 2019/2022:1Antal teckningsoptioner: 520 000 Serie: 2019/2022:2Antal teckningsoptioner: 52 000 Serie: 2019/2022:3Antal teckningsoptioner: 52 000 Serie: 2019/2022:4Antal teckningsoptioner: 52 000 Serie: 2019/2022:5Antal teckningsoptioner: 52 000 Serie: 2019/2022:6Antal teckningsoptioner: 52 000 Rätt att teckna teckningsoptionerna 2019/2022:1-6 ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Actic AB. Teckning ska ske på särskild teckningslista senast den 28 juni 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Överteckning kan inte ske. Actic AB ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i programmet, vilka utgörs av Bolagets verkställande direktör och upp till 6 nyckelpersoner i bolagets koncernledning. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna ska ske till ett pris motsvarande optionsrättens marknadsvärde (optionspremien) och ska göras enligt den fördelningsgrund som anges under rubriken Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna nedan. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 20 juni 2022 teckna en ny aktie i Bolaget. Den kurs till vilken nyteckning av aktier kan ske ska bestämmas enligt följande: Serie: 2019/2022:1Teckningskurs per aktie:Om den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 18 maj 2022 till och med den 31 maj 2022 (”Genomsnittligt aktiepris under lösenperioden”) överstiger barriärnivån 50,90 ska lösenpriset vara 34,00 SEK per aktie, annars ska lösenpriset uppgå till 67,90 SEK. Serie: 2019/2022:2Teckningskurs per aktie:Om Genomsnittligt aktiepris under lösenperioden överstiger barriärnivån 54,30 ska lösenpriset vara 34,00 SEK per aktie, annars ska lösenpriset uppgå till 67,90 SEK. Serie: 2019/2022:3Teckningskurs per aktie:Om Genomsnittligt aktiepris under lösenperioden överstiger barriärnivån 57,70 ska lösenpriset vara 34,00 SEK per aktie, annars ska lösenpriset uppgå till 67,90 SEK. Serie: 2019/2022:4Teckningskurs per aktie:Om Genomsnittligt aktiepris under lösenperioden överstiger barriärnivån 61,10 ska lösenpriset vara 34,00 SEK per aktie, annars ska lösenpriset uppgå till 67,90 SEK. Serie: 2019/2022:5Teckningskurs per aktie:Om Genomsnittligt aktiepris under lösenperioden överstiger barriärnivån 64,50 ska lösenpriset vara 34,00 SEK per aktie, annars ska lösenpriset uppgå till 67,90 SEK. Serie: 2019/2022:6Teckningskurs per aktie:Om Genomsnittligt aktiepris under lösenperioden överstiger barriärnivån 67,90 ska lösenpriset vara 34,00 SEK per aktie, annars ska lösenpriset uppgå till 67,90 SEK. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll. Aktie som har utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Villkoren i övrigt för teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av nya aktier framgår av de fullständiga optionsvillkoren, Bilaga 1. Antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av samt teckningskurs och barriärnivå kan komma att justeras i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska har rätt att vidta sådana smärre justeringar i emissionsbeslutet som kan vara erforderliga för att erhålla registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna Actic AB ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till de nyckelpersoner inom Bolaget som ska delta i programmet. Överlåtelse ska ske i form av ”units” om 15 teckningsoptioner, bestående av 10 teckningsoptioner av serie 2019/2022:1 och 1 teckningsoption ur vardera serie 2019/2022:2 till 2019/2022:6. Bolagets VD ska ha rätt att förvärva maximalt 22 000 units (330 000 teckningsoptioner) och övriga deltagare ska ha rätt att förvärva maximalt 5 000 units (75 000 teckningsoptioner) vardera. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten (premien). Marknadsvärdet för varje optionsserie ska beräknas av oberoende expert med tillämpning av Black&Scholes optionsvärderingsmodell. Baserat på en aktiekurs om 34,00 SEK och de marknadsvillkor som rådde vid tidpunkten för styrelsens förslag, uppskattas den volymviktade genomsnittliga teckningskursen till cirka 3,59 kr per teckningsoption. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna ska deltagarna ingå ett avtal med Bolaget varigenom Bolaget ges rätt att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren skulle överlåta teckningsoptioner till tredje man. Beslutsmajoritet För giltigt beslut enligt styrelsen i ärende 16 angivna förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Tilläggsinformation KostnaderTeckningsoptionerna överlåts till marknadsvärde. Bolaget kommer dock att ha vissa mindre kostnader för framtagande och administration av programmet samt för värdering av optionerna i samband med överlåtelse. Påverkan på viktiga nyckeltalBolagets vinst per aktie påverkas inte vid utställandet av teckningsoptionerna. Vid full teckning är den maximala utspädningseffekten 4,9 % och vinst per aktie kan därmed påverkas i motsvarande grad. Utspädning av befintliga aktier och rösterVid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med 36 966 kronor genom utgivande av högst 780 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om 0,047 kronor, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 4,9 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Befintliga incitamentsprogramBolaget har inga utestående incitamentsprogram. Beredning av förslagetStyrelsens beslut om att föreslå bolagsstämman att fatta beslut om emission av teckningsoptioner med åtföljande teckning av nya aktier fattades vid styrelsesammanträde i april 2019. Förslaget har utarbetats av styrelsen med stöd av externa finansiella och juridiska rådgivare. Övrigt  Beslut enligt punkt 15 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2018 samt övriga handlingar som krävs enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget på Smidesvägen 12, plan 5, 171 41 Solna, samt på bolagets webbplats, www.acticgroup.se, senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda webbplats senast fyra veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. ____________ Stockholm i april 2019  Actic Group AB (publ)  Styrelsen

Nytt besked från regeringen – Jobba till du är 75INTE nytt för småföretagare…

Fredrik Reinfeldt blir utskälld Tidigare i vecka 15 släppte Fredrik Reinfeldt rapporten: ”Arbeta till 75 – en bra start” och blev ordentligt utskälld i många medier för beskedet att vi väntas vara friska och starka i både kropp och huvud långt upp i åldrarna. Redan idag konstaterar rapporten att 70 är det nya 50 och menar med det att vi idag är lika friska och starka vid 70 års ålder som en 50-åring var 1970. Det är ju fantastiskt hur vår hälsa utvecklats med mindre slitage från långt arbetsliv och bättre sjukvård. Rapportens besked var i och med detta att vi har potential att kunna och orka arbeta till vi är 75 år. Något vi borde vara glada och lyckliga för om man tänker på det ur perspektivet hälsa. Tänker man ur perspektivet att behöva jobba längre visade det sig att det var det många som inte var pigga på: Göran Greider i Nyhetsmorgon: ”Reinfeldt har aldrig pratat med någon byggarbetare” Arbetarkvinnorna bör jobba in i graven, enligt Reinfeldt, skriver Patrik Lundberg i Expressen Jonna Sima skriver i Aftonbladet: “Reinfeldt tror man kan tänka sig frisk” Vi debuterar i arbete allt senare 2014 var inträdesåldern i arbetslivet 27,5 år så vi börjar arbeta tio femton år senare jämfört med de som var 50 år 1970. Detta borde ju vara enkel matematik att skall samhället finansiera välfärden så får vi lägga dessa åren i slutet av arbetslivet istället om vi inte väljer att gå i skola i början av arbetslivet. Eller så får vi höja skatterna. Därtill lever vi längre och skall finansiera pensioner under en allt längre tid. Det är en ekvation som någon måste ta ansvar för om vi inte alla skall bli fattigpensionärer. Småföretagare tar ansvar för detta redan Egenföretagare är vana att ta ansvar för sin situation och lösa utmaningar på egen hand. Det ligger i företagarens DNA att lösa problem och se möjligheter istället för gnälla. ”Att gnälla är som att gunga gungstol, man har nåt att göra men man kommer ingen vart”. Så även i denna fråga visar det sig. I en undersökning som gjordes av Företagarförbundet Fria Företagare under mars visar det sig att nära 4 av 10 företagare planerar redan att jobba efter 67 års ålder. Och 20 procent planerar att fortsätta till 75 och 1 av 10 tänker fortsätta om de har hälsan efter 75 år ålder också. Om man planerar att arbeta för att man måste då man ser att pensionen inte kommer att räcka eller om det är för att man helt enkelt bara gillar att arbeta förtäljer inte undersökningen, men sanningen är nog en kombination. Reformera LAS för denna nya verklighet  Företagarförbundet har länge drivit frågan om att vi behöver reformera LAS och turordningsreglerna. Vi vill skapa trygghetsreglerna istället. Nya regler för anställningstrygghet som bygger på flexibilitet och livslångt lärande och kompetensutveckling genom hela arbetslivet. När nu LAS äntligen är uppe på parternas förhandlingsbord och vi har en regering som förstått och trycker på för en förändring så är det viktigt ur företagarnas perspektiv att möjliggöra flexibla och trygga anställningar även långt upp i åldrarna. Det innebär att ett litet företag med 3 anställda inte kan bära sjuklöneansvaret för personer som är 65+, Dessa människor är ju till följd av sin ålder i en hel annan riskklass för sjukdom och utmaningen för ett företag med 3 anställda är stor nog att ersätta en person som då och då måste vara hemma av hälsoskäl.  Förslag till förhandlingsbordet Företagarförbundet föreslår ser ur småföretagens perspektiv några möjliga och verkningsfulla åtgärder för att underlätta att ha anställda i småföretagen långt upp i åldrarna. · Slopa arbetsgivaravgiften helt för personer över 60 år · Skapa ett särskilt kompetensutvecklingsstöd till personer över 55 år Låt företagen ta ansvar för kompetensutvecklingen av personalen och stimulera detta med sänkt arbetsgivaravgift på alla som genomgått kompetensutveckling under året. · Skapa en flexibel anställningsform för anställda som möjliggör arbete i olika omfattning efter 65 års ålder Heltid kan inte vara normen. Där möjligheten att avsluta anställningen från företagarens sida är större. Först då vågar företagen anställa personer med hög ålder. En anställning får inte äventyra företagarens fortsatta verksamhet vilket den gör om man är tre anställda och en inte fungerar… · Möjliggör lönesättning som speglar arbetstagarens arbetsförmåga. Företagarens ser varje anställning som en investering och kommer att väga fördelar med en anställd med hög ålder och en men lägre.  4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Utnyttja den enorma potentialen i detta och skapa förutsättningar för dessa att låta människor jobba flexibelt även efter 65 år, kanske ända till 75 år.

I.A. Hedin Bil har publicerat sin årsredovisning och sin hållbarhetsrapport

Göteborg, den 15 april, 2019Idag publicerade I.A. Hedin Bil sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen innehåller en översikt av bolaget, finansiella rapporter och förvaltningsberättelsen. I.A. Hedin Bil släpper samtidigt sin hållbarhetsrapport för 2018 på svenska.Anders Hedin, ägare och koncernchef, säger:”2018 var ytterligare ett händelserikt år för oss som koncern. Under året invigde och nyinvigde vi sammanlagt sju anläggningar. Vi öppnade på elva nya platser, förvärvade 14 nya anläggningar och etablerade oss på en ny marknad, Belgien. I och med detta passerade vi i mitten av året en milstolpe då vi välkomnade vår hundrade anläggning. Allt sammantaget, en makalös bedrift att vara stolta över.”Nyckeltal jämfört med föregående år:• I.A. Hedin Bil ökade antalet sålda bilar med 31% till 78 504 (59 595)• Omsättningen ökade med 66% till 21 043 Mkr (12 657 Mkr)• Resultatet efter finansiella poster minskade till 113 Mkr (144 Mkr)Nettoomsättningen ökade med 66% till 21 043 Mkr (12 657 Mkr). Nettoomsättningen avser i huvudsak intäkter från försäljning av fordon och servicemarknad. Den organiska tillväxten uppgick till 12%, vilket är högre än marknadens utveckling som helhet.Rörelseresultatet uppgick till 227 Mkr (197 Mkr), vilket innebar en rörelsemarginal om 1,1% (1,6%). Marginalerna i bilförsäljningen är fortsatt pressade och uppgår till 0,6% (1,0%). I servicemarknaden uppgår rörelsemarginalen till 3,0% (3,0%), vilket är belastat med ökade avskrivningar på grund av nyinvesteringar i verkstäder.Finansiella kostnader har ökat främst på grund av förvärvsfinansiering och rörelsekapitalfinansiering av nya förvärv.Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten (på svenska) kan hämtas på www.hedinbil.se. I.A. Hedin Bil AB (publ) Denna information är sådan som I.A. Hedin Bil AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 15 april 2019, 09:00 CET.

Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB publ  Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska ·  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, och ·  anmäla sig till bolaget senast fredagen den 10 maj 2019 skriftligen till Colabitoil Sweden AB, Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet. Anmälan kan också göras per telefon 0771-118 59 65 alternativt 0771-118 59 69 eller per e-post till ir@colabitoil.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.  Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 10 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.  Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medföra aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.colabitoil.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.  Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 854 378 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning: 1. Stämman öppnas.2. Val av ordförande vid stämman.3. Upprättande och godkännande av röstlängd.4. Godkännande av dagordningen.5. Val av en eller två justeringsmän.6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.7. Verkställande direktörens anförande.8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.9. Beslut oma) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, ochc) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.12. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.13. Beslut om utseende av valberedning.14. Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Val av ordförande vid stämman (punkt 2) Valberedningen föreslår att årsstämman utser Björn Norrbom till ordförande vid stämman. Resultatdisposition (punkt 9 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11) Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken, att en styrelsesuppleant ska utses samt att arvode ska utgå med dels 125 000 kronor till styrelseordförande, dels 125 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter samt dels 80 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår att arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 200 000 kr att fördelas mellan ledamöterna. Valberedningen föreslår att arvode till ledamöter i styrelsens finans-/investeringsutskott ska utgå med 100 000 kr att fördelas mellan ledamöterna. Därutöver äger ledamot rätt att debitera tid för arbete, som utgör tid utöver, vad som kan anses vara normal tid för utskottsarbete. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 12) Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att Niclas Lundqvist, Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Lennart Sjögren, Karin Svärd Hertel och Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Norrbom. Till styrelsesuppleant föreslås Per-Erik Holmgren. Valberedningen avser att återkomma med förslag till nyval av revisor. Detta kommer att ske som senast i samband med årsstämman. Beslut om utseende av valberedning (punkt 13) Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till valberedningen: ·  Christer Sundin representerande eget innehav, och ·  Lennart Sjögren representerande eget innehav. Till ordförande i valberedningen föreslås Christer Sundin. Valberedningen ska inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: a)      förslag till ordförande vid årsstämman; b)      förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; c)       förslag till arvode till ledamöter i styrelsen; d)      förslag till arvode till revisorer; e)      förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer; f)       förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag. Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas. Personuppgifter Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Fabriksvägen 53 i Norrsundet samt på bolagets webbplats (www.colabitoil.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Norrsundet i april 2019 Colabitoil Sweden AB (publ) STYRELSEN 

Ny föreslagen styrelseledamot för SENS

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB avser knyta en mycket kompetent ny person till styrelsen. Den 51 årige Civilingenjören Mathias Edstedt är föreslagen till den kommande Bolagstämman som ny styrelseledamot. Tidigare har Mathias bland annat arbetat som VD i Stockholm Gas AB och Brista Kraft AB likväl som investeringschef på Stockholm Exergi AB. Han har tidigare suttit i styrelsen för Bromölla Fjärrvärme AB och branschföreningen Energigas Sverige. Idag arbetar Mathias som Affärsutvecklingschef på Gasnätet Stockholm AB där han även sedan 2017 suttit i styrelsen. Sedan 2015 sitter han även i styrelsen för Konsumenternas Energi marknadsbyrå AB, utsedd av branschföreningen Energigas Sverige. - Jag är mycket glad över att Bolagets styrelse skall få en chans att samarbeta och nyttja Mathias kompetens och kontakter, säger Hans Andreasson, Ordförande i SENS ................................................................................................................ För vidare information i detta ärende vänd er till företagets VD Göran Beronius på tel 070-8980831 eller goran.beronius@sens.se Om SENS: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Aktieägarna i Hoodin AB (publ), org. nr 556911-9778, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2019 kl 15.00 hos Hoodin AB på Humlegatan 4A, Malmö

Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 15 maj 2019, dels senast den 15 maj 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan till stämman görs i första hand via https://www.hoodin.com/anmaelan-arsstaemma-2019. Anmälan kan även ske skriftligt per post till Hoodin AB, ”Årsstämma”, Humlegatan 4A, 211 27 Malmö. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer och telefonnummer dagtid. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 15 maj 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Fullmakt Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, undertecknad av aktieägaren och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten för den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under adress Hoodin  AB, Humlegatan 4A, 211 27 Malmö senast kl. 16.00 den 15 maj 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.hoodin.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Förslag till dagordning 1.    Styrelsens ordförande hälsar välkommen och öppnar stämman. 2.     Val av ordförande på stämman samt utseende av protokollförare 3.     Upprättande och godkännande av röstlängd 4.     Godkännande av förslaget till dagordning 5.     Val av en eller två protokolljusterare 6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7.     Anförande av verkställande direktören 8.     Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 9.     Beslut a.    om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen  b.    om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  c.    om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör  10.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter  11.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna  12.  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande  13.  Val av revisor  14.  Beslut om huvudsakliga principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma  15.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission  16.  Avslutning Förslag till beslut Punkt 2, 10 - 13  Förslag till årsstämman att beslutaatt Hoodins styrelseordförande Peter Wendel väljs till stämmoordförande,att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter samt att en revisor utan revisorssuppleant ska utses,att styrelsearvode ska utgå med 139 500 kronor (höjning med 3 000 kronor jämfört med föregående år) till styrelseordförande och med 93 000 kronor (höjning med 2 000 kronor jämfört med föregående år) vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget samt att arvode till revisor utgår enligt avtal, att omval sker av styrelseledamöterna Marcus Emne, Mette Gross och Peter Wendel samt nyval av Joakim Nydemark. Det noteras att Jan Halling avböjt omval,att Peter Wendel omväljs till styrelseordförande, samtatt registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor; Deloitte AB upplyser att auktoriserade revisorn Maria Ekelund kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt valberedningens förslag. Joakim Nydemark, född 1971, utbildad civilingenjör och nuvarande VD för Crunchfish AB samt styrelseledamot i Blippit AB och IMINT Image Intelligence AB. Joakim Nydemark är oberoende av bolaget och bolagsledningen och av större aktieägare. Joakim Nydemark innehar inga aktier i Hoodin AB. Punkt 14  Förslag föreligger om följande principer för valberedning. Valberedningen ska bestå av en ledamot utsedd av envar av de tre röstmässigt största ägarna jämte styrelseordföranden. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30 september 2019. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills valberedningen består av tre ledamöter utöver styrelseordförande. Namnen på de tre personer som är utsedda av envar av de tre röstmässigt största ägarna ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Styrelsens ordförande ska snarast efter utgången av september månad sammankalla valberedningen. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram tills ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvode, styrelseledamöter, styrelseordförande, ordförande på bolagsstämma, revisor, revisorsarvoden samt instruktion för valberedning. Punkt 15 Styrelsen föreslås få bemyndigande att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner, innebärande att bolagets aktiekapital kan ökas till sammanlagt högst 1 408 460,10 kronor. Nyemissionen ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis skall utgöras av aktier, konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.  För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet. Övrig information Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds, utan kostnad, på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.  Malmö i april 2019 Styrelsen för Hoodin AB

Kallelse till årsstämma i Litium AB

Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per den 8 maj 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast den 8 maj 2019.  Anmälan ska göras via e-post till investor@litium.com eller brevledes till Litium AB, att. Elin Roglar, Luntmakargatan 34, 111 37 Stockholm. Vid anmälan ska anges aktieägares namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare. Förvaltarregistrerade aktier För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 8 maj 2019, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare. Ombud Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten.  För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.litium.se. Förslag till dagordning 1. Öppnande av stämman; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Godkännande av dagordning; 5. Val av en eller två justeringsmän;  6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse; 8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning; 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna; 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode; 13. Val av styrelseledamöter och revisorer;14. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner;15. Avslutande av stämman.  Aktieägarnas beslutsförslag Punkt 11: Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer  Aktieägarna föreslår att bolagets styrelse ska bestå av sex (6) styrelseledamöter.Aktieägarna föreslår vidare att bolaget ska ha en (1) revisor. Punkt 12: Fastställande av styrelse- och revisorsarvode Aktieägarna föreslår att ett fast arvode om totalt 1 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav 480 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Aktieägarna föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Punkt 13:Val av styrelseledamöter och revisorer  Aktieägarna föreslår att styrelsen ska bestå av Lars Karlsson, Johan Rutgersson, Marie Holmqvist, Christian Rosendahl och Mikael Lindblom genom omval och David Ståhlberg genom nyval till ordinarie styrelseledamöter i bolaget. Aktieägarna föreslår vidare att Johan Rutgersson omväljs till styrelsens ordförande.   Aktieägarna föreslår vidare att omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor).  Styrelsens beslutsförslag Punkt 2: Val av ordförande vid stämman Styrelsen föreslår att advokat Marcus Nivinger väljs till ordförande vid stämman. Punkt 9: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen föreslår att årets negativa resultat, uppgående till 5 544 300 kronor, avräknas mot balanserat resultat och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2018. Efter föreslagen disposition uppgår fritt eget kapital till 16 748 713 kronor. Punkt 14: Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 480 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pepins Group AB eller den Pepins Group AB anvisar. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt grundar sig på en överenskommelse mellan aktieägarna och den teckningsberättigade som en del av betalning för tjänster som Pepins utfört åt bolaget i samband med de emissioner som genomfördes av bolaget under maj-juni 2018. Teckning av teckningsoptioner skall ske på teckningslista senast den 1 juli 2019. En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en aktie i bolaget. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är SEK 15 per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för aktieteckning från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 31 december 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolagets aktiekapital ökas med högst 480 000 kronor. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner berättigar till vinstutdelning från och med den dag de nya aktierna har förts in i aktieboken.  Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av emissionen hos Bolagsverket. Antal aktier och röster i bolaget  Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 9 843 776 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.  Aktieägares rätt att begära upplysningar Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Handlingar Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.litium.se. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. ____________________ Stockholm, april 2019 Styrelsen

Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB publ  Rätt att delta och anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska ·  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, och ·  anmäla sig till bolaget senast fredagen den 10 maj 2019 skriftligen till Colabitoil Sweden AB, Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet. Anmälan kan också göras per telefon 0771-118 59 65 alternativt 0771-118 59 69 eller per e-post till ir@colabitoil.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.  Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 10 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.  Ombud m.m. Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medföra aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.colabitoil.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.  Antalet aktier och röster Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 854 378 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier. Förslag till dagordning:  1. Stämman öppnas.  2. Val av ordförande vid stämman.  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.  4. Godkännande av dagordningen.  5. Val av en eller två justeringsmän.  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  7. Verkställande direktörens anförande.  8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.  9. Beslut om a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och c)       ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.  11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.  12. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.  13. Beslut om utseende av valberedning.  14. Stämman avslutas. Beslutsförslag i korthet: Val av ordförande vid stämman (punkt 2) Valberedningen föreslår att årsstämman utser Björn Norrbom till ordförande vid stämman. Resultatdisposition (punkt 9 b) Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn (punkterna 10 och 11) Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken, att en styrelsesuppleant ska utses samt att arvode ska utgå med dels 125 000 kronor till styrelseordförande, dels 125 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter samt dels 80 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningen föreslår att arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 200 000 kr att fördelas mellan ledamöterna. Valberedningen föreslår att arvode till ledamöter i styrelsens finans-/investeringsutskott ska utgå med 100 000 kr att fördelas mellan ledamöterna. Därutöver äger ledamot rätt att debitera tid för arbete, som utgör tid utöver, vad som kan anses vara normal tid för utskottsarbete. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 12) Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att Niclas Lundqvist, Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Lennart Sjögren, Karin Svärd Hertel och Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Norrbom. Till styrelsesuppleant föreslås Per-Erik Holmgren. Valberedningen avser att återkomma med förslag till nyval av revisor. Detta kommer att ske som senast i samband med årsstämman. Beslut om utseende av valberedning (punkt 13) Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till valberedningen: ·  Christer Sundin representerande eget innehav, och ·  Lennart Sjögren representerande eget innehav. Till ordförande i valberedningen föreslås Christer Sundin. Valberedningen ska inför årsstämman 2020 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut: a)      förslag till ordförande vid årsstämman; b)      förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; c)       förslag till arvode till ledamöter i styrelsen; d)      förslag till arvode till revisorer; e)      förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer; f)       förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag. Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas. Personuppgifter Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Övrigt Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Fabriksvägen 53 i Norrsundet samt på bolagets webbplats (www.colabitoil.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Norrsundet i april 2019 Colabitoil Sweden AB (publ) STYRELSEN 

Så undviker du cykelstölder

Antalet rapporterade cykelstölder hos Länsförsäkringar Västernorrland har minskat. 2018 rapporterade 66 kunder i länet cykelstölder och Länsförsäkringar betalade ut ersättning för 210 000 kronor, jämfört med  2017 då 76 kunder rapporterade cykelstölder och 290 000 kronor betalades ut. – Minskningen i antalet cykelstölder hoppas vi beror på att det är kloka cykelägare i länet som blivit att bättre på att skydda och ta hand om sina cyklar,  säger Christoffer Jonsson, skadechef på Länsförsäkringar Västernorrland. Vi kan också se en tendens till att fler personer köper dyrare cyklar och elcyklar idag, vilket påverkar skadekostnaden. Råden till cykelägarna är enkla – skaffa ett godkänt lås, fotografera av cykeln och, viktigast av allt, skriv av cykelns ramnummer så att det finns till hands vid en eventuell cykelstöld. Den som trots allt råkar ut för en cykelstöld ska först och främst göra en polisanmälan. Det är ett krav från försäkringsbolaget och det ökar dessutom chansen att få tillbaka cykeln. Detta gör det även svårt för en cykeltjuv att sälja cykeln vidare. Så skyddar du din cykel från stöld: ·Märk din cykel - fotografera cykelns ramnummer och hela cykeln ·Lås även fast cykeln i cykelstället. ·Ställ gärna cykeln inomhus när du inte använder den. ·Om du parkerar cykeln centralt, ställ cykeln på en uppmärkt plats för cykelparkering. ·Använd ett SSF-certifierat lås. ·Köp inte en misstänkt billig cykel ·Polisanmäl alltid, antingen via polisens webbplats eller via telefon. Lämna så många uppgifter du kan för att cykeln ska hittas fortare, till exempel märke, modell, färg, ramnummer, annan märkning, skador och speciell utrustning.