3,9 miljarder till fonder i juni

Aktiefonder hade ett nettoinflöde på 7,8 miljarder och långa räntefonder uppvisade ett nettoinflöde på 3,9 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från blandfonder på 5,2 miljarder och från hedgefonder på 1,8 miljarder kronor. De stora omflyttningarna från blandfonder till aktiefonder under månaden förklaras primärt av flyttar inom premiepensionssystemet.   Hittills i år uppgår det totala nysparandet i fonder till 28 miljarder kronor. Den största delen av detta har tillfallit långa räntefonder, följt av aktiefonder. [] ”Trots att mörka moln tornar upp sig på den ekonomiska horisonten så gjorde Stockholmsbörsen det bästa halvåret på ett decennium. I varje negativ nyhet lyckades börsen hitta något positivt. Ambivalensen visade sig också hos de svenska fondspararna som gjorde stora insättningar i aktiefonder samtidigt som de spred risken i långa räntefonder.”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening. I juni var utvecklingen på världens aktiemarknader positiv. Värdet på Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar) steg under månaden med 6,8 procent och sedan årsskiftet har uppgången varit 21 procent. Aktiefonder uppvisade ett totalt nettoinflöde på 7,8 miljarder kronor i juni. Störst inflöde gick till Globalfonder och Sverigefonder medan Sverige & Global samt Europafonder uppvisade störst nettoutflöden. [] Långa räntefonder noterade i juni ett nettoinflöde på totalt 3,9 miljarder kronor, varav 1,2 miljarder utgjorde nettoinsättningar i företagsobligationsfonder. Hittills i år uppgår nysparandet i långa räntefonder till totalt 23,7 miljarder kronor och av detta har 8,2 miljarder investerats i företagsobligationsfonder.   [] Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med 152 miljarder kronor och uppgick vid halvårsskiftet till 4 631 miljarder. Sedan årsskiftet har fondförmögenheten ökat med 653 miljarder kronor. Av de samlade fondtillgångarna är 2 754 miljarder (motsvarande 59 procent) placerade i aktiefonder. [] För kommentarer kontakta: Gustav Sjöholm, Sparekonom Fondbolagens förening076-540 05 07gustav.sjoholm@fondbolagen.se För information om statistiken kontakta: Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker Fondbolagens förening08-506 988 03  /  0733-12 55 77fredrik.pettersson@fondbolagen.se Nettosparandet i fonder 2019[] Föreningens medlemmar Aktie-Ansvar, Alfred Berg Fonder, AMF Fonder, Avanza Fonder, Aviva Investors, BMO Global Asset Management, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Cicero Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, DNB, East Capital, Enter Fonder, FCG Fonder, Fidelity International, FIM Fonder, First State Investments, Franklin Templeton Investments, Handelsbanken Fonder, Healthinvest Partners, Holberg Fonder, HSBC Global Asset Management, ISEC Services, J.P. Morgan Asset Management, Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Naventi Fonder, Navigera, Norama, Nordea Fonder, Odin Fonder, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Strand Kapitalförvaltning, Swedbank Robur Fonder, Söderberg & Partners Asset Management, Tundra Fonder, Wahlstedt & Partners, Xact Kapitalförvaltning, Ålandsbanken Fondbolag, Öhman Fonder. Associerade medlemmar Advokatfirman Evander, Apriori Advokatbyrå, Bloomberg LP, Citi, Deloitte, EY, Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Harvest Advokatbyrå, KPMG, MFEX, Morningstar, PwC, FundRock Management Company, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Delårsrapport andra kvartalet 2019 – Förvaltningsresultatet upp med 15 procent

·  Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 579 Mkr (505). Ökningen förklaras av högre driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto. ·  Nyuthyrningen uppgick till 93 Mkr (130) och nettouthyrningen för perioden uppgick till 10 Mkr (39). ·  Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 844 Mkr (989). Värdeökningen förklaras främst av ökade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav. ·  Fastighetsvärdet var vid periodens utgång 36 131 Mkr (34 697 Mkr vid årets ingång). ·  Periodens resultat efter skatt uppgick till 954 Mkr (1 165), motsvarande 4,37 kronor per aktie (5,33). ·  Aktuellt substansvärde ökade till 82,79 kr per aktie (74,37). Väsentliga händelser under och efter kvartalet ·  Moody’s höjde sin kreditrating av Kungsleden till Investment Grade med stabila utsikter. Uppgraderingen ger ännu bättre förutsättningar till mer fördelaktiga finansieringsvillkor. ·  Etapp 1 av det pågående projektet i Blästern 14 i Stockholm City Väst avslutades och där invigdes designhotellet Blique by Nobis i slutet av april. ·  Under andra kvartalet emitterades gröna obligationer med 500 Mkr och vid kvartalets utgång uppgick därmed gröna obligationer till totalt 3,6 miljarder kronor. ·  I linje med Kungsledens kundlöfte har beslut tagits att etablera en egen driftorganisation för att kunna leverera ännu bättre kundservice. ”God hyresmarknad och hög aktivitet inom uthyrning”  ”Efterfrågan på kontorslokaler har varit fortsatt god, särskilt på våra prioriterade tillväxtmarknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås – där vi har 87 procent av vårt bestånd. Uthyrningsaktiviteten har varit hög i kvartalet med ett stort antal nytecknade hyresavtal motsvarande en hyresvolym om 93 Mkr (130) och en nettouthyrning om 10 Mkr (39). Vi har en fortsatt stark pipeline av nyuthyrningar. Vi omförhandlade 59 avtal till ett värde om 144 Mkr och uppnådde en genomsnittlig hyresökning om 7 procent. Omförhandlingar ihop med nytecknade hyresavtal har lett till att snitthyran i beståndet ökat med 11 procent till 1 394 kr per kvm på ett års tid. Det har också lett till att den ekonomiska vakansgraden exklusive projekt per sista juni sjunkit till 6,6 procent, att jämföra med 7,6 procent för ett år sedan. Kungsleden passerar milstolpe efter milstolpe och är idag etablerat som en stabil och långsiktig fastighetsägare på den svenska fastighetsmarknaden. Vi ser fortfarande en god efterfrågan på våra marknader, samtidigt som vi är väl rustade för en svagare konjunktur”, kommenterar Kungsledens vd Biljana Pehrsson. Läs hela vd-kommentaren i delårsrapporten. Presentation av delårsrapporten Kungsleden presenterar bokslutet för investerare, kapitalförvaltare, analytiker och media på kapitalmarknadsdag i Båstad den 10 juli 2019 kl. 08.00 samt via telefonkonferens och audiosändning kl 11.00. Presentationen är på engelska och sker via telefonkonferens och audiosändning på: www.kungsleden.se/Q2presentation Telefonnummer till konferensen:SE: +46 8 505 583 51UK: +44 333 300 92 67 Efter presentationen kommer en inspelad version av sändningen tillsammans med presentationen finnas tillgänglig på: https://www.kungsleden.se/investerare/rapporter-och-presentationer/ Rapporten finns också tillgänglig på: https://kungsleden.se/investerare/rapporter-och-presentationer/  Finansiell kalender 2019 23 oktober 2019 – Delårsrapport Q3 2019 12 februari 2020 – Bokslutskommuniké 2019 This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – juni 2019: Periodens resultat efter skatt 933 mkr

SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2019 I KORTHET · Hyresintäkterna ökade med 12 % till 893 mkr (800). · Driftsöverskottet ökade med 11 % till 560 mkr (505). · Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 56 % till 244 mkr (156). · Resultat före skatt ökade med 54 % till 1 060 mkr (688), varav: · Förvaltningsresultatet ökade med 40 % till 254 mkr (182). I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade finansieringskostnader om -123 mkr. · Orealiserade värdeförändringar på fastigheter exklusive byggrätter ingår med 1 161 mkr (452).       · Orealiserade värdeförändringar som resultat av byggrätter ingår med 40 mkr (54). · Realiserade värdeförändringar avseende fastigheter ingår med -307 mkr (-4). · Orealiserade värdeförändringar på derivat ingår med -88 mkr (4). · Periodens resultat ökade med 80 % till 933 mkr (518) efter avdrag för uppskjuten skatt om -90 mkr (-156) och aktuell skatt om -37 mkr (-14), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 1,01 kr (0,73) före utspädning. · Fastighetsportföljens värde ökade med 5,1 mdkr under perioden till 30,3 mdkr (25,2). · Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) ökade till 9 593 mkr (7 831), motsvarande en ökning med 20% till 12,69 kr (10,61) per aktie. · SBBs snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 2,93 procent till 1,96 procent. ANDRA KVARTALET I KORTHET · Hyresintäkterna ökade till 464 mkr (410). · Driftsöverskottet ökade till 320 mkr (272). · Förvaltningsresultatet ökade till 148 mkr (109). · Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 147 mkr (116). · Periodens resultat var 717 mkr (405), motsvarande ett resultat per aktie om 0,73 kr (0,56) före utspädning. ”SBBs trygga kassaflöden påverkas endast marginellt av konjunktur och omvärldsfaktorer. Vi levererar en stark intjäningsförmåga från förvaltningen och ser goda förutsättningar att fortsätta leverera ytterligare resultat från våra tre värdeskapande områden – renoveringar/investeringar i befintligt bestånd, utveckling av byggrätter och transaktioner. Vi levererar ett starkt resultat efter skatt om 933 mkr för första halvåret och vi har höjt substansvärdet med 20 procent under de senaste 12 månaderna. Som tidigare kommunicerat fortsätter vi arbetet att förbereda SBB för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. SBB är på en stark tillväxtresa och hittills i år har vi genomfört tio förvärv till ett sammanlagt värde om 8,9 miljarder kronor. Då vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter framåt kan vi också komma att utvärdera möjligheten till en kapitalanskaffning i samband med noteringen på huvudlistan för att ytterligare stärka vår kapacitet att finansiera tillväxten i enlighet med vår nyligen uppnådda investment grade rating. ” Ilija BatljanVerkställande direktör och grundare Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2019  

Orexo tecknar licens- och varuförsörjningsavtal med Mundipharma för Zubsolv® i Australien och Nya Zeeland

Uppsala - 10 juli 2019 - Orexo AB (publ), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget inriktat på opioidberoende och smärta, meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal som ger Mundipharma Pty Limited (Mundipharma Australien) de exklusiva rättigheterna för kommersialisering av Zubsolv® i Australien och Nya Zeeland. Eftersom Mundipharma Australien har assisterat Orexo i arbetet med att erhålla marknadsgodkännande för Zubsolv i Australien är det ett naturligt nästa steg att fortsätta samarbetet. Enligt villkoren i avtalet kommer Orexo vara ansvarig för varuförsörjning medan Mundipharma Australien ansvarar för kommersialisering av Zubsolv i Australien och Nya Zeeland. Orexo erhåller royalty baserat på framtida nettoförsäljning och lansering förväntas påbörjas under första halvåret 2020. Under åren 2016-2017[1] fanns uppskattningsvis 735 000 människor i Australien som använde opioider för icke medicinskt bruk och 2018[2] fick mer än 50 000 ersättningsbehandling för behandling av opioidberoende. Under åren 2016-2017[3] besökte 17 000 australiensare med diagnosen opioidberoende ett sjukhus och 1 045 personer, i åldrarna 15-64 år, dog 2016 på grund av missbruk av opioider[4].  Zubsolv används för behandling av opioidberoende som en del av en heltäckande behandlingsplan där även rådgivning och psykosocialt stöd ingår. Läkemedlet kommersialiseras av Orexo i USA vilket är den största marknaden för buprenorfin/naloxon produkter. Zubsolv är även godkänd i Europa där partnerdiskussioner pågår. ”Vi har arbetat nära tillsammans med Mundipharma Australien det senaste året för att förbereda lansering i Australien och det gläder mig att vi har ett avtal på plats så att vi kan fortsätta partnersamarbetet. De senaste månaderna har vi också arbetat intensivt med att etablera en effektiv tillverkningskedja för Zubsolv utanför USA, för att säkra tillgången till ett nytt alternativ för effektiv behandling av opioidberoende. Mundipharma Australien har varit en bra partner i godkännandeprocessen och vi känner oss trygga med att deras erfarenhet och infrastruktur blir en stark grund för en framgångsrik lansering av Zubsolv, och att vi därmed kan erbjuda ett viktigt behandlingsalternativ till patienter där det som mest behövs”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef på Orexo AB. ”I mer än tjugo år har Mundipharma arbetat nära kliniker och sjukhus över hela Australien och det nätverk vi byggt upp har fått oss att förstå behovet av behandlingar för att lindra smärtan som är associerat till felaktig användning och missbruk av opioider”, säger Jane Orr, VD på Mundipharma Australien och Nya Zeeland. ”Tidigare i år lanserade vi en nässpray, Nyxoid®, för att kunna rädda livet på dem som drabbats av en opioidöverdos. Därför är jag väldigt stolt över att vi nu även kan börja behandla australiensarna mot opioidberoende, fortsätter Jane Orr. För ytterligare information vänligen kontakta: Orexo AB (publ.)        Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef          Tel: 018 780 88 00                                          E-mail: ir@orexo.com                                     eller Lena Wange, IR & Communications Manager Tel: 018 780 88 00 E-mail: ir@orexo.com (ir@orexo.com) Mundipharma Pty Limited Rob Bates, Communications Manager Tel: 0061 422 196 238 E-mail: rob.bates@mundipharma.com.au Om OrexoOrexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Produkterna kommersialiseras i egen regi i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo säljer läkemedlet Zubsolv®. Totala nettoomsättningen 2018 uppgick till SEK 783,1 miljoner och antalet anställda till 129. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala. För mer information om Orexo, vänligen besök www.orexo.se. Du kan också följa Orexo på Twitter, @orexoabpubl, LinkedIn och YouTube. Om Mundipharma Pty LimitedMundipharma Australien är medlem i ett globalt nätverk av oberoende associerade företag, vilka är engagerade i forskning, utveckling, produktion samt marknadsföring av receptbelagda läkemedel och konsumentprodukter inom sjukvård. Mundipharma är en etablerad ledare i utvecklingen och tillhandahållandet av läkemedel för smärta och portföljen har expanderat till att även innehålla behandling av cancer, grön starr, astma, bränn- och sårskador, hudirritationer och förkylningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2019, kl. 08.00 CET. ---------------------------------------------------------------------- [1] Opioid harm in Australia and comparisons between Australia and Canada. Australian Government, Australian Institute of Health and Welfare. https://www.aihw.gov.au/getmedia/605a6cf8-6e53-488e-ac6e-925e9086df33/aihw-hse-210.pdf.aspx?inline=true [2] National Opioid Pharmacotherapy Statistics Annual Data collection (NOPSAD) 2018, AIHW. https://www.aihw.gov.au/reports/alcohol-other-drug-treatment-services/nopsad-2018/contents/introduction [3] Opioid harm in Australia and comparisons between Australia and Canada. Australian Government, Australian Institute of Health and Welfare. https://www.aihw.gov.au/getmedia/605a6cf8-6e53-488e-ac6e-925e9086df33/aihw-hse-210.pdf.aspx?inline=true [4] Opioid-, amphetamine-, and cocaine-induced deaths in Australia: August 2018. National Drug and Alcohol Research Centre. https://ndarc.med.unsw.edu.au/sites/default/files/newsevents/events/Drug%20Induced%20Deaths_August%202018_Drug%20Trends%20Bulletin.pdf.

Styrketräning kan hjälpa mot klimakterieproblem

Tidigare forskning har ibland visat på vissa samband mellan motion i allmänhet och minskade vallningar. Andra studier har dock inte kunnat visa något tydligt samband. En förklaring till de olika resultaten kan vara att intensiteten i träningen varierat. – Det är förmodligen så att motionen måste innebära en rejäl ansträngning med påtagligt höjd puls, snabbare andning och svettningar för att förbättra klimakteriebesvären. Vår teori är att ansträngande träning kan påverka endorfinerna i det centrala nervsystemet där också temperaturregleringscentrum sitter, säger Emilia Berin, doktorand inom obstetrik och gynekologi vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin.Hon är huvudförfattare till artikeln publicerad i den vetenskapliga tidskriften Maturitas. Styrketräning är lätt att standardisera, samma moment upprepas och det är lätt att mäta och jämföra resultaten. – Vi ville därför gå vidare och undersöka om just styrketräning ger någon effekt, säger Emilia Berin. 58 kvinnor i klimakteriet deltog i studien. Medelåldern var 55 år. Hälften av dem levde sitt vanliga liv med viss oregelbunden fysisk aktivitet, mer eller mindre krävande. Den andra hälften började med styrketräning tre gånger i veckan, 45 minuter varje gång, i 15 veckor. Styrketräningen skedde på en nivå som innebar en påtaglig ansträngning för dem. Resultatet visar att de som styrketränade minskade sina vallningar med 44 procent i genomsnitt, vilket den andra gruppen inte gjorde. De hade lika mycket besvär som tidigare. – En slutsats är alltså att ansträngande styrketräning två till tre gånger i veckan kan få bort närmare hälften av alla vallningar och svettningar. Det bör ses som ett bra resultat. Hormontabletter, som östrogen, får visserligen bort närmare 90 procent av besvären. Men alla kan inte använda hormonbehandling, exempelvis kvinnor med bröstcancer eller män med prostatacancer, som också kan drabbas av vallningar vid medicinering, säger Emilia Berin. Hon går nu vidare med att studera effekterna på livskvaliten hos de 58 kvinnorna i studien. – Den analysen är inte klar men preliminära resultat visar att styrketräningen tycks ha effekt på livskvaliten i stort, sett till både fysisk och psykisk hälsa. Artikeln: Resistance training for hot flushes in postmenopausal women: A randomised controlled trial . Berin E, Hammar ML, Lindblom H, Lindh-Åstrand L, Rubér M, Spetz Holm AC (2019) Maturitas. DOI: https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2019.05.005 Kontakt: Emilia Berin, avdelningen för barns och kvinnors hälsa, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet e-post: emilia.berin@liu.se Telefon: 0739-387626

Gabather AB stärker de immateriella rättigheterna för läkemedelskandidaten GT-002

Gabather AB kan med glädje meddela att bolaget stärkt de immateriella rättigheterna genom en utökad patentportfölj. Gabathers internationella PCT (Patent Cooperation Treaty) ansökan från december 2017 gällande förbättringar av syntes processen för storskalig produktion av triazoloquinazolinoner där GT-002 ingår under namnet WO 2019/123011. I nästa steg kommer patentansökan att gå in i s.k. nationell fas i EU såväl som i USA, Indien, Japan och Kina, vilket kommer att ske senast i juli 2020. ”Den förbättrade syntes processen för storskalig produktion av bolagets läkemedelskandidat, GT-002, öppnar möjligheter för högre utbyte och effektivare framställning vilket är mycket värdefullt vid framställning av större mängder substans inför framtida kliniska studier och inför en kommersiell fas. Vidare så ger det Gabather om patentansökningen beviljas, förlängt patentskydd och exklusivitet på marknaden för denna substansklass” säger VD Michael-Robin Witt. Gabather AB Michael-Robin Witt, VD Telefon: 0736872839 E-post: mrw@gabather.com  Kort om Gabather AB Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet och Research Institute of Biological Psychiatry i Roskilde bakom sig, för att utveckla nya drogkandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och professorerna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Professor Sterner har arbetat inom farmakologisk kemi i 40 år och professor Nielsen har arbetat inom biologisk psykiatri i 45 år. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank och nås på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se. Framåtriktad information Detta meddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande. Gabather är listade på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Certified Advisor.

NOTE expanderar inom medicinteknik

Laerdal Medical A/S blir ny kund till NOTE. Både industraliseringstjänster och volymproduktion av elektronik kommer att äga rum på NOTEs fabrik i Kina.Laerdal Medical är en världsledande leverantör av produkter inom simulering- utbildning- och behandlingsprodukter för livräddning och akutsjukvård. Huvudkontoret ligger i Stavanger, Norge. Antalet anställda uppgår till cirka 1 400. Företaget samarbetar med ett stort antal globala företag och organisationer. Laerdal Medicals uppsatta mål är att rädda 500 000 liv per år genom att erbjuda förbättrade utrustningar och lösningar.”Det är glädjande att våra satsningar inom medicinteknik utvecklas väl. Vi har höga förväntningar på att samarbetet med Laerdal kan bli en av våra största affärer inom detta område”, säger Johannes Lind-Widestam, NOTEs vd och koncernchef. ”Vi ser positivt på vårt nya samarbete. Vi ser en styrka i NOTEs kundfokus och kompetenser, och hoppas på ett värdefullt partnerskap inom en snar framtid”, säger Deepak Gajjala, Global Category Manager på Laerdal Medical A/S.  För ytterligare information, vänligen kontakta:Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22  Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86 Om NOTENOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 476 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 050. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juli 2019 klockan 08.30 CET.

Follicums kapitalisering fulltecknad – tillförs cirka 56 MSEK

Den 4 juli 2019 avslutades teckningstiden i nyemissionen av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Follicum AB (publ) (”Follicum” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 23 maj 2019. Resultatet visar att 11 748 471 aktier motsvarande 83,6 procent av erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 1 094 175 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen tecknades därmed sammantaget till 91,3 procent och toppgaranterna kommer att tilldelas 1 218 336 aktier motsvarande 8,7 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tecknades således till 100 procent och Bolaget tillförs cirka 31 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,4 MSEK. De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i prospektet. Meddelande om tilldelning för sådan teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan. Genom företrädesemissionen ökar Follicums aktiekapital med cirka 1 687 293,84 SEK, från cirka 5 061 881,76 SEK (före den riktade emissionen) till cirka 6 749 175,60 SEK (före den riktade emissionen), genom nyemission av högst 14 060 782 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,12 SEK. De som tecknat aktier inom ramen för företrädesemissionen kommer erhålla BTA (betalda tecknade aktier). Efter att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier, vilket beräknas ske vecka 31 2019. Fram tills dess pågår handel med BTA på Spotlight Stockmarket. Vidare har Bolaget erhållit likvid från samtliga tecknare i den riktade emissionen om totalt cirka 25,0 MSEK motsvarande 11 363 639 aktier, vilka emitteras till kursen 2,20 SEK per aktie. Den riktade emissionen stärker ägarbasen med välrenommerade institutionella och strategiska investerare vilket inkluderar Recipharm Venture Fund (8 MSEK), Mats Paulssons Stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande (5 MSEK), Nordic Cross Small Cap Edge (3 MSEK), Brushamn Invest AB (4 MSEK), Tibia Konsult AB (3 MSEK) och Hans Isoz (2 MSEK). Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 21 procent av antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat efter den riktade emissionen, men före Företrädesemissionen). VD Jan Alenfall: ” Vi vill tacka samtliga som deltagit i emissionerna och är väldigt glada för det stora förtroende för vår verksamhet som visas i denna finansiering. Det är också glädjande att vi fått in nya strategiska ägare vilket ger ytterligare styrka till verksamheten. Nu kan vi fortsätta vår satsning och med full kraft utveckla båda projekten. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att genomföra den första studien med den topikala formuleringen i hårprojektet. I diabetesprojektet kan vi nu fortsätta den prekliniska utvecklingen med målet att visa ytterligare styrkor för vår peptidklass, en viktig milstolpe för projektet.” Finansiell rådgivareFinansiell rådgivare till Follicum i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige som även agerar emissionsinstitut. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl. För ytterligare information, vänligen kontakta:Jan Alenfall – VD, Follicum ABTelefon: 046 - 19 21 97E-post: info@follicum.com Denna information är sådan information som Follicum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019. Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Follicum. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Follicum kommer endast att ske genom det prospekt som Follicum har offentliggjort. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Follicum för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Follicum och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Framåtriktade uttalandenDetta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering. Om Follicum AB (publ)Follicum AB är ett biotechföretag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har Follicums forskning resulterat i en ny peptidklass som visat sig öka frisättning av insulin i prekliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på Spotlight 2014 och handlas under FOLLI. www.follicum.com.

Zordix startar upp förlagsverksamheten “Zordix Publishing” och tecknar avtal med Nintendo™ som global förläggare till Nintendo Switch™

I och med avtalet Zordix har tecknat med Nintendo™, har bolaget nu möjlighet att ge ut spel till samtliga stora konsolplattformar. Zordix Publishing kommer främst att fokusera på mindre titlar utvecklade av självständiga studios, där Zordix kan bidra med expertis, marknadsföring och förläggning. Bolaget är i en god position för detta, med etablerade kanaler och kontakter på samtliga relevanta marknader. Zordix Publishing innebär inte en ny bolagsbildning, utan markerar starten på att Zordix är redo att teckna avtal med andra spelutvecklare gällande förläggning av deras titlar till de stora konsolerna samt PC. Förläggning av fler titlar innebär potential till fler intäktsströmmar från samtliga plattformar.  “Vi är idag stolta och glada att kunna presentera vår satsning på Zordix Publishing. Genom satsningen kan vi investera vårt överskott i nya spännande spel med hög potential samtidigt som det är ett sätt för oss att ge tillbaka till branschen och dess nya unga talangfulla förmågor. Förlagsverksamheten är en viktig strategisk satsning som går att bygga ut på många olika sätt framledes. “, Matti Larsson, VD, Zordix.   För ytterligare information vänligen kontakta: Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 654 9541 Kort om Zordix  Zordix utvecklar och förlägger den populära racing-spelserien Moto Racing™. Spelserien inkluderar vattenskoterspelet Aqua Moto Racing Utopia och snöskoterspelet Snow Moto Racing Freedom. Andra spel som Zordix utvecklat är Valet Parking 1989, 1950s Lawn Mower Kids, Real Heroes Firefighter 3D, Snow Moto Racing 3D, och Aqua Moto Racing 3D. Zordix arbetar för närvarande på spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive. Zordix Publishing är den del av Zordix som är inriktat på nya spännande spel inom indie-segmentet.. Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72, är Zordix Mentor. www.zordix.com https://www.youtube.com/user/zordixab

Pricer förbättrar rörelseresultatet i det andra kvartalet 2019

Pricer, leverantör av system och lösningar för digitalisering av fysisk detaljhandel, har haft en fortsatt hög aktivitet av små- och medelstora leveranser under årets andra kvartal. Omsättningen beräknas uppgå till ca 271 MSEK i det andra kvartalet 2019, vilket motsvarar en tillväxt om 22% jämfört med andra kvartalet 2018. Ökningen av omsättningen i kombination med en hög bruttomarginal till följd av en gynnsam produkt- och kontraktsmix samt positiva valutaeffekter med anledning av försvagningen av den svenska kronan gentemot Euro och US-dollar, förväntas resultera i en väsentlig förbättring av rörelseresultatet. Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2019, som ännu ej är slutligt fastställt, beräknas uppgå till ca 34 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12,5%, att jämföras med 20,1 MSEK för motsvarande period föregående år. Detta motsvarar en ökning av rörelseresultatet om cirka 69%. Orderingången för det andra kvartalet 2019 uppgick till 230 MSEK, vilket är avsevärt lägre än den rekordhöga orderingången om 520 MSEK som rapporterades för andra kvartalet 2018 innehållandes drygt 300 MSEK från en enskild stor kund i Nordamerika. Orderstocken i utgången av andra kvartalet 2019 uppgick till 131 MSEK, att jämföras med 445 MSEK vid motsvarande tidpunkt föregående år och 169 MSEK i utgången av första kvartalet 2019. I likhet med vad som kommenterades i första kvartalet kvarstår att efterfrågan och marknadsaktiviteten avseende Pricers system är oförändrat hög. Pricer kommer, utöver av vad som framgår ovan, inte kommentera verksamhetens utveckling innan delårsrapporten för andra kvartalet publiceras, vilket kommer att ske i enlighet med den finansiella kalendern dvs. den 18 juli 2019 kl. 13:00.   För mer information, vänligen kontakta:Helena Holmgren, VD och Koncernchef, +46 (0)702 870 068Susanne Andersson, CFO, +46 (0)730 668 904Mail: ir@pricer.com Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 10:00 CET. Pricer grundades i Uppsala 1991 och är idag världsledande på digitala lösningar på hyllkanten som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricer AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För ytterligare information, besök gärna www.pricer.com. 

XANO│Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Delårsperioden»    Nettoomsättningen var 1 145 MSEK (1 045)»    Rörelseresultatet uppgick till 145 MSEK (122)»    Resultat före skatt uppgick till 136 MSEK (115)»    Resultat efter skatt uppgick till 106 MSEK (90)»    Resultat per aktie var 3:80 SEK (3:22) Andra kvartalet»    Nettoomsättningen var 581 MSEK (541)»    Rörelseresultatet uppgick till 74 MSEK (61)»    Resultat före skatt uppgick till 69 MSEK (59)»    Resultat efter skatt uppgick till 54 MSEK (47)»    Resultat per aktie var 1:93 SEK (1:67) Viktiga händelser under perioden»    Aktieuppdelning (split 2:1) genomfördes i juni Händelser efter periodens slut»    Förvärv av Kuggteknik VD:s kommentarer till koncernens utveckling under periodenKoncernens företag rapporterade återigen starka siffror under den gångna tremånadersperioden och sammantaget uppnåddes nya toppnoteringar för såväl det andra kvartalet som hela det första halvåret. Marknadsförhåll­andena var generellt sett oförändrat goda och orderingången fortsatt stabil på en tillfredsställande nivå. Omsättningstillväxten uppgick under delårsperioden till 10 procent, varav 6 procent var organisk. Rörelseresultatet förbättrades med 19 procent och rörelsemarginalen steg från 11,7 till 12,7 procent. Vinstmarginalen var 11,9 procent.       Inom affärsenheten Industrial Products ökade faktureringen med 6 procent medan rörelseresultatet översteg fjolårets utfall med 19 procent. Fokuserat arbete med organisationsutveckling och effektivitets­förbättringar hade en positiv inverkan på marginalerna. Marknadsmässigt såg vi en stark utveckling för de egna produkterna inom framför allt infrastruktursegmentet, där flera nyheter lanserades. För våra standardprodukter inriktade mot främst möbel- och inredningstillverkare fortsatte tillväxten på nya exportmarknader. Flera projekt kopplade till hållbarhet, bland annat avseende ökad återvinning och återanvändning av plastmaterial, pågår.       Volymökningen inom affärsenheten Industrial Solutions uppgick till 12 procent, varav närmare 6 procent var organisk. Rörelseresultatet förbättrades med 22 procent jämfört med föregående år. I förhållande till jämförelse­perioden ökade projektvolymerna betydligt medan omfattningen av leveranser kopplade till kundspecifika uppdrag var oförändrad. Marknadsförutsättningarna upplevdes generellt som fördelaktiga men svängningarna i orderingång avseende framför allt projektbaserade uppdrag kvarstod. Utökade monteringslokaler för egenutvecklad automations­utrustning togs i bruk i Jönköping.       Verksamheten inom affärsenheten Precision Technology redovisade 8 procent högre omsättning och ett rörelse­resultat som överträffade jämförelseperiodens med 4 procent. Resursförstärkningar via investering i produktions­utrustning och nyrekrytering av personal föll väl ut. I kombination med en gynnsam uppdrags­mix och hög tekniknivå kunde affärsenheten visa fortsatt god lönsamhet. Ytterligare maskinkapacitet tillförs löpande och samtidigt sker utökning av produktionsytor i Västervik. Efter periodens slut förvärvades Kuggteknik i Leksand som ett komplement till Mikroverktyg.       Koncernen hade ett starkt första halvår och vi känner också tillförsikt inför hösten. Precis som vid motsvarande tid­punkt föregående år upplevde vi dock några marknadssegment som mer avvaktande inför halvårsskiftet. I kombination med de stora svängningarna i orderingång avseende projektrelaterade volymer, är den framtida utvecklingen svår­bedömd. Vi arbetar vidare med kapacitetsförstärkningar genom såväl maskininvesteringar och tillbyggnation av produktionsytor som organisationsutveckling. Samtidigt bibehåller vi fokus på vårt långsiktiga arbete med utvalda kunder och uppdrag för bästa möjliga resurs­utnyttjande. Härigenom bedömer vi att det fortsatt finns goda förut­sättningar för stabil och lönsam tillväxt. Se vidare bifogad rapport. För ytterligare information, kontakta:»   Lennart Persson, VD och koncernchef, tel 036 31 22 33  Informationen är sådan som XANO Industri AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 11:00 CET.  XANO Industri AB (publ)www.xano.se  XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 000. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen. 

Nyfosas joint venture Söderport avyttrar fastigheter i Torslanda för 2,3 MDSEK och lägger grunden till ett nytt fastighetsbolag

Nyfosas joint venture Söderport Holding AB (”Söderport”), som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, har idag via dotterbolag avtalat om att överlåta sex fastigheter i Torslanda till det noterade enfastighetsbolaget Torslanda Property Investment AB (”TPI”). Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2,3 MDSEK vilket motsvarar externt bedömt marknadsvärde. TPI erlägger 965 MSEK av köpeskillingen i form av nyemitterade TPI-aktier. Emissionskursen uppgår till 195,46 kronor per aktie vilket motsvarar TPI:s substansvärde. Genom emissionen kommer Söderports ägarandel i TPI att öka från 28,6 procent till 78,4 procent. Söderport har ansökt om och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden. De fastigheter som avyttras till TPI utgörs huvudsakligen av kontorsfastigheter och omfattar en uthyrningsbar area om 145 tusen kvm. Hyresvärdet uppgår till 170 MSEK. Fastigheterna är belägna i anslutning till TPI:s befintliga fastighet och har samma huvudsakliga hyresgäst. Genom transaktionen skapas förutsättningar för ett aktivt och självständigt fastighetsbolag att bygga upp en egen förvaltningsorganisation i syfte att skapa en effektiv förvaltning med hög kundservice. Transaktionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i TPI varvid styrelsen och aktieägare som representerar cirka 21 procent av de rösträttsberättigade aktierna har aviserat att de är positiva till transaktionen. Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 22 augusti 2019. Förutsatt att bolagsstämman tillstyrker transaktionen beräknas tillträde ske den 1 oktober 2019. Nyfosas förvaltningsresultat och finansiella ställning påverkas endast marginellt av transaktionen. ”Genom transaktionen skapar Söderport ett spännande fastighetsbolag med tillväxtmöjligheter. Avsikten är att rekrytera medarbetare som kan utveckla bolaget och skapa värden för våra aktieägare och hyresgäster.”, säger Jens Engwall, VD för Nyfosa. 

SAGAX JOINT VENTURE SÖDERPORT AVYTTRAR FASTIGHETER I TORSLANDA FÖR 2,3 MILJARDER KRONOR OCH LÄGGER GRUNDEN TILL ETT NYTT FASTIGHETSBOLAG

Sagax joint venture Söderport Holding AB (”Söderport”), som ägs till lika delar av Nyfosa och Sagax, har idag via dotterbolag avtalat om att överlåta 6 fastigheter i Torslanda till det noterade enfastighetsbolaget Torslanda Property Investment AB (”TPI”). Transaktionen sker i bolagsform och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2 338 miljoner kronor vilket motsvarar externt bedömt marknadsvärde.TPI erlägger 965 miljoner kronor av köpeskillingen i form av nyemitterade TPI-aktier. Emissionskursen uppgår till 195,46 kronor per aktie vilket motsvarar TPI:s substansvärde. Genom emissionen kommer Söderports ägarandel i TPI att öka från 28,6 % till 78,4 %. Söderport har ansökt om och beviljats dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden.De fastigheter som avyttras till TPI utgörs huvudsakligen av kontorsfastigheter och omfattar en uthyrningsbar area om 145 000 kvadratmeter. Hyresvärdet uppgår till 170 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i anslutning till TPI:s befintliga fastighet och har samma huvudsakliga hyresgäst.Genom transaktionen skapas förutsättningar för effektiv förvaltning och hög kundservice samtidigt som TPI kan utvecklas till ett aktivt fastighetsbolag med fokus på liknande kontorsfastigheter.Söderport har som målsättning att TPI ska bygga upp en egen förvaltningsorganisation för att kunna utvecklas till ett självständigt fastighetsbolag. Söderport avser att helt eller delvis successivt överlåta sitt aktieinnehav i TPI till sina aktieägare alternativt till dessas aktieägare.Transaktionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma i TPI. Styrelsen och aktieägare som representerar cirka 21 % av de röstberättigade aktierna i TPI har aviserat att de är positiva till transaktionen. Den extra bolagsstämman beräknas äga rum den 22 augusti 2019. Förutsatt att bolagsstämman tillstyrker transaktionen beräknas tillträde ske den 1 oktober 2019.Sagax förvaltningsresultat och finansiella ställning påverkas endast marginellt av transaktionen.Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:- ”Genom transaktionen skapar Söderport ett fastighetsbolag med inriktning mot den typ av kontorsfastigheter som TPI äger. Lyckas bolaget attrahera skickliga medarbetare finns förutsättningar för att TPI på sikt ska bli en god affär för våra aktieägare.”För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.    Om AB SagaxAB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 31 mars 2019 till 2 919 000 kvadratmeter fördelat på 530 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.

Brighter genomför riktad emission om 10,8 MSEK genom kvittning och kontant.

Styrelsen i Brighter har med bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat att erbjuda långivare till bolaget att kvitta tidigare upptagna lån genom utgivning av nya aktier. Nyemissionen om totalt 10,8 MSEK kommer ske genom kvittning av lån om 2,8 MSEK samt kontant inbetalning om 8,0 MSEK. Erhållet kontant belopp kommer sedan att nyttjas till fullo för att amortera ytterligare lån. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kapitaleffektivt sätt stärka bolagets balansräkning. Emissionens villkor: 10% rabatt på lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 (femton) handelsdagarna. Teckningskursen är 8,92 SEK.  Antalet aktier i bolaget ökar med 1 212 873, till totalt 85,036,043 stycken. Aktiekapitalet ökar med 60 643,65 SEK till totalt 4 251 802,15 SEK. Om Brighter AB. Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG   Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se   Följ oss på: www.introduce.se Certified Adviser Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se   För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Norström, CEOTelefon: +46 733 40 3045    E-post: henrik.norstrom@brighter.se Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 11:05 CET.

Nu får myndigheterna sin egen E-tjänstelegitimation

SecMaker är den ledande leverantören i Norden av lösningar för säker inloggning och digitala underskrifter. SecMakers produktfamilj Net iD används för utgivning av certifikat och möjliggör användning på alla vanligt förekommande plattformar – Windows, Mac OS, Linux, Android och iOS. På så sätt säkerställs ett brett stöd för säker inloggning till alla olika typer av målsystem - mobila, molnbaserade, webbaserade eller lokalt installerade. Med EFOS får användaren ett fysiskt smartkort, ett inloggningskort som styrker användarens digitala identitet. Lösningen tillåter även att man använder mobilen för autentisering på samma sätt som många av oss är vana att använda Mobilt BankID. Utöver säker tillgång till den information användaren behöver i sin egen organisation tillåter EFOS digital samverkan med högsta tillförlitlighet mellan myndigheter. Tanken är att alla statliga verksamheter ska använda EFOS på sikt. Med EFOS blir det enklare att tillämpa hög säkerhet eftersom varje myndighet slipper att utveckla en egen lösning. Tjänsten är också ett av flera sätt att kunna möta all ny lagstiftning inom cybersecurity som exempelvis GDPR, NIS, Säkerhetsskyddslagen och EU cybersecurity Act. Förutom Försäkringskassan är även Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Tullverket, Riksgälden, Kronofogdemyndigheten, Statens Servicecenter, Brottsoffermyndigheten och Barnombudsmannen anslutna till tjänsten.

Hur låter luten?

Projektet, som än så länge är en förstudie, handlar om att man, med hjälp av ett processoptimeringsföretag, skickar ljud in i luten med olika frekvenser. Svaret som man sedan får tillbaka från luten ska förhoppningsvis kunna visa förändringar och i förlängningen kunna bidra till effektiviseringar och besparade pengar, bland annat genom att då kunna dra ner på energiåtgången och öka produktionens egen energiutvinning. - Det en chans för Bäckhammar att bidra till utvecklingen och visa att vi är i framkant i branschen, säger Robin Ivarsson, linjechef massabruket vid Nordic Paper Bäckhammar.Teknologin går ut på att processoptimeringsföretaget Acosense sätter sensorer utanpå rören till sodapannan. En högtalare trycker sedan in ljudfrekvenserna och en ljudmottagare tar emot svaren från luten och lyssnar hur mycket ljudet har förändrats på sin resa genom röret. Datan skickas sedan till Acosense som analyserar den.Genom att få information om luten och dess sammansättning kan man, vid ändringar i pannan, få information om huruvida det är luten som har ändrat sig eller om man behöver göra ändringar i andra parametrar för att kunna återgå till optimal drift. Den extra informationen är tänkt att minska de oplanerade stoppen och ge kortare perioder av icke-optimal drift av pannan.Förstudieprojektet är ett samarbete mellan Nordic Paper, Fraunhofer Chalmers Centre och Acosense och har fått ett ekonomiskt bidrag på drygt 330 000 kronor från Vinnovas strategiska program, Processindustriell IT och Automation (PiiA). Förstudien kommer att pågå i Bäckhammar till och med september. Om förstudien blir lyckad och ljudinformationen om luten visar sig vara värdefull för operatörerna kommer den att följas upp av ett projekt på cirka 2 år där de inblandade tillsammans utvecklar ett verktyg för processoptimering av sodapannan.    

Global Gaming 555 AB – Avtal med plattformsleverantören Finnplay (English translation follows)

Genom avtalen kommer Global Gaming få tillgång till Finnplays hela palett av högklassiga tekniska lösningar och fullt utrustade plattform för online gaming. Finnplays produkter är licensierade och godkända i ett flertal länder som Storbritannien, Sverige, Malta, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Danmark, Estland och Mexiko. Tobias Fagerlund, Global Gamings VD, kommenterar:”Finnplays erfarenhet av att tillhandahålla online casinospel och deras mycket höga kompetens och djupa förståelse för de nordiska spelmarknaderna gör det till den ideella samarbetspartnern för oss. Samarbetet skapar långsiktiga förutsättningar för att vi även i fortsättningen ska kunna leverera den bästa spelupplevelsen till våra kunder på samtliga marknader vi vill verka. Det här är ett viktigt steg för oss och vi ser mycket fram emot att få sjösätta samarbetet”.  Martin Prantner, Finnplays VD, kommenterar:“Vi är väldigt glada över att inleda ett samarbete med Global Gaming. De har en enastående erfarenhet av att ha skapat ett av de mest framgångsrika varumärkena i industrin och besitter stor kunskap om spelares önskemål. Samarbetet kommer att hjälpa Finnplay att förbättra plattformen, dess verktyg och funktioner och skapa en ännu starkare och säkrare spelupplevelse. Vi ser fram emot en långsiktig och framgångsrik relation med Global Gaming” För ytterligare information, kontakta:Tobias Fagerlund, CEO+46 (0)704 15 05 85, tobias.fagerlund@globalgaming.com  Niklas Jönsson, CFO+46 (0)8 551 154 31, niklas.jonsson@globalgaming.com  Denna information är sådan information som Global Gaming 555 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 13:15 CET. Om Global GamingGlobal Gaming är en utmanare i iGaming-industrin som levererar innovativa och säkra speltjänster och driver ett antal framgångsrika kasino-varumärken. Dess flaggskepp, Ninja Casino, bygger på en revolutionerande teknik som gör det möjligt för spelarna att njuta av en säker och sömnlös online-kasinoupplevelse utan problem i en lång registreringsprocess. Global Gaming utsågs till Sveriges snabbast växande teknologiföretag (Deloitte Sweden Technology Fast 50) i november 2018. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB, med kontaktuppgifter +46 (0)8 121 576 90, Certifiedadviser@redeye.se.Om FinnplayFinnplay grundades 2008 och är en privatägd nordisk spelplattformsleverantör som specialiserar sig på reglerade, skräddarsydda spellösningar för online- och mobilspelindustrin.Spelplattformen följer lagarna i de följande reglerade spelregionerna: Malta, Storbritannien, Belgien, Danmark, Ungern, Bulgarien, Rumänien och Mexiko.Viral Interactive LTD är gruppens whitelabel-casino och sportbettingleverantör vilken innehar licenser i Sverige, Storbritannien och på Malta.För ytterligare information om företaget, besök: www.finnplay.com. ENGLISHGlobal Gaming 555 AB – Agreement signed with Platform provider Finnplay Global Gaming has signed an agreement with the Finnish Finnplay Group through its Maltese subsidiaries today. Headquartered in Helsinki, Finland, and with subsidiaries in several other countries, Finnplay is a developer and provider of technology and platforms for online gaming. Finnplay Group is licensed for the provision of online casino services in Sweden.  The agreement gives Global Gaming access to Finnplay’s full range of high-end technology solutions and complete platforms for online gaming. Finnplay’s products are licensed and approved for use in a number of countries, such as the United Kingdom, Sweden, Malta, Romania, Bulgaria, Hungary, Denmark, Estonia and Mexico.   Tobias Fagerlund, Global Gaming's CEO, comments: "Finnplay's experience in providing online casino games and their expertise and deep understanding of the Nordic gaming markets sets them apart as an ideal business partner for us. The cooperation creates long-term opportunities for us to continue to deliver the best gaming experience to our customers in all markets we want to operate in. This is an important step for us and we look forward to launching the partnership."  Martin Prantner, Finnplay's CEO, comments: “We’re delighted to work with the Global Gaming team, with their excellent track record of having built one of the most successful online gaming brands in the industry and their in-depth knowledge of player requirements. The cooperation will enable Finnplay to improve on the platform, its features and functionalities in order to create an even better and safer player experience. We are looking forward to a long-lasting and successful relationship with Global Gaming.” For further information, please contact:    Tobias Fagerlund, CEO and President +46 (0)704 15 05 85, tobias.fagerlund@globalgaming.com    Niklas Jönsson, CFO+46 (0)8 551 154 31, niklas.jonsson@globalgaming.com  The information in this press release is such that Global Gaming 555 is required to disclose under the EU Directive of Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact persons set out above on 10 July 2019 at 13:15 CET. About Global Gaming Global Gaming is a challenger in the iGaming industry, delivering innovative and safe gaming services and operating a number of successful casino brands. Its flagship, Ninja Casino, builds on revolutionary technology allowing players to enjoy a safe and seamless online casino experience without the hassle of a lengthy registration process. Global Gaming was named Sweden’s fastest growing technology company (Deloitte Sweden Technology Fast 50) in November 2018. The company’s Certified Adviser is Redeye AB, with contact information, +46 (0) 8 121 576 90, certifiedadvisor@redeye.se.  About Finnplay Founded in 2008, Finnplay is a privately owned Nordic-based gaming platform provider, which specializes in regulated, tailored gaming solutions for the online and mobile gaming industry. The gaming platform is compliant in the regulated gaming jurisdictions of Malta, the UK, Belgium, Denmark, Hungary, Bulgaria, Romania and Mexico. Viral Interactive LTD is the group’s white label multi-channel casino and betting solutions provider and holds operating licenses in Sweden, the UK and Malta. For further information on the company, please visit: www.finnplay.com

Saab och den amerikanska regeringen tecknar ramavtal för AT4 och ammunition till Carl-Gustaf

Det nyligen undertecknade ramavtalet innebär att kunden kan lägga beställningar på Saabs engångsvapensystem AT4 och ammunition till granatgeväret Carl-Gustaf®. En första beställning på MUSD 82 (cirka MSEK 760) gjordes då avtalet undertecknades. – Detta ramavtal stärker ytterligare vår relation till den amerikanska försvarsmakten, som har använt våra markstridssystem under flera årtionden. Vi ser dessa fortsatta investeringar som ett tydligt bevis på att kunden värdesätter flexibiliteten och effektiviteten hos våra system, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics. Denna order bokfördes under andra kvartalet 2019. Både Saabs AT4 och Carl-Gustaf (med beteckningen MAAWS i USA) har använts länge av den amerikanska försvarsmakten. Sedan 1987 har Saab levererat fler än 600 000 AT4 till de amerikanska styrkorna, både direkt och under licens. Carl-Gustaf-systemet har varit ett så kallat Program of Record i USA sedan 2013, och 2018 meddelades att den amerikanska armén ska förvärva den senaste versionen av systemet – Carl-Gustaf M4 (med beteckningen M3E1 i USA). För mer information kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com www.saabgroup.com  www.saabgroup.com/YouTube  Följ oss på Twitter: @saab  Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter. Genom innovativt, samarbetsinriktat och praktiskt tänkande utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknik för att möta kundernas förändrade behov. 

Pricer får en beställning från italienska dagligvarukedjan Tosano för utrullning i samtliga butiker

Tosano, en italiensk dagligvarukedja med 15 storformatsbutiker, har lagt en beställning för att utrusta samtliga sina butiker med Pricers system med digitala prisetiketter. Tosano kommer att integrera Pricers avancerade digitala lösningar, såsom dynamisk produktpositionering och InstantFlash-funktionalitet, för en ny applikation som syftar till att optimera logistikflödet från det externa lagret till butikshyllan.Därutöver kommer Pricer och Tosano att ingå ett strategiskt samarbete för att integrera Pricers hyllkants-kamera i lösningen med avsikt att ytterligare förbättra effektiviteten i flertalet butiksprocesser baserat på dataanalys.Ordervärdet är cirka 60 MSEK och ingår i Pricers orderingång för det tredje kvartalet 2019. Leveranserna beräknas vara färdiga innan utgången av 2019.       För ytterligare information, vänligen kontakta:Michael Cacciatore, Country Manager Pricer Italy +39 347 2505228Helena Holmgren, VD och Koncernchef, +46 702 870 068Susanne Andersson, CFO, +46 730 668 904info@pricer.com        Denna information är sådan information som Pricer AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019 kl. 15:30 CET.       Om PricerPricer AB, grundat i Sverige 1991, noterat på NASDAQ Stockholm, är en ledande global aktör inom digitala hyllkantslösningar som både ökar butikers produktivitet och förhöjer köpupplevelsen. Pricers plattform är snabb, robust, skalbar och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. För mer information, vänligen besök www.pricer.com

Inbjudan till press- och analytikerträff för presentation av Saabs delårsrapport januari-juni 2019

Datum: Fredagen den 19 juli, klockan 11.30 Adress: Saab, Olof Palmes gata 17, 5 tr, Stockholm Rapporten publiceras klockan 07.30 samma dag.  Du är välkommen att delta på plats på Saabs huvudkontor, ta del av presentationen via en direktsänd webbsändning eller ringa in till en telefonkonferens. Det finns möjlighet att ställa frågor även via webben och i telefonkonferensen. Direkt webbsändning:  http://saab-interimreport.creo.se/190719 Telefonkonferens: Var vänlig ring in på något av numren nedan (beroende på varifrån du ringer):  Sverige:                                             +46 8 56642705 Storbritannien:               +44 3333009031 USA:                                                  +1 8338230590 Bokslutskommunikén, presentationsmaterialet och webbsändningen kommer att finnas tillgängligt i efterhand på http://www.saabgroup.com/investor-relations. Anmäl ditt deltagande till: E-post: marie.bergstrom@saabgroup.com Tel: +46 8 463 02 45 För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter +46 (0)734 180 018 presscentre@saabgroup.com  Saab Investor Relations Ann-Sofi Jönsson, +46 (0) 734 187 214 www.saabgroup.com www.saabgroup.com/YouTube Följ oss på Twitter: @saab  Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Arjo förvärvar aktieinnehav i Silicon Valley-baserade Atlas Lift Tech som erbjuder lösningar för patientförflyttningar och effektivitetsanalys i realtid

Arjo har idag gjort en betydande investering i Atlas Lift Tech, och får därmed även en plats i bolagets styrelse. Atlas, ett Silicon Valley-baserat bolag, arbetar med att hjälpa vården att förändra hur de genomför och driver program för förbättrade patientförflyttningar och lyft genom en modell som inkluderar lyftcoacher och ett innovativt mjukvarusystem. Atlas lösningar möjliggör att vårdpersonalen får kontinuerlig utbildning och support i att utföra patientförflyttningar på ett säkert sätt. Detta stärker personalens kompetens och leder till minskade skador. Atlas mjukvarusystem, LiftTracker, integreras inom vårdinrättningen för att leverera realtidsdata som spårar och schemalägger arbetsuppgifter. Mjukvarusystemet LiftTracker och den insamlade informationen leder till säkrare patienthantering och förbättrade kliniska resultat. Ökad rörlighet för patienter har visat sig vara ett säkert och effektivt sätt att förbättra de kliniska resultaten för patienterna samt bidra till ekonomiska fördelar för vårdgivarna. Nedsatt rörlighet kan leda till långvariga negativa bieffekter för patienterna, såsom förlorad muskelstyrka, trycksår, infektioner och en ökad risk för fallolyckor, samt nedstämdhet och depressioner. ”Genom att kombinera vårt erbjudande med Atlas lösningar kommer vi hjälpa våra kunder att hantera deras utmaningar inom detta område på ett mer effektivt sätt, och samtidigt erbjuda information och evidens för förbättrade kliniska resultat. Samarbetet ger oss en stark plattform för att erbjuda en unik heltäckande lösning, med det gemensamma målet att minska vårdpersonalens skador och förbättra vårdkvalitén, samt öka effektiviteten inom vården. Vi får även tillgång till Atlas breda nätverk i Silicon Valley vilket kommer hjälpa oss att driva utvecklingen av nya innovationer inom patienthantering,” säger Joacim Lindoff, VD och koncernchef för Arjo. Felaktigt utförda patientförflyttningar kan innebära ökade risker för vårdpersonalen. Överansträngning eller andra rörelser som lyft, böjning eller sträckning är en av de största orsakerna till arbetsfrånvaro för sjukvårdspersonal.* Dessa rörelser utförs ofta under patientlyft och förflyttningar och kan orsaka långvariga hälsoproblem för vårdanställda och betydande ineffektivitet för vårdenheterna. Atlas grundades 2009 och är idag ett innovativt företag med stark tillväxt. Arjo och Atlas inledde ett samarbete i tredje kvartalet 2018 för att tillvarata möjligheterna att nå ökade marknadsandelar i USA. Målet är att gemensamt förbättra de kliniska resultaten genom bättre och effektivare patienthantering. Investeringen och det kommersiella samarbetet förväntas ha en positiv påverkan på Arjos nettoomsättning, bruttomarginal och resultat per aktie redan under 2019, drivet av ökad tillväxt inom produktkategorin Patienthantering. I avtalet ingår en möjlighet att förvärva ytterligare aktieinnehav i Atlas baserad på prestation. ”Arjo är en respekterad partner med en stark global ställning, och som likt Atlas delar målet att uppnå den bästa möjliga vårdupplevelsen för patienter och vårdgivare. Med Arjos beprövade lösningar och breda kompetens, samt Atlas innovationer, kan vi tillsammans utveckla framtidens förflyttningsprogram. Därmed kommer vi att hjälpa kunderna och vårdpersonalen att uppnå bättre och säkrare arbetsprocesser för patienthantering. Genom vårt samarbete bygger vi en plattform för att skapa en givande och hållbar vårdkultur, där både patienten och vårdgivarens säkerhet prioriteras,” tillägger Eric Race, VD och grundare av Atlas. Transaktionen är föremål för sedvanliga stängningsvillkor. *OSHA, 2011 Om Atlas Atlas Lift Tech, grundat 2009, erbjuder innovativa lösningar som förändrar hur vården i USA applicerar och driver program för förbättrade patientförflyttningar och lyft. Atlas erbjuder beprövade och effektiva metoder som minskar vårdpersonalens skador, främjar patientsäkerheten och skapar en hållbar vårdkultur. Atlas arbetar tillsammans med interdisciplinära team och identifierar möjligheter för att integrera ett skräddarsytt patienthanteringsprogram för att möta vårdinrättningens olika behov. www.atlaslifttech.com. För ytterligare information kontakta: Kornelia Rasmussen, Marketing Communications & Public RelationsTelefon: +46 (0)10 335 4810Email: kornelia.rasmussen@arjo.com Saloni Deva, Corporate Communications & Investor RelationsTelefon: +46 (0)10 335 4867Email: saloni.deva@arjo.com Jenna Lindgren, Head of Sales & Marketing på Atlas Lift TechTel: 925 271 9020Email: jlindgren@atlaslifttech.com Denna information är sådan information som Arjo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 07:45 CET  Om Arjo På Arjo arbetar vi för att förbättra vardagen för människor med nedsatt mobilitet och åldersrelaterade sjukdomar. Med produkter och lösningar som säkerställer en ergonomisk patienthantering, personlig hygien, desinfektion, diagnostik samt ett effektivt förebyggande av trycksår och ventromboser hjälper vi personalen i olika vårdmiljöer att ständigt höja standarden på en säker och värdig vård. Arjo har cirka 6 000 anställda över hela världen och kunder i mer än 100 länder. Under 2018 hade Arjo en omsättning på cirka 8,2 miljarder kronor. Arjo är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen och huvudkontoret ligger i Malmö. Allt vi gör, gör vi med människor i fokus. www.arjo.com

Orexo delårsrapport kv 2 2019

Förbättrad fundamenta över hela linjen Kv 2 2019 i korthet · Total nettoomsättning SEK 201,2 miljoner (199,7), en ökning med 0,8 procent och 19,1 procent exklusive ex US delmålsbetalning om SEK 30,8 miljoner i kv 2 2018 · Zubsolv® US nettoomsättning SEK 184,4 miljoner (158,4), en ökning med 16,4 procent i SEK och 6,7 procent i lokal valuta · EBITDA SEK 60,4 miljoner (50,6), en ökning med 19,4 procent · US EBIT SEK 87,5 miljoner (55,5), en ökning med 57,6 procent · Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK 46,1 miljoner (39,0), vilket resulterade i likvida medel på SEK 697,0 miljoner (494,8) · Periodens resultat SEK 54,6 miljoner (50,1), en ökning med 9,0 procent Viktiga händelser efter periodens utgång · Tecknat ett licens- och varuförsörjningsavtal för Zubsolv i Australien och Nya Zeeland med Mundipharma Pty Ltd. · SEK 32,5 miljoner (10 procent) av företagsobligationslånet kommer återbetalas i förtid i augusti 2019 SEK m, om inget annat 2019 2018 2019 2018 12 mån 12 månanges  apr apr jan jan jul jul 2017- -jun    -jun  -jun  -jun  2018-  jun 2018                    jun 2019 Nettoomsättning 201,2  199,7  375,5  339,4  819,2  696,7 totalt varav Zubsolv® US 184,4  158,4  346,1  289,5  678,2  537,1 nettoomsättning Kostnader för sålda -31,3  -37,6  -56,6  -86,0  -142,4  -168,4 varor Operativa kostnader  -117,1  -116,7  -265,1  -229,9  -550,8  -433,7  EBIT  52,8  45,4  53,8  23,5  126,0  94,5 Rörelsemarginal %  26,2  22,7  14,3  6,9  15,4  13,6 US EBIT  87,5  55,5  159,4  80,8  276,7  132,4 US Rörelsemarginal %  47,4  35,0  46,1  27,9  40,8  24,6 EBITDA  60,4  50,6  72,3  33,7  155,0  115,2 Resultat per aktie, 1,54  1,45  1,93  0,70  5,1  2,29 före utspädning, SEK  Resultat per aktie, 1,51  1,45  1,90  0,70  5,0  2,28 efter utspädning,SEK   Kassaflöde från 46,1  39,0  97,1  144,9  193,3  214,6 löpande verksamhet Likvida medel  697,0  494,8  697,0  494,8  697,0  494,8  Om inget annat anges i denna delårsrapport, avses koncernen, och siffror som anges avser det aktuella kvartalet medan siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period 2018. Stark fundamenta driver på affärsutveckling och framsteg i pipeline Efter ett starkt första kvartal, gläder det mig att kunna rapportera att även andra kvartalet följer i samma spår. Zubsolv® fortsätter vara den viktigaste drivkraften för bolagets starka finansiella utveckling och rekordhöga lönsamhet. Vår huvudprodukt visar återigen på stabilitet på en marknad som präglas av ökad konkurrens och med ett ökat resultatbidrag från vår amerikanska verksamhet kan vi öka fokus på att utöka vår portfölj med utvecklingsprojekt och produkter. Stärkt finansiell utveckling – EBITDA SEK 60.4 miljonerDet andra kvartalet är det första på flera år med låga legala kostnader, vilket gör att tillväxten i försäljningen och den ökade effektiviseringen nu fullt ut reflekteras i resultatet och i bolaget sunda finanser. Finansiellt är kvartalet det starkaste någonsin, om vi bortser från delmålsbetalningar. Tittar vi enbart på den finansiella utvecklingen för vår amerikanska verksamhet så uppgick EBIT till 47 procent och bidrog till koncernens lönsamhet med SEK 87,5 miljoner (USD 9,2 miljoner), en betydlig förbättring i SEK på 58 procent från föregående år. Med en kassa på SEK 697 miljoner är vårt huvudfokus att utöka vår pipeline och att hitta kommersiellt attraktiva produkter som kan driva framtida tillväxt. Ökad takt inom affärsutvecklingIdag är Orexo i en stark position för att delta i aktiviteter som rör partnerskap och nya affärsmöjligheter. Detta tack vare vår kommersiella plattform i USA, vår lönsamma verksamhet med ett starkt patentskydd för Zubsolv och en stark kassaposition. För att säkerställa vår långsiktiga tillväxt är vi inne i flera diskussioner om partnerskap och nya affärsmöjligheter, och inom opioidberoende och dess närliggande behandlingsområden märker vi av att allt fler vill samarbeta med oss. Om vi kommer överens, räknar vi med att kunna presentera det första samarbetet under andra halvåret 2019. Framsteg i pipelineVåra tre mest långtgående projekt fortsätter att utvecklas enligt plan. Nästa viktiga milstolpe är när OX338 (sublingual formulering med ketorolak för behandling av smärta) påbörjar fas 1 studier, vilket planeras ske i kv 4 2019. För OX338, OX124 och OX125 känner vi oss trygga med riskprofilen i de kliniska utvecklingsprogrammen och fortsätter nu att arbeta med att förbereda deras kommersialisering för att kunna realisera deras fulla potential. Från ett externt utvecklingsperspektiv, gläder det mig att vår partner Gesynta Pharma AB, gör framsteg med OX-MPI som avancerat i klinisk fas 1 studier. Marknadsdynamik - prissubvention är nyckelnTrenden på marknaden är just nu att erbjuda fler talternativ till patienterna. Detta skulle gynna Orexo i det snabbväxande publika segmentet där Zubsolv i nuläget har färre prissubventionsavtal. Samtidigt innebär det också en risk att konkurrensen ökar när det gäller att teckna och behålla exklusiva avtal för Zubsolv. Vi förväntar oss att United Health Group kommer börja prissubventionera generika senare i år, men att Zubsolv behåller sin position som ett rekommenderat läkemedel på deras lista och att prissubvention förblir oförändrad. Vi har nyligen sett en liknande förändring hos Humana, där vi förlorat några procentenheter i marknadsandel men där vår försäljning mätt i volym varit fortsatt stabil och i jämförelse med kv 1 2019 har efterfrågan ökat med 3 procent, trots ökad konkurrens från generika. Detta visar vår konkurrensfördel när patienter och läkare är medvetna om Zubsolvs fördelar i jämförelse med generika. Sammanfattning och utblickVi är på rätt väg för att 2019, finansiellt och operativt, blir det starkaste året någonsin. Zubsolv fortsätter vara en viktig drivkraft för verksamhetens tillväxt och ledningens intention är att bygga vidare på dessa framgångar för att säkerställa långsiktig tillväxt. Därför ska vi fortsätta att utöka vår portfölj av utvecklingsprojekt och produkter för att kunna erbjuda förstklassiga behandlingsalternativ där de som mest behövs. Uppsala, 11 juli, 2019 Nikolaj SørensenVD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontaktaNikolaj Sørensen, VD och koncernchef, Joseph DeFeo EVP och CFO eller Lena Wange, IR & Communications ManagerTel: 018 780 88 00, +1 855 982 7658 Email: ir@orexo.com PresentationKl 14:00 samma dag som rapporten publiceras, inbjuds analytiker, investerare och media att delta i en audiocast inkluderande en web presentation där VD Nikolaj Sørensen och CFO Joseph DeFeo presenterar rapporten.Efter presentationen hålls en Q&A. Frågor kan också skickas i förhand till ir@orexo.com senast kl 11:00.För att delta vänligen se nedan.Internet: https://tv.streamfabriken.com/orexo-q2-2019Telefon: SE: +46 8 50 55 8350 UK: +44 33 33 00 9031 US: +1 83 35 26 8380Innan audiocasten börjar kommer presentationsmaterialet finnas tillgängligt på Orexos hemsida. Denna information är sådan information som Orexo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli, 2019, kl 8.00 CET.  

Delårsrapport januari – juni 2019

Sammanfattning av väsentliga händelser under andra kvartalet 2019 · BioArctic erhöll milstolpsersättning om 15 MEUR från Eisai då den bekräftande Fas 3-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom startat · Alzheimer’s Clinical Trials Consortium och Eisai meddelade att BAN2401 ska utvärderas i en klinisk studie i syfte att förebygga Alzheimers sjukdom · Ewa Björling valdes på årsstämman in som ny ledamot i styrelsen · Årsstämman beslutade införa personaloptionsprogrammet 2019/2028 för bolagets ledning, forskare och övrig personal Väsentliga händelser efter periodens utgång · Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång Finansiell sammanfattning för första halvåret 2019 ·  Nettoomsättningen ökade med 130,1 MSEK till 234,7 MSEK (104,6) för perioden till följd av erhållen milstolpsersättning från Eisai ·  Rörelseresultatet uppgick till 144,1 MSEK (25,3) och rörelsemarginalen uppgick till 61,4 procent (24,2) för perioden ·  Periodens resultat uppgick till 113,9 MSEK (20,5) och resultat per aktie uppgick till 1,29 SEK (0,23) ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 430,8 MSEK (-79,3) för perioden +-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Finansiell sammanställning | apr| apr| jan|jan-jun 2018 |jan-dec 2018 ||MSEK  | -jun| -jun| -jun| | || | 2019 | 2018 | 2019 | | |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Nettoomsättning  |171,3 | 52,3 |234,7 | 104,6 | 714,0 |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Övriga intäkter  | -0,7 | 3,6 | 6,2 | 15,0 | 16,3 |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Rörelseresultat  |126,8 | 6,4 |144,1 | 25,3 | 488,8 |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Rörelsemarginal, %  | 74,0 | 12,3 | 61,4 | 24,2 | 68,5 |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Periodens resultat  |100,3 | 5,1 |113,9 | 20,5 | 381,6 |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Resultat per aktie, SEK [1] | 1,14 | 0,06 | 1,29 | 0,23 | 4,33 |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Eget kapital per aktie, |11,35 | 7,46 |11,35 | 7,46 | 11,56 ||SEK [1] | | | | | |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Kassaflöde från den löpande | 97,2 |-37,3 |430,8 | -79,3 | -200,1 ||verksamheten  | | | | | |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Kassaflöde från den löpande | 1,10 |-0,42 | 4,89 | -0,90 | -2,27 ||verksamheten per aktie, SEK | | | | | ||[1] | | | | | |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Soliditet, %  | 78,4 | 61,7 | 78,4 | 61,7 | 73,1 |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Avkastning på eget kapital, | 9,9 | 0,8 | 11,3 | 3,2 | 46,1 ||%  | | | | | |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+|Aktiekurs vid periodens slut,|74,40 |21,80 | 74,40| 21,80| 82,00||SEK | | | | | |+-----------------------------+------+------+------+-------------+-------------+ [1] Tilldelning av optioner har per 30 juni 2019 ej ägt rum varför det inte finns någon utspädningseffekt VD har ordet Under första halvåret 2019 har BioArctic tagit ett rejält kliv framåt genom att alla tre kliniska projekt har gått in i nästa fas i deras respektive program. Alla våra forskningsprojekt har fortsatt att utvecklas väl. Detta sammantaget innebär att vi har haft ett mycket framgångsrikt första halvår. Den globala, bekräftande Fas 3-studien (Clarity AD) har startat med läkemedelskandidaten BAN2401, en potentiell sjukdomsmodifierande behandling för tidig Alzheimers sjukdom. I maj doserades den första patienten vilket innebar att BioArctic erhöll en milstolpsersättning om 15 MEUR från vår partner Eisai. Denna stora, registreringsgrundande Fas 3-studie är baserad på de positiva resultaten från Fas 2b-studien. Enligt Eisai är målet att få studieresultaten för den primära effektvariabeln under 2022. Fas 2b-studien med BAN2401 var den första studien i sen klinisk fas som framgångsrikt visade potentiella sjukdomsmodifierande effekter på såväl klinisk effekt som minskad inlagring av amyloid-beta i hjärnan.Fas 2b-studien visade även effekt på neurodegenerativa biomarkörer. Dessa konsekventa resultat stärker BioArctics antagande att BAN2401:s unika bindningsprofil är viktig och särskiljer sig från andra antikroppar. En öppen tilläggsstudie, utan placebokontroll, med fortsatt BAN2401-behandling med högsta studiedos pågår för patienterna i Fas 2b-studien. BAN2401 har också nyligen blivit utvald av Alzheimer’s Clinical Trials Consortium (ACTC) för utvärdering i en klinisk studie i syfte att förebygga Alzheimers sjukdom (A45-studien). Enligt ACTC och Eisai kommer studien att starta tidigt 2020. Det är glädjande att notera Eisais starka engagemang i den fortsatta kliniska utvecklingen av BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom. I Parkinsonprogrammet startade vår partner AbbVie Fas 1-studien med läkemedelskandidaten ABBV-0805. AbbVie är ansvarigt för det kliniska programmet samt dess finansiering. Inom ramen för samarbetet fortsätter BioArctic att driva två ytterligare projekt i forskningsfas med antikroppar riktade mot alfa-synuklein för behandling av Parkinsons sjukdom. Vidare har Alzheimerprojekten samt diagnostik- och teknologiprojekten i forskningsfas fortsatt att utvecklas väl. I samarbete med Uppsala universitet utvecklar BioArctic en teknikplattform som underlättar antikroppars passage över blod-hjärnbarriären. Denna innovativa teknologi kan potentiellt användas vid behandling av flera olika sjukdomar i hjärnan. Vi har nyligen rekryterat en internationellt erkänd forskare för att förstärka vår satsning och ytterligare höja vår kompentens inom neurologi, antikroppsdesign och blod-hjärnbarriärsteknologi. Produktkandidaten SC0806 för komplett ryggmärgsskada har gått in i Fas 2 i den pågående Fas 1/2-studien. En interimsanalys av den första panelen avseende effekt och säkerhet är planerad senast under första halvåret 2020. Ett viktigt steg för att attrahera och behålla kompetens i bolaget är det nya personaloptionsprogrammet som är under genomförande. Jag är stolt över framgångarna och att leda detta innovativa bolag med målet att förbättra livskvaliteten för patienter med sjukdomar i det centrala nervsystemet. Gunilla OsswaldVerkställande direktör, BioArctic AB KontaktFör ytterligare information vänligen kontakta:Gunilla Osswald, VD, gunilla.osswald@bioarctic.se, tel 08 695 69 30Jan Mattsson, CFO, jan.mattsson@bioarctic.se, tel 070 352 27 72PresentationBioArctic bjuder in till en audiocast med telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media idag den 11 juli kl 09:30 – 10:30 (CET). VD Gunilla Osswald och CFO Jan Mattsson presenterar BioArctic och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.Webbcast: https://tv.streamfabriken.com/bioarctic-q2-2019Sverige: +46 8 505 583 66Danmark: +45 781 501 08Nederländerna: +31 207 219 495Norge: +47 235 002 36Schweiz: +41 225 805 977Storbritannien: +44 333 300 9274Tyskland: +49 692 222 203 80USA: +1 844 625 1570Om BioArcticBioArctic AB (publ) är ett forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, som Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. Bolaget utvecklar även en behandling för komplett ryggmärgsskada. Bolaget fokuserar på nya typer av behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. BioArctic grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet.I bolaget finns vetenskaplig spetskompetens och erfarenhet av att utveckla läkemedel från idé till marknad. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimer- och Parkinsonprojektet. BioArctic bedriver i egen regi den kliniska utvecklingen inom området komplett ryggmärgsskada. Genom långvariga samarbetsavtal med globala läkemedelsbolag har BioArctic visat prov på hög kompetens och god förmåga att leverera innovativa läkemedelsprojekt.Inom Alzheimers sjukdom samarbetar BioArctic med Eisai sedan 2005. Bolaget har ingått tre forskningsavtal och två licensavtal rörande antikropparna BAN2401 och BAN2401 back-up. Det totala värdet av dessa avtal kan uppgå till 218 MEUR och därutöver tillkommer royaltybetalningar. Hittills har cirka 62 MEUR erhållits. Inom Parkinsons sjukdom samarbetar BioArctic med AbbVie sedan 2016 då ett forskningsavtal ingicks inkluderande bland annat antikroppen BAN0805. Det totala värdet av avtalet kan uppgå till 755 MUSD och därutöver tillkommer royaltybetalningar. Hittills har 130 MUSD erhållits.Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential.BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B).Denna information är sådan information som BioArctic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Lagen om Värdepappersmarknaden (VpmL). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersonernas försorg för offentliggörande den 11 juli 2019, kl. 08.00 CET.  

Nordea Liv & Pension flyttar 22 miljarder till hållbart sparande

Nordea Liv & Pension Sverige gör sin största skiftning av investeringar någonsin. Under de sex första månaderna 2019 har 22 miljarder kronor skiftats om från traditionella investeringar till investeringar med lågt koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier. Drygt 420 000 kunder får i och med detta ett mer hållbart pensionssparande. Under 2018 skiftades 7 miljarder kronor om till investeringar med låga koldioxidavtryck och strikta hållbarhetskriterier. Det första halvåret 2019 har ytterligare 22 miljarder kronor ställts om. Omställningen innebär att exponeringen mot koldioxidintensiva sektorer har minskats och istället investerats i bolag som anses ligga i framkant med att integrera hållbarhetsaspekter i sin verksamhet. – Som kapitalägare har vi, förutom att generera en långsiktigt god avkastning till våra pensionssparare, att stort ansvar att bidra till omställningen mot en klimatsmart och hållbar framtid. Det känns därför väldigt bra att vi nu har ställt om nästan 30 miljarder kronor under det senaste året. Det är en viktig del i vår klimatstrategi tillsammans med fortsatt aktivt ägandeskap och påverkansarbete, säger Peter Sandahl, Hållbarhetschef för Nordea Liv & Pension. Omställningen av de 22 miljarder kronorna har minskat portföljens koldioxidavtryck med uppskattningsvis nära 50 procent. Arbetet är en del av en mer omfattande klimatstrategi där målsättningen är att samtliga investeringar på aggregerad nivå inte ska bidra till en global uppvärmning överstigande 1,5 grader, vilket är den mer ambitiösa linjen av Parisavtalet. Förändringen berör drygt 420 000 pensionskunder som nu får ett mer klimatsmart och hållbart pensionssparande. – Vi ser en tydlig ökning av intresset för hållbart sparande och kraven från våra kunder på hållbara pensionsprodukter ökar kraftigt. Vi är också övertygade om att det är positivt för den långsiktiga avkastningen för våra kunder att integrera hållbarhet i vår investeringsstrategi, säger Johan Nystedt, VD för Nordea Liv & Pension.   Om Nordea Liv & Pension SverigeNordea Liv & Pension Sverige erbjuder pensions-, kapital- och riskförsäkringsprodukter till privatpersoner och företag genom Nordeas kontor i Sverige. Bolaget förvaltade den 31 december 2018 ett kapital om 131 miljarder SEK.   För ytterligare information:Peter Sandahl, Hållbarhetschef Nordea Liv & Pension: 0721 41 07 99Carl Hemeren, presskommunikatör: 0735 89 23 01   Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden och bland de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com. 

Alligator Bioscience AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2019

Väsentliga händelser april-juni• Janssen presenterade data från den kliniska fas I-studien med ADC-1013 som indikerar god säkerhet och visar initiala tecken på klinisk effekt.• Studiedesign och progress för den pågående kliniska fas I-studien med ATOR-1015 presenterad på ASCO.• Ansökan (CTA) inlämnad om att starta en klinisk fas I-studie med ATOR-1017.• Nya prekliniska data presenterade på vetenskapliga kongresser:- ATOR-1015:s tumörlokaliserande egenskaper, påvisade med live-imaging-teknik, presenterades på PEGS (The Essential Protein Engineering Summit).- Data för ALG.APV-527, som visar på en god preklinisk säkerhetsprofil, presenterades på AACR (American Association for Cancer Research).- ATOR-1144 visar potential för aktivering av såväl det medfödda som det förvärvade immunsystemet samt direkt anti-tumöreffekt. Data presenterades på AACR. Finansiell informationApril - juni 2019• Nettoomsättning 0,0 MSEK (0,4)• Rörelsens kostnader -50,6 MSEK (-39,9)• Rörelseresultat -50,5 MSEK (-39,1)• Resultat per aktie före och efter utspädning -0,69 SEK (-0,53)• Periodens kassaflöde -44,9 MSEK (-31,1)• Likvida medel inkl värdepapper 358,2 MSEK (518,4)Januari - juni 2019• Nettoomsättning 0,1 MSEK (1,2)• Rörelsens kostnader -97,3 MSEK (-84,9)• Rörelseresultat -96,7 MSEK (-83,1)• Resultat per aktie före och efter utspädning -1,31 SEK (-1,12)• Periodens kassaflöde -79,2 MSEK (-30,3) "Resultaten som Janssen presenterade på ASCO visar att ADC-1013 kan ges i betydligt högre doser än någon av de andra CD40-antikropparna i klinisk utveckling. […] Studien visar även initiala tecken på klinisk effekt”, kommenterar VD Per Norlén. Läs den fullständiga rapporten i pdf-bilagan nedan. För ytterligare information, vänligen kontakta:Per Norlén, VD, per.norlen@alligatorbioscience.com, 046-540 82 00Per-Olof Schrewelius, CFO, per-olof.schrewelius@alligatorbioscience.com, 046-540 82 03Cecilia Hofvander, Director IR & Communications, cecilia.hofvander@alligatorbioscience.com, 046-540 82 06 Denna information är sådan information som Alligator Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019, kl.08.00. Alligator Bioscience AB (publ) 556597-8201Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 LundTelefonnummer 046-540 82 00www.alligatorbioscience.com Om Alligator Bioscience Alligator Bioscience är ett publikt svenskt bioteknikbolag som utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer. Alligators projektportfölj innefattar fem läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utvecklingsfas: ADC-1013, ATOR-1015, ATOR-1017, ALG.APV-527 och ATOR-1144. Alligators aktier handlas på Nasdaq Stockholm under tickern ”ATORX”. Bolaget grundades 2001 och har idag cirka 55 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Medicon Village i Lund, Sverige. För mer information, se http://www.alligatorbioscience.com. ADC-1013 (JNJ-7107) är utlicensierad till Janssen Biotech, Inc. för global utveckling och kommersialisering.

Andra kvartalet i följd med rekordhög serieproduktion

[Stockholm, 11 juli 2019] – Serieproduktionen uttryckt i årstakt uppgick till 3,4 miljoner motorekvivalenter under det andra kvartalet 2019 och översteg det tidigare rekordet på 3,1 miljoner motorekvivalenter från det första kvartalet. Efter två kvartal i rad med serieproduktionsrekord är serieproduktionen för första halvåret 2019, uppräknat i årstakt, 30 % över produktionsvolymen för helåret 2018. Den positiva utvecklingen i serieproduktionen toppade under maj månad och uppnådde den nya rekordnivån på 3,5 miljoner motorekvivalenter. Helårsutsikterna är fortsatt positiva med stark efterfrågan på dieselmotorer i SinterCast-CGI som används i Ford- och Ram-pickuper, och med fortsatt stark efterfrågan på produktion av tunga fordon. Tack vare tillkommande intäkter från spårbarhetsteknologier uppgick installationsintäkterna efter det andra kvartalet till 7,1 miljoner kronor, vilket överstiger det historiska helårsgenomsnittet på cirka 6,5 miljoner kronor. Det starka installationsresultatet inkluderar den första fullskaliga installationen av Cast Tracker-teknologin vid Tupy-gjuteriet i Mexiko och den första Ladle Tracker-installationen för produktion av segjärn i Poitras-gjuteriet i Kanada. Ytterligare intäkter kommer från installationer av Mini-System 3000 vid gjuteriet för industriell kraftproduktion på China Shipbuilding Industries Corporation i Kina och vid prototypgjuteriet Kimura i USA, samt från kapacitet- och funktionalitetsuppgraderingar. "Efter en tillväxt på 24 % från första halvåret 2017 till 2018 har vi nu uppnått en tillväxt på 25 % i första halvåret 2019 gentemot första halvåret 2018. Rekordproduktionen på 3,4 miljoner motorekvivalenter i andra kvartalet bekräftar landvinningarna under de senaste två åren och förstärker nuvarande nivå som vår nya normala", säger Dr. Steve Dawson, vd och koncernchef för SinterCast. "Andra kvartalet var särskilt hektisk för SinterCast med fyra fältinstallationer och med byggnationen av utrustning för fackgjuterimässan, GIFA, i juni. Med en stark installationsstart under första halvåret och med pågående diskussioner och nya affärsmöjligheter som etablerades under GIFA ser vi fram emot att addera installationsintäkter till andra halvåret." Serieproduktionen fortsatte att öka under andra kvartalet och uppnådde ett rekord på 3,4 miljoner motorekvivalenter i årstakt för kvartalet, vilket gav en tillväxt på 30 % jämfört med helåret 2018. I maj uppgick serieproduktionen till högsta någonsin, 3,5 miljoner motorekvivalenter.

Delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2018 · Kundtillväxten uppgick till 31 500 (23 300) nya kunder, en ökning med 35 procent · Nettoinflödet under kvartalet var 8 270 (4 840) MSEK, en ökning med 71 procent · Rörelseintäkterna ökade med 17 procent främst som ett resultat av högre räntenetto, men också högre courtageintäkter och fondprovisioner · Rörelsekostnaderna ökade med 8 procent, främst på grund av högre personalkostnader. Den långsiktiga prognosen för årlig kostnadsökning uppgår till 9-12 procent, med en budget för 2019 på 10,5 procent · Resultat efter skatt uppgick till 101 MSEK, vilket var en ökning med 28 procent · Avanza ökade utbudet av Trackers, vilka kan ses som ett alternativ till förra årets minskade utbud av ETF:er · Mycket arbete har lagts på fonderbjudandet, vilket resulterat i en mängd nya förbättringar med bland annat en helt ny fondsida · Aktiedata på utländska aktier lanserades · Inom hållbarhet lanserades en särskild sektion för hållbart sparande, mer hållbarhetsdata på fondtorget samt ett Grönt Bolån i samarbete med Stabelo · Avanza fick under kvartalet flera utmärkelser, från bland annat Lipper Fund Awards, ServiceScore och i Kantar Sifos anseendeindex · Camilla Hedenfelt har utsetts till ny HR-chef och medlem av koncernledningen. Hon tillträder sin tjänst den 1 september Citat från Rikard Josefson, VD Avanza ”I kvartalet nådde vi 100 miljarder kronor i fondkapital. Vi såg ett starkt nettoinflöde, fick fina utmärkelser och passerade 900 000 kunder. Vi hade dessutom rekordmånga aktiva aktieinvesterare och nådde vårt högsta eNPS någonsin, vilket visar på det enorma engagemanget bland våra medarbetare.” +-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| | Kv-2| Kv-1|förändr| Kv-2|förändr|jan-jun|jan-jun|förändr|+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| | 2019| 2019| %| 2018| %| 2019| 2018| %|+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Rörelsens intäkter,| 284| 268| 6| 244| 17| 552| 515| 7||MSEK | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Rörelsens | –166| –164| 1| –153| 8| –330| –305| 8||kostnader, MSEK | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Rörelseresultat, | 117| 100| 18| 90| 31| 217| 209| 4||MSEK | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Resultat efter | 101| 87| 16| 79| 28| 188| 183| 3||skatt, MSEK | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Resultat per aktie | 0,67| 0,57| 16| 0,53| 26| 1,24| 1,22| 2||före utspädning, | | | | | | | | ||SEK | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Rörelsemarginal, % | 41| 37| 4| 37| 4| 39| 41| –1|+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+| | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Nettoinflöde, MSEK |8 270|7 570| 9| 4 840| 71| 15 800| 12 800| 24|| | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Nykundsinflöde | 31| 33| –6| 23 300| 35| 65 200| 65 700| –1||(netto), st | 500| 600| | | | | | |+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+|Sparkapital vid | 359| 335| 7|307 100| 17|359 300|307 100| 17||periodens slut, | 300| 700| | | | | | ||MSEK | | | | | | | | |+-------------------+-----+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ En presentation av rapporten kommer att lämnas av Rikard Josefson, VD, och Birgitta Hagenfeldt, CFO, den 11 juli 2019 kl. 10.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska och det kommer att finnas utrymme för frågor. Presentationen kan följas på avanza.se/ir. Telefonnummer för deltagande är: · Sverige +46 (0)8 566 426 51 · Storbritannien +44 33 330 008 04 · USA +1 63 191 314 22 Denna information är sådan information som Avanza Bank Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019 kl. 08.15 (CEST).

Eyeonid Group AB (PUBL) tecknar exklusivt distributions- och samarbetsavtal med Sinew Software Systems Pvt Ltd gällande deras Password Manager, Enpass

Som en del i att kunna erbjuda våra partners det bästa och mest kompletta erbjudandet inom vad som idag kallas för ID-säkerhet har vi utvärderat användarvänligheten och genomlyst den bakomliggande tekniken för en mängd av sk password managers i syfte att addera en sådan modul till vårt erbjudande.Enpass Produkt är inte bara en lösenordshanterare där du på ett säkert och lättillgängligt sätt kan förvara dina lösenord, utan snarare ett intrångssäkert valv där du kan förvara känsliga digitala och ID-relaterade uppgifter som lösenord, kreditkortsinformation, passinformation, dokument etc. Utöver lagring av information innehåller Produkten en rad andra väl utvecklade och smarta funktioner. Produkten lever upp till alla de strikta efterlevnadskrav Eyeonid ställer, håller hög innovationshöjd och tillämpar önskad säkerhetsmetodik. Viktigt är också att applikationen och dess data sparas lokalt på din dator, tablet, smartwatch eller telefon och inte i molnet. Samarbetsavtalet innebär följande: ·  Eyeonid har rätten att erbjuda samt distribuera Produkten som non White-Label och White-Label till partners globalt. ·  Eyeonid har den exklusiva rätten för den europeiska marknaden att erbjuda samt distribuera Produkten som non White-Label och White-Label till partners. ·  Eyeonids tjänst EyeOnPASS (password check) kommer att integreras in i Produkten för partners till Eyeonid. ·  Parterna ser över att integrera EyeOnPASS i Produkten till Enpass samtliga befintliga användare och där PoC (Proof of Concept) genomförts vilket resulterade i fler och mer relevanta träffar än nuvarande lösning (Eyeonids databas över läckta lösenord är större). ·  Som en del i detta samarbetsavtal kommer Parterna gemensamt arbeta för att integrera andra ID- och säkerhetsrelaterade tjänster i respektives produkterbjudanden. Samarbetsavtalet bygger på sk Revenue Share, intäktsdelning på de intäkter som kommer in från Eyeonids partners såväl som från användare som väljer att fortsätta köpa Produkten efter det att t ex en partner till Eyeonid valt att avsluta tjänsten.Huvudavtalet sträcker sig över två år med förlängning med ett år i taget. För det fall underliggande partneravtal (bilaga till huvudavtalet) sträcker sig längre än huvudavtalet gäller partneravtalet. Ersättning till Eyeonid (intäktsdelning) gällande användare som väljer att fortsätta använda Produkten efter avslutad tjänst hos Partner gäller i tre år från det att användaren köpt Produkten av Enpass oaktat om huvudavtalet är avslutat eller ej. Parterna kommer nu genomföra integrationen mellan parternas system samtidigt som Enpass förbereder en större release av Produkten till hösten som också innebär en förändrad erbjudandemodell för tjänsten generellt. Parterna har för avsikt att lansera erbjudandet till årsskiftet vad gäller non White-Label tjänsten och senast februari 2020 vad gäller första White-Label kunden. ”Efter att under en längre tid rönt framgång med vår produkt Enpass, som har ett stadigt växande flöde av nya användare, ser vi det här samarbetet som ett ytterligare viktigt steg till att snabbare kunna ta position på marknaden. Utöver att avtalet kan generera ett stort antal nya användare är samarbetet gällande ytterligare integrationer och innovationer mellan bolagen minst lika intressant. Vi ser fram emot ett spännande samarbete som sträcker sig över lång tid”, säger Hemant Kumar, VD Sinew Sofware Systems Pvt Ltd. ”Det känns extremt bra att ha tagit detta avtal i hamn. För mig är Eyeonid ett innovationsföretag där vi skall jobba med egenutvecklade lösningar samt ihop med partners för att tillsammans bygga smarta framtidssäkra och relevanta lösningar för marknaden. Samarbetet med Enpass är ett tydligt exempel på hur vi kan driva den typen av innovationsarbete. Samarbetsavtalet som tecknats idag lägger också grund till ytterligare möjligheter att kunna erbjuda Eyeonids tjänster via Enpass globalt. Vidare kommer det att öppna upp för nya erbjudanden och paketeringar mot andra målgrupper inom i första hand B2B marknaden mot företag. Vi har nu kommit till den fasen där vi verkligen kan erbjuda en end-to-end lösning för våra partners. Inom vår bransch har vi ännu inte identifierat någon annan med kapacitet eller förmåga att göra detsamma. Vårt erbjudande spänner idag från proaktiv ID-Bevakning där vi idag kan bevaka över 100 sammankopplade PII (Personally Identifiable Information) tillgångar (epost, lösenord, kreditkort, personnummer, IP-nummer, telefonnummer etc etc), flertalet 360° moduler, Password Vault, försäkring, assistanstjänster samt betalningslösningar Allt detta paketerat under White Label via API eller molnbaserad Portal och där Eyeonid som enabler erbjuder Partner en koppling till allt. Teamet under Daniel Söderbergs ledning har som RnD-ansvariga sett till att vi landat en väldigt stark lösning och kommersiellt avtal och jag är väldigt stolt över det jobb som gjorts”, säger Patrik Ugander, VD Eyeonid Group AB (publ). För ytterligare information vänligen kontakta: Patrik Ugander VD Eyeonid Group AB (publ)Tfn: 070-5440168E-post: patrik.ugander@eyeonid.com  Eyeonid grundades 2014 och har sedan starten utvecklat en tekniskt komplex och avancerad plattform gällande proaktiva ID-skyddstjänster. Bolagets tjänst bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, som t ex inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet, varpå kunden kan agera och skydda sig. Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019.

Skandia sänker bolåneräntor fr.o.m. 2019-07-11

Upplåningskostnaderna på längre löptider har minskat under den senaste tiden vilket gjort det möjligt att nu sänka boräntorna på två respektive tre års bindningstid. -       Vi har ett väldigt speciellt ränteläge och gör nu en räntesänkning. Det innebär att vi nu erbjuder samma pris för att binda räntan på tre år som att ha den på 3 månader rörlig ränta. För oss är det viktigt att kunna ge ett konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder, säger Johanna Cerwall, vd Skandias bank. Skandias prismodell för bolån är fullt transparent. Modellen belönar kunder med tjänstepension, dvs har du tjänstepension i Skandia får du en lägre boränta. Utöver tjänstepension spelar lånets storlek, belåningsgrad och sparande också in. Med maximal rabatt blir räntan nu 1,09 procent (effektiv ränta 1,10 procent) på bindningstiderna mellan tre månader till tre år.   -       Vi är den enda aktören med en transparent prismodell som alltid ger en rabatt till sina tjänstepensionskunder. Med denna räntejustering så stärker vi ett redan förmånligt, tryggt och transparent erbjudande om man samlar sin tjänstepension och bolån hos oss på Skandia, Johanna Cerwall, vd Skandias bank. Skandia ändrar fr o m 2019-07-11 räntan för bolån enligt följande:  +--------------+-----------+----------------+-----------------------------+|Bindningstid  |Listränta  |Förändring |Ny ränta med maximal rabatt  || | |(procentenheter)| |+--------------+-----------+----------------+-----------------------------+|3 mån |2,00% |- |1,09% (effektiv ränta, 1,10%)|+--------------+-----------+----------------+-----------------------------+|1 år |2,00% |- |1,09% (effektiv ränta, 1,10%)|+--------------+-----------+----------------+-----------------------------+|2 år |2,00% |-0,05 |1,09% (effektiv ränta, 1,10%)|+--------------+-----------+----------------+-----------------------------+|3 år |2,00% |-0,09 |1,09% (effektiv ränta, 1,10%)|+--------------+-----------+----------------+-----------------------------+|5 år |2,49% |- |1,58% (effektiv ränta, 1,59%)|+--------------+-----------+----------------+-----------------------------+

Fortsatt tillväxt och stärkt kassaflöde

VD-kommentar  Vi ser en positiv utveckling i andra kvartalet med stärkta marginaler och ökad omsättning. Andelen repetitiva intäkter fortsätter att öka, vilket är i linje med vår allmänna strävan. I stort sett alla delar av koncernen levererar bättre resultat och omsättning än samma period förra året. Det finns inga enstaka förklaringar till det förbättrade resultatet utan det är en konsekvens av ett idogt och fokuserat arbete i hela koncernen. Vi kommer från och med denna rapport att redovisa ett ytterligare resultatmått, EBITA. EBITA används ofta vid analys av bolag vilka har förvärv som väsentlig del av sin tillväxtstrategi. Förklaring och beräkning framgår på sidan 25 i denna rapport. I andra kvartalet har vi genomfört två förvärv. Den 8 maj förvärvade vi det norska programvarubolaget WIMS AS som utvecklar programvaror till försäkringsbranschen i Norge och Sverige. Den 12 juni förvärvade vi det norska programvarubolaget Odin Systemer AS vars produkter riktar sig till frisör- och skönhetssalonger i Norge. Med dessa förvärv fortsätter vi att stärka vår position som Nordens ledande vertikala programvarubolag, samtidigt som vi adderar 85 MSEK i årlig omsättning och drygt 50 nya medarbetare. Vi verkar nu genom 21 affärsenheter i lika många vertikala programvarusegment vilket ger en god riskspridning. Vår finansiella ställning och beredskap för framtida förvärv är god och vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt. Med förvärv av väletablerade bolag och med hög och växande andel repetitiva intäkter i ryggen fortsätter Vitec på den utstakade vägen, att vara ett vertikalt programvarubolag med god riskspridning och uthållig lönsam tillväxt. För mer information, kontakta Patrik Fransson, Investor Relations patrik.fransson@vitec.se +46-76-9428597 Disclaimer Denna information är sådan information som Vitec Software Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019. Om Vitec Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 700 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 017 Mkr år 2018. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.    

Knowit förvärvar specialistkompetens inom Salesforce

Salesforce är en av de mest intressanta och snabbast växande tekniska plattformarna när det gäller datadrivna kundrelationer, både avseende funktioner och möjligheter, säger Kenneth Lyngshede, ansvarig för det nystartade CRM-erbjudandet inom Knowit Experience. - Genom förvärvet av Salesforce byrån 4front skalar vi upp vårt erbjudande och kan bli en starkare partner för våra kunder i både Sverige och Norge när det gäller att bygga kundlojalitet och relevanta databaserade kundupplevelser, fortsätter Kenneth. Knowit Experience har idag drygt drygt 600 specialister inom webb, data analytics, e-commerce, design och kommunikation. Knowit Experience befinner sig i skärningspunkten mellan människa och teknik och arbetar med lösningar för att utveckla och förstärka interaktionen med kundens kund. Med de nya medarbetarna från 4front förstärker man det befintliga erbjudandet inom CRM med 13 Salesforce specialister och blir totalt ett 25-tal medarbetare inom CRM i Sverige och Norge. - Tillsammans med Knowit kan vi nu ta vårt djupa kunnande kring Salesforce till nästa nivå. Den holistiska synen på kundresan som både Salesforce, och nu även vi, kan leverera på kommer att addera ett ännu större värde för våra kunder framöver, säger Martin Haagen, VD 4front. Förvärvet genomfördes 1 juli 2019, och varumärket 4front kommer att bli en integrerad del av affärsområdet Knowit Experience, inom Knowit.

BillerudKorsnäs först med maskinproduktion av pappersbatteri

I ett samarbete med forskare på Uppsala Universitet har man tagit grundforskning vidare för att kunna använda vanliga pappersfibrer för tillverkning av batterier.Den första produktionen har nu genomförts på en pappersmaskin. Detta har gjorts på pilotmaskinen FEX hos RISE, Research Institutes of Sweden, en fullskalig men smalbanig utvecklingsmaskin. Det är ett viktigt steg som bekräftar möjlighet till industriell produktion av elektrodmaterialet.- Detta är ett stort steg för oss, eftersom vi ser ett provrörskoncept som nu kan köras på en pappersmaskin, säger Maria Strømme, Professor i nanoteknologi vid Institutionen för teknikvetenskaper, nanoteknologi och funktionella material  vid Uppsala Universitet.Batterimaterialet är nu klart för kommersiell testning. BillerudKorsnäs fortsätter arbetet med att identifiera möjliga partners inom energilagring och andra elektrokemiska applikationer. Nästa steg är ytterligare produktutveckling i egen regi och med partners, för produktion i industriell skala.- Vi är glada över att vara med i projektet. Det har varit en intressant utmaning för oss som visar värdet av FEX-maskinen vid uppskalning av biobaserade koncept, säger Konstantin Sundin, Vice President Papermaking and Packaging vid RISE.- Att kunna bekräfta funktionen av en pappersmaskin är en viktig milstolpe för produktion av den skogsbaserade pappersbatterielektroden. Pilotproduktionen bekräftar att vi kan producera materialet mycket effektivt och i stor skala, säger Lars Sandberg, Innovation Leader vid BillerudKorsnäs. Det finns flera potentiella applikationer för pappersbatteriet. Ett är inom Internet of Packaging, det vill säga digitalisering av förpackningar. Intelligenta och aktiva förpackningar ger möjlighet till hållbara lösningar som skapar och skyddar produkter och dessutom erbjuder nya upplevelser för konsumenter. En annan applikation är storskalig och kostnadseffektiv energilagring inom området smarta elnät.        För mer information, vänligen kontakta:Lars Sandberg, Innovation Leader, BillerudKorsnäs, +46 (0)706 22 17 39 lars.sandberg@billerudkorsnas.comAnna Helsén, Presschef BillerudKorsnäs, +46(0)70 698 48 58, anna.helsen@billerudkorsnas.com       BillerudKorsnäs levererar förpackningsmaterial och -lösningar som utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Vi är en världsledande leverantör av nyfiberbaserat förpackningsmaterial och har kunder i över 100 länder. Företaget har åtta produktionsanläggningar i Sverige, Finland och Storbritannien och cirka 4 500 anställda i över 13 länder. BillerudKorsnäs omsätter ca SEK 24 miljarder och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.billerudkorsnas.se

Trelleborg förvärvar teknikkoncern och blir systemleverantör i det snabbväxande segmentet för LNG-överföring

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions tecknat avtal och slutfört förvärvet av teknikkoncernen Signum Technology Ltd. Koncernen levererar säkerhetskritiska lösningar inom flödeskontroll till olje- och gasindustrin samt den petrokemiska industrin, såsom marina brytkopplingar och LNG-överföringssystem. Förvärvet kompletterar och utökar Trelleborgs produktportfölj samt stärker Trelleborg som systemleverantör, främst till det snabbväxande marknadssegmentet för LNG-överföring.   Koncernen har huvudkontor i Wiltshire, England, och tillverkningsanläggningar i Storbritannien samt servicecenters globalt. Försäljningen uppgick till cirka 410 MSEK för 2018. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.  – Vi är mycket glada att kunna offentliggöra förvärvet av Signum. Tillsammans skapar vi ett mycket attraktivt erbjudande av integrerade lösningar och säkerhetskritiska system både inom LNG-överföringar mellan fartyg och överföringar från fartyg till land i krävande industrier. I likhet med Trelleborg har Signum gott anseende i fråga om kvalitet och innovation. Förvärvet kommer också ytterligare stärka vår geografiska räckvidd, inte minst inom eftermarknad och service, och passar oss därför mycket bra ur många aspekter, säger Jean-Paul Mindermann, affärsområdeschef för Trelleborgs Industrial Solutions.   Affären konsolideras från den 10 juli 2019. 

Nordstjernans dotterbolag Etac investerar i amerikanska HoverTech

Nordstjernans helägda dotterbolag Etac har investerat i 70 procent av aktierna i amerikanska HoverTech International (”HoverTech”). Investeringen stärker Etacs globala position och bygger en stark plattform för vidare tillväxt inom förflyttningshjälpmedel i Europa, USA och på viktiga exportmarknader. Etac är ett globalt hjälpmedelsföretag som erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter till sjukhus och sjukhem. Etac omsatte under 2018 cirka 1 750 MSEK och har drygt 900 anställda. Etacs produkter inkluderar bland annat manuella rullstolar, förflyttningshjälpmedel, dusch- och toaletthjälpmedel, tryckavlastande hjälpmedel liksom ett utbud av specialiserade förflyttningshjälpmedel för barn och ungdomar. Huvudkontoret ligger i Sverige med tillverkning och utvecklingsenheter i Europa och Nordamerika. HoverTech är en amerikansk ledare inom luftassisterade förflyttningshjälpmedel med fokus på segmentet sidoförflyttningshjälpmedel. Bolaget omsatte under 2018 cirka 100 MUSD. Bolagets ägs i dag av grundaren Dave Davis och hans familj och är baserat i Allentown, Pennsylvania. ”Förvärvet av HoverTech innebär en acceleration av Etacs tillväxt och är i linje med Nordstjernans ambition att bygga och vidareutveckla kvalitativa bolag inom hälso- och sjukvård. Med förvärvet aspirerar Etac på att bli Nordstjernans enskilt största innehav”, säger Nordstjernans verkställande direktör Peter Hofvenstam. ”Förvärvet av HoverTech är en game-changer för Etac. Det innebär en kraftigt ökad exponering mot USA och skapar en plattform för att växla upp i regionen. Den stora korsförsäljningspotential som möjliggörs av förvärvet stärker Etacs globala ställning som leverantör inom patienthantering”, säger Etacs ordförande Nora Larssen. ”Vi är mycket glada över att få Etac och därmed Nordstjernan som majoritetsägare i HoverTech. Nordstjernan och Etac har ett långsiktigt tillväxtorienterat fokus helt i linje med HoverTechs inriktning. Vi ser fram emot att tillsammans med Etac fortsätta vår tillväxtresa och expandera internationellt och ta HoverTech till nästa nivå”, säger Dave Davis, grundare och verkställande direktör i HoverTech. Nordstjernan har de senaste åren investerat aktivt i vård- och omsorgssektorn och i dag svarar innehav inom denna sektor för närmare 20 procent av Nordstjernans substansvärde. Nordstjernan har en lång tradition som aktiv ägare i såväl börsnoterade som privatägda företag. Nordstjernan grundades år 1890 och bolagets största ägare är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser. Etacs tillträde av aktierna i HoverTech ägde rum den 26 juni. Parterna har överenskommit att inte offentliggöra villkoren för affären.   Peter HofvenstamVerkställande direktörNordstjernan AB   Frågor besvaras av: Peter Hofvenstam, verkställande direktör NordstjernanE-post: peter.hofvenstam@nordstjernan.se Stefan Stern, kommunikationsansvarig NordstjernanTelefon: +46 70 636 74 17E-post: stefan.stern@nordstjernan.se   Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se.

Sprint Biosciences partner Petra Pharma tar viktigt steg mot klinisk fas i läkemedelsprojektet PIP4K2

Sprint Bioscience AB (publ.) (Sprint Bioscience) meddelar idag att bolagets partner Petra Pharma har beslutat att ta en läkemedelssubstans inom PIP4K2-projektet vidare in i den myndighetsreglerade prekliniska utvecklingsfasen, med ambitionen att inleda en fas 1-studie under 2020. Målet med projektet är att utveckla en ny typ av läkemedel mot leukemi. Det USA-baserade läkemedelsföretaget Petra Pharma förvärvade i juli 2016 de globala licensrättigheterna till Sprint Biosciences läkemedelsprogram PIP4K2, vilket syftar till att utveckla en ny behandling av hematologiska sjukdomar som leukemi. Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 240 miljoner USD i delmålsersättningar, varav 5 miljoner USD hittills utbetalats. Sprint Bioscience är dessutom berättigat till royalty på den globala omsättningen av eventuella produkter som genereras inom samarbetet.[Jessica Martinsson] I februari 2018 valde Petra Pharma en första läkemedelskandidat inom projektet, i syfte att ta denna vidare till kliniska studier. Dock framkom det i vidare studier att upptaget av substansen inte kunde förväntas nå tillräckligt höga nivåer. Petra Pharma inledde då omfattande utvärderingar av back up-substanser som även de tagits fram inom ramen för samarbetet. Resultatet av utvärderingarna har utfallit väl och Petra Pharma har nu beslutat att ta en av de nya substanserna vidare in i den myndighetsreglerade prekliniska utvecklingsfasen, med ambitionen att inleda en fas 1-studie under 2020.  – Framgångarna med den nya PIP4K2-substansen visar på vikten av att kunna leverera breda läkemedelsprogram till våra licens- och samarbetspartners. Vi ser nu fram emot fortsatta framsteg i projektet, vars målsättning är att förse leukemipatienter med en helt ny typ av läkemedelsbehandling, säger Jessica Martinsson, t.f. vd för Sprint Bioscience. Sprint Bioscience är berättigat till en delmålsbetalning vid start av den första kliniska studien (fas 1) inom projektet. Om Sprint Bioscience AB (publ)Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com  Certified Advisor är FNCA Sweden: 08-528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se. Om Petra Pharma Corporation; Petra Pharma Corporation är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot dessa cellulära processer för att förbättra människors hälsa. Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center. Petra Pharmas huvudkontor och laboratorier ligger på Alexandria Center for Life Science, New Yorks första och enda life science-park. Petra Pharma Corporation stöds av en grupp investerare, bland annat AbbVie, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc., Pfizer Venture Investments och WuXi PharmaTech. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com

Handelsstopp STENOCARE A/S aktie

Spotlight Stock Market har beslutat att handelstoppa STENOCARE A/S aktie idag den 2019-07-11. Aktien kommer att vara handelsstoppad tills vidare. Mer information från Bolaget väntas. Spotlight Stock Market08-511 68 000E-post: info@spotlightstockmarket.com (info@spotlightstockmarket.com)  Om Spotlight Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com Press Release 2019-07-11 Trading halt in STENOCARE A/S share Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in the shares of STENOCARE A/S today July,11 2019. The trading in the share will be halted until further notice. More information from the Company is expected.   Spotlight Stock Market+ 46 8-511 68 000E-mail: info@spotlightstockmarket.com (pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com)  About Spotlight Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Handelsstopp Cereno Scientific AB:s BTA / Trading halt in Cereno Scientific AB:s BTA

(for English version see below) Spotlight Stock Market har beslutat att handelstoppa Cereno Scientific A:s BTA idag den 11 juli 2019. Handeln kommer inte att återupptas. Spotlight kommer att makulera alla avslut den 11 juli 2019. Spotlight Stock Market08-511 68 000E-post: info@spotlightstockmarket.com  Om Spotlight Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com Press Release 2019-07-11 Trading halt in Cereno Scientific AB:s BTA  Spotlight Stock Market has decided to halt the trading in Cereno Scientific A:s BTA today July 11, 2019. The trading in the BTA will not be resumed. Spotlight will cancel all trades July 11, 2019. Spotlight Stock Market+ 46 8-511 68 000E-mail: info@spotlightstockmarket.com  About Spotlight Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com

Climeon en av 100 innovationer med störst potential att minska koldioxidutsläpp

2015 kom mer än 190 länder överens om att anta Agenda 2030, den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Med dessa globala mål har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre saker fram till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. För att lösa klimatkrisen krävs nya innovationer inom hållbar energi och därför startades Mission Innovation för att kraftigt påskynda innovationstakten inom miljöteknik. Mission Innovation består av 24 länder och EU-kommissionen, på uppdrag av Europeiska unionen. De länder som deltar i Mission Innovation representerar tillsammans 60% av världens befolkning, 70% av BNP och 80% av de offentliga investeringarna i grön energiforskning. Mission Innovation är också initiativtagare till 1.5°C Compatible Solutions Framework, ett ramverk som syftar till att hjälpa offentliga och privata investerare att hitta de teknologier som har störst potential att motverka klimatförändringarna och begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader Celsius, i linje med Parisavtalet och IPCC:s specialrapport. Vid ministermötet Mission Innovation 4 i Vancouver i maj 2019 presenterades 1.5°C Compatible Solutions Framework och de 100 innovativa lösningar med störst potential att minska koldioxidutsläppen som ingår. En av lösningarna var Climeons Heat Power-teknik som omvandlar spillvärme och geotermisk värme till grön el.  - Climeon startades ur en drivkraft att motverka klimatförändringarna så att väljas ut som en av lösningarna som kan hjälpa världen att klara det avgörande 1,5°-målet känns fantastiskt, säger Thomas Öström, VD för Climeon.  - Vi är stolta över att ha blivit utvalda som en del i 1.5°C Compatible Solutions Framework och att potentialen för vår teknik bekräftas av Mission Innovation. Det visar att även internationella policymakare tror att Climeon har potential att väsentligt bidra till att minska koldioxidutsläppen och motverka klimatförändringarna, säger Thomas Öström, VD för Climeon. De 100 lösningarna ska var och en ha potential att minska koldioxidutsläppen med 10 miljoner CO2e eller mer till 2030, alternativt vara av strategisk vikt. Läs mer om Mission Innovation och 1.5°C Compatible Solutions Framework på https://www.misolutionframework.net. För mer information, vänligen kontakta:Thomas Öström, VD för Climeon+46 708 94 96 05thomas.ostrom@climeon.com Charlotte Becker, Head of Investor Relations & PR+46 730 37 07 07charlotte.becker@climeon.com Om Climeon AB (publ)Climeon är ett svenskt produktbolag inom energiteknik. Bolagets unika teknik för värmekraft – Heat Power – tillgängliggör en stor outnyttjad energikälla och ger hållbar el från varmvatten, dygnet runt, året runt. Heat Power är en billig och förnybar energikälla med potential att ersätta mycket av den energi som idag kommer från kol, kärnkraft, olja och gas. Climeon siktar på att bli en global ledare och världens främsta klimaträddare. B-aktien är listad på Nasdaq First North Premier. FNCA Sweden AB är Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se.

ChromoGenics offentliggör tilläggsprospekt i samband med företrädesemission och förlänger teckningstiden

ChromoGenics AB (publ) har upprättat ett tilläggsprospekt till det prospekt avseende erbjudande av aktier till allmänheten som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 25 juni 2019 (”Tilläggsprospektet”). Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med nämnda prospekt, varför teckningstiden förlängs en dag till och med måndagen den 15 juli.   Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att ChromoGenics den 8 juli 2019 genom pressmeddelande offentliggjorde   (i) att Bolagets styrelse ingått avtal om en så kallad toppgaranti med avseende på den pågående företrädesemissionen med innebörden att hela företrädesemission om totalt 86,4 MSEK är garanterad. Bolaget har dock inte begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden, och   (ii) att Bolagets styrelse beslutat, under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande, om nyemission av högst 18 867 924 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen riktas till två investerare och de nya aktierna emitteras till en kurs om 0,53 SEK per aktie.  Tilläggsprospektet har idag godkänts av Finansinspektionen och kommer inom kort att finnas tillgängligt på http://www.chromogenics.com.  Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av aktier i Erbjudandet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet, det vill säga senast den 15 juli 2019. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Emittentservice, 103 92 Stockholm eller via e-post till info@aqurat.se. Investerare som har tecknat genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer att förbli bindande. Om tecknare önskar kvarstå som tecknade av aktier behövde denne ej vidta några åtgärder.  Då återkallelse av anmälan om teckning ska ske inom två dagar har ChromoGenics styrelse även beslutat att förlänga teckningstiden för den pågående företrädesemissionen till måndagen den 15 juli 2019. Vad gäller handeln med teckningsrätter gäller den ursprungliga tidplanen, nämligen att sista dagen för handel med teckningsrätter inföll onsdagen den 10 juli 2019.  RådgivareFinansiell rådgivare till ChromoGenics i samband med företrädesemissionen är Naventus Corporate Finance AB. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Lindahl KB.  KontaktJerker Lundgren, verkställande direktörLars Ericsson, ekonomichef & kommunikationschefTelefon: +46 (0)705 497 644E-post: info@chromogenics.com   VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier (varmed i denna text förstås såväl aktier som andra värdepapper) i ChromoGenics och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av ChromoGenics har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet. Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar ChromoGenics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.  Om ChromoGenicsChromoGenics erbjuder dynamiska glas med kontrollerbart värme- och ljusinsläpp och statiska glas i världsklass. Bolagets unika teknologi ConverLight® ger ett hållbart solskydd för ökad inomhuskomfort och energieffektivitet. ConverLight bidrar även till fastigheters miljöcertifieringar. Under 2016 påbörjades kommersiell försäljning till fastighetsprojekt i Skandinavien. ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: +46 (0)8 503 000 50. http://www.chromogenics.com. Om Naventus Corporate Finance ABNaventus Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende nyintroduktioner, kapitalanskaffningar (eget kapital samt skuld), ägarbyten, förvärv, fusioner och avyttringar (M&A) till noterade och privata företag och dess ägare.

Resultat från optimeringsstudien IMMray™ PanCan-d presenteras på PancreasFest 2019

LUND – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelade i dag att efter den banbrytande nyhet som offentliggjordes i juni (link to PR ) kommer ytterligare, mer detaljerade data att presenteras på PancreasFest 2019 den 24–26 juli i Pittsburgh i USA. PancreasFest 2019 är en stor årlig konferens för läkare specialiserade på bukspottkörteln samt representanter för translationell forskning.  Resultaten visade att signaturen IMMray™ PanCan-d tillsammans med CA19-9 genererade ROC AUC-värden på 0,97, 0,98 respektive 0,96 och kan skilja på personer med PDAC-symptom som har sjukdomen från personer med PDAC-liknande symptom som inte har sjukdomen, friska kontrollpersoner respektive personer med typ 2-diabetes. Liknande resultat uppnåddes för alla stadier av PDAC.  – Vi är mycket nöjda med dessa enastående resultat, som vi tror kommer att tas emot väl av läkarna. De visar slutgiltigt att IMMray™ PanCan-d kan användas för att skilja mellan personer med PDAC-liknande symptom som inte lider av sjukdomen, inklusive typ 2-diabetes, och personer med samtliga stadier av PDAC. De här upptäckterna har en väsentlig klinisk betydelse för personer som besöker primär- och sekundärvården med icke-specifika men oroande symptom där man kan misstänka PDAC. Att vi är först i världen med att uppvisa sådana resultat ger oss ett ökat självförtroende i vårt arbete med att lansera det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av PDAC och även med att utöka användningen av plattformstekniken till andra indikationer, säger Mats Grahn, VD för Immunovia.  Inom ramen för studien samlade man in och testade 937 patientprover från 150 personer med PDAC (stadie I–IV), 570 personer som uppvisade symptom på PDAC utan att ha sjukdomen samt 217 friska personer för en prövning med IMMray™ PanCan-d i kombination med CA19-9 ELISA.  För att minimera påverkande, föranalytiska variabler samlades alla patientprover in och bearbetades med tillämpning av samma standardrutiner. Samtliga prover förvarades vid -80°C och testades inom ett år efter att de samlats in. Dataanalyserna genomfördes med hjälp av Immunovias mjukvarualgoritmer och korrektheten, SVM ROC AUC-värdena, fastställdes för de olika grupperna.   För mer information, kontakta: Julie Silber Chef för Investor Relations, Immunovia Tfn: +46-79-3486277 E-post: julie.silber@immunovia.com (mats.grahn@immunovia.com) Informationen är sådan som Immunova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den kl. 15:40 CET den 11 juli 2019. Om ImmunoviaImmunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com)  Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.  Om bukspottkörtelcancer (PDAC)   Bukspottkörtelcancer är en av de dödligaste cancerformerna och en av dem som är svårast att upptäcka, då tecknen och symptomen är diffusa och liknar dem för andra sjukdomar. Över 40.000 dödsfall sker i sjukdomen och över 50.000 nya fall diagnostiseras varje är bara i USA, och överlevnadsgraden fem år efter ställd diagnos är för närvarande 5–9 procent. Det förutses gå om ändtarmscancer bli den ledande orsaken till dödsfall i cancer år 2020. Då resektionen är er framgångsrik i stadium I/II kan emellertid en tidig diagnos förbättra överlevnadsgraden på fem år från 5–9 procent upp till 49 pocent.   ###

Catena investerar ytterligare 150 Mkr på Logistikposition Sunnanå

2019-07-11 kl. 16.00 Catenas femte etablering på Sunnanå är ett lager för flyggods om totalt 10 162 kvm. Ett tioårigt hyresavtal med en årshyra om cirka 10,5 Mkr har tecknats med DHL Express, världens ledande leverantör av internationella expressleveranser.   - Att DHL Express väljer Logistikposition Sunnanå, som är en del av Greater Copenhagen, för sin hantering av flyggods bekräftar det utmärkta läge för transporter både inom och utom Sverige som platsen har, säger Catenas regionchef Jörgen Eriksson. - Vi ser fram emot samarbetet med Catena och kan med etableringen skapa de förutsättningar som krävs för att på bästa sätt fortsätta överträffa våra kunders höga krav på servicekvalitet, säger Henrik Jensen, Operations Director, DHL Express Sverige. Inflyttning är beräknad till hösten 2020. Den nya byggnaden blir granne med den DHL-terminal som var Catenas första etablering på området, sedan dess har uthyrning på området även skett till Chefs Culinar, Svensk Cater, DS Smith och Lekia. För ytterligare information, vänligen kontakta: Benny Thögersen, VD                                                 Tel. 0706-60 83 50                                                      benny.thogersen@catenafastigheter.se           Jörgen Eriksson, Regionchef Malmö                                                  Tel. 0730-70 22 24                                                      jorgen.eriksson@catenafastigheter.se              

Pandox AB (publ) delårsrapport januari–juni 2019

April–juni 2019 · Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 783 (791) MSEK. Minskningen förklaras av förändrad redovisning fastighetsskatt om 30 MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 0,4 procent justerat för valutakurseffekter · Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 704 (664) MSEK, 689 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 0,3 procent justerat för valutakurseffekter · Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 212 (167) MSEK, 206 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 16,8 procent justerat för valutakurseffekter · Kalendereffekter uppskattas ha påverkat intäktstillväxten negativt med 2-3 procent i jämförbar portfölj · EBITDA uppgick till 868 (794) MSEK, 847 MSEK exklusive effekter av IFRS 16 · Cash earnings uppgick till 565 (537) MSEK · Cash earnings per aktie uppgick till 3,37 (3,19) SEK · Periodens resultat uppgick till 760 (763) MSEK · Resultat per aktie uppgick till 4,53 (4,53) SEK Januari–juni 2019 · Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 468 (1 412) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 0,8 procent justerat för valutakurseffekter · Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 287 (1 192) MSEK, 1 258 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 0,7 procent justerat för valutakurseffekter · Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 307 (233) MSEK, 296 MSEK exklusive effekter av IFRS 16. Ökningen för jämförbara enheter var 16,9 procent justerat för valutakurseffekter · EBITDA uppgick till 1 502 (1 354) MSEK, 1 462 MSEK exklusive effekter av IFRS 16 · Cash earnings uppgick till 928 (873) MSEK · Cash earnings per aktie uppgick till 5,53 (5,18) SEK · Periodens resultat uppgick till 1 167 (1 215) MSEK · Resultat per aktie uppgick till 6,96 (7,22) SEK Väsentliga händelser efter periodens slut · Pandox slutförde förvärv av tre hotellfastigheter i Tyskland den 1 juli  Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2019  FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40 Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 07:00 CEST. Om PandoxPandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 147 hotell med cirka 32 800 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Delårsrapport januari – juni 2019

Citat från Therese Hillman, VD och koncernchef”Andra kvartalet präglades av en fortsatt svag utveckling i de nordiska länderna och då särskilt i Sverige, där vi haft färre spelare och lägre intäkter per spelare sedan den nya regleringen introducerades vid årsskiftet. Med blicken framåt fortsätter vi att investera i ökad spelproduktion, en teknisk plattform med breddat tjänsteutbud samt i Live Casino, för att försvara och på sikt öka våra marknadsandelar inom onlinekasino på alla våra marknader.” Andra kvartalet 2019 · Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 419 (437) MSEK · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 201 (202) MSEK, motsvarande en marginal på 48,0 (46,3)% · Rörelseresultatet (EBIT) var 130 (149) MSEK, motsvarande en marginal på 31,0 (34,0)% · Periodens resultat uppgick till 120 (139) MSEK. · Vinst per aktie uppgick till 0,50 (0,58) SEK före och efter utspädning · 8 (8) licensavtal med nya kunder tecknades och 10 (7) nya kunders kasinon driftsattes Första halvåret 2019 · Intäkterna för första halvåret uppgick till 837 (867) MSEK · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) var 397 (384) MSEK, motsvarande en marginal på 47,5 (44,3)% · Rörelseresultatet (EBIT) var 256 (283) MSEK, motsvarande en marginal på 30,6 (32,6)% · Periodens resultat uppgick till 240 (285) MSEK · Vinst per aktie uppgick till 1,00 (1,19) SEK före och efter utspädning · 16 (14) licensavtal med nya kunder tecknades och 19 (15) nya kunders kasinon driftsattes Väsentliga händelser under andra kvartalet · 7 (5) nya slotspel lanserades, varav Narcos var det mest framgångsrika spelet · Kundavtal tecknades med Draftkings i New Jersey, USA · Driftsättning av spel hos den statliga speloperatören Veikkaus i Finland · Etablering av dotterbolag i Storbritannien · Av kommersiella skäl valde bolaget att inte förlänga licensen i British Columbia (Kanada) · En miljon egna aktier återköptes av bolaget i maj Kommentar från Therese Hillman, VD och koncernchef Fortsatt svag utveckling i Sverige och övriga NordenIntäkterna under andra kvartalet minskade med 4,1 procent (-6,6 procent i euro) jämfört med andra kvartalet föregående år. Utvecklingen liknar den som vi såg under det första kvartalet, med en svag utveckling i de nordiska länderna och då särskilt i Sverige där vi haft färre spelare och lägre intäkter per spelare sedan den nya regleringen introducerades vid årsskiftet. Vi finns idag på 23 reglerade marknader, vilka tillsammans svarade för 49 procent av bolagets intäkter under kvartalet. Utanför Sverige växte intäkterna från dessa marknader med i genomsnitt 1,7 procent i euro under perioden, med en positiv utveckling främst i USA (New Jersey), Östeuropa, Spanien och Portugal.Vi tecknade åtta nya kundavtal och driftsatte tio nya kunder under kvartalet. Bland driftsättningarna finns den finska statliga speloperatören Veikkaus, där våra spel mottagits väl av spelarna sedan starten i slutet av juni. Vi tecknade avtal med DraftKings i New Jersey, där vi upplever fortsatt god tillväxt. Nu ser vi fram emot att gå live med våra spel när onlinekasinomarknaden i Pennsylvania öppnar nästa vecka. Efter kvartalets utgång tecknade vi avtal med ytterligare en kund i Pennsylvania, Rush Street. Hög aktivitet och stärkt närvaro i StorbritannienVi har lanserat tolv nya spel hittills i år och planen är fortsatt 30-35 nya spel totalt för 2019, en väsentlig ökning jämfört med förra årets 20 nya spel. Under andra kvartalet lanserade vi sju nya slotspel: Dead or Alive 2, Wild Worlds, Narcos, Arcane Reel Chaos, Cash-o-Matic, Twin Happiness och Happy Panda. Narcos är vår intäktsmässigt bästa spellansering under 2019 och även Dead or Alive 2 har visat en fin utveckling över hela kundnätverket.EBIT-marginalen var 31,0 (34,0) procent i andra kvartalet. Rörelseresultatet påverkades av legala kostnader i samband med att vi vidtog rättsliga åtgärder för att försvara IP-rättigheterna till ett av våra viktigaste spel och i maj löstes denna tvist på ett för oss fördelaktigt sätt. Förändringsprocessen inom bolaget har fortsatt och under kvartalet belastades resultatet med avgångsvederlag för tidigare ledande befattningshavare som lämnat bolaget. Samtidigt rekryterades seniora affärsområdeschefer från branschen och vi etablerade ett dotterbolag i Storbritannien för att stärka vår närvaro på Europas största och viktigaste spelmarknad. Långsiktiga satsningar för tillväxtVi tar nu nästa steg i vidareutvecklingen av vår tekniska plattform för att skapa en öppen plattform med dels olika typer av viktig funktionalitet för operatörer, dels aggregering och distribution av spel från tredjepartsleverantörer – tjänster som kommer att lanseras på bred front under 2020.Omställningsarbetet inom Live Casino fortsätter med oförminskad kraft och under kvartalet lade vi till flera produktfunktioner för att stärka vår konkurrenskraft. Responsen från kunderna är positiv, under kommande kvartal förväntar vi oss tillväxt från detta segment, men betydande intäkter dröjer ytterligare några kvartal. De stora förändringarna i branschen ger oss möjligheter att stärka vår position på alla våra marknader. Genom vår strategi med fortsatta investeringar i ökad spelproduktion, en teknisk plattform med breddat tjänsteutbud samt Live Casino, har vi – i kraft av vårt varumärke, vår globala distribution och våra kundrelationer – goda förutsättningar att försvara och på sikt öka våra marknadsandelar inom onlinekasino. Presentation av rapportFredagen den 12 juli klockan 09:00 presenteras rapporten av VD Therese Hillman live via en telefonkonferens och webbsänd presentation. Audiosändningen kan följas direkt på NetEnts webbplats, länken är: https://tv.streamfabriken.com/netent-q2-2019 För ytterligare information vänligen kontakta:Therese Hillman, VD och koncernchefTfn: 08-5785 4500therese.hillman@netent.com Denna information är sådan information som NetEnt AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 klockan 7:30 CET. Om NetEntNetEnt AB (publ) är en marknadsledande leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm (NET-B) och sysselsätter drygt 900 medarbetare i Malta, Stockholm, Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar och New Jersey. www.netent.com

Delårsrapport för Duni AB (publ) 1 januari - 30 juni 2019

1 april – 30 juni · Nettoomsättningen uppgick till 1 348 (1 197) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning med 12,6 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 9,9 %. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,41 (1,39) SEK. · Gradvis sjunkande råmaterialpriser i kombination med implementerade prisökningar bidrar till en återhämtning av marginalen. 1 januari – 30 juni · Nettoomsättningen uppgick till 2 612 (2 277) MSEK vilket motsvarar en försäljningsökning med 14,7 %. Justerat för valutakursförändringar ökade nettoomsättningen med 11,1 %. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,49 (2,61) SEK. · Positivt bidrag från prisökningar samt från BioPak i Australien, som förvärvades i oktober 2018. · Fortsatt högre kostnader för insatsmaterial och ökade kostnader för logistiktjänster jämfört med föregående år. NYCKELTAl +-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+|MSEK  | 3 mån| 3 mån| 6 mån| 6 mån| 12 mån| 12 mån|| | apr| apr| jan| jan| jul|jan-dec 2018|| | -jun|-jun 2018| -jun|-jun 2018|-jun 2018| || | 2019| | 2019| | /2019| |+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+|Nettoomsättning | 1 348| 1 197| 2 612| 2 277| 5 263| 4 927|+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+|Organisk tillväxt |-2,1 %| 2,0 %|-0,9 %| 2,1 %| 0,1 %| 1,5 %|+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+|Organisk | 1,0 %| 2,1 %| 2,1 %| 2,2 %| 3,3 %| 2,5 %||proformatillväxt1) | | | | | | |+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+|Operativt | 111| 96| 203| 186| 447| 430||resultat2,3) | | | | | | |+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+|Operativ | 8,2 %| 8,0 %| 7,8 %| 8,2 %| 8,5 %| 8,7 %||rörelsemarginal2,3)| | | | | | |+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+|Resultat efter | 86| 87| 152| 165| 316| 328||finansiella poster | | | | | | |+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+|Resultat efter | 67| 66| 119| 125| 244| 249||skatt  | | | | | | |+-------------------+------+---------+------+---------+---------+------------+ 1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år. 2) För nyckeltal, definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal se sidorna 26-27.3) För effekter av ny leasingstandard from 1 januari 2019 se Not 1. VD’s kommentar ”Hållbara förpackningar driver tillväxtI det andra kvartalet ökade försäljningen med 12,6 % till 1 348 (1 197) MSEK. Den organiska proformatillväxten1) uppgick i kvartalet till 1,0 %, trots färre antal försäljningsdagar. Genomgripande restriktioner kring användning av engångsprodukter av plast är nu på gång i många länder. Duni ser positivt på dessa viktiga aktiviteter för miljön och det är väl i linje med vår nya strategi, där vi ökar satsningen på hållbarhet och ser en mycket positiv tillväxt inom hållbara förpackningar. Förutom den positiva försäljningsutvecklingen av hållbara förpackningar ser vi också en bra tillväxt inom premiumservetter, däremot fortsätter dukar att utvecklas negativt. När det gäller geografiska tillväxtområden fortsätter trenden från föregående kvartal. Det innebär bland annat att vi växer i de flesta regionerna med en extra hög tillväxt i vårt försäljningsmässigt näst största land Australien. Marginalprogrammet bidrar till ”all time high”-resultatDet operativa resultatet i kvartalet uppgick till 111 (96) MSEK vilket är det högsta Q2-resultatet någonsin. Vi ser att vårt marginalprogram med bland annat höjda priser, för att kompensera för den betydande massapris-uppgången, och besparingar i personalkostnader ger positiva effekter. Vi ska dock även vara ödmjuka och konstatera att viktiga omvärldsfaktorer som fallande massapriser och en försvagad svensk krona gynnar oss i kvartalet. Ökade fraktpriser ger dock negativa effekter på resultatet. Utvecklingen i våra affärsområdenNär det gäller våra affärsområden har vi en försäljnings- och resultatmässigt positiv utveckling inom Meal Service och i New Markets, en stabil utveckling i Table Top men en fortsatt svag utveckling i Consumer. Den organiska proformatillväxten1) uppgick till 6 % i Meal Service och 14 % i New Markets men Consumer uppvisar en negativ försäljningsutveckling på 15 % i fasta växelkurser. Våra prishöjningar under 2018 har medfört att vi har förlorat ett antal affärer inom Consumer. För att framöver stärka vår konkurrenskraft inom affärsområdet genomför vi nu aktiviteter för att öka effektiviteten inom värdekedjan. Fortsatt vikande massapriserMassapriserna har fortsatt nedåt i det andra kvartalet. Detta bör ge en positiv resultateffekt även under det tredje kvartalet,”säger Johan Sundelin, VD och koncernchef, Duni 1) Valutajusterad tillväxt, inklusive förvärv vilka jämförs proforma mot föregående år. :: För ytterligare information kontakta:Johan Sundelin, VD och koncernchef, 040-10 62 00Mats Lindroth, Finanschef, 040-10 62 00Helena Haglund, Koncernredovisningschef, 0734-19 63 04 Duni AB (publ)Box 237201 22 MalmöTelefon: 040-10 62 00 www.duni.se   Organisationsnummer: 556536-7488 :: Duni är en ledande leverantör av attraktiva och funktionella produkter för dukning och take-away. Varumärket Duni marknadsförs på över 40 marknader och är marknadsledande i centrala och norra Europa. Duni har cirka 2 400 anställda fördelat på 24 länder, huvudkontor i Malmö och produktion i Sverige, Tyskland, Polen, Nya Zeeland och Thailand. Duni är noterat på NASDAQ Stockholm under kortnamnet ”DUNI”. ISIN –kod är SE0000616716. Denna information är sådan information som Duni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 klockan 07.45 CET.

Delårsrapport Januari – juni 2019

”Vi levererar ett stabilt resultat och tillväxt samtidigt som integrationen av Pöyry och realiseringen av kostnadssynergierna genomförs i högre takt än planerat. Med en stärkt position ser vi fram emot fortsatt lönsam tillväxt under 2019,” säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef. Andra kvartalet 2019 – Nettoomsättningen uppgick till 5 393 (3 608) MSEK– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 481 (366) MSEK– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,9 (10,2) procent– EBITA uppgick till 405 (366) MSEK– EBITA-marginalen var 7,5 (10,2) procent– EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 392 (353) MSEK– Resultat per aktie, före utspädning: 2,59 (3,35) SEK Januari – juni 2019 – Nettoomsättningen uppgick till 9 782 (7 023) MSEK– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 870 (691) MSEK– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,9 (9,8) procent– EBITA uppgick till 732 (691) MSEK– EBITA-marginalen var 7,5 (9,8) procent– EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 705 (664) MSEK– Resultat per aktie, före utspädning: 4,94 (6,29) SEK KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON Första halvåret 2019 visar på en stabil utveckling med en organisk tillväxt på 5,2 procent (4,5). Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 5 393 MSEK (3 608). EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 481 MSEK (366) och motsvarande EBITA-marginal uppgick till 8,9 procent (10,2). Integrationen av Pöyry fortsätter i hög takt samtidigt som vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster. Marknadsutveckling Efterfrågan på hållbara lösningar var fortsättningsvis god med disruptiva trender som starka drivkrafter. Marknaden för infrastruktur är fortsatt god, och vi noterar särskilt en stor efterfrågan på tekniska lösningar för byggnader. Efterfrågan inom industrisektorn var fortsatt stabil med 5G, elektrifiering och automation som drivkrafter. Dock påverkas efterfrågan inom fordonsindustrin av kostnadsbesparingar och omprioritering av FoU-program, trots att industrin står inför omfattande tekniska förändringar. Marknaden för processindustri har varit fortsatt stark, särskilt i Europa. På energimarknaden ser vi en fortsatt efterfrågan på storskaliga energiprojekt i Sydostasien, och samtidigt ökar efterfrågan på förnybar energi. Även efterfrågan på rådgivningstjänster är fortsatt stark på grund av omfattande omställningar inom både processindustri och energisektorn. Integration av Pöyry och synergier I och med förvärvet av Pöyry är vi ett ledande ingenjörs-, design- och rådgivningsbolag. Våra verksamheter har integrerats snabbt, samtidigt som vi har bibehållit ett starkt fokus på våra kunder och vi uppvisar organisk tillväxt under kvartalet. Genomförandet av kostnadssynergier sker i högre takt än planerat. De årliga run-rate-besparingarna efter det andra kvartalet uppgår till 99 MSEK. Som tidigare meddelats så är målet för kostnadssynergierna 180 MSEK, där majoriteten förväntas genomföras under 2019. Nyemissionen som genomfördes i april togs emot väl och var övertecknad. I juni utfärdade ÅF Pöyry obligationer till ett värde av totalt 2 miljarder SEK för att ersätta befintlig finansiering i samband med förvärvet. Efter nyemissionen och genomförd finansiering är nettolåneskulden i relation till EBITDA på 2,7 (justeradför Pöyrys senaste 12 månaders EBITDA), vilket skapar förutsättningar för att genomföra ytterligare förvärv under andra halvåret. Utveckling inom divisionerna Division Infrastructure hade en något långsam start på året, men levererar ett andra kvartal med stabil tillväxt. Lönsamheten påverkades negativt av avmattningen inom arkitektur och en svag utveckling i Danmark. En stark efterfrågan på tekniska och klimatsmarta lösningar för byggnader bidrog fortsatt till divisionens tillväxt och lönsamhet. Division Industrial & Digital Solutions visade en stabil utveckling under andra kvartalet trots att efterfrågan inom fordonsindustrin har avmattats något. Det är fortsatt god efterfrågan på tjänster inom produktutveckling, elektrifiering och automation inom samtliga sektorer. Affärsområdet Food & Pharma har utvecklats positivt och i kvartalet erhölls ett nytt uppdrag åt Arla Foods i Danmark för projektering av en ny produktionsanläggning. Division Process Industries utvecklades väl under kvartalet med fortsatt stor efterfrågan i Norden. Under kvartalet erhöll divisionen ett uppdrag från Metsä Fibre för konstruktion av en bioproduktanläggning, vilket är en av de största investeringarna i den nordiska pappers- och massaindustrin. Samtidigt ses goda tillväxtmöjligheter i Latinamerika, USA och Ryssland där stora projekt går in i nästa fas. Digitalisering och hållbarhet är fortsatt de största drivkrafterna. Division Energy visade förbättrad tillväxt och lönsamhet i andra kvartalet, där divisionens ökade förmåga att leverera internationellt har bidragit positivt. Samtidigt fortsätter arbetet med att anpassa strukturen till både marknadens förändringar och för att förbättra lönsamheten. Den nödvändiga omställningen till hållbar, förnybar energiproduktion blir allt viktigare och divisionen erhöll flera uppdrag under kvartalet inom både vattenkraft samt avfallshantering och avveckling av kärnkraft. Divisionen Management Consulting utvecklades väl under kvartalet och kärnmarknaderna var fortsatt stabila. Branschens viktigaste drivkrafter är en stabil volym av transaktioner inom sektorerna, samt den pågående omställningen av energisektorn. Sammanfattningsvis är integrationen av Pöyry framgångsrik och vi har stärkt vår position inom alla divisioner. De två genomförda emissionerna har stärkt kapitalstrukturen samtidigt som vi ligger i framkant i realiseringen av kostnadssynergierna. Med vårt nya sammanslagna bolag och en marknad som drivs av megatrender såsom digitalisering, urbanisering och klimatförändringar, är vi redo att möta våra kunders behov och fortsätta driva lönsam tillväxt. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl 08.00 CET. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda. Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk Länk till pressbilderhttp://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/ För mer information:Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2019

ANDRA KVARTALET1 · Nettoomsättningen uppgick till 723,9 (807,0) miljoner kronor- Qliro Financial Services ökade de totala rörelseintäkterna med 21 procent- ­ CDON Marketplace ökade externa handlares försäljning med 60 procent medan nettoomsättningen minskade i linje med pågående omställning- Nelly ökade nettoomsättningen med 5 procent · Bruttomarginalen ökade med 5,6 procentenheter till 30,6 (25,0) procent · Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 23,9 (7,7) miljoner kronor- Qliro Financial Services ökade rörelseresultatet före avskrivningar till 14,5 (5,7) miljoner kronor- CDON Marketplace ökade bruttomarginalen med 6,9 procentenheter till 19,1 (12,2) procent och förbättrade rörelseresultatet före avskrivningar till -3,8 (-11,3) miljoner kronor- Nellys rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 28,1 (30,2) miljoner kronor · Rörelseresultatet förbättrades till 0,5 (-10,3) miljoner kronor · Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till 0,5 (-91,7) miljoner kronor · Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till 0,00 (-0,61) kronor före och efter utspädning · Qliro Financial Services tecknade flera nya avtal med ledande e-handlare. Eftersom dessa nya avtal får effekt först under andra halvåret bedöms rörelseresultatet före avskrivningar för helåret bli något lägre än det finansiella målet för 2019 FÖRSTA HALVÅRET1 · Nettoomsättningen uppgick till 1 363,7 (1 523,2) miljoner kronor · Bruttomarginalen ökade till 28,1 (22,2) procent · Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till 10,4 (-35,1) miljoner kronor · Rörelseresultatet förbättrades till -33,3 (-69,1) miljoner kronor · Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -43,5 (-0,7) miljoner kronor · Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,29 (0,00) kronor före och efter utspädning · Likvida medel uppgick till 270,4 (646,3) miljoner kronor vid periodens slut +------------------------+----------+----------+--------+--------+|Miljoner kronor | 2019| 2018| 2019| 2018|| |April-juni|April-juni|Jan-juni|Jan-juni|+------------------------+----------+----------+--------+--------+|Nettoomsättning | 723,9 | 807,0 |1 363,7 |1 523,2 |+------------------------+----------+----------+--------+--------+|Bruttoresultat  | 221,3 | 202,1 | 382,8 | 337,4 |+------------------------+----------+----------+--------+--------+|Bruttomarginal  | 30,6% | 25,0% | 28,1% | 22,2% |+------------------------+----------+----------+--------+--------+|Rörelseresultat före av-| 23,9 | 7,7 | 10,4 | -35,1 ||och nedskrivningar | | | | |+------------------------+----------+----------+--------+--------+|Rörelsemarginal före av-| 3,3% | 1,0% | 0,8% | -2,3% ||och nedskrivningar, | | | | ||procent | | | | |+------------------------+----------+----------+--------+--------+|Rörelseresultat | 0,5 | -10,3 | -33,3 | -69,1 |+------------------------+----------+----------+--------+--------+|Rörelsemarginal | 0,1% | -1,3% | -2,4% | -4,5% |+------------------------+----------+----------+--------+--------+ 1 Verksamheten redovisas exklusive effekterna av IFRS 16. Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens redovisning.  FÖRBÄTTRAT RESULTAT I KVARTALETUnder andra kvartalet ökade bruttomarginalen och rörelseresultat, både före och efter avskrivningar. Detta drevs framförallt av Qliro Financial Services som fortsatte expandera låneboken och öka rörelseresultatet, samt CDON Marketplace som kraftigt ökade andelen försäljning från externa handlare samt brutto­marginalen. Dessutom fortsatte Nelly sin lönsamma tillväxt. Bolagen har under kvartalet flyttat fram sina marknadspositioner. Tre självständiga bolagQliro Groups strategi sedan juni 2018 är att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Arbetet löper enligt plan och bolagen drivs nu operativt och strukturellt självständigt. Detta skapar de bästa förutsättningarna för bolagens forsatta utveckling och därmed ökat aktieägarvärde. Koncernledningen fortsätter arbetet med att utvärdera ett antal olika potentiella transaktioner, som till exempel avyttringar, separata noteringar eller partnerskap för alla tre dotterbolag. Qliro Financial Services ökade rörelseresultatet men bedöms inte nå det finansiella målet för 2019Qliro Financial Services ökade låneboken med ­­41 procent i kvartalet till över 1,7 miljarder kronor, med snabbast tillväxt inom personlån som vid utgången av perioden översteg en halv miljard kronor. De totala rörelseintäkterna ökade med 21 procent medan ökningen i de totala rörelsekostnaderna begränsades till 10 procent, vilket visar affärsmodellens skalbarhet. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 154 procent till 14,5 miljoner kronor.Som tidigare kommunicerat är den finansiella utvecklingen till stor del beroende av e-handelsvolymerna och rekryteringen av nya handlare. Bolaget har sedan årsskiftet tecknat en rad nya samarbetsavtal med handlare som successivt börjar använda Qliro. Allteftersom de nya handlarna ansluts till plattformen, kommer affärsvolymerna öka, vilket driver tillväxt i låneboken, vilket i sin tur genererar ränteintäkter och därmed lönsamhet. De under året hittills tecknade affärsvolymerna uppgår till drygt en och en halv miljard kronor på årsbasis, vilket motsvarar cirka en tredjedel av Qliro Financial Services totala volymer under 2018. Även om inflödet av nya affärsvolymer överträffar förväntningarna, får de nya volymerna gradvis effekt först under andra halvåret, vilket är senare än vad som tidigare förutsetts. Nuvarande bedömning är att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar blir något lägre än det finansiella målet som är att uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 100 – 125 miljoner kronor under 2019. Qliro Financial Services är välpositionerat för att även fortsättningsvis dra fördel av tillväxten inom e-handeln samt tillkommande handlare och deras volymer CDON Marketplace ökade externa handlares försäljning och bruttomarginalenCDON Marketplace ökade de externa handlarnas försäljning med 60 procent. Kommissionsintäkterna ökade med 38 procent vilket bidrog till att bruttomarginalen ökade med hela 7 procentenheter till 19 procent. Personalkostnaderna har minskat betydligt då bolaget drar nytta av sin kontinuerligt förbättrade IT-plattform och ökad andel automation. Detta bidrog till att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till    -3,8 (-11,3) miljoner kronor i kvartalet. Under de senaste 12 månaderna uppnådde CDON Marketplace ett positivt rörelseresultat före av- och nedskrivningar på 3 miljoner kronor. Detta visar att CDON Marketplace omställning är framgångsrik och att marknadsplatsmodellen är skalbar och lönsam. Nelly fortsatte lönsam tillväxtNelly ökade omsättningen med 5 procent. Detta trots att den svenska marknaden har varit utmanande där Svensk Handel rapporterar att hela modemarknaden krympte under kvartalet. Den genomsnittliga kundkorgen växte med 8 procent i kvartalet. Bruttoresultatet uppgick till 117 miljoner kronor och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar till 28,1 (28,6) miljoner kronor. Nelly har under första halvåret digitaliserat sin returprocess samt lanserat sitt eget varumärke via Zalando i Europa, med störst försäljning på marknader som kompletterar Nellys egen räckvidd. Vidare har Nelly förstärkt ledningen med Carola Lundell som ny Chief Commercial Officer, Maria Segergren som ny Chief Purchasing Officer och John Afzelius som ny Chief Financial Officer. Utvecklingen i CDON AlandiaCDON:s vilande dotterbolag CDON Alandia är sedan tidigare part i en skatteprocess som ska prövas av finska Högsta förvaltningsdomstolen. En eventuell förlust i denna process skulle inte medföra några ytterligare kostnads- eller kassaflödeseffekter. Parallellt med skatteprocessen har finska åklagare även väckt åtal mot tidigare anställda och styrelseledamöter i CDON och CDON Alandia. Vidare har finska myndigheter framställt krav på att de åtalade personligen ska betala skadestånd. Det kan inte uteslutas att dessa personer kan komma att rikta ersättningsanspråk, motsvarande eventuellt utdömda skadestånd, mot CDON eller Qliro Group. Inga sådana krav har framförts, men vi följer ärendet nära.   Finansiell handlingsfrihetQliro Group har en stark finansiell ställning. Qliro Financial Services har flera källor till framtida finansiering och e-handelsverksamheten hade en nettokassa om 212 miljoner kronor. Våra bolag har starka positioner och är drivande inom nordisk e-handel och närliggande finansiella tjänster. Marcus LindqvistVD och koncernchefStockholm, 12 juli 2019  TelefonkonferensAnalytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:Sverige 08 5033 6573UK +44 330 336 9104US +1 929 477 0630PIN-koden för att delta 537924 Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com. För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktörNiclas Lilja, Head of investor relationsTelefon: 0736511363ir@qlirogroup.com Om Qliro GroupQliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 klockan 8.

Delårsrapport januari-juni 2019

Kvartal 2, 2019 · Orderingången var 1 044,1 Mkr (912,1), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 10,3 procent jämfört med samma period föregående år.  · Omsättningen var 1 096,2 Mkr (863,9), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 22,2 procent jämfört med samma period föregående år.  · Justerat rörelseresultat var 84,9 Mkr (73,1)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,7 procent (8,5)*.  · Rörelseresultatet var 84,5 Mkr (69,3)*, vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (8,0)*.  · Resultat efter skatt var 54,4 Mkr (43,6)*.  · Resultat per aktie var 1,55 kr (1,24)*.  Januari – juni, 2019 · Orderingången var 2 063,1 Mkr (1 693,8), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 16,1 procent jämfört med samma period föregående år.  · Omsättningen var 2 132,6 Mkr (1 649,7), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 23,2 procent jämfört med samma period föregående år.  · Justerat rörelseresultat var 158,0 Mkr (136,0)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,4 procent (8,2)*.  · Rörelseresultatet var 156,6 Mkr (132,2)*, vilket gav en rörelsemarginal på 7,3 procent (8,0)*.  · Resultat efter skatt var 100,6 Mkr (80,3)*.  · Resultat per aktie var 2,87 kr (2,29)*.  * Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den nya standarden.  VD-ord ”Årets andra kvartal var ett bra kvartal för Nederman som helhet. Orderingången i kvartalet växte till 1 044,1 miljoner kronor (912,1), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 10,3 procent. Även omsättningen utvecklades positivt i kvartalet och uppgick till 1 096,2 miljoner kronor (863,9), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,2 procent. Det justerade rörelseresultatet steg till 84,9 miljoner kronor (73,1)*. Utvecklingen i kvartalet är i linje med våra förväntningar. Europa hade ett starkt kvartal. I Nordamerika hade tre av våra fyra divisioner goda framgångar. I Asien var utvecklingen betydligt svagare. En förklaring till detta är den oro som handelskonflikten mellan USA och Kina har gett upphov till, vilken inneburit att våra kunder avvaktar med sina investeringsbeslut. Även om marknadsförutsättningarna i Asien är utmanande är vi inte nöjda med hur vår försäljning har utvecklats i regionen. Vår nya organisation och senaste förvärv levererarVår nya organisation, med fyra globala divisioner, är nu fullt ut operativ och vi börjar se positiva resultat i form av ökat fokus och stor energi. Våra senaste förvärv är också helt integrerade i den nya organisationsstrukturen och bidrar på ett betydande sätt till Nedermans utveckling. Detta gäller inte minst Luwa, som under kvartalet visat betydande styrka. Vi har under kvartalet också fått flera bevis på Luwas starka varumärke och goda kundrelationer. Vi kommer att bygga vidare på detta stora förtroende från kunderna genom att ytterligare stärka Luwas service-erbjudande med attraktiva IoT-lösningar. UtsikterMånga av våra marknader, inte minst USA och Kina, präglas av fortsatt osäkerhet. Risken för handelskonflikter och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt skjuts på framtiden. Trots dessa geopolitiska utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder och vi har stärkt våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra ambitioner, kommer vi att noga gå igenom våra aktiviteter för att se hur vi ska vända trenden.” Sven Kristensson, VD   För ytterligare information, vänligen kontakta: Sven Kristensson, CEOTelefon: +46 42 18 87 00e-mail: sven.kristensson@nederman.com Matthew Cusick, CFOTelefon: +46 42 18 87 00e-mail: matthew.cusick@nederman.com Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli, 2019 kl. 08:00 CET.   Fakta om Nederman På Nederman engagerar vi oss för att filtrera, rena och återvinna luft för att göra industriella miljöer mer effektiva, säkra och hållbara. Vi formar framtiden genom att leverera prestationsdata, processoptimering och compliance baserat på en innovativ IoT-plattform i kombination med betrodda produkter och lösningar. Vi har varit verksamma sedan 1944 och är idag representerade i 50 länder världen över av fler än 2300 hängivna medarbetare, vilket gör oss till ett av de ledande företagen i branschen. Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer på nedermangroup.com  Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.Organisationsnummer 556576-4205  

Castellums halvårsrapport januari-juni 2019: Fortsatt stark hyrestillväxt bidrar till 9% ökning av förvaltningsresultatet

·  Intäkterna för perioden januari-juni 2019 uppgick till 2 871 Mkr (2 740 Mkr motsvarande period föregående år). ·  Förvaltningsresultatet uppgick till 1 543 Mkr (1 420), motsvarande 5,65 kronor (5,20) per aktie, en ökning med 9%. ·  Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 882 Mkr (827) och på derivat till - 297 Mkr (25). ·  Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 586 Mkr (2 425), motsvarande 9,47 kronor (8,88) per aktie. ·  Långsiktigt substansvärde uppgick till 184 kr (159) per aktie, en ökning med 16%. ·  Nettoinvesteringarna uppgick till 186 Mkr (2 069) varav 2 770 Mkr (1 019) avsåg förvärv, 1 473 Mkr (1 437) ny-, till- och ombyggnationer och 4 057 Mkr (387) försäljningar. Fastighetsvärdet vid periodens utgång uppgick till 91,4 miljarder kronor. ·  Nettouthyrningen för perioden uppgick till 4 Mkr (128).  ”Idag är jag betydligt mer optimistisk kring marknadsläget än jag var i januari. Under kvartalet har vi sett många positiva signaler, som stigande hyresnivåer i storstadsregionerna och en positiv nettouthyrning jämfört med föregående kvartal.” säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB. ”Förutom ett starkt resultat från förvaltningsdelen av verksamheten så har även detaljplanerna för tre av våra största projekt blivit godkända, vilka motsvarar en projektvolym på 3 000 Mkr. Projekt, som har väsentligt högre yield än förvärv på dagens marknad, står därmed för större delen av Castellums investeringar vilket är viktigt på några års sikt.” säger Saxborn. Bilaga: Halvårsrapport januari-juni 2019 Denna information är sådan information som Castellum är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 08.00 (CET).  För ytterligare information kontakta:Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB, 031-60 74 50Ulrika Danielsson, ekonomi- och finansdirektör Castellum AB, 0706-47 12 61   Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 91,4 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,2 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information besök www.castellum.se. 

Försäljning av Aleris

Patricia Industries, en del av Investor AB, har slutit ett avtal om att avyttra Aleris till Triton för 2,8 miljarder kronor på skuldfri basis. Justerat för en nettoskuld om cirka 550 miljoner kronor och bedömda transaktionskostnader om 200 miljoner kronor motsvarar det ett eget kapital om 2 miljarder kronor. Doktor24 kommer fortsatt att ägas av Patricia Industries och ingå i Finansiella Investeringar. Aleris är ledande inom sjukvård, specialistvård och diagnostik i Skandinavien med hög medicinsk kvalitet, kundnöjdhet och starka erbjudanden. Varje år genomförs 1,1 miljoner patientbesök och 1 miljon radiologiska undersökningar. ”Aleris har under vår tid som ägare sedan 2010 utvecklat och stärkt sitt erbjudande med högre patientnöjdhet som följd. Däremot har inte den finansiella utvecklingen varit tillfredsställande. Som ägare strävar vi alltid efter att göra det vi bedömer bäst för våra företag och våra aktieägare. Hösten 2018 avyttrade Aleris sin omsorgsverksamhet som fick ett nytt bra hem i Ambea. Nu avyttras sjukvårdsdelen till Triton som vi ser som en god ägare för att fortsätta utveckla erbjudandet till patienter och kunder. Genom denna affär frigör vi resurser som kommer att användas till att utveckla våra starka plattformar inom Patricia Industries”, säger Johan Forssell, VD för Investor. ”Som ett renodlat sjukvårdsbolag har Aleris vidareutvecklat verksamheten och accelererat förbättringsarbetet i den svenska delen och vunnit viktiga affärer. Bolaget har med Triton som en erfaren ägare inom branschen en stark plattform för att fortsätta bedriva högkvalitativ vård med nöjda kunder”, säger Christian Cederholm, Co-Head, Patricia Industries. Försäljningen kräver myndighetsgodkännande och förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2019.

Delårsrapport Q1 1 april - 30 juni 2019

Första kvartalet · Nettoomsättningen ökade med 22 procent och uppgick till 2 934 MSEK (2 395). · Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 31 procent och uppgick till 341 MSEK (260) motsvarande en EBITA-marginal om 11,6 procent (10,9). · Rörelseresultatet ökade med 32 procent och uppgick till 292 MSEK (221) motsvarande en rörelsemarginal om 10,0 procent (9,2). · Resultat efter skatt ökade med 40 procent och uppgick till 226 MSEK (162) och resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,35 SEK (2,35). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före utspädning till 10,85 SEK (7,95). · Avkastning på rörelsekapital (R/RK) uppgick till 54 procent (53). · Avkastning på eget kapital uppgick till 31 procent (27). · Soliditeten uppgick till 35 procent (39). · Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 253 MSEK (52). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie till 10,30 SEK (7,55). · Sedan verksamhetsårets början har vi genomfört sex förvärv, varav ett efter periodens slut, med en total årsomsättning om cirka 540 MSEK. VD-kommentar Första kvartalet – en bra inledning på nya åretNya verksamhetsåret har sammantaget fått en bra start, inte minst med tanke på de starka jämförelsetalen från föregående år och att påsken inföll i april. God organisk tillväxt på 12 procent genererade fin resultattillväxt och förstärkta marginaler. Samtliga affärsområden har goda positioner och upplever fortsatt bra marknadsläge. Vi har särskilt lyckats med att positionera oss väl inom ett antal segment med fortsatt mycket bra tillväxt. Samtidigt upplever vi på vissa håll att den starka medvinden har minskat i styrka. Marknadsutveckling - varierande omständigheterAffärsklimatet har varit bra i de flesta kundsegment och geografier, samtidigt som omständigheterna på marknaden har börjat variera mer tydligt. Efterfrågan på insatskomponenter till framförallt mekanisk industri har under kvartalet visat tecken på att plana ut på en hög nivå, liksom efterfrågan inom segmentet specialfordon. En delförklaring till detta är att det varit långa ledtider av vissa komponenter. Dessa ledtider har förkortats under inledningen av 2019, vilket lett till minskad efterfrågan under kvartalet trots fortsatt hög produktionstakt. Det marina segmentet har fortsatt haft kraftig tillväxt, och står för drygt hälften av koncernens organiska tillväxt under första kvartalet. Efterfrågan på våra produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar har varit mycket stark, och väntas nu ligga kvar på denna höga nivå åtminstone under detta räkenskapsår. Ur ett geografiskt perspektiv hade vi det bästa marknadsläget i Norge och Finland. Vår försäljning i Sverige och Danmark var stabil och våra verksamheter utanför Norden hade fortsatt god utveckling. Våra enheter i Storbritannien känner dock fortsatt av en viss osäkerhet på grund av Brexit. FörvärvUnder kvartalet gjordes fem förvärv som sammantaget bidrar med en årlig omsättning om cirka 530 MSEK. Vi ser goda möjligheter till fler förvärv tack vare sund ekonomi och stark pipeline med bra spridning både på geografi och segment. Utblick – fortsatt utveckling av verksamheternaVår affärsmodell med en mix av handelsprodukter, kundanpassade produkter och lösningar samt egna varumärken är en mycket viktig del i vår framgång. Mixen gör oss flexibla gentemot kundernas behov och minskar våra risker. Vi har under de senaste åren sett att det skett en förskjutning i mixen. Som framgår av modellen som presenteras i vår nyutgivna årsredovisning för räkenskapsåret 2018/2019, står nu våra egna produkter och anpassade lösningar för cirka 65 procent av vår verksamhet, medan 35 procent består av handelsprodukter. Handelsprodukter kommer alltid att vara en viktig del av vår affär. Samtidigt bekräftar utvecklingen att vi verkligen lyckas addera mer och mer värde till våra kunder samt att våra satsningar på egna produkter och varumärken har varit lyckosam. Framöver förväntar vi oss att efterfrågan generellt håller i sig, men planar ut på en hög nivå. Den osäkra omvärlden påverkar oss som alla andra, men i ett längre perspektiv ser vi fortsatt många affärsmöjligheter inom strukturellt drivna utvecklingsområden som miljö och klimat, infrastruktur och Industri 4.0. Stockholm 12 juli 2019 Niklas StenbergVD och Koncernchef Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 08.15 CET. För ytterligare information kontakta:Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 702 679 499Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473 Kort om AddtechAddtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Kallelse till extra bolagsstämma i Speqta AB (publ)

Anmälan Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska: -        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 augusti 2019, samt -        dels senast onsdagen den 7 augusti 2019 anmäla sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligen till Speqta AB (publ), Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@speqta.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 7 augusti 2019, då sådan införing ska vara verkställd. Fullmakt Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) sändas till Bolaget, tillsammans med anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem (5) år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.speqta.com, och skickas till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning 7. Införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 C genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Mytaste Brands AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter i Bolaget 8. Införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 D genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Mytaste Brands AB och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledning och nyckelpersoner i Bolaget 9. Stämmans avslutande Beslutsförslag Större Aktieägares förslag Aktieägare som tillsammans företräder cirka 54 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (”Större Aktieägare”) föreslår att den extra bolagsstämman beslutar följande. Punkt 7 Det föreslås att den extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2019/2022 C”) för vissa valda styrelseledamöter (”Styrelseledamöterna”). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram för att bättre återspegla de Större Aktieägarnas strategi för Bolaget, där programmet blir mer attraktivt vid en större uppgång i Bolagets aktiepris och mindre attraktivt vid en lägre uppgång. De Större Aktieägarna föreslår därför att omstrukturera incitamentsprogrammet och återkalla det tidigare utställda incitamentsprogram 2019/2022 A som godkändes på årsstämman den 13 maj 2019. Mot bakgrund av ovan föreslår de Större Aktieägarna att bolagsstämman beslutar om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 C samt beslutar om en emission av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget, Mytaste Brands AB, org.nr 556760-1926 (”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda Styrelseledamöterna att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan. Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 240 000 stycken motsvarande cirka 0,62 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. A. Emission av teckningsoptioner Emissionen, vilken omfattar högst 240 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 C, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna med högst 120 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett) i enlighet med följande villkor. ·  Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda Dotterbolaget som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa Styrelseledamöter enligt punkt B nedan. ·  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Styrelseledamöterna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla en kompetent och engagerad styrelse. ·  Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. ·  Teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske av Dotterbolaget från och med den 13 augusti 2019 till och med den 23 augusti 2019.  ·  Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 5 september 2022 fram till och med den 19 september 2022, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning. ·  Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 augusti 2019 till och med den 27 augusti 2019 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. ·  Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkten B nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. ·  För att kunna fullgöra förpliktelserna under Incitamentsprogrammet 2019/2022 C föreslår de Större Aktieägarna att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget får förfoga över och överlåta teckningsoptionerna till Styrelseledamöterna enligt punkt B nedan. ·  Sedvanliga omräkningsvillkor tillämpas för teckningsoptionerna. B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Styrelseledamöterna ·  Rätt till förvärv Rätt att erhålla teckningsoptioner kräver att Styrelseledamöterna ingår avtal angående hembudsskyldighet m.m. med Bolaget samt att Styrelseledamöterna säljer tillbaka sina teckningsoptioner under utestående Incitamentsprogram 2019/2022 A. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara. Följande fördelning gäller för tilldelning av optioner för Styrelseledamöterna. +-------------------+--------------------------------+|Styrelseledamöter |Maximalt antal teckningsoptioner|+-------------------+--------------------------------+|Lisa Gunnarsson  |80 000 teckningsoptioner |+-------------------+--------------------------------+|Pär Sundberg |80 000 teckningsoptioner |+-------------------+--------------------------------+|Fredrik Burvall |50 000 teckningsoptioner |+-------------------+--------------------------------+|Patrik Christiansen|30 000 teckningsoptioner |+-------------------+--------------------------------+ Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser samt att Bolaget återköper utestående teckningsoptioner till ett belopp motsvarande optionspremien i Incitamentsprogram 2019/2022 A. Bolagets övriga styrelseledamöter omfattas inte av Incitamentsprogram 2019/2022 C. ·  Anmälningsperiod Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 28 augusti 2019 till och med den 5 september 2019. ·  Anmälan och tilldelning Förvärvberättigade ska äga anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 1 000 teckningsoptioner. ·  Pris och betalning m.m. Teckningsoptionerna ska förvärvas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (”Optionspremien”) beräknad av det oberoende värderingsinstitutet PwC. Optionspremien fastställs per dagen för teckning. Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot kontant vederlag senast åtta (8) dagar efter teckning av optionerna. C. Närmare information om emissionen och överlåtelsen  ·  Utspädning Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2019/2022 C kan upp till 240 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 0,62 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 120 000 kronor. ·  Beräkning av marknadsvärdet Förväntad volatilitetsnivå vid värderingen av teckningsoptionerna har bedömts för närvarande ligga kring 45 procent. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid på motsvarande nivå samt antagande om teckning per den 23 augusti 2019 att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktier under perioden för fastställande av teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 8 kronor, varvid teckningskursen för teckningsoptionerna kommer uppgå till 12 kronor, blir värdet per teckningsoption 1,40 kronor enligt Black & Scholes värderingsmodell. ·  Kostnader för Bolaget samt påverkan på nyckeltal m.m. Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Styrelseledamöterna. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för Incitamentsprogram 2019/2022 C, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid. ·  Beredning av ärendet Principerna för Incitamentsprogram 2019/2022 C har arbetats fram av de Större Aktieägarna med stöd av externa rådgivare. De Större Aktieägarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till den extra bolagsstämman. Förutom de individer som berett frågan enligt instruktion från de Större Aktieägarna har ingen styrelseledamot som kan komma att omfattas av incitamentsprogrammet deltagit i utformningen av villkoren. ·  Utestående program I Bolaget finns ett (1) utestående teckningsoptionsprogram; 2018/2021. På extra bolagsstämma den 13 februari 2018 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av högst 624 000 teckningsoptioner 2018/2021 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 624 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. 624 000 optioner har tecknats. Teckningskursen fastställdes till 4,95 kronor per aktie. Total utspädning för Incitamentsprogram 2019/2022 C som nu föreslås tillsammans med utestående incitamentsprogram 2018/2021 uppgår till cirka 2,21 procent. I övrigt beslutades vid årsstämman den 13 maj 2019 om införandet av incitamentsprogram 2019/2022 A för Styrelseledamöterna. Under förutsättning att incitamentsprogrammet under denna punkt 7 röstas igenom vid stämman kommer Styrelseledamöterna sälja tillbaka och Bolaget återköpa teckningsoptionerna under programmet till ett belopp motsvarande optionspremien i incitamentsprogram 2019/2022 A. Punkt 8 Det föreslås att den extra bolagsstämman beslutar om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (”Incitamentsprogram 2019/2022 D”) för nuvarande och framtida medlemmar av koncernledningen och nyckelpersoner (”Deltagarna”). Förslaget till beslut om incitamentsprogram har lagts fram för att bättre återspegla de Större Aktieägarnas strategi för Bolaget, där programmet blir mer attraktivt vid en större uppgång i Bolagets aktiepris och mindre attraktivt vid en lägre uppgång. De Större Aktieägarna föreslår därför att omstrukturera incitamentsprogrammet och återkalla det tidigare utställda incitamentsprogram 2019/2022 B som godkändes på årsstämman den 13 maj 2019. Mot bakgrund av ovan föreslår de Större Aktieägarna att bolagsstämman beslutar om införandet av Incitamentsprogram 2019/2022 D samt beslutar om en emission av teckningsoptioner enligt följande och att bolagsstämman beslutar om godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget, Mytaste Brands AB, org.nr 556760-1926 (”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda Deltagarna att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på de villkor som framgår nedan. Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 420 000 stycken motsvarande cirka 1,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. A. Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget Emissionen, vilken omfattar högst 420 000 teckningsoptioner av serie 2019/2022 D, ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna med högst 210 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett) i enlighet med följande villkor. ·  Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda Dotterbolaget som ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkt B nedan. ·  Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram varigenom Deltagarna genom egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolaget under hela den period som det föreslagna incitamentsprogrammet omfattar, samt att Bolaget ska kunna behålla kompetent och engagerad personal. · Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget. ·  Teckning av teckningsoptionerna ska kunna ske av Dotterbolaget från och med den 13 augusti 2019 till och med den 23 augusti 2019. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. ·  Teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 5 september 2022 fram till och med den 19 september 2022, med beaktande av vid var tid gällande insiderlagstiftning. ·  Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 150 procent av det volymvägda medeltalet av de under från och med den 14 augusti 2019 till och med den 27 augusti 2019 noterade betalkurserna (enligt kurslista på Nasdaq First North där Bolagets aktie är noterad) för aktie i Bolaget (dock ej lägre än aktiens kvotvärde). Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. ·  Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt punkten B nedan, får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Dotterbolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering. ·  För att kunna fullgöra förpliktelserna under Incitamentsprogrammet 2019/2022 D föreslår de Större Aktieägarna att bolagsstämman godkänner att Dotterbolaget får förfoga över och överlåta teckningsoptionerna till Deltagarna enligt punkten B nedan. ·  Sedvanliga omräkningsvillkor tillämpas för teckningsoptionerna. B. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna ·  Rätt till förvärv Deltagarnas rätt till förvärv av teckningsoptionerna har differentierats med hänvisning till ställning, ansvar och arbetsprestation i Bolaget. Rätt att erhålla teckningsoptioner kräver att Deltagaren ingår avtal angående hembudsskyldighet m.m. med Bolaget. I övrigt är teckningsoptionerna fritt överlåtbara. Följande fördelning gäller för tilldelning av teckningsoptioner för respektive position. +--------+--------------------------------+|Position|Maximalt antal teckningsoptioner|+--------+--------------------------------+|VD  |300 000 teckningsoptioner |+--------+--------------------------------+|HR-chef |80 000 teckningsoptioner |+--------+--------------------------------+|CFO |40 000 teckningsoptioner |+--------+--------------------------------+ Tilldelning förutsätter, dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av Incitamentsprogram 2019/2022 D. ·  Anmälningsperiod Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden från och med den 28 augusti 2019 till och med den 5 september 2019. Styrelsen äger dock rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv. ·  Anmälan och tilldelning Förvärvsberättigade ska äga anmäla sig för förvärv av teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 1 000 teckningsoptioner. ·  Pris och betalning m.m. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (”Optionspremien”) beräknad av det oberoende värderingsinstitutet PwC. Optionspremien fastställs per dagen för teckning. Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske mot kontant vederlag senast åtta (8) dagar efter teckning av optionerna. C, Närmare information om emissionen och överlåtelsen  ·  Utspädning Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2019/2022 D kan upp till 420 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 1,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 210 000 kronor. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner under Incitamentsprogram 2019/2022 C i enlighet med förslag till beslut enligt punkt 7 på den extra bolagsstämman respektive Incitamentsprogram 2019/2022 D kan upp till 660 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 1,69 procent av det totala antalet utestående aktier och röster, komma att emitteras. Beräkningen baseras på antal aktier och röster som högst kan emitteras dividerat med det totala antalet aktier och röster efter en sådan emission. Vid fullteckning ökar Bolagets aktiekapital med 330 000 kronor. ·  Beräkning av marknadsvärdet Förväntad volatilitetsnivå vid värderingen av teckningsoptionerna har bedömts för närvarande ligga kring 45 procent. Vid en bedömd framtida volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid på motsvarande nivå samt antagande om teckning per den 23 augusti 2019 att det genomsnittliga värdet på Bolagets aktier under perioden för fastställande av teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 8 kronor, varvid teckningskursen för teckningsoptionerna kommer uppgå till 12 kronor, blir värdet per teckningsoption 1,40 kronor enligt Black & Scholes värderingsmodell. ·  Kostnader för Bolaget samt påverkan på nyckeltal m.m. Incitamentsprogrammet beräknas få en marginell effekt på Bolagets vinst per aktie. Mot bakgrund av att teckningsoptionerna ska överlåtas till marknadspris uppkommer inga särskilda sociala avgifter för Bolaget i samband med överlåtelsen av teckningsoptionerna till Deltagarna. De totala kostnaderna, inklusive övriga kostnader för Incitamentsprogram 2019/2022 D, i form av arvoden till externa rådgivare, värdering, eget arbete samt för praktisk hantering av incitamentsprogrammet beräknas uppgå till cirka 100 000 kronor under incitamentsprogrammets löptid. ·  Beredning av ärendet Principerna för Incitamentsprogram 2019/2022 D har arbetats fram av de Större Aktieägarna med stöd av externa rådgivare. De Större Aktieägarna har därefter beslutat att framlägga detta förslag till den extra bolagsstämman. Förutom de individer som berett frågan enligt instruktion från de Större Aktieägarna har ingen anställd som kan komma att omfattas av incitamentsprogrammet deltagit i utformningen av villkoren. ·  Utestående program I Bolaget finns ett (1) utestående teckningsoptionsprogram; 2018/2021. På extra bolagsstämma den 13 februari 2018 godkändes styrelsens förslag rörande incitamentsprogram till nyckelpersoner samt beslut om emission av högst 624 000 teckningsoptioner 2018/2021 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 624 000 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. 624 000 optioner har tecknats. Teckningskursen fastställdes till 4,95 kronor per aktie. Total utspädning för Incitamentsprogram 2019/2022 C och Incitamentsprogram 2019/2022 D som nu föreslås tillsammans med utestående incitamentsprogram 2018/2021 uppgår till cirka 3,25 procent. Vid årsstämman den 13 maj 2019 beslutades om införandet av incitamentsprogram 2019/2022 B för Deltagarna. Under förutsättning att incitamentsprogrammet under denna punkt 8 röstas igenom vid stämman kommer incitamentsprogram 2019/2022 B makuleras och således inte utnyttjas av Deltagarna. I övrigt beslutades vid årsstämman den 13 maj 2019 om införandet av incitamentsprogram 2019/2022 A för vissa styrelseledamöter. Under förutsättning att incitamentsprogrammet under punkt 7 ovan röstas igenom vid stämman kommer styrelseledamöterna sälja tillbaka och Bolaget återköpa teckningsoptionerna under programmet till ett belopp motsvarande optionspremien i incitamentsprogram 2019/2022 A. Majoritetskrav För giltigt beslut enligt aktieägares avgivna förslag under punkterna 7–8 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Aktieägares rätt att begära upplysningar Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Övrigt Större Aktieägares fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer finnas tillgängliga senast tisdagen den 23 juli 2019 på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.speqta.com. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: https://speqta.com/privacy. ______________________________ Stockholm i juli 2019 Speqta AB (publ) Styrelsen Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 08.30 CEST. MediakontaktFredrik Burvall, Styrelseordförande i Speqta AB (publ)fredrik@burvall.se+46 (0) 70 927 96 32 Om Speqta Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring av e‑handelsbutiker. Bolaget har två affärsområden: Speqta Shopping samt Speqta Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under namnet ”speqt”. Bolagets Certified adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefonnummer: +46 (0) 40 20 02 50, e-mail ca@vhcorp.se.

Realheart summerar vårens djurförsök och testar automatisk styrning

Bolaget har i maj och juni genomfört åtta korta pre-kliniska djurförsök på får. Under försöken har Realheart TAH anpassats till djurmodellen genom en utveckling av den kirurgiska implantations-tekniken, anslutningar till djurets blodkärl och reglering av avluftning. Under den sista operationen andades djuret spontant och kunde överföras till intensivvårdsavdelning och där förbli levande under några timmar. Vid de operationer på kalv som genomfördes under våren och hösten 2018 kunde Realheart notera att den mängd blod som rinner tillbaka från kroppen och lungorna till hjärtat varierar kraftigt. Det naturliga hjärtat reglerar automatiskt denna kraftiga variation genom att ändra puls och slagvolym. Dessutom kan det pumpa olika mängder blod från höger och vänster hjärthalva. Realheart har tack vare upptäckten vid kalvoperationerna genomfört ett omfattande arbete och utvecklat en ny och helt automatisk styrning som reglerar pumpaktiviteten beroende på blodåterflödet och trycket i pumpens förmak. Realheart har vid vårens fårförsök testat den här nya intelligenta styrningen som exakt pumpar den mängd blod som rinner tillbaka till hjärtpumpen, och som även kan pumpa olika mängder blod från höger och vänster halva av hjärtpumpen. En annan stor fördel är att styrningen kan hålla trycket i hjärtpumpens förmak stabilt och lågt, vilket underlättar blodåterflödet från lungorna till hjärtpumpen. Detta minskar eller förhindrar risken för uppkomst av lungödem som är en mycket vanlig komplikation vid behandling med hjärtpumpar. Vid försöken fungerade Realheart TAH precis som det mänskliga hjärtat när den automatiska styrningen väl satts igång. Styrningen som användes är en första prototyp för att testa konceptet. Mycket arbete kvarstår för färdigställande av en slutgiltig version. Det finns enligt bolaget ingen annan hjärtpump på marknaden eller under utveckling som är utrustad med förmak. Realhearts patenterade pumpkonstruktion gör det därför svårt för andra pumptillverkare att utveckla liknande förmaksbaserade system för automatisk styrning.   ”Tack vare vårt senaste arbete är Realheart TAH den enda hjärtpump under utveckling som automatiskt kan styra blodvolymen genom att variera slagvolymen och pulsen, och i det hänseendet helt efterlikna det mänskliga hjärtat. Den automatiska styrningen är mycket viktig för våra framtida studier och nu är vi inspirerade och redo att inleda de kommande överlevnadsförsöken på djur”, säger Azad Najar, Realhearts VD och grundare.

Den 1 augusti börjar de lokala ordningsföreskrifterna om passiv penninginsamling att tillämpas i Eskilstuna

Med passiv penninginsamling menas att insamlingen sker genom att personen i fråga sitter eller står på en plats med en bössa eller likande och inväntar bidrag från den förbipasserande allmänheten. De områden som berörs är Eskilstuna centrum, Tuna Parks handelsområde, Folkesta handelsområde, Ekängens handelsområde och idrottsanläggning, Skiftinge handelsområde, Sveaplans handelsområde, området runt Mälarsjukhuset, Fröslunda centrum samt Torshälla centrum. (Se bifogade kartor). Personer som vill bedriva passiv penninginsamling inom dessa områden måste söka tillstånd hos Polisen. Den som bedriver passiv penninginsamling utan tillstånd inom dessa områden efter den 1 augusti kan komma att dömas för brott mot ordningslagen. Straffet för brottet är penningböter. Det är Polisens uppgift att se till att lokala ordningsförskrifter följs och de har därför möjlighet att ingripa genom att avvisa, avlägsna eller omhänderta en enskild, om det behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Beslutet om de reviderade lokala ordningsföreskrifterna togs i kommunfullmäktige den 8 maj 2018. De reviderade lokala ordningsföreskrifterna trädde sedan i kraft den 1 oktober 2018. Länsstyrelsen valde att upphäva delen i beslutet om passiv penninginsamling. Förvaltningsrätten har nu beslutat att upphäva Länsstyrelsens upphävande. Detta gör att delen i de lokala ordningsföreskrifterna som rör passiv penninginsamling nu har vunnit laga kraft och kommer att börja tillämpas den 1 augusti 2019. För mer information, kontakta:Jimmy Jansson(S), kommunstyrelsens ordförande,jimmy.jansson@eskilstuna.se, 070-086 65 02 Göran Heldesten, stadsjurist,goran.heldesten@eskilstuna.se, 072-977 74 97

Cyxone tillkännager dosering av första frivilliga i T20Ks First in Human-studie

Rekryteringen och screeningen av manliga friska frivilliga forskningspersoner till Cyxones First in Human-studie med T20K inleddes i juni i år, efter godkännande från de relevanta myndigheterna i Nederländerna där studiekliniken är belägen. Studien syftar till att utvärdera T20Ks säkerhet och tolerabilitet i människa genom att utvärdera nivån av T20K i blodet efter administrering av en eller två dosnivåer av substansen. Den första kohorten av manliga friska frivilliga forskningspersoner har idag fått sin första dos av T20K genom infusion, vilket kommer att efterföljas av eventuellt ytterligare en kohort som får två doser om så behövs. Varje kohort består av åtta manliga friska frivilliga forskningspersoner. Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade: “Detta är ett viktigt ögonblick i vårt bolags utveckling och tar oss ytterligare ett steg närmare slutmålet. Jag är mycket nöjd med vår partner QPS Nederländernas snabba rekrytering och screening av deltagare till den här studien och ser, om än med försiktighet, fram emot studiens slutförande.” Cyxones First in Human-studie med T20K beräknas avslutas under den andra halvåret av 2019. Bolaget kommer att göra ett ytterligare tillkännagivande då den sista manliga friska frivilliga forskningspersonen i den andra kohorten har fått sin sista dos. KontaktCyxone AB (publ)Kjell G. Stenberg, VDTel: 0723 816 168Email: kjell.g.stenberg@cyxone.comAdelgatan 21211 22 Malmö Om T20KT20K är under utveckling som en ny form av multipel skleros (MS) behandling med profylaktiska egenskaper. Resultat från prekliniska studie demonstrerar att kandidaten skulle kunna användas föra att mildra eller till och med förebygga MS-skov och potentiellt till och med kunna fördröja sjukdomens progression. Tidig sjukdomsintervention, som detta, är för närvarande inte målinriktning för någon annan tillgänglig behandling. Dessutom har kandidaten visat en låg toxicitetsnivå och skulle på grund av sin gynnsamma absorption och fördelning i kroppen kunna administreras vid låga doser varannan vecka eller till och med månadsvis. Om CyxoneCyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I, samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com  

Sigrid Therapeutic:s VD Sana Alajmovic på Internationell Höjdarlista över Unga Life Science Innovatörer

Tidigare i år tog Sana Alajmovic, VD och medgrundare av Sigrid Therapeutics, plats på den internationella tidskriften Genetic Engineering News lista över de 10 mest lovande ledarna inom affärsvärlden och akademin under 40 år. Nu har också den amerikanska tidningen BioSpace korat Sana till en av 10 life science innovatörer under 40 år att hålla ögonen på, där Sana återfinns i stark global konkurrens med andra unga ledare från Stanford University, Harvard University samt Yale University School of Medicine. ”Jag är oerhört stolt och tacksam över uppmärksamheten som detta innebär för Sigrid internationellt och vill passa på att tacka mitt team för den positiva energi jag får och som driver mig framåt varje dag. Vi har en spännande tid framför oss på Sigrid allteftersom vi närmar oss marknaden med vår första produkt för sänkning av blodsocker i människor i riskzonen att utveckla typ 2 diabetes” Listan över BioSpace 10 innovatörer under 40 att hålla ögonen på finns här: https://www.biospace.com/article/10-life-science-innovators-under-40-to-watch/  Om Sigrid Therapeutics AB Sigrid Therapeutics (Sigrid), ett ledande forsknings- och utvecklingsföretag i klinisk fas, är pionjärer inom prevention och behandling av metabola sjukdom inklusive typ 2-diabetes och fetma. Företagets ledande produktkandidat SiPore15™ baseras på bolagets patenterade plattformsteknik och är en medicinteknisk produkt som intas oralt. SiPore15 ™ är utformad för att verka lokalt i tarmen och består av mikrometer stora silikonpartiklar med skräddarsydda porositet som tillverkas med hög precision. En första klinisk studie av SiPore15 ™ visade lovande kliniskt signifikanta resultat och en utmärkt säkerhetsprofil. Vid utformningen av STAR-studien har nära diskussioner med regulatoriska myndigheter förts, vilket möjliggör för Bolaget att ansöka om godkännande efter att studien genomförts med förväntat positivt resultat. Efter godkännande kommer SiPore15 ™ att vara den första behandlingen i sitt slag som görs tillgänglig för personer som riskerar att utveckla typ 2-diabetes.

Brighter genomför riktad emission om 5 MSEK.

Styrelsen i Brighter har med bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019 beslutat om nyemissionen om totalt 5 MSEK kommer ske genom kontant inbetalning. Erhållet kontantbelopp kommer sedan att nyttjas till fullo för att amortera tidigare lån från dessa långivare. Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kapitaleffektivt sätt stärka bolagets balansräkning. Emissionens villkor: 10% rabatt på stängningskursen den 10 juli. Teckningskursen är 9,63 SEK.  Antalet aktier i bolaget ökar med 520 000, till totalt 85,556,043 stycken. Aktiekapitalet ökar med 26 000 SEK till totalt 4 227 802,15 SEK. Om Brighter AB. Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/ Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG   Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se   Följ oss på: www.introduce.se Certified Adviser Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se   För ytterligare information, vänligen kontakta: Henrik Norström, CEOTelefon: +46 733 40 3045      E-post: henrik.norstrom@brighter.se Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 11:41 CET.

Sandvik förvärvar andel i ledande aktör inom additiv tillverkning

Sandvik har förvärvat en andel om 30 % i det privatägda italienska bolaget Beam IT, en ledande leverantör av tjänster inom additiv tillverkning i metall och 3D-printade komponenter för krävande användningsområden. − Investeringen i Beam IT kompletterar vårt befintliga erbjudande inom additiv tillverkning och är i linje med Sandviks strategiska ambition att bli en ledande leverantör av lösningar till den bredare industrin för komponenttillverkning, säger Lars Bergström, chef för Sandvik Machining Solutions. Beam IT levererar 3D-printade komponenter i metall för krävande branscher såsom fordons-, energi- och flygindustrin. Bolaget har flera relevanta kvalitetscertifikat för att kunna serva dessa industrier och har mer än 20 års erfarenhet inom additiv tillverkning, med över 20 ´Powder Bed Fusion´-skrivare installerade. − Additiv tillverkning är en sektor som utvecklas snabbt och det finns ett behov av partners med de avancerade specialistkunskaper och resurser som krävs för att hjälpa industriella kunder att utveckla och lansera deras program inom additiv tillverkning. Denna investering ger våra kunder tillgång till Sandviks och Beam IT:s kombinerade expertis och kapacitet, säger Kristian Egeberg, chef för Sandviks division Additive Manufacturing. Under 2018 hade Beam IT intäkter på cirka 70 miljoner SEK och 38 anställda. Sandvik har rätt att ytterligare öka sin ägarandel över tid. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen. Stockholm, 12 juli 2019 Sandvik AB För ytterligare information kontakta Ann-Sofie Nordh, chef för investerarrelationer, tel. 08 456 1494 eller Martin Blomgren, presschef, tel. 070 577 0549.

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2019

FÖRSTA HALVÅRET 2019 · Hyresintäkterna ökade med 16 % till 1 261 miljoner kronor (1 088 miljoner kronor motsvarande period föregående år). · Förvaltningsresultatet ökade med 19 % till 960 (806) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 21 % till 2,64 (2,18) kronor. · Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 633 (1 059) miljoner kronor, varav 174 (320) miljoner kronor från joint ventures. · Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 443 (115) miljoner kronor, varav –37 (20) miljoner kronor från joint ventures. · Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 771 (1 666) miljoner kronor. · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital steg med 10 % till 957 (870) miljoner kronor motsvarande 2,63 (2,38) kronor per A- och B-aktie efter utspädning. · Sagax har under perioden nettoinvesterat 561 (1 702) miljoner kronor varav 948 (1 617) miljoner kronor avsåg förvärv, 735 (38) miljoner kronor avsåg försäljningar av fastigheter och 349 miljoner kronor avsåg investeringar i befintligt bestånd. · Sagax emitterade ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner euro med fast ränta om 2,25 % och en löptid till 2025. ANDRA KVARTALET 2019 · Hyresintäkterna ökade med 14 % till 639 (559) miljoner kronor. · Förvaltningsresultatet ökade med 10 % till 496 (452) miljoner kronor. Förvaltningsresultat per A- och B-aktie efter utspädning ökade med 15 % till 1,37 (1,19) kronor. · Omvärdering av fastigheter påverkade resultatet med totalt 501 (708) miljoner kronor, varav 126 (253) miljoner kronor från joint ventures. · Omvärdering av finansiella instrument påverkade resultatet med totalt 66 (–11) miljoner kronor, varav –20 (7) miljoner kronor från joint ventures. · Resultat efter skatt uppgick till 917 (985) miljoner kronor. · Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 635 (591) miljoner kronor motsvarande 1,80 (1,63) kronor per A- och B-aktie efter utspädning. · Sagax nettoinvesterade –291 (337) miljoner kronor varav 723 (8) miljoner kronor avsåg försäljningar och 269 (275) miljoner kronor avsåg förvärv av fastigheter. · Sagax har under andra kvartalet genomfört en fondemission 1:1 med utgivande av nya stamaktier av serie A och B. Fondemissionen innebar att aktiekapitalet ökades genom att 279 miljoner kronor överfördes från fritt eget kapital. JUSTERAD PROGNOS FÖR 2019 För 2019 beräknas förvaltningsresultatet, det vill säga resultatet före omvärderingar och skatt, med nuvarande fastighetsbestånd och tillkännagivna förvärv och försäljningar uppgå till 1 950 miljoner kronor. Tidigare lämnad prognos uppgick till 1 900 miljoner kronor och tillkännagavs vid avlämnande av bokslutskommuniké för 2018.  För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 - 545 83 540.Om AB Sagax AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick den 30 juni 2019 till 2 931 000 kvadratmeter fördelat på 527 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information finns på www.sagax.se.  Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 14.00 CET.

Midsona förvärvar Ekko Gourmet

”Vi har följt Ekko Gourmets spännande resa under ett antal år och är mycket glada att bolaget nu blir en del av Midsonafamiljen. Ekko Gourmet har ett sortiment som kompletterar Midsona väl och vi ser fram emot att tillsammans bygga vidare på Ekko Gourmets position inom frysta vegetariska varor”, säger Peter Åsberg, vd på Midsona.Bolaget förvärvas till en köpeskilling om 6,5 miljoner kronor. Säljare är grundaren Jared Christensen (92 procent) som kvarstår i Midsona som ansvarig för innovation och produktutveckling inom kategorin frysta varor och Stuart Todd Walker (8 procent).      För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO Lennart Svensson, +46(0)767 74 33 04     Om Ekko Gourmet ABEkko Gourmet är specialiserat på ekologiska och vegansk matvaror. I sortimentet finns bland annat solrosbiffar, quinoabullar, jordnöts-, rödbets- och hampabiffar. Produkterna säljs i ICA-, Coop- och Hemköpbutiker runt om i Sverige. Produktionen sker i Sverige. Ekko Gourmet omsatte ca 10 miljoner kronor 2018. Bolaget grundades 2006 av Jared Christensen.     Om Midsona ABMidsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Orättvis och ojämlik bostadsmarknad för landets unga - föräldrar är räddningen – men inte för alla

Av landets 18-30 åringar som fortfarande bor kvar hemmasvarar 20 procent att de inte har råd att flytta, 25 procent att de sparar för att ha råd att flytta och 21 procent att de inte ser någon anledning att flytta. Hela 62 procent av de i undersökningen som inte äger sitt boendesvarar att de inte skulle ha råd att köpa en bostad givet dagens ekonomiska förutsättningar. Samtidigt svarar 50 procent att de har möjlighet att få ekonomisk hjälp av sina föräldrar, dock svarar hela 33 procent att de inte har möjlighet till att få ekonomisk hjälp. På frågan vad som skulle underlätta för de som ej äger sin bostad i dag att kunna köpa en bostad svarar 35 procent att kraven på en kontantinsats är det som skulle underlätta mest, följt av att ta bort amorteringskravet (15 procent) och ta bort bankernas krav om kalkylränta (15 procent). - Det råder en klar obalans, orättvis, ojämlik och diskriminerande situation på bostadsmarknaden för landets unga. Visserligen uppger många i vår undersökning att de kan få hjälp ekonomiskt av sina föräldrar, men vad gör den stora grupp av unga som inte har den möjligheten? Det måste vara en självklarhet för alla att ha någonstans att bo. Det ska inte vara meningen att man som ung ska behöva oroa sig för att inte ha någonstans att bo, som 26 procent i vår undersökning uppger. Och det ska heller inte vara meningen att man ska behöva förlita sig och gå med mössan i hand till sina föräldrar. Det är dags för förändring och jag tror att vi framöver kommer få se många fler kreativa förslag på lösningar för att råd bot på detta. Lösningar som öppnar upp för en mer jämlik bostadsmarknad, en som har plats för alla, säger Jenny Stenberg, vd FMF Fastighetsmäklarförbundet.  Totalt sett har 18-30 åringarnas ekonomiska möjlighet att köpa bostad ökat det senaste året uppger 48 procent i undersökningen. Vidare när landets 18-30-åringar får ranka vad som är viktigast för dem när det gäller den nuvarande eller framtida bostaden hamnar pendlingsavståndet på första plats (35 procent) följt av boendekostnaden (20 procent) och närheten till bra kommunikationer (15 procent).  - Det är positivt att de unga känner att de har bättre ekonomi i dag än för ett år sedan för att kunna köpa bostad. Det visar att vi har en stark ekonomi och att det finns arbeten, men tröskeln är ändå fortsatt hög för att kunna köpa bostad med alla krav som ställs. Att få ihop sin vardag är viktigt även för de yngre. Här handlar det mycket om livspussel. Oavsett om du är ung eller äldre så vill du inte ha för långt att åka vare sig till skola eller jobb. Fritiden ska inte ägnas åt annat än att pendla. Därför kanske jag trodde att närhet till kommunikationer skulle hamna högre upp, för det hänger ju, avslutar Jenny Stenberg. Undersökningen: Unga och boende Hur bor du i dag? (BAS: Alla 1034 respondenter) Svarsalternativ TotaltHemma hos förälder/föräldrar 26%Egen hyresrätt 27 %Egen bostadsrätt 22 %Egen villa 9 %Andrahandslägenhet 5%Studentlägenhet 9 %Annat 3 %Tveksam/Vet ej 0% Vilken är anledningen till att du inte flyttat hemifrån? (BAS: Bor fortfarande hemma hos förälder/föräldrar, 271 respondenter)  Svarsalternativ TotaltHar inte råd att flytta 20%Ser ingen anledning till att flytta 21 %Får inga bolån 0 %Sparar pengar för att ha råd att flytta 25%Bekvämt att bo hemma 7 %Annat 26 %Vet ej 0% Om du skulle köpa bostad i dag, har du möjlighet att få ekonomisk hjälp? (BAS: Äger inte sitt boende (ej egen bostadsrätt eller egen villa, 695 respondenter). Flervalsfråga. Svarsalternativ TotaltJa, av mina föräldrar 50%Ja, av släktingar 9%Ja, av vänner 1 %Annat 5%Nej  33%Vet ej 13 % Vad av följande skulle underlätta för dig för att kunna köpa bostad? (Bas: äger inte sitt boende (ej egen bostadsrätt eller villa, 695 respondenter) Flervalsfråga.  Svarsalternativ TotaltTa bort bolånetaket 9 %Ta bort krav om kontantinsats (minst 15%) 35 %Ta bort amorteringskravet 15 %Att bankerna tar bort krav om kalkylränta, d vs att man ska klara av 15%en avsevärt högre ränta i framtidenTa bort samtliga kreditrestriktioner och övriga krav 4 %Annat 13 %Vet ej  40 % Skulle du kunna köpa bostad i dag givet dina ekonomiska förutsättningar?( BAS: Äger inte sitt boende (ej egen bostadsrätt eller egen villa, 695 respondenter) Svarsalternativ TotaltJa 27%Nej 62%Tveksam/vet ej 12 % Vad av följande oroar du dig mest över?(BAS: Alla, 1034 respondenter) Svarsalternativ TotaltAtt inte ha någonstans att bo  26%Att inte kunna ta drömjobbet för att jag inte har någonstans att bo 15 %Att inte kunna studera var jag vill och det jag vill 11 %Annat 34 %Vet ej 14% Vilket är viktigast för dig när det gäller din bostad eller din första egna bostad? (BAS: Alla, 1034 respondenter) Svarsalternativ TotaltLåg boendekostnad 20%Närhet till affärer etc 3 %Närhet till bra kommunikationer  15 %Inte för långt pendlingsavstånd till jobb och/eller skola 35%Bostadsytan 6 %Att det finns garage 1 %Att jag äger bostaden 10 %Annat 6 %Vet ej 2% Har din ekonomiska möjlighet att köpa bostad ökat eller minskat det senaste året? (BAS: Alla, 1034 respondenter) Svarsalternativ TotaltÖkat 48%Oförändrat 34 %Minskat  15 %Vet ej 3% Om undersökningen Unga och BoendeFastighetsmäklarförbundet och Kantar Sifo har ställt frågor till män och kvinnor i åldersgruppen 18-30 år om deras boende. Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Fastighetsmäklarförbundet under perioden 29 maj – 4 juni 2019. Antal svarande: 1 034.Metod: Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade onlinepanel. 

RaySearch och Vision RT ingår strategiskt partnerskap

Detaljerna runt projektet är än så länge konfidentiella, men företagens målsättning är att skapa både ökad integration och helt nya funktioner som hjälper strålbehandlings-teamen att förbättra arbetsflödet och den kliniska beslutsprocessen. Vision RT och RaySearch är naturliga partners då deras respektive aktiviteter kompletterar varandra väl, samtidigt som båda är starkt fokuserade på innovativa kunder som vill leverera högkvalitativ cancervård. Norman Smith, grundare och VD på Vision RT: ”RaySearch fortsätter att utveckla värdefull och innovativ teknologi inom strålbehandlingsområdet. Vi är mycket glada över att ingå i detta partnerskap med RaySearch, där vi kommer att utveckla gränssnitt som säkerställer smidiga arbetsflöden mellan våra respektive produkter. Vi kommer även att samarbeta med andra gemensamma kunder för att ytterligare förbättra användarvänligheten.”  Johan Löf, grundare och VD på RaySearch: ”Jag tror att kombinationen av Vision RTs sensorteknik och mjukvarufunktionerna i RayStation, RayCare och RayCommand har mycket stor potential.”Om Vision RTVision RT definierar vårdstandarden inom ytguidad strålbehandling, SGRT. Vi tillhandahåller överlägsna lösningar för strålbehandlingsmarknaden med produkter installerade på många av världens ledande behandlingscentra, inklusive cirka 70 % av 50 US News ”Bästa sjukhus för cancer”. Med 70 godkända patent och ytterligare 51 väntande patentansökningar fortsätter vi att göra nya genombrott inom det strålningsonkologiska området. Vi är fast beslutna att göra SGRT till standardvård för alla patienter i hela världen. Vision RT är den del av William Demant Invest (WDI)-gruppen, en ledande dansk investerare inom medicinteknik med långtidsperspektiv på sina investeringar. Företagen inom William Demant Invest hade i genomsnitt 17 024 anställda under 2017, med totala intäkter på 3 miljarder dollar.   Om RaySearch RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. Företaget marknadsför RayStation®* dosplaneringssystem och RayCare®*, nästa generationens onkologiinformationssystem, över hela världen. Över 2600 kliniker i mer än 65 länder använder RaySearch programvara för att öka livskvaliteten och förbättra resultaten för sina patienter. Företaget grundades år 2000 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.  Om RayCare RayCare är utformat för att stödja de komplexa logistiska utmaningarna på moderna onkologiska kliniker. Systemet representerar den tekniska framtiden inom onkologiinformationssystem och stöder visionen om ett samlat onkologiskt arbetsflöde. Många cancerpatienter behandlas med en kombination av behandlingstyper och RayCare är utformat för att avspegla detta. Det koordinerar effektivt aktiviteter inom strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi, och tillhandahåller avancerade funktioner för klinisk resursoptimering, automatisering av arbetsflöden och adaptiv strålbehandling. RayCare utvecklas för att möta morgondagens behov av avancerad analys och beslutsunderstöd.   Om RayStationRayStation är ett flexibelt, innovativt dosplaneringssystem som valts av många ledande cancercenter världen över. Det kombinerar funktioner som den unika kapaciteten för adaptiv terapi, flermålsoptimering och marknadsledande algoritmer för optimering med IMRT och VMAT med ytterst precisa dosmotorer för strålbehandling med fotoner, elektroner, protoner och koljoner. RayStation har stöd för ett stort antal behandlingsmaskiner. Det fungerar som ett kontrollcenter för all behandlingsplanering så att klinikerna kan utnyttja den befintliga utrustningen maximalt. RayStation kan integreras fullständigt med RayCare, nästa generationens onkologiinformationssystem. Genom att harmonisera behandlingsplaneringen skapar vi bättre vård för patienter över hela världen.Mer information om RaySearch finns på www.raysearchlabs.com  * Regulatoriskt godkännande krävs på vissa marknader. För mer information, kontakta:  Johan Löf, grundare och VD, RaySearch Laboratories AB (publ) Telefon: +46 (0)8-510 530 00 johan.lof@raysearchlabs.com  Peter Thysell, Finanschef på RaySearch Laboratories AB (publ) Telefon: +46 (0)70 661 05 59 peter.thysell@raysearchlabs.com 

Idogen rekryterar Anders Karlsson som ny vd

Idogen AB (”Idogen”) meddelar i dag att Anders Karlsson har utsetts till ny vd för bolaget. Han kommer att tillträda tjänsten den 19 augusti 2019. Anders Karlsson har en bred erfarenhet från flera läkemedels- och medicinteknikföretag där han bland annat haft ledande positioner inom Novartis och Olerup International. De senaste åren har Anders Karlsson varit vd för Allenex AB där han också lett sammanslagningen med CareDx Inc. I sina tidigare roller har han framgångsrikt positionerat om bolag och förhandlat globala samarbetsavtal. ”Vi är mycket nöjda med rekryteringen av Anders Karlsson. Hans samlade erfarenhet från både läkemedels- och medicinteknikbranschen och hans erkända ledarskapsförmåga kommer att vara mycket värdefulla för Idogen. Anders har ett starkt affärsmässigt fokus och har upprepade gånger bidragit till stora värdeökningar i bolag. Vi i styrelsen ser fram emot att fortsätta utveckla Idogen tillsammans med Anders,” kommenterar Idogens styrelseordförande Agneta Edberg. ”Idogen har banbrytande utvecklingsprojekt inom immunologi och transplantation, områden som jag själv arbetat mycket med genom åren och där jag ser en stor potential. Idogens produktportfölj kan utvecklas till livräddande behandlingar för många svårt sjuka patienter i framtiden. Med sina skickliga medarbetare är företaget väl positionerat för en positiv värdeutveckling kommande år och det ska bli spännande att leda den resan,” säger Anders Karlsson, blivande vd för Idogen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Agneta Edberg, styrelseordförande, Idogen AB Tel: (0)70 555 75 18 E-post: edberg.agneta@gmail.com  Denna information är sådan information som Idogen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019. Idogen (Spotlight Stock Market: IDOGEN) utvecklar cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad angrips av patientens immunförsvar. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 syftar till att återställa effekten av läkemedel mot blödarsjuka hos patienter som utvecklat hämmande antikroppar. Bolagets andra projekt IDO T utvecklas för att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett tredje projekt, IDO AID, inriktar sig Idogen på behandling av autoimmuna sjukdomar. Behandlingen baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil och långvarig effekt. Att en kort behandling har potential att ge en mycket långvarig effekt är ytterligare en stor fördel. För mer information, besök www.idogen.com  

NOTEs halvårsrapport januari-juni 2019

Finansiell utveckling april-juni• Försäljningen ökade med 25% till 437 (351) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 13%.• Rörelseresultatet ökade med 30% till 31 (23) MSEK.• Rörelsemarginalen stärktes med 0,3 procentenheter till 7,0% (6,7%).• Resultat efter finansnetto ökade till 29 (22) MSEK.• Resultat efter skatt ökade med 37% till 23 (17) MSEK, vilket motsvarar 0,81 (0,59) SEK/aktie.• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -24 (-18) MSEK, vilket motsvarar -0,82 (-0,62) SEK/aktie. Finansiell utveckling januari-juni • Försäljningen ökade med 28% till 843 (658) MSEK. Rensat från förvärv var tillväxten 15%.• Rörelseresultatet ökade med 42% till 57 (40) MSEK.• Rörelsemarginalen stärktes 0,7 procentenheter till 6,8% (6,1%).• Resultat efter finansnetto ökade till 53 (37) MSEK.• Resultat efter skatt ökade med 50% till 44 (29) MSEK, vilket motsvarar 1,51 (1,01) SEK/aktie.• Kassaflödet efter investeringar uppgick till -22 (-5) MSEK, vilket motsvarar -0,76 (-0,16) SEK/aktie. VD-kommentar ”NOTE fortsätter att utvecklas starkt. Under första halvåret ökade försäljningen med 28% till 843 MSEK. Rensat från tillkommande försäljning i vårt engelska bolag Speedboard Assembly Services, som förvärvades i Q4 i fjol, var tillväxten 15%. Vi vinner fortsatt många nya kunders förtroenden, såväl inom traditionell industri som inom nya snabbväxande applikationsområden. Bland nya större kundsamarbeten som annonserats under året återfinns DeLaval, Laerdal Medical, Maven Wireless, Micropower och UNIPOWER. Vårt rörelseresultat för första halvåret ökade med 42% till 57 MSEK, vilket är ett resultat av fortsatt tillväxt, stabil kostnadsutveckling och en stark utveckling inte minst i våra Västeuropeiska fabriker. Första halvårets vinst per aktie ökade med 50% till 1,51 SEK/aktie. Vi står väl rustade för framtiden. Orderstocken vid halvårsskiftet var på en rekordhög nivå och vi har flera större, spännande kundprojekt som nu går in i serieproduktion. Jag ser därför goda möjligheter att fortsätta vår positiva utveckling”, säger Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef. NOTEs halvårsrapport finns från och med idag tillgänglig i pdf-format på koncernens hemsida, www.note.eu, och biläggs detta pressmeddelande. Delårsrapporten för januari-september presenteras den 22 oktober. För ytterligare information, vänligen kontakta:Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22 Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 070-977 06 86  Om NOTENOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 1 563 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 070. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu. Denna information är sådan information som NOTE AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Johannes Lind-Widestams försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 klockan 08.30 CET. 

79&Park kammar hem dubbla priser i världens största arkitekturtävling

Oscar Properties projekt 79&Park, ritat av den prisbelönta byrån Bjarke Ingels Group (BIG), vann dubbla priser i den prestigefyllda tävlingen A+ Awards i sin kategori ”Residential-Multi Unit Housing - Mid Rise (5-15 Floors)”. Projektet vann både juryns pris och publikens pris. - Vi är otroligt stolta och glada över att inte bara vunnit ett, utan två priser! Det visar också på att 79&Park appellerar till arkitekturkännare och till den bredare publiken. Vårt mål var att skapa en arkitektoniskt särskiljande produkt men också en plats där alla som besöker slås av uniciteten och känslan av att det finns en tanke bakom varje detalj, säger Oscar Engelbert, vd på Oscar Properties. Arkitekturtävlingen A+ Awards anordnas av Archetizer, ett globalt nätverk för arkitekter med 25000 byråer kopplade till dem och tillika 335000 arkitekter. Tävlingen anses särskilt prestigefylld i branschen och anordnas tillsammans med Wall Street Journal och med partners såsom NYC Design, Royal Architectural Insititue of Canada (RAIAC) och Phaidon, det globalt främsta bokförlaget för konst och arkitektur. - I 15 år har vi utmanat branschen när det gäller alltifrån kundupplevelse till service men särskilt gällande arkitektur. Vi tror på den glädje som vacker, banbrytande eller utmanande arkitektur har på människor och vi brinner för att bidra med landmärken till Stockholms stadsbild, säger Oscar Engelbert. Mer om 79&Park Besök 79&Parks projektsida här: https://oscarproperties.com/projekt/79-park/ Läs mer om projektet i Residence här: · Ikonbygget 79&Park liknar inte någonting annat  · Lyckan bor på fyra terrasser - vi besöker 79&Park  För mer information, vänligen kontakta: Krister Karjalainen, CMO, Oscar Properties Holding AB (publ)+46 70 881 12 29krister.karjalainen@oscarproperties.se Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur. 

Trention reserverar 25,9 mkr för potentiell kreditförlust och inleder rättslig process mot låntagarens styrelse och ledning

Under våren 2019 tillhandahöll Trention ett brygglån om sammanlagt 37 mkr till ett teknikbolag. Trention har redan höjt risknivån och reserverat ca 11 mkr för detta lån vilket kommunicerades via pressmeddelande den 9 juli 2019. Vid denna tidpunkt pågick förhandlingar och arbete med en lösning i form av en kapitalanskaffning där möjligheterna för en framgångsrik lösning bedömdes som goda. Trention erfar dock att bolaget lämnat in konkursansökan idag den 15 juli 2019. Brygglånets återbetalning var säkerställd genom utfästelser och beslut från bolagets styrelse om att sälja av delar av verksamheten i kombination med en beslutad och garanterad nyemission under hösten 2019. Bolaget hade dock inte för avsikt att genomföra dessa aktiviteter, vilka endast var en fabricering för att erhålla finansiering. Med anledning av bland annat detta kommer Trention vidta rättsliga åtgärder mot bolagets styrelse och ledning. För ytterligare information, vänligen kontakta William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 – 510 147 00william.heigard@trention.se Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl 14:50. Om Trention Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se

Binero Group säljer verksamheten inom Webbhosting för cirka 380 Mkr till Loopia

”Vi valde att aktivt delta i konsolideringen som pågår i marknaden för webbhosting. Loopia är en naturlig ny ägare, de är specialiserade på webbhosting och marknadsledande i Sverige. Budet låg i nivå med våra förväntningar och genom försäljningen synliggör vi ett värde på cirka 380 Mkr. Vi planerar att använda delar av köpeskillingen till att göra en kapitalåterföring till aktieägarna”, kommenterar Carl-Magnus Hallberg, ordförande Binero  Group. Den avyttrade verksamheten inom Webbhosting (”Verksamheten”) med cirka 40 medarbetare innefattar dotterbolagen Binero AB, Space2U Webhosting AB och Servage GmbH samt de tillgångar som är hänförliga till Verksamheten som finns i Binero Groups övriga dotterbolag och moderbolaget Binero Group. De tillgångar som finns i de bolag som överlåts och som inte är hänförliga till Verksamheten kommer att överlåtas till Binero Group innan försäljningen genomförs. Försäljningen genomförs genom att Verksamheten överlåts till ett nybildat helägt aktiebolag och där Loopia AB förvärvar samtliga aktier i detta bolag från Binero Group AB. Köpeskillingen för Verksamheten uppgår till sammanlagt cirka 380 Mkr vilken ska betalas kontant och finansieringen är säkerställd. Vinsten uppskattas till cirka 260 Mkr. Tillträde beräknas ske den 31 augusti 2019. Mer information om köparen Loopia AB finns på loopia.se och loopiagroup.com. Försäljningen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma varav separat kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort. Binero Groups större aktieägare, familjen Göranson, Pejoni, Theodor Jeansson, Blibros samt Jonas Lindström som tillsammans äger knappt 50 procent av aktier och röster, stödjer försäljningens genomförande. För mer information:  Carl-Magnus Hallberg, styrelseordförande, mobil: 073-506 60 00 Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr. 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2019 kl. 19.50 CEST. Binero Group är ett svenskt företag med ett brett utbud av tjänster inom hosting och molntjänster. Binero Groups aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB 08-503 015 50 och e-post  ca@mangold.se.

IRLAB rapporterar top line-resultat från Fas IIa studie med IRL790

Analys av UDysRS, den primära effektvariabeln, visade ingen statistisk skillnad mellan IRL790 och placebo varken i per protocol analysis set (PPAS) eller i full analysis set (FAS). De andra två prespecificerade utvärderingarna indikerade att IRL790 reducerade dyskinesier. Utvärdering av dyskinesier med hjälp av MDS-UPDRS (fråga 4.1+4.2) visade en förbättring med IRL790-behandling (p=0,03 PPAS, p=0,07 FAS) jämfört med placebo. Patientrapporterade dagböcker visade att behandling med IRL790, jämfört med placebo, signifikant minskade tiden med besvärande dyskinesier i ON-fas (p=0,03 PPAS, p=0,03 FAS). IRL790 tolererades väl i studien. Vid behandlingstidens slut var den genomsnittliga dosen 16,2 mg per dag. Tre patienter avbröt studien i förtid under behandling, två på grund av biverkningar (Adverse Events), en behandlad med IRL790 och en med placebo, och en IRL790-behandlad på grund av återkallande av samtycke. 78 % av patienter behandlade med placebo och 74 % av patienter behandlade med IRL790 rapporterade minst en biverkan av något slag. De vanligast förekommande biverkningarna rapporterade efter organsystemklass var hänförliga till nervsystemet och rapporterades av 42 % av patienter behandlade med placebo och 49 % av patienter behandlade med IRL790. Det inträffade tre allvarliga biverkningar (Serious Adverse Events, SAEs), ingen av dessa relaterad till behandling med IRL790, två uppträdde under screeningperioden före randomisering och en rapporterades för en patient behandlad med placebo. Kardiovaskulära utvärderingar, omfattande bland annat blodtryck, hjärtfrekvens och EKG, visade inga kliniskt signifikanta förändringar till följd av behandling med IRL790. Utvärdering av andra Parkinsonrelaterade motoriska symtom med hjälp av MDS-UPDRS del II+III, MDS-UPDRS OFF-tid samt patientrapporterade 24-timmars dagböcker visade att patienter behandlade med IRL790 bibehöll sina generella motorfunktioner och inte hade någon ökning av OFF-tid. Joakim Tedroff, IRLAB:s CMO, kommenterar: “Dyskinesier är ett mycket besvärande symtom för patienter med Parkinsons sjukdom eftersom det påverkar det dagliga livet och begränsar optimering av behandling med L-Dopa. Utfallet av patientrapporterade data i studien tyder på att ett tillägg av IRL790 till en i övrigt stabil antiparkinsonbehandling, kan förbättra patienternas motoriska funktion genom reduktion av besvärande dyskinesier. En motsvarande förbättring sågs också i MDS-UPDRS skattningarna, men inte i UDysRS. Denna skillnad mellan skattningsskalorna behöver undersökas ytterligare. Viktigt är också att de utmärkta resultaten avseende säkerhet och tolerabilitet för IRL790-behandlingen i den här studien ger ytterligare stöd för att IRL790 är säker att använda i denna sköra patientgrupp och stödjer en noggrann utvärdering av den fortsatta kliniska utvecklingen av IRL790.” Nicholas Waters, IRLAB:s VD, kommenterar: ”Vi är nöjda att studien är avslutad. Givet skillnaderna mellan UDysRS och de två andra olika metoderna att utvärdera dyskinesier kommer ytterligare analyser för att klargöra underliggande orsaker att prioriteras för att optimera den kliniska utvecklingsplanen. Nästa planerade kliniska studie med IRL790 är vid psykos i Parkinsons sjukdom, PD-P, samtidigt som CMC-utveckling och toxikologiska långtidsstudier fortsätter.” Om studien IRL790C003 (ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03368170) Fas IIa-studien var randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad och genomförd vid 16 kliniker i Storbritannien och fyra kliniker i Sverige. 106 patienter med Parkinsons sjukdom och dyskinesier (ofrivilliga rörelser) utvärderades för deltagande i studien och 75 patienter, som uppfyllde inklusionskriterierna, randomiserades till fyra veckors behandling, 39 patienter med IRL790 och 36 patienter med placebo. 42 patients var män och 33 patienter var kvinnor, medelåldern på patienterna i studien var 66,6 år. Genomsnittlig sjukdomsduration var 10,7 år. IRL790 togs två gånger dagligen (b.i.d.) som tilläggsbehandling till patientens vanliga och stabila antiparkinsonmedicinering. De första två veckorna av behandlingen omfattade titrering av placebo eller IRL790 (10-20 mg dagligen) till den individuellt föredragna och tolererade dosen som bibehölls under de återstående två veckorna. Tolerabilitet och säkerhet monitorerades kontinuerligt. Om FAS och PPAS The Full Analysis Set (FAS) utgjordes av alla randomiserade patienter som erhöll minst en dos av studieläkemedel och för vilka det fanns data efter baseline. The Per Protocol Set (PPS) utgjordes av patienter från FAS, men uteslöt patienter med väsentliga avvikelser från studieprotokollet. Om IRL790 IRL790 är under utveckling for behandling av levodopa (L-dopa) inducerad dyskinesier (PD-LIDs) samt psykos vid Parkinsons sjukdom (PD-P). Dyskinesier är ofrivilliga rörelser som ofta följer behandling med L-dopa. I prekliniska studier har IRL790 visat sig minska ofrivilliga rörelser som uppträder efter en period av behandling med L-dopa. I prekliniska studier har IRL790 dessutom uppvisat antipsykotiska egenskaper. Bolaget anser att IRL790 således har potential att samtidigt behandla både dyskinesier och psykos vid Parkinsons sjukdom. Om Unified Dyskinesia Rating Scale (UDysRS) Skalan ’Unified Dyskinesia Ratings Scale’ (UDysRS) utvärderar de ofrivilliga rörelser som kan associeras med långtidsbehandling med dopaminerga mediciner. UDysRS har fyra delar:          I.            Historiskt funktionshinder (patientperspektiv) påverkan av ON-fas dyskinesi        II.            Historiskt funktionshinder (patientperspektiv) påverkan av OFF-fas dystoni       III.            Objektiv nedsättning (svårighetsgrad av dyskinesi, anatomisk fördelning över sju kroppsregioner) baserat på fyra aktiviteter observerade eller videoinspelade      IV.            Objektivt funktionshinder baserad på del III-aktiviteter Om Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UDysRS) Skalan ’Unified Parkinson’s Disease Rating Scale’ (MDS-UPDRS) är en standardiserad och validerad skattningsskala som utvecklats för utvärdering av symtom vid Parkinsons sjukdom. Skattningsinstrumentet har testats för god tillförlitlighet och validitet och består av följande fyra delar: Del I – Icke-motoriska aspekter på daglig aktivitet Del II – Motoriska aspekter på daglig aktivitet Del III – Undersökning av motorisk funktion Del IV – Motoriska komplikationer av behandling Varje del har frågor som betygsätter symtomen från 0 till 4 där högre värden indikerar mer allvarliga symtom. Om patientdagböcker Patientdagböcker är en standardiserad metod för patienter att utvärdera sin hälsostatus. Patienter loggar sin motoriska aktivitet var trettionde minut under 24 timmar. Patienterna noterar om deras motoriska status är ”OFF”, ”ON” eller ”ON med besvärande dyskinesier”. ”OFF” betecknar stelhet, märkbart minskad rörlighet eller orörlighet. ”ON” betecknar bra eller närmast normal rörlighet. ”ON med besvärande dyskinesier” avser när patienten är besvärad av ofrivilliga skruvande och vridande rörelser. Även sömntid noteras. I föreliggande studie har patienter fört två 24-timmars dagböcker före randomisering och två 24-timmars dagböcker under den sista veckan av den fyra veckor långa behandlingsperioden.

Delårsrapport januari – juni 2019

HUVUDBUDSKAP · Stark försäljningsutveckling · Fortsatt höga fiberkostnader   · Upprampningen av KM7 fortskrider enligt plan · Avyttringen av en majoritetsandel av Bergvik Skog Öst kommer att slutföras under tredje kvartalet     KVARTALSRESULTAT · Nettoomsättningen ökade med 7% till MSEK 6 293 (5 898) som ett resultat av positiva valutaeffekter, högre försäljningsvolymer och ökade försäljningspriser. · Justerat EBITDA* uppgick till MSEK 539 (671), påverkat av högre råvarukostnader och uppstartseffekter för KM7. · Rörelseresultatet var MSEK 194 (-174). · Periodens resultat uppgick till MSEK 182 (-133). · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,88 (-0,64).   UTSIKTER KV 3 · Marknadsvillkoren förväntas vara fortsatt goda för vätskekartong och förpackningskartong. · Svagare marknadsvillkor för vissa segment. · Ökad prispress förväntas. · De totala fiberkostnaderna förväntas plana ut på nuvarande höga nivå.  VD HAR ORDET ”Vi levererar ett stabilt resultat trots fortsatt höga fiberkostnader och uppstartseffekter för KM7” Hög efterfrågan på hållbara förpackningslösningar fortsatte att driva tillväxt. Nettoomsättningen under det andra kvartalet förbättrades med 7%, positivt påverkat av valutaeffekter, högre försäljningsvolymer och prishöjningar. Vi levererar ett stabilt resultat trots fortsatt höga fiberkostnader samt uppstartseffekter för KM7 om cirka MSEK 190. Produktionstillgängligheten har varit tillfredsställande under kvartalet och försäljningsvolymerna steg jämfört med samma period föregående år. Effektiviteten i produktionen förbättras med stöd av vårt program för production excellence och vårt koncernövergripande initiativ inom säkerhet, men förlorade produktionsvolymer har påverkat oss under det första halvåret. Upprampningen av den nya kartongmaskinen KM7 i Gruvön fortskrider som planerat. Under andra kvartalet levererade vi på viktiga milstolpar och sedan slutet av juni producerar maskinen liner för kunder. Nästa steg blir att introducera bestruket material och i oktober siktar vi på att ha skickat certifieringsmaterial till kunderna. För helåret uppskattar vi att de negativa uppstartseffekterna för KM7 på EBITDA kommer att uppgå till MSEK 500. Som vi har kommunicerat, ska vi avyttra en majoritetsandel i Bergvik Skog Öst till pensionsbolaget AMF och har avtalat om ett 15-årsavtal gällande virkesförsörjning, motsvararande cirka en tiondel av vårt totala virkesbehov. Vi har därigenom säkrat en långsiktig, konkurrenskraftig och stabil virkesförsörjning från denna skogsmark. Transaktionen planeras slutföras den 30 augusti och kommer att resultera i en positiv kassaflödeseffekt på cirka SEK 7,9 miljarder. Balansräkningen kommer därmed att stärkas väsentligt, vilket möjliggör investeringar och förvärv för en fortsatt lönsam tillväxt. BillerudKorsnäs marknadsposition och kunskap innebär fantastiska möjligheter att växa inom förpackningslösningar. Vi investerar i innovation av nya produkter och tror att det snabbaste sättet till marknaden uppnås genom samarbete. Ett exempel på vårt sätt att arbeta är det joint venture som vi har bildat med ALPLA, där vi delar visionen att i en nära framtid utveckla en helt biobaserad och återvinningsbar pappersflaska. Carlsberg och Absolut är redan med på tåget vad gäller kommersialiseringen av pappersflaskan.  Den långsiktiga efterfrågan på fiberbaserade förpackningar drivs av megatrenderna urbanisering, digitalisering, globalisering och hållbarhet. I land efter land fattas beslut för att minska användningen och nedskräpningen av plast. I Europa, som vår största marknad, har EU antagit ett direktiv om engångsförpackningar av plast, vilket innebär stora möjligheter för oss att ersätta plastförpackningar för många användningsområden och bidra till ett mer hållbart konsumtionsbeteende. För det tredje kvartalet förväntar vi oss att marknadsförutsättningarna för vårt vätskekartongsegment, som utgör ungefär en tredjedel av vår försäljning, kommer att fortsätta vara goda och inom detta segment har vi säkrat ett antal långsiktiga kontrakt. Osäkerheten på containerboardmarknaden har dock ökat något och vi förväntar oss svagare marknadsvillkor och ökad prispress för vissa av våra mindre segment. För att motverka effekterna och skydda våra resultat kommer vi fortsätta att fokusera på tillväxt inom områden där vi är starka och fortsätta med våra program för ökad effektivitet i produktionen och kostnadsbesparingar. De totala fiberkostnaderna förväntas plana ut på nuvarande höga nivå under det andra halvåret. BillerudKorsnäs är väl positionerat för att fånga kundernas efterfrågan på innovativa och hållbara förpackningar. Vår strategi baseras på lönsam tillväxt genom att utmana konventionella förpackningar. Vi kommer att fortsätta att fokusera på en framgångsrik upprampning av KM7, säkerhet, produktionsstabilitet, effektivitets-förbättringar och innovation.Petra Einarsson, VD och koncernchef   FÖRSÄLJNING OCH RESULTATNettoomsättningen för det andra kvartalet ökade med 7% till MSEK 6 293 (5 898) som ett resultat av positiva valutaeffekter, högre försäljningsvolymer och ökade försäljningspriser. Valutaeffekten på nettoomsättningen uppgick till MSEK 148. Justerat EBITDA minskade till MSEK 539 (671), negativt påverkat av högre råvarukostnader samt av uppstartseffekter för KM7 om cirka MSEK 190, vilket delvis kompenserades av en ökad försäljning och lägre kostnader för planerade underhållsstopp jämfört med det andra kvartalet under föregående år. Implementeringen av IFRS16 påverkade justerat EBITDA positivt med MSEK 27 i det andra kvartalet, se not 1. Jämförelsestörande kostnader, redovisade i Övrigt, uppgick till MSEK -40 (483), och avsåg upplösta avsättningar för personalförändringar, rivning av gamla byggnader och sanering, samt kostnader för den nya kartongmaskinen i Gruvön. Jämförelsestörande kostnader i det andra kvartalet 2018 avsåg avsättningar om totalt MSEK 452 och var relaterade till åtgärder för att stärka effektiviteten och arbetsmiljön, samt införandet av enhetliga redovisningsprinciper avseende reservdelar och förnödenheter. MARKNADSUTVECKLING OCH UTSIKTERMarknadsvillkoren för vätskekartong och förpackningskartong var fortsatt goda under det andra kvartalet, medan osäkerheten på den globala containerboard-marknaden ökade. Marknaden för säck- och kraftpapper har försvagats. För det kommande kvartalet förväntas marknadsvillkoren vara fortsatt goda för vätskekartong och förpackningskartong, stabila för halvkemisk fluting och vit kraftliner och utmanande för säck- och kraftpapper. Massaprisindex (PIX) har fallit från USD 1 105 i slutet av mars till USD 1 000 i slutet av juni.   För ytterligare information, kontakta:Ivar Vatne, CFO, +46 8 553 335 07Lena Schattauer, Chef för Investor Relations, +46 8 553 335 10 Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som BillerudKorsnäs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 07.00.

Camurus och Ra Pharma ingår licensavtal för långtidsverkande zilucoplan

Långtidsverkande FluidCrystal®-formulering av zilucoplan ger snabb och varaktig hämning av komplementprotein C5 i prekliniska studier och potential för dosering en gång i veckan Lund och Cambridge, MA — 16 juli 2019 — Camurus AB (Nasdaq STO: CAMX) och Ra Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: RARX) meddelar idag att de ingått ett licensavtal för användning av Camurus FluidCrystal® injektionsdepå för att utveckla, tillverka och kommersialisera en långtidsverkande formulering av zilucoplan, Ra Pharmas hämmare av komplementprotein C5 som är under utveckling för behandling av flera allvarliga blod- och vävnadssjukdomar. – Licensavtalet med Ra Pharma följer en framgångsrik utveckling och preklinisk utvärdering av en långtidsverkande FluidCrystal®-formulering av zilucoplan. Vi ser nu fram emot nästa fas i samarbetet och initieringen av kliniska studier av ytterligare en lovande läkemedelskandidat baserat på vår unika FluidCrystal®-teknologi, säger Fredrik Tiberg, vd & forskningschef på Camurus. I prekliniska studier visade FluidCrystal®-formuleringen av zilucoplan en snabb och varaktig inhibering av komplementfaktor C5 under åtminstone sju dagar efter dosering. – Ra arbetar för att ge patienter med allvarliga komplementfaktor-medierade sjukdomstillstånd tillgång till effektiva och förenklade behandlingsmetoder. FluidCrystal®-formuleringen av zilucoplan utnyttjar styrkan hos vår formulering för daglig dosering, och ger möjlighet till förlängd behandlingseffekt under sju dagar, utan behov av en intravenös initieringsdos, infusionsapparater eller vävnadsnedbrytande enzym, säger Doug Treco, Ph.D., vd och koncernchef för Ra Pharma. – Lovande prekliniska resultat, möjlighet till kostnadseffektiv tillverkning samt Camurus erfarenhet av utveckling i sen regulatorisk fas var övertygande skäl att addera FluidCrystal®-teknologin till vårt utvecklingsprogram av en nästa generations formulering av zilucoplan, fortsätter han. Enligt avtalet erhåller Camurus en initial kontantersättning om 2 miljoner dollar, och är berättigad upp till 14,5 miljoner dollar i utvecklingsmilstolpes- och andra licensbetalningar, upp till 55 miljoner dollar i försäljningsrelaterade milstolpesbetalningar, samt en stegrande ensiffrig royalty på produktförsäljning relaterad till FluidCrystal®-formulering av zilucoplan. Om zilucoplanRa Pharma utvecklar zilucoplan och zilucoplan långtidsverkande för behandling av myasthenia gravis (gMG), immunmedierad nekrotiserande myopati (IMNM) och andra vävnads-baserade, komplementmedierade sjukdomar med stort medicinskt behov. Samtliga produktkandidaterna är framtagna för enkel, subkutan administrering. Zilucoplan är en syntetisk, makrocyklisk peptid som tagits fram med hjälp av Ra Pharmas patenterade teknik. Peptiden binder med hög affinitet till komplementproteinet C5 och blockerar därigenom dess klyvning till C5a och C5b och bildningen av det terminala komplementkomplexet C5b-9. Därigenom förhindras den okontrollerade terminala komplementaktiveringen som är orsak till flera allvarliga sjukdomstillstånd.   Om FluidCrystal®Camurus FluidCrystal®-injektionsdepå möjliggör kontrollerad frisättning av aktiva läkemedelsubstanser över längre tid - från dagar till månader - med en enda dosering. FluidCrystal®-teknologin erbjuder en patenterad lipidbaserad lösning som efter injektion omvandlas till en flytande kontrollerad och biologiskt nedbrytbar kristallin matris som snabbt och effektivt kapslar in och skyddar den aktiva substansen för att sedan långsamt frisätta den i takt med att depån successivt bryts ner i kroppen. FluidCrystal®-baserade produkter är färdiga att användas av patienten själv eller av sjukvårdspersonal utan tidskrävande och komplicerade beredningsprocedurer inför dosering. FluidCrystal®-teknologin har studerats i fler än 20 genomförda kliniska studier och är validerad genom godkännande av Buvidal® i EU och Australien samt tentativt godkännande av Brixadi™ i USA. FluidCrystal® är ett registrerat varumärke som tillhör Camurus AB.  Om Ra PharmaceuticalsRa Pharmaceuticals är ett biomedicinskt bolag i klinisk fas med fokus på området för komplementbiologi, med fokus på att ta fram innovativa och lättillgängliga behandlingsmetoder till patienter med ovanliga sjukdomar. Bolaget upptäcker och utvecklar peptider och små molekyler i syfte att angripa nyckelkomponenter hos komplementsystemet. För mer information, se www.rapharma.com.   Om CamurusCamurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se. Ytterligare information Camurus:Fredrik Tiberg, vd och koncernchefTel. 046 286 46 92fredrik.tiberg@camurus.com Fredrik Joabsson, Chief Business Development OfficerTel. 070 776 17 37ir@camurus.com Ra Pharmaceuticals, Inc.Investors:Ra Pharmaceuticals, Inc.Natalie Wildenradt, +1 617-674-9874nwildenradt@rapharma.com Media:Argot PartnersDavid Rosen, +1 212-600-1902david.rosen@argotpartners.com Denna information är sådan information som Camurus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 08.00.

Södra redovisar ett starkt resultat i en vikande marknad

– De senaste årens goda skogskonjunktur är på väg att klinga av som en följd av att den globala ekonomins tillväxttakt minskar, likafullt utvecklades andra kvartalet väl för Södra. Emellertid kommer konjunkturavmattningen medföra lägre kvartalsresultat andra halvåret jämfört med föregående år, säger Lars Idermark, vd och koncernchef. Alla affärsområden presterade goda resultat. Priserna på företagets huvudprodukter, marknadsmassa och sågade trävaror, har som väntat justerats ned, men låg på en fortsatt hög nivå under kvartalet. FORTSATTA SATSNINGAR PÅ VIDAREFÖRÄDLING– I Södra fortsätter vi följa vår strategi för lönsam hållbar tillväxt och satsar på ökad vidareförädling. Inom affärsområdet Södra Wood startade produktionen av KL-trä under maj och investeringar pågår i en större produktionsanläggning. Även satsningen på grön biometanol i Mönsterås utvecklas väl och produktionsstart är planerad att ske under senhösten. Ökat trähusbyggande och användning av biodrivmedel är viktiga delar i en växande bioekonomi. Här har skogen en nyckelroll, säger Lars Idermark. Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet 2019 minskade med sex procent till 6 199 MSEK, med ett rörelseresultat om 861 MSEK (1 318). Rörelsemarginalen var 14 procent (20). För första halvåret ökade omsättningen med drygt en procent till 12 517 MSEK (12 343) rörelseresultatet uppgick till 2 009 MSEK (2 257). Rörelsemarginalen uppgick till 16 procent (18). Avkastningen på sysselsatt kapital var 19 procent (26) och soliditeten är fortsatt stark och uppgick till 58 procent. Affärsområdet Södra Skogs rörelseresultat för perioden uppgick till 79 MSEK (49). Resultatet påverkades positivt av såväl ökade volymer som förbättrade marginaler. – Inom Södra Skog har arbetet med att hantera de stora angreppen av granbarkborren krävt särskilda insatser, och situationen utvecklades bättre än befarat även om skadorna är omfattande, konstaterar Lars Idermark. Affärsområdet Södra Woods rörelseresultat för perioden uppgick till 118 MSEK (210) och avspeglar den lägre prisbilden för sågade trävaror. Omsättningen för kvartalet uppgick till 1 592 MSEK (1 515). Satsningen på tillverkning av korslimmat trä fortlöper enligt plan. Den ökade vidareförädling utgör nästa steg i strategin för Södra Wood och är en komponent i att stärka lönsamheten över tid. Affärsområdet Södra Cells rörelseresultat för perioden uppgick till 753 MSEK (1 196). Resultatutvecklingen förklaras av en vikande marknad med en lägre prisnivå, men med en fortsatt gynnsam dollarkurs. Omsättningen för kvartalet uppgick till 3 250 MSEK (3 603), vilket ger en rörelsemarginal om 23 procent (33). Se videointervjun med Lars Idermark    +-------------------------+--------+--------+--------+--------+|April - juni i korthet: |2019 |2018 |2019 |2018 |+-------------------------+--------+--------+--------+--------+|  |apr-jun |apr-jun |jan-jun |jan-jun |+-------------------------+--------+--------+--------+--------+|Nettoomsättning, MSEK | 6 199 | 6 626 | 12 517 | 12 343 |+-------------------------+--------+--------+--------+--------+|Rörelseresultat före av- | 1 169 | 1 615 | 2 631 | 2 832 ||och nedskrivningar, MSEK | | | | |+-------------------------+--------+--------+--------+--------+|Rörelseresultat, MSEK | 861 | 1 318 | 2 009 | 2 257 |+-------------------------+--------+--------+--------+--------+|Rörelsemarginal, % | 14 |20 |16 |18  |+-------------------------+--------+--------+--------+--------+   För frågor, vänligen kontakta:Peter Karlsson, CFO Södra,Tel: 0470-890 28Södras presstjänst,Tel: 0470-890 90E-post: press@sodra.com

Delårsrapport januari-juni 2019

Nytt försäljningsrekord och ökad vinst Andra kvartalet april – juni 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 282,1 MSEK (236,1), vilket är en ökning med 19,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämför­bara valutakurser[1] och justerat för förvärv ökade omsättningen med 5,8 procent. · Rörelseresultatet ökade med 12,1 procent till 56,1 MSEK (50,0). · Resultat efter skatt ökade med 5,4 procent till 54,2 MSEK (51,4). · Resultat per aktie uppgick till 0,83 SEK (0,79) före och efter utspädning. · Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 43,2 MSEK (24,6). · Utdelning till aktieägarna har lämnats med 97,8 MSEK (90,6).  · Nettoskulden[1] per den 30 juni uppgick till 192,3 MSEK (-13,5). Likvida medel uppgick till 108,1 MSEK (95,8). Skulder till kreditinstitut var 149,9 MSEK (109,3). · Den 24 maj offentliggjorde styrelsen att Tomas Blomquist anställts som ny verkställande direktör för Biotage med tillträdesdatum den 6 november. Sex månader januari – juni 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 530,1 MSEK (444,1), en ökning med 19,4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Till jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade nettoomsättningen med 7,2 procent. · Rörelseresultatet ökade med 15,6 procent till 105,9 MSEK (91,6). · Resultat efter skatt ökade med 5,6 procent till 101,7 MSEK (96,3). · Resultat per aktie uppgick till 1,56 SEK (1,49). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55,7 MSEK (52,7). · Förvärvet av PhyNexus Inc. slutfördes den 15 januari. Förvärvspriset uppgick till ca 21,3 MUSD (ca 190,6 MSEK[2]) varav ca 4,8 MUSD (ca 43,2 MSEK) i kontant ersättning och ca 6,6 MUSD (ca 58,6 MSEK) i nyemitterade aktier i Biotage erlades i samband med tillträdet. Resterande ca 10,0 MUSD (ca 89,3 MSEK) är förväntade framtida tilläggsköpeskillingar baserade på framtida resultat. · Emissionen av vederlagsaktier för förvärvet ökade antalet aktier i Biotage från 64 714 447 till 65 201 784, vilket medfört en utspädning för existerande aktieägare på 0,7 procent.      [1] Se definition sid 18-19[2] Baserat på en växelkurs SEK/USD om 8,93 Kommentar av VD Torben Jörgensen Biotage följer upp det starka första kvartalet med ännu ett rekordkvartal avseende omsättning och intjäning. Den rapporterade försäljningen ökar med hela 19,5 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Till jämförbara valutakurser och rensat för förvärv ökar omsättningen med 5,8 procent för kvartalet isolerat medan motsvarande mått på organisk tillväxt når 7,2 procent för första halvåret. Med det närmar sig Biotage det finansiella målet; en genomsnittlig årlig organisk om­sättnings­tillväxt om 8 procent mätt över en treårsperiod. Den ökade försäljningen ger genomslag i lönsam­heten och Biotage växer med ökad lönsamhet. Brutto­marginalen för såväl kvartalet som halvåret överträffar vårt strategiska mål om 60 procent. För kvartalet ökar bruttomarginalen till 62,3 procent. Verksamheten i Asien fortsätter att visa stark tillväxt. Biotages satsning på direkt­försäljning i Indien är mycket lyckad så långt med en försäljningsökning på över 30 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Särskilt inom organisk kemi har vi varit framgångsrika och har nu de tre största lokala indiska kontrakts­forsknings­organisa­tionerna inom vår bransch som våra kunder. Även verksamheten i Kina växer över förväntan och här är vi särskilt nöjda med att omsättningen av våra produkter inom analytisk kemi börjar ta fart. Under kvartalet ingick vi ett OEM-samarbete med Shandong Yingsheng Biotechnology Co., Ltd. och de första leverans­erna av system och förbrukningsvaror för analytisk kemi inom ramen för detta samarbete skedde i slutet av kvartalet. Amerika är fortfarande vår enskilt största geografiska marknad och efter en tid med lägre försäljning än förväntat i USA är det tillfredställande att se att försäljningen under andra kvartalet är tillbaka. Försäljning­en i region Amerika, som omfattar USA, Kanada och Latinamerika, ökar med nära 30 procent jämfört med föregående kvartal i år. Detta beror delvis på att rekryterings­situationen förbättrats vad gäller säljpersonal i USA så att vi vid kvartalets utgång för första gången på länge inte har några vakanser i säljkåren där. Försäljningen i EU och EMEA minskar med 5 procent justerat för förvärv jämfört med motsvarande kvartal förra året vilket inte alls når upp till våra förväntningar, men sett till årets sex första månader växer EU och EMEA ändå med drygt 6 procent. Rörelsemarginalen (EBIT) avrundas till 20 procent för både kvartalet och halvåret och uppgår nu till 18,1 procent i rullande genomsnitt för de senaste tre åren, att jämföra med Biotages lönsamhetsmål på 20 procent i snitt över en treårsperiod. Under senare delen av kvartalet genomförde vi lanseringar av nya produkter för huvudsakligen miljöapplikationer, vilka utvecklats vid vår enhet i Salem, New Hampshire, där vi också arbetar intensivt med produktionsöverföringar av andra Biotage-produkter inklusive produkter som kom med förvärvet av PhyNexus i januari. Integrationen av PhyNexus följer plan och för närvarande pågår betatestning av en ny instrumentgeneration för automatiserad rening av plasmider, vilken beräknas lanseras senare under året. Under kvartalet har Biotage även lanserat mjukvaruuppdateringar till flash­renings­­systemet Biotage® Selekt som ytterligare förstärker konkurrensfördelarna med detta system och de tillhörande förbukningsvarorna Biotage® Sfär. Försäljningen av Biotage® Selekt tar fart och vi ser en ökad användning av våra system inte minst inom den amerikanska läkemedelsindustrin. Efterfrågan på våra system ökar även inom området industriella produkter där vi ser en bred ökning i allt från pilot- till produktionsskala.  Som tidigare offentliggjorts har Biotages styrelse rekryterat en ersättare till mig och jag är mycket nöjd med valet av Tomas Blomquist till ny VD för Biotage AB. Tomas Blomquist tillträder tjänsten den 6 november 2019 och tar då över ansvaret för koncernen. Han kommer närmast från en tjänst som Vice President EMEA Cardiometabolic hos Abbott. Jag ser med tillförsikt fram emot det andra halvåret av 2019. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för det tredje kvartalet 2019 publiceras den 5 november 2019.Bokslutskommuniké för 2019 publiceras den 7 februari 2020. Samtliga rapporter finns från och med angivet datum tillgängliga på bolagets hemsida.   Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.   Uppsala den 16 juli 2019   Torben JörgensenVerkställande direktör och koncernchef   För vidare information:Torben Jörgensen, VD och Koncernchef, tel: 0707 49 05 84Erika Söderberg Johnson, Finansdirektör, tel: 0707 20 48 20   Denna information är sådan information som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 08.30 CET. Om BiotageBiotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontrakts­tillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har cirka 440 anställda och omsatte 911 MSEK under 2018. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com