Klartecken för Kallebäcks Terrasser

Äntligen närmar vi oss byggstart av Kallebäcks Terrasser. Vi räknar med att kunna påbörja byggnationen av de första kvarteren senare i år. Här kommer vi att skapa ett nytt trivsamt och levande område med mötesplatser, bostäder, kontor, handel och service, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam. Kallebäcks Terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som bebyggelsen och naturen bidrar till. Området kommer att utvecklas etappvis med en första inflyttning till 2021. Byggnationen av de första hyresrätterna kommer att starta i den del som gränsar mot berget. Samtidigt byggs även en kommersiell fastighet längs med E6/E20. – Kallebäcks Terrasser har ett optimalt geografiskt läge och nu kommer vi ytterligare att förbättra tillgängligheten tillsammans med Göteborgs stad. Dessutom får framtida hyresgäster tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialfordon och en rad andra mobila förmåner genom ett unikt mobilitetsprogram. Här ska det vara enkelt att leva och verka, säger Marina Fritsche. 2014 påbörjade Wallenstam arbetet med fastigheten Kallebäck 3:3, tidigare Arlas mejeri. Fastighetens totala areal uppgår till drygt 100 000 kvadratmeter och kommer fullt utvecklad att vara hem för cirka 1 800 familjer och arbetsplats för många människor. Redan nu är området tillgängligt genom mötesplatsen Mitt i Kallebäck där barn och närboende har varit med och utvecklat en mini- parkourlekplats och pumptackbana. På berget finns även en hinderbana som är öppen året om samt en ny grillplats med utsikt över hela Göteborg. Kallebäcks Terrassers första etapp är en del av BoStad2021.

Tufft år ekonomiskt för SHL – nytt mångmiljonavtal skapar en ljusare framtid för klubbarna

Rapporten ”Hur mår svensk elithockey?” från revisions- och rådgivningsföretaget EY analyserar årsredovisningar för SHL-klubbarna från de senaste fem åren. Analysen identifierar bl.a. eventuella samband mellan klubbarnas ekonomiska förutsättningar och idrottsliga framgångar. Rapporten visar att för andra året i rad är klubbarnas totala rörelseresultat (exklusive engångsposter) negativt och 8 av 14 klubbar som gör ett negativt rörelseresultat (exklusive engångsposter), dvs. att kostnader överstiger intäkterna. Personalkostnader utgör 62 procent av den totala kostnaderna. – Rapporten visar att över hälften av klubbarna har löpande kostnader som överstiger de återkommande intäkterna. Det är inte en hållbar situation på sikt. Personalkostnader är klubbarnas överlägset största kostnadspost och under 2017/2018 ökade de totala lönekostnaderna med 32 miljoner kronor, säger Mikael Bergsten, partner och auktoriserad redovisningskonsult på EY samt medförfattare till rapporten. Bäst finansiell ställning har Färjestad som har högst soliditet och eget kapital. Färjestads egna kapital är 108 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som Skellefteå AIK, klubben med näst högst eget kapital. Högre krav på att prestera sportsligt och ekonomiskt Nytt för i år är att samtliga klubbar upprättar koncernredovisning och det ger även en mer rättvisande bild av det egna kapitalet. Samtliga klubbar, bortsett från Karlskrona HK som åkte ur SHL, klarar licenskravet på 4 miljoner kronor i eget kapital. Licenskraven kommer att höjas successivt fram till 2022. Det nya avtalet mellan SHL och C More kommer att ge klubbarna 16–21 miljoner kronor mer i ersättning varje säsong. Det är en ökning med 55-72 procent vilket ger klubbarna goda möjligheter att stärka sina finanser och möta de ökade kraven på eget kapital. – Pressen att prestera såväl sportsligt som ekonomiskt har kanske aldrig varit större i SHL. Det återstår att se om klubbarna kan klara de ökade licenskrav genom årliga vinster. Likt föregående år har endast 7 klubbar mer än 10 miljoner kronor i eget kapital som är kravet år 2022. Övriga klubbar bör börja tänka på framtiden redan nu för att kunna behålla sina elitlicenser, säger Carlos Esterling, partner och auktoriserad revisor på EY samt medförfattare till rapporten. Rapporten innehåller flera analyser som visar att klubbarnas ekonomiska förutsättningar har en viss påverkan på den sportsliga prestationen. Det finns ett samband mellan lönekostnad och slutplacering i grundserien. De klubbar som har råd att rekrytera de bästa spelarna, som också kostar mest i lön, får ofta utdelning i form av bra tabellplaceringar. Det går också att se ett samband mellan nettoomsättning och sportslig prestation. Det finns ett samband mellan nettoomsättning i förhållande till placering. Klubbarna med hög nettoomsättning placerar sig ofta högt upp i tabellen, men med undantag för t.ex. HV71 och Brynäs IF. De omsätter mest av samtliga lag i SHL, men slutade på åttonde respektive tionde plats i grundserien. Så mycket hade klubbarna i eget kapital på koncernnivå 2017/2018*Färjestad BK 108,5 mkrSkellefteå AIK 52,0 mkrHV71 47,6 mkrFrölunda HC 26,0 mkrVäxjö Lakers 25,4 mkrDjurgårdens Hockey 23,4 mkrBrynäs IF 14,1 mkrLuleå HF 9,2 mkrÖrebro HK 6,1 mkrMora IK 5,4 mkrMalmö Redhawks 5,0 mkrRögle BK 4,4 mkrLinköping HC 4,3 mkrKarlskrona HK -7,9 mkr Mer information finns i bifogad rapport.

Castellum - nordens mest hållbara fastighetsbolag

På kort tid har Castellum återigen erhållit internationell uppmärksamhet för sitt hållbarhetsarbete och behåller sin plats som enda nordiska fastighetsbolag i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), där 3 500 noterade bolag i alla branscher över hela världen deltar. Castellum utses dessutom för tredje året i rad som global sektorledare av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler. Castellum mottar även EPRA Gold, för högsta betyg bland de bästa hållbarhetsrapporteringarna i Europa. ”Hållbarhet är lönsamt för Castellums långsiktiga affär och skapar värde för våra kunder och andra intressenter. Jag är otroligt glad att det arbete och engagemang som läggs ner av våra medarbetare också uppmärksammas internationellt.” säger Henrik Saxborn, Castellums koncernchef. Castellum har fram till idag miljöcertifierat ca 30 % av fastighetsbeståndet och arbetar aktivt för att nå flera utmanande hållbarhetsmål. Bland annat att vara ett helt jämställt bolag i alla yrkeskategorier och att bli 100 % klimatneutrala till 2030. Hållbarhet har prioriterats inom Castellum ända sedan bolaget bildades, inte minst ur ett socialt perspektiv. Sedan 2012 har Castellum ett program för lärlingar som omfattar fyra procent av de anställda och där tre fjärdedelar anställts efter lärlingstiden. Castellum har även fullföljt den första WELL-certifieringen i Sverige. Det enda certifieringssystem som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande hos de som arbetar i en fastighet. För ytterligare information kontakta:Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Simris Algs företrädesemission fulltecknad

Det slutgiltiga utfallet visar att 2 662 528 aktier motsvarande cirka 71 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter, varav 481 036 aktier motsvarande cirka 3,1 MSEK har betalats via kvittning. Därtill har teckningsanmälningar för 1 109 181 aktier, motsvarande cirka 29 procent, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 21,4 MSEK efter kvittning och före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. Garantiåtagandena behöver därmed inte tas i anspråk. De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i memorandumet. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske enligt instruktion på avräkningsnotan. Genom företrädesemissionen ökar Simris Algs aktiekapital med 327 489,06 SEK från 840 441,67 SEK till 1 167 930,73 SEK och antalet B-aktier ökar med 3 769 644 från 9 424 112 till 13 193 756. Betalda tecknade B-aktier (BTA B) kommer att omvandlas till nya B-aktier så snart förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Fram tills dess pågår handel med BTA B på Nasdaq First North. RådgivareFinansiell rådgivare till Simris Alg i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Delphi.

Stora kunskapsluckor om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

Ämnet har tidigare oftast belysts ur patient- och folkhälsosynvinkel medan arbetsmiljö-aspekterna inte utforskats i lika hög grad. Forskarnas uppdrag var att identifiera inom vilka yrken och arbetsmiljöer medarbetare löper särskilda risker att smittas av antibiotikaresistenta bakterier, att belysa vilka konsekvenserna blir för dem som smittats och dessutom föreslå förebyggande åtgärder. Sveriges gynnsamma läge beror bland annat på vår djurhållning och förutsätter att inte fler bakterier introduceras inom lantbruket. De bakterier som rapporten tar upp är VRE, ESBL och MRSA som alla presenteras nedan. Forskarna pekar på att det behövs ökad kunskap om bakteriernas förekomst i olika verksamheter och om effekten av förebyggande åtgärder. Gynnsam situation inom svensk djurhållning och slakteriverksamhet Det är framför allt de som arbetar inom vård, omsorg och förskola och med att hantera djur som löper ökad risk att utsättas för bakterier. I många länder förekommer antibiotikaresistenta bakterier hos både grisar och kycklingar inom lantbruket men de förekommer i relativt liten utsträckning i Sverige. Det finns ett undantag, ESBL, som ofta finns även i kycklingar uppfödda i Sverige, något som kan innebära risker för dem som föder upp eller slaktar fjäderfä. – Vi menar ändå att exponeringsrisken inom svensk djurhållning generellt är låg, säger Ingemar Qvarfordt, docent vid Sahlgrenska akademin och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Studier från flera andra länder visar att vissa av de aktuella bakterierna finns i högre utsträckning hos medarbetare på sjukhus och äldreboenden än i hela befolkningen. Ingenting tyder på att medarbetare inom öppenvården bär bakterierna i högre utsträckning.  Risken i dag för medarbetare i Sverige att smittas är liten men troligen något högre inom sjukhusvård och på äldreboenden eftersom många patienter där behandlas med antibiotika. Mer kunskap behövs om frisk- och skönhetsvård, barnomsorg och reningsverk Eftersom det finns otillräcklig kunskap om hur vanligt det är med bakterierna inom frisk- och skönhetsvård, förskola, skola och vård är det i dag svårt att bedöma risken för ökad exponering. Det gäller också dem som arbetar vid avloppsreningsverk. – Vi behöver mer kunskap till exempel om effekten av förebyggande åtgärder inom sjukvården för att skydda patienter eftersom åtgärderna, om de är effektiva, även skyddar arbetstagarna, säger Ann Tammelin, docent vid Karolinska Institutet och överläkare inom Stockholms läns landsting. Forskarna talar i rapporten till och med om betydande kunskapsluckor som gör det omöjligt att beskriva dagsläget i Sverige för människor i en rad yrkesgrupper. Det handlar nu bland annat om att undersöka förekomsten av de aktuella bakterierna hos patienter och omsorgstagare. Ny föreskrift om smittrisker Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2018:4 om smittrisker, som berör eller omfattar över en miljon arbetstagare, börjar gälla den 19 november i år och ersätter AFS 2005:1. Det grundläggande budskapet i föreskrifterna fokuserar på basala hygienrutiner och åtgärder. Ett hygieniskt arbetssätt med exempelvis god handhygien och personlig skyddsutrustning, i de arbetsmoment som kräver det, är en framgångsfaktor för att förebygga både risken för smitta och för att förhindra att smitta sprids. Fakta om bakterier VRE är tarmbakterier som kan förekomma till exempel i sår eller i katetrar. De är resistenta mot Vancomycin som är ett viktigt antibiotikum. Bakterierna sprids lätt i sjukhusmiljö. MRSA är en form av stafylokocker som är resistenta mot penicillin. De flesta barn och många vuxna bär normalkänsliga stafylokocker periodvis som en del av den normala floran. Infektioner med den resistenta varianten kan vara svåra att behandla och är ett vårdhygieniskt problem i hela världen. ESBL är tarmbakterier som bryter ner de flesta antibiotika ur den så kallade betalaktamgruppen och är ett växande problem. Bakterierna påträffas hos friska personer och djur över hela världen och finns också inom vård och omsorg.  Länk  till rapporten, pdf öppnas i nytt fönster. Följ seminariet  9:15–12:00.För mer informationPresstjänsten på Arbetsmiljöverket: telefon 010 730 91 55.

Nytänkande när Bea Szenfeld formger Cancerfondens rosa band

– Uppdraget att formge årets rosa band gör jag för min mamma och alla andra som drabbas av cancer på ett eller annat sätt. För mig är stegen en symbol för något hoppfullt, en passage från mörker till ljus, säger Bea Szenfeld. Under oktober månad väljer många att engagera sig i Rosa Bandet-kampanjen. Syftet med kampanjen är att samla in pengar till svensk cancerforskning och att sprida kunskap om cancer. Rosa Bandet-kampanjen genomförs för att bidra till Cancerfondens vision om att besegra cancer. I år, när kampanjen som vanligt genomförs tillsammans med privatpersoner, företag och organisationer, sker det i samarbete med en experimentell designer. – Vi är stolta över att Bea Szenfeld med sitt kreativa uttryck och med sin personliga erfarenhet av cancer i familjen vill vara med och bidra i årets Rosa Bandet-kampanj, för att färre ska drabbas och fler överleva. Det är bara tillsammans vi kan besegra cancer, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden. Om årets Rosa Bandet-designer Årets formgivare Bea Szenfeld är känd för sina konstnärliga kreationer i ovanliga material och sammanhang, på gränsen mellan kläder och modern konst. Bea föddes 1972 i Polen, och flyttade som barn till Göteborg. I dag bor hon i Stockholm där hon driver sitt modehus under eget namn. Hennes plagg har burits av artister som Lady Gaga, Björk, Ola Salo, Loreen och Laleh. Tillsammans med Naim Josefi skapade hon kulturminister Alice Bah Kuhnkes omtalade klänning till Nobelfesten 2017. Fakta om bröstcancer i Sverige * Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor * Närmare 8 000 kvinnor får varje år bröstcancer * Cirka 50 män får årligen bröstcancer * I dag överlever 8 av 10 kvinnor som drabbas av bröstcancer * Varje år dör cirka 1 400 kvinnor av spridd bröstcancer * Medianåldern vid bröstcancerdiagnos är drygt 60 år Källa: Cancerfonden Pris och försäljningsställe Cancerfondens rosa band kostar 40 kronor. Varje band kostar mindre än tre kronor att tillverka, resten går till Cancerfonden. Cancerfondens rosa band säljs från 17 september på ICA, Apotek Hjärtat och XXL och från 24 september på Lindex. För bilder på Bea Szenfeld och Cancerfondens rosa band, se här  Mer information finns på www.cancerfonden.se/rosabandet

Uttalande från styrelsen för Cinnober Financial Technology med anledning av Nasdaqs offentliga uppköpserbjudande

Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ) (”Bolaget”, ”Cinnober Financial Technology” eller ”Cinnober”) i enlighet med punkt II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”). Nasdaq, Inc. är ett bolag med säte i delstaten Delaware, USA, med aktier noterade på NASDAQ med handelssymbol ”NDAQ” i USA (”Nasdaq”). Nasdaq Technology AB, ett helägt dotterbolag till Nasdaq, har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Cinnober att överlåta samtliga sina aktier och teckningsoptioner i Cinnober till Nasdaq mot ett kontant vederlag om 75 kronor per aktie i Cinnober och 85 kronor per teckningsoption i Cinnober (”Erbjudandet”). Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga utestående aktier och teckningsoptioner, uppgår till cirka 1 702 miljoner kronor[1] och innebär en premie om: · cirka 22,0 procent jämfört med stängningskursen om 61,50 kronor för Cinnobers aktie på Nasdaq First North den 13 september 2018, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; · cirka 28,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 58,29 kronor för Cinnobers aktie på Nasdaq First North under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och · cirka 31,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 57,20 kronor för Cinnobers aktie på Nasdaq First North under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 29 oktober 2018 och avslutas omkring den 14 december 2018, med förbehåll för eventuella förlängningar. Erbjudandets fullföljande är villkorat av sedvanliga villkor, bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Nasdaq blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Cinnober, efter full utspädning, och att samtliga erforderliga regulatoriska tillstånd och andra åtgärder, godkännanden och beslut har erhållits, inklusive från konkurrensmyndigheter, i varje enskilt fall på för Nasdaq acceptabla villkor. Nasdaq har förbehållit sig rätten att frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor för Erbjudandet. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. Vänligen se Nasdaqs pressmeddelande angående Erbjudandet för ytterligare information. Styrelsen för Cinnober har, efter skriftlig begäran från Nasdaq, tillåtit Nasdaq att genomföra en begränsad bekräftande företagsutvärdering (så kallad due diligence) i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Nasdaq har inte erhållit någon insiderinformation avseende Cinnober inom ramen för denna utvärdering. Nils-Robert Persson, ordförande för Styrelsen för Cinnober, som innehar 15,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Cinnober[2], och Peter Lenti, medgrundare och medlem av Styrelsen för Cinnober, som innehar 3,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Cinnober[3], vars sammanlagda aktieinnehav i Cinnober motsvarar cirka 18,3 procent av det totala antalet aktier och röster, har uttryckt sitt stöd för Erbjudandet och ämnar att acceptera det. Lazard är exklusiv finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå är legal rådgivare till Cinnober. Styrelsens rekommendation Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpressTM och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Under 2017 lanserade Cinnober affärsområdena Simplitium, Minium och Irisium med målsättningen att expandera kundbasen genom att erbjuda både skräddarsydda och standardiserade lösningar. Fokus är nu på existerande affärsområden och att återvända till lönsamhet. Erbjudandet måste bedömas i förhållande till Bolagets nuvarande position och möjligheterna framöver samt de risker som är förknippade med den framtida utvecklingen och strategin. Därvid har Styrelsen beaktat ett antal faktorer som Styrelsen ansett vara relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande strategiska och finansiella ställning och Bolagets potentiella framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker.  Styrelsen noterar att Bolaget för närvarande inte är lönsamt och har angett i dess rapport för Q2 2018 att Bolaget arbetar för att återvända till lönsamhet under 2019. Det är Styrelsens uppfattning att Cinnober har en genomförbar strategi framöver. Styrelsen ser dock positivt på ett samgående mellan Cinnober och Nasdaq och anser att ett sådant samgående är strategiskt intressant när Bolaget utvecklas mot ett mer diversifierat produktutbud och en större och annorlunda kundbas. Styrelsen har fullt förtroende för ledningens förmåga att genomföra Bolagets nuvarande uttalade strategi men är också medveten att det finns risker förknippade med att nå den förväntade lönsamheten inom de nyligen lanserade affärsområdena. Med Nasdaq som ny ägare kan Bolaget dra nytta av ett välrenommerat namn med en stark finansiell ställning vilket på ett kort och medellångt perspektiv kommer kunna accelerera Bolagets strategi att fokusera på nuvarande affärsområden och att återvända till lönsamhet, och i ett långt perspektiv kommer Nasdaq vara en stabil ägare och ett bra hem för Bolaget. Styrelsen noterar att Erbjudandet innebär en premie om cirka 22,0 procent jämfört med stängningskursen om 61,50 kronor för Cinnobers aktie på Nasdaq First North den 13 september 2018 och en premie om cirka 28,7 procent och 31,1 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Cinnobers aktie på Nasdaq First North under de senaste 30 respektive 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. Vid utvärderingen av Erbjudandet har Styrelsen noterat att två större aktieägare och medgrundare, som representerar cirka 18,3 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har uttryckt sitt stöd för Erbjudandet och ämnar att acceptera det. Styrelsen tar även i beaktande att det tidigare har förts diskussioner om ett övertagande med andra industriella aktörer, och det åligger Styrelsen att utvärdera alternativ. Styrelsen anser att villkoren för Erbjudandet är på en sådan nivå att den samlade bedömningen är att det åligger Styrelsen att tillse att Erbjudandet framställs till Cinnobers aktieägare och teckningsoptionsinnehavare för att ge dem möjlighet att fatta ett eget beslut om Erbjudandet. Styrelsen noterar vidare att en rekommendation från Styrelsen tillmötesgår Nasdaqs begäran. Baserat på det ovanstående rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Cinnober att acceptera Erbjudandet. Enligt Takeover-reglerna är Styrelsen skyldig att, baserat på vad Nasdaq uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet tidigare idag, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Cinnober, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Nasdaqs strategiska planer för Cinnober och de effekter dessa kan förväntas få på sysselsättningen och de platser där Cinnober bedriver verksamhet. Styrelsen noterar i detta avseende att Nasdaq har uttalat att: ”Nasdaq Technology och Nasdaq, Inc. värdesätter de förmågor och den kompetens som Cinnobers engagerade bolagsledning och anställda har och ser fram emot att välkomna dessa talangfulla personer till Nasdaq-koncernen. Efter att Erbjudandet fullföljts och en noggrann genomgång av resurserna och behoven hos de nya sammanslagna verksamheterna genomförts kommer beslut att fattas om den optimala strukturen för framtida framgång. Det finns för närvarande, före Erbjudandets slutförande, inga beslut fattade om några väsentliga förändringar för Cinnobers anställda och ledning eller av den befintliga organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkor och de platser på vilka bolaget bedriver verksamhet.” Styrelsen har ingen anledning att ifrågasätta dessa uttalanden. Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol. Stockholm, 14 september 2018 Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Styrelsens ordförande Nils-Robert Persson Telefon: +46 (0) 70 552 52 28 E-post: nils-robert@cinnober.com Cinnober Financial Technology Aktiebolag (publ) Org. Nr. 556548-9654 Kungsgatan 36 111 35 Stockholm, Sverige Om Cinnober Cinnober utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel, riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen består främst av internationella börser, clearinghus, banker och mäklarhus. Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen TRADExpressTM och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer, snabbhet och flexibilitet. Produktportföljen täcker alla väsentliga behov inom den så kallade finansiella transaktionskedjan: prisbildning, ordermatchning, marknadsdata, indexberäkningar, clearing, riskhantering och marknadsövervakning. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som Asia Pacific Exchange, Australian Securities Exchange, B3, Dubai Gold & Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear och Stock Exchange of Thailand. Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA Sweden AB som Certified Advisor. För ytterligare information, se www.cinnober.com Informationen i pressmeddelandet är sådan som Cinnober är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2018 kl. 8:20 CET. [1] Baserat på 22 431 105 utestående aktier och 230 000 utestående teckningsoptioner, som berättigar till teckning av 690 000 aktier, i Cinnober. [2] Direkt och indirekt genom bolag och/eller familjemedlemmar. [3] Direkt och indirekt genom bolag och/eller familjemedlemmar. 

Teckningskurs för teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO6) som emitterades vid unitemission beslutad av extra bolagsstämman den 30 oktober 2017

Enligt optionsvillkoren ska teckningskursen för teckning av varje ny B-aktie som optionen berättigar till motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen, beräknad som ett genomsnitt av den för aktien av serie B i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké (Q4) för 2018 (”Beräkningsperioden”). Beräkningsperioden löpte ut den 13 september 2018. Teckningskursen har beräknats till 3,06 kr per B-aktie. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO6) är den 9 oktober 2018. Sista dag för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO6) är den 11 oktober 2018, varefter teckningsoptionen förfaller i sin helhet. Anmälan om teckning ska ske till Aqurat Fondkommission AB via anmälningssedel som finns att hämta på www.aqurat.se. Utskick av anmälningssedlar sker per post till samtliga direktregistrerade teckningsoptionsinnehavare. Likvid ska erläggas i samband med anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln. De teckningsoptionsinnehavare som förvarar teckningsoptionerna på en depå skall anmäla teckning via sin förvaltare enligt dennes rutiner. Leverans av aktier som tecknas med stöd av teckningsoptioner 2017/2018 (TO6) sker så snart omvandlingen av teckningsoptioner 2017/2018 (TO6) har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 45. Villkor för teckningsoption av serie 2017/2018 i sammandrag Teckningskurs: Innehavare av teckningsoption äger rätt att för 676 teckningsoptioner, teckna 1 ny B-aktie i bolaget till en kurs om 3,06 kr per aktie. Teckningstid: Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2017/2018 (TO6) kan äga rum under perioden 20 september 2018 – 11 oktober 2018. Detta ska ske genom anmälan på anmälningssedel som finns tillgänglig på www.aqurat.se. Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen är den 9 oktober 2018.

Exalt förstärker styrelsen

Till extra bolagsstämman den 3 oktober 2018 i Exalt AB (publ) föreslås Karin Steen väljas in som ny styrelseordförande. Vidare föreslås Glenn Sernbrandt väljas in som styrelseledamot.Åsa Holmström och Peter Nesz kvarstår som styrelseledamöter. Nuvarande styrelseordförande Bengt-Åke Älgevik har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Exalt fortsätter satsningen på att utveckla bolaget genom förstärkt sälj- och marknadsföring bl.a. genom strategiska samarbeten med leverantörer, utveckling och strukturering av bolagets produkt- och tjänsteportfölj samt personalförstärkning. Parallellt utvecklas befintliga kundrelationer samtidigt som Exalts erbjudande presenteras för nya kunder. Efterfrågan på bolagets tjänster är fortsatt god, och nu kompletteras den hittills övervägande tjänsteförsäljningen med en aktiv produktförsäljning samt anpassade produkt och tjänstepaketeringar för bolagets olika kundsegment. Karin Steen och Glenn Sernbrandt har stor erfarenhet av värdegrundsbaserad företagsutveckling med fokus på lönsam tillväxt och stärker bolagets styrelse väsentligt med sina gedigna kunskaper från IT-branschen.Karin Steen har mer än 30 års erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling i entreprenörsdrivna tillväxtbolag med roller som ägare, styrelseordförande, VD och försäljningschef, främst inom IT-branschen. Som exempel kan nämnas att hon tidigare har arbetat i koncernledningen med uppbyggnaden av Knowit, varit VD för Banqsoft AB och som styrelseordförande för teknikkonsultbolaget WE Consulting. Karin arbetar idag som styrelseledamot i flera företag och som styrelseordförande för styrelsenätverket Styrelsekraft Alumni Stockholm. Karin är civilekonom från Stockholms universitet och arbetar även som ackrediterad lärare inom StyrelseAkademien.Glenn Sernbrandt har arbetat över 25 år inom datakom/telekom och på senare tid inom cloudområdet. Glenn har lång erfarenhet inom Exalts teknikområde bl.a. från försäljningsarbete med långsiktiga kundrelationer och värdegrundsbaserad personalpolitik. Han är för närvarande VD på IP-Solutions, styrelseledamot i IT Perspective samt styrelseledamot i APIS. Glenn blir ett starkt tillkott i Exalts styrelse med sin långa branscherfarenhet och djupa marknadskunskaper samt erfarenhet från strategiarbete och kundrelationer.

Dustin beslutar om tidigare kommunicerad företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor

Sammanfattning · Företrädesemissionen genomförs för att ge Dustin en större flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader. · Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB som per den 31 augusti 2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, stödjer emissionsbeslutet och avser att rösta för godkännande av det på den extra bolagsstämman samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. · De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier förväntas offentliggöras senast den 5 oktober 2018. Förutsatt att Företrädesemissonen godkänns av den extra bolagsstämman, kommer avstämningsdagen för Företrädesemissionen att vara den 17 oktober 2018 och teckningsperioden att löpa från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018. · Styrelsen kommer idag att offentliggöra ett separat pressmeddelande med en kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 10 oktober 2018. - Vår tydliga ambition är att fortsätta med Dustins framgångsrika tillväxtstrategi i Norden och Nederländerna. Vi ser en ökad transaktionsaktivitet och fortsatta möjligheter att genomföra vår förvärvsstrategi genom att addera företag fokuserade på mer avancerade tjänster och lösningar. För att kunna tillvarata dessa möjligheter fullt ut genomför vi nu en företrädesemission riktad till våra befintliga aktieägare, säger Thomas Ekman VD och koncernchef Dustin. Bakgrund och motivDustin är idag en ledande IT-partner online i Norden med därtill nyförvärvad verksamhet i Nederländerna. Bolaget har ett brett utbud av både hårdvaru- och mjukvaruprodukter samt tillhörande tjänster och kompletta IT-lösningar. Dustin kombinerar snabba, tillförlitliga leveranser med en hög IT-kompetens och är en strategisk IT-partner för främst små och medelstora företag samt till stora företag, offentlig sektor och konsumenter. Dustin grundades 1984 och e-handeln lanserades i Sverige redan 1995. Under åren 2007 till 2014 expanderade Dustin geografiskt i Norden genom att etablera sig i Norge, Danmark och Finland. Dustin har sedan börsnoteringen på Nasdaq Stockholm i februari 2015 fokuserat på att kontinuerligt stärka och bredda sitt erbjudande med mer avancerade tjänster och lösningar och har även genomfört tolv kompletterande förvärv för att fortsätta öka relevansen och servicen till kunderna. Därutöver har Dustin fortsatt att utöka och professionalisera organisationen för att vidare möta en ökad grad av specialiserad och tjänstebaserad försäljning. Bolaget har nyligen också expanderat geografiskt med etableringen i Nederländerna genom förvärvet av Vincere Groep, som offentliggjordes i juli 2018. I samband med börsnoteringen 2015 presenterade Dustin sina finansiella mål, däribland tillväxtmålet att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 procent och utöver detta att växa genom förvärv. Under den senaste femårsperioden har Dustin rapporterat en genomsnittlig nettoomsättningstillväxt (CAGR) om 14,9 procent (2012/13 – det tredje kvartalet 2017/18) av vilken den genomsnittliga organiska tillväxten motsvarat 8,0 procent. I tillägg till det organiska tillväxtmålet, har Dustin en ambition att bibehålla nuvarande förvärvstakt på samtliga marknader. Bolaget ser ett stort strategiskt värde i och möjlighet till ökade marginaler genom fortsatta tilläggsförvärv. Dustin fokuserar primärt på bolag med ett stort inslag av avancerade produkter, tjänster och återkommande intäkter. Dustin utvärderar löpande en stor mängd potentiella tilläggsförvärv som kan komplettera Bolagets nuvarande produktportfölj och vidare stärka positionen som den ledande IT-partnern online på befintliga marknader. Hittills har Dustin genomfört och finansierat samtliga tolv tilläggsförvärv sedan börsnoteringen 2015 genom en kombination av befintliga och egengenererade medel samt tillgängliga kreditfaciliteter. Företrädesemissionen genomförs för att ge Dustin en större flexibilitet och förmåga att, inom nuvarande strategi, möjliggöra Dustins förvärvsambitioner på befintliga marknader. Bolaget har i närtid sett en hög och ökande marknadsaktivitet med ett stort inflöde av potentiella förvärvskandidater i sina befintliga marknader i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. För att fullt ut kunna bemöta och tillvarata denna ökade marknadsaktivitet och fortsätta vara en aktiv och drivande part i en pågående marknadskonsolidering har styrelsen beslutat, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma, att genomföra en företrädesemission om cirka 700 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader. Den förväntade bruttolikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att fortsätta den nuvarande strategin för att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 procent samt att addera tilläggsförvärv i nuvarande takt. Genom medlen som tillkommer från Företrädesemissionen förväntar sig Dustin att Bolaget kommer ges en större flexibilitet och förmåga att bredda kunderbjudandet genom förvärv av bolag med ett högt inslag av avancerade produkter, tjänster och inslag av återkommande intäkter. Den finansiella kapaciteten som tillkommer genom Företrädesemissionen kommer att kunna skapa betydande framtida mervärden för Dustins aktieägare. Företrädesemissionen  Dustins styrelse beslutade idag den 14 september 2018 att, under förutsättning av godkännande från en extra bolagsstämma att hållas den 10 oktober 2018, genomföra Företrädesemissionen om cirka 700 miljoner kronor före avdrag av emissionskostnader. Den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren äger sedan tidigare. Anmälan om teckning av aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive det belopp med vilket aktiekapital ska ökas, det antal nya aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie, förväntas offentliggöras runt den 5 oktober 2018 (dock senast fem vardagar före avstämningsdagen). Teckningsperioden löper från och med den 19 oktober 2018 till och med den 7 november 2018, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handeln i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 5 november 2018 samt handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med den 19 oktober 2018 till och med den 9 november 2018. Styrelsens beslut avseende Företrädesemissionen är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämma som avses hållas den 10 oktober 2018. Kallelsen till stämman kommer idag att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Stöd från huvudaktieägare  Bolagets största aktieägare Axel Johnson AB som per den 31 augusti 2018 representerade cirka 24,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, stödjer emissionsbeslutet och avser att rösta för godkännande av det på den extra bolagsstämman samt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Prospekt Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att redovisas i det prospekt som förväntas publiceras omkring den 18 oktober 2018. Tidplan för Företrädesemissionen Nedanstående tidplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att ändras. 5 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, antal nya aktier som emitteras och teckningsrelationen10 okt 2018 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen15 okt 2018 Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen16 okt 2018 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen17 okt 2018 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen18 okt 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet19 okt 2018 – 5 nov Handel med teckningsrätter2018                        19 okt 2018 – 7 nov 2018 TeckningsperiodOmkring den 9 nov 2018 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen Rådgivare  Dustin har i samband med Företrädesemissionen utsett Carnegie Investment Bank och Swedbank som finansiella rådgivare samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare. För ytterligare information, vänligen kontakta:  Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se, 070 258 62 94 Om Dustin Dustin är en återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Bolaget är ledande i Norden och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Nederländerna. Med kärnan i e-handel fungerar Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov där Dustin stödjer kunderna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en one-stop-shop som erbjuder cirka 250 000 produkter med tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Bolaget har mer än 1 000 medarbetare. Omsättningen under verksamhetsåret 2016/17 uppgick till ca 9,3 miljarder SEK. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från företagsmarknaden med fokus på små och medelstora företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2015 och har huvudkontor i Nacka, Stockholm. VIKTIG INFORMATION Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Dustin. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Dustin kommer endast att ske genom det prospekt som Dustin beräknar offentliggöra den 18 oktober 2018. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Dustin har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Dustins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. 

Open Banking lanseras i Sverige

Nordea tar ett stort steg framåt genom att utöka Open Banking till Sverige. Det innebär att utvecklarna nu kan börja ta fram applikationer anpassade för både finska och svenska kunder.- Vi ser Open Banking som en enorm möjlighet att skapa bättre finansiella lösningar, säger Casper von Koskull, koncernchef för Nordea. Nordeas Open Banking-portal lanserades i slutet av 2017, när finska kunduppgifter gjordes tillgängliga för tredjepartsutvecklare. Nordea var en av de första bankerna i Europa att ta vara på möjligheterna med EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD2, som kräver att bankerna ska ge externa företag möjlighet att erbjuda tjänster till bankens kontohavare. Sedan lanseringen av Open Banking har drygt 2 500 utvecklare registrerat sig för att testa Nordeas API:er. - Sedan vi lanserade Open Banking har vi fått ett fantastiskt gensvar från intresserade utvecklare. Det här blir en spännande utökning och ger oss möjlighet att bjuda in externa företag med svenska kunder som målgrupp till vår Open Banking-tjänst. Det innebär också att vi behåller vår ställning som föregångare inom Open Banking och blir den första banken att i den här omfattningen ge tillgång till uppgifter i två länder i Norden, säger Erik Zingmark, chef för Transaction Banking i Nordea. Nu när Open Banking även omfattar Sverige kan utvecklarna börja ta fram applikationer anpassade för både finska och svenska kunder. Efter lanseringen finns testdata tillgängliga för alla på Nordeas portal för utvecklare. För att externa företag ska få tillgång till riktiga kunduppgifter måste de inhämta ett särskilt tillstånd från finansinspektionen i det aktuella landet. - Vi har bestämt oss för att verkligen satsa på Open Banking – och inte bara för att följa det senaste betaltjänstdirektivet. Vi ser Open Banking som en enorm möjlighet att skapa bättre finansiella lösningar. Vi vet att samarbete med externa företag är en förutsättning för innovation, och därför har vi öppnat upp våra API:er för alla, även för våra konkurrenter. Vi förenar vårt stora kunnande och våra resurser med utvecklarnas flexibilitet i syfte att gynna innovation, säger Casper von Koskull, Nordeas koncernchef. Nordeas Open Banking-team arbetar nu med att utöka tjänsterna till Danmark och Norge. Utvecklarna kommer att kunna använda API:n för Account Information Service (AIS), där de kan hämta kontouppgifter, och initiera betalningar genom API:n för Payment Initiation Service (PIS). Slutanvändarna, Nordeas kunder, kommer att kunna bevilja tredjepartsleverantörer åtkomst till deras kontouppgifter efter att först ha identifierat sig. Den som vill registrera sig och få tillgång till testmiljön i Open Banking kan göra det på nordeaopenbanking.com. För ytterligare information:Gunnar Berger, chef för Nordea Open Banking, tel 070 433 10 90Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, tel 073 350 55 99

Lena Olin och Bahar Pars frontar KappAhls höstkampanj

Under vinjetten ”My everyday essentials” lyfter KappAhl höstens nyckelplagg som skapar den viktiga basen i varje kvinnas garderob, den som alltid fungerar och stärker kvinnor i deras vardag – oavsett vilka utmaningar de står inför. Valet av Lena Olin och Bahar Pars som ambassadörer för kampanjen föll sig naturligt. De är båda förebilder och verkar i en bransch som ställer stora krav på prestation och utstrålning och deras behov av balans i vardagen är lika viktig som för vilken annan kvinna som helst.  - Vi är väldigt stolta över att få presentera Lena och Bahar som ambassadörer för KappAhl. I kampanjen vill vi tillsammans med dessa inspirerande kvinnor anta utmaningen med att hitta balans i vardagen, hela vägen in i garderoben, säger Glenda Marevind, Brand House Manager på KappAhl. I kampanjen möts Lena och Bahar i samtal kring livet, karriären och utmaningen med att få vardagspusslet att gå ihop och hur en inspirerande och välkoordinerad garderob kan bidra. Lena Olin är en av Sveriges främsta skådespelare, verksam i Hollywood. Hon är just nu aktuell med den hyllade tv-serien Riviera och kampanjen med KappAhl är hennes första kommersiella samarbete någonsin. Bahar Pars har medverkat i ett antal filmer och pjäser, bland andra En man som heter Ove där hon var Guldbagge-nominerad. Hon är också en hyllad regissör och manusförfattare med ett stort samhällsengagemang, vilket också återspeglas i hennes arbete. Kollektionen kommer att finnas tillgänglig i butik från 19 september. För mer information, vänligen kontakta:Glenda Marevind, Head of Brand & Marketing KappAhl.E-post glenda.marevind@kappahl.com : Tel: 070-471 57 52 Felicia Mören, presskontakt Micael Bindefeld AB.E-post: felicia.moren@bindefeldab.se. Tel: 070-768 98 00

DOMETIC TECKNAR EXKLUSIVT AVTAL MED LEDANDE BÅTTILLVERKAREN SUNSEEKER

Dometic har tecknat ett treårigt exklusivt luftkonditioneringskontrakt med lyxbåtstillverkaren Sunseeker. Enligt det nya kommersiella avtalet kommer Dometic att vara exklusiv leverantör av luftkonditioneringsutrustning till Sunseekers modellutbud från 50 fot upp till 131 fot. Avtalet är det senaste steget i ett framgångsrikt 30-årigt partnerskap, där Dometic kommer att leverera anpassade system för nuvarande och nästa generations Sunseekerbåtar baserat på Dometics ledande luftkonditioneringslösningar. Juan Vargues, VD och koncernchef för Dometic, säger "Jag är verkligen glad att fortsätta vårt långa och framgångsrika partnerskap med Sunseeker. Sunseeker har varit en ledande aktör inom marinindustrin i många år och vi är stolta över att våra lösningar uppfyller deras höga krav på tillförlitlighet, prestanda och support. Dometic kommer att fortsätta bygga en stark position inom den marina industrin och fortsätter arbeta utifrån vårt löfte om produktledarskap, bästa möjliga kundservice och lojala och långsiktiga relationer. " FÖR MER INFORMATION, KONTAKTAJohan Lundin, Head of Investor Relations & CommunicationsTel: +46 8 501 025 46Email: ir@dometic.com Minako Nakatsuma Olofzon, Global PR ManagerTel: +46 8 501 025 41Email: pr@dometic.com OM DOMETICDometic är världsledande inom lösningar för det mobila livet på områdena Klimatsystem, Sanitet och Mat & Dryck, Energi & Stryning, Säkerhet & Trygghet. Dometic har verksamhet i Nord- och Sydamerika, EMEA samt Asien och Stillahavsområdet och erbjuder produkter som används i fritidsfordon, lastbilar och premiumbilar, i fritidsbåtar och arbetsbåtar samt inom en rad andra områden. Dometic erbjuder produkter och lösningar som berikar människors upplevelser utanför hemmet, om det så är i en husbil, husvagn, båt eller lastbil. Vår drivkraft är att skapa smarta och tillförlitliga produkter med enastående design. Vi driver 28 tillverknings- och monteringsanläggningar i elva länder och säljer våra produkter i ett hundratal länder. Vi har ett globalt nätverk av återförsäljare som servar aftermarket. Dometic har cirka 8 800 medarbetare världen över, redovisade en nettoomsättning på 14,0 Mdr för år 2017 och har sitt huvudkontor i Solna.

Reviderad vägledning kring finansiell situation

I anledning av Invuo Technologies ABs tillkännagivande den 19 juli om verksamheten och dess finansiering lämnas nu ny vägledning och framåtblick. På grund av osäkerhet främst till följd av oklarheter kring bolagets finansiella ställning, har den förväntade accelerationen av nya ordrar för MeaWallet ännu inte infunnit sig. I avsaknad av nya ordrar för MeaWallet, och i avsaknad av ett positivt utfall i ett skattemål, förväntar vi oss nu att bolagets rörelsekapital kommer att nå ett kritiskt läge vid utgången av oktober månad, istället för som tidigare förväntat vid utgången av 2018. Bolagets ledning är givetvis mycket fokuserad på dessa förhållanden. Med hänsyn till den rådande situationen har ledningen intensifierat sitt engagemang i diskussioner med potentiella investerare. Ett flertal diskussioner om investeringar i bolaget och diskussioner med potentiella köpare av bolaget och dess affärsgrenar pågår för närvarande. Utfallet av dessa diskussioner, liksom eventuella ytterligare förändringar beträffande bolagets rörelsekapital, kommer att kommuniceras till marknaden. För ytterligare information, vänligen kontakta:Martin Schedin, CFO, martin.schedin@invuo.com, +46 8 564 878 00 Denna information är sådan information som Invuo Technologies AB (publ) är skyldig att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 10:50 CET den 14 september 2018. Om InvuoInvuo tillhandahåller sedan 2001 egenutvecklade lösningar och system för mobila transaktioner. Verksamheten bedrivs inom två huvudsakliga affärsområden: lösningar för mobila betalningar som tillhandahålls under varumärkena MeaWallet™ och distribution av e-produkter. www.invuo.com 

Real Heart återupptar de kroniska testerna av sitt konstgjorda hjärta.

Testerna syftar till att implantera hjärtpumpen, väcka djuret och sedan observera djurets välmående i vaket tillstånd. Den sista operationen innan sommaren avbröts eftersom nedsövningen av djuret inte fungerade. Att söva kalvar är mer komplicerat än att söva människor. Inför operationen måste en människa ha tom magsäck, annars finns risk för livshotande komplikationer. Med kalvar som har fyra magsäckar är detta mycket svårt att säkerställa. Det här var orsaken till att djuret i det sista provet fick hjärtstillestånd och operationen avbröts, vilket alltså inte är kopplat till själva pumpimplantationen och pumpkirurgin eftersom de aldrig hann startas. Efter analys av förfarandet vid de kroniska testerna innan sommaren har Real Hearts ledning vidtagit åtgärder för att minska riskerna men det går inte att radera dem helt. Kommande operation blir den sista i sin serie. Nästa steg är att med nyinköpt avancerad utrustning utföra tester i laboratoriemiljö, s k bänkprov, vilket är ett mycket kostnadseffektivt sätt att föra projektet framåt. Efter avslutat bänkprov tar nya djurtester i ett certifierat labb vid. ”Vi är mycket nöjda med resultaten från de tre första försöken och de operationstekniska kunskaper vi tillskansat oss under processen. Det gör att vi framöver kan höja säkerheten för djuret men också förbättra och effektivisera höstens fortsatta forskningsarbete.” säger Azad Najar, VD och innovatör.  ----------------------------------------------------------------------

Transtema Group AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission

Emissionen i sammandrag · Aktieägare i Transtema erhåller en (1) teckningsrätt per varje (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 september 2018. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. · Emissionskursen är 20,00 SEK per aktie. · Bolaget tillförs vid full teckning 78,2 MSEK före emissionskostnader. · Teckning sker under perioden 17 september – 1 oktober 2018. · Handel i teckningsrätter sker under perioden 17 – 27 september 2018. · Emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om 40,8 MSEK, motsvarande 52,1 procent, och garantiåtaganden om 37,5 MSEK, motsvarande 47,9 procent, från Bolagets befintliga ägare. Totalt omfattar erhållna teckningsförbindelser och emissionsgarantier 100 procent av emissionsbeloppet, motsvarande 78,2 MSEK. Rådgivare Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Transtema i samband med emissionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Transtema. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Transtema Group AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Transtema Group AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Transtema upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Transtema för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Transtema och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. För mer information kontakta:Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00John Afzelius, CFO, 031-746 83 00 Om Transtema Group AB (publ)Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät, som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017. Inklusive den i augusti 2018 förvärvade fältserviceverksamheten Transtema Network Services AB omsätter koncernen ca 2 miljarder kr på årsbasis. Antal anställda i koncernen är därmed ca 1 200. Transtema Group AB är listat på Nasdaq First North med tickern TRANS. Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser.

Offentliga Hus offentliggör tilläggsprospekt i samband med tilläggsemission av obligationer

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har emitterat icke-säkerställda obligationer om 300 mkr inom ett befintligt rambelopp om 700 mkr (ISIN: SE0010023259), varav obligationer om 400 mkr emitterats tidigare.  I samband med den tidigare emissionen upprättade Offentliga Hus ett prospekt, med anledning av bolagets ansökan om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm. Prospektet godkändes och registrerades den 12 januari 2018 (”Prospektet”). Prospektet publicerades på Offentliga Hus webbplats samma dag och finns även sedan dess tillgängligt via Finansinspektionens webbplats www.fi.se. Med anledning av tilläggsemissionen enligt ovan och av att Offentliga Hus efter publiceringen av Prospektet offentliggjort sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017, delårsrapporter för första halvåret 2018, samt pressmeddelande den 31 augusti 2018 avseende estimerad intjäningsförmåga, har Offentliga Hus upprättat ett tillägg till prospektet ”Tilläggsprospektet”.  Finansinspektionen har idag godkänt Tilläggsprospektet, som kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, samt på bolagets webbplats, www.offentligahus.seoch skickas på begäran i pappersform. Offentliga Hus avser att notera obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Stockholm den 14 september 2018 För mer information, vänligen kontakta: Lars Holm, VD Offentliga Huslars.holm@offentligahus.se+46 (0) 708 97 44 09 Niklas Eklund, CFOniklas.eklund@offentligahus.se+46 (0) 70 969 29 69   Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2018 kl 12.00.

Victoria Park deltar på Stockholm Corporate Finance Fastighetsseminarium den 18 september

Den 18 september 2018 deltar Victoria Parks VD Per Ekelund på Stockholm Corporate Finance och Financial Hearings kapitalmarknadsdag. Per Ekelund presenterar Victoria Park kl. 08.30. Presentationen kommer sändas live på www.victoriapark.se/bolaget, där den även finns tillgänglig i efterhand. Cirka 200 åhörare samlas för att lyssna till 7 företag som presenterar sina verksamheter, följt av en frågestund ledd av moderator Jonas Andersson från Alfred Berg. Det är fjärde året i rad som Stockholm Corporate Finance och Financial Hearings arrangerar kapitalmarknadsdagen, där investerare, analytiker och media träffar företag inom Fastighetsbranschen. För ytterligare information, vänligen kontakta  VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Catena tecknar avtal om förvärv av logistikmark söder om Stockholm

2018-09-14 kl. 15:00     Området som är en del av fastigheten Ånsta 1:1 är beläget vid E20 och i nära anslutning till E4 endast 45 km söder om Stockholm city. Området utgör en del av det framväxande logistikcentret Stockholm Syd mellan Södertälje och Nykvarn som utöver lokaliseringen vid europavägar även erbjuder närhet till hamn, industrispår och flygplats. Planarbete pågår för den förvärvade fastigheten och detaljplan för lager, logistik och industribyggnader på markområdet förväntas vinna laga kraft under 2019. – De stora varuflödena till Stockholm kommer från söder, med den förvärvade marken skapar vi möjligheter för framtida lager- och terminalbyggnader i ett logistikläge där vi både upplever en ökande efterfrågan och ser en stor potential, kommenterar Catenas regionchef i Stockholm, Maths Carreman. – Hela området är i en spännande fas och det känns tryggt att en erfaren aktör som Catena är med och driver utvecklingen fortsatt framåt, säger Jan-Olof Smedberg på Smedberg Logistik- & Industrimark AB. Affären sker via en bolagsaffär till ett åsatt fastighetsvärde om 315 Mkr. I affären ingår också ett antal åtaganden, såsom dagvattenhantering, gator med mera, som bekostas av säljaren. Avtalet är villkorat med förutsättningen att detaljplanen antas och vinner laga kraft senast 2020, i samband med det sker även tillträde. För ytterligare information, vänligen kontakta Benny Thögersen, VDTel. 0706-60 83 50benny.thogersen@catenafastigheter.se               Maths Carreman, Regionchef StockholmTel. 0730-70 22 12maths.carreman@catenafastigheter.se

Sibyllakedjan digitaliseras ytterligare – nytt storavtal med IP-Only uppgraderar 165 etableringar

  Nordic Fast Food äger kedjan Sibylla, som sedan 1932 drivit restauranger i Sverige och som i dag har cirka 165 etableringar i landet. När de nyligen sökte leverantör för morgondagens nätverkslösningar valdes IP-Only. – Precis som våra gäster blir även vi alltmer digitala och i den utvecklingen krävs nät som både klarar ökad kapacitet och stabilitet då vi befinner oss i en expansionsfas av nya snabbservicerestauranger. Samarbetet med IP-Only är ett sätt för oss att ytterligare förfina den digitala resa vi påbörjat, säger Joakim Carlsson, vd på Nordic Fast Food.  Avtalet, som löper över fyra år med ett affärsvärde på ett miljonbelopp, innehåller bland annat följande. · Central IP VPN-tjänst för enklare hantering · Cirka 165 etableringar i Sverige som kopplas till centrala IP VPN-tjänsten · Internet · Brandvägg för ökad säkerhet · VPN-anslutna kortinlösen och fjärranslutning · Ett extra VLAN med internetförbindelse – Det är naturligtvis glädjande att en så stor aktör som Nordic Fast Food, med ett välkänt och aktat varumärke som Sibylla, valt oss som partner när morgondagens digitala infrastruktur planeras och implementeras. Detta är ytterligare ett bevis på att vi kan leverera de största lösningarna, till de största kunderna, med de hårdaste kvalitetskraven, säger Regina Donato Dahlström, affärsområdeschef för IP-Only Enterprise.  MediakontaktNiclas Karnhill, presschef på IP-OnlyTel: +46 708 70 00 60E-post: niclas.karnhill@ip-only.se Om IP-OnlyIP-Only är en svensk internetoperatör som bygger, driver och äger fiberinfrastruktur i Norden och lägger därmed grunden för det digitala samhället. Företaget investerar i Sverige, driver ett rikstäckande fibernät, ett växande antal stadsnät och bygger kontinuerligt ut ny fiberinfrastruktur. Alla IP-Onlys nät är öppna och neutrala. Företaget har flera datacenter och erbjuder bland annat molnbaserad serverkapacitet till tjänsteleverantörer. Högsta tillförlitlighet och kvalitet är grunden för hela IP-Onlys arbete. Läs gärna mer på www.ip-only.se

H&M-koncernens försäljningsutveckling i tredje kvartalet 2018

Försäljningen inklusive moms för tredje kvartalet, 1 juni 2018 – 31 augusti 2018, uppgick till MSEK 64 800* (59 383), en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Omsättningen exklusive moms uppgick till MSEK 55 821* (51 229). I lokala valutor ökade försäljningen inklusive moms med 4 procent. H&M-koncernens fortsatta förändringsarbete, för att möta det stora skiftet i branschen, har bidragit till en successivt förbättrad försäljningsutveckling och ökade marknadsandelar på många marknader under tredje kvartalet. Däremot har de problem som uppstod under våren i samband med implementeringen av nya logistiksystem på några av koncernens viktiga marknader såsom USA, Frankrike, Italien och Belgien haft en stor påverkan på försäljnings- och kostnadsutvecklingen i dessa länder under tredje kvartalet. De nya logistiksystemen möjliggör en snabbare och effektivare varuförsörjning samt en ökad integration mellan butik och online. Kommunikation i samband med niomånadersrapportNiomånadersrapporten för 2018, 1 december 2017 – 31 augusti 2018, publiceras kl 08.00 den 27 september 2018. En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska kl 09.00 där vd Karl-Johan Persson, finanschef Jyrki Tervonen och IR-chef Nils Vinge medverkar. För presentationsmaterial se about.hm.com/investerare. För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på about.hm.com eller via länken: http://emea.directeventreg.com/registration/9314879 För bokning av intervjuer med vd Karl-Johan Persson och IR-chef Nils Vinge i samband med niomånadersrapporten den 27 september, vänligen kontakta: Kristina Stenvinkel, kommunikationsdirektörTelefon: 08-796 39 08E-post: stenvinkel@hm.com Karl-Johan Persson, vd *Beloppen är preliminära och kan komma att avvika något från niomånadersrapporten, 1 december 2017 – 31 augusti 2018, som kommer att publiceras kl 08.00 den 27 september 2018.

Barn och ungas månadspeng oförändrad sedan 2016

De flesta, tre av fyra, barn och unga får månadspeng varje månad. Andelen är högre ju äldre barnen är, vanligast är det med regelbunden månadspeng i 16-årsåldern. Då får mer än nio av tio egna pengar att bestämma över varje månad. - Det är bra att så många unga tidigt får lära sig att hushålla med egna pengar, det har de nytta av hela livet, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och Sparbankerna. Månadspengen har ökat under en längre period men är oförändrad senaste årenDe yngre barnen får 100 kronor per månad. I 13-årsåldern ligger månadspengen på 300 kronor, medan gymnasieungdomar ofta får motsvarande studiebidraget att bestämma över.[2]  Sedan 2011 [3] har en 13-årings månadspeng ökat med 43 procent. Under samma period har den disponibla inkomsten [4) för vanliga yrken ökat med 14 procent. Men de senaste två åren är månadspengen oförändrad för de flesta barn, medan föräldrarnas disponibla inkomst ökat med tre procent. - De flesta lönehushåll har under en längre period haft en god reallöneutveckling. Det har oftast även gynnat barnen, men de senaste åren är månadspengen för de flesta barn faktiskt oförändrad, säger Arturo Arques. Lagom mycket ansvar ger nöjdare barnÖver hälften av de unga är nöjda med sin ekonomiska situation. Mest nöjda är 19-åringarna och mest missnöjda är 16-åringarna. Barn och unga som sparar regelbundet, som får ta lagom mycket ansvar för sin egen ekonomi och som inte kan tjata till sig mer pengar från föräldrarna är mer nöjda med sin ekonomiska situation än genomsnittet. Knappt hälften av de unga uppger att deras månadspeng tar slut innan månaden gör det. En tredjedel av barnen kan då få mer pengar om de tjatar om det, 15-åringarna är de som i störst utsträckning kan tjata till sig pengar (41 procent). - Att ge mer pengar för att barnen ber eller tjatar om det hjälper dem inte att lära sig att hushålla med pengar. Och vår undersökning visar att de inte heller blir mer nöjda med sin ekonomiska situation då, fortsätter Arturo Arques. Barn och månadspeng – tips från Swedbank och sparbankerna • Ge barnen månadspeng som de själva får ta ansvar för. På så sätt lär de sig hushålla med pengar och förstå pengars värde.• Kom tillsammans överens om vad pengarna ska räcka till för att undvika bråk om pengar.• Om barnets pengar tar slut, ge inte mer. Då lär de sig inte att pengar är en begränsad resurs. När pengarna är slut så är de slut!• Om månadspengen är förknippad med villkor, som till exempel göra läxor och städa sitt rum, lär sig barnet skillnaden mellan gåva och ersättning. För mer information:                                     Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                       www.swedbank.se/arturosbloggMadelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38           www.swedbank.se/privatekonomi [1] Undersökningen gjordes i juni 2018, 1 500 föräldrar och 1 500 barn i åldrarna 7-19 år deltog i undersökningen.[2] I analysen används uppgift över medianvärdet på månadspeng.[3]  Den tidigaste uppgiften över medianvärdet från Swedbanks undersökningar är från 2011.[4] Disponibel inkomst är inkomst efter skatt inklusive eventuella bidrag. I analysen jämförs realinkomst, dvs justerad för inflation, för några av Swedbanks typhushåll.

Castellum tillsätter ny HR-direktör

Som HR-direktör inom Castellum kommer Olof att vara övergripande ansvarig för koncernens Human Resources. Han tillträder tjänsten den 1 oktober men har redan verkat som tillförordnad HR-direktör på Castellum sedan februari i år och har sedan dess även ingått i Castellums koncernledning. ”Vi ser fram emot att Olof, genom sin breda erfarenhet kommer att fortsätta harmonisera vårt HR-arbete och utveckla funktionen inom koncernen”, säger Henrik Saxborn, VD för Castellum. För ytterligare information kontakta:Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum, 031-60 74 50Ingalill Östman, Kommunikationsdirektör Castellum AB, 0703-54 41 27www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Vicore Pharma rekryterar två nyckelpersoner och stärker fokus på svåra ovanliga lungsjukdomar

Dr. Rohit Batta har 18 års omfattande erfarenhet som läkare med fokus på ovanliga svåra sjukdomar och har lett medicinska och kliniska utvecklingsteam. Han har senast varit verksam som “Senior Director of Cell and Gene Therapy” på GlaxoSmithKline (GSK) med ansvar för att leda den kliniska utvecklingen av genterapier avseende haemoglobinopatier. Dr Batta ledde också den kliniska utvecklingen och lanseringen av världens första genterapiprodukt för en ovanlig pediatrisk sjukdom. Dr. Batta är utbildad läkare vid Kings College School of Medicine och är medlem av the Royal College of General Practitioners och the Faculty of Pharmaceutical Medicine. Dr. Göran Tornling har nästan fyrtio års erfarenhet som specialistläkare i lungmedicin. Han har tidigare varit verksam som ”Executive Director, Clinical Science and Strategy (Respiratory)”, på AstraZeneca R&D, med ansvar för klinisk utvecklingsstrategi bland annat för ett projekt inom idiopatisk lungfibros, vilket är Vicores huvudindikation. Han har vidare varit ”Executive Vice President” och forskningschef på Orexo med ansvar för såväl preklinisk, farmaceutisk och klinisk innovation och utveckling. Dr. Tornling är utbildad både på Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet och är läkare, docent och specialist inom lungmedicin. “Batta och Tornling är två högkvalificerade personer inom sina specialistområden och är passionerade avseende att kunna hjälpa patienter med stora medicinska behov. Deras breda och djupa kunskap inom ovanliga sjukdomar i allmänhet och svåra lungsjukdomar i synnerhet är precis vad Vicore behöver för att bygga ett medicinskt team av världsklass och för att hålla högt tempo i det fortsatta kliniska utvecklingsarbetet”, säger Dr. Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore Pharma.  För ytterligare information, kontakta:Dr. Carl-Johan Dalsgaard, VD: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard @vicorepharma.com

Hansa Medical utser Vincenza Nigro till Vice President, Global Medical Affairs

Vincenza Nigros expertis har utvecklats under mer än tjugo års erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin inom medical affairs, klinisk utveckling och kommersiellt ledarskap, bland annat inom transplantation och sällsynta sjukdomar. Hon kommer att vara baserad i USA och rapportera till Hansa Medicals VD, Søren Tulstrup. Vincenza Nigro kommer att ansvara för Hansa Medicals globala medical affairs-strategi för bolagets primära läkemedelskandidat imlifidase (INN), även känd som IdeS, vilket omfattar förberedelserna för lansering av imlifidase inom njurtransplantation. Hon kommer att expandera och leda Hansa Medicals globala team inom medical affairs, med fokus på främst USA och Europa. Imlifidase är ett enzym med en ny och innovativ behandlingsmekanism för att snabbt och specifikt klyva immunoglobulin G (IgG), vilket möjliggör njurtransplantation för sensitiserade patienter. Uppföljningsdata från två fas II-studier med imlifidase vid njurtransplantation förväntas senare denna månad. Dessa resultat har potential att utgöra grunden för att lämna in en ansökan om marknadsgodkännande, Biologics License Application (BLA), till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, U.S. Food and Drug Administration (FDA). ”Vi är mycket glada över att välkomna Vincenza till Hansa i detta spännande skede när vi väntar uppföljningsdata från våra fas 2-studier med imlifidase för njurtransplantation. Hennes omfattande erfarenhet från att utveckla och leda högpresterande team inom medical affairs samt att utveckla och hantera produktlivscykeln för innovativa produkter inom transplantation och immunologi gör henne till en stark och värdefull förstärkning av laget när vi nu förändrar Hansa Medical till ett fullfjädrat globalt kommersiellt bioteknikbolag.”sade Hansa Medicals VD, Søren Tulstrup. Vincenza Nigro kommer närmast från Veloxis, ett specialty pharma-bolag med fokus på transplantation, där hon byggt upp och ansvarat för verksamheten inom medical affairs. Dessförinnan arbetade hon i mer än tio år på Hoffmann-La Roche i USA inom läkemedelsforskning och klinisk utveckling samt i kommersiella befattningar inom immunologi och transplantation. Hon har också haft kommersiella chefsroller vid det amerikanska specialty pharma-bolaget Enzon Pharmaceuticals som var inriktat på onkologi. Hon är Bachelor of Science i biologi från Fairleigh Dickinson University och har en MBA från Massachusetts Institute of Technology (MIT). Denna information är sådan som Hansa Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2018 kl. 08:00 CET. Om imlifidase (IdeS)Imlifidase är ett enzym som eliminerar immunglobulin G (IgG) antikroppar snabbt och effektivt. Hansa Medical utvecklar imlifidase som en unik behandling för att möjliggöra njurtransplantation för sensitiserade patienter, för vilka transplantationskirurgi är mycket svår eller omöjligt till följd av närvaron av anti-human leukocyte antigen (HLA) IgG-antikroppar. Data som rapporterats från tre fas 2-studier har visat att imlifidase snabbt och kraftigt reducerar anti-HLA-antikroppar, vilket möjliggör transplantation. Imlifidase utvärderas för närvarande i högsensitiserade patienter som ej svarar på tillgängliga desensitiseringsmetoder. Fullständiga resultat från dessa studier väntas under 2018. Imlifidase utvärderas även i en klinisk fas 2-studie i den ovanliga autoimmuna sjukdomen anti-GBM sjukdom, och har även potential i en rad ytterligare autoimmuna sjukdomar. Imlifidase är skyddat av flera patent, och resultat från studier med imlifidase har publicerats i ett antal expertgranskade vetenskapliga tidskrifter. Om sensitiserade patienterMånga patienter på väntelistan för organtransplantation är HLA-sensitiserade, vilket innebär att de bär på antikroppar mot HLA. När dessa antikroppar är riktade mot HLA hos en potentiell donator (donatorspecifika antikroppar, DSA) kan det transplanterade organet utsättas för betydande risk för avstötning. Patienter med höga nivåer anti-HLA antikroppar är högsensitiserade och sannolikheten att finna en passande donator till en högsensitiserad patient är mycket låg då patienterna ofta bär på DSA mot flertalet möjliga donatorer. Detta innebär att patienterna inte kan genomgå en transplantation som de egentligen är i mycket stort behov av. Om Hansa Medical ABHansa Medical är ett biopharma-bolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med organtransplantation och akuta autoimmuna sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat imlifidase, ett enzym som eliminerar IgG-antikroppar, är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med betydande potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar. I bolagets utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt. Under projektnamnet NiceR utvecklas nya innovativa enzymer för eliminering av immunglobuliner för att möjliggöra upprepad dosering vid autoimmuna skov samt inom onkologi. Bolaget är baserat i Lund och Hansa Medicals aktie (ticker: HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, vänligen kontakta:Hansa Medical AB (publ)Emanuel Björne, Vice President Business Development and Investor RelationsMobiltelefon: 0707-17 54 77E-mail: emanuel.bjorne@hansamedical.comwww.hansamedical.com

Lansering av World Football Manager i Sydafrika

– Soft launch kommer att pågå tills användardatan, från spelets onboarding och retention dag 1 samt matchsekvens, är enligt våra förväntningar. Framförallt användardata från matchsekvensen kommer vi att lägga extra hög vikt vid då det är ett moment där WFM skall särskilja sig från konkurenterna. När produkten är redo inleds nästa fas av soft launch med lansering på ytterligare en eller flera nya marknader för att analysera betalningsvilja och kostnad per nedladdning, säger VD Pär Hultgren. WFM bygger på samma plattform som framgångsspelet World Hockey Manager som på kort tid har blivit det ledande ishockeymanagerspelet. Fotboll är i särklass världens största sport vilket även speglas i antalet användare av mobila fotbollsmanagerspel. Ett par av de största spelen inom genren, Top Eleven och PES Club Manager omsätter tillsammans enligt sensortower.com ett par hundra MSEK per år.  – Vår målsättning är att den fullskaliga versionen av WFM ska tävla med de största och vi hoppas att vår soft launch och fortsatta produktutveckling speglar det. Våra konkurrenter har bra spel med många år på nacken, så det gäller för oss att tålmodigt ta ett steg i taget, säger Pär Hultgren. När spelmässan GamesCom gick av stapeln i Köln i slutet av augusti fanns Gold Town Games på plats. Under mässan premiärvisades valda delar av det nya spelet WFM upp för allmänheten. – Det var spännande och lärorikt att visa upp WFM på mässan. GamesCom är en gigantisk mässa med de allra största bolagen i spelbranschen med totalt uppåt en halv miljon besökare. Den stora nyttan för Gold Town Games var att visa utvalda delar av WFM som skiljer sig från konkurrerande spel på marknaden. Sedan GamesCom har vi justerat utifrån feedback och vidareutvecklat tekniken inför soft launch i Sydafrika, avslutar VD Pär Hultgren.

24SevenOffice förvärvar återförsäljaren Online Sales Company AS

Online Sales Company har sedan starten byggt upp en portfölj av 24SevenOffice-abonnemang med ca 8,5 Mkr i årlige återkommande intäkter, motsvarande cirka 8,7% av koncernens sammanlagda årliga återkommande intäkter. Förutom högre abonnemangsintäkter medför förvärvet en väsentlig förstärkning av 24SevenOffices försäljningsorganisation och tillför dessutom en erfaren försäljnings- och partneransvarig i Sverige. Konsultresurserna stärks dessutom med en senior implementeringskonsult. 24SevenOffice bedömer att betydande synergier kan uppnås genom att integrera säljorganisationerna i en gemensam försäljningsorganisation där företagen kan dela unik erfarenhet, kunskap och kompetens inom försäljning och leverans av 24SevenOffices ERP-lösningar. ”Förvärvet av Online Sales Company för oss närmare målet att bli Nordens ledande ERP-företag. Vi stärker våra försäljningsresurser avsevärt och kommer att fortsätta att fokusera på att växa framförallt bland mindre och medelstora bolag i Sverige”, säger Staale Risa, VD 24SevenOffice Scandinavia AS. Förvärvet sker genom att 24SevenOffice Scandinavia AB:s norska moderbolag 24SevenOffice AS förvärvar Online Sales Company AS enligt optionsavtal. Moderbolaget säljer därefter Online Sales Company vidare till det noterade dotterbolaget. Skälet till att moderbolaget väljer att vidaresälja Online Sales Company är att det anser det både vara opraktiskt och skapar osäkerhet om moderbolaget ägde en återförsäljare i Skandinavien som konkurrerar med noterade dotterbolaget 24SevenOffice Scandinavia AB. För att minimera riskerna för det noterade bolaget sker förvärvet genom att moderbolaget utfärdar en ”sellers credit” där återbetalningen är kopplad till framtida fritt kassaflöde i Online Sales Company. Därmed uppstår ingen likviditetsrisk i det noterade bolaget till följd av affären. Moderbolaget förvärvar Online Sales AS för 20,1 Mkr som erläggs i form av aktier och 4 Mkr kontant, vilket är väsentligt lägre än den egna värderingen P/S (price/sales). Till detta kommer en tilläggsköpeskilling som utbetalas om 1,5 år för att säkerställa att nyckelpersoner fortsätter att prestera på hög nivå. Moderbolaget säljer Online Sales Company AS till sitt noterade dotterbolag 24SevenOffice Scandinavia AB för 20 Mkr, utan tilläggsköpeskilling. Avtalet är villkorat av due diligence och några andra reservationer som 24SevenOffice Scandinavia AB gjort. Transaktionen beräknas slutföras under fjärde kvartalet 2018. Om Online Sales Company AS Online Sales Company startades 2014 av grundaren och nyckelpersoner i The Online Backup Company. Online Backup Company var ett snabbväxande B2B SaaS-företag som hade stor framgång i Norge och Sverige. Bolaget såldes till det Nasdaqnoterade J2 Global år 2014 för 200 Mkr. Online Sales Company leds av Henning Rytterager, tidigare försäljningschef för Norge och Sverige i The Online Backup Company. Rytterager ledde säljteam på upp till 20 säljare i de båda länderna och var en mycket viktig del i The Online Backup Companys framgång. Rytterager går omgående in som försäljnings- och partneransvarig i Sverige för 24SevenOffice Scandinavia AB. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2018.

24SevenOffice förvärvar 51 procent i Credité Consulting AB

Sedan noteringen på Spotlight Stock Market har 24SevenOffice Scandinavia AB lagt grunden för sin tillväxtstrategi i Sverige. För att hantera den stigande efterfrågan på onboardingstjänster från svenska ERP-kunder och redovisningsbyråer förvärvar 24SevenOffice majoriteten i Credit Consulting AB med 14 konsulter certifierade på 24SevenOffices system. För att Credité Consulting AB ska kunna fortsätta sin tillväxt skjuter 24SevenOffice Scandinavia AB 1,25 Mkr till bolaget i en riktad nyemission. Dessutom köper 24SevenOffice Scandinavia aktier i Credité Consulting för 1,25 Mkr. Efter transaktionerna äger 24SevenOffice 51 procent av Credité Consulting. 24SevenOffice Scandinavia kommer att samlokalisera sina medarbetare i Sverige med Credité Consulting. ”Vi får snabbt flera synergier mellan bolagen, men det viktigaste med förvärvet är att det underlättar och snabbar upp uppskalningen av vår leveransförmåga och den löpande supporten av 24SevenOffices affärssystem i Sverige”, säger Staale Risa, VD för 24Seven Office Scandinavia AB. 24SevenOffice Scandinavia verkar för att alla nyckelpersoner i koncernen i så hög grad som möjligt ska ha gemensamt intresse. Därför har säljarna av Credité Consulting åtagit sig att under en tremånadersperiod köpa aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB över marknaden för 40 procent av den kontantersättning de erhåller för sina aktier. Avtalet är villkorat av due diligence och några andra reservationer som 24SevenOffice Scandinavia AB gjort. Transaktionen beräknas slutföras under fjärde kvartalet 2018. Om Credité Consulting AB Credité Consulting är ett snabbväxande konsult- och redovisningsbolag grundat 2012 med huvudkontor i Stockholm. Credité Consulting har specialiserat sig på 24SevenOffice och är en Gold Certified partner med 14 redovisnings- och lönekonsulter. Credité Consulting omsatte 7,9 Mkr under 2017 och har hittills haft en årlig tillväxt på 30 procent. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2018.

Nordea Markets ETF lanserar börshandlad fond

Den 17 september lanserar Nordea Markets ETF[1] den börshandlade fonden Nordea SmartBeta Eurozone Equity UCITS ETF (”SmartBeta-ETF:en). Dess underliggande index är en så kallad faktorbaserad aktiestrategi[2] som historiskt har visat sig vara framgångsrik. Denna ETF passar både privatsparare och professionella placerare och riktar sig till dem som planerar att hålla investeringen i minst fem år. SmartBeta-ETF:en följer Nasdaq Nordea SmartBeta Multifactor ESG Eurozone Index, ett av Nordea i samarbete med Nasdaq framtaget index som består av aktier från euro-området med hög direktavkastning, lågt beta jämfört med marknaden och positiv utveckling relativt marknaden. Det är en regelbaserad strategi som ligger till grund för ett unikt index som ETF:en följer. Varje kvartal görs en ombalansering i enlighet med indexreglerna för att säkerställa att ETF:en hela tiden följer strategin. Mer information om indexet och hur det beräknas återfinns i indexreglerna . SmartBeta-ETF:en är en del av konceptet Nordea IndexGo, som erbjuder sofistikerade investeringar på ett enkelt sätt. ”Vi på Nordea Markets har en tydlig ambition att skapa investeringsstrategier på ett enkelt, genomlyst och kostnadseffektivt sätt och göra dessa strategier tillgängliga för allmänheten. Därför är vi stolta att nu kunna erbjuda den första Nordea IndexGo-ETF:en som listas på börsen den 17 september”, säger Carl Christenson, Head of ETFs & Index Solutions på Nordea. Hållbarhetsfrågor är avgörande för valet av aktier till SmartBeta-ETF:en. Endast bolag som har en bra ESG-profil[3], enligt vår analysmodell, kan bli aktuella för att ingå i indexet. ETF:en tar därmed hänsyn till internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och affärsetik vid urvalet av aktier och andra värdepapper. ”I egenskap av både global indexleverantör och marknadsplats är Nasdaq mycket glada att samarbeta tillsammans med Nordea kring detta nya index och samtidigt välkomna Nordea Markets ETF som ny emittent av börshandlade fonder. Nasdaq har både möjlighet och ett ansvar att möjliggöra mer hållbara investeringar, och produkter som Nordea SmartBeta Eurozone Equity är steg i denna riktning. Vi ser fram emot att kunna erbjuda handel i en börshandlad fond som tar hänsyn till både plånbok och vår planet”, säger Helena Wedin, europeisk chef för börshandlade produkter på Nasdaq. SmartBeta-ETF:en är noterad i svenska kronor på Nasdaq Stockholm och fondandelar kan köpas och säljas under normala marknadstider från och med 17 september 2018. För ytterligare information:Carl Christenson, Head of ETFs & Index Solutions på Nordea tel. 070 227 02 52Afroditi Kellberg, presschef Nordea Sverige, tel. 073 350 55 99 Viktig informationDet här materialet är endast avsett som allmän information. Det utgör inte investeringsrådgivning och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Materialet består av allmän produktinformation och ska inte ses som en investeringsrekommendation. Innan du köper andelar i fonden bör du läsa fondens faktablad, produktblad och fondprospektet för Nordea Markets ETF samt marknadsföringsbroschyren och, om nödvändigt, kontakta en professionell rådgivare. Att köpa andelar i en börshandlad fond innebär risker och fondandelarnas värde kan såväl öka som minska på grund av marknadsrörelser, fondens riskprofil eller kostnader i samband med insättning och uttag, och för fondförvaltningen samt andra faktorer och du kan förlora hela kapitalet. Du bör läsa avsnittet om riskfaktorer i fondprospektet med omsorg. En investering i fondandelar som handlas i annan valuta än euro och/eller i fonder som innehåller värdepapper angivna i en annan valuta än euro, kan påverkas av valutarörelser. Fondprospektet, faktabladet, marknadsföringsbroschyren och annat informationsmaterial finns på nordea.se/Våra tjänster/Sparande och investeringar/Börshandlade placeringar/ETF/Nordea IndexGo och på Nordeas kontor. INDEX OCH LICENSER NASDAQ® är ett registrerat varumärke som tillhör Nasdaq, Inc. (tillsammans med närstående bolag benämnt ”Nasdaq”) som Nasdaq licensierat för användning av Nordea. Nasdaq har inte godkänt produkten/produkterna såsom lagenliga eller lämpliga på annat vis. Produkten/produkterna varken ges ut av, överlåts, säljs eller marknadsförs av Nasdaq. NASDAQ GARANTERAR INTE OCH TAR INGET ANSVAR FÖR PRODUKTEN/PRODUKTERNA. [1] Nordea Markets ETF är ett SICAV med säte i Luxemburg som omfattas av UCITS-direktivet. En SICAV-fond är en bolagsrättsligt bildad fond med rörligt aktiekapital. Nordea Markets ETF är en paraplyfond som kan ha flera delfonder[2] Investeringsstrategin baseras på tre faktorer: momentum, utdelning och beta[3] ESG: Environmental, Social and Governance; miljö, socialt ansvar och affärsetik

Camanio Care skriver avtal med Flextronics angående distribution av innovativ e-hälso hub

Produkten är en kommunikationsutrustning för säker kommunikation av hälsodata, från hemmet vidare till sjukvården. Produkten kopplar ihop olika medicinsk mätutrustning och sensorer i hemmet via Bluetooth, Wi-fi samt möjlighet till Z-wave, för att sedan på ett säkert sätt skicka data till journalsystem eller andra verksamhetssystem inom sjukvården. -        Det här ligger helt i linje med Camanio Cares strategi att vara ledande inom vård och omsorg i hemmet. Genom att integrera den här produkten i Camanios Vital Smart Care plattform samt med andra hälsoprodukter och sensorer kan Camanio nu ta steget mot att leverera data in mot vården för patienter med kroniska sjukdomar i hemmet. Vi säkerställer nu datainsamling för vård och omsorg i hemmet för vidareförmedling till våra partners. Vår position stärks väsentligt i och med detta distributionsavtal, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio Care AB. Den unika routern uppfyller den internationella standarden CONTINUA[1] , ett initiativ som reglerar hur medicinsk utrustning ska kommunicera, något som underlättar för säker kommunikation mellan medicintekniska produkter och exv. journalsystem. Fördelen med att använda en specifik router för kommunikation, som är anpassad tillhälsodata, jämfört med en vanlig mobiltelefon, är att data som skickas med en mobiltelefon måste valideras vid varje ny systemuppdatering eller ny telefonmodell enligt medicinsk standard. Varje validering är mycket tidskrävande vilket man kan undvika genom att använda en dedikerad hälsohub. Vården flyttar hem Hälso- och sjukvård får en allt mer självklar plats i våra hem. Människor föredrar ofta hemmets trygga väggar framför vårdinstitutioner - även vid sjukdom. Det finns tydliga ekonomiska fördelar med att satsa på vård i hemmet framför institutionell vård. Kostnaden för vård av äldre är betydligt högre vid institutionell vård än vid vård i hemmet. Människor som lider av kroniska sjukdomar som KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom), hjärtsvikt, diabetes m.fl. är en betydande och mycket resurskrävande del vården. Olika beräkningar visar på att 70–80% av vårdproduktionen konsumeras av denna grupp, och i och med att andelen äldre ökar, och eftersom andelen kroniska sjukdomar är störst bland äldre, kommer det att ställas krav på ökad vårdproduktion i hemmet. Vård på distans, eller snarare vård i hemmet, underlättas av att mer frekvent och säkrare kunna genomföra mätningar och uppföljningar hemma. En lösning där patienten till större del deltar i vården, och bland annat skickar mätdata till vården. Detta minimerar behovet av onödiga resor för besök i primärvården, tidig detektion av kroniska sjukdomsförlopp, samtidigt som patienten kan känna sig trygg och få den uppföljning som behövs i hemmet.  [2]   En studie från 2015 visade en reduktion på 50% av återinskrivningar på sjukhus inom 30 dagar för patienter som fick hjälp av vårdlösningar på distans. Vård på distans innefattar vård som sker utanför en klinik eller sjukhus, vanligast i hemmet. År 2015 vårdades ca fem miljoner människor i världen på distans, ett antal som har stigit med 51% från föregående år, vilket enligt en rapport från Berg Insight visar på en stark uppåtgående trend. Camanio Care har en unik position på marknaden för att fånga ett maximalt värde av den omställning som sker inom hälso- och sjukvård. Camanio kan erbjuda attraktiv produktpaketering Det Camanio avser erbjuda marknaden framöver är en paketering av vanliga medicintekniska produkter som tillsammans med den medicinska routern bildar en attraktiv lösning för den hårdvara som användas av patienter med kroniska sjukdomar såsom övervikt, hjärtsvikt, diabetes och KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). Det finns också intressanta synergier genom integration med VITAL Smart Care plattform. Produktpaketen kommer sedan riktas mot primärvården i samarbete med partners som redan idag arbetar som tjänsteleverantörer mot vården. För ytterligare information, vänligen kontakta:Catharina Borgenstierna, vdTelefon: 0733-93 00 07E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com Om Camanio CareCamanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar för en digital omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification med produkter såsom VITAL, BikeAround™, Bestic® och Giraff™. Genom tre fokusområden; aktivering, måltid och digital omsorg, önskar Camanio Care stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Camanio Care AB har idag sitt huvudkontor i Stockholm, ett dotterbolag i USA, Camanio Care Inc., samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hong Kong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder. Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com. Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2018. ---------------------------------------------------------------------- [1]  https://www.pchalliance.org/ [2]  https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/solution-briefs/enabling-healthcare-innovation-at-the-edge.pdf

XMReality och Semcon inleder ett strategiskt samarbete för att integrera digitalt innehåll i XMReality Remote Guidance™

Semcon har upplevt en ökad efterfrågan på digitalt och interaktivt innehåll från sina kunder och har gjort kraftiga investeringar i AR/VR-teknik för att visualisera information. Partnerskapet ger Semcon rätten att marknadsföra och erbjuda XMReality Remote Guidance och XMReality rätten att distribuera och visualisera innehåll från Semcon i XMReality Remote Guidance. Genom detta breddas XMRealitys erbjudande till att omfatta en lösning där teknisk digital information och instruktioner, till exempel serviceinstruktioner, kan visualiseras - vilket ger användare möjlighet att arbeta smartare. "Vi är mycket glada över att starta samarbetet med Semcon. Deras expertis i att visualisera information är en perfekt matchning med vårt AR-baserade verktyg för vägledning på distans, XMReality Remote Guidance. Avtalet ligger helt i linje med vår strategi att arbeta med företag som tillför mervärde till vårt erbjudande”, säger Johan Castevall, VD för XMReality. ”Tillsammans med vår expertis inom produktinformation skapar vårt samarbete nya möjligheter för våra kunder och deras slutanvändare. Med AR blir det ännu enklare att supporta till exempel servicetekniker genom att enkelt dela och visualisera rätt information vid rätt tidpunkt”, säger David Sondén, Sverigechef för affärsområdet Product Information på Semcon. “Våra kunder ligger i digitaliseringens framkant. Erbjudandet tillsammans med Semcon ger våra kunder möjlighet att differentiera sig inom digital service. Semcon är en viktig partner i vårt digitala ekosystem”, avslutar Johan Castevall. Avtalet innebär inte några intäkter eller kostnader för parterna i samband med avtalstecknandet. Intäkter genereras i gemensamma kundprojekt när nya kunder prenumererar på XMReality Remote Guidance programvara. För mer information, vänligen kontakta:Johan Castevall, VD XMRealityTelefon: +46 (0)73 356 04 81E-mail: johan.castevall@xmreality.se Om XMReality Remote Guidance™ XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar: · En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan på distans, som om man vore där · Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning · Integrationsmöjligheter genom öppna API:er för klienter   Om XMReality XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. XMReality:s kunder finns främst inom industrin såsom Bosch Rexroth, ABB, Siemens Industrial Turbomachinery, Electrolux och Bombardier. XMReality är baserat i Linköping och är noterat på Nasdaq First North (ticker: XMR).  För mer information, besök: www.xmreality.com Om Semcon Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2017 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på www.semcon.com Bolagets Certified Adviser är Redeye AB Telefon: +46 (0)8 545 013 30 www.redeye.se Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande måndag den 17 september 2018, kl. 08:45.

Nytt test kan upptäcka svårbotad cancer tidigt

På grund av mycket diffusa symptom upptäcks bukspottkörtelcancer vanligen mycket sent i sjukdomsförloppet. Det gör att det idag dör fler människor av bukspottkörtelcancer än av bröstcancer, även om cancerformen bara utgör tre procent av alla cancerfall. I nuläget förväntas den vara den näst dödligaste cancerformen år 2030. Ett nytt test, som utvecklats av forskare vid Lunds universitet, Herlev Hospital, Knight Cancer Institute och Immunovia AB, kan ändra på statistiken och upptäcka sjukdomen när den ännu går att operera bort. - Vårt test gör att vi med 96 procents säkerhet kan upptäcka bukspottkörtelcancer vid de två första stadierna, då möjligheterna att operera bort är betydligt bättre. Detta kan var flera månader innan symptom. För långt framskridna stadier, då sjukdomen vanligen brukar upptäckas, finns för närvarande få behandlingsalternativ och prognosen är betydligt sämre, säger Carl Borrebaeck, professor i immunteknologi vid LTH, Lunds universitet. Testet har utvecklats på en så kallad antikroppsmikromatris där flera 100 antikroppsfragment används för analys. Antikroppsfragmenten är specifika för bl a olika immunreglerande och cancerassocierade proteiner . En droppe blod från patienten analyseras med dessa antikroppschip och de proteiner som finns i blodet fångas upp och ger därmed en signal. Finns inte proteinerna eller om de finns i lägre koncentration blir signalen lägre. På så sätt har en unik proteinsignatur för tidig detektion av pankreascancer identifierats. Eftersom immunförsvaret är det första systemet som reagerar på hot från komplexa sjukdomar såsom cancer, autoimmuna sjukdomar och infektioner, designades mikromatrisen från början för att avspegla denna tidiga reaktion. På så sätt kan man få information om utveckling av tumörer långt innan de kan ses genom skiktröntgen eller upptäckas genom cirkulerande tumör-DNA. Av de hundratals tillgängliga markörerna har 29 stycken identifierats för att kunna upptäcka bukspottkörtelcancer i de tidiga stadierna med 96 procent tillförlitlighet. I framtiden skulle metoden kunna användas för att undersöka människor som på grund av ärftlighet, nyligen upptäckt diabetes eller kronisk bukspottkörtelinflammation löper en högre risk att drabbas av bukspottkörtelcancer. Studien bygger på prover som tidigare samlats in från patienter i Danmark och USA vid olika stadier av sjukdomen. Nästa steg är redan påbörjat och en stor prospektiv studie är igång i USA . Denna studie förväntas ta ca tre år. För mer information, kontakta  Carl.borrebaeck@immun.lth.se  +46 70 821 83 30 Länk till publikation: http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.77.6658?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

Karolinska Universitetssjukhuset är det första svenska sjukhuset att få högsta betyg i strålskydd

Bild och Funktion, Karolinska Universitetssjukhuset.  Strålning används till största delen inom medicinsk diagnostik, så som vid datortomografi, konventionell röntgen, genomlysningar, nuklearmedicin och olika interventionella ingrepp. Strålningen är ofrånkomlig men stråldoserna kan minimeras. ESR, europeiskt sällskap för radiologi, är ett internationellt och världens största radiologiska sällskap med mer än 76 000 medlemmar globalt och har haft Eurosafe-programmet sedan 2014. Som det första svenska sjukhuset, och det andra i Norden, har nu Karolinska Universitetssjukhuset beviljats fem stjärnor av ESR. Detta är högsta betyg. - Det är jätteroligt och vi har arbetat hårt vilket har lönat sig. Kriteriet för ett femstjärnigt betyg är, bland annat, att vi själva forskar inom medicinsk strålsäkerhet, utvecklar metoder i medicinsk diagnostik, utbildar medarbetare och remittenter, berättar Juhana Hakumäki, chef på Funktion Bild och Funktion på Karolinska Universitetssjukhuset. Dessutom använder Karolinska alltid noggrant dokumenterade och optimerade bildprotokoll och undersökningsmetoder för olika patientgrupper och tar hänsyn till ”ALARA-principen” (as low as reasonably achievable) vid alla bestrålningar. Strålning används också principiellt endast när det inte går att undvika. - Löpande vidareutbildning, bildkvalitetskontroller och remisshantering ingår i de verksamhetsaktiviteter som säkerställer patientsäkerheten hos oss. Den moderna utrustningen som vi som ett högspecialiserat sjukhus har spelar också en viktig roll, säger Juhana Hakumäki. För patienterna innebär detta att den statistiska risken att få biologiska skador från joniserande strålning vid en diagnostikundersökning minimeras. Samma sak gäller personalen. - Vi skyddar aktivt patienten och avbildar till exempel bara den kroppsdelen som ska undersökas. Vår personal har utmärkt kunskap i att använda rätt metodik och på rätt sätt. Vi vill att det verkligen ska kännas tryggt att bli undersökt av oss. Betyget visar att vi har gjort och gör saker helt rätt, bland de bästa i världen, och fortsätter så, säger Juhana Hakumäki. - Utmärkelsen är en bekräftelse på många års gemensamma ansträngningar och ett bra samarbete mellan sjukhusfysiker, sjuksköterskor och läkare har gett resultat. Vi känner oss mer motiverade än någonsin att fortsätta arbeta efter vår målsättning: att patienter ska få så säkra och tillförlitliga undersökningar som möjligt och att personalen ska få så låga stråldoser som möjligt, säger Albert Sundvall, enhetschef på Röntgenfysik. Läs mer om Bild och Funktion på Karolinska Universitetssjukhuset här  Läs mer om ESR och Eurosafe-programmet här    

BrainCool AB (publ) erhåller ännu ett patentgodkännande för applikationen feberkontroll till BrainCool™ System

BrainCool AB (publ ) har erhållit ännu ett patentgodkännande från Patent- och Registreringsverket (PRV) för bolagets applikation avseende feberkontroll för produkten BrainCool™ System. Bolaget har tidigare erhållit patentgodkännande för tekniken med ”flerzonskylning” för BrainCool™ System, dvs nedkylning av olika kroppsdelar oberoende av varandra. Tekniken underlättar och förbättrar kylbehandlingen. Tillsammans med patentskyddet för ”shiveringteknik” har vi ett starkt skydd för vår teknik för produkten.  Det nya patentet syftar till att ytterligare dra fördel av BrainCool™ Systems unika och patentskyddade design för selektiv kylning, som ger möjligheten att fördela kyla och värme till olika delar av kroppen med syfte att skapa en förbättrad feberkontroll. VD Martin Waleij kommenterar; -       Vi fokuserar främst på att etablera en bra applikation för feberkontroll specifikt för behandling inom neurologi, vilket har en stor potential på den amerikanska marknaden. Vi har etablerat ett samarbete med ledande opinionsledare inom neurologi i USA och ansöker gemensamt om kliniska och vetenskapliga anslag för att snabbt utvärdera och skapa evidens för bolagets applikation för feberkontroll. Feberkontroll kan även vara viktigt inom andra behandlingsområden. BrainCool™ System har kapacitet att reglera kylning och uppvärmning till olika delar av patientens kropp. I den tidiga fasen av hypotermibehandlingen är alla kyldynor inkopplade för att få en så snabb nedkylning av patienten som möjligt. När patienten närmar sig läkarens ordinerade måltemperatur styr BrainCool™ System automatiskt bort kyla från de delar av kroppen som har köldreceptorer. Kylningen fokuseras därefter till de områden som har färre köldreceptorer. Genom denna unika teknik kan BrainCool™ System bibehålla kylningen med en minimerad störning av patientens köld-receptorer, och därmed också minimera risken för frossa, s.k. shivering, som är en naturlig sidoeffekt av nedkylningen. BrainCool har tidigare inlämnat internationella så kallade PCT-ansökningar avseende de nu tre godkända patenten mot "shivering" (P109330003) och "flerzonskylning" (P109330004) och det senaste godkännandet för feberkontroll (P109330009). Bolagets primära fokus är att erhålla patentgodkännanden för dessa applikationer i övriga Europa, USA, Japan och Sydkorea. Martin Waleij kommenterar vidare; -       De svenska patenten banar väg för fler patentgodkännanden i länder och regioner som bolaget prioriterar. Vår produkt The BrainCool™ System, vilken nu har erhållit tre viktiga patent, är anpassad att fungera för behandling enligt flera olika behandlingsstrategier, måltemperaturer och indikationer.. Systemet har kapacitet att kyla kraftigt för snabb effekt och dess patenterade funktioner ger ytterligare stora fördelar gentemot konkurrerande produkter. Denna information är sådan information som BrainCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2018.

Minesto News Update 17 september 2018

EU-stöd till havsenergi på agendan vid nordiskt event i Bryssel I torsdags deltog Minesto vid ett event i Bryssel arrangerat av Ocean Energy Sweden och Ocean Energy Europe, där nordiska teknikutvecklare tillsammans med representanter från EU-kommissionen diskuterade möjligheter och utmaningar för havsenergisektorn i takt med att den går mot kommersialisering. Läs mer här . DNV GL: Investeringar i förnybar energi trefaldigas till 2050 DNV GL, världens största rådgivare inom förnybar energi samt olje- och gasindustrin, har släppt sin rapport Energy Transition Outlook 2018. I rapporten spår DNV GL att investeringar i förnybar energi fram till år 2050 trefaldigas och kommer att uppgå till 2 400 miljarder USD. Enligt DNV GL går utvecklingen mot en allt mer koldioxidfri energimix snabbt, men ”inte tillräckligt snabbt för att möta tvågradersmålet. En stark kombination av flera åtgärder är det enda sättet för världen att uppfylla Parisavtalets ambitioner.” – Vi måste dra nytta av energiomställningens kostnadsfördelar och vidta extraordinära åtgärder för att skapa en hållbar framtid. Vi har ett fönster med möjligheten att öka energieffektiviteten, förnybar energi samt geologisk lagring av koldioxid för att uppfylla Parisavtalet, men vi måste agera nu, säger Remi Eriksen, Group President and CEO för DNV GL. Läs mer och ladda ned rapporten här . ”AWTEC 2018 understryker betydelsen av marin energi i Asien” Minesto deltog förra veckan vid den fjärde upplagan av Asian Wave and Tidal Energy Conference (AWTEC), den största konferensen inom marin energi i Asien. VD Martin Edlund var en av två som var inbjudna att ge ett Invited Speech, och Minesto stod tillsammans med det lokala universitetet även värdar för en teknisk rundtur som lockade nästan 100 besökare. Läs mer och se bilder från AWTEC 2018 här . Minesto på första nyhetsplats i Dagens Industri Minesto omnämndes nyligen på det första nyhetsuppslaget i Dagens Industri, i samband med att tidningen gjorde en genomgång av Midroc-koncernens svenska listade portföljbolag. Artikeln finns att läsa för prenumeranter via denna länk.  Namngivning av en världsunik drake Minestos första kraftverk i kommersiell skala har namngetts vid en ceremoni i Wales. Läs mer här . Minesto-ceremoni sätter fokus på Wales potential inom marin energi I månadsskiftet genomförde Minesto en avtäckningsceremoni av företages första marina kraftverk i kommersiell skala tillsammans med nyckelintressenter och lokala leverantörer i Wales. Läs mer och se bilder från eventet här .

Sandvik AB – Valberedning inför årsstämman 2019

Sandvik AB:s årsstämma antog 2012 en instruktion för utseende av valberedningen, som gäller tills dess bolagsstämman beslutar annorlunda. Enligt denna instruktion ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant vardera för de fyra till röstetalet största aktieägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti, samt styrelseordföranden (sammankallande). Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande ledamöter: ·  Fredrik Lundberg, AB Industrivärden, valberedningens ordförande ·  Kaj Thorén, Alecta ·  Pär Boman, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl ·  Marianne Nilsson, Swedbank Robur ·  Johan Molin, Sandviks styrelseordförande Valberedningen ska inför årsstämman 2019 ta fram förslag till ordförande på stämman, antal styrelse­ledamöter, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av styrelse och styrelseordförande, arvode till revisor och val av revisor, samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i valberedningens instruktion. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan göra detta till valberedningens sekreterare Åsa Thunman via email: asa.thunman@sandvik.com. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 februari 2019. Stockholm den 17 september 2018 Sandvik AB

BAYNS CHOKLAD UTAN TILLSATT SOCKER REDO FÖR LANSERING PÅ KINESISKA MARKNADEN

"De flesta företag ser Kina som en enorm marknad med oerhört stora möjligheter för expansion. Det är förvisso sant, men det är inte helt okomplicerat vad gäller livsmedelsmarknaden. Bayns EUREBA®-choklad innehåller inget tillsatt socker och är en av Bayns huvudprodukter. Vi har fått flera förfrågningar från Kina under åren, men på grund av olikheter i lagstiftning och svårigheter i tillämpningen har vi ännu inte kunnat exportera till Kina", säger Patrik Edström, VD på Bayn Europe. "Vår partner Honsea Biotech Co. Ltd. har visat stor skicklighet i produktion när de har skalat upp vår EUREBA®-lösning. Det har gjort det möjligt att göra ett fullskaligt produktionstest hos den lokala chokladtillverkaren Cocoa-Linna Ltd., en kinesisk tillverkare med djup insikt om marknaden." Från att ha varit en rätt exotisk produkt, är den kinesiska marknaden nu redo för choklad. Enligt uppgifter från the Association of Chinese Chocolate Manufacturer äter kinesiska konsumenter ca 70 gram choklad om året per person. Multiplicera detta med 1,3 miljarder i befolkningen och marknaden har ett imponerande potential om 4,6 miljarder SEK. "De stora internationella chokladtillverkarna har hittills dominerat den kinesiska chokladmarknaden. Vi är en mindre aktör med starkt fokus på innovation och förändring. Det kinesiska folket har tagit till sig chokladkulturen och ser den som en livsstil och status. Det finns många sockerfria alternativ på marknaden, men smaken möter inte förväntningarna", säger Xiaowei Zhou, VP marknad och försäljning på Cocoa-Linna. "Vi är så glada att få arbeta med Bayn och deras totallösning för choklad som faktiskt bibehåller smaken när sockret tas bort. Lösningen är lätt att använda och de hälsosamma ingrediensalternativen möjliggör vinst under kommersialiseringsprocessen." 

Beslut vid Eltel AB (publ) extra bolagsstämma 2018

Följande beslut fattades vid extrastämman: Val av styrelse etc. Det beslutades att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget utökas från åtta till nio stycken. Det beslutades också att det totala styrelsearvodet för perioden fram tills nästkommande årsstämma ökas, i proportion till det utökade antalet ordinarie styrelseledamöter, till sammanlagt EUR 487 200. Mikael Moll avgick från sin roll som styrelseledamot i bolaget i samband med den extra bolagsstämman. Roland Sundén och Mikael Aro valdes till nya ledamöter i styrelsen för perioden fram tills nästkommande årsstämma.  Roland Sundén, född 1953, är för närvarande President för Hiab och medlem i Cargotecs ledningsgrupp. Tidigare befattningar inkluderar bland annat positionerna som VD för LM Wind Power, President Agricultural Division, Case New Holland, samt Executive Vice President, Volvo Construction Equipment. Mikael Aro, född 1965, är för närvarande Senior Industry Expert på Triton, styrelseordförande i Glamox AS och Flokk AS, samt styrelsemedlem i Nokas AS. Tidigare befattningar inkluderar bland annat uppdrag som styrelseordförande i Mehiläinen Oy och Nordic Cinema Group, vice styrelseordförande i Kesko Oyj, styrelsemedlem i Altia Oyj, samt positionerna som VD för VR-Group och Senior Vice President Northern Europe, Carlsberg Group.  Långsiktigt incitamentsprogram 2018 (LTIP 2018) Stämman beslutade att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (LTIP 2018) för ledande befattningshavare inom Eltel-koncernen. Målet är att skapa ett personligt långsiktigt ägande av Eltel-aktier bland deltagarna.   Förslaget var uppdelat i fyra delar: 1. Villkor för LTIP 2018.  2. Säkringsåtgärder avseende LTIP 2018 i form av nyemitterade aktier av serie C. 3. Om punkten B inte biträds föreslår styrelsen att säkringsåtgärder avseende LTIP 2018 ska genomföras genom ingående av aktieswapavtal med tredje part. 4. Övriga frågor med anledning av LTIP 2018.  Stämman godkände villkoren för LTIP 2018 enligt punkt A ovan och säkringsåtgärder avseende LTIP 2018 enligt punkt B ovan i form av nyemitterande aktier av serie C. Programmet riktar sig till VD, CFO och maximalt sex personer i koncernledningsgruppen. Deltagare kommer, efter en kvalifikationsperiod samt förutsatt en egen investering i Eltel-stamaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Eltel-stamaktier. Antalet tilldelade aktier kommer vara beroende av antalet Eltel-stamaktier i egen investering samt av om särskilda prestationskrav uppfyllts. Löptiden för LTIP 2018 är mer än tre år.  For further information:Petter TraaholtChief Financial OfficerTel: +46 72 595 47 49, petter.traaholt@eltelnetworks.se Henrik SundellGeneral CounselTel: +46 76 633 5220, henrik.sundell@eltelnetworks.se About EltelEltel is a leading Northern European provider of technical services for critical infrastructure networks – Infranets – in the segments of Power, Communication and Other, with operations throughout the Nordics, Poland and Germany. Eltel provides a broad and integrated range of services, spanning from maintenance and upgrade services to project deliveries. Eltel has a diverse contract portfolio and a growing customer base of large network owners. In 2017, Eltel net sales amounted to EUR 1.3 billion. The current number of employees is approximately 7,680. Since 2015, Eltel AB is listed on Nasdaq Stockholm.

Branscherna som är sämst på kompetensutveckling

Endast sex av tio privata tjänstemän har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. Och bara drygt fyra av tio hade gjort en plan för kompetensutvecklingen med sin chef, visar Unionens kompetensbarometer 2018 som bygger på siffror som beställts från Novus. Det är  tredje året i rad som Unionen kartlägger hur det står till med kompetensutvecklingen bland tjänstemän i privat sektor. Men trots digitalisering och ökad konkurrens har siffrorna inte förbättrats under perioden. – Det är oroväckande att siffran inte har förbättrats ett dugg under de senaste tre åren. Företagen måste nu börja prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Martin Linder, ordförande för Unionen. Kompetensbarometern har i år även kartlagt kompetensutvecklingen i olika branscher. Värst är situationen i handelsbranschen, en bransch där digitalisering och internationell konkurrens driver snabba och omfattande förändringar. Inom handeln var det färre än hälften av de tillfrågade tjänstemännen som tagit del av kompetensutveckling de senaste tolv månaderna och endast var tredje hade en plan för sin utveckling, enligt undersökningen. – Kompetensutveckling är en strategisk, affärskritisk fråga på alla arbetsplatser. Inom handel krävs exempelvis helt nya kompetenser inom IT och logistik för att klara av den ökade konkurrensen från och inom e-handeln, säger Martin Linder.  Fakta: Möjligheterna till kompetensutveckling i olika branscher ”Har du genomfört någon kompetensutveckling de senaste tolv månaderna?”   Totalt Bygg & Farmaci Handel Industri IT & Konsult Service Transport Fastighet & Hälsa & Teknik Telekom & Finans & & Logistik Tjänster Ja 59 % 62 % 64 % 49 % 63 % 59 % 63 % 58 % 55 %Nej 40 % 35 % 36 % 50 % 37 % 40 % 36 % 42 % 43 %Vet 1 % 3 % 0 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 1 %ej   ”Hade du och din chef gjort en plan angående din kompetensutveckling?”   Totalt Bygg & Farmaci Handel Industri IT & Konsult Service Transport Fastighet & Hälsa & Teknik Telekom & Finans & & Logistik Tjänster Ja 44 % 48 % 44 % 32 % 49 % 45 % 52 % 32 % 31 %Nej 55 % 51 % 55 % 67 % 50 % 54 % 48 % 67 % 69 %Vet 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 0 %ej   Om Unionens kompetensbarometer 2018Kompetensbarometern har genomförts på samma sätt 2016, 2017 och 2018. Undersökningen har i år genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2071 tjänstemän i privat sektor samlades in under maj 2018.

Musikhjälpen 2018: Alla har rätt att funka olika

Musikhjälpen i Umeå 2017. Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio Människor med funktionsnedsättning är en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Många barn och unga lever isolerat och är helt beroende av familjemedlemmar. De får ofta sämre vård och löper större risk att utsättas för våld och övergrepp. Utbildning är avgörande för att komma ur fattigdom och utsatthet, men enligt uppskattningar går 9 av 10 barn med funktionsnedsättning inte i skolan. – Situationen är helt oacceptabel, säger Radiohjälpens generalsekreterare Kristina Henschen. Det är vår skyldighet att bidra till en förändring. Människor måste få synas, höras och respekteras – för alla har rätt att funka olika! FN:s mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs så sent som 2006. På många platser har viktiga steg tagits för att förbättra situationen men ett stort arbete återstår. Vad räcker pengarna till? · Runt 50 kr kan räcka till ett par kryckor som ökar en persons självständighet. · Runt 50 kronor kan räcka till att utbilda en lärare under en månad i att stötta barn med funktionsnedsättning. · Runt 200 kr kan räcka till ett sjukgymnastbesök för barn med funktionsnedsättning. · 500 kronor kan räcka till en månads dagverksamhet med rehabilitering för ett barn. · Drygt 1000 kronor kan räcka till en rullstol. · 1500 kronor kan räcka till en termins skolgång för ett barn med synnedsättning. Mer om Musikhjälpens tema finns på: www.musikhjälpen.se   UtbildningsmaterialFör att underlätta för lärare att redan under hösten ta upp årets tema i sin undervisning har Musikhjälpen i samarbete med UR tagit fram en lärarhandledning. Den innefattar filmer, bakgrundsfakta, diskussionsövningar och instuderingsuppgifter. Materialet finns på www.musikhjälpen.se . Om Musikhjälpen Musikhjälpen är ett insamlingsevent som lyfter en undanskymd mänsklig katastrof. Tre programledare bor i en glasbur och sänder radio och tv dygnet runt i sammanlagt 144 timmar. Under tiden får de besök av artister och personer som engagerar sig i kampen. Insamlingen bygger bland annat på publikens låtönskningar som också utgör all musik som spelas i programmet. Förra året samlade Musikhjälpen in över 74 miljoner kronor under temat ”Barn är inte till salu”. Totalt startade 586 000 engagemang och insamlingen leddes av Farah Abadi, Kalle Zackari Wahlström och Molly Sandén. Vilka som leder Musikhjälpen 2018 presenteras i november. Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 Sveriges Radio, Sveriges Television och Radiohjälpen. Musikhjälpen direktsänds i sin helhet i P3 och SVT Play. Stora delar sänds också i SVT2. Pressbild: 2017 sändes Musikhjälpen från Umeå. Foto: Mattias Ahm/Sveriges Radiohttps://sverigesradio.se/Diverse/AppData/Isidor/Files/2938/89ee919e-6434-4084-ae4c-1b9ac48aa663.jpg För mer information, vänligen kontakta: Kristina Henschen, generalsekreterare Radiohjälpenkristina.henschen@svt.se08-784 36 20 Anna Johannessen, producent Musikhjälpenanna.johannessen@sverigesradio.se073-655 86 44 Eva Sahlin, bitr. presschef Sveriges Radioeva.sahlin@sverigesradio.se070-684 18 52Tannaz Hashemi, SVT Kommunikationtannaz.hashemi@svt.se073-712 74 00

Vattenfall rekryterar: Svårt att hitta 1000 nya ingenjörer och tekniker

Vattenfall söker ingenjörer och servicetekniker till tjänster över hela Vattenfall i Sverige och till våra marknader i övriga Europa. – Rekryteringsbehovet är stort på en konkurrensutsatt marknad med stor kompetensbrist inom flera yrken. Vattenfall är en attraktiv arbetsgivare som satsar framåt och är med och utvecklar nuvarande och framtidens fossilfria energisystem. Vi vill att fler ska känna till det och bli en del av vår resa, säger Dag Svensson, HR-chef inom Vattenfall. Vattenfall erbjuder olika yrkesroller; till exempel ingenjörer, projektledare, servicetekniker och projektörer, framför allt inom kärnkraft men även inom elnät, underhåll, vattenkraft, och vindkraft. Kampanjen pågår till den 15 december och riktar sig i första hand till alla med relevant arbetslivserfarenhet och nyutexaminerade. Utvecklingsmöjligheterna är stora och finns i hela koncernen. – Vi hoppas att många med olika kompetens och bakgrund ser möjligheten till en klimatsmart karriär hos oss. Vattenfall är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet till intressanta och viktiga uppdrag, både för oss och samhället i stort, och en karriär där vi ser våra medarbetares behov både på och utanför jobbet, säger Dag Svensson. Läs mer om Vattenfalls lediga tjänster: Sök jobb  För ytterligare information kontakta: Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com (press@attenfall.com)

Hård kritik mot Trafikverket i ny bok

— En av mina slutsatser är att allt inte handlar om hur många miljarder som anslås till underhåll av järnvägen. Det finns mycket att vinna på att jobba med mjuka faktorer såsom ledarskap, styrning och resultatuppföljning för att förbättra svensk järnväg. Detta gäller särskilt inom Trafikverket, men tyvärr har denna fråga hamnat i skymundan, säger Johan Söör. Johan Söörs kritik mot Trafikverket handlar främst om två områden: för det första kritiserar han myndighetens brist på en resultatorienterad ansvarskultur, från ledningsnivå och utåt i organisationen. Han ger flera exempel på situationer som inte hade tolererats i konkurrensutsatta, effektiva verksamheter och som inte heller möter de krav som tågresenärer har. Exempelvis situationer där tåg vid trafikstörningar blivit extra försenade i onödan till följd av svaga rutiner hos Trafikverket. Han menar att en privatisering av Trafikverkets trafikledning kan vara en nödvändig åtgärd om myndigheten själv inte förmår hantera allmänhetens krav på kvalitet och effektivitet. För det andra kritiserar han myndighetens hantering av konkurrens och olika aktörer på spåren. Författaren menar att Trafikverket agerat yrvaket inför en situation med flera tågoperatörer som konkurrerar på samma spår. Trafikverket ska enligt Järnvägslagen fördela spårkapacitet konkurrensneutralt, vilket inte alltid har gjorts. Transportstyrelsen har tidigare haft synpunkter på samma process och i boken nämns ett exempel där en person vid Trafikverkets trafikledning omplacerades för att personen inte agerat konkurrensneutralt. Boken innehåller även förslag på sex förbättringsområden för svensk järnväg. Nya spår på gammal räls är ett unikt försök att beskriva utmaningarna för en ny kommersiell tågoperatör på vad som kallats världens mest avreglerade järnväg. Johan Söör var MTR Express första VD och under fem år ansvarig för att bygga upp och leda snabbtågsoperatören. Han har en bakgrund från konsultfirman McKinsey & Company där han specialiserade sig på rese- och transportbranschen i Europa och Nordamerika. Boken utkommer den 20 september 2018. Presskontakt: Vilhelm Hanzén, Gul PR vilhelm@gulpr.se eller 0736-907409

SSM förstärker koncernledningen med erfarna Bo Westin i rollen som ny försäljningschef

SSM har rekryterat Bo Westin till rollen som ny försäljningschef och medlem av koncernledningen.Bo är utbildad civilekonom vid University of South Carolina, USA. Han har en bred kunskap inom ledarskap, marknadsföring och försäljning tillsammans med en gedigen erfarenhet från bostads- och fastighetsbranschen, samt snabbrörliga och konsumentnära bolag. Bo är idag fastighetsansvarig inom Svenska Migrationsverket och har tidigare haft olika chefsbefattningar hos bland annat NCC Boende, Mäklarhuset, Peab, SJ, 3 samt Sony Sverige.   -   SSM har sedan många år tillbaka en digitaliserad försäljningsprocess i framkant. Med kunden i fokus fortsätter vi nu att utveckla försäljningen och kundupplevelsen med digitaliserade tjänster och en relevant multikanalstrategi. Bo:s kompetens och bakgrund kommer att bli ett värdefullt tillskott i det arbetet, säger Mattias Roos, vd & koncernchef för SSM. -   SSM har ett mycket starkt kunderbjudande tillsammans med höga ambitioner och ett innovativt synsätt vad gäller att utveckla kundupplevelsen och försäljningsprocessen vidare. Jag ser mycket fram emot att vara delaktig i SSM:s utveckling och tillväxt framöver, säger Bo Westin, tillträdande försäljningschef SSM. Bo Westin tillträder sin tjänst senast i december 2018.  Detta pressmeddelande innehåller sådan information som SSM Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 september 2018 kl. 07:30 CET.  För mer information, vänligen kontakta:Ann-Charlotte JohanssonKommunikations- och IR-chef Telefon: + 46 (0)761-65 17 71E-post: ann-charlotte.johansson@ssmliving.se@anncharlotteSSM Om SSM Holding AB (publ)        SSM producerar funktionssmarta och prisvärda bostäder med attraktiva gemensamhetsytor, nära allmänna kommunikationer i citynära lägen till bolagets målgrupp – morgondagens urbaniter. Bolagets vision är en bostadsmarknad med plats för så många människor som möjligt och bolaget har som målsättning att producera 60 procent bostadsrätter, 30 procent hyresrätter och 10 procent studentbostäder. SSM är en ledande bostadsutvecklare i sin nisch inom Storstockholmsområdet och i juni 2018 finns cirka 6 500 byggrätter i bolagets projektportfölj. SSM noterades på Nasdaq Stockholm (Mid-Cap) den 6 april 2017. www.ssmlivinggroup.com 

Poolia kraftsamlar inom interim management: Åsa Bergman-Målbäck blir VD för nya Poolia Interim AB.

Behovet av effektiva lösningar för interimsuppdrag på högre nivå fortsätter att växa. Med ett stort och brett nätverk av kvalificerade tjänstemän kommer Poolia därför, genom det nybildade bolaget Poolia Interim AB, att arbeta för att befästa bolagets ledande position som Sveriges främsta aktör inom interim management.  Poolia Interim blir ett viktigt och naturligt komplement till de redan etablerade verksamheterna Executive Search och våra branschspecifika specialistområden inom exempelvis Life Science och Engineering. Poolia Interim vänder sig till både privata och offentliga kunder och bidrar ytterligare till att Poolia Sverige AB fungerar som en fullservicebyrå. -          Marknaden ger oss tydliga signaler och då är det viktigt att vi kan svara upp mot det växande behovet. Det är också en styrka att vi med vårt gemensamma nätverk snabbt kan erbjuda exekutiva personer till våra kunder som till exempel behöver en tillförordnad person under en pågående ordinarie rekryteringsprocess, behöver kvalificerad kompetens under en förändringsprocess, genomgår en fusion eller förvärvar ett bolag och därmed behöver stärka upp ledningen under en övergångsperiod, säger Åsa Bergman-Målbäck. Med över 20 år i branschen, bakgrund som HR-chef och konsult med erfarenhet från både statliga och privata arbetsgivare, blir Åsa Bergman-Målbäck VD för Poolia Interim AB. -          Det känns otroligt kul och inspirerande att få ta mig an den här utmaningen. Jag är övertygad om att arbetsmarknadens förändringstakt kommer öka, med tilltagande digitalisering och nya yrkesroller. I takt med att rörligheten ökar kommer också behovet av effektiva, temporära lösningar växa, säger Åsa Bergman-Målbäck. Poolia Interim AB blir ett helägt dotterbolag inom den börsnoterade Pooliakoncernen. Verksamheten spänner över hela Sverige men koncentreras inledningsvis till Stockholm och övriga storstadsregioner. Du kan läsa mer om Poolia Interim på http://poolia.se/interim.

Ytterligare information om strukturåtgärder relaterade till Consumer Brands, samt information om rörelseresultatet tredje kvartalet 2018

Tredje kvartalet 2018Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet 2018 (exklusive jämförelsestörande poster) beräknas uppgå till cirka hälften av föregående års tredje kvartal som uppgick till 433 Mkr. Nedgången förklaras främst av ofördelaktig produkt- och regionmix för divisionen Husqvarna, till stor del ett resultat av det extremt varma och torra vädret i Europa som började påverka negativt redan under det andra kvartalet. Å andra sidan förväntas divisionen Gardena rapportera högre rörelseresultat på grund av gynnsam påverkan av det varma vädret vid försäljning av vattenprodukter, men inte tillräckligt för att kompensera nedgången i Husqvarna och en underpresterande Consumer Brands. Både Husqvarna och Consumer Brands påverkas även av högre råmaterialpriser samt nya tariffer. För 2019 förväntas dessa kompenseras för genom prisökningar. Husqvarna Groups delårsrapport för tredje kvartalet 2018 kommer att publiceras som planerat klockan 08:00 CET den 19 oktober. StrukturåtgärderKoncernen kommer under 2019 lämna en nettoomsättning på nära 2 miljarder kronor och 2020 ytterligare 1 till 2 miljarder kronor nettoomsättning med låg bruttomarginal som tidigare ingick i divisionen Consumer Brands. Det gäller framförallt bensindrivna traditionella gräsklippare och trädgårdstraktorer i lägre prissegment samt i viss utsträckning även vissa handhållna konsumentprodukter. Ett omstruktureringsprogram har implementerats för att reducera tillverkningskapaciteten. Sådana åtgärder kommer att omfatta en nedläggning av produktionsenheten i McRae, Georgia (USA). Givet koncernens lägre komplexitet kommer även centrala resurser och funktioner att minska, inklusive ledningsförändringar, med förbehåll för sedvanliga fackliga förhandlingar. Strukturåtgärder kommer att genomföras under 2018–2019 med en beräknad total kostnad på cirka 1,2 miljarder kronor före skatt, varav cirka 400 miljoner kronor avser kassapåverkande poster. Sådana kostnader kommer i huvudsak att belasta koncernens resultaträkning under tredje och fjärde kvartalen 2018 och klassificeras som jämförelsestörande poster. Omstruktureringsåtgärderna förväntas resultera i årliga besparingar på cirka 250 miljoner kronor gradvis från 2019 och med full effekt 2020, vilket överstiger täckningsbidraget från de lämnade försäljningsvolymerna. Den lägre affärsvolymen kommer också att minska koncernens rörelsekapitalbehov med upp till 1 miljard kronor de närmaste åren. "Husqvarna Group har en stolt historia av innovation och kontinuerlig transformation. Under många år har vi varit ledande på marknaden för bensindrivna skogs-, park- och trädgårdsprodukter samtidigt som vi var pionjärer inom robotgräsklippare, fått en ledande ställning inom batteridrivna produkter och blivit den första leverantören av uppkopplade smarta trädgårdsprodukter. Att förbli i framkant och ännu mer fokusera våra resurser på hållbara och växande segment som robotteknik, digitalisering och batteriteknik lämnar vi vissa mogna och standardiserade bensindrivna konsumentsegment. Jag beklagar de negativa effekter som det kommer att få på en del av våra anställda och andra intressenter, men jag är övertygad om att detta är ett nödvändigt steg för att vi ska bli ännu starkare i framtiden ", säger Kai Wärn, VD och koncernchef. Divisionen Consumer Brands kommer att redovisas som en egen division för återstoden av 2018 men kommer därefter att upplösas och istället bli en del av Husqvarna och Gardena-divisionerna från och med första kvartalet 2019. Den europeiska delen av återstående försäljningen i Consumer Brands, som är cirka 15 procent av den försäljningen, kommer att ingå i divisionen Gardena och resterande 85 procent, som nästan helt är relaterad till Nordamerika, kommer ingå i divisionen Husqvarna. Segmentrapporteringen 2019 kommer således att bestå av tre divisioner: Husqvarna, Gardena och Construction. I enlighet med avsikten då de lanserades kommer koncernens finansiella mål att vara oförändrade. "Vi är fast beslutna att leverera enligt våra mål, inklusive en rörelsemarginal på 10 procent under 2019", avslutar Kai Wärn. En omräkning av segmentsrapporteringen för 2018 enligt den nya strukturen kommer att ingå i koncernens bokslutskommuniké för 2018 den 5 februari 2019. Förändringarna i de rapporterande segmenten påverkar inte koncerngoodwill.  För ytterligare information:Åsa Larsson, Global Media Manager 08-738 90 80 eller press@husqvarnagroup.comTobias Norrby, Investor Relations Manager, 08-738 93 35 Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Husqvarna AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2018 klockan 08:00. Husqvarna GroupHusqvarna Group är en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Sortimentet omfattar bland annat motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Koncernen är även ledande i Europa inom trädgårdsbevattning och världsledande inom kaputrustning och diamantverktyg för byggnads- och stenindustrierna. Koncernens produkter och lösningar säljs främst under varumärkena Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah och Diamant Boart via fack- och detaljhandlare till konsumenter och professionella användare i mer än 100 länder. Nettoomsättningen 2017 uppgick till 39 miljarder kronor och koncernen har cirka 13 000 medarbetare i 40 länder. 

Diamyd Medical tydliggör målet att ansöka om tidigare marknadsgodkännande för Diamyd®

Eftersom det finns ett stort ouppfyllt behov av läkemedel som bevarar den egna insulinproduktionen vid nydiagnostiserad typ 1-diabetes är det Diamyd Medicals bedömning att DIAGNODE-2, med positiva resultat och en fördelaktig säkerhetsprofil, kan lägga grunden till en tidigare marknadslansering, med målet att lämna in en marknadsansökan sent 2020. Detta förutsätter att resultat från den utökade DIAGNODE-2-studien föreligger i tredje kvartalet 2020, samt att marknadsansökan insänds fjärde kvartalet samma år. Parallellt med rekryteringsaktiviteter för DIAGNODE-2 pågår immunologiska analyser från DIAGNODE-1. Målet med de pågående analyserna är att bekräfta och förtydliga tidigare publicerade och patentsökta fynd där man sett att intralymfatisk administration av Diamyd® ger upphov till en starkare och mer långsiktig immunologisk förändring jämfört med subkutan (under huden) administration. Resultat från de immunologiska analyserna bedöms finnas tillgängliga under hösten. De nyligen kommunicerade resultaten från DIAGNODE-1 har även stärkt en patentansökan som baseras på hur patienter med vissa gener associerade med autoimmunitet i typ 1-diabetes svarar på diabetesvaccinet Diamyd®. Om Diamyd MedicalDiamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik. Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även Remygen®, ett oralt GABA-baserat prövningsläkemedel som i juni 2018 godkänts av Läkemedelsverket för klinisk studie. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA. Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Moberg Pharma och Cipher Pharmaceuticals ingår exklusivt licensavtal för MOB-015 i Kanada

Moberg Pharma ingår licensavtal med Cipher om exklusiva kanadensiska rättigheter till MOB-015, en ny topikal nagelsvampsbehandling baserad på Mobergs egenutvecklade formulering av terbinafin. Moberg Pharma kommer att ansvara för tillverkning av produkten och Cipher kommer att ansvara för marknadsföring, distribution och försäljning efter avslutade kliniska studier och registrering av produkten. Den attraktiva kanadensiska marknaden för receptbelagda läkemedel mot nagelsvamp växer stadigt och uppgick till 58 MCDN under 2017, där utvärtes läkemedel stod för 72 % och ökade med 18,3 % under 2017 med en CAGR om 25,4 % under perioden 2014–2017. “Licensavtalet med Cipher Pharmaceuticals är ett viktigt steg i förberedelserna inför den globala lanseringen av MOB-015 och bekräftar den betydande marknadspotentialen för vår produkt. Cipher har utmärkta förutsättningar att göra MOB-015 till en kommersiell framgång i Kanada. Vi ser fram emot detta spännande samarbete samtidigt som vi fortsätter att planera kommersialiseringen på andra nyckelmarknader när vi nu närmar oss fas 3-resultat”, säger Peter Wolpert, Moberg Pharmas vd. "Vi ser fram emot att få lansera en innovativ utvärtes produkt som erbjuder ett nytt, säkert och effektivt behandlingsalternativ för de många kanadensare som lider av nagelsvamp. MOB-015 blir vår sjätte transaktion i år och visar hur vi, i linje med vår tillväxtstrategi, fortsätter att etablera en diversifierad pipeline för lansering i närtid på den kanadensiska marknaden", säger Robert Tessarolo, vd för Cipher Pharmaceuticals. Inom ramen för licensavtalet kommer Moberg Pharma att erhålla milstolpsersättningar för utveckling och regulatoriska framsteg om totalt 4,6 MUSD, varav 0,5 MUSD är en initial betalning i samband med ingånget avtal. Utifrån kommersiella delmål, kan Moberg Pharma erhålla ytterligare milstolpsbetalningar om totalt 10 MUSD samt royalties och ersättning för levererade produkter, som resulterar i en standardmässig bruttomarginal för Cipher. Om denna informationMoberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september 2018 klockan 08:30 CET genom kontaktpersonerna ovan. Om MOB-015 och nagelsvampNagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar cirka 10 % av befolkningen, där majoriteten av patienterna idag är obehandlade. Den globala marknadspotentialen är mycket stor med fler än hundra miljoner patienter och ett tydligt behov av bättre produkter. Moberg Pharma bedömer att den årliga försäljningspotentialen för MOB-015 uppgår till 250–500 MUSD. MOB-015 är en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin som tagits fram av Moberg Pharma och bygger på företagets ledande receptfria nagelsvampsbehandling Kerasal Nail®/Emtrix®. Terbinafin är för närvarande den mest använda tablettbehandlingen mot nagelssvamp, men medför risker såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador, vilka undviks med topikal behandling. Tidigare försök till topikal behandling med terbinafin har misslyckats på grund av svårigheten att leverera tillräckligt med aktiv substans genom nageln. Moberg Pharmas prekliniska och kliniska data bekräftar att MOB-015 levererar höga mikrogramnivåer av terbinafin till nageln och till nagelbädden. I en tidigare klinisk fas 2-studie observerades mykologisk läkning hos 54 % av patienterna och avsevärd frisk nageltillväxt hos de patienter som slutförde behandlingen. Resultaten är anmärkningsvärda då majoriteten av patienterna hade svårt drabbade naglar; i genomsnitt var ca 60 % av nagelytan drabbad av infektionen. Plasmanivåer av terbinafin efter MOB-015 behandling var väsentligt lägre än vid tablettbehandling, vilket minskar risken för leverskada och andra systemiska biverkningar förknippade med tablettbehandling. MOB-015 utvärderas för närvarande över 52 veckor i två randomiserade och kontrollerade fas 3-multicenterstudier. Det primära effektmåttet i båda studierna är andelen patienter som uppnår fullständig läkning av den utvalda stortånageln. Totalt förväntas cirka 750 - 800 patienter ingå i de två studierna i Nordamerika och Europa.

Coop lanserar Old Milk – en doft som ska minska matsvinnet

  ”Matsvinn är en av våra största globala hållbarhetsutmaningar. Med doften Old Milk vill vi hjälpa svenskarna att minska sitt matsvinn hemma, genom att förstå skillnaden mellan drickbar och för gammal mjölk. Våga lukta, titta och smaka på maten innan du slänger den, säger Anneli Bylund, tf hållbarhetschef på Coop.                 På coop.se/oldmilk kan man beställa ett kostnadsfritt doftprov av Old Milk. Där finns även information om hur man kan minska matsvinnet, tips och recept på maträtter gjorda av rester. Doften ska hjälpa svenskarna att förstå skillnaden mellan drickbar och för gammal mjölk och samtidigt sätta fokus på problematiken kring det stora matsvinn som hushållen idag står för. Nästan fyra av tio svenskar uppger i Coops Matometer att de inte äter mat som passerat bäst före-datum. Enligt Naturvårdsverket hälls 224 000 ton mat och dryck ut via avloppet under ett år. Det motsvarar cirka 26 kg per person under ett år eller 0,5 kg i veckan. De största mängderna mat och dryck som hälldes ut via avloppet var mejeriprodukter näst efter kaffe och te. ”Coop vill också påverka konsumenterna genom våra egna produkter och inom kort kommer vi därför att ha uppmaningen ’Titta, lukta och smaka - bäst före behöver inte betyda dålig efter.’ på de flesta mejeriprodukter från Änglamark, säger Anneli Bylund. Matsvinn är en viktig fråga i Coops hållbarhetsarbete och flera initiativ har gjorts för att minska vår påverkan – bland annat genom samarbeten med Allwin, som förmedlar mat från Coops butiker till ideella organisationer och Whywaste, som via mjukvaran Semafor hjälper butiker att identifiera varor som riskerar att passera bäst före-datum. Coop är också samarbetspartner till Paul Svenssons pop up-restaurang ReTaste som förvandlar matsvinn från livsmedelsbutiker till nya matupplevelser. Coop har under 2018 vunnit flera priser för sitt hållbarhetsarbete. Sustainable Brand Index utsåg Coop till Sveriges hållbaraste varumärke 2018. Differ prisade både Coop och Änglamark som Sveriges grönaste varumärke och Coops butik i Leksand fick Årets stora svinnpris av White Guide Green för att de utbildar kunderna i att lukta och smaka. Se kampanjfilmen för Old Milk på Coops Youtubekanal  För mer information kontakta:Coops pressjour: 010-743 13 13

RhoVac rekryterar Steven Glazer som Medical Director

Steven Glazer har rekryterats som Medical Director i RhoVac. Steven har bred kompetens och en mångårig internationell erfarenhet inom både strategisk och operativ klinisk utveckling i läkemedels- och bioteknikindustrin i både USA och Europa. Bland Stevens tidigare uppdrag kan nämnas Senior Vice President Development på Bioinvent International AB, Director of Haematology på Novo Nordisk A/S och Chief Medical Officer hos Hansa Medical AB. Parallellt med deltidsengagemanget hos RhoVac, fortsätter Steven sitt arbete som Chief Medical Officer hos Idogen AB och styrelseledamot i Immunicum AB. Steven har en medicinsk doktorsexamen från Köpenhamns universitet och är specialiserad inom invärtesmedicin. MD Steven Glazer kommenterar -RhoVac har ett mycket intressant koncept för cancerbehandling och de positiva resultaten från den kliniska fas I/II-studien ser mycket lovande ut för projektet. Jag ser fram emot att arbeta med utvecklingen av projektet mot en klinisk fas IIb-studie. VD Anders Ljungqvist kommenterar -Vid företrädesemissionen som genomfördes tidigare i år, prioriterade bolaget affärsutveckling samt klinisk- och regulatorisk utveckling. Affärsutvecklingen pågår i samarbete med Colpman Consulting och med rekryteringen av Steven kommer vi ytterligare stärka den kliniska och regulatoriska delen av organisationen. Härmed säkerställer vi att arbetet med projektutvecklingen fortsätter som planerat och att värdet i bolaget därmed optimeras. Vi ser med glädje fram mot samarbetet med Steven.   

Amasten satsar på Riki-huset med målet att bygga 1 000 lägenheter

Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten” eller ”Bolaget”) presenterar idag ett nytt mål, att bygga 1 000 lägenheter. Under september förvärvades Riki Bostad, som adderar nyproduktion till Amastens erbjudande. Riki Bostad grundades med idén att ta fram ett smart och nytänkande byggsystem som gör att fler människor har råd att bo bra. ”Riki Bostad har en unik position på marknaden med affärsidén att bygga för ett nytt segment. Det är precis den här typen av kreativa lösningar vi behöver för att kunna bygga fler bostäder”, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten. ”Vi har jobbat hårt och finjusterat varje del av processen. Vi är mycket nöjda med resultatet, monteringen gick till och med något snabbare än vi räknat med”, berättar Nicklas Palm, VD på Riki Bostad. Följ projektet på www.1000lagenheter.se Vid frågor, vänligen kontakta: Jan-Erik Höjvall, VD, Tel: +46 (0)70-553 80 04, janerik.hojvall@amasten.se Nicklas Palm, VD Riki Bostad, Tel: +46 (0)70-251 02 93, nicklas.palm@riki.se Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 18 september 2018 kl. 09.00 CET. _______________________________________________________________________________ Om Amasten Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. För ytterligare information besök vår hemsida www.amasten.se. Aktierna i Amasten är listade på Nasdaq First North Premier och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon 08-528 00 399. www.fnca.se.

Tele Radios Ola Samelius utnämnd till vice VD i Allgon AB och medlem av koncernledningen

Allgon AB (Allgon) är efter förvärvet av Tele Radio[1] en av världens ledande aktörer inom industriell radiostyrning. Tele Radios VD Ola Samelius har under de senaste 14 åren lett bolagets tillväxtresa och internationella expansion och tar nu plats i Allgons koncernledning. Den nya koncernledningen för Allgon består av VD Johan Hårdén, vVD Ola Samelius och CFO Sten Hildemar. - Det är en otroligt spännande framtid vi har tillsammans och jag är väldigt glad att välkomna Ola till Allgons koncernledning. Vi har ett gemensamt tydligt mål att Allgon ska bli en världsledande aktör inom den växande marknaden för radiostyrning och här kommer Olas ledaregenskaper, internationella nätverk och gedigna kompetens att spela en viktig roll säger Johan Hårdén. - Jag ser mycket fram emot att leda Allgons arbete och tydliga strategiska fokus på radiostyrda system. Genom att kombinera Tele Radios struktur och processer för effektivare arbetssätt och modell för geografisk expansion med Åkerströms höga kunskap inom service och eftermarknad finns goda förutsättningar att skapa lönsam tillväxt också i framtiden, säger Ola Samelius. Ola Samelius kommer fortsättningsvis också vara VD för Tele Radio och dess dotterbolag. För mer information, kontakta:  Johan Hårdén, Koncernchef Allgon johan.harden@allgon.se 073-385 92 19 Ola Samelius, vice VD Allgon, VD Tele Radio o.samelius@tele-radio.com  070-884 69 01 Om Allgon  Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 325 anställda i 14 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela värden. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.   ---------------------------------------------------------------------- [1] Förvärvet av Tele Radio International fullföljdens den 1 augusti då Allgon AB tillträdde som ägare av bolaget.

Nu erbjuds alla gravida tidigt ultraljud

Alla gravida kvinnor i Göteborg blir kallade till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för ett så kallat rutinultraljud (RUL) i graviditetsvecka 18-20. Syftet med undersökningen är bland annat att datera hur länge graviditeten pågått, upptäcka avvikelser och se var moderkakan sitter. Sedan i september i år kompletteras RUL med ett tidigt ultraljud i graviditetsvecka 13-15. – Det är väldigt efterfrågat, och kommer dessutom innebära många fördelar för förlossningsvården och vårdkedjan kring den gravida kvinnan. Det känns roligt att äntligen vara igång, säger Ylva Carlsson som är överläkare och medicinskt ledningsansvarig vid Ultraljudsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tidigare har en del kvinnor erbjudits ett tidigt ultraljud på sin mödravårdscentral, men inte alla. – Ungefär 60 procent av kvinnorna i Sverige har haft tillgång till tidigt ultraljud tidigare, något färre i Västra Götalandsregionen. I vår region är det främst kvinnor över 35 år som haft den här möjligheten, och då i form av KUB-test. Nu blir det mer standardiserat och därför mer jämlikt, säger Ylva Carlsson. Med ett tidigt ultraljud kommer man kunna upptäcka tvillingar tidigare än innan, precis som många avvikelser och missbildningar. Abortgränsen går vid 22 veckor och i de fall man upptäcker allvarliga missbildningar på RUL i vecka 20 kan det bli lite för lite betänketid för den gravida. – Nu kommer kvinnan få mer tid på sig att fatta ett genomtänkt beslut kring ifall hon vill avbryta graviditeten eller fortsätta den. Dessutom kommer tidigt ultraljud göra att våra dateringar blir säkrare, vilket i sin tur kommer minska antalet överburna graviditeter. Det innebär färre igångsättningar och färre interventioner generellt, säger Ylva Carlsson. Fakta: Tidigt ultraljud Ultraljuden erbjuds från att kvinnan gått 12 hela graviditetsveckor. Tidpunkten är vald eftersom det är då man kan göra en adekvat datering och upptäcka missbildningar. Kallelserna går genom mödravårdscentralerna och 75 procent av undersökningarna kommer att ske på ultraljudsmottagningen, Östra sjukhuset, och 25 procent inom Närhälsan. Beslutet är fattat av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och gäller alla kvinnor i hela Västra Götaland.

Norstedts Förlagsgrupp förvärvar förlaget Printz Publishing

Printz Publishing grundades 2010 och har snabbt blivit ett av Sveriges vassaste uppstickarförlag med en rad storsuccéer som Jojo Moyes och David Nicholls. Från förlaget i Gamla Stan har Printz Publishing blivit en maktfaktor på den svenska bokmarknaden. ·Printz Publishing har imponerat från start. Vi är glada och förhoppningsfulla över att få jobba ihop med så passionerade och skickliga förlagsmänniskor, säger Otto Sjöberg, vd på Norstedts Förlagsgrupp. Printz Publishing kommer även i fortsättningen att drivas självständigt som en del av Norstedts Förlagsgrupp och förlagets grundare Pia Printz och Anna Levahn fortsätter arbeta i förlaget med att utveckla nya och befintliga författarskap. Bland Printz Publishings succéer finns både utländska och svenska författare, som Jojo Moyes, David Nicholls, Lisa Jewell, Lucy Diamond, Sophie Kinsella och Camilla Davidsson. ·Efter nästan åtta år som ett litet tvåmannaförlag så ser vi fram emot att bli en del av Sveriges äldsta, men också modernaste förlagshus. Det känns väldigt spännande att ta rygg på ett stort förlag som har både stora muskler och många nya kloka arbetskamrater. Och viktigast av allt är att vi även i fortsättningen kommer att ge ut väl utvalda bokpärlor i genren intelligent underhållning, säger Pia Printz och Anna Levahn på Printz Publishing.. Printz Publishing omsatte 2017 ca 20 MSEK och gjorde ett resultat efter finansnetto om ca 4 MSEK. Säljare av bolaget är Pia Printz och Anna Levahn och parterna har kommit överens om att inte uppge köpesumman. Köpeskillingen kommer inte ha en väsentlig påverkan på koncernens finansiella ställning eller kassa och kommer i huvudsak erläggas kontant vid tillträde av aktierna. För ytterligare information kontakta: Otto Sjöberg, VD Norstedts Förlagsgrupp, 070-217 77 06 Pia Printz, Printz Publishing, 0767-86 87 99 Norstedts Förlagsgrupp grundades 1823 och är Sveriges äldsta förlag. I Norstedts Förlagsgrupp ingår Norstedts, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms, Massolit och Norstedts Kartor. Norstedts Förlagsgrupp ingår i Storytel AB (publ). Om Storytel Storytelkoncernen består av två affärsområden, Streaming och Publishing. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärkena Storytel och Mofibo, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Nederländerna, Polen, Ryssland, Spanien, Indien, Förenade Arabemiraten, Turkiet och Italien. I affärsområdet Streaming ingår även ljudboksutgivning och Storytel Original som framförallt bedrivs i ljudboksförlaget Storyside. Inom affärsområdet Publishing finns bokförlagen Norstedts, Massolit, Kontentan, Telegram, danska People´s Press, Storytel Publishing, Rabén & Sjögren och B.Wahlströms samt Norstedts Kartor.

Svenska kraftnät förstärker den snabba aktiva störningsreserven

Vid en störning aktiveras alltid tillgängliga bud på reglerkraftmarknaden först. Reglerkraftmarknaden utgörs av frivilliga upp- eller nedregleringsbud och det uppstår därför situationer när det inte finns tillräckligt stora volymer av mFRR-bud (manual frequency restoration reserve) för att återställa de automatiskt aktiverade reserverna. I dessa lägen aktiveras störningsreserven.I systemdriftsavtalet (SOA) har de nordiska systemansvariga fastställt att de olika länderna ska säkerställa att tillräcklig mängd störningsreserv finns tillgängligt. Svenska kraftnät har därför avtal med ägare av 22 gasturbiner i elområdena SE3 och SE4 med en total installerad effekt om cirka 1 350 MW. Den snabba aktiva störningsreserven utgörs av reserver som kan aktiveras inom 15 minuter.I dagsläget har störningsreserven ett underskott som bland annat beror på att gasturbinerna, med en medelålder på dryga 40 år, allt oftare är otillgängliga på grund av nödvändiga underhållsåtgärder. Därför finns det ett behov av att komplettera med ytterligare mFRR-kapacitet i störningsreserven, men någon marknad för detta finns inte idag. Svenska kraftnät planerar att förstärka störningsreserven i en upphandling om ungefär 300 MW i SE3 och SE4. – Genom denna nya upphandling förstärker vi den viktiga störningsreserven och skapar samtidigt möjligheter för aktörer med mFRR-kapacitet i SE3 och SE4 att delta, säger Niclas Damsgaard, tf chef för Systemdivisionen på Svenska kraftnät.Svenska kraftnät planerar att genomföra upphandlingen under hösten 2018 och vintern 2019. För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts presstjänst, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se. 18 september 2018

Tre Stiftelser storsatsar på sina medarbetare

Framstående föreläsare har bjudits in för att utbilda, inspirera och skapa engagemang bland personalen. En av dem är Susanne Rolfner Suvanto från Omvårdnadsinstitutet, som gjort en omfattande statlig utredning om kvalitet i den svenska äldreomsorgen. Susanne menar att äldreomsorgen är bättre nu än någonsin, men samtidigt står inför stora utmaningar inför framtiden.Några slutsatser från utredningen presenterades: · Personalen saknar ”vardagslunken” – för många förändringar som inte hinner befästas · Undersköterskor är nyckelspelare – av alla möten är 9 av 10 med en undersköterska · Legitimera undersköterskor är nödvändigt – det finns inga enkla jobb, alla är viktiga · Förändra synen på ”den äldre” – en grupp med stora variationer Utredningen och mer information finns att läsa här: www.sou.gov.se/nationell-kvalitetsplan-aldre(och en poddserie om den Nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg med Susanne Rolfner Suvanto) Susanne Rolfner Suvanto tillsammans med Tre Stiftelsers VD Monica Berglund. Foto: Cecilia NordqvistEn annan föreläsare under dagen var Petra Johansson, tränare och hälsocoach från OTR och som bl a tränar både personal och boende på Tre Stiftelser. Petra inledde med att prata om olika personlighetsdrag och möjligheterna med att uppskatta och använda varandras olikheter. Hon pratade också om vikten av att sänka sin ambitionsnivå, våga skratta åt sig själv och inte fly sina rädslor och känslor. Viktiga insikter för att nå sina mål och skapa värde för sig själv och andra.   Foton: Francis Löfvenholm”Vi har haft en fantastisk inledning på Medarbetardagarna. Energin är på topp och det känns väldigt roligt och betydelsefullt att kunna ge våra medarbetare en dag med inspiration och kunskap. Vi står inför stora påfrestningar i framtiden och rekrytering av personal är en av de största. Att satsa på medarbetarna, ta vara på deras förutsättningar och kompetens är viktigt för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats. Personalen är det viktigaste vi har”, säger Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.”Vi vill ge den här dagen högsta betyg! Allt har varit väldigt intressant men trendföreläsningen var extra spännande. Om de nya generationerna som nu kommer till äldreboendena, vilka krav som ställs och vilka föreställningar som finns hur allt ska vara. Man kan ju förstås inte generalisera en hel grupp, alla människor är olika men vi måste definitivt kunna förändra oss och anpassa vår verksamhet till nya utmaningar,” säger Carina Rydberg och Charlotte Rydberg, som båda arbetar som undersköterskor på Änggårdbackens äldreboende. Carina Rydberg och Charlotte Rydberg, undersköterskor på Tre Stiftelser. Foto: Cecilia NordqvistFler exempel på Tre Stiftelsers personalengagemang · Vidareutbildning av undersköterskor – anställda undersköterskor på Tre Stiftelser får möjlighet att studera specialistutbildning på YRGO. En utbildning på halvfart då de kan arbeta under tiden med en dag ledigt i veckan för teoristudier. Tre Stiftelser bekostar dessutom litteraturen och också en av två praktikperioder. Läs mer här:https://news.cision.com/se/tre-stiftelser/r/tre-stiftelser-vidareutbildar-sina-underskoterskor,c2546856 · Hälsoprogram på arbetstid – Tre Stiftelser prioriterar träning för de boende men även för personalen. Genom ett speciellt Hälsoprogram har 20 anställda fått möjlighet till coachning och träning med PT under tio veckor med fokus på att långsiktigt skapa bättre vanor och prioritera sin hälsa. Läs mer här:https://news.cision.com/se/tre-stiftelser/r/halsoprogram-pa-arbetstid---en-lonsam-investering-pa-aldreboendet,c2415435 För mer information, vänligen kontakta:Monica Berglund VD Tre Stiftelser  Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70 E-post: monica.berglund@trestiftelser.se Birgitta PlyhmPRTel: 0707 77129E-post: birgitta@plyhm.seTre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

ESEN eSports genomför företrädesemission om 7,3 MSEK

Bakgrund och motiv ESEN är ett av Sveriges största e-sportbolag med en komplett infrastruktur för e-sport vilket innefattar egen e-sportarena, eventlokal, turneringsplattform, studio och Tv-produktion med över 200 sändningar i ryggen. ESEN är experter på liveproduktion av e-sport och står bakom nordens största e-sportturnering ”King of Nordic” under eget varumärke. Bolaget gör även externa produktionsuppdrag för arrangörer och spelutvecklare. ESEN:s turneringsplattform bedöms framgent utgöra navet i ESEN:s verksamhet och kommer vara en samlingsplats för allt innehåll som ESEN producerar och har rättigheter till. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 7,3 MSEK före emissionskostnader. Likviden från företrädesemissionen ska användas till vidareutveckling och marknadsföring av plattformen, förstärkning av Bolagets säljorganisation, modifieringar av Bolagets studio för att möjliggöra för större offline turneringar samt refinansiering av upptagen brygglånefinansiering om 1,2 MSEK. Företrädesemissionen Företrädesemissionen innebär att högst 1 589 662 aktier emitteras motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 285 294,69 SEK. I det fall företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 7,3 MSEK före emissionskostnader. Den som på avstämningsdagen den 17 oktober 2018 är aktieägare i ESEN har företrädesrätt att teckna nya aktier i emissionen och erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 4,60 SEK per aktie. Teckningsperioden löper under perioden 19 oktober – 5 november 2018. Tecknings- och garantiåtaganden Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiåtaganden upp till 73,2 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 5,4 MSEK. ESEN har erhållit teckningsåtaganden om cirka 2,8 MSEK, motsvarande 37,7 procent av företrädesemissionen, från representanter från Bolagets styrelse och ledning, samt framförallt från ett antal externa investerare via övertagande av teckningsrätter. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier om cirka 2,6 MSEK, motsvarande 35,5 procent av företrädesemissionen. Samtliga parter som har lämnat garantiåtagande har även ingått teckningsåtagande i emissionen. Överteckningsemissionen Därutöver har styrelsen beslutat om en överteckningsemission om högst 317 932 aktier, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 57 058,87 SEK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överteckningsemissionen kan påkallas för det fall företrädesemissionen blir övertecknad. Teckningskursen och villkoren i överteckningsemissionen är detsamma som i företrädesemissionen. Om överteckningsemissionen tecknas fullt ut tillförs Bolaget ytterligare cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptioner För varje två (2) tecknade, betalda och tilldelade aktier i företrädesemissionen eller överteckningsemissionen erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption. Vardera en (1) teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie under perioden 2 september – 16 september 2019 till en teckningskurs om 6,00 SEK. För det fall företrädesemissionen och överteckningsemissionen tecknas till fullo samt samtliga teckningsoptioner utnyttjas fullt för teckning av aktier emitteras ytterligare 953 797 aktier genom teckningsoptionerna, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 171 176,78 SEK, och Bolaget tillförs ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Utspädning Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina teckningsrätter till att teckna aktier kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 33,3 procent genom företrädesemissionen, ytterligare maximalt cirka 6,3 procent genom överteckningsemissionen samt ytterligare cirka 15,8 procent vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna. Därmed uppgår den totala utspädningen till maximalt cirka 47,4 procent. Indikativ tidplan +-----------------------------+----------------------------+|15 oktober 2018 |Sista handelsdag inklusive || |rätt att erhålla || |teckningsrätter |+-----------------------------+----------------------------+|16 oktober 2018 |Första handelsdag exklusive || |rätt att erhålla || |teckningsrätter |+-----------------------------+----------------------------+|17 oktober 2018 |Avstämningsdag för || |företrädesemissionen |+-----------------------------+----------------------------+|19 oktober – 5 november 2018 |Teckningsperiod |+-----------------------------+----------------------------+|19 oktober – 1 november 2018 |Handel med teckningsrätter |+-----------------------------+----------------------------+|19 oktober 2018 till dess att|Handel med BTA ||Bolagsverket registrerat | ||företrädesemissionen | |+-----------------------------+----------------------------+|8 november 2018 |Offentliggörande av utfall i|| |företrädesemissionen |+-----------------------------+----------------------------+ Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som offentliggörs före teckningsperiodens början. Rådgivare Augment Partners AB agerar finansiell rådgivare till ESEN i samband med företrädesemissionen. Denna information är sådan som ESEN eSports AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2018. Viktig information Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i ESEN eSports AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i ESEN eSports AB kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som ESEN eSports AB kommer att offentliggöra. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av ESEN eSports AB för att tillåta erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom ett skriftligt godkännande från ESEN eSports AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Framåtriktade uttalanden Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn på förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundande på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om ESEN eSports AB anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna

– Vi går från rekordomsättning till en sund och normal nivå. Nu finns tid för eftertanke i ett läge där omsättningen för samhällsfastigheter ökar och humanistiska värden ska tas om hand på ett klokt sätt, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef och ansvarig för branschrapporten. Rapporterna från 2016 och 2017 visar en bransch som slår i kapacitetstaket på grund av en glödhet bostadskonjunktur. Följden har varit brist på arbetskraft och högt tryck på medarbetarna, vilket gör den långsammare takten som vi nu ser till något snudd på efterlängtat. Arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters medlemmar är fortfarande under en procent, men antalet personer som varslats och som beviljats inkomstförsäkring har ökat, om än från mycket låga nivåer. Synar man företagens planer på att rekrytera är det knappt hälften, 44 procent, som planerar att öka antalet medarbetare i år, mot hela 87 procent 2017. Det ska understrykas att marknaden fortfarande är god och att det är inom segmentet bostäder för höginkomsttagare som avmattningen sker. Företagens beläggningsgrad har minskat men ligger fortfarande på höga nivåer. Offentliga investeringar i lokaler och anläggningar växer och det gör att LOU, lagen om offentlig upphandling, ökar i betydelse. – Arkitektkontoren har, trots en glödhet marknad hemma, tagit en rad internationella steg framåt. Det och vikten av en kreativ och långsiktigt hållbar tillämpning av LOU är nycklar inför en mer osäker framtid, där politisk stabilitet är av stor vikt, säger Charlotta Holm Hildebrand.  Branschrapporten beskriver en arkitektbransch i förändring. Den pågående konsolideringen gör stora företag ännu större och utrustade med fler kompetenser. Gränsen mellan arkitektföretag och teknikkonsultdito börjar suddas ut när teknikkonsulter som Tyréns blir stora arbetsgivare för arkitekter. Även de nationella gränserna blir otydligare svenska samhällsbyggnadsföretag köper utländska och vice versa, liksom när svenska arkitektföretag i allt högre omfattning kliver ut på internationella marknader. I år svarar 15 procent att de exporterar sin tjänster. Några nyckeltal för arkitektbranschen: Omsättning 2018 (prognos): 11,4 miljarder kronor 2016: 10,4 miljarder kronor Rörelsemarginal 2018 (prognos): 13,5 procent 2016: 13 procent Arbetslöshet juli 2018: 0,9 procent

Valberedning för Investor AB inför årsstämma 2019

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Investors valberedning utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar utse en ledamot. Därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. De fyra till röstetalet största ägarna (med hänsyn tagen till ägargrupperingar) per den 31 augusti 2018 som önskat utse ledamöter till valberedningen utgjordes av Wallenbergstiftelserna, AMF och AMF Fonder, SEB-Stiftelsen och Alecta. Dessa har utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Investors valberedning. Valberedningens ledamöter:Michael Treschow, WallenbergstiftelsernaAnders Oscarsson, AMF och AMF FonderLars Isacsson, SEB-StiftelsenRamsay Brufer, AlectaJacob Wallenberg, styrelseordförande i Investor AB De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar tillsammans cirka 65 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:- förslag till stämmoordförande,- förslag till styrelse,- förslag till styrelseordförande,- förslag till styrelsearvoden,- förslag till revisorer,- förslag till arvode för bolagets revisorer och- i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen. Årsstämman för Investor AB kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2019, på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Aktieägare som önskar lämna förslag till Investors valberedning kan göra det via e-post till: valberedning@investorab.com eller med brev till adressen: Investor AB, Att: Valberedningen, 103 32 Stockholm, senast den 13 mars 2019.

Wihlborgs stärker positionen i Lund genom ytterligare förvärv

Fastigheten ligger inom Ideonområdet i Lund och omfattar förutom kontors­byggnaderna även ett parkeringshus med 600 platser samt byggrätt för ytterligare cirka 11 000 m² BTA kontor. Fastigheten förvärvas genom en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 570 miljoner. Fullt uthyrd beräknas avkastningen till 6 procent. Tillträde sker 1 oktober 2018. Fastigheten är idag uthyrd till drygt 90 procent och den största hyresgästen är Ericsson som hyr cirka 13 000 m². Bland övriga hyresgäster finns CellaVision och Lunds kommun samt Smarta kök som driver en populär restaurang i huset. -       Vi är glada att kunna förvärva en modern fastighet med ett attraktivt läge i östra delen av Ideon, precis söder om den nya stadsdelen Brunnshög. Ett område som kommer att utvecklas under många år framöver med fler företag, bostäder och forskning. När spårvägen invigs 2020 stärks fastighetens attraktivitet ytterligare genom att en av hållplatserna ligger alldeles intill, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter. -       Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår position som den största kommersiella fastighetsägaren i Lund. Wihlborgs har ett omfattande och långsiktigt engagemang i Lund, inte minst på Ideon. Vi ser stor potential i nordöstra Lund, liksom i centrum, och detta förvärv är en viktig pusselbit i Wihlborgs fortsatta utveckling i Lund. Efter förvärvet äger och förvaltar Wihlborgs 242 000 m² i Lund, varav 134 000 m² på Ideon. Tillsammans med Peab äger Wihlborgs även Fastighets AB ML4 som uppfört och äger Max IV-anläggningen, vilken hyrs ut till Lunds universitet på ett 25-årigt hyresavtal.

NCC köper strategisk fastighet i Bromma och investerar 2,5 miljarder i utvecklingsprojekt

Fastigheten ligger intill handelsplatsen Bromma Blocks, vid infarten till Bromma flygplats. NCC:s projekt omfattar cirka 50 000 kvadratmeter fördelat på kontor, butiker och hotell med direkt anslutning till kommande tvärbanestation. NCC har tecknat hyresavtal om cirka 20 000 kvadratmeter för en Maxi ICA Stormarknad och ett Biz Apartment lägenhetshotell med cirka 175 hotellägenheter. Den totala investeringen för NCC beräknas uppgå till cirka 2,5 miljarder SEK. -Vi är stolta över att skapa ett nytt och attraktivt kontorserbjudande i Bromma. Samtidigt utvecklar vi en levande plats med ett starkt serviceutbud och närhet till kommunikationer, säger Katarina Wåhlin Alm, Sverigechef NCC Property Development. Området ligger strategiskt vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla nya moderna arbetsplatser. Närområdet är också ett utpekat stadsutvecklingsområde som successivt utvecklas med nya bostäder, skolor och kommersiella lokaler. Projektet genomförs i affärsområde NCC Property Development och affären är villkorad av bygglov. Byggstart beräknas ske under Q4 2018 och entreprenaden orderregistreras i affärsområdet NCC Building Sweden. Projektet färdigställs i etapper där Maxi ICA Stormarknad och Apotek Hjärtat beräknas öppna Q1 2021. Hela projektet beräknas vara färdigställt i Q4 2021. Projektet klassificeras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM i nivån Excellent. NCC har som mål att minimera miljöpåverkan och bidra med värde för både kunder och samhället med miljöcertifierade byggnader, attraktiva arbetsplatser och inkluderande stadsmiljöer.

Nytt samarbete för smartare användande av elnätet

Just nu växer efterfrågan på el fortare än vad elnätskapaciteten hinner byggas ut. Bakom denna förändring ligger nyindustrialisering, ett historiskt högt bostadsbyggande samt ökad elanvändning för en fossilfri transportsektor och industri. EU-projektet CoordiNet siktar på att använda dagens elnät smartare. Totalt omfattas tre länder och 23 aktörer med en budget på totalt 150 miljoner kronor. Redan i dag finns städer som passerat gränsen för att kunna ansluta nya industrier eller bostadsområden. Men att öka elnätets kapacitet tar tid - en ny kraftledning kan exempelvis ta tio år eller mer att få tillstånd för att bygga. Detta kan bli ett hot mot Sveriges konkurrenskraft. Dessutom kräver omställningen till förnybar och väderberoende elproduktion en större flexibilitet. Ibland kommer det att produceras mycket el, när det blåser och solen skiner - ibland mindre när förutsättningarna är de motsatta. – Alla har mycket att vinna på om hushåll och industrier kan använda el mer flexibelt. CoordiNet syftar till att göra en sådan flexibilitet möjlig utan att kompromissa med kundens komfort eller elnätskostnad. Projektet ska ge insikter i en rad tekniska frågeställningar och undersöka vilka incitament som krävs för att hushåll och industrier ska bidra med flexibilitet. Vi vill också ta reda på hur koordineringen mellan de olika aktörerna i elnäten behöver förbättras och digitaliseras, berättar Annika Viklund, VD för Vattenfall Eldistribution AB. Demonstrationsanläggningar med lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet kommer att genomföras på fyra områden i Sverige: Uppland, Gotland, Skåne och Västernorrland/Jämtlands län. Förutsättningarna och problemen på dessa platser är helt olika. – Det är kunder i dessa områden som kommer kunna delta i projektet. Det kan handla om en datahall eller snabbladdare som tidvis kan sänka sitt effektbehov. Det kan också handla om att låta värmepump och varmvattenberedare arbeta lite mer eller mindre under vissa kortare perioder, utan att påverka kundens komfort, kommenterar Johan Mörnstam, VD för E.ON Energidistribution AB. – Det här är inte hela lösningen på att det saknas kapacitet i elnäten, men det har potential att bli en viktig dellösning för att få ett smartare elsystem, och där lösningen inte alltid behöver vara att bygga nya ledningar. Konceptet kan även vara ett sätt bidra till att minska den framtida utmaningen med den ökande risken för effektbrist, säger Ulla Sandborgh, generaldirektör för Svenska kraftnät. För ytterligare information, kontakta:Mikael Björnér, Vattenfall Eldistribution AB, 073-054 82 29, mikael.bjorner@vattenfall.com Maria Örtenholm, Svenska kraftnät, 010-475 80 10, press@svk.se Johan Aspegren, E.ON Energidistribution AB, 070-655 58 75, johan.aspegren@eon.com Projektet CoordiNet samlar flera viktiga aktörerProjektet CoordiNet startar den 1 januari 2019 och pågår fram till år 2022.Förutom Vattenfall Eldistribution, E.ON Energidistribution och Svenska kraftnät deltar följande företag och organisationer som svenska partners: EnergiforskEnergiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning genom samarbete och dialog, så att ny kunskap skapar värde för kunder och samhället i stort. www.energiforsk.se Expektra ABExpektra AB är ett innovativt IT bolag som utvecklar lösningar för att optimera elsystemet med hjälp av hög grad av automation och artificiell intelligens. www.expektra.se Uppsala kommunUppsala är ett av de fyra demonstrationsområdena i Sverige. Kommunen utsågs nyligen till Klimatstad 2018 i Världsnaturfonden WWF:s stadsutmaning One Planet City Challenge. www.uppsala.se Fler aktörer kommer att delta i projektet, bland annat lokalnäten Gotlands Elnät www.gotlandsenergi.se, Upplands Energi www.upplandsenergi.se och de företag och hushåll som deltar på marknadsplattformen.

Valberedning inför Castellum AB:s årsstämma 2019

Efter att styrelsens ordförande haft kontakt med de största aktieägarna består valberedningen av följande ledamöter: ·  Advokat Patrik Essehorn, utsedd av Rutger Arnhult genom bolag ·  Vincent Fokke, utsedd av Stichting Pensioenfonds ABP ·  Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder ·  Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande Valberedningen representerar tillsammans ca 16,3% av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Valberedningen utser ordförande inom sig. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2019 avseende stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, styrelse och styrelseordförande, revisorer samt ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Valberedningen skall även föreslå principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020. Bolagets aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 3 december 2018 via Castellum AB, Att: Charlotte Strömberg, Box 2269, 403 14 Göteborg alternativt via e-mail till charlotte.stromberg@castellum.se. Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2019 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Castellum AB kommer att hållas den 21 mars 2019. För ytterligare information kontakta:Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, telefon 0702-77 04 03www.castellum.se Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 84 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm. Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i ett 20-tal städer i Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors.   Castellum har under 2018 tilldelats flera utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och logistiklokaler samt nivå guld för bolagets hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom som enda nordiska fastighets- och byggbolag invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.   Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org. nr 556475-5550   | Tel 031 60 74 00

Arcamea lanserar sin första produkt, Efemia kontinensstöd, den 1 oktober i Sverige.

Karin Bryder, VD, säger:  ”Kvinnor förtjänar effektiva lösningar som är enkla att använda i vardagen. För att lyckas med Efemia har vi använt ett helhetsperspektiv under produktutvecklingen och prioriterat lika mellan tillförlitlighet, funktionalitet och känsla. Vi är mycket glada över att nu kunna lansera Efemia – och vi är övertygade om att produkten kommer att förändra vardagen för kvinnor som lever med ansträngningsinkontinens.” Efemia är utformad från samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de vanligaste kirurgiska ingreppen där en slynga placeras runt urinröret via slidväggen.Innovativa aspekter ·  Efemia uppnår avsett syfte genom att ge samma effekt som de vanligaste kirurgiska ingreppen, men utan operation. ·  Kontinens beror i högre grad på urinröret, än på urinblåsans hals. Efemia reducerar urinläckage hos kvinnor med ansträngningsinkontinens genom att stöda urinröret, till skillnad från de flesta andra produkter, som stöder urinblåsans hals. ·  Efemia är utformat för att säkerställa rätt placering av användaren själv. Efemia har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie där en signifikant reduktion i urinläckage samt att produkten är säker att använda har påvisats. Kvinnorna som deltog i studien hade en genomsnittlig reduktion av urinläckage med 77% när de använde Efemia. I studien som koordinerades av Aino Fianu Jonasson, senior forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, deltog 97 kvinnor på totalt fyra kliniker. Efemia kontinensstöd är ett CE-märkt medicinsktekniskt hjälpmedel, i klass IIb.Pris i detaljhandeln Efemia (enstaka produkt): 1 290 kronorEfemia provförpackning (samtliga 3 storlekar): 1 590 kronor Efemia säljs i e-handelsbutik från 1 oktober 2018.

WntResearch presenterar utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie 2017/2018

Totalt nyttjades 98 139 teckningsoptioner av serie 2017/2018, vilket innebär att 98 139 nyemitterade aktier registreras hos Bolagsverket. WntResearch tillförs således cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader, vilka uppgår till knappt 0,2 MSEK. Antalet aktier i WntResearch kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 21 467 959 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 932 116,31 SEK. Som tidigare kommunicerats har styrelseledamöter och ledande befattningshavare nyttjat teckningsoptioner motsvarande cirka 0,8 MSEK av totalt tecknat belopp under nyttjandeperioden. För ytterligare information kontakta: Peter Morsing, vd, WntResearch ABE-mail: pm@wntresearch.comTelefon: +46 72 720 0711 Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018. Om WntResearch WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. WntResearch längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Resultaten från de framgångsrikt genomförda fas 1‑studierna i patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst visar på en gynnsam säkerhetsprofil och farmakokinetik samt tidiga indikationer på biologisk aktivitet. WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Björnen klart för inflyttning

- Investeringarna i Björnen är en del i förvaltningen av de fastighetskapital som svenska folket äger. De ombyggnader och renoveringar som har gjorts är kloka och långsiktiga investeringar för att bibehålla och utveckla fastigheternas värde, Peter Wallin, fastighetsdirektör på Statens fastighetsverk. Ombyggnaden av Björnen, där Regeringskansliet nu flyttar in, innefattar ny rumsindelning, nya entréer och ett nytt centralt placerat trapphus, helt nya tekniska installationer, tre påbyggnader med tre våningar och ett nytt gårdshus. Idag finns cirka 850 arbetsplatser samt mötesrum och personalrestaurang i Björnen. - Målet har varit att skapa flexibla och funktionella kontor som uppfyller dagens arbetsmiljökrav. Vi vill utveckla området i Klara och bidra till en hållbar och attraktiv stadsmiljö, fortsätter Peter Wallin. Statens fastighetsverk förvaltar elva kvarter som hyrs av regeringskansliet i centrala Stockholm. De första kontoren började användas på 1970-talet och flera av byggnaderna är i behov av renovering och underhåll. Flera byggnader har redan renoverats: Centralposthuset, kvarteret Loen och nu senast kvarteret Björnen. I södra Klara kommer Statens fastighetsverk att fortsätta arbeta med upprustningsprojekt av olika fastigheter, närmast i tur är Rosenbad som beräknas vara klar 2021/2022. Fakta om projektet:Byggherre: Statens fastighetsverkArkitekt: White Arkitekter, BAUOmfattning: Om- och påbyggnad av kvarteret Björnen där Adelcrantzka palatset från 1700-talet ligger insprängt. Projektet har bland annat omfattat rivning invändigt, grundförstärkning, viss rivning utvändigt, renovering invändigt, påbyggnad samt helt nytt värmesystem och nytt system för styr- och övervakning av ventilation.Sedan starten har 3 000 personer arbetat i projektet som har haft en budget på närmare 2 miljarder kronor För mer information kontakta:Peter Wallin, fastighetsdirektör Statens fastighetsverk, 010-478 72 84, peter.wallin@sfv.seCharlotte Johansson, projektchef Statens fastighetsverk, 010-478 70 82, charlotte.johansson@sfv.se Pressbilder: http//news.cision.com/se/statens-fastighetsverk Se även: https://www.sfv.se/sv/fastigheter/pagaende-byggprojekt/stockholm/ombyggnad-av-kvarteret-bjornen/       Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

CTT Systems meddelar att ännu ett flygbolag väljer kabinluftfuktare till sin Business Class på Airbus A350-900

Kabinbefuktning från CTT är ett uppskattat tillval på VIP-flygplan. Genom att välja luftfuktare på A350 kan flygbolag erbjuda sina premiumklasspassagerare marknadens bästa kabinklimat med förutsättningar för bättre välbefinnande som matchar det i ett VIP-flygplan. Passagerare i Business Class kommer lättare kunna upprätthålla sin vätskebalans, smak och kunna sova bättre samt dra fördel av minskad jetlag. Ett bra kabinklimat, är ett som speglar förutsättningarna på jorden. Dagens moderna långdistansflygplan, som Boeing 787 och Airbus A350, har förbättrat klimatet genom att ha lägre upplevd kabinhöjd (trycket), lägre ljud och vibrationer, bättre ventilation med frisk luft och temperaturreglering i fler zoner, samt avancerad belysning. För att förbättra kabinklimatet krävs att luftfuktigheten höjs. På Boeing 787 och Airbus A350 ökar den endast 1 - 2 procentenheter vilket inte är tillräckligt. I Business Class är det med en relativ luftfuktighet på 6 - 10 % fortfarande torrare än någon plats på jorden. På Airbus A350 och Boeing 777X kan flygbolag erbjuda sina passagerare marknadens bästa kabinklimat genom tillval av luftfuktare. ”Det här är det andra flygbolaget i år som väljer kabinbefuktning i Business Class till A350. Dessutom har två flygbolag i år specificerat luftfuktare i First/Business till sina Boeing 777X,” kommenterar Peter Landquist, försäljnings- & marknadschef på CTT Systems. ”Välbefinnande är efterfrågat och prioriterat. Förhöjd luftfuktighet till normala nivåer som vi är vana vid på jorden har stor positiv påverkan på upplevelser ombord såsom smak och sömn samt en mer utvilad och piggare känsla vid ankomst.” Om CTT SYSTEMS CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Zonal Drying™ antikondensationssystem kan efter installeras i alla flygplanstyper från Airbus och Boeing. Det är standardutrustning på alla Boeing 787 och tillval till Airbus A350XWB och till Boeing 737NG. Luftfuktare finns i optionskatalogen för cockpit på Airbus A350XWB, Boeing 787/777X och till besättningarnas viloutrymmen på A380, A350XWB, Boeing 777X samt som standardutrustning i alla viloutrymmen på Boeing 787. Luftfuktare till passagerarutrymmen finns som tillval på A350XWB och Boeing 777X samt för efterinstallation i alla moderna långdistansflygplan. Besök även: www.ctt.se  För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems ABTel. 070-665 24 46 torbjorn.johansson@ctt.se                        CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 8:30 (CET).

Brighter tillförs 2,9 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.

Teckningsperioden för Brighters teckningsoptioner av serie TO4 har nu avslutats. Bolaget tillförs därmed 2 893 140 SEK, vilket motsvarar en ökning av antalet aktier med 481 388. Bolaget beräknas även tillföras ytterligare 29 MSEK genom bolagets incitamentsprogram för ledning, styrelse och nyckelpersoner, vilket kommunicerades  tidigare i september. De kommande fyra inlösenperioderna löper enligt följande:  22 februari 2019 till och med 8 mars 2019; 25 augusti 2019 till och med 8 september 2019; 22 februari 2020 till och med 8 mars 2020; 25 augusti 2020 till och med 8 september 2020. De som tecknat sig i inlösenperioden har nu fått interimsaktier. När registreringen av ärendet har slutförts hos Bolagsverket kommer omvandling av interimsaktierna automatiskt att ske utan vidare avisering till innehavarna. Omvandlingen beräknas ske inom cirka en vecka från det att bolagsverket registrerat emissionen. Interimsaktierna kommer inte att tas upp till handel. Denna inlösenperiod medför att antalet aktier och antalet röster i Brighter ökar med 481 388 till totalt 69 424 135. Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Brighters hemsida, www.brighter.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: Truls Sjöstedt, CEOTelefon: +46 709 73 46 00E-post: truls.sjostedt@brighter.se Ann Zetterberg, CFOTelefon: +46 708 37 21 23 E-post: ann.zetterberg@brighter.se Om Brighter ABBrighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG . Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se. Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 08:30 CET.

IRLAB utser två nya läkemedelskandidater och uppdaterar projektportföljen

”Utnämningen av två nya läkemedelskandidater och uppdateringen av vår projektportfölj tydliggör att IRLAB primärt fokuserar på IRL790 och IRL752 för att tillvarata vårt försprång efter de positiva resultaten i de inledande kliniska studierna. De nya läkemedelskandidaterna är avsedda att komplettera IRL790 och IRL752-projekten med en kraftfull satsning inom Parkinsons sjukdom”, säger Nicholas Waters, VD för IRLAB Therapeutics. ”Det är mycket stimulerande att som ungt bolag målinriktat kunna stärka vår pipeline med ett nytt forskningsprogram samtidigt som vi nominerat ytterligare två lovande läkemedelskandidater i ett av våra pågående projekt. Vår forskningsorganisation har återigen påvisat ISP-plattformens effektivitet” säger Clas Sonesson, IRLAB:s forskningschef (CSO). Figur: IRLAB:s pipeline P001 IRLAB:s läkemedelsprojekt P001 fokuserar på behandling av bristande exekutiva funktioner som leder till störningar i rörelseapparaten samt psykisk och kognitiv ohälsa. I projektet har nu två nya läkemedelskandidater nominerats, IRL942 och IRL1009, där utvecklingsarbete initieras för IRL942 med IRL1009 som backup-substans. IRL942 och IRL1009 har tagits fram med IRLAB:s unika forskningsplattform, ISP. Både IRL942 och IRL1009 adresserar sambandet mellan motoriska och kognitiva funktioner. De nya läkemedelskandidaterna är avsedda att erbjuda bättre effekt och färre biverkningar än dagens behandlingsalternativ och kommer inledningsvis att utvecklas för icke-motoriska symtom inom neurodegenerativa sjukdomar och åldrande. IRL942 har valts till projektets ledande substans efter omfattande prekliniska studier, in vivo och in vitro, avseende bland annat effektstudier, genuttryck, farmakokinetik och säkerhet. IRL1009 har likartade effekter och substansen utvecklas i serie med IRL942. Läkemedelskandidaten IRL942 kommer i ett första steg att tas vidare genom ett prekliniskt utvecklingsprogram för att uppfylla de myndighetskrav som ställs för att få tillstånd att genomföra kliniska Fas I-studier. IRLAB har erhållit notice of allowance från det amerikanska patentverket (USPTO) avseende patentansökan som berör IRL942 och IRL1009, vilket innebär att IRLAB kommer att beviljas amerikanskt patent. Patentet är ett så kallat substanspatent (composition of matter patent). Kostnaderna för den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaterna medför inga ytterligare finansieringsbehov. P003 Sedan 1960-talet är levodopa i olika beredningsformer standardbehandlingen för Parkinsons sjukdom. Behandlingen är generellt effektiv men saknar eller har dålig effekt på vissa symtom och har, särskilt vid långvarig medicinering, biverkningar. IRLAB har med hjälp av forskningsplattformen ISP tagit fram en grupp molekyler med potential att utvecklas till läkemedel som ersätter levodopa som behandling av nyligen diagnostiserad Parkinsons sjukdom. IRL790 Efter en något reducerad patienttillströmning under augusti beräknar IRLAB och bolagets CRO, The Clinical Trial Consultants (TCTC), att rekryteringsmålet på 74 patienter kommer att nås under fjärde kvartalet 2018, vilket innebär en viss förskjutning från den bedömning som lämnades i januari 2018. Topline-resultat presenteras omedelbart efter avslutad behandlingsperiod och dataanalys. Totalt är 16 brittiska kliniker involverade i den placebokontrollerade, dubbelblinda och randomiserade Fas IIa-studien (IRL790C003), som har som primärt mål att studera effekten av IRL790 på levodopa inducerade dyskinesier (PD-LIDs). Ledande kliniker med inriktning på Parkinsons sjukdom påbörjade rekrytering till studien i april 2018. Deltagande läkare och sjukhus är mycket engagerade i studien. Arbetet med att ytterligare stärka det immateriella skyddet kring läkemedelskandidaten IRL790 fortsätter. IRL448 och IRL555 är substanser som utvecklats parallellt med IRL790. Substanserna har egenskaper som gör att de stärker IRL790-projektet och skyddet kring de indikationer IRL790 adresserar. Patenten kring IRL448 och IRL555 läggs nu till IRL790 programmet. IRL752 På basen av de lovande resultaten från de genomförda Fas I och Fas IIa-programmen med IRL752 planerar bolaget nu för en Fas II-studie med det primära målet att studera effekt på axiala motorfunktioner och kognitiva funktioner. IRL626 IRLAB fokuserar på Parkinsons sjukdom och de kliniska projekten runt IRL790 och IRL752. IRL626 som är inriktat på schizofreni tas ut ur bolagets pipeline och hålls tillgängligt för utlicensiering till partner med strategier inom schizofreni.

Cantargia erhåller patentgodkännande för antikroppen CAN04 (nidanilimab) i Japan

Cantargia utvecklar antikroppar mot IL1RAP för behandling av livshotande sjukdomar. Huvudprojektet, den immunonkologiska antikroppen CAN04 som har en dubbel verkningsmekanism, befinner sig i en klinisk fas I/IIa prövning med fokus på behandling av icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Den patentansökan som nu godkänts i Japan avser själva produktkandidaten CAN04 samt dess användning vid cancerbehandling. Cantargia har sedan tidigare motsvarande patentskydd i bland annat Europa, USA och Kina. Patentet i Japan ger skydd till 2035. Cantargia har sedan tidigare även godkända patent runt IL1RAP som målmolekyl vid antikroppsbaserad cancerbehandling. ”Japan är, vid sidan av USA och Europa, den största marknaden för läkemedel. Det godkända patentet är av stor betydelse vid en framtida kommersialisering av CAN04 på denna strategiskt viktiga marknad”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia. För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Denna information är sådan som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018 kl. 11.30 CET. Om Cantargia Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

THQ Nordic förvärvar Alone in the Dark

Om Alone in the Dark Alone in the Dark utvecklades ursprungligen av Infogrames och det första spelet släpptes 1992 med genomsnittliga Gamerankings på 90%. Den ursprungliga berättelsen baseras på H. P. Lovecrafts historier. Sex spel i serien har släppts, med olika teman och miljöer. Även två serietidningar och två filmer skapades baserade på spelen. Om Act of War Act of War är ett strategispel i realtid som utvecklats av Eugen Systems, med en raffinerad historia av bästsäljarförfattaren och New York Times-skribenten Dale Brown. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars Wingefors, Grundare och VD Tel: +46 708 471 978 E-mail: lwingefors@thqnordic.com Om THQ Nordic THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för en global marknad. Bolaget har en bred portfölj omfattande över 100 egna varumärken såsom Saints Row, Dead Island, Homefront, Darksiders, Metro (exklusiv licens), Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Delta Force, Destroy All Humans, ELEX, Biomutant, Jagged Alliance, SpellForce, The Guild och många fler. THQ Nordics förlagsverksamhet når globalt med marknadsföring, försäljning och distribution, både online och i fysiska kanaler. Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad, Sverige och verksamhetskontor i Wien, Österrike och München, Tyskland. THQ Nordic har elva helägda utvecklingsstudios i Tyskland, Storbritannien, USA och Sverige och sysselsätter nära 1750 personer. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolaget Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök: http://www.thqnordic-investors.com

Cantargia offentliggör prospekt i samband med listbytet till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

Den 13 september 2018 meddelade Cantargia AB (publ) (”Cantargia” eller ”Bolaget”) att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att Bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Prospektet som upprättats i samband med listbytet finns nu tillgängligt på Cantargia’s webbplats, www.cantargia.com , och kan även beställas via telefon +46 (0)46-275 62 60 Första dag för handel på huvudmarknaden är den 25 september 2018. Sista dag för handel på Nasdaq First North Premier är den 24 september 2018. Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. För ytterligare information, kontakta Göran Forsberg, VDTelefon: 046-275 62 60E-post: goran.forsberg@cantargia.com Om CantargiaCantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab) riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 (nidanilimab) fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North Premier (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Stendörren Fastigheter lanserar sin tredje konceptfastighet

I dagarna lanserar fastighetsbolaget Stendörren sitt tredje Point-hus. Den här gången är det inte fråga om bara en, utan ett helt område med tre fastigheter i Farsta i ett utmärkt kommunikationsläge. Fastigheterna som omfattas av satsningen är belägna på Fryksdalsbacken 12 och 26 samt Mårbackagatan 31. Inom ramarna för Point-konceptet förädlar Stendörren fastigheter och erbjuder skräddarsydda lokaler i attraktiva geografiska lägen i expansiva områden i Storstockholm och Mälardalen. Point Farsta är nummer tre i raden av ett antal konceptfastigheter utvecklade efter samma princip. ·I Point Farsta har vi hämtat inspirationen från områden som Meatpacking District i New York, och LUMA i Stockholm, med mycket ljus och rymd i ett område med industriell känsla. Vi kommer även skapa generösa umgängesytor för att göra det enkelt att samverka över en kopp kaffe, säger Maria Mastej, marknads- och uthyrningschef på Stendörren. Följande ingår för hyresgästerna: ·Effektiva kontor. Med öppna ytor, stora glaspartier och co-working utrymmen. ·En kreativ miljö. Med ruff industrikänsla, men även plats för lek och skapande. ·Smidig bilaccess. Direkt anslutning till Nynäsvägen goda parkeringsmöjligheter. ·Nära till träning. En av fastigheterna lockar med ett välutrustat crossfit-gym. ·Goda kommunikationer. Hit tar man sig smidigt med både tunnelbana, pendeltåg och buss. ·Naturen runt hörnet. Fina promenadstråk finns vid den intilliggande sjön Magelungen. ·Skräddarsydda lokaler. I Point-husen anpassas lokalerna efter hyresgästernas behov. ·Bästa skyltläge. Husen ligger i nära anslutning till och med god synbarhet från Nynäsvägen. ·Shopping i världsklass. Närliggande Farsta shoppingcenter, landets fjärde största, har det mesta. ·Vi valde våra fastigheter på Frykdalsbacken då de är belägna i ett av de mest expansiva områdena i Stockholmsområdet i dag. Farsta bedöms som ett viktigt utvecklingsområde, där flera aktörer nu fokuserar på att skapa ett välmående näringsliv, bra handelsutbud liksom fortsatt utveckling av transporter och infrastruktur, fortsätter Maria Mastej. För mer information, vänligen kontakta: Maria Mastej, Marknads- och uthyrningschef. Telefon 0768-76 63 51, maria.mastej@stendorren.se  (maria.mastej@stendorren.se%20)eller besök www.stendorren.se Stendörren Fastigheter AB (publ) Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, (Ticker STEF-B) som äger, utvecklar och förvaltar lokaler som gör skillnad. Det betyder att vi arbetar tillsammans med våra hyresgäster för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler med konkurrenskraftiga hyror, främst i Storstockholm och Mälardalen. För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se www.stendorren.se.

BioInvents partner Oxurion rekryterar första patienten i en klinisk fas 2-studie som utvärderar THR-317 för behandling av idiopatisk MacTel 1

Lund, Sverige – 20 september 2018 – BioInvent International AB:s (OMXS: BINV) partner Oxurion (tidigare ThromboGenics) rapporterar idag att bolaget har rekryterat den första patienten i en öppen fas 2-multicenterstudie för att utvärdera effekt och säkerhet av intravitreal THR-317, en antikropp mot PIGF (human placental tillväxtfaktor), för behandling av makulär telangiektasi typ 1 (MacTel 1). MacTel 1 är en ovanlig sjukdom som drabbar gula fläcken och som kan leda till synnedsättning. Det finns i dagsläget ingen botande eller effektiv behandling av MacTel 1. Denna fas 2-studie (THR-317-003 - NCT03669393) planerar att rekrytera 10 patienter med makulaödem orsakad av MacTel 1. Under 2017 erhöll Oxurion fullt och exklusivt ägande över THR-317 för utveckling och kommersialisering inom alla indikationer som inte rör onkologi. I utbyte är BioInvent berättigat till fem procent av programmets ekonomiska värde. För mer information, se Oxurions pressmeddelande från den 20 september 2018 (www.oxurion.com). Om BioInventBioInvent International AB (OMXS: BINV) är inriktat på forskning och utveckling av nya och first-in-class immunmodulerande antikroppar för cancerbehandling. Bolagets ledande program är BI-1206, för närvarande i fas 1/2 mot non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi. BioInvents prekliniska portfölj är fokuserad mot viktiga immunsuppressiva celler och signalvägar i tumörmikromiljön, vilka inkluderar regulatoriska T-celler, tumörassocierade myeloidceller och mekanismer för resistens mot antikroppsläkemedel. Bolaget har ett strategiskt forskningssamarbete med Pfizer Inc och samarbeten med Transgene, Bayer Pharma, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma. BioInvent genererar intäkter på kort sikt från sin helt integrerade anläggning för produktion av antikroppar för tredje part för forskning fram till kliniska prövningar i sen fas. För mer information se www.bioinvent.se  För mer information, vänligen kontakta: Martin Welschof, Hans Herklots, LifeSci Advisors     CEO                                  046-286 85 50   +41 79 598 71 49  martin.welschof@bioinvent.com hherklots@lifesciadvisors.com BioInvent International AB (publ)Org nr: 556537-7263Sölvegatan 41223 70 LUND046-286 85 50www.bioinvent.com  Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som skrivs i detta pressmeddelande. Denna information är sådan information som BioInvent International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2018 kl. 7.30 CET.

Betydande nordamerikansk mobiloperatör väljer Clavisters virtuella säkerhetslösning

Örnsköldsvik, Sverige. 20:e september, 2018. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att en betydande mobiloperatör i Nordamerika har valt att implementera Clavisters virtuella säkerhetslösning i sitt nätverk. Clavisters lösning underlättar operatörernas övergång till en SDN/NFV-miljö och ger mobiloperatören i detta specifika fall ett robust och virtualiserat brandväggsskydd för de driftskritiska OSS/BSS-komponenterna i nätverket. Den initiala ordern är begränsad i storlek, men förväntas växa i takt med att kunden expanderar med ytterligare tillämpningar och med högre kapacitetsbehov. “När mobiloperatörerna nu börjar komma en bit på vägen i sin övergång till SDN/NFV, ökar också medvetenheten om cybersäkerhetshot och de allvariga konsekvenser de kan få. Det är givetvis glädjande att se att operatörerna nu börjar ta hoten på allvar och väljer att implementera professionella säkerhetslösningar som kan växa med både ökande kapacitetsbehov och mer komplexa hotbilder. Att få förtroendet att leverera till en av de viktigaste mobiloperatörerna på den nordamerikanska marknaden är givetvis väldigt hedrande”, säger John Vestberg, VD och koncernchef för Clavister. For mer information om detta pressmeddelande kontaktas:John Vestberg, VD och koncernchefjohn.vestbergcla(at)vister.com Om Clavister  Clavister är en ledande leverantör av cybersäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder företag, telekomoperatörer och leverantörer av Cloud-lösningar marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens och morgondagens säkerhetshot.

CLS genomför hands-on workshop vid CIRSE i Lissabon, den 22-25 september 2018

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), deltar i konferensen CIRSE i Lissabon, Portugal, den 22-25 september. CLS demonstrerar sitt TRANBERG®|Thermal Therapy System för intresserade läkare och annan medicinsk personal i en hands-on workshop. - Vi ser ett stort värde av att delta i den här typen av workshops, där experter inom interventionell radiologi, i ett utbildande format på nära håll kan få se fördelarna med våra produkter, säger Karin Peterson, Chief Product Officer på CLS. Konferensen ger naturligtvis också tillfälle till att träffa potentiella kunder såväl som befintliga affärskontakter från både Europa och USA, säger Karin Peterson.  TRANBERG®|Thermal Therapy System består av en liten, användarvänlig laserenhet samt specialdesignade instrument och engångsmaterial framtagna för precis, skonsam och effektiv behandling med bolagets egen metod, imILT®, samt med bildguidad fokal laserablation (FLA) CLS workshop äger rum tisdagen den 25 september, HDT 5, ”Tumor Ablation  - Cryoablation, laser ablation and irreversible electroporation”, Auditorium 3, kl 9:30 – 11:00 . CLS är sedan några år tillbaka medlemmar i organisationen CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) som står bakom konferensen.  Förra årets möte, i Köpenhamn, lockade ca 7000 deltagare från cirka 50 länder, varav ca 30% från Asien och USA. Läs mer på om CIRSE 

Enorama Pharma erhåller partihandelstillstånd

Enorma Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har erhållit Läkemedelsverkets tillstånd till partihandel med läkemedel. Därmed är alla förutsättningar på plats för Enorama Pharma att ansöka om läkemedelsregistrering för medicinska produkter i Europa under eget namn. I juli meddelade Enorama Pharma att Bolaget ansökt om ett partihandelstillstånd hos Läkemedelsverket, LMV. Enorama Pharma införde i samband med detta ett omfattande kvalitetsledningssystem som säkerställer att Bolaget följer GDP-reglerna (Good Distribution Practice). Den 24 juli genomförde LMV en inspektion av Bolaget varvid endast mindre avvikelser noterades. Enorama Pharma har nu erhållit det partihandelstillstånd som är nödvändigt för att kunna lämna in en registreringsansökan för medicinska produkter i Europa som säljs under eget namn. Som tidigare meddelats är även samtliga kliniska studier och tester av Bolagets nikotintuggummi klara. ”Det är mycket glädjande att inspektionen gick bra och att vi nu mottagit LMV:s tillstånd. Nu kan vi lägga sista handen vid vår registreringsansökan. Vi avser att lämna in den inom kort så att vi kan börja sälja vårt nikotintuggummi under 2019”, säger Mats Rönngard, vd för Enorama Pharma. Enorama Pharmas strategi för ansökan om marknadsföringstillstånd kan skilja sig för olika marknader och produkter. I Europa har Bolaget valt att självt införskaffa partihandelstillstånd för medicinska NRT-produkter (Nicotine Replacement Therapy), detta för att stärka erbjudandet mot marknaden och ge större framtida flexibilitet kring hur Bolaget väljer att sälja produkterna inom olika marknadssegment.