Dela

Om oss

Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Regeringskansliet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till närmare 37 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Kontakt

 • Hanna Janson

  Kommunikationschef


  010-788 62 10
 • Åsa Hedenberg

  Verkställande direktör


  070-628 62 01
 • Huvudkontoret
  Borggården Box 632, 581 07 Linköping
  010-788 62 00
  http://www.specialfastigheter.se/
 • Citat

  Specialfastigheter är ett fastighetsbolag som helt fokuserar på kunder med säkerhetskrav på lokaler. Det är väldigt roligt att nu få använda vår kompetens för att bygga ett nytt hållbart och säkert polishus. Både Malmö stad och Polismyndigheten står inför en stor tillväxt och att nu äntligen få påbörja bygget av ett nytt polishus har varit efterlängtat. Det nya polishuset kommer att skapa rätt förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för malmöborna.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Tillsammans med Kriminalvården ser vi på Specialfastigheter fram emot att skapa ett nytt, modernt och ändamålsenligt fängelse som bidrar till att lösa Kriminalvårdens platsbrist och som skapar en god arbetsmiljö för myndighetens medarbetare.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  ​​​​​​​Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med en bindningstid på drygt 5 år. Trots viss osäkerhet och volatilitet på marknaderna fortsätter Specialfastigheter att emittera till bra villkor. Kombinationen av vår höga rating, AA+, samt vår långa närvaro på kapitalmarknaden är attraktivt för investerare. De väljer att placera i en motpart med en av de lägsta kreditrisker som finns på svenska företagsobligationsmarknaden.
  Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter
  Dagens geopolitiska läge kombinerat med den svenska politiska agendan innebär att säkerhet har fått ännu större betydelse och Specialfastigheter bidrar här med flera nya projekt och en betydligt ökad investeringsvolym. Detta ställer nya krav och jag kan bidra med min långa erfarenhet av stora investeringsprojekt. Specialfastigheter har på många sätt visat sitt engagemang för att säkerställa en hållbar framtid, exempelvis genom det gröna ramverket och utfärdandet av gröna obligationer, och jag ser fram emot att vara med på den resan.
  Britta Dalunde
  Att få ansluta till Specialfastigheters styrelse, i ett skede då bolaget står inför en kraftig tillväxt i takt med stora samhällsutmaningar, ser jag som ett mycket spännande uppdrag. Jag ser fram emot att kunna bidra till Specialfastigheters utveckling och kommande investeringsvolym genom min erfarenhet av fastighetsutveckling i såväl tidiga skeden som från genomförandeskedet.
  Lotta Niland
  Säkerhetsläget i världen har förändrats och det leder till ett ökat behov av relevanta och säkra lokaler för våra kunder. Specialfastigheters stabila finansiella situation är en förutsättning för att vi ska kunna möta kundernas behov av säkra och moderna fastigheter.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Jag är mycket glad över att få presentera Alexandra Laurén som ny vd för Specialfastigheter. Omvärldsläget har bidragit till att Specialfastigheter befinner sig i kraftig tillväxt med en projektvolym som är större än någonsin. Alexandra Lauréns breda erfarenhet från fastighetsbranschen och expertis inom projektutveckling kommer vara mycket värdefull för bolaget i denna fas. Med Alexandra får Specialfastigheter en affärsmässig och inspirerande ledare med ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor, redo att ta Specialfastigheters organisation vidare i tillväxtresan med erbjudandet om säkra, funktionella, effektiva och hållbara lokaler som aktivt bidrar till våra kunders samhällsviktiga verksamhet. Jag ser fram mot att samarbeta med Alexandra som Specialfastigheters nya vd.
  Eva Landén, styrelseordförande Specialfastigheter Sverige AB
  Jag ser verkligen fram emot att få vara med på Specialfastigheters tillväxtresa. Bolaget är en viktig samhällsaktör med hög målsättning inom hållbarhet, vilket ska bli väldigt roligt att få vara en del av framåt.
  Alexandra Laurén
  Specialfastigheter är i en enorm tillväxtfas för att klara kundernas behov av säkerhetsfastigheter och går från en historiskt relativt stabil investeringsvolym, runt en miljard kronor, till en investeringsvolym om 3,9 miljarder för 2022. Vid årets utgång hade företaget projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 30 miljarder kronor. Hela Specialfastigheter påverkas av tillväxten och 56 nya medarbetare har rekryterats under året, varav 30 inom nya roller.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Specialfastigheter hade vid årets utgång projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 30 miljarder kronor varav cirka 25 miljarder kronor för Kriminalvården. Vi är glada för den stora tillväxten i företaget, särskilt i en tid då en lågkonjunktur ser ut att stå för dörren.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Tillsammans med Kriminalvården ser vi på Specialfastigheter ser fram emot att skapa ett modernt och ändamålsenligt storfängelse.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Vi är mycket glada över att Standard & Poor’s återigen bekräftat vår höga rating. I en osäker tid då många andra fastighetsbolag har det tufft står Specialfastigheter stadigt.
  Specialfastigheters CFO Claes Rasmuson
  Trots oron på marknaden ser vi en stor efterfrågan på säkerhetsfastigheter och ökar våra investeringar. Vi har också fått nya kunder i form av Riksarkivet och Skatteverket och för dem ska vi uppföra ett nytt, hållbart och säkert arkiv för statliga dokument.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Kriminalvårdens satsning i Sörbyn ger ett viktigt tillskott av nya platser liksom moderna lokaler för utveckling av anstalten framåt. Utbyggnaden förstärker också möjligheterna att arbeta återfallsförebyggande och därmed bidra till ett tryggare samhälle. Det blir en rejäl kapacitetsökning för anstalten, som går från 40 platser till 144. Därmed kommer man också behöva nya medarbetare vilket skapar fler arbetstillfällen i Umeå.
  Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren
  Jag är stolt över utbyggnaden av anstalten Sörbyn där vi genom våra typhus bidrar till att öka antalet platser inom Kriminalvården. Tillsammans med Kriminalvården och Peab bygger vi en modern, säker och långsiktigt hållbar anstalt som fortsatt ska stödja och utveckla anstaltens verksamhet inom jord- och skogsbruk
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Den stora utbyggnaden av Österåkeranstalten är ett viktigt bidrag till att minska platsbristen inom kriminalvården. Det är ett komplext och spännande projekt som vi är glada över att få genomföra i samverkan med Kriminalvården och Skanska. Tillsammans bygger och utvecklar vi en modern anstalt som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Specialfastigheter är ett statligt fastighetsbolag som helt fokuserar på kunder med säkerhetskrav på lokaler. Att vi nu får addera Riksarkivet och Skatteverket som kunder känns både naturligt och viktigt. Det är myndigheter som har stora, skyddsvärda tillgångar och där kommer vår kompetens om säkra fastigheter och inte minst vår certifiering av informationssäkerhet väl till pass.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Vår stora och växande projektvolym ökar marknadsvärdet. Vi är glada för den rejäla tillväxten och samtidigt tacksamma för att vi är ett så stabilt bolag när omvärlden är osäker och finansmarknaden orolig.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Specialfastigheter är en viktig samhällsaktör med ett kunderbjudande och ett fastighetsbestånd som känns särskilt angelägna i dessa tider. Jag ser mycket fram emot att i rollen som styrelseledamot få bidra till den fortsatta utvecklingen av bolaget.
  Charlotte Hybinette, ny styrelseledamot
  Vi lever just nu i en instabil värld där vi, liksom många andra, stöter på stora utmaningar. Samtidigt har vi en mycket stabil verksamhet i grunden och det ger oss goda förutsättningar att hantera det osäkra läget.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Framför oss har vi en rad utmaningar. Vi ska hantera den stora efterfrågan på säkerhetsfastigheter och en växande projektvolym. Nya medarbetare ska slussas in i arbetet och kompetensen måste hela tiden säkerställas. Och samtidigt är det helt avgörande att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Mot den bakgrunden känns det tryggt och stimulerande att veta att Specialfastigheter är ett företag som många gillar, och som har ett otroligt viktigt samhällsuppdrag.
  Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter
  Kriminalvården har fortsatt akut platsbrist och vi gör vad vi kan för att bidra till lösningar. Utöver att leverera det som beställts har vi stort fokus på avtalsskrivning och hyresförhandlingar, och vi utreder också möjligheter till fler platser. Vår projektportfölj för Kriminalvården uppgår nu till nästan 2.200 platser i typhus, cirka 700 platser i tillfälliga byggnader samt ytterligare platser i traditionella projekt. För Statens institutionsstyrelse har projektering kring uppförandet av totalt nio standardhus vid fem institutioner inletts.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Vi är mycket glada över att Standard & Poor’s återigen bekräftat vår höga rating. Specialfastigheter befinner sig i en kraftig tillväxtfas och detta kreditbetyg ger oss goda förutsättningar att finansiera oss på kapitalmarknaden.
  Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter
  Jag ser väldigt mycket fram emot att få tillträda tjänsten som säkerhetschef. Det ska bli spännande att få bli en del av ett fastighetsbolag där man verkligen fokuserar på säkerhetsaspekten vid byggnation och drift av fastigheter. Jag hoppas att jag med mina erfarenheter från andra skyddsvärda och säkerhetskänsliga verksamheter kan bidra till det fortsatta arbetet inom säkerhetsområdet på Specialfastigheter.
  Patrik Nyberg, tillträdande säkerhetschef på Specialfastigheter
  Vi välkomnar Patrik Nyberg som säkerhetschef till Specialfastigheter. Han har en bred och gedigen kunskap från olika säkerhetsområden, inte minst inom säkerhetsskydd vilket är mycket viktigt när det gäller många av våra kunder. Säkerhetsfrågorna är prioriterade hos oss och något som vi ständigt utvecklar och Patrik Nybergs kompetens kommer vara värdefull i detta arbete.
  Masse Antonsson, avdelningschef IT och Säkerhet på Specialfastigheter
  Utbyggnaden av Tidaholmsanstalten är ett stort, komplext och spännande projekt som vi är mycket glada över att få genomföra tillsammans med vår kund och våra samarbetspartners. Här bygger och utvecklar vi en modern anstalt som ska klara framtidens utmaningar vad gäller säkerhet och hållbarhet.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera medellånga obligationer. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg förra året i samband med coronapandemins utbrott.
  Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter
  Specialfastigheter är ett växande företag i förändring. Ökningen i antal och volym av projekt ställer stora krav på hela organisationen och resurssättning och bemanning är prioriterade områden för oss. Det är därför glädjande att vi i vår nyligen genomförda enkät fått ett höjt motiverad medarbetarindex (MMI) och att många medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare.
  Åsa Hedenberg, Specialfastigheters vd
  Vi fortsätter vår strategi att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med en löptid på fem år samt passar på att utnyttja den framtida fördelaktiga marknadsräntan genom lån med rörlig ränta. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg i samband med coronapandemins utbrott.
  Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter
  Det här är den kanske enskilt viktigaste fråga jag varit med och beslutat om under min tid som vd på företaget. Vår planet befinner sig i ett krisartat läge och det är verkligen oerhört viktigt att vi alla kavlar upp ärmarna och gör det som krävs för att hejda utvecklingen med den globala uppvärmningen. Därför känns det extra bra att en stor och oberoende expertorganisation har granskat och godkänt våra nya utsläppsmål som vi nu börjar jobba med direkt.
  Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter
  Samtidigt som många större projekt tillkommit har vi också avslutat flera om totalt drygt 700 Mkr. För att hantera den stora projektvolymen ser vi över och fortsätter förstärka vår organisation.
  Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter
  Äntligen! Det känns extra roligt att få ta detta spadtag då det under åren funnits åtskilliga byggplaner som sedan aldrig blivit verklighet. Men nu utvecklar och expanderar vi tillsammans med kund och entreprenör fastigheten Sagsjön till en modern och säker anstalt som ska vara långsiktigt hållbar och stödja Kriminalvårdens viktiga arbete.
  Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter
  Det känns jättebra att kunna dela våra anvisningar för klimatkalkyler. Jag hoppas det leder till att fler beräknar klimatavtrycket i sina byggprojekt och att branschens betydande klimatpåverkan därmed minskar. Det breda och stora engagemanget i projektet borgar både för kvalitet och fortsatt samverkan i den här viktiga frågan.
  Kajsa Marsk Rives, hållbarhetsstrateg på Specialfastigheter
  Jag ser verkligen fram emot att få vara med i Specialfastigheters styrelse nu och bidra med mina kunskaper, kompetenser och erfarenheter, framförallt inom säkerhet och arbetsmiljö.
  Sanela Ovcina, ny ledamot i Specialfastigheters styrelse
  Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter och har tillsammans med våra kunder planerat för nya projekt och ökad hantering av säkerhetsfrågorna på såväl kontor som institutioner och anstalter. Under det första kvartalet har vi uppnått vår största projektvolym hittills.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Jag ser verkligen fram emot att få vara med i Specialfastigheters styrelse nu och bidra med mina kunskaper, kompetenser och erfarenheter, framförallt inom säkerhet och arbetsmiljö.
  Sanela Ovcina
  Jag kan konstatera att vi utför vårt uppdrag väl – att långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastigheter för verksamheter med säkerhetskrav. Vi arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med kapacitetsökningar för flera kunder, inte minst Kriminalvården, där vi under 2020 uppfört såväl snabbproducerade tillfälliga lokaler som typhus vid flera anstalter runt om i landet.
  Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter
  Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med räntebindningstid på 4,1 år. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för ett år sedan i samband med coronapandemins utbrott. Räntan är på en fortsatt låg nivå och vi väljer att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån.
  Specialfastigheters CFO Claes Rasmuson
  Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med räntebindningstid på 4,2 år. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för knappt ett år sedan i samband med coronapandemins utbrott. Räntan är fortsatt på en historiskt sett låg nivå, därför tar vi tillfället att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån.
  Claes Rasmuson, CFO på Specialfastigheter
  Flera av våra kunder ser över sina verksamheter inklusive lokalerna och föreslås få ökade anslag i budgetpropositionen. Som fastighetsägare står vi redo att hjälpa dem.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Flera av våra kunder ser över sina verksamheter inklusive lokalerna och föreslås få ökade anslag i budgetpropositionen. Som fastighetsägare står vi redo att hjälpa dem.
  Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg
  Jag ser verkligen fram emot att ansvara för juridiken på Specialfastigheter. Bolagets fastighetsbestånd är unikt och spännande och Specialfastigheter har en viktig samhällsfunktion att fylla. Det blir en intressant och utvecklande utmaning för mig att få sätta mig in i de specifika frågor bolagets affär innebär.
  Anna Lundblad
  Vi välkomnar Anna Lundblad som bolagsjurist till Specialfastigheter. Hon har stor och bred juridisk kompetens som kommer väl till pass i vår verksamhet. Hon har också en bakgrund inom den statliga bolagsvärlden med erfarenhet från compliancerapportering och bolagsformalia som är värdefullt för Specialfastigheter.
  Cecilia Vestin, affärschef på Specialfastigheter
  Jag ser verkligen fram emot arbetet som CFO på Specialfastigheter och att få sätta mig in i verksamheten och dess förutsättningar. Specialfastigheter har utvecklats starkt de senaste åren och jag vill tillsammans med mina kollegor bidra till en fortsatt positiv trend med fokus på hållbarhet och långsiktigt värdeskapande.
  Claes Rasmuson
  Vi är glada att få Claes som CFO till Specialfastigheter. Han har värdefull erfarenhet inom framförallt finans- och verksamhetsutveckling som kommer väl till pass då vi står inför en expansiv period med stor efterfrågan på säkerhetsfastigheter och den speciella kompetens som behövs för att förvalta dessa.
  Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter
  Jag har en bred erfarenhet från affärsdrivande och förvaltande bolag. I Specialfastigheter har jag funnit ett stabilt bolag med en spännande framtid, komplexa fastigheter och både kunniga och välkomnande medarbetare. Jag ser verkligen fram mot att få vara en del av Specialfastigheter och kunna bidra till företagets fortsatta utveckling och framgång.
  Josef Guttenkunst, ny chef för Projekt och Teknik på Specialfastigheter
  Vi välkomnar Josef som ny chef för Projekt och Teknik och som ny medarbetare hos oss. Han kommer med sin erfarenhet och kompetens inom bland annat ekonomi, process och organisation att bidra till att vi fortsätter att utveckla bolagets projektverksamhet och leverera kundnytta i form av säkra, effektiva och hållbara fastigheter.
  Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter
  I dessa svåra tider är det extra roligt att få sätta igång ett stort byggprojekt. Denna satsning behövs för att möta Kriminalvårdens stora platsbehov, men den bidrar också till jobb och intäkter i bygg- och fastighetsbranschen och till fler arbetstillfällen vid och i anslutning till anstalten.
  Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter
  Det råder platsbrist i svenska häkten och anstalter, inte minst i den högsta säkerhetsklassen. En viktig del av lösningen är att bygga nytt. Därför är jag väldigt glad över att vi nu har satt spaden i jorden för ett nytt bostadshus med 120 platser på anstalten Hall.
  Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren
  Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en 10-årig och en 15-årig obligation. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för några veckor sedan i samband med coronakrisens utbrott. Räntan är fortsatt på en historiskt sett låg nivå, därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån.
  Kristina Ferenius, Specialfastigheters vice vd/CFO
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp