Dela

Kontakt

 • Mäklarstatistik
  Klarabergsgatan 60, 3 tr 111 21 Stockholm
  08-588 00 450
  http://www.maklarstatistik.se/
 • Hans Flink

  Försäljnings- & Affärsutvecklingschef


  08-588 00 451
 • Per-Arne Sandegren

  Analys- och IT chef


  08-588 00 452
 • Citat

  Bostadsrätter. I centrala Göteborg ökade priserna med +1% medan de var oförändrade i centrala Stockholm och i Malmö-området. Prisnedgång på -1% noterades i Storgöteborg och i Storstockholm. På årsbasis varierar prisförändringarna från +4% i centrala Stockholm till -4% i Storgöteborg. Årsutvecklingen bland länen varierar från +4% i Jämtland till -14% i Östergötland
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villor. Under augusti ökade priserna i Storstockholm med +1%. I Storgöteborg var priserna oförändrade medan de gick ned med -1% i Stormalmö. På årsbasis har priserna minskat med mellan -5% i Storstockholm till -9% i Stormalmö. Bland länen varierar prisutveckling på årsbasis mellan -2% i Norrbotten till -14% i Södermanland
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. Priserna på både bostadsrätter och villor har ökat något sedan årsskiftet och har återhämtat en del av den stora prisnedgången 2022. Jämfört med toppnoteringarna i mars/april förra året ligger bostadsrättspriserna på riksnivå nu på -10% och villapriserna på -11%. Under sommarmånaderna juni-augusti såldes 22.100 bostadsrätter och 13.000 villor vilket är -7% färre än samma period förra året
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. I såväl Stormalmö som i centrala Malmö ökade priserna med +2%. I Storgöteborg och i centrala Stockholm ökade priserna med +1%. I centrala Göteborg var priserna oförändrade medan de minskade med -1% i Storstockholm. På årsbasis varierar nedgångarna från -3% i Storstockholm till -7% i Storgöteborg och centrala Malmö. På länsnivå varierar prisutvecklingen på årsbasis från +1% i Jämtland till -18% i Östergötland.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villor. Under juni ökade priserna i Storgöteborg samt i riket utanför storstadsområdena, där närmare 70% av villaförsäljningarna sker, med +1% medan de var oförändrade i Storstockholm och Stormalmö. På årsbasis har priserna minskat med -11% till-12% i samtliga storstadsområden. Prisutveckling på årsbasis bland länen varierar mellan -2% i Norrbotten till -15% i Södermanland.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. Senaste tidens uppgångar på bostadsrätter gör att prisförändringen sedan toppnoteringen i mars/april förra året har återhämtat sig något och ligger nu på -9%. Villapriserna har återhämtat sig något mindre och ligger nu på -12% jämfört med toppnoteringen förra året. Antalet sålda bostäder fortsätter vara lågt. Under första halvåret i år såldes -22% färre bostadsrätter och -18% färre villor jämfört med samma period förra året.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. Störst prisuppgång hittar vi även denna månad i centrala Göteborg där de ökade med +3%. Ökningen i Storstockholm och Storgöteborg var +2% och i centrala Stockholm med +1% medan de var oförändrade i Malmöområdet. På årsbasis varierar nedgångarna från -9% i Storstockholm till -13% i Storgöteborg. Samtliga län har en negativ prisutveckling på årsbasis. Från -7% i Norrbotten till -21% i Örebro
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villor. Under mars ökade priserna i Storstockholm och Stormalmö med +1% medan de var oförändrade i Storgöteborg. På årsbasis har priserna minskat med -15% i samtliga storstadsområden. Årstakten utanför storstadsområdena, där närmare 70% av villaförsäljningarna sker, har minskat något mindre och ligger nu på -12%. Prisutveckling på årsbasis bland länen varierar mellan -5% i Västernorrland till -16% i Halland.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. Senaste tidens uppgångar på bostadsrätter gör att prisnedgången sedan toppnoteringen i mars/april förra året har återhämtat sig något och ligger nu på -10%. Villapriserna har under samma tid varit relativt oförändrade och prisnedgången sedan toppen är runt -14%. Antalet sålda bostäder fortsätter vara lågt. Under första kvartalet i år såldes -27% färre bostadsrätter och -19% färre villor jämfört med samma period förra året
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. I såväl de centrala delarna som storstadsområdena i Stockholm och Malmö sjönk priserna med -1%. I Storgöteborg och i centrala Göteborg sjönk priserna med -2%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan -7% i Malmöområdet till -13% i centrala Göteborg. Bland länen ser vi en stor variation på prisutvecklingen på årsbasis. Från +18% i Jämtland, vilket är en Åre-effekt, till -20% i Dalarna
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villor. Under december sjönk priserna i Storstockholm med -2% och i de övriga två storstadsområdena med -3%, vilket också gäller för riket utanför storstadsområdena. På årsbasis har priserna fallit -12% i Storstockholm och -13% i Stormalmö och i Storgöteborg. Utanför storstadsområdena är prisnedgången på årsbasis mindre och landar på -9%
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. Priserna på bostadsrätter i riket ligger nu på samma nivå som i januari 2020 medan villapriserna ligger +12% över priserna som rådde då. Men tar vi hänsyn till inflationen så är priserna i reala termer lägre än då. Antalet försäljningar har varit betydligt lägre under 2022 jämfört med rekordåren 2020 och 2021. Jämför vi med 2019, som får anses vara ett normalår, var antalet sålda bostäder -3% färre
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. Stockholmsområdet, som förra månaden hade störst nedgång, gick mot strömmen och landade på oförändrade priser i Storstockholm och -1% i centrala Stockholm. Störst prisnedgång noterades i centrala Göteborg med -3%. I Storgöteborg, Stormalmö och i centrala Malmö blev prisförändringen -2%. Årstakterna varierar från -2% i centrala Malmö till -7% i centrala Göteborg.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villor. Även för villor dämpades nedgången i Stockholmsområdet i september jämfört med förra månaden. Priserna i Storstockholm gick ned med -2% medan de gick ned med -3% i Storgöteborg och -4% i Stormalmö. Villapriserna i övriga landet, som står för cirka 70% av försäljningarna, gick också de ned med -2% vilket resulterade i rikssiffran på -2%. På årsbasis har priserna fallit -6% i Storstockholm, -7% i Storgöteborg och -9% i Stormalmö.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. Säljare och köpare har fortsatt svårt att hitta ett prisläge i jämvikt vilket gör att antalet affärer i september och hela kvartal tre var väsentligt lägre jämfört med samma perioder både 2021 och 2020, som då var rekordår i antal sålda. Den avvaktande marknaden gjorde att antalet sålda bostadsrätter och villor blev cirka 20% lägre under kvartalet jämfört med föregående två år. Vi konstaterar också att skillnaden mellan utgångspris och slutpris kontinuerligt minskat senaste månaderna. Exempelvis var slutpriset på villor något lägre än utgångspriset i samtliga storstadsområden under september.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Nedgången på bostadsrättsmarknaden fortsätter och även denna gång är det Stockholmsområdet som inlett och leder nedgången. Storstockholm och centrala Stockholm hade en nedgång med -3% senaste månaden och årssiffrorna minskar till +2% respektive +5%. Priserna i Storgöteborg och centrala Göteborg minskade med -2% och där är nu årssiffrorna +1%. Även i Stormalmö och centrala Malmö noterar vi en nedgång med -1% och en årstakt som minskat till +4%.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Även på villamarknaden är det störst nedgång i Storstockholm där priserna gick ned med -2%. I övriga storstadsområden var nedgången -1%. Villamarknaden tenderar att röra sig något mer stabilt då marknaden svänger och faktum är att priserna i områdena utanför storstadsregionerna sammantaget var oförändrade i juni.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. Juni präglades av säljare och köpare hade svårt att hitta ett prisläge i jämvikt vilket gjorde att antalet affärer var väsentligt lägre jämfört med samma månad både 2021 och 2020. Ser vi till hela första halvåret var antalet sålda bostadsrätter 10% lägre än rekordåret 2021 men 9% högre än 2020. Antalet sålda villor var 6% lägre än 2021 men 2% högre än 2020.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. I centrala Stockholm var priserna oförändrade medan de ökade i övriga redovisade områden. I Stor-Stockholm, Stor-Malmö och i centrala Malmö var ökningen +2% medan den var +1% i övriga områden. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +5% och +12% där det lägre värdet gäller Stor-Göteborg medan det högre gäller centrala Stockholm. De största prisökningarna på årsbasis bland länen hittar vi i Västerbotten med +15% följt av Dalarna på +14% och Västernorrland på +13%,
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Villor. Under mars månad ökade priserna i Stor-Malmö med +2%, medan ökningen i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg blev +1%. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +8% i Stor-Malmö och +10% i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg. De största prisökningarna på årsbasis bland länen hittar vi i Västerbotten med +17% följt av Värmland, Norrbotten, Södermanland och Gotland som alla ligger på +15%,
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Marknaden. Under mars såldes drygt 1.100 färre bostäder jämfört med förra året men drygt 3.000 fler än 2020. Summerar vi första kvartalet kan vi konstatera att det såldes cirka 32.400 bostadsrätter och närmare 12.000 villor, vilket sammanlagt är -3% färre än förra året men +10% fler än 2020
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Mäklarsamfundets kommentar. Höga el- och bensinpriser, minskad köpkraft på grund av inflation och som svar på det stigande räntor har ännu inte fått effekt på prisutvecklingen. En majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar tror på oförändrade priser under det andra kvartalet, och en fjärdedel tror att villapriserna kan fortsätta stiga. Att utbudet på framför allt villor, men även större bostadsrätter är så lågt är en starkt bidragande orsak till det
  Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet
  Bostadsrätter. December brukar präglas av stillastående priser vilket de gör i alla redovisade områden förutom i de centrala delarna av Stockholm där priserna ökade med +2%. Inte sedan 2016 har vi sett en så pass hög nivå på decembersiffrorna. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +6%, som vi ser i Stor-Göteborg och Stor-Stockholm, till +11% i centrala Stockholm
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villor. Under senaste månaden gick villapriserna ned i Göteborgs- och Malmöområdena medan de var oförändrade i Stor-Stockholm. Sett till prisutvecklingen på årsbasis ökade storstadsområdena mellan 12% och 13%
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. Liksom 2020 präglades 2021 av stort antal sålda bostäder. Under året såldes 132.000 bostadsrätter vilket är 11.000 fler än förra året. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2021 med drygt 59.000 sålda, vilket var drygt 2.000 fler än förra året. De tre sista månaderna av 2021 gick dock antalet sålda bostäder ned något i jämförelse med 2020. Även priserna hade en vikande trend under andra hälften av 2021
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Mäklarsamfundets kommentar. Sett över hela året är det villorna som ligger i täten för prisutvecklingen, men i december var det istället den dyraste bostadsrättsmarknaden i hela landet, centrala Stockholm, som ökade mest. Enligt vår senaste enkät så tror en stor majoritet av Mäklarsamfundets medlemmar att både villa- och bostadsrättspriserna blir oförändrade när vi summerar första kvartalet
  Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet
  Under september ökade bostadsrättspriserna med +1% i Stockholmsområdet och centrala Göteborg medan de var oförändrade i övriga redovisade områden. Årstakten varierar mellan +6%, som gäller Storgöteborg, och +11% i Stormalmö och de centrala delarna av Stockholm och Malmö. Bland länen är det nio som har en tvåsiffrig prisutveckling på årsbasis och i topp ligger Jämtland på +18%
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villapriserna ökade med +1% i Storstockholm medan de var oförändrade i Storgöteborg och Stormalmö. Årstakterna på priserna ligger nu på mellan +15% i Storgöteborg, +16% i Storstockholm och +19% i Stormalmö. Av våra 21 län är det 18 som har tvåsiffrig prisutveckling på årsbasis och i topp ligger Västerbotten på +21%
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Trots den något lugnare bostadsmarknaden de senaste månaderna så säljs fortfarande ovanligt många bostäder. När vi nu summerar årets nio första månader kan vi konstatera att antalet sålda bostadsrätter och villor i riket nådde nya rekord. Antalet sålda bostadsrätter var 101.200 vilket är +12% jämfört med samma period förra året, som då var rekord. Antalet sålda villor var 45.400 vilket är en ökning med +5% mot 2020
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. Under juni var priserna oförändrade i Stockholmsområdet och i centrala Malmö medan de ökade med +1% i Göteborgsområdet och i Stormalmö. I Stockholms- och Göteborgsområdet varierar årstakten för bostadsrätter mellan +10% och +14%. I såväl Stormalmö som i centrala Malmö är nu årstakten uppe i +21%, vilket är ett rekord. Bland länen är det fyra som har en årstakt på +20% eller mer och i topp ligger Värmland på +26%
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Villor. Villapriserna fortsätter att stiga. I juni ökade priserna med +2% i Storgöteborg och i Stormalmö och +1% i Storstockholm. Årstakterna på priserna ligger på +20% eller mer, vilket är rekord. I topp ligger Storstockholm och Stormalmö med +24% medan Storgöteborg ligger på +20%. Samtliga 21 län har en årsutveckling som är tvåsiffrig och i topp ligger Jämtlands län på +29%
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Marknaden. När vi nu summerar första halvåret 2021 kan vi konstatera att antalet sålda bostadsrätter och villor i riket nådde nya rekordantal och ökade med +20% respektive +8% jämfört med samma period förra året. Under samma jämförelseperioder ökade medelpriset på riksnivå med 330.000 kronor för bostadsrätter och 630.000 kronor för villor.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. Priserna ökade i samtliga redovisade områden. I Stor-Stockholm och centrala Göteborg och Malmö var ökningen +2% medan den var +1% i övriga områden. Prisutvecklingen på årsbasis är nu +7% i Stockholms- och Göteborgsområdet och +12% i Stor-Malmö. Samtliga län visar prisökningar på årsbasis. De största prisökningarna hittar vi i Gotlands och Värmlands län med +33% respektive +28%.
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Villor. Senaste månaden ökade priserna i Stor-Göteborg med +3% och i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +2%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +16% i Stor-Göteborg till +20% i Stor-Malmö. Årsutvecklingen i såväl riket som i storstadsområdena är rekord sedan vi började publicera statistik. Även samtliga län visar tvåsiffriga prisökningar på årsbasis
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. Hittills i år har det sålts rekordmånga bostäder. Bara i mars såldes 12.900 bostadsrätter vilket är över 30% fler än samma månad förra året. Samma jämförelse för villor visar +15%. Sammanlagt under årets första kvartal såldes det närmare 33.000 bostadsrätter (+14% mot 2020) och nästan 12.000 villor (+5%)
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter. I december var priserna i oförändrade i Stor-Göteborg och de centrala delarna i Stockholm, Göteborg och Malmö kommun medan de sjönk med -1% i Stor-Stockholm och Stor-Malmö-området. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +3% i Stor-Göteborg till +9% i Stor-Malmö. För länen konstaterar vi övervägande prisökningar på årsbasis. I 19 av 21 län ökade priserna medan de minskade i Dalarna och var oförändrade i Västernorrland
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef
  Villor. I december ökade priserna i Stor-Stockholm med +1% medan de var oförändrade i övriga storstadsområden. På årsbasis ökade priserna i Stor-Stockholm och Stor-Malmö med +15% och i Stor-Göteborg med +10%. Över året har villapriserna ökat i samtliga 21 län.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef
  Marknaden. Trots pandemin präglades 2020 av såväl prisökningar som stora försäljningsvolymer. Under året såldes 120 000 bostadsrätter vilket var över 8 000 fler än förra året, som då var rekord. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2020 med nästan 57 000, vilket var drygt 1 000 fler än förra året som även det var ett rekord. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 510 miljarder kronor vilket är 14% högre än förra året.
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef
  Mäklarsamfundets kommentar. December brukar vara en lugn månad på bostadsmarknaden, men årets sista månad påverkades även den av pandemin med stort antal försäljningar av både bostadsrätter och villor. Mäklarsamfundets medlemmar höll visningar ända in i julhelgen och istället för den sedvanliga julhandeln verkar många svenskar ha valt att julhandla på bostadsmarknaden.
  Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.
  Bostadsrätter. I alla redovisade områden, utom centrala Göteborg, fortsatte priserna att öka under september. Störst ökning var det i Storstockholm, Stormalmö och centrala Malmö på +3%. I centrala Stockholm ökade priserna med +2%, i Storgöteborg med +1% medan de var oförändrade i centrala Göteborg. Jämfört med förra året är förändringen mellan +2% och +5%, där det förstnämnda gäller centrala Göteborg och det senare gäller Stockholms- och Malmö-området
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Villor. Priserna på villamarknaden fortsatte att öka åttonde månaden i rad. I såväl Storstockholm som Stormalmö ökade priserna med +3% senaste månaden och i de områdena är nu prisutvecklingen på årsbasis +10%. I Storgöteborg ökade priserna med +2% och där är prisutvecklingen +8% mot föregående år
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Marknaden. Antalet sålda bostadsrätter nådde nya rekordnivåer under september. Det såldes nästan 13.000 bostadsrätter vilket är 14% fler än förra september. Samtliga storstadsområden nådde månadsrekord och där stod Storstockholm, med över 5.400 sålda, för störst ökning med 26% fler än förra september.. Sett till årets första 9 månader är det också rekordantal, 89.000 sålda jämfört med 84.000 förra året. Villamarknaden präglas av lägre utbud och -3% färre försäljningar i september men +1% fler för hela niomånadersperioden. Antalet sålda fritidshus har ökat mest, hittills i år har det sålts 5.400 vilket är 12% fler än förra året
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Bostadsrätter. Prisutvecklingen för bostadsrätter gick åt olika håll i de tre storstadsområdena senaste månaden. Priserna i Stockholmsområdet minskade med -1%, ökade i Göteborgsområdet med +1% och var oförändrade i Malmöområdet. Årstakterna ligger mellan -1% och +4%. Priserna i centrala Stockholm och Stor-Göteborg har ökat mest med +4% de senaste 12 månaderna.
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Villor. I samtliga redovisade områden ökade priserna i juni. Riket som helhet ökade med +2% och storstadsområdena med +1%. Årstakten ligger nu på mellan +4% och +7% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö. Medelpriset på en villa är nu 3,4 Mkr i riket. Högsta priset finner vi i Stockholms län med 6,1 Mkr medan flest villor säljs i Västra Götalands län, där medelpriset är 3,5 Mkr.
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Marknaden. Den minskning i antal sålda bostadsrätter och villor vi noterade i maj jämfört med förra året vändes i juni till en ökning. Jämfört med juni förra året ökade villor med +3% medan antalet bostadsrätter ökade med +14% och nådde en rekordnivå med över 10.000 sålda. Summerar vi första halvåret kan vi, trots Corona-pandemin, konstatera att antalet sålda bostäder nådde rekordnivåer. Jämför vi årets första halvår med samma period förra året var antalet sålda bostadsrätter 57.700 (+3%), antalet sålda villor 28.200 (+2%) och antalet fritidshus 3.100 (+12%).
  Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Bostadsrätter. I december var priserna i Stockholms- och Göteborgsområdet oförändrade medan de sjönk med -1% i Malmö-området. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +3% i centrala Göteborg till +7% i Stor-Malmö. För länen konstaterar vi övervägande prisökningar på årsbasis. I 19 av 21 län har priserna ökat medan de minskat i två län
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Villor. När det gäller villapriserna senaste månaden ökade de i Stor-Göteborg med +1% medan de var oförändrade i övriga storstadsområden. Sett till prisutvecklingen på årsbasis ökade Stor-Malmö med +7%, Stor-Göteborg med +5% och Stor-Stockholm med +4%. Även för villor visar årsutvecklingen i länen på övervägande prisökningar, med 19 län på plus och två på minus
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Marknaden. 2019 präglades av stora försäljningsvolymer. Det såldes drygt 110 000 bostadsrätter vilket var nästan 5 000 fler än förra året. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2019 med drygt 55 000, vilket var drygt 1 000 fler än förra året som då var en toppnotering. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 440 miljarder kronor vilket är 7% högre än förra året och 2% högre än tidigare toppåret 2017
  Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik
  Bostadsrätter - Senaste månaden ökade bostadsrättspriserna med +2% i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, +1% i centrala Stockholm och centrala Malmö medan priserna i Stor-Malmö och centrala Göteborg var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan 1% och +7%. Det lägre värdet hittar vi i Stor-Göteborg medan det högre gäller Stor-Malmö, säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.
  Hans Flink, Försäljningschef
  Villor - Villapriserna ökade med +1% i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg förra månaden medan de var oförändrade i Stor-Malmö. På årsbasis har villorna en prisutveckling mellan 1% och +5% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö, konstaterar Hans Flink.
  Hans Flink, Försäljningschef
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media