Dela

Kontakt

 • Södras presstjänst

  Presskontakt


  0470-890 90
  http://www.sodra.com
 • Södras växel
  Södra, Skogsudden, 351 89 Växjö
  0470-890 00
  +46 (0)470-891 85
  http://www.sodra.com
 • Citat

  Vi ser att skadorna från granbarkborre fortsätter att minska i stora delar av Götaland. De flesta medlemsfastigheter har inga eller mycket lite skador och inom stora delar av Södras verksamhetsområde kan vi nu ropa lite faran över. Det är glädjande för familjeskogsbrukets utveckling och underlättar den hållbara skötseln av skogarna framåt.
  Henrik Holmberg, skogsskötselchef på Södra
  Helåret 2023 är och kommer vara ett utmanande år som sätter oss på prov. Vår koncernstrategi innehåller viktiga förflyttningar för att stärka konkurrenskraften och förnya och förädla värdena på Södras 52 000 medlemmars skogsgårdar.
  Södras vd Lotta Lyrå.
  Södramodellen bygger på att premiera aktiva medlemmar och nu visar den sin styrka igen. Även med en rekordhög utdelning står föreningen starkt framåt. Vi behåller en hög soliditet, vilket gör Södra redo att hantera utmaningar och flexibelt nog att agera på möjligheter.
  Södras styrelseordförande Magnus Hall
  Vi står tack vare våra tidigare resultat väl rustat för att hantera utmaningarna framåt och fortsätta jobba med det vi kan påverka för att stärka verksamheten och samtidigt förädla och förnya familjeskogsbrukets värden.
  Södras vd Lotta Lyrå.
  Vi bedömer att efterfrågan på fiber- och bränslesortimenten kommer vara stark under hösten och vintern, men ser samtidigt utmaningar på timmersidan utifrån det turbulenta marknadsläget.
  Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog
  Familjeskogsbruket visar att det är möjligt att kombinera ett aktivt brukande av skogen med bevarandet av naturvärden.
  Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog
  Det är glädjande att Södra står starkt i en turbulent tid.
  Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra.
  Södras goda resultat speglar familjeskogsbrukets viktiga roll i klimatomställningen tillsammans med våra medlemmars och medarbetares fantastiska insatser under året.
  Lotta Lyrå, vd södra
  Våra medlemmar får större valuta för sin skogsråvara, vi är robusta i produktionen och stöttar samtidigt våra lokalsamhällen med kontinuerlig grön eltillförsel.
  Henrik Brodin, energichef på Södra.
  I utvecklingen av bioekonomin behöver vi kunna göra mer av råvaran från våra medlemmars skogar.
  Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.
  Vi ser ett enormt intresse för Södras korslimmade trä även utanför Sverige.
  Urban Blomster, marknads- och affärsutvecklingschef för Södra Building Systems
  Vi fokuserar på det vi kan påverka och jobbar hårt varje dag för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft.
  Lotta Lyrå, vd och koncernchef
  Den nya investeringen i OnceMore® är ett viktigt steg mot vårt långsiktiga mål att skapa en cirkulär textilindustri.
  Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.
  Södra satsar hårt på att använda alla delar av varje träd som kommer ur våra 53 000 medlemmars skogar.
  Lotta Lyrå, vd Södra
  Genom samarbetet med Lenzing tar vi nu nästa steg på resan och kommer att tillföra återvinning i världsklass till den textila värdekedjan.
  Lotta Lyrå, vd Södra
  Produkterna från våra medlemmars skogar gör det möjligt för fler aktörer att fasa ut ändliga resurser och bygga en fossilfri verksamhet.
  Lotta Lyrå, vd Södra
  Nu fokuserar vi på det vi kan påverka genom att förbättra familjeskogsbrukets förutsättningar och förädla skogsråvaran till klimatsmarta produkter och lösningar.
  Lotta Lyrå, vd och koncernchef
  Ture Johanssons Trävaru och Tenhults förstärker Södras kunderbjudande och virkesavsättning i ett viktigt geografiskt område.
  Lotta Lyrå, vd Södra
  Att öka trähusbyggandet är en viktig del i klimatomställningen.
  Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra.
  Den globala marknaden för NBSK är mycket stark.
  Henrik Wettergren, marknads- och försäljningsansvarig, Södra Cell.
  Södra ska växa hållbart och generera mer värde från varje kubikmeter av våra medlemmars skogar.
  Lotta Lyrå, vd och koncernchef
  Även om vi nu är i ett tuffare finansiellt läge än tidigare, står Södra starkt.
  Lotta Lyrå, vd Södra
  Sommarjobben är utmärkt tillfälle för oss att hitta framtida medarbetare – och för framtida medarbetare att lära känna oss.
  Christer Thörn, HR-direktör i Södra
  Det låga klimatavtrycket på vårt KL-trä är ett kvitto på vårt hårda och dedikerade hållbarhetsarbete i hela värdekedjan. Skillnaden beror på våra fossilfria plantskolor, hållbart brukade skogar, transporter med biodrivmedel och fossilfria sågverk och produktionsanläggningar.
  Jörgen Hermansson, ansvarig chef på Södra Building Systems.
  OnceMore® har potential att skaka om textilindustrin och kommer att göra det möjligt att omvandla stora volymer använda textilier av bomull samt bomull-polyesterblandningar till nya kläder och textilier. Vi är mycket glada över de framsteg vi har gjort hittills.
  Johannes Bogren, chef för Södra Cell Bioproducts.
  Världsekonomin förväntas krympa under innevarande år som en effekt av covid‑19, även om vi ser en viss återhämtning under senare tid. För en mer stabil och hållbar vändning kommande år krävs att osäkerheten kring pandemin minskar. Med rådande marknadsförutsättningar och den geopolitiska oro som finns får rörelseresultatet hittills i år anses vara stabilt.
  Peter Karlsson tf vd och koncernchef.
  Södras investering ligger helt i linje med EU:s gröna giv, som syftar till att kraftigt minska vårt klimatavtryck och få ned utsläppsnivåerna. Med tillverkningen av världens första fossilfria biometanol visar vi hur ingenjörskraft och innovationer kan bidra till omställningen av samhället. Vi är glada att man från politikens sida förstår hur viktig denna typ av satsning är.
  Lena Ek, ordförande i Södra.
  Investeringen är en del av Södras nya koncernstrategi och innebär att vi kan fortsätta på den inslagna vägen att växa tillsammans med våra kunder. Med en ökad produktion kommer vi stärka vår konkurrenskraft och vår position på den globala marknaden som en långsiktig och trygg partner.
  Peter Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef på Södra
  Att satsa på forskning är centralt för att klara omställningen av samhället, oavsett om vi befinner oss i hög- eller lågkonjunktur eller i en tid av pandemi och osäkerhet på marknaden. Det är den insikten vi bärs av när vi nu skjuter till ytterligare medel.
  Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.
  Det är med stolthet vi nu har fått igång världens första kommersiella fabrik för biometanol. Med det här steget visar vi vägen till ett fossilfritt samhälle och det är helt i linje med vår egen strategi om fossilfria transporter till 2030.
  Henrik Brodin, affärsutvecklingsansvarig energi och kemikalier på Södra.
  Med en stor KL-trä anläggning och Sveriges största sågverk på samma geografiska plats finns det goda möjligheter att utnyttja synergier i Värö som kommer att stärka vårt kunderbjudande.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef, Södra Wood.
  Nu ritar vi om kartan för mode- och textilbranschen genom att erbjuda cirkulära flöden av textilfiber, på så sätt kan en tröja bli en tröja igen. Detta kommer ge ett stort värde för våra kunder och inte minst för modebranschen. Det är en stor dag för oss och en lika stor dag för den framväxande cirkulära bioekonomin.
  Johannes Bogren, chef för Södra Cell Bioproducts.
  Vi ser en marknad i förändring där hantverkare vill ha allt mer vidareförädlade produkter, vilket underlättar och spar tid. För att möta behovet intensifierar vi vår satsning på målad ytterpanel och stärker erbjudandet för kulörmålat.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef, Södra Wood.
  I Södra jobbar vi aktivt med att, där det är möjligt, koncentrera naturhänsynen till tydliga ytor, och det har gett resultat. Genom att koncentrera naturhänsynen kan vi maximera både naturvårdsnyttan och produktionspotentialen. Många arter gynnas mer när träd lämnas i grupper istället för att spridas ut över en avverkningsyta.
  Klara Joelsson, ekolog, Södra.
  Resultatet för 2018 är det bästa någonsin i Södras historia. Vi har kunnat tillgodose den höga efterfrågan på våra produkter tack vara de omfattande investeringar, på cirka 11 miljarder SEK, som vi genomfört vid våra massabruk, sågverk och nya innovationer under de senaste fyra åren. Vi har också genomfört effektiviseringar och omstruktureringar i verksamheten. Södra har därmed stärkt sin konkurrenskraft.
  Lars Idermark, vd och koncernchef.
  Samhällets förväntan på vad den förnybara skogliga råvaran kan bidra med i klimatomställningen är tydlig. Vi satsar därför på att skapa möjligheter för ökad skogsproduktion med skonsamma metoder inom familjeskogsbruket.
  Lars Idermark, vd och koncernchef för Södra.
  En ökad användning av trä och skogliga produkter utgör en central del av omställningen till ett mer hållbart samhälle. Därför satsar vi även på ökad kunskap om skogens tillväxt, vilket ligger i linje med Södras hållbarhetsmål.
  Göran Örlander, ordförande för Södras forskningsstiftelse.
  Det är en positiv trend att efterfrågan är så hög. Förädlade frön ger högre kvalitet och bättre tillväxt på de kommande träden. Detta gagnar både skogsägarens avkastning vid framtida avverkning och kvaliteten på slutprodukterna.
  Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.
  För att klara omställningen till ett fossilfritt flyg har skogen en betydelsefull roll att spela. Tillsammans med våra partners har vi nu den kompetens som behövs för att komma framåt. Med finansiellt stöd av Energimyndigheten kan Sverige gå före i utvecklingen av ny teknik för att lösa en stor utmaning.
  Henrik Brodin, affärsutvecklare och projektledare för ett fossilfritt, Södra
  Resultatet för tredje kvartalet är mycket tillfredsställande, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som extrem väderlek i sommar inneburit för virkesflöden och produktion.
  Lars Idermark, vd och koncernchef.
  Tack vare flera års framgångsrika effektiviseringar har vi snart nått målet om fossilfri produktion vid alla våra produktionsenheter. Det är mycket glädjande att våra plantskolor redan nu är där.
  Henrik Brodin, projektledare, Ett fossilfritt Södra.
  Den stora förändringsresa Södras sågverksamhet har genomgått de senaste åren ger nu resultat genom både en mer konkurrenskraftig produktion och ett förbättrat kunderbjudande.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.
  Jag är stolt över det vi har gjort i Långasjö. Genom denna investering på 100 miljoner kronor har vi skapat ett effektivt och modernt sågverk där vi kan producera en ännu större volym till lägre kostnad och möta efterfrågan på våra hållbara produkter. Investeringen gör anläggningen väl rustad för framtiden och stärker vår position på marknaden.
  Jörgen Lindquist, affärsområdeschef Södra Wood.
  Det finns flera förklaringar till den starka resultatutvecklingen. Den goda globala konjunkturen bidrog till en hög efterfrågan och god prisutveckling på Södras produkter inom både marknadsmassa och trävaruområdet. Vi ser också de positiva effekterna av de omfattande expansionsinvesteringarna vi genomfört vid massabruken, och de effektiviseringar och omstruktureringar vi gjort inom trävaruproduktionen.
  Lars Idermark, vd och koncernchef.
  Det är en stor ära att ta emot denna utmärkelse och det är ett pris till alla våra fantastiska medarbetare i Södra. Engagerade medarbetare är och kommer alltid vara det som driver vårt företag framåt. Inom Södra är det inte bara skogen som ska växa. Vi är ett företag som visar vägen där vi tillsammans utvecklas för framtiden. Vi är inte färdiga i vårt arbete men utmärkelsen är ett bevis på att vi är på rätt väg.
  Kamilla Svensson, HR-strateg, Södra.
  Det här är mycket glädjande, både för Södra och för hela samhället. Det är ett kvitto på att övergången till fossilfrihet inte bara är möjlig, utan också på att vi i Södra har förutsättningarna att kunna visa vägen på detta område
  Lars Idermark, vd
  Skogen växer allt bättre och vi har dubbelt så mycket skog nu som för 100 år sedan, en utveckling som vi vill skall fortsätta. Ett av Södras hållbarhetsmål är att uppnå 20 procent högre skogstillväxt på våra medlemmars skogsfastigheter år 2050. Våra förädlade plantor, med den tillväxtökning som de ger, är viktiga för att nå det målet.
  Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor.
  Trots en mycket blöt höst och vinter som medfört tuffa förhållanden har vi kunnat skona mark och vatten i samband med våra avverkningar och gallringar på ett bra sätt. Det goda resultatet har sin grund i vårt systematiska naturvårdsarbete som vi arbetat med i 20 år samt gott samarbete och koordination mellan våra duktiga entreprenörer och fältpersonal.
  Therese Lindström, ekolog, Södra.
  Detta är två led som tillsammans visar på en väldigt positiv utveckling. Sedan 1990-talet har Södra arbetat systematiskt med naturvård i skogsbruket för att bland annat stärka den biologiska mångfalden. Ökningen av skogsfåglar har flera bakomliggande faktorer där pågående klimatförändringar tros vara en, men vi ser också att den ökade naturhänsynen kommer till gagn för skogens fågelliv.
  Therese Lindström, ekolog på Södra.
  Vi är väldigt glada över att lyckas slå rekord för tredje året i rad. Vår satsning på en mer digitaliserad produktion börjar nu ge effekt i form av högre volym samt bättre och jämnare kvalitet på plantorna.
  Johan Jonsson, chef Södra Skogsplantor
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp