Dela

Kontakt

Citat

Effekterna av den ökade smittspridningen och hårdare restriktioner från myndigheter har inte smugit sig in i de större tjänsteföretagen. Samtliga delindex steg i november vilket sticker ut jämfört med i eurozonen där PMI-talen backade.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Det finns en del ljusglimtar i förra veckans korttransaktionsdata. Omsättningen inom detaljhandeln ökade jämfört med föregående vecka samtidigt som tjänstekonsumtionen tycks ha stabiliserats.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Svensk industri fortsätter att uppvisa en robust tillväxt samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva trots en ökad smittspridning och hårdare restriktioner.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Det finns anledning att vara optimist. Centralbankernas stimulanser stödjer återhämtningen och de finansiella marknaderna. Vi lyfter därför aktievikten lite i vår senaste Investeringsstrategi.
Mattias Isakson, chef för strategi och allokering på Swedbank. 
Vi är mycket glada över att investera i EUROFIMA:s första gröna obligation riktad mot den svenska marknaden, med fokus på att modernisera järnvägssektorn i Europa. Investeringen går hand i hand med Swedbank Roburs klimatstrategi, där vi har fastställt vår ambition att arbeta aktivt för att göra att vårt förvaltade fondkapital ska vara i linje med Parisavtalet till år 2025 och koldioxidneutralt till år 2040.
Thomas Bäck, Portfolio manager, Swedbank Robur
Konsumtionen sjönk ytterligare i förra veckan och ligger nu en tiondel lägre än vid den här tiden i fjol. Det är ett större tapp än de 8 procent vi såg veckan innan. Men än så länge är tappet för samtliga transaktioner inte lika stort som i våras då kortköpen var ner drygt 20 procent som mest.
Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.
Vi ser att vi har åtgärdat de tillkortakommanden som den estniska Finansinspektionen slog fast. Och vi tar fasta på lärdomarna. Vi är helt inriktade på att fortsätta bygga förtroende hos våra kunder och samhället genom att fortsätta utveckla system, kontroller och lösningar för att förebygga penningtvätt och terroristfinansiering.
Jon Lidefelt, chef för Swedbanks baltiska bankverksamhet
Inom vissa tjänstesektorer syntes en viss återhämtning under framför allt sommaren, exempelvis inom kultur, restauranger och hotell. Men där ser vi nu återigen en nedgång, enligt Swedbanks kortstatistik.
Swedbanks prognoschef Andreas Wallström
Med siktet inställt på ett ekonomiskt sunt och hållbart samhälle så är vi mycket glada och stolta över att vi tagit plats i Dow Jones Sustainability Index.
Jens Henriksson, vd och koncernchef, Swedbank
Den globala återhämtningen väntas nu bli både långsammare och mer ojämn nästa år jämfört med vad vi förutsåg i augusti.
Mattias Persson, chefekonom Swedbank.
Indexet är i nivå med det historiska snittet men samtidigt ökar indexet inte i samma takt som tidigare. Om det är ett tecken på att konjunkturåterhämtningen i tjänstesektorn håller på att plana ut eller inte är för tidigt att bedöma men risken för en avmattning i tjänstekonjunkturen som vi redan har sett i eurozonen har ökat.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Det är andra månaden i rad som indexet är högre än det historiska snittet och antyder om en robust återhämtning. Den ökade smittspridningen av coronaviruset har ännu inte påverkat svensk industrikonjunktur eller företagens produktionsplaner men nedåtriskerna påtagligt har ökat.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Det är glädjande att så många barn mer eller mindre regelbundet sparar en del av sin vecko- eller månadspeng. Det är en vana som barnen kommer att få stor nytta av den dagen de flyttar hemifrån och ska stå på egna ben.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Swedbank har en lång tradition av privatekonomisk folkbildning. Vi går in som huvudsponsor till Ekonomiska museet för att nå ut bredare med kunskap om ekonomi och ekonomisk historia i hela landet.
Swedbanks vd Jens Henriksson
Det är viktigt att vi som investerare vågar vara en aktiv del av förändringen och stötta bolag och branscher att ställa om. Ambitionen är att Transition Energys sammansättning och globala inriktning kommer att ge en bra balans mellan risk och potential, med portföljbolag som bidrar till att driva på energiomställningen i en hållbarare riktning.
Robert Slorach, förvaltare Transition Energy, Swedbank Robur
Vi känner ett starkt engagemang för dessa frågor och vi är mycket glada över att återigen agera ankarinvesterare nu när Nordiska Investeringsbanken ger ut ytterligare en blå obligation. Den här finansieringsmöjligheten är helt i linje med vårt starka fokus på hållbarhet och kommer att hjälpa till att stötta projekt som bidrar till en förbättrad havs- och vattenmiljö.
Thomas Bäck, förvaltare, Swedbank Robur
En robust orderingång och ökad produktion driver uppgången men fortfarande dröjer industrin med att nyanställa personal.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Vi upplever att den allt större medvetenheten och kunskapen om klimatfrågan, har lett till en ökande efterfrågan hos kunder att hitta alternativ att spara med klimatet i fokus. Den utvecklingen är helt i linje med Swedbank Roburs egen klimatstrategi, och det känns mycket bra att vi nu kan erbjuda våra kunder fonder som är säkrade i linje med Parisavtalet för alla centrala marknader.
Linnea Zanetti, förvaltare Swedbank Robur
Swedbank har flera typer av gröna lån redan idag för kunder som väljer mer klimatvänliga alternativ. Genom att vara med i den här typen av samarbete kan vi även vara med och accelerera vårt gemensamma arbete mot ett klimatvänligt boende.
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.
Transparens och jämförelse är en central del i hållbarhetsarbetet och något vi arbetar aktivt med för att bli ännu bättre på. Vi vill förenkla för våra kunder och hoppas samtidigt att vi kan inspirera andra branschaktörer genom att ta en tydlig ställning som finansiell aktör i frågor som är viktiga för våra investeringar, samhället och för våra kunder.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Kapital är en mycket stark påverkansfaktor för att fortsätta driva på en hållbar utveckling i samhället. Vilken nytta de företag som fonden investerar i gör, blir konkret och tydligt när vi kvantifierar den positiva effekt på miljö och sociala områden som bolagen fonden har varit delägare i har haft under året.
Pia Gisgård, hållbarhetschef, Swedbank Robur.
Vi är mycket glada över att investera i EIB:s första obligation med fokus på klimat och energi. Investeringen är helt i linje med Swedbank Roburs klimatstrategi, där vi har fastställt vår ambition att arbeta aktivt för att göra att vårt förvaltade fondkapital ska vara i linje med Parisavtalet till år 2025 och koldioxidneutralt till år 2040.
Thomas Bäck, Portfolio manager, Swedbank Robur
Idag matchar inte investerarnas förutsättningar helt den starka vilja som finns att investera hållbart. Det är en utmaning eftersom Swedbank Robur aktivt arbetar för att skapa ett hållbart och långsiktigt värde för våra sparare. Vi är därför mycket glada över att vara en av dem som får möjlighet att investera i Riksgäldens nya gröna obligation.
Erik Andersson, kapitalförvaltningschef på Swedbank Robur
Inköpschefsindex för privata tjänstesektorn (PMI–tjänster) ökade med 1,6 indexenheter i augusti till 56,6 jämfört med juli och är därmed på en högre nivå än det historiska snittet för PMI-tjänster (55,4). Det visar på en bred återhämtning i tjänstesektorn efter det djupa fallet i våras, vilket på sikt borde avspeglas mer på arbetsmarknaden än vad som hittills har framkommit.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Det står allt mer klart att konjunkturen i näringslivet har ljusnat under de senaste månaderna men hittills har effekterna på sysselsättningen varit blygsam även om nedgången har bromsats upp.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Juliutfallet visar att konjunkturen i svensk tillverkningsindustri fortsätter att återhämta sig i snabb takt efter den djupa nedgången i våras.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Effekten av höjda grundavdrag och jobbskatteavdrag blir måttlig.
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker Swedbank och sparbankerna
Swedbank levererar ett starkt resultat i en väldigt osäker tid.
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank
Givet dagens höga bostadspriser är det ofta tufft ekonomiskt för ensamboende, med eller utan barn, särskilt i Göteborg och Stockholm. Ofta lever man då med betydligt lägre marginaler än andra typhushåll på mindre orter. Vet du med dig att du har små marginaler i din privatekonomi gäller det att ha extra bra koll på inkomster och utgifter.
Arturo Arques Swedbank och sparbankernas privatekonom
Gemensamma riktlinjer och en mer standardiserad finansiell klimatrapportering är en central sak i att skapa en ökad transparens och jämförbarhet. TCFD är ett verktyg som stöttar just detta på ett mycket konkret och effektivt sätt.
Pia Gisgård, chef Hållbarhet och Ägarstyrning, Swedbank Robur
Den nedåtgående trenden har brutits och nästkommande månader kommer att bli ett test om återhämtningen i näringslivet fortsätter.
örgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Den stora uppgången i juni ska dock ses som en rekyl efter en exceptionell djup nedgång under våren men får även stöd av de lättnader i restriktionerna som gjorts kring coronaviruset.
Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Det går åt rätt håll, men det går långsamt, Med den här takten har kvinnor och män samma genomsnittslöner år 2086.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
De höga bostadspriserna i kombination med att det är svårt att komma in på hyresmarknaden gör det svårt för många unga att skaffa sig sin första bostad. Det gäller särskilt i storstadsområdena. Har man som förälder möjlighet att ställa barnen i bostadskö tidigt, samt spara till barnen redan när de är små har man ett försprång.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Man kan få ner sina kostnader för konsumtionskrediter betydligt genom att jämföra flera alternativ och välja rätt typ av amortering.
Arturo Arques, privatekonom
Vår roll i att driva en hållbar bank är att skapa positiv påverkan genom vår affär och att främja hållbar finansiering genom att inspirera människor och företag till att välja smarta och hållbara lösningar
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank
Som företagare gäller det att se över företagets kostnader och fundera på om det finns möjligheter att hitta alternativa eller nya affärsmöjligheter och med det intäkter. Vi ser att många företag kämpar för sin överlevnad, men vi ser också många exempel på hur innovation, handlingskraft och samarbete skapar nya möjligheter mitt i krisen.
Jörgen Kennemar, seniorekonom Swedbank
Vi har blivit vana vid att småföretagen är motorn på den svenska arbetsmarknaden. 4 av 5 nya jobb har skapats där under de senaste decennierna. Om dessa mörka prognoser slår in kan den bilden komma att förändras dramatiskt. Det kan få förödande konsekvenser på tillväxten och välfärden.
Daniel Wiberg, chefsekonom Företagarna
Vi ser också att fler företag än tidigare upplever en svagare efterfrågan. En längre period med svag, eller obefintlig efterfrågan innebär stora utmaningar för företagen och ett ökat behov av att se över företagets verksamhet. Det är nu avgörande att såväl banker som regering och myndigheter gör allt de kan för att hjälpa företagen genom krisen.
Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund
Den ekonomiska krisen drabbar inte bara arbetsmarknaden, den påverkar även pensionerna. Pensionskapitalet är placerat i fonder, och påverkas därmed av hur börsen utvecklas. Hur mycket som avsätts till pensionssystemet beror bland annat på hur hög den ekonomiska aktiviteten är i landet.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Utsikterna för svenskt näringsliv de närmaste månaderna ser fortsatt utmanande ut inte minst med hänsyn till de låga produktions- och affärsplaner som tillverknings- och tjänsteföretagen har för det närmaste halvåret.
Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank
Prata om vad veckopengen förväntas räcka till och att det är bra att spara lite av den för att kunna göra något roligt längre fram. Låt barnet ta eget ansvar för sina pengar och låt dem också göra fel, det lär de sig mycket av.
Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna
Idag uppger tre av tio att de skulle sälja först och köpa sedan. Man kan minska sin osäkerhet att hitta en ny bostad när man sålt sin befintliga genom att påbörja köp- och säljprocessen ungefär samtidigt. Se till att ha ett lånelöfte klart samtidigt som du förbereder den egna försäljningen genom att ta kontakt med en fastighetsmäklare. När du väl hittat ditt drömboende kan du sätta igång försäljningen av din bostad direkt.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna
Införandet av riktåldrar innebär att pensionsåldern anpassas utifrån när man är född. Ju yngre man är, desto högre blir den förväntade pensionsåldern. Anledningen till det är att medellivslängden ökar och att pensionerna till följd av det blir lägre. För att säkra rimliga pensionsnivåer över tid behöver vi som kommer leva längre än tidigare generationer helt enkelt jobba fler år.
Madelén Falkenhäll, ekonom på Swedbank
Även om bostadspriserna nu rör sig nedåt, gör de det från en markant ökning i början av året. Även bolåneräntorna steg något under samma period, vilket sammantaget gjorde det dyrare att köpa bostad under årets första kvartal. Hur utvecklingen kommer att se ut under resten av året är svårbedömt på grund av coronavirusets påverkan på de faktorer som styr köpkraften i bostadsmarknaden.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Botten är sannolikt nådd men coronakrisen blir djupare än vad vi tidigare räknat med, och återhämtningen kommer att gå långsamt. Hushåll och företag väntas vara försiktiga och viss produktion kommer att vara svår att få igång snabbt.
Andreas Wallström, tillförordnad chefekonom på Swedbank
Vi är glada över att agera som strukturell rådgivare för K2A i denna fråga, en roll som är helt i linje med vår ambition att stödja företag som har åtagit sig att minska sitt koldioxidavtryck. Vi tror att K2A har alla förutsättningar för att vara relevanta för aktieinvesterare med fokus på miljön och minskade koldioxidutsläpp.
Per-Åke Nyberg, Head of Investment Banking på Swedbank
Vägen till en mer förutsägbar och trygg privatekonomi går via att ha koll på såväl inkomster som utgifter, och boendet brukar vara den största utgiften man har i hushållet. Detta gäller såväl i goda tider som under tuffare omständigheter. Några konkreta tips för att trygga inkomsterna är att gå med i A-kassan och skaffa en inkomstförsäkring. När det gäller kostnader gäller det att ha koll på alla delar i boendeekonomin, exempelvis med hjälp av några enkla tips och råd från oss på banken.
Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom
Konjunktur och börs är olika saker, vilket är något som marknaden visat under de senaste veckorna med all tydlighet. Vi ser dock en risk att realekonomin kan komma att göra sig påmind för börserna de kommande veckorna mot bakgrund av den snabba delvisa återhämtning vi sett under senare tid.
Mattias Isakson, aktiestrateg Swedbank
Jag är mycket stolt och glad över att bli vald till ny ordförande. Fondbolagens förening har en viktig uppgift i att tillsammans driva fondmarknadens frågor framåt, med fokus på att ta tillvara spararnas intressen och skapa förutsättningar för branschen att möjliggöra ett långsiktigt hållbart och sunt sparande för alla.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp